You are on page 1of 6

BIBLIOGRAFIE

1. Maynard H.B., Manual de inginerie industrial[, Editura tehnic[, Bucure=ti, vol. I, 1975, vol. II, 1976, vol. III, 1977, vol IV, 1977 2. Pugna I. =.a., Ingineria sistemelor de produc\ie, Institutul Politehnic Timi=oara, 1991 3. Popa H. =.a., Inginerie industrial[, Universitatea Tehnic[ din Timi=oara, 1993 4. Pocinog G., T[roat[ A., Inginerie industrial[ =i marketing, Universitatea Tehnic[ Timi=oara, 1993 5. Platon V., Sisteme avansate de produc\ie, Editura tehnic[, Bucure=ti 1990 6. Abrudan I., C`ndea D., (coordonatori), Ingineria =i managementul sistemelor de produc\ie, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2002 7. Cri=an I., Tehnologia ca sistem, Editura =tiin\ific[ =i enciclopedic[, Bucure=ti, 1980 8. B[rbulescu C., B`gu C., Managementul produc\iei, Editura Tribuna Economic[, Bucure=ti, vol. I, 2001, vol. II, 2002 9. Dima I., Nedelcu M., Management industrial, Editura Na\ional, 2000 10. Popescu O. =.a., Matematici aplicate ]n economie, Editura Didactic[ =i Pedagogic[, Bucure=ti, 1999 11. Pico= C. =.a., Normarea tehnic[ pentru prelucr[ri prin a=chiere, Editura Tehnic[, Bucure=ti, 1979, vol. I =i II 12. Vlase A. =.a., Regimuri de a=chiere, adaosuri de prelucrare =i norme tehnice de timp, Editura Tehnic[, Bucure=ti, 1983, vol. I =i II

334

4 Proiectarea sistemelor de produc\ie fabrica\ 3.2.1 Definirea =i delimitarea sistemului de fabrica\ie 3. Sistemul de fabrica\ie 3.3.5 Sistemul complex industrial 1.3.3 Sistemul OM – MA+IN{ 1.2 Func\iile sistemului de fabrica\ie 3.7 Problemele de baz[ ale ingineriei sistemelor de produc\ie produc\ 2.4.4 Sistem de produc\ie 1. WINQSB/Line Balancing 3. Sistem – ingineria sistemelor de produc\ie 1.4. Structuri de fabricare ]n flux 3. Calculul de dimensionare B.2 Structura produc\iei 2.2 Structura produc\iei din punct de vedere al rela\iilor interne =i al componentelor 2.1 No\iuni fundamentale 1.2.2 Tensiunea nevoi – resurse 1. Structuri de fabricare celulare C.2 Structuri de fabricare ]n flux monoobiect A.1 Structuri de fabricare =i control ]n construc\ia de ma=ini A.2 Capacitatea calitativ[ 335 .Cuprins Introducere sistemelor produc\ 1.3 Structuri de fabricare ]n flux multiobiect 3.6 Istoricul =i evolu\ia sistemelor de produc\ie 1.1 Structura produc\iei din punct de vedere al organiz[rii structurale 2. Structuri de fabricare func\ionale B.3 Tipuri de produc\ie 2.3 Structura sistemului de fabrica\ie 3.4 Capacitatea sistemelor de fabrica\ie 3.3. Sistemul de produc\ie 2. Echilibrarea liniilor de fabricare C.1 Factori de produc\ie 2.1 Capacitatea cantitativ[ 3.

1 Metoda verigilor 3.2 Optimizarea planului produc\iei fizice A. control.4.3.6 Produc\ia neterminat[ produc\ 4.1 Transform[ri structural calitative ale bazei tehnice ]n perspectiva SAP 4.1 Metoda “exact la timp” – JIT 4.6.5 Perioada de fabricare a loturilor 3.3 Calculul capacit[\ii sistemelor de fabrica\ie 3.4.6.6.2.5 Dimensionarea suprafe\elor pentru structuri de fabrica\ie 3.1 Produc\ia fizic[ =i tipul produc\iei 3.6. Aprovizionarea tehnico-material[ 5.2 Baza normativ[ a aprovizion[rii 5. transport 3.1 Sarcinile aprovizion[rii tehnico-materiale 5. Sisteme avansate de produc\ie 4.4 Timpul m[sur[ critic[ a performan\elor SAP tehnico5.7.1 Norma de consum 5.7 Programarea operativ[ a fabrica\iei 3.3 Lotul de fabricare 3.7.2 Stocuri de produc\ie 5. WINQSB/Linear and Integer Programming 3.2 Metoda de amplasare bazat[ pe simul[ri 3.3 Controlul stocurilor 5.4 }mbun[t[\irea utiliz[rii capacit[\ii de fabrica\ie 3.4 Metoda gamelor fictive 3.3. Programarea liniar[ B.3 Metode de asigurare a calit[\ii 4.3 Metode de conducere =i asigurare a calit[\ii specifice SAP 4.7.4 Gestiunea stocurilor 336 .7.3.3.7.5 Exemplu de calcul al capacit[\ii de fabrica\ie 3.2 Rolul factorului uman ]ntr-un sistem avansat de produc\ie 4.7.2.4 Durata ciclului de fabricare.6 Proiectarea amplas[rilor pentru structuri de fabrica\ie 3.4.2 Metode de conduce re prin costuri 4.3 WINQSB/Functional Layout 3.

sarcinile. cu cost de stocare =i cu cost de penalizare pentru lipsa de stoc 5. perioad[ constant[ de reaprovizionare =i cu posibilitatea lipsei de stoc 5. cu pierderi ]n cazul surplusului de stoc.5 Rezolvarea problemelor de transport neechilibrate 337 .5.8 Eviden\a stocurilor 5.1 Minimizarea cheltuielilor de transport (problema clasic[ de transport) 6.3 Elaborarea planului optim de transport 6.2 Organizarea =i programarea activit[\ii de transport 6. clasificarea =i structura transportului intern 6.3.2 Dualitatea simetric[ 6.3. perioad[ constant[ de reaprovizionare.1 Model de stocare a unui produs cu cerere constant[.3 Model de stocare a unui produs cu cerere constant[.3.5.Transportul intern 6.6.4 WINQSB/Inventory Theory and System 5. f[r[ lips[ de stoc lu`nd ]n considerare costul de achizi\ie sau de produc\ie 5.3 Dualitatea nesimetric[ 6.5.3.7 Recep\ia materialelor 5.1 Model de stocare a unui produs cu cerere aleatoare.6 Modele matematice probabiliste pentru gestiunea stocurilor 5.2 Model de stocare a unui produs cu cerere aleatoare.5.5 Modele matematice deterministe pentru gestiunea stocurilor 5.4 Rezolvarea problemelor de transport prin utilizarea dualit[\ii 6.2 Model de stocare a unui produs cu cerere constant[.3.1 Importan\a.9 Activitatea depozitelor 6.5. perioad[ constant[ de reaprovizionare =i f[r[ lips[ de stoc 5. cu cheltuieli suplimentare ]n cazul lipsei de stoc =i cu cost de stocare neglijabil 5.6.

2 Condi\ii de calitate ale normelor de munc[ 8.5.1 Clasificarea proceselor de produc\ie 8.5 Calculul normei de timp 8. Ingineria resurselor umane 8.3 Norme de munc[ .5 Elemente de teoria a=tept[rii 8.1 Structura timpului de munc[ al executantului 8.3.4 Stabilirea timpului de ]ntreruperi reglementate 8.1 Drumuri de valoare optim[ ]ntr-un graf 6.4 Probleme de optimizare 9.2.forme de exprimare 8.1.3.2.4 Structura =i determinarea normei de timp 8.5.2 Structura timpului de folosire al utilajului 8.3 Modele de a=teptare 8.3 Stabilirea timpului de deservire a locului de munc[ 8.2 Arbori de valoare optim[ 6.4.2 Structura timpului de munc[ 8.4.4.1 Legile probabiliste ale sosirilor =i servirilor 8.6.2 Stabilirea timpului operativ 8.1 Procesul de produc\ie 8. Procedeele de m[surare =i determinare a timpului de munc[ func\ =i al timpului de func\ionare al utilajului ]n industria constructoare de ma=ini 9.2.1 Clasificare normelor de munc[ dup[ stadiul de aplicare 8.4 Aplica\ii ale teoriei grafurilor la rezolvarea problemelor de transport 6.1 Cronometrarea 9.6 Stabilirea normei de timp ]n cazul deservirii mai multor ma=ini 8.4.2 Fotografierea 9.3 Metode de ]nregistrare indirect[ a timpului 338 .4.2 Structura procesului de produc\ie 8.4.5.5.3 Flux maxim ]ntr-o re\ea de transport 8.3 Structura timpului pe ciclu de fabrica\ie 8.1.2 Ecua\iile de stare pentru un fenomen de a=teptare ]n regim sta\ionar 8.4.4.1 Stabilirea timpului de preg[tire ]ncheiere 8.4.

Bibliografie Cuprins 339 .