You are on page 1of 48

MJESEČNA NEZAVISNA REVIJA ZA POLITIKU I KULTURU «SANDŽAK» | BR. 149 | 1. FEBRUAR 2011.

CIJENA 100 RSD | BIH 2 KM | EU 3 EUR | USD 5 $ | CH 4 CHF | GB 4 GBP

P P DI DI RA RA

IM IM UN UN

M M TO TO TE TE CI CI PA PA KA KA

GENOCIDI: HADŽET I LIMSKA DOLINA

:: dć diić Du Du
ISSN 035-54-2-662

E E EĆ EĆ VIJ VIJ

OKONČANJE EPOHE SVETOSAVIZACIJE BOŠNJAKA

REVIJA SANDŽAK 1. FEBRUAR 2011, BROJ 149. IZDAVAČ: BOŠNJAČKA KULTURNA ZAJEDNICA – BKZ GRADSKA 1, 36 300 NOVI PAZAR GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
JAHJA FEHRATOVIĆ (korektor_sveznadar@hotmail.com)

3 REVIJA SANDŽAK - NOVA STARA ŽIŠKA 6 OKONČANA EPOHA SVETOSAVIZACIJE BOŠNJAKA 9 OTROVNICE VLADIKE BAČKOG 12 SEKIRACIJA BEZ SEKIRE 15 MINISTAR MISLI MALO I BERE ZELENO 16 BNV - TRN U OKU REŽIMA 18 HALALI BABO 22 BOLJE DA MRIJEMO 26 VIJEĆE RADI PUNIM KAPACITETOM 30 KO KUPUJE SANDŽAČKU IMOVINU 36 OVAJ NAROD NE MOŽETE UBITI 40 KAPARISALI JERUSALEM 44 CV REISULEMA

SEKRETAR I TEHNIČKI UREDNIK
SALAHUDIN FETIĆ (sfetic@gmail.com)

REDAKCIJA
ADMIR MURATOVIĆ (muratovic.admir8@gmail.com) DŽENITA NICEVIĆ (dzenita2007@hotmail.com) SABAHUDIN GOJAK (sabahudin.gojak@gmail.com) ZAIM REDŽEPOVIĆ (zaimredzepovic@yahoo.com) USAME ZUKORLIĆ (usame.zukorlic@gmail.com)

SARADNICI
ŠEFKET KRCIĆ, SEAD ŠAĆIROVIĆ, SAMIR TANDIR, ZEHNIJA BULIĆ, SUAD BEĆIROVIĆ, SAFETA BIŠEVAC, NERMIN GICIĆ, SENAD REDŽEPOVIĆ, ENVER ĆOROVIĆ, SULEJMAN ALIČKOVIĆ, FERKO ŠANTIĆ, ADNAN HASANOVIĆ, SANELA HAKOVIĆ, FERID BULIĆ, SEMIR GICIĆ

DIZAJN
IFET ALIČKOVIĆ

ŠTAMPA
GRAFIČAR, UŽICE

ADRESA
GRADSKA 1, 36 300 NOVI PAZAR TEL: 020/ 336677, FAX: 020/337270;

E-MAIL ADRESA
revijasandzak@gmail.com

RUKOPISI I FOTOGRAFIJE SE NE VRAĆAJU.

FATIHA ZA PREMINULE SARADNIKE REVIJE SANDŽAK prof. Hajriz KOLAŠINAC (1950-1999), politički zatvorenik iz montiranog pazarskog sudsko-političkog procesa. Profesor matematike u Medresi “Gazi-Isa-beg” u Novom Pazaru; dr. Mehmedalija BOJIĆ (1923-2001), enciklopedist, istaknuti bošnjački historičar i publicit. Galib OMERBAŠIĆ (1925-2008), književnik. dr. Mustafa MEMIĆ (1921-2007), historičar, autor preko deset djela iz oblasti historiografije Sandžaka. Alija MATOVIĆ (1935-2009), istaknuti političar i pisac. akademik Jašar REDŽEPAGIĆ (1929-2010), istaknuti naučnik, pedagog i pjesnik. prof. dr. Abedin FEROVIĆ (1935-2010), istaknuti naučnik iz oblasti prava. Dekan Pravnog fakulteta i rukovodilac doktorskih studija na Univerzitetu u Novom Pazaru. doc. dr. Hazbo GEGIĆ (1946-2010), profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Pazaru i publicist.

SANDŽAK – NEZAVISNA 46 NACIONALNI KALENDAR REVIJA ZA POLITIKU I KULTURU – Registrirana je kod Ministarstva za informiranje Republike Srbije pod brojem 1289. List „Sandžak“ pokrenut je u Prijepolju, 1. februara 1932. Pokretač revije SANDŽAK (Matica Muslimana Sandžaka) prenio je osnivačka prava na Bošnjačku kulturnu zajednicu, čime je ona postala formalno-pravni nasljednik svih dosadašnjih izdanja Sandžaka, kako onih iz perioda 1932-1937, tako onih koji su 1990. godine izlazili u Sarajevo, kao i onih iz intenzivnog perioda izlaska 1992-2003. godine. Sabiranjem svih dosadašnjih brojeva, nova serija SANDAŽKA počinje brojem 149. Prema ugovoru revije SANDŽAK i elektronskih novina SandzakPRESS.net, ovaj portal (www.sandzakpress.net) će objavljivatitekstoverevijeSandžak,aistaimapravopreuzimativijestiItekstovesa SandžakPRESS-a.

+ 381 63 690 000 + 381 65 6970 700

ŽIŠKA

REVIJA SANDŽAK NOVA STARA ŽIŠKA

S

edamdeset devet godina od potpaljivanja prve novinarske vatre u Sandžaku. Nije malehna stvar. Doduše, katkada je ta vatra bacala jarkocrvene plamenove, katkada samo rumene jezičke, katkada bljedunjave zrake, po koju iskru i gust dim, a jedno vrijeme se haman nije ugasila – spala na žišku i tinjala u suharku, valjda čekajući da je vjetar raspuha ili kogod razgara. S vremena na vrijeme, od prilike do neprileke, prišao bi joj po neko, nagrnuo drva na ognjište i bljehnuo u jedan-dva maha, dok se sit dima ne bi nagutao i prošao ga svaki merak i drhat, te se ojađen i nagaravljen podobro odmakao od njezina domašaja. U zadnji vakat, sve nam nake tuđe i dušmanske vatre poturaju oko ognjišta, svak nudi svoj žar da razgori našu muku. Lijepo od njih, hvala im, no nisu jednake naša i njihova vatra. Mi znamo huju našoj furuni i samo mi možemo oko nje hizmetiti, jer musafirovo je da ćejfi i egleniše a domaćinovo da stima dost-luk i muhabet. Da bi se taj adet očuvao, da nam tuđe žiške ne bi jangiju pooturale, ne bi čare nego da podložipodloži ožimo sami, da se iz našeg odžaka vije ka dobroćudan i čist dim, a ne Sivilo i eS Mrtvljak koji za račun Janka i MarJank Ma anka ka poture po neku sušku kolko da sušk kolk ušku prevare stud, da narodu za nokte na ne zađe. Naši su stari naučeni da n šute i trpe do zadnje, sve da bude zadnje s manje, sve dok ne zaboli do nakae, sv ta. Ali, stasala je mladost kojoj vrije j krv, koja se nagutala dima iz krikr vog odžaka. Neće, ne može, ne priodž znaje da odžak mora vječno ostati zna kriv. Hoće i mora da ga razniže i iznova sazida. Isti onakav, ali prav i očišćen od hrđe i čađi što se taložila desetinama godina. Ne da ta mladost i ta vatra u njoj da se iko tuđ primiče našem drveniku, nit da dotura ono što tu ne pripše, niti da uzima ono čemu je baš tu mjesto, pa makar ono tuđe bilo sa sunčane strane, a ono naše iz hladovika.

Helem, Bošnjačka kulturna zajednica, oživljavanjem Revije Sandžak,

naslje n koja je formalno-pravni nasljednik go odine lista Sandžak iz 1932. godine, čini p još jedan važan iskorak ka potpume ehani nom zaokruživanju mehanizama općekultu uralno nacionalnog i općekulturalnog uzSandža aka dizanja Bošnjaka Sandžaka i vraćanja ponosa i dostojanstva na hiljadostojanstv tva de puta izvaranom i unesrećenom unesre un biću sandžačkog čovjeka. Obaveza čovjek O eka. nam je ukazati na svaku na svak namjernu aku i nenamjernu neistinitost, osuditi neistin nitost, svaku podvalu i nepravdu, pohvanepr pravdu liti i nagraditi svaki hvale vrijedan i gest, poduhvat, ličnost ili događaj, ličn nost il zabilježiti sve pojedinosti društvepojed edinos noga života i ponuditi principijelna ponu uditi p i adekvatna rješanja za rješive i nerrješan anja ješive probleme k s tiču naroda, e koji se prostora i vremena u kom živimo. vrem mena Garantiramo maksimalni profesimaks onalizam, ali i u upozoravamo na al britkost pera i odvažnost redakcije per od era i saradnika da slobodno, hrabro i saradnik ka precizno pišu o svakoj temi. Neće, o niti smije biti nedodirljih, tabu i sm mije bi osjetljivih p osjetlj tljivih pitanja, sve i svako ko na bilo koji način utječe na našu zbilo lju bit će predmet našeg interesić ranja. U isto vrijeme, spremni smo prihvatiti svaku dobronamjernu prih sugestiju i konstruktivnu kritiku, su pogotovu ukoliko se odnose na opće dobro, poboljšanje kvaliteta i raznovrsnost sadržaja. Koncept koji nudimo bazira se na savremenom shvaćanju tradicionalnih vrijednosti, sponi modernog pristupa i dubokoj uvriježenosti u principe moraliteta koji proishode iz našeg vjerskog, nacionalnog, kulturalnog i civilizacijskog opredjeljenja, sve u duhu tolerancije, poštivanja drugog i drugačijeg, ali najprije ljubavi i okrenutosti k svom. Dakle, nudimo originalan, čist, produhovljen, nikakvim predrasudama ne opterećen proizvod čiji je cilj da angažirano utječe na društvo, odnosno podsjeća, oživljava, obnavlja i izgrađuje one vrijednosti koje nas čine autohtonim narodom koji pripada islamskoj i evropskoj kulturi i civilizaciji, narodom koji ima svoje porijeklo, svoju historiju, svoju sadašnjost i svoju budućnost, narodom koji ima svoj jezik i svoju knji-

ževnost, narodom koji zna šta jeste i šta nije, narodom koji ima kapaciteta da se izbori za očuvanje svojih posebnosti i narodom koji ponosno i ljubomorno čuva čistotu svog nacionalnog bića. Stoga, garantiramo da će žiška koju mi, kao potpuno samosvjesna i slobodarska generacija, upaljujemo raspiriti vatru koju će krasiti toplina i idilično pucketanje za sve one koji su pacifističkog opredjeljenja, a žestina i pošast za one loših namjera, sumnjivog morala, truhlih duša i kriminogenih htijenja. Reaktiviranjem Revije Sandžak, Bošnjačka kulturna zajednica još jednom opravdava smisao svog postojanja i nastavlja ostvarivati ciljeve čija je zadaća da opravdaju emanet Bošnjaka koji su joj ukazali povjerenje 6. juna 2010. godine i na taj način je obavezali da dokraja sprovede sveobuhvatnu bošnjačku kulturnu revoluciju na putu ka vraćanju samopouzdanja i slobodraskog duha svog naroda kroz aktivnu svijest o posebnosti vlastitog nacionalnog identiteta kao jedinom efikasnom sredstvu protiv organiziranih pokušaja vlasti da ih asimilira ili barem svede na kategoriju nacionalne manjine, odnosno raznim brutalnim diskriminacijama dovede u podređeni položaj spram većinskog naroda. Krajnje opredjeljenje redakcije jeste da Revija Sandžak postane svojevrsna institucija bošnjačkoga naroda od koje može očekivati očinski odnos: i prijekore za nespretnost, i savjete za uređenje vlastitoga života i radost zbog svakog koraka naprijed, pa makar on u početku bio klimav ili nesiguran. Za uzvrat ne tražimo nikakvu blanko podršku, želja nam je da kvalitetom, poštenjem i ozbiljnošću zaslužimo povjerenje svakog čitaoca što ćemo, ubijeđen sam, postići već ovim prvim brojem. glavni i odgovorni urednik Jahja FEHRA O Ć Jahja FEHRATOVIĆ j FEHRATOVIĆ

revija SANDŽAK | 1. februar 2011. | br. 149 | SandzakPRESS.net 3

AGENCIJSKI RAPORT

SARADNJA REVIJE „SANDŽAK“ I „SANDŽAK PRESS-A“
Revija „Sandžak“ i elektronske novine Sandžak PRESS potpisali su sporazum o sardnji. Prema tom sporazumu, revija Sandžak će preuzimati vijesti i tekstove sa sajta Sandžak PRESS, a isti će imati pravo objavljivati autorske i druge tekstove revije na svom portal (www. sandzakpress.net). U ime revije Sandžaka sporazum je potpisao glavni i odgovorni urednik Jahja Fehratović, a u ime Sandžak PRESS-a, također, glavni i odgovorni urednik Rifat Halilagić. ______________________________

Mevlud Dudić, i prof. dr. Lisen Baškurti, rektor Internacionalnog univerziteta u Strugi, Republika Makedonija, potpisali su u ponedeljak 24. januara 2011. godine u Rektoratu Univerziteta Sporazum o saradnji. Prema njegovim riječima, Čiplić je otjerao većinu kvalitetnih ljudi, a od Ministarstva napravio instituciju koja ugrožava ideju ljudskih prava, umjesto da je štiti i promovira. “Odnos prema Bošnjačkom nacionalnom vijeću, prema Marku Karadžiću, nekima od zaposlenih, sredstvima Ministarstva – navelo me da odustanem od borbe za ljudska prava kroz ovakvu instituciju.” – naglasio je Antić. “Smatram da Čiplić treba biti smijenjen zarad zaštite ljudskih prava i ugleda institucija koje trebaju služiti građanima.” – predočio je Antić. ______________________________ Baškim Rama i doc. dr. Armend Kadriu kao i gradonačelnik grada Struga, g. Ramiz Merko. Visoku delegaciju su primili rektor IUNP, prof. dr. Mevlud Dudić, prorektor za nastavu, doc. dr. Amela Lukač Zoranić, generalni menadžer IUNP, mr. Nusret Nicević i rukovodioci departmana. Oni su upoznali goste sa svim kapacitetima Univerziteta. Ovim sporazumom se predviđa saradnja ove dve visokoškolske institucije u vidu razmjene nastavnog osoblja, studenata, informacija i publikacija, kao i rada na zajedničkim istraživačkim projektima iz naučnih oblasti. U delegaciji koju je predvodio rektor IUS, bili su i dekan Fakulteta za političke nauke, doc. dr.

ANTIĆ BJEŽI SA POTAPAJUĆEG BRODA
Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije Petar Antić podnio je ostavku na tu funkciju i poručio da bi ministra Svetozara Čiplića trebalo smijeniti.

Potpisan sporazum o saradnji Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog univerziteta u Strugi, Republika Makedonija

revija SANDŽAK | 1. februar 2011. | br. 149 | SandzakPRESS.net

“Niz mjeseci, svjedok sam neprofesionalnog i bahatog ponašanja ministra Čiplića, koji je sve uradio da bi od državne institucije napravio privatnu kompaniju, koja služi samo njegovim ličnim interesima.” – navodi se u pisanoj izjavi Antića.

DVA INTERNACIONALNA UNIVERZITETA SE POVEZUJU
Rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr.

Održano preliminarno ročište u slučaju fotomontaže Glavnog muftije objavljenoj u listu Blic

BOSANSKI JEZIK ULAZI U SRBIJANSKO SUDSTVO
Advokat glavnog muftije Islamske zajednice u Srbiji, Muamer-ef. Zukorlića, Sabahudin Hajdarević je na jučerašnjem preliminarnom ročištu zatražio da se svi spisi vezani za slučaj dostave na bosanskom jeziku. Prijedlog je još uvijek na razmatranju, pa će o odluci tužena strana biti naknadno obaviještena. U tužbi se navodi da slika koja je izišla u dnevnom listu Blic, gdje je glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić u svećeničkoj odori, javno poziva muslimane na pokrštavanje. Od istog dnevnog lista se traži i odšteta od sto miliona eura u dinarskoj protuvrijednosti, zbog povrijeđenih muslimana. Na ročištu je podnijet zahtjev za prevođenje dokumenata sa srpskog na bosanski jezik, a kada će sljedeće suđenje biti, još uvijek je nepoznato. Samir Tandir, predsjednik IO Bošnjačkog nacionalnog vijeća, očekuje da pravda bude na pravoj strani i da se ovom presudom konačno prekine diskriminacija Bošnjaka. Ovo je već drugi slučaj da Bošnjaci traže vođenje sudskih postupaka na bosanskome jeziku. Prvo je dekan Fakulteta humanističkih nauka na IUNP dr. Admir Muratović zatražio da se optužnica protiv njega i ostalih koji su optuženi za organiziranje sukobljavanja na Hadžetu prevede na bosanski jezik.

4

za potpredsjednika Sabahudin Hajdarević. februar 2011. dve Koštuničine i vladi Mirka Cvetkovića.AGENCIJSKI RAPORT AMERIČKA AMBASADA POSJETILA BNV Delegacija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sbiji posjetila je Bošnjačko nacionalno vijeće. upoznao je delegaciju o svim diskriminatorskim aktima preduzetim od strane Ministrastva za ljudska i manjinska prava i konkretno ministra Svetozara Čiplića. Delegaciju su činili Robert Kokta i Ksenija Lazović koji su se interesirali za položaj Bošnjaka u Srbiji i Sandžaku. Zorana Živkovića. u kome će se tražiti formiranje mješovite komisije u čiji sastav bi ušli predstavnici BNV-a Skupštine Srbije i predstavnici Savjeta Evrope. 1. Zločin u Štrpcima 1993. delegaciju američke ambasade primili su predsjednik Izvršnog odbora BNv-a Samir Tandir. diplomirani pravnik iz Sjenice. Fetić. Predsjednik Izvršnog odbora BNV-a. Omerović. Pored izbora rukovodstva i članova Odbora. dr. po raspisanim konkursima. Milosavljević je najdugovečniji ministar Srbije još od 5. Mustafa-ef.net 5 . ovo ljević podnio je neopozivu ostavku. Makić. s obzirom na to da se na čelu Ministarstva zdravlja nalazi od 2002. ali još nije jasno da li će to biti rekonstrukcija ili samo personalna zamena ministara. kao i predsjedništvu Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope g-dinu Mevlutu Čavušogluu. On je rekao da je medijska slika o njemu i ministarstvu često bila važnija od rezultata i dodao da će ostati član G17 plus i da će se posvetiti profesorskom i doktorskom poslu. iz «duboko ličnih razloga». i 1994. predsjednik resora za jezik i pismo Jahja Fehratović i sekretar Vijeća Jasmina Nikšić. a na mjesto glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar mr. što nije neobično obzirom da je on ministar sa najdužim stažom . Enver-ef. na mjesto koordinatora Beogradsko-novosadskog muftijstva imenovan je mr. radi utvrđivanja vezanih za zločine nad Bošnjacima Sandžaka: je bila oproštajna posjeta Roberta Kokte. Milosavljevićeva ostavka je bila medijska tema u više navrata. g-din Samir Tandir. revija SANDŽAK | 1. Milosavljević je ovu odluku donio iznenada. Hasanović. Samir Tandir. Mevlud Dudić i predsjednik Izvršnog odbora BNV-a.devet godina u četiri kabineta. | br. 1. Na istoj sjednici donijeta je odluka da se uputi otvoreno pismo predsjednici Narodne Skupštine Republike Srbbije g-đi Slavici Đukić-Dejanović. za čijeg je predsjednika imenovan Nedžadef. ______________________________ sloboda. kao i za konkretne zamjerke u vezi sprovođenja izbora i formiranja Bošnjačkog nacionalnog vijeća. promjenu poslovnika i dr. Za predsjednika Odbora jednoglasno je izabran prof. BNV FORMIRALO ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA 25. Ministarsku zakletvu polagao je u ukupno pet vlada – Zorana Đinđića. dekan Fakulteta humanističkih nauka IUNP. dosadašnji beogradsko-novosadski muftija. prof. Na sjednici je formiran Građevinski odbor za izgradnju Gazilar džamije sa gasulhanom. sastavu stalnih biračkih odobra. IZMJENE U INSTITUCIJAMA MEŠIHATA Na vanrednoj sjednici Mešihata Islamske zajednice u Srbiji održanoj 25. Plojović. Torture i tlačenja Bošnjaka Sandžaka 1993. 2011. Razgovor je protekao u konstruktivnoj atmosferi. ______________________________ TOMICA MILOSAVLJEVIĆ PODNIO OSTAVKU Ministar zdravlja Tomica Milosav- • • • Zločin u Sjeverinu 1992. upisima u birački spisak. održana je Konstitutivna sjednica Odbora za zaštitu ljudskih prava i Sjednici Odbora prisustvovali su predsjednik BNV-a. On je posebno istakao nepravilnosti koje su se događale još u samom izbornom procesu. advokat iz Prijepolja. a na mjesto predsjednika Upravnog odbora Medrese „Gazi Isabeg“ Bekir-ef. Ovo bi mogao biti početak promjena u Vladi. na mjesto direktora Medrese „Gazi Isa-beg“ imenovan je Rešad-ef. Inače. a za sekretara Rejhan Kurtović. godine. utvrđena je i strategija rada Odbora kao i načini djelovanja. Na kraju su obje strane izrazile spremnost za dalju saradnju BNV-a i Ambasade SAD-a u Beogradu. 149 | SandzakPRESS. godine. Ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća. dr. godine. oktobra 2000. jer mu je istekao mandat i prelazi na drugu dužnost. 2011. u prostorijama BNV-a u Novom Pazaru. Admir Muratović.

kulturološkog i pravnog. Onaj koga se ne tiču muslimanski problemi. niko nije ponudio niti jedan argument da svetosavske akademije nisu vjerski činovi. Islam je aktivna vjera. januara organiziraju u školama. Svaki otac. profesor na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. predsjednik Udruženja uleme. Bekir-ef. dao. Ako komunistički režim krši prava Bošnjaka.HRONIKA ODRŽANA TRIBINA BKZ-A O SVETOSAVIZACIJI BOŠNJAČKE DJECE KROZ SISTEM ŠKOLSTVA REPUBLIKE SRBIJE GI in rm Ne OKONČANA EPOHA SVETOSAVIZACIJE BOŠNJAKA B ošnjačka kulturna zajednica organizirala je u četvrtak 27. Narodi su nestajali kada nisu imali vlastito obrazovanje i ako su podlegli onome što im se nameće. pravoslavac. historijskog. sociološkog. objasnio kao se krše prava Bošnjaka u Srbiji. Prof. duboko je zašao u njemu zabranjeno polje. pa zatim ta prava kontinuirano krše Miloševićev. ako neko oskrnavi ovih pet principa. Rifat Redžović je svoje izlaganje naslovio: Od Kulana bana do 6 Čiplićevih dana i sa raznih aspekata. Jesu zato što se radi o krsnim slavama. uprkos vjekovnim pokušajima. i to je ono što oni ne žele čuti. Za razliku od diskriminacije koja se može provesti jednostrano. Rifat Redžović. Makić problemom svetosavizacije Bošnjaka bavio iz ugla vjere i uleme. iako je uredno pozvan. jer nisu prisustvovali svetosavskim akademijama. ova država pripada svim građanima koji u njoj žive. Nema pasivnog islama. sagledao problematiku asimilacije i diskriminacije Bošnjaka u proteklih više od osam stotina godina. tribini su prisustvovali i predstavnici Islamske zajednice na čelu sa glavnim muftijom Muamer-ef. Kroz kur’anske ajete. između ostalog. Koštuničin i današnji režim – onda se ne radi o režimskoj već o državnoj politici. efendija Makić je objasnio prava koja ljudi imaju i koja im je Bog. koji je izrazio zadovoljstvo i ponos što su Bošnjaci na ovaj dan položili važan nacionalni i historijski ispit. Povod za ovu tribinu bila je Školska slava sveti Sava. Prvo.š. Islam počiva na pet principa koje su muslimani dužni štititi i braniti: vjeri. Istakao je da o islamu jedino ulema ima pravo govoriti i tumačiti ga. te kao takva ne može dopustiti da njezine ustanove budu krštene. obratio se i Glavni muftija. „Naš poziv je ukazao na dvije stvari.“ Gospodin Fehratović je izrazio žaljenje što na tribini nije bio i ministar Žarko Obradović. duhovnim i civilizacijskim principima.net kao što je svetosavizacija. dž. Stoga. težak materijal za asimilaciju. moramo dati maksimum da to sačuvamo. januara 2011. Bekir-ef. časti porodice. dr. Na početku je prisutne poselamio predsjednik BKZ-a Jahja Fehratović koji je izrazio zadovoljstvo što su došli u tako velikom broju i zahvalio im riječima: „Hvala vam što ste večeras sa nama. koja se nije priklonila ni Bizantiji ni Rimu. kako su vam neki drugi preporučivali.. osim pojedinačnih slučajeva. ima . dr. za asimilaciju je potrebno dvoje. grubo kršenje prava. revija SANDŽAK | 1.“ Nakon efendije Makića. precima Bošnjaka. i prof. normama i vrijednostima. imetku. Velika sala Mešihata i ovoga puta bila je premala da primi sve Bošnjake koji su bili zainteresirani da prisustvuju ovom događaju. na osnovu međunarodnih pravnih dokumenata i deklaracija. 149 | SandzakPRESS. a profesor Re-džović je dokazao da su Bošnjaci. UČESNICI TRIBINE O SVETOSAVIZACIJI BOŠNJAKA CI Ć Izlagači su bili: prof. godine još jednu u nizu tribina na kojoj se govorilo o aktuelnim problemima Bošnjaka u Republici Srbiji. Razum je povezao sa obrazovanjem i. i da od tada datiraju diskriminatorski planovi usmjereni prema Bogumilima/Patarenima. koja se nameće bošnjačkoj djeci kroz svetosavske akademije koje se 27. Također je. februar 2011. a da je nametanje tuđih normi i vrijednosti. Zukorlićem. | br. rekao: „Ako je naše obrazovanje na bilo koji način ugroženo. porijeklu i razumu. jer umjesto djece danas su roditelji trebali biti u školama – kako je rekao jedan ministar. Makić. Muftija je rekao da je poziv Islamske zajednice bio apsolutno civiliziran i u skladu sa moralnim. Profesor Redžović je potro razliku između države i režima. subjekt i objekt. a ne u školama. Pored velikog broja građana. te da Bošnjaci imaju zagarantirano pravo međunarodnim konvencijama da samostalno organiziraju i planiraju svoje obrazovanje. ne pripada muslimanima. Uprkos tolikom upiranju. Profesor Redžović je ukazao da je još za vrijeme Kulina bana postojao otpor i napadi na Bosansku crkvu.

iz političkog motiva. „Ovo što mi tražimo je poštovanje. I. nama se šalje poruka da su te škole i naše škole. Ima pravo krstiti svoje firme. otpočne rješavanje tih problema. Neka izvoli. Prema tome. I istina je da to nikada nije bila dobra volja bošnjačke djece i njihovih roditelja. Kur’an kaže: Vama vaša vjera. odbio prihvatiti taj sistem. dok je vladao njegov šef Milošević. S druge strane. Da je to od tog perioda pa do Drugog svjetskog rata pod batinom Koste Pećanca i njemu sličnih. skrnavljenja i osporavanja prava srpskom narodu da svetkuje. Ako neko hoće to dobrovoljno prihvatiti. iz finansijskog motiva. onda treba kazati tačne datume. Može kazati zašto nije govorio do 2000? Zato što je tad. Već tri godine. duhovno. Na tako ispruženu našu ruku. oni su odgovorili agresijom na Islamsku zajednicu. Jer. Svako u svojoj kući neka klanja ili radi šta hoće. dok nam se ne vrate prava u školama. dok se vakufska imovina ne vrati. ili nekog drugog razloga – to mu mi ne možemo spriječiti. Ali. Može li se škola prekrstiti. a da djeca nisu prekrštena? I nastavnici i direktori i svi koji to prihvate prekršteni su. duhovni i nacionalni identitet u individualnom i kolektivnom smislu.“ medijska hajka proteklih dana imala elemente patologije i da je produkt panike. kao što su škole i druge državne ustanove koje pripadaju i Srbima i Bošnjacima. Ali. Naprotiv. 149 | SandzakPRESS. da tamo svoju djecu obrazujemo u skladu sa univerzalnim principima nauke i obrazovanja. I to je bila suština naše poruke. jer kad se prekrsti to je poruka nama da to više nije naše. na jedan demokratski i kulturan način. to nikada nije zaživjelo. To je princip koga mi potenciramo. glavni zadatak Bošnjaka bio da prežive. da mora to jadno dijete govoriti ono što ne misli i ono čemu ne pripada i ono što u svojoj kući ne uči. kazavši da ih nije razumio. i nemoj da onu djecu izlažu traumama. otimanjem vakufske imovine.“ Muftija je objasnio da je PREPUNA SALA MEŠIHATA SVJEDOČI O USPJEHU TRIBINE revija SANDŽAK | 1. sada rade sve po njihovom ćeifu. kroz komitski pokret. istjerivanjem vjeroučitelja iz škola. Ima pravo krstiti sve što je u njegovom privatnom vlasništvu. Muftija jako dugo o tome govori. krštenje škola i drugih državnih organa jeste ugrožavanje osnovnih principa sekularne države garantiranih Ustavom i gaženje Ustava ove države. frustracijama i drugim oblicima pritisaka. Zašto nismo govorili poslije 2000? Zato što smo dali šansu novoj demokratskoj Srbiji da mirnim dijalogom. eto. već se jedino Romi i Bošnjaci tjeraju na to: „Od ove godine se više nikada u Sandžaku bošnjačka djeca neće natjerati na ono što im ne pripada. oni koji su tada jako glasno govorili. on se prevodi kao ugrožavanje sekularnog sistema države. moralno i politički neodrživ. već isključivo politički. Ono što je zajedničko.HRONIKA Muftija je zatim govorio da se školska slava ne obilježava ni u jednoj školi sa većinskom albanskom i mađarskom djecom. Akreditacija Internacionalnog univerziteta nije stručno-akademski problem. jer je nametnut sistem koji je racionalno. dokle god Islamska zajednica ne bude jedinstvena. Naša poruka nije sadržavala ni najmanji element omalovažavanja. Ima li išta časnije od tog poziva? Kada mi uputimo takav poziv. veliča. jedan po jedan. a za to vrijeme je jedan dobar broj ljudi. garantiram srpskoj pravoslavnoj djeci da neće morati učestvovati ni u jednoj formi u obilježavanju Bajrama. poštuje i obilježava na bilo koji način svoje svetinje i vjerske vrijednosti. To je ono što je istina. Kaže: ‘Zašto se Muftija tek sada sjetio da to govori?’ Prvo. nama naša vjera. jer se o njegovoj opstrukciji donose političke odluke.“ . a one su.net 7 pravo krstiti svoje dijete. Zatim se osvrnuo i na pojedine Bošnjake koji su svojim izjavama pokušavali objasniti kako se svi trebamo međusobno poštivati. malo prekrštene. februar 2011. a to su škole. godine i ukazao da je Sandžak ušao u sastav Srbije nakon Balkanskih ratova 1912. opstrukcijom BNV-a i Internacionalnog univerziteta. Svako u svojoj džamiji ili crkvi neka se moli kako hoće. godine: „Ako govori o tradiciji svetosavske akademije u Sandžaku. Kada bude ostvarena Autonomija Sandžaka. niti bilo kog drugog vjerskog čina. Bit će im biti zagarantiran vjerski. imanja i sve što ima. | br. Političke odluke se mogu pobjediti isključivo politikom. ono čega bi se ministar Obradović trebao bolje sjećati jeste da je njegov bivši šef Slobodan Milošević vratio praksu svetosavskih slava u školama. ali ono što je zajedničko.“ Muftija je dalje ukazao da zdrav razum ne može podnijeti odgovore koje su razni pojedinci na nivou države davali povodom ovog zahtjeva Islamske zajednice. i nije se moglo ni o čemu drugome govoriti. Također se osvrnuo na izjavu ministra Obradovića da se svetosavska akademija u školama održava još od 1841. jer Bajram nije nametnut srpskoj djeci u školama. Svako poređenje Bajrama i slavljenja slave u školama je bezpredmetno. dok se ne prizna legitimnost i legalnost statusa BNV-a i dok se ne akreditira Internacionalni univerzitet – muftija Muamer Zukorlić će se baviti politikom. ne može se krstiti. nemoj da nam se nameće. neka se prekrsti i neka bira koju će krsnu slavu slaviti i neka to objavi.

dokle će u Srbiji postojati politički sudovi. Tada je optuženima ukinut pritvor i omogućeno da se brane sa slobode. Ovo će biti posljednja šansa za ad- . Hajriz Fejzović. koji ni poslije osamanest godina ne mogu mirno ni zaspati ni umrijeti. Hajro Aljković. Samo se diže prašina u javnosti kako bi beogradske vlasti zamaglile oči međunarodnim subjektima. koji će formulirati jednu glasovitu završnu riječ. d pro P 8 oslije osmanaest punih godina (počev od 1993.HRONIKA OSAMNAESTA GODIŠNJICA MARATONSKOG NOVOPAZARSKOG SUDSKOG PROCESA PROTIV BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA efk et KR CIĆ PONOVNO SUĐENJE Apelacioni sud u Kragujevcu uvažio žalbu tužioca i vratio sudski proces na ponovno suđenje r. može nazvati apsrudom nad apsurdima. Pitamo se zašto aktuelni ministri iz Sandžaka. kako ti isti zakoni jedu ljude u Sandžaku. a nedužni optuženi – Fadilj Ugljanin. februara 1996. i ne nazire se kraju. 149 | SandzakPRESS. prošlo je punih petanest godina.” Dakle. Danas su u teškom zdravstvenom stanju Hodo Jakupović i Zuhdija Hodžić. 5.. ecc. koji su na zvjerski način prebijeni u novopazarskom i kraljevačkom zatvoru od posljedica batinjanja. Pitamo se. preselili su na Ahiret Ibrahim Faković (1995) i prof. na str. Hodo Jakupović.. Zuhdija Hodžić i Mirsad Hodžić – umjesto da budu zaštićeni i obeštećeni. kad su pristali da budu članovi srpske Vlade. Fehim Hasanović kaže sljedeće: “Ovakva presuda i rješenje trebaju izazvati čitav sandžački narod da digne glas protiv nepravdi koji se čine prema nesretnicima. Mustafa Alić. retoričkom vještinom o montiranim procesima u jednoj zemlji tunguziji. jer je Vrhovni sud Republike Srbije u Beogradu ukinuo presudu Okružnog suda iz Novog Pazara. iščekuju novo suđenje. Pitam vas. koja ne poštuje elementarna ljudska prava. Takva zemlja nema ni parlament ni sudove. Taj proces se. dakle prije ravno petnaest godina. Safet Zilkić. broj 70. pisao sam o Novopazarskom suds k o m revija SANDŽAK | 1. Džemal Etemović. S druge strane.net vokate. jednom riječju. koje nastoje sve građane ove regije držati kao taoce. bošnjačkim intelektualcima. Dok pišemo ovaj tekst. od 1. samo zato što se Bošnjaci. šta ste vi uradili za ove nesretnike i dokle će u Sandžaku sve biti montirano po odlukama tajnih grupa.. rješenjem: KŽ I 491/95. Šefkija Rašljanin. i nalaze se na bolesničkoj postelji. u rublici Harf glavnog urednika. koji nisu ni prema režimu ni prema narodu napravili nikakvo krivično djelo. Šefćet Gračanin. nisu svojim djelovanjem i zahtjevima stavili tačku na ovaj politički proces. u njoj samo postoje politički sudovi. za koje podižu (ne)svjesno prljave prste i zatvaraju oči. | br. i dalje se odvija maratonski montirani sudsko-politički proces protiv uglednih Bošnjaka.). Koja je razlika između Hitlerovog fašizma i onoga što se događa Bošnjacima Sandžaka danas? Razmišljaj te! Upitajte se da li ste slobodi? Treba li vam suduti za sve Nade Kasapović. procesu koji je tada bio pred raspletom. Š f. dipl. da- nas preživljavaju teške trenutke. već su zatvorili oči. Adem Hasić. Hajriz Kolašinac (1999). Malo je jednom reći sramno! Takva zemlja nema prava ni etiku. a sandžački političari ćutati kao zaliveni! U reviji Sandžak. čiji poslanici i ministri zatvaraju oči pred zakonima. februar 2011. Nedžib Hodžić. Rifat Dupljak. a krivica im se iz dana u dan uvećava samo zato što su Bošnjaci. skrećući im pažnju s datih obaveza na probleme u Sandžaku. a Novopazarski montirani proces nije mrdnuo s mjesta. g. ovo je prilika da čitav narod Sandžaka ustane u odbranu ovih optuženih rodoljuba. Prema mišljenju mnogih.. od dvadesetčetverice optuženih.

U zanosu pravoslavizacije i svetosavizacije državnih organa. u veri samo privremeno“. Pravo svakog kršćanina je da krsti svoje dijete. rađa neprijateljstvo i nasilje prema muslimanima. iskrenih prijatelja. Šaćirović Irinej Bulović: Zukorlić u veri samo privremeno Episkop bački Irinej. ignorišući pritom potrebu da ih svi građani dožive kao svoje da bi im bili lojalni. prilikom susreta sa njim. pronađe opasnost za bilo koga i bilo šta. 149 | SandzakPRESS. od kojih jedni smatraju sebe pravoslavnijima od svih istočnih patrijaraha. po kojima je islam uvek i neizostavno..Što je premnogo. kao i brojne druge gnusne zločine. Nije Vladika bio u zanosu. ili iz istorije Srpske crkve i srpskog naroda pokušao da zbog Zukorlića izbriše Mehmed-pašu Sokolovića i još ponekog. SAVA I ISLAM Naglašavajući da je ”odnos Svetoga Save. ona potvrđuje osnovne teze zastupnika islamofobičnih pokreta i organizacija. Direktor Media centra Sead ef. što je važnije. prosvetitelja srpskog roda. šaljući poruke kojima legitimira i legalizira metu. za ”Novosti”. kad bi neko stavljao pod znak pitanja. Vladika Irinej postavlja pitanje šta bi značilo kad bi neki hrišćanski episkop odricao Kuranu bilo kakvu duhovnu vrednost. a posebno njegovom prosvetnom i prosvetiteljskom podvigu.“ Nema sumnje da cilj spomenutog teksta nije bila odbrana svetosavskih vrijednosti. lično i u pisanoj formi. A posebno tendenciju ka ”pokrštavanju” i asimilaciji . vladika bački Irinej Bulović. Slično bi bilo. Vladika optužuje Muftiju za nasilje. Nakon saopštenja Islamske zajednice od utorka. .Da se ne upuštam dalje u istorijsku sudbinu zaboravljenih Srba muslimana .. ran čovek. Iako nas odavno od njega ništa ne iznenađuje. Naprotiv. smatra on. vidi pokrštavanje i ”svetosavizaciju” bošnjačke dece. Vladika opravdava pojave islamofobije iz kojih se. Optužbama za nasilje on zapravo sugeriše da silom i nasiljem treba odgovoriti. februar 2011. koji u proslavljanju školske slave Svetog Save. kao i sve drugo što mu je u privatnom posjedu. | br. a pogotovo iščitavao iz njega smisao koji on nema. izrazio žaljenje što neki drugi čelnici hrišćanskoga sveta ne liče na njega. pod naslovom „Zukorlić političar. da je neki od srpskih iseljenika u Holandiji tražio blagoslov od Vladike bačkog da likvidira muftiju Zukorlića. Zukorlića. te da u njoj. a to je najblaža moguća reč u ovom slučaju. no svojim novinskim nastupom Vladika je natovario Crkvi breme koje joj u ovom trenutku nije trebalo. Vladika očito zaboravlja da je po Ustavu Srbija sekularna. . i njegovoj duhovnosti. žive pripadnici drugih nacija i vjera.kaže episkop Irinej. niti se zaboravio dok je ovo pisao.REAGIRANJE IZ MEŠIHATA ISLAMSKE ZAJEDNICE U SRBIJI NAŠOJ REDAKCIJI STIGLO JE SLJEDEĆE SAOPĆENJE OTROVNICE VLADIKE BAČKOG Čitajući tekst vladike Irineja Bulovića bačkog u „Večernjim novostima“ od 27. I kakve veze taj čin ima sa miroljubivom misijom kršćanstva? Sada je moguće povjerovati u istinitost informacije koju sadrži anonimno pismo koje je ovih dana prispijelo u kabinet muftije Zukorlića. pritom ne iznoseći nijedan argument za to i ne navodeći nijedan citat Muftije u prilogu svoje tvrdnje. šta reći osim: „Teško vjeri koju Vladika promoviše.net 9 . recimo.naglašava episkop Irinej. na koga se Vladika svim svojim otrovnim perom obrušio. Oni nisu ni najmanje netolerantni. INTERPRETACIJA islama Muarema Zukorlića najveću štetu nanosi samom islamu. Zorana Đinđića. Nehotično. pored srpskog pravoslavnog stanovništva.01. te pojedinih direktora škola i nastavnika. Svetom Savi. jer one nisu ni od koga bile napadnute. čija komanda je pod rukovodstvom Milorada Ulemeka Legije organizovala i izvršila ubistvo premijera dr. bilo je za očekivati da se Srpska pravoslavna crkva ogradi od nezakonitog ponašanja Ministarstva prosvjete. Ovakvim stavovima jasno se pokazuje ko je autor ideje da državne ustanove imaju svoju krsnu slavu. Meše Selimovića.Samo krajnje nedobroname- predstavlja poruku koji su muslimani za Vladiku i njegove istomišljenike prihvatljivi. Misli li njegovo preosveštenstvo da je javnost zaboravila da je baš on. Islamska zajednica uvažava pravo srpskog naroda na puno poštovanje ličnosti iz svoje historije. a pogotovo nisu siledžijski raspoloženi. ali ubitačno. Sada nije teško zaključiti ko je stvarni ideolog i inspirator agresije na Islamsku zajednicu kako bi se otklonile institucionalne smetnje za posrbljenje Bošnjaka i drugih muslimana u Srbiji. . prema islamskim duhovnim vođama njegovog vremena dovoljno poznat”.pesnika Osmana Đikića. poznato je.2011. udeo muslimana u evropskoj i svetskoj kulturi. a još teže Crkvi koju zastupa. za ”Novosti”. a ne teokratska država. može da u ličnosti oca nacionalne prosvete i kulture. Zbog stava Islamske zajednice protiv prisilnog učešća muslimanske djece na svetosavskim akademijama u školama. premnogo je. Niko i nikada u ime Islamske zajednice nije dao sebi za pravo da ocjenjuje značaj i ulogu Svetog Save. već to čini svjesno. . on podseća i da je egipatski sultan. Vrh tendencioznosti je prevođenje stava Islamske zajednice u osporavanje lika i djela Rastka Nemanjića . političara na privremenom radu u verskoj sferi. Neki od njih su ljudi tananije savesti i većeg čovekoljublja nego pojedini ideologizovani i ekstremistički nastrojeni nadobudni hrišćani. komentariše poslednje izjave glavnog muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića. a krstiti državne ustanove multietničke države znači podrivati stabilnost u temeljima same države. samo zato što je to sveta knjiga muslimanskih vernika. Vladika Irinej ističe da bi u tom ključu valjalo proveriti i kako Zukorlić zamišlja ”svoju vrlu ličnost u kontekstu znamenitih islamskih teoretičara”. pa i kada dolazi od efendije Zukorlića. a drugi vide sebe kao veće katolike od rimskoga pape. o Zukorlićevoj kampanji: Samo nedobronameran čovek vidi opasnosnost u Svetom Savi. blagoslovio zloglasnu Jedinicu za specijalne operacije (JSO). po samoj svojoj prirodi.Svetog Save. a pogotovo ne od glavnog muftije Muamera ef. netolerantan i nasilan. Meše Selimovića i Osmana Đikića sa odrednicom „Srbi muslimani“ zapravo ovaj najnoviji istup ipak nas je iznenadio .zaključuje vladika bački. revija SANDŽAK | 1. Ovako episkop bački Irinej (Bulović).Među muslimanima imam dovoljan broj poznanika i. . Isticanje Mehmed-paše Sokolovića.

izdržavat će svoje porodice. uposlit ćemo ljude i obezbjediti im minimalne uvjete za život!? Od svog poštenog rada. rada i radnih odnosa. srbijanski ministar Ljajić nije pogriješio: Novi Pazar jeste privredno čudo. dodaje ministar Ljajić. ali ne zaboravimo da su građani našeg kraja u mnogo goroj i nezavidnijoj situaciji. inspekcije rada i bezbjednosti i zaštite zdravlja u mjestima koja su u trećoj i četvrtoj kategoriji nerazvijenosti. Vlasnik turske kompanije za proizvodnju džinsa „Jeanici Istanbul“ Taner Bujkačin je najavio da će na proljeće započeti proizvodnju u Leskovcu i u prvoj godini zaposliti 500 radnika.. općine i mjesta po Srbiji. 10 Radilo se o predizbornoj kampanji ili ne. februar 2011. Plan mu je. Što je siromaštvo u našoj državi veće. obilazeći gradove. nalazi u kategorijama koje još nisu općim i činjeničnim stanjem mogle biti kategorirane!? A gdje mu je plan za Sandžak? Šta bi od onih silnih obećanja: Turci će praviti puteve. hiljade gladnih. milioni bez posla. Naša realnost je potpuno drugačija: više od 20. A od Turaka smo dobili još jedno mjesto gdje možemo kupiti doner. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže da se od problema građana Leskovca jako razbolio i dodaje da se. Novi Pazar očigledno ne spada u nerazvijena područja. pa neće dozvoliti da mu neimaština ukalja obraz. oni sa kojima nam je ministar Ljajić obećavao ulaganja u tekstilnu industriju? U Leskovac. I bit će dostojanstven. dok je prodavnica turske baklave „otputovala za Beograd“. izdržavat će svoje porodice. pa će preživjeti i ove. dragi čitaoci. uposlit ćemo ljude i obezbjediti im minimalne uvjete za život!? Od svog poštenog rada. ministar Ljajić ubira glasove po Srbiji. da poveća efikasnost službi socijalne zaštite. Novi Pazar će opet biti privredno čudo! Pazar će opet biti privredno čudo! U jednom. a razlike kod onih koji imaju izraženije. u ove tri godine. ali kakvo? Čudo da se ne možemo načuditi više. Prema njemu. 149 | SandzakPRESS. ili se. Bujkačin je.. nekako izgubio. Š revija SANDŽAK | 1. poslije sastanka s predstvanicima grada. neće uvijek biti siromašnih… A od čega će se naša vlast bogatiti? Nije na nama da mislimo o tome.net to bi naša raja kazala: Sit gladnome ne vjeruje! Ili. I bit će jači. to su socijalne tenzije sve češće. Novi ce vić RA A? RA A? K TR KII TR S S SE IIS O O IIN AT M AT M ŠT E A ŠT EGA Š Š N NA . kazao da će probna proizvodnja sa sedamdeset radnika početikrajem februara ili početkom marta u zakupljenim pogonima propale fabrike “Leteks”. Ako se razbolio od problema Leskovčana.“ali nam je današnjica sasvim ružna. A znate li. naš narod je preživio i mnogo gore godine. gdje su otišli turski privrednici. pak. | br. a vlast se utrkuje u davanju lažnih obećanja – to je naša realnost. Ekonomska kriza je za godinu dana umalo duplirala broj onih koji traže pomoć kako bi se prehranili sa kazana. onda je sigurno od problema građana Sandžaka elegantno odšetao.000 nezaposlenih.“ Ipak. Skoro svaki deseti građanin Novog Pazara i Sandžaka živi život nedostojan čovjeka. No. iako je na tom mjestu već godinama. Govorkanja o pokretanju tekstilnih pogona u Novom Pazaru od strane turskih investitora za sada su ostala samo prazne priče. Turci će kupiti fabrike. koju namjerava kupiti ovih dana i u njenu adaptaciju uložiti oko tri miliona eura.TABIRENJA SEKIRACIJA BEZ SEKIRE Ni ita en Dž Šta bi od onih silnih obećanja: Turci će praviti puteve. A ministar Ljajić se razbolio od problema građana Leskovca!? Nije nam namjera umanjiti probleme građana te općine. još bolje: Čuvaj se tuđe muke i svoje bruke! „Budućnost nam je divna. uvijek iznova potresa kada se. Turci će kupiti fabrike.kažu svi .” . idi među siromahe. jer je svjestan da je birače u Sandžaku.“ Više stotina hiljada gladnih. neka oni malo razmišljaju kako je imati pa nemati. te da će se nastaviti u obližnoj fabrici “Sintetika”. I zna naša raja za izreku: „Ako hoćeš da se obogatiš. suoči s činjenicom kako se teško živi.

Pitanje je koliko ćemo ovih stvari naći kod Urban-Ide koja se iz petnih žila trudi da Ne stidi se da iznosi nebuloze. A kako se karekteriziraju izjave pojedinih političara da su Bošnjaci specifičan narod ili izjave crkvenih velikodostojnika da muslimani smrde zato što jedu loj. Zvanični Beograd. onda neka se slavi samo u školama i odjeljenjima u kojima su pravoslavci većina. Naređuju svima da trebaju prisustvovati školskoj slavi. ako želi. upućuju nastavnom osoblju i učenicima: „Nastavnicima i učenicima čestitamo Školsku slavu sveti Sava“ je diskriminatorska i asimilatorska. da se plaća. da pljuje po svojoj vjeri. a sa druge strane potpuno je legalizirao ubijanje Bošnjaka i drugih naroda zakonom o izjednačavanju partizana i četnika. Zašto se mora na Školsku slavu? Obzirom da je spomenuti praznik krsna slava sveti Sava. Svaka legalizacija zločina i nedjela uvod je u još teže i gore nedjelo. da pljuje po svojim sugrađanima. Sama čestitka koju nadležni. 149 | SandzakPRESS. Obilježavanje Školske slave sveti Sava u sekularnoj Srbiji plastičan je primjer vjerske diskriminacije prema zadovolji beogradske mentore uključujući i ministarstvo Rasima Ljajića koje je finansijski pomaže. što ne vrijedi ništa. | br. povodom poziva IZe. Šala nije imati muslimansko ime a pljuvati po vrijednostima islama i muslimana. pa čak i dežurni potirač-otirač iz Novog Pazara. i više od toga. Ona. Kod Urban-Ide su našli sve. posebno Bošnjacima. kažu da muftija širi govor mržnje. Lajanje na zvijezde Njena priča košta dosta. Diskriminatori jašu tihi marš asimilacije i pokrštavanja. neke srpske stranke koje ne vrijede spominjanja. Na poziv IZ-e u Srbiji da ne dozvole svojoj djeci da učestvuju u programima koji se spremaju povodom Školske slave sveti Sava reagirali su mnogi. posebno vjerske. koji nije bio spreman Srebrenički genocid nazvati punim imenom. bez obzira Nametanje Školske slave sveti Sava je tihi pokušaj asimilacije i pokrštavanja Neki kažu da nema dokaza da je bilo pokušaja pokrštavanja.Š. onda je otirač još ugodniji. Pravi je musliman onaj koji ne pije. nije licemjer. Za beogradski režim je to pun pogodak. Njena reakcija ne čudi one koji je poznaju. NOVI PAZAR Naravno da jeste. voli i unapređuje porodicu. dolaze. može i javno da se prekrsti. režimu to ne smeta. Da je Beograd to spreman učiniti pokazuje i najnovija hajka na IZ-u i njene velikodostojnike. Navikavati djecu da slikaju i gledaju Savinu ikonu (U revija SANDŽAK | 1. Naravno da svaka zaštita muslimanske vjere i bošnjačke nacije od strane Beograda biva okarekterizirana kao govor mržnje.net 11 . Tihi marš asimilacije i pokrštavanja U Ministartvu prosvjete. kažu da sve škole u zemlji i svi učenici državljani Srbije trebaju obiljležavati školsku slavu. ili negativno spominjanje muslimana od strane Patrijarha lično nedugo nakon što je ustoličen. Niko nije došao da kaže: „Pokrstite se. Za muslimane iz Sandžaka otirač ili potirač predstavlja najobičniju krpu.“ Za Urban-Idu Školsaka slava sveti Sava ne predstavlja problem. Zukorlića imat će zanemarljiv značaj.TRŠO”. štiti i čuva bračnu zajednicu. Nisu svi učenici i nastavnici pravoslavci. Šta je drugo nametanje Školske slave sveti Sava do tihi pokušaj pokrštavanja. ne laže. voli bližnjega svoga i pazi na svoje vrijednosti. februar 2011. jer je taj praznik predviđen kalendarom rada. Ako je svetosavizacija „opća kultura“ onda priznajemo da smo mi opće nekulturni i takvi ćemo ostati jer ne želimo prihvaćanjem tuđe vjere i običaja steknemo epitet „kulturan“. bar bi se znalo da je zvanično prihvatila Školsku slavu i njezinog svetitelja. jer bi tada muslimani imali manje štete od nje. ali se za srpsku javnost ništa loše nije desilo. žena za sve i svašta.TABIRENJA SVETI SAVA NIJE NAŠA SLAVA N eko je rekao: Postoji bezbroj načina za tihi marš diskriminacije. Urban-Ida. uz pomoć mentora. a ne da se nameće muslimanima. da uzme krst za svoj zaštitni znak. djeco!” Svako imalo pametan zna da se to radi baš ovako kako iz resornog ministarstva poručuju i naređuju. od strane beogrdaskog režima predstavlja najbrutalnije kršenje vjerskih i ljudskih prava. SA is I Har BE GO VIĆ svima koji se ne osjećaju kao pravoslavni hrišćani. “RIFAT BURDŽEVIĆ . jer nju ne krase obilježja jednog muslimana. prilikom proslave spomenute slave. Ono što se već duži niz godina dešava muslimanima u Srbiji. Nakon što je od Rasimovog ministarstva dobila novce. bitno je da imaju nekoga o koga mogu otrijeti noge. muslimani neće slati svoju djecu na proslavu Školske slave. Zar ovo nije govor mržnje? UČIONICA O. naredbama ili zakonom taj dan proglašavati kao „Školsku slavu“ i to svom nastavnom kadru i svim učenicima bilo koje vjere ili nacije. pomoćnik ministra prosvjete Zoran Kostić napominje da svaka škola ima svoju koncepciju proslave. Naređivački uz prizvuk obaveza za sve učenike. zapravo radi na pripremi novog genocida. prodala u zavidnom tiražu. Također. da se ima za „iće i piće“ i još po nešto. postalo je jasno koliko košta njezino „lajanje na zvijezde“. E. Ako neko nosi bošnjačkomuslimansko ime. ali država ne bi smjela nikakvim uredbama. pa da onda napiše svoju suhoparnu biografiju koju bi. Najbolje bi bilo da pođe stopama Emira Kusturice. Iz Ministarstva dodaju da je to stvar „opće kulture“. Srbi su narod pravoslavne vjere i oni neka slave Savindan. Bitno je da pare kapaju. Ova Urban-Ida je prije neki dan izjavila za Bli: „Poziv na bojkot školske slave svetog Save muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamer-ef.

Tom činu prisustvuju i bošnjačka djeca. U latinskom se ova riječ promijenila u encaustum i postala naziv za vrstu purpurnog mastila koje su imperatori koristili kada su potpisivali zvanična dokumenta. Prvotna uloga mastila je bila da se ucrta i upiše po zidinama pećina trajno nasljeđe pećinskog čovjeka. revija SANDŽAK | 1. čini se. mislilaca. a sada ih ima vrlo malo ili ih nema uopće. Nakon lomljenja kolača. nije se promjenila. Također. bili bi po mjeri režimu ili Urban-Idi i njima sličnim. bjesednika. postao je moguć i koncept općeg znanja. da recitiraju pjesme. a engleski ga je prihvatio kao enke ili inke. pa prihvatiti slavu. Možda je to zato što našim venama teče mastilo kojim je pisano po onim pećinama? Možda je to zato što našim venama teče mastlilo iz štamparije engleskog preduzetnika i prevodioca Viljema Kakstona koji je prvi štampao Kenterberijske priče Džefrija Čosera? Zaštitnik građana krši građanska i vjerska prava Da je svoj djeci. veći broj ljudi je mogao učestvovati u debati. u autu recimo. opisuje univerzum u kom je svaki čovjek umjetnik i samim tim više nema potrebe za umjetnošću: više nema galerija.. sve je božanstveno anonimno. Sjenica. “plava krv“ pjesnika.TABIRENJA OŠ „Tršo“u Novom Pazaru u jednoj učionici gdje su muslimanski učenici 100%. Limska Dolina. kad se naviknu na sveca. Otuda i imamo najstarije poznate ostatke mastila od prije približno 5. Tad je bio običaj da se koriste voštane boje koje se kasnije ugriju. hemičara. tinta. bez obzira na vjersku pripadnost. u svim svojim savremenim oblicima. kako to da ombudsman ima stav da sva djeca imaju obavezu biti na pravoslavnoj slavi. Cjelivanje ikone je u mnogim školama sastavni dio ceremonije. U njemu ima ljudi koji su bili muslimani a sada su im od vjere ostala samo imena. baš kao i što se radi na krsnim slavama. Prokuplje i još neki gradovi širom Srbije koji su imali većinu muslimana. a prapredak riječi kauterizacija. u prijepoljskim školama svećenici lome slavski kolač. slijedi zakuska. pa konop sa krstom oko ruke. matematičara i astronoma koji su udahnuli novi život u zoru doba koje je svitalo. iznad table visi veliki portret svetog Save). onda ste asimilirani. Kada je pismenost rasprostranjena. osobito u Sjevernoj Africi i Španiji. Omogućilo nam je da uživamo u nekom tekstu zbog jedne jedine riječi. Srebrenica. neće nikada prestati. Pa zar nije sama ikona svetog Save koju djeca slikaju tom prilikom dio pravoslavnog obredoslovlja. Bukovica. na Savindanu mjesto u školi smatra i zaštitnik građana Saša Janković.000 godina. februar 2011. Grci nisu samo sagorijevali rane. želatin iz životinjske kože i ulje da bi obojio slike i dijelove tekstova uklesane u kamenu. iščezla su imena pojedinaca i zemalja. on štiti režim koji grubo krši vjerska i ljudska prava pripadnika islama u Srbiji.net 12 SA NO VIĆ ivotna tekućina svakog čovjeka “od riječi“. povezuje davno zaboravljene stihove s drugim. Svetosavizacija muslimana Bošnjaka samo je jedan dio tihog diskriminatorsko-asimilatorskog marša. već su približno isti postupak koristili i u umjetnosti da bi učvrstili boje na slikama. Zar ovo nije svetosavizacija Bošnjaka? Naravno da jeste. 149 | SandzakPRESS. bolje vam je da slavite neku slavu. Uloga mastila. baš njega briga za muslimane koji su trebali po programu srpskih šovinista davno nestati sa ovih prostora. Najbolji ibret za tihu asimilaciju i pokrštavanje jesu Užice. biblioteka. poznatijim stihovima. Umjesto da brani prava muslimana. izvode dramsko-umjetnički program. otkad je znanje postalo opće. tihi genocid nad Bošnjacima.“ugore“. polahko i sigurno. jeste kauterion. Ovo je samo po sebi podstaklo veći broj debata i diskusija. Svijet je svjedočio preporodu novih ideja pjesnika. kada je umjetnik koristio čađ.. a sljedeći korak je pokrštavanje. | br. romanopisaca. koja se i u nas u medicini koristi za sagorijevanje rane u cilju sprječavanja daljeg procesa. . Samo ime slave je dio obredoslovlja pravoslavaca. Taj izum je u mnogome pomogao kasnijim osvajačkim pohodima Arapa. mastilo je odigralo značajnu ulogu na pozornici svjetske historije. bez obzira na vjersku pripadnost. Nova Varoš. Štampana riječ je stvorila sopstveni podsticaj za upitom i promjenom i. da mu pjevaju ode i himnu. ili kako se tad govorilo encauston. dodavala bi se voda i moglo se pisati. E takvi da smo. Ako vam postane sve jedno. pa to je samo „zabava“. tiho.” . Zar to nije krsna slava? Šta je slava do pravoslavni vjerski obred. mogu i krst objesiti. suština stvarnosti ostaje upisana mastilom u kamenu. nijedna knjiga ne predstavlja ni neuspjeh ni uspjeh. A nH na Ad Ž MASTILO Iako se iz epigrafa to ne bi moglo zaključiti. Pogledajte Beograd. alhemičara. Starčeviće – malo li je genocida nad muslimanima izvršeno. Kada bi se ukazala potreba za pisanjem. šta ima „komšijski je“ – i tako redom dok se ne prekrstimo dobrovoljno. Trebamo znati da je asimilacija uspjela onog trenutka kada vam postane sasvim sve jedno to što vam dolazi sa strane a nije vaše niti vam pripada. da se pomire sa činjenicom da je to „ništa“. muzeja. samo što ombudsman to ne želi da vidi i prizna. Pa ako je tako. u Utopiji modernog čovjeka. Zbog njega nam je svako čitanje samo jedno ponovno čitanje već pročitanog teksta. Na snazi je tihi marš diskriminacije u svilenim rukavicama.i tako redom. U nekim školama u Prijepolju ulaze pravoslavni svećenici i kandilom dime sve učenike od reda. da bi smo dobili savremeni oblik ink: mastilo. Kasnije su Arapi razvili drukčiji proces proizvodnje mastila. On je pobrkao lončiće. Kao da su “primitivni ljudi“ instiktivno bili svjesni da započinju dijalog isto kao što i savremeni čovjek osjeća tintu koja teče njegovim venama i koja ga nagoni na kontinuitet dijaloga koji. čiji je krajnji ishod jsabijena i osušena smjesa. hajde da se pokrstite. U staro-francuskom je encaustum postalo enque. na pergamentu ili na papiru. takva su nam vjerska i ljudska prava. obnavlja prošlost. Zato što i ombudsman radi za interese režima i većinskog naroda. A onda. „Jedino što nikako ne smije biti obavezno“ – upozorava ombudsman – „jeste prisustvo vjerskom obredu. Prvotna uloga štampane knjige bila je da širi pismenost. Borhes.“ Kakav zaštitnik. da vjerujete u nešto. vjerujemo. FINESA Drevni Grci su koristili riječ da bi označili sagorijevanje rane. Mastilo. Sa izumom štamparske prese izbrisano je srednjevjekovno mračno doba „dark ages“ – i otpočelo je moderno doba. pisaca. Ovaj proces sabijanja u pločice koristio se iz dva razloga: nije bilo dovoljno bočica za čuvanje mastila i bilo je lakše prenositi ga na takav način. Reći će vam se: “Pa vi nemate ništa svoje. Potreba za mastilom porasla je u istom trenutku kada je umjetnost prerasla iz klesanja u kamen i kada je bio potreban alat drugojačiji od nekakvog dleta. a to je pak vodilo rađanju novih ideja.

Uostalom. ći Ša ad Se B ošnjaci su odvažan.net 13 Bošnjaci su tvrdoglavi u istrajavanju suprotstavljanja dušmanima. nemoral. one će tek uslijediti i bit će mnogo ozbiljnije i hrabrije od onoga što Čiplić misli i želi. bar po opisu posla. ovako. raditi po njegovoj volji i htijenju. nama sloboda a njemu tvrdoglavost. nemoralno i skandalozno ponašanje ministra koji bi se trebao. Mevlud Dudić. Ministar je ostao gluh i nijem po pitanju poštivanja Zakona kojeg je nastavio kršiti svom svojom bahatošću i glupošću. Oni preziru Bošnjake zato što Bošnjaci nisu genocidni. diskriminacija. Režim nema razloga da nas mrzi niti da nas se boji. Koliko je nemoralan i neistini odan. silovanju. slušati. jer misli da su oni poput njegovih saradnika Sulja i Rasima. ubijanju. u miru sa svojim komšijama koje nisu mogli birati. pljačkanju. Mi znamo da on radi i po diktatu onih koji mnogo više o Bošnjacima znaju od njega. A što se tiče aktivnosti i radnji koje će Vijeće preuzeti. Kako Glavni muftija reče: „Bošnjaci u Sandžaku i Srbiji su autohton i konstitutivan narod i kao takvi su u državnost Srbije unijeli živote i teritoriju. baviti poštivanjem i unapređivanjem ljudskih prava i sloboda. Poltroni i izdajice. Da nas ministar priznaje. hrabar narod. februar 2011. nisu vični zločinima. što su hrabri i odvažni. dezavujiše javnost. nisu genocidni. Mi legitimitet i legalitet crpimo iz izborne volje Bošnjaka. jer su im oni dati odlukom sudbine Božije. zaštitnik građana Saša Janković je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava uputio brojne zamjerke. Ako smo specifični zato što nismo genocidni. a mi se gandijevski borimo da ostvarimo prava. Ne! Bošnjaci su sve ono što Suljo i Rasim nikada nisu niti će biti. Ministar nije ni lud ni zbunjen. Radimo i gradimo po volji i za merak bošnjačkog naroda koji nam puha u krila i daje snagu za nove projekte i pobjede. Povjerenica za ravnopravnost Nevena Petrušić je ocijenila da je u izbornom procesu bilo kršenja prava Bošnjaka. Bošnjaci se nikada takvima nisu pokoravali. Nepriznavanje povlači nepriznavanje s druge strane. ro vić . bar po opisu posla. a povjerenik za bošnjačke liste. Nepriznavanje Vijeća od strane ministra ili Vlade nama godi. neljudski? Veliki broj nezavisnih institucija osudio je nezakonito. ZBUNJEN. onda nam je to najveći kompliment. Bošnjaci neće podleći volji režima.to nije u nadležnosti običnog ministra koji ne radi svoj posao kako treba. Bošnjaci su ponositi. a za dobro našeg naroda raditi hoćemo po cijenu gaženja blata još 50 godina i duže ako treba. dodajući da su time odriješene ruke izabranom Bošnjačkom nacionalnom vijeću da se može baviti i temama koje im zakon ne propisuje). jer bi to bio najveći znak slabosti. Priznato. Zato nas i vrijeđaju. NENORMALAN MINISTAR MISLI MALO I BERE ZELENO Veliki broj nezavisnih institucija osudio je nezakonito. njemu neljudskost. ugrožavanju nečijih prava. Mi smo godinama nepriznati. Prazni su ti njegovi udarci isto kao što je i doboš prazan. Bošnjaci su insani koji hoće da žive slobodno. pa kažu da smo specifični. nije ni zatražio sjednicu Zakonodavnog odbora koja je dogovorena na pregovorima sve tri PLOVI BELA LAĐO Zamjenik ministra Čiplića Petar Antić dao je ostavku. nepriznato . nesalomivi. Sasvim je jasno da ljudi vrijeđaju zato što mrze i što se boje. tvrdi. nemoralno i skandalozno ponašanje ministra koji bi se trebao. obmanjuje. kršenje prava i zakona. neka znaju da je Srbija naša koliko i njihova. 149 | SandzakPRESS.. Bošnjaci su sušta suprotnost onoga kako ih ministar doživljava. Zato ih ne može niko iseliti iz te države bez te dvije stvari.POLITIKA LUD. otvoreni. Bošnjacu su ljudi.“ revija SANDŽAK | 1. dvostruki aršini. kako to silno zvuči! MINISTAR ČIPLIĆ Nemoralan insan Zar nije nemoralan onaj insan koji krši zakon. niti hiru pojedinih ministara koji ih žele natjerati da glasaju dok breogradski favoriti ne pobjede. govori neistinu. baviti poštivanjem i unapređivanjem ljudskih prava i sloboda. Ko je ministar da nas priznaje ili ne priznaje!? Ko je ministar da nam daje legitimitet. a ministar može udarati u doboš koliko hoće. jer ne poznaje Bošnjake. Njemu sekiracija i deprsija. Bošnjaci. Bošnjaci nisu nemoralni. segregacija. ujedno milostivi. dr. (Glavni muftija smatra da je ponavljanje izbora za Nacionalni savjet Bošnjaka 17. Šta je ministar osim sluga i izvršitelj. | br. Zato. Ni mi ministra ne priznajemo. Ni fala ni berićatusum nikome u Beogradu što nas ne priznaju. “posebnog” pravilnika o konstituiranju Bošnjačkog nacionalnog vijeća i bahatog ponašanja ministra Čiplića.. ponaša se bahato. i zbog malverzacija oko biračkih spiskova. pa eto nećemo da iziđemo na izbore. on „samo“ krši zakon. informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić podnio krivične prijave protiv više osoba osumnjičenih za falsificiranje biračkog spiska Bošnjaka. i onoga što o njima misli. zar nas više od stotinu godina režim ne maltretira i usiljeno krši naša prava. pa radimo i gradimo po volji i ćejfu naroda kom pripadamo. između ostalog. aprila velika greška vlasti. skriva činjenice. A misli malo i bere zeleno. falsificiranja ostavki vijećnika Bošnjačkog preporoda. mi se svetiti nećemo. Izborna utakmica za BNV je završena formiranjem tog Vijeća čiji je predsjednik prof. mudri. tolerantni. i za nas Bošnjake tu je kraj priče. maltretiranju. to bi značilo da ga donekle moramo poštivati. Bošnjaci nisu Suljo i Rasim Ministar ne poznaje Bošnjake.

Bošnjačka lista Sulejmana Ugljanina osvojila je 13. zaštitnika prava manjina i povjerenika za informacije od javnog značaja – koji su utvrdili da postoji veliki broj nepravilnosti. dobila je najveće povjerenje građana.“ “Izjava Petra Antića. dok predstavnici Bošnjačke liste izlazak na izbore uvjetuju ukidanjem okruga. A poslije svega ovoga. na održanim izborima za Nacionalne savjete nacionalnih manjina. februar 2011. | br. kako je rečeno.TRN U OKU REŽIMU N ita en Dž Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić raspisao je nove izbore za BNV za 17. i tri vijećnika Bošnjačkog preporoda Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića. Manipulacije i podvale pri konstituiranju Bošnjačkog nacionalnog vijeća oštro su kritizirale i nevladine organizacije: Jukom. vijećnicima ili listama. Zukorlić. jer su. pri čemu se od Srbije zahtijeva da dozvoli legitimno predstаvljаnje Bošnjаka u Sаvjetu. LDP je zatražio od Vlade Srbije smjenu ovog ministra do koje još uvijek nije došlo. jer je cijela frka oko BNV upravo vezana za mandate i blanko ostavke. što se može negativno odraziti i na cijeli taj dio Srbije. U tom ministarstvu kažu da na konstitutivnoj sjednici nije postojala dvotrećinska većina za formiranje Nacionalnog savjeta Bošnjaka. 149 | SandzakPRESS. da za kraj da ne zaboravimo kazati da je ministar Čiplić rekao da će na nove izbore izići četiri liste koje će predstavljati Bošnjake. stvari su krenule u malo pozitivnijem smjeru. Bošnjačka kulturna zajednica oštro je protestirala zbog odluke Ministarstva za ljudska i manjinska prava da budu ponovljeni izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka i da se formira privremeni organ upravljanja. Od 35 vijećnika. A da. a vjero- vatno neće ni doći. Bošnjačka kulturna zajednica će ih bojkotovati. Direktor Građanskih inicijativa Miljenko Dereta kaže da je ministarstvo u slučaju BNV radilo sve što ne bi smjelo: „Država se već ranije uplela u odnose unutar Islamske zajednice i sada je samo dodatno zakomplicirala situaciju i izazvala nove podjele unutar bošnjačke manjine. IC EV IĆ Š revija SANDŽAK | 1. Konstitutivnoj sjednici 7. 14 . kao ni funkcioniranje paralelnih struktura nisu najbolje rješenje. Ove organizacije od nadležnih državnih organa. ministar Čiplić i ambasador OESC-a Kipreos. nije važio za Bošnjačku nacionalnu zajednicu. poslije izbora. Evropski parlament je. Ministra Čiplića. u Bošnjačkom preporodu još nisu odlučili da li će ili neće izaći na izbore. Ova lista tvrdi da ponovljeni izbori nisu izbor. pored ostalog. Poslije dva sastanka kome su prisustvovali predstavnici sve tri bošnjačke liste.” – istakao je Milan Antonijević iz Jukoma. da je Ministarstvo odlučilo da se neke odredbe Statuta o izboru Bošnjačkog nacionalnog vijeća izbace. april. Evropski parlament donosi rezoluciju u kojoj se. jula prisustvovali su vijećnici BKZ i dva vijećnika liste Bošnjački preporod. pa i na opću stabilnost zemlje. i to od strаne nekih ministаrstаvа i lokаlne sаmouprаve. Nacionalni savjeti 18 manjina u našoj državi izabrani su prostom polovinom. ali predstavlja realnost Bošnjačkog naroda u državi Srbiji. kao i da je odredba koja uređuje da je za verifikaciju mandata nacionalnog vijeća potrebna dvotrećinska većina umjesto ranije proste većine dodata u cilju stabilnosti i specifičnosti bošnjačke nacionalne manjine je vrijeđanje zdravog razuma. Predstavnici BKZ-a tvrde da je na konstitutivnoj sjednici Vijeće konstituirano. Zbog svega što se izdešavalo i zbog svih izjava ministra Čiplića. dok predstavnici Bošnjačke liste izlazak na izbore uvjetuju ukidanjem okruga. a ni našu Vladu.POLITIKA HRONOLOŠKI SLIJED DEŠAVANJA OKO FORMIRANJA BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA BNV . direktno izražava zаbrinutost u pogledu uspostаvljаnja Bošnjаčkog nаcionаlnog sаvjetа i pozivа nа brzo okončаnje procesа formiranja Nacionalnog savjeta Bošnjaka u sklаdu sа prаvilimа. Bošnjačka kulturna zajednica. dok je Bošnjačkom preporodu bliskom Rasimu Ljajiću pripalo 5 mandata. Inače. visokog zvaničnika Ministarstva. dok Ministarstvo za ljudska i manjinska prava to osporava. To je ukratko hronologija svih događaja koji su pratili izbore i formiranje Bošnjačkog nacionalnog savjeta. jasno ukazao na kršenje zаgarantiranih nаdležnosti ovog nаcionаlnog sаvjetа.april. u tački 25 svoje rezolucije. pri čemu pozivа vlаsti dа odgovore na upućene pritužbe. na kome je trebalo doći do dogovora kako bi BNV nastavilo nesmetani rad. Svetozar Čiplić medijima daje izjavu da su raspisani izbori za BNV za 17. koju je predvodio glavni muftija Muamer-ef. Urban in i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Predstavnici liste Bošnjački preporod kažu da novi izbori.” – zaključio je Dereta i dodao da je riječ o očiglednom političkom utjecaju. niti su ih se ticale izjave tri nezavisna regulatorna tijela – zaštitnika građana. Postavlja se pitanje: Odakle “našem” ministru takva ideja kad do izbora ima još tri i po mjeseca? Možda mu je takvu informaciju šapnula ptičica sa grane. uključujući i tužilaštvo. koju podržava Stranka demokratske akcije Sulejamana Ugljanina. dok su Bošnjaci svoj savjet morali birati uz prisustvo dvije trećine vijećnika. uopće nisu dotakle. krajem prošle godine. A onda. kao i da ima uvjeta za podnošenje krivičnih prijava protiv visokih funkcionera naše države. jer Ministarstvo štiti interese koalicionih partnera iz vladajuće koalicije na štetu opozicije. Građanska inicijativa. Možda je tekst dosadan. nije došlo. zahtijevale su „hitno ispitivanje krivične odgovornosti pojedinaca iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava zbog zloupotrebe službenog položaja i drugih krivičnih djela. jer “zaštitinik ljudskih i manjinskih prava” nije tražio odgovor od Zakonodavnog tijela Skupštine Srbije kome pripadaju mandati. već izborna farsa i nastavak diskriminacije Bošnjaka koju sprovodi sadašnja vlast. Bošnjaci specifični. ministar za ljudska i manjinska prava. Do trećeg sastanka.net estog juna prošle godine. Na takve izjave reagirali su predstavnici Liberalno demokratske partije koji su smatrali da se radi o rasističkoj izjavi. ili ministar Čiplić ima neke posebnosti čijeg postojanja ni on sam nije svjestan. poslovnik koji je važio za sve ostale manjinske narode u Srbiji. Istu sjednicu su bojkotiraali vijećnici Bošnjačke liste. razmatrajući pritužbe.

februar 2011. uz podršku dva člana Bošnjačkog preporoda. dogovori. Povjerenica za ravnopravnost Nevena Petrušić je ocijenila da je u ovom procesu bilo kršenja prava Bošnjaka. 17 od 35. što jeste. zaštitnik građana Saša Janković je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava uputio brojne zamjerke. Ne sumnjam da će zvanični rezultati biti drugačiji i da će se ponoviti referendum za Ustav Srbije. izbori za BNV poslužili su da se nametne kao lider sandžačkih Bošnjaka iz prostog razloga: dva ministra Bošnjaka su ništa ili vrlo malo uradili za svoje sunarodnike. a državi da pokaže kako se kao silno brine i štiti prava manjina. Koje je moje bošnjačko pravo zaštićeno time? Šta dobijam ako bi takve novine sutra preuzeo muftija Zukorlić. A ako ne glasaš za te. kao izborne pobjede Ben Alija u Tunisu. Pošto su sjednicu bojkotirali članovi ostale dvije liste. retoriku. Onda su krenule bjesomučne optužbe. Jasno je šta će biti 17. 149 | SandzakPRESS. nije bilo dvije trećine vijećnika i država ga nije priznala.net Na prošlim izborima 6.. pa nije ni zatražio dogovorenu nepotrebne institucije. „Druga“ strana je odgovorila optužbama da je Muftija „kupio“ dva člana BP. ubjedljiva većina Bošnjaka će ih bojkotirati. Šta će time dobiti Bošnjaci? Dva BNV. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić raspisao je za 17. država. a zvanični podaci kazuju da smo masovno izašli i glasali „za“. ne znam na osnovu čega. Na Konstitutivnoj sjednici. Nacionalne savjete smatram za Šokirali su ti rezultati oba ministra Bošnjaka. Šta ću ja raditi 17. a povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić podnio je krivične prijave protiv više osoba osumnjičenih za falsificiranje biračkog spiska Bošnjaka. april nove izbore za BNV. pa objavio također šest ili više svojih slika? zakone kojim garantira zaštitu prava manjina i da u postojeće državne organe uključi naše predstavnike. ponavljat će izbore dok njihovi ne „pobjede“. Izjasnile su se i nezavisne institucije. a ne da nizom vrlo sumnjivih poteza. obezbjedila je većinu i formirala BNV. Sada ponovo nama „specifičnim“ Bošnjacima objašnjava kako nas i naša prava štiti od „strašnog“ Muftije. koji je postao vjerovatno najomrznutija ličnost u beogradskim medijima i oštar kritičar Vlade. Izbori? Ne. koja je. Ništa od toga ministra Čiplića nije dodirivalo. a onda i predsjedničke. na prve tri strane izbrojala čak šest slika Sulejmana Ugljanina. Zukorlić zaoštrio sjednicu Zakonodavnog odbora Skupštine Srbije. juna. trebalo je da poštuju rezultate. uglavnom. Dovoljno bi bilo da država poštuje IZVOR: DANAS 15 revija SANDŽAK | 1. hvala. fol-pregovori. država finansira jedne novine bošnjačke manjine u kojoj sam jednom. Neki zato što će poslušati muftiju Zukorlića. Navest ću primjer. 7. kojim pokušava „progurati“ dva ministra Bošnjaka. a 5 Bošnjački preporod SDP ministra rada i socijalne politike Rasima Ljajića. da mene iko pita. Čekam parlamentarne. drugi zato što im je dosta lakrdije od „izbora“ na kojima ti organizator. jer su neaktivne u svom poslu. jula. ali i ostatak Vlade. postali institucije koje služe strankama nacionalnih manjina da dobiju pare iz budžeta i udome kadrove koje nisu „uvalili“ u neku republičku instituciju. Kasniji potezi vlasti samo su ojačali Muftijinu poziciju. izuzev ministara. Dakle. Ne znam nijednog sandžačkog Bošnjaka koji je glasao na referendumu. Srbija? Nove napetosti. Demokratski. Neka na izbore učestvuju i 44 klonirane liste. mislila da je Sandžak njihova sigurna biračka baza. nacionalni savjeti ne bi postojali. to je trebala i država priznati. osvojila je Bošnjačka kulturna zajednica muftije Muamera Zukorlića. Muftiji. | br. jezika. ev ac . aprila? Nadam se da će vrijeme biti lijepo i da ću prošetati. obrazovanja i informiranja manjina. kad su već organizirali izbore. Ako je muftija Zukorlić osvojio najviše glasova i obezbijedio većinu. izaziva krizu u Sandžaku. „namiguje“ za koga da glasaš. Jačaju je i dalje. drugo „državno“. Bošnjačka lista SDA ministra bez portfelja Sulejmana Ugljanina 13. Dva člana BP koji su „prešli“ kod Muftije podnijeli su krivične prijave protiv NN lica koje je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava navodno predalo njihove falsificirane ostavke. zaštiti i očuvanju kulture. Primjer su i izbori za Nacionalni savjet bošnjačke nacionalne manjine ili Bošnjačko nacionalno vijeće. incidenti.IZ SRBIJANSKIH MEDIJA TRAŽILI STE GLEDAJTE iš aB fet Sa U vijek me zbunjuje sposobnost političara na vlasti da od nečega što nije nikakva teškoća naprave prvorazredni problem.. jedno „muftijino“. BKZ muftije Zukorlića. najviše mandata. aprila. Savjeti su. Ali. Kritike su ga činile jačim.

jednog naroda. O saradnji Bošnjaka i Albanaca u odbrani Novog Pazara piše i rahmetli Ejub Mušović: Krajem 1941. Naprotiv! Bošnjaci su prvi. Četnička taktika je bila da Sandžak pritisnu sa svih strana. između Dva svjetska rata politički usko sarađuju kroz zajedničku partiju Džemijet el-islami. godine. To svakako nije značilo slaganje s ideologijom nacističke Njemačke. spaja ih i istovjetna životna sudbina. 149 | SandzakPRESS. našim institucijama. Cilj je bio zauzeti Novi Pazar. od strane pripadnika onih u čije ime je počinjen zločin. Ista tvrdnja se može primjeniti i na Bošnjake. samo zato što je bio druge vjere. duhovno negirani. do početka 1946. na vakufskom dobru Hadžet. potpomognuto jedinicama sa Pešteri i jedinicama kosovskih Albanaca. Mostarska. bošnjački prvaci izražavaju javni protest protiv hapšenja Jevreja iz Novopazarskog kraja. ljutiti se zbog šutnje o zlu koja je bila neoprostivo duga. 21. po prvi put u historiji organizirala javnu tribinu posvećenu ovom genocidu. okupljeni oko Islamske zajednice. kaže: Albanci su za vrijeme stare Jugoslavije bili ugnjetavani. Bošnjačka kulturna zajednica je. d pro N e znam da li treba iznova tugovati tugu koja je neopisivo velika. d r. ljudima koji ih predvode što su imali svijesti i hrabrosti da budu prvi koji će. nekoliko dokumenata iz tog perioda. na ovaj način. BKZu. Odgovaramo da bi bili najsretniji da se Hadžet nije ni desio. a sa srbijanske strane iz pravca Ivanjice i Raške. 1. obraćajući se 1946. Banjalučka. Veoma je bitno kazati da Albanci. već da bude početak velikog posla za sve časne ljude dobre volje. u još uvijek neistraženim masovnim grobnicama. . progovoriti na ovu temu. Odnos Bošnjaka i Albanaca i uloga Aćifefendije u odbrani Novog Pazara Bošnjaci i Albanci su dva bratska naroda. koje je predvodio revija SANDŽAK | 1. | br. U izvještajima Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak ističe se: “Muslimanske vođe iz Komarana. Nikada nije usvojena niti jedna deklaracija o osudi zločina nad muslimanima tog perioda. februar 2011. poznate su Sarajevska. Bošnjaci i Drugi svjetski rat Bošnjacima je spočitavano da su bili na „pogrešnoj strani tokom Drugog svjetskog rata i da su „platili cijenu svog izbora“. Aćif-efendija organizuje odbranu Pazara od napada četnika. Bit će svakako i onih koji će reći da je genocid teška kvalifikacija. JAVNO STRIJELJAN NA HADŽETU 21. Imamo pravo i na bol i na ljutnju. od one bivše vlasti. Međutim. komunističke vlasti su pogubile preko 2000 najuglednijih Bošnjaka novopazarskog kraja i ukopale ih. ekonomski pljačkani. poslije 66 godina. kao što su: odnos Bošnjaka prema Nijemcima i fašizmu. Tuzlanska i druge deklaracije. Pored vjere. Bošnjaci Sandžaka. prvo iz pravca istočne Bosne. ali s obzirom da jeste i da su posljedice strašne. ili pak imati prava na tračak osmjeha zbog toga što je došao dan kada se može otvoreno govoriti i pisati o genocidu na Hadžetu. 2011. a da daju besu dok i jedan njihov čovjek traje neće dozvoliti da četnička noga prekorači na njihovu teritoriju. Odnos Bošnjaka spram Nijemaca i fašizma Miladin Popović. 1942. jer su za njih bili kao oslobodioci. no treba biti zahvalan Bogu Dragom. delegat Centralnog komiteta za Kosmet. novembra 1944.net Ovaj tekst ne pretendiraodgovoriti na sva pitanja o ovom događaju. zatim pravca Crne Gore. kao i pripadnici turskog naroda u Makedoniji. Islamskoj zajednici. U tom smislu. A f. Stoga je bilo i jeste prirodno da su kroz historiju bivali upućeni jedni na druge. JANUARA 1945. odnos prema partizanskom i četničk o m pokretu. uputivši pritom delegaciju u sjedište Gestapo-a. imamo pravo i obavezu događaje nazvati pravim imenom. zaboravljajući činjenicu da nije imalo veće klinsiške vlasti od Nedićeve Srbije. godine na jednom „partijskom skupu“ u Kosovskoj Mitrovici.“ Postoji sličan dokument vezan i za Sjenicu. javno osudili zločine nacista nad Jevrejima. Srbima i ostalim narodima. godine. a njegovo stanovništvo pobiti i protjerati. godine. Odnos Bošnjaka prema partizanskom i četničkom pokretu O tome kakva je priroda odnosa između „Muslimanske milicije“ i partizanskog pokreta vidi se na osnovu 16 AĆIF-EFENDIJA HADŽIAHMETOVIĆ. u nekoliko mahova su pisali našim štabovima da nemaju nikakvih neprijateljskih namjera prema partizanima. potrebno je razjasniti nekoliko veoma bitnih momenata za taj period. te odnos Bošnjaka i Albanaca. Iz tog razloga. pa čak i fizički istrjebljivani. što su bili muslimani.NACIJA IDEOLOŠKA POZADINA GENOCIDA NA HADŽETU mi rM ura tović HALALI BABO Od 28. od kojih očekujemo da se u narednom periodu uključe i daju doprinos kako bi se rasvijetlile sve okolnosti koje su dovele do ovog strašnog zločina protiv čovjeka. i nemojte da se čudite što su oni rado dočekali Nijemce. događaji su pokazali da je najžešći otpor pružilo baš stanovništvo Novog Pazara.

noću ili u ranu zoru na onom polju na kraju grada koje se zove Hadžet. februar 2011. ali je sasvim osnovana da braći Albancima dugujemo puno. u Berane.. preko 2000. Ja sam bio mišljenja da se četnički „partizani“ odvoje u posebnu jedinicu kojom bi rukovodio i komandovao neki dokaza- OVAKO SU NOVOPAZARCI ZATICALI RODBINU. drugovi. poznati sandžački intelektualac i disident.. otpora ovoj nezakonitoj odluci. godine Josip Broz Tito ozbiljno razmišlja da sjedište predsjedništva AVNOJ-a premjesti u Sandžak. 149 | SandzakPRESS. Da bi smo to postigli. Da bi ste me bolje razumeli.. Naročito je bio ozloglašen Đorđe Ostojić (Peruničić). Tutinu i Sjenici.. na kojima su također vršena strijeljanja.Pitam vas. nakon ulaska komunista u Novi Pazar. da je Sandžak najsigurnija baza partizanima..“ – nastavio je Leković – „reći ću vam da grad u kom se nalazimo nije na Bosforu. gde su padale savezničke bombe.net 17 . ali je oduvijek bio Mali Stambol. kako ćemo izgraditi besklasno društvo na takvim temeljima? Moje mišljenje je nikako. STRATTIŠTE BOŠNJAKA 1945. „Oslobođenje“ ili nastavak etničkog čišćenja Pored činjenice da Bošnjaci aktivno sudjeluju u partizanskom pokretu. u kojoj pravda mnoga zlodjela komunista (skidanje mahrame. Ramiz Crnišanin. To su vršena strijeljanja narodnih neprijatelja… odluke o životu i smrti donosili su pojedinci. Ne samo po arhitekturi. već naročito po vjeri i načinu života koji se ne razlikuju od onog u bilo kom turskom gradu. mi moramo svaku stopu naše zemlje očistiti od koroMuhamed Abdagić.“ ni idejni partijski komesar. ginući za ideale „nove države“. godine pa sve do početka 1946. idejni. marta 1945. manjih. nakon rata. koji u Novi Pazar dolaze na poziv Aćifefendije.. govori o specifičnostima ovog zločina i počiniocima: Samo u Novom Pazaru. PRIJATELEJE I KOMŠIJE NA HADŽETU Put ka tom cilju trasiran je surovom likvidacijom Rifata Burdžovića Trša. toliko sigurno da 1943.). Oko Novog Pazara postoje mnoga strelišta. novembra 1944. piše o tajnom sastanku vrha partizanske vlasti u Novom Pazaru. a okončan 29. prosrpski i procrnogorski kadrovi rade na ukidanju autonomije Sandžaka. Dugogodišnji činovnik zi Pazarski šehidi. neposredno pred početak likvidacija: Sastanak je otvorio Voja Leković riječima: „Drugovi. učesnik NOP-a.. koje traju od 28. major OZN-e (…). Da bi bili sigurni da neće biti izgleda bila čista ni savjest Voje Lekovića. jer je bilo i drugih lokacija. Ostali smo „preko noći“ bez najuglednijih ljudi iz našeg Sandžaka. o zločinima na Hadžetu. počinju masovne likvidacije bošnjačkih prvaka i elite. između ostalog kaže: Dok sam ležao bolestan. Šta se desilo? U startu je progovorio nacionalni.“. HADŽET . a nije Centralnog komiteta. godine formalnim gašenjem ZAVNOS-a.. Neutemeljena je tvrdnja da je cijena te pomoći bila albanizacija Bošnjaka. mada ostavlja mogućnost da je ta cifra vjerovatno veća. Likvidaciju narodnih neprijatelja ćete obavljati tajno. | br. četnički „partizani“ su strijeljali preko 500 najuglednijih Muslimana – trgovaca. džamijama. noću sam slušao pucnje koji su dolazili sa Hadžeta. u knjiva i nazadnih elemenata. što je neoprostivo. tada član SKOJ-a. u Tijesnoj čaršiji. ja sam zadužen ispred Oblasnog komiteta da objasnim naredbu koja je prispjela iz Isti autor navodi da je na Hadžetu ubijeno 1639 ljudi... Među strijelja- revija SANDŽAK | 1. pa i vjerski revanšizam.NACIJA Šaban Poluža. jer me je u više navrata pitao da oni nisu možda tada pretjerali sa tim egzekucijama? Omer Turković. komunističkog režima. otimanje vakufa.

Javno strijeljanje Žrtve genocida na Hadžetu su uglavnom ubijane tajno. Jedan od optuženih i ubijenih na Hadžetu. pored narodne mase. Odjeknuli su pucnji i obojica su klonula glavom. znati aljiti. dijete Hala kad izućite a la s . Arif Torbić iz Novog Pazara.. Naređeno nam je da se raziđemo. jan manda da se pristupi strijeljanju. Jedno partizanče. Nije prošlo mnogo kada su se pojavili sa vezanim rukama i nogama. Hadžet i Bošnjaci danas Bošnjaci su odlučni da stave tačku na šutnju o Hadžetu i svim drugim „hadžetima“. da se jave. Molimo sve one koji imaju bilo kakve infor- 18 jedan od njih Jusuf Poplata. Na osnovu već kazanog. Hapšenje. da su uz podršku još mnogih muslimana iz Novog Pazara pozvali u pomoć fašističku albansku miliciju pod izgovorom da se bori protiv četnika i pomoću nje izveli raseljavanje. Pala je ko- izašlo ispred njih. rođeni Pazarac koji živi u Turskoj. O nedjelima koja su počinjena poslije 1945. 45. priča svoju priču iz tih dana: Sjećam se ko danas – počinje Jusuf svoje ne it. osim Aćifa efendije i Ahmeta Dace. noću.. prvo je strijeljan na Hadžetu a poslije proglašen narodnim neprijateljem. Ahmeta Dacu. ili da napišu. suvišno je govoriti o kakvoj optužnici i kakvim dokazima se radi. godine. niko ne zna. Ja sam u to vrijeme. koji su svjeteškog zločina. Snijeg je bio napadao do koljena. hfz. i u. skinulo sa ramena njemački automat i pucalo u Ahmetovu glavu. sin M mila m a ostavili 9 cije o su brojni 7. nije imalo više od četrnaest godina.NACIJA nim je bilo dosta intelektualaca. i Ahmeta Dacu. i oko 300 vojnika. 1 Vaš r1 ovom zločiočevici tog ua nu. Svi smo gledali u pravcu gradskog zatvora odakle je trebalo da dođu Aćif i Ahmet. ljudi koji su nedužno platili ceh zato što su se borili protiv četnika . Tu je nekada bilo igralište.. u Novom Pazaru ubijen je veliki broj šehida. pa ćemo mi govoriti umjesto njih. želim se fokusirati na najzanimljivije detalje: Navodna optužnica teretila je Aćif-ef. suđenje i javno strijeljanje Aćif-ef. | br. Hažiahmetovića i Ahmeta Dace Optužnica Kako se ne bi bavili cijelim tekstom optužnice. 149 | SandzakPRESS. prišlo je. januara) na Hadžetu strijeljati Aćif-ef. Činimo to zbog žrtava.. Pred vratima njihovih kuća pojavila bi se „crna trojka“ i odvodila ih i strijeljala po kratkom postupku. kako stoji u presudi o rehabilitaciji Okružnog suda u Novom Pazaru iz 2008. kao petnaestogodišnjak. ba glav e ćus m o og e m. vunjene čarape. pljačku i pokolj pravoslavnog življa u srezu Deževskom 1941. Štavički i Sjenički. Hamdo Saračević. ka se neć ate ha . Ne znam o k s one a li d ovo vo mu ao na nijesam me. Narod se bio iskupio na hadžetsku livadu koja se nalazila sa druge strane današnjih Bolnica. . Da ali A o tek . februar 2011. Autentično svjedočenje o javnom pogubljenju dvojice najuglednijih pazars k i h svjedočenje – kroz čaršiju je prostrujala vijest da će sutradan (21. jula 1991. Vojnici su ih priveli do telefonskih bandera i tu ih vezali lancima sa rukama otpozadi. ako . Partizanski oficir je izdao naređenje da se strijeljaju. l bo go m h naj . I u moju ber e ek l š . Iz znatiželje sam na Hadžet pošao sa mojim prijateljem Medom Rožajcem. !. Šta je poslije bilo sa njihovim tijelima. Opipao je puls obojici i pokazao da je Ahmet Daca još živ. to ti maj te. Fat odi iralj g č a r a . Njih su streljali javno. Čengić u Muslimanskom glasu 5. Desetak vojnika je revija SANDŽAK | 1. godine. trebao je da konstatuje njihovu smrt. satove i kapute. . nji- . da nam daju ono što je već napisano. godine kada je završen rat u Sandžaku. ubijen je zbog toga što je. Slovenac koji je radio u Pazaru. predsjednik Vojkovačke općine sa sjedištem u Lukarima. pripojiti velikoj fašističkoj Albaniji. pretežno nastanjenim muslimanskim življem. ugledni trgovac i poslovni saradnik Aćif-ef. Doktor Benčan.. prisiljen od strane Nijemaca... dio bo. pisao je Husnija H. kao i o tome na koji način su do njih dolazili. Iz raznijete glave. iako očevici tog događaja kažu da je uporno insistirao da nije upoznat sa nikakvom navodnom krivicom tih ljudi. prisustvovao strijeljanju dvojice komunista. n o.net doci tog vremena. da su održavali najprisnije veze i saradnju sa izdajnicima Srpskog naroda Milanom Nedićem i Dražom Mihajlovićem. Na livadi je bilo. jer mu je srce još uvijek pulsiralo. Oni su bili postrojeni naspram nas. godine: Na Hadžetu. . Svi. Poslije toga su im poskidali opanke. poprskala je krv na sve strane. da slobodno progovore. bio u partizanskoj miliciji. e m o mog svijeto a naš ne bih vin sa i in noć bi je ik bi sa ibet n duši. du ahu All ba r mi ta im u za poa š ih ne em litimez . paljevinu. Ramiza Paljevca i druge da su radeći svim silama nastojali srez Deževski. i jednu mest b j ba em n mom mo titi a svež zati na bo? e? Čes u d sve . O m d Šta o i ti im se ijeha aš da jeljaće babo se sje zna v aka ka gr lje zn a stri jite mi d me K ika ..

dva bliska očeva rođaka i dva najamnika. bježeći pred četničkom kamom. Moj je otac u to vrijeme slučajno bio u posjeti kod muža svoje rodice Timke Begović. godine i do svoje smrti nije prebolio svoju veliku tragediju. nedaleko od Nove Varoši. već da poruče i sebi i onima oko sebe da više nikada neće dozvoliti da budu jeftine žrtve tuđih projekata i sopstvenog izbora. ali se na tome stalo i nije dalje poodmaklo. Ljudi. zbog dogovora. Posebno smo uznemireni zbog agresivne političke i medijske kampanje koja za posljedicu ima revidiranje historije. Brda je nosio. nekada najbogatiji u tom kraju. Ono nije dnevno političko. SVJEDOK GENOCIDA U LIMSKOJ DOLINI Žao mi je što sutra neću prisustvovati Tribini o «Genocidu nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu». Duga je priča o ovim zločinima koje jednom namjeravam zapisat. kada su se desili neviđeni zločini nad muslimanskim življem. Mom ocu je to stradanje bilo povod da doseli u Pazar. Povod što Vam se javljam je što je i moj rahmetli otac. Uvidom u taj spisak. Selman-efendije Dervovića. kada je jedan Srbin noću zapalio kuću nekog Šebeka i ujutru pronio priču da mu je zapalio njegov kum i prvi komšija. Taj dogovor je trajao do maja 1943. koji su od četnika poginuli na kućnom pragu u Rasovu. | br. slučajno naišao na mnoge Begoviće koji su stradali u Jasenovcu. svi ukućani su poletjeli napolje i dočekala ih je paljba. uoči samog rata. a zatim zapalili. očeva daidžična. pretraživao na internetu gdje sve ima prezimena Begović. pokušavajući zabetonirati istinu o šehidima Hadžeta. Imamo i sliku eshumacije očeve porodice. godine. Fala Allahu. U tom kontekstu je za svaku osudu podizanje spomenika četničkom zločincu Vuku Kalaitu. ali i zbog naše sadašnjosti i budućnosti naše djece. preselio je i nije dočekao ponovnu golgotu i bol bošnjačkog naroda. ali nas je opominjao kako se ljudi preko noći znaju pretvorit u krvoloke. Niko nam od porodice u ovom ratu nije stradao. opljačkali zlatni nakit. Niko nikada u nekim govorima nije spomenuo te žrtve. Rasovo. Stari Halit-aga je živ izgorio. na Hadžetu. Brat je napisao oštar protest nekom Institutu za istraživanje zločina nad Srbima da se sa te liste izuzmu članovi naše porodice. sedamdesetih godina odselio s majkom i četiri brata za Sarajevo. bilo je. gdje su živjele ugledne begovske porodice Begovići i neke srpske bogate porodice Šebek. uhvatili su se jedan za drugog i za rep konja nekog Amira France i tako prelazili ka Bijelom Polju. gdje se planeri i počinioci genocida nad Bošnjacima nastoje rehabilitirati. jer je to velika neistina i velika uvreda za žrtve. jer nam ih je otac cijeli život slikovito opisivao. Mi imamo kasetu i živi zapis očevog kazivanja. polubrat Fahrudin Begović 4 godine. Bošnjaci su odlučni u namjeri da uče vlastitu historiju iz autentičnih. imamo osjećaj straha da ponovo ne budemo izloženi istoj zločinačkoj politici. Zahtijevamo od državnih ograna da omoguće pravedne procese rehabilitacije žrtava Hadžeta. S druge strane. Dešavalo se da nekom. djevojka Zinka Hajdarpašić 20 godina (bila je u gostima).net 19 . koje je najavilo proces rehabilitacije Aćif-efendije. nepristrasnih izvora. do sada smo imali jednu mlaku inicijativu bivšeg rukovodstva BNVS-a. od nemirnih i velikih valova Lima. 3 km od Bijelog Polja. kao i plaćanje nadoknade potomcima žrtava i povratak njihove imovine oduzete od strane njihovih dželata. godine. u bogatoj ravnici pored Lima. postao siromah bez ičega. ali ožiljci su ostali. elhamdulullah. pošteđeno da se ne bi razorilo tako bogato mjesto. Kako su počeli da se guše od dima. prije svih Draža Mihajlović. Mnogo godina kasnije. a i sliku ubijenog Selman-efendije i njegove djece. Ovo pitanje je jedno od najvažnijih pitanja koje se tiče svih Bošnjaka ponaosob. Da uvrste ovaj događaj u udžbenike historije. Lim je bio nadošao. ne znajući da će se još gori zločini desiti u Bosni.NACIJA hovih porodica. ruka popusti. a nada u pravdu Svemogućeg nikada ne prestaje. Nikada nas nije učio da budemo osvetoljubivi. Slikao je taj doktor koji je spasao ovu djevojčicu. i neki italijanski ljekar koji je slučajno naišao. čineći dovu da ovim prostorom trajno zavlada mir i tolerancija. naš rođak Meho Bejtić. žrtva četničkog genocida 1943. jer je to tema koja se itekako dotiče moje porodice. 149 | SandzakPRESS. lišenih obmana i predrasuda. Cijeli život je osuđivao tamošnju vlast što se nikada niko nije sjetio da stavi neko spomen obilježje i da se time oda žalost za nevino stradale Bošnjake tog kraja. nekadašnji pazarski predsjednik općine. ŠEFKA BEGOVIĆ-LIČINA revija SANDŽAK | 1. Bošnjaci u Bihoru su stradali na sam Božić 1943. nekadašnjeg predsjednika Bijelog Polja. U tom smislu. kao i mnogi poginuli komšije koji nikada Jasenovac nisu vidjeli. septembar ubuduće obilježava kao Dan šehida Hadžeta. i žiška koja je tinjala tih nekoliko mjeseci. te da niko i nikada ne doživi „Hadžet“ zbog vlastitog opredjeljenja. Kao narod koji je preživio jedanaest genocida. Očevu glavu nikad nije našla. ugledni Begović Derviš-beg. Kada su ih poslije nedjelju dana kopavali. moj brat je. koji je sutradan zaklan i sa njim mu je ubijeno troje male djece. tako da je Lim te noći odnio i udavilo se trideset muslimana iz tog kraja. To je bio okidač. a onda je. kao i to da se 4. Tu je ranu nosio do smrti. razbuktala se. izgradi Memorijalni centar posvećen šehidima Hadžeta. već nacionalno pitanje od krucijalnog značaja. On je ostao sam bez ikog svog i. naše rodno mjesto. da saznaju istinu o svojoj prošlosti ma koliko ona bila bolna. Aničić. godine. u ugljenisanoj ruci držao je tespih. a jedna ćerka od tri godine Nurija Dervović-Pašović (sada živi ovdje) trinest puta ubodena bajonetom. Furundžić. hrabri odluka Mešihata Islamske zajednice u Srbiji da se na lokaciji „Vakuf Mearif“. U očevoj mi kući te noći ubijena mi je bijača Lala Begović od 43 godine. šokiralo ga je otkriće da su kao jasenovačke žrtve spominju i imena očeve porodice. Nažalost. spasao je. istražujući stablo Begovića. Te noći kada je bio pokolj u Rasovu i okolnim selima. Moj je otac imao čardak od kamena od tri sprata i četnici komšije su ga opkolili. zebnja traje. februar 2011. prva očeva žena Naza Franca 23. na način kako su to činili njihovi beogradski mentori po Batajnici. čelni ljudi Gradske uprave načinili su sramni akt nasilja nad emocijama Bošnjaka u vezi sa „Hadžetom“. Husno Begović. ne da bi se nekom svetili. Slikao je kao srednjoškolac.

i istovremeno počela s likvidacijom najuglednijih sandžačkih Bošnjaka i nasilnim ukidanjem KO RL IĆ Prva grupa „Mladih Muslimana Sandžaka“ 17. a i islam se je osnovni cilj bio: „Očuvati još to malo muslimana što je preteklo. Organizacija „Mladi Muslimani Sandžaka“ je osnovana u Bor džamiji u Novom Pazaru. za njihov život u dostojanstvu i slobodi. Bio je imam Bor džamije i čitav život posvetio podučavanju bošnjačke omladine islamu. U sličnoj situaciji su bili i Bošnjaci Bosne i Hercegovine. Borili su • BOR DŽAMIJA U NOVOM PAZARU GDJE JE OSNOVANA PODRUŽNICA MLADIH MUSLIMANA SANDŽAKA • SULEJMAN KAČAR (1925-1995) IDEOLOG I OSNIVAČ MLADIH MUSLIMANA SANDŽAKA . tj. Sličnu sudbinu su imali i sandžački Bošnjaci. koji je služio vojni rok u Novom Pazaru. jedan od najvećih sandžačkih alima tog vremena. čiji Kačar iz Novog Pazar. partizanske jedinice su počele sa sistematskom pljačkom bošnjačkog stanovništva. ostao je upamćen partizanski oficir Đorđe Peruničić. oni koji su pretekli. tradicionalne nošnje sandžačkih Bošnjakinja. Strijeljanje sandžačkih Bošnjaka se vršilo noću. Nova partizanska vlast u Sandžaku je rekviziciju uvela ponajprije u Novom Pazaru. bez mogućno- 20 nasilno zamjenjivao ateizmom. a to su potvrdili i brojni autori. bez svjedoka. se oformljuje organizacija „Mladi Muslimani Sandžaka“. Tada se uvodi rekvizicija. U narodu je ostala priča da je na Hadžetu u Pazaru strijeljano od 1500 do 2000 Bošnjaka. šikanirani u zatvorima i osuđivani na smrt. Filibalić. uz prisustvo Nurije. oni su odlučili oformiti organizaciju pod imenom „Mladi Muslimani“. Do odluke o osnivanju je došlo sa džume namaza. Tada je Nurija predstavio „Mlade Muslimane“ širom Bosne i Hercegovine.net zar-i-feredže. vojnika iz Banja Luke. koji je proglašen herojem i kome je podignut spomenik u Pljevljima. koja je podrazumijevala nasilno oduzimanje pokretne i nepokretne imovine da bi se doprinijelo razvoju državnog sistema ili pomagala vojska u ratnim situacijama. koji nisu strijeljani ili prognani za Tursku bili su svjesni da je njihov biološki opstanak jako ugrožen.“ Oni su hapšeni.“ – Alija Izetbegović sti dokazivanja nevinosti. O dmah nakon rata. Po svireposti. predočio im na koji način se bore za svoj opstanak i predložio da Bošnjaci Sandžaka učine isto. Osjećao sam se borcem za stvar islama u svijetu i time ću se osjećati do kraja života. mučeni. februar 2011. | br. Glavni inicijator osnivanja ove organizacije bio je Sulejman Bor džamiji. aprila 1946. Ti omladinci postaju revija SANDŽAK | 1. ali redovno klanjao džumu namaz u prvi članovi organizacije „Mladi Muslimani Sandžaka. 149 | SandzakPRESS.NACIJA MLADI MUSLIMANI SANDŽAKA BOLJE DA MRIJEMO U eZ am Us „Bio sam musliman i to ću ostati. Jer islam je za mene bio drugo ime za sve što je lijepo i plemenito i ime za obećanje ili nadu u bolju budućnost muslimanskih naroda. U nedostatku nacionalnih prava. po kratkom postupku. Bošnjaci Sandžaka.“ Tada „Mladi Muskimani Sandžaka“ počinju dizati glas za prava sandžačkih Bošnjaka. decembra 1944. jednom riječju i za sve ono što je po mom uvjerenju bilo vrijedno živjeti. njen pokrovitelj i zaštitnik biva Ismail-ef.

Rasim Hajradinović iz Bagačića kod Sjenice U Sandžaku je ostao upamćen i slučaj hrabrog i čvrstog heroja Rasima Hajradinovića. Rasim je pričao da ga je spasila vjera u Allaha. On je. Morao je svaki dan od 8 do 12h stojati.. tačnije avgusta 1948. nastupa strašno doba Aleksandra Rankovića i sve do 1990. nakon dvije i po godine djelovanja mladomuslimanskog pokreta u Sandžaku. Tamo se uspijeva kriti dvije godine. otkrila je organizaciju i njene namjere. Okružni sud u Novom Pazaru podigao je optužnice protiv otkrivenih članova. Govore da smo mi muslimani Srbi. Tamo je robijao u okovima na rukama. Lug i Hadžet. muslimanske djece – da se organizujemo i kroz rad ovakve organizacije. Živio je na hljebu i vodi. doživio posebnu torturu od Hrana Bogdanovića i još nekih bošnjačkih špijuna. To neka nam bude zadatak i da budemo kao jedna duša i jedno tijelo i da se borimo za naše ako treba i životima. jer se ljudi progone i hapse. nogama i oko glave. ubijani i proganjani. a i bili su svjesni da su pod većim nadzorom komunističkih tajnih službi. On je mobiliziran 1945. kao vojnik partizanske vojske. Jusuf-ef. zato što je u zatvoru za vrijeme Ramazana klanjao teraviju sa još 30 revija SANDŽAK | 1. | br. obavještajna služba. Sve nas to navodi da ustanemo i zaštitimo svoju vjeru i život ili sramno i postepeno umiremo pod četničkom kamom. aprila 1952. Prebačen je u Užice na ispitivanje. Naše majke i sestre su natjerali da skinu zari-feredžu. spominju se one u mahalama Potok. svinjetinu. 149 | SandzakPRESS. jest ćeš!“ On uspijeva pobjeći iz Užica i doći u rodno Bagačiće. Tamo je doživio veliku torturu. pa bolje da umremo kao ljudi vjernici. dž. Novopazarski sud ga je osudio na sedam godina stroge robije. Njega su uhapsili samo zato što je kod svog džemata izrazio protest i negodovanje što je vlast pohapsila mlade ljude i djecu. Zumberović iz Delimeđa kod Tutina Među onim koji su proganjani i osuđivani bio je i imam džamije u Delimeđu. da se u narodu razbije strah od terora komunističke vlasti. da se spriječi iseljavanje Bošnjaka za Tursku. nije se znalo ko su članovi grupa u drugim mahalama. osuđeni su na višegodišnje kazne zatvora. Ovaj put su se Mladi muslimani bolje organizirali.. Kao najistaknutije grupe. Jedan od oficira je prisiljavao Albance i Bošnjake da jedu svinjsko meso. Naše džamije su skoro prazne. njih oko 30 je učestvovalo u akciji hapšenja. a istražitelj mu je prijetio: „Nećeš. Odredište mu je bilo Čačak. Filibalića. Organizacija je u Pazaru imala veliki broj članova. dohvativši ga za vrat. februar 2011. Mladih Muslimana. odakle je poslan u Pazar na istragu gdje mu se izriče presuda od 13 godina teške robije u niškom zatvoru i sve to zato što je rekao „NE“ svinjetini. Hapšenje se desilo zbog neiskustva jednog od članova. ali nikada nije pristao jesti svinjsko! OSUĐENI ČLANOVI MLADIH MUSLIMANA SANDŽAKA Druga grupa „Mladih Muslimana Sandžaka“ Iako su kazne bile rigorozne. tlačeni. za svaku mahalu je određena grupa. da se prekine sa likvidacijama uglednih Bošnjaka. oko mjesec dana. 5. Poslije hapšenja ove grupe bilo je još manjih pokušaja da se nastavi sa aktivnostima. stanemo na put toj nepravdi koja nas uništava i zove nepostojećim narodom. mladomuslimanski pokret nije prestao. 1954. u narodu poznata kao UDB-a. a ja vas lijepo pitam sada: Da li među nama ima ko god ovdje da je zaista Srbin? Naravno da nema. Međutim. Tada je prebačen u Kragujevac. jer valja nam mrijeti. Sandžaka su mučeni. Zbog efikasnosti. Ostao je zapisan govor Ibrahima Dupljaka održan na tajnom sastanku kod turbeta na groblju Gazilar: Iz dana u dan sve je veći PRVA GRUPA: Sulejman Kačar (18) osuđen na 8 godina Ismet Bektašević (16) osuđen na 10 godina Ahmet Kolašinac (19) osuđen na 8 godina Ibro Draževičanin (15) osuđen na 9 godina Hasan Gicić (19) osuđen na 4 godine Nazim Radetinac (16) osuđen na 3 godine Zejnel Drndić (23) osuđen na 9 mjeseci Smajo Kavazović (20) osuđen na 9 mjeseci Arif Radetinac (18) osuđen na 6 mjeseci Miljan Milenković (26) osuđen na 2 godine zatvora DRUGA GRUPA (15-23 GOD): Ibrahim Dupljak osuđen na 10 godina Mahmut Buzgović osuđen na 7 godina Sadrija Ugljanin osuđen na 5 godina Husko Hadžibrahimović osuđen na 5 godina Faik Rovčanin osuđen na 4 godine Ejup Bogarić osuđen na 2 godine Hamid Rebronja osuđen na 1 godinu ali oni hoće da nas pretope u Srbe oduzimajući nam vjeru i rušeći u našim roditeljima biće islama. godine.š. jest ćeš. Vođstvo „Mladih Muslimana Sandžaka“ preuzima Ibrahim Dupljak. da se vjernici vrate u džamije. dok ga nije uhapsila Narodna milicija. Mesud Hajdinović osuđen Bošnjaci na 3 mjeseca. radilo se u odvojenim grupama. djeca u mektebe. Nasljednici su se divili hrabrosti i odvažnosti svojih prethodnika. broj onih muslimana koji umiru pod četničkom batinom. nego li kao fukare i izrodi. Nakon smrti velikog alima Ismail-ef.net 21 . Zato je dužnost nas – njihove djece.NACIJA se da partizanska vlast dozvoli Bošnjakinjama nošenje zar-i-feredže. on je oštro odbio. bez prilike da se odupru beogradskom zulumu. Kada je došao red na Rasima. Turčine. kada se osniva Stranka demokratske akcije zatvorenika. Ako ništa drugo da bar sačuvamo din i iman. Sa 125 kg je sišao na 35. a inače ništa na tom mjestu ne bi moglo preteći. pokušao ga udaviti. Tada ga je oficir počeo psovati i. Sani 6 mjeseci džaka. UDB-a je nastavila sa intenzivnijem praćenjem omladinaca.

“ Tegobe porodice Lakota nisu se završile ni desetinama godina poslije. I kuće su izidane. gdje je nekad bila samoposluga. Tražio sam da mi ga dovedu pošto je živ. nije htjela. Prepoznala ga je i zaletjela se k njemu. Tek kasnije se vratio. da nikada nije prijavljena njegova smrt. JEDAN OD ŠEHIDA HADŽETA 22 . Možda se danas i gazi po njihovim mezarima.net HADŽETSKI JETIM SADIK LAKOTA Odrastali smo u muci. Po nekom Mujku nam je iz zatvora poslao zlatni sahat. Vidjela je njegovu odjeću. godine išao u vojsku. Morali su pred državnim organima dokazivati da njihov otac nije živ. uglednog novopazarskog kmeta Asima Lakote na Hadžetu u decembru 1944. 149 | SandzakPRESS. Možda se danas i gazi po njihovim mezarima. Sve smo morali sami da teljamo. Sve smo morali sami da teljamo. Niko nam nikad nije okrenuo glavu. godine. Nikad taj sahat nismo dobili. I kuće su izidane. njega su ubili neki drugi. svjedoči o sjećanju na strijeljanje svog oca. Žive su komšije koje su vidjele kada su ga poveli. Al. Ne pamtim lično kako je izgledalo to strijeljanje. Pozvali su ga kući. Jedne prilike sam boravio u selu Ljuljac na Goliji. Muška Laokota. najteže nam je što nema mezara. RA TO VIĆ H FE ja Jah Šezdesetsedmogodišnjak Lakota Sadik. Vesela majka je nadničila da me prehrani. Bio sam jedihnik i gledence u oči roditeljima. Vesela majka je nadničila da me prehrani. ja bih najviše volio na svijetu da mi je živ. Sadik kaže: Moj babo je imao još jednog mlađeg brata. GODINE. revija SANDŽAK | 1.NACIJA NAKON TRIBINE O GENOCIDIMA NAD BOŠNJACIMA 1940-1945. Držali su ga dvije noći u zatvoru. DRUGI S DESNA: ASIM LAKOTA. Požurio je da se roblje ne bi stravilo. Sve su ih u rupe bacali i potrpavali odozgor. jer se u zvaničnoj papirologiji vodio takvim: Kada sam 1964. Petero djece prije mene su roditelji izgubili. Al. najteže nam je što nema mezara. Jamčili su mi da mi oni nisu ubili oca. Nisu ga više nikad vratili. Žigosanje i nedostatak glave porodice. a sam ostao bez oca od osam mjeseci. Strijeljan je na Hadžetu. penzionirani električar iz Novog Pazara. Sve su ih u rupe bacali i potrpavali odozgor. pa tek onda da uzmem umrlicu. Poveli su ga bez ikakvog objašnjenja. februar 2011. to je moj babo. Onda sam morao da objavim njegovu smrt u oglasima. Ona mi je govorila da je rahmetli babo tu noć bio na posedak kod komšije Mustafe Koničanina. Rekli su: “Mi ga sigurno ubili nismo. | br. nit ja znam šta je bilo sa tim Muljkom. Sadik je cijelog života pokušavao saznati bilo kakav detalj o pogubljenju svog oca: Išao sam za službom svukuda. Sreo sam se sa nekim ljudima koji su bili bliski četnicima. ispričala. Govorili su joj da se makne. Niko nam nikad nije okrenuo glavu. BOŠNJAČKOJ KULTURNOJ ZAJEDNICI SU SE POČELI JAVLJATI ČLANOVI PORODICA ŽRTAVA STRIJELJANJA NA HADŽETU OJETIMIO SAM OD OSAM MJESECI Upitan da li je još neko od porodice proživio sličnu golgotu. Znam ono što mi je rahmetli majka. ostavilo je nesagledive posljedice na odrastanje i cijeli Sadikov život: Odrastali smo u muci. Došla su dva policajca ili dva vojinika da ga traže kući. J morao sam da iz SUP-a podnesem očevu umrlicu. On je u to vrijeme bio u njemačkom zarobljeništvu. Zamalo su i nju ubili tu na Hadžetu. Rahmetli majka je išla na Hadžet da ga traži. Rekli su mi da je on živ. Zvao se Šaban Lakota.

ime. da imamo nekoga ko će u naše ime u Beogradu. To je dokaz da nam je uspjeh u uređenom društvu jasnih pravila zagarantiran. već ravnopravni sa svima drugima! DI R . za našu stranku. i zato smo danas odlučniji nego ikad. BDZ je stranka koja ima viziju i cilj. ili nauci. Cilj koji je produkt pažljivog razmišljanja i čvrstog opredjeljenja da smo za ono što smatramo ispravnim spremni žrtvovati se i boriti. bošnjačka prava u Sandžaku najviše ugrožena i zato BDZ za Bošnjake i Sandžak traži ono što nam i po Božijim i ljudskim zakonima pripada. februar 2011. BDZ nudi. Zato se borimo za evropski Sandžak u evropskoj Srbiji. već za naše dobro. Ovaj put nema alternativu. želimo biti u društvu najboljih. Cilj koji je produkt pažljivog razmišljanja i čvrstog opredjeljenja da smo za ono što smatramo ispravnim spremni žrtvovati se i boriti. BDZ je stranka promjena. nezaposlenosti i siromaštvu grade političke karijere. Osnovni zadatak BDZa jeste da toj izdaji stane na put. moramo mijenjati sebe. kao i stalnih ataka na Internacionalni univerzitet. Ne sjećam se kada je narod sa toliko nade. Iza BDZ-a stoje svi oni koji hoće da je zakon isti za sve. karijere i rezultate. obespravljenosti. dokaz su da je ova stranka nastala iz potrebe bošnjačkog čovjeka da odbrani dostojanstvo. iza koje stoji snaga jedinstvenog bošnjačkog naroda koja je ubjedljivo porazila na izborima za nacionalni savjet prorežimski blok predvođen Rasimom Ljajićem! BDZ je jedina alternativa beznađu i politici bezuvjetnog poltronstva! BDZ je naša velika historijska šansa da napokon okrenemo novu. BDZ-u je cilj da i mi u Sandžaku konačno živimo kao svi normalni ljudi Evrope i svijeta bez diskriminacije i ponižava- Nećemo više nikad glasati za manje zlo. konceptu i viziji. partija iza koje stoji snaga i ljudi koji su odbranili jedinstvenu Islamsku zajednicu. 149 | SandzakPRESS. koliko se gola egzistencija svakog pojedinca u Sandžaku mjeri naučnom fantastikom! Moramo vjerovati da smo generacija koja je sudbinski predodređena da aktulenom režimu i njegovim slugama u Sandžaku napokon kaže da ovako više ne može! Bošnjaci. bošnjačka stranka koja se istinski bori za prava svih građanki i građana Sandžaka. više neće biti robovi i građani drugog reda. vjeru i običaje. Mi smo rođeni šampioni! Nema niti jednog poznatijeg evropskog grada gdje neki Sandžaklija nije najbolji u biznisu. svi oni koji ne prihvaćaju da Sandžak bude tamni vilajet i Srbije i Evrope. Vašingtonu i Istanbulu govoriti iskreno bez ikakvog ustezanja o tome koliko teško živimo. za naš BDZ! revija SANDŽAK | 1. gdje mu je svakako i mjesto. u nivo s ostalim normalnim. | br. Mi smo svoj odnos prema drugima pokazali i tako što smo bili prvi koji su pomogli građankama i građanima Kraljeva kada ima je pomoć bila najpotrebnija. kroz program i ljude od imena. jedinu suštinsku multietničku instituciju u Srbiji. kako u lokalnim samoupravama tako i u Beogradu. razvijenim evropskim regijama. ili sportu. svijetlu stranicu naše povijesti.net 23 izborima za Nacionalni savjet. ipak. AN rT mi Sa M alo je političkih organizacija još prije svog osnivanja uspjelo napraviti euforiju i pokrenuti pozitivnu energiju i mase kao Bošnjačka demokratska zajednica. Ogroman broj ljudi na osnivačkom kongresu BDZ-a. jer jedino tako možemo promijeniti Sandžak. oni koji ne pristaju na diskiriminaciju samo zato što imaju bošnjačka imena. važno je znati gdje idemo i šta nam je cilj. BDZ je naša stranka. Zahvaljujući jasnom planu. i zato nikad ne odustajemo. Odgovor zvaničnog Beograda. srpskih ministara Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina. Pomažemo i zvaničnom i nezvaničnom Beogradu da shvati da se sreća jednih ne može graditi na tlačenju drugih. a mijenjanjem i demokratizacijom Sandžaka pomažemo Srbiji da konačno postane suštinski demokratska država. Hoćemo život dostojan čovjeka. članstvo i sipmatizeri. kao i sve građanke i građani Sandžaka. muci. Naravno da svu ovu diskriminaciju nad Bošnjacima zvanični Beograd ne bi mogao sprovesti da nema svesrdnu pomoć političkih lešinara. ponos. jer zaista imamo potencijala za to. Nećemo više biti u rangu s najgorima. Briselu. pokušaj krađe izborne volje Bošnjaka iskazan na Vrlo često se ovih dana mogu čuti pitanje ko stoji iza BDZ-a? Naš odgovor je da iza BDZ-a stoji naše pravo da se borimo za svoj život i naša obaveza da u toj borbi pobjedimo. za prvu bošnjačku partiju. koliko se zvanični Beograd maćehinski odnosi prema nama. Činjenica je da su. ogledao se kroz nastavak napada na Islamsku zajednicu. žara i emocija iščekivao osnivanje jedne stranke u Srbiji. a ne predstavnike Beograda u Sandžaku. nja i da konačno svaka građanka i građanin Sandžaka može živjeti od svog rada. Na putu konačnog oslobođena svijesti bošnjačkog čovjeka. nažalost. Zato kažem da je BDZ naša stranka i zato svi moramo dati doprinos da bismo konačno imali vlastite predstavnike.LIČNI STAV STRANKA VIZIJE I CILJA BDZ je stranka koja ima viziju i cilj. Da bi smo ostvarili ovu viziju. koji na našoj nesreći. da pokrenemo stvari iz mrtve tačke. Mi Sandžak iz najveće bijede u kojoj se ova regija nalazi možemo uvesti u razvoj i oporavak.

na sami dan izbora. godine. Njihove ostavke su falsifikovane. Vremena lažnih obećanja su prošla. a mandati osporavani. rade šta hoće.net Na takozvanim izborima koje je raspisao Čiplić ni u kom slučaju nećemo učestvovati. juna. konstituirano u julu 2010. i to na insistiranje BKZ-a. Predizborna šutnja za Ugljanina i Ljajića nije postojala. je pobijedila. i to uglavnom pristaša BKZ-a. april. DR. Uprkos tome što je Bošnjačko nacionalno vijeće konstituirano. Sandžakliju pozivam da ne dozvoli manipulaciju i bude svrstan u red poltrona i izdajnika svoga naroda. februar 2011. Čak se i Tadić uključio. Trudit ćemo se da kroz aktivan bojkot pozovemo Bošnjake da ne učestvuju na izborima. Mevludom Dudićem. i ako ova dvojica vijećnika nikada nisu podnijeli ostavke. 149 | SandzakPRESS. iako su oni vlasnici svojih mandata. Di- . i pored toga. Sa kakvim ste se poteškoćama i problemima susretali u izbornoj kampanji i samome izbornome procesu? Na izborima za BNV. jer je na ovim izborima narod prepoznao i izabrao koga želi za vođu. a mi čija su prava ugrožena štitimo zakon. bili prebačeni na drugo biračko mjesto. a time i prava. predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i lokalne samouprave pred sami početak sjednice promijenili dio člana Poslovnika gdje je stajalo da je za konstituiranje Vijeća neophodno prisustvo dvotrećinske većine. BKZ je osvojila ubjedljivu pobjedu. ministar Čiplić je pokušao prekrojiti izbornu volju Bošnjaka iskazanu na izborima 6. a poslovnik je predviđao neophodnost prisustvovanja nadpolovične većine. Treba istaći da se na izborima nije desio skoro nijedan incident. Koji su motivi ministra Čiplića za kršenje zakona i sprovođenje opstrukcije rada Vijeća? Mnogo je odgovornih za sve što se izdešavalo. MEVLUD DUDIĆ. | br. Nepravilnosti. a evo to i ovaj režim čini. Na sami dan izbora.INTERVJU INTERVJU: PROF. Zehnije Bulića. O svemu tome i daljim planovima Vijeća razgovarali smo sa predsjednikom. Bošanjaci su poslali jasnu poruku koga žele i u koga imaju povjerenja. poput nepostojanja predstavika BKZ-a u stalnim biračkim odborima u Novom Pazaru. za što je najzaslužnija BKZ. svu odgovornost će snositi ministar Čiplić i beogradski režim. Čiplić jeste najodgovorniji. koji je i najveći gubitnik. I pored toga. prof. Hidajeta Muratovića i prof. dr. Tako je bilo za vrijeme diktatora Miloševića. Nizom čudnih poteza i kršenjem zakona. 24 omogućile su da ostale dvije liste. uspjeli smo osvojiti 49% glasova. No. Nakon izbora 6. godine na kojima je pobjedila Bošnjačka kulturna zajednica. Na toj sjednici Vijeće je konstituisano. Ljajićeva i Ugljaninova. nailazi na niz problema i opstrukcija koje su najviše intenzivirane od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 17 vijećnika BKZ-a i dva vijećnika Bošnjačkog preporoda su prisustvovali konstituirajućoj sjednici. kao i predstavnici OSCE-a. izabran je predsjednik BNV-a . ministar Čiplić je zakazao nove izbore za 17. PREDSJEDNIK BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA ra va go raz VIJEĆE RADI PUNIM KAPACITETOM o: Ne rm in G ICIĆ B ošnjačko nacionalno vijeće. Apsurdno je da oni koji su zaduženi da štite zakon učestvuju u njegovom kršenju. Sa biračkog spiska. u Novi Pazar je stiglo preko 1500 pripadnika do zuba naoružane žandermerije. na čijem ste čelu Vi bili. Kakav je Vaš stav o tome? revija SANDŽAK | 1. Tada je od 35 vijećnika prisustvovalo 19. predsjednik Izvršnog odbora i dva potpredsjednika. gdje su trebali glasati. znajući da imamo kvorum. Nismo htjeli učestvovati u krše- nju zakona i to je naš najveći grijeh. Ministarstvo je nekoliko puta zakazivalo i otkazivalo konstituiranje Vijeća. To je još jedan dokaz da beogradski režim krši izbornu volju Bošnjaka. To su samo neki od problema s kojima se suočila BKZ. što je nadpolovična većina. dr. jer je na čelu Ministarstva. ali su tada. Predstavnici Ministarstva nisu dozvolili medijima da prate tok konstituisanja Vijeća dok su predstavnici OSCE-a pratili konstituisanje Vijeća. Svakako se ne može zaobići Rasim Ljajić. juna 2010. Prošlogodišnji junski izbori su održani uz niz nepravilnosti. Pored svih nepravilnosti. U opštinskoj sali također su pokušali osporiti mandate dvojice vijećnika. Bošnjačka kulturna zajednica. da bi ga definitivno zakazalo za 7. Ovi izbori su raspisani kako bi formirali prosrpsko Bošnjačko vijeće i onemogućili Bošnjacima da imaju originalne predstavnike.000 Bošnjaka. jer je upravo to još jedan pokazatelj kako Ministarstvo zaduženo da zaštitu ljudskih prava i na ovaj način krši zakon. Tutinu i Prijepolju. Svakog Bošnjaka. Posljednji u nizu pogrešnih poteza Ministarstva jeste raspisivanje novih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće. izbrisano je oko 15. juli. Imali smo na stotine primjera gdje su birači s biračkog mjesta. u popodnevnim sahatima. Ako dođe do destabilizacije u Sandžaku. To je zaista bio skandal preko kojega nismo mogli proći.

i najavljene neke nove prijave. g-din Esad Džudžević i dr. Mehmed Slezović Odbor za obrazovanje – prof.net 25 r. a drugi u novembru. ali smo naišli na zatvorena vrata i ostali smo bez odgovora. Zuik ćorlić prije izbora razgovarali sa Čiplićem koji nam je čvrsto obećao da će izbori biti fer i korektni. pokrenuli smo krivične prijave protiv N. Vijeće je osudilo dalje nezakonito rekt n o je učestvovao u kršenju zakona. zajedno sa nosiocima ostalih lista. Zbog čega ti razgovori nisu završeni uspješno? Na inicijativu ambasadora OSCEa u Beogradu prihvatili smo razgovor u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. imenovani su članovi Izvršnog odbora Vijeća. ništa vam drugo ne preostaje već da se obratite međunarodnim instancama i internacionalizirate svoje probleme. Ovoga puta smo. uz posredovanje ministra Čiplića i ambasadora OSCE-a u decembru prošle godine. a nikakvo obrazloženje nismo dobili. reisul-ulemu Mustafu-ef. član 98 je kristalno jasan. I pored dokazanih malverzacija. da će sve tri liste biti podjednako tretirane. što je još jedan pokazatelj u kakvom se stanju nalazi sudstvo. obratili smo se ambasadama u Beogradu gdje smo imali niz sastanaka sa ambasadorima i predstavnicima ambasada i upoznali ih sa dešavanjima u Sandžaku. Oni se ni na toj sjednici nisu pojavili. a njegove odluke za nas ništa ne predstavljaju. Hivzo Gašanin Na istoj sjednici su formirani i Odbor za međunarodnu suradnju na čelu sa dr.N. Sva nezavisna tijela i komisije u Republici Srbiji donijeli su zaključak da je u slučaju izbora i konstituiranja Bošnjačkog nacionalnog vijeća bilo diskriminacije i kršenja zakona. Harun Preljević Odbor za jezik i pismo – Jahja Fehratović Odbor za informiranje – prof. da neće postojati dvojni aršini. Tražili smo njegovu smjenu. Nazim Nokić. te da će se sudstvo ponijeti na pravičan način. Tražili smo od predsjednika i premijera da otvoreno razgovaramo o postojećim problemima. kako bi se protumačio član 98 koji govori ko su vlasnici mandata. nosioci lista muftija Muameref. I dalje vjerujemo u pravnu državu. gospodina Bakira Izetbegovića. i pokušali razriješiti situaciju kako bi odblokirali rad BNV-a. Vjerovali smo da će sudski organi smoći snage i donijeti pravednu odluku. U njemu stoji da su vlasnici mandata izabrane osobe i tu nema nikakve dileme. tako da do tog sastanka nikada nije ni došlo. kao i predsjednici Stalnih odbora Vijeća: Odbor za kulturu – dr. 149 | SandzakPRESS. Zukorlić. U nekoliko navrata smo revija SANDŽAK | 1. saglasili su se da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uputi dopis zakonodavnom odboru Skupštine R. kao i da zatraži od Upravnog suda da donese presudu o falsificiranim ostavkama. kao i vrhovnog poglavara Islamske zajednice. Šerif Marukić Nadzorni odbor – dr. aM f. ali su sve to bila samo obećanja. Zapravo. Da postoji imalo pravde. februar 2011. 9. Jesu li konstituirani odbori u okviru Vijeća zaduženi za oblasti kojima će se Vijeće baviti? Na Drugoj sjednici održanoj petog decembra. gdje smo pozvali vijećnike ostalih lista da prisustvuju. Stvar je sasvim jasna: ne dozvoliti da rukovodstvo BNV-a bude pravi i legitimni predstavnik svoga naroda. Prvi sastanak je održan u oktobru. Dokle ste stigli u tome? Ako nemate mogućnost da ostvarite prava koja su vam zakonom zagarantirana. pristali ste na razgovore sa ostale dvije liste. a samim tim i Rasim Ljajić. Pokrenute su krivične prijave protiv odgovornih lica.INTERVJU uM am eve lu-d r ef Dud . Pošto je Čiplić to dobro znao. Naredni sastanak je bio zakazan za drugi decembar. Vijeće je održalo sjednicu na kojoj je pozvalo vijećnike sa druge dvije liste da se priključe radu Vijeća. | br. Očekujete li da će sudovi smoći snage i hrabrosti da na pravedan način razriješe ovu situaciju? Tako je. još ništa nije raspravljano. a onda pomjeren za četvrti. završio bi u zatvoru. Nakon odlaganja decembarskih razgovora. Na tom drugom sastanku.d froj pti Mu . Vi ste najavili internacionalizaciju tog pitanja. Admirom Muratovićem. Posjetili smo bošnjačkog člana predsjedništva u BiH. shodno zakonu. Nažalost. Amelom Lukač Zoranić i Odbor za ljudska prava na čelu sa dr. nisu dozvolili zakazivanje Zakonodavnog odbora te nije došlo ni do održavanja sastanka. Uputili smo pisma predstavnicima Evropske unije i Međunarodne zajednice i upoznali ih s kršenjem prava Bošnjaka. Jeste li dobili bilo kakav zvaničan odgovor od njih? Petog decembra smo održali 2. Srbije. pa za šesti decembar. održali sjednicu sa 19 prisutnih vijećnika. sjednicu BNV-a. novembra. lica. Cerića. Pošto nismo naišli na razumijevanje. Iz pouzdanih izvora smo saznali da Čiplić nikada nije uputio zahtjev Zakonodavnom odboru niti Upravnom sudu.

obilježit ćemo ovaj veliki događaj. U razgovorima je postignuta puna saglasnost o neprihvatljivosti dvojnih standarda u ophođenju režima prema bošnjačkim institucijama. Također je iznijet stav BNV-a da ni u kom slučaju ne prihvatimo ponovni izlazak na izbore za BNV zakazane za 17. Do sada je konstiuiran Izvršni odbor Vijeća. april. 2011. O čemu se razgovaralo na tom sastanku? Predstavnike ambasade SAD-a primio je predsjednik Izvršnog odbora. te da u pravom smislu ličimo na narod iz koga potičemo. g-din Samir Tandir gdje ih je detaljno upoznao o kršenju prava Bošnjaka. Nedavno su predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država posjetili Vijeće. Sastali ste se i sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori. godina je proglašena za godinu Isa-bega Ishakovića i aktivnosti Vijeća će ići dijelom i u tom pravcu. Ne stidimo se svoje prošlosti. | br. Sarađivat ćemo u interesu našega naroda. jer je Sandžak kroz povijest bio mjesto spajanja i dobrih međuljudskih odnosa. sagradio prvu džamiju. Ovoga puta drastičnije u Srbiji. Koji su budući koraci koje ćete poduzeti prema režimu i u radu Vijeća? Na narednoj sjednici Vijeća kooptirat ćemo ostale vijećnike. Odbor za zaštitu ljudskih prava. Također je postignuta saglasnost da su autonomno Bošnjačko nacionalno vijeće. Sretni smo što smo Sandžaklije. kako bi bilo zaustavljeno kršenje naših prava.š. ali ćemo zajedno raditi na dobrobiti Bošnjaka. a do tada će biti konstituirani i ostali Odbori kada ćemo donijeti plan rada za naredni period. Nizom vrlo značajnih manifestacija. Imajući u vidu da je 1461. informiranja i službene upotrebe bosanskoga jezika i pisma. Znači li to da je BNV u Srbiji priznato od strane zvaničnih organa Crne Gore i jeste li dogovorili saradnju? Delegacija BNV-a se 13. Cerića.. januara sastala u Rožajama s čelnicima BNVa u Crnoj Gori i tom prilikom smo razgovarali o saradnji između dva Vijeća. Legitimitet BNV-u su dali Bošnjaci na izborima i ni u kom slučaju nismo tražili. Dogovorili smo se da ćemo u narednom periodu zajednički raditi na dobrobit Bošnjaka Srbije i Crne Gore. a od tada je prošlo tačno 550 godina. Internacionalni uni- verzitet i jedinstvena Islamska zajednica stubovi stabilnosti Sandžaka i opstanka Bošnjaka u Srbiji. obrazovanja. zahvalni što pripadamo vjeri koja nas poziva na mir i činjenje dobrih djela.net 26 . Gospodin Izetbegović je izrazio spremnost da u razgovorima s predsjednikom Republike Srbije insistira na prevazilaženju postojećih problema s kojima se suočavaju Bošnjaci. februar 2011. a i u Beogradu. kao i o nepravilnostima kada je u pitanju odnos Ministarstva za ljudska i manjinska prava i izbori za BNV. svjesni da su prava Bošnjaka i u Srbiji i u Crnoj Gori ugrožena. prvu školu. Učinit ćemo sve da i u budućnosti tako bude. a u toku je konstituiranje i drugih odbora. godine Isa-beg Ishaković udario temelje Novom Pazaru. niti očekujemo priznanje od bilo koga. 149 | SandzakPRESS. Posjeta je upriličena i. u srdačnom i prijateljskom razgovoru. Posebno saradnji u oblasti kulture. a ne rušitelji.INTERVJU ponašanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava prema BNV-u. Allahu. da budemo graditelji. upoznali smo ih o stanju Bošnjaka u Srbiji i problemima s kojima se suočavamo. Učinit ćemo sve da u narednom periodu opravdamo povjerenje Bošnjaka. Delegacija Vijeća je nedavno bila u posjeti Bosni i Hercegovini. koji je podijeljen u dvije države. Razgovori su vođeni u Rožaju. dž. Na sjednici je donijeta odluka da se intenziviraju aktivnosti u cilju upoznavanja evropskih i drugih međunarodnih institucija o učestalim pojavama diskriminacije na etničkoj i vjerskoj osnovi nad Bošnjacima. Ponosimo se što pripadamo bošnjačkome korpusu. revija SANDŽAK | 1. Od gospodina Izetbegovića smo tražili da se zauzme u Savjetu Evrope. te da ćemo učiniti sve da granice koje nas razdvajaju budu most spajanja. a nikako razdvajanja. Recite nam na kakav ste prijem naišli i možete li nam prokomentirati podršku koju Vam je dao član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović? Jedan od zaključaka s posljednje sjednice Vijeća je da delegacija BNV-a posjeti bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i reisul-ulemu Mustafu-ef.

Govori tako da svaka riječ bude dovoljno jasna da se shvati i dovoljno teška da se dugo pamti.net 27 ua me r-ef . tako da oni preživjeli ili njihova djeca stiču pravo na penzije i druge finansijske i socijalne benificije. U izvještaju se navodi da su 1. 149 | SandzakPRESS. pokušajmo to sa činjenicom da je komandanta Polimskih četničkih odreda. u Limskoj dolini četnički odredi Vojske Kraljevine Jugoslavije izvršili su genocid nad 9. u drugoj polovini februara 1943. na čijem čelu je Bošnjak. a koliko mi sami? Bošnjačkom narodu sigurno nije.IZ PERA SANDŽAČKOG SANDŽAČKA SREBRENICA P rema izvještaju četničkog komandanta Pavla Đurišića generalu Dragoslavu Draži Mihajloviću. Koju smo to historiju učili u školama i koju i danas naša djeca uče? Koliko su mraku neznanja o sebi i svojoj prošlosti doprinijeli naši neprijatelji. pišući ove retke. Kako razumjeti da se danas u Srbiji putem budžeta Ministarstva za rad i socijalnu politiku. februar 2011. iako ne pravdam. Pavla Đurišića. Naprotiv. odlikovanjem „željezni krst“ nagradio lično Adolf Hitler. Rasim Ljajić. već borcima za otadžbinu. Nevakat revija SANDŽAK | 1. čime se i počinioci genocida u Limskoj dolini više ne smatraju zločincima.000 su bile žene.200 ubijenih bili vojno sposobni. Zločin ovih razmjera ne zastarijeva. a kome jeste interes da ovako stravične istine potiskuje u zaborav? I konačno. | br. četnike koji bi da se negira ili što prije zaboravi ono što su činili. Razumijem i druge glasnogovornike srpskoga naroda kojima je teško pogledati u oči ovako stravičnim činjenicama. aM ftij Mu I nakon 68 godina od ovog genocida. izdvaja nekoliko miliona dinara za Ravnogorski i četnički pokret? Ako ovo nije moguće razumjeti. Kako je moguće da većina Bošnjaka ne zna za genocid u kome je ubijeno za nekoliko stotina više naših sunarodnika nego u Srebrenici? JEDNA OD ZLOČINAČKIH FORMACIJA NASIHAT Brzo govorenje mrvi smisao.200 Bošnjaka. Derviš Sušić. Kako razumjeti da su bošnjački narodni poslanici dvije sandžačke stranke u srbijanskom parlamentu svojim prisustvom i glasanjem obezbijedili rehabilitaciju pripadnika četničkog pokreta. ova vremenska distanca omogućila je pucanje brane ćutanja i bujicu pitanja koja neumitno traže odgovore. jako se teško sačuvati emocija što prijete da ugroze profesionalnost ovoga teksta. djeca i starci. Razumijem. a 8. da li je moguća sloboda sa ovoliko zatrpane istine? Odgovori na ova pitanja Bošnjake čekaju na svom dugom i mučnom putu vraćanja slobode i dostojanstva. god. Ali ono što nije moguće razumjeti i što Bošnjaci nikada ne bi smjeli zaboraviti jeste sudjelovanje u amnestiji počinioca ovog i drugih genocida. ZUKO RLIĆ .

brzo ćemo primjetiti da one nemaju „korijen“ u Sandžaku. gdje bi privatni sektor trebao da bude glavni poslodavac. Prvo je primjer za iskorišćavanje prirodnih resursa (pašnjaci. Pa koje privredne resurse imamo? Ovo pitanje zavisi od toga da li imamo neke prirodne resurse koje možemo koristiti za razvoj određene konkurentske prednos-ti ili imamo određenu stečenu konkurentsku prednost. tj. su priče iz prošlosti. kao što su TK “Raška” ili Vojin Popović. neophodno je da pođemo od trenutnog stanja. Razlog je to što se javni sektor finansira putem poreza i taksi. Švicarska je poznata po mlijeku. koji nisu (za razliku od drugih krajeva) zagađeni i prelijepu prirodu. sva društvena preduzeća. 149 | SandzakPRESS.PRIVREDA B ad Su Dr. Sandžak se vodi kao jedna od najsiromašnijih regija. Svakako. Trgovina je neophodna djelatnost u svakoj privredi. Nezaposlenost u sandžačkim općinama iznosi oko 50%. prije svega. ima i centre za ćina pr strapomoć privredni. | br. internih slabosti i zbog toga se nalazi u krizi. Međutim. Obzirom da je vrlo teško osloniti se na stečeno bogatstvo. februar 2011. obzirom da za tekstilnu i obućarsku industriju trebamo uvoziti sirovine iz inostranstva. možemo lahko primijetiti da posjedujemo veliki broj izvora vode. nego da se apsolutna za proizvodnju namještaja. izvorna voda. Kupovna moć Sandžak-lija iznosi otprilike 10% evropskog prosjeka. ne samo u Srbiji. Najbolji primjer za ovo je Švicarska. cima on je najveći poslodavac u Sandžaku. manje više. hrani koja potiče od poljoprivrednih proizvoda. PRIJEDLOZI Sada se postavlja pitanje: Koje industrije treba razvijati u Sandžaku? Kada gledamo trenutne industrije koje dominiraju u Sandžaku.. Također.z v o o iad tivne kupuje radnje. glavni nedostatak kod tr- revija SANDŽAK | 1. Svakako. određeno preduzeće se specijaliziralo za određenu djelatnost i pokazalo se dobrim. 28 . tj. Kada pogledamo u izloge naših trgovina. i. Gledajući stanje u Sandžaku. npr. osim drveta. Javni sektor u današnjem vremenu. moramo uvoziti većinu sirovina. Nekadašnji giganti. Glavna djelatnost javnog sektora jeste administrativne prirode. brzo ćemo primjetiti da nema puno proizvoda proizvedenih u Sandžaku. Postavlja se pitanje: Kako izaći iz ove krize? Tokom ‘90-ih godina propala su. Kada se analizira trenutna ekonomska struktura Sandžaka. obući i namještaju. Iako se uloga javnog sektora smanjila. siru.net TRENUTNO STANJE U vremenu ekonomske krize. previše opterećuje poresku obavezu građana. za šta se uvijek ima tržište. ali ne treba im se dati preveliki značaj. Ali. mislim da trebamo iskoristiti naša prirodna bogatstva. nego u Evropi. Međutim. osim komunalnih preduzeća. ne negdje „sa strane“. koji pored obrazovanja velikog broja stručnog vekadra. Same statistike govore za sebe. Hrana je proizvod koji je uvijek potreban. Tako da se postavlja pitanje: Šta je naša konkurentska prednost u Sandžaku? Odnosno koju industriju bi u Sandžaku trebali da razvijamo? EĆ IRO VIĆ S A BA Nedavno formirana Sandžačka biznis asocijacija (SABA) će sigurno imati ključnu ulogu u udruživanju naših privrednika i boljem iskorišćavanju naših potencijala. Drugi primjer (proizvodnja sahata) je klasični primjer za stečeno bogatstvo. tako da veliki broj zapos-lenih u javnom sektor. razvio se privatni sektor koji se zasnivao na tekstilu. da se jasno primjetiti da dva sektora dominiraju: javni sektor i trgovine. PRIVREDA SANDŽAKA IZAZOVI I PERSPEKTIVE UVOD posjeduje više preduzeća koja imaju aktivno učešće u privredi. sahatima. Tako da su ove industrije uvozno zavisne i ne mogu biti nosioci privrede. klima) koji se mogu iskoristiti za poljoprivredu. Zašto je to tako? Prosto zbog toga što u Sandžaku nisu dovoljno razvijali jedan brend koji je konkurentan na svjetskim tržištima. čokoladama. na admingovine jeste u tome što se ovdje preprodaje gotov proizvod. a javni sektor da posjeduje minimalan broj zaposlenih. ogromne pašnjake. gdje je nekada radilo nekoliko hiljada ljudi. i taj privatni sektor pati od inostrane konkurencije. tj. historijski se narod specijalizirao za neku djelatnost. u svijetu (prije svega u Privreda Sandžaka nalazi se pred velikim iskušenjem. ovo nije uopće lahak zadatak. U istom periodu. Prije nego što ćemo ponuditi nekoliko prijedloga. one su bitni faktori u sandžačkoj privredi. Druga bitna grana jeste trgovina. tu je i infrastruktura Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazara. Ovo je suprotno principima tržišne ekonomije.

rekreacioni. Kaže se da je voda resurs 21. sudžuk. proizveden prema halalstandardima. koji pored obrazovanja velikog broja stručnog kadra. Tako- termalne izvore u kojima se temperatura kreće od 30 do 42°C. Za plasman dolazi u obzir zapadno tržište. Opći eksploatacioni kapaciteti sva tri topla izvora u Rajčinovića banji su oko 146. Ovaj cen- EKONOMSKA STRUKTURA OPĆINA U JUGOZAPADNOJ SRBIJI treba se samo koncentrirati na proizvodnju sirovine.net 29 . kao što su sir. Na kraju. gdje će svi učesnici u privredi biti pobjednici. Međutim. Najbolji dokaz za ovo jeste nekadašnji ribnjak kod Novog Pazara. Stečena sirovina (mlijeko. naše vode su ljekovite. tj. a ne vještačkom. Kao što znamo. februar 2011. revija SANDŽAK | 1. nije na dovoljnom nivou. Novopazarska banja bogata je izvorima termomineralnih voda (15 . Naprimjer. Obzirom da veliki broj naših poljoprivrednika koristi tradicionalni metod poljoprivrede. neko će pomisliti da su glavni problem finansije. pršuta. Sandžak posjeduje ogromni potencijal u turizmu. nego kao prednost. dugotrajno mlijeko. naša voda se može koristiti za uzgoj riba. Proizvodnja energije putem malih hidroelektrana je način kako se resurs voda može iskoristiti. a udruženo sa termičkim i mehaničkim tretmanom pomaže u rehabilitaciji invaliditeta. zimsko-sportski i dr. obzirom da je nafta bila resurs 20. Druga velika blagodat koju Sandžak posjeduje jeste voda. ali ga ne koristimo na efikasan način. meso. ne vom hranom i. nažalost. Nedavno formirana Sandžačka biznis asocijacija (SABA) će sigurno imati ključnu ulogu u udruživanju naših privrednika i bolje korišćenje naših potencijala. parizer itd. etnološki. Neophodna je ekonomska kooperacija. Pored vode. Usto.52°C). Neophodno je da Sandžak dobije svoj priključak na autoput da bi postao interesantan za domaće i strane investitore. Na taj način će se razvijati situacija. dijeliti finansijske i ljudske resurse. stoljeća. kooperaciji i infrastrukturi. tj. gdje postoji izuzetno velika potražnja za zdra- đer. što vodi do efekta multiplikator. efekat gdje se povezuje veći broj djelatnosti i time se smanjuje nezaposlenost. kulturni. nego da su životinje hranjene prirodnom hranom. Svakako. Nedavna posjeta predstavnika Islamske Razvojne Banke iz Saudijske Arabije je najbolji dokaz da postoji veliki broj investitora koji su zainteresirani da ulože novac u Sandžak.PRIVREDA bogatijim zemljama) postoji jasan trend da se ne gleda na jeftinoću hrane. Mi posjedujemo resurs vode. tj. Geografija Sandžaka dozvoljava razvoj svih oblika ljetnjeg i zimskog turizma: planinarenje. ovu situaciju ne trebamo gledati kao nedostatak. gdje se treba iskoristiti konkurentska prednost „halalproizvoda“. tu je i infrastruktura Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazara. Gledajući na spomenuti primjer iz Švajcarske. zdravstveni. što je optimalno za liječenje oboljenja i posljedice povreda. Glavni izazovi za sprovođenje ovih ideja jeste da će nas neko prevariti. ima i svoje centre (biznis centar) za pomoć našim privrednicima. svakako. voće i povrće) se može iskoristiti za proizvodnju gotovih proizvoda. Neophodno je flaširanje vode i izvoz. Sve veća svjetska populacija traži sve veće količine vode. ali mi moramo imati konkretnu ponudu da bi transformirali ovu želju u konkretni projekt. nego na kvalitet. Ovaj „brend“ treba razvijati i reklamirati kao „zdravu hranu“ bez ikakvih štetnih aditiva. Za svaki ekonomski razvoj neophodna je infrastruktura. bez masovnog držanja stoke i vještačke hrane. islamske zemlje (prije svega zemlje zaliva).000 litara u 24 časa. stoljeća. jer bi svaki proizvod bio „halal“. sokovi. tj. Tako da su potencijali neiskorišćenih termalnih voda veliki. čokolada. tvrdimo da novac nije problem – zainteresirani investitori postoje. Rajčinovića banja ima u nedostatku finansijskih sredstava. Mi želimo više da radimo pojedinačno iz bojaznosti tar je već realizirao nekoliko uspješnih projekata. 149 | SandzakPRESS. Kooperacija naših privrednika. Na taj način će nastati i fabrike. razvoj infrastrukture u Sandžaku nije dovoljan. da ne potiče iz masovne proizvodnje. lovni. ekološki. | br. naprimjer u zemlje zaliva.

kojeg je poslije ustupio. a PIK ‘Pešter’ će vući razvoj cijelog kraja. Mišković. procesa i kontinuirano doprinosila reformi srpske privrede . Beko i drugi. hotela. Đuro je za ove pare kupio i 1000 hektara zemlje koje kombinat Pešter posjeduje. pa su ponešto i kupili. u vidu proizvodnih hala. Prema podacima internet portala Forum raške oblasti. 2. Shodno tome. indirektno preko potčinjenih im tajkuna. Posebno zabrinjava činjenica što među kupcima skoro da nema Bošnjaka. | br. uspješno je sprovela veliki broj privatizacionih . V eć nekoliko godina se u Srbiji sprovodi privatizacija društvenih preduzeća i imovine.“ (Dnevni list Blic). upravljanje. Zapravo. Tokom svog višegodišnjeg rada. Svi privatizacioni procesi se obavljaju preko Agencije za privatizaciju koja je kod Bošnjaka poznata po tome što je na tenderima prodavala vakufsku omovinu. nadležna za organiziranje. a ako ih ima onda su oni eksponati mafijaških moćnika iz Srbije ili Crne Gore. kontrolira i promovira postupak privatizacije. koji je 35 godina živio u Kanadi. suprotno Zakonu o povraćaju imovine crkvama i vjerskim zajednicama. sprovodi. nastavljaju potkupljeni da budu navodni kupci kompanija koje su kupovali za smiješne sume izazivajući kod prevarenih radnika bijes uz priču da je njihovo preduzeće zapravo kupio neki Šarić. Najčešće bi lopovluk u kompanijama sprovodili direktori i njima bliski ljudi. Općina Sjenica će se preporoditi. godine rekao: „Kombinat Pešter sam kupio. u okviru AD „Lipa“. s ciljem da organizira. organizacija. Ovaj srpski biznismen je 10. kao i slijepi poslušnici korumpiranih političara. a počinioci su imali dovoljno vremena stečajni upravnici koji bi dolazili po zadatku u osiromašeno i prezaduženo preduzeće. djelatnost. sprovođenje i kontrolu postupaka privatizacije. Dnevni list Blic je objavio da je Đuro Obradović kupio PIK „Pešter“ za 640. dva ministra u Vladi i njihovi poslanici u Šta je to Agencija za privatizaciju Agencija za privatizaciju je centralna operativna institucija koncepta privatizacije u Srbiji. a trebali su. Posebno se za odbranu sandžačke imovine nisu interesirali bošnjački političari. parcela i drugih nepokretnosti proda daleko ispod cijene stvarne tržišne vrijednosti. Da se općina Sjenica nije preporodila i da PIK „Pešter“ ne vuče razvoj sjeničkog kraja najbolje znaju Sjeničaci i radnici revija SANDŽAK | 1. a neki su (istina malobrojni) otišli u zatvor. Uspio je kupiti poljoprivredni kombinat „Pešter“ iz Sjenice. Onda bi kupac preko noći postao neki mafijaš. Kome Agencija za privatizaciju prodaje sandžačku imovinu? Veliki tranzicioni gazda sa osam društvenih preduzeća je Đura Obradović. U mnogo slučajeva se pokazalo da tamo gdje ima dima ima i vatre.000 RSD. trgovinu građevinskog materijala „Ineks“ iz Nove Varoši.. 2006. godine. jer planiram da zdravu hranu odavde plasiram na zapadnoevropsko tržište. rukovođenje i finansiranje.PRIVREDA REVIJA SANDŽAK ISTRAŽUJE KO KUPUJE SANDŽAČKU IMOVINU (I) RO VIĆ ĆI ŠA ad Se Kako je Đuro Obradović postao vlasnik sjeničkog Poljoprivrednog kombinata «Pešter» za badihava. zaslužnih za razvoj baš onog preduzeća koje im je najprije pokradeno a onda prodato za bagatelnu cijenu. Svi oni bi se krili iza nekih lokalnih biznismena i tajkuna koji su poznati čaršiji u kojoj se preduzeće prodaje.000. Ove nepravilnosti su uglavnom otkrivane dugo nakon privatizacije nekog preduzeća. 149 | SandzakPRESS. lične zarade i unapređenja privatnog biznisa. a kada firma ode u stečaj s krađom. da je kupuju ljudi sumnjiva morala još sumnjivijim sredstvima. „Crveni signal“ iz Beograda. Tako su prodate zgrada Islamskih ustanova u centru Novog Pazara i Novopazarska Banja. tajkun ili političar. za 55. Za prodaju. definirani su i njezin status. Lokalni moćnici su zarad šićara. livada. te u njemu do privatizacije pokrali i rasprodali šta se prodati može.. Agencija za privatizaciju osnovana je Zakonom o Agenciji za privatizaciju. ko kupuje sandžačku imovinu? Velike sandžačke kompanije su prodate a da se o njohovoj prodaji nije mnogo pričalo niti pisalo.000 eura. poljoprivredno prehrambeni kombinat „Budućnost“ iz Zemuna i transportno preduzeće „Beotrans“ iz Beograda. 2006. februar 2011. „Tehniku birotehniku“. Svakako da nije interes naroda da se silna imovina prodaje za džabe. pristajali Republičkom parlamentu. Najčešće se dešavalo da se preduzeća i kolektivi prvo dobro osiromaše (pokradu). Ono što je predmet našega interesiranja jeste prodaja imovine i preduzeća u Sandžaku.stoji na zvaničnom sajtu Agencije za privatizaciju. firmu za reciklažu „Obnova“ iz Beograda. 4.net SRBIJANSKI TAJKUN ĐURO OBRADOVIĆ 30 da sklone i zaštite nagomilano bogastvo i sebi obezbijede plah alibi za nečasne radnje koje su vršene na štetu nemoćnih radnika. Prodaja Pešteri je obavljena 28. pa onda silna imovina. trgovinsko preduzeće „Uvac Gazela“. odnosno kupovinu se jesu interesirali. lokala. Privatizacione postupke pratile su mnogobrojne afere i nepravilnosti pa su mnogi došli pod lupu zakona.

2010. većinski vlasnik svojevoljno donosi odluke. kako tvrdi. Obradović kaže da će radnici iz te zgrade biti premešteni u druge prostorije. Ne radi se na deblokadi Pešterovog žiro računa. 1 DRAGI MAKSIMOVIĆ Vrsta kupca Sedište Fizičko lice SRBIJA.000. februar 2011.000 RSD 30. ju određenog dijela Glas javnosti.PRIVREDA kombinata koji već mjesecima ne primaju plaće.” pun naziv: Društveno preduzeće Poljoprivredno .240 2.00% broj zapošljenih: 203 broj zapošljenih VSS: 19 Mjesto prodaje 28. „Jugozapadna Bačka“ i „Jedinstvo“ koje je „MK komerc“ kupio Dok se većinski vlasnik poziva 2002. Sve što je do sada otuđio i rekao da je postignut dogovor o prodaji i da se očekuje potpisivanje ugovora i uplata dogovorene sume novca. radnici profebruar 2008. 3. vlasnici trideset odsto imovine Kombinata. redovno primaju plaće. bez njihovog znanja.000 Agencija za privatizaciju. Velika sala Fizičko lice Sjedište Krajnja ponuda Datum potpisivanja ugovora ĐURA OBRADOVIĆ SRBIJA. SVE ZA DINAR je bez naše saglasn o s t i . kapital na prodaju: 70% ukupnog kapitala društvenog kapitala: 70.000. Odluku o prodaji Upravne zgrade potvrdio je i većinski vlasnik Đura Obradović.000 3. donijeta je odluka o prodaji Upravne zgrade u Sjenici za 260.275 1.“ – izjavila je radnica ovog Kombinata.11. uprkos činjenici da su radnici manjinski akcionari. RSD 17. godine: „Prema tvrdnjama manjinskih akcionara i članova sindikata ‘Solidarnost’ Poljoprivredno industrijskog kombinata ‘Pešter’ AD. 2006. koji je toliko platio i pogrebmu.320. mart 2006. godine na tenderu za na kupoprodaj. 2. Rangirane ponude Redni broj Naziv ĐURA OBRADOVIĆ 1 Kupac 2 Objekti Redni broj 1 2 3 4 5 Naziv Klanica sa hladnjačom Zgrada mlekare Upravna zgrada Proizvodna hala Magacin br. vlasnici 30 odsto imovine Kombinata. Slavko Letović ni ugovor. na sastanku Upravnog odbora prošlog petka u Novoj Varoši.660. ao daju Upravne zgrade godine uradio doživljavaju kao sahranjivanje Peštera: “Iako smo mi.032 1985 1989 1972 1965 1978 revija SANDŽAK | 1.no preduzeće „Urna“. Upravna zgrada je prodata radi izmirenja postojećih obaveza preduzeća. Terazije 23. koje se nalaze u kompleksu Pešterovih pogona u gradu.2. 149 | SandzakPRESS. a sve transakcije izvršio je preko svog žiro računa.000.200 3.sprat. imovine. | br.000 RSD 8. što znači da je on došao da uništi i sahrani Pešter.000 RSD 53. Beograd Fizičko lice SRBIJA. Beograd RSD 55.000 Godina Površina m2 izgradnje 6. dozvoljava proda.016 1.po tri eura. On također ističe da radnici koji zaista rade. BRUS Krajnja ponuda RSD 55. dpro-. Radnička imovina se prodaje od strane vlasnika kompanije.industrijski kombinat PEŠTER kraći naziv: PEŠTER PIK pravni status: društveno preduzeće djelatnost: uzgoj goveda i proizvodnja mlijeka matični broj: 07259298 godina osnivanja: 1989. Prema objašnjenju većinskog vlasnika. Beograd. kao što su stočari. manjinski akcionari. a radnici već sedam mjeseci nisu primili plaće.195. koji je u izjavi medijima U grupi najjeftinije prodatih firmi ubjedljivo vode šećerane „Donji Srem“. List Danas je pisao 18.000.net 31 Uvjeti prodaje Datum prodaje Početna cijena Minimum investicija Iznos depozita Kupac . predsjednica Općinskog sindikata ‘Solidarnost’ Sadija Rožajac. Tvrdeći da Upravna zgrada i nije potrebna Kombinatu. eura. tj.

koji su ove dvije zemlje nepravedno podijelile. filozofi i humanisti. Š f. godine. Posebno se naglašavaju propusti oko federalizacije bivše Jugoslavije. što je još jedna neistražena. društvena vrednota sandžačkog društva. nego rob!‘ ima istorijsko NE. na opće Mi se borimo protiv lijevih i desnih fašističkih tendencija. sociološki rečeno. jeste da svoj pristup bazirimo na argumentaciji i činjenicama koje vode dijalogu i uspostavljanju dobre saradnje među svim narodima. a oglasili su se i pojedini udruženi poslodavci oko spašavanja firmi od državne rasprodaje. Tražim od vas da budete budni. g. teško je nazirati dugoročno riješenje. Ono što oduvijek želimo.net 32 fke tK rcić . 12. umjesto mostova. kako u centrima moći tako i najudaljenijim krajevima. e r. studenti. mart 1941. kakva je danas mračna situacija kako u Srbiji tako i u Crnoj Gori. zbog teške političke krize. Rifat Burdžović. Brojne su društvene paradigme koje nas upozoravaju na sve evidentniju krizu. ali toga nisu svjesni mnogi naši profesori i građani. te razvijanja fenomena komšiluka. fašizmu i okupaciji. afirmira relevantne vrijednosti euroregije Sandžak. da ne nasjedaju na trikove pojedinih vladajućih krugova koji zavađuju narode i političke stranke. od kojeg su pobjegli brojni pisci. a ovo današnje vrijeme. srpski i crnogorski intelektualci i znanstve- revija SANDŽAK | 1. Jasno. februar 2011. beogradske i podgoričke vlasti vještačkom podjelom zemlje kroz Sandžak podižu berlinske zidove. govor pred demostrantima na Terazijama u Beogradu. ne po prvi put. | br. kako jeste u Srbiji i Crnoj Gori. gdje je Sandžaku uskraćeno pravo da postane federalna jedinica nakon oslobođenja 1945. To naši studenti Beogradskog univerziteta dobro znaju. između ostalih muftija Šećragić i akademik Vukasavljević. da ne bude kasno! Zato naš poklič ‚Bolje grob. sve dok zavađene grupe i stranke ne postignu nagodbu o izlasku iz krize vlade. već su se rađale vizije izgradnje mostova. kao i kraljevske poniznosti pred mogućom agresijom nad našom zemljom. a neki se nalaze i ovdje uz nas. Mi ne možemo zatvarati oči i uši pred evropskim vampirom koji se zove Hitler. Beogradski studenti žele biti uz narod i stati u odbranu svoga grada. Znanstvenici. znanstvenici uporno pozivaju svoje sunarodnike da budu strpljivi. 3-4. javno se oglašavaju uznemirenim pozivom na sređivanje političke krize koja ugoržava privredno-finansijskih položaje zemlje. Ovaj rad ima za cilj da sa integralističkog aspekta. Dok ugledne institucije upozoravaju da će evropske zemlje na finansijskom tržištu izgubiti više od trista miliona eura. 27. d pro SANDŽAK IZMEĐU AUTONOMIJE I IZOLACIJE (I) nici su se nedavno u Prijepolju sastali da razmotre mogućnosti izlaska iz krize i uspotstavljanje dobrih međuljudskih odnosa kakve su tradicionalno njegovali prvaci Sandžaka u toku Drugog svjetskog rata. ne samo u pogledu funkcioniranja privrede i industicije već i prava i sloboda. Uz to. U Sandžaku nikad nije postojao separatistički pokret.PRO ET CONTRA IZLAGANJE NA MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU «HISTORIJSKI I KULTUROLOŠKI PROCESI U SANDŽAKU/STAROJ RAŠKOJ» PRIJEPOLJE. Mi se borimo za pravdu i slobodu. 2010. Bošnjački. 149 | SandzakPRESS. permanentno ispoljava i njeguje tendencije ignorantskog odnos prema Sandžaku.

situacija je sasvim drukčija. Ankare. a njenog dželata zločincem. a u posljednje četiri decenije. Odgovor naroda na ovaj hal je jasan: za vazale nema. Moramo uzdignuta čela koračati naprijed. čast. Hadžeta… Žrtvu koju smo podnijeli moramo pamtiti svjesni da samo istinom osvajamo slobodu. sve do kraja šezdesetihih godina. a drugi za sve i svašta i njihovi podanici koji su u Skupštini Srbije ozvaničili vezu režima i četnika. Univerzitet i Bošnjačko nacionalno vijeće. godine. Međutim. kao za vrijeme kraljevine SHS krajem druge decenije prošlog stoljeća.PRO ET CONTRA iznenađenje evropskih humanista. Helsinkija. Zato su ponos i stubovi opstanka ovog naroda Islamska zajednica. ne mogu je uzeti na nivoima naših srca. Pariza. dostojanstvo. Borit ćemo se za te uzvišene ciljeve baš ovdje gdje Ustav ne obavezuje ministre. obrazovani i slobodni. deceniju nakon petooktobarske revolucije u Beogradu. sloboda je jedini izbor. svoji. drže ga najsmjeliji i s tim se više trgovati neće. Vazali od kojih je jedan ekspert nizašta. riješila. Srpske ministre iz Sandžaka je već sada uhvatio tutarak. iskreni saradnici negdje u Kini. nekom drugom prostoru i drugim ljudima. Ljudska prava i slobode su najbolja garancija za put u društvo civiliziranih naroda. trgovali bošnjačkim životima i otimali vakufsko imaju pravo pričati u naše ime? Odgovorili smo im Bošnjačkom kulturnom revolucijom i odgovorit ćemo još snažnije svaki naredni put. ni više ni manje od toga. To je privilegija jakih i zato znamo da nam pripada. Da podsjetimo. EP OV IĆ . brojne svjetske agencije za ocjenu zbivanja u Sandžaku. Da potjsetimo. revije i listovi su to potvrđivali. februar 2011. g. Bili smo prije i ako Bog da. | br. a mnogi zapadnoevropski dnevnici. Stanovnici Sandžaka od nedavno u poštanskim sandučićima pronalaze pozive za iseljavanje. Slobodnim se postaje odlukom. nakon dvoipogdišnje društvene duhovne relaksacije vladavine demorkatije za vrijeme pokojnog premijera dr. Zorana Đinđića. Rusiji… Zašto nas to ne čudi? Upravo nas ta činjenica tjera da pomislimo. pa sve do Njujorka. znamo da ima Sandžaka i Bošnjaka u njemu. na nivou nacije. O tome svjedoči mučki političo-sudski proces o slučaju zločina u Bukovici u Bijelom Polju. septembar 1993). godine. izvuku iz nedaća koje su zadesile SFR Jugoslaviju. Kada kao narod iznesemo jasan stav da želimo živjeti slobodno. Našli su mjesto u svakoj kući i svakom bošnjačkom srcu. koji je danas ključna regionalna obrazovna i znanstvena organizacija. Napominjemo. im Za DŽ RE Č Kako objasniti da jedna pravila važe za sve narode. da treba pričati o nekoj drugoj zemlji. žitelji Sandžaka su bili okrenuti prema Istoku. slobodu. TUTARAK IMA NAS ini se da je sudbina da se o slobodi najviše govori i piše upravo tamo gdje je najmanje ima. što je rezultiralo i osnivanjem Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru (2002). kada je riječ o slobodi. zakone kroje kriminalci a glasanje organiziraju sitne šićardžije koji bi ih ponavljali sve dok ne pobijede. Nakon Đinđićeve tragične smrti 12. 149 | SandzakPRESS. Lisabona. Memorandum o specijalnom statusu Sandžaka (Novi Pazar. spomenut ću jedan događaj i dva dokumenta: Referendum za Autonomiju Sandžaka krajem oktobra 1991. izazvana Miloševićevim diktatorskim režimom. posebno od 1968. U tom pravcu. Poruka nade i bajrak slobode su konačno na sigurnom. do prošle 2010.. to znači da svako bošnjačko dijete zna da se ponos i sloboda vječno brane i da nam za to ne treba ničija dozvola. prema Turskoj. Sjeverina. upozoravali da finansijski i politikantski lešinari već kruže iznad Sandžaka. posebno republike Srbiju i Crnu Goru. Sva pažnja je bila usmjerena da se stabilizira euroregija Sandžak i riješi njen status u skladu sa mjerama i propisima za stabilizaciju. Tada se o sandžačkom pitanju raspravljao u borojnim evropskim komisijama i konferencijama. To je naš put ka slobodi. beogradski i podgorički režimi su prema Sandžaku uveli posebne sankcije uspostavljanjem diktature. Poput velikog Zmaja od Bosne. Bajrak smo visoko podigli. tijekom devedesetih godina prošlog stoljaća. Starčevića. u tom pogledu. kako bi se politička kriza. juli 1993) i Rezolucija Svebošnjačkog sabora o povratku nacionalnog imena Bošnjaka (Sarajevo. Štrpaca. u svojim kritičnim tekstovima i istraživanjima. Limske doline. Istanbula. koja su bila permanentno prisutna od 1912. I još jače ćemo se sjećati Srebrenice. porodicu. razuma i jezika. Mi odavde ne idemo nikud. I baš ovdje gdje nisu u stanju Srebrenicu nazovati pravim imenom. saradnici nezavisne revije “Sandžak” su početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Londona. jer smo već sada pobjednici i nećemo stati.net 33 Ima li ičeg plemenitijeg od borbe za vjeru. bit ćemo i poslije njih. Bošnjaci su iz Sandžaka išli prema Zapadu i spas nalazili u Njemačkoj i drugim zapadnoevropskim zemljama. tj. Za vrijeme pokojnog premijera Đinđića počeo je intenzivan razvoj institucija i organizacija u Sandžaku. te rješavanja nacionalnog i regionalnog pitanja. revija SANDŽAK | 1. počev od Brisela. radi držanja pod kontrolom i u kolonijalnom odnosu ove provincije. a druga samo za nas Bošnjake? Odgovor na to pitanje je jednostavan: ovdje žive Bošnjaci.. za vrijeme vlade kancelara socijaldemorkete Vilijama Branta. posebno bošnjačke nacionalnosti. Bjelorusiji. tada je više dolazilo stranih diplomata i istraživača u Sandžak nego danas. marta 2003. visoko su podizale rejting euroregije Sandžak. Vašingtona i Dejtona.. koji se posebno ogleda u izboru sandžačkih kadrova iz Sandžaka za svoje potrebe. ponosni. Na taj način se prizivaju mračna vremena. istovremeno su odali i počast onima koji su napravili najveća zlodjela na ovim prostorima. na nivou institucije i općine. danas. otporom i nepristajanjem. Ako nam oduzimaju slobodu na nivou države. Na taj način je gotovo svaka porodica makar jednog člana imaa na radu u Zapadnoj Europi. Više nas ništa ne može zaustaviti. To je bila jedina mogućnost da se žitelji Sandžaka. Da li ti isti koji su usvajali Bože pravde. Ovoj zemlji su. Zatim.

ali i Ahzura Hotče. a djed govori o dinastiji Osmanovića kao o svojoj. od njega ide priča i ka prošlosti i ka sadašnjosti. kako napominje Hasnija Muratagić-Tuna. ali žubor ostaje njen. te naredio da se sagradi prva džamija u tom kraju. Patarensko doba se prelama i u svijesti školarca Jamesa. uspostavljajući u dječaku tragove po kojima se treba orjentisati na hiljadugodišnjoj stazi. Behramova ravan bivaju oživljene predajama o Jerinji. i realistički postupak pripovijedanja. koja je dobila prezime po rijeci Prači. govori tokom cijelog romana iako imamo posebno poglavlje o njemu. Sličan postupak slikanja imamo i kada su drugi likovi u pitanju. u patarensko doba. Ibhisa Muhadžirova i Una Narone. Sva četvorica su u svom vremenu ostavila pisane tragove čije sadržaje treba uklopiti u hiljadugodišnje porodično. Sva četvorica imaju svoj dvogled i svoju lampu i jedan drugom dosvetljuju u tamnom vilajetu rodoslova i zavičaja. Iz ovog eseja vidimo da je književno ono što smo doživjeli. ali. Volja i nakana autora Ustrage jeste u naporu da savlada i rekonstruiše doba od hiljadu godina (999-1998). jer je roman Ustraga majstorski osmišljen i u saglasnosti uma i srca napisan. Prače. koji će se. Behramu. Jezička supstanca Ljetopisa je u komunikaciji sa patarenskim dobom. uz ogromnu koncentraciju i istraživački napor autora. a od Phartija Jahja Čauš. unuk Mogamada Phartije. emotivan i zdravorazumski način. ono što se srcem piše. od gnijezda do zvijezda. U sastavljanju hiljadugodišnjeg mozaika prvi polazi James Phartija. tentičnu lokalizaciju prema ostacima duhovne i materijalne epohe srednjovjekovne Bosne. sa čestim krugovima dopričavanja. kroz Lovačke priče. te o nazivima geografskih pojmova. Jahja Čauš. U ovoj vrsti intertekstualnosti teoretičari prepoznaju postmoderni roman. pračanski. februar 2011. ali i sa jezičkim kompetencijama savremenog čitaoca. trudeći se da na osnovu likova sultana prodre u suštinu njihove ličnosti. dobježat će s pašinom kćerkom i naseliti se prvi upamćeni predak Phartija. | br. Tako se o Mogamadu Phartiji. I svaki put će priče u raznim dobima i carevinama oživjeti prostor Jamesovog i zavičaja porodice Phartija. Prvo poglavlje romana i jeste Patarenski ljetopis. Mogamadove priče pamti James i one postaju dio njegovog identiteta. Tako se u Praču ulivaju osmanaska tradicija i islam. autor romana Ustraga iskazuje u eseju o romanu Vječnik koji je izrečen u poglavlju Pismo umjetniku. Mogamad je spoj svih doba u ovoj knjizi. planine i pritoke Prače. Behramova ravan se 34 . Ljetopis je dobio svoj au- revija SANDŽAK | 1. Sastavljajući nišan preko Jamesa i Mogamada. Ostaci utvrđenja Borča i Pavlovca. kasnije zavičajnom prostoru Phartija. jer se u jezik bosanski ulila i pomiješala turska pritoka. autor otvara prošlost kroz narativne dionice dječaka Jamesa Phartije. posebno o građi za pisanje književnih tekstova. tragalačkom i emotivnom naporu trebalo napisati i organski povezati. Gosinjska dolina. priče o utvrdama. Treba napomenuti da radnja Ustrage teče hronološki. Mogamad i Ahbiz Otpor pisanju ove proze vidimo upravu u stavu da se srcem i damarima osjeća građa koja treba da se povinuje volji i zamisli pisca. bosanski. Po onoj latinskoj krilatici iz dječijih usta progovara istina. Mogamad prepričava ljudima na posijelima Hamerovu historiju Osmanlija. Mogamad Phartija je razdelnica ove pripovijesti. djedu Jamesa Phartije. a na- povezuje sa sultanom Fatihom koji je u Pohodu na Bosnu zastao i odmorio se na ovoj ravni. pojavljivati do kraja romana. njegove emocije jer su vezane za djeda. svedeno na jednoću. mnogo godina kasnije. koja se prenosi s koljena na koljeno. profesor Dževad Jahić. nacionalno i bosansko stablo. Patarenski ljetopis obuhvaća legende i predanja o Jerinji. Bilo bi. Jezičkim tolmačenjima tačno se utvrđuju pojedine činjenice. U Patarenskom ljetopisu. opisana je porodična lovačka tradicija porodice Phatrija. Ljetopis sadrži i jezičke podloške sa stećaka. Na patarenskom. Na ovu ravan. kako su to bosanski patareni govorili. autor cilja u daleku prošlost. Književno je samo ono organsko. a to magično. koja će sresti akademika Naronu na njegovom putu ulivanja bosanske pritoke u turske vode. Poglavlje Sultanska povijest čine dedine priče o sultanima i slike sa sultanskog rodoslova koje autor pretvara u priče. 149 | SandzakPRESS. Autor je sačinio deltu od sopstevenog bića da bi se vratio od zvijezda do gnijezda ili. Prači. u tursko doba se umeće i intertekst sevdalinke. Između ovih zapisa su ogromne praznine koje je u iskustvenom.KNJIŽEVNA KRITIKA NADNASLOV ŽIVOT PRETOČEN U UMJETNOST Podnaslov u aB nij Zeh P lić romišljanje o kniževnoj umjetnosti. Pored paterenskog podteksta ovog romana. Jahićevo poimanje pisanja književnog teksta samo na stavove iznijete u spomenutom eseju. proživjeli ili na drugi način uspostavili emotivnu vezu sa pojmom o kome pišemo. prema potrebi slikanja najtanahnijih emocija junaka. od sultana to su Sulejman Veličanstveni i sultan Fatih. kroz priče i predanja. odnosno do akademika Narone rekonstruiše i emotivno obilježi. ali to čini na svoj. pojednostavljeno. Mogamad pripovijeda povjest o dinastiji Osmanovića.net ročito kroz lovačke priče Mogamada Phartije. Jahić najviše prostara daje ličnostima koje su najdominantnije. nemušto poznanje jezika bosanskoga upravo posjeduje autor ovog romana. gostu Miogostu. sigurno.

U pričanju priča koje povezuju prostor. opričano je. Tu gdje se završava roman. da iznese sumnje i slutnje. Lemana Bećirović. Rifat Rifatović. vidimo da se velike civilizacije ulivaju u manje. Ne postoji osnovni narativni tok romana Ustraga. 149 | SandzakPRESS. Semir Gicić. Dakle. Svjestan nestalnosti priča i pripovjesti. februar 2011. Na mostu preko Neretve. tako da su mnogi ljubitelji pozorišta ostali bez karata. Priča. ali i vrlo ekspresivan. Austrijanci željeznicu. Zapisujući porodičnu hroniku. ali su od njega ostala samo tri nagorjela lista.“ – rekla je Kožar. liričan sa leksičkim slojevima različitih doba i pripovjedača. Zanimljivo je spomenuti da je u ovoj predstavi igrao cijeli ansambl Regionalnog pozorišta. predak Ahzura Hotče. Za razli- ku od rijeka. Ahbiz pomaže ženi i sinu da pređu preko mosta i uđu u kuću koju im je dodijelila vrast. a od gnijezda hiljadu godina teče Makova i Jahićeva Modra rijeka. niti je to moguće u vremenu koje obuhvaća 1000 godina. Amela Kršić iz hora “Đulistan“ otpjevala je pjesmu koja se provlači kroz predstavu u najdramatičnijim momentima. Gosinjsku dolinu. U jeziku ovog romana sačuvana je i oživljena esencija bosanskoga jezika. i ako nije opričano i zapisano. pa se kraj romana ulio u njegov početak. Takva je i naša povijest. a ni kod Phartija nije zapostavljena ženska strana rodoslova.. sultanima. čiju je tmušu neprebolnu podobro osvijetlila Ustraga. Jezik kojim je napisana ova pripovijest je. propadanju jedne begovske porodice. čuvajući porodičnu relikviju u sebi. U ovom jeziku su rekonstruisana mnoga tamna mjesta ove porodične i nacionalne pripovijesti. Prosto. razdvojen u četiri starosna i spoznajna doba. Mi moramo imati bošnjačku kulturu na repertoaru. i sve što su drugi donijeli i sagradili. Sandra Miljković. nastavlja se priča o Ahbizu i Jamesu. Slađana Anđelković. Ustraga se od zvijezda vratila do gnijezda. Haris Šećerović.. i dijete Đulejmana hoće da obori vjetar. njega. zaboravom. | br. Semir GICIĆ DETALJ SA PREMIJERE PREDSTAVE “ŽALOSNA SVADBA” . Bošnjake i Bosnu. Dušan Živanić. mi moramo imati lektiru. Naša dužnost je da educirmo. Jahić sklapa svoj ljudski lik. Posebnost predstave „Žalosna svadba“ ogleda se i u tome što su na njoj radili umjetnici iz Novog Pazara koji su prvaci u svojim sferama. Premijeru dugo planirane predstave autora s našeg podneblja obilježila je posebna atmosfera i mnogo emocija. ni kod sultana. u sali koncertne dvorane Kulturnog centra bit će odigrana po četvrti put predstava „Žalosna svadba“ Vehbije Hodžića u režiji Aide Kožar. prolazno. školovanje. autor je koristio sve mogućnosti da uhvati istinitost onoliko koliko je to moguće. sraslo uz autora. tako se mijenja i arhitektura prostora u romanu. sve je isprepletano. Ustraga je roman od priča. ljubavi. KULTURA revija SANDŽAK | 1. kulture i ljude.net 35 Na sceni novopazarskog Regionalnog pozorišta. pomaže da se dvaput živi. Naravno. kao da nije ni bilo. nagorjela. prekrivena pepelom. a ta priča je na početku romana Ustraga. Ihbisu i Neroni. koreografkinja Kulturno-umjetničkog društva „Senko Rašljanin“ pomogla je na osmišljavanju koreografije za predstavu. Kožar je istakla i važnost pozorišne obrade djela o našoj tradiciji: „Mi smo jedino profesionalno pozorište u Sandžaku. ostaje u romanu nepromjenljiv. Sličnu simboličku ulogu imaju i drugi patarenski nazivi koji traju do Una Narone. Ahzuru. kako kažu pripovjedači. Haris Đerlek i Vahid Džanković. Pored stalno uposljenih glumaca. Turci ostavili džamije. Roman se završava Ahbizovim odlaskom u Bijelu Dolinu. pisac joj je udario obale. Sve što je moglo da se pretvori u priču. Veza po vremenskoj vertikali od hiljadu godina najbolje se čuva u jeziku i simboličkom značenju koje ima za bošnjački etnos. Zuhretu u kojoj je nerođeni James. kroz četiri naratora. matematički precizan. kako i Tuna primjećuje.KNJIŽEVNA KRITIKA Phartija. ali i da prenese porodične relikvije do svoga vremena. napisao je nekoliko stotina stranica hronike Bosne i Podrinja. uliva u sjećanje Jamesa na djetinjstvo. priče o lovu i precima. ostat će onakve kakvim ih je autor srcem vidio i u pismena okovao. Mogamada. Peik Ibro. sve se uliva i nadovezuje. Istražujući i ženske i muške pritoke. igrali su i student četvrte godine glume Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u klasi Envera Petrov- ŽALOSNA SVADBA cija: Anđela Marić. grad Sarajevo. „Žalosna svadba“ je priča o tragičnoj sudbini mlade djevojke. turbeta i priče o graditeljima. Zehra Aybar. lov. Za sva tri izvođenja ove predstave karte su bilu rasprodate. Patareni su ostavlili tragove u tvrđavama i legendama. Svako od doba i carevina ostavolo je trag u Jamesovom zavičaju. sraslo je u Jamesu. James je sve to vezao za Phartije i sebe lično. Kako se mijenjaju vremena. Direktorka Regionalnog pozorišta Aida Kožar naglasila je da je predstava realizirana zahvaljujući finansijskim sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije. Vrhbosne. sandžačkim običajima i tradiciji. preko kojih neće preliti. i povezuje jedan milenij i narod. autor uspostavlja svoj identitet. Emir Plojović.

Nakon pokušaja puča u Islamskoj zajednici.1976. vi hoćete ovdje – ovdje ne možete to da radite! Upamtite da ne možete to ovdje da radite! Moja glava jedna može da ode. godine strijeljano preko 2000 Bošnjaka. Šaćirović! Kada neko napiše ili prevede neku knjigu. onda je veliki čovjek svoga naroda. U ovom broju. godine naš efendija preuzima amanet direktora Medija centra i glavnog i odgovornog urednika lista Glas islama. koja duži niz godina nije imala imama. rođene Suljović. u džamiji Čalap Verdi. Fakultetsko obrazovanje započeo je u Libanu. Na toj funkciji se nalazi i danas. kada neko stane u odbranu svoga naroda. postaje portparol Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. godine. Sklon istini i kritiziranju neistine prihvaćen je od strane bošnjačke javnosti i svih ljudi dobre volje. ušao je u srca bošnjačkih masa. smjer Misionarstvo i mediji. godine.10. Šaćirović ostati revija SANDŽAK | 1. ja Sead-ef. 149 | SandzakPRESS. | br. imamski posao nastavlja u Novom Pazaru. gdje završava Školu arapskog jezika. vakuf u Novopazarskoj Banji. Njegovi nastupi i gostovanja na televizji i drugim elektronskim i štampanim medijima ostat će upamćeni po čvrstim stavovima i korisnim izlaganjima i uputama koje su se čule u tim prilikama. vjerskih znamenitosti i vakufa onda se on zove GAZIJA. je za nepunih mjesec dana napunio džamiju privlačeći svijet izvanredno lijepim i korisnim hutbama. Dolaskom na ovu odgovornu funkciju. Definitivno. Mnogo puta je bio na čelu kolone koja se suprotstavila nasilnom otimanju vakufske imovine. Oženio se 1998. Tako je bilo ispred Fakulteta za islamske studije. ono po čemu će Sead-ef. Jedan je od osnivača Bošnjačke kulturne zajednice i potpredsjednik njezine skupštine. Osnovnu školu i srednju „Gazi Isa-beg“ medresu završio je u Novom Pazaru. kao i na svim ostalim mjestima gdje je trebalo rizikovati svoju slobodu. Član je Mešihata. Sead-ef. Trenutno je na trećoj godini studija. Kao i na svim prethodnim amanetima. gospodo četnici! Upamtite šta vam kažem. ali vi ne možete ovaj narod ubiti nikad! To upamtite. Šaćirović je rođen u Bajevici kod Novog Pazara 6. godine. od roditelja Nazifa i Nejme. pokazao je visok stepen odgovornosti i profesionalnosti. Kao njen portparol. na vakufskoj parceli Kuri češme na Bolničkim livadama. izabran je za predsjednika Medžlisa IZ-e Novi Pazar 2003. Sead-ef. FE TIĆ Odbrana vakufa Sead-ef. Šaćirović je bio jedan od ključnih ljudi u odbrani vakufske imovine u Sandžaku. predstavljamo Vam bošnjačkog gaziju Seada ef. neprekidno od 2003. godine. Šaćirovića. februar 2011.PORTRET SEAD-EFENDIJA ŠAĆIROVIĆ OVAJ NAROD NE MOŽETE UBITI in ud lah Sa Vi ste klali u Bosni. On je i direktor Agencije za sertificiranje halal-kvaliteta. a reizabran 2008. septembra 2010. Sead-ef. Postao je zaštitno lice Islamske zajednice. poštovani čitaoci. a posebno se istakao u odbrani Vakufa Mearif na Hadžetu. Zato od decembra 2009. u odbrani vakufske parcele na Gazilaru. Svojim aktivnostima i zalaganjem doprinio je pobjedi BKZ-a na izborima za BNV. Branio je vakufski plac na Paricama gdje se gradi islamsko obdanište. tamo gdje je 1945. kulturnih vrijednosti. kao i potpredsjednik Skupštine Muftijstva sandžačkog. Međutim. godine. postaje veoma poznat i često viđen u javnosti. Glas islama poprima ozbiljniju formu i biva naširoko prihvaćen s novijim izgledom i širim pristupom tema koje su obrađivane u najznačajnijem bošnjačkom listu u zadnjih 15 godina. 4. godine. vi koljete na Kosovu. godine. Kada sagradi neki hajrat ili podučava. Zahvaljujući hutbama postao je poznat i omiljen posebno među omladinom. a nastavlja u Novom Pazaru na Fakultetu za islamske studije. Sekretar je Sabora IZ-e u Srbiji. Drsko šarmantanim stavovima.net 36 . Od 2000. u odbrani Altun alem džamije. u odbrani Arap džamije. pa čak i život. Prvi hizmet islamu učinio je kao glavni imam u Starom Baru u Crnoj Gori gdje je radio dvije godine. učinio je dobro za svoj narod. Obzirom da se pokazao kao veoma uspješan imam i daija. otac je troje djece.

gledajući proteklu godinu dana. ali vi ne možete ovaj narod ubiti nikad! To upamtite. smatra da je dovoljno pisanje o ovim stvarima. trenutno jedini vid zaštite Bošnjaka u njemu. naš gazija je postavljen za potpredsjenika Skupštine BKZ-a. Sead-efendija Šaćirović i drugi. među njima i Sead-efendiji. od 15%. a koji su činjeni nad Bošnjacima je jedan od razloga što su Bošnjaci pojačali svoje zahtjeve za Autonomijom. shvaćam da je bio nemoguć onako žestok prodor Bošnjačke kulturne zajednice bez Sead-ef. Autonomija Autonomija Sandžaka. vodeći brojne akcije BKZ-a. san je svakog Sandžaklije. Sada. njih 8%. gdje je dao svoj veliki doprinos. očekujemo da i u ovom projektu bude uspješan. također. Efendija Šaćirović je potpredsjednik Odbora za obnovu Narodnog vijeća Sandžaka iz 1945. vi i zalaže za prava svih građana u njemu. Oslobađajuća presuda za zločin u Bukovici će. a posebno pljevaljskog kraja povećaju svoje zahtjeve za Autonomijom. Još manji broj. Šaćirovića. 2. budi želju za ratnom osvetom.net 37 . Kao što je bio uspješan u svim dosadašnjim akcijama.Šaćirović!“ Nije bilo Bošnjaka kojeg su ove riječi ostavile ravnodušnim. Uredništvo Sandžak PRESS-a revija SANDŽAK | 1. izgovorio je Sead-ef. 6. ja Sead-ef. obilazeći Bošnjake Sandžaka. odnosno ljudima sa liste BKZ-a. a sada muftija Muamer-efendija Zukorlić.PORTRET upamćen u historiji jesu riječi koje je izgovorio izrevoltiran uvredama jednog policijskog činovnika: „Vi ste klali u Bosni. Prave inicijative su uvijek dolazile od uleme. gdje se sa predsjednikom Džemailom Suljevićem. smatra da bi se stvar riješila smjenom sadašnjih vlasti. septembra. februar 2011. gospodo četnici! Upamtite šta vam kažem. 5. Svega 4% je za to da je bolje šutjeti kada je u pitanju ova tema. Naše pitanje je glasilo: Ignorisanje zločina koji su činjeni nad Bošnjacima treba uzvratiti: A rezultat je sljedeći: Iz ovog rezultata možemo izvesti sljedeće zaključke: 1. vi hoćete ovdje – ovdje ne možete to da radite! Upamtite da ne možete to ovdje da radite! Moja glava jedna može da ode. Mali dio. bori za očuvanje Sandžaka u jednoj i drugoj drža- ISTRAŽUJEMO OD IGNORISANJA ZLOČINA DO AUTONOMIJE Sandžak PRESS je istraživao na temu posljednica uzastopnog ignorisanja vlasti u zahtjevima za pravdom zbog počinjenim zločina na prostoru Snadžaka. | br.s 3. Doprinos nacionalnom buđenju Bošnjaka Kada je osnovana Bošnjačka kulturna zajednica. kod samo 16% njih. Učestvujući u raznim emisijama. i drugi. Ismail-efendija Filibalića.. Rezultat svega toga je povjerenje naroda Bošnjačkoj kulturnoj zajednici. Nekada su to bili Aćifefendija Hadžiahmetović. Ovakvo ponašanje vlasti prema Bošnjacima. Efendija Šaćirović je i član Bošnjačkog nacionalnog vijeća u sadašnjem sazivu. te da u niz svojih zasluga okači još jednu medalju: Autonomiju Sandžaka. Konstantno omalovažavanje i nepriznavanje zločina od strane vlasti. 149 | SandzakPRESS. gazija je upotpunjavao proces nacionalnog buđenja Bošnjaka. Najsvježiji primjer je zločin u Bukovici i oslobađajuća presuda zločincima. Ono što smo svi osjećali 4. doprinijeti da Bošnjaci južnog Sandžaka. vi koljete na Kosovu. Šaćirović. 4.

. To mu je svih ovih šezdeset godina jedini posao. da tvoja. Ikre je. ni pisati. jer su njegovu priču o stradanju Jevreja nastavnici uvrstili u školske planove. Pričaj prvo svojoj djeci. kap srčana. Foču. ne umukni. Sarajevo. novinarstvo. Crnogorcima. ni o Sjeverinu. februar 2011.. onda su mogli okupirati polovinu Bosne i tamo. Stipe Mesić. kao ugnjetivači. Kad ga vidim u školi. dobri moj Bošnjo. prvo sam sebi a onda i svima ostalima. pa čak i gore stvari? Imao je kamaru „objašnjenja“ i „opravdanja“ za to. Nikad nisam mogao prisustvovati njegovom izlaganju. snimaj filmove. Pričaj i piši. Neka ti to pričaj i piši bude odmah iz riječi ikre. putem pisma. unucima. onako namah. Božijom odredbom. da samo onda kad u svakoj bošnjačkoj kući bude imala kamara. prva riječ tvoje duhovnosti. novina.. ti to dobro znaš. gomila. raznorazne skupove i pričati o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. na Bošnjake. Znadni. bošnjačka riječ danas mora imati istu onu snagu i istu onu ulogu kakvu je imala bošnjačka zulfikara (sablja) i bošnjački tufek (puška) u prošlim vijekovima. u tačno dogovoreno vrijeme. tvog pamćenja. radio studije. ni. ovdje u švedskoj školi upoznao starca Samuela. mješoviti brakovi. Pričaj k’o gore spomenuti starac Samuel. Dobri moj Bošnjo! Nego pričaj. | br. ni o Štrpcima. jer jedino tada možeš očekivati da će dušmani tvoji ustuknuti. prostruji kroz glavu misao o tome da li će ikad doći dan da Bošnjaci i Bošnjakinje koji su preživjeli Genocid u Srebrenici. Bošnjo moj dobri. bojati da ćeš time uništiti zajedništvo. čini mi se. evo. tvog. kao napadači. Višegrad. posjećivati škole. dobro upamtio kur’ansku pouku koja glasi: Neka o zlu govori onaj kome je zlo činjeno. time ćeš ga samo ojačati. on i njegova žena. ni Omarskoj. početkom Drugog svjetskog rata. odnosno da ti se ista zla neće ponavljati. kad su naši dušmani znali da ih u svakoj bošnjačkoj kući čeka bar po jedna zulfikara i bar po jedan tufek nikad nisu ni na nas ni na naš toprak jurtisali. Istina je. 149 | SandzakPRESS. jer će znati da nećemo šutjeti. svega mi na svijetu. novinske kuće. Zbog toga. tvoja radio i tv-emisija. ne umukni. nego pričaj. pa potom i svima ostalima. A sve pod maskom onoga hinjskog. „dobio je posao“ koji se ogledao u tome da u Evropi i cijelom svijetu organizira mrežu Jevreja koji neće raditi ništa drugo osim što će. Ali. preživio je.. vjekovima pogađaju i od velikosrpske i od velikohrvatske ideologije. neljudskog pa znaš mi. danas istu snagu mora imati i tvoja riječ. ni o Dretelju... Svojom riječju. kidisali. u stvari. hrpa knjiga.. ustuknuti. Prije desetak godina upoznao sam starca Samuela. televizijske. prva riječ Kur’ana Uzvišenog. pa ima li onda i jedan Bošnjak i Bošnjakinja na bijelu dunjaluku kojem na neki način od strane velikosrpstva nije nekavo zlo učinjeno. Međutim. Tako sam i ja. autobuse. mene je istovremeno i strah kad o ovome razmišljam. Niti ću ikad moći. tek tada možemo računati na to da nam se to više neće ponoviti. tj. ali to ne znači da im to zlo učinjeno nije. ubila. E. prestanu kidisati na Bosnu. ni o Bukovici. dobri moj Bošnjo. najradije bih počeo vrištati. ali sam. Zbog toga što bi me damla. u zemljama u kojima žive. dobri moj Bošnjo. cd-a o onome šta nam je učinjeno i šta nam se i dan danas čini od strane i velikosrpstva i velikohrvatstva i kad budemo iskoristili svaku prigodnu priliku da to pokazujemo i o tome pričamo svojoj djeci i svima drugima. namah.. bar malkice. tj. Sjeverin. tv-emisije o tome šta si doživio i šta i dan danas doživljavaš od strane onih koji ti dobro ne misle. Gojko Berić. Tek tada će nosioci i četništva i ustaštva. On je Jevrej. Zbogo toga. ulizivačkog. E zbog toga. On je toliko star i mršav da mi najviše liči na onu skorjelu egipatsku mumiju koja hoda. dobri moj Bošnjo. Tada su znali da će.net oŠ an tić . Jer. tvoja novina. jer sve mi se čini da u jednom dijelu bošnjačkog naroda počinje zaživljavati to da mi ne trebamo ni govoriti. dobri moj Bošnjo. iz njih izvoditi Bošnjake i najzvjerskije ih ubijati. Bukovicu. isto ovako pričaju o tome? I to da pričaju u svrhu opomene.. Jer. evo već šezdeset godina. tvog opstanka. Isto ovako kako to starac Samuel radi. na Sandžak... ni o Sarajevu. ni o Foči. biti ubijeni. ni o Višegradu. A Samuela revija SANDŽAK | 1. Ja nisam vaiz. da bošnjačka šutnja ni slučajno neće „odobrovoljiti“ ni velikosrpstvo ni velikohrvatstvo. Postoje samo oni među nama koji toga učinjenog zla nisu svijesni. da li će to zaustaviti i četništvo i ustaštvo u njihovim dušmanskim naumima? Ko ima i zehricu bistre pameti. kad su nas s podvalama tipa „bratstvo-ubistva. tvoja knjiga. ni o Srebrenici. ponovo moramo zajedno. koji su preživjeli Omarsku. jer će znati da će biti raskrinkani. svjedoči o zlu koje ti je činjeno i koje će se nad tobom činiti do Dana sudnjega ako ti i dalje budeš šutio. eto. pa da oni. Kao student. Međutim. jer mi. kao i zulfikara i tufek. Ne. Mogli su u Sandžaku zaustavljati vozove. Tvrdim da takav insan bošnjački ne postoji..“ doveli ovdje gdje su nas doveli i kad su bili sigurni da u bošnjačkoj kući više nejma ni zulfikare ni tufeka. dospio je u njemački koncentracioni logor Aušvic. ovako putem jazije. Pričaj i piši mora postati prva riječ tvoje historije. Željko Milićević.. mora jasno i glasno kazati. rade samo jedan jedini posao: svugdje i svakome pričaju o stradanju Jevreja. Potvrđuju to Petar Luković. nešto „ispričam“.. general Jovan Divjak. Pričaj i piši u svrhu zaustavljanja zla koje se nad tobom tako dugo sprovodi. Nemoj se. Sa petnaestak godina. U ovu moju školu on dođe svake jeseni. odnosno naštetiti zajedničkom življenju sa Srbima. Svako onaj u čijoj se psihi „okoti“ ovaj hinjski bacil neka sebe upita sljedeće: Ako Bošnjaci prestanu govoriti i pisati o svim zlodjelima koja ih. Dretelj. Štrpce. ko ima i zehricu ljudske kuraži u sebi. napraviti ko bajagi „republiku“ zvanu Masovna grobnica. Srbi i Crnogorci koji istinski žele zajedništvo i sami osuđuju svoje fašizirane sunarodnike.KNJIGA ŠAROVITA PISMO IZ BIJELA DUNJALUKA rk Fe id Fer PRIČAJ I PIŠI DOBRI MOJ BOŠNJO sam u jednoj prilici upitao zašto Izrael sada radi Palestincima isto ono što je Hitler radio Jevrejima. piši. video kaseta. 38 Hoću da vam. Potom je studirao historiju.

Novi koncept. zdravstvenu i drutštvenu zaštitu – ispunjavaju se preduvjeti za poštivanje osnovnih prava čovjeka. Državni aparat treba biti adekvatan uvjetima građanskog društva i u skladu s karakteristikama pravne države PA L ATA N EP RA VD E . kao reakcija na nacionalsocijalističku zlouporebu prava. nejednakosti i diskriminacije. poput demokratije. privredne organizacije i građane. Iako su U Srbiji nije moguće razmatranje stanja reformi bez analize realnih promjena u takozvanoj sferi političke vlasti. ljudskih prava i slobode pojedinaca. Pravna država je apsolutni uvjet da se svi subjekti organiziranog društva pridržavaju zakona. Odnosno. Izraz je karakterističan za zapadnu koncepciju države. a u socijalnom smislu i represivnog kapitalizma. rad. politički stabilne institucije. gdje svakako u samom državnom i društvenom rastrojstvu nema ni malo ohrabrenja u cilju poštivanja elementarnih prava Bošnjaka u Srbiji. gdje je suverenitet naroda putem zakona izraz njegove najviše volje. Ljudska prava su ona koja omogućuju čovjeku da bude slobodno biće. Glavni poticaj za mijenjanje koncepta vladavine prava u Evropi bili su procesi. Ssuština ovog principa svodi se na to da je čovek jedan od ključnih činilaca društva sa svojim garantiranim i zaštićenim pravima i slobodama. vodi njegovom poricanju i kasnijem ponavljanju. društvene. kao i institucionalizirani haos. Princip jednakosti države i čoveka izražava ideju o autonomnosti čovjeka u odnosu na državu. te omogućavanje bošnjačkom narodu da bude uključen u sfere državnog sistema. Uvjetnost uređenja pravne države proizvod su koji je preduslov ekonomskog prosperiteta društva u cjelini.DE JURE PRAVO U SRBIJI SRBIJA (NE)PRAVNA DRŽAVA Bez moralnog napretka čija je bit nepovredivost ljudskog života i ličnosti. prije svega na državnu vlast.net 39 ljudska prava najveće dostignuće moderne teorije liberalizma zasnovane na tradiciji prirodnih prava. što se posebno odnosi na bošnjački narod. odgovorna lica. Cjelokupna vlast se odnosi na legitimno korišćenje moći koju posedjuje državni aparat. ostvarenjem jednakih mogućnosti na vlast. Državni aparat treba biti adekvatan uvjetima građanskog društva i u skladu sa karakteristikama pravne države. da bude subjekt vlastitog života. uglavnom. nakon završetka Drugog svjetskog rata je međunarodnim sporazumima odredio podložnost države i njenog pravnog ustrojstva općim vrijednostima naročito prava. Što govori da je na temeljima pravne države ili kakvom se predstavlja Srbija stanje građana koji nisu srpske nacionalnosti i dalje problematično jer nisu priznati u srbijanskom društvu. Vladavina prava ili pravna država zbog svojih vrijednosti a i uloge koje imaju u građanskom društvu postale su njegov sinonim. društvo ne pokazuje spremnost da se sa tim suoči. gdje svakako u samom državnom i društvenom rastrojstvu nema ni malo ohrabrenja u cilju poštivanja elementarnih prava Bošnjaka u Srbiji. Jednakost i sloboda objedinjuju se u ideji čovjekovog dostojanstva. da zadovoljavabitne materijalne. na primjer. | br. Ljudska sloboda je viši princip građanske i pravne države gdje je ista ustavno garantirana i zaštićena. Kopenhaški kriteriji za prijem novih članica u EU su: pravna država i harmonizacija svih zakona sa zakonima EU. demokratski poredak i poštivanje ljudskih i manjinskih prava. obrazovanje. pojavljuju ponižavajuće socijalne nejednakosti. Sama težnja za jednakošću progresivna je i plemenita ako je povezana s težnjom za slobodom. najviše zloupotrebljavana time što su postala bitan element imperijalne politike. gdje se. što je glavno mjerilo ljudskih prava i vladavine prava uopće. Zakonitost je princip na kome se temelji pravna država. februar 2011. političke i duhovne potrebe. pristojnih uvjeta za život. Nespremnost da se počinjeni zločin prizna revija SANDŽAK | 1. njegove kulture. To su prava bez kojih on nije čovek u savremenom smislu. Osnovna pretpostavka efikasnosti kvalitetnog ostvarivanja državne vlasti jeste zakonitost. lić Bu id Fer P ravna država je ona u kojoj se država kao cjelina temelji na vladavini zakona i prava gdje vlast podliježe nezavisnom pravosuđu. gdje se mogućnost da se nešto preduprijedi krije u odgovornom suočavanju s prošlošću. 149 | SandzakPRESS. Društveni sistem u Srbiji nosi preovladavajuća obilježja primitivnog. nema ni suštnskog napretka u razvoju i realizaciji ljudskih prava. To znači da građani mogu očekivati. Međutim. ona je univerzalni princip koji se odnosi na sve strukture ekonomskog i političkog sistema. Bez moralnog napretka čija je bit nepovredivost ljudskog života i ličnosti. što govori da su prava bošnjačkog naroda u Srbiji predmet neslobode. Važan preduvjet pravne države je institucionalizacija bošnjačkog naroda. Karakteristika pravne države je da je njen državni aparat potčinjen društvu. inoviranje školskog sistema. Zakoni su podjednako obavezni za sve državne organe. Pored evidentnih dokaza i činjenica o njihovom stvarnom stanju. ona su. nezavisno sudstvo. nema ni suštnskog napretka u razvoju i realizaciji ljudskih prava.

Stvaranje takve države ne bi uključilo uklanjanje jevrejskih naselja. godine nakon što je objavio tvrdnje da je Abas ujčestvovao u zavjeri i ubistvu palestinskog lidera Jasera Arafata. godine i pružaju izuzetan i živopisan uvid u raspad dvadestogodišnjeg mirovnog procesa.m o ran napustiti funkciju zbog korupcije. Palestinske vlasti su zabranile ovaj televizijski kanal na Zapadnoj obali 2009. Palestinci se protive tom planu zato što granice takve države neće biti konačno utvrđene. Katar ima bliske veze sa Hamasom.net 40 . godine koji su okončani početkom 2009. za koju se smatra da je naklonjena Hamasu. a sadržan je na hiljadama stranica povjerljivih bilježaka o sastancima. On iznosi samo jedan od ustupaka koji su šokirali Palestince i Arape širom svijeta. Palestinsko vođstvo na Zapadnoj obali. | br.ISLAMIJET KAPARISALI JERUSALEM Tajna dokumenta koja je objavila Al-Džezira pokazuju da su palestinske vlasti htjele da pristanu na značajne ustupke Izraelu Palestinski zvaničnici žestoko kritiziraju objavljivanje tajnih dokumenata o pripajanju Izraelu svih. a mnogi se pitaju ko je i zašto dostavio dokumente medijima i da li je cilj da se diskreditira palestinski predsjednik Mahmud Abas u okviru borbe za prevlast u pokretu Fatah. kada je Olmert bio pri. Ovo nije prvi put da se Abasova administracija sukobila sa Al-Džazirom. sadržaj dokumenata govori da Palestinska uprava pokušava upropastiTI palestinske ciljeve. Dokumenta se odnose na period od 2000. „Ne znam odakle je Al-Džazira dobila te tajne dokumente. kaže za Rojters da je katarski emir „dao zeleno svjetlo” za kampanju protiv palestinskog rukovodstva na Zapadnoj obali. izvučeno iz konteksta i sadrži laži.“ Liberman je govorio o planu prema kojem bi Izrael prihvatio stvaranje palestinske države u „privremenim granicama”.” – kazao je Abas. „Ono što je objavljeno je iskrivljeno. Ako dokumenti budu potvrđeni i iz nezavisnih izvora. do 2010. uprkos velikim ustupcima. Prijedlog bez presedana otkrivaju Al-Džazira i Gardijan. dok je vladajuća stranka Fatah pozvala članstvo na demonstracije ispred biroa Al-Džazire na Zapadnoj obali. izuzev jednog nezakonito izgrađenog naselja u Istočnom Jerusalimu. revija SANDŽAK | 1. e-mail prepisci i drugim kontaktima palestinskih. Glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat ih je ocijenio kao „gomilu laži”. Prema izraelskom dnevniku Harec. riječ je o najvećem „curenju” dokumenata u historiji bliskoistočnog mirovnog procesa. Glavne palestinske frakcije ljutito su reagirale na curenje dokumenata.“ – rekao je agenciji Frans pres Erakat. ali mi ništa ne krijemo od naše arapske braće. koje je ovlašćeno za pregovore sa Izraelcima. Prema Hamasu. neophodno postići prelazni sporazum sa Palestincima: „Pošto se pokazalo da (prethodna) vlada Ehuda Olmerta nije mogla postići sporazum. Liberman razmatra stvaranje mini palestinske države na manje od 50 odsto okupirane Zapadne obale. Šef izraelske diplomatije Avigdor Liberman je izjavio da objavljeni dokumenti pokazuju da je. U dokumentima se također tvrdi da su palestinski lideri privatno bili upućeni u izraelski rat u Gazi 2008-2009. 149 | SandzakPRESS.. visoki palestinski zvaničnik. svi shvaćaju da treba tražiti prelazni sporazum na duge staze. Mahmud Abas je djelovao iznenađeno i kazao da je uvijek smatrao da su arapski lideri obaviješteni o stanju pregovora. Al-Džaziru sponzorira Doha. februar 2011. dovodi u pitanje autentičnost dokumenata i nastoji ublažiti štetu nastalu njihovim curenjem. umjesto konačnog. niti zamrzavanje procesa podizanja istih. mada vlada poriče da ima direktnu kontrolu nad kanalom. Rojters podsjeća da mnoga dokumenta datiraju iz vremena pregovora Palestinaca sa administracijom Ehuda Olmerta 2008. izraelskih i američkih lidera. kao i o centralnoj ulozi britanske obavještajne službe u sastavljanju tajnog plana kako bi se smanjila moć Hamasa na palestinskim teritorijama. Jaser Abed Rabo. Britanski list tvrdi da će sljedećih dana biti objavljeno još detalja o intimnom nivo tajne saradnje između izraelskih bezbjednosnih snaga i palestinskih vlasti.

A onda im mi udarimo sankcije. Za nas na Zapadu je ovo stari problem. samo da bi pozdravila novog vladara ponovo sa cvijećem. Kraj diktatora u arapskom svijetu? Sigurno da im koljena klecaju diljem Bliskog Istoka. hvalili su ovog diktatora kao “prijatelja” civilizirane Evrope koji je umio izći na kraj sa islamistima. samo da spomenem. Da. u Jordanu. zar ne? Zapad je Zejnul-Abidina Ben Alija podržavao zbog “stabilnosti”. šejhovima.GLOBUS INDIPENDENTOVA ANALIZA DEŠAVANJA U TUNISU SUROVA ISTINA O TUNISU Jadna je nacija koja pozdravlja novog vladara cvijećem i ispraća ga zvižducima. Englezi i Nijemci. A pucnjave će se i dalje nastaviti. Nama su puna usta “demokratije” i mi svi zagovaramo fer izbore – snadbijevajući Arape ljudima za koje mi želimo da budu izglasani. da mu se suprotstave. podržali smo vojsku koja je poništila izbore i izazvala građanski rat koji je odnio 150. februar 2011. Arapski svijet jeste tako nefunkcionalan. koruptan. Ben Alijev vjerni sluga već dvadeset godina. počele je da ga satanizira. I oni će raditi ono što budemo željeli. Uključujući veoma stare. mir i stabilnost. svi diktatori znaju da su u najvećoj opasnosti kada počinju oslobađati svoj narod od okova. prijetimo im. Ali. ljudi nemaju socijalnu sigurnost niti bilo čega za svoje građane. Za to ćemo se već pobrinuti. upozoravamo ih na Iran i Navodno je Alžir bogat kao i Saudijska Arabija. onda se može desiti bilo gdje. Da ne spominjemo broj mrtvih u Tunisu čiji despot je potražio azil u Rijadu. Mi ćemo i dalje imati dobre odnose sa diktatorima. I to je ono što ćemo i dobiti. nego za interese sopstvenih građana. Bojim se da će se desiti ista priča kao i uvijek. | br. da drže poklopac nad njima. Mi tamo želimo red. Šta je Hillary Clinton radila prošle sedmice kada je Tunis gorio? Ona je korumpiranim prinčevima Zaljeva govorila kako je njihov zadatak da podrže sankcije protiv Irana. Sada počinje traganje za diktatorom u Tunisu koji će biti po našem ukusu. Niti u Libanu. mi u arapskom svijetu ne želimo demokratiju. jer je dobijala novac do njega. Niti neredi zbog poskupljenja namirnica u Alžiru. Ali. Ako se to može desiti u Tunisu. i mlade. kao saudijskog. Rijetko kada su riječi libanskog pjesnika Halila Džubrana zvučale tako bolno tačne: Jadna je nacija koja pozdravlja novog vladara cvijećem i ispraća ga zvižducima. samo da bi pozdravila novog vladara ponovo sa cvijećem. ponižavajući i nemilosrdan – ne zaboravimo da je Ben Ali protestante nazvao “teroristima” i nesposoban za bilo kakav socijalni ili politički napredak. budite bez brige. “autoritarnom stilu reagiranja”. sve dok se ne uspostavi “stabilnost”. Tunižani neće zaboraviti ovu historijsku epizodu. potpunom odsustvu ljudskih prava”. iako bismo mi voljeli da je zaborave.net 41 očekujemo da drže usta začepljenim kada Izrael krade još više zemlje za svoje kolonije na Zapadnoj Obali. jer prilike da postojeće demokratije proiziđu iz haosa koji vlada na Bliskom Istoku su ravne nuli. I Arapi su se ponašali kako smo i očekivali. najviših stopa nezaposlenosti na Bliskom Istoku. sigurno će više imati obzira za naše. Sjećate li se kako smo željeli da i Alžir u ranim devedesetim ima demokratiju? Ali kada je izgledalo da bi islamisti mogli pobijediti u drugom krugu izbora. Čak i u Hosni Mubarakovom korumpiranom Egiptu je to što želimo. Samo što je Ben Ali pobjegao iz Tunisa. i predsjednike – opet jednog veoma starog u Egiptu i mladog u Siriji – jer se Tunis nije trebao desiti. Arapi imaju običaj reći da dvije trećine tuniškog stanovništva – skoro sva odrasla populacija – na jedan ili drugi način je radila za tajnu policiju Ben Alija. ali istovremeno imaju i jednu od be rt Ro FIS K “Naši” momci Zadatak arapskih vođa je onakav kakav je uvijek i bio: da kontroliraju svoj narod. . Sada ti novinari pišu o “lošoj vladi”. rali “naše momke”. mi bismo voljeli da u Tunisu bude demokratija – ali ne puno demokratije. I oni su sigurno bili na ulicama protestirajući protiv čovjeka kojeg smo do prošle sedmice voljeli. emirima i kraljevima. Zemlja posjeduje zalihe nafte i plina. Ne zaboravimo ni policijsku brutalnost. Ne. da se pripreme na još jedan udar na jednu muslimansku zemlju nakon dvije katastrofe kojima su SAD i Engleska poklopile region. da vole zapad i da mrze Iran. Podrumi za mučenje će i dalje raditi punom parom. “korupciji”. u Alžiru prije dvadeset godina nisu bi- Godinama je ovaj užasni diktator Ben Ali govorio o “lagahnoj liberalizaciji” svoje zemlje. jer su njezini generali državno blago sklonili u Švicarsku. Ne vjerujem da je vrijeme arapskih diktatora prošlo. Vlada “nacionalnog spasa” koju treba formirati Muhamed Ganuši. Niti u Palestini. koja ga je do tada hvalila. “dobronaklonom autoritarnom vladaru” – kako će novinske agencije nazvati tog okrutnog čovjeka. Nastavit ćemo naoružavati njihove vojske i tražiti da uspostave mir sa Izraelom. arapska štampa. Ben Ali je pobjegao. u istom gradu u kom se sakrio i Idi Amin. Francuzi. 149 | SandzakPRESS. revija SANDŽAK | 1.000 života. niti demonstracije protiv poskupljenja u Amanu. Ali.

Ako svi pričaju i svima su puna usta multietičnosti. pročitati natpise mnogo manjih gradova ili općina od Novog Pazara. Dobro je da se imaju natpisi pravoslavne arhitekture. budite ubijeđeni u to. Ej vala ti. različiti su. Prištine ili Podgorice. peti grad po veličini. to je vrlina. Čak su i putnici namjernici primjetili nepostojanje natpisa spomenika kulture islamske arhitekture koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika.regionalnog i međunarodnog karaktera. zajedničkog života.. Naše različitosti su naše bogatstvo. i nazivi islamske kulture. i kandilo. ali gdje su nazivi islamske arhitekture? Da li to znači da u Novom Pazaru ne postoji Altunalem džamija? Da li to znači da u Novom Pazaru ne postoje Hamam. pored naziva pravoslavne arhitekture. Ipak. različitosti. te da svi trebamo sve praznike proslavljati. zajedno sa svojim profesorom. sigurno nećete naići na natpis koliko je Novi Pazar udaljen od Beograda ili još koliko kilometara treba preći do dolaska u Novi Pazar. Arapdžamija. Jednu takvu naštinjsku bacio je skoro i Meho Omerović. februar 2011. govoreći da ne vidi ništa sporno u tome što se bošnjačkoj djeci nameće pravoslavni blagdan sveti Sava. pripremaju projekat ‘The Balkans’ . to će biti predstava svetskog nivoa i da će učestvovati na svim regionalnim i međunarodnim festivalima. Oni kazu da . Arap-džamija. U cilju podrške kulturnim događajima u Novom Pazaru koji su od lokalnog. koje zdrav razum može pravdati jedino poimanjem da su kazane našte srca.net REGIONALNO POZORIŠTE U NOVOM PAZARU PRIPREMA ZA HISTORIJSKI PROJEKAT ‘’THE BALKANS’’ odnosno kulturno-historijskih spomenika islamske ili hrišćanske kulture. čak i vlast u Novom Pazaru čine Bošnjaci i Srbi. Zar se to ne nalazi u Novom Pazaru? Zar se na prostoru Novog Pazara ne prepliću vijekovima islamska i hrišćanska kultura? IC EV IĆ S vejedno da li se krećete iz Beograda put Kraljeva. manastir „Sopoćani“. Hamam.vrate. krmeljavim očima i nagluhošću. poslije svake posjete Novom Pazaru. i svi sveti! Jahja Fehratović revija SANDŽAK | 1. Meho! I sretna ti slava bila! I sretan ti slavski kolač. Iako imovina na kojoj pravo polaže Islamska zajednica još uvijek nije vraćena. narodni poslanik i rukovodilac Ljajićevog SDPS-a. zavrjeđuju najdublju pažnju zbog svoje stupidnosti i bezskrupuloznosti.OZNAČENO JAVNI NATPISI U NOVOM PAZARU SVJEDOČE O DISKRIMINACIJI NAD BOŠNJACIMA ŽIVIMO ZAJEDNO – DA ILI NE N ita en Dž Stari grad „Ras“. stara Petrova crkva.. zašto onda na samom ulazu u Novi Pazar. jedan ispod drugog ne mogu stojati natpisi džamija i crkava. na ulazu i izlazu iz Novog Pazara . i sveta vodica. 149 | SandzakPRESS..ukoliko se ovaj projekt realizira.. bar NA NAŠTINJE EJ VALA TI MEHO Neke izjave se mogu opravdati samo gladnim trbuhom. Ali ćete. Amiragin han i još mnogi drugi očuvani spomenici kulture iz perioda Otomanskog bi bilo dobro da se na tablama. carstva? Zar Novi Pazar nema nadaleko čuvenu Staru banju? Ko je kriv za to? Mi ili vlast? Podjednako smo krivi i mi i oni koji natpise postavljaju! Nije prvi put da se o tome govori. To nije mahana. 42 . i opelo. oni pričaju o kulturnom nasljeđu i spomenicima kojih“ ima. ili kako bi mi u Sandžaku kazali naštinje. ovom prilikom studenti pozivaju sve zainteresirane da finansijski podrže ovu predstavu. Ali one posebne. mada je Zakon o restituciji usvojen. na tabli. | br. Narodi koji žive u Novom Pazaru nisu isti. A gdje su Altun-alem džamija. Pa zašto ne bismo s tim bogatstvom upoznali i turiste koji dolaze u Novi Pazar? Studenti IV godine glume na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru u klasi Envera Petrovcija. ali i nema“. u čiju istinitost ni sami autori ne mogu povjerovati.

Bjeloglavi supovi. Beloglavi supovi su visokoletači koji često dosegnu visinu od oko tri hiljade metara. ipak nije veliko čudo za pticu koju zbog zadivljujućeg leta i raspona krila od gotovo tri metra s pravom zovu „nebeski kralj“. Znači. danas se u liticama iznad Uvačkog. Zato smi mi. Jedan od naših prstenovanih orlova pre nekoliko godina stigao je do Izraela. . a ovaj zaposlene u preduzeću „Rezervat Uvac“ koje se stara o 7. kada je riječ o posljednjim izjavama glavnog mmuftije Muamera Zukorlića. prije samo tridesetak godina bili su na ivici istrebljenja. Pri prvom letu iznad vode Uvačkog jezera ptića nejakih krila nebu pod oblake podigle su vazdušne struje i odnijele do krajnjeg jugozapada Arapskog poluostrva. a drugi do Estonije – kaže Slobodan Ljubojević. istjera i orlovima servira preko 60 tona mesa uginulih životinja i klaničkog otpada – kaže Ljubojević. kao vlada. kao Vlada. Regularno bi bilo da prisustvuju roditelji a ne djeca. Danas se na dva hranilišta u kanjonu. domaćini su. FAKULTATIVNO POKRŠTAVANJE ↑ Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Sulejman Ugljanin izjavio je za Tanjug da je prisustvovanje predstavnika nacionalnih manjina svetosavskim akademijama fakultativno ne samo za Bošnjake već i za sve druge koje žive u Srbiji. Zašto ne djeca? Zato što su djeca maloljetna.“ revija SANDŽAK | 1. kada su se pašnjaci na obodu kanjona bijeleli od stada. Tako trenutno „na pansionu“ imamo nekoliko bjeloglavih supova stranaca iz Izraela i Italije. rekli: ‘To je fakultaivno. kao i jednog orla lešinara sa nepoznatim markerom.Narod se u ovom kraju oduvijek prema beloglavim supovima ophodio sa strahopoštovanjem. diktira politička zbivanja u zemlji. I to je jedna od poželjnih razlika između srpskog većinskog naroda i manjina koje imaju neki svoj idnetitet. svojevrsni čistači prirode koji su odvajkada letjeli iznad ovih prostora. uz pomoć mještana i klaničara.Mada je ovo najduži zabilježeni let jednog bjeloglavog supa iz kanjona Uvca. to je jedna fakultativna stvar. i da učestvuju na takmičenju. najboljeg brava iz stada ostavljali za orlove.Beloglavi supovi iz našeg rezervata redovno krstare nebom iznad Mediterana i vraćaju se ovdje na Uvac. kaže legenda. Zahvaljujući akciji koju je sredinom devedesetih godina prošlog vijeka pokrenula grupa zaljubljenika u ove ptice i pomoći države. nećemo dozvoliti ničiju asimilaciju. U ne tako davna vremena. 149 | SandzakPRESS. kako je rekao. pa je „nebeski kralj“ vjerovatno zbog toga i odabrao da mu kanjon Uvca bude jedno od posljednjih staništa na Balkanu. Zlatarskog i Radonjskog jezera gnijezdi preko 80 parova ptica. mediji ipak upali u zamku dozvolivši da on. direktor preduzeća „Rezervat Uvac“. Ja kao ministar u ovoj demokratskoj Srbiji. i da crtaju. Vijest o prizemljenju mladog bjeloglavog supa u za njega nepoznate krajeve u Srbiju su poslali ornitolozi iz Jemena. . Ona ne poznaju svoju vjeru. doveli do savršenstva i jedreći na toplim vazdušnim strujama često znaju da prevale i po par stotina kilometara. direktor preduzeća “Rezervat Uvac”. Tehniku leta su.500 hektara zaštićenog prirodnog dobra i koloniji od oko 500 ptica orla lešinara koji je pod zaštitom države. Gosti na pansionu . Nije stvar samo sa Bošnjacimam.’ Ko hoće nek dođe. demokratskoj vladi tvrdim da mi. na oko dvije hiljade kilometara od Uvca.net 43 ↑ . I postoji mogućnost da postoji mogućnost asimilacije. | br. Nije rijedak slučaj ni da ove ptice zalutaju u kanjon Uvca iz kolonija širom Evrope i Azije.ZA IBRET BJELOGLAVI SUP STIGAO DO JEMENA Mladunac bjeloglavog supa koji se proljetos ispilio u kanjonu Uvca nedavno je zalutao čak u daleku Republiku Jemen. koji će tek narednih dana biti dešifrovan uz pomoć ornitologa – kaže Slobodan Ljubojević. tvrde ornitolozi. Na nozi odbjeglog ptića oni su pronašli identifikacioni prsten i o dolasku nezvanog gosta obavijestili kolegu dr Sašu Marinkovića iz Beograda. ista je stvar i sa Rusinima. Ugljanin smatra da su. a kolonija bjeloglavog supa u Specijalnom rezervatu prirode Uvac jedna je od najvećih u ovom dijelu Evrope. Ima ateista u Pazaru čija će djeca da učestvuju. februar 2011. to je fakultativna stvar. „Ja sam kao gradonačelnik govorio i preko medija i na skupštini mojim sugrađanima nešto šta je istina: svetosavlje to je temelj srpskog i vjerskog i nacionalnog identiteta. i da pišu radove. Prisustvovanje akademija. a kamoli tuđu. ko neće ne mora. tri i po hiljade kilometara daleko od roditeljskog gnijezda.

Predlažu da. – Diplomirao na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu. – Sudionik na Svjetskom ekonomkom forumu u Davosu i član Grupe 100 za odnose između islama i Zapada. kaže da važeći Zakon ne predviđa olakšice za one koji su izvorni državljani BiH. 1978. državljani mogu ponovo ostvariti pravo na državljanstvo BiH. potpredsjednica Vijeća bh. narod i domovina u Sarajevu. Malezija. | br. – Dobitnik odlikovanja najvišeg ranga od egipatskog predsjednika Husni Mubaraka za doprinos u širenju islamske misli unutar i izvan svoje zemlje. – Primio Menšuru za vršenje dužnosti reiu-l-uleme. nego su dužni ostvariti privremeni boravak u našoj zemlji u trajanju od pet godina i stalni od osam godina. 2001. Neophodno je predložiti ili da se briše član 17 ili zaključiti ugovore o dvojnom državljanstvu sa svim državama gdje se nalaze bosanski državljani. – Objavio knjigu na engleskom Roots of Synthetic Theology in Islam u Kuala Lumpuru.net 44 .” – pojašnjava Džaferović dodajući da će SDA odbiti predložene izmjene Zakona o državljanstvu. – Izabran za naibu reisa u ratnom Sarajevu. nego idu dalje u pogoršavanju statusa bh. – Izabran za redovnog člana Fikhske akademije za fetve pri Rabiti (Svjetska muslimanska liga) u Meki. – Dopisni član Kraljevske akademije Muesset Al Bejt u Ammanu. kako oni ne bi izgubili državljanstvo BiH. – Jedan od osnivača Islamskog evropsko vijeće sa sjedištem u Parizu. – Završio Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu. 1981. državljanstvo. Tako nešto može spriječiti vladajuća garnitura izmjenom postojećeg zakona ili potpisivanjem ugovora o dvojnom državljanstvu. Naime. “On je koliko znam prošao u Vijeću ministara preglasavanjem bošnjačkih ministara i predložen Parlamentu. u Ministarstvu smatraju da takav pristup pozitivno utiče na status bosanske dijaspore. – Doktorira na istom univerzitetu s tezom: Studija o teolokom učenju Ebu Mensura el-Maturidije. Libija. Senada Softić-Telalović. 2001-2005. 2005. državljanstvo. 1972. – Sudionik konferencije Evro-atlantskog partnerskog vijeća i održao predavanje o temi: Islam protiv terorizma. predložili smo izmjene Zakona kako bi rokovi bili skraćeni. Zakona o državljanstvu koji treba ukinuti. kako bi stekli pravo da ponovno zatraže bosansko državljanstvo. – Objavio knjigu Vjera. organizacija Australije. ukoliko prihvate državljanstvo zemlje u kojoj se nalaze. Međutim. mora imati odobren stalni ili privremeni boravak najmanje dvije godine. 2002. – Vjersko-prosvjetni referent u Bijeloj džamiji u Gračanici. 1993. – Rođen u Velikom Čajnu kod Visokog. a to je član 17. Cerić 1952. – Ponovo izabran za reisu-l-ulemu. – Dobitnik UNESCO-ve nagrada za mir Felix Houphouet Boigny za poseban doprinos međureligijskom dijalogu. – Osnivač i član Međureligijkog vijeća Bosne i Hercegovine.“ – precizira Rulj. 1986. 1967. taj broj će biti drastično povećan nakon prvog januara 2013. „Imajući u vidu činjenicu da je veliki broj građana koji su se odrekli našeg državljanstva radi školovanja ili ostvarivanja drugih statusnih pitanja u inostranstvu. toleranciji i miru u svijetu. portparol Ministarstva civilnih poslova BiH. Zorica Rulj. docent na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu. bosanskog državljanstva se odreklo 51. 1983. – Dobitnik nagrade Gazi Husrevbeg. “Oni ne samo da se ne bave ukidanjem člana 17. Mustafa ef. – Sudionik na OSCE-ovoj konferencija u Beču sa predavanjem o temi: Rasizam. Inače. 1986. – Jedan od osnivača i punopravni član Fondacoje za mezarje i memorijalni centar u Potočarima. – Profesor na Institutu za islamsku misao i civilizaciju u Kuala Lumpuru. – Dobitnik Sir Sternbergove nagrade koju dodjeljuje Međureligijsko vijeće Kršćana i Jevreja za doprinos međuvjerskom razumjevanju.847 građana. kaže da izmjene Zakona o državljanstvu predstavljaju finalni dio etničkog čišćenja. 2005. 1991-1993. 2003. Predloženo je da oni koji su izvorni bh. 2002. ako neko od njih izgubi državljanstvo a bude htio ponovo aplicirati za bh. predsjednik Udruženja ilmije u Hrvatskoj i Sloveniji. Ona podvlači da je “namjera da se protjeranim bh.BH TEME BOSANCI STRANCI U BOSNI U roku Od petnaest godina. On naglašava da treba spriječiti činjenicu da veliki broj građana izgubi državljanstvo BiH zato što naša država nije zaključila ugovore. – Izabran za reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. 1996. 2001. godine. dijaspore. 2004. revija SANDŽAK | 1. – Imam Islamskog kulturnog centra u Čikagu. 1997. – Član Svjetskog vijeća za islamsko misionarsvo. Do sada se to nije tražilo.” – kaže Džaferović. 2004. 1997. taj prijedlog uopće ne rješava ovo pitanje. 2000. ksenofobija i diskriminacija. – Završio osnovnu školu u rodnom mjestu. građanima za sva vremena zatvore vrata BiH”. nakon dvije godine boravka. IZVOR: SAN CURICULUM VITAE Reisulema dr. kao i na one koji nisu svojom željom postali državljani druge države. – Glavni imam Zagrebačke džamije. – Osnivač i punopravni člana Evropskog vijeća za fetve na čijem čelu je šejh Kardavi. 2004. 1995. 149 | SandzakPRESS. – Magistrira na Odsjeku za bliskoistočne jezike i civili- zacije Univerziteta u Čikagu. Ako se ne promijeni Zakon o državljanstvu BiH. tada će svi državljani BiH sa kojim naša država nema potpisan sporazum o dvojnom državljanstvu izgubiti bh. 1978. 2003. 1997. 1998. februar 2011.

Srbija i Kosovo su još uvijek u ranoj fazi procesa pristupanja i ne očekuje se da će u narednim godinama postati članice Unije. a procedura se završava glasanjem o amandmanima za čije usvajanje je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja poslanika. o kojima će se na sjednici parlamenta pojedinačno glasati. Kosovu i Srbiji. februar 2011. Pravosudne vlasti u Bosni. „Svi će se složiti da integracije u EU predstavljaju cilj zapadnog Balkana“. 90 je za promjenu Ustava. Hrvatskoj. u izvještaju se navodi da su uglavnom Srbi ti koji se procesuiraju za ratne zločine i izražava se zabrinutost o prisustvu pristrasnosti. U izvještaju se od misije EU na Kosovu traži da temeljno ispita navode o ratnim zločinima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Sada je na potezu vlada koja je i inicirala promjenu Ustava u dijelu koji se odnosi na ekstradiciju osumnjičenih s dvojnim državljanstvom. Od svih pomenutih država. Poslije toga bi trebala uslijediti javna rasprava o amandmanima. Hrvatska je najbliža tome da postane članica EU i nastoji da okonča pristupne pregovore ove godine. Opozicija i albanske stranke najavili su svoje amandmane za promjenu Ustava. Sve one treba da porade na popravljanju učinka u hvatanju i procesuiranju bjegunaca optuženih za ratne zločine. BiH. se suočavaju sa preprekama koje se tiču osoblja i finansiranja. tako i u lokalnim sudovima. Sada je na potezu vlada koja je i inicirala promjenu Ustava u dijelu koji se odnosi na ekstradiciju osumnjičenih s dvojnim državljanstvom kako ono ne bi bilo prepreka za izručenje osoba optuženih za korupciju. pranje novca i šverc. zamjenik direktora HRW-a za Evropu i centralnu Aziju. za koju navodi da je napravila izvjesni pomak u procesuiranju domaćih slučajeva ratnih zločina. te za ilegalnu trgovinu ljudskim organima u periodu 1999-2000. naročito na Srbiju i Kosovo. | br. HRW je pozvao Srbiju. U izvještaju HRW-a se kritikuje stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.net 45 . Od 120 poslanika. da uhapsi glavnog haškog bjegunca Ratka Mladića. „Međutim vlade iz regiona moraju da shvate da veća posvećenost ljudskim pravima predstavlja ključni dio ovih evropskih aspiracija“. U trećoj fazi je predviđeno podnošenje prijedloga amandmana na Ustav.REGION ULAZAK REGIONA U EU MAKEDONIJA MIJENJA KOČE RATNI ZLOČINI USTAV Objavljen izvještaj Hjuman rajts voča o stanju ljudskih prava na zapadnom balkanu Sarajevo (Rojters) – Neadekvatno procesuiranje ratnih zločina počinjenih 1990-ih spriječilo je evropske integracije zapadnog Balkana. navodi se u izvještaju i istovremeno poziva EU i SAD da nastave da vrše pritisak u tom smjeru. Izvještaj je objavljen dan prije sjednice Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope na kojoj će se glasati o izvještaju Dika Martija kojim se pripadnici OVK lojalni premijeru Hašimu Tačiju optužuju za kidnapovanje. čime je započela prva od tri faze u promjenama najvišeg pravnog akta. gdje je porastao broj istraga ratnih zločina počinjenih nad Srbima od strane hrvatskih oružanih snaga tokom rata 1991-1995. optuženog za genocid u Srebrenici. naveo je u saopštenju Bendžamin Vord. revija SANDŽAK | 1. kaže se u izvještaju. ocijenila je organizacija Hjuman rajts voč (HRW) u svom godišnjem izvještaju koji je objavljen juče. 149 | SandzakPRESS. pranje novca i šverc Poslanici u Sobranju Makedonije podržali su inicijativu za promjene u Ustavu. šverc oružjem i narkoticima. gdje su u toku mnogi procesi kako pred specijalnim vijećem za ratne zločine. U Hrvatskoj. Vlada sada treba podnijeti nacrt amandmana za promjenu Ustava. kako ono ne bi bilo prepreka za izručenje osoba optuženih za korupciju.

. можда и из Јужне Србије. У толико је загоиешније. орловска и хајдучка гнезда. Свиње ће се гајити све више. — бару југозападним крајевима. пашњачки и шумски односи у корисш сељака. у што више села. од живота no тридесет и no четрдесет дана? Ако се за Санџак не учини што треба. дакле. онда то највише важи за Санџак. Први услов за шо јесте саобраћај. излаз у свет. Полимље је било непријатељ сточарског православног заробљеног и заосталог Санџака. железница треба да уђе у сам Санџак. предузимљнви. од новнна. Одакле да уђем у Санџак? Из Србије. заједничког поседа (испаша. борбени? Са тим питањем у глави. велики број муслиманског становниипва. Пре свега географска погодност за саобраћај: одсуство једне велике речне долине. нудновату нову. И Србија није по природи богата. као Црна Гора. Оно ће бити кичма земљорадничког. у Горењском. слободног. Железнице. као у Швајцарској. привредно и културно напредног Санџака. To се чак више чује. Тога Санџак мема: он је у средини оног дела наше државе који је велики као предратна Србија.IZ ARHIVA 46 Ако је истина да се главно богатство наше земље састоји у њеним људима. у свим селима. Оне имају изглед на свет. Дрину и Тимок лево и десно. a са њом заједно све што доноси савремена цивилизацнја. Не смеју се задовољити када се сами извуку из дивљине и постану господа и газде у другом крају. шуме ће се проредити. или са Косова. Пре железнице можда чак и место ње морају доћи путеви са теретним и путничким аутомобилима. а још rope је услужен саобраћајним могућностима. а море је родитељ цивилизације и културе. задржавају извесно време. Долина Лима је још сасвим неискоришћена: то је. али има моравску долину преко средине. Драгољуб Јовановић revija SANDŽAK | 1. он највише личи на Србију. међутим. Села и градови у Санџаку јесу само етапне станице. Говори се и пише исто тако о расности Санџаклија. откуда на таквом месшу онакви људи: снажни. из Старога Врха. о њиховој чисто¬крвности. шума итд. и поврће. треба претходно знати да ли је Санџак једна људска матица. Муслимани који ту живе већином су наше крви и језика: они у томе развоју могу одмах учествовати на равној нози са православнима. највећа улога у подизању Санџака припада онима онима који и данас тамо живе и паше заједно са сељацима. да не речемо. Јабука и други висови са чувеним шумама и испашама. не подигну школе и не уреде земљишни. Појавиће се у већем броју златиборско говече и њихови културнији парњаци. Најзад. а не староседелачка и успокојена. — он he се раселити. У будуће. Санџак је одвојен од света. | br. али оне имају море на домаку. У горем је положају од Црне Горе. Ове чињенице нису непреиостива сметња за напредак Санџака. ако се иде по трагу ранијих и каснијих досељеника. отворена духа. Ипак. као што сам прошле године открио Црну Гору. Да је то тачно види се пре свега no томе што у Санџаку нема обучајног права развијеног у оном обиму како је то у Црној Гори и Херцеговини. Нема. које носе досељенике мимо Санџак. из Црне Горе или из Босне? За испитивање људских друштава — особито на једном покретном терену као што је Балкан — врло је важно којим ће се путем улазити у једну покрајину. кога у Србији нема.net . Саву и Дунав на северу. пре него што пређу у Србију. Онај људски елеменат који тамо живи не може се дуго задовољавати оскудним и заосталим приликама. Др. — бар они у планинама к даље од мора. 149 | SandzakPRESS. — док су овде у сировом стању. Особине које данас има његово друштво развијене су и израђене у Србији. Шта је управо Санџак у социолошком погледу? Мало сам имао времена да уђем у дубље проучавање. староседеоци. из Црне Горе. Као у Словенији: у Долењском. затим. И онда школе. као што налазимо у Црној Гори. јер она додирује море н има изврсне главне путеве. он иде у исти ред са Србијом. У Србији ћете врло често чути да се ова или она задруга доселила из Санџака. У томе. Аутомобили су убили ханове и друмске механе. Најбољи и најспособнији he отићи. . Најбоље је ако се узме онај правац којим се вршило насељивање. убиће ову станицу наших унутрашњих кретања Зато. По начину постанка. ући у Санџак? Да би се на ово питање одговорило. од Новог Пазара. као Црногорци и Херцеговци. — или су они досељеници. Са које стране. Сиромашне су и Црна Гора и Далмација и Херцеговина. To важи нарочито за емигрантске области. затим. Има. или бар не у облику комуна. Санџак је. Ко ће то створити? Људи из самог Санџака. нетакнути миграцијама. међу саплеменицима и браственицима. живот ће се развијати све више у долини. Јесу ли то. као што су до сада чинили. Дошао сам до закључка да је Санџак једна насељеничка емигрантска област. у градовима и у питомини. пошао сам летос да видим Санџак. ако се обнови прошлост.). на којима се исељеници из Херцеговине. Козе ће ишчезнути. крепки. јер нема путева: зар се не дешава да га сметови снега одсеку од поште. међутим. санџачка Морава. Људски материјал који се ту налази одиста изгледа врло добар. дакле. као Србијанци и Војвођани. Они морају тражити и добити за свој крај. док се садашње уређење Србије може обележити као будућност Санџака. две чињенице које доносе разлику. Нисам хтео да ме збуне написи људи који су друге ствари тражили у Санџаку. свет који у Санџаку станује ни из далека се не одликује оном смерношћу к стидљивошћу која пада у очи међу Црногорцима. из Метохије. од Сјенице. a у коме има свега пет киломешара железнице. а више индивидуалистички нестројен и организован. Санџак је мање природно обдарен и од Босне. како ме неби завеле појединости. број оваца ће се смањити. И воће. А његова вредност расте тим више што овај крај нема велнких природних погодности и што скоро потпуно оскудева у саобраћајним средствима. — док су у својим брдима. то јест за оне које су недавно напуњене досељеницима. У социолошком погледу Санџак преставља недавну прошлост Србије. februar 2011. — него да су људи досељени из Црне Горе или из Херцеговине. ако се не саграде путеви и не проведе железница. мање колективистнчки u патријахалан. дакле. да га откријем за себе. разуме се још нејасно и недовољно изражено. Центри привредног живота су до сада били Пештер. Херцеговина и Маћедонија. и да видим брзо. Санџак ће и даље остати један луст крај. коме је сва живост долазила од пролазника. нигде не приказану. Више сам волео да најпре сам видим.

.

VAKUF MEARIF NA HADŽETU PRIJE I POSLIJE SKRNAVLJENJA .