You are on page 1of 1

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ X-2009 ĐỀ THI TRÊN MÁY BẢNG

B – THCS Ngày thi: 26/6/2009 Thời gian làm bài: 120 phút (Đề thi có 01 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI Bài toán Bài 1 Bài 2 File chương trình Bai1.pas Bai2.pas Dữ liệu vào Từ bàn phím Từ bàn phím Kết quả Ra màn hình Ra màn hình Giới hạn thời gian 1 giây / 1 test 1 giây / 1 test

Bài 1. Deficient, Perfect and Abundant Một số nguyên dương n được gọi là perfect nếu tổng các ước tự nhiên của nó, trừ ước là chính nó, bằng chính nó. Nếu tổng này nhỏ hơn n thì số đọ gọi là deficient và nếu tổng này lớn hơn n thì số đó gọi là abundant. Ví dụ, với n =6 có các ước tự nhiên (trừ ước là chính nó) là 1, 2, 3. Tổng các ước này là 1 + 2 + 3 = 6 = n. Vì vậy số 6 là số perfect. Hãy viết chương trình: - Đọc từ bàn phím số nguyên dương n (2 ≤ n ≤ 1.000.000.000). - Đưa ra màn hình, nếu số n là perfect thì ghi ra dòng chữ: “n is a perfect number.”; nếu n là số deficient thì ghi ra dòng chữ: “n is a deficient number.” ; còn nếu n là số abundant thì ghi ra dòng chứ: “n is a abundant
number.”

Ví dụ: Dữ liệu vào từ bàn phím
N=2 N=6 N = 12

Kết quả trên màn hình
2 is a deficient number. 6 is a perfect number. 12 is a abundant number.

Bài 2. Sequence Hãy viết chương trình: - Đọc vào từ bàn phím 2 số nguyên n, k (1 ≤ n ≤ 20, 2 ≤ k ≤ 100) và dậy n số nguyên a1, a2, …, an (1 ≤ ai ≤ 32767 với i = 1, 2, …, n). - Đưa ra màn hình đọ dài của đoạn dài nhất các phần tử liên tiếp nhau của dãy a1, a2, …, an cùng chia hết cho k.