You are on page 1of 30

NANG UNA AY SINABI NG ATING AMA

DEUT 6 : 5 AT IYONG IIBIGIN ANG PANGINOON MONG DIOS NG IYONG BOONG PUSO, AT NG IYONG BOONG KALULUWA, AT NG IYONG BOONG LAKAS. LEV 19 : 18 Huwag kayong mangaghiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi IIBIGIN NINYO ANG INYONG KAPUWA NA GAYA NG SA INYONG SARILI: ako ang Panginoon.

DALAWANG KAUTUSAN NG PAGIBIG 1. Pagibig sa Dios. 2. Pagibig sa Kapuwa.

SA PAGLIPAS NG MGA PANAHON AY KANIYANG SINABI


ISA 34 : 16 Inyong saliksikin sa AKLAT NG PANGINOON, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay HINDI MAGKUKULANG, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagkat INIUTOS NG AKING BIBIG, pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

ANG MGA KAUTUSAN NG PAGIBIG SA DIOS


DEUT 5 : 7 HUWAG KANG MAGKAKAROON NG IBANG MGA DIOS SA HARAP KO. 8 7 9 12 HUWAG KANG GAGAWA PARA SA INYO NG LARAWANG INANYUAN. (Ni sasamba sa mga rebulto o imahen ng mga diosdiosan) HUWAG MONG BABANGGITIN ANG PANGALAN NG PANGINOON MONG DIOS SA WALANG KAPARARAKAN. IYONG IPAGDIWANG ANG ARAW NG SABBATH, UPANG IPANGILIN. IGALANG MO ANG IYONG AMA AT ANG IYONG INA.

ANG MGA KAUTUSAN NG PAGIBIG SA KAPUWA


DEUT 5 : 17 HUWAG KANG PAPATAY. 18 HUWAG KANG MANGANGALUNYA. 19 HUWAG KANG MAGNANAKAW. 20 NI SASAKSI SA DI KATOTOHANAN LABAN SA IYONG KAPUWA. 21 NI HUWAG MONG IIMBUTIN ANG ASAWA NG IYONG KAPUWA; , NI ANOMANG BAGAY NG IYONG KAPUWA.

KALAGAYAN, ANYO, AT LAYUNIN NG MGA KAUTUSAN NG PAGIBIG


KAW 6 : 23 Sapagkat ang UTOS ay TANGLAW; at ang KAUTUSAN ay LIWANAG; At ang mga SAWAY NA TURO ay DAAN NG BUHAY. AWIT 19 : 7 Ang KAUTUSAN ng Panginoon ay SAKDAL, na nagsasauli ng KALULUWA: Ang patotoo ng Panginoon ay TUNAY, na NAGPAPAPANTAS SA HANGAL. 8 Ang mga TUNTUNIN ng Panginoon ay MATUWID na nagpapagalak sa PUSO: Ang UTOS ng Panginoon ay DALISAY, na nagpapaliwanag ng mga MATA.

ANG LIKAS NA KALAGAYAN NG KAUTUSAN


1. Daan ng buhay 2. Sakdal 3. Tunay 4. Matuwid 5. Dalisay

ANYO NG MGA KAUTUSAN


1. Katotohanan. 2. Ilaw. 3. Pagibig. 4. Lakas. (kapangyarihan) 5. Paggawa. (paglikha) 6. Karunungan. (may unawa) 7. Buhay (walang hanggan)

LAYUNIN NG KAUTUSAN
1. Nagsasauli ng kaluluwa sa langit. 2. Nagpapapantas sa mga hangal. 3. Nagpapagalak sa puso. 4. Nagpapaliwanag ng mga mata.

ANG KAUKULAN NG MGA KAUTUSAN


AWIT 105 : 7 Siya ang Panginoon nating Dios; Ang kaniyang mga kahatulan ay nangasa boong lupa. 8 Kaniyang inaalaala ang kaniyang tipan magpakailan man, ANG SALITA NA KANIYANG INIUTOS SA LIBONG SALIT SALING LAHI.

Sapagkat
EZE 18 : 4 Narito, LAHAT NG KALULUWA AY AKIN; kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin: ANG KALULUWA NA NAGKAKASALA AY MAMAMATAY.

Ang pananatili ng kautusan


Isa 40 : 8 Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta; ngunit ANG SALITA (kautusan) NG ATING DIOS AY MAMAMALAGI MAGPAKAILAN MAN.

Sa lahat nga kung gayoy


ECL 12 : 13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay NARINIG: IKAW AY MATAKOT SA DIOS, at SUNDIN MO ANG KANIYANG MGA UTOS; sapagkat ITO ANG BOONG KATUNGKULAN NG TAO. 14 Sapagkat dadalhin ng Dios ang bawat GAWA SA KAHATULAN, pati ng bawat kubling bagay, maging itoy MABUTI o maging itoy MASAMA.

PINAGTIBAY NG BIBIG NI JESUS ANG MGA KAUTUSAN NG PAGIBIG


MATEO 22 : 36 Guro, alin baga ang DAKILANG UTOS sa KAUTUSAN? 37 At sinabi sa kaniya, IIBIGIN MO ANG PANGINOON MONG DIOS NG BOONG PUSO MO, AT NG BOONG KALULUWA MO, AT NG BOONG PAGIISIP MO. (Deut 6:5) 38 Ito ang DAKILA AT PANGUNANG UTOS. 39 At ang PANGALAWANG KATULAD ay ito, IIBIGIN MO ANG IYONG KAPUWA NA GAYA NG IYONG SARILI. (Lev 19:18, Mat19:19) 40 SA DALAWANG UTOS NA ITOY NAUUWI ANG BOONG KAUTUSAN, AT ANG MGA PROPETA.

ANG LAYUNIN NI JESUS SA KAUTUSAN


MATEO 5 : 17 Huwag ninyong isiping akoy naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: akoy naparito hindi upang sirain, kundi upang GANAPIN. JUAN 14 : 31 Datapuwat upang maalaman ng sanglibutan na akoy umiibig sa Ama, at ayon sa KAUTUSANG IBINIGAY SA AKIN NG AMA, AY GAYON DIN ANG AKING GINAGAWA.

IPINATUTUPAD ANG KAUTUSAN


MATEO 19 : 17 At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: datapuwat kung ibig mong pumasok sa buhay, INGATAN MO ANG MGA UTOS.

Sa anong paraan?
KAW 7 : 1 ANAK KO INGATAN MO ANG AKING MGA SALITA, AT IMPUKIN MO SA IYO ANG AKING MGA UTOS, 2 INGATAN MO ANG AKING MGA UTOS AT MABUHAY KA; AT ANG AKING KAUTUSAN NA PARANG ITIM NG IYONG MATA. 3 ITALI MO SA IYONG MGA DALIRI; IKINTAL MO SA IYONG PUSO.

Gaya ni Jesus na nagsabi,


JUAN 14 : 31 Datapuwat upang maalaman ng sanglibutan na akoy umiibig sa Ama, at ayon sa KAUTUSANG IBINIGAY SA AKIN NG AMA, AY GAYON DIN ANG AKING GINAGAWA.

Sapagkat
MATEO 5 : 18 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang TULDOK o isang KUDLIT, sa anomang paraan ay HINDI MAWAWALA SA KAUTUSAN, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.

Na sinasabi,
JUAN 12 : 50 At nalalaman ko na ANG KANIYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.

MGA ANAK NG PAGSUNOD SA KAUTUSAN NG PAGIBIG


2 JUAN 4 Akoy lubhang nagagalak na aking nasumpungan ang ilan sa iyong mga anak na NAGSISILAKAD SA KATOTOHANAN, ayon sa ating tinanggap na UTOS sa AMA. 6 At ito ang pagibig, na tayoy mangagsilakad ayon sa KANIYANG MGA UTOS, Ito ang UTOS, na tayoy mangagsilakad sa kaniya, gaya ng inyong narinig nang PASIMULA.

KUNG GAYOY MAPALAD ANG LAHAT


MATEO 24 : 14 At IPANGANGARAL ANG EVANGELIONG ITO NG KAHARIAN SA BOONG SANGLIBUTAN SA PAGPAPATOTOO SA LAHAT NG MGA BANSA; at kung magkagayoy DARATING ANG WAKAS.

WAKAS (OMEGA) NG ANO?


1. Kasinungalingan. 2. Dilim ng kaisipan. 3. Galit at panibugho. 4. Kahinaan. 5. Katamaran. 6. Kamangmangan. 7. Kamatayan.

NA SIMULA (ALPA) NG
1. Katotohanan. 2. Ilaw. 3. Pagibig. 4. Lakas. 5. Paggawa. 6. Karunungan (may unawa). 7. Buhay (walang hanggan).

At sinabi ng Dios
APOC 22 : 13 Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas.

Gayon ding sa ibang dako ang sinabi,


ISA 44 : 6 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang MANUNUBOS, na Panginoon ng mga Hukbo, AKO ANG UNA, AT AKO ANG HULI; at LIBAN SA AKIN AY WALANG DIOS.

Na nananatili,
MAL 3 : 6 Sapagkat AKO, ANG PANGINOON AY HINDI NABABAGO, kayat kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob (Israel), ay hindi nangauubos. AWIT 89: 34 ANG TIPAN KOY HINDI KO SISIRAIN. Ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi.

Kayat
KAW 8 : 8 Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa KATUWIRAN; Walang bagay na liko o suwail sa kanila. 9 Pawang MALINAW sa kaniya na nakakaunawa, At MATUWID sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman.

At lahat ng yaoy
AWIT 111: 8 NANGATATATAG MAGPAKAILAN KAILAN MAN. Mga yari sa KATOTOHANAN at KATUWIRAN.

Amin