You are on page 1of 63

FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND ABSORB¶IA FONDURILOR EUROPENE Conf.dr.

Marinela GHERE PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL AL ROMÂNIEI 2007-2013 (PNDR)1 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) este un instrument de finan are al UE creat pentru asprijini rile membre în implementarea Politicii Agricole Comune. Acest fond reprezint o oportunitate de finan are pentru spa iul rurl românesc pentru perioada 2007-2013. Predecesorul acestui instrument a fost programul SAPARD care a sprijinit dezvoltatrea rural a preader rii la UE. Unul dintre documentele cheie prin care poate fi accesat FEADR este Programul Na ional de Dezvoltare Rural 2007-2013. PNDR este unic i acoper întregul teritoriu al României, iar teritoriul României este clasificat ca obiectiv de convergen . Obiectivele acestui program vizeaz cre terea competitivit ii sectoarelor agro-alimentar i forestier, îmbun t irea mediului i a spa iului rural, îmbun t irea calit ii vie ii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea i func ionarea ini iativelor de dezvoltare local . Acest program urm re te o serie de priorit i concretizate în patru axe, dup cum urmeaz : a) Axa 1 ± Îmbun t irea competitivit ii sectoarelor agricol i forestier; în cadrul acestei axe exist 9 m suri, dup cum urmeaz :    111 ± Formare profesional , informare i difuzare de cuno tin e 112 ± Instalarea tinerilor fermieri 121 ± Modernizarea exploata iilor agricole 122 ± Îmbun t irea valorii economice a p durii 123 ± Cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere 125 ± Îmbun t irea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii 
1

rii noastre în perioada

141 ± Sprijinirea fermelor agricole de smi-subzisten 142 ± Înfiin area grupurilor de produc tori

Programul Na ional de Dezvoltare Rural http://www.madr.ro/pages/page.php?self=03&sub=0302&tz=030202143 ± Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori

b) Axa 2 ± Îmbun t irea mediului i a spa iului rural; în cadrul acestei axe exist 4 m suri, dup cum urmeaz :   211 ± Sprijin pentru zona montan defavorizat 212 ± Sprijin pentru zone defavorizate altele decât zona montan 214 ± Pl i de agro-mediu 221 ± Prima împ durire a terenurilor agricole

c) Axa 3 ± Îmbun t irea calit ii vie ii în zonele rurale i diversificarea economiei rurale; în cadrul acestei axe exist 3 m suri, dup cum urmeaz :  312 ± Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de micro-întreprinderi 313 ± Încurajarea activit ilor turistice 322 ± Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun t irea serviciilor de baz pentru economia i popula ia rural rurale d) Axa LEADER; în cadrul acestei axe exist 3 m suri care se împart la rândul lor în subm suri, dup cum urmeaz : 4.1 ± Implementarea strategiilor de dezvoltare local ; subm surile acesteia sunt urm toarele:
o 411 ± Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol i forestier o 412 ± Îmbun t irea mediului i a spa iului rural o 413 ± Calitatea vie ii i diversificarea economiei rurale

i punerea în valoare a mo tenirii 4.21 ± Implementarea proiectelor de cooperare 4.31 ± Func ionarea Grupurilor de Ac iune Local (GAL), dobândirea de competen e i animarea teritoriului; subm surile acesteia sunt urm toarele:
o 431-1 ± Construc ie parteneriate public-private o 431-2 ± Func ionarea Grupurilor de Ac une Local , dobândirea de

competen e i animarea teritoriului e) Exist de asemenea dou m suri complementare:  511 ± Asisten tehnic 611 ± Pl i complementare directe Dintre toate m surile prezentate mai sus, Organiza iile Non -

Guvernamentale (ONG) pot aplica pentru una dinte ele, i anume: 313.

313 - Încurajarea activit ilor turistice2 Prin introducerea m surii 313 se sprijin turismul rural, un sub-sector al turismului na ional cu un poten ial deosebit de dezvoltare. Astfel, obiectivele acestei m suri se pot structura dup cum urmeaz : a.obiectiv general Dezvoltarea activit ilor turistice în zonole rurale care s contribuie la cre terea num rului de locuri de munc cre terea atractivit ii spa iului rural. b.obiective specifice Crearea tineri i femei. Cre terea activit ile de turism. Crearea, diversificarea turistice. Cre terea num rului de turi ti i a duratei vizitelor c. obiectve opera ionale Cre terea i îmbun t irea structurilor de primire turistic la scar mic . Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic . Crearea facilit ilor recrea ionale în vederea asigur rii accesului la zonele naturale de interes turistic. Investi iile care sunt sprijinite prin aceast m sur sunt cele în infrastructura de primire turistic , în activit i recrea ionale, în infrastructur la scar mic (centre de informare, marcaje turistice) i în dezvoltarea i marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. M sura 313 este împ r it în patru componente:
Echipa format de proiect este i din

i a veniturilor alternative precum i la

i men inerea locurilor de

munc prin activit i de turism în special pentru valorii ad ugate în i

În cadrul m surii 313, ONGurile pot beneficia de o finan are de pân la 100% din totalul de cheltuielilor eligibile, dar care nu va dep i valoarea maxim ca investi ia s 200.000 euro/proiect, cu condi ia fie în interes public i negeneratoare de profit, iar valoarea minim eligibil a unui proiect este de 5 mii euro.

îmbun t irea i

infrastructurii

serviciilor

din reprezentantul

legal al proiectului reprezentantul tehnic.

2

Ghidul solicitantului ± m sura 313 - http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1814&lang=RO

i desf oare activitatea propus prin proiect în spa iul rural. investi ii legate de înfiin area i amenajarea de trasee tematice. o Beneficiarul trebuie s demonstreze viabilitatea investi iei. o În cazul investi iilor în agro-turism. investi ii legate de refacerea în scop turistic a vechiilor trasee de cale ferat cu ecartament îngust. modernizarea. este permis doar modernizarea i extinderea structurilor de primire turistice. iar nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie s ating standardul de calitate de minim 1 margaret . panouri de informare.i. prezent rii i vizit rii turistice. . o Pentru investi ii noi. o Micro-întreprinderea s nu fie în dificultate. o Pentru investi ii în structuri de primire agro-turistice se va respecta defini ia agro- turismului dat în cadrul acestei fi e. modernizarea i dotarea centrelor locale de informare în scopul promov rii. nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie s ating standardul de calitate de minim 3 margarete/stele. o Micro-întreprinderea de tip start-up trebuie s fie înregistrat în spa iul rural. a amenaj rilor complementare a acestora i inclusiv recondi ionarea echipamentelor i utilajelor. o În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. etc). beneficiarul/membrul gospod riei agricole trebuie s desf oare o activitate agricol în momentul aplic rii. iv. o Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prev zute în legisla ia na ional în vigoare. amenajarea de marcaju turistice i refugii turistice de utilitate public .dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spa iul rural i conectarea acestora la sistemele regionale i na ionale. iii. componenta b): investi ii în infrastructura turistic de agrement. ii. În vederea aplic rii la aceast m sur cei interesa i trebuie s îndeplineasc anumite criterii de eligibilitate i anume: o Beneficiarul trebuie s . extinderea i dotarea structurilor de primire turistice având pân la 15 camere. componenta c): construirea. independent sau dependent de structura de primire turistic . componenta a): construc ia. altele decât cele agro-turistice. modernizare i extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale. componenta d): elaborarea de materiale promo ionale (bro uri de prezentare.

precum centrele de informare. o Angajament din partea beneficiarului c va introduce obiectivul investi ional în circuitul turistic.o Construc ia. amenajarea de marcaje turistice. o Beneficiarul trebuie s declare pe propria r spundere c va asigura cofinan area proiectului. în vederea evit rii supraaglomer rii i a fragment rii excesive a peisajului natural. modernizarea i extinderea cl dirilor trebuie s respecte/p streze arhitectura specific local . o Beneficiarul care î i propune o activitate generatoare de profit. o Beneficiarul trebuie s dovedeasc dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaz s realizeze investi ia sau dreptul de concesiune pe o perioad de cel pu in 10 ani. conform componentei c). .000 Euro pe o perioad de pân la 3 ani fiscali. o Construc ia. În cadrul acestei m suri. suprafa a de teren aferent structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie s fie de cel pu in 1000 mp. o Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect s fac dovada de inerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propus prin proiect (experien /cursuri de formare profesional absolvite . modernizarea i extinderea cl dirilor trebuie s respecte prevederile PUG. ca i tipuri de investi ii i cheltuieli eligibile pentru Organiza ii Non Guvernamentale se încadreaz : o Investi ii în infrastructur o Dezvoltarea la scar mic . o Beneficiarul trebuie s prezinte toate avizele i acordurile necesare investi iei respective. s respecte dup perimetrul ariilor protejate.) sau s le dobândeasc pân la efectuarea ultimei pl i. etc. conform componentei d). trebuie s declare pe propria r spundere faptul c suma total a ajutorului public nerambursabil accesat de c tre acesta nu dep e te 200. i/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.cel pu in nivel de ini iere. cursuri de calificare etc. o Pentru investi iile noi în structurile de primire turistice. o Beneficiarul trebuie s prezinte avizele/autoriza iile de mediu55 necesare caz cerin ele de mediu specifice investi iilor în investi iei.

. o Investi iile privind infrastructura de ap /ap uzat pentru localit ile rurale care intr sub inciden a proiectelor regionale finan ate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor regionale. o Renovarea i construc ia de coli. o Construc ia de a ez minte culturale noi. o Drumurile jude ene. În categoria cheltuielilor neeligibile se înscriu: o Proiectele de utilitate public care nu respect normele privind calitatea în construc ii i nu sunt conforme cu normativele de proiectare. o Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management. 1974/2006. na ionale i re eaua TEN-T.1698/2005. conform art. dispensare i spitale. în cazul în care este în mod real i definitiv suportat de c tre beneficiari.Cheltuielile efectuate pentru realizarea ac iunilor eligibile realizate în cadrul proiectului se împart în dou categorii: cheltuieli eligibile i neeligibile. cu excep ia celor care au ca obiectiv ob inerea caracterului tradi ional autentic.71 (3). a planurilor de afaceri i a studiilor de fezabilitate. o Impozite i taxe fiscale. o TVA. costurile garan iilor. o Contribu ia în natur . o Achizi ionarea de bunuri second-hand (utilizate). al ii decât persoanele scutite de plata impozitului. cheltuieli de înfiin are i cheltuieli similare. o Orice cheltuieli realizate cu scopul asigur rii mentenan ei sau orice alte cheltuieli generate de simpla înlocuire în conformitate cu art. a din Regulamentul (CE) nr. o Cump rarea de teren i/sau de imobile. o Investi ii care fac obiectul M surii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la ferm i cele de exploata ie forestier ). cu excep ia TVA-ului nedeductibil. taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP. o Costuri de schimb valutar. 55 din Regulamentul (CE) nr. o Costuri opera ionale inclusiv costuri de între inere i chirie. o Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului. o Investi iile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO i na ional. lit. prima de asigurare etc. dobânzi. cu excep ia studiilor tehnice. o Comisioane bancare.

o Achizi ia de mijloace de transport pentru uz personal. o Achizi ia de mijloace de transport rutier de m rfuri pentru a presta servicii de transport în numele ter ilor.o Costuri privind închirierea de ma ini. De asemenea. Condi ia minim obligatorie pentru accesarea fondurilor din cadrul acestei m suri este de inerea în proprietatea beneficiarului a terenului pe care se va realiza investi ia sau demonstrarea dreptului de concesiune a terenului respectiv pe o perioad de cel pu in 10 ani. utilaje. Un aspect important al acestor fonduri este faptul c ele fun ioneaz conform principiului ramburs rii cheltuielilor efectuate în prealabil de c tre beneficiar. men ion m c un beneficiar poate depune mai multe proiecte în cadrul acestei m suri în urm toarele condi ii: proiectul anterior trebuie s se afle la ultima cerere de plat în momentul depunerii noului proiect. Dosarul cererii de finan are va cuprinde în mod obligatoriu un OPIS (cuprins). instala ii i echipamente. . Äcopie 1´ i Äcopie 2´. Sesiunile de depunere a proiectelor sunt periodice i sunt anun ate de c tre APDRP. un original i dou copii care vor purta pe copert men iunea: Äoriginal´. Proiectul se depune în trei exemplare.

Beneficiar ± decizia de a accesa fondul de finan are Beneficiar+consultant+proiectant (beneficiarul î i alege colaboratori în desf urarea proiectului) Cererea de finan are (redactare cerere i preg tire anexe) Depunere proiect la OJPDRP Analiza conformit ii administrative DA Conform NU Trimitere proiect c tre APDRP Respingere proiect Analiz eligibilitate Îmbun t ire proiect NU Eligibil DA Selec ia proiectelor pe baz de punctaj Respingere proiect Contract de finan are Îmbun t iri pentru redepunere Achizi ii (dosare de achizi ii. servicii. bunuri. lucr ri) Pl i Perioad de urm rire a proiectului 5 ani .

Aviz sanitar. termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia na ional în vigoare. compus din: Sec iunea general Sec iunea specific Devize: deviz financiar. Obs: În condi iile în care proiectul este declarat câ tig tor. contract de dona ie. la finalizarea proiectului beneficiarul are obliga ia s ob in autoriza iile de la cele trei institu ii men ionate mai sus. devize pe obiect Buget indicativ al proiectului trebuie s depunerii fie valabile la data cererii de finan are. Aviz sanitar-veterinar. Avizul privind respectarea criteriul de încadrare în specificul arhitectural local: documentul se ob ine de la filiala teritorial a Ordinului Arhitec ilor din România i se refer la atestarea respect rii criteriului de încadrare a noii construc ii în arhitectura specific local . Studiu de fezabilitate/memoriu justificativ Obs: studiul de fezabilitate în cadrul proiectelor care con in lucr ri de construc ii-montaj (HG 28/2008) Obs: memoriu justificativ pentru proiecte care nu prev d lucr ri de construc ii-montaj Certificatul urbanism. se ob ine de la Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului (ANPM). Avize obligatorii: Aviz de mediu. care se ob ine de la Direc ia de S n tate Public (DSP) pentru atestarea conformit ii proiectului cu condi iile de igen i s n tate public . În cazul în care proiectul nu se supune unei astfel de aviz ri se va prezenta o notificare din partea DSP din care s rezulte c investi ia nu face obiectul evalu rii condi iilor de igen . . 2. 3. În cazul în care proiectul nu se supune unei astfel de aviz ri se va prezenta o adres care s certifice faptul c proiectul nu face obiectul autoriz rii sanitar-veterinare. În cazul în care proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului ANPM va elibera o adeverin în care se va men iona faptul c proiectul nu prezint impact semnificativ asupra mediului.Toate documentele men ionate mai jos Componen a dosarului de finan are: y y y y Cererea de finan are. nefiind nevoie de un certificat de urbanism nou sau de o alt autoriza ie de construc ie. este un document pentru proiecte care prev d construc ii i care se ob ine de la prim ria localit ii pe raze c reia se implementeaz proiectul. În cazul în care ONG-ul de ine deja o autoriza ie de construc ie aceasta se va ata a în dosar. Document care atest dreptul de proprietate asupra cl dirii sau terenului (contract de vânzare-cump rare. extras de carte funciar sau contractul de concesiune) 1. care se ob ine de la Direc ia Sanitar-Veterinara i de Siguran a Alimentelor (DSVSA) pentru atestarea conformit ii proiectului cu normele sanitar-veterinare.

perioada derul rii proiectului). Obs: Modelul de declara ie este anex la ghidul solicitantului m surii 313. Încheierea privind înscrierea în Registrul Asocia iilor i Funda ilor. adresa b ncii/trezoreriei. Raport asupra utiliz rii altor programe de finan are nerambursabil (obiective. sentin a judec toreasc de înfiin are i. tip de investi ie. costul i stadiul proiectului. Declara ie pe propria r spundere referitoare la instrumentarea proiectului cu referire la urm toarele puncte obligatorii: Necesitatea i oportunitatea investi iei Angajamentul de a suporta cheltuielile de mentena i gestionarea investi iei pe o perioad de cel pu in 5 ani de la data de la care investi ia a fost dat în exploatare Angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul local de informare i promovare turistic exclusiv pentru activitatea acestuia Angakamentul c va asigura personal calificat (minim 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare i promovare turistic . dac e cazl. hot rârile/sentin ele prin care au fost aduse modific ri actelor constitutive. Cazier judiciar f r înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare al reprezentantului legal de proiect. codul IBAN al contului). Actul constitutiv (durata de func ionare a asocia iei s fie pe termen nedeterminatsau pe minim 8 ani de la data dapuneri cererii de finan are).În cazul în care proiectul prevede modernizarea/consolidarea/extinderea/desfiin area par ial /lucr ri de repara ii/finalizarea construc iilor unei cl diri existente se va prezenta expertiza tehnic de specialitate asupra acesteia. . Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal. Document de la banc /trezorerie cu datele de identificare ale b ncii/trezoreriei i ale contului aferent proiectului (denumir ea. întocmit de solicitant pentru aceia care au mai beneficiat de alte programe de finan are nerambursabil în ultimii 3 ani pentru acelea i tipuri de investi ii (f r proiecte SAPARD i FEADR).

republicat de c tre Organul fiscal competent din subordinea Direc iilor Generale ale Finan elor Publice. dac este cazul. Obs: Modelul de declara ie este anex la ghidul solicitantului m surii 313. Cazierul fiscal eliberat de Direc ia General a Finan elor Publice eliberat în conformitate cu legisla ia na ional în vigoare. eliberat de autorit ile competente conform prevederilor legii 200/2004. . de c tre beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect. 112 i 113 OG 92/2003. SAU Recunoa terea/atestarea diplomelor i calific rilor profesionale. sociale. Declara ie pe propria r spundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat i a ajutoarelor de minimis. Graficul de rambursare a datoriilor c tre b nci i document de la banc pentru certificarea respect rii graficului de rambursare. Obs: Modelul de declara ie este anex la ghidul solicitantului m surii 313. Declara ie pe propria r spundere a solicitantului c va realiza prima editare a materialelor în scopul promov rii activit ilor turistice: bro uri de prezentare. pentru obliga iile fiscale i sociale de plat c tre bugetul general consolidat al statului. Obs: aceste certificate trebuie s ateste lipsa datoriilor fiscale. de aptitudini manageriale/de marketing sau un acord cu activitatea propus prin proiect SAU Declara ie pe propria r spundere care s men ioneze c beneficiarul proiectului i/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de preg tire profesional pân la finalizarea proiectului înaintea ultimei pl i a ajutorului. emise în conformitate cu art. dac este cazul. în raza c rora î i au sediul social i /sau punctul de lucru. privind Codul de Procedur Fiscal . panouri de informare (pentru componenta d). Autorit ile administra iei publice locale.Certificate de atestare fiscal . pentru obliga iile de plat c tre bugetul local. Copie dup diploma de studii/certificat de formare profesional care s fac dovada de inerii. locale restante.

România va beneficia de interven ia instrumentelor structurale în cadrul Obiectivului ÄConvergen ´.Pentru investi iile din cadrul componentei c) i d) adeverin e eliberate de prim riile din zona omogen respectiv privind activit ile/investi iile în turism realizate. me te ug reasc .nord-vest. rezerva ii naturale. Planul Na ional de Dezvoltare 2007-2013 i Cadrul Strategic Na ional de Referin prin:  Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) Fondul Social European (FSE) Fondul de Coeziune (FC) apte Programe Opera ionale au fost elaborate i vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite de acest cadru strategic. Datorit nevoilor i caracteristicilor sale. România particip la realizarea obiectivelor comune care vizeaz sus inerea cre terii economice. PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL 2007-2013 (POR)3 În calitate de membru al Uniunii Europene.1. Obs: zona omogen =caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico-geografic/socio-economic/al specificit ii activit ilor desf urate în zona respectiv (activitate viticol . 2. a competitivit ii i ocuparea for ei de munc .ro/genpage. care urm re te reducerea disparit ilor de dezvoltare economic membre UE. Adres emis de Consiliul Jude ean/Agen ia de Dezvoltare Regional (ADR) care s confirme c investi ia se încadreaz într-o strategie de dezvoltare local sau jude ean . parcuri naturale. dac este cazul. Obs: Investi iile în centrele de informare turistic i în editarea materialelor de marketing turistic se justific doar pentru zonele rurale în care exist activitate turistic desf urat de diferi i agen i economici sau obiective turistice(monumente.http://www. pe baza unei strategii de 7 ani. etc. Aceste programe sunt prezentate schematic în diagrama de mai jos: sunt documentele care indic direc ia de dezvoltare a Strategiei României pentru implementarea instrumentelor structurale: Fondurile Structurale reprezentate i social între România i media de dezvoltare a statelor 3 Program Opera ional Regional . etc.aspx?pc=prezentareporpos.).aspx . floricol . zone geografice cu specific.).

inovativ i eficient din punct de vedere ecologic P2-Cre terea competitivit ii prin cercetare. pentru re elele de cale ferat na ional i TEN-T P4-Dezvoltarea durabil a sectorului Transport P5-Asisten Tehnic (AT) P1-Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat P2-Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor i reabilitarea siturilor contaminate P3-Reabilitarea sistemelor municipale de termoficare în zonele prioritare selectate P4-Un sistem de management adecvat pentru protejarea naturii P5-Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc P6-Asisten Tehnic (AT) P1-Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale i coordonarea programelor P2-Dezvoltare i sprijin viitor pentru Sistemul Unic de Management Informatic (SMIS) P3-Diseminarea de informa ii i promovarea instrumentelor structurale P4-Asisten Tehnic (AT) . în afara axelor prioritare TEN-T P3-Modernizarea materialului rulant de cale ferat dedicat c l torilor. dezvoltare tehnologic i inova ie P3-Tehnologii de Comunicare i Informare (TCI) pentru sectorul public i cel privat P4-Cresterea eficien ei energetice i dezvoltarea durabil a sectorului energetic P5-Asisten Tehnic (AT) P1-Modernizarea i dezvoltarea axelor prioritare TEN-T P2-Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii na ionale de transport.Planul Na ional de Dezvoltare Cadrul Strategic Na ional de Referin POS Competitivitate POS Transport POS Mediu POS Dezvoltarea Resurselor Umane P1-Educa ia i formarea profesional în sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii pazate pe cunoa tere P2-Realizarea leg turilor între înv area continu i pia a muncii P3-Cre terea adaptibilit ii for ei de munc i a companiilor P4-Modernizarea Serviciului Public de Ocupare P5-Promovarea m surilor active de ocupare P6-Promovarea incluziunii sociale P7-Asisten Tehnic (AT) Program Opera ional Regional P1-Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor P2-Îmbun t irea infrastructurii de transport regionale i locale P3-Îmbun t irea infrastructurii sociale P4-Consolidarea mediului de afaceri regional i local P5-Dezvoltarea i promovarea durabil a turismului P6-Asisten Tehnic (AT) PO Dezvoltarea Capacit ii Administrative P1-Îmbun t irea structural i a proceselor ciclului de management legat de politicile publice P2-Îmbun t irea calit ii i eficien ei serviciilor publice pe o baz descentralizat P3-Asisten Tehnic (AT) PO Asisten Tehnic P1-Un sistem productiv.

3 ± Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen DMI 3.1 . str zi urbane-inclusiv construc ia/reabilitarea oselelor de centur Axa 3 ± Îmbun t irea infrastructurii sociale DMI 3.2 ± Crearea. Fondurile publice alocate POR vor sprijini investi ii în cadrul urm toarelor axe prioritare: Axa 1 ± Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor ± poli urbani de cre tere DMI 1. dezvoltarea.1 ± Planuri Integrarte de Dezvoltare Urban DMI 2.3 ± Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor i promovarea turismului DMI 5.Programul Opera ional Regional (POR) este un document strategic de programare care are ca i obiectiv general sprijinirea unei dezvolt ri economice i sociale durabile i echilibrat teritorial. universitare i a celei pentru formare profesional continu Axa 4 ± Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local DMI 4.2 ± Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i preg tirea pentru noi activit i DMI 4.1 ± Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.4 ± Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare.Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate DMI 3. modernizarea infrastructurii de turism în vederea valorific rii resurselor naturale i cre terii calit ii serviciilor turistice Axa 5 ± Dezvoltarea durabil Axa 2 ± Îmbun t irea infrastructurii de transport regionale i locale . precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe DMI 5.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale DMI 3.1 ± Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local DMI 4.1 ± Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene. cu accent pe sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor. potrivit nevoilor lor specifice. a tuturor regiunilor României.

regiuni. 5. i anume: crearea Centrelor Na ionale de Informare i Promovare Turistica (CNIPT) ofertei turistice române ti. consolidarea. iar valoarea total a proiectului va fi cuprins între minim 1.700. opera inea 2 ± Dezvoltarea i consolidarea turismului intern prin sprijinirea promov rii produselor specifice i a activit ilor de marketing specifice. Dintre toate m surile prezentate mai sus. i culturii. DMI 5. Organiza iile NonGuvernamentale (ONG) pot aplica pentru: 5.nord-vest.000. restaurarea.http://www.3 opera iunea 2. aceast opera iune este format din dou componente.aspx .1. c. 4 Ghidul solicitantului .3 ± Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare în scopul cre terii atractivit ii României ca destina ie turistic opera iunea 1 ± Crearea Centrelor Na ionale de Informare i Promovare Turistica (CNIPT) i dotarea acestora.000 lei i maxim 85.aspx?pc=por_axaprioritara5.2 i 5. ca în i dotarea acestora i Instituirea unui sistem integrat i informatizat a cre terea economic În cadrul acestei m suri ONG-urile pot beneficia de o finan are de pân la 98% din totalul cheltuielilor eligibile. b. precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe4 Obiectivele acestui domeniu major de interven ie sunt: a.1 ± Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.Extinderea sezonului turistic. Cre terea num rului de turi ti prin valorificarea poten ialului turistic cultural local i regional pe pia a turistic na ional i interna ional . A. Cresterea importan ei turismului factor care stimuleaz i ale protec ei mediului. protejarea monumentelor istorice.ro/genpage. respectând principiile dezvolt rii durabile În cadrul acestui domeniu major de interven ie se vor finan a proiecte care au ca obiectiv conservarea. opera iunea 3 ± crearea unei imagini pozitive a României ca destina ie prin definirea i promovarea brandului turistic na ional. DMI 5. reabilitarea.000 lei.

POR va finan a obiectivele cu poten ial turistic care sunt incluse în:  patrimoniul UNESCO. în detrimentul intereselor financiare ale Comunit ii Europene. patrimoniul cultural na ional din mediul urban i rural. este în stare de insolven . a comis în conduita lui profesional gre eli grave. art. decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for de res judicata (ex. 273/2006 privind finan ele publice locale. a suferit condamn ri definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii. cu modific rile i complet rile ulterioare sau ale legii nr. 85/ 2006. corup ie. împotriva c reia nu se poate face recurs). ONG-urile care aplic pentru finan are în cadrul acestui domeniu major de interven ie trebuie s îndeplineasc o serie de criterii de eligibilitate ce pot fi structurate astfel: i. conform prevederilor legii nr. 75. implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale. privind procedura insolven ei. nu i-a îndeplinit obliga iile cu privire la plata contribu iilor la asigur rile sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale care sunt stabili i sau ale unde se va executa contractul. rii în rii rii autorit ii contractante sau cele ale a fost subiectul unei judec i de tip res judicata pentru fraud . demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi . . solicitantul nu se încadreaz într-una din situa iile de mai jos: Echipa de proiect va fi format legal din reprezentantul i responsabilul cu financiare la opera iunile care se adaug alte persoane în func ie de necesarul de resurs uman pentru activit ilor implementarea din cadrul proiectului. patrimoniul cultural local din mediul urban. atât din mediul urban cât i rural.

dac este cazul. protec ia. Solicitantul dovede te calitatea de proprietar/administrator sau de ine în concesiune obiectivul de patrimoniu care face obiectul investi iei i/sau al terenului. trebuie s desf oare activit i în domeniul protej rii monumentelor istorice. dac este cazul. consolidarea. frescelor. la data depunerii Cererii de finan are. prin acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti. vi. picturilor murale exterioare. dup caz. pe o durat care este în conformitate cu prevederile art. În ceea ce prive te activit ile eligibile. . 1083/2006 care stabile te reglement rile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional . Solicitantul cu statut de ONG (persoan juridic de drept privat f r scop patrimonial). ii. în afara activit ilor pentru care a fost finan at proiectul. protec ia i conservarea cl dirilor de patrimoniu. Solicitantul nu desf oar activit i economice în scopul ob inerii de venituri din utilizarea obiectivului de patrimoniu restaurat/ protejat/ conservat i a facilit ilor construite ± dup caz. men ion m c acestea pot fie structurate astfel:  Restaurarea. Restaurarea. a fost g sit vinovat de înc lcare grav a contractului datorit nerespect rii obliga iilor contractuale. în urma altei proceduri de achizi ie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finan ri nerambursabile. 57 paragraful 1 din Regulamentul Consiliului Nr. Solicitantul / solicitantul împreun cu partenerii. a iluminatului de siguran precum i a celui decorativ.  Restaurarea i remodelarea plasticii fa adelor. au capacitatea de a implementa proiectul iv. Amenaj ri peisagistice pentru eviden ierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat. Fondul Social European i Fondul de Coeziune iii. face/ fac dovada capacit ii de finan are v. Lucr ri i dot ri pentru asigurarea iluminatului interior i exterior. din bugetul comunitar. Solicitantul / solicitantul împreun cu oricare dintre partenerii. conform statului i s aib o vechime în acest domeniu de activitate de cel pu in 6 luni. conservarea i realizarea picturilor interioare.

Proiectul se depune în 4 amenajarea acestuia protec ia mediului:  Achizi ia terenului Amenajarea terenului i amenaj ri pentru exemplare. i se decide de c tre Amenaj ri pentru protec ia mediului pentru asigurarea utilit ilor b) Cheltuieli necesare obiectivului: Cheltuieli tehnic  Studii de teren Ob inere avize. Construc ia / reabilitarea / amenajarea c ii de acces c tre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat. Modernizarea utilit ilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electric . Dot ri interioare (instala ii. siguran la foc. Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate. ca i tipuri de investi ii i cheltuieli eligibile pentru Organiza ii Non Guvernamentale se încadreaz : a) Cheltuieli privind achizi ia terenului. acorduri i autoriza ii Proiectare i inginerie pentru proiectare i asisten autoritatea de management a . canalizare). aceste activit i sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta c valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectat de infrastructura de acces deficitar . reclame i indicatoare). antiefrac ie). În cadrul acestei m suri. grupuri sanitare. În ceea ce prive te sesiunea de depunere a proiectului este periodic POR.  Dot ri pentru expunerea i protec ia patrimoniului cultural mobil i imobil Amenajarea zonelor de protec ie prin delimitarea i împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). puncte de informare. Åcopie 2µ i Åcopie 3µ. alimentare cu ap . un original i trei copii care vor purta pe copert men iunea: Åoriginalµ. Construc ia utilit ilor anexe (parcaje. echipamente i dot ri pentru asigurarea condi iilor de climatizare. Åcopie 1µ.

consolidarea. i anume cheltuieli de lucr ri pentru: Restaurarea. Refacerea / amenajarea c ilor de acces (pietonale i carosabile) c tre obiectivele reabilitate. în interiorul zonei de protec ie a acestora. a iluminatului de siguran precum i a celui decorativ. Modernizarea utilit ilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu (energie electric . conservarea i realizarea picturilor interioare. Restaurarea i remodelarea plasticii fa adelor. Amenaj ri peisagistice pentru punerea în eviden a obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat. protec ia i conservarea cl dirilor de patrimoniu.cheltuielile eligibile efectuate pentru construc ii i instala ii cuprind cheltuielile aferente execu iei obiectivului de investi ie. Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate. alimentare cu ap . reclame i indicatoare). Construc ia utilit ilor anexe (punct de informare. Restaurarea. Construc ia / reabilitarea / amenajarea c ii de acces c tre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat  Utilaje. Consultan Asisten tehnic c) Cheltuieli pentru investi ia de baz : Construc ii i instala ii . parcaj. protec ia. frescelor. grup sanitar. canalizare) Amenajarea zonelor de protec ie prin delimitarea i împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). Lucr ri i dot ri pentru asigurarea iluminatului interior i exterior. picturilor murale exterioare. instala ii i echipamente specifice obiectivelor de patrimoniu Dot ri specifice obiectivelor de patrimoniu d) Alte cheltuieli:  Organizare de antier Lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier .

penalit i i cheltuieli de judecat .  Cheltuieli aferente activit ilor conexe organiz rii de antier Cheltuieli pentru cotele legale Cheltuieli diverse i neprev zute e) Cheltuieli aferente implement rii programului În ceea ce prive te cheltuielile neeligibile. amenzi. termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia na ional în vigoare. operarea obiectivelor de investi ii. dobânda i alte comisioane aferente creditelor.  achizi ia de echipament second-hand. Componen a dosarului de finan are: . Toate documentele men ionate mai jos trebuie s depunerii fie valabile la data cererii de finan are. cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing. acestea se compun din:  taxa pe valoarea ad ugat .

executate asupra aceluia i obiectiv de patrimoniu i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finan are la data depunerii cererii de finan are.Cererea de finan are (formular tipizat. din criteriile de eligibilitate men ionate mai sus. . contul rezultatului exerci iului. note Declara ie de eligibilitate. Obiectivul de patrimoniu i terenul pe care se face investi ia sunt în proprietatea solicitantului sau fac obiectul unui contract de concesiune în favoarea solicitantului. anex la ghidul solicitantului) Rezumatul proiectului (conform modelului A anexat formularului cererii de finan are din ghidul solicitantuli) Actul de împuternicire (în cazul în care cererea de finan are nu este semnat de reprezentantul legal al solicitantului ci de o persoan împuternicit în acest sens)   Documente statutare ale solicitantului Actul constitutiv Statutul Certificatul de înscriere în Registr ul asocia iilor i funda iilor Hot rârea judec toreasc de înfiin are Cel mai recent bilan . privind urm toarele: Organiza ia nu se încadreaz în nici una din categoriile men ionate la punctul i. Proiectul nu a mai beneficiat de finan are din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finan are pentru acela i tip de lucr ri.

Fi a tehnic privind condi iile de protec ie a mediului sau studiul de evaluare a impactului asupra mediului dac este cazul Planul de marketing care va include informa ii cu privire la: Justificarea poten ialului turistic al obiectivului de patrimoniu Analiza SWOT a turismului în zon Analiza curent a pie ei Stabilirea obiectivelor generale de marketing Strategii de marketing în vederea implement rii obiectivelor planului de marketing Plan de ac iune pentru implementarea strategiilor de marketing Bugetul planului (corelat cu ac ivit ile din planul de ac iune) Rezultate preconizate CV-uri i/sau fi ele de post ale membrilor echipei . Analiza cost-beneficiu (dac nu este inclus în studiul de fezabilitate/documenta ia de avizare a lucr rilor de interven ii) Certificatul urbanism. documente cadastrale i înregistrarea terenurilor în registre ± extras CF. contract de concesiune pe o perioad începând de la data depunerii cererii de finan are i pân în cel de-al 5-lea an de urm rire a implement rii.Document care atest dreptul de proprietate asupra obiectivului de patrimoniu i/sau terenului (act de proprietate/dovada dreptului de administrare. este un document pentru proiecte care prev d construc ii i care se ob ine de la prim ria localit ii pe raze c reia se implementeaz proiectul. declara ia proprietarului prin care î i exprim acordul ca solicitantul s realizeze investi ii asupra obiectului de patrimoniu ) Studiul de fezabilitate/documenta ia de avizare a lucr rilor de interven ii. sau de c tre beneficiar. aprobarea i avizele asupra studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ii emise de c tre autorit ile abilitate.

pe o perioad de cel pu in 5 ani dup finalizare / dare în exploatare i s asigure exploatarea i între inerea în aceast perioad S se asigure c bunurile achizi ionate ca urmare a ob inerii finan rii prin Programul Opera ional Regional. protec iei mediului. Ordin al Ministerului Culturii i Cultelor privind clasarea în grupa A sau în grupa B a obiectivului de patrimoniu ce urmeaz a fi reabilitat în cadrul proiectului propus spre finan are Alte anexe: orice alte documente i/sau studii care pot conduce la justificarea oportunit ii proiectului care face obiectul Cererii de finan are . achizi iilor publice. ajutorului de stat S se asigure c obiectivul de patrimoniu va fi inclus total sau par ial în circuitul public la data finaliz rii implement rii proiectului Dovada capacit ii de a asigura contribu ia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile i de finan are a cheltuielilor neeligibile ale proiectului: Hot rârea Adun rii Generale a Asocia ilor / Consiliului Director de aprobare a proiectului. a cheltuielilor legate de proiect . eficien ei energetice. inclusiv costurile conexe proiectului S asigure resursele financiare necesare implement rii optime a proiectului în condi iile ramburs rii/decont rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale S men in proprietatea facilit ilor construite/ modernizate/ reabilitate i natura activit ii pentru care s-a acordat finan are. nu sunt înstr inate. S respecte. gajate. pe o perioad de 5 ani de la finalizarea proiectului Solicitantul nu desf oar activit i economice în scopul ob inerii de venituri din utilizarea obiectivului de patrimoniu restaurat/ protejat/ conservat i a facilit ilor construite ± dup caz. prevederile legisla iei comunitare i na ionale în domeniul egalit ii de anse. prin acordarea dreptului de utilizare a acestora c tre ter e p r i.Declara ie de angajament semnat de c tre solicitant (întocmit în conformitate cu Modelul C la formularul Cererii de finan are) prin care acesta se oblig : S furnizeze contribu ia proprie ce îi revine din costurile eligibile S finan eze toate costurile neeligibile. închiriate. pe durata preg tirii proiectului i a implement rii acestuia. în afara activit ilor pentru care a fost finan at proiectul.

cu modific rile i complet rile ulterioare sau ale legii nr.aspx . art. Solicitantul ( i fiecare dintre parteneri in cazul parteneriatelor) nu se încadreaz întruna din situa iile de mai jos: este în stare de insolven . procedurile dep ite de preg tire a resurselor umane. i. dezvoltarea. privind procedura insolven ei. 85/ 2006. DMI 5. modernizarea infrastructurii de turism în vederea valorific rii resurselor naturale turistice5 Obiectivele acestui domeniu major de interven ie sunt cele propuse în cadrul masterplanului pentru dezvoltarea turismului na ional care identific punctele slabe din industria turistic din România i traseaz direc ii strategice privind modul în care aceasta poate fi restructurat pia a mondial .2 ± Crearea. un mod învechit de abordare a marketingului destina iilor.ro/genpage.nord-vest. Master planul trateaz i în care pot fi asigurate resursele necesare. ONG-urile care aplic pentru finan are în cadrul acestui domeniu major de interven ie trebuie s îndeplineasc o serie de criterii de eligibilitate ce pot fi structurate astfel: În cadrul acestui DMI ONG-ul este eligibil numai în calitate de partener al unei unit i administrativ-teritoriale. coordonarea ineficient de baze statistice solide pentru analiz .B.http://www. conform prevederilor legii nr. împotriva c reia nu se poate face recurs).aspx?pc=por_axaprioritara5. deficien ele fundamentale ale dezvolt rii i managementul precum i modul în care poate fi regenerat pentru a putea concura în mod eficient pe urbane de slab calitate i neintegrate fizic. 5 Ghidul solicitantului . a suferit condamn ri definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii. a comis în conduita lui profesional gre eli grave. lipsa i pentru marketing. dezvoltare planificat i cre terii calit ii serviciilor asigurat de sectorul public. demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate dovedi . Toate aceste aspecte trebuie abordate pentru ca acest sector s aib o baz solid pe care s se dezvolte i s promoveze. 273/2006 privind finan ele publice locale. 75. decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for de res judicata (ex.

a fost g sit vinovat de înc lcare grav a contractului datorit nerespect rii obliga iilor contractuale. are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activit ile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau se afl într-o situa ie similar în urma unei proceduri de aceia i natur prev zute de legisla ia sau de reglement rile na ionale. în detrimentul intereselor financiare ale Comunit ii Europene. ii.1083/2006 care stabile te reglement rile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional . . este în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare special . a fost subiectul unei judec i de tip res judicata pentru fraud .10. cu excep ia cazului în care acestea au fost restituite în integralitate. sau are în concesiune cl direa sau terenul care face obiectul proiectului. este subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale i incompatibile sau utilizate abuziv.2004. a demarat activitatea de implementare a proiectului care face obiectul finan rii. a încheiat concordate. Solicitantul sau oricare dintre parteneri dovede te calitatea de proprietar/ administrator al cl dirii i /sau al terenului. paragraful 1 din Regulamentul Consiliului Nr. în urma altei proceduri de achizi ie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finan ri nerambursabile. corup ie. din bugetul comunitar. C 244/01. impreun cu dobânzile aferente. în conformitate cu prevederile art. este considerat ca fiind Äfirm în dificultate´. publicate în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale. a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concuren ei i acest ordin nu a fost deja executat. Fondul Social European i Fondul de Coeziune. pe o perioad de 5 (cinci) ani de la încheierea opera iunii. în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea întreprinderilor în dificultate. 57.

la data depunerii cererii de finan are. in cazul parteneriatelor . construire terenuri de sport. inclusiv a utilit ilor specifice (grupuri sanitare. vi. tranduri. iluminat. iv. . Modernizarea i extinderea structurilor de cazare precum i a utilit ilor conexe. v. bazine de kinetoterapie. construirea de piscine. Crearea. men ion m c acestea pot fie structurate astfel: a) Proiectul se încadreaz în categoriile de opera iuni ale Axei prioritare 5. reabilitarea i extinderea infrastructurii de agrement. activit ile orientative pentru aceast opera iune pot fi: crearea i dotarea platformelor de campare. partenerul ONG trebuie s desf oare activit i în domeniul turismului i/sau activit i conexe i s înregistreze o vechime în acest domeniu de activitate de cel pu in 1(un) an de zile. inclusiv a utilit ilor aferente. respectiv pentru infrastructura de turism de utilitate public ± privat (care intr sub inciden a ajutorului de stat):  Dezvoltarea turismului balnear. ap curent . Domeniul major de interven ie 5. Solicitantul/solicitantul împreun cu partenerii. În cadrul parteneriatului dintre unit i administrativ-teritoriale/autorit i ale administra iei publice locale i ONG-uri. Solicitantul face dovada men inerii/includerii totale sau par iale în circuitul public a obiectivului turistic/infrastructurii de agrement/infrastructurii de cazare pe perioada de implementare a proiectului i pe o perioad de minim 5 ani dup finalizarea implement rii proiectului de la finalizarea implement rii proiectului. Solicitantul face dovada men inerii propriet ii infrastructurii create/amenajate/ modernizate/extinse i natura activit ii pentru care s-a acordat finan are.2. puncte de colectare a gunoiului menajer). modernizare c i ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal i de munte.iii.are capacitatea de a implementa proiectul. În ceea ce prive te activit ile eligibile. pe o perioad de cel pu in 5 ani de la finalizarea/darea în exploatare i asigur exploatarea i între inerea în aceast perioad .

achizi iilor publice. instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi. c) Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului nu au fost finan ate din fonduri publice în ultimii 5 ani i nu beneficiaz de fonduri publice sau fonduri private din alte surse de finan are. a locurilor de recreere i popas. amenaj ri specifice sporturilor nautice. eficien ei energetice i ajutorului de stat. climatice i balneo-climatice (indiferent dac localizate în mediul rural sau urban). construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practic rii celorlalte sporturi de iarn . f) Proiectul cu activitate de extindere/modernizare a structurilor de cazare i a utilit ilor conexe este proiect distinct fa infrastructur turistic de proiectele care includ alte tipuri de sunt . protec iei mediului. d) Durata de implementare a proiectului nu dep e te data de 31.se pot implementa în:  localit i din mediul urban. crearea/ modernizarea traseelor de cur pe teren.000 euro. construire piste pentru cicloturism. e) Zona int de localizare a proiectului . inclusiv a utilit ilor aferente.2012. b) Proiectul respect legisla ia na ional în domeniul egalit ii de anse. inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement. dotarea cu echipamente pentru între inerea pârtiilor de schi). construire pârtii de schi (inclusiv construirea de instala ii de transport pe cablu pentru persoane. a facilit ilor de utilizare a izvoarelor minerale. localit i din mediul rural în care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1. crearea i extinderea infrastructurii de agrement. creare porturi turistice.07.500. sta iuni turistice balneare. instalarea de echipamente pentru producerea z pezii artificiale.

dac se încadreaz în prevederile art. vile turistice. clasificat conform ordinului 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. cu respectarea prevederilor art. defri ri. structuri de primire cu func iuni de cazare pe vapoare / pontoane. în numele i pentru Autoritatea de Management a Programului . ca i tipuri de investi ii i cheltuieli eligibile pentru Organiza ii Non Guvernamentale se încadreaz : Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intr rii în vigoare a Contractului de finan are semnat între beneficiar Opera ional Regional.g) Proiectul cu activitate de extindere/ modernizare structuri de cazare i utilit i conexe vizeaz una dintre urm toarele tipuri de capacit i de cazare: hoteluri. amenajarea acestuia i amenaj ri pentru protec ia mediului Cheltuielile efectuate pentru achizi ia de terenuri sau expropriere în limita a 10% din valoarea total eligibil a proiectului. în cazul amenaj rilor pentru protec ia mediului i Organismul Intermediar. nr. denumit în continuare contract de finan are Prin excep ie cheltuielile efectuate pentru achizi ia/ exproprierea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor sunt eligibile de la data intr rii în vigoare a schemei de ajutor de stat sub a c rui inciden intr proiectul. popasuri turistice. drenaje Cheltuieli efectuate pentru lucr ri i ac iuni de protec ia mediului. bungalouri. 6 din H. În cadrul acestei m suri. cabane turistice. hoteluri pentru tineret. pensiuni turistice. evacu ri materiale rezultate. devieri re ele de utilit i din amplasament. inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucr rilor. campinguri.G. 6 din H.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale Cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuate la începutul lucr rilor pentru preg tirea amplasamentului i care constau în demont ri. moteluri.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale Cheltuielile privind achizi ia terenului.

care se execut pe amplasamentul obiectivului de investi ie delimitat din punct de vedere juridic. bazine de kinetoterapie Construire terenuri de sport Modernizare c i ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal i de munte Creare porturi turistice. instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi) Construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practic rii celorlalte sporturi de iarn Amenaj ri specifice sporturilor nautice . puncte de colectare a gunoiului menajer) Modernizare i extindere structuri de cazare i utilit i conexe Construire piscine. iluminat. agent termic. gaze terapeutice. inclusiv a salinelor terapeutice Crearea i dotarea platformelor de campare. instalarea de echipamente pentru producerea z pezii artificiale. modernizarea. ap curent . lacuri i n moluri terapeutice. echipamente saline cu poten ial terapeutic (ape minerale. Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilit ilor necesare func ion rii obiectivului de investi ie includ cheltuielile precum: alimentare cu ap . factorii sanogeni de la nivelul grotelor i salinelor) din sta iuni turistice balneare. inclusiv a utilit ilor specifice (grupuri sanitare. i anume cheltuieli de lucr ri pentru: Dezvoltarea re elelor de captare i/ sau transport a izvoarelor minerale i sunt considerate cele efectuate pentru construc ii i instala ii. climatice i balneo ± climatice . climatice i balneo ± climatice Crearea. inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement Construire pârtii de schi (inclusiv construirea de instala ii de transport pe cablu pentru persoane. tranduri. alimentare cu gaze naturale. energie electric . telecomunica ii. canalizare. precum i cheltuielile aferente racord rii la re elele de utilit i Cheltuieli pentru investi ia de baz specifice i func ionale Cheltuielile efectuate pentru construc ii i instala ii care cuprind cheltuielile aferente execu iei obiectivului de investi ie. utilaje. precum i pentru dot ri de specialitate. dotarea (inclusiv cu utilit i) a bazelor de tratament din sta iunile turistice balneare.

utilaje. precum i a celor incluse în instala iile func ionale pentru instala ii de transport pe cablu pentru persoane. i cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execu iei din cauze i . bran area la utilit i. acestea se compun din: taxa pe valoarea ad ugat . cantit i suplimentare pentru realizarea lucr rilor. dup caz. echipamente pentru producerea z pezii artificiale. a mai multor cheltuieli pentru investi ia de baz . a facilit ilor de utilizare a izvoarelor minerale. Crearea i extinderea infrastructurii de agrement. realizarea de c i de acces Cheltuieli diverse i neprev zute dac sunt detaliate prin documente justificative corespunz tor i doar în limita a maxim 10% din valoarea uneia sau. Cheltuielile eligibile efectuate pentru dot ri de specialitate. echipamente pentru între inerea pârtiilor de schi i a pârtiilor destinate practic rii celorlalte sporturi de iarn i dotarea structurilor de cazare cu echipamente specifice antier. referitoare la cheltuieli privind i achizi ionarea de echipamente IT i programe informatice. dezafect ri locale de c i de comunica ie sau construc ii. a locurilor de recreere i popas. în func ie de natura complexitatea lucr rilor În limita procentului stabilit se acoper . cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucr rile de nivel ri ale terenurilor naturale. precum independente de autoritatea contractant În ceea ce prive te cheltuielile neeligibile. echipamente specifice i func ionale cuprind cheltuielile efectuate pentru: procurarea utilajelor i echipamentelor specifice. Cheltuielile privind organizarea de lucr rile de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de antier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea cre rii condi iilor de desf urare a activit ii de construc ii-montaj Pentru realizarea lucr rilor de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier. cumulat. inclusiv a utilit ilor aferente Crearea/modernizarea traseelor de cur pe teren. utilaje sau dot ri ce se impun pe parcursul derul rii investi iei. cheltuielile rezultate în urma modific rilor de solu ii tehnice. echipamente pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi. Construirea pistelor pentru cicloturism.

operarea obiectivelor de investi ii. penalit i i cheltuieli de judecat . Toate documentele men ionate mai jos trebuie s depunerii fie valabile la data cererii de finan are. achizi ia de echipament second-hand. termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia na ional în vigoare. cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing. amenzi.  dobânda i alte comisioane aferente creditelor. Componen a dosarului de finan are: .

 Imobilul/terenul pe care se face investi ia sunt în proprietatea solicitantului sau fac obiectul unui contract de concesiune în favoarea solicitantului. Proiectul nu a mai beneficiat de finan are din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finan are pentru acela i tip de lucr ri. note explicative Declara ie de eligibilitate. din criteriile de eligibilitate men ionate mai sus. Dac a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis pentru acelea i costuri eligibile.Cererea de finan are (formular tipizat. anex la ghidul solicitantului) Rezumatul proiectului (conform modelului A anexat formularului cererii de finan are din ghidul solicitantuli) Actul de împuternicire (în cazul în care cererea de finan are nu este semnat de reprezentantul legal al solicitantului ci de o persoan împuternicit în acest sens)   Documente statutare ale solicitantului Actul constitutiv Statutul Certificatul de înscriere în Registrul asocia iilor i funda iilor Hot rârea judec toreasc de înfiin are Cel mai recent bilan . contul rezultatului exerci iului. executate asupra aceluia i obiectiv de patrimoniu i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finan are la data depunerii cererii de finan are. pentru a verifica respectarea regulilor de cumul a ajutoarelor de stat . privind urm toarele: Organiza ia nu se încadreaz în nici una din categoriile men ionate la punctul i.

Fi a tehnic privind condi iile de protec ie a mediului sau studiul de evaluare a impactului asupra mediului dac este cazul Planul de afaceri întocmit conform recomand rilor din anexa 3 la formularul cererii de finan are CV-uri i/sau fi ele de post ale membrilor echipei Dovada capacit ii de a asigura contribu ia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile i de finan are a cheltuielilor neeligibile ale proiectului: Hot rârea Adun rii Generale a Asocia ilor / Consiliului Director de aprobare a proiectului. contract de concesiune pe o perioad începând de la data depunerii cererii de finan are i pân în cel de-al 5-lea an de urm rire a implement rii. a cheltuielilor l egate de proiect. aprobarea i avizele asupra studiului de fezabilitate/ documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ii emise de c tre autorit ile abilitate. este un document pentru proiecte care prev d construc ii i care se ob ine de la prim ria localit ii pe raze c reia se implementeaz proiectul. documente cadastrale i înregistrarea terenurilor în registre ± extras CF.Document care atest dreptul de proprietate asupra cl dirii i/sau terenului (act de proprietate/dovada dreptului de administrare. Analiza cost-beneficiu (dac nu este inclus în studiul de fezabilitate/documenta ia de avizare a lucr rilor de interven ii) Certificatul urbanism. sau de c tre beneficiar . declara ia proprietarului prin care î i exprim acordul ca solicitantul s realizeze investi ii asupra obiectului de patrimoniu ) Studiul de fezabilitate/documenta ia de avizare a lucr rilor de interven ii. .

ajutorului de stat S men in /s includ în circuitul public obiectivul turistic/ infrastructura de agrement/infrastructura de cazare. Alte anexe: Pentru solicitan ii care dezvolt prin proiect activit i de modernizare/extindere structuri de cazare i utilit i conexe: certificatul de clasificare al structurii de cazare. prevederile legisla iei comunitare i na ionale în domeniul egalit ii de anse. pe durata preg tirii proiectului i a implement rii acestuia. pe o perioad de 5 ani de la finalizarea proiectului s asigure actualizarea certificatului de clasificare al structurii de cazare ori de câte ori este necesar pe durata de implementare a proiectului i 5 (cinci) ani dup finalizarea implement rii în cazul proiectului cu activitate de modernizare. eficien ei energetice. protec iei mediului. extindere structuri de cazare i utilit i conexe S respecte. închiriate. achizi iilor publice. inclusiv costurile conexe proiectului S asigure resursele financiare necesare implement rii optime a proiectului în condi iile ramburs rii/decont rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale S men in proprietatea infrastructurii construite/modernizate/ reabilitate i natura activit ii pentru care s-a acordat finan are. pe o perioad de minim 5 ani de la finalizarea implement rii proiectului. pe o perioad de cel pu in 5 ani dup finalizare/dare în exploatare i s asigure exploatarea i între inerea în aceast perioad S se asigure c bunurile achizi ionate ca urmare a ob inerii finan rii prin Programul Opera ional Regional. în urma implement rii proeictului. valabil la data depunerii cererii de finan are . gajate. nu sunt înstr inate.Declara ie de angajament semnat de c tre solicitant (întocmit în conformitate cu Modelul C la formularul Cererii de finan are) prin care acesta se oblig : S furnizeze contribu ia proprie ce îi revine din costurile eligibile S finan eze toate costurile neeligibile.

  6 Ghidul solicitantului .aspx?pc=por_axaprioritara5. zone de trafic intens. de tipul: distribu ie flutura i publicitari. nr. ÅCOPIA nr. organizare de evenimente i misiuni cu rol în cre terea circula iei turistice în România sau cu impact în cre terea notoriet ii României ca destina ie turistic .C. Crearea Centrelor Na ionale de Informare i Promovare Turistic (CNIPT) în scopul cre terii num rului turi tilor. ÅORIGINALµ.nord-vest.aspx .1µ. participarea la târguri i alte expozi ii de turism în ar . respectiv ÅCOPIA nr.2µ.3µ . DMI 5. în ar . activit i de marketing direct. Instituirea unui sistem integrat i informatizat a ofertei turistice române ti Activit ile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:  marketing prin internet i prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum i alte activit i de promovare on-line. la domiciliu/sediu pe liste de destinatari). cu scopul de a promova România în str in tate i de a cre te atractivitatea sa pentru turism si afaceri. scrisori personalizate (în cutii po tale.http://www. ÅCOPIA Promovarea poten ialului turistic românesc prin îmbun t irea imaginii de ar .ro/genpage.3 ± Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare în scopul cre terii atractivit ii României ca destina ie turistic Dezvoltarea i consolidarea turismului intern prin sprijinirea promov rii produselor specifice i a activit ilor de marketing specifice6 Obiectivele interven ie sunt: acestui domeniu major de Proiectul se depune în 4 exemplare.

pagini web. privind procedura insolven ei. postere si foi volante. cre terea notoriet ii destina iilor turistice române ti sau con tientizarea importan ei turismului românesc. publicitatea destinatiei si a produselor turistice romanesti in mass. activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaz emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în cre terea circula iei turistice în România. nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul. 1605/ 2002. conform prevederilor Legii nr. in metrou. carti cu specific de turism. CD-uri si DVD-uri turistice etc. difuzare clipuri TV. în cazul parteneriatelor. art. g ri. cu modific rile i complet rile ulterioare privind procedura insolven ei sau ale legii nr. diapozitive.000 i total a este maxim între minim 1. publicitate outdoor în ar (afisaje. cu modificarile si completarile ulterioare. fotografii. panouri. 75. 273/2006 privind finan ele publice locale. materiale audio video. zone de trafic intens etc. publicatii de specialitate. Valoarea proiectului cuprins 170. pe pietele tinta. 93 si 94 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. cataloage. filme cu specific de turism. ghiduri si harti turistice.media interna.000. . bannere etc. albume. brosuri. casete. realizarea de cataloage.). Criterii eligibilatate ONG-urile pot aplica singure alt ONG . 85/ 2006. ghiduri turistice. diverse tiparituri. sau in parteneriat cu UAT sau a) Solicitantul/solicitantul i fiecare dintre parteneri.000 Lei ac iuni generale de publicitate i reclam a destina iilor turistice române ti i a produselor turistice române ti: insertii publicitare în presa. pliante. respectiv nu se încadreaz într-una din situa iile de mai jos: este în stare de insolven . îndeplineste conditiile de eligibilitate stabilite prin art. aeroporturi.

e impotriva careia nu se poate face recurs) pentru o conduita profesionala contrara legii . corup ie. demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi . administrativ dovedit prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente. Capacitate financiar de a asigura contribu ia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) i cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condi iile ramburs rii/decont rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. inclusiv realizarea i administrarea unui portal de informa ii de turism. din bugetul comunitar. a comis in conduita lui profesionala greseli grave. produc ie i difuzare de clipuri TV i spoturi audio. închirierea. cheltuieli ocazionate de activit i de marketing specifice particip rii la manifest rile expozi ionale. in cazul parteneriatelor are capacitatea de a implementa proiectul: Capacitate opera ional . cheltuieli cu elaborarea proiectului de execu ie a standului. a suferit condamn ri definitive printr-o hotarare cu putere de res juducata (i. a fost gasit vinovat de înc lcare grava a contractului datorita nerespectarii obliga iilor contractuale. a fost condamnat. b) Solicitantul/ solicitantul i fiecare dintre parteneri. cheltuieli cu publicitatea în perioada premerg toare evenimentului. implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale. construirea. amenajarea spa iului expozi ional. In urma unei proceduri de achizitie publica sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile. publicitate prin mijloace electronice. precum i în perioada de desf urare a acestuia de tipul: tip rire i transmitere invita ii. cheltuieli pentru marketing i promovare prin internet i alte mijloace electronice. realizare de CD/DVD-uri cu participan ii i cu principalele produse turistice prezentate. Cheltuieli eligibile :  cheltuieli pentru efectuarea de studii inclusiv studii de marketing. . în detrimentul intereselor financiare ale Comunit ii Europene . printr-o hotarare cu putere de res judicata pentru fraud .

pagini web. artistice. filme cu specific de turism. cataloage. . cu modific rile i complet rile ulterioare. expedierea materialelor promo ionale în ar . publica ii de specialitate. cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare. materiale audiovideo. sunt eligibile pentru participan ii la evenimente dac au rol în atingerea obiectivului proiectului i dac sunt in conformitate cu legisla ia na ional în vigoare i în limitele stabilite de HG 518/1995 privind unele drepturi i obliga ii ale personalului roman trimis în str in tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. albume. pliante. obiecte promo ionale. i produselor turistice  cheltuieli cu servicii privind organizarea de evenimente i misiuni cu rol în cre terea circula iei turistice în Romania: cheltuielile cu deplasarea. postere i foi volante. casete. promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaz emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în cre terea circula iei turistice în România. panouri. diverse tip rituri. CD-uri i DVD-uri turistice. cheltuieli pentru închiriere s li i aparatur specific pentru organizarea de ac iuni necesare promov rii destina iilor i produselor turistice române ti. bro uri. cheltuieli pentru mediatizarea prezen ei destina iei române ti vizate la manifest rile expozi ionale interne. sportive i tiin ifice. de prezentare i promovare cu caracter general pentru destina ia vizat . fotografii. cheltuieli pentru ac iuni generale de publicitate i reclam a destina iilor i produselor turistice române ti care fac obiectul proiecului incluzând: inser ii publicitare în pres . c r i cu specific de turism. publicitate outdoor în ar . cheltuieli pentru organizarea de evenimente culturale. h r i turistice. Cheltuieli neeligibile:  taxa pe valoarea ad ugat dobânda i alte comisioane aferente creditelor Procentul minim al contribu iei proprii a solicitantului este de 2% i se aplic maxim la a valoarea cheltuielilor eligibile. ghiduri turistice. diapozitive. incluzând cheltuieli pentru realizarea emisiunilor i cheltuieli de difuzare de clipuri TV în cadrul emisiunii. de tipul cheltuielilor de transport. cazare i mas .

penalit i i cheltuieli de judecat operarea obiectivelor de investi ii Componen a dosarului de finan are: .   cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing dezafectarea centralelor nucleare achizi ia de echipament second-hand amenzi.

note explicative Declara ia de eligibilitate: (trebuie întocmit conform Modelului B la formularul Cererii de finan are prezentat în Ghid ) Declara ie de angajament (întocmit conform Modelului C la formularul Cererii de finan are prezentat în Ghid) Dovada capacit ii de a asigura contribu ia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile i de finan are a cheltuielilor neeligibile ale proiectului: Hot rârea Adun rii Generale a Asocia ilor / Consiliului Director de aprobare a proiectului. contul rezultatului exerci iului. anex la ghidul solicitantului) Rezumatul proiectului (conform modelului A anexat formularului cererii de finan are din ghidul solicitantuli) Actul de împuternicire (în cazul în care cererea de finan are nu este semnat de reprezentantul legal al solicitantului ci de o persoan împuternicit în acest sens)   Documente statutare ale solicitantului Actul constitutiv Statutul Certificatul de înscriere în Registrul asocia iilor i funda iilor Hot rârea judec toreasc de înfiin are Cel mai recent bilan .Cererea de finan are (formular tipizat. . a cheltuielilor legate de proiect .

valabil la data depunerii cererii de finan are .CV-uri i/sau fi ele de post ale membrilor echipei Planul de afaceri întocmit conform recomand rilor din anexa 3 la formularul cererii de finan are Alte anexe: Pentru solicitan ii care dezvolt prin proiect activit i de modernizare/extindere structuri de cazare i utilit i conexe: certificatul de clasificare al structurii de cazare.

Beneficiar ± decizia de a accesa fondul de finan are Beneficiar+consultant+proiectant (beneficiarul î i alege colaboratori în desf urarea proiectului) Cererea de finan are (redactare cerere i preg tire anexe) Depunere proiect la ADR Analiza conformit ii administrative NU Conform Verificarea eligibilit ii NU Eligibil Respingere proiect Evaluarea tehnic i financiar (evaluatori independen i) DA DA Respingere proiect Îmbun t ire proiect Îmbun t iri pentru redepunere DA NU e 3.5 Respingere proiect Îmbun t ire proiect Evaluare strategic DA Admis evaluare NU Contract de finan are Eligibil dar nefinan at Achizi ii (dosare de achizi ii. bunuri. servicii. lucr ri) Posibilitatea de a intra într-o nou reevaluare Pl i Perioad de urm rire a proiectului 5 ani .

PROGRAMUL OPERA IONAL SECTORIAL MEDIU (POS MEDIU)7 Programul Opera ional Sectorial ÄMediu´ reprezint documentul de programare a Fondurilor Structurale i de Coeziune (FSC). Programul este finan at din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) i Fondul de Coeziune (FC) .2.mmediu.http://www. Reducerea impactului negativ asupra mediului i diminuarea schimb rilor climatice cauzate de sistemele de înc lzire urban în cele mai poluate localit i pân în 2015. POS Mediu a fost elaborat de c tre Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile (MMDD). în calitatea sa de coordonator al procesului de preg tire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale i de Coeziune pentru perioada 2007-2013. i ap uzat . care stabile te strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvolt rii sectorului de mediu în România. prin i canalizare în majoritatea zonelor în România.cu o valoare de cofinan area na ional de aproximativ 4. durabile de management al de eurilor prin îmbun t irea managementului de eurilor i reducerea num rului de zone poluate istoric în minimum 30 de jude e pân în 2015.2.ro/proiecte_europene_pos. urm rindu-se conformarea cu i de prevederile acquis-ului de mediu.5 miliarde Euro. POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe opera ionale din punct de vedere al aloc rii financiare i reprezint cea mai important surs de finan are pentru sectorul de mediu.htm . Totodat programul vizeaz reducerea decalajului i România cu privire la infrastructura de ap i stabilirea structurilor regionale eficiente pentru 7 Programul Opera ional Sectorial Mediu . la care se adaug aproximativ 1 miliard Euro. în calitate de Autoritate de Management pentru acest program i în coordonarea Ministerului Economiei i Finan elor (MEF). Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protec ia i îmbun t irea calit ii mediului i a standardelor de via existent între Uniunea European mediu. în perioada 2007-2013. Obiectivele specifice POS Mediu sunt: Îmbun t irea calit ii i a accesului la infrastructura de ap asigurarea serviciilor de alimentare cu ap urbane pân Dezvoltarea în 2015 sistemelor managementul serviciilor de ap /ap uzat .

aceasta se prezint astfel: i ap uzat ) i b) Axa 2 .Asisten Tehnic În ceea ce prive te schema de implementare a POS Mediu.Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protec ia naturii e) Axa 5 .Extinderea i modernizarea infrastructurii de ap reabilitarea siturilor contaminate istoric c) Axa 3 .Reducerea polu rii i diminuarea efectelor schimb rilor climatice prin restructurarea i reabilitarea sistemelor de înc lzire urban pentru atingerea intelor de eficien energetic în localit ile cele mai afectate de poluare d) Axa 4 . Protec ia i îmbun t irea biodiversit ii i a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate. Pentru realizarea acestor obiective s-au identificat urm toarele Axe Prioritare de finan are: a) Axa 1 . inclusiv prin implementarea re elei Natura 2000. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra popula iei. prin implementarea m surilor preventive în cele mai vulnerabile zone pân în 2015.Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc f) Axa 6 .Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor .

Tratat Guvernul României ACIS/CNSR CE AUTORITATEA DE AUDIT Statut Acord ACP COMITETUL DE MONITORIZARE POS MEDIU AUTORITATEA DE MANAGEMENT POS MEDIU ANRMAP/UCVAP Acord Contract de Finan are Protocol 8 ORGANISME INTERMEDIARE BENEFICIARI .

elaborarea/revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate. exist multe specii de plante i animale aflate în pericol din i a exploat rii excesive a resurselor naturale.G. România trebuie s asigure înfiin area Re elei de situri Natura 2000. i Organiza ii neguvernamentale (Asocia ii i Funda ii). 8 DMI 4. s preg teasc m suri relevante de protec ie pentru siturile de importan comunitar i s asigure starea favorabil de conservare prin aplicarea unor m suri Dezvoltarea cadrului de management i monitorizare a ariilor naturale protejate.http://www. România are o diversitate mare de specii de flor cauza fragment rii habitatelor i faun . în conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii Europene privind P s rile Habitatele. impune derularea unor importante ac iuni. Capitalul natural al României. i în special a siturilor NATURA 2000. inclusiv filiale ale asocia iilor i funda iilor interna ionale înregistrate în conformitate cu legisla ia în vigoare în România. coroborate cu presiunile cauzate de dezvoltarea economic . realizare de campanii de informare i de con tientizare a publicului.1 . realizarea infrastructurii specifice. întreprinderea de m suri speciale de conservare a speciilor i a habitatelor naturale.1 .Domeniul major de interven ie 4. con ine înc efective însemnate ale unui foarte mare num r de specii care sunt catalogate ca fiind rare sau pe cale de dispari ie la nivel european sau mondial. precum: dezvoltarea structurilor administrative.mmediu. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii cu modific rile i complet rile ulterioare. cartografiere. datorit condi iilor biogeografice. întocmirea de studii specifice. adecvate de management/protec ie. inventariere.Dezvoltarea infrastructurii i a planurilor de management în vederea protej rii biodiversit ii i Natura 2000 8 Capitalul natural al României este important i pentru Uniunea European datorit florei i faunei bogate. a climatului i a peisajului pe care le ofer lan ul carpatic i bazinul dun rean.htm . care s aib prev zut în actul constitutiv atribu ii de protec ia mediului i/sau protec ia naturii i care s fie constituite în conformitate cu prevederile O. nr. etc.ro/proiecte_europene/axa4. Cu toate acestea.

în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România este declarat într-o situa ie grav de înc lcare a prevederilor legisla iei privind achizi iile publice i/sau a obliga iilor asumate printr-un contract/acord de finan are din fonduri publice c) Reprezentantul legal al solicitantului nu se afl într-una din situa iile de mai jos: a suferit condamn ri definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii.Condi iile de eligibilitate ale solicitantului sunt prezentate astfel: a) Solicitantul este o persoan juridic . solicitantul este eligibil numai dac se îndepline te una din condi iile de mai jos: exist acordul scris al autorit ii competente de mediu (dup caz. dup caz. autoritatea competent de mediu este partener în proiect. împotriva c reia nu se poate face recurs) a fost subiectul unei judec i de tip res judicata pentru fraud . entitate constituit conform legii. corup ie. înregistrat în România. b) Solicitantul nu se încadreaz într-una din situa iile de mai jos:  este în incapacitate de plat nu i-a îndeplinit obliga iile de plat a impozitelor. solicitantul este eligibil dac se îndepline te una din condi iile de mai jos: exist acordul scris al administratorului/custodelui administratorul sau custodele este partener în proiect de res În cazul în care o arie protejat nu are sistem de administra ie constituit. . taxelor i contribu iilor de asigur ri sociale c tre bugetele componente ale bugetului general consolidat. urm toarele condi ii specifice: În cazul în care solicitantul este alt entitate decât administratorul/custodele ariei protejate care face subiectul propunerii de proiect. decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for judicata (ex. implicarea în organiza ii criminale sau în alte activit i ilegale. în func ie de entitatea responsabil de aria natural protejat respectiv ) pentru realizarea proiectului. în detrimentul intereselor financiare ale Comunit ii Europene d) Solicitantul îndepline te.

În categoria activit ilor eligibile sunt incluse urm toarele: Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor i a schemelor de management al ariilor naturale protejate i alte activit i conexe (activit i preliminare m surilor concrete de investi ii sau conservare) 
Elaborarea sau revizuirea planurilor de management

i a altor

documente aferente activit ii specifice de management al ariilor naturale protejate; 
Elaborarea de studii, inventarieri, cartografiere, baze de date; Elaborarea metodologiilor i planurilor pentru monitorizarea stadiului

de conservare a habitatelor i speciilor de interes comunitar/na ional; Investi ii în infrastructur pentru uz public orientat spre protec ia i gestionarea mediului în ariile naturale protejate 
Marcaje, poteci, platforme de observare în ariile naturale protejate,

centre de vizitare i puncte de informare etc. Activit i privind men inerea i îmbun t irea st rii de conservare favorabil a habitatelor în ariile naturale protejate 
Lucr ri de reconstruc ie ecologic , refacerea conectivit ii pentru

asigurarea dispersiei popula iilor speciilor, implementarea de m suri pentru crearea infrastructurii specifice managementului i monitoriz rii habitatelor, implementarea de m suri pentru managementul monitorizarea speciilor de interes comunitar/na ional etc. Activit i privind men inerea i îmbun t irea st rii de conservare favorabil a speciilor 
Ac iuni care au ca scop regenerarea speciilor de flor

i

i faun pe cale

de dispari ie, m suri privind speciile invazive, etc. Activit i de consultare, con tientizare i informare 
Preg tirea materialelor de informare i publicitate a activit ilor din

cadrul

proiectului,

elaborarea

strategiilor

i

planurilor

de

con tientizare, planificarea i organizarea activit ilor i campaniilor de informare i con tientizare, publicarea rezultatelor consult rilor, crearea paginilor de internet etc.Activit i de instruire i cre terea capacit ii institu ionale de gestionare a re elei de arii naturale protejate 
Organizare seminarii, grupuri de lucru; preg tire documenta ie pentru

instruire i cre terea capacit ii institu ionale etc; 
Elaborarea planurilor de supraveghere a ariilor naturale protejate

(planuri pentru servicii de paz a re elei de arii naturale protejate;

i prevenire riscuri la inunda ii,

incendii etc.) în vederea cre terii capacit ii institu ionale de gestionare 
Suport pentru autorit ile de mediu cu responsabilit i în dezvoltarea i

monitorizarea ariilor naturale protejate. Cheltuieli eligibile Cheltuieli pentru amenajarea terenului care cuprind cheltuieli efectuate la începutul lucr rilor pentru preg tirea amplasamentului i care constau în demol ri, demont ri, dezafect ri, defri ri, evacu ri materiale rezultate, devieri re ele de utilit i din amplasament, sistematiz ri pe vertical , drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realiz rii lucr rilor pentru investi ia de baz ), devieri de cursuri de ap , precum i alte cheltuieli de aceea i natur . Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protec ia mediului i aducerea la starea ini ial care cuprind cheltuieli efectuate pentru lucr ri i ac iuni de protec ie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucr rilor, precum plantare de copaci, reamenajare spa ii verzi i reintroducerea în circuitul agricol a suprafe elor scoase temporar din uz; Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului care cuprind cheltuieli aferente asigur rii cu utilit ile necesare func ion rii obiectivului de investi ie, precum: alimentarea cu ap , canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric , telecomunica ii, drumuri de acces, care se execut pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apar inând obiectivului de investi ie, precum i cheltuielile aferente racord rii la re elele de utilit i; Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 
cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii

geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate ale terenurilor pe care se amplaseaz obiectivul de investi ie; 
cheltuieli pentru ob inere avize, acorduri, autoriza ii

 ob inerea/prelungirea valabilit ii certificatului de urbanism; ob inerea/prelungirea valabilit ii autoriza iei de construire/desfiin are; ob inerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i bran amente la re ele

publice de ap , canalizare, gaze, termoficare, energie electric , telefonie sau alte cheltuieli de aceea i natur ; 
ob inerea certificatului de nomenclatur stradal

i adres ; i 

întocmirea documenta iei, ob inerea num rului cadastral provizoriu

înregistrarea terenului în cartea funciar ; 
ob inerea acordului de mediu; ob inerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri i autoriza ii, stabilite în condi iile legii

i care au

leg tur cu obiectivul de investi ii sau cu lucr rile de interven ii. 
cheltuieli pentru proiectare i inginerie cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de

prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execu ie); 
cheltuieli pentru plata verific rii tehnice a proiect rii; cheltuieli pentru elaborarea documenta iilor necesare ob inerii acordurilor,

avizelor i autoriza iilor aferente obiectivului de investi ie (documenta ii ce stau la baza emiterii avizelor i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documenta ii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, precum i alte cheltuieli de aceea i natur ); 
cheltuieli pentru expertizarea tehnic

(pentru lucr ri de interven ii la

construc ii existente sau pentru continuarea lucr rilor la obiective începute i neterminate); 
cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizi ie care cuprind

cheltuieli aferente organiz rii i derul rii procedurilor de achizi ii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documenta iei de atribuire, anun uri de inten ie, de participare i de atribuire a contractelor, coresponden po t , în leg tur cu procedurile de achizi ie public ; 
cheltuieli pentru consultan cheltuieli pentru plata serviciilor de consultan

prin

la elaborarea studiilor de

pia , de evaluare sau alte cheltuieli de aceea i natur ;

Cheltuielile se desf oar pe obiecte de construc ie. telecomunica ii i alte tipuri de instala ii impuse de destina ia obiectivului. cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice care cuprind cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice i utilajelor incluse în instala iile func ionale. instala ii interioare de alimentare cu gaze naturale. P. Cheltuielile aferente fiec rui obiect de construc ie sunt estimate prin devizul pe obiect. inclusiv re elele aferente necesare func ion rii acestora. montaj i echipamente de transport care Cheltuielile se desf oar pe obiecte de construc ie. instala ii aferente construc iilor. precum i a celor incluse în instala iile func ionale. construc ii speciale. cheltuieli pentru plata serviciilor de consultan în domeniul managementului execu iei investi iei sau administrarea contractelor de execu ie. cheltuieli pentru utilaje f r cuprind cheltuieli pentru achizi ionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit montaj. cheltuieli pentru plata dirigin ilor de antier.. Cheltuieli pentru investi ia de baz cheltuieli pentru construc ii i instala ii care cuprind cheltuieli aferente execu iei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investi ie: cl diri. cheltuieli pentru utilaje. desemna i de autoritatea contractant .I. climatizare. precum instala ii electrice. cheltuieli pentru asisten tehnic cheltuieli pentru asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de în tarifarea execu ie a lucr rilor (în cazul în care aceasta nu intr proiectantului). echipamente tehnologice i func ionale cu montaj care cuprind cheltuieli pentru achizi ionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice. autoriza i conform prevederilor legale pentru verificarea execu iei lucr rilor de construc ii i instala ii. . instala ii de înc lzire. precum i a echipamentelor de transport tehnologic.S. iar delimitarea obiectelor se face de c tre proiectant. Cheltuielile se desf oar pe obiecte de construc ie. ventilare. sanitare. Cheltuielile se desf oar pe obiecte de construc ie.

depozite pentru materiale. cheltuieli conexe organiz rii de antier care cuprind cheltuieli pentru ob inerea autoriza iei de construire/desfiin are aferente lucr rilor de organizare de antier. rampe de sp lare auto. Cheltuieli pentru organizare de construc ii ± montaj: cheltuieli pentru lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier care cuprind cheltuieli necesare contractantului în vederea cre rii condi iilor de desf urare a activit ii de antier cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenaj ri la construc ii existente pentru vestiare pentru muncitori. licen e. c i de acces . pichete de incendiu i altele asemenea. împrejmuiri. taxe de amplasament. Cheltuieli pentru cote legale: antierului. contractele temporare cu furnizorii de utilit i. taxe locale. navale sau aeriene. închirieri semne de circula ie. gaze naturale. cheltuieli de desfiin are de antier. . agent termic. a circula iei rutiere. contractele de asisten rutier . paza antier pe durata de execu ie a i/sau cazarea lucr rilor. taxe depozit ecologic. conform legii.auto i c i ferate -. Cheltuielile se desf oar pe obiecte de construc ie. chirii pentru ocuparea temporar a domeniului public. precum: mobilier. dot ri privind protec ia muncii. energie electric .S. cheltuieli pentru active necorporale care cuprind cheltuieli cu achizi ionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete. funda ii pentru macarale. c i ferate. intr în componen a mijloacelor fixe sau obiecte de inventar. asigurarea pompierului autorizat sau alte cota aferent Inspectoratului de Stat în Construc ii pentru controlul calit ii lucr rilor de construc ii. cu poli ia canalizare. bran amente/racorduri la utilit i. costul transportului muncitorilor nelocalnici cheltuieli de aceea i natur . panouri de prezentare. grupuri sanitare..I. întreruperea temporar a re elelor de transport sau distribu ie de ap . re ele electrice de iluminat i for . cu unit i de salubrizare. dot ri P. cheltuieli pentru dot ri care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri care. costul energiei electrice i al apei consumate în incinta organiz rii de acestora.

Valoarea acestor cheltuieli este: în procent de maxim 10%. asigurarea utilit ilor necesare obiectivului. transform rilor. în cazul obiectivelor de invesi ii noi. Cheltuieli pentru preg tirea documentelor oficiale i a altor documente suport cu excep ia celor de la punctul 4 din prezenta anex . în mod obligatoriu. precum i alte cheltuieli de aceea i natur . Cheltuieli aferente achizi iei serviciilor de audit independent pentru proiect. urbanism i pentru autorizarea lucr rilor de construc ii. prev zute în proiect. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar cheltuieli pentru preg tirea personalului de exploatare care cuprind cheltuieli necesare instruirii/ colariz rii personalului în vederea utiliz rii corecte i eficiente a utilajelor i tehnologiilor. omolog rilor. stabilite în condi iile legii. cheltuieli pentru probe tehnologice i teste care cuprind cheltuieli aferente execu iei probelor/încerc rilor. cota aferent Casei Sociale a Constructorilor. care trebuie. modific rilor. precum i în cazul lucr rilor pentru prevenirea sau înl turarea efectelor produse de ac iuni accidentale i/sau calamit i naturale. al repara iilor capitale. s înso easc cererea de finan are a proiectului. ca procent din valoarea total a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre urm toarele categorii de cheltuieli: amenajare teren. proiectare investi ia de baz . . reabilit rii la construc ii i instala ii existente. cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului. Cheltuieli pentru informare i publicitate: cheltuieli pentru informarea i publicitatea aferente proiectului. rodajelor. moderniz rilor. Cheltuieli diverse i neprev zute se consider eligibile. în cazul lucr rilor de interven ii de natura consolid rilor la construc ii existente i instala iile aferente. în func ie de natura i complexitatea lucr rilor. alte cheltuieli de aceia i natur . amenajare pentru protec ia mediului i aducerea la starea ini ial . extinderilor. în procent de maxim 20%. expertizelor la recep ie. precum i i asisten tehnic . cheltuieli pentru campaniile de con tientizare a publicului.

a potecilor. cu modific rile i complet rile ulterioare i dac respect urm toarele condi ii: achizi ia terenului este posibil numai în numele sau de c tre autorit ile publice. tunelurilor. . ad posturilor pentru animale. 759/2007. cu respectarea prevederilor art. Categoriile de cheltuieli men ionate la punctele 1 . pun ilor suspendate. conform obiectivelor opera iunii i potrivit prevederilor contractului de finan are. sunt eligibile dac sunt efectuate în scopul realiz rii activit ilor: construc ia observatoarelor. a speciilor de faun comunitar/na ional. între inerea i func ionarea laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate exclusiv activit ii de monitorizare în cadrul ariei protejate i de achizi ie a instrumentarului necesar studierii parametrilor fizico-chimici ai ecosistemului. cu modific rile i complet rile ulterioare. sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 11 din Hot rârea Guvernului nr. 2 i ale art. a panourilor. 759/2007. sunt urm toarele: Cheltuielile pentru ob inerea terenului care cuprind cheltuieli pentru achizi ia de teren f r construc ii cu valoare ridicat din punct de vedere al biodiversit ii. în func ie de complexitatea proiectului. Cheltuieli aferente procur rii de bunuri necesare func ion rii unit ilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului în limita echivalentului în lei a maximum 10. punctelor de informare.9 de mai sus. i flor s lbatic de interes achizi ia. bornelor. inclusiv siturile Natura 2000. inclusiv siturile Natura 2000.000 Euro. dac sunt îndeplinite prevederile art. centrelor de vizitare i informare în ariile  naturale protejate. a pode elor. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice. achizi ia de echipamente pentru monitorizarea st rii de conservare favorabil a habitatelor. Cheltuieli cu leasingul. achizi ia i instalarea echipamentului specializat i a dot rilor necesare pentru obiectivele de infrastructur detaliate la lit. 6 alin. dup caz. 3. 2) din Hot rârea Guvernului nr. semnelor sau alte cheltuieli de aceea i natur . iar terenul se trece în domeniul public al statului sau al autorit ii locale. a) în ariile naturale protejate.

i speciile de interes comunitar/na ional (inclusiv a p s rilor migratoare) din ariile naturale cheltuieli pentru înt rirea capacit ii institu ionale a administratorilor i custozilor ariilor naturale protejate. achizi ia terenului este strâns legat de realizarea obiectivelor proiectului. solicitantul trebuie s aduc dovezi c terenul achizi ionat a fost în proprietate privat pe o durat de cel pu in trei ani înainte de achizi ie.  Cheltuieli pentru realizarea de lucr ri de reducere a fragment rii habitatelor. Cheltuieli pentru reconstruc ia. reducerea sau oprirea declinului st rii de conservare a habitatelor i speciilor de interes comunitar/na ional sau men inerea acestora într-o stare favorabil . cartografiere. inclusiv siturile Natura 2000. cheltuieli pentru preg tirea planurilor de monitorizare i a documenta iei- suport aferente acestora pentru habitatele protejate. inclusiv siturile Natura 2000. a inventarelor. Cheltuieli de asisten protec ia naturii: cheltuieli pentru preg tirea i revizuirea planurilor de management pentru tehnic i instruire pentru proiectele de biodiversitate i ariile naturale protejate. inclusiv al siturilor Natura 2000. inclusiv ai siturilor Natura 2000. cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate. Achizi ia unui teren care a fost proprietate public în ultimii trei ani i apoi transferat în proprietate privat nu este eligibil . Cheltuieli pentru implementarea m surilor de reducere a riscurilor în ariile naturale protejate. Cheltuieli privind implementarea m surilor specifice de conservare a habitatelor i speciilor. achizi ia terenului este singura modalitate eficient de a asigura starea favorabil de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/na ional pentru care a fost declarat aria natural protejat . . terenul achizi ionat este utilizat numai în scopul de a asigura starea favorabil de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/na ional pentru care a fost declarat aria natural protejat . terenul achizi ionat este parte integrant dintr-o arie natural protejat . cheltuieli pentru elaborarea studiilor tiin ifice.

759/2007.25 milioane Euro. dup cum urmeaz : . Cheltuieli generale de administra ie aferente desf ur rii activit ii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului sunt urm toarele: cheltuieli pentru ap i canalizare. precum: fi e de post. în limita a maxim 10% din valoarea total eligibil a proiectului pentru proiectele cu o valoare total eligibil mai mic decât echivalentul în lei a 1 milion de Euro. cu modific rile i complet rile ulterioare. cheltuieli pentru telefoane. fax. cheltuieli pentru crearea sistemelor informatice pentru sectorul protec ia naturii. fi e de pontaj. pe baza documentelor justificative. internet i po t . Cheltuieli cu salariile pentru pentru personalul beneficiarului implicat în managementul opera iunii sunt eligibile. cheltuieli pentru între inere spa ii. în limita a maxim 1% din valoarea total eligibil a proiectului pentru proiectele cu o valoare total eligibil cuprins între echivalentul în lei a 5 . cheltuieli cu energie termic cheltuieli cu închiriere spa ii. cheltuieli cu servicii de salubrizare.2% din valoarea total eligibil a proiectului pentru proiectele cu o valoare total eligibil mai mare decât echivalentul în lei a 25 milioane Euro. i/sau gaze naturale. dup cum urmeaz : în limita a maxim 0. Cheltuielile generale de administra ie sunt eligibile dac respect prevederile din Hot rârea Guvernului nr. în func ie de complexitatea proiectului. cheltuieli cu energie electric . în limita a maxim 5% din valoarea total eligibil a proiectului pentru proiectele cu o valoare total eligibil mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane de Euro.

 Studiul de Impact asupra Mediului Proiectul tehnic Studiu tiin ific Planul de management aprobat . Con inutul dosarului de finan are: Cererea de finan are (formular tipizat. în limita a maxim 20% din valoarea total eligibil a proiectului pentru proiectele cu o valoare total eligibil mai mic decât echivalentul în lei a 1 milion euro Euro. aflat sub administrarea acestora. Pentru lucr rile de reabilitare/modernizare a centrelor de vizitare va fi depus documenta ia de avizare a lucr rilor de interven ii.25 milioane Euro.pentru cheltuielile altele decât cele eligibile (în original sau copie legalizat ) Documente suport aferente proiectului propus Studiu de fezabilitate.harta localiz rii proiectului i activit ilor acestuia) Declara ii/Angajamente Declara ie de eligibilitate a solicitantului legalizat Declara ie de angajament a solicitantului Declara ie de sprijin din partea autorit ilor competente Acordul scris al administra iei/custodelui pentru proiectele care se desf oar în aria natural protejat . în limita a maxim 4% din valoarea total eligibil a proiectului pentru proiectele cu o valoare total eligibil cuprins între echivalentul în lei a 5 . anex la ghidul solicitantului) Logica proiectului i localizarea activit ilor (Matricea Cadru Logic. în cazul în care o arie protejat nu are sistem de administra ie constituit Aloca ie bugetar ferm sau scrisoare de garan ie din partea b ncii sau echivalent pentru demonstrarea capacit ii de a asigura contribu ia financiar . în cazul în care solicitantul nu este administratorul sau custodele sau acordul scris al autorit ii competente de mediu.

CV-urile/fi ele de post ale persoanelor implicate în gestionarea proiectului i declara iile de impar ialitate i disponibilitate ale membrilor UIP Documente de confirmare/alocare a contribu iei solicitantului (de ex: Hot rârea AGA/CA de aprobare a cheltuielilor neeligibile sau hot rârea consiliului local. jude ean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor emis în acest scop) Contracte de administrare/conven ii de custodie a ariilor naturale protejate Avize/autoriza ii/acorduri/certificate (conform legisla iei în vigoare) Aviz de mediu/Acord de mediu/Avizul Natura 2000 Certificat de evaluare a terenului din partea unui evaluator independent autorizat Avizul Consiliul tiin ific al parcurilor na ionale/naturale/rezerva ii ale biosferei sau al autorit ii competente în cazul în care aria protejat nu are Consiliu tiin ific constituit Alte Anexe Acord între donator i administra ia/custodele ariei naturale protejate în cazul proiectelor privind regenerarea speciilor de interes comunitar/na ional periclitate Strategia de vizitare Informa ii i documente justificative privind proprietatea asupra terenurilor necesare pentru implementarea proiectului . alte documente de înfiin are relevante. bugetele asigur rilor sociale i bugetele locale ob inut de la administra ia financiar Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului i al persoanei împuternicite Schema de implementare a proiectului (inclusiv organigrama).Documente de identificare a solicitantului Act constitutiv/act normativ de înfiin are i statut/hot rârea judec toreasc de dobândire a personalit ii juridice/Extras de la Registrul Comer ului/Registrul Asocia iilor i Funda iilor.pentru entit ile publice.pentru entit ile private. cu informa ii despre solicitant i parteneri Actul de împuternicire în original Bilan urile contabile auditate/semnate de cenzori pe ultimii trei ani i contul de profit i pierdere . . respectiv contul de rezultat patrimonial. înregistrate la organele competente Adeverin care s ateste c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat.

Beneficiar ± decizia de a accesa fondul de finan are Beneficiar+consultant+proiectant (beneficiarul î i alege colaboratori în desf urarea proiectului) Cererea de finan are (redactare cerere i preg tire anexe) Depunere proiect la OI Analiza conformit ii administrative NU Conform Verificarea eligibilit ii NU Eligibil Respingere proiect Evaluare conform criteriilor de relevan i maturitate DA DA Respingere proiect Îmbun t ire proiect Îmbun t iri pentru redepunere DA NU e6 Respingere proiect Îmbun t ire proiect Propunere de finan are Contract de finan are Implementarea proiectului Perioad de urm rire a proiectului 5 ani .

monitorizarea i evaluarea final a politicii i legisla iei în materie de mediu. iar în unele cazuri excep ionale rata poate fi de 75%. metodelor i instrumentelor. tehnologiilor.continu exemplele de bun practic i extinde fostul program LIFE-Natura. bazei de cuno tin e pentru dezvoltarea. în special a obiectivelor celui de-al 6-lea Program Cadru de Ac iune pentru mediu (PAM 6). Cofinan eaz proiectele care implementarea politicii comunitare de mediu. 9 http://ec. Programul de finan are LIFE+ 9 LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu.3. Este instrumentul european de finan are care asigur suportul pentru dezvoltarea i punerea în aplicare a politicii i legisla iei comunitare în materie de mediu. precum referitoare la prevenirea incendiilor forestiere (sensibilizare. fie c sunt autorit i publice. alte institu ii publice.europa.continu LIFE-Mediu.eu/environment/life/funding/lifeplus.cofinan eaz proiecte care implementeaz i proiecte companiile de informare. protec ia naturii sau conservarea biodiversit ii. evaluarea preliminar . dezvoltarea abord rilor strategice inovatoare. comunicare i sensibilizare cu privire la aspectele de mediu. b) LIFE+ Politic component i guvernare în materie de mediu . Criteriile de eligibilitate aferente acestui proiect se pot clasifica dup cum urmeaz : LIFE+ este deschis tuturor persoanelor juridice. A treia component a programului LIFE+ vizeaz în mod special cofinan area activit ilor de informare i comunicare pentru mediu (LIFE+ Informare i Comunicare). formare special ). Tipurile de proiecte finan ate în cadrul programului LIFE+: a) LIFE+ Natur Cofinan eaz i biodiversitate . Rata maxima de cofinan are comunitar pentru proiectele LIFE+ este de 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. c) LIFE+ Informare i comunicare .htm . organiza ii comerciale i necomerciale private (inclusiv ONGuri). LIFE+ urm re te s cofinan eze ac iuni în domeniul conserv rii naturii (LIFE+ Natura i biodiversitate) precum i în alte domenii ale mediului de interes european (LIFE+ Mediu i guvernare). sau proiectele demonstrative care i extinde fosta contribuie la contribuie la implementarea Directivelor privind p s rile i habitatele.2. legal înfiin ate în Uniunea European .

 Propunerile de proiect pot fi depuse fie de un singur beneficiar. se lanseaz cât e un ghid pentru fiecare component .143.409. metodelor i instrumentelor inovatoare i care aduc valoarea ad ugat european . în special atunci când îmbun t esc accesul publicului la informa iile despre mediu. bazelor de date i a sistemelor informatice care au legatur direct cu punerea în aplicarea politicii i legisla iei comunitare în materie de mediu. anchete. calendarul este urm torul: Activit ile oriectative care pot fi finan ate prin programul Life+ sunt urm toarele: dezvoltarea i men inerea retelelor. Pentru apelul de proiecte aferent anului 2009. o dat cu lansarea apelului de proiecte. modelare i elaborare de scenarii. monitorizare. acordarea asisten ei pentru consolidarea capacit ilor.  studii. tehnologiilor.000 EUR. dar ac iunile trebuie s aib loc în mod exclusiv doar pe teritoriul celor 27 de state membre UE. inclusiv a p durilor. demonstrarea politicilor. Life+ este un program de finan are cu derulare pentru perioada 2007-2013. iar pachetul financiar stabilit este în sum total de 2. an de an. Parteneriatele pot fi na ionale sau transna ionale. . În vedera aplic rii la aceste fonduri. fie de un parteneriat care include un beneficiar de proiect i unul sau mai mul i parteneri.

ro www. monitorizarea stadiului de conservare. inclusiv campanii de sensibilizare i. precum i amenajarea siturilor.ro .madr. în special pentru componenta Natur i biodiversitate:   gestionarea siturilor i speciilor. formare. extinderea re elei Natura 2000 în zonele marine.ro http://ec.finantare.eu www. ateliere i reuniuni. i nu numai.fonduri-structurale. constituirea de re ele i platforme pentru cele mai bune practici. Site-uri utile: Pentru informa ii suplimentare legate de programele i m surile de finan are descrise mai sus. în special. ac iuni de informare i comunicare.anpm. activit ile opera ionale ale ONG-urilor care sunt active în principal în domeniul protec iei i reabilit rii mediului la nivel european i se implic în dezvoltarea i punerea în aplicare a politicii i legislatiei comunitare. inclusiv elaborarea de proceduri i structuri în acest scop. inclusiv îmbun ta irea coeren ei ecologice a re elei Natura 2000.ro www.managementul-proiectelor.nord-vest.euractiv. elaborarea i punerea în aplicare a planurilor de ac iune privind conservarea speciilor i habitatelor.mmediu.europa.ro www.ro www.apdrp.ro www.ro www.ro www. inclusiv formarea agen ilor participan i la ini iative de prevenire a incendiilor forestiere. pute i accesa urm toarele resurse web: www. campanii de sensibilizare a publicului asupra incendiilor forestiere.

apdrp.ro. 2002 5. P. Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii 313 ± Ä Incurajarea activitatilor turistice´ ± site www. Casa cartii de Stiinta.. Barroe. Cluj-Napoca 2010 3.ecb. Cluj-Napoca 2009 4. Turism.int .Veronica Rebreanu ± Economia mediului. Marinela Gheres (coord.) ± Proiecte Economice in domeniile Aglroalimentar. Cluj -Napoca 2009 2. Marinela Gheres ± Turism rural-absorb ia fondurilor europene. Editura Risoprint.. Editura Risoprint. www. Mihai erban. Informatii in sprijinul ideii tale ± Consultare Ghid de Finantare Masura 313 ± site www.R ± Ghidul intocmirii planului de afaceri.fonduri-structurale. C. Barrow.Bibliografie 1. Brown. Marinela Gheres. Cluj-Napoca. Mediu. Editura Risoprint.ro 6.