You are on page 1of 51

BAB C CUTI

PENDAHULUAN 
Dikeluarkan

di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan. Berkuatkuasa mulai 1 Januari 1974 Beberapa kandungan Perintah Am ini telah di pinda melalui pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan dari masa ke masa.

TAFSIRAN
CUTI Sebarang tempoh seorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang akan di beri kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun dari bulan Januari hingga Disember.

TAFSIRAN
CUTI SAKIT Cuti bergaji penuh yang diberi atas sebabsebabsebab perubatan dan dengan mengemukakan sijil sakit daripada seorang pegawai perubatan kerajaan atau lain-lain laindoktor yang diterima dan diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh. KETUA JABATAN Akauntan Negara Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Berkenaan

TAFSIRAN
KUASA TERTENTU Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha Kementerian yang mana berkenaan. PERKHIDMATAN MELAYAKKAN Perkhidmatan yang diambilkira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masa-masa bertugas, cuti rehat dan masacuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk cuti gurusekolah bergaji penuh) tetapi tidak termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti sakit tibi, kusta, barah dan cuti belajar.

Bab F) oleh seorang Ahli Panel Doktor yang diluluskan kerajaan. SIJIL SAKIT Sijil Akuan Sakit yang dikeluarkan oleh seorang Pegawai Perubatan Kerajaan (PPK) atau oleh sesebuah Lembaga Perubatan (P. ahli keluarga serta sanak saudara mara yang rapat kepada pegawai.A. ibu bapa. .TAFSIRAN SANAK SAUDARA Adik beradik. kerajaan.

TAFSIRAN CUTI BUKAN HAK Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam TUJUAN CUTI Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan Menyelesaikan masalah peribadi .

KATEGORI CUTI a) b) c) d) e) f) Cuti kerana Perkhidmatan Cuti atas sebab-sebab Kesihatan / sebabPerubatan Cuti Menunaikan Haji Cuti Tanpa Rekod Cuti kerana Berkursus Cuti Sambilan (khas untuk PPP) .

CUTI KERANA PERKHIDMATAN 3 jenis cuti yang boleh diberi kerana perkhidmatan melayakkan: CUTI REHAT [Perintah Am 7 Bab C] CUTI SEPARUH GAJI [Perintah Am 13/51 (a) Bab C] CUTI TANPA GAJI [Perintah Am 14 Bab C]  .

CUTI REHAT Boleh diambil bila-bila masa dalam tahun bilaberkenaan Boleh bercuti apabila Ketua Jabatan telah meluluskan Kadar cuti adalah mengikut perkhidmatan melayakkan Boleh di bawa ke tahun hadapan dan dikumpul untuk ‡ Award Gantian Wang Tunai  .CUTI KERANA PERKHIDMATAN i.

(Cuti tahun pertama yang tidak dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada akhir tahun ketiga) Hari Kelepasan Mingguan dan hari Cuti Am tidak di ambil kira dalam tempoh seseorang itu bercuti rehat .CUTI KERANA PERKHIDMATAN i. CUTI REHAT Dibenarkan mengumpul baki cuti rehat yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN Kadar Cuti Rehat: PP 20/2005 Kurang 10 Tahun 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari Genap 10 Tahun 30 hari 30 hari 30 hari 25 hari Kumpulan / Gred Pengurusan Tertinggi 31 ± 54 21 ± 30 1 ± 20 .

.CUTI KERANA PERKHIDMATAN i. CUTI REHAT Sebagai satu pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan ‡ Award Wang Tunai ‡ Award Perkhidmatan yang berpencen untuk menambah faedah persaraan.

. CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN Bagi PPP.CUTI KERANA PERKHIDMATAN ii. Ketua Jabatan boleh memanggil guru berkenaan untuk menjalankan tugas selain daripada tugas mengajar semasa cuti penggal sekolah iaitu bagi tempoh tidak melebihi separuh dari jumlah cuti sekolah dalam satu tahun. cuti penggal adalah ganti cuti rehat. Walaubagaimanapun.

Kemudahan cuti ini diberi atas sebab-sebab sebabkesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai Kadar cuti ialah sebanyak 30 hari bagi genap tahun perkhidmatan yang melayakkan tetapi tidak lebih 180 hari.CUTI KERANA PERKHIDMATAN iii. . CUTI SEPARUH GAJI Peruntukan Perintah Am 13 Bab C [bukan guru] dan Perintah Am 51 Bab C [untuk PPP yang tidak menikmati cuti rehat].

Lebihan cuti diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian berkenaan Tidak boleh atas sebab cuti bersalin .CUTI KERANA PERKHIDMATAN iii. CUTI SEPARUH GAJI Ketua Jabatan boleh meluluskan bagi kadar tidak melebihi 14 hari dalam satusatusatu tahun.

.CUTI KERANA PERKHIDMATAN CUTI TANPA GAJI Peruntukan Perintah Am 14 Bab C ‡ Cuti tanpa gaji Dalam Negeri PAC 14 (a) ‡ Cuti tanpa gaji Luar Negeri PAC 14 (b) iv. Tujuan cuti adalah sebab-sebab sebabpersendirian yang mustahak Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ini diselaraskan kepada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan sahaja.

CUTI TANPA GAJI Perintah Am Bab C 14 (a) ± jumlah cuti 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan. tiaptetapi tidak lebih 360 hari Perintah Am Bab C 14 (b) ± boleh diluluskan bila pegawai mempunyai perkhidmatan terusterusmenerus selama 6 bulan.CUTI KERANA PERKHIDMATAN iv. Cuti tanpa gaji ini boleh diambil semula selepas tempoh 4 tahun cuti yang pertama itu .

CUTI TANPA GAJI Kadar cuti adalah 30 hari bagi tiap-tiap genap tiapsetahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari.CUTI KERANA PERKHIDMATAN iv. Baki cuti boleh di ambil selagi tidak mencapai had maksimum yang di benarkan Perlu di catit dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Pegawai. bukan kenyataan cuti sahaja .

CUTI KERANA PERKHIDMATAN PERINTAH AM 14A a. Tiada Gaji Bagi Tempoh Tidak Hadir Bekerja Tanpa Cuti Jika seseorang pegawai tidak hadir bagi tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji apaatau lain-lain emolumen bagi tempoh laintidak hadir bekerja itu. .

syarikat tersebut hendaklah berdaftar dalam Malaysia ‡ Pertimbangan permohonan dan kelulusan adalah di peringkat Kementerian. .CUTI KERANA PERKHIDMATAN CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN ± Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1992 ‡ Pasangan adalah suami / isteri yang sah ‡ Layak bagi tempoh maksima 3 tahun sahaja dengan syarat:  Tempoh pasangan berkhidmat / belajar melebihi 6 bulan Sekiranya pasangan bekerja dengan syarikat swasta.

Cuti iii. Cuti Kerantina iv. Kusta dan Barah dan Penyakit Lain Yang Setaraf . Cuti Tibi.CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN Jenis cuti atas sebab perubatan: i. Cuti Kecederaan vi. Cuti Bersalin v. Cuti Sakit Lanjutan iii. Cuti Sakit ii.

satu90 hari yang berikutnya akan diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Untuk PPP.Perintah Am 17 (a) Bab C ‡ Kelulusan oleh Ketua Jabatan yang tidak melebihi 90 hari dalam satu-satu tahun itu. ‡ Sekiranya anggota masih lagi sakit.CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN i. mereka diberi cuti tambahan bagi tempoh tidak melebihi 25 hari di bawah PAC 53 (ii) . CUTI SAKIT . boleh menggunakan cuti rehat yang masih ada.

Perintah Am 17 (a) Bab C ‡ Sekiranya masih lagi sakit. . CUTI SAKIT . Pegawai bercuti sakit 45 hari atau lebih tiaptiaptiap tahun bagi 3 tahun berturut-turut boleh di berturutkehendaki oleh Ketua Jabatan diperiksa oleh Lembaga Perubatan. hendaklah dirujuk ke Lembaga Perubatan ² PA 19 Bab F atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995  Cuti Sakit mesti di habiskan di rumah atau di hospital.CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN i.

Perintah Am 17 (a) Bab C ‡ Sakit semasa cuti rehat di Malaysia layak cuti sakit ‡ Sakit semasa Cuti Rehat di luar Malaysia tidak layak mendapat cuti sakit.CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN i. kecuali:  Ia sakit pada tarikh ia patut balik ke Malaysia Sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh ia patut balik ke Malaysia. . CUTI SAKIT .

Tidak berkelayakan mendapat cuti sakit. CUTI SAKIT ± Syarat-syarat Pemberian Cuti SyaratSakit ‡ Pegawai di masukkan ke hospital ‡ Permohonan di sokong oleh sijil dari pegawai Perubatan negeri yang berkenaan dan ‡ Jatuh sakit pada tarikh ia patut balik ke Malaysia ‡ Sekiranya sakit semasa Cuti Separuh Gaji / Tanpa Gaji . .CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN i.

CUTI SAKIT ² Kelonggaran: ‡ Bercuti diluar Malaysia dan tidak dapat balik kerana sakit pada hari ia patut balik ‡ Boleh diberi cuti sakit setelah tamat tempoh Cuti Separuh gaji atau Tanpa Gaji ‡ PERHATIAN: Jumlah cuti sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari berturut-turut berturutdalam setahun. (PP 2/2006) .CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN i.

CUTI SAKIT LANJUTAN ± Perintah Am 22 Bab C Tempoh Cuti Sakit Dalam Tahun Tertentu 90 hari (pertama) 90 hari (kedua) «« baki cuti rehat 90 hari (ketiga) Telah dirujuk ke LP 90 hari« Disarakan **ELAUN BANTUAN BERSAMAAN SEPARUH GAJI DENGAN PERAKUAN DARI LEMBAGA PERUBATAN Kelulusan Ketua Jabatan KSU Ketua Jabatan Ketua Jabatan KSU Peruntukan PA 17 (a) PA 17 (a) PA 53 (ii) PA 22 PA 22 Jenis Gaji Gaji Penuh Gaji Penuh Gaji Penuh Tanpa Gaji / Separuh Gaji Tanpa Gaji ** .CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN ii.

‡ Selepas tamat tempoh rehat. CUTI SAKIT LANJUTAN ‡ Diperakukan oleh Lembaga Perubatan ‡ Tidak melebihi 90 hari ‡ Boleh diberi elaun bantuan iaitu bersamaan separuh gaji jika masih tidak sihat. perlu diperiksa oleh Lembaga Perubatan sekali lagi untuk sambungan masa rehat ATAU ‡ Membuat perakuan mengesyorkan persaraan pegawai tersebut. . Maksima 90 hari.CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN ii.

CUTI SAKIT LANJUTAN ± Cuti Pemulihan  Pegawai tidak sihat tetapi pada pandangan Lembaga Perubatan perlu berehat Tempoh: Satu jangka waktu yang di perakukan Kuasa Tertentu meluluskan Cuti Separuh Gaji atau Tanpa Gaji .CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN ii.

CUTI KERANTINA ± Perintah Am 24 Bab C ‡ Anggota yang sedang dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar negara ditahan kerana tedapat wabak penyakit merebak sama ada di Lapangan Terbang atau Pelabuhan akan layak mendapat Cuti Kerantina bergaji penuh .CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN iii.

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN iii. CUTI KERANTINA ² Perintah Am 24 Bab C ‡ Melainkan anggota ditahan kerana beliau yang sakit penyakit berjangkit. maka anggota layak diberi cuti sakit bergaji penuh bagi tempoh tersebut. ‡ Penahanan anggota di rumah oleh pihak berkuasa kesihatan kerana wabak penyakit merebak di rumahnya juga layak mendapat Cuti Kerantina. .

CUTI BERSALIN ± Perintah Am 25 / 24 Bab C ‡ Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 telah memanjangkan tempoh cuti bersalin dari 42 hari kepada 60 hari. .CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN iii. ‡ Pegawai / Guru Wanita yang bersalin layak mendapat kemudahan cuti bersalin sebanyak 5 kali sepanjang tempoh perkhidmatannya. Bermula dari anak dilahirkan termasuk cuti penggal persekolahan dan cuti am.

layak menggunakan cuti tanpa gaji untuk menyusukan anak bermula dari hari ke-61 kesehingga 90 hari. tak layak CTG ke- .CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN iii. Jika mohon lepas dari hari ke-61. CUTI BERSALIN ± Perintah Am 25 / 24 Bab C ‡ Pegawai / Guru Wanita yang memilih SSB.

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN iii. CUTI BERSALIN ± Kali Ke-6 dan KeSeterusnya ‡ Bergaji penuh jika bersalin dalam cuti penggal persekolahan ‡ Cuti separuh gaji bagi tempoh 14 hari sahaja jika dalam penggal persekolahan ‡ Cuti tanpa gaji bagi menampung tempoh yang selebihnya tetapi tidak melebihi maksima 60 hari ‡ Boleh menggunakan cuti tanpa gaji 90 hari bermula dari tarikh bersalin jika tidak menggunakan kemudahan di atas. .

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN iv. CUTI KECEDERAAN ² Perintah Am 27 Bab C ‡ Anggota yang tercedera ketika menjalankan tugas layak mendapat cuti kecederaan setelah cuti sakit di bawah Perintah Am 17 telah habis di nikmati iaitu 180 hari Cuti Sakit Tambahan ini diberi bergaji penuh sehingga ke tarikh anggota akan pulih semula atau ke tarikh sehari sebelum anggota di bawah disarakan dari perkhidmatan Kelulusan cuti kecederaan ini adalah di bawah dibidang Kuasa Tertentu ‡ ‡ .

KUSTA DAN BARAH ± Perintah Am 30 Bab C ‡ Rawatan percuma dan pengecualian bayaran wad Jenis Penyakit Tibi Kusta / Barah Tibi / Kusta / Barah Tibi Kusta / Barah Kelulusan Ketua Jabatan Ketua Jabatan Ketua Jabatan Kuasa Tertentu Kuasa Tertentu Tempoh Bercuti 12 Bulan 24 Bulan Cuti Rehat @ 25 Hari 6 Bulan 12 Bulan Gaji Gaji Penuh Gaji Penuh Gaji Penuh Separuh Separuh . CUTI TIBI.CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN v.

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN v. CUTI TIBI. KUSTA DAN BARAH ± Kelayakan Cuti ‡ Cuti Sakit bergaji penuh tidak melebihi 24 bulan bagi barah dan kusta ‡ 12 bulan bagi tibi ‡ Semua cuti rehat yang ia berkelayakan ‡ Cuti Separuh gaji tidak melebihi 12 bulan ‡ Kelulusan tambahan kepada di atas oleh Kuasa Tertentu .

. CUTI TIBI.CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN v. ia hendaklah diberi rawatan percuma terus menerus termasuk pengecualian bayaran wad dalam hospital kerajaan. Kusta dan Barah berbalik semula setelah diberi faedah-faedah cuti di bawah faedahPerintah Am 31 pada bila-bila masa tidak akan bilaberkelayakan lagi mendapat faeda cuti itu sepenuhya. KUSTA DAN BARAH ² Penyakit Berbalik Penyakit Tibi. Walau bagaimanapun.

. separuh gaji atau tanpa gaji mengikut pertimbangan Kuasa Tertentu. KUSTA DAN BARAH ² Penyakit Berbalik ApaApa-apa cuti yang diperlukan lagi oleh pegawai setelah menghabiskan apa-apa baki cuti di apabawah Perintah Am 31 akan diluluskan oleh Kuasa Tertentu mengikut budi bicaranya sendiri setelah menimbangkan perakuan sebuah Lembaga Perubatan.CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN v. CUTI TIBI. Cuti-cuti ini boleh di beri Cutidengan gaji penuh.

KUSTA DAN BARAH ² Penyakit Berbalik PERHATIAN: Anggota yang mendapatkan rawatan penyakit tibi. kusta atau barah di hospital swasta hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada Kuasa Tertentu (Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan) untuk melayakkan anggota menikmati cuti sakit tibi. CUTI TIBI. .CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN v. kusta / barah.

Perintah Am 34 / 55 Bab C Anggota yang layak menikmati cuti ini: ‡ Beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam jawatan ‡ Yang berjawatan sementara yang telah berkhidmat tidak kurang dari 6 tahun secara berterusan .CUTI HAJI i. ii.

v.CUTI HAJI . iii.Yang berjawatan kontrak dengan syarat tidak pernah menggunakan kemudahan cuti ini sepanjang perkhidmatan tetap. iv. Tempoh cuti adalah 40 hari sahaja Sekali sepanjang perkhidmatan Kelulusan adalah Ketua Jabatan kecuali Pegawai Kontrak akan diluluskan oleh Kementerian .

CUTI TIDAK BEREKOD i. . Perintah Am 41 Bab C Latihan Pasukan sukarela (tidak lebih 30 hari + 2 hari bagi perjalanan) ii. Perintah Am 42 Bab C Latihan Khemah Tahunan Pertubuhan (maksimum 14 hari + 2 hari perjalanan) Perintah Am 43 Bab C Latihan Syarikat Kerjasama (Maksimum 2 bulan) iii.

Perintah Am 46 Bab C Sukan ² (Peserta. MesyuaratMesyuarat-mesyuarat yang dibenarkan ialah Mesyuarat Agong Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa sahaja. v.CUTI TIDAK BEREKOD iv. Perintah Am 45 Bab C Mesyuarat Persatuan Ikhtisas (tempoh mesyuarat + 2 hari perjalanan) ‡ Persatuan-persatuan yang di iktiraf oleh Ketua PersatuanPengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke masa. . lebih dari 30 hari. perlu diluluskan oleh Kementerian. jurulatih) ² maksimum 30 hari setahun. pegawai.

CUTI BERKURSUS i. Bagi tempoh perjalanan ke tempat belajar dan perjalanan balik selepas kursus mengikut jalan yang paling dekat. Perintah Am 36 Bab C Cuti diberi bagi tempoh kursus yang di ikuti termasuk akademi dan rehat yang jatuh dalam masa kursus itu. Bagi tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat di elakkan yang di sebabkan oleh urusanurusan-urusan perjalanan tempatan  .

Perintah Am 37 Bab C ‡ Cuti akademi menghapuskan cuti rehat ‡ Kursus yang lebih dari 12 bulan ² semua cuti rehat yang ada akan ditolak ‡ Kursus yang lebih dari 12 bulan ² anggota dianggap telah menghabiskan semua cuti rehat yang dia berkelayakan sebelum pergi berkursus .CUTI BERKURSUS ii.

Perintah Am 38 Bab C Cuti rehat selepas berkursus lebih dari 12 bulan ‡ Tempoh cuti selepas berkursus dihadkan sehingga 7 hari jika anggota masih mempunyai baki cuti rehat sebelum pergi berkursus. PERHATIAN: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1997 ‡ Telah memberikan kuasa kepada Ketua Setiausaha Kementerian untuk meluluskan kursus jangka pendek yang tempohnya 3 bulan atau kurang.CUTI BERKURSUS iii. . Bagi PPP kemudahan ini juga diberi jika mereka masih mempunyai baki cuti sambilan sebelum berkursus iv.

mertua. 3 Tahun 1995]    Kelulusan oleh Pengetua / Guru Besar Peruntukan hanya 7 hari setahun Bagi cuti yang tidak dapat dihabiskan akan luput dan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan Boleh juga di nikmati oleh Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak Ahli keluarga ² suami / isteri dan anak-anak anakpegawai itu sendiri Ahli keluarga yang rapat ² ibubapa. datuk dan nenek kepada suami / isteri PPP itu.CUTI SAMBILAN [Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. . adikadikberadik.

Untuk menziarahi ¶ahli keluarga / ahli keluarga yang rapat· sakit tenat / meninggal dunia ii. banjir dll) atau kemalangan yang menimpa iv. Dalam keadaan kecemasan (kebakaran. Menunaikan fardhu haji ² sekiranya cuti haji 40 hari tidak mencukupi .CUTI SAMBILAN Tujuan bercuti:bercuti:i. Untuk menyertai upacara atau perayaan agama yang di anuti oleh seseorang PPP iii.

Perkahwinan PPP / anak-anak mereka anakix.Perkahwinan viii. KPM. JPA atau JPN viii. Majlis Konvokesyen bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan atau ¶ahli keluarga· vii. . Menghantar ahli keluarga / rapat menunaikan fardhu haji x.Menghadiri temuduga perlantikan dalam Perkhidmatan Pendidikan yang di luluskan oleh SPP. vi. Mendaftar anak ke Institut Pengajian Tinggi / Sekolah Berasrama Penuh.CUTI SAMBILAN Tujuan bercuti:bercuti:v. Kursus suaikenal bagi kursus luar kampus.Menghadiri vii.