You are on page 1of 15

........... Obiectivele auditului intern.................................3..........................4 1....5 Organizarea auditului public intern în România.......................................................................................C.....................10 III................2............................................................................ Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii....11 III......4 I.........................4.....I............ 15 2 ...................... Competenţă şi conştiinţă profesională.........10 III.. Independenţă şi obiectivitate......................13 IV....................................................3................................................3 Tipuri de audit public intern..............................................P....................................2.................................4 I................I................................ Integritate..............2..................P...................2................A....8 Principiile aplicabile Compatimentului Audit Public Intern şi auditorului intern........A...............................................................1..........................6 II...............4 I.........11 III........................................................................... 2 Introducere.................2...........................................1........................Cuprins ....................................................................4 I...........7 II. Unitatea Centrală de Amortizare a Auditului Public Intern – U....................5....6 II.......................................................................................14 Bibliografie......................................... Rolul auditului intern..................1 Obiectivele compartimentului de audit public intern.......3 Rolul şi obiectivele auditului public intern..1....2........A............................................................. Compartimentul de Audit Public Intern din entităţile publice..................12 III..........2 Obiectivele misiunii de audit public intern........... Contravenţii şi sancţiuni.......... Confidenţialitate...... Comitetul de Audit Public Intern – C.............

care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor. în care enunţă punctele slabe identificate în sistem şi formulează recomandări pentru eliminarea acestora. care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. Standardul de management-control intern care defineşte activitatea de audit intern în cadrul entităţilor publice este Standardul 25 – Auditul Intern. • „Auditul Intern este o activitate independentă şi obiectivă. o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi opţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare. în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare. a controlului şi a proceselor de administrare. evaluând într-o abordare sistemică şi metodică procesele sale de management al riscurilor. perfecţionând activitatea entităţii publice.” • „Auditul Intern ajută această organizaţie să îţi atingă obiectivele. conform căruia entitatea publică înfiinţează sau are acces la o capacitate de audit. de control şi de guvernare făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea. de regulă.Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor Interni.” Auditul Intern public. • Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit. 3 . conform unor programe bazate pe evaluarea riscului. a căror activitate se desfăşoară. Cerinţele generale prevăzute de acest standard sunt: • Auditul public intern asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern al entităţii publice. având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern. care are în structura sa auditori competenţi. care evaluaeză şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. este definit ca „activitate funcţional independentă şi obiectivă. conform Legii 672/2002 privind auditul public intern. • Managerul dispune măsurile necesare. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică.

Să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente. Evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite şi examinarea impactului efectiv.Rolul şi obiectivele auditului public intern I.2 De a ajuta la entitatea publică atât în ansamblul cât şi în structurile sale prin intermediul opiniilor şi recomandărilor. 1. I.2. Rolul auditului intern Rolul auditului public intern este de a contribui la buna şi efectiva gestiune a fondurilor publice. unei misiuni de audit i se pot atribui următoarele obiective principale: • Asigurarea conformităţii procedurilor şi a operaţiunilor cu normele juridice. Să îmbunătăţească calitatea managementului. Să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corecte. Să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului. Să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea operaţiilor. programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a acestora. • 4 . Misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita sistemele de control din cadrul entităţii publice în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea politicilor.1 Obiectivele auditului intern Obiectivele compartimentului de audit public intern Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt: • • • • • • • I.2. Obiectivele misiunii de audit public intern În principal.1. Să gestioneze mai bine riscurile. Aportul compartimentului de audit public intern constă în promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv şi eficient în cadrul entităţii publice.2. a controlului şi auditului intern.

• Auditul de regularitate – reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. se desfăşoară şi următoarele tipuri de activităţi de consiliere: • Consultanţă. stabilirea cauzelor. eficace şi eficient. prin organizarea de cursuri şi seminarii. regulilor procedurale şi motodologice care le sunt aplicabile. destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem. gestiunea riscurilot şi controlul intern.3 Tipuri de audit public intern Tipurile de audit sunt următoarele: • Auditul de sistem – reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern.• • Evaluarea sistemelor de management şi control intern. necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora. gestiunea riscului şi controlul intern. destinate furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la mangementul financiar. reprezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora. determinarea consecinţelor. • Auditul performanţei – examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele. I. sub aspectul respectării ansamblului principiilor. Alături de activităţi de asigurare. cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic. Aport de plus de valoare şi îmbunătăţirea administrării entităţii publice. standard sau a unei prevederi normative. având ca scop identificarea obsatcolelor care împiedică desfăşurarea normală • a proceselor. Facilitarea înţelegerii. pentru identificarea deficienţelorşi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.2. Activitatea de consiliere se organizează şi se desfăşoară sub formă de: • Misiuni de consiliere formalizate. • Formarea şi perfecţionarea profesională. cuprinse într-o secţiune distinctă a planului 5 .

urmând a se desfăşura după procedurile specifice acestora. 6 . Organizarea auditului public intern în România II. numit de ministrul finanţelor publice.I.A. cu o competenţă profesională corespunzătoare.P.P. Elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern. schimburi curente de informaţii.I. Dezvoltă metodologiile în domeniul riscului managerial. realizate prin participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităţilor ca urmare a unei situaţii de forţă majoră sau altor evenimente excepţionale. realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinată. Dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern.I. Dezvoltă şi implementează proceduri şi metodologii uniforme. efectuate prin abordări sistematice şi metodice conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat ..1. este condusă de un director general.A. la reuniuni punctuale.P. • Misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale. în subordinea directă a Ministrului Finanţelor Publice.A. are următoarele atribuţii principale: • • • • • • Elaborează.C.A. şi să îndeplinească cerinţele Codului privind conduita etică a auditorului intern. U. bazate pe standardele internaţionale. urmând a se desfăşura după procedurile specifice acestora. Avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern. Directorul general este funcţionar public şi trebuie să aibă o înaltă calificare profesională în domeniul financiar-contabil şi/sau al auditului.A.P. inclusiv manualele de audit intern. • Misiuni de consiliere cu caracter informal.I.A.C. U.P.A. conduce şi aplică o strategie unitară în domeniul auditului public intern şi monitorizează la nivel naţional această activitate.A.A.C. cu avizul C.I. structurată pe compartimente de specialitate.C. Unitatea Centrală de Amortizare a Auditului Public Intern – U. În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se constituie U.anual de audit intern.

A.P..I. fac parte: • • • • • Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România.A.I.A.A. instrucţiunilor. Avizează numirea/destituirea şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice.I.I.C.A.A. Verifică respectarea normelor. Experţi în alte domenii de activitate.C. si contribuie la definirea strategiei şi îmbunătăţirea activităţii de audit public intern în sectorul public. iar modul de nominalizare a acestora se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului. pe baza rapoartelor primate. inclusiv din Comisia Europeană.P.. Profesori universitari cu specialiate în domeniul auditului public intern – 2 persoane. Efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. Cooperează cu autorităţile şi organizaţiile de control financiar public din alte state. respectiv contabilitate publică.P.C. este un organism cu caracter consultativ care funcţionează pe lângă U. Specialişti cu înaltă calificare în domeniul audituli public intern – 3 persoane.A.I.P. Directorul general al U. precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern de către compartimentele de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare. Membrii C.I. C. nu pot face parte din structurile Ministerului Finanţelor Publice. în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză. sisteme informatice – 4 persoane. Comitetul de Audit Public Intern – C. Cooperează cu Curtea de Conturi şi cu alte instituţii şi autorităţi publice din România.I.P.. În realizarea obiectivelor sale C.2. precum şi sinteze.A.A. II.P.• • • Dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activităţi i de audit public intern şi elaborează raportul anual.A.I.P.P. juridic.A.A. C. este condus de un preşedinte ales dintre membrii comitetului pentru o perioadă de 3 ani.P.I. Din componenţa C. cu excepţia directorului general al U. are următoarele atribuţii principale: 7 . • • • • Coordonează sistemul de recrutare şi de pregătire profesională în domeniul auditului public intern.

P.I. cu acordul entităţii publice de la nivelul ierarhic imediat superior. care nu sunt subordonate altor entităţi publice. auditul public intern se limitează la auditul de regularitate şi se efectuează de către compartimentele de audit public intern ale Ministerului Finanţelor Publice.3. Avizează planul misiunilor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. organul de conducere colectivă are obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern.A.P. schimbul de rezultate din activitatea propriu-zisă de audit. Dezbate şi emite o opinie asupra rapoartelor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale.C.I.• • • • • • Dezbate planurile strategice de dezvoltare în domeniul auditului public intern şi emite o opinie asupra direcţiilor de dezvoltare a acestuia. iar dacă acest compartiment nu se înfiinţează. în cazul altor entităţi publice. • Analizează acordurile de cooperare între auditul intern şi cel extern referitor la definirea conceptelor şi la utilizarea standardelor în domeniu. Compartimentul de Audit Public Intern din entităţile publice Compartimentul de audit public intern se organizează astfel: • Conducătorul instituţiei publice sau. • Conducătorul entităţii publice subordonate poate stabili şi menţine un compartiment funcţional de audit public intern. în domeniul auditului public intern.A. auditul entităţii respective se 8 . • Avizează numirea şi revocarea directorului general al U. Analizează importanţa recomandărilor formulate de audito rii interni în cazul divergenţelor de opinii dintre conducătorul entităţii publice şi auditorii interni. emiţând o opinie asupra consecinţelor neimplementării recomandărilor formulate de aceştia. Dezbate şi avizează raportul anual privind activitatea d e audit public intern şi îl prezintă Guvernului. II.C. precum şi pregătirea profesională comună a auditorilor.A. • La instituţiile publice mici. A. Dezbate şi emite o opinie asupra actului normativ elaborat de U.

cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice. cel puţin o dată la 3 ani. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. în cazul entităţilor publice subordinate. inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate. inclusiv din fondurile comunitare.A.C. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică. eficienţă şi eficacitate.P. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern. • • • • Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de căt re conducătorul entităţii publice auditate. • • Elaborează proiectul planului anual de audit public intern. Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt irmătoarele: • Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea. regularitate. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.A. economicitate. Plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale..I. cu avizul U. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate. prin atribuţiile sale. Raportează periodic asupra constatărilor. Acestea este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit.A. Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii publice. sau al organului ierarhic superior. cu avizul U.P. raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.I. precum şi la administrarea patrimoniului public. Compartimentul de audit public intern se constituie în subordinea directă a conducerii entităţii publice şi. nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern. Compartimentul de audit public intern auditează. pentru entităţile publice subordonate numirea/destituirea se face cu avizul organului ierarhic superior. următoarele: • • Angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată.C. precum şi despre consecinţele acestora.A. 9 .efectuează de către compartimentul de audit public intern al entităţii publice de la nivelul ierarhic imediat superior. inclusiv din fondurile comunitare.

• • • • • • • • Vânzarea. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme. Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii publice. gajarea. precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora. cu conducătorul entităţii publice. Sistemul de luare a deciziilor. Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia. cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. Principiile aplicabile Compatimentului Audit Public Intern şi auditorului intern III. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. Persoanele care sunt soţi. respectiv m odul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă. 10 . Alocarea creditelor bugetare. Sistemele de conducere şi control. realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acesteia. cu avizul conducerii Direcţei de Audit din cadrul MEdC. rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv. • Nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern ale entităţilor publice. Auditorii interni: • Nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soţi. Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi publice. Constituirea veniturilor publice. Independenţă şi obiectivitate Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor (imixtiunilor) externe începând de la stabilirea obiectivelor auditabile. rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv.1. Sistemele informatice.

a misiunilor de consiliere. 11 . În scopul evitării prejudicierii independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere. cu profesionalism şi integritate. conducătorii comparimentelor de audit intern vor asigura desemnarea de auditori şi supervizori diferiţi pentru efectuarea misiunilor de asigurare şi.3.2. respectiv. potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern. Auditorii interni: • • Trebuie să îşi îndeplinească misiunea cu onestitate. acţionând în conformitate cu prevederile legale şi cu cerinţele profesiei . Auditorii interni: • • Trebuie să folosească cu prudenţă informaţiile colectate în cadrul activităţilor lor şi să le protejeze . Această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. Integritate Integritatea auditorilor interni stă la baza încrederii şi credibilităţii acordate raţionamentelor profesionale pe care aceştia le folosesc în activitate. cu excepţia cazurilor în care o obligaţie profesională sau legală îi obligă să procedeze altfel. Trebuie să respecte legea şi să facă dezvăluirile cerute de lege. nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe. Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană. • Trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent.• Nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod. sau întrun mod care ar contraveni prevederilor legale sau ar aduce prejudicii obiectivelor legitime şi etice ale entităţii lor. conştiinciozitate şi responsabilitatii . III. Confidenţialitate Auditorii interni respectă valoarea şi proprietatea informaţiilor pe care le primesc şi nu dezvăluie informaţii decât pe baza autorizaţiilor necesare. Nu trebuie să folosească aceste informaţii pentru a obţine un beneficiu personal. III.

pot fi contractate servicii de expertiză/consultanţă din afara entităţii publice. îndemânare şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita responsabilităţile individuale. de a putea expune clar şi eficient obiectivele. Auditorii interni trebuie sa posede cunoştinţe. la nici o activitate ilegală şi sau să se angajeze în acte dezonorante. • Trebuie să respecte şi să contribuie la îndeplinirea obiectivelor etice şi legitime ale entităţii lor. de metode de analiză analitică. în mod conştient. mai ales: • • • • • Competenţă în vederea aplicării normelor. În scopul auditării unor proceduri specifice. Competenţă în ceea ce priveşte principiile şi tehnicile contabile. Competenţă şi conştiinţă profesională Pregătirea şi experienţa auditorilor interni constituie un element esenţial în atingerea eficacităţii activităţii de audit. Cunoştinţe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi frauda. misiunile de audit public intern vor fi încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii. constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern. Cunoaşterea principiilor de bază în economie. 12 . eşantioane statistice şi instrumente de control a sistemelor informatice. care să discrediteze profesia de auditor intern sau entitatea în care lucrează . III.4. în domeniul juridic şi în domeniul tehnologiilor informatice. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit. cu bună ştiinţă. nefiind în sarcina auditorilor interni investigarea acestora. Capacitatea de a comunica oral şi în scris. iar lucrările vor fi supervizate de către compartimentul de audit public intern contractant. Indiferent de natura lor.• Nu trebuie să ia parte. procedurilor si tehnicilor de audit. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de metodologii şi sisteme IT moderne.

Auditul public intern necesită adaptarea unui proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a programului de calitate. Programul trebuie să asigure că normele. Complexitatea şi importanţa domeniilor auditate. Pertinenţa şi eficacitatea procesului de gestiune a riscurilor şi de control. Costurile implementării unor controale suplimentare în raport cu avantajele preconizate. Acest proces trebuie să permită evaluări interne şi externe.5. instrucţiunile şi codul etic sunt respectate de auditorii interni. precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern. Evaluarea externă este exercitată de către UCAAPI prin: • Verificarea respectării normelor. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful compartimentului de audit public intern va elabora un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern. Auditorul intern trebuie să depună toate eforturile în decursul exercitării funcţiei sale şi să ia în consideraţie următoarele elemente: • • • • • Perioada de lucru necesară pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit. Evaluarea internă va permite depistarea insuficienţelor şi va întreprinde îmbunătăţirile necesare unei derulări corespunzătoare a viitoarelor misiuni de audit şi de a planifica activităţi de perfecţionare profesională. III. Probabilitatea existenţei erorilor.Sunt necesare organizarea unor sisteme de pregătire profesională iniţială şi permanentă. UCAAPI poate iniţia măsurile corective necesare în colaborare cu conducătorul entităţii publice în cauză. garantând calitatea rapoartelor de audit. Evaluarea internă presupune atât controale permanente privind buna funcţionare a auditului public intern cât şi controale periodice efectuate de către auditorii înşişi (autoevaluare). 13 . În acest sens auditorii interni au obligaţia de a participa la activităţi de pregătire profesională cel puţin 15 zile pe an/auditor. Şeful compartimentului de audit public intern examinează eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calităţii a misiunilor de audit sunt aplicate în mod satisfăcător. instrucţiunilor. iregularităţilor şi a unor disfuncţionalităţi semnificative.

precum şi neprezentarea lor spre avizare. IV. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac astfel: • • • De către reprezentanţii împuterniciţi din cadrul UCAAPI. Contravenţii şi sancţiuni Conform Legii 672/2002 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: • • • • • Încălcarea obligaţiei de a institui la nivelul entităţii publice structuri organizatorice funcţionale de audit public intern. Conform Legii 672/2002. implicat în activitatea auditată. Nerespectarea interni.• Avizarea de către UCAAPI a numirii/destituirii şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice. De către reprezentanţii împuterniciţi ai organului ierarhic superior. Încălcarea obligaţiei de a elabora norme de audit public intern specifice entităţii publice. prevederilor referitoare la numirea/destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern. Refuzul personalului de execuţie sau de conducere. în limitele sale de competenţă. la nivelul entităţii publice subordinate. De către reprezentanţii împuterniciţi de conducătorul entităţii publice. respectiv la numirea/revocarea auditorilor 14 . de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern. Încălcarea obligaţiei de a elabora proiectul planului de audit public intern.

Bibliografie 1. Actul intern de aprobare a Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul entităţilor publice 15 . 672 din 19 decembrie 2002 2. Legea Nr. Ordinul Nr. 38 din 15 ianuarie 2003 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern 3.