You are on page 1of 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

6

Analiza osnovnih Blekovih principa i kritički osvrt Oblik kaviteta u zavisnosti od veličine karijesne lezije Odstupanja od Blekovih principa u zavisnost od tehnologije materijala Preparacija jednopovršinskih kaviteta Preparacija kaviteta na više površina Zaštitne podloge Vrste i uloga matrice Izbor sredstava za privremeno zatvaranje kaviteta Gutaperka: indikacije, svojstva, način rada, indikacije za primenu Cinkoksid-eugenol: svojstva, način pripremanja, indikacije za primenu Cinkfosfatni cement: sastav, svojstva, priprema, indikacije za primenu Cink polikarboksilatni cement: sastav, svojstva, priprema, indikacije za primenu Glas jonomer cementi: sastav, svojstva, priprema, indikacije za pripremu Direktan način uzimanja otisaka za inlej Indirektan: indirektno-direktan način uzimanja otisaka za inlej Parapulpni kočići kao vrsta retencije Vrste materijala za stalne ispune Amalgam: sastav legure i uloga pojedinih metala na kvalitet ispuna Faktori koji utiču na kvalitet amalgamskih ispuna Korozija Amalgama: uzrok, posledice i profilaksa Armirani i dublirani amalgamski ispun: indikacije i način primene Štetno delovanje žive i mere prevencije u pripremi i aplikaciji amalgamskih ispuna Definitivna obrada amalgamskih ispuna Neophodna svojstva materijala za stalne ispune Kompozitni materijali: sastav i indikacije za primenu Kompozitni materijali: klasifikacija i osobine Značaj adhezivnih sredstava u primeni kompozitnih materijala Indikacije i kontraindikacije za primenu kompozita na zubima bočne regije Definitivna obrada kompozitnih ispuna

Pulpitis acuta purulenta 43. Polip pulpe i polip gingive: diferencijalna dijagnoza 47. Struktura apeksnog parodoncijuma i apeksne trećine korena zuba: njen značaj u endodontskoj terapiji 58. Sredstva za očuvanje vitaliteta pulpe 36. Osnovni zadatak opturacije: njen značaj i uloga u endodontskoj terapiji 7 . indikacije i način rada 63. Traumatsko oštećenje zubne pulpe 48. Parodontitis apicalis chronica egzacerbata 57. Nekroza i nekrobioza pulpe 49. Nekropulpoktomia . Degenerativne i atrofične promene pulpe 51. sredstva i način rada 34. Pulpitis acuta serosa 42.mortalna ekstirpacija: definicija.30. Klinička simptomatologija i radiološka dijagnoza hroničnih apeksnih parodontitisa 56.mortalna amputacija: definicija. Indirektno prekrivanje pulpe: indikacije. Direktno prekrivanje pulpe: indikacije. indikacije i način rada 60. Parodontitis apicalis acuta 54. Klasifikacija oboljenja pulpe i apeksnog paradoncijuma 38. Gangrenozno raspadanje pulpe 50. Indikacije i sredstva za trajnu desenzibilizaciju zuba 64. Izbor metode desenzibilizacije u lečenju ireverzibilnih oboljenja pulpe 65. Etipatogeneza oboljenja pulpe i apeksnog paradoncijuma 37. Indikacije i kontraindikacije endodontske terapije ireverzibilnih oboljenja pulpe i apeksnog parodonta 59. Anatomo-histološka struktura zuba i potpornog aparata 31. Analiza mogućnosti endodontske terapije u zavisnosti od starosnog doba i anatomorfoloških specifičnosti kanala 32. Nekropulpotomia . Pulpitis chronica aperta hiperplastika 45. Pulpitis chronica aperta ulcerosa 44. Biopulpotomija . Polpitis chronica clausa 46. sredstva i način rada 35. Jatrogeni faktori koji deluju na pulpo-dentinski kompleks 53. diferencijalna dijagnoza i izbor terapije 33. Parodontitis apicalis chronica 55. Biopulpektomia . indikacije i način rada 61. Diferencijalna dijagnoza oboljenja pulpe 40. Karijes profunda-reverzibilna oboljenja pulpodentinskog kompleksa dijagnoza. Klinički pregled: Anamneza objektivni pregled: dijagnostički testovi 41. indikacije i način rada 62. Značaj aseptičkog rada i način njegovog sprovođenja u endodontskoj terapiji 39.(vitalna amputacija): definicija. Medikamentna oštećenja zubnih tkiva 52.(vitalna ekstirpacija): definicija.

Petrović 8 . S. Karadžova. način lečenja Način rekonstrukcije endodontski lečenih zuba Literatura: . Mijušković. D. O. 74. 85. 80. 76. antiseptika. 68. D. 71. 84. instrumentacija i irigacija Vrste kanalskih instrumenata: njihova primena u endodonstkoj terapiji Metodi preparacije kanala korena zuba Izbor sredstava za irigaciju kanala tokom mehaničke obrade Medikacija kanala . izbor sredstava za interseansnu aplikaciju Uloga i indikacije za primenu pasti na bazi antibiotika. 83. D. 79. 67. 73. Kuburović i D."Materijali za zubne ispune" . Karadžova. Kuburović ."Preparacija kaviteta" . 69. 86. D. Ž. D. Kezele. Marković . 89. 88. Marković. Sedlecki. D. godine Autori: V. 82. Karadžova. Kolak. godina Autori: O. 72. 90.V dopunjeno izdanje. kalcijum hidroksida u medikaciji inficiranih kanala i periapeksnih lezija Odontometrija i njen značaj u endodontskoj terapiji Metode opturacije kanala korena zuba Komplikacije tokom endodontske terapije Indikacije i kontraindikacije endodontske terapije oboljenja pulpe i apeksnog parodoncijuma Indikacije i način rada u terapiji hroničnih apeksnih parodontitisa metod direktne periapeksne medikacije Indikacije za endodontsko-hirušku terapiju hroničnih apeksnih parodontitisa Trepanacija cavumu dentis kod sekutića i očnjaka Trepanacija cavumu dentis kod premolara Trepanacija cavumu dentis kod molara Principi preparacije pristupnog kaviteta Traumatska oštećenja zubnih tkiva-etiologija. 81. Kezele. 70. Kuburović. 78."Endodoncija" . M. 75. kortikosteroida.66. Filipović. 1996. D. Pajić i V. Anatomija kanalskog sistema po morfološkim grupama zuba Sredstva za punjenje kanala korena zuba i njegova svojstva Mehaničko-medikamentna obrada inficiranih kanala Terapija hroničnih apeksnih parodontitisa Hemijska sredstva u obradi teško prohodnih kanala Fos rut i mogućnosti lečenja Terapije akutnih apeksnih parodontitisa Osnovne faze rada u endodontskoj terapiji: trepanacija i eksploracija kanala Biomehanička preparacija kanala .1990. Kezele.1996.indikacije. godine Autori: O. D. podela.primarno ispitivanje prohodnosti. 91. 87. 77.