You are on page 1of 1
Bài thi TOEIC th mi n phí c t ch c th t i tr s chính c a vi n ETS (Hoa K ) t i s tho i : 08. 39292633. ng xuyên t 3 i Tr ng Tây B cM , và thi chính th i c n ng 3/2, ph ng 11, qu n 10, Tp. HCM.