You are on page 1of 1

VTS Nis II grupa

Osnovi elektrotehnike 1 Novembar 2010

1. noRavan vazdušni kondezator, čije je rastojanje između elektroda d, ima kapacitivnost C0. Između elektroda se ubacuje pločica relativne dielektrične konstante r i debljine d/2. Odrediti relativnu dielekitrčnu konstantu pločice tako da kapacitivnost novodobijenog kondezatora bude C=1.6C0. 2. Cilindrični kondezator poluprečnika elektroda a=0.8 mm i b=5mm, i dužine L=12 m, ima dielektrik iz dva dela kao na slici. Dielektrik čiji r =5 ispunjava ¼ medjuelektrodnog prostora, dok, drugi dielektrik sa r =2 ispinjava ¾ međuelektrodnog prostora. Izračunati podužnu i ukupnu kapacitivnost kondezatora kao i njegovu energiju ako je kondezator priključen na napon U=100V. r2 b a r1

3. Ravan vazdušni kondezator, površine elektroda S i rastojanja između njih d, priključen je na izvor napona U. Posle opterećivanja kondezatora , rastojanje između elektroda se poveća na d’=2d, ne isključujući pri tome izvor. Izračunati opterećenje kondezatora i intezitet električnog polja, kao i energiju pre i posle razmicanja elektroda, ako je poznato: S=70x70 cm2, d=0.5cm, U=5kV. 4. Izvesti izraz za kapacitivnost cilindričnog kondezatora. 5. Objasniti pojam ekvipotencijalnih površina. 6. Za sistem nalektrisanja sa slike odrediti intezitet vektora E u tački A ako je poznato: Q1=10 pC, Q2=5pC, a=1m Q1 Q2 A a a