You are on page 1of 85

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ..................................................................... 4
1.1

2.

Влизане в системата .............................................................................................................4

НАЧАЛО........................................................................................................... 7
2.1

Справки в меню Начало .......................................................................................................7

2.2

Системни функции в меню Начало .................................................................................8

2.2.1

Смяна на потребителско име ............................................................. 8

2.2.2

Смяна на парола ................................................................................ 9

2.2.3

Редактиране на личните данни .........................................................10

2.2.4

Сертификати - УЕП...........................................................................11

2.3

Работа със сертификат ....................................................................................................... 15

2.3.1

Съхраняване на сертификат върху преносим носител ......................15

2.3.2

Прехвърляне на сертификат от преносим носител в компютъра, от
който ще нареждате плащания .........................................................21

2.3.3
3.

СМЕТКИ .........................................................................................................32
3.1

Справки в меню Сметки .................................................................................................... 33

3.1.1

Справки по салдо ..............................................................................33

3.1.2

Справки за движения по сметка.......................................................36

3.1.3

Справки по Салдо във валута ...........................................................38

3.2

Системни функции в меню Сметки............................................................................... 40

3.2.1
4.

Изтриване на сертификат .................................................................30

Преименуване на сметки ..................................................................40

ПРЕВОДИ .......................................................................................................41
4.1

Нареждане на превод ......................................................................................................... 44

4.1.1

Създаване на Образец на плащане ...................................................47

4.1.2

Създаване на Регулярно плащане .....................................................47

4.1.3

Съхраняване на Контрагент..............................................................48

4.1.4

Видим за всички ...............................................................................48

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

2 / 85

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

5.

6.

4.2

Подписване на превод ...................................................................................................... 49

4.3

Изтриване на превод .......................................................................................................... 52

4.4

Заявяване на суми за теглене на каса ........................................................................... 53

4.5

Нареждане на <масово плащане> и <плащане заплати> .......................................... 55

4.5.1

Масово плащане ................................................................................55

4.5.2

Плащане на заплати ..........................................................................57

4.6

Валутен превод .................................................................................................................... 58

4.7

Бюджетен превод ................................................................................................................ 67

4.7.1

Създаване на Образец на плащане ...................................................70

4.7.2

Създаване на Регулярно плащане .....................................................70

4.7.3

Съхраняване на Контрагент..............................................................71

4.7.4

Видим за всички ...............................................................................71

4.8

Вътрешнобанков валутен превод.................................................................................... 72

4.9

Справки в меню Преводи ................................................................................................. 74

4.10

Системни функции в меню Преводи ........................................................................... 76

4.10.1

Контрагенти ......................................................................................77

4.10.2

Регулярни плащания .........................................................................78

4.10.3

Образци ............................................................................................78

Валута ............................................................................................................79
5.1

Справки в меню Валута ..................................................................................................... 79

5.2

Системни функции в меню Валута ............................................................................... 80

КАРТИ ............................................................................................................81
6.1

7.

Справки в меню Карти ....................................................................................................... 82

КРЕДИТИ .......................................................................................................83

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

3 / 85

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

1. ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ
1.1 Влизане в системата
Чрез бутон
“Internet Explorer Browser“ избирате интернет адреса на Юробанк И ЕФ
ДЖИ България: http://www.postbank.bg/

Кликвате върху

, отваря се страница за Интернет банкиране.

Фигура 1
В десния край на страницата се намира линка за Вход в системата Интернет Банкиране:

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

4 / 85

който се получава на e-mail адреса посочен при регистрацията след въвеждане на потребителско име и парола. която сте получили при регистрацията си в клон на банката. потвърждавате. системата ви изисква и Ключ за активиране. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 5 / 85 . Въвеждането на този код е еднократно! Друг начин за бърз достъп до страницата за Интернет Банкиране от основния екран е чрез полетата в левия край на екрана : . след което се отваря основния екран на ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. След въвеждането му отново се въвеждат потребителско име и парола. където въвеждате потребителското си име и паролата. въвеждате паролата си. При първото ви влизане като потребител на Интернет Банкиране. кликнете върху полето „ВХОД”. В полето В полето С бутон въвеждате потребителското си име. Отваря се основния ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. след въвеждането на потребителското ви име и парола. Отваря се екран.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Ако вече сте регистриран потребител. кликвайки върху екран: или с натискане на Enter от клавиатурата. и потвърждавате. където да въведете Потребителското име и парола от Скреч картата.

Главните менюта предлагат следните подменюта: Системни функции.справки за сметки.2. [Сесии] – дава информация кога сте ползвали e-banking. [Комунални] – съгласия за директни плащания на комунални услуги(разработва се). [Бюджетни сметки] – (разработва се). [Преводи] . визуализират се съобщения към потребителя. ако банковия клиента има такива. осигуряващи бърз достъп до съответната информация.информация за сметки на банковия клиента. [Кредити] . [Сметки] . разположени в ляво на екрана при избор на дадено меню.информация за котировките на валути.информация за кредитни сделки. справки за валутни курсове. [Карти] – информация за банкови карти и лимитите по тях. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 6 / 85 . потребителят има достъп до основните менюта [Начало] . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.справки и нареждане на преводи. [Валута] . Бързи бутони - .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Фигура 2 От основния екран на на системата: –фиг.

сметки и валути.фиг.1 Справки в меню Начало “Бързите бутони” . съдържащ сметките на банковия клиента и салдата по тях: Кликвайки върху се отваря екран.5 . информация за валутни курсове на ПБ. а също така и съобщения от администраторите на системата. Фигура 5 2. съдържащ информация за котировките на основните валути: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. НАЧАЛО От меню [Начало] може да получите информация за салда по Вашите сметки. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 7 / 85 .осигуряват възможност за бърз достъп до съответната информация .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 2. Кликвайки върху се отваря екран. които се появяват в средата на екрана.

2.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Предоставя възможност за преглед на движението по сметки.2 Системни функции в меню Начало Системата предлага следните функции: Системни функции: виж точка 2. в полето – [Системни функции].2. Предоставя допълнителна информация за валутните курсове.УЕП Пощенска Банка Ви препоръчва да промените служебно издадените Ви потребителско име и парола още в началото.1 Смяна на потребителско име виж точка 2.2 Смяна на парола виж точка 2.2.2.2.2.1 Смяна на потребителско име За целта от основния екран –фиг.4 Сертификати . 2. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 8 / 85 . като Ви прехвърля към основния екран на меню Валута.3 Редактиране на личните данни виж точка 2. като Ви прехвърля към основния екран на меню СМЕТКИ. 2. Активирате [Смяна на потр. Дава възможност за справка към определена дата.име] Отваря се екран: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

където въвеждате старата и новата парола в съответните полета: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.2.2 Смяна на парола От основния екран – фиг. в полето – [Системни функции] Активирате [Смяна на парола]: Натискате Потвърди за да активирате промяната: Отваря се екран.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ В поле Ново потребителско име въвеждате удобно потребителско име Кликвате върху Появява се екран - За предпочитане е. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 9 / 85 .2. когато променяте потребителското си име да използвате букви на латиница (в случай че се наложи да влезете в системата от компютър. на който няма инсталирана кирилица). 2.

3 Редактиране на личните данни Активирате [Редактиране на личните данни] Отваря се екран: След като въведете промените в личните си данни.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Новата Ви парола трябва да е минимум 8 символа и задължително да съдържа малки букви. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. големи букви и цифри(специални знаци)! 2. кликнете върху появява съобщението . На екрана се . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 10 / 85 .2.

според това какъв браузър ползвате (Internet Explorer/Mozilla Firefox) и каква е операционната система инсталирана на компютъра ви (Windows XP/Windows Vista).4 Сертификати . До тогава може да ползвате всички справки в системата. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 11 / 85 .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 2. но не може да нареждате преводи. След като сте избрали желания тип сертификат се появява съобщението: Потвърждавате с .2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Отваря се екран: Маркирате какъв сертификат искате.УЕП].УЕП Активирате [Сертификати . Появява се съобщение: Сертификатът Ви ще бъде активиран най-късно на следващия работен ден.

трябва да влезете в Tools / Internet Options: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. За целта активирате функция [Сертификати-УЕП] 2. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 12 / 85 . Потвърждавате с сертификата. от който ще работите в системата ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. което изисква потвърждение сертификатът да бъде съхранен във Вашия компютър. Появява се съобщение. 1. Необходимо е да рестартирате браузъра за да се активира За да видите Вашия сертификат.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ След като бъде активиран сертификатът Ви следва да го съхраните в компютъра. 3. . Отбележете какъв сертификат сте си заявили и кликнете върху Install.

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 13 / 85 .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

съхранени във Вашия компютър Фигура 4.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Кликвате върху меню Content – появява се екран. за да отворите екрана със сертификатите. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 14 / 85 . Фигура 4 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. на който кликвате върху бутон .

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 2. както и в други случаи. където е съхранен сертификатът Ви. след което кликвате върху бутон . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 15 / 85 . годишна отпуска.1 Съхраняване на сертификат върху преносим носител За да видите Вашия сертификат. 2.3 Работа със сертификат Може да Ви се наложи да извършвате плащания по време на командировка. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. За целта трябва да носите със себе си сертификата за достъп в системата ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ.3. трябва да влезете в Tools / Internet Options Отваря се екран. в който кликвате върху меню Content. когато сте далече от своя персонален компютър.

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран със сертификатите. Отваря се екран: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. който искате да съхраните на преносим носител: Кликвате върху . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 16 / 85 . Маркирате сертификата. съхранени във Вашия компютър.

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 17 / 85 .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Кликвате върху Потвърждавате с . Появява се следващ екран: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Отваря се екран: .

Желателно е паролата да бъде най-малко 6 символа (букви на латиница и цифри): Кликвате върху . чрез който трябва да укажете къде и под какво име ще съхраните сертификата. Отваря се екран.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Кликвате върху за да продължите. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 18 / 85 . Появява се екран. който изисква да зададете парола за ползване на сертификата. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 19 / 85 . където ще съхраните сертификата. за да активирате съхраняването. Отваря се екран. в което ще бъде съхранен сертификата и под какво име. в който в поле Save in – трябва да изберете съответното дисково устройство. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В поле File name – изписвате името. Появява се екран. Кликвате върху . за да продължите по-нататък. в който се изписва устройството.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ За целта кликвате върху . под което ще съхраните сертификата. Кликвате върху .

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран. касаеща прехвърлянето на сертификати. внимателно прочетете частта. Ако по невнимание изтриете Вашия сертификат преди да го съхраните на носител. Потвърждавате с бутон . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 20 / 85 . ще се наложи да подадете заявка към банката за повторно издаване на сертификат. за да финализирате записването на сертификата. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Моля. че сертификатът е записан успешно: кликвате върху . който Ви дава информация за копието на сертификата. Появява се съобщение.

трябва да влезете в Tools / Internet Options Отваря се екран.2 Прехвърляне на сертификат от преносим носител в компютъра.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 2. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 21 / 85 .3. след което кликвате върху бутон : ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. от който ще нареждате плащания За да проверите какви сертификати има в компютъра. от който ще извършите нареждане на плащания. в който кликвате върху меню Content.

които са съхранени в съответния компютър: За да добавите вашия сертификат кликвате върху бутон Кликвате върху . Отваря се екран: . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. за да продължите.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран със сертификатите. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 22 / 85 .

Маркирате сертификата и кликвате върху . Отваря се екран. чрез който указвате устройството . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 23 / 85 .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. чрез който трябва да укажете от кое устройство ще копирате Вашия сертификат и как се казва файла. За целта кликвате върху бутон където се намира носителя.

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 24 / 85 . Този екран предоставя възможност да зададете парола. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Продължавате с бутон .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Системата зарежда пътя до файла със сертификата. Тъй като няма да работите от своя персонален компютър следва да предприемете някои мерки за сигурност. която системата да изисква при всяко подписване чрез Вашия сертификат.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ За целта въвеждате парола в поле Password. Продължавате с бутон . Отваря се екран. По подразбиране е маркирана първата възможност – не я променяйте. Активирате първото прозорче под поле Password. чрез който указвате къде да бъде съхранен вашия сертификат. автоматично сертификатът Ви ще бъде съхранен на стандартното за съхранение място. както е показано на екрана по-долу: Продължавате с бутон . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 25 / 85 . За предпочитане е тя да бъде най-малко от 6 символа (букви на латиница и цифри).

Потвърждавате с бутон . който Ви уведомява. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 26 / 85 . Отваря се следващ екран.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран. за целта кликвате върху . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. който съдържа основна информация за Вашия сертификат. Желателно е да го промените на високо ниво на защита. че автоматично е заложено средно ниво на защита на Вашия сертификат.

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран.Medium. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 27 / 85 . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. в който може да промените нивото на защита на Вашия сертификат. както е показано на следващия екран: Продължавате с бутон . Автоматично системата предлага средно ниво на защита . Маркирате първата възможност – High – високо ниво на защита.

В поле Confirm: въвеждате повторно паролата. в който е съхранен Вашия сертификат. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В поле Password: въвеждате парола на сертификата. Желателно е паролата да се състои най-малко от 6 символа (букви на латиница и цифри). Кликвате върху бутон . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 28 / 85 . който изисква да въведете: В поле Password for: името на файла.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран.

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран: Потвърждавате с бутон успешно. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 29 / 85 . . че сертификатът Ви е прехвърлен В прозореца със сертификатите се появява и Вашия: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Появява се съобщение.

в който кликвате върху меню Content. За да изтриете Вашия сертификат от компютъра. след което кликвате върху бутон : ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. след като приключите .3 Изтриване на сертификат В случай. трябва да влезете в Tools / Internet Options Отваря се екран. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 30 / 85 . чрез който сте извършили нареждане на плащания. че сте нареждали плащания от чужд компютър.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 2.не забравяйте да изтриете Вашия сертификат.3.

които са съхранени в съответния компютър: Маркирате Вашия сертификат.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Отваря се екран със сертификатите. което изисква да потвърдите изтриването на сертификата: Потвърждавате с фигурира: . В екранът със сертификатите. Появява се съобщение. както е показано на екрана по-горе и кликвате върху бутон . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 31 / 85 . Вашият сертификат вече не ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

цифрен код . USD и др.). ІІ-ри ред: IBAN-идентификационния код на сметката.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 3.). СМЕТКИ От меню [Сметки] може да получите необходимата информация за Вашите сметки . закрит). движение. Информацията е представена в следните полета: І-ви ред: Име на сметка (което сте задали на сметката и може да го промените – Виж системна функция в меню СМЕТКИ – Преименуване на сметка). суми наредени като валутни преводи и др. депозитна. Разполагаемост – Сумата. с която реално разполагате (разлика между салдото и блокираните средства).разплащателна). Блокирани – отразява сумата на блокираните средства (минимални салда. Дата – текуща счетоводна дата. Номер на сметката – старият 10. Ако кликнете върху името на избрана сметката (в случая . Тип сметка (разплащателна. Салдо – наличност по сметката.салда. Фигура 22 В централната част на екрана се визуализира основна информация за сметките на банковия клиент.). ДДС и др. Вид валута (BGN. спестовна. се представя допълнителна информация за сметката: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 32 / 85 . EUR. Статус (действащ.

 Маркирате сметката Кликвате върху бърз бутон . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 33 / 85 . Генерираната справка може да бъде съхранена в съответния формат . информация е за последния работен ден.1 Справки в меню Сметки 3. за която искате да направите справката (Фигура 22). Появява се прозорец: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. За целта: . където следва да зададете параметрите на справката.1.по Ваше желание.отваря се екран. за да съхраните справката в съответния формат. Системата предлага три възможности: Справка за текущо състояние – Ако генерирате справката в почивен ден.1 Справки по салдо Дава възможност да се генерират справки за салдо по определена сметка към определена дата или период.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 3. За целта трябва да кликнете върху някоя от иконите.

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Ако желаете да запазите файла на компютъра натискате бутона чрез който указвате къде да бъде съхранен файла: . ОГИИ. В . Системата сама задава име на файла – report – по желание може да го промените. Ако желаете да отворите файла без да го запазвате на компютъра натискате бутона . Отваря се екран.xls формат файла се отваря с програмата Microsoft Office Excel и изглежда по следния начин: Справка към определена дата – дава възможност за генериране на справка към дата по Ваш избор. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Д БЪЛГАРИЯ АД 34 / 85 . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

предходен месец . Справка за период от време – дава възможност за генериране на справка към зададен период по Ваш избор. Кликвате върху полето с датата в синьо. . Генерираната справка може да бъде съхранена в съответния формат . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.по Ваше желание.следващ месец . Кликвате върху справката. както е показано на екрана. както е показано на екрана.предходна година .следваща година Кликвате върху за генериране на справката.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Маркирате полето – “към дата”. отваря се календар.“за период”. по вече описания начин по-горе. Маркирате полето . Избирате граници на периода. където намирате и маркирате желаната от Вас дата. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД за генериране на 35 / 85 .

за която искате да направите справката (Фигура 22).ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Фигура 33 3. както и плащания наредени чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. за която да извикате справка.2 Справки за движения по сметка Дава възможност да с е генерират справки за движения по дадена сметка към определена дата или период. Информацията обхваща всички движения по сметката: получени преводи.1. Справка за последните “Х” движения – системата автоматично задава последните 10 движения.отваря се екран. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 36 / 85 . вноски и тегления на каса. Гореспоменатите справки могат да бъдат детайлизирани още и по: Тип на операцията – по подразбиране системата е настроена да генерира справки за всички операции. Маркирате сметката Кликвате върху бърз бутон . В полето (Тип) може да изберете определен тип операция. Справка за период от време – дава възможност за генериране на справка към зададен период по Ваш избор. Системата предлага три основни възможности: Справка към определена дата – дава информация за движенията по определена сметка към маркираната дата. плащания наредени в банката. където следва да зададете параметрите на справката. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. но ръчно може да промените цифрата по Ваш избор. За целта: .

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 

Контрагент - изписвате името на фирмата/ лицето, от което очаквате постъпления; 
Сума на операцията - дава възможност да търсите операция по нейната сума: 
Детайли

Фигура 44 – съдържа основна информация за всяко плащане;

Фигура 55 – съдържа допълнителна информация за всяко плащане.

Фигура 4

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

37 / 85

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

Фигура 55

3.1.3 Справки по Салдо във валута
Дава възможност за генериране на справки за сумарно салдо по маркирана от вас сметка към
определена дата. Сумарното салдо може да бъде приравнено към една или няколко вида
валути. За целта: Кликвате върху бърз бутон
(Фигура 22) - отваря
се екран, където следва да зададете параметрите на справката. Системата предлага следните
възможности:

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

38 / 85

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 

Избор на дата: 

Избор на валути – чрез бутоните
и
намирате желаната валута и я маркирате,
както е показано по-долу (GBP/ EUR),
въвеждате я в екрана вдясно чрез бутон

.

- служи за изтриване на някоя от вече избраните валути (GBP/ EUR).

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

39 / 85

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

3.2 Системни функции в меню Сметки

Фигура 67

3.2.1 Преименуване на сметки
От основния екран в меню СМЕТКИ, системата предлага
функцията “Преименуване на сметка”.
Името на сметката е изписано в син цвят. Стандартно това е 10-цифрения номер и вид валута на
сметката. За Ваше удобство може да зададете текстово име на сметките си. Номерът на сметката е
изписан отново след името и. За целта: 

Кликнете върху функция

, отваря се екран:

Фигура 7 

Кликвате в поле
преименувате

на реда, на който се намира сметката, която ще

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

40 / 85

• Днешни преводи – генерира справка за всички наредени преводи с текуща дата.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 1) Отваря се следния екран: 2) В полето кратко име. Фигура 20 В централната част на екрана се визуализира основна информация за преводите на банковия клиент в зависимост от избрания от падащото меню статус (днешни. записвате новото име 3) Отваря се екран за повторно потвърждение 4. ПРЕВОДИ От меню [Преводи] може да нареждате преводи от Вашите сметки. както и да получавате необходимата информация относно инициирани/ извършени плащания. неизпратени): • Преводи със статус за подпис и изпращане – генерира справка за всички налични преводи с такъв статус. за подпис и изпращане. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 41 / 85 . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

 Събиране на подписи . Ако желаете създайте подобен и го изпратете .обработва се в момента . Отказан от клиента . За подпис и изпращане кликнете върху "Подпиши" и "Изпрати".Краен статус (такъв превод не е изпратен към банковата система по технически причини и няма да бъде изпратен отново).Краен статус. Изключение правят някои валутни преводи. които подлежат на допълнителна обработка. • Дата и час – на иницииране на превода. Отхвърлен . Такъв превод не се изпълнява и обработва. Създайте подобен превод и го изпратете отново. Заключен (в опашката) . за които са необходими допълнителни документи и Масовите плащания.). докато не се подпише и изпрати за обработка от банковата система.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • Неизпратени преводи – генерира справка за всички неизпратени преводи. обмен на валута и др. Банковата система е обработила и отхвърлила този превод.Преводът е обработен и записан в банковата система.Временен статус . • Сума на превода. Проверете наличността си по сметка за датата атата на изпълнение на превода.проверете статуса малко попо късно. • Икони: създаване на подобен превод редактиране на превода изтриване на превода подписване на превода изпращане на превода ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. служебно се отхвърля. Информацията за всеки превод е представена в сл следните полета: І-ви ред: • Номер на превода (в синьо). Ако за това време банковата система не го обработи.Преводът Преводът изчаква обработка от банковата система. • Статус на превода: Успешно изпратен . Без ефективно о отражение тражение по салдото и разполагаемостта на вашата сметка. • Тип на превода (кредитен кредитен превод. С изтекъл срок на валидност . директен дебит. В общия случай е генерирано е движение по Вашата сметка. Неуспешно изпратен ..Краен статус (такъв превод не формира движение по вашата сметка). ОГИИ.Първоначално състояние на превод.Краен статус (такъв превод не формира движение по вашата сметка). ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Д БЪЛГАРИЯ АД 42 / 85 . превод към бюджета. Чака за изпълнение . В този статус превода може да престои максимум през работния ден зададен като дата на изпълнение. Създайте подобен превод и коригирайте грешните данни. Проверете причините за отхвърлянето от меню Преводи .справки.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Ако кликнете върху поле номер на превода – се отваря екран с документа на самото плащане.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ ІІ-ри ред: • Номер на сметката и име на платеца. • Номер на сметката и име на получателя. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 43 / 85 .

• Директен дебит. • Към бюджета . инициирани в един и същ момент от време. Системата предлага следните възможности: Натискате • Кредитен превод .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 4. • Теглене на каса . • Плащане заплати – масово плащане само на заплати с подписана декларация за платени осигуровки. • Валутен превод .1 Нареждане на превод От основния екран на меню [Преводи] – фигура 20. кликвате върху бърз бутон . което искате да извършите.нареждане за незабавно инкасо.нареждане на превод към бюджетна сметка.нареждане на заявка за теглене на каса. • Бюджетен превод – нареждане между две бюджетни предприятия.нареждане за безкасова покупко-продажба. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 44 / 85 . • Вътрешнобанков валутен превод – нареждане за валутен превод в рамките на банката.нареждане за незабавно инкасо от НОИ.нареждане за валутен превод.НОИ . • Обмен на валута .отваря се екран.нареждане на група от еднородни по форма плащания. • Директен дебит . където следва да изберете вида на плащането.нареждане за директен превод (само в лева). • Масово плащане . за да се отвори екран за попълване атрибутите на превода: Фигура 82 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

в това поле указвате крайната дата. които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. от която да се извърши плащането. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. • Ако желаете превода да бъде излъчен през RINGS в полето (Платежна система) трябва да маркирате Рингс • . които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ + допълнително въведените от потребителя Контрагенти. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 45 / 85 .като чакащо да бъде подписано и изпратено за осчетоводяване към банковата система.дава възможност за избор на сметка. • . След като изберете някоя от наличните сметки – системата попълва автоматично данните отдолу.в това поле указвате дата. Пояснения. След като изберете някоя от наличните сметки. Попълвате съответно полета: Сума. на която желаете да бъде изпълнено плащането. Основание. ВНИМАНИЕ! В случай. към която да се извърши плащането. Ако искате да извършите плащане към нова сметка – трябва ръчно да въведете данните в полетата IBAN и Име. но само в рамките на указания срок на валидност. системата попълва автоматично данните отдолу. то преводът ще бъде изпълнен с вальор датата на подписване и изпращането му към банковата система.дава възможност за избор на сметка. Системата предлага всички сметки на банковия клиент. че плащането не бъде подписано и изпратено в рамките на посочената дата за изпълнение. В полето Получател бутон . до която инициирано плащане се поддържа в системата .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ В полето Платец бутон . Автоматично системата предлага всички сметки на банковия клиент.

Фигура 105 . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • . • Съхраняване на контрагент.този бутон показва плащането във формата на съответния документ по БУС (Банков унифициран стандарт) Фигура 94 • Секция Запази като . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 46 / 85 . • Видим за всички.предлага следните възможности: • Създаване на образец на плащане. • Създаване на регулярно плащане.

шаблон и да се използва в бъдеще.1.Фигура 105. За целта след като попълните платежното нареждане. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 47 / 85 . в който регулярно де се извършва плащането.2 Създаване на Регулярно плащане Чрез тази функция системата Ви осигурява автоматично генериране на плащане в точно определен повтарящ се момент от време.Фигура 105 .1 Създаване на Образец на плащане Тази функция на системата предоставя възможност даден документ да бъде съхранен като образец.1. След което трябва да определите периода на извършване на плащането. Съхраненият образец се зарежда от падащото меню отдясно на типа превод: 4.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Фигура 105 4. Системата предлага 2 възможности: В полето с дните на седмица – избирате ден. За целта трябва да маркирате предвиденото поле . на която регулярно да се извършва плащането. трябва да: • маркирате предвиденото поле • въведете име на образеца Съхранявате с бутон . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. . В полето с дните на месеца – избирате дата.

че след натискане на ще бъде генерирано плащане. този знак е активиран при инициирането на всякакъв вид превод. то да бъде генерирано в системата. 4.Фигура 105. За целта трябва да маркирате предвиденото поле Съхранявате с бутон . показва колко дни след това ще се поддържа в системата.4 Видим за всички Тази функция на системата дава възможност съхранения контрагент да бъдат видими за всички потребители към дадения банков клиент.ако генерираното регулярно плащане не бъде подписано в срок (указаната датата на изпълнение). За целта трябва да кликнете върху бутон в поле . но няма да се активира (да бъде създадено) на посочената дата.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • . Той означава.3 Съхраняване на Контрагент Тази функция на системата дава възможност да бъдат съхранени попълнените данни за получател в превода. 4.отваря се лист със съхранените Контрагенти – маркирате желания от Вас. • .1.1.тук определяте колко дни преди зададената дата за изпълнение на регулярното плащане. Съхранявате с бутон . В противен случай регулярното плащане ще съществува в списъка от регулярни плащания. По-късно данните могат да бъдат зареждани автоматично в екрана за иницииране на превод. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 48 / 85 . . НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да поставите маркер в полето . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

За целта потребителят влиза в меню (ПРЕВОДИ).ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ В случай. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 49 / 85 . където на екрана веднага се появяват всички преводи чакащи подписване и изпращане. Фигура 116 • Ако кликнете върху номера на превода . то трябва да бъде подписано от съответните потребители (с права на подпис) и изпратено към банковата система. 4.може да прегледате самия документ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. че искате само да запишете превод Образец/ Регулярно плащане. директни дебити.2 Подписване на превод След като бъде създадено едно плащане/превод. валутен превод) се извършват по аналогичен на вече описания начин. Нареждането и на другите видове плащания (към бюджета. без да го излъчвате след това следва да деактивирате полето . обмен на валута.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Ако при прегледа забележите. . че е допусната грешка при въвеждането на документа може да: извършите корекция – от бутон Редакция откажете плащането – от бутон Откажи . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 50 / 85 .

което изисква да потвърдите създаването на Вашия електронен подпис за подписване на превода. в който се виждат всички сертификати инсталирани на компютъра. Потвърждавате с . превода. може да маркирате полето – както е показано на екрана по по-долу: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Подписване: • Кликвате върху икона - • Появява се прозорец. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Д БЪЛГАРИЯ АД 51 / 85 . Ако за в бъдеще желаете да не се появява втория екран за потвърждаване създаването на електронния Ви подпис. което изисква да потвърдите използването на вашия ключ за подписването подписванет на (подпиши). Изберете вашия сертификат (потребителското име и името на чието лице е сертификата трябва да съвпадат): • Появява се системно съобщение. Потвърждавате с • . Появява се системно съобщение. ОГИИ.

характеризиращ превода фигурира икона възможно при и подписи”: .се отваря екран. Когато даден превод не е подписан този екран е празен: • Ако всичко е наред – кликвате клик върху за изпращане. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Д БЪЛГАРИЯ АД 52 / 85 . след което в поле Статус се появява червен надпис.3 Изтриване на превод Превод може да бъде изтрит или отказан.откажи. Това е статус “Събиране на ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. в който се визуализира Вашия електронен подпис. ОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ След подписване на превода в поле Статус се появява надпис в червено: Ако кликнете върху . когато на реда.. че плащането е изпратено за обработка: 4.

чрез последствие тегленето на каса.4 Заявяване на суми за теглене на каса Кликвате върху – отваря се екран: Фигура 127 • . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 53 / 85 . което ще изтегли сумата. от която ще извършите в изберете където ще ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. • Финансов център . извършите тегленето: изберете сметката. по Ваше желание може да укажете лицето.не е задължително за попълване.чрез финансовия център. • .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 4.

• В поле подадена към банковата система. указана в поле Дата на изпълнение. • В поле час на създаване на заявката.системата автоматично попълва дата и . до която заявката ще фигурира в системата ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. на която заявката да бъде . • В полето .указвате дата. ако заявката не бъде подписана и изпратена към банковата система до датата. . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 54 / 85 .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • Сума – попълвате сумата.визуализира документа: С бутон създавате заявката. Заявката за теглене се появява в списъка с чакащите документи за подпис и изпращане към банковата система.избирате дата. Появява се съобщение: Отново кликвате върху . която желаете да изтеглите. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

Кликвате върху – отваря се екран: • Кликвайки върху .се отваря екран.asmx/XHTML?strXML=/bgBG/customer_services/BBMasPayments/ 4. които се насочват от/ към една сметка на клиент към/ от сметки на трети лица (БУС 5594 на БНБ).5 Нареждане на <масово плащане> и <плащане заплати> Можете да прочетете дефинициите и изискванията за масово плащане като отидете на адрес: http://www. трябва да използвате файл с формат.bg/TransformationService. който искате да заредите и кликвате върху .5. инициирани в един и същ момент. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 55 / 85 .1 Масово плащане Масовото плащане е нареждане на група от еднородни по форма плащания. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 4.postbank. определен от ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ. За да наредите масово плащане. чрез който указвате кой файл да бъде зареден за изпълняване на масово плащане. • Маркирате файлът.

избирате дата.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • В поле масовото плащане.указвате дата. извършени с текуща дата. чакащи подпис и изпращане: Справка за всички плащания. • В поле . може да заявите като ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. указана в поле Дата на изпълнение. до която масовото плащане ще фигурира в системата ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. появява се . където фигурира списък на всички плащания. ако то не бъде подписано и изпратено към банковата система до датата. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 56 / 85 .системата записва дата и час на създаване на . на която заявката да бъде подадена към банковата система. • • • Кликвате върху следното съобщение: Потвърждавате с . Отваряте основния екран на меню ПРЕВОДИ. • В поле .

инициирани в един и същ момент от време. които се насочват от една сметка на клиент към сметки на трети лица (БУС 5594 на БНБ). ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 57 / 85 . трябва да използвате файл с формат. определен от ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ. За да наредите плащане на заплати.5.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ изберете Преводи от основното меню. за подпис и изпращане или неизпратени от падащото меню: 4. но с допълнителни полета за деклариране. Кликвате върху – отваря се екран за масово плащане.2 Плащане на заплати Плащане на заплати по своята същност е масово плащане и също е нареждане на група от еднородни по форма плащания. че са внесени осигурителните вноски по заплатите: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Можете да задавате справка за всички плащания извършени с текуща дата.

който искате да заредите и кликвате върху .5. ОГИИ. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Д БЪЛГАРИЯ АД 58 / 85 . • Маркирайте декларацията и попълнете срока • Попълнете полетата от точки 1 до 4. • Маркирате файлът. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. системата Ви дава съобщение и ви връща: По-нататъшната обработка е по начина. От екран ПРЕВОДИ изберете . 4. Ако не попълните декларацията. чрез който указвате кой файл да бъде зареден за изпълняване на плащането на заплати (масово ( плащане).1. начина описан за масовите плащания – т. 4.се отваря екран.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • Кликвайки върху .6 Валутен превод Използва зползва се за въвеждане на всички валутни преводи за чужбина и за другите банки в страната.

Ако платецът е чуждестранно лице. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 59 / 85 . при въвеждането на данните му в долната част на екрана се появява „Декларация за постоянно пребиваване”.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Горната част на екрана е разделена на две полета – Платец и Получател: • Платец – лявото поле на екрана. В него се въвеждат данните за платец (наредител) на валутния превод. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

Трябва да изберете подходящата опция и да я маркирате: 1. Без българско гражданство и неопределен срок на пребиваване. банката на получателя включително и идентификационния код на банката като Swift код и клирингов номер. 3. то той ще бъде анулиран от служител на банката. С българско гражданство и неопределен срок на пребиваване. 2. които възпрепятстват изпращането на превода.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Декларацията е задължителна за попълване. Тя дава три възможни опции за чуждестранни лица. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 60 / 85 . Сметката се изписва без интервали между символите! Ако въведете некоректни данни. В него се въвеждат данните за получател (бенефициент) на валутния превод. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Без българско гражданство и без право за пребиваване с неопределен срок. Под него отбележете дали получателят е „местно” или „чуждестранно лице”! Трябва да бъдат въведени точни и коректни данни за получателя на превода. • Получател – дясното поле на екрана.

В средната част на екрана трябва да попълните: • Основание за извършването на валутния превод. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ След въвеждане на данните. • Клирингов номер – това е идентификационния номер на банката в платежната система на държавата на бенефициента/ получателя. Банката може да поиска допълнително документи от клиента преди да потвърди превода. според процедурата за обработка на валутни преводи. Ако сумата. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 61 / 85 . CHIPS. се появява екран за въвеждане на статистическа форма – отдолу на екрана. въведете сумата. която ще превеждате е по-голяма от 100 000 лева или съответната равностойност във валута. Ако избраната сума е по-голяма от 25 000 лева или равностойността в друга валута. Такива платежни системи са FW.

веднага след получаването му банката на бенефициента може да уведоми бенефициента за превода или директно да завери сметката му. • За сметка на кого са разходите и вальор на превода. информацията за превода се получава веднага от банката на бенефициента. че разноските. Например: за САЩ клиринговият номер може да изглежда така /FW и девет цифров номер ( /FW322271627). 2. Клиринговият номер не е задължително поле.е.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Sort Code. Предимството на тази опция е. които наредителят ще трябва да заплати са предварително известни. То съдържа уведомление до банката на получателя (бенефициента) за нареден превод. т. Предимствата на опцията МТ 103 + MT 202 са: • Преводът се извършва по-бързо. за Германия /BL85050200. освен когато преводът е в долари и е за САЩ.е. МТ 103 + MT 202 – при тази комбинация от съобщения MT 103 се изпраща директно до банката на бенефициента. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 62 / 85 . MT 202 съдържа информация за плащане между банкови институции. МТ 103 – това е стандартното съобщение. а MT 202 до кореспондентска банка. Клиринговият номер винаги и задължително започва с една наклонена черта [/]. което се използва при изпращане на валутни преводи. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. т. MT 103 съдържа уведомление до банката на бенефициента за нареден превод. • Вид на SWIFT съобщението – чрез избор от списъка: Можете да изберете да използвате един от следните два варианта на SWIFT съобщения: 1. BLZ и др. за UK /SC400530.

клиентът заплаща допълнителна комисиона. • За тази опция. ОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • В зависимост от политиката на банката на бенефициента. полета Ако оставите непопълнени полета. съгласно Тарифата на Банката. Използване на комбинация от съобщения МТ 103 + MT 202 се препоръчва при наредени валутни преводи към сметка в друга българска банка. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Д БЪЛГАРИЯ АД 63 / 85 . сметката на бенефициента може да бъде заверена веднага със сумата на превода. наредителят ще трябва допълнително да заплати разликата до комисионата на банката на бенефициента. Недостатъците на опцията МТ 103 + MT 202 са: • Информацията за комисионите ионите на банката на бенефициента за получен валутен превод не е предварително известна. за което ви дава съответните съобщения: съобщения ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Ако те са по по-високи високи от обичайно приетите и преводът е с разноски OUR. системата не ви допуска да потвърдите и подпишете превода. превода. Необходимо е да въведете празните полета. Част от данните в статистическата форма се попълват автоматично от системата.

Данни за платеца – В поле „Тип” изберете една от възможностите от падащото меню: 2.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Попълване на полетата за статистическата форма: 1. системата автоматично задава „България” като държава на получателя без възможност за промяна! За избор на друга държава натиснете бутона вдясно на полето: Изберете от списъка държавата. която съответства на основанието за извършване на валутния превод според номенклатура на БНБ: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 64 / 85 . Държава на получателя . Ако получателят е местно лице. маркирайте я и натиснете бутон „Потвърди” 3. Код на операцията – чрез стрелката отворете списък и изберете подходящата опция.Въведете държавата по местожителство на получателя.

Следвайте инструкциите при въвеждане на съответната информация. пряка инвестиция на местно юр. Основание . След попълване на полетата. Номер на БНБ – за определени случаи (напр.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 4. 5. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 65 / 85 .както ще забележите. когато курсора на мишката се позиционира върху поле „Основание” отдясно се появява текстово съобщение. Финансов кредит между местно и чуждестранно лице. натиснете и ще отворите попълнената статистическа форма: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. указващо как да се попълни полето. лице в чужбина и други) трябва да се въведе съответен номер получен от БНБ при декларирането на сделката.

можете да прегледате готовия платежен документ. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ След като сте въвели всички необходими данни. 66 / 85 . Това става като натиснете ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

дава възможност за избор на сметка.2 и т. В полето Платец бутон . 4. Ако искате да извършите плащане към нова сметка – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ.дава възможност за избор на сметка. 4.) е по същия начин както е описано в директен превод – т. След като изберете някоя от наличните сметки – системата попълва автоматично данните отдолу. от която да се извърши плащането. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 67 / 85 . включени в СЕБРА. Системата предлага всички сметки на банковия клиент. подписване и т.н. системата попълва автоматично В полето Получател бутон .3. към която да се извърши плащането. 4. които са посочени за ползване чрез ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ + допълнително въведените от потребителя Контрагенти.7 Бюджетен превод Използва се за нареждане между две бюджетни предприятия. След като изберете някоя от наличните сметки. Автоматично системата предлага всички сметки на банковия клиент.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ По нататъшното обслужване на валутния превод (потвърждаване.

Пояснения. на която желаете да бъде изпълнено плащането. ВНИМАНИЕ! В случай.в това поле указвате дата. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 68 / 85 . до която инициирано плащане се поддържа в системата . то преводът ще бъде изпълнен с вальор датата на подписване и изпращането му към банковата система.в това поле указвате крайната дата. Основание. в СЕБРА дава възможност чрез натискане на бутона да изберете вида на плащане от списък. • . Полето Вид плащане трябва ръчно да въведете данните в полетата IBAN и Име. че плащането не бъде подписано и изпратено в рамките на посочената дата за изпълнение. който се появява в нов прозорец: Попълвате съответно полета: Сума.като чакащо да бъде подписано и изпратено за осчетоводяване към банковата система.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ данните отдолу. но само в рамките на указания срок на валидност. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. • .

този бутон показва плащането във формата на съответния документ по БУС (Банков унифициран стандарт) • Секция Запази като .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • .предлага следните възможности: • Създаване на образец на плащане. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. • Съхраняване на контрагент. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 69 / 85 . • Видим за всички. • Създаване на регулярно плащане.

показва колко дни след това ще се поддържа в системата. За целта трябва да маркирате предвиденото поле . След което трябва да определите периода на извършване на плащането. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В полето с дните на месеца – избирате дата. • .тук определяте колко дни преди зададената дата за изпълнение на регулярното плащане. на която регулярно да се извършва плащането. • . . В противен случай регулярното плащане ще съществува в списъка от регулярни плащания. 4.Фигура 105 . то да бъде генерирано в системата.2 Създаване на Регулярно плащане Чрез тази функция системата Ви осигурява автоматично генериране на плащане в точно определен повтарящ се момент от време.ако генерираното регулярно плащане не бъде подписано в срок (указаната датата на изпълнение). трябва да: • маркирате предвиденото поле • въведете име на образеца Съхранявате с бутон .Фигура 105. Системата предлага 2 възможности: В полето с дните на седмица – избирате ден.1 Създаване на Образец на плащане Тази функция на системата предоставя възможност даден документ да бъде съхранен като образец-шаблон и да се използва в бъдеще. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 70 / 85 .7. в който регулярно де се извършва плащането. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да поставите маркер в полето . но няма да се активира (да бъде създадено) на посочената дата. За целта след като попълните платежното нареждане.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 4.7.

7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.7. За целта трябва да кликнете върху бутон в поле . че искате само да запишете превод Образец/ Регулярно плащане.отваря се лист със съхранените Контрагенти – маркирате желания от Вас. В случай. без да го излъчвате след това следва да деактивирате полето .3 Съхраняване на Контрагент Тази функция на системата дава възможност да бъдат съхранени попълнените данни за получател в превода. 4. че след натискане на ще бъде генерирано плащане. 4. По-късно данните могат да бъдат зареждани автоматично в екрана за иницииране на превод. За целта трябва да маркирате предвиденото поле . Той означава.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Съхранявате с бутон . този знак е активиран при инициирането на всякакъв вид превод.4 Видим за всички Тази функция на системата дава възможност съхранения контрагент да бъдат видими за всички потребители към дадения банков клиент.Съхранявате с бутон . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 71 / 85 .

Отваря се екран: Горната част на екрана е разделена на две полета – Платец и Получател: • Платец – лявото поле на екрана. при въвеждането на данните му в долната част на екрана се появява „Декларация за постоянно пребиваване”. Тя дава три възможни опции за чуждестранни лица: 1. В него се въвеждат данните за платец (наредител) на валутния превод. 3. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 72 / 85 . ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 4. Трябва да изберете подходящата опция и да я маркирате. 2. Ако платецът е чуждестранно лице. От екран ПРЕВОДИ изберете опция „Вътрешнобанков валутен превод”.8 Вътрешнобанков валутен превод Използва се за нареждане на валутни преводи в рамките на банката. С българско гражданство и неопределен срок на пребиваване. Без българско гражданство и без право за пребиваване с неопределен срок. Без българско гражданство и неопределен срок на пребиваване. Декларацията е задължителна за попълване.

По нататъшното обслужване на вътрешнобанковия валутен превод (потвърждаване.н. подписване и т. можете да прегледате готовия платежен документ.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • Получател – дясното поле на екрана. Не забравяйте да отбележите коректно „Тип” на платеца и получателя от падащите менюта! След попълване на всички данни за статистическата форма можете да я отворите като натиснете върху „Преглед на статистическа форма” в долната част на екрана: Имате възможност да я разпечатате - . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 73 / 85 . както е описано в т. Под него отбележете дали получателят е „местно” или „чуждестранно лице”! При сума на превода по-голяма или равна на 100 000 лева или равностойността им в друга валута и получател чуждестранно лице се появява екран за попълване на статистическа форма на БНБ: Попълването му става идентично с вече описаната ситуация при „Валутен превод” в т.) става по същия начин.6. 4. След като сте въвели всички необходими данни. Това става като натиснете .6 – Валутен превод. Аналогично на валутния превод се проследява и статуса на вътрешнобанковия валутен превод! ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В него се въвеждат данните за получател (бенефициент) на валутния превод. 4.

Натиснете бутон ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. . По подразбиране системата е настроена да генерира справки за всички преводи.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 4. Справка .9 Справки в меню Преводи От основния екран на меню ПРЕВОДИ чрез бърз бутон извикате следните справки: може да Справка .СЪЗДАДЕНИ ПРЕВОДИ Дава информация за всички създадени преводи чрез системата ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ.ВСИЧКИ ПРЕВОДИ Дава информация за всички наредени (изпратени и създадени) преводи чрез системата ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. където трябва да изберете дата.ИЗПРАТЕНИ ПРЕВОДИ Дава информация за всички изпратени преводи чрез системата ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 74 / 85 . Състояние – може да зададете справка по статус на превода. Справка . Гореспоменатите справки могат да бъдат детайлизирани още и по: Тип на операцията – може да зададете справка по определен тип операция: Задавате период на справката в полета: като кликнете върху цифрите се отваря екран.

Кликвайки върху полето се появява следния екран: Изберете желания получател и попълнете необходимите данни от следните екрани: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Справка . Име на получател – може да търсите превод по име на получателя. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 75 / 85 .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Заявка – може да търсите превод по номер в системата ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ. От поле . имате възможност за директни преводи от сметката ви към предефинирани получатели. Име на поръчител – може да търсите превод по име на наредителя.ВСИЧКИ ПРЕВОДИ Имате възможност да видите причина при отхвърлен превод.

Указвате дата на изпълнение.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ С тези преводи процедирате по аналогичен на останалите преводи начин. системата предлага функции: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.10 Системни функции в меню Преводи От основния екран в меню ПРЕВОДИ. 4. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 76 / 85 . срок на валидност и потвърждавате.

Фигура 132. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 77 / 85 . Фигура 132 За добавяне на нов контрагент кликнете върху бързия бутон Отваря се екран.10. От този списък може да прегледате (като кликнете върху номера в началото на избрания ред). както и да добавите нови. редактирате или изтриете съществуващите контрагенти.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ • Контрагенти • Регулярни плащания • Образци 4.1 Контрагенти Ако кликнете върху .ще се появи списък на всички съхранени контрагенти . където въвеждате необходимите данни: Отваря се екран: Потвърдете с Съхранявате с бутон - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

което означава.10. че регулярното плащане не е активно т. редактирате. редактирате или изтриете съществуващите образци.Фигура 94. 4.10. От този списък може да прегледате.ще се появи списък на всички съхранени регулярни плащания .Фигура 141.е няма да бъде генерирано на определената дата.ще се появи списък на всички съхранени образци . активирате/ деактивирате или изтриете съществуващите регулярни плащания.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 4. Ако кликнете в полето преди данните за превода . маркировката изчезва . ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 78 / 85 . От този списък може да прегледате. Фигура 141 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.3 Образци Ако кликнете върху .2 Регулярни плащания Ако кликнете върху .

курсове купува и продава на ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ). където посочвате желаната дата или период. Основни валути – може да зададете справка за основните видове валути. 5. от който може да извикате по-детайлни справки за различните видове валути: Справка – към дата Дава информация за котировки на чуждестранните валути (фиксинги на БНБ.1 Справки в меню Валута Кликвайки върху бързия бутон се отваря екран. ВАЛУТА От меню [Валута] може да получите информация за котировките на чуждестранните валути (фиксинги на БНБ. в което следва да зададете дата или период се отваря екран: Вид валута – може да зададете справка за определен вид валута. Справка – за период Дава информация за котировки на чуждестранните валути (фиксинги на БНБ. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 79 / 85 .ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 5. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Всички валути – може да зададете справка за всички видове валути. Гореспоменатите справки могат да бъдат детайлизирани още и по: Когато кликнете върху поле. курсове купува и продава на ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ) към определена дата. курсове купува и продава на ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ) за определен период от време.

2 От Системни функции в меню Валута основния екран в меню ВАЛУТА.Дава възможност да се изчислява равностойността на един вид валута към друг по фиксинг на БНБ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. • В полето Сума – въвеждате сумата. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 80 / 85 . системата предлага функции: Валутен калкулатор . • В полето Към дата – избирате дата.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 5. към която да извършите пресмятането. • Избирате подходящите валути. . за която искате да извършите пресмятането. • Потвърждавате с бутон - • В полето Резултат се появя пресметната сума.

Месечни извлечения – маркирате желаната карта като изберете радио бутона и кликвате върху Месечни извлечения. Платец или IBAN и Сума и кликвате върху бутон Потвърди. Попълвате полетата Плащане. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. КАРТИ От меню [Карти] може да получите информация за банковите електронни карти с информация за лимити по тях (АТМ и ПОС). ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 81 / 85 . Под изброените карти се появява таблица с информация за месечните извлечения на дадената карта: Погасяване на задължения – при кликване върху Погасяване на задължения автоматично се прехвърляте на меню Преводи – Кредитен превод.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 6. месечни извлечения и др.

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 6. Тя дава възможност за генериране на справка за период и/или определена сума.1 Справки в меню Карти В дясно на екрана от меню „Карти” се намира следната опция . След въвеждане на период и сума се натиска бутона „Покажи”. след което се визуализира следния екран: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 82 / 85 .

• Дата на откриване – датата. Информацията е представена в следните полета: • Валута – вида валута. • Краен падеж – краен срок за издължаване на кредите. • Цел на кредита – предназначение на кредита.ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 7. • Лихва за редовна главница – показва начислената лихва за последния период. Кликвайки върху името на кредита „604507” .Фигура 159.се появява разширена информация по този кредит . Фигура 159 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. КРЕДИТИ От меню [Кредити] може да получите информация за кредитни сделки на банковия клиент: В централната част на екрана се визуализира основна информация за кредитите на банковия клиент. кредитна линия). • Салдо – дълга към момента (редовна главница). ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 83 / 85 . • Наличност за усвояване – налична сума за ползване – използва се при револвиращи кредити (овърдрафт. в която е отпуснат кредита. на която е бил отпуснат кредита.

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ Същата разширена информация може да прегледате и през кореспондиращата разплащателна сметка по даден кредит. от който може да получите по-детайлна информация за различните видове погасявания: Маркирайте желаната опция и натиснете бутон . която включва и кредита: Фигура 40 Кликвайки върху бързия бутон се отваря екран. В долната част на екрана се появява информацията: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В меню СМЕТКИ – натискате съответната кореспондираща сметка: По-долу на екрана се появява разширената информация по сметката. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 84 / 85 .

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 85 / 85 .