You are on page 1of 4

Tallec d´e:fi¬olacic del llerqoafqe Coc: Uß/U9

^acia_c ^acfirez
CUR5 CUR5 CUR5 CUR5: DPTP: DPTP: DPTP: DPTP:
DB1£CT!U D£ LP 5£55!D DB1£CT!U D£ LP 5£55!D DB1£CT!U D£ LP 5£55!D DB1£CT!U D£ LP 5£55!D:
 Pcerdce ccr:ciercia de la pccpia ce:picacic.
 Db:ecvacic de le: paofe: reqafive: de ce:picacic
 Db:ecvacic de la pccpia ce:picacic.
 £xeccifacic de la ce:picacic ra:al.
- Pvaloacic de la capacifaf de ce:picacic ra:al (pccva de Rc:erfbal}
LLDC: LLDC: LLDC: LLDC: Pola ccdirácia. £l: rir: :eoer a l´e:fcca fcc¬arf ora ccdcra
DURPC!D: DURPC!D: DURPC!D: DURPC!D: Ura :e::ic de +5 ¬irof:
D£5£NVDLUPP^£NT D£ LP 5£55!D: D£5£NVDLUPP^£NT D£ LP 5£55!D: D£5£NVDLUPP^£NT D£ LP 5£55!D: D£5£NVDLUPP^£NT D£ LP 5£55!D:
 £:cclfa¬ el ccrfe del Cacaqcl (paofe: ce:picafccie:}
 !¬ifacar el: ¬cvi¬erf: de le: ¬e:fce: pec a la ccccecfa ce:picacic ra:al.
 Pca fcf: :ece¬ cacqcl: i ce:picace¬ cc¬ la ¬a¬á er: diqoi. (P.L.}
 La ¬e:fca fofcca arcfacá el: ce:olfaf: a la qcaella.
 £l: rir: diboixer al cacaqcl i e:ccioer la fca:e: R£5P!R£^ P£L NP5.
PVPLUPC!D D£ LP 5£55!D: PVPLUPC!D D£ LP 5£55!D: PVPLUPC!D D£ LP 5£55!D: PVPLUPC!D D£ LP 5£55!D:
1orf a la fofcca, al firal de la :e::ic, :´avaloacá :i le: acfivifaf: bar e:faf adierf:, pcco pccfifc:e:, :i el parfe_a¬erf de
la :e::ic e: pcf ¬illccac.
Tallec d´e:fi¬olacic del llerqoafqe Coc: Uß/U9
^acia_c ^acfirez

CUR5 CUR5 CUR5 CUR5: DPTP: DPTP: DPTP: DPTP:
PVPLUPC!D D£ LP CPPPC!TPT D£ R£5P!RPC!D NP5PL (PRDVP D£ RD5£NT¬PL}
PLU^N£ PLU^N£ PLU^N£ PLU^N£ !r:picacic ra:al rcc¬al !r:picacic ra:al rcc¬al !r:picacic ra:al rcc¬al !r:picacic ra:al rcc¬al !r:picacic a¬b cb:fcoccic !r:picacic a¬b cb:fcoccic !r:picacic a¬b cb:fcoccic !r:picacic a¬b cb:fcoccic
dcefa dcefa dcefa dcefa
!r:picacic a¬b cb:fcoccic !r:picacic a¬b cb:fcoccic !r:picacic a¬b cb:fcoccic !r:picacic a¬b cb:fcoccic
e:ooecca e:ooecca e:ooecca e:ooecca
DB5£RVPC!DN5 DB5£RVPC!DN5 DB5£RVPC!DN5 DB5£RVPC!DN5   
Tallec d´e:fi¬olacic del llerqoafqe Coc: Uß/U9
^acia_c ^acfirez

HISTÒRIA D'UN CARGOL.
El professor narra el següent conte, tantes vegades com vulgui mentre els
nens el dramatitzen:

¨Hi havia una vegada un cargol que sempre tenia la porta tancada (els
nens tanquen la boca), perquè aixi se l'havia ensenyat la seva mare, i prenia
aire per les finestres del nas (Els nens realitzen inspiracions nasals).
Un dia que feia molt de fred, va tancar una finestra (els nens es tapen un forat del
nas) i només va deixar oberta l'altra perquè entrés l'aire. L'endema va canviar de finestra (es
tapen l'altre forat i inspiren pel primer). Durant la primavera, quan brilla el sol, deixa obertes
les dues finestres de bat a bat perquè entre la calor i l'aire del mati (dilaten les aletes del nas
amb ajuda o sense dels dits).

Un dia, el cargolet, que era molt revoltós, es va posar a embullar per
la casa i es va col:locar una pinça de penjar la roba al nas (els nens fan el
mateix o se la tapen amb els dits) i va ser llavors quan va haver d'obrir la porta
ca seva (obren la boca), amb la qual cosa li va entrar un corrent d'aire fred i se
li va posar un mal de coll...

Des d'aquest dia va decidir prendre sempre aire per les finestres del
nas, perquè era més calent"

Tallec d´e:fi¬olacic del llerqoafqe Coc: Uß/U9
^acia_c ^acfirez


Aquest és el caragol original,
Ara ha evolucionat i
té porta i finestres
que obrim i tanquem
amb velcro.

                           ZYZY\ Y Y                               ]  ] ZY ZY      .

+$(*#+3=#(")#25.%F)#"B+5%(D#GB(*2(3H#1+#/+*15+%#2(#'5*().4(#'(5+#3&".(*5+#"+#$&%.4().+# /+#)(1+#<&=%(*#"+#=&/+>0#+3=#"+#.+*/+2+#<(")# *(*)#.45#3(*.4+*#1+#:+1(%#2B&=%5%#"+#$&%.+#.%()#2("#*+)#<")#*(*)#%(+"5.%(#'&%+.#2("# *+)>#5#*&3F)#1+#2(5@+%#&=(%.N#  .&"#.-(*.()#1(.+2+#4*#/+%.+$(*#"B+".A#<25"+.4+"#/&)+#"5#1+#(*.#%(1&".+*.0#.%+#<()# .4?#(*.%+#<(")#*(*)#()#.(5@#&#)(#"+#.4?#(%+#3F)#/+"(*.)>#5#1+#)(%#""+1&%)#.#5#5*)$5%(*#$("#$%53(%>D#I4%+*.(0#.%()#2("# *+)0#$(%.)>D # # E*#25+0#("#/+%.+*.4(#(%+#3&".%+%#4*#/&%%(*.#"+#)(1+#3+%(0#5#$%(*5+# +5%(#$(%#"()#'5*().()# "()#24()#'5*().#25+#1+#2(/525%#$%(*2%(#)(3$%(#+5%(#$(%#"()#'5*().%()#2(#=+.#$(%.4+*#=%5""+#("#)&"0#2(5@+#&=(%.K)0#()#1+#$&)+%#+#(3=4""+%#$(%# "+#/+)+#5#()#1+#/&"L"&/+%#4*+#$5*M+#2(#$(*J+%#"+#%&=+#+"#*+)#<(")#*(*)#'+*#("# 3+.+#"B+".#"+#$%53+1(%+0#.%+#$(%.#+#=+.&"(.%(#"+#/+"&%#5#"B+5%(#2("#3+.#2B+5%(#'%(2#5#)(# "5#1+#$&)+%#4*#3+"#2(#/&""DDD# # # # #I()#2B+.(*#"()#+"(.4?#+5@A#)(#"B:+15+#(*)(*C+.#/&*.()#2("#*+)# +3=#+J42+#&#)(*)(#2(")#25.+2()#/&3#14".+*/+%#4*+#'5*().6(*#5*)$5%+/5&*)#*+)+")>D## # E*#25+#.+$(*#4*#'&%+.#2(#'%(20#1+#.%(#(")# *(*)#("#2%+3+.6(*7# # # 895#:+15+#4*+#1(.   "#$%&'())&%#*+%%+#("#)(.4(#)(3$%(#.5.4?#(*.4(*#"+#=&/+>0#$(%.

5*+"0## Ara ha evolucionat i té porta i finestres que obrim i tanquem amb velcro. O.4().#F)#("#/+%+.&"#&%5.   .