You are on page 1of 40

This document contains text automatically extracted from a PDF or image file.

Formatting may have been lost and not all text may have been recognized.
To remove this note, right-click and select "Delete table".

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

TNG QUAN V PHN TCH TI CHNH


Phn tch ti chnh (financial analysis) l mn hc c thit k dnh ring cho Chng Trnh Ging Dy Kinh T Fulbright v c ging dy vo hc k Thu hng nm. Mn hc ny c thit k trn c s kt hp cc mn hc: Ti chnh cng ty (Corporate Finance), Qun tr ti chnh (Financial Management), Th trng ti chnh (Financial Markets), v Ti chnh quc t (International Finance) c ging dy cc trng i hc cc nc pht trin, trong ch trng n kha cnh phn tch v ra quyt nh ti chnh nhm trang b cho cc nh hoch nh chnh sch v gim c doanh nghip cng c v k nng phn tch trc khi ra quyt nh. Ti chnh c 3 lnh vc ch yu bao gm: (1) th trng v th ch ti chnh, (2) u t ti chnh, v (3) qun tr ti chnh. Cc lnh vc ny thng lin quan nh nhau n nhng loi giao dch ti chnh nhng theo gic khc nhau. Trong phm vi mn hc ny chng ta ch tp trung xem xt nhng vn lin quan n qun tr ti chnh, th trng ti chnh v u t ti chnh. 1. QUN TR TI CHNH L G? Qun tr ti chnh quan tm n vic u t, mua sm, ti tr v qun l ti sn doanh nghip nhm t mc tiu ra. Qua nh ngha ny c th thy qun tr ti chnh lin quan n ba loi quyt nh chnh: quyt nh u t, quyt nh ngun vn, k c phn phi li nhun kim c, v quyt nh qun l ti sn. 1.1 Quyt nh u t Quyt nh u t l quyt nh quan trng nht v n to ra gi tr cho doanh nghip. Quyt nh u t l nhng quyt nh lin quan n: (1) tng gi tr ti sn v gi tr tng b phn ti sn (ti sn lu ng v ti sn c nh) cn c v (2) mi quan h cn i gia cc b phn ti sn trong doanh nghip. Trong mn hc k ton bn lm quen vi hnh nh bng cn i ti sn ca doanh nghip. Quyt nh u t gn lin vi pha bn tri bng cn i ti sn. C th n bao gm nhng quyt nh nh sau:
Doanh Mi

nghip cn nhng loi ti sn no phc v cho sn xut kinh doanh? nghip cn u t bao nhiu vo ti sn lu ng? Bao nhiu vo ti sn c

quan h gia ti sn lu ng v ti sn c nh nn nh th no?

Doanh

nh? Chi tit hn, doanh nghip cn u t bao nhiu vo hng tn kho, bao

nhiu tin mt cn c trong hot ng kinh doanh hng ngy? Nn mua sm nhng loi ti sn c nh no? v.v Trong cc chng tip theo ca mn hc ny chng ta s ln lt xem xt xem cng ty nn ra quyt nh u t nh th no. 1.2 Quyt nh ngun vn
Nguyn Minh Kiu 1

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

Nu nh quyt nh u t lin quan n bn tri th quyt nh ngun vn li lin quan n bn phi ca bng cn i ti sn. N gn lin vi vic quyt nh nn la chn loi ngun vn no cung cp cho vic mua sm ti sn, nn s dng vn ch s hu hay vn vay, nn dng vn ngn hn hay vn di hn. Ngoi ra, quyt nh ngun vn cn xem xt mi quan h gia li nhun li ti u t v li nhun c phn chia di hnh thc c tc. Mt khi s la chn gia ngun vn vay hay ngun vn ca doanh nghip, s dng ngun vn vay ngn hn hay vn vay di hn, hoc la chn gia li nhun li v li nhun phn chia c quyt nh th bc tip theo nh qun tr cn phi quyt nh lm th no huy ng c cc ngun ti tr . Nn s dng li nhun tch ly hay nn ku gi thm vn t c ng, nn vay ngn hng hay nn huy ng vn bng cch pht hnh cc cng c n, nn pht hnh tri phiu hay tn phiu, l nhng quyt nh lin quan n quyt nh ngun vn trong hot ng ca doanh nghip. 1.3 Quyt nh qun l ti sn Loi quyt nh th ba trong qun tr ti chnh l quyt nh v qun tr ti sn. Mt khi ti sn c mua sm v ngun ti tr c s dng mua sm ti sn th vn quan trng l qun l sao cho ti sn c s dng mt cch hiu qu v hu ch. Gim c ti chnh chu trch nhim v vic qun l v s dng ti sn c hiu qu, c bit i vi ti sn lu ng l loi ti sn d gy ra tht thot v lng ph khi s dng. 2. MC TIU CA CNG TY nh gi qun tr ti chnh c hiu qu hay khng chng ta cn c chun mc nht nh. Chun mc nh gi hiu qu qun tr ti chnh y chnh l mc tiu m cng ty ra. D nhin cng ty c rt nhiu mc tiu c ra nhng di gic qun tr ti chnh mc tiu ca cng ty l nhm ti a ho gi tr ti sn ca ch s hu. Tuy nhin mc tiu ny khng phi din ra trong chn khng m trong mi trng kinh doanh, do , n phi c xem xt trong mi quan h vi cc vn khc nh quan h li ch gia ch s hu v ngi iu hnh cng ty, gia li ch cng ty v li ch x hi ni chung. Suy cho cng, quyt nh ca nh qun tr phi nhm vo mc tiu gia tng ti sn cho ch s hu. Mun vy, mi quyt nh ti chnh cn ch n kh nng to ra gi tr. Mt quyt nh nu khng to ra c gi tr s khng lm tng m lm gim gi tr ti sn ca ch s hu. 2.1 To ra gi tr

ng trn gic to ra gi tr, ti a ho li nhun l mc tiu chnh ca cng ty. Mc tiu ny nhm khng ngng gia tng gi tr ti sn cho ch s hu doanh nghip. Mc tiu ti a ho li nhun c c th v lng ho bng cc ch tiu sau:
Ti

a ho ch tiu li nhun sau thu (Earning after tax EAT). Tuy nhin nu

ch c mc tiu ti a ho li nhun sau thu cha hn gia tng c gi tr cho c ng. Chng hn, gim c ti chnh c th gia tng li nhun bng cch pht hnh c phiu ku gi vn ri dng s tin huy ng c u t vo tri phiu kho bc thu li nhun. Trong tng hp ny, li nhun vn gia tng nhng li nhun trn vn c phn gim v s lng c phn pht hnh tng. Do ch tiu
Nguyn Minh Kiu 2

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

ti a ho li nhun cn c b sung bng ch tiu ti a ho li nhun trn vn c phn.


Ti

a ho li nhun trn c phn (Earning per share EPS). Ch tiu ny c th

b sung cho nhng hn ch ca ch tiu ti a ho li nhun sau thu. Tuy nhin, ch tiu ny vn cn c nhng hn ch ca n. (1) Ti a ho EPS khng xt n yu t thi gi tin t v di ca li nhun k vng, (2) ti a ho EPS cng cha xem xt n yu t ri ro, v cui cng ti a ho EPS khng cho php s dng chnh sch c tc tc ng n gi tr c phiu trn th trng. Bi v nu ch v mc tiu ti a ho EPS c l cng ty s khng bao gi tr c tc!
V

nhng l l nh phn tch trn y, ti a ho th gi c phiu (market price

per share) c xem nh l mc tiu thch hp nht ca cng ty v n ch kt hp nhiu yu t nh di thi gian, ri ro, chnh sch c tc v nhng yu t khc c nh hng n gi c phiu. Gim c l ngi iu hnh cng ty cn bit r mc tiu ca ch s hu (c ng) l gia tng gi tr ti sn ca mnh v iu ny th hin qua gi c c phiu trn th trng. Nu c ng khng hi lng vi hot ng ca cng ty v gim c th h s bn c phiu v rt vn u t vo ni khc. iu ny i hi gim c cng ty phi tp trung vo vic to ra gi tr cho c ng nhm lm cho c ng hi lng v thy mc tiu ca h c thc hin. 2.2 Vn mu thun gia ch s hu v ngi iu hnh c im ca cng ty c phn l c s tch ri gia ch s hu v ngi iu hnh hot ng cng ty. S tch ri quyn s hu khi vic iu hnh to ra tnh hung khin gim c hnh x v li ring ca mnh hn l v li ch c ng. iu ny lm pht sinh nhng mu thun li ch gia ch s hu v gim c iu hnh cng ty. khc phc nhng mu thun ny ch cng ty nn xem gim c nh l ngi i din cho c ng v cn c s khch l sao cho gim c n lc iu hnh cng ty tt hn v li ch ca c ng cng chnh l li ch ca gim c. Bn cnh vic to ra c ch gim st v kim sot cn c ch khuyn khch gim c hnh x v li ch ca c ng. Ch khuyn khch bao gm tin lng v tin thng tho ng, thng bng quyn chn mua c phiu cng ty, v nhng li ch khc m gim c c th tha hng nu hnh x v li ch ca c ng.

2.3 Trch nhim i vi x hi Ti a ho gi tr ti sn cho c ng khng c ngha l ban iu hnh cng ty l i vn trch nhim i vi x hi chng hn nh bo v ngi tiu dng, tr lng cng bng cho nhn vin, ch n bo m an ton lao ng, o to v nng cao trnh ca ngi lao ng v c bit l thc bo v mi trng. Chnh trch nhim x hi i hi ban qun l khng ch c ch trng n li ch ca c ng (shareholders) m cn ch trng n li ch ca nhng ngi c lin quan khc (stakeholders).
Nguyn Minh Kiu 3

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

3. T CHC CNG TY V CHC NNG QUN TR TI CHNH Mn hc ny nhn mnh n vai tr ca qun tr ti chnh trong cc cng ty c phn ch khng phi cp n qun tr ti chnh doanh nghip ni chung. Do , y trnh by s t chc cng ty v chc nng qun tr ti chnh theo kiu cng ty c phn (Hnh 1.1). S t chc cng ty nh c trnh by hnh 1.1 ch trng n chc nng quan trng ca gim c ti chnh v phn bit s khc nhau v chc nng v vai tr ca phng ti chnh v phng k ton. Trong khi phng k ton ch trng n vic ghi chp v phn nh cc nghip v kinh t pht sinh v lp cc bo co ti chnh th phng ti chnh li ch trng n vic dng cc bo co ti chnh do phng k ton lp ra phn tch v hoch nh xem chuyn g s xy ra trong hot ng ti chnh ca cng ty. Hnh 1.1: S t chc qun tr ti chnh trong cng ty
Hi ng Qun Tr Tng Gim c Ph Gim c Sn Ph Gim c Ti Ph Gim c Tip Th Xut v Tc Nghip Chnh Phng Ti Chnh
Hoch nh u t vn Qun tr tin mt Quan h giao dch vi NHTM

v NHT Qun tr khon phi thu


Phn chia c tc Phn tch v hoch nh ti

chnh
Quan h vi nh u t Qun tr qu hu bng Qun tr bo him v ri ro Phn tch v hoch nh thu

4. H THNG THNG TIN TI CHNH Trong phn 1 ca bi ny chng ta cp n nhng quyt nh ti chnh m ban gim c cng ty phi quyt nh. c th ra quyt nh kp thi v ph hp, gim c cn c
Nguyn Minh Kiu 4

Phng K Ton
K ton chi ph Qun tr chi ph X l d liu S sch k ton Bo co cho c quan Nh

nc
Kim sot ni b Lp cc bo ti chnh Lp k hoch ti chnh Lp d bo ti chnh

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

thng tin y , kp thi v chnh xc. Do vy, ban gim c cng ty cn quan tm hn n vic t chc, thu thp, phn loi v tch ly thng tin nhm phc v cho vic ra quyt nh qun l. Thng tin phc v vic ra quyt nh qun l ni chung c th phn chia thnh 2 loi: thng tin ti chnh v thng tin phi ti chnh. Thng tin phi ti chnh c th thu thp t cc b phn nh sn xut, kinh doanh v tip th, hnh chnh nhn s, trong khi thng tin ti chnh ch yu thu thp t b phn k ton v ti v. Trong phm vi mn hc ny chng ta ch yu tp trung xem xt thng tin ti chnh v cch thc t chc thu thp thng tin ti chnh t phng k ton-ti v ni chung. Hnh 1.2 di y m t s t chc v thu thp thng tin ti chnh t b phn k ton. Hnh 1.2: H thng thng tin k ton
Chi tin Nguyn Minh Kiu 5 Rt vn Ch doanh nghip Mua sm ti sn Tr lng Thu tin Dch v Gp vn Tiu th hng ho & dch v Thu khc Bo co ngn lu: Tn u k + Thu trong k - Chi trong k = Tn cui k Bo co kt qu kd : Doanh thu - Gi vn hng bn - Chi ph hot ng = Li nhun

Bng cn i ti sn : Ti sn - N phi tr = Vn ch s hu Cc bo co ti chnh


-> ->

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

Hnh 1.2 cho thy bt c mt nghip v pht sinh no lin quan n thu tin hoc chi tin cng c k ton ghi nhn v phn nh trn ti khon k ton v cui k c phn nh trn cc bo co ti chnh bao gm: Bng cn i ti sn, Bo co kt qu kinh doanh v Bo co ngn lu. Nhim v ca phng k ton l ghi nhn, phn nh cc nghip v pht sinh v to ra cc bo co ti chnh phc v cho vic qun l, kim sot v hoch nh ti chnh cng ty. Mt khi cc bo co ti chnh c to ra, phng ti chnh hay b phn ti v s s dng cc bo co ti chnh to ra thng tin ti chnh phc v cho vic ra quyt nh ca ban gim c. Hnh 2.2 s m t vic s dng cc bo co ti chnh to ra thng tin ti chnh phc v cho vic ra quyt nh. Hnh 1.3: H thng thng tin ti chnh phc v vic ra quyt nh
H thng thng tin k ton Cc bo co ti chnh Bng cn i ti sn Bo co kt qu kinh doanh Cc t s ti chnh T s thanh khon T s n by ti chnh T s hot ng T s kh nng sinh li Phn tch ti chnh Xu hng C cu Ch s Thng tin ti chnh Tnh hnh thanh khon Tnh hnh hot ng Quyt nh ti chnh u t Ti tr Qun l

Hnh 1.3 cho thy phng ti chnh l ni s dng cc thng tin k ton t phng k ton to ra thng tin ti chnh nhm nh gi c tnh hnh v hot ng ti chnh ca cng ty. T cung cp thng tin kp thi cho ban gim c ra cc quyt nh lin quan n u t, ti tr v qun l cng ty mt cch hiu qu. nng cao hiu qu qun l, iu quan trng l phi hp cc b phn c lin quan, chng hn phi hi gia b phn k ton v b phn ti v, phi hp gia phng k ton-ti v vi cc phng ban khc v cui cng l phi hp gia ban gim c v cc phng ban chc nng c nhim v h tr

cho ban gim c.


Nguyn Minh Kiu 6
Il 11 fl 11

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

5. MI TRNG KINH DOANH CA CNG TY Phn ny tp trung xem xt mi quan h gia qun tr ti chnh vi mi trng m cng ty hot ng. Trc ht s xem xt nh hng ca mi trng kinh doanh bao gm loi hnh doanh nghip, chnh sch thu v khu hao i vi qun tr ti chnh. K n s xem xt quan h gia qun tr ti chnh vi th trng v cc t chc ti chnh. 5.1 Mi trng t chc doanh nghip 5.1.1 Cc loi hnh doanh nghip Cn c vo hnh thc s hu, mi quc gia thng c nhng loi hnh doanh nghip khc nhau. Tuy nhin v c bn, cc loi hnh doanh nghip bao gm: doanh nghip t nhn, cng ty hp hp doanh, cng ty c phn v cng ty trch nhim hu hn. M
Doanh

nghip t nhn (Sole proprietorships) Doanh nghip ch c mt s hu ch

v chu trch nhim v hn i vi tt c cc khon n ca doanh nghip.


Cng

ty hp danh (Partnerships) Doanh nghip c 2 hay nhiu s hu ch Cng ty

hp danh c th l hp danh trch nhim v hn, c th l trch nhim hu hn i vi cc khon n ca cng ty. Trong cng ty hp danh trch nhim hu hn, thnh vin khng chu trch nhim bng ti sn c nhn i vi cc khon n ca cng ty.
Cng

ty c phn (Corporations) Hnh thc doanh nghip c thnh lp theo lut,

c nhiu ch s hu c ng gp vn bng hnh thc c phn. C ng chu trch nhim hu hn trong phm vi vn gp ca mnh.
Cng

ty trch nhim hu hn (Limited liability companies) Hnh thc kt hp mt

s c tnh ca cng ty c phn v cng ty hp doanh. Vit Nam1


Cng

ty trch nhim hu hn nhiu thnh vin Doanh nghip trong : (1) thnh

vin c th l t chc, c nhn v s lng thnh vin khng qu nm mi, (2) thnh vin chu trch nhim v cc khon n v cc ngha v ti sn khc ca doanh nghip trong phm vi s vn cam kt gp vo doanh nghip.
Cng

ty trch nhim hu hn mt thnh vin Doanh nghip do mt t chc lm ch

s hu chu trch nhim v cc khon n v cc ngha v ti sn khc ca doanh nghip trong phm vi s vn iu l ca doanh nghip.
Cng

ty c phn Doanh nghip trong : (1) vn iu l c chia thnh nhiu phn

bng nhau gi l c phn, (2) c ng ch chu trch nhim v n v cc ngha v ti sn khc ca doanh nghip trong phm vi s vn gp vo doanh nghip, (3) c
1 Trnh by theo Lut Doanh Nghip c Quc Hi Kho X thng qua ngy 12/06/1999

Nguyn Minh Kiu 7

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

ng c quyn t do chuyn nhng c phn ca mnh cho ngi khc, tr trng hp c ng nm c phn u i v c ng sng lp trong 3 nm u.
Cng

ty hp danh Doanh nghip trong : (1) phi c t nht 2 thnh vin hp

doanh, ngoi 2 thnh vin hp danh c th c cc thnh vin gp vn, (2) thnh vin hp danh phi l c nhn, c trnh chuyn mn v uy tn ngh nghip v phi chu trch nhim bng ton b ti sn ca mnh v cc ngha v ca cng ty, (3) thnh vin gp vn ch chu trch nhim v cc khon n ca cng ty trong phm vi s vn gp vo cng ty. Doanh nghip t nhn Doanh nghip do mt c nhn lm ch v t chu trch nhim bng ton b ti sn ca mnh v mi hot ng ca doanh nghip. 5.1.2 Nhng u nhc im ca cc loi hnh doanh nghip Mi loi hnh doanh nghip u c nhng u nhc im ring. Bng 1.1 di y s tm tt nhng u nhc im ca tng loi hnh doanh nghip. Tuy nhin trong phm vi mn hc ny ch tp trung xem xt qun tr ti chnh trong loi hnh cng ty c phn loi hnh doanh nghip c qui m ln nht v cha ng nhiu vn lin quan n qun tr ti chnh.
Nguyn Minh Kiu 8

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

Bng 1.1: Tm tt u nhc im ca cc loi hnh doanh nghip Loi DN u im Nhc im DN t nhn DN nghip c s hu v iu hnh bi mt c nhn
Nguyn Minh Kiu 9

n gin th tc thnh lp Khng i hi nhiu vn khi thnh lp Ch DN nhn ton b li nhun kim c Ch DN c ton quyn quyt nh kinh doanh Khng c nhng hn ch php l c bit Chu trch nhim c nhn v hn Hn ch v k nng v chuyn mn qun l Hn ch kh nng huy ng vn Khng lin tc hot ng kinh doanh khi ch DN qua i Cty hp doanh Doanh nghip c 2 hay nhiu ng s hu ch tin hnh hot ng kinh doanh nhm mc tiu li

nhun D dng thnh lp c chia ton b li nhun C th huy ng vn t cc thnh vin C th thu ht k nng qun l ca cc thnh vin C th thu ht thm thnh vin tham gia t b chi phi bi cc qui nh php l Nng ng Khng b nh thu 2 ln Chu trch nhim v hn Kh tch ly vn Kh gii quyt khi c mu thun li ch gia cc thnh vin Ch ng nhiu tim nng mu thun c nhn v quyn lc gia cc thnh vin Cc thnh vin b chi phi bi lut i din Cty c phn T chc kinh doanh thnh lp theo lut hot ng tch ri vi quyn s hu v nhm mc tiu li nhun C ng chu trch nhim hu hn

D thu ht vn C th hot ng mi mi, khng b gii hn bi tui th ca ch s hu C th chuyn nhng quyn s hu C kh nng huy ng c k nng, chuyn mn, tri thc ca nhiu ngi C li th v quy m Tn nhiu chi ph v thi gian trong qu trnh thnh lp B nh thu 2 ln Tim n kh nng thiu s nhit tnh t ban qun l B chi phi bi nhng quy nh php l v hnh chnh nghim ngt Tm n nguy c mt kh nng kim sot ca nhng nh sng lp cng ty. 5.2 Mi trng thu Hu ht cc quyt nh trong qun tr ti chnh nh s xem xt sau ny u trc tip hoc gin tip c nh hng n thu thu nhp cng ty, do , c nh hng n mc tiu ca qun tr ti chnh. Phn ny s xem xt nhng vn c lin quan n mi trng thu thu nhp cng ty.

Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright Phn tch Ti chnh Bi ging 1 Nin kho 2006-07

Hng nm cng ty phi np thu thu nhp cng ty (Corporate income taxes). Thu thu nhp cng ty nhiu hay t ty thuc vo thu nhp chu thu v thu sut, trong thu sut cn thay i ty theo mc thu nhp chu thu. Thu nhp chu thu bng doanh thu tr i tt c chi ph hp l, bao gm khu hao v li vay. V pha cng ty, nu thu nhp chu thu thp s tit kim c thu, do vy, cng ty c khuynh hng a khu hao v li vay ln vo chi ph tit kim thu. V pha chnh ph v c quan thu ch chp nhn nhng khon chi ph no hp l nhm hn ch cng ty trnh thu. V vy, B ti chnh thng c nhng quy nh c th v cch tnh khu hao nhm mc nh tnh thu cho hp l. Khu hao l hnh thc phn b c h thng chi ph mua sm ti sn c nh vo gi thnh sn phm theo tng thi k nhm mc ch bo co ti chnh hoc mc ch tnh thu hoc nhm c hai. Khu hao c xem nh l khon chi ph c khu tr khi thu nhp cng ty xc nh thu nhp chu thu, do , n c xem l mt yu t gip cng ty tit kim thu. C nhiu cch tnh khu hao khc nhau dn n kt qu thu nhp chu thu cng khc nhau. 5.2.1 Khu hao theo ng thng (straight-line depreciation) Khu hao theo ng thng l phng php khu hao bng cch phn b chi ph mua sm theo thi gian s dng ti sn c nh. Chi ph khu hao c xc nh bng cch chia gi tr s sch ti sn c nh cho thi gian s dng ti sn c nh. Cch khu hao ny to ra chi ph khu hao c nh v bnh qun theo thi gian. V d mt ti sn c nh c mua sm vi chi ph l $10.000 v c tui th bnh qun l 5 nm, khu hao hng nm s l $10.000/5 = $2.000. 5.2.2 Khu hao nhanh (Accelerated depreciation) Phng php khu hao theo ng thng nu trn c u im l n gin trong tnh ton khu hao nhng nhc im ca n l chm khi phc li chi ph c th mua sm thay th ti sn c nh, khng tit kim thu v khng chnh xc v ti sn c nh hao mn khc nhau qua cc nm. c th gia tng khu hao nhm sm khi phc v mua sm li ti sn c nh cng ty thch s dng phng php khu hao nhanh. Lut Thu Ci Cch (M) nm 1986 cho php cng ty p dng h thng khu hao nhanh (Accelerated Cost Recovery System ACRS) cho mc ch tnh thu. n nm 1987 h thng khu hao ny c b sung sa i nn c tn mi l MACRS (Modified Accelerated Cost Recovery System). Thc cht MACRS l phng php khu hao theo s d gim dn (Declining-

balance depreciation). Phng php ny khu hao nhanh vo nm u, sau chi ph khu hao gim dn cho nhng nm k tip. Theo phng php ny cng thc tnh khu hao nh sau: D = m(1/n)NBV Trong : D l chi ph khu hao, n l tui th c s dng tnh khu hao ti sn, NBV l gi tr ti sn cha c khu hao, v m l h s khu hao.
Nguyn Minh Kiu 10