You are on page 1of 10

TS 341 YEMEKLIK ZEYTINYA I STANDARDI VE TS 342 YEMEKLIK ZEYTINYA IMUAYENE VE DENEY YÖNTEMLERI STANDARDININ DI TICARETTE ZORUNLU UYGULAMAYA KONULMASINA

LI KIN TEBLI (TEBL NO: 2004 /30 )

09 Mart 2004 tarih ve 25397 say/l/ Resmi Gazete MADDE 1- 9/3/2004 tarihli ve 25397 say l Resmi Gazete'de yay mlanan Revize Edilen TS 341 Yemeklik Zeytinya# Standard n n D % Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmas na ,li%kin Tebli# (Tebli# No:2004/21) ile d % ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 341 Yemeklik Zeytinya# Standard ve 11/4/1967 tarihli ve 12570 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 2/2/1967 tarihli ve 6/7658 say l Kararname ile zorunlu uygulamaya konulan TS 342 Yemeklik Zeytinya# - Muayene ve Deney Yöntemleri Standard Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan revize edilmi%tir. ,li%ikte yer alan revize edilen TS 341 Yemeklik Zeytinya# Standard ve TS 342 Yemeklik Zeytinya# - Muayene ve Deney Yöntemleri Standard d % ticarette zorunlu uygulamaya konulmu%tur. MADDE 2- 9/3/2004 tarihli ve 25397 say l Resmi Gazete'de yay mlanan Revize Edilen TS 341 Yemeklik Zeytinya# Standard n n D % Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmas na ,li%kin Tebli# (Tebli# No:2004/21) yürürlükten kald r lm %t r. MADDE 3- Bu Tebli#'in yürürlü#e girdi#i tarihten itibaren, Yemeklik Zeytinya# Standard kapsam d % nda kalan zeytinya#lar ile di#er bitkisel s v ya#lar, ihracatlar s ras nda yemeklik zeytinya# olup olmad klar n n tesbiti bak m ndan denetime tabi tutulacakt r. MADDE 4- Bu Tebli# 9/6/2004 tarihinde yürürlü#e girer. MADDE 5- Bu Tebli# hükümlerini D % Ticaret Müste%arl # 'n n ba#l oldu#u Bakan yürütür.

Yemeklik zeytinya5/

0

Konu, tarif, kapsam

0.1 Konu Bu standard, yemeklik zeytinya# n n tarifine, s n fland rma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleriyle piyasaya arz %ekline dairdir. 0.2 Tarifler

0.2.1 Zeytinya5/ Zeytin a#ac (Olea europaea sativa Hoffm. et Link) meyvelerinden TS 95911)’e uygun yerlerde üretilen ya#. 0.2.1.1 Naturel zeytinya5/ Zeytin a#ac meyvesinden do#al niteliklerinde de#i%ikli#e neden olmayacak bir s cakl kta, çe%itli mekanik veya fiziksel i%lemler uygulanarak üretilen ve do#al halde g da olarak tüketilebilen ya#.
1)

Bu standard metninde at f yap lan standardlar n numaralar , yay m tarihleri, Türkçe ve ngilizce isimleri metnin ba nda verilmi tir.

oleik asit cinsinden her 100 g’da 0.2 Rafine zeytinya5/ Naturel halinde g da olarak tüketilemeyen ham zeytinya# n n.Naturel zeytinya# . 1. 0. 0.5 g’dan fazla olmayan ya#.1.0.3 Riviera zeytinya5/ Naturel zeytinya# ile rafine zeytinya# kar % m ndan meydana gelen ve özellikleri naturel zeytinya# ile rafine zeytinya# aras nda de#i%en ve serbest ya# asitli#i. do#al trigliserit yap s nda de#i%ikli#e yol açmayan yöntemlerle rafine edilmeleri sonucu elde edilen.2.3 g’dan fazla olmayan ya#. oleik asit cinsinden her 100 gramda 1.2 Türler 1.Naturel s zma zeytinya# .2. Bu standard.Bu standard metninde bundan sonra "yemeklik zeytinya# " terimi yerine "zeytinya# " ifadesi kullan lm %t r.1. 1. rafinasyon art # madde ihtiva etmeyen ve serbest ya# asitli#i.2. oleik asit cinsinden her 100 gramda 2.1 Naturel s/zma zeytinya5/ Serbest ya# asitli#i.0 g’dan az.3 Kapsam Not .1 S/n/flar Zeytinya# elde edili% %ekillerine ve üretimde uygulanan yöntemlere göre.Naturel birinci zeytinya# .2.2.1. .2 Özellikler . 0. 1.2.1. 0. 1 S n fland rma ve özellikler 1. ihtiva etti#i serbest ya# asitleri oran na ve duyusal. .1.3 Naturel ikinci zeytinya5/ Serbest ya# asitli#i.0 gramdan fazla olmayan ya#. . oleik asit cinsinden her 100 gramda 1.Naturel ikinci zeytinya# olmak üzere üç türe ayr l r.2 Naturel birinci zeytinya5/ Serbest ya# asitli#i.1.3 g’dan fazla olmayan ya#. yemeklik zeytinya# n kapsar. 1.1.1.2.3 Riviera zeytinya# bir türdür. olmak üzere üç s n fa ayr l r.2 Rafine zeytinya# bir türdür.1.1.0 g’dan az. . fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre: . 2. . oleik asit cinsinden her 100 g’da 1.Rafine zeytinya# .1.1 Naturel zeytinya# . 3. 0.0 g’dan fazla olmayan ya#.1.Riviera zeytinya# .2.1.1 S/n/fland/rma 1.

Çizelge 1 .88 184 . 1.Heptadekanoik asit (C17:1).5 0. metil esteri olarak.05 0. % (m/m).2 0.1 4. gözle görülebilir yabanc madde içermemelidir. % (m/m) (toplam metil esteri yönünden) .2 Rafine zeytinya5/n/n duyusal özellikleri Rafine zeytinya# .2.83.1.1.Palmitik asit (C16:0) .9 0.1.5 . %effaf görünümde ve kendine özgü tat ve kokuda olmal .C 18:2T + C 18:3T.kinci 1.Lignoserik asit (C24:0). en çok .Stearik asit (C18:0) .Beta-sitosterol + delta-5 avenasterol + delta-5.20.05 7. g/kg.196 15 0. gözle görülebilir yabanc madde içermemelidir. ye%ilden sar ya de#i%ebilen renklerde.0 .Kampesterol.Eritrodiol + uvaol (toplam steroller içerisinde).5. sar dan. en çok . % (m/m).21.5 .3 . en çok 4) Trigliseritlerin 2-konumunda stearik ve palmitik asit toplam .05 1. en az .8 Özellikler S zma K r lma indisi.2 0.1.Gadoleik asit (C20:1).Miristik asit (C14:0).23stigmastadienol + klerosterol + sitostanol + delta 5.Palmitoleik asit (C16:1) . en çok Trans ya# asitleri.3.0 0. ye%ilden sar ya de#i%ebilen renklerde ve kendine özgü tat ve kokuda olmal .Stigmasterol .5 0.1 Duyusal Özellikler 1.3 0.Brassikasterol. en çok .5 0. en çok .Heptadekanoik asit(C17:0). en çok .4700 78 . en çok . kendine özgü tat ve kokuda olmal . sar n n en aç k rengine kadar de#i%ebilen tonda. nD 20°C .2.5 .2 Di5er fiziksel ve kimyasal özellikler Zeytinya# n n di#er fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1'de verilen de#erlere uygun olmal d r. en çok .C 18:1T.1 Naturel zeytinya5/n/n duyusal özellikleri Naturel zeytinya# .Ara%idik asit (C20:0).4 0.5 . gözle görülebilir yabanc madde içermemelidir.30 1. en çok .Delta-7-stigmasterol.Zeytinya# n n di#er fiziksel ve kimyasal özellikleri De#erler Naturel Rafine Birinci .6 0. en çok .Behenik asit (C22:0). % (m/m) (metil esteri olarak) .Linoleik asit (C18:2) . 1. en çok Ya# asitleri bile%imi.30 1.5 93 4.8 0.24-stigmastadienol.1.Oleik asit (C18:1) . en çok .2.yot say s Sabunla%ma say s .3 Riviera zeytinya5/n/n duyusal özellikleri Riviera zeytinya# .20 0.0 0.3 0. en çok . en çok 4) Sterol bile%imi (Toplam sterolüzerinden kütlece yüzdesi) .2.20 0. en çok . berrak tortusuz.2. 1.0 3.Linolenik asit (C18:3).0 Kampesterol için bulunan de#erden daha küçük olmal d r. 0. mg KOH/g Sabunla%mayan madde.4677 . en çok Riviera 0.0 55.Kolesterol.

en çok Bellier indisi.10 1.01 0.2 1.0 0.2. % (m/m).2 1.2 250 17.3.3. en çok 0.0 2.3 Özellik.2 1.3.3 2. 1.5-dien / kampesta-3. en çok 0.3 5. en az Stigmastadienler.6 2.3. en çok 3..2.1 0.90 0.0 Bulunmamal Bulunmamal Bulunmamal Bulunmamal Bulunmamal 1.2.2. 270 nm’de. milie%de#er O2/kg).3. (m/m) %.25’den çok olan naturel ya#lar n aktif alüminyum oksitten geçirildikten sonra ölçülen UV % n nda özgül so#urmas 0.3 350 3.2.3.2 1. 2) E% de#er karbon say s 42 olan trigliserit 3) 270 nm dalga boyunda UV % n nda özgül so#urma 0. mg/kg.0 0.2.2.2 2. en çok Bulunmamal 200 4) Demir.9 2.1 1.2 Muayene ve deney madde no 2.11 2.2.2. en az Gerçek ve teorik ECN 42 2) trigliserit içeri#i aras ndaki en büyük fark 4) Mumsu maddeler (C40+C42+C44+C46).0 4) Bak r.2.0 20.11'e e%it veya daha az ise. mg/kg. en çok 0.1 0.16 de#i%im).2 2.25 0.3. en çok Yar kuruyan ya# Prina ya# Pamuk ya# Kolza (Rapiska) ya# Mineral ya# Serbest ya# asitleri (oleik asit cinsinden).2.2 1.30 3) 1000 50 12 0.15 0.1 Sabun Bulunmamal Çözünmeyen safs zl klar. nD 20°C .2 1.Özellik.05 4) Tokoferol.3.R1 1) oran . en çok 4) 1000 0.1 1) R1 oran : Stigmasta-3.05 200 3.2 1.7 2.3.1 0. muayene ve deney madde numaralar/ Zeytinya# n n özellikleri ile bunlar n muayene ve deneylerine ait madde numaralar Çizelge 2'de verilmi%tir. en çok Peroksit say s . mg/kg.4 2.12 .yot say s Sabunla%ma say s Sabunla%mayan madde Ya# asitleri bile%imi Trans ya# asitleri Trigliseritlerin 2-konumundaki stearik ve palmitik asit toplam Steroller ECN 42 trigliserit Mumsu maddeler Bellier indisi Özellik madde no 3 1. mg/kg. en çok Rutubet ve uçucu madde. en çok UV % n nda özgül so#urma. muayene ve deney madde numaralar Özellikler Piyasaya arz Duyusal K r lma indisi.2 1.0 1. Çizelge 2 .2.1 ya#lara (E %1 1 cm ) E (yakla% k 270 nm’de UV % n nda özgül so#urmadaki 0.1 2.2 1.5 2.2.2 0.10 2.3 0. % (m/m). mg/kg.3 350 1000 50 12 0.5-dien’dir ve stigmastadien içeri#i 4 mg/kg’dan fazla olan uygulan r.0 3.3.3.Toplam sterol. yine naturel ya# olarak kabul edilir.0 0. 4) Bilgi için verilmi%tir.2.15 0. en çok .2 1. mg/kg.5 15.25 0.8 2.

2 2. TS 4962 ISO 3657’ye göre yap l r ve sonucun Madde 1. s n f . muayene ve deneyler 2.2 1.2.22 2.17 2.3.25 2.2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2.21 2.2 1.5 SabunlaFmayan madde tayini Sabunla%mayan madde tayini.1 Numune alma Ambalâj büyüklü#ü. TS 4960 EN ISO 6320’ye göre yap l r ve sonucun Madde 1. görünü% ve berrakl # TS 894'e göre (20 °C – 30 °C aras nda) bak larak.2.2.2 1. Kullan lan reaktiflerin tümü analitik safl kta olmal .2.20 2.2.2.3. 2.3.3.3.2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2 1.2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2.2 Muayeneler 2. 2.2 K/r/lma indisi tayini K r lma indisi tayini.3.2 1.3.3.2.2.2 1.yot say s tayini.2 1. TS 4961 ISO 3961’e göre yap l r ve sonucun Madde 1.3.24 2.2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2.1 Analiz için deney numunesinin haz/rlanmas/ Analiz numunesi TS 1606 EN ISO 661'e göre haz rlan r. ayarl çözeltiler TS 545'e. 2.2 1.2.2. tad ve kokusu ise tad larak ve koklanarak muayene edilir ve sonucun Madde 1. 2.15 2. 2.16 2. Partiden numune TS 7060 EN ISO 5555’e göre al n r.2 1.2 1.2. 2.26 2.2 Ambalâj muayenesi Ambalâj muayenesi.18 2.1'e uygun olup olmad # na bak l r.2.2.1'e uygun olup olmad # na bak l r.14 2.3. belirteç çözeltiler TS 2104'e göre haz rlanmal d r. 2.3 yot say/s/ tayini . parti veya seri kod numaras ayn olan ve bir seferde muayeneye sunulan zeytinya# bir parti say l r.3. TS 4963’e göre yap l r ve sonucun Madde 1.2.23 2.2.3.Yar kuruyan ya#lar Prina ya# Pamuk ya# Kolza (Rapiska) ya# Mineral ya# Serbest ya# asitleri Peroksit say s UV % n nda özgül so#urma Rutubet ve uçucu madde Eterde çözünmeyen yabanc madde ve kül Sabun Tokoferoller Demir Bak r Stigmastadienler 2 1.27 Numune alma.13 2.4 SabunlaFma say/s/ tayini Sabunla%ma say s tayini.2. TS 11359’a göre yap l r ve sonucun Madde 3.3. .19 2.2 1.2 1.2. türü.1 Duyu ile muayene Zeytinya# n n renk.3.2 1.2. 2.2 1.3.3 Deneyler Deneylerde TS EN ISO 3696’ya uygun dam t k su veya buna e% de#er safl ktaki su kullan lmal d r.3.2.3.3.3.3.

TS EN ISO 12228’e göre yap l r ve sonucun Madde 1.2.3.3.13 Yar/ kuruyan ya5 aranmas/ Yar kuruyan ya# aranmas . TS 342’ye göre yap l r ve sonucun 1. TS 5046’ya göre yap l r ve sonucun 1.2’ye uygun olup olmad # na bak l r.17 Mineral ya5 aranmas/ Mineral ya# aranmas .2.2'ye uygun olup olmad # na bak l r.2'ye uygun olup olmad # na bak l r. TS 342'ye göre yap l r ve sonucun Madde 1.3.2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2.2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2.2.3.8 Trigliseritlerin 2-konumundaki stearik ve palmitik asit toplam/ tayini Trigliseritlerin 2-konumundaki stearik ve palmitik asit toplam tayini. TS 7163 EN ISO 6800'e göre yap l r ve sonucun Madde 1. 2.7 Trans ya5 asitleri analizi Trans ya# asitleri analizi.2.2’ye uygun olup olmad # na bak l r. .2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2.2. 2.2.3.3.2. TS 5051 EN ISO 3656'ya göre yap l r ve sonucun Madde 1.2.3. TS 5039’a göre yap l r ve sonucun 1. 2.2.14 Prina ya5/ aranmas/ Prina ya# aranmas .2’ye uygun olup olmad # na bak l r.2. 2.2'ye uygun olup olmad # na bak l r.18 Serbest ya5 asitleri tayini Serbest ya# asitleri tayini. 2.3. 2.3. 2.3.3.10 ECN 42 trigliserit tayini ECN 42 trigliserit tayini. TS 4964 ISO 3960'a göre yap l r ve sonucun Madde 1.15 Pamuk ya5/ aranmas/ Pamuk ya# aranmas .2. TS 4504 EN ISO 5509’a göre haz rlanan numunelerde TS 4664 EN ISO 5508'e göre yap l r ve sonucun Madde 1.12 Bellier indisi tayini Bellier indisi tayini.3.2.6 Ya5 asitleri bileFimi tayini Ya# asitleri bile%imi tayini.3.2. TS 5041’e göre yap l r ve sonucun 1. 2. TS 342'ye göre yap l r ve sonucun Madde 1.3.2’ye uygun olup olmad # na bak l r. 2.2’ye uygun olup olmad # na bak l r. 2.19 Peroksit say/s/ tayini Peroksit say s tayini. 2.2’ye uygun olup olmad # na bak l r. 2.2'ye uygun olup olmad # na bak l r. TS 5042’ye göre yap l r ve sonucun 1.3.16 Kolza (Rapiska) ya5/ aranmas/ Rapiska ya# aranmas . TS 5048’e göre yap l r ve sonucun 1.2'ye uygun olup olmad # na bak l r.9 Sterollerin tayini Sterollerin tayini.20 UV /F/n/nda özgül so5urma tayini UV % n nda özgül so#urma tayini. 2. TS 342'ye göre yap l r ve sonucun Madde 1. 2. TS EN ISO 15304’e göre yap l r ve sonucun Madde 1.11 Mumsu maddelerin tayini Mumsu maddelerin tayini.

25 Demir tayini Demir tayini.3. 2.5 Muayene ve deney raporu Muayene ve deney raporunda en az a%a# daki bilgiler bulunmal d r: Firman n ad ve adresi. Standarda uygun olup olmad # .3. TS 1607 ISO 662'ye göre yap l r ve sonucun Madde 1. Muayene ve deneyin yap ld # yerin ve laboratuvar n ad . Rapora ait seri numaras ve tarih.2. 2.2'ye uygun olup olmad # na bak l r. Muayene ve deneylerde uygulanan standardlar n numaralar .26 Bak/r tayini Bak r tayini. Numunenin tan t lmas . TS EN ISO 15788-1’e göre yap l r ve sonucun Madde 1. 3 Piyasaya arz 3. Muayene ve deneyi yapan n ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adlar görev ve meslekleri. 2.27 Stigmastadienlerin tayini Stigmastadienlerin tayini.2'ye uygun olup olmad # na bak l r.22 Çözünmeyen safs/zl/klar tayini Çözünmeyen safs zl klar tayini.2.1 Teneke kutular Teneke kutu ambalâjlar na ait bilgiler Çizelge 3’te verilmi%tir.3.3.2'ye uygun olup olmad # na bak l r. büyük teneke ambalâjlar pres teneke kapsülle veya daha küçük tenekeler.3.24 Tokoferol tayini Tokoferol tayini. TS ISO 8294'e göre yap l r ve sonucun Madde 1. Teneke kutu ambalâjlar yeni.23 Sabun tayini Sabun tayini. 2. Numunenin al nd # tarih ile muayene ve deney tarihi.2.1 Ambalâjlama Yemeklik zeytinya#lar yaln z kapal kaplar içinde piyasaya arz edilir.4 De5erlendirme Muayene ve deney sonuçlar n n her biri bu standarda uygunsa parti standarda uygun say l r.2’ye uygun olup olmad # na bak l r. paslanmam % ve besin maddesi kaplar yap m için uygun özellikte tenekeden (TS 1234 EN 10203) yap lm % olmal .3.21 Rutubet ve uçucu madde tayini Rutubet ve uçucu madde tayini.2. 2. TS 1608 EN ISO 663'e göre yap l r ve sonucun Madde 1.2.2.2'ye uygun olup olmad # na bak l r. 2. TS 5038’e göre yap l r ve sonucun Madde 1. 3. teneke kapsülle veya plastikle veya alt ve üst kapaklar özel kapatma aletleri ile lehimsiz olarak kapat lmal d r. Sonuçlar n gösterilmesi.2'ye uygun olup olmad # na bak l r. her sayfan n numaras ve toplam sayfa say s . Muayene ve deney sonuçlar n de#i%tirebilecek faktörlerin mahzurlar n gidermek üzere al nan tedbirler. TS ISO 8294’e göre yap l r ve sonucun Madde 1. 2. . 2.1.2'ye uygun olup olmad # na bak l r. TS 5036'ya göre yap l r ve sonucun Madde 1. fakat muayene ve deneyde yer alm % olan i%lemler. Uygulanan muayene ve deney yöntemlerinde belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen.2.3.2.

Teneke kutular n dolum hacmi 1).çindeki net zeytinya# kütlesi 2) Bütün bilgilere ait yaz boyutlar . Ambalâj n kontrolünde.Ti%e ambalâjlar ve i%aretleme büyüklükleri . Ambalâjlar n içinde bulunan ya# miktar kontrolü net kütle üzerinden yap l r. TS 11359'daki temel ilkeler dikkate al narak a%a# daki esaslara uyulmal d r.1.çindeki net zeytinya# kütlesi 2) 3) . Bütün bilgilere ait yaz boyutlar . 1) 1) 2) 3) . Ti%eler doldurulmadan önce dikkatle temizlenmeli ve a# zlar hava s zd rmayacak ve kapak bozulmadan aç lamayacak %ekilde kapat lm % olmal d r. Ambalâjlar n kontrolünde. Ti%elerin dolum hacmi .Ayr ca metal ambalâjlar için TS EN 13027 ve TS EN 13028’e uyulur.910 g = en az zeytinya# kütlesi olarak esas al nmal d r.910 g = en az zeytinya# kütlesi olarak esas al nmal d r. Çizelge 4 . Ambalâjlar n içinde bulunan ya# miktar kontrolü net kütle üzerinden yap l r. 3.5 4000 3640 3 5000 4550 3 Toleranslar TS 11359'a uygun olmal d r. 2) Bilgi için verilmi%tir.Teneke kutu ambalâjlar ve i%aretleme büyüklükleri .5 4000 3640 3 5000 4550 3 10000 9100 3 Büyük teneke 18000 16380 3 1) Toleranslar TS 11359'a uygun olmal d r. Çizelge 3 . Baz ambalâjlarda noksanl k görülmesi halinde geli%igüzel ayr lan 10 adet ambalâj n net kütlelerinin ortalamas na göre i%lem yap l r. Baz ambalâjlarda noksanl k görülmesi halinde geli%igüzel ayr lan 10 adet ambalâj n net kütlelerinin ortalamas na göre i%lem yap l r. Vidal metal kapaklar n kullan lmas durumunda ya# ile temas eden iç yüzeyi mantar veya alüminyum folyo ile kaplanm % olmal d r. Yukar daki dolum hacmi d % nda ambalâj kullan lacaksa dolum hacmi x 0. (mL) en az (g) en az (mm) 250 228 1 500 455 1 1000 910 1. (mL) en az (g) en az (mm) 100 91 1 250 228 1 500 455 1 750 683 1 1000 910 1 1500 1365 1 2000 1820 1 3000 2730 1.2 iFeler Cam ve plâstik ambalâjlar na ait bilgiler Çizelge 4’te gösterilmi%tir.5 3000 2730 1. TS 11359’daki temel ilkeler dikkate al narak a%a# daki esaslara uyulmal d r.5 2000 1820 1. Bilgi için verilmi%tir. Yukar daki dolum hacmi d % nda ambalâj kullan lacaksa dolum hacmi x 0.

Ayn %artlar alt nda sa#l #a zararl olmayan plastik ambalâjlar da kullan l r..1. ihracatç .Madde 2'deki muayene ve deneylerin yap lm % ve uygun sonuç al nm % bulundu#unun belirtilmesi gerekir. seri veya kod numaralar ndan biri.malâtç . .1. Gerekti5inde bu bilgiler Türkçe’nin yan/ s/ra yabanc/ dille de yaz/labilir.2 Faretleme Ya#lar n piyasaya arz edildi#i ambalâjlar n üzerine Çizelge 4 ve Çizelge 5’te belirtilen ölçülerde en az a%a# daki bilgiler. 10 8 November 2001 Codex Alimentarius 2001. f maddeleri d % ndaki hükümler al c n n talebine göre düzenlenir.2/Rev.3 Büyük kaplar ve ihracat ambalâj/ .1 ve Madde 3. 4 Çe%itli hükümler 4. f) Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az mL. . cam ve plâstik %i%elerde 5 litrelikten daha büyük. i) Türk mal ifadesi. c. Parti kod numaras ile seri veya kod numaralar ndan en az biri (büyük ve d % ambalâjlarda parti numaras zorunludur). mg/kg olarak.2 Zeytinya# ambalâjlar na yöresel men%e ad yaz lmamal d r. L .hracatta. ayr ca bu kaplar n içinde bulundu#u büyük ambalâjlar n üzerine okunabilecek ve silinmeyecek %ekilde ayn bilgiler ve kap say s yaz lmal d r. 3.Madde 1'deki özelliklere uygun oldu#unun. .malatç veya sat c bu standarda uygun olarak imal edildi#ini beyan etti#i zeytinya# için istendi#inde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek zorundad r. .1. Bu standard n i%aret ve numaras (TS 341 %eklinde) (ihracatta zorunlu de#ildir). Not 1 . 3. g veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yaz labilir).1 . Yararlan lan kaynaklar COI/T. 5000 mL dahil iç ambalâjlar için iste#e ba#l d r. e.hracatta. ihracatta ise daha büyük ve daha küçük kaplar özellikleri yönünden Madde 3.hracatta ya# n özelliklerini bozmayan ve ya#dan etkilenmeyen.malât tarihi (ay ve y l olarak). Not 2 . h) Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü. b) c) d) e) a) . Sec.Not .2'ye uymak %art yla kullan labilir.15/NC. Oils and Related Products.no. Bu beyannamede sat % konusu mamulün. g) Varsa katk maddelerinin ad ve içeri#i. silinmeyecek ve bozulmayacak %ekilde etiket halinde veya bask (litograf) olarak bulunmal . Ed.ç piyasada teneke kutularda 18 litrelik. sa#l #a zarars z tanklar veya di#er ambalâjlar da kullan labilir.. parti. Madde 3. varsa tescilli markas . Fats. . imalâtç -ihracatç . ithalâtç firmalardan en az birinin ticarî ünvan veya k sa ad ve adresi.2’deki a. 4. S n f ve türü (s n f ve tür adlar ayn ise biri yeterlidir).

ngilizce Extra virgin olive oil Virgin olive oil Ordinary virgin olive oil Refined olive oil Olive oil or pure olive oil .spanyolca Aceite de oliva virgen extra Aceite de oliva virgen Aceite de oliva virgen corriente Aceite de oliva refinado Aceite de oliva Türkçe Naturel s zma zeytinya# Naturel birinci zeytinya# Naturel ikinci zeytinya# Rafine zeytinya# Riviera zeytinya# Frans zca Huile d'olive vierge extra Huile d'olive vierge Huile d'olive vierge ordinary Huile d'olive raffinee Huile d'olive .Ek A (Bilgi için) Tüketime sunulma %ekillerine göre zeytinya# türleri ve yabanc dil kar% l klar .talyanca Olio d'oliva extra vergine Olio d'oliva vergine Olio d'oliva vergine corrente Olio d'oliva raffinato Olio d'oliva .