You are on page 1of 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Công Ty

Tôi tên là: Vũ Hồng Toàn Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1985 .Tại : Tây Ninh CMND: 290761285 Cấp ngày tháng năm2002 tại Hiện cư ngụ tại : 450 đường láng,quận đống đa ,hà nội. Trình độ : Đại học Nghề nghiệp chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Sức khỏe : bình thường Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Quý công ty tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được công ty nhận tôi xin cam đoan thực hiện tốt các công việc được giao và thực hiện các chủ trương,chính sách, chế độ nội quy, kỷ luật của công ty. Kính mong công ty chấp nhận. Liên hệ số điện thoại : 0982654684 Hà nội, ngày02 tháng 04 năm 2011 Kính đơn ký tên Vũ Hồng Toàn