You are on page 1of 1

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament

ESCOLA CAU DE LA GUINEU


C.Pere Calders/ C.de Casanova 08757 Corbera de Llobregat

PROJECTE REUTILITZACIO DE LIBRES PASSA-MEL. FULL DADHESI


En/na................................................................................, amb DNI n, com a pare/mare o tutor/a de lalumne. de:.curs Exposo la meva voluntat de formar part del Projecte de reutilitzaci de llibres Passa-mel, aprovat pel Consell Escolar amb data 15 de juny de 2011. Exposo que estic informat dels seus objectius i funcionament, i que accepto en la totalitat les bases segents: 1. Ser soci de lAMPA i estar al corrent de pagament. 2. Comproms dabonament de la quota de curs, en concepte de lloguer del/s llibre/s socialtzat/s. LAmpa cobrar aquest import mitjanant domiciliaci bancaria. 3. A partir del curs 2011/2012 i fins al final de la seva escolaritzaci en aquest centre, el nostre fill/a tindr dret a disposar dun lot de llibres del fons de material socialitzat que estigui en raonable estat de conservaci, sempre que mantinguem labonament de la quota anual en el termini indicat, respectem la totalitat de compromisos del present document i no mostrem per escrit la intenci de deixar el projecte. 4. Conscienciarem el nostre fill/a per tal que conservi els llibres en bon estat. 5. Reintegrarem el valor del llibre socialtzat en el cas que es malmeti o es perdi: 100% del valor del llibre si era el primer any que sutilitzava, 75% si era el segon any ds, 50 % si corresponia al tercer any, 25 % si era el quart any. 6. Tindrem el dret de deixar de formar part del sistema de llibres socialitzats si comuniquem al Ampa del centre el nostre desig de no continuar participant. La baixa durant el curs escolar, no suposa la devoluci de la quota anual. 7. La Comissi de Seguiment i gesti, es reserva el dret de revisar i modificar les bases del projecte Passa-mel, aix com lestudi dels casos particulars que puguin sorgir durant laplicaci del mateix.

Corbera de Llobregat, ___________ de _________________ de _______ Signatura: pare/mare/tutor/a (DNI)