You are on page 1of 1

Obliga ii profesionale 1. Constituie obliga ie profesional a comercian ilor: a. obliga ia de înregistrare la camera de comer , industrie i agricultur b.

obliga ia de a ob ine profit c. obliga ia de a nu face concuren celorlal i comercian i d. obligatia de a sesiza instanta de judecat în cazul în care intr în insolven 2. Omisiune comerciantului de a solicita înregistrare la Reg. Com. a unei mentiuni care potrivit legii esre obligatorie: a. atrage r spundere contraven ionala a comerciantului b. nu împiedic înscrierea din oficiu a respectivei men iuni c. nu atrage sanc ionarea comerciantului din moment ce înregistrarea se poate realiza i la cererea oric rei pers. interesate sau din oficiu 3. Sunt supuse obliga iei de înregistrare sau de inscriere în Reg. Com.: a. hot rârile de divor ale comerciantului, inclusiv cea de partaj al bunurior comune în timpul casatoriei b. drepturile de proprietate intelectual si / sau industrial c. orice modificare privitoare la actele, faptele si mentiunile deja inscrise 4. Constituie func ii ale Reg. Com: a. oferirea unei evidente a comerciantilor precum si de informa ii despre ei i opera iunile lor b. asigurarea opozabilit ii fa de ter i a actelor juridice ale comerciantului c. protejarea firmei, emblemei i a altor drepturi ale comerciantului. 5. Men iunile din Reg. Com. se pot modifica: a. prin admiterea recursului împotriva cererii de inmatriculare b. prin admiterea de c tre directorul Reg. Com. a cererii de radiere a înregistr rii pagubitoare c. prin adm. de c tre tribunal