You are on page 1of 8

TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á

143 LÝ T

TR NG, TP ĐÀ N NG

TRANG 1

Tuy t đ i không bao gi nhìn vào bàn phím. TH C HÀNH 1. đánh phím ch c a ngón nào ph trách. Kinh nghi m cho bi t lúc m i t p vì chưa thu c nh ng v trí c a các ngón tay nên hay nhìn vào bàn phím đ tìm ch . sau đó l p t c thu tay v hàng ch kh i hành. Nh ng l i hay m c khi t p hàng ch QWERT YUIOP Thư ng khi t p hàng phím này chúng ta thư ng không thu tay v hàng phím kh i hành mà đánh luôn m t m ch như v y là sai. b i nó s nh hư ng đ n t c đ và gây l i trong khi so n th o. chúng ta v n đ tay hàng ch kh i hành. Ta đánh ch q b ng ngón út bên trái. chúng ta ph i cương quy t tránh thói quen này. ph i thu v hàng ch kh i hành. đánh xong ch nào hàng trên. m i l n đánh xong m t phím ch ph i thu tay v hàng phím kh i hành r i đánh sang phím ch khác. V trí các ngón tay ph trách hàng ch kh i hành QWERT YUIOP Bên tay trái: Ngón tr rt Ngón gi a e Ng n nh n w Ngón út: q Ngón cái: Cách ch Bên tay ph i: Ngón tr yu Ngón gi a i Ng n nh n o Ngón út: p Ngón cái: Cách ch 2. Cách đánh các phím Khi t p đánh hàng ch này. các ngón bên tay trái c n r i kh i các phím ph trách. II. Các ngón tay đ th t tho i mái ch m nh lên các phím ch . hàng trên này. không tỳ xu ng m t bàn. sau đó chùn l i làm sao cho l c ti p xúc v i bàn phím v a ph i không m nh quá và không nh quá. M t đi m hay m c n a là v a đánh v a g t đ u theo nh p (đây là nh ng l i t nhiên c n lưu ý đ s a ngay). Khi t p lúc m i thư ng hay tỳ c tay xu ng bàn. ch ngón đó đánh xu ng. C tay nâng ngang v i bàn phím. ngón nào đánh đúng vào phím ch ngón đó ph trách. còn hai ngón ngón tay cái v n ch có m t vi c chung là đánh xu ng phím cách ch . ngón tr cũng ch u trách nhi m g p đôi. Hư ng d n chi ti t t p các ngón bên tay trái qwert Khi t p đánh bên trái qwert bên tay ph i c n gi nguyên v trí các ngón ph trách không nâng tay lên.TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG. ch có ngón út đánh xu ng phím ch q sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. đ u đ n. 3. TP ĐÀ N NG Bài 2 T P ĐÁNH HÀNG CH QWERT YUIOP I. TRANG 2 . nhi m v c a chúng ta là ph i t p đánh thong th . do đó lúc c n s a cho đúng r t khó khăn. Khi đánh các phím hàng trên nh c c bàn tay lên.Như v y d thành thói quen không nhìn khôngt đánh đư c. LÝ THUY T 1. ch khi nào đánh m i căng tay.

ta c n ph i đánh d t khoát và nh c ngón tay lên ngay. ch có ngón áp út đánh xu ng phím o. lúc này bên tay ph i c n gi nguyên không nâng lên theo. sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. ngón tr r i kh i bàn phím. các ngón út. các ngón út. Ta đánh ch t b ng ngón tr bên trái. Ta đánh ch e b ng ngón gi a bên trái. Ta đánh d u y b ng ngón tr bên ph i. các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách. lúc này bên tay trái l i ph i gi nguyên không nâng lên theo. ch có ngón nh n đánh xu ng phím ch w sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. ch có ngón tr đánh xu ng phím ch r sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách.ch có ngón tr đánh xu ng phím ch t sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. ngón gi a. ngón tr . ngón gi a r i kh i bàn phím. ngón gi a r i kh i bàn phím. TP ĐÀ N NG Ta đánh ch w b ng ngón nh n bên trái. Ta đánh d u o b ng ngón áp út bên ph i. Bài t p: Đánh l i 5 l n dòng ch dư i đây qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert 3. TRANG 3 . sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Ta đánh d u u b ng ngón tr bên ph i. Ta đánh ch r b ng ngón tr bên trái. ch có ngón tr ph i đánh xu ng phím u. ngón nh n. sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. Chú ý: Bàn phím r t nh y nên khi đánh. các ngón út. Đánh xong ch y lúc này bên tay trái m i nâng lên và ch có ngón cái bên tay trái đánh xu ng phím cách ch . Đánh xong ch t lúc này bên tay ph i m i nâng lên và ch có ngón cái bên tay ph i đánh xu ng phím cách ch . ngón nh n. r i kh i bàn phím. n u không ch đó s xu t hi n lên trên màn hình liên ti p.TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG. ch có ngón gi a đánh xu ng phím i. các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách. Hư ng d n chi ti t t p các ngón bên tay ph i poiuy Khi ta t p đánh bên tay ph i poiuy bên tay trái c n gi nguyên v trí các ngón ph trách không nâng tay lên. n u không ch đó s xu t hi n lên trên màn hình liên ti p. ch có ngón út đánh xu ng phím p. Ta đánh phím p b ng ngón út bên ph i. các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách. các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách. Chú ý:Bàn phím r t nh y nên khi đánh. các ngón bên tay ph i c n r i kh i các phím ph trách. ch có ngón gi a đánh xu ng phím ch e sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. sau đó các ngón l i thu v các phím mình ph trách. ch có ngón tr ph i đánh xu ng phím y. các ngón út. ngón nh n. ta c n ph i đánh d t khoát và nh c ngón tay lên ngay. 2. Ta đánh d u i b ng ngón gi a bên ph i.

6. qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua . iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet iet . jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao jao . yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu yeu . sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut sut . đi m d n lưu ý bài này. quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay quay . k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia k'lia . ta s cách ch b ng ngón cái bên tay trái. ta s cách ch b ng ngón tay cái c a tay ph i. Bài t p có thêm phím đ u ph y trên ' c nh phím d u ch m ph y . oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai . Hư ng d n chi ti t t p ghép t Bài này b t đ u ghép các t đơn nhưng chưa có d u ti ng Vi t. khi t đó k t thúc b ng ký t đánh bên ph i ta cách ch bên trái và ngư c l i. gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay . thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi . Bài t p: Đánh l i 5 l n dòng ch dư i đây: poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy 5. Bài t p: Đánh l i 2 l n dòng ch dư i đây: . Khi t p bài t p này. h t dòng dùng ngón út đánh vào phím Enter đ xu ng dòng. m t đ c t trái sáng ph i. T oai k t thúc b ng ch i bên tay ph i. hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai hoai . t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru t'ru . h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao h'lao . kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha . lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao lao . diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet diet . Ví d : T qua k t thúc b ng phím ch a bên tay trái. eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo . hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe hoe . dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio dio . au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au . loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai loai . rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua rua . (d u ph y trên ta đánh b ng ngón út bên tay ph i). fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia fia . luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi luoi TRANG 4 . wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit . pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho pho . gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi gioi . TP ĐÀ N NG 4. T đư c k t thúc b ng ký t đánh bên tay trái ta cách ch bên ph i.TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG.

Nên khi đưa ngón tay lên đánh ch t nhích sang bên ph i m t ít. N u có s d ng phím xóa. Bài t p: Đánh l i 3 l n câu văn dư i đây (không có d u ti ng Vi t). M t luôn luôn nhìn vào giáo trình. Sau khi đã đánh các t đơn. TP ĐÀ N NG 7. vì xóa ngay s không tìm ra đư c l i hay đánh sai v trí nào đ rút kinh nghi m s a ch a. sau đó b t màn hình lên đ tính l i. dùng ngón út c a b n tay ph i đ đánh xu ng phím xóa (Backspace). ta dùng ngón tay út bên ph i đánh vào phím Enter đ xu ng dòng. Chú ý: Khi t p n u đánh sai khôn nên xóa ngay. C n lưu ý đi m ti p xúc c a ngón tay xu ng phím. như v y là nh mà đánh. Công vi c c a b n là phát hi n ra nh ng sai sót và nh ng l i đã m c ph i đ t s a ch a. Hư ng d n chi ti t t p ghép nh ng câu ng n. đ c đ n ký t nào. TRANG 5 . n u không s b dính li n hai ch . 8. b dòng. đánh ký t đó. vì n u nh mà đánh g p m t câu dài r t d b b ch . Sau khi đã đánh xong t ch m l i. c bàn tay ph i nâng lên. Ví d : B n hay sai khi đánh phím ch r và t b i ngón tr trái qu n lý phím. Không nên đ c c câu r i m i đánh. Ph n ki m tra này ta có th t t màn hình đ đánh m t câu hay hai trong bài t p. 9. chúng ta b t đ u ghép nh ng câu đơn gi n. ch ngón út đánh xu ng phím Enter. Đ u ngón tay không xu ng phím th ng đ ng mà hơi nghiêng. m i l i tr đi 1 đi m. Ki m tra. toi quay to gioi toi da du hoi thi tho gioi ta phai diet t ru het loai sau keo hay pha hoai lua se rat kho gioi khi luoi tap sau qua quat quat o kia to qua thay tro deu thi dua day tot tap tot de dat hieu qua tot thu hoa hue kia dep qua Ti ng Vi t đ d u c a các câu trên như sau: tôi quay tơ gi i tôi đã d h i thi th gi i ta ph i di t tr h t lo i sâu keo hay phá ho i lúa s r t khó gi i khi lư i t p sáu qu qu t kia to quá th y trò đ u thi đua d y t t t p t t đ đ t hi u qu t t. không nhìn lên màn hình. Khi đánh xong m t câu. B i ta đang c n luy n ph n x có đi u ki n gi a m t nhìn đ c và tay đánh. T đánh l i các câu văn trên nhưng không nhìn vào bàn phím.TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG. Khi đánh ngón út xu ng phím Enter. đánh ch ra ph i khác v i đánh ch t.

TRƯ NG THCN CKN ĐÔNG Á 143 LÝ T TR NG. TP ĐÀ N NG TRANG 6 .

.

ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK: .