Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ

Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ι Σ
Β
Π ρ ο ς τ η ν έ φ η μ ε ρ ί δ α
ι
1:\
ί
Ε Κ Κ Α Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ
Ι !
ι

",
Ι
,
.,
. Α r Ω Ν
\
:1
1
Ι Ο ς δ α ν π ο ι ή ο η κ ω δ ι δ ά ξ η
":i

ο υ τ ο ς μ έ γ α ς κ λ η θ ή ο ε τ α ι έ ν τ η α ο ι
λ ε ί ς ι τ ω ν Ο ύ ρ α ν ω ν
Ό Κ ύ ρ ι ο ς
Ο ύ χ ύ π ε ρ χ ρ η μ ά τ ω ν ο ύ χ ύ π ε ρ δ ό ξ η ς
... α λ λ α ύ π ε ρ τ ο υ κ ο ι ν ο ϋ κ τ ή μ α τ ο ς
τ ο ί ί θ η ο α υ Ρ ο ϋ τ η ς ύ γ 1­
α 1 V ο ύ ο η ς π ί ο τ ε ω ς έ ο τ ή
κ α μ ε ν α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ι
Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς Έ ο τ 243.
Α Γ Ι Ο Ν Ο Ρ Ο Σ 1972
1
Α ξ ι ό τ ι μ ε κ ύ ρ ι ε Δ ι ε υ θ υ ν τ ά
Μ ε τ α π σ λ λ η ς τ η ς π ρ ο σ ο χ η ς ά ν ε γ ν ώ σ α ι μ ε ν ε Ι ς τ η ν ύ μ ε
τ έ ρ α ν ε φ η μ ε ρ ί δ α φ ύ λ λ ο ν Δ ε κ 1972, σ 5), τ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε
ν ο ν ε ί ς ή μ α ς δ η μ ο σ ί ε υ μ ά σ α ς ε ί ς τ ο ό π ο ί ο ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν α λ λ ω ν
ε γ ρ ά φ ε τ ε δ τ ι θ α μ α ς ά π α ν τ ή σ η τ ε π ρ ο σ ε χ ω ς ε ί ς τ η ν ε κ 32 σ ε
λ δ ω ν Α Ά π ά ν τ η σ ι ν ή μ ω ν λ ό γ ψ ά π α σ χ ο λ ή σ ε ώ ς σ α ς μ ε ο λ
λ α σ ο β α ρ ώ τ ε ρ α ζ η τ ή μ α τ α
Μ ε τ ε κ π λ ή ξ ε ω ς δ έ ε ϊ δ ο μ ε ν ε ν ouveXelQ., ν α ά π α ι τ η τ ε
μ ε τ α π ο λ η ς π α ρ ρ η σ ί α ς δ π ω ς σ α ς ... ά π α ν τ ή σ ω μ ε ν ε ς σ ε Ρ
ε ρ ω τ η μ ά τ ω ν σ α ς κ α ι μ ά λ ι σ τ α κ α θ ώ ρ ι ο μ έ ν ο ν τ ρ ό π ο ν η τ ο ι δ
έ ν ο ς ν α ι η Ο Χ Ι α ν ε υ π ε Ρ Ζ ι σ τ ρ ο φ ω ν α π ε ρ ι φ ρ ά σ ε ω ν Έ μ
ν ο λ ο γ ή σ α μ ε ν ο ν τ ω ς δ ε ι ν ο ν ή ε λ λ ε ι ψ ι ς ά π λ ό τ η τ ο ς ε ύ θ ύ τ η
Τ ο ο ς κ α ι Τ ο α π ε ι ν ώ σ ε ω ς .. 'Α ν τ ι ν α ο ι γ ή σ η τ ε φ Ρ ο ν ί μ ω ς
ώ ς μ η ά π α ν τ ή σ α ν τ ε ς ε κ τ η ς κ ε κ τ η μ έ ν η ς σ υ ν η θ ε ί α ς ε π η ί θ ξ
σ θ ε κ α ι π ά λ ι ν σ ο φ σ τ ι κ ψ τ ψ τ ρ ό π ψ έ ξ ά ν ά γ κ η ς π ε Ρ Ι Ω ι π ο λ ο
-

Related Interests


  γ ο υ ν τ ε ς κ α ι γ ρ α φ ο ν τ ε ς :
  1.- Ύ π ά ρ χ ο υ ν 9 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α Ο Ε λ λ η ν ε ς π θ ε ο δ ώ ρ η
  τ ε Κ α ι έ κ τ ο ς ύ μ ω ν κ α ί τ ι ν ο ς έ τ έ ρ ο υ τ η ς α ύ τ η ς ν ο ο τ ρ ο π ί α ς
  κ α ι τ ω ν α ύ τ ω ν δ ι α θ έ σ ε ω ν μ ε σ α ς π ό σ ο ι α λ λ Ο Ι ε κ τ ω ν 9 έ ι α
  τ α μ μ υ ρ ί ω ν θ α έ τ ό λ μ ω ν α ύ τ η ν Τ ο ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν τ η ν ω ρ α ν ν α ί σ χ υ
  ρ ι ο θ ο υ ν σ η ό Έ π ί σ κ ο π ο ς λ ω ρ ί ν η ς ύ γ υ σ ϊ ν ς σ τ ε ρ ε ί τ α ι
  , , < \ δ ' \ λ θ ' </0 θ \
  α γ ω ν ι σ τ ι κ ο τ η τ α ς υ π ε ρ Ι Κ Ο Ί σ υ ν η ς κ α ι α η ε ι α ς ; σ τ ι ς . α
  ε τ ό λ μ α ν α ι σ χ υ ρ ι σ θ Ώ τ ο ύ τ ο θ α ε γ ε λ ε ο π ο ι ε ί τ ο π α ν ε λ λ η ν ί ω ς
  κ α ι ά ν ε π α ν σ ρ θ ώ τ ω ς
  Η μ ε ί ς δ μ ω ς Κ Δ ι ε υ θ υ ν τ ά ή λ έ γ ξ α μ ε ν τ ο ν Σ ε β α σ μ ι ώ τ σ
  τ ο ν δ ι α τ η ν α δ ι κ ο ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν τ ο υ κ α τ α τ η ς ί ε ρ ω σ ύ ν η ς
  τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ώ ς κ α ι τ η ν ά σ υ ν έ π ε ι α ν
  τ ω ν κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν ω ν Τ ο ο υ δ ι α τ α ά ν ω τ έ ρ ω ά ν ε μ έ ν ο μ ε ν κ α ι ά π α
  τ ο ν ί δ ι ο ν κ α ι α π ο ύ μ α ς ά π ά ν τ η σ ι ν Σ ε ί ς δ μ ω ς ώ ς γ ρ ά φ ε τ ε
  α σ χ ο λ ε ί σ θ ε μ ε α λ λ α .. σ ο β α ρ ώ τ ε ρ α ζ η τ ή μ α τ α Κ α ι π α Ρ α
  π ο ι ο υ ν τ ε ς τ ο κ α τ η γ ο ρ ω ή μ ω ν φ έ ρ ε τ ε ώ ς μ ά ρ τ υ ρ α ς
  τ ω ν .. ε κ τ ο ς θ έ μ α τ ο ς ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν σ α ς τ α 9 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α
  - Ε λ λ Ι
  τ ω ν η ν ω ν ...
  -4­
  ρ ω τ ω μ ε ν Δ ι α τ ί δ ε ν ά π η ν τ ή σ α τ ε ε ί ς δ τ ι π α ρ ε τ η ρ ή σ α
  μ ε ν τ ο ν Έ π ί σ κ ο π ο ν έ φ ο σ ο ν ά ν ε λ ό β α τ ε ά σ φ α λ ω ς τ ά δ ε ί
  τ ο υ τ ο ν λ ό γ ο ν τ ϊ ς σ υ ν η γ ο ρ ί α ς κ α ι ύ π ε ρ α σ π ί σ ε ω ς ά λ λ α
  - ό θ υ θ ' , θ ,
  π ρ ο σ π α θ ε ι τ ε π σ η O1.Q., ν α 11 ε τ α ε σ η τ ε τ ο ε μ α ε ι ς
  έ τ έ ρ α ς π ε Ρ χ ό ς Δ ι ό τ ι π ω ς Δ λ λ έ ω ς δ ύ ν α τ ω ν α έ ρ μ η ν ε υ θ ή
  τ ο γ ε γ ο ν ό ς σ π ε ί ς μ ε ν τ η ν π ρ ώ τ η ν ά π ό ν τ η σ ί ν σ α ς δ ε ν ι μ
  σ ε ί η τ ε ο ύ δ ε μ ί α ν τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν μ α ς ε ί ς δ ε τ η ν ν υ ν ά ν ω
  ρ ο υ μ έ ν η ν έ π ω ν ε ϊ τ ε τ α ς π ρ ο σ φ ό τ ο υ ς έ ν τ η (IepapxlQ. έ ν ε ρ
  γ ε ί α ς τ ο υ τ α ς σ λ ω ς ά σ χ έ τ ο υ ς π ρ ο ς τ ο ζ η τ ο ύ μ ε ν ο ν Δ α τ ί
  φ ο β ε ϊ σ θ ε τ ο σ ο υ τ ο ν η Ί ν α π ρ ό σ ω π ο ν ά ν η μ ε τ ώ π ι σ ι ν τ ο υ κ α
  τ η γ ο ρ ω ή μ ώ ν ά λ λ ο ι σ υ ν τ ε ς π ρ ο ς ύ π ε κ φ υ γ η ν τ α π ρ ό
  -,λ λ ' δ λ - " .,
  γ μ α ι α ; Κ α ι ο υ μ ο ν ο ν τ ο υ τ ο α α η ε η ε ε π ι σ η μ ω ς ο η
  έ α ν δ ε ν σ α ς ά π α ν τ ή σ ω μ ε ν ν α η Ο Χ Ι ε ι ς τ ε θ ε ν έ ρ ώ τ η μ ά
  σ α ς 60. ε Ι ρ ω ι α ν θ ρ ω π ο ς έ μ π α θ ή ς μ ε ρ ο λ η π κ ο ς κ α χ ω ρ ι ς
  Δ Δ β - θ ", r, "
  ε υ ο υ τ η τ α . . ι ν φ ο ε ι σ ε μ η π ω ς τ α α ν ω τ ε ρ ω ε υ ρ ο υ ν α ρ ι
  , ", , ,
  ι π η ν ε φ α ρ μ ο γ η ν ε ι ς τ η ν π ε ρ ι π τ ω σ ι ν σ α ς ; ..
  ν α φ Ρ Ι ω ς δ ε π ρ ο ς τ ο π α ρ ό π ο ν ό ν σ α ς σ π ή ά π ό ν τ η σ ι ς
  ή μ ω ν έ σ τ ά λ η κ α ι ε ί ς γ ν ω σ τ α π ρ ό σ ω π α τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ
  έ π π ρ ο φ α ν ε ϊ σ κ ο π ψ ν α κ λ ο ν ί σ η ε ί ς τ α ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς κ λ η ρ ι
  κ ω ν κ α ι λ α ϊ κ ω ν τ ο κ υ ρ ο ς τ ο υ π ι σ ό π υ Φ λ ω ρ ί ν η ς Α ύ γ ο υ
  σ ή ν ο υ θ α σ α ς ά π α ν τ ή σ ω μ ε ν ε χ ο ν τ ε ς ώ ς Κ Ρ Ι τ Ρ ν τ ο υ ς ί δ ί
  ο υ ς σ α ς λ ό γ ο υ ς .
  . Ώ σ τ ε κ ή δ ε σ θ ε τ ο υ κ ύ ρ ο υ ς τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ r Π ο λ υ
  κ α λ ω ς α ο ϋ τ ω ς ε π ρ ε π ε r Δ ι α τ ί σ μ ω ς έ κ ε ϊ ν ο ς δ ε ν ύ π ε λ ό γ ι
  ). - α ( , ( '5 c, , ( ).
  σ ε ν Τ υ κ υ ρ ο ς τ η ν υ π σ α σ ι ν el<aTOVTa ω ν ι ε ρ ε ω ν κ α ι υ π ι ρ
  τ η ν δ ε κ ά δ α Δ ρ χ ι ε ρ έ ω ν σ τ α ν ε γ ρ α φ ε τ η ν γ ν ω ν έ κ ε ί ν η ν
  , , κ λ ' ζ , λ - "
  ε γ κ υ ι ο ν τ ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ι ω ν τ ο ν α ν ω τ ε ρ ω κ η ρ ο ν α ν ε υ
  ά π ο δ ε ί ξ ε ώ ς Τ 1 ν ο ς ψ ε υ δ ϊ ε ρ ε ί ς κ α ά π α τ ε ω
  ' - " . λ ά β '
  ν α ς ..
  ,
  . Δ ι α τ ι σ ε ι ς ε ν auvexerQ., ε π α ν ε α τ ε τ α ς α υ τ α ς
  α τ η γ ο ρ ί α ς - ά σ φ α λ ω ς δ ι α ν α π ι σ τ ο π ο ι ή σ η τ ε τ ο ά λ η θ έ ς
  τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν τ ο υ Π σ κ ό π υ σ α ς - α ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς σ υ
  σ τ ο λ η ς η τ ε κ μ η ρ ι ώ σ ε ω ς Τ ο κ υ ρ ο ς τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Α ύ
  γ ο υ σ τ ί ν ο υ ε χ ε ι σ η μ α σ α ν κ α ι σ π ο υ δ α ι ό τ η τ η κ α ι δ ι α τ ο υ τ ο π ρ έ
  π ε ι ν α έ π ι κ ρ ο τ ή σ η τ ε τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ ή Ι ε ρ ω σ ύ ν η κ α ι ά ρ χ ι ε
  ρ ω σ ύ ν η τ ω ν α λ λ ω ν δ ε ν ά ξ Ι ζ ε ι τ η ς π α ρ α μ ι κ ρ α ς σ η μ α σ ί α ς κ α ι
  - , δ c 6 Q",' ", - λ
  σ ε
  β
  α ο ρ ο υ ο υ ο . α μ ο ς α ι τ ο μ ε τ ρ ο ν τ η ς μ ε ρ ο η π η
  κ η ς α ά ν ε ι λ ι κ ρ ι ν ο υ ς σ κ έ ψ ε ω ς l<ar τ α κ η ς σ α ς α σ υ ν ε
  χ ί ζ ε τ ε :
  ι
  i
  '('
  ,
  .'.;r ,
  .
  !
  Ι
  r
  ι
  -5­
  Τ ο φ υ λ λ ά δ ι ο ν ά π ο ν α χ θ ε σ ι ν ο ν α ν θ ρ ω π ο ν γ Ρ μ μ έ ν ο ν
  α έ ν α ν τ ί ο ν έ ν ο ς κ λ η ρ ι κ ο υ ό ό π ο ί ο ς έ γ ή ρ α σ ε ν ε ί ς έ κ κ λ η σ ι α
  σ π κ ο υ ς ά γ ω ν α ς σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ν ε Ι ν ε β ά ρ β α ρ ο ν ε ί ς ύ φ ο ς κ α ι
  θ ξ ζ , δ , , λ λ
  δ ε ν α η 1 ε ν ι σ ω ς ο υ ε μ ι α ν α π α ν τ η ο ι ν α α μ ο ν ο ν π ε ρ ι
  φ ρ ό ν η σ ι ν υ Ω σ τ ε κ α θ ύ μ α ς τ υ γ χ ά ν ε ι ά π α ρ α ί τ η τ ο ν π ρ ο σ ο ν
  0. ε Ι ν α ί η ς π ρ ο β ε β η κ ω ς δ ι α Τ ο ύ τ ο υ ς α γ ώ ν α ς Δ Ι Ω τ ί μ α ς
  δ
  ' , θ ' λ ά , λ
  ε ν ε σ κ ε φ η τ ε τ ο υ χ ι σ τ ο ν ο η τ υ γ χ α ν ο μ ε ν σ υ ν ο μ η ..
  Π ι ν ί δ ι α ί τ ε ρ ο ν χ ρ ί σ μ α σ α ς κ ο σ μ ε ί ω σ τ ι ε ν α δ ύ ν α σ θ ε ν α ό μ ι
  λ η τ ε π ε Ρ π ά ν τ ω ν ά ξ υ ν ε ς έ ν σ υ ν ε χ ε ί .. γ η ρ α τ ε ί α π ρ ο
  κ ε ι μ έ ν ο υ ν α Κ Ρ θ η τ ε ύ φ έ τ έ ρ ω ν ; ..
  Τ ο ν α γ η ρ ά σ τ ι τ ι ς ε ί ς έ κ λ η ω α σ κ υ ς α γ ω ν α ς δ ε ν ν ο
  μ ί ζ ο μ ε ν δ η α π ο τ ε λ ε ί α ύ τ ο α θ έ α υ τ ο τ ο π ρ α Υ μ α θ α υ μ α σ τ ό ν
  η π ρ ο σ ό ν α ν ο ί α γ ώ ν ε ς τ ο ι δ ε ν Σ ν δ ε ύ ω ν Τ α κ α ύ π ο τ η ς
  α π α ρ α ι τ ή τ ο υ π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ω ς ν α ε Ι ν ω ε ύ ά ρ ε σ τ ο ι τ ψ θ ε Ψ Κ α
  έ π ε ι δ η α κ ρ ι β ώ ς τ α ε ρ γ α τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν φ έ ρ ο υ ν π ο λ λ η ν τ η ν
  α π ά τ η ν π ε ρ τ α ς κ ρ ί σ ε ι ς δ ι α τ ο υ τ ο ό θ ε ί ο ς Π α ϋ λ ο ς ή θ έ λ η σ ε
  ν α ά σ φ α λ ί σ π τ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς δ ι α τ η ς λ η σ μ ο ο ύ ν η ς τ ω ν π ρ ο η γ ο υ
  μ έ ν ω ν τ υ χ ο ν κ α λ ώ ν π ρ ά ξ ε ώ ν τ ω ν τ ο ϊ ς ο σ θ ε ν έ λ α ν θ α ν ό
  μ ε ν ο ς ε ί π ώ ν η ώ ς ό ί ε ρ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς τ ο ν ί ζ ε ι τ ο υ τ ο ά
  σ φ α λ ε ς τ α μ ε ί ο ν κ α ι τ ο ρ ι θ ω μ ά τ ω ν λ ή θ η κ α τ ο ρ θ ω μ ά τ ω ν δ ε δ ο
  μ έ ν ο υ δ η ά ν α μ έ ν ε Ι ι τ ο υ ς π ά ν τ α ς ή Ί ο ϋ θ ε ο ϋ κ ρ ί σ ι ς Κ τ α τ η ν
  \
  ό π ο ί α ν έ κ ά σ τ ο υ τ ο ε ρ γ ο ν ό π ι ν έ σ τ ο π υ ρ δ ο κ ι μ ά σ ε ι Α
  Κ ο ρ Γ 13).
  Ή δ ε π α τ ε ρ ι κ η - ά σ κ η Ό κ η σ φ α κ α ι π ε ί ρ α ε χ ε ι π α ρ α δ ώ
  σ ε ι ε ί ς ή μ α ς τ η ν έ ξ η ς π ο λ υ τ ι μ ο τ ά τ η ν σ κ η ν ή ν έ κ τ ο υ β ί ο υ έ
  ν α ς μ ε γ ά λ ο υ τ η ς έ ρ ή μ ο υ π α τ ρ ό ς ο π ο υ λ ί α ν Χ Ο Ρ α κ τ η ρ ι σ π κ ώ ς
  ζ <,β < < - - , . ά θ
  τ ο ν ι ε τ α ι ο φ ο α ς ο ο π ο ι ο ς π ρ ε π ε ι Vu σ υ ν ε χ η π ν τ α α ν ρ ω
  " \ 1\ δ \ Q..;:: \ - Π λ Sl
  π ο ν ε σ τ ω κ α ι α ν ' υ ν α τ α ι ν α κ α υ χ η ι μ ε τ α τ ο υ α υ ο υ υ Π
  , δ \ < - , δ θ ό ' έ ' δ δ '
  ο υ ε ν ε α υ τ φ Σ ν ε ν κ α Τ Ι ο υ κ ν τ ο υ τ φ ε ι κ α ι ω τ α ι
  ά λ λ α τ α π ά ν τ α ν α έ ν α π ο ρ ρ ί π τ ω μ ε ν τ ψ έ λ έ ε ι τ ο υ θ ε ο υ π ι ο τ ε ύ
  ο ν τ ε ς δ η έ α ν έ η ρ ά ξ α μ έ ν η ά γ α θ α ν ό ε π α ι ν ο ς γ ε ν ή σ ε Τ α έ κ ά
  σ τ φ α π α τ ο ϋ θ ε ο ϋ έ ν έ κ ε ί ν η τ η ftptpQ.» Α ρ Δ
  4 - 5).
  Δ ι η γ ή σ α ν τ ο π ε ρ ι τ ο ϋ ' Α β β α Α γ ά θ ω ν α ς δ η έ σ π ο ύ δ α ι ζ ε
  Π ε ί ν π α σ α ν έ ν τ ο λ ή ν κ α ι ε ί δ ι έ β α ι ν ε ν ε ί ς π ο ρ θ μ ε ί ο ν α ύ τ ο ς
  π ρ ώ τ ο ς έ κ ρ ά τ ε ι τ η ν κ ώ π η ν κ α ι ο τ ε π α ρ έ β α λ λ ο ν α ύ τ φ ά δ ε λ
  φ ο ί ε ύ ι θ έ ω ς ά π α τ ς ε ύ χ η ς ή χ ε ι ρ α ύ τ ο υ τ η ν τ ρ π ε ζ α ν έ τ ί
  θ ε ι ο ljv γ α ρ μ ε σ τ ο ς ά γ ά π η ς θ ε ο ϋ ρ έ λ λ ο ν τ ο ς δ ε α ύ τ ο υ τ ε λ ε υ
  i
  -6­
  τ α ν ε μ ε ι ν ε τ ρ ε ϊ ς ή μ έ ρ ι α ς ά ν ε ψ γ μ έ ν ο υ ς ε χ ω ν τ ο υ ς ό φ α λ μ ο υ ς
  μ η κ ι ν ο υ μ έ ν ο υ ς ε ν υ ξ α ν δ ε α ύ τ ο ν Ο Ι ά δ ε λ φ ο ι λ έ Υ ο ν τ ε ς 'Α β β δ
  Α γ ά θ ω ν π ο υ ε Ι λ έ γ ε ι α ύ τ ο ϊ ς έ ν ώ ο ν τ υ κ ρ ι τ η ρ ί ο υ τ ο υ
  Θ ε ο υ ϊ σ τ α μ ω λ έ γ ο υ α ν α ύ τ ψ κ α i σ υ φ ο β η π ά
  τ ε Ρ ; λ έ γ ε ι α ύ τ ο ϊ ς τ έ ω ς α χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν έ π ο ί η σ α τ η ν
  δ
  ι ι " λ ά ' , λ ' - θ - ά λ ι
  υ ν α μ ι ν μ ο υ ε ι ς τ ο φ υ α τ α ς ε ν ί Ο α ς τ ο υ ε ο υ α ν
  θ ρ ω π ό ς ε ί μ ι Π Ο θ Ε Ν Ο Ι Δ Α Ε Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Ν Μ Ο Υ Ε Υ Η
  Ρ Ε Σ Τ Η Σ Ε Τ Ω θ Ε Ω Λ έ γ ο υ σ ι ν α ύ τ ψ Ο Ι ά δ ε λ φ ο ί ο ύ κ ε ί π ε
  Π θ ω ς έ π ι τ ο ε ρ γ ο ν σ ο υ δ η κ α τ α θ ε ό ν έ σ η Λ έ γ ε ι α ύ τ ο ϊ ς
  ό γ έ ρ ω γ Ο Υ θ Α Ρ Ρ Ω Ε Ι Μ Η Τ Ω θ Ε Ω Α Π Α Ν Τ Ή Σ Ω
  Ε Τ Ε Ρ Ο Ν Γ Α Ρ Ε Σ Τ Ι Ν Τ Ο Τ Ο Υ θ Ε Ο Υ Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Ο Ν
  Κ Α Ι Ε Τ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Τ Ω Ν Α Ν θ Ρ Ω Π Ω Ν
  Έ α ν λ ο ι π ό ν Τ ο υ τ ο ι έ π ί γ ε ι ο ι α γ γ ε έ φ ο β ο υ ν τ ο μ ή π ω ς
  δ ε ν ε ί Χ ο ν ε ύ α ρ ε σ τ ή σ ε ι τ ο ν θ ε ο ν δ ι α τ ο υ β ί ο υ τ ω ν π ω ς σ ε ϊ ς
  κ α υ χ α σ θ ε μ ε τ α τ ο σ α ύ τ η ς π ε π ο ι θ ή σ ε ω ς δ ι α τ α π α ι ρ ε λ θ ό ν τ ι α ε ρ
  γ α τ ο ϋ Έ π ι σ κ ό π ο υ σ α ς π ω ς δ ι έ φ υ γ ε τ η ς π ρ ο σ ο χ η ς σ α ς ό
  σ ο φ ο ς λ ό γ ο ς τ ο υ π ρ υ τ ά ν ε ω ς τ ω ν ί ε ρ ο κ η ρ ύ κ ω ν Φ υ λ α ξ ώ μ ε
  θ α τ ο ί ν υ ν τ ο π ε ρ ι έ α υ τ ω ν τ ι λ έ γ ε ι ν τ ο ϋ τ ο γ α ρ α π α ρ ά ν
  θ ρ ώ π ο ι ς μ ι σ η τ ο υ ς κ α ι π α ρ α θ ε ψ β δ ε λ υ ρ ο υ ς έ ρ γ ά ζ ε τ ω Δ ι α
  Ί ϋ τ ο σ ψ α ν μ ε γ ά λ α α τ ρ θ ώ σ ω μ ε ν τ ο σ ο ύ τ ψ μ ι κ ρ ο π ε ρ ι
  α υ τ ω ν .λ έ γ α μ ε ν ο ϋ τ ω γ α ρ μ ε γ ί σ τ η ν κ α ρ π ω σ ό μ ε θ α δ ό ξ α ν κ α ι
  , , θ ι " θ - Ι Χ • λ ι " ,
  π α ρ α α ν ρ ω π ο ι ς κ α ι π α ρ α ε ψ . ρ υ σ ο μ ι . γ .ε ι ς τ ο κ α τ α
  Μ α τ θ α ϊ ο ν
  '., ' Α σ φ α λ ω ς μ ε τ α ά ν ω τ έ ρ ω δ ε ν έ π ι θ υ μ ο υ μ ε ν ν α κ ρ ί ν ω μ ε ν
  ώ ς μ η ε ύ α ρ έ σ τ ο υ ς τ ψ θ ε ψ π ά σ α ς τ α ς π α ρ ε λ θ ο ύ σ α ς π ρ ά ξ ε ι ς
  τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ ά π λ ω ς θ έ λ ο μ ε ν ν α τ ο ν ί σ ω μ ε ν τ ο έ κ ν
  δ υ ν ο ν α ά ν η π ν ε υ μ α τ ι κ ο ν τ η ς κ α υ χ ή σ ε ω ς δ ι α π α ρ ε λ θ ό ν τ α
  ε σ τ ω κ α ι α λ α ε Ρ Υ α έ ν ο ς έ κ ά σ τ ο υ έ ξ ή ρ ω ν α δ υ σ τ υ χ ω ς κ
  Δ ι ε υ θ υ ν τ ά τ ο έ χ ε ί ρ η μ α τ ο ϋ τ ο τ η ς έ κ τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς η τ ο ι
  κ α υ χ ή σ ε ω ς χ ρ η σ Ι μ ο π ο ι ε ϊ τ ε π ο λ υ σ υ χ ν ω ς κ α ι σ ύ τ ω ς ά κ ο υ σ ί
  ω ς ά μ α υ ρ ο ϊ τ ε KQ.i τ α φ ω τ ε ι ν α σ η μ ε ϊ α τ η ς δ ρ ά ο ε ώ ς σ α ς ...
  Η ' " ttl, , β ά
  ε ν σ υ ν ε χ ε ι π α ι ρ α τ η ρ η σ ι ς σ α ς ο υ γ ρ α φ ο μ ε ν ε ι ς ρ
  β α ρ ο ν ύ φ ο ς ά σ φ α λ ω ς δ ι ό τ ι έ σ η μ ε ι ώ σ α μ ε ν τ ο ν Σ ε β α σ μ ι ώ τ α
  τ ο γ ώ ς γ ε ν ν α ν η τ ο ι έ ν τ ο ς ε ί σ α γ ω γ ι κ ω ν δ ε ν ε χ ε τ ω ά λ η
  .θ ε ί α ς Τ ο ϋ τ ο π α ρ ε λ ά μ ε ν έ κ τ η ς ύ μ ε τ ρ α ς έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς φ
  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1971, σ 4) κ α ι ά π ο τ ε λ ε ϊ ί δ ι κ ό ν σ α ς χ α ρ α κ τ ρ ι
  , δ ι . " δ Ι λ

  , ζ
  σ μ ν ι α π α ν τ α σ υ ν τ η ρ η π κ ο ν κ α ι ι α ο γ ω ν α γ ω ν ι ο μ ε
  ν Ο Υ κ α τ α τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν Ι Ο μ ο ϋ Σ υ ν ε π ώ ς κ ω έ ν τ ο υ Η α τ ο σ υ μ
  ".
  ...
  ..
  j
  '" Ι
  . i
  Ι
  ι
  .(,
  -7­
  π έ ρ α σ μ ά σ α ς η σ α ά ν τ ι α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι π ρ ο ς τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό
  τ η τ α
  2.- Σ χ ε η κ ω ς π ρ ο ς τ α 9 έ α τ μ μ ύ Ρ α τ ω ν ς λ λ ή ν ω ν ο ί
  ό π ο ϊ ο ι θ α υ μ ά ζ ο υ ν κ α ι έ π ι κ ρ ο τ ο ϋ ν τ ο ν κ ύ γ υ σ ϊ ν ν ε μ ε ν
  ν α ν η π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν σ τ ι ύ π ά ρ χ ο υ ν τ ι ε α Ο κ α π λ έ ο ν έ
  κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν μ έ ν ά λ λ α ο ί κ ο υ ι ι ε ν ι ο τ ω ν τ α δ π ο Ι α
  " ,
  τ ο ν ..
  , έ
  α π ο σ τ ρ φ ο ν τ ω
  δ
  ι ο ε χ ο υ ν
  c.
  ω ς
  . "
  π ρ ο τ υ π ο ν τ ω ν
  ,
  τ ο ν ...
  μ ε γ ά λ ο ν Α θ η ν α γ ό ρ α ν Λ Π ν τ ι λ έ τ ε έ α ν ή θ έ λ ο μ ε ν ν α ε ϋ
  ρ ω μ ε ν τ η ν ά λ ή θ ε α ν δ ι α σ τ α Τ Ι σ ω ν σ τ ι ο Ι χ ε ί ω ν κ α ι ξ ι ρ ι θ μ ω ν
  ν ο μ ί ζ ε τ ε σ η θ α έ δ ι ω ϋ τ δ Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς η π α ς φ ί λ ο ς τ ς
  ,
  π α τ ρ ω α ς
  β '
  ε υ σ ε ε ι α ς
  Κ θ
  α ε
  λ ,
  Ul\. ο
  Δ
  ι α
  -
  τ ο υ τ ο
  " -
  κ ω ω τ ο ρ ο υ μ ε ν
  π ω ς δ ε ν ά ν τ ε λ ή φ θ η τ ε μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν σ η ε Ι ς κ ω ή ά λ ή θ ε ι α
  θ α ά ο τ ε λ ο ϋ ν π ά ν τ ο τ ε τ ή ν . . π λ ε 1 ο ψ η φ Ι α ν .
  μ ή π ω ς ή ά ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ι ς σ α ς δ ε ν ά π ο τ ε λ ε ί α τ ε ύ θ ε ί α ν α ρ ν η
  ω ν τ ω ν ί σ χ υ ρ ι σ μ ω ν σ α ς π ρ Ο ς τ ο ν θ ε ο λ ό γ ο ν κ α ι λ ά τ ρ η ν ο ϋ
  Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ κ Π α ν ώ τ η ν κ ρ η μ ν ί ζ ο ν τ ε ς ο ύ τ ω σ π π ρ ό τ ι ν ο ς
  ε ϊ χ ε τ ε ί δ μ ή σ ε Π α ρ ά β α λ λ ε Κ Ο Ι Ι σ ε λ 6-7 τ Α Ό '!'-­
  π α ν τ ή σ ε ώ ς μ α ς
  ,Α λ λ έ ν τ ι α ϋ θ α έ π ι θ υ μ ο ϋ μ ε ν ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν κ α Ι ο λ
  λ ο τ ι ε ί σ έ τ ι σ ο β α ρ ώ τ ε ρ ο ν Ο ί τ ε λ ε υ τ α ί ο ι ά γ ω ν ε ς τ ω ν 2-9 ά ν τ ι
  δ ρ α σ ά ν τ ω ν ά ρ χ ι ε ρ έ ω ν δ ε ν φ ρ ο ν ο υ μ ε ν σ η σ υ σ υ ν Κ (];, τ α
  π ά ν τ α . ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν δ έ ο ν α α θ λ η σ ι ν τ η ά λ η θ ε ί ς ι π τ ε ρ ι κ ή ν
  α ν ό μ ι μ ο ν δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ π φ έ ρ ο υ ν τ ο μ ε ρ ί δ ι ο ν τ η ς ε ύ ύ ν η ς
  τ ω ν δ ι α τ η ν κ α τ ά λ η ξ ι ν τ ω ν έ κ λ η σ α σ ω ν π ρ α γ μ ά Τ Ι ι ν ε Ι ς

  Τ α ύ τ η ν
  , 't,
  ε φ ο σ ο ν
  μ ο ϊ ρ α ν κ α ι ή ε ύ θ ύ ν η α ύ τ η θ α ό γ κ υ τ ω ό σ η μ έ ρ
  δ ά ζ ς δ -, έ i δ
  ν ε κ φ ρ ε τ α ι η α ν τ ι ρ α σ ι ς τ ω ν α ν ω τ ρ ω Kq '. 1
  ..
  ε ρ γ ο υ ά λ λ α π α ρ α μ έ ν ε ι μ ό ν ο ν λ ό γ ο ς Α ς μ η λ η σ μ ο ν ω μ ε ν
  '1
  σ η l\;QI δ ι α τ α α ρ ε Π α κ η ρ ύ γ μ α τ α τ ο υ ά π ε λ θ ό ν τ ο ς ,Α θ η Υ α
  ....
  ,
  γ ό ρ ο υ π ο λ λ ο ι δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η σ α ν έ ν λ ό Υ ο ι ς ο ύ δ ε 1 ς δ μ ω ς
  έ ι ς τ ω ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ έ ν τ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν σ τ ο ι χ ω ν τ η ό ρ θ ο δ ό ξ ψ
  σ υ ν ε π ε ί ς ι ε φ ε ρ ε ν ε ί ς π ρ α ξ ι ν τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ...
  Π α ρ α τ α υ Τ ι α π ρ έ π ε ι ν α δ μ ο λ ο γ η ό τ ι η ρ θ η ο ο ν ύ π ε ρ ά ν ω
  τ ω ν λ ο ι π ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν ο ί ό π ο ο ι ώ ς έ σ η μ ε ι ώ θ η έ ν τ ψ
  ,
  τ υ π ψ
  π λ
  κ α τ α τ η ν ε ι ο ν ο τ η τ α
  -
  ο υ τ ω ν ε ν ε φ ο ρ ο υ ν Τ ι
  ς ,
  υ π π ν
  μ α ί α ς σ κ ο τ α δ Ι ο Ρ ο υ έ ν ο χ η ς l\;ai δ ε ι λ ί α ς χ ω ρ ι ς ο ρ ω ς τ ο Υ τ ο ν ρ
  σ η μ ώ ν η δ η ή ά ν ω τ έ ρ ω 2--3 έ π ί σ κ ο π ο ι ή ρ ί σ τ ε υ σ α Υ τ α
  π ά ν α . . ._
  -8--­
  Δ ι ό τ ι ο τ α ν ό δ ι α κ η ρ ύ ξ α ς τ ι ι ν α ν Τ α ν ν Ι η ν τ ο υ ν υ ν π ρ ο
  κ α θ η μ έ ν ο υ α ν ο δ ο ν ε ί ς τ ο ν κ θ ρ ό ν ο ν Α θ η ν ω ν
  < δ Δ έ ( ') , δ ,
  ω ς ι α υ α υ μ α τ ο ς γ ε ν ο μ ν η ν " ε ν σ υ ν ε χ ε ι ε τ η ν α υ
  τ α ρ χ ι κ ω τ ά τ η ν τ ο ύ τ ο υ τ α κ η κ η ν δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς κ α ι τ η ν έ ρ ή μ η ν τ η ς
  Ι ε ρ α ρ χ ί α ς δ η μ υ ρ γ ί α ν τ ο υ Κ α τ α σ τ α η κ ο υ (= κ α τ α σ τ ρ ε π τ ι
  κ ο υ ) Χ ά ρ τ ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α τ ο υ ό π ο ί ο υ α ϋ τ η κ α θ ί σ τ α τ ο
  ύ π ο τ ε λ η ς α ν ε ι θ ε ρ α π ω ν ι ς τ ω ν Κ Ρ α η κ ω ν θ ε λ η μ ά τ ω ν
  έ ν ψ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς σ ύ ν ο λ ο ν τ ο Κ α ν ο ν ι κ ο ν ο ι κ ο δ ό μ η μ ά τ η ς έ δ έ
  χ ε τ ο β α ρ ύ τ α τ ο ν π λ η Υ μ α δ ι α τ η ς α ν ο σ ί ο υ δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς τ ω ν ε
  ρ ω ν Τ η ς Κ α ν ό ν ω ν - ν α μ η δ έ χ η τ α ι τ ή ν ... σ κ η ν ι κ η ν π α ρ ω
  τ η σ ί ν τ ο υ κ α τ α Μ ά ρ η ο ν -roG 1969, α λ λ α ν α έ π ι κ ρ ο τ η ά π ε ν α ν
  τ ί α ς τ η ν π α ρ α μ ο ν ή ν τ ο υ ε ι ς τ ο ν θ ρ ό ν ο ν α σ φ α λ ω ς δ ι α ν α
  μ η φ α ν η τ ο σ ο υ τ ο ν Π Ρ Ο ώ ρ ω ς ό κ ρ ο ς κ α ρ π α ς τ ω ν φ ω ν ω ν
  κ ά θ α ρ σ ι ς κ ά θ α ρ σ ι ς ε ι π ω ν μ ά λ ι σ τ α χ α ρ α ι κ τ η ρ ι σ π κ ω ς έ ν
  -, έ Σ δ < Α δ "
  τ η α ν ω τ ρ ψ υ ν ο Ψ υ Τ Ι ο κ ς ν α ν η κ ε ι ε ι ς τ ο ν
  έ α υ τ ό ν τ ο υ ά λ λ α ε ι ς τ η ν Ε κ κ λ η σ α ν π ω ς ε Ι ν ω δ υ ν α τ α ν λ έ
  γ ο μ ε ν π ά ν τ α Τ ο α υ τ η ν α μ η ε χ ο υ ν oxtmv π ρ ο ς τ η ν σ η μ ε ρ ι ν η ν
  κ α τ δ λ η ξ ι ν τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν κ α ι σ υ ν ε ω ς ν α μ η α μ α υ ρ ο υ ν τ α ς
  ,t:, λ θ Π ι ι
  τ ε λ ε υ τ α ί α ς ά γ ο ρ ε ύ σ ε ι ς τ ο υ κ Α ύ Υ ο υ σ τ ί ν ο υ έ ν τ η ε ρ α ρ

  xlQ. ; ..
  " " c, .
  Κ α ι ο τ α ν ε π ι ε τ η ο α π ε ω ν α τ ρ ι α ρ χ η ς ε κ η ρ υ π ε γ υ
  μ ν η τ η κ ε φ α λ τ η ν α ϊ ρ ε ω ν τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ π ο Ι ο ν φ ρ α
  YllJV α ν τ ε α ρ έ τ α ξ ε ν π λ η ν τ ω ν λ ό γ ω ν Ι Ό τ α ν δ ε α ν α μ ν η
  σ θ ω μ ε ν ο η μ ε τ α τ η ν τ α φ η ν τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο φ η τ η π ο σ τ ό λ ο υ
  έ τ έ λ ε σ ε α τ ρ ι σ ά γ ι ο ν ύ π έ ρ α ν α π α ύ σ ε ω ς τ η ς ψ υ χ η ς τ ο υ
  μ ε τ α π ν ε υ μ ά τ ω ν δ ι κ α ί ω ν τ ε Τ λ ε ι ω μ έ ν ω ν ... »( ! ), π ω ς θ έ
  λ ε τ ε ν α
  Ο ο ο ν ώ ς
  μ ν ή μ η ς
  Ό χ ι κ
  χ α ρ ω μ ε ν ε ί λ ι κ ρ ι ν ω ς δ ι α τ α τ ε λ ε υ τ ώ α γ ε γ ο ν ό τ α έ φ
  ν έ φ ο ς ζ ο φ ω δ ε ς α σ κ ο τ ε ι ν ο ν ε ί ς τ ο ν ο ύ ρ α ν α ν τ η ς )
  μ α ς π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ α ι π ά ν τ α τ α μ ό λ ι ς π ε ρ ι γ ρ α φ έ ν τ α
  Δ ι ε υ θ υ ν τ ά Κ α ι ρ α ς π λ έ ο ν ν α π α ύ σ η τ α ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς
  )

  τ ο υ τ ό Η έ α τ ρ ο ν τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς α \
  .
  π ρ ο ς α π ό δ ε ι ξ ι ν ο η ο ύ δ ό λ ω ς ύ π ε ρ β ά λ λ ο μ ε ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ
  έ ρ ω τ ω μ ε ν π ο Ι ο ς έ κ τ ο υ έ Π Ι Ο ο π ι κ ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ η ς Έ λ λ α δ ι
  -'1 ' ,\, , δ , π λ
  κ η ς ε ρ α ρ χ ι α ς κ α τ α τ η ν ε π ι ε κ α ε α ν κ ω ε ο ν κ η ρ υ π σ

  ι •
  μ έ ν η ν κ α κ ο δ ο ξ α ν τ ο υ Α θ η ν α γ ό ρ ο υ - δ ι α ν α π ε Ρ ρ ι σ θ ω μ ε ν
  , )., έ δ , δ
  ε ι ς Τ υ α ν ω τ ρ ω Κ α μ ο ν σ ν ι α σ τ η μ α -' α ν τ ε ρ α σ ε ν κ α 1­
  Ρ ί ω ς κ α i π α τ ε Ρ ι κ ω ς π ρ ο ς α ν α σ λ η ν τ ο υ
  Π ο ϊ ο ς έ π α ν α μ β ά ν ο μ ε ν ύ π ε ρ ή σ π ι σ ε ε ρ γ ψ κ ο α i
  κ α κ ο υ ;
  α λ η
  )

  )
  Ί

  -9­
  θ ε ί α τ η ν τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ά ν α ι δ ω ς κ α τ α π α τ ο υ μ έ ν η ν
  θ ' ", Τ λ " λ - λ "
  α υ α ι ν τ ι α ν α σ χ υ ν ; . . α Π α α π α τ ε ο υ ν α Υ ι α κ α ι μ ο
  ν ο ν π ρ α ς κ ά λ υ ψ ι ν τ ω ν σ χ ε η κ ω ν ε ύ θ υ ν ω ν ...
  Η μ ή π ω ς δ ε ν μ ε τ έ χ ε ι τ ω ν έ π ί σ κ η ν η ς τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν
  ϊ ν α μ η ε ϊ π ω μ ε ν β α ρ ύ τ ε ρ ό ν η κ α ι ή ύ π ο ά γ ω ν κ η ς σ υ ν α
  δ έ λ φ ο υ σ α ς έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς δ η μ ο σ ί ε υ α ς έ ν φ ω τ ο τ υ τ η ς Π
  Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ ω ν - λ ε ω ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ έ π ι τ
  ύ π ο λ Ώ τ ω ν ε ύ χ ω ν τ η ς δ ι α τ ή ν έ ο ρ τ ή ν τ ο υ ; Ι Π ρ ο ς
  τ ί τ ό τ ε ο ί ά γ ω ν ε ς κ α ι α ί σ υ ν ε χ ε ί ς έ κ κ λ ή σ ε ι ς π ρ ο ς ά φ ύ π ν ι σ ι ν
  τ ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ ο υ Λ α ο υ nPOKEl:ptvOU ν ά ν τ ι
  μ ε τ ω π ί σ η ο υ τ η ς τ ο α ί ρ ε η κ ο ν κ ή ρ υ γ μ α τ ο υ ά π ε λ θ ό ν τ ο ς Α θ η
  , fl " r, ς δ , δ '
  ν α γ ο ρ ο υ ο τ α ν α υ τ η α υ τ η η 1- ι .. σ ε μ ν υ ν ε τ α ι ι α
  ά π ο σ τ α λ ε ί σ α ν έ π ι σ τ ο λ η ν τ ο υ π ρ ώ τ ο υ τ τ ά ξ ε ι σ ή μ ε ρ ο ν ύ
  μ ν η τ ο υ κ α ό π α δ ο υ τ η ς ά γ ί α ς γ ρ α μ μ η ς τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ
  ,Α θ η ν α γ ό ρ ο υ ; Ι Ι !
  Α λ λ α κ α ι τ ο γ ε γ ο ν ο ς - ϊ ν α έ π α ν έ λ θ ω μ ε ν ε ί ς τ α ύ μ έ
  τ ε ρ α - σ η ό λ ί γ ο υ ς μ η ν α ς π ρ ο τ η ς σ υ γ κ λ ή σ ε ω ς τ η ς Ι ε ρ α ρ
  α ς α τ η γ ό ρ η ε ό Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς δ η μ ο σ τ ο υ ς Π α λ α ι ο
  η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς ό μ ό λ ι ς χ Θ ε ς ά π α λ ω ν α ύ τ ο υ ς τ α Λ Ο Κ τ ς
  Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ί ς δ ε τ ο δ η ι μ ε υ θ ε ν κ α ι δ α ν ε μ η θ έ ν κ α ί Τ α τ η ν
  π ε ρ ί ο δ ο ν τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς ύ π ό μ ν η μ ά τ ο υ έ α ν έ λ α ε η Ί ν ά ν ω
  , ", λ ' ,,­
  τ ε ρ ω α τ η Ρ α ν <mePl α μ φ ι ο ω ν μ υ σ τ η ρ ι ω ν π α ρ α υ τ ο ι ς
  , θ ' , ( , , J!"'###BOT_TEXT###quot;'\ θ ­
  κ α ι π ι α ν ω τ α τ α σ τ ε ρ η σ ε ω ς ε ρ ω σ υ ν η ς τ ι ULV\.O κ α ι σ τ ο υ ν
  π ρ ό δ η λ ο ν ε ί μ η σ η ό Κ Α ύ Υ ο υ σ τ ί ν ο ς δ ι ε υ θ ύ ν ε ι ά σ τ ό χ ω ς τ α
  π υ ρ ά τ ο υ κ α ι κ α τ η γ ο ρ ε ί ά δ ο κ ί μ ω ς κ α ι ά α σ α ν ί σ τ ω ς ο ί ο υ ς ;
  τ α σ υ ν τ η ρ η Ώ κ ώ τ ε ρ α μ έ λ η τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ α ά π ο τ ε λ ο υ ν τ α
  π ρ ο ς τ ο π α ρ ό ν τ η ν ι μ ο ν α δ ι κ η ν - ε ί ς έ π ί π ε δ ο ν π ρ ά ξ ε ω ς κ α ι
  σ υ ν ε π ε α ς - τ ρ σ χ ο π έ δ η ν κ α τ α τ η ς ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς λ ύ μ η ς ;
  Σ υ ν ε π ω ς έ α ν δ ε ν τ ύ χ ο υ ν δ ι ο ρ θ ώ σ ε ω ς ύ π ο τ ο υ ί δ ί ο υ α ί
  ά ν ω τ έ ρ ω κ α τ η γ ο ρ ί α ι ά λ λ α σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ν α έ ε α ο ί τ α ύ τ α ς
  δ ι α τ η ς ω γ η ς τ ο υ κ α ι α ν δ ε ν π α ύ σ η ν α κ ο ι ν ω ν Ώ π ρ ο ς τ ο ν
  ό μ ό τ ρ ο π ο ν τ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ ν έ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ώ ς α τ ο ί ς
  Κ ν ω ν ο υ ο ι ν α ύ τ ψ φ έ ρ ω ν ο ύ τ ω ε ί ς Π Ρ Α Ξ Ι Ν τ η ν π α τ ε ρ ι κ η ν
  έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ δ ι δ α χ η ν α τ ο κ η ρ υ γ μ α τ η ς ... ν ε ό τ η τ ό ς τ ο υ
  ά λ η θ ω ς ο ύ δ έ π ο τ ε θ α σ υ γ κ ι ν η θ ω μ ε ν ά π ο ο ί α σ δ ή π ο τ ε ά γ ο ρ ε ύ
  σ ε ι ς κ α ι δ ι η ρ ύ ξ ε ς τ ο υ π α ρ α τ η ν ύ φ ύ μ ω ν δ ι α σ α λ π ι ζ ο μ έ
  ν η ν ύ π ε ρ ά λ η Η ε ί α ς κ ω δ α σ ύ ν η ς ά γ ω ν ι σ ό τ η τ ά τ ο υ .. :
  Δ ι α τ ο υ τ ο ά κ ρ ι ω ς κ α ι δ ε ν έ γ έ ν ε τ ο κ α τ έ ρ υ θ ρ ν τ ο π ρ ό σ ω
  -10­
  π ό ν μ α ς ε κ τ η ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ω ς τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν ε ν τ Ι ε
  , " , δ Ι " , , ('
  paPXIQ. Υ ε γ ο ν ο τ ω ν κ α ι ο υ χ ι Ι Ο Τ Ι ε ι ς τ η ν π ε ρ η π ω σ ι ν μ α ς υ φ ι
  σ τ α τ α ι κ α ι ή δ υ σ κ ο λ α τ ο υ .. χ ρ ώ μ α τ ο ς Τ ρ α χ υ γ α ρ κ α ι ξ έ
  ν ο ν ν α ε ρ υ θ ρ ι α .. ό μ α υ ρ ο ς
  3.- ' Α κ ο λ ο ύ ο θ ω ς ε π ι θ υ μ ε ϊ τ ε ν α σ α ς γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν λ ε π τ ο
  μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν π ο ί ο ι σ υ ν υ π έ γ ρ α ψ α ν τ η ν Ά ν ο ι κ τ η ν ε σ ο λ ή ν
  π ρ ο ς τ ο ν Κ Α ύ γ ο υ σ ή ν ο ν Σ α ς ά π ε κ ρ ί θ η ν α ε ξ η γ ο υ μ α ι ν
  τ α υ ι θ α π λ α τ ύ τ ε ρ ο ν 011 θ έ τ ω ν π α ρ ω τ λ ε ύ ρ ω ς τ η ς ύ π ο γ ρ α φ η ς
  μ ο υ τ ο έ κ μ έ ρ ο υ ς κ α ι έ τ έ ρ ω ν ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ο ύ δ ε ν
  τ ε ρ ν ε δ ή λ ο υ ν ο ύ δ ε 011 σ υ ν έ λ ε ξ α ύ ο γ ρ α φ α ς π α ρ τ ο ί ς
  Μ ο ν α χ ο ϊ ς ί σ χ ύ ε ι ι ε ί σ έ τ ι ό λ ό γ ο ς - ά λ λ α δ ι η ρ μ ή ν ε υ ο ν τ η ν ε
  φ ρ α σ θ ε ϊ σ α ν μ ο ι θ λ ϊ ψ ι ν α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ δ ι α τ ο ε ν λ ό γ ψ
  δ η μ ο σ ί ε υ μ α τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ Σ υ ν ε π ω ς ε π α ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν
  κ α ι π ά λ ι ν 011 ή π ε ρ ι ε ρ γ ε ί α σ α ς - ε φ ο σ ο ν δ ε ν π ι σ τ ε ύ ε τ ε
  ε ι ς τ ο ν λ ό γ ο ν μ α ς - θ α ί α ν ο π ι η π λ ή ρ ω ς μ ό ν ο ν δ ι α μ ι α ς
  ε ν α υ θ ι α ε π ι σ κ έ ψ ε ώ ς σ α ς π α ρ ε χ ο ύ σ η ς ε ι ς ύ μ α ς τ η ν ά π ό λ υ
  τ ο ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α ο τ ο ο ι ή σ η τ ε τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο ά σ φ α λ έ ς ...
  Α π ά ν τ η σ ι ς σ ε λ 3).
  Ά π ο ρ ο υ μ ε ν ο μ ω ς δ ι α τ ι ή τ ο σ α ύ τ η ι σ α ς ν α ϊ δ η τ ε
  Κ α ι έ τ έ ρ α ς ύ π ο γ ρ α φ ά ς Ν Ι ή π ω ς ή π α ρ ο υ σ ί α τ ω ν δ ύ ν α Τ Ι ν α
  ά λ λ ο ι ώ σ η τ π ε Ρ ε ό μ ε ν ν τ η ς Α ν ο ι κ τ η ς ε π ι σ τ ο λ η ς ή μ ω ν ;
  σ φ α λ ω ς Ο Χ Ι Σ υ ν ε π ω ς δ ι α τ ί δ ε ν π ρ ο σ π α θ ε ί τ ε ν ά ν α ι ρ έ
  τ ε τ α .γ ρ α φ ό μ ε ν ά μ α ς ά λ λ ά κ ρ ι β ο λ ο γ ε ϊ τ ε π ε ρ ι τ ο υ ς ύ Π Ο Υ ρ ά
  ψ α ν τ α ς Ή ά λ ή θ ε Ι κ Δ ι ε υ θ υ ν τ ά δ ε ν ά ξ ι ο λ ο γ ε ϊ τ α ι δ ι ά ρ ι
  θ μ ω ν Ο ύ τ ε τ ο ψ ε υ δ ο ς ε Ι ν α ι δ Υ ν α τ α ν ν α γ ί ν η π ο τ έ ά λ ή θ ε ι α
  , δ , , - λ λ ά λ λ θ δ
  ε π ε ι η τ ο ε π ι κ ρ ο τ ο υ ν π α ο ι ο υ τ ε π ι ν η α η ε ι α . υ ν α τ α ι
  ν ά π ο δ ε ι Χ θ Ώ ώ ς ψ ε υ δ ο ς δ ι ό τ ι τ η ν ά Π Ο α λ ύ π τ ε ι κ α ι ύ π η ρ ε τ ε ϊ
  . .
  ε Ι ς Δ ε ν ά ν έ γ ν ω τ ε π ο τ ε τ α ώ ρ α ι ό τ α τ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν τ ο υ ά γ ί ο υ
  Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ τ ο τ ο σ α ύ τ η ν ε χ ο ν σ χ έ σ ι ν Ι ρ ο ς τ ο
  .\-.
  , ,
  π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο ν ;
  r
  Π ρ ό σ ε χ ε ο δ ν ά δ ε λ φ έ τ ί ό θ ε ί ο ς Β α σ ί λ ε ι ο ς λ έ γ ε ι π ρ α ς
  τ ο υ ς
  "
  ε ν π
  λ
  η
  ' θ
  ε ι κ Ρ ι ν ο ν τ α ς
  , ά λ ' θ
  ε ι α ν τ η ν η
  '0
  μ η τ ο λ μ ώ ν φ η σ ί δ ο υ ν α ι λ ό γ ο ν τ η ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν η ς ζ η τ ή σ ε ω ς
  μ η δ ε ε ύ π ο ρ ω ν ά π ο δ ε ί ξ ε ω ς Κ α ι δ ι α τ ο υ τ ο α τ α φ ε ύ γ ω ν ε ί ς
  π λ η θ ο ς ό μ ο λ ο γ ε ϊ τ η v ij τ τ α ν .ώ ς ο ύ δ ε ν ε χ ω ν
  π α ρ ρ η σ ί α ς ε φ ό δ ι ο ν α μ ε ι θ τ ε ρ α Δ ε 1 ξ ά τ ω μ ο 1
  Κ ά λ λ ο ς ά λ η θ ε ί α ς κ a. ν ε Ι ς κ α i σ ύ ν τ ο
  -11­
  μ ο ς ε ύ Η u ς ή π ε ι θ ώ (P.G. 99, 1081 Α Β
  Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α έ Κ Ώ μ η θ η δ ε ό ν τ ω ς
  ή π ρ ο ς τ ο ν Σ ε β α σ μ ι ώ ί α τ ο ν έ Π Ι σ Τ ο λ η ή μ ω ν μ η έ ρ ε υ ν α τ ε έ ν α
  , , ς ι ά λ λ , \ λ θ
  γ ω ν ι ω ς π ο σ ο ι τ η ν υ π ε γ ρ α ψ α ν . ε α ν α η ε υ
  ο υ ν τ α ρ ή μ α τ ά τ η ς Έ α ν ά λ η θ ε ύ ο υ ν - Κ Ο Ι κ α θ ή μ α ς ά λ η
  θ ε ύ ο υ ν π α ύ σ α τ ε τ η ν ά ρ θ ρ η ν τ ω ν ύ π ο γ ρ ο φ ω ν τ η ς
  κ α ι έ ρ ε υ ν ή σ α τ ε δ ι α τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν τ ω ν '. α τ γ Ρ ω ν τ η ς ...
  .)
  Ο ϋ τ ω α μ ό ν ο ν ο ϋ τ ω θ α δ υ ν η θ η τ ε ν α σ υ ν η γ ο ρ ή σ η τ ε ω ς
  ύ π ε ρ τ ο υ κ Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο υ α λ λ ω ς φ ο β ο ύ μ ε θ α ά ν κ α τ α

  σ τ α σ ε ι ς ...
  ,Α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ α π έ ν τ ε λ ά θ η τ ο υ π ρ ώ τ ο υ κ α θ rjpGJv
  " θ " , .. _..ll. ' , ι ,
  γ ρ ο φ ε ν τ ο ς α ρ ρ ο υ σ α ς τ υ γ χ α ν ο υ ν τ α κ α Τ ω Ο ε φ ο σ ο ν ε π ι
  θ υ μ ε ϊ τ ε τ ο ο ο υ τ ο ν ν α τ α γ ν ω ρ ί σ η τ ε Τ ι ς ο Ι δ ε π Α ύ γ ο υ σ τ ϊ ν ε
  " θ κ λ " Ο λ
  π ο σ α α κ ο μ η . α α κ ο υ σ ε τ ε ω ς ο τ ο υ ε ι σ ε τ ε τ ο υ ς α φ α ­
  μ ο ύ ς ά ν τ θ α ά κ ο ύ σ η τ ε κ α ι κ λ ε ί σ η τ ε Τ ο κ ε φ λ έ δ ό θ η
  π ά τ ε ρ μ ο υ δ ι α Υ α σ κ έ π ε ί ω ... » ά ν τ ι σ κ έ π τ η τ ω Σ α ς π α
  ρ α κ α λ ο υ μ ε ν ν ά ν α φ έ ρ ε τ ε ό ν μ α σ ω ς ά ν τ ι ν ά ν α φ έ ρ η
  τ ε Τ έ λ ο ς έ π ε ι δ η τ η ν έ Π Ι σ Ι ο λ ή ν σ α ς ύ π ο γ ρ ά φ ε τ ε .. ' δ ι ά ν α
  π ρ ο σ υ π ο γ ρ ά φ ο υ ν τ η ν α ύ θ ά δ ε α ν α ί τ α μ ό τ η τ ά .σ ο υ ν τ
  ί τ α μ ό τ η τ ά σ α ς α ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α ν ά μ ι μ η ι θ ω μ ε ν ο λ ί γ ο ν
  ύ μ α ς ε ί ς τ ι Ι ν ά ν ο ύ σ ι ο ν κ ώ ά λ ά θ η τ ο ν έ π ι δ ε Ι Κ Τ κ η ν . ε χ ν ο
  λ ο γ ί α ν σ α ς ...
  4.- Κ α ρ ο ς δ μ ω ς ν ά ν α φ ε ρ θ λ μ ε ν κ α ε ί ς τ ο τ ε λ ε υ τ ο ϊ ο ν
  κ α ι δ λ ω ς ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν π ρ ο ς τ ο ν δ ι ά λ ο γ ό ν μ α ς έ ρ ώ τ η ι ά σ Ο ο ς
  η τ τ α ν ά π ο τ ε λ η β λ α σ φ η μ ί α ν κ α τ α τ ο υ Α γ ί ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς
  ή ύ π ό τ ι ν ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ π ω ν - ε ρ α μ β α ν ο μ έ ν η ς κ ω
  τ η ς η γ ο υ μ έ ν η ς Μ α γ δ α λ η ν η ς - δ α κ ή ρ υ ξ ι ς π ε ρ ι τ ο υ ά κ ύ ρ ο υ
  τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ π ω ν Ω ς ά ν τ ι λ α μ β ά ν ε σ θ ε
  ε ϊ χ σ μ ε ν δ λ ο ν τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α μ η ά Π Ο Ν τ ή σ ω μ ε ν ο ύ δ ό λ ω ς ε Ι ς
  , θ ' , " , , ι ι έ
  τ α τ ε ε ν τ η ε ρ ω τ μ α τ α σ α ς ε φ ο σ ο ν π α ρ α μ ν ε ι ε ι σ ε η α ν α
  π ά ν τ η τ ο ς ή έ κ 32 σ ε λ ί δ ω ν Ά π ά ν τ η σ ι ς ή μ ω ν Ά λ λ α κ α
  δ ι ν α ί ι β α ρ ώ τ ε ν λ ό Υ ο ν π ο Ι ο ν Τ ο ν τ η ς ύ σ τ ε ρ α β ο υ λ ί α ς
  r:" , έ ' Ι Ι ς θ ζ ,
  η ν ε γ κ ρ υ π τ ε ι η α ν ω τ ρ ω ε ρ ω τ η ο ι ς σ α ς υ π ε ν μ ι ο υ σ α α ν α
  γ λ ύ φ ω ς α τ α μ ε ν τ η ν ο ύ σ ί α ν α ύ τ η ς τ η ν π α ρ ά λ λ η λ ό ν π ω ς
  έ ρ ώ τ η ο ι ν τ ω ν Φ α ρ ι ο υ ί ω ν π ρ ο ς τ ο ν Κ ύ ι ρ ι ο ν : ε ί π ε ο ί ν ή μ ϊ ν τ ι
  ξ δ - - V ι , δ
  σ ο ι δ ο κ ε ι ε ε σ η ο υ ν α ι κ η ν σ ο ν Δ α ι σ α ρ ι .11 ο υ κ α τ α t; Τ σ ν
  ά π α π η τ έ ο ν τ ρ ό π ο ν ά π α ν τ ή σ ε ω ς τ α έ σ χ ά τ ω ς δ ι α ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς
  --
  f
  -12­
  j
  έ φ α ρ μ ο ο θ έ ν τ α μ έ τ ρ α έ ν τ σ υ ν ό δ ψ τ η ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς ε ρ α ρ
  /
  Ι
  χ ι α ς ...
  ι
  Ω ς γ ν ω σ τ ό ν ε ί ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ί π τ ω σ ι ν α Ί έ τ έ ρ α ς
  π α ρ ο μ ο ί α ς α ύ τ η ό Ι η σ ο υ ς ά π ε κ ρ ί ν α τ ο δ l' έ Ρ ω τ ή σ ε
  ω ς ά κ ρ ι β ω ς δ ι ό τ ι έ γ ν ώ ρ ι ζ ε τ ο ν ύ σ τ ε Ρ ό β ο υ λ ο ν
  Ι
  ,
  1
  σ κ ο π ο ν τ ω ν έ ρ ω τ ώ ν τ ω ν α ύ τ σ ν Φ α ρ ι σ α ί ω ν Έ κ τ ο ς έ α ν α θ

  ύ μ α ς α ι ό Κ ύ ρ ι ο ς π ρ έ π Ι Ί ν α θ ε ω ρ η θ η έ μ α θ ή ς μ ε ρ ο λ η π τ ι
  \
  κ ο ς α ά ν ε Ι λ ι κ ρ ι ν ή ς έ π ε ι δ η δ ε ν ά π ή ν τ α μ ο ν ο λ ε κ τ ι κ ω ς κ α ι
  α ν ε υ π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ω ν ώ ς έ π ε θ ύ μ ο υ ν ο ϊ Γ ρ α μ μ α τ ε ϊ ς τ ο ο υ Ι σ
  ρ α ή λ Ε π ε ι δ ή δ μ ω ς θ έ λ ο μ ε ν ν α π ι σ υ ε ύ ω μ ε ν ύ μ α ς δ ι α φ ό
  ρ ο υ ς τ ω ν Φ α ρ ι σ α ί ω ν , ά π α ν τ ω μ ι ε ν α ε ί ς α ύ τ η ν τ η ν έ ρ ώ τ η
  / , λ / , θ / , / , / δ
  ω ν σ α ς ε π ι φ υ α σ σ ο μ ε ν ο ι ν α . ε σ ω μ ε ν τ α ι ι κ α μ α ς ε ρ ω τ η μ α
  τ α ε ύ Θ ς μ ε τ α τ α ύ τ η ν
  Ω ς γ ν ω σ τ ό ν π α σ α ι α ϊ π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ έ ν τ ί Χ Ρ Ι
  σ α ν ι κ η ή θ ι κ η ά ξ ι ο λ ο γ ο υ ν τ ω κ α ι κ ρ ί ν ο ν τ ο α ι β ά σ ε ι τ η ς π Ρ ο
  θ έ σ ε ω ς α ύ τ ο υ Ά λ λ έ ω ς τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι ό έ κ γ ν ώ σ ε ω ς ά μ α ρ
  τ ά ν ω ν ά λ λ έ ω ς ό έ ξ ά γ ν ο ί α ς il έ σ φ α λ μ έ ν ω ν κ ρ ι τ η ρ ί ω ν ά λ
  λ έ ω ς ό έ ξ ά μ ε λ ε ί α ς κ λ π Α ϊ δ ε ε ί ς τ η ν ε ύ α γ Υ ε λ ι κ η ν π ε ρ ι
  κ ο π ή ν Δ ι α τ ο υ τ ο λ έ γ ω ύ μ ϊ ν π α σ α ά μ α ρ τ ί α κ α ι β λ α σ φ η μ ί α
  ά φ ε θ ή σ ε τ α ι τ ο ο ϊ ς ά ν θ ρ ώ π ς Τ ι δ ε τ ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς
  β λ α σ φ η μ ί α ο ύ κ ά φ ε θ ή σ ε τ α ι ... » Μ α τ θ Ι Β 31) ά
  ν α φ ε ρ ό μ ε ν α ι π α τ ε ρ ι κ α ι έ ρ μ η ν ε ϊ α ι ί κ α ν ω ς δ ι α σ α φ ο υ ν δ τ ι
  π ρ ό κ ε ι τ Ο ι Ι π ε ρ ι ή θ ι κ η ς ά σ θ ε ν ε ί α ς ά θ ε ρ ι α π ε ύ τ ο υ α τ α σ ά σ ε ω ς
  η τ ο ι π ε π ω ρ ω μ έ ν η ς π λ έ ο ν ψ υ χ η ς ώ ς ά π ο δ ι δ ο ύ σ η ς τ α ε ρ γ α τ ο υ
  θ ε ο υ ε ί ς τ α ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ Σ α τ α ν α ( ! ), ώ ς έ σ υ ν έ β η ε ί ς τ η ν
  π ε ρ ί π τ ω ω ν τ ω ν Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ω ν ά ρ χ ό ν τ ω ν τ ο υ Ι σ ρ α ή λ
  Σ υ ν ε π ω ς ό χ α ρ α ι κ τ η ρ ι σ μ ό ς σ α ς Ο Τ Ι ά π ο τ ε λ ε ϊ β λ α σ φ η μ ί α ν
  κ α τ α τ ο υ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς Τ ι ε κ φ ρ α σ ι ς κ α Ι Τ ι π ί σ Τ Ι ς έ ν ί ω ν
  Π α λ ι ω ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν δ ι α τ ο α κ υ ρ ο ν τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν σ α ς
  ν ε κ α τ ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς α ν τ μ ί α ς ά π ο τ ε λ ε ϊ τ ε λ ε ί α ν π α
  ρ α π ο ί η σ ι ν τ η ς έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ ή θ ι κ η ς κ α ι θ ε ο λ Ο Υ ι κ η ς π ρ α γ μ α
  τ ι κ ό τ η τ ο ς κ α θ ό σ ο ν ο ί μ ε ν Φ α ρ ι ι σ ώ ο ι λ έ γ ο ν τ ε ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω
  ο ν τ ω ς μ ε γ ά λ η ν β λ ι α σ φ η μ ί α ν ή λ ι α ύ ν ο ν τ ο ύ π ο π ν ε ύ μ α τ ο ς δ α ι
  μ ο ν ι ώ δ ο υ ς κ α ι ά π ι ο τ ί α ς ά θ ε ρ α π ε ύ τ ο υ ο ί δ ε έ ν λ ό γ ψ Π α λ τ α ι
  χ ω Ρ 1 ς τ ο π α Ρ ά π α ν ν α έ κ φ έ ρ ο υ ν τ ί τ .0
  π α ρ ό μ Ο ι ο ν ά ρ ν ο υ ν Ί ί α ι ά π λ ω ς τ ο ε γ Κ Η ρ ο ν τ ω ν Μ υ σ τ η
  ρ ί ω ν σ α ς l<!GI τ ο υ τ ο ο ύ χ ι έ κ κ α κ η ς π ρ ο θ έ σ ε ω ς ά λ λ α έ κ τ ω ν
  _.. 13­
  ύ φ η γ ή σ ε ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ι Σ υ ν ο δ ι κ ώ ν ά π α
  φ ά σ ε ω ν π ε ρ ι η ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ω ν ό π ο ί ω ν ή σ τ ό χ η σ α ν ύ ο λ α
  β ό ν τ ε τ ο έ ν δ υ ν ά μ ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ν σ Χ Ι σ μ α ώ ς έ ν έ ν ε ρ
  γ ε ί φ τ ο ι ο ϋ τ ο ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ο ν
  Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ ν ω ή π ρ ό θ ε ω ς τ ω ν π ρ ώ τ ω ν η τ ο ι
  T1iv Φ α ρ ι ο ί ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι π ο ν η ρ α κ α ι δ ι ε σ τ Ρ ο Π μ μ έ ν η ή τ ω ν
  δ ε υ τ έ ρ ω ν ά π ε ν α ν τ ί α ς ώ Θ ε ϊ τ α ι ε ξ ά γ α θ ω ν ε λ α τ η ρ ί ω ν π ρ ο σ τ α
  σ α ς τ ω ν ί ε ρ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Θ ε σ μ ί ω ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς ή δ ι α
  φ ο ρ α τ υ γ χ ά ν ε ι ά β υ σ σ α λ έ α Λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν π ά ν τ ω ν
  τ ο ύ τ ω ν ύ π ο ψ ε ι ή κ ρ ί σ Ι ς τ ω ν ε ν ί ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ η ω ν
  π ε ρ ι ά π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ η ο ς ε κ τ η ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ η ς Έ κ
  κ λ η σ ί α ς ύ π ά γ ε τ α ι ε ί ς Τ ν δ ε υ τ έ ρ α ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ η ς ύ π ε ρ τ ο
  ν ί σ ε ω ς η τ τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς ε φ δ σ ο ν ε β λ ε π ο ν ν α λ α μ
  β ά ν η χ ώ Ρ ο Π ν έ ν τ ψ σ ώ μ α τ ι τ η ς κ α θ ό λ ο υ ρ θ δ ξ ί α ς π ρ ω τ α
  ...
  φ α ν ι μ α δ ι α σ π α σ τ ι κ η τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς κ α ι λ α τ ρ ε υ π κ η ς τ η ς
  έ ν ό τ η τ ο ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α Κ α ι ε ν ψ ε ί χ Ο ν σ λ ο ν τ ο ύ π ο τ η ς Ι ε ρ α ς
  Π α ρ α δ ό σ ε ω ς π α ρ ε χ ό μ ε ν ο ν δ ι κ α ί ω μ α τ η ς δ ο κ ο π η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς
  μ ε τ α τ ω ν κ α ι ν ο τ ο ι μ η σ ά ν τ ω ν κ α ι τ ω ν π ο ι κ ί λ ω ν τ ω ν σ υ μ μ ά χ ω ν
  ε σ τ ε ρ ο ϋ ν τ ο δ μ ω ς τ ο ύ τ ο υ δ ι α τ α ς σ χ ε Ώ κ α ς δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς τ ω ν
  π ε ρ ι ά π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ π ο ς κ λ π Ε ί ς τ ν α τ η γ ρ ί α ν τ η ς
  ά ν ω τ έ ρ ω δ ε υ τ έ ρ α ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ς ύ π ά Υ ε τ ω l<JQe' ή ρ α ς κ α ι τ ο
  γ ν ω σ τ σ ν ε ρ γ ο ν τ η ς κ α θ η γ ο υ μ έ ν η ς Μ α γ δ α λ η ν η ς ..
  Έ π ε ι δ ή σ μ ω ς ή ά ν ω τ έ ρ ω κ α ι ν ο τ ο ι ή α ε ν τ η Ό ρ ο δ ό ξ ψ
  Έ κ κ λ η σ ί δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ σ ν ν ά ξ ω λ γ η θ δ ι α κ ε ι μ έ ν ο υ μ ι α ς
  σ ε λ ί δ ο ς α έ π ε ι δ ή π ο λ λ ά κ ι ς η μ α λ λ ο ν σ υ ν ε χ ω ς ε κ μ ε τ α λ
  λ ε υ ό μ ε ν Ο τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω ύ π έ ρ σ ν τ ω ν Π σ λ α η μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν
  π α ρ σ β λ έ π ο ν τ ε ς δ έ π α σ α ν τ η ν λ π η ν έ π α ι ν ε τ έ α ν
  , \ δ - (, ά '
  σ τ α ω ν τ ω ν τ ο υ ς υ σ φ η μ ε η ε ω ς α γ ρ α μ μ τ ο υ ς κ α ι φ α ν α τ ι
  κ ο ύ ς l<!Ql π ε ρ ι 13 σ τ α γ ό ν ω ν ( ! ) ά γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ο υ ς ε ξ ο μ ο ι ο υ ν
  " , " Ρ , ς ι Π α λ
  τ ε ς α υ τ ο υ ς π ρ ο ς τ ο υ ς ε ν ω σ ι ι ε ι σ ε π υ π α ρ τ α ς ω ο
  ,
  - ω ς
  (" ξ
  ε
  "
  η
  Ε λ λ δ
  ι κ η
  \ Ε κ λ
  η σ ι ο
  δ
  π ι σ τ ο υ ς ε π ρ α ε σ χ α τ ω ς

  α κ
  '
  ι
  ε π ι σ ή μ ο υ έ π τ ο ϋ Π α λ ι α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ η π κ ο υ θ έ μ α τ ο ς ε ί σ η γ ή σ ε
  J'
  ώ ς τ η ς θ α Π ρ ο υ σ ι ά σ ω μ ε ν π ρ ο ι σ ε χ ω ς θ ε ο υ θ έ λ ο ν τ ο ς κ α ν α
  ι
  κ α ι ά δ ο α μ φ ι σ β ή τ η τ α σ τ χ ε ϊ α ε κ τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω
  π ρ ω τ ο φ α ν ο υ ς κ α ι μ ο ν α δ ι κ η ς ε ί ς τ ο ε ί δ ο ς τ η ς (sui generis)
  ,
  κ α ι ν ο τ ο μ ι α ς
  Δ ι α ύ τ ω ν θ ά π δ ε θ δ ι α μ ί ι α ν ε ί σ έ η φ ο ρ ά ν ά φ έ ν α ς
  μ ε ν ή ε ύ θ ύ ν η τ ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α τ ν δ η
  -14­
  μ Ι υ Ρ Υ η θ ε ϊ σ α ν KalVOTOpi,av, ό ψ έ τ έ ρ ο υ δ ε τ δ ί κ α 1 ο ν
  τ ο υ Ι ε ρ ο υ α γ ω ν ο ς τ ω ν Π α λ τ ω ν κ α ι τ α ε π α ί ν ω ν α ξ ι ο ν α ν υ
  ι , " θ ",
  σ τ α σ ι α κ σ ν τ ω ν φ ρ ο ν η μ α π α ρ α τ α ς σ η μ ε ι ω ε ι σ α ς κ α τ α υ τ σ ν
  ε κ τ ρ ο π ά ς α ι ό π ο Ι α ι α π α σ ι α 80. χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ ο υ ν δ ε ό ν τ ω ς
  θ α ή Η έ λ ο μ ε ν δ μ ω ς ν υ ν π ρ ι ν τ ε λ ε ι ώ σ ω μ ε ν τ η ν Δ π ά ν τ η
  σ ί ν μ α ς ν α σ α ς π α ρ α κ α λ έ α ω μ ε ν δ π ω ς ό μ ο υ μ ε τ α έ κ ρ έ μ ο υ ν
  τ α π ρ ο ς ά π ά ν τ η σ ι ν ε ρ ω τ ή μ α τ ά μ α ς -ε ύ α ρ ε σ τ η θ η τ ε ν α μ α ς a­
  ,,, - \ , \ , ω θ
  π α ν τ η σ η Ί ε - α ν ε υ π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο υ η ν ο ς - κ α ι ε ι ς τ α κ α τ ι
  α Α π ο τ ε λ ε ϊ β λ α σ φ η μ ί α ν κ α τ ο τ η ς Ί ε ρ α ς Π α ρ α δ ό
  σ ε ω ς Τ ι ε κ φ ρ α σ ι ς Ο κ υ ρ α τ α μ υ σ τ ή ρ ι α τ ω ν Π α λ ι Ο η μ ε ρ ο λ ο
  γ ι τ ω ν τ ι ν ό π ο ι α ν χ ρ η ο ι μ π ο ι ε ϊ Τ ι ε π ί σ η μ ο ς Ε κ κ λ η σ α ;
  β Α π ο τ ε λ ε ί β λ α ι σ φ η μ ί α ν -ώ ς ά ν ω τ έ ρ ω ό ύ φ ύ μ ω ν
  α ρ α τ η Ρ σ μ ι ς ε κ τ ο ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ν ό ή ο ϊ ο ν ά π ο ι δ ί δ ε τ ε ε ί ς
  π α ν τ α π ι σ τ σ ν ά ν ή κ ο ν τ α 11 κ ο ι ν ω ν ο υ ν Τ τ η Έ κ κ λ η σ ί ς ι τ ω ν Π α
  - , ", ,
  λ α ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν α ο υ χ ι π ρ ο ς τ η ν ε π ι σ η μ ο ν Τ Ο α υ τ η ν ;
  γ Μ ε τ έ χ ε ι τ η ς α ν ω τ έ ρ ω β λ α σ φ η μ ί α ς τ ο κ ε ί μ ε ν ο ν τ η ς
  γ ν ω σ τ η ς ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ κ Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο υ σ τ α ν α ν ε υ ά π ο δ ε ί
  ξ ε ω ν _ε ν σ π ε ί ρ ε ι ε Ι ς τ ο ν Λ α ο ν τ η ν ύ π ο ψ ί α ν η μ α λ λ ο ν τ η ν β ε
  _β ω ό τ η τ α ο υ δ ε ν ύ φ σ τ α τ α ι Χ ά ρ ι ς ε ί ς τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ω ν
  - ι , , δ \ Ι (5 8 δ ι λ Ι
  Π α λ ' τ ω ν η ω ς ε η ω σ ε ν ι α ν ε ω τ ε ρ α ς τ ο υ τ ο α υ τ η ς -
  1972) , δ η Ο Ι α π ο κ η ρ ύ π τ ε ς ε σ χ ά τ ω ς τ ι ν ε π ί σ η μ ο ν Ε κ κ λ η
  σ ί α ν Ι ε ρ ε ί ς κ α ι ε ί ς τ η ν τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν π ρ ο σ ε ρ χ ό
  μ ε ν ο ι π ρ ά τ τ ο υ ν υ τ ι ε κ λ ό γ ω ν .. ' ο ί Κ ο ν ο μ ι κ ω ν ; !! Σ ά λ π ι ξ
  Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ό κ τ 1972, σ 279).
  Τ α υ τ α τ α ό λ ί γ α ε ϊ χ ο μ ε ν ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν α ν α φ ο ρ ι κ ω ς
  π ρ ο ς η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν σ α ς ά π ά ν τ η σ ι ν κ α ι ε Ι λ ι κ ρ ι ν ω ς θ λ ι β ό
  \ \ Κ λ λ ' ι δ θ ι Ι \
  μ ε θ α δ ι α τ η ν <:: ε ι ψ ι ν ε ν α ρ ε τ ο υ ι α ε σ ε ω ς μ ν α
  ό ρ ο λ ο γ ή σ η τ ε τ ο δ α π ρ α χ θ ε ν σ φ ά λ μ α τ ο υ Σ ε β σ μ ι ω τ ά τ ο υ Ύ π ο
  τ α ς α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α δ ε χ θ ω ε ν
  r
  σ τ ι μ ε τ ε ί λ ι κ ρ ι ν ε ί α ς ε γ γ ρ ά φ ε τ ε π ρ ο τ ρ ι ε τ ί α ς τ α κ α τ ω τ έ ρ ω ;
  Δ ι α μ ί α ν δ ε ά κ μ η φ ο ρ α ν τ σ ν ί ζ ο μ ε ν σ η β λ έ π ο μ ε ν τ ο υ ς Π α
  λ α ι Ο η μ ε ρ α λ ο γ ί τ α ς σ υ μ Π ι θ ς κ α ι έ Π θ υ μ ο υ μ ε ν Υ α ί δ ω μ ε ν τ η ν
  , ,,; - ξ ι δ \ \
  τ α κ τ ο π ο ι η σ ι ν κ α ι α ν α γ ε ν ν η σ ι ν τ η ς π ρ α τ α ε ω ς τ ω ν α ν α
  ε Ι ν ε ε ί ς θ έ σ ι ν ν α σ υ μ β ά λ η σ σ β α ρ ω ς ε Ι ς τ η ν ύ π ε ρ ά σ π ι σ ν τ η ς
  δ ε ι ν ω ς π ο λ ε μ ο υ μ έ ν η ς σ ή μ ε ρ ο ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ε Α Ί α ν 1971,
  σ 3).
  4,
  ; ,
  6( .....
  \
  -15­
  Ά λ λ α κ α ι τ α μ ε τ α η Ι ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν τ η ς γ ν ω σ τ η ς έ γ κ υ
  κ λ ί ο υ δ η μ σ ι ε ύ μ τ ά σ α ς δ ε ν π ε ί θ υ ν π ά ν τ α γ ν ώ σ τ η ν τ η ς ό λ η
  θ ε ί α ς δ η έ μ μ έ ν ε τ ε π ε ι σ μ ό ν ω ς ε ί ς τ ο π ν ε υ μ α τ η ς .. κ α τ η γ ο
  ρ ί α ς α δ ι α ι σ τ ρ ο φ η ς Δ ι ό τ ι π ω ς ν α δ Ι Κ α ο λ ο γ ή σ ω μ ε ν τ ο έ
  σ χ ά τ ω ς δ η ι ι ο ο ι ε υ θ ε ν ε ί ς τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν σ α ς Σ τ α υ ρ ό ς Ό κ τ
  1972, σ 151-2) ά ρ θ ρ ο ν ε ί ς τ ο ό π ο Ι ο ν έ π α ν α λ α μ β ά ν ν Τ ι α
  π α σ α ι α ί β λ ι α σ φ η μ ί ι τ η ς έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ κ ύ γ υ σ ί ν υ μ ε
  π Ι ν π ρ σ σ θ ή κ η ν Ο Τ Ι ο ί π Ί ν σ ή μ ε ρ ο ν δ α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ι Π Ι σ Ι Ο Ι
  \ / δ ' )., , Ι
  κ α ι κ ο ι ν ω ν Η ν ι α κ ο ο ν τ ε ς π ρ υ ς τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ο ν κ α ι Κ Ο ν ω
  ν ο υ σ α ν τ η α ί ρ έ σ ε ι ς Ε λ λ α δ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν π ρ ά τ τ ο υ ν τ ο ϋ τ ο
  , \ <" \ θ "", , λ λ δ '
  OUXI α ' ε μ α τ α ο υ σ ι α ς η π ι ο τ ε ω ς α u« ε υ τ ε ρ ε υ ο υ σ η ς σ η
  ,,, ά 1 Ι
  μ α σ ι α ς η π ρ σ σ ω π ι κ » ; ....
  Κ α ι έ ν ψ ή μ ό ν η σ ο β α ρ η ά ν η μ ε τ ώ Π Ι ι ς τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν
  ο κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ί ε ρ α ρ χ ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι ή ά π ο μ ά κ ρ μ ν
  " - -, - ς -, ­
  σ ι ς κ α ι μ ο ν ο ν τ ω ν τ ω ε κ τ η ς ι α ι ρ ε η κ η ς π ο α ς τ ι ι ς
  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ω ν ό ά ν ω τ έ ρ ω ά ρ θ ρ ο γ ρ ά φ ο ς ά ρ χ ι μ κ Δ α ν ι η λ
  ,Α ε ρ ά κ η ς ό π α γ ο ρ ε ύ ω ν α ύ σ τ η ρ ω ς τ α ύ τ η ν π ρ ο τ ρ έ η ε ι ζ ω η ρ ω ς
  τ ο ύ τ ο υ ς δ π ω ς μ η ά Π Ο ό π τ ω ν τ α ι τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ ς Ε κ κ λ η
  σ ί α ς (! ) θ ε ω ρ ω ν ά η ε ν α ν τ ί α ς ώ ς έ ν τ ό ς α ύ τ η ς π ο ί ο υ ς
  π ά ν τ α ς τ ο υ ς ά ρ ν η τ α ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ά λ η θ ε ί α ς κ α ι π ο ι κ ί λ ο υ ς
  σ υ μ η ο ρ ε υ τ α ς κ α ι σ υ μ μ ά χ ο υ ς τ ο υ ά ν τ ι θ έ ο υ ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ κ η
  , Ι Ι
  ρ υ γ μ α τ ο ς ... '
  π ω ς ν α μ η ά ν ι α μ ν η σ θ ί ϊ η ς έ ν τ α υ θ α κ α ι α κ ω ν τ ο λ ί α ν έ
  π ί Κ ο ω ρ σ ν Κ υ ρ ι α κ ο ν λ ό γ ι ο ν Ο ύ α ι ύ μ ϊ ν γ ρ α μ μ α τ ε ί ς κ α ι Φ α ...
  Ρ ι ο ώ ο ι ύ π ο κ ρ α ί δ τ ι κ λ ε ί ε τ ε τ η ν β α σ ι λ ε ί α ν τ ω ν Ο ύ ρ α ι ν ω ν
  ε μ π ρ ο σ θ ε ν τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν ύ μ ε ί ς ι ο ύ κ ε ί σ έ ρ χ ε σ θ ε ο ύ δ ε
  τ ο υ ς ε ί σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς ά φ ί ε τ ε ε ί σ ε λ θ ε ϊ ν . .'.
  Δ ε ν ε ϊ χ ο μ ε ν ο ύ δ ε μ α ν π ρ ό θ ε σ ι ν ν α π ρ ο β ω μ ε ν ε ί η Ί ν π α
  ρ ο υ σ α ν ά ν α τ ο μ ί α ν τ η ς π ο ρ ε ί α ς σ α ς κ α ι τ ο υ τ ο δ ι ό η ε α σ ς
  ε Ι ν ω έ λ ε ύ Η ε ρ ο ς ν α κ ο ι ν ω ν π τ κ α κ ο δ ο ξ ί κ α ι ν ά ν έ χ η τ α ι π α
  σ α ν ά ν τ ι κ ι α ι ν ο ν ι κ ό τ η τ α η Ο χ ι Τ ο ν α έ θ μ η τ ε δ μ ω ς π ά ν Ί ϊ α μ η
  σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ α π ρ ο ς ύ μ α ς - λ ό γ ψ δ Ι Ω φ ό ρ ο υ ά ν π μ ε τ ω π ί σ ε ω ς
  -
  α κ
  δ ξ
  ω ν - ν α ε ι ο υ
  'J=' -
  π ο ι κ ι
  λ
  ο ι ς .
  λ
  Ο Υ ο ι ς κ α ι ρ γ ο ι ς τ ω ν ο
  \ θ
  ε ν η τ ε
  , Μ
  ω σ τ ε έ ν ώ π ι ο ν τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ω ν σ α ς ν α δ ι κ α ι ο υ τ α ι ή ί δ ι κ ή
  σ α ς κ α ι μ ό ν ο ν π ο ρ ε ί α τ ο υ τ ο κ ω α δ ι κ ο ν ε ί ν α ι κ α ί .. ά ν τ ο ρ θ ό
  δ ο ξ ο ν τ υ γ χ ά ν ε ι
  Ο
  δ " , δ θ ς ς " , ­
  υ ε μ ι α ε ρ ι ο τ ι κ η Ι Ω ε ο ι ς υ φ σ τ α π α ρ η μ ι ν η π ρ ο σ
  π ά θ ε α ν α π ρ ο β λ η θ ω ι μ ε ν ώ ς λ ό γ ι ο ς μ ο ν α χ Ο ς χ ω ύ π ε ρ α σ π ι
  -16­
  σ π ι ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς η π ό λ ι ν φ ό β ο ς τ ι ς ρ ή π ω ς ό κ ό σ μ ο ς λ η
  σ μ ο ν ή ο η τ η ν ό ν τ ό τ η τ ά μ α ς ώ ς έ γ ρ ά φ ε τ ε δ η κ π κ ω ς Α π λ ω ς
  ό π ό ν ο ς ή μ ω ν ά φ έ ν α ς δ ι α τ α σ υ ν ε χ ω ς α ύ ξ α ν ό μ ε ν α σ υ ν τ ρ ί μ
  μ α τ α τ η ς θ υ γ α τ ρ ο ς Σ ι ώ ν τ η ς κ α λ λ ί σ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ ω
  ή θ λ ί ψ ι ς μ α ς ά φ έ τ έ ρ ο υ δ ι α τ ο ν ά κ ή ρ υ κ τ ό ν σ α ς π ό λ ε μ ο ν κ α τ α
  τ ω ν π λ έ ο ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ι σ τ ώ ν τ ω ν Π α λ α ω η μ ε ρ ο λ ο γ π ω ν ύ
  π η ρ ξ α ν ο ί κ ύ ρ ι ο ύ φ η γ η τ α ι τ η ς α ρ ο ύ ο η ς ά π α ν τ ή σ ε ω ς
  Κ α ι τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι ά π ο λ ύ τ ω ς π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν Ο Π ά λ η θ η ς ά ν τ ι
  , , , δ , δ ξ e- "'

  Related Interests

   α λ λ ,
   υ μ ε ν Κ ς α γ ω ν υ ν ι α Τ α ν α ι ε α χ f}, π ο υ κ π ε ρ ο ν ε ν
   σ υ ν ε ρ γ α σ ί ς ι μ ε τ α τ ω ν π ι σ τ ω ν τ ο υ π α λ α Ι υ έ α ρ τ ο λ ο γ ί ο υ π α ρ α
   δ ι α π ο ι κ ί λ ω ν ά ν θ ε ν ω π κ ω ν ή μ ι μ έ τ ρ ω ν λ ό γ ω ν κ α ι σ υ γ γ ρ α
   φ ω ν ), έ ρ ή μ η ν δ έ τ η ς ν Ι Κ Ο Π Ο υ π ά σ η ς κ α ο δ ο ξ ί α ς κ α ι α ί ρ έ
   ι ξ Κ ' , Ι " δ δ ι -i
   σ ε ω ς π ρ α ε ω ς α ε φ ο ο ο ν τ α π α ν τ α η η σ χ ι ε ο ν ε ν α ι κ α
   τ ι ε ι λ η μ ρ έ ν α ύ π ο ά ν δ ρ ω ν έ ν ω τ ι κ ω ν κ α ι τ ο υ ί υ μ ε ν σ μ υ σ φ ο
   δ ρ έ ρ α σ τ ω ν - ύ δ ε ι ς μ ε γ ά λ ο ς θ ρ ό ν ο ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
   ,

   Related Interests

    ς , , θ - , δ δ '
    Π Ο Ι ρ α ι ν ε τ α ι τ η ν σ η μ ε ρ ο ν υ η α ν ε ν ω τ ι κ ο υ α ν ρ ο ς -, η ε
    η μ ί α π α ρ ε μ β ο λ η τ ω ν Π α λ α Ι ο η μ ε ρ σ λ ο γ ι τ ω ν π α ρ α μ έ ν ε ι έ λ ε υ
    θ έ ρ α τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ά π ε ι λ η ς π λ ή ρ η ς ,Α π ο σ τ ο λ ι κ η ς ά π λ ό τ η
    τ ο ς α ζ ή λ ο υ έ ρ ω τ ω μ ε ν π ρ ο ς τ ι ή κ α τ α ύ τ ω ν μ η ν ι ς κ α ι δ υ σ
    φ η μ η σ η δ ι ά θ ε σ ι ς ύ μ ω ν ...
    Δ ι α τ ο υ τ ο θ λ ι β ό μ ε Η α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν δ η τ ο υ ς δ υ ν α μ έ ν ο υ ς
    ν α σ υ μ ι α ή σ υ ν μ ε θ ύ μ ω ν π ρ ο ς δ η μ ο υ ρ γ ί α ν κ ρ α τ Ο ι α ς π α
    Ι ξ Κ ί θ - , λ ' "
    ρ α τ α ε ω ς υ ρ ο υ τ ο υ ς ε ω ρ ε ι τ ε α ν τ ι π α ο υ ς κ α ι ε κ τ ο ς
    Ε κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο ς μ ε γ ί σ τ η ν ί κ α ν ο π ο ί η σ ι ν τ ο υ Π ο ν η ρ ο υ α
    Ι
    - , ,
    τ ω ν ο ρ γ α ν ω ν τ ο υ
    Ε ύ χ ό μ ε ν ο ι λ ο ι π ό ν κ α ι π ά λ ι ν μ ί α ν ά ν α θ ε ώ ρ η σ ι ν σ κ έ ψ ε
    , , - , λ λ " δ δ
    ω ν κ α ι ε ν ε ρ γ ε ι ω ν σ α ς α α κ α ι τ ο σ π ο υ α ι ο τ ε ρ ο ν ι α κ ο
    , ", λ δ ' ξ ,(
    π η ν κ ο ι ν ω ν α ς π ρ ο ς τ ο υ ς π ο ι κ ι ο υ ς α ο ο υ ς κ α ι ω ρ ε π
    , - Ι (, λ θ (- , ι e
    κ ο υ ς τ η ς σ η μ ε ρ ο ν ω σ τ ε Vu γ ι ν η ο ε ο π ο ι ο ι α ι φ α ι ν ε σ ε
    δ α τ ε λ ο υ μ ε ν μ ε τ α τ η ς έ ν Κ υ ρ ί ψ ά γ ά π η ς κ α ι
    ά Υ α θ ω ν π ρ ο σ δ Ο Κ ω ν
    Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Σ Μ ο ν χ ό ι
    Έ γ ρ α φ ο ν τ Ώ 29 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1972 π ή μ έ ν τ Σ κ ή τ τ ι
    η ς θ ε ο π ρ μ ή τ ο ρ ο ς Α γ ι α ς JI Α ν ν η ς τ η ς έ ν τ ψ Ά γ ι ω ν ύ μ ψ ''0­
    ρ ε ι τ ο υ JI Α θ ω ν ο ς

    Related Interests


     γ ο υ ν τ ε ς κ α ι γ ρ α φ ο ν τ ε ς :
     1.- Ύ π ά ρ χ ο υ ν 9 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α Ο Ε λ λ η ν ε ς π θ ε ο δ ώ ρ η
     τ ε Κ α ι έ κ τ ο ς ύ μ ω ν κ α ί τ ι ν ο ς έ τ έ ρ ο υ τ η ς α ύ τ η ς ν ο ο τ ρ ο π ί α ς
     κ α ι τ ω ν α ύ τ ω ν δ ι α θ έ σ ε ω ν μ ε σ α ς π ό σ ο ι α λ λ Ο Ι ε κ τ ω ν 9 έ ι α
     τ α μ μ υ ρ ί ω ν θ α έ τ ό λ μ ω ν α ύ τ η ν Τ ο ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν τ η ν ω ρ α ν ν α ί σ χ υ
     ρ ι ο θ ο υ ν σ η ό Έ π ί σ κ ο π ο ς λ ω ρ ί ν η ς ύ γ υ σ ϊ ν ς σ τ ε ρ ε ί τ α ι
     , , < \ δ ' \ λ θ ' </0 θ \
     α γ ω ν ι σ τ ι κ ο τ η τ α ς υ π ε ρ Ι Κ Ο Ί σ υ ν η ς κ α ι α η ε ι α ς ; σ τ ι ς . α
     ε τ ό λ μ α ν α ι σ χ υ ρ ι σ θ Ώ τ ο ύ τ ο θ α ε γ ε λ ε ο π ο ι ε ί τ ο π α ν ε λ λ η ν ί ω ς
     κ α ι ά ν ε π α ν σ ρ θ ώ τ ω ς
     Η μ ε ί ς δ μ ω ς Κ Δ ι ε υ θ υ ν τ ά ή λ έ γ ξ α μ ε ν τ ο ν Σ ε β α σ μ ι ώ τ σ
     τ ο ν δ ι α τ η ν α δ ι κ ο ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν τ ο υ κ α τ α τ η ς ί ε ρ ω σ ύ ν η ς
     τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ώ ς κ α ι τ η ν ά σ υ ν έ π ε ι α ν
     τ ω ν κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν ω ν Τ ο ο υ δ ι α τ α ά ν ω τ έ ρ ω ά ν ε μ έ ν ο μ ε ν κ α ι ά π α
     τ ο ν ί δ ι ο ν κ α ι α π ο ύ μ α ς ά π ά ν τ η σ ι ν Σ ε ί ς δ μ ω ς ώ ς γ ρ ά φ ε τ ε
     α σ χ ο λ ε ί σ θ ε μ ε α λ λ α .. σ ο β α ρ ώ τ ε ρ α ζ η τ ή μ α τ α Κ α ι π α Ρ α
     π ο ι ο υ ν τ ε ς τ ο κ α τ η γ ο ρ ω ή μ ω ν φ έ ρ ε τ ε ώ ς μ ά ρ τ υ ρ α ς
     τ ω ν .. ε κ τ ο ς θ έ μ α τ ο ς ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν σ α ς τ α 9 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α
     - Ε λ λ Ι
     τ ω ν η ν ω ν ...
     -4­
     ρ ω τ ω μ ε ν Δ ι α τ ί δ ε ν ά π η ν τ ή σ α τ ε ε ί ς δ τ ι π α ρ ε τ η ρ ή σ α
     μ ε ν τ ο ν Έ π ί σ κ ο π ο ν έ φ ο σ ο ν ά ν ε λ ό β α τ ε ά σ φ α λ ω ς τ ά δ ε ί
     τ ο υ τ ο ν λ ό γ ο ν τ ϊ ς σ υ ν η γ ο ρ ί α ς κ α ι ύ π ε ρ α σ π ί σ ε ω ς ά λ λ α
     - ό θ υ θ ' , θ ,
     π ρ ο σ π α θ ε ι τ ε π σ η O1.Q., ν α 11 ε τ α ε σ η τ ε τ ο ε μ α ε ι ς
     έ τ έ ρ α ς π ε Ρ χ ό ς Δ ι ό τ ι π ω ς Δ λ λ έ ω ς δ ύ ν α τ ω ν α έ ρ μ η ν ε υ θ ή
     τ ο γ ε γ ο ν ό ς σ π ε ί ς μ ε ν τ η ν π ρ ώ τ η ν ά π ό ν τ η σ ί ν σ α ς δ ε ν ι μ
     σ ε ί η τ ε ο ύ δ ε μ ί α ν τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν μ α ς ε ί ς δ ε τ η ν ν υ ν ά ν ω
     ρ ο υ μ έ ν η ν έ π ω ν ε ϊ τ ε τ α ς π ρ ο σ φ ό τ ο υ ς έ ν τ η (IepapxlQ. έ ν ε ρ
     γ ε ί α ς τ ο υ τ α ς σ λ ω ς ά σ χ έ τ ο υ ς π ρ ο ς τ ο ζ η τ ο ύ μ ε ν ο ν Δ α τ ί
     φ ο β ε ϊ σ θ ε τ ο σ ο υ τ ο ν η Ί ν α π ρ ό σ ω π ο ν ά ν η μ ε τ ώ π ι σ ι ν τ ο υ κ α
     τ η γ ο ρ ω ή μ ώ ν ά λ λ ο ι σ υ ν τ ε ς π ρ ο ς ύ π ε κ φ υ γ η ν τ α π ρ ό
     -,λ λ ' δ λ - " .,
     γ μ α ι α ; Κ α ι ο υ μ ο ν ο ν τ ο υ τ ο α α η ε η ε ε π ι σ η μ ω ς ο η
     έ α ν δ ε ν σ α ς ά π α ν τ ή σ ω μ ε ν ν α η Ο Χ Ι ε ι ς τ ε θ ε ν έ ρ ώ τ η μ ά
     σ α ς 60. ε Ι ρ ω ι α ν θ ρ ω π ο ς έ μ π α θ ή ς μ ε ρ ο λ η π κ ο ς κ α χ ω ρ ι ς
     Δ Δ β - θ ", r, "
     ε υ ο υ τ η τ α . . ι ν φ ο ε ι σ ε μ η π ω ς τ α α ν ω τ ε ρ ω ε υ ρ ο υ ν α ρ ι
     , ", , ,
     ι π η ν ε φ α ρ μ ο γ η ν ε ι ς τ η ν π ε ρ ι π τ ω σ ι ν σ α ς ; ..
     ν α φ Ρ Ι ω ς δ ε π ρ ο ς τ ο π α ρ ό π ο ν ό ν σ α ς σ π ή ά π ό ν τ η σ ι ς
     ή μ ω ν έ σ τ ά λ η κ α ι ε ί ς γ ν ω σ τ α π ρ ό σ ω π α τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ
     έ π π ρ ο φ α ν ε ϊ σ κ ο π ψ ν α κ λ ο ν ί σ η ε ί ς τ α ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς κ λ η ρ ι
     κ ω ν κ α ι λ α ϊ κ ω ν τ ο κ υ ρ ο ς τ ο υ π ι σ ό π υ Φ λ ω ρ ί ν η ς Α ύ γ ο υ
     σ ή ν ο υ θ α σ α ς ά π α ν τ ή σ ω μ ε ν ε χ ο ν τ ε ς ώ ς Κ Ρ Ι τ Ρ ν τ ο υ ς ί δ ί
     ο υ ς σ α ς λ ό γ ο υ ς .
     . Ώ σ τ ε κ ή δ ε σ θ ε τ ο υ κ ύ ρ ο υ ς τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ r Π ο λ υ
     κ α λ ω ς α ο ϋ τ ω ς ε π ρ ε π ε r Δ ι α τ ί σ μ ω ς έ κ ε ϊ ν ο ς δ ε ν ύ π ε λ ό γ ι
     ). - α ( , ( '5 c, , ( ).
     σ ε ν Τ υ κ υ ρ ο ς τ η ν υ π σ α σ ι ν el<aTOVTa ω ν ι ε ρ ε ω ν κ α ι υ π ι ρ
     τ η ν δ ε κ ά δ α Δ ρ χ ι ε ρ έ ω ν σ τ α ν ε γ ρ α φ ε τ η ν γ ν ω ν έ κ ε ί ν η ν
     , , κ λ ' ζ , λ - "
     ε γ κ υ ι ο ν τ ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ι ω ν τ ο ν α ν ω τ ε ρ ω κ η ρ ο ν α ν ε υ
     ά π ο δ ε ί ξ ε ώ ς Τ 1 ν ο ς ψ ε υ δ ϊ ε ρ ε ί ς κ α ά π α τ ε ω
     ' - " . λ ά β '
     ν α ς ..
     ,
     . Δ ι α τ ι σ ε ι ς ε ν auvexerQ., ε π α ν ε α τ ε τ α ς α υ τ α ς
     α τ η γ ο ρ ί α ς - ά σ φ α λ ω ς δ ι α ν α π ι σ τ ο π ο ι ή σ η τ ε τ ο ά λ η θ έ ς
     τ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν τ ο υ Π σ κ ό π υ σ α ς - α ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς σ υ
     σ τ ο λ η ς η τ ε κ μ η ρ ι ώ σ ε ω ς Τ ο κ υ ρ ο ς τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Α ύ
     γ ο υ σ τ ί ν ο υ ε χ ε ι σ η μ α σ α ν κ α ι σ π ο υ δ α ι ό τ η τ η κ α ι δ ι α τ ο υ τ ο π ρ έ
     π ε ι ν α έ π ι κ ρ ο τ ή σ η τ ε τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ ή Ι ε ρ ω σ ύ ν η κ α ι ά ρ χ ι ε
     ρ ω σ ύ ν η τ ω ν α λ λ ω ν δ ε ν ά ξ Ι ζ ε ι τ η ς π α ρ α μ ι κ ρ α ς σ η μ α σ ί α ς κ α ι
     - , δ c 6 Q",' ", - λ
     σ ε
     β
     α ο ρ ο υ ο υ ο . α μ ο ς α ι τ ο μ ε τ ρ ο ν τ η ς μ ε ρ ο η π η
     κ η ς α ά ν ε ι λ ι κ ρ ι ν ο υ ς σ κ έ ψ ε ω ς l<ar τ α κ η ς σ α ς α σ υ ν ε
     χ ί ζ ε τ ε :
     ι
     i
     '('
     ,
     .'.;r ,
     .
     !
     Ι
     r
     ι
     -5­
     Τ ο φ υ λ λ ά δ ι ο ν ά π ο ν α χ θ ε σ ι ν ο ν α ν θ ρ ω π ο ν γ Ρ μ μ έ ν ο ν
     α έ ν α ν τ ί ο ν έ ν ο ς κ λ η ρ ι κ ο υ ό ό π ο ί ο ς έ γ ή ρ α σ ε ν ε ί ς έ κ κ λ η σ ι α
     σ π κ ο υ ς ά γ ω ν α ς σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ν ε Ι ν ε β ά ρ β α ρ ο ν ε ί ς ύ φ ο ς κ α ι
     θ ξ ζ , δ , , λ λ
     δ ε ν α η 1 ε ν ι σ ω ς ο υ ε μ ι α ν α π α ν τ η ο ι ν α α μ ο ν ο ν π ε ρ ι
     φ ρ ό ν η σ ι ν υ Ω σ τ ε κ α θ ύ μ α ς τ υ γ χ ά ν ε ι ά π α ρ α ί τ η τ ο ν π ρ ο σ ο ν
     0. ε Ι ν α ί η ς π ρ ο β ε β η κ ω ς δ ι α Τ ο ύ τ ο υ ς α γ ώ ν α ς Δ Ι Ω τ ί μ α ς
     δ
     ' , θ ' λ ά , λ
     ε ν ε σ κ ε φ η τ ε τ ο υ χ ι σ τ ο ν ο η τ υ γ χ α ν ο μ ε ν σ υ ν ο μ η ..
     Π ι ν ί δ ι α ί τ ε ρ ο ν χ ρ ί σ μ α σ α ς κ ο σ μ ε ί ω σ τ ι ε ν α δ ύ ν α σ θ ε ν α ό μ ι
     λ η τ ε π ε Ρ π ά ν τ ω ν ά ξ υ ν ε ς έ ν σ υ ν ε χ ε ί .. γ η ρ α τ ε ί α π ρ ο
     κ ε ι μ έ ν ο υ ν α Κ Ρ θ η τ ε ύ φ έ τ έ ρ ω ν ; ..
     Τ ο ν α γ η ρ ά σ τ ι τ ι ς ε ί ς έ κ λ η ω α σ κ υ ς α γ ω ν α ς δ ε ν ν ο
     μ ί ζ ο μ ε ν δ η α π ο τ ε λ ε ί α ύ τ ο α θ έ α υ τ ο τ ο π ρ α Υ μ α θ α υ μ α σ τ ό ν
     η π ρ ο σ ό ν α ν ο ί α γ ώ ν ε ς τ ο ι δ ε ν Σ ν δ ε ύ ω ν Τ α κ α ύ π ο τ η ς
     α π α ρ α ι τ ή τ ο υ π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ω ς ν α ε Ι ν ω ε ύ ά ρ ε σ τ ο ι τ ψ θ ε Ψ Κ α
     έ π ε ι δ η α κ ρ ι β ώ ς τ α ε ρ γ α τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν φ έ ρ ο υ ν π ο λ λ η ν τ η ν
     α π ά τ η ν π ε ρ τ α ς κ ρ ί σ ε ι ς δ ι α τ ο υ τ ο ό θ ε ί ο ς Π α ϋ λ ο ς ή θ έ λ η σ ε
     ν α ά σ φ α λ ί σ π τ ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς δ ι α τ η ς λ η σ μ ο ο ύ ν η ς τ ω ν π ρ ο η γ ο υ
     μ έ ν ω ν τ υ χ ο ν κ α λ ώ ν π ρ ά ξ ε ώ ν τ ω ν τ ο ϊ ς ο σ θ ε ν έ λ α ν θ α ν ό
     μ ε ν ο ς ε ί π ώ ν η ώ ς ό ί ε ρ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς τ ο ν ί ζ ε ι τ ο υ τ ο ά
     σ φ α λ ε ς τ α μ ε ί ο ν κ α ι τ ο ρ ι θ ω μ ά τ ω ν λ ή θ η κ α τ ο ρ θ ω μ ά τ ω ν δ ε δ ο
     μ έ ν ο υ δ η ά ν α μ έ ν ε Ι ι τ ο υ ς π ά ν τ α ς ή Ί ο ϋ θ ε ο ϋ κ ρ ί σ ι ς Κ τ α τ η ν
     \
     ό π ο ί α ν έ κ ά σ τ ο υ τ ο ε ρ γ ο ν ό π ι ν έ σ τ ο π υ ρ δ ο κ ι μ ά σ ε ι Α
     Κ ο ρ Γ 13).
     Ή δ ε π α τ ε ρ ι κ η - ά σ κ η Ό κ η σ φ α κ α ι π ε ί ρ α ε χ ε ι π α ρ α δ ώ
     σ ε ι ε ί ς ή μ α ς τ η ν έ ξ η ς π ο λ υ τ ι μ ο τ ά τ η ν σ κ η ν ή ν έ κ τ ο υ β ί ο υ έ
     ν α ς μ ε γ ά λ ο υ τ η ς έ ρ ή μ ο υ π α τ ρ ό ς ο π ο υ λ ί α ν Χ Ο Ρ α κ τ η ρ ι σ π κ ώ ς
     ζ <,β < < - - , . ά θ
     τ ο ν ι ε τ α ι ο φ ο α ς ο ο π ο ι ο ς π ρ ε π ε ι Vu σ υ ν ε χ η π ν τ α α ν ρ ω
     " \ 1\ δ \ Q..;:: \ - Π λ Sl
     π ο ν ε σ τ ω κ α ι α ν ' υ ν α τ α ι ν α κ α υ χ η ι μ ε τ α τ ο υ α υ ο υ υ Π
     , δ \ < - , δ θ ό ' έ ' δ δ '
     ο υ ε ν ε α υ τ φ Σ ν ε ν κ α Τ Ι ο υ κ ν τ ο υ τ φ ε ι κ α ι ω τ α ι
     ά λ λ α τ α π ά ν τ α ν α έ ν α π ο ρ ρ ί π τ ω μ ε ν τ ψ έ λ έ ε ι τ ο υ θ ε ο υ π ι ο τ ε ύ
     ο ν τ ε ς δ η έ α ν έ η ρ ά ξ α μ έ ν η ά γ α θ α ν ό ε π α ι ν ο ς γ ε ν ή σ ε Τ α έ κ ά
     σ τ φ α π α τ ο ϋ θ ε ο ϋ έ ν έ κ ε ί ν η τ η ftptpQ.» Α ρ Δ
     4 - 5).
     Δ ι η γ ή σ α ν τ ο π ε ρ ι τ ο ϋ ' Α β β α Α γ ά θ ω ν α ς δ η έ σ π ο ύ δ α ι ζ ε
     Π ε ί ν π α σ α ν έ ν τ ο λ ή ν κ α ι ε ί δ ι έ β α ι ν ε ν ε ί ς π ο ρ θ μ ε ί ο ν α ύ τ ο ς
     π ρ ώ τ ο ς έ κ ρ ά τ ε ι τ η ν κ ώ π η ν κ α ι ο τ ε π α ρ έ β α λ λ ο ν α ύ τ φ ά δ ε λ
     φ ο ί ε ύ ι θ έ ω ς ά π α τ ς ε ύ χ η ς ή χ ε ι ρ α ύ τ ο υ τ η ν τ ρ π ε ζ α ν έ τ ί
     θ ε ι ο ljv γ α ρ μ ε σ τ ο ς ά γ ά π η ς θ ε ο ϋ ρ έ λ λ ο ν τ ο ς δ ε α ύ τ ο υ τ ε λ ε υ
     i
     -6­
     τ α ν ε μ ε ι ν ε τ ρ ε ϊ ς ή μ έ ρ ι α ς ά ν ε ψ γ μ έ ν ο υ ς ε χ ω ν τ ο υ ς ό φ α λ μ ο υ ς
     μ η κ ι ν ο υ μ έ ν ο υ ς ε ν υ ξ α ν δ ε α ύ τ ο ν Ο Ι ά δ ε λ φ ο ι λ έ Υ ο ν τ ε ς 'Α β β δ
     Α γ ά θ ω ν π ο υ ε Ι λ έ γ ε ι α ύ τ ο ϊ ς έ ν ώ ο ν τ υ κ ρ ι τ η ρ ί ο υ τ ο υ
     Θ ε ο υ ϊ σ τ α μ ω λ έ γ ο υ α ν α ύ τ ψ κ α i σ υ φ ο β η π ά
     τ ε Ρ ; λ έ γ ε ι α ύ τ ο ϊ ς τ έ ω ς α χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν έ π ο ί η σ α τ η ν
     δ
     ι ι " λ ά ' , λ ' - θ - ά λ ι
     υ ν α μ ι ν μ ο υ ε ι ς τ ο φ υ α τ α ς ε ν ί Ο α ς τ ο υ ε ο υ α ν
     θ ρ ω π ό ς ε ί μ ι Π Ο θ Ε Ν Ο Ι Δ Α Ε Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Ν Μ Ο Υ Ε Υ Η
     Ρ Ε Σ Τ Η Σ Ε Τ Ω θ Ε Ω Λ έ γ ο υ σ ι ν α ύ τ ψ Ο Ι ά δ ε λ φ ο ί ο ύ κ ε ί π ε
     Π θ ω ς έ π ι τ ο ε ρ γ ο ν σ ο υ δ η κ α τ α θ ε ό ν έ σ η Λ έ γ ε ι α ύ τ ο ϊ ς
     ό γ έ ρ ω γ Ο Υ θ Α Ρ Ρ Ω Ε Ι Μ Η Τ Ω θ Ε Ω Α Π Α Ν Τ Ή Σ Ω
     Ε Τ Ε Ρ Ο Ν Γ Α Ρ Ε Σ Τ Ι Ν Τ Ο Τ Ο Υ θ Ε Ο Υ Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Ο Ν
     Κ Α Ι Ε Τ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Τ Ω Ν Α Ν θ Ρ Ω Π Ω Ν
     Έ α ν λ ο ι π ό ν Τ ο υ τ ο ι έ π ί γ ε ι ο ι α γ γ ε έ φ ο β ο υ ν τ ο μ ή π ω ς
     δ ε ν ε ί Χ ο ν ε ύ α ρ ε σ τ ή σ ε ι τ ο ν θ ε ο ν δ ι α τ ο υ β ί ο υ τ ω ν π ω ς σ ε ϊ ς
     κ α υ χ α σ θ ε μ ε τ α τ ο σ α ύ τ η ς π ε π ο ι θ ή σ ε ω ς δ ι α τ α π α ι ρ ε λ θ ό ν τ ι α ε ρ
     γ α τ ο ϋ Έ π ι σ κ ό π ο υ σ α ς π ω ς δ ι έ φ υ γ ε τ η ς π ρ ο σ ο χ η ς σ α ς ό
     σ ο φ ο ς λ ό γ ο ς τ ο υ π ρ υ τ ά ν ε ω ς τ ω ν ί ε ρ ο κ η ρ ύ κ ω ν Φ υ λ α ξ ώ μ ε
     θ α τ ο ί ν υ ν τ ο π ε ρ ι έ α υ τ ω ν τ ι λ έ γ ε ι ν τ ο ϋ τ ο γ α ρ α π α ρ ά ν
     θ ρ ώ π ο ι ς μ ι σ η τ ο υ ς κ α ι π α ρ α θ ε ψ β δ ε λ υ ρ ο υ ς έ ρ γ ά ζ ε τ ω Δ ι α
     Ί ϋ τ ο σ ψ α ν μ ε γ ά λ α α τ ρ θ ώ σ ω μ ε ν τ ο σ ο ύ τ ψ μ ι κ ρ ο π ε ρ ι
     α υ τ ω ν .λ έ γ α μ ε ν ο ϋ τ ω γ α ρ μ ε γ ί σ τ η ν κ α ρ π ω σ ό μ ε θ α δ ό ξ α ν κ α ι
     , , θ ι " θ - Ι Χ • λ ι " ,
     π α ρ α α ν ρ ω π ο ι ς κ α ι π α ρ α ε ψ . ρ υ σ ο μ ι . γ .ε ι ς τ ο κ α τ α
     Μ α τ θ α ϊ ο ν
     '., ' Α σ φ α λ ω ς μ ε τ α ά ν ω τ έ ρ ω δ ε ν έ π ι θ υ μ ο υ μ ε ν ν α κ ρ ί ν ω μ ε ν
     ώ ς μ η ε ύ α ρ έ σ τ ο υ ς τ ψ θ ε ψ π ά σ α ς τ α ς π α ρ ε λ θ ο ύ σ α ς π ρ ά ξ ε ι ς
     τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ ά π λ ω ς θ έ λ ο μ ε ν ν α τ ο ν ί σ ω μ ε ν τ ο έ κ ν
     δ υ ν ο ν α ά ν η π ν ε υ μ α τ ι κ ο ν τ η ς κ α υ χ ή σ ε ω ς δ ι α π α ρ ε λ θ ό ν τ α
     ε σ τ ω κ α ι α λ α ε Ρ Υ α έ ν ο ς έ κ ά σ τ ο υ έ ξ ή ρ ω ν α δ υ σ τ υ χ ω ς κ
     Δ ι ε υ θ υ ν τ ά τ ο έ χ ε ί ρ η μ α τ ο ϋ τ ο τ η ς έ κ τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς η τ ο ι
     κ α υ χ ή σ ε ω ς χ ρ η σ Ι μ ο π ο ι ε ϊ τ ε π ο λ υ σ υ χ ν ω ς κ α ι σ ύ τ ω ς ά κ ο υ σ ί
     ω ς ά μ α υ ρ ο ϊ τ ε KQ.i τ α φ ω τ ε ι ν α σ η μ ε ϊ α τ η ς δ ρ ά ο ε ώ ς σ α ς ...
     Η ' " ttl, , β ά
     ε ν σ υ ν ε χ ε ι π α ι ρ α τ η ρ η σ ι ς σ α ς ο υ γ ρ α φ ο μ ε ν ε ι ς ρ
     β α ρ ο ν ύ φ ο ς ά σ φ α λ ω ς δ ι ό τ ι έ σ η μ ε ι ώ σ α μ ε ν τ ο ν Σ ε β α σ μ ι ώ τ α
     τ ο γ ώ ς γ ε ν ν α ν η τ ο ι έ ν τ ο ς ε ί σ α γ ω γ ι κ ω ν δ ε ν ε χ ε τ ω ά λ η
     .θ ε ί α ς Τ ο ϋ τ ο π α ρ ε λ ά μ ε ν έ κ τ η ς ύ μ ε τ ρ α ς έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς φ
     Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1971, σ 4) κ α ι ά π ο τ ε λ ε ϊ ί δ ι κ ό ν σ α ς χ α ρ α κ τ ρ ι
     , δ ι . " δ Ι λ

     , ζ
     σ μ ν ι α π α ν τ α σ υ ν τ η ρ η π κ ο ν κ α ι ι α ο γ ω ν α γ ω ν ι ο μ ε
     ν Ο Υ κ α τ α τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν Ι Ο μ ο ϋ Σ υ ν ε π ώ ς κ ω έ ν τ ο υ Η α τ ο σ υ μ
     ".
     ...
     ..
     j
     '" Ι
     . i
     Ι
     ι
     .(,
     -7­
     π έ ρ α σ μ ά σ α ς η σ α ά ν τ ι α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι π ρ ο ς τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό
     τ η τ α
     2.- Σ χ ε η κ ω ς π ρ ο ς τ α 9 έ α τ μ μ ύ Ρ α τ ω ν ς λ λ ή ν ω ν ο ί
     ό π ο ϊ ο ι θ α υ μ ά ζ ο υ ν κ α ι έ π ι κ ρ ο τ ο ϋ ν τ ο ν κ ύ γ υ σ ϊ ν ν ε μ ε ν
     ν α ν η π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν σ τ ι ύ π ά ρ χ ο υ ν τ ι ε α Ο κ α π λ έ ο ν έ
     κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν μ έ ν ά λ λ α ο ί κ ο υ ι ι ε ν ι ο τ ω ν τ α δ π ο Ι α
     " ,
     τ ο ν ..
     , έ
     α π ο σ τ ρ φ ο ν τ ω
     δ
     ι ο ε χ ο υ ν
     c.
     ω ς
     . "
     π ρ ο τ υ π ο ν τ ω ν
     ,
     τ ο ν ...
     μ ε γ ά λ ο ν Α θ η ν α γ ό ρ α ν Λ Π ν τ ι λ έ τ ε έ α ν ή θ έ λ ο μ ε ν ν α ε ϋ
     ρ ω μ ε ν τ η ν ά λ ή θ ε α ν δ ι α σ τ α Τ Ι σ ω ν σ τ ι ο Ι χ ε ί ω ν κ α ι ξ ι ρ ι θ μ ω ν
     ν ο μ ί ζ ε τ ε σ η θ α έ δ ι ω ϋ τ δ Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς η π α ς φ ί λ ο ς τ ς
     ,
     π α τ ρ ω α ς
     β '
     ε υ σ ε ε ι α ς
     Κ θ
     α ε
     λ ,
     Ul\. ο
     Δ
     ι α
     -
     τ ο υ τ ο
     " -
     κ ω ω τ ο ρ ο υ μ ε ν
     π ω ς δ ε ν ά ν τ ε λ ή φ θ η τ ε μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν σ η ε Ι ς κ ω ή ά λ ή θ ε ι α
     θ α ά ο τ ε λ ο ϋ ν π ά ν τ ο τ ε τ ή ν . . π λ ε 1 ο ψ η φ Ι α ν .
     μ ή π ω ς ή ά ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ι ς σ α ς δ ε ν ά π ο τ ε λ ε ί α τ ε ύ θ ε ί α ν α ρ ν η
     ω ν τ ω ν ί σ χ υ ρ ι σ μ ω ν σ α ς π ρ Ο ς τ ο ν θ ε ο λ ό γ ο ν κ α ι λ ά τ ρ η ν ο ϋ
     Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ κ Π α ν ώ τ η ν κ ρ η μ ν ί ζ ο ν τ ε ς ο ύ τ ω σ π π ρ ό τ ι ν ο ς
     ε ϊ χ ε τ ε ί δ μ ή σ ε Π α ρ ά β α λ λ ε Κ Ο Ι Ι σ ε λ 6-7 τ Α Ό '!'-­
     π α ν τ ή σ ε ώ ς μ α ς
     ,Α λ λ έ ν τ ι α ϋ θ α έ π ι θ υ μ ο ϋ μ ε ν ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν κ α Ι ο λ
     λ ο τ ι ε ί σ έ τ ι σ ο β α ρ ώ τ ε ρ ο ν Ο ί τ ε λ ε υ τ α ί ο ι ά γ ω ν ε ς τ ω ν 2-9 ά ν τ ι
     δ ρ α σ ά ν τ ω ν ά ρ χ ι ε ρ έ ω ν δ ε ν φ ρ ο ν ο υ μ ε ν σ η σ υ σ υ ν Κ (];, τ α
     π ά ν τ α . ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν δ έ ο ν α α θ λ η σ ι ν τ η ά λ η θ ε ί ς ι π τ ε ρ ι κ ή ν
     α ν ό μ ι μ ο ν δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ π φ έ ρ ο υ ν τ ο μ ε ρ ί δ ι ο ν τ η ς ε ύ ύ ν η ς
     τ ω ν δ ι α τ η ν κ α τ ά λ η ξ ι ν τ ω ν έ κ λ η σ α σ ω ν π ρ α γ μ ά Τ Ι ι ν ε Ι ς

     Τ α ύ τ η ν
     , 't,
     ε φ ο σ ο ν
     μ ο ϊ ρ α ν κ α ι ή ε ύ θ ύ ν η α ύ τ η θ α ό γ κ υ τ ω ό σ η μ έ ρ
     δ ά ζ ς δ -, έ i δ
     ν ε κ φ ρ ε τ α ι η α ν τ ι ρ α σ ι ς τ ω ν α ν ω τ ρ ω Kq '. 1
     ..
     ε ρ γ ο υ ά λ λ α π α ρ α μ έ ν ε ι μ ό ν ο ν λ ό γ ο ς Α ς μ η λ η σ μ ο ν ω μ ε ν
     '1
     σ η l\;QI δ ι α τ α α ρ ε Π α κ η ρ ύ γ μ α τ α τ ο υ ά π ε λ θ ό ν τ ο ς ,Α θ η Υ α
     ....
     ,
     γ ό ρ ο υ π ο λ λ ο ι δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η σ α ν έ ν λ ό Υ ο ι ς ο ύ δ ε 1 ς δ μ ω ς
     έ ι ς τ ω ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ έ ν τ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν σ τ ο ι χ ω ν τ η ό ρ θ ο δ ό ξ ψ
     σ υ ν ε π ε ί ς ι ε φ ε ρ ε ν ε ί ς π ρ α ξ ι ν τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ...
     Π α ρ α τ α υ Τ ι α π ρ έ π ε ι ν α δ μ ο λ ο γ η ό τ ι η ρ θ η ο ο ν ύ π ε ρ ά ν ω
     τ ω ν λ ο ι π ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ ω ν ο ί ό π ο ο ι ώ ς έ σ η μ ε ι ώ θ η έ ν τ ψ
     ,
     τ υ π ψ
     π λ
     κ α τ α τ η ν ε ι ο ν ο τ η τ α
     -
     ο υ τ ω ν ε ν ε φ ο ρ ο υ ν Τ ι
     ς ,
     υ π π ν
     μ α ί α ς σ κ ο τ α δ Ι ο Ρ ο υ έ ν ο χ η ς l\;ai δ ε ι λ ί α ς χ ω ρ ι ς ο ρ ω ς τ ο Υ τ ο ν ρ
     σ η μ ώ ν η δ η ή ά ν ω τ έ ρ ω 2--3 έ π ί σ κ ο π ο ι ή ρ ί σ τ ε υ σ α Υ τ α
     π ά ν α . . ._
     -8--­
     Δ ι ό τ ι ο τ α ν ό δ ι α κ η ρ ύ ξ α ς τ ι ι ν α ν Τ α ν ν Ι η ν τ ο υ ν υ ν π ρ ο
     κ α θ η μ έ ν ο υ α ν ο δ ο ν ε ί ς τ ο ν κ θ ρ ό ν ο ν Α θ η ν ω ν
     < δ Δ έ ( ') , δ ,
     ω ς ι α υ α υ μ α τ ο ς γ ε ν ο μ ν η ν " ε ν σ υ ν ε χ ε ι ε τ η ν α υ
     τ α ρ χ ι κ ω τ ά τ η ν τ ο ύ τ ο υ τ α κ η κ η ν δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς κ α ι τ η ν έ ρ ή μ η ν τ η ς
     Ι ε ρ α ρ χ ί α ς δ η μ υ ρ γ ί α ν τ ο υ Κ α τ α σ τ α η κ ο υ (= κ α τ α σ τ ρ ε π τ ι
     κ ο υ ) Χ ά ρ τ ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α τ ο υ ό π ο ί ο υ α ϋ τ η κ α θ ί σ τ α τ ο
     ύ π ο τ ε λ η ς α ν ε ι θ ε ρ α π ω ν ι ς τ ω ν Κ Ρ α η κ ω ν θ ε λ η μ ά τ ω ν
     έ ν ψ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς σ ύ ν ο λ ο ν τ ο Κ α ν ο ν ι κ ο ν ο ι κ ο δ ό μ η μ ά τ η ς έ δ έ
     χ ε τ ο β α ρ ύ τ α τ ο ν π λ η Υ μ α δ ι α τ η ς α ν ο σ ί ο υ δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς τ ω ν ε
     ρ ω ν Τ η ς Κ α ν ό ν ω ν - ν α μ η δ έ χ η τ α ι τ ή ν ... σ κ η ν ι κ η ν π α ρ ω
     τ η σ ί ν τ ο υ κ α τ α Μ ά ρ η ο ν -roG 1969, α λ λ α ν α έ π ι κ ρ ο τ η ά π ε ν α ν
     τ ί α ς τ η ν π α ρ α μ ο ν ή ν τ ο υ ε ι ς τ ο ν θ ρ ό ν ο ν α σ φ α λ ω ς δ ι α ν α
     μ η φ α ν η τ ο σ ο υ τ ο ν Π Ρ Ο ώ ρ ω ς ό κ ρ ο ς κ α ρ π α ς τ ω ν φ ω ν ω ν
     κ ά θ α ρ σ ι ς κ ά θ α ρ σ ι ς ε ι π ω ν μ ά λ ι σ τ α χ α ρ α ι κ τ η ρ ι σ π κ ω ς έ ν
     -, έ Σ δ < Α δ "
     τ η α ν ω τ ρ ψ υ ν ο Ψ υ Τ Ι ο κ ς ν α ν η κ ε ι ε ι ς τ ο ν
     έ α υ τ ό ν τ ο υ ά λ λ α ε ι ς τ η ν Ε κ κ λ η σ α ν π ω ς ε Ι ν ω δ υ ν α τ α ν λ έ
     γ ο μ ε ν π ά ν τ α Τ ο α υ τ η ν α μ η ε χ ο υ ν oxtmv π ρ ο ς τ η ν σ η μ ε ρ ι ν η ν
     κ α τ δ λ η ξ ι ν τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν κ α ι σ υ ν ε ω ς ν α μ η α μ α υ ρ ο υ ν τ α ς
     ,t:, λ θ Π ι ι
     τ ε λ ε υ τ α ί α ς ά γ ο ρ ε ύ σ ε ι ς τ ο υ κ Α ύ Υ ο υ σ τ ί ν ο υ έ ν τ η ε ρ α ρ

     xlQ. ; ..
     " " c, .
     Κ α ι ο τ α ν ε π ι ε τ η ο α π ε ω ν α τ ρ ι α ρ χ η ς ε κ η ρ υ π ε γ υ
     μ ν η τ η κ ε φ α λ τ η ν α ϊ ρ ε ω ν τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ π ο Ι ο ν φ ρ α
     YllJV α ν τ ε α ρ έ τ α ξ ε ν π λ η ν τ ω ν λ ό γ ω ν Ι Ό τ α ν δ ε α ν α μ ν η
     σ θ ω μ ε ν ο η μ ε τ α τ η ν τ α φ η ν τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο φ η τ η π ο σ τ ό λ ο υ
     έ τ έ λ ε σ ε α τ ρ ι σ ά γ ι ο ν ύ π έ ρ α ν α π α ύ σ ε ω ς τ η ς ψ υ χ η ς τ ο υ
     μ ε τ α π ν ε υ μ ά τ ω ν δ ι κ α ί ω ν τ ε Τ λ ε ι ω μ έ ν ω ν ... »( ! ), π ω ς θ έ
     λ ε τ ε ν α
     Ο ο ο ν ώ ς
     μ ν ή μ η ς
     Ό χ ι κ
     χ α ρ ω μ ε ν ε ί λ ι κ ρ ι ν ω ς δ ι α τ α τ ε λ ε υ τ ώ α γ ε γ ο ν ό τ α έ φ
     ν έ φ ο ς ζ ο φ ω δ ε ς α σ κ ο τ ε ι ν ο ν ε ί ς τ ο ν ο ύ ρ α ν α ν τ η ς )
     μ α ς π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ α ι π ά ν τ α τ α μ ό λ ι ς π ε ρ ι γ ρ α φ έ ν τ α
     Δ ι ε υ θ υ ν τ ά Κ α ι ρ α ς π λ έ ο ν ν α π α ύ σ η τ α ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς
     )

     τ ο υ τ ό Η έ α τ ρ ο ν τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς α \
     .
     π ρ ο ς α π ό δ ε ι ξ ι ν ο η ο ύ δ ό λ ω ς ύ π ε ρ β ά λ λ ο μ ε ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ
     έ ρ ω τ ω μ ε ν π ο Ι ο ς έ κ τ ο υ έ Π Ι Ο ο π ι κ ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ η ς Έ λ λ α δ ι
     -'1 ' ,\, , δ , π λ
     κ η ς ε ρ α ρ χ ι α ς κ α τ α τ η ν ε π ι ε κ α ε α ν κ ω ε ο ν κ η ρ υ π σ

     ι •
     μ έ ν η ν κ α κ ο δ ο ξ α ν τ ο υ Α θ η ν α γ ό ρ ο υ - δ ι α ν α π ε Ρ ρ ι σ θ ω μ ε ν
     , )., έ δ , δ
     ε ι ς Τ υ α ν ω τ ρ ω Κ α μ ο ν σ ν ι α σ τ η μ α -' α ν τ ε ρ α σ ε ν κ α 1­
     Ρ ί ω ς κ α i π α τ ε Ρ ι κ ω ς π ρ ο ς α ν α σ λ η ν τ ο υ
     Π ο ϊ ο ς έ π α ν α μ β ά ν ο μ ε ν ύ π ε ρ ή σ π ι σ ε ε ρ γ ψ κ ο α i
     κ α κ ο υ ;
     α λ η
     )

     )
     Ί

     -9­
     θ ε ί α τ η ν τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ά ν α ι δ ω ς κ α τ α π α τ ο υ μ έ ν η ν
     θ ' ", Τ λ " λ - λ "
     α υ α ι ν τ ι α ν α σ χ υ ν ; . . α Π α α π α τ ε ο υ ν α Υ ι α κ α ι μ ο
     ν ο ν π ρ α ς κ ά λ υ ψ ι ν τ ω ν σ χ ε η κ ω ν ε ύ θ υ ν ω ν ...
     Η μ ή π ω ς δ ε ν μ ε τ έ χ ε ι τ ω ν έ π ί σ κ η ν η ς τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν
     ϊ ν α μ η ε ϊ π ω μ ε ν β α ρ ύ τ ε ρ ό ν η κ α ι ή ύ π ο ά γ ω ν κ η ς σ υ ν α
     δ έ λ φ ο υ σ α ς έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς δ η μ ο σ ί ε υ α ς έ ν φ ω τ ο τ υ τ η ς Π
     Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ ω ν - λ ε ω ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ έ π ι τ
     ύ π ο λ Ώ τ ω ν ε ύ χ ω ν τ η ς δ ι α τ ή ν έ ο ρ τ ή ν τ ο υ ; Ι Π ρ ο ς
     τ ί τ ό τ ε ο ί ά γ ω ν ε ς κ α ι α ί σ υ ν ε χ ε ί ς έ κ κ λ ή σ ε ι ς π ρ ο ς ά φ ύ π ν ι σ ι ν
     τ ο υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ ο υ Λ α ο υ nPOKEl:ptvOU ν ά ν τ ι
     μ ε τ ω π ί σ η ο υ τ η ς τ ο α ί ρ ε η κ ο ν κ ή ρ υ γ μ α τ ο υ ά π ε λ θ ό ν τ ο ς Α θ η
     , fl " r, ς δ , δ '
     ν α γ ο ρ ο υ ο τ α ν α υ τ η α υ τ η η 1- ι .. σ ε μ ν υ ν ε τ α ι ι α
     ά π ο σ τ α λ ε ί σ α ν έ π ι σ τ ο λ η ν τ ο υ π ρ ώ τ ο υ τ τ ά ξ ε ι σ ή μ ε ρ ο ν ύ
     μ ν η τ ο υ κ α ό π α δ ο υ τ η ς ά γ ί α ς γ ρ α μ μ η ς τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ
     ,Α θ η ν α γ ό ρ ο υ ; Ι Ι !
     Α λ λ α κ α ι τ ο γ ε γ ο ν ο ς - ϊ ν α έ π α ν έ λ θ ω μ ε ν ε ί ς τ α ύ μ έ
     τ ε ρ α - σ η ό λ ί γ ο υ ς μ η ν α ς π ρ ο τ η ς σ υ γ κ λ ή σ ε ω ς τ η ς Ι ε ρ α ρ
     α ς α τ η γ ό ρ η ε ό Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς δ η μ ο σ τ ο υ ς Π α λ α ι ο
     η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς ό μ ό λ ι ς χ Θ ε ς ά π α λ ω ν α ύ τ ο υ ς τ α Λ Ο Κ τ ς
     Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ί ς δ ε τ ο δ η ι μ ε υ θ ε ν κ α ι δ α ν ε μ η θ έ ν κ α ί Τ α τ η ν
     π ε ρ ί ο δ ο ν τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς ύ π ό μ ν η μ ά τ ο υ έ α ν έ λ α ε η Ί ν ά ν ω
     , ", λ ' ,,­
     τ ε ρ ω α τ η Ρ α ν <mePl α μ φ ι ο ω ν μ υ σ τ η ρ ι ω ν π α ρ α υ τ ο ι ς
     , θ ' , ( , , J!"'###BOT_TEXT###quot;'\ θ ­
     κ α ι π ι α ν ω τ α τ α σ τ ε ρ η σ ε ω ς ε ρ ω σ υ ν η ς τ ι ULV\.O κ α ι σ τ ο υ ν
     π ρ ό δ η λ ο ν ε ί μ η σ η ό Κ Α ύ Υ ο υ σ τ ί ν ο ς δ ι ε υ θ ύ ν ε ι ά σ τ ό χ ω ς τ α
     π υ ρ ά τ ο υ κ α ι κ α τ η γ ο ρ ε ί ά δ ο κ ί μ ω ς κ α ι ά α σ α ν ί σ τ ω ς ο ί ο υ ς ;
     τ α σ υ ν τ η ρ η Ώ κ ώ τ ε ρ α μ έ λ η τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ α ά π ο τ ε λ ο υ ν τ α
     π ρ ο ς τ ο π α ρ ό ν τ η ν ι μ ο ν α δ ι κ η ν - ε ί ς έ π ί π ε δ ο ν π ρ ά ξ ε ω ς κ α ι
     σ υ ν ε π ε α ς - τ ρ σ χ ο π έ δ η ν κ α τ α τ η ς ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς λ ύ μ η ς ;
     Σ υ ν ε π ω ς έ α ν δ ε ν τ ύ χ ο υ ν δ ι ο ρ θ ώ σ ε ω ς ύ π ο τ ο υ ί δ ί ο υ α ί
     ά ν ω τ έ ρ ω κ α τ η γ ο ρ ί α ι ά λ λ α σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ν α έ ε α ο ί τ α ύ τ α ς
     δ ι α τ η ς ω γ η ς τ ο υ κ α ι α ν δ ε ν π α ύ σ η ν α κ ο ι ν ω ν Ώ π ρ ο ς τ ο ν
     ό μ ό τ ρ ο π ο ν τ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ ν έ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ώ ς α τ ο ί ς
     Κ ν ω ν ο υ ο ι ν α ύ τ ψ φ έ ρ ω ν ο ύ τ ω ε ί ς Π Ρ Α Ξ Ι Ν τ η ν π α τ ε ρ ι κ η ν
     έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ δ ι δ α χ η ν α τ ο κ η ρ υ γ μ α τ η ς ... ν ε ό τ η τ ό ς τ ο υ
     ά λ η θ ω ς ο ύ δ έ π ο τ ε θ α σ υ γ κ ι ν η θ ω μ ε ν ά π ο ο ί α σ δ ή π ο τ ε ά γ ο ρ ε ύ
     σ ε ι ς κ α ι δ ι η ρ ύ ξ ε ς τ ο υ π α ρ α τ η ν ύ φ ύ μ ω ν δ ι α σ α λ π ι ζ ο μ έ
     ν η ν ύ π ε ρ ά λ η Η ε ί α ς κ ω δ α σ ύ ν η ς ά γ ω ν ι σ ό τ η τ ά τ ο υ .. :
     Δ ι α τ ο υ τ ο ά κ ρ ι ω ς κ α ι δ ε ν έ γ έ ν ε τ ο κ α τ έ ρ υ θ ρ ν τ ο π ρ ό σ ω
     -10­
     π ό ν μ α ς ε κ τ η ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ω ς τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν ε ν τ Ι ε
     , " , δ Ι " , , ('
     paPXIQ. Υ ε γ ο ν ο τ ω ν κ α ι ο υ χ ι Ι Ο Τ Ι ε ι ς τ η ν π ε ρ η π ω σ ι ν μ α ς υ φ ι
     σ τ α τ α ι κ α ι ή δ υ σ κ ο λ α τ ο υ .. χ ρ ώ μ α τ ο ς Τ ρ α χ υ γ α ρ κ α ι ξ έ
     ν ο ν ν α ε ρ υ θ ρ ι α .. ό μ α υ ρ ο ς
     3.- ' Α κ ο λ ο ύ ο θ ω ς ε π ι θ υ μ ε ϊ τ ε ν α σ α ς γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν λ ε π τ ο
     μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν π ο ί ο ι σ υ ν υ π έ γ ρ α ψ α ν τ η ν Ά ν ο ι κ τ η ν ε σ ο λ ή ν
     π ρ ο ς τ ο ν Κ Α ύ γ ο υ σ ή ν ο ν Σ α ς ά π ε κ ρ ί θ η ν α ε ξ η γ ο υ μ α ι ν
     τ α υ ι θ α π λ α τ ύ τ ε ρ ο ν 011 θ έ τ ω ν π α ρ ω τ λ ε ύ ρ ω ς τ η ς ύ π ο γ ρ α φ η ς
     μ ο υ τ ο έ κ μ έ ρ ο υ ς κ α ι έ τ έ ρ ω ν ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ο ύ δ ε ν
     τ ε ρ ν ε δ ή λ ο υ ν ο ύ δ ε 011 σ υ ν έ λ ε ξ α ύ ο γ ρ α φ α ς π α ρ τ ο ί ς
     Μ ο ν α χ ο ϊ ς ί σ χ ύ ε ι ι ε ί σ έ τ ι ό λ ό γ ο ς - ά λ λ α δ ι η ρ μ ή ν ε υ ο ν τ η ν ε
     φ ρ α σ θ ε ϊ σ α ν μ ο ι θ λ ϊ ψ ι ν α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ δ ι α τ ο ε ν λ ό γ ψ
     δ η μ ο σ ί ε υ μ α τ ο υ Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ Σ υ ν ε π ω ς ε π α ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ν
     κ α ι π ά λ ι ν 011 ή π ε ρ ι ε ρ γ ε ί α σ α ς - ε φ ο σ ο ν δ ε ν π ι σ τ ε ύ ε τ ε
     ε ι ς τ ο ν λ ό γ ο ν μ α ς - θ α ί α ν ο π ι η π λ ή ρ ω ς μ ό ν ο ν δ ι α μ ι α ς
     ε ν α υ θ ι α ε π ι σ κ έ ψ ε ώ ς σ α ς π α ρ ε χ ο ύ σ η ς ε ι ς ύ μ α ς τ η ν ά π ό λ υ
     τ ο ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α ο τ ο ο ι ή σ η τ ε τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο ά σ φ α λ έ ς ...
     Α π ά ν τ η σ ι ς σ ε λ 3).
     Ά π ο ρ ο υ μ ε ν ο μ ω ς δ ι α τ ι ή τ ο σ α ύ τ η ι σ α ς ν α ϊ δ η τ ε
     Κ α ι έ τ έ ρ α ς ύ π ο γ ρ α φ ά ς Ν Ι ή π ω ς ή π α ρ ο υ σ ί α τ ω ν δ ύ ν α Τ Ι ν α
     ά λ λ ο ι ώ σ η τ π ε Ρ ε ό μ ε ν ν τ η ς Α ν ο ι κ τ η ς ε π ι σ τ ο λ η ς ή μ ω ν ;
     σ φ α λ ω ς Ο Χ Ι Σ υ ν ε π ω ς δ ι α τ ί δ ε ν π ρ ο σ π α θ ε ί τ ε ν ά ν α ι ρ έ
     τ ε τ α .γ ρ α φ ό μ ε ν ά μ α ς ά λ λ ά κ ρ ι β ο λ ο γ ε ϊ τ ε π ε ρ ι τ ο υ ς ύ Π Ο Υ ρ ά
     ψ α ν τ α ς Ή ά λ ή θ ε Ι κ Δ ι ε υ θ υ ν τ ά δ ε ν ά ξ ι ο λ ο γ ε ϊ τ α ι δ ι ά ρ ι
     θ μ ω ν Ο ύ τ ε τ ο ψ ε υ δ ο ς ε Ι ν α ι δ Υ ν α τ α ν ν α γ ί ν η π ο τ έ ά λ ή θ ε ι α
     , δ , , - λ λ ά λ λ θ δ
     ε π ε ι η τ ο ε π ι κ ρ ο τ ο υ ν π α ο ι ο υ τ ε π ι ν η α η ε ι α . υ ν α τ α ι
     ν ά π ο δ ε ι Χ θ Ώ ώ ς ψ ε υ δ ο ς δ ι ό τ ι τ η ν ά Π Ο α λ ύ π τ ε ι κ α ι ύ π η ρ ε τ ε ϊ
     . .
     ε Ι ς Δ ε ν ά ν έ γ ν ω τ ε π ο τ ε τ α ώ ρ α ι ό τ α τ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν τ ο υ ά γ ί ο υ
     Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ τ ο τ ο σ α ύ τ η ν ε χ ο ν σ χ έ σ ι ν Ι ρ ο ς τ ο
     .\-.
     , ,
     π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο ν ;
     r
     Π ρ ό σ ε χ ε ο δ ν ά δ ε λ φ έ τ ί ό θ ε ί ο ς Β α σ ί λ ε ι ο ς λ έ γ ε ι π ρ α ς
     τ ο υ ς
     "
     ε ν π
     λ
     η
     ' θ
     ε ι κ Ρ ι ν ο ν τ α ς
     , ά λ ' θ
     ε ι α ν τ η ν η
     '0
     μ η τ ο λ μ ώ ν φ η σ ί δ ο υ ν α ι λ ό γ ο ν τ η ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν η ς ζ η τ ή σ ε ω ς
     μ η δ ε ε ύ π ο ρ ω ν ά π ο δ ε ί ξ ε ω ς Κ α ι δ ι α τ ο υ τ ο α τ α φ ε ύ γ ω ν ε ί ς
     π λ η θ ο ς ό μ ο λ ο γ ε ϊ τ η v ij τ τ α ν .ώ ς ο ύ δ ε ν ε χ ω ν
     π α ρ ρ η σ ί α ς ε φ ό δ ι ο ν α μ ε ι θ τ ε ρ α Δ ε 1 ξ ά τ ω μ ο 1
     Κ ά λ λ ο ς ά λ η θ ε ί α ς κ a. ν ε Ι ς κ α i σ ύ ν τ ο
     -11­
     μ ο ς ε ύ Η u ς ή π ε ι θ ώ (P.G. 99, 1081 Α Β
     Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α έ Κ Ώ μ η θ η δ ε ό ν τ ω ς
     ή π ρ ο ς τ ο ν Σ ε β α σ μ ι ώ ί α τ ο ν έ Π Ι σ Τ ο λ η ή μ ω ν μ η έ ρ ε υ ν α τ ε έ ν α
     , , ς ι ά λ λ , \ λ θ
     γ ω ν ι ω ς π ο σ ο ι τ η ν υ π ε γ ρ α ψ α ν . ε α ν α η ε υ
     ο υ ν τ α ρ ή μ α τ ά τ η ς Έ α ν ά λ η θ ε ύ ο υ ν - Κ Ο Ι κ α θ ή μ α ς ά λ η
     θ ε ύ ο υ ν π α ύ σ α τ ε τ η ν ά ρ θ ρ η ν τ ω ν ύ π ο γ ρ ο φ ω ν τ η ς
     κ α ι έ ρ ε υ ν ή σ α τ ε δ ι α τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν τ ω ν '. α τ γ Ρ ω ν τ η ς ...
     .)
     Ο ϋ τ ω α μ ό ν ο ν ο ϋ τ ω θ α δ υ ν η θ η τ ε ν α σ υ ν η γ ο ρ ή σ η τ ε ω ς
     ύ π ε ρ τ ο υ κ Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο υ α λ λ ω ς φ ο β ο ύ μ ε θ α ά ν κ α τ α

     σ τ α σ ε ι ς ...
     ,Α ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ α π έ ν τ ε λ ά θ η τ ο υ π ρ ώ τ ο υ κ α θ rjpGJv
     " θ " , .. _..ll. ' , ι ,
     γ ρ ο φ ε ν τ ο ς α ρ ρ ο υ σ α ς τ υ γ χ α ν ο υ ν τ α κ α Τ ω Ο ε φ ο σ ο ν ε π ι
     θ υ μ ε ϊ τ ε τ ο ο ο υ τ ο ν ν α τ α γ ν ω ρ ί σ η τ ε Τ ι ς ο Ι δ ε π Α ύ γ ο υ σ τ ϊ ν ε
     " θ κ λ " Ο λ
     π ο σ α α κ ο μ η . α α κ ο υ σ ε τ ε ω ς ο τ ο υ ε ι σ ε τ ε τ ο υ ς α φ α ­
     μ ο ύ ς ά ν τ θ α ά κ ο ύ σ η τ ε κ α ι κ λ ε ί σ η τ ε Τ ο κ ε φ λ έ δ ό θ η
     π ά τ ε ρ μ ο υ δ ι α Υ α σ κ έ π ε ί ω ... » ά ν τ ι σ κ έ π τ η τ ω Σ α ς π α
     ρ α κ α λ ο υ μ ε ν ν ά ν α φ έ ρ ε τ ε ό ν μ α σ ω ς ά ν τ ι ν ά ν α φ έ ρ η
     τ ε Τ έ λ ο ς έ π ε ι δ η τ η ν έ Π Ι σ Ι ο λ ή ν σ α ς ύ π ο γ ρ ά φ ε τ ε .. ' δ ι ά ν α
     π ρ ο σ υ π ο γ ρ ά φ ο υ ν τ η ν α ύ θ ά δ ε α ν α ί τ α μ ό τ η τ ά .σ ο υ ν τ
     ί τ α μ ό τ η τ ά σ α ς α ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α ν ά μ ι μ η ι θ ω μ ε ν ο λ ί γ ο ν
     ύ μ α ς ε ί ς τ ι Ι ν ά ν ο ύ σ ι ο ν κ ώ ά λ ά θ η τ ο ν έ π ι δ ε Ι Κ Τ κ η ν . ε χ ν ο
     λ ο γ ί α ν σ α ς ...
     4.- Κ α ρ ο ς δ μ ω ς ν ά ν α φ ε ρ θ λ μ ε ν κ α ε ί ς τ ο τ ε λ ε υ τ ο ϊ ο ν
     κ α ι δ λ ω ς ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ν π ρ ο ς τ ο ν δ ι ά λ ο γ ό ν μ α ς έ ρ ώ τ η ι ά σ Ο ο ς
     η τ τ α ν ά π ο τ ε λ η β λ α σ φ η μ ί α ν κ α τ α τ ο υ Α γ ί ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς
     ή ύ π ό τ ι ν ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ π ω ν - ε ρ α μ β α ν ο μ έ ν η ς κ ω
     τ η ς η γ ο υ μ έ ν η ς Μ α γ δ α λ η ν η ς - δ α κ ή ρ υ ξ ι ς π ε ρ ι τ ο υ ά κ ύ ρ ο υ
     τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ π ω ν Ω ς ά ν τ ι λ α μ β ά ν ε σ θ ε
     ε ϊ χ σ μ ε ν δ λ ο ν τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α μ η ά Π Ο Ν τ ή σ ω μ ε ν ο ύ δ ό λ ω ς ε Ι ς
     , θ ' , " , , ι ι έ
     τ α τ ε ε ν τ η ε ρ ω τ μ α τ α σ α ς ε φ ο σ ο ν π α ρ α μ ν ε ι ε ι σ ε η α ν α
     π ά ν τ η τ ο ς ή έ κ 32 σ ε λ ί δ ω ν Ά π ά ν τ η σ ι ς ή μ ω ν Ά λ λ α κ α
     δ ι ν α ί ι β α ρ ώ τ ε ν λ ό Υ ο ν π ο Ι ο ν Τ ο ν τ η ς ύ σ τ ε ρ α β ο υ λ ί α ς
     r:" , έ ' Ι Ι ς θ ζ ,
     η ν ε γ κ ρ υ π τ ε ι η α ν ω τ ρ ω ε ρ ω τ η ο ι ς σ α ς υ π ε ν μ ι ο υ σ α α ν α
     γ λ ύ φ ω ς α τ α μ ε ν τ η ν ο ύ σ ί α ν α ύ τ η ς τ η ν π α ρ ά λ λ η λ ό ν π ω ς
     έ ρ ώ τ η ο ι ν τ ω ν Φ α ρ ι ο υ ί ω ν π ρ ο ς τ ο ν Κ ύ ι ρ ι ο ν : ε ί π ε ο ί ν ή μ ϊ ν τ ι
     ξ δ - - V ι , δ
     σ ο ι δ ο κ ε ι ε ε σ η ο υ ν α ι κ η ν σ ο ν Δ α ι σ α ρ ι .11 ο υ κ α τ α t; Τ σ ν
     ά π α π η τ έ ο ν τ ρ ό π ο ν ά π α ν τ ή σ ε ω ς τ α έ σ χ ά τ ω ς δ ι α ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς
     --
     f
     -12­
     j
     έ φ α ρ μ ο ο θ έ ν τ α μ έ τ ρ α έ ν τ σ υ ν ό δ ψ τ η ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς ε ρ α ρ
     /
     Ι
     χ ι α ς ...
     ι
     Ω ς γ ν ω σ τ ό ν ε ί ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω π ε ρ ί π τ ω σ ι ν α Ί έ τ έ ρ α ς
     π α ρ ο μ ο ί α ς α ύ τ η ό Ι η σ ο υ ς ά π ε κ ρ ί ν α τ ο δ l' έ Ρ ω τ ή σ ε
     ω ς ά κ ρ ι β ω ς δ ι ό τ ι έ γ ν ώ ρ ι ζ ε τ ο ν ύ σ τ ε Ρ ό β ο υ λ ο ν
     Ι
     ,
     1
     σ κ ο π ο ν τ ω ν έ ρ ω τ ώ ν τ ω ν α ύ τ σ ν Φ α ρ ι σ α ί ω ν Έ κ τ ο ς έ α ν α θ

     ύ μ α ς α ι ό Κ ύ ρ ι ο ς π ρ έ π Ι Ί ν α θ ε ω ρ η θ η έ μ α θ ή ς μ ε ρ ο λ η π τ ι
     \
     κ ο ς α ά ν ε Ι λ ι κ ρ ι ν ή ς έ π ε ι δ η δ ε ν ά π ή ν τ α μ ο ν ο λ ε κ τ ι κ ω ς κ α ι
     α ν ε υ π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ω ν ώ ς έ π ε θ ύ μ ο υ ν ο ϊ Γ ρ α μ μ α τ ε ϊ ς τ ο ο υ Ι σ
     ρ α ή λ Ε π ε ι δ ή δ μ ω ς θ έ λ ο μ ε ν ν α π ι σ υ ε ύ ω μ ε ν ύ μ α ς δ ι α φ ό
     ρ ο υ ς τ ω ν Φ α ρ ι σ α ί ω ν , ά π α ν τ ω μ ι ε ν α ε ί ς α ύ τ η ν τ η ν έ ρ ώ τ η
     / , λ / , θ / , / , / δ
     ω ν σ α ς ε π ι φ υ α σ σ ο μ ε ν ο ι ν α . ε σ ω μ ε ν τ α ι ι κ α μ α ς ε ρ ω τ η μ α
     τ α ε ύ Θ ς μ ε τ α τ α ύ τ η ν
     Ω ς γ ν ω σ τ ό ν π α σ α ι α ϊ π ρ ά ξ ε ι ς τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ έ ν τ ί Χ Ρ Ι
     σ α ν ι κ η ή θ ι κ η ά ξ ι ο λ ο γ ο υ ν τ ω κ α ι κ ρ ί ν ο ν τ ο α ι β ά σ ε ι τ η ς π Ρ ο
     θ έ σ ε ω ς α ύ τ ο υ Ά λ λ έ ω ς τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι ό έ κ γ ν ώ σ ε ω ς ά μ α ρ
     τ ά ν ω ν ά λ λ έ ω ς ό έ ξ ά γ ν ο ί α ς il έ σ φ α λ μ έ ν ω ν κ ρ ι τ η ρ ί ω ν ά λ
     λ έ ω ς ό έ ξ ά μ ε λ ε ί α ς κ λ π Α ϊ δ ε ε ί ς τ η ν ε ύ α γ Υ ε λ ι κ η ν π ε ρ ι
     κ ο π ή ν Δ ι α τ ο υ τ ο λ έ γ ω ύ μ ϊ ν π α σ α ά μ α ρ τ ί α κ α ι β λ α σ φ η μ ί α
     ά φ ε θ ή σ ε τ α ι τ ο ο ϊ ς ά ν θ ρ ώ π ς Τ ι δ ε τ ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς
     β λ α σ φ η μ ί α ο ύ κ ά φ ε θ ή σ ε τ α ι ... » Μ α τ θ Ι Β 31) ά
     ν α φ ε ρ ό μ ε ν α ι π α τ ε ρ ι κ α ι έ ρ μ η ν ε ϊ α ι ί κ α ν ω ς δ ι α σ α φ ο υ ν δ τ ι
     π ρ ό κ ε ι τ Ο ι Ι π ε ρ ι ή θ ι κ η ς ά σ θ ε ν ε ί α ς ά θ ε ρ ι α π ε ύ τ ο υ α τ α σ ά σ ε ω ς
     η τ ο ι π ε π ω ρ ω μ έ ν η ς π λ έ ο ν ψ υ χ η ς ώ ς ά π ο δ ι δ ο ύ σ η ς τ α ε ρ γ α τ ο υ
     θ ε ο υ ε ί ς τ α ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ Σ α τ α ν α ( ! ), ώ ς έ σ υ ν έ β η ε ί ς τ η ν
     π ε ρ ί π τ ω ω ν τ ω ν Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ω ν ά ρ χ ό ν τ ω ν τ ο υ Ι σ ρ α ή λ
     Σ υ ν ε π ω ς ό χ α ρ α ι κ τ η ρ ι σ μ ό ς σ α ς Ο Τ Ι ά π ο τ ε λ ε ϊ β λ α σ φ η μ ί α ν
     κ α τ α τ ο υ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς Τ ι ε κ φ ρ α σ ι ς κ α Ι Τ ι π ί σ Τ Ι ς έ ν ί ω ν
     Π α λ ι ω ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν δ ι α τ ο α κ υ ρ ο ν τ ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν σ α ς
     ν ε κ α τ ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς α ν τ μ ί α ς ά π ο τ ε λ ε ϊ τ ε λ ε ί α ν π α
     ρ α π ο ί η σ ι ν τ η ς έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ ή θ ι κ η ς κ α ι θ ε ο λ Ο Υ ι κ η ς π ρ α γ μ α
     τ ι κ ό τ η τ ο ς κ α θ ό σ ο ν ο ί μ ε ν Φ α ρ ι ι σ ώ ο ι λ έ γ ο ν τ ε ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω
     ο ν τ ω ς μ ε γ ά λ η ν β λ ι α σ φ η μ ί α ν ή λ ι α ύ ν ο ν τ ο ύ π ο π ν ε ύ μ α τ ο ς δ α ι
     μ ο ν ι ώ δ ο υ ς κ α ι ά π ι ο τ ί α ς ά θ ε ρ α π ε ύ τ ο υ ο ί δ ε έ ν λ ό γ ψ Π α λ τ α ι
     χ ω Ρ 1 ς τ ο π α Ρ ά π α ν ν α έ κ φ έ ρ ο υ ν τ ί τ .0
     π α ρ ό μ Ο ι ο ν ά ρ ν ο υ ν Ί ί α ι ά π λ ω ς τ ο ε γ Κ Η ρ ο ν τ ω ν Μ υ σ τ η
     ρ ί ω ν σ α ς l<!GI τ ο υ τ ο ο ύ χ ι έ κ κ α κ η ς π ρ ο θ έ σ ε ω ς ά λ λ α έ κ τ ω ν
     _.. 13­
     ύ φ η γ ή σ ε ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν κ α ι Σ υ ν ο δ ι κ ώ ν ά π α
     φ ά σ ε ω ν π ε ρ ι η ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ω ν ό π ο ί ω ν ή σ τ ό χ η σ α ν ύ ο λ α
     β ό ν τ ε τ ο έ ν δ υ ν ά μ ε ι δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ν σ Χ Ι σ μ α ώ ς έ ν έ ν ε ρ
     γ ε ί φ τ ο ι ο ϋ τ ο ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ο ν
     Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ ν ω ή π ρ ό θ ε ω ς τ ω ν π ρ ώ τ ω ν η τ ο ι
     T1iv Φ α ρ ι ο ί ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι π ο ν η ρ α κ α ι δ ι ε σ τ Ρ ο Π μ μ έ ν η ή τ ω ν
     δ ε υ τ έ ρ ω ν ά π ε ν α ν τ ί α ς ώ Θ ε ϊ τ α ι ε ξ ά γ α θ ω ν ε λ α τ η ρ ί ω ν π ρ ο σ τ α
     σ α ς τ ω ν ί ε ρ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Θ ε σ μ ί ω ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς ή δ ι α
     φ ο ρ α τ υ γ χ ά ν ε ι ά β υ σ σ α λ έ α Λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν π ά ν τ ω ν
     τ ο ύ τ ω ν ύ π ο ψ ε ι ή κ ρ ί σ Ι ς τ ω ν ε ν ί ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ η ω ν
     π ε ρ ι ά π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ η ο ς ε κ τ η ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ι κ η ς Έ κ
     κ λ η σ ί α ς ύ π ά γ ε τ α ι ε ί ς Τ ν δ ε υ τ έ ρ α ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ η ς ύ π ε ρ τ ο
     ν ί σ ε ω ς η τ τ η ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς ε φ δ σ ο ν ε β λ ε π ο ν ν α λ α μ
     β ά ν η χ ώ Ρ ο Π ν έ ν τ ψ σ ώ μ α τ ι τ η ς κ α θ ό λ ο υ ρ θ δ ξ ί α ς π ρ ω τ α
     ...
     φ α ν ι μ α δ ι α σ π α σ τ ι κ η τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ η ς κ α ι λ α τ ρ ε υ π κ η ς τ η ς
     έ ν ό τ η τ ο ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α Κ α ι ε ν ψ ε ί χ Ο ν σ λ ο ν τ ο ύ π ο τ η ς Ι ε ρ α ς
     Π α ρ α δ ό σ ε ω ς π α ρ ε χ ό μ ε ν ο ν δ ι κ α ί ω μ α τ η ς δ ο κ ο π η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς
     μ ε τ α τ ω ν κ α ι ν ο τ ο ι μ η σ ά ν τ ω ν κ α ι τ ω ν π ο ι κ ί λ ω ν τ ω ν σ υ μ μ ά χ ω ν
     ε σ τ ε ρ ο ϋ ν τ ο δ μ ω ς τ ο ύ τ ο υ δ ι α τ α ς σ χ ε Ώ κ α ς δ ι α κ η ρ ύ ξ ε ι ς τ ω ν
     π ε ρ ι ά π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ π ο ς κ λ π Ε ί ς τ ν α τ η γ ρ ί α ν τ η ς
     ά ν ω τ έ ρ ω δ ε υ τ έ ρ α ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ς ύ π ά Υ ε τ ω l<JQe' ή ρ α ς κ α ι τ ο
     γ ν ω σ τ σ ν ε ρ γ ο ν τ η ς κ α θ η γ ο υ μ έ ν η ς Μ α γ δ α λ η ν η ς ..
     Έ π ε ι δ ή σ μ ω ς ή ά ν ω τ έ ρ ω κ α ι ν ο τ ο ι ή α ε ν τ η Ό ρ ο δ ό ξ ψ
     Έ κ κ λ η σ ί δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ σ ν ν ά ξ ω λ γ η θ δ ι α κ ε ι μ έ ν ο υ μ ι α ς
     σ ε λ ί δ ο ς α έ π ε ι δ ή π ο λ λ ά κ ι ς η μ α λ λ ο ν σ υ ν ε χ ω ς ε κ μ ε τ α λ
     λ ε υ ό μ ε ν Ο τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω ύ π έ ρ σ ν τ ω ν Π σ λ α η μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν
     π α ρ σ β λ έ π ο ν τ ε ς δ έ π α σ α ν τ η ν λ π η ν έ π α ι ν ε τ έ α ν
     , \ δ - (, ά '
     σ τ α ω ν τ ω ν τ ο υ ς υ σ φ η μ ε η ε ω ς α γ ρ α μ μ τ ο υ ς κ α ι φ α ν α τ ι
     κ ο ύ ς l<!Ql π ε ρ ι 13 σ τ α γ ό ν ω ν ( ! ) ά γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ο υ ς ε ξ ο μ ο ι ο υ ν
     " , " Ρ , ς ι Π α λ
     τ ε ς α υ τ ο υ ς π ρ ο ς τ ο υ ς ε ν ω σ ι ι ε ι σ ε π υ π α ρ τ α ς ω ο
     ,
     - ω ς
     (" ξ
     ε
     "
     η
     Ε λ λ δ
     ι κ η
     \ Ε κ λ
     η σ ι ο
     δ
     π ι σ τ ο υ ς ε π ρ α ε σ χ α τ ω ς

     α κ
     '
     ι
     ε π ι σ ή μ ο υ έ π τ ο ϋ Π α λ ι α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ η π κ ο υ θ έ μ α τ ο ς ε ί σ η γ ή σ ε
     J'
     ώ ς τ η ς θ α Π ρ ο υ σ ι ά σ ω μ ε ν π ρ ο ι σ ε χ ω ς θ ε ο υ θ έ λ ο ν τ ο ς κ α ν α
     ι
     κ α ι ά δ ο α μ φ ι σ β ή τ η τ α σ τ χ ε ϊ α ε κ τ η ς ι σ τ ο ρ ί α ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω
     π ρ ω τ ο φ α ν ο υ ς κ α ι μ ο ν α δ ι κ η ς ε ί ς τ ο ε ί δ ο ς τ η ς (sui generis)
     ,
     κ α ι ν ο τ ο μ ι α ς
     Δ ι α ύ τ ω ν θ ά π δ ε θ δ ι α μ ί ι α ν ε ί σ έ η φ ο ρ ά ν ά φ έ ν α ς
     μ ε ν ή ε ύ θ ύ ν η τ ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι α τ ν δ η
     -14­
     μ Ι υ Ρ Υ η θ ε ϊ σ α ν KalVOTOpi,av, ό ψ έ τ έ ρ ο υ δ ε τ δ ί κ α 1 ο ν
     τ ο υ Ι ε ρ ο υ α γ ω ν ο ς τ ω ν Π α λ τ ω ν κ α ι τ α ε π α ί ν ω ν α ξ ι ο ν α ν υ
     ι , " θ ",
     σ τ α σ ι α κ σ ν τ ω ν φ ρ ο ν η μ α π α ρ α τ α ς σ η μ ε ι ω ε ι σ α ς κ α τ α υ τ σ ν
     ε κ τ ρ ο π ά ς α ι ό π ο Ι α ι α π α σ ι α 80. χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ ο υ ν δ ε ό ν τ ω ς
     θ α ή Η έ λ ο μ ε ν δ μ ω ς ν υ ν π ρ ι ν τ ε λ ε ι ώ σ ω μ ε ν τ η ν Δ π ά ν τ η
     σ ί ν μ α ς ν α σ α ς π α ρ α κ α λ έ α ω μ ε ν δ π ω ς ό μ ο υ μ ε τ α έ κ ρ έ μ ο υ ν
     τ α π ρ ο ς ά π ά ν τ η σ ι ν ε ρ ω τ ή μ α τ ά μ α ς -ε ύ α ρ ε σ τ η θ η τ ε ν α μ α ς a­
     ,,, - \ , \ , ω θ
     π α ν τ η σ η Ί ε - α ν ε υ π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο υ η ν ο ς - κ α ι ε ι ς τ α κ α τ ι
     α Α π ο τ ε λ ε ϊ β λ α σ φ η μ ί α ν κ α τ ο τ η ς Ί ε ρ α ς Π α ρ α δ ό
     σ ε ω ς Τ ι ε κ φ ρ α σ ι ς Ο κ υ ρ α τ α μ υ σ τ ή ρ ι α τ ω ν Π α λ ι Ο η μ ε ρ ο λ ο
     γ ι τ ω ν τ ι ν ό π ο ι α ν χ ρ η ο ι μ π ο ι ε ϊ Τ ι ε π ί σ η μ ο ς Ε κ κ λ η σ α ;
     β Α π ο τ ε λ ε ί β λ α ι σ φ η μ ί α ν -ώ ς ά ν ω τ έ ρ ω ό ύ φ ύ μ ω ν
     α ρ α τ η Ρ σ μ ι ς ε κ τ ο ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ν ό ή ο ϊ ο ν ά π ο ι δ ί δ ε τ ε ε ί ς
     π α ν τ α π ι σ τ σ ν ά ν ή κ ο ν τ α 11 κ ο ι ν ω ν ο υ ν Τ τ η Έ κ κ λ η σ ί ς ι τ ω ν Π α
     - , ", ,
     λ α ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν α ο υ χ ι π ρ ο ς τ η ν ε π ι σ η μ ο ν Τ Ο α υ τ η ν ;
     γ Μ ε τ έ χ ε ι τ η ς α ν ω τ έ ρ ω β λ α σ φ η μ ί α ς τ ο κ ε ί μ ε ν ο ν τ η ς
     γ ν ω σ τ η ς ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ κ Α ύ γ ο υ σ τ ί ν ο υ σ τ α ν α ν ε υ ά π ο δ ε ί
     ξ ε ω ν _ε ν σ π ε ί ρ ε ι ε Ι ς τ ο ν Λ α ο ν τ η ν ύ π ο ψ ί α ν η μ α λ λ ο ν τ η ν β ε
     _β ω ό τ η τ α ο υ δ ε ν ύ φ σ τ α τ α ι Χ ά ρ ι ς ε ί ς τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν τ ω ν
     - ι , , δ \ Ι (5 8 δ ι λ Ι
     Π α λ ' τ ω ν η ω ς ε η ω σ ε ν ι α ν ε ω τ ε ρ α ς τ ο υ τ ο α υ τ η ς -
     1972) , δ η Ο Ι α π ο κ η ρ ύ π τ ε ς ε σ χ ά τ ω ς τ ι ν ε π ί σ η μ ο ν Ε κ κ λ η
     σ ί α ν Ι ε ρ ε ί ς κ α ι ε ί ς τ η ν τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν π ρ ο σ ε ρ χ ό
     μ ε ν ο ι π ρ ά τ τ ο υ ν υ τ ι ε κ λ ό γ ω ν .. ' ο ί Κ ο ν ο μ ι κ ω ν ; !! Σ ά λ π ι ξ
     Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ό κ τ 1972, σ 279).
     Τ α υ τ α τ α ό λ ί γ α ε ϊ χ ο μ ε ν ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν α ν α φ ο ρ ι κ ω ς
     π ρ ο ς η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν σ α ς ά π ά ν τ η σ ι ν κ α ι ε Ι λ ι κ ρ ι ν ω ς θ λ ι β ό
     \ \ Κ λ λ ' ι δ θ ι Ι \
     μ ε θ α δ ι α τ η ν <:: ε ι ψ ι ν ε ν α ρ ε τ ο υ ι α ε σ ε ω ς μ ν α
     ό ρ ο λ ο γ ή σ η τ ε τ ο δ α π ρ α χ θ ε ν σ φ ά λ μ α τ ο υ Σ ε β σ μ ι ω τ ά τ ο υ Ύ π ο
     τ α ς α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α δ ε χ θ ω ε ν
     r
     σ τ ι μ ε τ ε ί λ ι κ ρ ι ν ε ί α ς ε γ γ ρ ά φ ε τ ε π ρ ο τ ρ ι ε τ ί α ς τ α κ α τ ω τ έ ρ ω ;
     Δ ι α μ ί α ν δ ε ά κ μ η φ ο ρ α ν τ σ ν ί ζ ο μ ε ν σ η β λ έ π ο μ ε ν τ ο υ ς Π α
     λ α ι Ο η μ ε ρ α λ ο γ ί τ α ς σ υ μ Π ι θ ς κ α ι έ Π θ υ μ ο υ μ ε ν Υ α ί δ ω μ ε ν τ η ν
     , ,,; - ξ ι δ \ \
     τ α κ τ ο π ο ι η σ ι ν κ α ι α ν α γ ε ν ν η σ ι ν τ η ς π ρ α τ α ε ω ς τ ω ν α ν α
     ε Ι ν ε ε ί ς θ έ σ ι ν ν α σ υ μ β ά λ η σ σ β α ρ ω ς ε Ι ς τ η ν ύ π ε ρ ά σ π ι σ ν τ η ς
     δ ε ι ν ω ς π ο λ ε μ ο υ μ έ ν η ς σ ή μ ε ρ ο ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ε Α Ί α ν 1971,
     σ 3).
     4,
     ; ,
     6( .....
     \
     -15­
     Ά λ λ α κ α ι τ α μ ε τ α η Ι ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν τ η ς γ ν ω σ τ η ς έ γ κ υ
     κ λ ί ο υ δ η μ σ ι ε ύ μ τ ά σ α ς δ ε ν π ε ί θ υ ν π ά ν τ α γ ν ώ σ τ η ν τ η ς ό λ η
     θ ε ί α ς δ η έ μ μ έ ν ε τ ε π ε ι σ μ ό ν ω ς ε ί ς τ ο π ν ε υ μ α τ η ς .. κ α τ η γ ο
     ρ ί α ς α δ ι α ι σ τ ρ ο φ η ς Δ ι ό τ ι π ω ς ν α δ Ι Κ α ο λ ο γ ή σ ω μ ε ν τ ο έ
     σ χ ά τ ω ς δ η ι ι ο ο ι ε υ θ ε ν ε ί ς τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν σ α ς Σ τ α υ ρ ό ς Ό κ τ
     1972, σ 151-2) ά ρ θ ρ ο ν ε ί ς τ ο ό π ο Ι ο ν έ π α ν α λ α μ β ά ν ν Τ ι α
     π α σ α ι α ί β λ ι α σ φ η μ ί ι τ η ς έ γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ κ ύ γ υ σ ί ν υ μ ε
     π Ι ν π ρ σ σ θ ή κ η ν Ο Τ Ι ο ί π Ί ν σ ή μ ε ρ ο ν δ α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ι Π Ι σ Ι Ο Ι
     \ / δ ' )., , Ι
     κ α ι κ ο ι ν ω ν Η ν ι α κ ο ο ν τ ε ς π ρ υ ς τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ο ν κ α ι Κ Ο ν ω
     ν ο υ σ α ν τ η α ί ρ έ σ ε ι ς Ε λ λ α δ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν π ρ ά τ τ ο υ ν τ ο ϋ τ ο
     , \ <" \ θ "", , λ λ δ '
     OUXI α ' ε μ α τ α ο υ σ ι α ς η π ι ο τ ε ω ς α u« ε υ τ ε ρ ε υ ο υ σ η ς σ η
     ,,, ά 1 Ι
     μ α σ ι α ς η π ρ σ σ ω π ι κ » ; ....
     Κ α ι έ ν ψ ή μ ό ν η σ ο β α ρ η ά ν η μ ε τ ώ Π Ι ι ς τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν
     ο κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ί ε ρ α ρ χ ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι ή ά π ο μ ά κ ρ μ ν
     " - -, - ς -, ­
     σ ι ς κ α ι μ ο ν ο ν τ ω ν τ ω ε κ τ η ς ι α ι ρ ε η κ η ς π ο α ς τ ι ι ς
     δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ω ν ό ά ν ω τ έ ρ ω ά ρ θ ρ ο γ ρ ά φ ο ς ά ρ χ ι μ κ Δ α ν ι η λ
     ,Α ε ρ ά κ η ς ό π α γ ο ρ ε ύ ω ν α ύ σ τ η ρ ω ς τ α ύ τ η ν π ρ ο τ ρ έ η ε ι ζ ω η ρ ω ς
     τ ο ύ τ ο υ ς δ π ω ς μ η ά Π Ο ό π τ ω ν τ α ι τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ ς Ε κ κ λ η
     σ ί α ς (! ) θ ε ω ρ ω ν ά η ε ν α ν τ ί α ς ώ ς έ ν τ ό ς α ύ τ η ς π ο ί ο υ ς
     π ά ν τ α ς τ ο υ ς ά ρ ν η τ α ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ά λ η θ ε ί α ς κ α ι π ο ι κ ί λ ο υ ς
     σ υ μ η ο ρ ε υ τ α ς κ α ι σ υ μ μ ά χ ο υ ς τ ο υ ά ν τ ι θ έ ο υ ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ κ η
     , Ι Ι
     ρ υ γ μ α τ ο ς ... '
     π ω ς ν α μ η ά ν ι α μ ν η σ θ ί ϊ η ς έ ν τ α υ θ α κ α ι α κ ω ν τ ο λ ί α ν έ
     π ί Κ ο ω ρ σ ν Κ υ ρ ι α κ ο ν λ ό γ ι ο ν Ο ύ α ι ύ μ ϊ ν γ ρ α μ μ α τ ε ί ς κ α ι Φ α ...
     Ρ ι ο ώ ο ι ύ π ο κ ρ α ί δ τ ι κ λ ε ί ε τ ε τ η ν β α σ ι λ ε ί α ν τ ω ν Ο ύ ρ α ι ν ω ν
     ε μ π ρ ο σ θ ε ν τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν ύ μ ε ί ς ι ο ύ κ ε ί σ έ ρ χ ε σ θ ε ο ύ δ ε
     τ ο υ ς ε ί σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς ά φ ί ε τ ε ε ί σ ε λ θ ε ϊ ν . .'.
     Δ ε ν ε ϊ χ ο μ ε ν ο ύ δ ε μ α ν π ρ ό θ ε σ ι ν ν α π ρ ο β ω μ ε ν ε ί η Ί ν π α
     ρ ο υ σ α ν ά ν α τ ο μ ί α ν τ η ς π ο ρ ε ί α ς σ α ς κ α ι τ ο υ τ ο δ ι ό η ε α σ ς
     ε Ι ν ω έ λ ε ύ Η ε ρ ο ς ν α κ ο ι ν ω ν π τ κ α κ ο δ ο ξ ί κ α ι ν ά ν έ χ η τ α ι π α
     σ α ν ά ν τ ι κ ι α ι ν ο ν ι κ ό τ η τ α η Ο χ ι Τ ο ν α έ θ μ η τ ε δ μ ω ς π ά ν Ί ϊ α μ η
     σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ α π ρ ο ς ύ μ α ς - λ ό γ ψ δ Ι Ω φ ό ρ ο υ ά ν π μ ε τ ω π ί σ ε ω ς
     -
     α κ
     δ ξ
     ω ν - ν α ε ι ο υ
     'J=' -
     π ο ι κ ι
     λ
     ο ι ς .
     λ
     Ο Υ ο ι ς κ α ι ρ γ ο ι ς τ ω ν ο
     \ θ
     ε ν η τ ε
     , Μ
     ω σ τ ε έ ν ώ π ι ο ν τ ω ν ά ν α γ ν ω σ τ ω ν σ α ς ν α δ ι κ α ι ο υ τ α ι ή ί δ ι κ ή
     σ α ς κ α ι μ ό ν ο ν π ο ρ ε ί α τ ο υ τ ο κ ω α δ ι κ ο ν ε ί ν α ι κ α ί .. ά ν τ ο ρ θ ό
     δ ο ξ ο ν τ υ γ χ ά ν ε ι
     Ο
     δ " , δ θ ς ς " , ­
     υ ε μ ι α ε ρ ι ο τ ι κ η Ι Ω ε ο ι ς υ φ σ τ α π α ρ η μ ι ν η π ρ ο σ
     π ά θ ε α ν α π ρ ο β λ η θ ω ι μ ε ν ώ ς λ ό γ ι ο ς μ ο ν α χ Ο ς χ ω ύ π ε ρ α σ π ι
     -16­
     σ π ι ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς η π ό λ ι ν φ ό β ο ς τ ι ς ρ ή π ω ς ό κ ό σ μ ο ς λ η
     σ μ ο ν ή ο η τ η ν ό ν τ ό τ η τ ά μ α ς ώ ς έ γ ρ ά φ ε τ ε δ η κ π κ ω ς Α π λ ω ς
     ό π ό ν ο ς ή μ ω ν ά φ έ ν α ς δ ι α τ α σ υ ν ε χ ω ς α ύ ξ α ν ό μ ε ν α σ υ ν τ ρ ί μ
     μ α τ α τ η ς θ υ γ α τ ρ ο ς Σ ι ώ ν τ η ς κ α λ λ ί σ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ ω
     ή θ λ ί ψ ι ς μ α ς ά φ έ τ έ ρ ο υ δ ι α τ ο ν ά κ ή ρ υ κ τ ό ν σ α ς π ό λ ε μ ο ν κ α τ α
     τ ω ν π λ έ ο ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ι σ τ ώ ν τ ω ν Π α λ α ω η μ ε ρ ο λ ο γ π ω ν ύ
     π η ρ ξ α ν ο ί κ ύ ρ ι ο ύ φ η γ η τ α ι τ η ς α ρ ο ύ ο η ς ά π α ν τ ή σ ε ω ς
     Κ α ι τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι ά π ο λ ύ τ ω ς π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν Ο Π ά λ η θ η ς ά ν τ ι
     , , , δ , δ ξ e- "'"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/58024940","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=58024940&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[188308771,128295292,128855751,132012223,137908893,144902864,146391534,142636871,174468175,149484194,163134612,129310697,134878522,169741847,129133866,105215334,125654097,118944403,106379501,106106346,61957628,124982087,122024038,62632156,105215262,124522588,121544424,88398636,106106336,85071200,253264900,212863738,244157917,239488191,282766939,263504218,224419023,163646054,224258670,225916486,224355300,238704340,224369806,224410295,293461549,239588474,202691564,211302755,182553141,234028503,224349281,224426877,224326250,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,235411767,163580087,224270540,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,231689506],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"fMi/I9LiAaxZrgnhNIVY+gy2ero=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253264900,212863738,244157917,239488191,282766939,263504218,224419023,163646054,224258670,225916486,224355300,238704340,224369806,224410295,293461549,239588474,202691564,211302755,182553141,234028503,224349281,224426877,224326250],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"RXK4cBnPupfBYlTV9uyWbb78CXg=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,235411767,163580087,224270540,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,231689506],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"Dyg0Y9SST8eid7WqJ3zmxAujRfA=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[188308771,128295292,128855751,132012223,137908893,144902864,146391534,142636871,174468175,149484194,163134612,129310697,134878522,169741847,129133866,105215334,125654097,118944403,106379501,106106346,61957628,124982087,122024038,62632156,105215262,124522588,121544424,88398636,106106336,85071200],"title_link":null,"title":"More From orthodoxihomologia","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"CqfUivbcYtg56FZPHP/5BRt+vso=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"61957628":{"type":"document","id":61957628,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61957628/108x144/b7ee143875/1312920169?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61957628/216x288/7f47697b4a/1312920169?v=1","title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","short_title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":61957628,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+XKC4JWf5Ti1KpMSrXLNw69jbEY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/61957628/Μαθητευοντες-στο-αλαθητον-διδασκαλειον-της-ιερας-παραδοσεως"},"62632156":{"type":"document","id":62632156,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62632156/108x144/0a7b154579/1447994133?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62632156/216x288/128d4516cc/1447994133?v=1","title":"Εις π Παναγιωτη","short_title":"Εις π Παναγιωτη","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":62632156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KZizuoJnrSHrgBMe88N9ym5Upok="},"url":"https://www.scribd.com/doc/62632156/Εις-π-Παναγιωτη"},"85071200":{"type":"document","id":85071200,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/85071200/108x144/ada058a1f7/1490734782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/85071200/216x288/061a6bfb84/1490734782?v=1","title":"Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","short_title":"Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":85071200,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sxYt1AzGXEzeD14BLQMCSGc9cs8="},"url":"https://www.scribd.com/document/85071200/Η-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΤΟΥ-ΠΑΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ-ΑΠΟ-ΤΟΥΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ"},"88398636":{"type":"document","id":88398636,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/88398636/108x144/4a905476ec/1333829828?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/88398636/216x288/5b952a3f1f/1333829828?v=1","title":"Λόγοι στο Πάσχα","short_title":"Λόγοι στο Πάσχα","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":88398636,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"toIOnGq+8bKJfwD1aPywQS42bZ8="},"url":"https://www.scribd.com/document/88398636/Λόγοι-στο-Πάσχα"},"105215262":{"type":"document","id":105215262,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/105215262/108x144/7b0fc91e24/1369151818?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/105215262/216x288/113f341cf4/1369151818?v=1","title":" Πατριαρχική <<Εγκύκλιος>> 1920","short_title":" Πατριαρχική <<Εγκύκλιος>> 1920","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":105215262,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rc7eDZA8meLAdNpUMiWpvKc20t4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/105215262/Πατριαρχική-Εγκύκλιος-1920"},"105215334":{"type":"document","id":105215334,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/105215334/108x144/2585f08f7d/1376590627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105215334/216x288/258f3c11a4/1376590627?v=1","title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","short_title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":105215334,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"boooJCkawEvPWlbHOCCxn51WQ0o="},"url":"https://www.scribd.com/doc/105215334/Η-ΑΙΡΕΣΙΣ-ΤΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ"},"106106336":{"type":"document","id":106106336,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106106336/108x144/2afa6f5abb/1379464050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106106336/216x288/d35399a10a/1379464050?v=1","title":"κηρυξις αιρεσεως","short_title":"κηρυξις αιρεσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106106336,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JowAN4WcOxAQ7PEFuLelUfUdZpk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106106336/κηρυξις-αιρεσεως"},"106106346":{"type":"document","id":106106346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106106346/108x144/a5b3e9a5fc/1380719295?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106106346/216x288/cd0d2150bd/1380719295?v=1","title":"λοιπαι κακοδοξιαι","short_title":"λοιπαι κακοδοξιαι","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106106346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9SVOxxF+Vp/XE4fKY6k2GDxf4NU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106106346/λοιπαι-κακοδοξιαι"},"106379501":{"type":"document","id":106379501,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106379501/108x144/ac551b2c27/1380051008?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106379501/216x288/56bd92954b/1380051008?v=1","title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ)","short_title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ)","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106379501,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sQXXast0saIu5In3MatQBzMAbg8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106379501/Η-ΑΙΡΕΣΙΣ-ΤΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ-ΜΕΡΟΣ-Γ"},"118944403":{"type":"document","id":118944403,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118944403/108x144/f657b063b6/1357330442?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118944403/216x288/b8c60867fe/1357330442?v=1","title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.","short_title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":118944403,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0IFaZ4sQOgfbk8XX56TnGm5W0Ag="},"url":"https://www.scribd.com/document/118944403/ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΟΥ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ-ΚΑΙ-ΤΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ"},"121544424":{"type":"document","id":121544424,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121544424/108x144/341e3746bc/1379447437?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/121544424/216x288/b112206591/1379447437?v=1","title":"Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος","short_title":"Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":121544424,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gLvr2QlCQiR1Q52j1EEhQ+sJktM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/121544424/Κανονικό-κείμενο-αποτειχίσεως-του-Ορθοδόξου-Εκκλησιαστικού-πληρώματος"},"122024038":{"type":"document","id":122024038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122024038/108x144/0f8a32d097/1394416889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122024038/216x288/a2a595a370/1394416889?v=1","title":"Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","short_title":"Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":122024038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I6I0A5F7PLZeAgo6QkoTDAPpmKk="},"url":"https://www.scribd.com/document/122024038/Η-ΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΣ-ΑΓΙΑΣ-ΤΡΙΑΔΟΣ-ΣΤΗΝ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"},"124522588":{"type":"document","id":124522588,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124522588/108x144/37a94ea644/1374065345?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124522588/216x288/62d36241e1/1374065345?v=1","title":"ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","short_title":"ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":124522588,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6n18sTB6gUQQyxXEg3/vG2pugvo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/124522588/ΤΟ-ΠΑΛΑΙΟΝ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ"},"124982087":{"type":"document","id":124982087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124982087/108x144/ee7b183ee0/1385733622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124982087/216x288/31b24b5e8a/1385733622?v=1","title":"ΚΑΤ. 175-186","short_title":"ΚΑΤ. 175-186","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":124982087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GXIScULT/FuztqwvSYdG4tplTes="},"url":"https://www.scribd.com/doc/124982087/ΚΑΤ-175-186"},"125654097":{"type":"document","id":125654097,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/125654097/108x144/9e1e33f642/1388601690?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/125654097/216x288/b07102cab6/1388601690?v=1","title":"ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","short_title":"ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":125654097,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9KpYHMBLqoY5Ipz++JLMfpCrwJ8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/125654097/ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ-ΚΑΙ-ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ"},"128295292":{"type":"document","id":128295292,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128295292/108x144/5772ddbb91/1384831630?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128295292/216x288/1572dd44bd/1384831630?v=1","title":"ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.","short_title":"ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":128295292,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9f/VPfebGYgdE0AG0QfmRrCRrbY="},"url":"https://www.scribd.com/document/128295292/ΑΔΥΝΑΤΗ-Η-ΣΩΤΗΡΙΑ-ΤΩΝ-ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΤΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ-ΜΕ-ΑΥΤΟΥΣ"},"128855751":{"type":"document","id":128855751,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128855751/108x144/d5f0e18568/1497609589?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/128855751/216x288/19e6a5111a/1497609589?v=1","title":"ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1944 ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ. (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ)","short_title":"ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1944 ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ. (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ)","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":128855751,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/IfzCjjjN3jLr8AfVj2ZT3CLzJY="},"url":"https://www.scribd.com/document/128855751/ΠΡΩΗΝ-ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ-ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-1944-ΚΑΙ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ-ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ-1945-ΚΑΙ-ΕΞ-ΑΥΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ-ΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΟΥ-ΙΕΡ"},"129133866":{"type":"document","id":129133866,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/129133866/108x144/b7831e8c01/1417634506?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129133866/216x288/6dccf8b6eb/1417634506?v=1","title":"194-239","short_title":"194-239","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":129133866,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pg+FPcXPMFYUJk6CUcguWrBRSqQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/129133866/194-239"},"129310697":{"type":"document","id":129310697,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129310697/108x144/7ef3f88ef1/1379203361?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/129310697/216x288/f21d49044d/1379203361?v=1","title":"Έγγραφο1","short_title":"Έγγραφο1","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":129310697,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JUEuPSKr2AolEBv1g3YcbIZFEAY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/129310697/Έγγραφο1"},"132012223":{"type":"document","id":132012223,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132012223/108x144/8b34a80839/1368837264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132012223/216x288/d52a9a1926/1368837264?v=1","title":"Επιστολή ιερομονάχου Ευγενίου προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.","short_title":"Επιστολή ιερομονάχου Ευγενίου προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":132012223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JGNnb1kUmkXaIR2dQ1ytxL4mfd0="},"url":"https://www.scribd.com/document/132012223/Επιστολή-ιερομονάχου-Ευγενίου-προς-τον-μητροπολίτη-Σιδηροκάστρου"},"134878522":{"type":"document","id":134878522,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134878522/108x144/1edd7cb321/1388248146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134878522/216x288/7b4a91a6e5/1388248146?v=1","title":"ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","short_title":"ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":134878522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oi6X1I5otssPfzXBTuVvRDjPSCM="},"url":"https://www.scribd.com/document/134878522/ΘΛΙΒΕΡΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"},"137908893":{"type":"document","id":137908893,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/137908893/108x144/71242ce1a2/1423726231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/137908893/216x288/f3e56f26fe/1423726231?v=1","title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","short_title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":137908893,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tJVOif4akW00HGz0FxJI9+V6hVo="},"url":"https://www.scribd.com/document/137908893/ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ"},"142636871":{"type":"document","id":142636871,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/142636871/108x144/c063d23e43/1444552551?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/142636871/216x288/6bb6275f86/1444552551?v=1","title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ","short_title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":142636871,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XTxVtsGnT5kurw/jIRoIj36ztwk="},"url":"https://www.scribd.com/document/142636871/ΓΝΩΣΕΣΘΕ-ΤΗΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ"},"144902864":{"type":"document","id":144902864,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144902864/108x144/e37abaf8c9/1399256242?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144902864/216x288/81c8d5588f/1399256242?v=1","title":"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.","short_title":"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":144902864,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9DTNLMfOE6mIl+5zKhJ6hAddjZU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/144902864/Η-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΤΗΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΤΩΝ-ΙΕΡΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ-ΣΤΗΝ-ΠΡΑΞΗ-ΜΑΣ-ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ-ΕΝΤΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΕΚΤΟΣ-ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ"},"146391534":{"type":"document","id":146391534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/146391534/108x144/3a7918f837/1382627359?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/146391534/216x288/cff3f8eb24/1382627359?v=1","title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ","short_title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":146391534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QtrIcA5di9ShjjC93XlQME/H/9A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/146391534/ΓΝΩΣΕΣΘΕ-ΤΗΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΚΑΙ-Η-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ-ΥΜΑΣ"},"149484194":{"type":"document","id":149484194,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/149484194/108x144/bcd5bf1010/1403200782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149484194/216x288/9f699a6d2e/1403200782?v=1","title":"2/7/2013","short_title":"2/7/2013","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":149484194,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6F6CyLtrMojv8RealXIfGCwgf10="},"url":"https://www.scribd.com/doc/149484194/2-7-2013"},"163134612":{"type":"document","id":163134612,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/163134612/108x144/5cf68fe4be/1401073898?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/163134612/216x288/0bec01a19a/1401073898?v=1","title":"αποτειχιση ορθοδοξων απο την κοινωνια των οικουμενιστων και των παραταξιακων","short_title":"αποτειχιση ορθοδοξων απο την κοινωνια των οικουμενιστων και των παραταξιακων","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":163134612,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aM8wuAnjy47kuaJktMqg6c5Hf+4="},"url":"https://www.scribd.com/document/163134612/αποτειχιση-ορθοδοξων-απο-την-κοινωνια-των-οικουμενιστων-και-των-παραταξιακων"},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537441015?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537441015?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ihG9qKXbQQIE/IHDHmmzse1n+wk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537447513?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537447513?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vg1iAIu9bxsfpymjLVTSxZB9loM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537448595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537448595?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PvOzJH9Dqmvo1wZ/nhu4a6jGytg="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537452979?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537452979?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BXKY22JEUYPiucujPkVUvLz/RXk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537440476?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537440476?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VPVOX82JnyLx56SiQNfDUc84mak="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537439700?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537439700?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LcOhpgB41ROfo6prHKFU8znGU2M="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"169741847":{"type":"document","id":169741847,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/169741847/108x144/966d6e026b/1410592199?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169741847/216x288/364614e009/1410592199?v=1","title":"οικουμενισμός","short_title":"οικουμενισμός","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":169741847,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bA08UZRwXOdQ1hMph1+cpo3wRDE="},"url":"https://www.scribd.com/document/169741847/οικουμενισμός"},"174468175":{"type":"document","id":174468175,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/174468175/108x144/f233db7a34/1399453107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/174468175/216x288/ace64ec757/1399453107?v=1","title":"Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ.","short_title":"Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":174468175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gSmMRkCzXi1zwecnMFkpCnjkzrg="},"url":"https://www.scribd.com/document/174468175/Η-ΠΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΣ-ΤΟ-ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537441107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537441107?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lSlzokJ+mdj+Y2kVdAQxQrXwEtU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537448567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537448567?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+ScK7ftIs+FzhFkqyAgiuL6tb4A="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537447853?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537447853?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gIUeX0FJv4rPvY+VlONCVRvnjps="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537445214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537445214?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IwWO5Fg1IKC3WYZsUTQAkGayFII="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537446547?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537446547?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I9Z+fhfBIjbWuB1pzHwionZHQeQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"188308771":{"type":"document","id":188308771,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/188308771/108x144/99ee28be4c/1405181467?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/188308771/216x288/d2f3f64a03/1405181467?v=1","title":"ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ","short_title":"ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":188308771,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2A8kK5/rKyYlpbvYoQQ7uZfLiRU="},"url":"https://www.scribd.com/document/188308771/ΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ-ΤΑ-ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΚΟΛΩΝΕΣ-ΤΗΣ-ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΟΝΗΡΑΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ-ΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΑ"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537450381?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537450381?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L602BfUwpe0P3OqZmR+J6whzSO4="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537452125?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537452125?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6PMvjBVlUIvwMyCzo+2VI3DqZKk="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537449648?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537449648?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1PqwNq+h1xscesCSrC8Jimd5CTQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537441601?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537441601?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"czB2iAXVR9H+vGE6aIWcV6tuLTI="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537452705?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537452705?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aVVoT5bCOJIkP45Re583B8ho4lM="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537437639?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537437639?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iLnO1Vvt0+hEKfwoNi6M9vGsjd4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537443567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537443567?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W5L8tRTUa3fjyfSnE+3UP/E4dHE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537455653?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537455653?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ldem7bOlFx6zWoMhkt8Gu7sMKX8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537456541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537456541?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dG4isIDJZjbinxixlmcYCbfxhGg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537455592?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537455592?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PYEVxeZqkg3LldnSKYzMrhWlA38="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537437588?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537437588?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sOCO9SfyV5129tuE5rtrbT7VSoU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537452142?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537452142?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"edMcqTrWZCDLEMPEjeAT1lOluWA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537448772?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537448772?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/7pSRZNc4zoFZ/2dfn/IwD0OSdg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537457296?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537457296?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0aq5oNWncdk26hLBS2aKQLBg22Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537445018?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537445018?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fg1aNPGQWA8O7lLWPRuVo0RK6wk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537445198?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537445198?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"39bx2igBcfq7GqZ+SV4pxH3R1tc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537444973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537444973?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JJ48VKj5eD2S+yX3IpIQ2yKaXPc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537445009?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537445009?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nyGp12AHY1mX3yLw3+21MmADQYg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537441635?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537441635?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FIc7a3VYMolZ89HB6Y7fQVEwY2Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537448677?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537448677?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WnIdnneE/AL6d2HGSB6lW6jFges="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537477245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537477245?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w1hlkRBT0xBxeQZSxB+h6Zc/10Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"231689506":{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537477255?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537477255?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WW9Y2/rN3Go88o4J7Su7VUY/CqU="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689506/Little-Bee-A-Novel"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537481728?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537481728?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CWfgVpjNfBBbkEYtMQicBUvYDjI="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537444568?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537444568?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i6VZGgvkDJSmgfwPoati/41NXWA="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537451931?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537451931?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G5pKLEl4ySBEpzNcLw86qE6Qc/s="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537447268?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537447268?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YBEKLWSPV8cLmQfg4n6wK/mfTM0="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537441264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537441264?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QxozU7TCH7HargbN6b4kb2vDdwY="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537452681?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537452681?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7WWXPD12Z8EO3zwF4JYZO1MKtW0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537441916?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537441916?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yheoL1WRQ4+f5Mv9v7FaeUhEn+w="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537453879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537453879?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XKx2j33yR6spc4iAfZCwwaxDe4M="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537441804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537441804?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IC7d9XIsZjUrAYb+jEq22Cs5l7s="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537449986?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537449986?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pqDNga3xlRsK0QXIBzyEWt3CH5M="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537442305?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537442305?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4G+E+GjJFLQxpZqpt70aaeCiFQI="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537442759?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537442759?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IWIs+gqmTJokaxZ/LSugFjiyVA8="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537452354?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537452354?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bl4XuaVgvFbIPuDabe0SLjd6i+s="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537448090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537448090?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kkAIMsw7KdPrvukPfGXkStgdUvE="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537450127?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537450127?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qQsQTYbiysL8raCoFumytZuw1xE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537466593?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537466593?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L0rkAqAO2mR90YDqdi8gpIOthww="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537467217?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537467217?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2MCLjIU+KrrVjzqcqIETbHP+3m4="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537450300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537450300?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CYQzXMl7HQO6gQv642SPLwSsuRs="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537445325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537445325?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vmxj7Fx4C/PeSw/vF//k1eyorrw="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537454009?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537454009?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JIiV+2cNUpBZ1RE5CpE5AWseOlg="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/58024940","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=LKk2VuEa32JKOxhD46%2FZk6VPCLw%3D&authenticity_token=AaAFrGNto4nwDOcELgoZ7IMXOEpkTK11UBlsHhvSevn7ynTXCr4UV%2B2yp%2BLhTIna2hFOU80kZ%2FX8UGZ3KNmR6w%3D%3D&expires=1538088439&wordDocumentId=58024940&wordUploadId=60893484"},"renewal_nag_props":null}-->

     α λ λ ,
     υ μ ε ν Κ ς α γ ω ν υ ν ι α Τ α ν α ι ε α χ f}, π ο υ κ π ε ρ ο ν ε ν
     σ υ ν ε ρ γ α σ ί ς ι μ ε τ α τ ω ν π ι σ τ ω ν τ ο υ π α λ α Ι υ έ α ρ τ ο λ ο γ ί ο υ π α ρ α
     δ ι α π ο ι κ ί λ ω ν ά ν θ ε ν ω π κ ω ν ή μ ι μ έ τ ρ ω ν λ ό γ ω ν κ α ι σ υ γ γ ρ α
     φ ω ν ), έ ρ ή μ η ν δ έ τ η ς ν Ι Κ Ο Π Ο υ π ά σ η ς κ α ο δ ο ξ ί α ς κ α ι α ί ρ έ
     ι ξ Κ ' , Ι " δ δ ι -i
     σ ε ω ς π ρ α ε ω ς α ε φ ο ο ο ν τ α π α ν τ α η η σ χ ι ε ο ν ε ν α ι κ α
     τ ι ε ι λ η μ ρ έ ν α ύ π ο ά ν δ ρ ω ν έ ν ω τ ι κ ω ν κ α ι τ ο υ ί υ μ ε ν σ μ υ σ φ ο
     δ ρ έ ρ α σ τ ω ν - ύ δ ε ι ς μ ε γ ά λ ο ς θ ρ ό ν ο ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
     , "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/58024940","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=58024940&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[188308771,128295292,128855751,132012223,137908893,144902864,146391534,142636871,174468175,149484194,163134612,129310697,134878522,169741847,129133866,105215334,125654097,118944403,106379501,106106346,61957628,124982087,122024038,62632156,105215262,124522588,121544424,88398636,106106336,85071200,253264900,212863738,244157917,239488191,282766939,263504218,224419023,163646054,224258670,225916486,224355300,238704340,224369806,224410295,293461549,239588474,202691564,211302755,182553141,234028503,224349281,224426877,224326250,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,235411767,163580087,224270540,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,231689506],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"fMi/I9LiAaxZrgnhNIVY+gy2ero=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253264900,212863738,244157917,239488191,282766939,263504218,224419023,163646054,224258670,225916486,224355300,238704340,224369806,224410295,293461549,239588474,202691564,211302755,182553141,234028503,224349281,224426877,224326250],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"RXK4cBnPupfBYlTV9uyWbb78CXg=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,235411767,163580087,224270540,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,231689506],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"Dyg0Y9SST8eid7WqJ3zmxAujRfA=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[188308771,128295292,128855751,132012223,137908893,144902864,146391534,142636871,174468175,149484194,163134612,129310697,134878522,169741847,129133866,105215334,125654097,118944403,106379501,106106346,61957628,124982087,122024038,62632156,105215262,124522588,121544424,88398636,106106336,85071200],"title_link":null,"title":"More From orthodoxihomologia","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"CqfUivbcYtg56FZPHP/5BRt+vso=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"61957628":{"type":"document","id":61957628,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61957628/108x144/b7ee143875/1312920169?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61957628/216x288/7f47697b4a/1312920169?v=1","title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","short_title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":61957628,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+XKC4JWf5Ti1KpMSrXLNw69jbEY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/61957628/Μαθητευοντες-στο-αλαθητον-διδασκαλειον-της-ιερας-παραδοσεως"},"62632156":{"type":"document","id":62632156,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62632156/108x144/0a7b154579/1447994133?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62632156/216x288/128d4516cc/1447994133?v=1","title":"Εις π Παναγιωτη","short_title":"Εις π Παναγιωτη","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":62632156,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KZizuoJnrSHrgBMe88N9ym5Upok="},"url":"https://www.scribd.com/doc/62632156/Εις-π-Παναγιωτη"},"85071200":{"type":"document","id":85071200,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/85071200/108x144/ada058a1f7/1490734782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/85071200/216x288/061a6bfb84/1490734782?v=1","title":"Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","short_title":"Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":85071200,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sxYt1AzGXEzeD14BLQMCSGc9cs8="},"url":"https://www.scribd.com/document/85071200/Η-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΤΟΥ-ΠΑΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ-ΑΠΟ-ΤΟΥΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ"},"88398636":{"type":"document","id":88398636,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/88398636/108x144/4a905476ec/1333829828?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/88398636/216x288/5b952a3f1f/1333829828?v=1","title":"Λόγοι στο Πάσχα","short_title":"Λόγοι στο Πάσχα","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":88398636,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"toIOnGq+8bKJfwD1aPywQS42bZ8="},"url":"https://www.scribd.com/document/88398636/Λόγοι-στο-Πάσχα"},"105215262":{"type":"document","id":105215262,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/105215262/108x144/7b0fc91e24/1369151818?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/105215262/216x288/113f341cf4/1369151818?v=1","title":" Πατριαρχική <<Εγκύκλιος>> 1920","short_title":" Πατριαρχική <<Εγκύκλιος>> 1920","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":105215262,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rc7eDZA8meLAdNpUMiWpvKc20t4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/105215262/Πατριαρχική-Εγκύκλιος-1920"},"105215334":{"type":"document","id":105215334,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/105215334/108x144/2585f08f7d/1376590627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105215334/216x288/258f3c11a4/1376590627?v=1","title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","short_title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":105215334,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"boooJCkawEvPWlbHOCCxn51WQ0o="},"url":"https://www.scribd.com/doc/105215334/Η-ΑΙΡΕΣΙΣ-ΤΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ"},"106106336":{"type":"document","id":106106336,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106106336/108x144/2afa6f5abb/1379464050?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106106336/216x288/d35399a10a/1379464050?v=1","title":"κηρυξις αιρεσεως","short_title":"κηρυξις αιρεσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106106336,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JowAN4WcOxAQ7PEFuLelUfUdZpk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106106336/κηρυξις-αιρεσεως"},"106106346":{"type":"document","id":106106346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/106106346/108x144/a5b3e9a5fc/1380719295?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106106346/216x288/cd0d2150bd/1380719295?v=1","title":"λοιπαι κακοδοξιαι","short_title":"λοιπαι κακοδοξιαι","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106106346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9SVOxxF+Vp/XE4fKY6k2GDxf4NU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106106346/λοιπαι-κακοδοξιαι"},"106379501":{"type":"document","id":106379501,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106379501/108x144/ac551b2c27/1380051008?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/106379501/216x288/56bd92954b/1380051008?v=1","title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ)","short_title":"Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ)","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":106379501,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sQXXast0saIu5In3MatQBzMAbg8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/106379501/Η-ΑΙΡΕΣΙΣ-ΤΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ-ΜΕΡΟΣ-Γ"},"118944403":{"type":"document","id":118944403,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118944403/108x144/f657b063b6/1357330442?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118944403/216x288/b8c60867fe/1357330442?v=1","title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.","short_title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":118944403,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0IFaZ4sQOgfbk8XX56TnGm5W0Ag="},"url":"https://www.scribd.com/document/118944403/ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΟΥ-ΑΠΟ-ΤΟΝ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ-ΚΑΙ-ΤΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ"},"121544424":{"type":"document","id":121544424,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/121544424/108x144/341e3746bc/1379447437?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/121544424/216x288/b112206591/1379447437?v=1","title":"Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος","short_title":"Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":121544424,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gLvr2QlCQiR1Q52j1EEhQ+sJktM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/121544424/Κανονικό-κείμενο-αποτειχίσεως-του-Ορθοδόξου-Εκκλησιαστικού-πληρώματος"},"122024038":{"type":"document","id":122024038,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122024038/108x144/0f8a32d097/1394416889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/122024038/216x288/a2a595a370/1394416889?v=1","title":"Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","short_title":"Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":122024038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I6I0A5F7PLZeAgo6QkoTDAPpmKk="},"url":"https://www.scribd.com/document/122024038/Η-ΕΙΚΟΝΑ-ΤΗΣ-ΑΓΙΑΣ-ΤΡΙΑΔΟΣ-ΣΤΗΝ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"},"124522588":{"type":"document","id":124522588,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124522588/108x144/37a94ea644/1374065345?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124522588/216x288/62d36241e1/1374065345?v=1","title":"ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","short_title":"ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":124522588,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6n18sTB6gUQQyxXEg3/vG2pugvo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/124522588/ΤΟ-ΠΑΛΑΙΟΝ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ"},"124982087":{"type":"document","id":124982087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124982087/108x144/ee7b183ee0/1385733622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124982087/216x288/31b24b5e8a/1385733622?v=1","title":"ΚΑΤ. 175-186","short_title":"ΚΑΤ. 175-186","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":124982087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GXIScULT/FuztqwvSYdG4tplTes="},"url":"https://www.scribd.com/doc/124982087/ΚΑΤ-175-186"},"125654097":{"type":"document","id":125654097,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/125654097/108x144/9e1e33f642/1388601690?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/125654097/216x288/b07102cab6/1388601690?v=1","title":"ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","short_title":"ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":125654097,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9KpYHMBLqoY5Ipz++JLMfpCrwJ8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/125654097/ΚΑΤΑΤΜΗΣΙΣ-ΚΑΙ-ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ"},"128295292":{"type":"document","id":128295292,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128295292/108x144/5772ddbb91/1384831630?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128295292/216x288/1572dd44bd/1384831630?v=1","title":"ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.","short_title":"ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":128295292,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9f/VPfebGYgdE0AG0QfmRrCRrbY="},"url":"https://www.scribd.com/document/128295292/ΑΔΥΝΑΤΗ-Η-ΣΩΤΗΡΙΑ-ΤΩΝ-ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΤΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ-ΜΕ-ΑΥΤΟΥΣ"},"128855751":{"type":"document","id":128855751,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/128855751/108x144/d5f0e18568/1497609589?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/128855751/216x288/19e6a5111a/1497609589?v=1","title":"ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1944 ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ. (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ)","short_title":"ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1944 ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ. (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ)","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":128855751,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/IfzCjjjN3jLr8AfVj2ZT3CLzJY="},"url":"https://www.scribd.com/document/128855751/ΠΡΩΗΝ-ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ-ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-1944-ΚΑΙ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ-ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ-1945-ΚΑΙ-ΕΞ-ΑΥΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ-ΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΟΥ-ΙΕΡ"},"129133866":{"type":"document","id":129133866,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/129133866/108x144/b7831e8c01/1417634506?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129133866/216x288/6dccf8b6eb/1417634506?v=1","title":"194-239","short_title":"194-239","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":129133866,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pg+FPcXPMFYUJk6CUcguWrBRSqQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/129133866/194-239"},"129310697":{"type":"document","id":129310697,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129310697/108x144/7ef3f88ef1/1379203361?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/129310697/216x288/f21d49044d/1379203361?v=1","title":"Έγγραφο1","short_title":"Έγγραφο1","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":129310697,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JUEuPSKr2AolEBv1g3YcbIZFEAY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/129310697/Έγγραφο1"},"132012223":{"type":"document","id":132012223,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132012223/108x144/8b34a80839/1368837264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132012223/216x288/d52a9a1926/1368837264?v=1","title":"Επιστολή ιερομονάχου Ευγενίου προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.","short_title":"Επιστολή ιερομονάχου Ευγενίου προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":132012223,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JGNnb1kUmkXaIR2dQ1ytxL4mfd0="},"url":"https://www.scribd.com/document/132012223/Επιστολή-ιερομονάχου-Ευγενίου-προς-τον-μητροπολίτη-Σιδηροκάστρου"},"134878522":{"type":"document","id":134878522,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134878522/108x144/1edd7cb321/1388248146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134878522/216x288/7b4a91a6e5/1388248146?v=1","title":"ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","short_title":"ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":134878522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oi6X1I5otssPfzXBTuVvRDjPSCM="},"url":"https://www.scribd.com/document/134878522/ΘΛΙΒΕΡΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"},"137908893":{"type":"document","id":137908893,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/137908893/108x144/71242ce1a2/1423726231?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/137908893/216x288/f3e56f26fe/1423726231?v=1","title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","short_title":"ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":137908893,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tJVOif4akW00HGz0FxJI9+V6hVo="},"url":"https://www.scribd.com/document/137908893/ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ"},"142636871":{"type":"document","id":142636871,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/142636871/108x144/c063d23e43/1444552551?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/142636871/216x288/6bb6275f86/1444552551?v=1","title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ","short_title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":142636871,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XTxVtsGnT5kurw/jIRoIj36ztwk="},"url":"https://www.scribd.com/document/142636871/ΓΝΩΣΕΣΘΕ-ΤΗΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ"},"144902864":{"type":"document","id":144902864,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144902864/108x144/e37abaf8c9/1399256242?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144902864/216x288/81c8d5588f/1399256242?v=1","title":"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.","short_title":"Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":144902864,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9DTNLMfOE6mIl+5zKhJ6hAddjZU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/144902864/Η-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΤΗΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ-ΤΩΝ-ΙΕΡΩΝ-ΚΑΝΟΝΩΝ-ΣΤΗΝ-ΠΡΑΞΗ-ΜΑΣ-ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ-ΕΝΤΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΕΚΤΟΣ-ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ"},"146391534":{"type":"document","id":146391534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/146391534/108x144/3a7918f837/1382627359?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/146391534/216x288/cff3f8eb24/1382627359?v=1","title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ","short_title":"ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":146391534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QtrIcA5di9ShjjC93XlQME/H/9A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/146391534/ΓΝΩΣΕΣΘΕ-ΤΗΝ-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΚΑΙ-Η-ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ-ΥΜΑΣ"},"149484194":{"type":"document","id":149484194,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/149484194/108x144/bcd5bf1010/1403200782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149484194/216x288/9f699a6d2e/1403200782?v=1","title":"2/7/2013","short_title":"2/7/2013","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":149484194,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6F6CyLtrMojv8RealXIfGCwgf10="},"url":"https://www.scribd.com/doc/149484194/2-7-2013"},"163134612":{"type":"document","id":163134612,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/163134612/108x144/5cf68fe4be/1401073898?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/163134612/216x288/0bec01a19a/1401073898?v=1","title":"αποτειχιση ορθοδοξων απο την κοινωνια των οικουμενιστων και των παραταξιακων","short_title":"αποτειχιση ορθοδοξων απο την κοινωνια των οικουμενιστων και των παραταξιακων","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":163134612,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aM8wuAnjy47kuaJktMqg6c5Hf+4="},"url":"https://www.scribd.com/document/163134612/αποτειχιση-ορθοδοξων-απο-την-κοινωνια-των-οικουμενιστων-και-των-παραταξιακων"},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537441015?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537441015?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ihG9qKXbQQIE/IHDHmmzse1n+wk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537447513?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537447513?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vg1iAIu9bxsfpymjLVTSxZB9loM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537448595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537448595?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PvOzJH9Dqmvo1wZ/nhu4a6jGytg="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537452979?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537452979?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BXKY22JEUYPiucujPkVUvLz/RXk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537440476?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537440476?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VPVOX82JnyLx56SiQNfDUc84mak="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537439700?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537439700?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LcOhpgB41ROfo6prHKFU8znGU2M="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"169741847":{"type":"document","id":169741847,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/169741847/108x144/966d6e026b/1410592199?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169741847/216x288/364614e009/1410592199?v=1","title":"οικουμενισμός","short_title":"οικουμενισμός","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":169741847,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bA08UZRwXOdQ1hMph1+cpo3wRDE="},"url":"https://www.scribd.com/document/169741847/οικουμενισμός"},"174468175":{"type":"document","id":174468175,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/174468175/108x144/f233db7a34/1399453107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/174468175/216x288/ace64ec757/1399453107?v=1","title":"Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ.","short_title":"Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ.","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":174468175,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gSmMRkCzXi1zwecnMFkpCnjkzrg="},"url":"https://www.scribd.com/document/174468175/Η-ΠΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΣ-ΤΟ-ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537441107?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537441107?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lSlzokJ+mdj+Y2kVdAQxQrXwEtU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537448567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537448567?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+ScK7ftIs+FzhFkqyAgiuL6tb4A="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537447853?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537447853?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gIUeX0FJv4rPvY+VlONCVRvnjps="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537445214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537445214?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IwWO5Fg1IKC3WYZsUTQAkGayFII="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537446547?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537446547?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I9Z+fhfBIjbWuB1pzHwionZHQeQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"188308771":{"type":"document","id":188308771,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/188308771/108x144/99ee28be4c/1405181467?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/188308771/216x288/d2f3f64a03/1405181467?v=1","title":"ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ","short_title":"ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΝΗΡΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":188308771,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2A8kK5/rKyYlpbvYoQQ7uZfLiRU="},"url":"https://www.scribd.com/document/188308771/ΟΙ-ΒΑΣΕΙΣ-ΤΑ-ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΚΟΛΩΝΕΣ-ΤΗΣ-ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΟΝΗΡΑΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ-ΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΑ"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537450381?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537450381?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L602BfUwpe0P3OqZmR+J6whzSO4="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537452125?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537452125?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6PMvjBVlUIvwMyCzo+2VI3DqZKk="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537449648?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537449648?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1PqwNq+h1xscesCSrC8Jimd5CTQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537441601?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537441601?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"czB2iAXVR9H+vGE6aIWcV6tuLTI="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537452705?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537452705?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aVVoT5bCOJIkP45Re583B8ho4lM="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537437639?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537437639?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iLnO1Vvt0+hEKfwoNi6M9vGsjd4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537443567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537443567?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W5L8tRTUa3fjyfSnE+3UP/E4dHE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537455653?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537455653?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ldem7bOlFx6zWoMhkt8Gu7sMKX8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537456541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537456541?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dG4isIDJZjbinxixlmcYCbfxhGg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537455592?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537455592?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PYEVxeZqkg3LldnSKYzMrhWlA38="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537437588?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537437588?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sOCO9SfyV5129tuE5rtrbT7VSoU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537452142?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537452142?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"edMcqTrWZCDLEMPEjeAT1lOluWA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537448772?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537448772?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/7pSRZNc4zoFZ/2dfn/IwD0OSdg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537457296?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537457296?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0aq5oNWncdk26hLBS2aKQLBg22Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537445018?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537445018?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fg1aNPGQWA8O7lLWPRuVo0RK6wk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537445198?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537445198?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"39bx2igBcfq7GqZ+SV4pxH3R1tc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537444973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537444973?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JJ48VKj5eD2S+yX3IpIQ2yKaXPc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537445009?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537445009?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nyGp12AHY1mX3yLw3+21MmADQYg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537441635?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537441635?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FIc7a3VYMolZ89HB6Y7fQVEwY2Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537448677?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537448677?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WnIdnneE/AL6d2HGSB6lW6jFges="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537477245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537477245?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w1hlkRBT0xBxeQZSxB+h6Zc/10Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"231689506":{"type":"book","id":231689506,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/108x144/640ee9da4e/1537477255?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689506/216x288/ce52320e76/1537477255?v=1","title":"Little Bee: A Novel","short_title":"Little Bee","author":"Chris Cleave","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689506,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WW9Y2/rN3Go88o4J7Su7VUY/CqU="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689506/Little-Bee-A-Novel"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537481728?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537481728?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CWfgVpjNfBBbkEYtMQicBUvYDjI="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537444568?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537444568?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i6VZGgvkDJSmgfwPoati/41NXWA="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537451931?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537451931?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G5pKLEl4ySBEpzNcLw86qE6Qc/s="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537447268?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537447268?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YBEKLWSPV8cLmQfg4n6wK/mfTM0="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537441264?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537441264?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QxozU7TCH7HargbN6b4kb2vDdwY="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537452681?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537452681?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7WWXPD12Z8EO3zwF4JYZO1MKtW0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537441916?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537441916?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yheoL1WRQ4+f5Mv9v7FaeUhEn+w="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537453879?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537453879?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XKx2j33yR6spc4iAfZCwwaxDe4M="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537441804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537441804?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IC7d9XIsZjUrAYb+jEq22Cs5l7s="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537449986?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537449986?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pqDNga3xlRsK0QXIBzyEWt3CH5M="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537442305?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537442305?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4G+E+GjJFLQxpZqpt70aaeCiFQI="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537442759?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537442759?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IWIs+gqmTJokaxZ/LSugFjiyVA8="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537452354?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537452354?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bl4XuaVgvFbIPuDabe0SLjd6i+s="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537448090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537448090?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kkAIMsw7KdPrvukPfGXkStgdUvE="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537450127?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537450127?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qQsQTYbiysL8raCoFumytZuw1xE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537466593?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537466593?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"L0rkAqAO2mR90YDqdi8gpIOthww="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537467217?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537467217?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2MCLjIU+KrrVjzqcqIETbHP+3m4="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537450300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537450300?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CYQzXMl7HQO6gQv642SPLwSsuRs="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537445325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537445325?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vmxj7Fx4C/PeSw/vF//k1eyorrw="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537454009?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537454009?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JIiV+2cNUpBZ1RE5CpE5AWseOlg="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/58024940","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=LKk2VuEa32JKOxhD46%2FZk6VPCLw%3D&authenticity_token=AaAFrGNto4nwDOcELgoZ7IMXOEpkTK11UBlsHhvSevn7ynTXCr4UV%2B2yp%2BLhTIna2hFOU80kZ%2FX8UGZ3KNmR6w%3D%3D&expires=1538088439&wordDocumentId=58024940&wordUploadId=60893484"},"renewal_nag_props":null}-->
     ς , , θ - , δ δ '
     Π Ο Ι ρ α ι ν ε τ α ι τ η ν σ η μ ε ρ ο ν υ η α ν ε ν ω τ ι κ ο υ α ν ρ ο ς -, η ε
     η μ ί α π α ρ ε μ β ο λ η τ ω ν Π α λ α Ι ο η μ ε ρ σ λ ο γ ι τ ω ν π α ρ α μ έ ν ε ι έ λ ε υ
     θ έ ρ α τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ά π ε ι λ η ς π λ ή ρ η ς ,Α π ο σ τ ο λ ι κ η ς ά π λ ό τ η
     τ ο ς α ζ ή λ ο υ έ ρ ω τ ω μ ε ν π ρ ο ς τ ι ή κ α τ α ύ τ ω ν μ η ν ι ς κ α ι δ υ σ
     φ η μ η σ η δ ι ά θ ε σ ι ς ύ μ ω ν ...
     Δ ι α τ ο υ τ ο θ λ ι β ό μ ε Η α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν δ η τ ο υ ς δ υ ν α μ έ ν ο υ ς
     ν α σ υ μ ι α ή σ υ ν μ ε θ ύ μ ω ν π ρ ο ς δ η μ ο υ ρ γ ί α ν κ ρ α τ Ο ι α ς π α
     Ι ξ Κ ί θ - , λ ' "
     ρ α τ α ε ω ς υ ρ ο υ τ ο υ ς ε ω ρ ε ι τ ε α ν τ ι π α ο υ ς κ α ι ε κ τ ο ς
     Ε κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο ς μ ε γ ί σ τ η ν ί κ α ν ο π ο ί η σ ι ν τ ο υ Π ο ν η ρ ο υ α
     Ι
     - , ,
     τ ω ν ο ρ γ α ν ω ν τ ο υ
     Ε ύ χ ό μ ε ν ο ι λ ο ι π ό ν κ α ι π ά λ ι ν μ ί α ν ά ν α θ ε ώ ρ η σ ι ν σ κ έ ψ ε
     , , - , λ λ " δ δ
     ω ν κ α ι ε ν ε ρ γ ε ι ω ν σ α ς α α κ α ι τ ο σ π ο υ α ι ο τ ε ρ ο ν ι α κ ο
     , ", λ δ ' ξ ,(
     π η ν κ ο ι ν ω ν α ς π ρ ο ς τ ο υ ς π ο ι κ ι ο υ ς α ο ο υ ς κ α ι ω ρ ε π
     , - Ι (, λ θ (- , ι e
     κ ο υ ς τ η ς σ η μ ε ρ ο ν ω σ τ ε Vu γ ι ν η ο ε ο π ο ι ο ι α ι φ α ι ν ε σ ε
     δ α τ ε λ ο υ μ ε ν μ ε τ α τ η ς έ ν Κ υ ρ ί ψ ά γ ά π η ς κ α ι
     ά Υ α θ ω ν π ρ ο σ δ Ο Κ ω ν
     Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Σ Μ ο ν χ ό ι
     Έ γ ρ α φ ο ν τ Ώ 29 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1972 π ή μ έ ν τ Σ κ ή τ τ ι
     η ς θ ε ο π ρ μ ή τ ο ρ ο ς Α γ ι α ς JI Α ν ν η ς τ η ς έ ν τ ψ Ά γ ι ω ν ύ μ ψ ''0­
     ρ ε ι τ ο υ JI Α θ ω ν ο ς

     "},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/58024940","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=58024940&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[188308771,128295292,128855751,132012223,137908893,144902864,146391534,142636871,174468175,149484194,163134612,129310697,134878522,169741847,129133866,105215334,125654097,118944403,106379501,106106346,61957628,124982087,122024038,62632156,105215262,124522588,121544424,88398636,106106336,85071200,253264900,212863738,244157917,239488191,282766939,263504218,224419023,163646054,224258670,225916486,224355300,238704340,224369806,224410295,293461549,239588474,202691564,211302755,182553141,234028503,224349281,224426877,224326250,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,235411767,163580087,224270540,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,231689506],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"fMi/I9LiAaxZrgnhNIVY+gy2ero=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253264900,212863738,244157917,239488191,282766939,263504218,224419023,163646054,224258670,225916486,224355300,238704340,224369806,224410295,293461549,239588474,202691564,211302755,182553141,234028503,224349281,224426877,224326250],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"RXK4cBnPupfBYlTV9uyWbb78CXg=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,273440534,273582508,249308781,182546874,235583696,250006950,224248577,231689346,224252178,224285255,235411767,163580087,224270540,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,231689506],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"Dyg0Y9SST8eid7WqJ3zmxAujRfA=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[188308771,128295292,128855751,132012223,137908893,144902864,146391534,142636871,174468175,149484194,163134612,129310697,134878522,169741847,129133866,105215334,125654097,118944403,106379501,106106346,61957628,124982087,122024038,62632156,105215262,124522588,121544424,88398636,106106336,85071200],"title_link":null,"title":"More From orthodoxihomologia","track_opts":{"compilation_id":"DI/O52h0he7YQTlWG8OXAXBrvbc=","module_id":"CqfUivbcYtg56FZPHP/5BRt+vso=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"61957628":{"type":"document","id":61957628,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61957628/108x144/b7ee143875/1312920169?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61957628/216x288/7f47697b4a/1312920169?v=1","title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","short_title":"Μαθητευοντες στο αλαθητον διδασκαλειον της ιερας παραδοσεως","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":61957628,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+XKC4JWf5Ti1KpMSrXLNw69jbEY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/61957628/Μαθητευοντες-στο-αλαθητον-διδασκαλειον-της-ιερας-παραδοσεως"},"62632156":{"type":"document","id":62632156,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62632156/108x144/0a7b154579/1447994133?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62632156/216x288/128d4516cc/1447994133?v=1","title":"Εις π Παναγιωτη","short_title":"Εις π Παναγιωτη","author":"orthodoxihomologia","tracking":{"object_type":"document","object_id":62632156,"track":"flattened_recomme