------ . _ ~ .

_ - -
Ί
ι :
\'
';
.-h.... ­
· Ο γ έ Ρ ο - •Α β β α κ ο ί ι μ έ π ι σ τ ρ έ φ ω ν ά π ό τ ό ή - .
σ υ χ α σ τ ή ρ ι ό ν τ ο υ σ τ ή ν Μ Λ α υ ρ α (1975) τ ρ ί α χ ρ ό
ν ι α π ρ ί ν Ο ά ν α χ ω ρ ή σ ε ι γ ι ό τ ο υ ς ρ α ν ς ή ν ρ ό
β δ ο ν τ ή ν φ έ ρ ε ι ώ ς δ δ η γ ό ν λ ό γ τ η ς ά σ θ ε ν ο Ο ς δ
ρ ό σ ε ώ ς τ ο υ κ α θ ώ ς κ α ί τ ό μ α ν δ ή λ ι γ ι ό ν ό σ κ ο υ
π ί ζ η τ ό ν Ι δ ρ Τ π ο υ δ π ω σ δ ή π ο τ ε τ ό ν έ ν ο χ λ ο Ο σ ε
ν ό β λ έ π η έ σ τ ω κ α ί θ α μ π ό Ο Ι έ σ ω δ μ ω ς ό φ θ α λ μ ο ί
τ η ς Ψ υ χ η ς τ ο υ Π σ α ά ε ί π ο τ ε λ ό μ π ο ν τ ε ς δ δ η γ ο Ο ν
τ ε ς α Ο τ ό ν ε Ι ς ό δ ο υ ς ό ί υ κ α ί ε Ι ς τ ρ ί β ο υ ς
τ ν π ρ ο σ τ α γ μ ό τ ω ν α Ο τ ο Ο
ι
, ­
Ά 811 α κ ο ύ μ ;
t
Ο
Ά ν υ π ο δ η τ ο ς
ι
\ .
Ι
ι
j
1I
-3­
θ ε ο δ ω ρ ή τ ο Μ ο ν α χ ο ϋ
Α γ ι ο ρ ε Ι τ ο
λ Κ Κ λ κ Ο Υ Μ
Ο
kNynOAHTOC
1894 - 1978
Σ κ η ν έ ς ά π ό τ ό ν έ ν θ ε ο ν β ί ο ν τ ο ύ ά ε ι μ ν ή
σ τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς δ π ω ς τ ί ς έ ζ η σ α ν α τ ό π τ α ι
μ ά ρ τ υ ρ ε ς κ α ί ώ ς ό ί δ ι ο ς δ ι η ν ε ί τ α ι ε ί ς
ά ν α π η τ ο ύ ς τ ο υ π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς
:.
., Α γ ι ο ν Ο ρ ο ι · Α θ η ν α L 198'8
ί
, Ι
------
Α ύ τ ό ς γ ν ω ρ Ι ζ ε ι π ρ ά γ μ ά τ α τ ά ό π ο ί α γ ν ω
ρ ί ζ ο υ ν σ υ ν ή θ ω ς μ ό ν ο Κ α θ η γ η τ α Ι Π α ν ε π ι
σ τ η μ ο υ Α ύ τ ό ς μ π ο ρ ε ί ν κ ά ν η κ ά θ ε σ ο φ ό
ν ά ν τ ρ έ Π Ε τ α ι Ε ί ν α ι π τ ω χ ό ς ά λ λ ά κ α τ έ Χ Ε Ι
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ά π δ ι ό λ ο ι ο Ι σ φ ί α ί δ
α ν ό μ ε ν τ ο Ό ό σ μ ύ τ ό ς ε ί ν α ι π ρ α
γ μ α τ ι κ φ ω τ ι σ μ έ ν ο ς
Λ ύ β α ρ ι ς κ α δ η μ α κ ό ς
θ ε Ι α χ ά ρ ι ς Μ ν ή μ η ά π έ ρ ά ν τ ο ς ο ύ τ ε ά
κ ο υ σ α ο ύ τ ε θ ά ξ α ν α κ ο ύ σ ω
ι Κ α ρ μ ί ρ η ς κ α δ η μ α κ ό ς

ι
,
"
Ι
Ι
il
i


1:1
lil

, Ι
il'
11
")

Ι
Ι
Ι Ι
;i!
Ι
ι
;'!
·f
,
::1
ι ,
π ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
σ υ γ γ ρ α φ ή τ ο ϋ β Ι ο υ έ ν ό ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ Ά γ ι ο
ρ ε Ι τ ο υ ό ό π ο ί ο ς μ ό λ ι ς π ρ Ι ν 6 χ ρ ό ν ι α έ
κ ο ι μ ή θ τ ι έ ν υ ρ Ι ι δ έ ν ά π ο τ ε λ ε ί ε ύ κ ο λ ο ν fp­
γ ο ν Α υ τ ό π ο ύ μ α ς ή ν ά γ κ α σ ε ν ά σ π ε ύ σ ω μ ε
,
.. ,
κ ά π ω ς σ τ ή ν π ρ ο σ π ά θ ε ι ά μ α ς α ύ τ ή Ι Ι τ α ν ι έ
π ι θ υ μ Ι α μ α ς ν ά π ρ ο λ ά β ω μ ε ν έ ν ω δ λ ο υ ς δ σ ο υ ς έ
γ ν ώ ρ ι Ο α ν ά π ό κ ο ν τ ά τ ό ν Γ έ ρ ο ν τ α Α β β α κ ο ύ μ δ ι ό τ Ι
ο ί π α τ έ ρ ε ς φ ε ύ γ ο υ ν κ α θ τ ι μ ε ρ ι ν ω ς φ ε ύ γ ο υ ν κ α Ι π α ί ρ
ν ο υ ν μ α Ι τ ο υ ς δ λ τ ι τ ή ν π λ ο υ σ ί α έ μ π ε ι ρ ί α τ ο ϋ π α
λ α ι ο ύ ο ρ ο υ ς τ ο ϋ χ ο ν τ ο ς ν ά έ π ι δ ε ί Ε η σ μ ε ί α μ ε
γ ά λ α α ί π α λ α ί σ μ α τ α ύ π ε ρ φ υ η τ ί ν ά ρ ν τ ι σ ι κ ό σ μ ω ν κ α
.\
.<' ,;
τ ο ί κ ω ν τ ο υ •
'0 ά ε ί μ ν η σ τ ο ς Γ ε ρ σ .... Α β β α κ ο ύ μ ύ π η ρ Ε ε ν α ς
, ,
δ α υ μ α σ τ ό ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς μ ε γ ά λ η ς ά σ κ τ ι τ ι κ ό τ η τ ο ς μ ε τ ά
κ ο ι ν ω ν ι κ η ς π ρ ο σ φ ο ρ α ς ά γ ά Π Τ ι ς δ τ ι λ α δ ή έ μ π ρ ά κ τ ο υ
π ρ ό ς τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν τ ό ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ν ν θ ρ ω π ο ν ε ί
τ ε π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά μ ο ν α χ ό ν ε ί τ ε γ ι ά λ α κ ό ν π ρ ο σ
κ υ ν τ ι τ ή ν Κ α ί τ ο ι έ κ ν ε ό τ τ ι τ ό ς τ ο υ λ α β ε π λ ο υ σ ζ α ν
τ ή ν ά ν ω θ ε ν χ ά ρ ι ν δ έ ν π α υ σ ε π α ρ ά τ α ϋ τ α ο ύ δ έ σ τ 1.­
γ μ ή ν ά π ρ ο σ φ έ ρ Τ κ α ί ό ί δ ι ο ς τ ό κ α τ ά δ ύ ν α μ ι ν ύ
π α κ ο ύ σ α ς έ κ κ α ρ δ ί α ς ε Ι ς τ ή ν φ ω ν ή ν τ ο ύ Ε ύ α γ γ ε λ ί
ο υ τ ή ν λ έ γ ο υ σ α ν Η β α σ ι λ ε Ι α τ ω ν ο ύ ρ α ν ω ν β ι ά ζ ε
τ α ι Κ α Ι β ι α σ τ α Ι ά ρ π ά ζ ο υ σ ι ν α ύ τ ή ν
.. Α μ α θ ή ς τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν τ ο ϋ κ ό σ μ ο υ τ ο ύ τ ο υ
ο ϋ σ ε κ α Ι ά ν έ π ν ε ε μ ό ν ο ν δ σ α χ ο υ ν σ χ έ σ ν μ έ τ ό ν
ο ύ ρ α ν ό ν κ α ί τ ή ν σ ω η ρ ί α ν μ α ς Η τ ο ό σ υ ν ε τ ό ς μ
π ο ρ ό ς τ η ς π α ρ α β ο λ η ς π ο ύ έ π ώ λ η σ ε τ ά π ά ν τ α π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά ά γ ρ ά σ τ ί ν π ο λ ύ τ ι μ ο ν μ α Ρ Υ α
Ρ ί τ η ν τ ή ν ά ν ω θ ε ν β α σ λ ε ί α ν Π ό σ ο ά λ ή δ ε ε ν α ι
σ ο φ ο ί ο ί μ α θ η τ α Ι τ ο ύ Ε ύ α γ γ ε λ ί ο υ κ α ί π ό σ ο ν μ ω ρ ο ί
ο Ι σ ο φ ο ί κ α ί γ ρ α μ μ α τ ε ί ς τ ο ύ α ι ω ν ο ς τ ο ύ τ ο υ
Μ έ τ ή ν ά σ κ τ ι τ ι Η ή ν τ ο υ π ο λ ι τ ε ί α ν έ π ά τ α Ε ε
) κ α τ ά κ ρ ά τ ο ς τ ή ν φ ι λ α υ τ ί α ν κ α ί τ ό ν έ γ ω ι σ μ ό ν ά ν α
π ν έ ω ν κ α Ι κ α τ έ χ ω ν μ ό ν ο ν τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν ώ ς έ τ ό λ μ η σ ε
ν ά π η κ ά τ τ ο τ ε Π ο λ ύ σ ύ ν τ ο μ α fy ι ν ε δ ι ά τ ο ύ ς σ υ μ
μ ο ν α σ τ ά ς τ ο υ κ α Ι τ ο ύ ς τ τ λ υ ρ ί δ μ υ ς ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς
σ ύ μ β ο λ ο κ α ί π α ρ ά δ ε ι γ μ α ά σ κ τ ι τ ι κ ό τ η τ ο ς ά π λ ό τ τ ι τ ο ς
κ α Ι ά γ ά τ τ η ς ώ σ τ ε μ ε τ ά τ ό ν θ ά ν α τ ό ν τ ο υ ν ά π α ί ρ ν ο υ ν
ο Ι Ε έ ν ο Ι χ ω μ α ά π α τ ό ν τ ά φ ο τ υ ι ν ά τ ό μ ε τ α φ έ
ρ ο υ ν ώ ς ε ύ λ ο γ Ι α ε Ι ς τ ή ν π α τ ρ ί δ α τ ο υ ς Α υ τ ό ο ύ
-6­
δ έ π ο τ ε ύ σ θ η ε Ι τ τ ο Ο η ρ υ
ο Ι ά λ λ ο δ α π ο ί π ρ ο σ χ υ ν η τ α ί - έ ρ ε υ ν η τ α ί τ ό ν
β λ ε π α ν odv μ ι ά ω σ α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α κ α ί ά ν τ ί θ ε σ ι
σ τ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο υ ή δ Ψ ι τ ο Ο ό π ο ί ο υ τ ύ ύ π ε ν
θ ύ μ ι ε τ ό ν ά γ ι Π ρ ό δ ρ μ τ ύ δ ι ά Χ ρ ι σ τ ό ν σ α
λ ύ τ ό ν δ ι κ ό τ υ Φ ρ α γ Κ σ κ ο τ η σ σ ί η κ α
τ ύ ά γ ί υ τ ω ν β υ α ν τ ι ν ω ν ε Ι κ ό ν ω ν


u Ο τ α ν φ ε υ γ ε ά π ό τ ό ν β ί ο ν α ύ τ ό ν ό λ λ ο
μ ε γ ά λ η λ ω τ ή Ά γ ι ρ ε ί τ η α λ λ ί ν Ι ό Κ α τ ο υ
ν α ι ώ τ η τ ό τ ε ρ ι ε τ ά π ν ε υ μ α τ ι κ ά τ ο υ π α λ α ί
σ μ α τ α ό π Α β β α κ ο ύ μ σ τ ν έ ρ η μ ι κ Β ί γ λ α Κ α ί δ τ α ν
ό π Ί ε ρ ώ ν υ μ Ι γ ί ν η ό τ ρ ί τ μ ε γ λ ο ά σ τ έ ρ α
σ τ ό σ τ ε ρ έ ω μ α τ ω ν π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ά β β ά δ ω ν ε ύ
ρ ί σ κ ε τ ο ε Ι τ ό ε ν ί θ τ ϊ π ν ε υ μ α τ ι κ ϊ τ ο υ π ρ ο σ
φ ρ α σ τ ή ν Μ Λ α ύ ρ α έ μ ε σ ο υ ρ ά ν ε ι τ ό dELov τ έ κ ν ο ν
τ ϊ Σ ύ μ η ά μ φ ό τ ε ρ ο ι κ ρ ο υ ν ο ί δ ε ί α π α ρ η γ ρ ί α δ ι
τ ύ ρ δ δ ό υ π ι σ τ ύ
&0 ά γ ι ρ υ σ ό σ τ μ σ τ ή ν ι γ ό μ ι λ ί α τ ο υ
σ τ ν Γ έ ν ε σ ι ν π ρ ο τ ρ έ π ε ι τ ύ π ι τ ο ύ π ο ύ θ έ λ ο υ ν
ν ά π ο φ ύ γ ο υ ν τ ή ν κ ό λ α σ ι ν κ α ί ν ά έ π ι τ ύ χ ο υ ν τ η β α
σ ι λ ε ί α τ ω ν ο ύ ρ α ν ω ν ν ά κ ο σ μ ο Ο ν τ α ι α π ό δ ύ ο π ρ ά
γ μ α τ α δ ο γ μ ά τ ω ν ρ θ ό τ η τ ι κ α ί β ί ο υ έ π ι μ ε λ ε ί Ι Ι Ό
ά ε ί μ ν η σ τ Γ έ ρ ν τ α τ ό έ τ ή ρ η σ ε α ύ τ ό ώ κ ό ρ η ν φ
δ α λ μ ο ϋ Δ έ ν ά ρ κ έ σ τ η κ ε σ τ ή ν ά τ ο μ ι κ ή τ ο υ σ κ η σ ι
κ α ί ά ρ ε τ ή ο ύ τ ε σ τ ί π ρ σ ε υ έ κ α ί τ ά δ ά κ ρ υ ά τ ο υ
ά λ λ μ ό λ ι ά ν τ ε λ ή φ θ η τ ή ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν κ α ί α ε ρ ε
σ ι ν τ ο α α ι ω ν μ α ά π ό τ ό 1924 κ α ί έ ϊ ά μ έ σ ω
ά ν τ έ δ ρ α σ ε π α τ ε ρ ι κ τ φ τ ρ ό φ μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α μ έ χ ρ ι
τ ο α θ α ν ά τ ο υ τ ο υ ν ά φ έ ρ η ά γ ο γ γ ύ σ τ ω ς τ ό ν ν ε ι δ ι
σ μ ό ν κ α ί τ ά Π Ι ί λ α τ α λ α ι π ω ρ ί α π ο ύ σ υ ν ε π γ ε
τ α ι ή σ υ μ φ ώ ν ω τ ρ ό τ ά ς Ι ε ρ ά Π α ρ α δ ό σ ε ι τ ϊ κ
κ λ η σ ί α μ α ω ή Η π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ τ ά ν rLd δ λ υ
ν α ω ν τ α ν ό κ ή ρ υ γ μ α π ο ύ λ ε γ ε ά γ α π ή σ α τ ε τ ό ν Χ ρ ι
σ τ ό ν γ ι ά ν ά γ α π ή σ ε τ ε κ α ί τ ό ν π λ η σ ί ο ν Κ α Ι ά γ α π α
τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν μ ό ν ο ν α ύ τ ό π ο ύ έ ρ γ ά ε τ α ι τ ί έ ν τ ο
λ έ τ ο υ Κ α ί YLd ν ά τ ί έ ρ γ ά ε τ α ι ό δ ι ά π α
θ ω κ α Ι ώ θ έ λ ε ι ό θ ε ό ρ η σ ι μ π ι α σ ώ φ ί λ
τ ρ ο ν τ ή ν σ κ η σ ί ν τ ο υ ή ό π ο ί α τ ό ν έ ή γ ν ι ε κ α Ι έ
φ ώ Τ Ι ε ν ω σ τ ε ν ά έ κ λ έ γ π ά ν τ ο τ ε τ ό ε ύ ά ρ ε σ τ ο ν κ α Ι
τ έ λ ε ι ο ν
Ή ά λ ή δ ε ι α ε Ι ν α ι δ τ ι π ό ν ε σ ε π ο λ ύ σ τ ή ν ω ή
τ ο υ κ λ α υ σ ε κ α Ι έ θ ρ ή ν η σ ε σ τ ή ν μ ο ν α ι ά τ ο υ ά λ λ ά
έ ν τ φ δ α κ ρ υ ώ δ η β ί φ Τ υ α Ι π α ρ α κ λ ή σ ε ι τ ο ύ θ ε ο ϋ
δ έ ν π α υ σ α ν ο ύ τ ε σ τ ι γ μ ή ν ά ε ύ φ ρ α ί ν ο υ ν τ ή ν κ α ρ
δ ί α τ ο υ ι ι &Ο ν θ ρ ω π ο γ ε ν ν ή θ η κ ε γ ι ά τ ή ν χ α ρ ά δ χ ι
γ ι ά τ η ν θ λ ψ ι θ ά π η σ έ κ ά π ι υ έ π ι σ ή μ υ έ ι
σ κ έ π τ α Τ Ο υ Γ ι α τ ί π α ί ρ ν ε ι τ ή ν χ α ρ ά τ ο υ ά π ό τ ά
ε δ ω λ α Π ι σ τ έ Ψ τ ε π λ η ρ ώ ν ο υ ν γ ι ά τ ή ν χ α ρ ά τ υ
-7­
χ α ρ ά δ μ ω ς τ ο ύ θ ε ο ύ δ έ ν κ ο σ τ ί {; ε ι τ ί π ο τ α Δ έ ν χ ω
τ ί π ο τ α Δ λ λ ο π α ρ ά τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό κ α Ι τ ή ν χ α ρ ά Έ τ σ ι
χ ω ρ ί ς ν ά τ ό δ έ λ η ά π ε κ ά λ υ Ψ ε δ τ ι ε Ι χ ε φ θ ά σ ε ι σ τ ά
μ έ τ ρ α τ ο ύ ά λ η δ ι ν ο ϋ μ ο ν α χ ο ϋ τ ο ύ ε ύ φ ρ α ι ν ο μ έ ν ο υ ά π ό
τ ό ν έ ν τ κ α ρ δ ί τ ο υ ο Ι κ ο ϋ ν τ α Χ ρ ι σ τ ό ν
Ο ύ δ έ π ο τ ε ε Ι π α Ψ έ μ μ α ά σ τ ε ϊ ο ε Ι π ε Δ λ
λ ο τ ε σ έ έ π ι σ κ έ π τ η ν τ ο υ φ ν ε ρ ώ ν ω ν ο ύ τ ω έ ν τ Ο ά
π λ ό τ η τ ι τ ο υ Δ γ ν ω σ τ α σ τ ο ύ ς π ο λ λ ο ύ ς π α λ α ί σ μ α τ α τ ο ϋ
ό σ ι α κ ο ύ τ ο υ β ί ο υ
Ή σ υ γ γ ρ α φ ή τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς β ι ο γ ρ α φ ί α ς δ έ ν
ά π ο β λ έ π ε ι ε Ι ς τ η ν π ρ ο β ο λ ή ν έ ν ό ς ν έ ο υ ά γ ί ο υ κ α τ ά
τ ή ν σ υ ν ή δ ε ι α ν τ ω ν ή μ ε ρ ω ν μ α ς 8 Α π ο τ ε λ ε ϊ ά π ό τ ι σ ι ν
χ ρ έ ο υ ς π ρ ό ς τ ό ν ί λ α ρ ώ τ α τ ο ν Γ έ ρ ο ν τ α τ η ς Β ί γ λ α ς
π ο ύ κ α τ ή χ η σ ε ή β α ς τ ο ύ ς ν ε ω τ έ ρ ο υ ς μ ο ν α χ ο ύ ς ν ά μ ή
χ ω ρ ί ο υ μ ε ν ά μ ή δ ι α σ π α μ ε τ ή ν ό λ ό τ η τ α τ η ς ό ρ δ ο
δ ό υ ά λ η δ ε ί α ς κ α ι Π α ρ α δ ό σ ε ω ς ά λ λ ά ν ά τ ή ν δ ε χ ώ
μ ε δ α κ α ί ν ά τ ή ν φ υ λ ά τ τ ω μ ε ν ό λ ό κ λ η ρ η κ α ι κ α θ α ρ ή
μ έ τ ά κ ο μ π ο σ χ ο ι ν ι α κ α ι τ ί ς ν η σ τ ε ϊ ε ς τ η ς μ έ τ ί ς
ά γ ρ υ π ν ι ε ς κ α ί τ ί ς ε ν η τ ε ϊ ε ς τ η ς ά λ λ ά κ α Ι μ έ τ ο ύ ς
ω ς δ α ν ά τ ο υ ά γ ω ν ε ς τ η ς δ τ α ν κ ι ν δ υ ν ε ύ η ά π ό ν ο δ ε ϊ
ε ς κ α ί π α ρ α χ α ρ ά ε ι ς έ ω τ ε ρ ι κ έ ς έ σ ω τ ε ρ ι κ έ ς δ
π ω ς σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ ί ς ή μ έ ρ ε ς μ α ς τ ό σ ο π λ η δ ω ρ ι ύ

τ ό μ ς τ ό έ δ ί δ α Ε ε ό τ α π ε ι ν ό ς π Α β β α κ ο ύ μ μ έ fpyo
κ α ί λ ό γ ο χ ω ρ ί ς φ α ν α τ ι σ μ ο ύ ς μ έ σ τ α δ ε ρ ό τ η τ α ό μ ο
λ ο γ η τ ο ϋ κ α ί π ρ α ό τ η τ α ό σ ί ο υ Ο λ ο ι ο Ι λ λ ο ι μ α ς
μ ί λ η σ α ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά μ α ς ε Ι ρ ω ν ε ύ δ η κ α ν δ τ α ν δ ε λ ή
σ α μ ε ν ά τ ό ν μ ι μ η δ ύ μ ε μ ς ή π ε ί λ η σ α ν δ τ α ν ά ρ χ ί
σ α μ ε ν ά ό μ ι λ ο ϋ μ ε ν -.
&0 ά ν υ π ό δ η τ ο ς ό μ ω ς Γ έ ρ ο ν τ α ς τ η ς Β ί γ λ α ς
α ύ τ ό ς π ο ύ ά π ό σ ύ ν τ ο ν η σ π ο υ δ ή κ α ί π ό δ ο ε Ι χ ε ά φ ο
μ ο ι ώ σ ε ι τ ο ύ ς π ρ ό α ύ τ ο ϋ γ ν η ο ί ο υ ς φ ο ρ ε ϊ ς τ η ς
Ρ

δ ο δ ό Ε ο υ ω η ς κ α Ι σ υ ν ο μ ι λ ο ύ σ ε τ ό σ ο ο Ι κ ε ί α ι έ τ ό ν
θ ε ό ν μ α ς σ τ ή ι ε κ α ί μ α ς ν ο υ δ έ τ η σ ε ώ σ τ ε ν ά μ η
δ ε χ δ ο σ μ ε ν ά π ι ο ύ μ ε π ο τ έ ν ε ρ ω μ έ ν ο τ ό κ ρ α σ ί τ η ς
π ί σ τ ε ω ς ά λ λ ά π ά ν τ ο τ ε Δ κ ρ α τ ο κ α ί ά γ ν ό δ π ω ς β γ α ι
ν ε κ α ί τ ό δ ι κ ό τ ο υ ό τ α ν μ ό ν ο ς τ ο υ π α τ ο ϋ σ ε τ ά σ τ α
φ ύ λ ι α τ η ς Μ ο ν η ς τ ο υ •..
Τ ο ύ ε μ ε δ α Ι σ ό β ι α ε ύ γ ν ώ μ ο ν ε ς δ ι ό τ ι σ τ ό
π ρ ό σ ω π ό τ ο υ ε δ α μ ε έ π ί τ έ λ ο υ ς τ ά λ ό γ ι α ν ά π α ί ρ
ν ο υ ν σ ά ρ κ α ν ά γ ί ν ω ν τ α ι Ψ ω μ ί φ ρ έ σ κ ο κ α Ι ά γ ν ό ί
κ α ν ό ν ά χ ο ρ τ ά σ η τ ή ν π ε ί ν α μ α ς Γ ι

α ύ τ ό ή ά π ο υ
σ ί α τ ο υ γ ί ν ε τ α ι κ α δ η μ ε ρ ι ν ω ς π ι ό α Ι σ δ η τ ή δ ι ό τ ι ά
π ό τ ό τ ε π ο ύ φ υ γ ε ά π ό κ ο ν τ ά μ α ς ή δ έ σ ι ς τ ο υ π α
ρ α μ έ ν ε ι κ ε ν ή έ ν ω ό λ ι μ ό ς σ υ ν ε χ ί ε τ α ι κ α ί ή δ ί Ψ α
κ ο ρ υ φ ο σ τ α ι ...
Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς α Ι σ δ α ν ό μ ε δ α υ π ο χ ρ έ ω σ ι ν ν ά
ε ύ χ α ρ ι σ τ ή σ ω μ ε ν θ ε ρ μ ώ ς δ λ ο υ ς έ κ ε ί ν ο υ ς π ο ύ μ ά έ
β ο ή δ η σ α ν μ έ σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς κ α ί υ π ο δ ε ί
-8­
ι δ ι ά τ ή ν ό λ ο κ λ ή ρ ω σ ι ν τ ο Ο η α ρ ό ν τ Ε κ τ ω ν
π ο λ λ ω ν ά ν α φ έ ρ ο μ ε ν έ ν δ ε ι κ τ ι κ ω τ ό ν π α ν ο σ ι ο λ ά ρ
χ μ π Α ύ γ ο υ σ Τ ί ν ο ν α τ σ α μ π ρ η ν τ ό ν π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν
τ τ α π α Ν ε κ τ ά ρ ι ο ν ά π ό τ ό ν δ ο γ ι ο ν Ν ε ί λ ο τ ό ν Λ α υ ρ ι ώ
τ η ν Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ν π α σ Ι λ ε ι ν τ ύ ά γ ι ρ ε Ι τ α
ν α ύ π Σ ά β β α ν Φ ο υ ν τ ν π Π α Ο λ ο ν ά π ό τ ή ν Β Ι γ λ α ν
π Ε φ ρ α Ι μ κ α Ι α ρ δ λ μ α ί ν τ ύ Λ α υ ρ ι ώ τ α π Π έ
τ ρ ο ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ν τ ο Ο π ρ ω τ ά τ ο υ τ ή ν ά ν ε ψ ι ά ν τ ο ϋ
Γ έ ρ ν τ κ Ε Ι ρ ή ν η ν Π α ν τ ε λ ι 00 κ α Ι τ ύ κ υ ρ Ι υ Ν
Μ π α ώ ν η Ρ ό δ ι ο ν Δ η μ η τ ρ ί ο υ κ α Ι Σ ά β β α ν Π α π α δ ε μ ε λ η ν
• Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς ε χ α ρ ι σ τ ο ϋ μ ε ν τ ύ υ λ α β ε σ τ ά
τ υ έ ν Χ ρ ι σ τ φ ά δ ε λ φ ο ύ ς κ α Ι λ Ι α ν γ α π η μ έ ν ο υ ς ε Ι ς
τ ό ν π Α β β α κ ο ύ μ Κ

Α ρ μ ε ν ά κ η ν κ α Ι Σ Τ σ ι τ σ ι ρ Ι δ η ν
ε Ι ς τ ύ ό π ο Ι ο υ ς ό ά ε Ι μ ν η σ τ ο ς Γ έ ρ ο ν τ α ς fva μ η ν α
π ρ ο τ ο Ο κ ο ι μ η δ ε ί δ ι η γ ή δ η μ ε τ α ε ύ π ο λ λ ω ν δ ο λ λ ω ν κ α Ι
δ λ ο ν τ ό ν έ ν κ ό Ί φ β ί ο ν τ ο υ μ έ χ ρ ι τ η ς έ ν Ά γ Ι φ
Ο ρ ε ι ά φ ι ε ε ώ ς τ ο ύ .
. Ε ύ χ ό μ ε δ α ή π α ρ ο Ο σ α σ υ γ γ ρ α φ ή ν ά γ Ι ν η α Ι
τ ί α ν ά ά κ ο λ ο υ δ ή σ ο υ ν δ ο λ λ ε ς π λ η ρ έ σ τ ε ρ ε ς γ ι ά τ ό ν ά
. λ η σ μ ό ν η τ ο ν Γ έ ρ ο ν τ α π ο ύ μ έ τ ό ν ν δ ε ο ν β ί ο ν τ ο υ έ
κ ό σ μ η σ ε τ ό π ε ρ ι β ό λ ι τ η ς Π α ν α γ ί α ς έ π ί έ Ε ή κ ο ν τ α
σ ύ ν ε χ η fTn. Ε δ ε α Ι π ρ ε σ β ε ί α ι τ ο υ π ρ ό τ ό ν Κ ύ
ρ ι ο ν ν ά σ υ γ κ ρ α τ ή σ ο υ ν fTL π λ έ ο ν τ ή ν έ ρ χ ο μ έ ν η ν ρ
γ ή ν Τ ο υ δ ι ά τ ά ά φ ι λ ό δ ε α fpya μ α ς .
θ • Μ • Σ κ τ η 11 Ε Ι σ ο δ Ι ω ν 11 Κ α Ψ ό λ α ς )
Ά γ Ι ο υ ρ ο υ ς Α Ο γ υ σ τ ό ς 1984.
τ ι ε Q ε ς __π ρ Q λ ν Q)1_ _v_ _v_ :
1. τ ό χ ω μ α α ύ τ ό τ ό έ δ ε ι ξ α ν μ ε τ π ε ρ ι σ σ η xapfiS Γ ε ρ μ α ν ο ί π ρ ο σ
κ υ ν η τ α Ι ε Ι τ ό ν ό σ Μ ο ν α χ ό ν π π τ ρ ο ν Σ κ λ β ο ν τ ό ν σ η
μ ε ρ ι ν ό ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ν τ ο υ Π ρ ω τ τ ο υ ό ό π ί π ε ρ ι χ α ρ ή
lJfiS τ ό ά ν φ ε ρ ε δ ι ό τ ι ε χ ε ζ ή σ ε ι 50 σ χ ε δ ό ν έ τ η π λ η σ ί σ
ι .', .
τ ο υ π Α β β α κ ο υ μ
Κ 1961 σ 355-6. ..
3.KaAALVLXoS ό ή σ ρ τ ή έ Κ δ '1." Μ ο ν η π α ρ α κ λ ή τ ο υ Ώ ρ ω
π ο υ
4. Ό ρ ω ν Ί ε ρ ώ ν μ ο τ η Α Ι γ ί ν η ύ π ό Σ Ν ο ύ σ η , Ά η ν α ι
. , 19792 .
Erhart Kastner, Die Stundentrommel ν ο heili­
gen Berg Athos, Frankfurt 1956, σ 9 Ε κ υ κ λ ο φ ό ­
ρ η σ ε κ α Ι iv · γ γ λ ι κ μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο ν υ
ATHOS: The call from sleep, London 1969. τ ά
π ε ρ ί π Ά β β α κ ο ύ μ ELs τ σ ε λ 100-109.
Ί .<

.1
,;,9­
, ,
Α Ι ε Ρ α ν ε ο τ η ς
π α τ η ρ Ά β β α κ ο ύ μ ό κ α τ ά κ ό σ μ ο ν Α ν τ ώ ν ι ο ς
Γ α ι τ ά ν ο ς έ γ ε ν ν η θ η τ ό 1894 ε Ι ς τ η ν Σ ύ μ η ν
τ η ς Δ ω δ ε κ α ν σ ο υ ά π ό γ ο ν ε ί ς μ έ φ ό β ο ν θ ε
ο ύ Γ ε ώ ρ γ ι ο ν κ α Ι Ε ι ρ η ν η ν Η τ ο δ π ρ ω τ ό τ ό κ ο ς
τ ο ύ ε ύ σ ε β ο ύ ς ζ ε ύ γ ο υ ς μ έ τ ά έ ξ η ς ά δ έ λ φ ι α
Χ α ρ ι τ ω μ έ ν η ν Π α ν α γ ι ώ τ η ν χ ρ η σ τ ο ν Σ π ύ ρ ο ν κ α Ι Β α Ό Ι
λ ε ι ο ν
Ό π α τ ή ρ τ ο υ η τ ο σ φ ο υ γ γ α ρ α ς κ α τ ά τ η ν τ ό τ ε
σ υ ν η θ ε ι α ν τ ο ύ τ ό π ο υ Τ ό κ α λ ο κ α Ι ρ ι τ ό ν π α σ χ ο λ ο ύ
σ ε τ ι θ ά λ α δ π ω ς κ α Ι δ λ ο υ ς σ χ ε δ ό ν τ ο ύ ς ά ν δ ρ ε ς
τ ο ύ ν η σ ι ο υ τ ό ν δ έ χ ε ι μ ω ν α δ ο ύ λ ε υ ε δ υ ό μ α γ α ζ ι ά
κ α τ ά τ ν μ α ρ τ υ ρ Ι α ν τ ο ύ ί δ Ι ο υ π Α β β α κ ο ύ μ Δ υ ό μ α
γ α ζ ι ά ε Ι χ ε ό π α τ έ ρ α ς μ ο υ Μ ε τ ά τ η ν θ ά λ α σ σ α τ ό ν χ ε ι
μ ω ν α τ ά δ ο ύ λ ε υ ε Π ή γ α ι ν ε κ ά τ ω σ τ ά σ φ ο υ γ γ ά ρ ι α μ έ
τ η ν π έ τ ρ α δ χ ι μ έ τ η ν μ η χ α ν η π ο ύ ε Ι ν α ι τ ώ ρ α Σ α
ρ ά ν τ α ό ρ γ υ ι έ ς π η γ α ι ν ε κ ά ω
ν
Α γ ι ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς
. Τ ό "" Α ν τ ω ν κ η δ π ω ς τ ό ν ά π ο κ α λ ο ύ σ α ν μ ε
γ ά λ ω σ ε σ τ η ν γ ε ι τ ο ν ι ά τ ς Α ε μ ο ν Ι τ ι σ σ α ς έ κ τ ο ύ Π α
ν α γ Ι α Έ λ ε η μ ο ν τ ρ ι α Ν α ό ς τ ω ν Ε Ι σ Ο δ Ι ω ν μ ι ά ά ρ α ι
ο κ α τ ο ι κ η μ έ ν η ά λ λ ά δ μ ο ρ φ η σ υ ν ο ι κ Ι α τ η ς τ ό τ ε ά ν θ ο ύ
σ η ς Σ ύ μ η ς μ έ τ ο ύ ς 18.000, κ α τ ο Ι κ ο υ ς Α π ό μ ι κ ρ ό ς
έ ζ ω γ ρ η θ ά π ό τ ν έ ν ο ρ LaKn ζ ω η τ ο ύ Ν ς χ ο ύ τ η ς γ ε ι
τ ο ν ι α ς τ ο υ π ο ύ ε ύ ρ Ι σ κ ε τ ο λ Ι γ α μ έ τ ρ α π ό π έ ρ α ά π ό
τ ό σ π Ι τ ι τ ο υ Κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς α Ι σ θ α ν ό τ α ν ε τ η ν ά ν ά γ κ η ι
ν ά π α ρ ε υ ρ Ι σ κ ε τ α ι ' σ τ η ν Π α ν α γ Ι α Μ ε γ α λ ώ ν ο ν τ α ς δ ρ
χ ι σ ε ν ά κ ά ν η τ ό ν Ι ε ρ ο Ψ ά λ Τ Ψ ά λ λ ω ν δ λ α δ η σ τ ο ύ ς έ
σ π ε ρ ι ν ο ύ ς κ α Ι τ ο ύ ς δ ρ θ ρ ο υ ς τ ω ν κ α θ μ ε ρ ι ν ω ν δ ι ό τ ι
τ Ι ς έ ο ρ τ έ ς κ α Ι τ Ι ς Κ υ ρ ι α κ έ ς έ ψ α λ α ν έ μ π ε ι ρ ο ι Ι ε
ρ ο Ψ ά λ τ α ι ε Ι ς τ ο ύ ς ν α ο ύ ς τ ο ύ ν σ ι ο ύ Τ Ι ς Τ Ι μ έ ρ ε ς έ
κ ε ί ν ε ς π ο ύ δ έ ν έ ψ α λ ε β ο η θ ο ύ σ ε τ ό Ι ε ρ ό τ ό ν λ ε ι
υ ρ γ ό ν κ α Ι κ α θ ο δ η γ ο ύ σ ε κ α Ι τ ά π α ι δ ι ά ύ ρ χ ν
τ ο ν ά ν τ υ θ ο ύ ν δ ι α κ ά κ ι α έ π ι β ά λ λ ο ν τ α ς ά π ό λ υ τ ο ν τ ά
ξ ι ν κ α Ι Ι ε ρ ο π ρ έ π ε ι α ν κ α τ ά τ η ν ώ ρ α ν τ η ς θ ε Ι α ς Α ε ι
τ ο υ ρ γ Ι α ς
1. Ύ π ά ρ χ ε ι κ α Ι ή γ ρ α φ ή Γ α ϊ τ α ν ι ό s; ά λ λ ώ μ α έ π λ η ρ ο
, • ι , - , Ε Ι Π λ .... ν ι
φ ο ρ η σ ε η α ν ε ψ ι α τ ο υ Γ ε ρ ο ν τ ο κ ι ρ η ν η α ν τ ε ι α υ τ η α
. π τ ε λ ε π α ρ α λ λ α γ ή τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω ά λ η ο ϋ έ π ω ν ύ μ ο υ τ ο υ
-10­
Δ ι η γ ο ύ ν τ α ι χ α ρ α κ τ η Ρ ι σ τ ι κ ω ς δ τ ι δ τ α ν κ ά
π ο τ ε ε ν α ά π ό τ ά π α ι δ ι ά τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ έ κ α ν ε μ ι ά ά τ α
ξ ί α τ ό μ ι κ ρ ό Α ν τ ω ν ά κ η τ ό ύ π ο χ ρ έ ω σ ε ν ά π α ρ α μ ε ί ν η
κ α θ δ λ η ν τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι ά τ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ Ι α ς γ ο ν α τ ι σ τ ό
κ ά τ ω θ ε ν τ ο ύ χ ω ν ε υ τ η ρ Ι ο υ τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ Τ ό ά τ α κ τ ο
δ ι α κ ά κ ι μ ε γ α λ ώ ν ο ν τ α ς έ γ ι ν ε φ ι λ ό λ ο γ ο ς κ α ί τ ό δ ι η
γ ε ί τ ο μ ε τ ά π ο λ λ η ς ν ο σ τ α λ γ ί α ς τ ό γ ε γ ο ν ό ς α ύ τ ό σ έ
π α τ ρ ι ω τ ε ς τ ο υ ο Ι δ π ο ί ο ι μ α ς τ ό μ ε τ έ φ ε ρ α ν
Ν τ υ μ έ ν ο ς μ έ ν α μ ε γ ά λ ο σ α κ κ ά κ ι ε ί δ ο ς π α λ
τ ο ύ - κ ά τ ι δ η λ α δ ή μ ε τ α ξ ύ λ α ί κ η ς κ α Ι μ ο ν α χ ι κ η ς έ ν
δ υ μ α σ Ι α ς - δ ι έ φ ε ρ ε σ τ ή ν π ε ρ ι β ο λ ή ά π ό τ ο ύ ς δ μ η λ ί
κ ο υ ς τ ο υ Σ υ χ ν ά έ κ α ν ε τ ό Σ τ α υ ρ ό τ ο υ κ α Ι σ φ ί γ γ ο ν
τ α ς τ ο ύ ς δ υ ό β ρ α χ Ι ο ν έ ς τ ο υ κ α Ι σ κ ύ β ο ν τ α ς τ ή ν κ ε
φ α λ ή έ λ ε γ ε Τ ό Χ ρ ι σ τ ο υ δ ά κ ι μ ο υ τ ό Χ ρ ι σ τ ο υ δ ά κ ι
μ ο υ π ο ύ σ τ ή ν Σ υ μ ι α κ ή δ ι ά λ ε κ τ ο θ έ λ ε ι ν ά π η " '0
Κ ύ ρ ι ό ς μ ο υ κ α Ι δ θ ε ό ς μ ο υ Ό ί δ ι ο ς έ π Ι σ η ς δ ι η
γ ε ί τ ο δ τ ι δ τ α ν έ β λ ε π ε τ ό λ ά β α ρ ο μ έ τ ή ν ά ν ά σ τ α σ ι
τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ έ φ λ έ γ ε τ ο ή π α ι δ ι κ ή τ ο υ κ α ρ δ ί α ν ά γ
κ α λ ι ά σ η τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν Σ η μ ε ί α δ η λ α δ ή π ο ύ έ φ α ν έ ρ ω
ν α ν τ ό ν μ ε λ λ ο ν τ ι κ ό ν μ ο ν α χ ό ν τ ό ν έ ρ α σ τ ή ν τ η ς tla­
σ ι λ ε Ι α ς τ ο ύ θ ε ο ύ
Π ο λ ύ τ ο ύ ά ρ ε σ ε ν ά π η γ α Ι ν η έ κ δ ρ ο μ έ ς σ τ ά έ
ξ ω κ κ λ ή σ ι α τ ο ύ ν η σ ι ο ύ τ ο υ τ ά ό π ο ί α ύ π ε ρ έ β α ι ν α ν τ Ι ς
δ ύ ο έ κ α τ ο ν τ ά δ ε ς Ή μ η τ έ ρ α τ ο υ τ ο ύ έ β α ζ ε σ έ μ ι ά
σ α κ κ ο ύ λ α λ Ι γ ε ς έ λ ι έ ς ψ ω μ ί κ α ί δ τ ι ά λ λ ο ύ π η ρ χ ε τ η ς
έ π ο χ η ς γ ι ά τ ό γ ε ύ μ α τ ο υ Σ τ ό δ ρ ό μ ο δ μ ω ς π ε ρ ν ο ύ σ ε
ά ό λ α γ κ ά δ ι α κ α Ι β ο υ ν α λ ά κ ι α κ α Ι σ υ ν α ν τ ο ύ σ ε ά ρ κ ε
τ ο ύ ς χ ω ρ ι κ ο ύ ς κ α Ι δ π ο ι ο ς τ ο ύ ζ η τ ο ύ σ ε λ Ι γ ο ψ φ μ Ι τ ό
- -
Ό Ν α ό ς τ ω ν 11 Ε Ι σ ο δ Ι ω ν Ι ό έ π ι λ ε ν ό μ ε ν ο ς τ η ς 11 Έ λ ε η μ ο ν ι Ί τ ρ ι α ς
κ α Ι δ π ο Ψ ι ς τ η ς έ ν ο ρ Ι α ς τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς
,
(
ί
Ι
-
-11­
δ ι ν ε ε ύ χ α ρ ί σ τ ω ς Μ ι ά μ έ ρ α ε ί χ ε π ά ε ι π ο λ ύ μ α κ ρ υ ά
σ τ ό ν υ Α γ ι ο θ ε ο λ ό γ ο δ ύ ο κ α ί π λ έ ο ν ώ ρ ε ς ά π ό τ ό
σ π Ι τ ι τ ο υ Α φ ο ύ μ ε τ ά τ ό ά ν α μ α τ ω ν κ α ν δ η λ ι ω ν π ρ ο σ
ε υ χ ή θ η κ ε ά ρ κ ε τ ή ώ ρ α ύ σ τ ε ρ α ν ι ω σ ε ν ά π ε ι ν ά η κ α Ι
α ύ θ ό ρ μ η τ α π η γ ε π ρ ό ς τ ή ν σ α κ κ ο ύ λ α τ ο υ λ η σ μ ο ν ώ ν τ α ς
δ τ ι σ τ ό ν δ ρ ό μ ο τ ή ν ε ί χ ε ά δ ε ι ά σ ε ι μ ο ι ρ ά ζ ο ν τ α ς τ ό
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό τ η ς σ τ ο ύ ς δ ι α φ ό ρ ο υ ς χ ω ρ ι κ ο ύ ς π ο ύ σ υ ν
ή ν τ η σ ε Γ υ ρ Ι ζ ο ν τ α ς τ ό τ ε σ τ ή ν θ έ σ ι τ ο υ τ ό μ ά τ ι τ ο υ
έ π ε σ ε π ρ ό ς τ ό π α ρ α θ ύ ρ ι τ ο ύ ν α taKOU, δ π ο υ β λ έ π ε ι f­
ν α κ ο μ μ ά τ ι Ψ ω μ Ι π ο ύ ά χ ν ι ζ ε σ ά ν ν ά ε ί χ ε β γ η π ρ Ι ν
λ ί γ η ώ ρ α ά π ό τ ό φ ο ύ ρ ν ο Τ ό φ α γ ε ε ύ χ α ρ ι σ τ ώ ν τ α ς
τ ό ν θ ε ό ν ά π ό τ ή ν κ α ρ δ ι ά τ ο υ
Ή Σ υ μ ι ώ τ ι σ α ο Ι κ ο δ έ σ π ο ι ν α κ Κ υ ρ ά Ν ι κ ο λ ή
δ ι η γ ε ί τ α ι ώ ς έ ξ η ς π ώ ς 1i μ η τ έ ρ α τ η ς Ε Ι ρ ή ν η ά π έ κ τ η
σ ε τ ό π ρ ω τ ο τ η ς π α ι δ Ι
", Η μ η τ έ ρ α μ ο υ δ τ α ν π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε δ έ ν ά π έ
κ τ η σ ε π α ι δ Ι Κ α Ι π η ρ ε π ι ά τ ή ν ά π ό φ α σ η δ τ ι δ έ ν θ
ά π ο κ τ ο ύ σ ε Τ ό ' Α ν τ ω ν ά κ η τ ό τ ε η τ α ν 1Ο - 11 π ε ρ Ι π ο υ
χ ρ ό ν ω ν κ α Ι π ή γ α ι ν ε σ υ χ ν ά σ τ ό σ π Ι τ ι τ η ς μ η τ έ ρ α ς
μ ο υ κ α Ι τ η ς λ ε γ ε Ρ η ν ά κ ι π ά ρ ε μ ι ά ε Ι κ ό ν α τ ο ύ Ά ι
Φ α ν ο ύ Ρ Κ α Ι έ κ ε Ι ν η τ ο ύ ά π α ν τ ο ύ σ ε Φ ύ γ ε Α ν τ ω
ν ά κ η δ έ ν θ έ λ ω ε Ι κ ό ν α Τ ό Ά ν τ ω ν ά κ η δ μ ω ς έ π έ μ ε
ν ε Μ ι ά μ έ ρ α τ η ς λ έ ε ι π α ρ ε τ ή ν ε Ι κ ό ν α τ ο ύ Α ι
Φ α ν ο ύ Ρ κ α Ι θ ά δ η ς θ ά π ο κ τ ή σ η ς γ υ ι ό κ α Ι θ ά τ ό ν ό
ν ο μ ά σ ζ Φ α ν η τ σ ι κ α Ι γ ι ν ε π η ρ ε μ ι ά ε Ι κ ο
ν Ι τ σ α κ α Ι μ ε τ ά ά π ό λ Ι γ ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α δ ι ε π Ι
σ τ ω σ ε δ τ ι η τ ο έ γ κ υ ο ς κ α Ι έ γ έ ν ν σ ε γ υ ι ό π ο ύ τ ό ν ώ
ν ό μ α σ ε Φ α ν ύ γ ι ά ν ά ά κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν έ γ ώ (1i Κ υ ρ ά
ή Ε ύ α γ γ ε λ Ι α δ Γ ι ά ν ν η ς κ α Ι δ Β α σ Ι λ ς
Μ ε γ α λ ώ ν ο ν τ α ς έ γ ι ν ε β ο η θ ό ς ά γ ι ο γ ρ ά φ ο υ Τ ό
μ ό ν ο π ο ύ τ ο υ έ ι έ τ ε π ε ν ά κ ά ν η δ π ρ ω τ ο ς τ ο ύ μ ά σ τ ο
ρ α ς η τ α ν ν ά τ ρ Ι β η τ ά χ ρ ώ μ α τ α Α υ τ ό ς δ μ ω ς σ τ ό σ π Ι
τ ι τ ο υ δ ο ύ λ ε υ ε τ ά χ ρ ώ μ α τ α κ α Ι έ φ ι α χ ν ε σ χ έ δ ι α
, Α ρ γ ό τ ε ρ α θ ά τ ό ν β Ο θ ή σ π ο λ ύ 1i τ έ χ ν η τ ο υ α ύ τ ή ν ά
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ τ ο ύ ς Ι ε ρ ο ύ ς τ ο υ π ό θ ο υ ς υ Ο τ α ν κ ά
π ο τ ε δ μ ά σ τ ο ρ ά ς τ ο υ π η γ ε σ τ ή ν Ρ ό δ ο γ ι ά έ ρ γ α σ Ι α δ
Α ν τ ώ ν ι ο ς σ υ ν έ χ ι σ ε τ ή ν τ έ χ ν κ ο ν τ ά σ τ ό ν π α π α Ν ι
κ ό λ α τ ό ν Δ ρ ο μ έ ο ν δ δ π ο ί ο ς Τ ί τ ο Ι κ α ν ό ς τ ε χ ν Ι Τ ζ κ α Ι
ζ η τ ο ύ σ ε κ ά π ο ι ο ν ν ά τ ο υ π α ρ α δ ώ σ η τ ά μ υ σ τ ι κ ά τ η ς ά
γ ι ο γ ρ α φ Ι α ς μ ι ά κ α Ι έ β λ ε π ε δ τ ι τ ό τ έ λ ο ς τ ο υ π λ η
σ ί α ζ ε Π ρ ά γ μ α τ Ί α ύ τ ό ς μ ο υ π α ρ έ δ ω κ ε τ ή ν τ έ χ ν η
δ ι η γ ε ί τ α ι δ π Α β β α κ ο ύ μ υ Ο λ α τ ά σ ώ μ α τ α τ ά α '
ν α έ ν ώ δ χ ι δ μ ω ς τ ό π ό σ ω π ν
Μ ε τ ά ά π ό τ ρ ε ί ς σ χ ε δ ό ν μ η ν ε ς δ π α π α Ν ι κ ό
λ α ς έ κ ο ι μ ή θ η Ο Α ν τ ώ ν ι ο ς σ υ ν έ χ ι σ ε μ ό ν ο ς τ ο υ ν ά
ά σ κ η τ α ι κ α ί σ ύ ν τ ο μ α ά ρ χ ι σ ε ν ά π ω λ η τ ά έ ρ γ α τ ο υ
π ρ ό ς 25 δ ρ α χ μ έ ς τ ό κ ο μ μ ά τ ι Κ α Ι έ λ ε γ ε μ έ κ α μ ά
ρ ι ", Α π έ κ ε ϊ έ β γ α λ α 25 μ ε τ ζ Ι τ ι α Τ έ σ σ ε ρ α μ ε τ ζ ί
ι
ι
-12­
τ ι α χ ά ν ο υ ν μ ι ά λ Ι ρ α υ ρ ι Ι α ς
Τ ό έ ρ γ α σ τ ι ι τ ο υ η τ ο σ τ ό ν ό ν τ α π ο ύ ·:u­
π η ρ χ ε σ τ ό π ε ρ Ι β ο λ ο τ η ς Λ ε μ ο ν Ι τ ι σ σ α ς Έ κ ε ί τ ό ν ε δ
ρ σ χ α ν τ ά π α ι δ ι ά τ ς γ ε ι τ ο ν LQC; π ο ύ π ή γ α ν α ν ά τ ό ν
θ α υ μ ά σ ο υ ν έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ν Α ύ τ ό ς μ α ζ Ι μ έ τ ν κ α λ ή σ υ
ζ τ η σ ι τ ο ύ ς έ δ ι ν ε κ α Ι χ ρ ώ μ α τ α γ ι ά ν ά σ χ ο λ ο ϋ ν τ α ι κ α Ι
α ύ τ ά μ έ τ ή ν ά γ ι ο γ ρ α φ Ι α Σ ά ν ά ο γ ρ ά φ ο ς φ υ σ ι ά π ο
λ ύ ν έ ο ς δ έ ν ά φ η σ ε έ ρ γ α τ έ χ ν η ς ά λ λ ά π Ι σ τ ε ω ς Μ έ ά
π λ ό τ η τ α π ο ύ έ μ π ν έ ε ι ε Ι ν α ι ζ ω γ ρ α φ σ μ έ ν ε ς ο Ι π ι ό
π ο λ λ έ ς τ ο υ ε Ι κ ό ν ε ς ο Ι δ π ο ί ε ς σ χ ε δ ό ν δ λ ε ς Ι σ τ ο ρ ο ύ ν
τ ό Υ ν ε ο φ α ν ή Α γ ι ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν τ ό ν θ α υ μ α τ υ ρ γ ό τ ό ν
π ρ ο σ τ ά τ η ν τ ο υ γ Ι ν
Ι
ι
!
·1
ι
1[1

•Η φ ο ρ η τ ή ε Ι κ ό ν α τ ο υ π ρ ο σ κ ν η τ α ρ Ι ο τ ο ϋ 11· Α γ Ι ο Φ α ν ο ρ Ι
ο ύ ε Ι ς Σ ύ μ η ν Δ ω δ ε α ν σ έ ρ γ ο ν τ ο υ ά ε ι μ ν ή σ τ ο Γ έ ρ ο ν τ ο ς
j "
.,-13­
,
Β Θ ε ι α

=1
ι γ ά σ ι γ ά ό κ ό σ μ ο ς μ α θ ε δ τ ι ό Α ν τ ώ ν ι ο ς
γ ι ν ε π ι ά ά γ ι ο γ ρ ά φ ο ς Ο Ι π α ρ α γ γ ε λ Ι ε ς τ ο υ
δ ρ χ ι σ α ν ν ά π λ η θ α Ι ν ο υ ν Μ ι ά μ έ ρ α τ ό ν έ π ε
σ κ έ φ θ η σ α ν ο ι έ π Ι τ ρ ο π ο ι τ ς Ά γ Ι α ς Ε Ι ρ ή
ν η ς π ο ύ ε Ι ν α ι σ τ ό λ ι μ α ν ά κ υ κ α Ι τ ό ν π α ρ α
κ ά λ ε σ α ν ν ά τ ο ύ ς κ ά ν η τ τ ι ν έ Ι κ ό ν α τ ο ύ ," Α γ Ι ο υ Φ α ν ο υ
ρ Ι ο υ δ ι ά τ ό ν Ν α ό ν ώ σ τ ε ν ά γ Ι ν η δ ι μ ά ρ τ υ ρ ο ς Μ έ
χ α ρ ά ά ν έ λ α β ε τ ν π α ρ α γ γ ε λ Ι α κ α Ι σ έ λ Ι γ ο κ α ι ρ ό τ ή ν
π η γ ε ό ί δ ι ο ς τ ν ε Ι κ ό ν α σ τ ό ν Ν α ό ν Έ κ ε ϊ δ ι η γ ε ϊ
τ α ι μ ο ύ η λ θ ε ν α ς ρ ω τ α ς ν ά κ ά ν ω Ι δ ι α Ι τ ε ρ α τ ό ν ν Α
γ ι ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν
Ί ό ν ά γ Ι ν η δ μ ω ς κ α ν ε Ι ς κ τ τ ω ρ έ ν ό ς Ν α ο ύ
ε Ι ν α ι ν α ς λ ό γ ο ς Ύ ι ά ν ά γ Ι ν η α ύ τ ό π ρ ά ξ ι ς κ α Ι fp­
γ ο κ α ί μ ά λ ι σ τ α μ έ τ Ι ς ο Ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τ ο ύ
ν ε α ρ ο ύ ά γ ι ο γ ρ ά φ ο υ μ α ς η τ ο κ ά τ ι έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ά δ ύ σ κ ο
λ ο τ ό σ χ ε δ ό ν ά δ ύ ν α τ ο ν Μ ι ά ν ύ κ τ α κ α Ι έ ν ώ ε Ι χ ε ά
π ο κ ο ι μ η θ η ύ π ο λ ο γ Ι ζ ο ν τ α ς μ έ τ ό ν ο ύ τ ο υ τ Ι ς δ ι α σ τ ά
σ ε ι ς τ ο ύ Ν α ο ύ β λ έ π ε ι σ τ ό ν ύ π ν ο τ ο υ τ ό ν V Α γ ι ο ν Φ α
ν ο ύ ρ ι ο ν ά χ ρ ι β ώ ς δ π ω ς η τ ο ζ ω γ ρ α φ ι σ μ έ ν ο ς ε Ι ς τ ή ν
Ε κ κ λ η σ ί α ν π ο ύ ύ π η ρ ε τ ο ύ σ ε Β γ η κ ε ό ν Α γ ι ο ς ά π ό
τ ή ν ε Ι κ ό ν α κ α ί γ Ι ν ε τ α ι ζ ω ν τ α ν ό ς μ έ π ι ά ν ε ι ά ό τ ό
χ έ ρ ι κ α Ι μ έ π η γ ε σ τ ό ν τ ό π ο π ο ύ π ρ έ π ε ι ν ά γ Ι ν η Τ ι
Έ κ κ λ η σ Ι α τ ο υ Έ δ ώ θ ά μ έ κ τ Ι σ η ς μ ο ύ ε Ι π ε Η π ε
ρ ι ο χ ή π ο ύ τ ο ύ έ δ ε ι ξ ε η τ α fva λ α γ κ α δ ά κ ι σ ά ν τ ή ν
Β Ι γ λ α τ ο ύ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς ά λ λ ά π ό λ ύ π ι ό ό π ή ν ε μ ο
Ί ό δ ν ε ι ρ ό τ ο υ δ έ ν τ ό φ α ν έ ρ ω σ ε π ο υ θ ε ν ά μ ό
ν ο ρ ώ τ η σ ε τ ή ν θ ε ι ά τ ο υ σ έ π ο ι ό ν ά ν ή κ ε ι α ύ τ ό τ ό
χ ω ρ ά φ ι
- Ε Ι ν α ι τ ο ύ Μ α ρ ι ο ύ τ η ς Σ μ α ρ α γ δ ι α ς η τ α ν Τ ι
ά π ά ν τ η σ ι ς
Χ ω ρ Ι ς ά ρ γ ο π ο ρ Ι α τ ή ν έ π ε σ κ έ φ θ η κ α Ι τ η ς ζ ή
τ η σ ε ν ά γ ο ρ ά σ η τ ό χ ω ρ ά φ ι Έ κ ε Ι ν η δ μ ω ς φ ε ρ ν ε ά ν
τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς κ α Ι τ ο ι τ ς φ α ν έ ρ ω σ ε δ τ ι ε Ι ν α ι θ έ λ η μ α
τ ο ύ Α γ Ι ο υ Ό Ά ν τ ώ ν ι ο ς έ φ υ γ ε δ π ρ α κ τ ο ς κ α Ι λ υ π η
μ έ ν ο ς ' ­
Σ έ λ ί γ ε ς μ έ ρ ε ς Τ ι Ι δ ι ο κ τ ή τ ρ ι α β λ έ π ε ι σ τ ό ν
ύ π ν ο τ η ς τ ό ν V Α γ ι ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν ν ά τ η ς λ έ η σ έ α ύ
σ τ η ρ ό τ ό ν ο ' 1
Α ύ ρ ι ο ν ά π ά ς σ τ ή ν Δ η μ ρ χ ι ά ν ά τ ο ύ ' κ δ ν η ς
, ,
ο π τ α σ ι α
-14­
τ ό χ ω ρ ά φ ι Τ ρ ό μ ο ς α φ ό β ο ς έ π ι α σ ε τ ή ν Μ α ρ ί α
δ ι η γ ε ί τ α ι ό π Ά β β α κ ο ύ μ Ε τ σ ι τ ό ν Ά π ρ ί λ ι ο τ ο ύ
1912 τ ό χ ω ρ ά φ ι λ λ α ζ ε Ι δ ι ο κ τ ή τ η Ή τ ο π ο θ ε σ ί α έ
κ α λ ε ί τ ο ά π ό τ ο ύ ς ν τ ό π ι ο υ ς Ν η μ ο υ ρ ά κ ι κ α Ι ά π ε ί
χ ε μ Ι α π ε ρ Ι π ο υ ώ ρ α ά π ό τ ή ν χ ώ ρ α τ ή ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α δ η
λ α δ ή τ η ς Σ ύ μ η ς τ α ν κ ο ν τ ά σ έ κ ά τ ι π ε ρ ι β ό λ ι α ά λ
λ ά σ κ α φ τ ο κ α Ι ά γ ρ ι ο 150 π ε ρ Ι π ο υ χ ρ ό ν ι α
Τ ό τ ε έ κ α ν α μ ι ά κ α β ά κ α ν α π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ρ ι
ί σ α ν ά χ ω ρ ά η fva ν δ ρ α σ κ υ φ τ ό μ έ μ ι ά ε Ι κ ό ν α τ ο ύ
ά γ ί ο υ μ έ σ α μ ι ά ά λ λ η τ η ς Ά γ ί α ς Τ ρ ι ά δ ο ς τ η ς Π α ν α
γ ί α ς κ λ π τ α ν ή τ α π ε ι ν ή ά π α χ τ τ ο ύ ν α Ό δ ρ ί ο υ
π ο ύ θ ά κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε κ α τ ό π ι ν
Μ ε ρ ι κ έ ς γ υ ν α ί κ ε ς κ α τ ά τ τ ν τ ό τ ε ε ύ λ α β η σ υ
ν ή θ ε ι α τ ο ύ τ ό π ο υ κ α Ι γ ε ν ι κ ω ς ό λ ω ν τ ω ν ν η σ ι ώ ν μ α ς
κ ά θ ε Σ ά β β α τ ο έ σ π έ ρ α ς κ α Ι τ Ι ς π α ρ α μ ο ν έ ς τ ω ν έ ο ρ τ ω ν
π τ γ α ι ν α ν κ α Ι ν α β α ν τ ά κ α ν δ ή λ ι α σ τ ά έ ρ η μ ο κ κ λ ή σ ι α
τ ο ύ ν η σ ι ο ύ Κ ά π ο τ ε π η γ α Ι ν ο ν τ α ς ν ά ν ά Ψ ο υ ν τ ή ν κ α ν
δ ή λ α τ ο ύ Ά γ ί ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ ε ί δ α ν κ α Ι τ ό ό λ ό λ ε υ κ ο
π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ρ ι τ ο ύ Ά ν τ ω ν ί ο υ Δ έ ν π ά μ ε κ α ί σ τ ό ν
Α ι Φ α ν ο ύ ρ η ε ί π α ν Ά π ό τ ό τ ε β ο ύ ϊ ξ ε ό κ ό σ μ ο ς δ ι
η γ ε ί τ α ι χ α μ ο γ ε λ ώ ν τ α ς π α ι δ ι κ ά ό γ έ ρ ο Ά β β α κ ο ύ μ Ό
Α γ ι ο ς Φ α ν ο ύ ρ ι ο ς έ τ έ θ η ε Ι ς τ ό ν κ α τ ά λ ο γ ο ν τ ω ν έ ρ η
μ ο κ κ λ η σ ι ω ν κ α ί ρ χ ι σ ε ν ά δ έ χ ε τ α ι σ υ χ ν ο ύ ς έ π ι σ κ έ
π τ α ς Ω σ π ο υ η λ θ ε ή ώ ρ α τ η ς δ ο κ ι μ α σ Ι α ς
,
Γ
π ε ι ρ α σ μ ο ς
υ ό σ χ ε δ ό ν μ η ν ε ς κ ρ ά τ η σ ε τ ό π ρ ο σ κ ύ ν η μ α κ α Ι
τ ά ν α μ α τ η ς κ α ν δ ή λ α ς τ ο ύ Ά γ ί ο υ Φ α ν ο υ
i
ρ ί ο υ ά π ό τ ί ς ε ύ λ α β ε ί ς χ ω ρ ι α ν έ ς Ό π ε ι ρ α
.'!
• σ μ ό ς δ έ ν ά ν τ ε ξ ε π ε Ρ ι σ σ τ ε Ρ ο ... Ε ν α π ρ ω Ι
.1
,
_έ ν ω ό Ά ν τ ώ ν ι ο ς κ α θ ά ρ ι ζ ε ώ ς σ υ ν ή θ ω ς τ ή ν
γ ύ ρ ω ά π ό τ ό π ρ ο σ κ ύ ν η μ α π ε ρ ι ο χ ή β λ έ π ε ι κ ά π ο ι ο ν ρ ά
σ ο φ ό ρ ο ν ά ν έ ρ χ ε τ α ι γ ο ρ γ ά τ ή ν ό μ α λ ή ά ν η φ ό ρ α τ ο ύ
π ρ ο σ κ υ ν ή μ α τ ο ς Σ τ ή ν ά ρ χ ή δ έ ν δ ι έ κ ρ ι ν ε π ο ι ό ς η τ ο
ά λ λ ά σ έ λ ί γ α λ ε π τ ά ή δ υ ν α τ ή τ ο υ δ ρ α σ ι ς ε ί χ ε ά ν α
γ ν ω ρ ί σ ε ι τ ό ν ά ν ε ρ χ ό μ ε ν ο ν η τ ο ό ά ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ό ς έ π ί
τ ρ ο π ο ς ό γ ν ω σ τ ό ς σ ό λ ο τ ό ν η σ ί π α π α Κ ρ η τ ι κ ό ς Λ ε
π τ ή ά ν η σ υ χ ί α κ α ί μ ι ά ά ν α τ ρ ι χ Ι λ α δ ι ε π έ ρ α σ ε τ ό κ ο ρ
μ ί τ ύ ν ε α ρ ο ύ ά γ ι ο γ ρ ά φ ο υ Μ π ά τ ί ν ά θ έ λ η τ έ τ ο ι α
ώ ρ α έ ν α ς έ π ί σ η μ ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς σ ά ν α ύ τ ό ν μ έ σ α σ τ ά ξ ε
ρ ά χ ω ρ ά φ ι α Ά σ φ α λ ω ς θ ά ν έ β α ι ν ε γ ι ά τ ό ν vAYLo Φ α
ν ο ύ ρ ι ο
Π ρ ο τ ο ύ π ρ ο λ ά β η ν ά σ κ ε φ θ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ό
β ι α σ τ ι κ ό ς έ π ι σ κ έ π τ η ς τ ο υ ε ί χ ε π λ η σ ι ά σ ε ι π ι ά τ ή ν

-15­
κ α β ά κ α τ ο υ Χ ω ρ Ι ς κ ν ν ά τ ό ν χ α Ι Ρ ε τ ί σ έ σ κ υ Ψ ε
μ π Τ ϊ κ ε σ τ ό Π Ρ ο σ κ υ ν τ ά Ρ Ι κ α Ι Ρ χ ι σ ε ν ά ξ ε κ ρ ε μ α μ ι ά
μ ι ά τ Ι ς ε Ι κ ό ν ε ς Ά φ ο ύ τ Ι ς μ ά ζ ε ψ ε έ κ α ν ε δ υ ό β μ α
τ α π ι σ ό π λ α α κ α Ι β γ Τ ϊ κ ε κ α Ι π ά λ ι ά π ό τ ό Π Ρ ο σ κ υ ν
μ α κ α Ι σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ς π ρ ό ς τ ό ν ά μ Ι λ η τ ο Ι τ α ρ α γ μ έ
ν ο Ά ν τ ώ ν ι ο τ ο ύ λ έ ε ι
- π ω ς κ ά ν ε ι ς τ έ τ ο ι α π ρ ά γ μ α τ α χ ω ρ Ι ς ν ά ρ ω τ ή
σ η ς τ ό ν Δ ε σ π ό τ η κ α Ι μ έ ν α
- Μ ο ύ έ μ φ α ν Ι σ θ η κ ε ό Α γ ι ο ς Κ ά ν ε κ α λ ά μ έ
τ ό ν Α γ ι ο ά π ά ν τ η σ ε δ Ά ν τ ώ ν ι ο ς τ α ρ α γ μ έ ν ο ς
Χ ω ρ Ι ς λ λ η ά π ό κ ρ ι σ ι δ π α π α Κ ρ η τ ι κ ό ς μ έ τ ί ς
ε Ι κ ό ν ε ς σ τ ά χ έ ρ ι α ρ χ ι σ ε ν ά κ α τ ε β α Ι ν η π ρ ό ς τ ή ν
π ό λ ι μ ο υ ρ μ ο υ ρ Ι ζ ο ν τ α ς "- Ν ά μ ή ν ξ α ν ά λ θ η ς έ δ ω θ ά
τ ά π ω δ λ α σ τ ό Δ ε σ π ό τ ,
Π ι κ ρ Ι α δ ι γ ε ί τ α ι ό γ ε ρ ο Ά β β α κ ο ύ κ α Ι λ ύ
. nn μ έ γ έ μ ι σ ε α ύ τ ό τ ό π ρ α γ μ α Έ γ ώ δ μ ω ς π α ρ α κ α λ ο ύ
σ α τ ό ν θ ε ό ν κ α Ι τ ό ν Α γ ι ο ν Τ Ι θ ά κ ά ν ω ν Α γ ι ε Μ ο ύ
λ έ ε ι ν ά έ τ ο ι μ ά ζ ε σ α ι έ σ ύ μ ά ζ ε υ ε τ ά χ ρ ή μ α τ ά σ ο υ ν ά
π ά ρ η ς ά σ β έ σ τ π έ Τ Ρ ε ς
ν Ο λ ο τ ό κ α λ ο κ α Ι ρ ι π έ ρ α σ ε χ ω ρ Ι ς ό Ά ν τ ώ ν ι
ο ς ν ά ν έ β σ τ ό ά γ α π μ έ ν ο τ ο υ Π Ρ ο σ κ υ ν μ α Φ ο β ή θ
κ ε μ ή π ω ς τ ό ν π ι ά σ ο υ ν ο Ι ν θ Ρ ω π ο ι τ ο ύ Δ ε σ π ό τ η κ α Ι
δ έ ν μ π ο ρ έ σ η ν ά έ κ τ ε λ έ σ η τ Ι ς έ ν τ ο λ έ ς τ ο ύ Ά γ Ι ο υ
Ο Ι γ υ ν α ί κ ε ς δ μ ω ς σ υ ν έ χ ι ζ α ν ν ά π η γ α Ι ν ο υ ν
κ α Ι ν ά θ υ μ ι ά ζ ο υ ν δ ι ό τ ι ή κ α β ά κ α η τ α ν σ τ ή θ έ σ ι τ ς
Α υ τ ά τ ά μ ά θ α ι ν ε δ Ά ν τ ώ ν ι ο ς ά π ό τ Ι ς ί δ ι ε ς ά λ λ ά
τ Ι ς έ β λ ε π ε κ α Ι α ύ τ ό ς δ ι ό τ ι σ υ χ ν α ζ ε σ ά ν έ Ρ μ Ι τ η ς
σ τ ά γ υ ρ ω π α ρ ε κ κ λ ή σ ι α τ Τ ϊ ς π ε ρ ι ο Χ Τ ϊ ς ά φ ο ύ δ π ω ς ε ί
π α μ ε η τ α ν γ ε μ ά τ ο τ ό ν η σ ά κ ι τ ο υ ς ά π α ύ τ ά
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο τ ο ύ 1912 ά ρ χ Ι ζ ε ι μ έ τ ό λ ο σ τ ά ρ ι
ν ά β γ ά ζ π έ τ ρ ε ς γ ι ά τ ό ν Ν α ό ν κ α Ι ν ά μ α ζ ε υ η Τ ό κ ο κ
κ ι ν ό χ ω μ α π ο υ η τ α ν κ ά τ ω ά π α υ τ έ ς γ ι ά τ ό χ τ Ι σ ι μ ο
Ά γ ό ρ α σ ε κ α Ι 10 κ α ν τ ά ρ ι α ά σ β έ σ τ η κ α Ι τ ό ν ά ν έ β α ζ ε
λ Ι γ ο λ Ι γ ο κ ά θ ε π ρ ω Ι π ο ύ ά ν έ β α ι ν ε γ ι ά δ ο υ λ ε ι ά Α
ν ο ι ξ ε 2-3 λ ά κ κ ο υ ς κ α Ι τ ό ν λ υ ω σ ε ν Ε ν α μ ε γ ά λ ο θ ά ρ
ρ ο ς ε χ ε υ ι ε ύ σ ε ι τ ό ν ν ε α ρ ό κ τ ή τ ο ρ α κ α ί ο ύ τ ε έ
σ κ έ π τ ε τ ο π ι ά τ ο υ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς τ η ς Μ Τ Ρ ο π ό λ ε ω ς Ώ ά ρ
χ ι ε ρ α τ ι κ ό ς ο υ τ ε τ ό ν ξ ά ν α ε ν ό χ λ σ ε π ω ς δ μ ω ς ν ά τ ό
κ ά ν η α υ τ ό ό π α π α Κ ρ η τ ι κ ό ς Τ ρ ε ί ς μ η ν ε ς σ χ ε δ ό ν μ ε
τ ά τ ό ξ ή λ ω μ α τ ω ν ε Ι κ ό ν ω ν τ ο ύ Ά γ Ι ο υ Φ α ν ο υ ρ Ι ο υ τ ά
δ υ ό τ ο υ π ρ ω τ ο π α ί δ ι α π α λ ι κ ά ρ ι α ί σ α μ ε έ κ ε ί π ά ν ω π ο ύ
ζ ο υ σ α ν σ τ ή ν Ά μ ε ρ ι κ ή π έ θ α ν α ν α Ι φ ν ι δ ί ω ς χ ω ρ Ι ς ν ά
μ π ο ρ έ σ ο υ ν ν ά κ ά ν ο υ ν τ ί π ο τ α ο Ι γ ι α τ ρ ο Ι Μ α ύ ρ ο π έ ν
θ ο ς γ έ μ ι σ ε τ ό σ π ί τ ι τ ο ύ ά χ ι ε α Τ Ι ύ Π Ι ί α ά β ά
σ τ α κ τ κ α ί π ρ ω τ ό γ ν ω ρ η ν Ο λ ο ι τ ό ν λ υ π ή θ η κ α ν ά κ ό μ
κ α Ι ο Ι γ υ ν α ί κ ε ς π ο ύ π ρ ο σ κ υ ν ο ύ σ α ν τ ό ν V Α γ ι ο Φ α ν ο ύ
Ρ Ι Ο κ α Ι τ ο ι κ ά π ο ι α δ έ ν ν τ ε ξ ε κ α Ι τ ό ε π ε Δ ι ό τ ι
έ μ π ό δ ι σ ε τ ό ν Α γ ι ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν τ ά π α θ ε α υ τ ά ... "
:1'':
;
:1
-16­
i .
ji;
Ι
-,11
, ι
Δ Τ ά ε γ κ α ι ν ι α
ρ χ έ ς Μ α ρ τ Ι ο υ τ ο ύ 1913 δ τ ό π ο ς γ υ ρ ω ά π ό τ ό ν
ι Ι Α γ ι ο ν Φ α ν ό υ ρ ι ο ν ε ί χ ε γ ε μ Ι σ ε ι ύ λ ι Κ ά π έ
τ ρ ε ς χ ω μ α σ α ν Ι δ ι α ά σ β έ σ τ η Ο Α ν τ ώ ν ι ο ς δ έ ν
χ ό ρ τ α ι ν ε ν ά τ ά β λ έ π ι ι Δ έ ν ε λ ε ι π α ν π ι ά π α

- - ρ ά τ ά έ π ι δ έ ξ ι α χ έ ρ ι α π ο θ ά τ ά δ ο υ λ ε υ α ν
γ ι ά ν ά τ ά κ ά ν ο υ ν Ι Ό ί κ ο ν θ ε ο ύ
Σ τ Ι ς 9 Μ α ρ τ Ι ο υ , ά ν Τ Ι μ ε ρ α τ ω ν Α γ Ι ω ν τ ε σ σ α ρ ά
κ ο ν τ α σ τ ό μ α γ α ζ Ι τ ο ύ π α τ έ ρ α τ ο υ μ ε τ ά τ Τ Ι ν θ Α ε ι
τ ο υ ρ γ Ι α ε ύ ρ Ι σ κ ε ι τ ο υ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο υ ζ η τ ο ύ σ ε τ ρ ε ί ς
μ ά σ τ ο ρ ε ς κ α Ι ν α ς έ ρ γ Χ τ η ς γ ι ά τ ή ν λ ά σ π η •Η μ ε γ ά
λ η σ Τ Ι Υ μ Τ Ι ε ί χ ε φ θ ά σ ε ι Ε λ ε ι π ε δ μ ω ς κ ά τ ι ά κ ό μ η π ο υ
δ ν ε α ρ ό ς ά γ ι ο γ ρ ά φ ο ς τ ό θ ε ω ρ ο ύ σ ε π ο λ υ ά π α ρ Ι τ η τ
Ή ε ύ χ ή τ ο ύ π α τ έ ρ α τ ο υ ν ι ά τ ή ν ε ν α ρ ξ ι τ ο ύ ε ρ γ ο υ
ι Ι Ο τ α ν ε κ α ν ε τ ή ν σ χ ε Τ Ι Κ έ ρ ώ τ η σ ι σ τ ό ν π α τ έ ρ α τ ο υ
n ά π ά ν τ η σ ι π ο ύ ε λ α β ε τ α ν κ ά θ ε λ λ ο π α ρ ά έ ν θ α ρ
ρ υ ν τ ι κ ή
- Α σ ε μ α ς σ τ ά χ ά λ ι α μ α ς μ ή μ α ς β ά ζ η ς σ έ
μ π ε λ ά ,
- Β ρ έ π α τ έ ρ α μ ο ύ φ α ν ε ρ ώ θ η κ ε δ Α γ ι ο ς τ ο ύ ε
λ ε γ ε δ · Α ν τ ώ ν ι ο ς Μ ό ν ο τ Τ Ι ν ε ύ χ ή σ ο υ θ έ λ ω Ο ί μ ά
σ τ ο ρ ο ι ε ί ν α ι τ ο ι μ ο ι Σ κ έ φ θ η κ ε ρ α π ο λ λ ή κ α Ι τ ε
λ ι κ ω ς γ υ ρ ν ώ ν τ α ς π ρ ό ς τ ή ν γ υ ν α ί τ ο υ ε ί π ε
- Α ς τ ο ύ δ ώ κ ο υ μ ε τ ή ν ε ύ χ ή ν ά δ ο ύ μ ε τ Ι θ ά
κ ά ν η Π Τ Ι γ α ι ν ε π α ι δ Ι μ ο υ ν ά σ έ φ ω τ Ι σ η δ θ ε ό ς κ α Ι
ό ι Ι Α γ ι ο ς Μ έ τ ή ν ε ύ χ ή μ ο υ
Μ ε τ ά δ υ ό μ έ ρ ε ς σ τ ό λ α γ κ α δ ά κ ι τ ο ύ γ Ι υ
Φ α ν ο υ ρ Ι ο υ μ π ρ ο σ τ ά σ τ ο υ ς έ ρ γ ά τ ε ς κ α Ι τ ό ν Ά ν τ ώ ν ι
ο ν ά ν τ Τ Ι χ η σ ε ζ ω η ρ ά n φ ω ν τ Ί τ ο ύ Π α ρ ι α ν ο ύ ' ί ε ρ ο μ ο ν ά
χ ο υ Μ ε λ ε τ Ι ο υ Ε π Ι Σ έ τ ο Ι ν υ ν κ α Ι μ ε ί ς σ Τ Ι μ ε ρ ο ν
τ ό ν θ ε μ ε λ ι ο ύ ν τ α τ η ν γ η ν έ π Ι τ ή ν ά σ φ ά λ ε ι α ν α ύ τ η ς
τ ό ν Ν α ό ν τ ο ύ τ ο ν τ η ς δ ό ξ η ς Σ ο υ έ δ ρ ά ζ ο μ ε ν κ υ ρ ι ε κ α Ι
Σ έ Ι κ ε τ ε ύ ο μ ε ν κ α Ι π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε ν ..• Σ τ ε ρ έ ω σ ο ν κ α Ι
; .
r
..
-17­
τ ό ν ο ί κ ο ν τ ο ύ τ ο ν ε Ι ς α Ι ώ ν α α Ι ώ ν ο ς .•. "
Κ α τ ό π ι ν δ φ ο ύ έ χ δ ρ α ξ ε τ ό ν λ ί θ ο ν π ο υ τ ο ύ
π ρ ό σ φ ε ρ ε δ Ά ν τ ώ ν ι ο ς μ έ τ ό σ η μ ε ί ο ν τ ο ύ ζ ω σ π ο ι ο ύ
Σ τ α υ ρ ο ύ τ ό ν θ ε σ ε ε Ι ς τ δ θ ε μ έ λ ι α έ π ι λ έ γ ω ν Έ π ί
τ ή ν ά σ δ λ ε υ τ ο ν χ ρ ι σ τ έ π έ τ ρ α ν τ ω ν έ ν τ ο λ ώ ν Σ ο υ τ ή ν
Ε κ κ λ η σ ί α ν Σ ο υ σ τ ε ρ έ ω σ ο ν
Ό Μ δ σ τ ρ ο Κ ώ σ τ α ς dpx ι σ ε τ ό κ τ ί σ ι μ ο μ έ τ ο υ ς
β ο η θ ο υ ς τ ο υ δ λ ο κ έ φ ι Τ ή ν τ έ τ α ρ τ η ή μ έ ρ α τ ά τ ε ί χ ι α
τ ο ύ ν α Ο δ ρ ί ο υ ε ί χ α ν φ θ ά σ ε ι σ τ ό Ψ ς π ο υ θ ά έ π ρ ε π ε
ν ά τ ε θ δ θ ό λ ο ς Έ κ ε ί σ τ α μ ά τ η σ α ν Κ α τ έ β η κ α ν σ τ ά
σ π ί τ ι α τ ο υ ς κ α ί έ φ τ ι α ξ α ν τ δ κ α λ ο υ π ι α γ ι ά τ ή ν κ α
μ ά ρ α ' Ε ν τ ί μ ε τ α ξ ύ δ Α ν τ ώ ν ι ο ς έ φ ρ ό ν τ ι σ ε ν ά γ ο
ρ α σ η 100 μ ό δ ι α Σ α ν τ ο ρ ι ν ι ό χ ω μ α ά π α ρ α Ι τ η τ ο γ ι δ τ ό ν
θ ό λ ο τ ο ύ Ν α ο ύ Ή δ ε ύ τ ε ρ η έ π ι χ ε Ι ρ η σ ι ς ε ί χ ε ώ ς δ .
π ο τ έ λ ε σ μ α τ ό δ π ο τ ε λ ε Ι ω μ α τ ο ύ κ τ ί σ μ α τ ο ς Έ λ ε ι π ε τ ώ
ρ α τ ό τ έ μ π λ ο ν κ α Ι 1'1 δ ι α κ ό σ μ η σ ι ς γ ε ν ι ά ή έ σ ω τ ε
ρ ι κ ή Α υ τ ά δ μ ω ς δ έ ν θ ά ρ γ ή σ ο υ ν ν ά γ Ι ν ο υ ν μ ι ά κ α Ι
δ κ τ ή τ ω ρ η τ ά ν φ Ι λ ε ρ γ ο ς κ α Ι ζ τ ι λ ω τ ή ς Τ ό μ ε γ δ λ ο ε μ
π ό δ ι ο γ ι δ τ ή ν ά ξ ι ο π ο ί η σ ι δ λ η ς α υ τ ς τ ς π ρ ο σ π α
θ ε ί α ς η τ ο ή ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς τ ό ύ ά ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ο ύ κ α Ι σ υ
ν ε π ώ ς ή μ ή δ υ ν α τ ό τ η ς ν ά γ Ι ν η ά γ ι α σ μ ό ς δ ι ά τ ή ν κ α
ν ο ν ι κ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ Ι α ν τ ο ύ ν α Ο δ ρ Ι ο υ
. Μ έ τ ή ν λ π Ι δ α ε Ι ς τ ό ν ε ό ν κ α ι τ ό ν Α γ ι ο ν
δ Α ν τ ώ ν ι ο ς δ έ ν ά π έ κ α μ ε Μ έ τ ν σ υ ν ε χ έ ρ γ ά σ Ι α
τ ο υ π λ π ι ζ ε ν ά ο Ι κ ο ν ο μ Ι σ η σ υ ν τ ό μ ω ς τ δ ξ ο δ α π ο υ έ
λ ε ι π α ν ώ σ τ ε τ ό κ τ ί σ μ α ν ά λ δ β η τ ή ν τ ε λ ι κ ή τ ο υ μ ο ρ
φ ή Τ δ ύ π ό λ ο ι π α θ δ τ τ α κ τ ο π ο ι ο ύ σ ε ό Α γ ι ο ς Κ α Ι
τ ό ν έ ο ν θ α ύ μ α δ έ ν ρ γ η σ ε ν ά γ Ι ν η .
Μ ι ά μ έ ρ α έ π ι τ ρ έ φ ο ν τ α ς κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ς ά π ό τ ά
χ ω ρ ά φ ι α σ υ ν α ν Ί ή θ η κ ε μ έ τ ό ν π α π α Σ ω τ ή ρ η ­
Ε μ α θ ε ς τ ά ν έ α Α ν τ ώ ν ι ε Τ ό ν Α γ ι ο Φ α ν ο ύ
ρ ι ο ν θ ά σ ο ύ τ ό ν έ γ κ α ι ν ι δ σ ο υ ν τ ω ν Α γ Ι ω ν Π ά ν τ ω ν
Ν ά έ τ ο ι μ δ σ η ς >
- Π ο ι δ ή α Ι τ Ι α έ ρ ω τ α δ λ ο ς ά ν ω ν ί α δ Ά ν τ ώ
ν ι ο ς
- Ν δ ό ά ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ό ς κ α Ι ό Δ ή μ α ρ χ ο ς σ κ έ φ τ η
κ α ν ν δ έ γ κ α ι ν ι ά σ ο υ ν τ ό ν Α γ ι ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν κ α Ι έ π Ι
τ η ε ύ κ α ι ρ Ι ς ι ν ά π ο υ λ σ ο υ ν σ τ ή ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι τ ο ύ κ ό
σ μ υ κ α Ι τ ί ς ό μ ο λ ο γ Ι ε ς γ ι ά τ ό ν έ ο β α π ό ρ ι π ο υ γ ί
ν ε τ α ι σ τ ό Π ε Ι Ρ α ι α Ε τ σ ι θ ά γ ί ν ο υ ν δ υ ό κ α λ ά Μ ό ν ο
δ π ο ρ ο ύ σ α ν dv θ ά τ ό δ ε χ θ ό ν ο ι κ ο κ υ ρ η ς '.
- Κ α Ι δ σ α μ ο ύ δ ώ σ ο υ ν ο Ι γ υ ν α ί κ ε ς δ ι κ ά μ ο υ
θ ά τ ά δ ώ σ ω κ α Ι κ ε ί ν α η τ ο ή ά π ά ν τ η σ ι ς τ ο ύ ά φ ι λ ά ρ
γ υ ρ ο υ ά γ ι ο γ ρ δ φ ο υ
Π ρ ώ τ η Ί ο υ Υ Ι ο υ 1914. Μ ι ά κ ο σ μ ο θ ά λ α σ σ α έ
χ ε ι π ε ρ ι κ υ κ λ ώ σ ε ι τ ό ν Α γ ι ο Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν Χ ι λ ι ά δ ε ς π ι
σ τ ο ί έ τ ί μ η σ α ν τ ά ε γ κ α ί ν ι α ά γ ι α σ μ ό ν Τ Ρ ά κ ο ν τ α
ά ρ τ ο ι δ ι ε ν ε μ ή θ η σ α ν ε Ι ς τ ο ύ ς π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς μ ε τ ά τ ή ν
-18­
θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ Ι α ν Ί ά σ κ ε ύ η τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ τ ό ν π ο λ υ έ λ α ι
ο ν τ ά λ ά β α ρ α φ α ν ά ρ ι α κ λ π τ ά ε ί χ ε δ α ν ε ι σ θ η ό Ά ν
τ ώ ν ι ο ς ά π ό τ ή ν Λ ε μ ο ν Ι τ ι σ σ α δ ι ό τ ι δ έ ν ε ί χ ε ά π ο
κ τ ή σ ε ι δ ι κ ά τ ο υ Σ υ ν ε χ ώ ς κ ο υ β α λ ο ύ σ ε ν ε ρ ό γ ι ά τ ό ν
κ ό σ μ ο Σ τ ό τ έ λ ο ς π έ ρ α σ α ν δ λ ο ι κ α Ι τ ό ν σ υ ν ε χ ά ρ η
σ α ν π ρ ο σ ω π ι κ ώ ς Ο Ι γ υ ν α ί κ ε ς τ ο ύ έ β α ζ α ν σ υ ν ε χ ώ ς σ τ ά
χ έ ρ ι α κ α Ι σ τ Ι ς τ σ έ π ε ς ε ύ λ ο γ Ι ε ς Μ ά ζ ε Ψ ε 60 μ ε τ ζ ί
τ ι α τ ά ό π ο ί α μ α ζ Ι μ έ 5-6 Ι δ ι κ ά τ ο υ τ ά π ρ ό σ φ ε ρ ε ε ύ
λ ο γ Ι α σ τ ή ν έ ρ α ν ι κ ή έ π ι τ ρ ο π ή γ ι ά τ ό π λ ο ί ο Γ ι α ύ
τ ό ν έ φ θ α ν ε κ α Ι π ε ρ Ι σ σ ε υ ε ή Ψ υ χ ι κ ή Ι κ α ν ο π ο Ι η σ ι ς
π ο ύ δ ο κ Ι μ α σ ε έ κ ε Ι ν η τ ή ν ή μ έ ρ α Μ ε σ η μ έ ρ ι π ι ά ά ρ
χ ι σ ε ό κ ό σ μ ο ς ν ά σ κ ο ρ π α π ρ ό ς τ ή ν χ ώ ρ α έ ν ώ ό Ά ν
τ ώ ν ι ο ς π α ρ έ μ ε ι ν ε μ ό ν ο ς κ ο ν τ ά σ τ ό ν π ρ ο σ φ ι λ η ν Α γ ι ο
τ ο υ Δ υ ό μ η ν ε ς π ρ ο τ ο ύ κ ο ι μ η θ η θ ά δ ι η γ ε ί τ α ι " Έ γ ώ
έ μ ε ι ν α έ π ά ν ω μ ό ν ο ς Χ α ρ ά κ α Ι ά γ α λ λ Ι α σ ι ς ... "
Τ ό π ρ ο σ κ ύ ν η μ α έ ξ ω κ κ λ ή σ ι ι ι Ά γ ι ο ς Φ α ν ο ύ ρ ι ο ς Ι Ι έ ρ γ ο ν τ ω ν ν ε α
ν ι κ ω ν χ ρ ό ν ω ν τ ο υ π Ά β β α κ ο ύ μ Τ ό κ τ Ι ρ ι ο ν ε ί ς τ ό δ ε ξ ι ό π ρ ο σ
ε τ έ θ η ό ρ γ ό τ ε ρ ο ν
* * * * * * * * * * * * * * * * * t* * * *d*-* * * d* *
+** +d*+** +* *+*+*+* *+** +* *+
* *** .*** *** *** *** *** *
$(i) $ * θ θ * φ θ θ φ *. θ * φ θ θ φ * φ θ φ * φ (j)'$
** ** + ** ** + ** ** + ** ** + ** ** + ** ** + ** **
* 11 +++ * * +++ * * +++ * * +++ * * +++ * * +++ * *
Ι ** ** ** ** ** ** + ** ** ** ** ** ** ** **
j
+
+ ο
+
+ 0+
+
+
+
+
+
+
j
-19­
\.
:.
Ε « Κ α ί έ μ ε λ έ τ ω ν έ ν τ α ί ς έ ν τ ο
λ α ί ς σ ο υ α ς ή γ ά π η σ α σ φ ό δ ρ α
π ω ς γ ί ν ε τ α ι φ α ν ε ρ ό ν ά π ό τ Ι ς π ρ ο φ Ο Ρ ι κ έ ς
δ ι η γ ή σ ε ι ς τ ο ύ π Ά β β α κ ο ύ μ μ ε τ ά τ ά έ γ κ α ί
ν ι α τ ο ύ ν α Ώ δ ρ Ι ο υ ό λ η τ ή ν μ έ α τ ο υ τ ή ν
δ ι ή ρ χ ε τ ο σ τ ό ν ν Α γ ι ο Φ α ν ο ύ ρ ι ο Ή ή σ υ χ ί α
κ α Ι ή η μ ς η τ ο τ ό φ υ σ ι κ ό ν π ε ρ ι β ά λ λ ο ν π ο ύ
ά ν έ π α υ ε τ ή ν ά π λ η κ α ί ά θ ώ α Ψ υ χ ή τ ο υ Τ ά γ ρ ά μ μ α τ ά
τ ο υ ό π ω ς ε ί π α μ ε σ τ ή ν ά ρ χ ή η σ α ν ό λ Ι γ α γ ι α ύ τ ό κ α Ι
τ ό ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν χ ρ ό ν ο ν τ ό ν ά φ ι έ ρ ω ν ε σ τ ή ν π ρ ο σ
ε υ χ ή σ τ Ι ς ά κ ο λ ο υ θ Ι ε ς τ ο υ Μ ε λ έ τ η Ά γ Ι α ς Γ ρ α φ η ς
κ α ί Π α τ έ ρ ω ν δ έ ν ε ί χ ε γ ν ω ρ Ι σ ε ι μ έ χ ρ Ι τ ή ν ώ ρ α π ο ύ
ύ π η ρ έ τ η σ ε γ ι α ύ τ ό ό π ε ι ρ α σ μ ό ς Ό ν τ ω ς τ ο ί ς α γ α
π ω σ ι τ ό ν θ ε ό ν π ά ν τ α σ υ ν ε ρ γ ε ί ε Ι ς ά γ α θ ό ν .
ν Ε ν α 1icruxo ά π ό γ ε υ μ α έ π ι σ κ έ φ θ η κ α ν τ ό ή σ υ
χ α σ τ ή ρ ι ό τ ο υ δ υ ό μ α θ η τ α ί τ ο ύ σ χ ο λ α ρ χ ε ί ο υ ο ί ό π σ ί
ο ι χ ω ρ ί ς π ο λ λ έ ς π ε ρ ι σ τ ρ ο φ έ ς ά ρ χ ι σ α ν ν ά λ έ ν ε σ τ ό ν
Ά ν τ ώ ν ι ο λ ό γ ο υ ς ά σ ε β ε ί α ς κ α ί ά θ ε α ς Π ο ι ό ς ξ έ ρ ε ι
π ι ό ρ υ π α ρ ό ν τ υ π ε ί χ α ν δ ι α β ά σ ε ι ώ σ τ ε ν ά φ θ ά σ ο υ ν
σ έ τ έ τ ο ι α κ α τ ά π τ ω σ ι μ έ σ α σ τ ή ν ν ε ι ό τ η τ ο υ ς ο π ε ι
ρ α σ μ ό ς τ ο ύ ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε τ ώ ρ α γ ι ά ν ά τ α ρ ά ξ η τ ή ν
1icruxn κ α Ι γ α λ ή ν ι α Ψ υ χ ή τ ο ύ Ά ν τ ω ν ί ο υ μ ι ά κ α ί δ έ ν
μ π ό ρ ε σ ε ό ί δ ι ο ς δ ι ά τ η ς φ α ν τ α σ ί α ς ν ά μ ο λ ύ ν η τ ή ν
κ α ρ δ ί α ν κ α ί τ ό ν ν ο ύ ν τ ο ύ ά γ α θ ο ύ κ α Ι ν ε α ρ ο ύ κ τ ή
τ ο ρ ο ς Ή ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ ύ π η ρ ξ ε ά μ ε σ ο ς
- Π α λ ι ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ύ ς λ έ ε ι ε ί σ θ ε κ α ί τ ο ύ Σ χ ο
λ α ρ χ ε ί ο υ Τ Ι λ έ τ ε Ε ί σ θ ε ά θ ε ο ι Δ έ ν φ ο β α σ θ ε γ ι ά
τ Ι ς λ έ ξ ε ι ς α ύ τ έ ς Δ έ ν ν τ ρ έ π ε σ θ ε
- τ σ ι μ α ς λ έ ε ι ό λ ο γ ι σ μ ό ς τ ο ύ ά π ή ν τ η σ α ν
έ κ ε ί ν ο ι
- Ό λ ο γ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι π λ α ν ε μ έ ν ο ς Γ ρ ο υ σ ο ύ ζ η
Ι
δ ε ς π α λ ι ό ν θ ρ ω π ο ι Μ Π Ρ ό ς ξ ω δ π έ δ
τ ι ν ά κ ά ν ω λ ο ι π ό ν θ ά β ρ ω κ α Ι α λ λ ο υ ς τ έ
Ι
! ;
Ι
-20­
τ ο ι ο υ ς σ κ έ φ θ η κ ε δ ά γ α θ ό ς έ ρ η μ Ι τ η ς κ α Ι ά μ έ σ ω ς ά
π ο φ α σ Ι ζ ε ι ν ά ζ η τ σ η τ ν β ο θ ε ι α τ ο ύ π α π α Μ ε λ ε τ ί
ο υ τ ο ύ ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ δ δ π ο ί ο ς η τ ο 1Ca Ι ύ π ο Ψ φ ι ο ς
δ ε σ π ό τ η ς α τ ά τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ π Α β β α ο ύ μ
Έ κ ε ί ν ο ς τ ό ν έ σ τ ε ι λ ε ά μ έ σ ω ς σ έ ά τ ι π λ ο υ
σ Ι ο υ ς χ ω ρ ι α ν ο ύ ς τ ο υ ς ν ά π ρ ο μ η θ ε υ τ η δ ύ ο Π α λ α ι έ ς
Δ ι α θ ε ς 1Ca Ι α ρ χ ι σ α ν ά μ έ σ ω ς τ ά μ α θ μ α τ α Ε ρ μ η ν ε Ι α
Ι ά π μ ν η μ ό ν ε υ σ ι δ λ Ο λ ρ ω ν κ ε φ α λ α Ι ω ν έ ν ω π α ρ α λ λ
λ ω ς τ ό ν έ δ Ι δ α σ ε 1CaL σ τ ο ι χ ε ί α Γ ρ α μ μ α Τ Ι η ς
ν Ο λ ο ς έ π ι θ υ μ Ι α 1CaL δ Ι Ψ α γ ι ά τ ν γ ν ω σ ι τ ώ ν
θ ε Ι ω ν ε ύ ρ ε τ ώ ρ α τ ή ν ε ύ α ι ρ Ι α ν ά ξ ε δ ι Ψ ά σ η σ τ ό ν
λ ό γ ο ν τ ο ύ θ ε ο ύ Π ρ ω Ι 1CaL β ρ ά δ υ ά π ό τ ό τ ε θ ά τ ό ν ε υ
ρ ι σ ε ς μ έ τ ά ά γ ι α β ι β λ ί α σ τ χ έ ρ ι α ώ σ τ ε ν ά έ φ α ρ
μ ο σ θ η α Ι σ α ύ τ ό ν τ ό Ψ α λ μ Ι ό ν Μ α ά ρ ι ο ς ά ν ή ρ δ ς
ο ύ έ π ο ρ ε ύ θ η έ ν β ο υ λ Ό ά σ ε β ώ ν ... ά λ λ έ ν τ φ ν ό μ
Κ υ ρ Ι ο υ τ ό θ έ λ η μ α α ύ τ ο ύ κ α Ι έ ν τ φ ν ό μ α ύ τ ο ύ μ ε
λ ε τ ή σ ε ι ή μ έ ρ α ς 1CaL ν υ κ τ ό ς ..
Μ έ ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η 1CaL ά π λ ό Τ Τ Ί τ α θ ά δ Ι Τ Ί γ ε ί τ α ι
λ Ι γ ε ς μ έ ρ ε ς π ρ ί ν ο ι μ η θ η δ τ ι δ π Μ ε λ έ τ ι ο ς σ τ ά θ η
ε ό π ρ ώ τ ο ς τ ο υ δ ά σ κ α λ ο ς σ τ ά θ ε ί α γ ρ ά μ μ α τ α Ε
ε ί ν ο ς μ ο ύ τ ά έ μ α θ ε έ λ έ γ ε χ α ρ α Τ Τ Ί ρ ι σ Τ Ι ά Ά π ό
τ ό τ ε δ λ Τ Ί ή θ ε Ι α Χ ά ρ ι ς Ι Τ ά ξ έ ρ ω δ λ α ά π έ ξ ω Κ α ί τ ή ν
κ α ι ν ή ά σ τ α π ι ά Έ τ σ ι μ υ ν τ ο ι μ ο ς ρ υ α ς α ί
ρ υ τ τ α σ τ ό ν ό σ μ ο π ρ Ι ν ν ά έ λ θ ω έ δ ω ά ό μ α
ν Ο τ α ν δ έ τ ό 1975 δ υ ό ν ε α ρ ο Ι φ Ο Ι Τ Τ Ί τ α Ι τ ό ν
π ρ ο έ τ ρ ε Ψ α ν ν ά β γ η σ τ ό ν ό σ μ ο ν ά Τ Ί ρ ύ ξ Τ Ί ώ σ τ ε ν ά ώ
φ ε λ η θ ο ύ ν 1CaL α λ λ ο ι φ ο ύ έ χ ε ι τ έ τ ο ι ο χ ά ρ ι σ μ α κ α Ι
τ ά λ α ν τ ο τ ο ύ ς ά π ν Τ Τ Ί σ ε μ έ ά π λ ό τ η τ α 1CaL σ β α ρ ό τ η
τ α Τ ά Τ Ί ρ ύ γ μ α τ α τ ά f1Cava σ τ ή ν ν ε ό τ η τ ά μ ο υ Κ α Ι
σ υ ν έ χ ι σ ε δ τ ι τ ώ ρ α π ρ έ π ε ι ν ά π ρ ο σ ε ύ χ ε τ α ι γ ι ά δ
λ ο υ ς α Ι τ ο ύ ά Ρ ο ύ ν ο Ι 30 1CaL 40 π ο λ λ ά κ ι ς π ο ύ τ ό ν
έ π ι σ έ π τ ο ν τ α ι α θ η μ ε ρ ι ν ω ς Ι δ Ι ω ς τ ό κ α λ ο κ α Ι ρ Ι π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά τ ό ν σ υ μ β ο υ λ ε υ θ ο ύ ν '
Τ ή ν δ ό ξ α τ ο ύ ό σ μ ο υ τ ή ν ά π έ φ ε υ γ ε σ υ σ τ η
μ α τ ι κ ώ ς Γ α ύ τ ό ά λ λ ω ς τ ε δ έ ν β γ η ε ά π ό τ ό Ο ρ ο ς
ο ύ τ ε μ Ι α φ ο ρ ά φ ο β ο ύ μ ε ν ο ς τ ή ν β λ ά β η τ ω ν έ π α Ι ν ω ν
κ α θ ώ ς ό ί δ ι ο ς τ ό έ ξ ω μ ο λ ο γ ή θ η σ τ ό ν ά γ α π η τ ό τ ο υ π
Έ φ ρ α ί μ τ ό ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ν τ η ς Λ α ύ ρ α ς
,
1
)
"
'.
f
i
-21­
;'
,1
Σ Τ Η έ κ τ ο υ κ ό σ μ ο υ ά ν α χ ώ ρ η σ ι ς
Ji
π ό τ ό 1914 μ έ χ ρ ι τ ό 1919 Π σ υ ν ε χ ς τ ο ύ
Α ν τ ω ν Ι ο υ φ ρ ο ν τ Ι ς η τ ο ό Α γ ι ο ς Φ α ν ο ύ ρ ι
ο ς Κ ά θ ε μ έ ρ α π α π ά ς λ έ ε ι ί ά π υ σ τ Ι ς β ι ο
" γ ρ α φ Ι Ί έ ς τ ο υ ά ν α μ ν ή σ ε ι ς έ ν ν ο ώ ν τ α ς δ τ ι Ί α
,,'''- - θ η μ ε ρ ι ν ω ς θ ά ε Ι χ ε θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ Ι α 1i σ π ε ρ ι
ν ό ν Π ό σ η ά λ η θ ω ς φ λ ό γ α ά γ ά π η ς π ρ ό ς τ ό ν θ ε ό ν θ ά
π ρ έ π η ν ά έ κ ρ ύ π τ ε τ ο ε Ι ς τ ά ε α ν Ι Ί ά σ τ ή θ η τ ο ύ ν έ α
ρ ο ύ ν η σ ι ώ τ η •Η λ α τ ρ ε Ι α τ ο ύ θ ε ο ύ τ ό ν τ ρ ε φ ε π σ υ ν
Ό μ ι λ Ι α τ ο υ μ έ τ ό ν θ ε ό ν η τ ο γ ι α ύ τ ό ν ί ά τ ι τ ό ά ν α γ
Ί α ί ν κ α Ι φ υ σ Ι Ί ό ν δ π ω ς Π τ ρ ο φ ή Ί α Ι τ ό ν ε ρ ό γ ι ά τ ό
σ ω μ α
Σ ύ ν τ ο μ α δ μ ω ς η λ θ ε Ί α Ι ή μ ε γ ά λ η σ τ ι γ μ ή γ ι ά
τ ή ν ά ν α χ ώ ρ η σ ι Ο ά ε τ ό ς δ έ ν μ π α ρ ο ύ σ ε π λ έ ο ν ν ά ά
ν α π α υ θ η σ τ ή ν Ι δ ι ω Τ Ι Ί ή τ ο υ δ σ Ί η σ ι κ α Ι ε ύ σ έ β ε ι α έ
π ε θ ύ μ ε ι ν ά δ Ί ι μ α σ θ ά θ λ ω ν ν ο μ Ι μ ω ς δ π ω ς μ α ς π α
ρ έ δ ω Ί α ν ο ί α γ ι ο L Π α τ έ ρ ε ς έ ν ύ π α ί η Ί α Ι μ α κ ρ ά ν τ ο ύ
κ ό σ μ ο υ σ τ ή ν ή σ υ χ Ι α τ ς έ ρ ή μ ο υ τ τ Ί ν μ η τ έ ρ α ί α Ι τ ρ ο
φ ό ν δ λ ω ν τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν Ψ υ χ ω ν ..
Τ τ Ί ν π ρ ώ τ η ν τ ο υ γ ν ω ρ ι μ Ι α μ έ τ ό ν μ ο ν α χ ι σ μ ό ν
τ ή ν δ φ ε Ι λ ε ι σ έ μ Ι α μ ο ν α χ ή τ η ς Σ ύ μ η ς ό π ο Ι α έ π έ
δ ρ α σ ε σ η μ α ν τ Ι ί ω ς σ τ ή ν ζ ω ή τ ο υ Δ ι η γ ε ί τ ο ό Ι δ ι ο ς
δ τ ι Ί α τ ά τ τ Ί ν ά ν α ί μ ι δ τ Ί ν τ ω ν λ ε Ψ ά ν ω ν τ η ς π α ρ ε τ
ρ η σ ε έ ξ α Ι σ ι α ε υ ω δ Ι α σ τ ά δ σ τ α τ η ς
Α υ τ ή ε Ι ν α ι ή Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α μ α ς γ ε ύ σ ι ς ο υ ρ α
ν ο ύ π ο ύ ά π ό ί τ α τ α ι μ έ ά σ ί η σ ι ί α Ι ά γ ι α σ ό ν ί α Ι μ ε
τ α δ ί δ ε τ α ι μ έ τ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α κ υ ρ Ι ω ς δ π ω ς τ ό δ ν α μ α
δ υ ό ί ε ρ ι ω ν Ή δ ν τ ω ς ί ε ρ ά ν ε ό τ η ς τ ο ύ Ά ν τ ω ν Ι ο υ ή
ό π ο Ι α έ ί ύ λ ι σ ε ά ν ά μ ε σ α σ τ Ι θ Λ ε ι τ ο υ ρ γ Ι ε ς τ ή ν ά
γ ι ο γ ρ α φ Ι α τ Ι ς έ ί δ ρ μ έ ς σ τ ά έ ρ η μ Ο Ί Ί λ σ ι α ά ν ά μ ε σ α
δ η λ α δ τ Ί σ τ ή ν χ ά ρ ι τ ω ν Μ υ σ τ η ρ Ι ω ν σ τ ή ν ε υ ω δ Ι α τ ο ύ
θ υ μ ι α τ ο ύ τ ώ ν λ ο υ λ ο υ δ ι ω ν τ ο ύ ά γ ρ ϋ ί α Ι τ ς θ α λ ά σ
σ η ς π ρ ο ε δ τ Ί λ ω ν ε τ τ Ί ν μ έ λ λ ο υ σ α χ α ρ ι σ μ α τ ι ί τ Ί ζ ω τ Ί τ ο υ
Α υ τ τ Ί ν τ τ Ί ν γ ε ύ σ ι ν τ ο ύ ί ε ρ ο ύ θ α υ ξ τ Ί σ η ά ρ
γ ό τ ε ρ α σ τ τ Ί μ ν α Χ Ι Ί ή τ υ ζ ω ή Ί α Ι θ ά τ ή ν μ ε τ α δ Ι
δ η α υ θ ό ρ μ η τ α κ α Ι ά π λ ό χ ε ρ α σ τ ο ύ ς π ο λ υ α ρ Ι θ μ ο υ ς έ
π ι σ κ έ π τ α ς Ί α Ι θ α υ μ α σ τ ά ς τ ο υ γ ε ύ σ ι ά π λ ό τ η τ ο ς μ υ σ
τ α γ ω γ Ι α ς Ί α Ι π ρ ο σ ε υ χ Τ ί ς γ ε ύ σ ι ά σ Ί σ ε ω ς Ί α Ι ζ ή λ ο υ
δ ι ά τ ά θ ε ί α τ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν δ η λ α δ ή σ τ ό ό π ο ί ο ά ν ε
π α ύ ε τ ο Ί α Ι Ί λ υ μ β ύ σ ε ν ο ε ρ ω ς ό μ υ σ Τ Ι Ί ό ς δ ε λ φ Ι ν
τ ς Μ Λ α ύ ρ α ς
". Τ ό Ί α λ α Ι ρ ι τ ο ύ 1919 ά ν α χ ω ρ ε ί δ ι ά τ ά · 1­

,1'
----,
i
-22­
ε ρ ο σ ό λ υ μ α γ ι ά ν ά μ ο ν ά σ η σ τ ή ν ξ α κ ο υ σ τ ή Μ ο ν ή τ ο ύ
Α γ ί ο υ Σ ά β β α Ή δ ί Ψ α τ ο υ γ ι ά τ ό ν θ ε ό ν τ ό ν τ ρ α β ο ύ
,
σ ε π ρ ό ς τ ά μ ε γ ά λ α κ ε φ α λ ά ρ Ι α τ η ς ά σ κ η τ ι κ η ς π ο λ ι
τ ε ί α ς έ κ ε ί δ π ο υ έ π ί γ ε ι ο ι ά γ γ ε λ ο ι ύ μ ν η σ α ν τ ό ν θ ε ό ν
έ ν ύ π α κ ο ή κ α ί θ λ ί Ψ ε ι κ α ί ά σ κ ή σ ε ι π ο λ λ ή
Ή π ρ ώ τ η τ ο υ σ τ ά σ ι ς η τ ο ή Ρ ό δ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ
ν ο υ ν ά τ α κ τ ο π ο ι ή σ η τ ά χ α ρ τ ι ά τ ο υ Μ ι ά ά ν ω μ α λ ί α
τ ο ύ κ α ι ρ ο ύ γ ί ν ε τ α ι α ί τ ί α ν ά π α ρ α μ ε ί ν η κ ο ν τ ά σ τ ό ν
τ ό τ ε Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η · Α π ό σ τ ο λ ο έ π ί ε ν α χ ρ ό ν ο Έ σ κ α β α
σ τ ό ν κ η π ο β ο η θ ο ύ σ α σ τ ά ά ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ά τ ό ν Δ ε σ π ό τ η
δ ι η γ ε ί τ α ι σ τ ή ν π ρ ο φ ο ρ ι κ ή α ύ τ ο β ι ο γ ρ α φ ί α τ ο υ Τ έ λ ο ς
ή λ θ ε κ α Ι ή ώ ρ α τ η ς ά ν α χ ω ρ ή σ ε ω ς ά λ λ ά π ο ύ χ ρ ή μ α τ α
Ό ά ν ά ρ γ υ ρ ο ς ά σ κ η τ ή ς π ρ ο τ ο ύ φ ύ γ η ά π ό τ ό ν η σ ί τ ο υ
τ ά ε ί χ ε δ ώ σ ε ι σ λ α ε ύ λ ο γ ί α γ ι ά τ ό δ μ ο λ ο γ ι α κ ό δ ά
ν ε ι ο Μ α κ ά ρ ι ε ς Ψ υ χ έ ς π ο ύ φ α ν ε ρ ά δ ε ί χ ν ο υ ν δ τ ι σ
ι
π ο ι ο ς ά γ α π ά ε ί λ ι κ ρ ι ν ά τ ό ν θ ε ό ν μ ό ν ο ν α ύ τ ό ς μ π ο
ρ ε ί ν ά γ α π ή σ η π α ρ ό μ ο ι α κ α ί τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο KgL τ ή ν
π α τ ρ ί δ α τ ο υ κ α ί ό τ ι ε ύ γ ε ν έ ς κ α Ι ώ ρ α ί ο Ή θ ε ί α
ό μ ω ς π ρ ό ν ο ι α ά γ ρ υ π ν ο ύ σ ε ...
Μ ε ρ ι κ ο ί π ι σ τ ο ί ε ί χ α ν π λ η ρ ο φ ο ρ η θ η ό τ ι δ
ν ε α ρ ό ς κ η π ο υ ρ ό ς τ ο ύ έ π ι σ κ ό π ο υ γ ν ω ρ ί ζ ε ι ν ά ζ ω γ ρ α
φ ί ζ η ε ί κ ό ν ε ς Ε τ σ ι τ ό ν π α ρ α κ α λ ο ύ ν ν ά ν α λ ά β η τ ή ν
ά γ ι ο γ ρ ά φ η σ ι τ ο ύ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ κ α Ι τ η ς Ά γ ί α ς Ά
ν α σ τ α σ Ι α ς ώ ς κ α Ι μ ε ρ ι κ έ ς ά λ λ ε ς μ ι κ ρ ο τ έ ρ ο υ μ ε γ έ
θ ο υ ς Ή ά μ ο ι β ή τ ο υ θ ά ή τ ο 4Ο μ ε τ ζ Ι τ ι α Ό σ α έ δ ω
κ α έ λ ε η μ ο σ ύ ν η δ ι π λ ά α ί τ ρ ί δ ι π λ α , έ π ε ξ η γ ε ί μ έ κ α
μ ά ρ ι δ γ ε ρ ο Ά β β α κ ο ύ μ Ε τ σ ι ό τ α ν μ π η κ ε σ τ ό κ α ρ ά
β ι γ ι ά τ Ι ε ρ ο σ ό λ υ μ α ε ί χ ε π λ έ ο ν τ ω ν χ ι λ ί ω ν δ ρ α
χ μ ω ν μ α ζ ί τ ο υ
Ό τ α ν τ ό π λ ο ί ο ά ρ α ξ ε σ τ ή ν Ί ό π π η δ κ α π ε τ ά
ν ι ο ς ζ ή τ η σ ε ν ά δ η τ ά χ α ρ τ ι ά τ ο ύ Ά ν τ ω ν Ι ο υ Δ υ σ τ υ
χ ω ς η σ α ν ά κ α τ ά λ λ η λ α Δ έ ν μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά κ α τ έ β η δ ι ό
τ ι δ έ ν ε ί χ ε π ά ρ ε ι τ ή ν ά π α ρ α ί τ η τ η β ί ζ α ά π ό τ ό Ά γ
γ λ ι κ ό π ρ ο ξ ε ν ε ί ο τ η ς Ρ ό δ ο υ μ ι ά π ο ύ τ ή ν έ π ο χ ή έ κ ε Ι
ν η δ λ η σ χ ε δ ό ν ή Μ Ά ν α τ ο λ ή ή τ ο Β ρ ε τ τ α ν ι κ ή ά π ο ι
κ Ι Ε τ σ ι ά ν α γ κ ά ζ ε τ α ι ν ά π ρ ο χ ω ρ ή σ η π ρ ό ς τ ή ν Ά λ ε
ξ ά ν δ ρ ε ι α Ά ν ή μ ε ρ α τ ο ύ Π ά σ χ α κ α τ έ β η κ ε σ τ ό λ ι μ ά ν ι
τ η ς Έ π ε ι δ ή τ ό ν ε ί δ α ν δ τ ι δ έ ν έ χ ε ι τ ρ ο φ έ ς α ζ Ι
τ ο υ τ ό ε ί π α ν σ τ ό ν π α τ ρ ι ά ρ χ η Φ ώ τ ι ο κ α ί έ κ ε ί ν ο ς τ ο ύ
έ σ τ ε ι λ ε 15 α ύ γ ά κ α ί τ ρ ί α Ψ ω μ ι ά μ έ ά ν α γ ν ώ σ τ η τ ο υ
Τ ό ί δ ι ο β ρ ά δ υ ά ν α χ ώ ρ η σ ε δ ι ά τ ό Τ ρ ι έ σ τ ι μ έ
α ύ σ τ ρ ι α κ ό π λ ο ί ο Ο τ α ν π λ η σ Ι α σ α ν τ ή ν Κ ρ ή τ η ά κ ο υ σ ε
τ ο ύ ς ν α ύ τ ε ς ν ά λ έ γ ο υ ν Κ ά ν τ ι α Κ ά ν τ ι α Ρ ω τ ώ ν τ α ς τ ό ν
κ α π ε τ ά ν ι ο δ δ π ο ί ο ς έ γ ν ώ ρ ι ζ ε έ λ λ η ν ι κ ά έ μ α θ ε ό τ ι
ε ί ν α ι ή Κ ρ ή τ η κ α Ι τ ο ύ ς π α ρ α κ ά λ ε σ ε ν ά τ ό ν ξ ε μ π α ρ
κ ά ρ ο υ ν έ κ ε ί Τ ό π λ ο ί ο σ τ α μ ά τ η σ ε σ τ ό Ή ρ ά κ λ ε ι ο κ α Ι
έ τ σ ι δ Ά ν τ ώ ν ι ο ς τ ή ν ί δ ι α μ έ ρ α έ π ε σ κ έ φ θ η τ ό ν Μ η
τ ρ ο π ο λ Ι τ η Τ ί τ ο Ά μ έ σ ω ς έ γ ι ν ε ά γ α π η τ ό ς ά π ό τ ό ν έ

..,

-23­
π ί σ κ ο π ο ν ό ό π ο ϊ ο ς μ ά λ ι σ τ α ή θ έ λ η σ ε ν ά τ ό ν σ τ ε ί λ η
σ τ ό Μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ η ς Α γ κ α ρ ά θ ο υ δ π ο υ κ α Ι έ κ ε ϊ ν ο ς ε ί
χ ε γ ί ν ε ι μ ο ν α χ ό ς Ί ά π α ι δ ι ά ό μ ω ς τ η ς γ ε ι τ ο ν ι ά ς έ
ξ ή γ η σ α ν σ τ ό ν Α ν τ ώ ν ι ο ν ό τ ι έ κ ε ί μ ό ν ο ν Σ α β β α τ ο κ ύ
ρ ι α κ ο θ ά φ ο ρ α τ ά ρ ά σ α τ ο υ δ ι ό τ ι τ ί ς λ ο ι π έ ς ή μ έ
ρ ε ς ο ί μ ο ν α χ ο ί δ ο υ λ ε ύ ο υ ν μ έ β ρ ά κ ε ς κ α Ι σ κ ο ύ φ ο υ ς
σ τ ά χ ω ρ ά φ ι α Ό ύ π ο ψ ή φ ι ο ς μ ο ν α χ ό ς δ έ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί
τ α ι δ τ ι τ ο η τ α ι ρ ι ά ζ ε μ Ι α τ έ τ ο ι α ζ ω ή κ α ί δ έ ν &­
π ο φ α σ Ι ζ ε ι Ε π ά ν ω σ τ ό ν γ ω ν α τ ω ν λ ο γ ι σ μ ω ν τ ο μ τ ό ν
π λ η σ ι ζ ε ι ν α ς γ ε ρ ο Κ ρ η τ ι κ ό ς κ α Ι τ ο η λ έ ε ι
- Γ ι α τ Ι δ έ ν π ά ς σ τ ό υ Α γ ι ο ν Ο ρ ο ς
- Κ α ί π ω ς ν ά π ά ω σ τ ό U Α γ ι ο ν • Ο ρ ο ς ρ ω τ ά ό λ ο ς
γ ω ν ί α ό Α ν τ ώ ν ι ο ς υ Ο τ α ν τ ο η έ ξ ή γ η σ ε έ κ ε ί ν ο ς έ
σ κ ί ρ τ η σ ε π ό χ α ρ ά τ ό ν ά γ κ α λ ι ά ζ ε ι κ α Ι τ ο η δ ί δ ε ι
r,
κ α ί 50 δ ρ α χ μ έ ς ε ύ λ ο γ Ι α
Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ τ ι σ τ ή ν Κ ρ ή τ η ά ρ χ ι σ ε κ α Ι τ ά
π ρ ω τ α ύ π α ί θ ρ ι α κ η ρ ύ γ μ α τ ά τ ο υ δ ι ό τ ι ε ί χ ε π ο λ ύ ζ η
λ ο δ ι ά τ ή ν β ο ή θ ε ι α τ ω ν ά δ ε λ φ ω ν τ ο υ Σ τ ό ν κ σ μ ο
μ ι λ ο η σ ε π ο λ ύ ά π λ α μ έ π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α κ α Ι ά γ ι ο γ ρ α φ ι
κ ά κ ε ί μ ε ν α π ο ύ έ ρ μ ή ν ε υ ε μ έ έ ν τ υ π ω σ ι α κ ά ά φ ω μ ο ι ώ
σ ι μ ο τ ρ ό π ο Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν λ ε γ ε σ ά ν π α ρ ά δ ε ι
γ μ α π ρ ό ς ά π ο φ υ γ ή ν ώ ρ ι σ μ έ ν α γ ε γ ο ν ό τ α π ό τ ά τ α ξ ί
δ ι α τ ο υ Σ τ ό π ρ ω τ ο τ ο υ κ ή ρ υ γ μ α σ τ ό ν κ η π ο τ ώ ν τ ρ ι ω ν
κ α μ α ρ ω ν ε ί π ε μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ά λ λ ω ν ,,' Ε π ε ι δ ή δ έ ν β ρ έ
θ η κ ε κ α ν έ ν α ς ν ά μ έ σ υ μ β ο υ λ ε ύ σ η ό τ ι ώ φ ε ι λ α π ρ ω τ α
ν ά τ α κ τ ο π ο ι ή σ ω τ ά χ α ρ τ ι ά μ ο υ σ τ ό Α γ γ λ ι κ ό Π ρ ο ξ ε
ν ε ϊ ο δ έ ν μ π ό ρ ε σ α ν ά φ θ ά σ ω σ τ ά Ι ε ρ ο σ ό λ υ μ α σ τ ή ν
Μ ο ν ή τ ο ύ Α γ ί ο υ Σ ά β β α δ π ω ς ε ί χ α σ κ ο π ό Ε τ σ ι κ α ί ό
κ α θ έ ν α ς ά π ό σ α ς ά ν δ έ ν τ α κ τ ο π ο ι ή σ ε ι τ ά χ α ρ τ ι ά τ ο υ
ά π έ δ ω δ έ ν θ ά φ θ ά σ η σ τ ή ν ά ν ω Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ
Μ ό λ ι ς λ ο ι π ό ν λ ι ν ε ό λ ο γ ι σ μ ό ς τ ο υ δ ι ά
τ ή ν ν α χ ώ ρ η σ ι π ρ ό ς τ ό ί ε ρ ό β ο υ ν ό τ ο η Α θ ω ν ο ς ή
Ψ υ χ ή τ ο υ ή ρ έ μ η σ ε τ ε λ ε ί ω ς Μ ό λ ι ς ε ί π α δ ι ά τ ό Ά γ ι
ο ν Ο ρ ο ς δ λ α δ ε ξ ι ά Β ρ έ έ κ ε ϊ ν ο β ρ έ έ κ ε ϊ ν ο δ λ α χ α
ρ ά Β ρ ί σ κ ω κ α Ι τ ό ν δ ε λ φ ό μ ο υ σ τ ό ν Π ε ι ρ α ι ά
Σ τ ή ν Α θ ή ν α ά ν έ β η κ ε γ ι ά λ ί γ ο δ π ο υ τ ο η έ
δ ό θ η ή ε ύ κ α ι ρ ί α ν ά κ η ρ ύ ξ η κ α ί π ά λ ι τ ό ν λ ό γ ο ν τ ο η
θ ε ο η Έ π ε ι δ ή ό μ ω ς ε ί χ ε μ α κ ρ υ ά μ α λ λ ι ά κ α Ι γ ε ν ε ι ά
δ α κ α ί έ φ α ί ν ε τ ο ώ ς μ ο ν α χ ό ς έ κ λ ή θ η ε Ι ς ν ά κ ρ ι σ ι ν
ά π ό τ ή ν Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή Ο π ρ ω τ ο σ ύ γ κ ε λ λ ο ς τ ό ν δ ι έ
τ α ξ ε τ ό σ υ ν τ ο μ ώ τ ε ρ ο ν ν ν α χ ω ή σ η δ ι ά τ ή ν Μ ο ν ή ν
τ η ς ά ρ ε σ κ ε ί α ς τ ο υ δ ι ό τ ι τ ο η έ φ ά ν η ύ π ο π τ ο ς Ο Α ν
τ ώ ν ι ο ς ύ π ή κ ο υ σ ε ε ύ χ α ρ ί σ τ ω ς δ ι ό τ ι ο ύ δ έ ν τ ο η κ ό
σ μ ο υ τ ε ρ π ν ό ν τ ό ν τ ρ α β ο ύ σ ε Έ π ι θ υ μ ο η σ ε δ σ ο τ ό δ υ
ν α τ ό ν σ υ ν τ ο μ ώ τ ε ρ α ν ά ρ χ ί σ η τ ή ν ν έ α ν τ ο υ ζ ω ή α ύ τ ή
π ο ύ θ ά τ ό ν έ χ α ρ ί τ ω ν ε κ α ί δ ι ά τ ο ύ γ γ ε λ ι κ ο η σ χ ή
μ α τ ο ς θ ά τ ό ν μ ε τ α μ ό ρ φ ω ν ε ε ί ς σ τ ρ α τ ι ώ τ η ν Χ ρ ι σ τ ο ύ
σ τ ρ α τ ι ώ τ η ν η ς Β α σ ι λ ε ί α ς τ ο η θ ε ο η
-24­
i ι
Ζ '.' γ ι ο Ρ ε ι τ η ς
θ ι ν ό π ω ρ ο τ ο ϋ σ έ ή λ ι Κ Ι α 26 έ τ ώ ν ό
- ' Ά ν τ ώ ν ι ο ς φ θ ά ν ε ι μ έ π λ ο ί ο ε ί ς τ ό ν Α γ ι ο ν
. Ό ρ ο ς Κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ε Ι ς τ ό Ι ε ρ ν α ύ τ ο ύ τ ν

--- Ι ε ρ ά ν Μ ο ν ή ν ε γ ί σ τ η ς Ά α ύ ρ α ς ψ υ χ ή τ ο υ
μ α γ ν η τ ί ζ ε τ α ι Κ υ ρ ι ο λ ε Κ τ ι Κ ά ά π ό τ ό έ π ι β λ η
τ ι Κ ό ν φ υ σ ι Κ ό ν π ε ρ ι β ά λ λ ο ν Κ α ί τ ό ν μ υ σ τ ι Κ ό ν π λ ο ϋ
τ ο ν τ ώ ν Ι ε ρ ώ ν Κ ο λ ο υ θ ι ώ ν Σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή Κ α Ι Κ α
θ α ρ ά φ ύ σ ι ς ώ ς η τ ο ά ν τ ε λ φ θ η ά μ έ σ ω ς δ τ ι β ρ Τ ί Κ ε α ύ
τ ό π ο ύ π ο θ ο ϋ σ ε ή Ψ υ χ ή τ ο υ Α ν ε τ α Κ α Ι ε μ α ά φ ο
μ ο ι ώ θ η Κ ε μ έ τ ή ν τ ά ξ ι Κ α Ι ν ρ υ θ μ ό τ Τ ί ς ν έ α ς τ ο υ
ζ ω η ς χ ω ρ Ι ς λ ο Ύ ι σ μ ο ύ ς π ο ύ β α σ α ν Ι ζ ο υ ν σ υ ν ή θ ω ς τ ο ύ ς
ά ρ χ α ρ ί ο υ ς μ ο ρ φ ω μ έ ν ο υ ς κ α Ι ά π λ ο ύ ς .
Ή μ ε γ α λ ο π ρ έ π ε ι α Κ α ί ά π λ ό τ η ς Κ Τ ι σ μ ά τ ω ν Κ α Ι
φ ύ σ ε ω ς π ο ύ σ υ ν θ έ τ ο υ ν τ ό ν Ι ε ρ ό ν χ ώ ρ ο ν τ ο ϋ Μ ο ν α σ τ η
ρ Ι ο υ η σ α ν δ λ λ ω ς τ ε σ υ γ γ ε ν η Τ ι χ ε ί α τ ς π ά ρ ξ ε ω ς
τ ο ύ Ά ν τ ω ν Ι ο υ γ ι α τ Ι kaL ό Ι δ ι ο ς η τ α ν φ ύ σ ε ι ά π λ ό ς
κ α Ι ά π έ ρ ι τ τ ο ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ μ ω ς κ α Ι μ ε γ α λ ο π ρ ε π ς ώ ς
θ έ σ ε ι υ Ι ό ς θ ε ο ϋ μ έ π λ ί θ ς χ α ρ Ι σ μ α τ α τ ά ό π ο ι α ώ ς
κ α λ ό ς ο Ι κ ο ν ό μ ο ς ε ύ α γ γ ε λ ι κ ώ ς θ ά έ π ο λ λ α π λ α σ Ι α ζ ε
μ ε τ ό λ Ι γ ο ν
, Δ υ ο τ ρ ε ι ς έ β δ ο μ ά δ ε ς π α ρ έ μ ε ι ν ε ώ ς φ ι λ ο ξ ε
ν ο ύ μ ε ν ο ς ε Ι ς τ ό ά ρ χ ο ν τ α ρ Ι κ ι τ Τ ί ς Μ ο ν Τ ί ς γ ι ά ν ά γ ν ω
ρ Ι σ η Κ α Ι ν ά τ ό ν γ ν ω ρ Ι σ ο υ ν π ρ ό σ ω π α Κ α Ι π ρ ά γ μ α τ α μ έ
τ ά ό π ο ι α θ ά π ρ ε π ε τ ο ύ λ ο ι π ο ύ ν ά ζ ή σ η μ α ζ Ι τ ο υ ς
Μ ά λ ι σ τ α τ ό τ ε ή Λ α ύ ρ α ε Ι χ ε 160 π ε ρ Ι π ο υ μ ο ν α χ ο ύ ς έ ν
τ ό ς κ α Ι π έ ρ τ ο ύ ς π ε ν τ α κ ο ρ Ι ο υ ς ε Ι ς τ ά ς Σ Κ π τ α ς χ α Ι
Κ ε λ λ Ι α τ η ς κ α Ι σ υ ν ε π ώ ς ή έ π ι λ ο γ ή γ ι ά τ ή ν π ρ ό σ λ η
Ψ Ι ν έ ω ν μ ο ν α χ ώ ν η τ ο ό π ω σ δ ή π ο τ ε α ύ σ τ η ρ ή
Ε ν α π ρ ω ι ν ό ό μ ο ν α χ ό ς Ό ρ έ σ τ η ς ό ό π ο ι ο ς έ
κ τ ε λ ο ύ σ ε τ ό δ ι α κ ό ν η μ α τ ο ύ κ λ η τ Τ ί ρ ο ς τ ό ν κ α λ ε ί ν ά
π α υ σ ι α σ θ ί έ ν ώ π ι ο ν τ Τ ί ς Έ π ι τ ρ ο π Τ ί ς Ά π ό τ ο ύ ς σ ε
β α σ μ Ι ο υ ς Γ έ ρ ο ν τ ε ς π ο ύ τ ή ν ά π ο τ ε λ ο ύ σ α ν έ π λ η ρ ο φ ο
ρ ή θ η δ τ ι έ ν ε κ ρ Ι θ η ή α τ η σ Ι ς τ ο υ κ α Ι τ ό ν έ δ έ χ ο ν τ ο
ώ ς δ ό κ ι μ ο ν ά δ ε λ φ ό ν τ η ς Μ ο ν η ς κ α Ι δ τ ι τ ο ύ λ ο ι
π ο ύ θ ά έ κ τ ε λ ο ύ σ ε τ ό δ ι α κ ό ν η μ α τ ο ύ π α ρ α τ ρ α π ε ζ ά ρ η
β Ό η θ ό ς δ η λ α δ ή τ ο ύ τ ρ α ε ζ ά ρ π ο ύ η τ α ν τ ό τ ε ό γ ε
-25­
· Ι . Μ ο ν ή Μ . Λ α ύ ρ α ς . Ε Ι ς τ ό μ έ σ ο ν π ε ρ Ι π ο υ τ η ς δ ε ξ ι ο ς
" Ά ν ω :
π τ έ ρ υ γ ο ς ε ύ ρ Ι σ κ ε τ ο τ ό κ ε λ λ Ι ο ν τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς •
. · Η τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Μ ο ν η ς , δ π ο U έ π Ι 30 t τ η ύ π η ρ έ τ η σ ε , ώ ς
Κ ά τ ω :
. Ι ά ρ χ ι τ ρ Ι κ λ ι ν ο ς , · · ό ά λ η σ μ ό ν η τ ό , ς .. π . ' Α β β α κ ο ύ μ .
-26­
ρ ο Γ α λ α κ τ ί ω ν Α φ ο ύ έ β α λ ε μ ε τ ά ν ι α σ τ ό ν π ρ ο ϊ σ τ ά
μ ε ν ό ν τ ο υ κ α ί τ ο ύ ς έ π ι τ ρ ό π ο υ ς ά ρ χ ι σ ε μ έ έ ν θ ε ο ν
ζ η λ ο ν ν ά υ π η ρ ε τ η δ π ο υ έ τ ά χ θ η Κ α ί έ δ ω ή π ρ ο σ γ ε ί
ω σ ι ς η τ ο ό μ α λ ω τ ά τ η χ ω ρ ί ς γ ο γ γ υ σ μ ο ύ ς κ α ί ά ν τ ι ρ
σ ε ι ς Ο λ α τ ο ύ έ φ α ί ν ο ν τ ο α α ε Ι η ν Ι ά ά π λ ύ
τ ω ς τ α ι ρ ι α σ τ ά γ ι α ύ τ ό ν
Π ε ρ ι γ ρ ά φ ω ν σ έ π ρ ο σ φ ι λ ε σ τ ά τ ο υ ς τ ο υ π ρ ο σ
κ υ ν η τ ά ς λ ί γ ε ς μ έ ρ ε ς π ρ ό τ ο ύ θ α ν ά τ ο υ τ ο υ τ ά α Ι
σ θ μ α τ α τ ω ν ά λ η σ μ ν τ ω ν έ κ ε ί ν ω ν ή μ ε ρ ω ν θ ά ά ν α φ ω
ν σ η Τ ί χ α ρ ά τ α ν λ ο ι π ό ν τ Ι ά γ α λ λ Ι α σ ι ς Τ ί π α
ρ ά δ ε ι σ ο ς Δ έ ν μ π ο ρ ω π ι ά ν ά σ α ς λ έ ω π α ρ α π ά ν ω Ε ί
χ ε β ρ η ό ά ο ί δ ι μ ο ς α ύ τ ό π ο ύ έ π ό θ ε ι ή Ψ υ χ τ υ γ
α ύ τ ό κ α Ι έ σ κ Ι ρ τ α έ ν θ ο υ ς μ ε τ ά ά π ά 58 έ τ η έ π Ι τ ά
ν α μ ν σ ε ι τ ω ν σ τ ι γ μ ω ν έ κ ε Ι ν ω ν Μ α κ ά ρ ι α ι Ψ υ χ α Ι ρ α
κ ο φ ο ρ ο ύ σ α ι κ α Ι π έ ν η τ ε ς π ο λ λ ο υ ς δ μ ω ς π λ ο υ τ Ι ζ ο υ σ α ι
κ α Ι έ κ τ ω ν ρ α κ ί ω ν τ η ς ά μ α ρ τ ί α ς ά π α λ λ ά τ τ ο υ σ α ι ...
Μ ε τ ά ά π ό δ ο κ ι μ ή έ ν ά ς χ ρ ό ν ο υ μ έ σ α σ τ ό ν ό
π ο Ι ο ν έ δ ε ι ξ ε ά π ό λ υ τ η υ π α κ ο ή κ α ί κ α ρ τ ε ρ ί α ή Σ ύ ν α
ξ ι ς τ η ς Μ ο ν η ς ά π ο φ α σ ί ζ ε ι ν ά κ α ρ η μ ο ν α χ ό ς Τ ό ό ν ο
μ α π ο υ τ ο ύ δ Ι δ ο υ ν κ α τ ά τ ν κ ο υ ρ ά τ ο υ Έ ί ν α ι Ά β β α
κ ο ύ μ τ ό ό π ο Ι ο ν σ τ ν Έ β α ϊ σ η μ α Ι ν ε ι ά γ κ α λ ι ά ά γ
κ α λ ι ά ζ ω κ α Ι μ α ύ τ ό π λ έ ο ν θ ά γ Ι ν η γ ν ω σ τ ό ς έ ν τ ό ς
κ α Ι έ κ τ ό ς τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ο ρ ο υ ς Κ α ί ό ν τ ω ς ό π Ά β β α
κ ο ύ μ μ ε τ ό λ Ι γ ο ν θ ά έ γ ί ν ε τ ο δ ι δ λ η ν τ ν ά δ ε λ φ τ η
τ α μ ι ά ά γ κ α λ ι ά π α ρ η γ ο ρ ί α ς δ ι ό τ ι ε ί χ ε τ ό χ ά ρ ι σ μ α
τ η ς π α α λ σ ε ω ς ά φ θ ο ν ο ν Π ο λ ύ σ ύ ν τ ο μ α ν ε α ρ ο Ι κ α ί
π α λ α ι ο ί μ ο ν α χ ο ί θ ά β ρ ί σ κ ο υ ν κ ο ν τ ά τ ο υ λ ό γ ο ν ά λ η
θ ε ί α ς κ α ί π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς ε κ φ ρ α σ ι ζ ώ σ η ς ά γ ά π η ς κ α ί
χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς ά π ό μ ι ά κ α ρ δ ι ά γ ε μ ά τ η
σ υ μ π ά θ ε ι α κ α Ι ά π λ ό τ η τ α Α ύ τ ό θ ά γ Ι ν η ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν
κ α Ι γ ι ά τ ο ύ ς π ο λ υ π λ η θ ε Ι ς θ α υ μ α σ τ ά ς τ ο υ ο Ι ό π ο Ι ο ι
κ α τ ά δ ε κ ά δ ε ς θ ά τ ό ν έ π ι σ ί έ π τ ο ν τ α ι κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ς Υ ι ά
ν ά β ρ ο ύ ν σ τ ά λ ό γ ι α τ ο υ β ά λ σ α μ ο π α ρ η γ ο ρ ί α ς κ α ί έ
ν Ι σ χ υ σ ι σ τ ό ν ά γ ω ν α τ η ς Ρ ε τ η ς Ή ά γ ά π η τ ο υ ά γ κ ά
λ ι α ζ ε ά β Ι ά σ τ α τ ο ύ ς π ά ν τ α ς δ ι ό τ ι ε ί χ ε π ρ ο η γ ο υ μ έ
ν ω ς ό ί δ ι ο ς α γ κ α λ ι ά σ ε ι τ ό ν θ ε ό ν τ ή ν π η γ ν π ά σ η ς
δ υ ν ά μ ε ω ς κ α Ι π α α λ σ ε ω ς
-27­
Η Ά γ ω ν ι σ τ ή ς τ η ς ά λ η θ ε ί α ς
ά χ ρ ό ν ι α κ υ λ ο ύ σ α ν γ ο ρ γ ά κ α Ι ό δ ο ύ λ ο ς τ ο ύ
θ ε ο ύ Ά β β α κ ο ύ μ ρ λ ο ς χ α ρ ά κ α ί έ ν ε ρ γ η τ ι κ ό
τ η τ α σ κ ο ρ π ο ύ σ ε τ ρ ι γ ύ ρ ω τ ο υ α ί σ ι ο δ ο ξ Ι α κ α Ι

ά γ ά π η π ν ε ύ μ α α ύ τ α π α ρ ν ή σ ε ω ς κ α Ι έ γ κ ρ α τ ε Ι
-
α ς V Ω σ π ο υ φ θ α σ ε ή ώ ρ α ν ά δ ο κ ι μ α σ θ η σ κ λ η
ρ ά δ χ ι μ ό ν ο δ Ι δ ι ο ς ά λ λ ά κ α Ι ό λ ό κ λ η ρ ο τ ό π ε ρ ι β ό .
λ ι τ η ς Π α ν α γ Ι α ς δ π ω ς π ρ Ι ν δ ι α κ ό σ ι α π ε ρ Ι π ο υ χ ρ ό
ν ι α μ έ τ ά Κ ο λ λ υ β α δ ι κ ά Α ύ τ ή τ ή φ ο ρ ά ή δ ο κ ι
μ σ Ι α η τ ο μ ε γ α λ υ τ έ ρ α κ α Ι σ υ ν ε τ ά ρ α ξ ε σ έ λ ί γ ο υ ς μ η
ν ε ς ό λ ό κ λ η ρ ο τ ό Ι ε ρ ό β ο υ ν ό ά π ό τ ή ν Λ α ύ ρ α τ ο ύ Α
γ Ι ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ μ έ χ ρ ι τ ό μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο κ α λ ύ β ι τ η ς Α
θ ω ν ι κ η ς έ ρ ή μ ο υ Τ Ι ε ί χ ε σ υ μ β η .
Τ ό Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο έ ν σ υ ν ε ρ γ α
σ ί μ ε τ ά τ η ς · Ε λ λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ά π ε φ ά σ ι ο α ν τ ό ν
Μ ά ρ τ ι ο ν τ ο ύ 1924 ν ά έ φ α ρ μ ό σ ο υ ν τ ό ν έ ο ν π α π ι κ ό ν τ
μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν π α ρ ά τ Ι ς γ γ Ρ α φ ε ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ω ν ά λ
λ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ώ ν κ α Ι τ ά ά ν τ ι θ έ τ ω ς έ ν τ ε λ
λ ό μ ε ν α ό π ό τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς Ή ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ ή σ υ ν ε ί
δ η σ ι ς ά ν τ έ δ ρ α σ ε τ ό τ ε ά κ α ρ ι α ί ω ς Μ έ μ ι ά φ ω ν ή δ λ ο ι
ο Ι π α τ έ ρ ε ς Μ ο ν α σ τ η ρ Ι ω ν Σ κ η τ ω ν κ α ί Κ ε λ λ Ι ω ν ε ί π α ν
τ ό δ χ ι σ τ ή ν ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή ν α ύ τ ή ν κ α ι ν ο Τ ο μ Ι α ν
κ α Ι ή ρ ν ή θ η σ α ν ν ά ό π α κ ο ύ σ ο υ ν σ τ ή ν π ρ ο σ τ α γ ή τ ο ύ Π α
τ ρ ι α ρ χ ε Ι ο υ
Α ύ τ ή η τ ο τ π ρ ώ τ η φ ά σ ι ς τ η ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς ή
ό π ο Ι α κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς έ λ ά μ β α ν ε κ α Ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά ς δ ι α
σ τ ά σ ε ι ς λ ό γ ω τ η ς ρ ε υ σ τ ό τ η τ ο ς τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν κ α Ι
τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν δ ι α δ ό σ ε ω ν π ε ρ Ι σ υ γ κ λ ή σ ε ω ς Π α ν ο ρ θ ο
δ ό ξ ο υ Σ υ ν ό δ ο υ π ρ ό ς έ π Ι λ υ σ ι ν τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς κ λ π Ή
δ ε υ τ έ ρ α φ ά σ ι ς π ρ ο ε κ λ ή θ η δ ι ά τ ό ν έ ξ η ς λ ό γ ο ν Ι κ α
ν ο Ι έ κ τ ω ν π α τ έ ρ ω ν τ ο ύ Ο ρ ο υ ς μ ε τ ά τ ή ν έ φ α ρ μ ο γ ή ν
τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ Ι α ς ά π ε φ ά σ ι σ α ν ν ά δ ι α κ ό Ψ ο υ ν τ ό μ ν η
μ ό σ υ ν ο ν τ ο ύ έ π ι σ κ ό π ο υ τ ω ν δ η λ α δ ή τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
κ α Ι ν ά μ ή κ ο ι ν ω ν ο ύ ν π λ έ ο ν μ ε τ ά τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ
κ α Ι μ έ δ σ ε ς Έ κ κ λ η σ Ι ε ς έ δ έ χ θ η σ α ν τ ή ν κ α ι ν ο τ ο μ ί
α ν σ υ ν έ χ ι σ α ν τ ή ν κ ο ι ν ω ν Ι α ν τ ω ν μ ε τ ά τ ω ν κ α ι ν ο
τ ό μ ω ν Ο Ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι έ κ τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν δ έ ν σ υ ν ε φ ώ
ν η σ α ν μ έ α ύ τ ό τ ό μ έ τ ρ ο ν κ α Ι έ τ σ ι π Ρ ο Τ ί λ θ ε ν ή δ ι α Ι
ρ ε σ ι ς ή ό π ο Ι α σ υ ν ε χ Ι ζ ε τ α ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α κ α ί μ ά λ ι
-28­
σ τ α π λ έ ο ν έ ν τ ο ν ο ς
, Α π ό τ η ν Movnv τ η ς Μ Λ α ύ ρ α ς ά ν τ έ δ ρ α σ α ν κ α τ
ά ρ χ ά ς 24' Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ι κ α Ι μ ο ν α χ ο Ι μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ό π ο ί
ω ν η τ ο κ α ί ό π σ ύ χ ι ο ς π Α β β α κ ο ύ μ Ή ά ν τ Ι δ ρ α σ ι ς ύ
π η ρ ξ ε ζ ω η ρ ά μ έ φ ω ν ά ς κ α ί δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς ε Ι ς τ η ν α ύ
λ ν τ η ς Μ ο ν η ς Ο τ ό π ο ς τ η ς γ α λ ή ν η ς κ α Ι η ρ ε μ Ι α ς
ε ί χ ε ά ρ χ Ι σ ε ι ν ά δ ο κ ι μ ά ζ ε τ α ι σ κ λ η ρ ά
· Ο π Α β β α κ ο ύ μ έ κ λ ε Ι σ θ η ε ί ς τ ό κ ε λ λ Ι ο ν τ ο υ
κ α ί μ έ τ ό κ ο μ β ο σ χ ο ί ν ι τ ο υ π ρ ο σ η ύ χ ε τ ο σ υ ν ε χ ώ ς ώ σ
τ ε ό Θ ε ό ς ν ά δ ώ σ η κ α Ι π ά λ ι τ ή ν ε Ι ρ ή ν η Τ ο υ ε Ι ς τ ό
δ ο κ ι μ α ζ ό μ ε ν ο ν Ό ρ ο ς Ο ί δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ έ ν τ ε ς π α τ έ ρ ε ς
μ ή δ ε χ ό μ ε ν ο ι τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο ύ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ έ ν ώ π α
ρ έ μ ε ι ν α ν έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ί ώ ς κ α Ι π ρ ώ τ α ε ί ς τ ή ν Μ ο ν ή ν
έ κ κ λ η σ ι ά ζ ο ν τ ο Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς ε Ι ς π α ρ α χ ω ρ η θ έ ν μ ε γ ά λ ο
π α ρ ε κ κ λ ή σ ι ο ν μ η σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ό μ ε ν ο ι μ ε τ ά τ ω ν λ ο ι π ώ ν
π α τ έ ρ ω ν Ό π Ά β β α κ ο ύ μ ξ ω ρ ί σ θ η δ ό λ Ι γ ο ν ε Ι ς τ ό
σ π ι λ α ι ο ν τ ο ύ · Α γ Ι ο υ · Α θ α ν α σ Ι ο υ σ τ ή ν Β Ι γ λ α ν δ ι ά ν ά
κ λ η θ η κ α Ι π ά λ ι ν ε Ι ς τ ή ν Μ ο ν ή ν κ α θ ό τ ι ή ά ν τ Ι δ α
σ Ι ς τ ο υ ύ π η ρ ξ ε ε ύ γ ε ν ή ς ό Ι δ ι ο ς δ έ η τ ο π ο λ ύ ά γ α
π η τ ό ς σ τ ο ύ ς π α τ έ ρ α ς Τ ό τ ε τ ο ύ ά ν ε τ έ θ η κ α Ι τ ό δ ι α
κ ό ν η μ α τ ο ϋ ν ο σ ο κ ό μ ο υ δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι n Μ ο ν ή δ ι έ θ ε
τ ε ε ύ ρ ύ χ ω ρ ο ν ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ν δ ι ά τ ο ύ ς ό π ω σ δ ή π ο τ ε π ο
λ υ π λ η θ ε ί ς γ η ρ α ι ο ύ ς κ α Ι ά σ θ ε ν ε ς μ ο ν α χ ο ύ ς τ η ς
. Μ έ ζ η λ ο ν π ο λ ύ ά ν έ λ α β ε κ α Ι π ά λ ι τ ό ν έ ο τ ο υ
δ ι α κ ό ν η μ α ύ π η ρ ε τ ω ν τ ο ύ ς ά σ θ ε ν ε ί ς τ ο υ ά κ ο ύ ρ α σ τ α
κ α ί ν υ χ θ η μ ε ρ ό ν Τ ό δ έ σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ν ε ί ν α ι δ τ ι δ έ ν
π α ρ έ λ ε ι π ε μ α ζ Ι μ έ τ Ι ς ύ π η ρ ε σ Ι ε ς τ ο υ ν ά τ ο ύ ς π ρ ο σ
φ έ ρ η κ α Ι τ ό ν λ ό γ ο ν τ ο ύ Θ ε ο ϋ δ ι ά κ α τ α λ λ ή λ ω ν ά ν α
γ ν ώ σ ε ω ν π ρ ό ς π α ρ η γ ο ρ Ι α ν κ α Ι δ ν τ ω ς Ψ υ χ α γ ω γ Ι α ν τ ω ν
Έ π Ι έ π τ ά μ η σ ι ε τ η ύ π η ρ έ τ η σ ε σ τ ό ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ν έ π ι
δ ε Ι ξ α ς ά π α ρ ά μ Ι λ λ ο ν ζ η λ ο ν κ α Ι έ ν ε ρ γ η τ ι κ ό τ η τ α
Ι α

Κ α Ι έ δ ω δ μ ω ς δ π ε ι ρ α σ μ ό ς τ ό ν π α ρ α μ ό ν ε υ ε
μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α λ ό γ ω ά κ ρ ι β ω ς τ ω ν π α ρ α δ ο σ ι α κ ω ν τ ο υ
φ Ρ ο ν η μ τ ω ν π ε ρ Ι π μ ε ρ ο λ ο γ Ι ο υ ν ά δ δ η γ η θ η κ α Ι π ά λ ι ν
ε Ι ς τ ή ν έ ξ ο ρ Ι α ν ε ί ς τ ό σ π ή λ α ι ο ν τ ο ϋ Ά γ Ι ο υ Α θ α
ν α σ ί ο υ Π ο λ ύ σ ύ ν τ ο μ α δ μ ω ς γ έ θ η σ α ν δ ι α μ α ρ τ ύ ρ Ι α ι
έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν ά σ θ ε ν ω ν δ ι ό τ ι δ ά ν Τ Ι α α σ τ ά η ς τ ο υ
Ι α Ι μ Ι α ν ά χ ό Τ σ α ν Ι α έ σ τ λ ά τ ο υ ρ ό τ ό ν ά δ ε λ
, λ '
φ ο ν τ ο υ α σ ε ν Ύ ρ α φ ε .
Μ ό θ ε κ α Ι τ ο Ο τ ο ά δ ε λ φ ε μ ο υ Β α σ Ι λ ε ι ε ε Ι ς ι ό Μ ο ν α σ τ Ι ρ ι ό ν
μ α μ έ σ α υ π ά ρ χ ε ι ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ν μ έ γ α κ α Ι έ χ ρ η μ ά τ ι σ α ά ρ χ ι ν ο
σ ο κ ό μ ο ς έ π τ ό μ η σ ι χ ρ ό ν ο υ ς κ α Ι π ο λ λ ά θ α ύ μ α τ α ε Ι δ α Κ α Ι ά π ό
τ ο ύ ς ό σ θ ε ν ε ί ς δ σ ο ι fxouv τ ή ν έ λ π Ι δ α τ ο υ ς ε Ι ς τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν
κ α Ι ε Ι ς τ ή ν Π α ν α γ Ι α ν δ λ ο ι κ α λ ά γ Ι ν ο ν τ α ι Κ α Ι δ σ ο ι fxouv ε Ι ς
τ ά φ ά ρ μ α κ α κ α Ι ε Ι ς τ ό ς έ ν έ σ ε ι ς κ α λ ό ν δ έ ν β λ έ π ο υ ν Τ ά ς ε υ
χ ό ς ν ά ζ η τ η τ ε π ά ν τ ο τ ε ό π ό τ ο ύ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ ά ς τ ο Ο Χ ρ ι σ τ ο Ο •.
-29­
" Λ .. ' ~ , ' ...
~ ..I! ~ , , ~
"
Τ ό σ π ~ λ α ι o ν τ ο υ Ά γ Ι ο υ Ά θ α ν α σ Ι ο υ ε ί ς τ ~ ν Β Ι γ λ α ν , δ π ο υ δ Ι ς
έ ξ ω ρ Ι σ θ η ό Γ έ ρ ο ν τ α ς . Ή κ ά θ ο δ ο ς ε ί ς α ύ τ ό γ Ι ν ε τ α ι δ ι ά κ λ Ι ­
μ α κ ο ς , ή ό π ο Ι α f χ ε ι 220 π ε ρ Ι π ο υ σ κ α λ ο π ό τ ι α .
Ι
! ,
, .
.,
i ι
,
i
-30-,
δ έ ν μ π ο ρ ο ϋ σ ε ν ά τ ό ν μ ι μ η θ η ε ί ς τ ό π ο λ ύ μ ο χ θ ο ν έ ρ
γ ο ν τ η ς δ ι α κ ο ν Ι α ς τ ω ν ά σ θ ε ν ω ν , ά φ ο ϋ , ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ό
π · Α β β α κ ο ύ μ η τ ο σ ύ ν τ ο ί ς λ λ ι ς κ α ί π ο λ ύ δ υ ν α τ ό ς σ ω
μ α τ ι κ ω ς ο δ δ έ π ο τ ε α ί σ θ α ν ό μ ε ν ο ς κ ο ύ ρ α σ ι ν
Ε τ σ ι π α Ρ α κ λ σ ε ι τ ω ν ά σ θ ε ν ω ν έ π α ν η λ θ ε κ α Ι
π ά λ ι ν σ υ ν τ ό μ ω ς ε ί ς τ ό δ ι α κ ό ν η μ ά τ ο υ γ ε ν ό μ ε ν ο ς δ ε
κ τ ό ς μ ε τ ά έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ο ϋ ά π ό τ ο ύ ς ά σ θ ε ν ε ί ς κ α Ι τ ο ύ ς
ά γ α π ω ν τ α ς α δ τ ό ν π α τ έ ρ α ς τ η ς Μ ο ν η ς
. Α ρ χ ά ς τ ο ύ 1927 ή Movn τ η ς Λ α ύ ρ α ς ή θ έ λ η σ ε
ν ά δ ώ σ η fva τ έ λ ο ς ε Ι ς τ ή ν σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ ν η ν δ ι ά σ τ α
σ ι ν τ η ς ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς Π ρ ό ς έ π ι τ υ χ Ι α ν α δ τ ο ύ έ κ ά λ ε σ ε
έ γ γ ρ ά φ ω ς τ ό ν Π ο λ ι τ ι κ ό ν Δ ι ο ι κ η τ ν ν ά π ρ ο ε δ ρ ε ύ σ η
τ η ς σ υ ν ε δ ρ Ι α ς τ η ς Γ ε ρ ο ν τ Ι α ς τ η ς ε ί ς τ ν ό π ο Ι α ν θ ά
ά ν ε κ ρ Ι ν ε τ ο δ ι ά μ Ι α ν ά κ ό μ η φ ο ρ ά ν τ ό θ έ μ α τ ω ν ζ η
λ ω τ ω ν π α τ έ ρ ω ν Π ρ ο τ ά σ ε ι τ ο ύ ζ η λ ω τ ο ύ Ι α τ ρ ο ύ π Ά
θ α ν α σ Ι ο υ Κ α μ π α ν ά ο υ έ ξ ε λ έ γ η ώ ς ά ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς τ ω ν
ζ η λ ω τ ω ν τ η ς Μ ο ν η ς ό π Α β β α κ ο ύ μ ό ό π ο ί ο ς τ ν ώ
ρ ι σ μ έ ν η ν ή μ έ ρ α ν κ α Ι ώ ρ α ν π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η ε Ι ς τ ό Σ υ
ν ο δ ι κ ό ν τ η ς Μ ο ν η ς δ π ο υ π α ρ ε υ ρ Ι σ κ ο ν τ ο ο ί Γ ε ρ ο ν τ ά
δ ε ς μ ε τ ά τ ο ϋ Δ ι ο ι κ η τ ο ύ Ε ί ς έ ρ ώ τ η σ ι ν τ ο ύ Δ ι ο ι κ η
τ ο ύ - Δ ι α τ Ι π ά τ ε ρ ά π ε σ κ ι ρ τ σ α τ ε τ η ς ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς
κ α Ι έ φ έ ρ α τ ε τ ή ν ά ν α ρ χ Ι α ν ε ί ς τ ή ν Μ ο ν ή ν κ α Ι δ έ ν
σ υ μ π ρ ο σ ε ύ χ ε σ θ ε μ ε τ ά τ ω ν ά λ λ ω ν π α τ έ ρ ω ν ό π β β α
κ ο ύ μ μ έ π ρ α ό τ η τ α κ α Ι τ α π ε Ι ν ω σ ι ν ά π ή ν τ η σ ε ν
-' Κ ύ ρ ι ε Δ ι ο ι κ η τ ά ε χ ε τ ε μ ε λ ε τ σ ε ι τ ο ύ ς Ι ε
ρ ο ύ ς Κ α ν ό ν α ς τ ο ύ Π η δ λ Ι υ
- Τ Ι γ ρ ά φ ε ι τ ό Π η δ ά λ ι ο ν π ά τ ε ρ ά π ή ν τ η σ ε ν ,6
Δ ι ο ι κ η τ ς
- Α φ ο ύ ά γ ν ο ε ί τ ε τ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ό ν τ ο υ δ ι α
β ά σ τ ε τ ο π ρ ω τ α κ α Ι κ α τ ό π ι ν έ λ α τ ε ν ά μ α ς κ ρ Ι ν ε τ ε
Η ά ά ν τ η σ Ι ς τ ο υ έ κ ρ Ι θ η ό π ό τ η ς ε ρ ο ν τ Ι α ς
ώ ς π ε ρ ι φ ρ ό ν η σ ι ς τ η ς Ά ρ χ η ς κ α Ι έ ξ ω ρ Ι σ θ η ε ί ς τ ή ν
Ι Μ ο ν ή ν Ξ η ρ ο π ο τ ά μ ο υ ν Ε τ σ ι ό π τ ω χ ό ς Ά β β α κ ο ύ μ ά
π ε μ α κ ρ ύ ν ε τ ο δ ι ά τ ρ Ι τ η ν φ ο ρ ά ν τ η ς μ ε τ α ν ο Ι α ς τ ο υ
Μ ε τ ά δ Ι μ η ν ο ν π ε ρ Ι π ο υ έ π ε ι δ ή έ π α ν η γ ύ ρ ι ζ ε ή Μ ο ν ή τ η ς
έ ξ ο ρ ί α ς τ ο υ (9 Μ α ρ τ ί ο υ , π ρ ο σ ε κ λ ή θ η ν ά π α ρ α σ τ η ε ί ς
τ ή ν ά γ ρ υ π ν Ι α ν κ α Ι ό Π ο λ ι τ ι κ ό ς Δ ι ο ι κ η τ ή ς ό ό π ο ί ο ς
ά μ έ σ ω ς μ ε τ ά τ ή ν ά γ ρ υ π ν Ι α ν ά ν ε χ ώ ρ η σ ε έ π ε ι γ ό ν τ ω ς
δ ι ά ή μ ι ό ν ο υ π ρ ς Κ α ρ υ ά ς Τ ό τ ε ό π Ά β β α κ ο ύ μ β ρ η
κ έ τ ή ν ε δ κ α ι ρ ί α , π ι ά ν ω ν τ α ς τ ό ν χ α λ ι ν ό τ ο ύ ζ ώ ο υ κ α ί
π ε ρ ι π α τ ω ν π λ η σ ί ο ν α δ τ ο ύ ν ά τ ο ύ έ π ε ξ η γ η μ έ τ ό ν χ α
ρ ι σ μ α τ ο ύ χ ο τ ρ ό π ο ν τ ο υ δ ι α τ Ι ά ν τ έ δ ρ α σ α ν ο ί Π α τ έ
ρ ε ς τ ο ύ Ά γ ί ο υ Ο ρ ο υ ς σ τ ν ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ή κ α ι ν ο τ ο
μ ί α κ α ί τ ί λ έ γ ο υ ν π ε ρ ί α δ τ η ς τ η ς δ ι κ α ί α ς ά ν τ ι δ ρ ά
σ ε ώ ς τ ω ν τ ά κ ε Ι μ ε ν α τ η ς · Ε κ κ λ η σ ί α ς Η ά π λ ό τ η ς τ ο υ
ή μ ε γ ά λ η γ ν ω σ ι ς τ ο υ τ η ς , Α γ ί α ς Γ ρ α φ η ς κ α ί τ ό π α ι
δ ι κ ό ν κ α Ι έ ν θ ο υ σ ι ω δ ε ς ε ί ς τ ή ν ό μ ι λ Ι α ν τ ο υ έ π ε ι
σ α ν ά μ έ σ ω ς τ ό ν Δ 1..0 ι κ η τ τ ν ο τ ι π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ Ι ά γ ν ο ύ
-31­
Ι δ ε ο λ ό γ ο υ κ α ί έ ν α ρ έ τ ο υ ά ν δ ρ ό ς Μ ό λ ι ς φ θ α σ ε σ τ ί ς
Κ α ρ υ έ ς έ ζ ή τ η σ ε ά μ έ σ ω ς ν ά γ ί ν η ά ν ά κ λ η σ ι ς τ η ς έ ξ ο
ρ ί α ς τ ο υ Έ τ σ ι μ ε τ ό λ Ι γ α ς ή μ έ ρ α ς τ ό ν έ δ έ χ ε τ ο Ί α Ι
π ά λ ι σ τ ή ν ά γ κ α λ ι ά τ η ς ή Μ Λ α ύ ρ α
Μ ε τ ά τ ή ν έ π ι σ τ ρ ο φ ή ν τ ο υ δ μ ω ς έ π ε ι δ ή ο Ι
σ υ ν α γ ω ν ι σ τ α ί τ ο υ ζ η λ ω τ α ί π α τ έ ρ ε ς τ η ς Λ α ύ ρ α ς ε ί
χ α ν σ χ ε δ ό ν δ λ ο ι φ ύ γ ε ι έ ξ α υ τ η ς ά λ λ ο ι έ κ ο υ σ ί ω ς κ α ί
ά λ λ ο ι σ τ α ν ι κ ω ς μ ε ρ ι κ ο ί δ έ π ο ύ ά π έ μ ε ι ν α ν ή κ ο λ ο ύ
θ η σ α ν τ ό Κ α θ ο λ ι κ ό ν δ έ ν ά ν ε π α ύ θ η κ α ί ά ν ε χ ώ ρ η σ ε μ ε
τ ά τ ι ν ο ς έ ν α ρ έ τ ο υ π α ρ α δ ε λ φ ο ύ τ ο υ ζ η λ ω τ ο ύ ό ν ό μ α τ ι
Γ ε λ α σ ί ο υ κ α ί έ γ κ α τ ε σ τ ά θ η σ α ν π ρ ο χ ε ί ρ ω ς ε ί ς τ ή ν π ε
ρ ι ο χ ή ν τ ς ά σ κ η τ ι κ η ς Β ί γ λ α ς Έ κ ε ί δ ρ χ ι σ α ν κ α ί τ ή ν
ο Ι κ ο δ ο μ ή ν τ ο ύ ν α Ο δ ρ ί ο υ τ ο ύ Ά γ ί ο υ Φ α ν ο υ ρ ί ο υ ρ υ
θ μ ί ζ ο ν τ ε ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α ί τ ή ν γ ύ ρ ω τ ο ν Ν α ο ύ π ε ρ ι ο
χ ή ν δ ι ά τ ή ν ο Ι κ ο δ ο μ ή ν τ ο ύ μ ε λ λ ο ν τ ι κ ο ύ Κ ε λ λ ί ο υ Τ ό
1939 δ μ ω ς ό π Γ ε λ ά σ ι ο ς ά φ η κ ε τ ό ν π Ά β β α κ ο ύ μ δ ι ά
ν ά γ η ρ ο κ ο μ ή σ η τ ό ν ε Ι ς β α θ ύ γ η ρ α ς ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ν μ ό
ν ο ν τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ α Μ ο ν α χ ό ν Γ α β ρ ι ή λ δ ν δ ρ α μ ε γ ά λ η ς ά
ρ ε τ η ς ό ό π ο ί ο ς ε ί χ ε ώ ρ α ί ο ν Κ ε λ λ ί ο ν ε Ι ς τ ή ν π ε ρ ι
ο χ ή ν τ η ς Β ί γ λ α ς έ π ό ν ό μ α τ ι τ ω ν Ε ί σ ο δ ί ω ν Ε ί ς τ ό
ν α Ο δ ρ ι ο ν τ ο ϋ Κ ε λ λ ί ο υ α υ τ ο ύ έ γ ι ν ε μ ε γ α λ ό σ χ η μ ο ς π ε
ρ ί τ ό 1942 ό π Ά β β α κ ο ύ μ ό π ό τ ό ν π α ρ α δ ε λ φ ό ν τ ο υ
Γ ε λ ά σ ι ο ν Τ ώ ρ α ε ί ς τ ό Κ ε λ λ ί ο ν α υ τ ό ά σ κ ο ϋ ν τ α ι ο Ι
ε υ λ α β έ σ τ α τ ο ι ζ η λ ω τ α ί π α τ έ ρ ε ς Γ α β ρ ι ή λ κ α Ι π Π α ύ
λ ο ς ό υ π ο τ α κ τ ι κ ό ς τ ο υ
Η Ε τ σ ι ή ά γ ά π η τ ο υ δ ι ά τ ά ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ή ά ν ι δ ι ο τ ε λ ή ς κ α ί ά γ ν ή ή υ π ε ρ ά ν ω κ ό
π ω ν κ α Ι τ α λ α ι π ω ρ ι ω ν π ρ ο τ ι μ ω σ α τ ή ν δ ι α κ ρ ά τ η σ ι ν τ ο ύ
θ ε ί ο υ θ ε λ ή μ α τ ο ς γ ι ν ε α ί τ Ι α ν ά έ ξ έ λ θ η ε Ι ς τ ή ν ε
ρ η μ ο ν τ η ς Β ί γ λ α ς ή ό π ο ί α τ ο ύ έ δ ω ρ ο φ ό Ρ σ ε μ έ τ ή ν
σ ε ι ρ ά τ η ς τ ό σ α π ν ε υ μ α τ ι κ ά ά γ α θ ά ό μ ο ύ β ε β α ί ω ς μ ε
τ ά τ ω ν π ι κ ρ ί δ ω ν α ύ τ η ς κ α Ι Ι δ ρ ώ τ ω ν ... ν Ο τ α ν δ έ κ ά
π ο τ ε τ ό ν έ ρ ώ τ η σ ε έ ν α ς π ο λ ύ ά γ α π η τ ό ς τ ο υ Λ α υ ρ ι ώ
τ η ς Μ ο ν α χ ό ς ό π Έ φ ρ α Ι μ γ ι α τ ί έ γ ι ν ε ζ η λ ω τ ή ς ή ά
π ά ν τ η σ ί ς τ ο υ η τ ο σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ή ε ί ς ε ί λ ι κ ρ ί ν ε ι α ν
κ α Ι ρ ε α λ ι σ μ ό ν Δ ι ό τ ι θ ά μ ο ύ ζ η τ ή σ η λ ό γ ο ν ό θ ε ό ς
θ ά μ ο ϋ π η Ά β β α κ ο ύ μ έ σ ύ π ο ύ έ γ ν ώ ρ ι ζ ε ς τ ό ν ν ό μ ο ν
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ω ς τ ό ν κ α τ ε π ά τ η σ ε ς Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν
δ τ ι τ ό ν έ ο ν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι ζ ε ώ ς θ υ σ ί α τ ο ύ
Κ ά ϊ ν
Π α ρ δ λ η ν δ μ ω ς α υ τ ή ν τ ή ν α ύ σ τ η ρ ό τ η τ α π ο ύ
κ ρ α τ ο ύ σ ε ό ί δ ι ο ς σ τ ο ύ ς δ λ λ ο υ ς η τ ο π ο λ ύ έ π ι ε ι κ ή ς
ο ύ δ έ π ο τ ε δ η κ τ ι κ ό ς σ ε β ό μ ε ν ο ς τ ή ν π ρ ο σ ω π ι κ ή ν έ λ ε υ
θ ε ρ Ι α ν κ α ί γ ν ώ μ η ν Ή τ ή ρ η σ ι ς τ ο ύ χ ρ υ σ ο ύ α υ τ ο ύ κ α
ν ό ν ο ς ε γ ι ν ε α ί τ ί α ν ά π α ε ξ η γ η θ ί ά π ό π ο λ λ ο ύ ς σ υ ν
α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ ζ η λ ω τ ά ς ο ί ό π ο ί ο ι μ ή δ υ ν ά μ ε ν ο ι ν ά
π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ ν έ ρ α τ ο ύ γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ α ί τ ο ύ φ α ι ν ο μ έ
ν ο υ έ π ε θ ύ μ ο υ ν ν ά τ υ π ο π ο ι ή σ ο υ ν τ ή ν σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν
-32­
κ α Ι τ ό η θ ο ς έ κ ά σ τ ο υ ζ η λ ω τ ο ύ π ρ ό ς ά π ο φ υ γ ή ν π α ρ α
- φ ω ν ι ω ν " ...
Δ ι α ύ τ ο ύ ς η τ ο π α ρ α φ ω ν Ι α δ τ α ν μ ε ρ ι κ έ ς φ ο
ρ έ ς ό γ ε ρ ο Α β β α κ ο ύ μ ά ν τ ε π έ δ ι δ ε τ ό ν ά σ π α σ μ ό ν σ έ
μ ε ρ ι κ ο ύ ς ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ Ι τ α ς έ π ι σ κ ό π ο υ ς Ι ε ρ ε ί ς ο Ι
ό π ο ί ο ι π τ ι α τ Ι έ σ π ε υ δ ο ν ν ά τ ό ν χ ε ι ρ ο φ ι λ ή
σ ο υ ν · Α γ ν ο ο ύ σ α ν δ μ ω ς δ τ ι κ ά τ ω ά π ό τ ό φ α ι ν ο μ ε ν ι
κ ό ν τ ρ α χ ύ κ α Ι ά γ ρ ο ί κ ο ν τ η ς π α ρ ο υ σ Ι α ς τ ο ύ π Ά β β α
κ ο ύ μ έ κ ρ ύ π τ ε τ ο μ ι ά ψ υ χ ή π α ι δ ι κ ή ά π λ ή ε ύ γ ε ν ή ς δ λ ο
ά γ ά π η ή ό π ο Ι α δ ι έ θ ε τ ε ί δ ι κ ά τ η ς μ έ τ ρ α σ υ μ π ε ρ ι φ ο
ρ α ς τ ά ό π ο ί α έ ν δ έ ν π ρ ό δ ι δ α ν τ ή ν ο ύ σ Ι α ν έ θ υ σ Ι α
ζ ο ν μ ό ν ο ν τ ό ν τ ύ π ο ν μ έ τ ε λ ι κ ν κ α Ι π ά λ ι ν σ κ ο π ό ν τ ή ν
δ ι α κ ο ν Ι α ν τ η ς ο ύ σ Ι α ς έ π Ι Τ έ λ π Ι δ ι τ η ς π ρ ο σ ε λ κ ύ
σ ε ω ς τ ο ύ ά σ π α ζ ο μ έ ν ο υ δ ι ά τ η ς ό δ ο ύ τ η ς μ ε τ ρ ι ο π α
θ ε Ι α ς κ α Ι ο ί κ ο ν ο μ Ι α ς
Κ ά τ ι π α ρ ό μ ο ι ο ν σ υ ν έ β η ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ό ς τ ή ν
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν τ ο υ ά π έ ν α ν τ ι τ ω ν σ υ ν α σ κ η τ ω ν κ α Ι έ π ι
Ι
σ κ ε π τ ώ ν τ ο υ Π ο λ λ ά κ ι ς μ α ς ε ί π α ν τ ό ν ε ί δ α ν ν ά θ υ
μ ώ ν η κ α Ι ν ά έ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι μ έ κ ι ν ή σ ε ι ς ά ν ά ρ μ ο σ τ ε ς δ ι
f
ά σ κ η τ ή ν Δ έ ν ή θ έ λ η σ α ν δ μ ω ς π ο τ έ ν ά έ ξ ε τ ά σ ο υ ν μ ή
π ω ς α ύ τ ά ά π ο τ ε λ ο ύ σ α ν ε ί λ ι κ ρ ι ν ε ί ς ά ν υ π ό κ ρ ι τ ε ς φ ω
τ ο γ ρ α φ ί ε ς τ ο ύ χ α ρ α κ τ η ρ ο ς τ ο ύ π Ά β β α κ ο ύ μ ό ό π ο ί
1

-.····'.;
i.
ο ς ό π ω ς τ ό π α ι δ ί έ ν ω θ ά φ ω ν ά ξ η σ έ μ ι ά σ τ ι γ μ ή κ α Ι
r
ί σ ω ς κ α Ι θ ά β ρ ί σ η τ ή ν έ π ο μ έ ν η ά γ κ α λ ι ά ζ ε ι τ ό ί δ ι ο
ι
π ρ ό σ ω π ο κ α ί τ ό π ρ ο σ κ α λ η ν ά σ υ ν ε χ Ι σ ο υ ν τ ό π α ι χ ν Ι
[
δ ι χ ω ρ Ι ς κ ά ν ν ά θ υ μ η θ η τ Ι ε ί χ ε σ υ ι β η π ρ ό σ τ ι γ μ η ς
Σ τ ό ν π Ά β β α κ ο ύ μ δ έ ν μ π ό ρ ε σ ε ν ά β ρ η τ ό
Ι
π ο ν ό φ ο ρ μ α λ ι σ μ ό ς ή ύ π ο κ ρ ι σ Ι α τ ο ύ τ ύ π ο υ κ α Ι τ η ς
έ τ ι κ έ τ τ α ς τ ά ό π ο ί α σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ά π ο τ ε λ ο ϋ ν
ώ ρ α Ι α τ α φ ό π λ α κ α γ έ μ ο υ σ α κ ά τ ω θ ε ν τ η ς ό σ τ έ ω ν κ α Ι
π ά σ η ς ά κ α θ α ρ σ Ι α ς ...
Ό γ ε ρ ο Α β β α κ ο ύ μ η τ ο ό α ύ τ ό ς έ ξ ω κ α ί έ σ ω
Ή ά σ κ η τ ι κ ή τ ο υ ά γ ω γ ή ή π ο λ λ ά κ ι ς μ έ χ ρ ι ς α ί μ α τ ο ς
έ γ γ Ι σ α σ α τ ο ύ ε ί χ ε ά φ α ι ρ έ σ ε ι ή μ α λ λ ο ν δ έ ν ε ί χ ε ά
φ ή σ ε ι ν ά δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ο ύ ν δ λ ε ς α ύ τ έ ς ο Ι μ α ν ο ύ β ρ ε ς τ ω ν
λ ε π τ ο τ ή τ ω ν κ α ί ά β ρ ο φ ρ ο σ υ ν ω ν τ ά έ ξ ω τ ε ρ ι κ ά α ύ τ ά κ α Ι
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ά σ τ ο λ ί δ ι α τ η ς δ ι α γ ω γ η ς μ α ς μ έ ά π ο τ έ
λ ε σ μ α ν ά ά π ο σ τ ρ έ φ ε τ α ι ά κ α ρ ι α ί ω ς ί σ ω ς κ α ί έ ν σ τ ι
κ τ ω δ ώ ς κ ά θ ε τ ι τ ό π ε ρ ι σ σ ό ν κ α ί έ σ φ α λ μ έ ν ο ν ό π ω ς θ ά
έ κ α ν ε έ ν α ς λ ο κ ί α ς σ τ ο ύ ς σ τ ρ α τ ι ω τ ε ς τ ο υ έ ν κ α ι ρ
μ ά χ η ς
·0 ά σ κ η τ ή ς τ η ς Β ί γ λ α ς ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο σ υ ν ε χ ώ ς έ ν
π λ ε μ Ι έ γ ρ η γ ό ρ σ ε ι ή ό π ο ί α έ κ α ν ε λ λ ο υ ς π α τ έ ρ α ς
τ ο ύ ά ρ χ α ί ο υ μ ο ν α χ ι σ μ ο ύ ν ά ό μ ι λ ο ϋ ν μ ό ν ο ι τ ο υ ς ή
κ α ί ν ά χ ε ι ρ ο ν ο μ ο ϋ ν π ρ α γ μ α γ ι ά τ ο ύ ς π ο λ λ ο ύ ς ... ά λ
λ ό κ ο τ ο ν κ α ί σ κ α ν δ α λ ώ δ ε ς ­
. Γ α ύ τ ό ώ μ ι λ ο ϋ σ ε κ α Ι ζ ω η ρ ά π ο λ λ ά κ ι ς κ α Ι
ά π ό τ ο μ α δ ι α κ ό π τ ο ν τ α ς χ ω ρ ί ς ο ί κ τ ο ν τ ό ν ό μ ι λ η τ ή ν
-33­
τ ο υ δ τ α ν έ τ ρ έ π ε τ ο έ κ ε ί ν ο ς σ έ π ρ ά γ μ α τ α έ π ο υ σ ι ώ δ η
ά σ χ ε τ α n χ ο ν τ α σ χ έ σ η μ έ τ ν κ α τ ά κ ρ ι σ ι ν γ ι α ύ τ ό
θ ύ μ ω ν ε κ α Ι έ χ ε ι ρ ο ν ό μ ε ι σ έ ά λ λ η π ε ρ Ι π τ ω σ η χ ω ρ Ι ς
α ύ τ ό ό μ ω ς ν ά σ η μ α Ι ν η ό τ ι κ α τ έ β α ι ν ε τ ό π ά θ ο ς τ ο ύ
θ υ μ ο ύ σ τ ή ν κ α ρ δ ι ά ή δ τ ι ή ά π ό τ ο μ ο ς χ ε ι ρ ο ν ο μ Ι α ά
π ε τ έ λ ε ι κ φ Ρ α σ η ά ν α ι δ ε Ι α ς κ α Ι ύ π ε ρ η φ ά ν ο υ δ ι α θ έ
σ ε ω ς Ά π λ ο ύ σ τ α τ α η σ α ν ά π α θ ε ί ς έ κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ ο ύ χ α
ρ α κ τ η ρ ο ς τ ο υ δ π ω ς α ύ τ ό ς δ ι ε μ ο ρ φ ώ θ η κ ά τ ω ά π ό τ ν
σ κ λ η ρ ά ά σ κ η τ ι κ ή ά γ ω γ ή δ ε κ α ε τ η ρ Ι δ ω ν τ η ς ό π ο Ι α ς ά
γ ω γ η ς δ ι ά ν ά ε ί μ ε θ α ά γ ε υ σ τ ο ι π α ρ ε ρ μ η ν ε ύ ο υ μ ε κ α Ι
κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε τ Ι ς έ κ φ ρ ά σ ε ι ς τ η ς Ό π Ά β β α κ ο ύ μ η τ ο
δ ά ε Ι π ο τ ε κ α τ ά κ ο π ο ς μ ο ν α χ ό ς τ ω ν Σ υ ν α ξ α ρ Ι ω ν δ σ υ
ν ε χ ω ν π α λ α Ι ω ν μ έ τ ά π έ ν τ ε θ η ρ Ι α τ ω ν α Ι σ θ σ ε ώ ν τ ο υ
ώ σ τ ε δ α μ ά ζ ο ν τ α ς α ύ τ ά ς ν ά τ ά ς π α ρ α σ τ ή σ η α θ α ά ς
τ ι ι σ τ ι ύ π η ε τ Ι α ς τ ο ύ π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α Ι μ ό ν ο ν
Κ α ι ρ ό ς ό μ ω ς ν ά έ π ι σ κ ε φ θ ο ύ μ ε τ ό ν ώ ρ α ϊ ο ν λ ε ι μ ω ν α
τ ω ν ά ρ ε τ ω ν τ ο ύ Γ έ ρ ο ν τ ο ς ά φ ή ν ο ν τ ε ς ε Ι ς ά λ λ ο υ ς ν ά
ψ α ύ ο υ ν κ α Ι ν ά κ α κ ο λ ο γ ο ύ ν τ ά ά γ κ ά θ ι α τ ω ν π ο ι κ Ι λ ω ν
ρ ό δ ω ν τ ο υ ...
· ο π Α β β α κ ο ύ μ ξ ε ν α γ ω ν π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς ε Ι ς τ ν τ ρ ά π ε ζ α ν τ η ς
" Μ ο ν η ς

-34­
, '
Θ Έ v Π Ρ Ο σ ε χ κ α ί α γ ρ υ π ν χ
Ι
.
i'
:; i
κ ι ά ν γ Ρ ά Ψ κ α ν ε ί ς γ ι ά τ ό ν π ό θ ο ν κ α ί
- τ ή ν β ί α ν τ ο ύ γ έ ρ ο ν τ ο ς · Α β β α κ ο ύ μ γ ι ά τ ή ν
Wj
σ α
. π ρ ο σ ε υ χ ή ν

δ έ ν θ ά μ π ο ρ έ σ ο υ ν ν ά . έ κ φ ρ ά σ ο υ ν
τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ τ α Ο λ ο ς ό β ί ο ς τ ο υ δ έ ν
η τ ο τ ί π ο τ ε ά λ λ ο π α ρ ά μ Ι α έ κ β α θ έ ω ν δ έ
σ ι ς π ρ ό ς τ ό ν θ ε ό ν ώ σ τ ε ν ά δ ι α τ Ρ θ η ε Ι ς τ ή ν ζ ω
ή ν τ ο ύ π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α Ι τ ο ύ ά γ ι α σ μ ο ύ
Γ ι α ύ τ ό ν δ λ ο τ ό ή μ ε ρ ο ν ύ κ τ ι ο ν η τ ο κ α ι ρ ό ς
π ρ ο σ ε υ χ η ς τ η ς γ λ υ κ ε ί α ς έ π ι κ λ ή σ ε ω ς τ ο ύ Κ ύ ρ ι ε '1­
η σ ο ύ Χ ρ ι σ τ έ γ ί έ τ ο ύ θ ε ο ύ έ λ έ η σ ό ν μ ε τ η ς σ υ ν ή θ ω ς
λ ε γ ο μ έ ν η ς ν ο ε ρ α ς π ρ ο σ ε υ χ η ς Β ε β α ί ω ς κ α τ ά κ υ ρ ι ο
λ ε ξ ί α ν τ ό τ ε κ α ν ε ί ς έ ν ε ρ γ ε ϊ τ ή ν ν ο ε ρ ά ν π ρ ο σ ε υ χ ή ν
δ τ α ν έ ν δ ι α θ έ τ ω ς ε Ι ς τ ή ν κ α ρ δ ί α ν τ ο υ δ λ α δ ή χ ω ρ ί ς
ν ά ά κ ο ύ γ ε τ α ι δ ι ά τ ω ν χ ε ι λ έ ω ν η χ ο ς λ έ γ ε ι τ ή ν ά ν ω
τ έ ρ ω έ π ί κ λ σ ι ν Έ π ε ι δ ή δ μ ω ς ό π Ά β β α κ ο ύ μ ε ύ ρ ί
σ κ ε τ ο σ υ ν ή θ ω ς π ά ν τ ο τ ε έ ν δ ι α ν ί δ ι ά τ ο ύ τ ο έ Ψ υ
θ ύ ρ ι ζ ε ή κ α Ι ή χ Ρ ό τ ε Ρ ο ν ά ν ε φ ώ ν ε ι έ ν π α ν τ ί α ι
κ α ί τ ό π τ ό π ε ρ ι π ό θ η τ ο ν δ ν ο μ α τ ο ύ Κ υ ρ Ι ο υ ή μ ω ν Ί
σ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ

έ φ α ρ μ ό ζ ω ν τ ό π α τ ε ρ ι κ ό ν σ ω μ α έ ρ γ α
σ α ι δ ι ά ν ά τ ρ α φ η ς Ψ ι χ ή ν η φ ε δ ι ά ν ά σ ω θ η ς Δ ι ά δ έ
τ ή ν κ υ ρ ί ω ς ν ο ε ρ ά ν π ρ ο σ ε υ χ ή ν μ έ π ο λ λ ή τ α π ε ι ν ο φ ρ ο
σ ύ ν έ λ ε γ ε τ ο ι ο ύ τ ο ν δ υ σ κ ο λ ο κ α τ ό ρ θ ω τ ο ν έ ρ γ ο ν ο ύ
δ έ π ο τ ε έ ν ή Ρ γ σ α Κ α Ι δ μ ω ς η τ ο ό θ ε ρ μ ό τ ε ρ ο ς ί σ ω ς
έ ρ α σ τ ή ς κ α ί έ κ τ ε λ ε σ τ ή ς τ η ς ε ύ χ η ς τ ο ύ Ί η ύ ε Ι ς
ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ό Ά γ ι ο ν Ό ρ ο ς Ι δ ο ύ μ ε ρ ι κ ο ί ά π ό τ ο ύ ς
μ ά ρ τ υ ρ α ς α Ή κ α θ μ ε Ρ ι ν ή ζ ω ή τ ο υ ή ό π ο Ι α η τ α
μ ί α σ υ ν ε χ ή ς δ έ η σ ι ς κ α Ι έ ν π ν ε ύ μ α τ ι λ α τ ρ ε ί α τ ο ύ
θ ε ο ύ β Ο ί μ ο ν α χ ο Ι π ο ύ έ ζ η σ α ν κ ο ν τ ά τ ο υ ο ί ό π ο ϊ
ο ι τ ό ν έ β λ ε π α ν π ά ν τ ο τ ε π ρ ο σ ε υ χ ό μ ε ν ο ν - δ τ α ν δ έ ν
κ α τ χ ο ϋ σ ε Π Ρ ο σ κ υ ν τ ά ς - π λ ε ι σ τ ά κ ι ς δ έ έ ν μ ε σ η μ
β ί ά κ ό μ ν ά θ υ μ ι α τ ή ν Κ ο υ κ ο υ ζ έ λ ι σ σ α ν ή τ ό Κ α
θ ο λ ι κ ό ν τ η ς Λ α ύ ρ α ς κ α τ ά τ ό μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ό ν π ε ρ ι ε ρ
χ ό μ ε ν ο ς έ ξ ω τ ε ρ ι κ ω ς α ύ τ ό ή τ ά π έ Ρ Ι ξ τ ο ύ Κ ε λ λ ί ο υ
τ ο υ ε ί ς τ ή ν Β ί γ λ α ν μ έ ρ η σ υ ν ε χ ω ς τ ή ν ε ύ χ ή ν φ έ ρ ω ν
ε ί ς τ ά χ ε ί λ η τ ο υ
-35­
α ν ρ α μ α Τ Ι θ έ α τ η ς κ ο ρ υ φ η ς τ ο υ Ι ε ρ ο υ Ά θ ω ν ς ά τ ι ι ε ν Ι ς
τ ό μ έ σ ν Ί ν Μ Λ α ύ ρ α ς (2) κ α Ι ά ρ ι σ τ ε ρ ά α ύ τ η ς ε Ι ς τ ό
δ κ ρ ο ν ή Σ τ η τ ο υ Τ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ (1) μ έ τ ά κ ά τ ω θ ε ν α ύ τ ς ε λ
λ Ι α τ η ς ά σ κ η τ ι κ η ς Β Ι γ λ α ς Η λ ε υ γ ρ α μ μ ή ά π ό τ ν Μ Λ α ύ ρ α
μ έ χ ρ ι τ ή ν Β Ι γ λ α ν ά π ο τ ε λ ε ί τ ό μ ο ν ο π ά τ ι π ο ύ χ ι λ ι ό δ ε ς φ ο ρ έ ς
δ ι η λ θ ε ν ά ν υ π ό δ η τ ο ς ό γ ε ρ ο Ά β β α κ ο ύ μ Τ ό π ρ ό ς τ ά δ ε ξ ι ά τ η ς
Λ α ύ ρ α ς μ ο ν ο π ά τ ι ό δ η γ ε ί σ τ ό ά γ Ι α σ μ α τ ο υ Α γ Ι ο υ Ά θ α ν α σ Ι ο υ
Π α ν ρ α μ α Τ Ι δ π ο Ψ ι ς τ η ς Ι Σ κ ή τ η ς τ ο υ Τ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ Ο π ρ ό ς
τ ν θ ά λ α σ σ α ν κ α Ι δ ε ξ ι ά α ύ τ η ς χ ω ρ ο ς ά π ο τ ε λ ε ί τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή ν
τ η ς κ υ ρ Ι ω ς Β Ι γ λ α ς δ π ο υ ε ύ ρ Ι σ κ ο ν τ α ι δ έ κ α π ε ρ Ι π ο υ ά σ κ η
τ ι κ α Ι Κ α λ ύ β α ι ώ ς κ α Ι τ ό ό ν ο μ α σ τ ό ν σ π λ α ι ν τ ο υ Ά γ Ά θ α
ν α σ Ι ο υ κ ά τ ω θ ε ν τ ο υ β έ λ ο υ ς Ε Ι ς τ ν π ε ρ ι ο χ ή ν α ύ τ ν κ α Ι έ π Ι
ό λ λ ρ υ ς δ ε κ α ε τ Ι α ς γ ω ν Ι σ θ η κ α τ ά π α θ ω ν κ α Ι δ α ι μ ό ν ω ν ό
έ ρ α σ τ ς τ η ς β α σ ι λ ε Ι α ς τ ω ν Ο ύ ρ α ν ω ν π Ά β β α κ ο ύ μ ό ά ν υ π ό δ η τ ο ς
----------------------- j
ί
" ­
" '
-36­
Έ κ ε ί μ ά λ ι σ τ α σ τ ή ν Β ί γ λ α κ ά θ ε π έ τ ρ α τ ο ύ
Κ ε λ λ ί ο υ τ ο υ ώ ς κ α ί τ η ς μ ά ν δ ρ α ς π ο ύ τ ό π ε ρ ι β ά λ λ ε ι
σ έ μ ι ά π ε ρ ί μ ε τ ρ ο 150 π ε ρ Ι π ο υ μ ε Τ Ρ ω ν χ ε ι ν ά μ α ρ
τ υ ρ ή σ η δ ι ά τ ό ν ω τ έ Ρ ω θ ε ί ο ν έ ρ γ ο ν τ ο ύ Γ έ ν τ ς
Γ ρ φ ο μ ε ν τ ο ύ τ ο δ ι ό τ ι ώ ς μ α ς δ ι η γ Τ Ι θ η α ύ τ ό π τ η ς μ ά ρ
τ υ ς δ τ α ν έ β γ α ζ ε τ Ι ς π έ τ ρ ε ς μ ί α μ Ι α μ έ τ ό λ ο σ τ ά ρ ι
τ ο υ ά π τ ή ν γ η σ έ κ ά θ ε κ τ υ π η μ α ά λ λ ά κ α Ι έ ν σ υ ν έ
χ ε Ι σ τ ή ν μ ε τ α φ ο ρ ά τ ο υ ς ε ύ χ Τ Ι έ λ έ γ ε τ ο ά κ α τ α π α υ
σ τ ω ς ω σ τ ε δ ι κ α Ι ω ς θ ά μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ η ό
ν Α γ ι ο ς Φ α ν ο ύ ρ ι ο ς ώ ς τ ό Κ ε λ λ Ι ο ν τ η ς ε ύ χ η ς
γ Τ ό τ η ς ε ύ χ η ς τ ο υ σ υ ν ε χ έ ς κ α Ι ά έ ν ν α ο ν τ ό
μ α ρ τ υ ρ ε ί έ π Ι σ η ς τ ό κ α λ ν τ ε ρ Ι μ ι Λ α υ ρ α ς Π ρ ο δ Ρ ό μ ο υ
σ τ Ρ ά τ α τ ο ύ π · Α β β α κ ο ύ μ δ π ω ς θ ά μ π ο ρ ο ύ
σ ε κ ά λ λ ι σ τ α ν ά ό ν ο μ α σ θ η τ Τ Ι ν ό π ο Ι α ν έ κ α τ ο ν τ ά δ ε ς
φ ο ρ έ ς τ Τ Ι ν δ ι η λ θ ε ά ν υ π ό δ η τ ο ς κ α Ι μ έ τ Τ Ι ν ε ύ χ ή ν ε Ι ς
τ ά χ ε ί λ η Σ τ ο υ ς χ υ ς τ ω ν π ρ ο σ ε υ χ η τ ι κ ω ν τ ο υ σ τ ε
ν α γ μ ω ν έ λ ο ύ ο ν τ ο ο ί σ κ η ν ο ι κ α Ι ο ί κ ο υ μ α ρ ι έ ς π ο υ
π ε ρ ι β ά λ λ ο υ ν τ ό μ ο ν ο π ά τ ι γ ι ά ν ά τ ο υ ς έ κ π έ μ ψ ο υ ν ά ρ
γ ό τ ε ρ α ώ ς δ σ μ ή ε ύ ω δ Ι α ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς σ τ ο ύ ς δ ι ε ρ χ ο
μ έ ν ο υ ς π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς Κ α ί ε Ι ς τ ό σ η μ ε ί ο ν α ύ τ ό έ μ ι
μ ή θ η τ ο ύ ς π ρ ο κ α τ ό χ ο υ ς τ ο υ β ι α σ τ ά ς τ η ς β α σ ι λ ε ί α ς
τ ο ύ θ ε ο ύ ο ί ό π ο ί ο ι ε ύ ω δ Ι α σ α ν κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς τ ή ν έ
ρ η μ ο ν μ έ τ ά ς ε ύ χ ά ς κ α Ι τ ή ν ά γ ί α ν τ ω ν β ι ο τ ή ά λ λ ά
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν σ ω ς μ ε τ ά τ ό ν θ ά ν α τ ό ν τ ω ν μ έ τ ά ε ύ
ω δ ι ά ζ ο ν τ α λ ε Ι ψ α ν ά τ ω ν Τ ά ά ν ω τ έ ρ ω λ ε Ι Ψ α ν α ά γ ν ω
σ τ α κ α Ι κ ρ υ μ μ έ ν α ά π δ λ ο υ ς μ α ρ τ υ ρ ο ύ ν τ ή ν δ π α ρ ξ Ι
τ ο υ ς μ έ τ ή ν έ κ π ε μ π ο μ έ ν η ν ε ύ ω δ Ι α ν τ ω ν ό π ο Ι α μ έ
χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν κ α τ α π λ Τ Ι σ σ ε ι τ ο ύ ς ε ύ λ α β ε ί ς π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς
κ α ί δ ι α β ά τ α ς τ η ς ή γ ι α σ μ έ ν η ς α ύ τ η ς π ε ρ ι ο χ η ς τ η ς Μ
Λ α ύ ρ α ς
δ Τ ό μ α ρ τ υ ρ ο ύ ν τ έ λ ο ς τ ά έ φ θ α ρ μ έ ν α κ ο μ β ο
σ χ ο Ι ν ι α τ ο υ ο ί ά φ ω ν ο ι α ύ τ ο ί μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ η ς σ υ ν ε
χ ο ύ ς π ρ ο σ ε υ χ η ς τ ο υ τ ά ό π ο ί α κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς έ λ υ ω
σ α ν σ τ ά δ ά κ τ υ λ ά τ ο υ κ α ί τ ά ό π ο ί α δ ι ά ν ά μ τ δ ι α
λ ύ σ ο υ ν σ υ ν ε κ ρ ά τ ε ι δ ι ά ρ α Ψ ί μ α τ ο ς ...
Σ τ Τ Ι ν κ α θ η μ ε ρ ι ν ή τ ο υ π ρ ο σ ε υ χ ή έ μ ν η μ ό ν ε υ ε
ό ν ο μ α σ τ ί δ λ ο υ ς τ ο υ ς π α τ έ ρ α ς τ η ς Μ ο ν η ς τ ο υ π α ρ ε
κ τ ό ς τ ω ν π ο λ λ ω ν ά λ λ ω ν ό ν ο μ ά τ ω ν σ υ γ γ ε ν ω ν κ α ί γ ν ω
σ τ ω ν τ ο υ
Τ ό 1974 μ έ τ ή ν κ ρ Ι σ ι τ ο ύ Κ υ π ρ ι α κ ο ύ ό π
Α β β α κ ο υ μ ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο σ υ ν ε χ ω ς σ τ Ι ς έ π ά λ ξ ε ι ς Τ ρ α β ω
κ ο μ β ο σ χ ο ί ν ι γ ι ά τ ό σ τ ρ α τ ό μ α ς κ ά θ ε μ έ ρ α Τ ο ύ ς π ι
σ τ ο υ ς μ α ς τ ά π α ι δ ι ά μ α ς ά γ ι ά σ έ τ α θ ε έ μ ο υ έ ν Ι σ χ υ
σ έ τ α κ α ί κ ρ α τ α ί ω σ έ τ α κ α τ ά τ ω ν Ά γ α η ν ω ν Κ ί ά μ α
α κ ο ύ ν ο ί Ά γ α ρ η ν ο ί τ ό ν σ τ ρ α τ ό ν μ α ς ν ά φ ε υ γ ο υ ν ν ά
τ ρ έ μ ο υ ν γ ι α τ Ι μ α ς ά δ ί κ η σ α ν π ο λ λ ά κ α Ι η λ θ ε n ώ ρ α
π ο ύ θ ά τ ά π ά θ ο υ ν κ α ί α ύ τ ο Ι Δ ι π λ α θ ά π ά θ ο υ ν '
Ό τ α ν έ π λ η ρ ο φ ο ρ τ θ η δ μ ω ς μ ε τ ό λ ί γ ο ν δ τ ι κ α Ι
-37­
ό σ τ ρ α τ ό ς μ α ς β λ α σ φ η μ ε ί ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι κ α Ι ό π λ ί τ α ι
έ σ τ ε ν ο χ ω ρ ή θ η π ο λ υ π η ρ ε ά μ έ σ ω ς τ ό δ π λ ο τ ο υ τ ό κ ο μ
β ο σ χ ο Ι ν ι τ ο υ κ α Ι ά ρ χ ι σ ε ν ά λ έ η Τ α π ε Ι ν ω σ έ τ ο υ ς
Χ ρ ι σ τ έ μ ο υ τ ο υ ς β λ α σ φ ή μ ο υ ς μ ή τ ο ύ ς δ Ι ν ε ι ς χ α ρ ά
έ κ ε ί έ λ ε γ χ ο γ ι α τ ί β λ α σ φ η μ ο ϋ ν μ έ τ ό σ τ ό μ α τ ο υ ς τ ό
β ρ ω μ ε ρ ό · Η ά γ ά π η τ ο υ κ α ί ό σ ε β α σ μ ό ς τ ο υ π ρ ό ς τ ό
ύ π ε ρ ύ μ ν η τ ο δ ν ο μ α τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ μ α ς δ έ ν τ ο ϋ έ π έ τ ρ ε
π α ν ε ύ γ έ ν ε ι ε ς κ α Ι ά β ρ ό τ η τ ε ς β λ α σ φ η μ ω ν έ π ρ ε π ε ν ά
π α ι δ ε υ θ η ο Ι ο σ δ ή π ο τ ε κ α Ι ά ν η τ ο
Ό έ ρ ω ς τ ο υ έ π Ι σ η ς π ρ ό ς τ ή ν Κ υ ρ Ι α ν Θ ε ο τ ό
κ ο ν η τ ο μ ε γ ά λ ο ς κ α Ι ά δ ι ά λ ε ι π τ ο ς Ό τ α ν σ τ ί ς π ο
ρ ε ί ε ς τ ο υ π ρ ό ς τ ό ν Ά γ ι ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν ώ ς έ π Ι σ η ς κ α Ι
κ α τ ά τ ί ς έ ρ γ α σ ί ε ς τ ο υ έ κ ο υ ρ ά ζ ε τ ο ά π ό τ ή ν ε ύ χ η ν
τ ό τ ε ά ρ χ ι ζ ε ν ά Ψ ά λ λ η τ Ι ς π α ρ α κ λ ή σ ε ι ς τ η ς θ ε ο τ ό
υ Ι ς κ α τ α β α σ Ι ε ς τ ω ν έ ο ρ τ ω ν τ η ς τ ά Ι δ ι ό μ ε λ α τ ω Υ
έ σ π ε ρ ι ν ω ν π ο ύ ε ί ν α ι ά φ ι ε ρ ω μ έ ν α σ τ ή ν χ ά ρ ι τ η ς δ λ α
ά π ό σ τ ή θ ο υ ς κ α Ι ά π τ α Ι σ τ ω ς Ο ν τ ω ς λ ο γ ι κ ό ν π τ η ν ό ν
τ ά μ ε γ α λ ε ί α τ ο ϋ Π ο ι η τ ο ϋ τ ο υ α δ ο ν σ υ ν ε χ ω ς κ α Ι ά
κ α τ α π α ύ σ τ ω ς μ έ π ι τ ρ έ π ω ν ο ύ τ ω ς ε Ι ς τ ο ύ ς π ο ν η ρ ο ύ ς
α ί ά ρ γ ο ύ ς λ ο γ ι σ μ ο ς ν ά τ ό ν μ ο λ ύ ν ο υ ν
. · Α γ ι ο ρ ε Ι τ η ς σ υ ν α σ κ η τ η ς τ ο υ σ τ ή ν Β ί γ λ α ν έ π Ι
μ Ι α ν ε ρ ί π ο υ δ ε κ α π ε ν τ α ε τ ί α ν σ έ έ κ τ ε ν έ ς σ η μ ε Ι ω μ ά
τ ο υ δ ι ά τ ό ν Γ έ ρ ο ν τ α γ ρ ά φ ε ι κ α Ι τ ά έ ξ η ς σ χ ε τ ι κ ω ς
μ έ τ ό ν π ό θ ο ν τ ο υ δ ι ά τ ή ν ε ύ χ ή ν κ α Ι τ ή ν Ψ α λ μ ω δ Ι α ν
" Π ο λ λ ά κ ι ς τ ό κ α λ ο κ α Ι ρ ι κ υ ρ Ι ω ς δ τ α ν η τ ο π α ν σ έ λ η
ν ο ς κ α Ι έ β λ ε π ε κ α λ ά έ κ ο υ β α λ ο ϋ σ ε π έ τ ρ ε ς κ α Ι σ α β ο ϋ
ρ α μ έ τ ό ν τ ε ν ε κ έ σ τ ό ν ω μ ο γ ι ά ν ά φ ι ά ξ η ό γ κ ώ δ η σ έ
φ ά ρ δ ο ς κ α Ι ύ Ψ ο ς μ ά ν δ ρ α γ ι ά ν ά π ι ά σ η τ ό ν β ο ρ ι ά
κ α Ι ν ά π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ η τ ό έ κ κ λ η σ ά κ ι κ α Ι τ ά κ ε λ λ ι ά π ο ύ
ε ί χ ε σ κ ο π ό ν ά φ ι ά ξ η Δ ι ά ν ά ά ν τ λ η δ ύ ν α μ ι ν σ ω μ α
τ ι κ ή ν κ α Ι π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν έ κ α ν ο ν α ρ χ ο ϋ σ ε 6 δ ι ο ς κ α Ι
έ Ψ α λ ε δ ι ά φ ο ρ α δ ο ξ α σ τ ι κ ά τ η ς Π α ν α γ ί α ς κ α Ι τ ω ν Ά
γ ί ω ν Τ ά έ Ψ α λ ε τ ό σ ο ν ε ύ κ ρ ι ν ω ς κ α τ α ν υ κ τ ι κ ά Ι μ ε
λ ω δ ι κ ά δ π ο υ χ α ι ρ ό σ ο υ ν ν ά τ ό ν ά κ ο ϋ ς μ έ σ α σ τ η ν ά
π ό λ υ τ η σ υ χ ί α τ η ς ν υ κ τ ό ς Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς μ ι ά β ρ α δ υ ά
τ ό ν π α ρ η κ ο λ ο ύ θ η σ α ά ρ κ ε τ ή ώ ρ α ά π ό μ α κ ρ ό θ ε ν ν ά κ α
ν ο ν α ρ χ η τ ό δ ο ξ α σ τ ι κ ό ν τ ω ν α ί ν ω ν τ η ς Κ ο ι μ ή σ ε ω ς τ η ς
Θ ε ο τ ό κ ο υ "Tij ά θ α ν ά τ φ σ ο υ κ ο ι μ η σ ε ι θ ε ο τ ό κ ε Μ η τ ε ρ
τ η ς ζ ω η ς ν ε φ έ λ α ι τ ο ύ ς ά π ο σ τ ό λ ο υ ς α Ι θ ε ρ ί ο υ ς δ ι ή ρ
π α ζ ο ν .... Κ λ π · Ε ν ό μ ι ζ ε ς δ τ ι ά λ λ ο ς έ κ α ν ο ν α ρ χ ο ϋ σ ε
κ α Ι ά λ λ ο ς έ Ψ α λ ε Δ έ ν ε ί ν α ι ύ π ε ρ β ο λ ή ν ά π ω δ τ ι μ ο ϋ
φ α Ι ν ε τ α ι δ τ ι τ ό ν ά κ ο ύ ω τ ώ ρ α π ο ύ τ ά π ε ρ ι γ ρ ά φ ω Ό
ά ν τ Ι λ α λ ο ς τ η ς Κ α τ α ν υ Κ τ ι κ η ς τ ο υ Ψ α λ μ ω δ ί α ς μ ο ύ π ρ ο
ξ ε ν ο ϋ σ ε τ ό σ η ν χ α ρ ά ν π ο ύ δ έ ν η θ ε λ α ν ά π ά ω ν ά Κ Ο Ι
μ η θ ω . 2
Έ χ τ ς τ ε ν ς π ο σ τ α λ ε Ι σ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ Ι α ς τ γ η ρ α
γ ι ο ρ ε Ι ο υ Μ ο ν α χ ο π Σ ά β β α Φ ο υ ν τ η χ α τ ο Ι χ ο υ ν ό ν • η ν ω ν
---'-------­
· Ι

ί
;' ,
"
:: .
"
-38­
Α λ η σ μ ό ν η τ ε ς ή μ έ ρ ε ς κ α ί ν ύ κ τ ε ς τ ς Β Ι γ λ α ς
ά γ ι α ζ ό μ ε ν α ι ά π ό τ ά ς π ρ ο σ ε υ χ ά ς κ α Ι τ ο ύ ς ύ μ ν ο υ ς δ
σ ί ω ν ά ν δ ρ ω ν ο Ι δ π ο ί ο ι έ σ υ ν έ χ ι σ α ν π ε ν ό μ ε ν ο ι κ α Ι ρ ι
γ ω ν τ ε ς τ ό μ ε γ α λ ε ί ο ν τ ς Ά γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς Ι σ τ ο ρ Ι α ς
κ α Ι ά ν έ σ τ η σ α ν π α λ α ι ά ς δ ό ξ α ς τ η ς δ τ α ν έ κ ο σ μ ο υ σ ε τ ό ν
Ι ε ρ ό ν Α θ ω ν α ν α ς ά ξ ι μ ς ν α ς η φ ω ν ν α ς Α κ ά
κ ι ο ς
Κ α ί τ ο ι ε Ι χ ε ν ώ ς κ α λ ό ς μ ο ν α χ ό ς τ η ν ε υ χ η ν
σ υ ν ε χ ω ς ε Ι ς τ ά χ ε Ι λ η τ ο υ έ ν τ ο ύ τ ο ι ς τ η ν ώ ρ ι σ μ έ
ν η ν ώ ρ α ν τ ο ύ δ ρ θ ρ ο υ κ α Ι τ ο ύ έ σ π ε ρ ι ν ο ύ π σ ύ χ ε τ
ά π έ χ ω ν π ά σ η ς έ ρ γ α σ Ι α ς Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ω ς ά ν α φ έ ρ ο μ ε ν
δ τ ι δ τ α ν κ ά π ο τ ε έ β γ α ζ ε π έ τ ρ ε ς μ έ τ ό λ ο σ τ ά ρ ι τ ο υ .,
,
κ α Ι η τ ο τ ο ι μ ο ς ν ά έ κ σ π ά σ η μ Ι α ν έ κ τ ο ύ έ δ ά φ ο υ ς
κ α Ι υ σ ε τ η ν κ α μ π ά ν α τ ο ύ Τ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ π ο ύ ε ύ ρ Ι
σ κ ε τ α ι έ γ γ ύ ς τ ο ύ Κ ε λ λ Ι ο υ τ ο υ ν ά κ τ υ π ά γ ι ά έ σ π ε
ρ ι ν ό ν ά μ έ σ ω ς δ ι έ κ ο ψ ε τ η ν έ ρ γ α σ Ι α ν τ ο υ κ α Ι έ σ π ε υ
σ ε ν ά π λ υ θ γ ι ά ν ά ρ χ Ι σ η τ ό ν έ σ π ε ρ ι ν ό ν τ ο υ μ ε τ ά
π ά σ η ς κ α τ α ν ύ ξ ε ω ς κ α Ι Ι ε ρ ο π ρ ε π ε Ι α ς
Ε ν ν ο ε ί τ α ι δ τ ι σ ά ν κ α λ ό ς έ ρ γ ά τ η ς τ ς π ρ ο
σ ε υ χ η ς δ π ο ύ η τ ο ά γ α π ο ύ σ ε ύ π ε ρ β α λ λ ό ν τ ω ς κ α ί τ ά ς ά
γ ρ υ π ν Ι α ς σ υ ν ε χ ω ς μ ε λ ε τ ω ν ή ε ύ χ ό μ ε ν ο ς Ι δ Ι ω ς τ ά ς
μ ε γ ά λ α ς ν ύ κ τ α ς τ ο ύ χ ε ι μ ω ν α Ν ύ κ τ ά κ α Ι μ έ ρ α δ ι ά
β α ζ α μ έ τ η ν κ α ρ δ ι ά μ ο υ έ λ ε γ ε σ έ ά γ α π η τ ο ύ ς τ ο υ
π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς Α ύ τ ό θ ά γ Ι ν η Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς σ τ ά έ τ η π ο ύ
π α ρ έ μ ε ν ε σ υ ν ε χ ω ς σ τ η ν έ ρ η μ ο ν τ ς Β Ι γ λ α ς τ ι τ ό
1927-1949. Ε Ι ν α ι ή π ε ρ ί ο δ ο ς τ η ς ά κ ρ ο τ ά τ η ς π ε ν Ι
α ς ή σ υ χ ί α ς κ α Ι μ ε λ έ τ η ς τ ω ν Γ ρ α φ ω ν κ α ί τ ω ν Π α τ έ
ρ ω ν ύ π ό τ ο ύ ά σ κ η τ ι κ ω τ ά τ ο υ π Ά β β α κ ο ύ μ Π έ ν τ ε σ χ ε
δ ό ν έ τ η κ α τ ά τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν α ύ τ η ν θ ά ν α γ κ α σ θ η ν ά
μ ε Ι ν η έ ν τ ό ς έ γ κ α τ α λ ε λ ε ι μ έ ν η ς ά σ β ε σ τ α ρ ι ά ς τ η ν δ
π ο Ι α ν θ ά σ κ ε π ά σ η μ έ λ α μ α ρ ί ν ε ς κ α Ι θ ά μ ε τ α τ ρ έ ψ η ε Ι ς
κ ε λ λ Ι ο ν π α ρ α μ ο ν ς τ ο υ μ έ χ ρ ι ά ξ ι ω θ ά ρ γ ό τ ε ρ α
ά γ ο ρ ά σ η fva Ι δ ι κ ό ν τ ο υ σ α θ ρ ο κ ά λ υ β ο ν Π ρ α γ μ α τ ι κ ά ά
κ τ ή μ ω ν μ ο ν α χ ό ς δ δ π ο ί ο ς κ α τ ά τ ο ύ ς π α τ έ ρ α ς ο ύ δ έ ν
κ α τ έ χ ε ι ε Ι μ ή τ ό ν Ί η σ ο ύ ν μ ό ν ο ν
-39­
, ,
ε γ κ ρ α τ ε ι α ς Ι Ε ρ γ ά τ η ς τ η ς
ν α ς κ α λ ό ς έ ρ γ ά τ η ς τ η ς π ρ ο σ ε υ χ η ς ώ ς η τ ο δ
ι π Ά β β α κ ο ύ μ η τ ο δ υ ν α τ ό ν ν ά μ η έ γ κ ρ α τ ε ύ ε

τ α ι ό ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ς π ά ν τ α έ γ κ ρ α τ ε ύ ε τ α ι

Ι
γ ρ ά φ ε ι ό θ ε ί ο ς Π α ύ λ ο ς ό δ έ έ κ ν ε ό τ η τ ό ς τ ο υ
ά ν α λ ω θ ε ί ς ε ί ς τ η ν ύ π η ρ ε σ Ι α ν τ ω ν θ ε ί ω ν ά
σ κ η τ ή ς τ η ς Β ί γ λ α ς η τ ο π ο λ ύ φ υ σ ι κ ό ν ν ά έ χ η Ι σ ό β ι
ο ν σ ύ ν τ ρ ο φ ο ν τ η ν έ γ κ ρ ά τ ε ι α ν Λ ί γ ο ρ ι ζ ά κ ι β ρ α σ μ έ
ν ο κ α ί π ο λ λ ά κ ι ς ά ν ά λ α δ ο η τ ο ά π ό τ ά π ι ό σ υ ν ή θ η τ ο υ
γ ε ύ μ α τ α
- Γ έ ρ ο ν τ α θ έ λ ε ι π λ ύ σ ι μ ο τ ο ύ ε ί π ε κ ά π ο τ ε f­
ν α ς ά δ ε λ φ ό ς τ η ς Λ α ύ ρ α ς δ τ α ν τ ό ν ε ί δ ε ν ά ρ ί χ ν η τ ό
ρ ύ ζ ι σ τ ή ν κ α τ σ α ρ ό λ α χ ω ρ Ι ς ν ά τ ό π λ ύ ν η π ρ ο η γ ο υ μ έ
ν ω ς
- υ Ο λ α ά γ ι α μ έ τ η ν π ρ ο σ ε υ χ η η τ ο ή ά π ά ν τ η σ ι ς
τ ο ύ π Ά β β α κ ο ύ μ ό ό π ο ί ο ς έ φ ή ρ μ ο ζ ε κ α Ι ε Ι ς τ ό σ η
μ ε ί ο ν α ύ τ ό τ ό ν λ ό γ ο ν τ Τ ς Γ ρ α φ Τ ς π α ν κ τ ί ι μ α θ ε
ο ύ κ α λ ό ν κ α Ι ο ύ δ έ ν ά π ό β λ η τ ο ν μ ε τ ά ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς λ α μ
β α ν ό μ ε ν ο ν ά γ ι α ζ έ τ α ι γ ά ρ δ ι ά λ ό γ ο υ θ ε ο ύ κ α Ι έ ν
τ ε ύ ξ ε ω ς
Ή σ υ ν ε χ ή ς β Ι α ε Ι ς δ λ α κ α Ι Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς ε Ι ς
τ ό φ α γ η τ ό κ α Ι τ ό ν ύ π ν ο ν η τ ο τ ό σ ύ ν θ η μ ά τ ο υ Ο π α
ρ α δ ε λ φ ό ς τ ο υ κ α ί κ α τ ό π ι ν γ ε ν ό μ ε ν ο ς έ π Ι σ κ ο π ο ς Λ ή
μ ν ο υ Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς τ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ Ι ζ ε ι ώ ς μ έ γ α ν ν η σ τ ε υ
τ ή ν δ ι ό τ ι τ ό ν έ ζ η σ ε χ ρ ό ν ι α κ α Ι ε ί χ ε π ε ί ρ α ν π ρ ο
σ ω π ι κ ή ν τ ο ύ π ρ ά γ μ α τ ο ς Ί ό α ύ τ ό ά λ λ ω ς τ ε ό μ ο λ ο γ ο ϋ ν
κ α Ι δ λ ο ι ο ί Λ α υ ρ ι ω τ α ι π α τ έ ρ ε ς
Ε Ι ς τ ή ν β Ι α ν τ ο υ α ύ τ ή ν τ ό ν έ β ο η θ ο ϋ σ ε κ α Ι
δ σ ι δ ε ρ έ ν ι ο ς ό ρ γ α ν ι σ μ ό ς τ ο υ Ο ύ δ έ π ο τ ε ε ί π ε τ ή ν
λ έ ξ ι ν κ ο υ ρ ά σ τ η κ α κ α Ι τ ο ι έ κ α ν ε έ ρ γ α σ Ι α γ ι ά δ υ ό
κ α Ι τ ρ Ι α ά τ ο μ α ο ύ τ ε π ο τ έ τ ο υ ή σ θ έ ν η σ ε υ Ο τ α ν έ γ ι
ν ε τ ρ α π ε ζ ά ρ η ς ή Λ α ύ ρ α ε ί χ ε π ε ρ ί π ο υ 150 π α τ έ ρ ε ς
έ κ τ ό ς τ ω ν έ ρ γ α τ ω ν π ο ύ ξ ύ λ ε υ α ν τ ά δ ά σ η τ ο υ ς Σ 0­
λ ο υ ς έ τ ο Ι μ α ζ ε κ α Ι έ δ ι ν ε τ ό ά ν ά λ ο γ ο μ ε ρ ί δ ι ο Ψ ω μ ι
ο ύ κ α Ι κ ρ α σ ι ο ύ μ α ζ ί μ έ τ ό ν π ν ε υ μ α τ ι κ ό λ ό γ ο κ α Ι τ ό
π α ι δ ι κ ό τ ο υ χ α μ ό γ ε λ ο
Σ τ Ι ς ά γ ρ υ π ν ί ε ς π ο ύ έ γ ί ν ο ν τ ο κ ά θ ε χ ρ ό ν ο
, ,
!
-40­
σ τ ή ν κ ο ρ υ φ ή τ ο ύ Α θ ω (6 Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ ώ ς κ α ί ε ί ς τ ό
σ π ή λ α ι ο ν τ ο ύ Α γ Ι ο υ ' Α θ α ν α σ ί ο υ Σ ά β β α τ ο ν τ ς Ά
κ α θ Ι σ τ ο υ α ύ τ ό ς η τ ο δ μ ά γ ε ι ρ α ς κ α Ι δ ο Ι κ ο ν ό μ ο ς
Α ύ τ ό ς π ά λ ι μ ό ν ο ς τ ο υ π α τ ο ύ σ ε σ τ ό μ ε γ ά λ ο π α τ η τ ή ρ ι
τ ω ν 35 τ ό ν ν ω ν τ ό κ ρ α σ Ι τ ς Μ ο ν ς γ ι ά δ λ ο τ ό ν χ ρ ό
ν ο έ ρ γ ο ύ π ε ρ ά ν θ ρ ω π ό τ ό ό π ο ί ο έ κ τ ε λ ο ϋ σ ε μ έ π ε ρ ι σ
σ ό ζ η λ ο κ α Ι δ ι ά θ ε σ ι Α ύ τ ό ς έ π ί σ η ς έ φ ι α χ ν ε τ ό ρ α
κ ί τ ς χ ρ ο ν ι α ς π ο ύ τ ό σ ο σ υ ν η θ Ι ζ ε τ α ι σ ά ν κ έ ρ α σ μ α
j
σ τ ό Ο ρ ο ς γ ι ά τ ο ύ ς π ρ ο σ κ υ ν η τ έ ς κ α Ι τ ο ύ ς έ ρ γ ά τ ε ς
"'
j
VΟ τ α ν μ ά λ ι σ τ α ά ρ χ ι σ ε ν ά φ ι ά χ ν η κ α ί τ ό ή σ υ χ α σ τ ή
ρ ι ό ν τ ο υ σ τ ν Β Ι γ λ α (1953 κ α Ι έ ξ η ς έ φ ρ ό ν τ ι ζ ε κ α Ι
τ ο ύ ς έ ρ γ ά τ ε ς τ ο ύ ς δ ι κ ο ύ ς τ ο υ μ έ φ α γ η τ ό κ α Ι δ λ α τ ά
χ ρ ε ι ώ δ η κ α ί π ρ ό φ θ α ι ν ε τ ά π ά ν τ α μ έ τ ή ν ε ύ χ ή σ τ ό
σ τ ό μ α
ν Ε ν α ς μ ο ν α χ ό ς π ο ύ τ ό ν έ γ ν ώ ρ ι ζ ε π ο λ ύ κ α λ ά
μ α ς ε ί π ε τ ό έ ξ η ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό γ ι ά ν ά δ ε Ι ξ η τ ό
π ό σ ο έ ρ γ ά σ θ η κ ε γ ι ά τ ή ν μ ε τ ά ν ο ι ά τ υ ό ε Ι μ ν η σ τ ο ς
Γ έ ρ ο ν τ α ς ν ο σ ο ά ξ Ι ζ ο υ ν ε ί π ε τ ά κ τ ή ρ ι α τ η ς Λ α ύ ρ α ς
ά λ λ ο τ ό σ ο κ ά ν ο υ ν κ ά ι τ ά μ ε ρ ο κ ά μ α τ α τ ο ύ Ά β β α κ ο ύ μ
π ο ύ έ ρ γ ά σ θ η κ ε γ ι α ύ τ ή ν .
Τ ό κ ε λ λ ά κ ι τ ο υ η τ α ν π τ ω χ ό κ α Ι ά π έ ρ ι τ τ ο
ά λ Λ α ύ τ ό ς τ ό ό ν ό μ α ζ ε π α λ ά τ ι Ή σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς α Π
θ ε ι α τ ο ύ β ί ο υ τ ο υ τ ό ν ε ί χ ε κ ά ν ε ι ν ά ά ρ κ ε ί τ α ι σ τ ά
έ λ ά χ ι σ τ α κ α ί τ ό π ν ε ύ μ α τ ς ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς τ ό ν έ δ Ι
δ α σ κ ε ν ά τ ά θ ε ω ρ κ α Ι α ύ τ ά π ο λ λ ά κ α Ι τ ό ν έ α υ τ ό ν
τ ο υ ά ν ά ξ ι ο ν γ ι ά τ ό σ ε ς ε ύ λ ο γ ί ε ς
Π α ν τ ο ύ έ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ ε ά ν υ π ό δ η τ ο ς π α ρ ε κ τ ό ς
τ ω ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν π ο ύ ε ί σ ή ρ χ ε τ ο ε ί ς Έ κ κ λ η σ Ι α ν
έ π η γ α ι ν ε σ τ ό Σ υ ν ο δ ι κ ό ν δ π ο υ έ ν ί ν ο ν τ ο ο Ι Σ υ ν ά ξ ε ι ς
τ ω ν Γ ε ρ ό ν τ ω ν
Έ δ ω θ ά π ρ έ π η ν ά σ η μ ε ι ω θ δ τ ι έ κ ν ε ό τ η τ ό ς
τ ο υ έ φ ύ λ α ξ ε μ ε τ ά μ ε γ ά λ η ς π ρ ο σ ο χ η ς τ ή ν ά ρ ε τ ή ν τ ς
π α ρ θ ε ν ί α ς Ο τ α μ ά λ ι σ τ α κ ά π ο τ ε π α τ ο ύ σ ε τ ά σ τ α φ ύ
λ ι α τ η ς χ ρ ο ν ι α ς κ ά π ο ι ο ς μ ο ν α χ ό ς τ ό ν π α ρ ε τ ή Ρ Τ σ ε δ
τ ι δ έ ν η σ α ν τ ά π ό δ ι α τ ο υ κ α θ α ρ ά δ σ ο έ π ρ ε π ε κ α ί ό
ά π λ ο ύ ς Γ έ ρ ο ν τ α ς έ σ π ε υ σ ε ν ά π ο κ ρ ι θ Κ α θ α ρ ά ε ί
ν α ι ε ί μ α ι π α ρ θ έ ν ο ς μ ή σ τ ε ν ο χ ω ρ ι έ σ α ι
Σ τ ά γ ε ρ ά μ α τ ά τ ο υ γ ύ ρ ω τ ά 65, ε ί χ ε σ φ ο
δ ρ ο ύ ς σ α ρ κ ι κ ο ύ ς π ε ι ρ α σ μ ο ύ ς π ρ α γ μ α π ο ύ τ ό ν έ ξ έ π λ η
ξ ε κ α Ι τ ό ν έ σ τ ε ν ο χ ώ ρ η σ ε δ ι ό τ ι ο ύ τ ε σ τ ό ν ύ π ν ο ν τ ο υ
ε ί χ ε α ί σ χ ρ ά ς φ α ν τ α σ Ι α ς ' Ε π ε δ ό θ η τ ό τ ε ε ί ς π ε ρ ι σ σ ό
τ έ ρ α ν π ρ ο σ ε υ χ ή ν μ έ μ ε τ ά ν ο ι ε ς κ α Ι έ π ι κ λ ή σ ε ι ς τ η ς
Κ υ ρ ί α ς θ ε τ ό υ κ α Ι τ ο ύ Ά γ ί ο υ Φ α ν ο υ ρ Ι ο υ ά λ λ ά ή
ά ν α κ ο ύ φ ι σ ι ς η τ ο π ρ ο σ ω ρ ι ν ή Μ ε τ ό λ ί γ ο ν ό π ε ι ρ α σ μ ό ς
έ π α ν ή χ ε τ Π έ ν τ ε έ τ η έ κ ρ ά τ η σ ε α ύ τ ή ή δ ο κ ι μ α σ ί α
τ ο υ ώ ς ό ί δ ι ο ς τ ό δ ι η γ ή θ η ε ί ς π α ρ ά δ ε λ φ ό ν τ ο υ Τ ε
λ ι κ ω ς ό π ε ι ρ α σ μ ό ς ύ π ε χ ώ ρ η σ ε κ α ί ό τ α π ε ι ν ό ς Γ έ ρ ο ν
τ α ς ε ύ χ α ρ ί σ τ η σ ε τ ό ν θ ε ό ν έ κ κ α ρ δ ί α ς
-41­
' Ό λ ο ς ζ ω ή π ο ρ ε ύ ε τ α ι π ρ ό ς τ ό I I Σ υ ν ο δ ι κ ό ν " , δ π ο υ τ ό ν έ κ ά λ ε ­
σ α ν , γ ι Ό ύ τ ό φ ο ρ ά ε ι κ α Ι τ Ι ς π α ν τ ό φ λ ε ς τ ο υ ! Τ ό δ π λ ο ν π ά ν τ α
μ α ζ Ι τ ο υ ' τ ό κ ο μ β ο σ χ ο Ι ν ι π ε ρ α σ μ έ ν ο σ τ ό λ α ι μ ό τ ο υ .

Π Ί Ι ι i
'\ '
j ,
-42­
Ή β Ι α κ α Ι ή ά σ κ η σ ι ς τ ό σ ω ν δ ε κ α ε τ ι ώ ν ε ί
χ α ν ά φ ή σ ε ι έ ν τ ο ν α τ ά σ η μ ε ί α τ ο υ ς σ τ ή ν δ λ η έ μ φ ά
ν ι σ η κ α Ι δ ι α γ ω γ ή τ ο υ ν Ο τ α ν μ ι ά φ ο ρ ά έ ν α ς ά δ ε λ φ ό ς
τ η ς Λ α ύ ρ α ς ώ μ ι λ ο ϋ σ ε μ έ μ ι ά ό μ ά δ α γ ε ρ μ α ν ώ ν έ π ι σ κ ε
π τ ώ ν σ τ ή ν α ύ λ ή τ ο ύ Μ ο ν α σ τ η ρ ι ο ύ σ υ ν έ β η τ ή ν ώ ρ α έ
κ ε Ι ν η ν ά ε ί σ έ ρ χ ε τ α ι σ τ ή ν Μ ο ν ή ν έ π ι σ τ έ ι ά π ό τ ή ν
Β Ι γ λ α ν ό γ ε ρ ο Ά β β α κ ο ύ μ Ά μ έ σ ω ς τ ό τ ε έ π Ι τ θ έ
τ ο υ ο ί γ ε ρ μ α ν ο ί έ γ κ α τ έ λ ε ι ψ α ν τ ό ν σ υ ν ο μ ι λ η τ ή τ ο υ ς
κ α Ι π ε ρ ι ε κ ύ κ λ ω σ α ν μ ε τ ά θ α υ μ α σ μ ο ύ τ ό ν ρ α κ ο φ ο ρ ο ύ ν
. ι
τ α μ ο ν α χ ό ν έ π α ν α λ α μ β ά ν ο ν τ ε ς μ έ τ ά ό λ ί γ α έ λ λ η ν ι κ ά
Ί
τ ο υ ς Α ύ τ ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό ά σ κ η τ ή
Ι
i
Ι Α Ά v θ Ρ ω π ο ς ά γ ά π η ς
κ α ί . π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς
λ ο ι δ σ ο ι τ ό ν έ ζ η σ α ν ή έ σ τ ω δ ι ό λ ί γ ο ν έ
γ ν ώ ρ ι σ α ν τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν τ ο ύ θ ε ο ύ τ ό ν ά π έ
ρ ι τ τ ο ν π Ά β β α κ ο ύ μ δ λ ο ι τ ο υ ς μ fva σ τ ό
μ α ό μ ο λ ο γ ο ύ ν δ τ ι έ π ρ ό κ ε ι τ ο γ ι ά ζ ω ν τ α ν ό
π α ρ ά δ ε ι γ μ α ά ν θ ρ ω π ο υ ά γ ά π η ς κ α Ι π α ρ α κ λ ή
σ ε ω ς Ό τ α ν μ ι λ ο ϋ σ ε ς μ α ζ Ι τ ο υ έ φ ε υ γ α ν δ λ α δ ι η
γ ε ί τ α ι χ ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ς έ ν α ς ά π ό τ ο ύ ς ν ύ ν Λ α υ ρ ι ώ
τ α ς π α τ έ ρ α ς Ε ί ς τ ό π ρ ό σ ω π ό ν τ ο υ ε ί δ ο ν έ ν α Γ έ
ρ ο ν τ α μ έ κ α ρ δ ί α ν μ ι κ ρ ο ύ π α ι δ ι ο ύ γ ρ ά φ ε ι τ ε Ρ ο ς έ κ
τ ο ύ κ ό σ μ ο υ ά ρ χ ι μ α ν δ ρ Ι τ η ς ό ό π ο ί ο ς τ ό ν έ π ε σ κ έ
π τ ε τ ο σ υ χ ν ά ε ί ς τ ό π τ ω χ ι κ ό τ ο υ κ ε λ λ ά κ ι τ η ς Λ α ύ
Ρ α ς Α λ λ ο ς δ έ θ α υ μ α σ τ ή ς τ ο υ γ ρ ά φ ε ι π ρ ό ς α ύ τ ό ν
Π ό τ ε θ ά β ρ ε θ ω κ α Ι π ά λ ι ν κ ο ν τ ά Σ α ς ν ά κ λ α ύ σ ω κ α
θ ο ρ ω ν τ ό ά π λ ο ύ ν κ α Ι χ α ρ μ ό σ υ ν ο ν κ α Ι ύ π ε ρ κ ό σ μ ι ο ν
γ έ λ ι ο σ ο υ . Έ ν α ς γ ε ρ μ α ν ό ς λ ό γ ι ο ς θ ά γ ρ ά ψ η γ ι α ύ
τ ό ν Τ ό β έ β α ι ο ε ί ν α ι δ τ ι α ύ τ ό ς ό ά ν θ ρ ω π ο ς τ ρ α
β ο ύ σ ε τ ο ύ ς σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο υ δ π ω ς μ ι ά
γ ή Σ τ ή π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ό λ α έ φ α ί ν ο ν τ ο
Τ ά τ ι π ο ύ ά ν ά γ κ α ζ ε τ ό ν λ υ π η μ έ ν ο
π λ η ί α σ μ ά τ ο υ κ α Ι έ ν α μ έ ρ ο ς ά π ό τ ό
ί α μ α τ ι κ η π η
φ ω τ ε ι ν ό τ ε ρ α
ν ά ζ η τ α τ ό
π λ η μ μ ύ ρ ι σ μ α
τ η ς χ α ρ α ς τ ο υ 3. Ο σ υ μ μ ο ν α σ τ ή ς τ ο υ έ π ί σ κ ο π ο ς Τ ρ Ι κ
3.Erhart Kastner,Die Stundentromrnel ν ο η heiligen
Berg Athos,Frankfurt σ

-43­
κ η ς Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς έ π ι θ υ μ ω ν ν ά π ε ρ ι γ ρ ά ψ η ε Ι ς σ χ ε τ ι κ ό ν
ά ρ θ ρ ο ν τ ο υ μ ο ν α χ ο ύ ς ά ν ά π η ς έ ν Α γ Ι φ Ο Ρ ε ι σ η μ ε ι
ώ ν ε ι τ ά έ ξ η ς δ ι ά τ ό ν ά σ κ η τ ή ν τ η ς Β ί γ λ α ς
,," Ο π ' Α β β α κ ο ύ μ ν η σ τ ε υ τ ή ς μ έ γ α ς κ τ έ χ ω ν τ ή ν
"Α γ ί α ν Γ ρ α φ ή ν δ σ ο ν ό λ Ι γ ο ι ά κ ά μ α τ ο ς έ ρ γ ά τ η ς τ ο ύ κ α
λ ο ύ μ έ π ο λ λ ή ν τ ή ν α ύ τ α π ά ρ ν η σ ι ν κ α Ι α ύ τ ο θ υ σ ί α ν έ
δ έ χ θ η ε Ι ς τ ό κ ε λ λ Ι ο ν τ ο υ κ α Ι π ε ρ ι π ο ι ή θ η σ τ ο ρ γ ι
κ ω ς έ π Ι μ η ν α ς π Ο λ λ ο ύ ς ν έ ο ν τ ι ν α μ έ π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν η ν
π ν ε υ μ ο ν ι κ ή ν φ υ μ α τ Ι ω σ ι ν Κ α τ έ φ υ γ ε ν δ υ σ τ υ χ ή ς ε Ι ς
τ ή ν Μ ο ν ή ν Ε ί χ ε κ η ρ Ι ν η ν τ ή ν δ Ψ ι ν ά π ο σ τ ε ω μ έ ν ο ν τ ό
σ ω μ α ά ν ε σ κ α μ μ έ ν α ς τ ά ς π α ρ ε ι ά ς β α θ ο υ λ ω μ έ ν ο υ ς τ ο ύ ς
ό φ θ α λ μ ο ύ ς ... Η μ η ν ά ρ χ ο ν τ ά ρ η ς Μ ο Ι έ ξ έ θ ε σ ε μ έ ε Ι
λ ι κ ρ ί ν ε ι α ν τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ Ι ν τ ο υ Τ ε λ ε ί ω ς ά π ο γ ο η τ ε υ
μ έ ν ο ς ί σ τ α τ ο ε Ι ς τ ό χ ε ί λ ο ς τ η ς ά β ύ σ σ ο υ τ η ς ά π ε λ
π ι σ ί α ς Έ ζ ή τ ε ι μ ε τ ά δ α κ ρ ύ ω π ρ ο σ τ α σ Ι α ν Α λ λ ω ς .••
Τ ή ν σ τ ι γ μ ή ν έ κ ε Ι ν η ν έ σ κ έ φ θ η ν π ο ί ο ν Ί ό ν π Ά β β α
κ ο ύ μ Μ έ π ό σ η ν σ υ γ κ Ι ν η σ ι ν τ ό κ υ σ ε ν Έ δ έ χ θ η μ έ
χ α ρ ά ν ν ά τ ό ν π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ η Ί ό ν π α ρ έ λ α β ε ν ε Ι ς τ ό
κ ε λ λ Ι ο ν τ ο υ κ α Ι τ ό ν έ φ ρ ό ν τ ι ζ ε ώ ς φ ι λ ό σ τ ο ρ γ ο ς μ ή
τ η ρ Έ ν ή σ τ ε υ ε ν α ύ τ ό ς έ τ ρ ε φ ε ν δ μ ω ς μ έ κ ρ έ α ς κ α Ι
ά λ λ α ς δ υ ν α μ ω τ ι κ ά ς τ ρ ο φ ά ς τ ό ν ά σ θ ε ν η τ ο υ Έ π ά λ α ι
σ ε σ κ λ η ρ ω ς μ έ τ ή ν ά σ θ έ ν ε ι α ν τ ο ύ ν έ ο υ Ο θ ά ν α τ ο ς
τ ό ν π α ρ έ λ α β ε ν ά π ό τ ά ς σ τ ο ρ γ ι κ ά ς τ ο υ ά γ κ ά α ς έ ν μ ε
τ α ν Ι ς κ α ί έ ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι Ό λ Ι γ ο ν π ρ ο τ ο ύ κ ο ι μ η θ η
τ ό ν έ κ α ν ε μ ο ν α χ ό ν ό ν ο μ ά σ α ς α ύ τ ό ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν
Δ έ ν ύ π η ρ ξ ε π ρ ο σ κ υ ν η τ ή ς π ο ύ ν ά τ ό ν έ π ε σ κ έ
φ θ η γ ι ά κ ά π ο ι ο ζ ή τ η μ α κ α Ι ν ά μ ή φ ύ γ η ά π ό κ ο ν τ ά
τ ο υ έ ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ε ύ θ υ μ Ι ς κ α Ι λ λ ο ι ω μ έ ν ο ς τ ή ν
κ α λ ή ν τ ο ύ π ν ε ύ μ α τ ο ς ά λ λ ο Ι ω σ ι ν Σ ο ύ μ ι λ ο ύ σ ε ω ρ ε ς
χ ω ρ ί ς ν ά κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι γ ι ά τ ά μ ε γ α λ ε ί α τ ο ύ θ ε ο ύ κ α Ι
τ ή ν ά γ ά π η ν τ ο υ π ρ ό ς τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς Κ ά θ ε λ Ι γ ο δ έ
δ τ α ν ώ μ ι λ ο ύ σ ε γ ι ά κ ά τ ι τ ό σ η μ α ν τ ι κ ό ν ρ ω τ ο ύ σ ε ε ί
δ ε ς τ Ι ώ Ρ α ί ο Ε ε ε τ Ι ώ ρ α ί ο Ο ν τ ω ς Τ ι ψ υ χ ή τ ο υ
δ ι ε τ ή ρ η σ ε τ ή ν κ α θ α ρ ό τ η τ α τ η ς π α ι δ ι κ η ς Τ ι λ ι κ Ι α ς γ ι
α ύ τ ό κ α Ι η τ ο δ έ κ τ η ς ε ύ α Ι σ θ η τ ο ς τ ω ν μ ε γ α λ ε ί ώ ν τ ο ύ
θ ε ο ύ σ υ ν ε χ ω ς θ α υ μ ά ζ ω ν τ ό ν Κ ύ ρ ι ο ν κ α Ι Δ η μ ι ο υ ρ γ ό ν
τ ο υ ε ί τ ε β λ έ π ω ν τ ή ν φ ύ σ ι ν ε ί τ ε π ε ρ ι γ ρ ά φ ω ν τ ή ν ά
γ ά π η ν κ α Ι τ ό έ λ ε ο ς τ ο ύ θ ε ο ύ π ρ ό ς τ ό ν ά ν θ Ρ ω Π ο ν ε ί
τ ε Ψ ά λ λ ω ν τ ά μ ε γ α λ ε ί α τ ο υ κ α Ι τ ή ν δ Ι α ι σ ύ ν η ν τ
Ο ύ δ έ π ο τ ε θ έ λ η σ ε ν ά λ υ π ή σ η ά ν θ ρ ω π ο ν ά κ ό
μ η κ α Ι έ χ θ ρ ό ν τ ο υ ώ ς σ υ ν έ β η κ ά π ο τ ε μ έ κ ά π ο ι ο ν λ α
ϊ κ ό ν π ο ύ τ ο ύ έ φ τ ι α ξ ε κ ο υ φ ώ μ α τ α σ τ ό κ ε λ λ ά κ ι τ ο υ
σ τ ή Ι γ λ α κ α Ι τ ο ύ έ κ ρ ά τ η σ ε 3000 δ ρ χ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν
ά π ό τ ά σ υ μ φ ω ν η θ έ ν τ α Έ π ε ι δ ή έ ν σ υ ν ε χ ε Ι ς έ ρ γ ά σ θ η
κ ε σ τ ή ν Λ α ύ ρ α δ τ α ν έ π ρ ό κ ε ι τ ο ν ά π λ η ρ ω θ η ή ρ ώ τ η σ α ν
τ ό ν π Ά β β α κ ο ύ μ έ ά ν θ ε λ ε ν ά ά φ α ι ρ έ σ ο υ ν ά π ό τ ό
Ε
" ", ,
4. υ γ ν ω μ ω ν μ ν ε ι α κ α ι π ρ ο σ φ ο ρ α ε ν τ ο μ φ Μ ο ν α Χ ι σ μ ο ς
" "
κ α ι σ υ γ Χ Ρ ο ν ο S κ ο σ μ ο ς , Α η ν ι σ 22-3.
ι
,

ι
i
!:
,
'
-44­
π ο σ ό ν τ ς ά μ ο ι β ς τ ο υ τ Ι ς 3000 δ ρ χ π ο ύ τ ο ύ ε ί χ ε
i ι
έ κ ε ί ν ο ς κ α τ α κ ρ α τ ή σ ε ι κ α Ι ά π ή ν τ η σ ε Ό χ ι τ ά χ α
ρ ί ζ ω μ ή ν τ ά κ ρ α τ ή σ ε τ ε δ ι ό τ ι α Ι σ θ ά ν ο μ α ι π ο λ λ ή ν χ α
ρ ά ν
θ υ μ ά μ α ι δ τ α ν ά ν έ β η κ α γ ι ά π ρ ώ τ η φ ο ρ ά σ τ ή ν
κ ο ρ υ φ Τ Ι τ ο ύ Α θ ω (1972)4 κ α Ι σ τ α μ ά τ η σ α γ ι ά λ ί γ ο σ τ Τ Ι ν W
Π α ν α γ Ι α τ ό ν τ ε λ ε υ τ α ί ο σ τ α θ μ ό ν π ρ Ι ν ά π ό τ Τ Ι ν κ ο
ρ υ φ Τ Ι π ο ύ ά π έ χ ε ι ά κ ό μ η μ ι ά κ α ί π λ έ ο ν ώ ρ α Ε τ υ χ ε τ ό
τ ε ο Ι π α τ έ ρ ε ς ν ά κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ ν τ ό κ τ ί σ μ α έ ξ ύ
π α ρ χ ς κ α ί ό π Α β β α κ ο ύ μ ε ί χ ε σ τ α λ ά π ό τ Τ Ι ν Μ ο
ν ή ν τ ο υ γ ι ά ν ά π ρ ο σ φ έ ρ η τ Ι ς ύ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ σ τ ο ύ ς
έ ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς ν ά μ α γ ε ι ρ ε ύ η ν ά φ ι ά χ ν η κ α φ έ δ ε ς ν ά
ε ί ρ η ν ο π ο ι κ α Ι σ υ μ β ι β ά ζ η .... Μ έ π ό σ η χ α ρ ά μ έ ύ
π ε δ έ χ θ η ' Α μ έ σ ω ς π ρ ο σ ε φ έ ρ θ η π ρ ο θ υ μ ό τ α τ ο ς ν ά μ έ κ ε
ρ ά σ η ν ά μ ο ύ π η λ ό γ ο ν ά γ ά π η ς κ α Ι ζ ω ς Ή τ ο τ ό τ ε
i.
έ τ ω ν ά λ λ ά δ ι ε τ η ρ ε ί τ ο ά κ μ α ί ο ς δ λ ο ς ζ ω η ρ ά δ α κ α Ι έ
Ι
ν ε ρ γ η τ ι κ ό τ η τ α μ ό ν ο ν π ο ύ τ ό φ ω ς τ ο υ ε ί χ ε έ λ α τ τ ω
θ ε ί Ι κ α ν ώ ς
,
Ι
i,
Ι
Ή Π α ν α γ Ι α

1 ω ρ α κ ά τ ω θ ι τ η ς κ ο ρ υ φ η ς τ ο υ Ό ρ ο υ ς ε ί ς τ ή ν
ό π ο Ι α ν γ Ι ν ε τ α ι τ η ς Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς ή τ ρ ά π ε ζ α δ ι ά τ ο ύ ς π α ν η
γ υ ρ ι σ τ ά ς τ η ς κ ο ρ υ φ η ς τ ο υ Α θ ω δ π ο υ υ π ά ρ χ ε ι Ν α ό ς τ η ς θ ε Ι α ς
Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς Τ ρ α π ε ζ ά ρ η ς κ α Ι ε δ ω ό ά ύ ρ α σ τ ς Ά β β α ύ μ
-45­
Α λ λ ο τ ε π ά λ ι τ ό ν ε ύ ρ η κ α ν μ ε ρ ι κ ο Ι π ρ ο σ κ υ
ν η τ α ί ν ά κ λ α ί η σ τ ό κ ε λ λ ί τ ο υ μ ό ν ο ς κ α ί δ τ α ν τ ό ν
έ ρ ώ τ η σ α ν τ ί σ υ μ β α ί ν ε ι έ π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η σ α ν δ τ ι μ ό λ ι ς
π ρ ό ό λ ί γ ο υ κ ά π ο ι ο ι ά λ λ ο ι έ π ι σ κ έ π τ α ι τ ο υ τ ο ύ ε ί
χ α ν μ ι λ ή σ ε ι γ ι ά μ ε ρ ι κ ά τ υ φ λ ά π α ι δ ι ά π ο υ ύ π ο φ έ ρ ο υ ν
σ τ ό ν κ ό σ μ ο κ α ί ό Γ έ ρ ο ν τ α ς δ έ ν μ π ό ρ ε σ ε ν ά σ υ γ κ ρ α
τ ή σ η τ ά δ ά κ ρ υ ά τ ο υ Α γ ά π η ά λ η θ ι ν ή ά ν ι δ ι ο τ ε λ ή ς έ μ
π ρ α κ τ ο ς
Ο τ α ν μ ι λ ο ύ σ ε ς μ α ζ ί τ ο υ δ ι έ κ ρ ι ν ε ς ά μ έ σ ω ς
ό τ ι π τ ο γ ε μ ά τ ο ς ά π ό τ ό σ υ μ π α θ έ ς τ ό έ π ι ε ι κ έ ς τ ό
φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ν τ ό δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό ν Μ α έ σ τ ρ ο ς ά λ η θ ι ν ό ς σ τ ό
μ έ τ ρ ο κ α Ι τ ή ν π ρ ο σ φ ο ρ ά τ η ς ά γ ά π η ς τ ο υ Τ ό έ γ ν ώ
ρ ι ζ ε κ α λ ώ ς δ τ ι ε ί ν α ι μ ε γ ά λ η κ α ί Ι ε ρ ά ή ά π ο σ τ ο λ ή
τ ο ύ σ υ μ β ο υ λ ε υ ο ν τ ο ς δ ι ά τ ο ύ τ ο σ υ χ ν ά έ λ ε γ ε σ τ ο υ ς κ λ η
ρ ι κ ο ύ ς έ π ι σ κ έ π τ α ς τ ο υ ν Ο λ ω ς Ι ε ρ ό ν τ ι π ρ ά γ μ α n
σ υ μ β ο υ λ ή γ ν ώ μ η ς ν ω σ ι ς ά γ ά π η ς κ α ρ π ό ς τ α π ε ι ν ο φ ρ ο
σ ύ ν η ς ά π ό δ ε ι ξ ι ς Ε ί ς δ έ τ ο ύ ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ ς . έ τ ό
ν ι ζ ε δ τ ι π ρ έ π ε ι ν ά ε ί ν α ι π λ ή ρ ε ι ς ά γ ά π η ς κ α Ι κ α
τ α δ ε κ τ ι κ ό τ η τ ο ς ά ν ο χ η ς κ α Ι π ν ε ύ μ α τ ο ς ε Ι ρ ή ν η ς ώ σ τ ε
ο Ι α ν δ ή π ο τ ε ώ ρ α κ ι ά ν έ ρ χ ε τ α ι ό Π σ τ ό ς ν ά τ ό ν ύ
π ο δ έ χ ο ν τ α ι μ έ τ ό χ α μ ό γ ε λ ο ν κ α Ι τ ό ε ύ π ρ ό σ δ ε κ τ ο ν
ώ σ τ ε ν ά φ ε υ γ η ε ύ χ α ρ ι σ τ η μ έ ν ο ς κ α Ι ν ά δ ο ξ ά ζ ε τ α ι ό
Χ ρ ι σ τ ό ς _
Π ο λ ύ σ υ χ ν ά έ π Ι σ η ς μ ι λ ο ϋ σ ε κ α Ι Υ ι ά τ ή ν χ α
ρ α π ο ύ θ ά π ρ έ π η ν ά ν ο ι ώ θ η ό π ι σ τ ό ς χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς
σ τ ή ν ζ ω ή τ ο υ Τ ή ν χ α ρ ά τ ή ν γ ν η σ Ι α κ α Ι ά δ ο λ ο ν τ ή ν
χ α ρ ά ν τ ο ύ Κ υ ρ ί ο υ κ α ί δ χ ι τ ο ύ κ ό σ μ ο υ γ ι ά τ ή ν δ π ο Ι
α ν ό ά σ κ η τ ή ς τ η ς Β ί γ λ α ς έ λ ε γ ε έ κ π ε ί ρ α ς τ ά έ ξ η ς
μ ε γ ά λ α κ α ί ά λ η θ ι ν ά τ ά ό π ο Ι α ο ύ δ ε Ι ς μ ο ν α χ ό ς τ ο υ
λ ά χ ι σ τ ο ν ν ε ώ τ ε ρ ο ς δ έ ν τ ό λ μ η σ ε ν ά π ρ ο φ έ ρ η Ή χ α
. ρ ά ε Ι ν α ι σ χ έ σ ι ς μ έ τ ό ν θ ε ό ν ή ν ω σ ι ς μ έ α ύ τ ό ν Ό
ά ν θ ρ ω π ο ς γ ε ν ν η θ η κ ε γ ι ά τ ή ν χ α ρ ά δ χ ι γ ι ά τ ή ν θ λ Ι
Ψ ι Γ ι α τ ί π α ί ρ ν ε ι τ ή ν χ α ρ ά τ ο υ ά π ό τ ά ε ί δ ω λ α
Π ι σ τ έ ψ τ ε π λ η ρ ώ ν ο υ ν γ ι ά τ ν χ α ρ ά τ ο υ ς Η χ α ρ ά δ
μ ω ς τ ο ύ θ ε ο ύ δ έ ν κ ο σ τ ί ζ ε ι τ ί π ο τ α Έ γ ώ π χ δ έ ν θ ά
μ π ο ρ ο ύ σ α ν ά τ ή ν π λ η ρ ώ σ ω δ ι ό τ ι δ έ ν έ χ ω τ ί π ο τ α σ τ ό
κ ό σ μ Δ έ ν μ ι λ ά ω μ ό ν ο ν έ γ ώ έ τ σ ι ά λ Κ δ μ ο ι α μ ι λ ο ύ ν
κ α Ι ό λ α μ ο υ τ ά δ έ λ φ ι α ο Ι μ ο ν α χ ο ί τ ά δ π ο Ι α δ έ ν
κ α τ έ χ ο υ ν τ ί π ο τ α π α ρ ά μ ό ν ο ν τ ό ν θ ε ό ν ν Ο λ ο ι α ύ τ ο ί
ε ί ν α ι γ ε μ ά τ ο χ α ρ ά Α δ ε ι α σ α τ ό ν έ α υ τ ό ν μ ο υ γ ι ά τ ό ν
Χ ρ ι σ τ ό Δ έ ν fxw τ ί π ο τ α ά λ λ ο π α ρ ά τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν Τ ί
π ο τ α ά λ λ ο π α ρ ά τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν κ α ί τ ή ν χ α ρ ά •Η φ τ ώ
χ ε ι α ε ί ν α ι ώ ρ α ί α δ ι ό τ ι έ λ α φ ρ ώ ν ε ι ε ύ κ ο λ υ ν ε ι Π ρ έ π ε ι
ν ά ε ί ν α ι κ α ν ε ί ς / α δ ε ι ο ς γ ι ά ν ά ε ί σ έ λ θ η δ Χ ρ ι σ τ ό ς
Ό τ α ν δ Χ ρ ι σ τ ό ς ε ί ν α ι μ α ζ ί μ ο υ ε ί ν α ι ή χ α ρ ά έ ν
τ ό ς μ ο υ Σ έ κ ά θ ε σ π η λ ι ά τ ό τ ε θ ά π ρ έ π η ν ά ε ί ν α ι
χ α Ρ ά
5.Erhart Kastner μ ν η μ έ ρ γ ο ν σ έ ξ
-46­
,
;j
ι
:1
Ι
t

1\
-
Ι Β ο χ α ρ ι σ μ α τ ο υ χ ο ς
ο λ λ ά ε ί ν α ι τ ά δ ω ρ α μ έ τ ά ό π ο ί α έ π ρ ο ί κ ι σ ε
. ό θ ε ό ς τ ό ν ά ο ί δ ι μ ο Γ έ ρ ο ν τ α ό γ ε ί α σ δ η
ρ α μ ν ή μ η ν ά π έ ρ α ν τ ο ν ά γ ά π η ν έ ξ α ί ρ ε τ ο ν τ η ς
σ
- - μ ο ν α χ ι κ η ς π ο λ ι τ ε ί α ς ά γ ά π η ν π ρ ό ς τ ό ν θ ε ό ν
κ α ί τ ό ν π λ η σ ί ο ν ά π λ ό τ η τ α κ α ί κ α θ α ρ ό τ η τ α
β ί ο υ κ α ί π ο λ λ ά ά λ λ α τ ά ό π ο ί α ε ύ κ ό λ ω ς ά ν α κ α λ ύ π τ ε ι
ό μ ε λ ε τ η τ ή ς τ ο ύ έ ν θ έ ο υ β Ι ο υ τ ο υ
Ά ν α ρ ί θ μ η τ ε ς φ ο ρ έ ς σ τ ή ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ π ρ ό ς
τ ή ν Β ί γ λ α ν σ ύ ν η ν τ ή θ η μ έ φ ί δ ι α μ ι κ ρ ά κ α Ι μ ε γ ά λ α
χ ω ρ ί ς π ο τ έ ο ύ δ έ ν α ν ά τ ό ν β λ ά ψ η υ Ο τ α ν κ ά π ο τ ε σ έ
κ α ι ρ ό θ έ ρ ο υ ς κ α ν ε χ α λ ά ζ ι σ τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή Κ ε ρ α σ ι α ς
μ έ χ ρ ι τ ή ν Β ί γ λ α ν κ α Ι π ι ό π έ ρ α μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά
κ α τ α σ τ ρ α φ ο ύ ν τ ά κ λ ή μ α τ α τ ω ν π α τ έ ρ ω ν γ ι ά τ ά κ λ ή
μ α τ α τ ο ύ γ ε ρ ο Ά β β α κ ο ύ μ γ ι ν ε έ ξ α ί ρ ε σ ι ς τ ό κ α κ ό
σ τ α μ ά τ η σ ε σ τ ή ν ά ρ χ ή τ η ς μ ά ν δ ρ α ς τ ο ύ Κ ε λ λ Ι ο υ τ ο υ γ ι ά
ν ά σ υ ν ε χ ί σ η π ι ό π έ ρ α τ ή ν π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ ... Σ η μ ε ι ω
τ έ ο ν δ τ ι π ο λ λ ά ά π ό τ ά σ τ α φ ύ λ ι α α ύ τ ά π ω λ ο ύ σ ε σ τ ή ν
Μ ο ν ή ν τ ο υ κ α Ι μ έ τ Ι ς ε Ι σ π ρ ά ξ ε ι ς α ύ τ έ ς κ α Ι μ ε ρ ι
κ έ ς ε ύ λ ο γ Ι ε ς γ ν ω σ τ ω ν τ ο υ σ υ ν έ χ ι ζ ε τ ό χ τ Ι σ ι μ ο τ ο ύ
Κ ε λ λ ί ο υ τ ο υ τ ό ό π ο ί ο ν μ ό λ ι ς τ ό 1965 μ π ό ρ ε σ ε ν ά
Γ ε ν ι κ ή δ π ο Ψ ι ς τ ο υ Ά γ Ι ο υ Φ α ν ο υ ρ Ι ο υ τ ο υ τ ε λ ε υ τ α Ι ο υ τ ο υ ή
σ υ χ α σ τ η ρ Ι ο υ ε ί ς τ ή ν Β Ι γ λ α ν
!

m
.1
-47­
σ κ ε π σ η γ ι ν μ ε Ι ν τ ε λ Ι ς τ ε λ ε Ι ω τ ο μ έ χ ρ ι τ ό ν
θ ν α τ ό τ ο υ Π ρ ο τ Ι μ η σ ε ν μ ή τ ό δ η τ ε λ ε ι ω μ έ ν ο π α
ρ ά ν έ π ι β α ρ ύ ν η τ ο ύ ς π ο λ υ π λ η θ ε ί ς θ α υ μ α σ τ ό ς τ ο υ
ί ν μ Ι ς Ή δ ι κ ρ ι σ ι ς κ α Ι τ ό μ έ τ ρ ο ν ή σ α ν κ α
τ α φ α ν η σ τ ή ν ό λ η δ ι α γ ω γ ή τ ο υ
Ή π ί σ τ ι ς τ ο υ ή τ ο μ ε γ ά λ η κ α Ι β ε β α ί α Τ π ν
τ α έ γ κ α τ έ λ ι π ε σ τ η ν π ρ ό ν ο ι α τ ο ύ θ ε ο ύ τ η ς Κ υ ρ Ι α ς
Θ ε ο τ ό κ ο υ κ α ί τ ο ύ · Α γ ί ο υ Φ α ν ο υ ρ Ι ο υ Φ ά ρ μ α κ α δ έ ν έ
χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε π ο τ έ τ ο υ υ Ο τ α ν δ έ τ ε λ ε υ τ α ί α έ π ά τ η
σ ε ε ν α κ α ρ φ ί κ α Ι έ π ρ Ι σ θ η κ ε τ ό π ό δ ι τ ο υ κ α Ι έ ν σ υ
ν ε χ ε ί έ μ α ύ ρ ι σ ε μ έ σ υ ν ε χ η ά ν ο δ ο τ ο ύ π ρ ι ξ Ι μ α τ ο ς
π ρ ό ς τ ό γ ό ν α τ ο κ α Ι π λ ι ν ή ρ ν η θ η ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η σ η
τ φ ά ρ μ α κ α π ο ύ τ ο ύ έ δ ω σ α ν Έ χ ο υ μ ε τ ή ν Π α ν α γ ί
α έ λ ε γ ε α ύ τ η μ α ς ύ π ο σ χ έ θ η κ ε ό τ ι θ ε ί ν α ι ί α τ ρ ό ς
μ α ς Κ α ί π ρ ά γ μ α τ ι Έ ν τ ό π ρ ή ξ ι μ ο ε ί χ ε π έ ρ ά σ ε ι
τ ό γ ό ν α τ ό τ ο υ μ ε τ ό λ ί γ ο ν ά ρ χ ι σ ε ν ύ π ο χ ω ρ η γ ι ν
έ ξ α φ α ν ι σ θ η τ ε λ ε ί ω ς μ ε τ ό λ ί γ α ς ή μ έ ρ α ς Ό ν τ ς ό γ ε
ρ ο Ά β β α κ ο ύ μ έ π λ ε ε μ έ σ α σ τ ό ύ π ε ρ φ υ σ ι κ ό ό π ω ς τ ό
Ψ ά ρ ι σ τ ό ν ε ρ
υ
Ε ν α ς κ λ η ρ ι κ ό ς θ ε ο λ ό γ ο ς ε ί ς έ π ι
σ τ ο λ η ν τ ο υ π ρ ό ς ή μ α ς γ ρ φ ε ι σ fva σ η μ ε ί ο τ ά έ ξ η ς
δ ι ά τ η ν ύ ψ η λ ή ν π ο λ ι τ ε ί α ν τ ο ύ Γ έ ρ ο ν τ α Κ α τ ά τ η ν
σ υ ζ η τ η σ ι ν δ έ ν π ε ρ ι α υ τ ο λ ο γ ο ύ σ ε Δ ι ά τ ό ν έ α υ τ ό ν τ ο υ
ώ μ ι λ ο ύ σ ε π ο λ ύ τ α ε ι ν Δ ι α ύ τ ό κ α Ι ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς
ε ί ς δ ι φ ο ρ α κ α τ α π λ η κ τ ι κ κ α ί ύ π ε ρ φ υ σ ι κ γ ε γ ο ν ό τ α
τ η ς ζ ω η ς τ ο υ δ έ ν ώ μ ί λ ε ι ε ύ θ έ ω ς ά λ λ μ έ π ρ ο σ ο χ ή
κ α ί έ π ι φ υ λ α κ τ ι κ ό τ η τ α κ α ί μ έ δ ι ά φ ο ρ α ύ π ο ν ο ο ύ μ ε ν α
Έ κ ε ί ν ο τ ό ό π ο ί ο ν ε ί π ε σ α φ ς ε ί ν α ι δ τ ι ε ί δ ε ό φ
θ α λ μ φ α ν ς τ ή ν Π α ν α γ ί α μ α ς μ Ι α ν Μ Τ ε τ ά ρ τ η ε ί ς τ ό ν
π ρ ό ν α ο ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο τ ο ύ ρ χ ί σ ε ι τ ό ε ύ χ έ λ α ι
ο ν κ α ί έ ν ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο μ ό ν ο ς ε ς α ύ τ ό ν Ε π α σ χ ε τ ό
τ ε π ό τ π ό δ ι α τ ο υ τ ά ό π ο ί α ή σ α ν π ρ ι σ μ έ ν α ά π ό
τ η ν ό ρ θ ο σ τ α σ ί α ν τ η ς π ρ ο σ ε υ χ η ς Έ π α ρ ο υ σ ι σ θ η έ μ
π ρ ό ς τ ο υ ή Π α ν α γ ί α ώ ς β α σ ί λ ι σ σ α κ α ί τ ο ύ έ σ τ α ύ ρ ω
σ ε τ ά π ό δ ι α δ π ω ς χ ρ ί ε ι ό ί ε ρ ε ύ ς μ έ τ ό ε ύ χ έ λ α ι ο ν
κ α ί μ έ σ ω ς έ ξ η φ α ν ί σ θ η Ά π ό τ ό τ ε τ ά π ρ ι σ μ έ ν α π ό
δ ι α τ ο υ έ γ ι ν α ν κ α λ Π ε ρ Ι π α ρ ο μ ο ί ω ν ύ π ε ρ φ υ σ Ι ν
γ ε γ ο ν ό τ ω ν ε ί χ ε π ο λ λ ν π η ά λ λ δ ι ά λ ό γ ο υ ς τ α π ε ι
ν φ ρ σ ύ ν ς σ ι ω π ο ύ σ ε Μ ό ν ο ν έ λ ε γ ε κ α ί έ π α ν α λ μ β α
. ν ε Τ ί ν ά σ ό ύ π μ ό ν ο ν α ύ τ ά Μ ό ν ο ν α ύ τ ά WΑ ς ε
χ ε ι δ ό ξ α ν ό Π α ν γ α θ ο ς θ ε ς ό ό π ο ί ο ς κ α ί ε ί ς τ ς
χ α λ ε π ς ή μ έ ρ α ς μ α ς μ α ς σ τ έ λ λ ε ι τ ο ύ ς · Α γ ί ο υ ς τ ο υ
δ ι ά ν ά μ α ς π α ρ η γ ο ρ ή σ ο υ ν κ α ί ν ά μ α ς β ο η θ ή σ ο υ ν ν ά
μ ε τ α ν ο ή σ ω μ ε ν δ ι ά ν ά έ π ι τ ύ χ ω μ ε ν τ ή ν σ ω τ η ρ ί α ν μ α ς α
6. τ ό π ι β α ν τ ε ρ ν ε ν α ι τ ι τ ό π ρ ξ ι μ π ρ ρ ε τ π ό τ ό
, - - - ", '"
π α τ η μ α τ ο υ κ α ρ φ ι ο υ π ο υ α ν α φ ε ρ α μ ε π ι ο π α ν ω
α Έ κ τ η έ κ τ ε ν ο υ σ υ ν ε ρ γ α σ Ι α τ ο υ π α ν ο σ ά ρ χ ι μ π Α ύ γ ο υ
" .
σ τ ι ν ο υ Κ α τ σ α μ π ι ρ η
r
-48­
Ά γ ι ο ρ ε Ι τ η ς δ έ ά ρ χ ι μ α ν δ ρ Ι τ η ς ε Ι ς γ ν ω σ τ ό ν
τ ο υ β ι β λ Ι ο ν π ε ρ Ι τ ο ύ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς γ ά φ ι Κ α ί
θ α ύ μ α τ α δ έ π α ρ ά δ ο ξ α έ ν ή ρ γ η σ ε ν έ ν τ η δ υ ν ά μ ε ι τ ο ύ
Χ ρ ι σ τ ο ύ κ α ί τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ π ρ ο σ ε υ χ ό μ ε
ν ο ς δ Γ έ ρ ω ν Ά β β α κ ο ύ μ δ ι ό τ ι κ α Ι έ ν α ι έ λ λ ε ί
Ψ ε ω ς κ α ί ά ν ά γ κ η ς π ο λ ύ ρ τ ο ν π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ν έ ν τ ά
π ο θ ή κ η κ α Ι έ ν τ ή μ έ ρ α κ α θ ν ο ύ τ ο ς έ κ ά ρ η μ ο ν α
χ ό ς ο ί ν ο υ μ ή ύ π ά ρ χ ο ν τ ο ς π ρ ο σ ή ρ α ξ α ν ά π ρ ο σ δ ο κ ή τ ω ς
δ ύ ο π λ ο ί α ο Ι δ έ ν α υ τ ι κ ο ί π ρ ο ε σ ε κ ό μ ι σ α ν ο ί ν ο ν ά
φ θ ο ν ο ν ε Ι ς τ ι ν ν ι ν π ρ ό ς κ ο ι ν ι ν π ά ν τ ω ν τ ω ν έ ν τ δ
Μ ο ν δ χ α ρ ά ν κ α ί π α ν ι γ υ ι ν .
Κ ά π ο τ ε τ ό κ ρ α σ ί τ η ς Μ ο ν η ς έ φ α ί ν ε τ ο δ τ ι δ έ ν
θ ά φ θ ά σ η γ ι ά δ λ η τ ι χ ρ ο ν ι ά Ο Ι Γ ε ρ ο ν τ ά δ ε ς τ ό τ ε
τ ο ύ ε ί π α ν ν ά β ά λ η λ ί γ ο ν ε ρ ό ώ σ τ ε ν ά π ρ ο έ λ θ η μ ί α
Ι σ ο ρ ρ ο π Ι α μ έ χ ρ ι τ ή ν έ α σ ο δ ε ι ά Ή ρ ν ή θ η κ α τ η γ ο ρ η
μ α τ ι κ ω ς Η Π α ν α γ Ι α μ α ς ώ ς Ο Ι κ ο ν ό μ ι σ σ α θ ά τ ά ο Ι
, ,
κ ο ν ο μ ή σ η ε ί π ε μ ε τ ά μ ε γ ά λ η ς π Ι σ τ ε ω ς Κ α Ι π ρ ά γ μ α
τ ι ο κ ι μ ό ν ο ν έ κ ε Ι ν η τ ή ν χ ρ ο ν ι ά ά λ λ ά δ σ ο κ α ι ρ ό
η τ ο σ τ ό δ ι α κ ό ν η μ α α ύ τ ό ο υ δ έ π ο τ ε π α ε τ η ρ ι θ η έ λ λ ε ι
Ψ ι ς σ τ ό ν ε υ φ ρ α Ι ν ο ν τ α τ ά ς κ α ρ δ Ι α ς τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν
ο ί ν ο ν τ η ς Λ α ύ ρ α ς Ή τ ο δ υ ν α τ ό ν ή Κ υ ρ Ι α θ ε ο τ ό κ ο ς ν ά
λ υ π ή σ η τ ό ή γ α π η μ έ ν ο τ η ς π α ι δ Ι τ ό ν ά π λ ο ύ ν κ α Ι χ α
ρ ι έ σ τ α τ ο ν π Ά β β α κ ο ύ μ ,
Ο Ι π ε ρ Ι χ α ρ ι σ μ ά τ ω ν λ ό γ ο ι τ ο υ θ ε Ι ο υ Ά π ο
σ τ ό λ ο υ π ο ύ ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ε Ι ς τ ι ν π ό ς Ρ ω μ α Ι ο υ ς έ
π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ π ό σ ο τ α ι ρ ι ά ζ ο υ ν ε Ι ς τ ή ν π ε ρ Ι π τ ω σ ι ν
τ ο ύ γ έ ρ ο ν τ ο ς Α β β α κ ο ύ μ Ε χ ο ν τ ε ς δ έ χ α ρ Ι σ μ α τ α
κ α τ ά τ ή ν χ ά ρ ι ν τ ι ν δ ο θ ε ί σ α ν ή μ ί ν δ ι ά φ ο Ρ α ε ί τ ε π ρ ο
φ η τ ε Ι α ν κ α τ ά τ ή ν ά ν α λ ο γ Ι α ν τ η ς π Ι σ τ ε ω ς ε ί τ ε δ ι α
κ ο ν Ι α ν έ ν τ δ δ ι α ν Ι ε ί τ ε δ δ ι δ ά σ κ ω ν έ ν τ Ό δ ι δ α
i
.
σ λ Ι ε ί τ ε δ π α α α ω ν έ ν τ π α α λ ι σ ε ι μ ε τ α
I δ ι δ ο ύ ς έ ν ά π λ ό τ η τ ι δ π ρ ο σ τ ά μ ε ν ο ς έ ν σ π ο υ δ δ έ .1:.
r
Ι λ ε ω ν έ ν Ι λ α ρ ό τ η τ ι (12,6-8). ' Α λ λ ά κ α Ι τ ή ν κ ο ρ ω ν Ι δ α
!
τ ω ν ά ρ ε τ ω ν κ α Ι χ α ρ ι σ μ ά τ ω ν τ ή ν ά γ ά π η ν ε Ι ς π ό σ ο ν μ ε
Ί
γ ά λ ο ν β α θ μ ό ν δ έ ν κ α τ ε ί χ ε ν δ ά ξ ι ο μ α κ ά ρ ι σ τ ο ς Γ έ ρ ο ν
ι j
τ α ς κ α θ ώ ς μ α ρ τ υ ρ ο υ ν δ λ ο ι δ σ ο ι τ ό ν έ γ ν ώ ρ ι σ α ν
,
:
ι
Ι
7. "Α ρ χ ι μ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Μ ο υ σ τ ά κ α τ ό Ά γ ι ο ν Ο ρ ο ς • ω η
ν α Ι σ
Ι :,
! Ι
f :1
,
, Ι
: ;
-49­
,
π Ά β β α κ ο υ μ
,
,

κ α ι ο r π Ρ ο σ κ u ν η τ α ι
g
σ ο ι ά π ό τ ο ύ ς π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς τ η ς Μ Λ α ύ ρ α ς έ
π ε σ κ έ π τ ο ν τ ο τ ό ν π Ά β β α κ ο ύ μ σ τ ό ε λ λ ά Ι
. τ ο υ η σ τ ό ή σ υ χ α σ τ ή ρ ι ό τ ο υ σ τ ή ν μ α κ ρ υ ν ή
Β ί γ λ α ο Ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ζ η τ ο ύ σ α ν ν Ύ ά κ ο ύ σ ο υ ν
λ ό γ ο π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς λ ό γ ο ν π ο ύ θ ά τ ο ύ ς ά ν ε
κ ο ύ φ ι ζ ε Ψ υ χ ι κ ά κ α ί θ ά έ ρ ρ ι χ ν ε φ ω ς π α ρ η γ ο ρ ι α ς κ α ί
έ ν ι σ χ ύ σ ε ω ς σ τ ά π ο ι κ ί λ α π ρ ο β λ ή μ α τ ά τ ο υ ς Κ α Ι μ ό ν ο
π α ρ ο υ σ ί α τ ο υ κ α Ι ή γ ε μ ά τ ο ά γ ά π η κ α ί π ν ε υ μ α τ ι κ ή Ι
λ α ρ ό τ η τ α φ ω ν ή τ ο υ η σ α ν Ι κ α ν ά ν ά γ ε μ ί σ ο υ ν μ έ θ υ
μ η δ Ι α ν κ α Ι π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν ε Ι ρ ή ν η ν τ ό ν σ υ ν ο μ ι λ η τ ή τ ο υ
υ Ε ν α ς κ λ η ρ ι κ ό ς π ο ύ έ γ ε ύ θ η Ι κ α ν ω ς τ ή ν χ ά ρ ι ν α υ τ ή ν
γ ρ ά φ ε ι Ε Ι ς τ ό π ρ ό σ ω π ό ν τ ο υ ε Ι δ ο ν έ ν α γ έ ρ ο ν τ α μ έ
κ α ρ δ ι ά μ ι κ ρ ο ύ π α ι δ ι ο ύ •Η κ α λ ω σ ύ ν η τ ο υ κ α Ι ή π ρ α
ό τ η ς τ ο υ ή ά π λ ό τ η ς τ ο υ κ α Ι ή τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η τ ο υ
ή έ γ κ ά ρ δ ι ο ς ά γ ά π η τ ο υ κ α ί τ ό μ έ γ ι σ τ ο ν έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν
τ ο υ δ ι ά τ ή ν β ο ή θ ε ι α ν κ α Ι σ ω τ η ρ Ι α ν κ α Ι ά λ λ ω ν ά ν
θ ρ ώ π ω ν ώ ς κ α ί π ο λ λ ά ά λ λ α π ν ε υ μ α τ ι κ ά π ρ ο σ ό ν τ α μ έ
τ ά δ π ο Ι α έ κ ο σ μ ε Ι τ ο δ έ ν π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι Ά π ό τ ό ν ά
π λ ο ύ ν α υ τ ό ν μ ο ν α χ ό ν π ο λ ύ έ ν ι σ χ υ θ η ν κ α Ι ώ φ ε λ ή θ η ν
π ν ε υ μ α τ ι κ ω ς ... •ο π Α β β α κ ο ύ μ η τ ο δ ν θ ρ ω π ο ς χ ω ρ ί ς
δ ό λ ο ν ε Ι ς τ η ν κ α ρ δ ί α ν τ ο υ Ε Ι ς α υ τ ό ν έ φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι
ά π ο λ υ τ ω ς ό λ ό γ ο ς τ ο ύ Κ υ ρ Ι ο υ Ι δ ε ά λ η θ ω ς Ι σ ρ α η
λ Ι τ η ς έ ν ί δ ό λ ο ς ο υ κ έ σ τ ι
Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν έ π ι σ κ ε π τ ω ν τ ο υ υ π η ρ χ α ν κ α Ι ο Ι
δ ν θ ρ ω π ο ι τ ω ν γ ρ α μ μ ά τ ω ν Κ α θ η γ η τ α ί Π α ν ε π ι σ τ η μ Ε
π ί σ κ ο π ο ι σ τ ρ α τ η γ ο Ι φ ο ι τ η τ α ί λ π ο ί ό π ο Ι ο ι Έ Ι
χ α ν δ λ λ ε ς ά π α ι τ ή σ ε ι ς κ α ί ά λ λ ο υ ε ί δ ο υ ς έ ρ ω τ ή σ ε ι ς
ν ά υ π ο β ά λ λ ο υ ν σ τ ό ν ά σ κ η τ ή μ α ς '
υ Ε ν α ς έ ξ α υ τ ω ν η τ ο κ α Ι ό γ ν ω σ τ ό ς κ α θ η γ η
τ ς Ν ι κ ό λ α ο ς Λ ο ύ β α ρ ι ς δ δ π ο ι ο ς τ ν έ π ε σ κ έ φ θ η π ε ρ ί
τ ό 1955 μ α ζ ί μ έ ν α σ υ ν ά δ ε λ φ ό τ ο υ γ ε ρ μ α ν ό Ά φ ο ύ ό
....
,
"

iI
!'
,':
'
r
:1
Ι
Ι i
ί '
ι i '
Ilr
:111
ι ,1 .
11
,
1 '

'
,
IJI '

ι
! ι
Ι r
ι
Ι ι
Ι
i
i
-50­
γ έ ρ ο ν τ α ς ε λ υ σ ε τ ή ν ά π ο ρ ί α ν τ ο ϋ γ ε ρ μ α ν ο ϋ ά ν α φ ο ρ ι
κ ω ς π ρ ό ς τ ό π ο Ι α ε ί ν α ι ή β λ α σ φ η μ ί α κ α τ ά τ ο ϋ Ά γ ί
ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς έ σ τ ρ ά φ η π ρ ό ς τ ό ν έ λ λ η ν α κ α θ η γ η τ ή κ α 1
μ έ τ ό π ν ε υ μ α τ ι κ ό έ κ ε ί ν ο χ α μ ό γ ε λ ο ε ί ς τ ά χ ε ί λ η τ ό ν
έ ρ ώ τ η σ ε
- Τ ί θ έ λ ε ι ς έ σ ύ κ Ν ι κ ό λ α ε
- Ν ά μ ο ϋ π η ς π Ά β β α κ ο ύ μ π ο ϋ ά ν α φ έ ρ ε ι π ε ρ ί
, Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ή Π Δ ι α θ ή κ η δ ι ό τ ι μ έ
κ ο ί φ ο ι τ η τ α ί κ α ί δ έ ν ε ί χ α τ ί ν ά
κ α ί τ ο ι έ Ψ α ξ α π ο λ ύ σ τ ό ν Ι ε ρ ε μ ί α
- χ ι δ χ ι δ έ ν ε ί ν α ι τ ό σ ο
θ η ά μ έ σ ω ς ό γ έ ρ ο ν τ α ς Ε ί ν α ι γ ύ ρ ω
έ ρ ώ τ η σ α ν μ ε ρ ι
τ ο ύ ς ά π α ν τ ή σ ω
κ α Ι Ή σ α α
ψ η λ ά τ ο ϋ ά π ε κ ρ Ι
σ τ ό τ ρ Ι τ ο μ έ τ έ
τ α ρ τ ο κ ε φ ά λ α ι ο τ η ς Γ ε ν έ σ ε ω ς λ ο ι π ό ν ά κ ο υ σ ο ν Η Α
δ ά μ δ έ έ γ ν ω τ ή ν γ υ ν α ί κ α α ύ τ ο ϋ κ α Ι σ υ λ λ α β ο ϋ σ α έ
ι
Ι
Ι
Ι
1
j
Ι
j
1
!
j
'0 π Ά β β α κ ο ύ μ τ ό ε Ι ς τ ό π α λ α ι ό ν κ ε λ λ ό κ ι τ ο υ σ τ ή Β Ι
γ λ α π ρ ο τ ο ϋ μ ε τ α φ ε ρ θ η ε Ι ς τ ό ν Ά γ ι ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν Ι Ι Έ δ ω ω
μ ό θ ε ι δ τ ι γ ν ω ρ Ι ζ ω έ ν ν ο ω τ ή ν Ά γ Ι α ν Γ ρ α φ ή ν κ α Ι τ ή ν δ ι δ α σ κ α
λ Ι α ν τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν 11, ε ί π ε σ τ ό ν Κ α θ η γ η τ ή ν Κ Κ α β α ρ ν ό ν π ο ύ τ ό ν
έ π ε σ κ έ φ θ η τ ό 1958. Ι Ι Έ ν α κ α ι ρ ό μ ε ν α έ δ ω σ υ ν ε χ ω ς έ π Ι
τ η κ α Ι έ μ ε λ έ τ η σ α π ό ρ α π ο λ ύ 11. (C. cavarnos, Anchored in
God ,Athens Ι ρ Α ύ τ ό ε Ι ν α ι τ ό σ π ο υ δ α σ τ ή ρ ι α τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς ρ η μ ο ς ή σ υ χ Ι α κ α κ ο π ό θ ε ι α τ ό ά ν τ Ι θ ε τ α τ ε λ ε Ι ω ς
τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν μ ε θ ό δ ω ν σ π ο υ δ η ς τ η ς Ι ε ρ α ς έ π ι σ τ ή μ η ς τ η ς Θ ε
ο λ ο γ Ι α ς μ έ ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό ν χ ό ο ς .••
!
,
,
,
-51­
τ ε κ ε τ ό ν Κ ά ϊ ν κ α Ι ε ί π ε ν έ κ τ η σ ά μ η ν ά ν θ ρ ω π ο ν δ ι ά
τ ο ύ θ ε ο ύ κ α Ι π ρ ο σ έ θ η κ ε τ ε κ ε ί ν τ ό ν ά δ ε λ φ ό ν α ύ τ ο ύ
τ ό ν Α β ε λ κ α Ι έ γ έ ν ε τ ο Α β ε λ π ο ι μ ή ν π ρ ο β ά τ ω ν Κ ά ϊ ν
δ έ η ν έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς τ ή ν γ η ν Κ α Ι έ γ έ ν ε τ ο μ ε θ ή μ έ
ρ α ς η ν ε γ κ ε Κ ά ϊ ν ά π ό τ ω ν κ α ρ π ω ν τ η ς γ η ς θ υ σ Ι α ν τ φ
Κ υ ρ ί ι μ κ α Ι Α β ε λ η ν ε γ κ ε κ α Ι α ύ τ ό ς ά π ό τ ω ν π ρ ω τ ο
τ ό κ ω ν τ ω ν π ρ ο β ά τ ω ν α ύ τ ο ύ κ α Ι ά π ό τ ω ν σ τ ε ά τ ω ν α ύ
τ ω ν κ α Ι έ π ε ί δ ε ν ό θ ε ό ς έ π Ι Α β ε λ κ α Ι έ π Ι τ ο ί ς δ ώ
ρ ο ι ς α ύ τ ο ύ έ π Ι δ έ Κ ά ϊ ν κ α ί έ π Ι τ α ί ς θ υ σ ί α ι ς α ύ
τ ο ύ ο ύ π ρ ο σ έ σ χ ε κ α ί έ λ υ π ή θ η Κ ά ϊ ν λ ί α ν κ α ί σ υ ν έ
π ε σ ε τ φ π ρ ο σ ώ π ι μ α ύ τ ο ύ Κ α ί ε ί π ε Κ ύ ρ ι ο ς ό θ ε ό ς τ φ
Κ ά ϊ ν ί ν α τ ί π ε ρ ί λ υ π ο ς έ γ έ ν ο υ κ α Ι ί ν α τ Ι σ υ ν έ π ε σ ε
τ ό π ρ ό σ ω π ό ν σ ο υ ο ύ κ έ ά ν ό ρ θ ω ς π ρ ο σ ε ν έ γ κ η ς ό ρ
θ ω ς δ έ μ ή δ ι έ λ η ς μ α ρ τ ε ς ή σ ύ χ α σ ο ν Γ ε ν Κ
Μ ό λ ι ς σ τ α μ ά τ η σ ε ό γ έ ρ ο ν τ α ς τ ή ν ά π ό σ τ ή
θ ο υ ς ά π α γ γ ε λ Ι α ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ά γ ι ο γ ρ α φ ι κ η ς π ε ρ ι κ ο
π η ς τ ό ν ά γ κ ά λ ι α σ ε σ ε μ ν ω ς ό Λ ο ύ β α ρ ι ς κ α Ι τ ό ν έ φ Ι
λ η σ ε γ ε μ ά τ ο ς χ α ρ ά δ ι ό τ ι έ ν ο ι ω σ ε δ ι ά χ υ τ η τ ή ν χ ά
ρ ι ν τ ο ύ Ά γ Ι ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς σ τ ό ν ά ν υ π ό δ η τ ο ν σ υ ν ο μ ι
λ η τ ή ν τ ο υ ·0 γ ε ρ ο Ά β β α κ ο ύ μ τ ο ύ ά ν έ φ ε ρ ε έ ν σ υ
ν ε χ ε ί ς δ ύ ο ά κ ό μ η Γ ρ α φ ι κ ά χ ω ρ ί α π ο ύ ό μ ι λ ο ύ ν δ ι ά τ ό
θ έ μ α τ ο υ κ α Ι τ ά ό π ο ί α ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ Ι ς Π α ρ ο ι μ Ι ε ς
τ ο ύ Σ ο λ ο μ ω ν τ ο ς τ ό ε ν α έ λ ε γ ε Κ α ρ δ ί α ό ρ θ ή ζ η
τ ε ί α ί σ θ η σ ι ν ... (15,14) κ α Ι τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο ν "·0 ζ η τ ω ν
τ ό ν Κ ύ ρ ι ο ν ε ύ ρ ή σ ε ι γ ν ω σ ι ν μ ε τ ά δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ο ί δ έ
ό ρ θ ω ς ζ η τ ο ύ ν τ ε ς - α ύ τ ό ν ε ύ ρ ή σ ο υ σ ι ν ε ί ρ ή ν η ν
Σ τ ό τ έ λ ο ς τ η ς σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ς α ύ τ η ς ό Λ ο ύ β α
ρ ι ς ά ν α γ κ ά σ θ η κ ε ν ά ό μ ο λ ο γ τ Ί σ η Α ύ τ ό ς γ ν ω ρ ί ζ ε ι π ρ ά
γ μ α τ α τ ά ό π ο ί α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν σ υ ν ή θ ω ς μ ό ν ο Κ α θ η γ η τ α Ι
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Α ύ τ ό ς μ π ο ρ ε ί ν ά κ ά ν η κ ά θ ε σ ο φ ό ν ά
ν τ ρ έ π ε τ α ι Ε ί ν α ι π τ ω χ ό ς ά λ λ ά κ α τ έ χ ε ι π ε ­
ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ά π δ τ ι δ λ ο ι ο ί σ ο φ ο ί κ α Ι δ ι α ν ο
ο ύ μ ε ν ο ι τ ο ύ κ ό σ μ ο υ Α ύ τ ό ς ε ί ν α ι π ρ α γ μ α
τ ι κ ά φ ω τ ι σ μ έ ν ο ς 8
Ε ί ν α ι π ε ρ ι τ τ ό ν ν ά τ ο ν ι σ θ η μ ε τ ά π ό σ ο υ θ α υ
μ α σ μ ο ύ έ κ τ ο τ ε ό Λ ο ύ β α ρ ι ς π ε ρ ι έ β α λ λ ε τ ό ν γ έ ρ ο ν τ α
σ υ ν ε χ ω ς σ τ έ λ λ ο ν τ ά ς τ ο υ χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς μ έ τ ο ύ ς γ ν ω
σ τ ο ύ ς τ ο υ π ο ύ η ρ χ ο ν τ ο ε ί ς τ ό ν Α θ ω ν α
******
Τ ό 1958 τ ό ν έ π ε σ κ έ φ θ η ό ά ρ χ ω ν δ ι δ ά σ κ α λ ο ς
τ ο ύ Γ έ ν ο υ ς ό έ π Ι τ ι μ ο ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ο ύ Λ υ κ ε ί ο υ Κ ο
ρ α η ς τ η ς Κ ρ ή τ η ς Ε Π ε τ ρ ά κ η ς ό ό π ο ί ο ς
κ α τ ω τ έ ρ ω σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι ν
- Π ά τ ε ρ Ά β β α κ ο ύ μ ε ί π α τ ε δ τ ι γ
κ α ν ε Ι ς μ ο ν α χ ό ς π ρ έ π ε ι ν ά έ χ η λ η σ ι ν
τ ο ύ
ι ά
ά π ό
π η ρ ε τ ή ν
ν ά γ ί ν η
τ ό ν θ ε
8. Erhart Kastner, μ ν η μ έ ρ γ ο ν σ ε λ 93 ,96 .
. j
-52­
ό ν π ρ έ π ε ι ν ά fxn φ υ σ ι κ ν π ρ ο δ ι ά θ ε σ ι ν π ρ ό ς τ ο ύ τ ο
Π ο Ι α ε ί ν α ι ή ο υ σ Ι α τ η ς μ ο ν α χ ι κ ή ς α υ τ ή ς κ λ σ ε ω ς
Α π Η ά γ ά π η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ έ κ δ η λ ο υ μ έ ν η δ ι ά τ α π ε ι
ν ώ σ ε ω ς κ α Ι ύ π α κ ο η ς
Έ ρ Ά φ ο ύ δ έ ν έ ρ χ ο ν τ α ι τ ώ ρ α ά ρ κ ε τ ο Ι ν ά ά φ ι ε ρ ω
θ ο ύ ν σ τ ν ά γ ά π η τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ δ έ ν θ ά π ρ ε π ε ν ά π ρ ο σ
α ρ μ ο σ θ ο ύ ν Ο Ι Κ α ν ο ν ι σ μ ο Ι π ρ ό ς τ ά ς σ μ ε ρ ι ν ά ς σ υ ν
θ κ α ς
Ά π WAv γ ι ά ν ά π ρ ο σ ε λ κ υ σ ω μ ε ν ά ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο υ δ έ ν
ε χ ο υ ν κ λ η σ ι ν ά π ό τ ό ν θ ε ό ν κ ά ν α μ ε ά β α ρ Ι α ς κ α Ι ά λ
λ ά ζ α μ ε τ ο ύ ς κ α ν ό ν α ς θ ά έ κ ά ν α μ ε δ τ ι κ α Ι ο Ι Φ α ρ ι
σ α ί ο ι π ο υ π ε ρ ι η γ ο ν τ ν θ ά λ α σ σ α ν κ α ί η Ί ν ξ ρ ά ν τ ο ύ
π ο ι η σ α ι fva π ρ ο σ λ υ τ ο ν κ α Ι δ τ α ν τ ό π ε τ υ χ α ι ν α ν τ ό ν
ε κ α ν α ν υ Ι ό ν γ ε έ ν ν ς δ ι π λ ό τ ε ρ ο ν α υ τ ω ν δ η λ α δ θ ά
κ α τ α σ τ ρ έ φ α μ ε τ ο υ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς α υ τ ο υ ς Δ έ ν γ Ι ν ε τ α ι
κ α ν ε Ι ς μ ο ν α χ ό ς dv δ έ ν τ δ χ ε ι έ κ φ υ σ ε ω ς σ τ ή ν ψ υ χ
τ ο υ
Έ ρ Τ Ι θ ά ά π ο γ Ι ν ο υ ν π ω ς θ ά σ ω θ ο ύ ν ο Ι π ο λ λ ο Ι έ
κ ε ί ν ο ι π ο υ δ έ ν θ έ λ ο υ ν ή δ έ ν μ π ο ρ ο ύ ν ν ά ε λ θ ο υ ν έ δ ώ
Α π ν ο σ ο ι δ έ ν fxouv μ φ υ τ ο ν τ ν κ λ ί σ ι ν π ρ ό ς τ ό ν
μ ο ν α χ ι κ ό ν β ί ο ν δ η λ α δ δ π ο λ ύ ς κ ό σ μ ο ς δ έ ν σ η μ α ί
ν ε ι κ α θ ό λ ο υ δ τ ι δ έ ν θ ά δ ο κ ι μ ά σ ο υ ν τ ή ν χ α ρ ά ν τ ο ύ
Χ ρ ι σ τ ο ύ ν Ε κ α σ τ ο ς δ ν θ ρ ω π ο ς χ ε ι τ ό τ ά λ α ν τ ό ν τ ο υ ά
π ό τ ό ν θ ε ό ν κ α Ι θ ά κ ρ ι θ ί σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ή ν χ ρ η σ ι ν π ο ύ
θ ά τ ο ύ κ ά ν η Κ α θ έ ν α ς θ ά κ ρ ι θ η μ έ τ ό ν ν ό μ ο ν τ ς σ υ ν
ε ι δ σ ε ώ ς τ ο υ Ε Ι ς τ ό ζ ή τ η μ α δ έ α ύ τ ό ο ύ σ ι ώ δ η ς π α
ρ ά γ ω ν ε ί ν α ι ή σ υ ν α Ι σ θ η σ ι ς τ η ς ά μ α ρ τ Ι α ς ή μ ε τ ά ν ο ι α
******
Τ ό 1975 σ έ δ υ ό φ ο ι τ η τ ά ς θ ά δ μ ο λ ο γ ή σ Ε
γ ώ χ ω δ λ η μ ο υ τ ν ζ ω μ έ τ ό ν Χ ρ ι σ τ ό ν Δ έ ν θ έ λ ε ι δ
Χ ρ ι σ τ ό ς γ η ρ ο κ ο μ ε ί α Η σ υ ζ τ η σ ι ς η τ ο γ ι ά τ ν ά
φ ι έ ρ ω σ ι κ α Ι τ ο ύ ς ά φ ι ε ρ ω μ έ ν ο υ ς σ τ ό ν Μ ο ν α χ ι σ μ ό ν κ α Ι
μ έ δ λ η τ ν ά π λ ό τ η τ α δ γ έ ρ ω ν ε ί π ε τ ο υ ς μ ε γ ά λ ο υ ς
α υ τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς π ο ύ π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ α θ ά μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά έ
π α ν α λ ά β η λ λ ο ς Α γ ι ο ρ ε Ι τ η ς Λ έ γ ο ν τ α ς α υ τ ά ή θ ε λ ε
ν ά τ ο ν ί σ η δ τ ι δ μ ο ν α χ ό ς π ρ έ π ε ι ν ά ά φ ι ε ρ ο ύ τ α ι σ χ ε
τ ι κ ά ν έ ο ς δ ι ό τ ι δ τ α ν γ η ρ ά σ η δ έ ν ε ί ν α ι ε κ ο λ ο ν ο ύ
γ ι ά τ ό ν ί δ ι ο ν ο δ τ ε γ ι ά τ ν Movnv π ο ύ θ ά τ ό ν δ ε
χ θ η χ ω ρ Ι ς β ε β α ί ω ς ν ά ά π ο κ λ ε Ι ω ν τ α ι α Ι έ ξ α ι Ρ έ σ ε ι ς
******
Ί ο υ ν ι ο ν τ ο ύ 1952 ε Ι δ ο π ο Lnen ή Movn Μ Λ α υ
ρ α ς δ τ ι θ ά τ ν έ π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν ο Ι τ ε λ ε ι ό φ ο ι τ ο ι τ ϊ ς
θ ε ο λ Σ χ ο λ η ς Ά θ η ν ω ν μ έ έ π ι κ ε φ α λ η ς τ ό ν κ α θ η γ η τ ν
Ί Κ α ρ μ Ι ρ η ν Η γ ε ρ ο ν τ ί α δ ι έ τ α ξ ε τ ό ν π Α β β α κ ο ύ μ
ν ά fxn κ α θ δ λ α τ ο ι μ η τ ν τ ρ ά π ε ζ α ν δ ι ά τ ν ύ π ο
δ ο χ ν δ ι ό τ ι ά π ό τ ό 1948 σ χ ε δ ό ν ε ί χ ε ά ν α λ ά β ε ι τ ό
!
-
-53­
δ ι ά κ ο ν η μ α α ύ τ ό ά φ ο ϋ σ τ α μ ά τ η σ ε τ Τ Ι ν σ υ ν ε χ η π α ρ α μ ο
ν Τ Ι τ ο υ τ ν Β Ι γ λ α ν
τ α ν Τ ε τ ά ρ τ η κ α Ι δ γ έ ρ ο ν τ α ς δ ο ύ λ ε υ ε σ Τ
κ ε λ λ ί τ ο υ σ τ ό ν ν Α γ ι ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο ν β γ ά ζ ο ν τ α ς π έ τ ρ ε ς
μ έ τ ό λ ο σ τ ά ρ ι τ ο υ κ α Ι ξ ε χ ω ρ Ι ζ ο ν τ α ς τ ό κ ο κ κ ι ν ό χ ω
μ α τ ό κ α τ ά λ λ η λ ο γ ι ά χ τ Ι σ ι μ ο θ ά η τ α ν π ε ρ ί π ο υ δ έ
κ α τ ό π ρ ω Ι δ τ α ν ά κ ο υ σ ε κ α θ ώ ς δ ο ύ λ ε υ ε μ ι ά φ ω ν Τ Ι ν ά
τ ο ύ λ έ η έ ν τ ό ς τ ο υ π ρ ο σ τ α κ τ ι κ ά Ν ά π α ς σ τ ό Μ ο ν α
σ τ Τ Ι ρ ι Σ ύ μ φ ω ν α μ έ τ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α ο Ι φ ο ι τ η τ α ί θ ά η ρ
χ ο ν τ ο τ ό Σ ά β β α τ ο ν κ α Ι η τ α ν ά κ ό μ η Τ ε τ ά ρ τ η Ά π ό ρ η
σ ε δ γ έ ρ ο ν τ α ς κ α Ι σ τ ά θ η κ ε δ ι σ τ α κ τ ι κ ό ς ά λ λ ά Τ ι φ ω
ν Τ Ι σ υ ν έ χ ι ζ ε ν ά τ ό ν π ρ ο σ κ α λ η Ν ά π α ς σ τ ό Μ ο ν α σ τ Τ Ι ρ ι
" Α μ έ σ ω ς π λ ύ θ η κ α λ έ ε ι δ π Α β β α κ ο ύ μ κ α Ι
μ π π κ α σ τ ό κ ε λ λ Ι μ ο υ γ ι ά ν ά έ τ ο ι μ α σ θ ω Τ ό τ ε β λ έ π ω
δ τ ι Τ ι ε ί κ ό ν α τ ο ύ Χ ρ ι σ τ ο ύ π ο ύ η τ α ν σ τ ό ν τ ο ί χ ο έ λ α
μ π ε κ α ί ά κ τ ι ν ο β ο λ ο ύ σ ε Τ Ι θ α ύ μ α Χ ρ ι σ τ έ μ ο υ β ο Τ Ι
θ η σ έ μ ε Ψ ι θ ύ ρ ι σ α ν τ ά χ ε Ι λ η τ ο υ
Λ ί γ ο π ρ ί ν τ ό μ ε σ η μ έ ρ ι ε ί χ ε φ θ ά σ ε ι σ τ ό Μ ο
ν α σ τ η ρ ι δ τ α ν δ έ χ θ η κ ε ά μ έ σ ω ς τ ό ν έ λ ε γ χ ο έ ν ό ς έ κ
τ ω ν Π Ρ ο σ τ α μ έ ν ω ν δ ι ό τ ι π ρ Ι ν λ Ι γ η ώ ρ α ε ί χ α ν έ λ θ ε ι
έ κ τ ά κ τ ω ς ο Ι φ ι τ η τ α Ι λ ό γ ά λ λ α γ π ς π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
Δ έ ν π ρ ό λ α β ε ν ά δ ι κ α ι ο λ ο γ η θ π δ γ έ ρ ο ν τ α ς δ τ α ν ά λ
λ ο ς Π Ρ ο σ τ ά μ ε ν ο ς τ η ς Μ ο ν π ς τ ο ύ ε ί π ε ν ά π ά η ν ά φ ο
ρ έ σ η τ ά κ α λ ά τ ο υ δ ι ό τ ι θ ά ώ μ ι λ ο ύ σ ε σ τ η ν τ ρ ά π ε
Ο μ ι λ ω ν ε Ι ς φ ο ι τ η τ ά ς τ η ς θ ε ο λ ο γ ι κ η ς Σ χ ο λ η ς Ά θ η ν ω ν
-
-54­
ζ α π ρ ό ς τ ο υ ς φ ο ι τ η τ ά ς
Ε τ σ ι σ έ λ ί γ η ώ ρ α σ τ ή ν μ ε γ ά λ η τ ρ ά π ε ζ α τ η ς
Λ α υ ρ α ς ά ν τ ί ά ν α γ ν ώ σ ε ω ς κ α τ ά τ ή ν ώ ρ α τ ο ύ γ ε υ μ α τ ο ς
dpxtcrE δ π Ά β β α κ ο υ μ τ ό κ ή ρ υ γ μ ά τ ο υ Μ ί λ η σ ε π ε
ρ ί π ο υ 2 ώ ρ ε ς Τ ό θ έ μ α τ ο υ τ ο π ε ρ ί π α ρ θ ε ν ί α ς κ α
τ ά τ ή ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν π λ α ι σ ι ω μ έ ν ο ά π ό δ
λ ό κ λ η ρ α κ ε φ ά λ α ι α έ κ τ η ς Κ α ι ν η ς κ α ί Π α λ α ι ά ς Δ ι α
θ ή κ η ς ο ι φ ο ι τ η τ α ί ε ί χ α ν σ τ α μ α τ ή σ ε ι τ ό φ α γ η τ ό
κ α ί γ Ρ α φ α ν λ έ ε ι χ α μ ο γ ε λ ώ ν τ α ς δ γ έ ρ ο ν τ α ς Τ ό τ ε
μ ε τ ά τ ό φ α ί δ Κ α ρ μ ί ρ η ς ε Ι π ε Ν ά β ά λ ε τ ε δ λ ο ι μ ε τ ά
ν ο ι α σ τ ό ν Γ έ ρ ο ν τ α Α φ ο ύ τ ό ν έ χ α ι ρ έ τ η σ α ν κ λ η ρ ι
κ ο ί κ α ί λ α κ ο ί σ π ο υ δ α σ τ α ί δ Κ α ρ μ ί ρ η ς π ρ ό σ θ ε σ ε
θ ε ί α χ ά ρ ι ς μ ν ή μ η ά π έ ρ α ν τ ο ς ο ύ τ ε κ ο υ σ α ο ύ τ ε θ ά
ξ α ν α κ ο υ σ ω
i;
,. i Η μ έ ρ ε ς ε ό λ ο γ η μ έ ν ε ς δ π ο υ τ ό Ο ρ ο ς δ έ ν ε Ι
ί
χ ε π τ υ χ ι ο υ χ ο υ ς κ α ί μ ο ρ φ ω μ έ ν ο υ ς μ ο ν α χ ο υ ς σ τ ά μ έ λ η
Ι
τ ο υ ά λ λ ά χ α ρ ι τ ω μ έ ν ο υ ς Ά β β α κ ο υ μ π λ ή ρ ε ι ς π ί σ τ ε ω ς
Ι
κ α ί fpywv ά ρ ε τ η ς Ό λ ο ι ο ι σ η μ ε ρ ι ν ο ί λ ό γ ι ο ι τ ο ύ Ό
ρ ο υ ς ν ά μ α ζ ε υ θ ο ύ ν ν α Ά β β α κ ο υ μ δ έ ν κ ά ν ο υ ν Τ ό
θ λ ι β ε ώ τ ε ν ε Ι ν α ι δ τ ι ά π ο υ σ ι ά ζ ε ι κ α ί ή σ υ ν α ί σ θ η
σ ι ς τ η ς π τ ω χ ε ί α ς μ α ς ν ο μ ί ζ ο υ μ ε δ τ ι τ ό Ο ρ ο ς ά ν
θ ε ί έ ν ω σ τ ή ν ο ύ σ ί α μ α ρ α ί ν ε τ α ι κ α ί φ θ ί ν ε ι ά π ό δ
λ ε ς σ χ ε δ ό ν τ ί ς ά π ό ψ ε ι ς ....
******
Ό γ ν ω σ τ ό ς κ α θ η γ η τ ή ς κ Κ Κ α β α ρ ν ό ς ε Ι ς τ ό
α ί ν β ι β λ ί ο ν τ ο υ δ ι ά τ ό vAytov Ο ρ ο ς ύ π τ ό ν
τ ί τ λ ο ν Anchored ih God Ά γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έ ν ο ι σ τ ό ν θ ε
ό ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν λ λ ω ν π ο υ ά ν α φ έ ρ ε ι δ ι ά τ ή ν γ ν ω ρ ι
μ ί α ν κ α ί σ υ ν ο μ ι λ ί α ν τ ο υ μ έ τ ό ν μ ε γ ά λ ο ν ά σ κ η τ ή ν
τ η ς Β ί γ λ α ς γ ρ ά φ ε ι κ α ί τ ά έ ξ η ς έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α
" -Ο π Ά β β α κ ο υ μ fXE ι τ ε λ ε ί α ν έ μ π ι σ τ ο σ υ ν η ν
ε Ι ς τ ό ν θ ε ό ν Ε χ ε ι τ ε λ ε ί ω ς π α ρ α δ ο θ η ε Ι ς τ ή ν θ ε ί
α ν Π ρ ό ν ο ι α ν Ο τ ι δ ή π ο τ ε έ π ι χ ε ι ρ ε ί ς ν ά κ ά ν η ς μ ο ύ
ε Ι π ε π ά ν τ ο τ ε έ π ι κ α λ ο ύ τ ό ν θ ε ό ν κ α ί λ έ γ ε Α ς γ ί
ν η ν ε Ι ν α ι κ α λ ό ν
- Π ά τ ε ρ , Α β β α κ ο υ μ π ο ί α ε ί ν α ι ή θ έ σ ι ς σ ο υ ά
π έ ν α ν τ ι τ η ς φ ι λ ο σ ο φ ί α ς
- Ά λ η θ ή ς φ ι λ ο σ ο φ ί α τ έ κ ν ο ν μ ο υ ά π ή ν τ η σ ε ε ύ
ρ ί σ κ ε τ α ι ε Ι ς τ ά Ε ό α γ γ έ λ ι α ε Ι ς τ ά ς έ π ι σ τ ο λ ά ς τ ο ύ
Ά π Π α υ λ ο υ κ α Ι ά λ λ α χ ο ύ τ η ς Γ α φ η ς ς έ π Ι σ η ς ε Ι ς
τ ά fpya τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ α ί τ ο υ ς ί υ ς τ ω ν Α γ ί ω ν Ο
τ ι γ ε ν ι κ ω ς κ α λ ε ί τ α ι φ ι λ ο σ ο φ Ι α ε Ι ν α ι έ ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι
π ρ ό ς τ ά ά ν ω τ έ ρ ω κ ά τ ι τ ό ά ν ά ξ ι ο ν WΑ κ ο υ σ ε τ Ι λ έ ε ι
δ Π α ύ λ ο ς ε Ι ς τ ή ν Α έ π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ π ρ ό ς τ ό ν Τ ι μ ό
θ ε ο ν Ώ τ έ κ ν ο ν Τ ι μ ό θ ε ε τ ή ν π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ν φ υ λ α
ξ ο ν έ κ τ ρ ε π ό μ ε ν ο ς τ ά ζ β ε β ή λ ο υ ς κ ε ν ο φ ω ν ί α ς κ α ί ά ν
τ ι θ έ σ ε ι ς τ η ς Ψ ε υ δ ω ν ύ μ ο υ γ ν ώ σ ε ω ς η ν τ ι
-55­
ν ε ς έ π α γ γ ε λ λ ό μ ε ν ο ι π ε ρ Ι τ ή ν π ί σ τ ι ν ή σ τ ό χ η σ α ν
Κ α Ι τ ο ι ά γ ρ ά μ μ α τ ο ς δ π Ά β β α κ ο ύ μ χ ε ι μ Ι
α ν έ κ π λ η κ τ ι κ ή ν γ ν ω σ ι ν τ ω ν Γ ρ α φ ώ ν Δ ύ ν α τ α ι ν ά ά π α γ
γ έ λ η ά π ό μ ν ή μ η ς τ α χ έ ω ς κ α Ι ά κ ρ ι β ω ς σ ε λ Ι δ α κ ά τ ά
σ ε λ Ι δ α τ ή ν Π α λ α ι ά ν κ α Ι Κ α ι ν ή ν Δ ι α θ ή κ η ν κ α Ι ν ά δ Ι
ν η φ ω τ ι σ μ έ ν ε ς έ ρ μ η ν ε ί ε ς
- Π ώ ς ά π έ κ τ η σ ε ς α ύ τ ή ν τ ή ν Ι κ α ν ό τ η τ α έ ρ ώ τ η σ α τ ό ν
π ' Α β β α κ ο ύ μ
- Ε ί ν α ι ά π ο τ έ λ ε σ μ α κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς σ π ο υ δ ή ς κ α Ι
ά γ ν ό τ η τ ο ς κ α Ι π ά ν ω ά π δ λ α δ ω ρ ο ν τ ο ύ Ά γ ι ο υ Π ν ε ύ
μ α τ ο ς ά π ή ν τ η σ ε
- Π ά τ ε ρ Ά β β α κ ο ύ μ π έ ς μ ο υ ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν γ ι ά
έ ν α π ο ύ ζ ή σ τ ό ν κ ό σ μ ο ν ά έ π ι τ ύ χ η τ ή ν ά γ ι ό τ η τ α
- Ε ί ν α ι π ο λ ύ δ ύ σ κ ο λ ο ν ά π ε κ ρ Ι θ η ά λ λ ά ό χ ι ά
δ ύ ν α τ ο ν Ο Α γ ι ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς λ έ γ ε ι δ τ ι δ έ ν ε ί
ν α ι δ τ ό π ο ς ά λ λ ά δ τ ρ ό π ο ς π ο ύ κ ά ν ε ι ά γ Ι ο υ ς Έ ν
τ ο ύ τ ο ι ς Α γ ι ο ς π ρ ο έ τ ρ ε π ε τ ο ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς ο Ι δ
,.;
π ο ί ο ι ζ ο ύ ν σ τ ό ν κ ό σ μ ο ν ν ά π η γ α ί ν ο υ ν ε Ι ς τ ο ύ ς π α
τ έ ρ α ς π ο ύ ζ ο ύ ν ε Ι ς τ ή ν fpfl μ ο ν κ α Ι ν ά έ ξ ο μ ο λ ο γ ο ύ ν
, , .
τ α ι ε ι ς α υ τ ο υ ς
Ή ε Ι κ ό ν α τ ο ύ π Α β β α κ ο ύ μ δ π ω ς τ ό ν ε ί δ α έ
κ ε ί ν ο τ ό β ρ ά δ υ θ ά π α ρ α μ έ ν η π ά ν τ ο τ ε ζ ω ν τ α ν ή ε Ι ς
τ ή ν μ ν ή μ η μ ο υ έ ν α ς ά ν υ π ό δ η τ ο ς μ έ λ α μ π ε ρ ο ύ ς ό φ
θ α λ μ ο ύ ς ά γ α θ ό ς γ έ ρ ω ν μ ο ν α χ ό ς κ α θ ι σ μ έ ν ο ς χ ά μ ω σ τ ή ν
σ υ χ η σ κ ο τ ε ι ν ή α ύ λ ή κ ρ α τ ώ ν τ α ς ε Ι ς τ ό ά ρ ι σ τ ε ρ ό τ ο υ
χ έ ρ ι τ ό μ ι κ ρ ό τ ο υ φ α ν ά ρ ι ά π α γ γ έ λ λ ω ν κ α Ι έ ρ μ η ν ε ύ
ω ν π ε ρ ι κ ο π ά ς ά π ό τ ή ν · Α γ Ι α ν Γ ρ α φ ν 9 •
.?,
******
Λ Ι γ ε ς έ β δ ο μ ά δ ε ς π ρ ο τ ο ύ κ ο ι μ η θ ή τ ό ν έ π ε
σ κ έ φ θ η σ α ν δ ύ ο π ο λ ύ ά γ α π η τ ο Ι τ ο υ λ α ϊ κ ο Ι π ρ ο σ κ ύ ν η
τ α Ι ο Ι δ π ο ί ο ι τ ο ύ ύ π έ β α λ α ν ώ ρ ι σ μ έ ν α έ ρ ω τ ή μ α τ α Ο
Γ έ ρ ο ν τ α ς δ π ω ς π ά ν τ α τ ο ύ ς ύ π ε δ έ χ θ η μ έ τ ό χ α μ ό γ ε λ ο
ι
σ τ ά χ ε ί λ η Ί
- Σ ά ς π ε ρ Ι μ ε ν α τ ο ύ ς ε Ι π ε Μ ο ύ ε ί π ε δ θ ό ς
α ύ ρ ι ο ά ν θ ρ ω π ο ι θ ά σ ο ύ έ λ θ ο υ ν έ τ ο ι μ ά σ ο υ π Α β β α
κ ο ύ μ Ν ά μ ή μ ι λ ή σ ω ά π ε ρ Ι σ κ ε π τ α ά λ λ ά τ ά κ α λ ά κ α Ι
ά γ ι α Κ α Ι έ χ θ έ ς π ρ ο τ ο ύ έ λ θ η δ π Ή σ α tac; μ έ σ τ α
φ ύ λ ι α μ ο ύ ε ί π ε ή φ ω ν ή ά ν θ ρ ω π ο ς θ ά σ ο ύ ρ θ η Χ ά ρ η κ α
π ο ύ σ ά ς ε ί δ α Α μ α π ε ρ ι μ έ ν ω ά ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο ύ θ ε ο ύ χ α Ι
ρ ο μ α ι
Α φ ο ύ τ ο ύ ς κ έ ρ α σ ε ά κ ο υ σ ε μ έ π ρ ο σ ο χ ή τ ά έ
ρ ω τ ή ρ α τ ά τ ο υ ς
...
- Γ έ ρ ο ν τ α ο Ι κ α λ ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι π ο ύ δ έ ν ε ι ν α ι
β α π τ ι σ μ έ ν ο ι π ω ς θ ά τ ο ύ ς κ ρ Ι ν η δ θ ε ό ς Κ α Ι δ τ α ν
κ ά ν ε ι κ α ν ε ί ς τ ό κ α λ ό τ ό β ρ Ι σ κ ε ι
Σ ε λ έ ξ , Έ κ δ ο σ ι Α σ τ έ ρ ο Α η ν α ι 1959.
111
'j r
',',
ί
Ι
Ι
,
, ,
-56­
Ι
Ι - Τ ό β ρ ί σ κ ε ι Ό θ ε ό ς ε Ι ν α ι δ ι κ α Ι Ο Κ Ρ Ι Τ Τ Ί ς Δ έ ν
Ι
χ ά ν ε ι κ α ν έ ν α ς ά φ ο ϋ κ ά ν ε ι τ ό κ α λ ό κ α Ι ε Ι ν α ι ά β ά
π τ ι σ τ ο ς Τ ό δ ι ο μ έ ρ ώ τ Τ Ί σ α ν π ρ ί ν π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α ό
Α γ γ λ ο ς π ρ ό ξ ε ν ο ς σ τ ι ν · θ ι ν α μ έ τ ό ν γ ρ α μ μ α τ έ α τ ο υ
π ο ύ ή λ θ α ν ν ά μ έ β ρ ο ύ ν έ δ ω σ τ ι ν Β Ι γ λ α κ α Ι έ ζ ή τ Τ Ί
Ι
σ α ν ν ά τ ο ύ ς έ ξ Ί γ ι σ ω τ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ο ύ Α π Π α ύ λ ο υ
!i
Δ ό ξ α δ έ κ α Ι τ ι μ ι κ α ί ε ί ι ν Ί π α ν τ Ι τ έ ρ γ α ζ ο μ έ ν ι .τ ό
Ι
ά γ α θ ό ν · Ι ο υ δ α ί ι τ ε π ρ ω τ ο ν κ α Ι Έ λ λ Τ Ί ν ι ... ω μ έ ξ
Τ ο ύ ς ε Ι π α δ τ ι έ χ ε ι ν ά κ ρ ι θ η α Ι δ π ι ό β ά ρ
β α ρ ο ς δ ι ό τ ι ό θ ε ό ς σ έ κ ά θ ε ά ν θ ρ ώ π ο υ κ α ρ δ ι ά έ χ ε ι
τ ό ν ν ό μ ο ν τ ο υ γ ρ α μ μ έ ν ο ν ο υ τ ε δ β α π τ ι σ μ έ ν ο ς χ ά ν ε ι
π ο ύ κ ά ν ε ι τ ό κ α λ ό ο υ τ ε ό ά β ά π τ ι σ τ ο ς Κ α ί τ ο ύ ς έ
ξ ή γ Τ Ί σ α α ύ τ ά π ο ύ λ έ ε ι κ α Ι τ ό Τ ρ ι ώ δ ι ο ν
- Γ έ ρ ο ν τ α λ έ τ ε ν ά έ π λ Τ Ί σ Ι α σ ε ό κ α ι ρ ό ς γ ι ά
τ ο ύ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς
- Α ύ τ ά μ ι τ ά θ ε ο λ ο γ ε ϊ ς ν Ο λ α έ ρ χ ο ν τ α ι σ ι
γ ά σ ι γ ά Ο ύ κ ε ύ θ έ ω ς τ ό τ έ λ ο ς λ έ ε ι ή Γ ρ α φ Τ Ι Δ ι
π λ ά θ ά π ά θ ο υ ν κ α κ ά ά π δ τ ι μ ά ς έ κ α ν α ν ν Ο π ο υ Ό ρ
θ ο δ ο ξ Ι α έ κ ε ϊ ό Δ ι ά β ο λ ο ς π ο λ ε μ ά ν Ο λ ο ι μ α σ ω ν ο ι μ ω
ρ έ ο Ι δ ι κ ο Ι μ α ς ... \
Κ α ί σ υ ν έ χ ι σ ε ή σ υ ζ Τ Ι Τ Τ Ί σ ι ς μ ι ά ά κ ό μ Τ Ί ώ ρ α
,-{
..t
ί
κ α ί π λ έ ο ν μ έ ά π α γ γ ε λ Ι ε ς ό λ λ ι ω ν κ ε φ α λ α Ι ω ν έ κ
τ η ς Κ α ι ν η ς Δ ι α θ ι Ί ς γ ι ά τ ά μ ε γ α λ ε ϊ α τ η ς π ί σ τ ε ώ ς
μ α ς δ ι ά τ ι ν ό π ο Ι α ν έ τ ό ν ι ζ ε μ ε τ ά δ έ ο υ ς κ α Ι κ α τ α
ν ύ ξ ε ω ς Δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι σ ά ν τ ή ν π Ι σ τ ι μ α ς ά λ λ Τ Ί
******
ν Ε ν α ά π ό γ ε υ μ α π ά λ ι έ ν ω π ρ ο σ Τ Ί ύ χ ε τ ο σ τ ό κ ε λ
λ ά κ ι τ ο υ τ η ς Μ ο ν η ς τ ό ν ε ί δ ο π ο ί Τ Ί σ α ν δ τ ι κ ά π ο ι ο ς έ
π ί σ κ ο π ο ς τ ο ύ Π α τ ρ ι α ρ χ ε Ι ο υ θ έ λ ε ι ν ά τ ό ν δ η σ τ ό Σ υ
ν ο δ ι κ ό ν Α μ έ σ ω ς έ τ ο ι μ ά σ τ η κ ε κ α Ι μ έ ά π λ ό Τ Τ Ί τ α π α ι
δ ι ο ύ π α ρ ο υ σ ι ά σ θ Τ Ί κ ε έ ν ώ π ι ο ν τ ο ύ ύ Ψ Τ Ί λ ο ύ ξ έ ν ο υ κ α ί
τ ω ν Γ ε ρ ό ν τ ω ν ε ί π ώ ν - Ε ύ λ ο γ ε ϊ τ ε Π α τ έ ρ ε ς π ο ι ό ς μ έ
έ ζ ή Τ Τ Ί σ ε
- Έ γ ώ π Ά β β α κ ο ύ μ ε Ι π ε δ έ π Ι σ κ ο π ο ς θ ά
θ ε λ α π ο λ ύ ν ά μ ο ύ έ ξ Τ Ί γ ή σ Τ Ί ς τ ό ν μ α κ α ρ ι σ μ ό ν μ α κ ά
ρ ι ο ι ο Ι π τ ω χ ο ί τ π ν ε ύ μ α τ ι δ τ ι α ύ τ ω ν έ σ τ ι ν Τ ι β α
σ ι λ ε ί α τ ω ν ο ύ ρ α ν ω ν
- Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ε ύ π ά ρ χ ο υ ν π ο λ λ έ ς έ ξ η γ ή σ ε ι ς
έ γ ώ τ ώ ρ α μ ί α κ ρ α τ ω τ ο ύ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ δ π ο υ λ έ ε ι δ
τ ι τ έ τ ο ι ο ι ε ί ν α ι ώ σ ά ν τ ό ν Α π ό σ τ ο λ ο ν Π α ϋ λ ο ν ό ό
π ο ϊ ο ς έ λ ε γ ε ώ ς π ε ρ ι κ α θ ά ρ μ α τ α τ ο ύ κ ό σ μ ο υ έ γ ε ν Τ Ι
θ η μ ε ν π ά ν τ ω ν π ε ρ ί Ψ μ α ω ς ά ρ τ ι Δ ι ό τ ι τ α π ε ι ν ώ
ν ε τ α κ α ί ό μ α ρ τ ω λ ό ς ά λ λ ά κ α μ π τ ό μ ε ν ο ς ύ π ό τ η ς
ά μ α ρ τ ί α ς
- Β ρ έ κ α ί έ μ ε ϊ ς τ ά λ έ μ ε ά ν ά π ο δ α ά ν ε φ ώ ν η σ ε
ό έ π Ι σ κ ο π ο ς κ α Ι τ ό ν ά γ κ ά λ ι α σ ε
******
-57­
Σ υ ζ η τ ώ ν τ α ς κ ά π ο τ ε μ έ δ ύ ο κ λ η ρ ι κ ο ύ ς έ κ τ ω ν
ό π ο Ι ω ν ό ν α ς η τ ο π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς έ τ ό ν ι ζ ε τ ν μ ε γ ά
λ η ν σ η μ α σ Ι α ν π ο ύ έ χ ε ι n ε υ γ έ ν ε ι α κ α Ι δ ι ά κ ρ ι σ ι ς
σ τ ό ν π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν
- Ό σ ο μ π ο ρ ε ί ς π ν ε υ μ α τ ι κ έ ν ά Ι ν μ ι ς τ ο ύ ς
ν έ ο υ ς μ έ ά γ ά π η Κ α λ ω ς τ ό π α ι δ Ι μ ο υ ν ά λ έ ς Τ Ι κ ά
ν ε ι ς π ω ς π ά ε ι ό ά γ ω ν α ς Γ ι ά ν ά φ ε ύ γ η ε ύ χ α ρ ι σ τ η
μ έ ν ο ς κ α Ι ν ά δ ο ξ ά ζ ε τ α ι ό Χ ρ ι σ τ ό ς Α ύ τ ά σ τ ά λ έ ω
δ ι ό τ ι π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ α ι δ τ ι ε ί σ α ι κ α λ ό ς δ ν θ Ρ ω π ο ς π ν ε υ
μ α τ ι κ έ
- π ω ς θ ά έ ν ν ο ή σ ω μ ε ν κ α λ ω ς τ ή ν Γ α φ ή Γ έ ν
τ α τ ό ν έ ρ ώ τ η σ ε έ ν σ υ ν ε χ ε Ι ό δ ι ά κ ο ν ο ς
- Μ π ο ρ ε ί τ ε ν ά μ π π τ ε σ τ ό π ν ε ύ μ α τ ς Γ ρ α φ π ς
δ τ α ν π α ρ α κ α λ η τ ε ά π ό τ ν κ α ρ δ ι ά σ α ς θ ά σ α ς τ ά π η
ό Χ Ρ ι σ τ ό ς Ε Ρ χ ε τ α ι τ ό Π ν ε ύ μ α τ ό vAYLov κ α Ι α τ ε
ν α ι ή σ ο φ Ι α ά λ λ ά δ π ω ς λ έ ε ι τ ι θ ε Ι α Γ Ρ α φ Ά ρ χ ή
β α Ι ν ε ι ε Ι ς τ ή ν κ α ρ δ Ι α ν κ α Ι σ έ δ ι δ ά σ κ ε ι τ ό τ Ι κ α Ι
τ ί Δ ι ό τ ι ο τ ε n π ο λ υ μ ά θ ε ι α ο τ ε τ ά γ ρ ά μ μ α τ α ε ί
"
σ ο φ Ι α ς φ ό β ο ς Κ υ ρ ί ο υ Τ ό δ έ γ ν ω ν α ι ν ό μ ο ν δ ι α ν ο Ι α ς
έ σ τ Ι ά γ α θ Π ς Ν ά ά γ α π α τ ε τ ν ά λ θ ε ι α
. Ο λ ε ς ο Ι Ψ υ χ έ ς θ ά ζ η τ η θ ο ύ ν ά π ό τ ο ύ ς ά ρ χ ι
ε ρ ε ί ς γ ι α Τ ί δ έ ν μ ι λ ϋ ν ά π α υ τ ί α ά π ό φ ι λ ο δ ο
Ι δ ι ά τ Ι ς π α ρ α ν ο μ Ι ε ς π ο υ π υ ν
Ν ά π ρ ο σ έ ξ ε τ ε τ ή ν τ α π ε Ι ν ω σ ι ν κ α Ι τ ή ν σ ά ρ
κ α · Ε γ ώ δ λ α τ ά έ χ ω δ ο κ ι μ ά σ ε ι Τ Ι π ο τ α δ έ ν ε ί ν α ι σ ά ν .
τ ό ν π ό λ ε μ ο ν τ η ς σ α ρ κ ό ς Π ό λ ε μ ο ς μ έ χ ρ ι ά π ο δ η μ Ι α ς
Α υ τ ό τ ό β ά σ α ν ο Τ ό μ α ρ τ υ ρ ι κ ό ν β ά σ α ν ο ...
Κ α Ι ή έ ξ α Ι ρ ε σ ι ς Ό π Ά β β α κ ο ύ μ μ έ π α ν τ ό φ λ ε ς κ α Ι ό λ ο κ ά θ α
ζ ω σ τ ι κ ό κ α Ι π ο δ ι ά ό ν ά μ ε σ α σ έ ό ν ω τ έ ρ ο ς ό ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς κ α Ι
τ ό ν Δ ι ο ι κ τ ή ν τ ο Ω Ά γ ρ ο υ ς σ έ μ ι ά ξ ε ν ά γ η σ ι τ ό κ α λ ο κ α Ι ρ ι
τ ο Ω 1962.
-58­
,
Ι Δ Τ ό μ α κ α ρ ι ο ν τ έ λ ο ς
τ ο υ
π ό τ ό ν χ ε ι μ ω ν α τ ο ύ 1975 δ ά κ ο ύ ρ α σ τ ο ς κ α Ι
σ ι δ ε ρ έ ν ι ο ς π Ά β β α κ ο ύ μ β ά ρ υ ν ε π ο λ ύ Μ ό ν ο
μ έ σ α σ τ ό κ ε λ λ ά κ ι τ η ς Μ ο ν η ς τ ο υ κ υ κ λ ο φ ο

-- --- ρ ο ύ σ ε δ ι ό τ ι κ α Ι τ ό φ ω ς τ ο υ ε ί χ ε ά δ υ ν α τ ή
σ ε ι π ά ρ α π ο λ ύ μ ε τ ά ά π ό μ ι ά π ο ρ ε Ι α π ο ύ έ
κ α ν ε π ά ν ω σ τ ά χ ι ό ν ι α ά ν υ π ό δ η τ ο ς δ π ω ς π ά ν τ α μ έ ά
π ο τ έ λ ε σ μ α ν ά π ε ι ρ α χ θ η τ ό ό π τ ι κ ό τ ο υ ν ε ύ ρ ο Τ ώ ρ α
π ι ά μ ό ν ο ν ά π ό τ ή ν φ ω ν ή ν ά ν ε γ ν ώ ρ ι ζ ε τ ο ύ ς τ υ χ ό ν γ ν ω
σ τ ο ύ ς σ υ ν ο μ ι λ η τ ά ς τ ο υ
Τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α π έ ρ α σ α ν d α ύ τ ή τ ή ν κ α τ ά σ τ α
σ ι Έ ν ν ο ε ϊ τ α ι δ τ ι ο ύ δ έ π ο τ ε έ π α υ σ ε ν ά δ έ χ έ τ α ι τ ο ύ ς
π ρ ο σ κ υ ν η τ ά ς π ο ύ θ ε λ α ν ν ά τ ό ν δ ο ύ ν μ ό ν ο π ο ύ τ ώ ρ α
η τ α ν λ ι γ ο μ ί λ η τ ο ς ά π ο φ ε ύ γ ω ν τ Ι ς π ο λ λ έ ς σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς
Σ α υ τ ή τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ ι τ ο ύ έ γ κ λ ε ι σ μ ο ύ τ ό ν
β ρ η κ ε δ Ι ο ύ ν ι ο ς τ ο ύ 1978. Μ έ τ Ι ς π ρ ω τ ε ς ζ έ σ τ ε ς
ά ρ χ ι σ ε κ α Ι π ά λ ι ν ά κ ι ν η τ α ι ζ ω η ρ ά κ α Ι ν ά έ π ι θ υ μ η
τ ό σ υ χ α σ τ ι κ ό τ ο υ κ ε λ λ ά κ ι σ τ ή ν έ ρ η μ ο Τ ό ν Α δ γ ο υ
σ τ ο έ ώ ρ τ α ζ ε δ π ε φ ι λ η μ έ ν ο ς τ ο υ ν Α γ ι ο ς κ α Ι α ύ τ ό δ έ ν
η τ α ν κ ά τ ι μ ι κ ρ ό γ ι ά τ ό ν ά σ κ η τ ή τ η ς Β Ι γ λ α ς
Α Ι ά ν α μ ν ή σ ε ι ς τ ω ν ρ α ί ω ν μ ε ρ ω ν π ο ύ π έ
ρ α σ ε έ ν π λ ή ρ ε ι π ε ν Ι κ α Ι τ ε λ ε ί ς ι ά σ κ ή σ ε Ί σ τ ή ν ά
i κ ρ ο τ ά τ η α υ τ ή έ ρ η μ ο τ ο ύ Ό ρ ο υ ς δ π ο υ γ Ι α σ α ν μ έ τ ο ύ ς
ι
Ι
ά σ κ η τ ι κ ο ύ ς τ ω ν ά γ ω ν α ς δ ά γ ι ο ς Α θ α ν ά σ ι ο ς κ α Ι κ τ ή
ι
!' τ ω ρ τ η ς Λ α ύ ρ α ς κ α Ι δ π ο λ ύ ς Μ ά ξ ι μ ο ς δ Κ α υ σ ο κ α λ ύ
i
β η ς τ ο ύ μ ε γ ά Χ ω ν ά ν ά κ ό μ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν τ ό ν π ό θ ο ν ν ά
i
ι
i
έ π ι σ κ ε φ θ η κ α Ι π ά λ ι ν τ ό π ο θ ε ι ν ό τ α τ ο ν Κ ε λ λ Ι ο ν τ ο υ
π ο ύ μ έ τ ό σ ο υ ς Ι δ ρ ω τ ε ς κ α Ι σ τ ε ρ ή σ ε ι ς ε ί χ ε έ κ β ά
θ ρ ω ν ά ν ε γ ε Ι ρ ε ι Κ α Ι τ ό θ α ύ μ α έ γ ι ν ε ,
Έ ν ω τ ρ Ι α χ ρ ό ν ι α δ έ ν ε ί χ ε έ ξ έ λ θ ε ι τ η ς π ύ
λ η ς τ ς Μ ο ν ς τ έ λ ε ι Ι ο υ λ Ι ο υ ά ν ε χ ώ ρ η σ ε π ε ζ η κ α Ι
γ υ μ ν ό π ο υ ς γ ι ά ν ά έ τ ο ι μ ά σ η τ ά τ η ς π α ν η γ ύ ρ ε ω ς τ ο ύ
Ά γ Ι ο υ Φ α ν υ ρ Ι υ θ τ α ν κ ά τ ι τ ό ά π Ι σ τ ε υ τ ο γ ι ά δ
σ ο υ ς τ ό ν ε ί δ α ν ν ά τ ο ύ ς χ α ι ρ ε τ α κ α τ ά τ ή ν ά ν α χ ώ ρ η
σ Ι ν τ ο υ Μ ε τ ά ά π ό τ ε τ ρ ά ω ρ ο ν π ο ρ ε Ι α ν ά ν τ Ι κ ρ υ ζ ε κ α Ι
π ά λ ι ν δ ι ά τ ε λ ε υ τ α Ι α ν φ ο ρ ά ν δ λ ο τ ό π ν ε υ μ α τ ι κ ώ τ α
τ ο ν κ α Ι ά σ κ η τ ι κ ώ τ α τ ο ν π ε ρ ι β ά λ λ ο ν δ π ο υ ε ύ ρ Ι σ κ ε τ ο
τ ό ά σ κ η τ ή ρ ι ό ν τ ο υ Κ α τ ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς π ρ ό ς α ύ τ ό δ ι
η λ θ ε π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ά π ό τ ό Κ ε λ λ Ι ο ν τ ω ν j'E Ι σ ο δ ί ω ν ,
1
i
ί
11
i '
i :!
:1 "'''''--- _
-59­
τ ο ύ ά γ α π η τ ο ύ τ ο υ μ ο ν α χ ο ύ π Π α ύ λ ο υ ε Ι ς τ ό ν α υ δ ρ ι
ο ν τ ο ύ ό π ο ί ο υ έ γ έ ν ε τ ο μ ε γ α λ ό σ χ η μ ο ς κ α ί τ ό ν π α ρ ε
κ ά λ ε σ ε ν ά ε Ι δ ο π ο ι ή σ η τ ο ύ ς ζ η λ ω τ ά ς π α τ έ ρ α ς δ ι ά τ ν
ά γ ρ υ π ν ί α ν τ η ς η ς Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ Έ ν σ υ ν ε χ ε ί έ φ θ α σ ε
σ τ ό ή μ ι τ ε λ έ ς Κ ε λ λ ί ο ν τ ο υ κ α ί ξ ά π λ ω σ ε γ ι ά λ ί γ ο σ τ ό
σ κ λ η ρ ό τ α τ ο ν κ ρ ε β β ά τ ι τ ο υ γ ι ά ν ά ν α λ ά β η ά π ό τ ό ν
κ ό π ο ν τ η ς π ο ρ ε ί α ς
Τ ό β λ έ μ μ α τ ο υ ά γ κ ά λ ι α σ ε τ ά π ά ν τ α μ έ ά ν ε ί
π ω τ η σ τ ο ρ γ ή κ α ί ά γ ά π η τ ο ύ η σ α ν ό λ α τ ό σ ο ο Ι κ ε ί α
τ ό σ ο ή γ α π η μ έ ν α ά π ό τ ό π ο λ ύ μ ο χ θ ο π ε ζ ο ύ λ ι τ η ς α ύ
λ η ς τ ο υ μ έ χ ρ ι τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α σ υ κ ι ά π ο ύ μ ό ν ο ς τ ο υ
σ τ ά σ κ λ η ρ ά χ ώ μ α τ α τ η ς Β Ι γ λ α ς ε ί χ ε φ υ τ έ Ψ ε ι κ α τ ά τ ή ν
Μ ε τ α ξ ό π ρ σ υ ν η τ ν σ τ ό ν γ Φ α ν ό ι ν φ υ τ έ ό ω ν σ υ κ ι έ ς κ α Ι
σ π ε Ι ρ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ό ν λ ό γ ο ν τ ο υ Θ ε ο υ Ώ τ ν α λ ν σ ο υ
Ι δ Ρ ώ τ ω ν τ Ι μ ι ε π ό τ ε ρ ο
3:'
Ί
Ι i
, .'
:1
1i :
Ι "
Ι i π ε ρ ί ο δ ο 1935-75. Τ ά
-60­
κ λ μ α τ ά τ ο υ ε ί χ α ν π ι ά ξ ε ρ α θ η
Τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α χ ω ρ ί ς π ό τ ι σ μ α κ α ί π ε ρ ι π ο ί η σ ι η σ α ν ά ρ
κ ε τ ά ν ά τ ά ό δ η γ σ ο υ ν σ τ ό ν μ α ρ α σ μ ό ...
υ Ε ν α ς π ό ν ο ς μ ό ν ο τ ό ν κ α τ ε Ι χ ε δ ι ό τ ι δ έ ν π ρ ό
ι
λ α β ε ν ά τ ε λ ε ι ώ σ η ό π ω ς ή θ ε λ ε τ ό Κ ε λ λ ί τ ο υ τ ό ν μ ό
χ θ ο μ ι α ς ό λ ό κ λ η ρ η ς ζ ω η ς Σ έ λ ί γ ε ς μ έ ρ ε ς θ ά τ ό ν έ
· ι π ι σ κ ε φ θ ο ύ ν δ ύ ο π ρ ο σ φ ι λ έ σ τ α τ ο ι ε ί ς α ύ τ ό ν π ρ ο σ κ υ
ν η τ α ί κ α ί θ ά τ ο ύ ς έ ξ ο μ ο λ ο γ η θ η τ ό ν π ό ν ο τ ο υ α ύ
Ι
τ ό ν ο θ ά π ρ ο σ θ έ σ η ό μ ω ς χ α ρ ι τ ο λ ο γ ω ν Α ς ε ί ν α ι ά ς
, Ι
, ;;
έ χ ο υ ν ν ά κ ά ν ο υ ν κ α ί κ ά τ ι α ύ τ ο ί π ο ύ θ ά τ ό π ά ρ ο υ ν
έ γ ώ ά ρ κ ε τ ά τ ο ύ ς έ τ ο ί μ α σ α
Δ ε κ α ο κ τ ώ π α τ έ ρ ε ς ά π ό τ ά π λ έ ο ν έ ρ η μ ι κ ά σ η
μ ε Ι α τ ο ύ Ο ρ ο υ ς έ λ α β α ν μ έ ρ ο ς σ τ ή ν ά γ ρ υ π ν ί α ν έ κ ε ί
ν η ν μ έ ί ε ρ έ α τ ό ν π α π α Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν ά π ό τ ή ν Κ ε ρ α
σ ι ά · Ι κ α ν ό ν μ έ ρ ο ς τ η ς ά γ ρ υ π ν ί α ς ε γ ι ν ε ύ π ό τ ό ν κ α
τ ά σ τ ε ρ ο ο ύ ρ α ν ό ν τ η ς Β ί γ λ α ς μ έ σ α σ τ ν ά π ό λ υ τ η
σ υ χ ί α τ η ς ν ύ χ τ α ς έ ν ω ο ί μ υ ρ ο β ό λ ε ς ρ ι π έ ς τ ο ύ Α θ ω
ν α σ υ ν ω δ ε υ α ν τ ν β υ ζ α ν τ ι ν ν Ψ α λ μ ω δ ί α π ρ ό ς τ ι μ ή ν
τ ο ϋ ν ε ο φ α ν ο ύ ς μ ά ρ τ υ ρ ο ς Μ ο ν α δ ι κ έ ς σ τ ι γ μ έ ς γ ι ά ό
π ο ι ο ν τ ί ς έ ζ η σ ε
·0 π β β α ύ μ ά ε ι κ ί ν η τ ο ς ο π ω ς π ά ν τ α Π ρ ώ
τ η τ ο υ φ ρ ο ν τ ί δ α ή π ε ρ ι π ο ί η σ ι ς τ ω ν π ρ ο σ κ υ ν η τ ω ν ή
μ ε τ α φ ο ρ ά τ ο ύ ύ δ α τ ο ς γ ι ά τ ά κ ε ρ ά σ μ α τ α κ α ί τ ο ύ ς κ α
φ έ δ ε ς ή έ τ ο ι μ α σ ί α τ ο ύ φ α γ η τ ο ύ δ ι ά τ ή ν τ ρ ά π ε ζ α ν τ η ς
π ρ ω ί α ς ή σ υ ν ε χ ή ς φ ρ ο ν τ ί ς μ ή τ υ χ ό ν κ α ί λ ε ί ψ η κ ά τ ι
ά π ό τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ... θ ε έ μ ο υ σ ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε π ο ύ ό
μ ό ρ φ η ν ε ς τ ό ί ε ρ ό π ε ρ ι β ό λ ι τ η ς Μ η τ έ ρ α ς Σ ο υ μ έ τ ό ν
π Α β β α κ ο ύ μ τ ό ε ύ ω δ ε ς α υ τ ό ά γ ρ ι ο λ ο ύ λ ο υ δ ο τ η ς Β ί
γ λ α ς π ο ύ τ ό σ α έ δ ί δ α ξ ε έ μ α ς τ ο ύ ς ν ε ω τ έ ρ ο υ ς μ έ τ ή ν
σ ι ω π ή κ α ί τ ό ν λ ό γ ο τ ο υ π ρ ο π ά ν τ ω ν ο μ ω ς μ έ τ ν π ρ α
ξ ι τ ο υ
Α υ τ τ η τ α ν ti τ ε λ ε υ τ α ί α τ ο υ ά γ ρ υ π ν ί α .Ή τ ε
λ ε υ τ α Ι α τ ο υ δ η μ ο σ ί α δ ο ξ ο λ ο γ ί α τ ο ύ θ ε ο Ο κ α ί τ ο Ο Ά
, il',
, γ ί ο υ τ ο υ Α μ έ σ ω ς μ ε τ ά τ π ν έ ο ρ τ π ν ά ι σ ε ν ά μ ή θ έ
λ η φ α γ η τ ό ν έ τ ρ ω γ ε π ο λ ύ ό λ ί γ ο ν κ α ί ά ν ό ρ ε χ τ α Τ έ λ ο ς
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ σ τ α μ ά τ η σ ε τ ε λ ε ί ω ς ν ά τ ρ ώ η π λ ή ν τ ο Ο
ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ κ α ί τ ο ύ ά γ ι α σ μ ο ύ •Ο π Π α ύ λ ο ς ά π ό τ ά Ε ί
σ ό δ ι α π α ρ έ μ ε ν ε π λ η σ ί ο ν τ ο υ μ έ ρ α κ α ί ν ύ χ τ α ύ π η
Ε ρ ε τ ώ ν τ α ς τ ο ν σ έ δ τ ι ε ί χ ε ά ν ά γ κ η
Τ ρ ε ί ς έ β δ ο μ ά δ ε ς έ π έ ρ α σ ε ά ρ κ ο ύ μ ε ν ο ς ε ί ς τ ό
ά ν τ ί δ ω ρ ο ν τ ό ν ά γ ι α σ μ ό ν κ α ί τ ή ν θ Μ ε τ ά λ η ψ ι ν Η ε ύ
χ τ η τ ο σ τ ά χ ε ί λ η τ ο υ ά κ α τ α π α ύ σ τ ω ς Τ ό τ ε ε ί π ε σ τ ο ύ ς
π α τ έ ρ ε ς ν ά σ κ ά ψ ο υ ν κ α ί τ ό ν τ ά φ ο ν τ ο υ δ ι ό τ ι έ β λ ε
π ε π ι ά ό τ ι ά ν α χ ω ρ ε ί ... Ο ί γ ε ί τ ο ν ε ς μ ο ν α χ ο ί ο ί ό π ο Ι
ο ι π ρ ο σ π ά θ η σ α ν ν ά τ ό ν ά ν ο ί ξ ο υ ν δ έ ν τ ό κ α τ ώ ρ θ ω ν α ν
δ ι ό τ ι ε ύ ρ ι σ κ α ν σ υ ν ε χ ω ς β ρ ά χ ο Τ ό τ ε τ ο ύ ς ύ π έ δ ε ι ξ ε
σ έ π ο ι ό σ η μ ε ί ο ν ά σ κ ά Ψ ο υ ν γ ι ά ν ά β ρ ο ύ ν χ ω μ α Π ρ ά
γ μ α τ ι κ ο ν τ ά σ έ μ ι ά σ υ κ ι ά λ ί γ α μ έ τ ρ α π ι ό π έ ρ α ά π ό
w '",'; , Ρ .... , BqHW', Κ ί π η Τ Ι τ η Γ υ Ψ Ψ π η χ ι η ''R.....-n...... Ί Ί Γ Ρ Τ Ι Ι Ί
Ι
Ι
0\
ι
Γ ε ν ι κ ή δ ψ ι ς τ ο υ κ ε λ λ Ι ο τ ο υ π Ά β β α κ ο ύ μ ν ο τ ι ο δ υ τ ι κ ή π λ ε υ ρ ό Μ ό χ θ ο ς 40 π ε ρ Ι π ο υ έ τ ω ν Κ ό θ ε π έ τ ρ α
έ χ ε ι λ ο υ σ θ η σ τ ό ν Ι δ ρ ω τ α κ α Ι σ τ ή ν ε ύ ω δ Ι α ν τ η ς ά κ α τ α π α ύ σ τ ο υ ε ύ χ η ς τ ω ν χ ε ι λ έ ω ν τ ο υ ά ε ι μ ν ή σ τ ο υ Γ έ
ρ ο ν τ ο ς Τ ό ό σ ι α κ ό τ ο υ δ μ ω ς π α λ α Ι σ μ α α κ α Ι τ Ι ς μ ε λ έ τ ε ς τ ο υ τ Ι ς έ κ α ν ε otfva δ λ λ ο σ α θ ρ ο κ ό λ υ β ο 50
μ έ τ ρ α δ π ι σ θ ε ν τ ο υ ε Ι κ ο ν ι ζ ο μ έ ν ο β λ έ π ε φ ω τ ο γ ρ α φ Ι α σ ε λ 50).
ι

\!
Ι
ι
Ι
ι
,
Ι
-62­
;,
i:; ;
:1
τ ή ν ν ο τ ι α ν α τ ο λ ι κ π ό ρ τ α τ ο ύ Κ ε λ λ ι ο ύ τ ο υ ά ν ά μ ε σ α
ί ,:,
σ έ σ υ κ ι έ ς κ α Ι δ ε ν δ ρ ο λ Ι β α ν α κ α τ ά φ ε ρ α ν ν ά ν ο Ι ξ ο υ ν
Ι
i[
. :; τ ό μ ν η μ α π ο ύ θ ά έ δ έ χ ε τ ο τ ό κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ά π ό τ ή ν ά
j[
\, Ι σ Κ σ ι σ ω μ α τ ο ύ μ ε γ ά λ ο υ τ έ κ ν ο υ τ η ς Σ ύ μ ς ..
ι Ι ,
ί
Δ ύ ο ή μ έ ρ ε ς έ ν ω ρ Ι τ ε ρ ο ν τ ό ν έ π ε σ κ έ φ θ σ α ν
ι
Ι
. Ι Λ α υ ρ ι ω τ α ι π α τ έ ρ ε ς δ ι ά ν ά τ ν π ά ρ ο υ ν σ τ ή ν Μ ο ν ή ν ά
τ ό ν θ ά Ψ ο υ ν κ ο ν τ ά τ ο υ ς σ ά ν κ ά τ ι τ ό π ο λ ύ τ ι μ ο ν τ ί
'11 μ ι ο ν κ α Ι σ ε μ ν ύ ν ο ν τ ν δ λ η ν ά δ ε λ φ Τ τ α τ ο ύ Ά γ Ι ο υ
Ά θ α ν α σ ί ο υ Τ ο ύ ς ή ρ ν ή θ ε ύ γ ε ν ω ς Ό λ α τ ά ε ί χ ε Ά ν
τ ό ν μ ε τ α κ ι ν ο ύ σ α ν π ά ν ω σ έ φ ο ρ ε ί ο ί σ ω ς ν ά μ ή ν φ θ α
ν ε ζ ω ν τ α ν ό ς σ τ ή ν Μ ο ν ή ν Μ έ χ ά ρ ι μ ό ν ο ν κ α Ι ά π λ ό
Τ τ α ά ρ χ ι σ ε ν ά ά π α γ γ έ λ έ ν ώ π ι ο ν τ ω ν τ ν δ ι α θ ή κ η ν
τ ο υ λ έ γ ο ν τ α ς π ο ύ ά φ ή ν ε ι τ ά έ λ ά χ ι σ τ α κ α Ι ε ύ τ ε λ έ
:1 j !
σ τ α τ α ά ν τ ι κ ε Ι μ ε ν α τ ο ύ κ ε λ λ Ι ο υ τ ο υ Τ ά β ι β λ Ι α τ ο υ
',,' Ir " Ι
!! ι
j
σ τ ή ν β ι β λ ι ο θ ή Κ τ η ς Μ ο ν η ς τ ό ν σ τ α υ ρ ό ν a'fva μ ο
ν α χ ό π ο ύ τ ό ν π ε ρ ι π ο ι Ι ι θ η κ ε π Π α ύ λ ο ν τ ό ν κ α φ έ τ ό ν
χ α λ β α τ ή ν ζ ά χ α Ρ κ α Ι τ ά φ α σ ό λ ι α σ έ κ ά π ο ι ο ν ά λ λ ο ν
Σ τ ό τ έ λ ο ς ε ί π ε Ε ί μ α ι ε Ι Ρ ν ι κ ό ς δ έ ν χ ρ ω σ τ ά ω σ έ

. Ι '
κ α ν έ ν α Τ ώ ρ α έ χ ω ε Ι ρ ή ν Δ έ ν ά φ η κ α π ο τ έ τ Ι π ο τ α ά
:)) ,
π ό τ Ι ς μ ε τ ά ν ο ι ε ς κ α Ι τ ά κ ο μ π ο σ χ ο ί ν ι α τ ο ύ κ α ν ό ν α
l
, Ι
μ ο υ Ν ά μ ή ν ά μ ε λ α τ ε Δ έ ν ά μ έ λ σ α έ γ ώ Τ ώ ρ α έ
ι
Χ ω χ α Ρ ά ε
'.r..
ι Ρ Ι ν η •••
"
Π α ρ ά tftv π λ ή Ρ σ ω μ α τ ι κ ή τ ο υ κ α τ ά π τ ω σ ι ή
θ α υ μ α σ Ι α τ ο υ μ ν ή μ η σ υ ν έ χ ι ζ ε ν ά λ ε ι τ ο υ ρ γ η ά ρ ι σ τ α
i Ο ύ Π ρ ε τ σ α ς α ύ τ ό ν π ι σ τ ω ς ά χ ρ ι τ ε λ ε υ τ α ί α ς τ ο υ
,
t
.j
π ν ο η ς μ ο ν α χ ό ς ά ν α φ έ ρ ε ι τ ά έ ξ η ς χ α ρ α Κ Τ Ρ ι σ τ ι κ ά γ ι ά
τ ό τ έ λ ο ς τ ο υ Χ ω ρ ί ς ν ά χ ά σ τ ό λ ο γ ι κ ό τ ο υ έ λ ε γ ε
τ ή ν ε ύ χ ή Κ ύ ρ ι ε Ι σ ο ύ Χ ρ ι σ τ έ έ λ έ σ ό ν μ ε κ α θ α ρ ά
κ α ί χ ω ρ ί ς ν ά έ χ η ο ύ δ έ ν α ρ ό γ χ ο ν Τ ά δ έ τ ε λ ε υ τ α ί α
τ ο υ λ ό γ ι α η σ α ν Χ ρ ι σ τ έ μ ο υ τ ό μ έ γ α Σ ο υ έ λ ε ο ς
κ α ί έ κ ο ι μ θ έ ν ' ε Ι ρ ή ν η t Ο έ ω ρ α κ ώ ς Π α ύ λ ο ς Μ ο ν α χ ό ς
J:
, Ι
Η τ α ν τ ό τ ε μ ε σ μ β ρ Ι α τ ς 19 Ό κ τ ω β ρ ί ο υ τ ο ύ
'1 978 ( π •Τ ι μ ε Ρ • ) •
i"
Τ ή ν έ π ο μ έ ν ν μ ε τ ά τ ν ά ν ά γ ν ω σ ι ν τ η ς ν ε
κ ρ ω σ ί μ ο υ ά κ ο λ ο υ θ Ι α ς έ τ ά φ ά π λ α κ α Ι ά π έ ρ ι τ τ α ά ν ά
μ ε σ α σ τ ά ά γ α Π μ έ ν α τ ο υ δ έ ν δ ρ α τ ά ό π ο ί α δ τ α ν έ π ό
τ ι ζ ε κ α Ι π ε ρ ι π ο ι ε ί τ ο τ ο ύ ς μ ι λ ο ύ σ ε σ ά ν ν ά τ α ν ζ ώ ν
τ α ν ά
Τ ό V Α γ ι ο ν Ό ρ ο ς έ π τ ώ χ υ ν ε κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά
μ έ τ ή ν έ δ μ Ι α τ ο υ ά λ λ ά "1'1 έ ξ ό δ ι ο ς χ α ρ ά τ ο ύ Γ ε ρ ο
Α β β α κ ο ύ μ ά π ο τ ε λ ο ύ ν γ ι α υ τ ό κ α Ι τ ό ν κ ό σ μ ο δ λ ό κ λ
ρ ο τ ν π ι ό ά ν ε κ τ Ι μ τ η κ λ ρ ο ν ο μ ι ά 10 !
10. ρ θ ό δ ξ ύ π Ά β β α κ ο ύ μ Λ α υ ρ ι ώ τ η φ ύ λ λ ν τ η 26.
1.1979.
j
, i ι
Ί '
Α ι
-63­
Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
γ α π η τ έ ά δ ε λ φ έ κ α Ι π α τ έ ρ α
μ έ π ο λ λ ή ε ύ χ ά ρ ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η π η ρ α τ ό ό λ ι γ ό
γ ρ α μ μ Ο ά λ λ ά μ έ τ ή ν Ι δ ι ά ζ ο υ σ α π ν ο ή τ η ς δ
γ ι α σ μ έ ν η ς δ γ ι ο ρ ε ι τ ι κ η ς έ ρ η μ ο υ π ρ ό σ φ α τ ο

-- ---- , ,
τ ι μ ι ο σ ο υ
Β α σ ι κ ά ε ί μ α ι ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς γ ι ά ν ά μ ι λ ή σ ω
γ ι ά τ ό κ α τ α π λ η κ τ ι κ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο τ ο ύ ά π λ ο ύ ά λ λ ά κ α Ι
μ ε τ έ ω ρ ο ν δ ι ά τ ό Ά γ ι ώ ν υ μ ο ν δ ι ά τ ή ν μ ά θ η σ η τ ή ν ά
ρ ε τ ή κ α Ι τ ή σ ο φ Ι α γ έ ρ ο ν τ α Ά β β α κ ο ύ μ Ά λ ή θ ε ι α δ τ ι
τ ό ν θ α ύ μ α ζ α δ ι ά τ ή ν ά κ ά μ α τ η ά γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ τ ό
κ α θ α ρ ό μ υ α λ ό τ ο υ τ ή ν π α ι δ ι κ ή ψ υ χ ή τ ο υ τ ό χ α ρ ι τ ω
μ έ ν ο γ έ λ ι ο τ ο υ Ι δ Ι ω ς σ τ ή ν ν ι ό τ η τ ο υ ­
τ ό ν γ ν ώ ρ ι σ α τ ό τ ή ν π α τ ε ρ ι κ ή κ α Ι ά γ ι ο γ ρ α φ ι
κ ή τ ο υ σ υ γ κ ρ ό τ η σ η τ ά π ο λ υ χ ρ ό ν ι α κ α Ι π ο λ υ ώ δ υ ν α π α
λ α Ι σ μ α τ ά τ ο υ έ κ ε ί ψ η λ ά σ τ ό ν ι Ι Ι Α γ Ί ο ν Φ α ν ο ύ ρ ι ο σ τ ή
β α θ ε ι ά έ ρ η μ ο π ρ ό ς τ ό ν β ύ θ ι ο δ ρ ά κ ο ν τ α π ο ύ δ έ ν τ ό ν
ά φ ι ν ε κ ύ ρ ι α σ τ Ι ς ν ύ χ τ ε ς σ έ χ λ ω ρ ό κ λ α ρ Ι δ έ ρ ν ο ν τ ά ς
τ ο ν π ο λ λ ά κ ι ς π ε τ ρ ο β ο λ ώ ν τ ά ς τ ο ν μ ε τ ε ω ρ Ι ζ ο ν τ ά ζ τ ο ν
μ έ π τ ώ σ ε ι ς κ α Ι κ ρ ό τ ο υ ς φ ο β ε ρ ο ύ ς δ ι α φ ό Ρ ω ν ά ν Τ Ι Ί ε
μ έ ν ω ν κ α τ ά τ ο ύ Ι δ Ι ο υ τ η ς φ τ ω χ η ς σ τ έ γ η ς τ ο υ τ η ς
σ α θ ρ ω μ έ ν η ς π ό ρ τ α ς τ ο ύ κ ε λ λ ι ο υ τ υ τ δ σ α έ ρ χ ό
τ α ν ε τ ό τ ε μ έ τ ό σ η χ ά ρ ι ά φ έ λ ε ι α κ α Ι β α θ υ τ ά τ η τ α
π ε Ι ν ω σ η ν ά μ ο υ έ μ π σ τ ε υ θ η ά ν ε π ι τ ή δ ε υ τ α φ υ σ Ι ά μ έ
τ ά γ λ υ κ ά φ ω τ ε ι ν ά τ ο υ μ ά τ ι α τ ά έ ξ α Ο λ ω μ έ ν α ά π ό τ ή
η σ τ ε Ι α ά γ υ π ν Ι α ά δ ι ά λ ε ι π τ η ε ύ χ ή γ ι ά ν ά μ έ σ τ η
ρ Ι ξ η κ α Ι μ έ ν α ε ί κ ο σ ά χ ρ ο ν ο π α ι δ ό π ο υ λ ο τ ό τ ε κ α Ι ά
φ ο υ π ά ν τ α μ ο ύ β α ζ ε μ ε τ ά ν ο ι α μ ά γ κ ά λ ι α ζ ε μ έ ά Ψ ο
γ η ο Ι κ ε ι ό τ π τ α μ ά π ο κ α λ ο υ σ ε π α τ έ ρ α τ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ι
μ έ κ α θ ή λ ω ν ε
11. Ά ν τ Ι έ π λ ε γ μ έ ν ω ν έ κ ρ ί ν α μ ε ν σ κ ό π μ ν ν α δ η μ σ ε ύ σ ω
μ ε ν α ύ τ ύ σ ν τ ή ν π α ρ ο υ σ α ν σ υ ν ε ρ γ α σ Ι α ν τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ο υ δ
κ α σ τ ι κ ο υ Α Σ ή ό π ο Ι α μ ά π ε σ τ α λ η κ α τ ό π ν α Ι τ ή σ ε ώ μ α ς
Π σ τ ε ύ μ ε ν τ ι ά π ο τ ε λ ε ε τ σ τ τ α τ η ν β γ ρ α φ Ι α ν τ ο υ ά ε ι
, , • ί , ι '. " _ "
μ ν η σ τ ο υ Γ ε ρ ο ν Τ Ο π α ε π π ε ν τ η κ ο ν τ α σ υ ν ε χ η ε τ η π ρ ο
. ..
Ι . " _. _ , _""
ε τ ο ι μ α ζ ε τ ο ε ι τ ο τ υ π ο γ ρ α φ ε ι ο ν τ η μ ν η μ η τ ο υ α ν ω τ ε ρ ω
π ρ ο σ κ υ ν η τ ο υ δ ι ά ν α ω η τ ε λ κ ω τ ό φ ω τ η S; δ η μ ο σ ι ό τ η τ ο σ ή
μ ε ρ ο ν τ ό ν ε ύ χ α ρ ι σ τ ο υ μ ε ν δ ι α ι τ έ ρ ω κ α Ι π ά λ ι ν κ α Ι μ α ζ Ι
μ έ ή μ α ο λ ο ι ο Ι ά ν α γ ω σ τ α ι τ ο υ π α ρ ό ν τ ο
1 !
,11
, 11
, i
i'
: Ι
" ι
I1 '
! jl
!
ι
t' ,
;1,:
'·11'
"
ι !
<.

t
Ι

,
,
ι
1 1I
;.;
ί i
ι
ί
!.
',i "
Ι
Ι
,
i· ,
ι
Ι
!
Ι
11,
'i
Ι !
ι
·,
Ι "
Ι
Ι
Ι :
ι
\1
,11,·
Jll Ι
-64­
Α φ ι σ ε τ ώ ρ α τ ή ν π ο λ υ γ ν ω σ ί α τ ο υ Τ ί Κ α τ α
β α σ ί ε ς ά π έ ξ ω δ λ ω ν τ ω ν έ ο ρ τ ω ν τ ί Κ α ν ό ν ε ς τ ί π ρ ο
φ η τ ε ί ε ς τ ί π α τ ε ρ ι κ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς τ ί ά π ί σ τ ε υ τ α κ α ί π ρ ω
τ ό γ ν ω ρ α κ α ί θ α υ μ α σ τ ά
α ύ τ ό α ί ο Ι Λ ο ύ β α ρ ο ι κ α ί δ μ Ι α θ ό ν
τ ο υ σ α ν σ τ ά π ό δ ι α τ ο υ ά κ ρ ο ώ μ ε ν ο ι μ έ ν ε κ ρ ι κ ή σ ι γ ή
τ ά μ υ ρ ω μ έ ν α ε ν θ ε α λ ό γ ι α τ ο υ σ ά ν ά π ό τ ό α μ α λ ι ή λ
Φ τ ώ χ υ ν ε π α τ έ ρ α μ ο υ ό Ι ε ρ ό ς τ ό π ο ς σ α ς μ έ τ ή ν έ κ
δ η μ ί α τ ο υ θ α ύ μ α ύ π ε ρ κ ό σ μ ι α ς ύ φ η ς σ α γ η ν ε ύ ο ν τ α ς
π λ ή θ η έ π Ι δ ε κ α ε τ η ρ ί δ ε ς π ρ ό ς τ ή ν ά ν έ σ π ε ρ ο α ί γ λ η
τ ω ν θ ε ί ω ν π ρ ο σ τ α γ μ ά τ ω ν
Ε κ θ α μ β ο ι τ ό ν β λ έ π α μ ε μ έ ά π έ ρ ι τ τ η ά π λ ό τ η
τ α ά γ ι ό τ η τ α ή ρ ω ι κ ή α ύ τ α π ά ρ ν η σ η κ α ί π τ ω χ ε Ι α σ υ ν ε
χ ή κ α κ ο π ά θ ε ι α κ α ί τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ά β α σ ί λ ε υ τ η χ α ρ ά κ α Ι
δ ι α χ υ τ ι κ ό τ η τ α σ ά ν ά π α ρ ά μ ι λ λ ο ό δ η γ ό κ α Ι μ έ τ Ρ ο π ο ύ
μ έ τ ή ν κ ρ μ σ τ ά λ λ ι ν η δ ι δ α χ ή τ ο υ κ α Ι τ ή ν ύ π έ ρ ο χ η κ έ
ν ω σ η τ ο υ μ ς ε σ π ρ ω χ ν ε σ τ ά ύ ψ η λ ά σ έ τ ρ ό π α ι α σ έ ά ν
δ ρ α γ α θ ή μ α τ α σ έ λ ύ τ ρ ω σ η σ έ θ έ ω σ η χ ω ρ ί ς π ό ν ο υ ς δ ά
κ ρ υ α α ϊ μ α τ α σ τ α υ ρ ο ύ ς π ο ύ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ή κ ο σ μ ι κ ή μ α
τ α ι ο δ ο ξ ί α σ τ ό κ υ ν ή γ η μ α τ η ς ψ ε ύ τ ι κ η ς χ α Ρ ς σ τ ό μ υ
σ τ ι κ ό γ ν ό φ ο σ τ ά ζ ω ο γ ό ν α ρ ε ί θ ρ α τ η ς μ ο ν α δ ι κ η ς π η
γ η ς
Ξ έ ν ο ς π ρ ό ς ν ο θ ε ί ε ς μ α λ θ α κ ό τ η τ ε ς σ υ μ β ι β α
σ μ ο ύ ς έ κ τ ρ ο π έ ς Λ ι τ ό τ α τ ο ς κ α τ ε ί χ ε τ ά π ά ν τ α έ λ ε ύ
θ ε ρ ο ς Π ά ν τ α α ύ σ τ η ρ ό ς χ α ι τ ω μ έ ν α ε τ η μ έ ν φ ι
λ ά δ ε λ φ ο ς σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ό ς μ έ τ ή ν ε ύ χ ή π ά ν τ α κ α ί
π α ν τ ο ύ
Π η γ α ί ν α μ ε κ ά π ο τ ε ά π ό Λ α ύ ρ α σ τ ό ν Α γ Φ α
ν ο ύ ρ ι ο Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο Ό κ τ ώ β ρ ι ο έ γ ώ σ έ ζ ω ο κ ι α ύ τ ό ς
π ε ζ ό ς ξ υ π ό λ υ τ ο ς κ α Ι κ ά θ ε τ ό σ ο β υ θ ι ζ ό τ α ν ε σ έ σ ι ω
π ή Υ ι ά 5-10 λ ε π τ ά μ έ τ ή ν ε ύ χ ή χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς δ
σ τ ε ρ α ξ α ν ά ρ χ ι ζ ε τ ή μ ε λ ω δ ι κ ή τ ο υ ν η σ ι ώ τ ι κ η κ ο υ
β έ ν τ α Φ θ ά σ α μ ε Μ έ π ε ρ ι π ο ι ή θ η κ ε τ ρ έ χ ο ν τ α ς π α ν τ ο ύ
ε β α λ ε φ ο ύ ρ ν ο ε ψ η σ ε ρ ι ζ ά κ ι μ έ ν τ ο μ ά τ α κ α Ι λ α δ ά κ ι
ά φ ο ύ θ υ μ ι ά τ ι ζ ε σ υ ν ε χ ω ς ύ ω σ δ λ η τ ή ν ά μ π ε λ ι κ ι ά
κ α Ι δ έ ν δ ρ α π ο ύ ί λ α γ ε μ α ζ ί τ ο υ ς λ υ κ ύ τ ε ρ ο φ α γ ί
κ α ί ν ο σ τ ι μ ό τ ε ρ ο δ έ ν ε φ α γ α π ο τ έ ά λ λ ο τ ε Π ά λ ι μ ο ύ
κ α ν ε μ ε γ ά λ η έ ν τ ύ π ω σ η φ ε ύ γ ο ν τ α ς γ ι ά τ ή ν Δ ά φ ν η δ ι ά
θ α λ ά σ σ η ς μ έ π ί ε σ ε ν ά π ά ρ ω fva ά κ ό μ η κ α ρ β έ λ ι ψ ω
μ ί ά π τ ά ώ ρ α ί α τ η ς Λ α ύ ρ α ς π ο ύ μ ο ί ρ α ζ ε ό ί δ ι ο ς Έ
γ ώ δ έ ν θ ε λ α π Τ ρ α τ ο ύ λ έ γ ω π Ρ ε κ ι α ύ τ ό θ ά σ ο ύ
χ ρ ε ι α σ θ ε ί μ Ο ύ λ έ γ ε ι ... v Ο τ α ν ε φ τ α σ α μ έ
τ ό μ ο τ ό ρ σ τ ό ν ά ρ σ α ν ά κ ά τ ω τ ω ν Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί ω ν β λ έ
π ω ά π ό ψ η λ ά ν ά κ α τ ε β α ί ν η ν α ς κ α τ ά λ ε υ κ ο ς ύ π έ ρ γ η
ρ ο ς ά σ κ η τ ή ς λ ι π ό σ α ρ κ ο ς κ α Ι σ κ υ φ τ ό ς π α ρ α κ α λ ώ ν τ α ς
μ έ χ ε ι ρ ο ν ο μ Ι ε ς ν ά μ Τ ι σ α λ π ά ρ ο υ μ ε Π λ η σ ί α σ ε κ α ί τ ό ι
τ ε γ ο ν υ π ε τ Τ ι ς σ τ ό έ δ α φ ο ς Ι κ έ τ ε υ ε γ ι ά π α ξ ι μ ά δ ι κ ά
τ ι σ χ ν ο ς ό σ τ ε ώ δ η ς ά ε ι λ α μ π ή ς γ ι ά λ ί γ ο ε ύ λ ο γ η μ έ ν ο
i

-65­
ψ ω μ ά κ ι Π ή ρ ε τ ο ύ π Ά β β α κ ο ύ μ ά φ ο ύ έ ν δ ρ α κ ρ υ ς ύ Ψ ω
ν ε Ψ λ ά ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι α β λ έ μ μ α α Τ ό ν θ υ μ ά μ α ι έ κ τ ο
τ ε έ ν τ ο ν α κ α ί β α θ ε ι ά Σ υ ν ε ι δ τ ο π ο σ α δ τ ι μ ό ν ο
κ ά θ α Ρ σ Ψ υ χ η ς ά ν ο ί γ ε ι τ ά ν ο ε ρ ά μ ά τ ι α κ ι α υ τ ι ά έ
π ι σ π ω σ α φ ω τ ι σ τ ι κ έ ς τ ο ύ Π ν ε ύ μ α τ ο ς ά κ τ ί ν ε ς π ο ύ ά
π ο κ τ ά τ α ι δ μ ω ς μ έ ζ ω ή θ Ρ ν ώ δ θ λ ι μ μ έ ν η β ι α σ τ ι κ ή
σ κ λ Ρ ή τ ρ α χ ε ί α π έ ν θ ι μ η μ έ χ ρ ι χ ύ σ ε ω ς α μ α τ ο ς έ ξ ό
ρ α τ ω ν ά ο ρ ά τ ω ν σ υ μ π λ ν π σ φ έ ε ι δ μ ω ς κ ά π ο ι ο ά
π ρ ό σ ι τ ο Ι δ ε α τ ό κ ά λ λ ο ς π ο ύ π ε ρ ι έ χ υ ν ε δ π λ η σ τ α κ α Ι
ά κ έ ν ω τ α τ ό ν ύ Ψ ι π ε τ η κ α ί Κ α ρ μ ή λ ι ο ά ξ έ χ α σ τ ο ε ύ ω δ ι
α σ μ έ ν ο Γ έ ρ ο ν τ α ν Ο τ α ν δ έ τ ή ν έ π ο μ έ ν η χ ρ ο ν ι ά σ υ ν
α ν τ η θ ή κ α μ ε σ τ ή Λ α ύ ρ α τ ό π ρ ω τ ο π ο ύ μ ά ς ρ ώ
τ η σ ε ή τ α ν ε Τ L ά π έ γ ι ν ε τ ό Ψ ω μ ί π ο ύ
δ έ ν θ έ λ α μ ε ν ά π ά ρ ο υ μ ε Π ε ρ ί ε ρ γ ο
Α κ α κ ο ς ά μ ό λ υ ν τ ο ς π α ι δ ι κ ό ς ά ν η σ σ ς
ά κ τ ή μ ω ν μ έ σ υ ν α ί σ θ η σ η μ ε λ λ ο θ α ν ά τ ο υ μ έ δ Ι α ι τ α σ υ
ν ή θ ω ς κ ο υ κ Ι ω ν β ρ ε γ μ έ ν ω ν κ α Ι ά γ ρ Ι ο υ μ έ λ ι τ ο ς μ α
γ ν ή τ ε υ ε κ ό σ μ ο π α ρ ά τ ό Ψ υ χ ρ ό π ε ν ι χ ρ ό ξ υ λ ο κ ρ ε β β α τ ό
τ ο υ μ έ σ α ν ί δ ι α κ ι fva σ κ α μ ν ί κ ι fva φ τ ω χ ό π ά γ κ ο
γ ι ά δ ι ά β α σ μ α γ ρ ά Ψ ι μ ο γ ι α τ ί ή τ α ν ε σ ο φ ό ς κ ι ε ί χ ε

,
-?
, ,
'."'.' ••'.,.".,'.",'
:1
,
Μ π ρ ο σ τ ό σ τ ή ν π ό ρ τ α τ ο υ Κ έ λ λ ι ο υ τ ο υ σ τ ή ν Μ Λ α ύ ρ α Π ό σ α δ έ ν
χ ε ι ά κ ο ύ σ ε ι ό δ ι ά δ ρ ο μ ο ς α ύ τ ό ς δ τ α ν ό Γ έ ρ ο ν τ α ς κ α τ η χ ο ϋ σ ε
έ π Ι ω ρ ε ς τ ο ύ ς ό γ α π η τ ο ύ ς τ ο υ έ π ι σ κ έ π τ α ς π ρ ο σ κ υ ν η τ ό ς
'-66­
μ ά θ ε ι δ τ ι κ α τ α χ ώ ν ε τ α ι σ έ β ά ρ α θ ρ ο ή β ό θ ρ ο ή Ψ υ χ ή
π ο ύ π ο θ ά ε ι ύ λ ι κ ά γ ή ι ν α φ θ α ρ τ ά Ι δ ο ύ τ ό ά π α σ τ ρ ά
π τ ο ν ί δ α ν ι κ ό ν τ ο υ π α ρ α δ ε ι σ ι α κ ή τ ο υ τ έ ρ ψ η τ ρ υ
φ ή μ α κ α ρ ι ό τ η τ α Τ ο λ μ ώ ά κ ό μ α ν ά τ ό ν π ω - π ο λ ύ τ ό ν ά γ α
π ω κ α Ι σ υ γ κ ι ν ο ύ μ α ι - θ ε ό π ν ε υ σ τ ο θ ε ο κ Ι ν η τ ο π ο ύ τ α
π ε ι ν ό ς κ α Ι ρ α κ ο φ ο ρ ω ν τ α ς έ γ α λ β ά ν ι ζ ε κ α Ι ά τ σ ά λ ω ν ε
σ τ ή ν π Ι σ τ η , ά ρ ε τ ή κ α Ι ά γ ν ό τ η τ α δ λ ο υ ς έ μ ά ς τ ο ύ ς ν τ ρ ο
π ι α σ μ έ ν ο υ ς κ α Ι π ε ι ν α σ μ έ ν ο υ ς κ α Ι ά λ ύ τ ρ ω τ ο υ ς ρ α γ ι
ά δ ε ς τ ω ν ψ ε υ τ ο θ ε λ γ ή τ ρ ω ν τ ο ύ κ ό σ μ ο υ π ο ύ ά π ο σ τ ο μ ω
ν ό μ α σ τ ε ά π ό τ ό μ ε γ α λ ε ί ο τ ο υ !
Γ ι ά μ έ ν α π α τ έ ρ α μ ο υ φ ά ρ ο ς κ α Ι φ ω σ τ ή ρ α ς
κ α Ι γ ι ά π ά ρ α π ο λ λ ο ύ ς μ ι κ ρ ο ύ ς κ α ι τ ρ α ν ο ύ ς π ο ύ π ά
λ α ι Ψ ε ά έ ν ν α α κ α Ι σ κ λ η ρ ά κ α τ ά τ ο ύ φ ι λ α ύ τ ο υ κ α Ι φ ι
λ ό ζ ω ο υ ε ί ν α ι τ ο υ κ α τ α ξ ή ρ α ν ε τ ή σ ά ρ κ α τ ο υ ώ ρ ε ς
μ η ν ε ς χ ρ ό ν ι α γ ι ά Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ν ά φ ή σ α ς π Ι σ ω τ ο υ σ ε λ α
σ φ ό ρ α κ α L π ο λ ύ φ θ ο γ γ α ή ρ ά κ λ ε ι α σ ά ι μ α τ α κ α Ι μ ο
ν α δ ι κ ά σ τ ο ύ ς π ο ν ε μ έ ν ο υ ς κ α ι ρ ο ύ ς μ α ς Κ α Ι σ ω σ τ ό ρ υ
χ ν ά ί ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν ά σ κ ύ β ο υ μ ε ν ά φ ο υ γ κ Ρ α ζ ό μ α
σ τ ε τ ή σ ω σ τ ι κ ή δ δ η γ η τ ι κ ή μ υ ρ ι ό σ τ ο μ η φ ω ν ή τ ο υ
έ κ ε ί π έ ρ α π ο ύ ά ν α π α ύ ε τ α ι - ά χ ρ ι σ ά λ π ι γ γ ο ς - σ τ ή ν ή
γ ι α σ μ έ ν η έ ρ η μ ο μ έ τ Ι ς μ υ ρ ο β ό λ ε ς ρ ι π έ ς τ ω ν ά γ Ι ω ν
Λ ε ι Ψ ά ν ω ν δ υ σ ε ξ α ρ ι θ μ ή τ ω ν ά θ λ η σ ά ν τ ω ν σ τ Ι ς τ ρ ώ γ λ ε ς κ α ί
κ α λ ύ β ι α μ έ Ψ ω μ Ι λ Ι γ ο ξ ε ρ ό ν ε ρ ό κ α Ι τ ά ά κ ρ ό δ ρ υ α
τ ω ν δ έ ν δ ρ ω ν τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ Τ ό π ο υ σ α ς ω ν ο ύ κ ά ξ ι ο ς "6
κ ό σ μ ο ς ­
Ή ά γ ω γ ή τ ο υ σ ω σ τ ι κ ή ά φ θ α σ τ η μ ε γ α λ ε ι ώ δ η ς
ά δ α μ α ν τ Ι ν η π α ρ ά τ ή ν έ ξ ω γ ύ μ ν ι α τ ά γ ο υ ρ ν ο τ σ ά ρ ο υ
χ α τ ά ρ α κ Ι δ ι α τ Ι ς κ α Ψ ά λ ε ς τ ό λ ι τ ο δ Ι α ι τ ο κ α Ι τ ή ν
μ α τ ω μ έ ν η π ά λ η π ρ ό ς τ ά έ ν α έ ρ ι α Ό μ ω ς έ κ τ Lν α ξ η σ έ
Σ ι ν α κ α L θ α β ώ ρ Κ α L δ ι δ α χ ή . σ ω τ ή Ρ ι α δ ι ά
π ά ν τ α π ρ ο σ ι ό ν τ α Π ο λ λ ο ύ ς μ α γ ν η τ ε ς δ ι έ θ ε τ ε ψ υ χ ι
κ ο ύ ς κ ύ ρ ι α ά λ λ ά κ α Ι σ ω μ α τ ι κ ο ύ ς ν Ε ν α ς τ έ τ ι ς σ υ ν
α ρ π α σ τ ι κ ό ς κ α Ι σ υ ν ά μ α γ ο η τ ε υ τ ι Κ ό ς ή τ α ν ε τ ό η ρ ε μ ο
β λ έ μ μ α τ ο υ ή λ ά μ ψ η κ α Ι π Ι σ τ η τ ω ν ν ε α ν ι κ ω ν - π ά ν
τ α - μ α τ ι ω ν τ ο υ ή σ ε μ ν ό τ η τ α τ η ς φ ω ν η ς τ ο υ ή κ α ρ
τ ε ρ Ι α τ ο υ Ή δ Ι Ψ α τ ο υ γ ι ά δ ι ά λ ο γ ο μ έ π ά ν τ α β ο υ
λ ό μ ε ν ο π ο ύ δ ε Ι χ ν ε ι δ τ Ι σ π α ρ ά σ σ ο ν τ α ν ά π ό κ ά θ ε κ ί ν
δ υ ν ο κ α L π ε ι ρ α σ μ ό δ χ L β έ β α ι α ά π ό έ π α ρ σ η κ α Ι π ρ ο
-β ο λ ή τ ο υ • Ο π ό θ ο ς τ ο υ ν ά δ ι α φ ω τ ί σ η κ ύ ρ ι α ν έ ο υ ς
ά ν θ ρ ώ π ο υ ς π ο ύ π λ α ν ή θ η κ α ν μ έ τ Ι ς ά μ υ δ ρ έ ς Ψ ε υ τ ο χ α

ρ έ ς κ ά π ο ι ω ν μ α ρ ι ν ω ν χ α μ α Ι ζ η λ ω ν δ ώ ρ ω ν Έ π ι σ τ ή μ ω ν
, i
θ α ρ ρ ω σ α ύ τ ό π ο ύ τ ή ν π Ι σ τ η τ ο υ τ ή Υ ά γ ά π η τ ο υ τ ό
έ κ χ ε ί λ ι σ μ α τ η ς κ α ρ δ ι α ς τ ο υ μ ε τ έ τ ρ ε π ε σ έ ά ν α μ ό ρ
-, ­
φ ω σ η τ ω ν α κ ρ ο α τ ω ν τ ο υ
θ υ μ ά μ α ι ά κ ό μ α δ τ ι α τ ό κ ο μ π ο σ Χ ο ι
ν ά κ ι τ ο υ ή τ α ν ε τ ρ ι α κ ο σ ά ρ ι Κ α Ι μ α ύ τ ό ά
κ α τ ά π α υ σ τ α έ κ α ι γ ε τ ό ν ά ν τ Ι μ α χ ο ν β Τ ά δ ά κ ρ υ ά
τ ο υ π ο λ ύ σ υ χ ν ά ά β ί α σ τ α ά τ υ φ α ε ύ γ λ ω τ τ α Α ύ τ ά σ υ ν ώ
·
-67­
δ ε υ α ν τ ό π ό ρ ι ν α λ ό γ ι α τ ο υ τ Ι ς δ ι δ α χ έ ς τ ο υ π ο ό τ ό
σ ο γ ο ή τ ε υ α ν κ α ί σ υ ν έ τ Ρ ι β α ν τ Ι ς Ψ υ χ έ ς
μ α ς κ α Ι σ τ ή ρ ι ζ α ν σ ά ν ά σ ά λ ε υ τ η β α κ τ η ρ ί α τ ή ζ ω ή
μ α ς σ έ χ α ρ μ ό σ υ ν α κ α Ι θ λ ι β ε ρ ά π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά π ο ό τ ο ϋ
έ έ τ α μ ε ή ύ π έ π ι π τ α ν σ τ ή ν ά ν τ Ι λ η ψ ή τ ο υ ή ό κ ό μ η
κ α ί έ μ ά ν τ ε υ ε π ο λ λ ά κ ι ς , κ α τ ά τ ρ ό π ο ν δ ν τ ω ς
θ α υ μ α σ τ ό ν κ α Ι ά ν ε ξ ή γ η τ ο ν
θ υ μ ά μ α ι κ ά π ο τ ε π ρ ό ς μ ε γ ά λ η μ α ς έ κ π λ η ξ η
δ τ α ν κ ά π ο ι ο ς π ρ ο σ κ υ ν η τ ή ς έ π ι σ κ έ π τ η ς τ ε λ ε Ι ω ς ά γ ν ω
σ τ ό ς τ ο υ δ π ω ς κ α Ι σ έ μ α ς τ ο ό ς π α ρ ε υ ρ ε θ έ ν τ α ς έ κ ε Ι
τ ό τ ε ζ ή τ η σ ε ν ά τ ό ν ί δ η ά κ ο υ σ ε ν ά τ ό ν δ έ χ ε τ α ι μ έ
τ ή ν π ρ ο σ φ ώ ν η σ η κ α λ ώ ς τ ό ν σ τ Ρ α τ η γ ό ν .
Κ α Ι ή τ α ν ε μ ά λ ι σ τ α π ρ ώ η ν σ τ ρ α τ η γ ό ς Π ε ρ Ι
ε ρ γ α
Κ α Ι π ά λ ι ν 't ά δ ά κ ρ υ α τ ά ν ο τ Ι σ μ έ ν α τ ο υ
ρ α α κ α Ι ή ρ ε μ α μ ά τ ι α π ξ ε σ κ έ α ζ α ν κ α ρ δ ι έ ς κ α Ι
κ ο ν ι ο Ρ τ ο π Ο ι ο ϋ σ α ν σ κ λ η ρ ό τ η τ ε ς κ α ί
έ π ι φ υ λ α κ τ ι κ ό τ η τ ε ς κ α Ι ά ν ά γ κ α ζ α ν τ ό ν σ υ ν ο μ ι λ η τ ή
τ ο υ ή έ ξ ο μ ο λ ο γ ο ό μ ε ν ο ν ό π α ρ α λ ύ η Έ ν α τ έ τ ο ι ο μ f­
ν α σ φ ρ ι γ η λ ό ν έ ο έ γ ι ν ε μ ι ά χ ρ ο ν ι ά γ ύ ρ ω σ τ ά 1973,
π ο ό τ ά Κ ό σ α μ ε ά π ο σ β ο λ ω μ έ ν ο ι π ο λ λ ο Ι (5-6). Τ ό
ά λ λ ο γ ι α τ Ι δ έ ν τ ό λ έ ς γ ι α τ ί Ι ό
κ Ρ ύ β ε ι ς Κ α Ι τ ό π α λ λ ι κ ά ρ ι β Ο υ β ά θ κ ε κ α ί τ ό
ε ί π ε σ τ α ύ τ Ι τ ο υ έ ν ώ έ μ ε Ι ς π α ρ ά μ ε ρ α (1-2 μ έ τ ρ α
Έ ρ μ η ν ε ϋ τ ε τ α σ ε Ι ς '
Γ ι ά τ ό δ ά κ ρ υ α κ α Ι τ ή ν δ ό ν α μ ή τ ο υ ς
μ α ς θ ό μ ι ζ ε τ ό ν ί ε ρ ό Α ύ γ ο υ σ τ Ι ν ο π ο ό δ π ω ς έ λ ε γ ε ε ό
Κ ό λ ώ τ ε ρ ο ν σ τ ή σ α ι ς ρ ε ό μ α τ α π ο τ ά μ ι α ή Α ύ γ ο υ σ τ Ι ν ο υ
δ ά κ ρ υ α Μ α ς σ υ ν ι σ τ ο ϋ σ ε ζ ω η ρ ά 1:: ή ν κ α τ ά ν υ ξ η
δ ά κ ρ υ α μ ο ι δ ό ς δ θ ε ό ς τ ο ν Ι ζ ο ν τ α ς δ τ ι κ α Ι ό Κ ό
ρ ι ο ς τ ά ς δ ε ή σ ε ι ς τ ο π ρ ό ς τ ό ν Π α τ έ ρ α π ρ ο σ ή
ν ε γ κ ε μ ε τ ά Ί Ρ α υ γ ώ ν ί σ χ υ Ρ ώ ν κ α Ι δ α
κ ρ ό ω ν ". Α ν κ α λ ά θ υ μ α μ α Ι κ α Ι γ ι ά τ ό ν ά γ ι ο Γ ρ η
γ ό ρ ι ο τ ό ν Π α λ α μ α ν ο μ Ι ζ ω π ο ό έ μ ε ν ε ψ η λ ά ψ η λ ά μ ό
ν ο ς κ α Ι έ ρ η μ ο ς σ τ ό β ο υ ν ό έ π ά ν ω ά π τ ή Λ α ό ρ α δ τ ι
λ ο υ ζ ό τ α ν ε ύ π ε Ρ φ υ ώ ς σ έ π α ρ ά δ ο ξ α ρ ε ό μ α τ α
δ α κ ρ ύ ω ν κ α Ι φ α ι ν ό τ α ν ε θ α υ μ α σ τ ό ς κ α θ ό έ ν ε φ ά ν ι ζ ε
π ρ ό σ ω π ο ν φ ω τ ο ε ι δ έ ς ε ί ς τ ο ό ς δ ρ ώ ν τ α ς α ό
τ ό ν ο
γ Κ α Ι γ ι ά τ ή ν π Ρ ο σ ε υ Χ ή , μ α ς έ π α ν α
λ ά μ β α ν ε ν ά γ Ι ν ε τ α ι σ τ ό τ α μ ι ε Ι ο μ α ς μ α κ ρ υ ά ά π ό θ ο
ρ υ β ο υ ς κ α ί ύ π ε ρ ά ν ω σ α ρ κ ό ς κ ό σ μ ο υ κ α Ι κ ο σ μ ο κ ρ ά τ ο
Ρ ο ς , δ π ό τ ε δ ν ο ϋ ς μ α ς σ υ ν ά π τ ε τ α ι τ Ό
Τ ρ ι α δ ι κ Ό Μ ο ν ά δ ι μ έ ν ω μ έ ν ε ς ά π ό κ ά θ ε σ κ ο ρ π ι σ μ ό
τ Ι ς τ ρ ε Ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς Ψ υ χ η ς μ α ς Μ α ς κ έ ν τ ρ ι ζ ε
σ υ χ ν ά μ έ τ ό τ ο ϋ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ Ν ο ϋ ς μ σ κ ε δ α ν ν ό
μ ε ν ο ς έ π Ι τ ά ξ ω •••• Κ α Ι α ύ τ η ς τ η ς ε ύ τ ε λ ο ύ ς φ ύ σ ε
ώ ς μ α ς λ ή θ η λ α μ β ά ν ε ι κ λ π
;J
L
!
i!
, ,
, ι
Ι
ι
, Ι
" !
Ι '
-68- ι
δ •Η π L σ τ ι ς τ ο υ δ ε ι χ ν ε ά ν τ ρ ά ν τ α χ τ η Κ ά
τ ι τ ό π ο λ ύ φ υ σ ι Κ ό ά π α ρ α Ι τ η τ ο Κ α Ι ά σ φ α λ έ σ τ α τ ο σ ά ν
ή ν Ι ο Χ ο ς τ η ς ψ υ χ η ς μ α ς
ε Π α ρ ά λ λ η λ α Κ α Ι ό π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ς Τ Ι μ ι ο ς
Σ τ α υ Ρ ό ς τ α ν ε γ ι α ύ τ ό ν Κ α Ι γ ι ά δ λ ο υ ς μ α ς δ
π ω ς έ λ ε γ ε φ ύ λ α Κ α ς φ ρ ο υ ρ ό ς Κ ρ α τ α ω μ α δ ι α β ο λ ο Κ τ ό
ν ο ς Γ ι α ύ τ ό ά Κ α τ ά π α υ σ τ α σ τ α ύ ρ ω ν ε τ ά π ά ν
τ α , π Ρ ό σ ω π α Κ α Ι π ρ ά γ μ α τ α ά λ λ ά Κ α Ι τ Ι ς
τ Ρ ο φ έ ς , Κ α τ ά τ ρ ό π ο ν σ χ ο λ α σ τ ι Κ ό ν έ π Ι μ ο ν ο ν
Κ ά π ο τ ε λ έ γ ε ι σ τ ό σ υ ν ο δ ό μ ο υ μ ι ς χ ρ ο ν ι
ς ε ύ λ α β η γ έ ρ ο ν τ α Π ό ν τ ι ο ν Κ Λ ά ζ α ρ ο ν γ ν ω σ τ ό ν σ τ ό
Ό ρ ο ς .
- Λ ά ζ α ρ ε π ρ ε τ ό μ ύ λ ο Κ α Ι Κ ό Ψ ε μ α ς λ Ι γ ο
φ ρ έ σ Κ ο Κ α φ έ Α φ ο ύ ό Λ ά ζ α ρ ο ς τ ό ν έ τ ο Ι μ σ ε τ ο ύ λ έ
γ ε ι - Β ά λ τ ο ν σ τ ά φ ρ ύ γ α ν α π ο υ χ ε ό Γ έ ρ ο ν τ α ς ά
ν ά Ψ ε ι Κ α Ι φ ύ σ η ξ ε Κ α Ι ό Λ ά ζ α ρ ο ς - Γ έ ρ ο ν τ α ε ύ
λ ό γ η σ ο ν ά λ λ ά σ η Κ ώ ν ο ν τ α ι σ τ ά χ τ ε ς Α π ά ν τ η σ ι ς Ε ύ
λ ο γ η μ έ ν α δ λ α . ο ύ σ τ α υ Ρ ω μ έ ν ε ς Κ ι
Ο Ι σ τ ά χ τ ε ς ή σ ύ χ α ζ ε Ό μ ω ς δ λ α τ ά π ι ό ε ύ
τ έ λ η Κ α Ι λ ι τ ά τ ο υ χ α ρ ι τ ω μ έ ν α Κ α Ι γ ε υ σ τ ι Κ ώ τ α τ α
σ τ Γ ι ά τ ό θ ε Ρ ι ό μ α ς τ η ς σ ά Ρ Κ α ς ,
τ α ν ε έ π ι γ ρ α μ μ α Τ Κ ό ς Κ α Ι ά π ο Κ α λ υ π τ ι Κ ό ς π ρ ό ς Κ α
τ α σ τ ο λ ή ν Κ α Ι Κ α θ υ π ό τ α ξ ι ν α ύ τ η ς δ ι ά σ Κ ή σ ε ω ς Κ α Ι ύ
π ο π ι α σ μ ο ύ Mac; π ρ ό β α λ λ ε τ ό ν Μ έ γ α Π α ύ λ ο τ ό ν Ά π ό
σ τ ο λ ο , π ο ύ τ ή δ ά μ α ζ ε μ έ τ ή ν Κ α Κ ο π ά θ ε ι α Κ α Ι
τ ή ν τ α λ α ι π ώ ρ η σ ή τ η ς ύ π ο π ι ά ζ ω μ ο υ τ ό σ ώ μ α Α λ
λ ο ι ώ ς δ έ ν τ ι θ α σ σ ε ύ ε τ α ι μ ς έ λ ε γ ε Κ α Ι δ έ ν π ε ι θ α ρ
χ ε ί Κ α Ι δ έ ν ά ρ α ι ώ ν ο υ ν ο Ι ά τ ο π ο ι λ ο γ ι σ μ ο Ι Λ ε υ θ ε
ρ ω θ η τ ε ά π τ Ι ς ρ α θ υ μ ό τ Ο Κ ε ς Κ ο σ μ ι Κ έ ς μ έ ρ ι
μ ν ε ς γ ι ά ν ά ύ Ψ ώ ν ε σ θ ε Κ α Ι σ ω ς Κ α μ μ ι ά φ ο ρ ά π ά ρ ε τ ε
Κ ά π ο ι α ά μ υ δ ρ ά Ι δ έ α τ ο ύ ά Κ τ Ι σ τ ο υ φ ω τ ό ς
ά φ ο ύ Κ ο υ ρ α σ θ η τ ε ν ά λ έ γ ε τ ε δ ι ά π υ ρ α μ α ζ Ι μ έ τ ή ν
μ ο ν ο λ ό γ ι σ τ η ε ύ χ ή φ ώ τ ι σ έ μ α ς Κ ύ ρ ι ε τ ά σ κ ο τ ά δ ι α μ α ς
Κ α Ι ά π ό τ ά Κ ρ ύ φ ι ά μ α ς ρ ύ σ α Ι μ α ς Ό ν τ ω ς σ δ λ α τ ο υ
π ρ ώ τ α ρ χ ο ς
. Σ τ ή ρ ι ξ ε π ο λ ύ τ ή ν ά δ υ ν α μ Ι α μ α ς μ έ έ ν θ α ρ
Ρ ύ ν σ ε ι ς .•. Μ ή Κ α τ α π έ σ η ς μ ή ά π ο γ ν ώ ς έ Κ ρ Ι ζ ω ν ε τ ά
γ ρ ι α β λ α σ τ ή μ α τ α Μ ή Κ ά μ π τ ε σ α ι π ά λ ι Κ α Ι π ά λ ι Κ α Ι
π ο λ λ ά Κ ι ς Κ α τ ά σ Κ α Ψ ε τ ή ν π ο ν η Ρ ά σ ο υ φ ύ σ η
Κ α Ι ο Ι Κ Ο δ ο μ ή σ τ η ρ ι χ θ η τ ε Κ α Ι θ ε μ ε λ ι ω θ η τ ε
σ τ ό ν ά Κ ρ ο γ ω ν ι α ί ο Ξ α ν ά ρ χ ι σ ε ά π ά ρ χ η ς γ ι α τ Ι Κ ά θ ε
π α ρ ά β α σ η Κ ά ν ε ι τ ό ν Κ ύ ρ ι ο ν ά π ο σ τ Ρ έ φ η ά π ό
σ ο ύ τ ό π ρ ό σ ω π ό Τ ο υ , γ ι α τ Ι ή Ψ υ Χ n σ ο υ
ά σ χ μ ι ν ε Κ α Ι έ μ ά Κ ρ υ ν ε τ ό ν Κ ύ ρ ι ο
Κ α Ι θ ά π ε θ ά ν η ς ά π ό λ ι μ ό Τ ρ Ι α τ α ύ τ α θ ά σ έ ζ ω ν τ α
ν έ Ψ ο υ ν Μ ε τ ά ν ο ι α δ ά Κ ρ υ α έ ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ς Ύ Ψ ω θ η τ ε
φ α ν τ α σ θ η τ ε τ ό ά μ ή χ α ν ο Κ ά λ λ ο ς Κ α Ι σ υ ν
ε ι δ η τ ο π ο ι η σ τ ε δ τ ι ό έ μ π α θ ς ν ο ύ ς μ έ τ ή ν β Ρ ύ
\
-69­
σ η τ ω ν ά κ α θ ά ρ τ ω ν σ κ έ Ψ ε ώ ν τ ο υ ά δ ύ
ν α τ ο ν τ θ ε σ υ ν α φ θ η ν α ι Κ υ ν η γ η σ τ ε τ ή ν π ν ε υ μ α
τ ι κ ή ή δ ο ν ή έ ξ ω ά π ό κ ά θ ε π ρ ό σ υ λ ο φ ά ν τ α
σ μ α δ π ω ς μ π ο ρ ώ τ ά σ υ ν δ έ ω κ α Ι τ ό τ ε θ ά γ Ι ν ε τ ε έ
λ ε ύ θ ε ρ ο ι κ α Ι θ ά ν ο ι ώ θ ε τ ε ά η δ Ι α π ρ ό ς σ ω μ α τ ι
κ ά ς κ α ί ύ λ ι κ ά ς τ έ ρ Ψ ε ι ς . · Α λ λ ά π ρ ώ τ α σ κ λ η ρ ά π α
λ α Ι ψ α τ ε κ α Ι π ρ ο μ η θ ε υ θ ε ί τ ε Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ε ι ο υ ς
κ Ρ ε μ α σ τ η Ρ ε ς !' Α ν ά σ τ η θ ι μ ε τ ά γ ν ω θ ι ά ν α ν ε ώ σ ο υ
ω ς έ μ π ν έ ε ι ς η τ α ν ε ή έ π ω δ ό ς τ ο υ
Π ο λ έ μ α ά δ ι ά κ ο π α τ ό κ α κ ό γ ι ά ν ά τ ό ν ι κ ή
σ η ς ά φ ο υ δ έ ν μ π ο ρ ο υ μ ε ν ά τ ό έ ξ α φ α ν Ι σ ο υ μ ε Φ θ ό ν ο ς
δ ι α β ο λ ι κ ό ς τ ό ε Ι σ ή γ α γ ε κ α τ Ό Ι κ ο ν ο μ Ι α ν θ ε ο υ Μ ή
π τ ο ε ί σ α ι ό μ ω ς ά ν τ ι μ ά χ ο υ τ ί έ κ ν ε υ Ρ ω θ έ ν τ ι
δ ι ά τ ο υ Σ τ α υ Ρ ο υ TtOVTlp4> π ν ε ύ μ α τ ι
Τ έ τ ο ι α μ ε λ ω δ ή μ α τ α κ α Ι τ ε ρ Ψ Ι θ υ μ α σ υ ν θ ή μ α
τ α σ υ ν έ θ ε τ ε δ ι ά τ ο ύ ς π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς τ ο υ ό
μ α κ α ρ ι σ τ ό ς Γ έ ρ ο ν τ α ς π ο υ ν ά τ ά σ υ γ κ ρ ά τ α γ α δ λ α !).
Μ έ τ ό ά π ο σ τ ε ω μ έ ν ο τ ο υ π ρ ο σ ω π ά κ ι τ ό τ ό σ ο γ λ υ κ ό κ α Ι
χ α ρ ω π ό σ τ ά ν ε ι α τ α τ ο υ κ α Ι τ Ι ς ά σ κ η τ ι κ έ ς τ ο υ ρ υ
τ ι δ ο υ λ ε ς λ ε ύ τ ε Ρ ο ς ά π ό π ά θ η , μ έ σ υ ν τ ρ ι μ
μ έ ν η π ά ν τ α κ α ρ δ ι ά κ α Ι τ ή ν ά δ ι ά λ ε ι π τ η ε ύ χ ή π ο ύ φ θ α
ν ε π ο λ λ ά κ ι ς σ έ ύ ψ η ά ρ ε τ η ς κ α Ι ί σ ω ς ά γ ι ό τ η τ ο ς π ά ν
τ α
Ι
ό μ ω ς ά π λ ό ς κ α Ι π ρ ο σ ι τ ό ς χ ω Ρ Ι ς κ ά ν ν ά ύ
π ο π τ ε ύ ε τ α ι τ ή ν τ ό σ η ύ Ψ ω σ ή τ ο υ Ή ρ ω ι κ ή τ ι γ η
Ι ν η π ο ρ ε Ι α τ ο υ π ρ ο κ α λ ο υ σ ε δ έ ο ς κ α Ι σ ε β α σ μ ό Ω Ι β ρ ά
χ ο ι τ ό σ π ή λ α ι ό τ ο υ ή ε ρ η μ ι ά τ ο υ τ Ί τ ό σ ο κ α θ α ρ ά

τ φ κ α θ α ρ ί μ έ ν ο υ ν ά φ ω ν ο ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο υ ά ν α ι
μ ά κ τ ο υ μ α Ρ τ υ Ρ Ι ο υ τ η ς θ ε ό φ ι λ η ς ψ υ χ ο ύ λ α ς
τ ο υ η ν π ο λ ύ ά γ α π ο υ σ α
. · Ι δ ι α Ι τ ε ρ η έ ν τ ύ π ω σ η ά κ ό μ α π ρ ο κ α λ ο ύ σ ε ή ε ύ
π ρ έ π ε ι ά iou,iJ σ ε μ ν ό τ τ α τ ώ ν κ ι ν ή σ ε ώ ν τ ο υ ή σ ι ω
π η λ ή έ π Ι γ ν ω σ η ό τ ι π ρ ό κ ε ι τ α ι Υ ι ά φ ο ρ έ α δ ύ
ν α μ η ς κ α Ι έ λ π ί δ α ς •Α λ η θ ι ν ό ς π ρ ώ τ α ρ χ ο ς
α ύ τ ο δ Ι δ α κ τ ο ς δ μ ω ς κ α ί π ο λ ύ ά τ υ φ ο ς Σ τ ά ν ε α ν ι κ ά
τ ο υ β έ β α ι α ά σ κ η τ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ε ί χ ε ζ ω ν τ α ν ι α χ α ρ ι τ ω
μ έ ν η κ α Ι σ ε μ ν ή ή τ α ν ε λ ε π τ ό ς π ο λ ύ σ π α γ έ τ ο ε ύ κ Ι ν η
τ ο ς κ α Ψ ά λ α ς μ ε λ α Ψ ό ς ά π ό τ ό ύ π α ι θ ρ ο ί σ ω ς ά ρ γ ό τ ε
ρ α β ά ρ υ ν ε σ τ ό σ ώ μ α μ έ τ ά χ ρ ό ν ι α Ή φ ω ν Ι τ σ α τ ο υ
τ ό τ ε μ έ τ ό Ι δ Ι ω μ α τ ο ύ ν η σ ι ο ύ τ ο υ ή τ α ν ε λ ε π τ ή ε ύ
χ ά ρ ι σ τ η π α ν η γ υ ρ ι κ ή γ ι ο ρ τ α σ τ ι κ ή γ ι ά τ ό τ ρ α ν ό μ ή
ι
ν υ μ α π ο ύ σ κ ο ρ π ο ύ σ ε μ έ τ ό σ η π α ι δ ι κ ή ά φ έ λ ε ι α γ ύ ρ ω
τ ο υ π ο ύ π ρ ώ τ ο ς τ ό ζ ο ύ σ ε μ ό ν ο ς μ ό ν ι μ έ π ε ρ ι σ σ ή
σ υ ν έ π ε ι α Κ α Ι μ α ζ Ι μ έ τ ή ν κ ά π ο ι α μ ε λ ω δ Ι α τ η ς φ ω
ν Ι τ σ α ς τ ο υ ά π α ύ τ ό τ ό ή λ ι ο ψ η μ έ ν ο κ α Ι κ α κ ο π ο ι η
μ έ ν ο ά π τ η ν ά σ κ η η κ α Ι ά π ά ρ ν η σ η τ ω ν π ά ν τ ω ν σ υ μ
π α θ η τ ι κ ό κ α Ι μ υ ρ Ι π ν ο ο κ ο ρ μ ά κ ι τ ό μ υ ρ ο β ό λ ο κ α Ι σ ύ
Ο Κ ι ι ν ο ά ύ λ ω ν ν ό ω ν σ έ π λ η μ μ ύ ρ ι ζ ε π ρ ο σ έ χ ο ν τ ά ς τ ο ν
κ α Ι κ ά π ο ι α ό σ μ ή ξ έ ν ο υ ά ρ ώ μ α τ ο ς ά π τ ό χ ρ ω μ α κ α Ι
i
Ι
Ι
,
Ι
,
i
!
, ,
j
! Ι
,
. i
Ι
'
,
ι
:,
,'
ι ί
t
111'
1'11'1'
Ι

: :,','1
1
i :1
1
;
Ί ι
i Ί ,
1
:,11 '1',1
, ι
,
ί
.,
r:
[
ι
,::1
Ι Ι
, ι
i Ili
, ί
Ι ί
i1,1
1'1:1
·11:
1111
:rl
111
,I,il
'1
1
! Ι
ii'l
'1
i ι ',,1",,',1,
'1",I!
ι
i[
1
"1
., I1
, 11
11'
ί 1,1
11i1
Ι ι ι
': 1 1,1,
I1
I
1
! ;',
Ι "
:.11,1"
1
'11

Ι i
Ε
,1,
Ι Ι
; ι
Ι
.;11:
ι Ι
Ι Ι
Ι 11
!fi 1'1
i Ι
1:
1
·1
11
"1'1

11'
υ
;, lili

-70­
τ ή ν π ο ι ό τ η τ α τ ω ν φ θ ό γ γ ω ν τ ο υ Κ α Ι Κ ό λ λ α ν ε ς
Κ ο ν τ ά τ ο υ σ έ π ρ ο β λ η μ ά τ ι ζ ε έ ν τ ε χ ν α μ έ τ Ι ς δ ι Κ έ ς τ ο υ
ά ν ά ε ρ ε ς β υ θ ο μ ε τ ρ ή σ ε ι ς τ ο υ σ έ έ π ο χ ή Κ α Ι χ ω ρ ο τ ό τ ε
π ο ύ ά σ ή Κ ω τ η Κ α τ α θ λ ι π τ ι Κ ή τ υ π ι Κ ό τ η τ α λ ό γ ω ν τ ρ ό
π ω ν ά Κ ο λ ο υ θ ι ω ν τ ω ν δ ο Κ ο ύ ν τ ω ν Ρ χ ε ι ν Κ α Ι τ η ς ά Κ ο
λ ο υ θ Ι α ς τ ω ν δ έ ν σ έ β ο η θ ο ύ σ α ν ν ά σ υ γ Κ ι ν η θ ε Ι ς ...
Η τ α ν ε χ ά ρ ι τ ι τ ε χ ν Ι τ η ς μ α έ σ τ ρ ο ς σ τ ή ν έ κ θ ε
σ η Κ ά π ο ι ω ν μ υ ρ ι ο π ό θ η τ ω ν μ υ σ τ ι Κ ω ν Κ α Ι π α ρ δ λ ο τ ό
ζ η λ ω τ ι Κ ό ν τ ο υ έ ν δ υ μ α Κ α Ι β Ι ω μ α η τ α ν ε π ά ν τ α ά π ρ ό
Κ λ η τ ο ς ά φ α ν ά τ ι σ τ ο ς σ ώ φ ρ ω ν ύ π ο λ η π τ ό μ ε ν ο ς Κ ά θ ε σ υ
ζ η τ η τ ή τ ο υ μ έ τ Ι ς δ ο ξ α σ Ι ε ς τ ο υ ά ν ε Χ ό μ ε ν ο ς
τ Ι ς π α γ ω μ έ ν ε ς ά ν ή λ ι ε ς ά π ό τ ό π ν ε ύ μ α Κ α ρ δ ι έ ς π ο ύ
φ ώ ν α ζ α ν μ υ σ τ ι κ ά γ ι ά λ Ι γ η ζ έ σ τ α γ ι α τ Ι π Ι σ τ ε υ ε δ τ ι
λ Ι γ ο ν ά β ο η θ ο ύ σ ε μ έ τ ό σ ε β α σ μ ό τ ο υ ν ά ά ν ο Ι ξ ο υ ν
π ρ ω τ ε ς α ύ τ έ ς θ ά β ι ά ζ ο ν τ α ν ν ά ά π λ ώ σ ο υ ν σ α ύ τ ό ν τ ό
χ έ ρ ι τ ο υ ς κ α Ι ν ά δ ε θ ο ύ ν μ α ζ Ι τ ο υ ά δ ι ά κ ο π α
Τ ώ ρ α ά φ ο μ ο ι ώ ν ε τ α ι μ έ τ ό κ ά λ λ ο ς τ ή ν ά ρ
μ ο ν Ι α τ ή γ ν ώ σ η έ Κ ε ί π έ ρ α σ τ ή μ α Ρ γ α Ρ ό χ ρ υ σ η
Π ό λ η δ π ο υ ο ύ τ ε κ λ α υ θ μ ό ς ο ύ τ ε κ α ύ μ α ο ύ τ ε σ τ έ ρ η
σ η ο ϋ τ ε π α γ Ι δ ε ς ...
Μ ή δ ι α τ α ρ ά ξ ο υ μ ε τ ή γ α λ ή ν η
κ ο ι μ ω μ έ ν ο υ ό σ Ι ο υ κ α Ι δ ι κ α Ι ο υ σ τ ό
μ έ τ ό Χ ρ ι σ τ ό
Π α ρ η γ ο ρ ι ά μ α ς ή ζ ω ή τ ο υ ή
.π ό θ ο ς τ ο υ ν ά σ τ έ κ ε τ α ι π ά ν τ α δ
τ ο ύ μ α κ α ρ Ι ω ς
δ ε i π ν ο τ ο υ
ά γ ω ν ι σ τ ι κ ή ό
ρ θ ι ο ς κ α Ι ν ά
φ έ γ γ ε ι σ ά ν τ ό ν α ύ γ ε ρ ι ν ό σ τ ο ύ ς ζ ω ν τ α ν ο ύ ς Κ α Ι τ ό ν
ά π ο σ π ε ρ Ι τ η σ τ ο ύ ς ν ε κ ρ ο ύ ς
Έ γ κ ω μ Ι α σ έ τ α δ λ α τ ο υ τ Ι ς τ ό σ ε ς
χ ρ υ σ ά κ τ ι ν ε ς μ α ρ μ α ρ υ γ έ ς π ο ύ μ έ π ι μ έ λ ε ι α έ κ ρ υ β ε έ
δ ω κ ά τ ω μ έ τ ή ν ά π ε ρ Ι γ ρ α π τ η ά π λ ό τ η τ α κ α Ι ά ν θ ρ ω π ι ά
τ ο υ μ έ τ ή ν κ ρ υ σ τ α λ λ Ι ν η κ α θ α ρ ό τ η τ ά τ ο υ
Π ρ ο σ τ έ θ η κ ε σ τ Ι ς φ ά λ α γ γ ε ς ω ν έ ρ η μ ι τ ω ν - φ ι
λ ο σ ό φ ω ν ή σ υ χ α σ τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν π ο ύ χ ρ ό ν ι α σ τ α θ ε ρ ο Ι
ά ρ ν η τ έ ς τ ω ν γ ε η ρ ω ν η Ρ θ η σ α ν ε ί ς τ ά δ ρ η ν ε
κ ρ ω θ έ ν τ ε ς ε ί ς τ ό π α ν τ ε λ έ ς μ έ κ α θ η μ α γ μ έ ν η σ τ α υ ρ ω
μ έ ν η ά ά ρ κ α κ α Ι ζ ή σ α ν ε σ ά ν π ο υ λ ά κ ι α π λ α ν ώ μ ε ν α σ έ
σ π ή λ α ι α ό π έ ς τ η ς γ η ς κ ε ν τ ο ύ μ ε ν α ά π ό ν ο ί σ τ ρ ο κ α ι
έ ν η ς Ι ε ρ η ς β ά τ ο υ κ α Ι μ ή φ λ ε γ ο μ έ ν η μ ά σ ά λ ε υ τ ο
τ ό β λ έ μ μ α π ρ ό ς τ ά μ ή ό ρ ώ μ ε ν α π ά ν τ ε ρ π ν α μ έ κ α τ α
τ ρ ι μ έ ν α τ ά μ υ ρ Ι π ν ο α κ ό κ κ α λ ά τ ω ν α ύ τ ά ρ κ ε ι ς γ α λ ή
ν ι ο ι θ ε ο φ ό ρ ο ι
. Ε Ι θ ε ν ά π ά ρ ο υ μ ε κ α Ι μ ε Ι ς έ δ ω κ ά τ ι ά π α ύ
τ έ ς τ Ι ς μ ά σ τ ι γ ε ς τ ω ν θ ε Ι ω ν έ ρ ώ τ ω ν δ ι ε ύ χ ω ν σ ο υ
π ά τ ε ρ μ ο υ
Α Σ 28/9/83.
τ Ε Λ Ο Σ κ Α Ι τ Q θ Ε Q
Δ Ο Ξ Α
a
g
m li1
.
--------------------------------------------------
ί ,
Ι
" Ι
, ,
i '
ι
Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ι Σ
Π α ρ α κ α λ ο Ο ν τ α ι δ σ ο ι γ ν ω ρ Ι ζ ο υ ν κ ό τ ι σ χ ε τ ι κ ό ν
μ έ τ ό ν π Ά β β α υ μ έ χ ο υ ν φ ω τ ο γ ρ α φ Ι α τ ο υ κ α σ σ έ τ
τ α μ έ λ ό γ ο υ ς τ ο υ ν ό μ δ τ ό σ τ ε Ι λ ο υ ν ω σ τ ε ή Γ έ κ δ ο
σ η ν ό ε Ι ν α ι π λ η ρ ε σ τ έ ρ α Ε ύ χ α ρ ι σ τ ο Ο μ ε ν
**************************************************
Κ ε ν τ ρ ι κ Τ δ ι ά θ ε σ ι ς τ ο ύ π α ρ ό ν τ ο ς ά π ό τ ό β ι
β λ ι ο π ω λ ε ί ο ν i1 Η θ ε ο τ ο ι Ο Σ ι ι Α θ ι ν 30, 105 5'1 Α θ Η Ν Α ι
**************************************************
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
i
ι
.
ι
, Ι
Ι 'i
, Ι
!
j
!
Ι
]
1
·0 σ ε μ ν ό ς κ α Ι ά έ ρ ι τ τ ο ς τ α φ ό ς τ ο υ σ τ ή ν
. Β Ι γ λ α ι μ π ρ ο σ τ α α τ ό κ ε λ λ Ι ο ν too Α γ Φ α ν ο ρ Ι ο
.. ι ο
Ά π ό α Σ ό ν ι σ α ν ν α π ε ρ ν ο ν α ο Ι ξ έ ν ο ι
π ρ σ ν η τ α Ι τ ο Ο Ο ρ ο ς κ α Ι ν α τ ό π η γ α Ι ν ς
ε λ γ Ι α σ τ ν π α τ ρ Ι δ α τ ο ς Ί Ο ν τ ω ς δ έ ν ά ρ ε
τ ς ε μ ν ό τ ε ρ ο ν ι ο δ έ ν μ ε Τ ζ ν ι δ έ ν θ ε ι ν ό τ ε ρ ν
Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Ι Δ Ι Ο Υ
1. Ο Α Γ Ι Ο Σ Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ , ό ' Ι ε ρ ά ρ χ η ς , ό λ ό γ ι ο ς ,
ό ά σ κ η τ ή ς . Ά θ ή ν α ι 1970, σ σ . 238. ' Έ κ δ . Β ' Ά θ η ν α ι 1977.
2. Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι Τ Η Σ Ε Ρ Η Μ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Υ .
Ά θ ή ν α ι 1971, σ σ . 308.
3. Η Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Κ Ή Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Ε Ν Α Γ Ι Ω Ο Ρ Ε Ι .
Ά θ η ν α ι 1972, σ σ . 278.
,
4. Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Α - Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Α .
Ά θ ή ν α ι - θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 1972 - 6, σ σ 308.
5. Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Κ Α , Ά θ η ν α ι - θ ε σ σ α λ . 1973 - 4, σ σ . 48.
6 ~ Α Π Ο Κ Α Λ Υ Π Τ Η Ρ Ι Α Μ Ι Α Σ Α Γ Ι Ο Μ Α Χ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Η Σ ,
Ά θ ή ν α ι 1976, σ σ . 104.
7. Μ Ο Ν Α Χ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ , Ά θ η ν α ι 1977, σ σ . 276.
8. Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α - Κ Α Ι Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ , Ά θ η ν α ι 1982, σ σ . 112.
9. Η Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ν Ο Σ Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ , Ά θ ή ν α ι 1987, σ σ . "
48.
Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α :
1. Ν ε ο φ ύ τ ο υ ' Ι ε ρ ο δ ι α κ ό ν ο υ - Κ α υ σ ο κ α λ υ β ί τ ο υ , Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ
Σ Υ Ν Ε Χ Ο Υ Σ Μ Ε Τ Α Λ Η Ψ Ε Ω Σ , Ά θ η ν α ι , α χ . , σ σ . 232.
2. Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α , Ά θ ή ν α ι 1985, σ σ . 84.
3. Ά θ α ν α σ ί ο υ τ ο υ Π α ρ ί ο υ , Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Α Γ Ι Ω Ο Ρ Ε Ι Τ Α -
.. . .
Ρ Α Χ Ω Ν Α Λ Η θ Ε Ι Α Σ , Ά θ η ν α ι 1988, σ σ . 128.
L.J
Α ύ τ ό ς γ ν ω ρ ί ζ ε ι π ρ ά γ μ α τ α τ ά ό π ο ί α γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν σ υ ν ή θ ω ς μ ό ν ο
Κ α θ η γ η τ α ί Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Α ύ τ ό ς μ π ο ρ ε ί ν ά κ ά ν η κ ά θ ε σ ο φ ό
ν ά ν τ ρ π ε τ α ι Ε ί ν α ι π τ ω χ ό ς ά λ λ ά Katrxrt π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ά π ο τ ι
ο λ ο ι ο ί σ ο φ ο ί κ α ί δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ι τ ο υ κ ό σ μ ο υ Α ύ τ ό ς ε ί ν α ι π ρ α γ
μ α τ ι κ ά φ ω τ ι σ μ ν
Ν Λ ο ύ β α ρ ι ς Α κ α δ η μ α ϊ κ ό ς
θ ε ί α χ ά ρ ι ς Μ ν ή μ η ά π ρ α ν τ ο ς ο ύ τ ε ά κ ο υ σ α ο ύ τ ε
θ ά ξ α ν α κ ο ύ σ ω
Ί Κ α ρ μ ί ρ η ς Α κ α δ η μ α ϊ κ ό ς