---

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
,
Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι Τ Η Σ Ε Ρ Η Μ Ο Υ
Π Ε Ρ Ι
Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Υ
' ! Έ κ δ ο σ ι ς β / , β ε λ τ ι ω μ έ ν η .
Α Θ Η Ν Α Ι 2 0 0 2
---------------------------------------- -- --
----- ------
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
,
Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι Τ Η Σ Ε Ρ Η Μ Ο Υ
Π Ε Ρ Ι
Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Έ δ σ ι ς β β ε λ τ ι ω μ έ ν η

Α Θ Η Ν Α Ι
Ά π α ν τ ε ς ο Ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι δ ά σ κ α
λ Ο Ζ π ά σ α ι α ί Σ ύ δ ι π ά σ α ι α ί θ ε Τ α Ζ
Γ ρ α φ α ί φ ε ύ γ ε Ζ ν τ ο ύ ς έ τ ε ρ ό φ ρ ο ν α ς π α
ρ α ι ν ω σ ι κ α ί η ς α ύ τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς δ ι
ί σ τ α σ θ α ι Ά γ Μ α ρ κ ο ς Ε υ γ ε ν ι κ ό ς
(P.G.160, 105 C.)
* * *
Π α ρ α γ γ ε λ ί α ν γ ά ρ έ χ ο μ ε ν έ ξ α ύ τ ο υ
, τ ο ϋ Ά π ο σ τ ό λ ο υ ε ά ν τ ι ς δ ο γ μ α τ ί ζ π ή
ι -- __ , Ί r:
π ρ ο σ τ α σ σ π π ο ι ε ι ν η μ α ς π α ρ ο ο ι
Κ α ν ό ν ε ς τ ω ν κ α τ ά κ α ι ρ ο ύ ς Σ υ ν ό δ ω ν
κ α θ ο λ ι κ ω ν τ ε κ α ί τ ο π ι κ ω ν ό ρ ί ζ ο υ σ Ζ ν
ά π α ρ ά δ ε κ τ ο ν α ύ τ ο ϋ έ χ ε ι ν κ α ί μ η δ έ
λ ο γ ί ζ ε σ θ α ι έ ν κ λ ή ρ φ ά γ ί ω ν Ά γ Θ ε
ό δ ω ρ ο ς Σ τ ο υ δ ί τ η ς (P.G. 99,988 Α
* * *
Τ ο ύ ς ο υ ν τ ο λ μ ω ν τ α ς έ τ έ ρ ω ς φ ρ ο ν ε Τ ν ή
δ ι δ ά σ κ ε Ζ ν ή κ α τ ά τ ο ύ ς έ ν α γ ε Τ ς α Ι ρ ε
τ ι κ ο ύ ς τ ά ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ά ς π α ρ α δ ό
σ ε ι ς ά θ ε τ ε ϊ ν κ α ί κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ ι ν ά
έ π ι ν ο ε ϊ ν Τ ι α π ο β ά λ λ ε σ θ α ί τ ι έ κ τ ω ν
α ν α τ ε θ ε ι μ έ ν ω ν Τ έ κ κ λ ή σ ί ζ Χ Ε ύ α Ύ Ύ έ
λ ι ο ν ή τ ύ π ο ν σ τ α υ ρ ο fJ, ή ε ί κ ο ν ι κ ή ν
α ν α ζ ω γ ρ ά φ η σ ι ν ή ά γ ι ο ν λ ε ί ψ α ν ο ν
μ ά ρ τ υ ρ ο ς ή έ π ι ν ο ε Τ ν σ κ ο λ ι ω ς κ α ί π α
ι " , , t!, _
ν ο υ ρ γ ω ς π ρ ο ς τ ο α ν α τ ρ ε ψ α ι ε ν τ ι τ ω ν
έ ν θ έ σ μ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν τ η ς Κ α θ ο λ ι κ ή ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς έ τ ι γ ε μ ή ν ώ ς κ ο ι ν ο Τ ς
χ ρ η σ θ α ι τ ς Ι ε ρ ο Τ ς κ ε Ζ μ η λ ί ο ι ς ή τ ο Τ ς
, Ι ι Ι /
ε υ α γ ε σ ι μ ο ν α σ τ η ρ ι ο ι ς ε π ι σ κ ο π ο υ ς μ ε ν
ό ν τ α ς ή κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α θ α ι ρ ε Τ σ θ α ι
π ρ ο σ τ ά σ σ ο μ ε ν μ ο ν ά ζ ο ν τ α ς δ έ ή λ α ϊ
κ ύ ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς α φ ο ρ ί ζ ε σ θ α ι
Ό ρ ο ς Ζ Ο Ι κ Σ υ ν ό δ ό υ Ί Κ α ρ μ ί ρ η
, Μ ν η μ ε ι α τ ό μ ο Α σ 241) ,
l
ι
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι Τ Η Σ Ε Ρ Η Μ Ο Υ
Π Ε Ρ Ι
Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Υ
" Έ κ δ ο σ ι ς β ' , β ε λ τ ι ω μ έ ν η .
Α Θ Η Ν Α Ι 2 0 0 2
Ι
. Ι
ι
Ι
i

...
.,
,
!
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Π Α Ρ Ο Υ Σ Η Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ
Ό τ α ν ή Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ά ρ χ ι σ ε ν ά δ ο κ ι μ ά ζ ε τ α ι δ ε ι ν α ς
α π ό τ ί ς κ α κ ο δ ο ξ ί ε ς τ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α ί δ τ α ν ε ι φ ί
σ κ ε τ ο ο ύ τ ο ς ε ι ς τ ό ζ ε ν ί θ τ η ς π ρ ο δ ο σ ί α ς τ ο υ τ ό τ ε μ ό λ ι ς
τ ό τ ε (1970), δ ε ι λ ά δ ε ι λ ά ά ρ χ ι σ α ν α ί γ ι ρ ε Ι Τ Ι α ί Μ ο
ν α ί ν ά δ ι α κ ό π τ ο υ ν τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ό ν τ ο υ σ τ ί ς ί ε ρ έ ς α κ ο
λ υ θ ί ε ς Δ έ ν π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν π ι ό π έ ρ α Δ έ ν έ δ ή λ ω σ α ν μ ε τ ά
π α ρ ρ η σ ί α ς ό τ ι δ έ ν κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ α ζ ί τ ο υ ο ύ τ ε μ έ τ ο ύ ς
σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς τ ο υ κ α ί δ σ ο υ ς γ ε ν ι κ ω ς τ ό ν σ τ η ρ ί ζ ο υ ν έ φ ο
β ο υ ν τ ο γ ά ρ ...
Τ ό τ ε α κ ρ ι β ω ς α ν τ ί ν ά έ ν ι σ χ ύ σ η τ ο ύ ς Κ α θ η γ ο υ μ έ
ν ο υ ς ε ι ς τ ή ν π ρ ο σ π ά θ ε ι ά τ ο υ ς α ύ τ ή ν ό έ χ ω ν φ τ ι μ η ν
Κ α ν ο ν ο λ ό γ ο υ π Έ π ι φ ά ν ι ο ς Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς κ υ κ λ ο φ ο
ρ ε ί μ ί α ν π ο λ υ γ ρ α φ η μ έ ν η ν ε π ι σ τ ο λ ι μ α ί α ν δ ι α τ ρ ι β ή ν
μ έ τ ί τ λ ο ν Τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Μ έ τ ό κ ε ί μ ε ν ο ν α ύ τ ό τ ό π λ η ρ ε ς α ν α λ η θ ε ί α ς κ α ί
σ τ ρ ε ψ ο δ ί κ ο υ δ ι α λ ε κ τ ι κ η ς π ρ ο σ ε π ά θ η σ ε π ά σ η θ υ σ ί
ν ά π ε ί σ η τ ο ύ ς Α γ ι ο ρ ε ί τ α ς δ τ ι δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά δ ι α κ ό
ψ υ ν τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο υ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Π ι ε ζ ό μ ε ν ο ς δ μ ω ς
ύ π ό τ η ς α ν τ ι θ έ τ ο υ ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ θ έ σ ε ω ς τ ω ν ί ε ρ ω ν
Κ α ν ό ν ω ν τ ε λ ι κ ω ς π α ρ ε δ έ χ θ η δ τ ι 11 δ ι α κ ο π ή α ύ τ ή θ ά
η τ ο τ ό έ σ χ α τ ο ν έ π ι τ ρ ε π τ ό ν μ έ τ ρ ο ν α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς κ α ί

Ι JIIJ
-VIII­
δ π ο ι ο ς τ ό ε φ ή ρ μ ο ζ ε δ έ ν θ ά έ π ρ ε π ε ε π ο υ δ ε ν ί λ ό γ φ ν ά
κ ο ι ν ω ν ή σ η μ έ τ ο ύ ς π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς α ί Ζ η λ ω τ ά ς
τ ο ύ ς ό π ο ί ο υ ς α π ε κ ά λ ε ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς
Ό τ α ν τ ο ύ α π α ν τ ή σ α μ ε α ν α ι ρ ο ϋ ν τ ε ς τ ά ε π ι χ ε ι ρ ή
μ α τ α τ η ς δ ι α τ ρ ι β η ς τ ο υ μ α ς α ν τ α π ά ν τ η σ ε ε π ι μ έ ν ω ν
σ τ ί ς α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ έ ς θ έ σ ε ι ς τ ο υ Μ ε τ ά τ ή ν δ ε υ τ έ ρ α ν
ε κ τ ε ν η α ν τ α π ά ν τ η σ ί ν μ α ς δ έ ν ε π α ν η λ θ ε ν ε Ι ς τ ό ν σ τ ί
β ο ν τ ο ύ δ ι α λ ό γ ο υ κ α ί τ ο ι α ρ γ ό τ ε ρ ο ν έ γ ρ α φ ε ν ε Ι ς π ν ε υ
μ α τ ι κ ό ν τ ο υ τ έ κ ν ο ν «... ο φ ε ί λ ω μ ί α ν α π ά ν τ η σ ι ν ε Ι ς
τ ό ν Θ Μ α ύ ρ ο ν ...» Έ κ τ ο τ ε π α ρ η λ θ ε ν ε Ι κ ο σ α ε τ ί α ό λ ό
κ λ η ρ ο ς χ ω ρ ί ς ν ά δ θ ι ή ο φ ε ι λ ο μ έ ν η α π ά ν τ η σ ι ς ...
Π α ρ ά τ α υ τ α α ί π ε ρ ί μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ έ π ι σ τ ο λ α ί τ ο υ
ε κ υ κ λ ο φ ο ρ ή θ η σ α ν ε ύ ρ έ ω ς ε Ι ς Ά γ ι ν Ό ρ ο ς κ α ί μ ε τ α ξ ύ
τ ω ν Έ λ λ α δ ι κ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν ο ί ό π ο ι ο ι τ ά ς ε δ έ χ θ η σ α ν
ώ ς δ ρ ό σ ο ν Ά ε ρ μ ώ ν ... Έ ν α ς μ ά λ ι σ τ α ε ξ α υ τ ω ν a­
ν ε φ ώ ν η σ ε ε π ί τ έ λ ο υ ς α ν α π ν ε ύ σ α μ ε Κ α ί μ ό ν ο ν ή
σ κ έ ψ ι ς δ τ ι έ π ρ ε π ε ν α γ ω ν ι σ θ η κ α τ ά τ η ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ
ν η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο υ π ρ ο ε κ ά λ ε ι τ ο υ δ υ σ τ υ χ ο υ ς δ ύ σ
π ν ι α ...
Τ ε λ ι κ ω ς τ ό 1971 σ υ ν ε γ ρ ά ψ α μ ε τ ό π α ρ ό ν έ ρ γ ο ν δ ι ά
_ ι " .,
τ ο υ ο π ο ι ο υ α ν α ι ρ ο υ σ α μ ε σ υ σ τ η μ α τ ι κ ω τ ε ρ ο ν τ α ς α ν τ ι
κ α ν ο ν ι κ ά ς θ έ σ ε ι ς τ ω ν δ ύ ο π ο λ υ γ ρ α φ η μ έ ν ω ν ε π ι σ τ ο λ ω ν
τ ο υ σ υ ν η γ ό ρ ο υ τ ω ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ω ν κ α κ ο δ ο ξ ι ω ν
Τ ό 1986 ό π Έ π ι φ ά ν ι ο ς ε κ δ ί δ ε ι ε ν α τ ό μ ο ν μ έ ά ρ θ ρ α
τ ο υ α ν α φ ε ρ ό μ ε ν α ε Ι ς τ ό ν Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ν κ α ί τ ό ν Ζ η
λ ω τ ι σ μ ό ν ύ π ό τ ό ν τ ί τ λ ο ν Τ ά δ ύ ο ά κ ρ α Κ α τ ά τ ό ν
σ υ γ γ ρ α φ έ α τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω έ ρ γ ο υ ό ζ η λ ω τ ι σ μ ό ς ε ί ν α ι ε ξ
ί σ ο υ ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ς δ π ω ς ό Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ό ς κ α ί έ τ ι π λ έ
ο ν α φ ο ϋ δ ι ά τ ό ν π ρ ω τ ο ν α φ ι ε ρ ώ ν ε ι 40 σ ε λ ί δ ε ς ε ν φ
δ ι ά τ ό ν δ ε ύ τ ε ρ ο ν 160 σ ε λ ί δ ε ς Β λ έ π ε τ ε ε κ ι ν δ ύ ν ε υ ε ν ή
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α α π ό τ ο ύ ς α π λ ο υ ς ζ η λ ω τ ά ς τ ω ν Π α τ ρ ι κ ω ν
π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α ί έ π ρ ε π ε ν α γ ω ν ι σ θ ι ρ ω μ α λ έ ω ς κ α τ
α υ τ ω ν ό ε π α ι ν έ τ η ς τ ω ν ε κ ά σ τ ο τ ε α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ω ν Α θ η
ν ω ν ...
Ι Χ
Τ ό έ π ό μ ε ν ο ν έ τ ο ς 1987 ό δ η θ ε ν τ α π ε ι ν ό ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ϊ μ ε τ ά τ ο υ π ά π α σ τ ή ν Ρ ώ μ η ν ε ί κ ο σ ι
α κ ρ ι β ω ς χ ρ ό ν ι α μ ε τ ά τ ό σ υ λ λ ε ί τ ο υ ρ γ ο τ ο υ Ά θ η ν α γ ό
ρ ο υ χ ω ρ ί ς ν ά σ υ γ κ ι ν η θ ο υ ν ο ί φ ύ λ α κ ε ς κ α ί ο ί σ τ ρ α
τ η γ ί τ ο υ π Έ π ι φ α ν ί ο υ ...
Τ ό φ ο β ε ρ ό ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ ε ί ν α ι δ τ ι τ ό π ν ε υ μ α
τ ο υ Έ π ι φ α ν ι σ μ ο υ έ χ ε ι κ υ ρ ι α ρ χ ί σ ε ι σ τ ο ύ ς έ π ι σ κ ό
π ο υ ς κ λ η ρ ο ν κ α ί θ ε ο λ ό γ ο υ ς τ η ς Έ λ λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς μ έ α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ή ν σ η μ ε ρ ι ν ή ν α ξ ι ο θ ρ ή ν η τ ο ν
κ α τ ά σ τ α σ ι ν ... Έ π α ν ε κ δ ί δ ο ν τ ε ς τ ο ύ ς Δ ι α λ ό γ ο υ ς τ η ς
Έ ρ ή μ ο ε υ ε λ π ι σ τ ο υ μ ε ν δ τ ι π ρ ο σ φ έ ρ ο μ ε ν τ ό ν α ν α
γ κ α ϊ ο ν α ν τ ί λ ο γ ο ν σ τ ά Δ ύ ο ά κ ρ α ω σ τ ε ό α ν α γ ν ώ σ τ η ς
ν ά έ χ η τ ή ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ν ά έ λ έ γ ξ η τ ή ν σ α θ ρ ό τ η τ α τ ω ν
έ π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν τ ο υ α τ υ χ ο υ ς κ λ η ρ ι κ ο υ
Θ Μ
7. Μ ο ν ή Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ο ύ Π ά ρ ο υ
Δ ε κ 2001

-.. ­
. - - <;),.
'i,
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α Α Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ
Τ J:I Ε Υ Λ Γ κ α ι π ρ ο τ Ρ ο π Ό τ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ μ ο υ π α τ ρ ό ς
ά ν έ λ α β ο ν τ η ν σ ύ ν τ α ξ ι ν τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς μ ε λ έ τ η ς δ ι η ς ά ν α τ έ μ
ν ε τ α ι ε ξ α ύ σ τ η ρ α ς ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ε π ό ψ ε ω ς τ ο θ έ μ α τ η ς κ ο ι ν ω
ν Ι α ς ή μ ω ν π ρ ο ς τ ή ν κ α λ ο υ μ έ ν η ν Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ν Κ ν η α ι ν
t
τ η ς δ π ο ί α ς τ ε λ ι κ ο ς σ κ ο π ό ς κ α ί π ό θ ο ς ή ε ν ω σ ι ς τ ω ν ε κ κ λ η
σ ι ω ν μ ε τ ά τ η ς Μ ι α ς Α γ ί α ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ
Κ α ί έ ν φ ή κ α τ ά Θ ε ό ν έ ν ω σ ι ς ά π ο τ ε λ ε ί ζ ω η ρ ά ν ε π ι θ υ μ ί α ν
σ υ ν ό λ ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε υ χ ο μ έ ν η ς ε ν τ Ό Θ ε ί α υ τ η ς Α ε ι
τ υ ρ γ ί ι τ ο υ ς π ε π Λ α ν η μ έ ν ο υ ς έ π α ν γ α Υ ε κ α ί α ό ν α ψ ο ν τ η
ί Σ ο υ Κ α θ ο Λ ι κ η κ α ί Α π ο α τ ο λ ι κ η λ η σ ί ε ν τ ο ύ τ ο ι ς
ο υ δ έ π ο τ ε θ ά ε π ι τ ρ έ Ψ Ό ή Ί δ ί α τ η ν μ ί ξ ι ν τ η ς π λ ά ν η ς μ ε τ ά τ η ς
Α λ η θ ε ί α ς ε π ί τ φ σ κ ο π φ κ α ι μ ό ν φ μ ι α ς ψ ε υ δ ο υ ς κ α ί ά ν τ ο ρ
θ ο δ ό ξ ο υ έ ν ώ σ ε ω ς
CH ε κ τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς π ε ί ρ α τ υ γ χ ά ν ε ι π λ ο υ σ ι ω τ ά τ η ε π ί τ ο υ
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ Ό σ ά κ ι ς ε π ε χ ε ι ρ ή θ η τ ο ι α ύ τ η ς μ ο ρ φ ς ε ν ω σ ι ς
ύ φ η γ ο υ μ έ ν η η τ ο ι ά π ο σ κ ο π ο ύ ς ά λ λ ο τ ρ ί ο υ ς τ ο υ γ ν η σ ί ο υ Ε ύ α γ
γ ε λ ι κ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α ι τ η ς τ ω ν ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν Ι ε ρ α ς δ ι δ α
σ κ α λ ί α ς ά π έ τ υ χ ε ν ο ι κ τ ρ ό τ α τ α Ε π ι β λ η θ ε ί σ α δ ί ς δ ι ά β ί α ς
Λ υ ώ ν Φ ε ρ ρ ά ρ α π ά ρ α υ τ α ά π ε ι η ρ ύ χ θ η π α ρ ά τ ο υ γ ν η σ ί ο υ
π ο ι μ ν ί ο υ α υ τ η ς τ ο υ π ι σ τ ο ϋ Α α ο υ τ ο υ Θ ε ο ϋ τ ο υ κ α ί φ ύ
λ α κ ο ς ό ν τ ω ς τ η ς π α ρ α δ ο θ ε ί σ η ς π ί σ τ ε ω ς
Ε ι ς τ α ς ό ν τ ω ς π ο ν η ρ ς Ό μ ω ς ή μ έ ρ α ς ή μ ω ν κ ρ ί μ α σ ι ν Κ υ
ρ ί ο υ ά ν ε ξ ε ρ ε υ ν ή τ ο ι ς τ ό λ ε ί μ μ α τ ο υ τ ο τ η ς ε ύ σ ε β ε ί α ς «6 ν έ ο ς
Ι σ ρ α ή λ τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς έ κ ο λ ο β ώ θ η σ φ ό δ ρ α ί σ χ ν η ν ε ι κ ό ν α δ ι α
σ φ ζ ω ν τ η ς π ά λ α ι σ φ ρ ι γ ώ σ η ς α ύ τ ο ϋ δ υ ν ά μ ε ω ς κ α ι π α ρ ρ η
σ ί α ς
Π ε ρ ι ο ρ ι σ θ έ ν τ ω ν τ ω ν δ ι δ α σ κ ά λ ω ν τ ο υ ε ν π ο λ λ ο ί ς ε ι ς ρ ή
μ α τ α ε ύ σ ε β ι σ λ ο γ ί α ς κ α ι ξ η ρ ά ς η θ ι κ η ς ά π ε ξ έ ν ω σ α ν α ύ τ ό ν τ η ς
Ι
l
ι
-8­
δ υ ν α μ ο γ ε ν ο υ ς κ ό μ η ς τ ο υ τ η ς γ ν η σ ί α ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π α ρ α δ ό
σ ε ω ς π ρ ο κ α λ έ σ α ν τ ε ς ο ύ τ ω κ α ι ν ο φ α ν η λ ι μ ό ν ε ν τ Ό Ε κ κ λ η σ ί
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ϋ λ ι μ ό ν π α τ ε ρ ι κ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α κ α ι β ι ο τ η ς
·0 ά ν ω τ έ ρ ω λ ι μ ό ς σ ύ ν tfj χ ε ι μ α ρ ρ ώ δ ε σ ρ ο τ ω ν π ο λ ι
τ ι σ τ ι κ ω ν ε π ι τ ε ύ ξ ε ω ν έ ξ ε θ ή λ υ ν ε π λ ή ρ ω ς τ ή ν ε ν α π ο μ ε ί ν α σ α ν
π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η τ α κ α ι α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α τ ή ς λ α ϊ κ ή ς ε ύ σ ε β ε ί α ς
φ κ ο υ μ έ ν η ς π λ έ ο ν ε ι ς μ ί α ν κ α τ α Κ υ ρ ι α κ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ ι ν
τ η ς Θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ α ι τ η ν τ υ π ι κ ή ν ε κ τ έ λ ε σ ι ν τ ω ν ε ρ γ ω ν
τ η ς α γ ά π η ς ...
Κ α ε ν φ τ ό π ά λ α ι α ί τ ι τ ά ν ε ι α ι σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι ς π ρ ό ς τ η ν α ί
ρ ε σ ι ν τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π α τ έ ρ ω ν σ υ ν ε ί χ ο ν τ α ς
κ α ρ δ ί α ς κ α ί τ ή ν σ κ έ ψ ι ν τ ω ν π ι σ τ ώ ν σ ή μ ε ρ ο ν φ ο β ε ρ ό ν κ α ί
ε Ι π ε ί ν ο υ μ ό ν ο ν ό λ α ό ς ά λ λ α ο ύ δ ε ο ί π ο ι μ έ ν ε ς α υ τ ο υ ε π ι δ ε ι
κ ν ύ ο υ ν η ν ά π α ι τ ο υ μ έ ν η ν ύ π ό τ ώ ν κ α ι ρ ώ ν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν κ α ι
Ε υ α γ γ ε λ ι Κ η ν ό μ ο λ ο γ ί α ν π ρ ό ς ύ π ε ρ ά σ π ι σ ι ν τ η ς κ ι ν δ υ ν ε υ ο ύ σ η ς
π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς !..
Ο ύ τ ω ς ή Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ π ρ ο δ ι δ ο μ έ ν η φ ι λ ή μ α τ ι
ί ε ρ φ ύ π ο τ ω ν ά ν α ξ ί ω ν Α υ τ ή ς π ν ε υ μ α τ ι κ ω ν τ α γ ώ ν α γ ε τ α ι
δ ε σ μ ί α κ α ι α ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς π ρ ό ς μ ί α ν De Facto ε ν ω σ ι ν μ ε τ α
τ ώ ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν ό μ ο λ ο γ ι ώ ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ς κ α θ δ ν χ ρ ό ν ο ν ο ί
θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς τ ώ ν Ο σ ί ω ν Τ η ς δ τ α ν δ ε ν ά γ ν ο ο υ ν τ ά τ ε λ ο ύ
μ ε ν α έ π ι κ ρ ο τ ο υ ν τ α υ τ α δ ο υ λ ο π ρ ε π ώ ς Ό ν τ ω ς ή μ ι χ ό ρ ω τ ι χ ι
Κ ι χ ν ό ν ω ν κ ρ ί β ε ι έ ξ ο ο ί τ ο υ ά μ ι χ ρ τ ά ν ε ι ν π ο λ λ η μ
φ ί β ο λ ο ς iJ π ί σ τ ι ς γ ν ο ι ι χ κ τ κ έ χ τ ι τ ω ν ψ χ ω ν δ ι
τ ο μ ι μ ε ί σ θ Ι Χ ι 'tiJv ά λ ή θ ε ι ι χ ν τ ο υ ς δ ο λ ο υ ν τ α ς τ ο ν λ ό γ ο ν έ ν
.•. (1)
Ά λ η θ ώ ς π ο λ λ ο ί κ α ι δ ε ι ν ο ί ο ί ε χ θ ρ ο ί τ ο υ Σ τ α υ ρ ο υ ά λ λ α
μ έ γ ι σ τ ο ς π ά ν τ ω ν ό Σ ι ω ν ι σ μ ό ς ό ο ί ο ν ε ί φ υ σ ι κ ό ς ά ν τ ί π α λ ο ς
τ ο υ Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ δ σ τ ι ς σ η μ ε ι ω τ έ ο ν δ ι ε υ θ ύ ν ε ι ά π ά σ α ς τ α ς σ κ ο
τ ί ο υ ς κ α ί Ά ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν κ α ί ό ό π ο ί ο ς
ε ν τ φ π ρ ο σ ώ π φ τ ο υ σ υ γ χ ρ ό ν ο υ Ο ί κ ο μ ε ν ι σ μ ο ε ξ α π έ λ υ σ ε
τ ή ν μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν κ α τ ά τ ο υ Ά ρ ν ί ο υ έ π ί θ ε σ ι ν
τ α Ο ρ θ ό δ ο ξ α «etΑ γ ι ι χ τ ω ν Α γ ί ω ν μ ο λ υ ν θ έ ν τ α ή δ η δ ι α
τ η ς κ α τ α κ ρ ι τ έ α ς α υ τ ο μ ο λ ή σ ε ω ς τ ώ ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Π ρ ο κ α θ η
μ έ ν ω ν τ ω ν π ρ ο ς τ ό ν ό Ρ Υ α ν ι σ μ ό ν τ ο υ Π α γ κ ο σ μ ί ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ
τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ώ ν Π Σ Ε ά σ φ υ κ τ ι ο υ ν θ α ν α σ ί μ ω ς ε κ τ ο υ τ η ς σ υ

-
1) Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ έ π ι σ τ ι
r
. Ι
i .
-9-.
ν ε ρ γ α σ ί α ς κ α ί σ υ ν υ π ά ρ ξ ε ω ς έ ν α γ κ α λ ι σ μ ο υ τ ο υ έ π α ρ ά τ ο υ
Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ δ σ τ ι ς ώ ς π ρ ο σ φ υ ώ ς έ λ έ χ θ η μ ή ε χ ω ν OpLcx ό
ί δ ι ο ς ά γ ω ν ί ζ ε τ α ι ν ί έ ς Ω φ Ω Υ σ η Κ Ω Ω τ Ω σ τ ρ έ Ψ η τ ά δ ρ ι α
τ ς Έ κ κ λ η σ ί Ω ς "rou Χ ρ ι σ τ Ο
Ά π ο λ ύ τ ω ς π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν δ η ή τ ώ ν Ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ω ν κ α κ ο δ ο ξ ί α
ά π ο τ ε λ ε ί μ Ι Κ Ρ Ο Υ ρ α φ ί α ν τ η ς κ α τ α β α λ λ ο μ έ ν η ς σ ή μ ε ρ ο ν π ρ ο σ π α
ε ί α ς δ ι α τ η ν ό λ ο κ λ η ρ ω η κ η ν κ α τ α σ τ ρ ο φ η ν τ η ς Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Υ
Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ τ η ν Ο π ο ί α ν δ ι α τ ο υ ί δ ί ο υ α υ τ ο υ α ί μ α τ ο ς έ θ ε
μ ε λ ί ω σ ε ν ό Κ ύ ρ ι ο ς κ α Ι ο ί ά π α Ι ώ ν ο ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς κ α Ι ό μ ο λ ο γ η
τ α ί ά ν ή Υ ε ι ρ α ν ε Ι ς Ν α ό ν ε ρ ι κ α λ λ ο υ ς ε υ π ρ ε π ε ί α ς κ α ί ώ ρ α ι ό
τ η τ ο ς
Τ ό π ν ε υ μ α τ η ς π λ ά ν η ς κ α Ι ά σ ε β ε ί α ς ά ν τ ι λ η φ θ έ ν δ τ ι τ ι π ο ι
κ ί λ η κ α τ ά τ ώ ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν β ί α ό λ ί γ α κ α τ ο ρ θ ο ί έ δ ί δ α ξ ε ν τ ο υ ς
σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ς υ Ι ο ύ ς τ ο υ σ κ ό τ ο υ ς ν α μ ε τ έ ρ χ ω ν τ α ι τ ο υ λ ο ι π ο υ τ α ς
μ ε θ ό δ ο υ ς τ η ς ο π ά ρ ς ε ω ς σ δ ι λ λ γ η ς κ α ι γ
π η ς ε ύ ν ο υ χ ί ζ ο ν τ ε ς ο ϋ τ ω κ α τ ά ρ χ α ς π σ α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν μ α
χ η τ ι κ η ν δ ι ά θ ε σ ι ν δ ε σ μ ε ύ ο ν τ ε ς ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν τ α ύ τ η ν κ α ι τ έ λ ο ς
φ ς σ ύ μ μ α χ ο ν π α ρ α σ ύ ρ ο ν τ ε ς έ ν τ φ δ ί φ α υ τ ώ ν σ τ ρ α τ ο π έ δ φ έ ν
π ο λ λ ο ί ς μ ι τ ρ ο φ ο ρ ο υ σ α ν η α α δ η μ α ϊ τ η β έ ν ν φ κ ε κ ο σ μ η μ έ ν ..
·0 τ ο υ ψ ε ύ δ ο υ ς π α τ ή ρ Kai ύ φ η γ η τ η ς ή τ ο α δ ύ ν α τ ο ν ν α β λ έ
1t13 τ α τ έ κ ν α τ η ς φ ω τ ο μ ό ρ φ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς ε π ι δ ύ ο χ ι λ ι ά δ α ς ε
τ η ν α ά ν α π τ ύ σ σ ω ν τ α ι κ α ι μ ε γ α λ ο υ ρ γ ο ύ ν tij β η θ ε ί τ η ς ά ν ο
θ ε ύ τ ο υ κ α ί γ ν η σ ί α ς Ε υ α γ γ ε λ ι κ η ς Ά λ η θ ε ί α ς Έ χ ά ρ η β ε β α ί ω ς
δ ι α τ η ν ά π ο μ ά κ ρ υ ν σ ι ν κ α ί ά π ο π λ ά ν η σ ι ν τ ώ ν Δ υ τ ι κ ώ ν Χ ρ ι σ τ ι
α ν ώ ν ά λ λ έ φ δ σ ο ν ύ φ ί σ τ α τ α ι ε ί σ έ τ ι ή ρ ί ζ α ύ γ ι η ς κ α ι ρ ω
μ α λ έ α ή Ά λ ή θ ε ι α ο υ κ έ ξ έ λ ι π ε ν κ α ί ή τ υ χ ό ν μ ε τ α έ ν τ ρ ι σ ι ς
τ ώ ν π λ α ν η θ έ ν τ ω ν π α ρ α μ έ ν ε ι λ ί α ν π ι θ α ν ή
Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ω ν anTJtBitO μ ί α δ υ ν α μ ι ι ο ι λ ύ σ ι ς ή κ α τ α
σ τ ρ ο φ η κ α ι ά π ώ λ ε ι α τ η ς ρ ί ζ η ς ί ν α μ ε τ α ύ τ η ς έ κ λ ε ί Ψ Ι κ α ι na­
σ α έ λ π ι ς έ π ι σ τ ρ ο φ η ς τ ώ ν ά π ο κ ο π έ ν τ ω ν κ λ ά δ ω ν ...
Τ ό σ χ έ δ ι ο ν έ τ έ θ η ε ί ς έ φ α ρ μ ο γ η ν μ έ τ η ν ά ν α τ ο λ η ν τ ο υ υ
α ι ώ ν ο ς κ α ί η δ η α Ι έ π ί σ η μ ο ι ' Α ρ χ α ί τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ ρ α
τ ο υ ν τ α ι δ έ σ μ ι α ι ε Ι ς τ ο ύ ς σ τ ο ύ ς τ η ς δ η λ η τ η ρ ι ώ δ ο υ ς ά ρ ά χ ν η ς
τ ο υ Π Σ Ε Μ ί α έ λ π Ι ς ά π ο μ έ ν ε ι ή δ σ ο ν τ ό δ υ ν α τ ό ν τ α χ υ τ έ ρ α
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α τ ο υ Λ α ο υ τ ο υ ε ο υ ό ό π ο ί ο ς κ α ι μ ό ν ο ς θ α
L
-10­
1
. i
1
1
δ υ ν η θ ν α Ι ν τ ι σ Τ ί ε ι ς τ ή ν κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ν σ υ γ ρ η τ ι σ Τ Ι Ι ή ν κ ε
ν ο φ ω ν ί α ν θ ρ α ύ ο υ σ α τ ο ύ ς δ η λ η τ η ρ ι ώ δ ε ι ς σ τ ο ύ ς α ύ τ η ς ι α Ι
δ ι α τ η ρ ώ ν ο ύ τ ω ς ά μ ό λ υ ν τ ο ν π ά σ η ς α ρ ε τ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ή ν
θ ε ι ο τ ά ι η ν α ύ τ ο Ο Ε ό χ α ρ ι σ τ η ρ ι α κ ή ν Τ ρ ά π ε ζ α ν μ έ χ ρ ι τ η ς έ ρ
χ ο μ έ ν η ς δ ε υ τ έ ρ α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο Ο Π α ρ ο υ σ ί α ς
Ε Ι ν α ι ά ν α ν τ ί ρ ρ η τ ο ν δ τ ι κ α ι μ ί α μ ό ν ο ν ά π λ ί σ ύ γ κ ρ ι σ ι ς τ η ς
σ υ γ χ ρ ό ν ο υ έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς Ι α ι τ η ς τ ο υ π α ρ ε λ
θ ό ν τ ο ς τ ο ι α ύ τ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί β α ρ υ τ ά τ η ν κ α τ ά θ λ ι ψ ι ν ε ί ς τ ό ν ά
λ η θ η έ ρ α σ τ ή ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Τ ό π ά λ α ι δ ι ά τ η ν π α ρ ά β α
σ ι ν έ ν ό ς κ α ι μ ό ν ο ν ε ρ ο υ κ α ν ό ν ο ς ε σ τ ω ά π λ η ς ή θ ι κ η ς τ ά
ξ ε ω ς κ α ι ε υ τ α ξ ί α ς έ ξ ε γ ε ί ρ ε τ ο π λ η θ ο ς κ λ η ρ ι κ ώ ν κ α ι λ α Ι κ ώ ν
α γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ω ν ά χ ρ ι δ ε σ μ ώ ν κ α ι φ υ λ α κ ή ς ε ξ ο ρ ι ώ ν κ α ι α ύ τ ο υ
τ ο υ θ α ν ά τ ο υ μ η ύ π ο σ τ ε λ λ ό ν τ ω ν ό μ ω ς ο υ δ ε μ έ χ ι κ ε ρ α ί α ς τ η ν
ε ύ θ α ρ σ η ό μ ο λ ο γ ί α ν τ ω ν "Α π η ύ θ υ ν ο ν τ ό τ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ ο ύ κ
ε ξ ε σ τ ί σ ο ι ε ί ς β α σ ι λ ε ί ς Ι α ι Π α τ ρ ι ά ρ α ς ο ύ δ ε ν π ρ ο τ ι μ ω ν τ ε ς
τ η ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι ι η ς ε ύ ν ό μ ο υ Λ ύ τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ
γ ί α ς
Σ ή μ ε ρ ο ν έ ξ ά ν τ ι θ έ τ ο υ έ ν φ π ο ρ θ ε ί τ α ι σ ύ ν ο λ ο ς η τ ω ν
Π α τ έ ρ ω ν δ ι δ α σ κ α λ ί α κ α Ι τ α π ε ρ Ι τ η ν π ί σ τ ι ν ν α υ ά γ ι α π υ
κ ν ά σ ι τ ω ν ε ό σ ε β ο ύ ν τ ω ν τ α σ τ ό μ α τ α Μ Β α σ έ π 92)
ή τ ώ ν π ο ι μ έ ν ω ν π α ρ ρ η σ ί α π λ ή ν έ λ α χ ι σ τ ο τ ά τ ω ν έ ξ α φ έ σ ε ω ν
ο ύ δ έ ί χ ν η δ ι α σ ώ ζ ε ι ά γ ω ν ι σ ι η ς δ ι α θ έ σ ε ω ς τ ω ν ά ρ χ α ί ω ν π α
τ έ ρ ω ν τ α τ ω ν α Ι ρ έ σ ε ω ν κ ύ μ α τ α δ ν τ ω ς δ ε ι ν α κ α ι π ο λ λ α κ α ι
β ρ ά χ ο ς ο ύ δ ε ί ς ...
υ γ α ρ ά γ ο ε ί τ ε Ο Τ Ι δ η μ ο σ ί α π ρ ο κ ε ί μ ε ν ο ι π α σ ι ν ώ
σ π ε ρ π ε ρ ι β ε β λ η μ έ ν ο ι σ κ ό π ε λ ο ι ή μ ε ί ς τ ο ν θ υ μ ο ν τ ω ν α ί
ρ ε τ ι κ ω ν κ υ μ ά τ ω ν ύ π ο δ ε χ ό μ ε θ α κ α ί π ε ρ ί ή μ α ς ρ η Υ ν ύ μ ε ν α
τ α κ α τ ό π ι ν ή μ ω ν ο υ κ έ π ι κ Λ ύ ζ ο σ ι η Μ Β α σ έ π ι σ τ η
Ι
ι
Κ α ί τ α ύ τ α μ ε ν ε ρ γ α κ α ί λ ό γ ο ι έ ν ό ς γ ν η σ ί ο υ τ η ς Ό ρ θ ο
δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς π ο ι μ έ ν ο ς
Ι
)
Σ ή μ ε ρ ο ν δ μ ω ς ά ρ κ ε ί ν α ύ ψ ώ σ Ό τ ι ς φ ω ν η ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς
ε σ τ ω μ ο α δ ι κ ή ν κ α ι ε ί λ ι κ ρ ν η έ ν τ ό ς τ η ς δ α ι μ ο ν ι ώ δ ο υ ς χ ο ρ φ
δ ί α ς τ ω ν Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν κ α ί τ ώ ν έ π ι κ ρ ο τ ο ύ ν τ ω ν ά ν α κ α ι ν ι σ τ ώ ν
δ ι ό ν ό έ λ ε γ χ θ η π ά ρ α υ τ α ά π ό τ ο ύ ς ι δ ί ο υ ς α ύ τ ο υ π ο ι μ έ ν α ς κ α ι
τ ο ύ ς σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ύ ς ε ί σ έ τ ι ώ ς μ ή ό π α δ ό ς τ η ς ά γ ά π η ς ώ ς έ ξ
τ ρ ε μ ι σ τ η ς κ α ι ύ π ε ρ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ...
ν Ο ν τ ω ς ε ν έ σ τ ι ν ε γ κ λ η μ α ν υ ν σ φ ο δ ρ ώ ς έ κ δ ι κ ο ό μ ε ν ο ν
ή ά κ ρ ι β ς τ ή ρ η σ ι ς τ ω ν Π α τ ρ ι κ ώ ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν Μ Β α σ ι λ
ε π ι σ τ 243).
-11­
Κ α ί έ ν φ π λ ε ί σ τ ο ι υ γ χ ά ν ο υ ν ο Ι π α ρ ή μ ί ν θ ε ω ρ η τ ι κ ο ί
π λ ε ί σ τ ο ι ο Ι δ ι α τ η ς έ ν t1) ά λ λ ο δ α π ϋ έ π ι μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς α ί χ ο ϋ ν
τ ε ς π λ ε ί σ τ ο ι ο Ι έ π ι κ ρ ι τ α ι π ά σ η ς λ α ϊ κ η ς ε ύ σ ε β ε ί α ς κ α ι ά γ ω ν ι
σ τ ι κ ό τ η τ ο ς έ ν τ ο ύ τ ο ι ς ο υ δ ε ί ς έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι έ ν τ φ σ τ ρ α τ ο π έ δ φ
τ η ς β α λ λ ο μ έ ν η ς ε υ σ ε β ε ί α ς ο υ δ ε ί ς ά ν α τ έ μ ν ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ς κ α ι
έ ν ά λ η θ ε ί τ α ς π ο ι κ ί λ α ς β λ α σ φ η μ ί α ς τ ω ν υ ι ω ν τ η ς π λ ά ν η ς
ο υ δ ε ί ς δ η μ ο σ ί ά π ο δ υ ρ ό μ ε ν ο ς τ ό ν θ α ν ά σ ι μ ο ν τ ρ α υ μ α τ ι τ μ ν
τ η ς π α ρ α δ ο θ ε ί σ η ς Ι λ η Ρ ν μ ί α ς τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν π λ ν τ ό έ π α ν α
λ α μ β ά ν ο μ ε ν κ α ι π ά λ ι ν ε ύ α ρ ι θ μ ο τ ά τ ω ν έ ξ α ι ρ έ σ ε ω ν ί κ α ν ώ ν
π ρ ό ς σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ν σ τ α γ ό ν ο ς ε ν α ν τ ι ά ν τ ι κ ε ι μ έ ο υ ώ κ ε α ο ϋ ...
Π α ρ ά τ α υ τ α δ ε ν ά π ο κ λ ε ί ε τ α ι ε Ι ς μ ί α ν έ τ έ ρ α ν Κ υ ρ ι α α
ν
τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ο ί α ν ω τ έ ρ ω κ ύ ρ ι ο ι ν α έ κ φ ω ν ή σ ο υ ν κ ο ι τ ό ν π α
ν η γ υ ρ ι κ ό ν α υ τ η ς ά ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς κ α τ α σ τ ο λ ή ς 1{ α ι δ ο ϋ ς ε ί ν α ι
σ υ ν η ι σ μ έ ν ι ε Ι ς τ ο ϋ τ ο ο Ι ά ε ί π ο τ ε ν υ κ τ ε ρ ι ν ο θ ε ο α ε β ε ί ς κ α Ι
μ η δ έ π ο τ ε lv φ ω τ Ι τ ο λ μ ο τ ε ς π α ρ ρ η α ι α α θ η ν α ι Θ Σ τ ο υ δ
Δ ε ν δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε ν τ ή ν θ έ σ ι ν κ ρ ι τ ο υ κ α ί έ π ι κ ρ ι τ ο υ τ ω ν π ά ν
τ ω ν ο υ δ έ π ο τ ε δ μ ω ς θ ά έ π ι τ ρ έ ψ ω μ ε ν δ σ ο ν τ ο ε φ ή μ ί ν ν α σ υ
λ η θ Ό ή π ν ε υ μ α Τ Ι Κ Ι ώ ρ α ι ό τ η ς κ α ι μ ο ν α δ ι κ ό τ η ς τ ή ς ι μ ε τ έ ρ α ς
π ί σ τ ε ω ς δ ι α τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν π ο ν η ρ ω ν έ π ι μ ι ξ ι ώ ν μ ε τ ά τ ω ν έ τ ε
ρ ο δ ό ξ ω ν Τ ι δ ι α μ ι α ς έ φ α μ ά ρ τ ο υ ύ π α κ ο η ς κ α ί ύ π ο τ α γ η ς ε ι ς α ί
ρ ε Τ Ι Ι ή ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν ...
Ά γ ν ο ο ϋ ν π ε ι σ μ ό ν ω ς ο Ι ο π α δ ο ί τ η ς α γ ά π η ς δ η ή ά ρ ν η
σ ι ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ν α α κ ο λ Ο ι θ ή σ η σ υ μ φ ρ ο
ν ή σ Ί μ ε τ ό ν σ υ ν α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ν τ σ ι ή θ ι κ ο ν χ ι π π ι σ μ ν δ ο γ μ α τ ι
κ ό ν τ ο ι ο υ τ ο ν σ υ ν ι σ τ π ρ α ξ ι ν α ω τ ή ρ ι ο ν κ α ι θ ε τ ι Κ ν π ρ α
ξ ι ν δ ι α σ ώ σ ε ω ς κ α ί δ ι α τ η ρ ή σ ε ω ς δ τ ι π ο λ υ η μ ο τ έ ρ ο υ δ ι α κ ρ α τ ε ί
έ π ο υ τ ο υ ό γ ή ϊ ν ο ς ή μ ω ν π λ α ν ή τ η ς Λ η σ μ ο ο ϋ σ η ή δ ι α κ ο
ν ί α τ η ς ο ρ θ η ς π ί σ τ ε ω ς δ ι α σ ε ι κ α ι τ ή ν Έ θ ν Ι Ι η ν Κ ι β ω τ ό ν
κ α ι δ η ο Ι μ ε γ ά λ ο ι π α τ έ ρ ε ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς δ Π α λ α μ α ς κ α ί Μ α ρ
κ ο ς ό Ε υ γ ε ν ι κ ό ς δ ι α τ ω ν ή ρ ω ι κ α ν α γ ώ ν ω ν τ ω ν έ γ έ ν ο ν τ ο 0&
μ ό ν ο ν α λ η θ ε ί ς φ ρ ο υ ρ ο ί τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ά λ λ ά κ α ί π α ι δ α γ ω
γ ο ί τ η ς α ο λ ο υ θ η σ ά σ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς ρ ί ζ η ς τ ο υ Ν ε ω τ έ ρ ο υ Ε λ
λ η ν ι μ ο ϋ Ό σ τ ι ς ε ν τ φ π ρ ο σ ώ π φ τ ω ν δ ι έ σ φ ζ ε τ η ν έ α υ τ ο ϋ ά
π ο σ τ ο λ ή ν α μ ι γ η κ α ί δ ι α λ ά μ π ο υ σ α ν (4)
Κ α τ η γ ο ρ ο υ ν ή μ α ς ώ ς σ κ α ν δ α λ ί ζ ο ν τ α ς τ ό ν ά π λ ο υ ν λ α ό ν

4) Ν Τ μ α δ ά η , Σ ι λ λ α ζ ε δ ]961, σ ε λ 102.
12 ­
δ ι ά τ η ς ό ν ο ι κ τ η ς κ ρ ι τ ι κ η ς τ ω ν τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν (:), Ύ ν ο ο υ ν τ ε ς
λ ί α ν δ ι α κ ρ ι τ ι κ ω ς δ τ ι κ α ι ή σ ε ι ρ ή ν ε ν ο χ λ ε ί τ ά τ α τ ω ν &­
κ ο υ ό ν τ ω ν π λ ή ν ό μ ω ς ύ π ά ρ χ ε ι σ ω τ ή ρ ι ο ς κ α ι ε ύ ε Ρ Υ ε τ ι κ ή ώ ς δ
φ υ σ ι κ ό ς π ό ν ο ς κ α ι δ π υ ρ ε τ ό ς τ ο υ σ θ ε ν ο υ ν τ ο ς ή δ η λ ο π ο ι ό ς
α ύ τ η ε κ φ ρ α σ ι ς τ ο ϋ ύ π ο β ό σ κ ο ν τ ο ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ...
Έ ν τ ο ι α ύ Τ π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι α ς έ λ ε γ χ θ ο υ ν ο Ι π ρ ω τ α ί τ ι ο ι τ ο υ
ι α ν δ ά λ ο υ κ α ι ο ύ χ ί ο Ι φ ρ ο υ ρ ο ί κ α ί έ π ι θ υ μ η τ α ί τ ω ν ό σ ί ω ν α ς
φ ρ α γ ο υ ν τ ά ά θ ύ ρ ω τ α σ τ ό μ α τ α τ ω ν σ υ ν ε χ ώ ς β λ α σ φ η μ ο ύ ν τ ω ν
-(5%) κ α ί ο ύ δ ό λ ω ς α Ι ε ύ λ Ο Υ η μ έ ν α ι δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ι τ ω ν ά γ α π ώ ν
τ ω ν τ ά ς Ι ε ρ ά ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς δ γ ί α ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ...
Ό ν τ ω ς π ο λ λ ο ί ο ί π λ ά ν ο ι κ α ί ψ ε υ δ ο π ρ ο φ η τ α ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν
ή σ ύ γ χ υ σ ι ς ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι ε ν τ φ κ α τ α κ ο ρ ύ φ φ α ύ τ η ς μ ε γ α λ ε ί φ τ ά
π ρ ό β α τ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ϋ κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν π λ έ ο ν ο υ μ ό ν ο ν έ κ τ η ς έ
π ι σ ή μ ω ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς ά λ λ ά φ ε ϋ κ α ί έ κ τ ω ν σ υ
ν η γ ό ρ ω ν τ η ς δ ο κ ο ύ σ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ... (6)
cO ε ί ς δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι δ ι α π ρ υ σ ί ω ς κ α ι δ η μ ο σ ί ζ ι δ τ ι ε ύ ρ ι σ κ ό
μ ε θ α έ π ι τ η ς α υ τ ή ς Ν ο η τ η ς Ν η ό ς τ ο ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο υ μ ε τ ά τ ω ν Π α π ι κ ω ν (7) ό ε τ ε ρ ο ς θ α υ μ ά ζ ε ι κ α ι έ π α ι ν ε ί
τ ο υ ς ύ β ρ ι σ τ ά ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ ο ς κ α ι Ά λ η θ ε ί α ς
δ τ ρ ί τ ο ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ό ν Ι ε ρ ό ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ό π α δ ό ν τ ο υ
5) Π α ρ ά β α λ λ ε τ ό τ ο ύ Ι ε ρ ο ύ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Ε ί ά Υ α ν α κ τ ο ϋ σ ι ν ά π ι
σ τ ο ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι φ ε υ γ έ τ ω σ α ν τ ό π ρ ά γ μ α κ α γ Ο κ ρ ύ π τ φ τ ό ό ν ο μ α ά
π ο σ η τ ω σ α ν τ η ς ά π ί σ τ ο υ δ ι α ν ο ί α ς κ α ί α φ ί σ τ α μ α ι τ η ς έ π ο ν ε ι δ ί σ τ ο υ π ρ ο
σ η γ ο ρ ί α ς Ρ .G. 56, 253.
α Δ ι ά τ ά ς β λ α σ φ ή μ ο υ ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς κ α ί δ η λ ο σ ε ι ς τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ π α ρ α π έ μ π ο μ ε ν έ ν δ ε ι κ τ ι κ ω ς ε Ι ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ς Α γ ώ ν τ ε ύ
χ ο ς Μ α ί ο υ ]970.
6) Ή μ ί ν δ έ π ρ ό ς τ φ φ α ν ε ρ φ π ο λ έ μ φ τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ν έ τ ι κ α ί ό π α
ρ ά τ ω ν δ ο κ ο ύ ν τ ω ν ό ρ θ ο δ ο ξ ε ί ν έ π α ν α σ τ ά ς π ρ ό ς έ σ χ α τ ο ά σ θ ε ν ε ί α ς τ ά ς
έ κ κ λ η σ ί α ς κ α τ ή Υ α γ ε ν Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ έ π ι σ τ 92).
7) Ο ρ α σ ε λ 40 τ ο ύ π α ρ ό ν τ ς
8) Β λ έ π ε σ ε λ 174, σ η μ 39 τ ο ύ π α ρ ό ν τ ο ς Έ ν τ α ύ θ α μ ε τ ά λ ύ π η ς μ α ς
ύ π ο χ ρ ε ο ύ μ ε θ α ν ά ά ν α φ ε ρ θ ω μ ε ν κ α ί ε Ι ς τ ή ν έ σ χ ά τ ω ς δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ί σ α ν έ π ι σ τ ο
λ ή ν τ ο ϋ θ ε ο λ ό γ ο υ κ α ί ά κ α δ η μ α ϊ κ ο ϋ κ Π α ν Μ π ρ α τ σ ι ώ τ ο υ ε ί ς π ε ρ ι ο δ ι
κ ό ν Ε κ κ λ η σ ί α τ ε ο χ ο ς η ς Ν ο ε μ β 1970, ε ν θ α π α ρ α τ ί ε ν τ α σ υ μ π λ η
ρ ω μ α τ ι κ ά β ι ο γ ρ α φ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς σ υ γ γ ρ α φ ι κ η ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς τ ο ϋ
έ κ λ ι π ό ν τ ο ς π α π ι κ ο ϋ Ι ε ρ έ ω ς π Ρ DunlOnt, ι ι τ ο ϋ δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ τ ο ύ τ ο υ
φ ί λ ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ή μ ώ ν κ α ί τ ο ύ Έ λ η ν σ μ ο ϋ

κ α τ ά τ ό ν κ κ α θ η
γ η τ ή ν Κ α ί τ ο ι δ ε ν π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν ν ά ά γ ν ο Ό ι σ ε β α σ τ ό ς κ Μ π ρ α τ σ ι ώ
τ η ς τ ά ς σ χ ε τ ι κ ά ς κ ρ ί σ ε ι ς τ ο ϋ έ κ λ ι π ό ν τ ο ς π ε ρ ί τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ί μ ώ ν
έ ν τ ο ύ τ ο ι ς ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ο μ ε ν τ ι ν ά ς ε ξ α ύ τ ώ ν Ο ί π ι σ τ ο ί Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ α ί Π ρ ο
τ ε σ τ ά ν τ α ι θ ά ά π ο κ ο μ ί σ ο υ ν α ν α ν τ ι ρ ρ ή τ ω ς μ ί α ν ύ π ε ρ φ υ σ ι κ η ν ώ φ έ λ ε ι α ν
ό τ α ν έ π α ν ε ν ω θ ο ϋ ν ε ί ς τ η ν μ ο ν α δ ι κ ή ν μ ά ν δ ρ α ν ...
Ώ !, π ώ ς ή Ε κ κ λ η σ ί α θ ά ή τ ο Ι σ χ υ ρ ο τ έ ρ α ε ά ν Ι δ ύ ν α τ ο ν ά έ π α
ν ί δ Ό έ π α ν ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς ε Ι ς τ η ν μ ν ι δ ι κ ή ν μ ά ν δ ρ ι ν τ ά ς κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν α ς χ ρ ι
σ τ ι α ν ι κ ά ς κ ο ι ν ό τ η τ α ς .•. ))
Ρ Π ά ρ θ ρ ο ν (L' et leI' ε ί ς τ ό β ι β λ ί ο ν «Qu'
-13­
ι ι υ μ ε ν ι σ μ ύ (') κ α ι ή κ α τ ο λ ί σ θ η σ ι ς σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι κ α ι ά π ο ..
κ ο ρ υ φ ο υ τ α ι ε ν τ ί έ κ φ ρ ά σ ε ι τ ο υ Π ρ ο κ α θ η μ έ ν ο υ τ η ς Ε λ λ α δ ι
κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ ε ρ ω ν ύ μ ο υ δ ι α ι τ έ ρ ω ς ό σ ο ι υ ν τ ό
τ ά λ ι χ ν τ ο ν ν α τ έ μ ν ο υ ν ν έ α ς ό δ ο υ ς κ α ι ν α χ α ρ ά σ σ ο υ ν ε υ ρ υ τ έ
ρ α ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς ε ν α ι έ π ό μ ε ν ο ν ν α ύ φ ί σ τ α ν τ α ι κ α ι τ ά ς σ φ ο
δ ρ ο τ έ ρ α ς έ π ι θ έ σ ε ι ς Δ έ ν π ρ έ π ε ι σ υ ν ε π ώ ς ν ά έ χ π λ η σ σ ώ μ ε θ ι χ
δ τ ι μ ί ι χ τ ο ι α ό τ η μ ο ρ φ ή ώ ς ή σ ή μ ε ρ ο ν χ λ ε ί ζ ο υ σ α τ ό ο ι
χ ο υ μ ε ν ι χ ό ν θ ρ ό ν ο ν ε χ ε ι κ α ί τ ο ύ ς έ π ι κ ρ ι τ ά ς τ η ς Χ
Ν Ε Α nOAITEIA1f, α ς Α υ γ 1970)
,. Α λ λ ά τ ό ά ν ω έ ρ ω κ α κ ό ν ο ς κ α ι π ά σ α π α ρ ά β α σ ι ς κ α ί
π α ρ α κ ο ή ε χ ε ι τ ή ν ι σ τ ο ρ ί α ν τ ο υ Ο ύ τ ω ς ά π ό τ ό 1924, έ π ί τ ϋ
έ ν ά ρ ξ ε ι τ η ς έ φ α ρ μ ο γ η ς τ ο υ π ρ α κ τ ι κ ο ύ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ύ δ ι ά
τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς ο υ δ ε ί ς τ ώ ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν
ά ρ χ ό ν τ ω ν ά ν έ σ η ο ί δ ε ο λ ί γ ι σ τ ο ι ο ί τ ι ν ε ς έ τ ό λ μ η σ α ν ν α ύ
ψ ώ σ ο υ ν φ ω ν ή ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς π ά ρ α υ τ α κ α θ ρ έ θ η σ α ν ... Τ ό α ί
τ ι ο ν Η ν ε ω τ ε ρ ο π ο ι ό ς θ ύ ε λ λ α τ ο υ σ υ γ χ ρ ό ν ο υ Μ ο ν τ ε ρ ν ι
σ μ ο ϋ ή έ λ λ ε ι ψ ι ς π α ρ ρ η σ ί α ς κ α ι ά ν τ ι σ τ α σ ι α κ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς
π α ρ ί τ ο ί ς έ π ι σ κ ό π ο ι ς ή σ χ ε δ ό ν π α ν τ ε λ η ς ά π ο υ σ ί α π ο ι μ α ν τ ι κ η ς
φ ρ ο ν τ ί δ ο ς κ α ι α γ ω ν ί α ς
est - ι μ ι !' Ο Γ Ι ί ο ί ι Ι Ι 11• 44 - 6 Π α ρ ά Σ Μ π ι λ ά λ ι μ ν ε ρ γ ο ν Τ ό
μ ο ς Β .. σ 4791.
Ό ρ α τ ά ς π α ρ ο μ ί α ς π ρ ό ς τ ά ς θ έ σ ε ι ς τ ο ύ Dumont, ά π ό ψ ε ι ς τ ο ύ Y"cs
Cong<lr, ε ι ς τ ό ε ρ γ ο ν τ ο υ ι en Dia1ogue, (:ontril>utions Ι Ο
ψ ι ;1 l' Ι Η I·\tris 1964, π α ρ ά τ φ α ύ τ φ σ υ γ γ ρ α φ ε ί σ ε
λ ί ς χ 1).
9) Β λ έ π ε Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς τ ε ύ χ ο ς Ι η ς Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 1971.
α Ε ν τ φ μ ε τ α ξ ύ α ν ε γ ρ ά φ η ύ π ό τ ο υ ή μ ε ρ η σ ί ο υ Τ ύ π ο υ ό τ ι 11 Ί
Σ ύ ν ο δ ο ς α π ε φ ά σ ι σ ε δ π ω ς ά π δ ε χ θ ί τ ή ν π ρ ό σ κ λ η σ ι ν τ ή ς Ρ ω σ ι ή ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς κ α ί σ υ μ μ ε τ ά σ χ υ δ ι α τ ο ύ Π ρ ο κ α θ η μ έ ν ο υ α υ τ η ς κ ε ρ ω ν ύ μ ο υ
τ ο ύ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Μ υ τ ι λ ν η ς κ Ί α Κ β ο υ κ α ί ά λ λ ω ν κ λ η Ρ Ι ο ν τ ό ν
ι έ ο ρ τ α σ τ ι κ ο ν έ κ δ η λ ί σ ε ω ν Η α ί ό π ο ί α ι θ ά λ ά β ο υ ν χ ώ ρ α ν ε ί ς Μ ό σ χ α ν κ α
τ ά τ ή ν ή ν Μ α ί ο υ έ ε έ π ί τ ή μ ε λ λ ο ύ σ γ α ν α ρ ρ ή ε ι τ ο ύ ν έ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ
χ ο υ τ η ς Ρ ω σ ί α ς 11 Μ α κ ε δ ο ν ί α 18-2-7\), π α ρ ι δ ο ί ι σ α τ ό τ ο ύ ο υ ρ α ν ο
φ ά ν τ ο ρ ο ι ι λ ξ ι σ ε α υ τ ό ν π ο ί η σ ο ν τ ω ν Ι κ α ν ό ν ω ν Μ ή σ λ λ ε Ι Τ Ο Ρ Υ ε ι
ο ϊ ά π α γ ο ρ ε ύ ο υ σ ι Β λ έ π ε τ ί ν ι π α ρ έ σ τ η κ α ς π ω ς ί ε ρ ο υ ρ γ ε ί ς κ α ί τ ί σ ι
μ ε τ α δ ί δ ω ς ... ».
n ρ ό κ α ι ρ ο ύ ό μ ω ς φ τ ι ς 1970), ή Ι δ ί α Ί Σ ύ ν ο δ ο ε ί χ ε δ ι α μ α ρ
τ υ ρ η Ο ή έ ν τ ό ν ω ς δ ι α τ ή ν π ρ ο σ φ ο ρ ά ν τ ώ ν Ά γ ί ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν ύ π ό τ η ς
Ρ ω σ ι κ ή ς Έ κ Ι λ η σ ί α ς ε ί ς τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο υ ς π α π ι κ ο ύ ς
Κ α ί ι ω τ ω μ ε ν κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ω ν Π ρ ο ς τ ί λ ο ι π ό ν α ί π α ρ ι χ κ λ ή σ ε ι ς
π ό ς τ ό ν Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν δ π ω ς ά ν δ ρ ε ί ό ν τ ι δ ρ ά σ κ α ί τ ή ν
Η σ υ σ χ η μ α τ ι σ α μ έ ν η ν τ π λ ά Ό κ α τ ά Ρ ω σ σ ί α ν ι δ ε λ φ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν έ λ έ γ
ξ ε ι κ α ι έ π ι τ ι μ Ι σ ε ι ι ι
Δ ι κ α ί ω ς σ υ ν ε π ώ ς δ ε ν ά π ε κ ό λ ε σ α ν τ ό ά ν ω τ έ ρ ω Γ ρ ά μ μ α ο Ι Ά γ ι ο ρ ε ί
τ α ι Π α τ έ ρ ε ς σ κ η ν ι κ ό ν κ α ί π ι ν υ δ ι κ α ί ω ς δ έ ν δ ύ ν α ν τ α ι ν ά π ο κ α λ έ
σ ο υ ν ώ ς σ κ η ν ι κ ή ν π ρ ο ά σ π ι σ ι ν Τ ύ ύ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ φ ρ ο ν μ α τ ο ς κ α ι τ ή ν
ύ π ά ρ ι Ο 1796/13 - 1 - 71 Σ υ ν ο δ ι κ ή ν Έ γ κ ύ κ λ ι ο δ ι ή ς ά π ο τ ρ έ π ο ν τ α ι ο Ι
π ι σ τ ο ί ά π ό τ ο ύ ν ά π ρ ο σ έ ρ χ ω ν τ α ι ε Ι ς τ ά π ρ ο σ κ ν ι μ α τ α τ ω ν Π α λ α ι ο η μ ε
ρ ο λ ο γ ι τ ί ν ε ν θ α κ α τ έ π ί φ α σ ι ν κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί τ α ι ή ε υ σ έ β ε ι α κ υ ρ ί ω ς δ ό
σ κ ε Τ τ α ι έ μ π ο ρ ί α κ α ί π λ ο υ τ ι σ μ ό ς ;...
... Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι _
[Il
:
\
Ί
1
1
; ;
: 1
11 · i
l
j
,
Ψ !
i!1 .'
-14 ­
Δ ι ά τ ο ύ ς α ν ω τ έ ρ ω π ο ι μ έ ν α ς ή τ ο ά ρ κ ε τ ό ν π ρ ό ς ε ι ρ ή ν ε υ σ ι ν
μ ί α ... σ τ α τ ι σ τ ι κ ή Ή ρ ί θ μ η σ α ν μ ε τ ά τ ό ν σ ά λ ο ν τ η ς κ α ι ν ο τ ο
μ ί α ς τ α π ν ε υ μ α τ ι κ ά τ ω ν π ο ί μ ν ι α Ε ύ ρ έ θ η σ α ν ι Ί ρ κ ε τ ά ... τ α ά
π ο σ χ ι σ θ έ ν τ α ό λ ί Υ α τ α π ε ι ν ά κ α ι π τ ω χ ά Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ ...
ά ν ε π α ύ θ η σ α ν μ η δ ι α τ η ρ ή σ α ν τ ε ς ο ύ δ έ ί χ ν η τ ο ϋ κ α λ ο ύ π ο ι
μ έ ν ο ς π α ρ α θ ε ω ρ ή σ α ν τ ε ς π λ ή ρ ω ς δ η «6 έ ν δ ε χ ό μ ε ν ο ς κ α τ α
σ κ α ν δ α λ ι σ μ ό ς τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ώ ν π ι σ τ ω ν ά π ο
τ ε λ ε ί ά σ ύ Υ γ ν ω σ τ ο ν ά μ ά ρ τ η μ α κ α ι ε γ κ λ η μ α κ α τ α τ η ς Ό ρ θ ο
δ ο ξ ί α ς (10)
Κ α ι τ ό τ ε μ έ ν έ δ ι κ α ι ο λ ο γ ο ϋ ν τ ο π ρ ω τ α Υ ω ν ι σ τ α ι κ α ί σ υ ν α
κ ό λ ο υ θ ο ί τ ω ν ό π ι σ θ ε ν τ η ς φ ρ ά σ ε ω ς ή μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ς τ ο ϋ
η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ο ύ δ έ ν δ ό γ μ α π ρ ο σ έ β α λ ε ν Σ ή μ ε ρ ο ν δ μ ω ς π ο ί α ς
δ ο κ η σ Ι ό Υ ο υ ς δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ς θ α ε ϋ ρ ο υ ν ο Ι α ύ τ ο υ ρ γ ο ι κ α ι ύ π α
σ π ι σ τ α ί τ η ς π α ν α ι ρ έ σ ε ω ς τ ο ύ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ϋ
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς τ η ς Ρ ω σ ι κ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς κ α ί
π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ι σ θ Ό τ ο ϋ τ ο ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς μ ε τ ά η ν ω ν ε ύ α ρ ί θ μ ω ν σ υ
ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν τ ο υ δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η π ο λ λ ά κ ι ς (107: ) κ α ι π ο ι κ ί λ ω ς ε ν
ό ψ ε ι τ η ς τ ε λ ο υ μ έ ν η ς π ρ ο δ ο σ ί α ς π λ ή ν ε ι ς ο τ α μ ή ά κ ο υ ό ν τ ω ν
Κ α ί έ ν φ π ά ν τ ε ς έ π ι θ υ μ ο ϋ μ ε ν ά ν ι δ ι ο τ ε λ ώ ς (11) τ ή ν δ ι α κ ο
ν ί α ν τ η ς Ε ύ α γ Υ ε λ ι κ η ς η μ ώ ν π ί σ τ ε ω ς κ α ι ύ δ έ π τ θ ά ν ε χ θ ώ
μ ε ν ν α ύ π η ρ ε τ ή σ ω μ ε ν ν ε ω έ ρ α ν τ ο ι α ύ τ η ν γ έ ν ν η μ α δ ι α ν ο ί α ς
ά ν θ ρ ω π ί ν η ς κ α ί έ π ι σ φ α λ ο ϋ ς (12) έ ν τ ο ύ τ ο ι ς ι Ί ν τ ί μ α κ α ρ ι σ μ ο υ
(13), δ ε χ ό μ ε θ α ά π ό τ ο ύ ς ι δ ί ο υ ς π ο ι μ έ ν α ς ή μ ώ ν φ ρ ι κ τ ό ν κ α ι ε ι
π ε ί ν τ ή ν μ ο μ φ ή ν τ ο υ φ α ν α τ ι ι υ ι α ί π α ρ ε λ θ ν τ π λ ή κ τ ο υ
τ ο υ σ τ ε ί ρ ο υ κ α ι ι Ί ν η δ ρ α σ η ϋ .. ,
.'
1Ο Ι Ι Ο ρ α ε Ι ς Έ π ί μ ε τ ρ ο ν σ χ ε τ ι κ ί ν ό μ ι λ ί α ν τ ο ύ κ α θ η γ η τ ο ύ κ Ά
Θ ε ο δ ώ ρ ο υ
Ο α Β λ έ π ε Δ ν ο ι κ τ ά ς έ π ι σ τ ο λ ι κ ά α ί ι τ ο ύ δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς π ρ ό ς Ά θ η
α γ ό ρ α ν ο Τ ο Μ ά ϊ ο ς 1966 κ α ί Ι ο ύ λ ι ο ς 1968), Ι ά κ ω β ο Ά μ ε ρ ι κ ή ς (jJ;
α ί τ ή ν θ α υ μ α σ ί α ν α υ τ ι Έ π ι σ τ ο λ ή TOu Π ό ν ο υ Ο Τ τ η ς 1-1.1970),
π ρ ό ς τ ο ύ ς ά π α ν τ α χ ο ύ Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς έ π ι σ ι ό π υ ς
11) ο υ χ ύ π έ ρ χ ρ η μ ά τ ω ν ο ύ χ ύ π έ ρ δ ό ξ η ς ο ί ι χ ύ π έ ρ ί λ λ υ τ ι ν ό ς
τ ώ ν π ρ ο σ κ α ί ρ ω ν κ α τ α π ο λ ε μ ο ύ μ ε θ α ά λ λ ά ύ π έ ρ τ ο ϋ κ ο ι ν ο Ι Ι κ τ ή μ α τ ο ς τ ο υ
θ η σ α υ ρ ο ύ τ η ς ύ γ ι α ι ν ο ύ σ ι ι ς π ί σ τ ε ω ς έ σ τ ή κ α μ ε ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ι Μ Β α σ
έ π 243).
12) Π ί σ τ ι ν δ έ ή μ ε ι ο ϋ τ ε π α ρ ί λ λ ω ν γ ρ α φ ο μ έ ν η ν ή μ ί ν ν ε ω τ έ ρ α ν
π α ρ α δ ε χ ό μ ε θ α ο ϋ τ ε α υ τ ο ι τ ά τ ή ς ή μ ε τ έ ρ α ς δ ι α ν ο ί α ς γ ε ν ν ή μ α τ α π α ρ α δ ι
δ ό ν α ι τ ο λ μ ώ μ ε ν ί ν α μ ή α ν θ ρ ώ π ι ν α π ο ι ή σ ω μ ε ν τ ά τ η ς ε ι ε β ε ί α ς ρ ή μ α τ α
ά λ λ Ο α π ε ρ π α ρ ά τ ώ ν ά γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν δ ε δ ι δ ά γ μ ε θ α τ α ύ τ α τ ο ί ς έ ρ ω τ ώ σ ι ν ή
μ α ς δ ι α γ γ έ λ λ ο μ ε ν Μ Β α σ έ π 140)
13) Τ φ δ ν ι γ α ρ τ ο ύ ά ν ω τ ά τ ο υ μ α ι α ρ ι σ μ υ ά ξ ι ο ν τ ό μ έ ν κ ί β δ η
λ ο ν ό π ό τ ο υ δ ο κ ί μ ο υ κ α ι κ α θ α ρ ο ύ δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν τ ή ν δ έ τ ι ο ν Π α τ έ ρ ω ν π ί
σ η ν ά ν ε υ τ ι ν ό ς ί Π Ο Ί Τ Ο λ η ς κ η ρ ύ σ σ ε ι τ ο ί Ι δ ί ο υ ..
d
-15­
Α λ λ ό π ό ν ο ς ή μ ώ ν κ α θ ί σ τ α τ α ι ε ι σ έ τ ι έ ν τ υ ν ώ τ ε ρ ο ς έ κ τ η ς
σ ι γ η ς τ ω ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ω ν υ π ε υ θ ύ ν ω ν ο ί ό π ο ί ο ι π ρ ω τ ο ι
α ό τ ο ί θ ά π ρ ε π ε ν ά ε Ι χ ο ν έ κ τ ι ν ά ξ ε ι μ α κ ρ ά ν τ ο υ ί ε ρ ο υ π ε ρ ι
β ό λ ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο ύ ς έ κ ο υ σ ί ω ς έ κ λ έ ξ α ν τ α ς η ν Σ χ ο
λ ή ν τ η ς Δ ύ σ ε ω ς ά ν τ ί τ ο υ Θ ε ι ο τ ά τ ο υ Ν α ο υ τ η ς ά σ π ί λ ο υ
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Ο Ι Ι ε ρ ο ί π α τ έ ρ ε ς δ μ ω ς έ ν τ έ λ λ ο ν τ α ι έ π ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
δ π ω ς ά π ο σ τ ρ ε φ ώ μ ε θ α κ α ι τ ο ύ ς δ ι α τ η ς σ ι γ ή ς σ υ ν η γ ό ρ ο υ ς τ ω ν
κ α κ ο δ ό ξ ω ν (14), ώ ς σ υ ν υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς τ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς σ ά λ ο υ
κ α ί κ α τ α σ κ α ν δ α λ ι σ μ ο υ τ ω ν ψ υ χ ω ν ύ π έ ρ ώ ν Χ ρ ι σ τ ό ς ά π έ θ α ν ε
κ α ι ε Ι ς τ ή ν ό π ο ί α ν έ ν τ ο λ ή ν τ ω ν ε ί μ ε θ α υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α ύ π α
κ ο ύ ω μ ε ν ...
Έ ν τ φ μ ε τ α ξ ύ κ α θ δ ν χ ρ ό ν ο ν ή α ί ρ ε σ ι ς ά π λ ο υ τ α ι κ α ι
π ά ν τ α τ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι έ ν ά τ α ξ ί ή έ π ι μ ό ρ φ ω
σ ι ς π ο λ υ π λ η θ ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν ε Ι ς τ ή ν ά λ λ ο δ α π ή ν α ύ ξ ά ν ε ι σ υ ν ε
χ ω ς φ ρ ο ν τ ί δ ι κ α ί ά ν ο λ ώ μ α σ ι τ ο υ Π Σ Ε κ κ λ η σ ι ώ ν κ α ι ν έ ο ι
π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί α ύ τ ή ν τ ή ν φ ο ρ ά ν γ ε ν ί τ σ α ρ ο ι π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι ε Ι ς
τ ό ν θ ε λ γ ι ι ό ν κ ο ρ μ ό ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς έ κ τ η ς π λ ε ι ο ν ό τ η
τ ο ς τ ω ν ε π ι σ τ ρ ε φ ό ν τ ω ν
Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω μ ό ν ο ν ή ϋ π α ρ ξ ι ς κ α ι δ ι α κ ο ν ί α ν έ ω ν
Φ ω τ ί ω ν κ α ί Θ ε ο δ ώ ρ ω ν έ ν τ Ό Ό ρ θ δ ξ ί ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά ά
ν α σ τ ε ί λ Ό τ ό π α ν ώ λ ε θ ρ ο ν ρ ε ϋ μ α τ ο υ ά ν τ ι θ έ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο Ο
Ε κ κ λ η σ ί α κ α ί Μ ο ν α χ ι σ μ ό ς μ ό ν ο ν υ π ό τ ο ι α ύ τ α ς π ρ ο σ ω π ι κ ό
τ η τ α ς δ ύ ν α ν τ α ι ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν δ ν τ ω ς τ ε ί χ ο ς ά κ λ ι ν έ ς κ α ι α λ ε
ξ η τ ή ρ ι ο ν κ α τ ά π ά σ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς κ α ί κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς ώ ς έ γ έ ν ε τ ο τ ό
π ά λ α ι δ τ ε τ ό ή ρ ω ι κ ό ν ω μ ο φ ό ρ ι ο ν τ ο υ Μ Α θ α ν α σ ί ο υ μ ε τ ά
τ η ς ό σ ι α κ η ς μ η λ ω τ η ς Α ν τ ω ν ί ο υ τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ σ υ ν α π ε τ έ λ ο υ ν
τ η ν α ρ ρ α γ η ά σ π ί δ α τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν
Έ ν τ Ό π α ρ ο ύ σ τ ι έ ρ γ α σ ί π λ ή ν τ η ς ά ν α τ ο μ ί α ς τ ο υ σ υ γ κ ρ η
Ι
τ ι σ τ ι κ ο υ κ η ρ ύ γ μ α τ ο ς τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς σ η μ α ι
ι
-
14) Ο ϊ τ ι ν ε ς τ ή ν ύ γ ι η ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ί σ τ ι ν π ρ ο σ π ι ι ι ο ϋ ν τ ε ς ό μ ο λ ο γ ε ί ν
Ι κ ο ι ν ω ν ο ϋ σ ι δ έ τ ο ί ς ε τ ε ρ ό φ ρ ο σ ι ν τ ο ύ ς τ ο ι ο ύ τ ο υ ς ε Ι μ ε τ ά π α ρ α γ Υ ε λ ί α ν
μ ή ά π ο σ τ ώ σ ι ν μ ή μ ό ν ο ν ά κ ο ι ν ω ν ή τ ο υ ς ε χ ε ι ν ά λ λ ά μ η δ έ ά δ ε λ φ ο ύ ς ό
ν ο μ ά ζ ε ι ν η Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ
Ό δ έ π ο λ ί ζ κ α ί α γ ι ο ς γ ύ μ ε ν ς τ ο ϋ Σ τ ο υ δ ί ο υ ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς έ π
α ύ τ ο ϋ γ ρ ά φ ε ι (C Α ύ τ η ή Ε ύ α Υ γ ε λ ι Κ ή ή μ ν π ί σ τ ι ς τ ω ν ά μ α ρ τ ω λ ώ Υ atl tI1
ι ά π ο σ τ ο λ ι κ ή ή μ ώ ν ό μ ο λ ο γ ί α τ ι ν ε ύ τ ε λ ώ ν Π α ρ ά τ α ύ τ η ν ο ύ χ δ τ ι ό τ ί ς
ι
Ι
δ ε ii ό τ ί ς δ ε τ ω ν ν ϋ ν Τ ι τ ω ν π ά λ α ι ά λ λ Ο ο ύ δ έ ε ί Π έ τ ρ ο ς κ α ί Π α ύ λ ο ς ...
ο ύ δ α ν έ ξ α ύ τ ω ν η κ η τ ω ν ο ύ ρ α ν ω ν δ ο γ μ α τ ί ζ ω ν κ α Ι ε ύ α γ γ ε λ ι ζ ό μ ε
ν ο ς α ύ τ ο ν κ ο ι ν ω ν ά ν π ρ ο σ ή κ α σ θ ε ώ ς μ η σ τ ο ι χ ο ϋ Υ τ α τ η υ Υ ι α ι ν ο υ σ η
ι
τ ή ς π ί σ τ ε ω ς δ ι δ α σ κ λ (I).G. 99,1120 Α
_1
ι

!
ι
!
,
Ι -16­
:1
ν ό μ ε ν ο ν τ ο υ τ ο δ ι α τ ο υ π ι μ έ τ ρ υ α ύ τ η ς ό ά ν α γ ν ώ σ τ η ς
θ α ε χ υ τ η ν ε ύ ι α ι ρ ί α ν ν α ί δ υ ά ν α π τ υ σ σ ο μ έ ν η ν η ν δ ι δ α σ ι α
λ ί α ν τ ω ν Ι ε ρ ώ ν π α τ έ ρ ω ν ά ν α φ ο ρ ι Κ ω ς π ρ ό ς τ ό θ έ μ α τ η ς Κ ο ι
ν ω ν ί ι χ ς μ ε τ ά τ ω ν α ρ ε τ ι ι ω ν Τ ι ω ν κ ο ι ν ω ν ο ύ ν τ ω ν α ύ τ ο Τ ς ε ν φ
σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ ι α Ύ ρ ά φ ο ν τ α ι α ί μ ο ρ φ α ι τ η ς π ο ν η ρ α ς Ι ι ν μ ί α ς
τ ό δ η λ η τ η ρ ι ώ δ ε ς τ ο υ τ ο ζ α χ α ρ ό π η κ τ ο ν δ ι ο υ ά γ ρ ε ύ ο ν τ α ι α
ψ υ χ α ί τ ω ν ά φ ε λ ε σ τ έ ρ ω ν ...
τ η ν ί δ ι α ι τ έ ρ α ν π ρ ο σ φ ο ρ α ν τ ο ϋ π α ρ ό ν τ ο ς ε ρ γ ο υ σ υ ν ι σ τ ο ν
Ι α τ έ ξ ο χ η ν τ α π α ρ α η θ έ μ ε ν α ί ε ρ α α ύ τ ο ϋ κ ε ί μ ε ν α δ ι α τ ω ν ό
π ο ί ω ν Ι α ι μ ό ν ο ν ό ά ν α Ύ ν ώ σ τ η ς θ α δ υ ν η θ Ό ν α ά ν τ ι λ η φ θ ύ τ η ν
σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α τ ο υ ά θ ο ρ ύ β ο υ π ο λ έ μ ο υ τ ω ν λ ό γ ω ν κ α ι ν α
τ ο π ο θ ε τ ή σ υ ο ύ τ ω έ α υ τ ό ν ε ν Ύ ν ώ σ ε ι ε ί ς ό δ ο υ ς σ ω τ η ρ ί α ς ..
Δ έ ν έ π ι θ υ μ ο υ μ ε ν τ ί τ λ ο ν δ ι δ α σ κ ά λ ο υ κ α ι ύ φ η γ η τ ο ϋ τ η ς Ό ρ
θ ο δ ο ξ ί α ς ό π ό ν ο ς δ μ ω ς π ρ ό ς η ν έ θ ρ έ ψ α σ α ν ή μ α ς Ι λ η
σ ί α ν κ α ι ή Ύ ν ω σ ι ς τ η ς π α ν τ ε λ ο ί ς κ α ι π ο λ υ σ χ ι δ ο υ ς σ υ γ χ ύ σ ε ω ς
μ α ς ύ π ο χ ρ ε ο ί ν ό σ η μ ά ν ω μ ε ν δ ε ί τ α ς ό ρ θ ο π ρ α ξ ί α ς τ ο ί ς ά π λ ο υ
σ τ έ ρ ο ι ς ά δ ε λ φ ο ί ς ή μ ί ν δ ι ώ ν « ο υ ς ο ι κ ε ί ο υ ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς έ
π ι Υ ι ν ώ σ κ ο ι ε ν τ ό β λ ά β ο ς ό π ο σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ι
Έ ν ί τ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ η ς μ ε λ έ τ η ς δ ι α τ η ρ ε ί ά π ό λ υ τ ο ν τ ή ν
ί σ τ ο ρ ι κ η ν aUTOU π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ο ί ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι τ ό π ο ι
χ ρ ό ν ο ι κ α ι π ρ ό σ ω π α τ η ς eI. Σ κ ή τ η ς τ ο ν δ ι α λ ό Ύ ω ν έ χ ο υ ν ύ π ο
σ τ ϋ ί κ α ν ό ς μ ε τ α θ έ σ ε ι ς κ α ι ά λ λ ο ι ώ σ ε ι ς δ ι α μ ί α ν π λ έ ο ν έ π α γ ω
γ ό ν κ α ι Ε ύ α γ γ ε λ ι κ η ν ί σ τ ό ρ η σ ι ν τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν
Τ ό ν κ α λ λ ι τ ε χ ν ή σ α ν τ α τ ό έ ξ ώ φ υ λ λ ο ν τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς π α ν ο
σ ι ώ τ α τ ο ν Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ν π Μ ά ξ ι μ ο ν Ά γ ι ο β α σ ι λ ε ι ά τ η ν Ι ς ε π ί
σ η ς κ α ι τ ο ύ ς ό π ω σ δ ή π ο τ ε σ υ μ β α λ ό ν τ α ς δ ι α τ η ν έ π ι τ υ χ ε σ τ έ
ρ α ν τ ο υ ε ρ γ ο υ π α ρ ο υ σ ί α σ ι ν δ ι ά π ο ι κ ί λ ω ν ύ π ο δ ε ί ξ ε ω ν κ α ι
δ ι ο ρ θ ι ο σ ε ω ν ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε ν θ ε ρ μ ώ ς
Έ γ ρ α φ α ν ε ι

τ Ί ί ε ψ κ α ι σ ε β α σ μ ί Σ κ ή τ η τ η ς
Θ ε ο π ρ ο μ τ ο ρ ο ς Α γ ί α ς Ά ν ν η ς τ Ί ς ε ν τ ι ρ Α γ Ι α ν ύ μ φ
Ό ρ ε ι τ ο ύ Α Ο ι ο ς ε ν ε τ ε ι σ ω τ η ί ψ ί Ο Θ Λ Α
) « VEcrtI γ α ρ δ ν τ ω ς ε ν τ ο ί ς κ α θ Υ ι μ α ς Π Ο Λ ε μ ό ς τ ι ς ά σ ί δ η ρ ο ς
λ ό γ ο ι β ά λ λ ο ν τ έ ς τ ε κ α ί β α λ λ ό μ ε ν ο ι α λ λ ά τ ρ ό π α ι ο ν ν ι κ η τ ή ρ ι ο ν ε χ ο μ ε ν
τ ή ν μ ή ν ι κ ω μ έ ν η ν Α ή θ ε ι α ν η Α γ ι ο ς Τ α ρ ά σ ι ο ς rΙ α τ ρ ι α ρ χ Κ ω ν λ ε ω ς
15) Τ η ν Έ κ κ ί η σ ί α ν τ ο ί ν υ ν ό ρ ο ν τ ε ς ε ν σ τ ά σ ε ι δ ε ι ν η κ α ί α ύ τ ό τ ό
Τ ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς σ ύ ν θ η μ α τ ό τ ς π ί σ τ ε ω ς φ η μ ί σ ύ μ β ο λ ο ν ε ν σ υ γ χ ύ σ ε ι
π ο λ υ σ χ ι δ ε ί δ ε ί ν ί θ η μ ε ν η ε κ Ο ρ έ ψ α σ ι ά ν τ ι π ε λ α ρ γ ο ϋ ν τ ε ς ε Ι ς α ν ά κ τ η
σ ι ν τ ί ν ό μ α ι μ ό ω ν ε π α μ υ ν α ι τ ο ύ ω μ ά λ ι σ τ α έ σ π ο υ δ α κ ό τ ε ς δ ι ά ρ α ι τ ό τ ο ύ
σ υ ν θ ή μ α τ ο ς έ π ι π ρ ο σ θ ο σ ν α ί τ ό σ η μ ε ί ο ν ά ν α ρ ρ ι π ί σ α ι έ φ <:) ε χ ο ι ε ν ο Ι
β ο υ λ ό μ ε ν σ ι ε φ <:) σ υ λ λ έ γ ο ι ν τ ο ί π α σ π σ μ ι τ ά ν ά λ ο τ ρ ί ω ν τ ι ς β λ ά β α ς
ά π ο σ τ ρ ε φ ό μ ε ν ο ι ί ν α ι ί ί τ ω μ η τ ρ ί τ Ό κ ο ι ν ί τ ο υ τ έ σ τ ι τ Ώ Κ α θ ο λ ι κ τ Ί Έ κ
κ λ η σ ί η ά π ό π ε ρ ά τ ω ν ε ω ς π ε ρ ά τ ω τ ο ί ς π α τ ρ ά σ ι τ ο ί ς ά π ο σ τ ό λ ο ι ς
tc:i) Χ ρ ι σ τ ί έ ν ο ύ μ ε ν ο ι κ α ί τ η ν ζ ι ι λ η ν δ ι ά δ ρ ω σ

κ α ί σ ω τ η ρ ί α ς ε π ι τ ύ χ ω
σ ί ι Μ ε λ ε τ ί ο υ Π η γ ά ι Ό ι θ ό δ ο ξ υ Δ ι δ α σ κ α λ ί α η ε κ δ ]769, ε ν τ φ Π ρ ο
λ ό γ φ
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ρ Ω Τ Ο Ν
Η Α Ρ Χ Η Τ Η Σ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ
Έ α ν δ μ ω ς δ λ Υ ο ς κ α Ι π ό θ ε σ ς
ε π ε ρ Ι π ί σ τ ε ω ς κ χ ι τ ω ν π α ρ α δ
σ ε ω τ ί ς Έ κ κ λ Ύ σ Ι α ς μ α ς τ ό τ ε κ α Ι δ
π λ έ ο ν ε Ρ η ν κ ο ς κ ι Ύ σ υ χ ο ς π ρ έ π ε ν
π ο λ ε μ Ώ δ π ε ρ α υ τ ώ ν tI Α Υ Ν κ η μ ο ς
ENQ τ ν Ό ν τ ω ς ν α ι κ ν Π ρ λ ι τ ε Ι α ν κ α Ι β ι ο τ η ν χ α
ρ α Κ Τ ρ Ι ζ ε ι τ ο σ ό χ ι ν κ α Ι ε Ι Ρ ν α ο ν μ ε τ α τ ς Ι ε ρ α ς ξ υ
' Ι , " , ­
ν ω ρ ι ο ο ς α Υ α π Ι Ί τ ε κ α Ι τ α π ε ι ν φ ρ σ υ ν Ί ζ κ α ε ν Μ σ π α
ν Ι ω ς π α ρ α τ ο υ ς σ υ ν ε χ ε ί ς κ α Ι π ο ι κ Ι λ ο υ ς π ε ι ρ α σ μ ο ύ ς τ ς
, " β - β λ λ " ι
ε ν ε Ρ Ύ μ ι Ο Τ Ί ζ ο ι μ ο ν α Ζ Ο Ι α π Ό σ ο υ ν τ ο υ ς α ν ω τ ε ρ ω
β α σ ι λ ι κ ο υ ς χ σ ρ α κ τ Ύ ρ α ς τ ς π ο λ ι τ ε ί α ς τ ω ν έ ν 'tO'J­
ι , , 'fl " ,
τ ο ι ς υ π α ρ χ ε ι τ ο π ο ς κ ι κ α ι ρ ο ς ο π ο υ τ α α ν ω τ ε ρ ω χ α ρ α
, , λ ' λ
Κ Τ ρ ι σ τ ι κ α ε κ ε ι π ο υ σ ι σ χ ε ο ο ν π α ν τ ε ω ς
Ο Ι Χ Υ ν ο ο υ ν τ ε ς τ α τ η ς Μ ο ν α χ ι κ η ς Π ο λ ι τ ε Ι α ζ κ α Ι Χ ν α
ι ", , , λ ,
Ύ ι ν ω σ κ ο ν τ ε ς τ α ς α ν ω τ ε ρ ω Ύ ρ α μ μ α ς α σ φ α ω ς ε ν α Π Ρ Ι
θ α Ο ι σ λ ο γ ι σ θ ο ί ν τ Ι ς ν α η ρ γ ε ό τ ό π ο ς ο δ τ ο ς τ Ύ ς « μ ε
τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς J μ α λ λ ο ν Τ ς «ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς τ ο υ YVYJ­
σ Ι ο υ π ρ ο σ ω π ε Ι ο υ τ η ς Ψ υ χ ς τ ς ο ν τ ω ς ε Ι ο ε χ θ ο ϋ ς
κ α τ α τ ο ν θ ε ί ο ν Π α λ α μ α ν κ α Ι ά ε Ι π ο τ ε ύ π ο κ ρ ι ν ο μ έ ν ς ...
Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ο Ι μ ο ν α χ ο Ι κ α Ι γ ν ω σ τ α ι τ η ς π ο λ ι τ ε Ι α ς τ ω ν
ε υ κ ό λ ω ς θ α ά ν α μ ν η σ θ ο υ ν τ Ύ ς θ ο ύ σ ς τ ο υ Σ υ ν ο ο ι κ ο ϋ
J _
-18­
, .... ( , , , θ , ,.... Σ (1)
ε ν τ η Ο Π Ο π α ν τ α τ α ε μ α τ α κ α ι κ ο ι ν α τ ς κ τ ς
σ υ ζ τ ο υ ν τ α κ ρ ε ν ο ν τ α ι β α θ μ ο λ ο γ ο υ ν τ α ι ...
Ε ν τ Σ υ ν ι κ λ ο ι π ό ν Ο ε ν ε ρ γ ε Τ Ι Χ ό ο ι α γ ω ν ι
σ μ ο ς κ ι χ Ι β α θ μ ο λ ό γ σ ς τ Ύ ς ά ρ ε τ ς έ κ ά σ ο υ τ ω ν σ υ μ
, .... ,' λ .... ( , ,
μ ε τ ε χ ο ν τ ω ν μ ο ν α χ ω ν κ α ι α π ο τ ε ε Ι ο ι ο ν ε ι τ ο ν π ν ε υ μ α
" θ λ .... ,
σ τ ι
β
ο ν ο π ο υ ο ο κ ι μ α
ζ
ο ν τ α ι ο ι
(
α
'
τ ο υ
Χ
ρ ι τ ι κ ο ν Τ Ο
σ τ ο υ κ α Ι τ Ύ ς Ο σ ι α κ Ύ ς π ο λ ι τ ε Ι α ς ά ρ ι σ τ ε ς Π ο λ λ ά κ ι ς α Ι
.... ,
Τ Υ
.... '6'
ω ρ α ι ο τ α τ α ι
c' β
υ
ζ "
κ υ ρ ι α ρ χ ο υ σ α ι ε ν α ι ο υ σ η α ν τ ι ν α ι ε ι
κ ό ν ε ς τ ω ν ά γ Ι ω ν έ Υ ν ώ ρ ι σ α ν σ Τ Ι Υ μ α ς ά λ Ύ θ ο ς μ ε Υ λ ε ο υ
., c, , ...., , λ .... , ,
ο τ σ ν 'tJ α ρ ε Τ Ύ τ ω ν ε ν σ τ ρ α τ ε σ ο ε φ ω ν τ ω ν ε ν ι κ α π ο ι
λ ι θ ' , "C' ι
κ ι α π α "t] κ α ι μ Ι Κ Ρ Ο Τ τ ς α φ ο μ ε ν υ π ε ρ α ν ω σ υ μ φ ε ρ ο ν
, ι ,,' δ .... λ θ \
τ ω ν κ α ι σ Κ Ο Π μ Ο Τ τ ω ν σ υ χ ν α κ ι ς ο μ ω ς '-"t] ο ν σ Τ Ι Υ μ α ς
, ι , Ι ., , \.... Χ
α φ α τ ο υ υ ν Ύ ς κ α ι π ο ν ο υ ο τ α ν α ν ι Τ Ί ς ε υ ω ο ι α ς ρ ι
.... λ ι θ C - Ο .... " ,
σ τ ο υ ε π η ρ ο υ 'r"t)v χ ι ο υ σ α ν Ύ τ ω ν π α ω ν α Ρ ο ς 0­
σ μ Ο Ύ λ ο π ο ι ο ς α ϋ τ ε κ φ ρ σ ς τ ς , α μ ι κ ς κ λ "YJpO­
ν ο μ Ι α ζ ε ν ο ε ζ ι ς τ Ύ ς π ν ε υ μ ι χ τ ι κ η ς Τ Τ Ί ς τ ο υ έ π Ι τ ε
ε ό Τ Τ φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ τ Ύ ς κ α ι ν η ς κ τ Ι σ ε ω ζ 'rOU
π ε ρ ι β α λ λ ο μ έ ν ο υ φ ε υ σ χ η μ α ά γ γ ε λ κ ό ν π λ ν β δ
σ κ ο ν τ ο ς ε Ι σ έ τ ι έ ν τ ά γ ρ τ ω ν n. ώ ν ....
Τ
Ι ι - Ι , C Θ ,
ι ς Ot.oEV ο μ ω ς ο ι α τ ι ε π ι τ ρ ε π ε ι ο Μ ε ο ς τ ν Τ Ο α υ Τ ν
-
1) Σ κ ή τ η Υ Σ κ ή τ ι ς έ ν τ Ώ μ ο ν Χ Χ δ ρ ί σ η μ ί ν ε σ ύ ν
ο λ ο ν ι λ υ ω ν μ ο ν ω ν μ ε τ Χ ε ρ ο σ ν χ ί σ κ ο υ έ ν ι χ υ τ ι χ ί ς έ ν θ ι χ
ο χ μ έ ν σ ι π ε ι μ έ ρ Ρ ε σ υ ν ι θ ω μ ο ν ι χ χ ο Ι Τ γ ε ν Ο ν δ
π ρ ω τ ο ς ε ρ ο ς έ ν ρ ή σ ε τ ο Ο ο ε υ τ έ ρ ο υ Ι Χ Τ Ι Χ Ρ Υ η θ έ ν τ ο ς π ε ρ Ι τ Χ τ έ λ η
τ ο υ Π Ι Χ Ρ ε λ θ ν τ ς χ ι ω ν ο ς Έ ν τ φ μ έ σ φ σ υ ν ή θ ω ς τ ι ς π ε ρ ο χ ή ς ε ν θ α
ι Κ Ι Χ λ Ο ι χ π ά ρ χ ε κ ε ν Τ Ρ Κ ς Ν α ς κ χ λ ο ύ μ ε ν ο ς Κ υ ρ ι α κ ό ν ε λ
κ ω ν τ η ν δ ν ο μ ι χ σ Ι ι χ ν τ ο υ έ κ τ Υ ί ς κ α τ α ι κ α Ι έ ο ρ τ Χ ς σ υ Υ κ ε ν
τ ρ ώ σ ε ω ς ε ν ι χ υ τ φ τ ω ν μ ο ν α χ ώ ν π ρ ο ς τ έ λ ε σ ν τ η ς ι ν α μ ά κ τ υ Θ υ
σ ί α ς Π ε ρ Ι τ ο υ ι κ ν σ ν σ τ ώ ν τ ι χ ε ν μ ε τ α υ τ ο υ ο Ι κ ο ο μ η μ ι χ
δ π ά ε δ Ξ ε ν ώ ν fJ Τ ρ ά π ε ζ α τ ο Ά ρ χ ο ν τ ι χ ρ Ι κ ο ν κ ι χ Ι τ ο Γ ρ ι χ φ ε ί ο ν
μ ε τ α τ ο υ Σ υ ν ο δ ι κ ο υ . 1]tot μ ε Υ ά λ η ς ι θ ύ σ η ς ε ν τ Ώ δ π ί σ υ Υ
κ ε ν τ ρ ο υ ν τ ι χ ο ε έ κ ά σ τ ο τ ε OLOtXOOvtE; τ α ύ τ η ν λ ε Ι ο ν ι χ λ έ π ε ε Ι ς
Ε υ λ Ο Υ Ι ο υ Κ ο υ ρ ί λ ι χ Ι σ Τ Ο Ρ ί α τ ο υ σ κ η τ σ μ υ θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
1929, ώ ς κ α Ι θ ρ η σ κ Έ Υ κ υ κ λ ο π τ μ ο ν ν σ ε λ 225-8.
-19-·
, , - Γ « ... ,
τ α π ε ι ν ω σ ι ν κ α ι ο ο κ ι μ α σ α ν τ ω ν ε ρ ο ν τ ω ν ο ι Ο Π Ο Ο Ι α
σ φ α λ ω ς θ δ Ύ λ θ ν Π Ρ Ο Υ γ ο υ μ έ ν ω ς π ο λ λ α σ τ ά δ ι α κ α θ ά ρ
σ ε ω ς κ α Ι ύ π α κ ο η ς Π ω ς ά λ λ ω ς ea έ τ α π ε ι ν ο υ τ ο ή ά ε Ι
, ,) ' , ", θ ,
ε γ κ α υ χ ω μ ε ν Ύ α ν ρ ω π ι ν Ί ο ι α ν ο ι α κ α ι κ α ρ ο ι α ε σ τ ω κ α ι
.." ι λ (, λ '
α ν α ν α π τ υ σ σ ε τ α ι κ α υ π τ ο μ ε ψ υ π Ό κ ο υ κ ο υ ο ν κ α
μ α ν δ ό α ν Β ε β α Ι ω ς ο ό δ ε Ι ς θ α π ρ έ π τ ι ν α π α ρ α β λ έ Ψ η
, λ " ,,.. , ι
τ ο υ ς π ο ι κ ι ο υ ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ο υ ς κ α ι ε ζ ω τ ε ρ ι κ ο υ ς π α ρ α γ ο ν
r' , θ ,(, , ,
τ α ς ο ι τ ι ν ε ς π α ν τ ο τ ε α υ π ε ι σ ε ρ χ ω ν τ α ε ι ς π α ρ ο μ ο ι α ς
, Ε - , , ... ...,
π ε ρ ι π τ ω σ ε ι ς ν ν ο ο υ μ ε ν τ ο ο ι α φ ο ρ ο ν τ ω ν γ ν ω μ ω ν τ ο
π ο ι κ Ι λ ο ν τ ω ν π ν ε υ μ α τ ι κ ω ν έ ν λ κ ι ώ σ ε ω ν τ ο υ ς ψ ι θ υ ρ ι
, " (, ... π ..., Δ
σ μ ο υ ς κ α Ι τ α ς υ φ Ύ ί γ Ύ σ ε ς τ Ο υ OV·IjPOu κ α ι ι α
β

«..., ( , , β λ ( Ι
λ ο υ α ι ο π ο ι α ι ω μ ε τ α φ υ σ Ι Κ Ί ε μ ο Ί υ π ε ν α ν τ ι α ε ι ς
, , β θ ι λ ι , Ι λ θ
τ ο ν υ σ ε 1) α ν ρ ω π ι ν ο ν ο γ ο ν κ α ι ο ι α ο γ ο ν α ο ι ι μ ι ο υ ρ
.... ι ') θ ... λ , , ,
γ Τ ί π α ν τ ο τ ε T'f)'J Π .. 'f) υ ν τ ω ν

υ σ ε ω ν κ α ι α ν τ ι μ ε τ ω π ι
σ ε ω ν
Ι " ι , λ - , ,
Π Ι α ν τ α τ α α ν ω τ ε ρ ω α π ο τ ε ο υ ν φ υ σ ι κ α ς κ α τ α σ υ ν
έ π ε ι α ν π α ρ α φ ω ν Ι α ς ε σ τ ω κ α Ι α ν λ α μ β ά ν ο υ ν χ ώ ρ α ν ε ν
τ ο ς Σ υ ν ο ο ι κ ο υ τ ς έ ρ μ υ ύ π ο τ α ζ θ ε Ι α ς ο ψ ε ι ς π ο λ υ α
θ (, , ξ λ λ
ρ ι μ ω ν α γ ι ω ν κ α ι μ ε τ α υ π ε π ο ι ω μ ε ν ω ν κ α ι μ ε α ν ε ι μ ο
ι λ ... , λ Ι Α θ '
ν ο υ ν τ ω ν φ ι ο σ ο φ ω ν Τ Ύ ς μ ο ν ρ ο υ ς π ο τ ε ι α ς ι α ν ρ ω
, θ , , ,
π ι ν α ο υ σ τ υ χ ω ς α ο υ ν α μ ι α ι π α ρ μ ε ν ω σ ι π α ν τ ο τ ε ι
ι θ " " , Ι "
σ χ υ ρ α ι κ α ι α τ ι α σ σ ο ε ν κ σ μ κ α ι ε ν ε Ρ μ ι α ν ε υ
τ Ύ ζ α ν ω θ ε ν ρ π Ύ ς κ α Ι ε ό λ ο Ι α ς ι ά ο Λ τ ί ω τ Ύ ς ύ
ψ ο π ο ι ο υ τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς Ε Ι ς τ ν π α ρ ο υ σ α ν μ ε λ έ Τ Ύ ν θ
,-, β Ι ζ ,
θ
ι
π α ρ α κ ο λ ο υ Ί σ ω μ ε ν ε κ τ ο υ σ υ ν ε γ γ υ ζ π α ρ α ι α ο ν τ ε ς τ ο
... Σ ,(, ψ
α ο υ τ ο ν τ ο υ υ ν ο ο ι κ ο υ σ ε ι ρ α ν ο λ ο κ λ η ρ ο ν σ υ σ κ ε ε ω ν κ α
, Ι , t' e- ( λ λ )
σ υ
ζ
Ύ Τ σ ε ω ν π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο υ ν α ε ς ε υ ρ ε ι 'f) κ α τ ε ρ α α
π α ι τ ο υ μ έ ν λ ύ σ ς ο ι ε ν ά π ο τ α ο υ σ κ ο λ ώ τ ε ρ α θ έ μ α τ α τ ο
( ..., , «" ... Α θ '
Ο Π Ο ο ν α ν τ ι μ τ ω π ι σ ε ν ο ι ε ρ ο ς τ ο π ο ς τ ο υ ω ν ο ς ε ι ς
τ ν Ο σ χ ι λ ε τ Ύ π ο υ ζ ω ν τ ο υ
Π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ Ι τ ω ν ο ν ο μ ι χ σ τ ω ν σ υ ν ά ξ ε ω ν μ ι α ς τ ω ν
ά ρ χ α ι ο τ έ ρ ω ν κ α Ι σ ε β α σ μ ι ω τ έ ρ ω ν Σ Κ Ύ τ ω ν τ ο υ Α γ Ι ο υ
"0 r' ( λ ι β ..." ...
ρ ο υ ς ο π ο υ Ύ π ο Ι Τ Ύ ς κ α ι τ ο σ ε α σ μ ο ν τ ω ν ε ν α υ τ
ζ ο
Γ
'
σ υ ν α γ ω ν ι ε τ α ι Τ ν
β
(). υ τ α Τ Ύ ν
, , ,
ε ρ ο ν τ ω ν μ π ε ι ρ ι α ν ο υ
μ ό ν ο ν ς έ ν έ ρ μ π ν ε υ μ α τ ι κ Ύ ς ζ ω η ς ά λ λ α κ α Ι τ ν τ Ύ ς
θ ύ ρ α θ ε ν σ ο φ Ι α ς κ α Ι ε ξ ι ό Τ Ύ Τ ς α ϊ λ Ύ ν Β ε β α Ι ω ς α ί σ υ
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι _
1
-20­
ν α ν τ ί σ ε ι ς α τ α ι δ ε ν ε γ έ ν ο ν τ ο η α Ι τ Ι α τ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ θ ε Ι
σ ς ο ξ υ τ τ η ς ε ρ ι δ ο ς ο ύ μ ό ν ο ν ε ν τ η π ρ ο κ ε ι μ έ ν η Σ κ τ η
, λ λ ' ,(λ λ ι .... ( , Α θ λ ....
α α κ α ι ο ο κ η ρ ρ τ η Υ ι α σ μ ε ν φ ω ν ι α π ω ς σ ν
" .... θ λ β .... C , .... c , λ
τ α α π ο ε ε σ μ α τ μ α ς L ε ρ α ς ι σ τ ο ρ ι α ς μ ι α ς ι σ τ ο ρ ι α ς
'\ ' , '\ ...., .... , ζ Ε
Λ ι α ν ε π α ν α Λ η π τ ι κ η ς κ α Ι τ ρ α γ ι κ η ζ ο Ι α τ ν ω Ύ ν Τ Ύ ς κ
Τ ' Ι .... ..., t' λ θ
κ λ Ύ σ ι ι χ ς α γ ε γ ο ν ο τ α ε ν γ ε ν ι κ α ς γ ρ α μ μ α ι ς ε ε ι χ Ύ
ι ι
σ α ν π ε ρ ι π ο υ ο υ τ ω ς
' ", Α θ Α λ ....
Μ ε τ α Τ ν α ρ σ ι ν τ ο υ ν α ε μ α τ ο ς Τ Ί ς ν α τ ο ι
Έ κ κ λ Ύ σ ί α ς κ α τ α τ ο υ Π α π ι σ μ ο υ ύ π ο τ ο υ Α θ Ύ ν α Υ ό ρ ο υ
τ Ύ ν 7"(;'/ Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ '1966, ο ι α τ η ς ό π ο Ι α ς α ρ σ ε ω ς ε χ α
ρ α Κ Τ ρ Ι ζ ε τ ο ώ ς π ε π λ α η μ έ ν η π ο ρ ε ί α τ η ς π ρ ο α ύ τ η ς
Ε λ ι ..... (, Π '(.... Σ ' (
κ κ Ί σ α ς τ ω ν ι ι ω ν α τ ε ρ ω ν κ α ι ι ε ρ ω ν υ ν ο ο ω ν ο
π α π α Θ ε ό δ ο υ λ ο ς μ ε τ α τ ο υ ύ π ο τ α κ τ ι κ ο υ τ ο υ Π χ σ ο υ ε
π α υ σ α ν ν α κ ο ι ν ω ν ο υ ν λ ε τ ο υ Ρ Ύ ι κ ω ς μ ε τ α τ η ς Σ κ ί
., .... ' (, , ........ π
Τ Ι ί ζ ε ν ε κ α Τ Ί ζ ι α Τ Ύ Ύ σ ε ω ς υ π α υ Τ Ύ ς τ ο υ Τ Ι
κ ο μ ν Ύ μ σ ύ ν υ Κ α ί τ ο Ι ε Τ χ ε π ρ ο ε ι δ Ο Π Ο Ι σ ε ι τ ο υ ς Π Ρ Ο
, ,.... θ " , .... Ι
σ τ α μ ε ν ο υ ς α υ Τ ζ ε υ υ ς μ ε τ α τ η ν σ υ ν α ν Τ Ύ σ ι ν τ ω ν ε
ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν (5 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1964) 01'1. γ γ ι σ ε ν η ι τ η ς
Ο ι α γ ρ α φ η ς ε κ τ ω ν ε ρ ω ν Δ π τ ύ χ ω ν τ ο ο ν ό μ α τ ο ς τ ο υ
Ε Α θ λ ...
π ι σ κ ο π ο υ τ ω ν ι ε ν τ ο υ Τ Ο ς ο ι π ε ι σ τ ο Ι
.... , " " , " , ι
τ ω ν π α τ ε ρ ω ν ε π ε μ ε ν ο ν 01"1. π ρ ε π ε ι ν α α ν α μ ε ι ν ο υ ν ε σ ε τ ι
, ' θ ' ..., λ ' ι
ο Ο Τ ο ε ν α Τ Ο λ μ η ο γ ι ω ς ε ε γ ο ν ν α π ρ ο χ ω Ρ Ο π ε
ι ο ι " " λ ' " ,
ρ α ι τ ε ρ ω η ι υ ι ο ς ο μ ω ς ε Π σ τ ε υ ε ν α π ο υ τ ω ς 01'1. π α ν τ α
τ α ϋ τ α Χ π ε τ έ λ ο υ ν ά π λ ω ς τ ν ι Χ π α ρ χ ν τ ο υ κ α τ ε σ τ ρ ω μ έ
vou κ α τ α τ η ς Έ κ κ λ Ί ι σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ σ χ ε δ ί ο υ τ ω ν ο ι
κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν
λ λ ι λ θ ' ,
Ν υ κ τ α ς

ο ο κ 'YJpouc; ε χ ε ν ο ι ε ε ι π ρ ο σ ε υ χ ο μ ε ν ο ς ε ι ς
, " λ ι .... λ Β λ ....
τ ο τ α π ε ι ν ο ν ε κ κ σ α κ ι Τ Ί ς κ α u, Ύ ς τ ο υ π α ρ α κ α μ ν
Κ '
ο α κ ρ υ ω ν
,
τ ο ν υ ρ ι ο ν κ α
"11 ι Μ
Ύ τ ε ρ α μ ε τ α Τ ν α ν α γ ι α ν
, 't' ' , Φ
Τ ο υ ο π ω ς α ν α ο ε ι ο υ ν τ ο σ υ ν τ ο μ ω τ ε ρ ο ν ν ε ο υ ς ω τ ο υ ς
, Ε "....
χ ο ρ ο υ
........
τ ω ν
Ο θ Ε
Π σ κ ο
'
κ α υ γ ε ν κ ο υ ς ε κ τ ο υ Ρ ο ο ο ω ν
((... , θ " , " "
π ω ν ο ο π ο Ο κ α α ε μ α τ α ο υ ν μ ε τ α π α ρ ρ σ α ς τ ο ε ρ
γ ο ν τ ο υ Π ο ν ρ ο υ κ α Ι τ ω ν ο ρ γ ά ν ω ν τ ο υ Ε Ι ς μ ά τ ν ο
ο ' , , , Ι ι
μ ω ς .
Ι
κ α ρ ο ς π α Ρ Ί ρ χ ε τ α ο υ ο ε μ Ι Χ ο α μ α ρ τ υ ρ ι α η
, 'cΗ Π ι t' - CA - ,
κ ο υ ε τ ο . « Ρ Κ Ί ρ υ ι ς τ ω ν ι τ ω ν Π ι Χ τ ε ρ ω ν
, θ θ θ " Ι - Ι λ
σ π ε υ υ ν ε σ α ε υ υ ς μ ε τ α τ η ν σ υ ν α ν τ η σ Ι ν τ ω ν ε ρ ο σ ο υ
-21­
μ ω ν (23 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1964 π μ π ρ ο ς τ ο ν Π α τ ρ σ ρ χ η ν
\ \ Ε λ λ \ Λ -, " λ
κ ι χ ι τ ο ν η ν κ ο ν α ο ν τ ο υ α ν ε π τ ε ρ ω σ ε π ω ς τ α ς ε ­
\ C C \ \ , \
π ο ι χ ς κ α ι Χ ι ε ρ α π ρ ο σ ο ο κ α τ ο υ or.cx· μ ι α ν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν
, ,θ .... CΕ λ ' Ι \ λ \' ,
α ν τ ε π ι ε σ ι ν Τ Υ ζ κ κ η σ ι α ς ρ χ σ α ν κ α ι π α LV ν α α ν α
θ χ λ λ υ ν (2) .

2) CH Π ρ ο κ ή ρ υ ξ ι ς α ύ τ η ά π τ ε λ ϋ σ τ η ν π ρ ώ τ η ν ε π ί σ η μ ο ν
δ ι χ μ α ρ τ υ ρ α ν τ ο ϋ Ι ε ρ ο σ Τ ό π ο υ κ τ α τ ώ ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν τ ο α κ υ μ ε
ν ι κ ο ϋ ε χ ε ώ ς ά κ ο λ ο ύ θ ω ς Ι ρ ο κ Υ ι ρ υ ι ς Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν
π ρ ό τ ο ν θ ό δ ς ν ς Ε λ λ η ν ι κ ο ν Λ ν :
ο ι κ ά τ ω θ Α γ ο ρ ε ί τ α Π α τ έ ρ ε ς α θ η γ ύ μ ε ν Ι ε Ρ ο μ ν α χ
κ α Ι Μ ο ν χ χ ο ί λ χ ό ν τ ε ς yvwcrtv δ ι ι Χ τ α ε σ χ ά τ ω ς τ ε κ τ α ν μ ε ν α ε ν α ν
τ ί ο ν t7j; ά μ ω μ Υ ι τ ο υ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ι μ ώ ν π Ι σ τ ε ω ς π ο τ η ς χ π κ η ς
Α ν τ α ρ σ Ι α ς κ χ Ι τ α λ ε ν ω τ κ ι Χ σ υ ν θ Υ ι μ χ τ α τ ο ϋ ο κ ο μ ε ν κ ο ϋ Π α
τ ρ ά ρ χ ο υ κ α Ι τ ω ν σ υ ν ε Ρ Υ α τ ω ν τ ο υ δ α Κ ρ σ σ μ ε ν crttvtt;pelq. τ ί
ψ ω ν ί Otc. ι Χ π ο κ η ρ υ σ σ ο μ ε ι τ ά τ ο ι α σ τ α φ ι λ ε ν ω τ κ ι σ ν θ ι μ α τ κ α Ι
φ ι λ ε ν ω τ ι κ α ς τ ά σ ε ι ς κ α Ι μ έ ν ο μ ε ν σ τ ε ρ ε ο Ι κ α Ι α κ λ ό ν η τ ο ι ε ς τ η ν
Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν μ ω ν Π Ι σ τ ι ν ά κ ο λ ο υ θ ο σ ν τ ε ς eo:x π ρ ε φ ή τ ε σ ν ο Ι
θ ε η γ ό ρ ο ι Π ρ ο φ η τ α κ α Ι έ δ ί δ α ξ α ν ο Ε θ ε ο κ ή ρ υ κ ε ς Α π ό σ τ ο λ ο ι δ
τ ω ν θ ε ο φ ό ρ ω ν Π α τ έ ρ ω ν ύ λ λ γ ς χ ι έ π τ γ ι ι Ο κ ο υ μ ε ν κ α
ύ ν δ ι κ α Ι α Ι Τ ο π ι κ α Ι τ ο ι α ϋ τ α ι ε χ ο ν τ ε ς ε π ι xeqicxA'iJ; τ ο ν α κ ρ ο
γ ω ν α Τ ο ν Λ Ι θ ο ν ρ σ τ ό ν τ ο ν Θ ε ό ν ί μ ώ ν κ α Ι ε ν γ έ ν ε έ μ μ έ ν ο μ ε ν
ε ς ο σ α ή Ό ρ θ ό δ ο ς ο ς ή μ ώ ν Π ί σ τ ι ς δ ι δ ά σ κ ε ι ε Τ τ ε δ ι ι Χ γ ρ α φ ί δ ο ς
ε τ ε δ ι α τ ή ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς ά π κ ρ ι ύ ν τ ε ς ti;v Έ ν ω σ ι ν ι Έ ν ό
τ η τ α σ π ω ς tYjv ά π ο κ α λ ο ϋ ν έ σ χ ά τ ω ς ο Ε ι λ ε ν ω τ κ ο ι Έ ν ο Ι Κ α
θ ο λ κ ο Ι κ α Ι ο Ε λ ο ι π ο Ι α Ι ρ ε τ ι κ ο Ι θ έ λ ο υ ν ν α ε π ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν ε ς τ η ν Ο ρ
θ ο δ ο ξ Ι α ν ν α ε λ θ ο υ ν α υ τ ο ι π ρ ο σ π Ι π τ ο ν τ ε ς κ α Ι ζ η τ ο σ ν τ ε ς τ ο ε λ ε ο ς
ά σ π α ζ μ ε ν ο el; τ ο ι Χ κ έ ρ α ι ο ν τ α δ ό Υ μ α τ α κ α Ι Π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ Υ ι ς ά μ ω
μ ή τ ο υ Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ή μ ώ ν Π Ι σ τ ε ω ς κ α Ι ό χ ι ν α τ ρ έ χ ω μ ε ν μ ε Τ ς OL
ρ θ ό δ ο ξ ο π ρ ο ς tou; α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς Π ο ι ο ϋ μ ε ν ε κ κ λ η σ ι ν π ρ ό ς τ ο ν Ο
κ ο μ ν κ ο ν μ ω ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ν α π α ύ σ Ώ ε ξ α Κ ι υ θ ώ ν τ α φ ι λ ε ν ω
τ κ ι Χ ς τ ο υ ε ν ε ρ γ ε Ι α ς κ α θ ό σ ο ν ε ν σ υ ν ε χ Ι Ί θ ι Χ π ο κ η ρ ύ ξ ω μ ε ν
, ,
κ α ι α υ τ ο ν
Π ρ ο σ ε π ι δ η Α ο ϋ μ ε ν ό τ ι θ έ λ ο μ ε ν ι Χ γ ω σ θ μ έ χ ρ ι ς ε σ χ ά τ η ς μ ω ν
ά ν α π ν ο ς ο ι ά τ η ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν μ α ς Χ ν ο ν τ ε ς κ α Ι α υ τ ό τ ο α μ ι χ
-22­
Δ υ σ τ υ χ ώ ς ό μ ω ς Ο ε ψ ε ό σ θ Υ έ κ ν έ ο υ 1 Ο ύ δ ε Ι ς έ κ τ ω ν
'0 θ ζ ' , θ λ \ , \,
Ρ ω ν ε Π σ κ ο π ω ν η ε Yjoe ν α σ υ ν ε χ ι σ η Κ Ι Χ Τ Ι Χ τ ο
π ν ε υ μ ι χ τ η ς Π Ρ Κ Ύ ρ ύ ξ ε ω ς τ ο ν ε ν δ ο ξ ο ν κ α τ α τ ο υ Ο ι κ ο υ
.... ,.... (3) Τ , r'" ,
μ ε ν σ μ ο υ α γ ω ν α '. ο ο ε τ ρ ι χ γ κ ω τ ε ρ ο ν Τ α α υ τ ο
.... \ Ι Α Ο \ \ λ θ ' ,
τ ο υ τ ο τ ο rr.ov ρ ο ς π α ρ α τ α Ο Ί Ί ι ε ν τ α κ α ι γ ρ ι χ
, θ \' , f ' , , ,,... Π
φ ε ν τ ι χ σ τ ι -α α π ε Κ Ύ ρ υ σ σ ε τ ο α τ ρ α Ρ Χ Ύ ς α ν ε ζ Ί ϊ Κ Ο
ί ' θ λ , ,.",
ο υ ε ι τ η ν φ ι ε ν ω Τ Ι Υ Ύ Ί ν τ ο υ π ο ρ ε ν σ υ ν ε χ μ ε χ ρ ι
τ ο υ ν υ ν ν α τ ο ν μ ν μ ο ν ε ύ έ π ι σ ή μ ω ς έ ν τ Ί Lepq. ι Χ ύ τ ο υ Ύ

μ χ έ Χ ν τ ο κ Χ λ έ σ Ώ ι ά ν κ η μ ι μ ο ύ μ ε ν ο ι τ ο υ ς ά ε ι μ ν ή σ τ ο υ ς π ρ ο
κ ό υ ς μ Χ ς κ Χ Ι ά ν α φ ω ν ί ν τ ε ς μ ε τ ά τ ο ύ Ι ω σ ή φ τ ο ϋ Β ρ υ ε ν ν Ι ο υ
ο υ κ α ρ ν η σ ό μ ε θ σ ο υ Υ ί λ η Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι Χ ο υ Ψ ε υ σ μ ε θ σ ε π α
. ,.. ,,. , Ο Ί ι ι - 'iF: 2 '
τ ρ ο π Χ ρ Χ ο ο τ ο ν σ ε ο χ ς ο υ κ α ι σ τ α μ ε υ crC,U ι τ ε ρ ε υ σ .,Et.(X· ι ν σ ο ι
ε γ ε ν ν ι θ η μ ε ν κ α Ι σ ο Ι ζ ώ μ ε ι κ Χ ί έ ν σ ο Ι κ ο ι μ Υ ι θ η σ μ ε θ α ε δ ε κ χ
λ έ σ ε ι ε κ α ρ ς χ Χ Ι μ υ ρ ι ά κ ι ς ό π ε ρ σ ο σ τ ε θ ν η ξ μ ε θ Χ Σ υ Υ χ α Ι ρ ο μ ε ν
τ σ ν Γ ε ρ α Ρ ν Π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο ν τ ή ς Ο ρ θ ο δ δ ξ ο υ Ε λ λ α δ α Υ Ί ς Έ κ χ λ η σ Ι α ς
κ α Ι Χ π α σ α ν τ η ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ι ε ρ α ρ χ Ι α ν δ ι Χ τ η ν σ θ ε ν α ρ Χ ν σ τ ά σ ν
τ ω ν υ π ε ρ Τ ζ Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς μ χ ς κ α Ι δ η λ ο ϋ μ ε ν σ τ ι ε Τ μ ε θ α π α ρ τ ό
π ε υ ρ ό ν τ ω ν
Έ ν Α γ Ό ρ ε ι τ Ώ 23"(/ Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ ι Η π ή
Π Ε γ ρ ά ψ ε τ ο υ π ό τ ε σ σ ά ρ ω ν Υ μ έ ν ω ν Kotvoot.axWv Μ ο ν ώ ν
Ε π τ ρ π ω ν Ί δ ο ρ ρ ύ θ μ ω ν Ι ο ν ώ ν Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ω ν κ α Ι Μ ο ν σ χ ώ ν ε ς
δ λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο σ ι Α γ Ι ο υ Ό ρ ο υ ς Β λ έ π ε </ Α γ ι ο ρ ε ι ι λ ι θ ή
κ η ν τ ε ύ χ ο ς Μ α ο υ - Ί ο υ ν Ι ο υ 1964, σ ε λ 161 - 4. Έ π Ι σ η ς Ο Ρ
θ ό δ ο ξ Ο Υ Τ ύ Π Ο Υ μ η ν Μ α ρ τ ί ο υ 1964 κ α Ι Α Kalomiros, «Against
a false Union», Boston, 1967, σ ε λ 101 - 5. Ό ρ α έ π ί σ η ς δ ε υ τ έ
ρ α ν ε π ί σ η μ ο ν α μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ ώ ν t Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ α τ Χ τ Υ Ί ς
Δ Ι ε ρ ά ς Σ υ ν ό δ ο υ ε Ι ς Ο ρ θ ό δ ο ξ Ο Υ Τ ύ π ο ν 20 ε π τ 1970, Φ ω
ν η τ Υ ι ς Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς 15 Ό χ τ 1970, χ α Ι «KiJpv; Γ ν η σ Ι ω ν Ο ρ
θ ο δ ό ξ ω ν Κ ο ε μ ρ 2. ί Ο
3) Έ ξ α Ι ρ ε σ ν ε π α ν ε τ η ν π ε τ έ λ ε σ α ν τ α Ι Γ ε υ ε ν ω τ κ Ι ε κ ο
1 Ί τ ο ν ϋ ν σ ε α σ μ ι ω τ ά τ ο υ ι κ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ώ ς κ α Ι
α ι ε π ι σ ο λ ι χ α Ι ο ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ι π ρ ο ς tcv Ι Η κ ο μ ε ν κ ν τ ο Ο Χ Ρ
Τ ρ Ι κ κ η ς Δ ο ν υ σ Ι ο σ υ γ γ ρ α ε σ α ι δ μ ο Ι ω ς τ ο α υ Ι τ ο ς
-23­
Ι λ ' λ ι Π ο ι Ι
τ ρ ο π ο tL, τ ο π ι φ τ ν ρ ω τ τ ν .. υ ε μ ι ο ν τ ω ς
ί σ χ υ ρ α ά κ τ Ι ς φ ω τ ο ς έ ν τ ο ς τ ο υ σ ε λ ή ν ο υ υ ρ ν υ τ η ς
, λ ι '0 θ ξ Ι . Ι Ι θ Ι
ε π π ε ι υ μ ε ν Ύ ς Ρ 000 ι ς ο ι φ ν Ο ο ι τ ι ν ε ς ε π ρ ε
, .... λ .... " Ι Ι ι
π ε ν ε κ τ ω ν υ χ ν σ τ τ ω ν ν α Π Ο ο ω κ ο υ ν τ ο σ κ ο τ ο ς μ ο
Ι , , ι , .... " ....
λ ι ς ο ι ε κ ρ ι ν ο ν τ ο σ υ γ χ υ σ ς ε π ε κ ρ α τ ε ε ν τ η ι κ ι Τ Ί ς
Ε λ Ι \ \ - θ ' λ Ι θ
κ κ η σ ς ο ι α τ ο μ ι μ ε ι σ α ι τ η ν α 7) ε ι α ν τ ο υ ς 00­
λ ο υ ν τ α ς τ ο ν λ γ ο έ ν κ α κ υ γ Ι Μ Β α σ έ π ι σ τ 92).
, θ Ι λ \ β Ι
Π ο λ λ α κ ι ς ε Ί σ ε ν α α σ η τ ο ν ε α υ τ ο ν τ ο υ ο τ ι υ π ε ρ
β ά λ λ ε ι π λ Ύ ν γ ν ω σ ι ς τ ο υ κ α Ι τ λ Ι α ν ό Γ έ ρ ω ν π ε
ι , .... λ .... Ι Ι ι
π α ι ο ε υ μ ε ν ο ς κ α ι Τ Ί ς ο Π Ί ς π α ο ε ι α ς α ρ ι σ τ ο ς κ α τ ο χ ο ς
.... Ι , Ι " Ι λ θ , "
ο ε ν τ ο υ ε ο ι ο ε ν ο υ ο ε μ ι ν ε Υ Υ υ η σ ι ν ο τ ι α Ύ zutL ε ς α υ Τ ϊ ν
\ θ - .... ι , ,
τ ο υ τ η ν π ρ ο σ π α Ι τ ω ν ι ε ρ ω ν
Κ
α ν ο ν ω ν φ ω ν Υ .'1­
Ι \ .... λ Ι , ....
κ ο υ ε τ ο ν α τ ο υ ε Υ η ε υ κ ρ ι ν ω ς :
τ ι ς Κ λ η ρ κ ο ς Λ α ϊ κ Ο ς ε Ι σ έ λ θ ο ι ε Ι ς σ υ ν α Υ ω γ ν
Ι .,\ (.... ξ θ θ ι Ο
ο υ ι ω ν .1) φ ε Τ κ ω ν π ρ ο σ ε υ α σ χ ι xcx.!. κ α α ι ρ ε σ ω
κ α Ι ά φ ο ρ ι ζ έ σ θ ω Μ Ε Ά π ο σ τ KocvC:)v.).
Ε ' .,\ Π β .,\ Δ Ι ­ (
« π ι σ κ ο π ο ς Ί ρ ε σ υ τ ε ρ ο ς Υ κ ο ν ο ς α ι ρ ε Τ Κ Ο ι ς
Ι Ι , ζ ι θ ' , ι Ψ ,
σ υ ν ε υ ξ α μ ε ν ο ς μ ο ν ο ν α φ ο ρ ι ε σ ω ε ι ο ε ε π ε τ ρ ε ε ν α υ
τ ο ί ς ώ ς κ λ ι ρ ι κ ο ς έ ν ε Ρ Υ σ τ ι κ α θ α ι ρ ε Ι σ θ ω Ξ Ε
Ά π ο σ τ Κ α ν ώ ν
Ο τ ι ο υ ο ε ϊ ρ ε τ ι κ ο ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ς σ υ ν ε ύ χ ε σ θ α ι
Λ Γ Κ α ν ώ ν τ Ί ς Λ α ο Ο κ ε Ι α ς
' \ Ι λ Α θ \ ,
1Μ ε τ α τ η ν α ρ σ ι ν μ α ι σ τ α τ ο υ ν ε μ α τ ο ς κ α τ α ς
σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ α ς ε Ι ς Κ ω ν λ ι ν ώ μ Ύ ν κ α Ι Aovo'Lvov, ώ !
Ι λ , θ λ ι Ι • Ι r
τ ο τ ε π ε ο ν ε σ τ ε ρ ε ω η π η ρ ω ς ο τ ι α γ ι ω ς ε χ ε π ρ α ε
ά π ο μ α κ ρ υ ν Ο ε Ι ς τ ο υ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ τ ο υ α ρ ε Τ κ ο υ π ρ ο
λ " , λ Ι Ι
φ Ύ τ α Π σ τ ο υ π α ρ α τ ς α ο ι κ α ι ο Ο Υ η τ ο υ ς π α ρ α Τ Ύ Ρ
.... .... " Ι ζ \ ,
σ ε ι ς τ ω ν σ υ ν α σ Κ Ί ϊ τ ω ν τ ο υ ο ι Τ ν ε ς ε σ υ ν ε χ ο ν τ η ν μ ε τ
,.... Ι
α υ τ ο υ Κ Ο ν ω ν ι ι χ ν
(, Σ λ , , , , Ι Ι
ι ε ρ α ο υ κ Ί τ η ο ε α ε ς τ η ν α ρ χ η ν ε π ι σ η μ ω ς
" Ι .... Ι Τ θ ,
λ

π ε ο ν μ ε Τ Ύ ν π α ρ ο ο ο ν τ ο υ χ ρ ο ν ο υ ε ι χ ε ι Ί ε ς ο υ ο
, λ θ .... 19""0 ( 't= τ
μ ε τ ω π ο η ε ι σ ε ο ν τ ο ς τ ο υ " α ι π α ρ α τ α ε ς ε r..­
, Ι , Ι " , .... ( Ο
χ ο ν α Π Ο Κ Τ Ύ σ ε ε υ κ ρ ι ν ω ς σ ρ ι α κ α ι σ υ ν ο ρ α ε π α φ ω ν ...
λ ' \ β Ι Γ Ι ,
"4 ε ο ο ο υ σ ε π α π α Θ ο ς μ ε τ ο υ ς α σ μ ο υ ς ε ρ ο ν τ α ς τ ο ν
Σ
Ι β Κ \, ( Ι
π α π α ι \ ε σ τ ρ ο ν τ ο ν α ι σ α ρ ε α κ α ι τ ο ν υ π ο τ α Κ Τ κ ο ν
τ ο υ Ι λ α ρ ω ν α κ α Ι ό Κ υ κ λ α ό Ι Τ ϊ ι ς Γ έ ρ ω ν Ν κ ό Ο Ί μ ο ς ά π ε
Γ
, !
Ι .
-24­
λ " , , ψ Κ ( ...
τ ε ο υ ν π ρ ο ς τ ο π α ρ ο ν Τ Ύ ν μ ε ι ο Ί ί ψ ι α ν α ι ο ι τ ρ ε ς
Γ
" , ς " ( ,
ε ρ ο ν τ ε ς α κ ρ ω ς σ υ ν τ η ρ Τ Ι Κ Ο Ι ο ε ν Ί ν ε ι χ ο ν τ ο υ π ο χ ω ρ η
, , , , , ., , .... ς ι
σ ε ς κ α ι ε ν ο χ ο υ ς ο κ ο ν ο μ ι α ς ε ς 'tYjV π ε Ρ ι ο χ η ν τ ο υ Ο Ο Υ μ α
,... , β Ε ... " , Κ
τ ο ς κ α ι Τ Τ ι ς ε υ σ ε ε ι α ς Ρ Ί ν α Ο Ί χ α ρ ι σ τ ο υ ν τ ο ν \)­
ς ,'>:' ς e- ι "
ρ ι ο ν ο ι ο τ ι τ ο υ ς ι ι ω σ ε ν α ι α Τ ι Ί ο υ ν υ ψ α υ χ ε ν ε ς ε ν ω
π ι ο ν τ Ύ ς ά ν α ι ο ο υ ς ε Ι κ ό ν ο ς τ ο υ ν ω μ έ ν υ ι σ τ ι ν ι κ σ
, " θ (, ", ς
κ ο σ μ ο υ κ α ι α π α ε ι ς ω σ ε ι μ Ύ α κ ο υ ο ν τ ε ς "r"f)V ο α ι μ ο
, Ο , ς ι Ι Ι θ '
ν Ι Κ Ύ ν ι κ ο υ μ ε ν ι Κ η ν χ ρ ι ι α ν σ υ ρ ι γ Υ ο ς τ ε κ α ι κ ι α ρ α ς
σ α μ β ύ κ η ς τ ε κ α Ι Ψ α λ τ η ρ Ι ο υ ν έ ο ι γ ε ν ό μ ε ν ο ι Β α β υ λ ώ
ν ι ο ι π α ϊ ο ε ς κ α Ι ε τ ο λ μ ο ι Δ α υ ι ό κ α α τ ο υ Γ ο λ ι Ο θ τ ς
( , ι ο ς λ ς λ ι θ ....
α φ ε σ ε ω ς 1,)00 ω ς ε ο ε ι ι ω ν ο ι α τ ο ο Ι Υ α ρ ι μ ο ν τ ζ
ξ ι .... (, Π ι ( "
π α ρ α τ α ε ω ς τ ω ν τ ω ν ι Υ ι ω ν α τ ε ρ ω ν Χ ι φ ω ν α ι τ ο υ ς
, , '" θ ....
ε π α Ρ γ ο ρ ο υ ν κ α ι ε ν ι σ χ υ ο ν κ α Ί ι μ ε ρ ι ν ω ς
Ε ί δ έ κ α Ι π ά ν ό λ ί γ ο ι έ ν τ η Ό ρ θ δ ξ ί κ α Ι ε ύ σ ε β ε ί
\ i δ ι α μ ε ί ν ω σ ι ν ο δ τ ο ί ε ί σ ι ν Ε κ κ λ η σ ί α κ α Ι τ ό κ ύ ρ ο ς κ α Ι ή
i,
Ι
π ρ ό σ τ α σ ί α τ ώ ν Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ν θ ε σ μ ώ ν έ ν α ύ τ ο ί ς κ ε ί τ α ι »
1,
Ι
ι Ν ι κ η φ ό ρ ο ς μ λ γ η τ ς P,G. Ι Ο Ο g44,
!i
j i
i Ι
Ι
Μ η θ ώ μ ε ν σ κ ά ν δ α λ ο ν τ η Έ κ λ η σ ί τ ο ύ θ ε ο ύ ή τ ι ς
Jjl
έ σ τ Ι ν κ α Ι έ ν τ ρ ι σ Ι ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ο ι ς ό ρ ι ζ ο μ έ ν η Θ Σ τ ο υ Ο Τ ς

Ί

σ τ 1049 Β
Η (, λ ξ " λ
ε τ ε ρ α π α ι ν π α ρ τ α ι ς μ ε ε π ι κ ε φ α η ς τ ο ν π α π
Ν ε ό φ υ ο ν η τ ο π λ υ π λ ι θ ε σ τ έ ρ κ α Ι π λ έ ο ν έ π ι θ ε τ ι
κ Τ ο κ α τ ά χ ν ε Ι Ρ ν α ϊ ο ν π ν ε υ μ α τ ο σ 1966, π α ρ ε ρ

4) Ί Ό ύ τ ω ν μ ε ν c;t)'l π ά ν τ ω ν ε ν ε ε ν σ ω π ν EOEt, λ λ ά θ ε λ κ ε
γ α ρ έ τ έ ρ ω θ ε ν ά γ ά π η GtJ ζ η τ ύ σ τ ό έ υ τ ή ς κ α Ι vtxtiv ά ξ ι ο ύ
σ α π ξ ί σ α ν xatpffiV κ α Ι π ρ α γ μ ά τ ω ν δ σ χ έ ρ ε α ν Έ δ Ι α ξ ν δ έ μ ι ς
κ α Ι ο ε τ Τ ι ς Β α υ λ ω ν Ι α ς π Τ ε ς κ α Ι μ η δ ε ν ο ς ό ν τ ο ς τ ο ύ σ υ ν τ ι θ ε μ έ
ν ο υ τ Ώ ε υ σ ε ε Ι κ α θ έ χ υ τ ο υ ς Τ Ο έ π λ λ ν έ κ τ ε λ ε Τ ν ο Υ γ ε ε χ
μ έ σ η ς τ ή ς φ λ ο γ ο ς tbv θ ε ό ν ά ν ύ μ ν ο υ ν μ η λ ο Τ ζ μ ε ν ο τ ό π λ η θ ο ς
τ ί ί ν τ η ν ά λ θ ε α ν α θ ε τ ο ύ ν τ ω ν λ λ α λ λ ή Α ζ ά ρ χ ο ύ μ ε ν τ ρ ε Τ ς
ν ε ς Δ π ε Ρ ο υ δ έ μ Τ ν ο κ ν ο ν έ ν ε π ο Ι η σ ε τ ω ν π ο λ ε μ Ι ω ν τ ο ν έ φ ο ς
ά λ λ τ Υ ν έ λ π Ι δ α θ έ μ ε ν ο ε π ι τ η ν β Ο Υ θ ε α ν τ ο ύ Π ν ε μ α Τ ς ε ν π ά σ τ ι
π ρ ρ η σ Ι κ α τ η τ γ ε Ι λ α μ ε ν τ η ν Μ α σ λ ε Ι υ
.'\ ...
-
χ ο μ έ ν ο υ τ ο υ κ α φ ο υ έ ξ έ λ ι π ε ν κ α Ι ά κ ο υ σ Ι ω ς π λ έ ο ν ώ
λ λ ι t'
μ ι ο υ ν κ α ι σ υ μ π ε ρ ι ε φ ε ρ ο ν τ ο ω ς α ν τ ι π α ο υ π α ρ α Τ ι Χ ε ω ς
ά Ο ε λ φ ο Ι Κ ά η π α ρ ό μ ο ι ο ν τ ο υ π α λ α ι ο υ κ ι ν μ α τ ς
τ ω ν Κ ο λ λ υ β ά δ ω ν (5) κ α Ι τ ο υ ν ε ώ τ έ ρ ο υ τ ω ν Ζ λ ω
'" λ θ t' - λ t
5). Κ Λ Λ υ ι ι ε ς € Κ Κ Υ ι η σ α ν υ π ο τ ω ν α ν τ π α ω ν τ ω ν Yj ε υ σ ε
ε σ τ ι Χ τ η μ ε ρ ί ς τ ω ν Α γ ρ ε ι τ ω ι π α τ έ ρ ω ν τ ή ς π ε ρ ι δ ο υ 1ϊ 54- 184 Ο
1Jtt; υ π έ σ τ η σ φ ο δ ρ ο τ τ η ν κ α τ α δ ω ξ ι ν π ο τ ο υ ς σ υ ν δ έ λ φ υ τ ω ν
μ ν ύ ς λ ό Υ φ τ ς ε μ μ Ο Ψ ς τ ω ν ε ς τ α ς t'i); κ κ λ ι σ α ς Ι ε ρ α ς
... , "1' ,,,Ε ξ , S:' ... .. Α
Π . ρ α ι σ ε ι ς κ α ι υ π κ α ρ τ ο υ τ ω ν ι ε τ ε Λ ε σ α ν : γ ς
α κ ά ρ ς ε π ί σ κ ο π ο ς Κ ρ Ι θ ο Ά γ ι ο ς λ Κ ο μ ο ς G Α γ ρ ε ί τ η ς
(. μ ε γ ά λ ο ς δ δ σ κ α λ ο ς Α θ χ ν ά σ ι ο ς 6 Π ρ ο ς Χ ρ σ Τ ψ ο ρ ς G Π ρ ο
δ ρ ο μ Ι τ η ς Ι Ι ρ θ έ ν ο ς G κ ν ο ς Π ν ε υ μ α τ ι κ ς τ ο ύ Α Υ ί ο υ Ό ρ ο υ ς κ α Ι
ε τ ε ρ λ ο γ ά δ ε ς τ ς υ π ψ ν π ε ρ ι δ ι υ
Δ ι α τ ή ς ε ν λ λ ά ι δ ι α σ π ο ρ ά τ ω ν ε Υ έ ν ο ν τ ο τ ί α ν α ρ θ μ ή
τ ω ν π ν ε υ μ τ κ ώ ν ε υ ε ρ γ ε σ ι ω ν ε ς τ ι μ ό λ ι ς έ λ ε υ θ ε ρ ω θ έ ν γ έ ν ο ς μ ω ν
"" - t s:.- ' r - 1\'{ - ... , Κ λ Β ' "
ι ι α tYJ; ι ρ υ σ ε ω ς ε ρ ω ν ι ν ω ν Ι ε ι ς υ κ α ο α ς ο ρ ε ι ο υ ζ π
ρ δ α ς Ί δ ρ α ν κ α Ι ά λ λ α χ ο σ cx [ 6ltotxt μ έ χ ρ ς ε σ χ ι Χ τ ω ν EAEt τ ο ύ ρ
Υ ο υ ν ώ ς κ α θ α ρ ώ τ α τ ο ι π ν ε ύ μ ο ν ε ς τ ή ς :Jytoo; Ό Ρ θ ο δ ξ ο Π ε
,
μ α τ ι κ ο τ τ ο ς
Ή π α ρ ε λ θ ο σ σ α α σ κ η τ κ γ ε ν ε α τ ω ν Π α π α δ ι α μ ά ν τ η Μ ω ρ α ϊ
Τ
, ... t Α Ν ί Λ ' Ί ' λ "',2.
τ ι ο η . γ ι ο υ l. ε κ τ α ρ ο υ α μ π ρ ο π ο υ Α ο υ Ι η τ ρ ο π ο υ ο υ Κ α Π Ο
τ ε λ ε Τ κ α ρ π ν tiJ; ε ρ α π ο σ τ ο λ κ ή δ ρ σ ε ω ς τ ω ν Κ ο λ λ υ ά δ ω ν Ε Ι ς
τ Υ ι ν σ η μ ε ρ ψ η ν ε π ο χ ή ν μ α ς ώ τ ι ο ύ τ ο υ ς θ α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ μ ε ν &­
σ φ α λ ω ς π ν τ α ς τ ο υ ς π ω σ δ ή π ο τ ε α ν τ δ ρ ω ν τ α ς EL; τ ή ν μ ε λ ε τ ω μ έ
ν η ν π ρ ο δ ο σ Ι α ν tYj; Ό ρ θ ο ξ ο υ π ί σ τ ε ω ς ο ι α τ ή ς λ ε γ ο μ έ ν η ς Ο Ι
κ υ μ ε ν κ ή ι ν ή σ ε ω ς κ α Ι ο δ π ο ο θ α π ρ έ π ν α ε Υ κ α υ χ ώ ν τ α ι ν
Κ υ ρ φ :Jltb τ ή ν π ρ ο σ ω ν υ μ ί α ν τ ο Ο Ά ν θ ε ν ω τ κ σ Δ ι α λ ε π τ ο μ ε
ρ ε Ι α ς τ ο σ κ ι ν ή μ α τ ο τ ω ν Κ ο λ λ υ ά δ ω ν δ ρ α Ν κ δ ι μ υ (Ayto­
ρ ε ί τ ο υ Ο μ ο λ ο γ ί α Π ί σ τ ε ω ς Β ε ν ε τ Ι α 1819, r. Β ε ρ ί τ η ε Ι ς σ χ ε
ttxCV α ρ θ ρ ο ν τ ο υ Ο o:Jo •Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ι κ α Ι τ ο κ Ι ν η μ α τ ω ν Κ ο λ λ υ
ά δ ω ν π ε ρ δ ι ν Ά κ τ Τ ν ε ς Ι 943, σ ε λ 100 έ ξ Pll.l\leyer, «Die
Haupturkunden ί ί die Geschichte der Leipzig 1894,
σ 229-242, Μ ο ν α χ ο σ Ά ρ σ ε ν Ι ο υ Κ ο τ τ έ α Φ ρ υ κ τ ώ ρ ι ο ν ε ρ α ε υ
1934, σ ε λ 226-235., λ ν υ σ ί υ π α τ σ τ τ υ Κ ο λ λ υ ο ε ς EL;
--l----....... ...........IIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllll ­
Ι
:1 .
Ι ' Ι
Ι
ι \\ '.
-26­
τ ω ν (6) Ύ ρ χ σ ε ν α ά ν ι χ ζ η ε ι ς τ η ν η σ υ χ ο ν κ α Ι Ύ ρ α φ κ ω
, Σ ι Ω Θ ' ," λ '
τ α Τ Ύ ν κ Τ Ύ ν τ ω ν ... ε ε μ ο ε σ κ ε π τ ε τ ο ο π ο ο ς
π π α Θ ε υ λ ο ς π ο υ θ α κ ι χ τ έ λ Ύ Ύ ο ν α Ι Ι κ α Ι τ α
,.... ξ ι θ
ε ν Τ μ ε τ ι χ υ α ν α φ υ ο μ ε ν α π α Ύ κ α τ α ο ν ι χ μ Ι Χ ;
' .... " ((, '6 λ '
Π α ρ ι χ τ α υ τ α α μ φ τ ε ρ α ι χ ι ο μ α ο ε ς ο ε ε τ ο ν ε κ ε κ τ ο υ ς
, λ ,.... , ), " ,
π α τ ε ρ α ς π Ύ ρ ε ς ε κ τ η ς κ α τ α μ φ ω σ ο φ ι χ ς κ ι χ τ ε μ π ε
ρ Ι ι χ ς Τ Ο τ ρ α γ τ κ ο ν ό μ ω ς τ έ π Ι τ ο υ π ρ ο κ ε τ μ έ ν ο υ τ τ ό
π α π ι χ Ν ε ό φ υ τ ο ς π ο λ λ α σ κ λ Ύ ρ υ ν θ ε Ι ς έ κ τ Ύ ς σ τ ά σ ε ω ς
...., , ... λ λ , , \,
τ ω ν α ν Τ φ ρ ο ν ο υ ν τ ω ν ε Ι ι χ ε π ο α Κ ς ο ν ο μ α σ ε ι τ ο υ ς α ν τ ι
π α
λ
τ ο υ
' Μ
α
λ
ε π α ν ε ι
' '
ο υ ς σ χ σ μ α Τ κ ο υ ς ι σ τ α
λ
Ύ μ μ ε ν ω ς
­

π ε ι Ι ν Σ ά λ π ι γ Ό θ ε ς Ι ς τ ε υ χ ο ς 30-10- 1970, ώ ς ι
τ ό έ π ι τ υ χ ε ς δ ο κ Ι μ ι ο ν τ ο α Κ π σ τ Ό Π π ι ι μ ά ν τ η ς Ά
θ ή ν ι 1962, κ ε φ π ρ ω τ ο ν
6) η λ ω τ Ι ε Ζ δ χ ω ς ε ν Α Υ Ι φ ·OPEt, κ λ υ ν τ ι ο ό π δ Ι
τ ο υ Π λ Σ υ Η μ ε ρ λ γ Ι ο ο ε μ ή δ ε χ μ ε ν ο τ η ν τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο
γ Σ τ ώ ν χ ο ι ν ω ν Ι α ν ώ ς έ π Ι σ η ς ι τ ώ ν ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ω ν μ ε ν τ ό π
λ α ι ό ν κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ ω ν δ μ ω ς τ ο Τ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ Ι τ ι ς Έ ν t1j λ ο ι π
Ε λ λ ά δ Ι ο ό π δ Ι τ ή ς ά ν ω τ έ ρ ω π ο ρ ε α ς α π ο κ α λ ο υ ν τ α ι γ ε ν ι κ ω ς
Π α λ ι χ ο η μ ε Ρ ο λ ο γ τ α .
Ο Τ δ ι ο ι π ά ν τ ω ς ώ ν μ α σ ν έ α υ τ ο υ ς Γ ν η σ Ι ο υ ζ Ό ρ θ ο δ ξ ο υ ς Xpr.­
σ τ ι α ν Ο ς Γ Ο Χ π ρ γ μ α τ ό δ π ο Τ ο ν Ι τ ο υ ς π λ ε Ι σ τ ο υ ς δ ε ν π α ρ ι χ
μ έ ν ε ι γ ρ ά μ μ α κ ε ν ό ν ά λ λ ά π ο τ ε λ ε ί π ρ ξ ι ν κ α Ι ζ ω Υ ι ν τ η ν π ο ρ ε Ι α ν
λ ο ι π ο ν τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν π α τ έ ρ ω ν η κ ο λ ο υ θ η σ ε κ α Ι η μ κ ρ ά δ μ ά ς
τ ο υ π α π α Θ ε ο δ ο υ λ ο υ ά π ό τ ά ς ά ρ χ ά ς τ ο 1966.
Π λ ε Ι ο ν α π ε ρ Ι τ ο ύ τ ω ν ρ Σ τ ι χ ύ ρ ο υ Κ α ρ α μ ή τ σ ο υ Η ά γ ω ν Ι α
ε ν τ φ Χ ή π φ τ η ς Γ ε σ θ η μ α ν η Α θ ή ν α Ι 1961. Η π ρ α γ μ α τ ι κ ή , Α
λ ή θ ε ι α π ε ρ Ι τ ο Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ϋ Η μ ε Ρ ο λ Ο Υ Ι ο υ Α θ ή ν α ι 1929.,
π Φ λ ω ρ Ι ν η ς Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ Τ ό Έ κ κ λ η σ ι σ Τ Σ κ ν Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν
ώ ς κ τ ι ι ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ς Ι α ς Ά π ο λ γ Ι α Α θ ή ν α ι 1935. Έ π ι
σ κ π ο υ Δ ι α υ λ ε Ι α ς κ Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ Η Η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η Μ ε τ α ρ
Ρ θ μ σ ι ς Ά θ ι α 1947, Α π ά ν τ η σ ι ς τ ο υ ε ρ ο υ υ ν δ έ σ μ υ τ ω ν
Ζ η λ ω τ ώ ν Α γ Ι Ο Ρ Ε ι τ ώ ν Π τ έ ρ ω ν ... ' Α Β η ν α ι ] 932, π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Φ ω
ν η 'tij; Ό ρ θ ο δ ο ς Ι α ς tE:JXYJ 1970, κ α Ι Α Κ α λ ο μ ο Ι ρ ο υ Κ α τ α
< ν ω τ κ ώ ν ι 1964-, ε ι κ ώ ς σ ε λ 34-8.

- ,­
Ι ζ f' θ ' \
έ λ ε γ ε ν ε Ι ζ τ α ζ σ υ Υ Τ σ ε Ι ζ τ ο υ ο τ ι ε υ ρ ε Ί σ α ν ε Κ Τ Ο ζ
Ε ' (, λ \' - C , ζ λ
κ κ λ σ ζ ο ι α ο ε φ ο ι ε κ τ ο υ υ π ε ρ μ ε τ ρ ο υ "1) ο υ τ ω ν
Ε φ ο σ ο ν ό μ ω ς € Κ Τ ς Έ κ κ λ σ Ι ι χ ς σ ω Τ Ύ ρ Ι α ε ν ύ π ι Χ ρ
, ( .1 " , λ '
χ ε ι ω ς ο ι ο ι χ σ κ ο υ ν ι Χ γ ι ο ι π ι χ τ ε ρ ε ς ε α ν ο ο γ ο ς τ ο υ
θ ( , "
ι ι λ η ε υ ε ν ο ι ι μ ν Ί μ ο ν ε υ ο ν τ ε ς ε π ρ ε π ε ν ι χ ι χ π ο ο υ ρ ω ν τ α ι
\' θ ... Κ ο ν (
τ ο υ ς ι χ π ο μ α κ ρ υ ν ε ν τ α ς τ ο υ υ ρ ι ι χ κ ο υ ι χ ο ε Λ φ ο υ ς τ ω ν 1)
, λ θ τ β β ,
α π ω ε ι ι χ τ ω ν α ι ι τ ο ε ι χ ι ι χ •••
Η δ ι έ ν ε ξ ι ς θ α ε Lχ ε π ρ ο κ ι χ ι ρ ο υ λ ά β η τ ν π ρ έ ι τ υ σ α ν
, , , λ β c , ,
λ υ σ ν Τ Ί ζ ε α ν ο ε ν ε μ ε σ ο ι χ ε ι Ί μ α κ ρ ο τ α Τ ζ ο ι ι χ ρ κ ε α ζ
θ ... Ν c ( '\" ,
α σ ε ν ε ι ι χ τ ο υ Π Ι Χ π ι χ ε ο φ υ τ ο υ η ο π ο ι ι χ κ ι χ ε σ τ ε Ρ σ ε τ η ν
π ο λ υ π λ θ η π ι χ ρ ά τ α ι ν τ ο υ Ν έ σ τ ο ρ ο ς κ α Ι γ υ μ έ ν υ
Η fI Φ β ... 19"'0 τ ,
τ η ς 0'11 ο μ ω ς τ ο ν ε ρ ο υ ι χ ρ ι ο ν τ ο υ " ε ι χ ε ν ι χ ρ
Ι ζ 1. λ
χ ι σ ε ι ν α π ρ ο ε τ ο ι μ α ε τ ι χ Τ ο ε ο ι χ φ ο ς ο ι Ι Χ μ ι α ν ι χ π ε ι χ σ ι ν
ι ..., , Ε 'f'
κ α ι χ π ο μ ι χ κ ρ υ ν σ ι ν τ ω ν ι χ ν τ ι φ ρ ο ν ο υ ν τ ω ν φ ο σ ο ν ο ε ν
... " ,- Σ " c
σ υ μ μ ε τ ε ι χ ο ν ε ι ς τ ι χ κ ο ι ν α Τ Ί ς κ η Τ Ύ ς ε π ε ρ ι τ τ ε υ ε ν Ύ
, Τ λ ... θ ' t' fI
π α ρ ο υ σ ι ι χ τ ω ν ε ι κ ω ς ο μ ω ς ε κ ρ Τ Ύ σ κ ο π ι μ ω τ ε ρ ο ν 0­
π ω ς π ι χ ρ ι χ σ χ ε θ Ί ι η ε ύ κ ι χ ι ρ ί α μ ι α ς έ π ι σ μ υ σ υ ν ε ξ Ί γ ή σ ε ω ς
έ ν ώ π ι ο ν ο λ ω ν τ ω ν Γ ε ρ ό ν τ ω ν ή τ ο ι τ ς Β ο υ λ η ς τ Ύ ς
f' , θ \, \ (, ,
Σ κ η Τ Ύ ς ω σ τ ε ν ι χ π ε ι σ ο υ ν κ ι χ ι ι χ υ τ ο Τ ο ι π ε σ χ σ μ ε ν ο ι
λ ο ν λ , , λ β \
α ο ε φ ο π ε ρ ι Τ ς π ι χ ν η ς Κ Ι Χ ι ε π ι π ο Ι Χ ι ο υ ι χ σ υ ν η ς κ ι χ ι
ο ι λ ' '" \ λ
σ π ο υ ο η ς τ ω ν 1) τ ε ο ς π ι χ ν τ ω ν voc ι ι ρ ε μ σ ο υ ν κ ι χ ι Ο ι 01.­
\ - , β β θ \ ...
π ο ι τ ω ν π α τ ε ρ ω ν ε α ω ε ν τ ε ς ο ι α τ ο ο ι κ α ι ο ν τ ο υ π α π ι χ
ο ν (, ο 1. λ
Ν ε ο φ υ τ ο υ κ α Ι τ ω ν ο μ ο φ ρ ο ν ω ν τ ο υ ρ ι ι τ ρ ι κ ς μ α L­
σ τ α π Β σ σ α ρ ί ω ν μ ε τ τ ο υ γ λ ω σ σ ο μ ι χ θ ο υ ς π Β α σ ι
λ ε Ι ο υ ε Τ χ ο ν έ ξ ε τ ά σ ε ι σ χ ε ν ό λ ό κ λ ρ ο ν τ η ν β ι β λ ι ο
θ Κ η ν τ η ς Σ κ Ύ Τ Ύ ς π ρ ς ε υ ρ ε σ ι ν Ι κ α ν ω ν έ π ι χ ε φ Ύ μ ι χ τ ω ν
δ ι α τ ν μ έ λ λ ο υ σ ν ά ν ι χ μ έ τ ρ η σ ι ν τ α δ ε λ τ Ι ι χ κ Ι Χ θ η μ ε ρ ι ν ω ς
, λ θ , (- "... Ι ( , \
ε π Ύ υ ν ο ν τ ο κ α ι ο μ ο υ μ ε τ ι χ υ τ ω ν κ ι χ η χ ι χ ρ ι χ τ ω ν ο ι α
, β β ,
Τ Ύ ν ε ι χ ι ι χ ν ν Ι Κ ν
ο "1' ( ,- Ν
μ ο ν ι χ χ ο ς ω ι χ ν ν Ύ ς υ π ο τ ι χ κ ι κ ο ς τ ο υ π ι χ π ι χ ε ο
", \ \ , θ γ \ ,
φ υ τ ο υ ε χ ω ν κ ι χ ι ν ο μ ι κ ι χ ς γ ν ω σ ε ι ς α ε ζ ε π ο ν ε ι τ ο σ χ ε
" ,..... ο ν ,
ο ι ο ν κ ι χ Τ ν π ο ρ ε ι ι χ ν τ η ς π ν ε υ μ α Κ Ί ς σ υ γ κ ρ ο υ σ ε ω ς
Η τ ο η μ ο ν α δ ι κ η π ε ρ ί π τ ω σ ι ς ο π ο υ Ά ν ι τ λ ι κ ά ρ ρ υ
θ μ Ι α τ η ς Μ ο ν ι χ χ ι κ η ς τ ω ν β ι τ ς θ δ ι ε κ ό π τ ε τ ο π α ρ ι χ
... θ " ,
χ ω ρ ο υ σ ι χ τ η ν ε σ ι ν Τ Ύ ί ζ ε ς Τ Ί ν ε ι ν τ ι τ ι τ ο ν π ρ ο γ ρ ι χ μ
, , θ
μ ι χ τ ι σ μ ο ν κ ι χ ι Τ ν ο ι α ε κ τ ι Κ η ν π ε Ι ι χ ρ χ ι χ ν ...
,
i
'
i
1
" '
i!i
ι 'j
1
!
ι '
·1
,[, i
; :1
, ,
,
i
-28­
., , ( Θ ' λ , ....
Τ ο ε τ ε ρ ο ν μ ε τ ω π ο ν ο π α π ι χ ... υ ο ς μ ε τ ι χ τ ο υ
ύ π ο τ ι χ κ τ ι κ ο υ τ ο υ Π ι χ Ί σ Ι ο υ κ α Ι τ ν ύ π ο λ ο ί π ω ν τ ρ ι ω ν
, , λ ' λ , Α λ λ (
π ι χ τ ε ρ ω ν ι χ π ε τ ε ο υ ν ι χ σ φ ι χ ω ς Τ Ύ ν μ ε Ι ι ο ν ο τ η τ α , ο
Γ έ ρ ω ν Σ ί λ β ε σ τ ρ ο ς ό Ι α σ ι χ ρ ε υ ς έ π α ν ε λ ά μ β ι χ ν ε κ Ι Χ θ η μ ε
.... Μ , θ ' ,
ρ ι ν ω ς « Ύ τ ι χ ρ α σ σ ε σ ε π ι χ τ ε ρ ε ς ο α τ η ν ε Π κ ε μ ε Ύ ν
t: ' < , λ θ ... θ (.... ?' Ι ή Α J.
σ υ ν ε η Ύ η σ ν η ι χ η ε ι ι χ ε ι ν α μ ε η μ ω ν ε ι ς Χ Λ
θ ε ι α ά Π Ο Τ Ε λ ο σ ν τ ή ν π λ Ε ι ο ψ η φ Ι α ν Π ν ν ν α κ ι χ τ ι χ
θ
- , λ \.1 '" ( , " ,
π ο ν η ω μ ε ν ο Υ ο ν σ Ι Ύ η ο μ ω ς Ύ υ π ο χ ω Ρ Ύ Ί σ ς ο ε ν ε Π τ ρ ε
Μ
\ λ .... ,,.., λ λ \ .... Α λ
π ε Τ Ι Χ Ύ Ύ σ μ ο ν ω μ ε ν ε ς ι χ ο υ τ ο τ ο υ π ο σ τ ο ο υ 0­
λ λ \ θ , Ι \ , λ
σ Τ ς π ι χ ρ α Υ γ ε ε ν ι χ ε μ ε α ε Τ Ο μ ο ι χ ε π ρ ο ς ι χ π ο 0­
γ Ι ι χ ν π ι χ ν τ Ι Τ ι χ ί τ ο υ ν τ ή μ α ς λ ό γ ο ν π ε ρ ι τ Ύ ς ε ν ή μ ν ε λ
π Ι Ο ο ς Α Π ε τ ρ γ 15).
ο , Γ ... \.r C, C
. ι χ ν ω τ ε ρ ω ε ρ ω ν ε χ ε κ α Ι ε ν α Ι ι κ ι χ ν ω τ ι χ τ ο ν υ π ο τ α
, Τ .", " Ι λ Ι ,
Κ Τ κ ο ν ρ π ε υ ν Τ ν ν μ ι τ α Ρ ω ν ι χ ο σ τ ς ε ψ α ρ
ζ "\ , , , ,
μ ο ω ν ε μ π ρ α κ τ ω ς τ η ν π ρ ο σ ω ν υ μ α ν τ ο υ α ε π ο τ ε ε μ ε
Ι , C λ ' , , θ , \
Ο α Χ Ι Χ ρ ω ν ε ν α π Τ Ύ Τ κ α ι α γ α ω σ υ ν η μ ο ν ο ν μ ε τ ι χ
τ η ν η μ ο υ ρ γ Ι Χ τ Ύ ς μ ε ρ ί ο ο ς τ ω ν Χ ν θ ε ν ω Τ κ ω ν ς
... , β θ " , , θ ­
ε χ ο ν ι χ υ τ ο Ι Χ Π Τ σ "IJ, χ ω Ρ ς ε ν τ ο υ Τ Ο ς ν ι χ ε ω ρ ο υ ν π ρ ο
\ ( " 'c , ... \
ο ο τ ι χ ς κ α ε ν ω Τ κ ο υ ς π ι χ ν τ α ς τ ο υ ς υ π ε ν ι χ ν Τ Ι ι ο υ ς er.xe τ ο
, , , λ Ι , \ " (
π ρ ο σ ω π ο ν τ ο υ α π ο ε σ ε τ ο π α Ο κ ο ν κ ι χ α ψ ρ ο ν Τ α κ α
' \ , , <" λ
θ Ύ μ ε ρ ν Ι μ Κ Ρ Ι Χ σ υ Υ κ ρ ο υ σ ε ι ς κ α ι ο ε Π κ ε μ ε ν ο ς «oLCX 0­
γ ο ς ε ν ώ Π ο ν τ ς Γ ε ρ ο ν Τ κ η ς Σ υ ν ά ξ ε ω ς τ ο υ ε ί χ ο ν ά
ψ α ρ έ σ ε π ρ ο ο ο ε υ τ ι κ ω ς ά μ ψ ό τ ε ρ ι χ •..
Μ
λ ' , c, , , , , , Ψ
α ι σ τ ι χ ι χ π ο η μ ε ρ α ς τ ω ρ ι χ ο υ ο ε π ι μ ο ν ε ς σ κ ε ε ς
.... , " λ C ( - λ " ,
σ υ ν ε χ ω ς τ ο ν η ν ω χ ο υ ν Ι Χ Ο Π Ο Ι Χ ι ι χ π ε τ ε ο υ ν κ ι χ τ ι χ 1.­
σ χ υ ρ ό τ ε ρ ι χ φ ι χ ι ν ο μ ε ν κ ω ς ε Π χ ε ι ρ ή μ α τ ι χ τ ν ά ν τ π ά λ ω ν
" λ (, , \ Ε λ ", C
ο τ ι ο Ύ ι χ ο η ε υ Ρ σ κ ο ν τ ο ε κ τ ο ς κ κ η σ ι χ ς Κ Ι Χ ο η Ι
θ
" λ
ε σ ι ς τ ω ν ι χ ν ε υ μ ν η μ ο σ υ ν ο υ ι χ π ε τ ε ε Ι ι χ ν Τ ν ο μ ι χ ν
c,Ε λ ' ..., , ζ .... C λ d
ο Ο Τ ι η κ κ Ύ σ α Ι ο ρ γ ι χ ν ι σ μ ο ς ω ν ω ς ε ε Υ ο ν 0­
, , , θ ' - " ."....,
μ Ο ο ς μ ε τ ο α ν ρ ω Π ν ο ν σ ω μ ι χ κ ι χ τ α σ υ ν ε π ε ι χ ν η τ ο
σ ω μ ι χ ν ε υ κ ε ψ Ι Χ λ η ς Έ α ν ο χ ι π ω ς Τ Ο ά π ε τ έ λ ο υ ν
Ε
" t: " , ζ C
υ Χ Ι Χ Ρ σ τ η ρ ι ι χ κ α ς σ υ ν ι ε ς χ ω ρ ι ς ν Ι Χ ο ι ν Ι Χ Υ ν ω Ρ ο υ ν ω ς κ ε
'll' Τ , "
φ α λ η ν

τ ω ν τ ο ν Ι Χ Τ Ρ α ρ χ η ν ο Τ Ρ τ ο ν ε Π χ ε Ρ Ύ μ α ο τ
" ,, __ .... C" ",
ε π ρ ε π ε ν ι χ ν Τ ο ρ ι χ σ ο υ ν π ρ ω τ ο ν 01. ε Π σ κ ο π ο ι Κ Ι Χ ν α κ ο
C λ
λ ο υ θ η σ ο υ ν 01. μ ο ν α χ ο Ι ι ο ε ν τ ο ν Ι Χ Π Ύ σ χ ο ε Ι κ ι χ τ ο σ ο ν
'\' " λ ", .... θ '
01.01'1. ε ε μ α ν ε σ ω τ ε ρ κ η ν π ρ ο φ Ο Ρ α ν 01'1. τ ο υ Ο α
ι ι ( ( , , ,
6 ι ;'\. u, ε .. ο ω ς σ τ ο ς α ρ α χ ν ς
ο β β .. ( , λ ,
ο ς ε α ω ς ο ε ν τ κ α ν ο ς o1.cx. μ ε ε τ α ς XCXL
, , λ ' , λ λ θ !! λ λ '
α ν τ ρ Ρ τ ι κ ο υ ς ο ι α ο γ ο υ ς α ε ν υ μ ε ι τ α ι υ Ι π ο α κ ι
τ ο υ μ λ ε ό Γ έ ρ ο ν τ ά ς τ ο υ Or.a τ α Ύ ρ ω κ α κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ α
τ ω ν ά ρ χ α Ι ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ η ς έ ρ μ κ α ι τ η ν σ υ ν α ν τ Ι λ
,
,(, Ι "" ζ
. ψ ν 't"t]V ο π ο ι α ν π α ρ ε σ χ ο ν ε ι ς Τ Ύ ν ε ν κ ο σ μ φ χ ε ι μ α 0­
μ έ ν Ύ ν Έ κ κ λ σ Ι α ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ δ ι α τ ς έ θ ε λ ο ν τ ι κ Ύ ς π α
, " Ι ,.... ,
ρ ο υ σ α ς τ ω ν Er.:; Τ Ύ ν π ρ ω τ η ν γ ρ α μ μ ν τ ω ν σ υ γ κ ρ ο υ σ ε ω ν
Ω ,.. , ) Ι β Ι β Ι C , Ι "
, ν α Τ Ο α π ο υ τ ω ς ε χ ι ο ς ο τ ι γ ν ω μ Ύ α υ Ύ ε κ
.... "\ ' .... ( ι θ
γ ο ν ο ν π λ μ μ ε
)
ο υ ς μ ε Λ ε Τ Ύ ς Τ ς ι σ τ ο ρ α ς ο ε ν α η υ ν α τ
, θ
ι γ
", λ , ...
ν α α ν ε ζ γ ο υ ο ο ω ς ε ς Τ Ύ ν α ν Ί EYj κ ρ ι τ ι κ ν τ ο υ π α π α
Θ ε ο Ο ό λ ο υ
1
"" λ θ " β θ .... "
ο ο υ σ κ ο ο ν α ELVCXr., ε σ κ ε π τ ε τ ο χ ρ υ υ μ ω ν ο ι
θ ι " ,
ε κ ε ι ν ο ι μ ε ν α π ρ σ Ύ χ ν τ Π Ρ Ο Ύ τ ο ι μ α σ μ ε ν Ο κ α ι α
λ
θ '\' " , ι ,
σ φ α ω ς α ε Ι Ζ ο ν κ σ μ Ύ σ ε ι τ α ε Π χ ε Ρ Ύ μ α τ α τ ω ν μ ε τ α
... " λ θ ' " θ ,
π ε ρ ι σ σ Ύ ς σ ο φ σ τ ε α ς XCXL α Ύ ο φ α ν ε α ζ α υ τ ο ο ε α α ν
, ζ " , ,
τ ι μ ε τ ω π ι ο ν ο ι α π ρ ω τ ν φ ο ρ α ν τ α ς π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ α ς τ ο υ
'"' , " " λ θ θ
λ α χ σ τ ο ν ε ν σ τ α σ ε ι ς τ ω ν κ α ι α σ φ α ω ς Ύ ε σ ι ς τ ω ν α
Ι , .. , Ι ,
ε π ρ ε π ε ν α Ύ Τ α ρ κ ο υ ν τ ω ς Κ ρ σ μ ο ς
ι Κ Ι '\' λ λ
Β ε β χ ι ω ς ο υ ρ ο ς ε ι χ ε π α ρ α γ γ ε ι ε ι ν α μ π ρ ο μ ε ε
.... (, " θ Ι , Ι , Ι
τ ο υ ν 01. ο π α ο Ο τ ο υ τ ο τ ι α ε ι π ο υ ν α γ ο μ ε ν ο ι ε ν ω π ι ο ν
β α σ ι λ έ ω ν κ α Ι σ υ ν ε δ ρ Ι ω ν π α ρ ο υ σ α δ μ ω ς Κ ι Χ τ ά σ τ α σ ι ς
, λ ( ζ , λ " ,
ο ι ε φ ε ρ ε κ α τ α π ο υ ω μ ο ι α ε ν α σ φ α ω ς μ ε α ν α μ ε Τ Ύ σ ι ν
ά λ Ύ θ ε Ι α ς κ α Ι ψ ε ό δ ο υ ς ά λ λ α τ ο ό ε ό τ ε ρ ο ν τ ο ύ π ε σ τ ρ ι ζ ν
λ , ι .... ζ
π ο λ λ ο ι ο ι γ ω τ ε ρ ο ι α π υ Τ Ι φ α ν ο μ ε ν ι κ ω ς π α ρ ο υ σ ι α ε τ ο
, λ Ι ,.λ λ Ι λ
Ο ι γ ο ι π α ρ ε Κ ν ο ν τ ο υ ς π ο ο υ ζ ε π ρ ε π ε ο ι α τ ο υ ς π ο ­
, λ λ ' , " λ
Ι
, , θ C λ
λ ο υ ς α α κ α ι otcx. τ ο υ ς ο γ ο υ ς ν α ε μ φ α ν ι σ Τ ι Ύ α Ύ
τ ο " θ ε ι α κ α τ α ο υ ν α ο ν α Ρ ι ω τ ε ρ ο ν κ α ι σ α φ ε σ ε ρ ο ν Λ υ
σ ι ς ο μ ω ς α λ λ ο ε ν ύ π Ί ρ χ ε ν έ κ τ ο ς μ α ς κ α Ι μ ν α ι κ Ύ ς
τ Ί ς π ρ ο σ ε υ χ Ί ς μ ε τ τ η ς σ υ ν τ ό ν ο υ μ ε λ έ Τ μ ε λ έ Τ Ύ ς
( θ \ λ ζ λ ' , ,
ο π ο α α τ ο υ ς ε Ύ σ φ α ι ε τ η ν π Ύ ρ φ ρ ι α ν κ α ι π ε π ο ι
θ ι ι σ ν δ τ ι έ ν ή ρ γ ο υ ν σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ η ν π α ρ ά δ ο σ ι ν τ Ύ ς
Ε λ ,,(, Α , Τ λ
Κ Κ Ύ σ ι α ς κ α ι τ α ς ε ρ α ς υ Τ ς α π α Ι Τ Ύ σ ε ι ς ο π α ρ ε ­
Ι , Ι , ,
θ

ο ν ε π ρ ε π ε ν ο π ω σ Ο Υ π ο τ ε ν α γ ι ν η Κ Τ Ύ μ α τ ω ν π χ ρ χ τ ο
β ρ α χ υ τ ο υ χ ρ ό ν ο υ ά ν α μ έ Τ Ρ Ύ σ ι ς α λ λ ω ς σ υ ν ε ξ γ σ ι ς
·:!I'
'
i
';
ί
11.··
!
i '
:
:'
ι
!
ι
-30­
Ι
ε Τ χ ε ν ό ρ ι σ θ Υ Ί τ ε λ ι κ ώ ς ο ι α τ ν Π α ρ α σ κ ε υ ν τ Ύ ς Δ ι α κ α ι
,
Ι
ν Ί σ ι μ ο υ
!:
* * *
!
Η π ρ ω ί α τ ς
ζ
Μ α ρ τ ί ο υ η λ θ ε ν α π ρ ο σ θ έ σ γ ί ε ς
\ \ C Ι λ \ ι (
τ ο ν π τ ω χ ο ν α ρ ι ω ν μ ι α ν ε σ ε τ ι α π ο ρ ι α ν ε ς τ ς '1)0"11 υ
, ",β ί ' \ -
π α ρ χ ο υ σ α ς μ ι α α π ρ ο Λ ε π τ ο ς σ υ ν α ν Τ Ί σ ι ς μ ε τ α τ ο υ ο ι α κ ο
, Η λ Η β λ \ \ ,
ι α τ ο υ π ε ι ρ ω τ ο υ σ υ ν ε α ε ν α τ α ρ α χ Τ ι κ α π α
λ OC λ '" θ \ \
λ ι ν μ ε γ α ω ς « ι κ α ο γ ε ρ ο ι Τ Ο ε π ε ε υ υ ς μ ε τ α τ ο
ε ύ λ ο γ ε τ ε ί κ υ τ τ α ν ε τ ν κ λ γ ε ρ κ τ ο υ ς κ α Ι ":0
, θ λ λ ,
κ ο μ π ο σ χ ο ι ν ι τ ο υ ς ο ε ν ε ο Ο Υ ο ν π ο υ π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ ο ν ο ε ν
Ο μ ι υ Ρ Υ ο υ ν σ χ Ι σ μ α α π ο λ υ φ ο β ο υ μ α ι Ο Τ Ι ε π λ α ν θ Ί ς
ά ο ε λ φ έ ί α κ α Ι ά π ε μ α κ ρ ύ ν θ κ ι ν ω ν ά ρ γ ώ ς τ ν κ ε φ α
cO \ Ι λ "
θ
λ Ί ν τ ο υ ο υ σ τ υ Χ ς α ρ ι ω ν α π ε μ ε ι ν ε ν α ν α υ υ Ο ζ π α
, \, , , "
ρ α κ ο λ ο υ ω ν α φ η ρ μ ε ν ω ς τ η ν α π ο μ α κ ρ υ ν σ ι τ ο υ κ α τ ι Ί
θ
' λ \ " ", , λ λ λ ....
ε σ ε ν α ε π η ε ς α π α ν τ σ ι ν α ε ο ι σ τ α σ ε τ ε ι κ ω ς
7) Δ ι α τ ο Ο ε υ λ ο γ ε ί τ ε ε ν Α γ Ι φ Ο ρ ε ι α ν τ ι κ α ι σ τ τ ι π ν
ε δ ο ς α φ ε τ σ μ υ κ α τ α τ Υ ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν "Ci]; μ έ ς Η τ ο έ π έ χ ε
τ η ν ν τ ο Ο κ α λ η μ έ ρ α χ α ί ρ ε τ ε α ν τ Ι ο κ λ π Η α π ά Υ τ η
σ ι ς π ρ ι τ ο ν λ έ γ ο ν τ α τ ο ε υ λ ο γ ε ί τ ε ε ν α ι ο Κ ύ ρ ι ο ς Τ Ο π ά λ α ι
τ η ν θ έ σ ι ν τ ο υ ε υ λ ο γ ε Τ τ ε κ α τ ε ί χ ε τ ό σ ω Β ε η ς η σ ω Β ε τ ε
Τ ό ε υ ι σ ν σ υ γ γ ε ν έ ς Π Ρ ς τ ό α ν ω τ έ ρ ω ε χ ε ι ό λ ω ς δ ά φ ο
ρ ο ν ν Τ ο Ο τ ο χ ρ η σ μ ο π ο ε ι τ ε α φ tvc; μ ε Υ ώ ς ε κ ψ ρ α σ ς σ υ γ
, " f' έ """ f ." .,,,, ,
γ ν ω μ η α φ ε τ ρ ο υ ο ε ω ς α π α ν τ η σ ι ς Et; τ α ς ο ν ο μ α σ τ κ α ς π ρ ο σ
φ ω ν ή σ ε ς τ ώ ν μ ο ι α χ ώ ν Ο ύ τ ω ε ά ν tt; π τ α ί σ ι EL; ε Τ ι δ ά τ η ν
α η β α τ ν α ν τ ί ν α τ ο Ο ε Τ Π Ω σ υ Υ Υ Υ ώ μ η ν η σ υ γ χ ώ ρ η σ α ν
λ έ γ Ε Ι τ ό ε υ λ ό γ η σ ο ν Ό τ α ν δ ε π ά λ ι ν μ ο ν α χ ς τ ι ς κ α λ ε Τ τ α δ α
τ ο Ο ο ν μ α τ ς τ ο υ δ ε ν α π α ν τ δ ι Ι τ ο Ο π ο ί ο ς ε ν α i'j, τ ο Ι ρ ί
σ τ ε λ λ δ ι α τ ο σ ε υ λ γ η σ ο ν
7α Δ ι ά τ ς λ Ι α ν σ ν θ ο υ ς ε ν Α γ ί ψ VO
PEt
φ ρ ά σ ε ω ς έ π λ α ν
ι
θ η ς α δ ε λ φ έ ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι ή π ο κ ε ι μ ε ν κ η γ ν ώ μ η τ ο υ λ έ γ ο ν τ ο ς
τ α ύ τ η ν κ α θ ί ν δ α δ ε λ ψ δ ς π ρ ο ς τ ο ν δ π ο ί ο ν α π ε ύ ν ε τ α ε γ έ ν ε τ ο
θ ο μ α τ ο υ Δ α ο λ ο π α ρ α σ υ ρ θ ε Ι ς μ α κ ρ α ν τ ς ε υ θ ε ί α ς ι ε ο υ τ ω ν
Π α τ έ ρ ω ν
-31­
Γ ι ρ χ ι σ ε ν α Ψ ά λ λ γ ι τ ο Θ ε ο τ ό κ ε Π α ρ θ έ ν ε ώ σ τ ε ν ά ο α
"i:-' '''i:- ι ., - ι
σ κ ε ο α σ η τ η ν ο υ σ ο φ ε σ τ ο ν ε ν τ υ π ω σ ι ν τ η ς σ υ ν α ν Τ η σ ε ω ς
λ
, Ι \ , \ ''\ ι Α λ ' θ 1 (
π 'fjv EGLy'fjaE') μ ε τ α π ο μ ε ρ ι κ α ς ε ε ι ς Ί ε ι α "fj
λ
... ' Τ Ι , λ ι
ε ι ς κ α Λ γ ε Ι Κ Ύ τ ο υ ε ι χ ε Π Ρ Ο ε ν Ύ σ ε ι Τ Ύ ν μ ε γ α υ τ ε
ι ι , λ ' ι
ρ α ν τ α ρ α χ η ν μ Ύ π ω ζ π ρ α γ μ α τ η κ ο ο υ ο υ ν ε σ φ Λ μ ε ν ν
( ...", θ "i:- , "i:-' Μ ,(
000'1 Ύ ε σ τ ω μ ε 000'1 α ν τ ι ο ρ α σ ε ω ς Ί π ω ς κ α ι ο ι π α
ι ι ... d θ λ ... ,
τ ε ρ ε ς ο ...ν α ν α φ ε ρ ο υ ν σ υ χ ν ω ς ο τ ι τ ο ε ο ο γ ε ι ν ο ι α τ ο ν
μ ο ν α χ ο ν ε ί ν α ι α κ ρ ω ς έ π ι κ Ι ν ο υ ν ο ν ;
t: Η
α
' θ
Ί ι ρ χ ι σ ε
-i)"
ν α α υ α ν ι
'
EV<V ε υ μ ι α
",
μ α \0'1
λ
μ ι α α
φ ρ α τ α ρ α χ τ ο ν έ κ υ ρ Ι ε υ σ ε Τ ο β ρ ά ο υ ε π ρ ε π ε ν ά π α ρ α ι
ι , , λ ' β Ι
τ τ ω ζ ν α ε α γ ρ ε υ σ γ τ Ο υ ς ο γ ι σ μ ο υ ς Τ υ ο φ ο ο ς μ
θ λ ..., - , Υ , , ­
π ω ς τ α ε μ ε ι α τ ο υ α γ ω ν ο ς τ ω ν ε σ Τ Ύ ρ ι ν τ ε π ι Τ ζ
μ μ ο υ ι σ ε ν ά μ ε τ α μ ο ρ φ ο υ τ α ι ε ι ς έ π ι κ Ι ν ο υ ν ο ν β ε β α ι ό
"1 ' λ ι Ι λ ( Γ ι ,
Τ τ α σ ω ς ε μ ο ν ο ο γ Ί σ ε ν α ε σ φ α Λ ο ν ο ι ε ρ ο ν τ ε ς ε ν
... , θ -
τ ε ν ο υ σ ι α σ μ τ ω ν τ ι ς ο ι ο ε ν ...
' λ γ , θ ι ....
Μ ε τ α π ο .. ο υ Κ ο π ο υ ε ζ ε π Ύ ρ ω σ ε τ α κ α η κ ο ν τ α Τ Ύ ζ
(, " -;- "i:- ι ι β "i:- 1 Π '
η μ ε ρ α ς ε κ ε ι ν Ί ί ς α ι ω ρ α ι Ο Ι Ύ ρ χ ο ν τ ο τ ο σ ο ν ' ρ α ο ε ω ς ο τ ε
"i:- ' , , Ι ';' "i:- ,(, ....
τ ο υ ο ε ν ε π ι σ τ ε υ ε τ ι Ί Τ Ο ο υ ν χ τ ο ν Ύ α γ ω ν ι Τ ι ί ς μ ι κ ρ α ς
"i:-' β "i:- Ι , ... "
τ ο υ κ α ρ ο ι α ς ν α ρ α ο υ ι η τ ο σ Ο τ ο ν τ η ν π ο ρ ε ι α ν τ ο υ ε
, , ι ... ( ι Ε ι ,(
χ ο ν τ ο ς τ η ν ε ζ ο υ σ ι α ν τ ι ι ς Ύ μ ε ρ α ς π ι τ ε ι ο υ ς . 1)
,,- ι ,\,
Ι ι ζ ν υ κ τ ο ς ε υ ρ ε ν υ π ο τ α κ τ ι κ ο ν κ α ι γ ε ρ ο ν τ α σ υ ν ο μ ι
λ ο ι τ α ς ε ς τ ο κ α τ α ν υ κ τ ι κ ο ν ν α υ ο ρ ι ο ν τ Ύ ς κ α λ ό β Ί ϊ ζ τ ω ν
' , , Ι .... λ ... ι , ι
1\1 1/ ε τ α τ η ν ε ς α γ ο ρ ε υ σ ι ν τ ω ν ο γ ι σ μ ω ν τ ο υ Ί Ι α π α ν
Τ σ ι ς τ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ τ ο υ π α τ ρ ο ς ά π λ Ύ , ό λ ι γ ό λ ο γ ο ς
Ι
, " λ Τ .... τ ",
τ ο ν ε Ι Ρ Ύ ν ε υ σ ε π Ύ ρ ω ς ε κ ν ο ν ο υ ε ι π ε κ α ι ε γ ω σ υ μ
φ ω ν ω Ο Τ Ι τ ο θ ε ο λ ο γ ε ν ο ε ν ά π ο τ ε λ ε Ι ά π α ρ α ί Τ Ί τ ο ν κ α θ Ύ
κ ο ν τ ο υ μ ο ν α χ ο υ μ α λ λ ο ν ο τ ι ί ζ ω τ ο υ ά λ ι θ ο ϋ ς μ η ν α
χ ο ϋ ε Τ ν α ι θ ε ο λ ο γ ί α τ ι ς κ α Ι έ κ φ ρ ά ζ ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς Ο ά τ η ς
... (8 Α λ λ ι , ζ " ... ,
π ρ ο σ ε υ χ ζ α π ρ ε π ε ι ν α γ ν ω ρ ι η ς Ο Τ τ ο υ τ ο α π ο
τ ε λ ε Ι τ ν μ Ι α ν π λ ε υ ρ ά ν Κ α ι ρ ο ς ό μ ω ς ν α γ ν ω ρ Ι σ η ς κ α Ι
λ λ Ε t \f't, .... Θ ... Κ , Δ
Τ Ύ ν CI. 'YJv: « γ α ρ ο 1 ι ο ς τ ο υ .. ε ο υ ο υ ρ ι ο ς κ α ι ε
8) π ρ ο σ ε ύ τ ι ά λ θ ώ ζ θ ε ο λ ό γ ο ς ε Ι κ ι ε θ ε λ Υ ο ς ε
π ρ σ ε ύ ξ ι ά λ η θ ι ο ρ ύ ι ς
-32­
, (, , '" (" Θ
σ π ο τ η ς α π α ν τ ω ν ε α υ τ ο ν α ν Ί ν ε γ κ ε ν υ π ε ρ π α ν τ ω ν τ ο ι ε φ
Π θ ι " λ (.... Ι ,
κ α ι α τ ρ ι υ σ ι α ν τ ι ο φ ε ι ο μ ε ν Ί μ ε ς κ χ ι π ο σ ο ν ο υ
- e- ,( .... Κ Ι (
χ ρ ε ω σ τ ο υ μ ε ν 01. α υ τ ο ν π α Er.v κ α ι υ π ο μ ε ι ν α ι ; α ι γ ε ο
,." , , ο ι ι λ
μ ν α ν τ ε ς κ α ι τ α π ο τ α γ γ ι σ τ α υ ρ ω ε ν τ ε ς ο ι γ ε α η
"" , ."., ,\, " ­
θ ω ς κ α ο υ κ α ν ο ν Ί τ ω ς α π τ α ζ α μ ε ν ε π ε ι μ Ί α π ο τ ο υ
ξ Ο ,,' , " λ
ε ω ε ν σ χ η μ α τ ο ς μ ο ν ο ν ε σ τ ι XpLVEr.v τ α π ρ α γ μ α τ α π ο ­
,( ...., ι , ", ι
λ ο ι γ α ρ ο ι π ρ ο σ ω π ε ι α α π ο ο υ ο μ ε ν ο ι κ α Ι ο υ κ ο ν τ ε ς ο π ε ρ
ι , λ λ ,.." λ ι , ι .
φ α ι ν ο ν Τ α ε κ τ ω ν ε ρ γ ω ν 0"'1) ο ν ο τ ι τ α σ χ Ι μ α τ α
Ε ί ν μ ο ν α χ ο Ι ε ί σ ί ν τ ι ν ε έ ν τ ί ν υ ν κ α ι ρ ο ί ς δ ε ι ξ ά τ ω
σ α ν ά π α τ ω ν ε ρ γ ω ν Ε Ρ Γ Ο Ν Δ Ε Μ Ο Ν Α Χ Ο μ ό ε τ ο τ υ
, θ .... Ο \ Ε λ " ,
χ ο ν α ν ε χ ε σ α ι κ α ι ν ο τ ο μ ε ι σ α ι τ ο υ α γ γ Ε ι ο ν ι ν α μ η
ύ π ό ό ε ι γ μ α τ ο ί ς λ α ϊ κ ο ί ς π ρ ο τ ι θ έ μ ε ν ο α Ι ρ έ σ ε ω ς κ α Ι χ Ι ρ ε
τ κ Ί ς σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ς ύ π ε ρ α υ τ ω ν ι Χ π ω λ ε ί α ς λ ό γ ο ν
ύ φ έ ξ ω σ Θ Σ σ τ θ
, , (, ι λ '
Σ χ ε τ ι κ ω ς ο ε μ ε τ α α ν ω τ ε ρ ω κ α ι ο ε σ χ α τ ω ς α ν α α μ
"0 Ν ( Α ι , , ,
α ς σ ι ο ς ι Κ Ύ μ ς ο γ ι ι ρ ε Ι Τ Ί ς α π ο φ α ι ν ε τ α ι τ α
Ψ
ι Ο " ι
κ α τ ω -ι ω ρ α ι ο τ α τ α ε ι ς τ ο π ν ε υ μ α τ ι κ ω τ α τ ο ν ε ρ γ ο ν τ ο υ
«' Α ό ρ α τ ο ς Π ό λ ε μ ο ς
Ε ( λ , ( ( Ο ι
« α ν ο μ ω ς ο ο γ ο ς κ χ ι 1) υ π ο ε σ ι ς ε ι ν α ι π ε ρ ι π ι
\,.. .... Ε λ ι ,
σ τ ε ω ς κ α ι τ ω ν π α ρ α ο ο σ ε ω ν τ η ς κ κ Ύ σ ι α ς μ α ς τ ο τ ε
\ ( ) , , \ ''1 " λ
' κ α ι ο π ε ο ν ε φ η ν ι κ ο ς κ α ι σ υ χ ς π ρ ε π ε ι ν α π α ε μ γ
ύ π ε ρ α υ τ ώ ν π λ ν ο χ μ ε τ α ρ α χ η ν τ ς κ α ρ ο α ς ι Χ λ λ α μ ε
ι Ο \ .... \ Θ " .... \ ,..
ε ν α υ μ ο ν α ν ο ρ ε ι ο ν κ α ι σ τ α ε ρ ο ν κ α τ ε κ ε ι ν ο τ ο τ ο υ
ω λ έ κ ε ί ό π ρ α υ ς ε σ τ ω μ α Χ Ύ τ ή ς Β Μ έ ρ ο ς κ ε φ
ι θ
Ι
σ Ύ μ 1).
ο λ ' \ λ τ ( λ ι
π ο ι α ν π Ι ρ ο φ ο ρ ι α ν κ α ι γ υ κ υ Τ Υ τ α ε χ ν ο ι ο γ ο ι
τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ο ς Σ ι λ β έ σ τ ρ ο υ Ι Έ κ ε ί ό π ρ α υ ς σ τ ω μ α
χ τ ς Α υ τ ο ι Χ κ ρ ι β ω ς έ φ Ι ρ μ ο ζ ο ν κ α Ι iXE'i:vor.· π ω ς τ
ο υ ν α τ ο ν ν α ι Χ Ο α φ ο ρ σ ο υ ν Ο ι α τ ς ά γ Ι α ς π α ρ α ο ό σ ε ι ς τ ς
Έ κ κ λ σ Ι α ς σ υ χ ά ζ ν τ ε ς κ ά τ ω θ ε ν μ ι α ς φ α ι ν ο μ ε ν κ ς
, ι ...." \ , λ ' " λ
α ν α μ ο ν η ς Λ Τ ς Τ Ί ο υ σ ι ι Χ ο ι α τ ο υ ς π ε ι σ τ ο υ ς α π ε τ ε ε ι
ε υ σ χ μ ο ν τ ρ ό π ο ν κ α λ υ Ψ ε ω ς π ο κ Ι λ ω ν σ υ μ β β α σ μ ω ν κ α Ι
" ,.. Δ , t λ ,(... , ι
ε ν ο χ ω ν α ο υ ν α μ ω ν ι ο τ ι κ α ι ο ο γ ο ς τ ο ν ο π ο ο ν σ υ χ ν α
κ ι ς έ π ι κ α λ ο υ ν τ α ι ο Ι τ ο ι ο υ τ ο ι Ο τ ι ό κ υ ρ ι ο ς ο ε ν θ έ γ
ι ψ Ε λ ' Τ ( \ , β β ,
i .
κ α τ α λ ε ι η τ η ν κ κ Ί σ ι α ν ο υ ω ς ο ο ο ς τ ο ε ε α ι ω
" λ Ι , Α ,..
σ ε ν ε ι π ω ν κ α Ι π υ α ι ο ο υ ο υ κ α τ ι σ χ υ σ ο υ σ ι ν υ Τ Ύ ς
,
!
') '::>
- Ό ύ
, )... λ \ θ - ζ ,
α π ο τ ε ο ε α π ω ς Π Ο Ψ ρ α ν μ ε τ α ε σ ι ν τ ο υ Ί τ υ μ ε ν υ
θ
ι \ Ο \ Τ ' , Κ θ \ ,
Κ ο σ ο ν ":'0 ε μ α ο ε ν ε ι ν α ι ε ν ο . υ ρ ι ο ς α ο ι α σ ω σ η
, Ε λ ι Τ λ λ \ έ .., ) - ,
Τ ν κ κ ι σ ι α ν ο υ Ί ο χ ι α α σ ν μ ε ι ς ε κ τ ε .. ω μ ε ν τ ο
θ
Ι Α \,λ \, \
κ α 'fJXO'J μ ς ε ν α ν η Ι Τ ς κ ι μ α ι σ τ α κ α τ α μ ε τ ρ ο ν κ α ι
-, θ ' Ε Ι 1 Ο '1 λ
β α θ μ ο ν Τ ς ε π ι υ μ ι α ς κ ε ι ν ο υ .... μ ε γ α ς ε γ κ ε σ τ ο ς
ι ,\... '" \ (t;­
Β χ ρ σ α ν ο φ ο ς ε π ι '!.'ou π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο υ α ν α φ ε ρ ε ι τ α ε ι η ς
Ί
ι ρ α ι ο τ α τ ι Χ :
. Ε \ \ \ λ \ ο ν Χ .... , c
« ι γ α ρ κ α ι τ α μ α ι σ τ α ο ι α τ ο υ ρ ι σ τ ο υ σ τ η κ ε ι ο
λ λ \ θ λ Θ \ , \
Χ ρ ι σ τ α ν ι σ μ ο ς α α ;: ε ι ο ο ς ο ο κ ι μ α σ α ι τ α ς π ρ ο α
, ...., θ Ι " - έ
ρ ε σ ε ι ς τ ω ν α ν ρ ω τ ω ν ε ι ς ε π ι ε ι ι ν π α ν τ ω ς π ο υ Ρ π ο υ
' ι θ ) \ i1 λ ...
σ ι ( α π ο κ ω κ α ι ο υ τ ω ς α ν α ο γ ω ς σ τ ε φ α ν η φ ο ρ ε t.
τ ο υ ς ά θ λ η τ ά ς τ ο υ Ι
Ε ξ ά λ λ ο υ τ ο υ ε ί π ε σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ω ς δ Γ έ ρ ο ν τ ά ς
\ β ζ ζ \ \ λ λ ' ,
τ ο υ μ η ι α ε σ α ι γ ν ω ρ ι ω κ α ι τ α ς α α ς α π ο ρ ι α ς σ ο υ
\ , ,. \ λ λ λ λ \ θ , " , ξ ζ ,
κ α ι α υ τ α ς χ α ι α α π ο α α τ α α Κ υ σ γ ς ε ε τ α ο μ ε ν α
, , Σ ' (" \',ζ , \
ε ι ς τ ν . υ ν ο ο ο ν ω ς Ί ί ρ χ ι σ ε ν α ο ν ο μ α Γ ι χ α ρ ι ε ν τ ω ς Τ Ί ν
, .... Δ β ό Ε
σ υ ν α ν Τ Ί σ ι ν τ η ς ι α κ α ι ν Ί σ ι μ υ ο ο μ α ο ς ν σ υ ν ε
, Γ ' , ψ λ ' Μ Α
Ι ε ρ ω ν κ α ι υ π ο τ α κ τ ι κ ο ς ε α α ν τ ο ε Ύ α π ο
\' λ λ ' ( \ Τ ζ
ο ε ι π ν ο ν κ α ι γ α ε τ ο ε κ κ α ρ ο ι α ς Ο τ α π ε ι ν ο ς ρ α π ε ο υ ν
τ ι ο ς μ ο ν α Χ Ο ζ ά ν α γ ι ν ώ σ κ ω ν έ χ τ ο υ ά π α ρ α μ ί λ λ ο υ Ψ α λ τ η
Ι Ε -, λ ... θ ' " , ( Θ \
ρ ι ο υ : « ν τ ι ε π ι κ α ε ι σ α ι μ ε ε ι σ Ί κ ο υ σ σ ς μ ο υ ο ε ο ς
.... Δ Ε θ "(.... \ ....
τ η ς ι χ α ι σ υ ν Ύ ς μ ο υ σ η μ ε ι ω YJ ε φ μ α ς τ ο φ ω ς
...., Κ ' , , ,\
τ ο υ π σ ω π υ σ ο υ υ ρ ι ε ε ο ω κ α ς ε υ φ ρ σ υ ν Ύ ν ε ι ς TYJV
κ α ρ δ ί α ν μ ο υ ... ».
* * *
,) θ \ ι (, \ Μ Τ \ ,
ι ν α ι α ...fj ε ς Ο Τ Ι YJ ε φ ε τ ε ι ν Ί ϊ ε σ σ α ρ α Κ σ Τ Ί ο ι α
, , , , Ι Ι π ι
π ν τ α ς τ ο υ ς π α Τ Ζ ρ α ς ι ο ι α ι τ ε ρ ω ς ο μ ω ς ο ι α τ ο ν ι
" , Ι t/' Ι , λ (
θ α ε μ ε ν ε ν α Α Ί σ μ ο ν Τ Ο ς ο χ ι τ ο σ ο ν ο Ι Ο Τ Ι YJTO μ α ι ς Ύ
, \ ,,( ,
Τ Ρ Ι Τ Ί κ α τ α σ ε ι ρ α ν Τ ν ο π ο ι α ν OL'fjPXETO ε ι ς τ ο ν Ύ γ ι α σ μ ε
Α θ λ ι \ Ο ' .... Γ ,
ν ο ν ω ν α α τ ρ ε υ ω ν μ ε τ α υ υ ρ α ν ο υ κ α ι ς Τ Ύ Ί ν
σ τ α υ ρ ω Ο ϊ σ α ν ά γ ά π η ν ο σ ο ν Ο ό η έ ν Ti{) π ν ε υ μ α ι χ
, ( .... λ \',
ι ς ο ρ γ α σ μ ρ υ μ ν α χ ρ π ο υ τ κ α ι α μ ε τ ρ ι μ υ σ τ ι κ
.... Ι " , ,
σ μ σ υ ν ε ο τ ι α ε ν μ ι α ν ε Ι Ρ ι ν α ι α ν μ α χ η Τ Ι Κ Ο Τ Ύ τ α κ α ι π ο
3

, ,
-34­
Ή ά ν ω τ έ ρ ω ε Ι κ ώ ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι μ ί α ν έ κ τ ω ν Ι ε ρ ω ν Σ κ η τ ω ν "tou
Α γ ι ω ν ό μ ο υ Ά θ ω ν ο ς Κ ά τ ω θ ε ν ά ρ ι σ τ ε ρ α δ ι κ ρ ί ν ε τ ι τ ο σ υ γ κ ρ ό τ η
μ "tou Κ u Ρ ι α κ ο u, έ ν ψ ά ν ω θ ε ν τ ο ύ τ ο υ κ ε ί ν τ α ι
α ί Κ α λ ϋ β α ι τ ω ν π τ έ ρ ω ν
λ ε μ ι κ ν π ρ ε μ α σ Ι α ν π ρ α γ μ α τ ό σ ο ν ά σ ύ ν η θ ε ς ο ι α α
, , Ι θ ' θ
σ υ γ χ ρ ο ν α μ ο ν α χ ι κ α Ί Yj κ α ι ε ι μ α
ι
' β "" Ι • ,
Μ ε τ α τ ο ρ α χ υ ε Ρ Υ ο χ ε φ ο ν τ ο υ ε σ π ε υ ο ε ν ε ς τ ο μ ε
γ ά λ ο ι Χ ρ χ ο ν τ α ρ Ι κ ι (9) τ η ς κ α λ ύ β Ί ς τ ω ν τ ο σ τ ρ α τ
.... ( λ ./ Ι λ γ , (/ ,
γ ε ι ο ν ω ς τ ο ε ε γ ε ν ο π ο υ ο ο ι μ α κ α ι ο π ε ν τ ε α ν
, λ ,(/ , ,.
τ α ρ τ α ι α π ε ο ε τ ι ω ν α ν γ ν ω μ α ς α γ ι ω ν π α τ ε ρ ω ν κ α ι ε κ
κ λ σ ι α σ τ ι κ α γ ε γ ο ν ό τ α τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς π α ρ ά λ λ Υ ι λ α
.... , , , / ζ ο
Τ Υ ι ς σ μ ε ρ ι ν ς π ρ α γ μ α Τ Ι Κ Ο Τ Ί τ ο ς π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ι ο ν
/ λ β λ
π Ν Ι Κ Ο Ο Ύ μ ο ς ε ι χ ε α ν α α ε ι μ ο ν ο ς τ ο υ Τ Ύ ν μ ε ε Τ Ί ν τ ω ν
({ Γ Ι ρ α κ τ ι κ ω ν τ ω ν Σ υ ν ό ο ω ν ό ύ ο ό γ κ ω ο ε σ τ ά τ ο υ ς τ ό μ ο υ ς
π λ ε ι ς ι Χ π ο τ α ς η ρ ω κ α ς ε π ο π ο ι ι α ς τ ω ν υ ί ω ν τ ο υ φ ω
, ,-, - λ ,( , ο
τ ο ς κ α τ α τ ο υ π ν ε υ μ α τ ο ς τ η ς π α ν Ύ ς κ α ι α ι ρ ε σ ε ω ς
Ι λ ,,... λ λ ' ) ...., Ι ,
π α ρ ι ω ν ε ζ α ο υ ε π ε μ ε ε ι τ ο τ η ν ρ ο φ ο ο ο σ ι α ν κ α Ι

9) Ά γ τ α ρ Ι κ γ Μ ε Υ ά λ η α θ υ σ ε ν Ο χ Υ Ι ν ε τ χ ι ή
ε ο χ η τ ω ν ξ έ ν ω ψ κ ά τ π α μ ν μ ε τ ο έ ν κ σ μ φ σ λ ό ν
_ 1
'L.
-35­
, .... ..., ,,( , .... ζ
σ υ ν Τ Ί Ρ Ύ σ ι ν τ ο υ τ κ ι ο υ κ α Ι Τ Ύ ν ε τ ο ι μ α σ ι χ ν τ ω ν <.;'1­
ρ ω ν κ α ρ π ω ν χ ω ρ Ι ς ο υ ό ό λ ω ς ν α λ Ύ σ μ ο τ ο ζ ε σ τ ο φ α
, ... Θ λ ...,
σ κ ο μ Λ Ο ι χ τ ο ν π α π α ί ο ε ο ο ο υ ο ν η ε τ ι χ Τ Ύ ο υ σ ι ν τ ο υ
( λ ...", " , , (
"'1 ι ο υ ε π α υ ε π α σ α ε ρ γ α σ ι α π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο υ ν α α ρ χ ι σ γ ι Ύ
σ υ ν ο μ ι λ ι α
Α
τ ο ν ρ χ η γ ο ν τ η ς
.... Ε
χ κ
λ
κ α Ι «: μ ε
'
σ α ς
Δ
ι ι
" ..., , Ε Α , ,,...
μ ι ο υ ρ γ ο ν π α ν τ ω ν τ ω ν γ ε γ ο ν ο τ ω ν ... ς υ τ ο ν ε ζ ω μ ο
"8' ", ... ,
λ Ο Υ ο υ ν τ ο τ α ς (J. υ ν μ α ς τ ω ν '7"(1') α π ο υ σ ι ν τ ο υ
, Υ λ ' , , Τ "
τ ο υ μ ε ν ο υ '-,'1) ο υ κ α ι Π ζ σ ι α κ ι χ ι ο ν π α ο ε κ α Λ Ο
• , , ι ι \
Ι , i' \. 0 , , .,. Ι '
ο π ω ς α ν α Π Λ ι ι ρ ω σ Ω κ α Ι -ε ρ α π ε υ σ γ ί π α ν Υ τ α ε λ Λ ε ι 1tO'J";IY.. •.•
σ
Ι '" , ) Θ (1\ ι (ErJ ό '
υ τ ω χ ω ρ ι ς ν α τ ο α ν τ ι Ί ί Ψ ο υ ν Ί ί 1\" Ι ο μ α ς "j 70
., , θ
"40Yj ε π ι υ ρ α ι ς
Τ
Σ β ... \ r' ( Σ ' , Ι
ο α (.JCX70') τ ο υ j. α υ Ί κ η τ ω ν Ξ ε χ ε τ ο
, " " l' , , Λ Ο
μ ι α ν ε π ι σ μ ο ν ε Π σ κ ε ψ ι ν α ρ χ ι μ α ν Ο Ρ Ι Υ ι ς τ ι ς ι ν α ι ο ς
... , Ο , "... , ,.,
Λ ο γ ι ο ς μ ε τ ε κ π α ι ο ε υ -ε ι ς ε ι ς τ ο ε ζ ω τ ε ρ ι κ ο ν κ α ι λ Ι
γ ν ω σ τ ο ς τ ο υ π α π α - Κ ε ο φ ό τ ο υ ε Ι χ ε ν ά π ο φ α σ ί σ ε ι ο π ω ς
λ θ λ , Π Τ '" ,/
ο ι ε η π ι τ ω ν τ ο α σ χ α ο ο υ σ ο φ ε σ τ ο ν ι Τ Ο ι Ι
" λ \ Ι λ
ε φ α ι ν ε τ ο π ο υ σ υ Υ χ ρ ο ν ο ς τ ρ ο π ο ι τ ο υ Γ ι
(r
ο μ ι ι α τ ο υ
,( , λ .... , λ ' ι
κ α "fJ σ υ ν ο ο ς γ ε ν ι κ ω ς π α ρ ο υ σ ι α υ ο ε ν ω μ ι ο υ ν ο υ ο ο
" , " ν
λ ω ς π ε ρ ι ε σ ω τ ε Ρ Ι Κ Υ ι ς σ τ α υ ρ ω σ ε ω ς κ α ι σ Κ Ύ τ ι ι ς
, ..., , , ... ,
α γ ω Υ η ς τ ω ν α π α ρ χ τ η τ ω ν τ ο υ τ ω ν ο ε ι γ μ α τ ω ν τ ο υ α
ι λ .... ο Ι λ C C ,
γ α μ ο υ χ Ί Ι Κ υ ω α Ψ Π Ί ς μ α ι σ τ α ο υ π ο τ α κ τ ι κ ο ς
.... Ν Ύ " .... ,
τ ο υ π α π α - ε ο φ υ τ ο υ ε ι χ ε ν ε π ε χ α ρ α κ τ ρ σ κ ω ς ε ς
, Ι λ " , Α ι
τ ο ν χ ρ ι ω ν α ε ι ς μ ι α ω ν σ υ ν α ψ ι σ ι ν « υ τ ο ς π α ι ο ι
"r '1·1 " , Γ
μ ο υ ε ι ν α ι XLV"IjTO'.' α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ν α φ η ν ω τ α ε ρ μ α ν ι
, Θ λ Ε
κ α τ ο υ κ α ι τ η ν γ ν ω σ ι ν ι ς σ υ γ χ ρ ο ν ο υ .. ε ο ο γ ι α ς χ ε
,λ ' ! ' .,
μ α σ τ α γ ρ α ψ ε ι κ ι ε ν μ ι κ ρ ο ν ο ο χ ι μ ω ν ο ι α Τ Ί ί ν φ ω
τ ε ι ν ί ι ν κ α Ι κ λ ε ι ζ ο υ σ α ν τ ο ν σ ι κ Θ ρ ό ν ο ν μ ο ρ φ Υ ι ν τ ο υ
", "
Π α τ ρ ι α ρ χ ο υ ο ν τ ω ς κ α τ α Π λ η κ τ ι κ ο ν ...
Α
..." '8 (( λ , λ 8
- υ τ ο μ ο υ α ρ κ ε ι α π ε κ ρ ι Ύ ο . α Ρ ι ω α ν τ ε η φ Υ ι ν
" , , ...
θ α ε ι ν α ι ι τ ο υ ς ... π α ρ α μ ο ρ φ ω μ ε ν ο υ ς τ ο υ ε ζ ω τ ε ρ ι
-. , λ " , ο '1 ' λ θ '
κ ο υ κ α ι γ ε ω ν τ ο ν ε χ α ι ρ ε τ ι σ ε ω α ι ς χ ο ω ε ι ς
λ β ,... 't: ' e....' '" ,
π ρ ο α ε ν α τ ο υ φ ω ν α η π ρ ι ν χ α Τ ι π ι σ ω α π ο τ ο ν φ ρ α
Κ Τ Ύ ν
θ λ " β Ε λ
, Α ' β ,.. , ... Η
- Τ L
Ι
ε ε ι ς τ α χ ο υ τ σ ο υ ρ α ν α κ υ ε ρ ν ο υ ν Τ Ύ κ κ ι ι
σ ι α ν ρ κ ε τ α τ ρ α η ς α μ ε π ε ν τ ε σ χ ε ο ο ν α ω ν ε ς ν ν ο ε ι
"08 ' '" λ θ ..., ,
Τ Ί ω μ α ν ι κ η ν κ α Τ Χ Ύ ν κ α ι τ η ν π Yj υ ν τ ω ν α Υ ρ α μ
-36­
, '"' , , , ι
μ α τ ω ν ε ρ ε ω ν ε π σ κ ο π ω ν κ α Ι μ ο ν α χ ω ν α γ ν ο ω ν ο μ ω ς
δ υ σ τ υ χ ώ ς τ ο τ ι τ ά ν ε ι ο ν τ ο υ ή θ ο υ ς κ α Ι τ η ς π ρ ο σ η λ ώ σ ε ω ς
, Ο θ ι λ ....),
ε ν Τ Ί Ρ Ο Ο Ο ζ Τ ς μ ε γ ι σ Τ ς π ε ι ο ν Ο Τ Ί τ ο ς τ ω ν α γ ρ ο ι
κ ω ν τ ο ύ τ ω ν λ ε ω ν ...
Ω " (, θ λ β ι
ς ε φ α ι ν ε τ ο Ί σ υ γ κ ρ ο υ σ ι ς α ε α μ ν ε τ ω ρ α σ ω ς
, ,.. ') ,\ ,.... θ ....
ν ε α ν Ε ζ ε ι ι ν μ ε τ α Τ Υ ι ν σ υ ν ε π ι κ ο υ ρ α ν τ ο υ ε η ν ω ν
Η λ β β " θ , ζ ,
κ λ Ύ ρ ι κ υ τ ο π ε ν JE α ι ο ν ο τ ι α ε Π ρ ε α ε ν ε π ι
\ Ν ι , ,.... λ λ ι
κ ν ο υ ν ω ς τ ο ν π α π α ε ο φ υ τ ο ν κ α ι 01. α υ τ ο υ π ο ο υ ς
τ ω ν π α τ έ ρ ω ν Η Ο ι δ α χ Υ α λ λ ω ς τ ε τ η ς Δ υ ν α μ ι κ ι ς Θ ε ο
λ ο γ ί α ς τ ς Ο κ ο υ μ ε ν ι κ η ς δ ι α σ τ ά σ ε ω ς η ό π ο ί α η λ
λ α γ μ έ ν Υ τ ω ν έ ρ ι σ η κ ω ν κ α Ι ά μ υ ν τ ι κ ω ν π λ ε γ μ ά τ ω ν έ λ ε υ
ι .... , Ι .... θ 7
θ ε ρ ο υ μ ε ν Ί ί τ η ς ε π ι ο ι ω ζ ε ω ς τ ι ι ς α υ τ ο ο ι κ α ι ω σ ε ω ς α ε ι
, \ Θ .... ,... , Θ .... ( ,
ν α ι ο υ Ζ ι Λ ο γ ο ς π ε ρ ι .. ε ο υ α Λ Λ α .. ε ο υ
Λ
ο γ ο ς ε ν ο π ο ο ς
τ ω ν Χ ρ ι τ ι α ν ω ν ά π ά ν τ ω ν (10), ο ε ν η τ ο ο υ ν α τ ο ν ν α π α
ι " .... \ , , Ι ...., ι ,
ρ α μ ε ι γ ι α ν ε υ κ α ρ π ω ν μ ε τ α α π ο ε ν α τ ο ι ο υ τ ο ν ε π ι ε ι ν
ι " ,:"" .... λ Ι ι
σ ο ρ ε α ω ς ε φ α ι ν ε τ ο Ε ζ ω τ ε ρ ι κ ω ς τ ο υ α χ ι σ τ ο ν μ ε χ ρ
... C" ... Ν ι
σ γ μ ι ι ς ο ε π ι σ κ ε π τ η ς τ ο υ π α π α - • ε ο φ υ τ ο υ ...
(1-1 1'1. Ε β ό ο μ α ς ε κ ύ λ σ ε έ ν τ ο ς μ ι α ς ά λ η σ μ ο ν ή τ ο υ
(.... , C λ Ι \ (
ι ε ρ α ς κ α τ α ν υ ε ω ζ α ι μ ε ε τ α ι ι ε κ π ι σ α ν κ α Ι α ι κ α ρ σ ι α ι
, (1'0 \ \ Ι ,.... .... θ
π α ν τ ω ν υ ψ ω Ι σ α ν π ρ ο ς τ ο ν υ ψ ω ε ν τ α ε ν 'r<r σ τ α υ ρ ι
( ι , ζ , .. Ι ,.... ι
ε κ ο υ σ ι ω ς ε κ η τ υ σ ι Ύ ν Λ υ ρ ω σ ι ν ε κ 'rYJc; σ υ ν ο ι κ ο υ
C , rl , , Α ' "
α μ α ρ τ ι α ς ω σ τ ε ν α υ π α ν τ η σ ο υ τ ο ν ν α σ τ α ν α ο υ μ ο
.. ) λ \, , λ θ Α \
ν ο ν
Ψ
Ι
ο ν τ ε ζ α Λ α κ α Ι γ ν η σ ι ω ς α χ ο ο υ ο υ ν τ ε ς υ τ ο ν α Λ
ε ν τ Ί ν ε κ ρ σ ε ι τ ω ν π θ ω ν κ α Ι τ ι τ α π ε ι ν ώ σ ε ι τ ο υ έ π α
, " ,
ρ α τ ο υ ε γ ω
Α θ , ( , θ ' t A
C
ι
ι ω ς π ο σ ο ν Υ ι ν ω μ ε ν ο τ ι σ Υ ν ο ν τ ο Ι σ υ ν α ι ε ι ς
-.
10) Ό π ε δ ν Γ ι η ς λ μ ς τ ε σ χ ο 617,1970,
,
σ ε λ 1981 ε Υ Ο χ 6 λ γ σ ς Δ Ο η ν α Υ ρ σ υ π μ ί ζ τ ο φ σ ι τ η τ α ς Τ Ι ζ
"
! ­
ι \' -' \ .., - C.\' Κ Ί , " ' ...
Ω Ί Υ Ί ς Κ Χ Ο Ί μ ι χ ς τ σ υ Λ Ύ μ ε ν τ σ χ ι σ σ ς
.i
,
,
,
3
,...
- ,­
\ \ , λ ξ
τ ω ν μ ε τ η ν σ υ ν ο ο ν κ α τ α ν υ ν κ α Ι Τ ν ε ν π α ν τ Ι
τ ή Ρ σ ι ν τ ω ν Ι ε ρ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν μ ε τ έ φ ε ρ ε τ η ν μ
)
\,u
' " '" , - -­
μ Ύ ν π ο ο π σ ω ε ς Τ ν α ρ χ α α ν χ ε ν ο ω γ μ ι τ ε ο υ
Ε ... Κ ')_... " ,
σ α ν κ χ Λ Ύ σ ι α ν α τ π α ρ α λ ο ν μ ε τ η ν σ υ γ χ ρ ο ν ο ν
κ κ λ Ύ σ ί α ν τ ω ν κ α τ α κ ο μ β ώ ν τ η ς 'JitO τ ο υ Κ ο μ μ ο υ ν ι
- ... , Ρ Ι Β β , \ , ,
σ μ ο υ Π Λ τ τ ο μ ε ν Ύ ζ ω σ ι α ς . ε α ι ω ς ε ς τ η ν ε Π Ο Χ ν
, ( , , ....
τ ω ν φ α ν ε ρ ο σ ι ω γ μ Ο σ ε ν υ φ σ τ α ν τ ο κ α τ α τ ω ν φ α ν α
.... , λ θ "' , (\',­
Τ κ ω ν κ α ι π α ρ ε ο ν Τ Ο Π Λ Ί κ τ ω ν ω ς υ ς α π ε κ α λ ο υ ν
, , , - ,Ε λ ", ( ,
κ α Ι ε Π σ η μ Ο Τ Ύ ς Κ Κ Ύ σ ι α ς α ρ χ ο ν τ ε ς Ύ ν ε ω τ ε ρ ο π ο ο ς
., ,( , \ ( , - ο ' - (,
ο μ ω ς μ α ν ι Χ υ π Ό Τ ν υ φ η γ σ ν Τ Ύ ζ ι κ ο υ μ ε ν Κ ς α φ ε
" λ ' "... ,... δ ­
σ ε ω ς ϊ Τ π ε ο ν υ π ο υ Λ ο ς κ α Π Λ Ί κ τ κ η η μ ι ο υ ρ γ ο υ σ α
, θ θ - ....,
π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ α υ μ α τ α κ α τ ω ε ν τ η ς σ κ η ν Ι Κ ς κ υ μ ε
ν κ ς ά γ ι Χ Π Ύ ς τ η ς ε Ι ρ η ν κ γ ς σ υ ν υ π ά ρ ξ ε ω ς XClL τ Ύ ς ό Ί
.... ...., Ο ,.),
θ ε ν α π α ι Τ Ί σ ε ω ς τ ω ν κ α ι ρ ω ν ν τ ω ς τ ο ε κ κ '. α ι
\, , ., \ λ '
τ ω ν μ ε τ ε ι χ ε ν ε σ ω Λ α α κ ο υ σ ω ς ε ς 70 ε σ χ Γ Τ ο γ ι κ ο ν
κ λ ί μ α τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν χ ρ ό ν ω ν ... Δ ό τ ι δ ι α τ ο υ ς π ο λ λ ο υ ς
.. t "')'
ι σ α ν ο ι π ε ρ ι ψ ρ ν Ί μ ε ν τ ο α ν τ ι ε γ ο μ ε ν ο ν σ Τ ι μ ε ι ο ν τ ο
, "f θ ζ .... ,
Κ π α ν τ ο ο π ο ι ο ν η ρ ε '. ε π α ρ α ν π ω ς τ η ν
)
" , Ι Ε - Γ '
π Ι α ε ι α ν κ α ι ο κ ο υ μ ε ν Ι Κ ι ν τ ω ν α γ α π η ν . π α ν ε Λ α μ α
ν ε τ ο
.... "'"
α υ τ ο υ ς τ ο
(,
τ ο υ
1\1
1'. σ υ σ τ υ χ ω ς κ α ι ε ι ς υ π ο
- 13
. α σ
λ ε ί ο υ γ ρ α φ έ ν ι τ ν π ο ρ ε ί χ ν τ ο μ Κ Ρ Ο κ α Ι ci/.. :fjOEUOV­
τ ο ς π ο ι μ ν ί ο υ «"'Ev έ σ τ ι ν ε γ κ λ η μ vuv σ φ ο δ ρ ώ ς έ κ δ ι κ ο υ
μ ε ν ο ν ή ά κ ρ ι β ί ς τ ρ η σ ι ς τ ω ν Π τ ρ ι ι ώ Π Ρ δ ό σ ε ω
ε π σ τ σ μ γ .
Ε
λ ,,' t Θ ( ... .... , , ·
υ ο γ Ύ τ ο ς ο μ ω ς ο '" ε ο ς ο π α ρ α κ α Λ ω ν α υ τ ο υ ς ε ν
, λ .... , ο θ '
π α σ η π α ρ α κ Ύ σ ε π ν ε υ μ α Τ Ι Κ Ω r. Ι ο Ι Ο Ω σ α ν ο ν τ ο μ υ
σ τ ι κ ω ς ό τ ι έ κ ο ι ν ώ ν ο υ ν τ η ρ ω ι κ η π ο ρ ε Ι τ ω ν ό μ ο λ ο
γ ι τ ω ν κ α Ι μ α ρ τ υ ρ ω ν ο ι α φ υ λ ά σ σ ο ν τ ε ς τ η ν π α ρ α ο ο θ ε ϊ
λ β , , ,
σ α ν π σ Τ ν ι ω ι τ ο ν κ α ι α μ ε Τ Ο Ζ ο ν κ α ι ε κ Τ ι ς σ υ γ κ ο ι
, ,,- Ο .... Θ λ '
ν ω ν α ς ε σ ε τ ι Τ ς σ υ γ χ ρ ο ν ο υ κ ο υ μ ε ν Κ ι ς ε ο ο γ ι α ς
e- t, λ λ λ '
Δ ι α ν α Τ ι Ρ Υ ι η Ύ ε ν τ ο Ύ α σ π Ι ο ς κ α ι α ν ε π ι Υ ι π τ ο ς μ ε
...., , .... Κ ' t - Τ Χ ­
Ύ ρ ι Τ Ί ς ε π φ α ν ε ι α ς τ ο υ upr.OU μ ω ν Ί ί σ ο υ ρ σ τ ο υ
" θ 8' " ,
ε π ρ ε π ε π α σ η υ σ ι ν α α ν τ ι ρ α σ ο υ ν ε ς τ α ς Κ ι ρ υ τ τ ο μ ε
ν α ς « β ε β ή λ ο υ ς κ ε ν ο φ ω ν Ι α ς κ α Ι ά ν τ ι Ο έ σ ε ι ς τ η ς ψ ε υ ό ω ν υ
, t t , θ ' " ... ,
μ ο υ Ύ ν ω σ ε ω ς "11 ο π ο ι α ρ α σ ε ω ς EKfJpuacrE ο ι α τ ο υ σ
-38­
μ α τ ο ς Κ ι Χ Ι τ Ύ ς γ ρ α φ ί δ ο ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν (;) ε ρ α ρ χ ω ν κ α Ι
,Α κ α Ο Ί μ α κ ω ν Θ ε ο λ ό γ ω ν ,
α Ε ί ς τ η ν κ ί ν η σ ι ν π ρ ό ς τ η ν ε ν ω σ ι ν δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι ή
μ ί α Έ κ κ λ η σ ί α ν β α δ ί σ η π ρ ό ς τ η ν α λ λ η ν ά λ λ δ λ α ι δ μ ο
Ν Α Ε Π Α Ν Ι Δ Ρ Υ Σ Ω Μ Ε Ν τ η ν Μ ί α ν ς Α γ ί α ν Κ α θ ο λ ι κ η ν κ α Ι
Α π ο σ τ ο λ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν .••» ν υ μ ι Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν
1 τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Α θ Ί ί ν α γ ό ρ ο υ
Δ , θ " Ι λ 'c
β « ε ν ο υ ν α μ ε ζ ν α ε μ π α ι ω μ ε ν π ε ο ν τ ο υ ς ε ι χ υ
ο ύ ς μ α ς κ α Ι ν α λ έ γ ω μ ε ν Ο τ δ Χ ρ ι σ τ α ν ι σ μ ό ς ο π ω ς έ
- ", Τ Ι C ( Ι ' ,
μ ε ι ς τ ο ν ε ν ν ο ο υ σ α μ ε ε ι ν α ι π ρ α γ μ α τ ι ο α ρ μ ω ν ELC; τ ο ν
α ό ν μ α ς Έ χ ο μ ε ν ά ν ά γ Κ Υ έ ν ό ς ν έ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ι σ μ ο β α
σ ι ζ ο μ έ ν ο υ έ ξ ό λ ο κ λ ή ρ ο υ έ π Ι ν έ ω ν ά ν τ ι λ ή ψ ε ω ν κ α Ι δ ν
Δ
, θ ,,... λ λ ' "
ε ν ο υ ν α μ ε α ν α ο ι ο α ζ ω μ ε ν ε ς τ α ς μ ε ο υ σ α ς γ ε ν ε α ς τ ο
Τ ό .... Θ ' ,( - ( -" 0('
ε ι ο ς Τ ς .. ρ η σ κ ε ι χ ς τ ο ο π ο ι ο ν μ ε ι ς ε υ ρ ο μ ε ν ι ν ε ο ι
ά ν θ ρ ω π ο ό ι α β ι ο υ ν ε Ι ς έ ν τ ε λ ω ς Ο ι α φ ο ρ ε τ ι κ Ο ν π ν ε υ μ α τ ι
, θ , β λ c,
κ ο ν Ί ι κ ο ν κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ο ν π ε ρ ι α \ ο ν κ α ο ε ν ε υ ρ ι
" θ ι ,(, ,
σ κ ο υ ν ε ν ν ο ι ι Χ ν ε ι ς Τ Ύ ν ρ σ κ ε ι α ν Τ Ύ ν ο π ο ι α ν τ ο υ ς μ ε τ α
( - Δ λ ι Α .... Ι ι β ,
ο ι ο Ο υ ν ο ι γ ο ν ε ι ς τ ω ν « Υ ω σ ε ι ς μ ε ρ ι Κ Ί ι ς α κ ω ο υ ε ι ς
Ν Tilnes, 26.9.67. κ α Ι Ε σ τ ί α 5)10)67.
Δ
3. θ ζ C Χ " , ,
γ ) «... ι ν α ε π ι σ ω μ ε ν ω ς ρ ι σ τ ι α ν ι κ α ε π ι μ ε
ρ ο υ ς Έ κ κ λ σ ί χ ι κ α Ι Ο μ ο λ ο γ ί α ι τ ο υ κ ύ μ α τ ο ς α ύ τ ο υ τ ω ν
, , < θ λ Χ .... ,Ι ...
ε π ε ρ χ ο μ ε ν ω ν ε α ν ο ε ν ε ν ω ω μ ε ν ο ο ι ε ν ρ ι σ τ Υ σ ο υ ...
α π ρ ο σ ε
Ι β
α σ μ υ Ν

τ ο ν
ξ
ε τ ε ε φ ε τ ο ς τ ο ν
Κ
α ρ ν α α
λ
ο μ ε
'
σ ε
β .l..
κ α Ι β α θ υ σ τ ο χ α σ μ ό ... ρ υ γ μ α τ ο υ α λ Κ Ύ δ ό ν ς Μ ε λ ί
τ ω ν ο ς έ ν τ Μ τ ρ ο π ο λ ι κ ι ι Ά Θ Ύ ν ω ν
θ Ε λ , L , "
«Κ α λ ο υ μ ε α α ι κ κ σ ι α ι ε ι ς μ ε Τ α ν ο ι α ν ε ι ς α ι
Τ σ ι ν σ υ γ γ ν ώ μ ι ι ς π ρ ο ς ά λ λ ή λ α ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Π α ρ ο υ
σ ί α Τ ό μ ο ς Α Ι σ ε λ 171).
Π
, θ """,
... « ω ς τ ο ν α ν ρ ω π ο ν α υ τ ο ν ν α α ν τ ι κ ρ υ σ ω ε ς Τ Υ ν
.... Ε λ Ε ι λ θ (
θ υ ρ α ν Τ ς Κ Κ Ί Ί σ ι α ς ς π ο ι α ν γ ω σ σ α ν α τ ο υ 0­
μ ι λ ή σ ω ; Ε Ι ς τ η ν Υ λ ω σ σ α ν τ ω ν έ γ χ ε ρ δ ί ω ν τ ς Θ ε ο λ ο
, Π - Θ θ .... ,,... Τ Θ ....
γ ι ι χ ς ; ο ι ο ν .. ε ο ν α τ ο υ ο ε ι ζ ω ; ο ν μ ι κ ρ ο ν .. ε ο ν τ ω ν
Ι , Μ Θ Λ
... ρ ι σ τ ι α ν ι κ ω ν ε ρ ο ω ν '11 τ ο ν ε Ύ α ν ε ο ν Ο Υ ο ς τ ο υ Χ
, , ... , ,,... ..., ...., ) Σ λ
ε π τ η α φ ι ς ε ι τ ω ν α σ τ ρ ο ν α υ τ ω ν ε ι ς ε ι ι ν Ί ν •
,1 θ θ - ( , ξ
«... Q
<
ι α ν ρ ω π ο ω ο υ ν τ α ι υ π σ υ ν ε ι Ί τ ω ς ε ω α π ο
-39­
, - '', Ι , Ι ''1 Θ
τ η ν γ ι ν π ρ ο ς ε ν α α γ ν ω σ τ ο ν ο υ ρ α ν ο ν π ρ ο ς ε ν α ε ο ν
, ( - ( J! ,,..
τ ο ν ο π ο ι ο ν ο ι π ν ε υ μ α τ ι κ ο ι Π Ο μ ε ε ο ε ν c..xouv κ γ Ρ ζ ε ι
ι Τ ( , - -., ,.. θ , ,
α κ ο μ Ι ο ε ω σ φ ο ρ ι κ ο ν π ν ε υ μ α μ α ς ε ζ ω ε ι ε ι ς τ ο ν α
, Ι Ι (... Ι " θ ' ( ,
π ι σ τ ε υ ω μ ε ν τ ι μ ο ν ο ν Ύ μ ε ι ς κ α τ ε χ ο μ ε ν Τ ο ρ "!Jv ο ο ο ν ... »
Λ ό γ ο ι τ ο υ έ π Ι τ ί ά φ ι ε ρ ώ σ ε τ η ς ύ π ο π τ ο υ κ α Ι ά γ ν ώ
σ τ ο υ π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς κ α ν ό λ α ς ε Ι ς τ η ν Π α ν α γ Ι α ν τ Π ρ ω
Ι Ε ((, -" ...
τ α τ ο υ « ζ ι ο ν σ τ ι "!J ο π ο α ο υ σ τ χ ω ζ α χ ρ ι τ ο υ
... Ι Ι ... Π θ β β λ '
ν υ ν π α ρ α μ ε ν ε ε ν ω π ι ο ν Τ Ύ ς α ρ ε ν ο υ τ ο ε η ο ν κ α
μ ω μ Υ τ δ ν έ ν τ ο ς τ ω ν Α γ ί ω ν κ α Ι κ α τ έ ν ι ν τ ι τ η ς •Α
μ ώ μ ο υ Ό ρ α Ο ρ θ Τ ύ π ο ν φ ύ λ λ ο ν Ί ο υ ν Ι ο υ 1966).
' ,.... " Ι β β Ι ., t: .... λ θ
Κ ί ε ν φ τ α α ν ω τ ε ρ ω φ ο ε ρ α κ α ι α σ φ Ί ί μ α ο ν
έ ξ Ό ρ θ ο ό ό ξ ω ν ά ρ χ ι ε ρ α Τ κ ω ν χ ε λ έ ω ν π α ρ ε τ έ θ Ύ σ α ν
(' , ο Ι "., λ ... 0;;:.'
σ ε ω ς ε ο ε Ι Κ Τ κ α χ ω Ρ Ι ζ ν α α π ο τ ε ο υ ν μ ν α Ι Κ Τ Ύ τ α
'('" ,( Ι ο ο Ι Ε λ λ Θ λ
ι ο ο υ ο π ο ι α κ α ο π ο σ α Ύ ρ σ Ο Ο Ο ζ ο ς η ν Ι Κ Ύ ... ε ο ο
Ι γ ι λ Ι ... ( )
γ ι α ε ζ η μ ε σ ε τ ο ν τ ε ε υ τ α ι ο ν κ ι ρ ν ο ι α ο υ ο ε π ι φ α ν ω ν ;
έ κ π ρ ο σ ώ π ω ν Τ Ύ ς ο κ α θ ι Ύ τ ς τ ς Θ ε ο λ Ο Υ κ η ς Σ χ ο
Α θ Ν Ν
Ύ σ ι ω Τ Ί ζ
λ
'lJaE π ε ρ ι
λ
Ύ
θ ....
λ Ί ς ι ν ω ν κ . ω μ ι «oc ο υ ς
έ κ κ λ Ύ σ α σ τ ι κ η ς Σ υ ν ό ό ο υ η ά π α ρ τ ι ζ ο μ έ ν Ύ ς έ κ μ ε λ ω ν
, , , ,( , λ
ε κ π ρ ο σ ω π ο υ ν τ ω ν π α σ α ς τ α ς υ φ ι σ τ α μ ε ν α ς ο μ ο Ο Υ ι α ς
",' , ξ , (, , λ
κ α ι α σ κ ο υ σ α ς Τ Ύ ν π ο ι μ α ν τ ι κ ε ο υ σ ι α ν υ π ο Τ Ύ ν π Ύ
Ι ... λ ξ Δ " , , ­
ρ η ε ν ν ο ι α ν Τ Ύ ς ε ε ω ς ε χ ε τ α ι ε π σ Ύ ς τ α μ σ τ η ρ ι α 'rou
γ μ ο τ ο υ β α π τ ί σ μ α τ ο ς κ α Ι χ ρ ί σ μ α τ ο ς ο τ ι δ ύ ν α ν τ α ι ν ά
τ ε λ ώ ν τ α ι ά π ό κ ο ι ν ο υ υ π ό κ λ η ρ ι κ ώ ν π α σ ώ ν τ ν ό μ ο λ ο
γ ι ώ ν ! δ ρ α HLa Pensee Orthodoxe» Paris, 1968, Ν ο
13, π α ρ α Σ Μ π ι λ ά λ Ώ Ό ρ θ ο ό ο ξ Ι α κ α Ι Π α π σ μ Ο ς Τ ό μ
λ '-> () ) Σ ", (, Ι Θ λ '
Α σ ε . Ό LJ. Ί ι μ ε ι ω τ ε ο ν σ ε Ο Τ ο α ν ω τ ε ρ ω .. ε ο Ο Ύ ο ς
ά π ο τ ε λ ε ί τ ο ν μ ό ν ι μ ο ν έ π σ Ύ μ ο ν ά ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ν τ η ς Ό ρ
ι
ί
ι
θ ο ο ό ξ ο υ Ε λ λ α ο ι κ η ς Έ κ κ λ σ ί α ς έ ν Τ Π α γ κ ο σ μ Ι ρ Σ υ μ
β υ λ Ι Ε κ κ λ Ύ σ ι ω ν !
ο έ π Ι τ ι μ ο ς ο ε κ α θ Ύ Ύ τ η ς κ Λ Φ λ ι π π Ι Ο η ς ε φ θ α
'" -" Ι " , ο , λ
σ ε ν ε ι ς τ ο π ρ ω τ α κ ο υ σ τ ο ν σ Ύ μ ε ι ν ν α Ύ ρ α ψ η Ο Τ Ι ο υ ο ο ω ς
, ) - (, Ε λ ( Κ θ λ ο ,
α π α Τ Έ ο υ ν ε τ ε ρ α ν « κ κ Ύ σ ι α ν ο ι α ο ι κ ο ο ι α τ ο ν
ι π λ ύ σ α τ ν λ ό γ ο ν τ ς μ ε τ α ύ τ ω ν σ υ ν υ π ά ρ ξ ε ω ς Ύ μ ω ν
'i ' .... " , - Ε '"' ' 1 Α '
Ι
π α α ι τ ε κ α ι ν υ ν ε ν τ ο ς τ η ς α υ Τ Υ ς Κ Κ Λ Υ σ ι α ς . π ο
τ η ν κ α τ π λ Ύ κ τ ι κ η ν κ α Ι τ ι ς Ό ρ θ ο ό ό ξ ο υ Έ κ κ λ σ ι ο λ ο
!
,
ι
Ι
i
-40­
, λ -" θ
γ ι α ς π ρ ο υ ς ο ι α σ τ ρ ο φ η ς ε Ρ Ύ α σ ι α ν τ ο υ π α ρ α ε τ ο μ ε ν τ ο
, , , ,
κ α τ ω τ ε ρ ω χ α ρ α Κ Τ ρ ι σ τ ι κ ο ν α π ο σ π α σ μ α
ι ε Ι ι λ λ α ς λ έ ξ ε ι ς Κ α τ α τ ν ο ι ά σ τ α σ ι ν κ α Ι ο ι ά σ π α
σ ι ν Tor 7:λ η ρ ω μ α τ ο ς τ ο υ Τ Ό π ο ι ο ν {TJ κ κ η σ ι χ ε ν
" λ - Ε λ ') δ
θ
' δ " λ (, - (
έ α χ σ η ε ι ς uo α κ ε ρ α ι α π ο ι α ε κ α τ ε ρ ο υ τ ω ν 0­
ι
, " β , ... - (
π ο ι ω ν ν α ε π ι ι ν Ί ε κ τ ο τ ε μ ι α ω ν ο ι α σ τ α σ ω ν ο μ α ο ω ν
Tor π λ η ρ ώ μ α Τ Ο ς ό η λ α τ ο π λ η ρ ώ μ τ ο ς η δ ι ά σ π ι χ
τ ( , , θ - δ ' Ε
σ ι ς ο ε ν Er.zEV ω ς σ υ ν ε π ε ι α ν ν α σ Χ Τ ι μ α τ ι σ ο υ ν uo χ
'\ ί Ε λ ' ( -,.. λ , . (
Κ Λ Υ σ α ι κ κ η σ ι α υ Π Ύ ρ ε κ α ι π α ν ε ν σ υ ν ε χ ε ι η
.... χ .... Θ Ε λ Μ ,
τ ο υ ρ ι σ τ ο υ ε ο φ υ τ ε υ τ ο ς κ κ Ύ σ ι α ι α λ ο ι π ο ν ε μ ε ι ν ε
, - λ t ­
κ α ι μ ε τ α Τ Ύ ν ο ι α σ τ α σ ι ν τ ο υ π Ί ρ ω μ α τ ο ς TJ Ε κ κ λ η σ ί α -rou
Χ ρ ι σ τ ο υ Γ Ή κ α Ι ε κ τ ο τ ε Π ot Χ ρ ι
σ τ ι α ν ό Ι τ ο ό λ ο ν π λ ή ρ ω μ α α ύ τ η ς τ ο υ α ύ τ ο υ
(Η " λ _. " Ρ , Κ
Π Λ Ο Ι Ο Υ (Β λ . « α π ο π α α α ς κ α ι ν ε α ς ω μ ς ι ν
, , ... λ Ε λ '
σ ι ς π ρ ο ς Er:ClVOoOV τ ο υ π Ί ι ρ ω μ α τ ο ς τ η ς Ι Κ Κ Ί σ α ς
.... Χ ..., '. , '(' .. Ι Ό 11
τ ο υ ρ ι σ τ ο υ ε ς Τ Ί ν α Ρ Ζ LKf)V ε ν τ η τ ι σ ε Λ - . ,
Ά θ Ύ ν ι 1970).
Ο Ε ... χ _. ;:>. ι ι
ν τ ω ς Ύ κ κ ;Yjcr"cx τ ο υ ..: ρ ι σ τ ο υ ο ύ ο ε Π ε ε ω ς
, Τ , , λ ,(
σ η μ ε ρ ο ν ε ι χ ε ν α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ ε ι τ ο ι α υ Τ ν GUA ο γ ι κ η ν ε
, ψ -, ') ..., , Ο
κ ο υ σ ι α ν κ α ι ε ν υ χ ρ α υ τ ο μ ο ι τ ω ν φ υ σ ε ι κ α ι . ε σ ε
φ ρ ο υ ρ ω ν Τ ς π ρ ο ς τ ο σ τ ρ α τ ό π ε ο ο ν τ η ς π λ ά ν Ι ς κ α ι α ί
ρ έ σ ε ω ς
.. , C λ ,- Θ
Π ω ς Λ ο ι π ο ν Ύ ε υ ι μ ε ν Ί π ε ν τ α ς υ π π α .. ε ο
, λ ,-).., , \" θ ι
ο ο υ ο υ κ α ι τ ω ν ο ι π ω ν π α τ ε ρ ω ν ν α μ Ύ α σ α ν ε α ι ο τ
(, , "" ""
ε υ ρ ι σ κ ε τ α ι ε ι ς π ο ν η ρ ο υ ς κ α ε σ χ α τ ο υ ς κ α ι ρ ο υ ς κ α ι ο η
, ,( θ ... Τ β λ
ο υ μ ο ν ο ν TJ σ η μ ε ι ω ε ι σ α α ν τ ι ο ρ α σ ι ς τ ω ν Ί Τ Ο ε π ι ε ρ Ί Γ
, , λ λ ' , , , , λ ... ..,
μ ε ν Ύ α α κ α Ι χ α ι ρ ε ι ν ι ι ν μ Ί ε ε γ ο ν ο ι ς κ ο ι ν ω ν ο σ ι
ι Α ' C}" - Δ ,)
Τ Ο ο υ τ ο ι ς ν Τ χ ρ ι σ τ ο ι ς 1. φ Ί Υ Ί τ α ι ς κ α ι Ι υ α σ κ α ο ι ς
, λ
ο υ ο ο
λ θ
α
( β λ λ
ο ν
11- , ,
κ α Ι π α ι ν ω ς υ π ε ρ ε α α σ σ ο ι κ ο ν ο μ ι σ
" , θ , λ ,
ε ι ς τ ο ι ο υ τ ο υ ς κ α ι ρ ο υ ς α ε σ Ί Ί μ α ι ε π η Ρ Ύ π α ρ α ν ο μ α ν
.., , β " - λ , Α ι θ '
π α σ α σ υ γ κ α τ α α σ ι ς α ρ ν Ύ σ ι ν Τ ς π ο υ τ ι μ ο υ Υ ί ε ι α ς
( , ", , \::' θ ( ) - "
ο α γ ω ν ε π ρ ε Π Ζ ν α ι α Τ Ί Ρ Ύ -n α ν ε υ υ π ο σ Ό ι ς κ α ι μ ε χ ρ ι ς
" 1\1'" , ι , " " ­
ε σ χ α τ ω ν Η ε α υ τ α ς τ α ς σ κ ε Υ ε ι ς κ λ α ι ο ν τ ε ς ε ν ω π ω ν τ ο υ
, " (, θ - '"
π ο ρ ε υ ο μ ε ν ο υ ε ι ς τ ο ε κ ο υ σ ι ο ν π α ο ς η σ ι υ η σ υ ν ω ό υ ρ ο ν
, " , Ο Ο ;:>. Υ Ι ο
τ ο κ α ι τ η ν α κ ο υ σ ι ω ς Π Ι μ ε ν Ί ν Ρ Ο Ο Ο ζ ι α ν Ί ­
,( ,( Ε - Δ λ ,
π ο ι α ω ς κ α ι ο α υ Τ Ί ς ι ο α σ κ α ο ς κ α ι ε ω ρ γ ο ς
r
Ά

1, ..•.. '.<.'.'.' .•.• ι -4
ι '1
­
!
ι
Ι f,..... θ , ο
!
π ρ ε ε τ υ π ο τ ω ν ι ο ι ω ν τ ε κ ν ω ν κ α ι μ α η τ ω ν τ η ς t.
... Ί ι Β λ λ ";' "\ ( ,
τ ο υ lVl. α σ ι ε ι ο υ ο γ ο ι ε ι χ ο ν κ α ι ε ι ς τ α ς μ ε ρ α ς τ ω ν
, Υ
α ν α Ύ σ ε ι
' ,..... Π ,
«Κ α τ α π ε φ ρ ο ν Ί ι α ι τ α τ ω ν Ο τ ε ρ ω ν ο ο γ μ ι χ α α π ο
i' ..... ,
σ Τ Ι Λ ι κ α ι π α ρ α ο ο σ ε ι ς ε ζ ο υ ο ε ν ω ν τ α ι ν ε ω τ ε ρ ο π ο ι ω ν ε ψ ε υ
, .. Ε ) , , λ ' λ
Ρ Ί μ α τ ι χ τ α ι ς κ κ Ύ σ ι α ι ς ε μ π ο ι τ ε υ ε τ α ι τ ε χ ν ο ο γ ο υ σ ι
, Θ λ ( " Θ (...,
)
ο π ο ν ο υ .. ε ο ο γ ο υ σ ι ν ι ι α ι ρ ω π ο ι Ί τ ο υ κ ο σ μ ο υ σ ο
" , " ...
φ ι α τ α π ρ ω τ ε ι φ ε ρ ε τ α ι π α ρ ω σ α μ ε ν τ ο κ α υ Χ Ί μ α τ ο υ
..... ο , 'i' , β Ι
σ τ α υ ρ ο υ ι π ρ ε σ υ τ ε ρ ο ι ο δ υ ρ ο ν τ α ι τ α π α Λ α ι α σ υ γ κ ρ ι
ν ο ν τ ε ς τ ο ς π α ρ ο υ σ ι ν ... » έ ι σ τ 92).
C Η α κ ο λ ο υ θ ί α τ ω ν Π α θ ω ν τ ς Π έ μ π τ η ς έ π α ν έ
..... , " ",.. ,'
Υ ε ρ ε ζ ω Ύ ρ ω ς ε ι ς Τ ν μ ν η μ Ί τ ω ν τ ο π ο σ ο ν Ο λ ι γ ο ν ε μ ι
..... Δ . θ , ,
μ ο υ ν τ ο τ ο ν ι ο α σ κ α .. ο ν Ε ι ς τ α ς υ σ ι α ς Τ Ύ ν Π Ρ Τ Ί τ α
τ η ν π ρ ο ς π ά ν τ α ς α γ ά Π Ύ ν 1.. ο π α α Θ ε ό ό υ λ ς β υ θ ι
, " ... , , Υ ...
σ μ ε ν ο ς ε ν τ ο ς τ ο υ σ τ α σ ι ο ι ο υ τ ο υ κ α ι ε ν ω τ ι μ ε ν ς τ ω ν
( , " , , 't' ' , , , Ι ... ,λ λ '
ω ρ α ι ο τ α τ ω ν υ μ ν ω ν ε φ α ν τ α ε ο υ χ ι τ ο ν "fjcrouv, α χ
Ν Ι Α "0 01:-- Ε λ , χ
T"fjV υ μ φ ν υ τ ο υ Τ ν Ρ υ ό ν Κ Κ Ί σ ι ι χ ν ν α ε
, ο ,...,
Ύ ι π ρ ο ς τ ο υ ς ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ς τ ς σ ι μ ε ρ ο ν :
Ι f _. -r ι , Δ
«Τ ι κ α κ ο ν ε π ο ι ι σ ι υ μ ι ν ω τ ε κ ν α μ ο ι α γ α Π Ί τ α ; ε ν
ί λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ύ μ α ς τ Ί ι ς ζ ο φ ώ ο ο υ ς ε Ο ω λ ο λ α τ ρ Ι α ς Δ ε ν
( ..... ..... λ θ ..., ,(,
έ φ ώ τ ι σ α υ μ Υ ς Ι Τ Ί ς α Ί ο υ ς γ ν ω σ ε ω ς Τ Ύ ν ο π ο ι α ν
... i ... Δ '\'
ε ί σ έ τ ι σ τ ε ρ ο υ ν τ α ι μ υ ρ ι α υ ε ς α ο ε φ ω ν σ α ς ε ν ε Λ α μ π ρ υ
, '1 θ Ι , , θ ( ...,'
ν α τ α -IJ η σ α ς ω σ τ ε ν α φ α ι ν ε σ ε ω ς φ ω σ Τ Ί ρ ε ς ε ν κ ο
Ο " -, ..... Μ '
σ μ ; τ ε ο ε α ρ γ ο τ ε ρ ο ν α π ε κ ο π η σ χ ν Τ Υ ς ε μ ς Ί Τ Ρ
(C , , .. Ι r:: ,(ό ... λ '
Τ Ύ τ ς ο ι ε κ ο υ σ ι ω ς ε Κ Λ ε ζ α ν τ ε ς Τ Ύ ν ο ο ν Τ Ί ς π α ν η ς ν
π α ρ έ μ ε ι ν α μ ε θ ύ μ ν ι α Τ Ύ ρ υ σ α ύ μ α ς έ ν Τ μ ο ν α Ο ι κ ό
Τ Τ ι τ Υ ι ς Ε μ Ί ι ς Ά λ ι θ ε ί α ς ; Έ ν ζ ο φ ώ ο η σ κ λ α β π α ρ α
κ α λ ο υ σ α έ ν ν ά γ κ α ι ς κ α Ι θ λ Ι Ψ ε σ π α ρ α μ υ θ ο υ σ α ε ν ε λ ε υ
λ ι Τ Ι λ ' ,,... λ ' ",
θ Ρ Ι μ ε γ α υ ν ο υ σ α ι ο ι π ο ν ε η ε υ σ α τ ε α π ο τ α ς
λ ι π ι ς χ ρ ι σ τ ι ι χ ν ι κ α ς ό μ ο λ ο γ ί α ς τ η ν έ ν κ ό σ μ ψ ί σ χ ύ ν
Δ
'r" τ θ ... Ν , i
α υ τ ώ ν ε ν γ ν ω ρ ι ε τ ε ο τ ι ε ι σ ε τ ο υ υ μ ψ ι ο υ μ ο υ α ο ε Λ
φ ο ί τ ο υ μ ε χ ο ν τ ο ς π ο υ τ ν κ ε φ α ν κ λ ν α ι Τ ί ν π α ι
' , - , , Α ι , Ι λ ι
δ ε ι α ν α τ ω κ α ι σ ο φ ι α ν ; ν Ο Ε ι τ ε τ ο σ ο ν ε υ κ ο ω ς ο τ ι
... , , θ ' , ... ,i Ι θ ' ,
π α σ α ο ο σ ι ς Ι Χ Υ α -fJ κ α ι π α ν ω Ρ Ί μ ι ε Λ ε ι ο ν α ν ω ε ν ε σ τ
fJ - Ε , ...
Κ τ α χ ι ν ο ν η ο ε μ α κ ρ χ ν μ ο υ τ ι κ τ ο μ ε ν η γ ν ω σ ι ς
ι
ι .........ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ..
ϊ "
Ι
j
,1
i'
. j;
:,
, ι
Ι
-42­
ό α μ ο ν ώ ό ι ς τ υ γ χ Χ ν ε Ψ υ χ κ π ε π ε ρ α σ μ έ ν Υ TiJv
π Λ θ ν τ ω ν ό π α δ ω ν κ α ί τ ο π ε ρ ί Λ α μ π ρ ο ν ,Α λ λ α π ά ν τ α
.... " , ", .... , ,
τ α υ τ α Χ Υ η κ ο υ ν ε ι ς τ ο υ ς α ρ χ ο ν τ α ς τ ο υ κ ο σ μ ο υ τ ο υ τ ο υ
, '" , Ε λ .... χ ...., ,
κ α ι ο υ χ ι ε ι ς τ η ν κ κ Ύ σ ι α ν τ ο υ ρ σ τ ο υ τ ο π α ρ α μ υ
θ ι ο ν τ ω ν θ λ ι β ο μ έ ν ω ν τ ν ε κ ό ν α τ ς σ τ α υ ρ ω θ ε ί σ ς
" ,( θ , , "
α γ α Π Ύ ς τ ω ρ α ι ω ε ι σ α ν ε ν τ α π ε ι ν ο τ Υ Τ Ι κ α ι π τ ω ε ι
Ύ λ ι , , , ,-,
J. π α Ύ ε τ ε ο ι π ο ν κ α ι τ ρ υ γ Ύ σ α τ ε τ ο υ ς κ α ρ π ο υ ς τ η ς cx­
, , θ ι Ε ' θ , ,
φ ρ ο ν ο υ ε π ι υ μ ι α ς σ α ς γ ω α π α ρ α μ ε ι ν ω π ι σ Τ Ύ τ ρ ο
φ ο ς κ α Ι Τ η ρ τ ο υ τ α π ε ι ν ο υ κ α Ι μ ι χ ρ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ τ ο υ
ι υ μ ο υ α τ ο θ α σ υ ν ε χ ί ζ ω ν α π α ρ α κ α λ ω ν α σ ο φ Ι ζ ω
, - ("'\" , ι ( ....
ν α μ ε τ α μ ο ρ φ ω 1 π α Ύ ε τ ε ο ι α ν α ε ν ν Ί σ Ί τ ε Ό Τ Ι Ύ τ ο υ
, " (, θ - Ο
κ ο σ μ ο υ σ ο φ ι α κ α ι Ί Ί ψ ε υ ο η ς κ α ι ν ο ο ς τ ω ν κ υ μ ε ν ι
σ τ ν ό ε λ φ ω ν σ α ς ι Χ Υ ά π η θ α κ α τ α σ τ Υ ι α τ ί α γ υ μ ν ό Τ Ύ
" θ "", Ι - (
τ ο ς κ α ι π ε ν Ί ς κ α ι α ν α τ ο υ Τ Ί ς α ι ω ν ο υ ψ υ χ ι ς σ α ς Ύ
ό π ο ί α ε ω ς τ ο υ ν υ ν έ τ ρ έ φ ε τ ο ό α τ ο υ ά ρ τ ο τ ω ν ι Χ Ύ Ύ έ
λ ω ν ι Χ ό ο λ ε σ χ ο υ σ α έ ν ο ί κ ρ Κ υ ρ ί ο υ έ ν CluAcxic; ο Ι κ ο υ
.... (.... γ ι , Ε ' θ ,
Θ .. ε ο υ Ί μ ω ν ... » J. π α Ύ ε τ ε γ ω α α ν α μ ε ν ω π ρ ο σ ε υ χ ο
μ έ ν Ύ ό α τ ν τ α χ ε ί α ν έ Π σ τ ρ ο φ ν σ α ς μ ι μ ο υ μ έ ν η τ ο ν
Ν υ μ φ ί ο ν Μ ο υ θ α ύ π ο ό ε ί ξ ω τ ν τ ρ ω Θ ε ί σ α ν έ κ τ ς λ ό γ
"", , λ Μ Ι λ
Χ Ύ Ί ς Τ ι ς α π ο σ τ α σ ι α ς σ α ς π ε υ ρ α ν . ο υ ο τ α ν κ α Ι π α L')
έ π Ι τ η μ ε τ α ν ί ύ μ ω ν κ α Ι XCXLv?J π ρ ο σ ψ α υ σ ε τ ν τ ο υ
...., , ο Κ , , ( Θ '
Θ '" ω α α ψ ι σ τ ε φ ω ν η ν « υ ρ ι ο ς μ ο υ κ α ι ο ... ε ο ς
μ ο υ 1..»
Α
", ( Θ λ 1 λ (
υ τ α ε σ κ ε π τ ε τ ο ο π α π α ... ε ο ο ο υ ο ς ε ν ε ψ α \ ε τ ο Ύ
, λ θ .... " Π ./. , Ι λ '
α κ ο ο υ ι α κ α τ α ν υ Κ Τ κ ω ς α π Ό τ ο υ ς α ι σ ο ν κ α ι α ρ ω
Ο ζ - (
ν α ν τ ω ς ε ω ν ε ν τ ο ς μ α ς τ ρ α Ύ κ ι ς ε π ο χ η ς κ α ι Ύ
θ λ ί ψ ς τ ω ν η ϋ ξ α ν ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ό ι ό τ ι π ο λ λ ο Ι τ ω ν σ υ ν
.... , , (,.... λ
α σ Κ Ί τ ω ν τ ω ν ε α ν ο ε ν π α ρ ε σ υ ρ ο ν τ ο υ π Ό τ ω ν π ο ι κ ι ω ν
κ α Ι ύ π ο υ λ ω ν σ υ ν θ ι μ ά τ ω ν τ ω ν Ο κ ο υ μ ε ν σ τ ω ν ί ρ κ υ ν τ
" θ ' ,,' " ,
ε ι ς μ α ν π α Τ Κ Υ ν σ τ α σ ι ν α γ ν ω σ τ ο ν ELC; τ ν π ε ρ ι ο χ η ν
τ Ί ς Ό ρ θ ο ό ό ς ο υ π α ρ α ό ό σ ε ω ς Κ α λ υ π τ ό μ ε ν ο ο π ι σ θ ε ν τ ς
φ ρ ά σ ε ω ς ί μ ε ί ς ε μ ε Θ α μ ο ν α χ ο ί α λ λ ο ι έ τ ά χ θ σ α ν ό ι α
ι λ ζ .... Ι ,
"t"l)v π ρ ο α σ Π σ κ α ι Ο α φ υ α ι ν τ ο υ ο Ο Υ μ α τ ο ς ο ε σ π ω ν
";. θ '6 ' Υ ,
β α ν α υ σ ω ς Τ ν α Λ Ί ω ς ι ί LXYJ'} ω ι ν "t'fJ'} σ υ ν ι σ τ α μ ε ν Ί ν
-43­
έ ξ Ό ρ θ ξ Ι α ς κ α ι ό ρ θ ο π ρ α ξ Ι α ς (11) Ο Ι α Υ Ι Ο Ι π α τ έ ρ ε ς
ε ζ ω ν π λ ρ ω ς τ α ς ι χ ν ω τ έ ρ ω ο ύ ο π τ υ χ α ς τ η ς χ ρ ι σ τ α ν κ Ύ ς
ε υ σ ε β ε Ι α ς 01.0 κ α Ι ε π ι γ ρ α μ μ α τ ι κ ω ς ε λ ε Υ ο ν Ε ο ρ τ η μ ά ρ
τ υ ρ ο ς μ ά ρ τ υ ρ ο ς
Σ υ ν ε π ω ς π ω ς τ ο υ ν α τ ό ν OL ε λ ρ Ι τ ω ν Α Ύ Ο
ρ ε ί τ α ι π α τ έ ρ ε ς ν α ε ο ρ τ ά ζ ο υ ν κ α Ι ι χ Υ ρ υ π ν ο υ ν μ μ ο υ μ ε
, (, Α Σ β β Α θ Ι
ν ο ι τ ο υ ς α γ ο υ ς ν τ ω ν ο ν α α ν α ν α σ ι ο ν Ρ
, 1\1.... , , ( , .... .... Ό
γ ο ρ ι ο ν α ρ κ ο ν υ γ ε ν κ ν κ α Ι ε τ ε ρ ο υ ς φ ω σ Τ ι ρ α ς τ ο υ
.... , , , ,,(, ,
ν Ο Ύ τ ο υ σ τ ε ρ ε ω μ α τ ο ς Τ Ί ν σ Τ γ μ Ί ν κ α τ α Τ Ί ν ο π ο ι α ν τ ο
, ... ( .... ,' "
μ μ ο σ υ ν ο ν τ ο υ α φ ε τ ι κ ο υ ε Π σ κ ο π ο υ τ ω ν ε κ υ ρ α ρ χ ε
, , ( , Μ ' λ λ " ,........
ε ι ς τ α ς μ ι σ ε ι ς σ χ ε ο ο ν t. ο ν α ς α α κ α Ι ε ν α υ τ η Τ Ω
LEpC(. τ ω ν Μ Ύ τ ρ π ό λ ε ι τ ο π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ν Π ρ ω τ α τ ο ν Έ π Ι
, ·1 ' , (, 1\1 '
σ Ί ς α ο ι α κ ο ψ α σ α ι τ ο μ ν Ύ μ σ υ ν ν ε ρ α Ι ο ν α ο ε ν
, ..... , θ , ,(
σ υ ν ε λ ε τ ο υ ρ γ ο υ ν ε ν φ α ν ε ρ α ν τ ε σ ε π ρ ο ς τ ο υ ς ι
Κ
α
, , Ε ' Ο
ν ο ν α ς μ ε τ α μ ν Ί μ ο ν ε υ ο ν τ ω ν π σ κ ο π ο ο ε τ ο υ ι κ
Θ ρ ό ν ο υ ο ε ν ε τ έ λ ο υ ν ά ο ι α κ ρ Ι τ ω ς χ ε φ ο τ ο ν α ς ι Χ γ ο ρ ε τ ω ν
.", , " , Τ
Ί ι ε χ ο ρ ο σ τ α τ ο υ ν ε ι ς τ α ς π α ν Ύ υ ρ ε ς τ ω ν α υ τ α κ α Ι
ε τ ε ρ α π ο λ λ Γ χ σ υ ν ε ί χ ο ν τ η ν κ α ρ Ο ί α ν τ ο υ ά γ α θ ο υ λ ε υ ι τ ο υ
, λ λ Δ Κ '
κ α Ι π α ρ ε κ α ε Ι α ο ε α ε ι π τ ω ς Τ Ύ ν ε σ π ο ι ν α ν κ α υ ρ ι α ν
τ ο υ Ι ε ρ ο υ τ ω ν Τ ό π ο υ ο π ω ς μ ε σ ι τ ε ύ σ η τ ω ι ι Τ ς κ α Ι
..... λ λ ( "
Θ ε ο ι α τ α ς π ο α ς τ ω ν α μ α ρ τ ι α ς ....
Η ι χ κ ο λ ο υ θ Ι α τ Ύ ς Ά ν α σ τ ά σ ε ω ς έ ψ ά λ Ύ ε ς τ ο Κ ε λ
λ Ι ο ν τ ο υ π α π α Σ λ β έ σ τ ρ ο υ μ ε τ α π ά σ Ί ς ί ε ρ ο π ρ ε π ε Ι α ς
, , ο ' ,( - , ,
κ α Ι σ ε μ ν Τ Ύ τ ς μ υ σ Τ κ ο ς φ ω τ σ μ ο ς Ύ τ ω ν σ μ α
, , ( , λ λ .... β λ λ
τ ω ν ε υ ω χ α Ύ α π ο υ τ ο ς γ α "f)V'!) τ ο υ π ε ρ α ο ν τ ο ς
π ρ ο ο ι έ θ ε τ ο ν κ α Ι ά κ ο υ σ Ι ω ς τ ν Ψ υ χ ν π ρ ο ς α Ί ν ε σ ν τ ο υ
Δ Ύ μ υ ρ γ υ τ ο υ 01.' α ύ τ ν σ τ α υ ρ ω θ έ ν τ ο ς κ α Ι ι χ ν α σ τ ά ν
Τ Ο ζ Ι Ώ ς ο ν τ ω ς Ι ε ρ α κ α Ι π α ν έ ο ρ τ ο ς α ϋ Τ Υ 1) σ ω τ ρ ς
't:" , .... λ ' (, ..... ,'
ν υ κ α φ ω τ α υ γ ι ς τ η ς α μ π ρ ο φ ο ρ ο υ μ ε ρ α ς Τ Ί ι ς ε γ ε ρ
11) ο υ τ ε τ ά δ ό γ μ τ χ ω ρ Ι ς ε ρ γ ω ν α γ α θ ώ ν ε υ π ό σ δ ε κ τ τ ψ
θ ε ψ τ ε τ ά μ η μ ε τ ε υ σ ε ο ώ ν δ Ο Υ μ τ ω ν ε Ρ Υ α τ ε λ Ο μ ε ν α π ρ ο σ
δ έ ε τ χ 6 θ ε ς Κ ρ λ λ ς Ί ε ρ ο σ ο λ μ ω ν Μ Ρ G. :33,4.56 β
π ρ β λ κ α Ι r. Μ χ ν τ ζ χ ρ Ι ο ο υ κ ι κ χ ι Ά π χ ά λ υ Ψ ς Θ ε σ σ λ ν Ι
κ η 1969, σ ε λ 9 ε ς
ι
Ι
, .)
, !
ί
- 44­
';' λ ψ λ λ \ λ \ Ι
σ ε ω ς ο υ σ α Π Ρ Ο Ι Χ Υ Υ ε ο ς ... » ε α ο ν τ α χ ε ι "fJ κ α ι η κ α ρ
" , λ λ ' C Δ ' \... ,
ο ι α ε σ κ φ τ ι χ ι χ γ α μ ε ν Ύ ω ς ο ι π ρ ο τ η ς σ κ ι ω ο ο υ ς
κ ι β ω τ ο υ .. »
Ω Π Ι , Μ Ι Χ Ι Ω
« α σ χ ι χ τ ο ε Υ α κ α ι ι ε ρ ω τ α τ ο ν ρ σ τ ε σ ο
Ι , Λ .... Θ , 1\1 ' ,
φ ι α κ α ι Ο Υ ε τ ο υ .. ε ο υ κ α ο ν α μ ς 11) π ι χ ρ α χ ω ρ Ι
σ η ς τ α κ ά λ λ Ύ τ Ί ς Ν έ α ς Σ ι ώ ν τ α έ κ τ ο υ Σ ο υ α μ α τ ς
\ .... λ .... Τ Τ ( θ ,
κ α ι τ ι ι ς ο μ ο ο γ ι α ζ τ ω ν ε κ ν ω ν Ύ ζ ω ρ α ι ω ε ν τ α ν α
π ρ ο ο ο θ ο υ ν κ α Ι ρ ι φ θ ο υ ν τ ο ί ς ε θ ν ε σ ι ν .. Κ ύ ρ ι ε μ η ύ π ε
ρ Ι ο η ς μ α ς ...
C Η Δ ' C Β , ... λ θ " ...
ι α κ α ι ν η σ ι μ ο ς ε ι ο ο μ α ς Ο Ι Ι ε ν ε ν τ ο ς μ ι α ς σ υ ν ε
χ ο υ ς ν α σ τ α σ Ι μ ο υ ο ο ζ ο λ Ο Υ ι α κ η ς ε υ χ α ρ ι σ τ Ι α ς ν Π α
ρ α σ κ ε υ η ν τ η ς Ζ ω ο ο ό χ υ Π Ύ γ η ς μ ε τ Χ τ η ν Θ Α ε ι τ ο υ ρ
, ο ι θ .... , ,
Υ ι α ν .π ρ ο σ Ύ υ χ Ι Ι σ α ν κ α ι ο ι π ε ν τ ε ε ρ μ ω ς ο Ι Ι Χ Τ Τ ι ν α Υ α
θ
β .... , , , Ε "
η ν ε κ α σ ι ν τ ο υ α Ρ Χ Ο μ ε ν ο Ι Χ ο γ ο υ π ρ ε π ε μ ε τ α π α
, " \ , θ , i'
σ Ύ ς σ υ ν ε σ ε ω ς κ α ι π ρ α Ο Τ Ί τ ο ς ν α ε κ -ε σ ο υ ν τ ο υ ς Ύ ο υ ς
τ η ς ι Χ π ο μ α κ ρ ύ ν σ ε ώ ς τ ω ν έ κ τ ο υ Κ υ ρ ι α κ ο υ Η τ ο μ ά λ ι
, ,\ , θ ( Ι
σ τ α ε υ τ υ χ ε ς τ ο γ ε Υ ο ν ο ς κ α ι Υ α η η σ υ ν τ υ χ ι ι ν ι ο α
λ
.... " Δ (1'» ... Σ \ C
τ ε Yi ε φ ε τ ο ς ω ς ι κ α ι ο ς .. Τ Ί ς Κ ι τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ ο ς
12j Ή κ ή τ η α π τ ε λ ϋ σ ε ν α ω ν α Υ χ ε γ ν ω ν τ ύ π ω ν υ τ ο τ ε
" - c1 - '1 - Ι ,,, , <,
λ ο υ ς ε ρ α 1\' ο ν η ς ε ε κ α υ Λ κ η σ ν α ν α ι ε ι κ ν μ ε η ν υ Π
- ., ., - , ,., - '\ Ι - , Ι
τ ω ν ε ν α υ ι π α τ ε ο ω ν κ α α σ κ υ σ ν π ι ν υ π 't'YJ': κ α ο Χ Ο .
ί ι ,... • , ...
Μ ο ν ή ύ ϊ ά ρ χ ο υ σ α ν autij δ ο τ ή ν ε ς υ σ α ν CQ δ ι κ α ί ο ς ά ν δ ε κ ν ύ ε
τ ι δ ι ε κ λ Ο Υ ε κ τ ω ν Γ ε ρ ν τ ω ν τ ι ν Κ α λ υ ώ τ Ύ Σ κ τ η ς Ή
, - l .1' Α t ... · .
θ η τ ε α τ ο υ τ ο γ ε ν ν ε ν α ι c. ν α υ σ ο ς . σ κ ε ι ε λ Ι Κ Τ Ι Κ Ύ ν ε
ξ ο υ σ Ι α ν δ λ ω ς Π Ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν η ν τ ι ς σ υ ν ί σ τ α τ α ι ε ς ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ η ν
σ υ ν ε ρ γ α σ Ι α ν μ ε τ α τ ω ν σ υ μ ύ λ ω ν δ ι τ η ν π ρ δ ο ν Τ ς Σ κ τ η ς
Π Ρ ς τ ύ τ ς κ α τ ο ι κ ε ε Ι ς τ ο x:fptv α υ τ ο δ ι τ η ύ μ ε ν ν ο Έ Κ Υ μ α
",., , Ί , - Κ - ..... ,., Ζ
κ α ι ε ς Τ Υ ί ν ι ι ν α υ τ ο υ α λ χ ι η ν υ τ ο χ ρ ε ο υ τ α ι ο ε ε ι ς ι σ χ ί
σ ν έ π ο π τ ε ί α ς π ρ ο ς tYjP'fj'JtV tfj; μ ο ν α σ τ η ρ ι α Κ ή ς π ε ι θ α ρ χ Ι ς ε ν τ Ώ
" # - ., \ Γ Ι ",:r- •
κ η τ Ώ χ α Τ ι ι ί ω ν τ ο υ ς ο υ Υ ο π ο υ ι τ α ς ε ι ς τ η ν ......υ ν α ς ι ν κ α ι
... , , - , 'c1 '1' ο ... λ ' . f •
Dt α υ τ η ς ε ι ς τ η ν . ο ν η ν ... __ σ α υ τ ω ς ο α φ α τ ε τ α ε ρ α Κ Ε Ι
μ λ ι Π Υ ο σ ε κ τ ι χ ω ς φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι δ ι t11'I φ λ ξ ε ν Ι τ ώ ν ξ έ ν ω ν τ έ
ε σ ι ν τ ω ν ά κ ο λ ο υ θ ώ ν έ ν τ ψ υ ι Χ κ λ π (Il. α ν ι ω τ ά κ υ
'1" ", - '1\1 - 400 ι ι η ..... 19 ...... )
« ι ο ι κ α ι ο ν τ ω ν l' ο ν α χ ω ν G. , VU'J, ε κ σ v' ,.
1
-- 45­
Α .... Ι '" θ , .... " ,
π α π α ε ο ς α ν Ρ α Υ α ο ς κ α Ι τ ο υ κ ι υ ε ρ α σ Τ Ί ς
κ α Ι ο ϋ τ ω ε τ ρ ε φ ο ν ά ρ ί σ τ α ς έ λ π ί ο α ς Ο α μ ί α ν ο ι κ α Ι α ν ο ι
,
α τ η σ ι α ν
'r' , , .... , , Ι ( , (,
ο α π ο γ ε υ μ α Τ ς ι ο α ς ι μ ε ρ α ς 01. π α ν τ ε ς ε υ ρ ι σ κ ο ν τ ο
, θ ι Σ λ \, λ '
ε ι ς τ α ζ ε σ ε ς τ ω ν τ ο υ ν ο ο κ ο ν π Ύ ρ ε ς κ α ι ε σ τ ο ι σ μ ε
α ν ε μ ε ν ε ν ο ν π α σ Ζ α λ ω ς
"
T-f)V
'"
α ν α μ ε Τ Ρ σ ι ν
Ί Ι
J.\' ε τ α
'
'rYJV
\
ά ν τ α λ λ α γ ν τ ο Χ ρ ι σ τ ο ς Α ν έ σ Τ Ί ώ μ ί λ Υ σ ε Ο ι ό λ ί Υ ο ν
, \ , (" Δ " , ί ι '
π ρ ο ς τ ο υ ς π α τ ε ρ α ς ο α Υ ι ο ς ι κ α ι ο ς ε ι π ω ν ε ν α Π Λ Ο Τ Τ Ι
t' 1 ... λ λ \'" λ θ
μ ε τ α υ τ ω ν ι ω ν κ α ι τ α α χ ο ο υ α
, , λ ι ( ,
« Σ ε β α σ τ ο μ ο ι π α τ ε ρ ε ς κ α ι α ο ε φ ο ι η σ υ Υ κ ε ν τ ρ ω
(..., , \ (, , Ι ,
σ ι ς Ύ μ ω ν σ η μ ε ρ ο ν κ α τ α τ η ν ε ο ρ τ ο ν τ α υ τ η ν μ ε ρ α ε ι ς
, '(),. , '" , ...., Ο
ο υ υ ε ν ε τ ε ρ ο ν α π ο ρ λ ε π ε ι ε μ Ύ ε ι ς τ η ν ο α κ ο ν ι α ν Τ ς ρ
θ ο ο ξ ο υ ά λ ι θ ε ί α ς κ α Ι μ ν ο ν
Ο
( λ \ , β λ ι "
t α ο ε φ ο ι μ α ς κ α ι π ρ ο σ ε ε ψ ε ν π ρ ο ς τ ο ν π α π α
λ , 1 Ι ,
Θ ε ο ο ο υ ο ν κ α ι τ ο υ ς α υ τ ο ε ν π ρ ο κ ε ι τ α ι σ η μ ε ρ ο ν ν α ..
κ ρ ι θ ο ύ ν λ λ α ν α σ υ ν ε ξ Ί Υ η θ ο υ ν μ ε θ ί μ ω ν έ κ ο υ σ ί ω ς κ α Ι
, λ θ ' " \ , (, λ '
ε ε υ ε ρ ω ς ω σ τ ε ν α γ ν ω ρ σ ω μ ε ν 01. π α ν τ ε ς τ ο π ο υ τ ι μ ο ν
.... , .... Ε λ ,
δ έ ο ν Ι Χ Τ Ί ν π α ρ ο υ σ α ν κ ρ ι σ ι μ ο ν τ η ς κ κ Υ ι α ς κ α τ α
",,1 , ,
σ τ α σ ι ν Θ ε ω ρ ω π ε ρ ι τ τ ο ν ν α τ ο ν ι σ ω ο τ ι ο ε ν π ρ ε π ε ι ο υ ο ..
, , " λ e.... ( (, " ... ( Ι
ε π ι σ τ ι γ μ Ί ν ν α α λ ο ι ω Τ ι Ύ ε ο ρ τ ι ο ς α τ μ ο σ φ α φ α τ η ς Ί μ ε
Α ' ,..., '" ",', ,
ρ α ς ς ε ζ ε τ α σ ω μ ε ν ε ν α Υ α π κ α Ι ε Ι Ρ Ί ν γ ι ε κ α σ τ ο ς ο ι α
τ ς ό ο θ ε ί σ η ς α ύ τ ί σ ο φ ί α ς τ ο π ρ ο κ ε Ι μ ε ν ο ν θ έ μ α ώ σ τ ε
ο ί κ α ρ π ο τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς α ύ τ η ς ν ά π ο β ο υ ν ά γ α θ ο Ι κ α Ι
... λ λ , , (1 ' ( ...
01. μ Ο ς μ ε ν π ρ ο σ ω π κ ω ς α α χ α τ ο ν ε ρ ο ν Ύ μ ω ν
Τ
, Ε β λ Ι Ι , \ \
ο π α ν γ ε ν χ ω τ ε Ρ Ο Ί π Ι ε ψ α ς ε ν σ υ ν ε χ ε π ρ ο ς τ ο ν
α ρ α κ α θ ή μ ε ν ο ν CXUTc{) γ ρ α μ μ α τ έ α ε Ι π ε μ ε τ α β λ ι κ ς
( λ \ λ ' Ε ... Α '
α π Ο Τ Ύ τ ο ς κ α ι μ ε γ α ο π ρ ε π ε ι α ς ν ο ν ο μ α τ Τ ς Ύ ι α ς
Τ ρ ι ά ό ο ς Κ Ύ ρ ύ σ σ ω τ ν ε ν α ρ ξ ι ν τ η ς σ υ ν ε ξ Ί γ ί σ ε ω ς κ α Ι
π α ρ α χ α λ ω
....,
τ ο ν π α π α
Ν
ε ο φ υ τ ο ν
'
ο π ω ς
.1 λ
α
' β
Τ ι τ ο ν
λ '
ο γ ο ν
t
11
Ι

!
Ι
Ι
ι
Ι
ι
i
l

r:
Ι
Ι
j,'
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ω Ν
Η Χ Ρ Η Σ Ι Σ Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Ε Ν Θ Δ Ξ
ί
11, , '\ r, '. ­
Ο

! : Κ ι ι μ ι α ς Υ ι ρ ι ς μ η ε ω ν
Ζ ε ψ έ ω ά θ ε τ ε ί ν μ Υ τ ε ε Υ (:) ο
τ ε μ ι κ ρ ό ν μ ί ν ι ι κ ι τ χ κ α ι Ρ σ χ ι Ι
λ ό γ ο ν Θ Σ τ ο ι δ ί τ η ς
Κ j\Τ Α Ρ Χ Α Σ ε Ι π ε ν ε γ ε ρ θ ε Ι ς ό π α π α Ν ε ό φ υ τ ο ς ε κ
, Ι '(J, θ - Ι λ , ι Ι ι - Σ '
φ α ω Τ Ί ί ν ρ ε ι α ν μ ο υ ύ ι ψ ι ν ο Ι Ο Τ Ι η ε ι Ί ι μ ω ν Κ ι
, Υ "", )' " '='"
Τ Ί ί π α Ρ υ σ ι α ε τ ι ι ο ι χ α σ μ ε ν η α π Ό Τ Ί ι ν α ν α Τ Ο ν η ο η τ ο υ
1
<)-'t-' Σ Ι ι ι ,'='",.. λ
/ .: ι 1. υ ν ε ι ω ν α φ ρ ο ν ω ω ς ε Ο Λ ω σ ι κ α ι π α α ι ο τ ε
" ι " , '='" ι ''':;' , '"
ρ ο ν ο τ ι Ί α ι τ ι μ ι α ς τ ο ι α υ Τ Υ ς ο ι α ι ρ ε σ ε ω ς ο ε ν ι ι τ ο ο υ ο ε
'::'
τ ο σ ο ν
,
α ρ α
β
α ν ε τ α ι υ π ο ι ν ω ν
λ
­ ε ι ν α ι σ ο
β
ω ς ε κ α μ
(,
α υ ε
Δ , , , , " ' .. Ι '" Υ θ
φ ω ν ε ν ε Π Ι ρ ε π ε τ α ι ε π ο υ ο ε ν ι Λ ο γ ν α ι ι ω μ ε α
, Θ λ θ ( " ' Ι " ,
ε ν ρ -α ε Γ ι ύ π ω σ Ο π ο τ ε "IJ ι φ α Τ ς α π Ό κ ο ι ν ο υ ο ρ α
" ", Θ Υ , - ....
σ ε ω ς κ α ι α ν τ ι ο ρ α σ ε ω ς .. α γ ω Ρ Ι γ ς α σ φ α Λ ω ς π α π χ
' '='" ι ,-,Ε ) ι , Α " ,.Ο ι
Θ ... ε ο ο ο υ λ ε ο τ ι τ α τ ι ι ς κ κ ι ι σ ι α ς κ α ι υ ι ι ν τ η ν ι ι α ν
" ι Ι ι t: Σ , θ ι ι
ο ι α κ ρ ι ν ε ι η τ α ι ς υ ν ε π ω ς ο ε ν . α ε π ρ ε π ε ν α α ν α μ ε ι ν γ ι
( ι (, (, λ θ
Ι
ι ,
Ι π α ν ο σ ι ο τ ι ς σ ο υ ω ς κ α ι ο ι α κ ο ο υ η σ α ν τ ε ς σ ε π α τ ε
', '(), Ι ι
ρ ε ς ω σ τ ε σ υ γ χ ρ ο ν ω ς μ ε μ ω ν ο τ ι ν ε ς α ν α μ ε ν ο μ ε ν
"r:' ζ θ , ....
π α ρ α τ η ρ ο υ ν τ ε ς κ α ι ε ζ ε τ α ο ν τ ε ς ν α ε γ ε ρ ω μ ε ν κ α τ α τ ω ν
ι Δ ' θ Ι " ι , ,
κ ε ν ο φ ω ν ο υ ν τ ω ν ; ε ν α ε π ρ ε π ε ε π ι σ Ί ς ι μ α T"(J ε γ ε ρ
Ι Ι .,t: , Ε
σ ε ι τ ω ν ε π ι σ κ ο π ω ν ο ι τ ι ν ε ς ω ς α ι ω μ α π κ ι τ η ς κ
ι θ '(' " , Ι
Κ λ σ ι α ς κ α ο ρ ι ο υ ν κ α ι τ ο ν χ ρ ο ν ο ν τ η ς ε π α ν α σ τ α σ ε ω ς
" λ θ Ι Ι , t: ' " ι
ν α Ί ί Κ Ο ο υ ε ι κ α ι Ί Ι Ο Ι Κ Ί μ α ς ε ε γ ε ρ σ ι ς ω σ τ ε π α ν τ ε ς
- Ι ϊ
.,. θ λ - , '"
μ YUXIJ' σ ι ν α ο υ ν τ ε ς ν α σ ω σ ω μ ε ν τ ο π α ρ ο ν κ α ι
"" , - Δ , -, ...
ο υ χ ι ε κ α σ Τ Ο ζ χ χ α τ ο ο ο κ ο υ ν ι ο τ ι τ ω ρ α σ α ς ε ρ ω τ ω
,... ι
μ ε Τ Ί ν ο α Κ Ο Π Ί ν τ ο υ μ ν Ί μ σ υ ν υ κ α Ι 't"fJV σ α Κ Π Ί ν
τ Υ ι ς μ ε θ ί μ ω ν κ ν ω ν ί α ς π ρ ό τ η ς ά π ο φ ά σ ε ω ς τ η ς Έ κ
, t, Ο " " ,
κ λ η σ ί α ς ο ε ν ε υ ρ σ χ ε σ ε ε κ ο ν τ ε ς α κ ο ν τ ε ς ε ν έ π α ν α σ τ α σ ε
, , ,
κ α α ν α σ ι
Η , ... Θ , λ Ο
. α π α ν τ σ ι ς τ ο υ Π π σ - .. ε ο ο ο υ ο υ ί Κ Ο ο υ σ ε
... 1 ,­
ι ρ ε μ ο ς κ α Ι π ρ α ε ι α :
-.... " (" '), - \
- ...... υ μ φ ω ν ω ε ι Π Ζ ν ο ι ε π ι σ κ ο π ο ι α π ο τ ε ο υ ν τ ο υ ς
ι , ,.. ., , - , ...
χ ι ω μ α τ ι κ υ ς κ α ι σ ρ α η Υ ο υ ς α ν ε π μ ι τ ε ε ν Τ ι
,Ε λ , , )'f , ι ,­
κ κ ι ο υ ο ο ω ς μ ω ς π α ρ α ο ε χ ο μ α ι 071. μ ό ν ο ν α φ ο υ
, θ .... ' - - , Ο λ θ
ε γ ε ρ ο υ ν ε κ ε ι ν ο ι π ρ ω ο ν υ ι κ α υ μ ε α α κ ο ο υ ο υ ν τ ε ς
( " .:-., , .... ,.\ ,
Ί μ ε ζ ν α α ν ο ρ α σ ω μ ε ν κ α τ α Τ ι ς α Ί ί
β
Κ Ύ υ τ τ μ ε ν Ί Ί ς
( , Δ -,
α φ ε σ ε ω ς / ι ο τ ι σ α ς ε ρ ω τ ω ε α ν ε κ ε ι ν ο Ι δ έ ν έ γ ε ρ θ ο ν
π ρ έ π ε Ι ν α σ γ ω μ ε ν π ρ έ π ε ι ν ό ρ α ν ω μ ε ν κ α Ι Ι ι μ ε ί ς ά ν α
, t θ ,,.., Α λ - θ
μ ε ν ο ν τ ε ς υ π ο τ ι ε μ ε ν α ς ε ζ ε γ ε ρ σ ε ι ς σ φ α ω ς σ ε ν α
, .... t , ι λ ' , .... ( , ­
α γ ν ο ι "f) π α ν ο σ Ι Ο Τ Ί ς σ ο υ ο τ ι π ο Λ α κ ι ς ε ν Τ Ί ι σ τ ο ρ ι τ η ς
Ε ) , β ... ι Τ ' ( ,
Κ Κ ι η α κ ρ ι ε ι α τ ο υ Π σ τ ε υ ω Ύ ς κ α ι 'Ij σ ω σ Τ Κ Ί Ι
, ,:-. ,.... ,,-, β
α ν τ α σ ι ς κ α τ α τ ω ν π α ρ α α σ ε ω ν ε ς τ α τ ι ς π ι σ τ ε ω ς
, Ο Ι θ , \ ,
κ α ι κ α ν ο ν Ι Κ ς τ α ζ ε ω ς ε μ α τ α σ υ ν ω ς ο υ χ ι υ π ο ε π ι
f Θ , .,.. ...." θ ,
σ κ ο π ω ν κ α Ι χ α Ί μ α ς Χ ζ ι ω μ α Τ κ ω ν ε Ρ Ί Ύ .
.... , f θ "
Θ α σ α ς α ν α γ ν ω σ ω ε υ υ ς α μ ε σ ω ς α π ο σ π α σ μ α ε κ Τ Ί ί ζ ..
Ε Ι κ ο ν ο μ α χ ι κ Υ ι ζ ε ρ ι ο ο ς σ υ γ γ ρ α φ ε ν ύ π ο ο υ χ Ι φ ι λ Ι ω ς π ρ ο ς
'1\1 , θ '
τ ο ν ο ν α Χ σ μ ο ν Ο α κ ε μ ε ο ν σ υ γ γ ρ α φ ε α ε ν α π ε ρ ι τ ρ α
" , , Ρ β ",
ν ω ς κ α ι ε κ φ ρ α σ Τ κ ω α τ α ε Π Ι μ ε α ι ο υ ν τ α ι τ α α ν ω τ ε ρ ω
, Ε " π ,,- λ β
π σ α σ ε ε ν σ υ ν ε χ ε τ ο ν π α ι σ ι ο ν κ α ι α φ ο υ ε α ε
, '''''' - , ,( - , ,
ο ν φ α κ ε ι ς ν τ ω ν σ η μ ε ι ω σ ε ω ν τ ο ν ο π ο ι ο ν ε κ ε ι ν ο ς ε κ ρ α
, λ ξ , λ ) ....
τ ε ι ε υ ι α ε ε ε ν α τ ε τ ρ α γ ω ν ο φ υ 1'.0 χ α ρ τ ο υ ε ι ι τ ο υ
(, ", ζ ....
ο π ο ι ο υ κ α ι α ν ε Υ ν ω σ ε ω ρ ω ς
Ι Ο ϊ (" Β ζ - Κ ' , ,
« Λ Ο 01. ε π ι σ χ ο π ο ι τ ο υ υ α ν τ ι ν ο υ ρ α τ ο υ ς ε ο ε
χ θ σ α ν τ α ς ά π ο φ ά σ ε ι ς τ Ί ς Σ υ ν ό ό ο υ τ ο υ 754, Etxovo­
μ α χ ι κ Ί ς δ ι ό τ ι π ο λ λ ο Ι έ ξ ρ χ Υ ι ς σ α ν ε κ ο ν ο μ ά Χ Ο π ο λ
λ ο Ι τ ο ι ο υ Τ Ο ε ί χ ο ν έ ν τ ψ μ ε τ α ξ υ ό ο ρ ι σ θ η ο Ι ο ε ά λ λ ο ι
, , 'f ι Α , .... θ f
Ι ν α γ κ α σ Ί Ί σ α ν ν α υ π ο κ υ ψ ω σ ι ν ν τ ι ρ α σ ς κ α τ α τ η ς
Ε ί κ ο ν ο μ α χ Ι α ς έ ν τ ο ς τ ο υ Β υ ζ Κ ρ ά τ ο υ ς π α ρ ο υ σ ι ά σ θ Ύ
κ υ ρ Ι ω ς έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ώ ν μ ο ν α χ ώ ν ο ι α τ ο υ τ ο ό α ύ τ ο κ ρ ά
/0
- ο ­
τ ω ρ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς ε λ α β ε μ έ τ ρ α κ α τ α τ ο υ μ ο ν α χ ι κ ο ϋ
β Ι ο υ ... » Ε κ κ λ Ι σ τ Σ τ ε φ ι ν ί ό υ σ ε λ 259, ε κ ο β Ό
Ε ' , Θ ' λ , ..., ,λ θ
π ι σ Ύ ς σ υ ν ε χ ι σ ε ν ο π .. ε ο ο ο υ ο ς π ρ ι ν η σ υ ν ε ι
τ 787 Ζ Ο ί κ Σ ύ ν ο ο ο ς έ ν Ν κ α ί σ υ λ θ ε ν ε ν ε τ ο ς
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς έ ν Κ ω ν λ ε έ ν Τ Ν α φ τ ω ν Α γ ί ω ν Λ
λ .... '(' ) (
π ο σ τ ο ω ν ε κ ο ε τ ω ν κ α τ η χ ο υ μ ε ν ε ω ν γ υ ν α ι κ ω ν ι τ ο υ η
Α
, Ε ,( (1 ,.... Κ ­
υ τ ο κ ρ α τ ε φ α φ η ν κ α ι ο ω ο ς α υ τ η ς ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ς
' θ " , ,.... ο ό
π α Ρ Ύ Κ Ο λ ο υ ο υ ν τ α ς ε Ρ Υ α σ ι α ς α υ Τ ζ ι π ε ρ ι σ σ τ ε ρ ο ι
> , , ( ,-:;- , , , λ θ
ε π ι σ κ ο π ο Ι κ α ο σ τ ρ α τ ο ς η σ α ν ε ι κ ο ν ο μ α χ ο π ρ ο υ κ "1 Yj­
σ α ν τ α ρ α Ζ α Ι κ α Ι 1) Σ ό ν ο ο ο ς ό ι ε λ ό θ Ύ Α ύ τ Έ π ί σ Ύ ς
" , Σ ι λ θ Κ λ .....
Ύ ο ε υ τ ε ρ α ε ι κ ο ν ο μ α χ ι κ υ ν ο ο ο ς σ υ ν η ε ε ν ω ν ε ι τ ι
- ( , '11 ' Θ ' ο «",
81:::> υ π ο τ ο ν α τ ρ ι α Ρ Χ Ύ Ι ε ο ω ρ ο ν 't) ο π ο ι α Ί κ υ ρ ω σ ε
, Ζ Ο Σ ι , ,........,
τ ν . ι κ υ ν ο ο ο ν α π ο κ α τ ε σ Τ Ύ σ ε τ ο κ υ ρ ο ς τ η ς π ρ ω
, .... Σ Ι '" \
Τ ς ε ι κ ο ν ο μ α χ ι κ η ς υ ν ο ο ο υ ';)!J: κ α ι α φ ω ρ ι σ ε τ ο υ ς ο ι α
.... , , ο Ο θ , Ε
φ ω ν υ τ ς ε π ι σ κ ο π ο υ ς Ρ 000...,01. α ν ε ο ρ α σ α ν ­
π ι κ ε φ α λ ι ζ α ύ τ ω ν ϊ σ τ α τ ο Θ ε ό ό ω Ρ Ο ζ ό Σ τ ο υ ο ί Τ ζ η
υ .. tv λ o':":'rYL λ Ο ι Λ
]3) Κ ά τ ι χ ρ ό μ ο ι ο ν σ χ ε δ ο ν ρ α τ η ρ ε τ κ ι ε ς τ α τ ρ α Υ Κ Χ
γ ε Υ ο ν ό τ α τ ι ς Φ λ ω Ρ Ε ν τ ι ν Υ ι ζ υ ν δ υ Η ψ ε υ δ ζ ε ν ω σ ι ς
- Φ λ ' , '1'" "0 θ , Α λ '
Τ ς ω ρ ε ν τ ι α ς π ρ ο ς κ α ρ Ο c.O Ι χ α σ ε τ ι ν ρ ο ο ο ς ο ν ."1. ν α τ ο η ν
ο α υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ ο ί α υ λ ι κ ο ί ο ί ν ώ τ ε ρ ξ ι ω μ α τ υ Ύ ς κ ο ν ω
ν Ι α ς ο Ε δ α ν ο ο ύ μ ε ν 6 ι Κ ω ν π ό λ ε ω ς κ α Ι ο π λ ε σ τ ι
- 2. ' , , Ί ' , - - Ε - Ο
τ ω ν π σ κ ο π ω ν α π ε Τ € υ ν tYjV π α ρ α τ α ς ι τ ω ι 'twttxwv. ι ε
ρ ε ο ί μ ο ν χ ο ί ί μ ο ν α χ ί κ α ί ό λ α ό ς ό φ ό λ ς ο δ τ ο ς
- Ο θ δ 1:" l' θ ' ... , <,' ,
τ η ς Ρ ο ι α ς c.txx Υ σ α ν α ν ε π ι ρ υ Λ κ τ ω ς υ π ο τ η ν σ μ α ι γ
τ ο α α π ο φ α σ σ μ έ ν ο &pX'fJyoD ρ κ υ τ ο υ E:Jyevt.xoG.
< Ε \ Α f) , , , ο " \
ν ω τ ι κ ο ι κ α ι . ν ε ν ω τ α ε μ ε τ ρ ι σ α ν ε ι ς π ε ι σ μ ο ν α κ ι
π α ρ τ ε τ μ έ ν ν α γ ώ ν α μ α π ο τ έ λ ε σ μ α vi ι τ τ η θ σ ν κ α τ χ τ ς
\ , θ - < .... θ -" ...
κ α ι ν α ν ο υ ν c.t. ι ι α ε τ ο ν τ ε ς τ ι ν ο υ ν α μ ι ν L'fJ; Π Ο λ τ Κ ς
κ α Ι ε κ κ λ η σ α σ ι κ ς ε ξ υ ί ς ς τ ι ν Υ ώ ν α μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν Ό ρ Ο ο
1: ι - ,- Ι Ί .., .. -" ι .1, • λ '
Ο ζ ω ν κ α ι -cwv ρ α Υ Ο Λ α τ ι ν ω ι ν τ ο υ π α π ε ι κ η σ ε ν ;1 α .,1·
ι ... " r θ """ " ,,- ,
θ ε ι α Ι α Λ η ε α ο ε ν σ μ Π Ο Ρ ε ε ι π α ν τ ο ε μ ε τ α τ ω ν π ρ ο σ ω
- , \", - Ε Ί Ι Ι ..
π ω ν τ ω ν κ τ ε χ ν τ ω ν Τ Υ ι ν α ω α τ η ν ε ν Τ Ω κ χ η σ ι κ α ι Λ
,
tttq.. η ε σ ι ν
-49­
Ώ σ τ ε ο τ ε π ε ρ ί π ί σ τ ε ω ς ό λ ό γ ο ς ο ύ κ έ σ τ ι ν ε ι π ε ϊ ν
ε γ ώ τ ί ς ε ι μ ι Ι ε ρ ε ύ ς α λ λ ο ύ δ α μ ο η Α ρ χ ω ν κ α ί ο ύ δ
ο ϋ τ ω ς Σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς κ α ί π ο υ Γ ε ω ρ γ ό ς κ α ί ο ύ δ α ύ τ ό
τ ο υ τ ο Π έ ν η ς μ ό ν ο ν τ ή ν ε φ ή μ ε ρ ο ν τ ρ ο φ ή ν π ο ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς
Ο ύ δ ε ί ς μ ο ι λ ό γ ο ς κ α ί φ ρ ο ν τ ί ς π ε ρ ί τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
Ο ύ ά ο ί λ ί θ ο ι κ ρ ά ξ ο υ σ ι κ α ί σ ύ σ ι ω π η λ ό ς κ α ί ά φ ρ ο ν τ ι ς
(P.G. 99, 1321 Β
Ω β λ , c' θ "
ς ε π ε ε π α ν τ ε ς υ π α ρ χ ο μ ε ν ε ν ε υ υ ν η κ α ι π α ν
λ , λ ' , , ,
τ ε ς θ α Ο Υ Ο Ο Ο Τ Ί σ ω μ ε ν ο Ι ι Χ τ υ χ ο ν ο Ι Υ ω Ρ Ι ι Χ ν κ α ι ι Χ μ ε
λ ε Ι ι Χ ν ...
ι ε τ α τ ο υ ς λ γ ο υ ς τ ο υ Π ι Χ π α Θ ε ο ο ο ύ λ ο υ σ Ι Ύ π λ ώ
λ , θ C Η Ι ';'
θ Τ ι ο Ι Ο ι γ ο ν ε ι ς Τ Ύ ν ι χ ι υ σ χ ν α Π ι Χ ν Τ Ύ σ ι ς τ ο υ Ί Ο
ι ..." , Ι tl λ "
τ ο σ ο ν τ χ χ ε ι α Ί ί ρ ε μ ο ς κ ι χ ι π ε ι σ Τ Ι Κ Ί ω σ τ ε ο ο ι Χ
, λ θ Ι Ι ,
ν α π α ρ α κ ο ο υ ο υ ν μ ε τ 'YJUc.:. Ύ μ ε Ψ ς ε ν τ α σ ε ω ς Κ ι Χ Ι π ρ ο σ ο
μ ο ϋ ν o!Joi υ τ ι ο Ι σ ι ί Υ Χ Ρ ν Ο Ρ ω μ ο χ θ ο λ κ ο θ ε ο λ ό γ ο ι Ό J.
Gill, μ Ω ω ν π ε ρ Ι ώ ν τ θ έ ν τ ω ν ε τ η ν ε ν ω σ ι ν Β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν
ypcXfEt. τ ο Β υ ζ ά ν τ ι ο ή ά σ ι ς 't'1J; α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ς δ ε ν ι τ ν τ ο Κ ρ
τ ο ς λ λ Ε κ κ λ η σ Ι α κ α π δ τ ή ν Έ κ κ λ η σ Ι ο χ ι τ ό σ ο π ο λ υ ο ί
ε π ι ο κ ο π ο ι 000 ο ί μ ν κ Ι δ κ ι ν λ ς π ο υ ε λ ε π ε τ ο υ ς μ ο
'\ ( , ., '\ Ι ' δ
ν υ ς ω ς τ σ υ Λ α φ ω τ ι σ μ ε ν ο υ ς σ Ύ τ ς κ α π ν ε μ τ ι κ ς ό η
Υ ο ι ί ς ... τ Η Τ ο Ε μ ο ν α χ ο ι ο Ε π ρ μ α χ ο ι τ ή ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ... α υ ο τ η
, .. Ι '1! 1.:1' , , θ ' έ
ρ κ α μ π ι ι ν ι Χ Ω π ω α ν τ η τ ε π ι τ υ χ ι α ς κ α ε σ χ ε ι ο ­
Ι ώ σ ε ω ς ε π ρ ε π ε π ρ ώ τ α ο κ λ η ι κ α Ι δ λ α ο ς μ ζ Ι τ ο υ ς ν
π ρ ο σ ε λ κ υ σ θ ο Ο ν σ Ά λ λ π ί ς ;» «' κ υ έ τ ω σ ν τ σ τ α σ υ ν ε
χ ί ζ ε ι 6 π α ν σ ι λ ώ τ α τ ς κ Ι ο σ ο ι ε κ τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν Π α τ ρ ι ρ ω ν
κ χ ί ε π ι σ κ ό π ω ι ε υ κ ρ ω ς ά κ ί ρ ω π λ ε ο δ ο τ ο ϋ ν ε Ι ς ψ ε υ δ ε ν ω τ ι κ Χ
σ ν θ ι μ α γ ν ο ο σ ν τ ε ς τ ν φ ω ν η ν τ ω ν μ ο ν α χ ώ ν τ ο υ ε φ η μ ε ρ ι κ σ
κ λ ρ ο κ ί τ ο σ δ ρ θ ο δ ό ς ο υ λ σ π α ρ Μ π ι λ ά λ η Τ μ ς Β
σ ε 91-2).
-50­
... ο Ν ' '"
χ ζ π α π α ε ο φ υ Τ Ο ζ τ α ρ ι χ γ μ ε ν ο ς κ α π ω ς σ υ ν ε σ φ ι γ
ξ ε ν Ι σ χ υ ρ ώ ς τ ο χ α ρ τ Ι τ ο ό π ο ί ο ν έ Κ Ρ Τ Ε ε ί ς τ α ς χ ε ί ρ α ς
υ κ α Ι Ύ γ έ θ η .
Ω σ τ ε " ε r"Τ Ί ν '(13 Χ α Π Ο Ρ Ρ π τ ε τ ε π ε Ο κ ο ν ο μ α ν ) π α
π α Θ ε ό ό ο υ λ ε έ ν τ η Έ κ κ λ η σ Η ά γ ν ο ε ί τ ε Ο Τ α Χ Ρ
Κ ι Χ ρ ο υ π ο λ λ Κ ς ο ύ μ ό ν ο ν ε ί ς έ π ί σ χ ο π ο ς α λ λ α κ α Ι
Σ
( , '" \, ι
υ ν Ο ο Ο υ π ε μ ε ν α ν κ α Ι Κ ν μ Ύ σ α ν τ ο υ ς ι χ ν α φ α ν ε ν τ χ ς
α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς σ τ ε ν α ό ο θ η α ύ τ ο ί ς κ α ρ ο ς μ ε τ α ν ο ί α ς α ν
β ... Ι (,...,Ε λ
θ έ
ε τ ε α κ ρ ι ο υ ς ε ζ ε τ α σ ε ω ς υ π ο Τ Ύ ς κ κ Ύ σ ι α ς τ γ ι ζ
, (, Π ξ ...., ,
Κ Ύ ρ υ τ τ μ ε ν η ζ Ι Χ ι ρ ε σ ε ω ς ρ ο ς α π ο ο ε ι LV τ ω ν ι χ ν ω τ ε ρ ω
σ α ς α ν α γ ν ώ σ κ ω τ μ η μ α τ Ύ ς έ π ι σ τ ο λ η ς τ ο υ θ ε Ι ο υ Κ υ
ρ ί λ λ ο υ ' Α λ ε ξ α ν ό ρ ε Ι α ς π ρ ο ς τ ο ν λ α ο ν τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς zv
τ η ό π ο ί ν α γ κ ά σ θ ν α α π λ Ύ θ ι ό α τ η ν Τ Ύ Ρ θ ε ί σ ν
, " ( ,θ Ν ' Τ Ι
σ τ α σ ι ν τ ο υ ε ι ς τ η ν υ π ο EcrLV ε σ Τ Ο Ρ ο υ Τ ς OLOEV, ι σ ω ς
Ι ,,( ..... , Ι
κ α τ ο τ ε ν α ε μ ε μ φ ο ν τ ο α υ τ ο ν OL π α ν τ α χ ο υ κ α ι π α ν τ ο τ ε
π α ρ ό ν τ ε ς σ υ ν α ό ε λ φ ο Ι σ ο υ ύ π ε ρ ζ λ ω τ α Ι ..
Α ί Τ ά σ θ ω ό ε μ η ε Ι ς τ η ν μ έ λ λ Ύ σ ν κ α θ υ σ τ έ Ρ Ί σ ι ν
Ο
ξ , θ \' ,
U γ α ρ ε ν υ σ τ α α μ ε ν ε μ μ η σ α μ ε α ο ε τ ο υ ς ι α τ ρ ι Κ η ν
Ι Ι , , -, , .....
ε χ ο ν τ α ς ε μ π ε φ ι α ν τ α ε ν τ ο ι ς σ ω μ α σ ι γ ι ν ο μ ε ν α τ ω ν
π α θ ώ ν ο ύ κ ε ύ θ υ ς τ α ί ς ό α σ ι ή ρ ο υ κ α Ι π υ ρ ο ς ύ π ο φ έ ρ ο υ
, , , λ λ " " - ,
σ ν α ν α γ κ α ς α η Π Ι Ο ς ε ν α ρ χ α ζ φ α ρ μ α Κ Ο ς κ τ α μ α
λ ά σ σ ο υ σ ι π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ ε ς τ ο ν τ α ί ς τ ο μ α ί ς π ρ έ π ο ν τ α
κ α ι ρ ν (l\/l.P.G, 76. 124 έ ξ
Α , , Θ λ Τ Ι θ .
κ ο υ ε ζ α γ α Π Ύ τ ε π α π α ε ο ο ο υ ε ι ς ο ε α π ρ ο σ
ό ο ρ ί σ η α ύ θ ε ν Τ κ ω ς τ ο ν τ α ί ς τ ο μ α ί ς π ρ έ π ο ν τ α κ α φ ό ν
., \" " λ λ ( " ο Ι
Β ε β α ι ω ς ο υ τ ε σ υ ο υ τ ε ε γ ω α α Ύ α ν α Τ Ύ ν ι κ ο υ μ ε ν Ύ ν
Ο θ ξ .... χ Ε λ ' , , ,
ρ 000 ο ς τ ο υ Ρ σ τ ο υ κ κ σ ι ε α ν Π σ τ ε υ ω μ ε ν
Ι (, Ι
Ο Τ υ π α ρ χ ε α υ τ Ί ...
Ν
Ι λ ξ , " Ι ο Β "
ε α ε κ π Ί ι ς ε ι ς τ ο α κ ρ ο α τ γ Ρ ι ο ν Ύ σ σ α ρ ι ω ν ε
ι , , θ Ι Τ ,
φ α ν ε τ ο Ο α τ ε ρ ω ς ε ν ο σ α σ μ ε ν Ο ζ ο ε π ι χ ε φ ι μ α Τ Ο
..
Έ ν ά γ ί ψ Ό ρ ε ι Υ ι π ρ ο σ φ ώ ν η σ ς τ ω ν ε σ μ σ ν ά χ ω ί δ ε ν γ ί
VEt::xc. Oc.a: τ ο υ auvijeouc; π ά τ ε ρ α λ λ ά τ ο π π Έ ά Υ μ ω ς
τ ύ Χ Ί ι ν α ε δ π ρ ο σ φ ω ν ο ύ μ ε ν ο ς κ α Ι π ν ε υ μ α τ ι κ ς τ τ ε Π Ρ σ τ φ
, ,
τ α τ ο π ν ε μ τ χ ε
1
Ί
Ι
i
-51­
ι , ι , ( " π ς " "
τ ο σ ο ν ι σ χ υ ρ ο ν ω σ τ ε κ α τ ο ι ο ι ο ς Ο ρ ο ε ο ρ ο ς ο σ τ ι ς ε φ ε
e
.... " Θ ι λ ,\
ρ ε τ ο σ υ μ π α ω ς π ρ ο ς τ ο ν π α π ι χ ε ο ο ο υ ο ν κ ι χ τ η ν σ υ ν
ι θ
τ ρ ο ψ ι α ν τ ο υ σ υ ν ω φ ρ υ ω Ί ί
,Α ι λ ' ., , "λ λ ς ι " , ,
- Λ α κ α ι κ α τ α ο σ π ο υ ο α ο τ ε ρ ο α κ ο μ '1'), ε σ υ ν ε
xt.crE') ό π α π α Ν ε ό φ υ τ ο ς Σ α ς ά ν α γ ν ώ σ κ ω μ έ ρ ο ς τ ς έ
Π σ τ ο λ Ύ ς τ ο υ α ύ τ ο υ Κ υ ρ Ι λ λ ο υ π ρ ο ς τ ο ν π ά π α Ρ ώ μ Ύ ς
... ς '\', θ
Κ α λ ε σ τ ν ο ν ο ι α ν ι χ γ τ ν Ί κ α τ ι χ φ α ν Ζ ς τ ο π ο σ ο ν ε π ε υ μ ε ι
, - λ λ Π , ", r
κ α Ι τ ω ν α ω ν α τ ρ ι α ρ χ ω ν 't"ljv γ ν ω μ Ί ί ν κ α τ τ ο σ υ μ ψ
φ ο ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α κ α θ ι ε θ η ό Ν Ε σ τ ό ρ τ Ο ζ κ α Ι ο ε ν έ
't' , ,
π α ν ε σ τ α τ ε ι ο π ω ς μ ε ρ κ ο ι σ Ί μ ε ρ ο ν ...
Ε \ λ ι β λ θ Σ ,
« γ ω ο ε ο μ ο ο γ ω κ α ι τ ο ι ο υ Ί ε ι ς υ ν ο ο ι κ ι γ ρ α μ
μ α τ ι φ α ν ε ρ ο ν α ύ τ ο ν κ τ α σ τ Υ ι σ α τ ι τ ι χ υ τ α λ έ γ ο ν τ ι τ
Ν ε σ Ί Ο Ρ Ι κ α Ι φ ρ ο ν ο υ ν τ ι κ τ ν ω ν ε ν ο ύ δ υ ν ά μ ε θ α τ ο υ τ ο
" , λ ' ", J... - , "\
μ ε ν ο υ π ε π ο Ι Ί κ ι χ ο γ ι σ α μ ε ν ο ς ο ε Ο Τ Ι Χ Ρ Ι τ ο ι ς Ο Λ Ι
σ θ ή σ α σ ι χ ε ί ρ α δ ι δ ν α ι κ α Ι ώ ς ά δ ε λ φ ο υ ς π ε σ ν τ α ς
, - θ
ε Υ ε ι ρ α ι π α ρ η ν ε σ ι χ ο ι α γ ρ α μ μ α τ ω ν α π ο σ χ ε σ χ ι Τ Ί Ί ς
, t:' Α λ λ , ι Ο ,
Τ ι α υ Τ Ύ ς Κ Ι Χ Κ Ο Ο Ο ι ι α ς ι ν η σ α μ ε ν ο υ ο ε ν u π ρ ο
, " " β λ λ ( ,
τ ε ρ ο ν ο ε τ η ς π ρ ο ς α υ τ ο ν κ ο ι ν ω ν ι α ς ε κ α ο μ ε ν ε α υ τ ο υ ς
\ , '"" - '" θ β ,
μ ε τ ι χ π α Ρ Ρ Ύ σ ι α ς π ρ ι ν α ν τ ι χ υ Χ ι σ ι .ε ο σ ε Ι α ν α
, θ Δ Υ .... \ ­
κ ο ι ν ω σ ω μ ε χ ι Ι Ο 0"1) κ α τ α ζ ι ω σ ο ν τ υ π ω σ α ι τ ο ο ο κ ο υ ν
, , _, Ι rv -.\ ) " ...
κ α ι π ο τ ε ρ ο ν π ο τ ε Χ Ρ Ύ κ ο ι ν ω ν ε ι ν α υ τ ρ γ ί ο ι π ο ν α π ε ι π ε ι ν
, ", - ... , ,
μ ε τ α π α Ρ Ρ Τ ι σ ι ι χ ς τ ι τ ο ι α υ τ ι χ φ Ρ ο ν ο υ Τ Ι xCt.t. ο ι ο α σ κ ο ν τ ι
, ... Τ \' \ - - θ
ο υ ο ε ι ς κ ο ι ν ω ν ε ι ο ν ο ε ε π τ τ ο υ τ ο ι ς σ κ ο π ο ν τ η ς σ η ς ε ο
, θ , ­
σ ε β ε ι α ς χ ρ η γ ε ν Ε σ α ι ο ι α γ ρ ι χ μ μ α τ ω ν κ α τ α φ α ν η κ ι χ ι τ ο ι ς
, β θ λ ' , , ... ,
ε υ σ ε ε σ τ α τ ο ι ς κ α ι ε ο φ ι ε σ τ α τ ο ι ς ε π ι σ κ ο π ο ι ς τ ο ι ς κ α τ α
, t' ... \ , Α ' ι
l\
1f
ι χ κ ε ο ο ν ι ι χ ν κ α α π α σ τ ο ι ς κ ι χ τ α ν Τ Ο Λ ν
Ε θ - , , ... , , -,
π ι υ μ ο υ σ ι γ α ρ α υ τ ο ι ς ο ω σ ο μ ε ν α φ ο ρ μ ι χ ς τ π α
τ α ς μ ι ψ υ χ Υ ι κ α Ι μ ι γ ν ώ μ η σ τ η ν α ι κ α Ι έ π α Υ ω ν ί σ α σ θ α
θ λ ' Α λ Q 1 (,... )
Τ Ω ο ρ Ώ π ι σ τ ε ι π ο ε μ υ μ ε ν Ί υ τ σ τ . <.J ε ζ ..
Α , , · Θ - ο Π
κ ο υ ε ι ς α Υ α Π τ ε π α π α .. ε σ ο ο υ λ ε ; Λ ο κ λ η ρ α
, ( λ ι Σ ' ",. Ι
τ ρ ι α ρ χ α ι ο Ο Κ Λ Ρ Ο Ι υ ν ο ο ο ι σ ω ρ ε ι χ ε π ι σ κ ο π ω ν ε ν l\ ':/..­
" Ι , Υ " ,
XEuOVLC(- κ α Ι ε ν τ ο υ τ ο ι ς υ ε ν α π ε φ α σ ι ο ν ν α ε ν ε ρ γ σ ο υ ν
μ ό ν ο ι Ι Κ α Ι ύ μ ε ς μ ε ς ά π λ ο ί Ι ε ρ ε ί ς μ ο ν χ χ ο ί ά π ο
ι , Π λ λ λ '
Κ Υ ι ρ υ σ σ ε τ ε τ ο α τ ρ ι α ρ χ ε ι ο ν τ ι ε γ ω ο ο χ "f)PO'J Τ ν
λ λ α Ι ι ν Έ κ κ λ Ί σ ί α ν ο ι ό τ ι ο ε ν π ε χ ρ υ ζ ε τ ο ν Π α
,
Τ ι α Ρ Ύ ν ...
-52­
CH Ι .... , λ

"'\ ι
ε ν τ α σ ι ς Ο ς ε κ π ε ω ς μ ε τ α τ ο υ ς τ ε Λ ε υ τ α ι ο υ ς
.... C λ .... , θ Ύ
λ ο γ ο υ ς τ ο υ ο μ ι τ ο υ α π ε κ ο ρ υ φ ω η ο υ ο ε π ο τ ε ε χ ε π ρ ο
.... , , , , ,
κ λ 't)Ο η τ ο ι ο υ τ ο ν ε ν ο ι α φ ε ρ ο ν ε ς τ ο υ ς π α τ ε ρ α ς ο ι α γ ε ν ι κ α
θ
ι , λ ...., c", Ο λ
ε μ α α ε κ κ Ύ σ ι α σ τ ι κ η ς φ υ σ ε ω ς ω ς τ ο α ν ω τ ε ρ ω ο ι
.1 \, θ ι ) , β , β
Ί ι ρ χ ι σ α ν ν α α ι σ α ν ω ν τ α ι ο τ ι κ α τ ι π ο υ σ ο α ρ ο ν σ υ ν ε α ι
ν ε ν έ ν τ Ί ι Έ κ κ λ η σ ί έ λ ά χ ι σ τ ο ό μ ω ς σ α ν ε ί ς θ έ σ ι ν ν
\." Ι β Μ Ι C β λ
π ρ ο σ ο ι ο ρ ι σ ο υ ν κ α ι τ ο η α κ ρ ι ω ς π ω ς υ π ε ρ ε α ­
C Ι ..., " Ι
)
... 0'1 ; Κ α τ α τ η ν ο μ α υ α τ ω ν π ε ν τ ε ο υ μ ο ο ν ο ε ν υ π ε ρ ε
λ ' '" λ ,..., θ λ θ Ι
β α ο ν α Λ ε α ν τ ι ε τ ο υ ρ χ ο ν τ ο π ο υ κ α σ τ ε ρ μ ε
, \.' ' , , ό
ν ω ς ν α ο ι α π ι σ τ ω σ ο υ ν μ ι α ν τ ρ α γ Κ ν π ρ γ μ α τ ι κ Τ Ύ τ α
," ,., , ...., Ο t:' C Η ' θ
ς ε κ υ ο φ ο ρ ε τ ο α π ο ε Τ Ί ε ν τ Τ ι Ρ OOOc..,Lq:. α ν α τ ο
λ τ ο υ υ α ί ω ν ο ς δ ι α τ ι ς έ π ι β λ Ύ θ ε Ύ ς ύ π τ ω ν
Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ς έ
, ,.... ι Ι "... ... Ο
π ε φ ε ρ ε τ ο π ρ ω τ ο ν κ α φ ι ο ν π ... ι γ μ α ε ι ς τ ο σ ω μ α Τ Ύ ζ ρ
,Ε ) ι " - Ι " ,
θ Ο Ο Ο ζ ο υ κ κ Ύ σ ι α ς ":"0 ο π ο ι ο ν ε κ τ ο τ ε ε σ π α ρ σ σ ε ν ε π ι
Υ .... , λ L .... ( , , C Ι Κ
Υ τ ο υ ν 'tYjv π α α ι α τ ο υ ι ρ μ ν ι α ν κ α ι ε ν Ο τ α α τ α σ υ
ι ", Ι ........ ,
ν ε π ε ι α ν ε κ ν α ε ν σ μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ι τ ς γ ε ν Ι Κ ζ τ α υ Τ ς
, , , Υ Σ \.' \ ,
σ υ γ χ υ σ ε ω ς κ α ι α κ α τ α σ τ α σ ι α ς ε Ί κ α ι τ ο υ ν ο ο ι κ ο ν Τ Ύ ν
... Ι
π ρ υ σ α ν σ τ ι γ μ Ύ ν ...
Π ρ α ε ί α ι κ ύ σ θ Ύ Κ λ Ι π ά λ ι ν Τ ι φ ω ν τ ο υ γ η ρ α ι ο υ π α
π α - Θ ε ο δ ο ύ λ ο υ
Ω )' Ι , .... ....
- μ ι ... σ α τ ε π α τ ε ρ ε ν Τ CXPX'(j τ ο υ λ ό γ ο υ σ α ς
\, , Δ \ , ,
.... ,
π ε ρ ι ο ι κ ο ν ο μ ι α ς ι ι α υ Τ Ί ν π ι σ τ ε υ ω μ ε τ α ω ν π α τ ε
ρ ω ν τ α ι Χ κ ό λ ο υ θ α κ α Ι ά ν έ γ ν ω σ ε :
ν γ ά ρ τ ο ί ς θ ε ί ο ι ς δ ό γ μ α σ ι ν ο δ α μ ο χ ώ ρ ν ε χ ε ι
π ο τ ε ή ο ί κ ο ν ο μ ί α Υ σ υ γ κ α τ ά β α σ ι ς ο τ α υ τ α γ ά ρ ά π α ρ α σ ά
λ ε υ τ ά ε ί σ ι κ α Ι δ π ά π ά ν τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ώ ς ά π α ρ ά β α τ α έ ν
π ά σ η ε ύ λ α β ε ί δ ι α φ υ λ λ ά τ ο ν τ α ι κ α Ι ό μ ι κ ρ ό ν τ ι τ ο ό τ ω ν π
ρ α β α ί ν ω ν ώ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ς κ α Ι α ί ρ ε τ ι κ ά ς κ α τ α κ ρ ί ν ε τ α ι
κ α ί ν α θ ε μ α τ ί ζ ε τ α ι κ α Ι κ ο ι ν ώ ν η τ ο ς π α ρ ά π α σ ι λ ο γ ί ζ ε τ α ι ο
-, Ι ι ""
uvo­
- φ , ,.." Ί - ,,, ι
]
4) «
'()
ι
Ε
ι φ ε σ ο
Ι -
σ
- "
τ η ν __ μ σ ω ρ κ ο υ ε ν ι κ ι ς κ τ
vc-v τ γ Λ ω ρ ε τ ι α ς π ε ι μ ε ν ς υ π ο π σ λ Λ ω vx ε π ι ε ι Ί Ί σ Υ Κ Χ
ι
ι r " , 2. Ο -, , - -,L' Ί ' υ Ε
Τ ι σ ι τ ε ν χ Π Ι Τ Ε Χ Ι η μ ε τ α Τ υ Τ Ι Υ η Κ Κ Λ η σ ι α ς
, '8" - , Α ,,, ...',
ω σ ϊ ε Υ ι σ υ Υ χ ω ρ ε σ υ γ κ χ τ χ ο α σ ι ς ε ς τ α Τ Ί Ί ς π ι σ ω
.. η
-:J.:) ­
.... λ
ι κ ω ν ω ν π ρ ο ς τ ο υ ς
'"
α π ο

Α
π ο κ ρ ι σ ι ς
'
τ ω ν
Α
ν α τ ο
- Ο
Ρ
θ
ο
a' t: '
" λ (, (, ,c'
Β
ρ ε τ τ ο ι ν ι ο ι ς ο ι π ο σ τ ο ι ε ι σ α ς υ π ε ρ ε ν ω σ ε ω ς κ α ο μ ο ν ο ι α ς
μ ε τ α τ ς Ά ν ι τ Έ κ κ λ Ύ σ ί α ς π ρ ο θ έ σ ε ι ς Ό ρ ι κ α Ι Ί
Κ α ρ μ ί Ρ Μ ν η μ ε ί α Β 808 - 809)
Ε " (( λ ' Σ , Π -t:
π ι σ η ς ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν ο ο μ ι Ί Τ Ί ί Ί υ ν Ο Ο Ι Κ Ύ ρ α ι ς
τ ο υ 1828 ά ν ι φ έ ρ ε ι ο τ ι
Έ π ί .. τ ώ ν δ ο γ μ α τ ι κ ώ ν κ α ί δ σ α ο ί ί ε ρ ο ί Κ α ν ό ν ε ς δ ι α
κ ε λ ε ό ο ν τ α ι π ε ρ ί έ κ ε ί ν ω ν ο ϋ τ ε φ ρ ο ν η σ α ί τ ι έ ν α ν τ ί ο ν δ λ ω ς
ή μ ί ν δ α τ ό ο ϋ τ ε π ρ ο σ θ ή Κ Υ ν η ά φ α ί ρ ε σ ι ν μ έ χ ρ ι κ α ί τ η ς
κ ε ρ α ί α ς α ύ τ η ς δ ι α π ρ α ξ α ι θ ε μ ι τ ό ν (15).
Σ υ ν ε π ώ ς π ρ ο σ έ θ ε σ ε ν ό π α π α - Ξ ε ό ο ο υ λ ο ς έ ν θ ε ω
ρ η τ ι κ ώ ς Ύ Έ κ κ λ η σ ί α ο ε ν έ π ι τ ρ έ Π Ε Ι ο ε μ Ι α ν ο Ι κ ο ν ο
μ Ι α ν ε ι ς τ α ό γ μ α τ ι κ ς φ ύ σ ε ω ς θ έ μ χ τ α ε ν τ ο ύ τ ο ι ς π ρ α
κ τ ι κ ώ ς μ ε σ ο λ α β ε ί π ά ν τ ο τ ε χ ρ ό ν ο ς τ ι ς μ έ χ ρ ι ς ο τ ο υ ν
) , -, G ....,
α ρ χ ι σ γ ι Ί α ν τ ι ο ρ α σ ι ς τ ω ν ο ρ υ ω ν φ ρ ο υ ρ ω ν κ χ ι π ο ι

Ο τ ε δ ε υ τ ε ρ Υ ι ς έ ν ώ σ ε ω ς τ ο υ ι π ι ι σ ε η ο λ ί γ η ε ή
τ ω ν δ ί ι ο δ μ ο λ σ γ ι ω δ ι ψ κ Ι ό λ ί γ η έ ν ώ ε ι μ
, θ ') , ." , u ' . - , ,Ο
ε ε η σ ε ι κ α χ υ τ σ ς Χ Ρ Υ ι σ α σ α ι :autTJ»' έ κ ε Ι ι σ ς χ Π ε κ ρ ι η «
Ι
α
μ ο ι ν ε σ τ ι τ σ Ο τ ο τ ο Ο έ τ ι π χ :00 ' Ε π Ί Ο π coc: ο ν α γ ι σ ι
\' ..,.'" .. ι
' '1' '*WI" ., , ,. , ., - "'" ,
Θ ε σ ω ρ ο ν τ ν ρ α π τ ο ν YJ Τ Ι Ι .... υ ι ι ε π ε yaF α υ τ φ ε τ ι μ α ν
μ ν Υ ι κ ι ν ω ν ι σ α τ ε μ ε α ί ρ ε τ κ ω ν κ α Ι EtEFCV oux π α ι σ μ ε ν
, Β ,,., , Ί - ,,, .. "
π ο ρ ε υ ε σ ε σ ε π φ Λ ν η μ ι ν χ χ ι Ι ι ς ε Υ η π ρ ο ς α υ τ σ ν ο μ ο ι ο ν
)
' .,r-- i: )' .. -,
τ ι ε γ ε ι ς ω σ π ε ρ α Ί τ ι ς α ς ω ν ... ε ρ σ ν ε γ ε ι Ο ι ε α τ ο ι ι μ ε ν σ ε
, λ , .., - ... , '0lI ... ­
α Λ Yj τ η ν σ Ί ν α π α ς α π ο τ ε μ ε ι ν κ ε Υ α λ Υ

κ α μ ε τ α τ α υ τ α Π ο
ρ ε ύ ο Ι π ι θ έ λ ε ς Ο ύ Υ Ι Ρ ε σ τ ι μ ι κ ρ ο ν ε ν ι ς τ ο ι ο ί ι τ ο ι ς χ α Ι ο
... - , Β ' ....,,, .... , ., -.., ,)
κ ε μ ι κ χ α σ τ τ ο ε Π ι σ σ γ μ α σ ν ι Et-:E μ Ι Κ ι ζ Ε ι τ ε μ ε γ α
, Ι Ι
, , '0lI l. 1 ,.. "J , ",. .... '_) ­
auaCtaVELY. Τ Χ Τ t:.attV' t.' α μ τ ε σ ω '(':1.0 ι μ Ο Τ ο ε ο υ
• ι ι .. ,. • -;
Ο τ " " - Κ -, '1' ,
α κ α χ Τ Υ ν ε κ ψ ρ α σ ν τ ι ι ι ω λ ε ω ς α Υ ι ο υ ι
('1. Κ ο τ σ ώ ν η ρ λ ι μ α τ α τ Υ ι ς κ κ λ σ α σ Τ Υ Ι ι ς κ ν μ α ς ι
Α θ ή ν α ι 1957, σ ε λ 170 - 1 κ α Ι π α τ κ Τ μ ς
J' ) - Q n
JJ σ ε ,. ,"- J.
15) Δ ε λ η κ ν ι Π Ε Τ μ ο 1" 524 - Ζ λ Ί Κ τ σ ώ ί
μ ν ε ρ γ ο ν σ ε λ 169.
\ ,
.ji.
ί
Ι

:1
.1
ι :
Ι '
Ι
'\
, ,
ι ­
, Ε '" λ ( Ν
μ ε ν ω ν κ ε τ ν Ί ν τ ι ν σ τ ι γ μ η ν τ ο ν ε π ι σ ι α σ ε ν ο π ι
, , , ..... " λ "
κ ο ο η μ ο ς κ α ι η ρ ε μ ω ς τ ο υ α φ γ ι ρ ε σ ε ν φ α κ ε ο ν π ο υ ε κ
" θ ( ( , ... ( Γ
ρ α τ ε ι α π ο μ α κ ρ υ ν ε ι ς ε ν π α σ η ε ν ο ε ρ ο ν τ α ς
έ σ υ ν έ χ ι ζ ε ν
.... , θ , , ( ,
Θ
: ε ω Κ χ ρ ς .. υ Ξ ς __ α ν α υ φ ι
Ι . ό Ι Ί μ Τ Υ ί η ρ τ τ μ έ ν Ί α Ί Ρ έ σ ε ι θ π ρ έ π η
έ ν τ ι α μ α ν α ε μ φ ν Ι ζ ε τ α ι κ α Ι ν τ ρ σ Ί Ά
Α λ λ ... ( " "1.',' "
α π ρ α κ τ ι κ ω ς ω ς α ν ε φ ε ρ ο ν Π η ν μ ω ς μ ε ο ρ
θ δ ο ζ Ο Γ ν Τ ϊ μ ε ω Π ί σ ι θ α μ ε σ ο λ β Ι π ά ν τ ο τ ε ό ι Χ π α ι
τ ό ό μ ε ν ο ς χ ρ ό ν ο ς ό ό Π ό ς κ α Ι θ έ π ι τ ρ έ π η τ ν Ο ι ά
Ύ ν ω σ ι ν τ η ς ν ό σ ο υ Α π ο τ η ς σ τ ι γ μ ι ς ε κ ε γ η ς EvOuV"Ij
,() Ι , θ , ,
α ρ χ ε τ ι ν α ρ α ρ υ ν γ ί π ν τ α ο ρ ν π ο ι μ ε ν α κ α ι π
, cO , λ Ι
σ ο ν π l' Ι Κ Ο Ο μ ο ς ε π Ύ σ ι α σ ε κ α ι π α ι ν τ ο ν Π π α
λ ' , \ Ι ,.... λ
Θ .. ε ο ο ο υ ο ν κ α ι χ ω ρ ι ς ν α τ ο ν ο ι α κ ο ψ η α ψ η χ ε π Ί σ Ι ν τ ο υ
λ λ ι
μ ε ρ ι κ α φ υ α σ Ύ μ ε ι ω σ ε ω ν
-'Α ν α φ ο ρ ι κ ω ς ο ε μ ε τ ν έ π ι σ τ λ ν τ ο υ θ ε Ι ο υ Κ υ ρ Ι λ
")' .... Κ λ <" ,
λ ο υ π ρ ο ς τ ο ν α ο ν Τ Ί ι ς ω ν ε ω ς ι ι ν α ν ε φ ε ρ α τ ε π ρ ο η
ι ι " , Ι θ
γ ο υ μ ε ν ω ς ε χ ω ν α π α ρ α Τ Ύ Ί σ ω τ α α κ ο \01) α
)
,Ε Ι ....,... '1
α σ ι γ Ί ί σ α τ ε σ π ο υ ο α ι ο τ α τ ο ν σ Ύ μ ε ι ο ν α υ τ η ς ο π ε ρ
, Ι (...., " ( .... θ
ι ο ι α ι τ ε ρ ω ς ε ν ο ι α φ ε ρ ε ι μ α ς σ μ ε ρ ο ν κ α ι τ ο ο π ο ι ο ν α
" ι " ,
μ ο ι ε π ι τ ρ ε Υ ε τ ε ν α α ν α γ ν ω σ ω
«.••τ α Τ ν έ ν έ α υ τ ί ν ζ ω π ρ ο ν τ ε ς ά ε Ι τ η ν π ί σ τ ι ν
ά σ π ί λ ο υ ς κ α Ι ά μ ώ μ ο υ ς έ α υ τ ύ Τ ρ ή σ α τ ε Μ Ή Τ Ε Κ Ο Ι Ν Ω
Ν Ο Υ Ν Τ Ε Σ τ ψ μ ν η μ ο ν ε υ θ έ ν τ ι ε σ τ ρ ί μ ή τ ε μ η ν ώ ς
δ ι δ α σ κ ά λ π ρ ο σ έ χ ο ν τ ε ς ε ί μ έ ν ε ι λ ύ κ ο ς ά ν τ Ι π ο ι μ έ ν ο ς ...
ί δ έ γ ε τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν ε ϊ τ ε λ α ϊ κ ω ν δ ι ά τ η ν ό ρ θ η ν π ί
σ τ ι ν Κ Ε Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι Σ η Κ Α θ Α Ι Ρ Ε θ Ε Ι Σ Ι π α ρ α υ τ ο υ
κ ο ι ν ω ν ο υ μ ε ν ή μ ε ί ο υ τ η ν έ κ ε ί ν ο υ κ υ ρ ο υ ν τ ε ς α δ ι κ ο ν ψ
φ ο ν έ π α ι ν ο υ ν τ ε ς δ ε μ α λ λ ο ν τ ο ς π ε π ο ν θ ό τ α ς κ ά κ ε ί ν ο λ έ
γ ο ν τ ε ς α ό τ ο ί ς ε ί ό ν ε ι δ ί ζ ε σ θ ε έ ν υ ρ ί μ α κ ά ρ ι ο ι ο τ ι τ ς
δ υ ν ά μ ε ω ς κ α Ι τ ό τ ο υ θ ε ο υ π ν ε υ μ α ε ί ς μ α ς ά ν π έ π α υ τ α ι .. »
λ Ι ι ν 1096.)
ς γ ί ν ε τ α ι λ π ό ν τ ο ς π α σ ι ν ο Ί λ ο ν π α π α - Ν ε ό
Ι , f \ Ι
ρ υ τ ε ο ι δ ι α χ ω ρ ι σ α ν τ ε ς ε υ τ ο ς τ ο υ ι ε υ ι υ ζ π ο ι μ ε ν ο ς
.... ­
- :):J ­
έ π α ι ο τ ι χ ι υ π ο τ ο υ ι Χ γ Ι ο υ μ ε τ α π λ λ ς τ η ς ο υ ν ά μ ε ω ς
, ς ι Ι , λ '
κ α Ι ο ε χ ε τ α ι π α ν τ α ς τ ο υ τ ο υ ς ε ς ε κ κ Ί σ ι α σ Τ Ι Κ Ύ Ί ν κ ο ν ω
ν Ι α ν ώ ς γ ν η σ ί ο υ ς ό ρ θ ο ο ό ξ ο υ ς κ α Ι τ η ς π α α κ α τ α θ
, λ ι Ε ι , - ς ι
Κ ς ?u α κ α ς π ι σ τ ο τ α τ ο υ ς Π σ η ς ε φ ι σ τ ω ι ο ι α ι τ ε ρ ω ς
τ Ύ ν π σ χ ν σ α ς ε Ι ς τ η ν φ ρ ά σ ι ν : τ ο ς δ έ γ ε τ ω ν κ λ Ί
ρ ι κ ώ ν ε ί τ ε λ α ί κ ω ν ο ι α τ η ν ό ρ θ ν π σ τ ι ν κ ε χ ω ρ σ μ έ ν ο ι ς
xcxeCXLpEeE'Lcrr. π α ρ α ύ τ ο υ •.. » Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε τ Ι σ μ α ί ν ο υ ν
(" ι CA" ' " ,( - ,
α ι α ν ω τ ε ρ ω μ ε τ ο χ α ι Π Λ ο υ σ τ α τ χ α υ τ ο Τ .. ι Υ Ρ
VE'LaeE υ μ ε ς ο τ ι Ί λ α ό δ ό ν α ί ν έ ε ρ θ ν α τ α
τ ο υ έ π ι σ κ ό π ο υ τ ω ν ο τ α ν Κ η ρ ύ σ σ γ β ε β α Ι ω ς cxrpEatv, κ α Ι
oi τ ο υ κ α Ι τ ο ι Χ π λ ο υ ν π ο ί μ ν ο ν χ ω ρ ι ς voc ά ν α
μ έ ν ο υ ν τ ο σ ύ ν θ μ α τ ω ν υ μ ε τ έ ρ ω ν ά ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν Π λ ε Ι ο
ν ι ό μ ω ς π ε ρ Ι τ ο ύ τ ώ ν έ π ι φ υ λ λ σ σ μ ι ι ν α ε ί π ω ά ρ γ ό
τ ε ρ ο ν
2) Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ δ ε π ε ρ Ι τ ς τ μ ς τ ι τ η ς κ α
θ α ι ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ν ε σ τ ο ρ Ι ο υ κ α λ ω ς κ α Ι ι Χ γ ί ω ς ε π ρ α ξ ε ν ό
Κ
λ λ ι " , - λ λ ­
υ ρ ι ο ς α ν α μ ε ν ω ν κ α τ η ν γ ν ω μ η ν τ ω ν α ω ν τ ο π κ ω ν
Ε λ .... Π ,,' Ι ""
Κ Κ Ί ι σ ι ω ν ρ ο η γ ο υ μ ε ν ω ς ο μ ω ς η τ ο ι α π ο τ η ν α π α ρ
χ η ν τ ς α ί ρ έ σ ε ω ς κ α Ι μ έ χ ρ ι τ η ς σ τ ι γ μ η ς τ η ς έ τ ο ι μ α ζ ο
μ έ ν η ζ τ ο μ η ς ο υ ό ό λ ω ς ε π α υ σ ε ν α έ ν ε ρ γ Υ ι Ι ο ι ω τ ι κ ώ ς
Ο σ α θ α σ υ ν έ β α λ ό ν π ρ ο ς μ ε τ ά ν ο ι α ν κ α Ι έ Π Ι τ ρ ο φ ν τ ο υ
κ α Χ Ο Ο ζ ο υ ν τ ο ς Τ ρ ε ί ς σ χ ε δ ο ν μ η ν ι χ ς μ ε τ α τ ν κ ρ υ ξ ι ν
τ ς κ Χ κ ξ ί ς ρ ξ α τ ά ν τ Ι Ο ρ α σ ι ς τ ο υ θ ε Ι ο υ π α τ ρ ό ς
« , , λ θ ,(,..- ι
Ί ο π ο ι α η κ ο ο υ η σ ε ν τ η ν ε ζ ζ π ο ρ ε ι α ν :
1) )Α π έ σ τ ε ι λ ε ο ύ ο έ π ι σ τ ο λ α ς π ρ σ ω π ι κ ς ο ι α μ α ρ τ υ
ρ ί α ς π ρ ο ς τ ο ν Ν ε σ τ ό ρ ι ο ν ι 4/885 - 892.)
1
ι ") Μ ( θ ι ι ι
L. Ύ κ α ν ο π ο ι γ ί ε ι ς ε κ τ ω ν α π α ν Τ Ί σ ε ω ν τ ο υ ε γ ρ α
1 ' Α ι Θ ι ',' Β λ
Ι
ψ ε π ρ ο ς τ ο ν υ τ ο κ ρ α τ ο ρ α ε Ο υ ο σ ι ο ν κ α ι τ α ς α σ ι σ
σ α ς Ε υ ο ο κ α ν κ α Ι Π ο υ λ χ ε ρ ί α ν (l\1ansi 4/618 - 684.)
", Ί Σ υ ν ε κ ά λ ε σ ε ν Ι Ύ υ π τ ι α κ ν Σ υ ν ο ο ο ν έ π ι σ κ ό π ω ν
.1 , Ι \ ς λ - Ν ι Ι
γ τ ι ς κ α ι κ α τ ε Κ ρ ν ε Τ Ί ν ο ι ο α σ κ α ι α ν τ ο υ ε σ τ ο ρ ι ο υ .
Κ α ρ μ ί ρ η ν μ ε ί α Α Ι 141.)
, ι , , ( , Σ ς Ι
"f:. q Ι σ υ ν ε ρ γ ι τ ο υ κ α ι Ι Τ Ο Π Κ υ ν ο ο ο ς τ ς
Ρ
ω
( , , Κ ς Ν \
μ Ύ ς υ π ο τ ο ν α Ι Λ ε σ τ ν ο ν κ α τ ε σ ι κ α σ ε τ ν ε σ τ ρ ι ν Ύ ν
κ α Κ Ο υ Ο ζ ι α ν θ ε ν α ν ω τ .. )
r


'.c;-'

-56­
Σ υ ν ε π ώ ς ε π ρ α ξ ε π ά ν τ α Ο σ α ύ ν α τ ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς
\ \ ,
Π α τ ρ ι α Ρ Χ ς κ Π ι μ Ύ ν γ ν σ ι ω τ α τ ο ς ...
Ι ό ρ ω ς ρ χ ι σ ε ν α έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ε Ι ς τ ο μ έ τ ω π ο ν τ ο υ
π α π α Θ ε ο ο ο υ λ ο υ co Γ έ ρ ω ν Σ ί λ β ε σ τ ρ ο ς τ ο ν έ π λ η σ Ι α σ ε
κ α Ι ά φ ο υ ά ν τ λ λ ξ α ν ε ν α γ ο ρ γ ο ν Ο ι ά λ ο γ ο ν ϊ λ λ α ζ ι ν θ έ
Ο λ C Σ t: ' , , C Ο Ι '
'j
σ ε ι ς 'YJ Ύ υ ν α ι ς ε φ α ι ν ε τ ο σ υ γ κ ε κ ι ν μ ε ν ω α ν
ν Ύ ς ό ύ π ο τ α κ τ κ Ο ς τ ο υ π ι π ι Ν ε ο φ ύ τ ο υ κ ά τ έ ψ ι θ ό ρ ι
, \ Γ ' , , λ λ , λ ' θ ' , τ
σ ε ν ε ι ς τ ο ν ε ρ ν τ ι τ ο υ α ο υ ο ε ι ς α ν τ ε φ 'tj Τ Ο τ ι ε ι
π ε ν κ ρ ι β ώ ς co π α π α Σ Ι λ β ε σ τ ρ ο ς κ ρ α τ ω ν ε ς χ ε ϊ ρ α ς
, λ \, , " "
τ ο υ τ ο ν φ α κ ε ο ν μ ε τ α ς σ η μ ε ι ω σ ε ι ς ε σ Ί ί ρ χ ε τ ε ς τ ο ν
λ ,\ , .... ,
ο ι α ο γ ο ν μ ε τ ο υ ς κ α τ ω τ ε ρ ω Λ ο γ ο υ ς :
-- Π ο Ι α τ ο π ι κ η Σ ύ ν ο ο ο ς Α ύ τ ο κ ε φ ά λ ο υ Έ κ κ λ σ Ι α ς
., " Ι '', λ t: Ι \
α γ ι ο ι π α τ ε ρ ε ς κ α τ ε ο ι κ α σ ε "" κ α Ι γ ι ε γ ε ε π ι σ μ ω ς τ ο ν
Θ ' ...., , " ,λ , ....
Π α τ ρ ι α Ρ Χ ν α σ α ς ι α γ ν ω σ ω α μ ε σ ω ς ο ι Ύ α ζ ε κ ω ν
, - - ( , Ε .... - ,Ε , ( λ ,
ε ν ε ρ γ ε ι ω ν Τ Ί ζ Ί μ ε τ ε ρ α ς Λ Λ α Ι Κ ι ζ κ κ η σ ι α ς κ α Ι ε τ ε
Ο θ CI - (( - "
ρ ω ν Ρ ο ο ο ς ω ν η ε ρ α ρ χ ω ν α ο π ο ι α ι σ μ ε ι ω τ ε ο ε
ι ").... )'0 - (
γ ε ν ο ν τ ο μ ε τ α τ η ν π ο Ι υ ε τ η π α ρ α κ ο ο υ Ί ί σ ι ν τ ω ν α φ ε τ ι
κ ω ν δ ι σ κ α λ ι ω ν τ ο υ Α θ η ν α Ύ ό ρ ο υ τ ν et.paLV τ ο υ «' Α
; \
\, , \ ,
t :

ν α Ο ε μ α Τ Ο ζ κ α Ι τ α ζ σ υ ν α ν Τ σ ε ι ς κ α Ι σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ α ς
, .... ( , Ρ i Θ
μ ε τ α τ ο υ α ι ρ ε σ ι α ρ χ ο υ τ η ς ω μ Ί Ί ς Ι ν Ο ν Τ Ι Λ φ ι τ ε
Ι \, , , Ι
ε σ τ ω κ α Ι α μ υ ο ρ ω ζ τ η ν ... α ρ ν Τ Κ Ύ ν σ ρ α σ Τ Ί Ρ Ι Τ Ί Τ α τ ω ν
, ,
α ν ω τ ε ρ ω
\, - (( .... Σ , θ
' «( Κ α τ α "r'fjV σ υ ν ε ο ρ ι α ν Τ Ί ί ς ε ρ α ς υ ν Ο υ ο υ α ν ε γ ν ω σ . Ύ
, , λ ,.... ο Ι Ι , ....
τ ο α π ο σ τ α ε ν π α ρ α τ ο υ LX. α τ ρ ι α ρ χ ο υ χ ρ ο ν ι κ υ ν Τ ς
, , C) ...." "'""" ο β ι 1Ι (. --) , , ., . Α
α π ο L,;) ε ω ς L. J Υ τ ω ι ο υ ( '. ο , ε τ ι σ κ ε ψ ε ω ς η ς .
Θ ν α γ ι ό Τ Ί τ ζ τ ο υ κ υ μ ε ν κ υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ π ρ ο ς
, Α CA' " Ρ , '"
Τ Ύ ν . Υ Ι Ο Τ Ί τ α τ ο ν π α π α Τ ι ζ ω μ Υ ς ω ς κ α ι α ν τ
"" λ - ,...." ­
γ α φ τ ω ν κ α τ α υ Ί ι ν α ν τ α Λ α Υ ε ι σ ω ν μ ε τ α υ α υ τ ω ν
, .... "; i ' ,... Ι .... 1')' ,
κ α Ι τ ω ν α Λ Λ ω ν α ι ω μ α τ ο υ χ ω ν τ η ς ω μ ς π ρ ο σ ι ω ν
\ λ Ε -" " , ( (1
σ ε ω ν κ α ι ο γ ω ν κ Τ ι ζ α ν α γ ν ω σ ε ω ς κ α Ι μ ε λ ε Τ Ί ς η .
Σ ύ ν ο ο ο ς μ ε τ α ί δ ι α ι τ έ ρ α ς ί ι α ν π ι σ ε ω ς ο ι ε π Ι σ τ ω
" \ \ )λ Θ C " , \ ( ,
σ ε ν τ ι μ ε Τ Υ ν ε υ ο γ ι χ ν τ ο υ • ε ο υ Ύ ε π ι σ κ ε Ψ Ι ζ κ α ι Ύ ν ε α
" , .... ()' .... , ,Ε '
α υ Ύ σ ν α ν Τ Ύ σ Ι ζ τ ω ν π ρ ο κ α μ ε ν ω ν τ ω ν ο υ ο κ κ ι Ί Ι
- Ρ θ λ , Ο θ ν , ,
σ ι ω ν ω μ α ο κ α ο ι κ η ζ κ α ι Ρ Ο υ ο ο υ ε π ρ α γ μ α Τ Ο Π Ο Ί
θ κ α τ α τ ι ν δ ι ά π υ ρ ο ν ε ύ χ η ν κ α Ι π ρ ο σ ο κ ί τ Υ ς
ι
CI. Σ υ ν ό δ ο υ κ α Ι τ ο ϊ ε ύ σ ε β ο ς π λ Ύ ρ ώ μ α τ ς τ ς Ε κ κ λ η
σ ί α ς Μ α κ ε δ ο ν ί α 7-11-67.).
........ c.... Ν Ι Π .... '
Κ α ε ρ ω τ ω ν υ ν υ μ α ς π α π α ε ο φ υ τ ε ο ι ο ν τ ο κ ο ι
ν ο ν σ μ ε ϊ ο ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α Ι τ ς κ α τ α Θ ε ο ν
, Ι ........ C Ι Κ λ λ λ Ι
α Υ ω ν ι ω ο ο υ ς γ ρ α φ η ς τ ο υ α γ υ υ ρ ι ο υ « ο γ ι σ α μ ε
ff ,-,λ Θ Λ Ι Ι ,c,
ν ο ς ο ε τ Χ Ρ Ί τ ο ι ς ο ι σ ι σ α σ ι χ ε ι ρ α ο ι ο ο ν α ι κ α ι ω ς α
λ ό ,.... , Ι
ο ε φ ο υ ς π ε σ ν τ α ε Υ ε ι ρ α ι π α Ρ ί ν ε σ α ο ι α γ ρ α μ μ α τ ω ν
ά π ο σ χ έ σ Θ α ι τ ς τ ι α υ Τ Ύ ς κ α κ ο Ο ο ξ ί α ς Ί Ό ϊ ς π α σ ι ν 01)­
. " δ Ύ Ι , β λ Ι ." Ε C
λ ο ν ο τ ι Ί ι α φ ο ρ α ε ι ν α Ι ο ν τ ω ς α υ σ σ α ε α π ι σ η ς υ
.... , "" ' " "
π ο χ ρ ε ο υ μ α ι ν α σ Ύ μ ε ι ω σ ω ο τ ι ο υ ο ε π ο τ ε ε ο ω κ α ε ι ς ε μ α υ
, ." ( , " , ,... .", Ι
τ ο ν "'1 ε τ ε ρ ρ τ ι ν ι τ ο ο ι κ α ι ω μ α ν α Ι Π Κ ι ρ υ ς ι "fJ α φ ο ρ ι σ η
.", θ ι .... , , .... " .... Σ
Ι α ν α ε μ α τ ι σ γ ί ε ν τ π ν ε υ μ α τ ι κ α ι τ ι ε ν ν ι μ ι χ ς υ ν
- ,,,. Ε λ ' , Ε λ ι ....
Ο Ο Ι Κ Υ ι ς π ρ α ζ ε ω ς 'r"fJV α Ο Ι Κ Ί ν κ κ Ί σ ι α ν Ί Ί τ ι ν τ ω ν
, , Μ ....", β λ λ '
ε π ι σ κ ο π ω ν υ ρ ι α κ ι ς σ μ ω ς φ ρ ο ν ω ο τ ι ε π ι α ε τ α ι ν α
π ρ ά ξ ι τ ο τ ο υ ι Χ γ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο υ ό Ι τ ο υ π α ς ό ρ
θ ο δ ο ξ ώ ν κ α τ ι π ά ν τ α π ά ν τ α α ί ρ ε τ ι ό ν δ υ ν ά μ ε ι χ α ν
ο ό ρ μ α τ ι ά ν θ ε μ α τ ί ζ ε ι σ τ λ Β
O
c λ Λ Ι λ .... "'C'" ) Γ Ι "
ι τ ε ε υ τ α ι ο ι ο γ ο ι 70U π α π α ι Ι ε σ τ ρ ο υ α ν τ Χ
, \ "'8' 0(' , ,
σ α ν ω σ ε ι κ ε ρ α υ ν ο ς ε α ι ρ ι ι π α ν τ ε ς τ ο ν π α ρ ε Τ Ί Ί ρ ο υ ν
, θ .... Ι Ι ό
μ ε τ α α υ μ α σ μ ο υ Π Ρ Ο Ύ Ί γ ο υ μ ε ν η υ σ μ ε ν Ι ζ κ ρ ι σ ι ς τ ω ν
,( , λ ' , β λ ' Ω Ε
κ α ι 'Ij σ υ ν ο ο ς α τ μ ο σ φ α ι ρ α μ ε τ ε σ α ν α ρ Ύ ν 1 ν ν ο
, ... ( Σ β ι θ Ι
σ α ς τ α υ τ Ό ο π α π α Ι Λ ε σ τ ρ ο ς ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν ε υ υ μ ο τ ε
ρ ο ν τ Ο ν λ ό Υ ο ν
Ι , '''''8 " ,
Π Ύ υ μ ε ν ω ς π α τ ε ρ ε ς σ α ς ε ζ ε ε σ α τ α ς ε ν ε ρ γ ε ι α ς
.... 17 ι λ λ ,.... \"
....
Σ ' ,Ι "
τ ο υ υ ρ ι ο υ κ α ι Τ Ύ ς π ε ρ ι α υ τ ο ν υ ν ο ο ο υ υ ο υ 'J"Jv ε
ξ 8 ' ' , " ) ....
τ ε ρ α ι α ι ο α υ μ α σ τ ο ι α ν τ ι ο ρ α σ ε ι ς κ α ι ο ι ι χ μ α ρ τ υ ρ ι α ι ι π ω ν
κ Λ ι ρ ι κ ω ν μ ι ο υ ρ γ Θ ε ϊ σ α ι ε ν τ κ λ ί μ α τ ι τ ο υ α ί ρ ε σ ι ά ρ
' θ t' , , , , Ι ,
χ ο υ Ν ε σ τ ο ρ ι ο υ κ α σ ν χ ρ ο ν ο ν Ο ε π ι σ κ ο π ο ι τ ο υ ο υ ο ε ν
, , ο Ύ ,
π ρ ο ς α ν τ ι ρ α σ ι ν ε ι χ ο ν σ Υ ι μ ε ι ω σ ε ι
' θ Λ Ι , , ...
«Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ι α π ρ ο τ ε ε ι σ α Ζ ο Υ ι μ ο σ ι π α ρ χ τ ω ν
.... Κ , Ε ,
Κ λ ι ρ ι κ ω ν Τ Ύ ς ω ν ε ι υ ς κ α ι κ α τ α κ κ ι σ ι α ν ε μ φ α ν ι
- ", Ι Ν Π λ ...
σ θ ε ι σ α ν ω ς Ο Τ Ι ο μ ο φ ρ ω ν ε σ ... ε σ τ ο ρ ι ο ς α υ ο υ τ ο ι
' .... , θ Ι , , .... ( ,(
Σ α μ ο σ α τ ε ω ς τ ο υ α ν α ε μ α τ ι σ ε ν ο ς π ρ ο ε τ ω ν ε κ α τ ο ν ε
.", C , - θ , ,
η κ ο ν τ α υ π Ό τ ω ν ο ρ ο δ ο ζ ω ν Ζ π σ κ ο π ω ν
C Ο ζ λ Ρ , , , ....
ρ ι ω τ ο ν α μ ρ α ν ο ν τ α τ ο ο ε τ ο χ α ρ τ ι ο ν κ α τ α Τ ς
-58­
Α ι Τ ' ",....."
γ ι α ς ρ ι α ο ο ς ω σ τ ε φ α ι ε ρ ο ν α υ τ ο π ο ι Ί σ α ι ε π ι σ κ ο
π ο ι ς π ρ ε σ β υ τ έ ρ ο ι ς ι α κ ό ν ι ς ά ν α γ ν ώ σ τ α ι ς λ α ί κ ο ί ς OL­
... Κ λ ι ,,' ,,.., ... Ι
κ ο υ σ ι ω ν ι ν ε τ ι τ ε τ ο ι σ ο ν α υ τ ο ι ς ε κ ο ο υ ν α ι π ρ ο ς ε
λ ε γ χ ο ν τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ Ο Τ Ι ό μ ό ω ν έ σ τ Ι τ ο υ
θ Π λ ... Σ ι " ...
α ν α ε μ α τ ι σ
θ
Ζ ν τ ο ς α υ ο υ τ ο υ α μ ο σ α τ ε ω ς π ρ ο ε τ ω ν
160.. , Κ α Ι κ τ έ λ γ ε ν ο ϋ τ ω ς Ό σ τ ι ς δ έ χ ε τ α ι Ο Τ Ι α λ λ ο
'r γ ι ι , ... Θ ", ( θ ( , ...
ε ι ν α ι ο 1. ι ο ς τ ο υ .. ε ο κ α ι ε τ ε ρ ο ς ο τ ε χ ε ι ς υ π ο τ η ς
Θ ε ο τ ό κ ο υ ε σ τ ω ά ν ά θ ε μ α Π ρ α κ τ ι κ α Σ υ ν ό δ ω ν Α
441-2).
Ω ς β λ έ π ε τ ε π Ν ε ό φ υ τ ε έ ν τ α υ ο α ε χ ο μ ε ν ά ν τ ί δ ρ α
,... ..., , ,(, '1'" ...
σ ι ν ε κ τ ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ω ν η κ α ι ο υ χ ι υ π ο α ζ ι ω μ α τ ι κ ω ν
Α ς ί δ ω μ ε ν τ ι ρ α κ α Ι τ α ς κ α τ ί δ ί ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο υ Κ α ι
λ ε σ τ ε ν ο υ Ρ ώ μ '1) ς Π Ρ ν α σ υ ν έ λ θ Ω η Γ Ι κ Σ ύ ν ο δ ο ς
Π λ Ι ν τ η ς σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ι ς Σ υ ν ό δ ο υ ε ν Ρ Ι μ γ κ α Ι τ Ύ ς ε ν
, ... ... Ν Τ ι ...,.
α υ Τ ί κ α τ α Ο Ι Κ η ς τ ο υ 1 ε σ τ ο ρ ι ο υ ο π ε ρ σ υ ν ι σ τ τ ο 111aXl­
lllU111 τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ω ν ε ν ο ς Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ σ α ς ά ν α γ ι ν ώ σ κ ω
..... ..., λ , ι λ ... ( Ι ί
τ μ Ί μ α Τ Ί ς ε π ι σ τ ο η ς Ί ν α π ε σ τ ε ι ε τ α ι ρ ε σ ι α ρ χ η ε Λ
γ , Ι θ ι Ι ι
π ι ω ν ε ι ς Τ Ί ν ε τ ω χ α υ σ τ ε Ρ η μ ε ν Ύ ν μ ε τ α ν ο ι α ν τ ο υ
Φ α ν ε ρ ώ ς Toivuv ϊ σ θ ι τ α ό Τ Υ ν ή μ ώ ν τ η ν ά π ό φ α σ ι ν ώ ς
έ ά ν μ η π ε ρ ι τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ τ ο υ Θ ε ο υ ή μ ώ ν τ α υ τ α Κ Υ ρ υ ξ η ς
α π ε ρ κ α ι ή Ρ ω μ α ί ω ν κ α ι ή Α λ ε ξ α ν δ ρ έ ω ν κ α ι π σ α Κ α
θ ο λ ι κ η Ε κ κ Λ Υ σ ί α κ α τ έ χ ε ι ώ ς κ α ι ή Α γ ί α ή κ α τ ά τ η ν μ ε
γ ά Λ Υ ν Κ ω ν Λ ι ν Έ κ κ Λ Υ σ ί α ε ω ς σ ο υ κ ά Λ Λ ι σ τ α κ α τ έ σ χ ε κ α ι
τ α ύ Τ Υ ν τ η ν α π ι σ τ ο ν κ α ι ν ό Τ Υ τ α η τ ι ς έ π ι χ ε ι ρ ε ί χ ω ρ ί ζ ε ι ν α
π ε ρ σ ν ά π τ ε ι ή Α γ ί α Γ ρ α φ ή έ ν τ α ς Δ Ε Κ Α Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α Σ
Ρ ι θ μ Υ μ έ ν Υ ς ά π α τ η ς ή μ έ ρ α ς τ α ύ Τ Υ ς τ η ς υ π ο μ ν ή σ ε ω ς φ α
vepq. κ α ι έ γ γ ρ ά φ ω ό μ Λ γ ί ά θ ε τ ή σ η ς ά π α π ά σ Υ ς Κ α θ ο
Λ ι κ η ς Έ κ κ Λ Υ σ ί α ς έ κ β έ β Λ η σ α ι Έ π ε ι δ η π ά ν τ ε ς ε ί δ έ ν α ι ό
φ ε ί Λ ο σ ι τ α π ρ α τ τ ό μ ε ν ο ν ό σ ά κ ι ς 11 π ε ρ ι κ ό ι ν ο υ π ρ ά γ μ α
τ ο ς ή σ κ έ Φ ι ς
Α Χ .,\ λ θ ι , ι ( ι (
, α ς π α ρ α κ ο ο υ σ ω μ ε ν ε ν σ υ ν ε χ ε ι ο π ο ι α Ί
ι ... , , ζ
φ ρ ο ν τ ι ς τ ο υ ι ο ι ο υ π ο ι μ ε ν α ρ χ ο υ Κ Χ Ι ο ι α τ ο ν χ ε ι μ α ο μ ε ν ο ν
Λ α ο ν τ ι ς Κ ω ν λ ε ω ς
l\
1f ι , Ι ",λ " Κ
« 1 Ρ ι α σ ε ο μ ω ς Ί α γ ε Ί 'h π α ρ ε σ χ ε ν ο υ ρ ι ο ς


ι
ι
!
- 5
(

κ ρ ί ν ε ι ν π ε ρ Ι τ η ς ί δ ί α ς ν ο μ η ς Ό θ ε ν Ο ο υ κ ά μ ψ ι
β ά λ λ ο μ ε ν Ο Τ Ι π ο ι ε ί τ ε 'ti)v ά σ ε β η δ ι ά λ ε ξ ι ν ά π ω θ ε ί
σ θ α ι ό φ ε ί λ Ι ή π ί σ τ ι ς ό μ ω ν ά έ Ι γ α ρ ε κ κ π τ ε σ θ α ι
ό φ ε Ι λ ο υ σ ι κ α ι ρ ί ω ς OL Τ Ο Ο Τ Ο Ι η ν ε ς τ Ύ Ί ν Ψ υ χ ν τ ο υ
χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο λ α ο Ο α τ α ρ ά τ τ ο ν τ ε ς XCXL π ρ ο ς τ η ν γ ν ώ μ Ύ ν
Ε λ Ο θ ,
Τ ν ι ο ι α ν τ α υ α γ γ ε ι α ο ι α σ τ ρ ε φ ο ν τ ε ς ε ν μ η ο ε ι ς
' Ι , ι θ ι
κ
)
α υ η τ α κ α τ α τ ι ν ο ς υ μ ω ν ε π ι ν Ο ε ν τ α ι α κ ρ ο ν ε
σ τ Ι ν ο ι έ κ ά σ τ ο υ χ ω ρ ε ί ν τ ν π ρ ι α μ έ ν ω ν έ α υ τ ο ί ς ζ ω Ύ ν
Τ θ α ν ά τ ό μ λ γ Έ χ ε τ ε μ ε ί ό σ ο ι ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς έ κ β έ β λ η σ θ ε σ χ ε ο ο ν τ ω ν ί μ ε τ έ ρ ω ν κ α ι ρ ω ν
ύ π ε ι γ μ τ ο υ τ Ύ ς μ α κ α ρ ί α ς μ ν μ Ί ς ,Α θ α α σ ί ο υ τ ο υ
, ι ι .... Α λ Ε λ ι
σ ο φ ω τ α τ ο υ ι ε ρ ε ω ς Τ Ύ ς ε ζ α ν ο ρ ε ω ν κ κ η σ ι α ς
ε ν θ ν 449-50).
Σ
..... λ Ν ' Ι ,(
α ς ε ρ ω τ ω κ α ι π α ι ν π ε ο φ υ τ ε υ π α ρ χ ε ι π ρ ο ς υ
π ό ο ε ι ξ ι ν έ κ τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ω ν τ ω ν σ υ γ χ ρ ν ω ν t Ι ε ρ α ρ χ ώ ν
, λ λ λ Ε Ι θ ' , θ '
π α ρ α η v τ ι ; ι ς μ α τ η ν ο μ ω ς χ π ρ ο σ ε π α ε ι ν α
" " " λ Ι λ ' Ι "'"
ε υ ρ γ τ ι ς ε σ τ ω κ α ι α μ υ ο ρ α ς π α ρ α ;1) ο υ ς σ κ ε ψ ε ι ς Ί ί ε
Ι , , θ Ι Ι ....., ,
ν ε ρ γ ε ι α ς ε ι ς τ ο υ ς ο ρ υ ς ε ρ α ρ χ α ς Τ Ύ ς σ η μ ε ρ ο ν
Σ
θ Ι , ....." ..... θ
α ς π α ρ α Ζ τ ω ε ν ο ε ι κ τ ι κ ω ς α π ο σ π χ σ μ α Τ ς ε ν ρ ο ν ι σ τ Ί
Ι ι "" ..... π ' Α λ Ν λ
ρ ι ο υ ο μ Ι Λ ι α ς τ ο υ α τ ρ ι α ρ χ ο υ ε ζ α ν ο ρ ε ι α ς ι ι κ ο α ο υ
..... ζ Τ ,.... Θ λ θ ' ..... t Ι Κ λ λ
τ ο υ L ο σ τ ι ς ε ν τ ρ ο ν ρ α ν ε ω ν τ ο υ α γ ι ο υ υ ρ ι ο υ
, λ ' 't:' Ι , θ Ι
ε τ ο μ Ί σ ε ν α Κ Ύ ρ υ .. ι τ α κ α τ ω τ ε ρ ω α π ε υ υ ν ο μ ε ν ο ς ο ε
π ρ ο ς π ο ί ο ν TO'J θ έ σ ε ι κ α Ι φ ύ σ ε ι ό μ τ ρ ο π ο ν τ ο υ Ν ε
, Ι λ ι
σ τ ο ρ ι ο υ ... υ ο ε π ο τ ε Ί ε κ κ Ύ σ ι α σ Τ Ι Κ Ύ ι σ τ ο ρ ι α ε γ ν ω ρ ι
, θ " Ι Ι
σ ε τ ρ α γ ι κ ω τ ε ρ α ν α ν τ ι ε σ ι ν κ α ι α π ι σ ι ω τ ε ρ α ν ο μ ο ι ο
Τ τ α ...
θ λ θ ..... Ο Π '
α ε ι μ ε ο ι «... Θ α σ υ ν α κ ο ο υ τ ο υ Ι Κ α τ ρ ι α ρ χ ο υ Ε Ν
Π Α Ν Τ Ι Κ Α Ι Ι Α Ν Τ Ο Τ Ε Λ Δ Ε Ε Ι Σ Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν
Ε Ν Ω Σ Ι Ν Π Ο Ρ Ε Ι Α Ν Γ Ό ο ι ό τ ι α ϋ Τ Ί τ υ γ χ ά ν ε ι ά π α τ
σ ι ς τ ω ν κ α φ ω ν κ α Ι θ ε λ σ ε ω ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ μ ω ν Ί η σ ο υ
-" Ι Ι , , 4:',' ,
Χ ρ ι σ τ ο υ ι ν α γ ι ν ω μ ε ν π α ν τ ε ς μ ι α π ο ι μ ν Ύ υ π ο ε ν α α ρ χ
, '" χ , , "
π ο ι μ ε ν α α υ τ ο ν τ ο ν ρ ι σ τ ο ν ο Ι Ο Τ Ι ε ι ς Τ ν ο υ σ ι α ν Ο Ι Δ Ε Ν
Δ Χ Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Ε Ι ς κ α Ι ό ί Ο ι ο ς Χ ρ ι σ τ ο ς κ α Ι ο Ι α π α
, Π θ ' , Ι Ε ' λ "f β ,
ν α γ ι α α ρ ε ν ο ς τ ο Ι υ ι ο ν υ α γ γ ε ι ο ν τ ο ι Ι ο ν α π τ ι
( , Ι Ι , Ι Π , , ,
σ μ α Ί LfJLrJ. π ι σ ι ς τ ο ι ο ι ο ν α γ ι ο ν Ο Τ Ί ρ ι ο ν ... »
1\1 ' " Ύ ι θ ' , Ι θ "
α α υ τ ο ε ι ν ι α π α ν ο ν κ α ι α π ι σ τ ε υ τ ο ν ι κ υ σ Ί
-60­
( ,- Ι Δ ι Δ Ι , ,
η φ ω ν η τ ο υ α Υ ι ο υ ι κ α ι ο υ « ε ν ε χ ο μ ε ν ο ι α φ ο ρ α ς κ α τ
ο ύ ο ε ν μ α ς χ ω ρ Ι ζ ε ι μ ό ν ο ν έ χ θ ρ ο ς τ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν θ α
, "" Ι (" , . - , θ Ι
ο υ ν α τ ο ν α τ ο ε ι π η μ ο ν ο ν ο α π α Ρ Χ Υ ς α ν ρ ω π ο κ τ ο ν ο ς
, , " , t: Ι Ι Ι θ , ,
Ί ο υ ν α τ ο ν α τ ο ο ι α Κ Ύ ρ υ ς γ ι μ ο ν ο ν ο ι Ο Ύ ς α Ί Ι υ ν α τ ο ν α
1" (, θ Δ θ ' Ι (
Τ ο ε φ ε υ ρ η ω ς α ν τ ι ε ο ν Ι ο τ τ ο ε ν φ α ν ε τ ε σ ν ε χ σ ε ν ο
π Α λ έ ξ ι ο ς δ τ ι φ θ ε ί ρ ε ι τ α ό ρ θ ό ο ο ξ ο ν φ ρ ό ν μ α τ ω ν δ
'0 θ Ι t' λ λ λ Ι " \
Ρ Ο Ο Ο ι ω ν α ω ν α α σ τ ε ρ ε ω ν ε ι ε ι ς 'r"fjv ο α ι μ ο ν Ι Κ Ύ ν
Ι \., ,( , ( ..... ,­
π λ α ν Ύ ν κ α ι α ι ρ ε σ ι ν τ ο σ α ε κ α τ ο μ μ υ ρ ι α α φ ε τ κ ω ν α υ τ ω ν
, ζ - Ι \" , θ λ θ Ι
π ο υ ο υ ν σ Ύ μ ε ρ ο ν κ α ι ε κ ε ι ν ω ν π ο υ α ε ο υ ν μ ε Ζ Ρ Ι σ υ ν
τ ε λ ε ί α ς
'i
" ( , , ..... ( λ , ,
Μ
ι
Ύ π ω ς ο μ ω ς ο ι α Ρ Χ Ύ Υ Ο Ι τ ω ν υ π Ό ο ι π ω ν α υ τ ο κ ε φ α
Ε λ - , Ι Σ Ι β , Υ
λ ω ν Κ κ Ύ σ ι ω ν ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν ο π ι ε σ τ ρ ο ς μ ε ω η
ρ ο τ έ ρ α ν τ ώ ρ α φ ω γ ν δ ι α ν α κ α λ ύ Ψ γ ί τ ο υ ς θ ο ρ ύ β ο υ ς τ Ύ ς
ά ρ ζ α μ έ ν η ς ό ς τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ε π ρ α ξ ά ν τ ι ά ξ ι ο λ Ο Υ ώ
τ ε ρ ο ν ρ ω ϊ κ ό τ ε ρ ν τ ο υ Ι Ι α τ ρ ι ά Ρ Ζ ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς
Δ υ σ τ υ χ ώ ς ο ύ δ ε ε Ι ς Σ α ς ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ω κ α Ι π ά λ ι ν τ ν π α
ρ α σ ι μ φ ό ρ η σ ι ν τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ ά π α τ ο υ ς ί δ ί ο υ ς ά ρ
Χ Υ ι γ ο υ ς τ ω ν Σ λ α υ ϊ κ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ν δ τ ε ό ι ρ χ ε τ δ ι α
- ..... ('0 196'-') ( " ) ,
τ ω ν χ ω ρ ω ν τ ω ν Κ '., ω ς κ α ι τ ο 'r'Yj ε γ ρ α φ Ί μ α
- Ε λ λ - Ε '" , ,,-, ,- Π
Τ Ί ς . α ο Ι Κ Ύ ς Κ Κ Λ Ύ σ ι α ς ε π ι τ ε ι κ ο σ α ε τ ι Τ Ί ί ζ α
- ,
τ ρ ι α ρ χ ι κ η ς τ ο υ κ α ρ ρ ι ε ρ α ς '
Ε λ ' Ε λ ' , , λ λ '
« Κ Κ σ ι α Λ α ο ο ς σ υ μ μ ε τ ε χ ο υ σ α α γ α ο μ ε ν ι ρ
π ο δ Ι π ν ε υ μ α τ ι κ η ς χ α ρ α ς ε γ ά λ ι ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ 'EXXX"Ij­
, " Ι " λ δ (
σ ι α ς κ α ι ε υ φ ρ ο σ υ ν ι ε π ε τ ε ι ρ σ υ μ π Ί ί ρ ω σ ε ω ς ε υ ο κ CX
-" ") , -", , ()'" ,
Θ .. ε ο υ ε ι κ ο σ ι ο ω ν ε ν ι α υ τ ω ν α π Ό α ν α Ρ Ρ Ύ σ ε ω ς μ ε τ ε
, , Π ' , ,
ρ α ς π ε π ν υ μ ε ν ς κ α ι γ ε ρ α σ μ α ς α ν α γ Ο Τ Ί ο ς ε ι ς π ε ρ ι
κ λ υ τ ο ν ε ν ο ο ξ ο ν π ρ ω τ ό θ ρ ο ν ο ν ' Α π ο σ τ ο λ ι κ ο ν Θ ρ ό ν ο ν
Ό ρ θ ο ο ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι σ ι μ ν υ ν ο μ έ ν η δ ι ε ύ κ λ ε α
ά γ λ ό κ α ρ π ο ν π ο ι μ α ν τ ο ρ Ι α ν ύ τ ς γ Ύ θ σ ύ ν ω ς έ π ε ύ
Α
' - ( λ Ι ",
χ ε τ α υ τ ω ς π ε ι σ τ α υ γ ε ν α π α ν ε υ φ ρ ο σ υ ν α ε ρ
Υ ω ν λ α μ π ρ ω ν μ ε σ τ ά έ π ά γ α θ Ι τ η ς Μ ε γ ά λ η ς τ ο υ Χ ρ ι
σ τ ο υ κ α Ι τ η ς κ α θ ό λ ο υ Ά ν α τ ο Λ κ Υ ι ς Ό ρ Θ ο ο ό ξ ο υ Έ κ κ λ Ύ
,
σ ι α ς ...
' , , λ .., Ε λ (, (
Κ α Ι ο ι α μ ε ν τ α ζ 1.J α υ ι κ χ ς Κ Κ Ί σ ι α ς υ π α ρ χ ε ι "11
λ - λ ( , , , λ
ο ι κ α ι ο ο γ ι α τ ι ς ο ο υ ε ι α ς τ ω ν υ π ο τ ο π ε μ α Τ Ο ε π α
i
.'­
[
!
-61­
ι Κ .... Δ Ι f' Ι
ρ α τ ο υ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο υ ι Ύ μ ι Ί ς ο μ ω ς π α τ ε ρ ε ς ο Ι "1)­
.... , ι Ι λ Χ ι ι λ ι
μ α ς τ ο ν ν ε ο ν σ ρ α η Τ ς α ρ τ ο ς », π ο ι α ο ι κ α ι ο ο γ ι α
eoc ύ π ά ρ ξ γ ι ;
Σ υ ν ε π ί ι ς έ ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ε ν α ψ ρ ν τ ε π α π α Ν ε ό ψ υ
ι θ ' , " Ι , ξ "
τ ε ο τ ι α π ρ ε Π Ί α π ο τ ο ι ο υ τ ο υ ς α ι ω μ τ ι κ ο υ ς ν
" " .", ι θ ,
α ν α μ ε ν ω μ ε ν α ν τ ι ο ρ α σ ι ν ι τ ο σ υ ν Ί μ α ο ι α Τ ν ο ι α κ ο π ν
t " '\"""" ....
τ ο « μ ν η μ ο σ υ ν ο υ κ α τ η ν σ υ ν ο ο ι κ η ν α π ο Κ η ρ υ ς ι ν τ ο υ
( Π , (
α ι ρ ε τ ι κ ο υ α τ ρ ι α ρ χ ο υ υ ε ι ς ε κ τ ω ν π α τ ε ρ ω ω ς
Ο 't: '\" λ θ
ο ι ε π ι σ τ ω 1), ε ι χ ε π ρ ο σ ε ε ι ο ε ο ν τ ω ς τ ο μ ο Ι ζ α ν α γ ν ω σ ε ν
- , ., λ β , , θ ....
Τ Ί Λ ε γ ρ α ψ η μ α ο υ υ ε ι ς ε ι χ ε σ υ Λ α ε ι ε ι ς σ υ ν ε σ ι ν μ Ο Ρ ψ Ί ι ς
( , ( θ ....
ο π ο ι α Ί π ρ ο σ φ ε ρ ε ι σ α Τ Ί ν κ τ ρ α ν ε κ ν α Τ Ί ς σ Ύ μ ε ρ ι
.... , , " , '\' ι
ν η ς π ρ α γ μ α Τ Ι Κ Τ Ύ τ ς κ α ι Τ Ύ ν α π α ι σ ι ν τ η ς ο υ σ μ ο ρ φ ι α ν
, ι λ λ .... λ Ο Τ ,
ε ν σ υ Υ κ ρ ι σ ε ι π ρ ο ς τ ο κ α ο ς τ ο υ π α ρ ε ο ν τ ο ς ο ε
ι .... " , "
π ι χ ε φ ι μ α π ε ρ ι α ς ι ω μ α τ ι κ ω ν κ α ι ο ι κ ο ν ο μ ι α ς α χ ρ
κ χ ι ρ ο υ ε Ι χ ε κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς σ υ ν τ ρ ι β ...
,Ε ,λ Ι Σ λ β
π ι τ ε ο υ ς π τ ε ρ ε ς ι γ ι ο ι ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν ο π L ε
_,f Ι θ , , λ '
σ τ ρ ο ς τ ο « α χ ρ ι κ α ι ρ ο υ ο π ε ρ κ ν Ί ε ι τ α ς α κ ο ς π ο ­
λ
.... θ "1::' .... θ λ '
ω ν υ π ε υ υ ν ω ν κ ι « ι ω μ α τ ι κ ω ν », π ο τ ε -α τ ε ε υ Τ
, .... Ο " θ "
σ η ε ν ν ο ω π ο τ ε . α π α ρ α χ ω Ρ Ί Ί σ η Τ Ύ ν ε σ ι ν τ ο υ ε ι ς τ η ν
Π Θ , , ,., λ
α ν τ ι ο ρ α σ ι ν ; ρ ο ς EO'J, ο κ ο ν ο μ ι α τ ο υ τ ο κ η τ ε ο ν
.., '\" , (.... ''\'''\' , , ο
η π ρ ο ο ο σ ι α ; ι π α τ ε ρ ε ς Ύ μ ω ν ε ο ι ο α ς α ν τ ο « ο ι κ ο ν ο
μ η τ έ ο ν Ε ν θ ι χ ο ό π α ρ α ν ο μ η τ έ ο ν », (16) ο ύ χ Ι ό μ ω ς κ α Ι
, " θ ' , t
Τ Ύ ν σ ι γ η ν Τ Ί ν σ υ γ κ α τ α ε σ ι ν τ η ν μ Ί τ ε ρ ι τ υ τ η ν π α ν
, .... '\' , ι Ι "" Β ' λ " Ψ \ ,
τ ο ς κ α κ ο υ ο ι Ί ο ln. σ ι ε ι ο ς ε Υ ρ α ε τ α κ α τ ω τ ε ρ ω
π ('\" λ λ θ "
φ ο β ε ρ α α ς ο ο υ ν α μ ε ν ο ς ε Υ ε ι ν Ύ ν α Ύ ε ι α ν κ α ι μ Ί
λ
" θ (\ .... Θ , ,.,
ε Υ ε ι ν α υ Τ Ί ν κ α τ α κ ρ ι Ύ σ ε τ α ι υ π ο τ ο υ >04 ε ο υ κ α ι τ α υ τ α
16) qClxiXVfu; ω κ ο ν ο μ Υ ι σ α μ ε ν μ ή τ ε τ ο α λ λ Τ ο ν π ρ ο σ λ α μ ά
ν ί ν τ ε ς κ α Ι τ ο ή μ έ τ ε ί ν Υ θ ε ί ρ ο ν τ ε ς Ο κ α κ ω ν ο ν τ ω ς έ σ τ Ι ν ο ί
κ ο ν ό μ ω ν Γ Ρ Υ Υ Θ ε ο λ ό γ ο ς Ε π ί σ η ς κ α τ τ ν Ε υ λ ό Υ ο ν Α λ ε
ξ ν δ ρ ε ί α ς ί κ ο ν ο μ ί α Ε π τ ρ έ π ε τ α ε ν θ α ο ε ν δ η μ Ο Ρ Υ ε π α ρ ά α
crt; κ Ι ο έ ν π ρ ο λ λ ε τ α τ ο κ σ ρ ο ς τ ω ν ί ο κ α ν ό ν ω ν κ α θ ό σ ο ν ε Τ
τ ι ς τ ω ν CiOXO'JytW'i Τ Ο Τ ζ θ ε ο φ ρ ο ς Π α τ ρ ά σ σ λ ε ύ ί tt, ο υ κ Ecrtt
τ ο ύ τ ο ο ί κ ο ν ο μ ί α κ λ Υ τ έ ο ν λ λ π ρ ά σ ι ς κ α Ι Π Ρ ί ί σ ί δ ό γ μ α τ ο ς
κ Ι π ε ρ Ι τ ο eetov σ έ ε ι Ρ ά λ λ Τ ι - Π ο τ λ Ώ Τ ό μ ο ς ί ο ς σ ε λ .

r
Ι
-62­
θ , , ... λ Ε λ '
ε ν α π ι σ τ ι ς τ ο κ ι ν ο υ ν ε υ ο μ ε ν ο ν κ α ι Τ Ί ς ο ς κ κ Ύ Ί σ ι α ς
.... , θ ( "" ζ ...
τ ω ν ο ρ OOOc..,wv Ύ Ί κ ρ Π Ι ς ':-0 γ α ρ ε φ η σ υ χ α ε ι ν τ ο ι ς τ ο ι
, ά ό ' λ . ( λ 'i
ο υ τ ο ι ς ρ ν σ ε ω ς ι ι ο ν τ ο ο ε ε ε γ χ ε ι ν ο μ ο ο γ ι α ς ε Λ Ι
.' κ ρ ι ν ο υ ς »
ι
Λ
" λ λ ", , ,
ε γ ο υ ν κ α ι γ ρ α φ ο υ ν π ο ο ι Ό Τ Ι σ ε ν π ρ ε π ε ι ν α φ ο
θ , ... Ε λ λ ..., Ε λ ' (, ,
β ω μ ε α σ Ι Ο Τ Ι ε ν τ η α ο κ η κ κ η σ ι υ π α ρ χ ο υ ν ε
, β , " β , ",
π σ κ ο π ο ι κ α ι π ρ ε σ υ τ ε ρ ο ι ο ν τ ω ς ρ α χ ο ι ε ι ς τ η ν π ι
,
... " λ , ( ,
σ τ ι ν . Δ υ σ τ υ χ ω ς ο μ ω ς α ο ε φ ο κ α ι π α τ ε ρ ε ζ ο ι Π Ο Ι Κ Ι
( ,...., 't' " , ,
λ ο ι α ι ρ ε τ ι κ ο ι τ η ς σ η μ ε ρ ο ν ε ω τ ε ρ ι κ ι κ α ι ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ι
'"" , , ((... ( , θ λ ,
1) κ α ι χ ε ι ρ ο τ ε ρ ο ι ο ι ο π ο ι ο ι ω ς κ υ μ α τ α α α σ σ η ς ε π α
ζ ,(..." (' 1 1 )' ,
φ ρ ι ο ν τ α τ α ς ε α υ τ ω ν α σ χ υ ν α ς » ο υ ο Ι ε π ι π ι π τ ο υ ν
κ α τ α τ ο υ π ο ι μ ν Ι ο υ ο ύ ό έ ν α « β ρ χ ν » σ υ ν α ν τ ο υ ν ε ς τ ι ν
κ α τ α σ τ ρ ε π τ κ η ν τ ω ν π ο ρ ε Ι α ν ο ι α ν α σ υ ν τ ρ ι β ο υ ν Ι ε
π ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν ο ϋ τ ω κ α τ γ ι σ χ υ μ μ έ ν ο ι ε ς τ α ς ά β υ σ σ α λ έ α ς
, Δ , Ο .... θ
π γ α ς τ ω ν ι α τ ο υ τ ο π α ρ α π ο ν ο υ μ ε σ ο ι α τ ο υ τ ο -
... , , ι ( \ ... '8' , ...
ν ο υ μ ε ν κ α ι α π ο μ α κ ρ υ ν ο μ ε ν ε α υ τ ο υ ς τ Ι ς ε υ υ ν Ί Ί ς ε κ Τ ι ς
σ υ μ μ ε τ ο χ Ύ ς κ α Ι σ υ γ κ α τ α θ έ σ ε ω ς ο υ δ ό λ ω ς έ π ι θ υ μ ο υ μ ε ν
" , Θ ' θ λ ...., , .... ... Ο
ν α ε ρ χ ω μ ε α ε ι ς ε σ ι ν ε ε Ύ κ τ ο υ κ α ι ε π τ ι μ Ί τ ο υ τ η ς ρ
t:' (, ,.... '\:-' θ CI ....
θ Ο Ο Ο ι α ς ε κ α σ τ ο υ π α ρ α τ α υ τ α ο υ ο ε π ο τ ε α α ν ε χ υ ω μ ε ν
, θ ,(, Ε ι (.... Ε
, i
ν α π ρ ο ο ο ο υ ν τ α ι γ ι ω τ α τ α Τ Ί ς κ κ λ Ύ σ ι α ς Ί μ ω ν ν
τ α υ θ Χ ε π ι ε μ Ι α ν β α θ ε Τ α ν ά ν α π ν ο ν έ ν ί σ υ γ χ ρ ν ω ς ό
( ,.... Ν '1' ...
υ π ο τ α κ τ ι κ ο ς τ ο υ Π Χ π α - ε ο φ υ τ ο υ ω α ν ν Υ ς μ ε τ ε κ ι ι ε ι τ ο
... Ο θ λ ... .... Γ
τ ι ι ς .ε σ ε ω ς τ ο υ κ α η μ ε ν ο ς π ι τ ο υ μ ο ν α χ ο υ Ρ Ί
Ύ ο ρ Ι ο υ τ ο υ μ ο ν α ο ι κ ο υ κ ο μ β ο σ χ ο ι ν α τ Ί ι ς Σ Κ Τ ι ς
' ." \:-' ... β , ('
Κ α ι α ν ο ε ν π α ρ α Τ Ί ρ ο υ ν τ α ι « ρ α χ ο ι », ο σ ι ω τ α τ ο ι
, " " λ ζ ν '1:" " ,
π α τ ε ρ ε ς ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν κ α Ι π α ι ν ω ρ ω ς σ Ι Ο Τ ο ν τ ω ς σ ε ι
, (" " , , ,
ν Ί Ύ ε Π Ο Χ Ί μ α ς κ α τ α π α ν τ α κ α Ι μ ε σ Τ Υ μ ε τ ρ ο τ Τ Ο ζ ς
, ,.... λ ζ ,
π α υ σ ο υ ν ν α μ α ς σ κ α ν ο α ι ο υ ν μ ε ο ι α τ α γ μ α τ α κ α Ι κ α τ α
, Ε λ ... Ο .... ( ,
σ τ α σ ε Ι ζ π ε ρ ι κ κ Υ ι σ ι α σ τ ι κ ω ν ρ γ α ν ι σ μ ω ν υ π ο μ ν Ί
, , , Α λ Δ ' "
μ α τ α κ α Ι ν ο μ ο υ ς π ε ρ ι π ο σ τ ο ι κ η ς ι α κ ο ν ι α ς κ α ι ι χ
δ ε λ φ ω ν Ν ο σ ο κ ό μ ω ν Ο φ φ ι κ Ι ω ν κ α ε Τ Ο χ ι κ ω ν Τ α
, , '\('0' ,/ ,
μ ε ι ω ν Τ Ύ ν σ τ ι γ μ ν π ο υ ο ε χ ι ς ε χ ε ι σ α ρ ω σ ε ι κ υ ρ ι ο
λ ε Κ Τ κ ω ς κ ά Θ ε Ύ ρ α μ μ ν τ ο υ μ ε τ ώ π ο υ Ι Σ κ ε φ θ η τ ε έ α ν
β ':'\, ψ ,( - (, ... /
δ ε ν ε ι χ ο ν σ ι α κ ο ε ι κ α ι ο ι τ ρ ε ι ς ι ε ρ α ρ χ α ι Τ ζ ο ρ ε ι ο υ
Ε λ λ ' \:-' , (, "" θ ,
α ο ο ς τ ο « μ ν η μ ο σ υ ν ο ν », ο π ο σ ο ν ο ε ι ν Ί α 'IjTO Ί ε
σ ι ς μ ω ν τ ω ν τ α π ε ι ν ω ν μ ο ν α χ ώ ν θ α μ α ς κ τ ε ι ρ ν ο λ ο ι
Ζ
-63­
, Ε λ (
« α γ ρ α μ μ α τ ο υ ς
,
κ α ι
θ
υ ο γ Ί ω ς « π α ι α σ μ ε ν ο υ ς
", ( Θ """ θ
τ ο ς ο μ ω ς ο ε ο ς ο ι Ο Τ Ι ε σ τ ω κ α ι τ ο σ ο ν α ρ γ α "fJXOua Ύ
π Χ ν τ ω ς π α ρ ο υ σ ί α τ Ύ ς ν τ ι ρ Χ σ ε ω ς κ α Ι ε κ τ Ί ς τ ι μ Ι α ς
λ , ... , ..., ο "
χ ο ρ ε ι α ς ο υ ε π ι σ κ ο π ι Κ ο υ τ α γ μ α τ ο ς ι υ π ο ο ι π ο ι ο μ ω ς
θ " Α β ,
σ υ ν α ο ε Λ Ψ Ο Ι τ ω ν ο ε ν α ε π ρ ε π ε ν α κ ρ ι ω ς 'r"fJV σ τ ι γ
, " , θ ' , " , .... '8'
μ η ν EXELV"fJV 'fJxnucr Ύ α π ο τ ο ν ο τ ι ο ν μ ε ρ ο ς Τ Ί ι ς α ι ο υ σ Ί ς
μ ί α η Χ Ύ ρ α φ ω ν η ν α ο ι α κ ό Π Τ Ω τ ο ν π α π α Σ Ι λ β ε σ τ ρ ο ν Ή τ ο
ό π Γ Ρ Ύ γ ό Ρ Ι Ο ζ ο σ τ ι ς ζ ω η ρ ω ς χ ε ι ρ ο ν ο μ ω ν σ χ ε ο ο ν έ κ
ρ α ύ γ α ζ ε ν
-
1\1' Θ
ε ο υ ε σ ε ι ς
θ
κ α ι τ ο ν ρ ι σ τ ο ν ε ς α π ρ ο ς

α κ σ ι ν ε τ ε
χ
, λ ' λ ,,.,... "')'
τ ε Ο ζ τ ε ο ς ο Ι Ο Τ Ι ε σ ω σ ε τ ο ν ε π ι τ ο υ σ τ α υ ρ ο υ σ Τ ν
, ,.., ( π ... λ ' θ ' ", )/) ,
ε ν ι ο α υ ο ς α ν τ ι ε τ ω ς γ ρ α φ ε ι ο τ ι «... ο υ τ ε κ ε π τ α ι
ο τ ε μ έ θ υ σ ο ι ο υ λ ο ί ο ο ρ ο ι ο υ χ ρ π α γ ε ς β α σ ι λ ε ί α ν Θ ε ο υ
') ,
ο υ κ η ρ ο ν ο μ σ ο υ σ ι ν
Α β ... Ι , θ ,( ,...,
- κ ρ ι ω ς Ί ι κ ο υ σ 'fJ Τ Ο τ ε φ ω ν η τ ο υ μ ε χ ρ ι σ τ ι γ
μ Υ ι ζ σ ι γ ο υ ν τ ο ς π α π α - Ν ι κ ά ν ο ρ ο ς Θ α Ύ ί ν ω μ ε ν χ ω ρ Ι ς
, θ " , " ,
ν α τ ο ε Λ ω μ ε ν κ ρ ι τ α ι κ α ι ε π ι κ ρ ι τ α ι π α ν τ ω ν κ α ι π α
... Κ ι Ι ι λ
... 0, α
λ θ
α
' ι
κ α ι
,
α ι τ ι π ο τ ε α ... α
,
σ ω ν Ο Ζ Ι ο ε Ι ς ω μ ε ν ε ς
" ι ι ..., Ε ,
τ ο ν κ ο σ μ ο ν ο τ ι μ χ τ α ω ς α κ ο υ ω μ ε ν σ υ ν ε χ ω ς τ ο υ α γ γ ε
)
,.... , \' " ι 8
... ι ο ν ν α μ α ς ο ι ο α σ χ μ κ ρ ι ν ε τ ε ι ν α μ Ί κ ρ ι η τ ε η
-'Α ψ ή ν ω α υ τ ό ε σ υ ν έ χ ι σ ε ν β ρ ο ν τ ω ο ω ό π α τ ρ
, " , " λ ' ,
Γ Ρ Ί γ ω ς Κ α ι ε ρ χ ο μ α ι ε ι ς ε τ ε ρ ο ν π ε ο ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ ε ν ο ν
, ,( , , λ ' θ ­
γ ε γ ο ν ο ς τ ο ο π ο ι ο ν α π ο ο ε ι κ ν υ ε ι ε υ κ ο ω ς τ ο σ α ρ ο ν τ ω ν
, , ... ,.., ' , ( , Κ ο
ε π ι χ ε ι Ρ ι μ α τ ω ν τ ο υ π α π α α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ ε ν ω ς ι ι ε ρ ο ι
ι Ι Υ " .... θ " ( ,
Κ α ν ο ν ε ς ρ ι υ ν ε π ι π ο ι ν Ί κ α χ ι ε σ ε ω ς ο π ω ς ο ι ο ι α κ ο
ν ο ι χ ε ι ρ ο τ ο ν ω ν τ α ι μ ε τ α τ ο ν ε Τ Ο ζ τ η ς λ ι κ ί α ζ τ ω ν
ot ο ε π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ι μ ε τ α τ ο ό ν
θ Ε
Δ
ι
κ ι κ σ Ί κ ο ν
λ
μ ε ο υ ς Τ ς κ κ
λ
YJ­ ι κ α ι ω μ α π α ν τ ο ς
, ";" , , \ Κ Ι , .... ' ,
σ ι α ς ε ι ν α ι ν α τ η Ρ Ί ι σ Γ ι τ ο υ ς α ν ο ν α ς α π α ρ ε γ κ ι τ ω ς κ α ι
" θ .... ( Υ λ ι ο
ν α μ Ύ χ ε ι ρ ο τ ο ν Ύ ι 'n π ρ ο τ η ς ρ ι μ ε ν Ύ ς Ί ι κ ι α ς π α
' , , θ 26 ,.... ,
π α Ν ι κ α ν ω ρ π Ζ ε χ ε Ι Ρ Ο Τ Ο ν Ί Ί ε τ ω ν ο ι α κ ο ν ο ς κ α ι
Ι .... , ")'
π α ρ α τ α ς π ι ε σ ε ι ς τ ο υ χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ι σ α ν τ ο ς α υ τ ο ν ε π ι σ κ ο π ο υ
ο π ω ς χ ε Ι Τ ν Ύ θ μ ε τ ό Χ ί γ ο ν π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς ε μ ε ι ν ε ι χ
κ ο ν ο ς μ έ Χ Ρ τ ς σ υ μ π λ ρ ώ σ ε ω ς τ ο υ 300u ε τ ο υ ς τ ς λ ι
κ ί α ς τ ο υ Έ π ρ α ξ ε ν ά σ φ α λ ω ς κ α λ ώ ς κ α Ι ά ξ ι ε π σ ί ν ω ς Ι
,Ε ,,' , , , ... , λ λ ,
α ν ο μ ω ς ο ε ν ρ κ ε τ ο ε ι ς τ ο υ τ ο α ε σ τ ρ ε ψ ε τ ο π ρ ο ς
-64­
, '" , ") ,Ε ' ' , .... ,
τ ο ν ε Π σ κ ο π ο ν τ ο υ κ α ι ε ο ε γ ε « γ ω ο ε ν α γ α π ω Τ Υ ι ν
, ι λ λ β Δ λ ι
ο κ ο ν ο μ ι α ν α α Τ α Κ ρ ε α ν ι α υ τ ο ο π ο π α υ ω
, " '" ο
τ ο μ ν Ί ί μ ο σ υ ν ο ν σ ο υ κ α Ι σ ε α π ο κ τ ρ υ τ τ ω ε π ε ι ο η σ υ ε χ ε ι
'8 ' , β "" Ι
ρ ο τ ο ν η Ί ς κ α ι ο α κ ο ν ο ς κ α ι π ρ ε υ τ ε ρ ο ς ο υ χ ι κ α α Κ ρ
, λ λ ' " Ι ,.... .... (
β ε ι ι χ ν α α κ α τ ο κ ο ν ο μ α ν Ι Τ Ο π ρ ο Τ Ί ς κ α ν ο ν κ η ς ''1­
• ι , λ , ι .... ( Γ ι
λ ι κ ι α ζ ε ι ι ν ε γ ω ε σ υ ν ε χ ι σ ε χ ε ι ρ ο ν ο μ ω ν ο π ρ ι ι γ ο
tl Ι θ λ " t:' ( Ν , θ
ρ ι ο ς ο υ ω ς ι ε ε ν ε ι π ε κ α ι π ρ α ε ι ο π _:ι κ α ν ω ρ Τ Ι α
β Α λ ' Ε λ ι θ θ ι
σ υ ν ε ι ι ι ν ε π ο υ σ τ α τ α τ α η κ κ Ί σ ι α α τ ο ν κ α '(,­
, ......', 1 Κ ι ι Δ ' ,
ρ ε ι ε ν τ α μ α α ι π α ν υ ο ι κ α ω ς , ε ν ε ι α ι ο υ ν α τ ο ν
, , Ι Ε λ , , , , ,
ν α α ν ε χ τ α ι Ύ . κ κ ι γ α τ ο ι α υ τ α ς α ν α Ρ Ζ α ζ κ α ι α Υ α ρ
, , \ λ Α ....
σ ι α ς ε ς τ ο υ ς κ ο π ο υ ζ υ τ η ζ
" θ ' .... Ι , tl
Π ο ι ο ς ε ι σ α ι σ υ κ υ ρ ι ε α μ ο υ ε ι γ ο σ ι ς α π ο κ
,. Ι tl Ε ' , Υ Τ Ι
ρ υ τ τ ε ζ ε κ ε ι ν ο υ ς ο υ ς γ ω α ν α γ ν ω ρ ω ; ι ε ι σ α ι ; ι σ χ ι
ν Ι λ Ε ι (1.... "
1. π ε ρ σ υ ν ο ο ο ς ; ι σ α π ε ρ ε κ κ σ ι α γ ω Κ Ρ ν ω ε Υ ω
, ζ Ε Υ '" , "
α π ο φ α σ ι ω γ ω χ ε ρ ι μ α ι κ α ι -;"I)V ο κ ο ν ο μ α ν κ α ι η ν
, ι β (:\' ( Ι , θ ι Ε Β β ,
α κ ρ ι ε α ν ε σ υ α ο ρ ι σ η ς τ Ι α π ρ α τ τ ω χ ε ι ς ι ε α ι ω ς
Ι Ι
τ ο ο κ α ι ω μ α ν α ε κ φ ρ α σ γ ί ς Ο α μ α ρ τ υ Ρ α ν ο ι α Τ Ί Ι α
..., β Ι Ι , λ λ ,,' , ,
η α π ο φ α σ ι ν μ ο υ α α ο ε ν ε χ ε ι ς ο υ ο ε ν ο κ α ι ω μ α ν α
, , .,'" ι Υ ' Ε ,,' , ,
α π ο Κ ρ υ Τ Τ ζ ο υ ς ε γ ω α ν α γ ν ω ρ ω γ ω ε χ ω Τ Ύ ν α υ
ι Ι , Α ' Ι λ Ι Ι Ί Β
θ ε ν τ ι α ν κ α ι ο χ ι σ υ υ τ η α ε φ ε μ ο υ π α π α - Ι Λ ι ε σ τ ρ ε
';' (, Ο θ ι t:' Ε λ λ Τ \ λ
Λ
\, Ι
ε ι ν α ι ι ι Ρ ς κ κ Ύ σ Ο ο γ ι α α α Λ α τ ο ν α
" λ \ ", ( λ ' ." ) " , ) , ,
ε γ ε ι ρ ω ν τ α ι σ Ύ α υ Ί τ α α τ ο μ κ Ί α Ι Κ Ο Ι κ α ι ν α
, ι " ., Κ Ο λ Ο θ
α Π Ο Κ Υ ι ρ υ τ τ ο υ ν ε π ι σ κ ο π ο υ ς ο υ ς Ί ι α ο ι κ η Ρ ο ο ο ο ς
Έ κ κ λ ι σ α ά π ο ο έ χ ε τ α ε Ι ν α ι κ α θ α ρ ό Ι Π ρ ο ν τ ε σ τ α ν τ ι
σ μ ο Ι
Ψ
θ ' λ ' ( λ , ", θ
ι υ ρ ο κ α Ι σ γ α α ο μ ι α ε π ι ο ο κ ι μ α σ α ς Ί κ ο υ σ Ί
σ α ν ε π ι τ τ έ λ ε Ι τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ π Γ Ρ Ύ ρ ο υ
Ε .. (, λ ( Ν Ι
- τ σ ε ι ν α ι ε ι π ε ν ω σ ε ι μ ο ν ο ο γ ω ν ο π α π α ε ο
, Γ ,.... Σ Ι Ώ ':r
φ υ τ ο ς π ρ ο ς τ ο ν ρ α μ μ α τ ε α τ η ς Κ Ί ς τ σ ι ε ι ν α
' tl , - " Ι β Ι ,,( λ Κ
r ρ α φ ε Ο Τ α κ ο υ ς μ ε α κ ρ ι ε ι α ν γ ρ α φ ε κ α Ι μ Ί ο μ η ς α ι
λ
.... Ι \ β λ λ
χ α μ ο γ ε ω ν α φ η σ ε τ ο ε μ μ α τ ο υ ν α α Υ κ α ι α σ η ε τ α σ τ ι
, '8 β Ι ι ς λ ­
κ α κ α ι ρ ι α μ ε υ Τ κ α τ ο ν ε υ σ α ρ κ ο ν ο γ κ ο ν τ ο υ ο μ ι η τ ο υ
Ο λ ' β λ "", Ι "
Σ
ω ν τ α ε μ μ α τ α α κ ο υ σ α ε σ τ ρ α φ Ί σ α ν τ ο τ ε π ρ ο ς τ ο ν
β , ,f Ι ­
π ι ε σ τ ρ ο ν ε κ ε ι ν ο ς ε σ Ί κ ω σ ε ν ι ρ ε μ α τ ο ν ο γ κ ο ν τ ο υ
" λ ζ , '"
σ ω μ α τ ο ς τ ο υ κ α ι μ ε ε α φ ρ ω ς ω Ί ρ α ν φ ω ν Ύ ν α Π Ί ν Τ σ ε
-65­
Τ
, ( , θ
- ο π α ρ α ο ε ι γ μ α σ α ς ε ρ ι σ κ ε τ ι ε κ τ ο ς ε μ α τ ο ς
, θ Ι ,... " ,
κ α ι ε σ ε ω ς π Ύ ι ε κ α τ τ ο υ ο ο ι ο τ ι α ν α φ ε ρ ε τ ι χ ι ε ι ς
δ - ι ( ... Ε λ
ζ
,
τ η μ α Ι Ο Ι Κ Υ Τ Ι Κ Υ ς φ σ ε ω ς ο ι α τ ο ο π ο ο ν .1) κ κ η
σ Ι α ά ε Ι π ο τ ε ο υ ν α τ α ι ν α έ φ α ρ μ ό σ η ο τ ε κ ρ ί ν ε ι τ ο υ τ ο ε ϋ
λ Ο Υ ο ν τ ν ο Ι κ ο ν ο μ Ι ι χ ν Δ α τ α Ο Ο Υ μ α τ ι κ η ς ο μ ω ς φ υ σ ε ω ς
' (, , ζ , " , ... Ι Υ
θ ε μ α α ω ς τ ο σ μ ε ρ ο ε ζ € τ α ο μ ε ν ο ν η τ ο π ε ρ τ Τ Ί ι ς Κ Ύ
ρ υ τ ο μ έ ς ύ π ο τ ο υ Π α τ ρ ι ι Χ ρ χ ο υ γ υ μ ν η τ η κ ε φ Ι Χ λ η α Ι
ρ έ σ ε ω ς τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ο Ι Ι ε ρ ο Κ α ν ό ν ε ς ο ε ν ε π ι
, ) , , ( " , ... γ
τ ρ ε π ο υ ν ο υ ο ε μ ι α ν κ ν μ ι α ν ω ς κ α ι π ρ ο τ ε ρ ο ν ε μ ο υ ε ς
λ
" Θ λ Σ ...
Υ Τ ι σ ε ι α ν α ρ κ ο υ ν τ ω ς ο π ε ο ο ο υ ο ς υ ν ε π ω ς μ ε τ ε
, θ ... ' , , , ,
θ ε σ α τ ε τ ο ε μ α π ρ ο κ α Λ ε σ ι χ ν τ ε ς σ υ Υ χ υ σ ι ν κ ι χ μ ο ν ο ν ...
Ν
, θ ) , ,( ...
1 ε ο ι ψ ι υ ρ ο ι ε π ι ο ο κ ι μ ι χ σ ι α ς κ ι χ ι α π ο ο ο κ ι μ α σ ι α ς ο μ ο υ
,. θ ι "... , " Ο
σ α ν Ι ε ρ ι κ ο ι ε κ τ ω ν π α τ ε ρ ω ν μ α ρ κ ε σ ε ν τ ε ς
ε ς τ ο υ τ ο ρ χ ι σ α ν ί Χ ρ ω ς ν α Ο τ α ξ ι φ ί ζ ο υ ν τ α ς Υ ν ώ μ α ς
ω ν ο τ ε ό κ ώ ω ν τ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο υ κ α Ι Π ρ ο έ ο ρ ο υ τ ο υ ς
ξ
ε π α ν ε φ ε ρ ε ν ε ς Τ Ύ ν τ α ι ν
,Η ) ... , , , , Α
- ρ ε μ Ί σ α τ ε π α ρ α κ α ω π α τ ε ρ ε ς ρ ε μ Ύ σ α τ ε ­
ψ ι σ α τ ε τ ο υ ς ό μ ι λ ο υ ν τ α ς ν α ε κ φ ρ ά ζ ω ν τ ι χ ι έ λ ε υ θ έ ρ ω ς κ α Ι
Γ ", Ι '" Ι Ο λ θ (
ν ρ α μ μ α τ ε α ν α α κ ο υ γ ι τ ο τ ι γ ρ α φ ε ι ο ι α ο μ ι
... ' λ λ γ
Ι η σ ω μ ε ν α α μ ε Τ Ι Χ ζ ι ν ...
Ε ., Δ , , θ ( λ
- π ι τ ρ ε π ε τ ι χ α γ ι ε ι κ α ι ε η κ ο υ σ 'YJ α ι φ ν ς 1] ε
π τ ω ν τ ο υ π Β α σ ι λ ε ί ο υ τ ο υ Υ λ ω σ σ ο μ α θ ο υ ς κ α Ι λ ο
γ ι ω τ έ ρ ο υ π ω ς μ ν χ υ τ ι ς Σ Κ Τ ς
- Β ε β α ί ω ς π Β α σ ί λ ε ι ε ό μ ι λ ε ϊ τ ε ε λ ε υ θ έ ρ ω ς
Ω θ ζ θ λ " ,
- ς ι Υ ν ω ρ ι ω μ ε ν υ π ο ε τ ω ο ο ι μ α ς η ρ χ ι σ ε ν α
)
, ( Β λ " λ θ , , λ
ε γ γ ί ο π α σ ι ε ι ο ς κ α ι α σ φ α ω ς ο ε ν π ρ ε π η ν α 1]­
,., ,( Σ λ β .1 λ ...
σ μ ο ν τ ι κ α ι σ π α π α ι ε σ τ ρ ο ς σ τ ι O'fj α ο η τ α π ρ ω τ ε α
κ α Ι τ ά Filioqne τ ο υ Π ά π α ο ε ν ε ν ε φ α ν σ θ σ α ν ο υ τ ε Κ τ α
τ ο 1054, ο υ τ ε κ α τ Χ τ ο 1053, ο υ τ ε κ α τ α τ ο 1052. Έ π Ι
α ι ω ν α ς ο λ ο υ ς Π Ρ Ο Υ ο υ μ έ ν ω ς ε ο ι ο ά σ κ ο ν τ ο τ α υ τ α ε ν τ η Δ ν
' ., λ ,) , ,),
σ ε Κ α ι ο μ ω ς 1]
Ε
κ κ Ύ σ ι α ν μ ι χ ρ ω μ ε ν ν ε ι χ ε
, , Π " ,... Ν
τ ο κ α Ι τ ο ν α α ν Κ Ι Χ Ι τ α ς κ α κ ι ι ς α υ τ ο υ α τ π
Σ
λ β Ι Α .. (, Φ , " ,
ι ε σ τ ρ ε υ τ ο ς ο τ ο ς ο μ ε Υ α ς ω Τ ο ς ο υ μ ο ν ο ν η
, " " " .... ( ... Δ
VELXE":'O ε π ι μ κ ρ ο ν ν α μ ν η μ ο ν ε υ η ε ν τ ο ς ε ρ ο ς υ
π τ ύ χ ο ι ς τ ο υ κ α κ ο ό ό ξ ο υ Π ά π α ά λ λ α κ ι χ ι ε ν τ ε ι 885
5

Ι
-66­
έ γ ρ α ψ ε π ε ρ Ι τ ο υ π ρ ο τ ρ ι ε τ ί α ς π ο θ α ν ό ν τ ο ς π ά π α Ι ω ά ν
ν ο υ τ ο υ Η !
Ο τ ο ς τ ο ί ν υ ν ό Ι ω ά ν ν η ς ή μ έ τ ε ρ ο ς ό τ ο ν ν ο υ ν ν
- ) - , ) β 07' (
ο ρ ε ι ο ς α ν ο ρ ε ο ς ο ε Τ Ύ ν ε υ σ ε ε ι ν υ τ ο ς ο κ ε χ τ ω
, Ρ Α ' ("'\"', - - Α '
μ ε ν ο ς τ η ς ω μ Ύ ς ρ χ ι ε ρ ε υ ς ... » Ι 1 π ε ρ Τ Ύ ζ τ ο υ γ ι ο υ
Π ν ε ύ μ α τ ο ς υ σ τ α γ ω γ ί α ς κ ε φ 89).
Ω ι Ε Υ ,( " Υ
. α ν ε ω ν τ ο τ ε ω ρ ι σ μ ε ν ο ι σ υ γ χ ρ ο ν ο ι υ π ε Ρ ω Χ Ι
, ( 8' Δ θ \ '1"'1 ,
κ α ι υ π ε ρ ο ρ Ι ε ν α ε ο ι σ τ α ο ν ε ν ε κ α ω ν Ο ν ω τ ε ρ ω
" λ ' \" \ Ι ­
ε κ ι ρ α σ ε ν φ ι ο φ ρ ο σ υ ν Ύ ς ν α Ρ Ι Υ ω σ ι κ α τ α π ρ ο σ ω ο ν τ ο υ
( ,- Θ
ε ρ υ α ν ο ρ ο ς τ η ν ε τ σ ι ν α ν τ ο υ π ρ ο ο ο τ ο υ ... α α π ε
Ι , - Ε " (- ,
Κ Λ ο υ ν Π Ρ Ο Ο Ω Τ Ί ι ν π ο ι ο ν κ ε ι ν ο ν ο ν ϊ ι τ ω ν π ρ χ μ α
λ θ >:' ι - Π Ι
τ ω ν α ι ε ι α α ν ε ο ε Ι ε μ ε γ ι σ τ ο ν π ρ ο μ α χ ο ν Τ Ί ί ζ ι σ ε ω ς
,"' Θ ,., ..., Ο θ ι , Α λ \ Σ
α Λ Υ ι ν ο ν Ί Ί ρ ω α Ύ ζ Ρ Ο ο Ο ζ ι α ς ο ε φ ε π α π α ι Λ
)- \ Ι Π ι
β ε σ τ ρ ε σ τ ω μ ε ν χ α ω ς σ τ ω μ ε ν μ ε τ α ι υ ρ ο σ χ ω
\ λ ι - ι (-, , ,
μ ε ν Τ ι ν ο μ ο ο γ ι α ν Τ Ύ ς α γ ι α ς Ύ μ ω ν π ι σ Έ ω ς ε ν τ α π ε ι ν ω
, Ε θ .... Ι λ ι - Γ
σ ε ι π ρ ο σ φ ε ρ ε ι ν · ν υ μ ο υ π α ν τ ο τ ε τ ο ν ο γ ο ν Τ Ί ί ς ρ α
.... ... , ι
ψ Ί ς Ι γ ι ν ο υ ο ι κ α ι ο ς Π Ο Α υ μ ι ο ε σ φ ι υ π ε ρ ι σ σ ο μ
, .. - Ε Υ
π ο τ ε ε Κ Π Λ α ι ς Κ Κ λ "':> ,.
')' λ -, λ ,\,
Σ Lγ η Π ε ο ν τ ο υ ε π τ ο υ Ί Κ Ο ο υ Ί σ ε μ ε τ α Τ Ο ζ α ν ω
ι λ .... Β )' ι ,
τ ε ρ ω ο γ ο υ ς τ ο υ π α σ ι ε ι ο υ υ υ ε μ ι α ο ι α μ α ρ τ υ ρ ι α
1) ψ ι θ υ ρ ι σ μ ό ς π α τ έ ρ ε ς ε ί χ ο ν α ρ ό Υ ι ν μ ε τ α β Χ θ η Ι Η
,., , Ι \ C ι Α ' ';' Ι λ
β α θ υ τ ε ρ α ο μ ω ς α ι τ ι α ο ε ν Ύ Τ Ύ σ υ μ φ ω ν ι α . π ο υ σ τ α
, , , ", " ,
τ α ο ε ν ο υ ν α ν τ ο Τ Ί ν σ τ ι γ μ η ν ε κ ε ι ν η ν ν α κ ρ ν ο υ ν Τ Ί ν π ι
, θ ι ι - Ι Α
σ τ ο τ η τ α τ ω ν α ν α φ ε ρ ε ν τ ω ν ι σ τ ο ρ ι κ ω ν γ ε γ ο ν ο ω ν ι
( θ ξ ") λ ( , (, ..... Β
υ π ο σ Τ Ύ Ρ Ι Χ ε ι σ α ι ε α ο υ η μ ε ρ ο μ Ύ ν ι α ι υ π ο τ ο υ π (J..­
σ ι λ ε Ι ο υ ό ε ν η τ ο ε υ κ ο λ ο ν ν α έ λ ε γ χ θ ο υ ν ό ν ο ν ό π Ν ι
, ....,' Ι
Κ Ο Ο μ ο ς ο ι ε κ ο ψ ε Τ ν φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ω ς "fjcruxov α τ μ ο σ φ α ι ρ α ν
Έ γ ε ρ Θ ε Ι ς έ π λ Ύ σ Ι σ ε τ ο ν π Θ ε ό δ ο υ λ ο ν κ α Ι φ ο υ ά ν Τ λ
),
t: ,"), λ θ ( , Υ \. ,
α α ν Ο Λ ι γ α ς ε ς ε Ι ζ Ί κ ο υ σ Ύ YJ φ ω ν τ ο υ ω Ί α κ α ι
.,
ε υ η χ ο ς
(Ο Β λ ' λ 8' ,Υ .,
- π α σ ι ε ι ο ς α σ φ α ω ς α γ ν ω ι η ο τ ι ο ι α Τ ί ζ
Σ υ ν ό ο ο υ τ ο υ 879 Υ ρ θ η τ ο σ χ ί σ μ α τ ο υ 86" κ α τ α τ Γ ι ν
σ ύ μ φ ω ν ο ν γ ν ώ μ Υ ι ν Α ν α τ ο λ ι κ ώ ν κ α Ι Δ υ τ ι κ ω ν 'Icvu π ω ς
ε Ι ς σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς έ ρ ε υ ν Ύ τ ς σ υ ν ο ψ ί ζ ε ι Χ π ο
, ,
ρ ι σ μ α τ α τ ω ν
67
C Η ι .... Ω () Ι • , l\1f Φ ι
« σ υ ν ο ο ο ς τ ο υ ο .. χ α ρ ι ς ε ς τ ο ν .. 1. ω τ ι ο ν κ α
ι λ , ", - Ε λ ,
τ ε 'IJ....,EV ε ι ς τ ν ε π α ν ε ν ω σ ι ν τ ω ν κ χ Ι σ ι ι ν α ί Ο Ρ Ρ Ι
, ' \ ι , .... Ν λ ' Α ,
ψ α σ α τ α ς π ε ρ ι π ρ ω ε υ α ζ ι ω σ ε ι ς τ ο υ ι κ ο α ο υ α
ο ό ο κ ι μ ά σ α σ α τ ν π ρ ο σ Ο Κ Ί ν τ ο υ κ α ι ά Ψ Ι ο γ ν ω
ρ Ι σ α σ α τ ο ν Φ ώ τ ι ο ν κ χ ν ο ν Ι Υ Ο ν Π α τ ά Ρ Ζ ν Κ ω ν λ ε ω ς
ο ι Ι Η c' , ι
π α π α ς . ω α ν ν Ύ ς ε π ε ο χ ι μ σ ε τ α γ ε γ ο ν Ο α ε ς Τ Ί ν
Σ
ι ι , Ι τ \ Ο "
υ ν ο ο ο α π ε κ ρ ο υ σ ε 70 1.10Clue, υ ρ ε σ Ί Ί n ο μ ω ς
ό ι ό τ ι ο ε ν π ε ο Ο ι η Έ Υ κ σ Ι χ Ί ς Η ο υ λ γ α ς ε Ι ς --;"'1'1
Ι μ ι ι Σ ι ν Ι π ι λ ί η Λ σ λ 2 Ι β
.1 , ') \
Κ α τ ο π ι ν Τ ι υ aJJ.C ε 7'C • .Γ Χ σ ι ι .... ε .. ε 7!, Ξ π ε ε
\ J \
t Ι Λ ,_ !" ι " Ι .'. ο " c-;,. -:-.', ι ,...,.
(j • "1 ω . ι ο Ι -'. • C Ι :J. '-; : , , J'Y. ι ι fJ. ι • 1. J • f; G (j .... .
ι
J ι , J Ι Ι
'"' ι '"' , , 'J' 11/ τ \
Ι Λ φ σ υ ν Ύ ς ε π ι σ λ σ υ Π Υ ϊ ι ω α ν ο υ Ι
, " , ) Ν , Ο \, - -,
Κ Ι Χ Τ Ι σ π ο υ ο Ο Ξ ρ ο ν χ υ μ ι α σ φ Υ ω ο ε ν Υ ι ι Υ ν ο γ ε Π
τ ο σ ι σ ι ι α ο ε ν σ υ ν ε ε λ έ fJ Ο ι 7(.) j σ Ί 7() ο π σ
/_ \ Ι \
, _.. \ ι 6. r- ι ... , t: ,
σ α τ ε α Λ λ α Τ μ Λ ς ο η Λ α ί η ι φ ρ ι κ Χ κ
,... , (( , ".".,. - Ν L
ι ι α ι α ι Π Ι ι ι ε χ ο ι Τ ζ σ Ι Γ ζ ε ι ν Γ ι σ Υ ν ι ι π Λ ω Τ α
.. .. '.. \ Ι ... Ι Ι • ι ­
σ ε ι ς xcxl θ ε ο λ ο γ ο ύ μ ε ν α 7(j::J Δ υ τ ι Υ Ο κ ό σ μ ο υ λ ο ν
Τ
, Ν '"', Α Ι , ,
τ ω π ο ο σ ω π ω τ ο υ .l. Κ Ο Λ Ο σ Υ ε ο ε ν ι ν I!.lOO\ 'S)"f)'J.
.,. • ο \ • • j
Έ α ν μ ε 74) 86, ύ π Υ ι ρ ζ ι χ ν π ε Ρ Ο Ι σ υ λ ι ι σ ε ω ς μ
, Ρ ,,, ., , - Ε . ι ο
71jV ω μ Τ ε ν ω ε λ ε ε ς α ν Ο Ζ ι ι ν τ γ ι ς '" χ Χ Λ Ι
, " Ι ι ...... ,) Ο ... , ,
σ ι α ς π ρ ο ς Τ χ ι Χ υ ι ν α Λ Λ α ν Ζ ω ς ε ς 70 γ ε γ ο ν ο ς
ι , , ι ι ':}) ι Ι .. ..., " ι
Ο Τ Ι χ τ α π ε Ο Ι Ο Ο Ο (vu.:r, υ π ε σ ε Λ Ι ε α Λ Χ Χ Ο υ Ω ζ Ι ί
, '" t ο ....
, rw ,( Ι ., Ι \.,' .-...J
α υ τ η ς χ α ο Χ Π Χ ζ ε ν ε φ ν ι ε μ ε ":"0 π ρ ι σ ω π ν Τ ι Π
,.", ':-" , rr ,), ,r. , θ Υ , '
λ χ ι ο υ 00 1,;00(,,01) ε π σ Κ υ () ί ε ω υ ν ε ι ε ν CI.­


,
.., Q
-
- •• -, ,_. - U ' ' ('" _. Ρ
κ ο ι β ε ι ι τ ω ο ί ε α ν Υ ι Λ ε ν ε ι --;O'J α ι ν ν Τ ι . ω υ γ C
\ , Ι .;, ι s.,
( , Ι Ι Ι
ο π α π α ς ω α ν ι ς .
.,ο ( , ,Ι

-:;-, e' .., " .,
« τ ο π α π ι ω α ν ν Ί Γ ι ν u60:,uc χ ι Υ
.,
ι
..,.,. "" , ...
.., ( ... "" Γ ') .." Ν , 1"1' "
τ ο υ ι ε ρ ο ι υ μ μ Ο υ ω ι ε α ι ε ρ ω ν Ί ι Ι γ ί ς
.., ,." χ ,." Ι , , , ))
κ ο ι ν Ί ί ς τ ω ν .L Ρ Ι ι α ν ω ν α ρ α χ ι τ Ί Ί χ ζ Χ Ζ ι ε φ α μ ι ο ς
, , Λ , .., Γ f , ,
ο υ ε ν μ α κ α ρ ι ο ι ς i ε ο ν τ ο ς 701) , ε σ ι ρ α ς α π α ρ γ ρ α
", , ] S:-' Ν ι Κ -
π τ ο υ μ α ο τ ο ι Ζ ε ι λ ε ν •. ,» \ υ ε 1 ε κ τ ι ι υ ε σ Λ ν
.; , , .. ι \ ι
(' 1\1 ,( , ,.... , Ι - •
ι γ Ι υ ν ε Λ ε Τ Ί ί ι σ Τ Ο Ι Χ η π ε ρ ι ω α ι ω ν τ ο υ ϊ ι σ μ α
Α θ ... ')0('1 (:>" Η ί ,." ,
τ ο ς Γ ι Ψ Ι •.=>, σ ε _.:' ! Ε ζ Ο Ρ Ο ζ ι α 70'.) π χ ...
'1 ι λ
π α ω α ν ν ο υ τ ο σ ο ν μ ε γ α "r;v α ν α σ τ α τ ω σ ι ν π ρ ο ε κ Χ
" Λ \ Β "
σ ε ν ε ι ς τ ο κ σ ν 11.aTtvtxo'J π ε ρ ι α ... Ο ν τ ο υ ε σ υ ν ε
( Ν ff ".,"W ο , , ι
χ ι σ ε ν ο π ι κ ο ο η μ ο ς ω σ τ ε ε π ι α ι ω ι ς υ Π Ί ι Ρ ζ ε ':0 ε π ι
- 68
-, .- ι ν
κ ε ν τ ρ ο ν τ ο υ μ ι σ ο υ ς τ ω ν υ π ε ρ α σ π ι σ τ ω ν τ ο υ κ α Κ Ο υ ο ο υ
π ι σ μ υ

"' , "' \, Β ') Α
t Λ ο γ ο η ς ε ϊ Ο λ Ί ί ς υ π ρ ο ς τ ο ν σ ι ε ι ν υ
ι 17 Ι " , , -', ,
κ ρ α Τ Ό ρ α ω ν Λ ε ω ς α ν Ί Ί Χ Υ ι σ α ν κ α ι α ν τ η χ ο υ ν ε ω ς σ η
-, Ι " ., ,
μ ε ρ ο ν ι ι α ν ο υ σ α ρ ε ω ς ε ι ς τ α ι τ α τ ω ν
Π ι έ ξ α σ ι ώ ι ο ν τ ο ν θ α υ μ α σ ι Ι τ α τ ο ν κ Elj­
"' Γ ι " Θ - Π ''') ,
Λ ι ε σ α Ξ ε α .. Ξ ο υ χ α ι α τ ρ ι α Ρ Χ α δ ε .. φ ο ν
(- , '" "' Α θ ι ,
·f.I1u.(·j'J κ α ι σ υ Λ Λ ε Ι ο υ ο ο ν ν α α ν ' α ν ο ε ν ν α ο σ Ί ε ο ο ν
. ., ι ....
'\ Ι _ \ t. _, _ " () ,
ι ο α π ν ω ν ϊ τ ι '(,ju.(f.::' ε κ ω ν α Τ ι t φ ο ι τ ω ν τ ω ν
ι ι . . J
- Ι Θ ­
ι α ν ο ρ σ π σ ι Π Ρ Ζ Ρ Ί μ ι σ ι ι ς κ α τ α .. ε ο ν κ ο μ α ν
...... , , \ ι ι "Ij""" \. \,
'70'J70 μ ε ν κ α Ι σ υ ν ε σ ε ι π ε ρ ι τ α \ ε ι α κ α ι α α ν
ι , Ι ... , , , Ι λ λ
θ
ω π ι ν α ι α ν Ν ο α ε ρ ο ν α τ ο υ τ ο ο ε π ε ρ ι Τ ν ι Υ ι ν
, , , \' , ) - , λ
Χ κ τ ι Χ ν α Ρ ε ί ν κ α ι ε π ι μ ε ε ι α ν τ ω ν ε ι ω ν ε ν τ α μ α τ ω ν
α Ξ π α σ Ζ υ ε ρ γ ά ν ό ι Ο β ο ώ μ ε ν ο ν ... » Τ Ι ι
"" Ι Β Ι "' (1')--)
ν ο ω Ί σ ε Λ .. ..:)' ..
Ε
λ j Ι , - λ ,
υ κ ι ω ς ω ι π ο ν σ ι α κ ρ ε ι π α ς χ α ο π ι σ τ ο ς ε ρ ε υ ν Ί
, Ι , ... , - Ι ι C'I
γ (JTL ε ι χ ε ν α Λ λ ε ι σ φ ο ο ρ α Ύ τ α κ τ
Κ Ί
τ ω ν π α π ω ν
,.. Ι ., λ θ 8- q' Κ ) "'" ­
χ χ ι ω ς ε π ι σ φ ρ α Υ ι σ μ α ι ε ν η υ ν σ ς τ ο υ 1'- ε ν ω ν
- Ι \ θ θ
Ι ε ι ν α ε π ι κ υ ω σ ι ς ε κ τ ε ω ε ν π ρ σ π ι ε ι α ς α γ α Π ς
\ ,
κ ι ο μ ο ν ο ι α ς
) \ \', " - Π ' ,
σ ο υ Ι α ν ε ω Ι Ί σ α ν ι ι α ν π ρ ο σ ω π ο ι τ ο υ α π α ε ν
,
Ν Ι ..... ·'·
v. J • • Ι •
Ε
,\ Φ )' Ι Π ' .,
« ι ι ς α υ τ ο ν ω ι ο ν ο υ κ ε χ ε Ι α τ ρ ι α Ρ Ζ Ί ν α Υ ι ο ι
\, ,,- "" ζ Ι
κ α ι τ η ν μ ε τ α υ τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι α ν ο υ κ α σ π α ε τ α ι ε σ τ η
, , - , -, Ι ι " λ θ
μ ε ρ ι ς α υ υ μ ε τ α τ ο υ ,OUuX κ α ι μ Ύ σ υ γ κ α α ε γ ε σ α ι
.1"' , "" Ε \ , ) , Q, (, ι χ r
Λ ω ζ μ ε α ... σ τ ν ω ν α ν σ ε α ι ω μ ε ν υ π ο ψ ι ν μ α ς
.1 '.,''"" ,-, θ ,
α γ ι ο π α τ ε ρ ε ς 0-;1. Τ Τ ι ν ε Π Ύ ν ε κ ε ν Ί ν τ ο α Λ α η τ ο ν σ ε ν
('" .1 λ ' ,
υ π η ρ χ ε ν ο τ τ ο σ α ι ε ι τ ο υ ρ γ ι κ α κ α ν ο τ ο μ ι α ι ο ε ν υ φ ι
, ... λ . Ι Ο '\,,/
σ α ν τ ο α Λ EtG"{jz' σ α μ ε α τ ο σ χ ι σ μ α ο τ ι π α ρ α
θ
" -"1\1 ' '', " ..
φ ο ρ α ι ε ν τ ο ι ς Η υ σ Τ Υ ρ ι ο ς ω ς ε γ ε ν ο ν τ ο α ρ γ ο τ ε ρ ο ν Ύ σ α ν
,.. , '" ... " - ) , , Ι "
ζ ε ν α ι CJTL ε Κ Λ ε ι ψ α ν τ ο ς τ ο υ ο γ ο υ ο ι κ ο ν ο μ ι α ς κ α ι ε φ α ρ
θ
'" , ..
μ ο σ ε ν τ ω ν τ ω ν L. κ α ν ο ν ω ν '11 XXI,;YjcrLcx. EKi:'OTE ο ε ν Ί τ ο
, " ')8 " '" , ,
ο ν α τ ο ν ν α ε π α ν ε , ι ε ι ς τ η ν π ε ρ ι ο ο ο ν η ς ο κ ο ν ο μ α ς
"" '" "'j" ., Ρ " , θ ' ,( ,
λ Λ μ α Λ ο ν Oi:'E η ω μ Γ ι ε σ τ ε ρ ε ω 1) ε ι ς τ α ς α ι Ρ ε ι κ α ς
1'" , '" Β β θ \ λ λ
σ ο α σ ι α ς Τ Ύ ζ Π Ρ Υ Υ μ α ι ε α ω ε ν α π ο τ α ς π ο α ς α π ο
Φ ώ τ ι ο ς ό Μ έ γ α ς , τ ο τ η ς σ ο φ ί α ς τ α μ ε ί ο ν κ α ι 7: ι σ τ Ό ς " : Ο Ι J Ε ύ α γ Υ ε λ ί ο υ
δ ι ά κ ο ν ο ς , ό π ρ ώ τ ο ς χ α θ α ι Ρ έ τ η ς τ η ς π α π ι κ η ς ο φ ρ ύ ο ς κ α ι
τ η ς α ί Ρ έ σ ε ω ς τ ο ύ Ι i!i'"I,J" δ ε ι ν Ό ς ε λ ε Υ ; { τ ή ς .
. ι
-- 70­
, , , ", " \ " , ,
υ Ζ ο υ σ α ς ι π π ε ι ρ α ς π ρ ο ς EVCUGt.v, ο σ ο ν κ α ι α π ο τ α ς α
μ ε γ α "" kJUVO τ ο τ ε τ ο τ ε θ α ' π ο φ α σ ε ς , , λ ω ν ' δ ω ν ' ω Ι τ ι ς τ ο λ ­
, , ' θ Ι Ι . , -:\ ( ,
μ ν α σ χ υ ρ σ ι 07!- υ φ ι σ τ α τ α ι τ α υ Τ Ο ς Ί ο μ ο ι Ο Τ Ί ς
ι ς π ε ρ ι ό δ ο υ ω ν ε τ ω ν 867-10S4 κ α Ι τ ς π α ρ α ν ό μ ο υ
" θ ι , ι ....., Ι ,
χ α ι α ν Ξ ο υ ο κ ο ν ο μ ι α ς Τ Ί ς σ η μ ε ρ ο ν ; Η ο ς ο μ ω ς ν
, 0-'" θ λ ' λ - ι
ι ν α φ ε ρ ω κ α ι ε ι ς 7"f)'J π ε ρ ρ υ Ί τ ν ε π ι σ τ Ί υ π α π ι
Ι ι Η ι , , "\., φ Ι (( ι " ';'
ω ι ν ν υ π ρ ο ς τ ο ν j\'J. ω ι ο ν Π Ο Ι χ κ α ι μ ο ν Ί ε
( ,\ '=' Ι ) , '. ι _ _
ν α ι ι κ α ν Ί Ι ν ι Υ Ο ι χ α ι ω σ ι π ρ ι ς ,Yj'J σ τ α σ ι ν τ ο υ σ ο φ ο υ
Π α ρ Ρ χ υ :
, Ι ι ) - Ι ,
{( ••. Κ Χ Ι π α Λ ι ν o'!.J'J π ι ρ α Ί ί ο υ μ ε ν τ η α ι ι ε σ ι μ ο τ η τ σ ο υ
Ι ,.... ι Θ ' (l' Ι ) ι f) ,
Ι ι ν α π ε ρ ι 70') α ρ - ρ ο υ Ο υ τ Ο . 1 ,01. ό σ υ ν ε ρ Ι Ι α
Ι
ι ι ι ....: Ε Ί ι - Θ .... ι ,
κ α ν Ο Χ Λ Χ μ ε σ ο
ν
ι Κ Κ Ί σ ι α ς τ ο υ .. ε ο υ ε Ζ ς Π Α Ί Ρ
ι . , ( .... " " , ) ι ....,)) ,
φ ο ρ Χ ν ε ι ς Ί ι μ χ ζ Ι ο υ μ ο ο ν ο υ ε γ ο μ ε ν τ ο υ τ ο ι \ α
, , ..... Ω t rw' Ι _
Κ Ι τ ο υ ς π ρ ω ο ν υ λ Ρ ι ι α ν τ α ς Τ ι ε α υ τ ω ν α π ο ο ι τ ο υ τ ο
,.... ρ ι Ο Ι ι ,
Π Ό Ι ι
σ α ι
π α Ι α χ ς ί ω ν Ζ ι ω ν ο γ ω ν κ ρ ι ν ο μ ε κ α ι μ ε
τ α π ι γ τ ς τ ς θ ε ο λ ο γ Ι α ς υ Δ ε σ π ό τ ι υ Χ ρ ι σ ο υ κ α ι
-.., Ι ... \ -.,... #'W Ι «, .. θ '
τ ω ν α π ο σ Τ Ο Λ ω ν κ α ι ω ν λ ο ι π ω ν π α τ ε ρ ω ν ο ι σ υ ν ε Λ ο ν
- , "' ς Q λ ' ,
τ ε ς σ υ ν ο ο ι κ ω ς π ι ε ω κ α ν 70 α Υ ι ο ν Ι υ μ ρ ο ο ν κ α ι μ ε τ α
τ ο ύ δ α α υ υ ς τ ά τ ο μ ε ν .. » Π ρ Σ υ ν Β σ ε λ 974.)
-,"' , " Ν ι Ι
-
Σ
υ μ φ ω ν ω ι Π Λ υ τ ω ζ μ ε τ ο ν π : Κ Ί ϊ μ ν ε φ ω
... "" Ι " ....
ν α ζ ε ο ι α π ρ ω Τ Υ ι ν ρ α ν ο π ν ε υ μ α τ ι κ ο ς μ ε τ α σ χ ε Τ Ι Χ Υ ι ζ
, CIJ ( , ( \ ι ι
χ ε ι ρ ο ν ο μ ι α ζ :-1 ι σ τ ο ρ ι κ ε ρ μ ν ε ι α π ο υ μ α ς π ρ
ο σ ε

ε
ρ ε ν
, , " ) ι , ., ';'
Ί
Τ
α ρ ι σ τ ο υ Ρ Υ η μ α Τ Ι Χ Ί Κ Υ Ι α Π Γ υ τ ω ς π ι σ ε υ ω ο τ ι ε ι ν α ι
, '"' θ ' 1
Χ Ο Ι Χ Λ ε σ Τ ι Ύ .
Ε ' ι Ι , " Β
χ ε ε Ί ζ π ι ρ α Γ Ί σ τ ε τ ι π ο τ ε ε π α υ ο υ π χ
σ Ι λ ε ι ε
Π
ι , β , ι " ,
α ν τ ω ν 70'. ε μ μ Χ Χ ε σ τ ι ψ Ί σ α ν π ρ ο ς τ ο ν ν ε α ρ ο ν
λ (( '" ι " ι Υ
Β
. α σ ι ε ι ο ν ο Ο Τ ι Ο ς Ο Ι π ρ ω Τ Ί φ ο ρ α ν ε μ α ε τ κ α
, " ι Ι , , Ε Ι "
τ α ε ν α ο ι ο υ ο ν τ ο π (JyU.OGtcuc:. ι π ι Ε Ύ Ί ε ι α ι ο ε σ ε
J ι .. ι ι \,
() <V , , "" ι Ι Ι ." \ ο
Χ σ ο υ ω aoooc κ α ι π ε π α Ι ε ε ν ο IJ.Q'J(J."lOC. δ ο υ ()­
\ \ ι ι \ w' L J........
ο ι Ν ι " ι , , ...
μ ω ς (.)"';'1. Γ Π 1 Ι Ί μ ζ τ ο ν α π ε ι ε ι κ ν υ ε σ φ ο ο ρ α ν ι Λ ι
(1':-, --:7.' Ί Ι Ί ε ι ,..· .. Ί ," ι , 1 ' Λ /'. ι ι .- ι ι Ξ '='_

ι
'-'--:- .'/' ι .. _ Ι Ι ι ι • ι ύ ι σ ι ι ι .. ι χ ι I.v ...... "-' Ι ....
Ό ι χ ι η ι ν α λ λ ν 7CX σ λ Ο Υ χ Ο ν σ !J.!J.'Y., 7() 6­
. ι '" 1\ \. \, .
ο ι έ .. i,. ...;,;- '0' ()!
';:'j'.r)'J ς ...ι \ " _ 1"1" ί ϊ ι .• '"/..."1.. Ε • .., ι ..J ·.; .... 0 .• ), fj .,.) \.)::.­
Γ 't -. Ι , (). _. , .. ,
χ Π Ξ '"1""o\·-ru Λ -r-i-1j-y,'o'" ν σ Ν - ..... ι ο
ι .. • ι "",) , .. c.. '"c... w .. ! '-; '.. "',.';:" ι J ',.,,,. c.. i ν ... J. J.. Ι
-71­
.... Π Ι Η ζ ( ι θ ι Ε
.orou α π α ω α ν ν ο υ , ε χ α Ρ Κ Τ Ί Ί Ρ Ι ε τ ο ω ς ν ο ο ς ­
( Ι \ ( λ
π ρ ε π ε ν ο π ω σ ο η π ο τ ε ν α ρ χ ι σ η α π ο κ α π ο υ Ι υ σ ι ς
ε χ ε β ρ ε θ Ύ
' Ν ς ( , λ \ .... Π ' '{'
- Π α τ ε ρ Κ Ο Ο Ί μ ε η ε π ι σ τ ο η τ ο υ α π α ω α ν ν ο υ
, Ι λ ι Ι ,.. , .... , ,
ι ο π ο ι Χ ν τ ε ε υ τ α ι ω ς α ν α φ ε ρ χ τ ε ε ι ν α ι π α ρ α τ η ε π ι σ τ η
ς ,( 66 ' " , .... \ λ ι
μ γ ί π α ρ α ο ε κ τ η ω ς V ο ς κ χ ε τ ο ν ι σ ε ν ι σ Ζ υ ρ ω ς τ η ν ε
Ε ,( ...., , ( " .... Ι
ι ν ι ς π ρ ο μ ε ρ ω ν α ν α γ ι ν ω σ κ ο μ ε ν ο ν υ π ε μ ο υ ε ρ γ ο ν
, - λ " , .... λ λ ....
aitOuELX'JUETO τ ο υ τ ο ι α ν α ρ κ ο υ ν τ ω ς κ χ μ α ..ο ν κ α η
Tn
.... Ι ... Ι , \ (" Ν Ι
π ι σ τ ε ι Π Ο ε ι τ α μ ν ε Χ ν τ ι υ Τ Ύ ς κ α ι ο α Υ ο ς ι κ Ύ
μ ο ς Ζ ν τ ο α λ ι ρ τ ο υ ε κ δ 1841, σ ε λ 98-9) ν ο μ Ι
Υ Ι Ι Ι Η Ι θ ,.. " (
_ ω ν ο τ ι υ Υ Χ Ι Ι ν ε γ ν Ύ σ ι α α Ύ ε ι α ο μ ω ς ε ι ν α ι ο τ ο
,Ι Ι , Ι '1--' .Ι . , Ι -\''1λ λ
ω α ν ν ς ο υ ο ε π ο τ ε α π ε κ η ρ υ ε τ ο 1 lOqllC η τ α ς α α ς
' ")), \ Ι ( ...
)
α τ ι ν κ α ς κ α ι ν ο τ ο μ ι α ς ι .. α κ α α υ τ ο ς ω ς π ρ ο ε ι π ο ν
, :-.. Ι .",λ Ι " , ι
α π ε ό ε Ζ ε τ ο Ι τ ο υ α χ ι σ ο ν "tjVELzE70 α υ α ς
' ι \ ,-..,., 1" , θ ' ,
1" Ύ σ υ γ χ ε γ ί ζ υ ε ο υ ο π ρ α γ μ α τ α : Ύ ν π ρ ο σ η Κ Ύ ν ε ι ς
, Ι Q "' .... 1-1 Ι \, ) , ,
τ ο υ μ ι ι Λ ν τ η ς ι σ τ ε ω ς κ α ι T"fjV ο ι ο α σ κ Χ ... ι α ν π ε ρ
ο Ί ω ν ν ι ς έ δ έ Ύ μ ε ν δ ι α Τ Ν ά ν ι π ρ ο σ ώ
, "")" , ., Κ )"' Σ ' .... 8"-9 '
π ω ν α υ Ό υ ε ι ς Ύ ν έ ν ω ν ι ε ι υ ν ο ο ο ν τ ο υ , τ ο
)' ι Γ - θ Ι , ) Ί ' , , β
υ μ ί Λ ν α ν ε υ Τ Ύ ς π ρ ο σ Ί Κ Ί ς α \1'. ο υ ο χ μ ω ς π ρ ο ε ""
, ., , , - 'F.Ι
π ε ρ α ι τ ε ρ ω ·".. Ό Ι ε ι ς κ α τ α ο κ η ν Τ Ί ς π ε ρ ι 1 loque ο ι ο α
"' , Ι .. ι S1' ς Ι , .... Δ Ε -
σ κ α Λ α ς Ι τ ι ς Ί Τ Ο Ί Ί Ί Ο Ι Χ υ ε ο ο μ ε ν ι ε ν Τ υ Τ κ Κ
Ί Ι Α ι " \ .....,
Κ Λ ι σ ι π ε ο ε χ ε τ ο κ α α υ τ ο ς π ρ ο σ ω π κ ω ς Τ Ί ν 01.0(,(­
λ
, .,\ ( "' - , "°0 ' .,\ Ι
σ κ σ ι α ν τ α υ Ύ Ι α Π λ ω ς ν ε ι χ ε τ ο α υ ν ; τ ι κ α Ι α ν
, β \ θ θ Ι \ \ Ι
σ υ ν ε χ ι ν ε ο ε ν α ε π ρ ε π ε κ α Ύ μ α ς Τ υ ζ μ Ί ι ο ε χ ο μ ε ν ο υ ς
, , , , θ ( Φ Ι
κ ν μ ι α ν ε ς α ο ο γ μ α τ ι κ α ε μ α τ α ο ω τ ι ο ς ν α Ez'{j
ι " - Π Ί β ι λ
Κ Ο Ι ν ω ν ι α ν μ ε τ α υ τ ο υ ρ ο ς τ ι Λ ο ι π ο ν π α ρ ε μ α Λ ε ς
", .... φ , (\ .... Ι , ι
τ η ν Υ ν α γ ν ω ρ ι σ ν τ ο υ ω τ ι ο υ υ π Ό τ ο υ ω α ν ν ο υ ε ν Τ ι
.... Ο Ί Π θ Υ ' ο Ι Π '
Σ υ ν ο ο τ ο υ (J / .J ; ρ ο ς ι α υ μ α ε ι ς τ η ν τ ο υ ι σ ι ο υ (J..­
, )' , , , , Κ
π α ε π ι σ τ ο η ν π ρ ο ς τ ο ν α υ ο κ ρ α τ ο ρ α ω ν ε ω ς ;
Τ ι Ι '" S1' ο Ι
1 α ι π α Ι ν ε α τ α ρ Υ χ Ι ε ι ς τ ο υ ν ι κ ν ι π ε ρ ι σ σ ο
, Ι ')- "\ \ Ί λ
τ ε ο ο ι α ν τ ε ο ο ω ν ε ν τ ε Ι ω ς Ι α ν ι κ α Κ Ι κ α α 70 λ α Λ ο ν
" 1- '"
.. δ ' , " Ι , '\ Ο Ι ....) Ι
γ ι ι τ τ ο ν ε ν Ί δ υ ν α Τ Ο ν α π α ρ α χ Ο Λ ο υ 'fJGOUV τ ω ν Ο γ ω ν
" - Ι ο Ι Ι Ο ') (.... , ­
-:0 α σ α Λ ε π ε ε χ ι σ τ α ο μ ο υ ε τ α τ ο υ π
ι - ι , ι
, r ,., Ι , ,..... "' ο .....,Θ Ι ,! '
ι ω α χ ε ι υ ι Υ ε ο ι σ α ν χ ι ε ε Λ -Ο τ ε ς Τ ς Χ ι - ο υ σ Ύ ς ί Ο Ι
\ . .. , ·1 ,\_
, Γ Υ -" δ - Σ
σ χ ν α Ω ι λ .. ι υ ε υ ι ω EtC: 70'1 ι α υ υ ο ν τ ο υ υ
r \.... ι • ι
:-.. ς Η ,-., ι .... , '" Ι , δ "' θ ο π ι
ν ο Ο Ι Υ ο υ ν α ζ ς ε κ ι ν ο υ ν ε υ ε ν α α λ ρ ό
72 ­
δ ρ ο ς ι γ έ ρ θ η τ α χ έ ω ς κ α Ι π ρ ο σ ε π θ Υ ι σ ε ν α ε π α ν ζ ζ φ έ Ρ Ω
, , λ θ
τ ο υ ς ο υ ο α π ε ο ν τ α ς
Ι Α β / , ι θ ' ' '\ ' (Ι ι θ
« σ τ α - ρ α σ τ α Ί Κ ζ υ σ Ί ν α Λ ε Γ ι Ο π ε ρ ο ε ο ς
ά π ο τ ο β ά θ ο ς τ ο υ δ ι α δ ρ ό μ ο υ μ π λ έ ξ α μ ε μ ε τ ο ύ ς κ α λ α
μ α ρ ά δ ε ς κ α Ι π ω ς ξ ε μ π λ έ κ ο υ μ ε ...
' l' , , ...." , '8 /
Π α τ ε ρ ε ς . ε π ι σ τ ρ ε ψ α τ ε π α ρ α κ α λ ω ε ν τ ο ς ϊ η ς α ο υ
, ,,,, Ι 'r' ,
σ Ί ι ζ ο ε ν ε ι ν α ι π ρ ε π ο ν ν α ι κ ψ ω μ ε ν η ν σ υ σ ν ε ι
" .. LI ( ,Α ι 't' (( θ
τ ο μ ε σ ο ν Γ τ ο ο π Λ ε ι ς () ο π ο ι ο ς π σ π ι ω Ί ν χ
, β , , , ,.... Ι ....', e ,
ε π ι α Ν

Τ Ί ν τ α ζ ν ε τ ρ ε ζ ε σ τ τ ι σ . ε ν τ ω ν ί χ τ ε ω ν
' Υ Θ r Ι , , ι
- Π ν ε υ μ α τ ι κ ε μ ο υ α σ "fxxu.E '17.. χ ω τ η ν EU'Z'f!
,- ι " Ι
σ ο υ ά π ν τ γ σ ε ν ό π Ί ω α χ λ Ι Υ Ο Ο ά λ ε ι α σ ρ ο ν ω
·4 \. \ \ •
Ο Τ ο ε ν θ α ε β λ α π τ ε
.... , λ ."
- υ μ φ ω ν ω α π ο υ ω ς χ α σ α ς υ π ο σ χ ο μ α ε ν τ ς σ
... , , , ,.... , λ θ , , ι
Λ ι γ ο υ ν α ε ε ω μ ε ν ο ι α ϊ Ο γ ε υ μ α μ ο ν ο ν τ ω ρ α τ ε ρ α σ α τ ε
, θ . θ ,... " Ι
ε ς τ η ν α ι ο υ σ α ν υ α ν α μ YJ ι Λ υ γ ε ζ α Τ ς σ α ς 'r; σ υ
t:' Α β -, , " λ (
ν α ι ς κ ρ ι ω ς Τ Ί ν σ τ ι γ μ Ί ν Ί τ ο ν ε π η σ α σ ε ο
γ ρ α μ μ α τ ε υ ς κ α Ι τ ο υ σ υ ν έ σ Τ Υ σ ε ν π ω ς έ π α ν έ λ θ ο υ ν ο λ ο ι
, , Ο ι ( , .. " , ( ,
ε ν τ ο ς Τ Ί ί ς α -ο υ σ η ς ο π α Τ Έ ρ ε ς σ α ν α ν η σ υ Ζ Ο Ι κ α Ί CI.­
/ - Π ' ,/ ,... · Ι
π ο υ σ α τ ο υ ρ σ ε ο ρ ο υ η υ ζ α ν ε ν ε τ π χ ι ν ο υ ν ω ς τ ο υ Ύ μ Ι υ ρ
θ
,
yYi ε ν χ α σ μ α
ο Ν ό , " ,
π ι κ ο Ί μ ο ς υ ι α ν α α π σ ρ ε ι μ ι α ν ϊ υ χ ο ν μ ε
, ..... ", λ ' ." β
γ α λ υ τ ε ρ α ν α ν ω μ α Λ ι ν ε κ ρ ι ν ε κ α ο ν ν α ε π ε μ Τ Ι
λ )' Ι ....,.... ,
- Θ ... α τ ε ε ι ω σ ω π ο υ σ υ ν τ ο μ α ε π ε ν α π α ν τ ω ν μ ε τ Χ
, β Ι " ι '"
π α σ Ύ ς ρ α χ υ Τ τ ο ς xcxt α ν τ ι κ ε ι ε κ ο τ η τ ο ς ε ς τ α ε ρ ω
ι - )' ., ,_. , Β θ
τ η μ α τ ι Χ τ ο υ π α σ ι ε ι ο υ ω σ τ ε ν α μ χ ς uO ι κ α ι ρ ο ς
, , Ι , λ θ ' , ι
ι χ ν α π α υ σ ι ν π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο υ ν α ε π α ν ε ω μ ε ν 70 α π ο γ ε υ μ χ
.... ι ' ..... ' ( ,
σ α ς π α ρ α κ α Λ ω μ ο ν ο ν Ο Λ Ι Ύ Υ ι ν υ π ο μ ο ν ν
Ε
....' ( , " " . ι
υ τ υ χ ω ς ι π α τ ε ρ ε ς ρ ε μ σ ν μ ε τ α τ ο υ ς ι ο γ σ υ ζ
ι - Ι " , ι "
τ ο ν η σ ω τ ο υ μ ν α χ ο ι σ ω ς α π Ό π ε ρ ι ε ρ γ ε ι α ν ι σ ω ς α Π Ό
, θ θ Ι , ) " i'"
ε π ι υ μ ι α ν ν α 00 '() ί ε ο ς ε ς 70::; Ί Ρ ο ν Ο ο γ ι α ζ ω ς
, , , , ,1... Τ ' β Ι ... ι
κ α ι ο ι α Τ Ί ν α Ρ Χ μ ε ν Ύ ν ο ρ ε ν ο ε ι ν ι
., ( Ν , " Ι ,/ , () "
σ τ ι ο π 1
Τ
ι κ ο ο η μ ο ς ι ο υ ν Υ ι γ ι 'J π ν Ί .. σ ι ε χ ω ν α π ε ν ι Υ
f ι , ,
τ ι τ ο υ η ρ ε μ ο ν ι χ κ ρ ο α Τ Ί ί ρ ι ο ν
}7 " ι Β ι -" Ι
- α τ α ρ χ α ς π α σ ι ε ε α ψ ι φ ο ρ χ ω ς μ ε Ύ ί ν
θ .... ]]' Ι
σ ι ν σ α ς π ε ρ ι τ η ς ν ο ο υ ε π ι σ ϊ Ο ς ο υ _ α π α ω ν Ο

- /0­
, Φ Ι , λ Α Ι C ,
π ρ ο ς τ ο ν ω τ ν ο ε ν σ υ μ φ ω ν ω o'Joo ω ς L υ π α ρ χ ο υ σ α ι
Π ι γ α ί ο υ σ τ υ χ ω ς σ α ς ο ι α ψ ε ο ο ν ά ν Κ φ μ ό ν ω ς ... Ο
t, - , ,­ ι
τ ω ς υ π ε ρ τ Ι ζ γ ν ι σ Ι τ ι τ ς Χ Τ ζ α σ σ ο ν τ α ι
Ι τ α Π ρ α κ τ ι Χ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν ε κ ο Σ ί λ ι α Τ ό
μ ο ς Β

σ κ χ Ι 97Ι ι
C Ο ) , Ν r ι Θ , " ,
Ι Ι π ο υ ς 1 Ι Κ ι φ ς • ε Ο Κ ο Υ ζ ε ν Τ ε ρ γ ι α υ
τ ο υ Ά π ό κ ρ ι σ ι ς ... » ε Υ Ο Χ ά λ λ Υ ι ς 1715, σ ε λ 31 κ α Ι
ε κ ό Α θ ι ν σ ε λ :30.
11 Ι t Ο χ α ι λ κ ς ί σ Ρ Ι Κ Ο ζ β β Χ i;'J τ η
C - Ε "' 1 ' Τ 11 λ
ε α υ τ ο υ χ Κ Λ η σ ι α σ τ ι ι ι σ τ ρ ι ρ ο μ ο ς σ ε .

Ι
,
- <Ο ' , θ \ ( " Q Γ Ι
. . ε π ι ο γ ί ς χ α ο λ Ι Κ ζ ι σ ο ρ ι κ ο ς CXIJPCf. ι ι ι
., . ,) - , ,Ο \ - θ
σ τ ς μ α ι σ τ α σ φ ο ο ρ ω ς ε ι τ ι ε α κ α τ ω ν ε ε Λ ο ν τ ω ν
τ α υ Τ Ύ ν ν ό θ ο ν υ τ ι κ ω ν σ υ ν α ό έ λ ω ν '70U. Ό ρ α Pa­
" ϊ Ν ,:-. 1 '"' ... -: ()
ε Χ σ 1 '. 1 Ο Ι '- . ι Ο ι Ό σ ε λ 00' -t).
ν ο π ο λ υ ς Α ο α μ ι ν ι κ β ς έ ν τ ά π α ρ α μ ί λ
λ ι γ «Π ε ρ Ι ο Α .. γ Π ι ε ύ μ α τ ο ς ε ρ ο υ π ο λ ι ς 1797,
" θ · - Α i Ι - ,.... .- θ ' (λ ' λ
ε ν α έ ν τ ι τ ο μ ι σ ε Λ '1;)0- / π α ε τ ε ο ο χ Ί ι ρ ο ν
" .. ,' , ο ,
Τ ν ε π ι σ Τ Λ Ύ ν ε π ι κ ω ν μ υ ρ ι α ι ς α π ο ε ι ε σ ι Ύ ν γ ν η
ι Ι \ i' ,- λ _. -
σ Ι Ο Γ τ α Τ Ί ς κ α κ α α γ ω ν κ α ι τ ο υ ο ι π ο υ τ ο ι ς
, - .. θ
Π
'
τ ο ν Ί
λ
ι κ ο υ ο ν σ ο κ ο ν
ϊ ':' '
α ι μ Ί
'"'"
ο ν τ ι ψ ι κ ι ο ι ς ε ς ε λ ε σ ε ι ν α ι

ο χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ς χ ω ο ζ Π ρ ι θ 147 τ Ί ς (1. 11.
' .... cA ι Ο ... Ι 136C)
Τ
Δ ο ν υ σ ι ο υ τ ο υ γ ι ο υ ρ ο υ ς τ ο υ ε τ ο υ ς '00 •
ι λ ", - ( ι
V
Ι Ι ε ο ς ι ν α μ Ύ κ α τ α π ο ν ω υ μ α ζ μ ε π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ α ς
, ϊ ι θ ,f/A Ν ' λ
α π ο σ ε ι ς ε ι ς ο α υ μ ι Χ τ ο υ ρ γ ο ς γ ι ο ς ε κ τ α ρ ι ο ς σ ι α π ο ­
..... Υ '7 , ,
λ ω ν μ α ρ τ υ ρ ι ω ν υ π ε ρ α σ π ι ε τ α ι κ α ι ο υ τ ο ς Τ Ύ ν γ ν Ύ σ Τ Ύ
, -, Ι λ (Ι ' , ....
τ α α υ Τ ι ς ε ν τ ι ε ρ γ ι τ ο υ «lV ε ε Τ σ Τ Ρ Ι Κ Ύ π ε ρ ι τ ι ν
α Ι τ ί ω ν τ ο υ Σ χ ί σ μ α τ ο ς Α θ Υ ι ν α ι Τ ό μ Α σ ε λ
(';
_<-, V ε
Ι ''7' ") .... (") Ι Ι
Τ α α ν ω τ ε ρ ω Ύ ν ω ι ω ν χ α ω ς ι α ι ν ο μ α σ τ ι γ ς γ ρ α
\ - Η l' . ι ι fI Ο \ ,
φ ι ς τ ο υ λ α α ν α Λ υ ε γ ρ α φ ε ν « π ω ς σ ε ν η σ ι ζ
() , , " "(' (8.... 9) Ι
.1) Ι Κ Ύ ν τ α π ε ι ν ω σ ι ν ε φ ε ρ ε ν α Τ Ί σ υ ν ο σ ο ς , ε ι ς τ ε
\ " , Ι ,(λ )'
Ί ν π α Π Κ Ύ ν α γ ε ρ ω Υ ι α ν κ α ι ο φ ρ υ κ α ι ·IJ Ι Κ Ύ ν π γ Ί ν
Ι ') Ι " ....
θ Υ ν α σ ι μ ο ν ε ι ς Τ Ί α ι ρ ε σ ι ν α ν α Ο Υ ι σ α ι μ ο ι τ ο ν α Υ ω ν α
--:1.
- '-1­
" , , , ι ι λ " ....
τ ν α μ η χ α ν Ι Υ ν τ α ς π ρ ο ς α Λ Λ η ο υ ς α ν τ ι φ α σ ε Ι ζ τ ι Γ Ι Ι ζ
ι .... (. , ,
π α Π Ι Κ Ύ ζ μ ε ρ ι σ ο ς υ π ε ί α σ π ι σ τ ω ν π τ η ν π ρ ο ς
Φ
, , λ ... )Ι " ι ' θ
ω τ ι ο ν ε π ι σ τ ο Υ ι ν τ ο υ ω α ν ν ο υ π α π α π ε π α σ μ ε ν Ί ν μ ε
" .... - β (J'" ... " ...
ο ρ κ ο υ μ ι κ ρ ο υ ο ε ι ν α ε ι α υ ν τ α .. " τ ω ν σ ε ε ν τ ι '701.­
, ,.... .... Ι ( , ""
α υ τ ι π ρ α ζ ε ι τ ο υ ω α ν ν ο υ ε υ ρ ι σ χ ο ν Ι ι μ ε ν τ ο ε π α κ ρ ο ν
.... β .... - ­
τ η ς υ υ σ σ ε ε ι α ς ... ο ι α τ ο σ υ μ φ ω π ι σ α ι Τ ο ι ς σ χ ι σ μ α κ σ ι ς
β Β , "" ...",... ι
ο ι α ε ι α ι ο υ ν τ ω ν ο ε CJ7t Χ Π Υ ν χ τ ι κ ε ι α υ τ ο υ Π Λ γ ρ ο
,,' γ " " , • G ' , ,
φ ρ ι ε π ρ α ζ ε ν ι Χ ν α ν ο ρ ο ς τ ε ω ν κ α ι μ α λ α κ ο ς Τ ι ν ν ω
μ ν κ α Ι φ ο β η θ ε Ι ς Τ ο υ ς Γ ρ α Ι Κ Ο ζ Τ Ο ς τ ό τ ε μ Ύ ε ν φ ο β ε
", t,Ο (, "',-1 ' θ ' " Ι ,
ρ ο ν ε χ ο ν τ α ζ η Τ Τ "tj υ π ο τ ο υ ω τ ι ο υ ο ε ν α ν ι ω α ν
Ι ' ι θ ,,,.,., ,(... π '
ν ο υ ω α ν ν ι μ ε τ ω ν ο μ α σ η ε Ο ϊ ε ρ κ α ι ο τ ι ι ς Ο τ η σ
'1' ) , , Ω ,- ­
σ η ς ω α ν ν χ ς ο γ ο ς ο ι ε φ Ί ϊ μ ι σ η π α ρ α τ ο ι ς π α π ι σ Τ Ο Ι ζ
λ Τ Β ",.) /. .)
π α π ι σ τ ι κ ο ι ε ε γ χ ο ι ou., σ ε Λ -,"-:1 •.) Ι
.'- \, .
.... , " " "( )Ι '
Σ χ ε ι κ ω ς ο μ ε Γ ν π α ρ χ τ η Ί σ ι ν σ α ς ο τ ι ο . ω α ν
, , ,.... Ι Ι ( " ,
ν Ύ ς ο υ ο ε π ο τ ε α π ε κ ρ υ ε τ ο '1 lOCIUC», Ί α π α ν η σ ι ς ε
, θ - ,., ι Ο ' , ....
00 ι ε ι τ ο ι ς π ρ ο η γ ο υ μ ε ν ο ι ς ε ν μ ο ν ο ν π ρ ο σ ε τ ω ε ν τ α υ
... '), , Ο " ... , Ξ
θ α Π Α ν ι α ν σ Ί ι μ α ν τ ι κ ο ν τ ι ο η Ι Χ σ η ε τ .... u'JOuc.:)
.... " ("'... (' , ...... , ,
τ ο υ ., ο ε ν ε γ ε ν ε α Π Λ ω ς Ύ α Π Ο υ ο χ η τ ο υ ι Χ Υ α ι ν ο τ ο μ
() λ ...... Π (" ')-' ι λ
τ ο υ ....υ μ μ ο ο υ Τ Ύ ς ι σ τ ε ω ς ω ς ε ι π α τ ε α Ν ι χ α Ι Π Ο 1J
, θ θ ... (
σ π ο υ Ο α Ι ι τ ε Ρ ν α ν ε ε μ α τ ι σ η π α ς ο μ Ύ σ ε Ζ ο μ ε ν ο ς
......, , Ύ (, ,-"
τ ο υ τ ο α κ α ι ν Τ μ ι τ ν υ Ο Ί 71. ε ι π ο ν ο ι ε ν α υ τ ι ε π ι
σ κ ο π ο ι
Ε ' , , "... λ ( ..., , γ
« α ν τ ι ς ο ε ν ε ω τ ε ρ ι σ τ η ς α η ν μ Λ γ ι ν σ υ ν τ α ς
,,( \ Ι , , Ι -
π α ρ α τ η ν ι ε ρ α ν τ α υ Τ ν κ α ι π ρ ο τ ε ι ν η τ α υ τ Υ ι τ ο π ι σ τ ο ς
-, Ι n β - (- ι
Ί τ ο ς κ α Τ χ ο υ μ ε ν ο ι ς ρ α ρ α ρ ο ι ς τ ο υ τ ο ν Ί μ ε ι ς Κ η ρ ι
, ,,' θ - λ .., , θ ' Υ
κ α ν μ ε ν 0'11 α Κ Ο α ι ρ ο υ μ ε ν α ι κ ο ν ο ε α ν α ε μ α τ ι μ ε ν
, θ - Σ ι Κ
κ α τ α τ α ε σ π ι σ μ α τ α τ η ς υ ν ο ο ο υ Τ Ί χ υ τ ι ι ς α ι π α ν τ ε ς
( β Α Q Υ ,."
ο ι σ υ ν ε ο ρ ο ι α ν ε Ο Ύ σ α ν ι ε μ τ ι μ ε ν ο υ ν τ ο μ π ι
, ", , Δ Σ
σ τ ε υ ο ι τ α τ ο ν Ο υ ο ν τ ρ ο π ο ν ' ε υ ο μ ε ν ο υ ο ε σ τ ι η υ ν ο
, Ι ν , , ') ,)., ο
σ α ν ο ς ε κ ε ι ψ η ε ς ε τ ρ ο σ ω π ε ι Τ σ υ ν ο ω ν ι κ ο υ μ ε ν ι κ ν
,Ε ... ι " ", ......, θ
κ ι ι σ ι α ν α υ τ ο ν Ο η τ ο υ γ Ζ α ν ε ι Τ π α ρ α Χ Ρ Ύ μ α Ο ν ε ε
Υ , (' , ......, Ι ......
μ α τ ι ο ν ν τ ε ς ο ι ε π ι σ Ο ϊ Ο Ι υ π α π α ω ι ν ν υ '7v'J
' ι (, (( (j" , , .,' θ , ,­
I
J
"fJ ι ν ο ς ε ε ρ ο υ ο ι Ο Π Ο Ι Ι ι :1- ε Υ ι Ρ υ τ τ ο Ί - α ε Ο Λ μ ω ι
ε Ι σ α γ ω Υ η ν κ α Ι π ά λ ι ν τ ο υ ι
(13 " ,., ...... , (
Ί α Π Ο Ι Ι σ ι '1/70 Λ χ ο υ μ ε ν ι κ ο υ χ α ο α κ τ ι ο κ α ι U7:0­
, ... , ι
, Δ ,.." ...... ,;-,. , (, ......
ϊ ο
.... ω σ ... ι ε ι --11"".,..'(1.' '--0 σ υ π ω λ α 'J-r1 -"'-'1:)
• \ ς ς ι "':>' ς ι \-';.." .'-; ς , ς .'J •'J • <:.;-' 'J. Ι • \.)
75
ι '1 ι Ο Ι - ....
π α π α ω α ν ν ο υ κ α τ α Ι Κ Ί π α ς Κ Χ ι ν τ μ ω ν ε ι χ ε κ α τ α ο ι
θ
... Σ ' .... 8'-9 ι Ι \"
κ α σ Yj ε ν τ η υ ν ο ο ι τ ο υ '., τ ι ς ε π ε τ υ χ ε κ α ι τ η ν ε
Ι Α .... Δ ι Ε Ι Ι ,
π α ν ε ν ω σ ι ν ν α τ ο Ί ι ς κ α ι υ Ι ε ω ς ί ι σ η ζ π ρ ε π ε ι ν α
θ
, λ t' "F Ι Ι ....
σ μ ε ι ω η π ρ ι ν τ ε ε ι ω σ ω 07!. τ ο 1 loque κ α ι τ ο ι α π ο τ ο υ
ι , .... .1 Υ Υ ι ,- Δ Ι , ,
ε α ι ω ν ο ς Ί Ρ Ι Χ Τ Ο σ υ Ύ τ ο υ μ ε ν ο ν ε ν τ υ σ ε ι ε ν τ ο υ τ ο ι ς
, , Ι ι ,,, Β ι ι ,\
ε π ι κ ι ν υ υ ν ο υ ς ο ι α σ τ α σ ε ι ς η ρ χ ι σ ε ν α Λ α μ α ν Ω μ ο ν ο ν ε π ι
ι λ - 1\1 ' ) Ι Ο \.. , ." , ,
Κ
α ρ ο ο υ τ ο υ η ε γ α ο υ τ α ν υ ε ς ε Ί τ η σ ε π α ρ α
τ ο υ π ά π α Λ έ ο ν τ ο ς ί ο υ Γ ι (816) ν χ π ρ ο σ θ έ σ γ ί τ ο υ τ ο ε ς
, β (, ι "" ι λ ,
τ ο υ μ ο Λ ο ν ι α π α ν τ η σ ι ς "1':-0 ο υ μ ο ν ο ν ο γ ο ι ς α ρ ν Υ
, ,,, λ , Ε θ \ ι ,
τ ι κ η α Λ Ι υ ι ω ς Έ ρ γ ο ι ς υ υ ζ χ α .. ε σ κ ε υ α σ ε oUO ο φ Ύ υ
ρ Χ ς π λ ά κ α ς Κ ε γ γ Ρ Φ Χ ζ ε Ι ς α ύ τ α ς τ ο Σ ύ μ β ο λ ο ν Ε λ
' λ ,,' - G' .... F'I'
λ Ύ ν ι σ τ ι κ α ι α Τ ν Ι Τ Ι α ν ε υ τ η ς π ρ ο σ η Κ ς τ ο υ 11loqne,
, θ ι Ι Ν .... Α ]' r' ,
έ ο π ο ε η σ ε ν τ α υ α ς ε ν τ ι ρ 1 α τ ο υ Ύ ι ο υ ε τ ρ ο υ .
ν ο ν ό Ν ι κ ό λ α ο ς Α Ι Τ ι θ Ζ λ η σ ε ν α ε φ α ρ μ σ Ύ Π ρ ω ε ί ο ν
, F'l' Ι λ , ι θ \ ....,
κ α ι 11oql1e ε μ π ρ α κ τ ω ζ α λ ε Χ ε ι ν ω Ί ο ι α τ ο υ α ν α
' ," ,,.... (, .... '1\1 ι , Φ
θ ε μ α τ ο ς ο π ε ρ ε υ ε ζ α τ ο υ π ο τ ο υ 1'. ω τ ι ο υ
.... , ι Ο Ι ι ", Ι
Θ α μ ο υ ε π ι τ ρ ε ψ ε τ ε Ο Ε π α τ ε ρ ε ς ν χ ε ι π ω κ α ι κ α τ ι
λ λ (- ι ') θ '"
λ ί Ί α Χ τ ο ο π ο ι ο ν π ρ ε π ε ι ν α ε χ Τ ι π α Τ Ύ ν ε ι ι
ι Β λ ( θ ι
ι μ η σ ι ν μ ο υ π ρ ο ς τ ο Π χ σ ι ε ο ν Ί . ε σ Ι ζ Τ Ί ι ν ο π ο ι α ν
( , Υ ι λ ( λ Δ '
υ π σ Τ Ί ί ε ι ο τ ι ο η α σ η Ι ι ν α Τ Ο λ Υ ν ε ι χ ε τ ο Τ 1j­
, ι Ι ,( "
σ ι ν ε π α ω ν α ς χ α τ ω η τ ο κ α ι ν ο τ ο μ ο ς κ α α φ ε τ ι κ η α
" - , ') Ι , ο ."., ....
π ο τ ε λ ε ι ε π α ν α .. ϊ ψ ι ν τ ι ι ς Χ ρ υ τ τ ο μ ε ν ς κ α Κ Ο ο Ο ζ ι α ς τ ο υ
" ί ι .... θ
Π α τ ρ ι α ρ χ ο υ π ρ ο ς π α ρ α Λ α ν Ί σ ι τ ω ν π ι σ ω ν κ α ι ν ο ε υ
.... ( -,λ Ο Δ ι Ι
σ ι ν Τ Ί ζ ι σ Τ Ο Ρ Ι Κ ζ α .,, ε ι α ς ι ο τ ι ω ς ε ι ν α ι γ ν ω σ τ ο ν ο
ι , ο , ( - ,.... 1ο )λ , Ι
χ ι μ ο ν ο ν κ ο ι ν ω ν ι α ο ε ν υ Π Ί ρ χ ε π ρ ο τ ο υ Ο α Λ ο υ τ ε
.,\, - Δ ι , (, , ι ...."
κ α ν ε ν τ ο ι ς Ι Π υ χ ο ι ς ο ε υ ρ ι σ κ ε τ ο τ ο ο ν ο μ α τ ο υ π α π α
.... (, , ... ,.... 101"" Ι τ ι '
π
Ι
... ε ο ν τ ο υ ε ν ο ς α ι ω ν ο ς π ρ ο τ ο υ . ;)'-1, Ο α τ ρ ι α ρ
χ η ς Κ ω ν λ ε ω ς Ν ι κ ό λ α ο ς ό υ σ ι κ ό ς (921;) α ν α φ έ ρ ε ι
" λ ' " Ρ ,Ι Ι ,
ε Ι ς ε π ι σ α ς τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν ω μ Ί ι ς ω α Ψ Π ί ν ,01"1. μ ο ν ο ν
" " , "! .... Ε λ ' Ι .. )
ε α ν σ υ μ φ ω ν Ί σ Ω μ ε τ α ς α π ο ψ ε ι ς τ η ζ Κ Κ σ ι χ ς ω ν
λ ε ω π ε ρ Ι τ ο υ Ζ α τ ο τ η τ ε τ ο α γ α ι α θ α ε θ η τ ο 0­
.... Ι 4 .. \ ί • •
, , - Δ " 'rv ( -­
'JOI\LCY. τ ο υ ε ν τ ο ι Π Τ Ί Ο ({ ι ν α ... , XC'.t. υ ι ε σ ο υ υ υ ω ν
• \ Ι
Ι t" ,_, (._ ,
ο ν ο μ Χ ς ./j α Χ Ρ Ρ Ί ί σ ς μ ε τ α Τ Ί ζ Ί μ ω ν τ ε α π ε ι ν ω μ ε ψ ι ς
ι
, Ι ('
κ λ σ ε ω ς ε ν τ ο ι ς ι ε ς σ υ ν χ π τ Τ χ ι Ο Π υ χ ο ι ς ε π ι σ τ
5
" , Β Σ Ι ,,' '" Β ) "-0' Ι Ι
η π χ ρ α . ε φ χ ι ι ο ι ι ε Υ Ι σ ε / ()), α ψ ω ς
( ... r;' Β 't!' ,
ι σ τ ο ρ ι κ ω ς ε η κ ρ ι ι ω μ ε ν ο ν χ ι α κ ρ ι ι ε ς τ υ γ χ α ν ε ι ο τ ι Π
ι
-76 ­
τ 1009 ό Κ ω ν λ ε ω ς Σ έ ρ γ ι ς έ γ ρ α Ψ ε τ ο ο ν ο μ α 70;;
ι Σ ι Δ Ι .... ( ..... Δ , ι
π α π α ε ρ γ ι ο υ ε κ τ ω ν ε ω ν ι π τ υ χ ω ν κ α ι ε Κ Τ Ό τ ε
, ,.... ...., Ι λ θ ' , ... (., Ο
ο υ ο ε ν ο ν ο μ α ε κ τ ω ν π α π ω ν ε ι σ Ί ε ν ε ν α υ τ ο ι ς
Σ Ι π ι λ ά λ Ί μ ν ε ρ γ Τ ο μ Α Ι σ ε λ 2!15, ε ν θ α κ α Ι λ π
β ι β λ Ι Ο Υ ρ α φ Ι α )
Η π τ ώ σ ι ς σ α ς α ϋ τ ι π Β α σ Ι λ ε ι ε δ υ σ τ υ χ ω ς ε ν α
λ ' Ι ( Ν ι Ι ,
μ ε γ χ Ί ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν ο π ι κ ο Ύ μ ο ς uL07L ε Υ ε ν ε τ ο ε ν
.... ι .... .... Ο θ λ θ ι ,
. κ α ι ρ τ ο ι ο υ τ ο υ χ ε ι μ α σ μ ο υ τ η ς Ρ Ο Ο Ο ζ ο υ α η ε ι α ς κ α ι
( Ι Θ ό ι θ ( Ι -,
ε κ ω ν α κ ω ν .. ε ο ς ο ι ε ν ε γ ε ν ε σ ε υ Π Υ ρ ε Τ Ί ί ζ τ ω ν α π ο σ τ ι
- .... Ο .... Κ ' «... ,
τ ω ν τ η ς ι κ ο υ μ ε ν Ι Κ Ί ς ν ι σ ε ω ς ο τ ο ι ο ι ο ι α τ ο ι ο υ
ι , ι .... ι
τ ω ν μ υ θ ε υ μ α τ ω ν κ α ι π α ρ α π ο ι η σ ε ω ν Ύ μ Ι υ γ υ ν ν ε ι ς
ψ ε υ Ο ο σ ι Ο ω Ρ ο υ ς δ ι α ά ξ ε ι ς έ Ι τ ι π ε ρ ι ο χ Υ ι τ Ί ς Ό ρ Ο ο
Ι t:' Ο ' , λ , " .... Ι
υ κ ν μ ι α ς π ρ ο ς π ι ν τ ε η α φ α ν ι σ μ ο ν κ ι χ ι Τ Ί ς τ ε
ι .... θ λ
λ ε υ τ α ι α ς α ν τ ι σ τ α σ ι α Κ Ύ ς μ ο ν α ο ο ς ε ν τ φ ο ρ Ο Ο Ο ζ π "fi­
,
ρ ω μ α τ ι •..
e.... θ -, Ι ," ,
π ρ ι ν ε γ ε ρ ω μ ε ν rJ. σ σ ς α ν α γ ν ω σ ι ε ν κ ε ι μ ε ν ο τ ο
(... θ

"" Υ
ο π ο ο ν π ρ ο σ τ ι ε μ ε ν ο ν ε ς τ α α ν ω ε ρ ω σ φ α γ ι ε ε ν Τ Ό
ι ") Θ .... λ ι ,
ν ω τ ε ρ ο ν Τ Ί ν α Ί ε ι α ν τ ω ν ε Υ ο μ ε ν ω ν μ ο υ α π ο ο ε ι κ ν υ ο
μ έ ν Ί ς τ Ί ς σ α θ ρ ό Τ Ύ τ ο ς τ ο υ έ π ι χ ε ι ρ ί μ α τ ς τ ς π ο ν η Ρ ς
, ι ..... λ λ Π Ι , ....
ο ι κ ο ν ο μ ι α ς τ ω ν π ρ ο α Ί σ α ν τ ω ν ρ ο κ ε ι τ α ι π ε ρ ι Τ Ό
π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ τ ο υ π ι τ τ α κ Ι ο υ ο π ε ρ ο Ι Λ α τ ί ν ο ι ό κ α ρ
λ Ο β ,("....,...., ....
ο ι ν α ι ο ς υ μ ε ρ τ ο ς κ α ι ο ι μ ε τ α υ τ ο υ α φ κ α ν ε ν τ
ε Τ ρ α π έ ζ Ω τ η ς Α γ Ι α ς Σ ο φ Ι α ς ι Υ ι η Ί ο υ λ Ι ο υ 1054
, .... ( Ι , θ ζ π ι ....
κ α ι α τ ο υ ο π ο ι ο υ α ν ε ε μ α τ ι ε τ ο ο α τ ρ ι α ρ χ η ς τ η ς
, ν α τ λ ς ι χ α λ Κ η ρ ο υ λ ά ρ ι ο ς κ α Ι ο Ι ό μ ό φ ρ ο ν ε ς α ύ
.... Ε ,- ('0 θ ι >= .... Σ
τ ο υ v α υ τ ο Ρ Ο ο Ο Ο Ι κ α Τ Ί Υ ο ρ ο υ ν τ α ι ω ς ι μ ω
Ι ι ...., ι β ζ ,
ν ι α κ ο ι ο τ ι χ ε ι ρ ο τ ο ν ο υ σ ι ν ε υ ν ο υ χ ο υ ς α ν α α π τ ι ο υ σ ι ο υ ς
, Ι Ι λ ι
Λ α τ ι ν ο υ ς ε π ι τ ρ ε π ο υ σ ι ν γ α μ ο ν ε ς κ ρ ι κ ο υ ς α π ε Κ ο ψ α ν
τ ο Filioque έ κ τ ο υ Σ υ μ β ό λ ο υ τ ς π Ι σ τ ε ω ς π α ν τ ο Ζ ν ζ υ
ι θ ""''1 ' , ι
μ ω σ ε ι ε ω ρ ο υ ν ε μ ψ υ χ ο ν ... τ ρ ε φ ο υ σ ι κ ο μ Ί κ ι γ ε ν ε ι α
κ α Ι δ έ ν δ έ χ ο ν τ α ι ε ί ς κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ο υ ς τ ν α ν τ ί α π ρ ά τ τ ο ν τ α ς
κ Λ η ρ ι κ ο ό ς Ο ρ α Σ ε φ Έ κ κ λ Ι σ τ ο ρ χ σ ε λ 378,
Π ρ α κ η κ α Σ υ ν ό ό ω ν Β σ ε λ 9RO, j'lir])t, (Jnellen 1924,
σ ε λ 139 έ ξ
" λ θ ...., ...., '1" Ι
Κ α τ α κ ο ο υ L':f.'.' π ο υ τ ο π υ ρ ο τ ε χ ν κ ω ς ε μ φ α ν ι ο μ
1
Ι
-....
-" ­
\ ζ \" \ Ι ,(
ν ο ν κ α ι φ ε ν α κ ι ο ν 'r01JC α κ α κ ο υ ς κ α ι σ κ ο ο ν τ ο υ ς ε
, f, Ε λ ,
τ ο ι μ ο υ ζ π ρ ο ς α ν τ ι ο ρ α σ ι ν Ο μ ω ς κ κ Ι σ ο κ ο ν ο
, , " \ \, \ \
μ τ χ ρ ω μ ε ν Ι Ι ν ε χ ε τ ο κ α ι τ ο ν π α π α ν κ α τ α ς κ α κ ο
ό ο ξ Ι α ς α ύ τ ο υ ί
Α \ Ν ς " θ ζ \ ( , .....
- ρ κ ε τ ι χ π Ι Κ Ο Ο Ί μ ε -Ijxoucr η ω η ρ α φ ω ν Ύ τ ο υ
(, Δ ' , \ \ λ ' Ε \ λ '
α γ ι ο υ ι κ α ι ο υ α ρ κ ε τ α κ α Π 'YjP"t1. γ ω τ ο υ α χ ι σ τ ο ν
π ρ ο σ ω π κ ω ς ά ρ χ Ι ζ ω έ π α ύ τ ο υ ν α μ ε χ ω ο ύ ο ε μ Ι α ν ά μ
)
' ς .,\, ,( λ \ (
φ ι β ο .. ι α ν ο υ ο ε κ α ν μ ε χ ρ ι τ ρ Χ Ο ζ ω ς ε γ ε ι κ α ι f) Π Ο
., ι Β ' Κ \ \ ( , f' ...
ω ς γ ι ς α ρ σ α ν ο υ φ ι ο ς α τ α Τ Ύ ν υ π ο σ χ ε σ ν ο μ ω ς τ ο υ
Τ ς , \, ... ς ' ..... e' ,
π :;., ι κ ο ο η μ ο υ κ α ε μ ο υ ο α κ ο π τ ο μ ε ν ε ν τ α υ ι Χ τ η ν σ υ ν α ν
, , ς ς \ \ , , (... ( '6 λ
Τ Ί σ ι ν ο υ χ ι ο ε ο ι α τ ο α π ο γ ε υ μ α ω ς σ α ς υ π ο σ χ ε η ν α ­
1
-,)'1" ,,, , ,... .J., C , S!
η ν ε Χ λ Ί ί μ χ τ χ ν Τ Χ Τ ί ν ο χ σ Τ Ρ Ο ι ν 'tYJ; ι σ τ ο ρ ι χ ς
...... ., ..... , .... Υ Κ θ "
.
"
GYjI" ι ε ν μ χ ω ι ε ι π ι τ ο υ ο Ο ς Κ Χ Ι ott Κ Ι π χ
", Ε ι , - 't"'
Υ ι χ κ ί σ ι τ α Τ ι Ι α w:JOU ι κ φ ρ α ο μ ε ν ο ν
ε ι π ί σ τ ι α ι δ ε π π ο ί ο ν ά λ λ ο ν ε μ η τ ο ν π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ν Ι Ι ρ ο
ι _ Φ ,
Ύ ϊ χ π ο σ τ ω ο ν tou α ν ι ;
Τ Χ χ ο Λ ο θ ο ν κ ε Ι μ ε ν ο ν π ο τ ε λ ε t τ μ Υ ι μ α τ ο Ο π ο σ τ α λ έ ν τ ο ς
Π α κ Γ ρ ά μ μ χ τ ο π ρ ς τ σ ν Ι Ι ρ δ ε δ ρ ο ν τ ο Ο Ι Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς Ε υ
, Κ Δ ' ., " , - " , ..
ρ ω π Υ χ . ί ε π ε υ α ρ ι τ ο υ υ μ π σ ι υ ι τ ο XOLVOV
lliax,;·
G' ... Β ε α Ι ω ς τ τ ε λ ε υ τ ν ή μ α ε ν ι π ο λ λ Κ ς χ α ί δ ύ σ κ ο λ ο ν
χ α ε χ λ ν Ά λ λ ε θ έ λ Υ ι μ χ Τ Ο Θ ε ο σ ν γ Ι ν ι κ α Ι π λ υ
τ ν ί Υ χ η σ π ω ς δ σ ω μ ε ν ή μ τ τ α χ ε κ α ί τ ο λ μ η ρ Δ τ δ
ϊ ω Ρ σ μ ς τ ο Ο 1054, γ ν ω σ τ ώ ς σ χ Ι σ μ α μ ε τ ξ υ Δ σ ε ω ς κ α Ι
Ά ν α τ α Λ Υ ι ς δ ε ν ε κ η ρ ύ χ θ Υ ε π ι σ ή μ ω ς π π ά π α Ρ ώ μ η ς Υ Σ υ ν ό δ ο υ
t'iJ; Α ν χ τ ο λ η ο υ δ έ π ρ ο λ θ ε ν έ κ λ ό γ ω ν Δ ο γ μ α τ ι κ ώ ν Κ α ν ο ν ι κ ώ ν
Γ Ι α λ τ ι κ ώ ν λ λ έ ν τ ι π ρ ά ξ ε ι κ α Ι ε τ σ α φ έ σ τ ε ρ ο ν ι φ ς μ έ
ρ ι ς ε π α σ α μ ε ν α υ τ μ ά τ ω ς κ ι AKE1" Δ Λ Ο Γ Ο ν α
Υ χ π ώ μ ε θ α χ α Ι ν μ ε α λ μ ν ω μ ε ν έ κ τ ο Ο κ ο ι ν ο Ο C Α γ Ι ο υ llOtYJ­
r: ""''J
ι ι •
Ή δ Υ έ π α ν ε λ θ ό ν τ ε ς ε Ι ς τ η ν π ρ ο τ ο 1054 έ π ο χ ή ν α υ τ ο
μ ω ς -r'iJ; Otaypacpij; τ ο Ο Α ν α θ έ μ α τ ο ς tij 71} Δ ε κ ε μ ρ Ι ο υ
1965, τ ο Ε ρ ώ τ η μ α δ ι α τ Ι α υ τ ο μ ά τ ω ς δ ε ν ε π α ν ε ρ χ μ ε θ α
ί •• 1. Α Π ι
χ α ε xotVtJY otYJptOY.•. » τ ο γ ι ο ν
-78­
, ι ( "
λ

α ο Ι α υ ρ ι ο ν Τ Ί ν π ρ ω ι α ν ο Ι Ο Τ Ι ε ι μ α ι υ π ο χ ρ ε ω μ ε ν ο ς ν α
, θ θ , 1-' β λ Α
ε π ι σ κ ε φ ω τ ο ν α σ ε ν τ ο υ ν τ α γ ε ρ ο α ρ ι ε ς τ ο υ ς ρ
λ ,( - λ ' λ ' Ι Υ
χ α γ γ ε ο υ ς τ ο ο π ο ο ν τ ε ε ι ω ς ε ι χ ο ν η σ μ Ο σ ε ι cx­
λ
.... Χ Α f, , Ι
ε ν τ ο ς τ ο υ « ρ ι σ τ ο ς ν ε σ Τ Ί π α ν τ ε ς α ν ε χ ω Ρ Ύ σ α ν
ι τ α ς κ α λ ύ β α ς ω ν σ χ ο λ ζ ο ν τ ε ς θ ρ υ β ω ω ς τ α λ ε χ
θ έ ν τ α μ ε τ α τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν χ ε ρ ν μ ι ω ν κ α Ι έ π ι φ ω ν Ί μ ί
τ ω ν ...
Ε ν π ά ν τ ω ς τ β έ β α ι ο ν Ο τ ι Ύ έ κ τ η ς π ρ ώ Τ Ί ς σ υ
, ,(" , «(, ....
ν α ν Τ σ ε ω ς κ α ι ο ι ο ν ε ι ν α μ ε Τ Ρ σ ε ω ζ "fj ο μ α ς τ ο υ π α π α
ί γ Ι , ....
Θ .. ε ο ο ο υ Λ ο υ Ί ρ χ ι σ ε ν α κ ε ρ ι η τ η ν ε μ π ι σ Τ σ υ ν Ύ ν ε ν φ
λ ι .... '" Δ ι
ο ι α π ο υ ς ε Υ ε ν ν α ο ο τ ο ε ρ ω τ η μ α « ι α τ ι α ρ α γ ε ν α ε
ι β f, , , , _ ..
χ ο υ ν ι ο ι κ ο ν ο ι τ ο σ ο σ υ ν Γ η Ρ Τ Ι Κ Ο κ α ε υ σ ε ε ι ς Ο Τ Ο
,
π α τ ε ρ ε ς ;...
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Ν
Η Α Ν Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ Τ Η Σ Π Ο Ν Η Ρ Α Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
, .\ ... "'., t:." θ
«.'-\).1. ι ο ι α ε σ ς Η ν υ
- '\ - 1'''' .,.
ω ν ι κ ι μ η σ ν τ ε ς ι Λ Λ Π Ι τ η ς ϊ σ
ϊ σ ι σ η Ε έ σ ε ω ς π ε π τ ώ κ α σ ι π τ ώ σ
.. .., , , ....
Υ
ί
ϊ Λ ε π ω Τ η ν π α ο ι κ ο ν ο μ ι α ν Λ Ε
Ί ο τ ε ς Τ ι ά θ έ Τ σ ι ν tYj; λ η θ ε ε ι ς
θ τ υ Τ ι ς Ρ Β
Η Π Ρ Ω Ι Α τ ο υ Σ α β β ά τ ο υ ε τ ο υ ς Γ έ ρ ο ν τ α ς τ η ς
, Σ f, '" ,
π ε ρ ι ω ν υ μ ο υ κ η Τ ί ι ζ ε τ ο ι μ ο υ ς π ρ ο ς α ν α μ ε τ ρ η σ ι ν Ο ι σ ε ι ς
, γ ." , γ , (, Ι
α π υ σ ι α ε ν Ί μ α ,.G'J α π ο υ υ ι ω ε κ χ Ι α τ η ς
t..\ ' , .,," λ Ι " ,
χ ε ζ σ μ ε ρ ο ν Ο Λ ο ι ε φ α ι ν ο ν τ ο π ε ο ν Ι ρ ε μ ο ι κ α ι μ ε ο ι α
ff' - , " ,
θ ε σ ι ν μ α θ η τ ε ι α ς Ί ο π ο ι α σ α φ ω ς ο ι ε κ ρ ι ν ε τ ο ε ι ς Τ Ύ ν σ υ
ν ο λ ο ν κ φ α σ ι ν τ ω ν π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν ο Ά γ ι ο ς Δ ι κ α ο ς
" θ '"1., - / , , λ
ο ρ ι ο ς Π Λ η σ ι ο ν τ ο υ γ ρ α μ μ α τ ε ω ς σ υ ν ε σ Τ σ ε ο ι ο ι γ ο ν
./ λ β θ \ ( ) \ \, ( ,
ο π ω ς κ α ι π α ι ν σ ε α σ ο υ ν Τ υ ς ο μ ι η τ α ς κ α ι τ ν ι ε ρ ο
.... , '" .... " ( ,
Τ Τ α τ ο υ χ ω ρ ο υ τ ο α π τ ε ι τ ο υ τ ο ο υ μ ο ν ο ν κ ρ ι σ ι μ ο ς
, ... ... λ , ,( , , ....
κ α τ α σ τ α σ ι ς τ ω ν κ α ι ρ ω ν α α κ α ι η π ρ ο ς τ ο σ χ η μ α τ ω ν
, Δ ' θ \ Ι , , , ,..., \
σ υ ν ε π ε ι α ε ν α ε π ρ ε π ε ν ε π ο υ σ ε ν ι Λ Ύ π ρ ο σ ω π ι κ α ι
, / \,θ \ / \ f' Ι
α σ υ ν α μ ι α ι κ α ι π α η ν α γ ι ν ο υ ν ε μ π ο σ ι ο ν σ Ι α Τ Ύ ν ε υ ρ ε σ ι ν
.... λ θ Ε ' , λ / ,
Τ Ύ ς α "!J ε ι α ς 'J σ υ ν ε χ ε ι π α ρ ε χ ω Ρ σ ε τ ο ν Ο Υ ο ν ε ι ς
, ,., ,,......, Ν
τ ο ν π α π α ε ο φ υ τ ο ν ο σ τ ι ς τ α Κ Τ Ο Π Ο Ι η σ α ς ω Ί ρ ω ς τ α ς
, .""" λ ι
σ Ί μ ε ι ω σ ε ς π ο υ ε κ ρ α τ ε ε π ι τ ο α σ φ α ε σ τ ε ρ ο ν χ ι σ ε
ν α λ έ γ τ ι μ ε τ ι Χ σ χ ε τ ι κ ο υ σ τ ό μ φ ο υ .

-80­
.... , Ι ., Δ .., λ
- .. α μ ο υ ε π ι τ ρ ε ψ ε τ ε α γ ι ε ι κ α ι ε κ α ι Ύ μ ε ι ς α ο ε ­ Θ
, , Ι " θ λ ' β ι
φ ο ι κ α ι π α τ ε ρ ε ς ν α π α ν ε Λ ω κ α Ι π α ν ε ι ς τ ο α σ ι κ ω
τ α τ ο ν κ α Ι κ ρ Ι σ ι μ ο ν δ ι α τ α ς μ έ ρ ά ς μ α ς θ έ μ α τ ς ο ί κ ο
ν ο μ Ι α ς Ε π ι θ υ μ ω σ μ ε ρ ν ν α σ α ς π ρ ο σ φ έ ρ ω ε ν α ρ α ι
ι ( , θ ....
ο τ α τ ο ν π α ρ α ο ε ι γ μ α ε κ Τ Ί ς σ Τ Ο Ρ α ς ο α ν α π ε ι σ ω μ ε ν
ι ., ( , Ι C , λ ' Ε λ Ι ,
π α ν τ ε ς ο τ ι ω κ ο ν ο μ ε ι Ί π α α ι κ κ Ύ σ α τ ω κ α ι
( ..... Ι Ι Ι
Ύ Τ Ί ς σ Ί μ ε ρ ο ν κ α τ ε χ ε ε σ ε τ α ν σ φ α ι ρ ε τ ο ν τ ο ο ι κ α ι ω μ σ
.....
Τ Τ Ο
' ,) θ .., , , Ι " , ι
Π ρ ο κ ε ι τ α ι ν α α ν α φ ε ρ ω ε ς τ ο σ χ ι σ μ α ο π ε ρ ε γ ε ν ε τ ο
Τ
, , ..... , S:-' θ , ,,... Ι ..... cA ι Χ
ε π ι Τ α υ Κ Ρ κ α Χ ι Ρ ε σ ε ι κ α ι ε ο ρ ι τ ο υ γ ι ο υ ρ υ σ ο
ι " θ θ ι C Α ι
σ τ ο μ ο υ ι ν α τ ε Τ ι α ν τ α υ τ ο υ ε ς τ ο ν ρ ο ν ο ν ο ρ σ α κ ι ο ς
Ε θ ...., , λ Ν ι
π ι υ μ ω ν α σ μ ε ι ω σ ε τ ε κ α ω ς ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν π ε ο φ υ
.,1 -, Ι c:,..." , Ι
τ ο ς ο τ ι τ ο υ ε Ι Ρ Ί ι μ ε ν ο υ σ χ ι σ μ α τ ο ς ι ι γ ο υ ν τ ο ε σ σ α ρ α κ ο ν
ι ", "")' ...
τ α ε π ι σ κ ο π ο ι κ α ι ε γ ε ν ε τ ο π ρ α Τ ν ρ Τ Ύ ν ε ν τ ο Ύ ν τ ο υ
ι Ι Ι Ι .." ι
θ ε ι ο υ π α τ ρ ο ς ο σ τ ι ς π α Ρ ι γ γ ε ι ε ν α υ τ ο ι ς ν α κ ο ι ν ω ν Ύ σ ο υ ν
τ δ ι α ό ό χ ρ α ύ τ ο υ Σ α ς ά ν α γ ι ν ώ σ κ ω ό μ ω ς δ ι α τ ο σ α
ι ι θ ι ,
φ ε σ τ ε ρ ο ν α υ τ ο υ σ ι α ν Τ Ί ν α υ μ α σ ι α ν τ α υ Τ Ύ ν π ε Ρ Ι Κ Ο Π Ύ ν
,... ,
ε κ τ ο υ π ρ ω τ ο τ υ π ο υ
Η ι , ι θ ζ
« μ ε ν ο ε Ί μ ε ι ς τ ε σ σ α ρ α κ ο ν τ α ε π ι σ κ ο π ο ι κ α ε 0­
μ ε ν ο ι σ υ ν τ ω ε π ι σ κ ό π ι Ι ω ά ν ν η έ ν τ τ ρ ι κ λ Ι ν ω τ ο υ Ε
ι Δ ' C ....., θ C '1
π ι σ κ ο π ε ι ο υ ι α π ο ρ ο υ ν τ ω ν ο ε Ύ μ ω ν ε μ π ν ε υ σ ε ι ς ο ­
ω ά ν ν Ί ς τ Π ν ε ύ μ α τ ι λ έ γ ε ι τ ο ι ς π α σ ι ν ε ϋ ξ α σ θ ε ά ό ε λ
ι Ι λ Χ ι , ....." , ,
φ ο ι κ α ι EL φ ι ε ι τ ε τ ο ν ρ ι σ τ ο ν ε μ ο υ ε ν ε κ ε ν μ Ύ τ ι ς α
ι ,( ..... Ε .. ι Σ θ ι Ι
π ο λ Ζ Ι Π Ω τ η ν ε α υ τ ο υ Κ Κ η σ ι α ν υ σ χ ε ν τ ε ς ο ε α φ α
θ ι C Ι 't: ι ....
τ α υ μ 01. μ ε ν ε ο α κ ρ υ ο μ ε ν ε τ ε ρ ο ι ο ε ε Ί ι ρ χ ν τ τ ο υ
ι " θ λ " (, λ
σ υ ν ε ο ρ ι ο υ τ ο υ ς ο ψ α μ ο υ ς κ α ι Τ Ύ ν Ι κ ε φ α Ί ν σ υ ν
..... Ι , Ι Ι ζ s:-
τ ι ρ ε υ σ τ ο χ κ α ι μ α κ α ρ ι φ σ τ ο μ α τ ι ι ι σ π α ο ν τ ο υ ε ο α κ ρ υ
ι , Ι
σ μ ε ν ο ι κ α ι κ ε κ ο μ μ ε ν φ τ ω π ν ε υ μ α τ ι ...
λ
ι " λ θ , Ι ...
Π α ρ α κ α ε σ α ς ο ε ε π α ν ε ε ι ν ε ι ς τ ο σ υ ν ε ο ρ ι ο ν ε
, .., ι θ ι λ β β ,
κ α κ ε ι σ ε π ε ρ ι π ε τ ο μ ε ν ο υ ς κ α α π ε ρ μ ε ι σ σ α ς π ε ρ ι μ ο ο υ
σ α ς κ υ ψ έ λ η ε ί π ε Κ α θ σ α τ ε ά δ ε λ φ ο ί κ α ι μ Ύ Κ λ α ί ε τ ε
έ π Ι π λ ε ι ό ν μ ε θ ρ ύ π τ ο ν τ ε ς Έ μ ο Ι γ α ρ τ ο ζ ν Χ ρ ι σ τ ο ς
κ α Ι τ ο ά π ο θ α ν ε ι ν κ έ ρ δ ο ς Έ θ ρ υ λ ε ί τ ο γ α ρ κ α ρ α τ ο μ ε ι σ θ α ι
δ ι α τ ν ύ π ε ρ β ο λ η ν τ Ύ ς π α Ρ Ρ Ί σ Ι α ς Έ π ο λ ο λ ύ ξ α ς δ ε τ ι ς
τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν ε ί π ε ν Ά λ λ α θ Ρ Ύ ν ο υ μ ε ν τ ν η μ ω ν ο ρ φ χ
-81­
ι Ε λ ι Ι θ - ι
ν α ν τ η ν τ η ς κ κ η σ α ς χ η ρ ε ι α ν Τ Ύ τ ω ν ε σ μ ω ν σ υ γ
Ε ' ι ... λ .... λ
χ υ σ ν π κ ρ υ σ α ς ο ε ω α ν ν γ ι ς τ ε ι χ α ν ι μ ο α κ τ υ
, -.. ,,..., Υ rv ,,...,,. ι λ τ
τ ο ν α ρ σ ο ν Τ ς α ρ ι σ τ ε ρ α ς ε ρ ς τ μ ο υ ν τ ι α υ τ ρ ε ι
Α λ , λ \ λ
Ι
λ λ Υ ,
π ε ν ρ κ ε ι ι Χ ο ε ρ ε μ Ί Π Ο Λ α ε γ ε α () ε π ο ν τ α ς
,Ε λ ι " - Ο " "".... Ι ...
κ κ Ί σ α ς υ μ ω ν μ Ί α φ τ ε υ τ ε γ α ρ α π ε μ ο υ Ί Ι Ρ ζ α τ ο
, ι Ι "" λ ι
τ ο ο ι ο α σ κ ο ι ι ο ν ο υ τ ε ε ι ς ε μ ε ε τ ε ε υ τ η σ ε ...
" \ λ ι ) ι Ε ... Ι ( Α ι
1\1ε τ α τ ο υ τ ο υ ς τ ο υ ς Ο Υ ο υ ς ε γ ε ι υ Λ ι σ ς ο π α μ ε ι α ς
.... Β θ ι , ι (-, ι , Ε
Τ ς υ ν ι α ς ε π α ν α Υ χ ε ς μ α ς ε σ τ ι κ α τ ε χ ο ν τ α ς τ α ς κ
ι e- , ... ,( ι Ψ
κ λ σ ι α ς ι Χ ν Υ κ α σ Ι κ α ι ν ω ν η σ α ι κ α υ π ο γ ρ α α ι
Ι Ε (tl , Ι ι ι ι ι , ι
ψ Ύ ο α γ ι ο ς ω α ν ν Ί ς κ ο ι ν ω ν Ι σ α τ ε μ ε ν ι ν α μ σ χ ι σ η
, Ε ) ι ,( ι Ι "
τ ε Τ Ύ ν κ κ Ί σ α ν μ Ί υ Π Ο Υ ρ α Ψ Ί τ ε ο ε ο υ ο ε ν γ α ρ ε μ α υ
τ ο ν σ ύ ν ι ι α ξ ι ο ν κ α θ α φ έ σ ε ω ς έ ν ν ο ή σ α ς Δ ι ά λ ο γ ο ς
Ι σ τ ο ρ ι κ ο ς Π α λ λ α δ ί ο υ έ π ι σ κ Έ λ ε ν ο υ π ό λ ε ω ς Μ Ρ G.
47 σ τ λ 27-8.).
Ο
Ι ι , , Θ ι ( ι
υ τ ω ς ε π ρ α τ τ ν α γ α Π Ύ τ ε π α π α ε ο ο ο υ ε ο ι π ρ α
ι Ε λ ι J'E
γ μ α τ ι Π ι Χ τ ε ρ ε ς Τ Ί ς κ κ η σ ι α ς τ ρ ε μ ο ν τ α ς ο ι α ι ρ ε
σ ε ι ς κ α Ι τ α σ χ ί σ μ α τ α κ α Ι π α ν τ ο ι ο τ ρ ό π ω ς ε ι ρ γ ά ζ ο ν τ ο
ο ι α τ ν π φ υ γ ν α ύ τ ω ν ... Β ε β α Ι ω ς ε ύ χ η ς ε ρ γ ο ν θ α τ
, .... " , λ λ ' , ι ι
ν α υ Π Ύ ρ χ ν κ α ι σ Ί Ί μ ε ρ ο ν α α κ α ι π α ν τ ο τ ε π ο ι μ ε ν ε ς ε ι ς
ι ( ( " \.... θ ' , , ,Α λ λ
ο υ ς Τ ι υ π ο τ α γ Ί μ ο ν ο ν μ ε τ α χ ο φ α ς α ε Υ ι ν ε τ ο
tf ... , Ύ , , Ι ( θ
ο τ α ν τ ο υ τ ο ο ε ν ε ι ν α ι ε φ ι κ τ ο ν α ς υ π ο τ α σ σ ω μ ε α σ τ ε
ζ Λ ( Ι , ( Ν ι
ν α ο ν τ ε ς ε γ ω ν υ π ο τ α Ύ η ν ε τ ο ν ι σ ε ν ο π _ ε ο φ υ τ ο ς
, .... β β ι λ .... , - " ....
ο ε ε ν ν ο ω ε α ι ω ς - Π Ο \ ο υ γ ε κ α ι ο ε ι - ν α ε π ι κ ρ ο τ ω μ ε ν
...... , ) ,\ __ , , ,r ι
π α σ α ν ε ν ε ρ γ ε ι α ν α υ τ ω ν κ α ι ν α φ ρ ο ν ω μ ε ν ε ν π α ν τ ι ο τ ι
φ ρ ο ν ο υ σ ι κ α Ι α ύ τ ο Ι Ό χ ι Ε ν ν ο ω Ι π λ ω ς ν μ η Χ π
ι θ , ""
σ π ω μ ε α α π α υ τ ω ν ν α μ η ο ι α ρ ρ η γ ν υ ω μ ε ν Τ Ί ν α π α υ
.... γ ι Κ λ ' θ
τ ω ν κ α ν ο ν Ι Κ Ύ ν ε ζ α ρ τ η σ ι ν α τ α τ α π α κ α ι α ι Χ
ι , θ \ θ .... , θ , θ ....
ψ ω γ σ ω μ ε ν κ α ι α ο ι α μ α ρ τ υ Ρ Υ ω μ ε ν κ α ι α ν τ ι τ α χ ω
,Ε ' tl (,Ε λ ' · .1 ι β
μ ε ν φ ο σ ο ν ο μ ω ς η κ κ η σ χ σ ε ν π ρ ο ε Ί ε ι ς κ α
ι ,.... ( ι " Ι ,
θ χ ι ρ ε σ ι ν α υ τ ω ν Ί ι μ ε ι ς ο ε ν π ρ ε π ε ν α α Π Ο Κ Ύ ρ υ ι ω μ ε ν α υ
, ", , ι , ....
τ ο υ ς κ α ι ν α π α υ σ ω μ ε ν 70 μ ν Ύ μ ο σ υ ν ο ν α υ τ ω ν
Π ο ι κ ί λ ο ς θ ό ρ υ β ο ς Κ ι Χ τ α φ ι ν υ ς έ π ι ο ο κ ι μ α σ ί α ς έ π λ ή
, Ι λ Σ Ι ο Δ - Π '
ρ ω σ ε ν κ α ι π α ι ν τ ο υ ν ο ο ι κ ο ν ι κ ι ι ς κ α ι ρ ο ε
λ ι β ", Υ ....
ο ρ ο ς σ ι α ν α π ρ ο ci.' 'n τ υ χ ο ν σ ι α κ ο π η ν ε κ ρ ο υ σ ε ω ρ ω ς
τ ο ν κ ώ δ ω ν α
ι λ ( ι
- Π α ρ α κ α λ ω π α τ ε ρ ε ς π α ρ α κ α ω η σ υ χ ι α ...
6
-82­
l\
1f , , '8'" ,
1 Η κ ρ α σ υ γ χ υ σ ι ς π α ρ ε Τ Ί Ρ Ι Ι π ρ ο ς σ η γ μ ν π ρ ο ς 't"t)v
ο ι ε υ θ υ ν σ ι γ τ ω ν Π α σ ι υ κ α Ι Ι λ α ρ ί ω ν ο ς Φ υ λ λ ο μ ε τ ρ ο υ ν
τ ε ς θ ο ρ υ β ω ό ω ς τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ ο υ φ α κ έ υ τ ω ν κ α Ι
, , λ - Ύ
σ υ ν ο μ ι λ ο υ ν τ ε ς α κ ο σ ι ω ς π ε ο ν τ ο υ ο ε ο ν τ ο ς ε ι χ ο ν κ α τ α
- ( ,- Ί , , ο Θ '
σ τ "IJ Π Ύ Ύ η Τ Ύ ς ω ρ τ ε ρ α ς α ι Ί σ υ χ ι α ς π α π α 104 ε ο
λ λ , " \,
ο ο υ ο ς ε σ τ ρ ε ψ ε ο Ι ο ι γ ο ν τ ο π ρ ο σ ω π ο ν τ ο υ π ρ ο ς Τ ν
θ ( , θ i ' θ ,
ο ι ε υ υ ν σ ι τ ω ν ο ι ο φ α Λ μ ο ι τ ω ν σ υ ν Ί ν τ ι Ί σ ι ν κ α ι ε
, \ \ , λ ' , ,
Τ η ν ν κ α ι σ ι γ Ύ α ν τ ω ν ο Ι α ε κ τ ο ν ι ρ ε μ Ύ σ α ν τ ν τ α
\ - - - ο Θ ό i '
ρ α Χ ν τ ω ν ν ε α ρ ω ν μ ο ν α χ ω ν π α π α .. ε ο ο υ ι ο ς ε υ
" ')' β '), ,­
θ υ ς α μ ε σ ω ς ε α μ α ν ε τ ο ν γ ν μ ε τ α Τ Ί ς χ α ρ α Κ Τ Ί ί Ρ Ι
, , , ,
ζ υ σ Ί ς α υ τ ο ν π ρ α Ο Τ Γ ι τ ο ς
λ Ύ , - β , Ι
- Κ α ι π α ι ν ε ι π ε ν ο υ Ο ι Υ μ ο υ ε π ω α γ α Π ι τ ε π
Ν ε ό φ υ τ ε π α ρ ά λ λ λ ν τ ι μ ε τ α ζ υ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ω ν
, "'-J ι ο
σ α ς κ α τ ι ι ς τ ρ α γ Ι Κ Ι ς σ Ί ί μ ε ρ ι ν Ί ς π ρ α γ μ α Τ Ι Κ Ο Τ Ύ ο ς
Ι Α \' λ ' , λ '
γ ι ο ς π α τ η ρ σ ι κ α ι ω ς κ α ι ε υ ο γ ω ς τ ο ι ς π α Ρ Ι Ύ γ ε ι ε ν α
\ β -, , θ λ
μ ι Ί π ρ ο ο υ ν ε ι ς σ χ ι σ μ α σ Ι Ο Τ Ι ε π ρ ο κ ε ι τ ο π ε ρ ι α τ α σ α L­
-, θ - ( " ,
α ς σ Ι Ο Ι Κ Ύ Τ Ι Κ ς φ υ σ ε ω ς « ε σ μ ω ν ω ς κ α ι τ ο χ ε ι μ ε ν ο ν
, , , λ ι , "
α ν α φ ε ρ ε μ υ μ α ι ν μ ε ν Ύ ς ο μ ω ς ο υ σ ε μ ε χ ρ ι κ ε ρ α ι ι ς Τ ν
" , λ - Ε λ
σ ο γ μ χ Τ Ι Κ Τ ι ν α κ ε ρ α Ι Τ Ί τ α τ η ς ο ι ο α σ κ α ι α ς τ η ς Κ Κ Ί
Π '., ,( -,
σ ι α ζ ρ ο κ ε ι μ ε ν ο υ ο μ ω ς π ε ρ ι α ι ρ ε τ ι κ ο υ κ α ι κ α ι ν ο τ ο
." δ (, , β
μ ο υ ν Ό ς π ο ι μ ε ν ο ς Ι υ ο υ τ ι ο ι ι ο ς ι ε ρ ο ς Π Ο Τ ι Ί Ρ σ υ μ ο υ
i' \ , , ,
Λ ε υ ε ι κ α ι π ρ ο τ ρ ε π ε ι τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς
Π
- .,. π -) , θ θ - ( ,
« ω ς ο υ ν α υ ο ς φ ι σ ι ν π ε ι ε σ ε τ ο ι ς ι γ υ μ ε ν ι ς
(- ,( ι Α " .. θ ,.,
υ μ ω ν κ α ι υ π ε ι κ ε τ ε ν ω τ ε ρ ω ε ι π ω ν ω ν α ν α ε ω ρ ο υ ν
, β Ο Θ ­
τ ε ς Τ ν ε κ α σ ι ν Τ Ί Ί ς α ν α σ τ ρ ο ς ς τ ο τ ε ε ι π ε π ε ι ε σ ε τ ο ι ς
( ι (-- ,(, ,,'
Ί Ί γ ο υ μ ε ν ο ι ς υ μ ω ν κ α ι υ π ε ι κ ε τ ε τ ι ο υ ν φ Ί σ ι ν ο τ α ν π ο ν η
, " Θ Θ ,- λ 1.'1 '1 Ε ,r
ρ ο ς "n κ α ι μ η π ε ι ω μ ε α π ο ν η ρ ο ς π ω ζ ε γ ε ι ς
Π Ε Ι Π Ω Φ Ε Γ Ε Κ Α Ι Ρ μ μ ό ν ο ν ι ν
Ι θ λ λ ' ",f λ ' t:' ,
α ν ρ ω π ο ς Γ ι α α κ α ν α Ύ Ύ ε ο ς ε ο υ ρ α ν ο υ κ α τ ι ω ν
Ο μ ι α
γ
π ρ ο ς Ε β ρ α ί ο υ ς P.G. 63, Ι Α
( (
Κ α τ α σ υ ν ε π ε ι α ν ω ς κ α ι ο t. π α Τ Ύ Ρ σ ι ο α σ κ ε ι Ί μ ε ι ς
,.. ( "
ο ι γ ι ο ρ ε ι τ α ι ω ς κ α ι π α ο ν τ ε ς ο ι Τ Ί ς σ ι κ α ι ο ο ο σ ι α ς τ ο υ
Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Α Ο η ν α γ ό ρ ο υ έ π σ κ ο π ο ι ο ύ δ ό λ ω ς π ρ έ π ε ι
, - , -, Τ ό ,
ν α κ ο ι ν ω ν ω μ ε ν α υ τ ο ε υ μ ε τ ε ρ ο ν π α ρ α σ ε ι γ μ α
, Ι , Ν , , , ,
ο υ μ ο ν ο ν σ ε ν α π ο τ ρ ε π ε ι μ ι ι ς τ ι α υ ι ς ε ν ε ρ γ ε ι α ς τ ο υ ς π ι
8
')
- (.:J­
, λ λ , , ο , ' "').,
σ τ ο υ ς α ι α κ α Ι τ α μ α σ τ α ε ν σ χ υ ε τ ο υ τ ο υ ς Λ ο γ Ο
τ ο υ Ι Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ τ ο υ ς ό π ο Ι ο υ ς μ ό λ ι π ρ ο ό λ Ι γ ο υ σ α ς
" λ δ ,. \ , ,
α ν ε γ ν ω σ α α π ο τ ε ο υ ν Τ Ύ ν μ ο ν α ι Κ Ύ ν κ α Ι γ σ α ν φ ω ν η ν
,... Ε λ ",, (,.... Ι
Τ Ί ϊ ζ κ κ Ύ σ ι α ς κ α Ι Τ Ύ ν ο ν τ ω ς υ π ο τ ω ν π α τ ε ρ ω ν ο ε ο ο
ι ό , θ " ,
κ μ α σ μ ε ν Ύ ν 000'1, ι α τ ο υ ς ε π υ μ ο υ ν τ α ς κ α Ι σ Ύ μ ε ρ ο ν ν α
'" ι
β α ο σ ο υ ν ε π τ α ι χ ν ι τ ω ν
Ε " Ι ξ Ι ,... λ

....
κ π ν Ο Ύ α ν α κ ο υ φ σ ε ω ς ε ε φ υ γ ε τ ω ν χ ε Ι ε ω ν τ ο υ π
(Ι λ ι , , ι λ ........ Θ λ '
α ρ ω ν ο ς μ ε τ α τ ο τ ε ο ς τ ι ς τ ο υ π α π α .. ε Ο υ ο υ ο υ ε π ε
,... ι Ε λ θ Ι .... , θ
ζ Ύ γ η σ ε ω ς κ Τ Ί ζ α Ύ ο φ α ν ε ι α ς τ ο υ α ν α φ ε ρ ε ν τ ο ς
π α ρ α ο ε Ι γ μ α τ ο ς τ ο υ π Ν ε ο φ ύ τ ο υ ε ί Ζ ε τ ό σ ο ν θ ο ρ υ β θ
ι \ , 1 , θ θ Ι Ι
ω σ τ ε ο ε ν ο υ ν α τ ο ν α φ α ν τ α σ Τ ι ο τ α υ Π Ί ί ρ χ ε μ ι α κ α
' ".. , ,( ( , Ι ,
π ο ι α λ υ σ ι ς κ α Ι μ α Λ ι σ τ α α μ ε σ ο ς κ α ε π ι τ υ χ η ς ω ς α ν ω
ι
τ ε ρ ω Ό
(Ο Β Ι Ι ι θ Ι ....
π ι σ σ α ρ ι ω ν ο σ τ ι ς ε κ Ο Ύ Τ Ο μ ε ρ Τ Ί Ί ς σ Τ Ι Υ μ ς
Ι , θ Ι , λ ι '',
ε κ ε ι ν Ύ ς Ύ ρ ε μ ο ς Ι Ι Ύ ε ρ Ί α π ο τ ο μ ω ς κ α ι ε π η σ ι α σ ε τ ο ν ':1.­
( .... Ι ο ι λ ο .... Ι ,
γ ι ο ν Δ ι κ α ι ο ν υ υ π ε ε ι ε μ ι α ν σ ε ι ο α τ ο υ τ ο μ ο υ 70'1
( .... , Ι ,\ - , Ι ι λ ι β ,
ο π ο ι ο ν ε κ ρ α τ ε ι α ν α χ ε ι ρ α ς κ α ι α Π Ώ τ ε ι ο π ω ς α Τ ι τ ο ν
ο \ ,θ λ '\,..., Ι ,
λ ο γ ο ν π ν ε μ α Τ κ ο ς '11 ε Ύ σ ε ν α μ Ί τ ο υ ε π ρ ε ψ ι
λ
Ι
\ ι λ λ β
τ ο υ α χ ι σ τ ο ν Τ Ί ν σ τ γ μ ε κ ε Ι Ψ Ι ί ν α α π α ρ ε ν ε "fJ π ι χ ρ α
i \( Ν Ι ι
Κ Λ Ύ Τ κ ω ς ο π 1 ε ο φ υ τ ο ς κ α ι υ π ε χ ω Ρ Ύ σ ε
θ Ι Ι Β ι Ύ
Κ
ι
- α τ ε Λ ε ι ν α σ α ς α ν α γ ν ω σ ι ο π ι σ σ α ρ ι ω ν Er.­
π ε π ρ ο ς τ ο υ ς π α τ έ ρ α ς xcxt τ ο ό π ο ί ο ν ς λ έ γ ε ι θ α π ρ ο
ι λ " Π Ι
σ φ ε ρ ι υ σ ι ν ε ι ς τ ο π α ρ ο ν α ι ε ν ο ο ν 'IJVVOEL ο
, ο ο \ Ι .... \ ( ....
π ν ε υ μ α τ ι κ ο ς α ι ε ν ο ε ν υ ι ε σ α φ Ύ σ ε π ρ α γ μ α τ ο Π Ο ν
Ι ,( , .... Ν 1 Ι
Ί ι ν α Υ κ α σ ε τ ο ν υ π ο τ α κ τ ι κ ο ν -rO'J Π . ι Έ ο φ υ τ ο υ ν α ο α γ κ ω
,,"'). , ο (, Ι ,
σ η τ α χ ε Ι Λ Ύ τ ο υ ο υ ο ε ι ς ο μ ω ς ω ς ε α ν Ί Ι π α ρ ε Τ Ρ σ ε ν
, Ι
α μ φ ο τ ε ρ α
Τ
, .... ι ((Ι '
- ο ν α κ ο υ μ ε μ ο υ ρ μ ο υ ρ ι σ ε ε ρ Υ ι χ ο ν τ α ς ο π ε ρ ο
",... ,\ ,... λ ι \
θ ε Ο ς τ ο ν α κ ο υ μ ε κ α Ι μ ε τ α π ρ ο σ Ο Χ ς μ α ι σ τ α μ ο ν ο ν ι ς
Ι " ι , Ι ....
χ ρ ο ν ο λ ο γ ι ε ς ν α π φ ε υ γ γ ι κ α χ α μ ο γ ε Ι ι ι σ ε κ υ τ ω ν τ α ς
ι ι
κ υ κ ι τ ο υ ς σ υ ν α σ κ ι ι τ α ς τ ο υ
ι ( ι , ι , .... "
---Λ π ν ο ι π α τ ε ρ ε ς α α μ ε ν ο υ ν ν α σ α ς α κ ο υ σ ο υ ν π ρ ο
Ι θ Δ ) .... Β ,', ,
σ ε ε σ ε ν ο κ α ο ς χ α μ ο γ Ε ω ν π Ύ σ σ α ρ ω ν ε χ ε ε τ ο ν
.. ι Ε θ , λ ( ι (.
Λ ο γ ο ν υ υ ς κ α ι μ ε τ α ε Κ Ύ ο υ ι κ α Ο Π Ο Ι Ί ι σ ε ω ς ο π ο υ
'\........ Ι -
τ ω ν ε π Ι Τ Γ ι π ρ ο σ ω ν υ μ ι τ ο υ Ρ Ί Τ Ο Ρ Ι Κ Ο ν ε α ι ο ς σ χ ε ι
,., " Ι " , ....
κ ω ς μ ο ν α χ ο ς ι ρ χ ι σ ε ν α α ν α γ ι ν ω σ κ ι CI."EU ο ο ε μ ζ
Ι , Ι ,,..,, Ι
Π Ρ Ο Ί γ ο υ μ ν Ί ς ε π ε Ύ γ η σ ε ω ς ε κ τ ο υ τ ο μ ο υ τ ο ν ο π ο ι ο ν
, ,
ε κ ο α τ ε ι
\
Ι - '(.)' ,
« ... π α υ σ α μ ε ν Ί ς Τ Ί ς γ ε ν ο μ ε ν Ι ς ρ ι α ς γ ε γ ο ν ε σ υ Ο Ο Ο ζ
, "-,,...... , ι \ ,
π α ρ ο ν τ ω ν α π ο ω ν ε ω μ ε ρ ω ν ε π ι σ κ ο π ω ν γ ε γ ο ν ε ο ε κ α ι
, - ,( -
π α ρ ι χ τ ο ς Τ η ν J.. Ι κ ι χ τ ο κ ο υ σ ι σ υ Λ ι ε ι τ ο υ ρ γ ο ι ζ ο υ
, , 7 ,- Σ ' , , , Ι Γ
ο ε ν σ ε η τ τ ο Κ Ι Χ Ι τ ο ι ς ε ν π α ν ι κ α ι α Λ Λ κ α ι Ί Ί ρ ε σ ε ν
ο π ε ρ ο ε κ α ι π α ν τ α χ ο υ ω σ τ ε τ ο ί ς μ ε ν α τ α π ε π τ ω κ ό σ ι
β , .. , ,..", , ,
κ α ι π ρ ο σ τ α μ ε ν ο ι ς Τ Ί ς α σ ε ε ι α ς σ υ γ γ ι ν ω σ κ ε ι ν μ ε ν μ ε τ ι χ
,.." -, - Ι
Ι υ σ ι μ Ύ ο ι ο ο ν α ι ο ε α υ τ ο ι ς τ ο π ο Κ λ Ύ ρ ο υ ο ι ς ο ε μ η
θ '" , '" , β - , ,
ι χ υ ε ν τ ο υ σ ι μ ε ν τ η ς ι χ σ ε ε ι α ς π α ρ α σ υ ρ ε ι ο ε 01. α ν α γ
\ β Ι " θ Ι Ι \
x'tlv κ α ι ι α ν ε υ ο ε ο ι ο ο σ α ι μ ε ν σ υ γ γ ν ω μ Ί ν ε χ ε ι ν ο ε
\" , , ) r""" θ
κ α ι τ ο ν τ ο π ο ν τ ο υ Κ Λ Ύ Ρ υ μ α ι σ τ α 01"1.. α Π Ο λ ο γ ι α ν π ι α
\ 1::' - ι ­
ν ι J ε π ο ρ ι σ α ν τ ο κ α ι ε υ ο ε τ ο υ τ ο π ω ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ω ς γ ε
ν έ σ θ χ ι Δ ι α β ε β α ι ώ σ α ν τ ο γ α ρ μ η μ ε τ α β ε β λ σ θ α ι ε ς ά
Ι β ., " θ Ι "r.. Ι
σ ε ε ι ι χ ν ι ν ι υ ε μ η κ α τ α σ τ α ε ν τ ε ς τ ι ν ε ς α σ ε ε σ τ α τ ι ο ι α
ι Ε λ .1_ "')
φ θ ε ι ρ ω σ ι τ α ς κ κ σ ι α ς ε ι Λ η ν τ ο μ α \/.0'.1 σ υ ν ο ρ α μ ε ι ν
β \ β , \ β "") \ , - ι θ Τ ....
Τ ι LC(.. κ ι ι α σ τ α σ α ι τ ο α ρ ο ς χ ο υ ς α Π Ο Λ ε σ α ι ο υ
"' Ι γ θ - i' \ , \
τ ο ο ε Λ ε γ ο ν τ ε ς ε υ Ο ζ α ν Ύ μ π ι α ν ω ς Λ ε γ ε ι ν ο ι α τ ο κ α ι
,.", θ " \,Α \ , Μ Ι ,
π ρ φ α σ ι ε σ α ι α υ τ ο υ ς τ ο ν α ρ ω ν τ ο ν τ ο υ ω υ σ ε ω ς ι χ
ο ε λ φ ο ν ε ν τ Υ έ Ο ω σ υ ν Ο ρ α ε ί ν μ ε ν τ Υ τ ο υ λ α ο υ π α ρ ι χ
ι t j • " , Ι \ ί
Ι \ , ι " \ ,
β α σ ε ι Ι Χ Π Ο Λ ο γ ι α ν ο ε zaX·fJXEVClr., ι ν α μ η Ο Λ α ο ς ε π ι σ τ ρ ε
, Α """ ) λ Ι \ \
ψ α ζ ε ι ς ι γ υ π τ ο ν ε π μ ε ι ν γ Τ Γ ί ε Ι ω ... ο Τ Ρ Ι χ α ι γ α ρ
';" Ι λ '1' '''' " ,
η ν τ ο φ α ν μ ε ν ε υ ο γ ο ο τ ι μ ε ν ο ν τ ε ς ε ν Τ Ω ε Ρ μ φ σ
, Ο -, β Ι λ ' \ , Α
ν α ν τ α ι π α υ σ α σ α τ η ς α σ ε ε ι α ς ε σ ε . ο ν τ ε ς ο ε ε ι ς ι
, , (.) \" )'" ,( , , ι
γ υ π τ ο ν ε π ε ρ ι ρ ο ν τ ο κ α ι υ α ν ο ν ε ν ε α υ Ό ς Τ Ί ν ι Χ σ ε
β ε ι α ν
' 1., \ , \ ,
Τ ο υ τ ω ν τ ο ι ν υ ν ε ν ε κ χ σ υ γ γ ν ω σ τ ο ν τ ο π ρ ο τ ο ν κ λ Ύ
\ j .­
Ι Θ \ β θ ­
ρ ο γ ε γ ο ν ε τ ο Ι ζ ο ε ι Χ π α Τ Ύ ε σ ι κ α ι ι α ν π α ο υ σ ι σ υ γ
γ ν ώ μ η Ο έ Ο ο τ ι Χ Ι Τ ι Χ α κ α Ι 1'71 σ Ί ι ε υ σ ε β ε Ι Ο λ ω θ α ρ
-.1 \, Ι :-- , , γ , θ ' Β
ρ ω ν Ο Τ Ι κ α ι τ α Ο Ο ζ α ν τ α α Π Ο Ο Ε ζ Ε τ α ι σ ο υ Ύ Ε ο σ ε ε ι α

, , Ι • , .... λ θ ι .,
κ α ι ο υ κ α α γ ν ω σ ε τ α ε χ ε χ ε φ ι α ς τ ω ν σ υ ν ε ο ν τ ω ν ο υ
Ι - ( Ι ,
τ ω ς Κ α τ α ι ω σ ν ο Ε α υ τ α α ν α Υ ν ω ν α ι 7(:) ι ε ρ α τ ε ι ρ Κ
............. ....... ( , 'fl " \, , ,
τ φ Λ τ φ υ π ο σ ε ι ν χ χ α ι α υ τ ο ι γ ι ν ω σ κ ο ν τ ε ς μ η μ ε μ
φ ω ν τ α ο ϋ τ ω σ ε ο ι α κ ε Ι μ ε ν ο ν π ε ρ Ι τ ο ύ ς τ ο ι ο ύ τ ο ς Ι Ε
Π Ε Σ 33,86-7.)
Δ
1- Ρ , ι θ ( ,
- ε ν κ α τ ι Λ ι α , σ χ ε ο ο ν τ ι π ο τ ε η κ ο υ σ Υ Ύ φ ω ν η
Ω
- 0:)­
.... Ν , , ,,),
τ ο υ π α π α Ι ι κ α ν Ο Ρ Ο ζ ω ρ γ ι σ μ ε Ψ μ ε τ α τ τ ι ν α ν α γ ν ω σ ι ν
τ ο υ Τ ι σ σ α ρ ι ω ν ο ς π ι ο
....
π
Β ' Π λ
ι ο ε ι α ν α
"
π α τ ε ρ
λ
ε ι α ν α α μ
β
λ λ ' \ ..." 2 ό ,.
φ ι α ω ε α ν σ α ς Ί ν ν ο σ α ν Ό π α τ ε ρ ε ς
Τ
,,' (",Ψ " , θ ' (
- ο ε χ ω υ π ο ι ν μ ο υ ε σ π ε υ σ ε ν α π ρ ο σ ε σ η ο π
Β
' λ λ θ ,...." ,
Ί σ σ α ρ ι ω ν α α ε π ε υ μ ο υ ν ν α σ α ς α ν α γ ν ω σ ω κ α τ α
.... ,(, , ,.... , ,
π ρ ω τ ο ν τ ο ω ρ α ι ο τ α τ ο ν κ ε ι μ ε ν ο ν ε κ τ ο υ π ρ ω τ ο τ υ π ο υ κ α ι
" , θ \ " ", λ ".." ,
ε ρ χ ο μ α ι ε υ υ ς α μ ε σ ω ς ε ι ς Τ Ί ν ε ν ε π τ ο μ ε ρ ε ι α ι ς ε ζ η γ Ί
θ " , .... ( , ...
σ ι ν τ ο υ α υ μ α σ ι ο υ τ ο υ τ ο υ γ ε γ ο ν ο τ ο ς Τ Ί ς ι σ τ ο ρ ι α ς Τ Ί ς
Ε λ , , , , " λ t: θ
κ κ σ ι α ς κ α ι ε τ ο ν ι σ ε ν μ ε τ ε π ι τ α σ ε ω ς Τ η ν ε ς ι ν α υ
Τ
λ "'!. - , λ ...
μ α σ
{
ο υ ο κ ε ι μ ε ν ο ν ο ι π ο ν α π ο τ ε Λ ε ι ε π ι σ τ ο Ύ ν τ ο υ
Α θ ' ," , ( , , ,
1. Μ α ν α σ ι ο υ π ρ ο ς τ ο ν ε ν π ν ε υ μ α τ ι υ ω ν τ ο υ ε π ι σ κ ο
Ι ζ " "
π ο ν Ρ ο υ φ ι ν ι α ν ο ν ε σ υ ν ε χ ι σ ε μ ε τ α ω Ρ Ο Τ τ ο ς κ α ι ε υ χ ε
, 1\1 \, , .... Α .... β "
ρ ε ι α ς ε τ α τ τ ι ν κ α τ α π α υ σ ι ν Τ Ύ ς ρ ε ι α ν Ι Κ Ύ ζ ι α ς ε γ ε
ν ο ν τ ο π ο λ λ α χ ο υ Σ υ ν ο ο ο ι ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν Έ ώ
,... ( , ( , , , , " ) (
π ι ο ν α υ τ ω ν ω ς υ π ο ο ι κ ο ι ε υ ρ ι σ κ ο ν τ ο ε π ι σ κ ο π ο ι κ α ι α
", , ,
λ ο ι κ λ ι ρ ι κ ο ι ο ι τ ι ν ε ς ε ι χ ο ν Π Ρ Ύ γ υ μ ε ν ω ς τ ρ ο σ χ ω Ρ Ί σ ε ι
ε ς τ Ύ ν α ϊ ρ ε σ ι ν τ ο υ Α ρ ε ί ο υ κ α Ι Ύ μ ε τ ε ν ό ο υ ν
Τ ι ν ε ς ε κ τ ο υ τ ω ν π ρ ο έ β α λ ο ν τ Ύ ν έ ζ η ζ ο ι κ α ι ο λ ο γ ί α
... ... ,... C Η θ (
Τ Ί ς σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ α ς α υ ω ν μ ε ι ς ε ι π ο ν ο ε ν ε ι μ ε α ο
μ ό φ ρ ο ν ε ς τ ο υ Α ρ ε ί ο υ Ό χ ι Ι Α λ λ έ σ κ έ φ θ Τ ι μ ε ν σ τ ι ν
ά ν τ ι τ α χ θ ω μ ε ν θ α ε ζ ω ι σ θ ω μ ε ν μ ε ί ς κ α Ι θ α ε λ θ ω σ ι ν
ε ς τ ο υ ς θ ρ ό ν ο υ ς ί μ ω ν α λ λ ο ι π ρ ά γ μ α τ ι Α ρ ε ι α ν ο ί ο ϊ Ι
β ,"'!..... ... Ε )' Δ ' "
ν ε ς θ α α π ο ω σ ι ν ο ε Τ Ί ρ ε ς Τ Ί ς κ κ Ι σ ι α ς ι α υ τ ο
\, , θ Ι ,
λ ο ι π ο ν α π ε φ α σ ι σ α μ ε ν ν α α π ο ο ε χ ω μ ε ν Τ Ί ν ι ρ ε σ ι ν κ α ι
, ( θ ff ,C ... Α
ν α υ μ ο χ ρ ι ω μ ε ν ο τ ι κ α ι Ύ μ ε ι ς φ ρ ο ν ο υ μ ε ν τ α τ ο υ ρ ε ι
" " ... C (" , Α ι θ ....
ο υ ω σ τ ε ν α α Π Ο ρ α π η ο ω ς α ν ω κ ι ν ο υ ν ο ς Ύ ω ς τ ε
ρ α τ ώ Ο Υ ς ο ι κ ο ν ο μ ί α σ ε β α σ τ έ μ ο ι π Θ ε ό ο ο υ λ ε ι Α κ ο υ
" " , A
C
Σ , "
σ ο ν ο μ ω ς κ α ι τ ι ν σ υ ν ε χ ε ι α ν ι υ ν ο ο ο ι ο ι κ ο ν ο μ ι α ν Ξ
Υ ,. , , "
π ι ο ε Ι ζ α μ ε ν α ι ο ε ν α π ε ο ο κ ι μ α σ α ν Τ Ύ ν τ ε ρ α τ ω Ο Ί ο ν τ ω ς Ο Ι
Ι , Ε , \,Ε Ι Ι
κ ο ν ο μ ι α ν τ α υ Τ Ί ν κ ε ι ν ο υ ς ο ε τ ο υ ς π ι σ κ ο π ο ζ ο ι τ ι
ν ε ς δ ε ν σ α ν ά Ρ Χ Ύ γ Ι κ α Ι π ρ ω τ ο σ τ α τ α ι ε ς τ ν α ρ ε σ ι ν
λ ( ) - Ι 'c λ " C, C
α , α π ω ς υ π ε γ ρ α ψ α ν α φ ε τ ι κ α ς ο μ ο ο γ ι α ς ο υ μ ο ν ο ν
, , θ λ λ -,Ε λ , ) λ
ε ο ε χ Ύ σ α ν π α ι ν ε ς τ ο υ ς κ ο π ο υ ς Τ Ύ ς κ κ Ύ σ ι σ ς α ,
έ τ ο π ο θ έ τ σ α ν κ α Ι ε ς έ π ι σ κ ο π ά ς Τ α υ τ α ά γ α Π τ ε π
Θ ε ό ο ο υ λ ε ε π ρ α ξ α ν α Ι Σ υ ν ο Ο ο ι
.... Μ Α θ ' ...
ο ε σ ν α ψ ε ρ ω ν τ α υ τ α . α ν α σ ι ο ς σ υ μ φ ω ν ε 1.
, ι , θ , ι ι -
π ρ ο ς τ α γ ε ν ο μ ε ν α κ α Ι υ ο ε τ ε ι α υ τ α π ρ ο τ ρ ε π ε ι ο ε ο ν
ρ ,., ""
σ υ λ

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ν α υ τ ο υ ο υ φ ν ι α ν ο ν ο π ω ς κ α Ι α υ τ ο ς α π ο
ό έ ζ τ α κ α Ι ε τ α Ρ μ ό σ γ τ α π φ σ σ θ έ ν τ α Κ ί μ Ύ μ ε μ φ θ η
, Σ ι -. Ι ( Π ,
τ α ς υ ν ο ο ο υ ς ω ς Λ α ν υ π ο ι ω Ρ Ύ Τ κ α ς ρ ο τ ρ ε π ε ι ο ε r/.­
ι "., Ι Ι "
Κ μ Ύ α υ τ ο ν ο π ω ς γ ν ω σ Τ Ο Π Ο η σ γ ί τ α ς α π ο φ α σ ε ς ε ι ς τ ο ν
( , , , Κ - , Λ ι Ι "" θ
υ π α υ τ ο ν ι η ρ ο ν κ α ι α ο ν ω σ τ ε κ ι α υ Τ Ό ν α μ α ω σ ι
ι "" γ ι ι
τ α π ρ α γ μ α τ α κ α Ι ν α μ Ύ ε Κ Ο ζ ε υ ω σ κ α Τ Ί ί γ ο ρ ι α ς κ α τ
, .... ρ .... ) « Ι , ... Ω ι
υ τ υ ο υ Ψ ν ι α ν ο υ ω ς υ π ε ρ α γ α ν ε ν ο ο τ κ ο υ ς φ α ν ε
( Ι λ (... ( ζ λ ' ,( θ
Τ ί ο ι σ υ ν α ο ε φ ο υ μ ω ν υ π ε ρ Ύ ω τ ι Χ Ι κ ι υ π ε ρ ο ρ OuO­
Ι Υ ,,.., ... ,.... , ...
ξ 01. ο ε ν α π ο υ σ Ι ί ι ο ν ε ς ο υ ο ε μ α ς ε Π Ο Χ Ύ ς ... κ ι χ ι μ ε ο ω ν
, Ι θ
ε κ ί σ ε
Τ ο έ π ι χ ε ί Ρ μ σ τ ο υ ι τ ώ ς φ α ί ν ε τ α ι π ο λ υ Ι σ χ υ ρ ό ν
ό ό Τ ο π λ ε σ Τ τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ε β λ ε π ο ν μ ε τ α θ α υ μ α σ μ ο υ
Π , ( λ Ι \ ...... , .,
σ χ ε ο ο ν τ ο ν ο μ ι η σ α ν τ α ρ α τ σ υ τ ε ι α ι γ ε γ ο ν ο ς Ο Τ
Ι ( Ι ,,.. λ Ι "'" , ,
κ α ι τ ο ο π α τ ε ρ ε ς ε ζ ε π Ύ σ σ ο ν τ ο τ ο κ α τ α ρ χ α ς π ο ε
ι (" ι " ," ι
π χ ε Ι Ρ Ύ μ α τ α ω ς τ ο α ν ω τ ε ρ ω ε ν τ ο υ τ ο ι ς μ ε τ α Τ ν α ν α ι
ρ ε σ ί ν τ ω ν ό θ α υ μ α σ μ ό ς τ ω ν π ο λ λ α π λ ά σ ι ο ς έ ξ ε Ο ι λ ο υ τ ο
, \ Ι \, λ θ
Ι
, Ι Σ
π ρ ο ς τ ο υ ς π α τ ε ρ α ς τ ο υ ς α π ο κ -fj ε ν τ α ς α τ α ρ τ α ς υ
ι β λ ι .... ι " \
ν ε α ι ν ε Ο Ύ α Ο Ί κ α τ ι π α ρ α Π Λ Ύ σ ι ο ν μ ε τ ο υ ς π ε ι ρ χ σ μ ο υ ς
...... θ ι θ ι ., Υ
τ ω ν α γ α ω ν κ α Ι ο ι κ α ι ω ν α ν ρ ω π ω ν Ο τ ι ν ε ς κ ι μ α
(, ...... π ...., ( ) Υ ,,'
μ ε ν Ο υ π ο τ ο υ ε ι ρ α σ τ ο υ κ α Ι υ π ο σ κ ε ι ν ε ς α υ τ σ ν ε
γ Ι ν ο ν τ ο λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο ι κ α Ι τ Θ ε π ρ ο σ φ ι λ έ σ τ ε ρ ο
Η Ι Ι λ θ
α π α ν Τ σ ι ς ο ε ν Ί ί ρ γ Ί σ ε ν α ε ι κ α ι α υ Τ Ί ν Τ Ί ν ((0­
" .... Θ λ Α .... ζ Ι ...
ρ α ν ε κ μ ε ρ ο υ ς τ ο υ π α π α ε ο ο ο υ ο υ ο υ ε Ύ Τ Ί ί σ ε π ρ ω
, , , ...... ( Β ' Ι
τ ο ν τ ο ν τ ο μ ο ν ε κ τ ο υ ο π ο ι ο υ α ν ε γ ν ω σ ε ο π σ σ α Ρ ι ω ν
, " λ Ι , ...., ,
τ η ν π ε Ρ Ι Κ Ο Π Ί ι ν ε μ ε ε Τ Ύ σ ε μ ε τ α π ρ σ Χ Ύ ς τ ο α ν α γ ν ω
θ
, , , ......, "" , θ ' Ι , ,- Ι β
σ ε ν α π ο σ π α σ μ α ZVC{) α Κ Ο Λ ο υ ω ς η γ ε ρ ε τ ο κ α ι ε ι α μ Χ
, ...... ( , \)' β Ί λ θ Ι ....
ν ε ν ε κ τ η ς ω ρ α Ο τ α Τ ς κ α ι π ο υ σ ι χ ς ι ρ 1.0 Ί κ η ς τ ο υ
Χ ....,',' Ι ..., ...... 1\1"
υ ν κ υ ε ν α ε τ ε ρ ο ν τ ο μ ο ν Τ ς υ α ς σ ε ρ α ς ε τ 0­
λ
) θ \, Β Ι
i
ι γ ο ν α π ε υ υ ν ο μ ε ν ο ς π ρ ο ς τ ο ν π σ σ α ρ ι ω ν α ε π ε
\ " Ι Ι , γ " ( ,
- Θ .. α ε π ρ ε π ε π α τ ε ρ ν α ε χ ε τ ε π ρ ο σ ε ζ ε ι σ η η κ
ν ο μ Ι α α

τ η π α ρ α σ χ έ θ η τ ο ί ς π α ρ α σ υ ε σ ο ι ν ά γ Κ Ύ ν
, β Ι "., Ι " , ) Ι ,
κ α ι α ν ω ς κ α ι τ ο ε τ ε ρ ο ν ο π ε ρ α ν α φ ε ρ ε τ α ο ... γ ν α
, ... , θ (, (......, ,
Ι
ν ω τ ε ρ ω τ ο υ α ν α γ ν ω σ ε ν τ ο ς υ φ υ μ ω ν α π ο σ π α σ μ α τ ο ς
, ... ( ι Ι \ θ '
π ε ρ τ ω ν 01. α ν α γ Κ Ύ Ι υ π ο σ υ ρ ε ν τ ω ν μ ε ν μ Ύ φ α ρ ε ν τ ω ν
Κ ι θ "
σ ε α τ α σ υ ν ε π ε ι α ν α ι σ υ ν η κ α ι "';0 χ α ι σ π ο υ ο α ι ο τ ε
... ;
-87­
\ " .... , ι ,
PO'J, ο ι α -;'fJV ι σ χ υ ν τ ο υ ε π ι χ ε Ρ μ α ς σ α ς τ υ γ χ ι ν υ ν
λ α ν δ ι ά φ ο ρ ο ι ε ν ν ο ώ α ί τ ό τ ε κ α Ι α Ι τ σ ή μ ε ρ ο ν
ι , λ ό C , t" ....
Δ ι ο τ ι α σ φ ι χ ω ς ο υ ο ε ν κ ο ι ν ν υ φ ι σ τ α τ α ι μ ε τ α υ Τ Ί ς
Α .... , \ \' θ ξ ,
τ ω ν ρ ε ι α ν ω ν μ α ν ι ι ς κ α τ α π α ν τ ο ς ο ρ 000 ο υ ν τ ο ς ε π ι
, \ \" \ , λ θ .... ,
σ κ ο π ο υ π ρ ο ς Τ Ί ν α ν ε σ ν κ α ι ε ε υ ε ρ ι α ν Τ Ί ς σ Ύ μ ε ρ ν
Ο ι α τ ο υ ς β ο υ λ ο μ έ ν ο υ ς ο ρ θ ο τ ο μ ε ι ν τ ο ν λ ό γ ο ν τ ς ά λ η
θ ε α ς Σ ε β α σ μ ι ω τ ά τ ο υ ς 1. ..
Α ν α γ ν ώ σ κ ω π ρ ο ς ά π ό Ο ε ι ξ ι ν τ ω ν λ ό γ ω ν μ ο υ δ υ ο
, ι θ .... Ε λ ' " ... λ '
σ Κ Ί ν α ς τ ο υ τ ο τ ε ε α τ ρ ο υ Τ Ί ς κ κ η σ ι α ς ι σ υ Λ α
C \, θ ι ζ
β ε σ ω κ α ι α μ υ ο ρ ω ς υ π ο π ο ι α ς σ υ ν η κ α ς ε ω ν . ω μ ε ν
01. τ ο υ κ α ι ρ ο υ ε κ ε ί ν ο υ ό ρ θ ό ο ο ζ ο ι λ τ ε κ α Ι λ α ί κ ο Ι
Σ υ ν α γ α γ ό ν τ ε ς γ α ρ ο Α ρ ε ι α ν ο Ι π λ η θ ο ς β ο υ κ ό λ ω ν
'. , λ λ ' , ")"" ,
κ α π ο ι μ ε ν ω ν α ω ν τ ε α γ ο ρ α ω ν κ α Ι χ σ ε γ ω ν ν ε ω τ ε
ρ ω ν μ ε τ α ξ ι φ ώ ν κ α Ι ρ ο π ά λ ω ν ε π λ θ ν ά θ ρ ό ω ς τ η έ κ
λ Κ "",
κ λ ι ι Τ Υ ί κ α ο υ μ ε ν Ω υ ρ ι ν ο υ κ α ι τ ο υ ς μ ε ν α π ε κ τ ε ι
, , λ λ 6
ν ι χ ν τ ο υ ς ο ε κ α τ ε π α τ η σ α ν α ο υ ς ε Π Λ η γ α ς κ α τ κ ­
, , "6 ... ""'-' ζ λ
ι χ ν τ ε ς ε ι ς ο ε σ μ ω τ η ρ ο ν ε ν ε α ο ν XClr. ε ς ω ρ ο ν π ο ­
Ψ
λ ά ς τ ε γ υ ν α ί κ α ς τ ε κ χ τ α σ ό ρ ο ν τ ε ς ε Ι λ κ ο ν ε ι ς τ ο Ο ι κ α σ τ ή
pr.ov Ο μ ο σ ί κ α Ι τ ω ν τ ρ ι χ ω ν ε λ Κ Ο ε ς ύ β ρ ι ζ α ν '100')
, C f ι
κ α Ι Ί ι ε τ ε ρ α
«•.. π ι ο σ ι ο ε Ά ρ ε ι α ν ο ι γ ρ α φ η ν α ι κ α Ι τ ο ί ς ε ν Ά
- Α θ ' , β ι
λ ε ζ α ν ο ρ ε ι ο ι κ α σ τ α ς π ε ρ ι α ν α σ ι ο υ κ α Ι π ρ ε σ υ τ ε
''''-' , Ι , ι , ,.­
ρ ω ν τ ι ν ω ν ε ζ ο ν ο μ α τ ο ς ι ν α ε ι τ ε ε π ι σ κ ο π ο ς ε ι τ ε τ ι ς ε ζ
ε κ ε ί ν ω ν ε ύ ρ ε θ ε ί η τ ς π ό λ ε ω ς τ ω ν δ ρ ω ν α ύ τ Ύ ς έ π ι β ά ς
...,...., , , λ έ
ε ς Τ ο ι κ α σ τ τ ω ν ε φ η μ ε ν ω ν τ α ς κ ε φ α α ς α π ο τ ­
μ ν ε ι ν ... » Β Ε Π Ε Σ 31, 246, 251 )
λ , θ Σ "
Κ α τ α σ υ ν ε π ε ι α ν π ο υ ο ρ ω ς η υ ν ο ο ο ς ε φ η ρ μ ο σ ε ν
, , , \" , 'r θ
ο ι κ ο ν ο μ ι α ν ε ι ς τ η ν α ν ω τ ε ρ ω π ε ρ ι π τ ω σ ι ν υ π ε ν υ μ ι ο υ
, ι c ι ,-., , e.... - ι
σ α ν ε σ χ α τ α ς η μ ε ρ α ς κ α Ι π ο Λ υ ο ρ ω ς φ Ρ Ο ν ω τ ο υ
... '8 ..." θ - \ ....,
Λ α ο υ σ υ ν ε ι η σ ι ς Τ Ί ς σ μ ε ρ ο ε π ι υ μ ε ι Τ Ί τ ω ν ε ρ ε σ χ ε
λ ι ω ν π α σ λ α ν τ Ί ι ν έ κ σ φ ε ν ό ν Ύ σ ι ν ω ν κ α κ ο ό ό ξ ω ν ά π ο
θ ι Δ ...., .... λ Β
τ ω ν ρ ο ν ω ν ... ι ο τ σ α ς ε ρ ω ω κ α Ι π α ι ν π Υ σ σ α
, Ε ( , " , , " ,
ρ ι ω ν υ ρ ι σ κ ο ν τ α ι ε ι ς Τ Ύ ν ι ο ι α ν μ ο ρ α ν μ ε τ ο υ ς ε π ι σ κ ο
.... Α ι Α θ ' Ι ' β
π ο υ ς Τ ς ε Π Ο Χ ς τ ο υ ρ ε ι ο υ Ύ ν α γ ρ α ς α χ ω ο ς
Α θ ι Λ \ - , ό
Ί ν α Υ ο ρ α ς ο ν ο ι ν ο υ κ α ι Λ ο ι π ο ι σ υ ι ο Ο Ι Ρ Ο Ι τ ω ν
ι " ,( Υ Α λ ., ι Τ
Κ r.VoUVEUEI. α ν ι ι σ τ ι γ μ Ύ ν Ί ω η ω ν : σ φ α ω ς ι . 0­
- 88­
"... , ..... ... "
τ ε ο ι α τ ι ε κ ε ι ν ο ι μ ε ν κ α Κ Ο Ο Ο ζ ο υ ν κ α τ α κ ο ρ ο ν ο ι ο ε σ υ
" ... ( ( Δ Υ
ν ε π ι σ κ ο π ο ι τ ω ν σ ι ω π ο υ ν . ι α ο ε υ μ ε ι ς υ π ε ρ α σ π ι ι ε τ ε
, , ,
τ α α ν υ π ε ρ α σ π ι σ τ α ;...
ο Ν ' ,..."",
π α π α ε ο φ υ τ ο ς Κ Χ Τ π ι ν Τ Ί Ί ς ε υ σ τ ο χ ο υ α π α ν τ
..., Θ ι λ " λ "
σ ε ω ς τ ο υ π ε ο ο ο υ ο υ ε φ α ι ν ε τ ο ι α ν σ υ γ χ υ σ μ ε ν Ο ς ο υ
, , , ζ t' θ , ,
ο ε π ο τ ε ε φ α ν τ α ε τ ο ο t'L α ε ο ε χ ε τ ο 1] π α ρ α τ α ι ς τ ω ν τ ο ι
α υ τ α β έ λ κ α τ ό π ι ν τ ς ... Ρ Ύ τ ο ρ ι κ η ς έ π ι χ ε Ι Ρ μ α τ ο λ ο γ Ι α ς
... Β ' Α λ ' " "
τ ο υ π σ σ α ρ ι ω ν ο ς Π π ι σ μ ε ν ο ς ε σ τ ρ α φ η π ρ ο ς τ ο ν
, -;' (, Υ β '8 ,
υ π ο τ α κ τ ι κ ο ν τ ο υ Τ Ο ω σ α ν ν α ε ϊ τ ε ι ο η ε ι α ν ο υ ο ε ι ζ
,..... λ λ " θ θ "" λ
ε ζ α ο υ ε φ α ι ν ε τ ο π ρ ο υ μ ο ς ο Ι α ν τ ε π ι ε σ ι ν ε χ ε π ο ­
λ ν π ε π ο ί θ σ ι ν ε ι ς τ ο ν Ί ω ά ν ν ν ι σ ω ς α ύ τ ν τ ν φ ο ρ ά ν
, '8 ", " """ ,
ε σ κ ε φ Ύ ν α ε γ ι ν ε τ ο α τ ι α μ ι α ς κ α π ο ι α ς τ α π ε ι ν ω σ ε ω ς
'''"' ... " " (, ", ,
α υ τ ω ν τ ω ν α ε ι π ο τ ε ε χ ο ν ω ν ε τ ο ι μ Ί ν Τ Ύ ι ν α π α ν Τ Ύ σ ι ν τ ο
θ .... Ι λ
ε π ε υ μ ε ι Π Ο Λ υ π α ρ α π ο υ ...
,Ε ..... ," λ "", Ι
ν Τ μ ε Τ Χ ζ υ α π ο υ τ ο ς σ ι γ Ύ ε π ε κ ρ α ε ι ε ς Τ Ί ν α ι
ο Ι ..., Ι ,
θ ο υ σ α ν π ω α ν ν Ί ς κ ρ α τ ω ν τ α ς σ Ύ μ ε ι ω σ ε ι ς τ ο υ ε
, "" - β λ ' .... Γ ' ,
π ρ ο σ ε χ ε π ο τ ε μ ε ν τ ο α γ ω ν ι ω ο ε ς ε μ μ α τ ο υ ε ρ ο ν τ ο ς
... Β ' Β β , λ
τ ο υ π ο τ ε ο ε τ ο ν σ ι γ ο υ ν τ α σ σ α ρ ι ω ν α ε α ι ω ς π ο ­
λ α έ π ι χ ε ι Ρ ή μ α τ α "'C"ot> Ί ρ χ ο ν τ ο ε ς "':0'.1 ν ο υ ν έ δ ε ι λ Ι α δ μ ω ς
, , λ λ λ ....
μ Ύ π ω ς ο ε ν Ί σ α ν τ α κ α τ α Ί α ο ι α τ η ν π α ρ ο υ σ α ν σ τ ι γ
"' , -;' λ "'"
μ η ν ε π ρ ε π ε ν α Ύ Τ Ο π ο υ π ρ ο σ ε χ τ ι κ ο ς Χ Τ ι Τ ν φ ο ρ α ν .. ,
Α
, θ ' θ " , ) Ι , ..
ι φ ν Ύ ς ε ν ε υ μ η Γ ι α υ τ ο τ ο ο π ο ι ο ν ε μ ε ε α "r'YJv π α ρ ε λ
.... ι " λ λ " β β , "
θ ο υ σ α ν ν υ κ τ α ε ι ς τ ο χ ε ο ν τ ο υ ι σ ω ς ε α ι ω ς ν α μ Ύ
-;' ( Ι ) _ "'" Ι , ';'
Ύ Τ Ο Ί κ α τ α \ Ύ Λ ς σ τ ι γ μ ν α 70 α ν α φ ε ι σ ω ς ν α Ί Τ
" , θ Ι - .1 λ λ ι Ι
κ α ι ε κ τ ο ς ε μ α ο ς ο ε ν υ Π Ί ι ρ χ ε ο μ ω ς α Λ 1] υ σ ι ς ε π ρ ε
( "'';' ... "
π ε ν Ύ σ ι γ ν α ο ι α κ ο π Τ ι Ι Τ Ο κ α τ α φ α ν ω ς ε ν α ν τ ι ο ν τ ω ν ...
Θ
' "'! Θ λ " ,λ θ
- .. α μ ο ι ε π ι τ ρ ε ψ Ύ ε π .... ε ο ο ο υ ε ν α ε π α ν ε ω
,., θ ζ , ...
ε ι ς ε ν σ Ί μ ε ι ο ν Τ Ί ι ζ Χ ε σ ι ν Ί ς μ α ς σ υ Υ ι Τ Ύ σ ε ω ς κ α ι τ ο υ τ ο
θ Ι 1'1 ι '" , , , λ θ ' ,
ο Ι Ι ε Λ ω ν α π ι σ τ ε υ ω Ο Τ Ι ο ε ν ε ι ν α ι ε κ τ ο ς α Γ ι ε ι α ς τ ο
θ
(, ... Γ ι - Ε λ Ι .1
λ ε χ ε ν υ π ο ο υ ε ρ ο ν τ ο ς μ ο υ ο τ ι ο Γ ι κ Κ Ύ σ ι α
, , , Ι " "
ι κ ν μ ι χ ρ ω μ ε Ψ Ί ι ν ε ι χ ε τ ο ε π ι μ α κ ρ ο ν ο υ ς κ α κ ο ο ο
Υ ... Λ , ", , λ θ θ ,
ζ ο υ ν τ α ς α τ ι ν ο υ ς π α ρ α τ α ι σ ω ς α η Ύ ... ε χ ε ν α κ α τ α
θ ι (,,'" ... ') ,
Τ Υ ι ζ ε σ ε ω ς τ α υ Τ ς 1 Π Ύ ρ α ν μ α .. ι σ τ α π ε ρ ι π τ ω σ ε ι ς
( Ι λ θ (, (""'
ω ς π α ρ ε Τ Ί Ρ σ α μ ε ε τ ω ν κ α α ς Ί α ν ο χ Ι Ι ο ε ν υ π η ρ ε
κ α φ ι ι λ λ α μ ό ν ι μ ο ς
-'
iΊ
Ι
-89­
Η ' Ε '"' Ι , "" β λ Χ ι ,
π α τ ε ρ ε ς ε ι ν α - α σ ι ε ν α ρ ι τ ο ς κ α ι
, , , , Π λ λ , " Σ
ο υ χ ι α υ τ ο φ ω ρ ο ν η μ μ ε ε ι κ ε ι ν ο υ ο ε ε κ τ α κ τ ο ν τ ρ α
... (() , , Β , ) , , , , t:'
τ ο ο ι κ ε ι ο ν _... ζ τ ι α υ Τ Ύ ο ε ί - .. ε π ε ι π ο υ μ α κ ρ α ν κ α ε ε
Ι Υ " ι λ Θ λ
τ α ε π ρ ι ν α π ο φ α σ ι σ γ ί π ο ο υ ς π α ρ σ Υ ο ν τ α ς ε ε τ ε π α
ι Δ θ - , , Α ι
ρ α ο ε ι γ μ α ε ν α α Υ ν Ο Ί τ ε Τ Ί ν π ε ρ Ι Π ω σ ι ν υ γ ο υ σ τ ι
(Η λ - 8 λ ., ....
ν ο υ π ε ρ α π ο υ τ ο υ π ρ ο ο ρ ι σ μ ο υ ι ο χ σ κ α ι α α υ τ ο υ
"" Ι λ ... " , , "" ( , ,
ε ι ν α ι ο ω ς κ α Κ Ο Ο Ο ζ Ο ζ α υ τ η ο ε ο ε ν ε ι ν α ι Ί μ ο ν Ί α π α ν
.... " - 't" Κ Ι Η Ε λ '
τ ω σ α π α ρ ι ι φ χ α κ ο σ Ο ζ ι α α ι ο μ ω ς . κ κ ι σ ι α
.... λ λ ' Ι ( , " ψ , ,
λ α β ο υ σ α π ο ο υ ς π α ρ α γ ο ν α ς υ π σ ι ν Ο ε π ο τ ε κ α τ ε
ι Ι , " β t' .... ) θ 1- _' λ '
ο ι κ α σ ε ν α υ ν κ α τ ε ε π ε ο τ ι π α ρ ο ν ;) ο ο ι cxt.­
.... Ε Υ , , β λ ", ....
ω ν ε ς . α ν ε Ύ ς τ ο τ ε κ α ι ε ε π ε ς Τ Ύ ν ε ν α ν τ ι τ ω ν κ α κ ο
,... .... ... Α , , , .... Ε λ ι θ
υ Ο ζ ι ω ν τ ο υ ι α ν Ο Χ Ί Τ Ί ς κ κ η σ ι α ς α α
Ι '" θ γ ι Σ Ι
π ε Κ Ύ ρ υ τ τ ε ς α υ Τ Ί ν κ α ι α ε ζ Ύ ρ χ ε σ ο ε α υ Τ Ύ ς Ί μ ε ρ ο ν
t' , θ ,,... λ λ ,
θ α ε υ ρ η ς κ α ι α π α ρ α τ α ζ Ί ς π ο \, α ς ο κ α ι ο ο γ ι α ς σ ι α τ η ν
, "....,Ε λ ' λ λ ., θ ... Υ ι
σ τ α σ ι ν α υ Τ Ύ ν Τ Ί ς κ κ Ύ σ ι α ς α Ί ε ω ν ν α ε Ύ ς τ ο τ ε ...
ι ι Ι , Ι ,
- Τ ο π α ρ α υ ε ι γ μ α σ α ς π α τ ε ρ ο υ ο ε μ ι α ν ο ι α φ ω τ ι σ ι ν
, λ ( - Ο , , θ ζ ....
π α ρ ε χ ε ι υ ι α τ ο α π α σ χ ο Ω υ ν Ί μ α ς ε μ α Ί ι κ ο υ σ Ύ ω Ύ ρ ω ς
, ... , , , , , β Ο .... ο -;' (
ν α Α ε γ η μ ι α φ ω ν Ί α π ο τ ο α ο ς Τ α ι -ο υ σ ι ς Ύ Τ ο Π
(... ", λ β ( Θ λ
Ι Κ Ο Ο Ύ μ ο ς ο ο π ο ο ς π ρ ι ν κ α ν π ρ ο α Γ ι ο π '" ε ο ο ο υ ο ς
, , , , <;-", , , Ι θ
ν α α ν τ ι κ ρ ο υ σ γ τ ο ν π ω ν , ε ι χ ε ν ε γ ε ρ Ί κ α ι μ ε τ α
ζ ω Ύ ρ ό Τ τ ο ς ε λ ά μ β α ν ε τ ο ν λ ό γ ο ν ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς Τ ι θ έ λ η σ ε
, '! , Ο β ... ' , ) λ
ν α τ ο ν ο ι α κ ο ψ η ο ι α Τ Ί ν α υ α ι Ρ ε τ ο ν π α ρ ε μ Ο Λ η ν τ ο υ α \
ι τ ό Ί α ρ γ ά η ν ι σ ι ώ τ ι κ η γ λ ώ σ σ α τ ο υ λ ο γ ί ο υ μ ο ν α
χ ο υ ε Ι Ζ ε ν .'f/!>YJ γ Ι ν ε ι ρ ε χ α ν τ ή ρ ι γ ο ρ γ ό ...
Η Ε ...' Ι (,.... ,(
Κ Κ Ύ σ ι α π ω α ν ν Ύ ω ς ε ν τ η μ α χ ρ α ι ω ν ι ι σ
, ,....,' β , . (
ι α υ Τ ς ε μ φ α ι ν ε τ α ι π ρ ο α ι ν ε ι ε ι ς κ α τ α ο ι χ α ς α φ ε τ ι
- , θ ' ( λ \ ,.... , θ β θ ,
χ ω ν ε υ υ ς ω ς τ ο ο γ ι κ ο ν α υ Τ Ί ς π ο ι μ ν ι ο ν ο ρ υ Ύ "fJ κ α τ
Ι ...." , , ( ,
τ ε e'fJ ο υ τ ω ε ν χ ι ν υ ν Ί σ ω τ η ρ ι α τ ο υ ο ι α Τ Ύ ς π ο ι μ α ν
, ,( , , .... t:' .... (1" )
σ ε ω ς ε ι ς Τ α φ ε Τ Ι Κ Υ ν π ο α ν τ ο υ χ α κ υ ν τ ς ι
ι λ λ ' λ ' «(... ,
Δ ι ο τ ι π ο α κ ι ς ί ο ι α π .. ε ι σ τ ο υ ς ο γ ο υ ς ο ι Ο Π Ο Ι Ο Ι ο ε ν ε ι
α α ρ α χ α λ ώ -:.:'.Jv μ α ι ε γ ώ λ ι Υ ά Π Υ Ι Υ ρ ο σ
σ τ σ μ Ώ Ζ ρ ι σ τ ι α ι Ι Χ Τ ι τ ι ψ ι Ζ ρ η σ θ α ι λ λ Ο Τ Ρ α ς δ έ 60-­
τ ά ν η ς π έ ε σ θ α ς ε σ Ι ι α ί ρ ε σ ι ς Ί γ ν ά Τ Ι ι ζ {; Θ ε ο φ ρ ο ς Τ ρ α λ
λ ι α ν ο ί ς ν ι
-
VOCL τ ο υ π α ρ ό ν ο ς ε Ι ν α ι ό υ ν α τ ο ν ν α π α ρ έ λ θ α ι ω ν η κ α Ι
, ... \, λ e-' ... , Δ '
α ι ω ν ε ς χ ω ρ ι ς ο υ ο ε ι ς ν α α ν τ ι η φ Τ ι τ η ν κ α κ ο ο ο ζ ι α ν ι ο
, C Ε λ ' " θ " Ω
κ α ι η κ κ "t)aLOC ε χ YJ ε π ι μ α κ ρ ο ν τ ο ν ρ ι γ ε ν η ν
Θ ε ό ό ω ρ ο ν Μ ο ψ ο υ ε σ τ Ι α ς Θ ε ο ο ώ ρ η τ ο ν Κ ύ ρ ο υ κ α Ι ί λ λ ο υ ς

,... λ .... ( Α ι
ι ο ι κ ω ς ο ε π ε ρ ι ς ο ι ο α σ κ α ι α ς ο υ ι υ Υ ο υ σ τ ι
, , λ ι ... ., β λ ' β "
ν ο υ π ε ρ ι ι χ π ο υ τ ο υ π ρ ο ο ρ ι σ μ ο υ ο τ ε τ ο α ο ς ε γ ε
)
' " λ θ λ ι ,
ν ε τ ο π ν ε Κ ο ν κ α τ ι κ α σ Ί ι ε π α ν ε ι η μ μ ε ν ω ς α ρ
χ η ς γ ε ν ο μ έ ν η ς ε ν τ Σ υ ν ό ό τ Ί ς Κ ω ν λ ε ω ς έ ν ε τ ε ι 1638.
Ε ' ... , , ..., '.1 ,( θ - Γ
π ι σ η ς σ η μ ε ι ω ε π ι τ η ε υ κ ι ρ ι ο τ ι κ α ι ο ε ι ο ς ρ η
Ν Ι θ ''1'' , " θ
γ ο ρ ι ο ς υ σ σ η ς ω ς χ γ ν ω ρ ι ι ε τ ε α ρ κ ε τ α ς α ν τ ο ρ Ο Ο Ο ι ο υ ς
ο α σ κ α λ α ς σ υ μ π ε ρ ι έ λ α β ε ν ε ν τ ο ί ς σ υ γ γ ρ ά μ μ α σ Ι τ ο υ χ ω
" , Ι - ,- Ε
ρ ι ς ε ν τ ο υ τ ο ι ς ν α π α υ σ η π α ρ α τ ο ι ς π ι σ τ ο ι ς κ α ι Τ ι κ
Ο - , Ι
κ λ Ί ν α ε ω ρ η τ α ι π α Τ Ύ Ρ π α τ ε ρ ω ν
ζ '" Ι
Κ α τ α σ υ ν ε π ε ι α ν γ ν ω ρ ι ω κ α ι ε γ ω τ α ς τ ο ι α υ τ α ς ot­
, , , -,Ε λ , λ λ , δ ' ό
κ α ι α ς ο ι κ ο ν ο μ ι α ς Τ Ί Ί ς κ κ σ α ς α ο υ ε ν κ ο ι ν ν
.... ,.. \ ... , , .,
π α ρ α τ η ρ ω μ ε τ α ζ υ τ ω ν α ν ω τ ε ρ ω α ν υ ρ ω ν ο ι τ ι ν ε ς γ υ
Ι C , ,,-, β λ ,

μ ν α ν τ ε ζ ε α υ τ ο υ ς π ε ρ ι τ ο υ ς Τ ς ε υ σ ε ε ι α ς ο γ ο υ ς α π ε
λ λ θ ' " Ο 't:
σ φ α η σ α ν Τ Ί ς ι "IJ ε ι α ς μ ε τ α ς κ α ρ α ς α ν α τ ι ν α ι ε ι ς 00­
, ,( Κ c, π θ ­
γ μ α τ ω ν κ α ι ι α ν ο ν ω ν υ Π Ό υ ρ ο κ α Ύ μ ε ν ο υ τ η ς
λ Ε λ ,....." - Ε ,
Μ ε γ α ς κ κ σ α ς κ α ι τ ω ν σ υ ν α υ τ ι ι ς τ η ν π ε ρ ι
, β λ ' β Ι λ -­
π τ ω σ ι ν α υ τ η ν 1'0« ο ς ε Υ ε ν ε ο κ α τ α υ η ο ν τ ο ι ς π α
'C) ι ... λ Υ ( λ λ ' ,
σ ι ν «λ α ο ι ο Κ Λ η ρ ι σ κ α ν ο α ι ν τ α ω ς π ο ο ι Ύ ρ α
φ ο υ ν β λ έ π ο ν τ ε ς τ ο ν Ό ρ θ ό ό ο ξ ο ν Π α τ ρ ι ά Ρ Χ ι Ί ν Κ ω ν λ ε ω ς
, θ .... , , , ....,' 1 ,( \ ' Κ
ν α α ε τ γ ι - ε ν ο ν ο μ α τ ι τ η ς α Υ α π η ς . - τ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς α ν ο ν α ς
" , , β π , Υ
ν α ι χ ν χ τ ρ ε π ι ι ι ω ν ι ο υ ς α ι σ ε ι ς ν α Κ Ρ Ί μ ν ι η τ ε Ι Ι ί
, λ ' , Ι ., θ t Π ι
α σ φ α ε ι α ς ν α μ ε τ α φ η ο ρ ι α 7.. ε ε ν τ ο Ζ Υ ι ω τ α τ ο ι α τ ε
..., Ε ) ι ,
ρ ε ς Τ Ύ ς κ χ \, η σ ι α ς ....
ι ,,- Ι , '. , ,
Ν μ ι ω Ο Τ Ι κ α ι ε σ ε ι ς κ α τ ι π α ρ ο μ ο ι α ε Ι ε γ ε τ ε π ρ ο κ α ι
- Δ ,) θ . t, 0 .... 0' Ο
ρ ο υ ι α τ ι ε π ι υ μ ε ι ε ν α ε υ ρ ι σ κ ε σ ε τ ε ω ρ ι ο ρ 0­
,,.. ... ,\ ,
ο ο ω ν ε ο ε τ ι Π Ρ Χ ζ ε ο ι α φ ω ν ε ι τ ε π ρ ο ς τ χ ς π ρ α Κ Τ Ι Κ Χ ς
1 (" ..
σ υ ν ε π ε ι α ς τ ω ν Π Ό τ ε υ φ Υ Ί σ ε ω ν σ α ς
Σ ι -, .... Ι
» Π ο ι α υ ν ο ο ο ς σ ι χ ς ε ρ ω ω π ω α ν ν η κ α τ ε ο ι κ α
ι λ , ,c, (...,
σ ε ν ε π ι σ η μ ω ς τ α ς κ α Ι υ φ υ μ ω π ο ι κ ι ς χ α ρ α κ τ Ρ ι
' , ι , ) Ι .... Α
σ θ ι σ Χ ς π α ι σ ι ι ζ σ υ γ κ ρ τ ι σ τ ι κ α ς υ ι ο α σ κ α α ς τ ο υ ­
' 1\1' t" ) ,... ... , ';.
θ Χ π ω ς ο α ν η ρ φ ι ο ο ο ς ε ι κ α ι ν η ν χ α ι τ ε Λ ε ι
, ........" β 1\'1 ' ,
ω τ ε ρ χ ν η ο ι ε ρ μ ν ε υ σ ι ν τ ο υ τ η ς ε υ σ ε ε ι α ς l' υ σ τ η ρ ι ο υ ε ν
- 91­
μ έ σ α ι ω ν ι ο π ο υ τ Υ ι ς Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ι δ α σ κ α λ ί α
( , , λ , Η
ε υ ρ σ κ ε τ α ε ν Τ Ω π Ι ρ ε ι α υ Τ Ί ι ς ο ι α τ υ π ω σ ε ι μ π ω ς
ί ...,'1 \ Σ \ λ \ ,
π α Λ ι ν φ ρ ο ν ε ι τ ε Ο Τ τ α υ ν ο ο ι κ α χ ε Ι '11 κ α Ι κ α ρ ο ι α ι π ρ ε
π ε ι ν α φ έ ρ ω ν τ α ι φ ι λ ο φ ρ ό ν ω ς κ α Ι ά β ρ ο φ ρ ό ν ω ς π ρ ο ς τ ο ν
IJrilnus paIes τ ι μ Ύ ι ς ε ν ε κ ε ν Τ Ι ρ έ π ε ι ό π ω σ π τ ε
" Υ ... ( Ν \ Ι
π ρ έ π ε ι ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν ω ι ρ ω ς ο π ι κ ο ο μ ο ς ν α π α υ σ ο υ ν
, \0 β \ , ,
ν α ε ι ν α ν υ κ τ ε Ρ ν ο ι ε ο σ ε ε ι ς μ ο υ ν α μ ε ν ο ι ε ν φ ω τ ι
π α ρ ρ σ ι α σ θ ν α Π ρ έ π ε Ι ν α μ γ α π ο υ ν τ ο Ε ύ α γ Ύ έ λ ο ν
, ') , , '" ί \ " , , ) θ '
-« λ
'
μ ο ν ο ν κ α Ι γ ω σ σ Ί α Λ Λ α ε ρ γ κ α Ι α γ Ύ ι ...
Ν
\ , λ ί λ \
- α σ Ο ς ε ρ ω τ σ ω κ α Τ α 1\0, ε τ ο μ ι σ ε ν α ε ι π η
λ ( '1 ι Ι
ο ε ι ω ς ο π ω α ν ν ς π ρ ο σ π ο ι ο υ μ ε ν ο ς τ ο ν α ο ι α φ ο ρ ο ν
λ ... λ ί ,
ο ι α τ τ ε ε ι α ν α ν α ι Ρ ε σ ι ν Τ Ύ ζ μ ο ι ς π ρ ο Ο Λ ι γ ο υ ι σ χ υ
ρ α ς τ ο υ θ έ σ ε ω ς
θ \
Δ υ ν α σ ε ν α μ ο ι ε ς Ί γ σ τ ε π l' Ι Κ Ο Ο μ ε ο ι α τ ι ο
Κ λ λ Α λ ξ , , " ,."
π ο λ υ ς

υ ρ ι ο ς ε α ν υ ρ ε ι α ς κ ν μ ε ι μ α π σ χ ι ε
θ
...... (, , , \ Θ
σ α ι τ ω ν Τ Ύ ς ε α ς ε ν ο ι π τ υ χ ο ι ς α ν α φ ε ρ ο ν τ ω ν τ ο ν .. ε ο
Ί ι 1 ' ( \" Δ ' ( ,
ο ω ρ ο ν ι Ο Ψ Ο ε σ Τ α ς α ι ρ ε τ ι κ ο ν ο ν τ α ;» ι ο τ ι ω ς ε υ κ ρ ι
... (\ ... " , , ' π
ν ω ς υ π Ό τ ο υ ε ι ρ η μ ε ν ο υ χ ω ρ ι ο υ σ Ί μ α ι ν ε τ α ι ο α τ ρ ι α ρ
Α λ ξ " \ ( \ Θ
Χ ς ε α ν ο ρ ε α ς ρ κ ο ν ο μ ε ο τ ο ν α ι Ρ ε τ ι κ ο ν .. ε ο ο ω
ρ ο ν Tt τ ο υ τ ο υ σ α φ έ σ τ ε ρ ο ν θ έ λ ε τ ε δ α ν α π ε σ θ Ύ τ ε σ τ ι
" " ... ( ,Ε ί ' , Ε
κ α Ι σ μ ε ρ ο ν ε χ ε Ι τ ο ι ο υ τ ο ν Ο κ α ι ω μ α "1) Κ Κ Λ Ύ σ α ν
... λ \, , \" \ \ ( \ Α
ν ο ω 0"1) • ν α ε φ α ρ μ ο σ η κ α Ι α υ Τ π ρ ο ς ο ν α ι ρ ε τ ι κ ο ν ­
θ ν α γ ό ρ α ν ι κ ν μ ί ν β ε β α ί ω ς Χ Ρ κ α ι ρ ο υ
Ε
θ \ Ι , , ,...,
υ ρ ε ε ι ς π ρ ο Ι ζ α π ρ ο σ Ο Ο Κ τ ο υ τ α υ Τ ς ε ρ ω τ η σ ε ω ς
( Ν ,':'\ " \ \ "
Ο Π ι Κ Ο Ο μ ο ς ε φ α ν η π ρ ο ς Τ γ μ Ύ ν τ ε τ α ρ α γ μ ε ν Ο ζ κ α ι
έ ν σ υ γ χ υ σ ε ι μ ε τ α β ί α ς δ υ ν θ Ί ν α ε Ί π η ε ί ν α Ι Ο υ ν α τ Ο ν
(" Α ξ Ε ' θ \ " λ '
ο ο γ ι ο ς ε α ν ο ρ ε ι α ς υ υ ς ο μ ω ς σ υ ν ε π Ι ρ ω σ ε
Δ
ι \ \ " Ι '
- υ ν α μ α ι ν α ι υ ω τ ο κ ε ι μ ε ν ο ν σ α ς π ω α ν ν ;
Ε
" ,- \... ,
- υ χ α Ρ σ τ ω ς α π η ν τ σ ε ν ε κ ε ι ν ο ς κ α ι τ ο υ π ρ ο σ ε φ ε
\ ( " θ 90' ... Π λ ... 1\1·
ρ ε τ ο ν υ π α ρ ι Ι τ ο μ ο ν τ η ς α τ ρ ο ο γ ι α ς τ ο υ l' tgne
ν ο ι κ τ Ο ν ε Ι ς τ ν σ τ λ ν 1085.
,Ε 7' ( Ν " \ , .\
ν ο π Κ Ύ μ ς ε π ρ ο σ ε χ ε ν τ ο χ ω ρ ι ο ν .1) μ α
λ ο ν ν ε γ Ι ν ω σ κ ε ν τ ν σ υ ν ο λ ο ν έ Π σ τ ο λ ν τ ο υ ά γ Ι ο υ Ξ ε ο
, .... Σ , ( ,
ο ω ρ ο υ τ ο υ τ ο υ ο ι τ ο υ ε ν τ γ Ί ο π ο ι π ε ρ ι ε ι χ ε τ ο ο ι α ν φ ε
θ ε σ α ύ π ο τ ο υ π Ι ω ά ν ν ο υ φ ρ ά σ ι ς ο ί π ι τ έ ρ ε ς ί Ί ρ χ ι σ α ν
" λ
π α ν α
\
σ υ η τ ο υ ν
Υ
α ν σ υ χ ω ς κ α ι ι ν
...
-92­
\, :-- \ ';" \, ('\....., ,
- Τ α π ρ α γ μ α τ α ο ε ν ε ι ν α ι κ α ι τ ο σ ο ν α π α ο σ ο ν ε
'"!' Ι θ ( Ι \ , ,
ν μ ι α μ ε ν σ Ι Υ Ο Ψ ι υ ρ ι σ ε ν ο π ω α κ ε ι μ π ρ ο ς τ ο ν π
' °0 β λ , θ λ ' " ,\"
Γ Ρ Υ ο ρ ι ο ν π ω ς ε π ω κ α ε ο γ ο ς ε χ ε ι κ α ι τ ο ν α ν τ ι
λ Ο Υ ο ν κ α Ι π ο λ υ φ ο β ο υ μ α ι Ο Τ Ι ό δ ι ά λ ο γ ο ς θ α κ α τ α ν τ Ύ ι σ η
., β " Ι
ε ν α ς τ ε ρ α σ τ ι ο ς σ Ι Ω ς σ υ γ κ ρ ο υ ο μ ε ν ω ν α π ο ψ ε ω ν
,Ε " .... .... ., ", , , , ,
- γ ω τ ι ν α σ ο υ π ω Ί Ί ρ χ ι σ α ν α χ α ι ρ ω α π ο τ ν Ec;E-'
.... ,' ( '\ ι θ
λ ι ι ν τ ο υ ι ο ι α ι τ ε ρ ω ς τ ο υ α Π Τ σ ε ο π α ρ α Π Λ ε υ ρ ω ς κ α "1)­
μ ε ν ο ς π Ι ε ρ ό θ ε ο ς Μ λ σ μ ο ν ω μ ε ν έ ξ α λ λ ο υ π ρ ο σ έ
.! θ " λ θ λ ,
θ ε σ ε ν ο τ ι ο υ σ Ί α τ ς ε σ τ ι ν ο Τ ς α Τ ι ε ι α ς ο γ ο ς κ α ι
Χ π α ι τ ε ί τ α ι π ο λ υ ς ρ ω ς μ έ χ ρ Ι ν α ε γ γ Ι σ η τ ι ς κ α Ι τ α β
μ ό θ υ ρ α έ σ τ ω -rou τ Υ ς , λ Ί θ ε Ι ι ς Ν ο ο υ ...
...., λ , -., θ ,
- Σ υ μ φ ω ν ω α α φ ρ ο ν ε ι ς ο τ ι α ε χ ω μ ε ν π ρ α Χ τ ι κ ο ν
, ''\ ' , \ " ί β ι θ ' \ (
α Π τ ε Λ ε σ μ α μ ε τ α α π ο α υ τ ο ν ν Λ α υ ρ ι ν Ο Υ ε ι ς τ ο ν 0­
...., , ...... θ ν , , '\ λ ....
π ο ι ο ν ELcr"fJA ε ν Ί σ υ τ ι σ ι ς α π η ν Τ Ύ σ ε μ ε Λ Γ γ χ ι κ ω ς
( Ι ,
Μ
π ω ς ο π Ρ ι γ ο ρ ι ο ς
Θ \ Υ 'r ,...., ( ,
- ο ν ο ν ο .. ε ο ς τ ο γ ν ω ι ε ι ε ι π ε ν ε κ ε ι ν ο ς ω σ ε μ ο
, >, • β ί ' Ν '
ν ο λ ο γ ω ν κ α ι ε σ τ ρ ε ψ ε τ ο ' Λ ε μ μ α τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν π Ι Κ Ο
δ Ί μ ν
Ε Β θ ι λ λ
κ ε ι ν ο ς ι υ ι σ μ ε ν ο ς κ υ ρ ι ο ε κ τ ι κ ω ς ε ι ς τ Ί ν μ ε ε Τ Ί ν
, ο λ " Υ , , λ λ
ο υ ο ο ω ς ε π ρ ο σ ε χ ε τ ο υ ς σ υ Ί τ υ ν τ α ς μ ε τ ο ι γ ο ν ε α
, Ι • λ Ε .! \
φ ρ ο ν μ ε ω ι σ μ α ε α ν η ε ι ς τ α χ ε ι "!J τ ο υ ι χ ε ν ε υ ρ η Τ Ύ ν
...." Ο , , ,., θ
κ λ ε ι ο ο τ η ς Π ν Ί α ς ο ι κ ο ν ο μ ι α ς ; υ ο ε ι ς ε γ ν ω ρ ι ε ν α
, β β , , Ι "", ( (
τ ο ε ε α ι ο υ ν π α ν τ ε ς μ ο ν ο ν μ ε τ α τ η ν α π α ν Τ Ύ σ ι ν τ ο υ η ο
ι \, Ο ....
π ο ι α ο ε ν ρ γ σ ε ν α α κ ο υ σ η .
"1\1.... , λ λ λ λ θ
- 1\ α ς π α ρ ο υ σ ι α σ α τ ε π ο υ α ο ι ι χ ν Τ Υ ν α η ε ι α ν
,Ι , " λ ' , , , Ι
π ω α ν ν κ α ι ε υ χ ο μ α ι τ ο υ α χ ι σ τ ο ν ο υ χ ι ε σ κ ε μ μ ε ν ω ς
, , ι λ θ "
ν α Ι τ α α ν ω τ ε ρ ω α ν α Ί "!J σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ α σ α ζ
ε ν ν ο ω τ ο υ ς ύ μ ε τ έ ρ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο υ ς ο ι α μ ε ν τ ο ν α γ ι ο ν
Κ
ι λ λ ( ! ' ........ ' Θ
υ ρ ι . ο ν ω ς σ φ ο ο ρ α ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο υ τ ο υ ο ε • ε ο ο ω ρ ο υ
( ( .... Η λ θ ., ".... ,
ω ς α φ ε τ ι κ ο υ α Υ ε ι α ο μ ω ς ε π ι τ ο υ π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο υ
Ι (, λ ι θ β β β , .... , , ....
ε χ ε ι ω ς α χ ο ο υ ω ς . ε α ι ω ς α σ ε ι τ ω ν κ ε ι μ ε ν ω ν κ α ι τ γ ί ζ
'.1. ( ,
α ψ ε υ ο ο υ ς ι σ Τ Ο Η α ς
α Ε ν (:) έ ζ ό π ο λ υ ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς Μ ο ψ ο ε σ τ Ι α ς (t428)
, λ ,-, θ \
ο υ ο ε ι ς ε ο μ σ ε ν ν α τ ο υ α π ε υ υ ν 'r"!Jv κ α Τ Ί Ό ι α ν ο υ
κ α ι ν ο τ ό μ ο υ π λ λ δ ε μ α λ λ ο ν τ ο υ α ρ ε τ ι κ ο υ Ά π ε ν α ν
,;- , ( ' θ λ ,
τ ι α ς Ί ί Τ Ο τ ο ι ς π α σ ι ν γ ν ω σ τ ο ς ω ς ο ε ι ν ο ς ε ο ο γ ο ς κ α Ι
-93­
, , ο ι • ι (, Γ
υ ι ε Τ Ύ ρ ε ι ι ο ι α ι τ ε ρ α ς σ χ ε σ ε ι ς φ Ι Λ ι α ς μ ε τ α τ ο υ α γ ι ο υ p"t)­
γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Θ ε ο λ ό γ ο υ ς κ α Ι τ ο υ ά γ ί ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ Σ η
, ,ο ( ,- , ) Ε
μ ε ι ω τ ε ο ν ο ε Τ Ι ε κ ο ι μ Ί ι ω ς π ι σ τ ο τ ε κ ν ο ν Τ Ί ς κ κ η
,
σ ι α ς
t Η Ο - " t - , ,
β α ν α φ ε ρ ε ι σ α α φ υ μ ω ν π ε ρ ι Κ Ο Π Ί τ υ γ χ α ν ε ι
, Υ λ t' θ ,., t, Θ ι
φ ρ α σ ς ε ζ ε π ι σ τ ο Ί ς ε ν ο ς μ α Υ τ ο υ τ ο υ ι γ ι ο υ .. ε ο ο ω
,., t Ν ι ( 9 Ι (ο .,
ρ ο υ τ ο υ ι κ α ν ω τ α τ ο υ α υ κ ρ α τ ι ο υ ο ς α ω ν . ι γ ο ς
, ι
α ν τ α π α ν τ ω ν ε χ ε τ α τ ο ν χ α ρ α Κ Τ ρ ι σ μ ο ν τ ο α ι ρ ε τ ι
....., , , , .... ,' 't.,
κ ο υ ο π ω ς ε ν υ π α ρ χ ε ι Ξ ν Τ ε φ Ύ μ ε ν ρ χ ω ρ ι α Π λ ο υ σ τ α
' λ ι .... rr-") \ ';"
τ α ό ι ο η π ο u π ρ ο τ ε ρ ο ν τ JJ ..." τ ο ν ε ι χ ε κ α τ α ο ι κ α σ ε ι
(, Ο , Ζ .... ., ,., t
Ύ π ε μ Π Ύ ι κ ο υ μ ε ν ι κ η υ ν ς ω ν τ ο ς ο μ ω ς τ ο υ C/.­
, Κ λ λ ' ο .... , , ο λ τ
Ο
Ύ ι ο υ υ ρ ι υ ο υ ο α μ ο υ κ α Ι oUoO ω ς ε ι χ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι
t Θ " ( ( , , ....
σ -Υ ο .. ε ο ο ω ρ ο ς ε π ι σ Ί μ ω ς ω ς α ι ρ ε τ ι κ ο ς τ ο π ρ ω τ ο ν
τ ο ύ τ ο υ β β α ι ω θ ν τ ς έ ν ε τ ε ι 553. Ε ί ν α ι ά λ Ύ θ έ ς π ά ν τ ω ς
., ,t Ι t ό
ο τ ι ο ι α μ α ρ υ ρ ι α ι ο ι α τ ο Ύ μ α Ρ Τ Ύ μ ε ν ν Τ Ί ς ε υ τ υ ι ο α
σ κ α λ α ς έ ν ε φ α ν ί σ θ σ α ν μ ό λ ι ς τ 451, έ ν τ η Δ Ι Ο Ι κ ο υ
μ ε ν ι κ η Σ υ ν ό ό τ ι 33 ό λ ό κ λ Ύ ρ α Τ Ύ μ ε τ α τ ν κ ο ί μ Ύ
σ ί ν τ ο υ κ α Ι έ σ υ ν ε χ ί σ θ Υ σ α ν μ έ χ ρ Ι Τ 553, ο π ο υ κ α Ι κ α
ο ι θ Σ t" Κ ' λ , ι ,
τ ε ο ι κ α σ Ί υ ν ε π ω ς ο ι γ ι ο ς υ ρ ι ο ς ε κ ο ι ν ω ν ε ι π ρ ο ς
, θ ό δ ξ t Ι Ι "" t ,
ο ρ Ο ο ν ε ρ α Ρ Χ Ί ν κ α ι ο υ χ ι π ρ ο ς α ι Ρ ε τ ι κ ο ν
....., " β ι λ λ f'E'
Κ α ι π ω ς Ί Τ Ο ο υ ν α τ ο ν ν α σ υ μ α ι ν CI. ω ς ; ν α
κ ρ ι β ώ ς ε τ ο ς μ ε τ Χ τ ν κ ί μ Ύ σ ι ν τ ο υ Μ ο ψ ο υ ε σ τ Ι α ς ά π έ
(" ,,( Π ι Κ
σ τ ε λ λ ε ν ο α γ ι ο ς π ρ ο ς τ ο ν α φ ε τ ι κ ο ν α τ ρ ι α Ρ Χ Ί ν ω ν
ι \ Ι , .... , λ 7 ,
λ ε ω ς Ν ε σ τ ο ρ ι ο ν τ η ν π ρ ω Τ Ύ ν α υ τ ο υ ε π ι σ τ ο Ύ ν ο ι Ί ς ε
.... '" ι , , θ ο Ε
π ε ι ρ α τ ο ν α τ ο ν ε π α ν α φ ε ρ γ ε ι ς Τ Ί ν ο ρ Υ ν ο ο ς α ν Τ Ί ς κ
Π ' θ , Ι
κ λ σ ι α ς Ρ Ο Ί γ ο υ μ ε ν ω ς σ μ ε ι ω η τ ω ε ι χ ε ν α π ο σ τ ε ι
λ
Ι
λ ",
λ ε ι τ η ν μ α κ ρ ο σ κ ε ε σ τ α τ γ ν ε π ι Τ Ο η ν τ ο υ π ρ ο ς τ ο υ ς ε ν
ϊ Ύ ύ π τ μ ο ν α χ ο ύ ς ι ν 588-617.), έ π ι θ υ μ ω ν ν α
ι , θ β ,- ,
θ
θ
κ α Υ σ υ χ α σ γ ι τ ο υ τ ο υ ς ο ρ υ 'Yj ε ν τ α ς ε κ Τ Ί ί ς Κ Υ ι ρ υ τ τ ο μ ε
t ι '" " θ ο Ι
ζ α ι ρ ε σ ε ω ς κ α ι ν τ ο υ ς π α ρ υ σ ι α σ Ί τ η ν ο ρ ο ο ο ο ν ε ν
.... ., Θ ι t' (, β Ν ι "
ν ο ι Χ ν τ ο υ ο ρ ο υ « .. Ξ ο τ ο κ ο ς ι ν ο α σ ε ζ ε σ τ ο ρ ι ο ς Ί Ί Ρ
, λ
α τ ο ν α π α ρ α χ α ρ α τ τ η κ ι υ μ α ι ν Ί τ α ι
Θ
' ...., Ι 1 " Ι
" J. μ ο υ ε π ι τ ρ ε ψ Ύ τ ε α Υ Ι Ο Ι π α τ ε ρ ε ς ο ι α μ ι α ν γ ν ω ρ ι
μ ί α ν τ ο υ έ ν ό ό ξ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς τ ς Έ κ κ λ σ ί α ς μ ω ν
κ α Ι π ρ ο ς ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ν τ ς π σ τ λ ι κ ς β ι τ ς κ α Ι φ ρ ο
ν σ ε ω ς τ ο υ ά ν ό ρ ό ς ν α σ α ς ά ν α γ ν ώ σ ω τ μ μ α τ α τ ς
ι
1
--
ι
­
, " , λ ' ,
π ρ ω Τ Ί ς κ ι Τ ρ Ι ς α υ τ ο υ Τ ς Κ Ι τ ε ε υ τ α ι α ς ε π ι σ τ ο
\ \ Ν \ ,
λ Ι ς π ρ ο ς ο ν ε σ Τ Ο ρ Ο 01. ι ε π ε τ υ χ ε ν α κ ι ν η σ η ο υ
- ,\ \ , Π ι
σ τ υ χ ω ς Ι π ρ ς μ ε τ α ν Ο α ν τ η ν τ ο υ α τ ρ ι α ρ χ ο υ ψ υ
, , λ λ \ \ \ - Γ Ο ' ... Σ '
χ η ν α α --;0,/ μ Ί ι χ α ν ι σ μ ο ν Τ Ί ς χ ο υ μ ε ν κ η ς υ ν ο
ι , λ "
Ό ο υ 'f1 ο π ο ι α τ ε ι κ ω ς κ α ι τ ο ν κ α τ ε ο ι κ α σ ε
\ \ C) '8 Ο - ,
1\1 1 ε τ α Τ Ύ ν ο \0· ε ρ μ ο ν σ υ γ κ α τ α ε σ ι ν τ ω ν π α τ ε ρ ω ν
.' \, , , - \ β ,
"r,PXLGE: ν α α ν α γ ι ν ω σ κ ι ε υ κ ρ ι ν ω ς Χ α ι ρ α ο ε ω ς
«... Π ώ ς oi:)v ε ν ι σ ι ω π η σ α ι π σ τ ε ω ς ά Ο κ ο υ μ έ ν Ί ζ
θ , , -\, , ­
κ α ι τ ο σ ο υ ν ο ι ε σ τ ρ α μ μ ε ν ω ν ι ο υ π α ρ α σ Ύ σ ο μ ε α τ ρ
β μ α ι τ ο υ Χ ρ σ τ ο υ ο ό κ ά π ο λ ο γ η σ ό μ ε θ α δ ε τ η ς ά κ α ί
- , - ,
Ρ Ο σ ι ω Π Ύ ς ε ν ε κ α κ α ι τ ο ι γ ε τ ε τ α γ μ ε ν ο ι π α ρ α τ ο π ρ ο ς
λ δ - Π ,\"... "
τ ο ε γ ε ι ν α ε ι ;... α ν ε ς ε σ μ ε ν ε ν α γ ω σ ι κ α ι π ο ν ο ι ς
, ,1 - ') Ύ ό Ι ,
υ ς ε τ ε ρ α φ ρ ο ν ε ι ν O'JX ο ι α ο π ω ς α ν α π ε π ε ι σ μ ε ν ο υ ζ
ι '\') ο ' "
μ ε θ ι σ α ν τ ε ς ε ς τ ο α ι ε ς ι ο ε μ ο υ κ α ι μ α τ η ν κ α τ α
Ρ Ν \, \ λ θ \ ( - )' ι
κ α Ι ο υ Χ μ α ο ν ε π α ν ο ρ ο ο ν ε α υ Τ ι ς ο γ ο ν ι ν
π α ύ σ Ω σ κ ά ν δ α λ ο ν ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν ; Λ Τ 1ν 885.)
Ι ό \... \, - , , ( f ... )... ,
ο υ ν υ ν κ α ι ε κ τ ς Τ Ρ Ι Τ Ί ι ς α υ ο υ ε π ι σ τ ο ς ω ρ α Ο
, f
α Τ Ο Ί α π ο σ π α σ μ α :
«... τ ο υ Σ ω τ Υ ι ρ ο ς ί μ λ έ γ ο ν τ ο ς έ ν α Ρ Υ ς ό φ ι λ ώ ν
, 0\ , t \ ,\ ", ι ,... , (
π α τ ε ρ α γ ι μ η τ ε ρ α υ π ε ρ ε μ ε O'JX ε σ τ ι μ ο α ζ ι ο ς κ α ι ο
-... (, -\ θ f t", , ι " t:' '
Ι Λ ω ν υ ι ο ν 'fj υ γ α τ ε ρ α υ π ε ρ ε μ ε ο υ κ ε σ τ ι μ ο υ α ι ς
θ (- ( \ - ... ,"' β Ι
π α ω μ ε ν Ι μ ε ι ς ο ι π α ρ α Τ Ί ς σ η ς ε υ α ε ι ς α π α ι τ ο υ μ ε ν ο ι
\. -, ( ..... Σ - ο Χ
70 π ε ρ α γ α π α σ α ι τ ο υ π α ν τ ω ν Ι μ ω ν ω Τ ι ι ρ ο ς ρ ι σ τ ο υ
\ ( ... , (, , , ...
ι ς μ α ς ε ν η μ ε ρ κ ρ ι σ ε ω ς ν σ α ι ο υ Ψ σ ε τ α ι η π ο ί α ν ε υ
ρ ή σ ο μ ε ν τ η ν ά π ο λ ο γ ί α ν σ ι ω π η ν ο ϋ τ ω τ ι μ ή σ α ν τ ε ς τ ν
μ α κ ρ α ν έ π Ι τ α ί ς π α ρ α σ ο υ γ ε ν ο μ έ ν α ι ς κ α τ α ό τ ο υ δ σ φ
,
μ ι α ι ς
\ , \ \' , , .....
Κ α ι ε μ ε ν σ α υ τ ο ν ι ι ο ι κ ε ι ς μ ο ν ο ν τ α τ ο ι α υ τ α φ ρ ο
... \ , " ( \ \ .....
ν ω ν κ α ι ο ι ο α σ κ ω ν Ί Τ ω ν α ν η ν Ύ φ ρ ο ν τ ι ς ε π ε Ι Ο Ύ ο ε π α
, Ε , Υ Ι ( , "
σ α ν ε σ κ α ν ο α ι ι σ α ς Κ Κ σ ι α ν χ α ι υ μ Ύ ν α ι ρ ε σ ε ω ς α η
\ ... , , Ρ β λ - ",­
θ ο υ ς Κ ζ ε ν Ύ ς ε μ μ ε Λ κ α ς τ ο ι ς Χ ο ι ς χ α Ι τ ο ι ς
, , )) \, ,-, ... ,
ε κ ε σ ε μ ο ν ο ι ς α \ α γ α ρ κ α Ι τ ο ι ς α π α ν τ α χ ο υ π ε Ρ Ι ν ε
\ ,..., \ β , ""',f ­ Β
Ί Ο Ί ί γ ρ τ ω ν σ ω ν ε Ύ Ύ Ύ σ ε ω ν τ α ι t Λ ι α π ο ι ο ς ε τ ι τ α ι ς
,( ..... ..... , , )'
π α ρ Ί μ ω ν σ ι ω π α ι ς α ρ κ ε σ ε ι ο γ ο ς ......
Π
' " , " \..\) \
σ τ ε ω ς γ α ρ α ο ι κ ο υ μ ε ν Ί ζ ε ρ ρ ε τ ω μ ε ν ω ς ε ω ο ς κ α ι
, \ ( , , , , , ':'.\ ,( .....
ε π σ α Λ Ύ Ύ Ί π ο ο Υ ο ν ε α α ο ω γ Ο Ε υ ε ι τ ω ο ε κ α ι ο Τ ζ
• .... ί .,, ι ι Ir. ..
-
" , \ ί " ζ
ε ς τ ε κ ν α κ α ι α σ ε Λ ρ ο υ ς φ Ι Λ ο σ τ ο ρ γ ι α ς ν ο μ Ο ζ χ α ι τ ο υ 'IJV
., " λ - , β ι θ ' "
μ ε ι ν ώ ν ε σ τ ω ο ι π ο ν ο ι ς ε υ σ ε ε σ ι ν ο α ν α τ ο ς ι ν α
, , Ι " ,
χ ρ ε Ι τ ο ν ο ς α ν α σ τ α σ ε ω ς υ Ζ ω σ ι κ α τ α τ ο γ ε γ ρ α μ μ ε ν ο ν
\ , (- ( Σ , , ι
σ ο υ τ ο ι ν υ ν ο μ ο υ ι ι γ ι υ ν ο σ φ τ ρ ι τ φ σ ο ι τ ο υ τ ω
ι θ β Ι , '8
σ ι α μ α Ο Ι TUOOu.::: Υ σ α μ α τ ι σ υ ι ι ν α π ο σ χ ε σ α ι
" \, \ ..... .
- " -, ,.... .1 ,
τ ω ν 0')1'(.) σ κ α ι ω ν χ α ι ε ε σ τ ρ α μ μ ε ν ω ν σ ο γ μ α τ ω ν ι ι κ α ι
- , , θ ί θ , θ ,
φ ρ ο ν ε ι κ α ι ι σ κ ε ι ς α ν ε Λ ε σ α ι σ ε Τ Ι Ι ο ρ ν π ι σ τ ι ν
, - Ε λ θ - ,,..., ...
-:'lJv τ α ι κ κ σ ι α ι ς π α ρ α σ ο ε ι σ α ν ε α Ρ Χ Υ ι ζ ο ι α τ ω ν
': ι , ι ... " ) ..... Ι , "
Υ γ ι ω ν α π ο σ Τ Ο Λ ω ν χ α ι ε υ α γ γ ε ι σ τ ω ν ο ι κ α ι α υ τ ο π τ α ι
, ι ;0....0 .. / Ι
χ α ι υ Π ι ρ ε α ι LO'J Λ ο γ ο γ ε γ ο ν α σ ι
Η ε ί μ Υ τ ο υ τ ο δ ρ ά σ ε ι ε ν ή σ η ε υ λ ά β ε ι α κ α τ ά τ η ν ό ρ ι
σ θ ε ί σ α ν π ρ ο θ ε σ μ ί α ν η τ ο ι έ ν τ ο ς δ ε κ ά τ η ς ή μ έ ρ α ς !)... γ ί
ν ω σ κ ε σ ε α υ τ ο ν ο υ δ έ ν α κ λ ή ρ ο ν έ χ ο ν τ α μ ε θ ή μ ώ ν ο υ δ ε τ ό
π ο ν η λ ό γ ο ν έ ν τ ο ί ς ί ε ρ ε υ σ ι τ ο υ Θ ε ο ύ κ α ί έ π ι σ κ ό π ο ι ς ( 17;3 ).
Ο
' ς Ι Ι . - ( , Ε )' "
υ ο ε γ α ρ ε ο ε Ζ ε α ι π ε ρ ι ι Ο ε ι ν Ί μ α ς κ κ η σ ι α ς ou­
ω τ ε Ο ο ρ υ β Ί μ έ ν χ ς χ α σ κ χ ν δ α λ ι σ ο ν α ς λ α ο υ ς χ α π ί
, ()"0 , ", ,-, ι
σ τ ι ν ο ρ . ν α -ε ϊ Ό υ μ ε ν η ν κ α ι ό ι α σ π ω μ ε ν α π α ρ α σ ο υ τ α
ι - Ι Υ , , '" " θ Θ (
ο ι μ ν ι α τ ο υ ο φ ε Ι Λ ο ν ς ε ι π ε ρ γ ρ ι χ α μ α ς
, θ δ • , , (, , , λ
ο ρ Ί ς Ο ζ Ί ζ ε ρ χ σ η ς Ί ν ω ν ι Υ ι ω ν π ι χ τ ε ρ ω ν χ γ α
... Ι (J
τ ε ι ν ε υ σ ε ε ι ι χ ν .....
176) ο π Ψ Τ ι Ι ς έ σ κ ο π ς ε μ ω π μ ν Τ ι ε ι ϊ ν ι ζ ι κ ρ χ
-:lt>'i ο ι α μ ϊ έ ω ι ώ ν ϊ ε φ ώ ν :-6 ε ρ ό ν έ λ ν κ χ ι ":i; π α
ί Δ μ α ς λ ο ι τ ν ε χ ω ν λ ο ι λ Υ
ι Υ
Ο Ε χ π τ ο μ ε ν χ ς τ ο ύ ϊ ο υ μ ε τ α ς τ ο Ο
,,, ,', 1.' , ן Ι
e Χ α ι Ε ν ω τ ι ο ν υ ν ο ι ο υ c; π σ κ ο π ν κ χ ι ε κ π ρ ο σ ω τ ω ν
- Κ .... , ,,"'\ Ο ... - . ., 0-" '11 ....
τ ο υ . Λ Υ ι Ρ Ο Χ Χ Ι ϊ Λ Υ ι ο υ λ α υ Π ι σ χ ε τ α ι ν α χ π ο ο ε ι χ l' α κ ρ ι ο η ς
η ρ η τ η ς "C"1;; ο ρ Β ι π Ι σ ϊ ε ω ς κ χ ι -cGn Ι ε ρ ά ν Κ χ ν ό ι ω ν Ε π ί σ κ ο π ο ς
!:: • ) Ι '11 , .. Ι .., , ") , , _
υ ε α ι ω ν κ α Τ ι π ι ϊ Ί ι ς ο π ω ς ε Υ ε τ α ι α σ φ α ε ι α ς ":xu"CYJ; "CCiU σ υ μ
ι ο ,.... '11 ,." _ , ,\ ) _ ta- -
OOAO'j χ χ ν Ο ι ι κ η ν ϊ ε Ι Ρ Ο Τ Ο Ί ι χ ν ε κ π ι Π Τ Ε Ι τ η π ο σ τ ο κ η ς ι ι α χ η ς
έ ι ά θ ε τ ώ ν τ ι π σ χ ε σ ν ο υ τ α ύ ι ν Ι θ ε λ ε έ κ κ λ Ι ν ε ι ε ς α ρ ε σ ι ν
Υ ι ε ι ς σ χ ί σ μ α χ χ Ι -c:i π :xu,"oG τ ε λ ο ύ μ ε ν α μ υ σ τ Τ ι ρ ι α κ χ τ Χ tG'f
ϊ ρ ω ι Κ α ν ι ι -Cv:J Ι ε Υ ί λ υ Β α λ ε Ο κ α Ι τ η ν π ρ ς ν -cij; Έ κ
... , " , """"" , ... , " , , "
Χ Λ η σ ι α Λ Ο Υ Ι ϊ Χ Ι cxxupa, μ ο ν ο ν G:: χ α ο ι χ ο ν ο μ ι α ν ν α τ α ν α
ά ν α γ ν ω ρ σ Ο ο ι ι ε δ Ι ί ι ς Ο Ο ι Χ π ί ξ ε ω ς (11. Τ ρ ε μ π έ λ α Ή
Ι " - r Ι ) -,ο ο '" ,. , , \Ο - 19Ι 8
Ζ ι ι ο ς α Π σ Τ Ο Ι Χ Υ ι ς γ ι ς ι ι ι χ ς ς α ς .""\ Υ α . V ;
σ ε λ 25).
ι
( < < Π ί σ τ ε ω ς γ ά ρ ά δ ι κ ο υ μ έ ν η ς , έ ρ ρ έ τ ω μ έ ν ώ ς ε ω λ ο ς κ α ι έ π ι σ φ α λ η ς
ή π ρ ο ς γ ο ν έ α ς α ί δ ώ ς , ή ρ ε μ ε ί τ ω δ έ κ α ι ό τ η ς ε ι ς τ έ κ ν α κ α ι ά δ ε λ ­
φ ο υ ς φ ι λ ο σ τ ο ρ γ ί α ς ' ν ό μ ο ς , κ α ί τ ο ϋ ζ η ν a μ ε ι ν ω ν ε σ τ ω
λ ο ι π ο ν τ ο ί ς ε ό σ ε β έ σ ι ν ό θ ά ν α τ ο ς ... »
' Ά γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς
97 ­
, Ι λ β ι λ ­
Ο

υ κ ο φ κ ε σ ε ι σ ε τ η σ η ε υ α ε ι τ ο σ υ ν ο μ ο ο γ η σ α ι
, ,..." , β λ θ ,
μ ο ν ο ν τ ο Τ Ί ς π ι σ τ ε ω ς σ υ μ ο ο ν τ ο ε κ τ ε ε ν κ χ α κ α ι
\ , Ι Α Π ' ,- ι ι , ')
ρ ο υ ς Ξ ν γ ι ρ ν ε υ μ α τ ι π α ρ α τ η ς α γ ι α ς κ α ι μ ε γ α ς
- " \ Ο Ι Ν ι
Σ υ ν ο ο ο υ τ η ς κ α τ α κ α ι Ρ ο υ ς σ υ ν ι χ ε ι σ Ί ι ς ε ν Τ Ω 1 ι χ π ε ω ν
ι ,,( , r:\....
,
, ι Ι ,
ν ν ο η κ α ς γ α ρ κ χ ι ρ μ η ε υ χ ς ο υ κ ο ρ ω ς α υ Τ Ό σ ι ε σ μ
μ έ ν ω ς ο ε μ α λ λ ο ν κ α ν ό μ ο λ ο γ η ς τ η φ ω ν η τ ή ν λ έ ξ ι ψ
ά λ λ ά γ α ρ ά κ ό λ ο υ θ ο ν έ γ γ ρ ά φ ω ς κ α Ι έ ν ω μ ό τ ω ς ό μ ο λ ο γ η
σ α ι ο τ ι κ α Ι ά ν α θ ε μ α τ ί ζ ε ι ς μ έ ν τ ά σ α υ τ ο υ μ ι α ρ ά κ α Ι β έ
ι '\" Ι •., Ι
β η λ α δ ό γ μ α τ α φ ρ ο ν η σ ε ι ς σ ε κ α ι Ι ε ι ς α Ι μ ε ς
ι ι ,,(, , Ι "
α π α ν τ ε ο τ ε κ α α ζ Γ ι ι ν ε σ Π Ε σ α ν κ α ι ε ω ν ε π ι σ ι ο π ο
J \.
κ α Ι ό ι Ο ά σ κ α λ ο κ χ Ι λ α ω ν η γ ο υ μ ε ν ο ι ... )) ν Ι V, 1081
-4. Ο Ρ α Κ Ι ρ μ Ι Ύ μ ν ε ρ γ "-1\' 1!11).
, Ε 'I'V \! Ι - .,..,. " r
. ζ α υ γ ι ς κ α μ ο ν ο ν τ η ς ε π ι σ Τ Ο Λ η ς ε σ υ ν Ξ ι σ ε ν v π
, 5:' τ , '" ",.... Ι •
Ν 1 Ι Κ Ο ε ι Ι α ο χ Ξ ν ν ε ν ν Ο Υ ι σ ω υ ε ν Ι ο υ ο Ο Λ ω
\'" \
'V () Κ -... , , ( , ,
θ (J. ε ι α ο ε ο ο ε ο ι Ι Λ Λ Ο ε ι '7U) α π Λ σ υ ν ε τ ι υ π σ ν
.' - Ι J"
Ό '" ' \ Ι ι Ι ( Ι _ Μ
\,-, ε ο υ ω ο ο ν ε α ν ό ε χ ι ν ε ν ι 'I'n\ ε σ ω α ε Ξ ι Λ
\ Ι •. J' ., ,
υ έ Λ λ ι σ α χ π λ ι α τ ο Τ χ σ υ Ι Π Ξ
t \ \. \
ρ ά σ μ α ά σ ς λ ο π ό ν π Ί ω Γ .•. ε Τ Χ ζ EU?trrxrjV­
,-,. ;, ... "\ ri -""'f'.., .... " ,'''-r'''!,',:-... I'''!''"' r* τ
• Χ _/w'O", α Λ J Ι Λ χ χ I''iJCI. Ι (').':1. '.'w(J. Γ ι .0-; "'" .. ν Ό ι J
ι ι , ι ,..... ", \.-. '\ ,
τ ω ο ι γ Ι ς ι Λ ε ζ α ν ρ ε ι χ ς ν σ α ς σ υ γ χ ω ρ η σ η "";';'J'} α ν ο
, Ι (1 ' Α Ι Γ
τ ε ρ ω Κ Κ ϊ ή σ ι ν Τ ι ς ο ρ ι χ ς υ τ α ε ι π ε ο f\.UZ/.':I.­
ό
ι
\" !
ι Τ Ί Ί ς μ ο ν α χ ο ς Ι ι ε σ ι ω π η σ ε
Ρ - Ν Τ Ι " /- V'
Τ

Ο Λ ε μ μ α τ ο υ π • .1. ε Ο Ψ μ ε τ α Ί ι ν χ χ 'trxJ:r;':.:'.'J
Ν Τ <>::-/ ,. ... ο , ...
τ ο υ 1:.1 ι κ ο ο η μ ο υ Er..xc:: π ρ ο σ Λ α ι ι ε ι μ ι χ ν ι α ι τ ε Ρ α ν σ Χ Ί ί
, ι '.( Ν 5:" λ λ ,
Ρ σ η Τ Ί Ι , π ρ α γ μ α τ ο ο π ο ι ο ν υ ι ε κ ρ ι ν α ν π α 01. ω ν π χ τ ε
ο ( , δ '"
ρ ω ν π ο τ χ κ κ ο ς τ ο υ μ υ ι α μ ε ν ο ς ν α α ν τ ε ι τ γ ι
Ν ι • e.... 'Q ) ι ρ , • λ
ε ς -:()'J Π 1 Ι Κ Ο υ Ί μ ε ί ε τ ο π ο λ Α Π α σ ι ω ι Λ ε π ω ν
Γ ι () Q'I" • - ι •.
ν ε ρ ο ν τ α τ ο υ ο μ ε ν Ο ε ς υ Τ Ό ν σ ε ι ν τ ε Λ Χ
\, ι ι Τ ' ι .;..
Ύ ο ς Τ α π α γ μ ι α ω μ Ι λ ο υ ν μ ο ν χ ω ν ο ε Ο Ί Ο ζ σ υ
r-..' , " , Ι ", '..v
ν ε χ ω ς υ π ε Ζ ω ρ ε ι τ α ε π ι χ ε φ Ί μ ι α τ ω ν τ ο ε ν μ ε τ α ο υ
'" ) , " Ι , " , , ί
α λ Ο υ μ ε ε ρ ε π ο ν τ ο ς Ζ ρ ε ι π ι α κ α τ ω α π Ό τ ς (X'J·f)T\E·r,
J _, "'}, _ ν
σ φ υ Κ Π Ί σ ι ν η ς α ν φ Ρ Ί ι ς Π Ο μ Ι Κ ζ τ ο υ π Ζ π α
ο ι ί ,- \ ,..... Ε ι <>::- ,
Θ ::OuOUr.ou τ ω ν α υ ι π ω σ Ί π ε .. κ α ι σ υ ν π ρ ε π ε
, ι Ο 5:" "' , θ ," , Ι ..., Ι
ν α eup::'"n χ α π ο ι α Ο υ ο ς Ι μ ε ο σ ο ς α Π Ο Κ ε ι σ μ ο υ α ι ω ς
, , ....., ι ι θ Ι
ο υ μ ο ν ο ν ο ι α τ η ς σ ν α μ ε τ ρ η σ ε ω ς τ α υ τ η ς α ε ζ η Ρ Χ Ο Ί Τ Ο
7
f
ι
;1
:. ,
>. ,
-98­
C , ι λ 'c λ .... , θ
Ι Τ Τ Ί ϊ μ ε ν ο ι α \ α κ α ι ο ι π ε ι σ τ ο ι τ ω ν Π ι Χ τ ε ρ ω ν α ZXL'J­
" t\ ,-, ....
ο υ ν ε υ ο ν ν α γ ι ν ο υ ν ε ν μ ε τ α τ ω ν α ν τ α ρ τ ω ν »...
Ε .", λ λ . Ι ,
π ρ ε π ε α ν μ Ι τ ι α ... 0, τ ο υ α χ ι σ τ ο ν ο ι α τ α ς ψ υ χ α ς
'" ,., "c θ ,
α υ τ α ς ν α φ ο ν τ ι σ Ώ ω σ τ ε ν α μ η ε υ ρ ε ο υ ν π α ρ α σ υ ρ ο μ ε ν α ι
C , .... , λ ( θ '" Ε ) ,
υ π ο τ ω ν ο ι γ ω ν υ π ε ρ ο ρ Ο Ο Ο ω ν ε Κ Τ Ό ς κ κ Ι σ ι α ς
") ,(" .... ,
α κ ε φ α σ κ α ι ο ι ο ν ε ι π τ ω μ α τ α ο ε ι ν α μ ι α ς κ α τ α φ α ν
, θ ,(,fθ λ "
τ α σ ι α ν ο ρ υ π ο ρ ε ι α ς ω ς 'IJ ε ο ν ν α Τ Ύ ν π α ρ ο υ
Υ ( ....
σ χ υ ν ο ι π ο ω τ ο σ τ α τ α ι
- ,
ι f C.... " " λ ( ,
Β ε ι ι ω ς υ Π Ί Ί ρ χ ε ν α κ ο μ η μ ι α ι σ χ υ α ε π ι ζ ο σ ο φ ο ς
" θ ' , , ,.",
ε π ι σ κ ε Π Τ ι ζ τ ω ν α τ ο ν ε χ ρ Ι σ ι μ ο π ο ι ο υ ν ο μ ω ς α ρ γ ο τ ε
" Ο \ β λ " c' δ , , u "
ρ ο ν ύ τ α ν . α ε ε π ο ν ο τ ι α ι ι ι κ α ι τ ω ν π ρ ο σ π α ε ι α ι ε
, "" Τ , , θ C Υ ,
μ ε ν α ν α Ε Λ ε σ φ ο ρ ο ι ο α π ο γ ε υ μ α ε σ κ ε φ "1], ι σ υ Ί Τ Ί ί
, , θ , '" λ λ ,
σ ι ς π ρ ε π ε ι ν α μ ε τ α τ ε Υ ε π α ο υ π ε ο ι ο υ π ο ι ο υ ο ε ν
, , Υ , β (, .... , ,
ε γ ν ω ι ε ν α κ ρ ι ω ς ο μ ω ς 1) μ ε χ ρ ι τ ο υ ο ε π ο ρ ε ι α κ α Ι μ ο ρ
, .... Υ λ ' ( ,
φ η Τ Ί ς σ υ Τ σ ε ω ς ο υ ο ο ω ς τ ο ν ε ι χ ε ι κ α ν Ο Π Ο Ι σ ε ι
"
ε π ρ ε π ε ...
.... " ( λ ' ,\
Ε ι ς τ ο σ η μ ε ι ο ν α υ τ ο ο ι ε Κ Ο Π Ύ σ α ν ο ι Ο Υ ι σ μ ο ι υ α π ο
, , .... (, π
Τ Ύ ν φ ω ν η ν τ ο υ α γ ι ο υ ρ ο ε ο ρ ο υ
, λ ' ( β λ ' (., .... "'
- Π α ε ρ ε ς κ α ι α ο ε φ ο ι ω ς ε π ε τ ε "'1 ω ρ α π α Ρ ι Λ
θ ε ν δ ε ν ε π ι θ υ μ ώ ν α σ α ς κ ο υ ρ ά σ ω π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν π λ ν τ ο ό
τ ο υ τ ο α π ό γ ε υ μ α θ α σ υ ν ε Χ σ ω μ ε ν κ Ι ε π ι θ υ μ ώ ύ λ
« λ (, ro:"" ,
χ ι σ τ ο ν ο ι ο μ ι Ι τ α ι ν α ε υ ρ ι σ κ ω ν τ α ι σ χ ε τ ι κ ω ς ζ ε κ ο υ ρ α
σ τ ο ι Δ ι α κ ό π τ ω μ ε ν λ ο ι π ο ν δ ι α η χ ς 9 (18), έ ν τ ο ν έ σ π ε
, θ θ , , )
ρ ι ν ο ν ι τ ο ν μ ε τ α ε σ ω μ ε ν π ε ρ τ η ν ο υ σ ι ν π ρ ο ς μ ε γ α ... u­
, " .... λ ' Ί ι ' \ λ ' f
ε ρ α ν α ν ε σ ι ν τ ω ν ο ι α ε γ ο μ ε ν ω ν Ι ε τ α τ ο υ ς ο γ ο υ ς τ ο υ
, θ ' ( λ θ ( , λ
τ ο υ ς Ί ί Υ ε ρ "IJ κ α ι Ι σ υ ν ε ο ρ ι α ο ι ε υ "Ij ι σ υ χ ω ς ... τ ο υ α χ ι
,,... ....," , (,
σ τ ο ν ε ζ ω τ ε ρ ι κ ω ς κ α ι ε ι ς τ ο φ α ι ν ο μ ε ν ο ν ο ι ο τ ι η τ ο υ π ε ρ
β έ β α ι ο ν Ο Τ Ι π ο λ λ α α ι σ α ν λ Ι α ν τ ε τ α ρ α γ μ έ ν ι
, , ,
κ α ι α ν Ύ σ υ χ ο ι ...
Ε ν Α Υ ί ψ "OPEt έ π ι κ ρ χ τ ε -1] υ ζ ν τ ν μ έ ρ η σ ι ς τ ύ χ
,. 1.-1 έ , Η λ ." Ι Ι ,­ <t:!' ,
ν ο υ Γ χ χ σ τ η Ί υ σ ν LOU: Τ Ο ω Ρ Λ ν π ρ ε ι ε ν ι oEt­
κ ν ύ Ί 12.
Κ Ε Φ Α Δ Α Ι Ο Ν Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν
Ο Κ Α Ι Ρ Ο Σ Τ Η Σ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ
Τ Ο Υ Μ Ι Κ Ρ Ο Υ Π Ο Ι Μ Ν Ι Ο Υ
1",,'" ..... " , , ., .. , _ .. ο θ
σ ε χ ι ϊ Χ Ί υ σ ι ι γ ο ε Ί η ί Ρ Q­
δ ξ ί κ χ ι ε δ ι μ ε ν ω ι ν 0'5­
λ
ε ι σ ι ν
• Ε
κ κ κ χ ι
,,­
τ ο ι η σ ι α τ σ κ υ ι ς
,-xl "Ij π Ρ ο σ χ σ χ τ ω ν Ε κ κ ι η σ ι χ σ ι
κ ω ι θ ε σ μ Ι Ί έ ν ::XUtOL; κ ε τ χ ι
α η φ ι ς Ο μ ο λ Ο Υ η Υ
ί
Η Α Π Ο Γ Ε Μ Α Τ Ι Ν Η σ υ ν ά ν Γ σ ς μ ε τ α έ ξ α
( Ν ι θ ι , λ ι (J ,
ε Τ Κ Ί ς σ π ο υ ο η ς ο π ε ο φ υ τ ο ς ε π ε υ μ ε ι ν α α Ρ Ω --:0'1
:\
,." (, θ ( , ,

λ ο γ ο ν

π ρ ι ν X(J.V ο ι π α τ ε ρ ε ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ω ο υ ν ω ς ε φ α ι ν ε ο
Ι
, , Ι ", \ Ο λ

τ α ε Π Ι Ζ ε ι Ρ η μ α τ α τ ο υ α υ Τ Ί Τ Ί ν φ ν ':J.. Ί σ α ν τ ο υ α Ζ Ι
σ τ ο ν α π ρ ό σ β λ Ί τ α α σ φ α λ ώ ς δ ε ν Θ α ε ί χ ε ά ν α π α υ θ Ύ ι μ ε Χ ε
..., Ι , θ Ι ί \', ,
τ ω ν κ α ι σ κ ε π τ ο μ ε ν ο ς α ε ι π γ ο ε Κ Ο ο ς ε κ ν ε υ ρ ι σ μ ο ς
λ ί , , , ... ο Γ Ι , λ θ '
τ ο υ Ε ε γ ε π ο α ε π α υ τ ο υ ι ε ρ ς α ν τ ε Ί ψ "IJ η ν
, " Ι , \ ο " Ι
τ α ρ α Χ Ί ν κ α ι ε π ι υ μ ι α ν τ ο υ χ α α μ ε σ ω ς μ ε τ α Τ Ί ν π ρ ο
\ ... Ι λ ' ο (,β λ \ , "
crEUX"'l" τ ο υ π ρ ο σ ε φ ε ρ ε τ ο ν ο γ ο ν ω ς α ι τ η ς π ο υ ι κ ο υ
ι \ ... , , Ν "
σ ε τ ο σ μ α ε κ κ ι ν σ ε ω ς ο π ε ο φ υ ο ς Ί ρ χ ι σ ε
Α )... β \ , , Θ λ \ Α
- σ φ α ω ς ':J.. α ν ε γ ν ω ς π .. ε ο ο ο υ ε τ η ν ρ ο ς ­
μ ε ρ ι κ Ύ ς Ι ά κ ω β ο ν α ν ο ι κ τ η ν ε π σ τ λ ν τ ο υ 1\"1 η τ ρ ο π ο λ
τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ω ν ε ν Δ ι α σ π ο
ρ Ρ ώ σ ω ν (Russian Ο ι ι Ι ι ο ι Ι ο χ CIltIIcll ί Exile).
Ι , " , ,
Π ο σ Ι τ α π ε ι ν ω σ Ι ζ ε ν α υ τ ι π ο σ Ί σ υ ν ε σ ι ς π ο σ E'J­
-100­
, Κ "'?" '1'
γ ε ν ε ι α α ι τ ο ι ω ς ε ι ν χ ι γ ν ω σ τ ο ν α π ο φ ε υ γ ε ι ο υ τ ο ς Τ Ύ ν
, ... Π \... Α - "
μ ε α τ ο υ α τ ρ ι α ρ χ ο υ κ α ι τ ο υ μ ε ρ ι κ η ς κ ο ι ν ω ν ι α ν ε ν
, , ... ),' , β λ ".... ,
τ ο υ ο ι ς υ μ υ κ α τ α ε ι π ε ι α μ φ ι ο ι α ν τ ι ν α ε ν Τ ε π ι
)
f, θ - , Ι (, Ι .... Ο θ
σ τ ο ι ο τ ι ε ω ρ ε ι α μ φ ο τ ε ρ ο υ ς ω ς ε π ι σ κ ο π ο υ ς τ η ς Ρ 0­
Ε i ι Δ ' ι
υ Κ Κ Λ Ύ σ Ι Ι ζ ι α μ α ρ τ υ ρ ε τ α ι ο ι α τ α π ρ α τ τ ο μ ε ν α
, , ζ , ("... , ... ι Ι , ι
κ α ι ε κ φ ρ α ο μ ε ν α υ π α υ τ ω ν ο υ ο α μ ο υ ο μ ω ς α π ο τ ε ι ν ε τ α ι
( \ ( , " θ
ω ς π ρ ο ς α ι ρ ε τ ι κ ο υ ς ο η Λ α ο Ι ω ς π ρ ο ς α π ο κ ρ υ χ ε ν τ α ς
" ( , .... ,Ε ),' f/OO λ -, ι
ι ι ι υ π ο Τ Ί ι ς χ κ ι ι ι σ ι α ς « ε ν α ι τ ε ε υ τ ι α ι ε ν ε ρ γ ε ι α ι
ι .... (1'" , Σ ι ι β β λ ι
γ ρ α φ ε ι τ ι ς μ ε τ ε ρ α ς Ε ί Λ χ σ μ ι ο τ η Τ Ο ζ π ε ρ ι ε η μ ε ν
Θ
'" ι Θ '0 ι .... Α ....
Κ Υ ω ς ε ι ν α ι μ ε Τ Ί ε π ι π ρ ο σ ε τ ο ν α υ ε ν τ ι α ν τ η ς υ τ ο υ
ι .... Π ι Α Ο ι Ι
Π α ν α γ ι τ Ύ ο ς τ ο υ α τ ρ ι α ρ χ ο υ ' η ν α γ ο ρ ο υ ε χ ο υ ν π ρ ο
., , , ι
ζ ε ν Ί ι σ ε ι α ν η σ υ χ ι α ν ... »
ο Φ .., , ι () ι "' "'\' ' (, Ι
, l α ε ς ε χ ε ι ο Ο Υ Λ ϊ ι ρ ο ν ,L.JUVOoO') υ π α τ ο ν
' r' , Δ θ - ( \ ( ,\ Ι
Κ α ι ο μ ω ς ε ν ε ω ρ ε ι ε χ υ τ ο ν ι κ α ν ο ν χ π ρ ο χ ω ρ η σ γ ί ε ι ς
.... π \' \, - ,\
χ α Θ α φ ε σ ι ν τ ο υ α τ ι χ υ κ α ι α Π Ο Κ Ο Π Ί ν α τ ο υ α π Ό
...., ,Ο θ ό .,.. ι Ο " .
Τ ι σ ω μ α τ ο ς Τ Ί ς Ρ ο Ο ζ ι α ς υ τ ε χ ν α π ο κ Χ Λ ε ι P'fj­
\ Γ Ι ι ( ι ι Σ () ....
ω ς τ ο ν τ ρ ι α Ρ Χ α ι Ρ ε τ ι κ ο ν . υ ο μ ω ς ο α π ο υ ς π α
• ι (- ι \ , Ο ι ....
π χ ς ε ν τ α σ γ ί ο μ λ ι σ ο υ υ ι ε χ υ ι κ ε ι ς Τ Υ ι ν ι υ ε ν ι Χ ν τ ο υ
! Ι \, Ι .... , ) -. \, \ ,
Π α π ι κ α ι ω μ ο ν ο ν Τ Ο J.. Λ Υ κ α ι μ ο ν ο ν Ο Ζ Ι ε κ σ φ ε ν
ι v .... - , J-' . Ι )' Κ
ν ι ε ι ς τ ο ν ο υ Τ μ ι κ κ ι Ι ς π η ρ ω μ α ο ς α
ι \ '- "\" Ι , Θ ι
τ ε σ Τ ς ρ χ γ μ α ι κ η 1 π ε ρ σ ν Ο Ο ζ Ο γ α Π η τ ε π α π α - ε ο
OvuXz...
\ , , ,''11 Ι " ,
1 Ι ν α ι ο ε α κ ο μ ι ι γ ν ω σ ο ν ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν μ ε Υ ι υ ζ Ί μ ε ψ η ν
, \ Ι ( Ν ' Ι ('\' ι "­
τ α Χ Τ Υ κ α ι ο ν ο ν ο Π Χ Π ε ο φ υ τ ο ς Ι ι ν ο ο ο ς
.... Φ ...., , " ''8\ro \ _ ,. rv (
ι υ Ι Λ α ο ε τ ο υ 11:fJ, ε χ ο υ σ α μ Ί Λ α σ ο υ κ α ι τ ω ν OU.O­
ι ι _. \
Ι V - .... Ο θ '1".'
φ ρ ο ν ι ι ν σ ο υ Ι Ι Λ ω ω ν ς ? Ο Ο Ο ζ ι α ς ο υ ο ε υ ι α ν ο ε ι
..\ " ο \ Ι '.... θ ' Ο Ο
ι ι κ α ν ν α α υ Τ Ο Κ Ι ί ρ υ χ ε ι ς 'r'fJ',) μ ν Ί ν a":/j ι ν Ί ί ν Ρ ·0­
Ε - ι Α ι , , ι , ι
Ο ζ ο ν κ χ λ σ ι α ν π ο ο ε χ ε τ α ι κ α ι π ι σ τ ε υ ε ι ο τ ι α σ χ ε
, ... , () Ι ( ι Ε ι )
τ ω ς ε κ τ ρ ο π ω ν κ α ι τ α ρ α ι α σ ε ω ν ο ι τ ο π ι κ α ι Κ Κ \"fjGLC<t
,. ι , Ο θ Ι Δ rJ - , ,
ε ι ν α ι π ρ α γ μ α Ρ ο ο ο ο ι ! Ι α υ τ ο α χ Ρ Ι ω ς κ α ι μ ε τ α
) - - ( ι .., Ι
1Ν Έ Ο Ί μ ε Ρ ο ο γ ι τ ω ν κ ο ι ν ω ν ε ι π χ ε χ ε ι η ο ε ν ε Ζ ε ι α μ ε σ ο ν
ι Ν λ / Ρ / , Ι
χ ι ν ω ν ι α ν μ ε τ α τ ο υ 1 Έ Ο Υ μ ε ρ ο Ο Υ Ι τ ο υ ο υ μ Ο ν ο υ ε π ι σ χ ο
\.... ( , , \ λ Ι ) , \­
ί Ο Θ ... ε ο φ ι ο υ κ α ι τ ο υ υ π ι τ ο ν κ 'fJpOU; κ α ι μ ε τ α ω ν
, Π Ι
μ μ ο ν ε ο ν τ ω ν ν α τ ρ ι α Ρ Χ ν
Α (, - \ .... Φ j ι - χ ,
ν Ί ε π ι σ τ ο Λ η υ ι .. α ρ ε τ ο υ σ υ γ κ ρ ι e'(; ε γ ω κ α
Ι \, ( / • ,
Ι \ θ (
π α Λ ι ν μ ε τ α ς υ μ ε τ ε ρ α ς ε κ φ ι σ ε Ι ζ ε κ ε ι ν Ύ μ ε ν α ε υ ρ ε
-101­
θ Ί ι έ π ι σ τ ο λ η ο ι α κ ό ν ο υ ύ ι ι κ ω ς ν ο υ θ ε τ ο υ σ α π α ρ α π α ί ο ν τ α
, , ( (, λ λ , ,
ε π ι σ κ ο π ο ν ο ο ι υ μ ε τ ε ρ ο ς ο γ ο ς τ ο υ α χ ι σ τ ο ν ... α π φ
σ ι ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς Σ υ ν ό Ο ο υ Α γ ά π η τ ε π Θ ε ό ο ο υ λ ε
σ ό ν ε λ θ ε
Τ ο σ κ ω π τ ι κ ο ν ύ φ ο ς κ α Ι σ υ ν ο λ ο ς ε κ φ ρ α σ ι ς τ ω ν τ ε
λ .... Ν ",
λ ε υ τ α ι ω ν ο γ ω ν τ ο υ π α π α ε ο φ υ τ ο υ τ ι ν α ς μ ε ν α π ο τ ρ ο
, ( ,( " .... Ι '
π ι α σ ε τ ι ν α ς ο ε ω ς τ ο ν υ π ο τ α κ ι κ ο ν α υ τ ο υ ω α ν ν Υ Ι ν
" Β λ ' , , Ε
Τ
κ α ι τ ο ν ν ε α ρ ο ν α σ ε ι ο ν ε χ α Ρ Π Ι Ύ σ ε σ φ ρ ι ν α ι
λ θ " ( " Θ λ ' ,
α '1j ε ς π α ν τ ω ς ο τ ι ο ι π ε ρ ι τ ο ν π α π α ε ο ο ο υ ο ν ε τ α ρ α
α ά λ λ α γ τ ο υ θ έ μ α τ ο ς ε Ι ς σ ύ γ χ ρ ο ν α γ ε γ ο ν ό τ α
κ α Ι τ ο σ υ ν ο ο ε υ ο ν τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο υ π α π α ε ί ρ ω ν ι κ Ο ν ύ φ ο ς ε ί
χ ο ν έ π ι Ο ρ ά σ ε ι δ υ σ μ ε ν έ σ τ α τ α ο π α π α Θ ε ό δ ο υ λ ο ς μ ό ν ο ν
ο ι ε τ έ λ ε ι ά τ ά ρ α χ ο ς τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν έ κ τ Ί ς π ρ ο σ ω π ι κ η ς
, , ...., λ .... Φ λ Α
α ν α γ ν ω σ ε ω ς τ ω ν ε π ι σ τ ο ω ν τ ο υ ι α ρ ε τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν ­
.... ( Ο , λ λ ,( λ '
(lEpLX"f)t; ω ς κ α ι τ ο ν ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν α α κ α η τ ε ε υ τ α ι α
α υ τ ο υ Έ π ι σ τ λ τ ο υ Π ό ν ο υ π ρ ο ς τ ο υ ς ά π α ο ι τ α χ ο ϋ Ό ρ
' , ';' λ '" ι
θ ο ο ο ο υ ς ε π ι σ κ ο π ο υ ς Ύ Τ Ε ι σ ε Τ L:XV ν ω π ο ν ε ι ς τ η ν μ ν η
' ., , Ε ..... ';' λ θ
μ ν τ ο υ Κ XL ο μ ω ς ν τ ο υ ε ι χ ο ν π ρ ο κ α ε σ ε ι χ υ μ α
, " ,,'β λ .... t
σ α ν ε ν τ υ π ω σ ι ν τ ω ρ α ε ε π ε ν α Χ Ρ σ ι μ ο π ο ι ω ν τ χ ι ω ς
, , ι Ι
ε π ι χ ε Ι Ρ Ύ μ α ε ν ν τ ι ν τ ο υ
Θ
λ θ '" ,
.. ε ε μ ο υ σ υ ν ε ο γ ι σ η ο ι α Τ ν α σ κ ε π τ ω ν τ α ι τ ο σ ο ν
( " θ \ θ λ ζ
ο ι α φ ο ρ ω ς ο ι α ν ρ ω π ο ι ο ι α τ ι ν α ε ο υ ν ν α π α ρ ο υ σ ι α ι υ ν
, λ θ ...., '" ι ,
Τ Ύ ν α Ί ε ι α ν σ υ μ φ ω ν ο υ σ α π α ν τ ο τ ε π ρ ο ς τ α ς ι ο ι α ς α υ
ι
τ ω ν ο ρ έ ξ ε ι ς κ α Ι έ π ι θ υ μ ε α ς
Φ λ ψ Μ
Α

ο ι ο ι ο ς ι α ρ ε τ ο ς ο ε ν ε ι χ ε γ ρ α ε ι «f. ι ι π ω ς υ τ ο ς
, , " 8 θ ( 1 ά '
ο ε ν φ α ι ν ε τ α ι Ί
ι
1)"!) ε ι α μ α χ α ι ρ α υ ψ ω μ ε ν π ο χ ω ρ ι
, , '" ό θ
ζ ο υ σ α τ ο υ ς π α ρ α μ ε ν ο ν τ α ς π ι σ τ ο υ ς ε ι ς Τ Ύ ν π α ρ α ο ε ι
, ..... Α Ε λ ' ,\" \
σ α ν π ι σ τ ι ν Τ ς γ ι α ς κ κ Ί ι σ ι α ς α π ο ε κ ε ι ν ο υ ς π ο υ
, λ .... π π ' Α θ '
κ α τ α τ ο υ ς ο γ ο υ ς τ ο υ α ν α τ ρ ι α ρ χ ο υ ν α γ ο ρ ο υ
"
τ ο χ α ι ε τ ι σ Τ ί ι ν
Μ
τ ο υ π ρ ο ς

Τ Ί ν
λ
ε ι ς ν υ μ α υ ν ε ε υ σ ι ν
.... Ο λ θ ζ ό Υ ι
τ η ς υ ψ α α ς α ε ρ γ α ω ν τ α ι α τ η ν ϊ α ρ α ζ ι ν ν ε χ ς
Ύ ρ α μ μ η ς τ η ς ί κ υ μ ε ν ι κ Ύ ς Κ ι ν ι σ ε ω ς π ρ ο ς π ρ α Υ μ α
ι .... .... Χ Ρ , \t
Π Ο σ ι ν Γ ι ι ς γ ε ν Ι Κ Ί ι ς ρ ι σ τ ι ν Ι Κ Ί ς α ν α κ α ι ν ι σ ε ω ς κ α ι ε
, " θ ι ,....;)
ν Ο Τ η τ ο ς ε ι ς Τ ν ο ο ο ν Τ Ί ς μ ε τ α ρ ρ υ μ ι σ ε ω ς κ α τ τ η ς α
' ό "'). J..e (Η ), ,
δ ι α φ ο ρ ι α ς π ρ ς τ α Λ ε ι α ν α π α ν Τ σ ι ς ,ou
" , , ,)
ε π ρ ε π ε ν α κ α υ Τ Ί ρ ι α σ τ ι σ ε ο ν τ ω ς τ η ν ε π ι χ ε ι υ μ ε ν Ί ν α
-102­
, ... , ) θ ... ,),),
σ ρ ο φ Ί ί ν Ω Ί ς α Ί ο υ ς π ρ α γ μ α τ ι χ ο τ η τ ο ς ε π ρ ε π ε ι σ ω ς
" )' ", )', " ,
Ζ ι ι ι ν ε ε υ τ ι α ν σ τ ι γ μ ι ι ν ν α α π ο κ α υ ψ η τ ο χ α ο ς ε ι ς
- - C, - θ C Ν '
-:0 ο π ο ι ο ν Ύ ε ι τ ο υ π ο τ ο υ π α ο υ ς ') π α π α ε ο φ υ τ ο ς
μ ε τ α γ ς σ υ ν ο δ ε ί α ς υ
- α Ό ρ θ ό ο ο ξ ο ς Έ κ κ λ Ύ σ Ι λ γ ι α π Ν ε ό φ υ τ ε
" " , " Ύ , , Α ' , λ ' Ε ) ,
ι δ α σ κ ι ο τ ι ε ι ν α ι ο υ ν α τ ο ν μ ι α υ τ ο κ ε φ α ο ς κ κ Ύ σ ι α
., ( ... Φ λ " Ι C, ."
ο π ο ι α π χ '/j τ ο υ ι α ρ ε τ ο υ ν α α π Κ ρ υ τ τ η ε ε ρ α ν Ί
ν α α ν α θ ε μ α τ ί ζ γ τ ο υ ς Ε π ι σ κ ό π ο υ ς Τ ι ς Ο ύ ο ε ς ό ρ θ ό ό ο
,..." Ι , , '1\1 λ
Ι
Φ
ζ ο ς ε χ ε ι Τ ι α υ Τ Ύ α π α ι τ ι σ ι ν α π ο τ ο ν l\' Ί ι Τ Ρ Ο Π Ο Ι Τ ν 1.­
λ σ ρ ε τ ο ν γ ι Ι ν δ π τ ε Π α τ ρ ι ά Χ ν η ,Α Ρ Ί ι ε π σ χ ο π ο ν
1
'"" λ ' ", )' θ \ θ ,
ο τ ε ο ι π ο ν ι α Π Ι Τ Ί σ ι ν ε χ ο μ ε ν π ι α ν ο ν α ε ρ ω Τ Ί
CA λ " - ,( π '
σ ε τ ε π ω ς ν α π ρ α τ ο υ ν ο π ο ι α κ α ι ο α ν ι ε ρ ω τ α ς
Λ ) , " ", ,,, λ '
'*)!. α ρ ε τ ο ς ι ν α μ η ε ι π ω χ α ι ε τ ι π ε ο ν •..
-, , ... , )- .. , ι
Π α ρ α θ ε τ ω σ ι ι μ ε ι α τ ι ν α ε κ Τ Ύ ς ε π ι σ τ ο η ς ς α π ο
" ι
σ π α σ μ α α ν ε γ ν ω σ ε Π Ρ Ο Ί ί Ύ ο υ μ ε ν ω ς ο π ω ς γ ι ν ω π ε ρ ι σ
, , " β θ - ') β
σ ο τ ε ρ ο ν κ α τ α ν Ο Ί τ ο ς 71. α χ ρ ι ω ς ε π ι υ μ ο υ μ ε ν κ α ... α ω ν
σ ε λ ί δ α ι ν σ Ξ κ θ Ρ σ κ ε υ τ ι κ ο π ε ρ ι ο δ ι χ ο φ α ι ρ ε θ ε Ι σ α ν
, ,
α ν ε γ ν ω σ ε ν :
Σ υ ν ε π ω ς ί μ ε ι ς Ο ε ω ρ ο υ μ ε ν κ α θ η κ ο ν ο π ω ς ό ι α μ α ρ
υ ρ η θ ω μ ε ι ε ν τ ό ν ω ς κ α α ι ς δ ι α σ τ ρ ε β λ ώ σ ε ω ς τ ο υ
- Ι Ε ι ι \' , , ,
δ ό γ μ α τ ο ς Τ Ύ ς K)(A't) σ ι α ς π ο υ τ ο σ ο ν ε π ι μ ο ν ω ς Ύ ι ν ε
-:-rxt έ κ μ έ ρ ο υ ς τ η ς Α Θ Π α ν α γ ι ό Τ Υ τ ο ς τ ο ύ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Ά θ η ν α γ ό ρ ο υ κ α Ι τ η ς μ ε τ έ ρ α ς Σ ε β α σ μ ι ό τ η τ ο ς Δ ι α μ α ρ
, Θ ,- Ο - Δ ι C ,
υ ρ ο μ ε α χ α Τ α Ί ι ζ « υ μ ν Ι Κ Ί ι ς Ο Ο Λ α ι α ς ω ς κ α ι
, (, π ' Α θ ι
κ α τ α Τ ι ς υ π ο υ α τ ρ ι α Ρ Ζ ο υ η ν α Υ ο ρ ο υ σ υ μ π ε ρ ι
λ ή ψ ε ω ς Ε Ι Τ Α λ Ι ι Τ Χ Α '1'0\' λ Ό Τ Ο Ι ι
Ω Κ Α Τ Ω Γ Ω Α Χ Α Τ Ο Ι Κ Ω Τ Ε
h Α Ι Δ Ι Τ Ι γ ε γ ο ν ο ς 70 ό π ο ι ο ν ν Ί γ γ έ λ η ε ς τ ο μ
ν υ μ α ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ν (196S) τ ς Α υ τ ο υ Π α ν α Υ ι ό
Ί ί τ ο ς
C Η ') ι '" " Δ Ι Ύ
σ υ μ π ε ... ι ψ ι ς ο ψ μ α ό ς τ ι ν ο ς ε ς τ α / ι π τ υ χ α ε ι
), Υ -, Υ <:, Ο θ ...
Ψ Υ ι ε ν σ ε Ι ζ ι ς Γ ι Ι ο τ ο ι ο υ ς α ν α γ ν ω Ρ Ι ε τ α ι ω ς Ρ ο υ Ο ζ ο ς
Ε ν ώ ν ε σ θ ε μ ε τ ο υ ς έ τ ε ρ ο δ ό ξ ο υ ς ο ύ χ ι έ ν ά λ η θ ε ί ά λ λ έ ν
ά δ ι α φ ρ ί π ρ ο ς α ύ τ ή ν ... »
Τ ί ς ε χ ω ν Ό ρ θ ο ο ό ζ ε π ι σ κ ό π ω ν Ί ι ς σ ί ι μ ε ρ ο ν ε
Ι Ν ' Σ
ι α λ Υ Ί σ ε ν Τ ο ι ω π α τ α .ε ο ο υ τ ε : γ ε ι ω σ α ε δ έ
Ι ι \ - ι ι
-103 ­
ι ο υ δ ό λ ω ς κ ο ι ν ω ν ε ί ο ι α η ρ ε ί κ α ν ο ν ι κ α ς σ χ έ σ ε ι ς
, Π ' ....
π ρ ο ς τ ο ν α τ ρ ι α ρ χ η ν η κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α ς α υ
Α , (...., ,
ν φ ι κ ω ς ο ε μ ε Τ Ύ ν σ υ γ κ ι ν Ύ σ α σ α ν υ μ ς EUYEVZL­
..... λ , 1;:" , Υ i.... Ι ι
α ν τ η ς έ π ι σ τ ο Ύ ς ο υ ε Ύ ζ ε ι κ α ε τ ε σ φ α ε ρ ω ς σ τ ι
θ ε ω ρ ε Τ ώ ς ά λ Ύ θ ε ί ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς τ ο υ ς π α ρ σ λ ή Π α ς Γ η ς
- Ι ...., , ι λ Θ Ι λ ....
λ γ τ ω ν α ν α φ ε ρ ο μ ε ν ω ν τ ι -:- ω ν τ ω ν ε ω ν α σ α ς σ ι α
Γ ' ι .f , Ο (r' Κ Ι '" λ Ο '
β ε μ α ι ω σ ω Ο Τ Ι ο σ ο ν ε ε ω ρ ε ι ο α γ ι ο ς υ ρ Ι Λ ο ς ο ρ 000­
Ν Τ , '" ( , ') β
ζ Ο τ ο ν 1 ε σ τ ο ρ ι ο ν γ ρ α φ ω ν π ρ ο ς α υ τ ο ν Ύ σ Ί ε υ α ε ι ι χ
( θ ' β ' θ - , θ ι ,... , .1 λ λ
Ι Γ ι σ Ί ε ο σ ε ε ι α ι ι ο τ ο σ ο ν ε ω ρ ε ι ο ρ Ο ζ ο υ ς κ α ι
( Φ λ ' " Α θ ι , Ι ο λ '
ο ι α ρ ε τ ο ς τ ο ν α γ ο ρ α ν α κ ω ο ν κ α ι ο ι π ο υ ζ
σ υ μ π ο ρ ε υ τ ά ς τ ω ν ,.
Ω ' , IJ .... , Θ "\ " ι ι
.... ς π ρ ο ς ";0'1 υ μ ι ν ν ε π ι σ κ ο π ο ν ... ε ο φ ο ν ε χ ω
, ''1 Ι " .....
ν α π α α τ η Ί σ ω ο τ σ Ι α υ τ ο ν ο ν τ ω ς ε ν ε ρ γ ε ι τ α μ ι α r:J.­
- , • Ι Ε λ ....
κ ο ω σ ε ο ι κ α ι ο ε ι ο ι κ ο ν ο ι α Τ κ κ 'ficrL'Y.C τ γ Ί ι
\ ι \..ι •
ο ( , 1;:"" " ,
Δ α σ π ι ς χ α τ ο Π Ρ Ο φ ς ε π ι σ κ ο π σ ς μ ε τ α
, , (J'.... ... Α Ι
ο υ π ο ι μ ν ι ο υ τ ο υ ε κ ν ο υ ν ε υ ε ν α κ α α π ο Τ ι υ π ο Τ ς ­
- , - - Ο
μ χ α ν Ι Κ ς χ ο α ν Ι ζ τ ο υ ι γ Κ Ρ ι σ Τ Ι Ζ Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ
" S::-' , • 1\'1 Λ ..... '
ε α ν υ ε ν τ ο ν ο ν ο μ ε (; Ι Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ ζ Ι ι α ρ ε τ ο ς ο α τ η ς
, " ο ' , Τ ' ι ι ι
Ι υ τ Ί α σ ε ε ι σ ι ς ο ι κ ο ν ο ι α ο Ou.fjtO') π ο α τ
\ .. ι \.. \ ,
, ,( λ ' Ε ) , ,
ε χ χ ι ο Ι α μ ν μ ι κ ρ α ν ε ρ α π ο σ τ ο Ι Κ Ί Ί κ χ η σ ι α ι ε ν
,ο - , λ ' Δ ' " "
Ι α ε ο μ ε ν η α π Ό υ τ ι κ ο υ ς ο τ ι ν ε ς ε γ ν ω
ι σ Π Ο ο σ φ τ ω ":,,o};v ο ο ο ο ο ε Ι α ν 1-1 δ ι α Τ Ρ Ί σ ι
-J
τ ο υ t
\'
ι
,.J. \ _ •; ,
λ
Ι
Π Ι Χ Π Ι Υ ο υ ε Ο Ρ Ο Ύ Ι Ο Ι τ ο υ ς ο ι ε υ κ ο υ ν ε ι ι ε ι π σ τ ι κ ω ς
- ( )' \ ) ....
:" , - Ι Ι _ ,\ \ ι γ
-'.1'"". ι ι ο ""','1J-'(," υ ν Τ Ι α α
- ν "'.",,:1 / .. 1."""'-, .J.. Iw J"'.;;...,J ς "'" J .. .. '-: Ι .. ..
Ν 1-:> - 'F - , .... Δ - '''' """
Ί ί ω σ ι κ η ς ι Κ Υ ί ι σ ι α ς τ η ς ι ι σ π ι ς σ υ ό ε ι ς ο ν τ χ ι
., ,." Γ - , .... \ ,- Ι (j' ,
(jljO') χ α ι α ν ο ι ι ι σ τ ο ε Λ ω σ ι Ό ι σ τ ι κ ω 7'r:V ι ε ι ν γ
,. .. ... ,
Ι -"....... ι .....,,.
ε μ χ ν ι σ Ώ - μ Ι Χ π ρ α ς ι ν υ ι α σ ω σ ε Ι ζ ν υ Υ ω ν ω ς ε ν α ι
" Ι , , Ι ..... )
ι α ε ρ ο κ ο ν ο μ ι χ -, ω ς π ρ α ζ ι ν Π Ι Λ ι σ μ Τ Ί
,- ...., ν ι Ι , Τ
ε λ Ι Κ Υ κ α ν Ο Ψ Κ Ο Ί ο 70"1:1'..­
, .J J J, .
Ι Ι Ι , ( ) θ \' ν ,
κ ω Ε ο ο ν (J'J,UJ: o!.Cf. τ γ ι ν α Υ κ ο σ ι ο ν ο Of)OC"L"J.,) τ γ ("j(;­
\... • ο , • .,
ι
(
'" '\" Ι ..... "':)
Ι ε ο α ν κ α ι ο ε ν π ι σ τ ε υ ω τ ω \U Π Λ ε ο ν E:'.C:: α ο ι κ ο υ μ
" \ ο ι ..
ν ι κ α ς ς ι α σ ά σ ε ι ς λ ό γ ι τ η ς Ύ ι χ ς λ ε ς Κ Ι
, - , , ,- -, ' Ύ rf
τ φ σ σ ι α Ί ς υ π ο τ ω ν υ ω ν α υ Τ ζ α γ ω ν ,}, ε ι η τ
'\f' \. " ι Ε ) ι - 1\1 , if) - ι
U-, Ι Κ η σ α τ ο υ η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ό υ '-1 λ ρ τ σ Ε υ
ι , )'] !
Χ μ χ κ ο α ν --;-'I'C «cruu.'IU.OOtCl.C» τ ο υ α γ Υ Η Γ Λ
\ , -' ," ι
104 ­
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Έ κ κ λ σ ι ω ν τ τ η ς ό Ρ Υ α ν ω μ έ ν Ί ς π λ ά
ν ς κ α τ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Α λ Ύ θ ε Ι α ς !
Ι ό ο υ π ω ς ό Ι ο ι ο ς Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς π α ρ α τ η ρ ν κ α Ι σ χ ο
ζ \" " ", ...
λ ι α lJ)'J τ ο α ν ω τ ε ρ ω γ ε Υ ο ν ο ς α π ο σ υ ρ ε τ α Τ ν ε ι σ Ο σ ο ν Τ ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ώ ς ό ρ γ α ν κ ο υ μ έ λ ο υ ς έ ν τ ο ς τ ο υ Π Σ Ε έ ν
- λ ' ( ... Ε λ Π ' .1 \ ,
τ η τ ε ε υ τ α ι α υ τ ο υ « π ι σ τ ο Ί τ ο υ ο ν ο υ τ ι ς κ α Ι α
(, , ') ,-, θ
π ε υ θ υ ν ε τ α ι ω ς ε γ ε Ρ Τ Ύ ρ ι ο ν σ α π ι σ μ α π ρ ο ς π α σ α ν ο ρ 0­
Ι ,
σ ν ε π σ κ ο π ι Κ η ν κ α ρ ο ι α ν κ α ι σ υ ν ε ι η σ ν α ι α ν ε
λ
) - '" \ ,
γ ν ω σ ε ι α ν ε υ κ ρ ν ω ς κ α ι ε ν τ ν τ α κ α τ ω τ ε ρ ω
Τ Ι ς δ ύ ν α τ α ι ν α φ α ν τ α σ θ Ί τ η ν Ο ρ θ ό δ ο ζ ο ν Έ κ κ λ η
, - , " (... τ Ι ' )' ,
σ ι α ν τ η ς π ε ρ ο ο ο υ ε κ ε ν ς τ ω ν α τ ε ρ ω ν ν α Κ Ύ ρ υ σ σ η
( \, λ ( ,(, Ε
ε α Τ η ν OPYCXVLX<JV μ ε ο ς ο μ ο σ π ο ν ο ι α ς τ ι ν ο ς ε ν ο υ σ Ί ς υ
, "f> Α ' Α Η Σ '
ν ο μ ι α ν ο υ ς Ύ ν ο μ ο ι ο υ ς ρ ε ι α ν ο υ ς μ ι α ρ ε ι α ν ο υ ς α
β ε λ λ ι α ν ο υ ς κ α Ι Α π ο λ λ ι ν α ρ ι σ τ ά ς Β ε β α ί ω ς ο υ δ ε ί ς Ι Α λ
, Ι (, , Β Ο ... Σ '
λ α τ ο ν α ν τ ι ο ν ο α κ α ν ω ν Τ Ί ι ς ι κ ο υ μ ε ν ι Κ η ς υ ν ο
( λ ,(, , , λ λ
ο ο υ ο ε ν ο μ ι ε ι π ε ρ ι ε ν ω σ ε ω ς μ ε τ ο ι α υ α ς ο μ α ο α ς α cx.
Α Ν Α Θ Ε Μ Α Τ Ι Ι Ε Ι α ύ τ Ι ν 1 Γ ε ν ό μ ε ν ο ι ο ε 01. Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ό ρ
γ α ν ι κ α μ έ λ η ε Ι ς ε ν α σ ω μ α μ έ τ ο υ ς Ι Τ Χ Ρ Ο Σ Α Ι Ε
1Κ Ο Ι
Υ ,( , ϊ ,... ι
Τ ..:.., σ ε ν CXYLCXI..:.OU') τ ο υ ς α φ ε τ ι κ ο υ ς α Λ λ α π ω ε ν ω
, Ο θ '" θ \ Ο θ t:
ν ο υ ν τ ο υ ς Ρ σ υ ς α π ο Τ Τ ι ν χ α Ο λ Ι Κ Ί ν Ρ Ο σ ο ο ν
( , Η (, ζ , , ,
ε ν Τ Ύ τ α ε ν Ο Τ ς α υ Τ Ί σ ε ν π ε ρ ι ο ρ ι ε τ σ μ ο ν ο ν ε ι ς τ ο ν
ι , - ο f'A Β Λ , ι
π α ρ ο ν σ α ι ω ν α γ ι ο ς ι κ ε ν η ο ς ο ε ν Ί ς γ ρ α
, \ , Ι " ", , , ,
φ ε ι ε ς τ ο α ι ω ν ι ο ν ε Ρ Υ ο ν τ ο υ ο η ο υ σ ε π ο τ ε ε π ε τ ρ α π
\ " , θ , -, \ Χ \ \ ό
κ α ο υ τ ε π ο τ ε α ε π ι τ ρ α π γ ι ε ι ς τ ι υ ς ρ σ τ ι α ν ο υ ς ν α ι α
\ ( ..., , , \ , ,
Κ Ί ρ υ υ ν τ ι τ ο ο π ο ι ο ν σ ε ν ε ι χ ε γ ι ν ε α Π Ο σ ε κ τ ο ν '":'0 π ρ ο
τ ε ρ ο ν ά λ λ α τ ο ά ν α θ ε μ α τ ί ζ ε ι ν τ ο ύ ς κ η ρ ό τ τ ο ν τ α ς π έ ρ α ν
τ ο υ ά π α ξ κ α ί δ ι ά π α ν τ ο ς ά π ο δ ε χ θ έ ν Τ ό ς ή τ ο ε Ι ν α ι κ α ί θ
ε Ι ν α ι π ά ν τ ο τ ε κ α θ η κ ο ν
Δ Ύ σ ή ώ ς β λ έ π ε τ ε π ε φ υ ε ό 1\1 η Τ Ρ Π λ ί Τ Ύ ζ
, i ι ι ' Ι Ι ,... (, () Ο θ Υ Ί , ,.." ( ­
ε π α ν α Λ α μ χ ν ε ι Ο Ι ι ε Κ Ύ υ ζ ε Ί . Ρ ύ Ο ζ ι α ε ν τ ρ ε υ τ η ς
Ο
ι
( ..." '8 '
Σ υ ν ο ο ι κ ω {( _ U:fI ε ι ω ν τ ο tC; ι ι ι ρ ε ι χ ο ι ς α ν α ε lLcx. , α
, \.. ι \
, θ Ι ( }.1' , " ,
ν α ε μ α ε σ ω π ο ρ ε ι τ ο υ π ο ρ ε ι α ε ν μ ε σ π α γ ι σ ω ν
, Ο λ 1 \ , '" ι ',""''''
κ α ι Ι Υ ε ω ν σ υ μ Υ ω ν ε ι τ κ τ σ ό υ ν α μ ι ν μ ε τ α τ η ς τ ο υ
" Θ '1' Ι , Ι Π - ,
ι ε ο ο ω ρ ο υ σ Ι ε ν π ι σ ι ε Κ ί ρ υ τ ε α ς ο ρ
ι " , ( δ
θ ο ο ο ω ν χ α α π α ν τ ι π α ν τ α α ι ρ ε Τ Ι Υ ο ν υ ν α μ ε ι Κ Ι ν ο υ
-105­
μ α τ ι ά ν α θ ε μ α τ ί ζ ε ι (a't'. 1088) Β ε β α Ι ω ς α Ι ε Ι δ ι κ ω ς
δ ύ σ κ ο λ ο ι σ υ ν θ α ι τ Ί ς έ ν έ ξ ο ρ ί Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ τ ο ν
ά ν α γ κ ά ζ ο υ ν έ ν ί ο τ ε ν α έ ν ε ρ γ η ο ί κ ο ν ο μ ι κ ω ς π α ρ α τ η ν θ έ
ι \ \ " -, β
λ Ύ σ ι ν τ ο υ κ α Τ Ύ ν α π α Ι Τ Ύ σ ι ν Τ Ύ ς α κ ρ ι ε ι α ς
Ο ύ δ ε Ι ς δ μ ω ς σ υ γ κ ρ ί ν ω ν ε ρ γ α κ α Ι λ ό γ ο υ ς τ ο υ ε Τ ν α ι
\ \ \ ,.,\ \ \ ι t: ' \
ο υ ν α τ ο ν ν α τ ο ν κ α Τ Ύ γ Ο Ρ σ η "11 ν α τ ο ν κ α τ α τ α η ε ι ς Τ Ί ν
α ύ τ η ν μ ο ί ρ α ν τ ω ν π ο λ λ ω ν κ α Ι σ υ ν θ ω ν ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ω ν
ά ν δ ρ ω ν τ Ύ ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ Ό ρ θ ο ξ Ι α ς ...
Σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ ε ς λ ο ι π ό ν ά π ο λ ύ τ ω ς μ ε τ α ύ τ ο υ π ρ ά τ
.1 , , Ι - ι
τ ο μ ε ν ο π ε ρ π ρ α τ τ ο μ ε ν α π ο μ α κ ρ υ ν ο μ ε ν ο ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ι α ς
τ ω ν α Ι ρ ε η κ ω ν ά Π Ο Κ ρ ύ τ τ ο ν τ ε ς κ α Ι ά ν α θ ε μ α τ ί ζ ο ν τ ε ς
α ύ τ ο ύ ς 1 π ο υ λ ο ι π ό ν ι φ ο β ε ρ α μ ω ν π α ρ έ κ κ λ ι σ ι ς τ ι ς
τ ο σ ο υ τ ο ν σ α ς σ κ α ν δ α λ ί ζ ε ι
Ε ξ α ύ τ η ς τ η ς σ κ ο π ι α ς τ ο υ μ ε γ α λ ε ι ώ δ ο υ ς έ ν π α ρ
Ι \ Ι έ
Ρ Ί σ ι ε φ Ύ μ ε ν υ κ ε ι μ ε ν ο υ ο ι α κ ρ ι ν ω ν κ α ι σ υ γ κ ρ ι ν ω ν ­
- \ Μ Φ λ ι \ , , ";" λ

π α ι ν ω τ ο ν Ύ ρ Π Ι Τ Τ ι ν ι α ρ ε τ ο ν κ α ι ο υ χ ι ο ι ο τ ι ε ι
ν α ι ά β ρ ό φ ρ ω ν π ρ α γ μ α ο π ε ρ ι ο ι α ι τ έ ρ ω ς σ α ς σ υ ν ε κ ί Ύ σ ε ν 1
Α λ λ \ \ , ) ι ι ( ι χ Ι
α κ α ι κ α τ ι α κ ο μ Ύ σ π ο υ ο α ι ο τ ε ρ ο ν ο 'J. Ύ Τ Π ι Τ Ύ ς
λ - Ι \ θ ι .... λ
Φ
)
Ι
ι α ρ ε τ ο ς α ν α π Ύ ι σ Ι μ ε ρ ο ν --C"'Jv ε σ ι ν τ ω ν μ ε γ α ω ν
- .... , , , (,
π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ω ν τ η ς π ι σ τ ε ω ς ε ν α ν τ ι ε π ι κ ρ α τ ο υ σ Υ ς ϊ Χ ι ρ ε
σ ε ω ς μ ο ν ο μ α χ ω ν ο ν τ ω ς ώ ς ν έ ο ς Δ α υ ι ό κ α τ α τ ο υ Γ ο
λ ι ά θ τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ο ύ μ η ν ά λ λ α κ α Ι τ ο υ Κ ο μ μ ο υ
ν ι σ μ ο υ ε ύ ε λ π ι σ τ ω ν δ η σ υ ν τ ό μ ω ς κ α Ι ο Ι π α ρ α λ Ί π τ α ι τ η ς
, λ θ \, ,\ θ \ \ ,
ε π ι σ τ ο Ύ ς τ ο υ α γ ι ν ω σ ι α π ο ε α τ α ι σ υ ν α γ ω ν ι σ τ α ι ;:'1
Τ π ι κ ρ σ τ Ι β ω Τ ζ γ λ υ κ υ ά Τ Ύ ς ά λ Ύ θ ε ί α ς 1
., Ι ( Θ λ λ \
Κ α θ

ο ν χ ρ ο ν ο ν ο π .. EUQOU ο ς ω μ ι ε ι ο υ ο ε Ι ζ σ ν ε
ζ τ ε ι ο ύ ό ε Ι ς έ κ ι ν ε Τ τ ο μ ό ν ο ν γ ρ α φ ί δ α τ ο υ γ ρ α μ μ α τ ι
...." \ Ι .... ,\ ...., ο
κ ο υ ν α σ υ ρ ε τ α ι γ ο ρ γ ω ς ε π ι τ ο υ χ α ρ τ ο υ π
Θ ε ό δ ο υ λ ο ς θ ε λ σ α ς ν α έ κ μ ε τ α λ λ ε υ θ η τ ο δ Ύ μ ι ο υ ρ γ θ ε ν
, , Ι \', Ι , λ

κ λ ι μ α π α ρ ε τ ε ι ν ε ο ι ο ι γ ο ν ε ι σ ε τ ι Τ Ύ ν α γ ο ρ ε υ σ ι ν τ ο υ
Σ α ς π α ρ α π έ μ π ω π Ν ε ό φ υ τ ε ε ί ς ά π ό ο ε ι ζ ι ν τ ω ν
π ρ ο λ ε χ θ έ ν τ ω ν ε ι ς τ ο ώ ρ α ι ό τ α τ ο ν ά ρ θ ρ ο ν τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο
Κ α ν α Ο α κ Yital} π ε ρ Ι Τ ι υ Ο κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ο π ρ ε ί χ ε
ϊ Ο τ ο υ ι ο ο υ έ χ φ ω ν η θ η έ ν ε τ ε ι '1967 ε ί ς τ ο Σ υ μ β ο ύ
λ ι ο ν έ π ι σ κ ό π ω ν τ Υ ζ ω σ Ι Κ ζ Δ ι α σ π ο ρ α ς (Full Sobor).
, λ Ι ι , ,
Σ
ι
μ ε ρ ο ν

σ α ς α ν α γ ι ν ω σ κ ω ο ι γ α ς μ ο ν ο ν Ύ ρ α μ μ α ς ε κ Τ ζ
ι ι ι ­
, , " - \ ο \ ο \
α
Ι Ι σ Ι -r-j'('J σ σ Γ Ν υ ί Ι ν
t • <.:.. ι ο • ι j • ι J'-J':;" • .., Ι j TJ. J • ι ι ... J. '-:> - λ
\ ι \, ι - Ι Ι "..., Ε Α ι •
7Yj'J 'J Χ 70 ε ρ γ Γ ι 7(J'J . .;..... . ν α ε μ ε ν ο
, , \ 1"'\ \ ....--, . [)
σ
υ .. ,.. '·... ι ν Γ C'I" -'r:"J ' .. 1-;) Ι -,r.,) ')') ()'.JI,r.\.)
, j ..t'-"'.., .... 0:: .. Ι .... .. r. Ι .... :.J,<;.,/,_.J. v ....... ί μ , ·"v
, '-'" ι Δ ι ',' ι ( .. Ι '

Ί l'\C'O'J ! =-1/' ο ν r:--::-r " Ι ι α Γ Ι
_ 4 .J. ...... -- \, Ι ι _ .. - -... .• . , ... '7 ς .., •
Ό λ α τ α ψ ε ύ δ η τ ο υ κ ό σ μ ο υ ε χ ο υ ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ η έ π ι
τ ο α υ τ ό Ε ί ς τ η ν έ ν Ν Δ ε λ χ Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ν δ ι α π ρ ώ τ η ν φ ο
ρ α ν ε ί ς τ ή ν ί σ τ ο ρ ί α ν τ ο υ ά ν θ ρ ω π ί ν ο υ γ έ ν ο υ ς έ δ μ ι ο υ ρ γ ή
θ Υ ε ν α μ ο ν α δ ι κ ο ν κ ο ι ν ό ν μ έ τ ω π ο ν δ λ ω ν τ ω ν α ί ρ έ σ ε ω ν κ α Ι
ά ν α λ η θ ε ι ω ν
Έ ν τ ψ Π Σ Έ κ κ λ σ ι ω ν ώ ς δ ι α τ α χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ί α ς
ε χ ο υ σ ι σ υ ν δ ε θ η κ α ι ν ω θ η α π α σ α ι α ί β λ α σ φ η μ ί α ι π λ ά ν α ι
κ α Ι ά ν τ ι θ έ σ ε ι ς τ η ς •Α λ η θ ε ί α ς ό λ ο κ λ ή ρ ο υ τ η ς π ν ε υ μ α τ ι κ η ς
ί σ τ ο ρ ί α ς τ η ς α ν θ ρ ω π ί ν η ς φ υ λ ή ς ά π α τ ο υ Κ ά ί ν κ α ι χ α μ μ
χ ρ ι τ ο υ Ι ο ύ δ α τ ο ϋ π ρ ο δ ό τ ο υ Κ ά ρ λ Μ ά ρ ξ τ ο υ δ ι α φ θ ο
ρ έ ω ς Φ ρ ό ϋ δ κ α ι YEVt:v.W; ο λ ω ν τ ω ν μ ι κ ρ ο τ έ ρ ω ν κ α Ι μ ε
γ α λ υ τ έ ρ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν β λ α σ φ μ ω ν ... }) ι χ ()t·t Ι ι λ
1 1η .'1 Υ ., Ι - '. ι " r} ι '"
\\
.
Ι η . ' ,: , ι ):], '\ σ
ι
ι σ ι . ' ;).) C:.. ω ::: Υ C!. ( <
Γ
-' C (j () ο ο ν
- \­
Ί Ί τ ο ε -' i Υ λ λ ν Ι ι ι
ί
ι
Ι
ι
!
t
i
Ό Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς t π ρ ο Φ λ ω ρ ί ν η ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς (+ 1955),
ό σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς ό μ ο λ ο γ η τ ή ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς .
,
- ι - ~ - ι ι ι I l l l l l l l l l l l l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ι Ι ! ! ! ! _
-108­
λ έ γ ε τ ε μ ε τ α μ ν Ί μ ο ν ε υ ν τ ω ν τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ϋ γ ε ν ι
.... Ν λ .... , ... ,' " ,
κ ω ς ε Ο Ί μ ε ρ ο ο γ ι τ ω ν ε ν ν ο ε τ τ α ι ε μ μ ε σ ω ς κ α ι α ν ε π ι σ Ί
μ ω ς δ ι τ ι ν ο ς κ λ Ύ ρ ι κ ο υ τ ο υ δ ι μ α ς ο ύ ό ε ν σ Ί μ α ί ν ε ι
.... , ζ '\ .... , ,
τ ο υ τ ο ο ι ο τ ι γ ν ω ρ ι ο μ ε ν κ α Λ ω ς τ α ς ε ι ο ι κ α ς κ α ι τ ρ α
χ ε ί α ς σ υ ν θ κ α ς τ Ί ς Έ κ κ λ Ί σ ς τ ο υ
tH ' ,C'O .... , , ,
π ο ρ ε ι α κ α ι Ί π ρ ο ε σ ι ς τ ο υ α ν ο ρ ο ς τ υ γ χ α ν ε
, C" ξ .... ' " '\'
γ ν ω σ τ τ α Τ Ύ "fJ α φ ι ι ς τ ο υ π ο ι μ ν ι ο υ τ ο υ ε ς τ ο ν Λ ι μ ε ν α
.... Α λ θ ι " λ , \ Ι .... C'
Τ ς "fj ε ι α ς α ε ι π ο ε μ ω ν π ρ ο ς τ α κ υ μ α τ α Τ Ύ ς α ι ρ ε
, , , C λ ,.... .... λ Ι
σ ε ω ς κ α ο υ χ τ ο ε Ι ι μ ε ν ι σ μ ο ς Τ ς ν Ο Ί Τ Υ ί ς ο κ α ο ο ς τ ο υ
ε Ι ς τ ο ν τ ε λ μ α τ δ κ α Ι β ε β ο ρ β ο ρ ω μ έ ν ο ν λ ι μ έ ν α τ ο υ Π α Υ
κ ο σ μ ί ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ω ν Έ κ κ λ Ί σ ι ω ν !..
Έ ν τ α υ θ α δ ι έ κ ο ψ ε ν τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο υ ό π Θ ε δ ο υ λ ο ς
" , ζ
ο ε ε χ ρ ε ι α ο ν τ ο ο μ ω ς π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ α τ χ ε σ π ε ι ρ ε τ σ π ο
ρ α ν κ α λ η ν κ α Ι ά α θ ν κ α Ι Ι γ Ύ ο ύ κ ι ν π α σ α Χ γ α
θ
\ "'8 Ε ι λ
Ι
,
1) κ α ι ε υ ε τ ο ς π ε κ ρ α τ η σ ε ο ι Ο Ι Υ ο ν σ Ι Ύ ο ι α κ ο
... , ι ", , .... cl θ
Ι
π ε τ σ α π τ μ ι ς α π ο ν φ ω ν η ν τ ο υ π ε ρ ο ε ο υ
" " λ β ';' ....
- Δ ι λ α Ο Ύ Ί ι ο τ ι Κ α τ α α α ε ι π ε π α α Τ Ύ ω ν
Ν ' , , (, 't:'
ζ
ω η ρ ω ς τ ο ν π α π α ε ο φ υ t'ov, α υ τ ο ι 01. κ υ ρ ι ο ι α ι ω μ α
ι θ Ι λ ,....... ι λ θ β
τ ι κ ο ι ε ο υ ν ν α μ α ς π α ν ε σ ω ν ε ι κ α ι κ α α ρ ι α μ ι κ α
" , , λ Ρ ι λ
Ι
, C
κ α ι π α ν ω σ τ α κ α υ ι α σ Τ Ί ν ω μ Υ ω ς ε ε ι κ α Ι Ί π α
ι Δ ' "')i. ' t:' θ ' λ " ,
ρ ο ι μ ι α ι ο τ ι τ ι α \1\.'1 α π ε ι ε ο υ μ ε π α τ ε ρ ε ς α π ο
" '" ( Δ Ι ... Ε λ Ι
Τ Υ ν ε ι σ α γ ω Υ Ί ε ι ς τ α ι ε ρ α ι π τ υ χ α Τ ς κ κ η σ ι α ς μ α ς
, - ( Π Ι - ", Ι
τ ο υ ο ν ο μ α τ ο ς υ φ ε τ ι κ υ α π α κ α ι α κ ο υ σ ο ν α κ ο υ
σ ο ... » π α σ ώ ν τ ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ώ ν κ α Ι Δ υ τ ι κ ώ ν δ
λ
- 1\ Ι ' "λ λ λ ' ", θ λ "
μ ο Ο Υ ι ω ν . .. » iV Ε ι ο υ ς ο γ ο υ ς ε ι τ ε τ ο ε ο μ ε ε ι
" " Ο "" "" ( , 1
τ ε ο χ ι ε γ ι ν α μ ε υ ν ι τ ε ς ε α ο χ ι α ι Ρ ε τ ι κ ο ι ...
Ί λ ό γ ι α τ ο υ λ έ κ τ ρ ι σ α ν τ ο μ έ χ ρ ι σ τ ι γ μ ς ε Ρ ν α ί ο ν
Ι (" ζ , , .. , cA
Σ U'JOuLXOV· "'1 α ε ι π ο τ ε ω Ύ ρ α κ α ι φ Ι Λ ο τ ι μ ο ς Ύ ι ο ρ ε ι Τ Ι
ψ , ( "Ii:" ..., \
κ η UX:'1 ο ι α τ α ς ι ε ρ α ς ο α ς τ Γ ι ς π ι σ τ ε ω ς κ α ι Τ ς π α
Ι \:'" '" C Ο
τ ρ ι ο ο ς ι ρ χ ι σ ε ν α ε γ ε ι Ρ ε τ α ι ω ς λ ε ω ν ε ι υ π ν ο υ π
'J ι Ι Υ ... " ,
ω α κ ε ι μ κ α π μ ο υ ρ μ ο υ ρ ι σ ε ω ρ ω ς ε ι ς τ ο ν π α ρ α Κ Ε ι μ ε
, Γ (C - " '1::' '
ν ο ν τ ο υ π ρ η γ ο ρ ι ο ν ο ο π ο ι ο ς ε φ α ι ν ε τ ο ε α ι ρ ε τ ι κ α σ υ γ
, " " , ). , ';' ,) "
χ ι ν η μ ε ν ο ς α π ο τ υ α ν ω τ ε ρ ω ο γ ο υ ζ Ί Τ μ α ι σ α ε τ ο ι
, .., '(.) , ,. , , fJ. β Ι
μ ο ς ν α λ α Ρ Γ τ ο ν Λ ο γ ο ν ο τ α ν τ ο ν π ρ ο λ α ε YJ ρ ο ν τ ω ο η ς
,_( _ ro.J' ι
φ ω γ ι τ ο υ υ φ Ί γ Ί ο υ ζ ω χ ο ν ο μ ι α ς ...
ι (Ι ' Ο ,( (.) 1 ι ",
- Ι Ι α ψ ε π ε ρ ο ε ε τ ι ς π ε Ρ Ο Λ ε ς ι α [J:fj ε ι π ω
- 109­
Ι , , ι λ ι
β
λ α σ Ψ η μ ι ε ς ε Υ ω σ ε ν π ι σ τ ε υ ω Τ Ι Π Ο Έ α π ο α α υ τ α
, Ι ''1' Ι \ ι β , Ε \ β ι ι ,
σ Ι Τ ο υ τ ε τ α ε Ι υ α ο υ τ ε τ α σ ι α α σ α γ ω ε π ω τ η ν
ι ...., ο Ε λ ι , - Ε λ
σ τ α σ ι ') η ς Ι ι κ η ς μ α ς χ κ Ύ σ ι α ς ε ν ο ω τ η ς α ο ι
'1" Ι , ,
Κ Ί ζ 1'" η σ υ ν α γ α γ ω μ ε Ί π σ τ ε ρ ε ς σ υ μ π ε α σ μ α π ε ρ ι
.... (Ε λ .... , Ε ' ι , ι
ς 1'. α σ !.Kfj ς Κ Κ λ σ ι α ς ε κ τ η ς σ ι ω Π Ί ς κ α ι μ ο ν ο ν
Η Ι Ι Ι .,\, ι ., 0\
σ ι ω Π Ί Ι ε ν σ Ύ μ α ι ν ε ι μ ο ν ο ν σ μ φ ω ν Ι ι Χ ν α σ ι α φ ο ρ ι α ν
ι '" Ι '1'
σ η μ α ι ν ε ι χ χ ι avozYJV κ α ι ε τ ο ν ι σ ε ν Τ ν Λ ε ι ν Ι ε σ υ Υ χ ω
- Ι Π ι \ , ί ι ι
ρ ε ι τ α ι α Υ ι ε ρ ο ε σ ρ ε π ο υ ο ε ν ε η τ η α Π Ρ Ο Ύ ο υ μ ε ν ω ς
, ,1 " ) \ , ι Ι , Ρ 1
τ ο ν Λ ο γ ο ν α λ α π ι σ τ ε υ σ α τ ε μ ο ι μ ε π ν ι γ ε ι τ ο α ρ ο ς Τ ς
, " , "r β 1­
α δ ι χ ι ς ι ν α μ YJ ε ι π ω Λ σ φ Ί μ υ κ α χ ο φ Ί ι μ ι α ς τ ω ν π ρ ο
., Ι ,
λ α Λ σ α ν ω ν .
- N'X'JCH ε λ Ο μ έ ν ο σ υ ν ε χ σ α τ ε ά τ ε κ ί Ί ό π
Α Ι Ο ι , ι Υ ... ., Ι ....
Λ ε ζ Ι Ο ι ε γ ν ω ρ ι ε Κ λ ω ς Ο Τ Ι δ υ σ κ ω ς κ ι ν ε ι τ α ι
\, ι ( Ν 1
ε ν τ ο Γ ρ Ο Ί ο α υ α ω ν κ ι Τ ι ε ω ο 7: . ..:.. Έ Τ •.•
\, .\ ,,,,
'1 \ - - <) Ι ' Ι ( , .... Υ
f Λ Λ ω ς Ε .,)-·1 ε π ι σ Κ Ο Ι Ο ε κ Ί ι α κ τ ι ς ω
, , , _=" - , ) f ( 1\.-: ι
ι κ χ χ ι ω ι χ ύ Ο ϊ ο l\C-OOU
ι .. ,:.1, ,,) • •. • ... '" ( Ι '. • • • ;:. \ J , C. .;... c. ι ... .1.... ' Ι ­
ο ς C:j::; ό 11 ε ι ω ς ό Έ λ ε Ο Ρ Ο τ λ ε ι ς ό ω Ρ ς
X:Y.t ε ι ς Ε ε ρ ο ς Ζ χ ω %)'.1. ε γ Ζ ρ ι α Θ ρ ι σ Κ Ξ ι κ α Π ε
Ι ( ( ' , '\ Ι '(-)
Ρ Ι Ο υ Ι Χ Υ ω ς ο « . Κ Λ η σ ι α σ Τ Ι ι ζ j γ ω ν ο « _Ρ 'JuO­
Υ ι Ι ('"[ Ι Ι ")
ζ ς υ π ς Ο ω γ ί ε ι ς ε ρ α Ρ Ζ α ο Υ α π α ,­
.. , , .,... Ι ..... ι f.' , ο . ,
ACJ.ztc; ε ζ α π ε λ υ σ Ι ν ί ι Ι Ο τ Χ ς ε π ι σ ι ς χ α α
.... "' Ι - ι Ι Ι Δ ι ι
":'(1)'1 ι μ ι ι μ α ν υ α Ρ α Ρ Υ υ α Ι ε κ τ γ ί ς ε ν α ν
, .- - (Ε ι .. ,' ... '"\ , Ι
π α υ τ ω ν σ Ι τ ς Ί ζ ι ς χ Κ Λ ι σ α ς ο ε σ υ
, , ι fI r' ......."
ν α ο υ ε ι τ ο σ υ Π Ε ο σ χ Ι C/..'J-::Y,. μ ψ ω ν ε ι π ο ο ς α υ
, \ '" \ ,
Ι \ ο 1 .... ' ­
τ ο υ Κ Η υ ι ο ε τ ε ι Τ ι ι Π χ ω Χ Ι ν τ ω ε ν ε γ ε ω --:-0'.)
.." ί ο ι
Π α ι Ρ Ί ο υ Γ Ι ό ε "(. Έ Ζ κ Χ ι σ α '7Yc. λ λ ά ε ι σ ι α
... -', • ι ι
γ ε ν δ ί χ ι ν τ ο υ τ ο λ ε ί ο υ ύ υ Γ Ι α ο ι ά Ο Υ ο υ :t
I
' υ '.r\­
ι ..,; \''- \ \ Ι ..
- ,Ι ι (J i \" '-' "...., θ ι
μ ε Ρ Ι Χ ι ς α κ ω ι υ Κ Λ Ί ρ ι Χ ο υ ς ο ι α ι ς Υ Χ α υ ω ν ε π ι Ξ
ι Ι (- Ι θ <, (
σ ε ι ς κ α ι τ μ α Λ Ι α υ π η Ρ ζ Χ ν π ε ϊ ι σ ε ι ς χ α α ς α
, Ο ?' Υ ((.)')":1 ί Ι ,
ε π ι Ξ σ ε ι 0'.') '70'. Ι , Ξ υ π ε ρ α .. ο ν ο ,-"(;1),01), π ε ο ι ε ι ο ν Χ Ι
., - ι - \ 1-.­
(.) , , Ι (J Π , ,,1 ­
ρ α ρ ε ι α ς π ρ ο σ ω Π Ι Υ α ς ρ ρ ε ι ς ω ς τ η ν μ ε ν Ε ν α ν ι τ ο υ
Ι Ε λ - Ε ) Ι (
Π α τ ρ ι α ρ χ ο υ σ ι ω Π Ί ν ι ς α σ Ι Κ Ύ ς κ κ Ί ι σ ι α ς ε ρ μ Ύ
, ι ( ι \ Ι .... )
ν ε υ ο υ σ ι τ ι ν ε ς ω ς σ υ μ φ ω ν ι χ ν Τ Ύ ν σ ε ε ν α ν ι τ ω ν π ο Ε
Ι ,,- '\' ι Π Ι Ι
μ ι ω ν α υ ο υ σ ι ω π η ν α Ι Τ Ί ς ω ς ... Ι ω ν ι ν ; ο ι ο υ ε ι
λ ''1' Ι Α λ λ Ι ,,1" Ι ,
σ ο υ ς ο γ ι κ η ε ι ν α ι α υ τ Υ ; ε Ι κ α ι ε ε ν ι κ ι ι
' ι ...., , λ Ο ι
Ι Ί ϊ φ α λ Ι Ο Τ Τ Ι Ε ι ο ο μ ε ν τ ο υ π ρ α γ μ α τ ο ς τ ο α η ε ς
-110 ­
Θ ε ω ρ ε ί ς π Θ ε υ λ ε ς σ υ μ π ο ρ ε μ ε ν ο ν τ ί Π α
, Α θ ' Α ' Α Ο - Ι
τ ρ ι α ρ χ η ν α Ύ Ρ τ ο ν ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ο ν Ύ Ί ν ω ν ε
ι Λ ι ι ι θ ( λ ' ")
ρ ω ν υ μ ο ν ο ι π ο ν π ι σ ε υ σ ο ν μ ο ι τ ι α ο μ ι Ί ί σ ω ο ω ς
, λ ' , , ι Α λ λ ' δ ,
α μ ε ρ ο ι π τ ω ς κ α ι α ν ε Π Ύ ρ ε α σ τ ω ς ω ς τ ε ο υ ε ν α σ Ε
σ μ ο ν ε χ ω μ ε τ ο ν α ν Ο ρ α
ι Α ι Α θ ι
Λ ο ι π ο ν ο ρ χ ι ε π σ κ π ς Ύ ν ω ν α α Π Ύ τ ε Π
..

Ε
ι θ ( D λ
'r;v
, , λ '
Θ ε Ο σ ο υ κ α ι τ ο κ α υ π ε ρ ρ ο ε υ ε ν ς κ α ι ε π τ ο ς
\, ο ο λ ι
τ ο υ ς τ ρ ο π ο υ ς ε ν τ ε υ ε ν κ α ι α ι ε ρ μ α ι φ ι φ Ρ ν Ύ σ ε ι ς
, .... , , Ι Ι " Θ '; , .... ,
α υ τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν α τ ρ ι α Ρ χ ν α ι τ ι ν ε ς α η τ ο ε υ Κ α ι ο ν ν α
,'; , , θ , , , ι
μ Υ ν ε ι χ ο ν π ο τ ε ε κ φ ρ α σ η -, ε ν τ ο υ ι ς ο υ σ ε π ο τ ε ε η κ ε
, Ι ( Ι .... ') ο ' -, ο
Τ Ύ ν Χ γ α Π Ί υ π ε ρ α ν ω Τ ς α ε ι α ς Τ ς π ι σ τ ε ω ς
, Ι , Ι ( , θ (, , - Α
π α ρ α γ ω ν σ ο γ μ α ο υ ο ε π ο τ ε υ π ε τ ι μ Ί η υ π α υ τ ο υ ν
( γ ( Ι γ ,
σ ε ν υ Π Ί ρ ζ ε υ π ε ρ σ υ ν Τ Ί ϊ ρ ϊ ί η Κ Ο ζ π α ν τ ω ς υ Π Ί ρ ζ ε π α ν τ ο τ ε
, " θ f ι Ε ...., , Ο
σ υ γ κ ε κ ρ α ϊ μ ε ι ο ς ε ς τ α Ξ μ α τ α α υ τ α ν Τ ε ν ρ ο ν ι
ι )' ι '; , Ι ,- ι
σ η ρ ι μ γ α υ τ ο υ ε ι π ε ν ε λ α χ ι τ α π ε ρ ι τ ω ν σ χ ε σ ε ω ν
(.... ,- ( , γ ( λ .... ( , ι
Ί ι μ ω ν μ ε τ α τ ω ν ε τ ε ρ ο σ ο ς ω ν ο μ ο ο γ ι ω ν ω ς Ρ Ύ τ Ο ν σ 0­
θ ' θ , , , Ο θ ι r:
ρ ο ν ε η κ ε τ η ν σ τ α ε ρ α ν ε μ μ ο ν η ν ε ι ς τ η ν Ρ ν
π ί σ ι ν κ α Ι δ ι δ α σ κ α λ ί α ν
Ι Π λ ' .... Π ,
Λ α β ω ν π ε ρ υ σ ι α σ χ α ι ο ν γ ρ α μ μ α τ ο υ α π α α
, ", ", Ι Η ' ,
Π ν τ η σ ε κ α τ α τ ρ ο π ο ν α ρ ι σ τ ο τ ε χ ν ι κ ο ο ν τ ω ς α π α ν
Τ Ύ σ ι ς α ύ τ ο υ Ρ Ύ σ κ ε υ τ ι κ ω ς α Ζ ρ ο ς α ο σ μ ο ς XClL α γ ε υ
σ τ ο ς π ο υ τ α έ ν ω τ ι χ α π α ρ α λ γ ι ρ μ α τ τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
ο ε ν π ε ρ ε χ ε ε ι μ ε υ γ ε ν ε ί ς τ ι ν α ς λ ό γ ο υ ς β λ π ε ρ ι ο
ο ι κ ο ν Έ κ κ λ η σ Ι σ ύ λ λ ο 15· Ε 8.)
Α λ ι λ θ ' ,- ( .... '"
ο τ ε π α ι ν ε ρ ω Τ Ί ε ι ς π ε ρ ι τ ο υ ε ο ρ τ α σ μ ο υ τ ο υ
" .... (, , ι
Π α σ χ α π α ρ α κ ο ρ υ φ α ι ο υ χ ρ ι σ ι α ν ο υ η Υ ε υ α π γ ι ν τ ι σ ε
" (,Ε λ ' .... Ε λ ' , -,
σ υ ν ο σ ι κ ω ς σ τ ι Ί κ κ σ ι α Τ Ί ς Λ α ο ο ς α ο υ ν α τ ε ι ν α
, , Ι " "....) ,
λ

π α ρ ε κ κ ι ν η κ α ι κ ι χ τ α κ ε ρ α ι α ν ε σ τ ω α π Ό τ ω ν α π ο φ α σ ε ω ν
- Α Ι Ο .... Σ ' Θ ' ...., , 1 "
Τ Ύ ς ι κ ο υ μ ε ν ι κ ι ι ς υ ν ο ο ο υ .. α μ ο υ ε π ι τ ρ ε ψ ε τ ε ο μ ω ς
, , '; Ν
ν α σ υ ν ε χ ι σ ω ε ι π ε ν ο π ε ο φ υ τ ο ς κ α ι ε σ κ ο υ π ι σ ε υ Ι α
- λ ", ο ,θ λ "
τ ο υ μ α ν σ Ύ ι ο υ τ ο μ ε τ ω π ο ν τ ο υ υ σ ε ι ς 'fJ ε Ί σ ε ν α τ ο
'f " Ι Ί , ....
ε ι ς τ η ν π ο ρ ε ι α ν τ η ς σ κ ε ψ ε ω ς τ ο υ α π ο ρ ο υ ν τ ε ς
(, λ .... , Ο Ι '
ο ι π α ν τ ε ς σ ι α τ η ν κ α τ α Ύ ν Τ Ί ς γ α η ς ε ρ ω ν υ μ ι α
ο ο ς τ ο υ ...
" Ι Κ λ
Κ α τ α σ ε τ α ς π ρ ο ο ι ε τ ι α ς γ ε ν ο μ ε ν α ς ε ν ω ν ε ι σ υ
ζ Ί τ σ ε ι ς μ ε τ α ξ υ α ύ τ ο υ xcxt τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ό ε ν έ ό
-111­
, , , , " , θ
σ Τ Ο σ ε ν α α ν τ ι τ α χ η α κ α μ Π ω ς ε ι ς τ ι ν ς π ρ ο τ α σ ε ι ς τ ο υ
, , , ( ,.... ....
ω ς π χ π ε ρ ι α ν α γ ν ω ρ ι σ ε ω ς τ ω ν υ π ο τ ω ν Π π ι κ ω ν τ ε
«
, Ι Ε "

..... ' , ,
λ ο υ μ ε ν ω ν γ α μ ω ν κ α χ ω α κ ο μ Ί ο γ ο υ ς ν α π ι σ τ ε υ ω
" "", , π ' , "
Ο Τ Ι α ν μ ε χ ρ ι σ Ί ι μ ε ρ ο ν ο α τ ρ ι ο φ Χ Ί ι ς ο ε ν Π Ρ υ χ ω Ρ Ύ σ ε ν
,., '"!' )' (' θ ' ....., ')
ε ι ς ε τ ι μ ε ι ο ν α τ ο μ Γ ι μ α τ α ω ς ε π ε υ μ ε ι τ ο υ τ ο ο φ ε ι ε
" ", (, Α ,Α θ .... " ,
α ι ε ς τ ο γ ε γ ο ν ο ς ο ι ο Ρ Ί π ο ς Ί ν ω ν ο υ μ ο ν ο ν ο ε ν
, θ λ , , β ,
ε ν ε α ρ ρ υ ν ε ν α υ τ ο ν α , α κ α ι α π ε Ύ φ ρ ε ν ο
Ε λ Α Ι '>:'
σ χ α τ ω ς τ ε ο ς ο ρ χ π ο ς κ ε ρ ω ν υ μ ο ς ε ε φ ρ α
" ,.... ( 7' ,
σ ε Ο Ύ μ ο σ ι γ ν ω μ Ί π ε ρ ι τ ω ν ε τ ε Ρ Ο Ο Ο ζ ω ν ς α υ σ Τ Ύ Ρ
, \ θ ( , Π λ
τ ε ρ α ν ο ε ν α ο ι ε τ υ π ο υ ο υ ο ο φ α ν α τ ι κ ω τ ε ρ ο ς α α ι ο μ ε
Α \ , , (Ε ' Γ
ρ ο λ ο γ Ι Τ ς ν ε Υ ν ω ς τ ο ε π ι σ η μ ο ν ο ρ τ ι ο ν ρ α μ μ α
Ι ' Α θ ,\ λ
τ ο υ ε ρ ω ν υ μ ο υ τ ρ ο ς τ ο ν η ν α γ ο ρ α ν κ α τ α τ α π α ρ ε ­
Χ ' t'A' θ ,
θ ο ν τ α ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν α ; ν ν α ι α ε ι ο ε ς κ α ι τ α υ τ α :
α θ δ Ύ σ α ό Θ ε Ό ς μ α ς τ ε κ α Ι τ ο υ ς Α τ ο
, \' , λ λ λ -" λ
π α ν α ς 70 α υ τ ο ε ι ς α Ύ ο υ ς φ ρ ο ν ε ι ν κ α ι μ ι ι φ ι ο π ρ ω
, χ ....., Ι λ ι ι λ "
τ ε υ ο ν τ α ς τ η ς τ ο υ η σ υ π ο ι μ ν Ι ί ς Ι Ι α ι ι ω ν α ρ χ ε ι ν
, γ - λ ..... ', , Χ ι θ
ε Π Ι Ύ τ ε ι ν α Λ ε ν τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ υ ν γ ..:. ρ ι σ τ μ ι μ ι τ τ ι ε
( \ (,..... , .... ( , , β
ν α ι ε α υ υ ς υ π ε ρ τ ω ν π ρ ο α τ ω ν τ α Τ ι ς ε ν ω σ ε ω ς π α ν
....., λ , Α ...." .....
τ ω ν τ ω ν ε π ι κ α ο υ μ ε ν ω ν τ ο υ τ ο υ ο ν ο μ α μ ε ρ ι μ ν ω ν τ α ς
", " β ( β , Θ Δ (, ,
ι ν ο υ τ ω σ υ ν τ ρ ι Τ ι ο υ ι ρ α κ ω ν ο τ ο ν χ ι τ ω ν α τ ο ν
" , , , , ,.... ') θ '
α ρ ρ α φ ο ν σ χ ι σ α ς κ α ι τ ο σ ο υ τ ο υ ς Ο π α γ α γ ω ν Τ Ύ ς α .. -r; ε ι α ς
, ... δ - .... λ .')' Υ ) θ
κ ι τ α ι ς ο ο ι ς Τ Ύ ζ Π α Ψ ζ κ Χ ι α π ω ε ι α ς ε ζ α κ ο ο υ ε ι ν
π α ρ α π ε ί σ α ς Έ κ κ λ Ί σ ί α φ υ λ λ ο ν

", "" λ ' Θ ' λ Ω
β
r. π ε ρ ι σ σ ο ν ε π ρ ε π ε ν α ε ι π γ α ο ε φ ε ... ε ο ο ο υ ε _ ζ
Ί ' " ,( Ι θ ' (, , λ
Λ ε π ε ς ε υ χ ε τ α ι μ ε ν ο α ν ρ ω π ο ς π ε ρ ι Τ Ύ ς ε ν ω σ ε ω ς α ­
)
\ , γ Ι " θ - ,( ,
α ο ε ν ι σ τ α ε ι ν α υ α Κ Γ ι ρ υ η 01"1. ε ω ρ ε ι τ ο υ ς ε τ ε ρ ο ο ο
Υ (, θ λ θ (, ..... Δ β
ζ ο υ ς ω ς α π ο μ α κ ρ υ ν ε ν τ α ς Τ ι ς α Ύ ε ι α ς υ π ο τ ο υ ι α 0­
' Β ,( - λ "..., Ι
λ ο υ κ α ι Ι α ι ν τ α ς τ α ς ο ο ο υ ς Τ Ύ ζ π α ν Ύ ς κ α ι α π ω ι ε ι α ς
..., (.... .... ,
ί ν α ι λ ο ι π ο ν Π Ρ Ο Ο α ο τ α υ τ α φ ρ ο ν ο υ ν τ ε ς κ α ι ο α
, Κ Α θ λ " ,
Κ Ί ρ υ σ σ ν τ ε ς ; α ι α ν ε ε τ ε κ α ι Τ Υ Ί ν π ρ ο σ ω Π Ι Χ Ί ι ν μ ο υ
, , .... Ο λ , , ,
γ ν ω μ γ ι ν π ε ρ ι τ ο υ ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ ο ε ν ο ε ι ι ω ν α τ τ ι ν ε κ
, ", \ Ι ι
ψ ρ α σ ω ε ν ω π ι ο ν σ α ς Ί μ σ ι ο ο υ α υ τ η ;
ο Π α τ ρ ι ά Ρ Χ Υ ς Α θ η ν α γ ό ρ α ς κ α Ι ό Ι ά κ ω β ο ς ,Α μ ε ρ ι
κ η ς κ α ί τ ι ν ε ς ά κ ό μ η ά π έ δ ε ι ξ α ν έ α υ τ ο υ ς ώ ς κ ο σ μ ο π ο λ ί τ α ς
κ α Ι ό π α δ ο υ ς τ ο υ π λ έ ο ν ά π α ι σ ί ο υ σ υ γ κ ρ η τ ι σ μ ο ύ ά π έ δ ε ι
-112 ­
ξ ν έ α τ ο ς ώ ς μ δ έ ν α έ σ ω τ ε ρ ι κ ο ν κ α ί β α θ ό τ ε ρ ο ν δ ε σ μ ο ν
έ χ ο ν τ α ς π ρ ο ς τ ή ν ά κ ή ρ α τ ο ν κ α ί ά μ ώ μ η τ ο ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν
Α λ λ Ι ο ",) Π Ι "
α Λ Λ Ο Ι ι α Λ \01. α ρ ε σ χ ο ν τ ο ι α υ τ α ς α π ο
Ι , ( - Δ ,,' ' Ι "λ
ο ε Ι ζ ε ι ς Π ε ρ ι ε υ τ ω ; Ι Ι Χ τ ι ε χ ο μ ε ν σ Ύ Λ α Ύ ε χ ο υ σ ι α ­
' , ι
λ 01. τ ι ν ε ς τ ο σ ο ν ε υ Κ Ο Λ Ο τ ο ν χ α α Κ Τ Ύ ρ ι σ μ ν 70U π ρ ο
ό ό υ Α ό ε λ ε π α π α - Θ ε ό ό ο υ λ ε ε π α ν α λ α μ β χ ν ω
Σ τ ω μ κ α λ ώ ς σ ω μ ε ν μ ε τ φ ό β ο υ π ρ ό σ χ ω μ ε ν τ ν
( ) Ι - (, (... Π Ι , ,
ο μ ο γ Ι ν Τ Ύ ζ α γ ι α ς η μ ω ν ι σ τ ε ω ς ε ν α π ε ι ν ω σ ε ι
,
π ρ ο σ φ ε ρ ε ι ..
Ι Ί τ ε λ κ ό α λ ο γ ί α π ί σ τ ε ω τ ο υ 7":. Ν ε ο ω ύ τ ο υ
ι
. - .
, ο - '1 f (.' ''"' -, ,
π ε ρ ι υ μ ε ν ι κ υ κ ι υ κ α ι Λ Ο Ι Π ι ε π ι σ κ ο π ω ν
, 'rv '}, , ... ,
ο υ ς σ κ ο π ι μ ω ς α φ Ύ κ ε ν α ν ω ν μ υ ς π ρ ο ε κ α Λ ε σ ε μ ε γ ι σ τ η ν
" '\.- )' ,- , (
ε ν τ υ π ω σ ι ν σ Χ Χ Λ ω ι μ ε γ ι ω τ ε ρ α Ι λ ε ο ι ι ω ν π α ε ο ω ν
• "". , , J ,
'";' '"' -, '"' - '" θ
θ ':1. ε χ ε κ υ Ρ Ι Ο Λ ε Κ Ί χ ω ς ε Κ Π Λ σ η χ α ι ε Ο Π Ο Ρ Ι :J.. ρ ω
- Ο ( , Ε , ό (
ι τ ο χ ε α υ γ ι ν .'J ι α υ γ π ε ρ ι π τ ω σ ε ι π ρ ς τ ι "fj
Ι Π ' (' Θ ')::1.... , ( ,
α γ ν ω Ρ σ ι ς υ ι α ρ υ ω ς σ ρ Ο υ ο ο υ XC'.L η α ν α
, -" Ι ,,(, Δ - Ο θ
φ ο ο α σ G'JorJ.CJ.:-Oc. 70'J ε ι 7C1. ι ε α ι π υ χ Ο τ ι 0­
\ • _ ... ι
'):: ,... Ι r' ,( Ν " θ '" Ε
ο ι α 0-:(1.') κ α ι ο Π 1 ε Ο Ι τ σ ν ε ε ω ο ε ι ε κ τ ο Υ
ι • ,J,,,
., Ι Π ό Ι < ,.,.. ,(, ,
Κ Λ η σ Ι Υ ζ ; Ρ ς τ α ι σ υ ν Ί ζ ε ι ς χ χ ι α ι α ν τ ε γ Κ λ η σ ε ι ς
Ι ,,..' t -""11.." ι θ _:""")"""',,,.'-:-",r Ι ..
.. α ν Χ λ Ι Ο 1 ... ,;:.0 J ?t ,;:. ".... U .. f/,-? .... Κ ι .. ι χ Ύ χ α ..
" -, -" Ι \ , ,
ε κ ο σ μ ε ι μ ε ι α υ τ α ε Π Ι Ι Ε α τ η ν Κ Ε Υ Λ η ν τ ω ν
' - (' ,
11 Ι ι ν σ Υ ι μ α σ ω ν ε χ ε ν ε α «τ ε χ ν ι κ ω ς ε υ ρ ι σ κ ε τ ο ε ν
, - ) , - , , Ε
τ ο ς τ η ς κ κ σ ι α ς Λ α γ Ί ί ζ μ Ύ Κ Χ Ο Ο Ι Κ Ί ί ς 701) ε

Ι (, - , Ο - ,
σ ε ι υ Π Ό ω ν σ υ ν ε π ι σ χ ο π ω ν τ ο υ υ σ ι α σ τ ι κ ω ς π ρ ο
-) -, Ι ", ­
π ο λ ο υ χ ρ ο ν ο υ Ί ι α γ ρ ι φ Ί ο υ α π ο α ς ο ε ο υ ς 7'1j;
, Ε Ι Χ -., ,
σ ρ α τ ε υ ο μ ε ν Ί ζ κ κ σ ι χ ς ο υ ρ ι σ ο υ η Ο γ ε γ ο ν ο ς
" "" ( -, ,
α ν α ν Τ Ι ι Ρ Ί ί τ ο ν ε ι ι ν Ί ί γ ε ι "r; κ α τ α Ο Ι Ο ί τ ο υ τ ο υ τ ο ο υ ο ε ν ε
Ι "" - '"' ) " λ ' ,,'.,"
σ η μ α ι ν ε "r; μ Χ λ ,(j'J ε σ γ ί μ α ι ν ε π ο Λ α X?:L ε ν α Π Ό α σ π ο υ
., r' '" , , "
"1-:-0 01'1.,
Ι
ο α Ι Ο ε ρ α μ ε α τ η ν ε π ι σ η μ ο ν ε κ χ ο π η ν τ ο υ Ε π ρ ε
" , Θ ' λ
π ε ν α α κ ο ο υ η σ ο υ Π Ο Λ α π α Ρ ο μ ι α ι ...
Ι ", '
Τ

Ο γ ε γ ο ν ο ς π α ν τ ω ς μ ε Ύ ν ι α ι ε ρ α ν σ Ι (1.ui:"O'J;
Ι Ι r' λ Ι , δ '
σ Ύ μ α σ ι α ν π χ ρ ε μ ε ν ε ν ε ν κ α ι φ ε γ ο ν υ Ε zr..XO'J ο υ ε μ ι α ν
e έ ,\, λ Ι " ,
υ π ο χ ρ ω σ ι ν ν τ ο ν α χ ο υ η σ ο υ ν ε ι ς Τ Ύ ν π ο ρ ε ι α ν Τ Ί ι ς
, )' ,( Ι ( , '";' λ ( "
α π ω ε ι Χ ς τ η ν ο π ο ι α ν ε κ ο υ σ ι ω ς ε ι χ ε ν ε κ ε ε ι Ύ μ ε τ α υ
- -) - t " ,
τ ο υ τ ο υ ω ι π ο υ Κ Ό ι ν ω ν ι α σ ε ν υ φ Ύ γ ε ι τ ο α Π Ο τ η ν ο ω α σ κ α
-113 ­
λ ί α ν Τ Ι ί ς Έ κ κ λ σ ί α ζ ο ί ί ε ρ ο ι κ α ν ό ν ε ς κ α θ ί σ τ ω ν ά κ ο ι ν ώ
, δ , λ θ
ν Υ τ ο ν π α ν τ α ο π α ο ν κ α ι α κ ο ο υ ο ν τ ο υ ...
, Η ι ." Ι Ν ι " .... λ ι
ν ν ο ε ι ι ρ ι γ ε ο π .ε ο φ τ ο ς ο τ ι ο Ι α τ ω ν ο γ ω ν
ι λ ' , ι
τ ο υ π ρ ο σ ε φ ε ρ ε ν ε ς τ ο υ ς α ν τ ι π α ο υ ς τ ο υ τ α ι σ χ υ ρ ο τ ε ρ α
σ π λ α τ α ό π ο Τ α α σ φ λ ώ ς θ α ε σ τ ρ ε φ ο ν κ α τ α ύ τ ο υ
ο π α π α Θ ε ό ό υ λ α σ φ α λ ω ς ό ε ν θ ε Ύ κ τ έ λ ι π ε ν
, Ι λ ς c: 1-"1 ", '"
ο υ ο ε ν α ν ε κ μ ε τ α υ τ ο ν Ί σ ε ι ρ α ο μ ω ς α Τ ν
, ,.... , , Ι ι Σ Ι β
φ ο ρ α ν α ν η κ ε ε ι ς τ ο ν α π ο α ι σ α ρ ε ι α ς ο π α π α Ι Λ ε
, Ο ι β λ θ C\ ,
σ τ ρ ο ς ε γ ε ρ ε ι ς κ α Ι .. α ω ν τ ο ν Ο Υ ο ν α π ε υ υ ν Ί μ ε τ α
π λ λ Ύ ς τ η ς π α Ρ Ρ σ α ς π ρ ο ς τ ο ν π ρ ο λ α λ ή σ α ν τ α
Α .... ρ θ ι Ν ι ....,..... Ι ,
- π ο ρ ω μ α ε ω ς π ε ο φ υ τ ε π ω ς ε Τ Ο Λ μ σ α τ ε ν α
( λ ι \ ( Ι Ι ) .,' λ ....
ο μ ι Ύ σ ε τ ε π ε ρ ι ε ρ ω ν υ μ ο υ κ α Ι μ α .. σ τ α ο τ ι α π ο τ ε ε ι
ι ι Α θ ι 1 Δ ....
φ ρ ε ν ο ο ι α τ η ν π ο ρ ε ι α ν Ύ ν γ ρ υ ε ν σ α ς σ υ ν ε
ι λ θ , .... θ , , ....
κ ι ν Ύ σ α ν τ α ε χ ε ν α ε ν τ Χ ε σ ι γ Γ ί σ υ ν α ν τ η σ ε ι π ε ρ ι τ η ς
ι .... Α ι Σ ι ,...."' ι
π ο ρ ε ι α ς τ η ς ρ ι σ τ ι ν Ί ν υ ν ο ο ο υ κ α ι τ ο υ Τ Ί Λ ε γ ρ α φ Ί ι μ α
,..... , \ Ο Ι
τ ο ς α υ τ η ς π ρ ο ς τ ο ν κ υ μ ε ν ι κ ν ;
Α ι λ " Ι "8 ι λ ' ι (.... θ
\ ε σ τ ω

α ς ι ω μ ε ν κ α τ π α ι ν τ α ς ν ε α ς υ μ ω ν ε

" , θ θ λ Ι
σ ε ς κ α Ι ε ν σ τ α σ ε ι ς :J. π ρ ο σ π α η σ ω ν α ε ι μ α τ ε ε ω ς
, '\"...., Ι ζ
α ν τ ι κ ε μ ε ν ι κ ο κ α ι ε ν τ α υ τ σ α φ Ύ ς κ α ι τ ο ι γ ν ω Ρ ω ε κ
, ι ,." λ Ι ' " λ λ .... ....
π ε ι ρ α ς Ο Τ ο ε ν ε ι ν α ι ε υ κ ο ο ν '11 ψ υ Χ Ί ν α π α α Υ Τ ι τ ω ν
λ
' θ Ι Ι λ ι ,
π ρ ο Ύ ψ ε ω ν κ α Ι π ε π ο η σ ε ω ν Τ Ύ ς α ν ε υ Π Ο ς κ α ι σ υ ν ε
.... Ύ Ι " ι θ
χ ο υ ς ε κ Ύ Τ η σ ε ω ς ε ν π ν ε υ μ α τ τ α π ε ι ν ω σ ε ω ς κ α ι μ α Ύ
Ι
τ ε ι α ς ...
Τ ο π ρ ώ τ ο ν μ α ς ώ μ ι λ σ α τ ε π ε ρ Ι β ρ ά χ ω ν Ό ρ θ ο ό ο
Ι Ι ...., λ ' ι ( " ....
Ι ι α ς κ α ι τ ω ρ α μ α ς α π ο κ α υ π τ ε τ ε ο τ Ύ σ ω Π α υ τ ω ν
Ι Ι ,., , Ι , ι , ,
ο ε ν σ Ί μ α ι ν ε μ ο ν ο ν σ υ μ φ ω ν ι α ν Ί α Ο α φ ο ρ ι α ν α Α Χ κ α Ι
, Ι Ι Κ " - β β Υ (, ,
... α ν Ο Χ Ί ν . α ε ρ ω τ ω σ υ μ ι χ ε τ α ι ο α ν ω τ ε ρ ω χ α ρ α
, ,.... ,\ 1'1": , .... , Ι
Κ Τ Ύ ρ ι σ μ ς α υ τ ω ν μ ε τ α ς π ρ α ε ι ς α ν Χ Ύ ς κ α ι α Ο α φ ο ρ ι α ς ;
Μ α ς ό μ ι λ ε ϊ τ ε π ε ρ ι ν ο χ η ς τ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν τ ν σ τ ι γ μ ν
ι Ι Ι ,
ε π ι μ ο ν ο υ χ α ο ι κ α ι α ς ο ι α μ α ρ τ υ ρ ι α ς τ ε κ ν ω ν τ ω ν κ α τ α
.... (.... _ .... Α θ ι ,
τ ω ν α φ ε τ ι κ ω ν Υ ω ν ο φ ω ν ι ω ν τ ο υ Ί ν ρ υ κ χ ι ι α ...
Ε ' θ Ι Υ λ , , "
ν τ ο υ τ ο ι ς α υ μ α ο ν τ ε ς μ ο ν ο ο γ ε ι τ ε ι υ ο ε ν τ α ε π ι
λ
Ι ...., , Ι ι Ί '', Ι
π τ τ ο υ ν υ ρ Χ σ υ μ φ ω ν ο υ ν μ ε α υ τ α ... ι ν α ε ι π ω π α
, , (- " .... , , " β θ
τ ε ρ ε π α ι ν ε σ ω υ μ α ς ο υ κ ε π α ν ω ε κ τ ο ς ε ι ι ν ε α μ ο
λ ό γ ο υ ν σ ο φ ι σ τ ε Ι α ς έ π Ι ε ι ζ ι ν Ι
8
-- 114­
, Α ν έ χ ε τ α ι ό ι ν Ι α κ α ρ ι ώ α ο ς ο ι ό τ ι ά π λ ο υ σ α ε π
ι

-, - t:" ,...,­
θ υ μ ε ι ν α κ ι ν τ α ι μ ε α υ uUO σ τ ρ α Τ ύ π ε ω μ ε τ α ζ υ Τ ο υ
σ υ γ Χ Ρ Ύ τ ι σ τ ι κ Π Ο Τ ρ ο υ ω ν Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ν χ α Ι η ς
θ ε Ι Ο Χ τ η ς ύ χ α ρ ι σ Γ ι ρ ι κ η ς Τ ρ α π έ ζ ί ς ω ν Ο ρ θ ο ο ό ω ν !
ο Π λ β Τ ς , " ,
α υ ο ς μ ω ς v:r.:« ι ς ο ε κ ο ι ν ω ν ι Ο φ ω ι π ρ ο ς σ κ ο
" , ι ι Β Κ θ
τ ο ς τ ι ς γ α ρ μ ε χ Υ ι υ ι κ α ι ο σ υ ν η κ α ι α ν ο μ ι :» . ο ρ
σ τ 15).
Κ α ι λ ό γ ο υ ς Ό ρ Ο ο ο ο ξ Ι α ς έ α ν έ ξ ε φ ώ ν ε ι κ α ι ά μ ο λ ο
" '" λ ς λ Ο ­
γ ι α ς π ι σ τ ε ω ς ε α ν σ υ ν ε γ ρ α φ ε κ α ι π α ι ν O'JOO ω ς μ α ς
, , Ι Τ λ - Ν
σ υ ν ε κ ι ν ε ι τ ο γ ε γ ο ν ο ς α ο γ ι α υ Ι η μ ς π ε ο φ υ τ ε
τ ω ν β ρ ά χ ω ν τ ς Ό ρ θ ο ο ο ξ ί α ς ε χ ο υ ν χ ά σ ε ι π λ έ ο ν κ ά θ ε
ι , '(18') Π λ Ο ( ",
β α ρ υ Τ Ί τ α κ α ι σ Υ μ α σ ι α ν ι α ρ ε ν ο κ α φ ο ς ο π ο υ
(( , Ι λ θ
ο ι α ι ρ ε ι κ ο ι κ α ι Ο Ι Κ Ι Λ Ο Ι σ υ ν α κ ο ο υ ο ι τ ω ν Υ ι σ α ν σ υ
- , ι ι ", "
ν ε π ε ι π ρ ο ς τ α ς α ι Ρ ε σ ε ι ς τ ω ν κ α ι ε κ η ρ υ τ ο ν α υ τ α ς
... - λ , -,Ε ...' ,
γ υ μ ν γ τ η κ ε φ α "n» ε ν μ ε σ τ η ς 1 Κ Κ Λ ι σ ι ς κ α ι
( Υ " , ... Θ λ '
υ π ε ρ α σ π ι ο ν τ ο α υ τ α ς ω ς ε κ φ ρ α σ ι ν Ι ι η ε ι α ς ε γ ο ν
λ \ - - " , ,
τ ε τ ο υ α χ ι σ τ ο ν τ α σ υ κ α σ υ κ α κ α ι Τ Ύ ν σ κ α φ Υ ι ν σ κ α
.... λ θ ( Ι '"
φ Ί ν Π α Ρ Ύ ε ν ο κ α ι ρ ο ς ι γ ι ο ι π α τ ε ρ ε ς ε σ υ ν ε Ζ ι σ ε
Υ ( Σ λ β ι , (,
ω γ ί ρ τ ε ρ ν ο π α π α - ι ε σ τ ρ ο ς ο π ο υ α α ι ρ ε σ ε ι ς
ξ ε φ ύ τ ρ ω ν α ν Ο Ι Κ ν μ α ν ι τ α ρ ί ω ν π ο ι κ ι λ Ο ϊ ρ ό ω ν ε ε θ ί ζ υ Ι
Ι
" " θ '" Ο ,...,
ο υ τ ω τ ο υ ς α φ α μ ο υ ς κ α ι τ α α σ Ί Τ Ύ ι α τ ω ν π ι
σ τ ω ν Α Ι ν έ α ι α Ι ρ έ σ ε ι ς τ ο υ σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ο υ σ χ ε τ ι κ ι σ μ ο υ
, θ λ -- ... ,( β , "λ (
ο ρ ο ο γ ι σ μ ο υ σ υ γ Κ Ρ Ί τ ι σ μ υ κ α ι Ύ φ ο ε ρ ω τ ε ρ α ο ω ν η
- ο - ς , ,
τ ο υ ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ ο ε ν α Ρ ε σ κ Τ Ι ε ι ς ω ρ ι σ μ ε ν α σ χ η
α π α τ έ ρ ε ς OUx ί τ ε μ ι opBr/v α π ο λ Ο Υ ί α ν π ί
σ τ ε ω ς ε α ν r;/n κ α τ λ Ι ί θ ε ι α ν τ ι ς β λ α σ ι μ Ι Τ ν Χ ptotCiv
, " , ., - ...... , ,..-- ., - .,..., " Τ
ε ι τ ο σ τ ο μ α α υ ο υ κ α ι Ι Ί α Ι ω ν α υ τ ο υ α π ι υ τ υ Ί ι υ ι ε ν
.... ι ι "" •
κ α Ι μ Υ ε Υ Υ ί ζ ε ι ν α υ τ Ί Ι ε ρ Ι yc<p κ α ρ δ ί α ς π ς 6 μ γ ι φ υ λ ά σ σ ω ν
, ε - λ ,- ,- Ι Τ Γ < ε f σ "J."". ν ;, Ω ω π μ η
τ α ς ν α ς τ ο Λ Ρ α ι ρ ttx.J; t:. 9. F.;.A, Α ..... Ι ι
, 1 ... • - λ δ λ
π ι σ τ ε σ t:.V Τ Ω κ α ρ ι CtUtCu, ο ι ο γ ο ι ο υ ε ν ω φ ε ο υ σ ι ν
,
α υ τ ο ν
Ό Α ε ς Β Ρ σ α ν Ο φ ι ο Χ τ κ ρ ι σ ι ς 536.
Ξ κ δ Χ ι ι ν Ι Χ HIGO: σ ε λ 25U.
-115­
, , , " " -
μ α τ α κ α Ι α π ο φ ε υ γ ο υ ν ο σ ο ν τ ο ο υ ν α τ ο ν τ α ς σ α φ ε ι ς ο ι α
, Δ ";' , β , 1. ά i. C
τ υ π ω σ ε ι ς ε ν ε ι ν α ι ε π α α μ α ν ω α Ι Ρ ο ε ι ς μ α ν ι τ ­
Ρ ι α ά λ λ α χ α μ α ι λ έ ο ν τ ε ς π ο υ δ ύ ν α ν τ α ι ν α π ρ ο σ α ρ μ ο
\ ι " ,
σ θ ο υ ν σ ε ο ι α ν Ο Ί Ί π ο τ ε ο ο γ μ α τ ι Κ η ν ο ι α τ υ π ω σ ι ν α κ ο μ Ύ Κ Ι
, ) , Ο θ ζ λ (, (, ­
τ η ν π ε ο ν Ρ ν . ν ε α ι α φ ε σ ε ι ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ ο υ
χ α ρ α κ τ η ρ ο ς α ϊ τ ι ν ε ς π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο υ ν κ α Ι τ ν ε λ ε υ σ ι ν τ ο υ
Α ' , ....." β ί θ , ,..... Υ
ν τ ι χ ρ ι σ τ ο υ α π ο σ κ ο π ο υ ν ν α ε π ι Λ Υ ο υ ν ε π ι τ ω ν μ α ω ν
δ ι α β ρ ω τ ι κ ώ ς κ α Ι ά φ α ν ω ς σ τ ε ι Χ τ Ύ ς ό ο ο υ η ς σ υ γ
ι , ... , Ι Π
χ υ σ ε ω ς κ α ι τ ω ν ο ι φ ο ρ υ μ ε ν ω ν ο ι α τ υ π ω σ ε ω ν υ π ο υ υ
θ
' ( " ... " ,.. )" , \
ι α ς ζ ε ι ς α φ Ί ζ ε ι ς α π φ ε υ γ υ σ ι ι τ ο ν σ κ α ν ο α σ μ ο ν
...... λ (-, \, θ ,,'
τ ο υ ο χ ο υ ε λ ι σ σ ο μ ε ν α ι κ α α τ ρ ο π ο ν α υ μ α σ τ ο ν ω σ τ ε
ν α δ ι α Τ Ι Ι ι ι θ η ά ν έ π α φ ο ς Ε Ξ Ω Τ Ε Ι Κ Η Σ κ α Ι η
σ υ ν τ ω ν μ α ζ ν π ρ α γ μ α τ ο ό π ο ί ο ν κ α τ έ σ Τ Ύ π λ έ ο ν
' , θ
ε π ι φ ε ρ ο υ ν τ ε
λ
ι κ ω ς κ α ι 70
θ
χ ν α σ ι μ ο ν α υ τ ο σ κ ο π ο ς α
π λ Ύ γ μ α
Ο ϋ ω λ ο ι π ο ν π ο λ λ ά κ ι ς θ α ό ι α τ η Ρ Ί ί θ ο υ ν ά ν έ π α φ ο ι
, (, ,.. \ θ " θ ' ,
σ Ί ε ο ο ν ο ι ε ζ ω τ ε ρ ι χ ο ι ε σ μ ο ι τ α ε ι μ α κ α ι ο ι α τ υ π ω σ ε Ι ζ
, ..., , ,,.. θ θ ( '" β
Ο
α ρ κ ε ι μ ο ν ο ν ν α ε ζ ο υ ε ν ω Τ ι Ί π ρ ο φ Ί τ ε ι α κ α ι ν α σ JE­
...... Α (' "
σ η τ ο π ν ε υ μ α ι ν ε α ι α φ ε σ ε ι ς α ν χ γ ι ν ω σ κ ω ν τ α ι α
, , ,-- Ι r-.J" ι
ν α μ ε σ α σ τ ι ς γ ρ α μ μ ε ς τ ω ν κ ε ι μ ε ν ω ν τ ω ν ε π ι σ Ί Ί μ ω ν ο
μ ο λ ο γ ι ώ ν π ί σ τ ε ω ς μ ε α ϋ λ α κ α Ι ά σ Χ μ ά τ ι σ τ α γ ρ ά μ μ α
τ α !... Δ ι ό ι σ κ ν τ α ι κ χ ι ό ι α ό Ι ο ο ν τ α ι π ο λ λ ά κ ι ς μ ε κ λ ε ι
\ " ,." , "
σ τ ο ν 70 σ τ ο μ α χ ω ρ ι ς κ α ν γ ρ α φ ι υ α ο υ τ ω ο ε ν α η ν ο υ ν
ι \' Ι " , ..., (
ι χ ν η π ο υ ν α π ρ ο ο ι ο ο υ ν κ α ι ν α ε ν ο χ ο π ο ι ο υ ν τ ο υ ς υ ψ ι
, '" Δ '6 Ι
γ η τ α ς κ α ι Κ Ί ρ υ χ α ς ω ν υ σ υ χ ω ς α ν α ρ ι μ τ ο ι ε ρ α ρ
-, Υ λ , ,
χ α ι ς σ η μ ε ρ ο ν π α ι ο υ ν ο Ι Π ο π α ι χ ν ι ο ι ε ι ς τ ο ν τ ο
, " Δ θ " ,,' ,
μ ε α α υ τ ο ν ε ν α χ α σ ο υ ν ο υ τ ε τ σ ο χ α ο υ τ ε ρ α π τ ι κ α
'1:" \ ( , , (", , (... ( ....
ο ι α ν α υ π ο γ ρ α ψ ο υ ν ο μ Ο Λ ο γ ι α ς π ι σ τ ε ω ς ο π ο ι α ι α ι 70U
, -,' ... l\1f , ...... Ε .... ,
Μ . Φ ω τ ι ο υ τ ο υ α ρ κ ο υ τ ο υ υ γ ε ν ι κ ο υ ο Ι Ο Τ Ι OUoO­
- ...... θ \, , '" i - , , λ λ '
λ ω ς τ ο υ τ ο α τ ο υ ς ε μ π ο ο ι σ γ ί α Λ Λ ο υ κ α ι ε ι ς α ο υ ς ν α
't:' ' β " θ \ , ( ....
Κ Ί ι ρ υ ο υ ν α κ ρ ι ω ς τ α α ν τ ι ε τ α . σ ο υ ο ι α τ ι α ι ο μ Ο Λ Ο
, , - , ... Θ ,,, β β , "
γ ι ι μ ο ν α ι ο ε ν μ α ς α Ρ Κ ν ... ε Λ ο μ ε ν ε α ι ω ς κ α ι τ α ς
, ( λ , λ λ ' , (\'" "
τ υ π ι κ α ς ο μ ο ο γ ι α ς α α μ ο ν ο ν υ π ο τ ο ν ο ρ ο ν ν α φ ε ρ ο υ ν
τ ν σ φ ρ α γ ί ό χ τ Ί ς γ Ε Α
Τ
'" θ ( , (... '......,1 , " ,
ο Λ ε χ ε ν υ φ υ μ ω ν π ε ρ ι Τ Ί ι ς α χ ρ ο υ χ α ι α ο σ μ ο υ α
,
υ
.... '1 ' "'"
"':0 ι ψ
θ Π '
π α ν Τ Υ σ ε ω ς 1\ α κ α ρ ι ω τ α τ ο υ π ρ ο ς ε ν α σ χ α
-116­
, .... Π θ , δ ό ,
Λ ι ο ν γ ρ α μ μ α τ ο υ α π α κ α Ί μ α ς ο υ Λ ω ς ε χ ε τ α ι α
'" θ Δ ...., .... .1. \ ( .... Ι
Λ η ε ι α ς Ι Ο Τ Ι σ α ς ε ρ ω τ ω π ρ υ ς τ ι Τ ι φ ω τ ο τ υ Π σ ι ς Ί Ί ς
έ π ι σ τ ο λ Ί ς τ ο υ Π ά π α μ ε τ α τ ω ν ο Ι κ ο σ Ύ μ ω ν τ ο υ α Ι ρ ε τ ι κ ο υ
, Ι Ε ) ι
Β χ τ ι κ α ν ο υ ε ι ς τ ο ε π ι σ Ί μ ο ν π ε ρ ι ο ο ι κ ο ν τ η ς κ κ Ί ϊ σ ι α ς
.... Ε λ ϊ ι Π \ ,( ( β λ ... ,.... ,
τ η ς τ α ο ο ς ; ρ ο ς τ ι Ί ι υ π ο ο 'fJ» τ ω ν ε υ χ ω ν π ρ ο ς
" , .... θ ' i. ι '\
τ ο ν α Ρ Χ γ ο ν μ ι α ς σ η ε ν ε χ κ Λ σ ι α ζ Ί ί τ ι ς κ α τ α τ ο ν
" \ Μ ' ( \ j .... ,
Ι τ ο ν α κ α ρ ι ω τ α τ ο ν ο ο ε υ ε ι τ η ν OuO'J τ η ς π α ν Ύ ς
, , ) ι Σ .... '" ,\ Ι
χ α ι Τ Ύ ς α π ω ε ι α ς ; α ς ε ρ ω τ ω κ α ι ε γ ω μ ε τ η ν σ ε φ α ν
" ) Ύ Δ
μ ο υ Π ο ι ο υ ε ι ο υ ς Ο γ Ι Κ Ί ε ι ν ι Χ Ι α υ Τ Ί / ε ν ι Χ π ο τ ε Λ ε ι Χ
' , i. \ Ι .\ , Ι
μ α ι λ ε ο ν τ ι ο ν κ α ι τ ρ α Υ ε Λ α φ ι κ η ν π ε α ν σ κ ε ψ ε ω ς κ α ι ε
ι Α Ο f , Ι ,... ...
ν ε ρ γ ε ι α ς ;" ν φ ε ε ν τ ε ς ε π ι σ η ς ε ρ ι υ κ ο ι ν ο υ
Ι .... ()' \)".... , \
Π α σ χ α μ α ς ω μ ι η σ α ε π ε ρ ι τ ε ε ι α ς ε μ μ ο ν η ς τ ο υ ε ι τ ι χ
( , .... Α Ο ..., θ ' Π f
υ π ο τ η ς ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς α π ο φ α σ ι σ -ε ν τ α ρ ο ς α π ο
r: .... , Ι Ι ...., "
ε ι ι ν τ ο υ ε α ν τ ι ο υ σ α ς α ν α γ ι ν ω σ κ ω ε ν μ ε τ α φ ρ α σ ε ι μ ι α ν
γ α λ λ ι κ Ύ ν π ρ ό τ α σ ι ν λ ε χ θ ε ί σ α ν ύ π ο "ro:j Γ Ι ρ ο έ ο ρ ο υ τ ο υ
Ο Ι κ Σ υ μ π ο σ Ι ο υ δ ι α τ ο κ ο ι ν ο ν Γ Ι ά σ Ζ κ Κ Δ ρ α γ α ν
, « , 1 ι , " \ Π
κ α ι η Ό π ο ι α ο ι α ψ ε υ ο ε ι α ν Ο Υ Τ ι Ρ μ ο ν ω ς ο υ μ ο ν ο ν τ ο ν ρ ο
')i." (...., θ

κ α θ Ί μ ε ν ν α Λ α κ α ι υ μ α ς τ ο ν π ε ι σ ε τ α ο ι ς ε κ ε ι ν ο υ
,
Ρ μ α σ ι
Έ ν θ ο υ σ Ι σ μ έ ν ο ς έ ξ ύ τ ο υ τ ο υ ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ π ν ε ύ μ α
τ ο ς έ π ε σ κ έ φ θ η ν τ ο ν Ά ρ χ η Υ ο ν τ ή ς ρ θ δ ό ξ Έ κ κ λ η
σ ί α ς -ri]; Ε λ λ ά δ ο ς τ η ν Α ύ τ η ς Μ κ α ρ ι ό τ η τ α τ ο ν Ά ρ χ ι ε π ί
σ κ ο π ο ν Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ν τ ο ν Ό κ τ ώ β ρ ι ο ν τ ο υ 1968, ε ί ς τ ο ν ό
π ο ί ο ν έ ξ έ θ ε σ ι '\:'cX π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ί π α ρ ά -r<i> ό π ί ε ύ ρ ο ν
π λ ή ρ ν τ ί λ η ψ ι ν κ α ί σ υ μ φ ω ν ί α ν (HJ)
Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν κ α τ ω τ έ ρ ω τ η ν γ α λ λ ι κ η ν π ρ ό τ α σ ι ν τ ο υ
,
π ρ ω τ ο τ υ π ο υ
«AllilllC dc cct CSlJIit Π j'ui Yisitc ι 01('[ de.
l' Egli::ie Ort110doxc Sa ι ί ι ι ι ι Λ Υ φ ι leronx­
1110::, C11 Ο ο π a CJtli j'ai des !H"ogranlll1CS et ι
(!c ψ ι ί ι Η ι ι ί μ Ι ί ι ο ι η μ ο et ο Ι
σ ε λ 12 τ ν Ι Π ρ χ κ τ ι κ ω ν 1'00 Κ ο ι ν ο
τ σ μ σ τ ο Π ά σ ν ι 1909).
- 117­
"'C".... , Ι ",
α ς π α ρ α π ε μ π ω ω σ α υ τ ω ς κ α Υ ε ι ς τ ο π ε ρ ο ο ι κ ο ν
«T11e EClll11Cnica1 Revie,v» Ν ο 3 τ ο υ 1970, σ ε λ 288-9,
,( .... " λ , , , Ι Ι
τ ο ο π ο ι ο ν σ Ύ μ ε ι ω τ ε ο ν α π ο τ ε ε Ι κ α Υ τ ο ε π ι σ Ύ μ ν Ο Ρ Υ α
..... , .... Π Σ Ε λ .... ,
ν ο ν τ η ς ο ρ α σ Τ Ρ Ι Ο Τ Ί τ ο ς τ ο υ .. κ κ η σ ι ω ν ο ι α ν α
' ,1 , θ ' .... Ε λ .... Ε
θ α υ μ α σ η τ ε ο ν τ ω ς τ α κ α τ ο ρ ω μ α τ α τ η ς α Ο Ι Κ Ί Ί ς Κ
λ η σ ι α ς Ο Υ Λ ε γ ω κ α τ ο ρ σ Ι Ο Υ α π ο τ α ς ::> κ
Κ i' θ
ω μ α τ χ
11­
Ε i ' . ( .... Ι λ ' , , ,
« Κ Κ Λ η σ ι α ς Χ ι ο π ο Χ Υ α π ε σ τ ε Υ α ν ε γ γ ρ α φ ω ς τ α ς γ ν ω
,.... .... ι .... (" , ,
μ α ς τ ω ν π ε ρ Υ τ ο υ χ ο ι ν ο υ ε ο ρ τ α σ μ ο υ α π α σ α Υ α ν ε ρ χ ο ν
, n 3r- ( ·)0 ) ι " ,
τ α ι ε ς LJ J .. μ ο ο ν τ ε σ σ α ρ ε ς σ υ μ μ ε τ ε σ χ ο ν ε π ι σ
, " " λ Ο ,
μ ω ς η ο Υ α ν τ ι π ρ ο σ ω π ω ν ε ς τ ο σ υ γ κ "IJ -ε ν σ υ ν ε σ ρ ι ο ν ε ν
Chabesy τ Υ ς Ε λ β ε τ ί α ς κ α τ α ά ρ τ ι ο ν τ ο υ 1970' έ ξ
, .... ι λ , λ ϊ ,
α υ τ ω ν ο ε Ι Λ α ς π ω Τ Ί κ α ι χ α Λ Ι τ ε ρ α η π ρ ο σ ε κ ο μ
" " , , ι .... , ,
σ ε ' κ α ι σ χ ε Τ Κ Ί ν ε ι σ Ί Ύ σ ι ν γ ε ν μ ε ν η υ π τ ο υ α σ τ ρ ο ν ο
ι θ ... Ι .... Υ
μ ο υ A . .L Χ α σ α Π Ί υ π ο σ τ η ρ ι χ ε ι σ α ν σ ε υ π Ό τ ο υ ν μ
μ έ ν ο υ π α ρ α ο ο σ ι α κ ο υ 1\1 τ ρ ο π ο λ Τ υ Κ ο ζ ά ν η ς
Ι , ( θ " .... Ε λ
ϊ
.... Ε "'
σ ο υ Ύ ι υ μ α σ τ Π Ρ Ο Ο υ ο ς Τ Ι ς Λ α ο ι κ η ς κ κ η
.... Ι " Ο , ι , ,
σ ι α ς ο υ σ τ υ χ ω ς μ ο ν ο ν ε ι ς τ α ι κ ο υ μ ε ν ι χ α υ π ο Τ ι ν π ε
ι .... t 1 ι '1 Ε λ λ λ ι
π ν υ μ ε ν Ί τ ο υ κ ε ρ ω ι υ μ ο υ Π Ο Ο Ύ ε σ ι α ν . ν α ο ι ς ο
ι ( Ι " λ (), , "
Υ ο ι ς YJ « σ τ ο ρ ι α ε π α ν α α μ Ι α ν ε τ α ι η μ ε τ α κ α τ α Π Λ Κ Τ Ι
.... (, Τ
Γ Ί
" , '. Θ
Κ Ί Ί ζ μ Ι Τ Ύ τ ς ο L., κ α ι τ ο τ ε ε ι ς τ ο υ .. ρ ο ν ο υ ς
Κ ω ν λ ε ω ς κ α Ι Ά θ Ι ν ω ν Ρ Ί ξ ι κ έ λ ε υ θ ο ι κ Λ λ ό γ ι ο ι Π ρ ο
' .," " λ θ '
κ α θ Υ ι μ ε ν ο ε ν κ α ι μ ο ν ο ν τ ο τ ε υ ν ε ο ρ ι ο ν τ ο α π ο κ YJ ε ν
θ
t: .... ".' λ
«Π α ν ο ρ σ ν τ η ο υ σ ι ο μ ω ς κ α Κ Ο Ο Ο ζ ο ν κ α ι « σ τ ρ ι
", ., θ ' ,
κ ο ν ρ κ ε σ ε ν ω σ ε ν α σ ι χ α σ η α ν ε π α ν ο ρ ω τ ω ς μ ε χ ρ ι τ ο υ
.... \" , Ι ,.... Ο θ
ν υ ν Τ Υ ι ν λ ε ι τ ο υ Ύ Ι Κ ν ε ν Ο Γ η τ α σ υ μ π α σ Ί ζ τ η ς ? 000­
ι Κ ' "\, , ,
ζ ι α ς α τ α υ Τ Ί ν Τ π ρ ω τ η ν σ υ ν ε ο ρ ι α σ ι ν σ ι α ν α ε ν
, λ " θ (J.' ): θ ' ",
θ υ μ τ θ ω μ ε ν ο ι γ ο ν xcn τ ο ι μ ε ρ ο ν π α ρ ε \ ο ν τ ο ι γ ν ω
ι
-·1'
20) υ λ έ π ε σ ε τ κ ι ί ς :01] Π ω ε έ ω ς -cfJ; ε ν Δ α σ π
ω σ ι κ ι ς Ε κ κ λ Υ ι σ ί α ς π Georgc Grabbc υ Ρ Ρ Ε Η Η Hlld Orthoc10Xy»
ε ς τ ή ι σ ε Tft)V ε κ ο σ ε ω ν «St. Nectario5 Edl1c"1tional Serics,
Ν ο 39, ι \'\',1511»), ώ κ α Ι -c& Π α κ τ ι κ :i.jc ε ν ί ι ά λ l' Ι Έ
.. ,
Κ ί ι ς σ Γ Ε κ κ λ η σ ι ώ ν π ι τ ν τ ί τ λ ο ν υ Ψ Ι
la Ι Ι Γ
118 ­
., .....,; ι Ι r , , ......
σ τ ο ν ο υ σ τ υ χ ω ς ε ζ ο υ ς ν ε ω ς ρ ο υ ς ο α ν ι τ ρ ο σ ω π ο ς ς
(R. - (, β \ ( γ "
λ α ς υ π ε Λ ε Ύ ν ε ς ι ς ν ο σ ι χ ι ν τ η ς α π ο φ χ σ ι ν
C Η ...;;-' f" .... Ι .... Ε λ ­
« ν ο Ο ο ς τ ω ε ρ α ρ χ ω ν Τ Ί ς Χ Κ Ί σ Ι ζ τ ι ι ς
Ε ι f'1" Α , , f ....
Λ Χ σ ς χ π φ α σ ι ε ι π ο ο ε Ζ ε α ι τ ο σ υ μ π ε ρ α σ μ α υ
ύ π μ ν μ α τ ς τ ο υ α κ α ρ ι ω τ ά τ ο ι ρ ο έ ό ρ ο υ A.. ύ Ί ς χ α θ
.' , \, [ λ ' ( Ι Ι - , ι θ 1" ( ,
(j ε ι ς ;;rJ ο υ ι ι χ ν ο ν - μ ε ρ ο λ Ο Υ ι ο ν π ρ ο σ ι ε ν ι _.0 η μ ε
ρ α ι χ ω ρ Ι ς ν α μ ε τ α β λ 1JG?) π ο λ

τ ω ς -)j' 11 α σ Ζ ά λ ι ο ν Ε α ν
δ μ ω ς σ υ μ β η ω σ τ ε τ ο έ ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι Π α ν ο ρ θ ό δ ο
ξ ο ν Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν ν α λ ά β η ά π ό φ α σ ι ν π ε ρ ι ά λ λ ο ί α ς λ ύ σ ε ω ς
δ ι ά τ ο ν έ ο ρ α σ μ ο ν τ ο Π ά σ χ α ή Έ κ κ λ η σ ί τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς
π ο δ έ χ ε τ α ι α υ τ ή ν
Ο
δ ' , ί f (\ .... , θ Ι
υ ε μ ι α α ν τ Ρ Ρ Ύ σ ι ς ε τ ο ν ι σ η υ π ο τ ο υ α ν τ ι π ρ ο σ ω
. .... (Ε - ς ο ' , , θ "/
π ο υ Τ ς Λ Λ σ ς υ ο ε μ ι α α ν τ ι ε Τ Ο ζ γ ν ω μ η α ν ε π τ υ
( , , .... ') Ι ι θ [" , , ( . θ
ϊ θ ο υ π χ υ υ τ ι ε γ ω α ν τ ι ε σ ι ς ι ι ς τ ο ς Π Λ η ε ι
" θ ,... \ ...... ,'-. -.. , Ι "
σ α ν τ ο υ ε κ -ε σ ν μ ε τ ι ι ζ υ τ ω ν α Λ ω ν α ν ε φ ρ ο ν τ ο κ ι τ α
κ ά τ ω θ :
«.•. Ά λ λ ο ς λ ό γ ο ς έ π ί π λ έ ο ν π ρ ο ς α μ ε σ ο ν π ρ ο σ α ρ μ ο
γ η ν κ α Ι τ ο υ Π α σ χ α λ ί ο υ ε ί ν α ι η μ ε γ ά λ η η ο ι κ η σ η μ α
, ן Ι c\ θ ' Ι ,1 j ,
σ ι Υ κ ι Ξ π ω σ ι γ ι ν α π α ο χ χ ε ι (j ω ν Ο π ε π ο
... t Α • •
.. , Ι .... 2. β ,
ι
(.) -,
Α τ ι σ μ ε ν ο ν κ ο σ μ ο ν η ο ι α Τ Ί ς α Ι Ι σ Τ υ π ρ ω Τ ι υ Λ ι α ς
, , .... ς Χ - ι ....
τ α υ τ η ς π ρ ο σ ε γ γ ι σ ι ς ω ν ο υ ο _ Ρ ι σ ι α ν ι κ ω ν κ ο σ μ ω ν Τ Ί Ι ζ
Α λ \.... Δ ι ''''' t - ,
ν α τ ο γ ι κ α Ι -r'
f1
C
-.;J
ε ν τ ω
..,
ε ο ρ τ α σ ω τ ω ν
\
υ ε χ
_ ."
σ ε ω
., \.
- Χ "" t "" ( Η ' ,- () f
λ ω ν ρ ι σ ι ι ν ι κ ω ν ε ρ τ ν π ι γ μ ι ι τ ι η α Λ ε ι α
, - Ε ) t Η ) / θ 10 ')() - --.,...
π ε ρ ι 70') κ κ ,. μ ε ρ ο ... ο γ ι ο υ . η ν ι ι ι __ •. σ ε Λ (j- /.
\ , "" -;' , \ ( r. .. Β ι /,f f
Κ ι ι ε ν ι ρ η τ ο Π γ κ ο ι ν ω ς γ ν ω σ Τ Ί Υ ι Ί ς ε Τ ϊ ε ",01)­
ι
( , , , θ ­ Ι .,
θ γ ί Ύ κ α τ α τ ρ ο π ο ν ο ν τ ω ς γ κ α γ κ σ ε ρ ι κ

ν Ο Ρ Ύ α ν ω ε ι
\ , "" \..., Ι \'λ ,
σ ι ι π ρ ο ς ε ζ ν α γ κ σ μ ν τ ω ν χ ρ ν ο υ μ ε ν ω ν τ ι ν α ... OCYYj'J
ι ".... ...., ') Ε
Π α ρ ι α Ρ Ζ ε ι ω ν κ α ι π χ σ ω ν τ ω ν α υ τ ο κ ε φ α ω ν κ κ ι η
.... , / Ε θ .... Ε - ,
σ ι ω ν ε ν τ ο υ τ ο ι ς ι « κ ε σ ι ς τ ο υ Λ ι ι ν ς α ν Ι Π Ρ Ο
/ /-. \, , fJ. ) , \'
σ ω π ο υ ω μ Ι Λ ε ι π ε ρ ι χ
β
ι α σ τ ο υ π ω τ υ Χ ζ π ε ρ ι «EV­
, .... ) " '\
ν π ω σ ε ω ς τ ο υ π ε π ο ι τ ι σ μ ε ν ο υ κ ο σ μ ο υ κ ι χ Π Ρ
f ...., Ε λ .... δ λ \ Ι
π ρ ο σ ε γ Υ ι σ ε ω ς τ ω ν Κ Κ Ύ σ ι ω ν ε κ η ω υ μ ε ο υ ω
, ") ,.... -, f )' \, λ
Ξ Ι ο ... ω τ ω α ι σ ι ω α ε α ε ι ω 70 α Ί Ι Χ Ι Ι Υ Ί σ ι
ι ι ., ι •
\ Ι .... Ε (.\' \.... / ,
σ ι κ ν φ ρ ο ν η μ Ί ζ κ Ε ε ω ς Κ Χ Ι 70'-.) σ υ ν τ α χ ο υ (f.,U­
ή π ω ς μ ω ς ο ε ν β ι ο ϋ μ ε ν χ γ ι κ χ π χ
- ­
ι λ ί " Ι ( Σ λ β
ρ α ι Λ Χ χ α ι σ η μ ε ο ν ε σ υ ν ε χ ι σ ε ν ο π α π α τ σ τ ρ ς
, _, ).-.J ,( ι
μ ε τ α υ α υ τ ο Ι π α .. μ ο υ χ α τ τ ε ρ α ς α γ α ν α Κ Τ Ί ι σ ε ω ς
Α " θ , '" 1()6.... ι
ρ κ ε ι ν α α ν α φ ε ρ ω ε ς Τ Ί ε τ ε τ .: Ι σ υ ν α ν τ σ ι ν
τ ο υ Ι Ι ρ ο κ α θ μ έ ν ο μ ε τ α τ ο υ Ο Κ Ο μ ε ν χ ο έ ν Κ ω ν λ ε ι
" λ - Ι Ι ι
ο ι α ν α ε κ π α γ η τ ε ε σ ε τ τ π ε ρ ι σ σ ο τ ε ρ ο ν ι Χ Π Ο Υ ι ν σ υ ν ο
ι , ( ι Ι λ ' θ ι (( ι
λ ο ν σ τ α σ ι ν τ ο υ τ η ν ο ο ι α ο ω ς α ν τ ε ω ς Ί υ μ ε τ ε ρ α
ι " ι (' ό δ ' έ
Σ
π α ν σ Ι Τ Ύ ς τ η ν ε χ α ρ α Κ Τ Ί ρ ι σ ε ν ω ς Ε μ π ι ο ν κ ι χ ι φ ρ ­
ι , ι β ι ,
ο ν χ ς α ν α γ ν ω σ χ ω ε ν π α σ η ρ α χ υ Τ Ί Ι Ι σ χ ε τ ι κ α
ι
κ ε ι μ ε ν α
Ε λ ", - δ
« -J') α ι ε φ ι κ α γ α π τ ι κ α ι μ ε ε ι λ ι κ ρ ι ν ι α ε σ ι ν
, , ')' , ,( Π θ
π ρ ο ς σ ν ε ρ γ α σ ι α ν σ υ ν ω μ ι η σ Χ ν ε π ι μ α κ ρ ο ν ο . ρ ο κ α Ί
μ ε ν ο ς ς Μ ε γ ά λ Ί ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Έ κ χ λ η σ Ι α ς κ Α Ο η
ι , ( Α ' Α θ Ι Ε
ν α γ ο ρ α ς κ α ι ο Ρ Ζ ι ε π ι σ κ ο π ο ς Ί ν ω ν χ α ι π α σ Ί ζ Α
ι Ι Η Υ , " ,
λ α ο ς κ ε ρ ω ν υ μ ο ς σ Ί ί σ ι ς π ε ρ ι ε σ τ ρ α φ Ί π ε ρ ι τ ο
θ
ι
- -, ί ί ' ....
ε μ χ τ η ς σ τ ε ν Ί ί ς ε π α φ η ς κ α ι α Ε ι Ο ε ν ι σ χ υ σ ε ω ς τ ω ν σ υ ο
Έ κ κ λ Υ ί σ ι ν κ α ι ε ν σ υ ν ε ε ε Ι ς τ ν ά π ο κ ο ι ν ο υ ά ν τ ι
, "" \ - λ λ Ο θ ,.
μ ε τ ω π ι σ ι ν μ ε τ α ζ υ τ ω ν ω ν Ρ ο σ ο ς ω ν κ α ι έ τ ε ρ ο
, ,... ,Ε - Δ ι θ ' ,... ".. ί ., (
00;(1)') -JXx. ι ω ν ε τ υ ω "fj, ε ζ Υ Λ Λ ο υ ο τ ι Yj σ υ
ν χ ν τ η Ι Η ς χ Χ σ υ ν μ ι λ ί α ,,:("'uv ό ύ σ 11 ρ ο χ α Ο η μ έ ι ω ν η ο
, ό " , , (( ,
α ν χ γ κ Υ Ι ι ι ι α Ύ ν α ρ σ ι ν π α σ Γ ι ς υ Ι Η ω ν ι α ς Ί ο π ο ι α τ υ
, .... δ 0-' \ ... θ , ,...,
χ ο ν ε Ι Ζ ε η μ ι υ ρ γ Ί η κ α α τ ο π α ρ ε Λ ο ν ε α φ ρ μ ι ς
.. -' Ι "8 ,.",
π λ Ί μ μ ε Λ ο υ ς Ί ι μ ε ρ ω σ ε ω ς ε ι ς τ α ι α Ζ ρ ι σ τ α ν ι κ Υ η Τ Ί
,... λ θ ( Υ ,( ι
Ι τ α (7"() ι γ ι ε ι ω ω ς ω Ί ν ω ρ ι ε τ ε XCt.t. uu..ELC:: π χ ε
ι ι • ι ..
- .. Ι - ( ,,... , θ Α θ -
)
ρ ε ς Κ Χ ω ς Λ ο γ Τ Ί ι ς υ π α Ρ ζ ε ω ς ε ν τ ρ ο ν ι τ ω ν η
Β
Ι
ν ω ν τ ο υ Α ο ι ι ε π ι σ κ ό υ Χ ο υ σ ο σ ό ο υ τ ο υ
, ι
ο Λ Ι Ι ( θ '
» Η Ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ο ς κ ε ρ ω ν υ μ ο ς ω ς κ α Ί γ Τ ς
τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ κ α Ι ώ ς μ έ λ ο ς τ η ς Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς Έ π ι
τ ρ ο π η ς τ ο υ Π Σ Έ κ κ λ η σ ι ώ ν ύ π η ρ ξ ε ν ο χ ι μ ό ν ο ν γ ν ώ σ Τ ς
τ ω ν θ ε μ ά τ ω ν α υ τ ώ ν ά λ λ ά κ α ί α ρ ι σ τ ο ς έ ρ ε υ ν η τ ή ς ..
()( ι Π Ο ,-" ,
'. ι uuo . ρ ο κ χ η μ ε ν ο
ι
• μ ε τ α τ ω ν π ε ρ ι α υ τ ο υ ς σ υ ν ε
, θ '\ .. ι ι Ε ) ,
σ κ φ Ύ σ α Er:L ω ν ι π α σ Χ Ο Λ Ο τ α ζ σ υ ο .. Χ Κ σ α ς
θ ε μ τ ω ν έ τ Ι τ ω ν δ ι σ Ο ρ α μ α ι ζ ο μ έ ν ω ν έ ν τ Π α ν ο ρ Ο ο
..... Ι ,.., #-.J
ο ο ω χ ι π α Υ χ ρ ι σ ι χ ν ι κ ω Κ Ο ω υ τ ω ν ε ν τ ω ν
.. ι 4 ...... L ι Ι
ι ,..., , ,
π λ α ι σ ι ω ι π α ν ο τ ε τ ω ν α ν α π τ υ σ σ ο μ ε ν ω ν σ χ ε σ ε ω Ί μ ε τ α
,... \ - 1\1 Ε - ,
ζ υ ς 1" τ ρ ο ς κ κ -.. Ύ σ ι α ς χ α ι τ ω ν ο π ω ν α ε λ φ ω ν ο ρ
Ε - , ,(, ­ -
θ ο ο ο ω ν κ κ ι σ ι ω ν α φ ε ν ο ς κ α ι ω ι Λ ο ι π ω ν Ζ ρ σ τ
-120­
ν ι κ ω ν ό μ ο λ ο γ ι ω ν φ έ τ έ ρ ο υ κ ι τ α λ ή ξ α ν τ ε ς ε ί ς π λ ή ρ η
, , -, \ , " ,
σ υ μ φ ω ν ι α ν ο σ ο ν α φ ο ρ α ε ι ς τ η ν π ε ρ α ι τ ε ρ ω κ ο ι ν η ν π ρ ε ι ι ν
"ti;>v δ ύ ο κ κ λ η σ ι φ ν κ α Ι τ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ α υ τ ω ν
ι ( Μ ι " δ
«... Π ε ρ α ι τ ε ρ ω ο α κ α ρ ι ω τ α τ ο ς ε κ α μ ε τ η ν ι α π ι σ τ ω
" β , '(.... , "...." , ....
σ ι ν ο τ ι Τ Ο ι ρ ς τ ο ο π ο ι ο ν φ ε ρ ε ι ε π ι τ ω ν ω μ ω ν α υ Τ ζ
Μ λ .... Χ .... Ε λ ' θ
Ύ ε γ α 'fJ τ ο υ ρ ι σ τ ο υ κ κ Ύ σ ι α ε ι ν α ι ε ν α π ο τ ε ε ι μ ε
, , ι β - Θ , -r ,
ν ο ν ε π ι ω μ ω ν σ τ ι α ρ ω ν ... (J. σ υ ν ε χ ι σ ω μ ε ν ε ι π ε Τ Ύ ν
κ α λ η ν σ τ ρ α τ ε ί α ν υ π ο τ ή ν π ε φ ω τ ι σ μ έ ν η ν ή γ ε σ ί α ν τ η ς υ
μ ε τ έ ρ α ς π ε π ν υ μ έ ν η ς Π ι ν α γ ι ό τ η τ ς κ α Ι τ η ς ε γ ά λ ι ζ
Α
τ ο υ ρ ι σ τ ο υ π α ν τ ω ν
.... Χ
..L
- Ε
κ κ
λ
Ύ σ ι α ς
ι ...."
ε ι ς Τ Ύ ν π ρ ο σ φ ω
,
ν Ύ σ ι ν ό ο ι κ Π α τ ρ ι ά Ρ Χ Ι ζ ύ π ε γ ρ ά μ μ ι σ ε ν ό τ ι έ κ λ γ
τ ο ϊ κ Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ σ η μ ε ι ώ ν ε ι ν έ ο ν σ τ α θ μ ο ν ε ν τ ε τ ο Τ ς
έ σ ω τ ε ρ ι κ ο ί ς τ Ύ ς Έ κ κ λ ι σ ί α ς τ ς Ε λ λ ά δ ο ς π ρ ά γ μ α σ ι κ α Ι
τ η δ Ί ε ζ α γ γ ε λ θ ε ί σ η ε ύ θ υ ρ ά μ μ κ α Ι π ο λ υ τ ί μ ι σ υ
ν ε ρ γ α σ ί ζ α υ τ η ς μ ε θ η μ ώ ν ... ϊ ό μ ο χ ω ρ Υ ι ο ω μ ε ν
" " " ϊ ( .... Κ
ε ι ς Τ Ύ ν Κ ι ν Ύ ν α υ Τ Ύ ν π ο ρ ε ι α ν ε ν '(J ε τ α α τ η μ α ς ο υ
, ")., -, · , Η
ρ ι ο ς τ η ν τ ε Λ Ι Κ Ί ν τ ω ν π ι ν τ ω ν ε ν ο τ η τ α α Χ Ύ σ υ ν
Θ ε ε γ έ ν ε τ ο τ α ς ε π ι μ έ ρ ο υ ς λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί α ς τ ο ϋ κ ο ι ν ο ϋ
, Θ , , , )'
Π Ρ Ο Ύ ρ α μ μ α τ ο ς α κ α τ α ρ τ ι σ ω μ ε ν ε ι ς κ ο ι ν α ς σ υ ν ο μ ι ι α ς
κ α τ ι Χ τ α ς κ α Ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω Δ 10 κ α Ι '11)
6-67.)
" , λ ι ....
Π α ρ α τ ρ ε χ ω ν τ ο σ υ γ χ α Ρ Τ Ύ ρ ι ο ν Τ ε γ ρ α φ Ί μ α τ ο υ
c1 ' Α θ ' " .... , )'
κ ε ρ ω ν υ μ ο υ π ρ ο ς τ ο ν η ν σ γ ο ρ ι χ ν ε π ι Τ Ί α ν α γ γ ε ι ι
μ ε τ α β ά σ ε ω ς α υ τ ο υ ε Ι ς Β α τ ι κ α ν ν Ε λ λ Β ο ρ ρ α ς 2/­
10-67) έ ν σ φ ό δ ρ α κ α τ α τ ο ι ο υ τ ω ν σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ω ν κ α
ι (." ..... , λ
τ α φ ε ρ ο ν τ α ι ο ι ι ε ρ ο ι κ α ν ν ε ς σ Ί ι μ ε ι ω ε τ ε ρ ο υ ς ο γ ο υ ς
τ ο υ Π ρ ο κ α θ μ έ ν ο υ τ Ί ς λ λ α ι κ ς Έ κ κ λ ι σ ί α ς Τ ι α λ λ ω ς
'
ε γ κ ω μ ι α
"
π ρ ο ς
",
τ ο ν κ
Α Θ
ν α γ ο ρ α ν
« ... Μ ε μ ε γ α λ ό π ν ο ο ν ό ρ α μ α τ ι σ μ ο ν κ α ί δ ρ α σ ι ν δ ι ι ν ο ι
Ο Π ζ ".....
ζ ε τ ο κ α τ ρ ι α ρ χ ε ι ο ν Τ Ο ζ Ο Ρ Ι ο ν τ α ς ε ν τ ο ς ω ν 0­
, " θ ζ '" , ", λ \ \ ,
π ο ι ω ν τ ο ο ρ Π Λ Ύ ρ ω μ α ε χ ε ι α π ο σ τ ο ι ν κ α ι χ ρ ε ο ς
\ Θ 1\'1 " Ι \,
ν α π ο ρ ε υ Τ ι α ς ε ο ω σ ε ν ε α ν Ο κ ο υ μ ε ν Ι Κ Ο Τ Ύ τ α κ α ι τ ν
ι θ -, ) <-' )0 Θ
σ υ ν α ι σ Ύ σ ι ν τ η ς ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς α π ο σ τ ο Ί ς τ η ς Ρ 000­
Ι Η Ο θ , • λ ' Χ "
ζ ι α ς Ρ ο ο ο ς ι α κ α ι ο ο ι π ο ς ι σ τ ι α ν ι κ ο ς κ ο σ μ ο ς
) , Υ Ι Ι ( , θ -" ,
α ν α γ ν ω ι ε ι ο τ ι CXT'C"t) Ύ π ρ ο σ π α ε ι α ε ί ν α ι ε ρ γ ο ν κ α ι π ρ ω

η
ι
Ι
ι
-121­
τ ο β ο λ ί α τ ο υ Ο ί κ ο μ ε ι κ ο μ α ς Π α τ ρ ι ά ρ χ ο κ α ι τ ω ν au­
ν ε ρ γ α τ ώ ν α υ τ ο υ .•. Ά π ο γ ε υ μ α τ ι ν η 12-6-67).
Η ' ( θ ,( " ,
ν α σ α ς υ π ε ν υ μ ι σ ω τ α ς ε ο ρ τ α ς κ α π α ν γ υ ρ ε ι ς
., τ " λ λ , ,
α τ ι ν α ς ε ι χ ε π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ε ι α γ α ο μ ε ν ρ π ο σ ι π ρ ο ς τ ι
, Π λ , ( , , ,
μ Ύ ν τ ο υ ι ρ ο ψ τ α π ο σ τ ο ο υ κ α ι τ α ς ο π ο α ς ε μ α τ α ι ω
" , ,
σ ε φ ο β θ ε ι ς τ α ς ε π ι κ ε ι μ ε ν α ς σ ι α μ α ρ τ υ ρ ι α ς ;... "Ij
ι θ i ι .... Ι λ .,
Ε

ι ς τ ο υ ς ο φ α μ ο υ ς τ ο υ ν ε α ρ ο υ σ ρ ι ω ν ο ς ο σ τ ι ς π α
θ , Σ λ β θ λ '
δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ ε Ι ς ύ Υ ρ ο ς μ α Ρ Υ α ρ Ι τ η ς ε κ α ν ε
p"ljxoλ ο υ ε ι ε ν α γ ω ν ι ω ς τ ο ν π ι ε σ τ ρ ο ν κ α ο YJv Τ ν
, , " "0" ('λ Γ ,
Τ ν ε μ φ α ν ι σ ι ν τ ο υ σ ν ω ρ ο ο ι ω μ ι ε ι ο ε ρ ο ν τ α ς τ ο υ
, ι ζ .", ", Ν λ '
ε φ σ ν τ α .ε τ ο ο τ ι η κ ο υ ε τ ο ν α γ ι ο ν ι κ ο σ Ί μ ο ν σ υ ν σ ι α ε Υ Ο
, π , .... π .... θ )'
μ ε ν ο ν ε ς τ ο . ρ ω τ α τ ο ν μ ε τ α τ ω ν α π ι κ ω ν ε ο ο γ ω ν
Ι (, ( θ ι , ( ....
τ ο υ ς ο π ο ι ο υ ς ω ς «ι χ υ α ς α φ ω ν ο υ ς α π ε σ ε κ ν υ ε ν Ί τ ω ν
χ ε ι λ έ ω ν τ ο υ σ ο φ ί α ... Δ ό ξ α σ ο ι ό Θ ε ό ς έ μ ο ν ο λ ό γ Ύ σ ε ν
'0 , , λ λ .... θ
Ρ Ο ο Ο ζ ι α ο υ υ ε π ο τ ε γ Ί ρ α σ κ ε ι π α ν τ ο τ ε κ α ι τ ε κ ν ο υ σ α
κ α Ι π ο λ υ π α ι ς θ α ά ν α ό ε ι κ ν υ γ ά π α ν τ α χ ο υ τ η ς γ Ύ ς Τ Ο Ι ς
'8 - " , λ '
ε υ α ρ σ ε ς κ α ι α π ε ρ ι τ μ τ ο υ ς ο μ ο γ Ύ τ α ς Τ Ύ ς ...
ι λ λ τ " Σ λ β ,
- Κ α ι κ α τ ι α ο ε ι π ε ν α ι φ Ψ ς ο π ι ε σ τ ρ ο ς π ρ ι ν
, , ) , β λ ' β '), Ε
ο υ σ ε ι ς π ρ ο α Τ ι ν α α η τ ο ν ... ο γ ο ν ι π α τ ε Π Ρ Ο Ύ Υ ο υ
, Ν ' ., Π ' Α θ '
μ ε ν ω ς π ε ο φ υ τ ε ο τ ι ο α τ ρ ι α Χ Ύ ς ι ν α Υ Ο Ρ α ς
κ α Ι ό ' Α μ ε ρ ι κ Ύ ς Ι ά κ ω β ο ς κ Δ τ ν ε ς ά κ ό μ YJ ά π έ δ ε ι ξ α ν
( ι ( λ Ι .... λ ,
ε α υ τ ο υ ς ω ς κ ο σ μ ο π ο τ α ς κ α ι ο π α σ ο υ ς τ ο υ π ε ο ν α π α ι
, .... ' ., , , Δ
σ ι ο υ σ υ γ Κ Ρ Ύ τ ι σ μ υ ... » ι ε ρ ω Τ σ α τ ε ο μ ω ς ε ν σ υ ν ε χ ε ι
χ α ρ α Κ Τ Τ ι ρ ι σ τ ι κ ω ς Α λ λ ο Ι α λ λ ο ι ; 0'- α λ λ ο ι ; Π α ρ έ σ χ ο ν
, , ,(.... Ε ,
τ ι χ υ τ α ς α Π υ ε ι ε ι ς π ε ρ ι ε α υ τ ω ν ι ς τ ο τ ρ α Υ ι κ ο ν
σ α ς α ύ τ ό ο ν τ ω ς έ ρ ώ Τ Ύ μ α θ α ά ν α φ ε ρ θ ω ν υ ν ε ν ο λ ί γ ο ι ς
, θ , , ')'
κ α ι α σ ι α κ ο ψ ω τ ν ο γ ο ν μ ο υ υ ι α σ μ ε ρ ο ν
Ε ' ( , 1:: Ν ' ξ
ν π ρ ω τ ο ι ς Ύ α π ο σ ε ι ι ς π α π α ε ο φ υ τ ε ε α ρ
" θ
τ α τ α α π ο Τ Ύ ν ε ρ α π ε υ τ ι κ ν Τ ι ν ο π ο ι α ν ε φ Ρ μ ο σ α ν
έ π Ι τ ο υ β α ρ έ ω ς ά σ θ ε ν ο υ ν τ ο ς Τ ε ς ε κ τ ω ν έ π
, ο ι β , ι
σ κ ο π ω ν ο υ σ ε κ α ν π ρ ο ε α ε ι ς ε ε τ α σ ι ν τ ο υ τ ο υ σ Ι Ο
λ θ .... (, Τ
Τ α Π ο υ σ τ α τ α τ ο ν ε ω ρ ο υ ν υ γ ι ε σ τ α τ ο ν ι ν ε ς σ Ι
, Ι θ ' , , 1 Ε
ε γ ν ω σ α ν Π Ο α ν τ ι ν α α σ ε ν ε ι α ν κ α ι ο υ ο ε ν ε τ ε ρ ο ν ­
'" ' ./." " .... θ "
ε ρ ο ι σ ι ε γ ν ω σ α ν Ο Τ Ι ο ν τ ω ς ε γ γ υ ς τ ο υ α ν α τ ο υ ε σ τ ι
' ,':"' , , , ., \ , , , , ,
π λ YJv Κ α Ι ο υ τ ο σ ε ν ε ψ ρ μ ο σ α ο σ ο ν τ ο ε π α υ τ ο υ ς μ α γ
θ ' ((, \ θ λ _ ....
σ υ ν α μ Ι Κ ν ε ρ α π ε υ Τ Κ Ύ ν 01tOf.CX κ α α ε σ Ύ ο υ τ ο ι ς π α
-122 ­
σ ι ν σ τ ι ό Γ ρ α ι ο ς τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ π ά σ χ ε ι έ κ ν σ ο υ θ α
ι , , Η θ 'c,
ν α τ ψ ο ρ ο υ κ α ι ε π ι ο Ί ι μ ι κ η ς ρ κ ε σ Ύ σ α ν ε ι ς Ί μ ι μ ε τ ρ α
.... , ,\ \' " θ ....
Π α ρ α τ α υ τ α ε ι ς α υ τ ο υ ς τ ο υ ς τ ρ ι τ ο υ ς κ α ι τ ο ι α ρ ι μ ο υ ν τ α ι
, δ λ ... - Ι , " ,
ε ι ς τ α α κ τ υ α τ η ς μ ι α ς χ ε ι ρ ο ς α ν η κ ε ι υ ι κ α ι ω ς ε π α ι ν ο ς
" .... -,... " Ι
τ ι ς ο ι ο τ ι ο ν ε ς ε ν μ ε σ γ ε ν ε α ς σ κ ο λ ι α ς α π η σ τ ρ α ψ α ν
..... λ ..... , .... , ...
ο ι ς α ο ε φ ο ι ς τ ω ν μ α ρ μ α ρ υ γ α ς τ ι ν χ ς υ ε ν ο ο ζ ο π α ρ ε
θ Ε λ Α Ι , , ,
λ ο ν τ ο ς Γ η ς Κ Κ Ί ί σ ι α ς , Τ Ο σ ι ε μ ε π α ε ρ ε ς κ α ι α
λ ' C λ λ Α \ '" , ι
ο ε φ ο ι ε ι ν α ι ι σ ο ι .. , ν ο ε μ ε ε ρ ω Τ Ί ί σ ε τ ε τ ι ο ε ο ν γ ε
,.... ..., .... '0' λ - ο
ν ε σ
()
α ι μ ε τ α τ α υ τ α σ α ς α π α ν τ ω ε υ ε ω ς κ α ι ε υ ι ζ
, .... ' 'c' θ C"" "
κ α υ σ τ Ρ ζ ε ρ α π ε ι α ς Ύ τ ω ν κ α ν ο ν ω ν ε φ α ρ μ ο γ η ι (f.­
, .... Ι .,... , .... θ . ." λ ' ".
π ο μ α κ ρ υ ν σ ι ς τ ω ν κ α κ ο σ ο ζ ω ν ε κ τ ω ν ρ ό ν ω ο ς ε κ ε ι
Α θ Γ , C '" ,
σ α ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ο ι α ν α σ ι ο ι p"r;yopLo!. κ α ι ο Λ ο ι π ο ς
, ..... , Π ι
χ ο ρ η ς τ ω ν α γ ι ω ν α τ ε Ρ ν
' " Ι Ι , Ο Α "0 ' ,
11 ρ ο ς Τ Ί ν ε Π Ι υ Ζ ι α ν τ ο υ τ ο υ τ ο γ ι ο ν ρ ο ς ο φ ε ι
.. " ... 1 , - ...... "t
Λ ε ι χ ρ ε ο ς α ν ε Κ Π Λ η ρ ω τ ο ν κ α ι κ Χ τ ε π ε ι γ ο ν ε ν ν ο ω α φ ε
, " " δ
ν ο ς μ ε ν 'r"f)V Π ρ α κ τ ι Κ η ν ε φ α ρ μ ο γ Ί ι ν κ α ι ι μ α ς α υ τ ο υ ς
.... ........ Ι .... Κ , , ,C, ,
ς φ ω ν ο η ς τ ω ν ε ρ ω ν α ν ο ν ω ν κ α ι α φ ε ε ρ ο υ Τ κ α
τ ά λ λ ϊ λ ο ν ό ι α φ ώ τ ι σ ι ν τ ο υ Ό ρ θ ο ό ό ο υ Λ α ο υ ό ό π ο ϊ ο ς κ α Ι
... ." θ θ ι
τ ε λ ι κ ω ς ϊ α χ α α ρ ι σ ι Ί ν π ν ε υ μ α Τ Ι Κ Ί ί ν α υ Τ Ύ ν κ ο π ρ ο ν
ι ι
, , ", , f' Λ ,..., Ε ), , -"' , β λ
α π ο τ α ε σ ω κ α ι _ γ ι α τ η ς κ κ η ι "fj ο π ε ρ κ α Ι ε
π ω ζ π λ έ ο ν π ι θ ν ν κ α ι κ τ ρ Θ ω τ ν Oi ά π ο μ χ χ ρ υ ν
........ ι Ι ,
θ

γ ί π ρ ο ο ο ε υ τ ι κ ω ς τ ω ν τ ο ι ο υ τ ω ν ψ ε υ ω π ο ι μ ε ν ω ν σ υ γ
κ ρ ο τ ώ ν τ ο ά γ α θ Ο ν κ α ί μ ι κ ρ ο ν π ο ί μ ν ι ο ν τ η ς Χ λ η θ ο ϋ ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς ...
Ν
C Ι " "0 ι "
- l' α γ ι α σ ι τ ο σ μ χ σ ο υ 'r;xouo -"fj μ ι φ ω ν Ύ ν
(, ".,Υ "'" .. ( ι Ι ' Θ (
α γ ι α σ ι κ α ι ν 7.. γ ι α Γ ι κ α ι α λ ι ο ς Ί Τ Ο ο 7"C. ε ρ ο ε ο ς ο
C ..... , ο λ ι \ Σ β '.
Ό π ο ι ο ς ε Υ ε ρ ε ι ς κ α ι π ι σ ι α σ α ς τ ο ν π α π Χ ι \ ε σ τ ρ ο ν
, , , θ
Ν
τ ο ν Ί ί σ π α σ Ύ
Ι θ ' , , ,
- α π α ψ ο υ ν ο ι ε χ τ ρ ι ν ι σ μ ο π α ρ ε η Ρ σ ε ω ρ γ ι σ μ ε
voc. ό π Ν ε ό υ Τ α ν ι ε Γ ο ό ε δ ο ε Π α κ α λ ο α ε π ε
.- ....! - \
ι ι
θ υ μ ο υ ν τ ο ν Λ ο γ ο ν
.... ...., ,() r , \) ,.... (.,
- Δ υ σ τ υ ω ς π α π α α π ε χ ρ ι -Υ Ο ϊ j ε ζ ω ς "/) ψ α /
θ ( f' • ι δ ' , θ \ ,
π α Ρ , ε ν ο λ ι ο ς ε γ ν ω τ η ν υ σ ι ν Cf.U70U)) κ α ι (J. π ρ ε π
, Ο .... π ", θ
ν χ Ζ ω ρ ι σ ω μ ε ν σ ι α σ η μ ε ρ ο ν Ρ Ύ υ μ ε ν ω ς σ μ ω ς -:1. ε
Ο
Ι , Ι '),' C()
π ε μ ο υ ν ν α π α ρ α Τ Ί ι ρ η σ ω α ε ζ Ύ ς ο ι γ α __ ς ο ι α π ι
.... f' ) C,.. , ... ,
σ τ ο υ μ ε ν ο ο ι μ α ς Ι σ υ ν ε ς η Ί σ ι ς μ α Ί ρ ο σ φ ε ρ ε Κ Χ μ α ς
1
')' ι
- ,,-,­

/ ',..' Ι ...., , \ ( 0 Ι
π ρ ο σ ε φ ε ρ ε Π Ο Λ Λ μ ε χ ρ ι η ς σ η γ μ Ί ζ α Υ Υ - α α π ο Ί ί μ α ς
• , '\'-1 ,... ,. (.\ \ ). " Ι
Τ Ο ς ο ι ο υ ς ε α ρ χ τ α ι ε ν J':J. φ Υ ν ω μ ε ν χ α ο ι ι
, " ι 1.1 θ \ Υ
e
....
....
υ τ ω ν Ι κ ν Ί Ρ ι κ α ι Π Ο Ρ Ο Ι ο τ ε κ α ι Υ μ σ ζ γ ι
ι '\'- ι ( ) Ι '\'- Ι ι
Τ Ί γ κ α ι π χ ν υ ο ι κ α ι ω ζ Γ ι ο γ ο ς Ί ι ζ ο ι α χ ε ι ρ ι σ ε ω ς τ ω ν ...
-, Ι ..... , '" , " , - ,
μ ο υ ε Τ Ι ρ ε ψ ε τ ε λ Ι Ι ψ ε κ φ Ρ Υ σ ω ε π ':f.'):OU μ ι Υ
ι Ω , β Ι ,
Θ
Π Ρ Γ σ ω Π Ι Κ Ύ μ ο υ γ ν ω μ Ί ν ς ε χ ο υ ν κ α ι α ι ν ο υ ν α
ι ... , " ι ι λ θ λ θ ' ,
π ρ α γ μ Χ τ α τ ο λ Λ Ο Ι ε ι χ ν ο χ ι ο Ο Ι ':f. α κ ο ο υ σ ω μ ε ν τ ο ν
ι ", Ι ι
π α π - Θ .. ε ο ο ο υ ο ν ε ι ς Ί α τ ι σ α σ ι Κ τ ο υ π ο ρ ε ι α ν
, . \, , Ι ο
- Π ρ ο ς 70 Π ι ε ι ν α ι π ο λ υ ε ν ω ρ ι ς α π ε Κ Ρ Ι Ί ε ν
Ν ι (
τ α ρ α Χ Γ ι ο π α π α Ι ε ο φ υ τ ο ς
, \ ι Ν ι , θ

- f γ α τ ε μ ο ι π 1 ε φ υ ε α ι Ό ε ι ν α ι ε μ Υ σ υ ν ε ι
Ι Ι Ι , '8
Ο σ ε ω ζ κ α ι Ύ ν ω σ ε ω ζ ε κ α σ υ Ι υ Ι Χ τ ε ρ ω ς α π ε κ ρ ι Ύ ν Ί Ί
( , Α ι Ι 1\1 ι , ,.\
λ
ι
φ α ι ω ς ο π ε ι ς ν χ α Ι Κ Ο Ί ι ζ α μ τ ι σ μ Ο ζ 'ti
, , .... Ι β .... ,
σ ρ α ω ν ι σ μ ο ς ε ν τ σ Ζ ε ψ ε ι κ α ι Τ Τ ο υ \"f)fJE!. τ ο υ ρ ο σ ω
Ι , .... ( ι Ι Ι λ
π ο υ ε ι ν α ι Χ Ύ ν ω σ α ε ν Γ Ί Υ γ ω Τ τ γ Ρ μ α ς J.'"\.;
., Ε " \ θ Ι , ) ι Ύ ι ι
ε ι ι α ι Ι ζ α υ Τ Ό π ο υ ε Λ ν α κ α τ Υ ι ζ ω ε ι ν α ι Ο Τ π ρ ε
, θ ι ..., f' " ,
π ε ι ν α π ρ σ ε υ Ί ω μ ε ν Π Ο Λ υ ω σ τ ε ν ι Ί Ρ Ί σ ω μ ε ν γ ι ν
'i:.' Ι , (' Ι .,
κ α ρ ο ι α ν μ α ς μ α ι α ν τ ο υ π α ο υ ς τ η ς α γ α π η ς η τ ο υ μ
\ \, Σ ). n , .\ ....
aouc: π ο ο τ ο π ο ο σ ω π ο ν τ ο υ π α π α t ε σ τ ρ ο υ Ί Ά τ ο υ
ι , ,.
" ι " ) θ ,.. Ι -
π α π α ι Ν ε ο ο υ τ ο υ Ι ν Υ ι ω ε ν ε ν α ..."". Ε ι ε ι Λ ι κ ι ν ε ι ι π ο
• \.J \.
' (''''0 '" θ

t Θ "
έ Π Π € Τ Ι 'f) Ι Χ Λ Υ ί ε ι α κ α ι τ ο ι ε ι ε ι ο - ε ο ς α π ο
Ί , λ ι ι 'i:.' ι , θ Ι 1 ι
Ύ μ α ζ ο ε γ ω α υ τ ο ο Ι Ο Τ Ι μ α λ ι ψ ε ω ς π α ρ ε τ η ρ η σ α
., (" Ι ( .. \ , γ , , , \ ι
Ο Τ Ι (J α γ ω ν Υ ι ν ε τ α ι Ο Λ ο ε ν τ ε Ρ Ο Ι ο ε Π Ρ Ο E'Jozat')
ι ....., /..., . \
.... λ θ ι , •• \ Ι \ Ι ­
τ ι ι ς α η ε Ι ς α λ λ α π ρ ο ς κ α τ ι σ χ υ σ ι ν π α ν ι τ ρ ο π ι υ
, ι ..
α ν π α λ ο υ ...
( r ο Ι ι Θ Ι .' , Ι ...
α γ ι ο ς Ρ Ί γ ο ρ ω ς ο .. ε ο ο γ ο ς έ χ ω ν α ρ ι σ Τ Ύ ν γ ν ω
.ι , , θ ι , ...'1 Ι "
σ ι ν ς ψ υ χ ι κ η ς τ α υ τ η ς χ σ ν ε ι α ς ε π ι τ υ χ ω ς EYpCl'1JZV 0­
, , , " -\, - λ Ι ο Ι V
Ι α π ο Τ ν α γ α Π Ί ί ν -,. τ ο μ ι σ ο ς aU'J'f) ι ε ι ν α χ ε Π ε τ α ι
( '). ι θ C ,?' • ι 8 λ ... ( , ." , , ,
YiJ α .:r: ε ι α «U(O ω ν Κ Λ ε π τ ε σ α ι φ Ι ε ι ω τ α Π Ο Ν Υ Yi (J..­
Ι
λ ί θ ε α Ά π ο λ Ο Υ
λ Ι .... Ι
ι π ο ν ο ι α ν α μ Ύ σ α ς κ τ α π ο ν ω π ε ρ ι σ σ Ο ε ρ ο ν ο ι ο
\ Ι ',1 ( , Ι " ,
τ ι ο ε ν ε χ ο μ ε ν κ α ι υ ε ι ο υ τ ε ε σ π ε ο ι ν ο ν κ χ ι α υ ο ι ο ν .::, Υ ι υ ε ο ω
, ,.. , \
Ι λ ι , Ι , (
ν ε ι μ ε γ α Ύ η μ ε ρ α α ς χ ω Ρ Υ σ ω μ ε ν ε ν ε ι Ρ η γ ι κ α ι Ί π ρ ο
Ι , θ Ι Ι
σ ε Υ ς μ α ς σ υ ν ν Τ Γ σ ι ς Υ Ύ ι γ ι κ α ι π α ν ε π ι τ ο ':1.1)70
Τ Τ ν Δ ε υ τ έ ο α ν τ ο υ Θ ω ι ι α α 12 κ ο ι β (..)c.
\ \ _ ι
ι
.' Ι ", θ Ι '" '
τ ε Ι ο ι π ν π α τ ε ρ ε ς χ ι ε υ χ ε σ ε κ α ι α π ε Ζ ω Ρ σ ε υ υ
__ι
f
_
-- 124 ­
θ " Π ι "
ν ο ο ι κ ο υ α σ π α σ ε ι ς π ρ ο τ ε ρ ο ν τ ο ν ρ ο σ τ α τ η ν α γ ι ο ν τ ι ι ς
Σ '
ι ε ρ α ς τ ω ν η Τ Ί ζ
ο Κ Ι '" Ι \, Ι ,
- υ ρ ι ο ς ., ι Χ π η ν Τ Ί σ α ν ο ι π α ν τ ε ς χ α μ ε μ α ν ε
\ λ Ι " ,
λ α φ ρ α ν υ π ο χ ι σ ι ν α π ε χ α ι ρ ε τ η σ α ν τ ο ν α π ο μ α κ ρ υ ν ο μ ε ν ο ν
,
π ν ε υ μ α τ κ ο ν
Λ
π α π α
Σ λ β
ε σ ρ ε
\,
τ ο
λ
ο Τ Ύ ν
'
- ο ι π ο ν ι μ ε κ α
Δ
ε υ τ ε
.. ( Ι ι « , θ λ ,\ (
ρ α ... "1)1'0 Ο π ω α κ ε ι μ ο Ό π ο ι ο ς .'1 ε Ί σ ε μ ε τ ο υ ς (/.­
'" , \ i ι "" '6 ι
π λ ο υ ς α υ τ ο υ ς Λ ο γ ο υ ς ν α ε κ φ ρ α σ η Τ Ύ ν σ υ μ π α ε Ι Υ ν τ ο υ
\ \ ,
π ρ ο ς τ ο ν π α π α
Α " ,... , " ,
- μ η ν α π η ν τ η σ ε ε κ ε ι ν ο ς μ ε ι ο ι ω ν ε ν ε σ π ε υ ο ε ν α
π ρ ο λ ά β η τ Ύ ν σ υ ν τ ρ ο φ ι ά τ ο υ .
.. Ε ' , λ , , ,λ ' β λ " ....
ν τ ο ς ο ι γ ο υ σ ι γ Ί α π ο υ τ ο ς ε α σ ι ε υ ε ν ε ν τ ο ς τ η ς
θ «", "i" β θ ...
α ι ο υ σ ς Ί ύ π ο ι α ε π α ν Ύ ρ χ ε τ ι π α Λ ι ν ε ς τ ι ν . α ε ι α ν
, , , λ ι ..., Ι Α θ Δ \ \
κ α τ α ρ α χ ο ν γ α η ν Υ ι ν τ ο υ ι Χ π ο κ ο σ μ ο υ ω ν ο ς ι α τ ο ν
Ι ι , .. " \' Ι , ι
ε Ζ ο ν τ α ο μ ω ς π ν ε υ μ α τ ι κ α ω τ α μ ι α η χ ω η χ ο υ ε τ ο ε υ ο ι ι Χ
κ ρ ι τ ο ς κ α Ι ζ ω η ρ α ι τ ο π έ λ α γ ο ς τ ω ν λ ο ι π ω ν λ ό γ ω ν
\, λ .. ( , ... Γ Ι Κ '
Κ ι Χ α ν τ ι ο γ ω ν η τ ο Ί φ ω ν ι τ ο υ ε ρ ο ν τ ο ς α ι σ α ρ ε ω ς :
Α \ ;, , ,) Ι \...
« ν ο ε μ ε ε ρ ω Τ σ ε τ ε τ ι α π ο μ ε ν ε ι μ ε τ α τ α υ τ α σ α ς α
... Ο λ ο θ '
π α ν τ ω ε υ ε ω ς κ α ι ε υ κ ω ς ι Τ ς ε ρ α π ε ι α ς
,("
Ι Ι τ ω ν α ν ο ν ω ν ε φ α ρ μ ο γ η η α π ο μ α κ ρ υ ν σ ι ς τ ω ν κ ι χ χ ο
Ι " \ θ ' ", λ Χ Α
ο ο ζ ω ν α π ο τ ο υ ς ρ ο ν ο υ ς ο υ ς ε κ ε ι σ α ν ρ υ σ ο σ τ ο μ ο ­
r' \ λ , ... Α
θ α ν α σ ι ι ρ ι ι γ ο ρ ι ο ι κ α ι ο ο ι π ο ς χ ο ρ ο ς τ ω ν γ ι ω ν
Π α τ έ ρ ω ν 1
Β ι χ ρ ύ τ α τ ο ν ό μ ω ς χ ρ έ ο ς ό φ ε ί λ ο μ ε ν κ α ι π ά ν τ ε ς ή μ ε ί ς
ά π έ ν α ν τ ι τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς κ α Ι τ ο υ έ ν δ ό ξ ο π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς τ ο
ί ε ρ ο υ ή μ ώ ν Τ ό π ο χ ρ έ ο ς ά ν ε κ π λ ή ρ ω τ ο ν κ α Ι κ α τ ε π ε ί γ ο ν
ν ν ώ ά φ έ ν ο ς μ ε ν τ η ν π ρ α κ τ ι κ η ν έ φ φ μ ο γ η ν κ α ι δ ι
ή μ α ς α ό τ ο υ ς τ η ς φ φ ν η ς τ ω ν ί ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν κ α Ι ά φ έ
τ έ ρ ο τ η ν κ α τ ά λ λ η λ ο ν δ ι ι χ φ ώ τ ι σ ι ν τ ο υ ρ θ ο δ ό ξ ο Δ α ο ϋ
ό ό π ο ί ο ς κ α Ι τ ε λ ι κ ώ ς η θ ά κ α θ α ρ ί σ η τ η ν π ν ε μ α τ ι κ η ν
τ α ό τ η ν κ ό π ρ ο ν ά π ο τ ά ε σ ω κ α Ι Ά γ ι α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς η
ό π ε ρ β λ έ π ω ώ π λ έ ο ν π ι θ α ν ο ν κ α Ι κ α τ ο ρ θ ω τ ό ν θ ά ά π ο
μ κ ρ ν θ Ώ π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ώ ς τ ω ν τ ο ι ο ό τ ω ν ψ ε υ δ ο π ο ι μ έ ν ω ν
σ γ κ ρ ο τ ώ ν τ ο ά γ α θ ο ν κ α Ι μ ι κ ρ ο ν π ο ί μ ν ι ο ν τ η ς ά λ η θ ο υ ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς ...
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ε Μ Π Τ Ο Ν
Η Σ Ο Φ Ι Σ Τ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ε Ι θ Α Ρ Χ Η Μ Ε Ν Η Σ θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ
«••. μ η κ τ α δ ε Χ μ ε ν Ο Υ α ρ τ ό tf); π ν ε υ μ α τ κ η ς
δ δ α σ κ α λ ί α ς ά π λ ο ϋ ν ο Ι έ κ τ Υ ι ς δ ι α λ ε κ τ ι κ ι ς α ν τ
λ Ο Υ ί α ς Ύ ι κ ν ι μ έ ν ι π ε ρ ι τ ρ έ π ο σ τ Υ ι ν LcrxUV tYj;
α λ η Ο ε Ι α ς ... t1J π ι α ν λ Ι ζ τ ω ν σ ψ σ μ ά τ ω ν
rFYJY. Π α λ α μ ς
Τ Η Ν Ο Ρ Σ Θ Ε Σ Α Ν ω ρ ι ν τ η ς Δ ε υ τ έ ρ α ς τ ο Σ υ ν ο ό ι
,,' λ ζ .... Ο (
κ α ν ε γ ε μ ε κ α ι π α ι ν ε κ τ ω ν ω Τ ι ρ ω ν τ ο υ α μ ω ν ω ν η π α
ρ ά τ α ξ ι ς μ ά λ ι σ τ α τ ο υ π α π α Ν ε ο φ ύ τ ο υ ε ί χ ε έ ν ι σ χ υ θ η κ α Ι
.... 't:' Α Ο ....., λ
ο α τ η ς π α ρ υ σ ι ς τ ο υ ε Ί ν ω ν έ π ι σ κ ε π τ ο υ - κ "IjPL­
.... ο Ι t λ ι - Ν
κ ο υ π ε ρ ω ν υ μ ο ς ο φ ι Ο ζ ε ν ο υ μ ε ν ο ς ο υ π α π α ε
ι , λ - Ύ ,
ο φ υ τ ο υ κ α τ ο π ι ν π α ρ α κ η σ ε ω ς τ ο υ ι ο ι ο υ ε ι χ ε γ ι ν ε ι ο ε
, (, .... (, Δ ' .... ,
κ τ ο ς υ π ο τ ο υ α γ ι ο υ ι κ α ι ο υ Ι Χ τ η ν π α ρ ο υ σ α ν σ υ ν α ν τ η
β β , " 0-' ,
σ ι ν Θ .. α η ο υ ν α τ ο ε α ι ω ς ν α α ρ ν τ Τ ι Τ Τ ι ν π α ρ ο υ σ ι α ν τ ο υ
( (,.... ' "' ,
ι
ι <' , , Θ
Ύ ο μ α ς τ ο υ π α π α .. ε ο ο ο υ Λ ο υ ε ν τ ο υ τ ο ι ς ο μ ω ς μ ε τ α 1.01.­
Υ , .... , θ ό ' , θ '
α ο υ σ Ί ς χ α ρ α ς ε ο ε χ η τ η ν ε ι Ί σ ι ν ο Ι Ο Τ Ι π α ν τ ε ς ε π ε υ
ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ ν τ η ν σ κ έ ψ ι ν τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν θ ε ο λ ό γ ω ν έ ν
Τ π ρ ο σ ώ π ι ρ τ ο υ λ ο γ ί ο υ ρ χ ι μ α ν ό ρ Ι τ ο υ
Η '"\' Ο "λ λ ' , β , ,
α Λ η ε ι α ι ω ς τ ε ο υ σ ε ν π ρ ε π ε ι ν α φ ο η τ α ι ε ν
β " , ".... i 3' ,
σ υ ν ε α ι ν ε τ ο ε ν α ν ο ν κ α Ι Ί Ρ ν ο υ ν τ ο ο η Λ α .1) Τ Ύ ν π α ρ ο υ
, ( Ο , Ο θ \ , ,
σ ι α ν τ ο υ η μ ο ν α ο ι κ ο τ η ς Τ Ί ί ς α ε τ ι ε τ ο ε υ υ ς ε ν α μ φ ι
Β
' λ (Η ' ι " Ι
ι Ο μ π ρ ω τ η π α ν τ ω ς ε ν τ υ π ω σ ι ς α μ α τ η Ε ι σ ο ο ι τ ο υ
Ι '), , , , (
ο ε ν Ύ Τ κ α ι π ο ,1) ε υ χ α ρ ι σ τ ο ς τ ο σ υ Υ χ ρ ο ν ο ν κ α Ι Ύ π α
ι
-126 ­
,...
ρ ο υ σ ι α τ ο υ κ ο σ μ ι κ ο υ ε ι χ ο ν α φ Ί σ ε ι ι σ χ υ ρ α ς τ α ς σ φ ρ α
• \' Δ Ι , \'" ) ,)
γ ι ο α ς τ ω ν ε ν ο μ ω ς κ α Ρ ς ο ι α ψ υ χ ο ο γ ι κ α ς α ν α
τ ο μ Ι α ς β α θ υ τ έ ρ α ς κ α Ι ά λ η θ ε σ τ έ ρ α ς π ο λ λ ά κ ι ς έ ξ α λ λ ο υ
θ
Ί
( ,
ο
Ψ
κ ρ ι σ ι ς
,λ λ
ε τ α ι
....
α α ν ε μ ε ν ο ν κ α τ ι ς σ φ α ο ι κ τ ρ ω ζ
, " , ... " λ
ν α ο ι α π ι σ ω σ ο υ ν κ α ι Τ Ί ν π α ρ ο υ σ ι α ν τ ο υ ε σ ω π ο υ τ Ο υ η
) ζ , ... , " Ι 11' λ
ε κ φ ρ α ο μ ε ν η ε ς Λ Ο Υ ο υ κ α ι ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ α α ρ ε ­
ι " Ι δ ι .-...... "
Π Ι υ α ο μ ω ς κ α τ ο π ι ν α ε ι α ς τ ο υ π ε υ μ α τ ι κ ο υ π ρ ω τ ο ς ε
λ α β ε τ ο ν λ ό γ ο ν ό π Β Ι σ σ α ρ ί ω ν
, ι , Σ β Σ λ β Ι
- Ε ι χ ε τ ε α ν α φ ε ρ ε ι τ ο α ι α τ ο ν π ι ι ε σ τ ρ ε Ί Ρ
( ( λ ", "\' ,
χ ι σ ε ν ο ι μ ι Ί ς σ τ ι μ ε τ α ο ι α γ ν ω σ ι ν ο ε ν α π ο
, , \"., " c ,(.... ,
μ ε ν ε ι υ ο ε ν ε τ ε ρ ο ν ε μ Ύ ο κ α υ σ Τ Ύ Ρ η τ ω ν κ ι ν ο ν ω ν
, ,( - .., λ (, \' ' ...
ε φ α ρ μ ο γ η 'Ij ω ... Ύ μ α ω ν Ί ε κ σ φ ε ν ν Ύ σ ι ς τ ω ν κ α
\,'''' " \ θ ", θ )­
Κ ζ ι ν α π ο υ ς ρ ο ν ο υ ς ε ν ε ν υ μ ω μ α ι κ α ω ς ...
" , Σ λ β ") , ,
Λ ο ι π ο ν α Ύ α Π Ύ τ ε μ ο ι π !.. ε σ ρ ε ε ν ε ι κ ρ ι ν ε ι σ ο
t , " , , Τ θ ' ,
ο μ Ο λ ο γ ω Ο Τ Ι ο ν τ ω ς α υ τ ο α π ο μ ε ν ε ι ι ς ο μ ω ς α π ρ α
Ι .... Σ ( ( λ -." ) 'C ... , ο
ζ τ ο υ τ ο ; υ ο Π ο υ ς π α π α ς Ί ε γ ω ο κ α Λ γ Ύ ς ; u­
- θ
χ ι
, β β 1 Π -
τ ο τ ε
, 0("
ε π ι σ κ ο π ο ι Τ Ι ί ς

000
ξ
ε Χ ι ω ς 01.01. !. Ρ ο υ
, Ε λ ' ι Α λ λ ., ";>' \' " -,
κ κ Ύ σ ι α ς ο τ α ν 0')701. ο ε ν π ρ α τ τ ω σ ι τ ο υ τ ο τ ο τ ε
- θ Η " .ζ , ,
ο υ ο ι ν α τ ε ρ ο ν ο ι κ ο ν ο μ ι α ν ε φ α ρ μ ο ο ν τ ε ς α ν ε χ ο ν τ α ι
" - .,\... , ... Ι Ε
α χ ρ ι κ α ι ρ ο υ η ι ε ν χ ι π ρ ο ο ο τ α ι Τ Ί ι ζ π ι σ ε ω ς ν Τ Ί
ι Ι ... , ..., , Ε λ ' Ι
σ ε υ τ ε ρ π ε ρ π τ ω σ ε ι ι υ σ ε ι ς Π Λ ε ο ν Λ ο γ ο ς Κ Κ Ύ ι σ ι α ε ι
μ ε θ α μ ε ί ς κ α ι ο ί μ ε θ Ύ μ ν Ο π ό τ ε δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι λ ό γ ο ς
"
ν
" λ
ω μ ε
θ
π ε ρ ι
"
σ τ α σ ι ν
,
τ ω ν
-, , "
ο υ τ ε α σ χ ο α Τ Ί ν ε π ι σ κ ο π ω ν ε
- Α θ ' " , δ ' θ
ν α ν ι τ ο υ Ύ ν α ρ υ ο υ τ ε ν α ι α μ α ρ τ υ ρ ω μ ε α ο ι α
, , ,- Α " , ';" , ,
Ύ ν σ τ α σ ι ν α υ τ ω ν ι ρ ε ι κ ο ι κ ι π ρ ο ο ο α ι ε ι ν α ι τ ι α ν ι
, , ,- Δ Ι θ
μ ε ν ο μ ε ν π α ρ ι υ τ ω ν ι ε μ α ρ τ υ ρ η μ ε ν π ο τ ε σ ι α Ύ Ι
, - Κ )' " - Π Θ
σ τ α σ ι ν τ ω ν α ρ ο ι ν α ι ω ν ε ν α ν τ ι τ ο υ α π α ο ι ι Ύ Τ
, ...,
ι σ τ ε ι ο ν ....
,Ε '" ", Ι Ι
ν Τ ί π ρ ω τ γ ο μ ω ς π ε ρ ι π τ ω σ ε ι τ α π ρ α γ μ α τ α μ ε τ α
β
,λ λ t'A , , Ι (, ( Ι
α ο ν τ α ι ν u"t) ι Ί π ι σ τ ε υ ω μ ε ν σ τ ι ο ι ε π ι σ κ ι Π Ι -IJ­
μ ω ν δ ε ν ε ί ν α ι π ρ ο ό ό τ α ι τ ό τ ε κ α Ι Ι Ι μ ε ί ς ο φ ε Ι λ ο μ ε ν ν α μ
, ... '" - Δ ' θ β β , , λ
ω α π ο σ τ ω μ ε ν α π ι υ τ ω ν υ ν α μ ε α ε α ι ω ς ν α ε κ
σ ω μ ε ν π α σ α ν ό ι α μ Χ ρ τ υ ρ Ι α ν κ α ι ν α κ α τ α β ά λ λ ω μ ε ν π α
1\''' , θ Ι ,\, , - ,
σ α ν φ ρ ο ν τ ι σ α ο π ω ς ω ι σ ω μ ε ν α υ τ ο υ ς α π ο τ η ς ο ι κ ο ν ο
, , , ,. ,β Δ " , Ι ­
μ ι Χ ς ε ι ς "';"1)'1 α κ ρ ι ε ι α ν ε ν ε π ι ρ ε π ε τ α ι ο μ ω ς ο υ ο α μ ω ς
,( , (-, - -,
,
,
ν α υ π ο κ α τ α σ Τ η σ ω μ ε ν Ύ μ ε ι ς τ ο σ ω μ α τ ω ν ε π ι σ κ ο π ω ν
- 127 ­
\ , , , ν (-, Π ι
κ α ι ν Χ α Π Ο Κ ρ υ ς ω μ ε ν η μ ε ι ς τ ο ν α Τ Ρ Ρ Ύ ν ο υ τ ε ν α
, e-' , , -, .. ι ()' ,
α π ο σ π α σ ω μ ε α π α υ ω ν ε Π Ι Κ λ υ μ ε ν ω ς ο γ ο ν T"flV
( , , ... ι , ..., ι ι Α ,
υ π α υ τ ω ν ε Π ε ι κ ν υ μ ε ν Ί ν ο ι κ ο ν ο μ κ ω ς α Ο Χ ν υ τ ο
- ι λ Q .' τ , θ ,.. ,., . ,
φ Ρ Ο φ Ι ω π ..;.JI' iJEcr:-pE, σ τ ι ε ι ν α ι ο ρ Ο Ο Ο ζ ο ς σ κ ε ψ ι ς κ α ι
ι , θ ...

ν Ύ φ α ι α Γ Ο υ ο ο ς σ υ ν ε ι ο η σ ι ς ...
ο λ ι - Β ' Ι ,
ο γ ο ς τ ο υ Π Ύ σ σ α ρ ι ω ν ο ς α κ ρ ο ο μ ο ς κ α ι « μ α
",.., ..,.. , , ι λ
θ Ί ί μ ι Τ Κ ς ε ζ ε Π Ι ί ζ ε 70 σ υ ν ο O'J σ χ ε ο ο ν τ ω ν π α τ ε ρ ω ν
, ι , ι , , , ι
Τ α ε π ι χ ε Ι Ρ Ί α τ α τ ο υ ε φ α ν ο ν τ ο α ρ κ ο υ ν τ ω ς τ ε κ μ Ύ ρ ι ω μ ε
, t Ι .., λ (, ,,-- ­
ν α κ α ι Ύ α π ι ν Τ σ ι ς Ί ί μ α Λ ο ν YJ α ν α Τ Ρ Ο Π Ί Ί υ ω ι π ρ ι
Ι Π Ι λ fl
γ μ α τ ρ α χ υ κ α ε π ι π ο ν ο ν ρ ο ς ε κ π ί ζ Ι ο μ ω ς α π α ν τ ω ν
( " ':-" ι θ ι , , ι ",
YJ α π α ν Τ Υ ι σ ι ς E('jo η σ υ ν Τ Ό μ ω ς ο υ χ ι ο μ ω ς α π ο τ ο ν π α π α
Σ
Ι .. β , , ι Ι "
Ι Λ ε σ τ ρ ο ν τ ο π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν ο ν Ύ ς υ Π Τ ι γ ε τ ο ε ς τ ν ε ι ο ι
, .... (( ,
Κ Ο Τ ί Τ τ ο υ π 1 Ι Κ Ύ μ υ ο ο π ο ς α φ ο υ ε κ υ τ τ α ζ ε ν
Ι
, ")' , λ λ ... ') .... " θ
ε π ο ι γ ο ν τ ο ν π ρ ο α Ί ι σ α ν τ α μ ε ο ι ω ν ε α φ ρ ω ς η γ ε ρ Ί Ί
, τ
κ α ι ε π ε
Ε λ ", ... , ...,
- π ε Ί ω μ τ ε κ α ι ε ι σ υ χ ν ω ς ε ν
)
' Β ι ,(..., ... ,
ο γ ι σ α ς π .. Υ ι σ σ α ρ ι ω ν τ ο Ύ μ ε ι ε ν ν ο ο υ ν τ ε ς α σ φ
)
... λ λ ' λ λ ,
... ω ς τ ο α ι κ ο ν π ω μ α ί μ α ο ν τ ο α Ι Ρ ω ν π ο μ ι ο ν
... Ε ) ι - χ θ - , ,
Τ Ύ ς κ χ Υ ι σ ι α ς τ ο υ ρ σ τ ο υ π ρ ι ν Ι α ν α φ ε ρ ω ε ι ς Τ Ύ ν
θ - .. ι θ '! ' ι
β α σ Ι Κ Ύ ν EtjL') υ Λ ο γ ο υ σ α ς α μ ο ι ε π ι τ ρ ε ι Υ ι τ ε ν α τ ο ν ι
σ ω ο τ ι ά π τ ε λ ε ο ί κ τ ρ ο τ ά τ η ν π λ ά ν η ν ν α π ι σ τ ε ύ ω μ ε ν
r' Ι λ ' λ ' Υ ,
ο ι τ ο ν κ υ ρ ο ν χ α ι τ ε Ι κ ο ν ο γ ο ν ε ι ς Γ ι μ α τ α π ι σ τ ε ω ς
>, ι ,- -, ι Π ' Θ ' ι ,
ε χ ε Ι μ ο ν ο ν τ ο σ ω μ τ ω ν ε π ι σ κ ο π ω ν α ν ε ς α π ρ ε π η ν α
,ζ ., Λ Ι " λ λ ' ...,
γ ν ω ρ ι ω μ ε ν Ο Τ Ι ο α ο ς YJ":'O!. Τ ο σ υ ν ο Ο ν π η ρ ω μ α Τ Ί ς
Έ κ κ λ η σ Ι α ς ώ ς φ ρ ο υ ρ ο ς τ ς Ο ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς θ α ε χ τ
, \ , " - .. ,
π α ν τ ο τ ε χ υ ρ ι α ρ χ ι κ α ο ι κ α ι ω μ α τ α ε ν α ν τ ι Τ Υ ς ο ι α φ υ Λ α
... ... ι Γ Ι θ ' 1 Κ \ "
ζ ε ω ς τ η ς ι γ α α ρ α κ α τ α Ί Ί Κ Ύ ς α ι τ ω π ω ς ε ν ν ο ε ι
" , ι )' (, Ο θ Ε λ ' ,
κ α ι μ ε χ ρ ι ς ε σ Χ Υ τ ω ν α κ ο μ ί Ύ Ρ ς κ κ Ί Ί σ ι α τ α
-) .. ..., λ ι , , (-\'
ο ι κ α ι ω μ α Χ τ ο υ α ι κ ο υ π Ύ ω μ α τ ς κ α ι τ α κ α IYJXOVTrt
, .... ο ι , \ Θ , , , , \ Π
α υ τ ο υ τ ω ς ε ι ς π ρ ο ς τ ο ν ι ο ν τ ο ν .. α π α ν Τ Ύ σ ι ν α υ
τ ω ν ε ν Ε ε ι 18·48, ο ι Ό ρ θ ό ό ο ζ ο Π α ρ ι ά ρ χ α ι τ η ς Ά ν α
ι :-..
τ ο λ η ς ι ε Κ Ύ ρ υ α ν ο τ ι
Π α ρ ή μ ί ν ο ϋ τ ε Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ο ϋ τ ε Σ ό ν ο δ ο ι ή δ υ ν ή θ Υ
σ ά ν π ο τ ε ε ί σ α γ α γ ε ί ν ν έ α δ ι ό τ ι ό ύ π ε ρ α σ π ι σ τ ς τ η ς Θ ρ η
σ κ ε ί α ς έ σ τ Ι ν α υ τ ό τ ό σ ώ μ α τ η ς Έ κ κ Α η σ ί α ς η τ ο ι α υ τ ό ς ό
hm
-128­
Λ α ό ς δ σ τ ι ς έ θ έ λ ε ι τ ο θ ρ ή σ κ ε υ μ α α ύ τ ο ϋ α ί ω ν ί ς ά μ ε τ ά
β λ η τ ο ν κ α ι ό μ ο ε ι δ ε ς τ ψ -rG>v π α τ έ ρ ω ν α υ τ ο υ
\ Ι '''\ λ ' ι Ι
Κ α ι κ α τ ι ar\ ο α Κ Ο μ σ π ο υ υ α ι ο τ ε ρ ο ν ε ν ν ο ω τ α γ ρ α
, (, -, - Ι
φ ε ν τ α υ π ο τ ο υ Ο κ ο ν ο μ ο υ ν τ ο ς χ ρ ι XcI''-Po'j» τ ο υ ς κ η
, ...... λ ',1 ,.
ρ υ σ σ ο ν τ α ς γ υ μ ν η τ η κ ε φ α '(;» Τ ί ν α α ι σ ι α ν α ι ρ ε σ ι ν τ ο υ
- <Ι ' Ι ,... ι
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ κ ε ρ ω ν υ μ ο υ ο σ τ ι ς ε Τ Ι auyypau.­
, - π Ρ ι Ε ο
μ τ ι α υ τ ο υ Ρ Ο Ι Ι Λ ι α τ α Κ Κ σ ι α σ τ ι χ ς ν
, ) , , Υ ," roJ ,
μ α ζ α ν α φ ε ρ ε ι τ α ε ς η ς σ Ί μ α ν τ ι κ α π ε ρ ι ω ν ο κ α ι ω μ α
, Σ ι , , ,
τ ω ν τ ο τ ω α ς α ν α Υ ι ν ω σ κ ω Τ ν