θ σ Ω Τ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ

·AYLopEtTou
Ο Ν Τ Ω Σ Α Ξ Ι Ο Ι Α Τ Α Κ Ρ Ι Τ Ο Σ
Ι Α Ι Σ Α Λ Π Ι Γ Ξ Κ Α Ι Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ ...
Η ά ν ρ θ ό δ ο ξ ο ς δ ι α κ ο ν ί α Α θ η ν α ι Υ ό ρ ο υ 1:00 Α ε χ ι ζ ο μ έ ν η nIatcDt;
έ ν τ φ π ρ ο σ ώ π φ Δ η μ η τ ρ ί ο 1:00 Α
Ά ν α ί ρ ε σ ι ς έ π ι σ ή μ ω ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ώ ν έ ν ε Ρ Υ ε ι ώ ν Kai κ ε ι μ έ ν ω ν δ ι Φ Υ π ρ ο δ ί
δ ε τ α ι ό Α π ο ο λ ο π α ρ ά δ ο τ ο ς θ η σ ι υ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
AeHNiAf 19'75 .
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
Α Υ ι ο ρ ε τ ο
Ο Ν Τ Ω Σ Α Ξ Ι Ο Κ Α Τ Α Κ Ρ Ι Τ Ο Σ .
Ι Α Ι Σ Α Λ Π Ι Γ Ξ Κ Α Κ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ ...
Η ά Υ τ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς δ ι α κ ο ν ί α Α θ η ν α ι Υ ό ρ ο τ ο Ο Α σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ ν η π ι σ τ Θ ς
έ ν τ ρ π ρ ο σ ώ π φ Δ η μ η τ ρ ί ο ':00 Α Ι
Ά ν α ί ρ ε σ ι ς έ π ι σ ή μ ω ν π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ώ ν έ ν ε Ρ Υ ε ώ ν κ α ι κ ε ι μ έ ν ω ν δ ι ι Ω ν π ρ ο δ ί
δ ε τ α δ Ά π ο τ ο π α ρ ά δ ο τ ο ς θ η σ α υ ρ δ ς tf\; Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
Α Θ Η Ν Α Ι 1975
-----------------------------
j
Ι
J
I1
j
ι
Ε Ι ς τ α ό π ά ι ρ ι β μ 191/2 κ α ι 200
ς ό λ λ τ ο υ θ Δ Τ Ι Ι Ί Ω Ι υ
μ ι ο σ ι ε θ ο ο ν ο σ υ ν ε ρ γ α σ Ι α ι ν ω ν ό μ ο υ
, θ λ • , , λ Α
τ ι ν ο ς ε ο Π τ ο υ ς τ ι τ ο υ ς « ­
ς ι σ κ α τ ι κ ρ ι ς j» κ α Ι Σ ι λ π ι γ ς τ ς Ο ρ
θ ο δ ο ς Ι α ς j». Δ ι α Τ ώ ν ν ω τ έ ρ ω α ρ θ ρ ω ν δ
κ θ ε ο λ ό γ ο ς π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ί τ ο υ ρ χ ι μ
π Μ ε λ ε τ Ι ο υ Κ α λ α μ α ρ α , ό σ τ ι ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω
χ ά Ρ Ι Ύ σ υ ν τ ο μ Ι α ς θ α σ η μ ε ι ο υ τ σ ι ε ν Ι ο τ ε ς
,.2., θ -, ό " , ,
θ ») Π Ι υ μ ε ι ο υ μ ν ν σ μ Ν η σ τ ε Τ Υ Τ Ο Ύ
Π α τ ρ ι ά Ρ Χ ν κ Δ η ψ ή τ ρ ι ο ν ε κ τ ς ε ύ θ ν ς
ο ι α τ η ν μ έ χ ρ ι σ μ ε ρ ο ν τ θ ό ι ς ν δ ι α
κ α ν Ι σ ν τ ο υ λ λ α κ σ ι ν α τ ο ν ά ι ά ε ς
τ ά ς ι ν δ μ ο λ σ γ τ ο υ τ ς Ό ρ θ ο ο ο ς Ι σ ς Π ρ ο ς
Ε π Ι τ ε υ ς ι ν τ ο υ ν ω τ έ ρ ω σ Κ ί υ δ ε ν Ο ε ι λ ι
ν α ι δ μ ι λ Ί π ε ρ Ι α κ ρ Ι σ ε ω ν π ρ ο κ α ι ι
ρ ο υ γ ε ν ο μ έ ν ω ν ι ν θ ρ ώ π ο υ ς μ η κ α λ ώ ς
π λ ρ ο ς Ρ ι ό ρ η μ έ ν ο χ ι σ ι μ η γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς δ λ
Χ ι λ η ρ ο ν τ η ν ι ά λ ι θ ε ι σ ν π ε ρ ι Δ η μ η τ ρ ί ο υ κ σ ι
τ ώ ν ι ν ε ρ γ ε ι ώ ν σ τ υ β μ η ο ε ο σ ς π ρ ο
σ ο χ ς τ ώ ν ι π ι κ ρ ι τ ώ ν 't!oQ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε Ι ς
τ α π α ρ α Ο ε ί γ μ α Ι α τ ώ ν π σ τ έ ρ ω ν ς π χ
τ ο υ γ ί ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ Α λ ε ς α ν δ ρ ε Ι σ ς κ α ι τ ο υ
γ Ι ο υ Γ ε ρ μ ι α ν ο υ Κ ω ν λ ε ω ς γ τ η ς ν ά γ
κ η ς ά ς ι ο λ ο γ σ ε ω ς τ ο υ Π τ ρ ι ά ρ χ ο υ ο υ χ ι
π ο τ ο π ρ ο ς τ ο ς μ ο υ σ ο υ λ μ ά ν ο υ ς μ ι ν υ μ σ
έ π ι τ ι μ μ π α ϊ ρ α μ Ι φ τ ν ο ϋ τ ε π ο τ ο μ ή
ν υ μ ά τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν π ά π α ν έ π ι τ ε π ε τ ε ί φ
Τ ς ρ χ ι ε ρ σ τ ε ί α ς Ό Ο Ό λ λ α π Ο τ α ς ο η λ ώ
σ ε ι ς τ ο υ π ε ρ ι ο θ κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ κ α ι α λ ό
γ ο υ κ σ ι ο τ ς ι ν ά γ κ ς ά ς ι λ ο γ ή σ ε ώ ς τ ο υ
δ ι α ι τ έ ρ ω ς π Ο τ ο μ ι ν υ μ ά τ ο υ - π ρ ο ο φ ώ
ν η σ ι ν π ρ ο ς τ ο ν κ σ ρ Ο ι ν ά λ ι ο ν κ Β ι λ λ ε μ
π ρ ά ν ς ε ν Κ ω ν λ ε ι
Δ ι α τ ο υ τ ο κ α ι ή μ ε ς μ ε lIo'YjYov τ α ς
ν ω τ έ ρ ω π ρ ο τ ά σ ε ι ς 't!oQ Κ θ Η α έ π ι χ ε ι ρ ή
σ ω μ ε ν κ α τ ω τ έ ρ ω ι έ ν π ά τ ί σ υ ν τ ο
μ ί -, μ ί σ ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ η ν € ς έ τ α σ ι ν τ ω ν
Π ι Χ τ ρ ι α ρ χ ι κ ω ν ε ρ γ ω ν κ α Ι λ ό γ ω ν π ρ ο κ ε ι
μ έ ν ο υ ό π ω ς ε π ι τ ε υ χ θ Ώ μ Ι ι Ο ι κ α ι σ κ α Ι ο υ
κ α τ δ ψ ι ν κ ρ Ι σ ι ς τ ς Ο ρ σ σ τ ρ ό τ η τ ο ς τ ο υ
π α ν α γ ι ω τ ά τ ο υ
Α Ι π ρ ο κ α ι ρ ό ϋ κ ρ Ι α ε ι ς
_ Δ τ ό μ ω ς α Ε _κ ρ Ι σ ε ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν
θ ε ω ρ σ ν α ι ι ώ ς π ρ ο κ α ι ρ ο σ γ ε ν ό μ ι ε Ύ ι ι Χ Ι j
to π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η μ ι τ ρ ι ς ο ε ν ρ χ ι σ ε ν ν α
β α θ μ ο λ ο Υ τ α ι κ α ι ι ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι ά π ο τ ο ν '1­
ο λ ι ο ν τ ο υ 1972, Ο τ ε τ ο π ρ ώ τ ο ν ν Ύ λ θ ε ν
ε Ι ς Τ Ο Υ θ ρ ό ν ο ν λ λ α α π ο τ ο υ έ τ ο υ ς 1962,
Ο τ ε δ λ σ ι ο η δ π ρ ο κ ά τ ο χ ό ς τ ο υ 'Α θ η ν α γ ό
ρ α ς η ρ χ ι σ ε τ α μ ε γ ά λ α τ ο υ ν ο ί γ μ α τ α
π ρ ο ς τ η ν Δ ό σ Ι Υ τ α δ π ο Τ α κ α λ δ Κ t1. ε ω
ρ ε ώ ς ά ί γ μ σ τ σ ό ο υ ν η ρ ώ ν π λ η γ ώ ν ε Ι
τ ο μ ω μ ο ν σ ω μ α τ ς ι γ ί σ ς Ο ρ θ ο δ ο ς ί α ς
κ τ α τ η ν π ε ρ ί ο ν τ ς ν ω τ έ ρ ω δ ε κ
ε τ Ι σ ς δ Α θ η ν α γ ό ρ α ς έ π ρ ό ο ι δ ε τ η ν ό π
ο υ ρ α ι ν ό ν Ο ρ θ ο Ο Ο ξ Ι α Υ ο ό Ο ε ι μ Ι σ ν ι δ ί ί δ ω ν σ η
μ α σ Ι ν ε Ι ς τ α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς τ ω ν ό λ ί γ ω ν
ε υ σ ε ώ ν κ λ η ρ ι κ ώ ν κ α Ι λ α ϊ Κ ω ν 0,[ δ π ο Τ ο ι
μ α τ α ί ω ς π ρ ο σ ε π ά θ ο υ ν ν α τ ό ν α ν α χ α ι τ Ι σ ο υ ν
π ο 'tofJv Ψ Ρ ε ν ι ρ π ο ρ ε Ι α ν τ ο υ τ π ρ ό ς
π ά τ α ς γ ά π η ς Κ α Ι ε ψ ό σ ο ν κ α τ α τ η ν
κ α ι θ ο λ ι κ η ν κ ρ Ι σ ι ν τ ο υ ε ύ σ ε υ π λ η ρ ώ μ ι α
Ό ο ς τ ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ά λ λ α κ α Ι τ ο υ κ α λ ο υ
'!G. -8., ι δ π σ τ ρ ι ά ρ χ η ς Α ι θ ν σ γ ό ρ α ς ε γ ε λ ά
σ θ ψ χ ι α ι π σ τ θ ε Ι τ α ς π ρ ο λ έ ψ ε ι ς
τ ο υ μ η ο έ ν λ σ ω ν ε ς ό σ ω ν η λ π ι ζ ε ν έ κ μ έ
ρ ο υ ς τ ο υ π σ π ι σ μ ο υ π ώ ς ε Ι ν α ι Ο υ ν σ τ Ο ν 1)
Κ σ Κ η α ϋ τ η π α ρ ά ι ο σ ι ς τ ή ς δ π ο Ι σ ς υ π ρ
ς ε δ μ ο ρ γ Ο ς χ α Ι π α τ ι Ρ ν α π α ρ σ λ έ π ε
τ α ι τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν τ σ τ ν ι ς Ρ ε λ ώ ς Τ ν α μ η
ε π ω μ ε ν ε γ κ λ η μ τ ι κ ω ς υ π ό τ ο υ δ ι α δ ό χ ο υ
τ ο υ Δ η μ η τ ρ Ι ο υ σ Α j Α π ε ι ς ι ς δ έ ν
θ ρ ν ι σ τ ι ρ ι ς λ ό γ ο ς τ ο υ ν δ ρ ό ς Δ ι α τ Ι δ ε ν
ι έ ι Ο Ι δ ά χ θ η ι έ κ τ ς ά ν ω τ έ ρ ω Κ α κ ς π σ ρ α
δ ό σ ε ω ς ό τ ι ο ε ν ο υ ν ή θ η ν α τ ι λ η ψ θ Ύ
(j) δ Α θ η ν α γ ό ρ α ς σ τ ι ς κ α τ α τ ο ύ ς λ ό
γ ο υ ς τ ο υ κ θ ε ψ α ν τ σ θ δ δ υ σ τ υ χ η ς
θ ,ι λ } " • λ
σ τ ι (h μ ε τ ε ο α ε Θ ι ς α ρ ν ι α τ ο υ ς υ κ ο υ ς j»
Α Π λ ο σ τ Τ α δ ι ό τ ι Τ Ο Π Ι Σ Τ Ε Κ Α Ι
Η Ε Ρ Ο θ Ε Σ Ι Σ τ ο υ ν ρ ό ς η σ α ν κ Ι
ε ! ν α ι ι σ ν έ χ ι σ ι ς τ ο υ lpyou τ ο σ π ρ ο
κ α τ ό χ ο υ τ ο υ ν ε ς α ρ τ ω ς α ν π ρ ο Ο Ι δ ε τ σ ι
, - .,.$,.' , , '0 θ ι ,
Ι α τ ω ν <"1 υ π ι υ ρ σ ν ο ν Ρ ο ο α ....
Π α ρ α ι θ έ τ ο μ ι ε ν ν ι ο ε κ κ ω ς τ μ μ α τ ο σ έ ν
θ ρ ο ν ι σ τ η ρ ί ο υ τ ο υ λ ό γ ο υ
ι α δ η λ ο μ ι ε ν τ η ν Π Ρ Ο θ Ε Σ Ι Ν
Η Μ Ώ Ν δ π ω ς έ ν π ι σ τ ό τ η τ ι π ρ ο ς τ η ν
α χ ρ ι Ο Ο δ ε γ ρ α μ μ η ν τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι
κ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ε Ι ο υ a κ ο λ ο υ θ ή
σ ω μ ε ν τ ή ν γ Ι α ν κ α Ι
4 Ά ν ά τ ε κ τ Ο Ο Π ε ρ ω δ ι Ο .,Ά γ ι ο ς Σ μ ω δ Μ υ ρ ο λ ύ τ η ς
μ ε γ ι Χ λ η ν γ ρ μ μ η ν 'tc>G
μ ε γ ι λ ο u π ρ Ο κ cx. τ ό Χ c> υ
1] μ ω ν τ ο υ ά ι Ι μ υ Ο Ι κ π α τ ρ ι
ι Χ ρ χ ο υ Α θ η ν α γ ό ρ ο υ τ ο υ Α ... »!
Σ υ ν ε π ω ς ώ ς ε σ Ι γ α κ α τ τ ή ν ο ε κ α ε τ Ι α ν
1962 - 72, δ τ ε π cx. Ρ η κ ι λ ο ό θ ε ι
α π λ ω ς τ η ν τ ε λ ο υ μ έ ν η ν π ρ ο ο α σ Ι α ν ο ύ τ ω
Κ ι α Ι κ ι χ τ α τ η ν ε ν α ρ ζ ι ν Τ ς δ ρ σ τ η ρ ι ό τ η τ ό ς
τ ο υ ώ μ ι λ η σ ε π α ρ ο μ ο Ι ω ς ε ς α γ α γ ω ν e-l; ψ ω ς
τ ά κ ρ υ π τ α -c'i]; κ α ρ Ο ί α ς τ ο υ .. Τ ο δ τ ι ο
Ο Υ τ ω ς ι ε ψ ι ν η π ι ι σ τ ς ι κ ό λ ο θ ο ς "t'i]; α γ Ι α ς
Ι ρ α μ μ η ς τ α υ Α θ η ν α γ ό ρ ο υ φ α ρ μ ό σ α ς έ
π α κ ρ ι Ό ω ς τ ά ς α ν ω τ έ ρ ω ο η λ ώ σ ε ι ς τ ο υ θ
ά π δ ε ι χ θ κ α τ ω τ έ ρ ω σ α ψ έ σ τ α τ α
Τ ά π α ρ α δ ε ί Υ ι μ α τ α
τ ω ν CA γ ι ω ν η α Τ έ ρ ω ν
Ε ν π ρ ώ τ ο ι ς ο έ ο ν ν ά σ η μ ε ι ω θ Ο Τ Ι δ ο ν
τ ω ς Π Ρ ο σ ε ψ ω ν ή θ η δ Κ ι α κ ό Ο Ο ξ α Ψ Ρ Ο Υ ω ν κ α Ι
κ η ρ ό τ τ ω ν Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς ε ύ λ α έ σ τ α τ ο ρ κ α ι
Q t?.'
σ ε ο σ ε ε σ τ α ι τ ο ς ε ι ς τ α ς π ρ ο ς α υ τ ο ν ε π ι
σ τ ο λ α ς τ ο υ α γ Ι ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ Α λ ε ξ α ν Ο ρ ε Ι
α ς Π ρ έ π ε ι ό μ ω ς ε ξ ί σ ο υ ν τ ο ν ι σ θ Ώ ό τ ι
α ι ί ι έ π ι σ τ ο λ α Ι α ι τ ι ν ε ς π ε ρ ι ε χ ο ν τ ς ι Χ ν ω τ έ
ρ ω π ρ ο σ ψ ω ν ή σ ε ι ς ι ε γ ρ ι ψ η σ α ν ι ε ν φ ρ Ι σ κ ε
τ ο ε Ι σ έ τ ι Ε π ι τ ο υ δ ρ θ Ο ό ξ ο υ θ ρ ό ν ο υ ι ν
σ τ α ν τ ν π ό λ ε ω ς δ Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς ε Ι ς ο ε τ ή ν
τ ρ Ι τ η ν κ α Ι τ ε λ ε υ τ α Ι α ν μ ά λ ι σ τ α ι έ π ι σ τ ο λ ή ν
τ ο υ ό α γ ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ο ε ν ψ ε Ι Ο ε τ α ι ν τ ο υ
π ε υ θ ύ ν κ α Ι τ κ α τ ω τ έ ρ ω κ α Ι τ ο ι 1] έ π ι
σ τ ο λ ή ή τ ς π ε ρ ι ε ί χ ε τ α υ τ α η ρ χ ι ζ ε μ ε τ ς
λ ο έ ξ ε ι ς Τ φ ε ό λ α ε σ τ ι Χ τ φ κ α Ι θ ε σ ε ι σ τ φ
σ λ λ ε Ι ο ρ γ φ Ν ε σ τ ο ρ Ι φ ... ».
φ α ν ε ρ ω ς τ σ Ι ν υ ν Τ σ θ ι τ α ό τ η ν ή μ ω ν
τ η ν α π ό α σ ι ν <i>; α ν μ η π ε ρ Ι τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο υ τ ο υ Θ ε ο υ μ ω ν τ ι ι α υ τ α κ η
ρ ό ξ ς α π ε ρ κ α Ι 1) ω Ι ω ν κ α Ι ή Α
λ ε ξ α Υ ι ο ρ έ ω ν κ α Ι π α σ α Κ α ο λ κ η Ε κ
, • , ,$., • , ,$.,
κ λ η σ ι α Κ α τ ε χ ε ι ω ς κ α ι ι α γ ι α ι χ α
τ τ η ν μ ε γ ι λ η ν Κ ω ν Ι λ ι ν Ε κ κ λ η σ Ι α
έ ω ς σ ο υ κ ι λ λ ι σ τ ι α κ α τ έ σ χ ε κ α Ι τ α ό
τ η ν τ η ν π ι σ τ ο ν κ α ν ό τ η τ α η τ ς έ π ι
χ ε φ ε ν χ ω ρ Ι ζ ε ι ν α π ε ρ σ υ ν ι Χ π τ ε ι ή &­
γ Ι α Γ ρ α ψ ή Ε Ν Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Η Σ Η
Μ Ε Ρ Α Σ ή ρ ι θ μ η μ έ ν η ς ά π Ο τ η ς ή μ έ
ρ α ς τ α ό τ η ς τ η ς ό π μ ν ή ε ω ς ψ α ν ε ρ
κ α Ι γ γ ρ ά ι ψ φ δ μ λ γ Ι ά θ ε τ ή σ η ς Α
π α Π Α Σ Η Σ Κ Α θ Ο Λ Ι Κ Η Σ Ε Κ
Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Ε Κ Β Ε Β Λ Η Σ Α Ι ... ».
ν ο ε π σ τ ε θ δ ι ή τ ρ Ι τ η α ύ τ η ε π
σ τ ο λ η π ο τ ε λ ε τ η ν τ ε λ ε υ ι α ν t'i]; μ ε τ
wu Ν ε σ τ ο ρ Ι ο υ ά λ λ η λ ο ι Υ ρ α ψ Ι α ς τ ο σ Ι ε ρ ο σ
Κ υ ρ ι λ λ ο υ ή τ ι ς ο ι ή ρ κ ε σ ε ν ε ν κ α ι μ ό ν ι ν
ε τ Ό ς π ω ς ε Ι Υ α ι Ο υ ν α τ Ο ν ν ε π ι κ α λ ε θ Ώ
τ ι ς τ ό ν μ έ γ α τ ο ϋ τ ο ν ν Ο ρ κ ι ν τ ο ν π α
ρ α λ λ η λ Ι σ ο έ ν auvexelq. π ρ ο ς τ ο ν π α τ ρ ι ι ρ
χ η ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν Ε ν τ ό ς 10 ή μ ε ρ ω ν δ π α
τ ι ι χ η ς Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς π ρ ο σ ε κ α λ ε τ ο ε Ι ς μ ε
τ ι ν ι α ν κ α Ι μ ι λ ι σ τ ι ι Κ κ ξ Ι ι ν τ ο
π ω τ ι ν ό π α ό τ ο σ κ η ρ υ χ θ ε σ α ν Ι έ ν φ ο έ ξ σ ν
τ ι θ έ τ ο υ δ π ρ ω τ ο ς τ ο σ Φ α ν ι χ ρ Ι ο υ ι Ο Ο χ ι
μ ι σ ι ε ι μ Ι α ν Ο ε κ α ε τ Ι α ν θ
ξ ν ο ι Ο ο α χ ή ν C>IJ μ ό ν ο ν ο ε ν Κ ι α τ α ι κ ι ζ ε ι
Ο ο υ ς ο η μ ι ο υ ρ γ ο υ ς κ Ι σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ς Ο ι α κ ό
ν ο υ ς τ η ς ι λ λ ι ά ν τ ι θ έ τ ω ς θ α υ μ ά ζ ε ι κ α Ι ι ε
π ι κ ρ ο τ ε τ ο ό τ ο υ ς σ ε μ ν υ ν ό ε ν ο ς μ ι λ ι σ τ α
Ο ι α τ η ν ό π cx..IJtoU σ υ ν έ χ ι σ ι ν τ ο υ ε ρ γ ο υ 't'oG
π ρ ο κ ι χ τ ό χ ο υ τ ο υ ..•
2.-. Α ν α ψ ο ρ ι Χ ω ς ο ε π ρ ο ς τ ο ν γ ι
ο ν Γ ε ρ μ α ν ο ν Κ ω ν Ι λ ε ω ς τ ο ν ό Π Ο ν κ α Ι έ π ι
κ α λ ε τ α ι δ κ θ Ι ς ε ν Ι σ χ υ σ ι ν τ ω ν π ό ψ ε
ώ ν wu, ο ι ό τ ι π ε Ο έ χ θ η α ν ε π ι γ ν ώ σ τ ω ς
ώ ς γ ρ ι ψ ε ι ν ό π ο γ ρ ι ψ κ σ κ ι Ο Ο ζ Ο Υ δ μ ι ο λ ο
γ Ι α ν π Ι σ τ ε ω ς ω ν ε π Ι σ κ Π ο ς Ζ Ι κ υ ε ν
Χ Ρ ε ι ι ζ ι ε τ ι ν ε Ι π ω μ ε ν π λ λ ι Ο ε Ο Ο μ έ ν ο υ
α τ ι κ α τ τ ή ν Ι ο Ι α ν μ ι α ρ τ υ ρ Ι ν τ ο υ ή ν ω
, , '2.' " λ ,
τ ε ρ ω α π ο ι ο χ η ι γ ε ν ε τ ο ι χ ν ε υ π ι ρ ο υ ς γ ν ω
σ ε ω ς τ ο υ π ρ ι γ μ α ς η τ ο ι ά ν ε π ι γ ν ώ σ τ ω ς
Ε λ θ -" , θ , , λ
α ν 'uE Π η ι σ Υ ο τ ι ε υ υ ς μ ε τ ο ι γ ο ν
δ ν ω τ έ ρ ω α γ ι ι ς ε ξ ω Ρ Ι σ θ η δ ι
τ ο t'i]; ό ρ θ ο Ο ο ξ Ι α ς τ ο υ ά ν υ π ό σ τ ο λ ο ν κ α Ι
π ε α ρ ρ η σ ι α σ μ έ ν ά ν τ ι λ α μ β ι ν ε τ α Ι τ ι ς ό τ ι
ο ύ ο ε ν π α ρ ι λ λ η λ ν ε Ι ν α ι Ο υ ν ι χ τ Ο ν ν ό φ Ι
α α τ α ι μ ε τ ξ τ ο ό τ ο υ κ α Ι τ ο υ ε ν γ Υ ώ
α ε ι κ α Ι ε κ π ρ ο θ έ σ ε ω ς σ κ ο
λ ν ι κ ι χ Ι κ η ρ ό σ σ ν τ ο ς δ ή ό ρ θ ό
ι ξ ι σ ς σ υ ν ε Ι ο η σ ι ς ε π ι μ Ι α ν σ υ ν ε χ η ο ε κ α
ε τ Ι α ν ά π τ ρ ι ά ι ζ ε τ α ι κ α Ι κ Ο ι κ ι ζ ε ι Δ η
μ η τ ρ Ι ο υ ο ο ο υ Α
Α Ι π ε ρ Ι Ο Ι κ ο μ ε ν ι σ μ ο υ ά ν Τ ι λ ή ψ ε ι ς
Δ η μ η ρ ί ο Τ ο υ Α '.
Ε Ι ς ε ν σ η μ ε ν τ ο σ δ ρ θ Ρ ο υ τ ο υ Σ ά λ
π ι γ ς t'i]; Ό ρ Η ο Ι ο ο ς Ι α ς j» δ κ θ Ύ ι ψ ε ι
Ο Ι κ π α τ ρ ι ρ χ η ς ο ε ν π ρ έ π ε ι ν κ ρ Ι
ί π ο ό σ α ο Ι Χ ο ν ο μ ι κ ω ς ι τ ς έ ν ε
σ τ ώ σ α ς ι ά ν ι γ κ α ς π ρ ι τ τ ε ι λ λ π ο τ ς
δ Υ λ ώ σ ε ι ς τ ο υ ι π ε ρ ι κ υ ι μ ε ν ι σ ι μ σ κ α Ι
Ο ι α λ ό γ ο υ Α ς ι δ ω μ ε ν λ ι π ν τ ς ε π ο ι
θ ή σ ε ι ς τ ο σ κ Δ η μ η τ ρ ι ο υ ε π ι τ ω ν ά ν ω τ έ
ρ ω θ ε μ ι τ ω ν κ α τ τ ή ν έ π ι ι θ υ ι μ Ι α ν τ ο υ ό Ψ Ι
b
5
Ά ν ά τ υ ν έ κ τ ο ύ Π ε ρ ι σ δ ι κ ο Ά γ ι ο ς Σ ί μ ω ν δ Μ ρ ο λ ύ τ η ς
μ ο υ ό μ ν η τ ο σ τ ο υ δ Ύ ς ε Ι ς τ ή ν ε ά
μ ς τ ο τ φ σ ψ ά ω ς κ υ κ λ Ο Ψ Ο Ρ η θ ε ν ά ϊ ε λ
μ α τ ο σ Ο Ι κ Π α τ ρ α χ ε Ι υ έ π Ι 'tij σ μ π λ η
ρ ώ σ ε ι ε τ Ι α ς τ σ σ Π α γ κ ο σ μ Ι ο υ Σ υ μ υ
λ ι ο υ τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν Ε ν α δ τ φ α ν α φ ο ρ ι
κ ω ς π ρ ο ς τ ή ν ε ρ ε υ ν ά ν μ ι α ς π ρ ι έ χ ο ν τ α ι
τ α έ ξ η ς θ ε μ ε λ Ο η π ρ ω τ ο ν μ έ ν ε κ ψ ρ α
σ ι ς β σ θ ε Ι α ς t κ α ν ο π ο ι ή σ ε
ω ς τ ο σ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ χ α Ι τ η ς π ε ρ Ι α δ τ Ο ν
Σ υ ν ό ο ο υ ι τ ς ν ε ρ γ ε Ι α ς τ ω ν π ρ ο κ α τ ό
χ ω ν τ ω ν σ χ ε τ κ ω ς π ρ ο ς τ ή ν μ ε γ ά λ η ν ό
π ό θ ε σ ι ν τ η ς π ρ ο α γ ω γ η ς τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς τ ω ν
Έ κ κ λ η σ ι ω ν Ε κ τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ε ρ γ ε ι ω ν
Ι α ι τ έ ρ ω ς τ ο ν Ι ζ τ ο ι ά γ γ ε λ μ α - Ζ γ
κ ό κ λ ι ο ς τ ο σ Ο Ι κ Π α τ ρ α ρ χ ε Ι υ τ ο σ 1920.
Κ α τ α ό τ ή ν ς γ ν ω σ τ ό ν έ π ι σ ά λ λ ε τ α ι r,/'J;
ά Υ α ζ ω π ρ ω θ κ α Ι ,!ytaxueij π ρ ο π α ν τ Ο ς Υ ι
ά γ ά π η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν Έ κ Κ λ η σ ι ω ν μ ή λ γ
ζ ο μ ο έ ν ω ν λ λ ή λ α ς ώ ς ξ έ ν α ς κ α Ι λ λ σ ρ Ι ς
λ λ < •• , , , χ ­
σ ω ς σ Ύ γ ε ε ς κ α ι ι κ ε ι ς ε ν ι ρ τ ψ
Κ Α Ι Σ Γ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Σ
Σ Ω Μ ο Σ Τ Η Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Σ Tor θ Ε
Ο r Ε Ν Τ Ω Χ Ρ Ι Σ Τ Ω Σ η μ ι ε ι ω τ έ ν Ι π Ι
σ η ς σ τ ι ά ν ω τ έ ρ ω Ύ κ ύ κ λ ς ι τ ο &­
κ ρ ω ς ο ί κ ο μ ε ν σ τ κ ο ν π ε ρ ι ε χ μ ε ν ό ν Τ η ς
θ ε ω ρ ε Τ τ ι χ ι μ έ χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν κ α Ι ά π ό τ ο ύ ς
έ π ι φ α ν ε σ τ έ Ρ ο υ ς θ α σ ώ α ς τ ο σ Α θ η ν γ ό
ρ ο υ ώ ς δ μ έ γ α ς Χ ά ρ τ η ς τ ο σ ι
σ μ ο σ τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ς Ι α ς Ε Ι ρ η ν ο π ο ι ο Ι σ ε λ
2-5) .
Δ ε ε ρ ο ν ο έ ι ά ι μ έ τ ρ η Τ Ο Ι ε ό χ α Ι κ α Ι ε π ι ι
ν ο ι π ρ ο ς τ ο ύ ς ι ε ι θ ό ν ν τ α ς τ ο Π Σ τ ω ν
Έ κ κ λ η σ ι ω ν ι μ α ν μ α κ ρ ν κ ι ι E'JAO­
Ύ Υ μ έ ν η ν έ φ έ ξ η ς π ο ρ ε Ι α ν ν φ :J'Jyxp6­
ν φ ς θ ε ω Ρ ο τ α ε ό λ σ Υ έ ν α ι π ό θ ε ο σ
CXIt ό π ε ρ τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς π α τ α χ ό θ ε ν κ α α
α λ λ φ ε ν α ι π ρ σ π ά θ ε ι α ι Έ ν δ ε έ ρ ω τ ή
σ ω μ ε ν ν auvexelq., π ο Τ ο ς ε Τ ν Ι δ κ ρ ι η ς
χ α ρ α κ τ η ρ τ ο σ Π Σ τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ι ι
τ ο δ π σ κ Ο η λ ο σ ν τ α ι τ ο σ ο σ τ ο ν π λ η θ ω ρ ι
λ
κ ω ς <XJl π α τ ρ ι α Ρ Χ Χ ι α Ι ε υ λ ί ι θ λ ά ω μ ε ν
τ η ν έ ξ η ς
"
ά π ά ν τ η σ ι ν έ κ τ ο υ σ ι μ τ σ ς τ ο σ
(! ι , , , ,
π ε ο ν ι σ ω ς α Ρ ι μ α ι Λ ο υ ε ς τ ν Τ Ο Π Ο Υ μ α ς
τ ο υ Κ α θ η γ η τ ο υ τ η ς θ ε α λ ο γ Ι α έ ν τ ι ρ Π α
ν ε π σ τ η Ι φ θ η ν ω ν κ Α θ ε ο Ο ώ ρ
σ π υ λ κ ι σ τ ή λ η ο ω ς ε ε ν
γ ρ ά ψ ε δ ν ω τ έ ρ ω α θ η Υ η Τ ή Y.Ctt δ
θ ε μ έ λ ι ο ς λ Ι θ ο ς έ π Ι τ ο υ δ π ο Ι ο υ σ τ Ρ
ζ ε α ι τ ο λ ο ν έ κ Κ λ η σ ο λ Υ χ ο ν ι
δ μ η μ ι α τ η ς Ο ί κ ν ή σ ε ω ς ε ν α ι
α ί κ ρ α ι ψ ν ε Τ ς π ε ρ Ι Έ κ κ λ η σ Ι σ ς π ρ ο
τ ε σ τ α ν τ κ α ά ρ χ α Ι σ υ γ κ ε κ ρ ψ ο έ ν ω ς ο ε
1) π ε ρ ά ο ρ ά υ υ Έ κ κ λ η σ Ι α ς κ ο ο χ ή
• J, '.:! f!! , ι • - • ι '.:!
κ α ι '/ ι α ο ο η τ ο ς ω ι τ ω ν λ α ω ν
Κ α θ η ν θ ε ω ρ Ι α ν λ α α ί ι π μ έ ρ ο υ ς
Ε λ Ι • λ λ '
Κ Κ η σ ι α ι α ϊ Ι τ α Ζ Υ α 1)­
λ ω ν έ ν 'tij π Ι σ τ ε ν ή κ ο υ ν Ε Ν Ι Σ Ω
Μ Ε Τ Ρ Ω ε Ι ς τ η ν μ Ι α ν ά γ Ι α ν Κ Θ ο Α ι
κ η ν κ α Ι Α π ο σ τ ο λ ι κ η ν τ ο ϋ
Έ κ κ λ η σ Ι α ν κ χ Ι Ο Τ Ι ν ω τ έ Ρ ω θ ε ω
ρ Ι α ι ά ι π σ ο ε λ ε Τ κ α Ι τ ή ν π ε ι μ π τ ο υ σ Ι α ν
τ η ς δ λ η ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ κ η ς υ ε ι σ ε
ω ς τ σ α Π α γ κ σ σ μ Ι ο υ Σ μ Ι Ι τ ω ν
Έ κ κ λ η σ ι ω ν !
Δ ε ν π ρ έ π ε ι ε Π Ι σ ς ν λ ι θ Ω τ η ν i:F<J­
σ ο χ η ν τ ο υ ε ό σ ε υ ς ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ τ ό χ λ ο
β ο ν σ ο α ρ ώ τ α τ ο ν ε γ ο ν ό ς ο π ε ρ σ ν ε ο η τ ο
π υ μ ε ν ν ό π α ό τ ο σ θ τ ο ν π λ η ρ ο ψ ο ρ ή
σ Ω α ι μ έ σ ω ς κ α ι ά σ ψ α λ ω ς π ε ρ Ι τ η ς τ ε λ ο υ ι μ έ
ν Ύ ς ό π ο τ ο υ Φ ι α ι α ρ Ι ο υ π ρ ο Ο Ο σ Ι α ς τ ω ν τ ι μ Ι
ω ν ώ ς κ α Ι τ η ς μ ε γ ά λ η ς έ ν π ρ κ ε μ έ ν ψ
ε ό θ υ ν Ύ ς τ ω ν τ ο λ μ ώ ν τ ω ν ν ο ι κ χ ι ο λ ι Ο γ ή σ ο υ ν
τ ο υ ς ό π α ι τ Ι ο υ ς κ α Ι σ ν π ό ρ υ ς μ ι ς τ ο ι
α υ τ η ς π ρ ά ς ε ω ς Έ ν ν ο ο υ μ ε ν τ ο έ ξ η ς Α ϊ
π ρ ό ς ε ν ω σ π ρ σ π ά θ ε α ι ά π Ο τ ε λ ο σ ν τ ο μ έ
σ ο ν κ ψ ρ ά ι σ ε ω ς ψ α ρ μ ο γ η ς κ α Ι π ι τ υ χ Ι α ς
τ η ς ν ω τ έ ρ ω σ υ γ κ ρ η τ ι σ τ ι κ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς τ ο σ
α ι ω ν ο ς μ α ς τ η ς θ ε ω ρ Ι α ς τ ω ν κ λ ά δ ω ν Σ υ
ν ε π ω ς κ α Ι ο ό Ο ε μ Ι α ν π ρ σ π ά θ ε α ν π ρ ο ς ε ν ω
σ ν ν δ ε ν ε Τ χ ε ν € ε ρ γ ή σ ε ι λ ό γ ψ η π ρ ά
ξ ε ι δ π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η μ ή τ ρ ς τ ο ά γ ε λ
μ α α μ ό ν Ο Υ α υ τ ο σ π ρ ο ς τ ο Π Σ τ ω ν Ε κ
κ λ η σ ω ν ε Ι ς τ ο δ π ο τ ο ν ώ ς ε ί ο ο ι μ ι ε ν ξ
υ μ ν ε Τ τ α ι κ α Ι μ ι ψ τ έ ρ α ς χ ε ρ σ Ι ν
ε ό λ '0 γ ε ϊ τ α ι 1) ά ν ω τ έ ρ ω τ ρ σ ε π ά ρ α
τ α ς ρ ε Τ Κ ή θ ε ω ρ Ι α τ η ν δ π ο Ι α ν ά κ ρ ι σ ω ς
α τ α ν Τ κ α Ι π ι σ τ ω ς δ ι α κ ο ν ε Τ τ ο ά ν ω τ έ ρ ω
Σ μ λ ο ν κ α Ι Ε π Ι τ ο σ σ η μ Ι υ τ ο ό
τ ο υ ι ε μ Ι α α α π ι Χ τ η ε ν α π λ έ ο ν π τ ρ ε
π τ ή Κ α τ ά τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ α ό τ ο υ κ α θ η γ η
"OOu κ Ά θ ε ο ο ώ ρ ο ε Τ ν α Ι κ α ν ό ν σ π ω ς
χ ι α τ α τ ά ς Ω Τ Ο Υ Ο Ι κ ι ο υ μ ε ν ι κ ο ν ε Ι ς τ Ο ν κ α τ ά
λ ο γ ο ν τ ω ν σ γ χ ρ ό ν ω ν έ χ θ ρ ω ν τ η ς Ο ρ θ ο
ο ο ς α ς
Κ α Ι μ ό ν ο ν 1) π ο ο ο χ ή π α ν α λ α ι μ ά ν
μ ε ν Π ό σ φ μ α λ λ ο ν π κ ρ ό Τ η σ ι ς κ α Ι ε ό
λ ο γ Ι α τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω ε ω ρ Ι α ς ό π ό τ ι ο π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α Ι τ η ς σ υ ν ό δ ο υ 'tou, ά λ λ κ α Ι
ό φ ι υ δ ή Π Τ έ ό ρ θ ο Ο ό ς ο υ ε π σ κ ά π υ ε Τ Υ α ι
Ι κ α ν ή ι ε υ έ τ ι έ ρ α ς π ρ ά ς ε ω ς η δ η μ η Υ Ο Ρ Ι
α ς ν ι ψ α ν Ι σ Ω τ η ν ό ρ θ

ς ο ν Έ κ κ λ ι σ Ι
α ν ε ι ς τ μ μ α τ α τ ω ν έ τ ε ρ ο Ο ό ς ω ν Τ Μ Η
- π Ι ... Ο Ι Α Σ , Μ Λ ζ λ
6 Π ι ε κ tOV' ε ρ Κ « γ ω ς ι μ ω ν ο ι υ τ η ς
Μ Α κ α Ι μ ο ν τ ή ς ο λ η ς Έ κ κ λ η σ σ ς τ ο σ
κ ρ σ τ Μ Ε ρ σ Σ Χ σ ώ ζ α ν ώ ς ε κ τ ο
tou, τ ς ι ι Χ ι π ο κ α λ φ θ ε η ς ά λ η ε Ι α ς 1) ό
Ι λ Ι λ ι ι Ι
π α ο ό Κ Α η ρ ο ς α τ ε ε α π α ν α Π α υ ε
τ α κ α τ ά τ ν ν ω έ Ρ ω α Τ ρ ε σ ν Ε ι ς τ ό
σ ύ ν ο λ ο ν τ ω ν π α ν τ α χ ο σ γ ς χ σ τ α ν κ ω ν
ά μ λ γ ω ν ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς α ν α ϊ π λ ε Τ σ τ α
, , - ..,
Ό ο υ τ ω ν α Ρ ν ο u ν τ α τ α μ υ σ τ Ί Ρ α
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο ε π ι ρ θ ν ν τ ς θ ε ο
τ ό Κ ο υ σ ύ ν ο λ ο ν τ η ν ί ι ε ρ ν Π α ρ ι δ σ ν τ ς
Ο ρ θ ο ς ί
ι
α ς ή ο ε κ α Ο Υ μ α κ ή θ ε ο λ ο γ ί α
έ ν Ι ω ν ε ξ α ύ τ ω ν Κ ι α Ι α υ τ ν τ α ύ Τ Υ ν τ ή ν θ ε ό
τ η τ α τ ο σ Kuplou ή μ ω ν Ί η σ ο σ ρ σ τ ϋ !...
ο ε δ ι ά ι κ ν τ ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ τ α ό Τ Υ ς κ α Ι
μ ε γ Ι σ τ η ς τ ω ν α Ι ρ έ σ ε ω ν ο υ μ ό ν ο ν Ο Ι Χ σ τ ρ έ
φ ο υ ν ι ε κ θ ε μ ε λ ί ω ν τ ή ν ό ρ θ ό ο ο ξ ο ν κ λ Υ σ ι ο
λ ο γ Ι α ν κ α Ι π Ι σ τ ν λ λ ά κ α Ι σ τ Υ ρ Ι ζ ο υ ν
σ Γ Χ ρ ό ν ω ς έ Κ μ μ ύ ρ Χ α ρ ε τ ι κ ω ν χ ρ ι σ τ ι
α ν ω ν ε ι ς τ η ν π λ ι ν ν τ ω ν π ο κ λ ε Ι ο ν τ ε ς
τ ή ν π ε ρ Ι π τ ω σ ν Υ ά έ ν ω θ ο σ ν δ τ ε Ι ς τ ό ν
κ ο ρ μ ο ν ti]; μ α ς Υ Ι α ς ό ρ θ ο ό ξ ο υ Έ κ
κ λ σ ί α δ ι ό τ ι Π Ο Υ ν έ Υ ω θ ο ϋ Ύ δ Ό ν
Ο Υ Δ Ε Ι Σ δ ε κ ο ι κ κ α Ι κ α τ έ χ Υ τ η ν μ Ο Υ
ο ι κ ό τ η τ α κ Ι λ ή θ ε ι α ν ;-, δ ι π λ ο Ο ν ε ρ γ α
ι ε ο ύ τ ω ς κ λ η μ α π ρ ό ς τ ε τ ο υ ς δ μ ο
Ε ο υ ς κ α Ι Ό ο υ ς έ τ ε ρ ο δ ό ξ ο υ ς
Ό ν τ ω ς δ ι τ ω ν π ε ρ Ι Ι κ μ ε ν σ μ σ κ α Ι
Ο ι α λ ό γ ο υ Ο Υ λ ώ σ ε ώ ν τ ο υ δ π τ ρ ι ά Χ ς Δ ι
μ τ ρ ι ο ς σ π α ν μ ε ν τ ο έ α υ τ ο Ο ε ί σ ε Υ ή ν ο χ ε ν
ο υ χ ι ο μ ω ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν έ κ τ ά ι μ Υ τ ι
ζ ι ν α τ ω ν τ η ς λ η θ ε Ι α ς π α Ρ Κ κ λ ί σ ε ω ν
τ η ς ilic: ε Κ Π Ρ ο σ ω π ε Τ τ α ι ό π ό τ ν ω ν α ρ έ σ ε
ω ς τ ο υ Ι κ μ ε ν σ μ ι λ λ ν τ ι θ έ τ ω ς
6, ά Υ Ι Χ Ε σ η Κ α Ι Κ Ο Υ α ι ι σ τ α υ τ α ώ σ τ ε
ν crutt:7tyty'Y,j» κ α Ι δ ό λ Ι Ύ ο ς κ α ι π ρ α Ι ε
-., , t: %. Ι ι
τ ι σ τ ο ς ο σ τ ι ς σ υ ν Ύ υ ι ε ν ι ν μ ε σ
. - ,
α ι τ ω ν ...•
CH 'Jfcrrp,aPX'KY, Π ρ ο σ φ ώ ν η σ ι ς Π ρ ο ς
τ ο ν Β λ λ ε μ π ρ ά ν ς κ α Ι ό α γ ι ο ς Μ ά ρ κ ο ς
δ ύ Ε Ι ό ς Τ ο έ Π Ι 'TOU δ ι α λ ό γ ο υ
π ι σ τ ε ύ ω 'TOU Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
Τ έ λ ο ς σ χ ε τ ι κ ω ς μ έ τ η ν σ ό γ Κ ρ ι σ ι ν ά
Ι Μ Δ ' 1!! \
γ ι ο υ α ρ κ ο υ - η μ Ύ τ ρ ι ο υ ι χ ο μ ε ν ν α π α
Ι " θ Ε Ι %. θ δ
ρ α τ η ρ η σ ω μ ε ν τ α κ α τ ω ο ο ν π ε υ μ ε ι
F" ι Ι Η τ ι ν ά ι κ ρ ί ν Υ τ η ν Ο ι χ α Ι α ν ι κ ι χ ι
., ψ , θ ,
ο υ Τ Ύ ν κ α τ u ν κ ρ ι σ α ε π ρ ε Π Ε ν α
σ υ γ κ ρ Ι ν η π ρ α λ λ ή λ ο υ ς κ α Ι δ ι μ ο Ι ι χ ς έ ν ε ρ
Υ ε α ι tIj)y Μ ο Υ ο ρ ω ν τ ι τ ο ν λ Ό ι ε λ λ ο ν
τ ο υ Υ ί ο υ π ρ ο ς τ ό ν ι θ ρ ν ι σ τ ή ρ ι ν λ ό γ ο ν
't'oG Π α τ ρ ι ρ χ υ ψ ο σ ο ν μ ψ ό τ ε ρ α σ ι ν
σ τ ο σ Υ τ π ρ ω τ ό λ ε α τ η ς π ρ ώ τ η ς η μ ο σ Ι
ς έ μ φ α ν Ι σ ε ώ ς τ ω ν ε Ι ς Τ Ο Ύ σ τ Ι ν τ ο σ έ ν ω
τ κ Ο ι α λ ό γ ο υ κ α Ι ο υ χ ι τ ό π λ έ ο ν δ ό ν ι χ
τ ο ν Ί wO ά τ λ α Υ τ ο ς τ η ς Ό ρ θ ο Ο ο ξ Ι α ς
π ρ ο ς μ Ι ο ο ν ι ε π Ι π λ α σ τ ο ν ι ω ι η Ι α Υ τ ο υ ι π α
τ ρ ι ι χ ρ χ ο υ
Γ ρ φ ο μ ε ν έ π ί π λ α σ τ ο ν δ μ λ γ Ι ι δ ι ό τ
δ θ ρ ό ν ο ς τ ς Κ ω ν ι π ό λ ε ω ς &'1'0 τ ο Ο 1920
κ α Ι έ ψ έ ξ η ς ε χ ε σ υ ν η θ ί σ ε ι τ ο ό ρ θ ό δ ο ξ ό ν
π λ ή Ρ ω μ α ε Ι ς τ ο ι ο ό τ ι ο υ ε Ο Ο ς σ μ ο λ ο γ Ι ά ς
κ α Ι δ ι α Κ ρ ύ ξ ε ς ώ ς έ γ έ ν ε τ ο κ α Ι μ ε τ ο
κ ο ι ν ό ν μ ή ν υ μ α τ ω Ύ π α τ ρ ι α ρ χ ω ν Ά λ ε ζ α ν
δ ρ ε ς κ α Ι Κ ω ν λ ε ω ς κ α τ tYjv Κ υ ρ ι α
κ η Ύ τ ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν Τ ς l­
τ ο υ ς Δ ε ν ε χ α ν π ρ λ ι ε ι ο Ε π ι σ τ ο Ι ν ά σ υ ν
€ Ι η τ Π ι ή σ υ ν τ ο γ ε γ ο ν ο ς κ Ι τ η ν σ η μ α
σ ί α ν 't'oD μ ν μ ν ω θ έ ν ς μ η ν ύ μ α τ ι ο ς Ο α ν
ε τ δ ο ν ν ά κ α τ α π α τ Τ α ι β ι α Ι ω ς κ α Ι ώ μ ω ς &.­
π ο τ ο ύ ς Ι ο Ι ο υ ς δ Υ ι ο υ ρ γ ο ύ ς τ ο υ κ α Ι ό π σ
θ ε μ έ ν ο υ ς δ μ ο λ Ο Ύ Ύ τ ά ς Α ι τ ί α δ ο ρ ω ν &,­
ν α σ χ ύ ν τ ω ς έ Υ Κ ό π ρ φ Π α Π κ α σ α ρ ι σ μ ς
τ ο Ο π ρ ώ Υ ν Ά ρ χ ε π Κ ό π υ Μ α κ α ρ Ι ο υ τ ο ν
δ π ο τ ο ν ε σ Π ε σ ε ν ά ε ν σ χ ύ σ ά τ η ς Λ Υ
σ τ ρ ι κ η ς τ ο υ Σ υ ν ό Ο Ο υ δ Ν ι Κ ό λ ς τ η ς Ά
λ ε ς α Υ Ο ρ ε Ι α ς t'Y,j &'YOx'Y,j κ α Ι σ υ Υ κ α τ α θ έ σ ε ι
τ ο Ο σ υ ν α Ο έ λ φ ο υ 't'ou κ Δ μ τ υ
Ε ί ς τ ν π ε ρ Ι Π τ ω σ ό μ ω ς τ ο υ γ Ι ο υ
Μ ά ρ ι κ ο Ι π ο ί ο ς γ ν ο ε Τ τ ο ύ ς π κ λ υ ς έ κ
α σ μ ο ύ ς τ ώ ν μ ε λ ω ν τ η ς ψ Β Ο ό ξ ο υ ν τ
π ρ ο σ ω π ε Ι α ς ά π ό τ ό ν σ χ ο λ ο ό μ ε ν ο ν μ ε τ ο
Ι , Ι Δ Ι , !:: .11­
•..κ υ ν η γ ν α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ α ι α τ ι ν α ε χ ω
μ ε ν δ τ δ Ύ ω τ έ ρ ω λ ί ε λ λ ο ς π τ ε λ ε ί π ρ ο Ι
ο ν έ λ ε θ έ ρ α ς Κ α Ι έ Κ ο υ σ Ι α ς ρ α σ τ η ρ ό Τ τ ς
τ ο Ο Υ Ο ρ ς Α λ λ κ α λ ν τ ο ν δ ε χ θ ω μ ε ν
ώ ς τ σ τ ν κ α Ι σ υ ν ε π ω ς έ ρ μ Ύ Υ ε ύ σ ω ι μ ι ε ν
ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο υ έ ν Υ ο ε Τ τ α ι μ ό ν ο Υ τ ο ύ ς
, , , , θ
π ρ ο ς Τ Ο Υ π π α Υ χ α ρ α Κ Τ ρ σ μ υ ς wu, Κ Χ
ο σ Ο Υ τ ο λ π ν κ ι ε Ι μ ε ν ο ν ο υ δ έ ν τ ο Π Ύ
π ε έ χ ε ι π ρ ό ς τ ν Ο ρ Μ ο ο ς Ο Υ Ο ι Ο α χ ή ν
ώ ς ε κ φ ρ α ι σ ι ν ο ί Κ Ο Υ ο μ ί α ς π ρ ο ς έ π ι τ χ α ν
μ α ς μ ε ι λ λ ύ σ η ς έ ν ώ σ ε ω ς τ Ι ς δ Ι δ ε
μ ν τ ό δ ι κ α Ι ω μ π ο t ο ν γ ε γ ο Υ ο ς
ώ θ ε Τ Υ ι μ α ς σ τ ε ν ό π ο λ ά ι Ο ω μ ε γ κ ι χ Ι τ ο υ ς
λ ό γ ο υ ς τ α Ο π α τ ρ ι ι Χ ρ χ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ π ρ ο ς
τ ο ν Β α λ ε μ Π Ρ σ ν ς ώ ς Π Ρ ο ί ό ν ι τ α π α Ρ 0­
' Ι Ε \ 1A' .s..'
μ ο
r
. α ς Ι Κ μ α ς α Ύ Χ ι μ ε ρ α ι
σ υ ζ Ύ τ η σ ε ω ν μ ε τ ά τ ω ν π α Ι ω ν ε γ έ ϊ τ
α Ι τ α ν ά ι α ι σ τ ώ σ τ ο μ ι χ τ ι ο ν μ ι α ς π ε
ρ α ι τ έ ρ ω Κ ι ι μ ι ι κ ί ς π σ π α θ ε ι ς ε ν ό μ ε
Υ Ο ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω ψ α Ι ς ό ς ύ τ ε Ρ Ο ζ Π ω ς
δ Ο ί ο μ ε ν ι κ ο ς κ τ π ι τ ο σ Ο ύ τ ω ν α ί ώ ν ω ι ν
π λ Ο υ σ Ι α ς . ν .π ρ ο κ ε ι μ ι έ ν φ π ε ρ α ς κ Ι ο ή
-
7
Γ
Ά ν ά Τ υ Π έ κ τ ο ο Π ε ι σ ό ι κ Ο U Α γ ι ο ς Σ ί μ ω ν ό Μ ύ ρ λ ύ τ η ς
τ η ς τ ε λ ε υ τ Ι α ς γ ι κ η ς κ ε Ι ν α ι
Ο Ι λ ν α ι τ ο ν ν ά τ ύ Χ Ύ γ ν ι ί μ η ς ο ι δ σ α π ρ ά τ
τ ε κ α Ι λ έ Ύ ε j υ σ σ ς ξ σ χ Φ τ η ο ν τ ω ς
υ φ Ι σ τ α α ι ι τ α ξ υ τ φ ν ν ε γ ε ν τ φ ν ύ ι
ο ρ ω κ θ σ τ ν η ς ά Ο ν ι Α Τ Θ
τ ε γ ε ψ υ ρ ώ σ ε ώ ς τ η ς ε σ τ φ κ ι ά Υ θ ε λ ν
χ ρ η σ ι μ α η θ η π ρ ρ ς '005.'00 τ ά ι Κ ι
κ α ι τ η ς λ η θ ε Ι α ς ά λ λ ό τ ρ ι α υ λ ι κ τ ο σ ')(,.
θ λ γ ο υ
Τ Ι Θ μ π ο Ο Ι ζ ε ι έ π ί σ η ς ή μ ά ς Θ π ω a­
ι π ο ρ ρ Ι Φ ω μ ι ε ν .τ ή ν π ό τ α σ ν τ ο υ τ ρ ι α χ ι
Κ ο υ σ υ ν η γ ρ ο υ κ α ι θ Ύ ν τ λ έ γ ε κ α λ δ
α γ ι ο ς ι κ ς ν τ φ γ ν ω σ τ φ σ η μ ε Ι φ τ ο υ
λ ι έ ι λ λ ο υ τ ο υ ε ν θ α Π Ρ σ ψ ω ν ε Τ τ Ο ν π ά π α Υ
, ... '" 1 ,
π ρ ω ε γ τ α τ ω ν ε ε ω ν κ σ α γ ω τ α ν
π σ τ έ ρ σ Ο τ σ ν ε χ ω μ ε ν π λ ε Τ σ τ σ έ τ η ι
σ τ ο ρ ί α ς Π ι φ σ ε Ι Ύ σ . γ ί ω ν χ ι ί σ ο ψ ω ν
α ν Ο ρ ώ ν π λ ή ν Π α ρ ε ν έ χ θ έ τ ω ν ε Ι ς ν ι
κ σ ί π ε ρ σ σ ό τ ε α σ ε Τ α τ ή ς ρ θ ο ό ζ ο υ ο ε
τ λ γ Ι α ς μ ε ί ζ ο ε π ε Ι κ α Ι λ λ ο ς τ ι
ν ς τ ω ν μ α κ α ρ ω ν Τ Ι μ ω ν Π α τ έ ρ ω ν κ α Ι Ot­
Ο α σ κ Η ω ν έ ν λ λ ο ς 't1! λ λ ς τ ι η ς ά κ
ε ί σ ς τ ω ν ό ρ θ ω ν ο ο γ μ ι Π ω ν π α ρ ε ν ε χ θ έ Υ τ α ς
κ α τ α λ ι μ ά ν τ ε ς γ ρ ά φ ε ι δ μ έ γ α ς ι Ύ ι ε ί
τ η ς σ ο φ ό ς κ α Ι Ο ε ι ν Ο ς έ λ λ η ν ι σ τ ή ς Τ ε ό ψ υ
Ο Ο ς δ α υ α λ υ ί τ η ς τ ο μ έ ν π α ι Ρ ε ν ε χ θ έ ν
ο ό π ρ ο σ Β ή κ η ν Ο ε χ ό μ ε θ α .τ ο ύ ς ν Β ρ α ς ο έ
ά σ π ο ο ζ μ ε θ σ Ο δ ι τ ω κ α ι τ ο ύ ς ο Ι τ ι ν ε ς ό Π η
ν έ χ θ Υ σ α ν ε ι Π ε ν "tb ν ε μ α ε κ τ ο υ nou κ
π ρ ε ό ε σ θ α τ ό μ έ ν π α ρ ά τ η ν ο ε σ π ο τ ι Κ η ν
φ ω ν ι ή ν ο ό χ μ θ ε ί ν ς ο ε η ς α
τ έ ρ ω ν ά γ έ λ η ς ο ό κ ά ι κ ί ν μ ε ν Κ α γ α ρ
Κ α ι ι Δ ι ο ν ό σ ι ο ν Τ Ο Υ , λ ε ξ α ι ν ε ί ς τ ψ lt'J­
- - , , ,,, .<.' ,
ρ φ τ ω ν π α τ Ε ρ ω ν σ ν τ α Τ τ ς τ α ς π υ
τ ο υ λ ε χ θ ε ί σ ς π ρ ο ς ν λ Ι α ι ν Σ έ λ λ ο ν
α ρ ε ι α ν ι κ φ ω ν '0 ό κ d; π ο Ο ε Χ 6­
μ ε θ α , λ λ Κ Ι π ν τ ε λ ω ς eι χ τ Ρ ε
π μ ε θ α ι Κ α ι τ ο ν ε ν ι τ μ έ γ α ν
Μ ε θ ό ο ι ο Π α τ ά ι ρ ω ν κ α ι Ι Ε Ι Ρ Υ ν α Τ ο ν τ ό ν
Λ ο γ ο ο ύ ν ω ν κ ί Π ι ι ί ν τ ο ν
1.. i:'t ", •
ω ς τ Ο ν μ Τ Ο υ μ α ρ τ ρ ι ο υ Τ Ο Υ σ τ ε φ σ ν ο ν «­
ν α η σ ά ι μ ε ν τ ο ύ ς Μ Υ ο ρ ς δ ν τ α ς ι Χ π ο
σ τ σ λ ι Χ Ο ύ ς κ α ι τ ο Έ ι Ο Ο υ β ο υ τ ρ Π ι ς τ ο
θ α ψ χ σ ο ν ε ξ σ ν τ α ά λ λ ο ο ν sr τ ι
γ ε τ η ς λ η θ ε ί α ι ς λ Ι Ύ ρ η σ γ κ σ Ι π α ρ η ν έ
χ θ σ α ι ν φ θ έ γ α θ σ π ε ν σ Τ α ι ς -rou ι ν σ
κ α ε Κ κ λ η σ ι α ι κ ο υ Ύ ς δ ν 't'O"'u­
τ ο ι ς μ έ ν ο ύ χ π ό μ ε θ α
τ ij- ζ 'T\t. a,. Τ Ρ t ί ζ &. έ τ t μ if' ς
κ α t Ο 6 ς η ς ο l) μ ε ν ο υ ν ο ό
Ο έ ν α ό τ ω ν π ε Ρ ι κ 6 π τ ο μ ε ν .
.Δ π Ι λ ο ι π ό ν ."1& μ ή ε χ θ ω μ ε ν Τ κ α ι
ε Ι ς τ ή ν π κ ε μ έ ν η ν π ε ρ Ι π τ ω σ ι ν π ι χ ρ η
, θ λ ' _1 , , Ζ
VfSx η Ύ ω ω ρ η ν π ω ς υ ι α τ ο υ ς ε ς
Τ Ο Υ π ά σ Υ χ ι α ρ α χ π η ρ ι σ μ ο ύ ς τ ο υ κ α ι Ι δ φ ω
σ τ η ρ τ η ς Ε ψ έ σ ο υ , -Ο τ ν ί κ ν Ι Υ ο ρ ε ς π ρ ο
α ό ο ο ο κ ι χ ι ρ ι τ ς μ π λ ε ο ι π α ρ η ν έ χ θ η
σ σ Υ κ α ί έ π ι Ο Ο Υ μ α ι Κ ω ν έ θ ε μ ά ι τ ω ν
ά ν ε ω μ ω ς ι π ε τ έ λ ε σ α ν λ ε π τ μ ε ρ ε ί
α ς κ α ί σ τ ι γ μ ι α ί Φ λ γ ω ρ Ι τ ω ν ι Χ ν ω τ έ
ρ ω ά ν ρ ω ν ε ν σ ρ ι σ ε ι π ρ ο ς τ η ν α Τ γ λ η ν
τ σ σ Α ο ι π ο ί ε ύ σ ε σ ς κ ι χ ί κ α τ ά π ι ν τ δ ρ
θ ό ξ υ β ι ο Ι τ ω ν Δ ι ι τ ό ν ν υ ν ό μ ω ς π ρ ο
κ θ ή μ ε ν ν τ ο υ Φ ν σ ρ ί υ υ ν ι ι μ ε θ α ν Ι
σ χ υ ρ ι σ θ ώ μ ε ν τ ο ι ο τ ν τ ι Δ υ σ τ υ χ ω ς ι
€ ς δ ο ο ν ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ι ι nj; μ έ ρ α ς τ η ς
έ ν θ ρ ο ν Ι σ ε ώ ς τ ο υ ά χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε Ρ ο ν έ λ χ ι
σ τ ι α σ ι μ φ ώ ω ς ρ ό ς ί ό Κ ο ι ν ό ν ι κ ι Κ Κ λ η
σ ι α σ τ ι κ ό ν ό η ι α ώ μ ι ο λ γ η σ ε ν κ α ι ε ς σ ό
τ ω γ τ ω ν έ λ α χ Ι σ τ ω ν τ σ π ο υ Ο ι χ ι ό τ ε ρ ι χ μ ε τ
ό λ ί γ ο ν δ Ι ο ι ο ς κ ι τ ε π ι σ ε ν β ι ι χ ί ω ς ώ ς ε
γ έ ν ε τ ο κ α ί μ έ τ ο μ ή ν μ α τ η ς Κ υ ρ ι σ Κ η ς
τ η ς ρ θ ξ ί ς τ ο υ 1973.
Β ε α ί ω ς σ ε a1't'OO,o·eiYtsg ε Ι ς τ ο ν π ά π α ν
χ α ρ α Κ Τ ι ρ σ μ Ι ό π δ τ ω ν Μ ο avopffiv. κ α ί ε Ι ς
τ ο υ ς π ρ ο λ ό γ ο υ ς τ ω ν έ ς ε ι χ ζ μ έ ν ω ν κ ι μ έ
ν ω ν ό π ι ρ χ ν τ ε ς lxouv δ μ ο ι ά τ η τ ά ι τ ν ι ι
ν α Ι ί σ φ ρ σ ι η θ υ ι δ μ ω ς τ ε λ ε Ι ω ς
ε Ι ς τ ή ν σ υ ν έ χ ε ι ά ν τ ω ν κ α θ ο σ ο ν oijii! δ
λ ί ε λ λ σ ς τ ο υ γ ί ο έ ς Υ ν τ λ ε Τ τ ο ε ι ς τ η ν
ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ο ο ψ ώ ν σ ι ν Τ ε π ο λ λ φ μ α λ
λ ο ν τ ο Π τ ρ ρ χ κ ό ν μ ν υ μ α - π ρ ο σ φ ώ ν Υ
σ ι ς τ ο υ κ Δ τ ρ ί ο Ω ς γ ν ω σ τ ν δ α
γ ι ο ς Ε φ έ σ ο υ έ ν σ υ ν ε ε ί ώ μ α σ ε ν ε ό ι θ α ρ
σ ώ ς Κ ι χ ί π ε ρ Ι τ η ς κ α ι ν σ τ ο ι μ Ι α ς τ ο υ κ θ α ρ
Τ ρ ί Ο υ π υ ρ ό ς π ε ρ ί τ ω Ύ ζ ύ μ ω ν κ α ί τ ο σ
π ο ν η ρ ο σ ε Η ο υ ς τ ι ο σ φ ι λ ό ι ε κ σ Ι π ε ρ Ι τ Ύ ί ς
Ο Κ ς τ ο υ μ α ρ τ μ α τ ο ς τ ι τ υ έ ν έ κ ί
Y"{j. τ Ώ ή μ έ ρ ι τ ή ν π α ι τ Ύ ί ς
σ φ ρ ί ς τ Ύ ί ς τ ω ν Ι τ ι ν ω ν μ ι ο ι Ο Υ ί
α ς Δ ε ν € σ τ ι σ ε ν έ π Ι σ η ς ν α π ρ σ τ ρ έ ψ Υ
τ ο υ ς Λ α τ ν υ ς δ π ω ς λ έ γ ο υ ν τ λ η θ η ι ϊ
τ ς ι Χ π ο ρ ρ ί ψ ε ω ς τ ω ν κ α ι ν σ τ έ ρ ω ν τ α δ
Ο Τ ς ι ε Π ε ι σ ή γ α Ο ν Κ α σ θ έ ν ς ο δ τ ω
ν Γ ι Ο ι α φ ω ν ή σ ο υ ν π ρ ο ς έ ι χ υ τ ο ό ς τ ο ύ ς Κ ο ι
Ι ο ύ ς π α τ έ ρ ι χ ς κ α Ι π ρ ο ς τ ο υ ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ς
τ ω ν ί ψ θ ο Μ ξ ό υ ς Μ ό ν ο ν έ ν i)eelov έ ν ε ρ
σ ε ι .π α φ ι μ ι ι ς θ έ Χ ρ Π ί υ ν π α σ α ν
χ ρ ι σ τ ι α ν Κ η ν Ψ υ χ ή ν η τ ι ς η ι ε τ έ ω ρ ς ί ν έ
μ ε Υ ε τ ι ν ι Χ ν ω τ έ ρ ω ύ ι π δ τ ο υ ι ι π α Ι τ υ
μ έ ν Ι ο ι ό ρ θ ω σ Ι ν τ ω ν Π ρ ο ς ι Ο ι ι ι χ Κ ο π η ν τ ο υ ο Ι
κ σ υ ι ι ε ν ι ι κ ι ο σ σ Χ ν Ο ά ϊ λ ο υ τ η ς ι α ρ έ σ ε ω ς
Σ υ ν ε Π α ζ έ ν α ι ρ έ σ ω μ ε ν ε κ τ ο υ έ ν λ
γ φ έ λ τ ο υ ς χ α Κ τ η ρ ι σ μ σ ς τ ο υ
-- --------_._----­
8 Ά ά τ υ π ο ν έ κ 100 Π ε Ρ Ι Ό δ ι Ό Ά γ ι ο ς Σ ί μ ω ν ό Μ υ ρ λ ύ τ η ς ,
π Π τ ο υ ς δ π ο Ι ο ς κ α ι ι ο ε δ Υ τ ω ς ρ μ ι ε ό
σ α μ ε ν ι έ Υ τ ο ς μ π ρ ο σ θ ε ν δ έ ν ε υ ρ ω μ ε ν
2. 'r:, , ., ,
ι Υ α Τ
ψ
Ο υ t) ε μ ι α ν π ο χ ω Ρ Ύ ν ς
τ ή ν δ ο γ μ α τ ι κ ή ν δ ι α σ ι λ η κ κ λ ι
, λ λ .. ··, ­
σ ι α ς {h ο υ ο ε α μ Ί η σ υ ν ω ν Τ
μ ι ω Υ t7j, π ρ τ Ρ ς ώ μ ι ς ε ς ί
τ α ς ή μ έ ρ α ς μ χ ς Ι έ π ρ ω ο v' σ .. ι ι σ
ε ξ ρ ί μ ι τ ο κ α π α μ μ ε γ έ θ ε ι •..
Α ς ι έ ξ Θ τ σ σ ω μ ε ν ά ι κ ο λ ο ό θ ω ς κ α Ι τ ο λ ο ι
π ο ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο Ύ τ η ς π τ ρ ι α ρ χ ι Κ ς π ρ ο σ
φ ω ν Ύ ι σ ε ω ς Κ α Ι κ α π α π ρ ω τ ο ν τ ή ν α κ ό λ ο υ
θ ο ν π ρ ό ο α σ ι ν ή δ π α Ι ι χ π ι α ι ρ α τ ή ν π λ ό τ ι
τ σ τ ς ε Τ ν α ι ι έ ν τ ο ύ τ ο ι ς Ι κ α ν ή ν α δ ι ω Φ ε ύ σ .
π λ ή ρ ω ς τ ά ς δ ι α Ο ε Ο α ι ώ σ ε ι ς τ ο υ κ θ σ υ μ
φ ώ ν ω ς π ρ Ο ς τ α ς Ι α ς δ κ Δ η μ ή τ ρ ι ς
π Ρ σ τ ι τ ε Ι τ ο Τ δ ι ο ν μ ε τ ο ν α γ Ι Ο Υ Mclpmv
κ α ι ο τ ι ά ψ Ι σ τ α τ α ι δ λ ο ν ε ν κ α Ι π ε Ρ σ σ ό ι τ ε
ρ ο ν μ ε τ ή ν π ο ο ρ α δ ο ν τ ο υ χ ρ ό ν ο υ τ ω ν θ έ σ ε ω ν
σ ο σ π ρ σ κ ι α τ ό χ ο υ τ ο υ π α τ ρ ι σ ρ χ Ο υ ' Λ η ν α
γ ό ρ ο υ '
π ω ρ ε λ ύ ι μ ε θ α α δ τ η ς τ ς ε δ κ α ρ ί α ς
τ ς σ υ ι α ι τ ή σ ε ώ ς μ α ς δ ι α ν α δ ι α Ο ε
α ι ώ σ ω ι μ ε ν ό μ α ς δ ι τ ι τ ο ρ ν τ ο ό π ο Τ
ο ν μ ε τ α τ ό σ ι ς ε λ ι κ ρ ι ν ε ί α ς κ α Ι ζ ή λ ο υ
χ σ ε ν δ μ σ κ α ρ ί α ς μ ν ή μ ι ς μ ε γ σ λ ο ς
π ρ α κ ι Χ τ ο χ ο ς ή μ ω ν Π α τ ι σ ρ χ ι ς θ ι
ν Ύ ό Ρ α ς θ ά Σ Ν Ε Χ Ι Σ θ Η Μ Ε Τ Α
Τ Η Σ Ι Δ Ι Α Σ Σ Ι Ν Ε Π Ε Ι Α Σ Κ Α Ι
Κ Α θ Ο Λ ι Ο Ν Τ Ο Δ Ι Α Σ Τ Η Μ Α π ο ι
Ο θ Ε Ο Σ θ Α Ε Π Ι Τ Ρ Ε Ψ Η Ν Α Er­
Ω Θ Ε Ι Σ Τ Η Ν Δ Ι Α Κ Ο
Ν Ι Α Ν TArTHN... » Ε ι Π Ι Σ ί Κ Ε Ψ Ι Σ
Ν ο 90, σ 14). Π ρ ο σ θ έ τ ω ν δ ε ν σ υ
vexeL"f- ε Ι ς γ λ ω σ σ α ν θ ε ο λ ο γ ι κ η ς .ot­
Π λ ω μ α τ ί α ς --'7tpOt; ά π ο φ υ γ ή ν σ κ ι χ ν
ο λ σ μ ο υ τ ο υ π λ ι ρ ώ μ ά τ ς τ η ς Ε κ
λ ι σ ί α ς τ ι σ Ι π σ ν τ ε ς Ύ τ ο ι ό ρ θ ό
δ ξ κ α Ι λ α τ Τ ν ο π α ρ α ό τ ψ ('1 ι
σ ο υ ν Ι σ τ μ ε α κ α Ι ο Ι π σ ν ι τ ε ς κ α
λ ο ό μ ε Ι α ι λ ώ σ ω μ ε ν τ ή ν π ρ ο ς
Α δ Τ Ο Υ π ι σ τ ι τ η τ α ή μ ω ν α ν ά κ α
τ α λ ξ σ ή ι μ ε ρ ο ν σ ε χ ό μ ε θ ζ Χ ό μ α ς ς
τ ο ι ο ύ τ ο υ ς σ υ μ μ ά ρ τ υ ρ ι χ ς π ι ό τ ι ς
π ρ ο ς τ ο ν Ι ι σ υ ν έ ν α λ λ ο Ι Κ Ί
ρ ύ τ τ ε ι π α ρ α τ ο ν π α π ι σ μ Ο ν 6> ς &­
γ ί ι σ ν κ α ι σ ε Ο α σ μ Ι ν
Έ κ κ λ ι σ ί σ ν ό π ο Ι α σ υ γ χ ά ν ε ι
Κ ή Ό ρ θ ό ξ ο ς τ ι α ύ τ ι
Π ρ ο ς μ Ι α ν ο μ φ ς σ φ ε σ τ έ ρ α ν τ ό δ ι ξ ν
τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω σ ι ψ π ε Ρ σ σ μ τ ό ς μ α ς ά Τ Ι ϊ Ρ ά
φ μ ε ν έ τ α Ι θ α τ ο υ ς κ α τ ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ ο υ
ρ Υ α ι λ Ι υ π ρ ι ε χ ο μ έ ν ο ς έ ν Τ π ρ ο ς Τ Ο Υ
κ Δ η μ ή τ ρ Ύ π σ ψ ω ν ή σ ε τ ο υ Α Ι Ε κ
Κ λ ι σ Ι α ι ή μ ω ν Ο ρ γ α ν α σ ω τ ι ρ Ι α ς έ ξ α κ ο
λ υ θ υ σ τ ή ν γ ι α σ τ ι ι κ ή ν ά π ο σ τ ο λ ή ν τ ω ν
Κ Ρ ο υ σ α τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο υ θ ε ο υ τ ο ν μ ε τ α
δ α θ έ ν τ α ε ν τ α ζ Ot8aX'C1.!t; τ ω ν ' Α π ο σ τ ό λ ω ν
έ Ύ σ ω ι μ α ι τ ο υ σ α ι τ φ Χ ρ ι σ τ φ ν έ ο υ ς μ α ι θ ι τ σ ς
ί ε ρ ο υ ρ γ υ σ α ι τ ο μ υ σ τ ή ρ ν τ ς σ ω Τ ρ Ι α ς
τ ή ν θ ε Ι α ν ε δ χ α ρ ι π α ν Τ Ι ά π ή ν Τ σ ε Ύ ε Ι ς
Ό α τ ζ δ κ Δ Ύ μ ή τ ρ ς Ή ρ ν ή θ ι ilit; ε π ρ ε
π ε τ ή ν ο ά ν ω τ έ ρ ω δ α π Ι σ τ ω σ ν τ κ α ρ ο ι ν α
λ Ι ο υ κ α θ η ν κ α Ι δ π α π ι σ μ Ο ς ε Τ ν α ι Ε κ
κ λ η σ Ι α γ Ι α σ ε Ο α σ μ Ι α κ α Ι δ ρ γ α ν ο ν σ ω
Τ ρ Ι α ς ')(jCf.l Ι ε ρ ο υ ρ γ ο ς τ ς ά λ ι θ υ ς θ ε Ι α ς
ε χ ρ σ τ Ι σ ς ο ι Δ ι Ο Λ Ώ Σ .'Α ν τ ι ι θ έ τ ω ς d­
π ε χ ι θ ε Ι ς π ι ν τ α ι τ α σ τ α μ ε τ α ι μ ε γ Ι σ τ ι ς ά
'.'j
Π α θ ε Ι α ς έ δ ή λ ω σ ε ν τ α κ σ τ ω θ ι ε ς Ι ν σ ι μ ε
ο ν τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ Τ Λ Ι Τ Α Λ Ε Ι Ό Ν Τ Ε Σ
Σ Ι Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Ι Μ Ε Ν Ο Σ Λ ή φ ε τ έ ρ
λ Ι α Ύ π ι ε ρ ι Ο Π ο ό δ α σ ο ο ς Σ ε Ο α σ μ ό Τ τ ο ς μ ο
λ ό ι σ ε κ ι α τ ή ν π ρ σ φ ώ ν ι σ ι ν α δ τ ς ε ν
τ ψ π α ν σ έ π τ φ π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ψ ν α φ Λ ό τ
σ 18). Κ α Ι ε ν ψ δ χ ο ρ ό ς τ ω ν μ α κ α ρ Ι ω ν
π ν ε υ μ ά τ ω ν τ ω ν ε ν Κ ω ν λ ε ι ά θ λ ι σ σ τ ω ν
γ Ι ω ν π α τ έ ρ ω ν θ ά ν έ ο μ ε ν ι ο ν ν ά κ ο ό ο ο υ ν
ε ι κ τ ω ν π α τ ι α χ ω ν χ ε ι λ έ ω ν φ ρ σ σ ε ι ς Ι
κ α ν α ς ν α φ έ ρ ο υ ν ε Ι ς μ ε τ σ ι α ν τ ή ν ά ε Ι π ο
τ ε ε π η ρ μ έ ν δ Ρ υ ν κ α Ι δ δ γ ή σ ο υ ν π ρ ο ς
· Ι - · ., , 2. ­
τ ο ν ι σ υ ν τ η ν π ρ ο α ι ω Υ ω Υ κ π ε σ ο υ σ α ν
τ η ς χ σ τ ς π α π Κ ν ε Κ κ λ η σ ι ά ν ά π ε ν α ν
τ Ι α ς η κ ο υ σ α ν κ α Ι π σ λ ι Υ τ ο υ ς κ σ τ ώ θ ι π α
τ ρ ι ά ρ χ ι ι χ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ο δ ε ν ο ς φ ε ι σ ό μ θ α
Ι ν α Ο Μ Ο Ι ά ν σ γ μ ε ν τ ο υ ς π σ ν τ ι α ς ε Ι ς Ι η
σ ο σ ν .. Έ π Ι σ ι μ ν δ λ α δ ή ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ν
δ α π ο λ λ ο ο τ ή ν Ρ α ν τ η ς Ι ε ω σ ύ ν ι ς τ ω ν .
π α π ι Κ ω ν Κ α Ι δ α Κ ή υ ξ ι v τ η ς έ Κ η σ α ς
τ ω ν ς ά π ο σ τ ο λ ι κ η ς κ α Ι Υ Ι α ς π Α ή ρ ο υ ς
τ α μ ε ύ χ υ τ ς θ ε ί α ς χ ά Ρ ι ς π ς κ τ
φ ό ν ι σ ν τ ω ν δ ι α Ρ ό ω ς λ α ι λ η σ ά ν τ ω ν γ Ι
\
i
ω ν π α τ έ ρ ω ν κ α Ι θ ε ο λ ό γ ω ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί
!
α ς Έ ν δ ε ι Κ τ ι ι κ ω ς ε ν σ α σ θ α σ ι μ ε ι υ μ ε τ ή ν
π ε ρ Ι τ ο υ π α Π σ μ σ γ ν ώ ι μ ι ν 't'ou μ ε γ σ λ ο υ
θ ε ο λ ό γ ο υ Ε δ γ ε ν Ι ο υ τ ο υ λ γ ρ ε ω ς τ ο ν
δ Π ο τ ο ν ι σ φ σ λ ω ς ο Μ ε Ι ς σ ω ψ ρ ο ν ω ν θ α Υ ι ο ό
Υ α τ ο W. χ ι φ ι κ τ ι Ι η ι ώ ς Κ λ ι ρ τ χ ι
λ ο ν ψ α ν α τ κ ό ν κ α Ι σ τ ι ς μ ε τ α π α Ρ ι σ ί α ς
γ ρ α φ ε ν Ο Γ Α Ρ Ι Ι Α Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Π Ο
Θ Ε Ο Ι Ε Σ Τ Ι Χ Ώ Ρ Ι Σ Μ ι Ο Σ δ ρ α σ
95/6 τ η ς ι π ρ ό ς Π έ Τ Ρ Ο Υ Κ λ α Ι Ρ Κ Ι Ο Υ ε π ι
σ τ λ Ύ ς τ ο υ κ δ Ά ι ν ω ν 1844).) "
,Α δ Υ α τ ι ο μ ε ν δ ά Κ ο λ ο ύ θ ω ς ν α κ ρ Ι
ν ω μ ε ν π ο ι ε ό ρ Ι σ κ ε α ι ε κ θ ε α ζ ο μ έ ν ι
Ι
---­
+
9
, ,f' , - Π δ -·0 Ι Α Σ • Μ ι λ '
Λ valmrov ε κ τ ε ρ ι ι κ « . γ ω ς ι μ α ν ο 1 υ ρ ο υ υ τ η ς
ό π ο τ ο υ Χ θ τ ό λ μ η t'Yj'; τ ρ ι α ρ χ ι χ η ς
π ψ ο σ ψ ω ν ή σ ε ω ς ώ ς κ ι δ ι μ λ γ Ι α α ύ
t'Yj; λ ό γ ψ τ ω ν έ κ ι ρ Τ σ ω ν σ ή μ ε ρ ο ν σ υ ν
θ Υ Χ ω ν σ ψ λ ω ς trJV ί έ γ ι ω σ ο χ ε Ι
ρ ω ς π ν Ψ Ο tlJU Χ Δ η τ ρ ε ι ς
τ ή ν ύ Φ Ι σ τ η ν ί τ τ ι ί Κ ι ε Ι Α ς
OUvCJDOO, ώ ς Κ ι ι π ρ ό τ α σ ι ς σ ό τ ο υ δ τ ι cx.L
έ π ι μ έ ρ ο υ ς έ ν ω τ ι κ χ ι π ο ο ι τ θ α ι τ ω ν ό ρ
θ Ο ό ξ ω ν ε κ κ λ η σ ι ώ ν ο α κ ρ θ σ λ χ ω ς ε
α ι π α Υ ο ρ θ ο ξ ο υ π π έ ν ι
ν α χ υ ν ό ε μ Ι α ι ρ η τ α κ ι χ 1. μ α σ Ι
α ν κ α τ ό π ι ν τ ω ν δ σ ω ν ν ω τ έ ρ ω δ ί δ ς &­
ι θ ' . ,
π ε ε χ η κ α ι Π Ρ Ο ε Ψ Ζ ρ ν ε ι ς Ί ί Π Ι Κ Ι ί
ε Ο ρ α ν .
Μ ή π ω ς κ ι Χ Ι ·6 Α θ η ν α γ ό ρ α ς δ ε ν ο ι ε Κ ή
ρ υ ο τ ε ν ε ό Κ α φ Ι α ς ο ο Η ε Ι σ Υ ς τ α π α ρ ό μ ο ι 6­
μ λ ω ν π λ η θ ω ρ ι Κ ς π ε ρ ι ι λ ό γ υ ι ε π ι
π α Υ ο ρ θ ο Ο ό ς ο υ ε π ι π έ Ο ο υ χ ω ρ ι ς μ ε τ ι τ
ν α ε ν ν μ έ γ α τ ι δ ε δ ο μ έ ν ο υ σ τ ι ε γ ν ώ ρ ι ζ ε ν
τ ο ν ω μ π τ ω μ α τ ι σ μ Ο ν κ α ι τ ω ν λ ο ι π ω ν ό ρ θ ο
ο ό ξ ω ν ε κ κ λ Υ σ ι ω ν ε ι ς τ ο τ ο υ ο κ ο ι μ ι ε ν ι σ μ ο υ
τ έ λ μ Έ ρ ω τ ω μ ν '7t Ο Ι α έ κ κ λ η σ Ι α
ι ε Ο ρ α σ ε ν γ ε ν ν α Τ ό ν τ ι ώ σ τ ε ν α ψ η θ 6
π ρ ά τ ς τ ο υ ν υ ν Ι κ ι Μ ε ν ι κ υ ν α έ π ι
κ α λ ε σ θ τ ή ν γ ν ώ μ η ν κ α ι σ μ ψ ω ν Ι ν rt'Y);
δ ι α μ Ι α ν μ έ λ λ ο ο ο α ν μ ε ι α τ ο υ π α π ι σ μ ο υ ε
• , ό ' - π ι .2
Υ ω σ ι ν ω ς τ η ν η ν ε ι ε κ ε ι ν ο ς ο ι cx. {h,:"
κ λ ύ θ ω ς Κ ι κ α σ ε ν τ α ς π α σ ι ψ α ν ε Τ ς &'',1­
τ ο ρ θ ο Ο ό ξ ο υ ς ι έ ν ε ρ γ ε Ι α ς τ ο σ Α θ Υ γ ό ρ ο
ώ σ τ ε ν α π ρ ά ξ Ύ τ ο α ό τ Ο κ α ι α τ ο ν Δ η
μ ή ρ ι ι ν Δ ο ο ι υ χ ω ς ε χ ο υ ν ψ θ ά σ ε ε ι ς τ ο ι
α τ ψ ι τ ά π τ ω σ ι ν τ α σ ό γ χ ρ ο ν α κ ρ ι τ ή ρ ι α
τ ω ν ό ρ θ ο ο ξ ω ν ώ σ τ ε ρ κ ε Τ ρ ά Ρ ς τ ι ς
ν α δ μ λ γ ή ι σ Ύ κ α ι σ π σ θ ο η σ σ Ι ω ς λ ή
ι ά ν τ ι ν α t'Yj; Ι ε ρ α ς μ α ς Π α ρ α ι Ο ό σ ε ω ς ο ι α
ν α θ ε ω ρ θ τ ϋ π ά ι ρ υ τ α μ έ γ α γ ε γ ο ν ό ς
ε ν φ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς θ ε ω ρ ε Τ τ α ι μ η Ο α μ ι '10'1 κ ι α Ι
ι α λ λ ο μ έ ν Υ π λ ω μ α ..τ Ι α λ ό γ φ τ ω ν έ π
ρ α ι ο σ ω ν σ ή μ ε ρ ο ν Κ ά π ε μ ι π ό
λ φ ι ς τ ω ν ι ε φ ω ν Κ α ν ό ν ω ν έ π ι κ ρ Τ Υ σ ι ς
τ ς π α ν α ι ρ έ ο ε ω ς τ ο σ Ι κ Ι Μ ε σ μ σ ι
π λ ή ρ η ς κ ι α ι ψ ρ ό ν σ ι ι ς τ ω ν ε ρ ω ν t'Yj; Ό ρ
θ ο Ο ο ξ ί α ς π α ρ α Ο σ ε ω ν ...
ο Κ α ι έ ν φ ώ ς π α Ρ ε η ρ ή σ α ι μ ε ν π α ο ο ι α Ι
ν ω τ έ ρ ω β λ α σ ψ η μ Ι α ά ν τ Ι Ι Π Ρ ω ι τ ε ύ ν τ α ι
λ ι α ν έ π ι τ υ ω ς ε Ι ς τ α ς ν ω τ έ ρ ώ π α ι τ ρ ι α ρ χ
χ α ς π ρ ο σ ψ ω ν ή σ ε ι ς δ 1;1:. Μ ε λ έ τ ι ο ς ο ε ν έ
σ ε ι ι λ Ι σ ε ν ν α τ α ς ά π ώ σ τ π ο λ ι ι ι κ ν
τ ι κ ο ν Ο α ι μ δ ν ι ο ν κ ά π ο ι ο υ γ Ρ α ρ μ α τ ι κ ο σ Φ α
ν α ρ ι ώ τ Υ ι έ ν φ ι α ι κ α τ ι έ ι π ι σ ι ν ό ρ θ ά ο ο ς α
ρ ή ι μ ι α τ α τ ο υ κ Δ η μ η τ ρ ώ υ τ ά ε ξ Τ ο ο υ έ ι
κ Ι ν ο υ ν α τ ω Υ Χ Ι ρ ε τ ι κ ω ν τ ο υ θ έ σ ε ω ν λ δ γ ψ
"t'Yjij; π ρ ο κ α ι λ ο υ μ έ ν Υ ς σ υ γ χ ύ σ ε ω ς ώ ς π χ χ ι α Ι
π ε ρ Ι γ ι τ η τ ς έ ν λ η θ ε Ι ψ ρ ά σ ι ς τ ς
ν ω τ έ ρ ω π ρ ο σ ψ ω ν ή σ ε ώ ς τ ν α τ α θ ε
ε ι λ ι κ ρ ι ν Χ σ ή μ α τ α τ ο σ tOtOt> κ α Ι
μ ό ν ο ν π ο ε μ ε γ ά λ ω ς Ι α ψ μ ι σ θ ε τ σ α π ρ ό
tcx.crt; τ ο σ Π ι α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ θ 1)'1 ι δ π ά π α ι
ο ό Ο ε ν π ρ ο ν ό μ Ι Ο Υ ε ξ ο υ σ Ι α ς
α ν ε Π Ι Χ ι π ή ν κ α ι α τ ή ν
τ ι ψ α ν ο Ι Χ σ υ ν ό ρ ο υ τ ο υ
BuIJoet ν α έ κ ψ ρ Ύ π α ρ α
τ ο υ κ Δ η μ η τ ρ ί ο υ ό π ω ς
ν ώ ε ι Ο ρ θ ο ο ο ς Ι α ς χ ι α Ι
ε χ ε ι ε ι ς ό ε μ Ι
ά π σ ι ν τ ο σ ρ
ο ύ ο ε ν ά λ λ ο π ι
τ ή ν π α ρ ά κ λ η σ ι ν
ε ν τ μ ε λ λ ό σ
π α π ι σ μ ο σ ή ν
δ π ο α ν σ η μ ι ε ω τ έ ν π ο Ο έ χ ι ε τ α ι ώ ς ο ε ε ο ο
μ ε ν ά σ μ έ ν ω ς κ α Ι ά ν ε υ ο ό ο ε μ ι α ς ι ι ι ή
σ ε ω ς μ ε Ι α Ι α ς χ α ι ο ι ι ο ρ θ ώ σ ε ω ς τ ω ν Λ α Ι
ν ω ν έ κ τ ώ ν ι ά ν α Ρ θ μ ή τ ω ν λ α ι ν ω ν τ ω ν ό
Ο Ο χ ω ρ ή σ δ π ά π α ς τ ε λ ι κ ω ς ά π ο τ ο π ρ ω
τ ε Τ ό ν τ ο υ κ α ι τ ό ν ε χ θ κ α Ι α ό τ Ο ν ώ ς Ι σ ό
τ ι μ Ο Υ ά λ ψ ό ν τ ο υ Έ ψ ή θ η μ ή π ω ς τ ο ν
χ ρ η σ μ π ι ή σ Ύ ώ ς ό π σ τ ω χ κ ό ν τ ο υ σ υ μ
ψ ώ ν ω ς π ρ ό ς τ α ς ο η λ ώ σ ε ι ς τ ο υ ρ ω μ α Ι ο υ
π τ Ι Ψ ς κ α τ α τ ή ν τ ε λ ι ε τ ή ν τ ς έ π ι Ο ό
σ ε ω ς τ ο σ Τ ό μ ο υ τ ς γ ά π η ς τ ο ν Ί α ν ο υ
ά ρ ν τ ι ο υ 1972, ό τ ε Ι τ ο ο μ ώ τ α ι ι ο ε ν Ι ο Ι
σ τ σ ε α τ ο ν κ Χ θ η τ ή ν κ Κ Μ σ υ ρ α
α Ύ ν ν α π ρ σ ά λ Ύ κ ι α π ρ ό σ ω π ο ν τ ο υ ς
α ν τ ι ι ρ σ σ ώ π ς -c'Yj; Ό ρ θ ο Ο ο ξ ί ι α ς Ο ι α κ η
ρ ύ ι τ τ ω ν έ γ ώ π ι ο ν α ι τ ω ν Ο Τ Ι α ύ ι Ο ς 6' Τ ο ι ο ς
ε ν α ι ύ ι ε ρ τ ά τ ρ χ ή κ α ι ρ α ι ή κ ε ψ α ι λ ή
t'Yj; Ε κ κ λ η σ Ι α ς κ α ι π έ ι t'Yj; Π Ι ε
ω ς .•., κ α λ ω ν ν ι τ ο υ ς ό ρ θ ο ο ό ξ ο υ ς
ό π ω ς μ ε τ α σ υ ν έ ο ε ω ς κ α ι τ ό λ μ η ς ... χ ω ρ ή
ο ο υ ν et; τ ψ π ρ Ο ο σ Ι α ν t'Yj; Ό θ ι ξ Ι α ς
Σ υ ν ε π ω ς μ ε τ α τ α ς ν ω τ έ ρ ω ά ν α λ ό σ ε ι ς
κ α ι σ υ γ κ ι ρ Ι σ ε ι ς t'Yj; π τ ρ ι ι α ρ χ ι κ ς Π Ρ ι ο σ ψ ω
ν ή σ ε ω ς λ Ι α ν έ κ ψ ρ α σ τ ι χ α ς τ ω ν π ε ρ ί Ο ι λ ό
Υ ο υ . π ό Φ ε ω ν τ ο υ π α τ ρ ά ρ υ ο υ ν ά μ ε θ α
ν α έ ξ α γ ά γ ω μ ε ν έ κ τ ο υ σ ψ α λ ο υ ς τ α κ ά
τ ω θ ι σ μ π ε ρ ά σ μ α ι τ α
α π α τ ρ ι ά Ρ Χ Υ ς Δ η μ ή ρ ς π Ο Ο ε
χ ό μ ι ε Υ ο ς λ ο Φ ύ χ ω ς τ ή ν γ Ρ α μ μ ή ν τ ο υ
μ ε γ ά λ ο υ Α θ η ν α γ ό ρ ο υ Ο ι α Ο η λ ο ο ι α
ι ι ,
μ ι α ν ε ι σ ε τ ι ς Ρ ο ρ α ν τ ι Υ ι α π ρ ο ν ε ι π
μ ι ν τ ο υ δ π ω ς ι κ λ ι υ ι θ ή Ύ τ α ό τ η ν
π σ τ ω ς κ α θ ό λ η ν ι ή ν ο ι ά ρ κ ε ι ν τ ς
Ο ι α κ ο ν Ι α ς τ ο υ et; τ ο ν θ ρ ό ν ο ν -c'Yj; Κ ω ν
σ τ α τ ι ν π λ ε ω ς

β π π ι μ ς ε Τ ν α γ α σ ε ι χ σ μ Ι α
Κ ι α ι σ υ μ ι μ ά Ρ Ι Τ ς τ ς ι π σ κ ι λ ψ θ ε Ι σ η ς
κ λ η θ ε Ι α ς Έ κ ι κ λ η σ Ι σ α τ Υ
ρ Ι α ς τ ω ν ν θ ρ ώ π ω ν ώ ς κ Ι ι Ό ρ θ ό
ο ο ς ο ς Έ κ κ ι λ Υ σ Ι α
ι
γ Ε ν τ ί μ ε λ λ έ ν ώ σ ξ ε Υ σ κ σ Ι
μ ά Υ ο ν δ ρ ο ν θ έ τ ε ε Ι ς ύ ς π α Π Θ ό ς
ν π λ α μ σ ν χ σ Ι δ θ ι ρ τ ς
Κ ω ν π ό λ ε ω ς ί σ ω ν Π Ρ ι ε σ σ ε Ι ω ν τ ψ ς
π ρ ό ς τ η ν π ρ ε σ σ ι τ έ ρ ν Ρ ώ μ η ν
Ε π ι λ ε γ ό μ ε ν α
- τ ι ο υ ν σ ν τ Ι ο ν τ ο ν ω τ έ ω π ε Ρ γ Ρ α ψ ε ν
π λ η θ ο ς τ ω ν π α Τ Ρ ο ψ χ Κ ω ν κ σ κ ο Ο ο ζ ι ω ν κ ρ Ι
ι π λ ι Ο ι α ψ ό ρ ω ς a1to τ ο ν κ θ Κ α τ
σ Ο ν δ Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς έ ν τ ί γ ν ω σ ή π ρ ο ο
φ ω ν ή σ ε ι τ ο ε ω ε τ η ν π ά σ ν π ο ύ
ε τ ψ ε π ε ν ε Ι ς έ κ ε ν σ π ο ύ δ π ά π Π α α λ ο ς
ε π ε ν ε Ι ς τ ο ν Σ ε σ Μ η τ ρ ο π ο λ Ι τ η ν Μ ε ι λ Ι τ ω
ν σ κ α τ τ η ν έ Π Ι Ο Ο σ ι ν τ ο α Τ ό μ ο tij, Ά
γ π η ς .•• Μ η Ο Ο ρ χ ι ο ό μ ε ς δ ε ε Ι ς τ η ν ν ω
τ έ ρ ω π α ρ α π ο Ι η σ ι ν τ η ς ι λ η θ ε Ι α ς π ρ ι ο ο έ θ ε
σ ε ν τ ι α ι ρ χ σ Ι τ ς δ π ο Ι ι α ς δ Π α ν α γ ι ώ
τ ο ο τ ο ς ή μ ω ν α τ ρ ι ά ρ χ η ς ε θ ε σ ε ι τ ο σ μ η
ν ό μ Μ ο ς σ ύ τ ο α π ο τ ε λ ο σ ν τ ό ν ι Χ Κ ρ ό γ ω ν ι
Τ ν λ Ι Η ο ν τ ο σ Ο ι σ λ γ μ ι ε τ τ ω Υ έ τ ε ρ ο
δ ό ς ω ν !! Σ μ ψ ω Υ Ο μ ε ν π ο λ τ ω ς λ λ σ
ό π ό τ η ν λ η θ η κ α Ι ά π ο τ ω ν π ρ α γ μ ι τ ω
π σ τ ο π ο ο μ έ ν η ν ε ν ν ο ι α ν τ ω ν λ ό γ ω Υ τ ο ό
τ ω ν τ ι Ο η λ α ο η ή έ ν ω σ ι ς θ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι
η θ ί ε υ κ ό λ ω ς έ ψ δ σ ο ν κ α Ι δ π ι α π ι σ μ Ο ς κ α
τ τ ο ύ ς π σ Ι α χ ι κ υ ς λ ό γ ο υ ς τ υ γ χ σ Υ ε ι
τ α ι μ ι ε ι ο σ χ ο ς tij, θ ξ Ι σ ς χ ά ρ ι τ ο ς κ α Ι σ ν ε π ω ς
ο υ ο ε Ι ς π ρ ό κ ε ι τ α ι ν ό π χ ω η η ι ε
ν α τ τ ο ϋ &llrou... Τ ο ί Π ο α λ λ ω ς τ ε τ ό ε χ ε
η ο η π ο τ ο έ τ ο υ 1972 Ο α Κ ρ ό ξ η δ
Σ ε Σ τ σ Ρ ο π ό λ ε ω ς κ Μ ά ξ ι μ ο ς δ π ρ ε
ο ρ ο ς tij, ψ ι χ θ ε Ι ο σ η ς Κ ι Τ Σ ε π τ έ μ ρ ι ο ν
τ ο ϋ 197,3 έ ν tAγ Ι φ Ο ρ ε ι α ι ι α Κ
ξ α Ι σ ς ι τ ω ν έ ξ ς λ ό γ ω ν Δ ε ν ό
π ά ι ρ χ ε ι π ο ρ ε ί σ έ κ κ λ η σ Ι σ ς π ρ Ο ς έ Κ Κ λ η σ Ι α ν
ά λ λ π ο ρ ε Ι α τ ω ν έ κ κ λ η σ ι ω ν π ρ ο ς Τ Ο Υ Κ ό
ρ ι ο ν Ό ρ α π έ ι κ ό ν θ Δ ι Σ
Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Η Σ Β ό ν ν η ά 1972, σ
5) •
α τ π ν π ι Χ Υ τ ω ν τ ο ύ τ ω ν π ω ς τ λ μ Υ
Gty δ σ Μ ε λ έ τ ς ν ι α ε α ι ώ σ τ ο ύ ς
τ ν ώ σ τ σ ς τ ο υ Ο ρ Τ ύ δ τ τ μ ι
ι π ν ε ύ μ α α τ ω ν έ ν Κ ω ν Μ ι θ λ ή σ ά
-;wy ί τ ω ν π α τ Ι ρ ω ν π ε ρ σ τ ο χ Ι ζ ο ν Τ Ο Υ
(Jemoy ι ν τ ι Γ έ ν ο υ ς τ ω ν ό θ ό ς ω ν
θ έ σ κ Ι Ρ τ σ α κ Ι έ χ ε υ σ ν ι Χ γ α λ λ ό μ ε
yri;J> τ σ τ ν ω τ έ ρ ω β λ α ι σ ψ η μ Ι α ς j !
Π ό θ ε ν ε π Ι ι τ α ε ν δ π Μ ε λ έ τ ι ο ς τ η ν έ π Ι
τ ι Ι Χ Υ η τ ω ν α τ ε ρ ω ό ρ ε Ι σ Υ τ ο υ 'ltl1tpt'"
ά Ρ Ι α Α ν δ σ ο λ ω σ α Ι ι ε Χ ή ρ υ ξ ε ν
δ Α ι ι Τ ς π ς τ ν Β ι λ λ ε ψ π ρ α ν ς
δ μ ε ν ι ό ς ι κ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
π ρ ο σ ψ ω ν ή σ ε ώ ς 'OOu κ α Ι τ ο ι γ γ ε μ ά τ ο
π Τ Ο Π Σ τ ω ν ι λ ψ ι ν ε π ο
ε λ Ο Υ π ρ ο σ σ ο λ η ν κ Ι π ρ ο δ ο σ ι ι α ν τ η ς ό ρ
θ Ο Ο ό ς Ο Ο λ η θ ε Ι σ ς κ σ τ ω τ ο υ τ ο ν ο ν
τ ω ς ι ς ο κ τ ι ι κ ρ Τ Ο Υ χ σ Ι σ ι λ ι π ι π σ κ α
κ ο ο ο ς Ι σ ς , τ Ι θ ε π ε ι ε ν ε π Υ κ ό μ η
δ ι σ ι ν θ λ Ι Ψ η Ο Ο ύ ς ρ θ ο ο ξ ι ο ς π ε ρ ι σ σ ε
ρ ο ν Η ώ ς ε ν α ι Ο υ ν α τ Ο ν δ ε ο Ι Α γ ι ο ρ ε ι τ α
υ ο ι σ π α τ έ ρ ε ς ν ά μ ν η μ Ο Υ ε Ο Ο υ ο ν τ ι ϋ τ ν μ ε τ α
π ά η ς ε ρ ή Υ ς κ α Ι μ ι Χ Κ α ρ ι δ τ η τ ο ς ι ώ
Κ ο ν τ ε ς τ ο υ ς ά λ λ έ ω ς ι ς Ρ Ρ Ο Υ ο ϋ Υ τ σ ς ώ ς ι
ψ σ ν σ τ ι κ ι κ α Ι π ε π λ α Υ Υ ι μ ε ν ο ς
ι ε ι ό π ω ς τ ά ,!ivwtlpw ν α ψ ε θ έ ν τ α
ε π ι ι χ ε φ ή μ α ι τ α τ ο σ Π Μ ε λ ε τ ί ο υ α λ σ μ
pa, μ σ μ ε τ ά τ ι ν ω Υ έ τ έ ρ ν π α ι μ ί ς
τ ε χ ν ο λ Ο Υ Ι α ι ς ι έ Χ Ρ Υ σ ι μ ο π ο ι η Υ σ α ν _έ σ ι α
τ ω ς ύ π ό τ ο σ ν σ ν ι π ρ ω τ ε π ι σ τ α τ ο υ τ η ς Ι ε
pa, Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς τ ο σ γ Ι υ ο ρ ο ι ι ς π θ ε
κ λ ή τ ο υ Δ ο ν σ ά ι τ ο ι Ι ν Τ ί γ ν ι ι τ ί Κ α τ
τ ο υ σ υ γ χ ρ ό ν ο υ Υ θ ε Υ ω Τ κ ο υ Κ Ι ν μ α τ ο ς έ ν
ί φ Ο ρ ε ι Ε κ θ έ σ ε ι τ ο υ ρ α Α θ Ω Ν Χ
Κ ι Ο Τ Σ Δ Ι Α Α ί ο Γ Ο Τ Σ Μ ά ρ τ 00. 21
- ο ι θ ά π σ ν έ λ ι θ ω μ ε ν π ρ ο σ ε χ ω ς θ ε ο α θ έ
λ ο ν τ ο ς ι μ ί α ν ό φ ε ι λ α μ ι έ ν η ν ι α Ι ρ ε σ ι ν
τ ω ν ν τ ο ρ θ α Ο ό ς ω ν θ έ σ ε ω ν τ ο α ά ν ω τ έ ρ ω
Μ ο ν α χ ο σ