θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ

Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Τ Α Ν Α Ι Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ rINDNTAI. ..
. '
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Κ Α Ι Α Ι Π Α Ρ Α Δ Σ Ε Ι Σ .. nΑ Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ !
,
ι
Ο φ ε ι λ ο μ έ ν η ά π ά ν Τ η α ι ς
ε ί ς Τ ο ν δ α Μ ο ν α χ ό ν π Π α σ λ ο ν π ρ Χ ο ζ ε β ί Τ η ν
ά Ρ ι φ ν η π ρ ο α τ ά τ η ν Τ η ς ά ν ω Τ έ ρ ω ά Υ Τ ι ν ο μ ί α ς
Σ υ δ έ μ ο ι γ ί ν ω σ ε ά γ α π η τ έ
δ η ό ν τ ω ς Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ Κ Α Ι Π Λ Α Ν Η Ε Σ Τ Ι
τ ο δ ι ώ κ ε ι ν κ α Ι κ ω λ ύ ε ι ν τ ο υ ς π ι τ υ ς
ι
τ η ς θ ε ί α ς Τ ρ α π έ ζ η ς ο τ ε ο ύ λ ο ι ν τ ο ... :/).
•Α θ α ν ά σ ι ο ς δ Π ά ρ ι ο ς
.r

,

Α Γ Ι Ο Ν Ο Ρ Ο Σ - Α Θ Η Ν Α Ι 1973
-
, D.,:.. ".; Ο . ' .. ; ... ' .
Ε ι ς τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ Ό ν Α Γ Ι Ο Σ Σ Ι Μ Ω Ν τ ε ϋ χ ο ς Ί α ν έ ε
-'

ό ό σ ι ώ τ α τ ο ς Μ ο ν α χ ο ς n. Π α σ λ ο ς π ρ Χ ο ζ ε ι β ί τ η ς έ π ι χ ε ι ρ ω ν
ν α κ ρ ί ν η τ ο ε ρ γ ο ν ή μ ω ν Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ή
Ε Ν Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι μ ε τ έ ρ χ ε τ α ι δ Ι σ τ υ χ ω ς δ ύ ο κ α ι μ ο ν α δ ι κ α ς
ι ι ε θ ό δ ο υ ς π ν τ η ς π α ρ ε ρ μ η ν ε ί α ς ι κ α ι τ η ς δ ι α σ τ ρ ο φ η ς Ο ύ δ έ
, , ", , , δ , θ
π ο τ ε θ

ι ε τ υ γ χ α ν ε ν α π α ν τ η σ ε ω ς ι μ α ς ε α ν Ι ε ν ε σ κ ε π τ ο μ ε α . α
ά φ έ ν ο ς μ έ ν τ ο ν σ κ α ν δ α λ ι σ μ α ν τ ω ν ά π λ ω ν ά ν α Υ ν ω σ τ ω ν τ ο υ
π λ η ρ ο φ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν έ ξ α ύ τ ο υ κ α ι μ 6 ν ο ν η ε ρ ι κ ρ ε ω φ α
γ ο ύ ν τ ω ν ι ά φ έ σ π έ ρ α ς Μ ο ν α χ ω ν κ α ι έ ν υ π ν π ρ ω ί α ν
μ ε τ α λ α μ β α ν ό ν τ ω ν (!) κ α ι π ν ε ύ θ ύ ν η ν ή μ ω ν Δ φ έ τ έ ρ ο υ ε
ν α ν η τ η ς ά λ η Θ ε ί α ς τ ω ν ι ε ρ ω ν γ ί ω ν τ α ό π ο ί α τ ο σ ο υ τ ο ν
ι ­
β α ν α ύ σ ω ς έ π ε χ ε ί ρ η σ ε ν α π α ρ α μ ο ρ φ ώ σ η
Ε Ι ν α ι τ ο ι α ύ τ η ή π α ρ α π ί η σ ι ς τ η ν ό π ο ί α ν ύ π έ σ τ η τ τ ε
γ ρ ά μ μ α ι κ α ι η ν ε υ ι μ α τ ω ν γ ρ α φ ο μ έ ν ω ν μ α ς ύ π ο τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω
ε π ι κ ρ π ο υ ω σ τ ε π ο λ λ ά κ ι ς δ ι ε ρ ω τ ή θ η μ ε ν έ α ν ο ν τ ω ς έ γ ί ν ω
CH ' κ λ r, "
σ κ ε ν u α ν ε γ ι ν ω σ κ ε ν ε ε η τ η ς τ ο υ ο μ ω ς Κ α τ α τ η ν
κ ρ π ι κ η ν κ α ι ή . δ ε ξ ι α ύ η ε κ φ υ γ η τ ω ν μ η σ υ μ φ ε ρ ο υ σ ω ν ε ι ς
α ύ τ ο ν θ έ σ ε ί ί ν μ α ς ά π έ δ ε ι ξ ε ν σ η α ν τ ω ς έ γ ί ν ω σ κ ε δ ι α κ α ι τ ο
κ ρ ϊ α μ ε ί ζ ο ν ... ­
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς έ α τ ί σ η ς α σ α φ ε ί α ς τ ι ν α ς έ κ μ έ ρ ο υ ς μ α ς ε Ι ν α ι
ι
ά ι δ ύ ν α τ ο ν ν ά π ε τ έ λ ε ο ε τ η ν δ η μ υ ρ γ ν α ί τ ί α ν δ ς τ ο ι α ύ τ η ς
Κ Ρ Ι Τ ι κ η ς κ α Θ ό σ ο ν έ κ τ η ς π ρ ώ τ η ς η δ η π ο λ υ γ ρ α φ η μ έ ν η ς ή μ ω ν
·Α π ο λ ο γ ί α ς (1970), ά ν ε φ έ ρ θ η μ ε ν σ α φ ω ς κ α ι λ ε π τ ο μ ε ρ ω ς ε ι ς
τ ο τ ί π ι σ τ ε ύ σ μ ε ν κ α ι δ ι α τ ί π ρ δ Υ μ α τ ο ό π ο Ι ο ν έ π α
ν ε λ ά β ο μ ε ν μ ε τ α μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ς έ μ φ ά σ ε ω ς κ α ι έ κ τ ω ν π ρ ο λ ε
Υ ο μ έ ν ω ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω μ ε λ έ τ η ς μ α ς Π α ρ ι θ έ τ ο μ ε ν π ρ ο ς ά π ό
δ ε ι ξ ι ν τ η ν σ χ ε η ι Κ η ν π ε ρ ι κ ο π ή ν
3
Τ ο ν ί ζ α μ ε ν δ ε τ α υ τ ο η δ η έ κ τ ω ν π ρ ο λ ε Υ ο μ έ ν ω ν δ ι ό τ ι ε Ι ν α ι
Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο Σ Η Σ Υ Γ Χ Υ Σ Ι Σ Π ά ν τ ω ν τ ω ν κ α θ ή μ ω ν σ υ γ
γ ρ α ψ ά ν τ ω ν ο ϊ η ν ε ς μ η δ υ ν ά μ ε ν ο ι ( ;) ν α δ ι α κ ρ ί ν ο υ ν κ α ι α
λ ω ς έ ν ν ο ή σ ο υ ν τ ο π ε ρ ι σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς ν ε τ α λ ή ψ ε ω ς κ ή ρ υ
γ μ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς - ύ π ο τ ω ν π ρ ο λ ή ψ ε ω ν κ α ι έ θ ω ν ά γ ό
μ ε ν ώ σ ε ά ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι δ έ σ μ ι ο ι - ά π α η ο υ ν σ π ω ς έ ψ α ρ μ ό
ζ η τ α ι α ϋ τ η η τ ο ι σ υ ν ε χ η ς θ Μ ε τ ά λ η ψ ι ς μ ό ν ο ν κ α τ ό
π ι ν ν η σ τ ε ί α ς ώ ρ ι σ μ έ ν ω ν ή μ ε ρ ω ν ά γ ν ο ο υ ν τ ε ς η ι ν λ α ρ τ ρ α
γ κ η ν ι ά ν η ν ο μ ί α ν τ ω ν λ ό γ ω ν τ ω ν έ ψ δ σ ο ν τ υ χ ο ν έ φ α ρ μ ο γ η
τ ο ι α ύ τ η ς ν η σ τ ε ί α ς ό ρ ι σ η κ ω ς Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Ε Ι τ η ν έ φ α Ρ Ι Υ η ν
τ η ς σ υ ν ε χ ο σ ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς
:'
Κ α ι έ ν ψ έ π α ν ε ι λ η ι μ μ έ ν ω ς τ ν ζ μ ε ν δ η ή ν η σ τ ε ί α Ί ν
ό π ο ί α ν ά π α η ο υ ν δ ύ ν α τ α ι κ α ι Ε Π Ι Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι ν α έ φ α ρ μ ό
ζ η τ α ι ά π ο τ ο υ ς ά ρ α ι ω ς ι η ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς έ κ ε ϊ ν ο ι ά δ ι α φ ο ρ ο υ ν
τ ε ς τ ε λ ε ί ω ς δ ι α τ η ν ioxup(iv κ α ι σ α ψ η τ α ύ τ η ν δ ι ε υ κ ρ ί ν Ι σ Ι ν
κ α ι μ ε τ α π ά σ η ς ά ν ε υ λ ι α β ε ί ι α ς Η ο λ η ε υ ό μ ε ν ο ι μ ε τ α φ έ
Ρ ο υ ν τ ο υ ς ι ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς ε ί ς τ ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ β ά
ν ο ν τ α ς λ ό γ ο υ ς ή μ ω ν ε ί ς ι κ α τ α ά ρ α ι α δ ι α σ τ ή μ α τ α π ρ ο σ ε ρ χ ο μ έ
υ ς ε ί ς τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν μ ε μ ο ν α δ ι κ ο ν σ κ ο π σ ν τ η ν δ η μ ι ο υ ρ
γ ί α ν σ υ γ χ ύ σ ε ω ς κ α ι τ η ς έ ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι Χ α λ κ ε ύ σ ε ω ς έ π ι χ ε ι ρ η
μ ά τ ω ν κ ά ι θ ή μ ω ν ώ ς δ η θ ε ν ά ν α τ ρ έ ω ν τ ο υ ί ε ρ ω τ ά τ ο υ θ ε
σ μ ο υ τ η ς ν η σ τ ε ί α ς Ο ύ δ έ π ο τ ε α λ λ ο τ ε ή π ρ ό λ η ψ ι ς τ ο π ά θ ο ς
ή δ ο κ η σ ι σ ο φ ί α κ α ι ή ά μ ά θ ε ι α ά π ε τ έ λ ε σ α ν μ έ τ ω π ο ν τ ο ο ο υ
τ ο ν ά ρ ρ α γ έ ς κ α ι σ ύ μ φ ω ν ο ν μ ε τ α τ ο υ .. Ά ν η κ ε ι μ έ ν ο υ ώ ς
θ α δ ω μ ε ν έ ν π λ ά τ ε ι κ α τ α τ η ν ά ν ά Π τ υ ζ ι ν τ η ς π α ρ ο σ η ς μ ε
λ έ τ η ς σ ε λ 10).
Π α ρ α τ α υ τ α ε ί ς Ο Υ Δ Ε Ν ώ φ έ λ η σ ε ν κ α ι ή σ α φ ε σ τ ά τ η ά ν ω
τ έ ρ ω δ ι ε υ κ ρ ί ν ι ο ι ς Ι π ω ς λ ο ι π ο ν κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ο υ ά ν α γ ι ν ώ σ κ ω ν
η ς τ ο α ρ θ ρ ο ν τ ο υ ι ά ν ω τ έ ρ ω Μ ο ν α χ ο υ ν α μ η τ ο χ α ρ α κ τ η ρ ί σ η
ώ ς ά λ η ι θ ε ς έ κ μ α γ ε ϊ ο ν τ η ς Π ρ α ύ τ ο υ ά ν κ ο λ λ υ β α δ ι κ η ς σ χ ο
λ η ς ...
Έ π ι θ υ μ ω ν σ υ ν τ ο ϊ ς α λ λ ς ν α α ρ ο υ ω ά σ η ή μ α ς ώ ς δ η
μ υ Ρ Υ ο υ ς δ ι α φ ο ρ ω ν ι κ α δ ι α ρ έ σ ε ω ν έ ν τ Ώ Έ ι κ κ λ η σ ί ς ι δ ε ν
έ δ ε ι λ ί α σ ε ν ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί σ η ώ ς ο ί κ ε ϊ ο ν φ ρ ό ν η μ α τ α ς θ έ ε ι ς
4
. .
: ... ··4.'····
τ ο υ β ι Β λ ί ο υ ή μ ω ν τ α ς ό π σ ί ι α ς ώ ς γ ρ ά φ ε ι έ π ι θ υ μ σ ϋ μ ε ν ν α π α
ρ ο υ σ ι ά σ ω Ρ ε ν ς ώ ς φ ρ ό ν η μ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ά π ο δ ί δ ω ν ο ϋ τ ω ς
ε ι ς ή μ α ς τ ο δ ι π λ ο υ ν ά μ ά ρ τ η μ α α ύ τ ο υ κ α ι τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν
τ ο υ ο ι ό π ο ί ο ι τ α ς ί δ ί α ς τ ω ν π ρ ο λ ή ψ ε ι ς κ α ι π α ρ α β ά σ ε ι ς έ π ι
θ υ μ ο υ ν ν α δ ι α κ η ρ ύ τ τ ο υ ν ώ ς ... π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
δ ι ώ κ ο ν τ ε ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς π ά ν τ α π ι σ τ ο ν ό ό π ο ί ο ς θ Δ τ ο υ ς ύ π ε
- δ ε ί κ ν υ ε τ ή ν ... π λ ά ν η ν τ ω ν δ ι α ν ά ν α μ ν η σ θ ω μ ε ν τ η ς σ χ ε η
κ η ς ε κ φ ρ ά σ ε ω ς τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ τ ο υ Ω α ρ ί ο υ Σ υ
δ έ μ ο ι γ ί ν ω σ κ ε ά γ α π η τ έ δ η Ό ν τ ω ς Ω Λ Α Ν Η Κ Α Ι Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ
..
Ε Σ Τ Ι τ ο κ ω λ ύ ε ι ν κ α ι δ ι ώ κ ε ι ν τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς τ η ς ε ί α ς Τ ρ α
π έ ζ η ς ο τ ε β ο ύ λ ο ι ν τ ο ... ».
Δ έ ο ν ν α σ η μ ε ι ω θ ή έ π ί σ η ς δ τ η ν α ύ τ η ν μ έ θ ο δ ο ν κ α ί τ
ο ύ χ ι τ ο σ σ υ τ ο ν δ ι α σ τ ρ ό φ ω ς κ α ι έ Π δ ε ι κ π κ ω ς μ ε τ έ ρ χ ε τ α ι ι ά π ο
κ α ι ρ σ υ κ α ι ό ύ π ε ύ ι θ υ ν ο ς τ ο Ο π ε ρ ι ο δ κ ο υ Α Γ Ι Ο Σ Σ Ι Μ Ω Ν
Ι ά κ ω β ο ς Μ ο ν α χ ό ς μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α α μ α υ ρ ο ί κ α ι σ π ι λ ώ ν η
κ α ι τ α ς λ π α ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς θ έ σ ε ί ς τ ο υ π ε ρ ι ο δ ι κ ο υ τ ο υ δ ι α τ ο υ
ό π ο ί ο υ ώ ς φ α ί ν ε τ α ι έ π ι θ υ μ ε ί ν α δ ι α κ ο ν ή σ η π Ί ν ι ε ρ α ν ύ π ό
θ ε σ ι ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Κ α ι ρ ο ς μ ω ς ν ά π ο δ ε ι χ θ Ώ τ ο ά λ η θ ε ς
,
τ ο υ λ ό γ ο υ ή μ ω ν ω σ τ ε ν α μ η κ ι ν δ υ ν ε ύ σ ω μ ε ν ν α μ ι μ η θ ω μ ε ν
, / " ., '" ,
α μ φ ο τ ε ρ ο υ ς τ ο υ ς ε π ι κ ρ π α ς μ ς ε ι ς τ η ν α ν ε ι Π π ρ ε π τ ο ν κ α ι
ά ν η ε υ α γ γ ε λ ι κ η ν μ έ θ ο δ ό ν τ ω ν ..
Ο Ο Ο
Α Κ α τ ά ρ χ η ν μ α ς έ λ έ γ ε δ ι ό η ή σ χ ο λ ή θ η μ ε ν π ε ρ ι
θ έ μ α τ ο ς τ ο υ ό π ο ί ο υ ή λ ύ σ ι ς ά ν ή κ ε ι ε ι ς η Ί ν Έ ι κ κ λ η σ ί α ν Έ
π ε ξ η γ ω ν δ ε τ η ν σ τ ά σ ι ν τ ω ν ά γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν ε ν α ν η τ η ς σ υ ν ε
χ ο υ ς θ ε ί α ς Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς π α ρ α τ η ρ ε ί Ε κ ε ί ν δ ά ι κ ρ ι σ ι ν μ ε
τ α ξ υ τ ω ν σ υ ν ε χ ω ς κ α ι μ η ι μ ε τ α λ α ι μ ι β α ν ό ν τ ω ν δ ε ν κ ά μ ν ο υ ν μ η
π ρ ο ϋ π Ο η θ ε μ έ ν ο υ τ ο υ τ ο ι ο ύ τ ο υ Ο ρ θ ω ς ά π ε κ ρ ί θ η Ο ί ά γ ι ο ι
π α τ έ ρ ε ς ι έ π ι θ υ μ ο υ ν δ π ω ς α π α ν τ ε ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ ν σ υ
ν ε χ ω ς κ α ι ά ξ ί ω ς κ α ι θ α Ι τ ο ά δ ι α ν ό η τ ο ν ν α ά ν έ μ ε ν έ η ς έ ξ
α ύ τ ω ν δ ι δ α χ ή ν η ν α π ρ ο τ ρ έ π ο υ σ α τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ε ι ς ά ρ α ι α ν
θ ε ί α ν Κ ο ι ν ω ν ί α ν Δ ι α τ ο Ο τ ο κ α ι ή μ ε ί ς έ γ ρ ά ψ α μ ε ν Σ υ ν ε π ω ς
ή ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α ί ρ ε σ ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ι ς σ υ ν ε χ ω ς κ α ι ά ρ α ι ω ς
μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι έ ξ α ί τ ί ω ν έ ξ ω τ ε ρ ι κ ω ν ...
5
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ π ι θ υ μ ο ύ σ η ς κ α ι ά π α ι τ ο ύ σ η ς Α Π Α Ν Τ Α Σ
έ μ π λ η ο ω κ α ι χ ο ρ τ α σ α ι έ τ ο υ ο ύ ρ α ν ί ο υ α ύ τ η ς Μ ά ν α σ ε λ
194, σ η μ ε ί ω ο ι ς 119). .
Ι Ο τ α ν δ ε σ ί α γ ι ο ι Μ α κ ά ρ ς κ α ι Ν ι κ ό δ η μ ο ς ά ν έ λ α β ο ν
ύ π ο δ υ σ μ ε ν ε σ τ ά τ α ς σ υ ν θ ή κ α ς κ α ι κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς δ ι ω κ ό μ ε ν Ο
ν α σ υ γ γ ρ ά ψ ο υ ν β ι β λ ί ο ν π ε ρ ι σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Ν Ι ε τ α λ ή ψ ε ω ς
τ ί α λ λ ο ε η ρ α τ τ ο ν π α ρ α ν α δ ι α κ η ρ ύ ξ ο υ ν τ η ν ά ν τ ί θ ε σ ί ν τ ω ν
ε ν α ν τ ι τ ο υ ά θ λ ι ε σ τ ά τ ο υ ε θ ο υ ς τ η ς σ π α ν ί α ς η τ ο ι π ρ ο σ ε λ ε ύ
σ ε ω ς ε ί ς τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν έ ν ψ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς έ ξ ί σ ό ρ υ ν τ η ν π ν ε υ
μ α τ ι κ η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ η ς ι έ π ο χ η ς τ ω ν Π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ σ α κ α ι ή
Ε ί σ η γ η Τ Ι η Ε κ θ ε σ ι ς τ η ς Ι ε ρ α ς Κ Ο ν ό τ η τ ο ς έ ν ε τ ε ι 1970 τ η ν
ά ν ω τ έ ρ ω π ν ε υ μ α τ ι κ η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ ο υ ί ε ρ ο υ Τ ό π ο υ δ ε ν τ η ν
έ χ α ρ κ τ ή ρ ι σ ε ν ώ ς Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Α Ν Π Λ Α Ν Η Ν η η ς ο ύ
μ ό ν ο ν κ α τ α ύ τ ή ν ά λ λ α κ α ι τ ο ν ϊ δ ι ο ν έ π ι κ ρ ι τ ή ν ρ α ς ώ φ ε ί
λ ε τ ο ε ί ς π ν ι ά μ έ λ ε ι α ν κ α Ι τ η ν ά ι δ ι α φ ο ρ ί α ν Σ υ γ γ ρ ά φ ο ν τ ε ς
δ ε ή μ ε ϊ ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω μ ε λ έ τ η ν δ ε ν ε ϊ μ ε θ α ι ύ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι
ν ά ν α φ ε ρ θ ω μ ε ν ε ί ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α ί ρ ε σ ι ν τ ω ν π ι σ τ ω ν ε ί ς
σ υ χ ν ω ς κ α ι μ η μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς ή ό π ο ί α δ ι α τ ο ε ό ό λ ι σ θ ο ν
τ ο υ ά ν θ ρ ώ π ο υ κ α ι Π Ο κ ί λ ο ν ς ε ί σ έ η λ ό γ ο υ ς θ α δ ι α ι ω ν ί ζ η τ α ι
έ ν τ η Έ κ κ λ η σ ί τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ π ο υ β λ έ π ε ι ό π Π α υ λ ο ς σ η
ο ί κ ε ύ μ θ α ά ξ ί ω μ α τ ο υ δ ι δ α σ κ ά λ ο υ δ ι α τ ο ν λ ό γ ο ν κ α ι
μ ό ν ο ν σ η Α Π Ε Λ Ο Γ Η θ Η Μ Ε Ν ε ί ς τ α ς κ α θ ή μ ω ν κ α τ η γ ο ρ ί α ς
τ ω ν π ρ α ύ τ ο υ σ υ γ γ ρ α ψ ά ν Τ α ν τ α ς ό π ο ί α ς φ ε υ έ π α ν έ λ α β ε ν
δ λ ω ς ι ά κ ρ ί τ ω ς ι κ α ι έ π ι π ο λ α Ι ώ ς
Δ ι α τ ο υ έ ν λ ό γ ψ ε ρ γ ο υ ή μ α ν ά π λ ω ς δ ι ε τ ρ α ν ώ σ α ε ν ό
π ο ί ο ν ε ί ν α ι τ ο Π σ τ ε ύ ω τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς η τ τ η ς ό λ ό τ η τ ο ς
κ α τ α τ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω Μ ο ν α χ ό ν ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς α ν ο τ ο ς μ ε τ α
ε ί κ ο σ ι ό λ κ λ ή ρ ο υ ς α ί ω ν α ς έ κ κ λ η σ ι α ο τ ι κ ο υ β ί ο υ τ ο θ ε ω ρ ε ί ...
π ρ ό β λ η μ α ά π α ι τ ο υ ν ν λ ύ σ ι ν τ ο υ δ ι α κ α ι ι έ π ι θ ι υ μ ε ϊ τ η ν έ π έ μ
β α σ ι ν έ κ κ λ η ο ι α σ η κ η ς τ ι ν ο ς ά ρ χ η ς π ρ ο ς δ ι ε υ ι θ έ τ η σ ί ν τ ο υ ...
\
.0 ο ο
Β Έ ν ό ν ό ι μ α η μ ι α ς ύ σ ε β ο φ α ν ο ϋ ς δ ι α θ έ σ ε ω ς κ α ί ...
ή ρ ω ϊ κ η ς ύ π ε ρ α σ π ι σ ε ω ς τ ω ν α ρ α δ ό σ ε ω ν τ ι π ρ ά π ε ι Π α ρ ο υ
. ;.'.:.... ;;, .... .. .. ....,.....;--'-.'7"""''''''''''''''-''''''-;-,'
6
-
σ ι ά ε ι ή μ α ς κ κ σ β ο ύ λ ω ς ώ ς δ α σ ά λ υ ς μ ι α ς α ν ε υ σ ω μ α η
κ η ς π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς δ ι α ν η σ τ ε ί α ς κ α ι έ γ κ ρ α τ ε ί α ς π ρ ο σ ε λ ε ύ
σ ε ω ς ε ί ς τ ο Π ο τ ή Ρ ν τ η ς Ζ ω η ς γ ρ ά φ ω ν Ό ρ ί ζ ο υ ν κ α ν ο ν ι
κ ο ν κ α ι τ ο ν α τ ρ ώ γ η η ς έ ξ σ λ ω ν δ η λ κ α ι ψ ά ρ ι α κ α ι τ υ ρ ο υ ς
κ α ι κ ρ έ ι α τ η μ έ χ ρ ι τ ο υ μ ε σ ο ν υ κ τ ί ο υ Κ Ο ι Ι τ ο π ρ ω ι ν α ν ω ν η ...
Κ α ι aliJpnepaiveI: Ό μ ω ς π ο ί ο ι π α τ έ ρ ε ς λ έ γ ο υ ν κ α ι π ό θ ε ν
σ υ ν ά γ ε τ α ι σ η ε Ι ν α ί η τ ο ά ι δ ι ά φ ο ρ ο ν ή δ ι α ν η σ τ ε ί α ς σ υ ν τ ο ί ς
α λ λ ς έ τ ο ι μ α σ ί α δ ι α ύ τ ή ν Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν ά Η ο κ α λ υ φ θ Ώ
α μ έ σ ω ς ή ο ν τ ω ς ά σ υ γ χ ώ ρ η τ ο ς δ ι ά σ τ ρ ο φ ο ς δ ι ά θ ε σ ι ς τ ο υ έ π ι
ι
κ ρ π ο υ μ α ς κ ά ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ α ά λ η θ ε ς φ ρ ό ν η μ α ι ή μ ω ν π α ρ α
θ έ τ ο μ ε ν σ χ ε η κ η ν ι Π ε ρ ι κ ο π η ν έ κ τ ο υ ε ρ γ ο υ μ α ς ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν η
ι Ρ β ω ς ε ι ς τ η ν ά π α ο υ μ έ ν η ν σ ω μ α τ ι κ η ν π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν τ ω ν
σ υ χ ν ω ς κ α ι ά ρ α ι ω ς μ ε τ α λ α μ β α ν ό ν τ ω ν
Ή π α ρ α τ η ρ ο υ μ έ ν η α ϋ τ η δ ι ά φ ο ρ ο ς τ ά ξ ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν ...
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί κ λ ί μ α κ ά τ ι ν α ώ ς π ρ ο ς Τ ι Ί ν σ ω μ α τ ι κ η ν π ρ ο ε Τ μ α
σ ί α ν η τ ι ς α ρ χ ε τ α ι δ ι α μ ε ν τ ο υ ς τ α κ τ ι κ ω ς κ α ι ά δ ι ο ρ ί ω ς Κ Ο Ι
ν ω ν ο υ ν τ α ς ι έ ι κ τ η ς έ γ κ Ρ α τ ε 1 α ς α τ ε ρ α τ ο υ τ α ι δ ε δ ι α
τ ο υ ς ι ά ρ α ι ω ς η κ α ι κ α θ ώ ρ ι σ μ έ ν α δ ι α σ τ ή μ α τ α Δ Ι Α Τ Η Σ Ν Η
Σ Τ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Λ Ο Γ Ω Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν ... ». Ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς δ ε μ ε
τ η ν ε ν ν α ν τ η ς ι έ γ κ ρ α τ ε ι α ς τ ω ν ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ β α ν ό ν τ ω ν
" ., ζ έ δ ,
ε γ ρ α φ σ μ ε ν σ η «... ε κ φ ρ α ο μ ν η ι α μ ο ν ο φ α γ 1 α ς
Κ Α Ι Κ Α θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ Α Ν Ε Λ Α Ι Υ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ν Η Σ Δ Ι Α Ι
Τ Η Σ " ά π ο τ ε λ ε ί ο ν τ ω ς ε κ φ ρ α σ ι ν π ν ε υ ρ α η κ ό τ η τ ο ς σ ε λ
74 κ α ι 198). .
Σ υ ν ε π ω ς π ο υ ο ί ί Χ θ ε ί ς ά φ έ σ π έ ρ α ς κ α ι ο ί τ υ ρ ο ι κ α ι τ α
κ ρ έ α τ α π ω ς τ ο λ μ ζ ί κ α τ ό π ι ν κ α ι μ ό ν ο ν τ η ς Δ ν ω τ έ ρ ω δ ι α σ τ ρ ο
φ η ς ν α γ ρ ά φ Ώ Ο ύ δ ι α σ τ ρ έ φ ω έ γ ω τ ο ν λ α ο ν τ ο υ θ ε ο υ ...
Έ α ν α ύ τ ο δ ε ν κ ι α λ η τ α ι δ ι α σ τ ρ ο φ η κ α ι π ρ ο σ φ ο ρ α Η ο λ ε ρ ο ϋ
ϋ δ α τ ο ς ι ε ί ς τ ο υ ς ά ν α γ ν ώ σ τ α ς τ ο υ γ έ μ ο ν τ ο ς χ ο λ η ς κ α ι ξ Ο Υ ς
ι κ α τ α τ η ς ύ π ο λ ή ψ ε ω ς τ ο υ α δ ε λ φ ο υ τ ο υ τ ό τ ε δ ύ ν α τ α ι ν α μ α ς
έ ξ Ί γ ή σ η τ ι κ α λ ε ί τ α ι δ 1 α β ο λ ή ...
ό ό ό
Γ Έ ρ μ η ν ε ύ σ α ν τ ε ς α ν ω τ έ ρ ω τ Ο ν π α τ ε ρ ι κ ο ν Ό ρ ο ν κ α τ α
δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α ύ π ο τ η ν δ ι λ η ν α ύ τ ο υ μ ο ρ φ ή ν δ ι ά τ ε τ ο υ ς
7
Ί
ι
,
σ υ χ ν ω ς κ α ι ά ρ α ι ω ς π ρ σ ρ μ έ ν υ ς ά π ο ρ ο υ μ ε ν π ω ς ό ά ν ω
τ έ ρ ω Ι ο ν α χ ο ς δ ι α ρ ρ η γ ν ύ ω ν τ ο ν χ ι τ ω ν α τ ο υ δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε Τ
γ ρ ά φ ω ν Α ύ τ ο τ ο κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν κ α τ α κ ρ ε ο υ ρ γ ε ί τ α ι σ ή μ ε ρ ο ν
έ τ σ ι θ ε λ ι ι κ ω ς κ α ι έ ξ η γ ε ί τ α ι σ π ω ς θ έ λ ε ι ό κ α θ έ ν α ς η κ α ι κ α τ α ρ
γ ε ί τ α ι π α ν τ ε λ ω ς ... ». Τ ο ν έ ρ ω τ ω μ ε ν Δ ύ ν α τ α ι ν α ά Π δ ε ί ξ ι
τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω έ ρ μ η ν ε ί α ν ή μ ω ν ώ ς ά ν η π α τ ε ρ ι κ η ν η ά ν η π ν ε υ
μ α η κ ή ν Α λ λ α δ ι α τ ί τ ο ν έ ρ ω τ ω μ ε ν ; έ α ν ή δ ύ ν α τ ο δ ε ν θ α τ ο
ε π ρ Ο τ τ ε ν ε ι ς τ ο α ρ θ ρ ο ν τ ο υ .. 1 Ή μ ε ϊ ς δ μ ω ς δ υ ν ά μ ε θ α ν α
, , δ ξ " " ,
τ ο ν α π ο ε ω μ ε ν κ α ι ι α ν τ 1 π α τ ε Ρ 1 Κ Ο ν κ α ι α ν τ 1­
ν 1 ι Κ Ο δ η μ 1 Κ Ο ν μ ά λ ι σ τ α σ τ α ν δ ι α τ ε ί ν η τ α ι σ η ό α γ ι ο ς
Ν ι κ ό δ η μ ο ς τ ο κ α τ α δ ύ ν α ν θ ε ω ρ ε ί τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ώ ς τ ρ ι ή
, Ι δ δ ' Γ ' • ι ".
μ ε ρ ο ν ν η σ τ ε ι α ν ο υ ι α η ρ α φ ω ν ο α γ ι ο ς ε ι ς τ η ν υ π ο
σ η μ ε ί ω ο ι ν τ ο ϋ Ι Γ Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Ε κ τ η ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς σ η
ε Ι ν α ι ι ά ρ κ ε π ι ε ι ς α ύ τ η ν δ λ α δ η τ η ν θ Κ ν ω ν ί α ν ή τ ρ ι ή
μ ε ρ ο ς ν η σ τ ε ί α ο ϊ δ ε δ υ ν ά ι μ έ ν ο ι ν η σ τ ε ύ ε ι ν η ρ ο α ύ τ η ς κ α ι ό λ ό
κ λ η ρ ο ν έ δ ο μ ά δ α κ α λ ω ς Π ο ϋ ο ι ν ο ύ δ ε ν τ ε ρ ο ν έ δ ή λ ο υ
1 .
π α ρ α τ ο π ω ς π ρ έ π ε ι ν α π ρ α ε τ ο ι μ ά ζ ω ν τ α ι ο ϊ ά ρ α ι ω ς κ α ι Κ Α Τ Α
Ν Ι Η Ν Α μ ε τ α λ α ι ι β ά ν α ν τ ε ς Π ό θ ε ν σ υ μ π ε ρ α ί ν ε τ α ι τ α υ τ ο Ε κ
τ ω ν ι δ ί ω ν λ ό γ ω ν τ ο ϋ ό σ ί σ υ π α τ ρ ό ς «... Δ η λ α ν σ η κ α ι ν α ,
(1) Γ ρ ά φ ο μ ε ν τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι έ κ τ ω ν 280 μ ε γ ά λ ω ν π υ κ ν ο τ υ π ω μ έ ν ω ν
σ ε λ ί δ ω ν τ ο υ ρ γ υ ή μ ω ν δ ε ν ή δ υ ν ή θ η Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α Ν Π Ρ Ο Τ Α Σ Ι Ν ν α
π α ρ ο υ σ ι ά σ η έ ν τ ο ς ε ί σ α γ ω γ ι κ ω ν η τ ο ι ά κ ρ ι β ω ς έ κ τ ο υ β ι β λ ί ο υ ά ν τ ι γ ρ α
-
κ α ι
""
τ η ν α π ο
δ ξ
ε ι :n κ α κ
ό δ
ο ο ν
", δ
κ α ν ... φ ε ι σ α ν ν α
ξ
η α ο κ ι μ ο ν
"
Τ σ υ τ σ σ μ ω ς δ ε ν τ ο ν ή μ π ό δ ι σ ε ν ν α π α ρ ο υ σ ι ά σ η σ κ έ ψ ε ι ς έ τ έ ρ ω ν
ώ ς ι δ ι κ ά ς μ α ς Ι Ο ύ τ ω ς έ ν σ ε λ ί δ ι α γ ρ ά φ ε ι Κ α Ι η δ η β λ έ π ο μ ε ν ε ί ς
τ η ν δ η μ ο σ ι ό τ η τ α τ η ν ά ν α κ ά λ υ ψ ι ν ν έ α ς δ ο γ μ α τ ο λ ο γ ί α ς ώ ς π ρ ο ς τ ο ν
ή θ ι κ ω ς έ π ω φ ε λ η θ ε σ μ ο ν τ η ς ν η σ τ ε ί α ς ά λ λ Ο Χ Ι δ Η Ι τ η ν ά γ ι α ν κ ο ι ν ω
ν Ι α ν ... Κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι Π ό θ ε ν έ δ ι δ ά χ θ η τ ε τ α υ τ α τ α σ π ο υ δ α ί α ω
ν έ ο ι δ γ μ α τ ι σ τ α . .. η μ ή π ω ς ε Ι σ α 1 ά ν ώ τ ε ρ ο ς τ ο υ ά γ ί ο υ Ν ι κ ο
δ ή μ ο υ ». Κ α ι ά λ λ α χ ο υ Τ ο ν α λ γ π ο ί α ε Ι ν α α ύ τ η ή Ε κ κ λ η σ ί α
11 π ο ϊ ο ς θ α δ ώ σ γ ν ώ μ η ν Κ Τ Τ δ ε ν μ α ρ τ υ ρ ε ί π ο λ λ η ν τ α π ε ί ν ω σ ι ν κ α ι
έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ν φ ρ ό ν η μ α Π ο υ σ μ ω ς ή μ ε ί ς γ ρ ά φ ο μ ε ν τ α υ τ α ο ύ δ α
μ ο Ο λ έ γ ε ι ... π ω ς κ α τ ό π ι ν τ ο ι ο ύ τ ω ν ά ν ε π ι τ ρ έ π τ ω ν μ ε θ ό δ ω ν κ α ι δ ι α κ ο
σ μ ι κ ο υ ς ε ί σ έ τ ι ν α μ η έ π ι σ π ά σ η α θ έ α υ τ ο Ό τ ο μ ε ί ζ ο ν κ ρ ϊ μ α τ ο υ ά γ ι ο υ
, Ι α κ ώ β ο υ τ ο υ Α δ ε λ φ ο θ έ ο υ ..
. ---.-... - -'-.' ........", :" .. -;.'1,·.1
8
... ---'-.-.-'-- ­
Κ ν ω ν ο ϋ ν κ ά e ε μ ii ν α ο μ ω ς μ ε τ η ν π ρ έ ι π ο υ σ α ν π ρ ο
ε Τ μ α σ ι α ν τ η ς σ υ ν τ ρ ι β η ς .. κ α ι τ η ς κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α ς
π ε ρ ι ς δ ρ α κ α ι τ η ν ύ Ι Έ b 9 η μ ε Ι ω σ 1 ν τ ο ϋ
ι γ τ η ς ε κ τ η ς Τ Ι τ ο ύ τ ο υ σ α φ έ σ τ ε ρ ο ν δ ι α τ ο ν θ έ
λ ο ν τ α έ ν ν ο ε ϊ τ α ι ν α ά ν α γ ι ν ώ σ κ Ι ά ι μ ε ρ ο λ ή π τ ω ς κ α ι μ ε τ α σ υ ν έ
σ ε ω ς τ η ν φ ω ν η ν τ ω ν ά γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν
Δ ι α τ ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς σ μ ω ς ι μ ε τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς π ω ς η τ α δ υ ν α
, " -«, ι ,
τ ο ν ν α α π α π α 1. ι π α τ η ρ π α ρ ο μ ο ι α ν σ ω μ α η κ η ν π ρ ο ε τ α ι μ α
ο ί α ν σ τ α ν α ύ τ η ν τ η ν σ υ χ ν ό τ η τ α έ ν ν ο ε ϊ κ α ι δ ι δ ά σ κ ε ι ώ ς ά κ ο
λ α ύ ι θ ω ς : Η μ ε ϊ ς α λ λ α μ έ τ ρ ο ν δ ε ν ε χ α ­
μ ε ν ε i ς τ Τ ι ν 11 ε τ ά λ η Ψ ι ν π α Ρ α μ ό ν ο υ ς
τ ο υ ς ί ε Ρ α υ ς κ α ν ό ν α ς τ ω ν Α ι π ο σ τ ό λ ω ν
κ α ι δ λ η ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ϋ Χ Ρ 1 σ τ α ϋ
η γ ο υ ν ν α ι κ α 1 ν ω ν ω μ ε ν α ν ε Ι ν α 1 δ υ ν α
τ ό ν κ α ι Κ Α θ Ε Κ Α Σ Τ Η Ν Ή Τ Ε Τ Α Ρ
Τ Ο Ν Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ κ α θ ω ς δ 1 α ­
λ α μ β ά ν ε 1 ό Μ Β α σ ί λ ε 1 ο ς κ α ι ό θ ε ϊ ο ς
Χ Ρ υ σ ό σ τ α μ α ς η τ ο ύ λ ά χ 1 σ τ ο ν Κ Α θ Ε
Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Κ ο Ν κ α ι τ α ς λ ο 1 π α ς
".
έ α Ρ τ α σ ί μ ο υ ς ή ι μ έ ρ α ς .. » Π ε ρ ι Σ υ ν θ Ν Ι ε τ α
λ ή ψ ε ω ς σ 96, ε Κ δ Σ Σ χ ο ι ν α 1961). π ω ς λ ο ι π σ ν α ϊ π ρ α σ ε ρ
ι , , " , θ , , ,
χ ο μ ε ν ο ι κ α τ α τ ο ν α ν ω τ ε ρ ω τ ρ ο π ο ν α ε φ α ρ μ σ υ ν τ ο τ ρ ι η
μ ε ρ ο ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς π ω ς τ α μ ε ν τ ο υ θ ε ί ο υ Π α τ ρ ο ς δ έ χ ε
, δ έ , δ ι " λ -, β '
τ α ι τ α α π ο ρ ρ ι π τ ε ι Τ Ι α ο φ α ω ς τ α ... π α ρ α α ι ν ε ι ; ..
π ω ς έ ν σ υ ν ε χ ε ί έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ύ Π Ο Κ Ρ Ι κ ω ς η ά φ ε λ ω ς σ η
ύ π ε ρ μ α χ ε ϊ

τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς Θ Ν Ι ε τ α λ ή ψ ε ω ς ά φ ο ϋ α ί ύ π ο χ ρ ε ω
(2) Γ ρ ά φ ε ι σ χ ε η κ ω ς Ε ϊ π ο μ ε ν σ η ώ ς π ρ ο ς τ ο θ έ μ α τ η ς σ υ χ ν ό
τ η τ ο ς κ α ι σ υ ν ε χ ε ί α ς τ η ς Θ ί α ς ι ν ω ν α ο ϋ τ ε τ ο λ μ ω μ ε ν ο ϋ η ν ο μ ί
ζ ο μ ε ν ά ν α γ κ α ί α ν σ υ ζ ι Ι τ η σ ι ν (SiC) ι τ ω ν ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν μ η ά φ έ ν τ ω ν
έ π ι τ ο ύ τ ο υ η ν α ά μ ψ ι σ β ή τ η σ ι ν τ η ς ά π ο χ η ς φ ε ι λ ρ μ έ ν η ς ε ί ς ι μ λ ε Ι
κ α ι ά δ ι α φ ο ρ ί α ν κ α ι ο ύ δ ε ν ά λ λ ο ι ώ ς σ υ μ β α ί ν ε ι κ α ι μ ε ά λ λ α θ ρ η σ ε υ
κ α κ α θ ή κ ο ν τ α π ω ς λ ο ό ν έ ρ α σ τ η ς (l)v τ η ς σ υ ν ε χ ο υ ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α ς
δ ε ν π ρ ο σ έ ρ χ ε τ α ι Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α Ν Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν ε ί ς τ ο Μ υ σ κ ο ν Δ ε π ν ο ν
Ο ϋ τ ω ς έ δ ί δ α ξ α ν ή μ α ς Ο Ι α γ ι ο ι Μ α κ ό ρ ι ο ς κ α ι Ν ι κ ό δ η μ ο ς τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς
,
"
9
η κ α ι ν η σ τ ε ί α ι τ α ς ό π ο ί α ς ε ι σ ά γ ε ι π ρ ο α ύ τ η ς ά φ α ν ί ζ ο υ ν κ υ ρ ι ο
λ ε κ τ ι κ ω ς τ η ν σ υ χ ν ό τ η τ ά τ η ς έ ν ψ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς Δ Ι Α Ν
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν τ ο υ χ ρ ό ν ο υ έ π π ρ έ π υ ν τ η ν θ Κ ο ι ν ω ν ί α ν ώ
έ π ι σ η ς κ α ι τ α ς π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ α ς τ ω ν έ ο ρ τ ω ν 3 Έ α ν τ α ά ν ω τ έ ρ ω
δ ε ν ι ά π ο τ ε λ ο σ ν ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν κ α τ α τ ο δ ο κ ο υ ν τ ό τ ε τ ι κ α λ ε ί τ α ι
ά ν τ ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ν φ ρ ό ν η μ α Ή μ ή π ω ς ή ύ π Ο κ ο η ε ί ς τ ο υ ς
ί ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς κ α ι τ α ς σ χ ε η κ α ς έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ω ν ά γ ι ω ν π α τ έ
ρ ω ν σ υ ν ι σ τ ε κ φ ρ α σ ι ν ά ν α π α λ α ι ώ σ ε ω ς ώ ς ε γ ρ α ψ ε ε ρ ω
ν ε υ ό μ ε ν ο ς ο υ ς έ Π θ υ μ ο υ ν τ α ς μ ί α ν σ υ ν ε π η ε ύ χ α ρ ι ο τ ι α κ η ν
ζ ω η ν κ α τ α τ η ν τ ά ξ ι ν κ α ι π ρ α ξ ι ν τ η ς Έ λ η σ ί α ς Έ λ η σ μ ό
ι ι ", .' (, ,
ν η σ ε ν σ η π α ρ ο μ ο ι ω ς ε ρ ω ν υ ν τ α κ α ι Ο Ι σ υ γ χ ρ ο ν ο ι Ο κ ο υ
" ι
κ α Ι σ υ ν ε χ ω ς έ κ α λ ε ϊ τ ω Κ α Ι π ς τ ο λ μ κ ή ρ υ ξ ο υ τ ο ς τ η ς έ λ ε υ θ έ ρ α ς
κ α ι σ υ ν ε χ ο υ ς θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ν α ί σ η γ η τ α η μ α λ λ ο ν ν α ν ο μ ο θ ε τ Ώ ύ π ο
χ ρ ε ω π κ α ς ν η σ τ ε ί α ς π ρ ο α ύ τ η ς κ α ι δ ι α ύ τ ο υ ς ε ί σ έ η τ ο υ ς σ υ χ ν ω ς μ ε τ α
λ α μ β ά ν ο ν τ α ς έ φ σ σ ο ν δ ι α ύ τ ω ι α ύ τ ο μ ά τ ω ς κ α Ι ά σ φ α λ ω ς ... κ α τ α ρ
γ ε ί τ α ι ή σ υ χ ν ό τ η ς κ α Ι τ ο ά κ ώ λ υ τ ο ν τ η ς π ρ ο σ ό δ ο υ Ι ...
(3) Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν κ α τ ω τ έ ρ ω τ ο ά ν π ν ε υ μ α τ ι κ ο ν κ α Ι κ ω λ υ κ ο ν
α μ α τ ο υ π ε ρ ι ω ν ύ μ ο υ τ ρ ι η μ έ ρ ο υ ή ί σ χ υ ς τ ο υ ό π ο ί ο υ Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Ι
τ ι Ί ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε ί ς η Ί ν θ Κ ο ι ν ω ν ί α ν
α Ά π ά σ α ς τ α ς κ υ Ρ 1 α κ α ς τ ο υ έ ν 1 α 1) τ ο υ
κ α ι α ύ τ ω ν ε ί σ έ τ ι τ ω ν τ η ς Μ ε γ ά λ η ς κ α ι Α γ ί α ς ε σ σ α ρ α σ ς ά ν ε ξ α ρ
τ ή τ ω ς α ν κ α τ α ύ τ α ς έ ο ρ τ ά ζ ο μ ε ν τ η ν Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ν τ η ς Π α ν α γ ί α ς τ α
Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α ώ ς έ σ υ ν έ β η π έ ρ υ σ ι η Ι ν θ Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ ι ν κ λ π
β .,Ά π α σ α ν τ η ν δ ι α κ ω ν ή σ ι μ ο ν έ β δ ο μ ά δ α τ η ν τ η ς Π ε ν τ η κ ο σ τ η ς
τ ο ι α ύ τ η ν τ η ν π ρ ώ τ η ν έ β δ ο μ ά δ α τ ο υ Τ ρ ι ω δ ί ο υ τ ο δ ω δ ε κ α ή μ ε ρ ο ν τ ω ν
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν η τ ο ι κ α ι α ύ τ η ν τ η ν μ ν ή μ η ν τ ο υ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ τ α
., Α γ ι α θ ε ο φ ά ν ε ι α κ λ π
γ Ά π ά σ α ς τ α ς Δ ε υ Τ έ ρ α ς κ α ι Τ ρ ί τ α ς
τ ο u έ ν 1 α υ τ ο υ ά σ χ έ τ ω ς α ν κ α τ α ύ τ α ς σ υ μ π έ σ ο υ ν μ ε γ ά λ α ι
έ ο ρ τ α ί ώ ς ή τ ο υ Ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς τ ω ν Ά γ ί ω ν Α ο σ τ ό λ ω ν τ ω ν
Α ρ χ α γ γ έ λ ω ν κ λ π . .'
δ Ά π ά σ α ς τ α ς Τ ε τ ά ρ τ α ς έ κ τ ο ς έ α ν σ υ ι π έ σ η
Δ ε σ Π Ο κ ι Ί il θ ε ο μ τ ο ρ ι κ η η μ ν ι μ η α γ ί ο υ ν ο ς μ ε γ ά λ ο υ ό π τ ε δ ι α
τ η ν τ ε λ ε σ θ ε ι σ α ν ά γ ρ υ π ν ί α ν ο ί κ ο ν ο μ 1 Κ ω ς έ π ι τ ρ έ π ε τ ω Λ ε ο
μ ε ρ ε ί α ς ε ί ς Ε ύ χ κ η ν Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ν σ 167 -175) .
' .• ο ι
.. •. ­
Ι .. ι .'.
10
μ ε ν ι σ τ α ι ι η α σ α ν έ μ μ ο ν η ν ε ί ς ι τ α ς ά π σ σ τ ο λ ι κ α ς κ α ι ι έ κ κ λ η σ ι α
σ π κ α ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς σ υ ν ε χ ω ς ό μ ι λ ο υ ν τ ε ς π ε ρ ι ά λ λ α γ η ς η κ α ι
α τ α ρ γ ή σ ε ω ς ε ί σ έ η τ ω ν Ι κ α ν ό ν ω ν !
ό ό ό
Δ Έ π ι θ υ μ ω ν δ ι α μ ι α ς ν έ α ς π ρ ο σ π α Θ ε ί α ς τ ο υ ν ά ο
δ ε ί ξ ι τ ο ύ π ο χ Ρ ε ω τ ι κ Ό ν τ η ς π ρ ο τ η ς θ ε ί α ς 11ε τ α λ ή
ψ ε ω ς ν η ο τ ε ί α ς κ α ι δ ι α τ ο υ ς σ υ ν ε χ ω ς μ ε τ α λ α μ ι β ά ν ο ν τ α ς π α ρ α
θ έ τ ε ί ε ν χ ω ρ ί ο ν τ ο υ ι Β α ω λ ε ί ο υ τ ο ό π ο ί ο ν κ υ ρ ι ο λ ε κ Τ ϊ Κ ϊ Ι
κ α τ α Κ ρ ε ο υ ρ γ ε ϊ Γ ρ ά φ ε ι ό α γ ι ο ς Ο ύ γ α ρ δ ν α τ ν α ν ε υ
ν η σ τ ε ί α ς Ι ε ρ ο υ ρ γ ί α ς κ α τ α τ ο λ μ η σ α ι ... ». Κ α ι σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι έ κ
τ ο ύ τ ο υ δ η σ α φ ω ς ά π α η ε ϊ τ α ι ό ύ μ ό ν ο ν δ ι α τ ο υ ς π ι σ τ ο υ ς ά λ
λ α κ υ ρ ί ω ς δ ι α τ ο υ ς ί ε ρ ε ί ς ή π ρ ο τ η ς θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ν η
Ι i
σ τ ε ί α
Ν η σ τ ε ί α δ μ ω ς έ ν τ α ϋ θ α ύ ο τ ο υ θ ε ί ο υ π α τ ρ ο ς έ ν ν ο ε Ι τ α ι
ή μ ι Ι μ ε τ ά λ η ψ ι ς τ ρ ο φ η ς μ ε τ α τ ο δ ε ί π ν ο ν κ α ι α ι έ χ ρ ι τ η ς τ ε λ έ
σ ε ω ς τ η ς θ Ι ε ρ ο υ ρ γ ί α ς ώ ς δ ι δ ά σ κ ο υ ν σ χ ε τ ι κ ω ς κ α ι Ο Ι Ι ε ρ ο ι
κ α ν ό ν ε ς Κ θ τ η ς Σ Τ Ο κ ο υ μ κ α ι Ν Σ Τ τ η ς έ ν Κ α ρ θ α γ Ι ν η
έ π ά σ σ ο ν τ ε ς ά κ ρ ι β ω ς τ η ν ύ π ο ν η σ τ ι κ ω ν ά ν θ ρ ώ π ω ν έ η π έ
λ ε σ ι ι κ α ι σ υ μ μ ε τ ο χ η ν ε ί ς τ ο Μ υ σ η κ Ο ν Δ ε ί π ν ο ν τ ο υ eeou.
Έ α ν έ σ ή ι ι α ι ν ε α ύ τ ο τ ο ό π ο ί ο ν ν σ μ ί ζ ε ι ό π Π α υ λ ο ς η τ Ο
τ η ν ι ά ν έ λ α ι ο ν δ ί α ι τ α ν τ η ς π ρ ο τ ε ρ α ί α ς τ ό τ ε θ α κ α θ ί σ τ α ν τ ο
α ύ τ ο μ ά τ ς π α Ρ α 16 δ τ α ι Ί ά ν τ ε ς Ο Ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ί ά π ο δ ι α
, , , , δ δ δ δ \ \ λ \
κ ο ν ο υ μ χ ρ ι ε π ι σ κ ο π ο υ ' ε ο μ ε ν ο υ τ ι ι α ν α α ω μ ε ν τ ο
ά π λ ο ύ σ τ ε ρ ο ν κ α ι π λ έ ο ν σ ύ ν η θ ε ς ή ά ν τ ε ς 015T01 κ α τ α λ ύ σ υ σ ι τ ο
Σ ά β β α τ ο ν κ α ι τ ν Κ υ ρ ι α κ η ν λ ε ι τ ο υ ρ γ σ υ ν θ α έ ν ε φ α ν ί ζ ε τ ο
κ α ι ή Έ κ κ λ η σ ί α π α σ α μ η γ ν ω ρ ί ζ ο υ σ α τ ί ν ο μ σ θ ε τ ε ϊ έ φ δ σ ο ν
δ α τ ο υ έ ν α ς κ α ν ό ν ο ς α ύ τ η ς έ π η ά σ σ ε ι μ η ν η σ τ ε ί α έ ν Σ α
β ά τ ψ Ξ Δ Ά π σ σ τ κ α ι δ ι α έ τ έ ρ ω ν θ Ά π ο σ τ κ α ι Β Ά ν
τ ι ο χ ε ί α ς π ρ σ σ κ α λ ε ί ε ί ς θ ε τ ά λ η Ψ ν τ ο υ ς π ά ν τ α ς έ ν π ά
σ ι θ ε ί ς ι Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ζ Ι έ ξ α ι ρ έ τ ω ς Ό μ ω ς ε ί ς τ η ν τ η ς Κ υ ρ ι α κ η ς
Τ α ύ τ η ν _
Έ ν τ α ϋ θ α π ρ έ π ε ι ν α τ ν σ θ η π ρ ο ς ά π ο φ υ γ η ν π α ρ ε ξ η γ ή
σ ε ω ν δ τ ι κ α ι Ο Ι σ υ χ ν ω ς μ ε τ α λ α μ ά ν ο ν τ ε ς ύ π ο χ ρ ε ο υ ν τ α ι
11
β ά σ ε ι τ ω ν ν ε ν ο μ ο θ ε τ η μ έ ν ω ν ύ π ο τ η ς κ λ η σ ί α ς ν η σ τ ε ι ω ν
ν α δ ι έ λ θ ο υ ν 200 ή μ έ ρ α ς τ ο υ χ ρ ό ν ο υ α ν ε υ ι έ λ α ί ο υ .
Ε ί ς δ ε τ α ς 165 ύ π ο λ ο ί π ο υ ς κ α τ α λ υ σ ί μ ο υ ς ή μ έ ρ α ς τ η ρ ο υ ν
( " ι δ λ ι
ε σ π ε ρ ι ν η ν ε γ ι κ ρ α τ ε ι α ν ι α ν ε α ι ο υ
δ ι α ί τ η ς έ φ ο σ ο ν τ η ν έ π ο μ έ ν η ν θ α Κ Ο ν ω ν ή σ ο υ ν Π α ρ α
τ α υ τ α δ ι α τ ο ύ ς ά α κ η τ ι κ ο υ ς € Π ρ ι τ ά ς μ α ς τ α ά ν ω τ έ ρ ω
ά π ο τ ε λ ο υ ν .. ν σ θ ε ί α ν τ η ς ε α ς Π ι α ρ ι α δ ό σ ε ω ς κ α ι δ ί α ι τ α ν
μ έ χ ρ ι δ ι α ρ ρ ή ξ ε ω ς κ α ι έ ν auveXelQ. θ Μ ε τ ά λ η ψ ι ν Τ ί
ε ϊ π ω μ ε ν T'Q τ ο υ π ρ ω τ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς ά ρ χ ι δ ι α κ ό ν ο υ φ ρ ο ν ο υ μ ε ν
ι c , ,
ο η ι κ α ν ο ν ε σ τ ι ν ...
ο ο ο
Ε Δ ε χ ό μ ε ν ο ς π ε ρ α ι τ έ ρ ω κ α ί τ ο ι δ ε ι λ ω ς - ο η έ ν
Σ α β β ά τ ψ κ α ι Κ υ ρ ι α κ η ν η σ τ ε ί α ο ύ γ ί ν ε τ α ι π ρ ο σ π α Θ ε ί ν α
έ π α ν ε ύ ρ τ ι τ ρ ό π ο ν μ η ύ π ο ϊ ε ρ ο υ κ α ν ό ν ο ς ύ φ η γ ο υ μ έ ν ο υ δ ι α
ν α τ η ν ε ί σ α γ ά γ τ ι ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ω ς π ρ ο φ ά σ ε ι μ ε ί ζ ο ν ο ς ε ύ λ α β ε ι α ς
κ α ι ά σ κ η η κ ό τ η τ ο ς Έ π ι κ α λ ε ί τ α ι λ Ο π ο ν π ρ ο ς τ ο υ τ ο τ η ν π ε ρ ί
π τ ω σ ι ν τ ω ν έ ν ά σ κ ή σ ε ι δ ι α τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς ή Έ Κ κ λ η σ ί α Π
ε ί τ α ι έ ξ α ί ρ ε σ ι ν ώ ς ν η σ τ ε ύ ο ν τ α ς σ υ ν ε χ ω ς ά π ο 8 έ ω ς 40
ή μ έ ρ α ς α ν ε υ έ λ α ί ο υ κ α ι έ ρ ω τ α : Α ν δ ε ν ι α γ ρ ε ύ ε τ α ή
\ Σ ι β β \ Κ ;.. Ι \', ,
κ α τ ς ι α α τ ο ν κ α ι υ Ρ Ι Ο Κ ι ι ν ν η σ τ ε ι α κ α ι ε γ κ ρ α τ ε ι α χ α ρ ι ν
J. α σ κ ή σ ε ω ς ά π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι δ ι α τ η ν ύ π ο δ ο χ η ν α ύ τ ο υ τ ο υ Κ υ
ρ ί ο υ δ ι α τ ο ν ό π ο ί ο ν γ ί ν ο ν τ α ι α ι α ϊ ά σ κ ή σ ε ι ς κ α ι τ α π ά ν τ α
Τ ο έ π ι χ ε ί ρ η μ ά τ ο υ ε ύ λ ο γ ο φ α ν ε ς π λ η ν ό μ ω ς μ η ά π ο τ ε λ ο υ ν
ε κ φ ρ α σ ι ν κ α ι δ ι δ α χ η ν τ η ς cI: Π α ρ α δ ό σ ε ω ς Ή Έ κ κ λ η σ ί α
δ ι α μ ε ν τ ο υ ς π ρ ώ τ ο υ ς έ ν ά σ κ ή σ ε ι . έ π ι τ ρ έ π ε ι τ ο υ τ ο κ α ι
ά π ό δ ε ι ξ ι ς ή π ρ α ξ ι ς α ύ τ η ς κ α Ι ή έ ρ μ η ν ε υ κ ι σ υ λ λ ο γ ι τ ω ν
,
κ α ν ο ν ο
λ
ο γ ω ν
' , \
ο μ ω ς
ι
κ α ι
\ δ
ι α
\
τ ο υ ς
\ δ (\
τ ο υ ς μ
έ λ
­ ο υ χ ι ε υ τ ε ρ ο υ ς
λ ο ν τ α ς ν α μ ε τ α λ ά β ο υ ν δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ η ο ύ δ α μ ο υ ε ύ ρ ί
σ κ ε τ α ι σ χ ε τ ι κ η μ α ρ τ υ ρ ί α ά π α λ λ ά σ σ ο υ σ α τ ο ύ τ ο υ ς τ η ς έ φ α ρ
μ ο γ η ς τ ο υ Ξ Δ Ά π ο σ τ Κ α ν ό ν ο ς Έ α Υ τ ώ ρ α θ έ λ η 6 π Π α υ
λ ο ς ν α π ρ ω Τ Ό τ υ π ή σ τ ι α ύ τ Ω ε ί ν Ι α λ λ η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ο ύ δ ε ι ί α ν
ο μ ω ς ά γ π α τ ε ρ ι κ η ν έ Ρ ι η ν ε ί α ν η δ ι δ α χ η ν θ α ε ϋ ρ τ ι Π Ρ ς έ ν ί
- " ,
σ χ υ σ ι ν τ η ς α π ο ψ ε ω ς τ ο υ
..
-
12
Ά λ λ α κ α ι κ ά τ ι α λ λ ο π ο λ υ σ π ο υ δ ω ό τ ε ρ ο ν Π Ρ ς τ ί
κ α ι δ ι α π ο ϊ ο ν ο λ η ή ά ν ω τ έ ρ ω έ π ι χ ε φ η μ α τ ο λ ο γ ί α τ ο υ
π ε ρ ι ά ν ε λ α ί ο υ δ ι α ί τ η ς κ α ι έ ν Σ α β β ά τ ψ τ η ν σ τ ι γ μ η ν σ π ο υ
Ο Υ Δ Ε Ι Σ Ι Ε Ρ Ε Υ Σ έ π ι τ ρ έ π ε ι τ η ν κ α τ α Κ υ ρ ι α κ η ν ύ π ο δ ο χ η ν
τ ο υ Κ υ ρ ί σ υ Π ο ί α ς Θ α έ φ ι α ρ μ ό σ η τ ο κ ή ρ υ γ μ ά τ ο υ ά φ ο υ
κ α ι Ο Ι Δ Ι Ο Σ Τ Ο Π Α Ρ Α Β Α Ι Ν Ε Ι Ε Κ Α Σ Τ Η Ν Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν
Κ Α Τ Α Λ Υ Ω Ν tvIIEN Μ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ω Ν Δ Ε !. " Ε α ν ύ π η ρ χ ε
δ υ ν α τ ό τ η ς έ φ α ρ μ ο γ η ς τ η ς θ ε ω ρ ί α ς τ ο υ έ ν Α γ ί ψ Ο ρ ε ι δ ε ν
θ α ε π ρ ε π ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ν α μ ε τ α λ α μ β ά ν η ό ϊ δ ι ο ς ε σ τ ω κ α ι
ά π έ χ ω ν έ λ α ί ο υ τ ο υ τ ο ο μ ω ς ε ι ν α ι ά δ ύ ν α τ ο ν δ ι ό τ ι
ό Ρ θ ω ς έ π ι κ ρ α τ ε ϊ έ ν τ α υ Η α ή κ α ν ο ν ι κ η α π ο ψ ι ς π ε ρ ι κ α τ α
λ ύ σ ε ω ς έ ν Σ α ι β β ά τ ψ κ α κ ω ς σ μ ω ς έ π ι κ ρ α τ ε ϊ έ π ί σ η ς κ α ι
ή α π ο ψ ί ς τ ο υ π ε ρ ι τ ο υ ά δ υ ν ά τ ο υ τ η ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ε Ι ς τ Ό
Ι υ σ τ ή Ρ ν δ ι α τ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς κ α ι μ ό ν ο ν δ ι ο κ α ι ή ύ π ο
χ Ρ ε ω τ ι κ η ά π ο χ η έ κ τ η ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α ς ά π ά σ α ς τ α ς Κ υ
ρ ι α κ ο ς τ ο υ έ ν ι α υ τ ο υ Ι Ι Ι
Κ α ι δ ι α μ ε ν τ ο Σ ά β β α τ ο ν γ ε ν ό μ ε ν ο ς β α σ ι λ ι κ ώ τ ε ρ ο ς τ ο υ
β α σ ι λ έ ω ς δ ε ν ά ρ κ ε ϊ τ α ι ε Ι ς τ α τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ά λ λ α
π ρ ο σ θ έ τ ε ι φ ο ρ τ ί α ν έ α κ α ι ί δ ί α ς έ κ λ ο γ η ς ά π ο δ ε ι κ ν ύ ω ν δ ι α
τ ο υ τ ρ ό π ο υ α ύ τ ο υ ύ π ε Ρ σ ε β α σ μ Ο ν π ρ ο ς α ύ τ ο υ ς κ α ι
, • δ - Κ Τ , - Δ
τ η ν «... υ π ο ο χ η ν τ ο υ υ ρ υ ο ν ε ρ ω τ ω μ ε ν ι α τ ι τ η ν
Κ υ ρ ι α κ η ν - δ ι α ν α η ε ρ ι ο ρ ι ο θ ω μ ε ν ε ι ς α ύ τ η ν - σ π ο υ Ο Ι
ί ε ρ ο ι Κ α ν ό ν ε ς Ε Π Ι Β Α Λ Λ Ο Υ Ν τ η ν π ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ν ε Ι ς τ ο Μ υ
σ τ ή Ρ ν τ ω ν α ν ε υ κ ω λ ύ ι ι α τ ό ς τ ι ν ο ς Π Α Ρ Α Β Α Ι Ν Ε Ι τ ο ύ
τ ο υ ς α ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς τ ύ ψ ε ω ς η σ υ γ κ ι ν ή σ ε ω ς π ω ς δ έ χ ε τ α ι
ν α Υ σ τ α τ α ι Ι τ α μ ω ς έ ν ώ π ι ο ν τ η ς μ υ σ κ ω ς π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν η ς θ υ
, , θ -, λ ' Α λ
σ α ς κ α ι .. ε α ι Τ Ρ Ι ω ς ν α ε γ η « μ η ν α μ η ν α μ η ν π η ρ ω
θ ή τ ω τ ο σ τ ό μ α ή μ ω ν ν έ σ ε ώ ς σ ο υ Κ ύ ρ ι ε σ τ ι ή ξ ί ω σ α ς ή μ α ς
τ ω ν ά γ ι ω ν σ ο υ ρ ε τ α σ χ ε ί ν κ α ι φ ρ ι κ τ ω ν μ υ σ τ η ρ ί ω ν ... » έ ν ψ
ο ύ δ έ π ο τ ε μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι τ ι ς κ α τ Ω τ η ν ή ι μ έ ρ α ν τ α ύ τ η ν
π ω ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ σ ν ή ά ν ω τ έ ρ ω σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ α ν α έ κ φ ρ ά ζ τ ο
φ ρ ό ν η μ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ; Ι
. π ω ς Π ι Ρ ε τ ή ρ η σ ε ν έ π ί σ η ς ι ι έ Χ ρ ι σ χ ο λ α σ τ ι ι ό τ η τ ο ς α α ν τ α
τ α π ε ρ ι ν η σ τ ε ί α ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν α ύ π ο τ ω ν Ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν κ α ι
π α τ έ ρ ω ν τ α ς δ ε π ε ν τ ή κ ο ν τ α σ ε λ ί δ α ς τ ο υ ε ρ γ ο υ ή μ ω ν ε ν θ α
,
ι '
.' , " _ '.; '. • .1 •
J
·i'
13
ά ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι ό ά φ ο Ρ ι σ μ Ο ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α τ α
π ά ν τ ω ν τ ω ν μ η μ ε τ α λ α β α ν ό ν τ ω ν α ν ε υ τ ι ν σ ς κ ω λ ύ μ α τ ο ς
ά ν τ ι π α ρ η λ θ ε ν σ ι γ ω ν κ α ί .. θ α υ μ ά ζ ω ν
τ ο γ ε γ ο ν ό ς ;! Έ ρ ω τ ω μ ε ν Α φ ο ρ ί ζ ε τ α ι μ η π ρ ο σ ε ρ
χ ό μ ε ν ο ς ο ύ δ ε μ ί α ν Κ υ ρ ι α κ η ν κ α ι τ α ς π λ ε ί σ τ α ς τ ω ν
έ ο ρ τ ω ν ε ί ς τ ο Ν Ι υ σ τ ή ρ ι ο ν η Ο Χ Ι Ι σ χ ύ ο υ ν κ α ι τ η ν σ ή μ ε ρ ο ν
ο ί ι ά ν ω τ έ ρ ω ί ε ρ ο ι Κ α ν ό ν ε ς τ ο Ι ό π ο ί ο υ ς ι έ λ α φ Ρ τ η σ υ ν ε ι δ ή
σ ε ι π α ρ α β α ί ν ε ι η Ο Χ Ι π ω ς π α ρ ε τ ή ρ η σ ε ν μ ε τ α π ά σ η ς π ρ ο σ ο
χ η ς τ α ς σ χ ε κ α ς κ α τ α δ ι κ α σ κ α ς ά π ο φ ά σ ε ι ς τ ω ν Ό ρ Θ Σ υ ν ό
δ ω ν 1583, 1587, 1593 ά ν α φ ε ρ ο ι ι έ ν ω ν ά π α σ ω ν ε ί ς τ ι Ί ν ή μ ε ρ ο λ ο
γ ι α κ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ η ς Ρ ώ ι μ η ς τ ο υ ς δ ε π ε ρ ι τ η ς ύ π ο χ ρ ε ω
Η κ η ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ ς ί ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς π α ρ α
β α ί ν ε ι ... ή ρ έ μ ω ς κ α ι ι ά π α θ ω ς κ α ι Ο Χ Ι μ ό ν ο ν τ ο υ τ ο ά λ λ α κ α τ η
γ ο ρ ε ί κ α ι ώ ς ά σ ε β ε ϊ ς κ α ί ... ά ν τ ι π α ι ρ α δ ο ο ι α κ ο υ ς τ ο υ ς έ π ι Η υ μ ο υ ν
τ α ς τ ι ι ν έ φ ά ρ μ ο γ ή ν τ ω ν π ι σ τ ο ύ ς !. . . Α π Ό π ό τ ε ή χ ρ η σ ι ς
τ ω ν δ ι τ ι λ ω ν σ τ α θ μ ω ν ε ί ς τ α ς κ ρ ί σ ε ι ς τ ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν ι π τ ε
λ ε ί Ι δ Ι ν . . γ ν η σ ι ό τ η τ ο ς
ό ό ό
Σ Τ ) Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς κ α ι π ά λ ι ν ε ί ς η Ί ν π ρ ο τ η ς θ Ν Ι ε τ α
λ ή ψ ε ω ς ν η σ τ ε ί α ν π α ρ α τ η ρ ε ί Α ν ύ π ο τ ε θ η δ η δ ε ν δ ι α τ ά σ
σ ε τ α ι ύ π ο κ α ν ό ν ο ς α λ η θ ε ύ ε ι α ύ τ ό ε ί ν α ι τ ο υ τ ο ά ρ κ ε τ Ό ν
έ π ι χ ε ί ρ η μ α Ο Ο λ α ο σ α τ η ρ ο υ μ ε ν έ ν τ η χ ρ ι σ α ν ι κ η ζ ω η δ ι α
τ ά σ σ ο ν τ α ι υ π σ Κ α ν ό ν ω ν ». Α κ Ρ β ί ς έ π ε ι δ η δ ε ν δ ι α τ ά σ σ ε τ α ι
ν η σ τ ε ί α π ρ ο τ η ς θ Κ ο ι ν ω ν ί α ς ύ π ο τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ή
ί ε ρ α Π α ρ ά δ ο σ ι ς μ α ς ά φ η κ ε ν κ λ η Ρ Ο Υ Ο ί α ι ν τ η ν δ ι δ α χ η ν τ η ς
κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α ς τ η ς ό π ο ί α ς κ α ι δ ι ε γ ρ ά ψ α μ ε ν π ρ ο η
γ ο υ μ έ ν ω ς τ α ύ γ ι η δ ρ ι α δ ι α μ φ ο τ έ ρ α ς τ α ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς τ ω ν
σ υ χ ν ω ς η τ ο ι μ ε τ ο λ α μ β α ν ό ν τ ω ν κ α ι μ ή Κ α ι π ω ς κ ρ ί ν ω ν ή μ α ς
δ η μ ο ά ί ω ς έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ά γ ν ο ω ν τ η ν μ ι Ί ϋ π α ρ ξ ι ν ε ρ ω ν Κ α ν ό
ν ω ν έ π ι τ α σ σ ό ν τ ω ν ν η σ τ ε ί α ν π ρ ο τ η ς θ Μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ά λ λ
έ ρ ω Τ σ ο φ ι σ κ ω ς α λ η θ ε ύ ε ι α ύ τ ό π ο υ έ π ί σ η ς ί σ χ υ ρ ί σ θ η
μ ε ν σ η π ά ν τ α τ α θ έ μ α τ α τ η ς ζ ω η ς τ ω ν π ι σ τ ω ν δ ι δ ά σ κ ο υ ν κ α ι
έ π ι λ ύ ο υ ν μ ό ν ο ν ο ί ί ε ρ ο ι Κ α ν ό ν ε ς τ ο υ τ ο 11 ό ν ο ν ή σ ύ
ν ο λ ο ς Ι Π α ρ δ δ ο ω ς ι μ ε τ α η ς θ ε ί α ς Γ ρ α φ η ς ό μ ο υ π ρ ά τ τ ε ι
.
14
ώ ς π ε ρ ι έ χ ο υ σ α ε ν α ύ τ η κ α Ι τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς ώ ς μ έ
ρ ο ς τ ο υ Ο λ ο υ Κ α ι ε φ ο σ ο ν β ά σ ε ι τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ά π ο τ ο υ ς
θ ε ί ο υ ς Κ α ν ό ν α ς ν η σ τ ε ί α π ρ ο τ η ς λ ε τ α λ ή ψ ε ω ς ο ύ δ Ο ρ ί ζ ε
, ,,, - • ι Ν δ Ι δ ι δ
τ α ι κ α τ α τ η ν ε κ φ ρ α σ ι ν τ ο υ α γ Ο υ Ι Κ Ο η μ ο υ ι α τ ι ε ν
ά ρ κ ε ί τ α ι ε ι ς α ύ τ α π ο υ π ρ ο σ έ Θ ε σ α ν κ α ι ε π ε ξ ή γ η σ α ν Ο Ι θ ε ί Ο
Π α τ έ ρ ε ς δ ι α τ ο Ο ο ρ ο υ τ ω ν κ α τ α δ ύ ν α μ ι ν ν η σ τ ε ί α Κ α ι α ν
δ ε ν ά ν α π α ύ ε τ α ε ι ς ν έ ρ μ η ν ε ί α ν μ α ς τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω δ ρ α υ
ι δ - • δ ι ι , δ δ ' , ι
δ α τ ι ε ν μ α ς υ π ι ε ι κ ν υ ε ι μ ι α ν π α τ ε ρ ι κ η ν ι α χ η ν α ν τ 1­
θ ε τ ο ν τ ω ν ο σ ω ν ε γ ρ ά ψ α μ ε ν Έ α ν δ ε ά δ υ ν α τ η ν α π ρ ά ξ η
τ ο υ τ ο δ ι α τ ί δ ι α σ τ ρ έ φ ε ι τ α κ α λ ω ς κ ε ί μ ε ν α ζ η λ ώ σ α ς δ ό ξ α ν ...
κ α κ ο υ δ ι δ α σ κ ά λ ο υ
Δ ι ό τ ι τ ί α λ λ ο π ρ ά τ τ ο υ ν π ά ν τ ε ς Ο Ι σ υ μ φ ω ν ρ υ ν τ ε ς π ρ ο ς τ ο
α ν ω τ έ ρ ω κ ή ρ υ γ μ α τ ο υ π Π α ύ λ ο υ Δ λ ή ε Ί α τ ο ί ς ε δ ω κ ε ν α ύ
τ ο ί ς τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ ο υ τ ο ο τ α ν ό ρ ί ζ ο υ ν ν η σ τ ε ί α ν ύ π ο ­
χ Ρ ε ω τ ι κ ι ν κ α ι ώ Ρ 1 σ μ έ ν η ν π ρ ο τ η ς θ Ν Ι ε τ α
λ ή ψ ε ω ς π ρ α γ α Ό π ε ρ δ ε ν ε τ ό λ μ η σ ε ν ο ύ δ ε ή ί δ ί α Έ κ κ λ η σ ί α
ν α θ ε σ π ί σ η ο ύ δ έ η ς τ ω ν ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν μ ε ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν
ά φ α ι ρ ο υ ν ο ί ν έ ο ι ο υ τ ο ι Υ ο μ ο θ έ τ α ι ά π ο τ ο υ ς μ ι κ ρ ο υ ς τ ο δ ι κ α ί ω
μ α κ α ι ν ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν α μ α τ η ς π ρ ο σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ! ! !
Δ ε ν ά ν έ γ ν ω σ ά ν π ο τ ε ο τ ι π α σ α ν η σ τ ε ί α γ ε ν ο μ έ ν η π α ρ α
τ η ν γ ν ώ μ η ν τ ο υ θ ε ο υ κ α ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α ι π ω ς ν α μ η
ε Ι ν α ι π α ρ α γ ν ώ μ η θ ε ο ϊ ά φ ο Ο ό κ α ρ π α ς ε ί ν α ι ή ... ά π ο χ η έ κ
τ ο υ υ σ τ η ρ ί υ τ υ γ χ ά ν ε ι π α ρ α ν ο μ ω τ έ ρ α μ έ θ η ς κ α τ α τ ο ν
μ έ γ α ν Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ν τ ο υ ς ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ο μ ε ν τ ο σ χ ε η κ ο ν χ ω
ρ ί ο ν Μ η γ ά Ρ μ Ο Ι Τ ο υ τ ο ε ϊ π η ς ο τ ι ν η
σ τ ε ύ ο υ σ 1 ν ά λ λ α ε κ ε ί ν ο 1 μ Ο 1 δ ε ί ξ ο ν
ε ί κ Ω τ α γ ν ώ μ η ν θ ε ο υ τ Ο υ τ ο π Ο 1 Ο υ σ ι ν
ώ ς α ν μ η τ ο υ τ ο fi, Μ Ε θ Η Σ Π Α Σ Η Σ Η
Ν Η Σ Τ Ε Ι Α Π Α Ρ Α Ν Ο Ν Ι Ω Τ Ε Ρ Α
Σ υ ν ε π ώ ς δ ι α τ ί θ α υ μ ά ζ ε ι ό π Π α υ λ ο ς ε α ν ά π ε κ λ ή θ η υ π σ
ά γ ρ ε ί τ ο υ ε π ί σ η ς Μ ο ν α χ ο υ σ α τ α ν ν ε φ ε ύ ρ η μ α ή Τ α ύ
τ η ς μ ο ρ φ η ς ν η σ τ ε ί α Ν Ι ή π ω ς δ ι ό τ ι τ υ γ χ ά ν ε ι ά ρ ε η Ί κ α ι ι ί ι ρ ε
τ α ι δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ε Ι ν α ι κ α κ ό ν τ ι τ ο υ ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ο μ ε ν
τ η ν β α σ ί λ ι σ σ α ν τ ω ν ά ρ ε τ ω ν τ η ν ά γ ά π η ν η ν ό π ο ί α ν δ ο λ ί ω ς
',
, ,
Ό ...... ' ••.• '1. ' ..

. . .. ' .
15
έ ξ έ λ ε ξ α ν Ο Ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι α Ι ρ ε κ ο ι - OiKOVopeVIaTai, π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
ν α δ ι α φ Θ ε ί ρ ο υ ν τ η ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ώ ς έ π ί σ η ς
κ α ι τ α ς μ ε τ α σ χ η μ ά τ ί σ ε ι ς τ ο υ Π ο ν η ρ ο υ ε ς α γ γ ε λ ο ν φ ω τ ό ς
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α π λ α ν ή σ η κ α ι ο υ τ ο ς τ ο π λ α σ ι ι τ ο υ θ ε ο υ ... 4
Δ έ ο ν ν α τ ο ν ι α θ η σ η Ο Ι ί ε ρ ο ι Κ α ν ό ν ε ς τ η ς λ η σ ί α ς δ ε ν
σ υ ν ε τ ά χ θ η σ α ν έ ξ ά φ ο ρ μ η ς ά τ α ξ ί α ς 11 π λ ά ν η ς η ν ό ς ώ ς
ε γ ρ α ψ ε ν λ ί α ν ά σ τ ό χ ω ς Α Γ Σ Ι Μ Ω Ν Ν ο 11, σ 19), ά λ λ α
κ υ Ρ ί ω ς π ρ ο ς ρ ύ θ μ ι σ ι ν τ η ς ζ ω η ς τ ω ν π ι ο τ ω ν κ α ι τ η ν ε ϋ
κ τ α κ τ ο ν α ύ τ η ς δ ι ο ί κ η σ ι ν Τ ι ς δ ε ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ά ρ φ ι β ά λ η
ο η ε ν τ ω ν κ υ ρ ι ω τ ά τ ω ν Θ ε μ ά τ ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι κ α ι ή μ υ σ η Ρ α η
ζ ω ι Ι τ ω ν π ι σ τ ω ν τ η ς Λ π α ν τ ι φ ρ ο ν ε ί φ ό σ ο ν ά φ ο ρ ί ζ ε ι
ή Ε κ κ λ η σ ί α τ ο υ ς δ υ ν α μ έ ν ο υ ς μ ε τ α λ α β ε ί ν κ α ι μ η π ρ ο σ ε ρ χ ο
μ έ ν ο υ ς π ω ς δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ η ν ά π ο χ ή ν τ ο υ π ρ ο φ ά σ ε ι μ ε ί ζ ο ν ο ς
π ρ ο ε Τ μ α σ ί α ς Κ α ι τ η ν ι μ ε ν σ ω μ α Ώ κ η ν π ρ ο ε Τ μ α σ ί α ν τ η ν
ό π ο ί α ν ο δ τ ο ς δ ι δ ά σ κ ε ι Ο Υ Δ Ε Ι Σ Κ Α Ν Ω Ν Ο Υ Δ Ε Ι Σ Ι Ε Ρ Ο Σ
Π Α Τ Η Ρ Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ο Υ Ν τ η ν ά π ο χ η ν δ μ ω ς €K τ ο υ Μ υ
σ τ η ρ ί ο υ τ η ν ό π ο ί α ν σ υ χ ν ό τ α τ α δ ι ε ν ε ρ γ ε ί π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α
ύ η ρ ε τ ή σ η τ α ς ά ν θ ρ ω π ί ν α ς σ υ ν η θ ε ί α ς π α ρ α τ α δ ι α φ ό ρ ω ς
έ ν τ ε λ λ ό μ ε ν α ύ π α τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν π ό θ ε ν έ δ ι δ ά χ θ η
(4) Έ ν τ α υ θ α κ ρ ί ν ο μ ε ν ε ι π κ α ι ρ ο ν ν α ύ π ο μ ν ή σ ω μ ε ν ε ς τ ο ν π
Π α υ λ ο ν τ α ς ά π α π η σ ε ι ς τ η ς γ ν η σ ί α ς ύ π α κ ο η ς έ ν τ ψ ρ θ ο δ ό ξ φ Μ ο ν α χ ι
σ μ ψ ώ ς έ δ ι δ ά χ θ η κ α ι έ β ι ώ θ η ύ π α ύ τ ο υ δ ι α τ ω ν α ώ ν ω ν Ώ ς γ ν ω σ τ ό ν
ύ π ο τ α κ κ ο ς ό ό π ο ϊ ο ς θ α π ρ ά ξ η κ α ι τ η ν π λ έ ο ν έ ν ά ρ ε τ ο ν π ρ α ξ ι ν ώ ς
π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς χ ά ρ ι ν έ λ ε η μ ο σ ύ ν η ν ν η σ τ ε ί α ν μ ε τ α ν ο ί α ς κ λ π π α ρ α
τ ι Ι ν γ ν ώ μ η ν τ ο υ Γ έ ρ ο ν τ ό ς τ ο υ θ ε ω ρ ε ϊ τ α ι ώ ς ύ π η ρ ε τ ω ν τ ο ϊ δ ι ι ό ν τ ο υ
θ έ λ η μ α κ α ι α ρ α ... χ λ ε υ α ζ ό μ ε ν ο ς ύ π ο τ ο υ Π ο ν η ρ ο ϋ τ α έ π ι τ ο υ
π ρ ο κ ε φ έ ν ο υ π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α τ υ γ χ ά ν ο υ ν ά ν α ρ ί θ μ η τ α Έ α ν λ ο ι π ο ν π ρ α ξ ι ς
ί δ ι ό ρ ρ υ θ μ ο ς τ ο υ ύ π ο τ α κ κ ο υ τ ο ν ά π ο μ α κ ρ ύ ν η τ η ς κ α λ η ς α ν ο μ ί
μ ο υ ά θ λ ή σ ε ώ ς τ ο υ π ω ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν α ί ν η σ τ ε ϊ α ι α ί ν ε ς γ ί ν ο ν τ α ι
π α ρ α τ η ν γ ν ώ μ η ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ν α έ π ι φ έ ρ ο υ ν ά γ α θ ο ν κ α ρ π ό ν
Τ ρ α ν ω τ ά τ η δ ε ά π ό δ ε ι ξ ι ς τ η ς σ α π ρ ό τ η τ ο ς τ ο υ κ α ρ π ο υ τ ω ν ή Μ Η
Μ Ε Τ Ο Χ Η ε ί ς τ ο θ ε ι ό τ α τ ο ν Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν π α ρ α τ α ς '" θ ε α τ ρ ι κ α ς π ρ ο σ κ λ ή
σ ε ι ς τ ο υ κ α λ ο υ ν τ ο ς ί ε ρ έ ω ς κ α ι τ α ς π α ρ ο μ ο ί α ς ε ύ χ α ρ ι ο τ ί α ς έ π τ π Μ ε τ α
λ ή ψ ε ι τ ω ν ... μ η μ ε τ α λ α β ό ν τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν Ο ν τ ω ς έ γ ε ν ή θ η μ ε ν
θ έ α τ ρ ο ν α γ γ έ λ λ ο ι ς κ ω δ ώ μ Ο ν ...
-
.!
..
l
ι
.. "
16
­
.1
i'
Δ ι α τ δ ε ν θ έ λ ε ι ν α ά ν λ η φ θ ϊ δ η ή σ ω ι ι α κ η π ρ ο ε τ ο ι
μ α σ ί α τ ω ν π ι σ τ ω ν ά ε ί π ο τ ε θ α π ο Ι κ ί λ ι ά ν α λ ό
- -, - ,- ,
γ ω ς τ η ς σ ω μ α τ ι κ η ς α ν τ ο χ η ς κ α ι τ η ς σ υ χ ν ο τ η τ ο ς π ρ ο σ ε λ ε ύ
σ ε ω ς ε ι ς τ ο Μ υ σ τ ή Ρ ν ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ω ν δ μ ω ς ε ι ς τ η ν θ
λ ι Ι ε τ ά λ η ψ ι ν τ υ γ χ ά ν ε ι κ α ι θ α τ υ γ ά ν ι Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η έ φ
δ σ ο ν π α ρ ί σ τ α ν τ α ι α ν ε υ η ν ο ς κ ω λ ύ μ α τ ο ς έ ν Tft ά ν α ι μ ά κ τ ψ
Ι ε ρ ο υ ρ γ ί ς ι ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς έ α ν ό ε Ι ς τ ω ν π ι σ τ ω ν έ ν ή σ τ ε υ σ ε ν
π ο λ υ κ α ι ό ε τ ε ρ ο ς π ρ ο σ η λ θ ε ν δ ι ά π λ η ς έ γ κ ρ α τ ε ί α ς ς τ α
σ ρ ι α δ ι ε γ ρ ά ψ α μ ε ν ε ι ς τ ο ε ρ γ ο ν ή μ ω ν σ 179.-198).
Ή Ε κ κ λ η σ ί α έ δ ί δ α ξ ε δ ι α τ ω ν ά γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν τ η ν σ ω μ α
η κ η ν π ρ ο ε τ ο ι ρ α σ ί α ν ώ ς Μ Ε Σ Ο Ν δ ι α τ η ν θ Κ ν ω ν ί α ν κ α ι
ο ύ χ ι ώ ς Σ Κ Ο Π Ο Ν ω σ τ ε χ ά ρ ι ν α ύ τ η ς ν α κ α τ α ρ γ η τ α ι ή π ρ ο σ
έ λ ε υ σ ι ς ε ι ς τ α Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν Σ υ ν ε π ω ς Π ω ς τ ο λ μ ό ά ν ω τ έ ρ ω
Μ ο ν α χ Ό ς π α Ρ α β ά τ η ς ύ π ά ρ χ ω ν Δ ε σ π ο η κ η ς έ ν τ ο λ η ς
κ α ι ί ε ρ ώ ν Κ α ν ό ν ω ν ν α έ λ έ γ ι τ ο υ ς ι έ φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ς Τ ι ν ύ ο
τ η ς Ε κ κ λ η α ς κ α ι τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν δ ι δ α σ κ ο μ έ ν η ν σ ω μ α η κ η ν
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ν ί δ ί ο υ ς ν ό μ ο υ ς κ α ι έ ν τ ο λ α ς δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν μ ε
ά π ο τ έ λ ε σ μ α ν α σ τ ε ρ ω ν τ α ι ο ί π ι σ τ ο ι τ ο υ θ ε Ο τ ά τ ο υ Ν Ι υ σ τ η
ρ ί ο υ ; ! π ω ς κ α τ ό π ι ν τ ο ι α ύ τ η ς ά ν η κ α ν ο ν ι κ η ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς έ μ φ α
ν ί ζ ε τ α ι γ ρ ά φ ω ν Ν α μ η λ έ γ ω μ ε ν π ρ ά γ μ α τ α τ α ό π ο ί α δ ε ν
ε ί π α ν ο ί α γ ι ο ι π α τ έ ρ ε ς έ ν ψ Ο Υ Δ Ε Ι Σ ί ε ρ ο ς π α τ η ρ μ έ χ ρ ι
σ ή μ ε ρ ο ν ί σ χ υ ρ ι σ θ η τ α ς ά π ό ψ ε ι ς κ α ι δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ο υ Δ ε ν
ά ν η λ α μ β ά ν ε τ α ι ο η δ ι α τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω έ ν ε ρ γ ε ι ω ν τ ο υ έ μ π α ί
ζ ε τ α ι ύ π ο τ ο υ '" Π ο ν η ρ ο υ κ α ι τ η ς ί δ ί α ς τ ο υ φ ρ ο ν ή σ ε ω ς έ φ
δ σ ο ν ά ο ρ ρ ί π τ ε ι τ α iJno, τ η ς ύ γ ι ο u ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς δ ι δ α
σ κ ό μ ε ν α κ α τ α κ ο λ ο υ ι θ ω ν ά ν θ ρ ω π ί ν α ς κ α ι ε τ α β α λ λ ο μ έ ν α ς ώ ς
έ κ τ ο ύ τ ο υ σ υ ν η θ ε ί α ς Γ ρ ά φ ο μ ε ν ύ γ ι ο υ ς δ ι ό η έ α ν π ρ 200
έ τ ω ν ι έ δ ί δ α σ κ ε ν ό π ο ί α δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι σ ή μ ε ρ ο ν ε ι ς τ ο υ ς ά γ ρ ε ί
τ α ς π α τ έ ρ α ς θ α τ ο ν ά π ε κ ή ρ υ τ τ ο ν ά μ έ σ ω ς ώ ς κ α κ ο δ ο ­
ξ ο υ ν τ α δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ η κ α τ α τ α τ ό τ ε έ π ι κ ρ α τ ο υ ν τ α ε θ η
ε π ρ ε π ε ά π α ρ α π ή τ ω ς ν α μ ε σ λ α β ή σ ι μ ι α ς έ β δ α μ ά δ ο ς ά ν έ
λ α ς δ ί α ι τ α δ ι α π ά ν τ α δ σ η ς έ π ρ ό κ ε π ο ν α μ ε τ α λ ά β η !
Σ υ ν ε π ώ ς έ α ν δ ε ν θ έ λ ι ν α ι έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ε ι ς τ α γ ρ α φ ό
μ ε ν ά τ ο υ π ι θ α ν ο λ ο γ ω ν η ά π λ ε λ υ μ έ ν ω ς ν ο μ ο θ ε τ ω ν ­
, .) r "( •
. Ό
ι ..:.;,:..;·······
17
κ α ι σ π ω ς δ ε ν γ ο ν α τ ί ζ ε ι π ρ ο σ ε υ χ ό ι ι ε ν ο ς κ α τ α τ α ς Κ υ ρ ι α κ α ς
κ α ι τ η ν Π ε ν τ η κ ο σ τ ι ν σ ε β ό ι ι ε ν ο ς τ ο υ ς σ χ ε η κ ο υ ς ε ρ ο υ ς κ α ν ό
ν α ς κ α ί τ Ο ή π ρ α ξ ι ς α ϋ τ η τ υ γ χ ά ν ε ι ε κ φ ρ α σ ι ς ε ύ λ α β ε ί α ς -,'
ο ϋ τ ω ς α ς τ α π ε ι ν ώ σ η κ α ι έ ν τ α υ θ α τ ο φ ρ ό ν η μ ά τ ο υ ε ί ς τ α ύ π ο
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο σ τ α σ σ ό μ ε ν α δ ι ό η π ο λ λ ο ι κ α ι π ρ ο α ύ τ ο υ
ή θ έ λ η σ α ν ν α φ α ν ο υ ν α ύ σ τ η ρ ό τ ε ρ Ο α ύ τ η ς ά λ λ α τ ε λ ι κ ω ς ά π ε
δ ι μ ά σ θ η σ α ν ύ ο τ η ς ί δ ι α ς ....
Ζ Ε ν τ ψ α θ ή μ ω ν έ π ί σ η ς Ι ί ρ θ ρ ψ τ ο υ ό π Π α υ λ ο ς
σ υ ν ε χ ω ς έ π α ν α λ α μ β ά ν ε ι δ ύ ο τ ι ν ά α Ν α ι ι η λ έ γ ω μ ε ν π ρ ά
γ μ α τ α τ α ό π ο ί α δ ε ν ε Ι π ο ν ο ϊ α γ ι ο ι π α τ έ ρ ε ς ι κ α ι β Ν α έ μ π ι
σ τ ε υ ώ μ ε Θ α ε Ι ς τ η ν γ ν ώ μ η ν τ η ς ό λ ό τ η τ ο ς ι δ η λ α δ η τ η ν Ε κ
κ λ η σ ί α ν Ά π α ν τ α ν τ ε ς π α ρ α τ η ρ ο υ μ ε ν σ η έ ξ ο σ ω ν α χ ρ ι τ ο ϋ δ ε
ε γ ρ α ψ ε ν ά π έ δ ε ι ξ ε ν έ α υ τ Ο ν κ α ι ο ύ χ ι ή μ α ς δ ι δ ά σ κ α λ ο ν
π ρ α γ μ ά τ ω ν τ α ό π ο ί α δ ε ν ε ί π ο ν ο ϊ υ Α γ ι ο ι Π α τ έ ρ ε ς ι π α ρ α
μ ο ρ φ ώ σ α ς έ ν τ ο λ α ς κ α ι λ ό γ ο υ ς α ύ τ ω ν •Α ν α φ ο ρ ι κ ω ς δ ε π ρ ο ς
τ η ν δ ε υ τ έ ρ α ν σ ύ σ τ α σ ι ν τ ο υ ε ύ χ α ρ ί σ τ ω ς δ ε χ ό μ ε Η α ο ϊ α ν δ ή π ο τ ε
έ κ κ λ η σ ι α σ κ η ν ά ρ χ η ν σ π ω ς κ ρ ί ν η τ ο ε Ρ Υ ο ν ή μ ω ν κ α ι α ν
ά π ο δ ε ί ξ η - ε β α ί ω ς β ά σ ε ι π ά ν τ ο τ ε τ ο υ ά λ α θ ή τ ο υ δ ι δ α σ κ α
λ ε ί ο υ τ η ς Ί Π α ρ α δ ό σ ε ω ς /- τ α σ η μ ε ί α ε Ι ς τ α ό π ο ί α σ φ α λ
λ ό μ ε θ α ή μ ε ί ς ε ύ θ υ ς θ α ζ η τ ή σ ω μ ε ν τ η ν δ έ ο υ σ α ν σ υ γ Υ ν ώ μ η ν
Ε α ν σ μ ς π ρ ο τ ε ί ν η τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω δ ο κ ι μ α σ ι α ν δ ι ό τ ι ε χ ε ι π ι θ α
.ν ο ν έ ξ α σ φ α λ ί σ ε ι έ κ τ ω ν π Ρ ο τ έ Ρ ω ν τ η ν σ υ μ φ ω
ν ι α ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς τ ι ν ο ς ά ρ χ η ς π ρ ο ς τ α ς ά π ό ψ ε ι ς τ ο υ τ ο ν
π λ η ρ ο φ ο ρ ο υ μ ε ν τ ο έ ξ η ς Α ϊ Σ Τ κ α ι Ζ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ α ι Σ ύ
ν ο δ ο ι ε Ι ς τ ο ν π ρ ω τ ο ν α ύ τ ω ν κ α ν ό ν α ί ί φ ι σ α ν ά φ ο ρ ι ο μ ο ν κ α ι
α ν ά θ ε μ α ε Ι ς π ά Υ Γ α α π ε ι θ η κ α ι δ ι α σ τ ρ ο φ έ α τ ω ν ϊ ε ρ ω ν Κ α ν ό
ν ω ν Σ υ ν ε π ω ς α ς π ρ ο σ π α θ ή σ η ν α έ ξ α σ φ α λ ί σ τ η ν σ υ γ χ ώ
ρ η σ ι ν τ α ν α ν ω τ έ ρ ω Σ υ ν ο δ ι κ ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ ω ν ό π ο ί ω ν τ η ν
δ ι δ α χ η ν κ α τ α φ ρ ο ν ε ί κ α ι α ς μ η έ Π θ υ μ ν α π α ρ α σ ύ ρ η κ α ι
α λ λ ο υ ς ύ π ο τ α α ύ τ α έ π η ί μ ι α ε Ι ς τ α ό π ο ί α ύ π έ β α λ ε ν έ α υ τ ό ν ...
Γ ν ω σ τ α ι τ η ς κ ι α Γ Ι ω τ έ ρ ω π ο ρ α τ ε ι θ ε μ έ ν η ς π ρ ο τ ρ ο π η ς τ ο υ

18
ά γ ι ο υ Ν ι κ ο δ ή μ ο υ π α ρ α π έ μ π ο μ ε ν τ ο ν π Π α υ λ ο ν κ α ι π ά ν τ α
σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ν τ ο υ ε Ι ς μ ί α ν π ρ ο σ ε κ η κ ή ν τ η ς ι μ ε λ έ τ η ν π ο λ λ α
θ α ώ φ ε λ η θ ο υ ν
« ... Δ ι α τ ο υ τ ο φ υ λ α χ θ η τ ε Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ι ά π α τ ο υ ν α κ α τ η
γ ο ρ η τ ε τ ο υ ς α λ λ ο υ ς μ ά λ ι σ τ α δ ε κ α ι έ ξ α ι ρ έ τ ω ς φ υ λ α Χ θ η τ ε
κ α λ α ά δ ε λ φ ο ί μ ο υ ν α μ η σ κ α ν δ α λ ί ζ ε σ θ ε κ α ι τ α ρ ά τ τ ε σ θ ε σ τ α ν
β λ έ π ε τ ε η ά κ ο ύ ε τ ε κ α ν έ ν α ν ό δ ε λ φ ο ν π ω ς φ υ λ ά τ τ ε ι τ α ς έ ν τ ο
λ α ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α ι τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς τ ω ν Α γ ί ω ν Ά π ο
σ τ ό λ ω ν κ α ι τ ω ν ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ω ν κ α ι τ ο π ι κ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν κ α ι τ ω ν
!
,
κ α τ α μ έ ρ ο ς ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν Ά λ λ α μ ά λ ι σ τ α σ π ο υ δ ά ζ ε τ ε ν α
τ ο ν μ ι μ η σ Η ε κ α ι έ σ ε ϊ ς έ π α ι ν ο υ ν τ ε ς α ύ τ ο ν ώ ς φ ύ λ α κ α τ ω ν
Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ω ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α ι τ ω ν έ ν τ ο λ ω ν τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ
J
Κ α ι π ρ ο σ έ χ ε τ ε δ ι ά γ ά π η ν θ ε ο υ ν α μ η κ α τ η Υ ο ρ η τ ε τ ο ν τ ο ι ο υ
τ ο ν φ ύ λ α κ α μ ε δ ύ σ φ η μ α ό ν ό μ α τ α 11 ν α τ ο ν κ α τ α τ ρ έ χ ε τ α ι κ α ι
δ ι ώ κ ε τ ε ώ ς τ ά χ α π α ρ α β δ τ η ν τ ω ν τ ω Ρ ι ν ω ν σ υ ν η ­
θ ε ι ω ν κ α ι τ ω ν ά ν θ ρ ω π ί ν ω ν π α ρ α δ ό
σ ε ω ν Δ ι ό τ ι κ α τ η γ ο ρ ο υ ν τ ε ς α ύ τ ο ν κ α ι δ ί ώ κ ο ν τ ε ς α ύ τ α ν
τ α ν ϊ δ ν τ ο ν Χ ρ ι σ τ σ ν κ α τ η γ ο ρ ε ί τ ε κ α ι δ ι κ ε τ ε κ α ι τ ο υ ς
θ ε ί ο υ ς α ύ τ ο υ ' Α π ο σ τ ό λ ο υ ς κ α ι τ ο υ ς ά γ ι ο υ ς α ύ τ ο υ έ π ε ι δ η
έ κ ε ϊ ν ο ς δ ι α τ η ν ά γ ά π η ν τ ω ν έ ν τ ο λ ω ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ι δ ι α
Τ ν ά λ ή ι θ ε ι α ν τ η ν ύ π ο τ ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν κ α ι τ Α γ ί ω ν π α ρ α
δ ε δ ο μ έ ν η ν π ά σ χ ε ι κ α ι ά γ ω ν ί ζ ε τ α ι Χ ρ η σ τ ο ή Η ε ι α σ ε λ 230,
ε κ δ 1888) (
Ή μ ε ϊ ς έ ν τ ψ μ ε τ α ξ υ θ α σ υ ν ε χ ί σ ω μ ε ν ν Δ ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ω
μ ε ν μ ε τ α μ ε γ ί σ τ η ς σ υ μ π α θ ε ί α ς π ά ν τ α ς τ ο υ ς ά γ ν ο ο υ ν τ α ς η μ η
δ υ ν α μ έ ν ο υ ς δ ι α π ο ι κ ί λ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ν ά ν τ ι λ η φ θ ο σ ν τ η ν κ α θ α
ρ ω τ ά τ η ν π ε ρ ι έ λ ε υ ι θ έ ρ α ς κ α ι σ υ ν ε χ ο υ ς θ ε ί α ς Ν Ι ε τ α λ ή ψ ε ω ς
δ δ α χ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι τ ο γ ε γ ο ν ο ς δ η ή θ
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ώ ς Μ υ σ τ ή ρ ν ά π α 1 τ ε ϊ σ υ μ μ ε τ ο χ η ν τ ω ν
ι "", c ι ,
π α ρ ε υ ρ ι σ κ ο μ ε ν ω ν κ α ι ο υ χ ι α Κ Ρ ο α σ ι ν ω ς γ ι ν ε τ α ι ε ι ς
τ α ς λ π α ς ι ά κ ο λ ο υ θ ί α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ό ρ Θ ρ ο ν έ σ π ε ρ ι ν ο ν
κ λ π Λ έ γ σ μ ε ν τ ο υ τ ο κ α ό σ ο ν τ ο ί ε ρ ώ τ α τ ο ν τ ο ϋ τ ο Μ υ σ τ ή ρ ν
δ ε ν π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι υ π α μ ό ν ο υ τ ο υ ί ε ρ έ ω ς ά λ λ α κ α ι ύ π ο π ά σ η ς
ό μ ο υ τ η ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ο μ έ ν η ς Κ ν ό τ η τ ο ς 11 ώ ς έ π ι τ υ χ ω ς σ η
. ' ; - - .. - . .. .'.", ..' " ..
-
'
.. ι ... ' .,0,",
.
.......
19
μ ε ι ο ϊ σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς λ ε ο υ ρ γ ι ο λ ό γ ο ς έ ν σ ν δ ε ί ς ι κ α ι έ ν ό τ η η
μ ε τ α π α ν τ ο ς τ ο υ έ κ κ λ η σ ι ό σ μ ι τ ο ς (EYXjKH Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η
σ 182, σ η μ 131).
Ο ύ δ έ π ο τ ε σ μ ω ς π ό λ ι ν θ Δ ν ε χ θ ω μ ε ν κ α ι τ ο υ ς έ κ ο υ σ ί ο υ ς
δ ι α σ τ ρ ο φ ε ί ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω έ κ κ λ η σ ι α σ η κ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς - π α
ρ ο τ η ν δ ο ρ α ν τ η ς ... ύ π ε ρ α σ κ η η κ ό τ η τ ό ς τ ω ν - τ η ς ό π ο ί α ς
Ο Ι ά ν η π ν ε υ μ α η κ ώ τ α τ κ α ρ π ο ι ά ν ε π τ ύ χ θ η σ α ν έ ν τ η σ η μ ε ι ώ
σ ε ι τ ρ ί α (3). Ή σ υ ν ε χ ω ς π ρ ο β α λ λ ο μ έ ν η δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α τ ω ν σ η
σ κ α ν δ α λ ί ζ ο ν τ α ι δ η θ ε ν ο ϊ π ι σ τ ο ι ι έ κ τ ο υ κ η ρ ύ γ μ α τ ό ς μ α ς σ υ ν ι
σ τ ζ ί ί σ χ υ ρ ό τ α τ ο ν ρ ό π ι σ μ α κ α τ α τ ω ν ί δ ί ω ν δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ η ή
μ ε ί ς ο ύ δ έ π ο τ ε ι έ κ η ρ ύ ξ α μ ε ν ι έ κ ε ϊ ν α δ ι α τ α ό π ο ί α ά σ υ
σ τ ό λ ω ς μ α ς κ α τ η γ ο ρ ο υ ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς α ύ τ ο Ι κ α ι μ ό
ν ο ν θ α φ έ ρ ο υ ν τ η ν ε ύ θ ύ ν η ν κ α ι δ ι α τ ο τ υ χ ο ν σ κ ό ν δ α λ ο ν
Δ ι α τ ο υ τ ο ά δ ε λ φ ι κ ω ς τ ο υ ς π α ρ α κ ο λ ο υ μ ε ν σ π ω ς π α ύ σ ο υ ν
τ α ά δ ό κ ι μ α κ η ρ ύ γ μ α τ ό τ ω ν δ ι ό η τ ο υ τ ο ο ύ μ ό ν ο ν π ρ ο σ β ό λ λ ε ι
ε ύ θ έ ω ς κ α ι ι έ κ τ σ υ ά σ φ λ ο υ ς τ η ν γ ν η σ ί η ν κ α ι ζ η λ ω η κ ή ν τ ω ν
π ο ρ ε ί α ν ά λ λ α τ ο υ ς κ α θ ι σ τ ζ ί ύ π ε υ θ ύ ν ο υ ς κ α ι έ ν ώ Π ν τ ο υ
Κ υ ρ ί ο υ σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ ο υ ς ί δ ί ο υ ς τ ω ν λ ό γ ο υ ς Α ρ κ ε ί ...
μ ί ι α ν π η ρ ό δ ο σ ι ν ν α λ ύ σ ω μ ε ν κ α ι ν α κ η ρ ύ ξ ω μ ε ν ή μ ε ί ς Ο Ι δ ι δ ό
σ κ α λ Ο Ι ν έ δ ι α ν α ε ύ ρ ε Η ω μ ε ν έ μ π ρ ο ς ε ί ς τ ο ν ο ύ ρ ό ν ι ο ν
Κ ρ η ν ε ν ο χ ο ι Α Γ Σ Ι Μ Ω Ν Ί α ν '73, σ 2).
Ν ι ε τ η ν β ε β α ι τ η τ α σ η Ο Χ Ι μ ό ν ο ν ό π π α υ λ ο ς ά λ λ α κ α ι
Ο Ι σ υ μ φ ω ν ο ϋ ν τ ε ς α ύ τ ψ π ά ν τ ε ς ά γ α π ο ϋ ν ε ί λ ι κ ρ ι ν ω ς τ η ν Ο ρ θ ο
δ ο ξ ί α ν ο ύ μ ό ν ο ν λ ό γ ς κ η ι θ ε ω ρ ί ς ι ά λ λ ε ρ γ ψ κ α ι ά λ η θ ε ί ς ι
έ ν ο μ ε ν μ ι η ν ' Τ ι ε η ν ε π α ν ο ρ θ ω σ ι ν τ ω ν α ο κ ι μ ω ν θ α ν α μ -" δ ε σ ε ω ν
τ ω ν ω σ τ ε ν ά π ο δ ε ί ξ ο υ ν τ ο ί ς π α σ ι ν σ η ά γ α π ω ν τ ε ς τ ι ι ν ό ρ θ ο
, δ ι " ,-, θ 3="' "
δ
α ν ο υ ε π ο τ ε α π ε σ τ η σ α ν κ α ι τ η ς ... ο ρ π ρ α α ς ε σ τ ω
κ α ι έ ν τ Ώ ό δ υ ν η ρ ζ ί μ ο ρ φ α ύ τ η ς τ η ς έ κ ζ η τ ή σ ε ω ς η τ σ υ γ γ ν ώ
μ η ς δ ι α π α ρ ό π τ ω μ ά Τ Ι κ α ι έ ν ο χ ή ν
!vIeTCi τ η ς έ ν Κ υ ρ ί ψ α γ ά π η ς
Θ Ε Δ Ω Ρ Η Τ Ο Σ Μ ο ν α χ ο ς
Ί Σ κ ή τ η Α γ ί α ς Ά ν ν η ς τ Ώ 30 ι ρ τ ί υ 1973 π ή μ
.
,-
.. - - ~ ' : . ~ - ,
..: '.. ~ , . , - , . . .
Γ Ν Ω Μ Α Ι Τ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Ο Λ Ο Τ Η Τ Ο Σ Ή Γ Ο Υ Ν
Τ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Τ Ω Ν Α Γ Ι Ω Ν Α Υ Τ Η Σ Π Α Τ Ε Ρ Ω Ν
Π Ε Ρ Ι Τ Ο Υ Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Υ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ο Υ Κ Α Ι
Π Ο Λ Υ Ω Φ Ε Λ Ο Υ Σ Τ Η Σ Σ Υ Ν Ε Χ Ο Υ Σ Θ Μ Ε Τ Α Λ Η Ψ Ε Ω Σ
Π ά ι ν τ α ς τ ο υ ς ε ί σ ι ό ν τ α ς π ι σ τ ο υ ς κ α ι τ ω ν Γ ρ α φ ω ν κ ο ύ
ο ν τ α ς μ η π α ρ α μ έ ν ο ν τ α ς δ ε -ci] π ρ ο σ ε υ Χ Ί ί κ σ ι τ Ύ γ Ι ζ μ ε τ α
λ ή Φ ε ι ώ ς ά τ σ ξ ί α ν έ μ π ο ι ο ο ν τ α ς τ Ώ Έ κ κ λ η σ Ι ά φ ο Ρ Ι ζ ε
σ 8 α ι Χ Ρ 1)>> (8' π σ τ Κ α ν ώ ν .
Ο σ ά κ ι ς γ ά α ν έ σ θ Ι η τ ε τ ο ν ρ τ ο ν τ ο Ο τ ο ν κ α ι τ ο π ο τ ή ρ ι ο ν
τ ο Ο τ ο π Ι ν η τ ε τ ο ν θ ά ν α τ ο ν τ ο Ο Κ υ ρ Ι ο υ κ α τ α γ γ έ λ λ ε τ ε χ ρ ι ς
ο υ α ν ε λ θ ψ τ . Π α Ο λ ο ς
σ ά ι ς δ ε ε Ι π ώ ν Κ ύ Ρ ι ο ν έ π ο Ι η σ ε τ ο ν π ρ ο σ ι ό ν τ α π ά
σ η ς ή μ ε ρ ω ν π α ρ α τ η ρ ή σ ε ω ς α π α λ λ ά ξ α ς α υ τ ό ν
Τ ο ν ο υ δ ε ν σ υ ν ε ι δ ό τ α φ α Ο λ ο ν κ α θ κ ά σ τ η ν 8 Ε Τ
π ρ ο σ ι Ζ ν α ι τ η ν μ έ ρ α ν ('1. Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
- Κ ι χ ι τ ο κ ο ι ν ω ν ε ϊ ν κ ι χ '8' κ ά σ τ η ν ή μ έ ρ ι χ ι κ Ι μ ε τ α
λ α μ ά ν ε ι ν τ ο σ γ Ι ο υ σ ώ μ α τ ο ς κ ι χ Ι ι χ ί μ ι χ τ ο ς τ ο Ο XptG;:tou, κ α
λ ο ι κ ι χ ι ι έ π ω ψ ε λ έ ς Η μ ε ϊ ς μ έ ν Τ Ο γ ε τ έ τ ι χ Ρ τ Ι ό ν κ α
κ ά σ τ η ν έ δ ο μ ά δ α κ ο ι ν ω ν ο ο μ ε ν έ ν t1l Κ υ ρ ι α Κ Ώ &'1 τ Τ ε τ ρ ι Χ
δ ι κ α ι -cij Π φ σ σ κ ε υ κ α ι τ φ Σ σ ά τ φ κ α Ι έ ν Τ ί ς λ λ α ι ς η
μ έ ρ α ι ς μ ι ν ι μ ν ή μ η ά γ Ι ο υ τ ι ν ό ς Μ α σ ί λ ε ι ς ,
Η μ ε ϊ ς ά λ λ ο μ έ τ ρ ο ν δ ε ν ε χ ο μ ε ν ε ί ς τ η ν μ ε τ ά λ η ψ ι ν π ι χ ρ ά μ ό
Ι ν ο υ ς τ ο υ ς Ι Κ α ν ό ν α ς τ ω ν Ά π ο σ τ ό λ ω ι κ σ Ι ό λ η ς τ ή ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς
Ι
τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο Ο η γ ο υ ν ν ά Κ Ο Ι Υ ω ν ω μ ε ν α ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν κ α Ι
Ι \
Κ Α Θ Ε Κ Α Σ Τ Η Ν Ή Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Ι Η Α Δ Ο Σ
κ α θ ώ ς δ ι α λ σ μ ά ν ε ι δ Μ Β σ σ ί λ ε ι σ ς κ α Ι δ θ ε ϊ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς
fJ τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν Κ Α θ Ε Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Ν κ α ι τ ά ς λ ο ι π α ς
έ ο ρ τ ι χ σ ί μ ο υ ς ή μ έ ρ ι χ ς Ά γ ι ο ι Μ α κ ά ρ ι ο ς Κ ο ρ ί ν θ ο υ κ α Ν ι κ ό
δ η μ ο ς Α γ ι ο ρ ε Ι τ η ς .
Π ε ρ Ι δ ε τ η ς θ ε Ι ι χ ς κ σ Ι ε ρ α ς Μ ε τ ι χ λ ψ ε ω ς ι έ σ τ ε β έ
β α t ο ι κ α ι γ ι ν ώ σ κ ε τ ε ό τ ι Χ Ρ Ε Ο Σ ε χ ο υ σ ι ν ε υ σ ε β ε ί ς έ ν
s..' r- ", "
ι κ ι χ σ τ ε ρ μ σ τ σ γ ω γ ι ν α π ρ ο σ Ξ ρ χ ω ν τ σ ι κ Χ ι ν α μ ε τ ι χ
λ α μ β ά ν ω σ ι τ σ Ο ζ ω ο π ο σ Σ ώ μ α τ ο ς ι δ ι α τ ο u τ ο κ α ι
π ρ σ σ κ α λ ο ο ν τ α ι π α ρ ά τ σ Ο Ι ε ρ έ ω ς έ ν τ ι ε τ ι ψ ό υ Θ Ξ ο υ
π ί σ τ ε ω ς κ α ι α γ ά π η ς π ρ ο σ έ λ ι θ ε τ ε Π ι τ ρ ι φ χ κ η έ τ ι ύ κ λ ι ο ς
Έ θ ν ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο Ο Ε Ι π ρ ο ς τ ο υ ς γ ι ρ ε Ι τ α ς π α
τ έ ρ α ς έ ν ε τ ε ι 1819).
Ι
ι