θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ

Ο Α γ ι ο ρ ε τ
Τ ο Α Ν Τ Ι Δ Ο Τ Ο Ν
Α ν α ί ρ ε σ ι τ ω ν κ α τ α τ ο ϋ ζ η λ ω τ ι σ μ ο ϋ ά ρ θ ρ ω ν
τ ο ϋ β ι β λ ί ο υ Τ Α Δ Υ Ο Α Κ Ρ Α
τ ο ύ ά ρ χ ι μ Έ π ι φ α ν ί ο υ θ ε ο δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ
..
-
.. ο
." \.,
...
..
Α θ Η Ν Α Ι 1990
eί tK" ί ε ι ν J'U,OYK"
ρ Υ
ο ε Ι ό υ
π ε Τ ι ω ν
ι Ι Π Ι τ ύ τ ο υ Π ι Τ Ρ ώ ο υ έ ο Τ Ο Ο ί ο υ
Τ ι υ ®Κ ο Ρ c1 .)
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Π ό σ ο ν ε Τ ν α ι ά λ η θ έ ς δ τ ι δ χ ρ ό ν ο ς τ α τ ά τ α μ ε τ α
ά λ λ ε ι Κ α Ι α ύ τ ή ή μ ε τ α λ η δ ε ν έ ν ε Ρ Υ ε ί τ α ι ι μ ό ν ο ν σ ε
α ν θ ρ ώ ο ς τ ο υ κ ό σ μ ο υ ω λ α κ α Ι τ η ς Ε ι κ κ λ η σ ί α ς ε
σ τ ω κ α Ι α ν ε χ ο υ ν ϋ ψ ι ι σ τ α α ξ ι ώ μ α ι α η ε Τ ν α ι τ ε ι ν Ι μ ο
" ,
ν α χ ο ι κ α ι ι μ ο ν α χ ε ς
Ω τ α ν τ ο 1964 σ υ ν η ν ή ι θ η σ α ν σ τ α Ι ι ε ρ ο σ ό λ μ α δ
π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Α θ η ν α Υ ό ρ α ς κ α Ι ό π ά α ς Π α Ο λ Ο ς Σ Τ ή
CAYL'OPELTlKT] Π ο λ ι τ ε ί α ό τ ι έ δ ρ α ι σ ε δ α τ ο Ο κ α τ ω τ έ ρ ω κ ε ι
μ έ ν ο υ Π ρ ο κ ή ρ υ ξ ι ς Α γ ι ρ ε ι τ ι ω ν Π α τ έ ρ ω ν ρ ο ς τ ο ν
Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ε λ λ η ν ι κ ο ν λ α ό ν Ο ί κ ά τ ω θ ι Α γ ι ο ρ ε ί τ α ι
π α τ έ ρ ε ς Κ ι α θ η Υ ο ό μ ε ν ο ι CΙ ε ρ ο μ ό ν α χ ο ι κ α Ι Μ ο ι ν α χ ο Ι λ α

ό Τ Ι θ ς γ ν ω σ ι ν δ ι α ί α έ ο χ ά τ ω ι ς τ ε κ τ α ι ν μ ε ν α ... ι α κ η
ρ ύ σ σ ο μ ε ν σ τ ε τ ρ ε ί ς χ τ η ι ψ ω δ τ ι ά Ο κ η ρ ύ ο ο ο ι μ ε ν τ α
τ ο ί α υ τ α φ ι λ ι ε ν ω τ υ κ α σ υ ν θ ή ι μ α τ α ... Ε α ν ο ί Κ ι α ι θ ο λ υ κ ο Ι κ α Ι
C λ , '2 , "20 'c θ λ
Ο Ι Ο ι π ο ι 'CXLpETL!KOL ' ε Ι ν α ε ι τ ι σ τ ρ ε ψ ο υ ν ε ι ι ς τ η ν ρ
ι θ ο δ ο ξ ί α ν ν α ε λ ι θ ο υ ν α ύ τ ο Ι π ρ σ ί π τ τ ε ς κ α Ι ζ η τ ο ϋ ν
τ ε ς τ ο ε λ ε ο ς ... κ α Ι ο χ ι ν α τ ρ έ χ ω μ ε ν ή μ ε ί ς ο ί Ο ρ θ δ ο
ξ σ ι π ρ ο ς τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς Π ι ι μ ε ν ε κ κ λ η ι σ ι ν τ ρ ό ς τ ι ό ν
Ο ί κ ή μ ω ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ν α τ ό σ η Θ ξ α κ ο λ ο υ θ ω ν α ς φ ι
θ

λ ε ν ω τ ι κ ά ς τ ο υ έ ν ε ρ γ ε ί α ς κ α θ ό σ ο ν έ ά ν σ υ ν ε χ ί σ η d­
, ξ " .
'reO κ η ρ ο ω μ ι ε ν κ ι ι α Ό τ ο ν
Π ρ ο σ ε ι δ η λ ο μ ε ν Ο Τ Ι θ έ λ ο μ ε ν ά γ ω ν ι σ θ η μ έ χ ρ ι ς έ
σ χ ά τ η ς ι μ ω ν ά ν α π ν ο η ς δ ι α τ ή ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν α ς χ ό
ν ο ν τ ε ς κ α Ι α ύ τ ο τ ο α Τ μ α μ α ς έ α ν -rO κ α λ έ σ ι ή ό ν ά γ κ η
μ ι μ ο ό μ ε ν ο ι τ ο ύ ς ά ε Ι μ ν ή ι σ τ ο υ ς π ρ ο κ α τ ό χ ς μ ι α ς ... ».
Έ ν Α Υ ί Ό ρ ε ι τ η 23 Ί α ν 1964 η ή μ
Δ ε ν Π έ ρ α σ α ν α μ ω ς μ ε ρ ι κ ι α χ ρ ό ν ι α κ α Ι ή π λ ε ι ο ν ό
τ η ς τ ω ν ύ η Ο Υ ρ α ψ ά ν τ ω ν σ ι ω η τ η ρ ω ς μ έ ν η λ ή ν ι έ μ ρ ά
κ τ ω ς Ι ρ ν ή θ η σ α ν Τ ν ύ Π Ο Υ ρ α φ ή ν τ ω ν Κ α Ι έ ν φ κ ά θ ι ε
, ''3' δ \ \ Ι Ι \ ι
χ ρ α ν ο τ α ε ι μ π ο ι α ρ ο ς τ η ν ε ν ω σ ι ν ε η ε φ τ α ν τ ο cva μ ε
τ α τ ο α λ λ ο ι τ Ι ν α η λ η θ α ί ν ο υ ν α ί δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ι ά ν τ ι
θ έ τ ω ς έ Υ ί ν ο τ ο ό λ Ι Υ ώ τ ε ρ α ι κ α Ι μ ό ν ο ν ι μ ε τ ό α ς σ υ μ
η ρ ο σ ε υ χ α ς •Α θ η ν α Υ 6ρ ο υ - Π ά π α ε ί ς Φ α ν ά ρ ι ι ι ε ν α
έ κ δ η λ ώ ν ε τ α ι ζ ω η ρ τ ι ε ρ ο ν ή α ν η σ υ χ ί α τ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν
κ α Ι μ ε ρ ι κ ω ν έ κ τ ο υ κ ό σ μ ο ι κ λ η ρ ι κ ω ν Ά Ρ χ ό ς μ ά λ ι
σ τ α τ ο υ 1970 έ σ έ π τ Τ π λ έ ο ν τ η ν δ Ι α ί κ ο π ή ν τ ο ι υ μ ν η
μ ο σ ύ ν α υ '«00 λ α τ ι ν φ ρ ο ν ο ς π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ο τ α ν έ Κ υ κ λ ο
φ ρ η σ ε ύ τ τ ο ύ ά ρ χ ι ι μ Έ η ι φ α ν ί ο υ θ ε ο δ ω Ρ Ο α ύ ί λ ο υ ε
ν α π α λ υ Υ ρ α φ η μ έ ν ο κ ε ί μ ι ε ν ο ν ύ π ο τ ο ν τ ί τ λ ο ν Τ ο μ ν η
μ ό σ υ ν ο ν τ ο σ Π ι α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά η ν α ό ρ υ Δ ι α τ η ς ά ν ω
τ έ ρ ω μ ε λ έ τ η ς ό 1t. Ε π .. π ρ ο σ ε τ τ ά θ ε ι π ά σ η θ υ ι σ ν α π ε
σ π τ ο υ ς Α Υ ι ο ρ ε ί τ α ς Ο Τ Ι δ ε ν ρ έ π ε ι ν α δ ι α κ ό ψ ο υ ν 1'0
μ ν η ι μ ο ο ο ν τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο ο Τ ε λ ι κ ώ ς ε ι δ έ χ θ η ο τ ι
• , θ Ι , " ά ν τ ά
α Τ ι α τ ο τ ο ε σ χ α τ ο ν ε π ι τ ρ ε ί ι μ ε τ ρ ο ν Ι υ ρ σ ε
·,i
ω ς κ α Ι ι ο ο ι ο ς τ ο έ φ ή ρ μ ο ζ ε δ έ ν θ ό ι ε π ρ ε Π ε έ ν ο ύ δ ε ν Ι
λ ό ν α ι ν ω ν ή Ί ι μ ε τ ο ύ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ τ α ς
τ ο υ ς δ π ο ί ο υ ς ά π ε κ ά λ ε ι σ χ ι σ μ α τ ι ι κ ς κ α Ι α ί ρ ε τ ι κ Ο Ο ς
CI Ο τ α ν τ ο υ ά π α ν τ ή σ α μ ε ν ά ν α ι ρ ο Ο ν τ ο ε ς τ α έ ι χ ε ι ρ ή
ι μ α τ α τ η ς δ ι α ρ ι η ς τ ο υ μ α ς ι ό τ α ή ν τ η ε δ ι α τ η ς μ ε
λ έ τ η ς Ζ η λ ω τ ι κ ω ν α κ ρ ο τ ή τ ω ν ε λ ε Υ χ ο ς έ τ α ν ε ρ μ ε
ν ο ς ε ί ς τ ά ς α ύ τ α ς θ έ σ ε ι ς τ ο υ Μ ε Ο τ η ν ν έ α ν μ α ς π ά ν
τ η ι σ ι ν ι δ έ ν έ Ο Ν η λ θ ε ν λ έ ν ε ι ί ς τ ο ν σ τ Ι ν τ ι δ ι α λ
yOU...
Π α ρ α τ α ϋ τ α α π ε ρ Ι ι μ ν η μ σ ό ν υ δ ι α τ ρ ι α ί τ ο υ έ
-8­
r ι Ι :

!
Ι
- ι
.',
,,..­
κ υ κ λ ο ψ ό Ρ σ α ν ε ύ ρ έ ω ς ε ί ς
τ ω ν Ε λ λ α δ ι κ ω ν ι έ σ κ ί ω ν
» ,,,,
χ
υ σ ι ν
Ε ι ς τ ο υ ς α ν α Υ ν ω σ τ α ς
.1 Α Υ ι ο ν Ό ρ ς Κ ο Ι μ ι ε τ α ξ υ
π ρ ο κ α λ έ σ α σ α ι ί Α Ή ν σ ύ γ
c e Λ , ,
τ ω ν ο ι τ ι ι ε υ κ ι α ι ρ ι α ν
ζ η τ ο Ο σ α ν γ ι α ν ά π ο ι φ ύ γ ο υ ν τ ο τ Ι ρ ό ν ί ο τ ή ι Ρ ι ο δ ί ω ς
., , ,,1
ο ι ε ν ε
ξ
ouaLc;.x ο ε ς ...
Έ ν σ υ ν ε χ ε ί σ υ ν ε γ ρ ά ψ α μ ι ε τ ο ε Ρ Υ ο ν Δ ι ά λ ο γ ο ι
τ η ς έ ρ ή μ ο υ τ ε ρ ι Ο ί Κ Ο μ ε ν ι σ μ Ο Ά ι Θ η ν α ι 1971, σ σ 320,
σ π ο υ ι ά ν α ι ρ ύ ι σ α μ ε σ υ ι σ τ η μ α Τ κ ώ τ ε ρ τ Ι ς ι θ έ σ ε ι ς τ ω ι ν δ ύ ο
δ ι α τ ρ ι ω ν τ ο υ σ υ ν η γ ό ρ ο υ τ ω ν τ ρ ι α ρ χ κ
ι
ω ι ν κ α κ σ δ ο
ζ ι ω ν
\ δ ,. Ε ' κ λ λ
Μ ε τ α ε α ε Ι Α ο n. Ί ε κ υ ο φ ο ρ η ι σ ε ς ω
τ έ ρ ω π ο λ υ Υ ρ α φ η μ έ ν α ς μ ε λ έ τ α ς τ α υ ά μ ο υ μ ε τ ά λ λ ω ν
π α λ α ι ω ν δ η μ ο σ ι ε υ ι μ ά τ ω ν ο υ ε ι ί ς ε ν α τ ά μ ο ν 61'[,0 τ ό ν τ ί
τ ι λ ο ν Ά ρ ρ α - Μ ε λ έ τ α ι - Έ Π Ι Ί λ α ί Ε κ τ ο η ε Ρ Υ ο υ
σ υ ι έ ι λ ε ξ Ξ τ α ά ν α φ ε ρ ό μ ι ε ν α ε ί ς τ ο ν Ο ι ί κ ο υ ι μ ε ν ι ι σ μ ο ν
κ α ι η λ ω τ σ μ ν ά ρ θ ρ α κ α Ι τ α έ κ υ κ λ ο φ ό ι ρ η σ ε τ ο 1986
ε Ι ς δ ι α ί τ ε ρ ο λ ί ο ν μ ε τ ο ν τ ί τ λ ο ν : Τ Α Δ γ α Α Κ Ρ Α
Ή ά ν α χ ι ε ϊ ρ α ς μ ε λ έ τ η
λ ' , \
α φ ε ρ ο μ ε ω ν ε ι ς τ ο ν
κ ρ ω ν Μ α α ν α ί ρ ε σ ι ς
χ ε κ υ κ λ ο φ ο ρ ή σ ε ι π ρ ο
έ ν τ ώ ρ α κ υ κ λ ο φ ι σ ρ ε
ό ι τ ο τ ι ε λ ε ϊ α ρ ι ω ς Α α ί ρ ε ι σ ι ν τ ω ν
ζ λ \" θ ..... Δ "
η ω τ ι σ μ ο ν α ρ ρ ω ν τ ω ν υ ο α
τ η ς δ τ ί α ς τ ο μ έ γ ι σ τ ο ν μ ι έ ρ ο ς ε ί
ε ί κ Ο ο ι α ε τ α ς Γ ο λ υ γ ρ α ι φ η ι μ έ ν ω ς
τ ύ π ο ι ς κ α Ι έ τ η υ ξ η μ έ ν η
Έ ι τ α υ θ α τ ρ έ ε ι ν α σ η ι μ ε ι ω ι Θ η ο τ ι έ ν φ δ σ υ γ Υ ρ α
φ ι ε ύ ς τ ω ν Δ α κ ρ ω ν α φ ι ε ρ ώ ν ι ε ι 40 α ε λ ί δ ε ς κ α τ α τ ο ο
Ο ί κ ο υ ι μ ε ν ι σ μ ο ϋ ι έ ν α ν τ ί ο ν L10G ζ η λ ω τ ι σ μ ο υ ά ψ ι ι ε ρ ώ ν ε ι 170
σ ε λ ί δ ι ε ς Β λ έ π ε τ ε έ κ ι ν δ ύ ν ε υ ε ή Ό ρ θ δ ο ξ Ι α ι ά τ ό τ ο υ ς
ά π λ ο υ ς ζ η λ ω τ α ς τ ω ν α ρ ι κ ω ν π α ρ α δ ό σ ε ω ν κ α Ι ε π ρ ε
τ ε ν Χ Υ ω ι σ θ η ρ ω μ α λ έ ω ς κ α τ α ύ τ ω ν ό έ π α ι ν έ τ η ς τ ω
έ κ ά σ τ ο τ ε Ά ρ ι ε τ ι τ ω ν ...
Έ χ ε ι π α ρ έ λ ι θ ε ι μ ί α
έ π ο χ η ν τ η ς π ρ ώ τ η ς μ α ς
λ η Ρ ν κ α Ι ο ί ό τ α δ ί
€ Ά τ α ά ν α ι ρ ε θ ι έ τ α
ά ρ ι ω ς ε ί ε τ ί α ά τ ό τ η ν
ά τ ι λ ί α ς μ έ τ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω
Τ Ό υ σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν ν α έ α ν α λ α μ
έ τ Ι ι ρ ή μ α ά τ ο υ μ έ χ ρ ι σ ή μ ε
ρ α έ λ λ ε ί ψ ε ι ά σ φ Ι Λ ώ ς ν ε ω τ έ ρ ω ν
-9­
----
-------------
Ε ν τ μ ε Τ ξ υ α ί σ μ ρ ο σ ε ι υ χ α ί Α ν α τ ο λ η ς κ α Ι Δ ό
σ ε ω ς ε χ ο υ ν ψ ά σ ε ι μ ι έ χ ρ ι τ η ς σ υ λ λ ε Ι υ ο υ ρ γ ί α ς τ ο ϋ 1987
σ τ η ν Ρ ώ μ η ν έ ν ω τ α ρ α λ λ ή λ ω ς σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι α ϊ ο υ μ
Π ρ ο σ ε υ χ α Ι μ έ δ λ α ς τ ά ς α ϊ ρ έ ι σ ε ι ς κ α Ι ψ ε υ δ σ θ ρ η σ κ ε ί α ς
τ ο υ κ ό σ μ ο υ ά κ ό μ η κ α Ι μ ε σ α τ α ν ο λ ά τ ρ α ς Ά ι σ σ ί ζ η 1986).
naf>CX τ α Ο τ α ο ί μ έ ν έ ί

Ο Κ Ο Π Ο Ι ο τ α ν δ ε ν έ Ι Κ Ρ Ο
υ ν ο ι ω τ ο υ ν ο ί δ ε γ ι ρ ε ϊ τ ι α ι σ υ ν ε χ ω ς Π ρ σ τ α θ ν
ν α δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν τ α ά δ ι κ α ι ο λ ό Ύ η τ α ώ σ τ ε Π ά σ η Ι θ υ
σ ί ν α ρ α τ η θ ν έ τ ς τ Ω τ ε ι χ ω ν ο ί δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό
μ ε ν ο ι μ ν α ί Σ τ η ν ά Π Ε Ύ ν ω ι ο μ έ ν η τ ι ς α ύ τ η Π ρ σ ά
Θ ε ι α ά Υ α τ ρ έ χ ο υ ν σ ε ι έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α τ ό σ ο α ψ ε λ η κ α Ι t1tl­
,λ cA Cf " " ,..
'1110 α ι α ω σ Τ Ε σ Ε κ α ν ο υ ν ν α τ ρ ε Π Ε ι σ α ι π ο υ ε σ α ι γ ι ο
ι
ρ ε ί τ η ς
* Α π ο τ α π ο λ α Π ο υ κ υ κ λ ο φ ψ ο ν ά ν α φ έ ρ ο μ ε ν τ ρ Ι α χ α ρ ι
τ ω μ έ ν α τ ο υ Υ ν ω σ τ ο σ ή σ υ χ α σ τ ο σ τ η ς π ε ρ ι ο χ η ς η ς Κ ο υ τ λ ο υ
μ ι σ ί υ
α Ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ε Τ ν α ι ε ν α ξ ε ρ ό κ λ η μ α α
σ τ ά ζ ε ι δ μ ω ς τ Ί ν ά μ π ε λ ν δ η λ α δ η τ η ν λ η σ ί Α Ι
G) Α ν δ ε ν μ α ς ά ρ έ σ η δ Π α π α ν δ ρ έ ο υ θ ά φ ό γ ω μ ε ν ά π ό τ ή ν
Έ λ λ ά δ α Τ Ο ί δ ι ο α ν δ ε ν μ α ς ά ρ έ σ η δ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς θ ά φ ό γ ω μ ε
ά π ο τ η ν Έ κ λ η σ Ι α ;». Σ μ τ α σ α δ μ ω ς ή α γ ί α Π α ρ α δ ο σ ι ς τ ο ν ί ζ ε ι
δ τ ι δ ά π ο μ ι κ ρ υ ν ό μ ε ν ο ς έ κ τ ο σ κ η ρ ό σ σ ο ν τ ο ς α Τ ρ ε Ο ι ν κ α Ι δ ι α κ ό
π τ ω ν τ η ν μ ε τ α ύ τ κ ο ι ν ω ν ί α ν δ ε ν φ ε ό γ ε ι ά τ ι ό τ ή ν Έ κ
λ η σ Α α λ λ δ ι α σ ώ ζ ε ι α ύ τ ή ν σ χ ι σ μ ά τ ω ν κ α Ι μ ε ρ ι
σ μ ι ω ν !
Υ Έ γ ω φ ω ν ά ζ ω δ τ τ ο ι ο ς ε ρ χ ε τ α ι ε Ι ς τ ο κ ε λ λ ί μ ο υ δ ι α μ α ρ
τ ό ρ ο μ α ι Α ν φ ω ν ά ξ ω τ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ θ α μ έ δ ι ώ ξ ο υ ν ά π ό τ ο Ά γ ι ο ν
Ό ρ ο ς Δ έ ν α τ α λ α α ί ν ε τ ε Τ ο ν α τ α λ α α ί ν μ ε λ λ α ύ τ ο ς δ ε ν
α τ α λ α α ί ν ε ι Τ ί τ ο Π α Ρ Ι ν λ ό γ ι ο ν τ ο σ α γ Ι ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ ,«' Α λ
λ τ ί δ τ ι Π Ρ Τ ι μ ώ ι μ ε θ α μ α λ λ ν θ ε ο σ τ α Μ ο ν α σ τ ή ρ ι α κ α Ι τ η ς 6­
Π ρ τ ο σ α γ α θ ο σ κ α Κ Τ α θ € α ς τ η ν ν τ ε ϋ θ ε ν ε ύ τ ά θ ε ι α Π 00 ε σ τ ι
τ ό έ λ ά λ ο υ ν έ ν α ν ί ν α σ ι λ έ ω κ α Ι ο ύ κ σ χ υ ν μ η ν π ο σ ε σ τ ι
τ ό «' δ ο υ τ α χ ι ε ί λ η μ ι ο υ ο ύ μ η κ ω λ ό σ ω Κ ύ ρ ι ε σ υ ε γ ν ω ς Π 00
ε σ τ ι τ ο κ λ έ ο ς κ α Ι ή Ι σ χ υ ς τ ο υ κ α θ ή μ α ς τ ά γ ι μ α τ ο ς Ρ G. 99,
1120 D).
-10­
τ ό ά ν τ ί δ ο τ ο v» ε Π ρ ε ι τ ε Λ α κ ο κ λ ο ψ ο ρ ή σ η
δ ι α τ ο υ ς έ ξ η ς λ ό γ ο υ ς α Λ ό Υ τ η ς ε ύ ρ υ τ ά τ η ς κ υ κ λ ο
φ ο ρ ί α ς τ ω ν Δ 16 ο α κ Ρ ω ν τ α δ τ ι α ι δ ί η ν Ψ Χ
ν α ρ κ ω τ ι κ ο σ δ η λ η τ η ρ ι ά ζ ο υ ν τ χ ς σ υ ν ε ι δ ή ι σ ε ι ς τ λ λ ω ν ό ρ
θ ο δ ό ξ ω ν π υ σ τ ω ν λ ό τ η ς έ ξ α ν τ λ ή σ ε ω ς τ ρ ί Α Ό
χ ρ ό ν ο υ τ η ς μ ε λ έ τ η ς Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς έ ρ ή μ ο υ π ε ρ Ι Ο ί
κ ο ι μ ε ι σ μ ο ο Υ δ ι ό τ ι 1:0 έ ζ ή τ η σ α ν ά Υ α π η τ ο Ι έ ν Χ ρ ι
σ τ Ί α δ ε λ φ ο ί ο ί ό π ο ι ο ι κ α ί έ κ ά λ υ ψ α ν ο ί κ ο ν ο ι μ υ κ ω ς τ η ν
έ τ ύ τ ω σ ί ν τ ο υ τ ο υ ς ε ύ χ α ρ ι ι σ τ ο μ ε ν δ λ ο υ ς θ ε ρ μ ω ς
Ε Ί Θ ε ή ά ν ά γ ν ω σ ι ς τ ω ν έ η ο μ έ ν ω ν σ ε λ ί δ ω ν ν α έ ι ξ υ
π ή σ η ώ ρ ι σ μ έ ν α ς έ κ λ ε κ τ α ς κ α τ α τ α λ λ α ψ υ χ ά ς α ί
δ π ο ι α ι κ α λ Ώ τ τ ί ι σ τ ε ι Ι α ρ α μ έ ν ο υ ν α κ μ η έ ν κ ο ι ν ω ν ί ς χ
μ τ α τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς ω σ τ ι ε κ α Ι τ η ν έ ν δ ε κ ά τ η ν τ τ ι ε ι χ ί
ζ ο υ σ α ι έ α υ τ α ς τ η ς τ ι ρ ο ς τ ο ι ν ι κ α λ ο ό μ ε ν ο ν έ ί σ κ ο π
κ ο ι ν ω ν ί α ς , ά ξ ι ω θ ο Ο ν τ η ς Τ ρ ε Π ό σ η ς τ ο ϊ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο ι ς
τ μ η ς Ι α ρ α τ ο υ δ ι κ ι α ι ο κ ρ ί τ ο υ θ ε ο σ Α μ ή ν
θ Μ
Π α ρ ο ι κ ί α - Τ θ 27
84 400 - Π Α Ρ Ο Σ
-11­
-- ------,'----­
-- -----.
111
i
τ ο Μ Ν Η Μ Ο Σ Τ Ν Ο Ν
τ ο τ Π Λ Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Γ Ο Ρ Ο Τ
Δ Τ Ο Α Κ Ρ Α σ σ 58 - 96)
Λ ί α ν ά τ η τ έ μ ο ι έ ν Χ Ρ σ τ δ ε λ φ έ Κ Ν έ σ τ ο ρ
Ε ύ λ Ο Υ ι ε ί τ ι ε
ME1:iCx μ ε γ ά λ η ς μ ο υ χ α ρ α ς ε λ α ν τ ή ν Τ μ ί α ν έ τ ι
σ τ σ λ ή ν σ ο υ κ α Ι έ θ α ύ μ α σ α τ ο έ ν α ύ τ ε ϋ τ ο ν ο ν τ η ς δ σ ι
τ η τ ό ς σ ο υ ή ό Π ο ί α Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ δ ι α ζ η τ ή μ α τ α Π ί σ τ ε ω ς
τ α π ά ν τ α θ ε ω ρ ε ί σ ό α λ α ά ρ κ ι ε ϊ ν α ι δ ι α τ η ρ ή ι σ η α
ν ο
'9
ε υ τ ο τ η
\'
τ μ ι α ν π α ρ α κ α τ α ι
θ ή
ι κ η ν
Τ ο ά ν έ μ ε ν ο ν ο τ ι θ α έ τ α ρ ά σ σ ε τ ο ή ό σ ι ό τ η ς σ ο υ cbrD
τ η ν έ η σ τ ο λ ι μ α ί α ν δ ι α τ ρ ι η ν τ ο υ Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ω τ ά τ ο υ
Κ α Ι τ ο Ο τ ο ο ό χ Ι ι δ ι α τ ή ν έ ν α ύ ή κ ε ι μ έ ν η ν α λ ή ι θ ε ι α ν λ
λ α τ η ν έ ν τ ά ρ χ ο σ α ν ά λ η θ φ ά ν ε ι α ν κ α Ι τ η ν ά κ ρ ο α
τ ι κ η ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ ω ν ά ν α φ ε ρ ο ι μ έ ν ω ν ί ν α μ η ε ί π ω ά λ η
θ ε ω ν ύ π ο κ ε ι μ

ε ν ι κ η ν - δ Ι λ Ι η ν κ α Ι έ ν π ο λ λ ο ί ς έ
μ Π α θ η κ α Ι α ν α λ η θ ε ό ο σ α ν
Α ς ε ί ρ η ν ε ό ό μ ω ς ή δ σ ι ό τ η ς σ ο υ
:>Evcp ο ύ δ ό λ ω ς έ τ α ρ ά χ ι θ η ς δ ι α τ η ν μ έ χ ρ ι τ ο β δ ε 1tO­
pEravaou
t
η τ ι ς τ ρ ε ί α ε ύ θ ε ί ά έ σ τ ι κ α Ι ά ι δ ο λ ο ς κ α τ ε
ν α ν τ ί ο ν θ ε ο ι , δ ι α τ α ί ι σ τ ο ρ ι κ α δ μ ω ς Υ ε Υ ο ν ό τ α κ α Ι
κ ε ί μ ε ν α ο Π ω ς γ ρ ά φ ε ι ς τ η ς έ Π ι σ τ ο λ η ς ι έ ζ α λ Ι σ θ η ς
Τ τ ω ς κ α Ι δ ε ν ε ί χ ε ς «1toU ν α ψ α ξ ς γ ι α τ η ν σ η ι μ α σ α ν
τ ο υ ς κ α Ι τ η ν ά λ ή θ ε ι ά ν τ ο υ ς
-12­
Δ ι α τ ί ν α ψ ά ξ Ό ς π λ ό τ Ι μ ε ά δ ε λ ι φ έ Κ α ρ δ ί ς χ γ α ρ
π ι σ τ ε ύ ε τ α ι ε ί ς δ ι κ α Ι σ ύ Η ν σ τ ό μ α τ ι δ ε ό μ ο λ ο γ ε ί τ α ι ε ί ς
α λ ή θ ε ι α ν κ α Ι κ α λ ο ν χ ά ρ ι τ ι α ι σ θ α ι τ η ν κ α ρ ι δ ί
α ν α ν α φ ω ν ε ι ό π ό σ τ λ ς
Μ ή π ω ς μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν ά ν α π α υ μ ε ν ο ς κ α Ι ι μ ο ν ά
ζ ω ν ώ ς σ τ ρ ο υ ι θ ί ο ν έ τ ι Ι δ ώ μ α τ ο ς κ α Ι τ ο ή δ υ τ η ς ή σ υ
χ ί α ς μ έ λ ι κ η ρ Ο λ α σ τ ω ν έ ν τ ν η τ σ ί μ ι λ φ τ η ς κ α ρ
δ ί α ς σ ι έ δ ι ι δ ά χ θ η ς τ ο τ ο Τ τ α ρ α σ ο φ ά ς κ α Ι γ ρ α μ μ α
τ ι κ Ώ τ έ χ ν η έ ι σ τ ο λ ι σ μ έ ν ο ι ς
Μ ή ω ς ο ύ χ Ι ή κ α ρ δ ί α σ ο υ ά δ ε λ ι φ έ ί μ ο υ π ο θ ή σ α
σ α τ ο ν έ ρ α σ τ ή ν τ η ς Χ ρ ι σ τ ό ν δ ε ν έ μ α κ Ρ ε φ υ γ α δ ε Ο Ο υ
σ α έ ν τ έ ρ ή ι μ τ ο υ ά γ ι ω τ ά τ ο υ Ι Α ι θ ω ν ο ς κ α Ι έ κ ε ι μ α
θ η τ ε σ α σ α ι δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν κ α Ι έ λ έ γ χ ε ι ν τ ο ψ ε ύ δ ο ς τ η ς ά
λ η θ ε ί α ς ν υ θ ε τ η ι θ ε Ί σ α τ ο Τ τ ρ ω τ ο ν α ς ί ε ρ ό ς π α ρ α δ ό
σ ε ς κ α Ι ί δ ρ ω σ ι κ α τ ό π ι ν α σ κ ή ι σ ε ω ς ύ π ι κ ο η ς κ α Ι ά Υ ά
π η ς π ρ ο ς τ ο θ ε ι ο ν μ υ ι σ τ ι ι κ ω ς έ Η η θ ε σ α τ α ς ε α ι ώ
σ ε ι ς τ ο υ Ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς π ε ρ Ι τ ω ν Τ τ ι σ τ ε ι υ θ έ ν τ ω ν δ ε ν
ε λ α ε τ ο ν ά ρ ρ α ω ν α κ α Ι τ α ς π ρ ο γ ε ύ σ ε ι ς τ η ς Α
ν ω ε ρ υ σ α λ ή μ
Δ ι α ί α λ ο ι π ά τ α ς λ Ο Υ α ς έ κ ζ η τ ή ι σ ε ι ς τ η ς ά λ η θ ι ε ί α ς
'\ '\ ς , " , '\ ,
κ α ι τ α ς ε ρ μ η ν ε ι α ς τ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ν κ ε ι μ ε ν ω ν κ α ι γ ι ε γ ο ν ο
τ ω ν τ η ς ί σ τ ο ρ ί α ς τ ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς ό λ ί Υ η ν ε δ ω κ α ς
Π ρ ο σ ο χ ή ν π ά ν τ ο τ ε δ μ ω ς έ τ α ρ ά Ο Ο ε ι σ ο ι έ π Ι κ α ι ν ο φ ω ν ί
α ι ς κ α Ι α λ λ ο ι ώ σ ε σ ι τ η ς ά γ ι ω τ ά τ η ς Ό ρ θ ο ι δ ό ξ ο υ π α ρ α
δ ό σ ε ώ ς μ α ς
Α ι κ ρ ι ω ς τ ο σ τ ο σ ε ώ δ ή γ η σ ε κ α Ι Έ ί ς τ η ν κ α τ α κ ο
λ ο ό θ η σ ι ν τ ο υ τ α τ ρ ί υ έ ο ρ τ ο λ Ο Υ ί ο υ μ α ζ Ι μ ε τ ό ν σ ό ν ο
λ ο ν χ ο ρ ό ν τ ω ν Ζ η λ ω τ ω ν ά Υ ι ο ρ ε ι τ ω ν τ α τ έ ρ ω ν τ ο Ο τ ο
,.... '\ _ 'fI"III , "
κ α ι ν υ ν σ ε κ ρ α τ ε ι μ α κ ρ α ν τ α υ μ Ι η μ ο σ ο υ τ ο υ σ υ Υ κ ρ η
Τ ι τ Π α τ ρ ι α ρ χ υ κ α Ι ψ ε ο δ ο Ο ς Τ τ ο τ μ έ ν ο ς τ η ς Ό ι ρ θ ο
δ ο ξ ί α ς
Δ υ α ν α μ η σ ε κ ο ρ α ζ ω ι ό μ ω ς π ε Ρ σ ό τ ε Ρ έ ί τ ρ ε
ψ ό ν μ ο ι ν α έ ξ η γ ή σ ω τ ί Ί δ σ ι ό τ η τ ί σ ο υ τ η ν 't1oU 1t. Ε ι φ α
ν ί έ π ι σ τ ο λ η ν π ρ ο ς τ ο ν π Ν ι κ ό δ η μ ο ν δ ι α ν α ε ί ρ η ν ε ύ
-13­
σ ή ι κ α ρ δ α σ ο υ ι τ λ η ρ ο φ ο ρ ο μ έ ν η τ ο ά σ θ ε ν ε ς κ α Ι ν α
λ η θ έ ς τ ω ν έ ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν τ η ς '
. , Π ρ ό σ ε ε λ ο ι π ό ν α δ ε λ φ έ έ ν σ ε λ ί ι δ ι 58 Ι v" ά π α ν
τ ι σ ι ε ύ ι θ έ ω ς ε ί ς τ Ο ν π Ν ι κ ό δ η μ ο ν έ ρ ω τ ή σ α ν τ α έ α ν θ α
, , " ,
π ρ έ π η ή σ υ ν ο δ ε ι α τ ο υ ς ν α μ ν η μ ο ν ε υ η τ ο ν τ ι α τ ρ ι α ρ χ η ν
γ ρ α φ ω ν ι μ ν η μ ο ε ύ ι σ α τ ε η ά ν α μ ε ί ν α τ ε έ ι μ π λ έ κ ε ι τ ο
θ έ μ α μ ε τ η ν θ έ σ ι ν τ ω ν έ ν Ε λ λ ά δ ι Ε π σ κ ό ω ν
cH ε ί λ ι κ ρ ί ν ε ι α δ μ ω ς α π ή τ ε ι ν α ε ί τ ε ί ς τ Ο ν π Ν ι
κ ό δ η μ ο ν ό τ ι σ υ μ φ ώ ν ω ς τ φ 31C{) Α π ο σ τ ο λ ι κ φ κ α ν ό ν ι
κ α Ι τ φ Ι Ε ι τ η ς Α ι Β Σ ν ό δ ο δ ύ ν α τ α ι ν α δ ι α κ ό Ψ Ώ τ ό
μ ν η μ ό σ υ ν ο ν ρ ο υ π λ έ ο ν τ ο ϊ ς π α σ ι ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό ν Ο Τ Ι
κ η ρ ύ τ τ ε τ α ι Υ υ μ ν Ώ τ η κ ε φ α λ Ώ α ί ρ ε ι σ ι ς
Α λ α θ α π ρ έ π η π Ν έ σ τ ο ρ ν ά κ ο λ ο ο θ ή ι σ ω τ Ο ν π
Έ π σ ε λ ί δ α Π ρ ο ς σ ι ε λ ί δ α δ ι α Λ α μ η σ ε κ ο υ ρ ά ζ ω μ ε
σ λ λ ο γ κ α σ υ ι μ ε ρ α σ μ α τ α Θ έ λ ε ι λ ο ι π ο ν ν α ε ρ α σ π ί
σ π τ η ν Έ λ λ α δ ι κ η ν Κ λ η σ ί α ν ε σ τ ι ω τ Ο ν δ ε χ ό μ ε ι θ α ώ ς
δ ι κ η γ ό ρ ο ν τ η ς ά φ ο υ τ ο υ δ ί δ ε ι ή δ ί α τ ο δ κ α ί ω μ α
1. Ά ξ ι ω ι α τ ι κ Ι κ α Ι σ τ ρ α τ ι ω τ α ι
Ε ί ς τ η ν σ ε λ ί δ α λ ο ι π ό ν (69) φ έ ρ ε ι δ ύ ο έ ι χ ε ι ρ ή
μ α τ α ύ π ε ρ α σ τ σ ε ω ς α Ο τ ι ο ί Έ π ί σ κ ο 1t Ο Ι
ε Ι ν α ι ο ί ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι κ α Ι α ς ι κ α τ α λ ί ω
μ ε ν ε ί ς α ύ τ ο υ ς τ η ν έ ι κ λ ο γ η ν τ η ς σ τ ι γ μ η ς δ η λ τ η ς ά ν τ ι
δ ρ ά σ ε ω ς κ α Ι τ Ο ν χ ρ ό ν ο ν τ ω ν π ο λ έ
μ ω ν κ α Ι τ ω ν έ π α ν α σ τ ά ι σ ε ω ν δ ε ν Κ α
θ ο Ρ ί ζ ο u σ ι ν ο ί σ τ ρ α τ ι ω τ α ι ά λ λ ο ί d: ξ ι ω
μ α τ ι κ Ο ί
Π ρ Ι ν ό μ ω ς έ κ φ ρ ά σ ω α ς έ ν π ρ ο κ ε μ έ θ έ σ ε ι ς μ ο υ
σ ο υ ά ν α φ έ ρ ω τ ί γ ρ ά φ ε ι έ Ι τ ο υ σ η μ ε ί ο υ α ύ τ ε Ι ς ό ρ
θ ό δ ο ξ ο ς π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ η ς ί ε ρ ε υ ς έ κ Γ ε ν ε ύ η ς ό δ
i
π ο ϊ ο ς π ρ ο ε μ ο Ο ά ν ή ρ ε σ ε σ ε ώ ρ α ί α ν μ ε λ έ τ η ν τ ο υ δ λ η
τ η ν π ρ ο ς 1t. Ν ι κ ό δ η μ ο ν δ ι α τ ρ ι η ν τ ο υ 1t. Έ π ι φ α ν ί ο υ
Ι
) σ ο ν α φ ο ρ α τ η ν σ χ έ σ ι ν μ ε τ α ξ υ ά ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν κ α Ι
j
J
-14- ί
i
...._----------------------_.....
σ τ ρ α τ ι ω τ ω ν α ς μ η γ ί ν ε τ α ι π α ρ α κ α λ ο ϋ μ ε ν κ α τ ά
Χ ρ η σ ι ς τ ο υ π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς Μ η λ η σ μ ο ν ή σ ω μ έ ν π ο
τ ε δ τ ι ό α γ ι ο ς ά ξ μ σ ς ό Ο μ ο λ ο γ η τ η ς ε μ ε ι ν ε μ ό ν ο ς
λ έ γ ω ν σ τ ι κ α Ι α ν ο λ ο ι ο ί Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι κ ο ι ν ω ν ή σ ο υ ν μ ε
τ ο υ ς μ ο ν ο ι θ ε λ ή τ α ς α υ τ ό ς δ ε ν π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α ι ν ω Ή σ η
π ο τ έ δ ι ό τ ι ε ν α ς κ α Ι ό Θ ε ο ς ά π ο τ ε λ ο υ ν τ η ν π λ ε ι ο ψ η φ ί
α ν κ α θ ω ς ε ί π ε κ α Ι ό γ ι ο ς λ έ ξ α ν δ Ρ ς Ν ε σ κ υ σ τ ι ό
θ ε ο ς δ ε ν ε ί ν α ι μ ε τ ο μ έ ρ ο ς τ ω ν π ο λ λ ω ν α λ λ α μ ε τ ο μ έ
ρ ο ς τ ο υ δ ι κ α ί ο υ Ά σ φ α λ ω ς κ α Ι τ ό τ ε ύ π η ρ ξ α ν π ο λ λ ο Ι
π ο υ ε Ι ρ ω ν ε ύ ι θ η σ α ν τ ο ν Θ ε ι ο ν Μ ά ξ ι μ ο ν ώ ς ύ π ε ρ σ ύ ν ο δ ο ν
ύ ε ρ ζ η λ ω τ ή ν ύ π ε ρ ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν κ α Ι ύ π ε ρ ε κ κ λ η σ ί α ν
Δ υ σ τ υ χ ω ς ό ύ π ε ρ τ ν σ μ ς τ η ς π α Ρ Ο μ ο ι ώ σ ε ω ς τ η ς
σ τ ρ α τ ε υ ο μ έ ν η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ώ ς σ ώ μ α τ ο ς σ τ ρ α τ ο υ κ α τ α
τ α κ ο σ μ ι κ α π ρ ό τ υ π α ε ί ν α ι μ ε τ α ξ υ τ ω ν α Ι τ ί ω ν τ ο Ο ν ε
σ τ ο ρ ι α ν ι κ ο υ μ ο ν ο φ υ σ ι τ κ ο υ κ α Ι τ ο υ λ α τ ι ν ι κ ο υ σ χ ί σ μ α
τ ο ς Λ η σ μ ο ν ο υ μ ε ν λ ο ι π ό ν σ τ ι ή Έ κ κ λ η σ α ώ ς θ ε Ί ο ν κ α
θ ί δ ρ μ α δ ε ν ε χ ε ι έ π Ι τ η ς γ η ς α ύ τ η ς ε Ι κ ό ν α ή ό π ο ί α ν α
τ η ν ι έ ξ ε ι κ ο ν ί ζ ε ι έ ξ ό λ ο κ λ ή ρ ο υ κ α Ι έ ν π α σ ι Τ ο π α ρ ά
δ ε ι γ μ α τ ο υ σ τ ρ α τ ο υ , σ τ ρ α τ ι ω τ ω ν κ α Ι ά ξ ι ω μ α τ ω ν μ ό
3" , Λ Λ
ν ο ν ε ν μ ε ρ ε ι κ α ι ε ν γ ε ν ι κ α ι ς γ ρ α μ μ α ι ς ε α ν χ ρ η σ ι ι μ ο
π ο ι η τ α ι ε Ι ν α ι σ υ ω ρ η τ έ Ι Κ α Ι ο Ι κ ο ι δ ο ι μ η τ ι κ ό ν cO σ τ ρ α
τ ι ώ τ η ς ό φ ε ί λ ε ι ε Ι ς τ ο ν ά ξ ι ω μ α τ ι κ ό ν τ ο υ ύ π α κ ο η ν κ α Ι ύ
π ο τ α Υ η ν τ ε λ ε ί α ν α σ υ ζ ή τ η τ ο ν κ α Ι τ φ λ ή ν ό π ι σ τ ο ς κ α Ι
ό κ λ η ρ ι κ ο ς ό φ ε ί λ ο υ ν ε Ι ς τ ο ν € π σ Κ ο ν ύ π α κ ο η ν τ ε λ ε ί
α Ν π λ η ν σ μ ω ς σ υ ν ε ι δ η τ η ν κ α Ι έ λ ε ι Υ θ έ ρ α ν Τ υ ψ λ η ν ύ π α
κ ο η ν ο ϋ τ ε ό θ ε ό ς δ ε ν έ Ν ε ι η τ ο ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς ... cO
θ ε ι ο ς ζ η τ ε ι ά π ο τ ο ν α ν θ ρ ω π ο ν τ η ν ά π ό λ υ τ ο ν έ κ ε ί ν η ν ύ
π α κ ο η ν ή ό π ο ί α ά π ο ρ ρ έ ε ι έ κ τ η ς τ ε λ ε ί α ς ά ρ μ ο ν ί α ς τ ω ν
σ χ έ σ ε ω ν τ ο υ Δ η μ ι ο υ Ρ Υ ο υ μ ε τ ά τ ο υ δ η μ ι ο υ Ρ Υ ή μ α τ σ ς
τ η ς τ α υ τ ό τ η τ σ ς ά ν τ ι λ ή ψ ε ω ν τ η ς ά ν α Υ ε η μ έ ν η ς κ α ρ δ ί
α ς μ ε τ α τ ο υ Λ υ τ ρ ω τ υ τ η ς δ π ω ς τ η ν έ ξ ι ε ι κ ο ν ί ζ ε ι Ι θ ι α μ α
σ τ ω ς ή π ε ρ ί π τ ω σ ι ς τ η ς π λ ή ρ ο υ ς τ ε λ ε ί α ς κ α Ι έ λ ε υ ι θ έ ρ α ς
κ α Ι σ υ ν ε ι δ η τ η ς ύ π α κ ο η ς τ η ς Υ π ε ρ α γ α ς θ ε ο τ ό κ σ υ ε Ι ς
τ ο ν ε ό α γ γ ε λ ι σ μ ο ν τ ο υ Γ α ρ ι ή λ κ α Ι ό π ω ς τ η ν δ ι ε τ ω
----15­
------- -----_.--------=--::===========-------===:::---------====-------­
σ α ν ο ί α γ ι ο ι Ά π ό σ τ ο λ ο ι ε ί ς τ η ν ά π ο σ τ ο λ κ η ν Σ ό ν ο Ο ο ν
τ ω ν Ί ε ρ ο σ ο λ ό μ ω ν Έ δ ο ξ ε v τ C!:> ά Υ ί φ Π ν ε ύ
μ α τ ι κ α Ι ή μ Ι ν κ α Ι ω ς τ η ν ε ζ η σ ο ί π ρ ο
ή μ ω ν έ π μ ε ν ο ι τ ο ι ς τ α τ ρ ά σ ι η Υ ο υ ν ο ί Π α τ έ ρ ε ς eI1tOV'
κ α Ι ή μ ε ι ς λ έ γ σ μ ε ν Ό χ ι έ ε ι δ η ο ί Π α τ έ ρ ε ς ε ί π ο ν φ ε ί
λ ο μ ε ν έ κ ό ν τ ε ς α κ ο ν τ ε ς ν α ε ί π ω μ ε ν τ α α ύ τ ά λ α σ υ ν
τ α υ τ ι σ μ έ ν ο ι μ ε τ α τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν ώ ς ζ η σ α ν τ ε ς ε ί ς τ ο ν
χ ω ρ ο ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ α ς α ύ τ α ς π ν ε μ α τ ι ι κ α ς κ α Ι ο ύ
ρ α ν ί ο υ ς Π Ρ α Υ μ α τ κ ό τ η τ α ς α ί Λ ό μ ε ν Ι ε ι ί ς τ η ν α ύ
τ η ν ε μ π ε ι ρ ί α ν μ ε τ ο υ ς Π α τ έ ρ α ς ο ί Π α τ ι έ ρ ε ς ε ί π ο ν κ α Ι
ή μ ε Ι ς λ έ Υ μ ε ν ...
Τ ο ι α ύ τ η ν λ ο ι τ ν π ρ ο ς τ ο υ ς έ ι

σ κ π ο ς ό φ ε ί λ ο μ ε ν
ύ π α κ ο ή ι ώ ς ε ί κ ό ν α ς ζ ώ σ α ς τ ο υ ζ ω ν τ ο ς Χ ρ ι σ τ ο υ €1tl τ η ς
γ η ς ώ ς α ύ θ ε ν τ ι κ ω ς τ ο υ τ ο ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο ν τ ε ς ώ ς π ο ι
μ α ί ν ο ν τ α ς κ α Ι ο ό χ Ι α τ α υ ρ ι ε ύ Τ Ι α ς τ η ς κ λ η ρ ο ν ο μ ί α ς
Ε ι ί ς έ π ι σ κ π ο ς δ μ ω ς α ί δ π ο ι ο ι δ ε ν μ α ς δ ί δ ο υ ν τ α ς α
π α ι τ σ μ έ ν α ς ν ο μ ί μ ο υ ς έ Υ γ υ ή σ ε ι ς π ε ρ Ι τ η ς α ρ ό τ η
τ ό ς τ ω ν ά ν α φ ο ρ κ ω ς π ρ ο ς τ η ν π Ι σ τ ι ν κ α Ι τ η ν α λ ή θ ε ι α ν
Ο Χ ί μ ό ν ο ύ α κ ο η ν δ ε ν μ α ς έ ι μ π ν έ ο ν λ λ Ψ ά γ
χ ο ς κ α Ι ί δ υ σ φ ο ρ ί α ν
Σ α ς ι έ ρ ω τ ω μ ε ν Π ο ί α ν έ ι μ Π τ ο σ ύ ν η ν δ ό ν α τ α ι ν α ε
χ η ό σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς ε ί ς τ ο υ ς ά ξ ι ω μ α τ ι κ ς έ κ ε ί ν ο υ ς ο ι ί ό
π ι δ ε ν ή ξ ε ύ ρ ο υ ν τ ί δ ι α τ ά σ σ ο υ ν ο ί δ π ο ι ο ι π ί π τ ο υ ν ε Ι ς
τ α ς τ ρ α γ ι κ ω τ έ ρ α ς τ ω ν ά ν τ ι φ σ σ ε ω ν ο ί ό π ο ι ο ι ο χ ι ά ξ ι ω
μ α τ ι κ ο Ι ι δ ε ν ε ί ν α ι α λ λ α Κ α Ι ά ν ε μ ό Λ υ ς ν α τ ο υ ς ό
μ ά σ η κ α ν ε Ι ς τ ο υ ς ά ν ε ι μ μ λ ο υ ς ρ ο σ ά λ λ ε ι Ι δ δ ι α
τ Ι Δ ι α ά ζ ο μ ε ν ε ί ς τ η ν Μ ε σ η μ ρ ι ν η ν τ η ς 8.3.67
Σ υ Ι δ Ι Ι κ α τ α Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ δ ι α τ η ν φ ι λ α π ι κ η ν
Ο
δ ρ α σ τ η ρ ι τ η τ α α ύ τ ί κ α Ι τ ο υ Ύ π Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Α ν
τ ι τ α τ ρ ι α Ρ Ι η Έ γ κ ό κ λ ι ο ν έ Τ Ι μ α ε τ α ι ν α σ Τ α ξ η κ α τ

έ Π Ι Τ Ι α Υ η ν τ η ς Ί ε ρ δ ζ Σ υ ν ό δ ο υ ό Μ η τ ρ σ π ο λ ί τ η ς Τ ρ κ η ς
Ι
1I
δ ι α ν α α ν α γ ν ω σ θ η τ η ν υ Ρ Ι κ η ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε Ι ς
!i
ο λ ο υ ς τ ο υ ς Ν α ο υ ς τ ο υ κ λ ί μ α τ ο ς τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς Έ ι κ κ λ η
I σ α ς Τ ό μ έ ν ο ς ώ ρ ι α μ έ ν ω ν ί ε ρ α ρ χ ω ν κ α τ α τ ο υ no:rpL­
1
Ι
Ι Ι
ι
ι 16­
ι
!
ι
ι
:1
ι
ά ρ χ ο υ Α θ η ν α Υ ό ρ α ξ ε δ η λ ώ ι θ η π ά λ ι ν ρ Ο κ ά λ κ α
τ α τ η ν χ θ ε σ ι ν η ν σ υ ν ε δ ρ ί α σ ι ν τ η ς • ε ρ α ς Σ υ δ έ ξ
φ ο ρ μ η ς τ ω ν π λ η ρ φ ρ ι ν ο τ ι ό OUK. Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς έ
π ι σ κ ε ι φ θ η τ η ν ά Υ ί α ν .•, Ε δ ρ α κ α Ι θ α σ υ ι μ π ρ ο σ ε υ χ η Θ η μ
, Π
τ ο ν α π α ... »·
·0 ά ρ χ ι ε π κ Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ε ί π ε ν ...ο τ ι α ί Ά Τ ρ θ ό
δ ο ξ ο ι έ ν έ Ρ Υ ε ι α ι τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α τ ς χ τ ε ί ν ο υ ν ε ι ί ς τ η ν
π λ ή ρ η ύ π ο δ λ ω σ ι ν .. τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί
α ς ε i. ς τ Ο ν Π ά π α ν ..· •Ο Μ η Τ Ρ ο λ ί τ η ς Κ α
σ τ ο ρ ι α ς ε ί τ ε ν δ τ ι ό Ή α τ ρ Ά ι θ η ν α γ ό ρ α ς δ ι α τ ω ν φ ι λ ο
Π ι κ ω ν τ ο υ έ ν ε Ρ Υ ε ι ω ν π λ ή τ τ ε ι θ α ν α σ ί μ ω ς
τ η ν Ρ θ ο δ ο ξ ί α ν κ α Ι τ ό Έ θ ν ο ς
Δ ι α ά σ τ ε τ ώ ρ α κ α Ι τ η ν Μ α κ ε δ ο ν ί α ν τ η ς 7.11.67.
Κ α τ α τ η ν σ υ ν ε δ ρ ί α ν τ η ς ί ε ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ χ ν ε Υ ν ώ
σ θ η τ ο α τ ο σ τ α λ ε ν Ή α ρ α τ ο υ O;LK. π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ χ ρ ο ν ι
κ Ο ν τ η ς έ Π σ κ έ ψ ε ω ς ά π ό 26 ε ω ς 28 τ ω ρ ί ι υ τ η ς Α
θ Π α ν α Υ ι ό τ η τ ο ς τ ο υ Ο ί κ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ π ρ ο ς τ η ν Α Ά
Υ ι ό τ η τ α τ ο ν π ά π α ν τ η ς Ρ ώ μ η ς ... Ε κ τ η ς ά ν α Υ ν ώ σ ε ω ς
κ α Ι τ η ς μ ε λ έ τ η ς ή ί ε ρ α Σ ύ ν ο δ ο ς ι δ ι ε π σ τ ω σ ε ν ο τ ι μ ε τ η ν
ε ύ λ Ο Υ ί α ν τ ο υ θ ε ο υ ή έ π ί σ κ ε ψ ι ς κ α Ι ή ν θ α α ύ τ η σ υ ν ά ν
τ η σ ι ς τ ω ν π ρ ο κ α θ η μ έ ν ω ν τ ω ν δ ύ ο ι έ κ η σ ι ω ν Ρ ω μ α ι Ο
κ α θ ο λ ι κ η ς κ α Ι Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ έ π ρ α γ μ α Τ Ο τ ο ι ή θ η κ α τ α
τ η ν δ ι ά π u Ρ ο ν ε ύ Χ η ν κ α Ι π Ρ ο σ δ ο κ ί
α ν τ η ς ί ε Ρ a: ς σ υ ν ό ι δ ο υ κ α Ι τ ο G ε ύ
σ ε ο υ ς π λ η Ρ ώ ι μ α τ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί
α ς τ ο υ ι έ π ι σ τ μ ο υ α ν α ι ν ω ι θ έ Τ ς έ Κ ι δ Ι θ έ Τ ς
ε τ α τ η ν σ υ ν ά ν τ η σ ι ν ή ί ε ρ α σ ύ ν ο δ ο ς Ι δ ι α Ι έ ρ ω ς έ σ η
μ ε ί ω σ ε ν ο τ ι ο ί δ π ρ ο κ α θ ή ι μ ε ν ο ι ά α Υ Λ ω ρ ί ζ σ ψ Ο Τ Ι
ό α λ η θ η ς δ ι ά λ Ο Υ ο ς τ η ς ά Υ ά π η ς έ ψ ,00 δ έ ο ν ν α α σ ί ζ ω ν
τ ρ ι α π α σ α ι α ί μ ε τ α ξ υ α ύ τ ω ν κ α Ι μ ε τ α ξ υ τ ω ν έ ι κ κ λ η σ ι ω ν
α ύ τ ω ν α χ έ σ ε ι ς δ ι έ ο ν ο τ τ ω ς ε ί ν α ι έ ρ ρ ι ζ ω μ έ ν ο ς έ ν τ η ό λ Ο
κ λ η ρ ω τ ι Kn π ι σ τ ό τ η τ ι Ή ρ α ς τ ο ν μ ο ν α δ ι κ ο ν Κ ύ ρ ι ο ν Ι η
σ σ Ο ν Χ ρ σ τ ν κ α Ι έ ν τ φ ά μ ο ι α [.<t> σ €­
α σ μ φ τ ω ν . ί δ ι α ι τ έ ρ ω ν α uτ ω ν Ή α Ρ α
-.17­
δ ό α ε ω ν ... Δ ι α τ α ύ τ α κ α Ι έ ξ έ φ ρ α α ε ν ή ί ε ρ α Σ ό ν ο
δ ο ς τ η ν χ α ρ ά ν τ η ς έ π Ι τ η α ί α ί έ κ ά σ ε ι τ η ς έ π ι σ κ έ ψ ε
ω ς τ η ς Α θ Π τ ο υ Ο Ι κ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ ' Α θ η ν α γ ό ρ α
έ π ί σ η ς δ ε κ α Ι τ η ν ό λ ό ψ υ χ ο ν έ π υ θ υ μ ί α ν α υ τ η ς ί ν α δ έ ν
σ π η έ ν α ρ ξ ά μ ε ν ο δ ι ά λ ο γ ο ς έ τ Ι ί σ ο ι ς δ Ρ ο ι ς
μ ε τ α ξ υ τ ω ν Έ κ λ η σ ω ν ε ύ ο δ ω θ ι η α χ ρ ι τ ο υ α ί σ ί ο υ α υ
τ ο ο τ έ ρ μ α τ ο ς π ρ ό ς ι δ ό ξ α ν τ η ς ά γ ί ι α ς ή μ ω ν Ε κ κ λ η ι σ ί α ς
κ α Ι τ ο υ θ ε ί ο υ α ό τ η ς ί δ ρ υ τ ο σ !
Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω τ ί ν α ε ί π ω μ ε ν δ ι α τ ο ό λ έ
ι θ ρ ι ο ν α ό τ ο κ α τ ά ν τ η μ α τ η ς Σ ι ό δ ο υ Ν α χ ό σ ω μ ε ν δ ά
κ ρ υ α π ι κ ρ ά Ο τ ι ι έ π ό ν ό μ α τ ι ι κ α Ι έ ι μ π α ι γ μ φ Τ Ο Υ ε Υ Σ Ε
Β Ο Υ Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ Τ Η Σ Ε Κ ι Κ Λ Η Σ Ι Α Σ δ ι ρ ά τ τ ε τ α ι
τ ό α Ι σ χ ρ ό τ ε ρ ο ν ά ν ο σ ι ο ύ Ρ Υ η μ α τ ο ι υ ι έ ξ ο υ ν ι τ ι ο μ ο υ τ ο υ ό ρ
θ ο δ ό ξ ο υ έ λ λ η ν ι κ ο υ λ α ο σ Μ ό λ ι ς τ ά μ η ν ν χ ω ρ ί ζ ε ι τ α ς
ά ν ω τ έ ρ ω Ά α ι ν ώ σ ε ι ς τ ω ν έ φ η μ ε ρ ί δ ω ν κ α Ι ό μ ε Ί ς π ά
τ ε ρ μ ο υ έ ξ α λ Ι θ ε ι τ ε ν α ό μ ι λ η τ ε π ε ρ Ι ά ξ ι ω μ α
τ ι κ ω ν κ α Ι σ τ ρ α τ ι ω τ ω ν
Ω σ τ ε λ ο ι ν α γ ι ι Ι Σ υ ν ο δ ι κ ο ί τ ι θ ί Ε Ο ι μ π α ι ξ ί α τ ο υ
α Τ Ι Α υ Ό ι κ τ '067) έ π ρ α ι μ τ π ι ή θ η Κ α τ ό
τ η ν δ ι ά π υ Ρ ο ν ε ό Χ η v κ α Ι π Ρ ο ο δ ο κ ί
α ν τ η ς ί ε Ρ α ς Σ υ ν ό δ ο u»; Σ α ς ά π α Υ ο ρ ε ι ύ
ο μ ε ν έ ν ο ν ό μ α τ ι τ η ς ά γ ί α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς τ ω ν ό ρ θ ο δ ό
ξ ω ν ν α σ υ μ π ε ρ ι λ Έ τ ε τ ό ε ύ σ ε ε ς π λ ή ρ ω μ α τ η ς Έ κ Κ λ η
σ ί α ς τ ό ο ν τ ω ς Τ Ρ α Υ ι κ ο ν κ α Ι τ ι α λ α ι ω ρ η μ έ ν ο ν π μ ν ι
τ ό ό π ο ι ο ν ά ν ε ί α ι δ ι ε λ λ ε ι ψ ι ν γ ν ώ σ ε ω ς κ α Ι τ δ π ο ί
ο υ ο ί Τ α Υ Ο Ι τ ο ό δ η γ ι ϋ ι ε ί ς τ η ν τ λ ά ν η ν !). Π ρ ο ό κ τ α μ ή
ν ο υ μ α ς ό μ ι λ ύ σ α τ ε π ε pl κ ι ν δ ι ύ ι ν ο ύ π ο δ ο u λ ώ
σ ε ω ς τ η ς Ό Ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε ί ς τ ό ν π ά
π α ν κ α Ι σ ή ι μ ι ε ρ σ ν κ α λ ε Ι τ ε τ ο ν π α τ ι α ν Α Γ Ι Ο Τ Η Τ Α Ί
Λ Λ λ α έ α ν ε ί ν α ι α γ ι σ ς η τ ι Έ κ κ λ η ι σ ί α τ η ν ό π ο ί α ν ά ν τ ι
π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι ε ί ν α ι ά γ ί α κ α Ι έ ρ Υ α σ τ ή ρ ι ο ν ά γ ι ι σ μ Ι υ τ ω ν
Ψ Χ ω ν α ς γ ι α τ ί ν ό μ η τ ο υ ό ί ί ο τ α χ θ ο ι σ μ ε Ώ σ τ ε λ ο ι
π ό ν ε χ ο μ ε ν μ ε τ α τ ω ν Φ ρ ά Υ κ ω ν μ σ ν α δ ι κ ο ν Κ ύ ρ ι ο ν ' Α
-18­
, Κ \ , \ Ρ θ \ δ ...
π ό π ο τ ε α ι η ρ ε π ε ι ν α σ ε ω μ ε α τ α ς π α ρ α ο σ ε ι ς τ ω ν
λ α τ ί ν ω ν
Π ο Ι α ς Τ ο ά λ α θ η τ ο ν τ ο π ρ ω τ ε ϊ ο ν τ η ν α σ ι λ ο ν σ ό λ
λ η ψ ι ν τ ο κ α Θ α ρ τ ή ρ ι ο ν τ α σ υ γ χ ω ρ ο χ ά ρ τ ι α Έ λ η σ μ ο
ν ή σ α τ ε λ ο ι Π ο ν α γ ι ο ι Σ ν ο ι δ υ κ σ Ι κ α Ι σ ε ι ς Π ά τ ε ρ ό τ ι ό
Κ α θ σ λ ι κ ι σ μ ο ς σ χ ι μ ό ν σ ν δ ε ν ε ί ν α ι Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α α Λ λ ά
π ο τ ε λ ε ϊ Α Ν Τ Ι Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Ν Έ λ η ι σ μ ο ν ή ι σ α τ ε σ τ ι , cmav­
τ α τ ι α λ α τ ι ν ι κ α δ ό γ μ α τ α κ α Ι π α ρ Ι δ ό σ ε ι ς ά ν α ι ρ ο υ ν τ α
ά ι μ ώ μ η τ α κ α Ι σ ω τ η ρ ι ώ δ η δ ό γ μ α τ α τ ι ω ν ό ρ θ ι ο δ ό ξ ω ν ...
Λ η σ μ ο ν ε ι τ ε σ τ ι ο ί λ α τ ι ν ο ι δ ε ν ε χ ο υ ν τ ί Π ο τ ε τ ο Κ ι ν ο ν
μ ε ι μ α ς κ α Ι έ χ ά ρ η τ ε δ ι α τ Ο ν δ ι ά λ ο γ ο ν έ τ Ι ί σ ο ι ς
σ ρ ο ι ς τ η ν ά λ ή

ε ι α ν μ ε τ η ν η λ ά ν η ν έ ξ ο ι μ ο ι ώ σ α ν
τ ε ς
(C Ι ε ρ ε υ ς β α σ ί λ ε ι ο ς Σ α κ κ α ς Ά π ά ν τ η ι σ ι ς ε Ι ς τ ο ν α ί
δ ε σ ι μ η Έ η ι φ ά ν ι ο ν θ ε ο δ ω ρ ό Π ο υ λ ο ν Ά ι θ ή ν α ς Γ ε ν ε ύ η
Α ϋ γ σ 8 - 10).
ρ ω τ ή σ ω μ ε ν δ μ ω ς τ ο ν Π Έ Π ι φ ά ι ο ν π ο υ ε ί δ ε κ α ν
κ ί ν η σ ι ν π ρ ο ε τ σ ι μ α σ ί α ζ ε σ τ ω π σ λ έ μ ο υ ί ν α μ ι η ε ί Π ω κ α ν
ά ν τ ι σ τ ά ι σ ε ω ς κ α Ι α ν μ α ς η λ η ρ ο φ ο ρ ή σ η δ α Τ ό ά ω τ έ
ρ ω Η ε τ ι κ ω ς ι
ι
α ή ρ ε μ ή σ ω μ ε ν π λ ή ρ ω ς Έ Π ί σ η ς τ ο α
Χ Ρ ι κ α ι Ρ ο Ο τ ο ό π ο ι ο ν Ή ι θ ε ι Π ο λ λ α ς ά κ ο α ς
ύ π ε υ Η ύ ν ω ν κ α Ι α ξ ι ω ι μ α τ ι κ ω ν π ό τ ε θ α τ ε λ ε ι ώ σ η δ η λ α
δ η θ α Π α ρ α χ ω ρ ή σ τ ι τ η ν θ έ σ ι ν τ ο υ ε ί ς τ η ν ν δ ρ α σ ι ν
Κ α Ι τ ο ε τ ι σ ι υ ι δ α ι ό τ ε ρ ν Π ό τ ε ή ρ σ θ η τ η ι τ λ η ρ φ
ρ ί α ν ο τ ι Ξ ί ς δ ο γ μ α τ ι κ α θ έ μ α τ α ε χ ο μ ε ν XPOVI!K<X σ ρ α
ά ν α μ ο ν 11 ς κ α Ι σ τ ι δ ι ε ν ά ρ χ ί ζ ο μ ε ν ά ι μ Β σ ω ς μ ε ν τ η ν
ά ν τ δ ρ α σ ι ν δ ι α κ ό π τ μ ε ν δ ε μ ε τ η ν α θ α ί ρ ε σ ι ν κ α Ι ά
, ..... c .,...
π ο μ α κ ρ υ ι ν σ ι ν τ ω ν α ι ρ ε τ ι κ ω ν
ν π ρ ώ τ ο ι ς ή ο ί Κ Ο ν ο μ ί α ε χ ε ι σ ρ ι α κ α Ι
μ έ τ ρ α ό μ ι λ ω π ε ρ Ι τ 11 ς ά π λ 11 ς ο ί κ ο ν ο μ ί
α ς κ α Ι δ ε ν ε ί ν α ι π α ν τ ο τ ι ν η Κ α Ι ά ό ρ ι ι σ τ ο ς (C' Α γ Ν ι
κ ό δ η μ ο ς cO δ ε Θ ε ο λ ό γ ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ι Κ α ν ω ζ
ώ κ ο ν ο μ ή σ α μ ε ν μ ή τ ε τ ο α λ λ ό τ ρ ι ο ν π ρ ο σ λ Χ μ ά ν σ ν τ ε ς
κ α Ι τ ο ή μ έ τ ε ρ α ν φ θ ι ε ί ρ ο ν τ ε ς δ κ α κ ω ν σ ν τ ω ς έ σ τ Ι ν ο ί κ ο
-19­
ν μ φ ν Γ Ε γ κ ε ί ς Μ Α Θ α ν ά σ ι ο ν .
Ι Ο τ α ν ή ο ί κ ο ν ο μ ί α δ ε ν π ρ σ σ ά λ η τ α τ η ς π ί σ τ ε ω ς
δ ό γ ι μ α τ α ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α γ ί ν η δ ι ώ ρ ι σ μ έ ν ο ν ρ ό ν ό
κ α Ι Π ά λ ι ν ν α έ α ν έ ρ χ ε τ α ι ή α ρ ί ε ι α (, Ο ι α ν ο μ ι ω ς ή
ο ί κ ο ν ο μ ί α α ν α Ψ έ ρ ε τ α ι ε ί ς τ α τ η ς π ί σ τ ε ω ς Θ Έ μ α τ α ω
τ ό τ ε ό μ έ γ α ς τ η ς Ό ρ θ ι ο δ ο ξ ί α ς Π ρ ό μ α χ ο ς δ τ η ς Έ φ έ
σ ο υ Π ρ ό ε δ ρ ο ς ί δ ο υ τ ί ρ ν τ φ ω ν ε ϊ Ο ύ σ υ γ ω ρ ε ι σ υ Υ
α τ ά σ ι ς ε ί ς τ α τ η ς Ό ρ θ ι α δ ό ξ ο υ π Ι σ τ ι ε ω ς ό δ ε Ι Α Υ Ι
ο ς Δ ά μ α σ ο ς π ε ρ Ι τ η ς π α ρ α ν ό ι μ ο υ ο κ ο ν ο μ ί α ς α φ α ί
Ι
ν ε τ α ι ο υ τ ω ς
Ε ί τ ι ς τ ω ν δ ο κ ο ύ ν τ ω ν τ ο ι ς θ ε ο ψ ό ρ σ ι ς Π α τ ρ α σ ι
σ α λ ε ό ο ι τ ι ο ύ κ ε ί Ι τ ο υ τ ο ο ί κ ο ν ο μ ί α κ λ η τ έ ο ν α Λ λ α π α
ρ ά α σ ι ι κ α Ι π ρ ο δ ο σ ί α ν δ ό γ μ α τ ο ς κ α Ι π ε ρ Ι τ ο θ ε ϊ ο ν α
σ έ ι ε ι α ν Π α ρ α θ έ τ ω τ η τ ι μ ί δ σ ι ό τ η τ ί σ ο υ τ ί ε Υ ρ α φ ο ν
τ φ 1718 ο Ι Ό ρ θ ό δ ο ι ξ ο ι Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι τ η ς Ά ν α τ ο λ η ς π ε ρ Ι
τ ο ύ τ ω ν Έ ν γ α ρ τ ο ι ς θ ε ί ο ι ς δ ό γ ι μ α σ ι ν ο ύ ι δ α ι μ ο υ χ ώ
ρ α ν ε χ ε ι π σ τ ε ή ο ί Κ ο ν ο μ ί α η σ υ Ύ α τ ά σ ι ς τ α Ο τ α γ α ρ
α π α ρ α σ ά λ ε υ τ ά ε ί σ ι κ α Ι 61"«0 π ά ν τ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ώ ς
α π α ρ ά α τ α έ ν π ά σ η ε ύ λ ε ί δ ι α ψ υ λ λ α τ τ ο ν τ α ι κ α Ι ό
μ ι κ ρ ό ν τ ι τ σ ύ τ ω ν π α ρ α α ί ν ω ν ώ ς σ Χ ι σ μ τ ι κ ό ς
Κ ι α Ι α ί Ρ ε τ Ι Κ Ο ς κ α τ α κ ρ ί ν ε τ α ι κ α Ι α ν α θ ε μ α τ ί ζ ε τ α ι
κ ο Ι ά κ ο ι ν ώ ν η τ ο ς π α ρ α π α σ ι λ ο γ ί ζ ε τ α ι
δ υ α Ι ή Σ υ ν ο δ ι κ η π ρ α ξ ι ς τ ο Ο 1828 τ ί λ έ γ ε ι
Έ Τ Ι τ ω ν ι δ Ο Υ μ α τ ι κ ω ν κ α Ι δ σ α ο Ι Ι ε ρ ο ί Κ α ν ό ν ε ς
δ ι ο ι κ ε λ ε ύ ο ν τ α ι π ε ρ Ι έ κ ε ί ν ω ν ϋ τ ε φ Ρ Η σ α ί τ ι έ ν α ν τ ί σ ν
Ο λ ω ς ή μ Ί ν δ υ ν α τ ό ν ο ϋ τ ι ε ρ ο σ θ ή κ η 11 ά φ α Ι ρ ε σ ι ν ί μ έ χ ρ ι
κ α Ι τ η ς κ ε ρ α ί α ς α ύ τ η ς δ ι α π ρ α ξ α ι Θ ε μ ι τ ό ν
Ό π ω ς λ έ π ε ι ς λ ο ι π ό ν π Ν ε σ τ σ ρ ή Έ κ κ λ η σ ί α
μ α ς ο ύ δ έ π ο τ ε έ π έ τ ρ ε ψ ε ν ο ι ί κ Ο ν μ ί α ν ε ί ς τ η ν π ε ρ ι ι ο χ η ν τ ο υ
δ ό γ μ α τ ο ς κ α Ι τ η ς ε ό σ ε ε ί α ς ε α ί ω ς μ ε α ύ τ α 1tOL> σ ο υ
ά ν α φ έ ρ ω δ ε ν θ έ λ ω α 1t α ν τ α ς τ ο υ ς Ε λ λ α δ ι κ ο υ ς
Ι ε ρ ά ρ χ α ς ν ά θ ε ω ρ ή σ ς τ η ς α ύ τ η ς ι μ ο Ι ρ α ς α λ λ έ Ί τ ε ι δ η
ό τ τ Έ π ε λ α ι ε θ έ σ ι ν σ υ ν η γ ό ρ ο υ κ α Ι ώ μ ί λ η ι ο ε 1t1Epl ρ ά
χ ω ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κ α Ι δ τ ι μ ό ν ο ν «6 - 7 Τ Υ χ ά ο υ ν ο ί φ ι
-20­
λ α θ η ν α γ ο ρ ι κ ο ί έ ί ι σ Κ Ο Ο Ι 0'00 ε γ ρ α ψ α τ α ό ν ω έ ρ ω
Ά λ λ ά δ σ τ χ ω ς α δ ε λ φ έ μ ο υ ο ί Τ Τ ί λ ι α ϊ ρ ε τ ι
κ ο Ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν έ ξ ω τ ε ρ Ι Ι κ α Ι σ ω τ ε Ρ ί ο ϊ κ α Ι
χ ε ι ρ ό ε ρ ο ι ο ί ό π ο ο ι ώ ς κ ό μ α τ α θ α λ ά σ σ η ς έ α φ ρ ί
ζ σ ν τ α τ α ς έ α υ τ ω ν α ί σ χ ύ ν α ς (' Ι ο ύ δ 17) έ Π Ι ί τ ο υ ν κ α
,,,,,,, , δ ι .... Si ,
τ α τ ο υ τ τ ο μ ν ι ο ο υ Ε ν α ρ α χ ν σ ν α τ ι ν Ε ι ι ς τ η ν
κ α τ α σ τ ρ ε Π ι κ η ν π ο ρ ε ί α ν τ ω ν δ ι α ν α σ υ τ ρ ι ν κ α Ι έ
τ τ ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν κ α τ η σ χ υ μ μ έ ν ο ι ε ί ς τ α ς α υ σ σ α λ έ α ς τ τ η Υ ά ς
τ ω ν
Δ ι α τ ο υ τ ο , Π α ρ α π ο ν σ ύ μ ε ι θ α δ ι α τ ο υ τ ο θ ρ η ν Ο Ο μ ε ν
ο
σ ύ δ ό λ ω ς έ τ τ ι θ υ μ ο Ο ι μ ε ν ν α έ Ρ χ ώ μ ε ι θ α ε ί ς Θ έ σ ι ν ι έ λ ε Υ Κ Τ ο ϋ
λ η ν Ό μ ω ς ο δ δ έ Τ Τ Ο ί ε ι Θ ά α ν ε χ θ ω μ ε ν ν α τ τ ρ ο δ ο ι Η ο υ ν τ α α
γ ι ώ τ α τ α
ί Κ α Ι α ν δ έ ν τ τ α ρ α τ η ρ υ τ α ι ρ ά χ ο ι , δ ι ό τ ι ο ν τ ω ς
δ ε ι ν η ή έ Τ Τ Ο Χ μ α ς κ α Ι μ ε σ τ η μ ε τ ρ Ι ό τ η τ ο ς , α ς Π α ύ σ ο υ ν
ν α μ α ς σ κ α ν δ α λ ί ζ Ι μ έ Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς κ α Ι Δ ι α τ ά γ μ α ,
τ α Υ τ τ ο μ ν ή ι μ α τ α κ α Ι Ν ό ι μ ο υ ς τ τ ι ε ι ρ Ι Α ο σ λ ι κ η ς Δ ι α κ ο
ν ί α ς Ό ι φ ι φ ι κ ί ω ι ν κ α Ι Μ ε τ ο χ ι κ ω ν Τ α μ ε ω ν τ η ν σ τ ι γ μ ή ν
τ τ ο υ ό έ χ Θ ρ ο ς ε χ ε ι σ α ρ ώ ι σ ε ι κ ά Θ ε Υ ρ μ μ η τ ο ί μ ε τ ώ π ο υ ι
Δ ι α τ ο ι Ο τ ο α δ ε λ φ έ μ ο υ τ τ Ν θ σ τ ο ρ σ κ α ν δ α λ ι ζ ό ι μ ε
θ α ύ ι φ η Υ η τ α ς κ α Ι σ υ ν η γ ό ρ ο υ ς τ η ς Π Η ρ α ς ο ί κ ο
ι \ δ ' , ς ι '\ δ Λ ... "
ν ο μ ι α ς κ α ι ι α μ ε ρ ι κ α ε τ ε ρ α τ α . 1tOLa
1
oa σ ο ο ε ι τ ω κ α
τ ω τ έ ρ ω έ ρ μ η ν ω ν τ ο ν Π ε ρ ι ώ ν υ μ ο ν Ι Ε ι κ α ν ό ν α τ η ς
nρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ
2. Π ε ρ Ι ο ί κ ο ν ο μ ί α
Τ ο έ Π ι χ ε ί ρ η μ α τ η ς σ ε λ δ ο ς (60) 1r ε Ρ Ι ι έ Φ α ρ
μ ο ζ ο ι μ έ v η ς ο ί κ ο ν ο ι μ ί α ς <brb τ ο 801­
1054, ε ί ν α ι τ ε λ ε ί ω ς ά ν ε δ ι α φ ι κ ο ν κ α Ι σ τ ε ρ ε ί τ α ι α ν τ ά τ α
ι \ Ι ι
σ ι κ υ ρ ο υ ς κ α ι σ ο α ρ ο τ η τ α ς
Δ ι ό τ ι lea π ρ έ Π ν α Υ ν ω ρ ί ι σ η ή σ ι τ η ς σ ο υ δ τ ι
δ ι α τ η ς Σ υ ν ό ι δ ο ι μ τ ο υ 879 τ ό σ χ ί σ μ α Ρ θ η κ α τ ό τ ή ν
σ ό μ φ ω ν ι γ ν ώ μ η ν Α ν α τ ο λ ι κ ω ν κ α Ι Δ υ τ ι κ ω Υ Ί ι δ Ξ Τ ς
-21­

σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς έ ρ μ η ν ε υ τ ή ς π ω ς σ υ ν ο ψ ί ζ ε ι τ α π ο ρ ί σ μ α τ α
. Η Σ ύ ν ο δ ο ς τ ο υ 879, χ ά ρ ι ς ε ί ς τ ο ν Μ Φ ώ τ ι ο ν κ α
τ έ λ η ξ ε ν ε ί ς τ η ν ε π α ν έ ν ω σ ι ν τ ω ν Έ Κ λ η σ ι ω ν τ ρ ρ ί ψ α
σ α τ α ς π ε ρ Ι π ρ ω τ ε ί ο υ ά ξ ι ώ σ ε ι ς τ ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Α ό π ο
δ ο κ ι μ ά σ α σ α τ η ν π ρ σ σ Θ ή κ η ν τ ο υ FILIOQUE κ α Ι α ν α
Υ ω ρ ί σ α σ α τ ο ν Φ ώ τ ι ο ν KaVOVUKOV' Π α τ ρ ι ά Ρ χ η ν Κ ω ν
σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς ο Π ά π α ς Ι ω ά η ς ό Η ε π ε δ ί μ α
σ ε τ α γ ε γ ο ν ό τ α ε ι ί ς τ η ν Σ ύ ν δ ν α π έ κ ρ ο σ ε τ ο FI L 10­
QUΕ δ υ σ α ρ ε ι σ τ η ι Θ ε Ι ς δ μ ω ς δ ι ό τ ι δ ε ν έ π ε ι δ ό θ η ή Έ Κ κ λ η
σ ί α τ η ς Β ο υ λ γ α ρ α ς ε ί ς τ η ν Ρ ώ μ η ν
Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ω ν σ ε έ ρ ω τ ω ά Υ α π η τ ε π Ν έ σ τ ο ρ τ ί
ε π ρ ε τ ε ν ό Μ Φ ώ τ ι ο ς ν α μ η ά π α Τ Ή σ η ε ί ς τ η ν π λ ή ρ η φ ι
λ ο φ ρ ο σ ύ ν η ς ε τ ι σ τ λ η ν τ ο υ Π ά π α Ί ω Α υ Η Σ η ι μ ε ί
ω σ α ι ο τ ι μ έ χ ρ ι τ ο υ 1054 α ί ί δ ι α ι α χ έ σ ε ι ς δ ι ε τ η ρ ή Θ η
σ α ν μ ε ι μ ε ρ υ κ ι α ς ι ε ν α λ λ α γ ά ς μ έ χ ρ ι τ η ς σ τ ι γ μ η ς Ό υ ά
τ ε ό π η ή Ρ ώ μ η τ α υ ι δ έ ν ι δ ρ ο υ τ η ς Μ ι α ς Α γ ί α ς Έ ι κ κ λ η
σ ί α ς ί τ α μ ω ς κ α Ι έ ι σ ί ω ς Τ ο Ρ ι σ ό χ α ρ ν Ο Τ Ι ή Έ κ
κ λ η σ ί α ο ί κ ο ν ο μ ί ς χ χ ρ ω μ έ ν η ή ε ί χ ε τ ο μ έ χ ρ ι τ ο υ
1054) κ α Ι τ ο ν Π ά π α κ α ι τ α ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς α ύ τ ο σ ε ν φ
ε κ φ ρ α ζ ε ι γ ε γ ο ν ό τ α δ ε ν έ ρ μ η ν ε ύ ε ι δ μ ω ς τ α τ α ά λ λ α
δ ι α σ τ Ρ έ φ ε ι
Ή ά Υ ν ο ε ϊ δ π Έ π σ τ ι α ή π ρ ο σ θ ή κ η ε ί ς τ ο
Σ ύ μ λ ν τ η ς Π σ τ ε ω ς ν α Ι μ ε ν έ φ έ ρ ε τ ο ώ ς δ ι δ α σ κ α
λ ί α α ό ρ ι σ τ ι ο ς τ ω ν Π α π ω ν ά λ λ α δ ε ν ε ί χ ε ν δ ρ ι σ τ ι κ ο ι
η ο ύ μ η ν ά λ λ α κ α Ι έ ν η λ λ ά σ σ ε τ ο μ ι ε -vo ά κ α ι ν ο τ ό μ η
<, Ο ξ δ '..L λ
τ ο ν τ ι α ι ω σ ι ς π ρ ω τ ε ι ο υ ε π ε ι ι ω κ ε τ ο μ ε ν (JJ\. 00­
δ έ π ο τ ε ε Π Έ λ ή η Ό τ ι τ ο α λ ά θ η τ ο ν δ ε ν υ τ Ρ χ ε ι Ο τ ι
τ ό σ α ι λ ε ι τ ο υ Ρ Υ ι κ α Ι κ α ι ν ο τ ο μ ί α ι δ ε ν ό φ ί σ τ α ν τ ο λ λ ε ί
σ ή χ θ η σ α ν μ ε α τ ο .Σ χ ί σ μ α Ό τ ι α ρ α ψ θ ο ρ α Ι ε ν τ σ ί ς
Μ υ σ τ η ρ ί ο ι ς ώ ς ε γ έ ν ε τ ο ά Ρ Υ ό τ ε ρ ο ν δ ε ν ύ π η Ρ χ ο ν Ό τ ι
έ κ λ ε ί ψ α ν τ ο ς -roG λ ό Υ ο υ Ο ί κ ο ν ο μ ί α ς κ α Ι έ φ α ρ μ ο σ θ έ ν
τ ω ν τ ω ν <Ι α ν ό ν ω ν ή Ε κ κ λ η

σ ί α ε Κ τ Ο τ ε δ ε ν η τ ο
δ ύ ι ν α τ ο ν ν α ε α έ λ θ Ί Ί ε ί ς τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ η ς μ ί α ι ς
π ο λ λ φ μ α λ λ ο ν ο τ ε ή Ρ ώ μ η έ σ τ ε ρ ε ώ θ η ε ί ς τ σ ς α ί ρ ε τ ι
-22­
κ α ς δ ο ξ α σ ί α ς τ η ς π ρ γ μ α ε α ω θ ε ν ά π ο τ α ς π ο λ λ α ς
, , , ,e.t δ ά
ά τ υ υ σ α ς ο π ε ι ρ α ς π ρ ο ς ε ι ν ω σ ι ν σ ο ν κ α ι Π υ τ α ς
α τ φ ό σ ε ι ς μ ε γ ά λ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν ». Π ο Ο λ Ι Ή Ό τ ο κ ο ι
ν ο ν τ η ς ο ι ί κ ο ν σ μ ί α ς τ η ς Ή ε ρ ι ό δ ο υ 867 - 1054 κ α ί τ η ς
σ ή ι μ ε ρ
3. 1"0 Μ Φ ώ τ ι ο κ α Ι ό π ά π α Ι ω ά ν ν η Η
τ α ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν α έ Υ κ ώ μ ι α τ ο υ ς Α Υ ί ο υ Φ ω τ ί ο υ π ρ ο ς
τ ο ν Π ά π α ν Ι ω ά ν ν η ν Η έ ν ε τ ε ι 8tl5 ε ν τ η ν θ έ σ ι ν τ ο υ ς
τ η ν δ ι κ α ί α v, δ ι ό τ ι ό Π ά π α ς ο δ τ ο ς η δ η τ τ η ς
α ρ χ η ς τ ο υ 8'79 ε ι ί ς έ ί ι σ τ λ ή ν τ ο υ π ρ ο ς τ ό ν α ύ τ σ κ ρ ά τ ο
ρ α α Τ ε δ έ χ θ η τ ο ν Φ ώ τ ι ο ν ώ ς κ α ν ο ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν
κ α Ι τ ό ς σ ύ ν ό δ ο ς τ η ς Κ ω σ τ α τ ι ν Ο ό λ ε ω ς κ α ί Ρ ώ μ η ς
,,, Ι ", ά δ
π ο υ τ ο ν ε ι χ α ν α ν ε μ α τ ι σ ε ι ε κ η ρ υ τ τ ε ν Ι κ ο u ς
κ α Ι ό ι Κ ό Ρ ο u ς
Μ ε α ξ υ ά λ λ ω ν ε Υ ρ α φ ε
«'Α δ έ ξ α σ θ ε Φ ώ τ ι ο ν τ ο ν θ α μ α σ ι ώ τ α τ ο ν κ σ ί ε ύ
λ α έ σ τ α τ ο ν Ά ρ χ ι ε ρ έ α θ ε Ο υ κ α Ι Π α τ ρ ι ά Ρ χ η ν ά δ ε λ φ ν
ή μ ω ν κ α Ι σ λ λ ε Ι Τ Ο ρ Υ ό ν ν α μ α ν θ Ά α μ ε ν γ α ρ σ χ ε
δ ο ν τ α ρ α π ά ν τ ω ν τ ω ν π ρ ο ς ή μ α ς έ κ τ ω ν α ύ τ θ ι Φ Ο Ι
τ ώ ν τ ω ν τ ό ν ά ν δ ρ α π α σ ι π ρ ο τ ε ρ ή ί μ α σ ι τ ο ί ς κ α τ α θ ε ο ν
κ ο μ α ν τ ο Ο τ ο μ ε ν σ ο φ ί κ α Ι σ υ ν έ σ ε ι τ η π ε ρ ί τ α θ ε ί α κ α ί
τ ά ν θ ρ ώ π ι ν α π ά ν τ ω ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α τ ο Ο τ ο δ έ π ε ρ Ι τ η ν
ά λ λ η ν π ρ α κ τ υ κ η ν ά ρ ε τ ν κ α ί έ π ι μ έ λ ε ι α ν τ ω ν θ ε ί ω ν έ ν
τ α λ ι μ ά τ ω ν ά ν ε π α ί σ χ υ ν τ ο ν έ ρ γ ά τ η ν δ ι α ο ώ μ ε ν ... ».
Ο ω ζ ι λ έ π ε ι ς π Ν έ σ τ ο ρ ά ό ν ω τ έ ρ ω
π ά ν τ α κ α λ ό Τ τ ι ι σ τ ο ν σ τ ι ε Τ χ ε ά λ λ ά ξ ε ι ή τ α κ τ ι κ η τ ω ν Π α
τ ω ν α Ι ώ ς έ π ι σ φ ρ ά Υ ι σ μ α η λ θ ε ή Σ ό ν ο δ ο ς τ ο ύ 879 έ ν
Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι ν α έ π ι κ υ ρ ώ σ η τ ά ς έ κ α τ έ ρ ω θ ε ν
π ρ ο σ π α θ ε ί α ς ά γ ά τ τ η ς κ α ί δ μ ν α ς
, ι δ ο υ τ ί ά ν ε φ ώ ν η σ α ν ο ί α ν τ ι π ρ ό σ ω τ ι τ ο υ Π ά π α
έ ν α ύ ή
Ε ί τ ι ς α ύ τ ο ν Φ ώ τ ι ο ν ο ό κ ε χ ε ι Π α τ ρ ι ά η ι γ ι
-,23­
ο ν κ α Ι τ η ν μ ε τ α ύ τ ο υ κ ο ι ν ω ν α ν ο υ κ ά σ Π ά ζ ε τ α ι ε σ τ ω
'r:
η μ ε ρ Ι ς α ύ τ ο υ μ ε τ α τ ο υ ' Ι ο ό δ α κ α Ι μ η σ υ γ κ α τ α λ έ γ ε τ α ι
δ λ ω ς μ ε τ α Χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν Σ ε έ ρ ω τ ω τ ώ ρ α Π Ν έ σ τ ο ρ ε
Π ρ ε π ε μ ε τ α ά π ο τ ο ι α ύ τ η ν Σ υ ν ο δ ι κ η ν ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ν ν α ε
χ π έ χ θ ρ ο ν ε ί σ έ τ ι τ ο ν Π ά π α ν Κ α Ι τ ί τ ο ύ π ε ρ ά λ λ έ ό
ε γ ρ α ψ ε μ ε τ α α π ο τ ό σ α έ κ ώ μ ι α τ ο υ Π ά π α τ η ν ψ ρ ά
σ ι ν ο σ τ ό ς ί ν υ ν 6 ' Ι ω ά η ς 6 τ ο ν ν ο υ ν Λ δ ρ ε ϊ ο ς ά ν
δ ρ ε Ί ο ς δ ε τ ή ν ε ό σ έ ε ι α ... »;
Ό π ο ί α ο ν τ ω ς ι δ α σ τ ρ ο ψ η τ η ς C Ι σ τ ο ρ ί α ς σ τ α ν τ ο π ά
Ο ο ς ύ ψ η Υ ε Ί τ α ι κ α Ι ή κ α ρ δ ί α ά δ υ ν α ε ν α ά Τ Ι σ τ Ί θ ...
nρ ο χ ω ρ ω ν ό π α ν σ σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς ε ί σ έ ρ χ ε τ α ι ε ί ς τ ο
θ έ μ α τ η ς Έ κ κ λ η ι σ ί α ς κ α Ι ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ν α Ι τ ι σ τ ε ύ π δ τ ι
Έ κ κ λ η σ ί α ε ί ν α ι μ ό ν ο ν ο ί Έ π ί σ τ ι .. θ α Υ ν ω
ρ ί ζ ά σ φ α λ ι ω ς ή σ ι ό τ η ς σ ο υ α Ί τ ε ι ρ α γ ε γ ο ν ό τ α έ ν τ η
Ί σ τ ρ ί τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς ο π ο υ ό λ ί γ α Ι ψ υ χ α ί κ ά
π ο τ ε δ ε μ ί α η δ ύ ο Α τ έ σ τ η σ α ν ε ί ς λ ό κ λ η ρ Σ δ ο
π λ η ν ψ ε ύ δ ο υ ς κ α Ι Π λ ά ν η ς γ ε ή τ ι ρ ι α ν ... Δ ε ν Θ έ λ ω ν α α
ν α φ ε ρ θ ω λ ε Π τ ο μ ε ρ ω ς ε ί ς τ η ν δ ι α γ ι ω η ν τ ο υ 1t. Έ Τ ρ ο
ό λ ί γ ω ν έ τ ω ν ε ί ς τ ο θ έ μ α τ ο υ μ ι ε τ α θ ε τ σ υ δ σ τ ι ς κ α τ ή ν
τ η σ ε ν γ Π έ Ρ - Έ κ κ λ η σ ί α ,6 δ Ι Ο ς κ α Ι cY1tEp •
Σ ύ ν ο δ ο ς κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ε ί ς θ έ μ α κ α ν ο ν ι κ η ς φ ύ σ ε ω ς ο Τ δ ε
ή τ ι μ ι ό τ η ς σ ο υ τ α ς λ ε τ τ τ ο μ ε ρ ε ί α ς δ ι ό τ ι κ α Ι π ρ ο φ ο ρ ι κ ω ς
τ α ε ί χ ο μ ε ν σ ι ζ η τ ή σ ε ι Σ ο υ α ν α φ έ ρ ω ι μ ό ν ο ν κ α Ι Π ά λ ι ν
ώ ς α σ κ ό ν κ α Ι ι Θ μ ε λ ι ω δ ε ς τ ι δ η λ α δ η σ χ ε δ ό ν τ α
π ά ν τ α έ ν τ Έ λ η σ ί κ Ρ ί ν ο ν τ α ι ό Ο τ η ς
Σ υ ν ε δ ή σ ε ω ς τ α υ Λ α υ δ σ τ ι ς κ α Ι τ τ ε λ ε ϊ τ ο ν Ψ ό
λ α κ α κ α Ι Φ Ρ ο u Ρ ο ν τ η ς ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς ' Α λ λ α
π ε ρ ί τ τ υ κ α τ ω τ έ ρ ω π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α
4. Ε π ι τ ρ ε π ο μ έ ν η ο ί κ ο ν ο μ ί α
Τ
,. λ θ - , δ ' Ε
α α κ ο ο υ ο υ ν τ α τ ρ ι α Ί ι α ρ α ε ι γ μ α τ α τ ο υ Ι τ π ι
ψ α ν ί ο ε ί ς τ ι α ς σ ε λ Ο δ α ς (60/1), ώ ς θ α έ τ ρ σ ε ξ ε ς ε υ
ρ ί σ κ ο ν τ α ι έ Κ τ ϊ ο ς θ έ σ ε ω ς κ α Ι θ ι έ μ α τ ο ς δ ι ό τ ι α ν α φ έ ρ ο ν
---24­
. r-­
τ ά ι ε ί ς Π α ρ α ά σ ε ι ς 11 ο ί κ ο ν ο μ ί α ς δ ι ο Ί Κ η Τ Ι Κ η ς
φ σ ε ω ς ο Π ο υ έ Π Ι Τ Ρ έ Π ε τ α ι ή ο ί κ ο ν ο μ ί α κ α τ α
σ υ έ π ε α έ ζ ά λ ι σ ε ν ά δ κ ω ς Π λ η ν ο ύ χ Ι ά σ κ ό ω ς τ Ο ν
π Ν ι κ ό δ η μ ο ν δ ι ό τ ι ο ί Κ α ν ό ν ε ς α τ φ α ί ν τ α ι ο τ ι ε ί ς τ α
δ Ο Υ μ ά τ υ κ η ς ψ ό σ ε ω ς θ έ μ ι α τ α μ ό ν ο ν δ ε ν έ Π ι τ ρ έ τ ε τ α ι ο ί
κ ο ν ο μ ί α Δ η λ ά φ η κ ε τ η ν ο υ σ ί α ν κ α Ι έ σ τ ρ ά φ η ε ί ς έ ο υ
σ ι ω δ ε ι ς δ α φ ο ρ α ς κ α Ι ι έ ξ ε τ ά σ ε ι ς έ ν φ τ ο θ έ μ α ε ί ν α ι ή
λ ί ο υ φ α ε ι ν ό τ ε ρ ο ν δ η λ α δ η έ ό ν ε ί ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ν α ί ρ ε
σ ι ν έ ι τ ρ έ τ ε τ α ι ο ί κ ο μ ί α Α φ ή ν ω τ η ν μ ε τ ά θ ε ι σ ι ν Π
έ ν ή Ρ Υ η σ ε τ ο υ Θ έ μ α τ ο ς ε ί ς τ η ν ε ρ ι ο χ η ν τ ω ν ς Ε λ λ α δ ι
...", \ λ ... Ο θ Ε λ ... "..."
κ ω ν ε Π Ι Ο Κ ω ν κ α ι ο ι Π ω ν ρ Κ Κ η σ ι ω ν ι ε ν φ ε
τ ρ ε Π ε ν α τ ο έ ξ ε τ ά σ κ α τ ε ύ ι θ ε Ί α ν ώ ς ύ Π ό θ θ σ ι ν ά γ ι ο
ρ ε ι τ ι κ η ς Σ υ ν ο δ ε ί α ς έ ν ώ τ ι ι ο ν "'[100 α ί ρ ε τ ι κ ο Ο έ ι σ κ ό τ ο υ
τ η ς
θ α η τ ο ι δ ν α τ ν ν α α ν α ι ρ ε ι θ ο Ο ν λ έ ξ ι ς Π ρ ο ς λ έ ξ ι ν
τ α έ π ι χ ε ι ρ ή ι μ α τ α τ ο υ π Π α λ λ Υ ν ω ρ ί ζ ω ο τ ι ή δ σ ι ό
τ η ς σ ο υ σ έ ε τ α ι τ Ο ν χ ρ ό ν ο ν κ α Ι τ η ν σ α φ ή ν ε ι Α τ η ς &­
' \ \ Κ ' C" , ,
π λ σ τ η τ ο ς κ α τ α τ ο υ ρ ι α ι κ ο ν ε ι σ ω υ μ ω ν Τ υ ν α ι ν α ι
κ α Ι TC) ο υ ο υ τ ο δ ε π λ ε Ί ο ν έ κ τ ο U Π ο ν η Ρ ο η
δ ι α τ ο Ο τ ο κ α Ι δ ε ν έ τ ε τ ε ί ν μ α ι τ ρ ς τ ο π α ρ Π ε ρ ι σ
, ,
σ ο τ ε ρ ο ν
Γ ν ω ρ ί ζ ω ν λ ι τ ό ν α δ ε λ φ έ κ α τ α -rO: ά ν ω τ έ ρ ω Ο τ ι
6' Λ ι α ο ς τ τ ε λ ε ϊ τ ο ν Φ Ρ ·0 υ Ρ ο ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς
σ ε έ ρ ω τ ω ό φ ρ ο υ ρ ό ς ο τ α ν ί δ η τ Ο ν ξ ι ω μ α Ι ν τ ν α
λ έ η τ ο ν ι έ χ θ ρ ο ν κ α Ι ν α α δ ι α ψ ·0 ρ fi, ο υ μ η ν λ
λ α Κ α Ι ν α Κ ρ ό π τ τ α ο π λ α τ ί λ έ ε ι ς θ α τ ο ν φ ή Ο ν α
.. λ Α ν δ \ λ " sA α λ S
ε ί σ ε 'vtl ε ι ς τ ο ε α φ ο ς κ α ι φ υ α κ ι ο ν τ ο υ σ φ ω ς ,00­
δ έ π ο τ ε
θ α ά ν τ ι σ τ α θ η κ α Ι ε ν α ν ά γ κ η κ α Ι ί ο Ο ά ξ ι ω μ α τ ο
,- . '. '"
τ ο ύ ι θ ά δ έ σ η χ ε ϊ ρ α ς κ α Ι π ό δ α ς α ρ κ ε ί ν α δ Ι α σ ω θ ή χ ι ω
ρ ι κ η ά κ ε ρ α ι ό τ η ς τ η ς φ υ λ α τ τ ο μ έ ν η ς Π α τ ρ δ ο ς Π α ρ ο
μ ο ί ω ς έ ν ε Ρ Υ ο σ μ ε ν κ α Ι δ ι α τ η ν ι δ ι α φ ό λ α ξ ι ν τ η ς ι έ ν τ η
Ε κ κ λ η σ ί δ Ο Υ μ α τ ι κ η ς η κ α ν ο ν ι κ η ς ά λ η θ ε ι α ς
Μ ο ν α χ ο Ι π ο λ λ ά κ ι ς ί ν α μ η ε ί Π ω μ ρ ι ά κ ι ς ά τ λ Ι

τ ρ ε σ ύ τ ε ρ ο ι κ α Ι δ ι ά κ ο ν ο ι ά λ λ ά κ α Ι ά ά π λ ο ι Ο ς λ α ό ς
τ σ Ο Θ ε ο υ έ ν ο ί Έ τ ί σ κ ο ι ε ί χ ο ν τ ε λ ε ί ω ς τ ρ δ ό σ ε ι η
υ τ ω ρ ή σ ε ι έ ν τ ι ο ν τ η ς α ϊ ρ έ σ ε ω ς κ α Ι τ η ς ί α ς ά ν τ έ
σ τ η σ α ν ή ρ ω τ κ ω ς κ α Ι ε λ α σ α ν κ ε φ α λ ά ς ά ρ α τ ω ν Κ α Ι α ο
ρ ά τ ω ν έ χ θ ρ ω ν κ α Ι ή ί σ τ ο ρ ί α τ ο ύ ς έ ι δ ι κ α ί ω σ ε κ α Ι δ Χ ρ ι
, " , e , ...... ,
σ τ ο ς τ ο υ ς ε σ τ ε φ α ν ω σ ε ω ς Τ Ρ Α τ α τ α τ Τ ψ α ι ν ε τ α ι
ά ς τ ο υ ς ό μ ο λ Ο Υ η τ ά ς τ ο ο CΑ γ ι ο λ Ο Υ ί ο υ μ α ς ά θ λ ή σ α ν τ α ς
ο ϊ τ λ ε σ τ ι τ Ρ Ο Σ υ ν ο δ ι κ η ς δ α ν ώ μ η ς η μ ε
τ ά τ ά ς α π ο φ ά σ ε ι ς Λ η σ τ ρ ι κ ω ν Σ υ ν δ ω ν λ λ ά π ε ρ ί τ ο ύ
τ ω ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ε ί ς τ η ν έ ρ μ η ν ε α ν τ ο υ Ι Ε τ η ς Π ρ ω
τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Α Β Σ υ ν ό δ ο υ
5. Τ ο Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο ν ι τ ι κ ν
Κ α Ι τ ώ ρ α α ς ε σ έ λ θ ω μ ε ν ε ί ς τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ν ι ξ ε τ α ζ ό
μ ε ν ο ν ί ο τ ο υ 1t. 1t. Θ έ μ α τ ο Π α λ α ι σ ι μ η μ ε Ρ 0­
λ ο Υ ι Τ ι κ ό ν
Χ ω ρ ί ς ν α ν α φ ε ρ θ κ α ν ε ί ς τ ά α ί τ ι α τ ύ τ ο έ ν

"
ν η σ α ν τ ο μ ε γ α λ ε ι ω δ ε ς τ ο υ ω ν ι σ Τ Ι ί φ ρ ο ν ή μ ι α τ ο ς
τ η ς ε ύ γ ε ν σ υ ς τ α ό τ η ς μ ε ρ δ ο ς τ ο υ Ε λ λ η ν κ ο υ λ α ο Ο
τ η ν α ν τ ί θ ε σ ι ν α σ ω ν τ ω ν α ύ τ ο κ ε ι φ ά λ ω ν Ε κ
κ λ η σ ι ω ν ε ι ί ς τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν α ρ χ ε τ α ι ώ σ ε ί ε Ι σ α γ γ ε
λ ε ύ ς κ α Ι ζ η τ ε ί τ η ν κ ε φ α λ η ν τ ω ν ά θ λ η σ ά ν τ ω ν π Ι τ
ν α κ ι
Ο ύ δ ό λ ω ς ψ έ Υ ο μ ε ν τ η ν τ α κ τ ι κ ή ν τ ο υ τ α ύ τ η ν Ο ί δ α
μ ε ν τ ο ν ά ν δ ρ α κ α Ι τ ο ν δ ι κ α ι ο λ Ο Υ ο Ο μ ε ν π λ ή ρ ω ς Δ υ
σ κ ό λ ω ς κ ι ν ε ί τ α ι ε Ι ς Π ε ρ ι ο χ α ς σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ ο ς π ο ι ή σ ε
ω ς κ α Ι μ υ σ τ ι κ ώ ν δ ι α θ έ σ ε ω ν δ ι ό κ α Ι δ ε ν σ υ ν ε ι Ή ι θ η α
ό τ ο ύ ς ό Υ ω ν α ς τ ω ν ... Π ρ ί ν δ μ ω ς ά κ σ ύ σ ω μ ε ν τ α α
Υ ε λ ι κ α ρ ή μ α τ α ρ ω τ ω μ ε ν κ α Ι ή ι μ ε ί ς τ ο ν Π Ι ρ ι τ ν τ ο ί
:,1,1,,'
;!
1
1I ε σ ε ο ς λ α ο σ
Ι

!':
1) Π ο ί α Σ ο ν ο δ ο ς α ι έ ρ ω σ ε τ η ν ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α κ η ν
1:
1
ι μ ε τ α ρ ρ ό θ μ ι σ ι ν
2) Π ο ί α Σ ύ ν ο δ ο ς κ α τ ε δ ί κ α σ ε τ ο ύ ς έ ν α ν τ ι ω θ έ ν τ α ς
-26­
τ τ ρ ό ς τ η ν ή μ ε ρ ο λ Ο Υ Ι α κ η ν μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ν ι έ Ι π α λ α ι ο η
μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ι σ μ Ί ;
.3) Κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν ι έ φ ο σ ο ν ή α ν α τ η ν Ο Ί κ ο υ ι μ έ
Η ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ε κ κ λ η σ ί α δ ε ν σ υ ν η λ θ ε ν έ ν Σ υ ν ό δ φ
δ ι α ν α κ α θ ι ε ι ρ ώ σ η ή ι μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α κ η ν μ ε τ α ρ ρ ύ ι θ ι μ ι σ ι ν π ο Ί
ο ς έ κ τ ω ν δ ύ ο ε ι υ ρ ί σ κ ε τ α ι έ ν ά ρ μ ο ν ί χ μ έ τ η ν α
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς α ϊ α π ο δ ε χ Θ έ ν τ ε ς τ η ν μ ε α ρ ρ ό θ μ ι σ ι ν Τ ι
ο ϊ ά ρ ν η ι θ έ ν τ ε ς α ύ τ ή ν
Έ τ ι τ θ ε τ α ι λ ο ι π ό ν δ π Έ π έ ν α ν τ ί ο ν τ ω ν δ ύ ο α ρ
χ ι ε ρ έ ω ν ο ί τ ι ν ε ς π ρ ο έ σ τ η σ α ν τ α υ ά γ ω ν ο ς τ ω ν Γ Ο Χ
Χ ρ υ ι σ ο σ τ ό μ ο υ κ α Ι Γ ε ι ρ μ α ν ο ι Ο Ά π ο φ α ί ν ε τ α ι Ο Τ Ι η σ α ν σ χ ι
, , , λ λ , ι ' Κ ....
σ μ α τ ι κ ο ι ο υ μ η ν α α κ α ι κ α ι ρ η μ ε ν ο ι ι α ι ε ρ ω τ α
Σ δ , ", , λ
- Π Ο ι α υ ν ο ς α τ Ι α τ ε σ τ η σ ε ν α υ τ ο υ ς κ α ι α π η ­
λ α ξ ε τ η ς κ α θ α ι ρ έ σ ε ω ς
- Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Σ ι ύ ν ο δ ο ς δ ι α ν α τ ο υ ς α τ α τ α σ τ ή σ η
σ τ η ν δ μ λ ί α κ α Ι Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν τ ε φ α κ τ ο ι δ έ ν ύ π η ρ χ ε ν
Έ ξ ά λ λ ο υ τ ο ε λ α τ τ ο ν θ ύ λ Ο Υ ι ε ϊ τ α ι '611:'0 τ ο υ κ ρ ε ί τ τ ο ν ο ς
κ α Ι ο ύ χ Ι ά ν τ ι σ τ ρ φ ι ω ς Α ύ τ ο Ι η δ η ι δ ι α τ η ς € π σ τ ρ φ η ς
ε ί ς τ ο π α λ α ι ό ν α υ τ ο μ ά τ ω ς ι μ ε τ έ σ τ η σ α ν ε ί ς τ η ν π ε ι ρ ι ο χ η ν
τ ο υ κ ρ ε ί τ τ ο ν ο ς κ α Ι τ η ς ό μ ο λ Ο Υ ί α ς Ο ϋ τ ε έ τ σ η ς η σ α ν
σ Χ ι ο μ α τ ι κ ο Ι 11 κ α θ η ρ η μ έ ν ο ι α φ ο ϋ ή Α τ ί δ α σ ί ς τ ω ν η
τ ο Κ α ν ο ν κ η κ α Ι έ τ ι ε λ η μ έ ν η Δ έ ν ε ί χ ο ν δ ι α τ η ς α
θ α ι ρ έ ι σ ε ω ς σ τ ε ρ η θ η τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς τ η ς CΙ ε ρ ω σ ύ ν η ς ο ϋ τ ε
δ ι ό τ ι ρ έ ι μ ε ι ν α ν ε ί ς τ η ν Κ α ι ν τ μ ί α ν ά Π ο τ ο 1924 - 35'
ά λ ω ς η σ α ν ύ π ό ι δ ι κ ο ι έ ν ώ π ι ο ν τ η ς μ ε λ λ σ ό σ η ς
ν α κ ρ ί ν η τ ο Θ έ μ α Π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Σ υ ν ό δ Ο Ο Ο ϋ τ ε έ π ί σ η ς
α ϊ δ ι κ α σ τ α ί τ ω ν ε ί χ α ν σ τ ε ρ η θ η τ η ς χ ά ρ ι τ ο ς τ ι τ η ς CΙ ε ρ ω
σ ύ ν η ς τ ω ν Η σ α ν ο ι μ ω ς δ υ v ά μ ε ι α χ ι σ μ α τ ι κ Ο Ι
δ ι α τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν κ α Ι σ ή μ ε ρ ο ν δ υ v ά μ ε ι α ί ρ ε
τ Ί κ ο δ ι α τ α ς σ υ μ τ ρ σ ε υ α ς μ ε τ ο υ ς α ϊ ρ ε τ ι κ Ο υ ς κ α Ι τ α ς
α ϊ ρ ε τ ι κ ά ς τ ι ω ν ύ π ε ρ α ύ τ ω ν δ μ ο λ Ο Υ Ι α ς Α ύ τ η κ α Ι ι μ ν η
ε ί ν α ι ή έ ν τ Ρ ι μ έ ν φ ά λ ή θ ε ι α
Τ ό ο τ ι α ϊ τ τ Ι α Ι Ό ρ θ Έ κ κ λ η σ ί α ι κ ο ι ν ω ν ο ϋ ν τ ρ ό ς
τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ή σ α σ α ν Ε λ λ α δ κ η ν λ η σ α ν α ύ τ ο 11:0­
-:;....27 ­
σ ω ς δ ε ν μ ε ι ώ ν ε ι τ η ν Α Τ Ι Α Ι η ν π ρ α ξ ι ν τ η ς δ ε υ τ έ
ρ α ς μ ή τ ω ς κ α Ι σ ή μ ε ρ α μ ε τ α ,cX1'[l0 τ ό σ ε ς ά ν τ κ α ν ο ν ι ι κ ό
τ η τ ε ς κ α Ι π ρ ο δ ο σ ί ε ς τ ο υ Φ Α α ρ ί υ δ ε ν σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν ν α
ν ω ν υ ν α π α σ α ι α ί ν ω τ έ ρ ω Ε κ κ λ η σ ί α ι μ ε τ α ύ τ ο υ !
Τ ί σ η μ α ί ν ε ι α υ τ ό Ο Τ Ι π ά ε ι κ α λ α δ Ο ί κ θ ρ ό ν ο ς Ά σ ψ α
λ ω ς μ υ ρ ι ά κ ι ς ο χ ι r ς π λ ό σ τ α τ α α τ τ ε λ ε Ί έ ν α ρ γ η ε ί κ ό
ν α τ η ς τ ώ σ ε ω ς τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ι μ έ ι ν ω ν ο ί δ ο ί ο ι έ ν
σ υ γ κ ρ ί σ ε ι π ρ ο ς ο υ ς π α λ α ι ο ύ ς ά π ο τ ε λ ο υ ν π α ρ δ ί α ν
Π Ο μ έ ν ω ν κ α ί τ ο ι α ί Σ λ α υ α Ι Έ Κ λ η ι σ ί α ι θ α ή δ ύ ν α ν τ ο
ν α έ τ ι ι κ α λ ε σ θ Ν π ρ ο ς δ ι κ α ι ο λ ο γ ί ι α ν τ ω ν τ ο ν κ ο μ μ ο υ ν ι
σ τ ι κ Ο ν υ γ ό ν τ υ δ ε ν τ Ι ς ά φ ή ν ε ι ν α έ Κ φ ρ σ θ ο Ο ν ι έ λ ε έ
ρ ω ς cH π α ρ α μ ο ν ή τ ω ν ό μ ω ς ε ί ς τ ο π α λ α ι ο ν ή μ ι ε ρ ο λ ό γ ι
ο ν τ ί ά λ λ ο φ α ν ε ρ ώ ι ν ε ι ι τ α ρ α δ τ ι α ί '8 υ γ α τ έ Ρ ε ς
σ ω φ ρ ο ν ο Ο ν έ ν ά ν τ ι θ έ σ ε ι τ τ ρ ο ς τ η ν ά π ε μ π ο λ ο ϋ α α ν τ α ς
ί ε ρ α ς Π ι α ρ α δ ό σ ε ι ς Μ η τ έ Ρ ο α τ ω ν
ς Ο τ α ν ι δ ε ο ί Γ Ο Χ έ Π θ κ α λ ο ν ι ο Π ι α ρ θ ό δ ι ξ ν Σ ό
ν Ο Ο ο ν ρ ο ς έ κ δ ί κ α σ ι ν τ ι ή μ ε ρ λ γ Ι α ι υ ζ η τ ή μ α τ ο ς

έ ο ο σ α ν ά κ ρ ι ω ς τ Ι ς Σ λ α υ ι κ έ ς Έ κ κ λ η σ ί ε ς ι κ ι α Ι λ Ο Ι τ α
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α δ ι ό τ ι τ ό τ ε (1924 - 40) ύ π η ρ χ ε π ο λ λ ή ή δ υ
ν α τ ό τ η ς δ ι ε θ ε τ ή ι α ε ώ ς υ
Δ ε ν έ ξ ε τ ά ζ ω τ η ν Θ έ σ ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω Ε ι κ κ λ η ι α ι ω ν
μ ε τ α τ α σ ύ γ χ ρ ο ν α γ ε γ ν ό τ α λ λ α ύ Ο Τ Ο ρ ί σ μ α
τ η ς έ ο χ η ς π ο υ έ λ έ θ η σ α ν τ α ά ν ω τ έ ρ ω δ τ ε δ η λ b1tfip­
χ ε ι μ ό ν ο ν ή ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η κ α ι ν ο τ ο μ ί α
Τ Ο Ι θ έ μ ι α τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς π ρ ο ς τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ή σ α α α ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν ο υ δ ό λ ω ς α η μ α ί ν ε ι δ τ ι Τ α δ ι
κ ά ζ ο υ ν τ η ν σ τ ά σ ι ν τ ω ν Γ Ο Χ ς Ε λ λ ά ί δ ο ς
CH σ τ ά σ ι ς τ ω ν α ϋ τ η ύ φ η γ ε ί τ α ι Ι Π λ ό γ ς ο ύ χ Ι έ κ
κ λ η σ ι ι α σ τ ι κ ο ύ ς λ λ α δ ι π λ ω μ α τ ι κ η ς ά Ρ Φ ρ σ Ό Η ς
δ ι ο κ α Ι ψ έ γ ο μ ε ν τ η ν τ ο ι α ό τ η ν π ο λ ι τ ι κ ή ν Ά τ δ δ ε ι ξ ι ς δ
τ ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν

σ υ χ ν ά κ ι ς δ η λ ώ ο ν ο τ ι τ ό τ α λ α ι ν
ε Τ ν α ι τ ο ό ρ θ ο ν κ α Ι Κ α κ ω ς ι έ γ έ Ν ε τ ο ή ά λ λ α γ ή
Δ σ τ χ ω ς π έ σ ι Ρ τ ό Υ ρ ά ι μ μ α ά π α κ τ ε ί ν ε ι κ α ί
τ ο ό τ ο υ θ ε ρ ά Π ί ω ν π σ τ ο ς δ ι α φ α ί ι ν ε ί α ι ν Ο ν δ 1t. Έ ι φ ά ν ι
- ",'.

ο ς τ α ά ν τ α κ λ ώ θ ώ ν π ρ ο ς τ ο α μ α υ ρ ω σ α ι τ ό ά ν τ ι σ τ α
σ Ι α Ι κ ο ν κ ί ν η μ α τ ω ν ι σ τ ω ν τ έ κ ν ω ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ς Ω ς
Υ ν ω ρ Ι ζ ε ι ς έ ξ α λ λ ο υ , ή ο ι ί κ ο ο μ α ά π λ έ π ε ι π ά ν τ ο τ ε
ε ί ς σ ω τ η ρ ί α ν ψ υ χ ω ν κ α Ι δ ι α κ ο ν ί α ν τ ο ύ τ ω ν δ ι α Π Η κ ί λ ω ν
μ έ σ ω ν
Ε α ν ο ί Γ Ο Χ έ φ ή ρ μ ο ο α ν ά κ ρ ί ε ι α ν κ α Ι ο ύ χ ι ο ί
ι CI " , - ι
ν Ι μ ι Α ω σ τ ε ν α μ η κ ο ι ν ω ν η σ ο υ ν τ η κ α ι ν ο τ ο ι μ η ι σ α σ
Ε λ λ λ η σ ί τ ο υ τ ο ε γ έ ν ε τ ο κ α Ι π ά λ ι ν δ ι α σ α ρ ω
τ ά τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ε ρ α ε ί α ς τ ω ν ς Α γ ί ω ν Π α Ρ δ ό σ ε ω ν Κ α Ι
π α τ ρ ι α ρ χ κ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν κ α Ι Π ι α ν ο ρ θ ο δ ό Ε ω Ι ν ά Π Ό φ ά
σ ε ω ν π ε ρ Ι Έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ Δ η λ α δ η θ έ λ ω ν α ε ί ω 1t. Ν έ
σ τ ο ρ ι σ τ ι α ρ ι λ γ α ν τ ε ς ώ κ ο ν ό μ ο υ ν ω σ τ ε α ϊ ί
π α ρ α δ ό σ ε ι ς ν α μ η τ ε ι θ ο σ ν έ ν τ π ε ρ θ ω ρ ί κ α Ι ι δ ε ν έ
λ α σ φ ή μ υ ν ώ ς π ο λ λ σ Ι φ Ρ ν ι ε ί ς τ η ν ι έ λ ε ύ α ξ ί
\ , ξ , δ \ C' ( Ο θ Ε κ λ ' ,
α ν κ α ι τ α ι ν ε π ε υ η α π α σ α ι α ι ρ η ι σ ι α ι € σ ι
ν ώ ν ο υ ν τ η Έ λ λ Ο δ ι κ Ώ έ ν ε ϊ ν σ ι ή ρ ν σ τ
Σ ο υ ά ν α φ έ ρ ω κ ι α Ι τ ι α λ α ι ό τ ε ρ ό ν τ ι α ν ά λ ο γ ο ν
Κ α τ α τ η ν ύ π ο τ ο υ 92 Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Σ Τ κ Σ υ ν ό
δ ο υ ό ρ ι ζ ο μ έ ν η ν ά ρ ί ε ι α ν ο ϊ ε ί ς τ η ν Ό ρ θ ο δ ξ ί α ν έ
π ι σ τ ρ έ φ τ ι ε ς Ν ε σ τ ο ρ ι α ν ο ί ε ρ ε ί Ί ε ν α γ ί ν ω ν τ α ι δ ε ι κ τ ο Ι
δ ι α τ η ς ύ λ η ς μ ό ν ο ν λ ι έ λ λ υ ά π ο κ η ρ ύ τ τ ο ν τ ε ς τ α ς
α ϊ ρ έ σ ε ι ς Έ ν τ ο ύ τ ο ι ς τ ο Π α τ ρ ι α ρ χ ε ϊ ο ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ
π ό λ ε ω ς α τ α Ι κ ο ν ο μ ί α ν π α ρ ε κ κ λ ϊ ν ο ν ά π ο τ η ς κ ι α ν ο
ν ι κ η ς ά ρ ι ε ί α ς ε χ ε ι ό ρ Ι σ ί ν α ο ϊ έ ξ α ύ τ ω ν π ρ ο σ ε ρ
χ ό μ ε ν ο ι ε Ι ς τ η ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ε κ κ λ η σ ί α ν σ υ ν τ ύ π
λ Ώ τ ο υ λ έ λ λ υ ι δ έ χ ω ν τ α ι χ α Ι τ ο χ ρ Ι σ μ α τ ο υ ί δ ι κ ο υ
3:t ,., , C "
τ ω ν κ α τ Ο κ ο ν ο μ ι α α Π Ο ρ ρ Ι τ ο μ ε ν ο υ ω ς aKUpOU».
Ι ε ρ Κ Ο σ ώ ν η Π ρ λ ή μ α τ α Ε κ κ λ ο ί κ ο ν ο μ ί α ς
Κ α Ι ό μ ω ς μ ι α ό λ ό κ λ η ρ ο ς Ο Ι κ ο μ ε ν ι κ ή τ ο ε ί χ ε δ ε
χ θ η ώ ς ε γ κ υ ρ ο ν Έ ξ ά λ λ ο υ ο ϊ Γ Ο Χ ε ί χ ο ν δ λ ω ς ί δ ι
α ί τ α τ ο ι κ α θ η κ σ ν ν α ι Ά τ ι σ τ α ι θ υ ν ε ί ς τ η ν κ α ι ν ο τ ο
μ ή σ α σ α ν κ α Ι ε ί σ σ Υ α Υ ο Ο ι σ α ν τ ο Ν Ή μ ε ρ ο λ Ε λ λ η ν ι κ η
Έ κ ι κ λ η σ ί α ι έ ν α ϊ Ν ο ι Π ο Ι α ύ τ ο κ έ ψ ο λ ο ι Έ κ κ λ η σ ί α ι ώ ς
-29­
δ α ρ α τ ή σ α σ α ι Tq Π α λ α ι ό ν έ ι σ τ ά θ η σ α ν μ ι κ ρ α ν τ ο ι ο ύ
τ ο υ Π ε ι ρ σ μ ι
Δ ε ν π ρ έ π ε ι λ ο ι π ό ν ν α δ ι ε ρ ω τ ώ μ ε ι θ α δ ι α τ ί α ί
ά λ λ α ι ι Κ λ η σ ί α ι κ ο ι ν ω ν Ο ν έ ν φ ο ί Γ Ο Χ ά ρ ν ο υ ν τ α ι
\ Ι e.I , "
π ε ρ ι τ ο υ τ ω ν σ μ ω ς π ε ρ σ σ τ ε ρ α κ α τ ω τ ε ρ ω π ε ρ ι τ ο υ σ κ ο
π ο υ τ ο υ ά Υ ω ν ο ς τ ω ν Γ Ο Χ κ α Ι τ η ς έ ο ί α ς τ ο ϋ σ χ ί
σ μ α τ ο ς Υ ε ν κ ω ς
Μ ε τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω Ε ι θ υ μ ι ω ν α κ α τ α δ ε ί ξ ω Π Ν έ
σ τ ο ρ Ο Τ Ι έ ν ή Ε κ κ λ η σ ί α π η δ α λ ι ο υ χ ε ι τ α ι δ ι α τ ω ν CΙ
Κ α ν ό ν ω ν τ ο π ν έ ο ν δ μ ω ς Ά Υ ι α ν Π ι ν ε μ α σ δ η Υ ε ι τ ή ν ν ο
η τ η ν κ ι ω τ ό ν τ τ ρ α Υ μ α Τ ε ρ α τ τ σ τ ε λ ε ι κ α Ι σ υ ν ι σ τ α Ν ό
μ ο ν Χ ά Ρ ι τ ο ς έ ν τ η Ό ρ ι Έ κ λ η σ ί κ α Ι ο ύ χ Ι
ο ί κ α ν ό ν ε ς ε ύ λ ο ί α ς κ α Ι ν α υ τ τ η Υ ι χ η ς κ α ί τ ο ι α ρ α ί τ η
τ ο ι έ ν τ η ζ ω η α ύ τ η ς
Π λ ή ν δ μ ι ω ς τ ω ν ά ν ω τ έ ι ρ ω έ ρ ω τ ω μ ε ν τ ο ν Π α ν ο σ ι ο
λ Ο Υ ι ώ τ α τ ο ν η τ ο ά ρ μ ο δ ί α ή Ε λ λ α δ ι κ ή Έ κ κ λ η σ ί α ν α
κ ρ ί ν η θ ι έ ι μ α α π α ι τ ο υ ν ι ό ψ α σ ι ν Π α Λ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Σ υ ν ό
δ ο υ
Δ ι α τ ί δ ε ν μ ν η μ α ν ε ι ύ Ζ Ι ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς ε ν α ν τ ο ν
τ η ς κ α ι ν ο τ σ μ α ς τ ω ν Σ ε α σ μ ι ω τ ά τ ω ν Χ α λ κ ί δ ο ς Π α
τ ρ ω ν Δ η μ η τ ρ ι ά δ ο ς Σ ύ ρ ο υ θ ή ι ρ α ς τ ό κ α τ ά Ρ χ ά ς κ α Ι
α Ρ Υ ό τ ε ρ ο ν τ ω ν Δ Ρ υ ί ν ο ι τ τ ό λ ε ω ς Κ α σ σ α ν δ ρ ε ί α ς Δ η μ η
τ ρ ι ά δ ο ς κ α Ι Δ ρ ά μ α ς
Δ ι α τ ί δ ε ν μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι τ α ς Ά τ ρ ρ ή σ ε ι ς ά τ ά ν τ ω ν τ ω ν
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ω ν κ α Ι α ύ Τ Ο Κ φ ά λ ω ν Έ ι κ κ λ η σ ι ω ν
τ α ς τ α ρ α ι τ ή σ ε ι ς Ε ί Ι τ η ά π φ ό σ ε ι τ η ς Ι θ α ι ρ έ σ ε ω ς

τ ω ν έ τ ι σ ό τ ω ν τ ύ ά ν τ έ δ ρ α σ α ν Γ ε ρ μ α ν σ υ κ α Ι Χ ρ υ σ ο
σ τ ό μ ο υ τ ω ν Σ υ ν ο δ ι κ ω ν Ύ Ι δ ρ α ς Σ ά μ ι υ κ α Ι Ά κ α ρ ν α
,
ν ι α ς
Έ ν α μ ό ν ο ν σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω Π Ν έ σ τ ο ρ π ρ ό ς ί ό
i!i
Ι ν η σ ι ν ά π λ η ν δ ι ό τ ι π ι σ τ ε ύ ω δ Τ ί ν ω ρ Ι ε ι ς έ κ τ ο υ ώ
:!
ρ α ι ο τ ά τ ο υ ι λ ί ο υ Ή τ ι ρ α Υ μ α τ ι κ η α λ ή θ ε ι α τ ε ρ Ι τ ο υ
1:;;
Έ κ κ λ Ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ί ο υ α π α ν τ α τ α ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν α ά ν ω τ έ
,1'1
1
'i
ρ ω Υ ε Υ ο ν ό τ α κ α Ι ε Υ Υ ρ α φ α τ η ν α π ά ν τ η σ ι ν έ ν ν ο ω τ ο Ο
i
-30­
Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ' λ ε ξ ν δ ρ ε α ς Φ ω τ ί ο υ ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ο υ σ α
χ ρ υ σ α ς σ ε λ ί δ α ς τ η ς ά ρ χ α ί α ς ή μ ω ν Έ κ κ λ η σ Ι α ς
«... Ά ν α κ ε ψ α λ α ί ο Ο ν τ έ ς δ η τ ά ν ω τ έ ρ ω Μ α κ α ρ ι ώ τ α
τ έ ν Kuptct> ά δ ε λ φ έ γ ν ω ρ ί μ ε ν τ ι Ύ μ ε τ έ Μ α κ α ρ ι ό
τ η τ ι ο τ ι ή κ α θ ή μ ά ς C Ι Σ ύ ν ο δ ο ς τ ν μ ε ν ι δ ι ό ρ θ ω σ ι ν
η ν τ ε ι θ ι ε σ π ι σ μ έ ν η ν η δ η ά γ γ έ λ ε ι ή π ε ρ ί ν ο ι α α ύ τ η ς ά
π Ο κ Ρ ο ύ ε ι έ τ ο Ι μ ω ς μ έ ν τ ο ι ε χ ο υ σ α ι σ υ ν ε ξ ι ε τ ά σ α ι
τ α κ α τ α ύ τ η ν έ ν π ρ ο σ ή κ ο ν τ ι τ ό κ α Ι ρ ό ν μ ε τ α τ ω ν
ά δ ε λ φ ω ν Α γ ι ω τ ά τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν θ μ μ έ ν ο υ σ α δ ι έ ν τ σ ι ς
τ ρ ό τ ε ρ ν τ ε ρ Ι τ ο ύ τ ο υ Ι τ ρ σ δ ε δ σ γ μ έ ν ο ι ς Ό ρ σ τ ε ί ν ε ι κ α Ι
α δ θ ι ς τ η ν σ υ γ ι ν ρ ό τ η σ ι ν Σ υ ν ό δ ο υ η μ ε γ ά λ η ς Τ Ο κ η ς 11
υ μ ε ν Ι η ς η σ τ ε ρ α ν ε υ δ ε ι μ Ι α Π ε ρ Ι κ α θ ε σ τ ω τ ο ς
κ ο ι ν ο Ό τ δ λ η Ε κ λ η σ ί ι ε ί τ ε γ ν ώ μ η ε ί τ ά π ο φ ά σ ε ι μ ο
ν ο μ ε ρ ε ι ε σ τ α ι η λ ο γ ι σ θ ή σ ε τ α ι ε γ κ υ ρ ο ς Α ν Ι ω ς κ α Ι
_ 2 ,.. , ι
τ η α α ρ α ι τ η τ ι σ χ υ ι κ α τ ω χ υ ρ ω μ ε ν η
Ν σ μ ί ζ ω α δ ε λ φ έ δ τ ι τ ο κ ε μ ε ν ο ν τ ο υ τ ο ό μ ι λ ε ι τ ρ α
ν ω ς Π ε ρ Ι τ η ς ά τ κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ σ ς τ η ς τ ο υ Ν έ ο υ Η μ ε ρ ο
λ ο γ ί ο υ μ ο ν ο μ ε ρ ο υ ς Χ Π ο δ ο χ η ς
ο Ι σ χ ρ ι σ μ ο ς τ ο υ Π Έ δ τ ι η τ ο ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς ή Σ ύ
ν ο δ ο ς Π ο υ κ α θ ή ρ ε σ ε τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω δ ύ ο ά ρ χ ι ε ρ ε ι ς α ρ α
ε τ ρ ε τ ε ν α τ ύ χ η σ ε α σ μ υ ύ τ α ύ τ ω ν ύ π α κ ο ύ ο ν τ ε ς δ ε ν
ε χ ε τ α ι σ ύ ι δ ε ι μ ι α ς α ρ ύ τ η τ σ ς
Δ ι ό τ ι δ ε ν ά ι ρ κ ε ι ν α φ α ί ν ε τ α ι έ ξ ω τ ε ρ ι κ ω ς α λ λ α ν α
'7 \ ι -, , , .....
ε ι ν α ι κ α ι τ η ι κ α ι τ α ι ς ε v ε Ρ γ ε ι α ι ς α υ τ η ς
Ο ρ θ ό δ ο ξ σ ς
Κ α Ι τ ο υ τ ο δ ι ό τ ι ϊ τ α σ α ι α ί α ν ο μ ι ο ι Σ ύ ν ο δ ο ι λ η σ τ ρ ι
\ λ ' τ " , έ ξ
κ α ι κ Π κ α ι τ ο ι ε ι χ ο ν π α ν τ α τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ α ω
τ ε ρ ι κ ω ς τ ο ύ λ ό χ ι σ τ ο ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ά ξ ο υ Σ υ ν ό δ ο υ ά π ο
ϊ ν σ τ ι γ μ ή ν π ο υ α τ ε φ ά σ ι ζ ο ν ά σ υ μ φ ώ v ω ς Π ρ ο ς
η ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν τ α ρ α δ σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι δ ι έ
ι
σ ω ν
τ η ν CONSENSUS CONC Ι Ι Ι OROUM Σ υ ι μ φ ω ϊ Υ ί α Σ υ ν ό
δ ω ν , ά Π ο τ η ς σ Τ Ι Υ μ η ς έ κ ε ί ν η ς ε π α ο ν ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί
ζ ω ν τ α ι ώ ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι κ α Ι κ α τ α τ ο μ έ τ ρ ο ν τ η ς ά τ μ α
-31­
κ ρ ν σ ε ώ τ ω ν έ κ τ η ς ά λ η θ ε ί α ξ χ α ρ α κ τ η ρ ί Τ ώ ς
, \ λ
σ χ ι σ μ α τ κ α ι α ι ρ ε τ ι κ α ι κ π
i!
Ω ς λ έ ε ι ς α γ η τ ε α δ ε λ φ έ ή δ ι α φ ύ λ α ξ ι ς τ η ς
ii
π α ρ α α τ Θ ή κ η ς κ α Ι ή ό ρ θ ο τ ό μ η σ ι ς τ η ς Ό ρ θ ο ι δ ό ξ ο υ
ii
Ι
:i
Ι
ά λ η ι θ ε ί α ς δ ε ν _ χ ε τ α ι Σ ω μ α τ ε ι α κ ω ν Δ ι α τ α ξ ε ω ν , ι α ί δ
Ι
- " "...., " . . , ".,
Ή ο ι α ι τ η ρ σ μ ε ν α ι τ υ Π ω ς κ α ι α ν ε υ ε σ ω τ ε ρ ι κ ο υ ψ υ
Ι
Ι
Χ Ι μ ο υ ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ι ω ς π α ρ ε λ θ ό Τ ό ς κ α Ι μ έ λ λ ο ν τ σ ς έ ξ α ι
ι
,.
;
σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ η ν ν ο μ ι μ ό τ η τ ά τ ω ν ά λ λ α ά ε ί π ο τ ε ν α θ δ η
"
γ ε Ι τ α ι κ α Ι ζ ω ο σ τ α ι ά τ τ ο γ ι α Π ν ε Ο μ α τ ό Π ν ε μ α
τ η ς Α λ η Θ ε ί α ς τ ο ξ έ ν σ π ι μ τ ή τ ω ν γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ τ ε ί
ν ο ν τ ο ς κ α Ι α ρ ι θ μ η τ ι κ η ς ύ π ε ρ ο χ η ς . .
Έ ν α ι θ α ε υ κ ό λ ω ς δ ν α σ α ι ν α δ ι δ η ς τ ο ν ύ π ο κ ρ υ
π τ ό μ ε ν ο ν α ρ ά Υ ο ν τ α τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ο υ λ α ο υ κ α Ι
τ ο ν σ π ο δ α ι ο ν ρ ό λ ο ν α ύ τ σ υ ε ί ς Θ έ μ α τ α ώ ς τ ο ά ν ω τ έ
ρ ω Σ σ υ π α ρ α θ έ τ ω ε ν σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν κ ι ε ί ι μ ε ν ο ν π ρ ο ς ι έ π ί ρ
ρ ω ι σ ι ν τ ω ν λ ε χ θ έ ν τ ω ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν α ν α γ λ ό φ ω ς κ α Ι έ ν
π ε ρ ι λ ή ψ ε ι τ ο π ν ε Ο μ α κ α Ι τ η ν α ρ τ η τ α τ ω ν λ ε χ έ ν τ Ω
. Ε ί ς τ ο σ η μ ε ι ο ν τ σ σ τ ο elcX η δ υ ν α τ ο ν α ϊ ρ σ τ ε ι θ Π 0­
\ C cc " '" , c ,...... c
τ ι κ α ι η κ α τ ο ι κ ο ν ο μ ι α ν ε ν ε ρ γ ε ι α ω ς κ α ι τ α σ α ι α ι
έ ν έ ρ γ ε ι α ι τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α Ι τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ κ α τ α τ
Ό ρ θ δ σ ξ ο ν α ν τ ί λ η ψ ι ν ύ π ό κ ε ι ν τ α ι ε ί ς τ η ν
" , "" ,­
α π ο φ α σ ι ν τ ο υ κ Ρ ι τ η Ρ ι ο υ τ η ς ο α υ ν ε ι
δ ή σ ε ω ς τ ο η σ υ ν ό λ ο υ τ η ς Έ Κ κ λ η σ ί
α ς σ ώ μ α τ ο ς γ τ τ η ν ε Ο ι α ν τ α τ η ν ρ έ τ ε ι ν α
ά ν τ ι λ η φ ι θ τ ι ς κ α Ι τ α ς έ ν ε Ρ Υ ε ί α ς -r.OG ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ
τ ο υ Σ τ ο υ ι δ ί τ ο υ κ α Ι τ ω ν π ε ρ Ι α υ τ ο ν μ ο ν α χ ω ν ο ί ό Ι ο ι
ε κ Ρ ι ν α ν κ α Ι κ α τ ε δ ί κ α σ α ν ρ ά ε ι ς τ η ς
Π α τ ι ρ ι α Ρ χ ι κ η ς υ ν ό δ υ έ ν ν ο μ ι κ ω ς Κ α Ι κ α ν ο ν ι κ ω ς ο υ
δ ε μ ί α ν ε ί χ ο ν Π ρ ο ς τ σ υ τ ο ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ α
» Ά λ λ α ι ς λ έ ξ ε σ ι ν ύ Π ε ρ ά ν ω τ η ς ύ τ τ ω ν ν ό μ ω ν κ α Ι
τ ω ν Ι Κ α ν ό ν ω ν π α ρ ε χ ο μ έ ν η ς ά ρ μ δ ι ό τ η τ ο ς ύ π ά ρ χ ε ι ή
η θ ι κ η ά Ρ μ ο δ ι ό τ η ς τ ο G σ υ ν ό λ ο Ο u. τ λ ί η
Ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ζ ή ό π Ο ί α
ε ί ν α ι ά δ έ κ α σ τ ο ς Κ ο τ σ ώ ν η Π ρ ο λ ή μ α

τ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς Ο ί κ ο ν ο μ ί α ς σ ε λ 113).
6. Ι Ή χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α τ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν έ ν Α μ ε ρ ι κ
τ α έ ν σ ε χ ε ί ά ν α φ ε ρ μ ε ν α δ ι α τ η ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν
τ ο υ Ά κ α κ ί ο υ τ υ γ χ ά ν ο υ ν ε ύ κ ό λ ο υ α ν α ι ρ έ σ ε ω ς δ ι ό τ ι ά
γ ν σ ω ν ί σ ω ς ε γ ρ α ψ ε δ τ ι ε γ ρ α ψ ε ό π Έ π α ψ ο υ ι έ ν κ α ι
ρ φ ά ν ά γ κ η ς κ α Ι μ ε τ ά θ ε σ ι ς ν ό μ ο υ γ ί ν ε τ α ι χ ω ι ρ Ι ς
τ ο υ τ ο ν α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ Ώ ώ ς ά ν ο μ ί α η α σ έ ε ι α π ρ ο ς
τ ο υ ς Ι α ν ό ν α ς .
Δ ι α τ ρ έ χ ω ν τ ι α έ ν σ ε λ (64 - 67), λ ε γ ό ι μ ε α κ α τ α
λ ή γ ω ε ί ς τ η ν σ μ π ε ι ρ α α μ α τ ι κ η ν π ρ ό τ α σ ί ν τ ο υ ή δ ί ο Ι α
π ε ρ ι έ χ ε ι τ α Ά ω τ έ ρ ω α Π α ν τ α κ α Ι α τ ι ν α έ τ Έ θ η σ α ν ρ ο ς
έ ι φ Ι μ ν τ ο υ δ υ ο τ υ χ ο υ ς π Ν ι κ ο ή μ ο υ
Ω ς λ ι έ π ε ι ς τ ο ε γ γ ρ α φ ο ν ύ π ο γ ρ ά φ ε ι ς Σ ρ α φ ε μ
Έ π Ι σ κ ο π ο ς τ η τ ρ ό ί τ η τ ο ι Έ σ κ ο π ο ς μ ε Ρ Ι η ς Ο ί
δ ε έ π ί σ κ ο π ο ι τ η ς Ά μ ε ρ ι κ η ς η τ η ς Ρ ω σ ί α ς ύ δ ε μ ί Α κ α
τ α τ ο υ ς ί ι ε ρ ο υ ς κ α ν ό ν α ς δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ν ε χ ο υ σ ι ν έ τ
λ η σ ί τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Ύ π ο τ ε ι θ ε ί Ο θ ω λ Ο Ι ο ν ο τ ι ό Ά κ ά
κ ι ο ς έ ε ρ τ ν ή θ η ο ό χ Ι ύ τ δ ύ ο έ π ι ο κ ό π ω ν κ α Ι μ ά λ ι
σ τ α τ ο υ έ ν ο ς ο ν τ ω ς ά Υ ν ώ σ τ σ υ ά λ λ ύ Ο Δ λ ο κ λ ή ρ ο υ
τ η ς Σ υ ν δ ο υ ε ι ί ς η ν α ν ή κ ε ι ό Σ ε ρ α φ ε μ ρ ο ε ξ ά ρ χ ο ν τ ο ς
τ ο υ
,
ν ι α
Π ρ ο έ δ ρ ο υ
...
α υ τ Ο υ
α ύ τ η ς θ α η τ ο τ ό τ ε κ α ν ο ν ι κ η ή XElpom­
Κ α Ι π ά λ ι ν ο χ ι τ ο υ τ ο δ έ δ ι ό τ ι ο ί ί ε ρ ο Ι ι α ό ν ε ς ά
Π α Υ ο ρ ε ύ ο υ ν α π ο λ ύ τ ω ς τ α ς ύ π ε ρ ρ ί ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς ... ».
\ λ (66) Χ ' , "\ δ
Κ α ι ε ν σ ε . : « ε ρ τ ν ι α ι ε π σ ι Π υ υ π ο ' υ ο ε π ι
, '7" ,
π ω ν ε ι ν α ι α ν τ Ι Α ν Ι η
Δ η λ ώ ς θ α α ρ η κ ο λ ο ύ θ η σ ε ν ή ό σ ι ό τ η ς σ ο υ κ α Ι έ ν
τ α υ ι θ α έ φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ύ π ο τ ο υ Π α ν σ ι λ γ ι ω τ τ υ ή ί
δ ί α π ο ρ ε Ι α τ η ς έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ η ς τ ο Ο γ Ρ ά μ μ α
τ ο ς Δ ι α τ α α ν ω τ έ ρ ω Ι σ χ ό ε ι Ο Τ Ι ε ί π ο μ ε ν κ α Ι τ ε ρ Ι
τ ω ν δ ύ ο Ε π ι σ κ ό π ω ν τ ω ν Γ Ο Χ μ ε τ α ς έ ξ η ς σ μ π λ η
ρ ω μ α τ ι κ α ς έ ι ξ η γ ή σ ε ι ς
-33­
α :'0 ν τ ω ς έ χ ε ι ρ ο τ ο ν ή θ η υ π ο δ ύ ο έ τ ι σ Κ ω ν
χ ω ρ Ι ς ν α ι λ α σ φ η μ Ι σ ο ι ν ά τ τ η ν Σ Τ Ο ί κ ο υ
μ ε ν ι ι κ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν ή ο π ο ί α έ κ ύ ρ ω σ ε τ ο ν Α Ά π ο σ τ ο λ ι
κ ο ν Κ α ν ό ν ά δ σ τ ι ς ε π ι τ ρ έ π ε ι χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν υ π ο δ ύ ο Έ π ι
σ κ ό Ό ω ν 1
ι Ο ύ δ ε μ ί α σ η μ α σ ί α ε ί χ ε τ ο ό π ε ρ ό ρ ι ο ν ψ ε
λ ε ι τ ο ύ Ρ Υ ε ι ο Ν ό μ ο ς ι ι τ η ς ά ν ά γ κ η ς Ε ξ η γ ο ι μ α ι π λ α
τ ύ τ ε ρ ο ν Ή δ ι α μ α ρ τ ρ α τ ω ν Ν ι ε ο η ι μ θ ρ ο λ ο γ ι τ ω ν δ α τ ο
υ π ε ρ ό ρ ι ο ν τ ω ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ω ν τ ω ν Π α λ τ ω ν ο μ Ο ι ι ά ζ ε ι μ ε
ε κ ε ί ν η ν τ ο υ δ ο λ ο φ ο ν ο Ο ν τ ο ς ε ν Σ α ι ι ά τ κ ά π ο ι ο ν Ι σ ρ α
η λ ί τ η ν α Ι Π ξ δ η τ ο θ υ μ α π Ρ ο ι ά λ λ ε ι ά ν τ ί
σ τ α σ ι ν ο δ ο λ ο φ ό ν ο ς δ ι α μ α ρ τ ό ρ ε τ α ι δ τ ι α ύ τ ο π ο υ
κ ά Υ Ε Ι € ί ν α ι 1t α Ρ α Ν ό ι μ ο ν ά φ ά π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι
τ έ τ ο ι ε ς ι ε ν έ ρ γ ε ι ε ς ε ν Σ ί ι ι ά τ Τ Ο δ ε ν α φ ε ρ ό μ ε ν ν
ε ν Tcg χ ε ι ρ ο τ ο ν ι κ α ν ε υ γ ν ώ σ ε ω ς τ η ς Ι δ ί α ς τ ι μ ω ν Α ρ
Ι ι , C' ,
χ ι ε π ι σ Κ Ο κ η ς α Ρ χ η ς TuYXavEL ε Ρ ι μ η ν ε υ τ ι κ ο ν
3' \ C , - ,
α υ τ ο ν ο η τ ο ν κ α ι ο μ ο τ Ρ ο π ο ν τ η ς ν ν α ν α γ ν ω ρ ι
σ ε ω ς τ ω ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ω ν υ π ο τ ο υ Π α ν ε ρ ι ω τ ά τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο
λ ί τ ο ι Φ ι λ α ρ έ τ ο υ κ α Ι τ η ς π λ ή ρ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ί α ς Α ύ τ ο υ μ ε
τ α τ ω ν Γ Ο Χ τ ο υ Π ρ ώ η ν Φ λ ω ρ ί ν η ς Χ ρ σ ο ι σ τ ό μ ο υ
Ή σ υ γ γ έ ν ε ι α λ έ π ε ι ς τ ο Π Ό ρ θ ι σ δ ό ξ ο υ φ ρ ο ν ή ι μ α ο ς
κ α Ι τ τ ι σ τ ι ε ω ο ύ μ η ν α λ λ κ α Ι ό σ ε ι α σ μ ς ί ρ Ο ς τ α ς ά
γ ί α ς τ η ς Έ ι κ κ λ η σ ί α ς μ α ς Δ ι α τ ά ε ι ς κ α Ι π α ρ α δ ό σ ε ι ς ή
δ υ ν ή ι θ η ν α υ ε ρ π η δ ή σ ε μ π ό δ ι α ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ά φ υ λ ε τ ι κ Ο
Κ ι α Ι Τ Ρ Ο ί Ι Κ Ο κ α Ι ν α τ ο υ ς έ ν ώ σ η ε ν Tcg σ υ Λ δ έ σ μ τ η ς Ά
λ η ι θ ε ί α ς α μ φ ο τ έ ρ ο υ ς τ τ α ρ ό τ φ α ι ν σ μ ε ν ι κ ft
, - -
π α ρ α ν ο μ ι α τ ω ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ω ν
Ί δ ο τ τ ω ς ι λ έ π ε ι ό π Β α σ ί λ ε ι ο ς τ η ν χ ε ι ρ ο τ Ο ν ί α ν
τ ο υ Α ι κ α κ ί ο ε ν Ά μ ε ρ ι κ η
τ α σ φ ά λ μ α τ α κ α Ι ο ί τ τ α ρ α τ υ π ί ε ς τ ω ν Π ι α λ α ι σ η ι μ ε ρ σ
λ ο γ ι τ ι κ ω ν Χ ε ι ι ρ ο τ ο ν ι ω ν τ ο 1tE ρ υ ω ρ ι σ μ έ ν ο ν δ η λ ο Ί τ η ς ά ν
θ ρ ω π ί Η ς φ σ ε ω ς κ α Ι τ ο Ί ς τ τ α σ ι ν τ υ γ χ ά ν ο υ ι σ ι ν ι ε ξ ώ φ θ α λ
, \ 'c ,
μ α ε χ ο ν τ α ι σ Χ υ Ρ α 'v κ α ι ι κ α ν ο 1t ο ι η Τ Ι Κ η ν
δ ι κ α ι ο λ ο Υ ί α v τ ο ε μ π ε ρ Ι σ ί α τ ν τ η ς Π α λ κ η ς
-34­
Ε κ κ λ η σ ί α ς ' Ι δ ο δ ι α τ ί κ α Ι τ η ν ά σ υ ν έ π ε ι α ν τ ο Ο ε ο φ
Α κ α κ ί ο υ δ σ ο ν ά φ ο ρ α τ η ν σ υ ι μ μ ε τ ο χ η ν ε ί ς ή ν ε ι ρ τ
ν ί α ν τ ο υ τ ο υ Ρ ο υ μ ά ν ο υ Έ π ι σ κ ό π ο Θ ε ο φ ί λ ο υ ν έ σ υ
κ ι α ν α κ ό μ η υ τ

έ ι
σ ω
μ ε ν α α κ ρ α ό τ ι δ η λ δ ' Α κ ά κ ι
ς έ γ ν ώ ρ ι ζ ε ο τ ι ό Θ ε ό φ ι λ ο ς η κ ο λ ο ύ θ ε ι τ ο ν έ ο ν π ά λ ι ν
μ ε π ο λ λ η Υ σ υ ι α τ ά α σ ι ν θ α ι θ ε ω ρ ο σ α μ ε α ύ τ η ν τ η ν u­
π ό Η ε ι σ ι ν Δ ι ό τ ι δ ι ή μ α ς έ Π α λ α μ ά ν ω τ ο ζ ή τ η μ α τ η ς
χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς tiOD Ά κ α κ ί ο υ δ ε ν ε ι ν α ι ζ ή τ η μ α μ ι ε μ ο ν ω μ έ
ν ο ν ο ϋ τ ε ζ ή τ η μ α π ρ ο σ ω π ι κ ό ν ά λ λ έ ξ ε τ ά ζ ε α ι έ ν τ
π λ α ι σ ί φ τ ο υ δ ι κ ι α ί ο υ κ α Ι τ η ς ν μ μ ό τ η τ ς τ ο υ ά Υ ω ν ο ς
τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν Π α λ τ ω ν κ α Ι τ η ς σ η μ α σ ί α ς α ύ τ ο Ο δ ι ι α
τ η ν ζ ω η ν τ η ς Έ ι κ κ λ η σ α ς Π ρ ο σ θ έ τ ο ν τ ε ς ε ί ς Τ Ο Ο κ α Ι
τ ο υ ς δ ι ω Υ μ ι ο υ ς τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς έ ν ή Ρ Υ η σ ε ν ή ό ε τ έ ρ α Κ ρ α
κ η Έ κ κ λ η σ ί α δ ι α τ ς ί α ς κ α Ι τ ο Ο χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ο ς δ ι
ω Υ μ σ υ ς ο Ι ό π ο ι ο ι έ φ θ α σ α ν μ έ χ ρ ι Ι ε Ρ ο σ ο λ ί α ς
ο τ ε ε ί σ ή λ θ α τ ε ε ι ί ς τ ο α Υ ι ο ν Β η μ α κ α Ι τ ε λ ο υ μ έ ν η ς τ η ς
φ ρ ι κ τ η ς Ι ε ρ ο υ Ρ Υ Ι α ς έ ρ ρ ί ψ α τ ε έ π Ι τ ο υ έ ι δ ά φ ο υ ς τ α Τ ί μ ι α
Δ ω ρ α Κ ο Ι κ α τ α π α τ ή σ α τ ε τ ο Σ ω μ α τ ο Δ ε σ π ο τ ι κ ό ν κ α ι
ά ν α τ ι ν ά ξ α τ ι ε Έ κ Κ λ η σ ί α ν δ ι α δ υ ν α μ ί τ υ δ ο ς κ α Ι Ι ε ρ ε ϊ ς
δ ι α τ η ς ι ί α ς ά τ ε σ χ η ι μ α τ ί σ α τ ε κ α Ι έ Κ Ο Κ Ο Ή ο ι ή σ α τ ε ε ί ς τ α
ό Υ ε α τ ς ε τ έ ρ α ς ά ρ χ ι ε ι σ κ ο τ ι η ς κ α Ι κ α λ Ο Υ ρ α ί α ς
δ ι ε κ ω ι μ ω δ ή σ α Τ Ε έ ν ω ο ί Ι ε ρ ε ϊ ς σ α ς δ ι α ε λ έ ι Κ ε ω ν σ υ ν έ
Τ Ρ ι ν δ ί κ η ν ν έ ω ν σ α ύ ρ ω ν κ α Ι ά π έ ι σ π ω ν τ α ς ε ί κ ό ν α ς
τ ω ν Π ι α λ κ ω ν Ν α ω ν κ α Ι σ υ ν ε ρ υ α τ ε τ ο υ ς έ π ι τ α φ ί ο υ ς
κ α Ι δ ε η λ ώ σ α τ ε τ ο υ έ ν τ α φ ι α σ θ έ ν τ ο ς Χ ρ ι σ τ ο υ τ ο ό μ ο ί
ω μ α έ π ι σ σ ω Ι Ρ Ε ύ ο ν τ ε ς έ α υ Τ Ο ς ό Ρ Υ η ν έ ν ή μ ι έ ρ ό Ρ Υ η ς
κ α Ι δ ι κ α ι ο κ ρ υ σ ί α ς τ ο υ Σ ω τ ρ σ ς Χ ρ ι σ τ ο υ Ο ύ α Ι ύ μ Ί ν
ό τ ι κ ό π τ ε σ θ ε δ ι α τ α ς έ π ι θ έ σ ε ι ς τ ω ν Ο ύ ν ι τ ω ν Τ σ ε χ ο σ λ ο
ά ω ν κ α τ α τ ω ν Ό ρ θ ι ο δ ό ξ ω ν κ α Ι ύ μ ε ϊ ς ό π ο τ ι ι θ έ μ ε ν ο ι
ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι έ κ α κ ο π ο ι ή σ α τ ε ό ρ
ι
δ ό ξ ς λ ε υ ί ί α ς κ α Ι τ α
α Ύ ι α τ ω ν ά Υ ί ω ν έ ι ε ι η λ ώ σ α Ί ε Κ α Ι ε ρ χ ε ι σ ι θ ε Π ι μ ε ρ ν
ά τ ε ρ ν α μ α ς 1tilTE δ τ ι χ ε ι ι ρ ο ο ν η θ ή κ α μ ε ά Ο δ ύ ο 11 α τ ο
τ ρ ε ϊ ς κ α Ι σ α ς σ Α δ α λ ί ε ι τ ο χ ε ι ρ ο τ ο ν η τ ή ι ρ ι ο ν τ ο υ Σ ε ι
Σ ε ρ α φ ε Ι μ ά ρ χ ι ε π Σ ι κ ά γ σ υ λ έ Υ ο ν τ ι ε ς ε ί ρ ω ν ι κ ω ς ό

......
θ ε ς ν α τ ο κ ά μ η Τ ι Τ ν Ν α ι π ά τ ε ρ δ υ ν α τ ό ς ,6 Θ ε ς
", - \C _....... '"
ν α τ ο κ α μ η τ ο ι ο υ τ ο ν κ α ι η π ε ι ρ α τ ω ν π ρ α γ μ α τ ω ν α ο
δ ε ι κ ν ύ ε ι κ α θ η μ ε ρ ι ν ω ς Ο Τ Ι ό α γ ι ο ς θ ε ο ς τ ο έ κ α μ ε τ ο ι
τ ν κ α ι κ α θ η ι μ ε ρ ι ν ω ς ά ν α δ ε ι κ ν ύ ε ι τ η ν Α γ ι ω τ ά τ η ν
τ ω ν Π α λ τ ω ν Έ ι κ κ λ η σ ί α ν α μ π ε λ ο ν ε ό κ λ η μ α τ ο Ο σ α ν κ α Ι
δ
ι δ " λ Τ ' , ι ο Ι ,
ε ν ρ ο ν ε υ σ κ ι ο φ υ ov». α ς α ν ο ι μ ι α ς ο μ ω ς κ α ι κ α κ ο
δ α ι μ ο ν ί α ς τ η ς ύ μ ε τ έ ρ α ς ε κ κ λ η σ ί α ς τ ί ς θ ε ό ς η ι θ ε λ έ π ο
τ ε ν α μ υ μ ο ι π ο ι ή ι σ ε ι ;
Μ α ς λ έ τ ε δ τ ι ή έ π Ι σ η μ ο ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ε ί χ ε ν ά φ ο ρ ί σ ε ι C
τ ο υ ς Π α λ τ α ς ε Π Ι Ο ί κ ό π ο υ ς Κ α Ι ε ρ ω τ ώ Π ά τ ε ρ τ ί μ ε τ ο υ
τ ο Η Σ ύ ν ο δ ο ς 1tOlJ ά φ ώ ρ σ ε ά ν α θ ε μ ά τ ι σ ε ν Κ α θ ή ρ ε σ ε ν
κ α Ι έ ξ ώ ρ ι σ ε τ ο ν Χ ρ υ σ ο ρ ρ ή μ ο ν α ' Ι ω ά ν ν η ν η τ ο κ α ν ο ν ι
κ η 11 δ η τ ι ο Μ ή Π ω ι ς Κ ε ν ι τ ά χ α ο ί ά ν α ι ε ι μ α τ Ι μ ο ί
τ ο υ θ ε ο ψ ί λ ι ο υ κ α Ι τ η ς φ α τ ρ Ι α ς τ ο υ τ η ς τ ό σ ο κ α ν ο ν ι
κ η κ α ι Ε π ι σ ή μ ο υ ε Ι ν α ι α ί τ Ι α Π ο υ δ έ ν ε λ υ ω σ ε τ ο
σ κ ή ν ι ω μ ι α τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ Π α τ ρ ό ς cH ι Ε Ή ί σ η μ ο ς κ α Ι Κ ι Α
ν ι Ki]>." ί ε ρ α ρ χ ί α τ η ς Ε λ λ α δ ο ς ά ν Θ μ ά Τ σ ε κ α ι τ Ο ν Έ
λ ε υ ι θ Ι έ ρ ι ο ν Β ε ν ι ζ έ λ ο ν ε ί ς τ ο Γ ε ι δ ί ο ν '[\00 ι Α ρ ε ω ς κ α Ι Ε
ι ι ι θ \, Ι > .... > δ Ι
ν Π ι η σ ε τ ο α ν α ε ι μ α κ α ι σ τ ο ν ... τ α π α ε ν ω 18 ι ω ξ ε
τ ο υ ς κ λ η ρ ι κ ο ι υ ς π ο ό δ ε ν ε λ α ο ν μ έ ρ ο ς ε ί ς τ ο ό ν ά θ ε ι μ α
Τ ί μ ε τ ο ί τ ο Έ ν σ υ ν ε χ ε ί χ δ ε ι κ α θ η ρ Θ θ η Ε Ί τ Ι σ ή ι μ ω ς ό Α
θ η ν ω ν θ ε κ λ η τ ο ς ό Α τ ο 1917. Τ ό 1920 δ μ ω ς ό Ε Ί τ ι σ ή
μ ω ς Κ α θ η ρ η ι μ έ ν ο ς θ ε ό κ λ η ο ς ε τ α ν έ τ η α ε τ ο ν θ ρ ό ν ο ν
τ ο υ δ ι Β α ι σ ι λ υ κ ο ί Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς .. Γ ι ο υ τ ο ό μ ω ς ο ύ ι δ ό
λ ω ς ή μ π ό δ ι σ ε τ ο ν Μ έ γ ι σ τ ο ν Π σ τ ί φ η ι κ α τ η ς Π α ι τ ε ί α ς
τ ο 1922 ν α θ ε ω ρ ή σ η ε κ ν έ ο υ τ ο ν α ρ ι ε π ί σ π ν ώ ς κ α
θ η ρ η ι μ έ ν Ι Ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν δ ε ε τ ε ρ σ ι ν Ε κ κ λ Δ Ι Κ σ τ ή ρ ι α ν
τ ο ν α π ο κ α τ έ σ τ η σ ε κ α ι ά λ ι ν !..
Ε ί ν α ι π ά τ ε ρ μ ο υ ι ε τ ι χ ε ι ρ ή ι μ α τ α α ύ τ ά δ ι α ν ι α α τ
φ α ν θ ω μ ε ν κ α τ α ό σ ο ν ή Έ ι κ κ λ η ι σ Ι α τ ω ν Γ Ο Χ ε ί ν α ι ν ό
μ ι μ ο ς ε ί ς τ η ν σ υ ν ε δ η σ ι ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς σ ε λ 28).
Ά τ ο ι θ α μ α σ ο ν τ ώ ρ α τ ι Ν Θ σ Ρ κ α ι ε τ ε ρ ο ν δ Ι κ ο
λ α Ι ν σ υ λ λ ο γ ι σ μ ό ν Ε ν σ υ ν ι ε ε ί τ ω ν Ε κ τ ε θ έ ι ν τ ω ν ά
ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ν έ ν σ ε λ (69).
-36­
ι
Ι
_.. '." Μ έ χ ρ ι ς έ σ χ ά τ ω ν ή Σ ό ν ο δ ο ς τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ε ί χ ε
Κ α Υ ο ν ι κ ά ς σ χ έ σ ε ι ς μ ε τ ά τ ο Ο OlUK. Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί Κ α Ι τ ω ν
έ ν ' Α μ ε ρ ι κ Ώ έ τ ι σ ό τ ω ν α ύ τ σ υ Α ρ α κ α Ι ο ϊ έ τ σ κ ο Ο Ι
.τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ ε ί χ ο ν ά τ Ώ σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί Σ υ ν ε τ ω ς κ α Ι
-α ύ ο χ ρ ή ζ ο υ ν Κ α θ ά ρ σ ε ω ς ... ». Δ ι α λ έ π ε ι δ έ σ υ ν ε χ ί ζ ω ν
δ τ τ α ν τ ι ν ο μ ί α ς κ α Ι ά ν τ ι φ ά σ ε ι ς φ ε ρ ό ς κ α Ι έ ν ά
*'" τ ο ρ ί δ ι ε ρ ω τ α τ α ι τ ί ς θ α α Ρ τ Ο ν ά σ φ υ κ τ ι κ ο ν τ ο Ο τ ο ν
Κ λ ο ι ό ν ...
" Ά ς μ ή ά ω ν ι δ μ ω ς ώ ς δ ε ν έ τ α ρ ά χ θ η δ δ ί κ α ι ο ς
Δ υ δ δ ε ί σ ε λ ι θ ώ ν ε ί ς τ ο ν ο ί κ ο ν τ ο υ θ ε ο υ κ α Ι τ ο υ ς
α ρ τ ο υ ς τ η ς τ ρ σ θ έ σ ε ω ς φ α Υ ώ ν ο υ ς ο υ κ ε ξ ε σ τ ι φ α γ ε ί ν
ε ί μ η τ ο ί ς ϊ ε ρ ε σ σ ι ... » Μ ά ρ κ 2, 27).
cH Σ ύ ν ο δ ο ς τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ ο ό δ ε ι μ ι α ς χ ρ ή ζ ε ι κ α θ ά ρ
σ ε ω ς cH τ ρ δ ε υ τ ι κ ή α π ο μ ά κ ρ υ ν σ ί ς τ η ς ά π ο τ ς κ α ι
ν ο τ ο μ ή σ α ν τ α ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ί τ α ς τ ο κ α τ ά ρ α ς κ α Ι τ ο υ ς
κ α κ ο δ ο ξ ή σ α ν τ α ς έ ν σ υ ε χ ε ί τ η ν ώ δ ή Υ η σ ε ν ε ί ς έ κ ο υ
σ ί α ν α τ μ ό ν ω ι σ ι ν τ Ρ ε ι μ έ ν υ ν ά δ ι α φ υ λ ά ξ η ά μ ό λ υ ν
τ ο ν τ η ν τ α τ ρ ώ α ν κ λ η ρ ο ν ο μ α ν
Π ε ρ ί τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ α ύ τ η ς ό γ ν ω σ τ ο ς ά φ χ ι μ π Σ π ρ
Μ π ι λ ά λ η ς ε Υ ρ α φ ε ε ί ς τ ο ε ρ γ ο ν τ ο υ Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α κ α Ι
Π α τ ι σ μ ς η δ η α τ τ ο 1969, σ τ α ν α κ ό μ η α ί σ χ έ σ ε ι ς τ η ς
π ρ ο ς τ ο υ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς η σ α ν σ χ ε δ ό ν κ α λ α ί
Ε ί ς Ρ ω σ ι κ ή ν Η ν τ ω ν Η ν ω μ έ ν ω ν Π ο λ ι τ ε ι ω ν έ
δ ρ ε ό ε ι δ μ α χ η τ ι κ ό ς ρ ω σ ο ς η τ ρ τ λ ί τ η ς Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς δ
έ λ έ Υ χ ω ν δ ι έ μ ε υ σ μ έ ν ω ν έ Υ κ υ κ λ ί ω ν τ ο υ τ ό ν Ο Ι κ Π α
τ ρ ι ά ρ χ η ν '" Α θ η ν α Υ ό ρ α ν μ ε τ α λ ε τ τ τ τ η τ ο ς κ α Ι δ υ ν ά μ ε ω ς
δ ι ά τ α ς α τ α ρ α δ έ τ υ ς φ ι λ α τ κ ά ς κ δ η λ ώ σ ε ι ς 1:00»
Τ ό μ Β σ 90).
Σ υ ν ε τ ω ς α ί τ ρ ά ξ ε ι ς τ η ς ά Μ ω τ έ ρ ω Σ ν δ υ 1t00
σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε τ ο υ ς Γ Ο Χ Ε λ λ ά δ ς τ έ λ ε τ ν τ ά ν
τ ε ε ί ς τ η ν θ ε ρ α τ ε ί α ν τ ο υ μ υ σ τ ι κ ο σ σ ώ μ α τ ο ς τ η ς γ ι ω
τ ά τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ Ι α ς π ό ρ ρ ω έ χ ο υ σ α ι τ ω ν ... γ κ α γ κ σ τ ε
Ρ Ι ω Ι μ θ θ ό δ ω ν ά ι θ ε τ ή σ ε ω ς τ ς Π ο λ ι α ς Π α ρ α δ ό σ ε ω ς
-37­
ώ ς έ Υ έ ν ε τ ο τ ό 1924 έ π Ι τ δ ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ Ώ ε ι σ α Υ ω γ η τ ο υ
Ν έ ο υ ς Η μ ε ρ ο λ Ο Υ ί ο υ
Π ε ρ Ι τ ο υ έ π θ έ ί υ γ κ α γ Κ ι σ ί ε ρ ι κ ο ς ί ν α μ η φ ι α ν ω ι
μ ε ν σ τ ι ύ π ε ρ ά λ λ μ ε ν α ρ α έ τ ο ε ν ά τ ό σ π α σ μ α λ ό
Υ ο υ τ ο υ ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ τ η ς ς λ λ Ί δ Ι η ς κ κ λ η σ ί α ς έ ν
Τ Π α ν σ ρ θ δ ό ξ Σ υ ν ε ι δ ρ ί τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς
«CH Σ ύ ν ο δ ο ς τ ω ν C1ε ρ α ι ρ χ ω ν τ η ς Έ κ ι κ λ η σ ί α ς τ η ς
Έ λ λ ά δ ο ς ά π φ α σ ζ ε ι Ά τ δ έ ε τ α ι τ ο σ υ μ π έ ρ α σ μ α 1:0U
ι Υ π ο μ ν ή μ α ς τ ο υ Μ α κ α ρ ι ω τ α ο υ Π ρ σ έ ι δ ρ ο υ Λ ύ τ η ς
κ α θ δ ε ί ς τ ο Ί ο υ λ ι α ν α ν ς Η μ ε ρ ο λ ό Υ ι ο ν π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι 13
ή μ έ ρ α ι χ ω ρ Ι ς ν α μ ε τ α λ η θ ά π ο λ ύ τ ω ς τ ο Π α σ χ ά λ ι ο ν
Έ α ν ό μ ω ς σ υ μ Ώ ω σ τ ε τ ο έ ν Κ ω ν σ τ τ ι ν ο υ π ό λ ε ι Π α ν
ί
!
ο ρ θ ό δ ο ξ Σ υ ν Έ δ ρ ι ν ν α λ ά η ά π φ α σ ι ν π ε ρ Ι α λ λ ο ί α ς
i.
λ σ ε ω ς δ ι α τ ο ν έ ο ρ τ α σ μ ο ν Ί ο υ Π ά σ χ α ή Ε κ κ λ η
σ ί α τ η ς CE λ λ ά δ ο ς ά π ο δ έ Χ ε τ α ι α ύ
τ ή ν Κ ι α Ι ό μ ω ς ό ί δ ι ο ς ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο ι μ ο ς Π τ δ ό Π υ
λ ο ς ό λ ί Υ α ε τ η έ ν ω ρ ί τ ε ρ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ω ν τ η ν π ρ α ξ ι ν
τ η ς ε ί σ α γ ω Υ η ς τ ο υ ν έ ο υ ή ι μ ι λ ί υ ά π ο τ η ν Ρ ω μ α Τ
κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν ε Υ ρ α φ ε ο τ Ι ά Τ ε λ π α Υ κ ό σ μ ι
ο ν σ κ ά ν δ α λ ο ν κ α Ι α ύ Θ α ί Ρ ε τ ο ν τ ω ν
Έ κ κ λ η ο α ι α σ τ Ι Κ ω ν π α Ρ α δ ό σ ε ω ν κ a­
τ α π ά τ η σ ι ν !
Ο ό δ ι ε μ ί α ά ν τ ί ρ ρ η ι σ ι ς έ τ ο ν ί

θ η ύ Ο τ ο υ α ν τ ι ρ ο σ ώ
ι τ ο υ τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς Ο ύ δ ε μ ί α ά ν τ ί θ ε τ ο ς γ ν ώ μ η α ν ε Τ Τ ό
χ θ η ύ π α ύ τ ο Ο Λ ι μ ε α ο ς ά π ο δ ι ο χ η Π ά σ η ς μ ε ο λ η ς κ α Ι
α ύ Τ υ ά ό μ η τ ο υ Π α σ χ α λ ί ο υ Ά λ λ α π ε ρ Ι τ ο ύ τ ω ν ά ρ
ε τ ά ά δ ε φ έ μ υ
ς Ό σ ο ν ά ί φ δ ε τ η ν Π ε ρ ι ώ ν μ ο ν έ Υ ι κ ό κ λ ι Ο ν τ ο υ
1950 σ π ι ι σ θ ι ε ν τ η ς ό Π ο ί α ς ό χ υ ρ ω Θ ε Ι ς ι ό π Π Π Ε υ ρ ά τ α ι ν α
ά μ α υ ρ ώ σ η τ η ν σ ύ ν ο λ ο ν θ ε ω ρ η τ ι κ η ν Θ έ σ ι ν τ ο Ω Π ι α λ α ι ο
η ε ρ λ τ ι σ μ ε χ ω ν α σ ο ί ε ί Π ω τ α έ ξ η ς
,Ε ν ρ ώ τ ο ι ς έ ν τ ft π Ρ ά ξ ε ι δ ε ν ε δ ρ ε ν ο ύ
δ έ Π ο τ ε έ φ α ρ μ Ο Υ η ν κ α Ι ε κ φ ρ α σ ι ν Π λ η ν έ ν λ ό γ ο ι ς κ α Ι
π ρ ο ς ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν τ ω ν ά ν α χ ε Ι ι Ρ ο τ ο ν ι ω ν κ α Ι έ τ έ ρ ω ν π ο ι κ ί
-38­
λ ω ν ι ι α ι τ ή τ ω ν α ς έ ν ή Ρ Υ η σ ε π ρ ώ τ η ή Έ τ σ η ι μ ο ς Ε κ
κ λ η ι
σ ί α
Π α ρ ά α λ ε τ α ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ο σ α ς σ ή μ ε Ρ ο ν
έ Υ κ ι Υ κ λ ί ο υ ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ κ α Ι λ σ ι π ω ν C Ι ε ρ α ρ χ ω ν τ η ς έ

ι
σ ή μ ο υ Έ ι κ κ λ η σ ί α ς α ί ό π ο ϊ α ι ά ο κ α λ ο ν γ ε ν ι κ ω ς κ α Ι
α δ α ν τ ρ ό ω ς τ ο ύ ς Γ Ο Χ ς Ε λ λ ά δ ο ς ψ ε υ δ ο ε π ι σ κ ό ο υ ς
ψ ε υ ι δ ο - ί ε ρ ε ϊ ς ψ ε υ δ ο μ Ο ν α χ ο ύ ς Ε ρ ω τ ω μ ε ν τ ο ν Π α
ν ο α ι ο λ Ο Υ ι ώ τ α τ ο ν
τ α ά ν ω τ έ ρ ω δ ε ν ά Π ε λ Ο υ α σ φ η ι μ ί α ν κ α Ι μ ό
ν ο ν ή έ Υ κ κ λ ι ο ς τ ο υ 1950 τ ο ν Έ ξ σ ρ ί ζ ε ι Δ ε v σ u ι μ
Φ ω ν ω μ ε τ ο π ι σ τ ε ύ ω τ η ς ά λ λ α ε Ι ς α
Υ ω ν α ς τ ο ι ο ύ τ ο υ Έ ί δ ο υ ς τ ί ς δ ύ ν α τ α ι ν α μ η έ Ι τ ρ α τ ι
Ά π ο τ ο σ η μ ε ϊ ο ν δ μ ω ς α ύ τ ο τ η ς ό Ρ ι θ η ς έ ρ μ η
ν ε ί α ς τ ω ν Υ ε Υ ο ν ό τ ω ν μ έ χ ρ ι τ ο υ σ η μ ε ί ο υ ν α τ φ λ ώ τ τ ι ω
ε ν έ ι θ ε λ α κ ά κ ω ς ε ί ς π ά ν τ α τ α λ ο ι π α Ο α ι α κ α Ι &­
Υ ι α κ α Ι ν α έ π μ έ ν ω μ ε ν ε ί ς τ η ν ρ α ξ ι α ύ τ η ν τ ο υ
C ,. , Ι Ρ λ Δ .., :. ,
. . η α π ο σ τ α σ ι ς ε ι ν α ι σ υ σ α α ε α ι ο τ ι α ν α ρ χ ι σ ω 1950
, ...... \e Λ \ ,
μ ε ν ε ρ ω τ ω ν τ ε ς κ α ι η ι μ ε ι ς μ ε τ η ν σ ε ι ρ α ν μ α ς
Τ ί ς κ α ν ώ ν ύ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν α ρ ι σ τ ί ν δ η ν Σ ύ Ι Υ ο ι δ ν
Τ ί ς κ α ν ώ ν 11 7rOLa Σ ν δ α ς ύ φ η Υ ε ϊ τ α ι τ η ν ή μ ε ρ σ λ Ο Υ ι α
, , θ C :., Τ δ ι λ ...
κ η ν μ ε τ α ρ ρ υ ι μ ι α ι ν ω ς ε Υ ε ν ε τ ο ι ς κ α ν ω ν μ ε ι
π ε ρ Ι τ η ς Η α ν α α ί μ ο υ ο ί κ ο ν ο μ ί α ς ά χ ρ ι κ α ι ρ α Ο η τ ι ς έ
φ α ρ μ ό ι ζ ε τ α ι σ ή μ ε ρ ο ν Τ ί ς κ α ν ώ ν ι ό φ η γ ι ε ί τ α ι α ς ά ρ
φ ρ ο ι σ ύ ν α ς π ρ ο ς α ί ρ ε τ ι κ ο ύ ς Δ ε ν γ ν ω ρ ί ζ Θ ι μ ι ε ν έ α ν έ ρ ω
τ ω ν τ ε ς τ ό α ν ω τ έ ρ ω 8:0 δ υ ν η θ η ν α μ α ς ι ά η α ν τ ή σ τ ι τ ι δ
7r. Ε π κ α Ι ν θ α δ ι κ α ι σ τ α ι ν α κ α λ η τ α ι ό ρ θ δ σ ξ ο ς
θ ε ο λ ό Υ σ ς ύ τ σ τ η ρ ί ζ ω ν τ α Ο τ α :. Α λ λ α κ α ι ρ ο ς α ψ ό
Υ ω μ ε ν
\
ν ο μ ι κ α ς
Μ ι
κ α ι ο ν ο ο ς τ α ς μ λ α ς
ά Υ
τ α ς α
λ Ο Υ ί α ς δ ι α ν ά έ π α ν α ψ έ Ρ μ ε ν τ ό θ έ μ α έ κ ι ε ί rroU τ ι ά
ν ή κ ε ι κ α Ι ο χ ι ν α λ α Υ ι ά ζ ω μ ε έ ν Ρ έ ι ι θ μ ο ϋ μ Υ ε ν
ν ά ύ 7r Ο δ ε ( ξ ω μ ε ν Ο Τ α Θ μ η ν Κ α Ι κ α ν ό ν α ό ρ θ ο ι δ ό
ξ ο υ Π ο ρ ε ί α ς Ά σ ύ ι μ φ ο ρ ο ι ν σ φ δ ρ α τ ι ο δ ι π λ ι ν ζ ό Υ ι ο ν
":' , λ
ή
ρ ο κ α τ ά λ η ι ς κ α ι τ ο ε ι ς ρ σ σ ω π α Ι ε ε ι
Ψ
-:-39­
7w Α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ε τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο κ α Ι σ ύ ν ..
,
χ ρ ο ν ο ι α ι ρ ε τ ι κ ο ι
Ε ί ς τ η ν σ ε λ (69), έ ρ ω τ Τ ί λ σ ι π ό ν ν α π ρ ά ξ ω ι μ ε ν
τ ό τ ε θ α μ ε ι έ ρ ω τ ή ι σ η ς π ο υ Θ ι α π ο ρ ε υ Β ω μ ε ν Π σ ί ο υ θ α
,
μ ν η μ ο ι ν ε υ σ ω Ε ν »
λ υ τ α δ η λ π Ν έ σ τ ο ρ π ο ύ ά τ ή τ υ ν α π ά ν τ η σ ι ν α
π α τ η ν π ρ ώ τ η ν σ ε λ δ α έ π Ι τ έ λ ο υ ς μ ε τ α ά τ ι ο δ ι α δ ρ ο μ η ν
ε ν δ ε κ α σ ε λ ί δ ω ν κ α Ι ε ν δ ε κ α α ί ώ ν ω ν ί σ τ ο ρ ί α ς τ η ς Ε κ
κ λ η σ ί ι α ς ε ρ χ ε τ α ι TG)pa ν α α π α ν τ ή σ η Σ ο υ π α ρ α θ έ τ ω
α υ τ ο λ ε ξ ι ε Ι τ ο π υ σ ί ε ύ ω τ ο υ
Ε υ χ η ς έ ρ γ ο ν θ α η τ ο ν α ό Π η Ρ χ ο ν π ο μ έ ν ε ς ε ί ς σ Ο ς
ή ύ π ο τ α γ η μ ό ν ο ν μ ε τ α χ α ρ α ς Η θ α έ γ ί ν ε τ ο Α λ λ

Ό τ α ν
τ ο υ τ ο δ ε ν ε ί ν α ι έ φ ι κ τ ό ν α ς ύ π ο τ α σ σ ώ μ ε ι Θ α Ο Ο σ τ ε ν ά ζ ο ν
τ

ε ς

Ό Λ έ γ ω ν ύ Τ ο τ α Υ ή ν δ ε ν έ ν ν ο ω α ί ω ς Π ο λ λ ο ι υ γ ι ε
κ α Ι δ ε ί ν α έ π ι κ ρ σ τ ω μ ε ν π α σ α ν έ ν έ ρ γ ε ι α ν α υ τ ω ι Υ κ α Ι
ν α φ ρ ο ν ω μ ε ν έ ν π α ν τ Ι ο τ ι φ ρ ο ν ο σ σ ι κ α Ι α ύ τ ο ί Ό χ ι
3Ε ν ν ο ω ά π λ ω ς ν α μ η ά π σ π ώ μ ε θ α α Ί

α υ τ ω ν ν α μ η
δ ι α ρ ρ η Υ ν ω μ ε ι ν τ η ν ά Ί α ύ τ ω ν κ α ν ο ν ι κ η ν έ ξ ά ρ τ η σ ι ν
Κ α τ α τ α λ ο ι Π α κ α Ι θ α δ ι α φ ω ν ή σ ω ι μ ε ν κ α Ι Θ α δ ι α μ α ρ τ υ
ρ η ι θ ω μ ε ν κ α Ι θ α ά ν τ ι τ α χ θ ω μ Θ ν Ε
φ
ο σ ο ν ό μ ω ς ή :tEIK­
κ λ η σ ί α δ ε ν π ρ έ η ε ί ς κ α θ α ί ρ ε ι σ ι ν α ύ τ ω ν τ ι ι μ ε ι ς δ ε ν
π ρ έ π ε ι ν α ά π σ κ η ρ ξ ω μ ε ν α υ τ ο ύ ς κ α Ι ν α π α ό σ ω ι μ ι ε ν τ ο
, :t ...
μ ν η μ σ Ν ν α υ τ ω ν
3Ι ι δ ο π Ν έ σ τ ο ρ τ ο ά Τ ι Π α ρ α δ σ σ ι α ν σ υ μ π έ ρ α
σ μ α τ ο υ Τ Ε Π Ι Ψ α ί ο υ Δ ι α τ η ν ά ν α σ κ ε υ ή ν τ ι σ υ δ ρ α τ α
λ ε Υ ό μ Υ ε ν α Κ α τ ω τ έ ρ ω ε ί ς τ η ν Ε ρ μ η ν ε ί α ν τ ο υ Ι Ε τ η ς
Π ι ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ
Π α ρ α π έ μ π ω ν έ ν σ υ ν ε ε ί ε ί ς τ ο ρ 13, 17 ο π σ υ
ό λ ό γ σ ς π ε ρ Ι τ ω ν ή Υ ο μ έ ν ω ν ι έ λ η Ο ί μ ό ν η σ ε ν α δ α ν ω
τ έ ρ ω ε ί ς τ ο ν σ τ ί χ ο ν 8, ε ν θ ι α ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι τ ά έ ξ η ς
«... ω ν ν α θ ε ω ρ ο ι Ο ν τ ε ς τ η ν ε α σ ι ν μ μ ε ϊ σ Θ ε τ ν τ ί
σ τ ι ν
Κ α Ι έ ξ η γ ι ε ι ό Χ Ρ Ο ς τ ή ν Υ λ ω τ τ α ν CI. Χ ρ ο σ ό σ τ ο
-40­
μ σ ς π ω ς σ υ ν Π α Ο λ ο ς φ η σ ί ν Π ε ί Η ε ι σ θ ε τ ο ί ς ή Υ ο υ ι μ έ ν ο ι ς
ή μ ω ν κ α Ι ύ π ε ί κ ε τ ε ν ω τ έ ρ ω ε ί π ω ν ω ν Ά α θ ε ι ω ρ Τ ε ς
τ η ν ε κ α σ ι ν τ η ς α ν α σ τ Ρ ο φ η ς τ ό τ ε ε Ι Ί τ ε τ ε ί θ ε
,""" c , c \c, , ,
σ θ ε Ι σ ι ς η γ ο υ μ ε ν ο ι ς η μ ω ν κ α ι υ τ ε Ι ε τ ε τ ι ο ο ν φ η σ ι ν
δ τ α ν π ο ν η ρ ό ς η κ α Ι μ η ι ε ι θ ώ μ ε θ α π ο ν η ρ ό ς ω ς λ έ
. ", ς ι
Υ ε ι ς ε ι μ ε ν Π ι σ τ ε ω ς ε ν ε κ ε ν Φ ε υ γ ε
κ α Ι π α ρ α ί τ η σ α ι μ η μ ό ν ο ν α ν α ν θ ρ ω π ο ς η ά λ λ σ κ α ν
α Υ γ ε λ ο ς έ ξ σ ύ ρ Χ Ο Ο κ α τ ι ώ ν ο μ ι λ λ ς π ρ ό ς CEGp.).
Τ ώ ρ α σ ε έ ρ ω τ ω π Ν έ σ ϊ σ ρ π ο ί ω ν ά γ ί ω ν θ έ λ ε ι δ Π
θ λ R.' ... 8 '
Ε π ν α ι ε ω ρ η σ ω μ ε ν τ α ν α π ο σ τ σ LJKOV '\:) ι ο ν τ ω ν Ί τ ρ ω
τ ω ν α ί ώ ν ω ν τ ω ν έ τ Ι Τ ο υ ι ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς ά γ ί ω ν ψ υ χ ω ν η
τ ω ν ά γ ί ω ν τ ο ι Ο 200'0 α ί ω ν ο ς
Ά ν α λ ό γ η σ α ι σ υ μ ό ν ο ς κ α Ι μ ι μ ή ι θ η τ ι έ γ ω δ ε ν λ έ
ω ο ό δ ε μ ί α ν δ υ σ κ ο λ ί α ν π ε ι ρ Ι τ ν έ κ λ Ο Υ ν ν τ η σ ε λ
δ ι Ί Ο θ α Π α ρ ε τ ή ρ η σ ε ς σ τ ι ά ρ χ ί ζ ε ι ν έ ο ς χ ο ρ Ο ς έ Π ι χ ε ι
ρ η μ ά τ ω ν μ ε τ η ν έ ι ξ η ς α ρ γ δ υ π ν ε ί σ α γ ω ή ν Ά ς
μ η σ τ ε ύ ι δ ω μ ε ι ν α δ ε λ φ έ τ α θ έ μ α τ α τ α Ο τ α ι ν τ τ η ς
α ί Ω ί υ ζ ω η ς κ α Ι χ ρ ή ζ σ υ ι σ ι μ ε γ ά λ η ς Π ε ρ ι σ κ έ ψ ε ω ζ ι
Έ ν ά λ λ σ ι ς λ ό γ ο ι ς ό Π Έ 1t. έ ι

θ μ ι ε ί τ α θ έ μ α α
τ α Ο τ α π ο υ α π τ ο ν τ α ι τ η ς α ί ω ν ί ο υ ζ ω η ς ν α τ α λ ό ω μ ε ν
λ θ - , 'c - δ δ ' λ έ
α κ ο ο υ υ Τ ε ς ι μ ο ν ο ν τ η ν ε α υ τ ο υ ι α σ Λ Ι α κ α ι π ­
ι ' , Δ ' C Qk , ξ ή C , ,
ο ν OUvEY. ι σ τ ι ω ς ov. σ ο σ ι ο τ η ς σ ο υ ο υ
δ ε μ ί α ά γ ω ν ί α τ ο ν δ ι α κ ρ ί ν ε ι ώ ς Ί τ ά ν τ α δ υ δ ά σ κ α λ τ ο ι
α ό τ η ς φ ό σ ε ω ς θ ε μ ά τ ω ν ά λ λ α ύ τ ο η ε η ο ί θ η σ ι ς κ α Ι '5 ι α
λ ε κ τ ι κ ό ς θ α ε λ Έ γ ο ν ν α ρ κ ι σ σ ι σ μ ό ς ο σ τ ι ς τ ο ν κ α
θ ι σ τ α φ ε κ τ ω ς δ ι α λ λ α κ τ ι 1< Ο ν ι τ ί α λ ο μ ε
έ α ι ν τ ο έ π ό μ ε ν ο ν η μ α τ η ς σ υ ν α λ λ α γ η ς τ ω ν
τ μ ω ν ε ν α ν τ ι ό ρ ψ ρ σ υ ν ω ν τ ι ν ω ν π α ρ α τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν
- ,
τ η ς σ η μ ε ρ
Σ υ ν ε χ ί ζ ω Π Ν έ σ τ ο ρ ι μ ε τ ο Π α ρ ά ι δ ε Ι Υ μ α 1tOO Τ Ο Π Ο
θ ε ε ϊ ι έ ν τ Υ ϊ σ ε λ ί δ ι Ί Ο τ η ν ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ η ν ο μ ρ ο σ ε
χ η ν Π ο υ € λ α ι ε χ ώ ρ α ν έ ν Κ α ί ρ Tt;) 1934. Τ Ο σ μ έ ρ α σ μ α
π ο υ έ ξ ά γ ε ι ε ξ α ύ τ ο Ο ε Ι ν α ι τ ε λ ι ε ί ω ς ά ν ι σ τ ό Ρ η ί ο ν κ α Ι &­
. α θ έ ς
-'41­
----- --------------
! :
Ι
1/1
)1 '
:1',1 ..
i Ί
: ι Ι .
, ,ι Ι !
11 :
:11 ι
ι
ι
1'1
11
i
,
Ι
,
;
Ι
,
' , Ε ... δ ή , , έ ...
'Δ ι ο τ ι Υ ρ α φ ε ι « ν φ ι ε ε ν ε ρ γ ε ι α Κ ε ι ν η τ ο υ
π
α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε ί ς σ ό δ ε μ ί ε ν ω σ ι ν ώ δ ή γ η σ ε ν σ υ ν τ η π α ρ ό
δ φ δ ε τ ο υ χ ρ ό ν ο υ έ λ η σ μ ο ν ή Θ η τ ι ε λ ε ί ω ς τ ο σ χ ί ο μ α ο
μ ω ς θ Χ ύ π η ρ χ ε μ έ χ ρ ι σ ή ι μ ε ρ ο ν κ α Ι θ α σ υ ν ε κ λ ό ν ι Υ ε τ η ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Ε ο γ ε τ ω ν σ μ π ε Ρ σ μ ά τ ω ν
τ ο υ Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ω τ α τ ο υ Π ό θ ε ν σ υ ν ά γ ε ι τ ο Ο Τ Ι σ υ ν
τ η π α ι ρ ό δ φ τ ο υ χ ρ ό ν ο υ έ λ η σ μ ή Θ η τ ε λ ε ί ω ς δ ι α
τ ί ά π ο μ ο ν ώ ν ε ι τ ό σ ο ν έ γ κ λ η μ α τ ι κ ω ς τ α γ ε γ ο
ν ό τ α τ α λ α μ ά ν ι σ ν τ α χ ώ ρ α ν ε ί ς τ ο ν ζ ω ν τ α ό Ρ Υ α ν ι σ μ ο ν
τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Α ύ τ ο κ α Ι τ α π α ρ ό μ ο ι α τ ο ύ τ φ δ ε ν
., , " "'" "'"
ε γ ε ν ν η σ α ν τ ο τ ε Ρ α ς τ η ς σ η μ ε Ρ Ι Η ς κ α τ α
σ τ ά σ ε ω ς ά ρ α η τ ο α δ ι ά φ ο ρ ο ν κ α Ι Τ ε λ ε ί ω ς έ λ η σ μ ο ν η
θ η τ ο γ ι ε γ ο ο ς τ ο υ 1934; Δ σ τ υ χ ω ς ο χ ι μ υ ρ ι ά κ ι ς ο χ ι
Κ α ί έ α ν έ γ ί ν ε τ ο π ο ϊ ο ς τ ο ν ε α ι ι ί ο τ ι θ α σ θ κ λ ό
ν ι ζ ε ν μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ ω ν Α λ ε ξ α ν δ ρ έ
ω ν ά λ λ έ ξ ά ν τ ι θ έ τ ο υ δ ε ν ι θ α έ γ ί ν ε τ ο ε ύ λ ο γ η ι μ έ ν η Π α ρ
χ η δ ι α κ ο π η ς ο λ ω ν τ ω ν € π α ρ ά τ ω ν μ ξ ε ι ω ν Κ α Ι σ μ π ρ ο
σ ε υ χ ω ν κ α Ι δ ε ν Θ α έ κ α θ ή λ ο ν τ ο ν σ η μ ε ι ρ ι ν ο ν Π ρ ο φ η
, λ e, " ί δ
τ α π ο σ τ ο ο ν ο σ τ ι ς τ α π α ν τ α σ ο π ε ω σ ε
Κ α Ι Ο μ ω ς ε χ ε ι τ η ν ά π α ί τ η σ ι ν π Ν έ σ τ ο ρ ό τ ο ι σ υ
τ ο ς έ ρ μ η ν ε υ τ η ς τ ω ν Ε κ κ λ γ ε γ ο ν ό τ ω ν ν α τ ο υ ε χ ω μ ε ν
έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν κ α Ι τ φ λ ο ϊ ς ο μ μ α σ ι ν α ύ τ ε ί ω μ ι ε ν ε ί ς τ α
θ έ σ φ α τ ά τ ο υ Δ υ σ τ υ χ ω ς ο μ ω ς δ ε ν ι δ Ν ά μ ε θ α ν α τ ο ύ
κ ά μ ω ι μ ε ν α ύ τ η ν τ η ν α ρ φ σ ν η ν δ τ ι έ γ γ υ ς τ η ς ά
Φ Ρ σ ύ Η ς η ι θ ε λ ε ε ί ν α ι κ α Ι ά ρ ν ή σ ε ω ς τ ω ν Τ μ ί ω ν
ι α λ ο ι π α Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α μ έ χ ρ ι τ η ν α ρ χ ή ν τ η ς
σ ε λ ί δ ο ς (74) Ε ύ ρ ι σ κ ό ι μ ε ν α έ ρ μ η ε ύ ο α ι ά τ ό ρ θ ο δ ό
ξ ο υ έ π ό ψ ω ς μ ε ά σ ι ν τ ά ς α ν ω τ έ ρ ω π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ι τ ε
ρ Ι τ η ς σ υ ι μ π ρ ο σ ε υ χ η ς τ ο υ 1934 έ ν Κ α ί ρ σ υ ν τ α ς κ ά τ ω
θ ι π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς κ α Ι σ μ π λ η ρ ώ σ ε ι ς
1) Ό λ α έ γ έ ν ο ν τ ο μ ε μ ο ν ω μ έ ν ω ς τ ι ύ π ό ι ε ρ έ ω ς
η έ π ι σ κ ό π ο ο τ ι ν ό ς ο ύ ι δ ε ν δ ε ύ τ τ ο δ λ ο κ λ ή ρ σ υ Έ κ κ λ η σ ί
α ς . έ ν € π ι σ ή ί μ ι ς τ ε λ ε τ α ί ς ώ ς σ ή μ ε ρ ο ν δ ρ α Σ υ μ π ρ ο
σ ε υ χ η ν έ ν Ρ ώ μ η κ α Ι α ρ σ ι ν ά ν α θ έ ι μ α τ ο ς 1054, μ ε Τ
γ ρ ά μ ά τ α κ α Ι ά ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς π α γ κ ο σ μ ί ο υ κ λ ί μ α κ ο ς
,,',, Α ρ α δ ι α φ έ ρ ε ι σ φ ό δ ρ α τ ο ά ά λ ν τ ω ν ά ν ω
. , ,,, "'" ,
" τ ε ρ ω ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ω ν κ α ι τ ω ν τ η ς σ η μ ε ρ ο ν
,.: , ". Δ ι ό τ ι μ ε τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω λ Ο Υ ι κ η ν Η α α τ α λ ή ξ ω μ ε ν δ
Τ τ α ν δ ύ ο κ λ η ρ ι κ ο Ι δ ο ί ω ν δ ή π ο τ ε Έ κ κ λ η σ ι ω ν τ ft
ί δ ί q. α ύ τ ω ν π ρ ω τ ο σ υ λ ί σ υ μ π ρ ά τ τ ο υ ν ά ν ε υ ε
π ι σ ή μ ο υ ε ν τ ο λ η ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν ε ί ν α ι τ ο ί δ ι ο ν
C;;ael ν α σ υ μ π ρ ά τ τ ι α ί Έ κ κ λ η σ α ι τ ω ν 1
Δ η λ α δ ή ε α ε γ ω α ϋ ρ ι ο ν σ υ γ κ ο ι ν ω ν ή σ ω ι μ ε α ί ρ ε τ ι
. κ σ ύ ς α κ α τ α σ τ ή σ ω α ί ρ ε Τ η ν τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν μ ο υ
;'3 Ε ί ς τ ο ν Ά Υ ι ο ν Π έ τ ρ ο ν ι δ ό ν α τ α ι ν α μ α ς ε ί π η ό Π α
σ ι λ σ ι ώ τ α τ σ ς π ο ϊ ο ς σ υ ν ε Π Ρ Ο Ο ί ε υ χ ή ι θ η μ ε τ ο ν
Π ά α ν ό Ά θ η ν α Υ ό ρ α ς η ή Ό ρ Θ ό δ ο Ε ο ς κ κ λ η σ ί α
2) τ α κ η ρ υ Χ θ έ ν τ α τ ό τ ε η π ρ α χ θ έ Υ α δ ι ό τ ι π ρ ά
ξ ε ι ς μ ό ν ο ν σ χ ε δ ο ν μ α ς μ ν η μ ο ν ε υ ε ι μ ε τ α τ η ς σ ή ι μ ε ρ ο ν
Έ λ ο μ ε ν α δ ι α ψ έ ρ σ υ ν σ ι σ ο ν τ ο ά ρ ο ς π τ η ν ο Ο κ α Ι ι ο υ
ά λ !
Κ α Ι δ μ ω ς π α ρ ι δ λ α ς τ α ς Τ Ρ α Υ ι κ α ς ά ν τ ι ι θ έ σ ε ι ς π ο υ
ε ί χ ε ν ά ν τ ι μ ε τ ω π ί ι σ η ύ ε ρ α σ π ί ζ ο τ α ς ο ί α ν ι θ έ σ ι ν ύ ε ρ α
σ π ζ ε ι π ε π ο υ θ ω ς ή δ ι α λ ε Τ Ώ τ ο υ ι ε χ ώ ρ η σ ε π λ η ν έ
ι θ ί θ Ί κ α Ι κ α ε π ο ν τ σ θ η ι έ ν τ π ε λ ά Υ ε ι τ η ς τ ω ν 1rCX­
τ έ ρ ω ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ο ί τ ι ν ε ς ά ν έ τ ρ ε ψ ά ρ δ η ν τ η ν χ ε
δ ί Α μ ε θ η ς ε π λ ε ε ν χ ρ ώ μ ε ν σ ς ώ ς κ ώ π α ς τ ο ν ν ο ν κ α Ι
τ η ν σ τ ρ ε ψ ό ι δ ι κ ο ν έ ρ μ η Ε υ Τ Ι ή ν τ ο ι υ
cO γ ν ω σ τ ό ς σ σ υ π Β α σ ί λ ι ε ι ο ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι ς ε ί ς τ α
π α ρ ό ν τ α Υ ρ α φ ε ι α έ ξ η ς
... Κ α Ι ο μ ω ς π ά τ ε ρ E-rOl ύ π α ρ ο σ ι ά ζ ε τ ε τ α
π Ρ ά Υ ι μ α τ α ε ί ν α ι σ α ν α μ α ς λ έ τ ε σ υ ν η ι θ ι σ μ έ
v ά π Ρ ά Υ μ α τ α Μ ή π ω ς κ α Ι θ α θ έ λ α ε ο λ α α ύ
'[10: τ α ά τ ο π ή μ α τ α ν α τ α ι δ ε χ θ ο Ο ι μ ε τ ά χ α ώ ς δ ε υ τ έ ρ α ν
Π α ρ ά δ ο σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς μ α ς δ Ο Ρ φ ο ρ ο ί σ α ν τ η ν τ ρ ώ
τ η ν Κ α Ι τ ί ς ί χ υ ρ ί ι σ ι θ η π ο τ ε ο τ ι τ ά χ α ή έ τ α ν ό λ η
Ψ ι ς κ α ί τ ο μ α κ Ρ ο χ ρ ό v ι ο v τ η ς τ ι α ρ α ν ο μ ί
α ς κ α Ι τ η ς ό τ σ τ α σ ί α ς τ Ο ς κ α θ σ τ ο ν ν ο μ ί μ ο υ ς Κ α
'.
­
"43
I1
i ί •
τ ί ς σ α ς ε ί π ε σ τ ι τ ά χ α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε Ι θ α μ ν ο ν δ ι α τ α ς
τ ω ρ ι ν α ς π α ρ α ν ο μ ί α ς Δ α ι μ α ρ τ υ ρ ό μ ε θ α κ α Ι χ ω ρ ί ζ ο μ ε ν
ί α ς Έ ύ ν α ς μ α ς μ ε Π α σ α ν π α ρ ν μ ί Α ό τ ι ο υ δ ή π ο τ ε ό
ο ε δ ή Τ ο τ ε Κ α Ι ύ φ ο ί ο δ ή ο τ ε κ ι α Ι α ν δ ι ε τ ι ρ ά χ θ η Ο ϋ
τ ε ό χ ρ ό ν ο ς ο ϋ τ ε ή σ υ ν ή θ ε ι α α λ λ α ζ ο υ ν ι Τ ε τ ο ψ ε υ δ ο ς
ε ί ς ά λ ή ι θ ι ε ι α ν !
Κ α Ι Π ω ς θ α θ ε ρ α τ τ ε ι Υ θ ο τ α τ ο ι α υ τ α Π ρ ο τ ε ί ν ε
τ ε ν α έ ρ ω τ η θ ι έ Υ Υ ρ ά φ ω ς ο ί α ρ χ ι ε ρ ε ϊ ς τ η ς Έ λ λ α δ ι
κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ό ε ρ ι τ η ς ό μ ο λ Ο Υ ί α ς τ η ς π ί σ τ ε ώ ς τ ω ν
Ι α Ι τ ί Θ α τ ο ύ ς κ ο σ τ ί σ η π ά τ ε ρ ν α μ α ς δ ώ σ ο υ ν ι μ α ν ό
μ ο λ Ο Υ ί α ν π σ ε ω ς ό ρ θ ο δ ο ξ ο τ ά τ η ν κ α τ α τ ο ύ ς τ ύ π ο υ ς
κ α Ι τ η ν δ ι α τ ύ π ω σ ι ν Π α ρ η λ ι θ ε ν ό κ α ι ρ ό ς ι ο ί α ί ρ ε
τ ι κ ο Ι η σ α ν σ υ ν ε τ ε ι ς ι μ ε τ α ς α ί ρ έ σ ε ι ς τ ω ν κ α Ι τ α ς έ κ ή
ρ υ τ τ ο ν α ύ τ α ς Υ υ μ ν η τ η κ ε φ α λ η έ ν ι μ έ σ φ τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς κ α Ι ύ π ε ρ ι σ π ί ζ ο ι ν τ ο α ύ τ α ς ώ ς ε κ ψ ρ α σ ι ν ά λ η θ ε Ι α ς
λ έ Υ ο ν τ ε ς τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν τ α σ Ο κ ι α σ ϋ κ α K()jl τ ν σ κ ά φ η ν
α κ ά φ η ν Π α ρ η λ ι θ ό κ α ρ ο ς τ ύ ο ί α ί ρ θ σ ε ι ς ξ ε φ ύ τ ρ ω
ν α ν δ ί κ η ν μ α ν ι τ α Ρ ί ω ν Π Ο Ι ί κ ι λ ο χ ρ ώ μ ω ν έ ρ ε θ ί
τ α τ ο ί ς ό ι φ θ α λ ι μ ο υ ς κ α Ι ί α α ί σ θ η τ ή ρ ι α τ ω ι ν π ι σ τ ω ν
Ο ί ν έ ε ς α ί ρ έ σ ε ι ς τ ο υ σ κ ε π τ ι Κ ι σ μ ο Ο ό ρ θ ο λ ο γ ι σ μ η σ υ Υ
κ ρ η τ ι σ μ ο υ κ α Ι ο ί κ ο υ ι μ ι ε ν ι σ μ ο υ δ ε ν α ρ έ σ κ ο ν τ α ι ε ί ς ρ ι
σ μ έ ν α σ χ ή μ α τ α κ α Ι ά π ο φ ι ε ό Υ σ υ ν ό σ ο ν τ ο δ υ ν α τ ο ν τ α ς
δ ι α τ υ π ώ σ ε ι ς Δ ε ν ε ί ν α ι έ π α ν α λ μ ι ά ω α ί ρ έ σ ε ι ς μ α Ι
τ ά ρ ι α ε ί ν α ι α ί ρ έ σ ε ι ς Χ α μ α ι λ έ Ο ν τ ε ς 11)00 δ ύ
ν α ν τ α ι ν α τ ρ σ α ρ μ σ θ ν σ ε ό τ ι α δ ή τ τ ε δ Ο Υ ι μ α τ ι κ η
δ ι α τ ύ τ ω σ η α κ ό μ η κ α Ι τ η ν τ λ έ ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Ο Ι ν έ ε ς
α ί ρ έ ι σ ε ι ς ί υ μ ε ν σ Τ Ι υ χ α ρ α κ τ η ρ ο ς ο ί δ ι σ ί ι ε ς τ ρ ε
τ ο ι μ ά ζ ο υ ν τ η ν ε λ ε υ σ η τ ο υ Ά ν τ ι χ ρ σ τ ο υ π σ Π Ν
ν α έ τ ι λ η θ υ ν έ τ Ι τ ω ν μ α ι ζ ω ν δ ι α Ρ ω τ ι Κ ω ς
κ α Ι Φ Α ω ς ι ε ί τ ε δ ι α τ η ς δ δ τ η ς σ υ Υ χ ό σ ε ω ς κ α Ι τ ω ν
δ Ι φ ο ρ ο μ έ ν ω ν δ ι ι α τ υ τ ώ σ ε ω ν τ υ υ Π ι Υ θ ε ί α ς ψ ε ό υ
σ α ι τ ο ν σ κ α ν δ α λ ι σ μ Ο ν τ ο υ ο χ λ ο υ έ λ ι ι σ σ ό μ ε ν α ι α ί ό
τ ρ ό π ο ν β α υ ι μ α σ τ ό ν ω σ τ ε ν α ι δ ι α τ η ρ η θ η ά ν έ π α φ ο ς ή Ε
Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Σ κ α Ι ή ,aUVOXfl τ ω ν α ζ ω ν π ρ Χ Υ μ α
-44­
τ ο δ π ο ι ο ν κ α τ έ σ τ η Π λ έ ο ν α ύ τ ο σ κ ο π ό ς Έ τ σ ι λ ο ι π ό ν π ο λ
λ ά κ ι ς θ ι α δ ι α τ η ρ η Η ο υ ν σ ε δ ο ν ά ν έ π α ψ ο ι ο ί έ ξ ω ί ε Ρ ι Ι
θ ε σ μ ο ί τ α ε θ μ α κ α Ι ο ί δ ι α τ υ π ώ σ ε ι ς α ρ κ ε Ί μ ό ν ο ν ν ά
έ ξ Ο 'U θ ε ν ω ι θ η ή π ρ ο φ η τ ε ί α κ ι α Ι ν α σ (!) ε
σ Θ η τ ό Π Ί ε υ μ α Ο ί ν έ ε ς α ί ρ σ ι ε ι ς δ ι α ά ζ Τ α ι
α ν ά μ ι ε σ α σ τ Ι ς ρ α μ έ ς μ ε α ϋ λ α κ α Ι ά σ χ η ι μ ά τ ι σ τ α γ ρ ά μ
μ α τ α τ ω ν κ ε μ έ ν ω ν τ ω ι ν ε ι σ ή μ ω ν ό μ ο λ ο γ ι ω ν π ί σ τ ε ω ς
Δ ι ι δ ά σ κ ο ν τ α ι κ α Ι δ ι α δ ί δ ο ν τ α ι Π ο λ λ ά κ ι ς μ ε κ λ ε ι σ τ ό τ ό
σ τ ό μ α χ ω ρ Ι ς Υ ρ α φ ί δ α χ ω ρ Ι ς ν α φ ή ν ο υ ν ί χ ν η 1'[OU ν α
Ί Ρ δ ί Ι δ υ ν ι κ α Ι Λ α ι έ ν ο χ ο π ο ι ο υ ν τ ο υ ς α ί ρ ε ι σ ι ά Ρ χ α ς Δ ο σ τ
χ ω ς α ν α ρ ί ι θ μ η τ ο ι ί ε ρ ά ρ χ α ι τ η ς σ ή ε ρ ν η α Ι ζ ν δ ι
τ λ ό π α ι Χ ν ί δ ι ε ί ς τ ο ν τ ο μ έ α α ύ τ ό ν Δ ε ν θ α χ ά
σ ο υ ν ο ϋ τ ε τ σ ό χ α ϋ τ € ρ α π τ κ α δ ι α ν α ύ Π Ο Υ ρ ά ψ ο υ ν ό
μ ο λ Ο Υ ί α ς Π ί σ τ ε ω ς κ α τ α ν τ ι γ ρ α φ η ν τ ο υ Μ Φ ω τ ί ο υ κ α ι
τ ο υ ά Υ ί ο υ ι ά Ρ υ Ε ύ Υ ε ν ι ι κ ο υ Π ρ α Υ μ α τ ο ό π ο Ί ο ν ο ό δ ό
λ ω ς ι θ α ο ς έ μ ο δ σ η ά λ λ ο υ α Ι ε ί ς ά λ λ ς ν α κ η ρ ό
• Ρ ..... "'8 Ι Ι δ δ ' •• λ ,
ξ ο υ ν α Κ Ρ ω ς τ α α ν τ ι ε τ α ο υ ι α τ ι α ι ο μ ο Ο Υ ι α ι μ ο
ν α ι δ ε ν μ α ς α ρ κ ο Ο ι ν θ έ λ μ ι ε ν ε α ί ω ς κ α Ι τ α ς τ υ Ι κ ι ά ς
ό μ ο λ Ο Υ ί α ς ά λ λ α μ ό ν ο ν ύ Π ο τ ο ν ό ρ ο ν ν α φ έ ρ ο υ ν τ η ν
σ ι φ ρ α Υ ί δ α τ η ς Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Α Σ σ 11 - 12).
Π ρ Ι ν π λ η ι σ ι ά σ τ ι ε ί ς τ η ν έ ξ έ τ α σ ι ν τ ο υ π ε ρ ι φ ή μ ο υ Ι Ε
τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ ν ό δ σ υ Θ έ τ ε ι α λ λ α τ ρ ί α έ π ι χ ε ι ρ ή
μ α τ α - δ ι λ ή ι μ μ α τ α 11 α λ λ ω ς π Ρ 00 τ ά σ ε ι ς - ν ά ρ
κ α ς έ ν ώ Π ι ο ν τ ο υ Π Ν ι κ ο ι δ ι ι μ ο υ
Τ ό σ υ ν ο ψ ί ζ ω
α Α Υ ώ ν σ υ ν ε χ η ς α Ι α κ α τ ά π α σ τ ο ς Π α τ ω ν
έ ν ε Ρ Υ ε ι ω ν τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ν Α Ι Σ χ σ μ α ό μ ω ς Ο Χ Ι
Τ ο χ ω ρ ο ν τ σ υ ά Υ ί ο ο Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ θ ε ο λ ό γ ο υ
Τ ί σ ι ε α υ τ ο ν τ ι ε ς Π ο υ μ έ ν α τ ρ ό α τ ι ν ω ν .MTC.
κ α Ι Υ τ η ν σ τ ά σ ι ν τ ο υ π Ί ο σ τ Π ό π ι τ ς ε ν α ν τ ι
τ ω ν τ ε λ ο μ έ ν ω ι μ ε ί ς ά ρ ο ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
σ ε λ 74 - 5).
Α φ ή ν ω τ α δ ύ ο π ρ ω τ α ν α τ α έ ξ ι ε τ α σ ω σ τ ο Β Μ έ
ρ ο ς τ η ς ά α ν τ ή σ ε ώ ς ι μ ο υ μ α ζ Ι μ ε δ λ α € ε ν α Π ο ο ε χ ω
-.45.­
.1'
φ υ λ ά ξ ε ι δ ι α τ η ν έ ρ μ η ν ε ί α ν τ Ι Ε τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ι Ρ α ς
κ α Ι σ ο υ γ ρ ά φ ω ό λ ί γ α ι τ ο υ γ π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς
Τ ί σ η μ α σ α ε χ ε ι δ ι ή μ α ς ε ί ς τ η ν π ρ ο κ ε ι ι μ έ ν η ν π ε ρ ί
π τ ω σ ι ν τ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α έ ν ό ς ά ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ ο υ 11 μ α λ λ ο ν
ή σ τ ά σ ι ς τ ο υ σ τ ω λ α γ ί ο υ κ α Ι ε ό σ ε ς έ ν ώ π ι ο ν τ ω ν
π α ρ α γ Υ ε λ ι μ ά τ ω ν Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν δ ι δ α γ ι μ ά τ ω ν
Ε κ κ λ C Ι σ τ ο ρ ί α ς κ α ι ά γ ω ν Π α τ έ ρ ω ν ο ί τ ι ν ε ς κ α τ η γ ο ρ η
μ α Τ κ ω ς υ ν
Π α ς ό λ έ γ ω ν π α Ρ α τ α δ ι α τ ε τ α
γ μ έ ν α κ α ν ν η σ τ ε 6 η κ α Ι π α Ρ e ε ν ε 6 η
κ α ν π Ρ Ο φ η τ ε 6 η κ α ν σ η μ ε ι α 1t ο ι n, λ ύ
κ ο ς σ ο ι ψ α ι ν έ σ θ ω ι έ ν π ρ ο €> ά τ ο υ δ ο
Ρ fl. φ θ ο Ρ α ν 1t Ρ ο ά τ ω ν κ α τ ι ε Ρ γ α ζ ι ό μ ε
ν ο ς
Α φ ή ν ω τ η ν Ί ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ η ς υ π ό Ί τ ε λ ο ό σ η ς
π α τ ρ ί δ ο ς τ ο υ σ τ ε ν α ζ ο σ η ς ύ π ό τ ο Κ ο μ μ ο ι σ τ κ ό ν π έ λ
μ α κ α Ι ά σ φ α λ ω ς κ α Ι τ η ς Σ ε Ρ Ι η ς Ε ι κ κ λ η σ ί α ς μ η δ υ
ν α μ έ ν η ς ν α δ ρ ά σ η έ λ ε υ θ έ ρ ω ς α ρ α κ α Ι ό 1t. ' Ι ο υ σ τ ι ν ο ς
ώ ς κ α Ι τ ό γ ε γ ο ν ο ς ο τ ι ή κ ο λ σ ύ Θ ε ι τ ο π α λ α ι ό ν η μ ε Ρ λ ό
γ ι ο ν
Α λ λ ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω τ ί σ η μ α ί ν ε ι τ ο
α ρ ά δ ε ι γ μ α έ ν ο ς α ν θ ρ ώ π ο υ ι ε ί ς τ η ν Π Ρ ε υ μ έ Η ν
ε ρ ί τ ω
ι
σ ι ν ο τ α ν κ α Ι π ά λ ι τ ο τ ο ν ί ζ ω κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι η φ ο
ε ρ α α ρ ε σ ι ς τ ο Ο Ο ί Κ Ο υ μ ι ε ν ι σ μ ο ϋ κ α Ι Ί ά ν
τ ι ε ς ι Π χ ρ ε ύ ι μ ε ι θ α ν α ν τ ι ι δ ρ ά σ ω μ ε ν ε ω ς θ α ν ά τ Ό υ
Ά κ ο ύ σ α τ ε π ά τ ε ρ ρ ά φ ι ε ι ό π Β α σ ί λ ι ε ι ο ς Π ο λ
λ ο ώ ς ό Π ό π ι τ ς έ σ ε ι ς ό γ ι ο ς Φ λ ω ρ ί ν η ς γ ί ν ε σ θ ι ε δ υ
σ τ υ χ ω ς ο ί θ ε ω ρ η τ ι κ ο Ι τ η ς η μ ε τ έ ρ α ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς κ η
ρ ύ τ τ ο ν τ ε ς κ α Ι α δ ο κ ι μ ο Ο ν τ ε ς Π λ η ν σ κ ο ρ π ί ζ ε ς τ ο λ
λ η ν μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν σ υ Υ χ υ σ ι ν ε ί ς τ ο τ λ ή ρ ω μ α α π ό τ ο υ ς
θ
" Ί Δ , , , δ ξ , C
κ α α υ τ ο ε ν ω τ ι κ σ υ ς ι ο τ ι ε ψ ε υ ρ α τ ε 1tapa ο ο ν ε κ
κ λ η σ ι ο λ ο γ ί α ν ο τ ι δ η λ δ υ ν ά μ ε Θ α ν α ό μ λ γ ι μ ε ν δ τ ι
ε ν α ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ε ί ν α ι α ί Ρ ε τ ι κ Ο ς κ α Ι τ α υ τ ό
i
χ ρ ο ν α ν α Τ μ ι η Υ ο ε ο μ ε σ τ δ Π υ α ώ ς ό ρ θ ο τ ο
μ ο ο ν τ α .. ι α ν α π φ Ύ ω μ ε τ ι σ α τ α δ Ι α
Ά ρ α ν α ί σ χ ι σ μ α ο μ ω ς ο χ ω Κ α ι ε ρ ω τ ω μ ι ε ν Π ο υ υ ρ η
κ α τ ε α ύ τ η ν τ η ν σ τ ά σ ι ν τ ί ς τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν θ δ ί δ α ξ ι ε π ο τ ε
ο Τ Ι χ ω ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν δ η μ ι ο υ Ρ Υ ο Ο μ ε σ χ Ι σ μ α
. σ 37).
Τ α Ο τ α δ μ ω ς ο υ δ ό λ ω ς ύ τ λ ί ζ ε ι ό π Έ π δ ι ό κ α Ι
. κ α τ α λ ή γ ε ι μ ε τ ό μ ο ρ μ ο λ ύ κ ε ι ο ν τ η ς ά π ε ι λ η ς μ α κ α Ι
α υ θ ε ν τ ί α ς «' Α ί δ ε λ φ έ Ν ι κ ό δ η μ ε π ρ σ σ ο χ η μ η κ ο λ α σ θ ι ω
. μ ε ν !
. Α λ α μ η φ π Ν έ σ Ρ δ ι ό τ ι ό μ ε ν π Ν ι κ ό
δ η μ ο ς ε α ι ό τ ε ρ ο ν ε ί ν α ι δ τ ι ζ α λ ι σ θ ε Ι ς α π ό τ η ν δ ο κ η σ ι
σ ο φ ί α ν κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι μ α λ λ ο ν ά Π ο δ ύ σ ι ν ι α ν τ α ρ α ν α Κ Ο
α σ Π ι έ ι μ ι μ έ ν ω ν τ α ι ς α ρ χ α ι ς κ α Ι π α ρ α δ ό σ ε ι σ ι τ ω ν Α γ ί
ν Π α τ έ ρ ω ν Ι δ ι α ί τ α τ α δ ε τ ω ν ά Υ ι ο ρ ε ι τ ω ν ή ρ ώ ω ν κ α Ι
Ο μ ο λ Ο Υ η τ ω ν Μ ν ή ι σ θ η τ ι ά Υ ι ο ρ ε ι τ ω ν Μ α ρ τ ύ ρ ω ν έ π Ι
. έ κ κ ο υ κ α Ι τ ω ν α τ έ ν α ν τ ί α ς τ υ μ π α ν ι α ί ω ν τ η ς Μ Λ α ύ
ς .
Δ ι ό τ ι ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό ν τ ο ι ς π α σ ι δ τ ι ο ί μ η ύ
. α κ ο ύ σ α ν τ ε ς ε ς τ ο ν φ ι λ ι ε ν ω τ ι κ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν
ε ρ τ ί μ η σ α ν ν α π ν Ι Υ ο Ο ν ύ π ο τ ω ν δ ι ω κ τ ω ν τ ο υ ς ν α κ α
σ Ο ν ζ ω ν τ ε ς 11 ν α κ ρ ε μ α σ θ ο υ ν π α ρ α ν α σ υ λ λ ε ι
τ ο υ Ρ Υ ή σ ο υ ν μ ε τ ο υ ς ά π ε ι σ τ α λ μ έ ν υ ς τ ο υ Β έ κ
KOU· ο ί δ ε α λ λ ο ι ύ τ ω ρ ή σ α ε ς ά π ο δ ε ι λ ί α ν 11 ά ν θ ρ ω
α ρ έ σ Κ Ε ι α ν κ ε ϊ ν τ α ι π τ ω μ α δ ε ι ν ο ν Κ α Ι έ ξ α σ ι ο ν ό μ ο Ο μ ε
ro λ ο ι π α δ ε ι ν α τ η ς . Ι Μ η ς Ξ η ρ τ τ ά μ σ υ α τ ι ν α ή ό
σ ι ό τ η ς σ ο υ Υ ν ω ρ ί ζ ι ε ι κ α λ λ ί Τ ε ρ ο ν έ μ ο Ο
Ά λ α κ α ι ρ ο ς π λ έ ο ν α γ α π η τ έ μ ο υ α δ ε λ ψ έ ν α ε ί
σ έ λ θ ω ι μ ε ν ε Ι ς τ ο κ ρ Ι σ ι μ ο ν ι έ ρ ώ τ η ι μ α Τ ί λ έ Υ ο ο σ ι ο ί Κ α
ν ό ν ε ς δ ι α π α ρ ο μ ο ί α ς τ ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς Τ ί λ έ Υ Ο Ο Ι ο ί ά γ ι ο ι
Π α τ έ ρ ε ς κ α Ι ν α α φ ή σ ω μ ε ν τ α ς ν ο η τ ι κ α ς α κ ρ ο α σ ί α ς
ς π λ ή ρ ε ι ς τ ρ σ τ ε σ τ α ν Τ Ι ί σ υ ύ π ο κ ε ι μ ι ε ν ι σ μ ο Ο
Α ύ τ ο δ η λ τ υ ε π ρ ε τ ν α ο ζ η τ ή ι σ έ ξ ύ τ α ρ χ η ς δ

1t. 'E1t..μ έ τ ό ν 1t. Ν ι κ ό δ η ι μ σ ι ν ε ρ χ ε τ α ι έ ν τ τ έ λ ε ι τ η ς
, " "
ρ α μ α τ ε ι α ς τ ο υ ν α τ ο ε ι π
Τ ό 1t ω ς δ έ τ ό λ έ ε ι θ α τ ό δ η σ α φ ω ς ή δ σ ι ό τ η ς
σ ο υ κ α Ι κ α τ α ν ο ή σ α σ α ε υ κ ό λ ω ς τ η ν δ ι α σ τ ρ ο ι φ ή ν θ α
θ α μ ά σ τ α ς π Χ Ύ ί δ α ς κ α Ι π τ ώ σ ε ι ς τ ο υ ν Ο Ο τ ο υ ά ι τ α
τ ε Ω ς !
-48­
Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
1. Π ε ρ Ι τ ο ύ Ι Ε Κ α ν ό ν ο τ η Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α
Σ υ ν ό δ ο υ
Κ α τ ά ρ χ ή ν ό π ' Ε π δ έ χ ε τ α ι κ α Ι π ρ ο σ π α θ ε ι ν ι α τ ο ν
ά τ δ ε ί ξ η ώ ο ς Κ ό ν α δ υ ν η τ ι κ ό ν Δ η λ έ α ν δ ι α
κ ό Ψ η ς τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν κ α λ ω ς π ο ι ε Ί ς ε ν δ ε ο χ ι ο ύ χ ά
ι Ι δ ι δ λ \ Ν Ι \,. ε λ
Ι
,..μ α ρ τ α ν ε ι ς . ο υ α ι ι ε φ ε ε σ τ ο ρ τ α α τ τ ε σ μ α τ α
τ ω ν μ ε Υ ά λ ω ν ε ί σ α Υ ω Υ ω ν τ ω ν κ α π ν Ο Υ ό ν ω ν έ π ι χ ι ε ι ρ η
..μ ά τ ι ω ν τ ω ν Ί ό ρ ρ Ο Ί ε χ ό ν τ ω ν τ η ς Ε ύ α Υ Υ ε λ ι κ η ς ά λ ό
, τ η τ ο ς κ α Ι σ α φ η ν ε ί α ς Έ ν σ υ ν ε χ ε ί ς χ τ ο ν ε Ί α ι ν ο ν
τ ο υ Κ α ν ό ν ο ς δ ι α ύ τ ο υ ς Π ο υ θ α ν τ σ τ α ι υ ν τ ω α ί ρ ε τ ι
,
έ ι κ ό Π τ ω ν τ ι ο ν ύ π ι ά ζ ε ι ε ί ς μ η α τ ά ρ ι α ι ν
•δ π ε ρ α π ο τ ε λ ε Ί τ ο ε σ χ α τ ο ν τ η ς έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ η ς π α ρ α π ο ι ή
,Ώ σ ε ω ς έ ν τ ι δ ι α Τ Ρ ι Ώ τ ο υ
Σ υ ν ε χ ί ζ ω ν δ έ χ ε τ α ι σ τ ι ε ί ν α ι δ υ ν α τ Ο ν κ α Ι
ύ π ο Χ Ρ έ ω σ ι v ν α κ α θ ι ι ε ρ ο Ί ό α ν ω ν κ α Ι ο χ ι δ ι κ α ί ω
μ α έ ψ υ Ή Ν έ σ τ ο ρ τ α ς μ ι ε τ α π τ ώ σ ε ι ς τ ο υ π Ν ι κ ο ι δ ή
μ ο υ Ά ο θ α ύ μ α σ ο ν σ μ ω ς τ ώ ρ α Τ τ ω ς μ ί α ά Ή λ η ψ υ χ ή
θ λ σ α έ ν τ ι έ ρ ή μ τ ο υ Ά θ ω ν ς έ ρ μ η ν ε ύ ε ι τ α ά ν ω
τ έ ρ ω
. . Ε φ ο σ ο ν ό Κ α ν ω ν έ π α ι ν ε Ί κ α Ι κ ρ ί ν ε ι ά ξ Ι ο υ ς τ μ η ς
χ ο υ ς Ή ρ α Σ υ ν σ δ ι ι κ η ς δ ι α Υ ν ώ σ ε ω ς α κ ό τ τ ο ν τ α ς τ ο μ ν η
μ ό σ υ ν ο ι ν ε ί ν α ι π ρ σ δ η λ ο ν σ τ ι Ψ έ Υ ε ι κ α Ι κ α τ η Υ Ο
ρ ε Ί κ α Ι έ π ι φ ρ τ ε ι μ ε ά τ μ ί α ν κ α Ι ο ν ε ι δ ο ς τ ο υ ς μ η ά
η ο κ ό π τ ο ν τ α ς ά λ λ α α ν α μ έ ν ο ν τ α ς τ η ν Σ υ ν ο δ ι κ η ν δ Ι α Υ ν ω
μ η ν ι δ ι ό τ ι ε ί ς Τ τ σ α ν ύ π ό Θ ε σ ι ν τ ο έ ν α ν τ ί ο ν π ρ ό δ η λ ο ν
Έ τ ε ι δ ή ι έ α ν σ ί Ο Ο τ ο κ ό τ ο ν τ ε ς σ π ο δ ά ζ ω σ ι ν α ι έ λ ε υ
-49­
ι
.'
Ι

Ι
Ι
ι
Ι
ί
Η ε ρ ώ σ ω ι σ ι τ η ν Ε Κ ι κ λ η σ ί α ν ά π ο τ α σ χ ί σ μ α τ α κ α Ι τ ο ύ ς
μ ε ρ υ σ μ ο ό ς ο ί μ η ά π ο κ ό π τ ο ν τ ε ς δ η λ ο ν ο τ ι π ο ι ο υ σ ι μ ε
ρ ι α μ ο υ ς κ α Ι σ χ ί σ μ α τ α Κ α Ι έ α ν ο ί π ρ ω τ ο ι ω ρ ί ω ν τ α ι
ά π α λ ύ κ ο υ κ α Ι ψ ε δ ε π ι σ κ ό π ο ο ί δ ε ύ τ ε ρ ο ι σ υ ν τ ά σ σ ο ν
τ α ι μ ε α λ ύ κ ο υ κ α Ι α ί ρ ε τ ι κ ο υ ψ ε δ ε π ι σ κ ό π ο υ
ί δ ε κ α Ι Ά Τ ρ ή ι σ η τ ι ν α ς δ ι α τ ί δ ε ν α θ ρ ί ε ι ό Κ α
ν ω ν κ α Ι τ η ν τ ύ χ η ν τ ω ν ά ν α μ ι ε ν ό ν τ ω ν τ ν Σ υ ν ο δ ι κ η ν δ ι α
Υ ν ώ μ η ν ε υ κ ό λ ω ζ έ ν ν ο ε ι τ α ι τ ο υ τ ο oTc..v ό ρ θ ω ς κ α Ι ο υ
χ ι σ ψ α ι λ ι ε ρ ω ζ έ ξ η η τ ο ν ό η μ α τ ο υ κ α ν ό ν ο ς Δ ι ό τ ι ό
α ω ν έ ν π ρ ο κ ε μ έ μ ό v ο ν δ ι α τ ο υ ς ά π Ο κ ό π τ ο ν
τ α ς ό μ ι λ ι ε ι κ α Ι ο ύ χ δ ι α τ ο υ ς μ η α π ο κ ό π τ ο ν τ α ς Π λ ε ι
σ τ α δ ε κ α Ι α π ε ι ρ α ε χ ο μ ε ν τ α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α ά π α τ η ν
ά Υ ί α ν Γ ρ α φ η ν ε ί ς π α ρ ο μ ο ί α ς π ε ρ σ τ ά σ ε ι ς
Ο ϋ τ ω έ π Ι π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ι κ ο ύ ο ι μ ε ν τ α ά ψ ε υ δ έ σ τ α
τ ο ν σ τ ό μ α τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ Γ μ ω ν Χ ρ ι σ τ α υ ν α έ ψ ω ν Ώ τ ο Μ α
κ ά ρ ι ο ι ο ί ε ί ρ η ν ο π ο ι ο ι Ο Τ Ι α υ τ σ Ι υ Ι ο Ι θ ε ι ο υ λ η ι θ ή σ ν τ α ι
Β δ α π ο σ ι ω π ο υ ν τ α ι ο ί τ α ρ α χ ο π σ ι ο ί ά λ λ α ο ύ δ ε Ι ς σ ώ
α ς ε χ ω ν τ α ς φ ρ έ ν α ς Θ α φ θ ά σ η π ο τ ε ε ί ς τ ο σ α ύ τ η ν π α ρ α
λ η ξ Ι α ν ω σ τ ε ν α ύ π ο λ ο τ ι κ α Ι ο ί α ρ α χ ο π ο ι ο Ι α ν
δ ε ν ε ί ν α ι μ α κ ά ρ ι ο ι δ ε ν ε ί ν α ι δ μ ω ς κ α Ι ά θ λ ι ο ι δ ι ό τ ι ό
τ ο ι α ύ τ η ν έ ξ ή Υ η σ ι ν π ρ ο σ ά Υ ω ν έ κ δ ι α σ τ Ρ ο φ η ς
τ ο υ ν ο υ η έ κ Κ κ η ς Π ρ ο θ έ σ ε ω ς π α ρ α λ Ο Υ ί ζ ε τ α ι ... ».
τ α ς κ ρ ί σ ε ι ς σ ο υ μ ε τ α ξ υ τ ω ν δ ύ ο έ ρ μ η ν ε ι ω ν σ ε α
φ ή ν ω μ ό ν ο ς σ ο υ ν α τ Ι ς έ ξ α Υ ά Υ η ς
Σ ο Ο Π α ρ έ τ ω τ ώ ρ α κ α Ι τ η ν ι έ ν π ρ ο κ ι ε ι ι μ έ ν θ έ σ ν
τ ο υ Π Β α σ ι λ ε ί ο υ ή ό π ο ί α τ υ Υ χ ά ν ε ι ή λ ί ο υ δ ι α Υ ε σ τ έ ρ α
π ω ς τ ο λ ι μ α τ ι ε λ α π α ρ σ σ ι ά σ ε τ ε ά μ έ ω ς η έ μ μ έ σ ω ς
ώ ς Ο Ι Ι μ α τ ι κ ο υ ς τ σ υ ς ά π ο ξ ε ν ο ύ ν τ α ς έ α υ τ σ υ ς τ η ς τ ω ν
α ί ρ ε τ ι κ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ν σ τ Ι Υ μ η ν π ο υ ο ί θ ε Ί ο ι ι κ α Ι ί ε
ρ ο Ι Κ α ν ό ν ε ς ο ύ χ Ι μ ό ν ο ν ά τ α λ λ ά σ σ ο υ v α ύ τ ο υ ς
τ ά σ η ς ύ π ο ψ ί α ς σ χ σ μ α τ ο ς ά λ λ α δ μ ο λ Ο Υ Ο Ο ν τ ο υ ς τ ο ι ο ύ
τ ο υ ς ύ π ο σ τ η Ρ ι κ τ ό ς τ η ς έ ν ό τ η τ σ ς τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς ... κ α Ι ο ύ σ χ ί σ μ α τ ι τ η ν ε ν ω σ ι ν τ η ς Έ ι κ κ λ η σ ί α ς
Κ α τ έ τ ε ι μ ο ν , ά λ λ α σ χ ι ι σ μ ά τ ω ν κ α Ι μ ε ρ ι σ μ ω ν τ η ν Έ ι κ ι κ λ η
-50­
' Ι Ί Δ ' , λ ,
α ν έ σ τ τ σ υ
δ
α σ α ν ρ υ σ α σ ο ι α ι ι α Π σ ι ο υ ς τ α ε γ ε ι α υ
α ό κ α ν ώ ν π ά τ ε ρ γ ι α ύ τ ο υ ς π ο ύ χ ω ρ ί ζ ο υ ν τ α ς ε ύ θ ό
ο ς τ ω ν η γ ι α ύ τ σ υ ς π σ υ δ π ω ς θ έ λ ε τ ε σ ε Ί ς κ ά ν ο υ ν
σ τ ρ α α μ ά τ ι α κ α Ι κ ο ι ν ω ν ο υ ν μ ε τ ο υ ς α ί ρ ε τ ι Κ ο ς δ ι α
ν α μ η γ ί ν η σ χ ί σ μ α π ο υ τ ο ρ ή α τ ε γ ρ α μ ι μ έ ν ο ν α δ ι
• λ α ε ί τ ι ε σ τ ι ό κ α ν ω ν ε ί ν α ι ι δ υ ν η τ ι κ ο ς κ α Ι ο χ ι ύ π ο
χ ρ ε ω τ ι κ ό ς Τ ί β α π δ η Τ Ι ς Μ ή π ω ς ά χ α α Ι ό κ α
ν ώ ν λ έ γ ε ι π σ υ ο θ ι ε ν ι α α ν ε ν α ς ε π σ τ ς π ε σ η σ ε α ι ρ ε σ η
σ σ ο ι θ έ λ ο υ ν α ς τ ο ν μ ν η μ ο ν ε ύ ο υ ν κ α ί δ σ ο ι Θ έ λ ο υ ν α ς
'. ω ρ σ θ ί ν ά π ο τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ο υ Τ Ο ν α χ ω ρ ι ζ ό μ ε ι θ α
π ο τ ο υ ς α ί ρ ε τ ι κ ο υ ς ε ί ν α ι λ ο ι π ο ν δ υ ν η τ ι κ ο ν κ α Ι ο χ ι ύ
, π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ν 1
Ν α μ α ς ά π ι ο ι δ ι ε ί ξ η τ ε δ τ ι ό Ά ι θ η ν α γ ό ρ α ς δ ε ν έ κ ή ρ υ
ξ ε α ί ρ έ ι σ ε ι ς κ α τ ε Υ ν ω σ μ έ ν α ς ύ π ο τ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν κ α Ι τ ω ν
Π α τ έ ρ ω ν δ τ ι δ ε ν έ κ ή ρ υ ξ ε α ύ τ α ς γ μ ν ι Tft Κ θ φ α λ Ώ έ ν
μ δ σ φ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι τ ό τ ε μ ό ν ο ν ν α μ α ς τ τ ε δ τ ι
ε μ ε θ α σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί α ν χ ω ρ ι σ θ σ υ μ ε ά π ο τ η ν κ ο ι ν ω ν ί
α τ ο υ Έ ό ν ο μ ω ι ς ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ά ι θ η ν α γ ό ρ α ς ε ί ν α ι Α 1­
ρ Ε Τ Ι Ο Σ κ α Ι 6 Δ η ι μ ι ι τ ρ ι ο ς π σ τ ς κ α τ α Π ά ν τ α ό Ή α
, δ ό ς τ ο υ κ α Ι σ υ ν ε π ω ς δ μ ο ι ό ς τ ο υ π ρ ο σ Η έ τ ο μ ε ν ή μ ε ι ς σ ή
μ ε ρ ο ν τ ό ε ο χ ι έ σ ε ς ο χ ι π ά ν δ η μ ο ς τ η ς Ι ε ρ α ρ χ ί α ς
. ι π ό ψ α σ ι ς ά λ λ α ο ϋ τ ε ά γ γ ε λ ο ς έ ξ ο ύ ρ α ν ο ί δ ε ν δ ύ ν α τ α ι
,- e .. " , "
_ν α μ α ς υ π ο χ ρ ε ω ο η ν α τ ο ν μ ν η μ σ ν ε ο υ ι μ ε κ α ι ν ι α κ ο ι ν ω
ν ο Ο μ ε μ α ζ ί τ ο υ Έ α ν ο μ ω ς δ ε ν μ π σ ρ η τ ε v' ά ρ ν η Θ η τ ε τ η ν
τ ρ ι κ η ν Π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α σ τ ι ό κ Ά ι θ η ν α Υ ό ρ α ς ε ί ν α ι
α ί ρ ε Τ ό ς τ ό τ ε Π ω ς τ ο λ μ ά τ ε κ α Ι τ ί ν ι δ ι κ α ι ώ μ α τ ι κ α Ι
π ο ι ο ς σ α ς έ ξ ο ο ι ο δ ό τ η σ ε κ α Ι δ υ ν ά μ ε ι π ο ί α ς π α ρ α δ ό
σ ε ω ς κ α Ι Π ο ί α ς Π α τ ε ρ ι κ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς κ α Ι δ υ ν ά μ ε ι
τ ί ν ο ς κ α ν ό ν ο ς έ μ π σ δ ί ζ ε ί Ε κ α Ι Θ ι ε ω ρ ι τ ε σ χ ι μ α τ ι κ ο υ ς
, έ κ ε ί ν ο υ ς ο ϊ τ ι ν ε ς χ ω ρ ί ζ ο υ ν έ α υ τ σ υ ς τ η ς τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν
κ ο ι ν ω ν ί α ς !.. Ό χ ι π ά τ ε ρ τ α Π ρ ά Υ μ α τ α δ ε ν ε χ ο υ ν δ
π ω ς τ α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ ε ·0 Ι Ε α ω ν τ η ς Π ρ ω τ ο ι δ ι ε υ τ έ
ρ α ς δ ν ε ί ν α ι δ υ ν η τ ι κ ς ά λ λ ε ί ν α ι σ λ ω ς δ ι δ λ ο υ ύ
π ο Χ Ρ ε ω τ ι κ ό ς ο ω ρ σ μ ς έ κ τ ω ν α ί Ρ ξ τ ι κ ω ν
-51­
ο ύ δ έ π ο τ ε ε ί ν α ι δ Ν η Τ Ι η π ρ α ξ ι ς Ό Κ Α ω ν κ ά ν ε ι ά
π λ ω ς Α τ δ ι α σ Τ λ η ν ι μ ε τ α ξ υ τ ω δ ύ ο π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν χ ω
ρ ι σ μ σ υ ά π ο τ η ς π ρ ο ς τ ο ν ρ ό ε δ ρ ο ν κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α Ι λ έ
γ ε ι σ τ ι έ α ν μ ε ν δ ι α π ρ σ ω Π ν ά μ ά ρ τ μ α χ ω Ρ Ι θ ω
μ ε ν ά π α ι τ υ π ρ ο ι σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ σ ε ω ς ε μ α σ τ ε σ χ ι
σ ι μ α τ Κ Ο σ σ μ α π σ ι ή σ ε ι έ ν φ έ α ν δ ι α π ε ρ ί π τ ω σ ι ν
ι
γ ν ω σ τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς χ ω ρ ι ι σ θ ο μ ε δ ε ν ε ι μ α σ τ ε σ χ ι Ο μ α τ ι
i lil
Κ Ο Ι ο υ σ χ ί σ μ α τ ι τ ν ε ν ω σ ι ν τ η ς ε κ κ λ η σ ί α ς κ ι α τ έ τ ε
μ ο ν .
Ά π ο α ύ τ ο υ σ ι μ ω ι ς τ ο υ σ η ι μ ε ί ο υ μ έ χ ρ ι τ ο ϋ ν α λ έ γ ω
μ ε ν σ τ ι τ ά χ α ό Κ α ν ω ν έ τ α φ ί ε ι ε ί ς τ η ν κ ρ ί σ ι ν μ α ς τ ο έ ό ν
π ρ έ Π ε ι ν α χ ι ω ρ ι σ ι μ ι ε η ο χ ι ά π ο τ ο υ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ό ς κ α Ι
ν α α π τ ί ζ ι μ ε ν τ ο ν Κ α ν ό ν α ώ ς δ υ ν η τ ι κ ο ν ή Ο Ο τ ό σ τ α σ ι ς
τ υ γ χ ά ν ε ι α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ή Η π α ρ α π ο ί η σ ι ς Ψ υ Χ ο φ θ ό
Ρ ο ς Τ ο ύ ν α ν τ ί ο ν ό Κ ι α ν ω ν σ α φ έ σ τ α τ α δ ι δ ά σ κ ε ι π ό τ ε
ό χ ω ρ ι σ μ ο ς ά τ τ ε λ ε Ί .ax ί σ μ α κ α Ι π ό τ ε δ ε ν Χ π ο ε λ ε
Π ό τ ε δ υ ν ά μ ε Θ α κ α Ι π ό τ ε δ ε ν δ υ ν ά ι μ ε θ α c, Ο τ α ν δ μ ω ς δ υ
ν ά μ ε Θ α δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι ο τ ι τ ά χ α δ ε ν ε ί μ α σ τ ε ύ π ο χ ρ ε ω ι μ έ
ν α ι ά λ λ ά τ ο ύ ν α ν τ ί ο ν η δ υ ν α τ ό τ η ς α ν α φ ύ ε ι τ η ν ή θ ι κ η ν
<' .
υ π ο χ ρ ε ω σ ι ν
Ό ' Α ι θ η ν α Υ ό ρ α ς ε ί ν α ι α ί ρ ε τ ι κ ο ς κ α Ι ώ ς τ ο ι ο υ τ ο ν

τ ο ν κ α τ α τ ά Ο σ σ μ ε ν μ ε τ α ξ υ τ ω ν Π Ρ Ο Υ ε ν ε ι σ τ έ ρ ω ν α ί ρ ε τ ι
κ ω ν α τ ρ ι α ρ χ ω ν τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς ... Τ ί ς λ ο ι π ο ν π ρ ο ξ ε ν ε ϊ
τ ο σ χ σ μ α Α ό τ ο ς η ή ι μ ε Ί ς Τ ί ε ς τ υ Υ χ ά ν ο υ σ ι σ χ ι σ μ α τ ι
κ ο ί ο ί τ ο ύ τ ο υ χ ω Ρ ι ζ ό μ ε ν α ι 11 ο ί τ ο ύ τ κ ο ι ν ω ι ν ο υ ν τ ε ς ;»
Έ ν σ ν ε ε ί ό π Έ Π π ρ ο σ θ έ τ ε ι τ α έ ξ η ς
ο π α ύ ω ν τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο υ ο Ι κ ε ί ο υ ι έ π ι σ ό τ υ
Κ λ η ρ ι κ ό ς α ρ κ ε Ί τ α ι ε ί ς τ ο υ τ ο ά π ο ψ ε ύ Υ η ν α μ Η ι μ ν ε ύ
σ η έ τ έ ρ κ α Ι ά ν α μ έ ν ε ι έ ν ή ρ ε μ ί σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ η ν κ ρ ί
I'>:c Δ λ ' ,.. " , ζ c,
σ ι ν Σ υ ν ι υ η 'Evct> π ρ σ η Υ ο υ ι μ ε ν ω ς ε τ ι ε ο τ ι
ε φ ό σ ο ν ή Έ κ κ λ η σ ί α δ ε ν π έ η ε ί ς κ α Θ α ί ρ ε
σ ι ν α ύ τ ω ν ή μ ε Ί ς δ ε ν ρ έ τ ε ι ν α ά π ο κ η ρ ύ ξ ω ι μ ε ν α υ τ σ υ ς
κ α Ι ν ι α π α ύ σ ι ω Ι μ ε ν τ ο μ ν η μ ό ι σ υ ν ο ν α ύ τ ω ι ν υ ν π ι ε σ θ ε Ι ς
ά τ ο τ η ν δ ι α υ Υ η σ α φ ή ν ε ι α ν τ ο υ κ α ό ν σ ς ή ν α γ κ ά σ θ η ν α
-52­
τ ό ν έ ρ μ η ν ε ύ σ η ' π λ η ν μ ό ν ο ν έ Ρ μ η ν ε ύ σ !1' ο υ χ ί
δ έ κ α Ι \AcX π Ρ ο τ Ρ έ Ψ η τ η ν έ ψ α ρ μ ο γ ή ν τ ο υ δ ε ι
λ ι ά σ α ς ( ;) δ ι α τ α ς σ υ ν ε ε ί α ς τ η ς π ρ ο τ ρ σ τ η ς ή ό π ο ί α
θ α α ν α ι ρ α ϋ σ ε τ η ν Θ έ σ ι ν τ ο υ έ π Ι τ ο σ π ρ ο κ ε μ έ ν ο τ η ν
δ ι α τ ρ έ χ ο υ ι σ α ν α π ι σ α ν τ η ν δ ι α τ ρ ι ι ή ν
Κ α Ι δ ι α ν α α λ η Θ ι ε ύ ω μ ε ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε Ρ κ α Ι ή ν έ α
ι
τ ο υ α ϋ τ η έ ρ μ η ε υ Τ Ι η ε χ ε ι α Τ Α Τ θ ά π ο τ ό έ λ α
γ ο ς τ ω ν π α ρ α ε Τ ι Ο ι μ ά τ ω ν κ α Ι τ ο έ π α ν α λ α μ Α ό μ ι ε ν σ ν
σ ύ ν θ η ι μ α Δ έ ν π ρ έ Ί ε ι ν α π α ύ ω μ ε ν τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν α ύ
τ ω ν δ ι δ σ ο υ ς ή Ε κ ι κ λ η σ ί α έ φ α ρ μ ό ε ι ο ί κ ο μ ί α κ α Ι
δ ε ν ε χ ε ι κ α θ α ι ρ έ σ ε ι
Τ ο α ν ό π Ν ι κ ό δ η μ α ι ς θ α υ π α χ Θ Ώ ε ί ς υ ς Γ Ο Χ
11 ο χ
ι
τ ο Ο τ ο ε ί ν α ι θ έ μ α κ α θ α ρ ω ς έ κ λ ο γ η ς λ ό γ φ τ ω ν
ί υ μ ε ν Ι ω ν ή ι μ ι ε ρ ω ν μ α ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο Τ Ι ο ί Γ Ο Χ
δ έ ν ά τ ε λ Ι π α ρ α σ υ ν α γ ω γ ή ν ώ ς δ ι α τ ε ί ν ο ν τ α ί τ ι ν ε ς
τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α ν τ η ς α α ι ν ί μ ή Τ υ Ε λ λ α δ ι κ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς .
Κ α Ι υ ν ε χ ζ μ ε ν μ έ τ η ν έ ξ η ς ρ ό α σ ι ν τ ο σ 'TC. sE_
, ,
ι φ α ν ι ο :
ο Ε φ δ σ ο ν δ μ ω ς ή Ε ι κ κ λ η σ ί α δ έ ν Π Ρ θ η ε ί ς κ α
θ α ρ ε σ ι ν α ύ τ ω ν ή μ ε ί ς δ έ ν π ρ έ π ε ι ν α α Π Ο ι κ η ρ ό ξ ω μ ε ν
" ", , , , ...... Κ
α ο τ ο υ ς κ α ι ν α α υ σ ω μ ι ε ν τ ο ι μ ν η μ ο σ υ ν ο ν α υ τ ω ι α τ
α ρ χ ή ν ή δ ι α η τ ο μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ α π ο τ ε λ ε ί ε μ μ ε
σ (, ν α π ο κ ή ρ υ ι ξ ι ν 'TC. Ν έ σ τ ο ρ δ ι ό τ ι ε Τ ν α ι φ α ν ε ρ ό ν δ τ ι
Ό τ Υ κ ή ρ υ ξ ι ν έ ν ε Ρ Υ ο ν κ α Ι α μ ε σ σ ν μ ό ν ο ν μ Ι α Σ ό ν ο δ ο ς δ ύ
ο ά τ α ι ν α έ κ τ ε λ έ
Ά λ λ α τ ο θ α υ μ α σ τ ο ν ε Υ ν α ι Ο Τ Ι δ χ ι μ ό ν ο ν π ρ ό Σ
δ ι κ η ς δ ι α γ ν ώ ι μ η ς ώ ς θ α σ ο ύ τ ι δ ε ί ξ υ ν τ α τ α ρ α δ ι ε ί
ν μ α τ α λ λ α κ α Ι μ ε τ ό α π ο Σ ι ο δ ι κ η ν δ Ι α Υ ν ώ μ η
Ά ω ω Τ Ι η τ ο ϋ δ ρ ά σ τ ο υ έ τ ρ έ τ ε τ α ι ν ά ν τ δ ρ ά σ τ ι ς
δ τ α τ λ η ρ φ ι ρ η θ Ώ κ α ί ε α ι ω θ δ τ ι α τ ε ό ν τ
λ ή θ ε ι α ν ο ί θ ω ώ σ α τ ε ς τ ο ν ε ν ο χ ο ν Σ υ ν ο δ ι κ ο ί
, Ί ι δ ο ύ τ ί γ ρ ά φ ε ι ό α γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς
ι Κ α Ι έ τ κ α θ τ ι ι μ α ς Υ ό φ e Ι ε ρ α ρ χ ί τ ο υ e Ι ε ρ έ ω ς
-53­
κ α Ι Ι ε ρ ά ρ χ ο υ ά τ α κ τ ο ν τ ο ς κ α Ι κ α κ ω ς ψ ρ ο ν τ ω ν κ α ί C
δ ι ά κ ο ν ο ς κ α ι Μ ο ν α χ ό ς ε ύ τ α κ τ σ υ ν τ ε ς κ α Ι ό ρ θ ω ς φ ρ ο
Ό Τ ε ς δ ύ ν α ν τ α ι ν υ ι ε τ η σ α ι κ α Ι ε ύ τ α κ τ σ α ι α ύ τ ο ύ ς
Κ θ ω ς τ ά τ α ρ δ ι ε ί Υ μ α τ α ε ί σ Ι π μ ί ο λ λ α ί
cO γ ν ω σ τ α ς έ π ί σ η ς Σ έ ρ ς α ν ν λ ό γ ς ί σ π ς
Ν ι κ ό δ η μ ο ς Μ ί λ α ς ά ν α φ ε ρ ό ι μ ε ο ς δ ι ε ί ι δ ι κ η ς μ ε λ έ τ η ς
Τ ο υ ε ί ς τ ο ν Ι Ε Κ α ν ό ν α τ η ς Α Β Σ υ ν ό δ ο υ γ ρ ά ψ ε ι τ α
έ ξ η ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά χ ω ρ ί ς τ α ς δ ι α σ τ ρ ο φ ι κ α ς ί ρ Ο σ
π α Θ ε α ς τ ο υ Τ Έ ί ι φ α ν ί ο
Ε α ι ι Έ ί σ κ Ο π ο ς η Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς η Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
α ρ ξ η τ α ι ν α δ ι α κ η ρ ύ τ τ δ η μ ο σ ί χ έ π Ε κ κ λ η σ ί α ς α ί ρ ε
τ κ ή ν τ ι ν α δ δ α χ ή ν ά ν Τ Ι Θ υ μ έ Η ν π ρ ο ς τ η ν Ο ρ Θ ι ο δ ο ξ ί α ν
, ce , , ...... , δ '
τ ο τ ε ο ι υ π ο τ α σ σ α ι ε ν ο ι Κ κ τ η ν τ α ι . ι κ α Ι ω μ α aUTcp
ά μ α κ α Ι Χ Ρ έ α ς ν α ά τ ο σ χ ο ι ν ι σ θ ω σ ι π ά Ρ α υ τ α
" , δ ,,, δ θ ' λ e λ
ε Κ Ξ ι ν ο υ ... ι ι α ο υ μ α ν ο ν ε ι ς ο ι ε ι μ ι α . ε ο σ Ί ν υ Ί τ η
η κ α ν ο ν ι κ ή ν π ο ι ν ή ν ά λ λ α Θ έ λ α υ σ ι κ α Ι έ π α ι ν ε θ η
" , θ δ ι δ , δ
ε ι σ ε τ ι κ α ο ο ο ν ι ι ι α τ τ υ ε ν α Τ ρ ι ν Α κ α ι ε ν
έ π α ν ε σ τ ά ί η σ α έ ν α ν τ ί α ν τ ω ν ν α μ μ ω ν έ ι σ κ ό π ω ν ά λ λ
", δ ' , δ
ε ν α ν τ ν Ψ ε υ \ ε π ι σ κ α π ω v κ α ι Ψ ε υ ο υ ι
ι
δ α σ κ ά λ ω ν ο ϋ τ ε κ α Ι έ δ η μ ι ο Ρ Υ η σ α ν τ ο ι ο υ τ ο τ ρ ό
π ω ς σ χ ί σ μ α έ ν τ η Ε κ κ λ η σ ί χ , α λ λ ά ν τ ι θ έ τ ω ς α π ή λ
λ α Ε α ν τ ή ν Ε κ κ λ η σ ί α ν έ ν ocrcp η δ υ ν ή ι θ η σ α ν μ έ τ ρ ρ
τ ο ϋ σ Υ Ι σ μ α τ ο ς κ α Ι τ η ς δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς (PRAVILA PRA­
VOSLAVNE CZORNE S TUMACENJIMA, Ι Ι Ν Ο Υ Ι
SAD, 189, 66, 290, 291).
Ε ,,. θ , Il. λ !t, ...
ν σ υ ν ε Χ ε Ι χ σ ο υ π α ρ α ε τ ω τ ι σ υ μ υ ε υ ε ι ι ε Τ ί Ι τ ω ν
α ν ω τ έ ρ ω κ α Ι δ Μ Α θ α ν ά σ ι ο ς ό π ρ ω τ α Υ ω ν ι σ τ η ς ο δ τ ο ς
τ η ς Π σ ε ω ς κ α Ι ε ύ σ ε ε ί α ς
Β α δ ί ζ ο ε ς τ η ν α π λ α ν η κ α Ι ζ ω η φ ό ρ ο ν δ δ ν ό φ ι θ α λ
, έ ' δ λ ,'!t θ η ,
μ α ν μ ε ν Κ Κ Ο ώ ω μ ε ν σ α ι α ι τ α μ η τ ο ν α ι σ τ ο ν
'\" , Ο έ ' δ Ε ' Ι Il. '
ά

Λ α τ ο ν ν ο η τ ο ν ι ο ν α ν π ι σ κ Ο τ τ ο ς η ο π ρ ε σ υ τ ε
ρ ο ς ο ί ν τ ε ς ό φ θ α λ μ α Ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α κ ω ς α σ τ ρ έ
φ ο ν τ α ι κ α Ι σ κ α ν ι δ α λ ί ζ ω σ ι ί λ α ό ν Χ Ρ ή α ύ τ ο υ ς
" Jf!!' λ λ θ Σ ,,, 1!-._ " ...
ε κ α ε σ α ι υ ι μ φ ε ρ α ν γ α ρ ε ι σ τ ι ν α υ τ ω ν
-54­
σ υ ν α Θ ρ ο ί ζ ε ι σ

α ι ι ε ί ς ε ύ κ τ ή ρ ι ο ν ο ί κ ο ν η μ ε τ α ύ τ ω ν έ μ
λ η θ η ν α ι ώ ς μ ε υ α Ά ν ν α κ α Ι Κ α ί ά φ α ε ί ς τ η ν γ έ ε α
τ ο υ π ύ ρ α ς Μ Ρ f. 35, 22).
Σ τ ο τ έ λ σ ς τ η ς Τ α ρ ο ύ

σ η ς θ α Ί δ η ς έ ν μ ι θ α μ α α ί
τ ω ς έ π ι σ τ ο λ Ό τ ο υ ά γ ί σ υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ δ λ α ς τ α ς α
ν ω τ έ ρ ω θ έ ι σ ε ι ς ε ι ί ς τ η ν Ι ρ α ξ ι ν Ά λ λ α π ρ Ι ν ό α ν ώ α ω
μ ε ν τ ύ π έ ρ ν α ύ τ η ς κ ε μ ε ν ο ν σ ο υ ά ν α φ έ ρ ω τ η ς Ι δ ί
α ς έ π ο χ η ς κ α Ι έ π Ι τ ο υ δ ί ο υ α ί ρ ε τ ι κ ι ο υ Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ γ ε
Υ ο ν ό ς τ ο ό π ο ι τ α μ έ Υ ι σ τ α θ α π λ η ρ σ φ ο ρ ή ι σ η τ ή ν α
Υ ά π η ν σ ο υ
Ά ν α Φ ο ρ α Β α σ ι λ ε ί ο υ δ ι α κ ό ν ο υ κ α Ι Ά ρ χ ι
μ α ν δ ρ ί τ ο υ κ α Ι θ α λ α σ σ ί ο υ α ν α Υ ν ώ σ τ ο υ κ α Ι μ ο ν ά ζ ο ν τ ο ς
κ α Ι λ ο ι π ω ν χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν Μ ο ν α χ ώ ν π ρ ο ς τ ο υ ς Β α σ ι
λ ι ε ϊ ς θ ε ο δ ό α ι σ ν κ α Ι Ο ύ α λ ε ν τ ι ν ι α ν ο ν κ α τ α τ ο υ α ί ρ ε α ι ά ρ
χ ο υ Α ρ χ π ο υ ω ν σ τ α ν τ ι ν υ τ ό λ ε ω ς Ν ε ο α τ ο ρ ί ο υ κ η ρ ύ σ
σ ο ν τ ο ι ς τ η ν κ α α τ η ς θ ε τ ό υ δ ε λ υ ρ Α α ύ τ ο ι ί α ί ρ ε
σ ι ν
«... Τ ο ύ τ ο υ ε ν ε κ α γ ρ ά φ ε ι ό ά ρ χ ι μ α ν δ ι ρ ί τ η ς ί Ό υ
α λ η θ ο Ο ς δ ό γ μ α τ ο ς τ α υ έ ν τ α Υ ι ι ω τ ά τ η ι Κ λ η α ί ά κ ρ ι
ω ς κ η ρ υ τ τ σ μ έ ν ο υ κ α Ι τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο σ Π α ύ λ ο Σ α μ ο σ α
τ έ ω ς δ ι κ α ί ω ς έ ξ ω σ θ έ ν τ σ ς έ έ ν τ σ Χ ί α μ α τ α
λ α ω ν α κ α τ α σ τ α α ί α ι ί ε Ρ έ ω Υ τ α ρ α χ η
π ο ι μ έ ν ω ν Ό θ ε ν Κ α Ι ν υ ν κ α τ ό π ρ ό σ ω π ο ν τ ο υ έ γ χ ε ι ρ ι
σ θ έ ν τ ο ς τ ο ν τ η ς έ π ι α κ ο π η ς Θ ρ ό ν ο ν Ν ε ι α τ ο ρ ί ο υ ε ί δ ε ι ε ί
π ε ι ν έ π ί σ Κ Ο ο ν ι έ ν τ Ρ Σ υ ν ε δ ρ ί π ο λ λ ά κ ι ς τ ι ν έ ς τ ω ν ε ύ
λ α ε σ τ ά τ ω ν π ρ ε σ υ τ έ ρ ω ν η λ ε γ ξ α ν κ α Ι δ ι α τ η ν π ε Ι
θ ι ε ι α ν α ύ τ ο υ τ ό μ η λ έ Υ ε ι ν θ ε ο ό κ ο ν τ η ν ά Υ ί α ν Π α ρ θ Ε
ν ο ι ι κ α Ι θ ε ν ο ν τ α φ ύ σ ι ν λ η θ ι ν ο ν τ ό ν Χ ρ ι
ι
α τ δ ν τ η ς
α ύ τ ο ϋ κ ο ι ν ω ν ί α ς έ α υ τ Ο υ ς έ ξ έ α λ ν
ι κ α Ι κ α τ έ Χ ο υ σ ι ε ω ς ά Ρ τ ι τ ι v έ ς δ έ
λ ά θ Ρ α ό μ ο ( ω ς τ η ς α ύ τ ο U κ ο ι v ω v [­
α ς α τ έ λ λ ο ν τ α ι
,) Α λ ο ι δ έ τ ω ν ε ύ λ α ε α τ ά τ ω ν Ρ θ α ι τ έ ρ ω ν δ ι α
τ ο λ ε Υ ό ι μ ι ε ν ο ν έ ν τ α ί τ α ύ τ η Έ κ κ λ η σ ί ι ί ρ ή Η τ
.-., 55­
π α ρ α θ α λ σ ί κ α Ι τ ο σ ά ν α ν ε ω θ έ ν τ ο ς δ ό γ ι μ α τ ο ς τ ο υ
λ έ γ ε ι ν έ κ ω ι λ ύ Θ η σ α ν Ό θ ε ν έ ί θ ό α δ λ α ς ζ η ω ν τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς σ υ ν ή ι θ η δ ι δ α Ο κ α λ ί α ν λ έ γ ω ν β α σ ι λ έ α ε
χ ο μ ε ν Έ Π ί σ κ ο 11: ο ν ο ύ κ ε χ σ μ ε ν ... » Π ρ α
κ τ ι κ α Σ υ ν ό δ ω ν Τ ό μ ο Α σ 462).
Ά ν α ρ ί Η μ η τ α τ υ γ χ ά ν ο υ ν ά δ ε λ φ έ μ ο υ τ ι α Π α ρ ά λ
λ η λ α γ ε Υ ο ν ό τ α τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς κ α Ι α ί γ ν ω μ α ι τ ω ν ά Υ ί C
ω ν Π α τ έ ρ ω ν ·0 ά ν ω τ έ ρ ω α ν α φ ε ρ ι θ ε Ι ς Μ Φ ώ τ ι ο ς γ ρ ά
φ ε ι Π ο υ σ χ ε τ ι κ ώ ς
Α ί ρ ε τ ι κ ς έ σ τ ι ν ό π ο ι ι μ ή ν λ κ σ ς έ σ τ ί ν φ υ ι ε ϊ ν έ ξ
α ύ τ ο υ κ α Ι α π ο π η δ α ν δ ε ή σ ε ι μ η δ ά π α τ η ι θ η ν α ι Π ρ ο σ ε λ
θ ι ε ι ν κ α ν η μ ε ρ ο ν π ε ρ ι σ α ί ν ε ι ν δ ο κ ε ι φ ύ γ ε τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν
α ύ τ ο υ κ α Ι τ η ν π ρ ο ς α ύ τ ο ν ό μ ι λ ί α ν ώ ς ί Ο ν ό φ ε ω ς
Ή δ ι ά κ ρ ι σ ι ς η ν τ ι ε ι ό Π Έ π ε ί ς π ο μ έ ν α ς κ α Ι
ρ ό α τ α έ ν τ Β π ρ ο κ ε ι μ έ ν η τ ε ρ ι Π τ ώ σ ε ι δ ε ν ε χ ε ι ο ύ δ ε
μ ί α ν ί σ χ ό ν Ό λ α ό ς ώ ς Φ Ρ ο υ Ρ ο ς τ η ς Ο ρ θ ο δ ο
ξ ί α ς ε ν α ν τ ι τ η ς τ ρ δ δ ι μ έ ν η ς τ Ι σ τ ε ω ς θ α ε χ η τ ά ν τ
τ ε κ υ ρ ι α ρ χ ι κ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α
«f(.al ο υ τ ω ί ω ς έ ν ν ι ε ι κ α Ι μ έ χ ρ ι ς έ σ χ ά τ ω ν α κ ό μ η
ή Ό ρ θ ό δ ξ ς Έ κ κ λ η σ ί α τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ ο υ λ α Ι κ ο Ό
λ η ρ ώ μ α τ ο ς κ α Ι τ α κ α θ ή κ ο ν τ α α ύ τ ο ϋ Ο ϋ τ ω ς ε ί ς τ η ν
τ α ς Π ι ο ν τ ο ν θ ά τ ά ν τ η σ ι ν α υ τ ω ν τ ο 1848 ο ί θ ό δ σ
ξ ο ι Π Ι α τ ρ ι ά ρ χ α ι τ η ς Ά ν α τ ο λ η ς δ ε ή ρ υ ξ α ο τ ι π α ρ
Ι μ ι ν ϋ τ ε Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ο ϋ τ ε Σ ύ ν ο δ ο ι ή δ υ ν ή ι θ η σ α ν Π ο τ ε
ε Ι σ α Υ α Υ ι ε ϊ ν ν έ α δ ι ό τ ι ό ύ π ε ρ α σ Γ ι σ τ η ς τ η ς θ ρ η σ κ ε ί α ς
έ σ τ Ι ν α υ τ ο τ ο σ ώ μ α τ η ς Έ κ κ λ η σ α ς η τ ο ι α υ τ ό ς δ
λ α
'
ο ς
5!
υ σ τ ι ς
' θ λ
ι Θ ε ε ι
θ
τ ο ρ η ι σ κ ε υ μ α
, -
α υ τ ι ο υ
, ,
ο ι ω ν ι ω ς
,
α
μ ε τ ά λ η τ ι ν κ α Ι ό μ ο ε ι δ ε ς τ φ τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν α ύ τ ο Ο
Κ α τ α σ υ ν έ τ ι α ν π Ν έ σ τ ο ρ τ ο λ ι ε γ ό μ ε ν ο ν ύ τ τ ο τ ο υ
έ τ ι σ τ λ ρ ά φ ι υ δ τ ι ε ί ν α ι έ σ χ τ η τ λ ά ν η ή γ ν ώ μ η Ο Τ Ι
ή μ ε ί ϊ ς ε ί ι μ ε Ι θ α ά σ φ ι α λ ε ί ς γ ν ω σ τ α ι τ η ς ψ ή ψ ο υ τ ο υ Θ ε ο υ
ύ τ τ ο ί ε υ μ ι α ί ο υ τ ί Θ ε τ α ι έ ν τ η έ π ι ι σ τ ο λ η τ ο υ δ έ ν ε
χ ι ε τ α ο ύ δ ό λ ω ς τ η ς ά λ η ι θ ε ί α ς cH σ υ ν ε δ η σ ς τ ο υ λ α ί κ ο Ι
Π λ η ρ ώ μ α τ ο ς έ κ φ ρ α ζ ο μ έ ν η ί δ ί έ ν Υ ε ν ι κ α ί ς δ ι α ι μ α ρ τ υ
-56­
Ό ί α ι ς Π ο λ λ ά κ ι ς δ ε ά ν τ ι Π ρ ο σ ω π ε υ ο μ έ ν η ό π α έ λ α χ ί σ τ η ς
Ξ μ ε ι ν ό τ η τ ς ς Kc:
l
π α έ ν α ς α ί υ η ν α ί ς
. ά ρ κ α τ ι ω ν Θ α σ ο υ α ν α φ ε ρ ω ο υ δ ο λ ω ς σ φ ά λ λ ε ι ο υ
τ ω ς έ ν ε Ρ Υ ο Ο ι σ α ώ ς φ ρ ο ν ε Ί ό π Έ ι φ ά ι ο ς
Δ ι ό τ ι σ υ ν ε χ ί ζ ω ν Υ ρ ά ψ ε ι Ο ύ α ί χ ι λ ι α κ ι ς ο ύ α ί τ
,Ε κ κ λ η σ ί ς χ δ τ α ν τ α ά τ ο μ α κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ο ί λ α κ ο ί κ η
ρ ύ τ τ ο υ σ ι ν έ π α ν α σ τ ά σ ε ι ς τ ο υ ε δ ο υ ς α ύ τ ο υ Α ύ τ α ς ε ί ν α ι
κ α θ η ρ η μ έ ν ο ς ό π α τ ο υ θ ε ο υ Π ο ί α ν σ η μ α σ ί α ν ε χ ε ι α ν
δ ε ν κ α θ η ρ έ ι θ η ύ π α Σ υ ν δ ο υ Φ ύ Υ ω μ ε ν α π ι α ύ τ ο υ .. ».
Μ ά λ ι σ τ α Π α ν ο σ ι ο λ Ο Υ ι ώ τ α τ ε έ α ν τ ι ω ς ή λ α τ κ η
σ υ ε δ η σ ι ς ι δ ι α τ η ν α ε λ τ η ρ ί α ν TfJ:N ι ε π ί τ ο ύ τ
Ε θ έ ν τ ω ν ώ ς ι λ α τ ό ρ ω ν τ η ς α κ ε ρ α ι ό τ η τ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς κ α Ι ο ί τ ι ν ε ς ά δ ι α φ ο ρ ο υ ν 11 σ ι ω π ο υ ν η ά ν έ χ ο ν τ α ι
κ α κ ο ύ Ρ Υ ω ς τ ό τ ε ή φ υ Υ η τ ο υ λ α ο υ κ α Ι ή α π ο μ α κ ρ υ ν
σ ί ς τ ο υ ε κ Τ Ο ο ύ τ ω ν ψ ε υ δ ο π ο ι μ έ ν ω ν κ α ί τ ο ι δ ε ν ε κ δ ί δ ε ι
ε π ί σ η μ ο ν π ρ α ξ ί ν ά π ο κ η ρ ύ ξ ι ε ω ς τ ο ύ ι σ ί Cl- .Q μ ω ς
ε ί ν α ι ή ά Π ο κ ή ρ υ ξ ι ς τ η ς ό λ η θ ο υ ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α τ '01 τ ο υ Ψ IE υ δ ο ο ς μ έ
λ ο υ ς τ η ς π ο ι μ έ ν ο ς η Σ υ ν ό δ Ο u δ
λ ο κ λ ή Ρ ο υ eo Ά Υ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ ο δ ί τ η ς λ έ
γ ε ι ο χ ε τ ι κ ω ς Έ Π ε ι δ η π α ς ό ρ θ ο δ ο ξ ω ν κ α τ α π ό ν α
π ά ν τ α α ί ρ ε τ ι κ ό ν δ υ ν ά μ ε ι κ α ν ο ύ ρ ή Ι μ α τ ι ά ν α θ ε μ α τ ί
ζ ε ι (M.P.G. 99, 1088).
Δ ε ν ά μ α ρ τ ά ν ο υ ν λ ο ι π ό ν ό ν α φ έ ρ τ ε ς τ α υ τ α ύ τ
τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ν λ έ Υ ο μ ε ν κ α Ι π ά λ ι ν δ τ ι δ Έ Ι σ Κ ς
τ ω ν σ ν τ ω ς κ η ρ ύ τ τ ε ι υ μ ε φ α λ α ί ρ ε σ ι ν Κ α Ι τ ο Ο
τ ο δ ι ό τ ι ή ε ύ ι θ ν η ε π ι ρ ρ ί π τ ε τ α ι ε ί ς τ α ν α ί ρ ε σ ι ά Ρ χ η ν κ α Ι
τ ο υ ς σ υ ι μ π ο ι μ έ ν α ς α ύ τ ο υ ο ϊ τ ι ν ε ς σ μ Π Ο μ έ ν ε ς π ρ ώ τ ο ι ι ε
- 31 ", 3'''' ,
κ ε ι ν ο ι ε π ρ ε Π ε ν ν α α π ο κ ο ψ ο υ ν α υ τ ο ν τ η ς Τ μ ι α ς τ ω ν χ ο
ρ ε α ς κ α Ι ο χ ι ν α τ χ α ρ ί ζ ω ν τ α ι σ υ ν ε χ ω ς α ν ε χ μ ε ν ο ι
κ α Ι ε ν ο χ ο π ο ι ο υ ν τ ε ς ο ϋ τ ω τ η ν ό θ ώ α ν λ α ί κ ή ν ψ υ χ ή ν ν
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν σ υ ι μ φ ρ ο ν ο θ σ α ν Κ α Ι ο Ι ο ν ε Ι έ π υ θ υ μ Ο Ο σ α ν
τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ η ς π λ ά ν η ς
-'.57­
Α Λ λ α Π λ ε ί ο ν α Π ε ρ Ι τ ο ύ τ ω ν ε ί ς τ ο κ λ α σ σ ι κ Ο ν κ ε ι μ έ
ν ο υ τ ο υ ά Υ ί ο υ Κ υ ρ ί λ λ σ υ
Ό δ ε Ά Υ ι σ ς Μ ε λ έ τ ι ο ς ό Ο μ ο λ Ο Υ η τ ή ς ώ ς έ ξ η ς
, 3,
Π ε ρ ι γ ρ ά ψ ε ι τ η ν ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν Τ τ α ν τ ω ν ε ν α ν τ ι τ η ς
κ η ρ υ τ τ σ μ έ ν η ς κ α κ ο δ σ ξ ί α ς
Μ η π ε ί θ ε σ θ ε μ ο ν ά ζ ο υ σ ι μ η δ έ τ ο ί ς π ρ ε σ υ τ έ ρ ο ι ς
έ φ ο ί ς ά ν ό μ ω ς λ έ γ ο υ σ ι κ ά κ ι σ τ α ε Ι σ η γ ο υ ν τ α ι
Κ α Ι τ ί φ η μ ί μ ο ν ά ζ ο υ σ ι κ α Ι τ ί τ ο ί ς π ρ ε σ υ τ έ ρ ο ι ς
Μ η δ έ π ι σ κ ό π ο ι ς ε ί κ ε τ ε τ α μ η λ υ σ ι τ ε λ ο υ ν τ α
π ρ ά τ τ ε ι ν κ α Ι λ έ γ ε ι ν κ α Ι φ ρ ο ν ε ί ν δ ο λ ί ω ς π α ρ α ι ν ο υ σ ι ν
Τ ί ς ε υ σ ε η ς σ ι γ ή σ ε ι ε ν τ ί ς ο λ ω ς η ρ ε μ ή σ ε ι
κ α Ι γ α ρ τ η ν σ υ γ κ α τ ά θ ε σ ι ν iJ σ ι ω π η σ η μ α ί ν ε ι
κ α Ι τ ο υ τ ο δ ε ί κ ν υ σ ι σ α φ ω ς δ Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς Κ υ ρ ί ο υ
κ α Ι Μ α κ κ α α ί ο ι σ υ ν α υ τ μ ι κ ρ α ς ν ο μ ο θ ε σ ί α ς
π ρ ο κ ι ν δ υ ν ε ύ σ α ν τ ε ς σ τ ε ρ ρ ω ς μ έ χ ρ ι α ύ τ ο υ θ α ν ά τ ο υ
κ α Ι μ ή τ ε τ ο ι ρ α χ ύ τ α τ ο ν τ ο υ ν ό μ ο υ π α ρ ι δ ό ν τ ε ς
Έ π α ι ν ε τ ο ς δ π ό λ ε μ ο ς γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι π ο λ λ ά κ ι ς
κ α Ι μ ά χ η κ ρ ε ί τ τ ω ν δ ε ί κ ν υ τ α ι ψ υ χ ο λ α ο υ ς ε Ι ρ ή ν η ς
Β έ λ τ ι ο ν γ α ρ ά φ ί σ τ α σ θ α ι τ ο ί ς ο ύ κ α λ ω ς φ ρ ο ν ο υ σ ι
τ ι τ ο ύ τ ο ι ς έ π α κ ο λ ο υ θ ε ί ν κ α κ ω ς ό μ ο ν ο ο υ ν τ ε ς
χ ω ρ ι ζ ο μ έ ν ο υ ς τ ο υ θ ε ο Ο κ α Ι τ ο ύ τ ο ι ς έ ν ο υ μ έ ν ο υ ς
Ω ς λ έ π ε ι ς 'Jt. Ν έ σ τ ο ρ τ α Ρ ά Υ ι μ α τ α ε Τ ν α ι ε λ ε ί
ω ς δ ι α u γ κ α Ι ά τ λ α Δ ι α ν α ι μ η ο μ σ ς σ τ ι
α ί Υ ν ω μ α ι μ ο υ 11 μ ά λ λ ο ν τ α ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν α ε Τ ν α ι ο λ ύ
ι
τ ρ α η μ έ ν α σ ο υ π α ρ α Θ έ τ ω κ ε μ ι ε ο ν τ ο υ θ Α ά τ υ
ά γ ί ο υ Χ Ρ σ σ σ τ μ ο υ Τ ε ρ τ υ γ χ ά ν ε ι ε ί σ έ τ ι α ύ σ τ η ρ ό τ ε
ρ ο ν
τ α γ ρ α ψ ό μ ε ν ά τ ο υ α π ο τ ε λ ο υ ν ά λ η θ ε ς μ α σ τ ί γ ω μ α
τ ω ν σ ι ω Γ Γ ώ ν τ ω ν κ α τ α κ ε ρ α υ ν ω ν τ ο ύ ς 'JtEpl Π ο λ λ ό τ ε
ρ α μ ε ρ ι μ ν ω ν τ α ς η τ ο ι δ ι α ρ ψ α ν ο τ ρ ο φ ε ί α Γ η ρ ο κ ο μ ε ί α
Ο ί κ ο τ ρ ο ψ ε ί α κ λ τ τ η ς ά λ η θ ε ί α ς ε ί ς τ έ λ ο ς λ ι χ μ α ι ν ο μ έ
Η ς
-58­
, e 31 ,C: , ......
" ',' , Ό τ α ν γ α ρ α υ τ ο ι μ ε ν σ ι α Ί τ ι σ τ ο ι κ α ι α ι ρ ε τ ι κ ο ι τ
'. .. Ι .- Ι c., ,
: ι υ ε ύ δ ε ι σ υ ν ι σ τ α μ ε ν ο ι Ί τ α ν τ α Ί τ ρ α Τ Ο υ σ ι ω σ τ ε σ Σ κ ι α σ α ι
ω ν δ ο γ μ ά τ ω ν 111\1 Ι σ χ ύ ν ή μ ε ϊ ς δ ε ο ί τ η ς ά λ η θ ε ί α ς θ ε
, ρ α π ε υ τ α ί μ η δ ε τ ο σ τ ό μ α δ ι α ρ α ι δ υ ν ά μ ε θ α Ί τ ω ς ο ύ Ί τ ο λ
, λ ή ν 1:'00 δ ό γ μ α τ σ ς κ α τ α γ ν ώ σ τ α ι τ ή ν ά σ θ έ ν ε ι ι α ν Ί τ ω ς
ο ύ κ ά ά τ η ν κ α Ι μ ι ω ρ ί α ν Γ α ύ μ έ τ ε ρ α ύ Τ ί ε ύ ι σ ω σ ι Ί τ ω ς
ο ύ λ α σ φ η μ ι ή σ σ ι τ ο ν Χ Ρ σ τ ο ν ώ ς ε ρ ω ν α κ α Ι α τ α
τ ε ω ν α
ι Τ α ύ τ η ς δ ε ή μ ε ϊ ς α ί τ ι ο ι τ η ς λ α σ φ η μ ί α ς ο ό Κ έ θ έ
., λ ο ν τ ε ς ά Υ ρ υ Ί τ ν ε ϊ ν έ ν τ ο ϊ ς ύ Ί τ έ ρ ε ί σ ε ε ί α ς λ ό γ ο ι ς ά λ
λ α Ί τ ά ρ ε ρ γ α τ ι θ έ ι μ ι ε β α τ α υ τ α ο α ς γ η ς μ ι ε ρ ι ι μ ν ω ν τ ε ς ... »
Ο Ο ι μ ι λ Ν Ι ε ί ς τ ο κ α τ α ' Ι ω Ά Η ν .
, 2. τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ ο υ μ ι κ ρ ο ύ π ο ι μ ν ί ο υ
r' Σ ο Ο α ρ α θ έ τ ω έ ν σ υ ν ε ε ί κ α ί τ ο ι γ ν ω ρ ί ζ ω σ τ ι
, μ λ λ ο ν η ρ χ ι σ α ν α σ ε κ ο υ ρ ά ζ ω τ ή ν γ ν ώ μ η ν τ ο υ ύ ψ ι ε
τ ο υ ς ε ί σ υ τ η ς Μ ο ν α χ ι κ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς Θ ε Ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ
Σ τ ο ο δ ί τ σ υ σ Υ Ε τ ι κ ω ς μ ε τ η ν Θ έ σ ι ν τ ω ν λ α ί κ ω ν κ α Ι μ ι
κ ρ ο υ Ί τ ο ι μ ν ί ο υ έ ν τ Α ύ Ί τ ε ρ α σ Ί τ ί σ ε ι τ η ς α λ η θ ε ί α ς
Ο ύ μ ό ν ο ν ε ί α θ μ φ τ ι ς κ α Ι γ ν ώ σ ε ι τ ρ έ ω ν ε σ τ ω
ό φ ε ί λ ε Ι δ ι α ω ν ί ζ ι σ θ α ι λ α λ ω ν κ α Ι δ ι δ ά σ κ ω ν τ ο ν τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ α ς λ ό γ ο ν ά λ λ α γ α ρ κ α Ι ε ί μ α θ η τ ο υ τ ά ξ ι ν
έ π έ χ ω ν ε ί η Υ Ρ ε ω σ τ ε ϊ α ρ η σ ι ά ε ι σ θ α ι τ η ν α
λ ή Θ ε ι α ν κ α Ι έ λ ε υ θ ε ρ ο σ τ σ ι μ ι ε ί
ι α Ι κ ά τ ι Ί τ ο ύ έ ν δ ι α φ έ ρ ε ι Π ρ ο Τ Α Τ ς τ ο ύ ς Μ ο ν α
χ ο ύ ς Ί τ Ν έ σ τ ο ρ ί δ τ ο υ ς Α γ ι ι σ ρ ε ί τ α ς ώ ς ό ή κ τ α ς
T<f> λ α σ Φ η μ υ ν τ ι έ Ί τ ι σ ό Τ φ κ α Ι κ α τ α σ υ ν έ τ Ό ε ι Α τ α ι ό
, λ ' ,,, e ε ,. Ν
τ ο υ ς τ ο υ ς ο γ ο υ ι ς ε τ ρ ε Ί τ ε ν α ε Ι Ί τ η ο Ί τ τ τ ω τ Ι Κ Ο
• L
δ ή ι μ δ ι ό τ ι α ε ί τ τ ε ή Μ ο ν α Υ ι κ ή Π ο λ l-rc: ί α τ ρ έ ε ι ν α
ο τ ε λ η τ η ν Υ ρ η Υ ο ρ σ σ α ν σ υ ν ε ί ι δ η σ ι ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
κ α ί έ κ τ τ ω ν Μ ο ν σ Υ ω ν σ τ ρ α τ ε ί α ς κ α Ι Σ α Υ ω Υ η ς
π ρ έ Τ Ι ν α φ ρ υ ι κ τ ω ρ ι η τ α ι τ ο ί ς Τ τ α σ ι τ ό φ ω ς τ η ς Α λ η θ ε α ς
α κ α τ ω τ έ ρ ω ρ έ ε ι ν α τ α Ί τ ρ ο σ έ ξ ο Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς
..:.-59­
!,
f·1
Ι
ι
! ι
ι ι
:111
ilil!
i[:i·..
i
11'
Ι Ι Ι Ι
'11
Ι
;1'
I1
11
Ι
,11
1.1

ο Ι Π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ο ι κ α Ι λ ό γ ι ο ι τ η ς Ά θ ω ί Τ δ ο ς γ η ς ο ί τ ι ν ε ς
π ο λ λ α τ α ι δ ε ι ν α έ π ι σ ω ρ ε υ ν κ α Ι ο ο τ ο ι δ ι ά τ η ς δ ρ
φ ρ ο σ ν η ς κ α Ι π ο λ ι τ ι κ η ς τ ω ν τ η χ ε ι μ α ζ ο μ έ ν η ά λ η
θ ε ί χ κ α Ι τ ο ι ς σ Α δ α λ ι ζ μ έ ν ι ς ά δ ε λ ψ ο Ι ς
Κ α Ι έ α ν τ ο Μ ο ν α χ ι ι κ ο ν τ ά γ ι μ α ο ύ χ ή γ η ι σ ε τ α ι π Ά
Ρ λ Μ ' λ ά ν τ 's
τ α σ υ α α ο ν α σ τ η ρ ι α ε γ ω κ α ι π α τ α π ε ρ ι α υ
τ ά τ ω ς λ α ί κ ο ς κ α τ α ψ ρ ο ν η σ ε ι γ υ ν α ι κ ο ς κ α Ι τ έ κ ν ω ν κ α Ι
τ ω ν ά λ λ ω ν
Δ ι ο ό τ μ ι μ ν η σ ω ώ ς έ λ ά χ ι σ τ ο ς δ ε λ φ ό ς κ α Ι τ έ
κ ν ο ν μ η σ ι γ η σ ω μ ε ν ί ν α μ η ύ τ ό δ ε Ι ι μ α τ ο ι ς
λ α ί κ ο ι ς τ ρ τ ι ι θ έ μ ε ν ο ι α Ι ρ έ σ ε ω ς κ α Ι α Ι Ρ ε τ ι tK η ς
σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς ύ τ ε ρ α ύ τ ω ν α τ ω λ ε ί α ς λ ό
γ ο ν υ φ έ ξ α μ ι ε ν SΑ λ λ ά τ ί Ό τ ι π ρ τ μ ώ μ ε ι θ α μ α λ λ ο ν θ ε
τ α μ ο ν α σ τ ή ρ ι α κ α Ι τ η ς ό π ε ρ τ ο υ ά γ α θ ο υ Κ α Κ α θ ε ί α ς
τ η ν έ ν τ ε σ θ ε ν Έ ύ ά θ ε ι α ν π ο υ ε σ τ ι τ ο κ λ έ ο ς κ α Ι ή Ι σ χ υ ς
τ ο υ Kae
s
ή μ α ς τ ά γ μ α τ ο ς (P.G, 99, 1120). Κ α τ ω τ έ ρ ω
γ ρ ά φ ε ι ό Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς ο τ ι ο Ι Τ ό ν έ
χ ο ν τ α ι ο ί κ ο ο μ ί χ ρ ώ μ ε ν ο ι φ ε ι δ ό μ ι ε ν ο ι τ η ς ε ί ρ η ν η ς τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι έ λ π ί ζ ο ν τ ε ς ο τ ι δ ε ν θ ά ψ ι Β ά σ ω σ ι ν ο ί τ ο λ
μ η τ ί α ι μ έ χ ρ ι '['00 α τ ρ χ ω ρ ή τ ο υ ... »,
Σ ο φ ί σ μ α τ α ο μ ω ς τ α υ τ α κ α Ι κ ε ν ά ά λ η θ ε ί α ς κ α Ι ό ρ
θ ο δ ό ξ ο υ Π ν ο η ς κ α Ι μ α χ η τ ι ι κ ό τ η τ ο ς Δ ι ό τ ι δ ι

α ύ τ η ν τ η ν
ε ί ρ ή ν η ν τ ο σ ν ο μ α ε χ ο ο σ α μ ό ν ο ν Tn ο ό σ ί χ δ ε ύ π ά ρ χ ο υ
σ α τ α ρ α χ η κ α Ι χ ω ρ ι σ μ ό ς α τ θ ε ο υ ε γ ρ α ψ α ν τ α έ ξ η ς
ο Ι έ π ί σ κ Ο τ Ο Ι κ α Ι ή γ ο μ ε ν ο ι π ρ ο ς τ ο ν α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Ι Ι .
., ί
Π α λ α ι ο λ ό γ ο ν ο σ τ ι ς τ ο ύ ς έ ι ί α ζ ε ν α δ ε θ ί ν τ ο ι μ ν η μ
σ υ ν ο ν τ ο Ο Β έ κ κ ο υ μ ε α τ η ν ψ ε υ δ ο σ ύ ν ο δ ο ν τ η ς Φ λ ω ρ ε ν
,
τ ι α ς
Γ ρ ά φ ο υ ν λ ο ι π ό ν ο ί μ ε τ α ν ή σ α ν τ ε ς έ τ Ι τ ό π ο γ ρ α
Φ τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς κ α Ι ό φ ν ο ό μ ε ν ο ι τ ό δ ι ε ό τ ε ρ ο ν ν Ι Κ Ο λ Ι Ο
θ ή σ ο υ ν τ ό ν α Ι ρ ε τ ι κ ό ν Π α τ ρ ι ά Ρ χ η ν
Ό μ έ ν τ ο

ο ι ο μ ε ν ε ρ γ ο ι ς 1:001:0 ι κ α Ι λ ό γ ο ι ς τ
τ ο Ο Χ ρ ι σ τ ο Ο χ ά ρ ι τ ι π α ρ ρ η σ ι α ζ ό μ ε ι θ α - ο υ δ ε γ α ρ λ έ λ η
θ ε ν ή μ α ς ό π ό σ ο ν έ σ τ Ι ν τ ο τ η ς ι ε ί ρ η ν η ς κ α λ ο ν ι έ ν 1tcxat
-:60­
i
Ξ π ρ ά γ ι μ α σ ι ί ό ρ Ι δ ε ν ρ σ ί ι σ τ σ θ α έ
τ ι ο Ο σ θ α ι Tcg τ η ς ε ι ρ η ν η ς κ α λ ο ν ά λ λ α Τ υ ν Α Τ Ι ν ι μ α λ
; λ ύ π ε ρ τ η ς ά λ η θ l ν η ς ε ί ρ ή ν η ς ή ι μ ϊ ν ή ε ν σ τ α
..... , c' .- , 2, ,
σ ί ς έ σ τ ι π α σ α κ α ι υ π ε ρ τ ο υ Τ ι α Τ Η ν ε ι ι ρ η ν η ν γ ι ε ν Έ
Ο Ι θ α ι Ψ ε
,
υ γ ο μ ε ν
, \.­
crno τ η ς
21 , C'
ι ε ι ρ η ν η ς ε ι ς η ν
....
ν υ ν
Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε θ α .
Δ ε ν ύ π ε χ ώ ρ η σ α ν λ ο ι π ό ν ο υ δ ό λ ω ς ε Ι ς τ α ς π α ρ α
ν ό μ ο υ ς α Ι ι ώ σ ι ε ι ς τ ο υ Α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς κ α Ι Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
λ λ α τ ε λ ε υ τ ω ν ί ε ς ε γ ρ α φ ο ν :
«•.. Τ α υ τ α λ ε π τ ο μ ε ρ ω ς ά α ψ έ ρ α ε ν τ η ύ γ ι σ ο υ Β α
σ ι λ ε ί α κ α Ι δ ι α τ ο ν ό ρ ι σ μ ν α υ τ η ς ύ π ο γ ρ ά φ σ μ ε ν .
..
Ν ι κ Ο μ η δ ε ί α ς Μ α κ ά ρ ι ο ς Τ υ ρ ν υ ' Ι γ ν ά τ ι ο ς
·0 Μ έ γ α ς Χ α ρ τ ο ψ λ α ξ κ α Ι α Ρ χ ι δ ι ά κ ο ν ο ς ό Β α λ σ α μ ώ ν
·0 Μ έ γ α ς Ε κ κ λ η σ ι ά ρ χ η ς κ α Ι δ ι ι ν ς Σ υ λ έ σ τ ρ ς ό
Σ υ ρ ό ο υ λ Ο ς
·0 - Η γ ο ύ ι μ ε ν ο ς τ ο υ Σ τ ο υ δ ί ο υ Θ ε ό δ ο τ ο ς C Ι ε ρ σ ι μ ό ν α χ ο ς
κ α Ι ε π ο ν τ α ι ε τ ε ρ α ι δ έ κ α ύ π ο γ ρ α φ α Ι έ π ι ι σ κ ό π ω ν κ α Ι ή
Υ Ο μ έ ν ω ν Β λ έ π ε Π α ρ ά ρ τ η ι μ α Σ υ Τ ά γ μ α τ ς Ν ε κ τ α ρ ί
ο υ ε ρ ο σ ο λ Ι μ ω ν έ ν τ φ τ έ λ ε ι
Φ ρ ο ν ε ί ς α Υ α π η τ έ ϊ ά σ κ η τ ά ο τ ι α π α ι τ υ τ α ι κ α Ι
ε ί ε ρ α π α ρ α δ ε ί γ ι μ α τ α δ ι α ν α κ ι α τ α δ ε ι χ θ Ώ τ ο α σ ύ μ Ψ Ρ Ι
τ ο υ α ν α μ έ ν ε ι ν ε ί ς τ ο ι α ύ τ α ς ύ θ έ σ ε ι ς κ α Ι σ ι γ Α ο ί κ ο
ν ο μ ι κ ώ ς δ η θ ε ν
Π ρ Ι ν κ α τ α κ λ ε Ι σ ω τ α σ χ ό λ ι α τ ο υ Ι Ε τ η ς Π ρ ω ί Ο
δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ μ ε ε ν α ώ ρ α ι ό τ α τ ο ν έ κ τ ο ι Ο ί υ τ η ς
λ η σ ί α ς π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς σ ο υ ύ Π Ι μ ι μ ή ω δ ι α μ ί
α ν ά κ ό μ η φ ο ρ α ν τ η ν ά ρ μ σ δ ι ό τ η τ α τ ο ί λ α ί κ ο υ σ τ ο ι χ ε ί ο υ
έ ν τ η ύ π η ρ ε ι σ ί τ η ς ά λ η ι θ ε ί α ς κ α Ι τ η δ ι α φ υ λ ά ξ ε ι α ύ τ η ς
Δ η λ α δ ή κ α ί τ ο ι δ ε ν μ ε τ έ χ ε ι ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν
ά μ έ σ ω ς δ ό ν α τ α ι δ μ ω ς σ τ α ν ή Σ ό ν ο δ ο ς ά τ η ψ ε υ δ ή ς
κ α Ι τ τ ο Θ α τ ο Κ ι ρ ί ν η ή σ ύ ν ο λ ο ς σ Ν ε Ι δ η ι σ ι ς τ ο υ λ η
ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς Έ κ ι κ λ η σ ί α ς η τ ο ι ό λ ο ι ο ς κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α
ό ς ν α ν τ ι δ ρ ά σ η κ α Ι ν α ι μ α τ α ι ώ σ η τ α ς π ο ι ψ ά σ ε ι ς τ η ς
Ο Ο τ ω ς ε χ ο μ ε ν Σ υ ν ό δ ο υ ς α ί ό ϊ α ι η σ α ν σ υ γ κ ε
-61­
κ ρ ο τ η μ έ ν α ι π ο π ο λ λ ο υ ς έ π ι ι σ κ ό π ο υ ς α ί τ ι ν ε ς δ ι μ ω ς έ
π ε κ η ρ ύ χ ι θ η σ α ν μ ο λ ο ν ό τ ι τ α α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ α δ ι α τ ά γ μ α
τ α τ α σ γ κ α λ έ σ α ν τ α α ύ α ς ώ ς Ο Ι κ ο μ ε ν ι κ α ς τ α ς σ υ
ν ε ι κ ά λ ι ε σ α ν Έ ι μ ε ν π χ τ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν τ η ς Ε φ έ σ σ ο υ τ ο
449, τ η ν λ η σ τ ρ ι κ η ν ά π ο κ λ η θ ι ε Ί σ α ν ε Ι ς τ η ν ό π ο ί α ν π α ρ έ
σ τ η σ α ν κ α Ι δ ύ ο Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι 6 Δ ι ό σ κ ο υ ρ ο ς Α λ ε ξ α ν
δ ρ ε ί α ς κ α Ι 6 Ί υ ι ε ν ά λ ι ς c ε ρ ο σ ο λ μ ω ν κ α Ι η τ ι ς ώ ς
Ο Ι κ ο υ ι μ ε ν ι κ η σ υ ν ε κ λ ή ι η π ο τ ο υ Α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς
Κ α Ι δ μ ω ς α ϋ τ η π ο τ η ς Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς σ υ ν ε ι δ ή
σ ε ω ς κ α Ι ύ τ Ο τ η ς μ ε τ α ύ τ η ν σ υ λ η Θ ε σ η ς Δ ι Ο Ι κ π α
ρ ε δ ό θ η ε Ι ς τ ο ά ν ά Θ θ μ α Έ ε ν τ η ν δ ι α ο η Θ ε ι σ α ν Σ ύ
ν ο δ ο ν τ η ς Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς ώ ς Ο Ι κ ο μ ε ν ι κ η ν κ α Ι τ α ύ τ η ν
σ υ Υ Ι κ λ η ι θ ε ϊ σ α ν Δ ε ν ε χ ο ι μ ε ν δ ε μ ό ν ο ν α ύ τ ά ς Έ μ ε ν σ ω
ρ ε ί α ν ω ν Σ υ ν ό δ ω ν ' Α ν α ψ έ ρ ω τ α ς Σ υ ν ό δ ο υ ς Τ ύ ρ ο υ
Ά ρ ι μ ι ν ί ο υ ε ε υ κ

ε ί α ς κ α Θ ω ς κ α Ι τ α ς έ π Ι τ ω ν χ ρ ό
ν ω ν τ η ς ε Ι κ ο ν ο μ α χ ί α ς σ υ γ κ ρ ο τ η Θ ε Ι σ α ς
Ά ν α φ έ ρ ο μ α ι ά κ ό ι μ η κ α Ι ε Ι ς τ η ν Έ γ κ ό κ λ ι ο ν τ ο υ
α ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Β α σ ι λ ί σ κ ο υ δ π ε ρ ύ π έ γ ρ α ψ α ν τ
σ ι ο ι έ π ί σ κ ο π ο ι έ ν ο Ι ς κ α Ι ο ί Π α τ ρ ι ά Ρ χ α ι Τ μ ό Θ ι ε ο ς Α ί
λ ο υ ρ ο ς Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Π έ τ ρ ο ς Μ Ο Υ Υ ο ς Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς '1­
υ ε ν ά λ ι σ ς < Ι ε ρ ο σ ο λ ό μ ω ν
τ η ν τ ο ν Ι ν σ ν ο θ ε λ η τ ι σ μ ο ν δ Ε ε Ι σ η Υ ο υ μ έ ν η ν Έ Κ
Η ε σ ι ν τ σ υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ ε ν ε τ ε ι 638 ε ί χ ο ν ύ π ο γ ρ ά ψ ε ι
μ ε τ α τ ο υ π λ ή ι θ σ υ ς τ ω ν α λ λ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν κ α Ι ο ί Π α τ ρ ι
ά ρ χ α ι Σ έ ρ γ ι ο ς ω ν σ τ α ν τ ι ν υ τ ό λ ι ε ω ς κ σ ρ ο ς Ά λ ε ξ α ν
δ ρ ε ί α ς Μ α κ ε δ ό ν ι ο ς Ά ν τ ι ο χ ε ί α ς Σ έ ρ γ ι ο ς C Ι ε ρ ο σ ο λ ύ
μ ω ν κ α ί α Ι τ ο ς ό Π ά π α ς τ η ς Ρ ώ μ η ς Ό ν ώ ρ ι ο ς α ν τ έ σ τ η
σ α ν δ ε ι έ π Ι κ ι ε φ α λ η ς τ ο υ κ α τ α τ ο υ Μ Ο ν ο θ ε λ η τ ι σ μ σ υ α
Υ ω ν ο ς δ ό ο μ ο ν α χ ο ί Μ ά ξ ι μ ο ς 6 ο μ ο λ ο γ η τ η ς κ α Ι 6 Σ ω
φ ρ ό ν ι ο ς ό μ ε τ ο λ ί γ ο ι ν ά ν α δ ε Ι ε Ι ς κ α Ι Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς 1­ C
ε ρ σ σ σ λ μ ω ν .
Α ύ τ η ε ί ν α ι ή ί σ τ ο ρ ί α τ α υ έ ν δ ό ξ ο υ α ν τ ι σ τ α σ ι α κ ο υ
φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ π λ η ρ ώ μ α τ ο ς έ ν τ η ί σ ο ρ ί ς χ
τ η ς Έ Κ Κ λ η σ ί α ς ά ι δ ε λ φ ε Ν έ σ τ ο ρ τ α δ ε λ σ Ι α π α ρ α ι
.τ ο ό ώ ς γ έ μ ο ν τ α θ α ν α σ ί μ ο σ μ ι α σ μ ο κ α Ι Ά α λ η
Ά θ ε ί α ς
Σ α υ π α ρ α θ έ τ ω λ ο ι π ό ν τ ώ ρ α κ α Ι τ ο ά π ό σ π α σ μ α
τ Ί σ ο Ι ύ π ε σ χ έ Η η ν ε κ τ η ς ε π ι σ τ ο λ η ς τ ω ν ά γ ι ο ρ ε ι τ ω ν
Π α τ έ ρ ω ν π ρ ο ς τ ο ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Μ ι χ α η λ τ ό ν Π α λ α ι
: ο λ ό Υ ο ν σ υ ν τ α ε σ α ν ώ ς ά π ό κ ρ ι σ ί ν τ ι ω ν λ ό γ τ η ς π ι έ
. σ ε ω ς ν α δ ε χ θ Ο υ ν ε ί ς κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Β έ κ
K
°I"VII } ;,,: \.!
vv. . ί Δ ι --:l!
Ε Ι γ α ρ τ ο ά π λ ω ς χ α ί ρ Ε ι ν ε ί τ ε ι ν κ Ο ι ν ω ν ί α ν δ ί δ ω
σ ι τ ο ι ς ε ρ γ ο ι ς τ ο ι ς π Η ρ σ ι ς π ό σ ο ν ή δ ι ά τ ο ρ ο ς α υ τ ο Ω
μ ν η μ Ο σ 6 ν η κ α Ι τ τ α υ τ α α υ τ ω ν τ ω ν θ ε ί ω ν μ υ σ τ η
ρ ί ω ν φ ρ ι κ τ ω ς Ί τ ρ ο κ ε ι μ έ ν ω ν
0\ Ε ί δ ε ό π ρ ο κ ε ί μ ε ν ο ς α υ τ ο ς ε σ τ Ι ν ή α υ τ ο α λ ή ι θ ε ι α
ζ ω ς α ν τ ο μ έ γ α ψ ε σ δ ο ς τ ο ι υ τ ο δ έ χ η τ α ι ε ί κ ά ζ ε ι ν ε ί κ ό ς
σ υ ν τ ά Τ Ί ε ι ν α υ τ ο ν ώ ς ό ρ Θ ό ι δ ο ξ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν μ ε τ α
ω ν λ σ ι π ω ν ό ρ Θ ο δ ό ξ ω ν α τ ρ ι α ρ χ ω ν ε ν α Ρ φ ρ ι κ τ ω ν
μ υ σ τ η ρ ί ω ν σ κ η ν ι κ ω ς π α ί ξ ο μ ε ν κ α Ι τ ο μ η ο ν ώ ς ο ν ύ
π ο κ ρ ι ν ώ μ ε θ α
Κ α Ι π ω ς τ α υ τ α ά ν έ ξ ε τ α ι ό Ρ θ ο
Ά δ ό ξ ο υ Ψ u Χ ή κ α Ι ο υ κ ά π ο σ τ ή σ ε τ α ι
"""" ,,.... ,
τ η ς κ ο ι ν ω ν ι α ς τ ω ν μ ν η μ ο ν ε υ σ α ν Ό ω ν
α ύ τ ί κ α κ α Ι ώ ς κ α π η λ ε ύ σ α ν τ α ς τ α
θ ε Ι α τ ο ύ τ ο υ ς ή γ ή σ ε τ α ι Κ α Ι τ ί α ν
:> ε ί η τ α ύ τ η ς τ η ς ο ί κ ο ν ο μ ί α ς ζ η ι μ ι ω
,: δ έ σ τ ε Ρ ο v;» (Laurent - Darrouzes, Dossier Grec de
union de Lyon, σ 397 - 9, Paris, 1976.
Δ ι α τ α ε ν σ ε λ (76) δ ρ α μ α Τ Ί ι μ

ε ν α δ τ ι δ η λ
Q. 'R. δ ' , , , Ι
Κ α λ ' ο υ μ ε ι σ α ν α \:Ja ι σ ω μ ε ν ε π ι σ χ ο ι ν ι ο υ κ α ι ο τ ι α υ ρ ι
ο ν θ α ά π έ λ θ Ί ό Π ι α τ ρ ι ά ρ χ η ς δ κ τ ο υ κ δ σ μ ο υ κ α Ι τ ί ς ο ί
δ ε ν ί σ ι ω ς δ ι α δ ε θ α υ τ ο ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ς κ α Ι σ υ ν ε τ ο ς α ν
θ ρ ω π ο ς ό ό τ ι ε τ έ ρ μ α ε Ι ς τ η ν έ ν ω τ ι κ η ν ύ σ τ ε ρ ί α ν κ α Ι
. τ α φ ι λ σ π α ι Κ π α ρ α λ η ρ ι μ α τ α Ά ν δ μ ω ς ε χ ο ι μ ε ν δ η μ ι
ο Ο Ρ Υ ή σ ε ι σ χ ί σ μ α τ α π ω ς Θ α ε π ο ι υ λ ώ σ ω μ ε ν τ α ς π λ η γ α ς
-63­
τ η ς ε κ λ η ι σ ί α ς Τ ί ν ά ε τ ω μ ε ν θ α μ α σ ί α ν τ ω ς
κ λ η σ ι ο ί λ ο γ ί α τ ο τ ι ρ ω τ ο ν ε κ φ ρ α ζ ο μ έ ν ε ν τ η Ι σ τ ρ ί τ η ς
Ο ρ θ ο ι δ ο ξ α ς
Π ι ρ ο τ ι μ α δ η λ α δ η ό σ υ γ γ ρ α φ ε υ ς τ η ς δ α ρ ι η ς -rOV
Π λ ή ρ η ά φ α ν ι σ μ ο ν τ η ς ψ υ λ α σ σ ο μ έ ν η ς π α ρ α κ α τ α Θ ή κ η ς
π α ρ ά τ α ς ύ Υ ι ε ί ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ ζ ω ν τ ο ς ό ρ γ α ν ι ο ι μ ο υ
τ η ς Έ κ κ λ η ι σ ί α ς τ α ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς τ ω ν ζ ώ ν τ ω κ α Ι ύ Υ ε ι
ω ν κ υ τ τ ά ρ ω ν κ α τ α τ ω ν ε ι ί σ λ έ ω ν μ Ι ρ ί ω ν α φ ο υ
α λ λ ω ς τ ε τ ο τ ο δ ε ν σ υ ν ι σ τ v600rv η κ ί ν δ υ ν σ ν δ ι α τ ο
σ ω μ α α λ λ ά δ ε ί γ ι μ α ζ ω η ς κ α Ι ι μ ε λ λ ο ν Τ κ η ς θ ε ρ α π ε ί α ς
λ ό γ τ η ς σ η μ ε ι ο μ έ ν η ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς
Σ χ ε τ ι κ ω ς δ ε μ ε τ η ν ι ε π ι σ χ ο ι ν ί ο υ Π ρ ε ί Α μ η φ ο
σ τ ι κ ι ν δ υ ν ε ύ ο μ ε ν π ο λ λ ο Ο Υ ε κ α Ι δ ε ι Α τ ι λ ο ι ύ σ τ α
τ α έ π ό μ ε ν ο ι π τ α ν τ α χ Ό τ ο ς τ ω ν ά γ ί ω Π α τ έ ρ ω ν ό ι μ ο
λ ο γ ί α ι ς α ί ς π ε π ο ί η ν τ α ι λ α λ ο Ό ν τ ο ς έ ν α ύ τ ο ι ς τ ι Α γ ί
ο υ Π ι ε ύ μ α τ ς κ α Ι τ ω ν ε ν α ύ τ α ι ς ι ε ο ι ω ν χ ν η λ α τ ο Ο ν τ ε ς
"[iOv π ό ν κ α Ι α σ ι λ Ι η ν ω σ π ε ρ δ ί ζ Ο ε ς τ Ρ ί
ο ν ε χ σ μ ε ν ε α ί α ν τ η ν ε σ ω θ ε ν π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ν δ τ ι
κ α τ α ν τ ή ι σ ω μ ε ν η Ι α ν ω CΙ ε ρ ο υ σ α λ ή ι μ !
Τ ά π ε ρ ί δ ι α τ η ρ ή σ ε ω ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν Γ Ο Χ
α τ ι ν α ά ν α φ έ ρ ε ι έ ν σ ε λ (77), σ τ ε ρ σ Ο ν τ α ι Π α σ η ς σ ο € α
ρ ό τ η τ ο ς Γ ι ρ ά φ ι ε ι σ χ ε τ ι κ ω ς
Ο ϋ τ ω ς ή Έ κ κ λ η σ ί α τ ω ν Γ Ο Χ έ ν Ί ί ι δ ρ ύ ι θ η ώ ς μ έ
σ ο ν μ έ σ ο ν ά ρ ι ς τ η ρ ή ι σ ε ω ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν κ α ν ό ν ω ν α
έ η π λ έ ο ν σ κ ο Π ό ς Ν ι α δ ι α τ η ρ η ι θ Ί ή Έ κ ι κ λ η σ ί α τ ω ν
Γ Ο .. Χ ε ι σ τ ω κ α Ι έ Ι θ υ σ ί τ η ς ά ρ ι ς τ η ρ ή σ ε ω ς τ ω ι ν
ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Έ ν τ α Ο ι θ α ή σ ύ γ χ υ σ ι ς 'reou π ρ ο κ α λ ι ε ι
τ α ι έ κ τ η ς έ ρ μ η ν ε υ τ ι Κ η ς τ ο υ π Έ ε ί ν α ι κ α τ ά δ η λ ο ς
Δ ι ό τ ι Σ Κ Ο ο ς τ η ς Α γ ι ω τ ά τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν
Γ Ο Χ π Ν έ σ τ ο ρ ώ ς γ ρ ά φ ε ι κ α Ι ε Ι ς ε ύ λ α η ς Ι ε ρ ε υ ς τ η ς
Ρ Δ Ι τ ρ α ς ι δ ε ν τ υ γ χ ά ν ε ι ή τ ή ρ η σ ι ς τ η ς Α Κ ι Ρ Ι Β Ε Ι ­
Α Σ α λ λ α ή Σ ω τ η ρ ί α τ ω ν Α Ν θ Ρ Ω Π Ω Ν Κ Α Ι Ο Α Γ Ι Α
Σ Μ Ο Σ Τ Ω Ν Α ί λ λ ο ν σ Κ Ο ν ι δ ε ν Ά α ν ω ρ ί ζ ε ι ή ά Υ ι ω
τ ά τ η κ κ λ ή σ ί α τ ω ν Γ Ο Χ Κ Ι ά θ ε ά λ λ η έ ι κ τ Ι μ η σ ι ς τ ω ν
-64­
Ι S , S α λ ,
ρ α γ ι μ ά τ ω ν τ υ γ ε ι ε ω Π ε ρ Ω ε τ η σ φ η ς κ α ι
μ η ά ν τ α π ο κ ρ ι ν ο μ ε ν η τ ρ ς τ η ν ά λ η ι θ ε ι Α
f β α ν ο ί Γ Ο Χ τ η ς Ε λ λ ι α δ ο ς έ χ ώ ρ η σ α ν τ α ς ε υ θ ύ
ν α ς τ ω ν α τ α τ η ν ύ μ ε τ έ ρ α ν κ α κ ό δ ο ξ ο ν Έ κ κ λ η ι σ ί α ν τ ο υ
τ ο έ γ έ ν ε τ ο δ ι ο ύ δ ε ν α λ λ ο ε ί μ ή δ ι α κ α κ ο δ ο ξ ί α ν δ η λ α
δ η δ ι ό τ ι ε κ ρ ι ν α ν κ α Ι κ ρ ί ν ο υ ν δ τ ι δ ι α τ η ς ε ί σ α γ ω γ η ς τ α υ
Π α π ι κ ο υ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο ι υ ή ν ο ί Υ ρ η γ μ α τ α ό π ο ι ο ν α π α σ τ ι
. Υ μ η ς ε ί ς σ τ ι γ μ ή ν ά τ Ό ε ι λ ε ι ν α κ α τ α κ λ ό σ η τ ο τ λ ή ρ ω μ α
. κ α Ι ή Σ ω τ η ρ ί α κ α Ι ό Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ τ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ τ θ ε τ α ι
" έ ν ι ν δ ύ ν Δ ι α τ α υ τ ο ό χ ω Ρ Ι Ι Ο μ ο ς τ ω ν ε ύ ι θ υ ν ω ν η τ ο Ε
nΙ Β Ε Β Λ Η Μ Ε Ν Ο Σ ο ύ χ Ι 11JEpl ή μ ε ρ ω ν ο ό δ ε 1tEpl κ α ν ο
ν ο λ ο γ ι ω ν κ α Ι λ ε γ κ α λ ι σ μ ω ν ό λ ό γ ο ς α δ ε σ ι μ γ ι ώ τ α
Κ α Ι σ υ ν ι ε χ ί ζ ω ν γ ρ ά φ ε ι Ν α ί ο ί Γ Ο Χ ε ί ν α ι σ
σ μ α τ υ κ ο ί Σ χ ι σ μ α Τ Ι Κ Ο ί μ ω ς ο χ ι π ρ ο ς τ η ν Έ κ Κ λ η
σ ί α v, τ ή ν Α λ ή θ ε ι α ν κ α Ι τ η ν Π α ρ ά δ 0­
σ ι v, ά λ λ ώ ς π ρ ο ς τ η ν Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν τ η ν π λ ά ν η ν κ α Ι
τ η ν Α ύ θ α ρ ε σ ί α ν τ ο ι ο ι υ τ ο σ χ ί σ μ α ε ί ν α ι τ ρ σ ς τ ι μ ή ν τ ω ν
Ε κ τ η ς έ τ η σ τ σ λ η ς τ ο υ π ρ ε σ υ τ έ ρ σ υ Β α σ ι λ ε ί ο υ Σ α κ κ α
π ρ ο ς τ ο ν π Έ τ ι ι φ ά ν ι ν
Δ ι α τ α π ε ρ Ι 7 - 8 ό μ ά δ ω ν τ ω ν Γ Ο Χ α π ο φ ε ύ γ ω ν α
σ ε ά α σ χ λ ή σ ω δ ι ό τ ι τ υ γ χ ά Λ ε ι α ν ά ξ ι ο ν α ν α ι ρ έ σ ε ω ς
τ ο ι ς π α σ ι ε ί ν α ι γ ν ω ι σ τ η ή ϋ π α ρ ξ ι ς τ ω ν δ ό ο ι μ Ε Ρ ί
Q ω ν T&:w λ ο ι π ω ι ν σ υ ν ι σ τ α μ έ ν ω ν έ ξ ό λ ί γ ω ν ά τ ό μ ω ν
3. π ω ά ν τ έ δ ρ υ ν ο ί π α λ α ι ο Ι α γ ι ο ι
Κ α Ι τ ώ ρ α π ε ρ Ι Α γ ί ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ ό λ ό γ ο ς σ 78).
Έ ι π ρ ώ τ ο ι ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ο ν ι μ ε ν θ ι ε ό δ ω ρ ο ν α ί
ρ ε τ ι κ ό ν τ ο ν δ ε ύ ρ ι λ λ ν ι ν ω ν τ α α ύ τ , δ η λ α δ
δ μ έ γ α ς π ρ ό α ς τ η ζ Ό ρ θ ι ο ι δ ο ξ ί α ς α η ε ι ν ο ς σ υ μ ι α
σ τ η ς τ ο υ έ σ χ ά τ ο υ ι ε ί δ ο υ ς
cH α λ ή ι θ ε ι α Ό μ ω ς α δ ε λ φ έ μ ο υ τ υ γ χ ά ν ε ι τ ε λ ι ε ί ω ς δ ι ά
φ ο ρ ο ς Δ ι ό τ ι
-65­
----_._..__ ._. ---------===========================-----===-----­
α ν σ ε ζ η ό Π ο λ υ ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς Μ ο ψ ο ε σ τ ί α ς
(·r 428) ο Ο δ ε Ι ς έ τ ό λ μ η Ο ε ν ν α τ ο υ ά τ ε υ ι θ ν η τ η ν κ α τ
ι ,.... C ""'.3 , - ......
γ ο ρ ι α ν τ ο υ α ι ρ ε Τ υ α Ί Ί ε ν α ν τ ι α ς η τ ο τ ο ι ς τ α σ ι γ ν ι ω
τ ό ς κ α Ι δ Ι ε τ ή ρ ε ι σ τ ε ν α ς σ χ έ σ ε ι ς μ ε τ ο ν Ά γ ι ο ν Γ ρ η γ ό
ρ ι ο ν θ ε ο λ ό γ σ ν ώ ς κ α Ι τ ό ν θ ε ι ο ν Κ ρ ι λ λ σ ν Ε κ ο ι μ ή Θ η
δ ε ώ ς τ Τ κ ν ο ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
(?) Π ρ έ π ε ι Α α σ η μ ε ι ώ σ π ς ο τ ι ή τ α ρ α π ο μ τ ο υ τ
Έ τ ι φ α ν Ι ο υ ο τ ι δ η λ Ώ κ ο ν ό μ ε ι ό Κ ό ρ ι λ λ ο ς μ η α
σ χ ί ζ ε σ θ α ι τ ω ν τ η ς έ ώ α ς έ ν δ ι τ τ χ ι ς ά ν α φ ε ι ρ ό ν τ ω ν τ Ο ν
Θ ε ό δ ω ρ ο ν Μ ο ψ ο υ ε ι σ τ ί α ς α ί ρ ε τ ι κ ό ν Ό ν τ α ε χ ε τ α ι π ο λ
λ η ς τ η ς τ α ρ α τ ι ή σ ε ω ς έ ν τ η έ ρ μ η ν ε ί ς χ τ η ς
Δ ί ό τ ι Ή φ ρ ά σ ι ς α ϋ τ η τ υ γ χ ά ν ε ι τ ο υ μ ο ν α χ ο
Ν α υ κ ρ α τ ί ο υ ο σ τ ι ς Π ε υ ι θ υ ν ό μ ε ν ς π ρ ό ς τ ό ν α γ ι σ ν θ ε ό
δ ω ρ ο ν τ Ο ν Σ τ ο ι δ ί τ η ν τ η ν ό ν α φ έ ρ ε ι ε ί ς μ ί α ν α π ο ρ ί α ν
τ ο υ π ρ ό ς τ ό ν α γ ι ο ν Γ έ ρ ο ν τ ά τ α υ
2.) ο Ά γ ι ο ς ά ν τ α π α ν τ ω ν α Ί τ ο δ έ χ ε τ α ι τ ο ν χ α ρ α
κ τ η ρ ι σ μ ο ν ώ ς α ί ρ ε τ ι κ ο σ ά π λ ο
ι
σ τ α τ α δ ι ό τ ι τ ό ν ε ί χ ε
κ α τ α δ ι κ ά σ ε ι ή Ε ι Ο ί κ ο μ ε ν ι κ ή (553). Α ρ α ζ ω ν τ ο ς
τ ο υ Α γ ί ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ ο ι δ έ π ο τ ι ε ε ί χ ε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ Ώ ώ ς
α ί ρ ε τ ι κ ό ς τ ό τ ρ ω τ ν τ ο ι Ο τ ο ε α ι ω ι θ ε ν έ ν ε τ ε ι 553.
3) Έ ν σ υ ν ε χ ε ί ς χ έ π ε ξ η γ ε ι ε ί ς τ ο ν Ν α υ κ ρ ά τ ι ο ν τ ο ν
wEpi ο ί κ ο ν ο ι μ ί α ς λ ό γ ο ν τ η ν τ Ρ ο ς κ α ι Ρ ο ν γ ε
ν ο μ έ ν η ν γ ρ ά φ ω ν
Σ α φ η ν ε ί α ς δ ε ε ν ε κ ε ν ε σ τ ω τ α π α ρ ή ι μ ω ν έ χ ό ι μ ε
'"' 3 , cI ........, ...... c' ,
ν α τ η ς α υ τ η ς ε ο ι α ς ο τ ι τ ω ν ο ι κ ο ν Ο μ ι ω ν α ι μ ε ν π ρ ο ς
κ α ι ρ ν γ ε γ ό ν α σ ι π α ρ α τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν α ί δ ε τ ο δ ι η ν ε κ έ ς
Exoual. Ο ί ο ν δ ι η ν ε κ ε ς μ έ ν ώ ς α ν τ Ι τ ω ν ύ τ σ Τ σ ε ω ν π α
ρ α χ ω ρ ε Ί σ θ α ι τ α π ρ ό σ ω π α π ρ ο ς τ ό τ ο υ Α γ ί ο υ Ά Θ α ν α
σ ί ο υ τ ο ι ς Ί τ α λ ο Ι ς Π ρ ό ς ι κ α ι ρ ο ν δ ε ο Τ ο ν τ ο τ ο υ 'A'ftoo­
σ τ ό λ ο υ έ π Ι τ η ς Ε ρ ι τ ο μ η ς τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ β α σ ι λ ε ί ο υ έ Ι
τ ο υ ς Α γ ί ο υ Π Λ ε ύ ι μ α τ ο ς ο ί ι δ α κ α 1 τ ο ν σ ν τ Ο ο
θ ε ί ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ Ά μ έ χ ρ ι τ ι ν ό ς κ α ι ρ ο ι ί γ ι ν ό ι μ ε ν α ο ύ
δ ε ν τ ό μ ε μ π τ ό ν ο ό δ έ τ ό ι κ α τ ά τ ι α τ η χ έ ς κ α Ι ε κ ν ο μ ο ν
ό φ ε μ έ ν ν δ ι ο ο ν δ μ ω ς κ α Ι Ο ύ κ α Υ α ν ά κ ρ ι έ ς τ ο υ τ ο
-66­
γ α ρ ή ο ί κ ο ν ο μ ί α ή τ τ ρ ό ς κ α ι ρ ό ν (M.P.G. 99, 1085-88).
, '47 , , ,
, Τ ώ ρ α σ ε ε ρ ω τ ω ε χ ι ε ι κ α ι μ ι μ ι α ν σ χ ε σ ι ν η ν ι μ ι
α τ η μ ε τ η ν ρ ο τ ε ι ν ο μ έ ν η ύ π ό τ ο υ Π Έ δ ι α τ α σ η μ ε
. ρ ι ν ά Υ ε Υ ο ν ό τ α ... Ο χ
ι
μ ό ν ύ δ ί μ ί ι ά λ λ

ά π ο τ ε λ ε ι κ α Ι
έ Υ κ λ η μ α τ ι κ η ν ο ι α σ τ ρ σ φ η ν τ η ς ε ν ν ο ι α ς τ η ς
θ α ά ν τ ε ί Π ι ι σ ι ω ς ό Π Ε ι φ ά ν ι ο ς ό W ά
ν ω τ έ ρ ω δ έ ν σ υ ν ι σ τ ο υ ν ο ί κ ο ν ο μ ί α ν Π α ρ ο μ ο ί ω ς δ ε ν Π ρ έ
π ε ι ν α π ρ ά ξ ω μ ε ν κ α Ι ή ι μ ε ϊ ς α φ ο σ δ ε ν ε χ ε ι ι μ έ χ ρ ι σ ή μ ε
ρ ο ν ά τ ι ο κ η ρ υ χ θ ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς cH ά π ά ν τ η σ ι ς ε ί ν α ι
" '
α λ
ι Δ
α σ φ ω ς ο χ
ι
ι ο τ ι
1) cH π ρ σ λ η τ ο υ Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ δ ό γ μ α τ ο ς ύ ο τ ω ν
ό π

α ύ τ α υ σ υ Υ γ ρ α φ έ ν τ ω ν η τ ο έ λ α χ ί σ τ η έ ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι
μ ε τ η ν κ ο ν ι ο ρ τ ο π ο ί η σ ι ν τ ο υ ρ θ δ ό ξ υ Π ι σ τ ε ω ό
π ό τ ο υ Γ η ρ α ι ο υ Φ α ν α ρ ι ώ τ ο υ τ η ς σ ή ι μ ι ε ρ ο ν
2) Ο ύ ι δ έ ν α ε ί χ ε σ α ι δ α λ σ ε ι μ έ χ ρ ι τ η ς Ε ί κ υ
μ ε ν ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο υ η τ ο ι 100 ε ρ ί Π ο υ ε τ η μ ε τ α τ η ν κ ο ί ι μ η
σ ί ν τ α υ ο τ ε α ν ε φ ύ η σ α ν α ί ώ ρ ι γ ι ε ν ι σ τ ι κ α Ι έ ρ ι δ ε ς ι έ ν
α σ ή ι μ ε ρ ο ν έ κ τ ι ε λ σ ύ ι μ ι ε ν α ε χ ο υ ν Π ρ ο κ α λ έ σ ε ι σ υ γ χ ι Ο Ο ε ι ς
ό λ ο κ λ ή ρ ω ι ν λ α ω ν
3) c'OTl η τ ο έ λ α χ ί ι σ τ η ή π ρ σ λ η τ ω ν ι δ Ο Υ μ ά τ ω ν
ό π ό τ α υ θ ε ο δ ώ ρ ο υ έ ν σ ι γ ρ Ι σ ε ι μ ε τ η ν ά τ τ ε ο μ Π ό λ η σ ι ν
τ η ς σ ή ι μ ι ε ρ ο ν δ η λ ο ι κ α Ι τ ό Υ ι ε γ ο ν ο ς Ο Τ Ι ο ύ δ ε Ι ς έ κ τ ω ν
μ ε γ ά λ ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ ο ν έ κ α τ η γ ό ρ η σ ε η έ π ο λ έ μ η σ ε έ ν
δ α τ ό ν Ν ε σ τ ό ρ ι ο ν ό σ τ ι ς λ ε υ κ ω ς κ α Ι ά ν υ Π ο σ τ ό λ ω ς
έ ι δ ε ί χ θ η α ί ρ ε τ ι κ ό ς Θ α ί δ η ς κ α τ ω τ έ ρ ω τ η ν σ τ ά σ ι ν 1tOU
έ τ ή ρ η σ ε ό θ ε ϊ ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς
Α ς π α ρ α κ ο λ ο υ ι θ ή ω μ ε ν λ ο ι τ τ ό ν τ ώ ρ α κ α Ι τ ο ν α ϊ
κ ο ν ο μ ι κ ό ν Κ ύ ρ ι λ λ ο ν Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς 'i'HiTO ο ν τ ω ς α ί
κ ο ν ο μ ι κ ο ς α ύ τ ο ς ό ό Π ο ϊ ο ς κ α τ ε κ ε ρ α ν ω σ ε δ α τ ω ν έ
π ι σ τ ο λ ω ν τ ο υ τ ό ν α ί ρ ε τ ι ι κ ό ν Ν ε ι σ τ ό ρ ι ο ν Κ α ι ρ ό ς ν α σ ο ι υ
π α ρ α Θ έ σ ω τ ό Π ρ ο μ ν η μ Ο ν ε υ θ ε ν ά τ σ α σ μ α έ κ τ η ς τ ρ ί
τ η ς α ύ τ σ υ έ π ι σ τ ο λ η ς Π ρ ό ς Ν θ σ τ ό ρ ι ο ν ι δ ι

η ς τ ο ν Κ α α
δ ι κ α ζ ι ε ι κ α ί τ ό ν ά π ο ξ ε ν ώ ν η τ η ς Ε Κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ θ ε Ο υ
-67­
έ ψ δ σ ο ν η ι θ ι ε λ ε έ μ ε ί ν η ε ί ς τ α ς α ί ρ ε τ ι κ ά ς τ ι δ ο ξ α σ ί
α ς ο Ά ξ ι ο ν ι δ ε π ρ σ σ ο χ η ς ε ί ν α ι τ ο τ ο δ τ ι έ ν τ ο ς έ
ν Ο ς ε τ ο υ ς τ ρ ε ι ς έ ι σ τ ο ι λ α ί τ ο υ κ υ κ λ ο ι φ ο ρ ή σ α σ α ι
ά π α ν τ α χ ο Ο α Τ ε τ έ λ ι ε σ α ν τ η ν ά π α ρ χ η ν τ η ς κ α τ α δ ί κ η ς
η τ ι ς κ α Ι έ π ι σ φ Ρ α Υ ί Υ ε τ α ι δ ι α τ η ς Γ Ι Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς LJ­
ν ό δ ο υ
ο υ δ ό λ ω ς έ ψ ή ρ μ ο σ ε τ ο ά χ ρ ι κ α ι ρ ο υ λ ό Υ τ η ς δ ο
Υ μ α τ ι κ η ς φ ύ σ ε ω ς τ ο υ θ έ μ α τ ο ς ά λ λ α μ ό λ ι ς ύ π έ π ε σ ε ε Ι ς
τ η ν ά ν τ ί λ η ψ ί ν τ ο υ ή κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η α ί ρ ε σ ι ς σ π ε ύ δ ε ι ν α
1:'00 γ ρ ά Ψ Ώ ζ η τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς κ α Ι α ξ κ α Ι δ ί ς ο μ η ί
κ α ν ο π ο ι η θ ε Ι ς δ μ ω ς έ κ τ ω ν α π α ν τ ή ι σ ε ώ ν τ ο υ έ ξ α τ λ ύ ε ι
τ η ν τ ρ ί τ η ν α υ τ σ υ έ π ι σ τ ο λ ή ν π ε ρ ι έ χ ο υ σ α έ ν τ έ λ ε ι κ α Ι
τ ο υ ς 12 α ν α θ μ α τ ι σ μ ο ς α υ τ ο ο κ α τ α ί α ν τ ο ς μ η ι δ ε χ ο
μ έ ν ο υ τ η ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Θ Ι σ ι ν π ε ρ ι τ η ς έ ν σ α ρ κ ώ σ ε ω ς τ ο υ
Κ υ ρ ί ο υ
· Ι δ ο σ ο Ο π α ρ α θ έ τ ω τ η ν ε ί σ α Υ ω Υ η ν τ η ς τ ρ ί τ η ς α ύ
τ ο Ο έ π ι σ τ ο λ η ς η ό π ο ί α δ ι α τ η ν σ ύ ν ο λ ο ν σ η ε ρ ι ν η ν Έ κ
κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ο ι δ έ ο ν Υ ε
ι θ ξ • θ δ Ι ξ · Ι Ρ Ρ ι
ν ε σ ' . α ι ε ο ρ Ο ι ο ο υ ε π ο ψ ε ω ς ι ε α ν θ α ι ω ς μ ι μ η
ι θ ο υ ν ο ί π ο ι μ έ ν ε ς τ η ν π ο ρ ε ί α ν τ ο υ κ α Ι δ ε ν α ν α λ ώ σ ο υ ν
ί α σ α ν τ η ν έ ν ε Ρ Υ η τ ι κ ό τ η τ ά τ ω ν ε ι ς ά ρ ο φ ρ ο σ ύ ν α ς κ α Ι
σ υ μ π ο ρ ε ι ό σ ε ι ς α Υ ά π η ς '00
τ ο υ Σ ω τ η ρ ο ς ή μ ω ν λ έ Υ ο ν τ ο ς έ ν α Ρ Υ ω ς ά ψ ι λ ω ν
π α τ έ ρ α η μ η τ έ ρ α ό π ε ρ έ μ ε ο υ κ ε σ τ ι μ ο υ α ξ ι ο ς κ α Ι ό
ψ ι λ ω ν υ ί ο ν η θ υ Υ α τ έ ρ α t>1rEp έ ί μ έ ο υ κ ε σ τ ι μ ο υ ά ξ ι ο ς
τ ί π α θ ι ω μ ε ν ή μ ε ι ς ο ί π α ρ α τ η ς σ η ς ε υ λ α ε ί α ς ά τ α Ι Τ ύ
μ ε ν ο ι τ ο ύ π ε Ρ α Υ α π α σ θ α ι τ ο υ π ά ν τ ω ν ή μ ω ν Σ ω τ η ρ ο ς
Χ ρ ι ι σ τ ο υ τ ί ή ι μ α ς έ ν ή μ έ ρ κ ρ ί σ ε ω ς ό ν η σ α ι δ ν ή σ ε τ α ι
η π ο ί α ν ε ύ ρ ή ι σ σ μ ι ε ν τ η ν α ί λ ί α ν σ ι ω 11 η ν ο ϋ
""
τ ω τ ι μ
,
η σ α ν τ ε ς τ η ν μ α κ ρ α ν ε ι
'"'
τ α ι ς
,
π α ρ α
.....
σ ο υ
γ ε ν ο μ έ ν α ι ς κ α τ α υ τ σ Ο δ υ ι σ ψ η μ ί α ι ς
Κ α ι ε ι ί μ ε ν α υ τ ο ν ή ι δ ί κ ε ι ς μ ό ν ο ν τ α τ ο ι α υ τ α φ ρ ο
ν ω ν η δ ι δ ά σ κ ω ν η τ τ ω ν α ν η ν ή φ ρ ο ν τ ί ς ο ι έ π ε ι δ η δ ε π α
σ α ν έ ι σ κ α ν δ ά λ ι σ α ν Έ ι κ κ λ η σ ί α ν κ α Ι ζ ό μ η ν α ί ρ έ ι σ ε ω ς α ή
-68­
θ ο υ ς τ ε κ α ί ξ έ ν η ς μ έ λ η α ς τ ο ϊ ς λ α ο ί ς κ α ί ο υ χ ί τ ο ί ς
έ ε ϊ σ ε μ ό ν ο ι ς ά λ λ α π α ν τ α χ ο υ π ε ρ ι η ν έ θ η γ ά ρ τ ω ν
σ ω ν έ ξ η γ ή σ ε ω ν τ α ι λ ί α τ ο ί ο ς ε τ ι Τ ά ί ς π α ρ ή ι μ ω ν
σ ι ω 1t α ί ς α ρ κ έ σ ε ι λ ό γ ο ς η π ω ς ο υ κ α ν ά γ κ η ι μ ν η
.. σ θ η ν α ι λ έ γ ο ν τ ο ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο Ό μ η ν ο μ ί σ η τ ε ο τ ι η λ ι θ ο ν
. α λ ε ϊ ν ε ι ί ρ ή ν η ν έ π Ι τ η ν γ η ν ο ύ κ η λ ι θ ο ν α λ ε ί ν Ε ί ρ ή ν η ν
λ λ α μ ά χ α ι ρ α ν η λ θ ο ν Ύ α ρ δ ι χ ά σ α ι ά ν θ ρ ω π ο ν κ α τ α
τ ο ι Ο π α τ ρ ό ς α ύ τ ο Ο κ α Ι θ υ γ α τ έ ρ α κ α τ α τ η ς μ η τ ρ ο ς α ύ
τ η ς
» Π ί σ τ ε ω ς γ α ρ ά δ Ι ι μ έ ν η ς έ ρ ρ έ τ ω μ ε ν ώ ς ε ι ω λ ο ς
κ α ί έ π ι σ φ α λ η ς ή π ρ ο ς γ ο ν έ α ς α Ι δ ώ ς ή ρ ε μ ε ί τ ω δ ε κ α Ι
ό τ η ς ε ί ς τ έ κ ν α κ α Ι ά δ ι ε λ φ υ ς φ ι λ ο σ τ ο ρ γ ί α ς ν ό μ ο ς
κ α ί τ ο Ο ζ η ν α ι μ ε ι ν ι ω ν ε ι σ τ ω λ ο ι ο ν
τ ο ί ς ε ύ σ ε έ σ ι v ό θ ά ν α τ ο ς ί ν α κ ρ ε ί τ
Τ ν ς Α α σ τ ά σ ε ω ς τ ύ χ ω σ ι κ α τ ά τ ό Υ ε γ ρ α ι μ μ έ ν ο ν
Ι δ ο ύ τ ο ί ν υ ν ό μ ο ί τ η ά γ ί χ Σ υ ν ό δ φ τ α τ η ν
μ ε γ ά λ η ν Ρ ώ μ η ν σ υ ν ε ι λ ε γ μ έ ν η π ρ ε δ ρ ε τ ς τ ο υ δ σ ι
ω τ ά τ ο ι υ κ α Ι θ ε ο σ ε

ι ε σ τ ά τ ο υ α δ ε λ φ ο Ο κ α Ι σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ
γ ο υ ή ι μ ω ν Κ α ι λ ε ι σ τ ί ν ο υ τ ο Ο έ π ι σ κ ό π ο ι υ κ α Ι τ Ρ ί τ φ
σ ο ι τ Ο ό τ δ ι α μ α ρ τ υ ρ μ ε ι θ α Υ ρ ά μ μ α τ ι σ μ λ ε ό
ο ν τ ε ς α π ο σ χ έ σ θ α ι τ ω ν ο υ τ ω ς σ κ α ι ω ν κ α ί έ ξ ε σ τ ρ α μ μ έ
ν ω ν δ ο γ μ ά τ ω ν CX: κ α Ι φ ρ ο ν ε ί ς κ α Ι δ ι δ ά σ κ ι ε ι ς ά ν θ ε λ έ
σ θ α ι δ ε τ ή ν ό ρ θ η ν π ί σ τ ι ν τ η ν τ α ί ς η 1'CCXJpa­
δ ο θ ε ϊ σ α ν έ ξ ά ρ χ η ς δ ι α τ ω ν ά Υ ί ω ν Ά τ σ τ λ ω ν κ α Ι Ε ύ
α Υ γ ε λ ι σ τ ω ν ο ί κ α Ι α ύ τ τ τ α ι κ α Ι ό η ρ έ τ α ι τ ο σ Λ ό γ ο υ
Υ ι ε γ ό ν α σ ι ν
Ή ε ί μ η τ ο Ο τ ο δ ρ ά σ ε ι ε ν ή σ η ε ό λ ά ε ι α κ α τ α
τ η ν ό ι ρ Ι σ θ ε ί σ α ν π ρ σ ι θ ε σ μ ί α ν έ ν ο ί ς Υ ρ ά μ
μ α σ ι τ ο υ μ ν η μ ο ν ε υ Θ έ ν τ ο ς δ σ ι ω τ ά τ κ α Ι θ ε ο σ ε ι σ τ ά
τ ο υ έ τ ι σ π υ κ α Ι σ υ λ λ ε ι τ υ ρ ι τ ι μ ω ν τ ς Ρ ω μ α Ι ω ν
Κ α ι λ ε σ τ ν Ι γ ( ν ω σ κ ε σ α ύ τ ο ν ο ύ δ έ ν α
κ λ η Ρ ο ν ε χ ο ν τ α μ ε θ ή μ ω ν ο ύ δ ε τ ό τ ο ν
11 λ ό γ ι ο ν Ε ν τ ο ί ς ί ε ρ ε Ο σ ι τ ο σ θ ε ο ϋ κ α Ι έ π ι σ κ ο ι ς
Ο ύ δ ε γ α ρ έ ν δ έ χ ε τ α ι Τ ι ε ρ ι ί ι δ ε ϊ ν
-69­
ή μ α ς , Ε κ κ λ η σ ί α ς ο ϋ τ ω τ ε Θ ρ υ ι η μ έ ν α ς κ α Ι Α δ α
λ ι σ θ έ Τ α ς λ α ο υ ς κ α Ι π ί σ τ ι ν ό ρ θ η ν ό θ ε τ ο μ έ ν η ν κ α Ι δ ι α
σ π ώ μ ε ν α π α ρ ά σ ο υ τ α τ τ ο μ ν ι α τ ο υ σ ώ ζ ε ι ν ό φ ε ί λ Τ ς
ε ί ε ρ η σ θ α κ α Θ ή μ α ς ό ρ θ η ς δ ό ξ η ς έ ρ α σ τ ή ι ς τ η ν τ ω ν ά
γ ί ω ν π α τ έ ρ ω ν ί Η λ α τ ω ν ε ύ σ έ ε ι α ν ά τ α σ ι δ ε τ ο ι ς Τ ί α
ρ α τ η ς σ η ς ε ύ λ α ε ί α ς κ ε Χ ω Ρ ι σ μ έ ν ο ι ς δ ι ό
τ η ν π ί σ τ ι v, η κ α Η α ι Ρ ε ι θ ε ϊ σ ι λ α ί κ ο ι ς
τ ε κ α Ι κ λ η Ρ ι κ ο ϊ ς κ ο ι ν ω ν ι κ ο Ι τ τ ά ν τ ε ς έ σ μ έ ν
ο υ γ ά ρ ε σ τ ι ν δ ί κ α ι ο ν τ ο υ ς ό ρ θ α φ ρ ο ν ε ϊ ν έ γ ν ω κ ό τ α ς σ α ι ς
α δ ι κ ε ϊ σ θ α ι ψ ή Φ Ο Ι ζ δ τ ι σ ο Ι κ α λ ω ς π ο ι ο i3 ν
τ ε ς ά ν τ ε ι Ρ ή κ α σ ι (MANSI, Ι Υ
Κ α Ι μ ό ν ο ν α υ τ ο τ ο κ ε ί μ ι ε ν α ν π Ν έ σ τ ο ρ ε ί ν α ι ά ρ
κ ε τ ο ν ν α ι έ Ι ρ θ ή σ τ ι τ ο λ υ Ι σ χ υ ρ ο τ έ ρ ο υ ς φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ω ς
π ύ ρ γ ο υ ς έ τ τ ι χ ι ε ρ η μ ά τ ω ν ο Τ ο ς ό τ ο υ τ τ Έ τ τ ι φ α ν ί ο υ κ α Ι
ν α κ α τ α δ ε ί ξ η τ ο ι ς τ τ α σ ι δ τ ι ο υ δ ό λ ω ς α τ ο τ ε λ ε ι τ α ι α
υ π ε ρ ζ η λ ω τ α ς ή τ υ μ ί α τ τ α ρ ά τ α ξ ι ς κ α Ι α ρ ε ι μ λ η τ ω ν
ό ρ δ ό ξ ω ν ο ί ό π ι ο ϊ ο ι ά ν θ ί σ τ α ν τ α ι ε ί ς τ η ν τ ε λ ο μ έ ν η ν
τ ρ ο δ ο σ ί α ν τ η ς τ ί σ τ ε ι ω ς η τ ι ς κ α Ι κ α τ ε ρ γ ά ζ ε τ α ι δ υ σ τ υ
χ ω ς τ ω ν π ο ι μ έ ν ω ν ό λ ι γ ω ρ ο ύ ν τ ω ν τ η ν ά τ ι α ρ χ η ν τ η ς έ
λ
ι
ε σ ε ω ς τ ο υ •Α ν τ ι χ ρ ί ι σ τ ο υ !
ς Ω ς δ ι α φ α ί ν ε τ α ι ε ί ς τ α ά ν ω τ έ ρ ω π α ν τ ο τ ε τ τ ρ ο Σ υ
ι
ν ο δ ι κ η ς κ α τ α δ ί κ η ς κ α Ι ά τ ο φ ά σ ε ω ς μ ε σ ο λ α ε Ι
χ ρ ό ν ο ς τ ι ς μ έ χ ρ ι ν ά ρ χ ί σ η ή ά ν τ ί ι δ ρ α σ ι ς τ ω ν ό ρ ι θ ο δ ό
ξ ω ν τ τ ο ι ι μ έ ν ω ν κ α Ι φ ρ ο υ ρ ω ν Θ ε ω ρ η τ ι κ ω ς ό χ ρ ό ν ο ς α υ
τ ο ς δ ε ν τ τ ρ έ ί ε ι ν α ύ φ σ τ α τ α ι κ α ν δ ι ό τ ι ά μ α τ η κ η ρ υ τ
τ α μ έ ν η α ί ρ έ σ ε ι α μ α κ α Ι ή α ν τ Ι δ ρ α σ ι ς
Π ρ α κ τ ι κ ω ς δ μ ω ς ά λ λ α μ ε ό ρ θ ό δ ο Ε ο ν ά ν τ ι μ ε τ ώ
τ τ ι σ ι ν θ α π ρ έ τ τ η ν α μ ε σ λ α ή σ τ ο ά ν α Υ κ α ι ο ν κ α Ι α
ί α ι τ ο ύ ι μ ε ν ο δ ι ά σ τ η ι μ α τ ο δ π ο ι ι θ ι α έ π ι τ ρ έ Ψ τ η ν δ ι &.­
γ ν ω σ ι ν τ η ς ν ό σ ο υ έ κ τ η ς σ τ Ι Υ μ η ς έ κ ι ε ί ν η ς α ρ
Χ ε τ α ι ή ε υ θ ν η ν α α ρ ύ ν η π ά ν τ α ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν τ Ι μ έ
, ,
ν α κ α ι π ι σ τ ο ν ,.

Σ ε έ ρ ω τ ω δ μ ω ς π Ν Θ σ τ ο ρ ϊ ά τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ
, κ α Ι έ π ι σ κ ό π ο υ ή μ ω ν ό λ ι σ θ ή μ α τ α α ί ρ ε τ υ κ ά κ η ρ
-70­
ii
ij
ι
i
:1
γ μ α τ α κ α Ι ό χ ο ρ ο ς τ ω ν λ ο ι Π ω ν ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ω ν έ ν ε ρ
γ ε ι ω ν δ ε ν ε χ ο υ ν δ ι α γ ν ω σ θ η Ά σ φ α λ ω ς ν α ί Τ ί ά τ ο
μ έ ν ε ι λ ο ι π ό ν
Ά Π λ ο ό σ τ α τ α ή τ Ρ a ξ ι ς κ α Ι ι έ φ α Ρ μ Ο γ ή
τ η ς α γ ί α ς ί θ Ι ε ω ρ ί α ς τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν η τ ι ς κ α Ι κ ρ ί ν ε ι τ ή ν
Π ι σ τ ό τ η τ α τ ο υ ά ν τ ι δ ρ ω ν τ ο ς ά τ έ ν α ν τ ί τ ω ν
ι θ
ε κ
δ Ι
ι α ς
θ
ε ο ς
"
α ν α
δ ξ
η ε σ τ ω κ α ι
,
Ε ύ χ ο μ ε α κ α ρ ο ν ε ι
Θ ί ς τ α ς δ ώ δ ε κ α Π α ρ α Π έ ν τ ε Π ο λ λ ο υ ς α ξ ί ο υ ς φ ύ λ α κ α ς
τ η ς φ ο ε ρ α ς Π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ς Τ ο υ ο ί ό τ ι ι κ α Ι Θ α σ υ ν
τ ρ ί ψ ο υ ν ε ί ς τ έ λ ο ς τ ο ν δ γ μ α Τ ν ι τ ι σ μ ν τ ο υ
ρ ώ τ ο υ θ ρ ό ν ο υ τ η ς Ό ρ θ ο ι δ ο ξ ί α ς Δ ι α Τ Ι α π ό δ ε ι ι ν
τ η ς ό ρ θ ό τ η τ ο ς τ η ς Π ρ ο κ ε ι μ έ ν η ς δ ι α γ ν ώ σ ε ω ς θ α ι δ η ς
κ α τ ω τ έ ρ ω μ ί α ν ά δ ι α μ φ ι σ ή τ η τ ν μ α ρ τ υ ρ ί α ν δ η λ α δ ή
α ύ τ ο ν τ ο υ τ ο ν τ ο ν Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ν έ ξ ε τ ά ζ Τ α τ ο ν
. έ γ α Α ο ι θ ε ν η τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ κ α Ι ά Π ο φ α ι ν μ ε ν ο ν Ο Τ Ι
Τ ω ς έ ξ έ σ τ ρ α Π τ α ι Ά λ λ α π ε ρ Ι τ ο ύ τ ο υ ύ Π ό μ ε ι ν ο ν ό
λ ί γ ο ν
Ε ι λ ι el Μ ι
ν σ υ ν ε ε ι ε γ ε ι ο τ ι « η σ υ ν α γ α Υ ω μ ε ν σ ι Υ μ π ε
ρ ά σ μ α τ α Π ε ρ Ι τ η ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ κ τ η ς σ ι ω
τ η ς Η σ ι ω Π η δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι μ ό ν ο ν σ μ φ ω ν ί α ν η δ ι α φ ο
, , \',
ρ ι α ν σ η ι μ α ι ν ε ι κ α ι α ν ο χ η ν
Ά ρ α α δ ε λ φ έ ο ί Τ α γ ο Ι τ η ς Ε λ λ η ν ι κ η ς Ε ι κ κ λ η σ ί
α ς κ α τ α τ η ν ε κ φ ρ α σ ι ν τ ο υ π α τ ρ ο ς τ η ς δ ι α τ ρ η ς Κ Ι
ν ο υ ν τ α ι ε ί ς τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω τ ρ ε ι ς π ε ρ ι ο χ ά ς σ υ μ φ ω ν ί α
α ν ο χ ή ά δ ι α φ ο ρ ί α !
Τ Ο λ ε γ ό μ ε ν ο ν έ ν σ υ ν ε ε ί Π ώ ς τ ή ν μ ε ν ν α ν τ ι
τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ σ ι ω π η ν τ η ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς
έ ρ μ η ν ε ύ ο υ ι σ ί τ ι ν ε ς ώ ς σ υ μ φ ω ν ί α ν τ ή ν δ ε ε ν Τ Ι τ ω ν Π ο
λ ε μ ί ω ν α ύ τ ο υ σ ι ω π η ν α ύ τ ς έ ρ μ η ν ε ύ ο υ σ ι ώ ς ... δ ι α φ ω
ν ί α ν Π ο ί ο υ ε ί δ ο υ ς λ Ο Υ ι κ η ε Τ ν α ι α ύ τ ή
Έ ν π ρ ώ τ ο ι ς δ ε ν ε Τ ν α ι δ μ ο ί α μ ε τ ή ν τ ο ο Π Έ Π ι φ α
ν ί ο υ τ ο υ ό ρ ω ν τ ο ς φ ρ έ ν α ο π ο υ ύ ά ρ χ ο υ ν ά ν α ύ τ ω ί Υ
σ μ ο ρ ε ό σ ε ι ς Θ α ν α τ η φ ό ρ ε ς ά λ λ α ή ι δ ι κ α α λ ο
γ ι κ η ε ν Α Τ Ι τ ρ α γ ε λ α φ ι κ ώ ν λ ό γ ω ν κ α Ι ρ γ ω ν α ν τ ι
-71­
α μ α ι λ ε τ ί ω ν έ μ φ α ί σ ε ω ν ρ ά ξ θ ω ν έ ν ε ρ γ ε ι ω ν ...
. τ α λ ό γ ι α δ ι ή μ α ς τ Ν έ σ τ ο ρ τ ω ν ρ ά χ ω ν τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ε χ ο υ ν χ ά σ ε ι λ ο ν κ ά θ ε α ρ ύ τ η τ α κ α Ι
σ η μ α σ ί α ν Έ ρ γ α Η έ λ ο μ ε ν κ α Ι μ ό ν ο ν κ α Ι δ ό ξ α Tc{) eiEc{),
έ κ τ ε λ σ Ο ν τ α ι ο λ υ ε ύ κ ο λ ώ τ ε ρ α ά Ο τ ο ι ο ύ τ ο υ ε Ί δ ο υ ς
δ ι α τ ρ ι α ς ό π ο ί α ή σ χ ο λ ι α ζ ο μ έ ν η ...
τ α 1t
I
Epl έ ο ρ τ ί ο υ γ ρ ά μ μ α τ ο ς τ ο υ Ά ρ χ ι ε π ι σ κ ο υ
Ά Η η ν ω ν Κ Ι ε ρ ω ν μ ο υ έ ν σ ε λ (79) ά π ο τ ε λ ο Ο ν έ ξ α ν
τ ι θ έ τ ο υ ρ ά π ι σ μ α ί ο χ ρ ό τ α τ ο ν δ ι α τ ο ν ύ ε ρ α σ π ι ζ ό μ ε
ν
Δ ι ό τ ι έ ι α ν δ ν τ ω ς έ ι θ ε ώ ρ ε ι δ Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ς τ ο υ ς έ
τ ε ρ ο δ ό ξ ο ι ς ώ ς ά τ ι μ α ρ υ ν θ έ ν τ α ς τ η ς α λ η θ ε ί α ς ,b1tO
τ ο υ Δ ι α ό λ υ κ α Ι α δ ί ζ ν τ α ς τ α ς ό δ ο υ ς τ η ς π λ ά ν η ς
, ω λ ι δ 3 ...... Ν Ι , ...
α ι α π ε ι α ς ι α τ ι σ ε ε ρ ω τ ω π ε σ τ ο ρ ε τ ι κ ρ Ο ε ι
τ η ν μ ε τ α ύ τ ω ν ε ν ω σ ι ν κ α Ι α ν ο μ ο ν ι μ ι ξ ι ν δ ι α τ ω ν
π ο ι κ ί λ ω ν ά χ Ρ ι τ ο Ο δ ε έ ν ε ρ γ ε ι ω ν τ ο υ
Έ ρ ω τ ω μ ε ν μ ε τ η ν σ ε ι ρ ά ν μ α ς τ ο ν Π α ν ο σ ι ο Ν ο γ ι ώ
τ α τ ο ν Π ο ί ο υ ε ί δ υ ς λ ο γ ι κ η ύ φ η γ ε Ι τ α ι τ α α ν ω τ έ ρ ω
,,, Ν Ι e" , ,\ ά λ
Ν α σ ο ι ε ι π ω π ε ι σ Τ Ο Ρ Ο ι α ε κ ι ν η σ ε κ α ι τ ο ν κ α
μ ο ν τ ο Ο π Έ τ φ α ν ί ο υ ν α γ ρ ά ψ δ τ ι ε γ ρ α ψ ε ν α ι έ τ
ρ ά υ ς τ η ς Ό ρ θ ο ι δ ο ξ ί α ς τ η ν σ τ ι γ ι μ ή ν δ ε ν σ ο υ α ν α
ψ έ ρ ω π ο λ λ ά τ η ν σ τ ι γ μ η ν δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ω ς τ ο ι ο ύ τ ω ν ώ ς
110 κ α τ ω τ έ ρ ω τ η λ ε γ ρ α φ η μ ά τ ω ν π ρ ο ς τ ο ν Γ η ρ α ι α ν τ α υ
Φ α ν α ρ ί ο υ έ χ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ Μ α κ α ρ ι ω τ ά τ σ υ δ ι α τ ό ε ί κ ο σ ά
χ ρ ο ν α τ η ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς τ ο υ δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς κ α Ι έ Κ
τ ω ν ι ρ ά χ ω ν ο ύ κ η ν φ ω ν ή ο ύ κ η ν ά κ ρ ό α σ ι ς κ α ί τ ο ι
σ ν τ α έ π α φ ρ ί ζ ο ν τ α κ ό μ α τ α τ η ς ά λ μ υ ρ α ς Θ α λ α σ σ η ς
ο υ Σ υ γ κ ρ η τ ι σ μ ο Ο τ α ς έ α υ τ ω ν α σ χ ύ ν α ς ι σ ν ε ω ς
, , δ ,.
κ α ι α ι ι α Κ Ο τ ω ς ...
... Δ Ι , Ι
Σ ο υ τ τ α Ρ ι λ υ ε τ ω τ ο κ ε ι ι μ ε ν ο ν
Έ κ κ λ η σ ί α Ε λ λ ά δ ο ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ σ α ά γ α λ λ 0­
μ έ ν π ο ι δ 1 π ν ε μ α τ ι κ η ς χ α ρ α ς Μ ε γ ά λ η ς τ σ υ Χ ρ ι
σ τ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι ε υ φ ρ σ ύ ν έ ε τ ε ί σ μ Γ ί λ η ρ ώ σ ε
ω ς ε ύ δ ο κ ί α θ ε ο υ ε ί κ σ σ ι ν δ λ ω ν έ ν ι α υ τ ω ν ά π α ό

-72­
ν α ρ Ρ ή σ ε ω ς μ ε τ έ ρ ς Π Ε Ί τ ν ι μ έ ν η ς κ α Ι γ ε Ρ α σ μ ί α
ς
Π α
ν α γ ι ό τ τ ο ς ε ι ς τ ε Ρ Ι λ υ τ ν ε ν δ ο ξ ο ν Π ρ ω Τ Ο Ι θ ρ ο ν ο ν α τ τ ο
σ τ ο λ ι κ ό ν θ ρ ό ν Ο Υ Ο ρ Θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι σ ε μ v u­
,:: v ο μ έ V η δ ι ε ύ κ λ ε α α γ λ α ό α ρ τ ν π ο ι ι μ α ν τ ο ρ ί α ν Λ ύ
τ η ς γ η θ ο σ ύ ν ω ς έ Π ε ύ χ ε τ α ι Λ ύ ή ώ ς τ λ ε Ί σ τ α ύ γ ι ε ι ν α
π α ν ε υ φ ρ ό σ υ ν α ε ρ γ ι ω ν λ α μ τ ι ρ ω ν μ ε ι σ τ ά έ π ά γ α θ Ί τ η ς
Μ ι ε Υ ά λ η ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α Ι τ η ς κ α θ ό λ ο υ Ά ν α λ Ι η ς
;, Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς
Κ ά τ ι τ έ τ ο ι α κ ε ί ι μ ε ν α π Ν έ σ τ ο ρ σ υ λ λ α μ ά ο υ ν
..... ",
τ ο ύ ς σ α φ ο υ ς ε ν τ α ι ς τ α ν υ ρ γ ι α ι ς α υ τ ω ν κ α ι κ α τ ι τ ε
τ ο ι α φ ρ έ ν α τ ο ύ ς σ τ ε ρ ο υ ν κ α τ ό τ ι ν τ ι ά σ η ς α τ λ γ ί α ς
σ τ α ν ι θ λ ή σ Ο ν α ρ ν η θ ο σ ν τ η ν έ ν α ύ τ ο ι ς έ κ φ ρ α σ θ ε Ι σ α ν
θ έ σ ι ν τ ω ν
Ο ϋ τ ω ς α θ ε λ η τ ί (;), τ ρ σ θ ψ ε ρ ν ύ λ ι κ ό ν δ ι α τ η ν ν έ
;;- . α ν ί ε ρ ί ο δ σ ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ μ α χ η τ ι κ ό τ η τ ο ς κ α τ α τ η ς
Ο ί κ ο σ μ ε ν ι κ η ς λ α ί λ α π ο ς κ α Ι α π ο δ ε ί ξ ι ε ι ς τ ρ α ν ω τ ά
τ α ς τ η ς ά γ α ς π ρ ο ι θ έ σ ε ώ ς τ ω ν ..
4. 1"11 κ α λ η ο Ι κ ο ν ο μ ί α
Λ δ ' Ν ' δ ' ,
ς ω μ ε ν τ ω ρ α π θ σ τ ο ρ τ η ν i Ι α Υ ν ω σ ι ν π ο υ
σ ο Ι ι ι τ ε Σ έ ι Θ η ν τ ο υ Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ω τ ά τ ο υ «CO Π α τ ρ ι ά ρ
χ η ς Ά θ η ν α ό ρ α ς κ α Ι ό Ί ά ω σ ς Ά ι μ ε ρ ι κ η ς κ α ί τ ι ν ε ς
α κ ό μ η cx 1! έ δ ε ι ξ α V έ α υ τ ο ύ ς ώ ς κ ο σ μ ο λ ί τ α ς
κ α Ι ό π α δ ο ύ ς τ α υ π λ έ ο ν α π α ι σ α υ σ υ γ κ ρ η τ ι σ μ ο ύ ά π έ
δ ε ι ξ α ν έ α υ τ ο ύ ς ώ ς μ η δ έ ν α έ σ ω τ ε ρ ι κ κ α Ι ι α τ ε ρ ο ν
δ ε σ μ ο ν ε χ ο ν τ α ς π ρ ο ς τ ή ν α κ ή ρ α τ ο ν κ α Ι ά μ ώ μ η τ ο ν Ό ρ
δ ο δ ο ξ ί α ν .
Μ έ σ α ε ί ς τ ή ν τ ρ ό τ α σ ι ν α ύ τ ή ν Υ α π η τ έ μ ο υ κ ρ ό
ι ε α ι ό λ η ή τ Ρ α γ ι κ ό τ η ς τ η ς σ η ι μ ε ρ ι ν η ς κ α τ α
σ τ ά σ ε ω ς Δ ι ό τ ι ώ ς θ ι α έ ν θ υ μ η ι σ α ι ε ί ς τ η ν σ ε λ (74) τ η ς
δ ι α τ ρ ι η ς έ κ α τ η γ ό ρ η σ ε ό Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς φ ο ι ε
ρ ω ς τ ά ν τ α ε κ φ έ ρ ο ν τ α ψ η φ ο ν κ α τ α τ ο ο α η Έ π ι
σ κ ό π σ υ 11 ί ε ρ έ ω ς ο τ ι δ η λ α δ ή τ υ γ χ ά ν ε ι κ α θ η ρ η ι μ έ ν ο ς έ
-73­
, :
ι ι
ν ώ Ί τ ι σ ν τ ο υ θ ε σ υ λ ό ι τ ο υ κ α κ ο δ ό ξ σ υ π ι σ τ ε ύ ω Tou.
Κ α Ι σ έ έ ρ ω τ ω τ ο ρ η μ α ά έ δ ε ι ξ α ν τ ο ό Ί τ ο ϊ ο ν χ ρ η σ ι
μ Ο π ο ι ε ϊ ό π Έ π π ρ σ κ ε ι μ έ ν ο υ τ ε ρ Ι τ ο υ Ά θ η ν α Υ ό ρ ο
τ ί ά λ λ ο σ η ι μ α ί ν ε ι ε ί μ η ο τ ι τ ω ς τ υ Υ χ ά ν ο υ ν κ ε Χ ω
Ρ ι σ μ έ v ο ι τ η ς Ά λ η Θ ε ί α ς τ ο υ Ε ύ α Υ Υ ε λ ί ο υ κ α ί τ η ς
Έ κ κ λ η σ α ς Τ ο υ θ ε ο υ α φ ο υ α τ έ ι δ ε ι ξ α ν έ α υ τ ς ό π α
δ ο υ ς τ ο υ π λ έ ο ν τ ι σ υ Υ κ ρ η τ ι σ μ ο υ
Ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ε ί ν α ι ό π α δ ο ί τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ α ί
κ ο ι ν ω ν ο ί τ σ υ σ υ γ κ ρ η τ ι σ τ ι κ ο ϋ π ο τ ρ ί ο υ τ ω ν δ α μ ο ν ί
ω ν Κ α ί ά φ σ υ α ε δ ε ί χ θ ι η σ α ν ψ ε υ δ ε ι ς π ο μ έ ν ε ς α π ο τ ο ν
ί δ ι ο ν τ ό ν Π Ι α Υ ο σ ι ο λ Ο Υ ι ώ τ α τ ο ν τ ο ν ό π α δ ο ν τ η ς ά ρ ο φ ρ ο
σ ύ ν η ς τ ί ά λ λ ο α π Ω μ έ ν ε ι μ ε τ α τ η ν α λ η θ η τ α ό τ η ν
δ ι ά Υ ν ω σ ι ν
Ο ν τ ω ς ό κ α υ σ τ ή ρ Ή Ν έ σ τ ο ρ ή τ ω ν κ α ν ό ν ω ν έ
ψ α ρ μ Ο Υ ή ή τ ω ν έ ρ ε σ χ ε λ ι ω ν π α λ α ή έ κ σ φ ε ν δ ό ν ι σ ι ς
τ ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν ά π ο τ ο υ ς Θ ρ ό ν ο υ ς π ο υ έ κ λ έ Τ σ α ν Χ ρ υ σ ό
σ σ μ ο ι Ά ι θ α ν ά σ ι ο ι Γ ρ η Υ ό ρ ι ο ι ! !
Σ χ ε τ ι κ ω ς δ έ μ έ τ ο έ ρ ώ τ η μ α τ ο ό π ο ι ο ν θ έ τ ε ι έ ν σ υ
ν ε χ ε ί χ ό Π Έ Τ Ά λ λ ο ί ά λ λ ο ι Π α ρ έ σ χ ο ν τ ο ι α ύ τ α ς ά
ν

π ο δ ε ί ι ξ ι ε ι ς π ε ρ ί έ α υ τ ω ν ε μ ε ν ά τ α τ ή σ ω ι μ ε ν τ α κ α
,
τ ω τ ε ρ ω :
Ε ν Ή ρ ώ τ ο ι ς ή ά π ό δ ε ι ξ ι ς έ ξ α ρ τ α τ α ι ά π ο
τ η ν θ ε Ρ ο α 1t Έ υ τ ι κ η ν η ν ι έ φ α ρ μ ό ζ ο υ ν έ π Ι τ ο υ α
ρ έ ω ς ν ο σ ο ι Ο ν τ ο ς Τ ι ν έ ς έ Ε α ύ τ ω ν ο ύ δ έ κ α ν ρ ο έ η σ α ν
ε ί ς έ ξ έ τ α σ ι ν δ ι ό τ ι τ ο ν θ ε ω ρ ο υ ν ύ Υ ι έ σ τ α τ ο ν τ ι ν έ ς δ ι έ
Υ ν ω σ α ν ά σ θ έ ν ε ι α ν ά λ λ ά δ ρ α ν ο υ ν ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
ν α έ ν ε Ρ Υ ή σ ο υ ν τ α τ η ς θ ε ρ α π ε ί α ς έ ν Ε ε τ ε ρ ο ι έ ξ ή τ α σ α ν
κ α Ι τ ε ψ ά ν θ η σ α ν π ε ρ ί τ η ς ά σ Θ ε ν ε ί α ς λ η ν ό μ ω ς ο ύ δ ε
μ ί α ν δ υ ν ο α μ ι 1< η ν θ ε ρ ε υ τ ι κ η ν ή θ έ λ η σ α ν ν α έ
φ α ρ μ ό σ ο υ ν μ ε τ α τ η ν ά Ρ ν η σ ι ν τ ο υ α σ θ ε ν ο σ ς ν α
δ Έ θ τ η ν θ ε ρ ε ί α ν
Δ ι α τ ο υ τ ο ά δ σ τ ά τ ω ς ι σ τ ε ό α μ ε ν ο τ ι τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν
ή μ ι ε ρ Ι ς τ ω ν τ ρ ί τ ω ν τ ω ν ι λ ε Τ Ω ι θ α ρ έ ν α δ ι α
τ η ρ ή σ η ώ ς Υ ν ώ μ ο ν ά τ η ς τ ο τ ο υ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ Ο ί τ ι
---74­
ν ε ς τ η ν ύ Υ ι η ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ί σ τ ι ν π ρ ο σ π ο ι ο ό μ ε ν ο ι ό μ ο λ ο
Υ ε Ί ν κ ο ι ν ω ν ο υ σ ι δ ε τ ο ι ς έ τ ε ρ ό φ ρ ο σ ι τ ο ύ ς τ ο ι
· ο ύ τ ο ύ ς Θ ί μ ε τ α τ α ρ α ε λ ί α ν μ η α π ο σ τ ω σ ι μ η μ ό ν ο ν α
κ ο ι ν ω ν ή τ ο υ ς ε χ ε ι ν α λ λ ά μ η δ έ ά δ ε λ φ ο ύ ς ό ν ο ι μ α ζ ε ι ν
Κ α Ι ό λ ό Υ ο ς π ο υ Θ α π ρ έ ί ϊ ν α ε ί χ ε τ ρ κ α ι ρ ο ι υ π ο λ
λ ο υ έ φ α ρ μ σ θ τ ο Ο Ο Λ ω τ έ ρ ω δ ε ν ε ί ν α ι τ ο α τ έ δ ε ι
ξ .0: v» τ ο δ τ Έ Τ α λ λ α ο τ ι ι έ ί Ρ ο Υ Ρ α μ μ ά τ ι
σ ο ν ι έ ν ψ υ χ ρ φ τ η ν κ η ι δ Έ ί α ν τ ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
κ α Ι ε ύ χ α ρ ί σ τ ω ς θ α τ η ν ε θ ι α π τ ο ν α ψ ο υ Τ α ν η γ υ Ρ ι
κ ω ς τ η ν έ τ ο π ο θ έ τ ο υ ν έ ν τ η λ ά ρ ν α κ ι τ ο υ Ο Ι κ ο υ ι μ ι ε
ν σ μ υ έ α ν ό Δ ο μ ή τ ω ρ Α ύ τ η ς δ ε ν ε ί χ ε ά λ λ ω ς τ ρ σ ρ ί
σ ε ι τ α κ α τ Α ύ τ ή ν
Δ ε ν τ ρ έ Ό ε ι ο μ ω ς ν α ι έ Τ Α Ν α ί α υ ώ μ ε ι Θ α ε ί ς τ ή ν ά ν ω
ο θ ε ν Π ρ ό ν ο ι α ν ε ί γ α ρ κ α Ι τ α μ ά λ ι σ τ α δ ι ά τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ
-σ ή ε ι ό Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς α λ λ α Θ έ λ ι ε ι ό θ ε ο ς δ ο κ ι ι μ ά σ α ι
τ α ς π ρ ο α ι ρ έ σ ε ι ς τ ω ν ά ν θ π ω ν ε ί ς έ τ δ ε ι ξ ι ν τ ά ν τ ω ς
π ο υ ρ έ ί Ο υ σ ι κ α Ι α ν α λ ό γ ω ς σ ε φ Α Η φ ο ρ ε Ί τ ο υ ς
ά θ λ ι η τ ά ς Τ ο υ Ά ί α ς Β α ρ σ α ν ο ό φ ι ο ς
Έ τ ι τ έ λ υ ς έ φ ι θ ά σ α μ ε ν ε ί ς τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν σ ε λ ί δ α ν
Ε ν α ύ τ η θ α ί δ η ς α γ α π η τ έ μ ο υ ά δ ε λ φ έ ν ά σ υ λ λ α μ ι ά
C Ε
Π
'
τ α
δ
τ ω ν
,.. δ
ι ω ν τ υ τ
'\ λ
ν ε τ α ι ο π ε ι ς ι κ τ υ α ι ο κ ω ν
λ ο γ ι σ μ ώ ν τ ο υ δ ι ό τ ι λ ό γ α λ α ί ε ι τ α ς λ ό γ ο ς κ α τ α
τ ο λ ε Υ ό ι μ ε ν ο ν Γ ρ ά φ ε ι λ ι τ ό ν
Ά ν ή σ υ ν ε ί δ η σ ί ς μ ο υ υ π α γ ό ρ ε υ ε ν ά τ α ό σ ω τ ο
· μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ω ν έ Π σ ό τ ω ν τ η ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί
α ς θ α ε π ρ α τ τ ο ν ToO-ro φ α ν ε ρ ω ς ε σ τ ω κ α Ι ν ε μ ε λ λ ο ν
ν α ά ν τ ι μ ε τ ω τ σ ω κ α Ι κ α θ α ι ρ έ σ ε ι ς κ α Ι φ υ λ α κ ί σ ε ι ς κ α Ι
· έ ξ Ο ρ ί α ς
Ε Ο Υ ε τ η ς τ ό λ μ η ς έ ν Υ ρ ά μ ι μ α σ ι τ ο τ ε ρ ν ε Ο Υ ε
ά ν η κ ο ν τ ο ι ς ε ρ γ ο ι ς Τ Ο κ ρ α τ ο υ ι μ ε ν μ έ Υ ρ ι ς ά τ δ ε ί ξ ε ώ ς
τ ω ν ... Α λ λ ι ά ή ο ύ σ ί α δ ε ν κ ε ι τ α ι έ Τ α ϋ θ α 1t. Ν έ σ τ ο ρ ά λ
λ ά ε ί ς τ ο ά μ έ σ ω ς έ τ μ ε ν
'uOTL δ η λ α δ ή α ύ τ ό ί ο υ ή ρ ή ι θ η ε ί ς δ λ κ λ η ρ τ η ν
· Π Ρ α Λ μ α τ ε ί α ν τ ι η τ ο ι τ ή ν Σ u ν ε ί δ η σ ι v τ η ς ό ρ
'-75­
θ ο δ ό ξ ο υ ψ υ χ η ς κ α τ ε ξ α ν ι σ τ α μ έ ν η ς ε ν Α Τ Ι τ ω ν ά θ ι τ ή
τ ω ν τ η ς κ η ρ υ τ τ Ο μ έ ν η ς α ί ρ έ σ δ ω ς ε ρ χ ι ε τ α ι έ ν τ α Ο Ι θ Ι α ν α
τ η ν α π ο δ ε χ ι Θ ά λ λ α ύ π ο τ ό ν δ ρ ο ι ν ν α ε ί ν α ι ή π ι φ ά
ν ε ι ο ς τ ο Ι α ύ τ η ! ! !
cH α ύ τ ο π ε π ο ί θ η σ ι ς ή έ κ ι δ η λ ο μ έ ν η έ ν τ α Ο ι θ α δ ι ό τ ι
i'll '
iil ;'
i'·1
δ ε ν π ρ ό κ ε ι τ α ι δ υ σ τ υ χ ω ς τ ι ε ι ρ Ι έ φ ρ ά ε ω ς ό ι ρ θ ι ο δ ό ξ ο υ
, \ ξ δ λ θ ,
α ν η σ υ χ α ς κ α ι ι ι σ τ α σ ε ω ς θ ε η ω η κ α ι ε ι ς τ η ν α ρ
χ η ν τ η ς δ ι α τ ρ ι η ς ο τ α ν ε γ ρ α φ ε
Ν α ί η Ν ι κ ό δ η μ ε Λ έ γ ω α ύ ό έ γ ώ δ γ ν ω ρ ί ζ ω ν
α λ ς κ α Ι π ρ ό σ ω η α κ α Ι η ρ ά γ μ α τ α
Ε ί θ ε ν α τ α έ Υ ν ώ ρ ι ζ ε κ α λ ω ς ό Π α σ Ι λ γ ι ώ τ α τ ς
δ ι ό τ ι τ ό ε ι θ α ε ί χ ε κ ρ α τ ή σ ε ι Ό λ ω ς δ ι ά φ ο ρ ο ν θ έ σ ι ν έ ν τ η
έ η ι σ τ ο λ η τ ο υ λ έ π ε ι ς έ σ φ ε τ ε ρ ί σ θ η Ι δ ί ω μ α η ο ι ά ν ή κ ι ε ι
μ ό ν ο ν ε ί ς τ ο ν θ ε ό ν τ ο ν μ ό ν ο ν ε ί δ ό τ α τ α τ η ς κ α ρ δ α ς
έ ί κ ά σ τ ο υ κ α Ι μ η μ υ κ τ η ρ ι ζ ά μ ε ν Ο ν έ κ τ ο ς έ α ν ε Ι δ ώ ς ε γ ρ α
ψ ε ν ό γ έ γ ι ρ α φ ε τ ε ρ χ ι ε ί ρ ο ν ...
Κ α Ι ν υ ν τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο ν έ η ι χ ε ί ρ η ι μ ά τ ο υ Φ έ ι Ρ ε ι δ η λ
ε ί ς ά η ό δ ε ι ξ ι ν Ο Τ Ι ο ί ύ Π ε ρ ζ η λ ω τ α ί τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν δ ε ν δ ι α
φ έ ρ ο υ ν τ η ς έ π ο χ η ς τ ο υ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ δ ι ό τ ι κ α Ι τ ό τ ε δ ι α
Ί ν ά π λ η ν ύ η ο σ τ ο λ η ν π ε ρ ί τ ο υ γ ί υ Π ν ε ύ μ α τ ο ς τ η ν
δ π ο ί α ν ο ν τ ω ς ώ κ ο ν ό μ η σ ε δ Κ α ι σ α ρ έ ω ν Φ ι ω σ τ ή ρ τ ο ν
έ κ α τ η γ ό ρ ο υ ν κ α κ ω ς ε α ί ω ς ο ί ύ τ ε ρ ζ η λ ω τ α Ι τ ο υ κ α ι
ρ ο υ τ ο υ
τ η ν Έ ξ ή γ η σ ι ν τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω γ ε γ τ ο ς τ η ν φ ή ν ω
ε ί ς ε ν α ε τ ε Ρ φ ω σ τ η ρ α τ ό ν Υ ι ο ν Ν ι κ ό δ η μ ο ν τ ο υ χ ο
ρ ο υ τ ω ν θ ω ί τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ ό κ α ύ χ η μ α δ ι α ν α μ η φ α
ν ω ώ ς ε σ ά γ ω ν Ο Κ ε ι μ ε ν ι κ ά ς Υ ν ώ μ α ς
Γ ρ ά φ ε ι λ ο ι π ο ν δ τ η ς ά Υ ι ο τ ρ ό φ ο υ Κ α ψ ά λ α ς Σ α
,
σ τ η ς
«cQ μ ε ν γ ά ρ Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς Φ ό μ ε ν ς Ι ά ς Β α σ ι
λ ι κ ά ς κ α Ι ά Ρ Τ Ι ά ς δ ν ά μ ε ι ς τ ω ν π ν ε υ μ α τ ο μ ά χ ω ν
κ α ί ο σ τ ε λ λ ό μ ε ο ς μ ή ι ω ς έ φ ο ρ μ ή σ ο υ ν κ α τ ά τ η ς Ε κ
κ λ η σ ί α ς τ η ς Κ α ι ι σ α ρ ε α ς η τ ι ς τ δ ι μ ο v ο φ u ή ς
φ ο ί ν ι ξ τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς έ μ ι ε τ α χ ε ι ρ σ θ η τ η ν ο ί κ ο μ α ν
-' 76­
!
ι ι
ili.:i
Ι
α ι μ έ χ ρ ι ς α ν κ α ι ρ ο ϋ δ ε ν ώ ν ό α ζ ε φ α ν ε ρ α θ ε ι ο ν τ ο
Α Υ Ι ο ν Π ν ε υ μ α Ό δ ε ι μ έ γ α ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς θ έ λ ο ν τ α ς ν α
α ν ε ρ ώ σ π τ α ς δ υ ν ά μ ε ι ς κ α Ι τ η ν ά γ ρ ι ό τ η τ α τ ω ν ρ ε ι ι α
ν ω ν κ α Ι α κ ε δ ο ν ι α ν ω ν ε ί ς α υ τ ο ν τ ο ν σ υ ν τ α κ τ ή ρ ι λ ό
γ ο ν ο π ο υ κ ά μ ν ε ι π ρ ο ς τ ο υ ς 150 έ π ι σ κ ό π ο υ ς α ύ τ η ς τ η ς
Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ς Β Σ υ ν ό δ ο υ λ έ γ ε ι 1l)EpL α ύ τ ω ν τ α υ τ α
τ ω ο ν τ ι γ ά ρ Θ η ρ ε ς δ ε ι ν ο ι ε τ ι π ε π τ ώ α σ ι τ η λ η
σ ί α ο ί μ η δ ε μ ε τ α τ η ν α ί θ ρ ί α ν ή ι μ ω ν ψ ε ι δ ό ε ν ι ά Λ λ
i α ν σ χ υ ν τ ο υ ν ϊ ε ς ε ί ν α ι κ α Ι τ ο υ κ α ι ρ σ υ δ υ ν α τ ώ τ ε ι ρ ο ι
Έ κ τ ο ς ά π ο τ α ά ν Ί ψ ε ρ Θ έ ν τ α σ ο υ π α ρ α Θ έ τ ω κ α Ι ε
τ ε ρ ο ν χ ω ρ ί ο ν τ ο υ ά γ ί ο υ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο υ Θ ε ο λ ό γ ο υ ε ν
θ α κ α Ι π ά λ ι ν δ ι κ α ι ο λ ο Υ ε ι τ ρ α ν ώ ε ρ ο ν τ η ν δ Ι α Υ ω Ύ ι η ν
α ύ τ η ν κ α Ι Ι ί ν μ ί Α τ ο υ Μ β α σ ι λ ι ε ί ο υ
Ή ι μ ι ν μ ε ν γ α ι ρ ο ύ δ ε ν ,(b λ ά ο ς κ α Ι ά τ
ι λ ω ν λ έ ε ω ν τ σ Ο τ ο σ υ ν α γ ο υ σ ω ν θ ε ο ν τ ο π ν ε β μ α γ ι
ν ω σ κ ε ι ν σ ύ γ α ρ ε ν η ι μ α λ λ ο ν η δ ι α ν ο ί ς χ Κ ε σ θ α ι τ η ν
α λ ή θ ε ι α ν (M.P.G. 37, 116 - 7).
Τ ώ ρ α σ ύ γ κ ρ ι ν ε π Ν έ σ τ ο ρ τ η ν ά π λ η ν ύ π ο σ τ ο
λ η ν τ η ς ά λ η Θ ε ί α ς τ ο υ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ μ ε Ό α ς κ α θ α ρ ό ς
α ν α τ ι ν ά ξ ε ι ς δ ο γ μ ά τ ω ι ν κ α Ι Ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν ύ π ο τ ο υ
π ρ φ η τ α π σ τ ό λ υ κ α Ι τ ω ν σ υ ν α υ τ φ ξ ν κ α ι ρ φ σ η
μ ι ε ι ω τ έ ο ν ε ί ρ ή ν η ς μ η δ Έ ν Ο ς δ ι ώ κ () ν τ Ο ς 11
ώ ι θ ο υ ν τ ο ς
Ά λ λ α μ α λ λ ο ν θ α ρ έ τ π ν α δ ι ο ρ Θ ώ σ ω τ α ό ω τ έ
ρ ω ο υ χ ι μ η δ ε ν ς δ ι ώ ι ς λ λ α ι μ λ λ ν "[100 Π ν ε ι ό
μ α τ ο ς τ η ς τ λ ά ν η ς ύ ψ η γ ο Ο ν τ ο ς κ α Ι τ ω ν σ κ ο τ ί ω ν
:, δ υ ν ά ι μ ε ω ν ύ τ η ό ν τ ω ν ώ ς α λ λ η Ή ρ ω δ ι α ς ζ η τ ε ι
τ η ν κ ε φ α λ η ν τ η ς τ ι μ ί α ς ρ θ δ ξ ί α ς ε π ι τ φ π ί ν α κ ι τ ο υ
'. Ο ί κ ο μ ε ν ι σ μ ο Ο ό τ ω ν π α τ ρ ι κ ω ν θ ε σ μ ω ν α ρ ν η τ ή ς κ α Ι
ά ν τ Ι Σ α λ ώ μ η ς τ α ς Θ υ γ α τ έ ρ α ς τ η ς Μ ε γ ά λ η ς κ λ η σ ί
α ς ώ θ ι ε ϊ Π ρ ο ς τ ο κ α κ ο ύ Ρ Υ η ι μ α ό ρ ω ν α ύ τ α ς δ ε ι λ ι ά σ ι σ α ς
κ α Ι τ ε Θ σ ρ υ η μ έ ν α ς τ ι ν α ς δ ε κ α Ι θ α μ α ζ ο ό σ α ς ε Ι τ
. α ί γ λ η κ α Ι λ α μ Π ρ ό τ η τ ι τ α υ Σ μ σ ί ο υ ...
Ά λ λ α μ η δ ε ι λ ι ά σ η ς π ε ψ ι λ η μ έ ν ι ε Χ δ ε λ ψ ι έ δ ι α Π ά ν
-77­
τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω ώ ς κ α Ι δ ι α τ ο ύ ς λ έ γ ο ν τ α ς Ο Τ Ι ε ί μ ε θ α
ό Π ε ρ ζ η λ ω τ α Ι κ α Ι ο λ ί γ ι σ τ ο ι έ ν τ η σ υ γ χ ρ ό ν σ
χ ύ σ ε ι κ α ι Ο ί κ ο μ ε ν ι κ ό σ τ ε ρ ί
Μ ν η μ ό ν ε υ ε μ ό ν ο ν τ η ς ά ν α σ τ ρ ο ψ η ς τ ω ν ά Υ ί ω ν Π α
τ έ ρ ω ν κ α Ι ά π ο κ ρ ί ν ο υ π ρ ο ς τ ο υ ς λ έ Υ ο ν τ ά ς σ ο ι τ α ά ν ω
τ έ ρ ω ώ ς έ ξ η ς
Ε ί ς ε ύ δ ο κ μ ω ν ε ί ς τ ο θ ε ϊ ο ν ρ ο τ μ ό θ ρ σ ς ύ π ε ρ
μ υ ρ ι ά δ α ς α ύ θ α δ ε ί σ ε μ ν ο μ έ ν α ς Ά λ λ α σ υ μ ε ν ρ ο τ ί
μ η σ ο ν ε ί δ ο κ ι ε ϊ τ ο υ σ ζ σ μ έ ο υ Ν ω ε τ ο ύ π ο ρ ύ χ ι σ ν
Π λ η ι β ο ς έ μ ο Ι δ ε σ υ Υ χ ώ ρ η σ ο ν τ ο ι ς ό λ ί Υ ο ι ς τ η Κ ι ω
τ <t> π ρ ο σ ι δ ρ α μ ε ι ν θ Σ υ ι δ ί τ η ς M.P.G. 99, 1084).
Έ λ π ί ζ ω τ λ υ σ ύ ν τ ο μ α ν α σ υ ν α ν τ η θ ο ί μ ε
Σ ε ά σ π ά ζ ο μ α ι μ ε τ α ο λ λ η τ η ς έ ν ι
, Ι η σ ο υ α γ ά π η ς
θ ε ο ι δ ώ ρ η τ ο ς Μ ο ν α χ ό ς
Σ ε Π Τ Ε μ ρ ί ο υ 22, 1969.
-78­
Ι ,',11.'
Ι Η Λ Ω Τ Ι Κ Ω Ν Α Κ Ρ Ο Τ Η Τ Ω Ν Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ
Δ Υ Ο Α Κ Ρ Α σ σ 97 - 121)
nα σ ι λ γ ι ώ τ α τ ε
λ α ν π ρ ο κ α ι ρ ο Ο τ η ν Υ μ ε τ έ ρ α ν δ ε υ τ έ ρ α ν ε π ι
σ τ ο λ ι κ η ν δ ι α Τ Ρ ί η ν ύ π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν 23 δ μ ρ ί υ 1969,
δ ι η ς ρ ο σ π Ι Θ ε Ί τ ε ν α ά ν α σ κ ε υ ά σ η τ ε τ η ν ή μ ε τ έ ρ α ν
> , Ι "
, π ο κ ρ ι σ ι ν ε ι ς μ ι α ν α π α ν τ η σ ι ν
Ά π ο ρ ω δ ε Τ ω ς ε ν σ α ς ή ν ά γ κ α σ α ν α τ ο ε ρ Ι Τ έ σ η ε
ε ί ς τ ι ν α ς Τ α λ ι λ λ ο γ ί α ς κ α Ι ε π α ν α λ ή ψ ε ι ς ώ ς γ ρ ά φ ε τ ε
ο ύ δ ό λ ω ς τ ί θ ε τ ε η ά π ο σ ε ί ε τ ε τ α ε ύ ρ σ ό μ ε ν α έ π ι
χ ε ι ρ ή ι μ α τ α - Θ έ σ ε ι ς μ ο υ ε ί ς τ α ς ά Τ ω θ ι σ ε λ ί δ α ς 5, 8,
15, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 49 ! ....
Ν ο μ ί ζ ω σ τ ι π ρ έ π ε ι ν α π ρ ο κ α λ ι σ α Θ ε ί α ς η σ υ
χ ί α ς ε ί ς τ ο ν α ν α γ ν ώ σ τ η ν τ η ς π ρ ό ς μ ε ε ι σ τ ο λ η ς ι σ α ς -ro
ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ό ς δ ι ό τ ι Τ ρ α κ ο λ ο υ θ ω ν ά ι μ φ ο τ έ ρ α ς δ ι
α κ ρ ί ν ε ι σ τ ι ή ύ μ ε τ έ ρ α ε κ τ ε λ ε Ί φ ε ρ ά λ μ α τ α μ ε
τ ο ν κ ί ν δ υ ν ο ν ν α ά ν α ι ρ ε Θ π α φ έ α υ τ η ς ...
θ α ή δ υ ν ά μ η ν λ ί α ν ε ύ κ ό λ ω ς κ α Ι δ ι κ α ί ω ς ν α Τ α
ρ α π έ ι μ ψ ω ύ μ α ς ε ί ς μ ί α ν κ ν έ ο υ α ν α ι ρ ε τ ι κ η ν ρ ο σ π ά
θ ε ι α ν τ η ς ά π ο κ ρ ί σ ε ώ ς μ ο υ α λ λ ί ν α μ η ά π ω λ έ σ η τ ε τ ι
κ ό π ο ν σ α ς θ α ε π ι χ ε ι ρ ή σ ω κ α Ι π ά λ ι ν τ ο ά χ ρ ι Τ τ ε ρ
yov, τ η ν ά ν α τ ρ ο ι π η ν δ η λ ο ν ό τ ι τ ω ν ν έ ω ν θ έ σ ε ώ ν σ α ς
Α ι σ φ α λ ω ς θ α δ σ α ρ ε σ τ ή σ ω μ ε ν κ α Ι π ά λ ι ν ό μ α ς ε
7tl τ π α ν α γ ν ώ σ ε ι τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς δ ι α ι τ έ ρ ω ς δ ε τ ο υ ς ό
π α δ ο υ ς τ η ς ά Ρ ο φ Ρ 00 ο ·6 v η ς τ ω ν & σ κ η
τ Ι κ ω ν ι κ α ι θ η κ ό ν τ ω v, τ η ς ι ε ί ρ η ν α ί α ς
δ ι α γ ω γ η ς κ α Ι ά σ ι φ α λ ω ι ς ύ π ε ρ Ο π α ν τ α ς τ ο υ ς κ α
-79­
, , δ Θ δ δ θ ...
τ α τ α ς ι ι α ς α υ τ ω ν ε ϊ υ μ ι α ς τ α ς α χ α ι ς ε Ι ο

ο υ ν
τ α ς ...
Η ι μ ε ι ς δ μ ω ς ε ι ί ρ η ν ε ύ ο μ ε ν π λ η ρ σ φ ο ρ σ ύ μ ε ν σ ι έ κ τ η ς
σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς ή μ ω ν σ τ ι έ ν ά π λ ό τ η τ ι κ α Ι ί λ ι κ ρ ι ν ε ί .. ε
ο σ έ γ ρ ά ψ α μ ε ν τ α α λ υ σ υ τ α
Έ λ Ι ζ ο ι μ ε ν δ ε ο τ ι ή π α ρ ο σ σ α ύ π ό μ ν η σ ι ς ι θ α δ ι Ε
Υ ε ί ρ η τ η ν ε ί λ ι κ ρ ι ν η δ ι ά ν ο ι α ν π ά ν τ ω ν ω ν α Υ ι α π ώ ν τ ω ι ν
τ η ν α λ ή Θ Ε ι α ν ω ι σ τ ε α ν α μ ν η σ Θ έ Τ ι ε ς τ ω ν ' Α Ί ο σ τ ο λ ι κ ω ν
κ α Ι Π α τ ρ ι κ ω ι ν δ ι δ α χ ω ι ν μ η π ι ι σ τ ε ό σ ω σ ι ν α λ λ α δ ο κ υ μ ά
σ ω ο ι τ α π σ υ κ ί λ α π ν ε ύ μ α τ α τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν Ι δ ί ω ς τ ω ν
ψ ε υ δ Ο ί ρ σ φ η τ ω ν τ η ς Ο ί κ ο μ ε ν κ η ς Κ ι ν ή σ ε ω ς κ α Ι δ ι α
κ ρ α τ ή σ ω σ ι ν ά λ ώ η τ α ν ο π ε ρ ύ τ η ς Ό ρ θ ο ι δ ό ξ ο υ Έ κ
κ λ η ι σ ί α ς Ί α ρ ε δ θ η α ό τ σ ϊ ς ϊ ν α μ η ι δ ε Ι ς λ ά Ώ τ ο ν α τ έ
, ...
ψ α ν ο ν α υ τ ω ν
Έ ε ι δ η έ Υ ρ ά ψ α τ ε ε ρ Ι α θ ο υ ς κ α θ ό μ ω ν ά α ψ α
λ ω ς λ ό Υ φ τ ω ν ε υ ά ψ ρ σ υ ν ω ν έ κ ψ ρ ά σ ε ώ ν μ ο υ έ ν
τ η ά ν α ε ι ρ α ς α τ ι ρ σ ε ι Θ α ά π α ψ Υ ω α σ α ν ί δ ί α ν κ ρ ι
τ ι κ ή ν ω σ τ ε ο ί α ν α Υ ν ω σ τ α ι δ ι α μ έ σ ο ο τ ω ν κ ε ι μ έ ν ω ν
κ α Ι μ ό ν ο ν ν α κ ρ ί ν ω ο ι 1"[0'0 κ ε ι τ α ι 'i ά λ ή θ ι ε α ...
Κ α τ α τ η ν α ρ ο υ σ α ν α ν α σ κ ε υ η ν ή κ ο λ ο ύ ι θ η σ α Ό ς ή
ρ θ μ η μ έ ν α ς έ ν σ τ ά σ ε ι ς - θ έ σ ε ι ς ό μ ω ν δ ι Ι σ α ρ θ μ ω ν ά
, ,
π α ν τ η σ ε ω ν μ ο υ
1. Π ε ρ Ι ο ί κ ο ν ο μ ί α
Γ Ρ ά Ψ ε τ ε Σ υ Υ χ έ ι ε ι ς δ ε ι ν ω ς τ α ρ ά γ μ α τ α
σ τ α ν λ έ Υ η ς σ τ ι «cH Ε κ κ λ η σ ί α ο υ δ έ π ο τ ε έ π έ τ ρ ε ψ ε ν ο ί
κ ο ν ο μ ί α ν ε ί ς τ η ν π ε ρ ι ο χ η ν τ α υ δ ό γ μ α τ ο ς κ α Ι τ η ς ε υ σ ε
ε ί α ς Μ ε έ π α ν α ψ έ ρ ε τ ε δ ε έ κ τ η ς σ υ Υ χ ό σ ε ι ω ς δ ι α τ η ς
δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς η ν 1tOL'El-rc. ι μ ε τ α ξ υ Υ ε ν ο μ έ ν η ς ο ί κ σ ν ο μ ί α ς
ε ί ς τ η ν ι δ Ο Υ μ α τ ι κ η ν δ ι δ α κ α λ ί α ν τ η ς Έ κ Μ η σ ί α ς κ α Ι
τ η ς ο ί κ σ ν α μ ί α ς τ ρ ό ς έ τ ε Ρ δ ι δ α σ α λ υ ν τ α ρ ό σ ω π α
Κ α Ι έ τ ι λ έ Υ ε ε Τ ο δ ε ό τ ε ρ ο ν ό μ ω ς η έ π ί δ ε ι ξ ι ς δ η λ α
-80­
.; δ η ά χ η ς π ρ ο ς π ρ σ ω π α κ α κ ο ι δ ο ξ ο Ο ν τ α π ο λ λ ά κ ι ς έ
'" ,,' Υ έ ν ε τ ο
Ά π ά ν τ η σ ι ς Φ ρ ο ν ω π Έ τ φ ά ν ι ε δ τ ι η ε ρ Ι
τ ο ι α ύ τ η ς ά ν ο χ η ς κ α Ι α ν α μ Η ς κ α Ι έ γ ω ώ μ ί λ η ι σ α έ Π α
ν α λ α μ ά ν ω τ α γ ρ α φ έ ν τ α
Ω ς δ ι α φ α ί ν ε τ α ι ε ί ς τ α α ν ω τ έ ρ ω π ά ν τ ο τ ε Π ρ ο Σ υ
ν ο δ ι κ η ς κ α τ α δ ί κ η ς κ α ι α η ο φ ά α ε ω ς δ ι α έ τ ε ρ ο δ ι ι δ α σ κ α
λ ο Ο ν τ α μ ε σ ο λ α ε Ί
τ ο υ ν ά ρ χ ί σ η Τ Ι ν τ ί δ ρ α σ ι ς
κ α Ι ψ ρ ο υ ρ ω ν Θ ε ω ρ η τ ι κ ω ς ό
π ε ι ν α ύ ψ ί σ τ α τ α ι κ α ν δ ι ό τ ι
σ ε ι α μ α κ α Ι ή α ν τ ί δ ρ α σ ι ς
Χ Ρ ό ν ο ς τ ι ς ι μ έ χ ρ ι ς 0­
τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ο ι μ έ ν ω ν
χ ρ ό ν ο ς α ύ τ ο ς δ ε ν θ α Π ρ έ
α ι μ α τ κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η α ί ρ έ
Π ρ α κ τ ι κ ω ς δ μ ω ς ά λ λ α μ ε
ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν ά ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ι ν Θ α π Ρ έ π η ν α ι μ ε σ ο
λ α ή σ η τ ο α ν α Υ κ α Ί ο ν κ α ι ά π α ι τ ο ύ ι μ θ ν σ ν δ ι α σ τ η ι μ α τ ο
ό π ι ν θ α έ π ι τ ρ έ Ψ η τ η ν δ ι ά γ ν ω σ ι ν τ η ς ν ό σ
α π ο τ η ς σ τ ι γ μ η ς έ κ ε ί ν η ς α ρ χ ε τ α ι ή ε ύ Θ ύ ν η ν ι α
, θ δ ξ , , ,
π α ν τ α ο ρ ο ο ο ν π ο ι μ ε ν α κ α ι π ι σ τ ο ν
Ώ ς δ ύ ν α τ α ι ε ύ κ ό λ ω ς ν α π α ρ α τ η ρ η ι θ ι Ω ώ μ ί λ η σ α π ι ε
ρ Ι α ν ο χ η ς α ι α μ έ χ ρ ι τ η ς δ ι α γ ν ώ ι σ ε ω ς τ η ν ό π ο ί α ν Π α
ρ σ ί α σ α ώ ς γ ε ν ο μ έ ν η ν κ α Ι κ α τ έ λ η Υ ο ν δ τ ι π ρ έ
π ε ι π λ έ ο ν ν α γ ί ν η ή έ ψ α ρ μ ο γ η τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Ε ί ς τ α υ
τ α μ ο Ι α τ α ν τ α τ ε Ν α ί α γ α π η τ ε κ θ ε ο δ ώ ρ η Τ ι ε , α ύ τ ό
α Π ο μ έ ν ε ι Κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν μ έ χ ρ ι ς έ ι δ ω σ μ φ ω ο μ ι ε
Ά ν α φ σ ρ ι κ ω ς δ ε μ ε τ η ν ο ί κ ο ν ο μ ί α ν ο ύ χ Ι ε ί ς Π ρ ό σ ω
π α α λ λ ε Ι ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ν ε ί χ ο ν ά ν α φ έ ρ ε ι τ α ς ά π ο φ ά
σ ε ι ς τ η ς Ι δ ί α ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
μ α σ ι ν σ ύ δ α μ ο σ χ ώ
ο ί κ ο ν ο μ ί α η σ υ γ κ
ά π α ρ α σ ά λ ε τ ά ε σ ί κ α Ι ύ π σ
Έ ν γ α ρ τ ο Ί ς θ ε Ι ο ι ς Μ Υ
Ρ α ν ε χ ε ι 1t Ο Τ ε ή
α τ ά α σ ι ς τ α α γ α ρ
π ά ν Ί ϊ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ώ ς ά
π α ρ ά α τ α ι έ ν π ά σ η ι ε ύ λ α ε ί ς ι δ ι α ψ υ λ ά τ τ ο ν τ α ι κ α Ι ό ι μ ι
κ ρ ό ν τ ι τ ο ύ τ ω ν π ρ α α ί ν ω ν ώ ς σ Χ ι σ μ α τ ι κ ο ς
κ α ι α ί Ρ ε τ ι κ σ ς κ α τ α κ ρ ί ν ε τ α ι κ α Ι ά ν α ι θ ε ι μ α τ ί ε
τ α ι κ α Ι α κ ο ι ν ώ ν η τ ο ς π α ρ α π α σ ι λ ο γ ί ζ ε τ α ι
Ά π ο φ Π α τ ρ ι α ρ χ ω ν Ά ν α τ ο λ η ς έ ν ε τ ε ι 1718).
---81­
,
ι
"
".
i
,... J ' c' λ δ
Σ υ ε π ω ς ε Ί Ό ε ρ ι τ τ ε υ ε ν ο ω ς η ι ε υ κ ρ ι ν η σ ι ς η ν π σ ι
ε ϊ τ ε ύ Π ι λ α ό ν τ ε ς τ α π α ρ α τ ι θ έ ε ν α ύ π έ μ ο Ο ώ ς κ α ρ
π ο ν ι σ υ γ χ ό σ ε ω ς Τ Ο π α ρ ά δ ε ι γ μ α έ π Ι σ η ς τ σ σ ί λ ό γ ο υ
σ τ ί ν σ υ τ ό ό π ο ι ο ν ε π ι κ λ ε ί ε Ο Τ Ι δ η λ ή Έ Κ ι κ λ η σ ί α κ α ί
τ σ ι ε γ ν ώ ρ ι ζ ε ν τ η κ α κ ό δ ο ξ Ο Υ α υ τ ο ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ν π ε ρ Ι
ά π ο λ ύ ί ι π ρ ο σ ρ ι σ μ ο ι Ο ο ι δ έ Ο Ε κ α τ ι ε δ ί Κ Ο ε ν α υ
τ ό ν φ ρ ο ν ω δ τ ι δ ε ν π α ρ έ χ ι ε ι ο υ δ ε μ ί α ν δ ι α φ ώ
τ ι σ ι ν δ ι α τ η ν π ε ρ ί ί ί τ ω σ ι ν Ά ι θ η ν α γ ό ρ ο υ Έ ξ η γ σ μ α ι
Ή Ε κ κ λ η σ ί α ώ ς ε ν τ η ι μ α κ ρ α ί ω ν ι α υ τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α
ε μ φ α ί ν ε τ α ι π ρ α ί ν ε ε ι ς κ α τ α δ ί κ α ς α ί ρ ε τ ι κ ω ν δ Ι δ α
σ κ α λ ι ω ν η τ ω ν σ υ Υ γ ρ α ψ έ ω ν τ ω ν ε υ Η υ ς ώ ς τ ο λ ο γ ι κ ο ν
α ι ι τ η ς Π ο ί μ ν ι ο ν Θ σ ρ η ι θ η ε θ ι ε ν ι ν δ ύ ν ή σ ω τ η ρ ί α
τ ο υ δ ι α τ η ς π σ μ ά ν σ ε ώ ς τ ο υ ε Ι ς τ η ν α ί ρ ε τ ι κ η ν ί ί ό α ν
τ ο ι σ κ α κ ο ι δ ο ξ σ Ο ν τ ο ς Δ ι ο η ν έ χ Η η έ ί ί Ι μ α κ ρ Ο ν τ ο ν Ώ ρ ι
Υ έ ν η ν θ ε ό δ ω ρ ο ι ν Μ ο ψ σ υ ε σ τ ί α ς Θ ε ο δ ώ ρ η τ σ ν Κ ύ ρ ο ι υ κ α Ι
α λ λ ο υ ς
ί δ Ι ω ς δ ε π ε ρ Ι τ η ς ι δ ι δ λ ί α ς τ ο ι Ο Ι λ ό γ ο υ σ τ ί ν ο υ
π ε ρ α π ο λ ύ τ ο υ η ρ ο ο ρ ι σ μ ι , ο τ ι ε τ ο λ ά σ ς ε γ έ ν ε
τ ο π λ έ ο ν ε κ δ η λ ο ν κ α τ ε δ ι κ ά Ο Θ η ι έ π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς α ρ
χ η ς Υ ε ν ο μ έ ν η ς ι ε ν τ η Σ υ ν ό δ τ η ς Κ ω ν ι σ τ α ν τ ι ν ο υ τ ό λ ε ω ς
ε ν ε τ ε ι 1638. Έ π ί σ η ς σ η μ ε ι ω έ Π Ι τ ι ε υ α ι ρ ί δ τ ι κ α Ι
ό Θ ε Ί ο ς Γ ρ η Υ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς ώ ς ι θ ι ό γ ν ω ρ ί ζ ε ε π ε ρ ι έ χ ε ι
ε ί ς τ α ε ρ γ α τ ο υ μ η ό ρ Θ σ δ ό ξ ο υ ς Θ έ σ ε ι ς ά ν α φ Ο ρ κ ω ς
, , ...... , \ ') , ι ι
Π ρ ο ς τ η ν Χ Ί τ σ κ α τ α σ τ α σ ι ν τ ω ν Ί τ α ν τ ω ν χ ω ρ ι ς ε ν τ ο υ τ ο ι ς
ν α Π α σ τ ι Π α ρ α τ σ ι ς π ι σ τ ο ί ς κ α ι τ η Έ κ λ η σ ί ν α θ ι ε ω
ρ η τ α ι «-roaTil\p α τ έ ρ ω
Κ α τ α σ υ ν έ Π ε ι Α γ ν ω ρ ζ ω κ α Ι έ γ ω α ς τ α ύ τ α ς
δ ι κ α ί α ς σ ί Κ ι Ο ν σ μ Ι α ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς λ λ ο υ δ ε ν κ σ ι ν ο ν
π α ρ α τ η ρ ω ι μ ε τ α ξ υ τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω ά ν δ ρ ω ν ο ί τ ι ν ε ς γ υ
μ ν ά ζ ο ν τ ε ς έ α υ τ ο υ ς ι ε ρ Ι τ ο υ ς τ η ς ε υ σ θ ε ί α ς λ ό γ ι ο υ ς ά
τ ε σ ψ ά λ η ι σ α ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς μ ε τ α ς Κ θ α ρ α ς α ν α τ ι
ν ά ξ ε ι ς δ Ο Υ ι μ ά τ ω ν κ α Ι Ι Κ α ν ν ω ν ύ Π ο 1."00 Π ρ ο φ η τ ο
σ τ ό λ ο υ κ α Ι τ ω ν σ υ ν α ύ τ ω .

Ε ί ς τ η ν Π ε ρ ί π τ ω σ δ μ ω ς τ ο υ Ο ί κ ο ι μ ε ι κ σ Ο τ ο
-82­
λ α ς Π λ έ ο ν έ γ έ ν ε τ ο κ α τ ά δ η λ Ο ν λ α ο ό λ κ λ η ρ ο ι
.' Ο κ α ν δ α λ ί ζ ο ν τ α ι ώ ς κ α Ι ύ μ ι ε ϊ ς Υ ρ ά φ ε ε λ έ Ο τ ε ς ν
. Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Κ ω ν π ό λ ε ω ς ν α ά Θ ι ε ή ε ν ό
, ν ό μ α τ ι τ η ζ α Υ ά π η ς - τ ο υ ς ί ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς ν α α ν α
'. φ Π α ί ω ν ο Ι ο υ ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς ν α κ ρ η μ ν ί ζ η τ ε ί χ η ά
σ φ λ ε ί α ς ν α μ ε τ α ί Ρ Ώ ο ρ ι α α θ ε τ ά γ ι ώ τ α ι Π ί α τ έ
ρ ε ς τ η ς ,Ε κ κ λ η Ι α ς !
_,./' Π ί α Σ ύ ν ο δ ο ς ε ρ ω τ ω μ ε ν η τ ί ς Ε ί σ κ ο ο ς κ α
τ ε δ ί α σ ε ε π σ τ μ ω ς τ α ς κ α Ι ύ ψ ό μ ω ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ ε ί
. σ α ς ά Π α ι σ ί α ς ι σ υ γ κ ρ η τ ι σ τ ι κ α ς δ ι δ α α λ α ς τ ο Ο Ο ί
Ό μ ε ν ι σ μ ο Ο Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς δ μ ω ς κ α Ι Υ ε γ ο ν ό α π σ υ
π α ι ν ο Ο ν ν τ ι ν α ψ έ γ ο υ ν τ ο ν γ η ρ α ι Φ α ν α ρ ι ώ
ι η ν θ α ν α γ ν ώ σ ε τ ε κ α τ ω τ έ ρ ω
γ Σ υ ν ε χ ί ι ζ ο ν τ ε ς α ν α ψ έ ρ ε τ ε τ η ν ε π ι δ ε Ι θ ε σ α ν κ α θ ύ
μ α ς α υ ι μ α σ τ η ν κ α Ι δ η τ ι ε ρ α τ ώ δ η ο ί κ σ ν α μ ί α ν τ τ Ι ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς π ρ ο ς τ σ υ ς π ρ ο σ χ ω ρ ή σ α ν τ α ς τ η α ί ρ έ ι σ ε ι τ ο υ
Ά ρ ε ί ο υ Έ π ι σ κ ό Ί τ ο υ ς τ ο υ ς ό π ο ί ο υ ς ο ύ μ ό ν σ ν ι ε α ν δ ε ν
σ α ν π ρ ω σ τ ά τ α ι δ έ χ ε τ α ι λ λ α κ α Ι τ ο ϊ ς π α σ ι ε Ή α ν α
δ ί δ ε ι τ ο υ ς Θ ι ρ ό ν ο υ ς τ ω ν μ ε τ α τ η ν κ α τ ά π τ υ ι σ ι ν τ η ς α ί ρ έ
ά Ε ω ς σ ε λ 98 - 9).
Π ρ ο ς ε α ί ω α ι ν δ ε τ ω ν λ ό γ ω ν σ α ς α ν α ψ έ ρ ε ι σ Θ ε ε ί ς
τ η ν π ρ ο ς υ ψ ι ν ι α ν ε π ι σ τ ο λ η ν τ ο Ο Μ Ά ι θ α ν α σ ί ο υ ο
ζ ", , Β λ Ρ
OU­ σ τ ι ς α σ π α ε τ α ι τ α α ν ω τ ε ρ ω κ α ι σ υ μ ο υ ι ε υ ε ι τ ο ν
ψ ι ν ι α ν ν ν α ε π ι δ ε ί ξ κ α Ι α ύ τ ό ς ό μ ο ί α ν α ν ο χ η ν π ρ ο ς
, ,
τ ο υ ς τ ε π τ ω τ α ς
,Α π ά ν τ η α ι ς θ α ε π ρ ε η ε ν α ε ί χ ε τ ε π ρ ο σ έ
ξ ε ι ο τ ι ή ο ί κ ο ν ο μ ί α α ϋ τ η π α ρ ε α χ έ ι θ η τ ο ϊ ς π α Ρ α
α υ Ρ ε Ι σ ι δ ι ά ν ά γ κ η ν Κ α Ι ί ο α ν ώ ς κ α Ι
τ ο ε τ ε ρ ο ν τ ε ρ ά ν α ψ έ ρ ε ι ό λ ί γ ο ν ά ν ω τ έ ρ ω τ ο υ π α ρ α τ ι ε
Θ έ ν τ ο ς ύ ψ ύ μ ω ν α τ σ σ π ά σ μ α τ σ ς π ε Ρ Ι τ ω ν δ ι
ά ν ά γ κ η ν ύ 1t Ο σ υ Ρ έ ν τ ω ν μ έ ν μ η Φ θ α
Ρ έ ν τ ω ν δ έ ... ».
Κ α Ι δ τ ι ά σ ψ α λ ω ς ο ύ δ ε ν κ ο ι ν Ο v υ ψ ί σ τ τ α ι
ι μ ε τ α ξ υ τ η ς τ ω ν Ά ρ ε ι α ν ω ν ι μ α ν ί ο α ς κ α τ α π α ν τ ς
-83­
ό ρ θ ο δ ο ξ ο Ο ν ί ο ς Έ τ ι σ ό τ υ τ ρ ς τ η ν α ν ε σ ι ν κ α Ι έ λ ε υ
Θ ε ρ ί Α τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α τ ο υ ς ο υ λ ο ι μ έ ν ο υ ς ό ρ Θ Ο Τ Ο ι μ ε ϊ ν
τ ο ν λ ό γ ο ν τ η ς ά λ η θ ι ε ί α ς Σ ι ε α σ μ ι ω τ ά τ ο υ ς ε ί ν α ι τ ο Ί ς
π α σ ι δ η λ ο ν
Π α ρ α β έ τ ι ω δ ύ ο σ η ν ά ί ν α σ υ λ λ ά ω μ ε ν ε σ τ ω
κ α Ι α μ δ ρ ω ς ύ π ο τ σ ί α ς σ υ ν Θ ή κ α ς ε ζ ω ν ο ί τ ό ε ό ρ β ό
δ ο ξ ο ι κ λ η ρ ι κ ο ί τ ε κ α Ι λ α ί κ σ ί
α Σ υ ν α γ α γ ό ν τ ε ς γ α ρ σ ί Ά ρ ε ι α ν ο Ι π λ η θ ς (?·ou­
κ ό λ ω ν κ α Ι π ο ι μ έ ν ω ν α λ ω ν τ ε ά γ ο ρ α ί ω ν κ α Ι ά σ ε λ γ ω ν
ν ε ω τ έ ρ ω ν μ ε τ ι α ξ ι φ ω ν κ α Ι ρ ο π ά λ ω ν ε τ ί Τ Ί λ ι Θ ο ν α θ ρ ό ω ς τ η
έ κ κ λ η σ ί τ η κ α λ ο υ μ έ ν η Κ υ ρ ί ν ο υ κ α Ι τ ο υ ς μ ε ν ά τ έ
κ τ ε ι ν α ν ι τ ο υ ς δ ε α τ ε π ά τ η σ Α α λ λ ο υ ς τ ε Π λ η γ α ς
κ α τ α ό Ψ Α τ ε ς ε Ι ς δ ε σ μ ω τ ή ρ ι ο ν έ ν έ α λ ο ν κ α Ι ε ξ ώ ρ ι ζ ο ν
π ο λ λ ά ς τ ε γ υ ν α ι κ α ς κ α τ α σ ύ ρ ο ν τ ε ς ε ί λ κ ο ν ε Ι ς τ ο δ ι κ α
σ τ ή ρ ι ο ν δ η μ ο σ ί κ α Ι τ ω ν τ ρ ι χ ω ν ε λ κ ο ν τ ε ς δ ρ ι ζ ο ν
Κ α Ι π ρ ο σ θ έ τ ε ι ό ί δ ι ο ς π ά λ ι ν 1\1\. Α Ι Ι α ν ά ι σ ι ο ς
Cf» π ο ι ο σ σ ι δ ε ο ί Ά ρ ε ι α ν ο Ι Υ ρ α φ η ν α ι κ α Ι τ ο ι ς
ε ν Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί δ ι κ α σ τ α ϊ ς π ε ρ Ι Ά θ α ν α σ ί ο υ κ α Ι π ρ ε σ
υ τ έ ρ ω ν τ ι ν ω ι Υ ε ξ ό ν ό ι μ α τ σ ς ί ν α ε ί τ ε ε τ ί σ π ς ε ί τ ε τ ι ς
ε ξ ε κ ε ί ν ω ν ε ύ ρ ε Θ ε ί η τ η ς π ό λ ε ω ς η τ ω ν σ ρ ω ν α ύ τ η ς έ
π ι ά ς ε ξ η τ Υ δ ι κ α σ τ Ώ τ ω ν ε ύ ρ ι ι σ κ ο ι μ έ ν ω ν τ α ς ε
φ α λ α ς ά π ο τ έ μ ν ε ι ν ... » Β Ε Π Ε Σ 31, 246, 251).
Κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν π ο λ υ ό ρ θ ω ς ή Σ ύ ι ν σ δ ο ς ε φ ή ρ μ ο σ ε ν
ε Ι ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω τ τ ε ρ ί π τ ω σ ι ν ο ί κ ο ν ο ι μ ί α ν κ α Ι π ο λ υ ό ρ
Θ ω ς ν ο μ ί ζ ω ή τ ο υ λ α ο υ σ υ ν ε ί δ η σ ι ς τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν έ π ι θ υ
μ ε Ι τ η ν τ ω ν ε ρ ε σ χ ε λ ε ι ω ν π α υ λ α ν τ η ν ε κ σ φ ι ε ν δ ό ν η ι Ο ι ν
τ ω ν κ α κ ι ο δ ό ξ ω ν α π ο τ ο υ ς θ ρ ό ν ο υ ς ... ». Δ ι ό τ ι κ α Ι π ά λ ι ν
..... ....
σ α ς ε ρ ω τ ω
ύ ρ ί σ Τ α ι ε Ι ς τ η ν Ι δ ί α ν μ σ ϊ ρ α ν μ ε τ ο υ ς Έ π ι ι σ κ ό
π ο υ ς τ η ς ι ε τ η ς τ α υ Ά ρ ε ί ο υ ο ί Έ π ί σ τ Ι τ η ς ι σ ή μ ε
ρ ο ν Κ ι ν δ υ ν ε ό ε ι ά ν α σ τ ι γ μ η ν ή ζ ω ή τ ω ν Ά σ φ α λ ω ς 0­
χ ι ό ε δ ι α τ ί σ τ α ν δ ε ν έ Π ι κ ρ σ τ ο υ ν τ η ν α δ ξ ί α ν
σ ι ω π ο υ ν Δ ι α τ ί δ ε ύ μ ε ι ς ύ π ε ρ α σ π Ι ε τ ε τ α ά ν υ τ ε ρ ά σ π ι
σ τ α ! ...
-84­
Ι
Ο ι ο φ ι λ α θ η ν α ν ο ρ ι κ ο Ι Ε π ί σ κ ο π ο ι
Ά ε τ α μ ε γ ά λ η ς σ υ γ κ ι ν ή σ ε ω ς γ ρ ά ψ ε τ ε Α ί λ σ ι π ό ν
π η τ έ τ Θ Ε ο δ ώ ρ η τ ε σ έ π λ η ρ ο φ ο ρ ω Ο Τ Ι σ ή μ €­
°SO· ν τ σ τ ε ύ ι ω σ τ ι σ ϋ τ ε 6 - 7 φ ι λ α θ η ν α γ ο ρ ι κ ο ύ ς Ε π ι
ό π ο ς ε χ ε ι ή Έ κ κ λ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς
Ο Σ υ μ π ε ρ α ί ν ε τ ε δ έ τ ά ν ω τ έ ρ ω δ ι ό τ ι κ α Ι ό κ α θ u­
ς π ρ ώ η ν φ ι λ α θ η ν α γ ο ρ ι κ ό ς π ί σ τ ς Κ α ά λ α ς ε
Ψ
ε ν
α ρ θ ρ σ ν έ ν τ ό π ο ί κ α λ ε ϊ ε ί ς τ ή ν τ ά ξ ι ν τ ο ν Ο ί
δ μ ε ν ι κ ό ν Έ ϊ α υ τ ω ν ε χ ω ν α α ρ α τ η ρ ή σ ω α έ ξ η ς
Κ α Ι π ρ ο ς ή μ α ς τ ο ύ ς Α Υ ι ο ρ ε ί α ς ε γ ρ α ψ ε ι ν δ Π α τ ρ ι
ρ χ η ς έ π ι σ τ ο λ η ν ύ π ο ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν 28.8.1968, δ ι ς 1tpO­
. ε π ά θ ε ι ν α α θ η σ υ ά σ τ ο υ ς έ τ σ ί μ ο υ ς ν α π α ό σ ο υ ν τ ο
ν η μ ό σ υ ν ό ν τ ο υ κ α Ι δ Ι α ι σ λ γ η ι θ σ υ γ χ ρ ν ω ς ρ ό ς
Ό ύ ς η δ η π ο κ ό ψ α ν τ α ς τ σ Ο τ ο Μ ε τ α ξ υ ά λ λ ω ν έ σ η μ ε ί υ
} Π ρ ό ρ α μ μ ι α ή μ ω ν κ α Ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ύ τ ά ε ι
ξ η ς
\ α Δ ι α τ ή ρ η σ ι ς ά λ ώ η τ ο ς τ η ς Δ ο γ μ α τ ι κ η ς
α σ κ α λ ί α ς κ α Ι τ η ς CI. Π α ρ α δ ό σ ε ω ς τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ
κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι τ ο Ο ε υ ε Ο σ ς ή μ ω ν Γ έ ν ο υ ς
ι
Ά Δ Ι Ρ α Υ μ ι α τ ε ό σ ε ι ς έ Π ί τ η ς ά σ ε ω ς τ α ό τ η ς σ χ έ
ω ν μ ε τ ά τ ω ν ά λ λ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν
;0; Υ Έ ξ υ τ η ρ έ τ η σ ι ς τ ο Ο ς Α γ ί ο υ Ό ρ υ ς έ ν τ α τ Ι
ο ο έ ν uτ ά Ρ Χ ε ι ά Π 6 δ ε ι ξ ι ς έ κ Φ u γ η ς ι
.' ι ν ι έ κ τ ω ν δ ό ο 1'[ Ρ ώ τ ω ν σ η μ ε [ ω ν
ia ί ε ί σ ό δ ο u ε t ς (f λ λ η ν λ ε ω Φ 6 ρ ο ν ...».
; . Φ ρ ο ν ε ί τ ε λ Ο Ι τ ν δ τ ι ε Π ρ ε τ ε ν α ι σ τ ε ω μ ε ν τ ή ν
ο ρ θ ό δ ο ι ξ σ ν γ ρ α μ μ ή ν τ ο υ κ α Ι ν α ε ί ρ η ν ε ό ω μ ε ν ά τ ό
Ο Ο ς λ ό Υ ο υ ς τ η ς έ σ τ ε μ μ έ ν η ς ύ ο κ ρ υ σ ί α ς Ι δ ο ύ δ Μ .
.. α σ ί λ ι ε ι ο ς Π ω ς θ α έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι ζ ε τ ή ν ό ω τ έ ρ ω ρ α ξ ι ν
α Ι τ α ά π ε λ έ σ μ α τ ά τ η ς ι μ φ ί λ ς ή π σ τ ι ς ά γ ν ο ι α
τ α έ υ τ α ι τ ω ν ψ υ ω ν δ ι α τ ό μ ι μ ε ί σ θ α ι τ ή ν ά λ ή ι θ ε ι
τ ο U ς δ ο λ ο Ο ν τ α ς τ ό ν λ 6 γ ο ν ν
f α Κ ο u Ρ γ ί q.» έ τ ι σ τ Ο η
Ι Ι
-'85­
Α λ λ α ν δ ε ν ε ί ν α ι ή ά ν ω τ έ ρ ω δ ή λ ω σ ι ς έ ν δ ε ι κ τ ι κ ή
τ η ς ύ π ο κ ρ ι τ ι κ η ς τ ο υ Ο ί κ ο υ ι μ ε ν ι κ ο υ π ο ρ ε ί α ς Ι δ ο υ κ α Ι Ε
τ ε ρ ο ν δ ε Ι γ μ α Ν α μ η δ ε χ θ η τ ε ο ύ ι δ έ έ φ έ κ α τ ο σ τ ο ν τ η ν
μ ε τ ά θ ε σ ι ν ε σ τ ω κ α Ι μ ι α ς ί ε ί κ ό ν ο ς Π ά ν τ α ε ν τ Ώ ό ρ θ ο
δ ξ ί ε χ ο υ σ ι τ ε Θ Ώ κ α λ ω ς Τ α Ω τ α τ τ ε ρ ί π σ υ έ τ ό ν ι σ ε έ Ί τ Ι
τ έ ρ τ τ η ς χ ι λ ι ε τ η ρ ί δ α ς τ ο υ Α γ ί ο υ Ό ρ ο υ ς τ 1963
α Ί τ ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς Ι ρ ο ς τ ο υ ς nρ ο Τ σ τ ι μ έ ν ο υ ς κ α Ι τ α τ α ς
τ ο υ ς έ Ι ι σ ή μ ο υ ς τ ο υ <Ι ε ρ ο υ ή μ ι ω ν Τ ό Ι ο υ
,Α κ ρ ι ω ς δ ι α τ ο υ τ ο έ τ ό ν ι σ α κ α Ι έ ν τ η 1t ρ ώ Τ Ώ π ρ ο ς
ό μ α ς ά κ ρ ί σ ε ι μ ο υ σ τ ι ο ί λ ό γ ο ι δ ε ν ε χ ο υ σ ι
Ί τ λ έ ο ν σ η μ α σ ί α ν Ό σ ο ν τ α ε ρ γ α
Κ α Ι ο ί α σ ό ο ι μ ε τ έ χ ο υ ν τ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ Υ ι κ η ς ζ ω η ς
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς α ύ τ ο μ ω ς ι ο ε ν σ η ι μ α ί ν ε ι Ό τ ι 1t Ρ έ
Ι ε ι ν α Θ ε ω ρ ω ν τ α ι ο ρ Η ό δ ο ξ ο ι !
Έ Ι δ ό θ η σ α ν δ ε τ λ λ α Ι ε ό κ α ι ρ ί α ι ί δ ι α ί τ α α α τ τ ο
1964 κ α Ι έ ξ η ς ω σ τ ε ν α έ κ δ η λ ω θ Ώ ή ό ρ θ ο δ ο ξ ί α έ κ ά σ τ ο υ
έ ξ ή μ ω ν ... Τ ί ς Ό μ ω ς α ν τ έ ι δ ρ α σ ε ν ώ ς ά π ή τ ε ι ή θ ι έ σ ι ς τ ο υ
" ,,, < , λ Σ δ λ
Ε ι τ ε μ ε μ ο ν ι ω μ ε ν ω ς ε ι τ ε ω ς σ υ ν ο ο ν υ ν ο Ι Κ κ Π
Α λ λ α ν δ ε ν π α ρ α τ η ρ ο υ ν τ α ι ρ ά χ ι ώ ς ε γ ρ α φ ο ν
δ ι ό τ ι σ ν τ ω ς δ ε ι ν Τ ι ή ε Ί τ ο χ ή μ α ς κ α Ι μ Θ σ τ η μ ε τ ρ ι ό τ η τ α ς
α ς Ί τ α ύ σ ο υ ν ν α μ α ς σ κ α ν δ α λ ί ζ ο υ ν μ ε κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς κ α Ι
Δ ι α τ ά γ μ α τ α Υ Ί τ ο μ ν ή μ α τ α κ α Ι Ν ό μ ο υ ς 1t'Epl Ά σ τ ο
λ ι κ η ς Δ ι α κ ο ν ί α ς Μ Έ τ ο χ ι κ ω ν Τ α μ ε ί ω ν κ α Ι ο ι κ ί λ ω ν ...
Ό φ φ ι κ ί ω ν τ η ν σ τ ι γ μ η ν ί Ο Ι ό έ χ ι θ ρ ο ς ε χ ε ι σ α ρ ώ σ ε ι κ ά
Η ι ε γ ρ α μ ι μ η ν τ ο υ μ ε τ ώ σ υ !,>
Α ύ τ ή ε ί ν α ι π α ν ο σ ι Ο λ ο γ ι ώ τ α Τ ϊ ε ή τ Ι ρ α α λ ή Θ ε ι α
π ά ν τ α δ έ τ α λ ο ι π α τ τ ε λ υ ν δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ς κ α Ι ο ύ δ ε ν
ε τ ε ρ ο ν Τ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ η σ α ν δ έ κ ε ί μ ε ν ο ν τ ο υ Α γ ί ο υ Κ α
ά λ α ς σ α ς δ ι α ε α ι ω δ τ ι σ χ ι μ ό ν ο ν δ ε ν θ α σ Ν ε ί ν η
σ ε τ ο ν α ί κ ο υ μ ε ν ι κ ό ν λ λ α θ α τ α υ τ ρ σ κ ά λ ε σ ε α ν τ ι Θ έ
τ ω ς π ο λ λ η ν τ η ν θ μ η δ ί α ν έ Ι Ι τ η ά ψ ε λ ό τ η τ ι τ ο υ ι έ λ έ Υ
χ σ ν τ ο ς τ α ς ύ π ε ρ μ έ τ ρ ο υ ς σ π ο ο δ ά ς τ ο υ τ η ν σ τ ι γ ι μ η ν
τ η ς γ μ ν η τ κ ε φ α λ π κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς 1!...
Π ι θ α ν ό ν δ ι α τ ι ά ν ω τ έ ρ ω ά ρ θ ρ ο υ ν α ή θ έ λ η σ ε ν ό
-86­
Σ δ α σ μ ι ώ τ α τ ς Υ α μ ε τ α σ ή έ κ τ η ς Θ έ σ ε ω ς τ ο ϋ φ ι λ α
θ η ν α Υ ο ρ ι κ ο σ ι μ έ χ ρ ι ς Ό μ ω ς ν α έ Ύ Υ ί ο η α δ ρ ι α τ η ς
ό ρ Θ ο δ ό ξ ο υ μ α χ η τ ι κ ό τ η τ α ς Ο ω ς π ο λ η ή ό δ ο ς κ α Ι
ή ή ι μ έ ρ α κ έ κ λ ι ν ε ν ... ».
ί τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω π α ρ ά Υ ρ α φ ο ν 2 ι δ έ ν ά ν α δ η ι μ ο σ ε σ ε ν
Τ
δ C δ ι δ '
ε ι ί ς α υ ο α κ ρ α ο π Π α σ Φ ω ς ι ο τ ι ε ι ε ν Ι
ε ί χ ε π έ σ ε ι ε ξ ι ω σ τ Ι ς έ κ τ ι μ ή σ ε ι ς τ α υ δ ι α τ ο ν έ τ ί σ Κ Ο Ι
Κ α ά λ α ς Ο δ τ ο ς ο ύ δ ό λ ω ς έ Θ ι ε ώ ρ ε ι ώ ς κ α κ ο δ ο ξ ο ι ν τ α ς
δ Α θ ' Δ
η κ α ν α Τ Ι Ί α ρ σ ο σ ι α κ ο υ ς τ ο ν , ί η ν α Υ α ρ α ν κ α ι η μ η
τ ρ ι ο ν ν τ ι θ έ τ ω ς έ λ Θ ω ν ώ ς α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ς ε ξ α ρ χ α ς έ ν
Α Ύ ί Ό ρ ε ι τ 1972 δ ι α τ ο θ έ μ α τ η ς ζ η λ ω τ ι κ η ς Μ ο
... ' , λ " δ ,
ν η ς , σ Φ Ι Υ μ ε ν ο υ α Π ε κ α ε σ ε τ ο υ ς α ν τ ι ρ ω ν α ς Ί τ α τ ε
ι
ρ α ς ά ν τ ι α ρ α δ ο σ ι α κ ο ύ ς α η ε ι θ Ρ χ α υ ς ά ν τ ά ρ τ α ς α
ν α ρ χ ι κ ο ς κ λ π
!' Ε ν σ υ ν ε ε ί υ Π θ π ή ρ ι ξ ε ν ' Α ι θ η ν α γ ό ρ α ν κ α Ι Δ η ι μ ή
ρ ι ο ν ε Ι π ώ ν Τ α λ μ α τ ε ν α ό μ ι λ ή σ ε ε Ί ε ρ Ι α ί ρ ε τ ι κ ο ι Ο
Ι τ α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α Ι τ ε ρ ι Ι ά λ λ υ ώ ς α κ λ υ ι θ τ ς τ α ς
ρ α μ μ ά ς υ κ α Ι ι θ έ τ ο ν τ ε ς ι έ ν α μ φ ι ό λ φ τ η ν Ό ρ θ ο δ σ
ξ ί τ ο υ Ε ο ε ί τ ο ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν ν ό ο ί ο ν δ ι ε κ ή
ρ υ ι ξ ε σ τ η ν κ ο ι ν ό τ η τ α ώ ς Π α τ ρ ι α ρ χ η ν σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ω ν
ρ ω ν μ έ α Π λ ύ ω ς ό ρ θ ό ι δ ο ξ ο ι ν φ ρ ό ν η ι μ α κ α Ι τ ι α τ ε ρ ι κ η ν
γ ρ α μ μ ή Κ α ί σ υ ν ε ί ζ ι ε «c'OooO α φ ο ρ Χ τ ο ν α ε ί μ ν η
σ τ ο ν έ ν π α τ ρ ι ά Ρ Υ α ι ς Ά ι θ η ν α γ ό ρ α ν τ τ ρ έ π ε ι ν α Υ ν ω ρ ζ ε
τ ε δ τ ι η Ε κ κ λ η σ ί α σ ύ δ έ π ο τ ε έ χ α ρ α κ τ η ρ ι σ ε ώ ς α ί ρ ε τ
ζ Τ α (Sic) τ ρ ό ι σ ω τ ό τ ι χ ω ρ Ι ς ν α ε θ η ύ Ο κ α τ η Υ Ο
ρ ί Α Κ α ί ν α ά π ο λ Ο Υ η ι θ η σ δ τ ο ς (sic). Π ο ί α Τ ι κ η Σ ύ
ν ο δ ο ς ε θ ε σ ε έ ν ά μ φ ι ό λ τ α ό ρ θ ό δ ο Ε α φ ρ ο ι ν ή μ α τ α τ α ι
..θ η ν α γ ό ρ α Σ υ ν ε δ ρ ί α 23.9.72, σ ε λ 4 τ ω ν Π ρ α κ τ ι
... , ) , Ί -t"fl- 1"'8\
κ ω ν . ι ι f
; Π α λ υ φ ό μ ε θ α τ ι θ ι α έ τ ε ι σ έ φ ι θ η κ α Ι τ τ ά λ ι ν τ ό ν
π ν ε ο μ α τ ι κ ό ν τ ο υ ό 1t. τ τ Ρ Ο ι κ ε μ έ ο ν α δ ι ο ρ θ ι ώ σ η
τ η ν π ρ ώ τ η ν τ ο υ έ ξ α μ ο λ Υ η σ ι ν ...

ii
,
Ι Ι
!!
3. 1"0 Μ Φ ώ τ ι ο ς κ α Ι ό π ά π α Ι ω ά ν ν η Η .
. Γ ρ ά ψ ε τ ε ν ε τ ε ι 867 ό Φ ώ τ ι σ ς κ α τ η γ ό ρ η σ ε τ ο υ ς
Λ α τ ί ν ο υ ς έ Π π ο λ λ α ι ς έ τ ε ρ ο δ ι δ σ κ α λ ί α ι ζ ι ε τ α ε ί
κ ο σ α ε τ ί α ν ό λ η ν ε ν ε τ ε ι 885) ό Φ ώ τ ι σ ς ε γ ρ α ψ ε ι τ ε ρ Ι τ ο υ
π ά π α ω ά ν ν σ υ Η Ο ο τ ο ς τ ο ν υ ν ό Ι ω ά ν ν η ς ή μ έ τ ε
Ρ Ο ζ ό τ ο ν ν ο υ ν ά ν δ ρ ε ι ο ς α ν δ ι Ρ ε ι ο ς δ ε τ η ν ε ό σ έ ε ι α ν ... ».
Κ α Ι έ ρ ω τ α τ ε Τ ί σ υ ν έ η κ α τ ά τ η ν δ ι α ρ ρ ε σ α σ α ν ε ί
κ ο σ α ε τ ί α ν Ι ή π ω ς δ Ί ω ά ν ν η ς η α λ λ ο ς τ ι ς κ α τ ε δ ί κ α σ ε
τ η ν π ε ρ ί τ ο υ FILIOQUE δ ι δ α σ κ α λ ί α Ο ό χ Ι ι ε α ί ω ς 1»
Κ α Ι σ υ ν ε χ ί ζ ε τ ε ο ι ω ά ν ν η ς έ δ έ χ Η η μ ε ν δ ι ά τ ω ν α ν
τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν α ύ τ ο υ ε ν Tn Κ ω ν π ό λ ε ι Σ υ ν ό δ φ τ ο υ 879
τ ο σ ύ μ λ ν α ν ε υ τ η ς π ρ ο σ θ ή κ η ς ά λ λ ο ύ ι δ α μ ω ς ι τ ρ ο έ
η π ε ρ α ι τ έ ρ ω η τ ο ι ε ί ς κ α τ α δ ί κ η ν τ η ς π ε ρ Ι FI LI OQUE
δ ι δ α σ κ α λ ί α ς η τ ι ς η τ ο η ι δ η δ ι α δ ε δ α μ έ ν η ι έ ν τ Δ υ Τ Ι
Έ κ κ λ η σ ί ζ Ά Π ε δ έ χ ε τ ο κ α Ι α ύ τ ο ς τ η ν ι δ δ α κ α λ α ν τ α ύ
τ η ν 11 ά π λ ω ς ή ν ε ί χ ε τ ο α ύ τ ή ν Ό τ ι κ α Ι α ν σ υ έ α ι ν ε δ ε ν
θ ά ε π ρ ε π ε κ α τ ά σ ε τ ο ν μ η δ ε χ ό μ ε ν ο ν ο ί κ ο ν α μ ί α ν ε ί ς
, δ ' θ ) Φ , , "
τ α ο γ μ α τ ι κ α ε μ α τ α ό ω τ ι ο ς ν α ε χ η κ ο ι ν ω ν ι α ν μ ε τ
α ύ τ ο υ
π ά ν τ η σ ι ς Έ ν π ρ ώ ο ι ς έ ν τ η Σ υ ν ό δ φ τ ο υ
S
'"""O δ " λ ,.. δ ' ....
I:J Ε ν JEYE\liETO α ι τ ω ς α π Ο ο Χ η τ ο υ α κ α ι ν ο τ ο
μ ή τ ο υ Σ μ ό λ ο υ τ η ς Π ί σ τ ε ω ς ύ π ο τ ω ν ά ν τ ι π ρ ο ι σ ώ Τ ω ν
τ ο υ Π ά ι τ α ώ ς γ ρ ά ψ ε τ ε ά λ λ ά κ ά τ ι π ο λ υ σ τ ο δ α ι ό τ ε
ρ ο α ν α Η ε μ α τ ί σ ι Θ η π α ς ό μ η δ ε χ ό ι μ ε ν ο ς τ ο υ
• , , δ , Ι
τ ο α κ α ι ν ο τ ο μ η τ ο ν ο υ τ ι ε Ι π σ ν
Ά τ ι ς δ ε ν ε ω τ ε ρ ι σ τ η ς α λ λ η ν ό μ ο λ ο γ ί α ι ν σ υ ν τ ά
ξ ι τ α ρ ά τ η ν ί ι ε ρ ν τ α ύ τ η ν κ α Ι π ρ σ τ ε ί ν η α ύ τ η ν τ ο ι ς π ι
σ τ ί ϊ ς Ύ Ί τ ο ι ς α τ η Ι μ έ ν ι ς α ρ ά ρ ι ς ι ή μ ε ι ς
κ λ η ρ ι κ ο ν μ ε ν ο ν τ α α θ α ι ρ ι ε ν λ α Τ κ ο ν δ ε α θ ε ι μ α τ ί
ζ ο μ ε ν κ α Τ ί Ο 1:0: ι θ ε σ π ί σ μ α τ α τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ α ύ τ η ς Κ α Ι
τ ά ν τ ε ς ο ί σ ύ ν ε δ ρ ο ι έ ό η σ ν Ά ν α Θ ε μ α τ ί ζ μ ε ν ο ο ν τ ο ν
\ , '''' ,
μ η Ί τ ι σ τ ι ε υ ο ν τ α τ ο ν α υ τ σ ν τ ρ α π
Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ ε ο τ ι ή Σ ύ ν ο δ ο ς α ϋ τ η έ ξ ε π ρ σ ώ τ ε ι τ η ν
-88­
ύ ν ο λ ο ν Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν α ύ τ ο ν ό η
τ ο ν τ υ γ χ ά ν ε ι σ τ ι π α ρ α χ ρ η μ α ά ν ε ι Θ ε μ α τ ί ζ ο ν τ ο τ ά τ ε ς ο ί
-- έ σ κ ο Ο Ι τ α υ Π ά π α ·1 ω Ά υ τ ο υ Η η τ ι ν ο ς έ τ έ ρ ο υ
α ί ό Ο Ο Ι ε κ ή ρ υ τ τ ο ν η θ α ε τ ό λ μ ω ν τ η ν ε ί σ α Υ ω γ η ν τ ο υ
. FILIOQUE.
CH ά τ ό φ α σ ι ς α ϋ τ η η τ ο Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο Ο χ α
" ρ α κ τ η ρ ο ς κ α Ι ό Π Ο Υ ρ ε ώ σ ε ω ς Σ υ ν ε τ ω ς δ ε ν έ χ ρ ε ι ά ζ ε τ ο
ί δ ι α ι τ έ ρ α ύ π ο τ ο υ Π ά α •Ι ω ά ν ν ο υ κ α τ ι δ ί κ η Π α ς κ α ι
ν ο τ ο μ ω ν ε ί χ ε κ α τ α δ Ι Κ α ϊ σ θ η έ ν ή Σ υ ν ό δ φ τ ο υ 879 η Τ Ι ζ
ε π έ τ υ χ ε κ α Ι τ η ν ε π α ν έ ν ω σ ι ν Ά ν α τ ο λ ι κ η ς κ α Ι Δ υ τ ι κ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς
Π λ η ν τ ω ν ά ν ι ω τ έ ρ ω ύ Ί ο χ ρ ε ο υ μ α ι ν α σ η μ ε ι ώ σ ω δ
τ ι ό Ρ ώ μ η ς ο ό δ έ Π ο τ ε 1tpO τ ο υ 1014 ε ί χ ε δ ε χ θ η τ ό FI­
.Ι Ι OQUE. Μ ό λ ι ς τ ό τ ε ύ π έ κ υ ψ ε κ α τ ό Π ι ν ά σ κ η θ ε ί σ η ς ί
α ς ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο υ Α ύ τ σ κ ρ ά τ σ ρ ο ς Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ ο υ Ι Ι κ α Ι έ
δ έ χ θ η τ ο υ τ ο
Κ α Ι κ ά τ ι σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ν co ά ν α τ ο λ ι κ ο ς κ ό σ μ ο ς
Β υ ζ ά ν τ ι ο ν τ 867 τ ό π ρ ω τ ο ν έ π λ η ρ ο ψ ο ρ ή ι θ η δ ι α τ η ς
έ γ κ υ κ λ ί α υ τ ο υ Φ ω τ ί ο υ τ η ν α ί ρ ε σ ι ν τ ο υ FI Ι Ι OQUE, κ α ί
τ ο ι ά Ο τ ο υ 589 η ρ ξ α τ ο ε ν τ Δ ύ σ ε ι έ μ ψ α ν ι ζ ο μ έ ν η
Έ φ δ σ ο ν δ ε ε λ ε ε κ α τ ό π ι ν ε ν τ Σ υ ν ό δ φ τ ο υ 879
τ ο ν Ά α ι θ ε μ α τ ι σ μ ν π α τ ς κ α ι ν ο τ ο μ ο υ ν τ ο ς Π ω ς τ
δ ν α τ ν ν α δ ι α κ ό Ψ T11V κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ Ο ν Ρ ώ μ η ς τ η ν
σ Τ Ι Υ μ η ν κ α τ α τ η ν ό Π ί α έ κ ε ι ν ο ς μ ε ν δ ε ν τ ο ε ί χ ε δ ε Χ θ η
ο ί δ ε ύ π α ύ τ ι ν ί έ ί ί σ κ ο π ο ι τ ί έ π Ρ έ σ ε υ ε ν ε
κ α σ τ ο ς ε π α ύ τ ι η τ ο α Υ ν ω σ τ α ν δ ι α τ ο υ ς Ά ν α τ ο λ ι κ ο ύ ς
ρ ά φ ω α γ ν ω σ τ ο ν δ ι ό τ ι κ α ί τ ο ι ε π ι 300 σ χ ε δ ο ν ε τ η έ κ υ
ο φ ο ρ ε ι τ σ ε ν τ Δ ύ ι σ ε ι ή Ά ν α τ ο λ η Β υ ζ ά ν τ ι ο ν ε ν τ σ υ
" ,
τ ο ι ς 1:'0 η Υ ν ο ε ι
Κ α τ α σ υ ν έ Π ε ι α ν τ ο ά ρ ς τ η ς ύ ο θ έ σ ε ω ς δ ε ν κ ε ί τ α ι
ε Ι ς τ ο ε α ν ί ε ι δ ί α η ο χ ι ό π ά α ς , Ι ω ά ν ν η ς τ η ν δ ι
δ α σ κ ά λ α ν Ή ε ρ ί F Ι Ι Ι OQUE, ά λ λ α κ α τ α 1t ό σ ο v
έ Υ v ώ Ρ ι ζ ι Ε τ α ύ τ η ν ό 1t ά Ρ Χ ο u σ α ν έ v
τ ft Δ 6 σ ε ι ό Φ ώ τ ι ο ς έ ο ε Ί τ α ι μ ε τ α τ η ν Σ ό
ν ο δ ο ν τ ο υ 879).
Ί δ ο υ ή κ λ ε Ι ς τ η ς ο ί κ ο ν ο μ ί α ς ή ό π ο ί α τ ο σ ο υ τ ο ν σ α ς
έ σ κ α ν δ ά λ ι σ ι ε ...
Α ν α φ ο ρ ι κ ω ς μ έ τ η ν έ π ι σ τ ο λ η ν τ ο υ π ά π α Ι ω ά ν ν ο υ
τ ο υ Η ο σ τ ι ς έ τ τ ι τ ί ι θ ε τ α ι δ ι α ύ τ η ς σ φ ο δ ρ ω ς κ α τ ό τ ω ν
','
ε ί σ α Υ α Υ ό ν τ ω ν τ ο FI Ι 1Ο Ε ε ι σ κ ό ί ω ν τ ο υ κ α Ι τ η ν
ό ο ί α ν έ χ α ρ α κ τ η ρ ί σ α τ ε ώ ς ν ό θ ο ν έ ρ ω τ ω μ ε ν
Π ό θ ε ν ή ρ θ η τ ι ε τ η ν λ η ρ ο φ ο ρ ί α ν τ η ς ν ο θ ε ί α ς Β ε
α ί ω ς δ ι ή μ α ς ε ί ν α ι ά δ ι α φ Ο Ρ ο ν δ ι ό τ ι κ α Ι δ ι
έ τ έ ρ α ς δ δ ο σ Χ π ε δ ε ί ξ α μ ε ν ώ ς ύ Υ ι α τ η ν ό ρ θ ό ι δ ο ξ ο ν θ έ
σ ι ν τ ο ϋ Μ Φ ι ω τ ί ο υ ε ν α τ ι τ ο υ τ τ ά π α Ί ω ά ο υ Η Ε ά ν
ο μ ω ς α ί η α ί σ α ς ψ ε ύ δ ω ν τ α ι , τ ρ α γ μ α Ο Ι ε ρ ή μ ε Ί ς τ η
σ τ ε ύ ο μ ε ν π ρ έ π ε ι ν α α ό σ ο υ ν τ η ν έ κ ρ ο η ν τ ω ν θ ο λ ε ρ ω ν
υ δ ά τ ω ν ω ε ο ί δ ι ψ ω τ ε ς ν α π ί ν ο υ ν ά κ ι ν δ ύ ν ω ς ...
Ύ π ε ρ τ η ς γ ν η σ ι ό τ η τ ο ς τ η ς έ τ ι σ τ λ η ς τ ά σ σ ο ν τ α ι α ί
έ ξ η ς
1) Τ ά τ ρ α Τ Ι α τ ω ν Σ ό δ ω ε κ ι δ 1761, Τ ό μ ο υ
Β σ ε λ Β 974.
2) eo η μ έ τ ε ρ ο ς Ν ι κ η φ ό ρ ο ς θ ε ο τ ό κ η ς έ ν τ φ ε ρ γ
Τ ο υ Ά τ ό Ρ Ι σ ι ς ... », έ κ δ Χ ά λ λ η ς 1775, σ ε λ 31, έ κ δ Α
θ η ν ω ν 1892, σ ε λ 30.
3) eo κ α θ ο λ ι κ ό ς ί σ τ σ ρ ι κ ό ς τ FLEURY έ ν τ Ε κ κ λ
α ύ τ ο υ Ι σ τ σ ι ρ ί α ν ο ι 11, Ρ 438 - 9.
4) e·o Α δ ά μ Ι Ρ Ι ά Ι ς έ ν τ φ ά τ α ρ α μ ί λ λ ω ε ρ γ
Π Ε Ρ Ι Α Γ ι ο γ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ Π ε τ ρ ύ τ λ ι ς 1797, ε ν
θ α έ ν τ φ Α τ ό μ σ ε λ 456 - 7 τ α Ρ θ έ τ ε ι δ λ ό κ λ η ρ ο ν τ ή ν
έ τ σ τ ο λ η ν έ τ Ι ρ τ ω ν μ υ ρ ί α ι ς ο δ ε ί ξ ε ι σ ι τ ή ν γ ν η σ ι ό τ η
τ α τ η ς κ α Ι κ α τ α λ ή Υ ω ν «... κ α Ι τ ο υ λ ι τ ι τ ο ί ς Π τ ι
φ ι κ ί ο ι ς τ ό ν τ η λ ι κ σ υ τ ο ν ι δ σ κ ό ν ά ό φ θ α λ μ ω ν έ ξ ε λ έ σ θ α ι
μ η ε Τ ν α ι ρ ά δ ι ο ν
5) eo ι έ τ ί σ η ς Κ α θ ο λ ι Κ Ο ς ί σ τ ο ρ ι κ ό ς 11:. Ε Π Ε Ε
δ σ τ ι ς μ α λ ι ο τ α έ ί ι τ ί Θ ε τ α ι τ ο ί ς έ θ έ λ ο ο σ ι ν ώ ς ν ό ι θ Ι ο ν τ α ό
-90­
''fT}\xJ' δ υ ί τ κ ο ϊ ς σ υ ν δ έ λ φ ι ς τ σ υ σ ψ ο ι δ ρ ω ς δ ρ α Τ Η Ε
,pAP'ACY» Ν YORK, 1866. Ρ 337 - 8).
ε Ο χ ι ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ς κ ω δ ι ξ ύ π ό ρ θ μ 147 τ η ς Ι Μ
Δ ι ο ν υ σ ί ο υ έ ν Α Υ ί φ Ό ρ ε ι τ ο Ο ε τ ο υ ς 1369.
. 7) Τ έ λ ο ς ό Ά Υ ι ο ς Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς δ ι α π ο λ ω ν μ α ρ τ υ
ρ ι ω ν ύ π ε ρ α σ π ί ζ ε ι τ η ν Υ ν η σ ι ό τ η τ α α ύ τ η ς ι έ ν τ Ρ
τ ο υ Π ε ρ ί τ ω ν α ι τ ί ω ν τ ο Ο Σ χ ί σ μ α τ ο ς ι θ η α ι 1911,
Τ μ ρ ς Α σ ε λ 286 έ ξ
ι ',':
. .1'"' "
α Ι π ά λ ι ν π ε ρ Ι Μ Φ ω τ ί ο υ
<... Γ ρ ά ψ ε τ ε δ τ ι α ν κ α Ι δ ε ν έ π ι ε λ ή θ η ά ξ ί ω σ ι ς Π ρ ω ε ί
QI)',' έ π ε δ ι ώ κ ε ο δ μ ω ς δ ι ο κ α Ι έ ρ ω τ α τ ε : Δ ι α τ ί λ ο ι π ό ν
φ ρ ο υ δ ε μ ί α ο ι κ ο ν ο μ α έ π ι τ ρ έ Π ε ι ι α ι .. ε ς -Va δ ο γ ι μ α τ ι κ α
Π ό Φ ώ τ ι ο ς ι έ κ ο ι ν ώ ν ε ι μ ι ε τ α τ ο Ο ι ω Ά
, ' Π -, , "
π Υ Ό Τ ϊ α ν τ η σ ι ς ε ρ ι τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι α ς Ι μ η ε ν
τ ρ ι ς δ ο γ μ α τ ι κ ο ι ς ι Θ έ μ α ο ι ε Υ ρ α ψ α Ά ω τ έ ρ ω α ρ 1) κ α Ι
ι η υ ρ ί ν η σ α κ α λ ω ς τ ω ς κ α Ι μ έ χ ρ ι -rroO τ η ν ά τ δ έ χ
ι α ι Σ η μ α σ ί α δ μ ω ς ι έ τ Ι τ ο α π ρ ο κ ε μ έ ν ο ε χ ε ι ο τ ι ο ί Π α
Ι λ ε Υ α τ ο ι έ ο ί γ η ο α v Τ α σ α ν Π Α Τ Ι η ν ά ξ ί ω σ ι ν
ρ ω τ ε ί ο υ κ α τ α "[1cX Υ ε ν ν η ι Θ έ ν τ α έ ν τ Σ υ ν ό δ φ τ ο Ο 879
α Ι σ υ μ π ε Ρ Ι θ φ έ ρ θ η ο α ν ώ ς π ρ ο ς ί ο ο υ ς π ρ ο ς τ ο υ ς
. λ ι ϊ υ ς Π α τ ρ ι ά Ρ χ α ς
, ,
j(>' Τ ο Ο τ ο ε χ ε ι τ η ν ε ί σ τ η ν ι ι α ρ τ η τ α η τ ο ι ή τ ρ α ι ξ ι ς
Κ α ί έ ν α ύ τ η σ υ ν ε ι φ ώ ν η ο α ν λ ή ρ ω ς π ρ ο ς τ α κ ε Ν ε Ο Ο μ α τ α
κ α Ι τ α ς ϊ φ ά σ ε ι ς τ η ς Σ Ν ό δ υ .
.:(Ci: Δ ι κ α ί ω ς λ ι τ ν θ α έ ρ ω τ η θ η τ ι ς Τ ί Κ Ο Ι ν Ο ν
. ύ ϊ ά ρ χ ε ι μ ι ε τ α ξ υ ϊ Α Τ ι κ ω ν α ξ ι ώ σ ε ω ν μ ό ν ο ν έ ν
Υ ρ ά μ μ α σ ι κ α Ι τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Υ ι μ τ η κ ε ψ α
λ η κ α κ ο δ ο ξ ο ι Ο ν τ ο ς ό δ σ ξ ι τ ς δ ι έ ν ί ο τ ε ι έ ν τ ο ί ς λ ό
" 4'"' "'"'
. Υ ο ι ς π ρ ο ς σ υ Υ χ υ σ ι ν τ ω ν τ ι τ ω ν
γ Ε ι ί ς μ ε ν τ η ν τ ρ ώ τ η ν ε ρ ί τ ω ο ι ν δ ι κ α ί ω ς δ
Φ ώ τ ι ο ς δ ε ν ή ξ ι ε Υ έ ρ θ η ε ί ς δ ε τ η ν δ ε υ τ έ ρ α ν φ ρ ε ί τ ι ε Ο Τ Ι
δ ι κ α ί ω ς ο ί Έ ί σ κ ο τ ο ι δ ε ν δ ι ι α μ α ρ τ ό ρ τ α ι ;
...... 91­
Κ α Ι τ α ς ά ι Λ ω τ έ ρ ω τ α ρ α ρ α φ υ ς 3 κ α Ι 4 δ ε ν ά ν α δ η
μ ο ι σ ί ε υ σ ι ε ν ε Ι ς τ η ν π ρ ς μ ε έ ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ ε ί ς Δ ό ο ,,, Α
κ ρ α π α ρ έ μ ψ α ς τ Ο ν ά Ύ α γ ν ώ σ τ η ν ε ί ς τ α ς σ ε λ 153-7,
τ υ δ η ι θ ε ν ύ ά ρ χ ε ι τ ι α ν α ί ρ ε σ ί ς τ ω ν ...
5. Α ί Κ α ν ο ν ι κ α Ι σ χ έ σ ε ι
Ε ί χ ο ν γ ρ ά ψ ε ι ο τ ι τ α τ ά ν τ α έ ν Tfi Έ κ λ η σ ί
κ ρ ί ν ο ν τ α ι ό π α τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ο υ Λ α ο Ο ό σ τ ι ς κ α Ι ά
Τ τ ο τ ε λ ε ϊ τ ο ν φ ύ λ α κ α κ α Ι φ ρ ο υ ρ ο ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Μ ε
έ ρ ω τ α τ ε «eo κ λ η ρ ο ς π ο υ υ τ ά γ ε ι κ α Ι σ υ ν ε χ Ι ζ ε τ ε
" , , ς , θ δ c, Ο
«Κ α ι ε κ Τ Ό υ τ ο υ τ ι ε τ ε τ α ι α Υ α π η τ ε π θ Ο ω ρ η τ ε τ ι
λ α μ ά ν ε ι δ ι κ α ί ω σ ι ν τ ο τ ό λ μ η μ ά σ ο υ ν α α τ σ σ χ ι σ θ ς έ κ
τ η ς ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Ά λ λ ω ς Θ α ε ί χ ε τ α Τ ρ
μ α α ν ε λ ε γ ε ς ο ϋ τ ω ς ϊ ί ρ υ ξ α δ ι ό τ ι ο ϋ τ ω ς υ π η Υ ρ ε υ
σ έ μ ο ι ή σ υ ν ε ί δ η σ ί Μ Ο Υ Τ ί ζ η τ ε ι ς σ τ ή ρ ι γ μ α ε Ι ς τ η ν
Σ υ ν ε ί δ η σ ι ν τ ο υ Λ α σ υ Π ο ί ο υ Λ α ο Ο Σ υ ν ε ί δ η σ ι ς ε κ ρ ι
ν ε κ α Ι δ ή γ η σ έ σ ε ν α π ρ ά ξ η ς ο ϋ τ ω ς σ υ ν ε ί δ η σ ι ς τ ω ν
ό μ ο φ ρ ό ν ω ν σ ο ι :t Α λ λ κ α ί ή μ ε Ι ς δ ε ν ε χ ο μ ι ε ν Λ α ο τ
θ ε ο δ ώ ρ η τ ε Π α ρ ή μ ι ν δ ε ν υ τ ά ρ ε ι τ λ η ι ς ι σ τ ω ν ψ υ
χ ω ν κ α τ ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν μ ε τ α φ ό υ κ α Ι τ ρ ό μ ο υ τ ή ν έ
α υ τ ω ν σ ω τ η ρ ί α ν ; Μ ό ν ο ν Έ Τ ί σ Τ Ι α τ τ ε λ υ σ ι τ ή ν
Έ λ λ α δ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν Ο ύ χ Ι κ α Ι Λ α ό Ρ Λ Ο Ι ό ν ή
Σ υ ν ε ί δ η σ ι ς τ ο υ Λ α σ υ α ύ τ ο υ δ ε ν θ ε ω ρ ε ί Τ ρ δ ό τ α ς τ σ ύ ς
Τ σ ό τ υ ς τ η ς λ λ α δ ι κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Τ Ι θ έ λ ε ι ς ν α
Ν " \, δ
π ρ α ω μ ε ν α α Υ ν ο η ω μ ε ν α υ τ η ν κ α ι ν α ω μ ε ν Τ ρ
σ ο χ η ν ε Ι ς τ η ν Σ υ ν ε ί δ η σ ι ν τ σ υ Λ α ο υ τ ω ν σ υ ν ε Τ σ μ έ ν ω ν
σ ο ι
'" Α λ λ α δ ι α τ ί Ε ί ν α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι ο ί ύ μ έ τ ε ρ ο ι "0_
χ ι Ε ί ν α ι σ ο φ ώ τ ε ρ ο ι Ό χ ι Ε ί ν α ι τ ν ε υ μ α τ Ι ώ Ό ε ρ ι
:>'0 Ε ι "'0' Τ δ '
χ ι ι ν α ι α γ ι ω τ ε ρ ο ι χ ι ο τ ε ι α τ ι
Ά τ ά ν τ η σ ι ς Ο ύ δ ε ν έ κ τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω τ ρ ά γ
μ α τ ι ε ί μ ε θ α Ά λ λ α τ ό τ ε τ ί ε Τ σ ι θ ε Π ι Η α ν ώ τ α τ α θ δ έ Π α
ν ε ρ ω τ ή σ ε τ ε ς Α Γ ί λ ω ς έ τ ι θ υ μ ι μ ε ν ν α ε ί μ ε θ α σ u ν ε
-'92,­
έ σ τ ε ρ ο ι π ρ ο ς τ α ς ά π α ι τ ι ι σ ε ι ς τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ώ ς
Μ Α Σ κ α ί τ η ν δ ι δ α σ κ α λ ί α ν τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
θ ' " , " Ο δ
Κ α Ι ά σ φ α λ ω ς α μ ε ε ρ ω τ η σ ε τ ε ε κ ν ε ο υ « σ τ ο ι ε
τ ί ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι έ ν π λ ά ν η Σ α ς ά τ α ν τ ω «' Ε α ν α ύ τ ο ν
θ έ λ ω μ έ ν ε ι ν ε ω ς ε ρ χ ο μ α Ι τ ί Ι Τ ρ ο ς σ έ Σ υ ά κ ο λ ο ύ θ ε ι
μ ο ι Κ α Ι έ ξ η Υ ο υ μ α ι λ ε π τ ο μ ε ρ έ ο τ ε ρ ο ν Ώ ς κ α λ ω ς ο θ ι α
γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε κ ά Θ ε ψ υ χ η ε ί ν α ι ε ν α ς κ ό σ μ ο ς ό λ ό κ λ η ρ ο ς
ί δ ι α ι τ έ Ρ ω ς δ ε Θ α δ ώ σ η λ ό σ δ ι α τ α ς έ α υ τ η ς
τ ρ ά Ε ε ι ς κ α Ι σ κ έ ψ ε ι ς f<a-vO: σ υ ν έ π ε ι α ν ή μ ε ι ς δ ε ν έ ξ ε τ ά
ζ ο μ ε ν τ ί π ρ ά τ τ ο υ ν ο ί α λ λ ο ι ο υ τ ε δ ι κ ά ζ Ο μ ε ν η
κ Ρ ί ν ο μ ε ν ά κ ό ι μ η κ α Ι α ύ τ ο υ ς τ ο υ ς σ υ ν α ι τ ί ο υ ς τ ο υ
σ κ α ν δ ά λ ο υ τ ο υ ς ά μ ε λ ή σ α ν τ α ς Έ Π ι σ κ ό π ο ο ς έ ν θ ο μ ε ι
.
. σ ι θ ε
ι ι
π ι σ τ ε υ ι ω τ ι
ι
ε Υ ρ α φ ο ν :
Α λ λ ά δ υ σ τ υ χ ω ς ά δ ε λ φ έ μ ο υ ο ί π ο ι κ ί λ ο ι α ί ρ ε
τ ι κ ο ι τ η ς ή μ ε ρ Ι έ ξ ω τ ε Ρ ι κ ο Ι κ α Ι έ σ ω τ ε
Ρ ι κ ο ί ο ί κ α Ι χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ι ο ί δ π ο ι ο ι ώ ς κ μ α τ α θ α
λ ά σ σ η ς έ π α φ ρ ί ζ σ ν τ α τ α ς έ α υ τ ω ν α ι Ι ο χ ύ ι ν α ς Ί δ 17)
έ π ι π ί π τ ο υ ν κ α τ α τ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ ο υ δ έ ν α ρ ά χ ν
σ υ ν α ν τ ο υ ν ε ί ς τ η ν κ α τ α σ τ ρ ε Π Τ κ ή ν π σ ρ ε ί α ν τ ω ν δ ι α ν α
. κ α Ι έ π σ τ ρ έ ψ υ ν σ χ υ μ έ ν ο ι ε ί ς τ α ς ά
υ σ σ α λ έ α ς π η Υ ά ς τ ω ν Δ ι ό τ ο Ο τ ο Π ί α ρ α π ύ ι μ ε Θ α δ ι α
τ ο Ο τ ο θ ρ η ν ο Ο μ ε ν Ί τ ό ρ ρ ά π έ χ σ μ ε ν ν α έ ρ χ ό μ ε Θ ι α ε ί ς
θ έ σ ι ν ι έ λ ε Υ κ τ ο G τ λ ή ν δ μ ω ς ο ύ

δ έ τ ο τ ε θ α ά
ν ε χ θ ω μ ε ν ν α π ρ ο δ ο θ ο υ ν τ α α Υ ι ώ α τ α
Ε ό ν ε ί ν α ι μ ι κ ρ α α ρ υ θ μ η τ ι κ ω ς ή Σ υ ι ε Ι δ η σ ι ς τ ο Ο
Λ α ο υ , η τ ο ι ή τ ω ν σ υ ν ε π ι μ έ ν ω ν μ ο ι χ ο ρ ε Ι α κ α π α ρ ά
τ α ξ ι ς τ ο ϋ τ ο δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι ο ύ δ ό λ ω ς δ τ ι ε ί ν α ι κ α Ι μ α
κ ρ α ν τ η ς ά λ η β ε Ι α ς ... Ο ύ τ ο τ λ η ι θ ς έ σ τ ι τ ο σ ω ζ ό μ ε ν ο ν
α λ λ σ ί έ κ λ ε κ τ σ Ι τ σ υ θ ε σ υ Μ β α σ ί λ ε ι ο ς έ ϊ ι σ τ 303).
Ή ι δ ά μ ε
ι
α ν α ά ρ ν η θ ω μ ε ν τ ή ν ϊ α μ α Τ Ι ό τ η τ α σ τ ι έ ν
τ σ ι ς έ κ λ ε κ τ σ ι ς Θ α ι ύ ρ Ι σ ε τ α ι τ ο μ ι κ ρ ο ν π σ ί μ ν ι ο ν
τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ
Έ ό ν δ υ ν ά μ ε Θ α ή μ ε ι ς ν α σ υ Υ κ α τ α λ ε Υ ώ μ ε ι θ α έ ν τ ο ι ς
έ λ ε Τ ς α ύ τ ο δ ε ν τ ο έ ξ ε τ ά ζ ω Α ύ τ ο π ο υ έ τ η θ μ ω
-' 93­
, ,.. e, , tI
ν α τ ι σ ω ε ν α ν τ ι τ ο υ υ μ ε τ ε ρ ο υ τ ε Ρ Ι σ τ ε ρ Ι ε ι ν α ι Ο Τ Ι
ο ύ έ ν τ ω τ λ λ ω τ ο ε Ο
. L L
Έ ξ α λ λ ο υ ε τ ρ ε τ ε π ρ Ι ν η ά ν α φ ε ρ θ ω τ ο ϊ ς σ υ ε τ μ έ
ν ο ι ς μ ο ι ν α ά τ α ν τ ή ι σ ω δ ι α ι τ έ ρ ω ς ε ί ς έ μ α υ τ ο ν τ ο ν α Ι η
τ ο ο χ ι ν α κ ρ ί ν ω δ η λ α δ η μ ό ν ο ς κ α Ι μ ε τ α τ η ν ά
τ ό ψ α σ ι ν ή Ε Μ Η έ Υ έ Λ ε τ ο Η ι Μ Ω Ν η τ ο ι ο ύ χ Ι ή έ μ η σ υ ν ε ί
δ η σ ι ς ά λ ή τ ο υ Λ α ο Ο Σ υ ν ε ί δ η σ ι ς
Ο ό δ έ π ο τ ε τ ά τ ε ρ ή ά λ ή ι Θ ε ι α έ ι μ ε τ ρ ή ι Θ η
,
ι μ ε
\
τ ο υ ς
Cl

ρ ο υ ς π ο υ έ Θ έ σ α τ ε ά ν ι ω τ έ ρ ω τ Ρ σ ά λ λ μ ε ν Τ
\
η ν φ
,
υ
σ ι ν τ η ς έ α ν σ ε τ τ ώ μ ε ι Θ ι α π α ρ ο μ ο ί ω ς
Ο ύ δ ό λ ω ς έ π ί σ η ς ά π ο τ ε λ ε ι τ ό λ μ η μ α ή ά ο
ι
μ ά
κ ρ υ ι ν ι σ ί ς μ ο υ έ κ ί ο υ τ ο π ι κ σ υ μ ο υ Έ π ι σ ό π ι ι τ η ν σ Τ Ι Υ
ι , \, e, ,e, ,
μ η ν κ α τ α τ η ν τ σ ι α ν κ ρ ι ν σ ι μ ε ν ο ς κ α ι υ τ α ρ χ ι ε ρ ε ω ν
σ υ ν α δ έ λ φ ω ι ν τ ο υ ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι σ φ ό δ ρ α ε ν ο χ σ ς ε ν ώ τ ι σ ν τ ω ν
Κ ,
ι α ν ο ν ω ν ....
Ά λ λ α κ α Ι έ ι α ν π λ η ν τ ο υ Έ τ η σ κ ό Π ο υ μ ο υ θ ε ω ρ ή σ η
Τ ι ε ο τ ι ά ε σ Ι σ ι η ν έ κ σ υ ν ό λ ο υ τ η ς Ε λ λ α δ Ι κ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς κ α Ι π ά λ ι ν σ α ς ι ε ν θ υ μ ί ζ ω ο τ ι ο ύ χ Ι ή Δ ι ο ι κ η τ ι κ η
έ ξ ά ρ τ η σ ι ς μ ό ν ο ν α θ ι σ τ κ ά π ο ι ο ν ι μ έ λ ο ς μ ι α ς Τ σ π ι κ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ά Λ Π ρ ο τ ά ν τ ω ν ή τ α υ τ ό τ η ς τ σ υ ι σ τ ι ε ύ ω
τ ο υ μ ε τ ο 1"[ ι σ τ ε ύ ω τ η ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ά λ η Θ ε ί α ς
Δ ι ό τ ι κ α τ α τ η ν ύ μ ε τ έ ρ α ν έ ρ μ η ν ι ε ί α ν κ α Ι 1"[ ά ν τ ε ς
ο ί τ ρ Σ υ ν ο δ ι κ η ς δ Ι α Υ ώ μ η ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ η Θ έ ν τ ε ς κ α Ι ά
π ο κ ό ψ α ν τ ε ς έ α υ τ ο υ ς τ σ υ α ί ρ ε τ ι κ α κ η ρ ύ σ σ ο ν τ σ ς ε π ι σ κ ό
π ο υ τ ω ν τ ρ έ ί ε ι ν α ε ύ ρ Ι σ κ ω ν τ α ι έ κ τ Ο ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς
Σ χ έ σ ε ι ς α ί ρ ε σ ι ά ρ χ ο υ τ ρ ς κ ο ι ω ν ο σ ν τ α ς α ύ τ ο
ρ α κ α τ ω τ έ ρ ω
Ά λ λ ο ί μ ο ν ο ν π ά τ ε ρ έ ό ή δ ι ο ι κ η τ ι κ η Κ α Ι μ ό ν ο ν ε
ξ ά Ρ τ η ι σ ι ς ι έ ξ η σ φ ά λ ι ζ ε τ η ν σ ω τ η ρ ί α ν τ ω ν π σ τ ω ν κ α Ι σ ύ
χ Ι ή ο ύ σ ι α σ τ ι κ ή η τ ο ι ή Κ ο ι ν ω v ί α μ ε τ α
τ η ς Ά λ η ι θ ε ί α ς κ α Ι ή ά Υ ί α π ρ ό θ ε σ ι ς τ ο υ δ ι α σ ώ ζ ε ι ν τ ά σ η
θ σ ί τ α ύ τ η ν Δ ι ό τ ι κ α ι Θ ύ ι μ α ς κ α Ι ο ί ε ι ί σ α Υ α Υ ό ν τ ε ς
δ ι α τ η ς Κ ι ρ α τ ι κ η ς έ ν ί ο τ ε ί α ς τ α ζ ο ι κ ί λ α ς α ί ρ έ σ ε ι ς
-94­
τ ω ε ν τ κ λ η σ ί έ π Ι μ α κ ρ ό τ α τ ο ν χ ρ ο ν ι κ ό ν δ ι ά σ τ η
Ά μ α δ ρ α Ε ί κ ο ν ο ι μ ά χ ο υ ς έ π Ι 120 ε τ η δ ι ώ κ ο ν τ α ς τ ο υ ς Ό ρ
" Ρ δ ό ξ ο υ ς η σ α ν Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι ο ί ά ι Λ θ ι σ τ ά
. μ ν ι κ α Ι δ ι ω κ ό μ ε ν ο ι Ε Κ Τ Ο Σ !...
σ α α τ η ν ί δ ί α ν λ Ο Υ ι κ η ν ε κ τ Ο ς Έ κ κ λ η σ ί
α ζ π ρ έ π ε ι ν α ε ύ ρ ί σ κ ω ν τ α ι κ α Ι ό Μ ά ξ ι μ ο ς ό Ο μ ο λ ο
γ η τ η ζ μ ε τ α τ ο υ ά Υ ί ο υ Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ δ ι ό τ ι ά ν τ έ σ τ η ι σ α ν θ ί ς
ί ϊ ί α ί ρ ε τ ι κ η ν ζ Ε Κ θ σ ι ν τ ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ τ η ν ό π ο ί α ν ύ
π έ γ ρ α ψ α ν π λ η θ ι σ ς έ π ι σ κ ό π ω ν ώ ς κ α Ι ο ί π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ε ί
σ έ τ Ι Κ ω ν λ ε ω ς Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς Ά ν τ ι ο χ ι ε ί α ς -Ι ε ρ ο σ ο
'. ι μ ω ν κ α Ι α ύ τ ο ς ό τ η ς Ρ ώ μ η ς Ό ν ώ ρ ι ο ς !
ζ Δ ε ν τ ο α ν τ ε λ ή φ ι θ η τ ε ε Ι σ έ τ ι ο τ ι ε δ Ι ω ς ε ί ς τ ι α ς ή
μ ρ α ς μ α ς ο ί τ ω ι ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ά ρ χ η Υ Ο Ι δ ύ ν α ν τ α ι ν α ε
ι α ρ ί σ τ α ς σ χ έ σ ε ι ς μ ε τ α ξ ύ τ ι ω ν κ α Ι ν α κ ο ι ν ω ν ο υ ν
π λ ή ρ ω ς έ ν Ί τ η ο ύ ι σ ί ο ύ δ ε Ι ς ε ξ α ύ τ ω ν ν α έ θ υ μ τ ο ι
ί τ α ς σ χ έ σ ε ι ς 11 ό ε χ ω ν τ η ν μ ε Υ α λ υ τ έ ρ α ν π ο λ ι τ ι κ η ν ί
ύ ν ι θ α έ π ι ά λ λ ε τ α ι ε ί ς τ σ υ ς α λ λ ο υ ς
'.r., Η ,
t;X, β λ έ Π Ε ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς Α θ η ν α Υ ρ ο υ Ί α ώ υ μ ι ε
ρ κ η ς κ λ π Ά τ τ η ν π ρ ώ τ η ν ή μ έ ρ α ν α ν τ ι κ α ν ο v ι
Κ ω ς η ρ π α σ α ν τ ο ύ ς Η ρ ν ο υ ς κ α Ι ν τ κ α ν ο κ ω ς σ υ ν ε
χ ζ ο υ ν ν α τ ι μ α ί ν υ ν Υ ρ ά φ ε φ θ ε ί ρ ο υ ν τ α λ Ο Υ ι κ α ο ί
μ γ ι ά τ ω ν Λ ο ι π ό ν σ α ς ά ρ κ ε ι δ τ ι ε χ ο υ ν κ ο ι v ω ν ί α ν
ε τ α ς α λ λ α ς Έ κ κ λ η ι σ ί α ς κ α Ι κ α τ α σ υ έ ε ι α ν ε ί ν α ι «&­
χ ι ο ι κ α Ι ε ν τ ά ξ ε ι Π ό τ ι ε ι θ α α ν τ ι λ η φ θ η ε ό τ ι τ α γ
π ο υ Ρ Υ ι ε ι α Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ω ν τ ω ν ι δ ι α φ ό ρ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν ε ί ν α ι
τ η ο ύ σ τ α Π α τ ρ ι α ρ χ ε ι α ο ί δ ε Α ρ χ η Υ Ο Ι τ ω ν Έ κ κ λ η
σ ι ω ν έ ν ε Ρ Υ ο υ ν ο ί ω ν ε Ι ς ύ τ ο τ α κ τ κ ο Ι τ ω ν έ π ι ι θ μ ι ω ν
τ ω ν
,.
Έ λ ι ε υ θ έ ρ α ν κ ι α ι ζ ω ι σ α ν Έ Κ κ λ η σ ί α ν σ ψ ο ι δ ρ ω ι ς α μ
φ ά λ λ ω ε α ν Θ α ά ξ ι ω θ ω μ ε ν ν α α ϊ λ α σ ω μ ε ν Έ ε ι δ η
π ο λ λ ο Ι π ι σ τ ο κ α λ ω ς Υ ω ρ ί ζ ο υ ν τ α ά ν ω τ έ ρ ω σ π ε ύ δ ο υ ν
ν α ά ι μ α ρ υ ν ι υ ν τ ο ι ο ύ τ ω ν κ α ν ο ν ι κ ω ν σ χ έ ι ο ε ω ν τ ρ

κ ε ι μ έ ν ο υ ν α π α ρ α μ ι ε ί ν ο ι έ ν τ ό ς τ η ς ά λ η θ ε α ς δ η λ α δ η
-95­
i
,
l
Ι
Ι
ϊ
''1
έ ν τ ο ς τ η ς Κ λ η σ ί α ς κ α τ α τ ο ν μ έ Υ α ν Γ ρ η γ ό ρ ι ο ν Π α
λ μ α ν
Ό τ ι ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν σ ύ ν ο λ ο ν Κ λ ή ρ ο υ κ α Ι Λ α σ υ ν α
σ υ ν ι σ τ κ α ν α ν ι κ η ν Έ κ κ λ η σ ί α ν μ η κ ο ι ν ω ν ο σ σ α δ ε τ α ι ς
λ ο ι π α Ι ς τ ρ α ν ο ν δ ε ι γ μ α ε σ τ ω ή π ε ρ ί π τ ω σ ι ς τ ο υ Μ η τ ρ ο
π ο λ ί τ σ υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ
α θ ύ μ α ς ε ί ρ ε ι τ ε ο δ τ ο ς ν α ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι ι έ κ τ Ο ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ώ ς Η ε ω ρ ε ϊ τ ε τ ο υ ς Γ Ο Χ Ε λ λ ά δ ο ς ά ψ σ Ό
μ ε ο ύ δ ε μ ί α ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Έ κ κ λ η σ Ι α ν ε χ ε ι κ α ν ο ν ι κ α ς
σ χ έ σ ε ι ς κ α Ι μ ό ν Ο ν μ ε τ ο υ ς Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ σ Υ ί τ α ς
Έ λ λ ά δ ο ς κ ο ι ν ω ν ε Ι Ω ς Ό μ ω ς έ Κ τ η ς έ Π σ ο λ η ς σ α ς έ ι μ
φ α ί ν ε τ α ι κ α Ι Έ ι κ κ λ η σ ί α ν α ν α Υ ν ω ρ ί ζ ε τ ε ο τ ι υ ε ρ ν α
κ α Ι τ ο ν θ α υ μ ά ζ ε τ ε π ρ ο σ έ τ ι δ ι α τ η ν ε ύ γ ε ν η έ π ι σ τ ο λ ή ν
τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Ά μ ε ρ ι κ η ς Ί ά ω ν
Δ ι α ό τ ο α ρ ι ω ς κ α Ι σ ή μ ε ρ ο ν λ ό Υ φ τ η ς ά π α v­
τ α Χ ο υ έ ξ α π λ ώ σ ε ω ς τ ο υ Ο ί κ ο μ ι ε ι σ μ ο υ σ η μ ε ι ο ν
π ι σ τ ό τ η τ ο ς π ρ ο ς τ η ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ν μ ι α ς τ ο π ι κ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς δ ε ν ε ί ν α ι τ ο έ ν α ϋ τ η Exn κ ο ι ν ω ι ν ι κ ο ν π ρ ο ς
τ α Ρ ω μ έ ί κ α Π α τ ρ ι α ρ χ ε ϊ α έ π ί σ τ ν ά λ λ α ν τ θ έ τ ω ς
έ α ν σ δ τ ο ς α φ ί σ τ α τ α ι τ σ ύ τ ω ν
cH Ι σ τ σ ρ ί α ε χ ε ι ν α μ α ς π α ρ ο υ σ ι ά σ η δ Ι ς τ η ν τ ο π ι κ η ν
Έ κ ι κ λ η σ ί α ν Κ ω ν λ ε ι ω ς α ν ι ε υ ό ρ θ α δ ό ξ ο υ έ π ι σ κ ό π ο υ π ρ ω
τ ο ν μ έ ν ο τ ε σ δ σ α ν ' Α ρ ε ι α ν σ κ ρ α τ ο υ μ έ ν η ν ό μ ε τ α ς έ
κ ι ε ι π ρ ο ς έ ν ί σ χ υ ι σ ι ν τ ο υ ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ Γ Ρ η Υ ό ρ ι σ ς
ό θ ε ο λ ό Υ ο ς ε δ ρ ε α ύ τ ο κ α Ι ά ν ε π ί σ κ ο π ο ν (MANS Ι 3,
532)' δ ε ύ τ ε ρ ο ν δ ε έ π Ι κ α κ ο δ ό ξ σ υ Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ ο τ ε σ ί π ι
σ τ ο ί κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α ο ς ά τ η ρ ύ ι ξ α ν ι ε ς α ύ τ ο ν σ υ ν ή Υ ο ν
τ ο α ν ε υ α ύ τ ο Ο (MANS Ι 4, 1096).
..... e3 δ ", "
Σ υ ν ε π ω ς ο ο ρ γ α ν ι κ ο ς σ υ ν ε σ μ ο ς ε π ι σ Κ Ο ί ο υ κ α ι α
λ η Θ ε ί α ς α ο τ ι ε λ ε ι ο ρ ο ν έ κ τ ω ν ω ν ο ύ κ ά ν ε υ δ ι α τ η ν ό ρ
θ ο δ ο ξ ί α v τ η ς τ ο π ι κ η ς έ κ κ λ η σ Ι α ς η ς σ δ τ ο ς π ρ ο ί
σ τ α τ α ι
Δ ι α τ ο Ο τ ο ά κ ρ ι ω ς κ α Ι ό α ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Π ι α
λ α α ς έ τ ό ν ι ζ ε π ρ ο ς τ ο υ ς ό ν τ ι π ά λ ο υ ς τ ο υ Ο ί τ η ς τ ο υ
....:..96­
ρ σ τ υ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς ά λ η θ ε ί α ς ε Ι σ ί κ α Ι ο ί μ η τ η ς
Χ λ η θ ι ε ί α ς ο ν τ ι ε ς ο ύ δ έ τ η ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ σ υ Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ί σ ί
Σ υ γ γ ρ α μ Β Ι 627).
Ο ύ χ
ί
λ ο ι π ό ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ο ί δ ξ Τ ς
ο ύ δ έ Π ο ι μ έ ν ε ς ά λ λ ά λ ύ κ ο ι ε ν π ρ σ ά τ υ δ φ θ ρ α ν
π ρ ά τ ω ν κ α τ ε ρ γ α ζ ό ι μ ε ν ο ι ε σ τ ω Ι α ν τ ι τ λ ο φ ο ρ ω ν
ι α ι α Ρ Χ Ι Π Ο Ι μ έ ν ι ε ς π α ν α γ ι ώ τ α τ ο ι κ α Ι ο ί κ ο μ ε ν ι κ ο ί Κ α Ι
τ ο σ ο υ τ ο ν μ α λ λ ο ν α ν κ α Ι σ φ ω ν α ύ τ ω ν Κ α τ α ψ ε ύ δ σ ι Τ ,
σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ό μ έ γ α ς Τ α τ ή ρ Π ο ι μ έ ν α ς κ α Ι α ρ χ ι π σ υ μ έ ν α ς
ί ε ρ ο υ ς έ α υ τ ο υ ς κ α λ ο ι υ ν τ ε ς κ α Ι ύ π ά λ λ ή λ ω ν ι κ α λ ο ύ μ ι ε
ν ο ι μ η δ έ γ α ρ π ρ ο ι σ ώ π ο ι ς τ ο ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ι α μ ό ν α λ α λ η
θ ε ί ς χ κ α Ι α κ ρ ι ε ί π ί σ τ ε ω ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι θ α ι μ ι ε μ υ ή ε
θ α Έ ν θ ν
Δ ι α τ ο Ο τ ο ε ί χ ε δ ί κ α ι ο ν ό κ α θ η γ η τ η ς Π α τ η ρ Γ Φ λ ω
ρ ό φ σ κ υ δ τ α ν ε γ ρ α φ ε Π ο λ υ σ υ χ ν α τ ο μ έ τ ρ ο ν τ η ς α
λ η Θ ε ί α ς ι ε ί ν α ι ή μ α ρ τ υ ρ ί α τ η ς ι μ ε Ι Ο ψ η φ α ς Ε ί ι ν α ι δ υ ν α
\ \... Κ θ λ \ λ ' \ \ ,
- τ ο ν ν α ε ι ν α ι α Ο ι κ η Κ Κ η σ ι α τ ο μ ι κ ρ ο ν Ί ι μ ν ι ν
Ί σ ω ς ύ Π ά ρ χ ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι έ τ ε ρ ό δ ο ξ ο ι Π α ρ α ό ρ θ ό
δ ο ξ ο ι Ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α έ ξ Χ τ λ ω θ ο σ ν ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο Ι τ α ν
τ ο υ κ α ι ν α κ α τ α λ ή ξ ή λ η σ ί α β ί ς τ ο τ ε ρ θ ώ ρ ι ο ν
τ η ς •Ι σ τ ο ρ ί α ς η ν α ά π ο σ υ ρ θ Ώ ε ί ς τ η ν ε ρ η μ Λ ό τ ο σ υ
ν έ η α τ έ ι τ α ν ά λ η ψ ι ν ε ί ς τ η ν •Ι σ τ ο ρ ί α ν κ α Ι ε Τ ν α ι ί ο λ υ
π ι θ α ν ο ν ν α σ υ μ κ α Ι π ά λ ι ν ...
Τ Ο κ α θ η κ ο ν τ η ς ύ π α κ Ο η ς Γ α ύ ε ι
ο τ α ν ό έ π Ι σ κ ο π ο ς Γ α ρ ε λ ί ν η ά π ο "[1Ov κ α θ ο λ ι κ ο ν ι κ α ν ό
ν α κ α Ι ό Λ α ο ς ε χ ε ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α τ ο ν κ α τ η γ ο ρ ή σ η α
κ ό μ η δ ε κ α ί ν α τ ο ν κ α θ α ι Ρ έ σ η (·A:yta Γ ρ α φ ή
Έ κ κ λ η σ ί α Π α ρ ά δ α σ ι ς θ ε ι σ σ α λ ο ν 1977, σ 71, 75. Π λ
•Ι Κ ο τ σ ώ ν η Π Ρ λ ή μ α τ α Έ ι κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς Ο ί κ ο ι ν ο μ ί
α ς σ ε λ 113).
Γ ι α τ ί ο μ ω ς α Ι σ θ ά ν ο ν τ α ι ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο Ι τ ό σ ο τ λ υ
ε ν τ ο ν α τ η ν ά ν ά γ κ η ν α κ α τ α φ ύ γ ο υ ν ό τ ω σ δ ή π τ ι ε σ ε μ ι α
δ ι ο ι κ η τ ι κ α ό Ρ Υ α ν ω μ έ ν η Έ Κ κ λ η σ ί α Λ ύ τ ο γ ί ν ε τ α ι γ ι α
τ Ι ή •Ι σ τ ο ρ ί α ε χ ε ι μ ε γ ά λ η δ ύ ν α μ η σ τ η ν ψ υ χ ή μ α ς
-97­
Ι
, ι
______________----=======================:=:=:=--:-........._ .................:=........ ι
.:,:
ι

'i
! ι
δ
, Ε
Ά Κ Κ
λ
μ ε σ α α ι ω ν ε ς
....
τ η ν
,
η τ η ν η σ ι α σ τ ο υ ς
" \
γ ν ω σ α μ ε
ό Ρ Υ α ν ω μ έ ν η σ ε Π α τ ρ ι α ρ χ ε ι α κ α Ι σ ε Σ υ ν ό δ ο υ ς τ η ν τ α υ
τ ή ι σ α μ ε μ ε τ η ν ό ρ γ ά ω σ ή τ η ς α ύ τ ή ν ξ ε χ ν ώ ν τ α ς ό τ ι κ α
Τ α τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ω ν α Ι ρ έ σ ε ω ν ή ό ρ γ ά ν ω σ η α ύ τ η χ α
ν ό τ α ν γ ι α τ ο υ ς Ό ρ θ ο δ ι ό ι ξ α υ ς κ α Ι γ ι ν ό τ α ν τ ο π λ ο τ η ς
κ α κ ο δ ο ξ ί α ς ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ς Ο μ ω ς σ τ α υ ς ά 1t
κ α λ U 1t Τ Ι Κ ο υ ς κ α ι Ρ ο υ ς 1t α υ ζ ο υ μ ε ε
χ ο u μ ε ά φ ή σ ε ι 1t ι α 1t ί σ ω τ η ν ι σ τ ο Ρ ί α
κ α Ι μ 1t ή Κ α μ ε σ τ η ν ' Ε σ Χ α τ ο λ ο γ ί α cH
1"( ν ε υ μ α τ ι κ ή μ α ς ε 1t ι ί ω σ η ε ξ α Ρ τ 0:­
τ α ι ά 1t Ο Τ η v σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ί η σ η α ύ τ ο υ
τ ο G γ ε γ α ν ό τ ο ς ι Ή ι α ο λ α τ α Ι σ τ ο ρ ι κ ά
μ ι α ς α ν τ ι ε ρ ε ί σ μ α τ α Η Ή ο σ τ α σ ί α λ λ α ξ ε τ ο υ ς Ή α υ μ έ ν α ς
σ ε λ ύ κ ο υ ς κ α Ι ή ο ρ γ α ν ω ι μ έ ν η Έ Κ λ η σ ί α Ι Τ α υ ξ έ ρ ι μ ε ε ί
ν α ι 1tLO: σ ή μ Έ ρ α α γ έ λ η λ κ ω ν κ α ι Θ ά ν α τ ο ς ρ ά τ ω ν
·0 δ ι ό ι λ ς ε ί ν α ι Ή ι α λ υ μ έ ν α ς Γ ι α ν α ε Ή ι ι ώ ι σ υ μ ε Ι Τ ρ έ
Π Ι ε ι ν α δ σ Ο ι μ ε τ η ν Έ κ κ λ η σ Ι α σ τ η μ υ σ τ ι κ η κ α Ι μ υ σ τ η ρ ι α
κ ή τ η ς ο ύ σ ί α γ υ ι μ ν ω μ έ ν η a1tO τ η δ ι ο ι κ η τ ι κ ή τ η ς ο ρ γ ά
ν ω σ η Ή ο υ γ ν ω ρ ί σ α μ ε σ τ η ν · Ι ι σ τ σ ρ Ι α Σ τ η ν ά ρ έ ν α ο ί μ ά ρ
τ υ ρ ε ς ι μ ν ι ι τ ι μ ε τ ώ Ή ι ζ α ν τ α θ η ρ Ι α Γ υ μ ν η κ α Ι ή σ τ ρ α
τ ε ι ο μ έ ν η Έ κ κ λ η σ ί α τ ω ν ε σ χ ά τ ω ν κ α ι ρ ω ν Θ α Τ α λ έ ψ ε ι
μ α ζ ί τ ο υ ς χ ω ρ Ι ς Σ υ ι ν ό δ ο υ ς χ ω ρ Ι ς Π α τ ρ ι α ρ χ ε ι α χ ω ρ Ι ς
σ ύ ν δ ε σ μ ο τ ω ν κ α τ α τ ό ο υ ς μ ι κ ρ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν α λ λ ο ν
α Ή Ο τ ο ν Χ ρ ι σ τ ν κ α Ι τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α τ ο υ ς μ ε τ η ν ι Θ ρ ι α μ
ξ ύ ο σ α κ κ λ η σ ί α
Τ ο σ υ ν η θ Ι μ έ ν ο λ σ ι ο ν ε ρ ώ τ η μ α Κ α λ α ν α φ ι ύ ο
γ υ ε ά π ο τ ο ν Ο ί κ Ο μ ε ν σ μ ό ά λ λ α σ ε Ή ο ι ά Έ κ κ λ η σ ί α
ν α ο μ ε δ ε ν ε χ ε ι τ η Θ έ σ η τ ο υ ι σ ή ι μ ι ε ρ α Γ ι α τ Ι δ ε ν Ή ρ ό
κ ε ι τ α ι ν α Ή α μ ε α θ ε ν α ά λ λ α ν α μ ε ί ν σ υ ι μ ε σ τ η ν Έ κ κ λ η
σ ί α τ α υ Χ ρ ι σ τ ο υ σ τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν ν ά ρ
ν η θ ί ι μ ε τ ι ς τ α ρ α ι ή σ ε ι ς κ α Ι ν α μ ι ε ί ν ο υ μ ε σ τ η ν ά λ ή
", e α λ , , , ά λ λ δ
θ ε ι α Ή ο υ α π ο α π ω ν ο ν υ χ ω ν γ ν ω ρ ι σ α μ ε α ο σ κ ο
λ υ ό μ α σ τ ε 1tlO: V' ά ν α γ ν ω ρ ί σ ι ι μ ε σ α ύ τ ο 1tOlJ μ α ς λ έ
Υ Ο Υ ν Ό τ ι ε Τ ν α ι δ η Θ ε ν Ε ι κ κ λ η σ ί α Α ύ τ ή τ η ν α ρ ν η σ η τ ο υ
...
\ ... θ , ,
ε υ δ ο υ ς κ α ι τ ω ν τ α ρ α τ ι η σ ι ε ω ν ' α τ η π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η
ι ε κ ε Ί π υ ρ ι σ μ α τ ε ι α ό π α ς ά σ λ α
κ ο ι ν ω ν ι α μ α ζ ι τ η ς Κ α ι τ ο τ ε ο τ α ν Θ α ε χ ο μ ε Α ε ι τ ο
ρ ω τ ο η μ α π ο υ π ε ρ μ έ ν ε ι ά π ο μ α ς ό θ ε ό ς θ α ε λ ι Θ ε ι ό
ί δ ι ο ς σ ε σ υ ν ά ν τ η σ ή μ α ς κ α Ι Η α ν ί ε ι τ α μ ά τ ι α μ α ς
ο

μ
έ
χ ρ ι τ ό τ ε σ ν ο μ α ε ί χ α ν δ τ ι λ έ π υ ν ά λ λ α η τ α ν ά
ν ί κ α
α
ν α δ ο υ ν τ ο ν ά λ η ι θ ι ι ν ο ρ σ τ ό Κ α Ι ί Α τ ο ν δ ο ι υ
ι ξ \" Ρ ι ί λ Ι Ι ξ
μ ε θ α τ ρ ε υ Έ σ τ ο ν π ι μ ς φ ο ο π ω ς ε ρ ε ::
ό Φ ί λ ι π σ ς σ τ ο ν Ν α θ ι α ν α η λ κ α ι Θ α τ ο ν κ α λ ε σ ι ο υ ι μ ι ε ν α ρ θ η
.vc:X δ ε Ί κ ι α υ τ ό ς 00.0 κ ι α ν ά μ φ ι ά λ λ ε ι γ ι α τ ο κ α ϊ λ ο τ υ
μ π ο ρ ε Ί ν α ε λ ι θ ι ε ι crn6 τ η Ν α ζ α ρ έ τ Έ τ σ ι σ χ η ι μ α τ ί ε τ α ι
τ ο μ ι κ ρ Ο π σ Ι μ ν ι ο ή μ ι κ ρ η ϊ σ π ι κ η έ κ κ λ η σ ί α Ο ϊ ά λ η
θ ι ι Ί σ ρ α η λ Ί Τ ς ί ι σ υ ν ό ε ν α ς τ ο ν λ λ ο ν κ α Ι ε Ρ χ
τ ς χ ι μ α ζ Ι σ τ ο ν Χ ρ ι σ τ ό λ α ί κ ο Ι κ α Ι ί ε ρ ε λ ς κ α Ι ' Ε τ σ τ ι
. '> Α υ τ η ή δ ρ α μ Τ υ η α λ λ α ε ύ λ Ο Υ η μ έ ν η δ ι α δ υ Κ σ Ι α
ν α ι η δ η ά π ο δ ε κ α ε τ ί ι ε ς Υ ν ω σ τ η σ τ η Ρ ω σ ί α Η λ ε Υ ο μ έ
ν η Έ Κ Κ λ η σ ί α τ ω v Κ α τ α κ ο μ ω v» δ ε ν
ε χ ε ι κ α ι μ μ ι α ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ η ό μ ο ι ό τ η τ α ι μ ε τ Ι ς ο ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς
Ε κ κ λ η σ ί ε ς 1tOl> ξ έ ρ ο ο μ ε κ α Ι μ ό ν ο ν ι μ ε τ Ι ς Έ κ κ λ η σ ί ι ε ς
τ η ς ε π ο χ η ς τ ω ν μ ε Υ ά λ ω ν δ ι ω Υ μ ω ν δ μ ο ι ά ζ ε ι Η κ α τ ά
σ τ α σ η π σ υ ε π ι κ ρ α τ ε Ί τ ώ ρ α σ τ η Ρ ω σ ί α σ Ι Υ α . σ ι γ α Θ α
θ π α ν τ α Ο Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι Έ Ι ί σ Κ Ο ο ι ε λ ά χ ι σ τ ο ι
. δ ι ά σ π α ρ τ Ο ι σ τ ο ν κ ό σ μ ο κ ρ υ μ μ έ ν ο ι κ α Ι α Υ ν ω σ τ ο ι σ τ ο υ ς
; π ο λ λ ο ύ ς <Ι ε ρ ε Ί ς ε τ ρ η μ έ ν ι θ α ε κ τ ε λ ο ϋ ν α τ ο ι σ τ α κ ε ς
π ε ρ ι ο δ ε ι ε ς ά π ο π ό λ η σ ε π ό λ η ά π ο ι ε ν ο ρ ί α σ ε έ ν σ ρ ί α
<hrO χ ώ ρ α σ ε χ ώ ρ α ά ν α σ υ φ ί ζ Τ α ς τ Ι ς τ ν ε υ ι μ α τ ι κ ε ς ά
i ν ά γ κ ε ς τ ω ν π ι σ τ ω ν κ α Ι έ ν ώ ν ο ν τ ά ς τ ο ς ό λ ο υ ς γ ν ω ι σ τ ο ό ς
κ α Ι ά Υ ν ώ σ τ ο υ ς μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς μ ε τ ο υ ς α φ β α ρ τ ο υ ς δ ε
.... μ ο υ ς τ ο υ α ν α σ τ η μ έ ν ο υ Σ ώ μ α ϊ ς κ α Ι ί μ α τ ς Τ υ Χ ρ ι
. σ τ ο υ μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ α ς π ά σ η ς ε π ι σ κ σ π η ς Ό ρ θ ο ι δ ό ξ ω ν
γ ι α ν α μ η π ρ ο δ ί δ ε τ α ι ό Ί τ λ η σ ι έ σ τ ε ρ ο ς ά λ η θ ι ν ο ς ί
π α ς 11 κ α Ι ά π α Π Ρ α Υ μ α τ ι κ η α γ ν ο ι α γ ι α -ro π ο υ ρ ί σ ε
τ α ι ά λ θ
\
η ν ο ς
"
ι ε π ι ι σ Κ Ο σ ς
Κ α Ι η έ π ο χ η τ ο υ Α ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ θ α ρ ο χ ω ρ ε ι τ ρ ς τ η ν
ά π ο κ ο ρ ύ φ ω σ ή τ η ς Τ Ο π ο ί μ ν ι ο τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ο λ ο κ α Ι θ α
μ ι κ ρ α ί ν ε ι Ό ι μ ω ς ο ο σ π ι ο δ υ ν α τ Ο ς ό τ ό ν ς τ ω ν ή μ ε ρ ω ν
π ο ι ε ρ χ ο ν τ α ι
ι
τ ό ι σ ο Τ ύ τ ε ρ ά μ α ς Θ α ε ί ν α ι ό Κ ό ρ ι ο ς
ι ι ν α μ ι ε ί ν ο υ ι μ ε π ι σ τ ο Ι ι μ έ χ ρ ι τ ο τ έ λ ο ς Τ Ο Π λ ο Ι ο
Π α υ μ ά ς ε ψ ε ρ ε μ έ χ ρ ι έ δ ω ή σ υ ν ο δ ι κ ή δ Ι Ο κ η τ ι κ ή ό ρ
γ α ν ω μ έ ν η μ ο ρ ψ η τ η ς Έ ι κ κ λ η σ ί α ς ι έ ξ ώ κ ε ι λ ε σ τ α ρ η χ
α
τ η ς π σ τ α σ ί α ς κ α Ι δ ι α λ ε τ α ι α π ο τ η ν ί α τ ω ν κ υ μ ά
τ ω ν ... ». Π ε ρ ι σ δ ι κ σ ν Ο ί ί ε ς Δ ε κ 1982, σ 3-4).
Ό ο ι α ς ε ί ν α ι λ υ μ έ ν ο ς ά π ο τ α δ ε α μ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ
κ α Ι έ λ ε θ ε ρ α ς ά τ ο σ κ ο π ι μ ι ό τ η τ ε ς κ α Ι ύ τ α κ ο ε ς ε ί ς ά ν τ ι
κ α ν ο ν ι κ α κ α τ ε σ τ η μ έ ν α τ η ς έ Π ο χ η ς μ α ς ο π ο ι ο ς ο ι θ ι ε ί ά
λ ή Θ ε ι α ν κ α Ι ύ π α κ ο η ν σ τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο υ θ ε ο Ο κ α Ι τ ω ά
γ ί ω ν τ ο υ α ύ τ ο ς λ έ Π ί ε ι Κ θ ι α ρ α τ α σ η μ ε Ί α τ ω ν κ α ι
ρ ω κ α Ι έ τ Ι ρ τ ε ί δ λ η Κ α ρ δ ι ί τ ο υ ς ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ο ψ η
τ ι κ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ α υ π ε ρ ι ο δ ι ι κ ο υ ό δ ι α ψ ρ ω ν δ ι α τ α ς θ ί
ρ ω ν ε ί α ς τ ω ν λ ο γ ί ω ν κ α Ι τ α ς έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ω ν ε Ι δ ι
'"'
κ ω ν ...
Α ί σ χ έ σ ε ι ς λ ο ι π ό ν Π α ν ο σ ι ο λ Ο Υ ι ώ τ α ε α π ο τ ε λ ο Ο ν
ι
τ η ν Ψ λ ο Ο δ α τ ο ν δ ε π υ ρ η ν α σ υ ν ι σ τ ο Ο ι ν ή Κ ο ι
ν ω ν ί ο κ α Ι τ ι α Π ο δ ο Χ η τ η ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς ύ τ ι ο
τ η ς Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Λ Σ α λ η Θ ε ί α ς ·0 ε ύ ρ σ ό μ ε ν ς έ ν τ ο ς τ σ Ο
υ ρ η ν ο ς δ ε ν τ ο ν έ ν δ ι α ι φ έ ρ ε ι έ α ν δ ε ι μ ε τ έ χ η κ α Ι τ ο Ο φ λ ο ι
00, ε ί ς ή ί μ έ ρ α ς ό μ ο ί α ς τ η ς έ π ο χ η ς μ α ς ο τ α ν κ α Ι κ α Θ
ύ μ α ς ά κ ό μ η ι Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι κ α Ι Ά ρ χ ι ε π ί σ κ α π σ ι έ ν έ ν ε ρ
γ ε ί α Π έ δ ε ι ξ α v έ α υ τ σ υ ς ώ ς ι μ η δ έ ν α
, " Ρ θ δ ι ι '
ε σ ω τ ο ε Ρ ι κ ο ν κ α ι Ι α . . υ τ ε Ρ ο ν . ε α 'n Ο ν
31 " 3 , , ,
ε Χ ο ν τ α ς π Ρ ο ς τ η ν α κ η Ρ α τ Ο ν κ α ι α
μ ώ μ η τ ο ν '0 Ρ ι θ ο δ ο ξ ί α ν ! ! !
Ά ι κ ο λ ο ό θ ω ς ά ν α ψ ε ρ ό μ ι ε ν ο ς ε ί ς τ ο σ χ ί ι α μ α τ ο Υ ε γ ο
ν ς έ τ Ι ά γ ί σ υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ γ ρ ά ψ ε τ ε τ α έ ξ η ς α «...τ α Ο
3, , e"'" ",
ε ι ρ η μ ε ν ο υ σ χ ι σ μ α τ ο ς η γ ο υ ν τ ο τ ε σ σ α ρ α κ ο ν τ α ε τ σ κ Ο Ι Π Ο ι ,
κ α λ ο ύ μ ε ν σ ι ... Ι ω α ν ν ι τ α ι Ί ο ί τ ι ν ε ς α ρ έ ι μ ε ι ν α ν π ι σ τ ο Ι ε ί ς
τ ο ν Χ ρ υ σ ό σ τ α μ ο ν κ α Ι ή ρ ν ή Θ η σ α ν ν α κ ο ι ν ω ν ή ι σ ω σ ι τ ο ι ς
δ ι α δ ό χ ο ι ς α ύ τ ο σ κ α Ι
-. 100 .........
σ τ ι τ ο έ ν λ ό γ χ ί σ μ ι α έ Υ έ ν ε τ ο τ α Ρ α τ η ν
Ρ η τ η ν έ ν τ σ λ η ν τ ο υ ι θ ε ί ο υ Π ι α τ ρ ό ς τ ω ς ο ί φ ί
λ ο ι ά ύ τ ι Έ τ ί σ τ Ι ι μ η ύ π ο γ ρ ά ψ ω σ ι μ ε ν τ η ν κ α τ α δ ί
κ η ν α ύ τ Ο Ο Κ ο ι ν ι ω ν ή σ ω σ ι ν δ μ ω ς τ ι δ ι α δ ό χ
α ύ τ ο υ Α ρ σ α κ ί Π Ρ Ο Σ Α Π Ο Φ Υ Γ Η Ν Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
Κ α Ι κ α α λ ή Υ ε τ ε :
Ο ϋ τ ω ς ε τ ρ α τ τ ο ά γ η τ ε τ θ ε ο δ ώ ρ η τ ε ο ί π ρ ά
γ μ α τ ι Π α τ έ ρ ε ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Ε τ ρ ε μ ο τ α ς δ ι α ι ρ έ
σ ε ι ς κ α Ι τ α σ χ ί σ μ α τ α κ α Ι Ί α ν τ ι τ ρ ό τ ω ς ε ί ρ γ α ζ Τ
δ ι α τ η ν α τ φ υ η ν α ύ τ ω ν ... ».
Α π ά v τ η σ ι ς Κ α Ι τ ά λ ι ν ο ύ δ α μ ο {; λ έ
π ω π α Ρ ά λ λ η λ 6 ν τ ι τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω κ α Ι τ ω ν τ η ς
σ ή ε ρ ν ·0 Ά γ ι ο ς Π α τ η ρ δ ι κ α ί ω ς κ α Ι ι ε ύ λ ι ό γ ω ς τ ο ϊ ς
Π α ρ ή Υ Υ ι ε ι λ ε ν α μ η τ ι ε Ι ς σ χ σ μ α δ ι ό τ ι έ ρ ό κ ε ι
τ ο Π ε ρ Ι ά τ α σ Θ ι α λ ί α ς δ ι σ ι κ η τ ι κ η ς μ ο ρ φ η ς κ α Ι ψ ό σ Ε Ι ω ς μ η
λ υ μ α ι ν ο μ έ ν η ς δ έ τ η ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι δ α ι σ κ α λ ί α ν
Ι δ ' c.I " e .....,
ο υ α μ ω ς π ρ α κ ε ι μ ε ν ο υ τ ε ρ ι ι α ι ρ ε τ ι κ ο υ κ α ι κ α ι
".. "R. λ \' ,
ν ο ι τ ο μ ο υ ν τ ο ς τ ι μ ε ν ι ς τ ι σ μ ο υ ε υ ε ι τ ο υ ς π α ν τ α ς ν α
π ρ ά τ τ ω σ ι
π ω ς σ Ο ν Π α υ ς φ η σ ί ν ε ί θ ε σ θ ε τ ο ί ς ή Υ ο μ έ ο ι ι ς
ή μ ω ν κ α Ι ύ π ε ί κ ε τ ε Α ν ω τ έ ρ ω ε ί τ ώ ν ώ ν α ν α θ ε ω ρ ο υ ν τ ε ς
τ η ν EKf!JCXJOIlV τ η ς ά ν α ι σ τ ρ ο φ η ς τ ό τ ε ε Τ τ ε π ε θ ε σ θ ε Τ ο ς
ι .s - \. Ι Ι Ι S!
ή Υ ο υ μ ε ν ο ι ς μ ω ν κ α ι ο π ε ι ι κ ε τ ε τ ι ο ο ν ψ η σ ι ν υ τ α ν τ
ν η ρ ς η κ α Ι μ η -roE ι θ ώ μ ε θ α ; ί Η ρ ο ς τ ω ς λ έ γ ι ε ι ς ; Ε Ι
Μ Ε Ν Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ ENEiKEN, Φ Ε γ Γ Ε Κ Α Ι Π Α Ρ Α Ι Ί Η Σ Α Ι
μ η ι μ ό ν ο α ν α ν θ ρ ω τ ς η λ λ α κ α ν ά γ Υ ε λ ο ς έ ξ α ύ ρ α
ν ο ι σ κ α τ ι ώ ν ό μ ι λ 36 τ ρ ό ς Ε ρ α ο ς
Δ ι α Τ ι τ κ α ί τ α ι ο ί «2 Ι ω α ν ν ϊ τ α ι έ τ σ Ι ύ ε ρ
ο λ ι κ ζ ή λ κ ι ν η ι θ έ ν τ ε ς δ ε ν ι έ κ ο ι ν ώ ν η ι σ α ν τ ι S Α ρ σ α
ι 2 δ Ι λ
Ι
'18 δ \ ... C \ ...
Kl<{)t ο υ ο ω ς ο μ ω ς Ι η σ α ν ,La τ ο υ τ ο υ τ τ ο ι
Π α τ ρ ό ς ά λ λ έ γ κ ω μ ί ο ι ς έ τ ι μ ή ι θ η σ α ν 0Jv κ α Ι ώ ς ε ί τ Ο
μ ε ν ή ά τ δ ρ α σ ί ς τ ω ν έ σ κ ό π ε ι ν α μ α τ α ι ώ σ η δ Ι Ο κ η τ ι κ η ν
α σ θ α λ ί α ν Δ ι α Θ έ μ α τ α ο ι μ ω ς τ σ τ ε ω ς ά ε τ ε έ φ ώ
ν ε ι Φ Ε ν Γ Ε Κ Α Ι Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Α Ι
-101­
i ι
Ι
1
1
Κ α τ α auvt-rrElOOi, ή μ ε ϊ ς σ Ι Α γ ι ο ρ ε ϊ τ α ι ώ ς κ α Ι ά ν
τ ε ς σ ί ύ Ο τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Ε ί σ κ ο Ο Ι ο ύ δ ό λ ω ς
1tpt1tEl ν α ι κ ο ι ν ω ν ω μ ε ν Α ύ τ
Σ υ μ η ε ρ α σ μ α τ ι κ ω ς ο υ δ ό λ ω ς ε χ ε τ α ι ά λ η ι θ ε ί α ς τ ο
. ι Υ μ έ τ ι ε ρ ο ν θ έ σ ι ς ά ν τ ω ς τ ο υ ί ε ρ ο υ Π α τ ρ ο ς η τ ο σ α
φ ι η ς κ α Ι Χ ό λ υ τ σ ς Ο Χ Ι Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Α θ α ε ρ ε ϊ τ ε ν α
σ υ μ

ε ρ ά ν η τ ε τ ε λ ι ε ί ω ς δ ι α φ ό ρ ω ς Π α ρ α δ ε ί γ ι μ α τ σ ς χ ά
ρ ι ν ο δ τ ω ς Η θ έ ι σ ι ς ά ν τ ω ς τ α υ ί Π α τ ρ ς δ ι α τ η ν π ρ ο
, , λ ξ ,
κ ε ι μ ε ν η ν ε Ρ Ι Ί τ τ ω σ ι ν ... κ 1t., κ α ι ο χ ι ν α ε α γ α γ Ε Τ Ε γ ε
ν ι κ ο ν σ υ ι μ π έ ρ α σ μ α σ τ ι ό θ ε ι σ ς Χ ρ σ ό σ τ ο μ ο ς δ ε ν 'E1tlTpt­
TCEl ο ύ δ έ Ί τ ο τ ε ά π ο μ ά κ ρ υ ν σ ι ν έ κ κ α κ ω ν Ο ι μ έ ν ω ν Α ϋ
τ η κ α Ι μ ό ν ο ν AVTH: ε ί ν α ι ή έ π Ι τ ο υ
Ί τ Ρ ο κ ε ι μ έ ν ο u Α Λ Η θ Ε Ι Α
§ § 6 - 13 κ α Ι 1.8. Π ε ρ Ι τ α ί Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο ν ι α κ ο ί
Δ ι α τ α ς θ έ σ ε ι ς ύ ι μ ω ν τ ω ν π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 6 - 13 κ α Ι
18 π τ ο μ έ α ς τ ο υ Π α λ α ι ο η μ ε ρ σ λ Ο Υ ι α κ ο υ ι Θ έ μ α τ σ ς σ α ς
τ α ρ έ μ ω ε ι ί ς 'C1cXc; Ο ε λ 26 - 39 τ η ς ο α ά τ α ρ ί ε ω ς
Έ Κ Ε Ι ι θ α ε ϋ ρ η τ ε Ε α ν κ α λ ω ς ι ε λ ε τ ή σ ε τ ε Ό α ς ζ η
τ ο υ μ έ ν α ς ά Π α ν τ ή ι σ ε ι ς κ α Ι τ ο Ί τ ι σ τ ε ύ ω μ ο υ <\ Ε ν μ ό ν ο ν ί
δ ι α ι τ έ ι ρ ω ς Θ έ λ ω ν α σ α ς τ ο ν σ ω σ τ ι δ η λ τ ο ι θ ι έ ι μ α τ ο υ
Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ί ά τ ο τ ε λ ι ε ι sui generis Υ ε γ ο ν ό ς έ ν τ η ί
σ τ ο ρ ί τ η ς Π α Υ κ ο σ μ ί ο υ Ό ρ θ ο σ δ ο ξ ί α ς κ α Ι μ α τ α Ι Ο ο ν ε ι
τ ε μ ε τ α ς π ρ ο σ π α θ ε ί α ς τ η ς ε ι ύ ρ έ σ ε ω ς π α ρ α λ λ ή λ ο υ έ ν
τ π α ρ ε λ θ ι ό ν τ ι Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς δ μ ω ς ι έ φ ι α ρ μ ό ζ τ ε ς τ α ς 1t'E­
, ,.., θ
ρ ι κ α ν α ν ι κ ω ν σ χ ε σ ε ω ν >.' ' Έ ω ρ ι α ς σ α ς
τ α υ τ ο υ ά τ λ ό σ τ α τ α ε χ ε ι Ό ε λ ε Ι α ν έ φ α ρ μ σ Υ ή ν τ ο
π α ρ α τ ι ι Θ ι έ ι μ ε ν ο ν κ α τ ω τ έ ρ ω σ υ μ Ί τ έ ρ α α μ α ώ ς έ ψ ρ ά ζ ν
τ ο π ι σ τ ε ύ ω τ α Ο ν α ν ν Ι υ Δ ι κ α ί ο υ τ η ς λ η σ ί α ς ε
ν α ν τ ι τ η ς ό υ ν ε ι δ ή ι σ ε ι ω ς τ ο υ Λ α ο Ο σ ύ μ η ν ά λ λ α κ α ί 1t ά
σ η ς ψ u Χ η ς ε υ ρ ι σ κ ο μ έ ν η ς έ ν ώ π ι ο ν ί α ρ α ά σ ε ω ς
Ι Κ α ν ό ν ο ς η π α ρ α δ ό σ ε ω ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς α ν ε ξ α ρ τ ή
τ ω ς α θ μ α κ α ί π ο ι ό τ η τ ο ς τ ο υ δ ρ ά σ τ ι
-'102­
Ε ί ς τ ο σ η ι μ ε ι ο ν τ ο υ τ ο Θ α ή δ ό ν α τ ο ν α π ρ σ τ ε θ ι
. ό τ ι κ α Ι ή κ α τ σ ί κ ο ν ο μ ί α ν έ ν έ ρ γ ε ι α ώ ς κ α Ι η α σ α ι α ί
έ ν έ ρ ε ι α ι τ ο υ Π α Τ ρ ι ά Ρ χ ο υ κ α Ι τ η ς Σ υ ν δ ο υ κ α τ ό τ η ν
.. Ο ρ ι θ ό δ ο ξ ο ν ά ν τ ί λ η ψ ι ν ύ π ό ι κ ε ι ν τ α ι ε ί ς τ η ν Α Τ ό
. ψ α σ ι ν τ ο υ κ ρ ι τ η ρ ί ο υ τ η ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς σ ώ μ α τ ο ς Υ π ο τ η ν α τ α ό τ η ν η ρ έ ε ι
ν α α ν τ ι λ η φ θ Ώ τ ι ς κ α Ι τ α ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο υ ά Υ ί ο υ Θ ε ο δ ώ
ρ ο υ υ Σ τ ο ι υ δ ί τ ο υ κ α Ι τ ω ν ε ρ Ι α ύ τ ο ν μ ο ν α χ ω ν ο ί δ
ι τ ο ϊ ο ι ε κ ρ ι ν α ν κ α Ι κ α τ ε ι δ ί κ α σ α ν π ρ ά ξ ε ι ς τ η ς Π α τ ρ ι α ρ
', ... χ ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο υ έ ν φ ν ο μ ι κ ω ς κ α Ι κ α ν κ ω ς ο ύ ι δ Ε ί μ ί ι α ν
ο ε ί χ α ν π ρ ο ς τ ο υ τ ο ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ α
Α λ λ α ι ς λ έ ξ ε σ ι Υ ό 11: ε ρ ά v ω τ η ς
, ύ π ο τ ω ν v ό μ ω v κ α Ι τ ω v Ι . Κ α v ό ν ω ν
π α Ρ ε Χ ο μ έ ν η ς ά Ρ ι μ ο δ ι ό τ η τ ο ς ύ τ Ρ
χ ε ι ή ή θ ι κ ή ά Ρ μ ο δ ι ό τ η ς τ ο η σ υ ν '6-­
λ ο υ π λ η Ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς Ε κ κ λ ι σ ί α ς ι
Υ δ ι τ ο ί α ε Τ ν α ι Α Δ Ε Κ Α Σ Τ Ο Σ (" Ι Κ ο τ σ ώ ..
, Π ρ λ ή μ α τ α τ η ς Έ κ κ λ Ο ί κ ο ν ο μ Ι α ς σ ε λ 113).
CH Ι Τ ρ ο σ π ά θ ε ι α ύ μ ω ν ν α ά μ α υ ρ ώ σ η τ ε τ ο ν δ ί κ α ι ο ν α
'fiNa τ ω ν Γ Ο Χ δ ι α τ ι ν α ς π α ρ ε κ τ ρ ο π τ α ς α ί τ ι ε ς έ σ η
μ ι ε ι ω θ η σ α ν κ α Ι σ η ι μ ε ι ο υ ν τ α ι έ ν τ η ε ύ Υ ε ν ε ί τ α ό τ η τ ι
ρ ρ α σ ε ι σ α ς τ ο τ ι α Θ ε τ ε ϊ έ Κ Τ Ο ς θ έ μ α τ ο ς κ α Ι σ σ α ς Γ ν ω
ρ ί ζ ο μ ε ν π ά ν τ α ς τ α ς α δ υ ν α μ ί α ς κ α Ι τ α ί ά Ι η τ ω ν ά ρ χ ό ν
, ω ν κ α Ι τ α υ λ α ο υ τ ω ν Γ Ο Χ ... Α ό τ ό α μ ω ς ο ό δ ό λ ω ς σ η
α ί ν ε ι δ τ ι α ί ε η μ ε ρ λ γ τ α ι ε ύ ρ υ σ Ι Τ α ι δ ι ά μ ε ι
α ί ά π α θ ε Ι α ­
..
Α ς μ ή σ υ Υ χ έ ω μ ε ν λ ο ι π ό ν ί δ έ α ς κ α Ι φ ο
ε ϊ ς τ ω ν
θ α η τ α ε ύ χ η ς ε Ρ Υ σ ν π ά ν τ ω ς σ υ τ μ ω ς α ί τ ι κ λ α ι
α τ α σ θ α λ ί α ι ά ν θ ρ ώ Π ι ν α ι δ ι δ α σ κ α λ ί α ι κ α Ι δ ί ί ό ι κ η
<lKal ά τ α ξ ί α ι ν α έ κ λ ε ί ψ ο υ ν π α ν τ ε λ ώ ς έ κ τ ω ν Γ Ο Χ
'10' ά π α ι τ ο υ ν ο ϊ α ι ρ ί σ ί ά ν θ ρ ω π ο ι τ σ ό λ ν τ ο υ
" ω ν α ς τ ω ν Μ ό ν ο ο τ ω Η ά φ ρ α Ώ ό ϊ ι α δ ή Π Ό ε γ λ ώ σ σ α
%O)t α υ λ ς δ ι ά θ ι ε σ ι ς η τ ι ς έ ρ ε δ α μ έ ν η έ π τ ω ν ό ν ω
". Ι
τ έ ρ ω π ρ ο σ π α θ ε ί ν α μ ω μ ή Ο τ η ν σ ύ ν ο λ ο ν θ ε ι ω ρ η τ ι κ η ν
θ έ σ ι ν τ ο σ π α λ α ι η ι ε ρ λ η Τ Ι κ ι ν ή ι μ α τ ο ς
Έ v τ ύ π α ρ θ μ 18 έ ν σ τ ά σ ε ι ό μ ω ν Υ ρ ά ψ ε τ ε «τ α
ο σ α Υ ρ ά ψ ε ι ς π ε ρ ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν Γ Ο Χ υ Ι ο θ ε τ ω ν
τ α ς ι θ έ σ ε ι ς ε ό λ α σ ς ί ε ρ έ ω ς τ η ς Ρ ω σ ι κ η ς δ ι α ι σ ρ δ ς
ε ί ν α ι ό ι α τ α ν ό η τ ι α σ σ τ η ρ ί ζ ι ε ι ς δ τ ι έ α ν α ί Γ Ο Χ τ η ς
Έ λ λ ά δ ο ς έ χ ώ ρ ι σ α ν τ α ς ε ύ ι θ ύ ν α ς τ ω ν α π ο τ η ν ύ ι μ ε τ έ ρ α ν
, δ ξ •Ε λ ..." δ ' , δ λ λ
κ α κ ο Oi ο ν κ κ η σ ι α ν τ ο υ τ ο IEYEVETo ι ο υ ε ν α Ο
ε ί μ η δ ι α κ ι α κ ο δ ο ξ ί α ν κ α Ι δ ι ό τ ι έ τ Έ θ η έ ν κ ι ν δ ύ ν ή σ ω
τ η ρ ί α Κ α Ι ό ά Υ ι α σ μ ο ς τ ο υ π ο ι ι μ ν ί ο υ λ ό Υ τ η ς τ ι μ ε ρ ο
λ Ο Υ ι α κ η ς μ ε τ α λ η ς
Α λ λ
.
λ
τ α τ ε
'
ο
, λ δ
υ ε σ
ά λ Υ
ο τ ι
c, δ
ε ν α σ υ Ψ Ι π ρ ο Ι Υ ο υ Π Ι ι ε ς ι
σ μ ψ ω ν ε ί ς ι μ έ τ ο π σ τ ε ω τ η ς Υ ν ω σ τ η ς έ Υ κ κ λ ί ο υ τ ω ν
Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν δ ι η ς έ κ η ρ χ θ η ι σ α ν α κ υ ρ α ί α
Μ υ σ τ ή ρ ι α τ η ς Ε λ λ α δ ι κ η ς Έ κ ι κ λ η σ ί α ς ... Δ έ ν κ ι ν ε ί α α ι
ο ϋ τ ω ς έ ν τ ο ς κ ύ κ λ ο ι υ ά ν τ ι ν ο μ ι ω ν κ α Ι α ν τ ι φ ά σ ε ω ν
Α π ά ν τ η σ ι ς Ε δ η ι μ ι ο υ Ρ Υ ή σ α τ ε υ μ ε ί ς Ο κ ο π ί
μ ω ς τ η ν ά ν τ ι ν α ι μ ί α ν τ α ύ τ η ν π ε ρ ι κ ό ψ α ν τ ε ς τ ε Χ Η έ ν τ ω ς
τ η ν π ρ ό τ α σ ι ν Τ ο κ ε ί ι μ ε ν ο ν ε ί χ ε ν ο ϋ τ ω ς
Ε ά ν ο ί Γ Ο Χ τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς έ χ ώ ρ ι σ α ν τ α ς ι ε ύ Θ ό
ν α ς τ ω ν ά τ τ η ν ι Υ μ ε τ έ ρ α ν κ α κ ό δ ο ξ ο ν Έ ι κ κ λ η σ ί α ν τ ο υ ..
ι ε Υ ε ν ε τ ο ο υ α " ι α Ο ξ τ ο " δ ι δ ε ν λ λ ο ε ι ι μ η .δ ' κ α κ ο δ ι α ν .δ η
λ α δ η δ ι ό τ ι ε κ ρ ι v α v κ α Ι κ Ρ ί ν ο ui ν δ
τ ι δ ι α τ η ς ε ί σ α Υ ω Υ η ς τ ο σ π α π ι Κ ο ϋ
έ ο Ρ τ ο λ ο Υ ί ο υ Η Ν Ο I·m Ρ Η Γ Μ Α τ ο δ ί ο ί ο OOro
σ Τ Ι Υ μ η ς ε ί ς σ Τ Ι Υ μ η ν α π ε ι λ ε ί ν α κ α τ α κ λ ό σ η τ ο
π λ ή ρ ω μ α κ α Ι ή σ ω τ η ρ ί α κ α Ι ό ά Υ α σ μ ο ς τ ο υ π ο ι μ ν ί ο υ
έ ο ε ί τ α ι έ κ τ ω ν π α ρ ε π ο μ έ ν ω ν τ Ο υ ρ ή γ μ α τ ο ς τ ί ι Η ε τ α ι
έ ν κ ι ν δ ύ ν Δ ι α τ ο τ ο ό χ ω ρ ι σ μ ο ς τ ω ν ε ό θ υ ν ω ν η τ ο έ τ η
ε λ η μ έ ν ς ... ».
Κ α τ ό σ υ ν έ π ε ι α ν τ ε λ ε ί ω ς δ ι ά φ ο ρ ο ν η τ ο τ ο π ν ε ι
μ α τ α υ κ
ι
ε ι μ έ ο υ α ο Ο τ ι ή θ ε λ ή ι σ α τ ε ν ά τ ο τ α ρ σ ι ά
σ ε τ ι ε Δ έ ν σ α ς φ ί ε ι Ο Τ Ι μ ί α Κ ε Ρ κ ό 1t 00 Ρ τ α π α
, δ
ω χ ε
Β λ
ε ο σ ι α ν
",
τ ο υ ς
Ω ι ' Η
; μ η Ί τ ω ς ρ ε ι ν α σ ι ε ι ς ε χ ι ο ι ρ ο ς
'
-104­
, , c ,,... 'S
δ ε ν ή ν ο ί γ η κ χ
ι
υ π ,.,0 ι ε Ι μ ε ι κ ο Ρ η -: μ α 3ε ι ς
τ α ς ψ υ χ ά ς τ ω ν π ι σ τ ω ν ο τ α ν λ ε π υ ν μ ε τ ο σ α υ τ η ν ε Ι
λ ί α ν .ν α κ α τ α φ ρ ο ν ω ν τ α ι α ί ί ε ρ α Ι Π α ρ α δ ό σ ε ι ς
31 δ ο ύ μ ό λ ι ς 45 ε τ η Π α ρ η λ Θ ο ν ά τ τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς
κ α Ι η ι δ η ε ι ύ ρ ί σ Τ α ι intra muros έ ν τ ο ς τ ω ν τ ε ι χ ω ν
α ί τ τ ο ι κ ί λ ο ι α ί ρ ε τ ι κ ο Ι χ α Ι ύ μ ε ϊ ς σ Ν ε ω ς α δ ο λ ι ε σ χ ε ϊ τ ε
Π ι ε ρ Ι ο Ι κ ο ν ο μ ι ω ν 3Α ο ι ψ α λ ω ς ι έ ξ ά φ ι ί α ς ι δ ι ι α τ α ς ι μ ε ρ ι
κ α ς τ τ α ρ α χ ω ι ρ ή σ ε ι ς δ ο υ ο μ ω ς δ ι

α ύ τ α ς τ ί γ ρ α ψ ε ι δ
ί χ ι ρ σ ό σ τ ο μ ο ς
Α ύ τ ο μ ε ο ο ν τ ο Ο τ ό έ ι σ τ ι τ ο Π ά ν τ ω ν α ί τ ι ο ν τ ω ν κ α
κ ι ω ν τ ο μ η ύ π ε ρ τ ω ν μ ι κ ρ ω v ά γ Α α τ ε ί ν δ ι α τ ο υ
τ ο κ α Ι μ ε ί ζ ο ν α τ ω ν ά μ α ρ τ η ι μ ά τ ω ν έ Π ε ι σ η λ θ ε ν ο τ ι τ α έ
λ ά τ τ ο ν α τ η ς π ρ ο σ η ι κ ο ύ ι σ η ς ο ύ τ υ γ χ ά ν ε ι δ ι ο ρ Η ώ ι σ ε ω ς
κ α Ι κ α Θ ά π ε ρ έ ν τ ο ί ς σ ώ μ α σ ι ν ο ί τ ω ν τ ρ α υ μ ά τ ω ν κ α τ α
φ ρ σ ν ή σ α ν τ ε ς Π υ ρ ε τ ο υ ς ε τ ε κ κ α Ι σ η π ε δ ό ν α ς κ α Ι Θ ά
ν α τ ο ν α υ τ ω α ι ε τ ί τ ω ν ψ υ χ ω ν ο ί τ ω ν μ Ι ρ ω ν ύ τ ε ρ
ρ ω ν τ ε ς 1'0: μ ε ί ζ α ν τ α έ Π ε σ ά γ ο ο σ ι Ε ι ί γ α ρ α ί τ ι ε ρ Ι τ η ν
ό ρ χ η ν ά τ Π η ι δ α ν τ ω ν θ ε ί ω ν Θ ε σ μ ω ν έ π ι χ ε ι ρ ο υ ν τ ε ς Κ α Ι μ ι
κ ρ ό ν τ ι π α ρ α κ ι ν ε ί ν τ η ς π ρ ο σ η κ ο ύ ι σ η ς έ τ γ χ α ν ο ν έ Π ι τ ι
μ ή σ ε ω ς σ ύ κ α ν ά Τ α ρ ω ν έ τ έ χ θ η λ ο υ μ ό ς ο ύ κ α ν ά τ ο
σ ο Ο τ ο ς χ ε ι ι μ ω ν τ η ν έ κ κ λ η σ ί α ν α τ δ λ α ε ν ά γ α ρ τ η ς u­
γ ι ο Ο ς π ί σ τ ε ω ς κ α Ι ί Ο ρ α χ υ α ν σ π ρ έ π Ω Τ Π Α Τ Ι λ υ
μ α ί ν ε τ α ι Π ρ ο ς Γ α λ ά τ α ς
Μ η λ η σ μ ο ν ε ι τ ε έ π ί σ η ς ο τ ι ο ύ δ ε Ι ς έ χ έ φ ρ ω ν Π Ι
σ τ ε ύ ε ι ο τ ι μ ό v σ ν δ ι α τ α α κ υ ρ α Μ υ σ τ ή ρ ι α δ ύ ν α τ α ι
ν α ά Π ο μ α κ ρ υ ν θ τ ι ς έ κ τ ο υ ι έ π ι ι σ κ ό Π ο υ '[<ou. Σ α ς υ τ ε ν
θ υ μ ί ζ ω κ α Ι τ ή ν σ ύ μ ψ ω ν Ο ν γ ν ώ μ η ν τ ο υ ά γ ί Ο υ Θ ε ο δ ώ
ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ ο τ α ν μ ι ε τ

ό ρ γ η ς ά ν α φ ε ρ ό ε ν ς π ρ ο ς
τ σ υ ς δ ι ε χ Ι Ι έ ν τ α ς τ ο ν Ι τ α ρ ά ν ο μ ο ν γ ά μ ο ν 1:0U Β α σ ι λ έ ω ς έ
ι
Π ι σ κ ο Π ο ο ς ,
31
ε γ ρ α φ ε ν :
Τ ί ς σ υ τ ω ά κ ή Κ α ε σ χ ε δ Ο ν Π α ρ ά ν ο μ α κ α Ι ε κ τ ο α
χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς α ύ Π ο τ ω ν δ υ σ ω ν ύ μ ω ν Μ ο ι χ ε ι α ν ω ν γ ε έ Ι Η
τ α ι λ ε γ ο μ έ ν ω ν μ ε ν Ι ε ρ α ρ χ ω ν Ο Ν Τ Ω Ν Δ Ε Α Ν Ι Ε Ρ Ω Ν
ύ Π ό Π ά σ η ς ά τ σ σ Τ λ Ι η ς κ α Ι Π ι α τ ρ ι κ η ς φ ω ν η ς κ α Ι Α
--105­
Ν Ε Υ Τ Η Σ Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ω Σ (MIGNE 99, 1097).
Ώ ς λ έ ί ε τ ε Ι λ υ έ ν ω ρ ί τ ε ρ ο ν ά π ο τ ο υ ς Γ Ο Χ Έ λ
' δ Ι Α Θ ι δ ' ξ ι δ ι ,
λ α ο ς ο Υ ι ο ς ε ο ω ρ ο ς ι ε θ ω Κ Έ ο μ ο ι α ν κ α ι τ ρ α χ υ
ι , ι λ ", ι .... 1950' ,
τ ε ρ α ν ε Υ κ υ κ ι ο ν α τ ε κ ε ι ν η ν τ ο υ ..
Κ α ι σ η ι μ ε ι ω ι θ ή τ ω ο τ ι η τ ο ε ί ς κ α Ι Ά Υ ι ο ς Κ α τ α σ υ
ν έ ε ι α ν ο ύ δ έ π ο τ ε μ ί α ύ ε ρ λ η η ι έ κ τ ρ ο π η ε ί ν α ι δ ο ν α
τ ο ν ν α ά μ α υ ρ ώ σ η ε ν α σ ύ ν ο λ ο ν ά Υ ω ν α υ π ε ρ τ ω ν ά Υ ί ω ν
Π α ρ α δ ό σ ε ω ν Γ ρ ά φ ω τ α υ τ α δ ι ό τ ι τ ο Ο ι τ ο η ε ι ρ α σ Β ε ν α
π ο δ ε ί ξ η τ ε ε ί ς έ κ ά σ τ η ν σ ε λ ί δ α τ η ς ι έ π ι ι σ τ ο λ η ς σ α ς ό χ υ
ρ σ ύ ι μ ε ν ο ς τ ι σ θ ε ν τ η ς Έ Υ κ κ λ ί ο τ ο υ 1950...
Π ε ρ Ι έ π ι σ κ ό π ο υ Ί ο ν έ σ κ ο υ κ λ π δ ρ α π α ρ ά Υ Ρ 22).
§ 14. Ο ύ δ ό λ ω ς ά τ έ τ η σ α π ρ ο φ η τ ι κ ο ν 11 τ ρ ο ο ρ α τ ι
κ ο ν χ ά ρ ι σ μ α ώ ς Υ ρ ά ψ ε τ ε ω ο τ ι ε ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ω μ ι ε τ α
ε α ι ό τ η τ ς ι μ ι ε λ λ ο ύ σ α ς π ρ ά ξ ε ι ς ό μ ω ν "1 σ ω ς ν α έ φ ή ρ
μ ο σ α κ α τ ά ρ ε ι α ν τ ο υ φ υ μ ω ν λ ε Υ ό μ ε ν ο ν ε ι ί ς τ η ν α
έ π ι σ τ ο λ ι κ η ν δ ι α τ ρ ι ή ν σ α ς
Ν α ί τ Ν ι κ ό δ η μ ε Λ έ γ ω α ύ τ ο ι έ γ ώ ό γ ν ω ρ ί ζ ω ν
κ α λ ω ς π ρ σ ω π α κ α Ι τ ρ ά Υ μ α τ α Κ α ί τ ο ι ή γ ν ω ι σ ι ς α ϋ τ η
ά ν ε ψ έ ρ ε τ ο ε ί ς π α ρ ε λ ι θ ό ν τ α έ τ Έ θ η ο μ ω ς ώ ς έ τ ι ι ε ί ρ η μ α
λ λ , " ,
δ ι α μ ε , ο ι υ ι σ α ς κ α Τ Ο Ο ί α σ ε ι ς κ α ι ι ε ν ε Ρ Υ Ε ι α ς ...
Σ υ ν ε τ ω ς τ ο τ α ρ ά λ λ η λ ν ε Τ ν α ι σ χ υ ό τ α τ ν
§ 15. Τ ο ά ν α γ ν ω ρ ζ ο μ ε ν ο λ ο ι ι ο τ ι κ α Ι ε ύ σ ε ή ς κ α Ι
δ ε ι ν ο ς θ ε ο λ ό γ ο ς ε ί ν α ι ό Π Ί ο σ τ ί ν ο ς Π ό ο ι τ ς Α ύ τ ό
δ μ ω ς δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι Ο Τ Ι έ κ φ ρ ά ζ ε ι κ α Ι ά π ο τ ε λ ε ί τ ο ν γ ν ώ
, δ δ " θ ' θ '
μ Ο ν α Π ρ ο ς ν ε ο ν ν α ε υ ν ω μ ε α ρ ο κ ε μ ε ν ο ο
ν α κ ο λ ο θ ι ω μ ε ν τ α ς έ ν τ ο λ α ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι τ ω ν
Α Υ Π α τ έ ρ ω ν
υ Ο τ α ν ο ί α ύ τ ο Ι Χ Υ ι σ ι Π α τ έ ρ ε ς λ έ γ ο υ ν δ τ ι ε Τ ν α ι δ υ
ν Π ν κ α Ι σ η μ ε ί α η τ ο ι θ ι α ύ μ α τ α ν α έ ρ γ ά ζ ε τ α τ ι ς K,(XJl
ν α Π ρ ο φ η τ ε ύ η ά κ ό μ η ά φ σ σ δ μ ω ς δ ε ν σ υ μ φ ω ν ε ί ε t ς
κ ά 11: Ο Ι Ο σ η μ ε ί ο ν μ ε τ η ν δ ι δ α Ο κ α λ α ν τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς ν α τ ό ν θ ε ω ρ ω μ ε ν ώ σ ε Ι Λ Υ Κ Ο Ν κ α Ι ν τ
μ α ρ υ ν ώ μ ε θ α ά τ α ύ τ ο ί ι δ ι α τ ί φ ρ ο ν ε ί τ ε δ τ ι κ α κ ω ς έ
ι
χ ρ η σ υ μ Ο ι ή θ η ύ Π έ μ ο Ο τ ο ρ η τ ο ν τ ο Ο ά Υ ί ο υ γ ν α τ ί σ υ
-,' 106­
Θ έ λ ε τ ι ε ν α γ ί ν ω ε ύ γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ς κ α Ι ω ν ά γ ί ω ν Π α
,
τ ε ρ ω ν λ λ \' δ λ δ ' , \
. Ε ξ ά ο υ τ ο ν ε ι κ α ι ο Ο Υ η σ α ε ο ν τ ω ς γ ρ α φ ω ν κ α ι
τ α α κ ό λ ο θ α κ α ί τ ο ι α υ τ α Η Α Τ ε τ έ λ υ ν ά ρ φ σ ύ
ν η ν
Α ι φ ή ν ω τ η ν π ε ρ ί τ τ ω ι σ ι ν τ η ς ύ π ο Κ ι α τ ο χ η ν τ ε λ ο ύ
ι
σ η ς π α τ ρ ί δ ο ς τ ο υ Ο ε ν α ζ ο ύ σ η ς ύ π ο τ ο Κ ο μ μ α υ ν ι σ τ ι κ ο ν
π έ λ ι μ α κ α Ι ά σ φ α ι λ ω ς κ α Ι τ η ς Σ ε Ρ Ι η ς Έ Κ κ λ η σ α ς μ η
δ υ ν α μ έ ν η ς ν α δ ρ ά σ η ε λ ε υ θ ι έ ρ ω ς α ρ α κ α Ι ό π Ί ο υ σ τ ϊ
ν ο ς
Δ ι ό τ ι έ α ν δ ι ύ μ α ς ή π ρ α ξ ι ς τ ο υ η τ ο ι ή ι μ η δ ι α
κ ο π ή τ σ υ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ σ υ ν ι σ τ α ε κ φ ρ α σ ι ν π ε ρ ι ι σ κ έ ψ ε
ω ς Ο Ο ψ α λ έ σ τ α τ α α π ο ε λ ε ϊ ε κ φ ρ α σ ι ν ά π ε Ρ ι σ Κ ε
Ψ ί α ς σ ύ μ π α ς ό α γ ω ν τ ω ν π ρ ο Σ ι Ν ο δ ι κ η ς δ Ι α Υ ν ώ ι μ η ς
α θ λ η ι σ ά ν τ ω ν ά γ ί ω ν τ η ς Έ Ι Κ λ η σ ί α ς μ α ς !...
Π ε ρ Ι κ α π η λ ι ε υ ν τ ω ν τ η ν ι Θ ε σ σ έ ε ι α ν κ α Ι λ ο ι ξ σ
ε ρ γ σ ύ ν τ ι ω ν φ ρ σ ν ω ο τ ι ο ύ δ ό λ ω ς ά Τ Ι τ ε λ ε ί π ρ ό σ φ ο ρ α ν
έ π ι ε ί ρ η α δ ι α μ Φ Ο έ ρ ο υ ς κ α Ι Ο ύ χ Ι μ ό ν σ ν δ ι ή μ α ς ά λ
λ α κ α Ι π ά ν τ α ς τ ο υ ς σ υ μ φ ρ ο ν ο υ ν τ α ς ύ μ ϊ ν ...
Α ς μ η λ η σ μ σ ν ω μ ε ν τ ο τ ο υ Ά δ ι ε ί λ φ ο Θ έ ο υ Π σ λ
" , CI
λ α γ α Ρ π τ α ι ο μ ε ν α π α ν τ ε ς ... ».
16. π δ υ ν η τ ι κ ό τ η τ ο υ Ι Ε α ν ό ν
Ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς μ ε τ η ν ι δ υ ν η τ ι κ ό τ η τ α τ ο υ Ι Ε Κ α ν ό
ν ο ς τ η ς nρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ γ ρ ά φ ε τ ε μ ε τ α ξ υ α λ
λ ω ν
Α ν ά γ α π η τ έ ή Ε κ κ λ η σ ί α έ ι θ ε ώ ρ ε ι φ ε ι λ η ν τ ο υ
κ λ η ρ ι κ ο υ τ η ν ά μ ε σ ο ν ά π ό σ χ ι σ ι ν α ό τ ο υ ®6 έ Π Ι Ο ί κ ό ο υ
π ε σ ό ν τ ο ς Ε ί ς α ϊ ρ ε ι σ ι ν Θ α ε ί χ ε Θ ε σ π ί σ ε ι ι ε Ι δ ι κ ο υ ς κ α ν ό
ν α ς έ π Ι τ ο υ Θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς α υ τ ο υ Υ η τ ή μ α τ ο ς κ α Ι μ ά λ ι σ τ α
, ,
α υ σ τ η Ρ ο τ α τ ο υ ς .
Α π ά ν τ η σ ι ς Γ ν ω ρ ί ζ ω κ ι α λ ω ς τ η ν δ υ ν α τ ό τ η
τ α δ ι π λ η ς η ο λ ω ι ς δ ι α φ ό ρ ο υ έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ η ς ά π ο δ σ ε ω ς
,.," ·l1Y7
._-. ""-,' VI­
ι Ι i
i,
1
1
., ί
Ι i
; Ι Ί Ι
il,11
ii'
Ί ι
Ι Ι ί
i1
!!
i! i
Ι
I,j
Ι ι !'
J ..
,
(:
i
·1 '
: ι
j
, .. Κ Ε ' ή .,
ν ο μ ω ν η α ν σ ν ω ν ν τ ο υ τ ο ι ς υ τ ε μ ι ο υ υ τ τ ο σ τ η ρ ι
ζ ο μ ι έ ν η Θ έ σ ι ς έ Ή ι κ ρ σ τ ο υ μ έ ν η ύ Π ο ά τ ε ι Ρ ί α ς π α
ρ α δ ε Ι Υ ι μ ά τ ω ν έ ι κ τ η ς Έ ι κ κ λ C Ι σ τ ο ρ ί α ς ε ν α γ ε Υ ο ς ι δ ι α
σ α λ Π ί ζ ε ι ο τ ι δ η λ ε Π α ι ν ο ς κ α Ι τ ι μ η κ α Ι ά μ α ρ ά ν
. .j
τ ι ν α σ τ έ φ α ν α δ ό ξ η ς ά ν ή κ ο υ ν ε Ι ς Ή ά ν τ α δ σ τ ι ς ρ ό ε τ α ι
'1
'.'1
τ η ν έ λ η σ ί α έ κ τ ω ν σ χ ι σ μ ά τ ω ν α τ μ α κ ρ υ ν ό μ ε ν ς
τ ο υ κ α κ ο δ ό ξ ο υ έ π ι σ κ ό π ο υ τ ο υ 1t Ρ Ο Σ Ν δ ι κ η ς δ ι α
γ ν ώ μ η ς
j
'Ll';' ,... ί λ \ \ \ 11 , δ
ι α ι ο υ χ ι μ ο ν ο ν τ ο υ τ ο Λ α κ α ι τ ο ε ι σ ε τ ι σ τ υ α ι ο
τ ε ρ ο ν κ α Ι μ ε τ α Σ υ ν ο δ ι κ η ν δ ι α γ ν ώ μ η ν τ τ λ η ν α ν α
λ η θ η α Ι έ ν α τ ί τ ο υ ψ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ό
, ".""
α υ τ ο ς ε 1t α ι ν ο ς α ν η κ ι ε ι ι ε ι ς τ α ν τ α ς τ ο υ ς α ρ ν η
σ ά μ ι ε ν ο υ ς ύ Π Ί η ν ε Ι ς α ύ τ ή ν Έ ξ ά τ θ έ τ ο τ ό μ ό ν ο ν
ο Π ε ρ δ ύ ν α τ α ι ν ά Π λ α υ σ ό ά ν α μ έ ν ω ν τ η ν α Π ό φ α σ ι ν τ η ς
Σ υ ν ό δ ο υ ε ί ν α ι κ α θ ύ μ α ς ή μ η ι έ Π ι τ ί μ η σ ι ς κ α Ι τ ι μ ω
ρ ί α
Κ α Ι έ κ τ ο ύ τ α υ μ ό ν ο ν τ ο υ Ύ ε γ ο ν ό τ ο ς ή ύ τ τ ε ρ ο χ ι κ η
Θ έ σ ι ς τ ω ν τ ρ ώ τ ω ν ε ί ν α ι κ α τ α φ α ν ή ς Ε ί ς τ η ν α ά ό
κ ρ ι σ ι ν σ α ς τ α ρ έ ι θ ι ε σ α τ λ η θ υ ν ό λ ό κ λ η ρ ο ν Π α τ ε ρ ι κ ω ν
, .,... c " " ,
γ ν ω ι μ ω ν κ α ι γ ε Υ ο ν Ι Ο ί ω ν τ η ς ι σ τ ο ρ ι α ς ε Π ι κ ρ τ ι ι ν τ α τ η ν
ά Π ο ψ ί ν μ ο υ
Δ ε ν έ τ ι ο θ υ ι μ ω ν α α έ Ί τ α ν α λ α ω έ τ α υ θ α ά Π λ ω ς τ ο
ν ί ζ ω τ ο έ ξ η ς σ τ υ δ α ι ό τ α τ ν cH' έ τ Ι 120 ε τ η ι δ ι ι α ρ κ έ σ α
σ α ε ί κ ο ν ο μ α χ ί α α τ ο τ ε λ ε ί μ ί α ν ι θ α υ μ α σ ί α ν κ α Ι ά ν ά Υ λ υ
φ ο ν ε Ι κ ό ν α τ ω ν π ρ ο Σ u ν ο δ ι κ η ς δ ι α γ v ώ μ η ς
θ λ η σ ά ν τ ω ν κ α Ι Ι δ ι α ί τ α τ α τ ω ν α ρ ν η θ έ ν τ ω ν ό τ α η ν
ε ί ς Ψ € U δ ε ί ς Σ υ ν ό δ ο u ς Π ρ λ Ε ί κ ο ι ν ο μ α
χ ι κ α ς Σ υ ν ό δ ο υ ς 754 κ α Ι 815). Δ ε ν ι θ α σ α ς κ ι α τ α τ τ ο ν ή σ ω
δ ι α ν έ ω ν π α ρ α δ ι ε ι γ ι μ ά τ ω ν ς τ λ ω ς ι θ α τ α ρ α θ έ σ ω έ λ ε
κ τ ι κ ω ς τ ρ ί α ά Π ό δ ι α ψ ό ρ ο υ ς κ ρ ι σ ί μ ο υ ς έ Π ο χ ι α ς τ η ς Έ
κ λ η σ ί ι α ς μ α ς τ ρ ό ς ύ Π ό μ ν η σ ι ν
α Γ ν σ ύ ς δ ε ό Υ Π ά τ ι ο ς Ο τ ι π α ρ δ δ ι ε ί έ φ ρ ό ν η σ ε ν
ό Ν ε σ τ ό Ρ ι ο ς ε ύ Θ ι έ ω ς Π ε ρ ι ε Ί λ ε ν έ ν Τ τ
λ ε ί τ ο ο ν ο μ α α ύ τ ο Ο τ σ G μ η α ν α Φ έ Ρ ε σ θ α ι
-108­
έ ν τ fi π ρ ο σ φ ο ρ Γ ν ο υ ς δ ε τ ο Ο τ ο δ ε ύ λ έ σ τ α
τ ο ς Έ τ ί σ κ π ς Ε ύ λ ά λ ι σ ς κ α Ι ι δ ε δ ο ι κ ω ς τ η ν ε κ ι ν τ
Π ρ ά Υ ί μ ι α τ ο ς η ν γ α ρ έ γ κ ρ α τ η ς έ ν τ η π ό λ ε ι δ Ν ε σ τ ό ρ ι ο ς
λ έ γ ε ι Ti;) π α τ ί Δ ι α τ ί η ε ρ ι ε Ί λ ε ς τ ο ο ν ο ι μ α α ύ τ μ η
γ ι ν ώ σ κ ω ν τ ο ά τ η σ ό μ ι ε ν ν ·0 δ ε Ύ η ά τ ι ο ς Θ φ η έ γ ω
α φ ο δ ε γ ν ω ν ο τ ι α δ ι κ α λ α λ ε ϊ 1t'Epl τ ο Ο Κ υ ρ ί ο υ
μ ο υ ο ύ κ ο ι ν ω ν ω α ύ τ i;), ο ϋ τ ε ά ν α Φ έ
Ρ ω τ Ο Ο ν ο μ α α ύ τ ο u· ι έ κ ε ϊ ν ο ς γ α ρ
ο ύ κ ε σ τ ι ν έ π ί σ κ ο π ο ς Τ ό τ ε λ έ γ ε ι ό
, , - Ι δ ' θ C\" ",
π ο ς ε ν α ρ γ Ώ υ Π α Υ ε ι ο ρ ω σ σ ν ο ε π σ ι η σ α ς Ε π ε ι τ ι Π ι ι
η σ α ι ε χ ω ε ί ς σ έ Ό δ έ Υ π ά τ ι ο ς ά τ τ ε κ ρ υ θ η Ο θ έ ε ι ς
τ τ ο ί η σ ο ν έ γ ω γ α ρ π ά ν τ α π ρ ο ε ι θ θ μ η ν π α θ ε ϊ ν κ α Ι ο ϋ τ ω
τ σ Ο τ ο έ η σ ί η σ α (ACTΑ SANCTORUM, NOV. Β Ι σ ε λ
267) .
-(?) Μ ε τ α τ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν τ η ς Λ ω ν ο ς (1274) έ η α ρ ρ η
σ ι ά σ θ η τ α τ ω ν 7Ι τ α λ ω ν δ ό γ μ α τ α έ Ε ε λ ή θ η τ η ς Ε κ κ λ η
σ ί α ς ό Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς (7 Ι ω σ η φ κ α Ι ά ν τ ε ι σ ή χ ι θ η ε τ ε ρ σ ς
τ σ υ α ρ μ α λ λ ο ν η τ η ς ά λ η θ ε ί α ς (7 Ι Β έ κ κ σ ς κ α Ι έ ν
δ ι ε σ μ ο ϊ ς κ α Ι κ α κ ώ σ ε σ ι κ α Ι τ α ν τ α ι ς ο ί ί κ ί α ι ς η ν τ α τ ω ν
ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν
Τ η ν ι κ α σ τ α δ η κ α Ι ό Μ έ Υ α ς ε λ έ τ ς σ υ μ ύ λ
κ α Ι -aUVEpyi;) τ θ ι ε ί χ ρ η σ ά μ ε ν σ ς Γ α λ α κ τ ί ω ι ν ι σ υ ν κ α
ε ί ν τ η α σ ι λ ί δ τ ω ν π ό λ ε ω ν έ ι δ η μ ε ι
cO δ ε Γ α λ α κ τ ί ω ν ο δ τ ο ς ί ε ρ ε ύ ς τ ε η ν τ η ς ζ ω σ θ ι ό τ Ι
θ υ σ ί α ς κ α Ι μ ο ν α χ ό ς κ α τ α τ ο Γ α λ ή σ ι ν α μ α Ti;) ε λ ε τ ί
τ ο υ ς ά σ κ η τ ι κ ο υ ς ά γ ω ν α ς τ ε λ έ σ α ς π ο λ υ ς τ ο ν λ ό Υ ο ν ά
\ Ι
κ ρ ο ς τ η ν α ρ ε τ η ν ...
Κ α Ι Υ ο Ο ν μ ε τ α π ε μ φ θ έ Ύ ί ε ς α μ α Ti;) κ ρ α τ ο Ο ν τ ι π α
ρ έ σ τ η σ α ν ο ί γ ε ν ν ά δ α ι κ α Ι τ Ρ α ν ω ς ώ μ ο λ ό
γ ο υ ν τ σ Ο τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ε ί ν α ι δ ό γ ι μ α τ ο ς κ α Ι μ η
.... c ι , ..... ,
κ ο ι ν ω ν ε ι v ε v α ι Ρ ε σ Ε ι Ί τ α ρ α τ ω ν π α τ ε ρ ω ι ν
ά ρ ι δ ή λ ω ς κ α Ι π ρ ο τ ο ι Ο γ ε ν έ σ θ ι α ι έ λ ε γ χ ι θ ι ε ί ι σ η ...
τ η ν Π ρ ρ η σ ί α ν τ ι α ύ τ η ν ϋ ρ ι ν ο ί κ ε ί α ν ό κ ρ α τ ω ν λ ο
γ ι σ ά μ ε ν ο ς φ α η δ ί δ ω σ ι τ η ν κ α λ η ν τ ω ν α τ έ ρ ω ν σ υ
-109­
... δ \ , \ λ ' "\ '
ζ υ γ ι α ν τ η ' ε σ υ ν ε ι π ε τ ο κ α ι Π Ο ' η τ ι ς λ λ η κ α κ ο υ χ ι α
π ρ ό ς η ν ά ν τ έ σ τ η σ α γ ε α ί ω ς ο ί Υ Ewc410ι τ ο υ ρ ι σ
σ τ ρ α τ ι ω τ α ι Γ ρ η Υ ό ρ Π α λ α μ α ς 1921, σ ε λ 617-20).
Υ Τ ό τ ρ ί τ ο ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α α ν α φ έ ρ ε τ α ι ύ π ό τ α υ ά γ ί
ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ δ ι α μ α θ η τ ή ν τ ο υ τ ι ν α ή
γ α ό μ ε ν ο ν ο σ τ ι ς τ ο ν ή κ ο λ σ ύ θ η σ ε κ α Ι δ ε ν έ τ ε ί Θ ε τ τ α ρ α
τ α Ί μ α ρ τ ύ ρ ι α ν α μ ν η μ ο ν ε σ η τ ο υ έ σ κ ό Τ ο υ θ ε σ
σ α λ α ν υ κ η ς ε ί ς ο ν ύ π ή γ ε τ σ
Τ ύ π τ ω ν ο ϋ τ ω τ ί ς τ έ τ υ φ ε ν α ν Θ ρ ώ π ω ν ο υ λ έ γ ω χ ρ ι
σ τ ι α Ι η χ ε ί ρ λ λ α α ρ α Ρ Ι ή δ Ι ς έ α Τ ν τ ι σ ι π ρ ό ς
έ ξ ή κ ο ν τ α κ α Ι ε ξ μ α σ τ ί γ ω ν ε ί α μ ε τ

ο υ ο λ ι ύ δ Ι ς δ
έ Κ α τ ο ν τ ά σ ι υ ν ε ύ ρ ω ν έ π Ι τ ω ν ν ώ τ ω ν ώ ς ό γ ε α ι ο ς
Υ ε ά Ρ χ ι ι ε π Ι σ κ σ π ο ς μ α λ λ ο ν δ ε ά λ λ τ ρ ι ε π σ ί ς θ ε σ
σ α λ ο ν ί κ η ς κ α Ι ο υ τ ω ν α γ ε λ α ί ω ν τ ι ν ά ά λ λ α μ ο ν α ζ ο ν
τ α κ α Ι τ α σ τ ή γ ο ύ μ ε ν ο ν κ α Ι μ ά λ α τ ο ν ε υ λ α έ σ τ α τ σ ν
τ ο ϋ ν α μ α Ε υ ι θ ι ύ μ ι ο ν ό ν τ η ς ε θ υ

μ ί α ς ο ν τ ω ς φ ι ε ρ ώ ι υ
μ α ν ...
Κ α Ι ύ π ε ρ τ ί ν σ ς ό δ α ρ μ ό ς ϊ ν α τ ο ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ ά
θ λ η τ η ν π ε ί σ σ υ ν Θ έ σ θ α ι ά ν α Φ έ Ρ ε ι ν α υ τ ό ν ώ ς
ί ε Ρ α ρ χ η v' ά λ λ

ω τ η ς γ ε α ι ό τ η τ ο ς κ α Ι κ ρ α τ α ι ό
τ η τ σ ς τ ο υ μ ά κ α ρ ο ς Ο ϋ τ ω γ α ρ δ α ι ν ε ί Ί ε Ί ν σ τ ι
κ α Ι μ ε τ α τ σ σ α ύ τ α ς τ λ η α ς κ α Ι α ϊ μ α τ ο ς ά γ ί ο υ ρ ύ ι σ ι ν
ω σ τ ε φ σ ι ν σ σ ε σ θ α Ι τ α π έ λ μ α τ α τ ω ν π σ δ ω ν τ ω ν έ κ ε ι σ ε
η α ρ ό ι ν τ ω ν κ α Ι ο ί ο ι ε Ι τ η λ Ο ι ε ι σ θ α ι τ ό π ρ ψ ύ ρ ε ι κ ο ν ί α
μ α ε ί ς σ ί κ Ο δ ο μ η ν τ η ς τ ο υ θ ε ο υ Ε ι κ κ λ η σ ί α ς κ ι ε Ι μ ε ν ο ς η
δ η ρ α ά π ν ο υ ς κ α Ι α φ ι ω ν ο ς κ α Ι έ ρ ω τ η ι Θ ε Ι ς 'ftCXJpo:: τ ω ν
κ ο λ α σ τ ω ι ν μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ν τ ο ν τ ρ α ν ν ο ν φ η μ ί α λ λ

ο υ κ
α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ν Ο Υ φ η σ Ι ν ό μ α κ ά ρ ι ο ς ο ϋ τ ω ί μ έ χ ρ ι θ α
ν ά τ ο υ σ χ ε δ ό ν ο υ η α ρ α τ ρ έ ψ α ς τ ό ν ν ο σ ν ο υ π α ρ ε κ κ λ ί ν α ς
τ ι τ ω ν ό ρ θ δ ό ξ ω ς έ Υ ν ω ι σ μ έ ν ω ν α υ τ Μ Ι GNE 99, 1097).
ς Ω ς λ έ ε τ ι ε τ Ε ι Φ ά ν ι ε η ά ρ ε α τ ο υ Η
σ ί ε ό ω κ α Ι ή ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς ε ί ς ί α ς κ α τ α τ η ς π ί σ ε ω ς κ α Ι
τ η ς κ α ν ο ν ι κ η ς τ ι ά θ ω ς τ η ς Έ ι κ κ λ η σ ά ς ι α ι τ η τ α ς σ υ

j,
ν ή Η ω ς ο ύ χ Ι ύ π ο Ε ο κ ό π ω ν κ α Ι κ α θ ύ μ α ς ά ξ ι ω μ α τ ι
κ ω ν έ τ η ρ ή θ η
Σ α ς π α ρ α θ έ τ ω ό σ π α μ α έ κ τ η ς Ε Ι κ ο ν α μ α χ ι κ η ς
ε ρ ι δ ο ς σ υ γ γ ρ α φ ε σ η ς ύ π α ο υ χ ι φ ι λ ί ω ς π ρ ό ς τ ο ν μ ο ν α
χ ι σ μ ο ν δ ι α κ ε ι μ έ ν α υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς ο π ο υ Π ι ε ρ ι τ ι ρ ά ν ω ς Κ α Ι
λ ί α ν έ κ ψ ι ρ α σ τ ι κ ω ς έ Ι Ε α ο Ο τ α ι τ ο ά ν ω τ έ ρ ω
Ό λ ο ι ο ί Έ π σ Π Ι τ ο ι σ Β υ ι ζ α ν τ ι ν ο Κ Ρ α τ ο υ ς έ δ έ
χ Θ η σ α ν τ α ς ά π ο φ ά σ ε ι ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ ι ί μ α χ ι
κ η ς Ι δ ι ό τ ι π ο λ λ ο ί έ ξ α ρ χ η ς η σ α ν ε ί κ ο ν ο μ ά χ ο ι π ο λ ο Ι
τ ι ι ε ί χ ο ν ε ν τ φ μ ε τ α ξ υ δ ι ο ρ υ σ θ η ο ί δ ε α λ λ ο ι ή ν α
γ κ ά σ θ η σ α ν ν α ύ π ο κ ύ ψ ω σ ι ν Ά ν τ ί δ ι ρ α σ ι ς Kat1cX τ η ς ε ί
κ ο ν ο μ α χ ί α ς ε ν τ Ο ς τ ο υ Β υ ζ α ν τ ι ν ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς α ρ υ σ ι ά
σ ι θ η κ υ ρ ί ω ς ε ι κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν ι μ ο ν α χ ω ν δ ι α τ ο υ τ ο δ α υ τ ο
κ ρ ά τ ω ρ Κ ω ν σ τ α ν τ Γ ι ν σ ς ε λ α ε μ έ τ ρ α κ α τ α τ ο υ μ σ ι α χ ι
I?.'OU
κ ο υ '\:JL ••• ».
» Έ π ί σ η ς π ρ Ι ν η Ο ο ν έ λ θ η τ ι Ί 787 ε ν Ι α ί ή Ζ
Ο ί κ Σ ύ ν ο δ ο ς .... λ θ ι ε ν τ ω 786 ε Κ ω ν Ι λ ε ι ε ν τ ω ν α ω σ υ ι ν η
L L L
τ ω ν ά γ ί ω ν Α π ο σ τ ό λ ω ν ε ι κ δ ε τ ω ν α τ η υ ι μ ε ν ί ω ι γ υ
ν α ι κ ω ν ί τ ο υ ή Α υ τ ο κ ρ ά τ ε ι ρ α Ε ί ρ ή ν η κ α Ι ό υ ί ο ς α υ τ η ς
Ι ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ς π α ρ η κ λ α ύ Ι θ ο υ ν τ α ς ι ε ρ γ ι α σ Ι α ς α υ τ η ς ο ι
τ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ι Έ τ ί σ Π Ι κ α Ι ι ό σ τ ρ α τ ο ς η σ α ν ε ί κ ο ν ο
μ ά χ ο ι π ρ σ υ κ λ ή ι θ ϊ η σ α ν τ α ρ α χ α Ι κ α Ι ή Σ ο δ ο ς δ ι ε λ ύ
θ η ... ».
» Ε π ί σ η ς ή δ ε υ τ έ ρ α ε υ κ ο ν ο μ α χ ι κ η Σ ύ ν ο δ ο ς σ υ ν η λ
θ ε έ ν Κ ω ν Ι λ ε ι τ ι Ί 815 ό π α τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Θ ε ό δ ω ρ ο ν
ή ό π ο ί α ή κ ό ρ ω σ ε τ η ν Ζ Ο ι ί κ Σ Ύ δ ν ά τ α τ έ σ τ η
σ ε τ ο κ Ο ρ ο ι ς τ η ς π ρ ώ τ η ς Ε ί κ Ο ν ο μ α χ ι κ η ς Σ υ ν ό δ ο ο
κ α Ι ά φ ώ ρ ι σ ε τ ο υ ς δ ι α φ ω ν ο ι Ο ν τ α ς ε π ι σ κ ό Π ο υ ς Ο ί ό ρ
θ ό δ ο ξ ο ι ά ν τ έ δ Ρ α σ α ν 2 Ε 1t Ι ι κ ι ε φ α λ 11 ς
α υ τ ω ν ί σ τ α τ ο Θ ε ό ι δ ω Ρ ο ς ό Σ τ ο U' δ ί
τ η ς Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ Έ κ κ λ •Ι σ τ ο ρ ί α Κ ι δ .. σ ε λ
259 έ ξ
Σ χ ε τ ι κ ω ς μ ε τ η ν θ έ σ ι ν τ ω ν ά ν α μ ι ε ν ό ν τ ω ν τ η ν Σ υ ν ο
δ ι κ η ν δ ι α γ ν ώ ι μ η ν ε χ ω ν α π ρ ο σ θ έ σ ω τ α έ ξ η ς σ η μ α ν Τ Ί κ ά ό
11-1­
\[1
Ι '1
Ι
ί
Π ρ έ π ε ι ό π α ρ α δ ε χ θ ω μ ε ν σ τ ι π ρ ο τ η ς Σ υ ν α δ ι κ η ς δ ι α
γ ν μ η ς π ρ έ π ε ι ν α Υ ί ν κ ά π ο ι α α λ λ η π ο Ι α ή έ Ι σ κ ο
π ι κ η δ ι α Υ ώ μ η Έ ξ η γ ο ι α ι Ά ν α γ κ α ι Ο ν κ α Ι φ υ σ ι κ Ο ν
ε ί ν α ι π ρ ω τ α ν α π ρ ο κ α λ έ σ ά ν η σ υ χ Ι α ς ή κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η
υ :t CI Ι , , ",
α ι ρ ε σ ι ς ε ι ς ε ν α ε κ α σ τ ο ν ε π ι σ κ σ π ο ν κ α ι κ α τ ο π ι ν ν α σ υ
ν έ λ ι θ ο υ ν ε ν σ ώ μ α τ ι τ Ρ ς α τ α δ Ι η ν τ σ υ α ί ρ ε τ ι κ ο Ο
Έ ν ν ο ε ι τ α ι δ τ ι ή δ ι ά γ ν ω σ ι ς α ϋ τ η δ ε ν ά π α λ λ ά σ σ ε ι
ο ύ δ ε τ ο υ ς π ρ ε σ υ τ έ ρ ο υ ς η Ι δ ι α κ ό ν ο υ ς μ ο ν α χ ο υ ς η λ α ί
\ - e , - ...... "
κ ο υ ς ε κ τ η ς υ τ ρ ε ω σ ε ω ς τ η ς σ υ ι μ μ ε τ ο χ η ς θ ι ς τ η ν α Υ ω
ν ί α τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ τ ω ν η κ α Ι τ η ς Α Τ ι δ ρ ά σ ε ώ ς τ ω ε ι ί ς
π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ά ε λ τ η ρ α ς κ α Ι ά δ Θ ξ ι τ η τ ο ς ώ ς σ η ι μ ε ο Ι κ α Ι
ό Ά γ ι ο ς Ν ι κ ι ό δ η ι μ ο ς
Κ α Ι ε ν τ κ α θ ή μ α ς γ α ρ Ι ε ρ α ρ ί τ σ υ Ι ε ρ έ ω ς
κ α Ι <Ι ε ρ ά ρ χ ο υ Χ τ α κ τ σ υ ν τ ο ς κ α Ι κ α κ ω ς Φ Ρ ν ύ Ό ω ν κ α Ι
δ ι ι ά κ ο ν ο ς κ α Ι Μ ο ν α χ ό ς ε ύ τ α κ τ ο υ ν τ ε ς Κ α Ι ό ρ Θ ω ι ς ψ ρ ο
ν ο υ ν τ ε ς δ ύ ν α ν τ α ι ν ο υ θ ε τ η σ α ι κ α Ι ε ύ τ α κ τ η ι σ α ι α ύ τ σ υ ς
κ α θ ω ς τ α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ι α ε ί σ Ι τ ά ϊ μ τ λ λ α ν τ ι α θ α ε τ ί
σ η ς ά ν ή Κ ε ι τ ο τ ο υ ά γ ί ο υ Θ ε σ δ ώ ρ ο υ Ε ν τ ο λ Υ α φ Κ υ
ρ Ι σ υ μ η ι σ ι ω ι τ α ν ε ν KaLpi;) .Κ ι ν δ υ ν ε υ ο σ η ς τ σ τ ι ε ω ς Ω σ
τ ε σ τ ε π ε ρ Ι τ ί σ τ ε ω ς ό λ Υ Ο ς σ ό κ ε Ο τ ι ν ε ί ε ι ν ε Υ ω τ Ι ς
ε ί μ ι <Ι ι ε ι ρ ε ι ύ ς α ρ χ ω ν σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς γ ε ω ρ γ ό ς π έ ν η ς Ο ύ
δ ε ί ς μ ο ι λ ό γ ο ς κ α Ι φ ρ ο ν τ Ι ς τ ε ρ Ι τ ο ι Ο τ Ρ ε υ έ ν υ
ο ύ ά ο t λ ί θ ο Ι κ Ρ ά ξ Ο 'U σ ι κ α Ι σ U
σ ι ω τ η λ Ο ς κ α 1. α φ ρ ο ν τ ι ς Α ύ τ ο θ ι 132.1).
Ε α ν δ ε τ ω ς ε ί ς τ η ν π ρ ο κ ε υ μ έ ν η ν π ε ρ Ι ί υ ε ν ι
κ ο Ο π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ή δ ι ά γ ν ω σ ι ς ι έ γ έ ν ε τ ο Π ο τ ο υ ς π λ ε ί
σ τ σ υ ς ί ν α μ η ε ί π ω τ ά ν τ α ς ο υ ι δ ε Ι ς δ μ ω ς ά ν τ ι δ ό ρ
δ ό ξ Τ τ ρ ό τ κ α ι κ α ι ρ ί ω ς ά Λ λ σ ύ δ ε έ ν σ ώ μ α τ ι
ε ν ε ρ γ ο υ τ ι α ϊ τ ό τ ε σ ν τ ω ι ς ο ύ δ θ μ ί α δ υ ν η τ ι κ ό τ η ς τ ο Ο
Ι Ε τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς ε ί ν α ι δ ν α ί ο ν ν α η α λ λ ά ξ η
τ ο ύ τ ο υ ς τ η ς ε υ Θ ύ ν η ς Τ ό ά ν ω τ έ ρ ω σ μ η έ ρ α σ ι μ α δ ε ν ε ί
ν α ι ί δ ι κ ό ν μ ο υ ά λ λ α τ σ σ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ Γ ρ ά φ ι ε ι ό α γ ι ο ς
σ χ ε τ ι κ ω ς Ο ί τ ι ν ε ς τ η ν ύ γ ι η ό ρ θ ό δ ξ ο ν π ί σ ι ν 1t'POcr1tOl­
ο ό μ ε ν ο ι ό μ ι ο λ Ο Υ ε ϊ ν κ ο ι ν ω ν ο G σ ι δ ε τ σ ϊ ς έ τ ε ρ ό
--112­
\ Ι " λ Ι \;
φ ρ ο σ ι τ ο υ ς τ ο ι ο υ τ ο υ ς ε ι μ ε τ α τ τ α ρ α Υ Υ ε α ν μ η Χ Ί τ ο
σ τ ω σ ι ν μ η μ ό ν ο ν α κ ο ι ν ω ν ή τ ο υ ς ε χ ε ι ν α λ λ α μ η δ έ ά δ ε λ
ψ ο υ ς ό ν α μ ά ζ ε ι ν
. Ε ν σ υ ν ε ε ί τ α ρ α θ έ τ ω μ ε ρ ι κ ο ς μ α ρ γ α ρ ί τ α ς έ κ
τ η ς α ν τ ι ι δ ρ ά σ ε ω ς τ ω ν ό ρ θ σ δ ξ ω ν κ α τ α τ η ν _ ί ε ρ ί
ι
δ ν
τ η ς Ε ί κ σ ν α μ α χ ί α ς ε ν θ α τ ο θ έ μ α τ ο Ο ι ν ω ι ε ι ν τ ο ι ς
α ί ρ ε τ ι κ ο ι ς ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι π δ λ α ς τ ς ε π ό ψ ε ι ς ύ π ο τ ο υ
π ρ ω τ α Υ ω ν υ σ τ ο Ο τ ν ε ί κ ο ν ο ψ ί λ ι ω ν Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο υ
δ ί τ ο Ε ί ς τ α ς ά κ ο λ σ υ ι β ο σ α ς Υ ρ α μ ι μ α ς α π ο τ α ι δ Ο ς
μ έ χ ρ ι Μ η τ Ρ Ο 1t Ο λ ί τ σ υ σ κ ι α Υ ρ α φ ε ί τ α ι ή ε ύ
θ ύ ν η ε ν ώ π ι ο ν κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς α ί ρ έ σ ε ω ς Δ ε ν ι θ α σ χ ο
λ ι ά σ ω μ ε ν ο υ δ ό λ ω ς τ α κ ε ί μ ε ν α Ε κ α σ τ ο ς α ς ψ α ν τ α σ θ Ί
δ η ε χ ε ι α τ έ ν α ν τ ί τ ο υ τ ο ν α Υ ι σ ν τ α τ έ ρ α δ σ τ ι ς δ ι ω κ ό
μ ε ν ο ς κ α Ι ε ν δ ε α μ ο ι ς τ ο υ π ι ρ α σ φ ω ν ε ι τ α ά κ ό λ ο υ ι Θ α
α Ο ύ ι δ α ν α ν τ α δ λ α χ ρ ή μ α τ α τ ο υ κ σ μ ο υ π α
ρ έ ι ε ι η ς κ α Ι κ ο ι ν ω ν ω ν ι ε ί η ή α ί ρ έ σ ε ι ψ ί λ ο ς
θ ε σ Ο σ ύ κ ι α θ ί σ τ α τ α ι ά λ λ ε χ Θ ρ ό ς Κ α Ι τ ί λ έ Υ ω κ ο ι ν ω
ν ί α ς κ α ν ε ν ρ ώ μ α τ ι κ α Ι τ ό μ α τ ι κ α Ι ψ ι λ ί σ υ γ κ ά τ ε ι
σ ι τ ο ι ς α ί ρ ι ε τ ι κ ο ι ς ύ π ε ύ ι Θ υ ν ο ς Μ Ι GNE 99, σ τ 1205).
Φ υ λ ά ξ α τ ε ε τ ι έ α υ τ α ς τ η ς ψ υ χ ο φ θ ό ρ ο υ α ί ρ έ σ ε
ω ς η ς ή κ ο ι ν ω ν ί α ά ι λ ι λ ο τ ρ ί ω σ ι ς ρ ι σ τ ι α ύ τ
1216) .
Υ TQ η α τ ρ ι ά ρ χ Ι Ί Ί ε ρ ο σ ο λ μ ω ν ά ν α φ έ ρ ε ι τ α έ ξ η ς
Ο ϊ μ ε ν τ έ λ ε ο ν τ ε ρ Ι τ η ν Ί τ ί σ τ ι ν ε ν α υ ι ά Υ η σ α ν ο Ι δ έ ε ο ί
κ α Ι τ ο ι ς λ Ο Υ ι σ μ ο ι ς ο ύ κ α ε π ο ν τ ί

Θ η σ α ν δ ι μ ω ς τ η Κ ο ι
ν ω ν ί ς χ τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς ι σ υ ν ό λ λ υ ν τ α ι Α ύ τ 1164).
δ π ρ σ ς τ ό ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς ό α ύ τ ο ς
τ α τ ή ρ Κ α ί Υ ε π ά ν ε ς ε ξ έ Κ λ ι ν α ν α μ α ή χ ρ ε ι ώ Θ η σ α ν
c Ι ε ρ α Ρ χ ε ι ν δ Ό ν τ ε ς κ α Ι ί ε ρ ε ι ζ μ ο ν α α τ α κ α Ι μ ι
Υ ά δ ε ς π α ν Υ έ ν σ ς κ α Ι τ α σ α ή λ ι κ ί α ο ί μ έ ν τ έ λ ε ν α υ α
Υ ή σ α ν τ ε ς τ ε ρ Ι τ η ν τ ί σ η ν ο ί δ έ ε ί κ α Ι τ ο ι ς λ Ο Υ ι σ μ ο ϊ ς
ο ύ κ α τ α ί ο ν τ ι σ θ έ ν Τ ζ τ δ έ α ί ρ ε τ ι κ η ι ν ι ω ν ί έ ξ ή μ ι
σ ε ί α ς δ έ ε ι σ ω μ α τ ι κ ο Ο Θ α ν ά τ ο υ σ υ γ κ ι ν δ υ ν Ε ύ ο ν τ ε ς Α ύ
τ ό Η ι σ τ 1157).
-113­
1
; Ι
.1'
ε Έ ρ ω τ η θ ε Ι ς ύ π ό τ ο υ μ α θ η τ Ο υ τ ο υ Ν ι α κ ρ α τ ί ο υ
Έ ά ν τ ι ς ί ε ρ ε υ ς ά ν α ψ έ ρ ε ι τ ο ν α ί ρ ε τ ι κ ο ν δ η μ ο σ ί
ί δ ί δ ε Π Ρ ι σ ό μ ε ν ς ύ Ί ό τ ι ν ο ς ρ θ ι ο δ ό ξ Ο υ ε ν ε ύ κ τ η
Ρ ί , σ τ έ λ λ ε τ α ι α Ί ο φ ι ε γ

ε ι ά ν α φ έ ρ ε ι ν τ ο ν α ί ρ ε τ ι κ ό ν
ε ί α ρ α ι ε ν Tc{) Τ Ι τ ε ύ τ η ρ ί τ ο ν ρ ι η δ ε ι π ρ ο σ ε υ
χ ε ι σ θ α ι ;
Ή ά π ά ν τ η ι σ ι ς τ ο υ ά γ ί ο υ η τ ο κ α τ η Υ ο ρ η μ α τ ι κ ή :
Ο γ Δ Λ Μ Ω Σ Λ ό τ σ τ 1240) .
.σ τ Έ Ρ ώ τ η σ ι ς Λ Π ε ρ Ι π ρ ε σ υ τ έ ρ υ δ ι α
κ ό ν ο υ Κ α Ι ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ ε σ χ η κ ό τ ω ι ν Ψ ρ ό ν η μ α ό ρ θ ό ν τ ο ι ς
α ί ρ ε τ ι κ ο Ί ς δ ε κ σ ι ν ω ν η σ ά ν τ ω ν ε ξ ά ν θ ρ ω π ί ν ο υ φ ό ο υ ε ί
χ ρ η π ρ ο σ φ ο ρ α ν ύ π ε ρ α ύ τ ω ν Ή ο ι ε ι ν 11 Ί α ν ν υ χ ί δ α η ε ό
,
χ η ν
Λ π ό κ Ρ ι σ ι ς Ε ί μ έ χ ρ ι α π ι ώ σ ε ω ς ι ν ω
ν σ υ τ ε ς τ ο ι ς α ί ρ ε τ ι κ ο Ί ς δ ι έ μ ε ι ν α ν Ο Υ Δ Α Μ Ω Σ
, Ε Ρ ώ τ η σ ι ς Β : Π ε ρ Ι μ Ο ν α χ ω ν κ α Ι μ ο ν α ζ ο υ
σ ω ν ό ι μ σ ί ω ς ή κ ο ι ω ν ί τ ω ν α ι ρ ε τ ι κ ω ν α π ι ω σ ά ν τ ω ν
Ά π ό κ Ρ ι σ ι ς Ή Π Ρ Ο θ ι ρ η ι μ έ ν η α π ό κ ρ ι σ ι ς Λ
φ υ λ α τ τ έ σ θ ι ω κ α Ι ε π ι τ ο Ι σ δ ε Ο μ σ ί ω ς κ α Ι ε π ι λ α ί κ ω ,
ά ν δ ρ ω ν τ ε κ α Ι γ υ ν α ι κ ω ν κ α Ι Τ α ί δ ω ν Λ ύ τ σ τ 1660).
Κ α τ α ι σ υ ν έ Π ε ι α ν " π ά τ ε ρ σ ί κ α κ ω ς δ ι α γ ν ώ ι σ α ν τ ε ς
κ α Ι π ο λ λ μ α λ λ ο ν α ί σ ύ δ ό λ ω ς ε ύ ρ ό ν τ ι ε ς ά σ Θ ε ν η τ ν γ η
ρ α ι ο ν τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ ύ π έ Χ σ υ ν α κ ε ρ α ί α ν τ η ν ε ύ
Θ ύ ν η ν κ α Ι π ο λ υ δ ι κ α ί ω ς τ α τ Ι μ ν ι α ά ν η σ υ χ ο υ ν τ α έ η ι
θ ι υ ι μ Ο υ ν ν ά ν α η λ η ρ ώ σ ο υ ν τ α ύ ι σ τ ε ρ ή μ α τ ά τ ω ν ...
Π ά ν τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω έ κ φ ρ ά ζ ο υ ν τ η ν ά λ η ι θ η κ α Ι ό ρ
θ ό δ ο ξ ο ν θ έ σ ι ν τ η ν ό τ ο ί α ν ε ν ε σ ά ρ κ ω σ α ν ο ί Μ Π α τ έ ρ ε ς
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ε ν τ ι έ α υ τ ω ι ν η λ ε μ Ι ι τ α Κ τ ι κ ι
, 3' , , , c,
η ρ ο κ ε ι μ ε ν α υ ν α ν τ ι μ ε τ ω ι σ ο υ ν τ α ς Τ α ν τ ι α ς α ι ρ ε σ ε ι ς
Έ ί σ η ς δ ε ν Θ α η ρ έ η η ν α ά Υ ν σ ω μ ε ν ο τ ι ο ύ δ έ
π ο τ ε σ υ ν ε κ ρ ο τ ή Θ η Σ ν ο δ ο ς α ν ε υ η ρ ο η γ ο ι υ ι μ έ ν η ς Σ γ
κ ρ ο ύ Ο ε ω ς κ α Ι σ μ π λ ο κ η ς Μ ί α ν τ ο ι α ύ τ η ν λ ο ι π ό ν ά ν τ ί
δ ρ α σ ι ν κ α Ι ή μ ε ι ς ό ν α μ έ ν ο μ ε ν δ ι ό τ ι ε α ν α ϋ τ η δ ε ν α ν α
τ ε ί λ π κ α Ι Σ ύ ν ο δ ο ς ν ι α σ υ γ κ ρ ο ι τ η ι θ Ώ θ λ ι ε ρ α α Π ε λ έ
-114­
... i
ο μ α τ α θ α ε χ η θ α ό μ ο ι ά ζ η μ ε δ ι α γ ω ν ι σ μ σ ν ε ι Ι σ ι τ η ρ ί ω ν
έ ξ ε τ ά σ ε ω ν ... α ν ε υ μ ε λ έ τ η ς τ ι ω ν ύ π ο ψ η φ Ι ω ν τ α ά τ τ ι ε
λ έ ι μ α τ α ά π α Τ α θ α ε ί ν α ι ε ύ κ ό λ ω ι ς έ ο ο υ ν τ α ι ...
Κ α Ι μ ό ν ο ν ο ί ά Υ ω ν ε ς τ ο υ Μ Α ι θ α ν α σ ί ο υ Μ α ξ ί μ ο υ
τ ο υ Ό ι μ ο λ ο γ η τ ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ τ ο υ Σ τ ο δ ί τ ο υ κ α Ι ι μ υ ρ ί ω ν
έ τ έ ρ ω ν ό μ ι λ ο Ο ι σ ι π ε ρ ι τ ι ρ ά ν ω ς π ε ρ Ι τ ο ύ τ ο υ
Ε ό ν α μ ω ς ο ί α ν ω τ έ ρ ω η Θ ε λ ο ν ο χ υ ρ ω θ Ώ ο π ι σ θ ι ε ν τ η ς
ύ μ ε τ έ ρ α ς α π ό ψ ε ω ς κ α Ι π ά ν Ί ϊ ε ς α ν έ ε ν ο ν α χ ρ ι κ α ι ρ ο Ο
η σ υ ν ε χ ω ς ώ κ ο ν ό μ ο υ ν ο ν τ ω ς κ α Ι ε α ί ω ς σ ή ι μ ι ε ρ ν
δ ε ν θ α ε θ θ α ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι
Σ χ ε τ ι κ ω ς μ ε τ ο έ π ι χ ι ε ί ρ η ι μ α τ η ς α ν τ ι δ ι α σ τ 0­
λ η ς τ ο δ π ο Ί ο ν έ χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ο φ ε ί λ ω ν α δ η λ ώ σ ω
Ο τ ι ύ π έ σ τ η φ ο ε ρ ω τ ά τ η ν κ ά κ ω σ ι ν έ ρ μ ι η ν ε υ ό ι μ ε
ν ο ν ό φ μ ω ν ι ε ϋ χ α μ α ι ν α ε γ έ ν ε τ ο α κ ο ι σ ί ω ς
Έ γ ρ α φ ο ν Μ α κ ά ρ ι ο ι ο ί ε ί ρ η ν ο π ο ι α Ι κ α Ι κ α τ έ λ η
yov: ά σ φ α λ ω ς ε ί ν α ι ά θ λ ι ο ι ο ί τ α ρ α χ α π ο ι ο ί ε ί ρ ω ν ε υ ό
ε ν ς τ η ν α ν ω τ έ ρ ω κ ρ ί σ ι ν μ ο υ γ ρ ά ψ ε τ ε
«" ι ι σ λ ο ι π Ο ν κ α ί τ ι ν α λ λ α τ α ρ ό μ ι α π ρ Ο ς
τ ο α ν ω τ έ ρ ω ο Κ ύ ρ ι ο ς ε ί π ε Μ α κ ά ρ ι ο ι α ί μ η ί δ ό ν τ ε ς
, 1 Α , Ρ ρ 1 1 ( , ,
κ α ι π ι σ τ ε υ σ α ν τ ε ς υ τ ο ε α ι ω ς σ η μ α ι ν ε ι κ ι α τ α τ η ν
σ τ η ν λ ο γ ι κ η ν π ά ν τ ο τ ε Ο Τ Ι ά θ ι ι ο ί Ι δ ό ν τ ε ς κ α Ι 1tl­
σ Τ θ ύ σ α ν τ ε ς r Κ α Ι κ α τ α λ ή γ ε τ ε «" θ λ ι ι λ ο ι Ο Ο ν κ α Ι ο ί
Ά π ό σ τ ο λ ο ι τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ... ». Κ α τ α τ η ν μ έ θ ο δ ό ν σ α ς ά
σ ψ α λ ω ς ' Ι δ ο υ Ό μ ω ς κ α τ α τ η ν ό δ ξ ν ά ν τ ι δ ι α σ τ σ
λ ή ν
Τ α ι ί ί θ ι ε τ ο ν τ ο υ Μ α κ ά ρ ι ο ι ο ί μ η ί δ ό ν τ ε ς κ α Ι τ η
σ τ ε σ α ν τ ι ε ς δ ε ν ε ί ν α ι ο π ε ρ ά ν ω τ ι έ ρ ω ά α ψ έ ρ ε τ ε
λ ά «" θ λ Ι Ο ο ί Ι δ ό ν τ ε ς κ α Ι ι μ η π ι σ τ ι ε .u σ α ν τ ε ς
Ό ι μ ο ί ω ς α ν α φ έ ρ ε τ ε α κ α ρ ί α ή Π α ρ θ ε ν ί α λ έ Υ ο ο σ ι ν ι ο ί
Α ς
α τ ε ρ ε ς n
'
ρ α α
"9')
Λ ι σ ς Ο γ α μ α ς
1
....
Ι
».
"0
χ ι π α τ ε ρ
1
α
,
θ λ ί α ή π ο ρ ν ε ί α τ ο υ τ ο ε ί ν α ι ό α ν τ ί π ο υ ς
Μ ή λ σ ι π ό ν π α ν η γ υ ρ ί ζ ε τ ε κ α Ι ύ δ ό λ ω ς κ α τ ε φ α ρ
μ σ γ η ν τ η ς λ Ο Υ ι κ η ς μ ο υ ι έ γ έ ν ο ν τ ο τ α σ μ π ε ρ μ α
ς "
σ α ς ω ς γ ρ α φ ι ε τ ε
-115­
§ 17. Γ ρ ά φ ε τ ε Κ ι λ η ρ ι κ ό ς τ ι ς δ ύ ν α τ α ι ν α
δ ι α κ ό Ψ η ί Ο μ ν η ι μ ό ι σ υ ν ο ν τ ο Ο Υ υ μ ν η τ η κ ε ψ α λ Ώ δ ι ι δ ι ά
σ Ι Τ ς γ ν ω ι σ τ η ν κ α Ι κ α τ α δ ι ε δ ι κ α σ μ έ ν η ν α ϊ ρ ε σ ι ν Έ τ η
1:
σ κ ό π ο υ κ α Ι π Ρ Ο τ η ς π ο τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ κ α τ α δ ί κ η ς
.
α υ τ ο ο cO α ύ ω ν τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν τ ο Ο ο Ι κ ε ί ο υ Έ π ι σ κ ό
π ο υ κ λ η ρ ι Κ ο ς α ρ κ ε ϊ α ι ε Ι ς τ ο Ο τ ο α π σ φ ε ύ Υ ε ι ν α μ ν η μ ο
ν ε σ η έ τ έ ρ ο υ κ α ι α ν α μ έ ν ε ι έ ν ή ρ ε μ ί σ υ ν ε δ ή ε ω ι ς τ η ν
κ ρ ί σ ι ν Σ υ ν ό δ ο υ
Α π ά ν τ η σ ι ς Ε α ν έ ν ε Ρ Υ ή σ η κ λ η ρ ι κ ο ς 11
λ α ί κ ο ς Ti1V α ν ω τ έ ρ ω α Π Ι ι τ ή ν ώ ι ς γ ρ ά ψ ε τ ε τ ο Ο μ ν η
μ ο σ ύ ν ο υ σ α ς έ ρ ω τ ω ε ί ν α ι Ε Ν Τ Ο Σ 1) Ε Κ Τ Ο Σ Έ κ κ λ η
σ ί α ς σ η ι ε ι ω τ έ ν ό τ ι τ η ν α τ π η ν τ ο Π μ ν η ι μ ο σ ύ ν ο υ
δ ύ ν α τ α ι ν α έ ν ε Ρ Υ ή ι σ Ώ κ α ι Έ π ί σ κ ο π ο ς η Έ π ί σ κ α π ο ι ε
τ α τ ω ι ν κ λ η ρ ι κ ω ν τ ω ν
Λ σ ι π ό ν έ α ν δ ε Θ η τ ε δ τ ι ε ρ Ι σ κ ο ν τ α ι Ε Ν Τ Ο Σ Έ κ
κ λ η σ ί α ς θ ι α σ α ς ε ί π ω Α ί κ α ν ο ν ι κ α Ι σ χ έ σ ε ι ς π ο υ π ι Ξ
ν ι ε π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α τ ο ν κ ο ι ν ω ν η ε τ ε ρ ο ς έ π ί σ κ ο
π ο ς ό ό π ο ϊ ο ς κ ο ι ν ω ν ε ϊ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ ι ό τ ι δ ε ν ε χ ε ι δ ι α
κ ό ψ ε ι ε Ι σ έ Τ Ι σ έ σ ε ι ς μ ε τ α τ ο υ α ί ρ ε τ κ ο Ο Π α τ ρ ι ά ρ
χ ο υ Τ ο Ο τ τ ο α π α Υ ο ρ ε ύ ι ε τ α ι α ύ ι σ τ η ρ ω ς κ α τ α τ ο π ρ ω τ ό
ο λ Π \
' ο ν ο ρ α Κ Ο λ λ τ ω ν κ α ν ο ν ι κ ω ν σ χ ε σ θ ω ν α π ο κ ε Ι Ο ί μ ο ν α
λ α ι ο η ι μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν
Έ ά ν δ ε χ ι θ η τ ε 170 Ε Κ Τ Ο Σ τ ό τ ε π ω ς Θ α σ ω ι θ ω σ ι ο ί
, \ , δ δ ο , Ε \ Ε
π α υ ο ν τ ε ς τ ο μ ν η μ ο σ υ ν Ο Υ ε ι μ Θ ν ο υ σ τ ι κ τ ο ς Κ
κ λ η σ ί α ς σ ω τ η ρ ί α δ ε ι ν π ά ρ χ ε ι
Ί δ ο υ ε Ι ς ό ο ϊ α ά ν τ ι ν α μ ι κ ό κ α Ι α τ ο π α δ ι λ ή μ μ α τ α
ό δ η Υ ο Ο ν α ί «KavOVlIKaL σ χ έ σ ε ι ς υ μ ω ν π

ε ν θ υ ι μ ί ζ ο υ σ α ι
τ η ν α κ α ρ π ο ν ά Υ ω ν ί α ν τ ο Ο δ α ν ι φ ι λ ο σ ό φ ο υ ...
§ 19. Γ ρ ά φ ε τ ε Ά ν τ ι β έ τ ω ς π ρ ο ς Ο έ ό α
Υ ι ο ς Θ ε ό δ ω ι Ρ ο ς δ ι α κ η ρ ύ ι σ σ ε ι δ τ ι χ ω ρ ε ϊ κ α Ι ε Ι ς τ η ν π ε
ρ ι ο χ η ν τ ο υ δ ό γ μ α τ ο ς ο Ι κ ο μ ί α α λ λ ο τ ε α Ι Ρ η κ α Ι
α λ λ ο τ ε δ ι η ι ν ι ε κ ή ς Α υ τ η ε ί ν α ι ή π ρ α Υ ι μ α τ Ι κ ό τ η ς α π η
,
Τ Ε ••• ».
-116­
l/; Ι ;;;: , '
f.1
τ ο υ τ Ο δ ι ε τ ό σ τ η ρ Ι ζ ε τ ε δ ι ό τ ι μ ι ε τ ι α ξ υ ά λ λ ω ν δ α
τ α ς π ρ ο ς κ α ι ρ ό ν ο ί κ ο ν ο ι μ ί α ς ω ν μ ί α κ α Ι ή ύ π ο σ τ ο λ η
τ ο υ Τ Β α σ ι λ ε ί ο υ τ ε ρ Ι τ ο υ Α Υ ί ο υ Π ν ε μ α τ ο ς Υ ρ α ψ ε ι
Ά μ έ χ ρ ι τ ί ν σ ς κ α ι ρ ο υ Υ ι ν ό μ ε ν α ο υ δ ε ν ε χ ε ι τ ο
,
μ μ ο ν ... ».
Ά π ά ν τ η σ ι ς α Υ ι ο ς Θ ι ε ό δ ω ρ ο ς ό μ ι λ ω ν κ α Ι
Υ ρ α φ ω ν π ε ρ Ι ο ί κ ο ν μ ί α ς κ α Ι σ η μ ε ι ω ν ο ό δ ε ν ε χ ε ι μ ε μ
π τ ι α ν λ α μ ά ε ι ύ π ο ψ ι ν Κ Ο Ι ί ι Ο λ ά ι ς τ ε ρ ι ε ί ν α ι Δ ..
ν α τ ό ν ν α π ρ κ α λ έ σ ή τ ο ι α ύ τ η ο ί κ σ ν ο ι μ ί α ε ί ς τ ο υ ς τ ι
σ τ ο ύ ς δ ι ό κ α Ι έ π ε ξ η Υ ω ν έ ν τ α α π κ ρ ί σ ε ι μ ο υ δ ι α
τ ω ν λ ό Υ ω ν τ σ σ Ά Υ ί ο υ Γ ρ η Υ ο ρ ί ο υ τ ο υ θ ε ο λ ό Υ ο υ τ η ν
σ τ ά σ ι ν τ α ύ τ η ν τ ο υ Μ Β α σ ι λ ε ί ο υ ε Υ ρ α φ ο ν
Ή μ ι ν μ ε ν γ α ρ ο ύ δ ε ν ι λ α Ο ς κ α Ι ά Π ά λ
λ ω ν λ έ ξ ε ω ν τ ο υ τ ι σ σ υ ν α Υ ο υ σ ω ν Θ ε ό ν τ ό ε υ ι μ α Υ ι ν ώ
σ κ ε ι ν σ ύ Υ α ρ η χ μ α λ λ ο ν 11 δ ι α ν σ ί κ ι ε ϊ σ θ α ι τ η ν ά λ ή
θ ε ι α ν τ ι κ κ λ η σ ί ς χ δ ε μ ε γ ά λ η ν ζ η μ ο α ν τ ό
δ ι έ ν ό ς α ν δ ρ ό ς δ ι ω χ ι θ η ν α ι τ η ν ά λ ή ι θ ε Ι ι ί Μ Ι GNE 37.
116 - 7).
Ω ς ε ί δ ε τ ε έ κ ι ε ι μ ε ν ο ύ δ ε ν λ ά Ι ο ς τ ο ς π ι σ τ ς
έ ν τ α ϋ ι θ ι α δ μ ι ω ς λ α μ ι ά ν υ ν χ ώ ρ α ν έ κ ι ε ι ν α α τ ι ν α 1t'EPlYPcX­
φ ε ι ό χ ρ υ σ ο Ο ι ς κ ά λ α μ α ς τ ο υ ύ ρ α ν φ ά τ ρ ς
ν α τ έ τ ρ π τ α ι μ ε ν γ α ρ τ α τ η ς ε ύ σ ε ί α ς δ ό γ μ α
τ α σ υ γ κ έ χ υ ν τ α ι δ ε Έ κ κ λ η σ ί α ς θ ε σ μ ο ί .. Ο ι ί λ α ο Ι ά ν ο υ
θ έ τ η τ Ο ι ο ϊ π ρ ο ε σ τ ω τ ε ς α π α ρ ρ η σ ί α σ τ ο ι Έ π Ι τ ο ό τ σ ι ς
γ ε λ ω σ ι ν α ϊ ί ι σ τ ο ι σ α λ ε ύ ο ν τ α ι ο ϊ ό λ ι ό π σ τ ι ά μ φ ι ί
α λ ς ή Ί Ι σ τ ι ς α Υ ν ο ι α κ α τ α κ έ χ υ τ α ι τ ω ν ψ υ χ ω Ύ δ ι α τ ό
μ ι ι μ ι ε Ί σ Θ α ι τ η ν α λ ή Θ ε ι α ν τ ο ύ ς δ υ ν τ α ς τ ό ν λ ό Υ σ ν έ ν
κ α κ ο υ Ρ Υ ί έ σ τ 90).
Θ ί ς τ ο ι α ύ τ α ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς φ ρ ο ν ε ϊ τ ε δ τ ι ή σ Ι Υ ή
τ ω ν π ο ι μ έ ν ω ν ή κ α θ ύ μ α ς ά ρ ό φ ρ ω ν α ϋ τ η σ υ μ π ε ρ ι φ σ
ρ ά ί ο τ ε λ ε ι κ α Ι έ κ δ η λ Ο ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν μ α χ η τ ι κ ό τ η τ α κ α Ι
, δ \ Ι
ι ε ν ε χ ε ι τ ο μ ε ι μ Ί ί ο ν
α Ι έ Υ ώ μ έ ν κ α θ μ α ς δ ι ε ι κ ν μ α ι τ ε Ρ Ι Ι ώ τ ι ε

:.
ρ α ς τ ω ν π α τ έ ρ ω ν ύ ι μ ε ι ς ό μ ω ς δ ε ν ψ ε Τ σ θ ε ε ύ ρ ι σ κ ό
, ,
μ ε ν σ ς α ν τ ι π α τ ε ρ ι κ ο ς ;
ι
.!
Ι '
ι
ι
1
"
I
'
20. ι ο α ν ι ο Ι ύ ρ ι λ λ ο κ α Ι ο Ι σ ύ Ύ χ ρ ο ν ο ι
; ., Ε '
,
Ι
φ ι
λ
ο π α π ι κ ο ι π ι σ κ ο π ο ι
r ρ ά φ ε τ ε ο ι Α γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς η τ ο Π α τ ρ ι ά ρ
χ η ς δ η λ α ρ μ ο δ ί α ε ί κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η Ά ρ χ ή Έ ξ ό ν ό μ α τ σ ς
λ ο ι π ο ν κ α Ι έ α υ τ ο υ κ α Ι τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Α
λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς χ α Ι τ ο υ Π ρ ω τ ο Θ ρ ό ν ο υ τ ό Τ ί Ξ έ π ι σ ό τ α υ
Ρ ώ μ η ς κ α Ι τ η ς έ ν Ρ ώ μ Ώ Σ υ ν ό δ ο υ κ α λ ε Ί ε Ι ς έ υ σ τ ρ ο φ η ν
τ ο ν α ί ρ ε τ ι κ ο ν έ π σ τ σ ν Κ ω ν λ ε ω ς Ν ε σ τ ό ρ ι ι ο ν Τ ί τ σ ό
τ ο υ φ υ σ ι κ ώ τ ε ρ ο ν ... τ ο υ τ ο α ρ α γ ε π α ρ έ χ ε ι ε ί ς ή μ α ς τ σ υ ς
ά π λ ο υ ς κ λ η ρ ι κ ο υ ς η Μ α ν α χ ο υ ς τ ο δ ι κ α Ι ω μ α ν α ψ ε ρ ώ
μ ε θ α 11: α Ρ ο μ ο ί ω ς π ρ ο ς Π α τ ρ ι ά Ρ χ α ς η α λ λ ο ς
Έ τ ι σ ό π υ ς κ α Ι ν α λ έ γ ω μ ε ν η έ π ί α τ ρ ε φ α ν η Θ α σ ε
α π ο κ η ρ ό ξ ω
Ά 11: ά v τ η σ ι ς Ά ν τ ι γ ρ ά φ ω α ύ τ α π ο υ ε ί χ α γ ρ ά
ψ ε ι α κ ρ ι ω ς
Έ ι ν Ό ν τ ω ς ή λ α ί κ η σ υ ν ε ί δ η σ ι ς έ γ ε ρ θ η δ ι α τ η ν α
ε λ τ η ρ ί α ν τ ω ν έ τ ι ι τ Τ Ε Θ έ ν τ ω ν ώ ς ι λ α τ ό ρ ω ν τ η ς
α κ ι ε ρ α ι ό τ η τ ο ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ο ϊ τ ι ν ε ς δ μ ω ς ά δ ι α φ ο ρ ο ν
η σ ι ω π ο σ ν 11 ά ν έ χ ο ν τ α ι κ α κ σ ύ Ρ Υ ω ζ τ ό τ ε ή φ υ Υ η τ ο υ
Λ α σ υ κ α Ι ή ά τ μ ά ρ υ ν σ ι ς τ σ σ έ ι κ τ ο ι ο ύ τ ω ν ψ ε δ ο π σ ι
μ έ ν ω ν κ α ί τ ο ι δ ε ν έ κ δ ί ι δ ε ι έ π ί σ η μ ο ν
11: Ρ α ξ ι ν ά π ο κ η Ρ ύ ξ ε ω ζ τ ο ύ σ ί ό μ ω ς ε ί
ν α ι ή ά π ο κ ή ρ υ ξ ι ς τ η ς ά λ η θ ο υ ς κ κ λ η σ ί α ς κ α τ ό τ ο υ
ψ ε υ δ ο ς μ έ λ ο υ ς τ η ς π σ ι ι μ έ ν Ο ς 11 Σ υ ν ό δ ο υ ο α Υ ι ο ς θ ε ό
δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς λ έ γ ε ι σ χ ε τ ι κ ω ς π α ς ό ρ Η ο δ ο ξ ω ν
κ α τ π ά ν τ α π ά ν τ α α ί ρ ε τ ι κ ο ν δ υ ν ά μ ε ι κ α ν ο ύ γ ρ ά μ μ α
τ ι ά v α ι θ ε μ α τ ί ζ ε ι (MIGNE 99, 1088). Τ α υ
τ α κ α Ι μ ό ν Ο ν τ α τ α ε γ ρ α ψ α Σ υ ν ε χ ί ζ ω Π ρ Ι ν 11 έ ν ε Ρ Υ ή
σ η ώ ς α ν ω τ έ ρ ω ά ν α φ έ ρ ε τ ε , ό Θ ε ί ο ς Κ ρ ι λ λ ο ς ε ρ α ξ ε
τ α α κ 6 λ ο υ θ α

,
, ,
Ι '
Ι
,
-118-­
,
Ι Έ σ τ ε ι λ ε δ ύ ο έ Π ι σ τ ο λ ά ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς π ρ Ο ς τ ο ν
c •
α ι ρ σ ι α ρ χ η ν
·1 Ι Μ η Ι α ν τ ι η θ ε Ι ς έ ι κ τ ω ν α π α ν τ ή σ ε ώ ν τ ο υ ε
Υ ρ α ψ ε τ ρ α ς τ ο ν α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α θ ε ο δ ό σ ι CYV κ α ί τ α ί ς α
σ ι λ ί σ σ α ι ς Ε υ δ ο κ ί α κ α Ι Π ο υ λ χ ε ρ ί α (MANS Ι Iv, 618­
684) .
Τ Ι Ι Σ υ ν ε κ ά λ ε σ ε Α ί Υ υ Π τ ι α κ η Σ ύ ν ο δ έ ι σ κ ω ν
η τ ι ς κ α τ έ ι κ ρ ι ν ε τ η ν δ ι δ α σ κ α λ ί τ ο υ Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ (''1.
Κ α ρ μ ί ρ η Μ ν η μ ε ί α Ι 141).
IV) Τ σ υ ν ε ρ ε ί τ ο υ κ α Ι ή T01ttKi] ύ ν δ ς τ η ς
Ρ ώ μ η ς δ ί Ο τ ο ν Κ ε λ ε σ τ ϊ ν ν κ α τ ε δ ί κ α σ ε ν τ η ν Ν ε σ τ ο ρ ι α
Ή ν κ α κ ο δ ο ξ ί α ν
Σ υ ν ε ω ς ε ρ α ξ ε 1t ά v τ α δ σ α δ ό v α τ ο
ώ ς γ ν ή σ ι ο ς Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Π α ρ ι ά ρ χ η ς κ α Ι Π ο ι ι μ η ν λ η
θ ή Έ ρ ω τ ω μ ε ν ό μ ω ς
Π ο Ι α Τ Ο κ ή Σ ύ ν ο δ ο ς Α υ τ σ κ ε φ ά λ ο υ Έ κ κ λ η σ α ς
κ α τ ε δ ί κ α σ ε 11 κ α Ι ι λ ε ξ ε έ ί ι ι σ ή μ ω ς τ ο ν Π τ ρ ι ά ρ η ν
Π ο ί α τ ο υ Ε ι Η ε ι ε Ό ρ ο υ ς κ α ί ε ρ ι ο ρ ι ι σ μ ο ό ς τ Ο ύ ς δ ο ς
α ν α θ ε τ ο σ σ ε θ ά ή κ λ θ ε ι n δ ι α δ υ α σ ί α τ η ς κ α τ α δ ί
κ η ς τ ο υ Α ν τ ι θ έ τ ω ς δ τ α ν ι δ ι έ ν ι έ ι κ ρ ο τ ο ν σ Ι Υ ο Ο ν α ί δ η
μ ό ν ω ς η έ λ έ Υ χ ο υ ν γ ι ά τ α μ ά τ ι α τ ο υ κ ό σ μ ο υ α ά
τ ο ν τ ρ ό τ ν τ ο υ Υ ν ω σ τ σ υ μ α ς Ι Ο κ ό Ο υ α ι ά λ α ς ι
δ ο ύ ό λ ί γ α ι έ ι κ τ ω ν έ ν ε ρ Υ ε ι ω ν τ η ς υ μ ι ε τ έ ρ α ς Ε λ λ α δ ι κ η ς
Σ υ ν ό δ ο μ ι ε τ ά ο Π ο λ ε τ σ η μ ε ι ω τ έ ο π α ρ α κ ο λ ο ό
θ η σ ι ν τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ι ι
ι
δ ι δ α σ κ ι α λ ι ω ν τ ο ϋ • θ η ν α γ ό Ρ
τ η ν α ρ σ ι ν 1:00 ά ν θ έ μ ι α τ ς κ α Ι τ ά ς σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς κ α Ι σ υ μ
τ ρ σ ε υ ά ς μ ε τ ά τ σ ι υ α ί ρ ε ι σ ι ά ρ Υ ο υ τ η ς Ρ μ η ς
Κ α τ ά τ ν σ ν ε δ ρ ί α ν τ η ς Ι ι ε ι ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ Ε ν ώ
σ θ η τ ό σ τ α λ έ ν τ α ρ α τ ο υ Ο ί κ ο μ ε ι κ ι ο ο ncrrPL,apY1Er­
ο υ Υ ρ ο ν ι κ ό ν τ η ς ά Π ο 26 ω ς 28 Ό τ ω υ (1967) Ι
σ κ έ ψ ε ω ς τ η ς Α e. Π α ν α Υ ι τ η τ σ ι ς τ ο υ σ ι υ μ ε ν Ι σ Π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ ι τ ρ ό ς τ ν Α Α Υ ι ό τ η τ α τ ο ι υ ά τ α τ η ς Ρ ώ μ η ς
ώ ς κ α Ι ά ν τ Υ ρ α φ α τ ω ν κ α τ α ύ τ ή ν α λ λ ι α γ ι σ ω ν μ ε
α ξ υ α ύ ω ν κ α Ι ά λ λ ί ά ι ξ ω μ α τ ο χ ω ν τ η ς Ρ ω ι μ ί κ η ς
-119­
!!
I
1
j ·1,;
ι ::1
+
!.'
Ε κ κ λ η σ ί α ς π ρ σ α ψ ω ν ή ι σ ε ω ν κ α Ι λ ό Υ ω ν Ε κ τ η ς ά ν α
Υ ν ώ σ ε ω ς τ η ς μ ε λ έ τ η ς ή CΙ ε ρ α Σ ύ ί ν ο ι δ σ ς μ ε τ α ί δ ι
α L τ έ Ρ α ς ί ι κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς δ ι ε ί ω σ ε ν δ τ ι
μ ε τ η ν ε υ λ Ο Υ ί α ν τ ι θ ε σ υ ή ε π ί σ κ ε ψ ι ς κ α Ι ή ν έ α α ύ τ ή
σ υ ν ά ν τ η σ ι ς τ ω ν π ρ ο ι κ α θ η μ έ ν ω ι ν τ ω ν δ ύ ο Έ κ κ λ η σ ι ω ν Ρ ω
μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ η ς κ α Ι Ό ρ θ ο δ ι ό ξ ο υ έ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α
τ ό τ η ν δ ι ά π υ Ρ ο ν ε υ χ η ν κ α Ι π Ρ ο σ
δ ο κ ί α ν τ η ς Ι ε Ρ a ς Σ u ν ό δ ο υ κ α Ι τ ο υ C
ε ό σ ε σ ς π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Μ ι κ ε δ ο ί α
7.11.1967) .
Σ α ς ε ρ ω τ ω κ α Ι π ά λ ί ν Π Ο Ι ν τ ο κ α ι ι ν ο ν σ η μ ε ι ν
μ ε τ ο ξ υ τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω κ α Ι τ η ς κ α τ ό θ ε ο ν α γ ω ν ι ώ δ ο υ ς
Υ ρ α ψ η ς τ ο υ θ ε ί ο υ Κ υ ρ ί λ λ α υ λ ι σ ά μ ε ν ς δ ε σ τ ι χ ρ η
τ ο ί ς ό λ ι σ θ ή ι σ α σ ι χ ε ι ρ α δ ι δ ό ν α ι κ α Ι ώ ς ά δ ε λ ψ σ υ ς π ε
σ ό ν τ α ς έ Υ ε ϊ ρ α ι π α ρ ή ν ε σ α δ ι ό Υ ρ α μ μ ά τ ω ν ά π 0­
σ χ έ σ θ α ι τ η ς τ ο ι α ύ τ η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς
ν σ υ ν ε ε ί Υ ρ α φ ε τ ε σ τ ι σ υ ν ε ν ν ο η β ε Ι ς ό Κ ύ ρ ι λ λ ο ς
μ ε τ ο ν Ρ ι ο μ η ς κ α Ι τ σ υ ς έ π ι Ο κ ό Τ ο υ ς τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς ά
π σ φ ι σ ί ζ ο ν ν α ά τ ο κ η ρ ι ύ ι ξ σ υ ν τ ο ν Ν ε ι σ τ ό ρ ι σ ν Ί δ σ υ σ ί
λ ό Υ Ο Ι σ α ς Ά κ ο ύ ι ε ι ς ά Υ α π η τ ε κ Θ ε ο δ ώ ρ η τ ε Ο λ ό
κ λ η ρ ο ι Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ό λ ό κ λ η ρ ο ι Σ ύ ν ο δ ο ι σ ω ι ρ ε ί α π ι
, Μ δ \ , δ , ζ
σ κ ο π ω ν ε ν . α κ ε σ ν ι κ α ι ε ν τ ο υ τ ο ι ς ε ν α π ε ψ α σ ι ο ν
, " ' Ε ζ , \... λ λ
ν α ε ν ε Ρ Υ η α ω σ ι μ ο ν ο ι ι η τ σ υ ν κ α ι τ ω ν α ω ν τ ο π ι
κ ω ν Έ Κ κ λ η σ ι ω ν τ η ν γ ν ώ μ η ν Κ α Ι ό μ ε ϊ ς Ύ μ ε ϊ ς ά π λ ο ί
CΙ ε ρ ε ι ς 11 Μ ο ν α χ ο ί ... α π ο κ η ρ ύ σ σ ε τ ε ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ο π ι κ η ν
Έ κ κ λ η σ ί α ν τ η ν Ε λ λ α δ κ ή ν δ ι ό τ ι ι μ ε τ έ α λ Έ τ ο ή μ ε
ρ ο λ ό γ ι α ν 11 δ ι ό τ ι δ ε ν α π ε κ ή ρ υ ξ ε τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν ... ».
,Α π ά ν τ η σ ι ς "' Ο τ ι ή ι μ ε ϊ ς ο ί Μ ο ν α χ ο ί α λ λ α
κ α Ι σ ί ά π λ α ι λ α ί κ ο Ι δ ι α ό σ ν τ ε ς τ ή ν μ ε τ α τ ο υ Ά θ η
ν α Υ ό ρ ο υ κ α Ι τ ω ν δ ρ ψ ό ρ ω ν τ ο υ έ κ ι κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν Κ Ο Ι
ν ω ν ί α ν έ ν ι ε ρ γ ο ι ύ ι α α μ ι ε σ υ μ φ ώ ν ω ς ί ρ ο ς τ η ν CΙ Π α ρ ά δ ο σ ι ν
'\ " ,..... e Ι Κ ι leI ' '\ ι ,
κ α ι τ α ς ε Π Ι Τ α Υ α ς τ ω ν . α ν σ ν ω ν α τ ο ι υ η τ ε ε τ τ ι κ ρ σ

τ ο ύ μ ε ν ο ν κ α τ ω τ έ ρ ω κ α Ι ά π ο τ ο ν ί δ ι ο ν τ ο ν α Υ ι ο ν Κ ρ ι λ
λ σ ν
-120­
Ό σ ο ν α φ δ ε ε ς τ α ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ω ν Σ υ ν ό δ ω ν
κ α Ι Π α τ ρ ι α ρ χ ω ν τ α ς ό ο Ι α ς α ν α φ έ ρ ε τ ε Α ω έ ρ ω σ η
μ ε ι ω ο τ ι α δ τ α ι ά τ έ Ώ λ ε Ί ν ε ί ς τ η ν ά Ί Ο Κ ή Ρ υ ξ ι ν
κ α Ι κ α Η α ί Ρ ε σ ι ν τ ο υ Ν ι ε σ τ ο ρ Ι ο υ ι Ι τ λ υ δ ι
κ α ί ω ς ά π Τ Ξ Ι Τ Ο τ ρ ς τ σ υ τ ο κ α Ι τ ο σ μ ψ η φ ν τ ω λ ο ι
Ί ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν ' Ι δ ι α ι τ έ Ρ ω ς ο μ ω ς η τ ο ι ρ ο ς
τ η ς τ ε λ υ κ η ς τ τ ι ς τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ δ ι α τ η ς Γ Ι Ο ί κ
Σ υ ν ό δ ο υ έ ν ή ρ γ η σ α ν κ α Ι ι δ ι α έ π ι σ τ ο λ ώ ν κ α Ι δ ι α Τ Ο Τ Ι
κ ω ν υ ν ό δ ω ν ώ ς π ο ι μ έ ν ε ς γ ν η σ ι ώ τ α τ σ ι
Π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς σ α ς έ ξ έ Θ ι ε σ α τ α ς έ ν ε Ρ Υ ε ί α ς τ ο σ Κ υ
ρ ί λ λ ο υ κ α Ι τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ ' Ι δ σ υ τ ώ ρ α Ε υ ε ρ α ι ά ξ ι ο
θ α ύ μ α σ τ ο ι α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς
α cH ί σ τ ο ρ ί α μ α ς δ ι έ σ ω σ ε δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς ά τ λ ω ν
κ λ η ρ ι κ ω ι ν έ ν ε Ρ Υ η Θ ε ί σ α ς έ ν Τ κ λ ί μ ι α τ ι τ ο υ α ί ρ ε σ ι ά ρ χ ο υ
Ν ι ε σ τ ο ρ ί ο υ έ ν ο ί έ π ί σ κ ο π ο ί τ ο υ μ έ ι π ι γ μ η ς ο ύ δ ε ν
τ ο α ξ ι ό λ ο γ ο ν ε ί χ ο ν π ρ ά ξ ε ι ' Ι δ ο υ τ ο γ ε γ ο ν ό ς
Δ ι α μ α Ρ τ υ Ρ ί α Π Ρ τ ε ι Θ ε ι ι σ α έ ν δ η μ σ ί τ α
ρ α τ ω ν Κ λ η ρ ι κ ω ν τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς κ α Ι κ α τ α Έ κ κ λ η σ Ι α ν
μ φ α ν ι σ Θ ε Ί σ α ώ ς σ τ ι ό μ ό φ ρ ω ν έ σ τ ι Ν ε σ τ ό ρ ι σ ς Π α ύ λ ο υ
τ ο υ Σ α μ ο σ α τ έ ω ς τ ο υ α θ ε μ α Τ Ι ι έ τ ο ς τ ρ έ τ ω ν έ κ α
τ ο ν έ ξ ή κ ο ν τ α ύ Ί Ο τ ω ν Ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Έ τ ι ι σ ό τ ω ν
» Ό ρ ί ζ ω τ ο ν λ α μ ά ν ν τ α τ ά δ ε τ ο χ α ρ τ ί ο ν κ α τ α τ η ς
Α γ ί α ς Τ ρ ι ά δ ο ς ω σ τ ε φ α ν ε ρ ο ν α ύ τ ο Ί ο ι η
ι
σ α ι έ Ί ι σ κ ό
π α ι ς π ρ ε σ υ τ έ ρ ι ς δ ι α κ ό ν Ο Ι ζ α ν α Υ ώ σ α ι ς λ α ί Κ Ο ζ
ο κ ο υ σ ι Κ ω ν Ι λ ι ν ε τ ι τ ε τ ο ί σ ο ν α ύ τ α Ί ς κ δ σ Ο ν α ι τ ρ ς ε
λ ε Υ χ ο ν τ ο υ α ί Ρ ε τ ι κ ο υ Ν ε σ τ ο ρ ί σ υ ο τ ι δ μ ό φ ρ ω ν
έ σ η τ ο υ α ν α Θ ε μ α τ ι α Θ έ ν τ ο ς Π α ύ λ ο υ τ ο υ Σ α μ ι σ τ έ ω ς
, ,,.. i! ξ V \ λ Ι
Ί Ρ Ο ε τ ω ν ε Κ α τ ο ν ε η κ ο ν τ α ... ». α ι κ α τ ε η γ ι ε ν υ σ τ ι ς
δ έ Χ Ε ί α ι ο τ ι ά λ λ ο ς ε ί ν α ι ό Υ ί ο ς τ ο υ θ ε σ υ κ α Ι Ε τ ε ρ σ ς ό
τ ε χ Θ ε Ι ς ύ π ο τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ ε σ τ ω ά ν α θ μ α Π ρ α κ τ ι
κ α Σ ο ν ό δ σ υ Α 441 - 2).
Ω Ρ λ ' , Ε ' , - θ "
ς \:} ε Π Ε Τ ϊ ε τ τ η φ α ν ι ε ε ν τ α υ α ε χ α μ ε ν α ν τ ι
δ ρ α σ ι ν έ κ τ ω ν κ ά τ ω κ α Ι ο ύ χ Ι ύ τ τ ω ν α ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν !
Α ς δ ω μ ε ν τ ώ ρ α κ α Ι τ α ς κ α τ ί δ ί α ν έ
-121,­
i
ι
1 \
,
'
'
J,
, ... Κ λ ' Ρ , λ θ
ε Ρ Υ ε α ς τ ο υ ε ε σ τ ι ν ο υ ω μ η ς π ρ ι ν ν α σ υ ν ε ' Ο υ ν ε ν
"
i τ η Γ Ο ί κ ο ο μ ε ν ι κ Σ υ ν ό δ φ Π λ η ν τ η ς σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ω ς

ι
Σ υ ν ό δ ο υ έ ν Ρ ώ μ η κ α Ι κ α τ α δ ί κ η ς έ ν α ύ τ η υ α ί ρ ε σ ι ά ρ
χ
ο υ
ά τ έ σ τ ε ι λ ε ν έ ν σ ε ι ε ί έ Π Ι σ τ ο λ η ν π ρ ο ς τ ο ν Ν ε σ τ ό ι
ι
ρ ι ο ν η ς α π ό σ π α σ μ α κ α τ α χ ω ρ ω ε ύ ι θ ς
Φ α ν ε ρ ω ς τ ο ί ν υ ν σ θ ι τ α ύ τ η ν ή μ ω ν τ η ν ω τ ό φ α σ ι ν
ώ ς έ α ν μ η Π ε ρ ι τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο Ω τ ο υ θ ε ο Ω ή μ ω ν τ α Ο τ α κ η
ρ ύ ξ η ς <X'rnEp κ α Ι ή Ρ ι ω ι μ α ί ω ν κ α Ι ή Ά ε ξ ι δ ρ έ ω ν κ ι α ί
π α σ α ή Κ α Θ ι ο λ ι κ η Ε ι κ κ λ η σ ί α κ α τ έ χ ε ι ώ ς Κ α Ι ή ά γ Ι α ή
κ α τ α τ η ν μ ε γ ά λ η ν Κ ω ν Ι λ ι ν Έ κ κ λ η σ ί α ε ω ς σ ο σ Κ ά λ λ ι
Ι \' , f:' S
σ τ α κ α τ ε σ χ ε Κ α ι τ α υ τ η ν τ η ν Τ κ α ι ν ο τ η τ α η τ ι ς ε
Ι τ ι χ ε ι ρ ε Ί χ ω ρ ί ζ ε ι ν α π ε ρ σ υ Ά ί ε ι ή Α Υ ί α Γ ρ α φ ή έ Τ ς
Δ Ε Κ Α Τ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α Σ ά θ μ η ι μ έ ν η ς α τ Τ ι ι ς
ή μ έ ρ α ς τ α ύ τ η ς τ η ς ύ π ο μ ν ή σ ε ω ς ψ α ν ε ρ κ α Ι ι έ ά ψ
δ μ ο λ Ο Υ ί α α θ ε τ ή σ ς ά τ Ί ί α σ η ς α θ ι λ ι η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
ι π ε ι
δ "
ε ι ν α ι
, Ρ Ρ λ
η σ α ι
' Ε
η τ α ε ς ε ι ι
,ι δ '
ο ψ ε ι
λ
ι σ ι τ ο
'
τ ρ α τ
τ μ ε ν ο ν ό σ ά κ ι ς η π ε ρ ί κ ο ι ν σ σ π μ α τ σ ς ή σ κ έ ψ ι ς
Α ύ τ σ ε λ 448). Ί υ ή ψ ρ σ ι ν τ ί ς τ ο Ο δ ί Κ ε λ ι ε σ τ ί ν ο υ
δ ι α τ ο ν χ ε ι μ α ζ ό μ ε ν ι λ α ο τ η ς Κ ω ν λ ε ω ς
Μ α κ α Ρ ί α δ ε δ μ ω ς ή α γ έ λ η η π α ρ έ σ χ ε ν ό
Κ ύ ρ ι ο ς κ Ρ ί v ε ι v π ε Ρ ί τ 11 ς ί δ ί α ς v ο μ 11 ς
c, 019 C' , , Ρ ι λ c, ... ά
ί ε ν ο ο υ κ α μ Φ Ι Ι Λ ο μ ε ν ο τ ι τ ο ι ι ε ι τ ε τ η ν σ ε
η δ ι ά λ ε ξ ι ν τ ω ι Θ ι ε Ί σ θ α ι ό φ ί λ ι ή
, θ ' λ
π ι σ τ ι ς υ μ ω ν α ε ι Υ α ρ ε τ τ ε σ α ι ο φ ε ι ο ι υ σ ι
κ α ι ρ ί ω ς σ ί τ ο ι σ Ο τ ο ι ο ί τ ι ν ε ς τ η ν ψ υ χ η ν τ ο υ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ϋ
λ α ο Ο ι δ ι α τ α ρ ά τ Τ Ο ε ς κ α ι π ρ ο ς τ η ν Υ ν ώ μ η ν τ η ν ί δ ί α ν τ α
Ε
λ δ δ λ ,
υ α Υ Υ ε ι α ι α σ τ ρ ε φ Ο ν τ ε ς Ι Ο ε ν μ η ε ι ς κ α σ η τ α
κ α τ ά τ ι ν ο ς ύ μ ω ν έ ί ι ν ο η Θ έ ν τ α ... μ α κ ρ ό ν έ σ τ ι ν δ ι έ κ ά
a-rou χ ω ρ ε ϊ ν τ ω ν τ ρ ι α μ έ ν ω ν έ ι α υ τ ο ϊ ς ζ ω η ν 11 τ Ί θ α ν ά
τ φ 11 δ μ ο λ σ Υ ί χ Έ χ ε ε ι μ ε ϊ ς δ σ ο ι τ η ς Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ
ι Λ Σ θ σ χ ε δ ο ν τ ω ν ή ε τ έ ρ ω ν κ α ι ρ ω ν ύ ό δ ε ι
Υ ι μ α τ ο υ τ η ς μ α κ α ρ ί α ς μ ν η μ η ς ,Α θ α ν α σ ί ο υ τ ο σ σ ο ι φ ι ω τ ά
τ ο υ Ι ε ρ έ ω ς τ η ς Α λ ε ξ α ν δ ρ έ ω ν Έ κ κ λ η σ ί α ς Α ύ τ 448­
50).
-122­
,
"
Ι
Ι
ι
·1
Ι

,Ι Ι
r
..


ι
Ι Ι
. Ι
Ι ι
,
,
Ύ τ ι ά Ρ χ ε ι δ ι α τ α σ ή μ ε ρ ο ν τ ι α ρ ά ι λ λ η λ ό ν τ ι Ί δ σ ύ σ α ς
α ρ α θ έ τ ω α π ό σ τ α σ μ α λ ό γ ο υ -roG Π α τ Ρ ι ά Ρ Χ ο υ
,Α λ ε ξ α ν δ Ρ ε ί α ς Ν ι κ ο λ ά ο υ τ ο σ Ε ι ι ό
- θ ' ... e, Κ λ λ ' λ θ ) έ - ,
έ π ί τ η ς ι Ε σ ε ω ς τ ο υ α Υ ι ο υ υ ρ ι ο υ α ν ε ω ν π ι τ η α
ν α ρ ρ ή ι σ ε ι τ ο υ ε ί ς τ ο ν θ ρ ό ν ο ν λ ε χ θ ι έ ν ο ς
θ α ε μ ε θ α σ υ ν α κ ό λ ο θ ο ι τ ο υ Ο ί Κ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ε Ν
Π Α Ν Τ Ι Κ Α Ι Π Α Ν Τ Ο Τ Ε μ ά λ ι σ τ α δ ε ε ί ς τ η ν π ρ ο ς τ η ν Ε
Ν Ω Σ Ι Ν Π Ο Ρ Ε Ι Α Ν Α Υ Τ Ο Υ δ ι ό τ ι α ϋ τ η τ υ Υ χ ά ν ε ι α τ τ α ί τ η
σ ι ς τ ω ν κ α ι ρ ω ν κ α Ι θ Ι ε λ ή σ ε ω ς τ ο υ Κ ί υ ρ ί ο υ Η μ ω ν Ί η σ ο ι Ο
,... '" , , , c, c, ,
Χ ρ ι σ τ ο ι υ ι ν α Υ ι ν ω μ ε ν τ α ν τ ε ς μ ι α π ο ι μ ν η υ Ί τ Ο ε ν α α ρ χ ι
τ Ι μ ε ν α α ύ τ ο ν τ ο ν Χ ρ ι σ τ ό ν δ ι ό τ ι ε Ι ς τ η ν ο ύ σ Ι α ν ο ύ
δ ε ν ι μ α ς Χ ω Ρ ί ζ ε ι Ε ί ς κ α Ι ό Ί δ ι ς Χ ρ ι ι σ τ ο ς κ α Ι
ί δ ί ς χ ή Π α ν α Υ ί α Π α ρ Θ έ ν ο ς τ ο ί δ ι ο ν Ε ύ α Υ Υ έ λ ι τ ο ί δ ι ο ν
ή ,δ δ ο ι Π , , ,
.
Β
α π τ ι σ μ α
ι
l' ι α Ί τ ι ι σ τ ι ς τ ο ι ι ο ν α Υ ι ο ν ο τ η ρ ι ο ι ν ...
Μ ή Ό ω ς δ μ ω ς ο ί λ ο ι π ο Ι ά ρ Υ η γ ο Ι τ ω ν ύ π ο λ ο ί π ω ν α ύ
τ ο κ ε φ ά λ ω ν Έ ι κ κ λ η σ ι ω ν ε ρ α ξ ά ν τ ι ά ξ ι ο λ Ο Υ ώ τ ε ρ ο ν τ ο υ
Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς
- , δ Ι Ι Σ C θ ζ ά λ
Δ υ σ τ υ χ ω ς ο υ ι ε ε ι ς α ς υ π ε ν μ ι ω κ α ι Ί τ ι ν
τ η ν π α ρ α σ η μ σ φ ό ρ η σ ι ν !) τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ι ε ν ι κ ο υ Κ τ ω ν α ρ
χ η Υ ω ν τ ω ν Α ύ τ Ο κ ε φ ά λ ω ν Έ ι κ κ λ η σ ι ω ν ο τ ε δ ι ή ρ χ ε τ ο δ ι
α ύ Τ Υ ώ ς κ α Ι ';0 τ η λ ε Υ ρ α φ η μ α τ η ς Ι ε ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ τ η ς
Ε λ λ α δ κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ Ί τ Ι τ η ε τ ί ς χ τ η ς Π α τ ρ ι α Ρ χ Ι
... ,
κ η ς τ ο υ κ α ρ ρ ι ε ρ α ς ...
Έ κ κ λ η σ ί α Ε λ λ ά δ ο ς ι σ υ ι μ μ ε τ έ υ ι σ α ά Υ α λ λ ο ι μ έ ν ω
Ί τ ο δ Ι Π ν ε υ μ α τ ι κ η ς χ α ρ α ς Μ ε Υ ά λ η ς τ ο Ο Χ ρ ι σ τ ο σ Κ κ λ η
σ ί α ς κ α Ι ε ύ ι φ ρ ο σ ό ν φ έ τ ε τ ε ί φ σ υ μ λ η ρ ώ σ ε ω ς ε ύ δ 0­
κ ί ς χ θ ε ο η ε ί κ ο σ ι δ λ ω ν έ ν ι α υ τ ω ν α ο α ρ ρ ή σ ε ω ς
ο γ μ ε τ έ ρ α ς Ό Ε υ μ έ ν η ς κ α Ι Υ ε ρ α σ μ ί α ς Π α α ι τ η τ ς
ε ί ς Ί τ ε ρ ί κ λ υ τ ο ν ε ν δ ν π ρ ω τ ό θ ρ ο ν ο ν Ά π ο σ τ ο λ ι κ ο ν Θ ρ ό
ν ο ν Ό ρ Θ ο δ ό ξ ο υ κ λ η σ ί α ς κ α Ι ι σ ε ι μ ν υ ν ο μ έ ν η ι δ ι ε ύ
κ λ ε α ά λ α κ α ρ τ ν Ί τ ο ι μ α ν τ ο ρ ί α ν Α υ τ η ς Υ η ι θ ο σ ν ω ς έ
Π ε ύ χ ε τ α ι Α ύ τ η ώ ς π λ ε σ τ α ύ Ύ ι ε ι ν α π α ν ε υ φ ρ ό σ υ ν α ε ρ
Υ ω ν λ α μ Ί τ ρ ω

ν μ ε σ τ ά έ ά γ α θ τ η ς Μ ι ε γ ά λ η ς τ ο ί Χ ρ ι
σ τ ο υ κ α Ι τ η ς ι κ α ι θ λ ο Ά ν α τ ο λ ι κ η ς Ό ρ θ ο δ ξ ο Ε κ
-123­
11
• ί '
j
ι
..
-!

ι
"
ι
Ι
1
1
! "
:.... .•.• •.•
,
,
!
1

Ι "i
κ λ η σ ί α ς τ α σ χ ό λ ι α έ π α φ ε ν τ α ι τ ο ι ς Ά α γ ν ώ α τ α ι ι ς ...
ν σ υ ν ε ε ί γ ρ ά ψ ε τ ε σ τ ι ο Ι ο ν ε Ι π ο λ ι ο γ ο ύ ι μ ε ν ο ς ό
α γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς α π ο σ τ έ λ λ ε ι π ρ ο ς τ Ο ν Κ λ η ρ ο ν κ α Ι τ ο ν
λ α ο ν τ η ς Κ ω ν λ ι ε ω ς έ π ι σ τ ο λ ή ν ι έ ν η ι μ ε τ α ξ υ ά λ λ ω ν σ η
μ ε ι ο ι κ α Ι τ ι ο α κ ό λ ο υ θ α
Α ί τ ι ά ι σ θ ι ω δ ε μ η δ ε ς τ η ν μ έ λ λ η σ ι ν κ α θ υ ι σ τ έ ρ η
σ ι ν ... Ο ύ yrCxlp έ ν ο σ τ ά ξ α μ ι ε ν ... έ μ μ η σ α μ ε Ι θ α δ ε τ ο υ ς ί α
τ ρ ι κ η ν ε χ ο ν τ α ς έ μ π ε ι ρ ί α ν τ ι ν ε ς η π ί α ι ι ς έ ν ά ρ χ α ϊ ς
φ α ρ μ ά κ ο ι ς κ α τ α μ α λ ά σ ι σ ο υ σ ι τ ε Ρ ι μ έ ν ο ν τ ε ς
τ ο ν τ α ϊ ς τ σ μ α ϊ ς π ρ έ π ο ν τ α κ α ι ρ ό ν . Κ α Ι έ ρ ω τ α τ ε Τ ί ς
δ ε θ Ο Π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ η α ύ θ ε ν τ ι κ ω ς τ ο ν τ α ϊ ς τ ο ι μ α ι ς π ρ έ Τ ί σ ν
,
τ α κ α ι ρ σ ι ν
Π ά ν τ η σ ι ς Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ε ρ Ι τ η ς τ σ ι μ η ς
Τ Ι τ ο ι τ η ς κ α Θ α ι ρ έ σ ε ω ς κ α λ ω ς ε π ρ α ξ ι ε ν ό α γ ι ο ς α ν α
μ έ ν ω ν κ α Ι τ α ς δ λ λ α ς τ α π ι κ α ς λ η σ ί α ς χ ω ι ρ ς σ μ ω ς
, , ...... , \ , - ς "...,
ν α π α υ σ η ν α ε ν ε ρ γ η τ α Π ρ ο ς μ ε τ α ν ο ι α ν τ ο υ α ι ρ ε τ ι ι κ ο υ
κ α Ι έ π ι σ τ ρ ο φ ή ν έ κ τ η ς π ρ ώ τ η ς ή μ έ ρ α ς τ η ς δ ι α γ ν ώ σ ε
ω ς γ ρ ά ι φ ω ν α ύ τ κ α Ι Σ υ ν ο δ ι κ ω ς δ ι α ι μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ι ς
Α
ς c , c ',:- δ '
ι υ μ ε τ ι ε ρ α ι α υ τ α ι υ Π ο μ ν η σ ε ι ι ς ε ν ι α φ ε Ρ ο ι υ V K'U­
ρ ί ω ς τ ο υ ς Ι ε ρ ά ρ χ α ς ώ ς π α ρ ο υ ι σ ι ά ζ ο υ σ α ι ε ν α ό ρ θ ι ό δ σ
ξ ο ν τ ρ ό π ο ν ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς δ ι α τ α σ α ν π α ρ σ μ ο ί α ν π ε ρ ί
π τ ω σ ι ν Ε ύ Χ η ς ε ρ γ Ο ν ι θ Ο η τ ο ή μ ί μ η
σ ί ς Tour
Δ ι ή μ α ς τ Ο υ ς ά π λ ο ι α ς Μ ι Ο ν α χ ι ο υ ς κ α Ι λ α ί κ ο υ ς ρ
κ ο υ ν τ α σ σ α γ ρ ά ψ ε ι ό λ ί Υ ο ν κ α τ ω έ ρ ω έ ν τ Ι δ ί α ύ
τ ο Ο έ η σ τ ο λ η δ ι ε ι ο ς Κ ρ ι λ λ ο ς κ α Ι τ α ό Π Ο α ή ύ μ ι ε τ έ
ρ α π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ό τ η ς έ σ ί γ η σ ε ν ...
«... τ α ύ τ η ν έ ν έ α υ τ ο ι ς ά ν α ζ ω π υ ι ρ ο υ ν τ ε ς ά ε Ι τ η ν π ί
σ τ ι ν α σ π ί λ ο υ ς κ α Ι α μ ώ μ ο υ ι ς έ α υ ι ο υ ς τ η ρ ή σ α ε Μ Ή Τ Ε
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Ν Τ Ε Σ τ μ ν η μ Λ ε ι υ ι θ έ ν τ ι ε σ τ ρ ί μ ή τ ε
μ η ν ώ ς δ ι δ α σ ά λ π ρ σ σ έ χ ο ν τ ε ς ε ί μ έ ν ε ι Λ Υ Κ Ο Σ ά ν τ Ι
ο ι μ έ ν ο ς τ ο ι ς δ έ γ ε τ ω ν ι κ λ η ρ κ ω ν ε ί τ ε λ α ί κ ω ν δ ι α
τ η ν ό ρ θ η ν π ί σ τ ι ν Κ Ε Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι Σ Τ ι Κ θ α ι ρ ε Θ ι ε ι σ ι
-124­
Ij.
π α ρ α ύ τ Ό Ο Κ Ο Ι Λ ω ν ο Ο μ ε ν ή μ ε ί ς ο ύ τ η ν έ κ ε ί ν ο υ κ υ ρ ο
τ ε ς δ ι κ ο ν ψ η φ ο ν έ ί α ι ν ο υ ν τ ε ς δ ε μ α λ λ ο ν ο υ ς τ ε ί ι ν
θ ι ό ν τ α ς κ α κ ε ι ν σ λ έ γ ο ν τ ε ς α ύ τ σ Ι ς ι ε ι ί ό ν ε ι δ ί ζ ε θ ε ι έ ν Κ υ
ρ ί Μ Α ι Κ Α Ρ Ι Ο Ι δ τ ι τ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς κ α Ι τ ο τ θ ι ε ο υ
ί ν ε ϋ μ α ε ί ς γ Μ Α Σ α ν α π έ π α υ τ α ι !.. (Μ Α Ν S Ι Ι V, 1096).
Ά ι κ α ό ε τ ε Κ ο ι ν ω ν ε ι ό μ έ γ α ς η α τ ρ ι ά ρ χ η ς μ ε τ ο υ ς
δ ι α ό ψ α τ α ς κ ο ι ν ω ν ί α ν π ρ ο ς τ Ο ι ν Ν ε σ τ ό ρ ι έ ν έ σ ε ι ς
τ ο υ ς θ ε ω ι ρ ε ι τ ε έ ί α ν α σ τ ά τ α ς κ α Ι έ κ τ ό ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ
ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς έ π α ι ν ε ι τ σ υ ς κ α θ ι α ι ρ ε ι θ έ ν τ α ς ύ Ή Ο -rQiQ κ α
κ ο δ ό ξ α υ κ λ η ρ ι κ ο ύ ς θ ε ω ρ ω ν α ύ τ ο ς μ α κ α Ρ ί ο υ ς
δ τ ι δ η λ έ ι κ φ ρ ά ζ ε ι κ α Ι ό Ι Ε ι Κ α ν ω ν τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ ί ί έ
ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ
Σ χ ε τ ι κ ω ς μ ε τ η ν ε ί ρ ω ν ι κ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π σ ι ν ϋ μ ω ν έ κ
φ ρ ά Ο ί ε ώ ς τ ι ν Ό ς τ ο υ ί ι ε ρ έ ω ς π Β α σ ι λ ε ί ο υ έ κ ε ν ε ύ η ς ε
χ ω ν α ε ί π ω 1:10: έ ξ η ς ό λ ί Υ α Σ α ς έ σ κ α ν δ ά λ ι ι σ ε ή φ ρ ά σ ι ς
ή α ν α φ ε ρ ο μ έ ν η ε ι ς τ ο ν Ά ρ χ ι ι ε π ί σ κ Ο ϊ τ Ά Ι θ ι η ν ι ω Υ ο τ ι
δ ε ν τ ο ν σ υ γ ι ι ε ι π ε ρ ι σ σ τ ε ρ ο ν α π δ τ ι τ ο ν σ υ γ κ ι ν ε ι
μ ί α σ π α σ μ έ ν η κ α ρ έ κ λ α Σ α ς π α ρ α θ έ τ ω ν υ ν π ω ς έ χ α
ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ α ς ι δ ί α ς π ρ ά ξ ε ι ς τ α υ Π ρ ο κ α θ η μ έ ν ο υ σ υ ν ά
δ ε λ φ ό ς τ ο υ < Ι ε ρ ά ρ χ η ς
τ α ς τ ο ι α ύ τ α ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς τ ο υ Κ C ε ρ ω ν μ ο υ τ ο Κ α
ν ο ν ι κ ο ν τ η ς Έ κ κ ι λ η ι σ ί α ς θ ε ι ο ν Δ ί κ α ι ο ν θ ε ω ρ ε ι ά σ υ γ κ ρ ί
τ ω ς α ρ υ τ έ ρ α ς κ α Ι Π α ύ τ α ς τ α ς π ο ρ ν ε ί α ς τ ο υ ς '00­
δ ο ι μ Ι μ ο ύ ς τ α ς Ι ε ρ ο σ υ λ ί α ς κ α Ι γ ε ν ι κ ω ς α ς Τ Ρ Ύ Ι Ι ω
τ έ ρ α ς π ρ ά ξ ε ι ς κ λ η ρ ι κ ω ν έ π ι λ σ μ ό ν ω ν τ η ς ύ ψ η λ η ς κ α Ι
λ ε π τ ε π ι λ έ Ή τ ο υ α ύ τ ω ν ά π ο σ τ ο λ η ς
Ω ς θ α Ί δ ι ε τ ε έ λ ς ν η π ί ο υ η τ σ ή ε κ φ ρ α σ ι ς τ ο ι υ π
Β α σ ι λ ε ί ο υ σ υ γ κ ρ ι ν ο μ έ ν η π ρ ο ς τ η ν τ σ υ Μ η Τ Ρ Ο ί ο λ ί τ ο ο
Π ε ι ρ α ι ω ς
Μ η Η λ ε σ θ ε δ μ ω ς δ ι ό τ ι δ ε ν α π ο τ ε λ ο υ ν έ ξ α ί ρ ε σ ι ν
α ί ά ν ω τ έ ρ ω έ κ φ ρ ά σ ε ι ς τ ο υ Μ η Τ Ρ Ο Ί τ ο λ ί τ ο υ έ ν τ Ε ι ί σ τ ο
ί τ η ς Ε κ ι κ λ η σ ί α ς
Κ α Ι π α λ α ι ό τ ε ρ σ ν ί λ ε ι σ τ ο ι υ ε ρ ά ρ χ α ι κ α Ι Σ ύ ν ο δ ο ι
ό λ ό κ λ η ρ ο ι έ χ ρ ή σ α ν τ ο α ρ υ τ ά τ α ς ι έ κ φ ρ ά σ ε ι ς ρ ο κ ε ι μ έ
-125­
:. i
... '1
ν ο υ ν α σ ω φ ρ ο ν ή σ ο υ ν η ά Π τ ρ έ ψ υ ν ί ρ ε τ ι ο ύ ς τ η ς σ κ ο
λ ι α ς τ ω ν π ο ρ ε ί α ς ' δ ι ο υ α ί ά ρ α Ι τ ο Ο Π ι α τ ρ ά υ Κ ω ν
λ ε ω ς Κ υ ρ ί λ λ ο υ Ε Ι δ ι α τ ο ς ν ο ε ύ ο ι ν τ α ς τ ο ν ό ρ Θ ό δ ο ι ξ ο ν
τ ρ ό π ο ι ν τ ο Ο Π ί ε ι ν
Α ί π έ τ ρ α ι κ α Ι ό σ ί ι δ η ρ ο ς λ ι θ ή ι σ σ ν τ α ι α υ τ ο ι δ ε 06­
δ α μ ω ς κ λ η ρ ο ν ο μ ή ι σ ε ι ε ν τ η ν λ έ τ ι ρ α ν τ ο Ο Γ ι ι ε ζ η , κ α Ι τ η ν
α Υ χ ό ν η ν τ α Ο ' Ι ο ι ύ δ α σ τ έ ν τ ε ς ε ί η σ α ν κ α Ι τ ρ έ μ ο ν τ ε ς
έ π ι τ η ς γ η ς ώ ς ό Κ ά ί ν ή ό ρ γ η τ ο Ο θ ε ο Ο ε ί η έ π Ι τ α ς κ ε
ψ α λ α ς α υ τ ω ν κ α Ι ή μ ε ρ Ι ς α υ τ ω ν μ ε τ α τ ο Ο π ρ ο ι δ ό τ ο υ ' Ι ­
σ υ δ α ... α Υ γ ε λ ο ς Κ υ ρ ί ο υ κ α τ α δ ι ω ξ ά τ ω α υ τ ο υ ς έ ν ι μ α χ α ί
pq: π ά ι σ α ς τ α ς ή μ έ ρ α ς τ η ς ζ ω η ς α υ τ ω ν ... ». Β λ έ η ε τ ε ή
ε γ έ ν ε ι α κ α Ι ή ά ρ ο φ ρ σ σ ύ ν η ε ί ν α ι τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς έ π ο
χ η ς φ ρ ο Ο τ ο ν ...
Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ί ς τ η ν ά ν ο ι κ τ η ν έ π ι σ τ ο λ η ν τ ο Ο Μ η
τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ σ υ π Ρ ο ς τ ο ν ' Ι ά κ ω (!) ο ν
Ά μ ε Ρ ι κ η ς γ ρ ά φ ε ι ε
ο Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς ε χ ε ι ό λ ό κ λ η ρ ο ν Σ ύ ν ο δ ο ν ύ π α υ ό ν
Κ α Ι ό μ ω ς Δ ε ν ι θ ε ω ρ ε ϊ έ α υ ι τ ο ν κ α ν ο ν ν α π ρ ο χ ω ρ ή σ η
ε ί ς κ α θ α ί ρ ε σ ι ν τ ο Ο Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α Ι ά π ο κ ο π η ν α υ τ ο Ο ά
π ο τ ο Ο σ ώ μ α τ ο ς τ η ς Ο ρ Θ ο δ ο ξ ί α ς Ο ύ τ ε α ν α α λ ε ϊ
ρ η τ ω ς τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν α ί ρ ε τ ι κ ό ν Σ υ ό μ ω ς ό ά π λ ι ς
Κ α λ ό γ η ρ ο ς έ ν δ λ ι ι τ ι έ π ι σ τ ο λ σ ο υ δ δ Ι ε ϊ ς τ η ν α υ

θ ε τ ί α ν τ ο Ο Π ά π α Ε ί ς π α σ α ν ε δ ν σ ε λ ί δ α ά π ο χ η
ρ ύ τ τ ε ι ς τ ο ν Π α τ ρ ι ά Ρ η Ι κ α Ι ι μ ο ν ο ν ο υ χ Ι ι έ κ σ ψ ε ν δ ο ν ί ζ ε ι ς
α υ τ ο ν τ ι σ Ο τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς π λ η ρ ώ μ α τ ο ς ...
Ά π ά ν τ η σ ι ς Ξ ι ί ς τ η ν α ι ά π ό κ ρ ι σ ί ν μ ο υ ε
Υ ρ α φ ο ν ά ψ ο Ο π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ά ν έ λ υ ο ν τ α ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς
τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο Ο Τ ί α π ο μ έ ν ε ι ο ν τ ω ς ό κ α υ ι σ τ ή ρ ή
τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν έ φ α ρ ι μ ο γ ή ή τ ω ν έ ρ ε Σ ε λ ε ι ω π α σ λ α ή
ι
κ σ φ ι ε ν δ ό ν ι σ ι ς τ ω ν κ α κ ο ι δ ό ξ ω ν ά π ο τ ο υ ς θ ρ ό ν ο υ ς τ ω ν ... ».
Κ α Ι μ ο Ι α π α ν τ α τ ε
Ν α ί ά γ α π η τ ε π Θ ε ο δ ώ ρ η τ ι ε α ύ τ ο ά π ο μ έ
ν ε ι
Ι δ ι λ ' cr ...," ή δ
ι ο υ ο ι π ο ν Ο Τ Ι σ υ μ φ ω ν ο υ μ ε ν π ρ ο ς τ ι ι α μ α ρ

τ ύ Ρ η σ ι ς Έ σ η ς π ο ί α ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Έ κ κ λ η σ ο λ ο γ α δ ι
δ ά σ κ ι ε ι δ τ ι ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν μ ί α α α ό Τ έ φ Λ ς Ε ι κ κ λ η
σ ί α ν α τ ο κ η ρ ύ Τ Τ ε τ έ ρ α ν 11 ν ά ν α θ ε μ α τ ί ζ η τ ο υ ς έ ι
σ κ ό π ο υ ς τ η ς Ο ύ δ ε Ι ς ό ρ Θ ό δ ο ξ ο ς ε ε ι τ ο ι α ό τ η ν
α π α ί τ η ι σ ι ν τ τ ο ν η Τ Ρ τ λ ί τ η ν Φ ι λ ά ρ ε τ ο ν 11 ο ί ο ν δ ή
Π ο τ ε ε τ ε ρ ι Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν η Ά ι ε π σ π ν Τ ό τ ε λ ο ι
π ό ν τ ί ω τ α ί τ η ι ο ι ν ε χ ε ι τ ε nIJeav6v ν α έ ρ ω τ ή σ ε τ ε
τ λ ω ς ν α Π ρ ά τ τ ω σ ι ό π ο ϊ α κ α Ι ό Π α ν ε ρ ώ
τ α τ ο ς Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς J Ο ύ ι δ ε ν π λ Έ ν Μ η ν ο ό δ ε ό λ ι γ ώ τ ε
ρ ο ν ... Π α ρ α θ έ τ ω σ η μ ε ϊ α τ ι ν α ε κ τ η ς έ Ή ι σ τ ο λ η ς τ ο υ ί ν α
γ ί ν ω π λ έ ο ν κ α τ α ν ο η τ ο ς τ ο τ ί έ π ι θ μ ο μ ε ν
ί
Σ ε π ω ς ή μ ε Ί ς Θ ε ω ρ ο μ ε ν Κ α Θ η κ Ο ο π ω ς δ ι α μ α ρ
Ι
τ υ ρ η β ω μ ι ε ν έ ν τ ό ν ω ς κ α τ α τ η ς δ ι α σ τ Ρ ε t!> λ ώ σ ε
ω ς τ ο υ δ ό γ μ α τ ο ς τ η ς Έ ι κ κ λ η ι σ ί α ς π ο υ τ ό σ ο ν έ π ι μ ό ν ω ς
γ ί ν ε τ α ι Ε κ μ έ ρ ο υ ς τ η ς Α Π τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά θ η ν α γ ό
ρ ο υ κ α ι τ η ς μ ε τ έ ρ α ς Σ ε ι α μ ι ό τ η τ ο ς Δ Ι ί μ α ρ τ υ ι ρ ό μ ι ε
Θ α κ α τ α τ η ς Ο ι ί κ σ υ μ ε ν ι κ η ς Δ ο ξ ο λ ο γ ί α ς ώ ς κ α Ι κ α τ α
τ η ς ύ π ο τ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ Ά ι θ η ν α Υ ό ρ ο υ σ υ μ π ε ρ ι λ ή ψ ε ω ς
Ε Ι Σ Τ Α Δ Ι Π Τ Υ Χ Α Τ Ο Υ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ nAJnA Ρ Ω
Μ Η Σ κ α Ι 11 α σ ω ν τ ω ν ό μ σ λ ο γ ι ω ν Α ν α
τ ο λ ι κ ω ν τ ε κ α Ι Δ υ τ ι κ ω ν γ ε γ ο ν ο ς τ ο ό
π ο ι ο ν ά ν η γ γ έ λ θ η ε Ι ς τ ο μ ή ν υ μ α τ ω ν ρ σ τ υ γ έ ν ν ω ν
(1968) τ η ς Α ύ τ ο υ Π α ν α γ ι ό τ η τ ι ο ς J cH σ υ ι μ τ ι ε ρ ί λ η ψ ι ς ό Ι
Ι
ν ό μ α τ ό ς τ ι ν ο ς ε ί ς τ α Δ ί π τ υ χ α ε ί ν α ι ε ν δ ε ι ξ ι ς ο τ ι ό τ ο ι
Ι
ο υ τ ο ς ά ν α Υ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι ώ ς ό ρ θ ί ό δ ο ξ ο ς ... Έ ν ώ ν ε ι σ θ ε μ τ ο υ ς
i
έ τ ε Ρ ο δ ό ξ ·0 υ ς ο ύ Χ 1. έ ν ά λ η ι θ rE ί '!-' ά λ λ
Ι Ι
ι
έ ν ά δ ι α φ ο Ρ ί ((. π Ρ Ο ς α ύ τ ή v»... Έ κ τ η ς
!
ά ν ι τ η ς έ π ι ι σ τ ο λ η ς τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ Ή ρ ο ς τ Ο ν ' Ι ά κ ω ο ν
Ά μ ε ρ κ η ς Β λ έ π ε Ό ρ θ ό δ ο ι ξ ο ς Μ α ρ τ υ ρ ί α σ 20, η
ν α ι 19t15, τ Ο κ α Ι α ί λ ο ι π α € π ι σ Τ α Ι τ ο υ η Τ ρ λ ί
τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ
Τ ί ς ι έ κ τ ω ν ό Ρ ι θ ο δ ό ξ ω ν έ π ι σ κ ό
π ω ν Ε Λ Α Λ Η Σ Ε Ν Π Α Ρ Ο Μ Ο Ι Ω Σ Σ η μ ε ι ώ σ α τ ε ι δ ε δ τ ι
ι
ο ό δ ό λ ω ς Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 11 δ ι α τ η ρ ε ϊ Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ ι Α Σ Σ Χ Ε
11
-127­
ι
:11
Σ Ε Ι Σ τ ρ ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Ν Τ Α Σ Α Υ Τ Ω Τ ό
δ ε τ ρ α γ ν δ υ Ο τ η ν Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Ό ρ θ σ δ ο ξ ί τ η ς σ ή
μ ε ρ ο ν ε ί ν α ι σ τ ι Μ Ο Ν Ο Ν ή Έ ι κ κ λ η σ ί α τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ ε ύ
ρ ί σ κ ι ε τ α ι μ α κ ρ α ν τ η ς σ υ μ ρ ί α ς τ α υ Π α γ κ Ο σ μ ί
ο υ Σ υ μ ο υ λ ί ο υ τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ώ ν η τ ο ι
τ η ς ό ρ γ α ν ω μ έ ν η ς τ λ ά ν η ς κ α Ί α τ η ς ρ Θ δ ό ξ υ λ η
β ε ί α ς
Ι δ ο ύ τ ω ς ό ί δ ι ο ς Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Φ ι λ ά ρ ε τ σ ς π α ρ α
τ η ρ ε ι τ ο ά ν ω τ έ ρ ω Υ ι ε Υ ο ν ο ς κ α Ι α τ τ ο δ ύ ρ ε τ α ι τ η ν ε ί σ ο δ ο ν
τ η ς Ό ρ ι θ ο δ ο ξ ί α ς ώ ς ό ρ γ α ν ι κ ο υ μ έ λ σ ς έ ν τ ς τ ο υ Π Σ
Ε έ ν τ η τ ι ε λ ε ι υ τ α ί α α υ τ ο σ Θ λ ι ι ε ρ α τ ι σ τ λ η π ρ ο ς
, ... ;,,1 L ί
τ ο υ ς ά τ τ α ν τ α χ ο υ ό ρ θ ο δ ξ ο υ ς Έ τ τ ι σ κ ό Ί ο υ ς τ ο δ κ σ μ ο υ
Τ ί ς δ ύ ν α τ α ι ν α φ α ν τ α σ θ Ί τ η ν ό ρ θ ό δ ο σ ν ε λ η
σ ί α ν τ η ς τ τ ε ρ ι ό δ ο υ έ κ ε ί ν η ς τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν ν α κ η ρ ύ σ σ η
έ α υ τ η ι ν ό ρ γ α ν ι κ ο ν μ έ λ ο ς ό μ ο σ π ο ν ι δ ί α ς τ ι ν ο ς έ ν ο σ η ς
Ε ύ ν ο μ ι α ν ο ύ ς η Α ν ο μ ο ί ο υ ς Α ρ ε ι α ν ο ύ ς Η μ ι α ρ ι ε ι α ν ο ύ ς
Σ α ε λ λ ι α ο υ ς κ α Ι Ά π ο λ λ ι ν α ρ ι σ τ ι ά ς ε α ί ω ς ο υ δ ε ί ς
,Α λ λ α τ σ ν α ν τ ί Ο ό Α ι Κ ω ν τ η ς Β ι Σ υ ν ό δ ι δ ε ν ό μ ι
λ ι ε ι τ ι ε ρ Ι έ ν ώ σ ε ω ς μ ε τ ο ι α ύ τ α ς ό ι μ ά δ α ς λ λ α Α Ν Α θ Ε
Μ Α Τ Ι Ζ Ε Ι α ύ τ ή ν Κ α Ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι Γ ε ν ό μ ε ν ο ι δ ε σ ί Ό ρ
θ ό δ ο ζ σ ι ό ρ γ α ν ι κ α μ έ λ η ε ί ς ε ν α σ ω μ α μ ε τ ο ύ ς σ υ γ χ ρ ό
ν ο υ ς Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Υ Σ δ ε ν ά Υ ι ά ζ ο υ ν τ ο υ ς α ί ρ ε Τ κ ο ύ ς λ λ
α π ο ξ ε ν ώ ν ο υ ν τ ο υ ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς ά π ο τ η ν Κ ι Θ ι ο λ ι κ η ν ο ρ
Θ ό δ ο ξ Ο Υ έ ν ό τ η τ α eH έ ν ό τ η ς α ϋ τ η δ ε ν Π ε Ρ Ι ρ ί ζ ε τ α ι μ ό
, " .-...
ν ο ν ε ι ς τ ο ν π α ρ σ ν τ α α ι ω ν α ...
»cO ct Α Υ ι ο ς Β ι Κ έ ν τ ι α ς ό Λ ε ι ρ ί ν η ς Υ ρ ά ψ ε ι ε ί ς τ ο α ί
ώ ν ι α ν ε ρ γ ο ν τ ο υ σ τ ο υ δ έ π ο τ ε Ί ε τ ρ ά π η κ α ι ο υ τ ε π ο
τ ε ι θ α τ ε ι ς τ ο υ ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο υ ς ν α δ ι α κ η ρ ξ ο ι υ ν τ ι
τ ο ό π ο ι ο ν δ ε ν ε ί χ ε γ ί ν ε ι Χ π ο ι δ ε κ τ α ν τ ο τ ρ τ ε ρ ν λ α
τ ο ά ν α Θ θ μ α τ ί ζ ε ι ν τ ο υ ς κ η ρ ύ τ τ ο ν τ ά ς τ ι π έ ρ ν τ ο υ Α Τ α ξ
κ α Ι ι δ Η π α ν τ α ς α π ο δ ε χ Θ έ ν τ ο ς η τ ο ε ί ν α ι κ α ι θ α ε ί ν α ι
π ά ν τ ο τ ε κ ο Θ η κ ο ν Ό τ ι δ η λ α δ η δ Ι Ε κ ή ρ υ ξ ε ή Ζ ι Ο ί κ
Σ ύ ν ο δ ο ς «cO μ η λ έ γ ί ω ν τ ο Ι ς α ί Ρ ε τ ι κ ο Ι ς
ά ν ά θ Έ μ α α ν ά θ ε μ α ε σ τ ω
-. 128­
J
ξ α ύ τ η ς τ η ς σ κ ο π ι α ς δ ι α κ ρ ί ν ω ν κ α ί Σ γ ρ ί ν ω ν έ
π α ι ν ω τ ο ν Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ν Φ ι λ ά ρ ε τ ο ν κ α Ι ο ύ χ Ι δ ι ό τ ι ε Ι
ν α ι ά ρ ό Ψ ρ ω ν π ρ Υ μ α σ π ε ρ π ο λ υ σ α ς σ υ ε κ ί ν η ι σ ε ν !
Κ α Ι τ ο ε τ ι σ π ο ι δ α ι ό τ ε ρ ο ν ·0 Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Φ ι λ ά
ρ ε τ σ ς ά ν α π λ η ρ σ ϊ σ ή μ ε ρ ν τ ι ι ν θ έ σ υ ν τ ω ν μ ε Υ α λ ω ι ν ι τ ρ ω
,... _, " " ι e ,
Τ α Υ ω ν ι ι σ τ ω ν τ η ς π ι σ τ ε ω ς ε ν α ν τ ι ε Π κ ρ α τ ο σ η ς α ι ρ ε ι σ ε
ω ς μ ο ι ν ο μ α χ ω ν δ ν τ ω ς ώ ς ν έ ο ς Δ α υ δ α α τ ο υ Γ ο λ ι α θ
τ α υ Ο ί Ι κ ο υ ι μ ε ν ι σ μ ο υ ε υ ε λ π ι σ τ ω ν σ τ ι σ υ ν τ ό μ ω ς κ α Ι ο ί ι τ α
ρ α λ η π τ α ι τ η ς Θ λ ι ε ρ α ς τ ο υ ε π ι σ τ ο λ η ς lea Υ ί ν ω σ ι α τ
θ ε α τ α ί σ υ ν α γ ω ν ι σ τ α Ι ε ν TQ itlKpcp τ η ς γ λ υ κ υ
τ ά τ η ς ά λ η ι Θ ε Ι α ς
Σ α ς π α ρ α π έ μ π ω κ α ι ε ι ς τ ο ώ ρ α ι ό τ α τ ο ν α ρ θ ρ ο ν τ ο υ
Έ π ι σ κ ό ο υ α ν α δ α κ Ι Τ Α ι ν κ α τ α τ ο υ ί υ ε ν ι
σ μ ο υ σ π ε ρ α υ τ ο ύ σ ι ο ν ε ί χ ε ν ύ π ο τ ο υ ί δ ί ο υ ε κ φ ω ν η Θ η ώ ς
σ ή Υ η σ ι ς ε Ι ς τ ο Σ υ μ σ ύ λ ι ν Έ π ι σ κ ό π ω ν τ η ς Δ ι α σ π ο
ρ α ς (FULL SOBOR) έ ν ε τ ε ι 1967. Έ ν τ α υ θ α κ α τ α χ ω ρ ω
ό λ ί Υ α ς μ ό ν ο ν λ η ν σ υ τ ρ ι π τ ι κ α ς δ ι α τ ο Π Σ Ε κ κ λ η
σ ι ω ι ν Υ ρ α μ μ ά ς Ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ η ν Ί Σ υ ν έ
λ ε υ σ ι ν τ α σ Σ υ μ σ υ λ ί υ ε ι ς Ν έ ο ν Δ ι ε λ χ ί ε ν ε τ ε ι 1964 Υ ρ ά
φ ε ι
Ό λ α τ α ψ ε ύ δ η τ ο υ κ ό σ μ ο υ ε χ ο υ ν σ υ ν α ι θ ε ι τ ι τ ο
α υ τ ό Ε ι ς τ η ν ε ν Ν έ Δ ε λ χ ι Σ υ ν έ λ ι ε υ σ ι ν δ ι α π ρ ώ τ η ν φ ο
ρ α ν ε ι ς τ η ν Ι σ τ ο ρ ί α ν τ ο υ ά ν θ ρ ω π ί ν ο υ γ έ ν ο υ ς έ δ η μ ι ο υ ρ
Υ ή ι θ η ε ν α ι μ ο ν α ι δ υ κ ν κ ο ι ν ο ν μ έ τ ω π ο ν Ο λ ω ν τ ω ν
α ί Ρ έ σ ε ω ν κ α Ι ά α λ η Θ ε ω ν
» Ε ν TQ Π Σ Έ ι κ κ λ η σ ι ω ν ώ ς δ ι α τ α χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ
Υ ί α ς ε χ ο υ σ ι ν έ ν ω ι θ η κ α ι σ υ ν δ ε
ι
η α π α σ α ι α ί λ α σ φ η ι μ ί α ι
π λ ά ν α ι κ α Ι ά ν τ υ θ έ σ ε ι ς τ η ς Α λ η θ ε ί α ς ό λ ο κ λ ή ρ ο υ τ η ς
π ν ε υ ι μ α τ ι κ η ς ί σ τ ο ρ ί α ς τ η ς ά ν Θ ρ ω π ί ν η ς φ υ λ η ς ά Ο τ ο ν
Κ ά Ι ν κ α Ι ό μ μ έ χ ρ ι τ α υ · Ι ο ύ δ α τ ο υ Π ρ ο δ ό τ ι ο υ κ α ρ λ
Μ ά ρ ξ τ ο υ δ ι α ψ θ ο ρ έ ω ς Φ ρ ό ϋ δ κ α Ι Υ ε ν ι κ ω ι ς δ λ ω ν τ ω ν
μ ι κ ρ ο τ έ ρ ω ν κ α Ι μ ε Υ α λ υ τ έ ρ ω ν σ υ Υ χ ρ ό ω ν λ α σ φ ή μ ω ν ...
Ό ρ α ORTHODOX WORD, 1969, Ν ο 4, σ 153). Έ η ί σ η ς
ε ι ς Ό ρ Θ ό ι δ ο ξ ο ν Τ ύ π ο ν 1970. Έ π ί σ η ς σ α ς ι τ α ρ α έ μ ι τ ω ε ί ς
-129­
τ ό π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν <.':LA FO Ι TRANSMI SE», σ π ο υ θ ι ά θ α υ
μ ά σ η τ ε τ ό Δ ι ά γ γ ε λ μ α τ ο υ Θ Κ λ η ρ ι κ ο λ α τ κ ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί
ο υ τ η ς Ά ρ ι ε π σ α π η ς Δ υ τ ι κ η ς ύ ρ ώ τ η ς τ η ς γ Ό ε ρ σ ρ ί
ο υ Ό θ δ ό ι υ Ρ ω σ σ ι ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Τ ε ι χ ς 3, 1969
σ ε λ 24 έ ξ
Σ η ι μ ε ι ώ σ α τ ε δ ε σ τ ι Τ ϋ τ α Π ά ν τ α έ ν ε Ρ Υ ε ϊ ή ύ τ ό τ α ν
Φ ι ι λ ά ρ ε τ ο ν Σ ύ ν ο δ ο ς ο δ σ α έ ν γ η ά λ λ τ ρ ί ά ν ε υ τ ι μ ω ν
Κ ρ α τ ι κ η ς έ ν ι σ χ ύ σ ε ω ς κ α Ι τ ι λ υ α ρ ί θ μ υ π ο ι μ ν Ι ο υ Ο ν
τ ω ς κ α τ ά τ ο ν λ έ ο ν ά ρ ι σ τ ο ν τ ρ ό π ο ν ά γ ω ν ζ ε τ α ι μ έ χ ρ ι
τ ο υ ν υ ν ή ι έ ν έ ξ ο ρ ί α ϋ τ η Έ κ κ λ η σ ί α ή α δ ι ε λ φ η τ ω ν
Γ Ο Χ Ε λ λ ά δ ο ς κ α Ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ω ν Κ α τ α ι κ ο μ
ω ν έ ν Ρ ω σ ί ζ Α ν α μ έ ν α μ ε ν έ ν α Υ ω ν ί ω ς τ ά ε Ρ Υ α τ ω ν
υ ί ω ν τ η ς Έ λ Ξ υ ι θ έ ρ α ς ...
Έ ά ν κ ο ι ν ω ν η ώ ς γ ρ ά ψ ε τ ε κ α Ι μ ε τ ά μ ν η μ ο ν ε υ ό ν
τ ω ν τ ο υ Ο ί κ ο ο μ ε ν ι κ ο Ο έ ν ν ο ι ε ϊ τ α ι έ μ μ έ σ ω ς κ α Ι α
ν ε π ι σ ή ι μ ω ς σ υ ι ε χ ω ς Τ Ι σ τ ά σ ι ς τ ο υ γ ί ν ι ε τ α ι α ύ σ τ η ρ ο τ έ
ρ α ι δ ι ή ι μ α ς ο ύ δ ι ε ν σ η μ α ί ν ε ι τ ο σ τ σ CH π ο ρ ε ί α κ α Ι ή π ρ ό
ι θ ε σ ι ς τ ο ά Ι δ ρ α ς ώ ς κ ε ρ ή τ ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς τ σ υ
': .
τ υ γ χ ά ν ε ι κ α Ι ε ί ν α ι ή ά φ ι ξ ι ς τ ο υ Π ο ι μ ν ί ο υ τ ο υ ε ί ς τ ο ν λ ι
μ έ ν α τ η ς Ά λ η Θ ε ί α ς α ε Ι π ο λ ε μ ω ν μ ε τ α κ ύ μ α τ α τ η ς
ο ι ί ρ έ σ ε ω ς κ α Ι ο ύ χ Ι ό ε λ λ ι μ ε ν ι σ μ ό ς τ η ς ν ο η τ η ς ό λ κ ά
δ ο ς τ ο υ ί ς τ ό ν τ ε λ μ α τ ώ δ η κ α Ι ε ο ρ ο ρ ω μ έ ν ο ν λ ι μ έ
ν α τ α υ Π Σ τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω
Υ π ο τ ο ί δ ι ο ι ν π ρ Ι σ μ α ι έ ξ ε τ ά ζ ο ν τ ε ς δ ε ν τ α ρ α σ σ ό ι μ ε
θ α έ ά ν κ α Ι ό Ί ο ν έ ι σ κ ο υ η τ ο η ε ί ν α ι Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ η ς
η κ ο ι ν ω α ύ τ ο Ι ς Η μ ε ϊ ς ι έ ι θ υ
ι
μ σ μ ε ν π ά τ ε ρ ν ά ε ί μ ε
θ α ύ π ο τ α κ τ ι κ ο Ι τ η ς ά γ ί α ς τ ρ θ ι έ σ ε ω ς κ α Ι ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ
α λ η ι θ ε ί α ς ο ύ δ έ ο τ ε Ο μ ω ς τ η ς ά ρ ο ι φ ρ ο σ ύ ν η ς τ ω ι ν κ α
. ;
ι
ν ο ν ι κ ω ν σ χ έ σ ε ω ν κ α Ι τ η ς έ ν ό χ ο υ α Θ ε τ ή σ ε ω ς τ η ς α λ η
ι i j!
θ ε ί α ς π ρ ο φ ά σ ι σ ί κ ο ν σ μ ί α ς ...
§ 21. Κ α θ ύ μ α ς τ ο ε ί ς τ η ν π α ρ ά γ ρ 20 ε θ ε ν τ η
λ ε γ ρ ά φ η μ α τ η ς Ί ε ρ α ς Ά ρ ι σ τ Ι δ η ν υ ν ό δ υ α π ο τ ε λ ε ϊ
ε κ φ ρ α σ ι ν ι Θ ι ε ρ μ η ς φ ι λ ο φ ρ ο ν ή σ ε ω ς κ α Ι ύ π ε ρ ο λ ι ι κ η ς ά
Ι .
-130­
1 Ι
ι
Ι
ρ φ ρ σ ύ ν η ς α ν κ α Ι κ α κ ω ς π ρ ά τ τ ο υ σ α λ γ ε τ ε ή
•Ι Σ ύ ν ο δ ο ς σ μ π ε ρ ι ε φ έ ρ θ η σ ϋ τ ω ς
Κ α Θ ή μ α ς έ ν ό λ ί Υ ο ι ς Θ έ τ ε ι έ ν τ Ώ ί δ ί C!­
μ Ο ί Ρ C!- τ ο Υ η ρ α ι ο ν τ α υ Φ α ν α ρ ί ο υ κ α Ι τ ο υ ς Σ υ ν ο δ ι
κ σ υ ς σ υ ν τ ά κ τ ε ς τ ο υ τ η λ ε Υ ρ α φ ή μ α τ ο ς Έ ν τ ο ι σ Ι ζ φ ρ ο
ν ε ι τ ε Ο Τ Ι ό Π ρ ό ε δ ρ σ ς α ύ τ η ς κ •Ι ε ρ ώ ν ι μ ο ς α Π Ο Ό ε λ ε ι
έ μ π δ ι ο ν δ ι α τ ο ν Ά θ η ν α ό ρ α ν !.
Ε ί ς τ η ν π ρ σ κ ε ι μ έ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν ο ν τ ω ι ς τ ο α ξ ί ω μ α
τ ω ν ι κ ο ι ν ω ν τ ό π ω ν κ α τ η Ρ Υ ή θ η ε ί ς τ έ λ ο ς ...
22. Ο ί π ι μ έ ε κ α Ι τ ο π ο ί μ ν ι ο ν
r ρ ά Φ ε τ ε Ό ν τ ω ς ή δ ι ά Υ ν ω σ ι ς ε χ ι ε ι π ρ ο Π ο λ
λ ο υ Υ ί ν ε ι ο Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ό Ά μ ε ρ ι κ η ς Ί ά κ ω ι ο ς κ α ί
τ ι ν ε ς α λ λ ο ι α π έ δ ε ι ξ α ν έ α υ τ ο υ ς ώ ς ό π α δ ο υ ς τ π λ έ ο ν
α π α ι σ ί ο υ σ υ Υ κ ρ η τ ι σ μ ο ϋ Έ ν σ υ ν ε ε ί α π ο δ έ χ ε σ θ ε ο τ ι
τ ο μ ό ν ο ν π ο υ ά Π ο μ έ ν ε ι ε ί ν α ι ή ά Τ ο ι μ ά κ ρ υ ν σ ί ς τ ω ν
έ κ τ ω ν ι θ ρ ό ν ω ν κ α Ι έ ρ ω τ α τ ε
Τ ί ς ο μ ω ς θ ι α π ρ ά ξ Τ Ι ί Ο ί Σ υ ό Κ α λ ό Υ ε ρ ο ς η έ Υ ω
ό Π ρ ε ο σ τ ε Ρ Ο ζ Ο ύ χ Ι ε α ί ω ς Π ο ι ο ι τ ό τ ε Ο Ι έ Τ ί ί Ο Κ Ο
π σ ι τ η ς ρ δ ό υ Ε κ κ λ η σ ί α ς Α λ λ ο τ α ν ο υ τ ο ι δ ε ν

π ρ ά τ τ ω σ ι τ ο υ τ ο τ ό Ί ε δ ο ο ι ν θ ά Ί ε ρ ο ν Ή σ ί Ι κ ο ν ο μ ί α ν
έ φ α ρ μ ό ζ ο ν τ ε ς α ν έ χ ο ν τ α ι ά χ ρ ι κ α ι ρ ο υ η ε ί ν α ι Π ρ ο δ ό
ι
τ α ι τ η ς Π σ τ ε ω ς
Έ ν τ ι δ ε υ τ έ π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ο ύ δ ε Ι ς π λ έ ο ν λ ό Υ ο ς
Ί Ξ κ κ λ η σ ί α ι ε μ ε θ α μ ε ι ς κ α Ι ο ί μ ε θ ή μ ω ν Ο Π ό Ό ε δ ε ν ύ
π ά ρ χ ε ι λ ό Υ ο ς ο ϋ τ ε ν α ά σ χ ο λ ώ μ ε ι θ α π ε ρ Ι τ η ν σ τ ά σ ι ν τ ω ν
Ε τ Ι Ο κ ό Τ ω ν ε ν α ν τ ι τ ο υ Ά Θ η ν α γ ό ρ ο υ ο ύ τ ε ό δ ι α μ α ρ
τ υ ρ ώ μ ε ι θ α δ ι α τ η ν σ τ ά σ ι ν α υ τ ω ν Α ί ρ ε τ ι κ ο Ι κ α ι Π ρ σ ι δ ό
τ α ι ε ί ν α ι τ ί α ν α μ έ ν ο μ ε ν ί α ρ α υ τ ω ν Δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η
μ έ ν ί ο τ ε δ ι α τ η ν ι σ τ ά σ ι ν τ ω ν ... Κ α ρ δ ι ν α λ ί ω ν ε ν α τ ι τ ο υ
ι • θ Ά ,
ί α π α α η τ ο α σ τ ε ι ο ν ..... ».
Α Τ ά ν τ η σ ι ς Π α ρ α δ έ Χ θ Ο θ ε Ο Τ Ι έ Υ έ ν ε τ ο ή
δ ι ά γ ν ω σ ι ς τ α υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α Ι τ ω ν σ υ ν α ύ τ φ ώ ς α ί
-131­
, ;
,
ρ ε τ ι κ ω ν Έ ν τ α υ ι θ α σ υ ι μ φ ω ν ο υ μ ε ν π λ ή ρ ω ς Τ ο α ν ο ί ά
ι e , " ι .. δ '
ν ε χ ο μ ε ν ο ι ω ς Υ ρ α φ ε τ ε ε π ι σ Ι ε ι ν α ι π ρ ο ι σ τ α ι η ο
χ ι α ύ τ ο τ ο μ ι α ρ τ υ ρ ο υ ν τ α ε Ρ Υ α τ ω ν κ α Ι θ α τ ο ι μ α ρ τ υ ρ ή
σ ι ε τ ι π λ έ ο ν σ υ ν τ π α ρ ό δ τ ο υ χ ρ ό ν ο υ Ε μ ε Ι ς α
π ο μ α κ ρ υ ν ό μ ε ν ο ι α υ τ ω ν δ ε ν κ ά ν α μ ε τ ί ϊ τ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε
ρ ο ν α τ τ δ τ ι δ ι δ ά σ Κ Ε Ι ή •i. Π α ρ ά δ ο σ ι ς Ή ά ν ο χ ή τ ω ν δ ε ν
δ ι κ α ι ο λ Ο Υ ε ι τ α ι π λ έ ο ν κ α Ι μ η π ρ ο σ π α θ ι η τ ε ν α δ η μ ι ο υ ρ
Υ η τ ε έ ν τ υ τ τ ώ σ ε ι ς σ τ η ρ ι ζ ό ι μ ε ν ο ς σ τ η ν έ ν π ο λ ο ι ς α Υ ν ο ι
7
α ν τ ω ν α ν α Υ ν ω σ τ ω ν σ α ς
Μ ε έ ρ ω τ α τ ε Δ ι α τ ί δ ε ν ϊ ρ ά τ τ ε ι τ ο α ύ τ ο ι δ η λ α δ η
ν α ά τ η ρ ξ η ή Σ ύ ν ο δ ο ς Ό σ Ο Φ ι λ α ρ έ τ ο υ ώ ς α ί ρ ε τ ι κ
j τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν π α ρ ο λ ο ν Ο Τ Ι κ α Ι Τ ν έ ή μ ε ρ ί
κ ο λ ο υ ι θ ι ε ϊ ο δ τ ο ς κ α Ι ό Ί α δ ο ς τ ο υ Ο ι ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο Ο ε ί
ν α ι
Ω ς ε Υ ρ α ψ α κ α Ι ό λ ί Υ ο ν α ν ω τ έ ρ ω σ ύ ι δ ε ι ς ό ρ θ ό δ ο
ξ ο ς ε χ ε ι τ ο ι α ύ τ η ν ά π α ί τ η σ ι ν ά π ό τ ο ν Μ η τ ρ ο ο ί τ η Φ ι
λ ά ρ ε τ ο ν Μ α ς ε ί ν α ι α ρ κ ε τ η ή δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α τ ο υ ή π α τ ε
ρ ι κ η κ α Ι ή α π ο φ υ Υ η κ σ ι ν ι ω ν ί α ς τ ο υ μ ε τ α τ ω ν κ α κ ο δ ο
ξ ο ύ Ύ τ ω ν κ α Ι ή μ η σ ι μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ σ τ ο Π Σ Ε κ κ λ η σ ι ω ν
τ α λ Ι Π ό ι θ α ε λ ι θ ο υ ν μ ό ι ν α τ ο υ ς Κ α ί π ρ ά γ μ α τ ι η λ θ ο ν
α φ ο υ τ ο 1983 ό δ ι ά δ ο χ ό ς τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Β ι τ ά λ ι ο ς
....J'
Ά
έ ξ έ δ ω κ ε Σ υ v ο δ ι κ ό ν ά ν ά ι θ ε μ α κ α τ α τ ω ν

Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν κ α Ι τ ο ι ς κ ο ι ν ω ν ο Ο σ ι έ ν Υ ν ώ σ ε ι τ ο ι ς
':i'I!;,.'
Ί
11 π ρ α μ ν η μ ο ν ε υ ι θ ι ε ι ο ι ν α ί ρ ε τ ι κ Ι ς ο υ κ ο υ μ ε ν ι σ τ α ι ς ρ
Ι
:1: Θ ό δ ο ξ ο ς Μ α ρ τ υ ρ ί α σ ε λ 81, Ο Ί τ ο υ τ τ ο π λ η ρ ε ς κ ε Ι μ ε ν σ ν
Ι
" ι τ ο Ο ά ν α θ ο έ μ α τ ο ς
ι
11
Δ ι α τ ί ά ρ έ σ Κ θ σ θ ε έ π ί σ η ς ν α ι δ η μ ι ο υ Ρ Υ η τ ε σ υ ι μ ι τ ε ρ ά
i1
::!
;1
σ μ α τ α ά π ο λ έ ξ ε ι ς κ α ι σ υ λ λ α ά ς ι έ ν ί ο τ ε δ ε κ α Ι τ ρ α
η μ έ ν α ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς ω σ Ό ε ν α φ α Ι ν θ θ ε λ η Θ ε ύ ι ω ν ε Ι ς
, "
τ α ρ α Ψ μ ε ν α σ α ς
Μ ή π ω ς κ α Ι ά ν ω τ έ ρ ω δ ε ν η λ λ ο ι ώ σ α τ ε κ α ι έ ξ ε μ ε
τ α λ λ ε ύ ι θ η τ ε έ κ ι φ ρ ά σ ε ι ς τ σ Ο π Β α σ ι λ ε ί ο υ λ έ ξ ε ι ς ί δ ι
κ ά ς μ ο υ τ η ν Έ γ κ ύ κ λ ι ο ν τ ο υ 1950, τ η ν μ ύ ρ ω σ ι
01tOU ά ν α φ έ ρ ε ι ό Ό ρ θ δ ο ι ξ ο ς Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς ε ν α φ λ
-132­
λ α δ ι ο ν μ ι α ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς Γ Ο Χ ό λ ί ω δ ε κ ω ν ψ υ χ ώ ν
σ υ λ λ ε ί τ ο υ Ρ Υ α τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο ι υ ώ σ τ ε έ κ
λ ε Π τ σ μ ε ρ ε ι ω ν γ ρ ά μ μ α τ ς η τ ε ρ ι τ τ ώ σ ε ι ω ς ν α έ κ φ ρ ά
ζ η τ ε σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α π ό ρ ρ ά τ έ ν τ α τ η ς ά λ η θ ί α ς
θ έ λ ε τ ε κ α Ι ή μ ε ι ς ν α έ φ α ρ μ ό σ ω ι μ ε ν τ ο υ τ ο Ε ί ν α ι
Π ο λ ύ ε ϋ κ ο λ ο ν κ α Ι ά π λ ο υ ν Λ ι τ ό ν σ μ μ ε τ έ χ ο υ ι σ α ι α ί
Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ι λ η σ ί α ι ώ ς ό ρ γ α ν υ κ α μ έ λ η ε Ι ς τ ο Π Σ
τ ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν τ ί ά λ λ ο ε ί ν α ι τ α ρ α Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ι ;...
Δ ε δ σ μ έ ν ο υ δ ε σ τ ι ό Θ η ν α ρ α ς μ ν η μ ο ν θ ό ε ι ε Ι ς α δ ι ί
τ τ υ χ α τ ο Ω α ί ρ ε τ ι κ ο υ Π ά π α σ ρ α Μ ή μ α Χ Ρ ι σ τ ο υ γ έ ν
ν ω ν 1968 κ α Ι τ ι σ τ λ η ν Φ ι λ α ρ έ τ ο υ δ ι α τ ί ν α μ η έ Υ έ
ν ο ν τ ο κ α Ι 'OVNITI.KAI; ;...
Ο ύ δ έ π ο τ ε Ο μ ω ς έ χ ρ η σ ι ι μ ο π ο ι ή σ α μ ε ν τ ο ι α ύ τ η ν λ ο γ ι
κ η ν έ Π ι χ ε ι ρ η μ α τ σ λ Ο Υ ί α ν κ α ί τ ο ι ή ρ ί ε ι α τ η ς Έ κ
κ λ η σ ί α ς ή μ ω ν ο ϋ τ ω δ ι δ ά σ κ ε ι
Η ύ μ ι ε τ έ ρ α ο μ ω ς π α ν ο σ ι ο λ σ γ ι ό τ η ς σ υ ν ε χ ω ς έ ν α
ο ι μ ε ν ί ζ ε τ α ι ε ί ς τ ο ι α ύ τ η ν τ α κ τ ι κ η ν δ ι α λ ό γ ι Ο ... Φ ρ ο ν ο Ο
μ ε ν σ τ ι ό λ ί Υ ο ς ί π ο τ ι σ μ ο ς δ ε ν θ ι α ε λ α τ τ ε μ ο ν ο μ α
χ ο σ μ ε ν δ ι α ξ ί φ ο υ ς μ η χ ρ η σ μ Ο π ο ι η τ ε λ ο ι π ο ν ρ ό ..
λ ο ν ...
ν σ υ ν ε ε ί σ υ γ χ έ ε τ ε δ ε ι ν ω ς τ α Π ρ ά γ μ α τ α Κ α Ι
σ υ ι μ α ί ν ε ι τ ο Ο τ ο δ ι ό τ ι ο ί μ ε ν Κ α ρ δ ι ν ά λ ι ο ι ο ϋ ς Χ ν α φ έ
ρ ε τ ε ε χ ο ο σ ι τ α ς κ Ε ύ ρ ω Π α ί κ ά ς τ ω ν ε δ ρ α ς κ α Ι ο μ α
α λ λ ο ί ή μ έ τ ε ρ ο ι έ ί Ι σ κ ο π ο ι κ α τ έ χ ο υ σ ι τ α ς δ ρ α ς τ ω ν
Ά θ η ν ω ν Ά τ τ ι κ η ς θ ι ε σ σ α λ σ ν ί ι κ η ς Π α τ ρ ω ν ' ω α ί ν ω ν
Κ α τ α υ ν έ τ Ό ε ι α έ φ σ σ ο ν ι μ ι τ ρ ο φ ο ρ ο Ο ν κ α Ι τ μ α ί
ν ο υ ι σ ι ν ό ρ Θ ο δ ό ξ ο ο ς α ο ς ή Έ κ κ λ η σ ί α δ ι α κ η ρ ό σ σ ε ι κ α Ι
€ ν τ έ λ λ ε τ α ι ο τ ι μ ό ν ο ν ό ρ θ ι ο δ ο ι ξ ο Ο ν τ ε ς π α ρ α μ έ ν ο σ ι ν ι ε ς
τ ο ύ ς ι Θ ρ ό ν ο υ ς τ ω ν ...
Ο ϋ τ ω ς έ ν ή ρ γ ο υ ν ά ε ί Π σ τ ε α ί ό ρ Θ δ ο ξ ο ι τ Ο μ έ ν ε ς κ α Ι
ό Λ α ό ς κ α Ι ο ύ χ Ι ώ ς ύ μ ε ί ς λ έ γ ε τ ε δ ε ν ύ Π ά Ρ χ ε ι λ ό γ ο ς
ν α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ώ μ ι ε θ ι α ι κ λ τ
Ά λ λ σ μ ν ν 1'1:. ί τ ι ψ ά ν ι ε έ α ν δ U Α γ ι ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι
ο ς δ θ ε ο λ ό γ ο ς έ ν ω ν λ ε ι ό Μ έ γ α ς Β α σ ί λ ι ε ι ο ς έ ν Κ α ι
-133­
σ α ρ ε ί ς χ f) ό Ά Υ ι ο ς θ α ν ά σ ι ς ι έ ν Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ί έ φ ή ρ
μ ο ζ ο ν τ ο ύ μ έ τ ε ρ ο ν μ έ τ ρ ο ν κ α Ι δ ι α τ ο υ ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ς
" , , δ ξ
τ ω ι α ι ρ ε τ ι κ ο υ ς κ α ι κ α κ ο Ο ο υ ς ...
Έ α ν ο ί ά ν ω τ έ ρ ω π α τ έ ρ ε ς ή μ έ λ ο υ ν κ α Ι δ ε ν
έ ι δ ι ε Φ έ Ρ ο ν τ ο δ ι α τ ο ύ π ά ρ χ ο ν έ ν τ τ λ ά ν τ η ς
α ί ρ έ σ ε ω ς κ α Ι Π ρ ο ό λ ί Υ ο υ Ι δ ι κ ό ν τ ω ν ο μ ν ι ο ή ρ κ ο Ο ν
τ ο δ ε ε ί ς τ ο υ ς ό λ ί Υ ο υ ς π σ τ ο ς π ο υ τ ο υ ς π ε ρ ι έ ι α λ λ ν
έ ρ ω τ ω ι θ ά ε ί χ ο μ ε ν σ ή μ ε ρ ο ν Ό ρ Θ ι δ ξ ί α ν κ α Ι Π α Ρ α δ ο
Θ ε σ α ν σ τ ι ν α ώ η τ ο ν Έ α ν έ Η ε ώ ρ ο υ ν τ ο υ ς ψ ε ο Ο Ο
π ο ι μ έ ν α ς Κ α ρ δ ι ν α λ ί σ υ ς η τ ο ι π α ε λ ω ς κ α Ι τ ε λ ε ί ω ς ά
π ο κ ε κ ο μ μ έ ν ο υ ς τ η ς Ό ρ σ δ ό ξ ο υ Έ ι κ κ λ η σ ί α ς ω τ ό ε
σ φ ό δ ρ α ά μ φ ι ά λ λ ω ε ό ν θ α ύ π η ρ χ ε κ α ν λ ό γ ο ς σ ή μ ε ρ ο ν
ή μ ε ϊ ς ν α ά ν Τ Ι α λ λ ώ μ ε θ α ...
Η δ ι α φ ο ρ α δ ν τ ω ς ε ί ν α ι ά υ σ σ α λ έ α ...
θ α μ ο Ι ε ί π η τ ε ί σ ω ς Ώ σ τ Ξ ο ί τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν Έ Π ί
σ Κ Ο Ί Ό Ι ε ί ν α ι ώ ς ο ί π ά λ α ι α ί ρ ε τ ι κ σ ί Κ α τ α ρ χ ή ν σ υ
ε ί π α ς η μ ε ϊ ς ά π λ ω ς τ ο ά ν η κ ο ν φ ρ ο ν τ ί ζ α μ ε ν ν α δ ι α
, Τ . 8 ' c.' , , , δ '
τ η ρ η σ ω ι μ ε ν α ς «, ι α ν α σ ι μ ο υ ς ο μ ω ς ο ι κ ο ν ο ι μ ι α ς ο υ ε
π ο τ ε '8" ά ν ε χ Θ ω μ ε ν ...
Σ υ ν ε π ώ ς π ά ν τ ε ς ε χ ο μ ε ν τ ο α θ η ν τ ο υ δ ι α
Φ ρ ο υ ρ ε ϊ ν κ α Ι φ υ λ ά τ τ ε ι ν τ ο Μ υ σ τ ι κ Ο ν Σ ω μ ι
τ η ς Ό ρ θ ι ο δ ι ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ ο ϊ τ ο ϊ ο ν λ μ α ί ν ο ν τ α ι π ο ι
κ ί λ α τ ρ ω κ τ ι κ ά α Ρ χ η ς γ ε ν ο μ έ ν η ς δ ι α τ η ς ε ι σ α Υ ω Υ η ς
τ ο υ Ν έ ο υ Ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ί ο υ κ α Ι σ υ ν ε χ ι ζ α μ έ ν η ς α Δ τ η ν 01­
'c , ι
κ ο ο μ ε ν ι κ η ν υ σ τ ε ρ ι α ν τ η ς σ η μ ε ρ ο ν ...
Γ ρ ά φ ο ν τ ε ς π ά ν τ ε ς ι ε ν ν σ ο Ο μ ε ν α π α ν τ α ς τ σ υ ς
ε ν σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι κ α Ι α γ α ι θ η Π ρ θ έ σ ε ι ά γ ι ω ν ι ζ ο
μ έ ν ο υ ς δ ι α τ α ς ά Υ ί α ς Π α ρ α δ ό σ ε ι ς τ η ς Έ Ι Κ ι κ λ η σ ί α ς ή
μ ω ν Ν ε 00 η μ ε Ρ ο λ ο γ ί τ α ς κ α Ι Π α λ α ι 0­
η μ ε Ρ ο λ ο Υ ί τ α ς α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς τ σ υ π ο ι κ ί λ ο υ α Θ
, \ ,
μ ο υ σ υ ν ε π ε ι α ς α υ τ ω v κ α ι τ ω ν ε ν ε Ρ Υ ε ι
ω ν τ ω ν π ρ ο ς τ ο ά π α ι τ ο ύ μ ε ν ο ν ύ Τ ό τ η ς Ί Ο
ρ

θ ο δ ό ξ ο υ α ρ ι ε ί α ς τ η ν α ν θ ρ ω ϊ ί ν η ν ο μ ω ς α δ υ ν α μ ί α ν
θ α ε ί ν α ι α ν έ ν τ ι μ ο ν κ α Ι τ ρ α χ υ ν α π α ρ α θ ε ω ρ ή σ ι τ ι ς μ η
--134- ­
λ η σ μ ο ν ω ι μ ε ν σ τ ι ε ύ κ ό λ ω ς δ υ ν ά μ ε ι θ ι α ν α λ ε ν ε τ η θ ω
μ ε ν ύ ί ό τ ο Ό Σ α τ α ν α δ ι ι α τ η ς δ δ ο υ τ η ς ά κ ρ α ς δ ι Κ α ι ο
σ ύ ν η ς Κ α Θ ή ι μ ς μ ό ν ο ν α ί μ ε τ α κ α κ η ς π ρ σ θ έ σ ε
ω ς κ α Ι ρ α θ ι υ ι μ ί α ς ·. π ο ν η ρ α υ δ ο ύ λ ο υ α ν τ ι σ τ Ρ α
τ ε υ ό μ ε ν σ ι ε ί ς τ α ς τ η ς Έ Κ ι κ λ η σ ί α ς ύ φ γ η σ ε ι ς
δ υ ν ά μ ε ι ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ α ι Ε Κ Τ Ο Σ , Ε κ ι κ λ η σ ί α ς
τ α ς ε δ κ α ς δ μ ω ς π ε ρ ι Π τ ώ σ ε ι ς ε ί τ ε δ ι α κ λ η ρ υ κ ο ό ς ε ί
τ ε δ ι α λ α τ κ ο υ ς τ ί ς ι δ ύ ν α τ α ι ν α σ τ α θ μ ί σ η έ ν ά
Κ Ρ ι ε ί κ α Ι ν α ι ε ί π η Ο τ ι ί υ Υ χ ά ν σ υ ν ή ι μ έ τ ι ε ρ ο ι η ύ ε
,
ν α ν τ ι σ ι ;
Α ύ τ ο ε ί ν α ι ε Ρ Υ σ ν μ ό ν ο ν τ ο υ Θ ε ο υ η ί ω ς θ α ε λ ε
γ ε ν ό α Υ ι ο ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς Σ τ σ δ ί τ η ς Ο ύ γ α ρ δ ρ ι σ τ ι κ ω ς
" , , θ δ λ ":'\ λ δ ,
ε ι σ τ ω α Ί τ σ φ η ν α σ α ι ι ι α Τ Ί Λ ο ν α Ι Λ ο υ ' α ι φ ε ρ ε ι ν κ α ι
ι
Τ Ρ σ ώ Π κ α Ι Υ ν ώ σ ε ι κ α Ι Ι ο υ δ κ α Ι ή λ κ ί χ
Ε ι α ν σ ι μ ω ς ύ μ ε ί ς θ ε ω ρ ε ι τ ε τ ο υ ς Γ Ο Χ έ κ τ ό ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι σ υ ν ε ι τ ω ς κ α Ι ά v ε u Μ υ σ τ η Ρ ί ω ν
π α ρ α κ α λ σ υ μ ε ν ν α μ α ς τ ό δ η λ ώ σ η τ ι ε
Δ ι ή μ α ς π ά ν τ ε ς ο ί ά ν ω τ έ ρ ω α γ ω ν ι σ τ α Ι ό α π λ η
ρ ο υ ν τ Ο ι ύ σ τ ε ρ ή μ α τ α τ ο Ο Χ ρ υ σ τ ο σ έ φ α ρ μ ό ζ ο ν τ ε ς τ τ ο ι
κ ί λ ω ς έ ν τ η ζ ω η τ ω ν ε κ α σ τ ο ς ε ί ς δ ι α φ ο ρ ο ν α θ μ κ α Ι
κ φ ρ α σ ι ν Τ ο τ ο Μ Ά Θ α ν α σ ί ο υ Ά ν α υ τ α ς ι δ ά ξ
μ ε ν κ α κ ο υ Ρ Υ ο Ο σ ι σ ύ κ έ 1t Ι Τ Ρ έ Ψ Ο μ ι ε V».
Σ α ς τ α ρ α Θ έ τ ω σ χ ε τ ι κ η ν ί ε ρ ι κ σ τ ή ν τ ο υ ί Χ ρ υ σ ο
σ τ ό μ ο υ ή ό τ α α ρ κ ο ύ ν τ ω ς έ π ε ξ η Υ ε ί ι τ ο υ κ θ ή
κ ο ν τ ο ς π ά ν τ ω ν ε ν α ν τ ι λ α η θ έ ν τ ο ς ά δ ε λ φ ο ϋ
«cH μ ή τ η ρ ή μ ω ν ή κ ο ι ν η σ ύ χ ί μ ά τ ι ο ν λ λ ά δ ε λ φ ό ι ν
ά π ώ λ ε σ ε ν ε κ λ ε ψ ε ν α ύ τ Ο ν δ δ ι ά λ ς κ α Ι κ α τ έ χ ε ι vU'v
έ ν τ Ρ Ί ο δ α Τ σ μ γ ρ ά ψ ε Ο ί κ ο υ μ ε ν ι ι σ μ ο Τ δ α ς ί ν
ε κ λ ο φ τ α ο ί δ α ς τ ό ν κ λ α ί έ ν τ α δ ρ α ς μ έ κ α θ ά π ε ρ λ ύ
χ ν ο ν α φ α ν τ α τ η ς δ ι ι δ α λ α ς τ ό ν λ ό γ ο κ α Ι ι τ α τ α
χ ο υ ζ η τ ο υ ν τ α κ α ί κ ο ι τ τ ό μ ε ν ο ν κ α ί σ υ σ τ η α ς σ ι γ ω ν κ α Ι
ο ύ κ α τ α Υ γ έ λ λ ε ι ς
π ω ς δ ε ο ύ κ έ ν τ ο ϊ ς σ χ ά τ ι ς σ ε τ ω ν θ ρ ω ή Ε κ
-135­
κ λ η σ ί α λ Ο Υ ι ε ϊ τ α ι κ α Ι π ο λ έ μ ι ο ν ή Υ ή σ ε τ α ι κ α Ι λ υ ι μ ε ω
ν α Μ Ι GNE 48, 856).
Έ α ν δ ε ε ν τ η τ ο ι κ ί λ κ α Ι τ ρ α χ ε ί σ ν τ ω ς π ρ ι σ τ α
θ ε ί τ η ς δ ι α σ ώ σ ε ω ς τ η ς λ υ μ α ι ν ο μ έ ν η ς α λ η θ ε ί α ς α ϊ u­
τ ε ρ α μ υ ν ό μ ε ν τ α ύ τ η ς τ ί Ή Τ σ ι ν ε ί ς ύ τ ε ρ λ ά ς 11 ε
CI .. 3' 3 ,." C ,...
σ τ ι ν ο τ ε κ α ι ε ι ς α ν Τ Ι κ α ν ο ν ι κ α ς ε ν ε Ρ Υ ε ι α ς η ϊ ω σ ι ς
τ ω ν ά ν α τ Ρ έ Χ ε ι ε ί ς τ ο ν τ Ρ α λ έ σ α ν τ α δ ι ο ν
ό Κ ύ ρ ι σ ς έ ξ ε φ ώ ν η ι σ ε ν ε δ ι κ ο ο ύ α ί ..
Ρ δ ' , ξ , , , θ ' ,
R
ε α ι ω ς ι ι α ι τ α τ η ν ε α ι ρ ε σ ι ν α ε ι τ τ ε ' α α Ί τ ο τ ι ε
λ ε ν Tft δ ι α φ υ λ ά ξ ε ι τ η ς ό ρ Θ η ς ί σ τ ε ω ς ή δ ι α Υ ω Υ η κ α Ι
έ ν έ Ρ Υ ε ι α ι τ ω ν Έ π ι σ κ δ π ω ν κ α Ι λ ι τ ω ν κ λ η ρ ι κ ώ ν ο ί τ ι
ν ε ς φ ύ ι ε ι κ α Ι θ έ σ ε ι Ί ρ έ ι τ ε ι ν α φ ρ ο κ τ ω ρ ο υ ν ό φ ω ς τ η ς
σ ζ ο ύ σ η ς α λ η θ ε ί α ς ά π ε ρ ί τ μ η τ ο ν κ α Ι ύ π έ Ρ χ ρ ο ν σ ν
«... λ α π ο λ λ α Ι ή μ έ ρ α ι ε ξ 00 τ η ς ί Ι Κ μ έ ν η ς ή
Ε κ κ λ η σ ί α α τ έ σ τ ρ α τ τ α ι κ α Ι Έ ί ς ε δ φ ο ς κ ε ϊ τ α ι Π ά ν
τ ω ν έ ξ ί σ η ς Τ KCXJK<{) κ α τ ε χ ο μ έ ν ω ν μ a: λ λ Ο ν δ ε
,... ." ""'" '2 '"
τ ω ν ε ν α ρ χ α ι ς ο ν τ ω ν τ ο ι ς α υ τ ο ι ς
ύ π ε υ ι θ ύ ν ω ν ... » ( Μ Ι GΝ Ε 62., 80).
Δ ι α τ υ τ ο έ τ α σ θ ή σ ο ν τ α ι κ α Ι δ ι α ψ ό ρ ω ς έ ν τ η κ ρ ί
σ ε ι π ά ν τ ε ς ά ν α λ ό Υ ω ι ς σ υ ν θ η κ Ω α ι θ μ ω ν Υ ν ώ σ ε ω ς
κ λ π Σ α ς ύ π ε ν θ υ μ ί ζ ω κ α Ι Κ τ α υ ί σ τ ο ρ ή σ α ν τ ό ς μ έ τ ι ν α
Ο ύ ί ά ν τ α π ά ν τ α ς ά π α ι τ η τ έ ο ν ά ι δ ε λ φ σ ί ω ε ρ ο ύ δ ε
...., ,
π α σ ι π α ν τ α σ υ Υ χ ω ρ η τ ε ο ν ... ».
§ 23. Δ έ χ ε σ Θ ι ε σ τ ι κ α Ι π ρ ο Σ υ ν ο δ ι κ η ς δ ι α Υ ν ώ ι μ η ς
ε χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α ό ι ι σ τ ο ς ν α δ ι α κ ό ψ τ η ν ι ν ω ν ί α
π ρ ο ς α ί ρ ε τ ι κ ο ν έ π ί σ Κ Ο Ι ί ο ν σ ε λ 13). Έ ν σ υ ν ε ε ί τ ο
γ Ε Υ ο ν ό ς τ ο υ τ ο χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ε ε τ α ν ά σ τ α σ ι ν κ α Ι Θ α ά
π φ ε ι Ι ε α ν ή ό ρ θ ι ό ι δ ο ξ ο ς σ υ ν ε ί δ η σ ι ς ι δ ε ν ύ ά ρ χ η
τ ε ι θ λ ω μ έ η ύ π σ τ ω ο ν Π α Θ ώ ν η ά Υ ν ο σ υ σ α ώ ς ή ε μ ή
Σ υ ν ε π ω ς τ α ς ό ά π ο κ ό π τ ω ν τ ό μ ν η μ ό σ υ ν ο ν Κ Ο
... (, - , , , δ ' , ,... θ
σ μ ε ι τ α ι υ π ο τ ω ν α ν ω τ ε ρ ω ι Ι ο Ο τ η τ ω ν cwoElTal κ α \
ύ μ α ς
Ά ρ α ο ύ ι δ ό λ ω ς σ ι Υ κ ο φ α ν τ ω ν ε Υ ρ α ψ α σ τ ι ά ρ ν ε Ί σ Θ ε
-136­
τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ η ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς ε Ι ς τ η ν ό ρ θ ι Θ δ ο ι ξ ο σ υ
ν ε ί δ η σ ι ν
§ 24. "0ρ α π α ρ ά γ ρ α ρ ο ν 19.
§ 25.. Σ χ ε τ ι κ ω ς μ ε τ ο π ρ τ ρ α ϊ τ ν ι τ ο υ ί θ ε ο φ υ
λ ά κ τ ο υ ε Ι ς τ ο ό π ο ι ο ν π α ρ ε π έ μ ψ α τ έ μ ε ί ν α ί δ ω έ ι μ α υ τ ό ν
θ
' δ <.... " , Ν θ ' ζ
ά ν τ ι ε τ ω ς € ι ν ... υ μ α ς κ α ι μ ο ν ο ν ... α ι μ η ι ι α μ α η τ ε
Ε ί δ ο ν ύ μ α ς μ ε τ ε ρ χ ό μ ε ν ο ν π ο λ λ α ς π ε ι ρ ά σ ε ι ς π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ά λ λ σ ι ώ σ η τ ε τ ο ψ ρ ό ν η μ α τ ο υ ί ε ρ ο σ α ι δ ρ ό ς
Κ α τ α σ Π ά ζ ο μ α ι τ α Υ ρ α ψ ό μ ε ν ά τ ο υ Δ ι α τ ί Π λ ύ σ α
τ α ε Ι ς τ α τ η ς Π ί σ τ ε ω ς Θ έ μ α τ α ο ό δ ε ι μ ί α ν σ υ κ α τ ά Ι α σ ι ν
δ έ χ ε τ α ι ' δ ο υ ο ί λ ό γ ο ι τ ο υ
Κ α Ι τ ο ϊ ς Δ υ τ ι κ ο ϊ ς τ ο ί ν υ ν ε ί τ ι μ ε ν Τ ε ρ Ι τ ο δ ό Υ ί μ α
δ ι α μ α ρ τ ά ν ε τ α ι τ η ν Π α τ ρ ι κ η ν ψ ω ν η ν σ α λ ε Ο ο ν 010V δ η
τ ο ε ν τ Σ ι μ ό λ τ ε ρ τ ο υ Α γ ί ο υ Π ν ε μ α τ ο ς ρ ο σ τ ι
Θ έ μ ε ν ο ν ε ι

α κ α Ι δ Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Σ Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Σ τ ο Ο τ ο μ η
δ ι ο ρ Θ ώ σ ε ω ς α ξ ι ο ύ ι μ ε ν ο ν Ο Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ω Ν Α Σ ν Γ Χ Ω Ρ Η
Τ Ο Σ .. ».
Ι Ζ ό '
α τ α σ υ ν ε π ε ι α ν 1t. ι ψ α ν ι € ε α ν μ 'v ο ν τ ο
F 1 Ι Ι Ο Q U Ε ο π ο ι ο ς ε δ έ χ ε η τ ο Α Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Η Τ Ο Σ
π ο ί α ς σ υ γ γ ν ώ μ η ς η Θ ι ε λ ο ν ά ξ ι ω θ η Ά θ η ν α Υ ό ρ α ς κ α Ι α ί
σ υ ν α ύ τ φ ο ί δ ε έ ν α ς α ρ θ ρ ο υ ε κ τ ο υ υ μ Ι ό λ τ η ς
Π ί σ τ ε ω ς ή μ ω ν μ η ψ ε σ θ έ ν τ ε ς α λ λ ε ί ς τ έ λ σ ς δ ι α ψ θ ε ί
ρ α ν τ ε ς Γ ρ ά ψ α μ ε ν ο ϋ τ ω δ ι ό τ ι ά ν α φ α ν δ ο ν θ ε ω ρ ο ι Ο ν τ ο ν
π ά π α ν μ ε ά π ο σ τ ο λ ι ι κ ή ν δ ι δ ο χ η ν κ α Ι ι μ υ σ τ ή ρ ι α σ ώ ζ ι
τ α τ η ν Δ ύ ι σ ι ν ώ ς ο Κ ω ν λ ε ω ς τ η ν ν α τ λ ή ν Έ π ί
σ κ ε ψ ι ς Ν ο 90, σ 18). Γ ι α ύ τ σ α κ ρ ι ω ς κ α Ι τ ο ν π ρ ο σ
φ ω ν ο Ο ν σ ε Ι ά σ μ ι ν ά δ ε λ ψ ν ο μ ό τ ρ Ο Π κ α Ι δ μ ό ζ η
λ σ ν τ ω ν Τ τ ρ ω τ ο ι κ ι ο ρ υ ι ψ α ί ω ν Π έ τ ρ ο υ κ α Ι Π α ύ λ ο υ ( Ε
π ί σ κ ε ψ ι ς 15.12.77). Τ ί ς δ ύ ν α τ α ι ν ι α α ρ ν η ι Θ η δ τ ι θ ί ς τ α ς
ρ ω μ α ι σ κ α θ ο λ ι κ α ς ά κ ο λ σ υ ι θ ί α ς ε ί ν α ι π α ρ ώ ν Ο ί δ ι ο ς Κ ύ
ρ ι α ς Ι η σ σ Ο ς Κ α Ι τ ί ς ι δ ύ ν α τ α ι ν α ά ρ ν η ι θ η δ τ ι τ ό π α ν
aHEVQoupyov Π ν ε Ο μ α ε ί ν α ι τ ο τ ε λ ε ι α υ ν δ λ α ς υ α ς ί ε ρ ο υ ρ
-137­
li
,
, ,
; !:
1.;
Ι Ι
ί
\'
Ι
1I
Ι
γ ί α ς κ α Ι τ α μ υ σ τ ή ρ ι α έ ν τ η κ λ η σ ί ά μ φ σ τ έ ρ ω ν ω ν
,i1 έ δ ω έ κ Π ρ ο σ ω π ο υ μ έ ν ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν Κ α ι θ ο λ ι κ ι ι 30.

.
-H
i
ι Ι

Ο ί ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο ι ά π ο τ ε Ν ο υ ν μ έ ρ ο ς τ η ς δ μ ι λ ί Ο ς
Ι
! Ι
τ ο Ο τ ρ σ έ δ Ρ υ τ η ς ο ρ Θ ο δ ό ξ ο υ Ί ι τ ρ τ η ς α ρ χ ι ε τ σ κ ό
"
π ο υ Α ύ σ τ ρ α λ ί α ς Κ Σ τ υ ι λ ι α ν ο υ κ φ ω ν η θ ε σ η ς έ ν τ φ
Ν α φ τ α υ ά γ ί σ ι υ Ν ι κ ο λ ά ο υ έ ν Μ π ά ρ ι Ι τ α λ α ς Κ α Ι ό μ ω ς
Τ ά ν τ α τ α υ τ α κ α Ι τ ο λ λ α ε τ ε ρ α ή γ ρ α φ Ι ς τ ο υ π Έ τ ε ύ
κ ό λ ω ς τ α δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ϊ Ι τ ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α μ η δ ι α τ α ρ α
χ θ Ν α ϊ Κ α ν ο ν ι κ α Ι σ χ έ σ ε ι ς κ α Ι δ η ι μ ι ο υ ρ γ η ι θ η σ χ ί σ μ α
Έ Κ τ ο υ ϊ ε ρ ο Ο ο ι μ ω ς Κ ό ν ο ς μ α ν θ ά ν α μ ε ν σ τ ι σ χ ι σ μ ά
τ ω ι ν κ α Ι μ Θ ρ υ Ο μ ω ν τ η ν Ι λ η σ ί Α έ σ τ ι ο υ δ α σ α ν ρ σ α
σ θ α ι ο χ ι α ϊ κ ο ι ν ω ι ν ο υ τ ι ε ς μ ε τ ό ν κ η ρ σ σ ο ν τ α τ ν α ί
ρ ε σ ι ν α λ λ α ϊ δ ι α κ ό τ Τ Ο ε ς τ η ν μ ε τ α ύ τ ο Ο κ ο ι ω ι ν ί
( Κ α ν ω ν Ι Ε τ η ς Π ρ ω τ ο δ ι ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ
Κ α Ι α ν ο δ τ ο ι ώ ς α ί τ ι σ ι ά σ φ α λ ω ς ε ί ν α ι ά σ υ γ χ ώ ρ η
Τ Ο Ι φ ρ ο ν ε ι τ ε ο τ ι ο ϊ σ υ μ π ο ι μ έ ν ε ς α ύ τ ω ν σ ί έ τ η τ ρ έ ψ α ν
", -, "
τ ε ς τ η ν τ ε Λ ι ε ι σ ι ν τ η ς Τ Ο ο ι α υ τ η ς α υ ρ γ α ς τ υ Υ χ α ν ο υ σ υ ν
ά ν ε ύ θ υ ν σ ι Π ο λ λ ο Ο γ ε κ α Ι ι δ ε ι
Α ύ τ ή Π ά τ ε ρ ε ί ν α ι ή κ ρ ά ά λ ή ι θ ε ι α Π υ θ α ν ο ν ν ά
μ η σ α ς ϊ Κ Ο Ν Ο Τ ο ί η ι σ α έ λ ί ζ ω ό χ ρ ό ν ο ς ν α μ ε δ ι κ α ι ώ σ
α ν κ α Ι ε ν Tn έ τ ε ρ μ έ ν τ ι ι θ υ έ λ λ π ρ Ι ν 11 σ υ ν ε ξ η Υ η ι ω
μ ε ν τ ο π ι σ τ ε ύ ω θ α ε ι ύ ρ ε ι Θ ω μ ε ν έ ν τ φ Ι δ ί ι μ ε
τ ώ τ ω ...

* * *
γ Γ Π ε ρ α ί ν ο ν τ ε ς έ ν σ η μ ε ι ώ σ ε ι Υ ρ ά φ ε τ ε -rcX ά κ ό
λ ο ι υ Θ α
Έ τ ε ι δ η Α γ ι σ ρ ε ί τ η ς τ ι ς έ ρ ω τ α μ ε π ω ς δ ύ ν α μ α ι
ν α μ ν η μ ο ν ε ύ ω κ α Ι ν α λ έ γ ω δ ι α τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν χ ω ρ Ι ς
ν α ψ ε ύ δ ω ι μ α ι Ο Τ Ι ό ρ θ Τ μ ε τ η ν α λ ή Θ ε ι α ν γ μ ε ι ς δ ε
έ ξ η γ ε ι τ ε α ύ τ φ γ ρ ά ψ ο ν ί ε ς :
Λ έ Υ ο ν τ ε ς τ ο ι έ ν π ρ ώ τ ο ι ς μ Ή σ θ η τ ι κ υ ρ ι ε τ ο Π Α ρ
χ ι ε π ι σ ό τ υ ή ι μ ω ν ... » δ ε ν Π α ρ έ χ ο μ ε ν π ι σ Τ Ο Τ ο ι η τ ι κ ά Ο Τ Ι
ό έ π ί σ Κ Ο Τ ο ς ε ί ν α ι σ φ ο ς κ α Ι ε ν τ υ μ ο ς κ α Ι ύ Υ ι η ς κ α Ι
-138­
, ;
;' i
, '"
ό ρ τ σ μ ε Ί τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν Ό ι Ά λ λ α τ α ρ α κ α Λ μ ε ν
ά π λ ω ς τ ο ν Κ ύ ρ ι ο ν ν α χ ο ρ η Υ Ώ ε ί ς τ ο ν έ τ ί σ κ ο έ ν τ ί
μ ό τ η τ α ύ Υ ε ί α ν ό ρ Θ ο τ ο ι μ ί α ν τ η ς ά λ η ι θ ε ί α ς λ τ .... ». Κ α Ι
κ α τ α λ ή Υ ε τ ε Ε ύ χ ό μ ε ι ι α λ ο ι π ό ν δ ε ν ί ι σ τ σ ι ι μ ε ν
,Α π ά ν τ η σ ι ς : Τ Ο Θ έ μ α τ ν ι σ ι λ Ύ ι ώ τ α ε
τ ο ι έ ρ ω τ η Θ ε ν ύ π ο τ ο υ μ ο ν α χ ο υ δ ε ν ά ψ ε ώ ρ α ε ς τ η ν γ ρ α μ
μ α τ κ η ν τ ε χ ο λ ό Υ η σ ι ν τ ο υ κ ε μ έ ν ο υ ο ύ δ ό λ ω ς τ ε
ρ Ι α ύ τ ο υ ό Μ ο ν α χ ο ς έ ν δ ι ε ψ έ ρ ε τ ο Ά λ λ α ε ί ς κ ά τ ι ά
τ λ ύ σ τ ε ρ ν τ λ ω ς έ ι Χ ν ά μ α ρ τ ά ν τ 11 ο χ ι μ ν η ι μ ο
ν Ε ύ ω v Α Ι Ρ Ε Τ Ι κ α Υ Π Α Τ Ρ Ι Α ρ χ α Υ ε σ τ ω δ υ ν ά μ ε ι
,
τ ο ι ο υ τ ο υ
Ό τ ί α ο ν τ ι ω ς έ π ί μ ο ν ο ς ύ π ε ρ ά σ τ ι σ ι ς τ ω ν τ ε λ ε ί ω ς
α δ ι κ α ι ο λ ο γ ή τ ω ν ' Ι δ ο υ έ π Ι τ ο υ π ρ ο Κ ε υ μ έ ν ο υ δ τ ί α ε ί
ν α ι ή φ ω ι ν η τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς έ ξ ε ν ε χ θ ε ϊ σ α ά π ό τ ο υ ς ό σ ι ο
μ ά ρ τ υ ρ α ς ύ π ε ρ α σ π ι σ τ ά ς τ η ς τ ο υ ς έ π Ι Β έ κ κ ο υ Α γ ι σ
ρ ε ί τ α ς Π α τ έ ρ α ς Τ Ο π λ η ρ ε ς τ ρ α Υ ι κ τ η τ ι ο ς έ π Ι τ ι 1"CpO­
κ ε ι μ έ ν ο υ ε ί ν α ι δ τ ι έ κ ε Ί ν ο ι μ ε ν έ λ ά λ η σ α ν τ α κ α τ ω ι τ έ ρ ω
έ ν ί ε ρ κ α υ χ ή σ ε ι κ α Ι έ θ ο υ σ ι α σ μ ή μ ε ϊ ς δ έ ο ί τ η ς σ ή
μ ε ρ ο ν τ ό ν ι α ύ τ ω ν κ ρ ί ι μ α σ ι ν ο ί ς ε Τ δ ι ε Κ ύ ρ ι ο ς δ ε
μ ε ι θ α υ μ ι ι ύ λ υ κ α Ι έ ρ μ η Ι ε Τ σ έ κ τ ο υ κ ό σ μ ο υ τ ρ
, " δ
κ ε ι μ ε ν ο υ ν α α ν τ ι ρ α σ ω μ ε ν ...
Δ ι κ α ί ω ς λ σ ι π α ν έ λ ά ι μ ε ν ο π ε ρ έ λ α μ ε ν τ ο ι ο σ
τ ο ς ο ν τ ω ς ε π ρ ε π ε ή μ ϊ ν έ κ τ ο σ κ ό σ μ ο υ κ α θ η Υ η τ ή ς ...
Έ α ν δ ι μ ω ς τ ο Α Υ ι σ ν Ό ρ ς έ κ ι ρ ά τ ε ι σ τ ε ρ ρ ω ς κ α Ι ώ ι μ ο
λ ό Υ ε ι ϊ ί ε π α ρ ρ η σ ι α Ο ί μ έ ν ω ς τ η ν ' Α λ ή Η ε ι α ν ω τ Τ ε ο ν
τ ω ς π ά ν τ ε ς ο ί έ ν ό α μ ι Θ α έ ζ ή τ σ υ ν έ ξ α ύ τ ο Ο τ ο φ ω ς
κ α Ι τ ο ν δ ε ί κ τ η ν τ ρ ε ί α ς ...
Δ υ σ τ υ χ ω ς ώ ς μ η ω φ ε ι λ ε κ α Ι ε ί ς τ σ Ο τ ο δ ό ς α ί ω ν
δ ύ ν α τ α ι ν α κ α υ χ η θ Ώ ο τ ι ά ν έ τ ρ ε Ψ ε τ η ν τ α ξ ι ν ... Δ ι κ α ί ω ς
λ ο ι π ο ν ο ί π ά ν τ ε ς ό μ ι λ ο ϋ ν π ε ρ ί σ η μ ε Ι ω ν τ ω ν κ α ι ρ ω ν ...
Π α ρ α θ έ τ ω ν υ ν τ ο κ ε ί μ ε ν ο ν
Ε ί Υ α ρ τ ο ά π λ ω ς χ α ί ρ ε ι ν κ ο ι ν ω ν ί α ν δ υ δ ω σ ι τ ο ί ς
ε Ρ Υ ο ι ς τ σ Ί ς π ο ν η ρ ο Ί ς π ό σ ο ν ή δ ι ά Ρ ο ς α ύ τ ο Ο
-139­
μ ν η μ ο σ ύ ν η α ύ τ ω ν τ ω ν θ ε ί ω ν Μ υ σ τ η ρ ί ω ν φ ρ ι κ τ ω ς π ρ ο
,
κ ε ι μ ε ι ι ω ν
Ε ί δ έ ό π ρ ο κ ε μ ε ν σ ς α ύ τ ό ς έ σ τ ι ν ή α ύ τ ο α λ ή ι θ ε ι α
π ω ς α ν τ ό μ έ γ α τ ο υ τ σ ψ ε Ο ι δ ο ς ε ί ά ζ ε ι ν ε Ι κ ό ς τ ό σ υ ν
τ ά τ τ ε ι ν α ύ τ ό ν ώ ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ι ν
λ σ ι π ω ν ό ρ θ ι ο δ ό ξ ω ν Π ι α τ ρ ι α ρ χ ω ν έ ν κ α ι ρ φ φ ρ ι κ τ ω ν μ υ
σ τ η ρ ί ω ν σ κ η ν ι κ ω ς π ο α ί ξ ω μ ε ν
Κ α Ι π ω ς τ α υ τ α ά ν έ ε τ α ι ό ρ Η ο ι δ ό ξ ο υ ψ υ χ ή κ α Ι ο ύ κ
, - , ....
α Ί ο σ τ η σ ε τ α ι τ η ς κ Ο Ι V ω ν ι α ς τ ω ν μ ν η μ ο
ν ε υ σ ά v τ ω ν α υ τ ί κ α κ α Ι ώ ς κ α 1t η λ ε ό
ο v τ α ς τ α θ ε ι α τ ο ύ τ ο υ ς ή γ ή σ ε τ α ι Κ α Ι τ ί α ν
ε ί η τ α ύ τ η ς τ η ς ο ί κ ο ν ο μ ί α ς ζ η μ ι ω
δ έ σ τ ε Ρ ο ν
Α ύ τ ή π ά τ ε ρ ε τ ρ ε τ ε Λ α η τ ο ή ά τ ά ν τ η σ ί ς σ α ς K'cxl
έ ρ ω τ ω ι μ ε ν Ο ί ά Ί λ ο ϊ σ ί π ε ι ι ο Θ έ ν τ ε ς τ η ι μ ε τ έ ρ σ ο Φ ί
τ ω ς α Π α λ λ α ή σ ν τ α ι τ η ς Ι θ Ι α ν α σ ί μ ο υ π α γ ί δ ο ς η ν δ ο λ ί
ω ς έ σ τ ή σ α τ ε
Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς Μ ο ν α χ ό ς
Σ ή τ η Α γ α ς Ά ν ν η ς
1970
i,
ι
Ι
i
,
! ,
i
-140­
ι
Η
r'
_. f'
'i ι ι
Α
Π Ρ Ο Σ Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Ν Μ Ε
Κ Α Τ Ε Π Ι Γ Ν Ω Σ Ι Ν Ι Η Λ Ο Ν ...
Ά ν α ί ρ ε σ ι τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ Ε κ ρ ή ξ ε ι ά κ ρ ί τ ο ζ η
λ ω τ ι σ μ ο υ Β λ Δ Υ Ο Α Κ Ρ Α σ σ 166-168).
Σ τ ο ν π ρ ο η Υ ο ύ μ ε ν ο ς Α Υ ι ο ρ ε ί τ η σ ε κ ύ ρ ι ο ά ρ Θ ρ ο
μ α ς Ι λ η ν τ ω ν α λ λ ω ν έ λ έ ξ α ε κ α Ι τ ο υ ς κ λ η ρ υ κ ο υ ς
τ ω ν Ά θ η ν ω ν δ ι α ι τ έ ρ ω ς μ ά λ ι σ τ α τ ο υ ς λ ι Ο Υ ί ο ς ά ρ χ ι
μ α ν δ ρ ί τ α ς ο ί ό τ ι ι ο ύ δ ε ν έ τ ό λ μ η ι σ α ν ν α Π ρ ά ξ ο υ ν η ν α
Υ ρ ά ψ σ υ ν δ ι α τ η ν ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν σ μ τ ρ ο σ ε υ χ η ν τ ο υ α ρ
χ ι ε ι σ ό ι π Ι τ ω ν κ Σ ε ρ α φ ε υ μ έ ν τ ο ς τ ο υ α π Ι

Κ Ο υ ν α ο Ο
τ ο Ό ς Α Υ ί ο υ Δ ι σ ν υ σ ί σ υ Ά θ η ν ω ν Μ α χ η τ ι κ ο ν τ ε ρ ι δ υ ν
τ ο ό π ο ι ο ν α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ο ν έ ο ν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν κ α Ι δ ε ν δ ε ι
λ ι ν α έ λ έ Υ χ η σ υ ν ε χ ω ι ς τ η ν έ π ι τ ε λ ο υ μ έ ν η ν π ρ ο ι δ ο σ ί α ν
τ ω ν τ ι μ ί ω ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ύ π ο τ ω ν φ ύ σ ε ι κ α Ι Θ έ σ ε ι
τ α Ύ ω ν α ύ τ η ς ε Υ ρ α ψ ε τ α έ ξ η ς σ η μ α ν τ ι κ α ό Υ α ι φ ο ρ ι κ ω ς
π ρ Ο ς τ ο ά ν ω τ έ ρ ω Υ ε Υ σ ν ό ς Τ ρ ε ι ς ι έ π ί σ Κ Ο τ ο ι ό Ά ρ χ ι ε
π ί σ τ ς Ά θ η ν ω ν Σ ε ρ α ψ ε ί μ ό Τ α λ α ν τ ί ο υ ρ ό σ ι ς
κ α Ι ό ν δ ρ ι ύ ι σ η ς Ά ν α σ τ ά σ ι ο ς σ υ ι μ Ρ Ο σ ε υ Χ ή θ η σ α ν έ ν
Ά ι θ ή ν α ι ς μ ε α τ ω ν α ί ρ ε τ υ κ ω ν π α π ι κ ω ν έ ν τ ο ς τ ο υ Κ ε ν
τ ρ κ ω τ έ ρ ο υ ν α ο τ ω ν τ ε λ ε υ τ α ί ω ν Τ τ δ ε Ι ρ ο ς κ α τ ά
φ ω ρ ο ν π α ρ ά ι α σ ι ν τ ω ν θ ε ί ι ω ν ν ό μ ω ν ο ί τ ι ν ε ς ό ρ ί ζ ο υ ι σ ι ν
ς ς δ τ ι ο ύ δ ε ι α ί ρ ε τ ι κ ο ι ς η σ χ ι σ α τ κ ο Ί ς σ υ ν ε ύ ε α ι
Λ Γ Κ α ν ω ν Σ υ ν ό δ Ι Λ α ο δ Ι κ ε ί α ς κ α Ι ς ς ε ί τ ι ς κ λ η ρ ι
κ ό ς ... ε ί σ έ λ θ α ι ε ί ς σ υ ν α Υ ι ω Υ η ν •Ι ο ι δ α ί ω ν η α Ι ρ ε τ ι κ ω ν
τ ρ σ ε ύ ξ α σ θ ι α ι κ α Ι κ α θ α ι ρ ε ί σ θ ω κ α Ι ά φ ο ρ ι ζ έ σ θ ι ω Ξ Ε
-141­
Κ α ν ω ν Α γ ί ω ν Α ο σ τ ό λ ω ν Δ ι ο ο ϊ α ν ο μ ή σ α ν ε ς κ α τ α
μ ε ν τ σ υ ς ϊ ε ρ ο υ ς Κ α ν ό ν α ς ε ί σ Ι ν κ α Η ι ι ρ η ι μ έ ν ο ι Θ ε ο δ ώ
ρ ο υ Σ τ σ υ δ ί τ ο υ P.G. 99, 997), κ α θ α ι ρ ε τ έ ο ι δ ε δ ι α τ ο ά ρ
μ ό δ ι ο ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ν σ ρ γ α ν σ ν ο -έ α ν μ η Π ο ι ή σ ι ι τ ο
θ έ λ η μ α τ ι Κ υ ρ ί ο υ ύ π ο κ ρ ί σ ι ν έ σ τ Ι ν Κ α λ η Ο μ ο λ ο
γ ί α Ν ο ε μ 1978).
·0 α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς π Έ ί η φ ά ν ι σ ς θ ε ο δ ω ρ ό Π ο υ λ ο ς έ
π ι θ υ μ ω ν ν ι α α ι μ ν η σ τ ε ύ ι σ ι ι τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω κ α τ ά κ ρ ι τ ο ν Π ρ α
ξ ι ν τ σ υ Ά ρ χ ι ε Π ι σ κ ό ο - κ α Ι σ υ ν ε Π ω ς ν

α Θ ω ώ σ κ α Ι
έ α υ τ ο ν κ α Ι TOLJC; σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ δ ι α τ η ν ε ν ο χ ο ν σ ω
Π ή ν τ ω ν - ά Ί τ έ σ τ ε ι λ ε σ χ ε τ ι κ η ν έ Ί τ ι σ τ σ λ η ν ε ί ς ν ρ θ ό
δ ο ξ ο ν Τ ύ π ο ν ό ό π ο ι ο ς δ υ σ τ υ χ ω ς ά ν ε υ τ ι ν ο ς έ ν δ ο ι α
σ μ ο Ο τ η ν ε δ η μ σ σ ί ε υ ι σ ε ε ί ς τ η ν Π ρ ώ τ η σ ε λ ί δ α τ ο υ μ ε κ τ υ
Π η τ σ υ ς τ ί τ λ ο υ ς κ α Ι ε ρ ά σ τ ι α γ ρ ά μ μ α τ α κ α ί τ ο ι ή ί δ ί α
έ φ η μ ε ρ Ι ς π ρ Ι ν ό λ ί γ ο υ ς μ η ν ε ς ε Τ χ ε κ α τ α δ ι κ ά σ ε ι τ η ν α
ν ω τ έ ρ ω Π ρ α ξ ι ν γ ρ ά φ ο υ σ α Ό ρ θ ό Ε ο ι κ α Ι Φ ρ ά γ κ σ ι
σ υ ι μ Π ρ ο σ ε ύ χ ο ν τ α ι Τ ρ ε ι ς ό ρ θ δ ο ξ ο ι ί ε ρ ά ρ χ α ι ... Ε ί ν α ι ή
, ι \ C, ,
Π Ρ ω τ η φ ο Ρ α κ α τ α τ η ν ο Π ο ι α ν Π ρ ο σ ε ρ χ ο ν τ α ι ε ι ς
τ ο ν π α π ι κ ο ν ν α ο ν τ ω ν Ά Θ η ν ω ν Ό Θ ό δ σ ξ ο ι Ι ε ρ ά ρ χ α ι κ α Ι
σ υ μ Π ρ ο σ ε υ χ ο ν τ α ι μ έ τ σ ύ ς Φ ρ ά Υ κ ο υ ς Τ ο γ ε γ ο ν ο ς α ύ
τ ό .. π ρ ο κ α λ ε ι ά λ η ι θ η ό δ ύ ι ν η ν ε ί ς Touc; Ό ρ θ ι ο δ ό ξ ο υ ς ...
Τ α Ο τ α π ά ν τ α ώ ς π λ η ρ ο ψ ο ρ ο μ ε ι θ α έ ν τ ά σ σ ο ν τ α ι ε ί ς τ ο
σ χ έ δ ι ο ν τ ω ν γ ν ω σ τ ω ν κ ύ κ λ ω ν δ ι α τ η ν σ ύ ν α ψ ι ν Κ ο γ κ ο ρ
δ ά τ ο υ ! ! >'> (20/9, 378).
Κ α τ ό Π ι ν ί ι τ ί ν α π η κ α ν ε Ι ς δ ι α τ η ν α ι σ υ ν έ π ε ι
α ν τ ο υ θ ι ρ η κ ι ε υ τ ι κ ο ι υ α ύ τ ο υ φ ύ λ λ ο υ π ω ς τ ι ο λ μ α ι μ ε τ α
Ι
ά Π ο δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς σ υ ν ε ρ γ α σ ι ω ν ώ ς ή τ ο υ Π Έ π ι φ α ν ί
ο υ ν α δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς δ ι α τ ο ν έ ρ χ ό μ ε ν ο ε ί ς
Α θ ή ν α ς π α τ τ ι κ ο ν ν ο ύ τ σ ι ο ν Π ό τ ε Η α Π α ύ σ η ν α Π ρ ο σ ω
π ο λ η Π τ η ε ί ς ά ρ ς τ η ς ά λ η θ ε ί α ς κ α Ι τ ω ν ά ν α Υ ν ω σ τ ω ν
τ ο υ Κ α ι ρ ο ς Ο μ ω ς ν α δ ω μ Ε ν λ ε π τ ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν τ ο π ε ρ ι
ε χ ό μ ε ν ο ν κ α Ι τ ο η ο θ ο ς τ η ς έ ν λ ό γ έ π ι σ τ ο λ η ς
-142­
Ι Ή τ έ χ ν η τ η δ ι ι μ α ν α Ύ ί α έ ν δ ρ ά σ ε ι
ν α Ρ Χ Ώ μ ε θ ί κ α ν ο Ο σ τ ό μ φ ο υ π α ρ α θ έ τ ε ι δ λ ό κ λ η
ρ σ ι ν κ α τ η Υ ο ρ η τ ή ρ ι ο ν ε ν α ν τ ί ο ν τ ω ι ν Π α λ α ι ο η μ ι ε ρ ο λ Ο Υ ι
τ ω ν κ α Ι τ ω ν έ ν Ά ί Ό ρ ε ι Ζ η λ ω τ ω ν δ ι ό τ ι ό ο υ α τ
ε π ί Υ ν ω σ ι ν ζ η λ ο ς τ σ υ ς ώ δ ή Υ η σ ε ε ί ς τ ο σ η μ ε ι ο ν ν α ά
ν α τ ρ έ ψ ο υ ν τ η ν Ό ρ θ ό δ ο ξ σ ν Έ κ κ λ η σ ι ο λ Ο Υ ί α ν κ α Ι ν α
κ α τ α σ τ σ υ ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ι μ ε π ρ λ η μ α Τ Ι η ν τ η ν σ ω
τ η ρ ί α ν τ ω ν Δ ε ν ε δ ί σ τ α σ ε μ ά λ ι σ τ α ν α ό ν ι μ ά σ τ ο ν
κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο ν Σ κ ύ λ λ α κ α ι τ ο ν Ζ η λ ω τ ι μ ο ν Χ ά ρ υ δ ι ν
π α ρ α λ λ η λ ή σ α ς ο ϋ τ ω τ ο υ ς ε ρ υ ς τ η ς Ό ρ θ ι ο δ ο ξ ί α ς μ ε
τ ο υ ς τ ι μ ί ο υ ς ά γ ω ν ι σ τ α ς τ ω ν '1. Π α ρ α δ ό σ ε ω ν Ο ο ί α ν
δ ν τ ω ς έ μ π ά θ ε ι α κ α Ι μ ε ρ ο λ η ψ ί α
Μ Έ τ α ά π α ό τ α ά ν α ρ ω τ ι έ τ α ι κ α ν ε ί ς τ ί σ χ έ σ ι μ π ο
ρ ε ι ν α ε χ ο υ ν σ λ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω κ α τ η Υ ο ρ ω μ ε τ ο π α ρ ε λ
Θ ο ν α ρ θ ι ρ ο ν τ σ υ Ο Α Υ ι ο ρ ε ί τ ο υ Κ α Ι ό μ ω ς ε χ ο υ ν δ ι ό τ ι
ό Α Υ ι ο ρ ε ί τ η ς ε ί ν α ι ζ η λ ω τ ι κ ο ν φ υ λ λ ά δ ι ο ν κ α Ι ό Π α ν
τ ο ς δ ε ν ά ν έ χ ε τ α ι ν α τ ο ν ε λ έ Υ χ ε ί ς ... σ Ι μ α Τ ς μ ε
ά μ φ ί ο λ ο ν ψ υ χ ι κ η ν σ ω τ η ρ ί α ν Μ α α ν ό έ λ έ Υ χ ω ν Υ ρ ά
ψ η τ η ν α λ ή ι θ ι ε ι α ν Δ ε ν α ρ ι έ σ α ι τ ί ε σ τ ι ν ά λ ή ι θ Ε ι α σ η
μ σ ί α ε χ ε ι ν α τ α π ε ι ν ω Η ο Ο ν ο ί Π α λ α ι ο η ι μ ε ρ ο λ σ Υ ι τ α ι κ α Ι
α ν Υ ι α τ ο ν σ κ ο π ο ν α ύ τ ό ν Υ ρ ά ψ η κ ι α ν ε Ι ς κ α Ι μ ε ρ Ι α ψ έ ι μ
μ α τ α η δ η μ α Υ ω Υ ή σ η μ ε π ε Ρ Ι Ο σ η τ έ η ν δ ε ν χ α θ η κ ε δ
κ ό σ μ ο ς Π ρ ο έ χ ε ι ν α π ρ ο σ τ α τ ε υ θ η ή ύ π ό λ η ψ ι ς τ ω ν Ν ε ο
η μ ε Ρ ι λ ι τ ω ν π ο ι μ έ ν ω ν ω σ τ ε ν α σ υ γ κ ρ α τ η ο θ η τ ο τ ί
μ ν ι ο ν ε ν τ ο ς τ ω ν τ ε ι χ ω ν ... Έ τ σ ι λ ι τ ν μ ε λ ό γ ι α ά
λ η ι θ η σ τ η ν ρ χ ή η ε σ τ ω ά λ η ι ο ψ α ν η Η α π ρ ο σ ψ έ ρ ε τ α ι
σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α τ ο ψ ε υ δ σ ς π ι ο ε ϋ κ ο λ α κ α Ι ό έ α Υ ω γ α
,
σ τ ο ν α ν α Υ ν ω σ τ η ...
Έ α ν ό Α Υ ι ο ρ ε ί τ η ς ε ί χ ε σ υ σ τ ή ι σ ε ι a-rov Π α ν τ ο ν
ν α ύ χ ι θ ε ί ς τ ο υ ς Π α λ τ α ς ί Ρ ε μ έ ν υ ν α δ ι α κ ό ψ η
τ η ν μ ε τ α τ ω ν κ α κ σ δ ο ξ ο ύ ν τ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ο ο ι θ α ε ί χ ε ϊ
σ ω ς κ ά π ο ι α δ ι κ α ι ο λ Ο Υ ί α ν α Υ ρ ά ψ η έ ν α ν τ ί ο ι ν τ ω ν ω σ τ ε
ν α δ ι κ α ι ο λ Ο Υ ή σ η τ η ν α ρ ν η σ ί ν τ ο υ φ ο σ ο ν δ μ ι ω ι ς τ ί
-143­
;
1.'.:.,1
Ι
Ι

i"
'. '··'1·.' ;'11
ι
, '. ι Ι '.: ..
,
Ι Ά ι
ι
ι
Ι Ι
•• :1
:,
\ ·'1
.
Ι Ί
;,
Ι
[,
ί
Ι
j,(
, δ \ "'" "" \ ζ
Π ο τ ε τ ε τ ο ι ο ' Ε ν τ ο υ γ ρ α ψ α ι μ ε ο υ τ ε ε γ κ ω μ ι α σ τ ο ν η
λ ω τ ι σ μ ο ν ε π λ έ ξ α μ ε σ τ ό π ρ ο η Υ ο ύ μ ε ν ο α ρ Θ ρ ο μ α ς ε ί ν α ι
ό λ ο φ ά ν ε ρ ο σ τ ι δ έ ν α α λ λ ο σ κ ο π ο ν ύ π η ρ ε τ ο ι υ α ί κ α
τ α τ ο υ ζ η λ ω τ ι σ μ υ έ π ι θ Ι σ ε ι ς τ ο υ π α ρ α τ η ν ι μ ε τ ά ε σ ι ν
τ η ς π ρ σ σ ο χ η ς τ ο υ α ν α Υ ν ώ σ τ ο υ δ η μ α ω τ τ ρ ό
π φ π ρ ο ς σ υ ι σ κ ό τ ι σ ι ν τ η ς ά λ η Θ ε ί α ς κ α Ι δ ι κ α ι ο λ ό Υ η σ ι ν
'" 2 ,..
τ η ς ε ν ο χ η ς τ ο υ
Τ ό π ο ι ο ι ε π ί σ η ς τ υ Υ χ ά ν ο υ ν σ ι σ μ α Τ Ι α ί Π α λ α ι
ο η ι μ ε ρ σ λ Ο Υ ι τ α ι η σ ί Ν ε ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ Ί τ ι α ι τ ο ε υ μ ε ά ν α
π τ ύ ξ ε ι ε ν π λ ά τ ε ι ε Ι ς τ η ν μ ε λ έ τ η ν μ α ς Κ α ν ο ν ι κ η θ ι ε ώ
ρ η σ ι ς τ α υ ή ι μ ε ρ ο λ Ο Υ α κ ο υ σ χ ί σ μ α τ ο ς Α ι θ η ν α ι 276, τ η ν
ό π σ ί α ν σ η μ ε ι ω τ έ ο ν η ρ ν ή Θ η ν α δ η μ ο σ ι ε σ η ό ρ θ ό δ ο
ξ ο ς Τ ο ς σ ε Ι Ι μ ά λ σ α Π ο υ δ ι ε ν ε Ρ Υ ο υ σ ε σ χ ε τ ι κ ό
δ ι ά λ ο γ ο μ ε τ α ξ ύ Π α λ τ ω ι ν κ α ι Ν ε ο η μ τ ω ν χ ά ρ ι ν τ η ς
α λ η Θ ε ί α ς κ α ι τ η ς Ό ρ θ ι α δ ο ι ξ ί α ς κ α ί τ ο ι τ η ν έ θ ι ε ώ ρ η σ ε
ώ ς ε γ ρ α ψ ε ε ξ ύ σ τ έ ρ σ υ σ τ ι η τ ο ί σ ω ς ή α ξ ι ο λ Ο Υ ω τ έ ρ α
έ ι ξ σ λ ω ν τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α σ ι ω ν π ο υ ε σ τ ά λ η σ α ν ο π ε υ ρ α ς
Π α λ τ ω ν Α ς δ η μ ο σ ι ε ύ σ η λ ο ι π ο ν π ρ ω τ α ή α ν ω Τ ρ ω
ε ψ η μ ε ρ Ι ς τ η ν μ ε λ έ τ η ν α υ τ η ν μ ε σ χ ο λ ι α σ μ ο ν ε ν σ υ ν ε ε ί
τ ο υ π Έ π ι φ α ν ί ο κ α Ι τ ό τ ε Θ α α Π α ν τ ή σ ω μ ε ν κ α Ι ή μ ε ι ς
δ ε ό ν τ ω ς ε Ι ς τ ο α υ τ ό η μ α ω σ τ ε ο λ ο ι ο ί έ ν δ α φ ι ε ρ μ ε
ν ο ι ν α δ ο τ α ς α π ό ψ ε ι ς μ α ς Ε ί ς δ ε τ η ν Ή α ρ α τ ή ρ η σ ι ν
τ ο υ Π α ν τ α υ π ε ρ Ι 4 - 5 Ε κ κ λ η σ ι ω ν τ ω ν Π ι α λ τ ω ν ε χ ο
μ ε ν ν α ε ί ί ί ι ω μ ε ν τ α έ ξ η ς Χ ω ρ Ι ς ν α θ θ λ ω ι μ ε ν ν α α μ ν η
σ τ ε ύ σ ω μ ε τ ο κ α κ ο τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α ι ρ έ σ ε ω ν - Ή ε
ρ Ι α ύ τ σ υ ε χ ο υ μ ε Υ ρ ά ψ ε ι ί κ α ν α ε μ ε ι Θ α ύ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι
ν α τ ο ν ί σ ω μ ε ν ο τ ι δ λ α ι α Ι π α ρ α τ ά ξ ε ι ς ά γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι κ α Ι
δ ι α τ η Ρ τ α ι μ α κ ρ α ν τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς κ α Ι κ α ι ν ο τ ο ι μ ί α ς
τ ω ν Ν ε ο η μ ε ι ρ ο λ ο γ ι τ ω ν κ α Ι α υ τ ό ε ί ν α ι τ ο σ η μ α ν τ ι κ ό ν
Ο ϋ τ ε ν α Π ι σ τ έ ψ η π σ τ ε ό Π α ν τ σ ς Ο Τ Ι ή έ ξ ω τ ε ρ Ι η σ υ ν ο
Χ τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν έ τ σ κ π ω ι ν ά π ο τ ε λ ε ι κ α Ρ
τ ο υ Α γ ί ο υ Π ν ε ύ α τ ς κ α θ ε ά λ λ ο Α ς λ ε ί ψ η ι ό χ ω ρ ο
φ ύ λ α κ α ς γ ι α λ ί γ ο κ α Ι τ ό τ ε Θ α δ η Ή ω ς Υ ί ν ν ϊ α ι ο χ ι 5,
ά λ λ α 55 α ί π α ρ α τ ά ξ ε ι ς τ ω ν έ Ή ι σ ό τ ω ν τ ο υ ...
-144­
Έ ε ν ο ν τ ο κ α Ι ί λ λ ο τ ε α ύ τ ά
Ά κ ο λ ο ύ ι Θ ω ς ό Π Έ Π ι φ ά ι ς δ έ χ ε τ α ι ώ ς ύ τ ό ρ η
, , ι ι C', ,
α κ ι ω ι μ ι κ ο ν τ ο ν ι σ χ υ Ρ ι σ μ ο ν μ α ς ο τ ι η α ν ω Ί ε ρ ω σ υ μ
Π ρ ο σ ε υ χ η α τ ο τ ε λ ε Ί μ ο ν α δ ι κ Ο ν γ ε γ ο ν ο ς δ ι α τ α έ ι κ κ λ η
σ ι α σ τ ι κ α χ ρ ο ν ι κ α τ ω ν Ά ι θ η ν ω ν έ ν ι ώ ς δ ο μ ε ν κ α Ι ό
Ό ρ θ Τ ύ Π ο ς ώ ς τ σ ι ο τ ο τ ο έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε ά λ λ α κ α Ι
ό ί δ ι ο ς α κ ω ν α ύ τ ο ό μ ο λ Ο Υ ε Ί ά ψ ο σ ε κ α ν έ ν α ρ ό μ ο ι
ο ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ν δ ε ν ή μ Π ό ρ ε σ ε ν α μ α ς π α Ρ Α Τ έ μ Ψ Ώ
λ λ α κ α τ έ φ υ γ ε σ τ ο υ ς Ά γ γ λ ι κ α ν ο υ ς κ α Ι τ η ν τ ρ σ έ λ ε υ
σ ι ν λ λ Θ ρ ή σ ω ν κ α Ι α ί ρ ε τ ι Κ ω ν Π ρ ε σ ε υ τ ω ν ε ί ς τ ο ν
Μ η τ ρ ο η σ λ ι τ ι κ ο ν Ν α ο ν Ά θ η ν ω ν Π ρ α Υ μ α δ λ ω ς α σ χ ε τ ν
η ρ ο ς τ ο θ έ μ α μ α ς Ά Λ λ α κ ι α Ι α λ η ι θ ι η ς ν α η τ ο ό Ι σ χ υ ρ ι
σ μ ό ς τ ο υ μ ή π ω ς α ύ τ ο Π α ρ έ χ ε ι κ α ν έ ν α δ ι κ α ί ω ι μ α θ ί ς
τ ο ν κ Σ ε ρ α φ ε Ι μ ν α τ ο έ Π α ν α λ ά η K>CXJl σ τ Ι ς ή μ έ ρ ε ς μ α ς
Έ ι κ τ ο ς έ ν α ί σ Θ ά ν ε ι α ι μ ε ι ο ν ε κ τ ι κ α ό Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ς α
Π έ ν α ν τ ι τ ω ν ι έ ν Φ α ν ρ ί κ α Ι ι λ λ α χ σ υ ν α δ έ λ φ ω ι ν τ ο υ
Π ο υ δ ε ν ε χ ο υ ι ν α φ ή σ ε ι τ ί π ο τ α Ope'LOV...
Έ ν σ υ ν ε χ ε ί δ έ χ ε τ α ι ο τ ι δ ε ν α π ο τ ε λ ε Ί ο υ μ ρ ο σ ε
χ η τ ο γ ε γ ο ν ό ς ά λ λ ά π λ η κ ο ι ω ν κ η ν έ κ ι δ ή λ ω σ ι ν δ ι α
τ η ν ό π ο ί α ν μ ό ν ο ν α σ Θ ε ν ε Ί ς τ Π ί σ τ ε ι Θ α έ ι σ κ α ν δ α λ ί
ζ σ ν τ ο Τ ώ ρ α έ α ν ο ί ί Κ α ν ό ν ε ς ·E..τ ι ά λ λ υ ν κ θ α ί ρ ε σ ι
δ ι α Π α ρ ο μ σ ί α ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς α ύ τ ο ε ί ν α ι α λ λ η ί σ τ ο ρ ί α κ α Ι
3 -, " C ..... , .....
α φ Ι Ρ ς ε ι ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ χ ο μ ε ι ν ο υ ς μ ε τ α α ι ρ ε τ ι κ ω ν ε ν
έ δ ω Π ρ ό ι κ ε ι τ α ι Ί τ ε ρ Ι ά π λ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ η ς ι έ κ δ η λ ώ σ ε ω ς λ ε ς
κ α Ι η τ ο κ α ν τ ί ν α α ν α ψ υ κ τ ι κ ω ν ό α γ ι ο ς Δ ι Ι Ύ Σ Ι ς κ α Ι
Π η Υ α ν ν α π ι σ ί Υ ν τ ι ν λ ε μ ο ν ά δ α τ ο υ ς ο ί Σ ε σ μ ι ώ τ α τ ι ...
Ε τ σ ι μ ε τ α ς ν έ α ς θ ε ω ρ ί α ς α έ Υ έ ν ο ν τ ο κ α Ι ά λ
λ ο τ ε α ύ τ ά κ α Ι Ι τ α ο τ ε λ ο τ α κ σ ι ν ω ν ι κ α ς έ κ δ η
λ ώ σ ε ι ς τ υ γ χ ά ν ο υ ν α ν ά ξ ι α ο ί α σ δ ή π ο τ ι ε π ρ ο σ ο χ η ς ό Π
Έ π ι φ ά ν ι ο ς α μ ν ή σ τ ε υ σ ε τ ο ν κ Σ ε Ρ α φ ε Ι μ κ α Ι έ φ ι α ν έ
ρ ω σ ε κ α Ι Έ ί ς ο λ ο υ ς μ α ς δ ι α τ ί δ ε ν α ν τ έ ι δ ρ α σ ε ν κ α Ι ό ί
δ ι σ ς Θ α η τ ο ά λ λ ω ς τ ε κ ω ι μ ι κ ο ν ν α φ ω ν ά ζ η ε Ι ς λ ό γ ι ο ς
ά ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς Υ ι α κ ά τ ι τ έ τ ο ι α ψ ι λ Ο ρ ά γ μ α τ α ...
M
..l Il L \ Ι \... Π
ι υ Ι σ ι τ ν α ν ω τ ε ρ ω α τ ι κ η ν τ ο υ α ν τ ο υ α ν
.α ϋ ρ ι ο ό Κ Σ ε ρ α φ ε μ μ ε τ α τ η ν ό λ ο κ ά ρ δ ι ο ν ά δ η ν
J τ υ ε δ ρ ε τ ο ε Υ Υ ρ α φ ό ν τ ο υ η ε ρ Ι σ Ι δ ρ γ α σ Ι α ς μ ε τ α ς
; !
κ α κ ο δ ό ξ ο υ ς λ η σ ί α ς τ η ς Ε Ο Κ Ο η α ι τ ή σ η ά η ο τ ο
τ λ ή ρ ω μ ά τ ο ι υ ν α έ ξ ο μ ο λ Ο Υ η τ α ι ά δ α ρ ί τ ω ς κ α Ι ε ί ς
τ ο ς α ι κ ο ς ί ε ρ ε ι ς τ ω ν Α ι θ η ν ω ν κ α θ ό λ ο υ Π α ρ ά ξ ι ε
ν ο ν α θ ε ω ρ η Θ η κ α Ι α ύ τ ο α ν ε υ ο υ σ ι ώ δ ο υ ς τ ι ν ο ς σ η μ σ ί
α ς ά ι φ ο Ο η δ η π ο τ ο 1651 ό ό ρ θ ι ό δ ο ξ ο ς ά Ρ χ ι ε Ή Ι σ Κ Ο ί ο ς
Π α ρ ο ν α ξ Ι α ς κ Ι ω ι σ η ψ Δ ό ξ α ς ε ί χ ε τ ρ τ ρ έ ψ ε ι ι δ ι α σ χ ε
τ ι κ η ς έ γ Κ υ λ ί υ τ ο υ κ λ η ρ ο ν κ α Ι λ α ο ν τ η ς έ Ή ι σ κ ο π η ς
τ ο υ ν α έ ξ ο μ ο λ ο γ ο ι Ο ν τ α ι ε Ι ς ϊ ϊ ο υ ι ς ί ε ρ α υ ς α ν δ ρ α ς Κ α
Ή ο υ τ ζ Ι ν ο υ ς ε ν ε κ α τ η ς μ ε Υ ά λ η ς Λ ι ό τ η τ ς κ α ί ά ρ ε
τ η ς τ ω ν Π Γ ρ η Υ ο ρ ί ο υ Σ χ έ σ ε ι ς Κ α θ ι ο λ ι κ ω ι Υ κ α Ι Ό ρ
θ ο δ ό ξ ω ν σ ε λ 11, Ά θ η ν α ι 1958).
c"o έ κ τ ο υ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ μ ο λ υ σ μ ό
Δ υ σ τ υ χ ω ς Ο μ ω ς ι δ ε ν ε ί ν α ι ή η ρ ώ τ η ψ ο ρ ό ο π ο υ ό α
ν ω τ έ ρ ω α ρ χ ι ι μ α ν δ ρ ί τ η ς έ π ι χ ε ι ρ ε ι ν α δ ι α σ τ ρ έ Ι Ψ Ώ ο ϋ τ ω
α ν α ύ ι σ ω ς τ η ν ά λ ή ι Θ ε ι α ν Κ α Ι έ π ί τ ο υ η ρ η γ υ ι μ έ ι α ρ
χ ι ε π ι σ κ ό τ ι ο υ Κ CΙ ε ρ ω ύ μ ο ο μ ε τ η ν τ ό σ ο ν λ ο σ ί α ν ο ί
κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ η ν Π ο λ ι τ ι κ ή ι ν τ ο υ δ ε ν α τ έ δ ε ζ ε τ η ν α ύ τ η ν
κ α ι δ ι α Υ ω Υ ή ν α Π ο δ ί δ ω ν α ς ά ν τ Ι Α ν ι
κ α έ ι ε ι Ρ Υ ε ί α ς τ ο υ ε ί ς τ η ν μ ε Υ ά λ η ν τ ο υ ε ύ γ έ ν ε ι α ν κ α Ι
α ρ φ ρ σ ύ η ν Μ ε τ η ν α ύ τ η ν τ α κ τ ι κ ή ν ώ ς ό δ η Υ δ ε ν
ή θ ι έ λ η σ ε ν ά Ο τ ο 1969 ι δ ι α τ ρ ι ω ν η ο λ υ Υ ρ α φ η μ έ ν ω ν έ τ ι
σ τ ο λ ω ν τ ο υ ι σ ύ ν ο λ ο ν σ ε λ 60!) ν α σ τ α μ α τ ή σ η κ ά Θ ε μ ε
λ ε τ ω ι μ έ ν η ν ά ν τ ί ι δ ρ α σ ι ν έ ν Α γ ί Ό ρ ε ι κ α Ι ά λ λ ι α χ ι
δ ι α σ τ ρ έ φ ι Ω κ ι α τ α κ υ ρ ι σ λ ε ξ Ι α ν χ ε ι ρ α ι α σ τ έ ς α λ ή ι θ ι ε ε ς
κ α Ι γ ε γ ο ν ό τ α Π ε ρ Ι α ύ τ ω ν ι έ Υ ρ ά ψ α μ ε Ι κ α ν α κ α Ι ε ί ς
τ η ν Β ι ν Ι τ η ν ρ ο ς α ύ τ σ ν έ η ι σ τ ο λ ή ν μ α ς Θ κ 41 σ ε
λ ί δ ω ν η δ η τ τ ο 1970, λ α κ ό μ η α ν α μ έ ν ο μ ε ν τ η ν Χ
ι ι
Π α ν τ η σ ι ν TOU•••
Ε ί ς τ Ί Γ Ι λ Ο Ι Ό σ ν έ η ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ τ ι ρ ς τ ι ν α Α γ ο
---146­
ρ ε ί τ η ν Μ α ν Ι χ ό ν γ ρ ά φ ι ε ι τ α έ ξ η ς Α α τ ρ ι χ ι α σ τ Ι δ ι α
π α σ α ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν σ υ ν ε ί ι δ η σ ι ν
Ά λ λ ή δ ι α Π τ ο υ μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ π ρ ο σ υ ν ο δ ι κ η ς
δ ι α γ ν ώ σ ε ω ς κ α Ι κ α τ α δ ί κ η ς δ ε ν ε χ ε ι τ η ν α ά π ο
φ γ Υ ι ς μ ο λ ο σ μ ο Ο ι έ ί Κ τ η ς κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ς α ϊ ρ έ σ ε ω ς Ό
χ ι ά δ ε λ φ έ μ ο υ Α ν ε ί χ ε ν α ύ τ ή ν τ η ν α τ ό τ ε α ϊ
Κ α ν ό ν ε ς δ ι θ α π α ρ ε ϊ χ ο ν ά λ ω ς δ ι κ α ί ω μ α π α ύ σ ε ω ς
μ ν η ι μ ο σ ύ ν ο δ ι α ί ρ ε σ ι ν π ρ ο Σ ν ο δ ι κ η ς ι δ ι α γ ν ώ σ ε ω ς
α Λ λ α θ α θ θ έ σ π ι ζ ο ν ρ η τ ή ν κ α Ι σ α ψ η ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν ί μ ε τ
α ε ι λ η ς α ρ υ τ ά τ ω ν π ο ι ν ω ν έ ν έ ν α τ ί Τ ρ ι π τ ώ σ ε ι
Δ ε ν ύ π ά Ρ Χ ε ι λ ο ι π ο ν κ ί ν ι δ u ν ο ς ν ά ...
μ ο λ υ ν ι Θ ω μ ε ν ο ϋ τ ε μ ν η μ Ο ν ε ό α v τ ε ς
τ ο υ Π α τ Ρ ι ά Ρ Χ ο U έ ι ψ ο σ ο ν ά κ ό μ η δ ε ν Ka-rE­
δ ι κ ά σ θ η ο τ ε π λ λ μ α λ λ ο ν δ ε χ ό μ ε ν ο ι ε Ι ς κ ι ο ι ν ω ν ί
α ν τ ο υ ς μ ν η μ ο ν ε ύ Ο ν τ α ς α ύ τ ο σ τ α α ν τ θ ι έ τ ω ς λ ι ε Υ μ ε ν α
ε ί ν α ι α ν ό η τ ο ι ζ η λ ω τ ι σ μ ο ί Δ Υ Ο Α Κ Ρ Α σ 91).
Έ τ σ ι ό μ ω ς δ ε χ ό ι μ θ ν ο ι τ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α ς Τ Π α
ά κ α Ι μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ ε ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς α ύ τ ι ο σ ά ψ ο υ
ο ύ δ ε Ι ς κ ί ν δ υ ν ο ς μ ο λ ο σ μ ο σ ύ ά ρ χ ε ι ( !) , π ό τ ε
κ α Ι n ο Ί ο ς θ α κ α τ ο ρ β ώ σ η ν α σ τ α μ α τ ή ι σ η τ η ν π ο
ρ ε ί α ν τ ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ι ν Π ό τ ε ο ί ί ί ι σ τ ο Ι θ α α ν τ ι λ η
ψ θ α υ ν ο τ ι κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι α ϊ ρ ε σ ι ς ί ί ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ά ν τ ι δ ρ ά
σ ο υ ν π ρ ά γ μ α τ ι μ ό ν ο ν μ ε τ έ τ ο ι ο υ ς η ι θ υ ς ό Ά θ η ν α
γ ρ α ς έ έ τ υ χ ε ό σ α έ ί ί έ τ υ χ ε κ α Ι τ α ό ί ί ο Ί α σ υ ν ε ε ι ε ί ς
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ν α θ ι μ ν ό έ ί ί ά ξ ι ο ς δ ι α δ ο χ ό ς τ ο υ ­
ί ί α ν ε ύ θ ύ ν η ν ε χ ο υ ν σ ή μ ε ρ ο ν ο ϊ ρ ο σ φ έ ρ ο τ ε ς
, , , , '\' \C"
ε ι ς τ η ν ν ε ο τ η τ α τ α π ο ρ ν ο κ α ι τ ι α ν α ρ κ ω τ ι κ α υ π ε χ ε ι κ α ι
ό 1t. Έ π ι φ ά ν ι ο ς ώ ς κ α Ι ο ί ι δ ι α κ ι ν ο Ο ν τ ε ς τ α Δ Υ Ο Α ι Κ Ρ Α
ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς ί ν έ ξ ά τ τ λ ω ι σ ι ν τ ς α ί ρ έ σ ε ω ς Θ ί ς τ Ο ν
Ε λ λ α δ ι κ Ο ν χ ω ρ ο ν Δ ι α τ ο υ ς Ν ε ο η μ ε ρ ο ν Ο Υ ί τ α ς ό μ ω ς
δ ε ν π α ύ ε ι ν α θ ε ω ρ η τ α ι ο τ ι ε ί ν α ι ό ν έ ο ς ω ν ρ α ...
Έ ν ί ί ρ ώ τ ο ι ς π ρ έ Π Ε Ι ν α Τ ν ι σ θ ι ο τ ι μ Η μ ό σ υ ν ν =
κ ο ι ν ω ν ί α Π ε ρ Ι τ τ υ ο ύ δ ε Ι ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ Ο ν ν ι α φ έ ι ρ η ά ν
τ ί ρ ρ η σ ι ν Ά ν ω ε ν γ α ρ ή τ ο υ θ ε ο Ο Ό ρ θ ό δ Ο ξ ο ς Έ κ
-147­
κ λ η σ ί ά τ η ν έ τ ι τ ω ν δ τ ω ν Ά α φ ρ α ν τ ο υ ό ν ό μ α τ ο ς
τ ο Ο ά ρ χ ι ε ρ έ ω ς σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ε λ ε ί α ν έ δ έ ξ α τ ο Έ Π ι σ τ
Α γ π ί χ τ έ ρ ω Έ ν ά λ λ ο ι ς λ ό γ ο ι ς ό μ ν η ι μ Ο Λ ε ύ ι ω ν τ ο ϋ
κ η ρ ό σ σ ο τ ο ς α ί ρ ε σ ι ν Κ Ο 1Ν Ω Ν Ε Ι τ η α ί ρ έ σ ε ι α ό τ ο υ κ α Ι
ά σ ι φ α λ ω ς ο χ ι μ ό ν ο ν ό μ ν η μ ν ε ύ ω ν ά λ λ α κ α Ι τ ο ο ι ί μ ν ι
α ν Π ο υ τ ο ν α κ ο λ ο ι υ Θ ε Ί Ο ϋ τ ω ς ό μ ε ν α γ ι ο ς Μ α ρ κ σ ς ό
Ε υ γ ε ν ι κ ο ς γ ρ ά φ ε ι Ι Α τ τ α ν τ ε ς σ ί τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ ι δ ά
κ α λ ο Π α σ α ι α ί Σ ύ ν ο ι δ ο ι ι Π α σ α ι α ί ι θ ε ϊ α ι Γ ρ α ψ α ί φ ε
, e .• -, -" :),..
γ ε ι ν τ ο υ ς ε τ ε ρ σ φ ρ σ ν α ς Π ρ α Ι ν ο υ σ ι κ α ι τ η ς α υ τ ω ν κ ο ι
ν ω ν ί α ς δ ι ί σ τ α σ θ α ι , (P.G. 160, 105 C)· ό δ ε ό μ ο ο γ η
τ η ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς π ρ ο σ Θ έ τ ε ι Έ χ θ ρ ο υ ς γ α ρ
Θ ε ο υ ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ο ό μ ό ι ν ν τ ο υ ς α Ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς ά λ λ α
κ α Ι τ ο υ ς τ α ς τ ο ι ο ύ τ ο ι ς κ ο ι ν ω ν Ο υ ν τ α ς μ ε γ ά
λ η κ α Ι Π ο λ λ Ώ τ η ψ ω ν Ώ α π ε φ ή ν α τ ο (P.G. 99, 1049 Α
κ α Ι ο ί Α Υ ι ο ρ ε ϊ τ α ι Π α τ έ ρ ε ς γ ρ ά φ ο ν τ ε ς π ρ ο ς τ ο ν λ α τ ι
ν ό φ ρ α ν α α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α ι χ η λ Π α λ α ι ο λ ό Υ ο ν Κ α Ι π ω ς
τ α υ τ α α ν έ ξ ε τ α ι ό ρ θ ο δ ξ ο υ ψ υ χ ή κ α Ι ο ύ Κ α Π σ σ ή σ ε τ α ι
- ,,... '" 'c
τ η ς κ ο ι ν ω ν ι α ς τ ω ν μ ν η μ ο ν ε υ σ α ν τ ι ω ν α υ τ ι κ α κ α ι ω ς κ α
π η λ ε ύ σ α ν τ α ς τ α Θ ε ι α τ ο ι ύ τ ο υ ζ ή γ ή Ο ε τ α ι ... Π λ η ν ο τ ι
μ ο λ 'U σ μ ο ν ε χ ε ι ή κ ο ι ν ω ν ί α έ κ μ ό ι ν ο υ
τ ο υ ά ν ψ έ ρ ε ι α ύ τ ό ν κ α ν ό ρ θ ι ό ι δ ο ξ ο ς ε ί η ό α ν α φ έ ρ ω ν
κ ρ ι τ ι κ η ν ε κ δ ο σ ι ν τ η ς ό ν ω τ έ ι ρ ω έ σ τ ο λ η ς έ ν V. Lau­
rent - Dauouzes, Dossier Grec de l' union de Lyon (12]3­
1277), ρ 376 - 403, Paris 1976). Κ α Ι π ά λ ι ν ό μ έ Υ α ς θ ε ό
δ ι ω ρ σ ς τ α έ ξ η ς σ π α ι δ α ι ό τ α α Ο ύ δ α ν δ λ α τ α χ ρ ή
μ α τ α τ ο υ ό σ μ Π α ρ έ ξ ε ι τ ι ς κ α Ι κ ο ι ν ω ν ω ν ε ί η τ η α ί ρ έ
σ ε ι φ ί λ ο ς Θ ε ι ο υ ο ύ κ α θ σ τ π α ι ά λ λ έ χ ι θ ρ ο ς Ρ G. 99,
1205 Α ... ). Φ υ ι λ ά ξ α τ ι ε ε τ ι έ α υ Ο α ς τ η ς ψ υ χ ο φ θ ό ρ ο υ α ί ρ έ
Ρ ί δ ω ς η ς ή κ ο ι ν ω ν ί α α λ λ ο τ ρ ί ω σ ι ς Χ ρ ι σ τ ο ί Υ Α ύ τ ό ι θ ι
1275 C) ... Ο ί μ ε ν τ έ λ ε ε ρ Ι τ η ν π ί σ τ ι ν έ ν α η ι σ α
ο ί δ έ θ ί κ α Ι τ ο ϊ ς λ Ο Υ Ι Ι Ο μ ο ί ς ο ύ κ α τ ε ο τ ί σ θ η σ α ν ό μ ω ς
τ ι ν ω ν ί τ η ς α ί ρ έ ι σ ε ω ς σ υ ν ό λ λ υ ν τ α ι (1164
Α Κ α Ι τ ο ε τ ι σ υ δ α ι ό τ ε ρ ν κ ε ί μ ε ν ο ν oQn:ou σ α ψ έ σ τ α
τ α δ ι α γ ρ ά ψ ί ί α ι ο ί ά ι θ λ η τ α Ι τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς κ α Ι σ ι ί δ υ α
----- -: 148­
τ ί μ η ι μ ο σ ύ ν ο υ π ε ί τ ω ό τ ε ς Τ ο ς α α ξ έ α λ ω κ ό τ α ς
τ η α ί ρ ε τ ι κ Ώ κ ο ι ω ν ί Ι ε ρ ω ι μ έ ν ο υ ς ε ί ρ χ θ α ι τ η ς Ι ε Ρ ρ ί
ς δ ι ώ ρ ι σ τ α ι ε ω ς δ η λ ο ν ό τ ι κ α ι ρ ο Ο έ τ η σ κ Ο π η ς τ η ς ά ν ω
θ ε ν π ρ ο ν ο ί α ς ... π ο υ Υ α ρ φ α ν ε ί η τ ο δ ι ά φ ο ρ ο ν τ ω ι ν π ρ ο
δ ω σ cX ν τ ω ν τ ή ν λ ή θ ι ε ι α ν κ α Ι ι μ ή τ ω ν Υ ε α ί ω ς
έ ν η θ λ η ι κ ό τ ω ν κ α Ι μ η δ α μ ω ς έ λ μ έ ω ν ύ ε ρ τ Ο υ κ α λ ο ύ

τ λ η Τ α θ ε ί ... » (1636 D έ ξ
Κ α Ι τ ι ό τ ε έ Υ ρ ά ψ ο ν τ ο δ λ α α ύ τ ά υ τ α δ ε ν ε Τ ε ά
κ ό μ η σ υ ν έ λ ι Θ ε ι ό ρ θ σ ύ ν ό δ ς δ ι α ν α Κ α τ α δ Ι ά σ τ τ ή ν έ κ
ν έ ο υ ά ν α φ υ ε ϊ σ α ν ε ί κ ο ν α μ α χ α ν Τ ι μ λ λ ν ε ί χ ε σ υ ν έ λ θ ε ι
(815), ά λ λ α ε ί κ σ ν Ο ι μ ά Χ ω ν έ π ι σ κ ό ω ν κ α τ α
Τ Ι Α Τ ς ε ί κ ο ν ο φ ί λ ο υ κ λ η ρ ι Κ ο Ο 11 λ α ί κ ο Ο
Έ ι ν τ ο ύ τ ο ι ς ά ν τ υ θ ι έ τ ω ς π ρ ο ς τ ο υ ς ι ω τ ρ ω σ α φ ε ί ς
λ ό Υ ο ς τ ω ν ά Υ ί ω ν Π α τ έ ρ ω Ι κ α Ι π ο λ λ α ς α λ λ α ς 1tCXpO­
, " C , δ C 2" δ δ
μ σ ι α ς μ α Ρ Τ ρ ι α ς τ α ς σ π σ ι α ς , υ ν α τ α ι ο Ι ι α φ ε ι ρ μ ε
ν ο ς ν α ε ϋ ρ η ε ί ς τ η ν μ ε λ έ τ η ν ή μ ω ν Δ ι ά λ ο γ σ ι
τ η ς έ Ρ ή μ ο υ π ε Ρ Ι Ο ί κ σ υ μ ε ν ι σ μ Ό Ο
σ 149 - 239, ό η Έ π ι φ ά ν ι σ ς δ Χ κ η ρ ύ τ ε ι μ ε σ τ ό μ φ ι κ α Ι
, C , δ ., δ , δ e ά
π α ρ ρ η σ ι α ν υ Ή ε ρ σ υ ν ο ο υ ο τ ι ο υ ε ι ς κ ι ν υ ο ς χ
ν α μ ο λ υ ν Θ ω μ ε ν ι κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ ε ς τ η α Ι ρ έ σ ε ι δ ι ά τ ο Ο ι μ ν η
μ ο σ ύ ν ο υ τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο υ κ α Ι έ ν π ρ ο κ ε ι ι μ έ ν φ τ ω ν σ α τ α
ν ο κ ι ν ή τ ω ν κ α Ι έ ί α ρ ά τ ω ν ώ ς τ ο υ ς έ χ α ρ α κ τ ή ι ρ ι σ ε ο Ι
κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ι ν δ ι τ ι ο ύ δ ε ν τ ο ι ο Ο τ σ ν ά ν α φ θ ρ ε ι δ Ι Ε Κ α
ν ω ν τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ cQ δ ι α φ ό ρ ω ς φ ρ ο
ν ω ν π ρ ο ς τ ο ν Π α ν τ ο ν ε Ι ν α ι ε ί ς ά ν ό η ί ς ζ η λ ω τ ή ς !
, Ι δ ο ό . Τ ο υ ό δ η γ ε ί τ ό ν ά θ ω ή σ ύ τ π ε τ υ θ η σ ι ς κ α Ι
ό δ η θ ε ν κ α τ έ ί Υ ν ω σ ι ζ η λ ο ς σ τ ή ν δ ε ο ύ σ ί α ή Κ
Τ ω v π Ρ σ τ έ Ρ ω v ό π ό φ χ σ ί ς τ ο υ ν ά χ α ρ α Κ τ ι Ρ σ η
ο ϋ τ ω ς η ά λ λ ω ς ώ ς τ λ α ν ω μ έ ν υ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς τ ς
δ ι α φ ό ρ ω ς η ρ ό ς α ύ τ ο ν φ ρ ο ο Ο ν τ α ς τ ο υ ε ύ χ ό ι μ ε θ α ν α
ζ ή σ η ά κ μ η ε τ η π ο λ λ α ω σ ε ν α μ η ν α κ λ α ό σ η
δ ε ό ω ς τ η ν φ Ρ τ ή ν α ύ τ ή ί τ ω σ ι ν τ ο υ ...
... +149­
ι
Ι .
ι
τ α γ ν ω ρ ί σ μ α τ α τ η ά λ η θ ο υ ό μ ο λ Ο Ύ ί α
Κ α Ι κ ά τ ι τ ε λ ε υ τ α ι ο ν : Π α ν τ ο ς
ώ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο υ ς τ ο υ ς σ υ ν τ ά κ τ α ς τ ο υ
κ α Ι σ υ ν ε τ τ ω ς Τ ά ν τ α ς τ ο υ ς Ζ η λ ω τ α ς κ α Ι
τ ι ώ ς τ ο ν ί ζ ε ι γ ρ ά ψ ο μ ε ν κ α Ι έ λ έ Υ χ ο μ ε ν
έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε
ς Α γ ι ο ρ ε ί τ ο υ
Π ι α λ τ α ς δ ι ό
ο ύ χ Ι δ ι λ λ σ ν
τ ι ν α λ ό γ ο ν α λ λ α δ ι α ν α Κ θ η σ υ χ ά σ ω μ ε ν τ η ι δ Τ ω σ
i !
, .
δ ή τ τ ε τ ε τ α ρ α γ μ έ η ν α υ ν ε ί δ η σ ί ν μ α ς Ο ψ α λ μ ω δ ό ς
, θ ' '3 , , cl C,
ο μ ω ς α ν τ ι ι Έ τ ω ς τ ρ ς α υ τ ο ν τ ι σ τ ε υ ε ι Ο τ ι υ Π α Ρ χ ε ι ε ι
ρ ή ν η Τ ο λ λ ή Τ Ο ς ά γ α π ω σ ι τ ό ν ν ό μ τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α Ι
τ ι Ο δ Ι Κ α ι ώ ι μ α α Α ύ τ ο υ κ α Ι ι ω ν ά Υ ί ω ν Τ ο υ Κ α Ι ά τ Ι ς
α λ λ σ ς μ έ τ α ύ τ ο ν κ α τ ε π ί γ ν ω σ ι ν ζ η λ ο ν τ ο υ 1t. Έ
τ ι φ α ν ί υ ε ί χ ε ά Ί ε υ Η ύ ν ε ι σ τ ό ν μ έ Υ ι θ ε ό δ ω ρ ι τ ό ν
Σ τ ο υ δ ί τ η ν τ η ν α ύ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν τ ο υ σ χ ι σ μ α τ ι κ ο
Τ ν ά ν τ έ δ ρ α σ ε δ ι α τ ο ν α ρ ά ν μ ν γ ά μ ι τ ι α σ ι λ έ
ω ς κ α Ι ε λ ε τ η ν έ ξ η ς α Τ ό τ ο ν α γ ν α π ά ν τ η σ ι ν Ο ύ κ
έ σ μ ε ν α π ο σ χ ί σ τ α ι ω θ α υ μ ά σ ι ε τ η ς τ ο υ χ ρ ι ο τ ο σ Έ Κ
κ λ η σ ί ι α ς ... Α ν τ έ τ ω ς τ ο ν α μ η έ α τ ι ο ι τ α ι κ α ν ε Ι ς ε ί ς
τ α κ α κ ό δ ο ξ α η ι θ η κ α Ι λ ό γ ι α σ υ μ φ ώ ν ω ι ς ρ ό ς TOrv Θ ε ο
λ ό γ ο ν Γ ρ η Υ ό ρ ι ο ν τ υ Υ χ ά ν ε ι Π ρ α δ ο σ ί α ο α φ η ς κ α Ι Τ Α ρ ά
λ υ σ ι ς τ ω ν Ι ε ρ ω ν Κ α ν ω ν ... » ύ τ ό ι θ ι 997, 1001). Κ α Ι
ά λ λ α χ ο σ δ ύ τ ό ς γ ι ο ς τ ρ ό ς τ ι ν α Κ Ο θ η Υ ο ύ μ ε ν σ ν ό ό
π ο ι ο ς έ δ έ χ θ η έ κ δ ε ι λ ί α ς τ ο μ ν η μ ό σ Ν ν κ α Ι τ η ν κ ο ι ν ω
ν ί α ν τ ω ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ω ι ν κ α Ι ρ σ σ ε τ α θ ε ι κ α τ ό ι ν ν α δ ι
κ α ι ο λ ο γ η θ η
Κ α Ι τ ώ ρ α δ έ ξ α ι μ ε τ ι μ ι ώ τ α ί ε τ ά τ ε ρ δ μ ι λ ο Ο ν τ α

π ι ο έ λ ε ό θ ε ι ρ α Δ ε ν τ υ γ χ ά ν ε ι ς έ κ τ ο ς ε ύ θ ν η ς τ ο ν α σ υ ν
λ η φ θ η ς δ η λ α δ η ά Τ ό α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο σ α σ ι λ έ ω ς Κ ο ί ν α
α ρ α μ ε ί ν η ς ε τ α τ α τ α ι έ λ ε ύ θ ε ρ σ ς Κ α Ι λ έ γ ω τ σ υ τ ο
δ ι ό τ ι ά τ ό κ α ι ρ ό ε χ ε ι Υ ν ω ι σ Τ Ο σ ι η θ ι η α τ ι σ ύ δ ε Ι ς έ κ τ ω ν
α ρ ν η Θ έ ν τ ω ν ύ ϊ τ α κ ο ή ν ε ί ς τ ο υ ς ε ί κ ο ν ο μ ά χ ο υ ς ι α τ α ρ α
ι μ ι ε ί ν η ά ν ε υ φ υ λ ι α κ η ς κ α Ι ξ ι ρ α ς ... 'EcXv ή Ό σ ι ό τ η ς ι σ σ υ
ο ύ δ ε ν ε Π θ ε μ ε τ α τ ή ν σ ύ λ λ η ψ ι ν ι σ υ γ χ ώ ρ α μ ε λ λ έ
η λ α ν έ θ η ς ά δ ε λ φ έ Κ α Ι μ η μ ο υ δ ι κ α ι ο λ ο γ η
-150­
ι
d
σ α ι σ τ ι δ ι α τ η ρ ε Ί ς ά σ φ α λ ω ς τ α ς έ κ κ λ η σ α ς κ α Ι ά γ ι ο γ ρ α
φ ί α ς ώ ς κ α Ι τ ό μ ν η ι μ ό σ υ ν α ν τ ο Ο Τ Ό α τ ρ ι ά ρ χ ο υ τ α π α ρ ό
μ ο ι α κ α ί ά λ λ ο ι π ε 1t τ ω κ ό τ ε ς φ λ υ α ρ ο υ σ ι Τ ό ά
ν ω τ έ ρ ω δ ε ν δ ύ ν α ν τ α ι ν α δ ι ι α τ η ρ η ι θ ο υ ν κ τ ο ς έ ά ν έ γ έ
VE-ro π Ρ ο δ ο σ ί α τ η ς ό ρ ι θ σ δ ό ξ ο υ ό μ ο λ ο γ α ς κ α Ι
ε ν σ τ ά σ ε ω ς (1364 Ο
Α ύ τ α λ έ γ ο μ ε ν κ α Ι ή μ ε Ί ς ο ί τ α ε ι ν Ι Ζ η λ ω τ α Ι π ρ ο ς
ό μ α ς τ ο υ ς σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ο ι υ ς μ ε τ ο ν ι δ η θ ε ν κ α τ έ ί γ ν ω
σ ι ν ζ η λ ο ν Π α ν τ ε σ τ ι δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ό Ά η θ ε ύ ε
τ ε σ τ α γ ρ ά ψ ε τ ε σ τ ι ό Ν τ ι δ ρ τ ε ύ γ ι ω ς φ α ν ε ρ ω ς κ α Ι d­
φ α ν ω ς κ α τ α τ ο α έ π α ρ ά ο υ ι υ μ ε ν ι σ μ έ ν σ υ γ
χ ρ ό ν ω ς κ ο ι ν ω ε ι τ ε μ ε τ σ υ ς Π Ρ ω τ α γ ω ν Ι Ο ί α ς κ α Ι σ υ μ
μ ά χ ο υ ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω α ί ρ έ σ ε ω ς Ε ξ ο υ σ ί α κ α Ι ε ι κ ν ί α
κ α Ι δ ό ξ α τ ο υ κ μ ο υ μ α ζ ί μ ε ό μ ο λ ο γ α δ ε ν γ ν ε τ α ι !
Α ύ τ ο ς π ο υ θ ά ί σ χ υ ρ ι σ θ η σ τ ι ι μ ο ρ ε Ί ν α τ ά σ υ ν δ υ ά ζ η
ο λ α μ α ζ ί σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ν τ ω ς ι έ Ή λ α ν έ θ η κ α τ α ο ς λ ό γ υ ς
τ ο υ ά γ ί ο υ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ
R.' cA ' C' ..... δ , R.'
Ε U.
' λ
α η ς γ ι ο ρ ε ι τ η ς η ι μ ε ν ς τ η ς ι ε υ σ ε ε ι α ς
", S!" λ λ 6 δ
ο μ ω ν υ μ ι ο ς α ν ε τ ο μ η σ ε π ρ ι ν Ι Υ α χ ρ ν ι α ν α ι α κ ο
ψ η τ ό μ ν η μ ό α υ ν τ ο υ τ α τ ρ ι ά ρ χ ο υ σ τ ν C Ι Μ ο ν ή ν τ
ά μ έ σ ω ς τ ο ν ε κ α ν α ν α π ό ή γ ο ό μ ε ν ο ν ά Ρ σ α v ά Ρ η
ο ί π ρ ω τ ο ι έ κ τ ω ν ύ π ο τ α κ τ ι ι κ ω ν τ ο υ Ι δ ι ό τ ι ύ Ρ χ ο ν θ ι α
σ ω α ι κ α Ι ό α δ ο τ η ς θ ε ω ρ ί α ς τ ω ν π σ τ λ ω ν σ α ς Τ Ο
ό ν ο μ ά τ ο υ ε ί ν α ι Ή α σ ί γ ν ω σ τ ο ν ε ί ς τ ο ν '"Α Ι θ ω ν α Τ α ρ ά τ ο
τ α Π Ε ι ν ό ν κ α Ι ή σ ό χ ι ο ν τ α υ ά ν δ ρ ό ς Κ α Ι ν α σ η ι μ ε ι ω θ η δ τ ι
ή ι θ έ λ η σ Ξ ν α έ φ α ρ μ σ η ι μ έ Ρ ο ς μ ό ν ο ν τ ω ν ί ε ρ α ς φ ω
ν η ς τ η ς Π α ρ α δ σ ε ώ ς μ α ς κ α Ι σ μ ω ς ά τ ώ λ ε ι σ ε τ Ο ν θ ρ ό
ν ο ν ...
(" Η ε ύ θ ύ ν η τ ω ν δ ο κ ο ύ ν τ ω ν ό ρ θ ο δ ο ξ ε ί ν
Δ ι Υ ι Ι θ ε ι έ π ί σ η ς ν α μ α ς π η ε δ λ ο ι σ ε ί ς ο ί ό α δ ο ί
τ η ς ο ί Κ ο μ ί α ς κ α Ι Ι ο υ δ η θ ε ν κ ι α τ έ π γ ι ν ω σ ι ν ζ ή λ ο ε Ι ς
τ ί έ η ι η σ α τ ι ε τ η ν ο λ ε μ ο υ μ έ ν η ν Ό ρ θ ι ο δ ο ξ α ν ά τ ό τ ο
-151­
1923 κ α Ι έ ξ η ζ α π ο τ ο ε τ ο ς δ η λ α δ η Π ο ύ δ ε ι λ ά - δ ε ι λ ά ό
Ο ί κ η υ μ ε ν ι ι σ μ ο ς δ ι α τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς Κ α ι ν ο τ ο μ α ς ε
φ ι

α σ ε μ έ χ ρ ι τ ο υ σ η μ ε ί ο υ τ η ς σ υ μ τ ε ρ ι λ ή ψ ε ω ς τ α υ ό ν ό
μ α τ ο ς τ ο Ο π ά π α έ ν τ ο Ί ς δ ι τ τ ύ χ ι ς τ η ς ω ν σ τ α ν τ ι ν υ τ ό
λ ε ω ς κ α Ι τ η ς α ν α Υ ν ω ρ ί σ ε ω ς α ύ τ ο Ο ώ ς ό μ ο ζ ή λ ο υ κ α Ι
ά μ α τ ρ ό τ σ υ τ ω ν nρ ω τ ο ι κ ο ρ φ ι α ί ω ν ' Α τ ο σ τ ό λ ω !, τ η ς
δ έ έ λ η σ ί α ς ί Ό υ ώ ς τ α μ ε ι ο ύ χ ο υ τ η ς Θ Χ ά ρ ι τ ο ς ι μ ε
α π ο σ τ ο λ ι κ η ν δ ι α δ ο χ ή ν μ υ σ τ ή ρ ι α κ λ π Β λ έ π ε Έ ί ί
σ κ ε ψ ι ς Ν α 139, 159, 2"14' Ό ρ Η Τ ύ π ο ν 1 Δ ε κ 1969 σ 3­
Μ α κ ε δ ο ν ί α 9 Ί ο ο λ 1978). Ό χ ι μ ό ν ο ν δ ε ν τ η ν έ η η
σ α τ ε ά λ λ α κ α Ι σ σ α ή ρ ω Τ κ ά τ η ς τ έ κ ν α ε ί π Ο Ν Τ Ο Ο Χ Ι
σ τ ο υ ς σ υ Υ χ ρ ό ν ο υ ς β έ κ κ ο υ ς τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ ή ι θ ε λ ή ι σ α ε
δ ι α π ο ι κ ί λ ω ν τ ρ ό π ω ν ν α τ ι τ τ ρ έ ψ ε τ ε τ η ς ό μ ι α
κ η ς ω ν π ο ρ Ι α ς ε λ ε Υ χ ό ε ο ι ά σ φ α λ ω ς α π ο τ η ν σ τ ά σ ι ν
τ ω ν ώ ς π ά λ α ι ο ί λ α τ ι ν ό φ ρ ν ε ς τ α Ο Β υ ζ α ν τ ί ο υ ή ι σ χ ύ ν ο ι ν
τ ο κ α Ι ά π ε σ τ ρ έ φ ο ν τ ο σ υ Υ χ ρ ό ν ω ς τ ο υ ς ζ η λ ω α ς Ό ρ Θ ο
δ ό ξ ο υ ς Ή μ ή π ω ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι ό Π α ν τ ο ς δ ι α ψ ο ρ ά ν τ ι ν α
μ ε τ α ξ υ τ η ς τ ό τ ε κ α Ι ν υ ν κ α τ α σ τ ά ι σ ε ω ς ; ς Η μ ε ι ς δ ι α φ ο
ρ α ν λ έ ί μ ε ν μ ό ι ν ο ν ε ί ς τ η ν σ τ ά σ ι ν τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ό ρ
C\ δ ξ , δ '" CA'''O 'c -' ,
·t'")O ο ω ν κ α ι η τ ο υ Υ Ι ι υ ρ ο υ ς τ ο ί ο ι ο ν γ ι ι σ υ σ
σ ω μ α ν ν α ε ί χ ε δ ι α ι κ ό ψ ε ι τ α σ α ν κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ α τ η ς ύ
ο π ε σ ο σ η ς ε ί ς α ί ρ ε ι σ ι ν Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Κ ω ν λ ι θ ω ς α υ
τ ό ο υ μ ό ν ο ν σ υ ν ε ζ ε ι ν α κ ο ι ν ω ν η α δ ι α φ ό ρ ω ς μ ε τ α ύ
τ η ς ά λ λ α κ α Ι ν α δ ι ώ χ η ί ο ι κ ί λ ω ς τ ο υ ς Ζ η λ ω τ α ς Ά γ ι ο
ρ ε ί τ α ς Π τ έ ρ α ς ώ ς δ η θ ε ν σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ύ ς έ κ τ ς έ κ κ λ η
α ς λ τ Α λ ή ι θ ε ι α π ό σ ο ν δ μ ο ι ά ζ ε ε Π α ν σ ι ι ώ τ α
τ ε
λ θ ή "0
μ ο ν ο ν
' ' δ
ε ν
, Ρ
- σ α τ ε
'-
Ι υ
"\
Χ ι ο ι π ο ν θ ο η τ η ν
μ έ ν η ν Ό ρ θ ο δ σ ξ Ι α λ λ Κ ι ί σ τ η ν ε ν α γ ώ ν ι ο ν ί Ρ σ ά
θ ε ι ά ν τ η ς v' α π ο φ ύ Υ η τ ο ν Θ α ν ά σ ι μ ο ν έ ν α Υ κ α λ ι σ μ δ ν τ ο Ο
π α π ι κ ο Ο π τ ώ μ α τ ο ς ι μ έ σ α δ Ο μ ό ν ι θ α ε λ ε γ ε ν ε ί ς τ η ς
α ά θ ε φ ο ρ ά ς γ ί ο μ ή ω Μ η Τ θ Ρ α κ α ι
ρ ο υ α χ ρ ι τ ο υ κ ο ι ν Ω Π ο τ η ρ ί ο υ κ α Ι τ ό τ ε θ ό ί δ η ς δ π ο ϊ α
ή ρ ω ί κ ι χ τ έ κ ν α ε χ ε ι ς
-
Π α σ ι λ ι ώ τ α τ ε
ύ δ έ τ τ ε ν α ν ο μ ί σ ε τ ε ο τ ι ή Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ι ε υ ύ μ ω ν
κ α Ι τ ω ν 2 - 3 σ υ ι ν τ η ρ η τ ι κ ω ν έ Ι κ ό τ ω ν σ α ς κ α Ι ό Υ ω
.... ", c: - ")0 ο δ ξ Τ δ
ν ι σ τ ι κ ω ν ε ν τ υ π ω ν ω ς τ ο υ ρ σ ο Ο ο υ υ τ ο υ α υ ν α
τ ε ι ν α σ υ ν ε χ ί σ η τ η ι α Ι μ α τ ώ δ η λ η ν ε ν δ ο ξ ο ν ο ι ρ ε ί α ν
τ η ς Π ά ν τ ο τ ε θ α ε ύ ι ρ σ ω ν τ α ι ο ί τ έ ν η τ ε ς τ ο σ Χ ρ ι σ τ ο
ό τ ι σ τ ο ς λ α ο ς μ ε τ ο ν έ λ ά χ ι σ τ ο ν π λ η ν ι ι ε φ ό μ ι ε ν ν
κ λ η ρ ο ν α ύ τ ο Ι ο ί α γ α τ ω ν τ ε ι ς τ η ν λ ή ι θ ε ι ν χ ω ρ Ι ς ο ο φ ι
σ τ ε ι ε ς κ α Ι δ ι α λ έ ς Υ ι α ν ό Ν τ ι α Υ ω ν ζ ω ν τ α ι χ ά ρ ι τ ι θ ε
00, κ α τ ό τ η ς Π ο ι κ ί λ η ς τ λ ά ν η ς κ α Ι κ α κ ο δ ο ξ ί α ς Α λ λ ο ί
μ ο ν ο ν Ο μ ω ς ε ί ς τ ο ι ς δ η Θ ε ν κ α τ έ ί Υ ω σ ι ν ζ η λ ω τ ά ς κ α Ι
Ι δ α ι τ έ ρ ω ς τ η ν Π α ν τ η τ ά σ ο υ ο ί δ Π ϊ ο ι ο χ ι μ ό ν ο ν δ ε ν
ε ί σ έ ρ χ ο ν τ α ι ι ε ί ς τ ο σ τ ά δ ι ο ν τ η ς ό μ ο λ Ο Υ ί α ς ά λ λ ά κ α Ι
τ ο υ ς έ τ θ υ μ ο ν τ α ς ν α ε ί σ έ λ θ ο υ ν έ μ τ ο δ ί ζ ο υ ν μ ε ο έ
λ ε σ μ α ν α τ ρ ο χ ω ρ α τ Ι Ο έ λ ε υ θ ε ι ρ α ή α ί ρ ε σ ι ς κ α Ι ή π α
ρ ά α ξ ι ς τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ ν α ί δ υ ν α μ τ α ι Α ο φ ι α λ ω ς μ ε
ρ ϊ κ ο υ ς ό μ ο ί ο υ ς σ α ς θ α ε ί ε ύ τ ο ψ ε ι t10U ό Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς
ο τ α ν ε Υ ρ α ψ ε τ ο υ ς α ρ α κ ά τ ω α λ η θ ε σ τ α τ ο υ ς λ ό Υ ο υ ς
τ α υ Η μ ί ν δ ε ρ ο ς τ φ α ρ σ λ έ μ τ ω ν α ί ρ ε Τ κ ω ι ν
ε τ ι δ ε κ α Ι ό TrapCxJ τ ω ν δ ο κ ο ύ ν τ ω v ό Ρ '9 Ο δ 0­
ξ ε ϊ v έ α ν α σ τ ά ς Π ρ ο ς ε σ χ α τ ο ν ά σ θ ε ν ε ί α ς Τ ά ς έ κ κ λ η
σ ί α ς κ α τ ή Υ α Υ ε τ ι σ τ 92.
ρ ε ί τ η ς Ί ο ύ ν ι ο ς 1979
--- ­
-------
Π Ρ Ο Σ ι Ρ Χ Ι Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Ν Μ Ε
Κ Α Τ Ε Π Ι Γ Ν Ω Σ Ι Ν Ζ Η Λ Ο Ν ...
Β
Ά ν α ί ρ ε σ ι τ ω ν ά ρ θ ρ ω ν Κ α Ι π ά λ ι π ε ρ Ι ά κ ρ ί
tO" ζ η λ ω τ ι σ μ ο ϋ Έ π ι σ τ λ ι μ α ί α δ ι α τ ρ ι η π α
ε π ό μ ε ν α Δ Υ Ο Α Κ Ρ Α σ σ 169 - 173, 83 - 93
κ α Ι σ 204) .
Ό τ ι ς έ δ ι ά ι α σ ε τ ό ά ρ θ ρ ο Π ρ ο ς ά ρ χ μ α ν δ ρ ί τ η ν
μ ε κ α τ έ τ ί γ ν ω σ ι ν ζ η λ ο ν ... σ τ ο ν ς Α γ ι ο ρ ε ί τ η τ ο υ Π α
ρ ε λ θ ό ν τ ο ς Α ύ γ ο ύ ι σ τ ι ο υ κ α Ι τ η ν ά ά ν τ η σ ι α α υ τ σ τ ο υ
π π ι φ α ν ί υ θ ε σ δ ω ρ ο π ο ύ λ ο υ σ τ η ν έ φ η μ ε ρ ί ι δ α Ό ρ Η
Τ ύ τ ν Ά π ρ ι λ ί σ υ 4, 1980), ά σ φ α λ ω ς 8-' ά π ό ρ η σ ε μ έ τ η ν
λ ' ""... k -' , ά
α Κ Τ κ η ν τ ο υ Ί τ α ν ο σ ι σ ο γ ι ω τ α τ ο ο ο Ο Π ι ο ι ο ς u,veLl V ­
α ν τ ή ι σ η a-rcX τ ε θ έ ν τ α έ κ ι Ι κ α υ τ ό έ ρ ω τ ή α τ α κ α Ι κ α τ η
γ ο ρ ώ κ α Ι ε ί χ ε τ ρ ς τ ο σ τ ο 7 δ λ ο κ λ ή ρ ο υ ς μ η ν ε ς τ η
ο ')' λ (" " ", ,
δ ι α ο ι ε σ ι τ ο υ σ ε ι τ α ι μ ε τ α ν -roEpt α ρ ο ς
τ ο υ ς α ί ρ ε τ ι κ ο υ ς λ γ ν τ ο υ α γ Ι ο υ Ν ι ε Κ α ρ ί ο υ κ α Ι τ α
γ Ο Ο τ ς ς ς κ ά π ο ι ο υ γ ν ω α τ ο σ τ ο υ α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ί τ ο ο

ί ε ρ έ ω ς Σ ε ι μ ε ο ς τ ο υ ς ά ν α Υ ν ώ α τ α ς Σ α ς π ρ ο σ θ έ τ ω
μ ε τ α μ ε γ ί σ τ η ς σ υ ν τ ο μ ί α ς σ ε ο σ α Ε Υ ρ α ψ α σ τ ο ν ό ν ω τ έ
ρ ω ς Α γ ι ο ρ ε ί τ η κ α Ι τ α έ ξ η ς έ ξ α φ ο ρ μ η ς τ η ς ό π α ν τ η
σ ε ω ς π Έ π ι φ α ν Ι Ο υ
* · τ ε Θ Ύ ν ε τ α ι ρ ό ς τ η ν έ φ η ι μ Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ύ π ο ς
-154­
Α Ι Ε ί ν α ι ά λ η θ έ ς δ τ ι σ υ χ ν ά κ ι ς ν ε ο η μ Θ ρ ο λ ο γ ί τ α ι
π ι σ τ ο έ κ κ λ η σ ι ά ζ ο ν τ α ι σ ε ί Ν ι α ο υ ς κ α Ι Μ ο ν α ς τ ω ν π α
λ α ι ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ Η μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς έ ν ί ο τ ε κ α Ι τ ω ν μ υ ι σ η
ρ ί ω ν Τ Ο Υ ε Υ ο ν ο ς Ο μ ω ς α υ τ ο ι δ ε ν μ ο λ ύ ν ε ι τ η ν ό ρ θ ο δ ο
. ξ ί α τ ο Ο π α λ α ι ο η μ ε ι Ρ ο λ Ο Υ ί τ ο υ ί θ ρ έ ω ς ϋ τ ο λ ι τ
- Τ λ ή ι ρ ω μ α τ ο υ Ν α ο ι Ο Σ υ ι ν ι σ τ α ά ν τ θ έ τ ω ς έ α ι ε ί ι ν π ο ι
μ α ν τ ι κ η ν ι μ έ θ ο δ ο ν κ α Ι έ Ψ ρ ι μ Ο Υ η ν τ η ς κ α λ η ς ο ί
ι ν μ α ς π ρ ο ς τ ο ν ά π λ ο λ α ο τ ω ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ Ο Υ ι τ ω ν ,6
ό π ο ϊ ο ς λ α ό ς ι δ υ σ τ υ χ ω ς π ο λ λ ά κ ι ς α Υ ν ο ε ϊ κ α Ι τ ί σ η μ α ί
ε ι ο ί κ ο υ μ ε ν Ι Ο μ ό ς ε ν ε κ α τ η ς π α ν τ ε λ σ Ο ς σ θ δ Ό σ Ι Υ η ς
τ α υ α μ ω ι ν ς ( κ α Ι τ Ο υ έ ξ ο μ ο λ Ο Υ η τ η ρ ί ο υ σ ε Θ έ μ α τ α
ι , Ε ' δ θ Ι
π α ρ σ μ ο ι ι α ς φ ο σ ε ω ς ν τ ο υ τ ο ι ς , ι α σ α ν ο μ ε ν ο ς ο ο τ ο ς
ά λ λ α κ α Ι τ λ η ρ φ ρ α ι ύ μ ε ν ς έ ί Κ '{10U τ ύ π ο υ κ α Ι τ η ς τ η
λ ι ε ο ρ ά σ ε ω ς τ α ς α ί ρ ε τ ι κ α ς δ ο ξ α σ ί α ς κ α Ι α ν τ Ι Κ α ν Ι ά ς
έ ν ε ρ ε α ς τ ω ν θ ρ η σ Κ ι Ε υ τ ι κ Ύ ν ή γ ε τ ω ν τ ο υ κ α τ α φ ε ό Υ ε ι
Ο Ο ν σ ε λ ι μ έ ν α Υ α λ ή ν η ς κ α Ι ά σ ψ α λ ε ί α ς σ τ ο ι Υ ς τ α λ α ι Ο
η μ ε ρ ο λ Ο Υ ί Τ α ς τ ρ ε ι μ έ ν υ ν α η ρ ο φ υ λ ά ξ η τ η ν ψ υ χ ή
τ ο υ α π ό τ Ο ν μ ο λ σ ι μ ό ν τ η ς μ ε τ α τ ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ν έ μ ι μ έ
σ ο υ κ ο ι ν ω ν ί α ς ώ ς έ Υ ρ ά Ψ μ ε έ ν λ ά τ ε ι σ τ η ν τ ρ η ύ
μ ε ν η α Π ά ν τ η σ ί μ α ς σ τ ο ν π Έ τ ι φ ά ν ι ν Δ ι α υ τ ο υ τ ο υ
τ ρ ό π ο υ α λ λ ω ς τ ε σ υ ν ε σ τ ή Θ η ό Τ α λ α ι ο η μ ε ι ρ λ η τ σ μ ό ς
δ ι α Tfic Τ Ρ δ ι ε υ Τ Ι η ς δ η λ α δ η τ ρ σ ε λ ε ύ σ ε ω ς ί ι σ τ ω ι ν
τ ο υ ν έ ο υ ή μ ε ι ρ ο λ Ο Υ ί ο υ σ τ η ν τ η ς ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
τ ο υ α λ ι α ι ο Π ρ έ ε ι δ μ ω ς ν α TOVLaeft έ δ ω Ο Τ Ι ο ύ
ι δ έ ί Ο Τ ε ο ί ά ν ω τ έ ρ ω ί ε ρ ε ϊ ς δ έ χ ο ν τ α ι σ ε κ ο ι ν ω ν α
π ρ ο σ ε υ χ η ς π ο λ λ φ ι δ ε μ α λ λ Ι μ υ ι σ τ η ι Ρ ί ω ν ν ε ο η ι μ ε ρ ο λ ο
Υ ί τ η ν κ λ η Ρ ι κ 6 ν
Κ α ί τ ο ι Υ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α λ ω ς π ά ν ί α τ ά ν ω τ έ ρ ω δ 1t. itE_
π ι φ ά ν ι ο ς έ ν τ ο ι ύ τ ο ι ς Ο ι ι ε υ σ υ σ τ ο λ η ς τ ι ν ο ς ι έ ξ ι σ ω v ε ι
ί
τ ο ν π α ρ α π ά ν ω ά ν α φ ε ρ θ

έ ν τ α έ κ κ λ η σ ι α σ μ δ ν τ ω ν ν ε ο η μ ε
Ρ λ ι τ ω ί ι σ τ ω μ ε τ α ς σ υ μ ί Ρ Ο ι ο ε υ χ ά ς τ Ω ι α ι ν τ ό
μ ω ν ι μ έ ν ω τ ο υ ς ι μ ε τ α τ ω ν α ί ρ ε τ κ ω κ λ η ρ ι ι κ ω ν τ η ς
Δ ό σ ε ω ς δ ι ό κ α Ι ά ί Ο ι φ θ ι έ Υ γ ε τ α ι Ο λ ο ι ρ ά Υ ο υ ι μ ε σ τ ό
α ύ τ ο κ α ζ ά ν ι Ν α Υ ι α τ Ι ά Τ ι Ο χ ρ ό α τ ώ ρ α ί Ι Ο τ ε ό ο μ ε ν
-155­
:"':
ο τ ι ό Π α ν τ ο ς δ ε ν δ ρ θ ο τ ο μ ε ϊ ά ι α κ α Ρ α τ ο ι μ ε ϊ
τ ο ν λ ό γ ο ν τ η ς ά λ η θ ε ί α ς
. Β Γ ρ ά ψ ε ι έ τ ί σ η ς Ο ϊ Π α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι ... κ η
ρ τ τ ο υ σ ι ν Χ τ ϊ ο δ ε κ ά δ ω ι ν έ τ ω ν τ ο λ ά ψ η μ ν κ α Ι α ί ρ ε τ ι
κ α ν φ ρ ό ν η μ α ο τ ι α ύ τ η α ϋ τ η ή δ ι ό ρ θ ω σ ι ς τ ο υ Ή μ ε ρ ο ..
' 3, λ .... Χ ' , Ε
λ σ υ ε σ Τ ρ η σ ε τ η ν κ κ η σ ι α ν τ η ς α ρ ι τ ο ς κ α ι κ α
τ έ σ τ η σ ε α κ υ ρ α τ α μ υ σ τ ή ρ ι ι α χ ύ τ η ς ... ». 31 δ ο υ δ ι μ ω ς δ τ ι
κ α Ι α ύ τ α ς τ ω ς κ α ι Ί τ λ ε Ί σ τ σ ι κ λ η ρ ι κ ο Ι τ ο υ ν έ ο υ ή μ ε ρ ο
λ ο γ ί ο υ τ υ γ χ ά ν ε ι τ η ς α ύ τ η ς α ί Ρ έ σ Έ ω ς κ α Ι
λ α σ φ η μ ί α ς μ έ τ ι ο χ ο ς ά φ ο Ο σ τ ν ά ά τ η σ Τ Ι α ρ
ν ε ϊ τ α ι τ ή ν δ τ α ρ ξ ι ν ϊ ε ρ ω σ ν η ς κ α Ι μ σ τ η ρ ω ν σ τ ο ύ ς
π α λ α ι ο η μ ι ε ρ σ λ Ι Ο Υ ί τ α ς Υ ρ ά φ ω ν έ Τ ς ε ί σ α Υ ω Υ υ κ ω ν τ Ι ς
λ
ξ θ Κ ' 3' Ε λ ' δ
ε ε ι ς : . ο ι ν ω ν ι α ε π ι σ σ τ ς Κ Κ η σ ι α σ α κ ι ς α ι
α ν ω τ έ ρ ω λ έ ξ ε ι ς α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ

α ύ τ σ ύ ς τ ο δ ε ψ € ε
ρ τ ε ρ ν ε ί ν α ι ο τ ι α ϊ έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο Ι Ό ρ ο Τ σ τ ά μ ε ν ο ι α ύ
τ ο υ 11 ά λ λ ω ς α ί ά ρ χ η Υ Ο Ι τ ω ν Ρ ω μ έ ί κ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ω
ό α ρ χ ι ι ε ι τ Ι σ Κ Ο ς ,. Α ι θ η ν ω ν κ Σ ε ρ ο φ ε Ι μ κ α Ι Ε ϊ ε ρ ο ι ν ε ο
η ι μ ε ρ ο λ ο γ ι τ α ι ί ε ρ ά ρ χ α ι θ ε ω ρ ο Ο ν ε γ ι ρ α Κ α Ι κ α ν ο ν ι κ ά
ί α μ υ σ τ ή ρ ι α τ ω ν α ρ ε τ ι κ ω ν Π ί Ι ω ν !! Δ τ η ν λ α σ
φ η μ ί α ν α ύ τ η ν Π ο ι ο ι ο ί ά γ ω ν ε ι ς τ ο σ -rr. Ε ι ψ α Μ ό ..
ν ο ν ο τ ι α ν π ρ ό κ ε Ι α ι ν α κ τ υ π ή σ η τ ο υ ς π α λ α ι ο η ι μ ε ρ ο λ ο γ ί
τ α ς έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι ή π α ρ ρ η σ ί α κ α Ι τ ρ έ χ ε ι ή γ ρ α φ ί ς ...
Σ τ η ν α π ε γ ν ω σ μ έ ν η τ ο υ π ρ ο σ π α θ ε ι α rl/ τ ο δ ε ξ η
τ ο υ ς Π α λ α ι ο η ι μ ε ρ ο λ Ο Υ ί τ α ς σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ς κ α τ α ψ ε ό Υ ε ι
σ τ ο έ ξ η ς σ ο ψ ι ο τ ι κ ό ν έ π ι χ ε Ι ρ η μ α ν ο ί Ν ε τ τ μ ε ρ ο λ ο
Υ ί τ α ι ε χ ω σ ι ν ε γ κ υ ρ α Μ υ σ τ ή ρ ι α α ν ή λ η σ α τ η ς
Έ λ λ ό δ ς gxn Χ ά ρ ι ν τ ό τ ε ε ί ν α ι τ ρ ά μ α τ ι Ε κ κ λ η σ ί α
ρ ό δ ο ξ ο ς Ε ο κ κ λ η σ ί α Χ ρ ι σ τ ο Ο κ α Ι α ς ά π ο χ ω ρ ω ν έ ξ
α ύ τ η ς Κ α θ ί σ τ α τ α ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ς Δ ό ο ά κ ρ α σ 204),
Τ Ο έ τ ι χ ε ρ η μ α ε ί ν α ι θ ε μ ε λ ί ω ν ά π α τ η λ δ ν Κ ι α Ι 1tO·
ν η ρ ό ν Κ α Ι τ ο Ο τ Ο ι δ ι ό τ ι ε Ί ν α ι ι δ υ ν α τ ο ν ε ί ς ι τ σ ς 11
μ ί α Έ κ κ λ η σ ί α ν α ε χ η Χ ά ρ ι ν ά λ λ α .δ υ ν ά μ ε ι ν α ε Ί ν α ι
σ χ ι σ μ α τ ι κ ή η α ί ρ ε τ ι κ ή δ ι δ α χ η ν τ η ν δ π ο ί α ν α π ο δ έ χ ε τ α ι
κ α Ι δ 1t. Έ φ ά ν ι ο ς eo π ι σ τ ό ς δ ε 1tOl> θ α μ ε ί έ η τ ο ύ
-- 156­
ι
ι
i Ι ι
\'

ί
Π ο τ ρ ί ο υ μ ι α ς τ έ ι α ς λ η σ Ι α λ α μ ά ν ε ι μ ε ν Χ Ρ Ι
σ τ ό ν ά λ λ α π ρ ο ς κ α τ ά κ ρ ι σ ι ν κ α Ι ο χ ι π ρ ο ς φ ω τ ι σ μ κ α Ι
θ έ ω σ ι ν ώ ς σ υ μ ι α ί ν ε ι π ά ν τ ο τ ε μ ε τ ο ς ά ν α ξ ί ω ς κ ο ι ν ω
ν ο ϋ ν τ α ς cH ά ν ω τ έ ρ ω κ ι α τ ά κ ρ ι σ ι ς θ α ε ί ν α ι π ο ι κ ί λ η έ ξ
α ρ τ ω μ έ ν η π ά ν τ ο τ ε α π ο τ ο ν α θ ι μ ν έ π ι γ ν ώ σ ε ω ς τ η ς κ α
κ ο δ ο ξ ί α ς
Σ υ ν ε τ ω ς α π ο μ ι α τ έ τ ο ι α δ υ ν ά μ ε ι σ χ μ α τ ι κ ή 11 α ί
ρ ε τ ι κ η Έ κ κ λ η σ Ι α τ α ν ό ό ρ Θ δ ο ξ ο ς ί ι σ τ ό ς λ α Ο ί ι κ ο ς 11
κ λ η ρ κ ό ς α π ο μ α κ ρ υ ν ι θ η κ α Ι δ ι α κ ό ψ η 'ItcXaOJV μ ε τ α ύ
τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ν δ ε ν α ι ί σ τ α τ α ι σ χ ι σ μ α Τ Ι ό ς α λ λ α σ υ μ
φ ώ ν ω ς π ρ ο ς τ η ν δ ι δ α χ η ν τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν έ π α ί ν ο υ
ά ξ ι ο ς ' Ι δ ο ύ π ο ι ο ε γ κ ε ι τ α ι ή δ ι α σ τ ρ ο φ η τ η ς α λ η Θ ε ί α ς
ύ π ο τ ο υ π Ε π ι φ α ί ο ι υ
Ο ϋ τ ϊ ω ς ή Ε λ λ α δ ι κ η Έ κ κ λ η σ Ι α λ ό γ τ η ς ή μ ε ρ ο
λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α τ έ σ τ η δ υ ν ά μ ε ι σ χ ι σ μ α τ ι κ ή κ α Ι
λ ό γ τ η ς ο ί κ ο μ ε ν ι σ Τ ί κ η ς τ η ς ι σ υ μ π λ ε ύ σ ε ω ς μ ε τ ό Φ α
ν ά ρ ι δ υ ν ά μ ε ι α Ι ρ ε τ ι Κ ή Δ ι α τ ο Ω τ ο κ α Ι ί α ς ί ι σ τ ς ύ π ο
- " -, 1 , cc,..
χ ρ ε ο υ τ ι α ι ν α ι μ η κ ο ι ν ω ν η μ ε τ ε ο ι ο ς ί ι μ ε ν α ς ο ι ί Ι Ι
σ υ λ λ ε ι τ ο ρ γ ο σ ν κ α Ι σ υ μ π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι μ ε θ η ν α γ ό ρ α ν
κ α Ι Ί ά ω ν Λ μ ε ρ ι κ η ς σ ί ό π ο ι ο ι α π έ δ ε ι ξ α ν έ α υ τ ο υ ς
ώ ς μ η δ έ ν α έ σ ω τ ε ρ ι Κ κ α Ι α θ ύ τ ε ρ ν δ ε σ μ ο ν ε χ ο ν τ α ς
π ρ ο ς τ η ν α κ ή ρ α τ ο ν κ α Ι α μ ώ μ η τ ο ν Ό δ ξ Ι α
Ά λ λ α κ α Ι μ ό ν ο ι ν ο ί α ν ω τ έ ρ ω δ ύ ο έ π ί σ τ ι τ υ γ
χ ά ν ο υ ν τ ο ι ο σ τ ο ι cO Λ ο ν δ ί ν ο υ >Α θ η ν α γ ό ρ α ς τ Ι η τ ο δ
ν υ ν Α ύ σ τ ρ α λ α ς κ α Ι π ά ν τ ε ς ο ί τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ τ ί ε ί ν α ι
cO θ η ν ω ν Σ ε ρ α φ ι ε Ι μ κ α Ι γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν ή Ε λ λ α δ ι κ ή
Έ κ κ λ η σ Ι α μ ν η μ ο ν ε ύ ι ο ι υ σ α Ο υ τ α τ ρ ι ά ρ χ υ Κ α Ι ι μ ε τ έ υ
σ α σ τ ό Π Σ Έ κ κ λ η σ ι ω ν τ ο υ ό π ο ί ο υ π ί σ τ ι ς κ α Ι ε ι ρ γ ο ν
ε Τ ν α ι ή έ ί α ν ί δ Ρ υ σ ι ς !) τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ
Χ ρ ι σ υ , α φ ο υ τ ώ ρ α α ί λ ε γ ό μ ε ν α ι Έ κ κ λ η σ α ι α τ ο τ ε
λ ο υ ν μ έ Ρ ο ς τ η ς λ η σ ί α ς ί υ υ δ ρ υ σ ε ό Χ ρ ι σ τ ς ,
τ ί δ ι α φ έ ρ ο υ ν Ά κ ρ ι ι ω ς έ τ ε δ η ο ί Ε λ λ α δ ι Κ ο Ι Έ ί ί σ
τ ι τ α γ ν ω ρ ί ζ ο ο ν δ λ α α ύ τ ά κ α Ι τ τ α υ τ α ά ι κ ο λ ο υ
θ ο υ ν π ι σ τ ω ς κ α Ι ά δ μ α ρ τ υ ρ ή τ ω ς τ ο υ ς π ρ ω ι α γ ω ι ν ι σ τ α ς
-- -157­
τ η ς α ί ρ έ ο ε ω ς δ ι α τ ο Ο τ ο ε ί ν α ι σ υ ν υ ε ύ θ ν ο ι κ α Ι ι τ α
δ κ α σ τ έ Ο ι ά σ ε ι τ ω ν ί ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν Ά λ λ α μ ό ν ο ν σ υ μ
π ο ρ ε ύ σ ν τ α ι Α ό τ ο Ι ο ι ί ί δ ι ο ι δ ε ν κ α τ α δ Ι ώ κ ο υ ν
κ α Θ ε π ι σ τ ό ν λ α ί κ ο ν η κ λ η ρ ι κ ό ν π ο υ θ ι α δ ι α κ ό ψ η τ η ν
μ ε τ α ό τ ω ν κ ο ι ν ω ν Ι α ν τ α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α τ η ς cI. η ς
Ε σ φ ι γ μ έ ν ο υ κ α Ι τ ω ν Α γ Ι ω ν Π ά ν τ ω ν Σ π ε ί ί σ ω ν ά μ ι λ ο Ο ν
, \
α π ο
,
μ ο ν α τ ο υ ς
Σ υ ν ε π ω ς ο ί CΕ λ λ α δ ι κ ο Ι ε π ί σ κ ο π ο ι δ ε ν ι α υ μ ψ ω ν
μ ό ν σ ν 11 ά δ ι α ψ ο ρ ο Ο ν π ρ ο ς τ η ν κ α κ ό δ ο ξ ο ν π ο ρ ε Ι α ν τ ο υ
, λ ο λ \ " , \ \ Ε
Φ
ι α ν α ρ ι ο υ UJ\. α κ α ι α ν ε Χ ο ν τ α ι κ α τ α τ ο ν 1[. ­
π ι φ ά ν ι ο Κ α Ι ν ο μ ί ζ ε ι σ τ ι ή ά ν ο χ η α ύ τ η δ Ι α ι λ γ ε ϊ τ α ι
κ α Ι τ υ γ χ ά ν ε ι α κ α τ ά κ ρ ι σ ς Ε φ δ σ ο ν ε ί ν α ι ο ί σ τ ρ α τ η
γ ο Ι τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς ώ ς τ ο υ ς ά π ε κ ά λ ι ε ι σ ε τ Ι ε δ ο ς 1"CpOa­
α σ ί α ν τ η ς τ ρ σ φ έ ρ υ ν σ τ α ν ε ν ω λ έ π υ ν τ η ν κ α τ α
π ά τ η σ ι τ ω ν Π α τ ρ ι Κ ω ν ό ρ Ι ω ν κ α Ι τ ω ν Κ ι α ν ο ν ι κ ω ν σ υ
ν ό δ ω ν κ α Ι τ ω ν δ Ο Υ μ α Τ κ ω ν ε ι χ ω ν α ύ τ ο Ι ό v έ Χ ο v­
τ α ι π ά ν τ α τ α τ ι α δ ι ώ κ ο ν τ ε ς σ υ Υ χ ρ ό ν ω ς τ ο υ ς
τ υ χ ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ο μ έ ν ο υ ς ε κ τ ω ν α ξ ι ω μ α Τ Ι ω ν κ α Ι σ τ ρ α
τ ι ω τ ω ν Ά λ η θ ω ς ο χ ι μ ό ν ο ν ρ ο σ τ α τ α ι τ η ς Ε Κ κ λ η σ ί α ς
δ ε ν ε Τ ν α ι ά λ λ α ν ό Θ ο ι α ύ τ η ς φ ύ λ α κ ε ς ι α Ι ο ι ι μ έ
ν ε ς δ α τ ο υ ς ό Π ο ί ο ο ς ε ί π ε τ ι α έ ξ η ς ό λ ό γ ο ς ί ο Ο θ ε ο υ
Κ α Ι δ σ κ ο π ό ς ε α ν ί δ Ι Ί τ ν ρ ο μ φ ι α ί α ν έ ρ χ ο ι μ έ ν η ν κ α Ι μ η
σ η μ ά ν η τ aM1"CLyyt, κ α Ι δ λ α ό ς μ η φ