You are on page 1of 5

Khoa CNTT

Bi 1: Lm quen vi MS Word 2000

VI - Mi trng son tho Ting Vit


1. Gii thiu mt s b g
Mt trong nhng vn bn gp phi ngay trong ln son tho mt vn bn u tin trong word l lm th no c th g c ting Vit, trong khi bn phm ch ton l cc ch ci khng du. y cng l mc ch ca chng ti khi gii thiu bi hc ny. Hin nay trn th trng c rt nhiu phn mm gip bn g c ting Vit trong cc ng dng khc nh: Viet Key, Abc, UniKey cc phn mm ny gi tt l b g Ting Vit Mt trong cc b g ph bin nht hin nay l Viet Key. Viet Key c cc phin bn khc nhau ph hp vi cc h iu hnh khc nhau: Vi cc h iu hnh Window 16-bit (Win 3.1, Win 3.11) c cc phin bn VietKey 16 bit (Vkey16) Vi cc h iu hnh Windows 32-bit (Win NT, Win9x, Win 2000, WinXP) VietKey c cc phin bn VietKey 32 bit (VietKey95, VietKey2000) VietKey cho php g c ting Vit trong hu ht cc ng dng: Word, Excell, Access Ngoi ra, n cn h tr hu nh tt c cc bng m ting Vit trong v ngoi nc. Phin bn Viet Key mi nht hin nay l VietKey2000.

2. Ci t
s dng c VietKey cn phi c ti thiu 2 file: VKNT.exe v VKNTDLL.dll. Ch cn copy hai file ny vo mt th mc bt k l c th g ting Vit mt cch d dng sau khi chy file VKNT.exe v bt ch g ting Vit. B ci t Vit Key y gm c cc file sau: VKNT.exe, VKNTDLL.dll, VKNT.hlp, VKNT.fon. Ngoi ra nu trn my cha c b ci cc font ch th cn phi ci chng trc khi g ting Vit. Thng th c sn c b ci font ch trong b ci VietKey do khi ci VietKey n s t ng cp nht cc font ch ny.

3. Hng dn s dng VietKey 2000


a) Khi ng b g Vietkey Sau khi ci t Viet Key 2000, ta c th khi ng VietKey theo hai cch sau: Cch 1: Chy chng trnh VietKey2000 bng cch. Nhn nt Start, chn Programs, chn VietKey 2000 ri kch vo Vietkey 2000.

Trang 13 Hnh1.14 : Chy Vietkey 2000 t nt Start

Khoa CNTT

Bi 1: Lm quen vi MS Word 2000

Cch 2: Kch vo biu tng

ca Vietkey trn mn hnh Desktop

Biu tng Vietkey2000

Hnh 1.15 : Chy VietKey t biu tng trn Desktop

Hnh 1.16: Khi ng VietKey

b) Cc ch hin th *) TaskBar thit lp ch ny kch nt TaskBar trn mn hnh hin th ca Vietkey2000 Trong ch ny, Vietkey s c thu nh t ti gc phi, di trn thanh Taskbar. hin th li ca s Vitkey, nhy phi chut vo biu tng Vietkey trn thanh TaskBar, v chn Hin ca s Vietkey (Vietkey Panel). Trong : Biu tng ch V ch g ting Vit

Trang 14

Khoa CNTT Biu tng ch E Biu tng ch F Biu tng ch G Biu tng ch R ch g ting Anh ch g ting Php ch g ting c ch g ting Nga

Bi 1: Lm quen vi MS Word 2000

Biu tng Vietkey2000 trn thanh

Hnh 1.17 : Biu tng VietKey trn thanh TaskBar

*) Ontop thit lp ch ny kch nt Ontop trn mn hnh hin th ca Vietkey2000 v c t Trong ch ny Vietkey2000 c thu nh thnh biu tng tri ni trn mn hnh Desktop. Cc Biu tng c ngha tng t. tr li ca s Vietkey kch vo biu tng . b) Chn kiu g (Input Methods) Vietkey2000 h tr rt nhiu kiu g khc nhau. la chn kiu g, chy chng trnh Vietkey2000, chn lp Kiu g (Input Methods). Trong lp ny c mt s thnh phn sau: Trong phn Ting Vit (Vietnamese) Ta c th chn nhanh kiu g Telex hoc Vni bng cch kch chn vo hp la chn tng ng. Ngoi ra, cn c th chn cc kiu g khc trong danh sch cc kiu g bn cnh. Hp kim tra B du kiu c (Old Style) cho php nh du cc nguyn m trong mt t theo phong cch ting Vit c : a, e, khi n c chn Hp kim tra B du sau nguyn m (Tone mark right after vowels) cho php nh du sau cc nguyn m khi n c chn Hp kim tra nh du t do (Free style)cho php nh du cho cc nguyn m mt cch t do. Trong phn G bn phm (Active keyboard) v Bn phm cn g (Keyboards enabled) cho php chn v g theo ngn ng c chn . c) Chn bng m (Char Sets) Trong hp hi thoi Bng m(Char sets) cho php bn chn b m k t s dng. C hai loi b m: B m 8-bit dng cho cc font 8 bit: Cc font TCVN3 nh:.VnTime, .VnTimeH

Trang 15

Khoa CNTT

Bi 1: Lm quen vi MS Word 2000

B m 16-bit dng cho cc font unicode: Verdana, Arial, Tomaho chn b m, ta c th chn nhanh bng cc la chn c sn bn ngoi hp hi thoi Bng m (Char Sets), chn cc b m khc, chn trong danh sch cc B m. Ch : Phi chn bng m ph hp vi font ch m bn ang dung th mi hin th ng ting Vit.

Hnh 1.18: Giao din ting Anh v ting Vit ca lp Kiu g trong Vietkey2000

Hnh 1.19: Lp Bng m

4. Cch g ting Vit


Vietkey h tr rt nhiu kiu g khc nhau. Vi mi cc g, c cc qui tc g tng ng cho n. Sau y l mt s cch g ting Vit ph bin nht hin nay. a) Kiu g Telex Trong ca s Vietkey, chn lp Kiu g (Input Method). Chn ch g l Telex. Sau y l mt s qui tc g ting Vit trong ch ny : Cc ch ci, ch s c g nh bnh thng (g vo cc phm c tn tng ng trn bn phm). Trang 16

Khoa CNTT Cc t c du c g theo qui tc sau y

Bi 1: Lm quen vi MS Word 2000

Du Du sc Du huyn Du hi Du ng Du nng Du m Du du ch Du du ch Du trng Du gch ngang Kh du s f r x j

Phm as = af = ar = ax = aj =

V d

aa, oo, ee uw, w, ] ow, [ aw dd z

aa=, oo=, ee=

V d: g dng ch: Nc chy mn Ta g nh sau: Nwowcs chayr ddas monf hoc N][cs chayr ddas mofn b) Kiu g Vni Trong ca s Vietkey, chn lp Kiu g (Input Method). Chn ch g l Vni. Sau y l mt s qui tc g ting Vit trong ch ny : Cc ch ci, ch s c g nh bnh thng (g vo cc phm c tn tng ng trn bn phm). Cc t c du c g theo qui tc sau y Du Du sc Du huyn Du hi Du ng Du nng Du m Du du Du trng Du gch ngang Kh du V d: Trang 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Phm a1 = a2 = a3 = a4 = a5 = a6=, o6=, e6= u7=, o7= a8 = d9 = V d