You are on page 1of 3

TRNG BOI DNG VAN HOA

218 LY T TRONG, Q.1


T: 38 243 243

E TONG THI KHOA 3 NAM HOC 2010 - 2011
H
Thi gian lam bai: 180 phut
I.PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im)
Cu I (2,0 im)
1. Kho st v v th (C) ca hm s
1
y 1
x 1
= +
+

2. nh tham s a qua im
3
T(a; )
2
k c 2 tip tuyn n (C),
lp phng trnh ng thng i qua 2 tip im

Cu II (2,0 im)
1. Gii phng trnh
( )
2
1 3 tan3x 3tan2x cot x
sin2x
+ + =
2. a. Gii phng trnh
2
2
2
log (x 2) log (3x 1) 2 + =
b. Gii h phng trnh
{
3 3 2 2
x y 5x 14y 97x 28y 755
(x 3)(x 4) (y 11)(14 y)
+ + + + =
=

Cu III (1,0 im)
Tnh
4
2
0
x
I dx
1 x x
=
+

v
2
2
x
J dx
(sin x xcos x)
=

(0 < x <
2
t
)
Cu IV (1,0 im)
Cho hnh chp S.ABCD c ABCD l hnh ch nht , AD = 3a, hnh chiu vung gc ca S trn mt phng
(ABCD) l im H thuc on AD vi AH=2a, tam gic SAD vung ti S v gc gia SC v mt phng
(ABCD) l 45
0
. Tnh th tch khi chp S.ABCD v din tch mt cu ngoi tip khi chp S.ABCD
Cu V (1,0 im)
Cho a, b, c l cc s thc dng thay i tha abc = 1
Tm gi tr ln nht ca biu thc
2 2 2
a 1 b 1 c 1
F
a b c
+ + + + +
=
+ +

II.PHN RING (3,0 im)Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A.Theo chng trnh chun
Cu VI.a (2,0 im)
1. Trong mt phng ta Oxy cho ng trn (C) : ( ) ( )
2 2
x 1 y 2 + + = 9 v im A(1; 3)
Mt ng thng qua A ct ( C) ti 2 im M, N sao cho AN = 2AM. Tm ta 2 im M, N
2. Trong khng gian Oxyz cho 2 ng thng (d
1
) :
y 2
z 3 x 1
1 1 2
+

= =

, (d
2
) :
y 7
z 9 x 2
3 2 1

+
= =
Chng minh (d
1
) v (d
2
) cho nhau. Lp phng trnh mt phng (o ) song song vi (d
1
) v (d
2
) sao cho
khong cch t (d
2
) n (o ) gp i khong cch t (d
1
) n (o)
Cu VII.a (1,0 im)
Cho s phc z tha z 2 z i = + v s phc w = 2z + 3i.
Tm tp hp im biu din ca s phc z v tp hp im biu din ca s phc w
B.Theo chng trnh nng cao
Cu VI.b (2,0 im)
1. Trong mt phng ta Oxy cho tam gic ABC vung cn ti A c nh A(2; 1), tm ng trn ni tip l
( )
J 4 2;3 2 2 v im C c tung dng. Tm ta hai nh B, C
2. Trong khng gian Oxyz cho im M(2; 3; 1) v 2 ng thng (d ):
x 2 3t
y 1 2t
z 5 4t
= +

= +

= +

(t e R)
(A ):
y 3
x 2 z
2 1 1

= =

Hy lp phng trnh ng thng (D) qua M, vung gc vi (d) v ct (A )


Cu VII.b (1,0 im)
Cho phng trnh
3 2
z 4(1 i)z (2 9i)z m 5i 0 + + + + = (1) (n l s phc z, m l tham s thc).
Tm tt c cc s thc m phng trnh (1) c t nht mt nghim thc. Gii phng trnh (1) khi m=1

x
y
O
1
-1
K
O
C
D
A
S
B
H
+

1 1
1 +
y
y'
x
3
2
1
2
0
0
2
1
2
3
y
x
TRNG BOI DNG VAN HOA
218 LY T TRONG, Q.1, T: 38 243 243
AP AN E TONG THI KHOA 3 NAM HOC 2010 2011
H
CAU I. (2 iem)
1. (1 iem) (C) : y = f(x) =
1
1
x 1
+
+
=
x 2
x 1
+
+
Tp xc nh D=R\{ 1} y=f(x)=
2
1
(x 1)

+
<0 x e D
x
lim

f(x) =1 ng thng y = 1 l tim cn ngang ca (C)


x 1
lim
+

f(x)= + ,
x 1
lim

f(x)= ng thng x= 1 l tim cn ng ca (C)


2. (1 iem) Gi (d) l tip tuyn ca (C) , (d) i qua im
3
T(a; )
2
v gi k l h s gc ca (d)
(d) qua
3
T(a; )
2
v c h s gc k Ph/tr (d): y=g(x)=k(x a)+
3
2
;
(d) tip xc (C) H phng trnh
f (x) g(x)
f '(x) g'(x)
=

(I) c nghim x ; (I)


2
3 x 2
k(x a)
x 1 2
1
k
(x 1)
+
= +

(1)
(2)

Thay (2) vo (1) ta c phng trnh honh tip im ca (C) v (d)
2
3 x 2 1
(x a)
x 1 (x 1) 2
+
= +
+ +

{ 2
x 1
2(x 2)(x 1) 2(x a) 3(x 1)
=
+ + = + +

{ 2
x 1
h(x) x 2x 2a 1 0
=
= + = (3)

Qua
3
T(a; )
2
k c 2 tip tuyn n (C) (3) c 2 nghim x phn bit khc 1
{
' 1 (2a 1) 2 2a 0
h( 1) 1 2 2a 1 2a 2 0
A = = >
= + + = + =

{
a 1
a 1
<
=
(0,5 iem)
Khi qua
3
T(a; )
2
k c 2 tip tuyn (d
1
) , (d
2
) n (C) tip xc (C) ln lt ti M
1
, M
2
. Ta c ta M
1
, M
2
tha h
2
x 2x 2a 1 0
x 2
y
x 1
+ =

+
=

+

2
2
2
x 2x 2a 1 0
1
x 2 (x 2x 2a 1)
x (2a 4)x 2a 5 (x 1)( x 2a 5)
2a 2 2a 5 1
y x
x 1 (2a 2)(x 1) (2a 2)(x 1) 2a 2 2a 2
+ =

+ +

+ + + + + + +
+ +
= = = = +

+ + + + + + +


Suy ra ta M
1
, M
2
tha phng trnh
2a 5 1
y x
2a 2 2a 2
+
= +
+ +
Vy ng thng qua 2 tip im M
1
, M
2
c phng trnh
2a 5 1
y x
2a 2 2a 2
+
= +
+ +
(0,5 iem)
CAU II. (2 iem)
1. iu kin
cos3x 0
cos 2x 0
sin 2x 0
sin x 0
=
=


cos3x 0
cos 2x 0
sin 2x 0
=

(*). Vi iu kin (*), ta c : (1) (1 3) tan3x 3tan2x cot x + +


2 2
sin x cos x
sinxcos x
+
=
(1 3) tan3x 3tan2x cot x tanx cot x + + = + ( ) tan3x tan x 3 tan3x tan 2x =
3sin x sin 2x
cos3x cos x cos3x cos 2x
= sin 2xcos 2x 3sin xcos x =
2sin 2x cos 2x 3sin 2x =
( )
sin 2x 2cos 2x 3 0 =
3
2
sin 2x 0
cos 2x
(khong thoa (*) ) =
=

(0,75 iem)
Ta co sin2x = 0 cos2x = 1cos3x = 0
2
cos 3x 0 =
1 cos 6x
0
2
+
=
3
4cos 2x 3cos 2x 1 0 + = Do cos2x =
3
2
tha (*)
Vy (1) cos2x=
3
2
= cos
6
t
2x= k2
6
t
+ t x= k
12
t
+ t ( keZ ) (0,25 iem)
2. a.
2
2 2
log (x 2) log (3x 1) 2 + = (1) iu kin
{
2
(x 2) 0
3x 1 0
>
>

{ 1
3
x 2
x
=
>
(*)Vi iu kin (*), ta c(1)
2 2
2log x 2 2log (3x 1) 2 + =

2 2
log x 2 log (3x 1) 1 + =
2
log x 2 (3x 1) 1 =

x 2 (3x 1) 2 =
Vy
{
x 2
(1)
(x 2)(3x 1) 2
>

=
hay
{
1
3
x 2
(2 x)(3x 1) 2
< <
=

{ 2
x 2
3x 7x 0
>

=
hay
{
1
3
2
x 2
3x 7x 4 0
< <
+ =

7
x
3
= hay x=1 hay
4
x
3
= (0,5 iem)
b.
{
3 3 2 2
x y 5x 14y 97x 28y 755
(x 3)(x 4) (y 11)(14 y)
+ + + + =
=
{
3 2 3 2
2 2
x 5x 97x 20 y 14y 28y 735
x 7x 12 y 25y 154
+ + = +

+ = +

3 2 2
3 2 2
2 2
x 5x 97x 20 7(x 7x 12)
y 14y 28y 735 7( y 25y 154)
x 7x 12 y 25y 154
+ + + +

= + + +

+ = +{
3 2 3 2
2 2
x 12x 48x 64 y 21y 147y 343
x 7x 12 y 25y 154
+ + + = +
+ = +

{
3 3
2 2
(x 4) (y 7)
x 7x 12 y 25y 154
+ =
+ = +

{ 2 2
x 4 y 7
x 7x 12 y 25y 154
+ =
+ = +

{ 2 2
y x 11
x 7x 12 (x 11) 25(x 11) 154
= +
+ = + + +

{ { { 2
y x 11 x 2 x 3
hay
x 5x 6 0 y 13 y 14
= + = =

+ = = =
(0,5 iem)
CAU III. (1 iem)
-
2
4 4
0 0
x x
I dx x x dx
1 x x 1 x x
= =
+ +

. t t= 1 x x + dt=
3 x
dx
4 1 x x +
,
2
x x t 1 = ;
x 0 4
t 1 3
I=
3
2
1
4
(t 1)dt
3

=
3
3
1
t 80 4
( t)
3 3 9
= (0,5iem)
- J=
2
2 2
xsin x x x
dx . dx
(sin x xcos x) sin x (sin x xcos x)
=


t u=
x
sin x
, v=
2
xsin x
(sin x xcos x)
=
2
(sin x x cos x) '
(sin x x cos x)


u=
2
sin x xcos x
sin x

, chn v=
1
sin x xcos x

I=
2
x 1 x
dx cot x C
sin x(sin x xcos x) sin x sin x(sin x xcos x)
+ = +

(0,5 iem)
CAU IV. (1 iem) SH (ABCD) SH AD , SH HC v
0
(SC, (ABCD)) (SC, HC) SCH 45 = = = ; AD=3a, AH=2a HD=a
ASAD vung ti S c SH l ng cao SH
2
= HA.HD = 2a.a = 2a
2
SH= a 2
ASHC vung ti H c
0
SCH 45 = HC=SH= a 2 ; AHDC vung ti D c DC=
2 2 2 2
HC HD 2a a a = =
3
S.ABCD ABCD
1 1 1
V .S .SH .AD.DC.SH .3a.a.a 2 a 2
3 3 3
= = = = (0,5 iem)
Gi O l tm hnh ch nht ABCD v K l trung im AD OK AD (do ABCD l hnh ch nht) , m OK SH
(do SH (ABCD)) OK (SAD) M KS=KA=KD (do ASAD vung ti S c K l trung im AD) OS=OA=OD
ABCD l hnh ch nht OS=OA=OD=OB=OC O l tm ca mt cu (W) ngoi tip khi chp S.ABCD
2 2 2 2
AC AD DC 9a a a 10 = + = + = Bn knh mt cu (W) l R=
a 10
2
Din tch mt cu (W) l
2 2 2
a 10
4 R 4 ( ) 10 a
2
t = t = t (0,5 iem)
+
0
0
1
0
+
h(x)
h'(x)
x
(4 2;3 2 2)
(2; 1)
J
I
A
B C
H
CAU V. (1 iem) Xt hm s
2
2
h(x) x 1 2x ln x
2
= + + Tp xc nh D = (0; + ),
2 2 2
2 2
2x 2x x 1 x 1 x 1
h'(x) 2
x 1 2x 2x x 1
+ + +
= + =
+ +

( )
2 2
2
2x 2x 1 x 1
2x x 1
+
=
+
; h'(x) 0 =
( )
2 2
2x 2x 1 x 1
x 0

= +

>


( )( )
{ {
1 1
2 2
4 2 2 4 3 2
x x
2x 4x 4x 1 x 1 2x 4x 5x 4x 1 0
> >

= + + + + =


( )( )
{
1
2
3 2
x
x 1 2x 2x 3x 1 0
>
+ =

( )
{
1
2
5 1 2 1
2 2 4
x
x 1 [(x )(2x x ) ] 0
>
+ + =
x = 1 (Do vi
1
x
2
> ta c
2
5 1 1
(x )(2x x ) 0)
2 2 4
+ + >
h(2)=
2 5 3 2
5 4
<0 ,
1 1
h '
2 5
| |
=
|
\ .
>0 , h(1) = 0 h(x) s 0 x > 0
2
2
x 1 2x ln x
2
+ s (*) x > 0
p dng (*) ta c
2 2 2
a 1 b 1 c 1 + + + + + ( ) ( )
2
2 a b c ln a ln b ln c
2
s + + + + ( ) ( ) ( )
2
2 a b c ln abc 2 a b c
2
= + + = + +

2 2 2
a 1 b 1 c 1
F 2
a b c
+ + + + +
= s
+ +
vi mi a, b, c dng tha abc = 1: F = 2 a = b = c = 1
Cch khc: Ta c:
4 2
( a 1) 0 2(a a 1) a 1 > + > + (1) (a > 0) Tng t c
2
2(b b 1) b 1 + > + (2)
2
2(c c 1) c 1 + > + (3)
Cng v (1), (2), (3) c
2 2 2
2(a b c) 2(3 a b c) a 1 b 1 c 1 + + + + + > + + + + + M
3
a b c 3 abc 3 + + > =
2(3 a b c) 0 + + s
2 2 2
2(a b c) a 1 b 1 c 1 + + > + + + + + F 2 s ; F = 2 a = b = c = 1
Cu VI.a (2 im)
1. (1 iem) (C) : ( ) ( )
2 2
x 1 y 2 + + = 9 c tm I( 1; 2), bn knh R=3 A(1; 3), IA= 4 1 5 R 3 + = < = im A nm trong ng trn (C)
Mi ng thng qua A u ct (C) ti 2 im phn bit v A nm bn trong on thng ni 2 giao im.
Gi s ng thng d ct ng trn (C) ti M(x
1
; y
1
) v N(x
2
; y
2
) sao cho AN=2AM. A nm trong on MN vi AN=2AM AN 2AM =


Ta c
{
M, N (C)
AN 2AM
e
=


2 2
1 1
2 2
2 2
2 1
2 1
(x 1) (y 2) 9
(x 1) (y 2) 9
x 1 2(x 1)
y 3 2(y 3)
+ + =
+ + =


2 1
2 1
2 2
1 1
2 2
1 1
x 2x 3
y 2y 9
(x 1) (y 2) 9
( 2x 4) ( 2y 7) 9
= +
= +

+ + =

+ + + =

(I) Ta c
{
2 2
1 1
2 2
1 1
(x 1) (y 2) 9
[ 2(x 1) 6] [ 2(y 2) 3] 9
+ + =
+ + + + =

{
2 2
1 1
2 2
1 1 1 1
(x 1) (y 2) 9
4[(x 1) (y 2) ] 24(x 1) 12(y 2) 36 0
+ + =

+ + + + =
{
2 2
1 1
1 1
(x 1) (y 2) 9
36 24(x 1) 12(y 2) 36 0
+ + =

+ + =
( ) ( )
1 1
2 2
1 1
y 6 2x
x 1 4 2x 9
=


+ + =

{
1 1
2
1 1
y 6 2x
5x 14x 8 0
=

+ =
{
1 1
4
5 1 1
y 6 2x
x 2
=

= = hay x
(I)
1 1 2 2
x 2, y 2, x 1, y 5 = = = = hay
1 1 2 2
7 4 22 1
x , y , x , y
5 5 5 5
= = = = Vy
7 4 22 1
5 5 5 5
M(2; 2), N( 1;5)
M( ; ), N( ; )

(1 iem)
2. (1 iem) (d
1
) :
y 2
z 3 x 1
1 1 2
+

= =

i qua im M
1
(1; 2; 3) v c vect ch phng
1
a

=(1; 1; 2) (d
2
) :
y 7
z 9 x 2
3 2 1

+
= = i qua im M
2
(2; 7; 9)
v c vect ch phng
2
a

=(3; 2; 1);
1 2
M M

=(3; 9; 6),
1 2
[a , a ]

=(3; 7; 5)
1 2
[a , a ]

.
1 2
M M

=9+63 30=42 = 0 (d
1
), (d
2
) cho nhau
(o ) song song vi (d
1
) v (d
2
) (o ) c mt vect php tuyn l n

=
1 2
[a , a ]

=(3; 7; 5) Phng trnh (o ) c dng 3x 7y+5z+m=0
d[(d
2
), (o) ]=2d[(d
1
), (o) ] d[M
2
, (o) ]=2d[M
1
, (o) ]
6 49 45 m 3 14 15 m
2
9 49 25 9 49 25
+ + + + +
=
+ + + +
m 10 2 m 32 = +

m 10 2(m 32)
m 10 2(m 32)
= +
= +


m 74
m 18
=
=

. Vy (o ): 3x 7y+5z 74= 0 hay (o ): 3x 7y+5z 18= 0


Cu VII.a Gi s z=x+yi (x, y e R) . Ta c z 2 z i = + x 2 yi x (y 1)i + = + +
2 2 2 2
(x 2) y x (y 1) + = + + 4x+2y 3=0 (1)
Vy tp hp im biu din ca s phc z l ng thng c phng trnh 4x+2y 3=0 (0,75 iem)
Gi s w=x
1
+y
1
i (x
1
, y
1
e R). Ta c w=2z+3i x
1
+y
1
i =2(x+yi )+3i
{
1
1
x 2x
y 2y 3
=
= +

{
1
1
x
2
( y 3)
2
x
y

=
=

(2). Thay (2) vo (1) c
1 1
x y 3
4( ) 2( ) 3 0
2 2

+ =

1 1
2x y 6 0 + = Vy tp hp im biu din ca s phc w l ng thng c phng trnh 2x+y 6=0 (0,25 iem)
Cu VI.b (2 im) 1. (1 iem) Gi I l giao im ca ng thng AJ vi ng thng BC, H l hnh chiu vung gc ca J trn AB. AABC vung cn ti A
c J l tm ng trn ni tip I l trung im BC, AI BC, AAJH vung cn ti H , I v H l tip im ca BC v AB vi ng trn (J) ni tip AABC
t r l bn knh ca (J) JH=JI=r, AJ=r 2 AI=AJ+JI=
( )
r 2 r 2 1 r + = +
2 1 2 AI
1
AJ 2 2
+
= = +
2
AI (1 )AJ
2
= +2
2 I
2
2 I
x 2 (1 )(2 2) 1
y 1 (1 )(4 2 2) 2

= + =

+ = + =


{
I
I
x 3
y 1
=
=
I(3; 1) AI

=(1; 2) ng thng BC qua I(3; 1) v c vect php tuyn l AI

=(1; 2)
Ph/ tr (BC) : x3+2(y 1)=0 x+2y 5=0 ng trn ( ) ngoi tip AABC c tm I(3; 1) , bn knh R = AI = 5 .
Ph/tr ( ): (x 3)
2
+(y 1)
2
= 5. Ta B, C tha h
{ 2 2
x 2y 5 0
(x 3) (y 1) 5
+ =
+ =

{ 2 2
x 5 2y
(2 2y) (y 1) 5
=
+ =

{ { { { 2
x 5 2y x 5 2y x 1 x 5
hay
5(y 1) 5 y 1 1 1 1 y 2 y 0
= = = =

= = = = = hay y
M y
C
>0 C(1; 2) v B(5; 0)
2. (1 iem) (d):
x 2 3t
y 1 2t
z 5 4t
= +

= +

= +

c vect ch phng a

=(3; 2; 4) ng thng (D) qua M(2;3;1) v vung gc vi (d) (D) nm trong mt phng (o ) l
mt phng qua M(2;3;1)v c vect php tuyn l a

=(3; 2; 4); Phng trnh (o): 3(x+2)+2(y 3)+4(z 1) = 0 3x + 2y + 4z 4 = 0


Gi N l giao im ca (D) v (A ):
y 3
x 2 z
2 1 1

= =

N l giao im ca (o) v (A) Ta N tha h


3x 2y 4z 4 0
y 3
x 2 z
2 1 1
+ + == =3x 2y 4z 4 0
x 2y 8 0
y z 3 0
+ + =

+ =

+ =x 0
y 4
z 1
=

Vy N(0;4;1) MN

=(2;1;2) /thng (D) qua M(2;3;1) v c vect ch phng MN

=(2;1;2) Ph/trnh (D):


x 2 y 3 z 1
2 1 2
+
= =


Cu VII.b (1 im)
3 2
z 4(1 i)z (2 9i)z m 5i 0 + + + + = (1) z = a (a e R) l nghim ca (1)
3 2
a 4(1 i)a (2 9i)a m 5i 0 + + + + =

3 2 2
a 4a 2a m i( 4a 9a 5) 0 + + + + =
{
3 2
2
a 4a 2a m 0
4a 9a 5 0
+ + =
+ =

5 115
4 64
a 1, m 1
a , m
= =
= =

Vy (1) c t nht mt nghim thc m=1 hay m=


115
64
(0,5 iem)
Khi m=1, ta c (1)
3 2
z 4(1 i)z (2 9i)z 1 5i 0 + + + + =
2
(z 1)[z (3 4i)z 1 5i] 0 + + =
2
z 1
z (3 4i)z 1 5i 0
=
+ + =

(A=(1+2i)
2
)
z = 1, z = 2 + 3i, z = 1 + i (0,5 iem)
l!l !! !J! J!! llh J! hl lhJ! ]./]] lUU h!!h !Jl lJ hL l!! !l +.!l. O.]