BAHAGIAN A 1 (a) Aktiviti perdagangan telah berlaku sejak abad ketiga S. M dalam tamadun India.

Namakan dua pusat perdagangan yang penting dalam tamadun India. (i) (ii) «««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah]

(b)

Nyatakan dua barang yang diperdagangkan di pusat perdagangan tersebut. (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««

(c)

«««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah] Senaraikan dua negara yang menjalinkan hubungan perdagangan dengan tamadun India. (i) (ii) «««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah]

(d)

Berikan dua matlamat persatuan perdagangan ditubuhkan.? (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««

(e)

«««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah] Pada pandangan anda, bagaimanakah aktiviti perdagangan di negara kita dapat dimajukan? (i) (ii) «««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah]

1

2

Jadual berikut menunjukkan peperangan ketika pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. Perang Badar Uhud X Y Tahun Hijrah 2 3 5 8

(a)

Nyatakan perang X dan Y (i) (ii) X ««««««««««««««««««««««««««««««

(b)

Y «««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah] Apakah tindakan Rasulullah terhadap tawanan Perang Badar ? ««««««««««««««««««««««««««««««.... ««««««««««««««««««««««««««««««.....

(i) (ii)

(c)

[2 markah] Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh orang Islam dalam peperangan? (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««.... ««««««««««««««««««««««««««««««.... [2 markah]

(d)

Mengapakah peperangan dibenarkan dalam Islam? (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««.....

(e)

««««««««««««««««««««««««««««««..... [2 markah] Berikan hujah yang membuktikan Islam tidak disebarkan melalui peperangan.? ««««««««««««««««««««««««««««««..... ««««««««««««««««««««««««««««««..... [2 markah]

(i) (ii)

2

3

Rajah berikut merujuk kepada perkembangan nasionalisme di Indonesia Nasionalisme Indonesia

Tahap pertama

Tahap kedua

(a)

Namakan 2 orang tokoh yang terlibat dalam perkembangan nasionalisma di Indonesia? (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««

(b)

«««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah] Apakah isu-isu ysng dibangkitkan dalam gerakan nasionalisma di Indonesia? ««««««««««««««««««««««««««««««

(i) (ii) (c)

«««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah] Nyatakan matlamat penubuhan Muhammadiyah dalam nasionalisma tahap 1 (i) (ii) «««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah]

(d)

Jelaskan cirri-ciri gerakan nasionalisma tahap kedua di Indonesia (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««

(e)

«««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah] Pada pendapat anda apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada pada seseorang pemimpin? (i) (ii) «««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah]

3

4

Maklumat dibawah berkaitan dengan pembentukan Malaysia Perjanjian Malaysia Akta Malaysia

(a)

Apakah maksud Akta Malaysia? ««««««««««««««««««««««««««««««.......... ««««««««««««««««««««««««««««««........... [1 markah] Nyatakan badan atau individu yang terlibat dalam memperkenalkan Perjanjian Malaysia. (i) (ii) ««««««««««««««««««««««««««««««

(b)

(c)

«««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah] Senaraikan negeri-negeri yang menganggotai pembentukan Malaysia (i) (ii) «««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah]

(d)

Senaraikan inti-pati Perjanjian Malaysia (i) (ii) (iii) «««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««

(e)

......................................................................................................................... [3 markah] Apakah nilai-nilai baik yang boleh dijadikan iktibar dalam Pembentukan Malaysia? (i) (ii) «««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««« [2 markah]

4

BAHAGIAN B 5 Rajah berikut menunjukkan perkembangan kerajaan Bani Umaiyah.

Tahap 1 (Damsyik) Kerajaan Bani Umaiyah Tahap 2 (Cordova)

(a)

Nyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. [8 markah] Bincangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dicapai dalam kerajaan Bani Umaiyah? [6 markah] Pada pendapat anda apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kegemilangan kerajaan Bani Umaiyah di Sepanyol [6 markah]

(b)

(c)

6

Dasar pentadbiran British telah memberi kesan kepada aspek politik, ekonomi, dan sosial di Tanah Melayu. Antara kesan tersebut ialah kemunculan bandar baru, pembentukan masyarakat berbilang kaum, dan pengenalan sistem pendidikan vernakular.

(a)

Senaraikan faktor-faktor yang membantu perkembangan bandat-bandar baru di Tanah Melayu, Sarawak, dan Sabah. [8 markah] Terangkan perkembangan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu semasa penjajahan British [8 markah] Pada pandangan anda, bagaimanakah pendidikan dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan penduduk di negara ini. [4 markah]

(b)

(c)

5

7

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah ditandatangani oleh Raja-raja Melayu British pada 15 Ogos 1957. (a) Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? [8 markah] (b) Terangkan peranan tokoh-tokoh yang membawa kemerdekaan Tanah Melayu [8 markah] Apakah nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh pemimpin negara dalam mencapai Kemerdekaan [4 markah]

(c)

Gambar berikut merupakan salah satu proses pilihanraya di Malaysia.

8

(a)

Nyatakan syarat untuk layak menjadi calon pilihan raya. [5 markah]

(b)

(i)

Bagaimanakah pilihan raya dilaksanakan di negara kita?

(c)

[6 markah] (ii) Apakah perbezaan pilihan raya umum dengan pilihan raya kecil yang dijalankan di negara kita? [4 markah] Pada pandangan anda, mengapakah pilihan raya penting dilaksanakan di negara kita?. [5 markah]

6

9

Rajah berikut berkaitan hubungan luar Malaysia. Pertubuhan Negara-negara Islam Sedunia (OIC) Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) (a) Nyatakan peranan Malaysia dalam OIC. [8 markah] (b) Apakah sumbangan Malaysia dalam NAM. [6 markah] Sebagai seorang warganegara, bagaimanakah anda dapat membantu meningkatkan hubungan luar Malaysia? [6 markah]

Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa

(c)

SOALAN TAMAT

7

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.