INTERIOR DESIGNER

Cilj kursa:Osposobiti polaznika poput visoko specijalizovanog tehniara koji e biti u stanju da kreira i realizuje projekat ne samo stambenog prostora i dekorativnih elemenata preko grafikih prikaza kako rukom tako i preko kompjutera, pratei tendencije i ukus
koji zahteva trite. ....

Razliite teme kursa e biti razvijene analizirajui prostor za ivot kao npr. garsonjere, ostave, tavane i jo mnoge druge objekte.

~

,--.

--

\_IiD
,

1::11 1\1 .1L-&1.1! .~ ~>., '

"""".'

i~~~~~-=:-::::

:-

~1

Nain predavanja: Predavanja dre profesori proverenih sposobnosti i iskustva u oblastima arhitekture, dizajna, geometarske oblasti i grafike, oni prate kandidata kroz itav period i usmeravaju ga a samim tim upoznaju i ue da cene umetnost i dizajn. Nastavni materijal: Redovna oprema su knjiga i skripta izdata od strane Instituti Cal1egari i softver na CD. ~., Zavrni ispit: Po poloenom ispitu dobija se DIPLOMA Projektanta za unutrapju arhitekturu.

Oni kojima je namenjen: upis na kurs je dozvoljen svima, nezavisno od stepena znanja i pripremljenosti. Mogu da uestvuju kako mladi tako i stariji, nakon tehnikog razgovora koji slui za procenu interesovanja polaznika: Svi oni koji ve rade u toj oblasti po industrijskim preduzeima, zanatlijskim preduzeima, projektantskim biroima, prodavnicama, show room-ovima itd., svi oni koji ele da sespecijalizuju uei nove tehnike crtanja kako rukom tako i na kompjuteru. ~

"

-'

~~
~..

Frekventnost asova: Dva puta nedeljno po tri sata u dnevnim ili veernjim asovima ili jedanput nedeljno subotom po 6 sati, sve to u skladu sa potrebama polaznika.

~
.

3.~.~
srednju kolu

.~

---

C:,MICt1A.tL STU1HJ

. Oni koji ele da postanu "dizajneri" ne posedujui ni najmanje znanje u toj oblasti.
Oni koji su zavrili iz ovih oblasti (

Srednju arhitektonsku kolu, srednju graevinsku kolu, Srednju dizajnersku kolu itd...) koji ele da dobiju praktinu specijalizaciju zarad poslovnog unapreenja.

Tokom kursa koristie se softverski program DCAD VectorSpace kompatibilan AUTOCAD-u. To je najnoviji softver CAD 2D 3D lako se ui, on je moni vrsti modelator prilagoen svim tipovima italijanskih radova, kako kreativnim projektima tako i graevinskim obnovama, upravljanje kulturnim dobrima, koristi se i za unutranji dizajn i projektovanje nametaja. Softver koji se bude koristio tokom predavanja bie besplatno dodeljen svakom polazi1iku u obrazovanoj verziji.