You are on page 1of 12

Eliiterjesztii: Santha Peterne

alpolgarmester

Budapest J6zsefvarosi OUIrormauyzat
J(epviselo-testlilete
2011. 'tlnius 16-i lilesere
Ellenjegyzes:
a jegyz6t helyettesitii aljegyzii
Targy: Beszamole a szocialis segeIyezes 2010. evi tapasztalatair61, valamint javaslat a szocialis
ellatasokat szabalyozO onkormanyzati rendelet fellilvizsgalatara
vELEMENYEZO FORUMOJ(
Blzottsagoks Targyalasi
Varosgazdalkodasi es Penzugyi Bizottsiig x
Humanszolgaltatasi Bizottsiig
x
Dontes: nyilt / zart liles, a rendelet / hatarozat elfogadasahoz egyszerii / minositett szotobbseg
szlikseges
J(ozzetetel m6dja:
nem indokolt:
D
hirdetiitablan: D honlapon: G:J
FELJEGYZESEK:
A dilntes vegrehajtasat vegzii szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly
I I

EL6TERJESZTEST EL6KEsziT6 SZERVEZETI EGYSEG: HuMANsZOLGAL UGiOSZTALYszocIALIS IRODA
Az EL6TERJESZTES AVONATKoz6 JOGSZABALYOKNAK MEGFELEL. C (SZERV. EGYSEG VEZ.)
JOG!CSOPORT:
PENZUGYI FEDEZET IGAZOLAsA:
e:RKEZETT A {s:-
lUn JON UZ 'L(;-----
Meghiv6 szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:
Targy: Beszamole a szocialis segetyezes 2010. evi tapasztalatalnil, valamint javaslat a szocialis
ellatasokat szab3lyozO iinkormanyzati rendelet feliilvizsgalatara
A kepviselo-testuleti ules idopontja: 2011. junius 16.
Eloterjeszto: Santha Peterne alpolgarmester
Az eloterjesztes elokeszitoje es leir6ja: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Szocialis Iroda
Az eloterjesztest elozetesen targyalta: Humanszolgaltatasi Bizottsag
Varosgazdalkodasi es Penztigyi Bizottsag
A hatarozat elfogadasahoz egyszerii szotobbseg szukseges
Az eloterjesztes nyilt ules kereteben targyalando
Melleklet: 1 db
Tiszielt Kepvisellf-testiiletl
A Kepviselo-testulet a 158/2011. (IV. 07.) Sz3mU hatarozataban ugy dontott, hogy:
.felkeri a polgdrmestert, hogy a szocialis segelyezes helyzeterol is 2010. hi tapasztalatairol
keszittessen atfog6 elemzest. Az elemzest terjessze a Humanszolgdltatdsi Bizottsdg es a Kepviselii-
testiilet ele, az elemzes keszftOivel az elemzes reszekent allapittassa meg, hogy
a. 2010 folyamdn Jozsefvdrosban hdnyan reszesultek rendszeres szocialis segelyben,
normativ illetve meltdnyossdgi kozgyogyellatdsban, dpoldsi dijban, lakdsfenntartdsi
tdmogatasban, lakbertdmogatdsban, polgdrmesteri illetve bizottsdgi elbfraltisu
dtmeneti szocidlis segelyben;
b. mennyi volt az ellatdsban reszesiilok eseteben a csaldd egy fOre jut6 jtivedelmenek
ellatdsi formdnkent bontott dtlaga;
c. mekkora az dtfedes az egyes elldtdsi formdkat igenybe vevok.kozott;
d. hany olyan kerelmezd lakbertamogatasdnak elutasitdsdra keriilt sor, akik jogosultak
lettek volna lakbertamogatasra, de lakdsfenntartdsi koltseguk nem erte el a
jovedelmuk 20 %-at;
e. hany olyan kerelmezti lakasfenntartdsi tamogatasanak elutasitdsdra keriilt sor, akik
jogosultak lettek volna lakdsfenntarttisi tdmogatdsra, de elismert lakasfenntartdsi
koltsegiik nem erte el ajovedelmuk 20 %-at;
f tajekoztattisukat koveuien mi torten: azon dtmeneti segelyben reszesultikkel, akik
tdjekoztatdst kaptak kozgyogyellatasi, lakdsfenntartasi, vagy lakbertdmogatasra
fOrtenojogosultsagukr61. "
Ertelmezesek
Ahboz, hogy megertsuk a jelenlegi segelyezesi rendszert, tudni kell, hogy a jogosult reszere jovedelme
kiegeszitesere, potlasara adni kell (normativitas) es/vagy adhat6 (diszkrecionalitas) a szocialis
raszorultsagatol fiiggo allami es onkormanyzati penzbeli/termeszetbeni szocialis ellatas,
A szocialis igazgatasrcl es szocialis ellatasokrol sz616 1993. evi m. torveny (Szt.) megalkotasanak
egyik celja volt, hogy a szocialis biztonsag megteremtese es megorzese erdekeben meghatarozza az
allam altai biztositott egyes szocialis ellatasokat es a jogosultsag felteteleit, valamint ervenyesitesenek
garanciait, tovabba, hogy Iehetoseget, felhatalmazast adjon a helyi onkonnanyzatoknak, hogy a
torvenyben szabalyozott ellatasokon tul sajat koltsegvetesuk terhere lehetosegeikhez merten egyeb
kiegeszito ellatasokat es helyi szabalyokat is megallapfthassanak,
A hatalyos szabalyozas szerint a szocialis segelyezes alanya az egyen/csalad, illetve a haztartas, ahol a
tarsadalmilag elismert es tamogatando kiadasokhoz kepest keyes a jovedelem. A segelyek reszben a
hianyzo jovedelmet potoljak, reszben pedig a letfenntartas, lakhatas koltsegeihezjarulnak hozza,
A normativ tipusu ellatasok mellett az atmeneti anyagi jellegti problemak orvoslasara diszkrecionalis
jogkorben (belatas szerint) adhat6 rendkfvuli segelyek nytijtanak/nyuithatnak megoldast,
A szocialis raszorultsag eseten adhat6 segelyformak allami es onkormanyzati szabalyozasar61:
Idoskoruakjaradeka (ill): torvenyi szabalyozas szerint kell adni,
/
(jovedelmet p6tol havi rendszeresseggel)
Aktiv koniak ellatasa (AKE):
(jovedelmet p6tol havi rendszeresseggel)
Kozgyogyellatas (Kgy):
alanyi es normativ
meltanyos
Lakasfenntartasi tamogatas (LFT):
Apolasi dij (AD):
Atmeneti segely (AT):
Temetesi segely:
Adossagkezelesi szolgaltatas (ACST):
Lakbertamogatas (LBT):
torvenyi szabalyozas szerint kell adni,
torvenyi szabalyozas szerint kell adni,
(van Iehetoseg helyi rendeletben meltanyossag
megallapitasara, ezt onkormanyzatunk a
penzbeli es termeszetben nyujtott szocialis
ellatasok, valamint a szemelyes gondoskodast
nyujt6 szocialis ellatasok helyi
szabalyozasarol sz616 37/2004. (VIUS.)
onkormanyzati rendeleteben szabalyozza [a
tovabbiakban: 37/2004. (VII.lS.)
onkormanyzati rendeletD,
torvenyi szabalyozas szerint kell adni,
(van lehetoseg helyi rendeletben a kiegeszito
esonal16lakasfenntartasitarnogatas
megallapitasara, ezt onkormanyzatunk a
37/2004. (VII.lS.) onkormanyzati rendeletben
2007. aprilis 01. napjatol megsziintette),
torvenyi szabalyozas szerint kell adni,
(van lehetoseg helyi rendeletben meltanyossag
megallapftasara, ezt onkormanyzatunk a
37/2004. (VIUS.) onkormanyzati
rendeletben 2007. aprilis 01. napjatol
megsziintette),
torvenyi keretszabalyozas szerint kell adni,
(az onkormanyzatunk a 37/2004. (VII.IS.) sz.
onkormanyzati rendeleteben maga hatarozza
meg a feltetelek egy reszet),
torvenyi keretszabalyozas szerint kell adni
(az onkormanyzatunk a 37/2004. (VII.IS.) sz.
onkormanyzati rendeleteben maga hatarozza
meg a feltetelek egy reszet),
torvenyi keretszabalyozas szerint kell adni, az
(onkormanyzatunk rendeleteben maga
hatarozza meg a feltetelek egy reszet,
(uj alapokra helyezett reszletes szabalyait a
2010. augusztus 01. napjatol hatalyos
3112010. (VII.lS.) onkormanyzati rendelet
szabalyozza),
onkent vallalt feladat, torvenyi kotelezettseg
nines,
(onkormanyzatunk a 37/2004. (VII.lS.)
onkormanyzati rendeletben szabalyozza),
A szocialis segelyezes 2010. evi tapasztalatair61, valaszok a hivatkozott testiileti dontes pontjaira
a) tamozatasi tipusok es tamozatasban reszesulok szama 2010. evben
Tamozatasl tinus Tamoaatottak szama (fOleset)
AKE rendszeres szocialis sezelv 393
AKE rendelkezesre allasi tamoaatas" 1026
Normattv kozgvozvellatas 720
Meltanvos kozzvozvellatas 730
Alanvi kozzvozvellatas 1443
Apolasi dii 315
Lakasfenntarta..i tamozatas 1217
Lakbertamozatas 247
Idoskoruak iliradeka 36
Adossazkezelesi szolzaltatas 1389
Temetesi segely 96
Kozlekedesi tamogatas 203
Atmeneti segely 3303
I. sz. tablazat
*Rendelkezesre allasi tamogeras 201l.liprilis 30. napjliig felulvizsgalatra kerOIt, belyette berp6tl6juttatas kerOit bevezetesre.
b
Tamogatasban reszesulok szama, jovedelmi helyzet szerinti bontasban 20IO.
Tamogatasi forma
Aktiv koniak ellatasa
(rendszeres szocialis segely)
Aktiv koruak ellatasa
(rendelkezesi allasi
tamogatas)
Kozgyogyellatlis (normatlv)
Kczgyogyellatas
meltan os
Kozgyogyellatas(alanyi)
(fntezeti gyermek, rendsz. szoc.
segelyes egeszsegkarosodotr,
hadigondczott, kp-i szcc. segelyben
reszesule, rokkantjaradekos, I -II.
csop. rokkantnyugdljas)
Apolasi dij (normatfv)
Lakasfenntartasi tamogatas
(normativ) (LFT)
Lakbertamogatas (onkent
vallalt) (LBT)
Idoskoniak jaradeka
(normatlv)
Adossagkezelesi
szolgaltatas rezsi hatralek
(ACST)
Ternetesi segely
0-
28500
387
1026
814
103
29
39
I fOrejuto havi jovedelem
28 SOl -
42 750
6
53
7
393
1026
720
730
1443
315
1217
247
36
1389
96
Kozlekedesi tamogatas
Jogosultsagi felsc ertekhatar 85.000,- Ft, ezert a reszletes
jovedelmi savokra vonatkoz6 adat nem all rendelkezesre
203
Atmeneti segely (AT) ebbol
polgarmesteri: 2582,-
bizottsagi (meltanyos): 721
OSSZESEN:
2069 542 692 3303
11118
2. sz. tablazat
c) Az egyes ellatasi formakat igenybevevok kozotti atfedesre vonatkoz6an az alabbiak allapithatoak
meg:
- a rendszeres jovedelemmel (pI.: nyugdij, nyugdijszerii ellatas, munkaber) rendelkez6k es a
rendszeres jovedelemmel nem rendelkez6k (pI.: idoskoniak jaradeka, rendszeres szocialis segely,
rendelkezesre allasi tamogatas) eseteben az 1 f6re jut6 jovedelem es a kerelmezett a-f) pontok szerinti
tamogatasi forma jovedelemhataron kiviili egyeb (pI.: elismert vagy tenyleges lakasfenntartasi koltseg,
gyogyszerkoltseg) jogosultsagi feltetelei figyelembevetelevel es fennallasa eseten az alabbi
tamogatasokat a jogszabalyok alapjan egy id6ben - egyszerre meg kell allapltani.
a) LFT,
b)LBT,
c) ACST,
d) normativ-mcltanyos KGy, jovedelemtol fiiggetleniil alanyi KGy,
e) temetesi segely,
f)AT
Az iroda jelenlegi elektronikus nyilvantartasi rendszere a csalad-egyen kapott-elutasitott segelyeit
pontosan rogziti, tehat egyedi konkret rakereses alkalmaval egysegben lathato a csaladot-egyent erint6
osszes tamogatas tobb eyre visszamen61egesen, de a nagyszamu ugyfelkori adatbazis olyan sziiresi
lehetoseget nem ad, amely alapjan az atfedesekre pontos szamszeru valaszt lehetne adni.
A tablazat szamadataibol azonban lehet arra kovetkeztetni, hogy a 0-42.750,-Ft kozotti jovedelemmel
rendelkezok a lakhatasi, atmeneti es kozgyogyellatasi tamogatasokat jelent6s szamban parhuzamosan
veszik igenybe, hiszenjogosultak ra.
d) Elutasitott Iakbertamogatasok szama 2010. evben: 7 haztartas. Egyetlen esetben sem az volt az
elutasitas oka, hogy a lakasfenntartasi koltseguk nem erte el az osszjovedelem 20 %-al.
e) Elutasitott lakasfenntartasi tamogatasok szama 2010. evben: 42 haztartas, EbbOl 18 esetben az
elutasltas oka, hogy a lakasfenntartas elismert koltsege nem erte el a haztartas osszjovedelmenek 20
%-al.
f) Az Szt.-ben meghatarozott penzbeni szocialis ellatasok jogosultsaganak megallapitasa kerelem
alapjan tortenhet,
Az iroda munkatarsai teljes koru felvilagosltast adnak az ugyfelnek a jovedelmi es csaladi helyzete
alapjan az igenyelheto tamogatasok tipusair61, formairol, a kerelmek elbfralasahoz szukseges
igazolasokrol,
,,A szocialis ellatas felteteleinek biztositasa az egyenek onmagukert es csaladjukert, valamint a helyi
kozossegeknek a tagjaikert viselt felelossegen tol- ....a helyi onkormenyzatoknak a feladata." (Szt.
2. ). A torvenyi elvet kovetve esak az ugyfel akaratan mulik, hogy a kapott informacio birtokaban
akar azonnal (ehhez minden segitseget megkap) vagy kesobb benyujtja-e a kerelmet vagy sem.
A Szocialis Iroda a kerelem benynjtas lehetoseget 2011. januar 01. napja 6ta mindennapos
ilgyfelfogadassal is biztositja. Az ugyfelvareban leegyszeriisitett informacios tablak keriiltek
kihelyezesre, ahol a tamogatasok igenylesehez szukseges alapvet6 informaciok el is olvashat6ak. A
Szocialis Irodarol elvihet6ek, az onkormanyzat honlapjarol letolthetoek a formanyomtatvanyokis.
Biivebben az atmenetl segelyriil
A Kepviselo-testulet 2010. evben atmeneti segelyre - a 20 I O. evi koltsegvetesrol es vegrehajtasi
szabalyairol sz616 912010. (II. 22.) onkormanyzatl rendelet 5. szamu mellekletenek 12104
cimrendjeben - tekintettel az onkormanyzat gazdasagi helyzetere, takarekossagi szempontokra a 2009.
evi 28.000 eFt helyett 23.000 eFt-ot iranyzott e16, melyet a 294/2010. (VII. 14.) szarmi donteseben
tovabbi 8.000 eFt-tal kiegeszitett, lgy az onkormanyzat 2010. evben a keriiletben el6
egyenek/csaladok szamara szocialis atmenti segelyre 31.000 e Ft biztositott.
A szocialis torveny keretszabalyai:
Szt. 45.
(I) A telepulesi onkormanyzat kepviselo-testuletea letfenntartast veszelyezteto rendkiviili elethelyzetbe
kerillt, valamint id6szakosan vagy tart6san Ietfenntar1:Asi gonddal kiizd6 szemelyek reszere a
rendeleteben meghatarozott atmenett segelyt nyujt, Atmeneti segely penzintezeti tevekenysegnek
nem min6siil6 kamalmentes kolcson formajaban is nylljthat6.
(2) Az atmeneti segely eseten az ellatas megallapitasanal figyelembe veheto egy fore szamltott csaladi
jovedelemhatart az onkormanyzat rendeleteben ugy ke!l szabalyozni, hogy az az oregsegi nyugdfj
mindenkori legkisebb osszegenel, egyedtil elo eseten annak 150 %-anal (2011. evben: 42.750,-)
alacsonyabb nem lehet.
(3) Az atmeneti segely adhat6 alkalmankent es havi rendszeresseggel. Az alkalrnankenti segely
gyogyszertamogataskent, illetve az egeszsegbiztosltas altal nem vagy csak reszben tamogatott
egeszsegugyi szolgaltatas dfjakent is megitelhet6. A havi rendszeresseggel adott atmenti segely
jovedelemkiegeszfto tamogataskent, rendszeres nevelesi tamogataskent, tovabba az onkormanyzat
rendeleteben meghatarozott mas ellatasi formakent is nyiijthat6.
(4) EIs6sorban azokat a szemelyeket indokolt atmenetl segelyben reszeslteni, akik onmaguk, illetve
csaladjuk letfenntartasarol mas medon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmankent jelentkezo
tobbletkiadasok, kulonosen betegseg, elemi kar miatt anyagi segftsegre szorulnak.
A szocialis segelyezes jovedelemi jogosultsagi ertekhatarat az oregsegi nyugdfj (ONY) mfndenkori legkisebb
osszege - szazalekban kifejezett erteke - hatarozza meg, mely 2011. evben 28.500,- Ft (100%).
Jozsefvarosban a 37/2004. (VII. 15.) onkormanyzati rendelet szabalyozza az atmeneti segelyezest,
Rendeletiinkben esak az alkalmankent adhato atmeneti segelyezes jogosultsagi feltetelei, hataskori
szabalyai keriiltek meghatarozasra polgarmesteri es bizottsagi atruhazott hataskorben,
}o a pclgarmester hataskiirl\be tartozik a segely megallapitasa:
ha az egyediil elo ugyfel jovedelme nem haladja meg a 42.750,- Ft-ot (150%),
csaladban elok eseteben a 28.500,- Ft-ot (100%);
e korben egy evben legfeljebb 3 alkalommal allapithato meg a segely, melynek
legkisebb osszege 5.000 - Ft, legnagyobb osszege 10.000,- Ft.
Ha a kerelmezo a fenti felteteleknek megfelel, akkor a penzbeli segelyre jogosult (merteket az ngyfel
altai bemutatott iIletve igazolt elethelyzet hatarozza meg).
2010. evben a polgarmesteri hataskorben 2582 esetben (megallapito hatarozatok szama) 15.368.000,-
Ft osszegben kertilt sor atmeneti segely megallapitasara,
A polgarmesteri hataskorben adott segelyezesi forma hatalmas elonye, hogy a kerelem benyujtasat
kovetoen, ha az ugyfe! elethelyzete megklvanja, azonnaIi, soron kivuli penzbeli (akar 2 napon beliil)
segitseg nyujthato, Az ugyfelfogadas alkalmaval az a professzionalis szakmai tudassal, tapasztalattal
rendelkezO ugyintezo talalkozik az ugyfellel, aki nagy biztonsaggal kepes megallapitani az azonnali
intezkedes szuksegesseget, a megallapito hatarozat elokesziteset, Ez az eljaras teszi lehetove az
onkormanyzat szamara a rugalmas es gyors reagalast, Bar az adhato osszeg nem tul magas, de akkor
juttatja penzhez a kerelmezot, amikor aknt krizishelyzetcben a leginkabb szuksege van ra, es mindezt
meg a mindennapos ugyfelfogadas is megsegiti.
}o a Humanszolgaltatasl Bizottsag hataskorebe tartozik a segely megallapftasa:
ha a kerelmezo jovedelme nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot (250%);
e korben egy evben 1 alkalommal allapithato meg a segely, melynek osszege
egyedulallo eseteben 40.000,- Ft-nal, csalados eseteben 60.000,- Ft-nal nem lehet
tobb,
E hataskorben a penzbeli segely adhato.
2010. evben bizottsagi hataskorben 721 esetben (megallapito hatarozatok szama) 15.779.000,- Ft
osszegben keriilt sor atmeneti segely megallapitasara,
A segelyek merteket a Szocialis lroda javaslata es a rendeletben meghatarozott adhato osszeg
hatarozta meg. Fontos megjegyezni, hogy figyelembe keII venni, hogy a kerelmezo milyen egyeb
tamogatasban reszesul, tovabba a segely also minimum erteke nines meghatarozva.
Az ugyfelfogadas alkalmaval az ugyintezd altai tapasztaltak rendkivuli jclentesegtiek, melyet
nagyreszt a szakmai felkeszultseg, az empatia, a benyomasok egyiittese alapoz meg (szubjektum).
Ezek, valamint a nyilvantartasban az ngyfelrol megtalalhato egyeb objektiv tenyek alapjan (pI.: egyeb
segelyek szlima, osszege, lakasmeret, lakasfenntartasi koitsegek stb..), - iIletve amennyiben
sziiksegszerii, a kornyezettanulmany felv6telet kovetoen - keriilleirasra a javaslat.
Jelenleg Jozsefvarosban a bizottsagi hataskorfi segelyezes alapvetoen diszkrecionalis ("adhato")
jellegii, es a dentes e!okeszito van dontesi pozicicban, hiszen a bizottsag esak azokkal az
inforrnaciokkal rende!kezik az igenylorol, amelyeket az elokeszitoto! megkapott.
Az alapos elokeszito munka ellenere az eloterjesztesek esak alapinformaciokat tartalmaznak (ennek az
az oka, hogy egy-egy bizottsagi nlesre 30-70 eloterjesztest kell az irodanak elokeszitenie, a
reszletesebb leiras idoigenyes, melyre nines kapacitasunk).
Megallapithato, hogy a bizottsag ele terjesztes (eloterjesztes leirasa) jelentos tobbletmunkat igenyel,
mely nines aranyban az adott (dontoen 10-15.000,-Ft-os) segelyek osszegevel.
Tovabba megallapithato az is, hogy a csekely osszegu segitsegre indokolatlanul sok idot kell varnia az
ugyfelnek, hiszen a kerelme beadasat kovetoen - a bizottsagi eljarasi folyamat miatt -legoptimalisabb
esetben is 3-4 bet rmilva jut hom a tamogatashoz (esak a bizottsagi hatarozat iktatasat kovetoen lehet
a megallapito hatarozatot alairasra elokesziteni),
FentiekbOl kovetkezik, hogy a bizottsagi hataskorben mukodtetett diszkrecionalis segelyezes az ugyfel
szempontiabol nem kiszamithato es hosszu folyamat.
Ugyanakkor az onkormanyzat szempomjabol a koltsegvetes tervezese alaposan atgondolt szabalyozas
eseten jol kalkulalhato, ugyanis a tamogatasi keret kimerulesekor tetszolegesen alaesony szintii segely
allapfthato meg, vagy esetenkent akarel is utasithato a kerelem,
Adatok
Evek
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
J\trneneti segely
eFt
62.000
30.000
24.581
25.000
31.000
3. sz. tablazat
Figyelemmel az elethelyzetek romlasara, az elszegenyedesre, a kis osszegu (polgarmesteri hataskorben
5-10.000,- Ft, bizottsagi hataskorben atlag 10-15.000,- Ft) tamogatasok a keyes jovedelembol elo
lakosok szamara megis nagy segitseget jelentenek a mindennapi eletben.
Javaslatok az atmeneti segelyezes medosftasara
Adott mennyisegfi a koltsegvetesi keret (2011. evben 31.000.000,-Ft all rendelkezesre), ezert a vales
krizishelyzet athidalasara szolgalo magasabb osszegu segelyek megallapitasa esak abban az esetben
megoldhato, ha a segelyhez jutasi feltetelek pontosftasra keriilnek, a kiiliinboze egyidejiileg
megallapitott tamogatasi formak figyelembe vetele alapjan,
Javaslataim a 37/2004. (VII. 15.) onkormanyzati rendelet modositasara:
- a rendelet 18. (5) bekezdeseben szabalyozott atmeneti segely eseteben is keruljon az else foku
dentes a polgarmester hataskorebe.
Ezzel a dontessel az iigyfelek szamara jelentosen felgyorsulhat az atmeneti segelyhez jutas folyamata,
melynek hatasara lenyegesen javulhat az elegedettseg es nagyobb hangsulyt kaphat a szolgaltato
kozigazgatasi jelleg, es ezzel egyiitt jelentosen csokkennenek a hivatal (Szocialis Iroda, Jogi Csoport,
Szervezes) adminisztrativ terhei is (bnrokracia csokkentese),
- keruljon egyertelmuen meghatarozasra azok kore, akik atmeneti segelyre nem jogosultak ( a
Mellekletben foglaltak szerint)
Ezzel a dontessel legalabb a helyi atmeneti segelyezes soran elkerulhetove valik az egy csaladon beliili
parhuzamos tamogatasok halmozasa, tovabba kizarhatova valik azon segelyezettek kore, akik nem
miikiidnek egyiitt az onkormanyzattal, tovabba a vales krizishelyzet athidalasara szolgalo magasabb
osszegu segelyekre is tobb jutna a megtakaritott keretbOl.
- keruljon egyertelmuen meghatarozasra, hogy nem min6siil letfenntartast veszelyezteto rendkiviili
elethelyzetnek a rendszeresen vagy tartosan fennallo letfenntartast veszelyezteto elethelyzet,
Ezzel dontessel meghatarozhato, hogy nem lehet a kerelmezo rendszeres megelhetesi forrasa az
atmeneti segely,
- javasolom, hogy az ok. rendelet 18. iij - (9) bekezdessel egeszuljon ki az alabbiak szerint:
Amennyiben az onkormanyzat targyevi koltsegveteseben armeneti segelyre elkii16nitett eloiranyzat
keretosszege felhasznalasra keriilt es a keretosszeg mas, szocialis celu eloiranyzat atcsoportosltasavel
sem egeszfthete ki, abban az esetben - a koltsegvetesi fedezet hianya miatt - atmeneti segely nem
allapfthato meg.
Tisztelt Kepviselo-testftletl
Fentieken kiviil a targyi onkormanyzati rendelet tovabbi felulvizsgalata, modosltasa is indokolt az
alabbiak figyelembevetelevel.
Az aktiv koniak ellatasara val6 jogosultsag feltetelrendszeret, a penzbeli szocialis ellatasok forroait-
berpotlo juttatas, rendszeres szocialis segely -, a jogosultak egynttmnkodesi kotelezetrsegeit, es annak
megszegese esetenjogkovetkezmenycit az Szt. 33. - t6137/C. -ig szabalyozza.
Az aktiv koriiak ellatasa a hatranyos munkaero-piaci helyzetii aktiv korii szemelyek es csaladjuk
reszere nyiijtott ellatas, Az Szt. 35. (I) bekezdese alapjan az a szemely, akinek az aktiv koriiak
ellatasara val6 jogosultsagat megallapitottak - a 37. -ban foglaltak szerinti kivetellel - berpotlo
juttatasrajogosult.
Az Szt. 35. (2) bekezdese alapjan a telepulesi onkormanyzat rendeleteben a berpotlo juttatasra vale
jogosultsag cgyeb feltetelekent elofrhatja, hogy a kerelem benyiijt6ja, illetve az ellatas jogosultja a
lakokornyezete rendezettsegenek biztositasara vonatkozo, a rendeleteben megallapftott felteteleket
teljesitse. A lakokornyezet rendezettsegenek biztositasa koreben a kerelmezo vagy jogosult altai
eletvitelszenien lakott lakas vagy haz es annak udvara, kertje, a kerftessel kiviil hataros teriilet, jarda
tisztan tartasa, az ingatlan allaganak es rendeltetesszeru hasznalhatosaganak, valamint higienikus
allapotanak biztositasara iranyulo kotelezettseg irhat6 eliS.
A rendeletben megallapftott feltetelek teljesftesere a kerelmezot, illetve jogosultat megfelel6, de
legalabb otnapos hataridfi nizesevel a jegyz6nek - az elvegzendo tevekenysegek konkret
megjelolesevel>- fel kell sz6litania.
Tajekoztatom a Kepviselo-testuletet, hogy keriiletiiukben az aktiv koniak ellatasan belul jelenleg a
berpotlo juttatasban reszesulok szama a fovarosi keriiletek kozott kimagasl6, 1400 f6 havonta. A
torvenyben eloirt felulvizsgalati kotelezettsegen tul, az onkormanyzati rendelet modositasa eseten a
jogosultak lakokornyezetenek rendezettseget is feliil kell vizsgalni, 2012. ev els6 harem honapjaban.
Ezzel parhuzamosan valamennyi iij belepo eseten - szamuk hetente atlagosan 25-30 f6 - szukseges a
rendeletben meghatarozando egyeb jogosultsagi feltetelek vizsgalata is. Mindezen feladatok
maradektalan ellatasahoz szemelyi es targyi feltetelek biztositasa szukseges.
Mindezek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat,
Hatarozatl javaslat
A Kepviselc-testalet iigy dont, hogy
1. elfogadja a szocialis segelyezes 20 I O. evi tapasztalatairol sz616 beszamolot,
2. felkeri a polgarmestert, hogy terjessze el6 a Kepviselo-testnlet 2011. julius havi masodik
ulesere a penzbeli es termeszetben nyiijtott szocialis ellatasok, valamint a szemelyes
gondoskodast nyujt6 szocialis ellatasok helyi szabalyozasarol sz616 37/2004. (VII. 15.)
onkormanyzati rendelet modositasat az eloterjesztes melleklete szerinti koncepci6 alapjan,
3. felkeri a jegyzOt helyettesito aljegyzot, hogy a hatarozat 2. pontja szerinti onkormanyzati
rendelet modosftasahoz kapcsol6d6 es annak vegrehajtasat szolgalo szemelyi es targyi
feltetelrendszert dolgozza ki es terjessze a Kepviselo-testulet ele 20II. julius masodik havi
ulesere.
Felelos: 1.,2. pont eseten polgarmester
3. pont eseten a jegyzot helyettesito aljegyzO
Hatarido: 1. pont eseteben: 20 II. junius 16.
2. es 3. pont eseten a Kepviselo-testulet 2011. julius havi masodik ulese
Budapest, 20II. junius 07.
Torvenyessegi szempontbol ellendrizte:
'Y
ajegyzOt helyettesito aljegyzo

SanthaPeterne
alpolgarmester
/
g
Melleklet
Koncepciii a penzbeli es termeszetben nylijtott szocialis eillitasok, valamint a szemelyes
gondoskodast nylijtii szocialis ellatasok helyi szablilyozasariil sziilii 37/2004. (VII. 15.)
iinkormanyzati rendelet (Rendelet) modositasara
a) A Rendelet 18. (5) bekezdeseben szablilyozott alkalmankenti atmeneti segely
eseteben is keriiljiin az elso fokli diintes a polgarmester hataskdrebe,
Ezzel a dontessel az iigyfelek szamara jelentosen felgyorsulhat az atmeneti segelyhez jutas folyamata,
melynek hatasara lenyegesen javulhat az ugyfel elegedettseg es nagyobb hangsulyt kaphat a
szolgaltato kozigazgatasi jelleg, es ezzel egyiitt jelentosen csokkennenek a hivatal (Szocialis Iroda,
Jogi Csoport, Szervezes) adminisztrativ terhei is (biirokracia csokkentese), A segelyek alacsony
osszege sem indokolja a bizottsagi dentes szuksegesseget, A jelenlegi gyakorlat szerint a
polgarmesteri hataskorben adhato segelyek alairasa a jegyzo es polgarmesteri kabinet kontrolljaval
tortenik.
b) Keriiljiin egyerrelmuen meghatarozasra azok kiire, akik atmeneti segelyre nem
jogosultak.
Ne legyen megallaplthato a Rendelet 18. (5) bekezdeseben szabalyozott atmencti segely azon
szemely reszere, aki:
sajlit maga vagy csaladtagjai (haztartas) a kerelem benyujtasat megelozo 12 h6napban az ONY
250%-at (71.250,- Ft) meghalad6 osszegu adossagcsokkentesi tamogatas keriilt megallapitasra es
folyosftasa megkezdodott,
sajat maga vagy csaladtagjai (haztartas) a kerelem benyujtasakor Iakbertamogatasban reszesul,
sajlit maga vagy csaladtagjai (haztartas) a kerelem benyujtasakor havi 5000,- Ft-nal nagyobb
osszegu Iakasfenntartasi tamogatasban reszesul,
aki a kerelem benyujtasat megelozo 12 h6napban a gyermekvedelmi tamogatasokrol valamint az
egyeb gyermekjoleti ellatasi formakrol sz616 4/2006. (1. 25.) onkormanyzati rendelet 12-15. -ban
meghatarozott rendkiviili gyermekvedelmi tamogatasban reszesult,
sajat maga vagy csaladtagjai (haztartas) vagyonnal rendelkezik, kiveve az az ingatlan, amelyben
az erintett szemely eletvitelszenien lakik,
a jogosultsagi feltetelek fennallasa eseten se reszcsuljon atmeneti segelyben az, aki jogosulatlanul
vett fel az onkormanyzati rendeletben szabalyozott barmelyik penzbeli ellatast es visszafizetesi
kotelezettsegenek nem tett eleget,
a jogosultsagi feltetelek fennallasa eseten se reszesuljon atmeneti segelyben, akinek az
onkormanyzat fele ado, birsag, bnntetes .... stb fizetesi kotelezettsege van, amig azt nem rendezte,
szabadsagvesztes bilnteteset tolti, vagy elozetes Ietartoztatasban van.
Ezzel a dontessel legalabb a helyi atmeneti segelyezes soran elkernlhetove valik az egy csaladon beliili
parhuzamos tamogatasok halmozasa, tovabba kizarhatova valik azon segelyezettek kore, akik nem
miikiidnek egyiitt az onkormanyzattal, tovabba a val6s krizishelyzet athidalasara szolgalo magasabb
osszegu segelyekre is tobb jutna a megtakaritott keretbol.
c) Keriiljiin egyertelmnen meghatarozasra, hogy nem minosiil a letfenntartast
veszelyeztetd rendkiviili etethelyzetnek a rendszeresen vagy tartiisan fennallii
letfenntartast veszelyeztetd elethelyzet,
Ezzel a dontessel meghatarozhato, hogy nem lehet a kerelmezo rendszeres megelhetesi forrasa az
atmeneti segely,
d) A Rendelet 18. -a uj - (9) bekezdessel egesziiljiin ki:
Amennyiben az onkormanyzat targyevi koltsegveteseben atmeneti segelyre elkiiliinitett eloiranyzat
felhasznalasra keriilt es a keretosszeg mas, szocialis celu eloiranyzat atcsoportositasaval sem
egeszltheto ki, abban az esetben - a koltsegvetesi fedezet hianya miatt - atmeneti segely nem
allapithato meg.
e) A Rendelet lij 19/A. -al egesziiljiin ki:
A berpotlo juttatasra val6 jogosultsag egyeb feltetele legyen, hogy a kerelem benyujtoja, i1letve az
ellatas jogosultja a lakokomyezete rendezettsegenek biztositasara vonatkoz6 felteteleket koteles
teljesiteni.
A lak6kiirnyezet rendezettsegenek biztositasa koreben a kerelmezo vagy jogosult az iiltala
eletvitelszeruen lakott lakiis iillagiinak es rendeltetesszerfi haszniilhat6siigiinak, valamint higienikus
iillapotiinak biztositiisa koreben koteles legyen egyiittesen az aliibbiak teljesitesere:
a) a lakiisra vonatkozo jogszerii haszniilat igazoliisiira, es
b) a lakiis a mindennapi eletvitelhez (pihenes, alviis, fozes, etkezes, mosogatiis, tisztalkodas, mosiis,
stb.) szukseges butorokkal, berendezesi tiirgyakkal, eszkozokkel val6 ellatasara, es
c) a kiizszolgiiltatiisok (elektromos iiram, viz, giiz, tiivhO stb.) szabiilyos vetelezesere, es
d) a fertozO betegsegek kialakuliisiinak es terjedesenek megelozese celjabol a lakiis riigcsiil6kt6l,
kartevoktol val6 mentesitesere, es
e) a lakiis padlozatanak, falazatiinak folyamatos tisztiin tartiisiira, takaritasara. sznkseg eseten
meszelesere, es
f) a mosiisra, valamint a rendszeres tisztalkodasra szolgiil6 vizes helyisegfek) es a mindennapi
hasznalatra alkalrnas m6don kiepitett es meglevo iIlemhely rendeltetesszeni haszniilatiira, rendszeres
takaritiisiira, es
e) allattartas eseten az iillattartiisra vonatkozo helyi szabiilyok betartiisiira, kulonosen az ebtartiisra es
az ahhoz kapcsol6d6 vedooltasokra.
Ezen tulmenoen az iinkormiinyzati berlakas eseten a kerelem benynjtoja, iIletve az ellatas jogosuhja
legyen koteles a lakiisra vonatkoz6 berleti szerzodesben foglaltak maradektalan betartiisiira is.
Fenti feltetelek nem teljesitese az elliitiisra val6 jogosultsiig megsznnteteset vonja maga utiin.
10