Dự án: Giải tích B1: www.itspiritclub.

net

Viết bởi: shinichi_kudo509

CỰC TRỊ ĐỊA PHƯƠNG
Định lí: Cho hàm số f xác định trên D  R2, X0 ∈ D.
+ f (X0) là cực trị địa phương của f  ∃r > 0, ∀X ∈ B (X0, r), f (X) – f (X0) giữ nguyên một dấu
nhất định hay = 0.
+ f (X0) là cực đại địa phương của f  ∃r > 0, ∀X ∈ B (X0, r), f (X) – f (X0) ≤ 0.
+ f (X0) là cực tiểu địa phương của f  ∃r > 0, ∀X ∈ B (X0, r), f (X) – f (X0) ≥ 0.
Một số mệnh đề phủ định:
+ f (X0) không là cực trị địa phương của f
 ∀r > 0, ∃X1r, X2r ∈ B (X0, r), (f (X1r) – f (X0)). (f (X2r) – f (X0)) < 0.
+ f (X0) không là cực đại địa phương của f  ∀r > 0, ∃X ∈ B (X0, r), f (X) – f (X0) > 0.
+ f (X0) không là cực tiểu địa phương của f  ∀r > 0, ∃X ∈ B (X0, r), f (X) – f (X0) < 0.
Các bước khi làm bài tìm cực trị địa phương:
1. Tìm điểm dừng bằng cách giải hệ phương trình:
D1f = 0.
D2f = 0.
2
2
2. Tính 3 đạo hàm riêng: A = D1 f ,
C = D2 f,
B = D1D2f
rồi áp dụng cho mỗi điểm dừng => B2 – AC = T.
+ T < 0 => là cực trị địa phương. (Nếu A > 0 là cực tiểu, A < 0 là cực đại)
+ T > 0 => không là cực trị địa phương.
+ T = 0 => xét dấu trực tiếp.
VD1: Tìm cực trị địa phương của hàm số f (x, y) = x4 + y4 – 2 (x – y)2
Giải:
D = R2 (ghi như vậy là đủ)
(Dài dòng hơn: Ta có f là hàm số đa thức bậc 4 theo 2 biến x, y => f có đạo hàm riêng mọi cấp
cũng là đa thức, vậy liên tục trên R2.
1. Tìm điểm dừng: gọi X0 là điểm dừng, vậy X0 là nghiệm của hệ
D1f = 4x3 – 4 (x – y) = 0
D2f = 4y3 + 4 (x – y) = 0
Nhận xét: nếu thay cặp x, y = cặp y, x thì pt1 thành pt2 và ngược lại, hệ không đổi, nghĩa
là nếu cặp (x, y) là nghiệm thì (y, x) cũng là nghiệm.
Hệ  D1f – D2 f = 4 [(x3 – y3) – 2 (x – y)] = 4 (x – y) (x2 + y2 + xy – 2) = 0
D2f + D1 f = 4 (x3 + y3) = 0
 x – y = 0 hay x2 + y2 + xy – 2 = 0
y3 = -x3 = (-x)3
 x=y
hay
x2 + y2 + xy – 2 = 0
y = -x
y = -x
 x=0
hay
x = √2
hay
x = -√2
y=0
y = -√2
y = √2

1

Dự án: Giải tích B1: www.itspiritclub.net

Viết bởi: shinichi_kudo509

2. D12 f =12x2 – 4
D22 f = 12y2 – 4
D1D2f = 4
a. Điểm dừng X0 = (0, 0):
D12 f (0, 0) = -4 = A
D22 f (0, 0) = -4 = C
D1D2f (0, 0) = 4 = B
 B2 – AC = 0
 Khảo sát trực tiếp f(X) – f(X0)
1 1

+ Xét Xn = ( , )

(n ∈ R)

∀r > 0, ∃n đủ lớn để Xn ∈ B (X0, r), khi đó: f(Xn) – f(X0) =

1
1
2
+ 4 + 0 – 0 = 4 > 0.
4
n
n
n

đó f (X0) không là cực đại địa phương của f.
1

+ Xét Xm = ( , 0)

(m ∈ R)

1
2
1  2m 2
∀r > 0, ∃m đủ lớn để Xm ∈ B (X0, r), khi đó: f(Xm) – f(X0) = 4 - 2 =
m
m
m4

1  2m 2
< 0.
m4
đó f (X0) không là cực tiểu địa phương của f.
b. Tại điểm dừng X = (±√2, ∓√2):
D12 f (X) = 20 = A
Ta chọn được m đủ lớn để

D22 f (X) = 20 = C
D1D2f (X) = 4 = B
 B2 – AC = -384 < 0
Ta lại có A = 20 > 0
 f (X0) là cực tiểu địa phương của f.
Vd2: f (x, y) = x2 + xy + y2 – 3x – 6y
Vd3: f (x, y) = 3x2 – x3 + 2y2 + 4y
Vd4: f (x, y) = x2 + 3xy + 3y2 – 6x + 3y – 6
Vd2: f (x, y) = x3 + 3xy2 - 15x – 12y
Mấy ví dụ này đều tương tự, các bạn tự giải nha! Nếu bạn không giải được xin post thắc mắc lên
blog của ITSpiritClub. Tks các bạn!

2

Dự án: Giải tích B1: www.itspiritclub.net

Viết bởi: shinichi_kudo509

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful