w w w .i t spi r i t cl ub.

net shi ni chi _kudo509
1

ĐỊNH LÝ SVAC
Định lý: Nếu hàm số f có D
1
f, D
2
f, D
1
D
2
f, D
2
D
1
f liên tục trên 1 tập mở D của R
2
thì
D
1
D
2
f = D
2
D
1
f.
Vd1: Cho hàm số f trên R
2
như sau:
f (0, 0) = 0
∀(x, y) ≠ (0, 0), f (x, y) =
2 2
2 2
) (
y x
y x xy1. f có khả vi liên tục trên R
2
không?
2. Tính D
1
D
2
f và D
2
D
1
f rồi so sánh chúng có bằng nhau không? Giải thích kết quả?
Giải:
1. f có khả vi liên tục trên R
2
không?
a. Trên R
2
\ {0

}:
f là hàm hữu tỉ trên R
2
\ {0

} mở
 có D
1
f, D
2
f cũng là hữu tỉ
 D
1
f, D
2
f liên tục trên R
2
\ {0

}
 f khả vi liên tục trên R
2
\ {0

} và có số vi phân toàn phần là:
df (X) = D
1
f (X)dx + D
2
f (X)dy
∀X ≠ 0

, D
1
f (X) =
2 2 2
3 3 2 2 3 2
) (
) 2 )( ( ) )( 3 (
y x
x xy y x y x y y x

   

=
2 2 2
3 2 4 3 2 5 3 2 4
) (
2 2 3 3
y x
y x y x y x y y x y x

    

=
2 2 2
4 5 3 2
) (
4
y x
y x y y x

 

=
2 2 2
4 4 2 2
) (
) 4 (
y x
x y y x y

 

∀X ≠ 0

, D
2
f (X) =
2 2 2
3 3 2 2 2 3
) (
) 2 )( ( ) )( 3 (
y x
y xy y x y x x y x

   

=
2 2 2
4 2 3 2 3 4 2 3 5
) (
2 2 3 3
y x
xy y x y x x y y x x

    

=
2 2 2
4 2 3 5
) (
4
y x
xy y x x

 

=
2 2 2
2 2 4 4
) (
) 4 (
y x
y x y x x

 

b. Tại X
0
(x
0
, y
0
) = 0

:
Tính gradf (0

): cho x ≠ 0
Cho h
1
= x – x
0
= x ≠ 0
Lập:
¡ ( x,0) −¡ ( 0,0 )
x
=
0−0
x
= 0 ∀x
 l i m
x→0
(
¡ ( x,0) −¡ ( 0 ,0)
x
) = 0
 D
1
f (0

) = 0.
w w w .i t spi r i t cl ub.net shi ni chi _kudo509
2

Tương tự: D
2
f (0

) = 0.
 gradf (0

) = 0

.
Cho H = X – X
0
= X ≠ 0


Ta tìm e(H) với e(H) được cho bởi:
f (X
0
+ H) – f (X
0
) = gradf (X
0
).H + ||H||. e(H)
 f (X) – f (0

) = 0

.X + ||X||. e(X)
 e(X) =
¡( X)
| | X| |
=
|| || ). (
) (
2 2
2 2
X y x
y x xy


=
3
2 2
|| ||
) (
X
y x xy 

Đặt x = ||X||cos t, y = ||X||si n t.
 e(X)=
3
2 2 4
|| ||
) sin (cos cos sin || ||
X
t t t t X 
= ) sin (cos cos sin || ||
2 2
t t t t X  =
1
4
||X||sin4x
 0 ≤ | ư( X) | ≤
1
4
||X||
Cho X -> 0

thì ||X|| -> 0
 e(X)-> 0
 l i m
X→0
ư( X) = 0
 f khả vi tại 0

và có số vi phân toàn phần là: df (0

) = 0dx + 0dy = 0
Vậy f khả vi liên tục trên R
2
.
2. Tính D
1
f và D
2
f:
a. Trên R
2
\ {0

}:
D
1
f, D
2
f, D
1
D
2
f, D
2
D
1
f cũng là hàm hữu tỉ => liên tục trên R
2
\ {0

}.
Áp dụng định lý SVAC:
 ∀X ≠ 0

, D
1
D
2
f (X) = D
2
D
1
f (X) =
3 2 2
6 4 2 2 4 6
) (
9 9
y x
y y x y x x

  

b. Tại X
0
= (x
0
, y
0
) = 0

,
+ Tính D
1
D
2
f (0

): Cho x ≠ 0
Cho h
1
= x – x
0
= x ≠ 0
Lập
x
f D x f D ) 0 , 0 ( ) 0 , (
2 2

=
x
x
x x
0
) 0 (
) 0 0 (
2 2 2
4


 
=
5
5
x
x
= 1 ∀x
l i m→0
x
f D x f D ) 0 , 0 ( ) 0 , (
2 2

= 1
 D
1
D
2
f (0

) = 1.
+ Tính D
2
D
1
f (0

): Cho y ≠ 0
Cho h2 = y – y
0
= y ≠ 0
Lập
y
f D y f D ) 0 , 0 ( ) , 0 (
1 1

=
y
y
y y
0
) 0 (
) 0 0 (
2 2
4


 
=
5
5
y
y 
= -1 ∀y
l i m→0
y
f D y f D ) 0 , 0 ( ) , 0 (
1 1

= −1
 D
2
D
1
f (0

) = -1.
w w w .i t spi r i t cl ub.net shi ni chi _kudo509
3

Phản chứng: Nếu D
1
D
2
f, D
2
D
1
f cũng liên tục tại 0


 chúng liên tục trên R
2

Áp dụng định lí SVAC => D
1
D
2
f (0

) = 1 = D
2
D
1
f (0

) = -1 (SAI)
Vậy D
1
D
2
f và D
2
D
1
f không liên tục tại 0


Kiểm chứng sự liên tục của D
1
D
2
f, D
2
D
1
f tại 0


Đặt: x = ||X||cos t, y = ||X||si n t (với X ≠ 0

)
Ta co: D
2
D
1
f (X) = D
1
D
2
f (X) =
3 2 2
6 4 2 2 4 6
) (
9 9
y x
y y x y x x

  

=
6
6 4 2 2 4 6 6
|| ||
) sin sin cos 9 sin cos 9 (cos || ||
X
t t t t t t X   

= ) sin (cos cos sin 9 ) cos sin sin )(cos sin (cos
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
t t t t t t t t t t     
= ) cos sin 10 1 ( 2 cos
2 2
t t t  ∀X
Do đó: l i m
X→0

Ð
1
Ð
2
¡( X) = l i m
X→0

Ð
2
Ð
1
¡( X) = ) cos sin 10 1 ( 2 cos
2 2
t t t 
Ta hoàn toàn có thể chọn được t để ) cos sin 10 1 ( 2 cos
2 2
t t t  ≠ D
2
D
1
f (0

) = -1
) cos sin 10 1 ( 2 cos
2 2
t t t  ≠ D
1
D
2
f (0

) = 1
Cụ thể t =
ð
4
, khi đó ) cos sin 10 1 ( 2 cos
2 2
t t t  = 0
Do đó khi X hội tụ về 0

, D
2
D
1
f (X) và D
1
D
2
f (X) không hội tụ về D
2
D
1
f (0

) = -1 và
D
1
D
2
f (0

) = 1.
Vậy D
2
D
1
f (X) và D
1
D
2
f (X) không liên tục tại X
0
= 0


Có ngay dãy X
n
= (
1
n
,
1
n
) ≠ 0


Ta có: l i m
n→∞
X
n
= 0
D
1
D
2
f (X
n
) = D
2
D
1
f (X
n
) = 0
)
1 1
(
1 1 1
9
1 1
9
1
3
2 2
6 4 2 2 4 6


  
n n
n n n n n n
∀n
Do đó: l i m
n→∞
Ð
1
Ð
2
¡( X
n
) = l i m
n→∞
Ð
2
Ð
1
¡( X
n
) = 0 ≠ D
2
D
1
f (0

) = -1

≠ D
1
D
2
f (0

) = 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful