P. 1
managementul_resurselor_umane

managementul_resurselor_umane

|Views: 147|Likes:

More info:

Published by: Mischelle Parvulescu on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

MANAGEMENT ORGANIZAłIONAL ŞI AL RESURSELOR UMANE

DANIELA PÂRLEA

abordări manageriale particulare: comparaŃii culturale REZUMATUL CURSULUI OrganizaŃiile sunt invenŃii sociale. Teorii şi modele ale conducerii 2. pentru ca în final. activităŃi specifice. motivarea în muncă. a dezvoltării unor metode şi proceduri specifice de investigare şi acŃiune. Deşi definiŃiile sunt diverse. a formulării unor principii şi legi. ştiinŃă şi artă (el a pornit ca o activitate practică. . recrutarea şi selecŃia de personal. evaluarea performanŃelor 7. factori. 8. analiza nivelului de piaŃă. Managementul resurselor umane . comun tuturor organizaŃiilor de muncă este că : • Au întotdeauna un scop • Sunt compuse din oameni • Comportă un anumit grad de structurare • Utilizează tehnologie • Operează într-un mediu extern • Îşi elaborează propriu sistem de valori dominante sau propria cultură În ceea ce priveşte managementul organizaŃiilor. Cultura organizaŃională şi cultura managerială. persoane al căror comportament este prescris de un sistem de norme.CUPRINS 1. studiul metodelor de recrutare şi selecŃie. funcŃii. Descrierea fiecăruia dintre aspectele majore ale sistemelor de recompensare: evaluarea postului. reguli formale. realizarea fişei de post şi a psihoprofesiogramei.arie de cuprindere. pe baza acumulării experienŃei. avantaje nesalariale. artă. AccepŃiuni ale conducerii. Managementul: practică. Descrierea proceselor utilizate în proiectarea şi dezvoltarea organizaŃiei. Procesul de management. ştiinŃă. tipologizare. alcătuite dintr-un număr variabil de persoane ce interacŃionează între ele pentru atingerea anumitor obiective. leadership şi management 6. una o putem considera cuprinzătoare: managementul este o sinteză între practică. schimbarea în organizaŃii şi managementul schimbării 5. selecŃia managerilor) 11. indivizi care sunt dispuşi să coopereze unii cu ceilalŃi în relaŃiile dintre posturi pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor organizaŃionale Definim organizaŃiile ca entităŃi sociale organizate. dificultăŃi în procesul managerial şi soluŃionarea lor 3. managementul să capete caracteristicile unei veritabile ştiinŃe). 9. precum şi în proiectarea posturilor şi a rolurilor profesionale. integrarea în organizaŃie. pregătirea pentru profesiunea de manager. implicaŃii manageriale ale interacŃiunii dintre organizaŃii şi mediul organizaŃional 4. alcătuite din indivizi care dezvoltă relaŃii sociale si modele de interacŃiune prin intermediul reŃelelor de comunicare şi al sistemelor de coordonare. caracteristici. structuri de remunerare. 10. Managementul strategic 12. pe măsura evoluŃiei sale istorice a ajuns o artă. Structura organizaŃională. administrarea sistemului. ca un proces concret de raŃionalizare şi eficientizare a muncii. Principalele aspecte legate de procurarea resurselor umane: planificare. TendinŃe în management în plan internaŃional. ipostazele istorice ale managementului. profilurile psihosocioprofesionale ale managerilor. Profesiunea de manager (specific. deşi au fost elaborate nenumărate definiŃii. Stilurile manageriale şi eficienŃa lor.

eficienŃa şi eficacitatea acesteia sunt dependente apreciabil de calitatea. unul dintre cei mai importanŃi factori generatori de performanŃe economice la nivel de firmă. este. eficienŃa şi eficacitatea managementului. managerii au 3 categorii de responsabilităŃi: • strategice (să orienteze organizaŃia în conformitate cu misiunea şi obiectivele stabilite). Cele 3 roluri / responsabilităŃi au o pondere diferită de la un nivel ierarhic la altul. 1. în etapa actuală. Piramida ierarhică a unei firme Însă. în virtutea sarcinilor.manageri . senior – managerii) • managerii mijlocii • managerii inferiori (supervizori) 1 2 3 4 managerii superiori managerii mijlocii managerii inferiori non – managerii (personal de execuŃie) Fig.Managementul. indiferent pe ce nivel ierarhic s-ar situa. abordat concomitent ca teorie şi practică. Cei care exercită managementul poartă denumirea de manageri. capacităŃi strategice capacităŃi umane manageri superiori capacităŃi tehnice manageri mijlocii manageri inferiori capacităŃi tehnice Fig. competenŃelor şi responsabiltăŃilor cirscumscrise posturilor ocupate. managerii sunt situaŃi pe diferite poziŃii ale piramidei ierarhice şi pot fi grupaŃi în 3 categorii: • managerii superiori (top – managerii. FuncŃionalitatea. 2. • inter – umane (să creeze şi să dezvolte un climat favorabil relaŃiilor inter – umane). în cea mai mare parte persoane care. ImportanŃa calităŃilor manageriale non . • tehnice (să direcŃioneze activitatea în funcŃie de particularitatea domeniului în care activează firma). adoptă decizii prin care influenŃează comportamentul decizional şi operaŃional al altor persoane (numite executanŃi sau subordonaŃi) Într-o organizaŃie.

implicit. ca funcŃie managerială. antrenare.). etc. este Antrenarea. între manager şi subordonaŃi. organizarea. Previziunea Este funcŃia cea mai importantă a unui proces managerial. Antrenarea – ca secvenŃă distinctă a procesului de management – cuprinde decizii şi acŃiuni prin care se determină participarea salariaŃilor la stabilirea şi realizarea obiectivelor prin luarea în considerare a factorilor ce-i motivează. regăsiŃi într-o formulă organizatorică bine delimitată şi dimensionată (firma. se stabilesc modalităŃile de realizare. coordonare. lună. compertimentul etc. coordonarea. Organizarea Organizarea. antrenează. pe parcursul unui ciclu managerial asimilat unui interval de timp prestabilit (an. controlează şi evaluează pe alŃii. definită ca procese de transmitere de mesaje informaŃionale. zi. se dimensionează resursele ce urmează a fi angajate şi se precizează termenele intermediare şi finale de îndeplinire a obiectivelor.Ce face managerul ? łinând cont că un manager conduce alŃi oameni. Coordonarea . coordonează. Prima dintre funcŃiile manageriale şi. funcŃia care declanşează un demers managerial complex este previziunea.) acesta trebuie să adopte decizii şi să iniŃieze acŃiuni care să permită realizarea obiectivelor în condiŃii de eficienŃă şi eficacitate. Previziunea cuprinde decizii şi acŃiuni. Dificil de exercitat pentru că. constă în armonizarea deciziilor şi acŃiunilor subordonaŃilor şi ale subdiviziunilor organizatorice ale firmei pentru asigurarea realizării obiectivelor. de conŃinutul său depinzând decisiv maniera de derulare şi rezultatele exercitării celorlalte funcŃii situate “în aval” – organizare. mai ales în perioade de criză.a treia funcŃie a managementului . . pe fluxuri descendente sau ascendente. iarăşi. sunt funcŃii ale managementului la nivelul cărora cel care conduce şi gestionează îşi pune în “operă” competenŃa pentru obŃinerea de rezultate corespunzătoare. control-evaluare. prin care se stabilesc obiectivele firmei şi componentelor sale procesuale şi structurale. gruparea acestora pe posturi şi compartimente şi atribuirea lor spre exercitare personalului firmei în vederea realizării obiectivelor. aşadar “zone” de interes pentru manager. primilor revenindu-le sarcina de a aprecia ce au făcut ceilalŃi şi de a le acorda stimulente sau sancŃiuni. raporturile dintre manageri şi subordonaŃi sunt foarte strânse. Suportul coordonării îl constituie comunicarea. antrenarea şi control-evaluarea sunt. Un manager bun: • prevede pentru alŃii şi subdiviziunea organizatorică pe care o conduce nemijlocit • organizează. Cu alte cuvinte. ele trebuie să: prevadă organizeze coordoneze antreneze controleze evalueze Previziunea.abordată ca prelungire a funcŃiei de organizare. constă în delimitarea proceselor de muncă în componente primare (sarcini). FuncŃia cea mai dificil de exercitat de către manageri.

Cadillac. caracterizate prin descentralizare. resursele umane şi vârsta organizaŃiei şi. pe afaceri descentralizate (divizii de producŃie). o slabă formalizare. potrivită oricărei conjuncturi şi oricărei culturi. obiectivul principal al managerilor este să stabilească o legătură între structura organizatorică şi aceşti factori. În aceste condiŃii. are două sau mai multe canale de comandă. demografic. Structura matriceală – formă specifică de organizare. cultural. se finalizează prin intermediul funcŃiei de control-evaluare. depistarea cauzală a principalelor abateri pozitive şi negative şi adoptarea unor decizii cu caracter corectiv sau profilactic. C O structură aparte prezintă firmele japoneze. politică. această funcŃie presupune evaluarea rezultatelor. în esenŃă. Buick. General Motors – Oldsmobile. Evident. în care activităŃile – cheie sunt bine definite prin scopuri şi arie de specializare. AspiraŃia teoreticienilor managementului clasic era aceea de a găsi o structură de organizare optimă. marea majoritate a structurilor organizatorice sunt de tip funcŃional şi prezintă numeroase dificultăŃi datorate influenŃelor vechiului sistem centralizat de conducere. deşi sunt sisteme sociale. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Am aflat deja că. Structură pe unităŃi descentralizate de profil (divizii) – presupune gruparea activităŃilor pe afaceri şi linii de producŃie (ex. economic.Orice proces de management. constituite. mediul înconjurător. importanŃa în economia proceselor manageriale nu trebuie diminuată. ceea ce a dus la conştientizarea faptului că nu se poate prelua un mod de organizare foarte eficient în anumite circumstanŃe şi plasa necritic într-un alt context social. OrganizaŃiile. structura organizatorică este caracterizată prin ansamblul persoanelor şi compartimentelor de muncă. două sau mai multe linii de autoritate şi două sau mai multe surse de apreciere a performanŃelor şi recompenselor salariaŃilor. C În firmele româneşti. . În elaborarea unei astfel de structuri trebuie să se aibă în vedere faptul că nu există o organizare ideală şi nici reguli universal valabile. C Firmele americane au structuri stabile. cu o singură afacere. modul cum sunt ele constituite. Structură geografică – specifică firmelor cu o scară largă de activitate. socială. Ca atare. asociat unui ciclu managerial. intenŃia lor s-a soldat cu un eşec parŃial . Structura organizatorică a unei organizaŃii este puternic influenŃată de o multitudine de factori – de natură economică. Chevrolet). nivelurile ierarhice dar şi relaŃiile interumane. tehnologia. Pontiac. a căror nevoi strategice diferă de la o arie geografică la alta (ex. de regulă. sfera de autoritate. Variabilele sau factorii care afectează organizarea structurală a unei firme sunt: strategia. compararea lor cu obiectivele stabilite. sunt în aceeaşi măsură sisteme sau structuri de organizare formală. Nu poate fi vorba despre un mod de organizare optim. Iată o situaŃie prezentată pe scurt. a posturilor. Cea mai bună structură organizatorică este aceea care răspunde cel mai bine necesităŃilor organizaŃiei. în cadrul cărora – ca sociologi şi psihologi – ne preocupă prioritar relaŃiile informale. ci de gândirea unei structuri prin care organizaŃia să se adapteze flexibil mediului şi să-şi poată atinge scopurile pentru care a fost creată. ca urmare.acest obiectiv nu a putu fi atins. principalele legături ce se stabilesc între acestea. un puternic sistem de control a calităŃii etc. organizarea este un proces de divizare a muncii. tehnologică etc. Deşi i se acordă o atenŃie mai redusă. tehnologic. etc. Coca – Cola). Tipuri de structuri organizatorice Structura funcŃională – recomandată în cazul firmelor mici şi mijlocii. de precizare a responsabilităŃilor şi a autorităŃii.

Astfel. Dimensiunea orizontală presupune numărul de activităŃi (specializări ) şi unităŃi funcŃionale ( departamente ). Înainte de a iniŃia proiectarea unei structuri. forme mixte – vârful luînd deciziile strategice iar deciziile privind activitatea curentă fiind luate la nivelele ierarhice inferioare. de exemplu. Cu cât este mai mare. Proiectarea sau design-ul organizaŃiei este una dintre priorităŃile echipei de conducere. evident. În cadrul Serviciului de operatori filmări exteriorae avem un colectiv care realizează filmările pentru ştiri. în cazul DirecŃiei ProducŃie dintr-o televiziune. printr-un sistem de reguli şi proceduri formale. managerii trebuie să răspundă la câteva întrebări: • Care este baza optimă pentru diviziunea muncii ? pe funcŃiuni specializate ? pe produse ? pe criterii geografice ? • În ce măsură trebuie încurajată specializarea? • Care este modalitatea optimă de realizare a coordonării şi integrării diferitelor substructuri ? Astfel. iar pentru fiecare filmare avem o echipă. existând o multitudine de reguli şi proceduri de urmat. În cadrul Departamentului operatorilor de imagine. • Complexitatea structurală Se referă la gradul de diferenŃiere a muncii. comportamentele membrilor săi. . parametri de proiectare vor fi : • Specializarea posturilor • Gruparea pe unităŃi • Mărimea unităŃilor • Descentralizarea pe verticală • Descentralizarea pe orizontală În ordinea complexităŃii avem următoarele tipuri de substructuri : DIRECłIA > DEPARTAMENTUL > SERVICIUL >COLECTIVUL>ECHIPA. altul pentru cele sportive etc. realizând compatibilitatea între diversele elemente ale structurii şi adaptând structura pe parcursul timpului în funcŃie de modificarea condiŃiilor. atât pe dimensiunea orizontală cât şi pe cea verticală. există două servicii: Serviciul operatori studiouri şi Serviciul operatori filmări exterioare. iar când este delegată spre nivelele inferioare vorbim despre descentralizare. Există.Coordonatele structurii organizatorice • Mărimea organizaŃiei (numărul angajaŃilor ei) Este o dimensiune puternic asociată cu vizibilitatea şi respectabilitatea. Dimensiunea verticală presupune numărul de nivele ierarhice existente. Principalul instrument care ne furnizează informaŃii cu privire la coordonatele structurii organizatorice este organigrama – reprezentarea grafică a modului în care este organizată şi funcŃionează instituŃia în cauză. Atunci când autoritatea se află la vârf. un altul pentru emisiunile economice. • Centralizarea Desemnează locul geometric al autorităŃii de luare a deciziilor în organizaŃie. Departamentul scenografie etc. Acest lucru presupune crearea unei structuri care să satisfacă necesităŃile îmtreprinderii sau instituŃiei respective. deseori erijându-se în modele demne de urmat de către alte organizaŃii. • Formalizarea Se referă la gradul în care organizaŃia specifică. rezultă o structură centralizată. Departamentul editorilor de imagine. avem Departamentul operatorilor de imagine. cu atât compotramentul este mai puternic formalizat.

• a. în cunoştinŃele manageriale posedate • Se asigură promovarea competenŃei veritabile. tehnicile. e. practic. funcŃiuni. pot fi identificate şi alte roluri ale instrumentarului managerial. Importantă este aplicarea şi utilizarea lor corespunzătoare. • a. în primul rând.metodele şi tehnicile de management. Criterii de alegere a instrumentarului managerial Sfera de cuprindere sisteme de management metode şi tehnici de management ContribuŃia la exercitarea proceselor de management sisteme. procedurile şi regulile folosite în exercitarea proceselor de management şi a funcŃiilor de previziune. Facem precizarea că în practica managerială mai toate instrumentele manageriale poartă terminologia de “metode”. ca sursă a sporirii eficienŃei. dar comportamentul atitudinal. situaŃia etc. implicate în exercitarea unei sau unor funcŃii ale procesului de management şi cu impact localizat la nivelul unor componente procesuale sau structurale. antrenare şi control-evaluare alcătuiesc instrumentarul managerial. • Rol de eficientizare a domeniului condus. d. Ce roluri îndeplineşte instrumentarul managerial? Pe lângă funcŃiile deja clasice ale subsistemului metodologic. b. organizare. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiei de antrenare sisteme.. abordată în dublă ipostază – de autoritate şi competenŃă propriu-zisă • ObŃinerea de avantaj competitiv este dată şi de competenŃa managerilor firmelor româneşti. b. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiei de previziune sisteme. managerii care “ştiu” management iau locul celor care conduc “după ureche” Frecvent avem senzaŃia că toŃi ştim să conducem. în sensul creării şi întreŃinerii unor condiŃii favorabile pentru realizarea obiectivelor • Rol de facilitare a exercitării funcŃiilor manageriale • Rol de facilitare a derulării componentelor procesuale – activităŃi. • Rol de profesionalizare a managementului • Rol de facilitare a manifestării competenŃei manageriale. informaŃională şi organizatorică. decizional şi operaŃional nu este întotdeauna cel mai potrivit. Acest lucru nu trebuie să deranjeze. cu o sferă de cuprindere mai redusă. coordonare. ni se pare că ştim. ce atestă importanŃa deosebită în economia managementului firmei.sistemele de management. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea proceselor de management sisteme. c. toate componentele procesuale şi structurale ale firmei. percepem bine contextul. contribuie la exercitarea proceselor de management în ansamblul lor şi influenŃează. . metodele.COMPONENTA METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI Instrumentarul managerial Sistemele. ce cuprind mai multe metode sau tehnici manageriale. concretizată. Acestea se referă la: • Rol de disciplinare a managerilor şi executanŃilor • Rol de responsabilizare a acestora (a managerilor şi executanŃilor) • Rol de imprimare a unor caracteristici de ordine şi rigurozitate • Rol de facilitare a funcŃionării normale a celorlalte componente manageriale – decizională. În realitate. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiei de coordonare sisteme. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiei de control-evaluare . Componentele principale sunt: .

evidenŃiată de corelarea recompenselor / sancŃiunilor cu gradul de realizare a obiectivelor individuale. execută şi urmăreşte atât la nivel de firmă. lansează. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiunii de personal f.). dimensiunea motivaŃională. . salarii.• ContribuŃia la exercitarea funcŃiunilor firmei a. Pentru aceasta este facilitată apelarea altor pârghii economice. cu produse/servicii de bună calitate. complex şi turbulent. . ce facilitează rezolvarea unor probleme complexe. dimensiunea economică. Managementul prin proiecte – reprezintă un alt instrument managerial. sisteme. Caracteristica definitorie a managementului prin proiecte o constituie asigurarea unei organizări specifice. metodele sau tehnicile de management este la latitudinea managementului firmei respective. cât şi la nivel de centru de gestiune. în condiŃiile apariŃiei de noi “actori”. asigurată de utilizarea bugetului ca important instrument managerial. . cu caracter inovaŃional. să prezentăm cele mai semnificative aspecte pe care le implică cunoaşterea şi operaŃionalizarea unor instrumente manageriale de referinŃă pentru firmele româneşti. rezistă şi se dezvoltă firmele care: . sisteme. preŃuri etc. c. Facem precizarea că apelarea la serviciile unuia (uneia) sau altuia (alteia) din sistemele. Proiectul. la rândul său. unor exigenŃe impuse de mecanismele de funcŃionare ale firmei. dimensiunea participativă.cel mai complex şi răspândit sistem de management pe plan mondial şi constă în defalcarea obiectivelor firmei până la nivelul executanŃilor şi corelarea recompenselor/sancŃiunilor cu rezultatele obŃinute din realizarea obiectivelor. de către specialişti cu pregătire eterogenă. de participare a fiecărui salariat la realizarea acestora.un obiectiv bine stabilit. Considerăm că nici un instrument managerial nu este depăşit sau este extraordinar decât în măsura în care el nu răspunde sau răspunde unor pretenŃii manageriale. dimensiunea managerială. care îmbină organizarea pe verticală (funcŃională) cu organizarea pe orizontală (transversală).inovează mai mult – gusturile clienŃilor sunt mai puŃin stabile. d. produsele se perimează repede.inovează mai bine – clienŃii aşteaptă produse perfect adaptate nevoilor lor. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiunii de producŃie d. precis. . numiŃi centre de gestiune. se caracterizează prin: . ale centrului de gestiune şi ale firmei. constituiŃi temporar într-o reŃea organizatorică paralelă cu structura organizatorică formală. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea activităŃilor firmei (influenŃează firma în ansamblul său) b. sisteme. iar aceştia reacŃionează pozitiv la inovare. caracterizate prin atribuŃii. prin proiect. respectiv descentralizarea managerială în interiorul firmei.limită temporală. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiunii financiar-contabile Încercăm. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiunii comerciale e. în sensul că proiectul nu reproduce identic ceea ce exista deja . responsabilităŃi şi competenŃe superioare ipostazei de simple subdiviziuni organizatorice (activităŃi sau compartimente). Managementul prin proiecte este un sistem de management cu o durată de utilizare limitată. precum şi cu gradul de implicare.singularitate. Managementul prin obiective . b. în sensul că în elaborarea obiectivelor şi a celorlalte componente bugetare este necesară şi se facilitează participarea activă şi responsabilă a conducătorilor centrelor de gestiune şi a altor manageri şi executanŃi din cadrul acestora. metode şi tehnici de management ce permit exercitarea funcŃiunii cercetare-dezvoltare c. în continuare. sisteme.inovează cu costuri mai reduse – ceea ce implică ameliorarea permanentă a instrumentarului economic şi managerial. cu valenŃe motivaŃionale deosebite (profit. sisteme. . Într-un mediu contextual din ce în ce mai instabil. cuantificat sau calitativ. sisteme. Caracteristici ale managementului prin obiective: a.inovează mai repede – trebuie să fie primele pe piaŃă. Acesta se elaborează.

Acesta poate fi abordat atât ca modalitate de raŃionalizare a sistemului informaŃional. de mediatori şi nu situându-se pe poziŃiile patronatului sau sindicatului. datorită sistemului de comunicare defectuos. vor apărea conflicte – între membrii. social sau economic. • Natura activităŃilor şi interdependenŃa sarcinilor – sunt surse potenŃiale de conflict. un mijloc de a aduce schimbarea. precum şi rolurile pe care leau stabilit participanŃii pentru ei înşişi. care este un organism în dinamică. firesc managementul conflictului reprezintă o parte a activităŃii unui departament de resurse umane. Stiluri de management al conflictelor.Cole. până la competiŃia pentru supremaŃie. în vederea simplificării proceselor de management şi valorificării mai bune a resurselor. în cadrul oricărei organizaŃii. fie chiar în situaŃia optimă în care fiecare participant consideră obiectivele organizaŃiei ca fiind şi ale sale. • Puncte de vedere diferite asupra obiectivelor prioritare – fie că acestea. compromis sau pierdere – pierdere. nu s-a obŃinut adeziunea la ele. 1. etc. pot fi oarecum divergente. ori la drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă se numesc conflicte de muncă şi se împart în conflicte de interese şi conflicte de drepturi. deşi sunt clar stabilite. este şi cea de a gestiona relaŃiile cu angajaŃii. între patronat şi sindicat ( acolo unde există ). mergând de la dinamica normală a relaŃiior simpatetice. cât şi ca importantă cale de utilizare eficace a bugetului de timp al managerilor. în sensul de observatori. doi angajaŃi care concurează pentru promovare sau pentru o poziŃie influentă în cadrul organizaŃiei). conflictul este o situaŃie care apare atunci când două sau mai multe persoane sau grupuri de persoane consideră că interesele ( sau drepturile – sublinierea noastră ) proprii la sunt ameninŃate de alte persoane sau grupuri . ce permite atingerea obiectivelor specifice proiectului. cultură. astfel încât acestea să-şi poată coordona interesele. În această privinŃă. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR Este evident faptul că. atunci când indivizii. preferenŃiale. transformare. rezultatul final putând fi una din următoarele situaŃii : câştig – pierdere. Din acest punct de vedere. suntem de acord cu afirmaŃia lui Richard Hall – conflictul este un proces organizaŃional inerent. grupurile sau departamentele sunt reciproc dependente pentru îndeplinirea propriilor obiective. Ce este conflictul şi care sunt principalele surse generatoare de conflict Conform lui G. Gary Jones inventariază cinci stiluri sau strategii de soluŃionare a conflictelor. acompaniată de obicei de o repartiŃie inechitabilă a acestora. între grupuri. la diferenŃele de status. fie că. Managementul prin excepŃii este un sistem simplificat de management. . poate genera competiŃie.A . evoluŃie şi nu o structură împietrită. • La nivel individual. ceea ce poate da naştere la sentimente foarte intense. care fac ca unii membrii să fie neagreaŃi de ceilalŃi.R. şi – până la un punct – benefic. aceste surse de conflict sunt multiple. de a aduce la lumină disfuncŃiile spre a le putea rezolva. ceea ce necesită interacŃiunea părŃilor . cu o frecvenŃă mai mare sau mai mică. Strategia orientată spre evitare . Conflictul poate fi abordat în mai multe feluri. care se manifestă atunci când o persoană încearcă să întreacă sau să eclipseze o altă persoană (de exemplu. de diagnosticieni ai cauzelor generatoare de conflict. bazat pe vehicularea ascendentă a informaŃiilor ce reprezintă abateri de la limitele de toleranŃă prestabilite. • Resursele limitate sau insuficiente. Principalele surse generatoare de conflict : • Puncte de vedere diferite între salariaŃi şi patronate cu privire la interesele cu caracter profesional. care are posibilitatea de a se transforma în conflict.un stil de management al conflictelor caracterizat prin capacitatea redusă de afirmare a propriilor interese şi cooperare redusă cu oponentul.- o micro-organizare temporară.U. Având în vedere faptul că una din activităŃile M. scopurile individuale. putere. sunt neclare şi contradictorii.

ca efect al imaginii pe care şi-o face despre acea organizaŃie din emisiuni. fie cu sensul de conduită de acceptare.Managementul rolului – presupune înŃelegerea. InfluenŃă socială şi conformism.acest stil de abordare a conflictului pleacă de la premisa că soluŃionarea conflictului poate aduce ambele părŃi într-o situaŃie mai bună.un stil de management al conflictului care echilibrează interesul propriu cu colaborarea. vizibil sau cuantificabil. OrganizaŃia şi membrii săi se aşteaptă la un grad acceptabil de conformare faŃă de normele organizaŃiei. 5. Membrul organizaŃiei se poate confrunta acum cu echilibrul pe care trebuie să-l menŃină între rolul organizaŃional.Socializarea anticipativă – o mare parte a procesului de socializare poate să se deruleze înainte ca o persoană să devină membră a unei organizaŃii. Etapele socializării : .2. . . Acest mediu sau context concret în cadrul căruia veŃi acŃiona şi de care trebuie să ŃineŃi seamă este cultura organizaŃională. Aspectele formale ale acestei etape ar putea cuprinde programe de orientare. căci nu există raporturi fără suporturi. de zi cu zi . Mediul la care ne referim este un concept mult mai subtil decât cele la care ne-am referit până acum – pentru că nu este tangibil. dacă diferenŃa dintre expectaŃii şi realitate este prea mare. tot astfel în cadrul organizaŃiilor se petrece un tip de socializare care urmăreşte obŃinerea unei anumite conformări din partea membrilor. a organizaŃiei. iar recruŃii sunt interesaŃi de satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor personale. valorilor. Conformismul este înŃeles fie ca trăsătură de personalitate. fără a-şi susŃine interesul. Strategia competitivă .un stil de management al conflictului în care cineva coperează cu oponentul. Dacă acomodarea reuşeşte.Acomodarea – noul recrut. influenŃa socială are ca principal rezultat conformismul. întâlneşte viaŃa concretă. astfel atât impunerea interesului cât şi cooperarea sunt maximizate în speranŃa obŃinerii unui acord integrativ. înarmat cu o serie de expectaŃii. La nivelul grupurilor mici ( echipe de muncă sau colective dintr-o organizaŃie). Socializarea în cadrul organizaŃiilor Aşa cum vorbim despre socializare în genere. noul membru nu se va conforma şi va părăsi organizaŃia. programe de instruire şi rotaŃia prin diferite departamente ale organizaŃiei. 4. Aspectele informale presupun cunoaşterea şi înŃelegerea stilului şi personalităŃii şefilor şi colegilor de muncă. relatări ale cunoştinŃelor. a sistemului de simboluri şi valori promovate de o sociatate. Pentru a înŃelege mai bine acest concept trebuie să facem o incursiune în psihologia socială şi să examinăm punctul ei nodal : influenŃa socială. Strategia orientată spre cooperare . cu aplicare la individul uman care este nevoit să se adapteze mediului prin preluarea cutumelor. 3. subsumare şi urmare de către individ a prescripŃiilor şi normelor de grup. Desigur. Strategia cooperării sau stilul îndatoritor . Toate aceste experienŃe reprezintă o socializare suplimentară. . individul internalizând acum cele mai importante norma şi valori ale organizaŃiei. acceptarea şi jucarea rolului pe care organizaŃia i l-a dat. recrutul a acceptat cele mai importante norme organizaŃionale şi ar trebui să înceapă să se identifice cu cei mai experimentaŃi membrii ai organizaŃiei. CULTURA ORGANIZAłIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII Toate activităŃile de management al resurselor umane discutate până acum se petrec într-un anumit mediu. etc. Strategia concesivă sau stilul orientat spre compromis . filme.caracterizată ca un stil de management al conflictului care maximizează impunerea interesului propriu şi minimizează cooperarea. de acum familiar şi alte roluri nelegate de muncă sau cerinŃele familiale.

la nivelul atitudinilor – acceptarea necesităŃii schimbării şi a unui anumit volum al acesteia . spargerea identităŃii.O. . consideraŃi ca cei mai competenŃi în domeniul respectiv. pe când alŃii. şeful făcând echipă cu subalternii. împotriva ei.ideologia orientată spre putere. indiferent de raŃiunile acesteia. La nivel concret vom observa existenŃa unui număr de factori ce acŃionează în direcŃia schombării. se respinge controlul managerial. autocrat. în care puterea revine experŃilor. chiar fără a fi explicit formulate. ea reprezintă liantul social şi generează un sentiment al colectivităŃii. concentrate pe legalitate şi legitimitate. s-au dovedit inadecvate. când vechile valori. răspunsul este că durata se măsoară mai curând în ani decât în luni. până la instalarea noului sistem social în echilibru. Schimbarea şi rezistenŃa la schimbare sunt două faŃete ale aceleiaşi monede. . atitudini şi presupuneri care. Cultura organizaŃională oferă un sistem colectiv de semnificaŃii/ simboluri care servesc ca bază pentru comunicarea şi înŃelegerea reciprocă. se tinde la obŃinerea adeziunii prin participare şi nu prin impunere. Schimbarea şi managementul schimbării Conform lui A.B.informaŃii despre schimbare. la mai multe nivele : Afectiv – bazat pe identificarea cu şi implicarea persoanei în organizaŃie Normativ – bazat pe o ideologie sau un sentiment de obligaŃia faŃă de organizaŃie De continuitate – bazat pe percepŃia costurilor pe care le-ar implica părăsirea organizaŃiei. ce este şi ce repercusiuni are asupra salariaŃilor privatizarea prin metoda M. Cultura organizaŃională are o mare însemnătate. înŃelegerea raŃiunii ei – (de exemplu. contracarând astfel parŃial procesele de diferenŃiere care sunt.ideologia orientată spre oameni – organizaŃiile sunt orientate spre consens. în cadrul căruia regulile nu se discută. ReacŃia este mai ales vis – a – vis de persona şefilor decât de competenŃa experŃilor. Schimbarea şi cultura organizaŃională Analiza sistematică a culturii organizaŃionale permite utilizarea acesteia ca instrument strategic al schimbării organizaŃionale. dizolvarea totală a coerenŃei. decât ideile. este valorizată iniŃiativa individuală. contează foarte mult poziŃia în ierarhie şi regulile formale. competitivitate şi dinamism.- În această etapă se tinde spre obŃinerea angajamentului organizaŃional.E. schimbarea va presupune : . Astfel. etc. au eşuat. cutume. care identifică 4 tipuri de ideologii : . determină modurile în care se comportă oamenii în cadrul organizaŃiei. schimbarea înseamnă alegerea unui model. La întrebarea “în cât timp se poate schimba o cultură organizaŃională?”. Socializarea aceasta implică în fapt o conformare sau adeziunea la cultura organizaŃională.) . convingeri. O clasificarea cinteresantă a culturii organizaŃionale este propusă de Harrison (1972). . corespunzătoare unui stil de conducere dictatorial. în plan individual.Neculau. înŃeleasă ca setul de valori.ideologia orientată spre sarcină – organizaŃii orientate spre competenŃă. pentru că o cultură organizaŃională se constituie ca o realitate palpabilă ce se interpune între membrii organizaŃiei şi orice încercare de restructurare/ schimbare. o decizie ale cărei consecinŃe pot fi adesea. PrezumŃia pe care ne bazăm este însă aceea că valorile şi atitudinile se pot schimba doar în situaŃii de criză. ruptura . de altfel.la nivelul comportamentului – acŃiuni în sprijinul implementării efective a schimbării. imposibil de evitat în viaŃa unei organizaŃii. în care forma şi formalizarea contează mai mult decât fondul. norme. .ideologia orientată spre rol – desemnează organizaŃiile birocratice.la nivelul cunoştinŃelor .

Încercând tipologizarea culturilor în tranziŃia românească. orientată către atingerea obiectivelor organizaŃiei. a stilului său de conducere. în acelaşi timp. Mc Donald. pe baza calităŃilor personale exercită. • Culturile importate. valori. mergând până la a spune că. simŃindu-se şi lipsa culturii de marketing. predomină normele comportamentale informale. atitudinile. comportamente similare celor dinainte de 1989. Libera iniŃiativă este încurajată. dar şi a eticii în afaceri. Aceste cazuri sunt însă. lider informal. liderul de succes influenŃează opiniile. Vom trata în continuare. de tipul schimbării proprietăŃii. corespunzător noilor firme apărute după 1989. de regulă firme mici. date fiind cerinŃele adaptării şi după cum am văzut necesitatea de a ne conforma în ordinea adaptării. firmelor care activează în regim de franciză ( de ex. al psihologilor. construind pe elementele culturale moştenite altele noi. aflate în proces de cristalizare. Modele ale conducerii Cercetările pe această temă au evoluat de la străduinŃa identificării unui model universal al trăsăturilor de personalitate care fac marii lideri. conducerea apare ca influenŃă interpersonală. organizării. potriviote noului mediu – se caracterizează prin conflicte între subculturile existente. asupra moralului şi motivaŃiei în muncă. psihologia socială şi face o primă distincŃie între liderul formal ( numit ) şi liderul informal. în mod real. nu putem gândi o cultură organizaŃională în care stilul de conducere să nu influenŃeze major asupra a tot ceea ce caracterizează această cultură. specifice unora dintre firmala actual sau foste în proprietate de stat – prezentând norme. prin termenul interpersonal importanŃa factorului uman antrenat în acest fenomen. cazul ideal este acela în care liderul formal întruneşte adeziunea majorităŃii membrilor grupului. dificultăŃi de comunicare între departamente. orientate spre piaŃă. O schimbare ce nu Ńine cont de cultura organizaŃională se poate dovedi foarte repede a fi doar o schimbare de formă. la încercările de a explica eficienŃa conducerii în termenii comportamentului manifestat de lideri şi până la aşa numitele modele ale contingenŃei. care . în care se pune realmente probleme reuşitei în afaceri. definiŃia are meritul de a sublinia. iar influenŃa managerului este esenŃială. principalele contribuŃii la înŃelegerea ecuaŃiei unei conduceri eficiente. ea nu poate fi efectivă şi eficientă atâta timp cât se rezumă la factori strict structurali. Deşi nu este atotcuprinzătoare. rare. chiar dacă este vorba doar despre masca pe care individul o poartă la muncă. climatul organizaŃional este strâns corelat cu tipul de lideritate din organizaŃie. Într-adevăr. Zoltan Bogathy remarcă următoarele : • Culturile rigide.s) CONDUCEREA ORGANIZAłIILOR Vorbind despre cultura organizaŃională am amintit faptul că unul dintre factorii care contribuie la formarea. De multe ori. Desigur. Într-adevăr. specifice multinaŃionalelor. tipul de lider crează şi un anumit tip uman de angajat. fiind. asupra modului cum se raportează oameni la sarcină sau unii la ceilalŃi. Nu orice şef este lider.În ceea ce priveşte schimbarea organizaŃională în România. comportamentul şi sentimentele oamenilor. tehnologiei. cel care. • Culturi aflate în transformare. Astfel de culturi descurajează potenŃialii investitori. respectiv menŃinerea acesteia. A diagnostica stilul de conducere şi repercusiunile sale asupra performanŃelor şi modului în care se simt oamenii în organizaŃie este tot rolul nostru. etc. a motivării. este şi personalitatea celui care a înfiinŃat sau conduce compania. influenŃa. • Culturi fluide. de aceea. între tineri şi vârstnici. Într-o definiŃie tradiŃională. Se remarcă lipsa iniŃiativei. adesea obstrucŃionată de o serie de factori care Ńin de modul de structurare şi înŃelegere a relaŃiilor formale şi informale din cadrul organizaŃiei. conservatoare. de multe ori transmis succesorilor.

eliberarea de adeverinŃe la cererea salariaŃilor. Abordarea conducerii centrată pe trăsături de personalitate . din punct de vedere teoretic.această abordare urmăreşte delimitarea acŃiunilor care au impact asupra eficienŃei actului de conducere. Teoriile contingenŃei (situaŃionale) adaugă un nou element analizei modului de conducere – contextul. . MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane (M. organizarea presupune şi proiectarea posturilor. adică stabilirea conŃinutului şi răspunderilor aferente acestuia. Ce este liderul ? B. C. pe de o parte. Pe de altă parte. era o tentativă de demistificare a conducerii. În funcŃie de aceste întrebări s-au conturat mai multe modele ale conducerii: A.U. prin diferenŃiere şi autonomizare. iar cel făcut pentru a conduce posedă o serie de particularităŃi fizice. cele trei mari perspective au plecat de la următoarele întrebări ? A.această abordare de conŃinut.R.R. problematica sau obiectul de studiu. activităŃile de bază ale managementului resurselor umane (activităŃi pe care le vom găsi sau le vom proiecta să se desfăşoare în orice departament de resurse umane) – sunt : • ORGANIZAREA • GESTIUNEA • PROCURAREA • DEZVOLTAREA • MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR • MANAGEMENTUL PERFORMANłEI • MANAGEMENTUL RAPORTURILOR DE MUNCĂ Organizarea resurselor umane. etc. calculul zilelor de concediu. ActivităŃile M. completarea cărŃilor de muncă pentru a fi la zi.presupune. comunicării şi luării deciziilor – toate acestea reflectându-se în ORGANIGRAMĂ. Deci. cuprinse în FIŞA POSTULUI.una dintre criticile pertinente aduse teoriilor anterioare se referă la faptul că acestea îşi promovează conceptele ca universal aplicabile. In vederea realizării scopului menŃionat. Gestiunea resurselor umane presupune : evidenŃa contractelor de muncă şi a actelor adiŃionale. fiecare desfăşurând activităŃi diferite şi operând în contexte diferite. în termeni de adecvare a comportamentului acestei situaŃii. politic în care acŃionează liderul. Cum se raportează liderul la o situaŃie concretă. ce constă în asigurarea resurselor cerute pentru toate activităŃile necesare. proiectarea organizatorică. restrângându-şi astfel. în timp ce organizaŃiile există în variate forme şi mărimi. situaŃia în care este exercitată conducerea. M. de personalitate şi sociale – ce funcŃionează ca predictori ai eficienŃei sale în funcŃie. Abordarea conducerii centrată pe comportament . gruparea lor într-un mod adecvat cooperării. economic. B.retuşează deficienŃele teoriilor anterioare. Abordarea contextuală .U. plecând de la premisa că nu oricine poate conduce.) reprezintă un domeniu relativ nou.R.U. atât din punct de vedere practic( ne referim la accepŃiunea modernă şi nu la vechile practici în domeniu ) cât. Ca orice alt domeniu ştiinŃific. desprinzânduse din managementul general. Ce face un lider ? C. integrând dimensiunea socială – contextul social. a dosarelor salariaŃilor. mai ales. este rezultatul cercetării specializate.

angajator şi în echipele de lucru. poate realiza diagnoza organizaŃională. etc.Procurarea resurselor umane se realizează pe baza unei planificări. raporturile cu sindicatul. altele preferă să recurgă la externalizarea serviciilor de recrutare. modul de organizare şi numărul angajaŃilor acestui departament vor fi diferite în funcŃie de specificul şi de mărimea organizaŃiei ( în privinŃa dimensionării. Specialiştii de resurse umane trebuie să ofere sfaturi. îndeplinirea acestui rol a condus la situaŃia în care funcŃiunea de resurse umane a acŃionat ca un soi de “poliŃie” pentru managerii de execuŃie. . planificarea şi dezvoltarea carierelor pentru cei cu potenŃial. în funcŃie de ceea ce se consideră a fi mai avantajos. Nu există reŃete sau algoritmi în organizarea muncii unui astfel de departament.U. Managementul performanŃei presupune monitorizarea performaneŃelor angajaŃilor şi evaluarea lor în conformitate cu criterii clar stabilite. funcŃiunea de resurse umane a deŃinut frecvent rolul de responsabilă cu implementarea uniformă a politicilor de personal ( inclusiv prevederile de legislaŃia muncii) în toate compartimentele organizaŃiei. adică asigurarea unor posibilităŃi de învăŃare pentru manageri în ideea amplificării capacităŃii lor de a lucra cu oamenii. Dezvoltarea resurselor umane presupune. poate media conflicte. consilierea managerilor. el poate concepe chiar aceste strategii. şi este de dorit să se realizeze înaintea altor activităŃi de personal. Analiza şi proiectarea posturilor Reprezintă una dintre cele mai complexe activităŃi ale M.În mod notmal psihologul nu trebuie să lipsească. programarea şi monitorizarea activităŃilor Centrelor de Pregătire şi PerfecŃionare Profesională. introducerea recompenselor nonfinaciare. Structura . Se impune. Managementul raporturilor de muncă presupune crearea unui climat pozitiv în raporturile angajat. Managerii de resurse umane au menirea să furnizeze sprijin şi serviciimanagerilor de execuŃie. obligaŃiilor şi rolurilor ce revin diverselor categorii de personal. Rolurile sale pot fi multiple. Definim posturile drept componente primare ale structurii organizatorice. dezvoltarea managerială.R. Echilibrul s-ar putea atinge prin ceea ce numim marketing al funcŃiunii de resurse umane – adică optica în conformitate cu care managerii superiori şi cei de execuŃie sunt clienŃi interni ale căror dorinŃe trebuie identificate şi satisfăcute de resursele umane.vom găsi şi consilier(i) juridic(i). constând în identificarea nevoilor angajaŃilor. E posibil ca unele departamente de resurse umane să cuprindă şi angajaŃi care se ocupă de salarizare şi – în firmele unde nu există de sine stătător un Oficiu Juridic . fără a le uzurpa însă rolul de “ a obŃine rezultate bune prin intermediul oamenilor”. Psihologul specialist în resurse umane poate fi consilier al managerilor de la diferite nivele în privinŃa implementării politicilor şi strategiei de personal. Managementul recompenselor constă în conceperea unor structuri de remunerare echitabile şi flexibile. în acest context şi distincŃia dintre managerii de resurse umane şi managerii de execuŃie. Toate activităŃile enumerate mai sus intră în atribuŃiile unui departament de resurse umane modern. dar el nu este neapărat psihologul recrutor. Dar. reprezentând principalele insrumente pentru realizarea sarcinilor. La polul opus se situează compartimentele de resurse umane deloc influente. pe de o parte. practicienii în domeniu recomandă 1 lucrător în resurse umane la 100 de angajaŃi ). important fiind ca activităŃile enumerate să fie acoperite cu personal capabil să le execute. Analiza postului reprezintă o activitate de colectare de informaŃii cu privire la natura sarcinilor şi responsabilităŃilor ce trebuie îndeplinite în contextul unui anume post. Unele firme realizează ele însele recrutarea . iar posturile să fie ocupate de cei care au competenŃele şi abilităŃile cerute pentru a o face. urmând apoi procesele de selecŃie şi recrutare. asimilate încă funcŃiunii de personal ( aceasta şi pentru că le lipseşte iniŃiativa sau rezultatele muncii lor nu se reflectă în obiectivele firmei ). ca bază pentru realizarea ştiinŃifică a acestora. cât şi managementul carierei. implementarea de diverse sisteme motivaŃionale de fidelizare a angajaŃilor. consultanŃă şi nu să dicteze ordine.. astfel încât să nu existe deficit de personal în nici un sector. În practică.

. inversându-se etapele procesului care demarează prin recrutare şi se încheie cu selecŃia. cu aptitudinile. Necesarul de resurse umane este abordat atât în termeni cantitativi. aptitudinile şi alte caracteristici psiho-fizice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Descrierea postului este orintată spre descrierea sarcinilor ce trebuie îndeplinite. Planificarea resurselor umane este procesul prin care se asigură identificarea cerinŃelor de resurse umane ale unei organizaŃii şi elaborarea planurilor de îndeplinire a respectivelor cerinŃe. experienŃă. precun şi a condiŃiilor de pregătire. Proiectarea posturilor Proiectarea posturilor defineşte procesul prin care se stabilesc conŃinutul specific al posturilor. Cu cât un post se află la un nivel mai înalt. atunci când se constată un deficit de ofertă în domeniile de calificare necesare. SpecificaŃiile postului derivă din analiza centrată pe persoană.R. care identifică sursele de candidaŃi calificaŃi pentru ocuparea unui post şi îi determină să candideze pentru ocuparea unor posturi noi sau vacante în cadrul organizaŃiei. răspunzând întrebărilor : de câŃi oameni vom avea nevoie ? şi de ce fel de oameni vom avea nevoie ? Obiectivele urmărite în planificare sunt următoarele : • Atragerea şi păstrarea numărului necesar de oameni. ambele cuprinse în FIŞA POSTULUI. Definim recrutarea ca activitatea M. conŃinând descrierea sumară a cerinŃelor umane ale postului şi răspunzând întrebării : ce trăsături sau caracteristici umane şi ce experienŃă sunt necesare pentru a corespunde cât mai bine unui post ? SpecificaŃiile postului conturează îndemânările. Recrutarea şi selecŃia personalului În majoritatea lucrărilor de specialitate.U. în practică . • Anticiparea posibilelor probleme de surplus sau deficit de personal • Reducerea dependenŃei de recrutarea din exterior. prin elaborarea unor strategii de păstrare şi dezvoltare a angajaŃilor ( a se observa interdependenŃa cu managementul carierei şi managementul recompensei ). sintagma uzitată este selecŃia şi recrutarea personalului. Planificarea resurselor umane Deşi este tratată în literatura de specialitate ca activitate de bază a M.În urma analizei. metodele de muncă folosite şi relaŃiile posturilor respective cu celelalte posturi din cadrul organizaŃiei Proiectarea posturilor implică acele acŃiuni şi decizii manageriale care au în vedere lărgirea sau îmbogăŃirea conŃinutului muncii şi care sunt necesare pentru îndeplinirea cerinŃelor organizaŃionale şi satisfacerea nevoilor individuale ale angajaŃilor. ocupantul având mai multe posibilităŃi de a se eschiva de la îndatoririle sale.U. cunoştinŃele de specialitate şi competenŃele necesare.R. eludată. cu atât descrierea mai precisă a conŃinutului este mai dificilă. prin introducerea unor sisteme de muncă mai flexibile. calificare şi aptitudini necesare ocupantului postului. adeseori. rezultatele se prezintă sub forma DESCRIERII postului şi a SPECIFICAłIILOR acestuia.. suficient de clar şi detaliat pentru ca noul angajat să înŃeleagă postul dacă va citi descrierea acestuia. Ca urmare a explicitărilor de mai sus definim fişa postului ca documentul ce conŃine descrierea sarcinilorşi responsabilităŃilor unui post de muncă. • ÎmbunătăŃirea utilizării personalului. planificarea resurselor umane este. cât şi calitativi. cunoştinŃele.

MotivaŃia reprezintă poate unul din cele mai importante procese psihice din perspectiva activităŃii de muncă. dar este o constatare esenŃială pentru a nu trata mecanic procesul motivării personalului. Din păcate. Procesul motivaŃiei este mult mai complex decât pare – oamenii au nevoi diferite. În context organizaŃional managementul carierei cuprinde procesele de planificare a carierei şi pe cele de asigurare a succesiunii manageriala. În calitate de manager de resurse umane trebuie să ne preocupe mai mult ceea ce simte un individ faŃă de postul ocupat. ansamblul factorilor interni ( trebuinŃe. va rămâne nefructificată. această distincŃie este pur didactică. motorul oricărei acŃiuni umane. în principal două tipuri de motivaŃie. chiar remarcabilă. din moment ce orice condiŃie externă este filtrată prin intermediul condiŃiilor interne. poate fi suplinită de o motivaŃie puternică. În absenŃa motivaŃiei. performanŃelor angajaŃior. termenul de carieră este asociat doar cu aceia care deŃin roluri manageriale sau ocupă posturi bine plătite ( a face carieră ). Cariera este înŃeleasă uzual. pentru că reacŃiile oamenilor la un post depind de potrivirea dintre conceptul ocupaŃional despre sine ( combinaŃia de nevoi. atunci managementul de la cel mai înalt nivel împreună cu managerul de resurse umane trebuie să se aplece şi asupra problemelor de management al carierelor. pe care le vom discuta în continuare. motive ) care-i determină pe oameni să se comporte în diferite moduri. astfel : Managementul carierei Dacă există în cadrul organizaŃiei o reală preocupare pentru viitorul companiei şi – în strânsă legătură cu aceasta – cu viitorul oamenilor din care este constituită. conform necesităŃilor acesteia. Din punctul nostru de vedere.Primul aspect poartă numele de carieră internă. Mai normal este însă a considera cariera ca succesiunea de posturi ocupate de un individ dea lungul unei vieŃi. cu atât mai mult cu cât ceea ce este important e mai curând intrerpretarea subiectivă. care pot fi manipulate ca pârghii în încercarea de a-I face pe oameni să performeze pe un anumit post. decât succesiunea obiectivă de poziŃii în ierarhie. individuală a experienŃelor profesionale. ca o mişcare ascendentă sau de avansare a unei persoane într-un domeniu de activitate dorit.Motivarea personalului MotivaŃia este raŃiunea de a face ceva. dotarea aptitudinală. găsirea şi prestarea unei munci aptă de a le satisface nevoile sau pot fi motivaŃi de manager prin varii metode. dotarea aptitudinală mai modestă. . Planificarea carierei se referă la modul de avansare a angajaŃilor în cadrul organizaŃiei. nevoi. cu scopul de a obŃine mai mulŃi bani. aptitudini şi preferinŃe ) şi tipurile de ocazii. astfel încât se poate vorbi mai curând de motive intrinseci muncii şi motive extrinseci muncii. Deci. îşi fixează obiective diferite şi moduri de acŃiune variate pentru satisfacerea acestor nevoi. potenŃialului acestora şi preferinŃelor lor. Faptul că oamenii sunt motivaŃi de nevoi diferite pare un truism. al doilea de carieră externă. solicitări şi constrângeri pe care le oferă rolurile lor în organizaŃii. fiind acel motor care îndeamnă spre performanŃă. abordările motivaŃiei sunt adesea întemeiate pe ipoteze simpliste privind modul în care funcŃionează. se vorbaşte de motivaŃie intrinsecă – adică factori autodeterminanŃi care-I îndeamnă pe oameni să se comporte într-un fel anume şi motivaŃia extrinsecă – adică ceea ce se face pentru oameni în ideea de a-I motiva. TradiŃional . Practica motivării MotivaŃia în muncă poate apărea în două moduri : oamenii pot fi ei înşişi motivaŃi prin căutarea . pe când . tradiŃional. mai multă responsabilitate sau mai multă putere şi prestigiu personal . Există. Planificarea succesiunii manageriale are menirea de a asigura pe cât posibil organizaŃia că va dispune de managerii de care are nevoie pentru a-şi satisface viitoarele necesităŃi economice.

constituie un mare avantaj pentru individ.observarea modului în care muncesc alŃii . Din punct de vedere obiectiv. un astfel de plan trebuie să parcurgă următorii paşi : • Evaluarea poziŃiei actuale • Stabilirea obiectivelor • Planificarea acŃiunilor • Aplicarea în practică Un astfel de plan nu însemnă doar ceea ce se înŃlege prin instruire convenŃională. În genere. 3. enumerăm : . deoarece acesta are posibilitatea de a fi îndrumat şi de a-şi sisŃinecariera. 2. pe de alta. iar superiorul direct nu este întotdeauna persoana cea mai potrivită să o realizeze. sunt greu de stabilit criteriile de apreciere a ceea ce constituie performanŃa. Evaluarea performanŃelor profesionale Există o serie de activităŃi specifice managementului resurselor umane. în calitate de mentor. să-i dea sfaturi şi să-i creeze oportunităŃi. Printre tehnicile de planificare a carierei putem menŃiona: 1. . cu titlu nonexhaustiv. cum ar fi planificarea carierei ori motivarea prin proiectare unor sisteme de salarizare.participarea la cursuri de instruire Este important însă şi feed – backul obŃinut prin monitorizare. Consilierea în carieră Consilierea în carieră ar trebui să fie realizată într-o oarecare măsură de managerii direcŃi ai celor în cauză. această activitate este rareori efectuată. strategiile de dezvoltare trebuind să vizeze în mod direct necesităŃile economice ale acesteia.adoptarea unui model sau mentor . Aceasta cu atât mai mjult cu cât persoana mai în vârstă şi cu o poziŃie mai înaltă în cadrul organizaŃiei are posibilitatea să acorde protejatului său o atenŃie specială. altele nu. Consilierea pe probleme de carieră constituie însă o activitate ce necesită pregătire şi aptitudini speciale. ExistenŃa unei persoane situată la un nivel ierarhic superior sau care dispune de mai multă experienŃă.Planificarea carierei trebuie să se facă la nivel de organizaŃie. model şi etalon şi un învăŃăcel care preia nu doar cunoştinŃe de la primul ci şi anumite atitudini şi sturi de valori. pentru altele aceşti indici lipsesc. Totuşi. dar sunt absolut necesare bunului mers al ansamblului. Mentoratul Este o relaŃie de tip special între un specialist luat ca reper. pentru anumite produse există indici clari de calitate. modalităŃile de împlinire a lor şi de a atinge diversele target-uri pot fi foarte diverse. în practică. considerându-se că aceştia le cunosc cel mai bine potenŃialul şi aspiraŃiile. a reticenŃelor de ordin subiectiv. Planurile de dezvoltare individuală Un plan de dezvoltare personală stabileşte acŃiunile pe care angajatul îşi propune să le realizeze pentru a învăŃa şi pentru a se dezvolta. Unele contribuŃii nu sunt excepŃionale.implicarea în alte domenii de activitate . care nu se pot desfăşura fără realizarea activităŃii de evaluare a performanŃelor. Odată identificate nevoile de dezvoltare ale unui angajat. unele munci se pretează evaluărilor cantitative. în funcŃie de Ńintele iniŃial alese spre a fi atinse în cadrul anumitor termene. pe de o parte datorită unor dificultăŃi obiective. Unele organizaŃii mari au specialişti în acest domeniu.activităŃile pe proiecte . a căror unică funcŃie este de a le oferi angajaŃilor consiliere pe probleme de carieră şi de a furniza consultanŃă cu privire la acŃiunile angajaŃilor şi organizaŃiei în domeniul carierei.

Johns. G. Editura Economică. propriul său sistem de valori sau propria sa concepŃie privind performanŃa obŃinută. chiar acolo unde există criterii. precum şi cu reprezentarea sa mentală. cât şi subiective. ci o persoană. Bucureşti. Editura Polirom. dar şi pentru că rareori veŃi vedea în urma evaluărilor o distribuŃie normală.R. I. Se observă din definiŃia dată că evaluarea implică atât elemente obiective. Manolescu Aurel. Editura Economică. Verboncu. 1997 4. Şcoala relaŃiilor umane a fost mişcarea care a studiat relaŃiile dintre condiŃiile de muncă şi productivitate. din mai multe motive : pentru a identifica nivelul performanŃei în muncă a unui angajat pentru a afla care sunt punctele tari şi slabe ale unui angajat pentru a permite angajaŃilor să-şi îmbunătăŃească performanŃa pentru a asigura o bază pentru sistemul de recompensare a angajaŃilor în funcŃie de contribuŃia adusă de ei la îndeplinirea obiectivelor organizaŃiei pentru a-i motiva pe angajaŃi la nivel individual pentru a le afla necesităŃile de instruire şi perfecŃionare profesională pentru a afla care este potenŃialul lor de performanŃă pentru a obŃine informaŃii necesare în planificarea succesiunii CondiŃia sine qua non a derulării unui astfel de proces este analiza posturilor în vederea stabilirii caracteristicilor şi standardelor necesare evaluării performanŃelor. Editura Economică. Evaluarea performanŃelor reprezintă un proces prin care un evaluator apreciază sau estimează performanŃa unei persoane în raport cu standardele stabilite. Comportament organizaŃional. 2. cât şi pentru indivizi. Un standard de performanŃă poate fi definit ca o enunŃare a condiŃiilor ce trebuie îndeplinite pentru ca o activitate de muncă să poată fi considerată bine executată. Evaluarea este necesară atât pentru organizaŃie. evaluările vor fi impregnate de subiectivitate. O.U. Nicolescu. Bucureşti.Din punct de vedere subiectiv se întâlneşte o rezistenŃă a celor mai mulŃi manageri în ceea ce priveşte evaluarea iar în lipsa unor criterii foarte clare. Management. este etapa în care se pun bazele managementului ştiinŃific. . 2005 TESTE DE AUTOEVALUARE 1. Vlăsceanu. Un alt motiv pentru care nu trebuie să pierdem din vedere latura subiectivă a evaluării este acela deja menŃionat că unele munci pur şi simplu nu se pretează la a fi evaluate prin descriptori pur obiectivi. 2001 3. OrganizaŃii şi comportament organizaŃional. nu doar în sensul că există simpatii şi antipatii umane care se vor reflecta şi în rezultatele evaluării. Bucureşti. ca cea descrisă de cunoscuta curbă a lui Gauss. Managementul resurselor umane. Iată de ce este atât de important procesul de analiză a posturilor şi cât de mare este responsabilitatea specialistului de resurse umane! BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 1. prin simplul fapt că cel care evaluează nu este un computer. M. Etapa empirică în evoluŃia domeniului M. 1996 2.

Dintre componentele strategiei de planificare fac parte : a.Fayol b. 7. Planul de recrutare cuprinde doar numărul şi categoriile de angajaŃi necesari pentru a completa toate deficitele de personal. 10. Metoda Timpilor şi a Mişcărilor aparŃine lui : a. grafic modul în care este organizată şi 6. Managementul resurselor umane se conturează ca domeniu de studiu începând cu anii 60 ai secolului trecut. Formalizarea – coordonată a structurii organizatorice – se referă la formele pe care le ia activitatea de management al resurselor umane într-o organizaŃie. 11. 9. 13. Fişa postului este un document cu caracter juridic 8. Strategia de planificare a resurselor umane pleacă de la cunoaşterea obiectivelor firmei pe termen scurt. Planurile de redistribuire a resurselor umane c. Planurile de recalificare a resurselor umane d.Mayo 14. 5. H.3. F. Interviul biografic porneşte de la studii până la poziŃia ocupată în prezent sau invers. 4. Planurile de păstrare a forŃei de muncă . Taylor c. E. Planurile de procurare a resurselor umane b. În anunŃul publicitar de angajare trebuie trecute toate punctele din specificaŃia postului 12. mediu şI lung. În cazul planurilor de păstrare a angajaŃilor nu este nevoie să reflectăm asupra cauzelor care determină fluctuaŃia în muncă. Organigrama este instrumentul care reprezintă funcŃionează o instituŃie.W. SpecificaŃiile postului reprezintă satcinile pe care angajatul trebuie să le îndeplinească la locul de muncă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->