You are on page 1of 31

MICROSOFT OFFICE

POWER POINT
untuk
Literasi Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
MEMBUKA PERISIAN
MS POWER POINT
Untuk membuka perisian MS
Power Point
1. Klik pada Start
2. Klik pada All Programs
3. Klik pada Microsoft Office
4. Klik pada Microsoft Office
PowerPoint
** cara yang paling mudah klik
pada ikon MS Power Point
MENGGUNAKAN PERISIAN
MS POWER POINT
Apabila
perisian MS
Power Point
dibuka,
paparan
(interface) ini
akan akan
dipaparkan.
MENU BAR
File Slide Show Help
Untuk Format
Insert Untuk edit Untuk
mengurus Untuk
Untuk animasi bantuan
fail yang format fail
memasukkan
dibina yang
elemen-
dibina
elemen

Edit
Window
Untuk edit View Tools Untuk
fail yang Untuk melihat Untuk mengurus
telah paparan hasil kerja kemudahan paparan
dibina
mengurus fail fail
yang dibina
STANDARD BAR

•Standard Bar adalah senarai ikon yang biasanya


digunakan untuk menguruskan fail
•Contohnya: untuk ‘save’, ‘cut’, ‘copy’, ‘paste’ dan
‘open’
•Untuk mengetahui fungsi setiap ikon,letakkan
kursor pada ikon tersebut dan paparan tulisan akan
dipaparkan untuk menyatakan fungsi ikon tersebut.
FORMATTING BAR

•Formatting Bar adalah senarai ikon yang biasanya


digunakan untuk format fail
•Contohnya: untuk ‘bold’, ‘italic’, ‘underline’, ‘bullet’
dan ‘font’
•Untuk mengetahui fungsi setiap ikon,letakkan
kursor pada ikon tersebut dan paparan tulisan akan
dipaparkan untuk menyatakan fungsi ikon tersebut.
DRAWING BAR

•Drawing Bar adalah senarai ikon yang biasanya


digunakan untuk format ‘drawing elements’
•Contohnya: untuk ‘insert Clip Art’, ‘insert Word Art’,
‘text box’, ‘arrow’ dan ‘line’
•Untuk mengetahui fungsi setiap ikon,letakkan
kursor pada ikon tersebut dan paparan tulisan akan
dipaparkan untuk menyatakan fungsi ikon tersebut.
SLIDE DESIGN
Slide Design adalah paparan yang sedia ada.
Untuk memilih design sedia ada, klik pada design
yang dipilih dan secara automatik paparan yang
dipilih akan dipaparkan.
*** warna ‘background’ boleh ditukar dengan klik
pada Format, kemudian pilih ‘Background’
SLIDE LAYOUT
Slide Layout adalah layout
yang sedia ada. Untuk
memilih layout sedia ada,
klik pada layout yang dipilih
dan secara automatik layout
yang dipilih akan
dipaparkan.
*** sekiranya anda tidak
mahu elemen sedia ada,
highlight elemen tersebut
dan tekan ‘Delete’
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT
Apabila perisian MS Power Point
Klik di sini untuk taipkan tajuk dibuka, paparan (interface) ini
persembahan anda. Contohnya: akan akan dipaparkan.
MULTIMEDIA

Klik di sini untuk taipkan


tajuk kecil persembahan
anda. Contohnya:
Elemen Multimedia
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT

• Setelah selesai taip, paparan


(interface) ini akan akan
dipaparkan.
• Untuk menambah slide baru:
3. Klik Insert.
4. Klik New Slide
Atau
Pada papan kekunci, tekan
CTRL dan M
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT
• Setelah New Slide dipilih,
paparan (interface) ini akan
akan dipaparkan.
• Untuk menukar slide layout:
3. Pergi pada Slide Layout.
4. Pergi pada bahagian Other
Layouts
5. Klik pada layout ‘Title, Text &
Clip Art’ atau ‘Title, Clip Art &
Text’ untuk masukkan ‘clip Art’
dan teks.
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT
• Setelah layout ‘Title, Clip Art &
Text’ dipilih, paparan (interface)
ini akan akan dipaparkan.
• Untuk memasukkan clip art:
3. Pergi pada ikon clip art.
4. Double klik atau tekan Enter
dan paparan untuk memilih clip
art akan dipaparkan.
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT

• Setelah tekan Enter, paparan


(interface) ini akan akan
dipaparkan.
• Untuk memasukkan clip art:
3. Klik pada clip art yang diingini.
4. Klik pada OK.
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT

• Setelah tekan OK, clip art yang


dipilih akan akan dipaparkan.
• Untuk ubah saiz clip art:
3. Klik pada clip art yang pilih.
4. Bawa kursor pada bucu gambar
(berbentuk bulatan)
5. Drag atau tarik ke kiri atau
kanan, atas atau bawah untuk
ubah saiz yang diingini.
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT

Klik di sini untuk taip tajuk.


Contohnya: Elemen-
elemen Multimedia

Klik di sini untuk taip isi


bagi tajuk.
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT
• Setelah selesai taip,
paparan (interface) ini
akan akan dipaparkan.
• Untuk simpan
persembahan yang
dihasilkan:
3. Klik File.
4. Klik Save
Atau
Pada papan kekunci,
tekan CTRL dan S.
Atau
Klik pada ikon save
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT (menyimpan fail)
Setelah ikon save dipilih, paparan
(interface) ini akan akan
dipaparkan.

Setelah taipkan nama


fail, klik pada butang
‘Save’

Untuk simpan persembahan yang dihasilkan, taipkan nama fail.


Contohnya: ELEMEN MULTIMEDIA. ***lokasi fail hendaklah
diingati supaya mudah dibuka semula.
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT (menutup fail)
Klik di sini untuk keluar
dari MS Power Point.

Untuk menutup fail persembahan:


2. klik pada File
3. Klik pada Close (tutup fail persembahan anda)
Atau
Klik pada Exit untuk keluar dari MS Power Point.
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT (membuka fail)
•Untuk membuka fail, klik pada ikon open.

•Setelah ikon open dipilih, paparan (interface)


ini akan akan dipaparkan.

Klik pada nama fail


yang ingin dibuka
kemudian , klik pada
butang ‘Open’
MEMBINA PERSEMBAHAN
POWER POINT (edit persembahan)
Setelah butang ‘Open’
diklik, fail anda akan
dipaparkan dan sedia
untuk di edit.
Memasukkan Text Box
 Klik pada ikon
Text Box

 Bawa kursor
pada slide, klik
dan tarik.
 Text box tersedia
untuk di edit
Memasukkan Word Art
 Klik pada ikon
Word Art

 Paparan WordArt
Gallery akan
dipaparkan
 Pilih salah satu
WordArt style.
 Klik butang OK
Memasukkan Word Art

 Taipkan teks
anda di sini
 Klik butang OK
Memasukkan Word Art

 Teks Word Art yang


ditaip akan
dipaparkan pada
slide.
 Teks Word Art boleh
di edit dengan
menggunakan
WordArt Tool Bar
Memasukkan Gambar
 Klik pada ikon Insert
Picture

 Paparan Insert Picture


akan dipaparkan
 Pilih pada folder yang
mengandungi
gambar.
 Klik pada gambar
yang dikehendaki
kemudian klik butang
Insert
Memasukkan Gambar
 Setelah butang
Insert di klik,
gambar yang dipilih
akan dipaparkan
pada slide
 Untuk ubah saiz
gambar:
3. Klik pada gambar
yang pilih.
4. Bawa kursor pada
bucu gambar
(berbentuk bulatan)
5. Drag atau tarik ke
kiri atau kanan,
atas atau bawah
untuk ubah saiz
yang diingini.
Memasukkan ‘Movie’ dan ‘Sound’
 Klik pada Insert
 Klik pada Movies
and Sounds
 Pilih salah satu
option (sama ada
movie atau
sound)
Memasukkan ‘Movie’ dan ‘Sound’
 Sekiranya anda
memilih Insert Movie
atau Sound from file,
paparan Insert Movie
atau Insert Sound
akan dipaparkan
 Pilih pada folder yang
mengandungi movie
atau sound.
 Klik pada movie atau
sound yang
dikehendaki kemudian
klik butang OK
Memasukkan ‘Movie’ dan ‘Sound’
 Sekiranya anda
memilih Insert Movie
atau Sound from Clip
Organizer, paparan
Clip Art akan
dipaparkan
 Pilih pada fail yang
mengandungi movie
atau sound.
 Klik pada movie atau
sound yang
dikehendaki kemudian
tekan Enter.