You are on page 1of 4

Toyota hoµn kiÕm

Tr­íc kaizen

phßng ®îi kh¸ch hµng


* Thêi gian söa
ch÷a th©n vá
kÐo dµi - KH
mÖt mái kh«ng
hµi lßng ph¶i
chê ®îi lµm thñ
tôc l©u. Kh«ng
®¸p øng ®­îc
chç ngåi chê
cho l­îng KH
ngµy cµng gia
t¨ng
Toyota hoµn kiÕm
Tr­íc kaizen

Khu vùc söa ch÷a th©n vá


* Sè
khoang
söa ch÷a
th©n vá
h¹n chÕ -
kh«ng
®¸p øng
®­îc nhu
cÇu söa
ch÷a xe
cña kh¸ch
hµng.
Toyota hoµn kiÕm
Tr­íc kaizen

HiÖu suÊt söa ch÷a

Tæng sè xe BP/th¸ng 360 xe


HiÖu suÊt SC/khoang BP/ngµy 24
Thêi gian lµm viÖc TB/ngµy cña 10h
KTVBP Qu¸ t¶i

Kh¸ch hµng ChÊt l­îng c«ng


kh«ng hµi lßng viÖc kh«ng
®¶m b¶o
Toyota hoµn kiÕm
Tr­íc kaizen

ý kiÕn kh¸ch hµng

- Kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng söa ch÷a.


- Khã kiÓm so¸t kh©u kiÓm tra tr­íc khi xe ra
x­ëng
- Sai lÖch thêi gian hÑn giao xe
- Thêi gian chê ®îi l©u, nhiÒu khi mang xe
®Õn l¹i bÞ tõ chèi (do thãi quen kh«ng ®Æt
hÑn tr­íc)