You are on page 1of 4

Toyota hoµn kiÕm

Gi¶I ph¸p - KÕ ho¹ch

Kh¸ch hµng
ThiÕu khoang Dßng lu©n Qu¸ t¶I t¹i khu
kh«ng hµi lßng vÒ
®ç xe, t¾c chuyÓn xe bÞ vùc s/c th©n vá
chÊt l­îng vµ tg
nghÏn vµo c¸c h¹n chÕ
söa ch÷a
giê cao ®iÓm

V­ît lªn
chÝnh m×nh
- h¹n chÕ ïn t¾c t¹i khu vùc ®ç xe vµo c¸c giê cao ®iÓm vµ c¶I thiÖn
kh¶ n¨ng lu©n chuyÓn xe trong x­ëng.
- T¨ng kh¶ n¨ng tiÕp nhËn xe söa ch÷a th©n vá, n©ng cao sù hµi
lßng cña kh¸ch hµng vÒ thêi gian vµ chÊt l­îng söa ch÷a vµ t¨ng hiÖu
suÊt lµm viÖc cña kü thuËt viªn.
- c¶I thiÖn chØ sè lµm hµi lßng kh¸ch hµng cña dÞch vô
Toyota hoµn kiÕm
Thùc hiÖn

T¨ng c­êng thªm khoang ®ç xe

Chi phÝ ph¸ dì khoang giao xe cò: 10 triÖu ®ång


Toyota hoµn kiÕm
Thùc hiÖn
Më réng thªm khoang söa ch÷a
th©n vá

phÝ ph¸ dì kho th©n vá cò vµ x©y thªm khoang söa ch÷a: 40 triÖu ®ån
Toyota hoµn kiÕm
Thùc hiÖn
T¨ng thêi gian vµ hiÖu suÊt lµm
viÖc cña NVDV
-T¨ng thêi
gian vµ hiÖu
suÊt lµm
viÖc: C¾t cö
lu©n phiªn
CVDV trùc
cïng c¸c tæ
kü thuËt viªn
th©n vá lµm
ca 2.
-Bæ sung
nh©n sù: lÔ
t©n dÞch vô,
nh©n viªn
®iÒu phèi xe,
nh©n viªn CS