P. 1
katalina

katalina

|Views: 41|Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2011

pdf

text

original

ЯСНО СЪНУВАНЕ

Октомври 1998 г.
Първият ОИТ /опитност извън тялото/ беше спонтанен под въздействието на вдишван
халюциноген. Тогава не бях чувал ниmо за ОИТ. Преxивяването беше следното: Изведнъx неmо в
съзнанието mи се проmени и цялото mи тяло се обездвиxи, таxа xаxто си бях седнал на стола не
mоxех да mръдна. Cлед 1-2 сеxунди започна отделяне на енергийното от ]изичесxото mи тяло.
Процесът беше автоmатичен и започна от xраxата xъm главата, трая 2-3 сеx. и изглеxдаше сяxаш се
отлепя ваденxа залепена върху ]из.тяло. Cлед xато се отделих, след xратxо пътуване се озовах пред
няxолxо светеmи ]игури на хора облечени в дълги бели роби. Те обсъxдаха неmо за mен и аз ги
слушах, но забравих за xаxво си говореха. После се среmнах с няxолxо човеxа облечени според mоята
представа и mода от mоето вреmе, те mе поздравяваха за неmо, след това автоmатично тръгнах да се
връmаm. Fях в пълно будно съзнание и осъзнавах всичxо, не се страхувах и бях споxоен. ¡оxато
пътувах обратно mислех, че се раxдаm. Hаблиxих хоризонтална светеmа линия, xъдето усеmах, че
иmа други хора чаxаmи до линията, но не ги виxдах. Mислех, че те съmо чаxат да се родят. Cпазваше
се няxаxъв ред за влизане и xогато дойде mоя ред, аз се озовах във ]изичесxото си тяло, изчаxах
няxолxо сеxунди, за да се съединя плавно с него. Bцепененото състояние на тялото изчезна /наmерих
го в съmото полоxение в xоето го оставих/ и започнах да се двиxа. През цялото изxивяване няmаше
ниxаxва болxа или страх. Тъй xато тогава не mоxех да си обясня xаxво става, поmислих, че това е
халюцинация.
По xъсно със съmите халюциногени постигнах два пъти подобно състояние на съзнанието и
вцепенение на тялото, но без да пътуваm. ¡ействителността изглеxдаше проmенена, тогава
заподозрях, че това е неmо повече от халюцинация, xато че ли се просmуxваm в друга реалност. По
нататъшните mи еxспериmенти са без употреба на халюциногени, т.е. с чисто съзнание. B редxи
случай иmа таxава употреба и задълxително я споmенаваm.
Февруари 1999 г.
Попаднах на трите xниги на Pобърт Mонро 'Пътуване извън тялото¨, той еxспериmентира от 60-
те години. Тогава разбрах, че mоята случxа е била несъзнателен ОИТ. Bсеxи човеx излиза в ОИТ по
вреmе на дълбоx сън /делта mозъчни вълни/, но не си споmня обиxновено. 3апочнах да
еxспериmентираm с гранично състояние mеxду сън и бодърстване /mодел спяmо тяло и будно
съзнание/.
Април 1999 г.
¡ва пъти постигнах съзнателно гранично състояние и си извадих енергийната ръxа от ]из.тяло.
Eдиният път опипвах перваза на прозореца и xато се събудих сравних траеxторията на двиxение на
ръxата mи и струxтурата на перваза всичxо съвпадаше. Bторият път опипвах таблетxата на леглото
и си проmуших енер.ръxа през нея /тъй xато енергийното ниво е де]азирано от ]изичесxото, то
енергийното тяло mинава през ]изичесxите предmети./ Kато се събудих сравних траеxторията на
ръxата си съвпадаше.
Cреmнах се с други хора, xоито са чели xнигите на P.Mонро 'Пътуване извън тялото¨. Eдно
mоmче, xоето съзнателно си изxарало ръцете и xраxата /енергийните/, но не събрало сmелост да
излезе цялото. Eдно mоmиче, xоето чрез вдишване на халюциноген, автоmатично излязла от тялото
си и пропътувала да една енер.област условно наречена 'сеxсуална xупчина¨ /таm отиват хората след
xато уmрат аxо са пристрастени xъm сеxса/. Bръmането в ]из.тяло става mигновено, саmо xато си
поmислиш за него.
B института 'Mонро¨ в CAB mного хора са иmали ОИТ чрез техничесxи средства
синхронизация на mозъчните полуxълба или наxратxо 'хеmи-синx¨. Това е слушане на различни
звуxови честоти, xоито предизвиxват различни състояния на съзнанието, xоито отxриват невероятни
възmоxности.
3абелязах, че гранично състояние mога да постигна, първо xато заспя и от съня се прехвърля във
]из.тяло, тогава то е вцепенено и не mоxе да се mръдне /аxтивира/. B тази точxа иmа три
възmоxности : 1.да заспиш отново /да се върнеш в съня/, 2.да осъmествиш ОИТ, 3.да се събудиш. 3а
да mоxеш да се прехвърлиш от съня във ]из.тяло, трябва да знаеш /осъзнаваш/, че сънуваш т.е.
необходиmо е оmе при заспиването да се стреmиш да запазиш част /или цялото/ от будното
съзнание /да го вxараш в съня/. Обясняваm трите действия от гранично състояние:
1
1. за да заспиш отново, просто се отпусxаш, не mислиш за ниmо и автоmатично влизаш в съня, за
по лесно mаxе да се използва уmствен xлюч, напр.¨аз заспиваm¨.
2. за да осъmествя ОИТ първо си изваxдаm ръцете, опипваm ги една с друга, опипваm стената или
леглото наоxоло и си проmушваm ръxата през mатерията. Това е, за да се уверя, че съm в ОИТ. Тогава
се претърxулваm настрани или просто ставаm от леглото доxато ]из.тяло продълxава да леxи. ¡руг
начин за излизане в ОИТ е чрез 'бързо превxлючване¨ от гранично състояние. Fързото
превxлючване mоxе да се използва и за по бързо придвиxване през енергийното ниво. Eто няxолxо
обяснения xаxво е това 'бързо превxлючване¨:
а/ протегни съзнанието си до mястото, xъдето исxаш да отидеш, после се освободи от 'туx¨ и mе
бъдеш 'таm¨.
б/ по-бърз начин за придвиxване на човешxото съзнание от едно mясто на друго без ограничения
на вреmе-пространството. Pазтегнете съзнанието си подобно на гуmена лента xъm вашата посоxа,
после го оставете да се отдалечи от mястото, xъдето сте и се преmестете на друго mясто. Това трябва
да започне при състояние на съзнанието ]оxусирано далеч от ]из.тяло.
в/ mислиш си за mястото /или човеxа при xогото/ xъдето исxаш да отидеш, след xоето въобmе не
mислиш за mястото xъдето си в mоmента /игнорираш сигналите mу/, таxа се освобоxдаваш от 'туx¨ и
mе бъдеш 'таm¨, започваш да приеmаш сигналите на новото mясто.
3а да отидеш при даден човеx /или mясто/ трябва да си mислиш за него доxато пътуваш xъm
него /за целта трябва да познаваш човеxа, mястото/. Това е mисловен адрес /иденти]иxация/, наречен
оmе 'айдент¨. Aйдент /mисловен адрес/ на човеx или mясто.
. Третата възmоxност от гранично състояние е да се събудиш. Това поняxога е трудно, затова е
добре чрез саmовнушение да се разработи уmствен xлюч. Cаmовнушението mоxе да е 'Aз mога да се
събудя по xелание, xато си повторя три пъти: аз се събуxдаm¨. Cаmият уmствен xлюч в случая е: 'аз
се събуxдаm, аз се събуxдаm, аз се събуxдаm¨. При всяxо xазване си представяш xаx ]из.тяло се
аxтивира и събуxда.
Cъбуxдане и заспиване mоxе да стане и без xлючове, а по mетода на споmена споmняш си
предишен път xаx си го правил и го правиш. Bсичxи тези техниxи са необходиmи за да се постигат
е]еxтите /състояния на съзнанието/ по xелание, а не по случайност.
Интересно стана един път, xогато в полусънно състояние реших да си протегна xраxът, но не
знаех че ]из.xраx е опрян в таблетxата на леглото. При протягането енер.mи xраx излезе и mина през
таблетxата, но mигновено и автоmатично се върна в раmxите на ]из.тяло. Eнер.тяло затваря xато в
xалъп ]из.тяло, този xалъп mоxе да се изваxда и/или mоделира чрез mисълта. Kогато човеx пътува с
енер.тяло, част от енергията остава при ]из.тяло за да го подърxа xиво, xазват че mеxду двете тела
иmа тънxа нишxа за връзxа. Тя се преxъсва при сmъртта. Aз лично ниxога не съm виxдал или усеmал
тази нишxа за връзxа. Иmал съm и други случаи на mоmентно отxлонение mеxду енер.и ]из.тела, но
автоmатично и mигновено двете отново се съединяват.
При еxспериmентирането човеx mоxе теxуmо да разработва xаxвито си поxелае уmствени
xлючове и техниxи по своя преценxа и да ги въвеxда /запаmетява/ чрез саmовнушения, тренировxи
или друг удачен начин. Иmа пълна свобода на действие. Aз наприmер вреmенно използвах техниxа за
отпусxане на тялото xазваm си науm дуmите и си представяm съответните действия. Hаприmер:
левия mи xраx се отпусxа, десния mи xраx се отпусxа и т.н.
Cега mе опиша няxои mои съзнателни преxивявания по вреmе на целенасочено
еxспериmентиране. Hяxои от тях са работа със съня, а други са съзнателен ОИТ.
Слу!а"# B съня съm, зная че сънуваm, mога да създаваm и разпадаm xаxвото си поисxаm с mисълта
си /mисло]орmи/. Cъздаваm mисло]орmа на mаса и яйца върху нея, после разпадаm друг вече
съmествуваm предmет. Mога да виxдаm /възприеmаm/ едновреmенно във всичxи посоxи, без право
нагоре. Интересно виxдаm и зад гърба си. Kоmуниxацията mеxду mен и другите участници в съня е
телепатична. Hе е задълxително да си отваряm устата, за да говоря, нито пъx трябва да съm с
отворени очи, за да mога да виxдаm. Поставяm си ръxата върху очите и виxдаm през нея. Иmа
няxаxва ноxица на няxолxо mетра от mен, не е задълxително да ходя до нея, за да я взеmа.
Представяm си xаx ноxицата прелита до ръxата mи и аз я хваmаm. Mога да двиxа предmетите саmо с
mисълта си /xато си представяm всяxо действие, тъй xато mисълта работи с представи/. Извършваm
разни действия саmо с mисъл /представа/, не е задълxително ]аxтичесxи да си двиxа тялото. Mога да
летя с енер.тяло и обиxновено се придвиxваm с летене, но все оmе mи е трудно да се издигаm нагоре.
2
Cега съm седнал и говоря неmо с човеx седяm до mен. Изведнъx човеxът протяга ръце и се опитва да
mе удуши. Изпитваm страх, извиxваm и се събуxдаm, но преди това успях да разпадна този човеx.
$%лкува&е# B света на съня логиxата не ваxи /mоxе с нея, mоxе без нея/, не съmествуват
]изичесxи вреmе-пространствени ограничения и заxони освен аxо саm не си ги създадеш. Hеmата
възниxват първоначално, заmото няxой е решил да ги зареди с енергия. Bсичxо mоxе да се зареди с
енергия, следователно всичxо mоxе да съmествува. Този съзидателен процес ваxи и за ]из.свят, но
ние не го виxдаmе, заmото това xоето създаваmе с mислите си е на честоти на трептене, xоито се
виxдат саmо с енергийното тяло. Петте ]изичесxи сетива възприеmат саmо ]из.свят. Hогиxата е вид
саmоограничение. Обиxновено сънят е черно-бял, но субеxтивно възприятие за цвят mоxе да иmа.
¡ори и човеx да знае, че сънува, това не проmеня особено неmата, тъй xато всичxо в съня изглеxда
реално все едно е буден. Cпоред психологията съня е постигане на xелания или реализиране на
страхове. uесто човеx сънува това, xоето mу е направило впечатление. При летене mи е трудно да се
издигаm право нагоре логичесxото mислене mи пречи. uовеxът, xойто се опита да mе удуши наxрая,
вероятно е mой страх, xойто без да исxаm съm проеxтирал. Eнер.тяло не mоxе да бъде наранено.
Eнергията не се униmоxава, а саmо насочва, xонтролира всяxо xиво съmество го прави в различна
степен. Hие създаваmе действителността си във ]из.свят чрез mислите си всяxа сеxунда. Kаxто xазва
един познат: 'Bсъmност идеите управляват света, саmо че хората не го знаят¨. Природата на
mисловното поле е субеxтивна, няmа ниmо обеxтивно.
Слу!а"# B съня съm, зная че сънуваm, оxоло mен стават разни събития, но решаваm да не иm
обръmаm вниmание. 3апочваm да летя и вървя /сmесено/ в дадена посоxа. По пътя си без да исxаm
създаваm mои страхове оxоло mен mинават 5-6 xучета и се страхуваm да не mе нападнат. Pазбираm,
че са mои mисло]орmи, започваm да летя по висоxо и съm привлечен от неmо. Pешаваm да отида да
видя xаxво е то. Aвтоmатично летя в посоxата, xоято mе е привляxла, следвайxи сигнала на
привличането. Изведнъx се озоваваm в населеното mясто, xъдето по принцип xивея, но не и в
mоmента. Bиxдаm нашата редица от xъmи и нашата улица, по нататъx виxдаm собствената си xъmа.
Pешаваm да се издигна по-висоxо и успяваm учудваmо лесно. 3аmо ли? Bъзхиmаваm се на xрасивата
гледxа от височина, и повтаряm 'супер е, супер е¨. Издигаm се mного висоxо, оxоло 200 mетра над
нашето mоре. Hо аз не се издигаm саm, няxой mе дърxи, няxой mи поmага. 3начи затова толxова лесно
се издигах. × да проверя, mе се отпусна, дали mе падна? Hе падаm, сега по-добре усеmаm ръцете,
xоито mе дърxат. Преди mалxо усетих нечие присъствие, но не обърнах вниmание. Тези приятели,
четейxи mислите mи, вероятно са mе подхванали незабелязано, доxато следвах сигнала и сега mе
водеха в посоxа, xоято си поxелаех. uувстваm се неуверен. Bе се обърна леxо да видя xаx mе
дърxат. Поглеxдаm лявата си ръxа, ето под mишницата виxдаm светло прозрачно подобие на ръxа да
mе дърxи. uувстваm топлината на ръxата, неxно mе е хванала. ¡ругата mи ръxа съmо се дърxеше.
¡оxато разmишляваm, установяваm, че се наmираm във ]изичесxото си тяло, и постепенно то се
събуxда. Този път съm доволен.
$%лкува&е# Индивидите, xоито mи поmагаха mоxе да са други части от съmеството mи или да съm
аз саmия /сегашната mи личност/. От точxа в бъдеmето се връmаm в mиналото и си поmагаm с цел
създаване на нови благоприятни вероятности за развитие в бъдеmе. Проmени ли се mиналото, се
проmеня и бъдеmето. Това е възmоxно, тъй xато от гледна точxа на съзнанието няmа вреmе и
пространство.
Слу!а"# 3аспиваm, осъзнаваm се в съня, наmираm се в огроmно безгранично пространство с
блеmуxаmи звезди в далечината. Тъmна празнота, усеmаm безxрайност, безграничност. Cедя на
съвсеm тясна раmпа, xато дъсxа и се дърxа за сиmволичен парапет, чаxай парапета аз го създадох,
преди mалxо го няmаше. Cтрах mе е леxо да не падна. Cлушаm mузиxа и един глас припява на
английсxи езиx: 'съзидателна еxсплозия, съзидателна еxсплозия ...¨. Pешаваm да я видя, затова се
отпусxаm, бързо и плавно mинаваm в друго състояние на съзнанието, сяxаш потъваm. Озоваваm се във
]из.си тяло, тъxmо е започнал процес на отделяне на енер.тяло. Първо се отделят xраxата, сяxаш
литват нагоре, да сега излизаm в ОИТ, леxо съm притеснен, но mе го направя. Отделяm се до гърдите,
все оmе наполовина съm във ]из.тяло. Kато че ли няxаxъв mусxул на лицето mи не е достатъчно
отпуснат, или е. ¡али mога да го отпусна оmе, не mога, ]из.тяло е вцепенено, не mога да го
аxтивираm. Pазxонцентрирах се и това преxрати процеса на отделяне. Cаmо за 1 сеx. бях се прибрал
във ]из.тяло. Hелия опит за отделяне трая 5-6 сеx. Отново заспиваm, неусетна проmяна на
съзнанието, изведнъx автоmатично излязох извън тялото. Издигнах се 15-20 mетра и по диагонал
излязох от сградата, в xоято бях. Този процес трая съвсеm xратxо, оxоло 1 сеx. Kолxо лесно стана, аз,
3
по точно mоето будно съзнание беше страничен наблюдател на процеса. Hо трябва да се науча да го
правя по xелание, а не случайно. Cега xъде mе ходя? Pея се известно вреmе във въздуха, после
потегляm на няxъде. По нататъx не поmня. Bероятно се е изxлючило будното съзнание, затова то не
си споmня.
Слу!а"# B съня съm и знаm, че сънуваm. Hаmираm се в стая с mои познати съученици. Bлиза
преподавателя и обвинява mен и оmе дваmа учениxа, че сmе със заmъглено съзнание. ¡ругите дваmа
наистина бяха с заmъглено съзнание, но не и аз. 3апочваm да обясняваm на преподавателя, че в
mоmента сънуваm и не съm със заmъглено съзнание, но той настоява да излезеm навън от стаята.
¡оxато става това, едно mоmче пусxаше mузиxа с xоmпютър, xоято mи харесваше. Mузиxата беше
бърза, пробвах да я сmеня с бавна. И ето вече слушаm бавна mузиxа от mоята паmет. Излязох от стаята
и в ръцете mи попадна xнига. 3аглавието й беше 'Kнига на проmените¨. C трудност започнах да я
чета, постоянно се появяваха и изчезваха черни петна по редовете, трудно улавях сmисъла и
xонцепциите. Kнигата беше интересна и исxах да си препиша неmа от нея. 3апочнах да пътуваm,
озовах се във ]из.тяло. Cъmевреmенно образите продълxаваха пред очите mи. Kнигата беше
разтворена пред лицето mи, без да я дърxа с ръце. Тресxаво и упорито се опитвах да прочета една
част от xнигата. Постоянно се появяваха черни петна върху буxвите, саmите буxви се разmиваха.
Тогава xнигата изчезна и започнах да възприеmаm саmо това едно изречение. Fуxвите се уголеmиха,
за да виxдаm по-добре. Тогава прочетох изречението: 'Cлоxност на специалните слова¨. Bеднага
започнах да се събуxдаm.
$%лкува&е# B деня преди случая иmах xелания да овладея ОИТ и ясно виxдане. Полученото
изречение mи xазва, че тези неmа са по-слоxни, отxолxото си ги mисля.
Слу!а"# B процеса на заспиване се озовах в гранично състояние. Преди това за mалxо навлязох в
света на съня, но се върнах. Kато че ли е по-лесно, тъxmо xато започваш да сънуваш, да си поmислиш
за ]из.тяло, тогава се озоваваш в него, точно в гранично състояние. Cаmо трябва да вниmаваш да не
се събудиш нацяло, т.е. ]из.тяло да не се събуди. Изxарах си ръцете, претърxулих се настрана и
станах. Iоворех си успоxоителни дуmи и се радвах, че най-после осъmествих ОИТ по xелание, mаxар
че беше полусъзнателен. Опипвах няxолxо предmета, доxато вървях през стаята си. Hе се сетих да се
обърна, за да видя ]из.си тяло xаx леxи. Отидох на терасата xато mинах през вратата. 3наех, че mога
да mинаваm през ]из.mатерия, тъй xато съm де]азиран от нея. Iледах звездите, беше хубава вечер.
Погледнах енергийното си тяло беше прозрачно. Iледах ръxата си. Тъй xато бе прозрачна, се
виxдаше вътрешността й mноxество червени и сини xръвоносни съдове, ]ини и прозрачни. Това е
паmетта за ]из.тяло, таxа че потенциално mоxе да си създаm ново /друго/ с mисълта. Изведнъx се
върнах във ]из.тяло, вероятно, заmото си поmислих за него. После се събудих.
$%лкува&е# Hе видях биополе оxоло mен, очаxвах да видя блеmуxане по ръба на енер.тяло. ×вно
не е задълxително. 3аmо в стаята иmаше предmети, xоито в действителност няmа на ]из.ниво?
Bероятно са mои или чуxди mисло]орmи, или реални енер.обеxти. Mисло]орmи се сmесват с реални
обеxти и не се разбира, xое xаxво е. 3а да се избягнат mисло]орmите, трябва човеx да няmа
предварителна представа за изучавания обеxт. B противен случай mоxе да създаде mисло]орmи
съгласно своята представа.
Слу!а"# От съня се прехвърлих в гранично състояние. Изxарах си ръцете и ги опипах една с
друга, опипах стената до mен. Опитваm се и успяваm да седна в леглото. Cега виxдаm стаята си. Hо
заmо не mога да изляза целия? Hеmо mе задърxа през xръста, това е чарша]а, отmятаm го с досада
настрани. Тъxmо да се изmъxна и отново се озовах в ]из.тяло целия. Иmа и друг начин да изляза. Bе
използваm 'бързо превxлючване¨. B ъгъла на стаята на оxоло 2 mетра от mен иmа глобус /mаxет на
3еmята/. uоxусираm върху глобуса, разтягаm съзнанието си до него /чрез представа/. Cлед това аxо се
освободя от 'туx¨ mе бъда 'таm¨. ¡а аз съm до глобуса. Kолxо лесно излязох от ]из.тяло чрез бързо
превxлючване. Cега xаxво да правя? Bе отида при няxой приятел или приятелxа. По добре при
приятелxа Iаля. Aйдент /mисловен адрес/ 'Iаля¨. Представяm си xаx изглеxда на външен вид,
xаxъв е хараxтера й, xаxво е било нейното излъчване, xогато сmе били заедно. Mоmентално започнах
да се двиxа в посоxата, в xоято xивееше mоята позната. Kонцентрирах mисълта си върху нея, но от
вреmе на вреmе се разxонцентрирвах, и xато че ли проmенях посоxата си на двиxение. От вреmе на
вреmе си повтарях: 'айдент Iаля¨. ¡виxех се бързо през тъmно пространство, в xоето проблясваха
mноxество светлинxи. Таxа и не стигнах да целта си. 3а mоmент се заmислих, че пътуваm твърде
дълго. Това mе разxонцентрира и се озовах във ]из.тяло. Cъбудих се. Оxаза се, че чарша]а, xойто си
въобразих, че mе спира, е бил mоя mисло]орmа, глобусът съmо. Hяmаm глобус в стаята.
4
Слу!а"# Mинавайxи през съня се прехвърлих в гранично състояние. Претърxулих се от ]из.тяло
и станах. Тръгнах xъm терасата mинавайxи през вратите. ¡оxато mинавах през тях почувствах
вътрешната иm струxтура. Подсxочих от терасата и полетях xъm съседното населено mясто, xъдето
иmах наmерение да посетя един приятел. Hетях по права линия xъm населеното mясто. ¡оxато
mинавах над mорето, осъзнах че се двиxа бавно. 3атова използвах бързо превxлючване. uоxусирах
се върху една сграда в далечината, след това се освободих от 'туx¨ и бях 'таm¨. Освен реалните
сгради, без да исxаm създавах и mои сгради mисло]орmи. Това mе обърxа за посоxата и реших да
отида при приятеля си, xато използваm неговия айдент. Hаmерих го и се опитах да mу привлеxа
вниmанието. Той не mи обръmаше вниmание, но изведнъx без да се обръmа xъm mен xаза: 'видях те¨.
Това вероятно беше неговото подсъзнание, с xоето xоmуниxирах телепатично. Hе успях повече да mу
привлеxа вниmанието /оxоло него иmаше други хора/ и се върнах във ]из.тяло. Озадачен съm заmо не
го наmерих таm, xъдето очаxвах и заmо не mи обърна вниmание.
Слу!а"# Излязох в ОИТ и отидох на терасата. Оттаm сxочих и започнах да тренираm летенето си.
Bсе оmе mи е трудно да се издигаm нагоре, бавно го правя. Отидох на брега на mорето, водата беше
тъmна и mи изглеxдаше заплашително. Отxазах се да влизаm. Hа връmане се създаде следната
ситуация: Fях във вода до гърдите, чувствах xаx mе обгръmа, леxо топла. Пред mен иmаше висоxа
сграда, xоято трябваше да изxача. 3а целта се опитвах да излетя право нагоре, беше трудно.
Подсxачах нагоре и паx падах във водата. 3апочнах да се питаm заmо не mога да се издигна. Питах се
xаxво става. Тогава няxой xоmуниxира с mен и mи xаза: 'Cтава това, xоето си mислиш, че става. Това
ваxи за теб и за всичxи, дори и за нас¨. Cлед това в ръxата mи се появи яйце, върху xоето прочетох
изречението, xоето бях чул. Kато го прочетох, по-добре разбрах xонцепцията. Тогава усетих
присъствието, mалxо по висоxо от mен иmаше група индивиди, xоито явно mе наблюдаваха. Тъй xато
ги чувствах близxи, по-xъсно предполоxих, че това са били други части от mоето съmество
/напр.личности от другите прераxдания/. Bъзmоxно е те да са mи създали тази ситуация, за да mе
тренират. Постепенно се издигнах и долетях до върха на сградата, беше висоxо. 3апочнах да
проеxтираm без да исxаm един mой страх, но го mахнах навреmе, xато си xазах: 'без негативни
mисли¨. Hенадейно се появи няxаxъв индивид, беше саm, усетих присъствието mу до mен. Иmах
xратъx разговор с него, но не поmня съдърxанието mу. Kазахmе си по няxолxо изречения, но
индивида прояви незаинтерисованост и си тръгна. Поmня, че го питах заmо не mога да го видя, а
саmо го чуваm, но той не отговори. Появиха се досадни дървени прегради, през xоито не mоxех да
mина, бяха твърди. Hалоxи се да отричаm съmествуването иm: 'силата на въобраxението, няmа
прегради¨, за да mина през тях. После у mен се появи сеxсуалността и веднага се озовах във ]из.тяло.
Cъбудих се.
$%лкува&е# Hе съm видял индивида, заmото е трептял на различни честоти. При голяmа разлиxа в
честотите, xоmуниxацията е трудна. ¡ори mоxе индивидите въобmе да не mогат да се възприеmат
един друг. Появата на сеxсуалността на енер.ниво е пречxа и безсmислено. Hе mоxе да се получи
]изичесxо задоволяване. Поняxога другите части от съmеството на човеxа провеxдат тренировxи по
вреmе на сън, с цел човеxът да научи неmо. Hапр.съm потъвал под вода с енер.тяло, но дишането
продълxава, няmаm бели дробове, че да задърxаm въздух. Или сxачаm от висоxо, засилен надолу,
забавяm се и плавно стъпваm на зеmята. Това са ситуации, при xоито трябва да се преодолее
логичесxото mислене, с xоето сmе свиxнали в ]из.свят. Hяmа ограничения, освен тези, xоито саm си
създадеш, поради няxаxва причина. Hиxой не mоxе да твори в твоя mисловен свят. Hо mоxе няxой да
те заблуди да създадеш неmо в своя mисловен свят, xоето той исxа. Bратата се отваря саmо отвътре.
Таxа индивидите се xонтролират и mанипулират един друг.
С%&' при ко"то (&ае) /о*%(&ава)/' !е *%&ува) *е &ари!а +,*е& *%&- или лусиден сън.
Xелателно е при тези опити, изследователя да се обгръmа с mисловна заmитна с]ера против вредни
външни влияния. Основен проблеm е xаx да разбереш, че сънуваш съня изглеxда твърде реален.
Таxъв xритерий е, иmа ли неmо нелогично оxоло теб или да се опиташ да направиш неmо нелогично.
¡руг xритерий е интуитивното чувство. uувството при будност, при сън и при ОИТ е различно.
Поняxога в енер.ниво усеmаm чуxдо присъствие оxоло mен или го виxдаm xато блеmуxане в
тъmнината. Известно е, че енергийното ниво е пренаселено, то гъmxи от xивот. Eто два случая:
Слу!а"# Cънуваm, че разглеxдаm сергия с един приятел. Изведнъx разбираm, че сънуваm. Тъxmо
тръгваm в една посоxа и една тъmна ръxа mе хваmа за ръxата. 3апочва настойчиво да mе тегли на
няxъде. Aз се дърпаm и леxо се страхуваm. Xватxата не отслабва, не mога да видя тялото на индивида,
саmо ръxата mу. Представяm си, че излъчваm униmоxителни вълни, xоито нараняват субеxта. Тогава
5
успяваm да вляза във ]из.си тяло. ¡оxато се събуxдаm, чувстваm, че индивида продълxава да mе
дърxи здраво и да mе дърпа за ръxата. Известно вреmе иmах чувството, че mе дърxи за ]из.ръxа.
Слу!а"# 3аxоваваm в състояние на съзнанието, при xоето възприеmаm едновреmенно ]из.и
енер.ниво. Hаmираm се на работното си mясто и спя на леглото през почивxата. 3апочваm да виxдаm
стаята, в xоято работя от позицията на леглото. B стаята се разхоxдат няxолxо прозрачни човеxа и
mъxат безцелно наоxоло. Поmислих, че се будя и виxдаm mоите xолеги, но после, xогато
действително се събудих, видях, че стаята е празна и няmа mои xолеги. Очевидно съm наблюдавал
първият пласт на енер.ниво, xойто съвпада с повърхността на ]изичесxата 3еmя.
Авгу*т 1999г.
Pано сутрин, доxато човеx е все оmе сънен, лесно се еxспериmентира. Повторих си няxолxо пъти
изречението: 'xато започна да сънуваm mе разбера, че сънуваm и mе проявя субеxтивен xонтрол¨.
Таxа и стана. Cънят беше изxлючително ясен, съвършенна разделителна способност, ъгли, ръбове,
подробности на предmетите, всичxо се виxдаше ясно, няmаше ниxаxво заmъгляване. Cънувах етаx от
нашата xъmа, разхоxдах се из него и разглеxдах предmетите. B съня mоxе да иmа реални и илюзорни
обеxти. Илюзорните са проеxция на уmа на сънувача и не излъчват енергия. Pеалните са си реално
съmествуваmи и излъчват енергия, xогато се видят с 'ясно виxдане¨. uиз.xраx mе засърбя,
разxонцентрирах се и се събудих. uрез айдент mоxех да се върна в съmия сън, xойто сънувах преди
mалxо, но няmа сmисъл. Отново заспиваm в ясен сън. Този път не загубих въобmе будното съзнание
при прехода xъm съня. ¡руг път заспивайxи, при прехода за xратxо губя будното съзнание, след
xоето поради саmовнушението преди заспиване, енер.mи тяло mе уведоmява, че сънуваm, тогава си
връmаm част или цялото будно съзнание. uрез саmовнушение преди заспиване mоxе да се дават
задачи на енер.тяло. 3а да не загубя будното съзнание при прехода xъm съня, си представяm
произволни образи, оставяm ги спонтанно да се развиват и проmенят, xато съвсеm леxо ги
xонтролираm. Axо усиля xонтрола над тях, трудно mе заспя. Axо загубя xонтрола над тях, mе заспя,
губейxи будното съзнание. B случая, xогато заспивах, си представях, че се двиxа през тъmно
пространство с проблясваmи светлини. Pеших да спра и започнах да създаваm илюзорни предmети в
него, почти автоmатично се изгради сън xаx съm в един апартаmент на блоx. Fеше ясен, с добра
разделителна способност. Hяmаше разлиxа дали съm буден и гледаm ]изичесxия mи свят или спя и
гледаm сънния mи свят. Bсичxо изглеxдаше реално. Изразих на глас наmерението си да 'видя¨
енергията, таxа проверих три предmета ниxой от тях не излъчваше енергия, следователно са
илюзорни /чуxди или mой mисло]орmи/. Kогато се 'виxда¨ енергията на един обеxт, то обеxта се
възприеmа xато трептяmа енергия, xоято mоxе да тече, струи, разлива се и др. Bече съm сигурен, че
mога да влизаm и xонтролираm съня си.
Hаmерих интересна ин]орmация в xнигите: Mозъxът произвеxда елеxтроmагнитни вълни в
обхвата mеxду 0.5 и 40 херца. Този спеxтър се подразделя на пет обхвата, свързани с различни
състояния на съзнанието.
1. делта вълни /от 0.5 до 3 Hz/ - хараxтерни за дълбоxия сън без съниmа и xоmатозните състояния
2. тета вълни /4 7 Hz/ - хараxтерни за съня със съниmа
. ал]а вълни /8 12 Hz/ - появяват се в будно състояние на поxой, напр.непосредствено преди
заспиване и след събуxдане.
.. бета вълни /13 30 Hz/ - преобладават в норmалното будно състояние
/. гаmа вълни / 30 40 Hz/ - изострено будно състояние
Kогато човеx е в тета състояние /съmо и в будно, споxойно ал]а състояние/ е оxоло 25 пъти по-
податлив на внушения, отxолxото в норmално будно състояние. Cаmовнушението съmо е по-
е]еxтивно тогава.
При будно състояние е доmинираmо лявото полуxълбо на mозъxа, а при сън е доmинираmо
дясното. Pаботата на двете полуxълба с еднаxва сила /без доmиниране/ се нарича mозъчна
синхронизация. Това е състояние, в xоето човеx едновреmенно е буден и спи, в xоето на негово
разполоxение са обичайното mу дневно съзнание със способността за xритично, свободно взеmане на
решения и неизmериmите възmоxности на подсъзнанието. 0о(%!&а *и&1ро&и(а2и, *е полу!ава по
е*те*тве& &а!и& при +,*е& *%&-. По вреmе на обиxновен сън, будното съзнание е повече или по-
mалxо изxлючено, xоето се виxда и от ]аxта, че в състояние на сън преобладават тета- и ал]а-
вълните. 3атова насън човеx е предиmно пасивен и се оставя на действието на съня. Kритичността mу
в голяmа степен е подтисната, таxа че странните реалности, с xоито се среmа, не mу правят
6
впечатление. B дневното съзнание преобладава рационалния ни разуm, xойто ни позволява да
взиmаmе xритични и определяни от нас решения. Hеизmериmите творчесxи сили на подсъзнанието са
на заден план, силите, xоито на сън ни позволяват да създаваmе цели реалности. Това ограничава
възmоxностите ни, заmото будния разуm не обхваmа природата xато цяло. B състоянието 'ясен сън¨
тези противоречия се обединяват. По вреmе на съня, човеx осъзнава, че сънува и знае, че реалността,
xоято преxивява в mоmента, е създадена от него. Творчесxите сили на подсъзнанието са на пълно
разполоxение. От друга страна, аxтивен е и xритичният разуm, таxа че осъзнава и способността си за
лично действие.
Axо се осъmестви mозъчна синхронизация през деня, доxато човеx е буден, mе са на
разполоxение силите на подсъзнанието за xонтрол върху ]изичесxия свят. uрез mисълта съзнателно
mе управляваmе ]изичесxия свят.
От xвантовата ]изиxа е известно, че частиците не следват xласичесxите заxони на mеханиxата или
елеxтродинаmиxата, а изглеxда водят 'собствен xивот¨ и реагират на наmеренията на наблюдателя.
Слу!а"# Отпусxаm тялото, гледаm тъmнината породена от затворените mи очи. Hе mисля за ниmо,
но поддърxаm будното съзнание. Появяват се сънните образи, наблюдаваm ги пасивно. Cmътно
усеmаm, че излизаm от тялото отxъm xраxата, ту излизаm леxо, ту влизаm, xолебанието е резултат от
mисловната mи дейност, xоято разxонцентрирва процеса. Hе трябва да mисля, а саmо да наблюдаваm
процеса на заспиване. uуваm свистене в главата и се оxазва, че съm излязъл от тялото и съm до него.
B mоята стая съm, тръгваm на оглед, xато проверяваm енергията чрез 'виxдане¨ предmетите няmат
излъчване, значи са илюзорни. Iледаm си сънуваните ръце, изглеxдат тъmни, оxоло mен е тъmно.
¡оxато се чудя xаxво да правя, се озоваваm във ]из.тяло и се събуxдаm.
Слу!а"# Bлизаm в съня, без да губя будното си съзнание, сънните образи са пред mен. Иmа
няxаxъв човеx. Проверяваm дали е реален, xато xазваm, че исxаm да 'видя¨ енергията. Изведнъx той
се превръmа в xупчина от лентовидна енергия /значи е реален/ и влиза в mен. Опитва се да mе дразни,
явна mе напада. Fърниxа в главата mи, xато пораxда дразнения подобни на mехурчета от газирана
вода. Mалxо е неприятно, но не боли, та нали енер.тяло не mоxе да бъде наранено. Излъчваm
униmоxителни вълни, за да го mахна от mен. Повтаряm: 'mахни се, отивай си¨. Hеxо mе отпусxа, не
се страхуваm, приех това xато предизвиxателство. Постепенно се събудих, xато продълxавах да
чувстваm, че е впит в mен. Kато се събудих, загубих това чувство, сигурно съm избягал. Тази чуxда
енергия mе нападна поради няxаxва си нейна причина.
Слу!а"# Постигнах ясен сън и се наmираm в църxва, в xоято иmа mаси и столове, xато в ресторант.
Hърxвата беше празна. 3апочнах да излъчваm, че исxаm xонтаxт с няxоя от другите части на
съmеството mи или с няxой от Cеmейството на светлината. Cлед mалxо в църxвата влезе посетител
възрастен mъx, непознат. Hасочи се xъm mен, аз го поздравих. Той mе попита xаxво правя, аз
отговорих. Тръгнахmе xъm една от mасите да седнеm. Cеднахmе и аз го попитах: 'ти ли улови
сигнала¨, xойто излъчих. Той отвърна: 'да¨, след xоето започна да mи говори неmо. Cтори mи се, че
]ъ]ли с устата, затова опитах да чета диреxтно от съзнанието mу. Таm иmаше ин]орmация
/обяснения/ за сънуване, сигнали и т.н. Прочетох саmо няxолxо реда и се появиха черни петна върху
написаните изречения. После, xато че ли се заxодираха с неясни сиmволи. ¡оxато се съсредоточавах
да чета усетих, че се събуxдаm.
Слу!а"# При ясен сън в тъmно пространство си създавах, xаxвото си поисxаm. Hапр. двиxеm се
влаx, после влязох в него /в собствената си представа/ и т.н. Hаxрая се събудих по xелание чрез
xлюч, xазваm си три пъти: 'аз се събуxдаm¨. Това съпроводено с усеmане за излизане, издърпване от
съня. uовеx mоxе по xелание да се събуxда и заспива, аxо 'запоmни¨ преходите mеxду сън и
бодърстване.
Слу!а"# Осъзнаваm, че сънуваm. Hаmираm се в стая с друг човеx. Bъзприеmаm предmетите със
съвършена разделителна способност, висоxо xачество на образа и цвят. Iоворя с човеxа и го питаm
xой е той. Hе исxа да mи xаxе, добре, няmа значение. Поняxога, xаxто и в случая, възприятието mи в
съня се разваля, започваm да виxдаm всичxо разmазано, mъгляво и в черно-бял цвят. Попитах
човеxът, заmо е таxа. Той xаза, че трябва да настроя позицията на събирателната /възприеmателната/
си точxа. Т.е. да настроя състоянието на съзнанието си таxа, че да иmаm пер]еxтно възприеmане.
3апочнах да възнаmеряваm да получа ясен образ на предmетите и успях. Отново виxдах цветно и
ясно. При всяxо влошаване оправях образа. Hапр.при влошен образ видях човеxа, с xойто говорех,
xато тъmна ]игура, очертание на човеx. Hастройването става съmо, xато си споmниш предишен път,
xогато си възприеmал ясно /mетода на споmена/. Cъmо xато започнеш да се оглеxдаш наоxоло,
7
очаxвайxи да видиш ясно няxой предmет. Очаxването се реализира. Bидиш ли ясно един предmет,
автоmатично цялата xартина се изяснява. ¡руг начин за настройване е xато се взираш в предmетите и
се стреmиш да ги проясниш, изведнъx всичxо става ясно. Xеланието се реализира. Иmа оmе един
начин, xойто използваm представяm си ясно няxаxъв предmет /напр.xибритена xлечxа/, след xоето
запазвайxи яснотата на възприеmането, поглеxдаm xъm сmътните елеmенти на съня, тогава всичxо се
прояснява. Cъmо mоxе да се използва уmствен xлюч, няxаxва xлючова дуmа или просто да изxаxеш
на глас наmерението си: 'исxаm да възприеmаm ясно елеmентите оxоло mен¨. K.Kастанеда дава таxъв
xлюч: за по ясно виxдане в съня, трябва да притиснеш с езиx небцето в устата си. При лошо
възприятие, човеx mоxе да се обърxа, паниxtоса и да се събуди. При ясен образ предmетите са леxо
прозрачни, с ]ини очертания. Kаxто обиxновено реализирах страховете и xеланията си в съня. Axо
няxой елеmент в съня mе плашеше, пренасочвах вниmанието си xъm друг обеxт или го разпадах, xато
си представяm, че го няmа. B този сън тренирах 'бързо превxлючване¨, преmинавах през прегради
усеmайxи вътрешната иm струxтура, сxачах от висоxо регулирайxи сxоростта на падане и т.н.
Слу!а"# Eдин следобед заспах в ясен сън. 3апочнах да еxспериmентираm. Fях в mагазин с дрехи,
иmаше черна блуза с xълта ]игура по средата. Pазmених цветовете и стана xълта блуза с черна
]игура по средата. Правих и други проmени с цветовете, после започнах да проmеняm и ]орmата на
предmетите. Kоригирах двиxението си летене, плъзгане. Fях обут с чехли, но си създадох други
обувxи. 3апочнах да ги завързваm с ръце, но се сетих да визуализираm, че вече са завързани по
бързо е. Hе е нуxно да вършиш действия в съня със сънното си тяло, mоxеш да стоиш на едно mясто
и да управляваш обстановxата оxоло теб. Axо исxаш да се придвиxиш, mоxе да издърпаш пейзаxа
поxрай теб. Eстествено тези улеснения не са задълxителни, няmа правила. Използвах техниxата
'въртене на очи¨ т.е. постоянно mестиш погледа си върху различните елеmенти от съня, таxа
xартината се запазва. A аxо се взреш по-дълго в даден елеmент, xартината оxоло теб mоxе да се
проmени. Hяxаxва mисло]орmа mе плашеше, преmестих погледа си настрани, таxа започнах да
възприеmаm нов елеmент, а стария /mисло]орmата/, излизайxи от полезрението mи изчезна
/пренасочване на вниmанието/. Правих съня от цветен на черно-бял и обратно. Cъmо затъmнявах
обстановxата оxоло mен или я правех по светла. 3а целта задърxаш в уmа си xратxо /или по-
настойчиво/ xеланата представа. 3а4%р5а) в ума *и 5ела&ото *%*то,&ие &а &е6ата и
&амере&ието ти *е обективира. Hа няxолxо пъти се събуxдах и отново влизах в ясен сън. Hаxрая по
xелание се събудих, повтаряйxи си: 'аз се събуxдаm¨.
Слу!а"# uувствах се необичайно леx, доxато се разхоxдах из работното си mясто. 3аподозрях, че
сънуваm. Проверих, xато преxарах ръxата си през предmет, тя mина, следователно това е сън. Bсеxи
път xогато се поддадях на сеxсуалността сънят се разпадаше и започваше отново. Почти съmия, с
mалxи вариации, аз се стреmях да бъде съmия. Проверих хората оxоло mен с 'виxдане¨ всичxи бяха
mисло]орmи. Cреmнах mой приятел, с xойто тренирахmе /стоене/,реене на височина на едно mясто и
др. Pазхоxдахmе се из съня. Bидяхmе човеx с оxъсани дрехи, вързан за четирите xрайниxа с въxета
опънати, таxа че човеxът висеше. Той явно беше алxохолиx /пристрастен/ и страдаше. Aз изпитах
силно състрадание, xоето овладях и възвърнах споxойствието си. Hа едно въxе пред човеxа, висеше
табела с надпис: 'Kаxвото саm си направиш, това остава¨, в сmисъл xаxвото си надробиш, това mе
сърбаш. Идеята беше, че човеxът саm си беше виновен за полоxението, в xоето се наmираше.
Bъxетата mоxе да са били сиmвол на привързаността xъm алxохола и т.н. ¡оxато гледахmе една xена
се приблиxи до нас и любезно ни подxани да се запознаеm с един mъx. Той стоеше в страни, запозна
ни xената и mъxът започна да говори за 'Cистеmата от убеxдения¨ /терmин на P.Mонро/ и други
неmа. Iовореше, че Cистеmата от убеxдения е mного силна и т.н. B сmисъл, че трябва рядxо да се
правят няxои неmа, за да не се привърxе човеx xъm тях /напр.сеxсуалността/. Hаxрая mи даде една
xнига и си заmина. Таxа и не mоxах да разчета заглавието на xнигата, тъй xато буxвите се проmеняха
и сливаха. Hо беше неmо таxова 'mодели на поведение¨ или 'човешxи mодели¨. Cъдърxанието на
xнигата беше излоxено xратxо и ясно, xато резюmе. Hо забравих, xаxво пишеше след xато се
събудих.
Слу!а"# Иmаm ясен сън. Cънното тяло трудно се поддава на xонтрол, заmо ли? Hюшxаm се в
различни посоxи и биваm привлечен от различни неmа. ¡оста съm пасивен, но аxо се насиля mога да
xонтролираm двиxенията си. Hеmо mе привлече нагоре. Оxоло mен няmа ниmо, саmо тъmнина. ¡виxа
се xъm една топxа от светлина, вероятно това е друг индивид. 3а mалxо да се сблъсxаm в него, xазах
си: 'вниmавай¨. ¡оxато се разmинавахmе, видях за xратxо отстрани втора топxа от светлина. Повиxах
няxой от другите части на съmеството mи. Hюшxаm се неxонтролируеmо до няxаxва стена, отново
8
виxдаm топxа от светлина. После сънят се разпада. ¡али тези топчести светлини бяха други части от
съmеството mи? Поняxога, xогато получа ясен сън, не mога да го задърxа задълго и той се разпада.
Kонтрола на енер.тяло е чрез представи и увереност. Vвереност за неmо, означава да mислиш и
действаш, да се дърxиш таxа все едно вече всичxо е решено, все едно събитието вече е станало, няmа
ниxаxво съmнение, че събитието, в xоето си уверен mе се сбъдне.
На"74обри стиmули за проявяване спяmите възmоxности на съзнанието са спирането на
mисленето и халюциногените. Xараxтерно за изxивяването при употреба на халюциногена LSD е
гореmина в цялото тяло, топли потоци преmинаваmи от вреmе на вреmе в различни части на тялото.
Тялото е отпуснато и няxаx оmеxнало, плътта е оmеxнала. Тялото се чувства леxо, е]ирно, двиxи се
лесно. Hялостния xонтрол е добър. Emоциите са подсилени. Axо си без еmоции или с mалxи еmоции,
mоxеш да ги xонтролираш. Hо аxо изтървеш еmоцията, тя се усилва неиmоверно, ти се подxосяваш,
няxаxва вълна те поmита, поmита съзнанието наняxъде, а тялото прави трудно за xонтрол. uувствата
са подсилени в сmисъл, че аxо се страхуваш, то страхът е mного голяm, аxо се сmееш, то сmехът е
mного голяm. Aз се сmях толxова, че mусxулите на лицето mи се схванаха, заmръзнали в гриmасата на
усmивxа. Eдин път толxова се засmях без глас, че съзнанието mи осъзна друго mясто за няxолxо
сеxунди. Fях в състояние на съзнанието 'сmях¨, бях точxа сред бяло-xълто поле от други точxи, но
бях слят с цялото, бях неразделен от това поле и бях саmото поле. Hо съmевреmенно осъзнавах
индивидуалността си, аз бях тази точxа и едновреmенно с това гледах няxаx отстрани точxата и
полето. Полето, точxите, всичxо се сmееше. Aз и Bсичxо бяхmе в състояние на съзнанието 'сmях¨.
Bсичxо стана бързо, засmях се, чувството mе обзе и поmете, осъзнаването mи се стрелна до
невъобразиmа позиция и събра нов свят, без вреmе, свят на сmеха, на единството и сmътната
отделност, едно единно сmееmо се бяло-xълто поле. После се върнах, но вече иmаm в паmетта си
изxивяването, таxа че след вреmе аxо реша, паx mога да преmестя осъзнаването си до позицията на
сmеха.
Слу!а"# Иmах дълъг ясен сън, бях в град, тренирах си летенето и разглеxдах елеmентите на съня.
Иmаше mного хора. Kогато mинавах през сградите, блоxовете, спрях вътре в една сграда, в стая. Таm
иmаше xена, xоято xато mе видя, се уплаши и се превърна в зелена лоxва течност на пода /значи е
реална/. Течността изчезна. Mайxата на xената /баба/ се безпоxоеше за случxата, бабата беше
отстрани. Aз и xазах, че mе върна xената, да не се безпоxои и да излезе извън стаята. Kаx да върна
xената? Cетих се, че процесите, явленията теxат вреmево напред, но mогат да се върнат и протеxат
назад вреmево. A съmо mогат да бъдат спрени на стоп xадър, за да се разгледат добре. Cъmо
процесът, случxата mоxе да се забърза или забави при двиxението си напред или назад. Подобно на
видео]илm. Cъзнанието mоxе да mанипулира действителността по този начин. Kаx mе стане това?
Hяmа 'xаx¨, то просто става. 3а целта трябва да възнаmериш. Bъзнаmерих да я върна и след mалxо
xената се появи на терасата на стаята, но се страхуваше от mен. Hюбезно й xазах, че аxо исxа,
веднага mе се mахна. Тя поисxа и аз се mахнах. Продълxих да се разхоxдаm по улиците на града.
Pеших да заговоря няxой. Hюбезно извиxах една xена и я поmолих да mи отговори на няxолxо
въпроса. Тя се съгласи. Питах xой е построил този град и получих абсурден отговор. Питах xоя
година сmе. Hе mи отговори с години, а споmена за няxаxва xатастро]а, xоято е станала преди вреmе
с планетата и в частност с града. Питах я xаx изmерват вреmето. Тя xаза две mерни единици, едната
беше 'еxта¨. Bече се бяха събрали няxолxо mъxе и xени, xоито говореха с mен, бяхmе до сxаmейxа.
Попитах една еxта на xолxо години се равнява. Изведнъx насъбралите се хора се усъmниха в mен,
xой съm аз. ¡ръпнах се настрани предпазливо и любезно ги зауспоxоявах. Eдин от mъxете xаза:
'трябва да го провериm¨. Hаxрая успях да ги успоxоя, едно mоmиче пресmетна, че една еxта е равна
на 15 mесеца. Тогава съня леxо се разпадна, дали да го възстановя? Иmа неmо нередно, по-добре да
се събудя. Използвах xлюч xазах 'едно¨ на уm и пробвах да разmърдаm пръстите на ]изичесxата си
дясна ръxа. Cъmо пробвах да стегна mусxулите на ]из.си тяло. Cъбудих се. B съня няmаше насилие.
Hасилието и всичxо друго по вреmе на сън е отраxение на личността на сънувача. Това ваxи и за
]из.ниво. Axо не тая в себе си страх, злоба и др.негативни неmа, то тогава и отраxението mи mе е
чисто. ¡отуx съm си о]орmил четири препор%ки (а *%&ува&е, xаx да се дърxа в съня:
1. без поддаване на сеxсуалността
2. без излишно насилие
3. да се дърxа mорално и любезно
4. аxо неmо не mи харесва, го игнорираm, не mу обръmаm вниmание, доxато изчезне от
възприятието mи
9
uетвъртата препоръxа за целенасочено игнориране на входяmата ин]орmация, върши добра
работа и на ]из.ниво.
8ли 2999 г.
Axо се направи сравнение mеxду ]изичесxото и енергийното /астрално/ ниво, се виxда, че
единствената разлиxа mеxду двете е сxоростта на енергиите, от xоито са изградени. uизичесxото е
бавно, плътно, грубо, с нисxа честота на трептене. Eнергийното е по-бързо, рядxо, ]ино, с по-висоxи
честоти на трептене. От тази единствена разлиxа произтича ваxно последствие: Тъй xато и двете
нива подобно на огледало, отразяват личността /действия, чувства и mисли/ на индивида, то това
отраxение е бързо на енер.ниво и бавно на ]из.ниво. Огледална ]унxция на света. Hапр.аxо
възнаmериш на енер.ниво неmо, то става веднага или почти веднага, бързо обираш плодовете на
действията си. Излъчването ти xато буmеранг се връmа при теб. Hо на ]изичесxо ниво с присъmата
mу нисxа съзнателност, чаxаш дълго доxато се реализира наmерението, поняxога толxова дълго, че
забравяш xаxъв буmеранг си хвърлил.
При ясен сън, вътрешният диалог е естествено спрян. Axо той се спре и на ]из.ниво, се забелязва,
че mеxду енер.и ]из.ниво няmа разлиxа. uувстваш и възприеmаш еднаxво и двете, по един и съm
начин. При спрян вътрешен диалог двете нива изглеxдат еднаxво. Cаmият човеx съmо е еднаxъв
/чувства се един и съm/, доxато е на едно от двете нива. Cърцевината, себеусеmането на човеxа, не се
проmеня. uетирите препоръxи за сънуване ваxат и за двете нива. При по-висоxа съзнателност /до
xоято аз саmо съm се доxосвал/, двете нива се нанасят едно върху друго и се възприеmат
едновреmенно.
Слу!а"# ×сен сън, неmо в mисло]орmите mе подразни и ги разпаднах. Представих, си че оxоло
mен няmа ниmо и съm саm в тъmно пространство. Таxа изчезна целия сън, върнах осъзнаването си, че
съm в ]из.тяло. Fях в гранично състояние и енер.xраxа бяха излезли. Cлед mалxо чух mузиxа /в
главата си/ и осъзнаването mи започна да се проmеня, xато че ли установих няxаxъв xонтаxт, зарадвах
се, всичxо стана бързо. 3апочнах да отиваm леxо нагоре и наняxъде. Mузиxата се усилваше /xато от
xитари и орган/, аз се разxолебах и xазах: 'не, отxазваm се¨. Mузиxата mи се стори силна, xато
xаxа]ония, дандания. Осъзнаването mи се върна в обичайното полоxение. 3абелязах аxтивност
/гореmина и раздвиxване/ в областа на xореmа и слънчевия сплит на ]из.тяло. Bсичxо бързо се
успоxои и се събудих.
Интересува mе най-вече връзxата със съmността mи. Eнергийното ниво и ясния сън не са mи
интересни вече. Hяmа да си хабя енергията за ясен сън, а mе се стреmя да го разпадаm, за да се върна
в гранично състояние и от него да работя xаxто реша. Hапр.един път сънувах неmо, xоето не mи
хареса, тогава по xелание разпаднах съня и се събудих.
Слу!а"# Cтранен сън. Cънувах, че съm в църxва с оmе няxолxо човеxа. Hие се mолихmе за няxаxва
поmоm, предполагаm, че се mолихmе на Исус Xристос. Тогава той се появи отстрани и леxо зад нас.
Fеше облечен в дълга роба и стоеше във въздуха. Той xаза: 'дайте mи сърцата и душите си и аз mе ви
спася¨. После Исус изчезна, сънят се разпадна и се събудих.
Слу!а"# Полусъзнателно излязох извън тялото /доxато бях в гранично състояние/ и отидох на
терасата на xвартирата си. Извиxах съxвартиранта си, xойто спеше. ¡ойде един индивид приел
образа на съxвартиранта mи. Cтояхmе един среmу друг на терасата, аз го питах: 'виxдаш ли mе?¨,
той отвърна: 'да¨. После го питах: 'xаx изглеxдаm?¨, той явно усети mоето притеснение и за да не mе
плаши, xаза: 'после mе говориm за това¨. Cлед това си легнах обратно във ]из.тяло и останах,
леxейxи в гранично състояние известно вреmе. ¡оxато бях в ОИТ си направих полоxително
саmовнушение.
Слу!а"# 3аспах в ясен сън. Kогато по вреmе на ясния сън направих уmа си неподвиxен, xартината
на съня стана по-светла и няxаx различна /разmита/. Изведнъx всичxо се разпадна и mинах в друго
състояние на съзнанието, xоето определяm xато и(ли(а&е и(в%& т,лото пре( в%р1а &а главата
/теmенна чаxра/. Проmяната в осъзнаването стана, вътре в саmата mи глава, превърнах се в топxа от
съзнание в тъmна празнота, няmаше ниmо, освен mен, непрестанно осъзнаваm себе си, осъзнаваm
собственото си съзнание. Изxлючително необичайно състояние. Hе чувствах въобmе тялото си,
разxолебан, тресxаво се опитвах да се върна в него и да дишаm /не че иmах нуxда да дишаm/. Cлед 4-
5 сеx.се съединих с ]из.тяло без проблеm.
¡оxато съm буден на ]из.ниво съm се втренчвал по този начин, xартината на света става по-светла
и се разmива, всичxо се превръmа в светлина. Подозираm, че таxа съmо mоxе да се излезе извън
тялото и то доxато човеx е буден на ]из.ниво.
10
Eто техниxата на втренчването: ¡оxато си буден или заспал /при ясен сън/, спираш mисленето и
се втренчваш в даден обеxт /елеmент от пейзаxа/, xато съmевреmенно с вниmанието си обхваmаш
целият пейзаx /виxдаш всичxи останали обеxти/. Cлед mалxо се оxазва, че си се втренчил в целия
пейзаx, а не в xонxретен обеxт. Vmът трябва да е неподвиxен. Тогава за xратxо всичxо се превръmа в
светлина /целия пейзаx/ и ти влизаш в друго състояние на съзнанието, xоето предполагаm, че е ОИТ.
E]еxта със светлината, вероятно не е задълxителен.
Слу!а"# Hегнах да спя, унасяйxи се в сън започнах да се нося наняxъде. Иmах ясен сън в, xойто
подсъзнанието mи поxазваше неmо. Преходът беше относително бърз и xато че ли влизах в по-
дълбоxи нива. Озовах се няxъде гледайxи xрасиви пеперуди и птичxи, те бяха шарени, xрилете иm
бяха изпъстрени с невероятно xрасиви цветове и шарxи. Fях xато страничен наблюдател, друга част
от mен управляваше двиxението на сънното тяло и саmия сън. Hо аxо решах, mоxех да правя
проmени в двиxението си или в съня. Vправлението беше двойнствено. Axо започнех да се mеся
mного, сънят започваше да се разпада. Придвиxих се навън от стаята, в xоято бях. Излизайxи mинах
през mисло]орmа на шxа], после върнах съня обратно, mалxо назад, таxа че отново бях пред шxа]а.
Този път отmестих част от него, за да не mи пречи. Отmестих една дъсxа и след mалxо на нейно mясто
се появи друга станаха две. ×вно няxой излъчваше стабилна представа за сюxета на съня. Извън
стаята иmаше раmпа, а до нея голяmа дупxа пълна с битови отпадъци. Hаоxоло съmо иmаше
разхвърлени боxлуци от човешxата дейност. Обзе mе отвраmение, гледxата беше грозна. Kато че ли
преди mалxо бях видял xрасотата на света, а сега виxдах грозотата на света. Отдръпнах се от боxлуxа
настрани. При mен дойде човеx и ние се хванахmе един друг за лаxтите на ръцете. Изплашен, той
бягаше от няxой, не mоxах да определя дали mоли за поmоm. Попитах дали е друга част от
съmеството mи, той xаза, че не знае. Поведе mе настрани и видях от xого бяга друг човеx с торба на
раmо, брадясал, бягаше. Cлед него оmе един човеx. Vсетих, че това са няxаx униmоxителни хора, те
бяха виновни за боxлуxа наоxоло, оxачествявах ги xато лоши, опасни, глупави и непредвидиmи.
Тръгнахmе xъm ръба на сградата да бягаmе, попитах човеxът, с xойто бях, mоxе ли да сxочи до
терасата на съседната сграда /над 50 mетра разстояние/. Aз знаех, че всичxо е илюзия и следователно
mога да пресxоча това голяmо разстояние. /3аmото всъmност няmа ниxаxво разстояние и няmа
ниxаxъв сxоx, всичxо е въпрос на осъзнаване./ uовеxът изmънxа, че mоxе да сxочи, попитах паx, за да
се уверя, той не отговори. Cxочих, дърxейxи го за ръxата. Hетях xъm съседната сграда. Kогато я
наблиxих, започнах да падаm надолу, под нивото на терасата. Тогава придвиxих пейзаxа пред mен
т.е. сградата, таxа че тя да mи се падне отдолу, под mен и стъпих на терасата й. Cъня започна да се
разпада, тъй xато почувствах, че xръвообраmението на ]изичесxата mи ръxа е слабо, а главата
неудобно изxривена. Axо неmо не е наред с ]из.тяло, то издърпва сънувача обратно в себе си. Kаxто
и mного други пъти, върнах се, но не mоxех да mръдна ]из.тяло, то все оmе спеше. Kласичесxо
гранично състояние. Mалxо неприятно състояние, не трябва да се изпада в паниxа. uрез xлюч '1-
пръсти¨ и стягане mусxулите на ]из.тяло се събудих.
¡оxато пътувах с автобус, си спирах вътрешния диалог и забелязах, че таxа винаги реагираm
теxуmо, спонтанно на теxуmата обстановxа /ситуация/. Приспа mи се и влязох в полусънно
състояние. B уmа mи се разигра сценxа и преmина изречение обясняваmо сценxата: 'таxа винаги mе
си в ситуацията, а ситуациите се проmенят постоянно¨. Axо човеx mисли за mиналото или бъдеmето,
той пропусxа пълното изxивяване на настояmия mоmент.
Поняxога, xогато от гранично състояние се излиза в ОИТ, се чува шуm в ушите, xато свирене,
свистене.
B съня mисленето трябва да е спряно, освен mислите xонтролираmи съня, те трябва да са xратxи,
точни и ясни. Kаxто xазва ¡он Xуан: 'Под спиране на вътрешния диалог, древните mагtосници
разбирали, диалог за mагtосничество и увеличаване на тяхната саmоре]леxсия. A съвреmенните
ясновидци, под спиране на вътрешния диалог разбират, безпристрастно управление на наmерението,
чрез трезви заповеди.¨ Eто xаxво xазват богоmилите: 'Тайната на волята е да я оставиш да действа
чисто без mисъл и без еmоция¨. Kонтрола и xоmуниxацията на енер.ниво стават с mисли, но не саmо
с дуmи, а и с идеи, абстраxтни xонцепции, представи, чувства. По-подходяmо е невербалното
управление и xоmуниxация, не с дуmи, а с идеи. ¡а изxаxеш идея с дуmи е дълго, поняxога неточно.
3ад дуmите стоят идеи. Идеята е mигновена. Hевербално управление на вниmанието и възприятието.
Слу!а"# Иmах оmе два случая, при xоито, xаxто си леxах в полусънно състояние, автоmатично
излязох пре( в%р1а &а главата и(в%& т,лото. Осъзнавах се xато топxа съзнание в ниmото и се
връmах във ]из.тяло.
11
Слу!а"# B ясен сън възпроизведох неподвиxен уm и сънят се разпадна. Оxазах се в гранично
състояние, чух шуm или mузиxа, неmо xато радио в главата си. Pадиото се усилваше, но не се
разбираха дуmите, xоито говореше. Aз се обезпоxоих и отстъпих пред непознатото. 3аповтарях:
'не,не¨, xолебливо. Тогава различих говора на радиото и разбрах едно изречение: 'mе съxаляваш,
толxова усилия полоxи, а сега се отxазваш¨. Bуmът от радиото наmаля постепенно и се събудих.
Слу!а"# Cънувах, че чета xнига по биология и в нея иmаше глава, озаглавена: 'силата на
съзнанието¨. B тази глава от xнигата, пишеше, че *илата &а *%(&а&ието е в&у)е&ието /в частност
саmовнушението/. Пишеше и други неmа, xоито не поmня. Eнергията се изявява според
ин]орmацията, xоято съдърxа. Bнушението /убеxдението, вярата/ представлява вxарване на
определена ин]орmация в енергията, и енергията започва да се изявява съгласно тази ин]орmация.
Hяxой mи подари това знание.
Слу!а"# ¡оxато спирах вътрешния си диалог през деня, по интуиция разбрах, че няmа mое и твое
съзнание. Hяmа mного съзнания /mноxествено число/. Иmа саmо едно съзнание и това е съзнанието на
Hялото. Отделните xиви или неорганични съmества осъзнават отделни части /честоти, излъчвания/,
иmат частична /непълна/ съзнателност и то различните индивиди осъзнават отделните части по
различен начин. Пълно /цялостно/ осъзнаване иmа саmо Hялото. Mаxар и невъобразиmо, то е в нашия
обхват xато човешxи съmества. Потенциално mоxеm да иmаmе пълното съзнание на Hялото.
Eстествено, тогава mе сmе саmото Hяло.
Слу!а"# Поняxога влизаm в полусънни състояния, плавен преход, xойто не завършва със сън.
Н,ма ли ми*ли' &,ма и *%&. Mога дълго да остана в това състояние, с вниmание xъm челото или без
вниmание. Тогава влизаm в едно блаxено състояние на поxой, неподвиxност, харmония, чувстваm се
пер]еxтно уравновесен, не чувстваm тялото си, няmа ниmо оxоло mен, няmа mе и mен /mоя 'аз¨ го
няmа/, аз съm просто едно състояние на съзнание. Поняxога при това състояние уmа започва да
бръmолеви разни неmа и да разиграва сценxи, случxи. Cтреmя се да го спра. Axо не го спра, той
изграxда сън, увлича вниmанието mи в съня и заспиваm в илюзията. Vmа създава съня и на енер.ниво
и на ]из.ниво, и поддърxа илюзията, чрез вътрешния диалог.
¡оxато се връmах от състоянието на съвършено равновесие, преmинах през състояние, xоето съm
нареxъл 'чувство за нереалност¨. Mинах през него и се върнах в обичайното си еxедневно съзнание.
¡оxато съm буден, съmо съm получавал 'чувство за нереалност¨. Това е неприятно състояние, при
xоето се уxасяваш до полуда /не е за хора със слаби нерви/. Fързаm да се mахна от него. Cаmото
'чувство за нереалност¨ се получава, xогато при спряно mислене, се насочва вниmанието xъm
външни обеxти от заобиxаляmия свят. Тогава mе обзеmа чувството, че това xоето гледаm и
възприеmаm, &е е реал&о, то е просто една xартинxа, пейзаx, рисунxа залепена пред очите mи. Mоxе
да се появи несигурност, обърxаност и уxас. Hо не страх, по сxоро уxас, че няmаш основа, губиш
почва под xраxата си /в преносен сmисъл/, не си зазеmен. Bсичxо оxоло теб ти изглеxда чуxдо,
непознато, вxлючително собственото ти тяло.
Bече е ясно, че mисловната дейност на уmа създава съня, илюзията. При това, човеx сънува и
доxато е буден /през деня/, и доxато спи /през ноmа/. uаxт е, че аxо по вреmе на сън на енер.ниво,
спреш mисленето, се събуxдаш. A аxо доxато си буден на ]из.ниво, спреш mисленето, се събуxдаш
оmе един път и постигаш блаxено състояние на съвършено равновесие и харmония. Mоxе и
диреxтно от съня на енер.ниво да се влезе в блаxено състояние. Pазлиxите в съня на ]изичесxо и на
енергийно ниво, произтичат саmо от сxоростта на енергиите изграxдаmи нивата. Cънуваmе бавен и
теxъx сън през деня, доxато сmе будни на ]из.ниво, и наричаmе този сън 'реалност¨. Bечер
заспиваmе и сънуваmе сън на енер.ниво, xойто е бърз и леx, и го наричаmе илюзия, нереалност. uрез
спиране mисловната дейност, mоxеm да се събудиm и от двата съня, за да осъзнаеm единственото
реално неmо съзнанието.
Слу!а"# B ясен сън, поисxах връзxа с останалите части на съmеството mи. Появи се mисло]орmа
на човеx с образа на mой познат. Питах, дали недостатъчното спиране на вътрешния диалог, е това
xоето затруднява развитието mи. uовеxът отговори, че не точно това. Търсейxи точната дуmа или
начин на изразяване, той xаза: 'липсва ти воля¨.
Иmах два случая на наmеса по вреmе на сън. Eдиния път, доxато говорих с mисло]орmа на човеx,
той се стрелна xъm сърцето mи. Mигновено го усетих и парирах, не mоxа да стигне до mен,
съmевреmенно се събудих. При втория случай, доxато леxах в гранично състояние, няxой дръпна
лявата mи ръxа и после сяxаш исxаше да влезе в xореmа mи. Mигновено го усетих и изгоних.
Hаправих си заmитен енер.балон оxоло mен.
12
:(ва4ки от +Ска(а&и, (а *илата- &а ;. ;а*та&е4а#
'uовеx е в състояние да си избира теmа за 'сънуване¨. Mагtосниците обясняват подбора на теmа
за 'сънуване¨ таxа: воинът избира теmата, xато уmишлено задърxа в съзнанието си даден образ, xато
в това вреmе е спрял вътрешния си диалог. C други дуmи, аxо той успее за mоmент да престане да си
говори науm и да задърxи образа или представата, xоято исxа да mу се яви по вреmе на 'сънуване¨,
дори и саmо за mиг, то xеланата теmа mе mу се яви.¨
'Cънуване¨означава човеx да постигне специален xонтрол над своите съниmа да таxава степен, че
изxивяванията по вреmе на сън и тези в будно състояние да придобиват еднаxва праxтичесxа
стойност. Mагtосниците твърдят, че в състояние на 'сънуване¨ обиxновените xритерии за
разграничаване на сън от действителност стават невалидни.¨
Слу!а"# Hягаm да спя. По няxое вреmе осъзнаваm, че сънуваm, и че това е сън. Hаmираm се на
познато mясто, сяxаш и друг път съm виxдал тази обстановxа. Hо не се сеmаm отxъде mи е позната.
Оxоло mен иmа алеи и постройxи. Pешаваm да се придвиxа или полетя наоxоло, за да разгледаm. Hо
изпитваm дисxоm]орт на енер.тяло при двиxение, затова се отxазваm. 3аставаm на едно mясто и се
втренчваm без mисъл в пейзаxа на съня. Пейзаxа, съня, всичxо изчезна, бях центриран в себе си.
Cъmествувах саmо аз, саmо mоето осъзнаване на себе си. Оxоло mен няmаше ниmо. 3апочнах да се
саmовглъбяваm повече и повече, /придруxено с чувство за потъване/, доxато чух изпуxване в главата
mи. Поmислих, че то е резултат от преxоmерното отпусxане на mозъxа или челюстта mи е изпуxала.
Таxова пуxане mоxе да се чуе и при преmинаване през бариера mеxду енер.нива. Поизлязох, все едно
се придвиxваm нагоре. Cлед mалxо нацяло излязох от състоянието и се събудих.
Eдно изxазване на човеx с иmе Hагардxуна mоxе да се отнесе xъm горния случай: 'Cега аз съm, а
светът го няmа. Kогато mен mе няmаше, светът беше. Cаmо един от нас mоxе да съmествува.¨
Слу!а"# Иmах mного поредни ясни съниmа в една вечер. Eдиния от тях беше xаx летя и
разглеxдаm Kосmоса. Fях с главата надолу, няxой mе дърxеше за двата xраxа и аз висях. Fях в
Kосmоса, иmах усеmане за огроmно, необятно пространство и дълбочина на гледxата. Iледах звездни
xупове, звезден прах оxоло звезди /mъглявини/. Hяxой mи поxаза и три планети. Първо mинахmе
поxрай първата, после поxрай втората и наxрая третата. Hе видях трите планети заедно, а една по
една. Таxа че mоxе да е била една планета, но да сmе я обиxаляли. Този, xойто mе дърxеше, по няxое
вреmе пусна единия mи xраx /вероятно исxаше саm да летя/. Aз се почувствах несигурен и mу xазах:
'хвани mе за двата xраxа¨. Той mе хвана. По вреmе на цялото изxивяване, уmишлено гледах да не
mисля, за да не преча.
Слу!а"# Fях в гранично състояние. uизичесxите mи очи бяха затворени, но аз 'виxдах¨ стаята си
с енергийното си тяло. B mоята стая иmаше mисло]орmи, xоито с голяmа сила дърпаха вниmанието
mи xъm себе си. Fях легнал и сяxаш леxо се надигах от границите на ]из.тяло. Mисло]орmите mе
уплашиха, те сяxаш бяха хванали вниmанието mи и с голяmа сила го притегляха xъm себе си. Axо иm
обърнех цялото си вниmание, те mяха да завзеmат полето на mоя уm, mях да забравя за себе си и да
заспя. Изпитвах страх, а и mисло]орmите приеmаха разни образи от xоито се страхувах. uувствах, че
mисло]орmите бяха в mоя уm, в mоята глава или поне бяха свързани с нея. Vсеmах ги в главата си и
все паx ги виxдах извън mене. Това е илюзия. Cтрахът mи беше голяm. Fорих се да задърxа
вниmанието mи xъm себе си, а mисло]орmите с огроmна сила mе xараха да mисля саmо за тях, дърпаха
вниmанието mи и всеxи mоmент mях да заспя. Cяxаш целта на mисло]орmите беше да mе приспят и
таxа да mе вxарат в нисxа съзнателност, да mе победят. Eдваm удърxах битxата за своето вниmание.
Fях напрегнат и уплашен, поmолих за поmоm духовен учител. Bеднага почувствах облеxчение и се
събудих.
Слу!а"# Fях на гости при други хора и mи се падна да спя в стая и на легло, наmираmи се на
лошо, от енергийна гледна точxа mясто. Иmах ясен сън изпълнен с насилие и сеxсуални mисло]орmи.
×вно се бях ]иxсирал здраво в тази позиция на сънуване, тъй xато не mоxех да се събудя по
xелание. Kаxвото и да опитвах спиране на mисленето, уmствено-]изичесxи xлючове не mоxех да
се събудя. B резултат на mоите опити сънят се разпадаше, но паx се възстановяваше. Hе mоxех да
'пусна¨ излъчванията на съня и да 'събера¨ излъчванията изграxдаmи ]изичесxия свят. Pазпадах
съня и оставах саm в ниmото, mятах се неистово във всичxи посоxи, но не се събуxдах. Тогава си
поmислих, xаxво ли mе е, аxо остана завинаги в тази действителност, xаxво mе правя. Hесъmнено mе
иmаm голяmа свобода, но всичxо оxоло mен е илюзия. По интересно и стабилно е ]из.ниво. Vнесен в
таxива mисли, се събудих.
13
Извод: слаб xонтрол. Bеднага започнах да си правя саmовнушение за събуxдане по xелание.
Vmствено-]изичесxи xлюч, xойто повторих десетина пъти на подсъзнанието си. A иmенно
изречението: доxато сънуваm или съm в ОИТ mога да се събудя веднага по xелание, xогато си
поисxаm, xато си поmисля за или xаxа на уm ци]рата 'едно¨ и разmърдаm ]из.пръсти на дясната си
ръxа, тогава mе се върна веднага в пълно будно съзнание, xаxто съm сега¨. ¡уmите на
саmовнушението съпровоxдах с представи, тъй xато xоmуниxацията с подсъзнанието е невербална.
¡уmите са изxуствен продуxт на цивилизацията.
После иmах два последователни ясни съниmа, от xоито се събудих без проблеm, използвайxи
гореспоmенатия 'xлюч¨.
Слу!а"# Fях в гранично състояние. uувствах леxота и безтегловност във ]из.тяло, равновесие,
споxойствие, без mисъл. uувствах едновреmенно ]из.и енер.тяло. Bторото беше излязло от xръста
нагоре и се надигаше от леxота. Интересно двойно усеmане xаx ]из.тяло леxи и xаx главата и
торса на енер.тяло са навънxа. Hаmираm се на две mеста едновреmенно. По няxое вреmе, с енер.тяло
бях до хладилниxа в стаята, на няxолxо mетра от леглото. Просто стоях таm, после автоmатично се
върнах.
Слу!а"# Fях в ясен сън и знаех, че съm в бъдеmето. Xората оxоло mен бяха с напреднали
психичесxи способности и напреднало знание /таxа поне изглеxдаше обmеството иm/. Cприятелих се
с тях и заxивях с тях ясния сън беше дълъг. Те бяха добри, аз съmо. Те знаеха за Петър ¡ънов,
бяха чували за него и го уваxаваха. Предmетите оxоло mе бяха твърди и не mоxех да проxараm ръxа
през тях или я проxарвах mного трудно. ¡ори се усеmаше неmо xато болxа при удар с предmетите.
Hо си личеше, че е по ]ино изmерение от ]изичесxото. Bсичxо изглеxдаше толxова реално, едваm
разбрах, че това е сън, xогато се случи неmо нелогично. При ясен сън всичxо mоxе да изглеxда
толxова реално, xолxото на ]из.ниво, но чувството е различно. Cъmо енергиите на съня са по-]ини и
прозрачни. C трудност използвах xлюч '1 пръст¨ и сънувах, че се събуxдаm. Cъбудих се в леглото
си, станах и излязох от стаята, за да се поразтъпча, и уxас отново бях в изmерението, xоето исxах да
напусна. Тресxаво заразпитвах хората оxоло mен, mогат ли да mи поmогнат те не знаеха начин да mе
върнат. Освен 'xлюч¨, реших да използваm айдент на mой познат, xоито xивееше в града, xъдето
беше ]изичесxото mи тяло. B продълxителния ясен сън иmах вреmе да се сприятеля с хората. Cега се
сбогувах с тях и прегръmах за довиxдане. uрез xлюч '1-пръст¨ се събудих веднага.
Cъня mоxе да не е бил сред хора и обmество, а сред неmо друго, xоето поради заученото
'описание¨ на света, възприеmах xато хора и обmество. 3аученото описание /тълxувание/ е толxова
силно, че човеx възприеmа непознатите неmа, xато познати. Hепознатите неmа, не се възприеmат
таxива, xаxвито са в действителност, тъй xато няmа подходяmо тълxувание за тях. Bъзприятието и
тълxуванието са тясно свързани. Hие тълxуваmе, разчитаmе това, xоето възприеmаmе.
Слу!а"# Иmах ясен сън отxровение. Fяхmе на планетата 3еmя, с mен иmаше и други, ние се
обичахmе и поmагахmе, бяхmе задруxен xолеxтив. Hе виxдах другите, но чувствах присъствието иm
оxоло mен. Fяхmе група индивидуални съзнания, обединени в xолеxтив. Обичахmе 3еmята и исxахmе
да й поmогнеm. Hеmо xато mисия, xоято изпълняваmе. От ниmо не се страхувахmе или безпоxояхmе,
дори и от сmъртта /за нас тя не значеше ниmо/. Hаmирахmе се във въздуха близxо до повърхността на
зеmята. Aз виxдах оxолната природа, растения, xаmъни, пръст. Hинии и нишxи от светлина ( и/или
mъгла) във въздуха.
Слу!а"# При пълнолуние по лесно се получава ОИТ или ясен сън. Излязох в ОИТ, поразходих се
из стаята и се върнах във ]из.тяло. По вреmе на изxивяването бях с будно съзнание и все паx mи се
спеше, странно състояние.
Поняxога през деня доxато съm буден виxдаm бели струйxи, xато mъгла /или трептене xато
mараня/ в близост до mен или в пейзаxа оxоло mен, те се двиxат. Kогато са xато очертание оxоло
тялото mи, са неподвиxни, очертание започваmо на разстояние от тялото.
Слу!а"# B полусънно състояние дърxах неmо в ръxата си, но не виxдах ниmо, xоето да дърxа.
Bсичxо беше тъmно. Hе виxдах нито ръxата си, нито себе си, саmо усеmах присъствието си. Hяxой
силно дърпаше това, xоето дърxах в ръxата си и сяxаш се опитваше да mе приспи и вxара в друго
състояние на съзнанието /в нисxа съзнателност/. Mерна mи се идеята, че това е сблъсъx на волята. Aз
се заинатих и не пуснах, xонцентрирах се изцяло върху действието 'стисxане¨. ¡ърпането се усили
неиmоверно, и аз се съсредоточих върху стисxането ,таxа че се слях и превърнах в саmото действие
'стисxане¨, тотална xонцентрация. Cлед mалxо дърпането отслабна постепенно, опитите да бъда
приспан, вxаран в нисxа съзнателност, съmо наmаляха и изчезнаха. Останах саm в тъmното
14
пространство. Попитах xой и xаxво исxаше да mи взеmе. Първо 'xой¨, появиха се образи придруxени
с идеята, че това са лоши спряmо mене съmества. После питах 'xаxво исxаше да mи взеmе¨. Появиха
се надписи придруxени с идеята 'вниmанието ти¨ и 'Aза¨.
Kонцентрацията върху неmо винаги успява /реализира се/, аxо се превърнеш в саmото неmо.
Поняxога доxато си в mълчание се забелязва, че ти се появяват mисли, чувства и xелания, xоито
не са твои, не си ти източниxа иm. Това или е автоmатична, хаотична дейност на подсъзнанието или
чуxда проxеxция от друго съmество.
Слу!а"# B ясен сън без образи, в тъmното оxоло mен се усеmаше присъствието на 2-3 индивида,
но ниxой не се виxдаше.
Слу!а"# При ясен сън се разхоxдах в блоx, сxочих през прозореца и реейxи се, се центрирах в
себе си, за да mахна илюзиите оxоло mен. Cъня се разпадна, но спирах ли да се центрираm, паx се
изграxдаше леxо по леxо, mоxе би заmото mу обръmах вниmание. Bниmанието задърxа образите на
света, инаx той изчезва. Eдно xуче се превърна в прилеп и полетя xъm mен. Пренасочих вниmанието
си и той изчезна от възприятието mи. Bъпрос на вниmание.
Слу!а"# Cънувах сън и не знаех, че сънуваm /не ясен сън/. Bървях в град, едната mи обувxа беше
развързана, спрях по средата на улицата и се наведох да я завърxа. Mина mи през уmа, че съm по
средата на улица, да не би да mине няxоя xола. C пери]ерното зрение видях xола да завива и идва
бързо xъm mен, ]аровете светеха. Bсичxо стана mного бързо. Прецених, че няmа вреmе да отида до
тротоара, съmевреmенно се сетих, че това е сън, xолата беше почти до mене, xогато сxочих нагоре и
нарочно се събудих /по xелание/. Това е. Интересно xаx еxстреmната ситуация наxара уmа mи да
заработи на бързи обороти, да се сетя, че това е сън и да преmестя осъзнаването си на позицията на
будност в ]из.свят. uизичесxия свят е плътен сън, при овладяна воля се поддава на xонтрол.
Hаприmер аxо на улицата във ]из.свят, mе те блъсне xола, mоxе в последния mоmент да осъзнаеш, че
се наmираш в стаята си в твоя доm. Тогава ти mе бъдеш таm.
Слу!а"# Иmаm сън в xойто образа на една mоя позната ясновидxа mе убеxдава за борба, да не ги
оставиm да ни управляват /не политиците, а няxаxви съmества иmаше предвид/. Kазва mи да се
отxаxа от ученето за допълнителна степен в университета, /за да не си губя вреmето/. Kогато й xазах,
че вече съm платил пари на университета и затова не mога да се отxаxа, тя xаза 'ти си роб на
илюзията¨. Aз се събудих. Hие xивееm във вреmе-пространствена илюзия.
Hуxен е xонтрол върху излъчването mи. Aз постоянно излъчваm личността си, собствената
представа за себе си. Оxолната среда и хора я улавят и реагират огледално на нея /отразяват mе
огледално/. uизичесxото ниво е отраxение на уmственото. Bолеви xонтрол на излъчването чрез
xонцентрация върху представата за xеланото състояние това е ]ина mаневра. Kонxретните
прилоxения са mного. Iовори се, че ниндxа тренира да mоxе да става невидиm, стоейxи пред
огледало, xонцентрирайxи, че е невидиm /не се виxда/, доxато отраxението в огледалото изчезне.
Hиндxа mоxе да изглеxда на оxолните хора xато дърво /или друг предmет/, тъй xато излъчва таxава
представа за себе си и другите хора я улавят.
Слу!а"# Това е случай-послание поxазваm отраxателната съmност на света. ×сен сън при xойто
съm в парx с растения, хора оxоло mен. Cъmествуваше идея, че няxой беше попаднал в ада и
трябваше да бъде спасен. Aз тръгнах саm в посоxата, xъдето би трябвало да са тези, xоито mе
спасяваmе. Появи се образ на огроmна пропаст, xоято всmуxваше светлината в своята тъmнина, беше
дълбоxа и сяxаш с огроmна гравитация. После се появи образ на черна топxа в далечината, тя идваше
xъm mен и ставаше все по-голяmа. 3абелязах, че топxата се върти с невероятно голяmа сxорост и
иmаше туx таm светли отблясъци, подредени таxа, че да образуват еднообразна шарxа, струxтура.
Идвайxи до mен топxата стана огроmна и mе обхвана. Bлязох в нея. Kолxото по-навътре xъm центъра
й отивах, толxова въртенето оxоло mен се забавяше. Т.е. външните слоеве се въртяха mного бързо, а
по-вътрешните все по бавно и по-бавно. Hаблиxавайxи центъра въртенето се успоxои. Cветлите
отблясъци, xоито бях забелязал отвън, продълxаваха и навътре, образувайxи еднообразна
триизmерна струxтура. ¡остигнах в центъра, в него няmаше въртене, беше неподвиxен. Оxаза се, че
се наmираm в mалxа стая, слабо осветена. Огледах се, иmаше 2-3 ра]та с наредени глави и торсове на
хора. Cтените бяха хванали телата на хората, таxа че саmо главите и горната част на тялото иm,
стърчаха от стените. Mеxду тях иmаше глави и на дяволи /с рога и т.н./. Xората бяха xиви, но
хванати в xапан. Iледxата mе поуплаши и извърнах глава. Pазходих се из стаята, за да разгледаm.
Cтаята сяxаш се уголеmи и видях хора в целия иm ръст, те си говореха. Eдин човеx се чудеше дали да
не се mахне от туx и питаше за mнението на друг. ¡ругия mу бе все едно, изпаднал в безразличие, той
15
знаеше, че за да се изmъxне трябва да полоxи усилия, а сяxаш го mързеше, беше в апатия. Cлед
mалxо гледxата на стаята се уголеmи до разmерите на цял свят, в сmисъл че виxдах природен пейзаx
и хора xоито вършат различни дейности. Aз знаех, че тези хора сънуват всичxо това и xивеят в своя
сън. Тогава забелязах, че пейзаxа и хората са съmите, xато първоначалния парx с растения, от xойто
бях тръгнал. ×сния сън свърши и се събудих.
¡оста сиmволичен сън. Hаприmер, това че парxа с растения се оxаза един и съm в началото и xрая
на съня. 3начи и аз бях в xапана с другите хора. ¡ействието в съня се беше завъртяло в xръг.
3абелязва се идеята за отраxателната съmност на света. Xората затворени в с]ерата излъчваха
представата си /разбиранията си/, те се отразяваха в стените на с]ерата и връmайxи се обратно
биваха възприеmани от хората xато един цял свят, в xоито xивееха саmите хора. Axо те спрат да
mислят всичxо mе изчезне и mе се освободят. Те xивееха в собствената си 'Cистеmа от убеxдения¨ и
бяха привързани xъm теxуmото полоxение /xелания и т.н./ на неmата. 3атова mислеха едни и съmи
неmа отново и отново, и създавайxи ги xивееха в тях. Xивееха в неподвиxния център на една
отраxателна с]ера с бързо въртяmи се стени. Това mи напоmня идеята за 'mехурът на възприятието¨
от mагичесxото обяснение на света при толтеxите. Fуда е xазал: 'Bсеxи саm гради своя затвор¨.
Bеднъx вървях по улицата и бях в тягостно настроение. Тогава се сетих, че неmисленето mе е
направило mного по-свободен отxолxото бях преди. Bървейxи без да mисля настроението mи рязxо се
подобри, стана ведро, почувствах се приятно. Определено тази проmяна не идваше от будното mи
съзнание, няxаxва друга част от mене, преmести осъзнаването mи в друга позиция.
Eдин път се чудех xаxва да е следваmата стъпxа в развитието mи. Изведнъx получих 'деxа вю¨
xаx правя неmо. B уmа mи се разигра набързо сценxа с невербално уxазанието xаx го правя. Иmах
чувството, че вече съm го правил. Mигновеното прозрение xаxво да правя по нататъx, беше: да поmня
себе си, без да mисля.
Слу!а"# При следобеден сън иmах mного ясни съниmа един след друг. По няxое вреmе стана таxа,
че в полусънно състояние, усеmах ]изичесxото си тяло xаx е легнало и вцепенено и mоxех да двиxа
енергийното си тяло. Преmествах енергийната си дясна ръxа и наблюдавах, xаx xогато спра да я
дърxа /нарочно/ с волята си навън, тя саmа се връmа в пределите на ]из.ръxа. Пробвах таxа няxолxо
пъти беше интересно. B последния от серията ясни съниmа се разхоxдах сред xилиmните блоxове
на града в xойто xивеех. От дясно на mен /на 20-30 mетра/ във въздуха прелетя бързо черна сянxа и
се сxри от един блоx. Mина mи през уmа идеята за 'летача¨ от толтеxсxото учение, /тъй xато насxоро
един приятел mи разxазваше, че иmал xошmари и безпоxойства по вреmе на сън, а преди да се събуди
видял черна сянxа да излиза от стаята mу, уплашил се и се събудил/. Cлед 2-3 сеxунди след xато се
сетих за летача, почувствах неmо xато парализа, обездвиxване на дясната страна на енергийното mи
тяло. Паднах по очи и се обездвиxих целия. Hа вратът mи от дясно беше съсредоточено усеmането за
парализа и въздействие xато бързо гъделичxане /нито приятно, нито неприятно, а безразлично/.
Hяxой xонцентрираше върху mен тази представа. Предполоxих, че това е илюзия, xоято няxой mи
изпраmа /проxеxтира в съзнанието mи/. 3наех, че и аз на свой ред трябваше да xонцентрираm и си
представях заmитен светъл балон оxоло mен. Vспях да слоxа дланта си /енергийната/ върху врата
mи, xъдето беше съсредоточено чуxдото въздействие. Vсеmанията в енергийното mи тяло породени
от чуxдата илюзия mе разсейваха и не mоxех добре да се xонцентрираm. Bъзнаmерих оxазваното mи
въздействие да се върне xъm източниxа си задърxах представата xаx се връmа xъm индивида
проxеxтираm илюзията и той изпитва съmото xаxвото и аз. Hе се страхувах, сяxаш наблюдавах
отстрани себе си. uувствах, че Aза mи се наmира другаде необезпоxояван и просто даваm xоmанди
xъm енергийното си тяло, без да се отъxдествяваm с него и с това, xоето се случваше с него. 3наех, че
това е сблъсъx на две воли, затова се напрягах да xонцентрираm. Hо се сетих, че летача mоxе би се
захранва от хаотичните mи еmоции. Тогава се успоxоих, mного лесно влязох в поxой /тъй xато бях
сяxаш отвъд всичxо, xоето ставаше/. Поmолих за поmоm един духовно развит човеx стори mи се, че
дълго продълxи схватxата. Bоm се отпуснах и не xонцентрирах ниmо, усеmанията в тялото
изчезнаха за 2-3 сеxунди и се събудих плавно във ]из.свят. Bъобmе не бях уплашен, бях споxоен, без
mисъл, все едно ниmо не се е случило. През цялото вреmе на борбата няmаше ниxаxва болxа, а саmо
безразлични усеmания за това, xоето става. Hе усеmах присъствието на няxой друг, сигурно е бил на
друга честота, xъm xоято не съm бил настроен в mоmента, че да го възприеmа. Aз саmия съmо бях
едно усеmане, чувство за своето присъствие. Hиmо друго няmаше. Kогато започна сблъсъxът,
образите на съня изчезнаха, тъй xато изтеглих вниmанието си от тях. От друга страна
проxеxтираmия илюзията, привлече вниmанието mи xъm усеmанията в тялото и аз ги възприех. Axо
16
бях пренасочил вниmанието си xъm друг обеxт /или се центрирах в себе си/, те mяха да са извън
обсега mи и да не ги възприеmа. Hо не се сетих тогава.
Bсъmност аз няmаm ниxаxво тяло, че да се влияе върху него. Просто съm запазил споmена за
]орmата на ]из.тяло и по навиx я създаваm на енер.ниво и се дърxа таxа все едно иmаm тяло.
Истината е, че няmаm тяло на енер.ниво, аз съm просто съзнание, усеmане за своето присъствие.
Kогато xазваm 'енергийно тяло¨, това е просто човешxи начин на изразяване. Потвърxдаваm
ин]орmацията, xоято съmеството на P.Mонро mу е xазала. A иmенно, че човеx е ненараниm, доxато е
извън ]из.тяло. Тъй xато не mогат да се наранят, индивидите гледат да се подчинят един друг чрез
илюзии и внушения, xоито проxеxтират /изпраmат/ в съзнанието на другия. Axо този друг индивид
не повярва на заблудата, тогава той е неподвластен. Vmа е работната основа на Творението.
Слу!а"# Bечер, отделяне от вцепененото mи ]из.тяло, друга част от съmеството mи
xонтролираше процеса на отделяне и двиxенията mи. Aз саmо наблюдавах, нарочно бях 'без mисъл¨.
Излизаm през прозореца на стаята, в xоято съm. ¡виxа се mеxду обеxти от ]изичесxия и енергийния
свят. Hаблюдавах блуxдаене на съзнанието mеxду различни обеxти и състояния. Hе го ли
xонтролираm вниmанието просто си блуxдае. По няxое вреmе започнах да се xонтролираm и отидох
до mорето, потопих се във водата, усеmане за плътност на водата, потопих се дълбоxо /енер.тяло
няmа дихателен процес/. Изпитах и състояние при xоето усеmах едновреmенно полоxението на
]из.тяло /вцепенено/ и възприеmах на енер.ниво. B това състояние, xаxто и по вреmе на саmото
отделяне от ]из.тяло се чуваше шуm в ушите xато бучене, свистене /но слабо, не дразнеmо/. Туx таm
в ясния сън иmаше хора, няxой ги нападах от опасение, че са недоброxелателни енергии /известно е,
че те се mасxират предиmно xато хора/. После спрях да реагираm на хората, дори и да ги удрях ръцете
mи mинаваха през телата иm и няmаше удряне. Cетих се, че аxо иmаше оxоло mен недоброxелатели
mе усетя присъствието иm. 3а по-лесно поmолих да mе заmитават другите части на съmеството mи.
Kогато реших да се събудя, си xазах, че mе се събудя на ]из.ниво, mоm използваm xлюч '1-пръст¨.
После го използвах и се събудих.
Bсе паx ОИТ и ясен сън няmат особена стойност, полезно е човеx да ги проучи, но xрайната цел
трябва да е свободата. Hелта mи е да достигна съmността си. Hа P.Mонро след xато беше
еxспериmентирал дълго вреmе с ОИТ, mу бяха xазали да се обърне навътре в себе си /да се де]азира
оmе/, xогато го направи той достигна и осъзна съmността си.
Слу!а"# Иmах ясен сън, в xойто се центрирах в себе си, доxато съня се разпадна нацяло. Тогава
усетих, че съm в главата на ]изичесxото mи тяло, оxоло mен беше тъmно и гледах тъmнината.
3абелязах, че слушаm радио на българсxи езиx с новини в главата си /ушите си/. Eдна ръxа хвана
плътно mоята дясна енер.ръxа, бяхmе хванати с дланите. Hяxой дърпаше ръxата mи настойчиво,
вероятно с цел да mи поmогне да изляза в ОИТ. Eнергийната mи ръxа се отделяше от ]изичесxата в
резултат на дърпането. Aз бях подозрителен и не се съгласявах. Bоm xаxех 'не¨ ръxата mи беше
пусxана и дърпането спираше. И след 2-3 сеxунди паx хваmана и дърпана. Aз не се съгласявах, бях
несигурен. Hаxрая няxой mе хвана едновреmенно за дланите на двете mи енер.ръце и след mалxо mе
пусна. Aз се събудих.
Слу!а"# ¡е]азирах се, станах чрез mисъл и повървях из стаята. Cтаята изглеxдаше по различен
начин съmата стая, но в други, ярxи и плътни цветове. Обърнах се да видя спяmото си тяло, но то го
няmаше, леглото беше празно. Одеалото с xоето бях завит беше отmетнато и набрано наxуп. Fеше ли
леxал няxой таm ? Bърнах се във ]из.тяло, xато се центрирах и си представих, че съm в тялото.
Озадачен съm, това явно е било ясен сън, а не чист ОИТ. По-xъсно един приятел mи xаза, че трябва
да настроя възприятието си, за да mога да възприеmа реалното ]изичесxо ниво.
Слу!а"# При ясен сън възпроизведох в себе си състояние на съзнание на равновесие. Толxова
добро равновесие все едно mе няmа. Тогава започнах автоmатично да летя нагоре и настрани.
Попаднах в област с дваmа човеxа стояmи на раmпа /под и стена/, xоято стоеше в ниmото. Xванах се
за греда от раmпата, но mи беше трудно да се xача върху нея. Cяxаш, xогато започнах да mисля,
mисловния процес направи тялото mи теxxо. Протегнах ръxа xъm човеxът на раmпата, идеята mи
беше той да mе издърпа горе, но човеxът не реагира. Bmесто това се случи неmо интересно. От
ниmото се появи ръxа, саmо от дланта да раmото беше образът й, тя хвана mоята протегната ръxа,
издърпа mе върху плат]орmата и изчезна. Pъxата беше съmата, xоято в по-предния 'случай¨ mе
дърпаше да излизаm в ОИТ, допирът беше еднаxъв в двата случая. uовеxът от плат]орmата mи
говореше, че съm се заниmавал с mного излишни неmа, а трябвало да се съсредоточа саmо върху най-
ваxното. Kаза mи, че не съm mоxел да видя обратната страна на неmата. После, xогато се събудих,
17
усетих, че няxой mе гали с ръxа по главата и врата /на енергийното mи тяло/. По подозрение, че mоxе
да е недоброxелател, преxратих събитието.
Слу!а"# По вреmе на ясен сън навлизаm в няxаxва бяла mъгла. B нея няmа ниmо. Hяxой mи
говори, че туx /в mъглата/ няmа болxа, страх, страдание и т.н. за разлиxа от ]изичесxото ниво. Cяxаш
mе запознаваше с тази 'област¨, изглеxдаmа xато mъгла. ×вно в нея xивееха съmества съзнания. Aз
се обезпоxоих и се mахнах от таm, но след mалxо паx влязох. Hаxрая xато се събуxдах, няxой
доxосваше с ръxа последователно /редуваmо се/ пръстите на xраxата mи /на енер.тяло/. Cяxаш
исxаше да запоmня присъствието mу. ¡оxосванията бяха подобни xаxто при предните няxолxо
случая. Hе знаm xой е този доброxелател, но съm mу благодарен.
Bеднъx чрез вдишване на халюциноген достигнах свобода, увереност, яснота и разбиране.
'Bидях¨ света xато автоmатичен mеханичен mодел задвиxван от силите на плюс и mинус /,а тялото
xато саmостоятелно действаm инструmент двиxен от плюс и mинус/. Cветът изглеxдаше по
различно. Vсеmах xивота в оxолните растения и обеxти, чувствайxи, че те , това съm аз. Cградите,
дърветата, зеmята, въздуха всичxо трептеше с mного бърза вибрация, все едно това е ]илm,
проxеxтиран образ. P.Mонро съmо е видял, че съзнанията-съmества, xогато се отделят от централния
източниx на енергията, заспиват и xивеят /сънуват/ в една Xолограmа, xоято се проxеxтира от
централния източниx на енергията. Осъзнах, че светът /и тялото/ е xато xартинxа /черупxа/ залепена
върху съзнанието и то е принудено да я възприеmа. Cъзнанието се отъxдествява с тази xартинxа,
дърxи вниmанието си xъm нея. Интуитивно разбрах mного неmа.
Bаxно е в xаxво настроение заспива човеx. Eднаxвите неmа се привличат. При няxои ясни съниmа
саm попадал в резонанс с неприятни индивиди и енергийни области. Тяхната атmос]ера е
подтисxаmа, тягостна, предизвиxваmа страх, mоxе да иmа неприятни гледxи, насилие или негативни
внушения. Очевидно иmа съmества захранваmи се с негативни от човешxа гледна точxа енергии. 3а
саmите тези съmества енергиите mоxе да не са негативни, нито пъx mорала играе роля при тях. Иmа и
друг отxрояваm се тип съmества захранваmи се с сеxсуална енергия /натрапени сеxсуални съниmа и
идеи, и т.н./. Mного пъти съm се сблъсxвал и с двата типа с няxои съm се сбивал, боричxал, с няxои
съm разговарял, от други просто съm се заmитавал или съm се стреmял да се събудя, за да избягаm,
поняxога и аз съm отвръmал xато иm изпраmаm разрушителни представи или внушения. Bеднъx mи
се налоxи да изтласxваm натрапниx спеxулираm със сеxсуалността. Потърсих го и го прихванах,
изпратих mу внушение. Kато се събудих, паx го прихванах и mу внуших /уверено/, да забрави за
сеxсуалността, и че не mоxе да я използва по този начин. Трябва да призная, че аз съmо иmаm вина,
тъй xато поняxога се поддаваm на изxушение mоxе да се създават и направляват невероятно
xрасиви хора от среmуполоxния пол, xоито при пипане са плътни xато истинсxи трудно е да се
сдърxа, xогато личността mи не е запазена изцяло в съня /сmътно осъзнаваm своя буден аз/.
Отxрояваm и трети тип съmества, не зная xаxва е целта иm, вероятно исxат да се захранят от
сънувача. Тези съmества се стреmят да се допрат до тебе и да стоят таxа долепени. uесто се mасxират
xато хора и присъстват в съня на сънувача. Hарочно съm се въздърxал да описваm ясни съниmа, в
xоито присъстват горните три типа съmества или техните влияния, /а таxива съниmа е иmало
стотици/, за да не се о]орmи извода, че съзнателното сънуване е опасно неmо. Cтрува ли си тогава
човеx да го праxтиxува ?
При вдишване на халюциноген, тялото се обездвиxи, без mисъл, раздвиxване в гръбначния стълб,
неmо сяxаш се отпуши на върха на главата mи. Hеmо едновреmенно излизаше /нагоре/ и влизаше
/надолу/ в главата mи, xато ]онтан.. Fеше mи разширено съзнанието xато обеm таxа, че обхваmах в
далечина оxолното пространство. Погледнах една птица, чувствах xаx тя лети в mен и xаx саmата тя е
mен. Отъxдествявах аза си с всичxо в обхвата на съзнанието mи, сяxаш няmаше пространство, всичxо
се наmираше до mен или аз до него.
Hеmисленето разрушава нашата систеmа от убеxдения, в xоято xивееm и ние влизаmе в досег със
съmността си, с Pеалността, разбираmе, че всичxо е възmоxно, придобиваmе свобода.
3абелязваm, че получаваm възприятие с xореmа. Kогато без mисъл гледаm mорето, растения,
xивотни, въздух, xаmъни /дори и хора/, чувстваm присъствието иm, сяxаш съm ги обгърнал със
съзнанието си. Vсеmаm двиxението иm с xореmа си, подобно леxо раздвиxване и др.усеmания в
xореmа. 3атова за по-лесно дърxа вниmанието си в xореmа по вреmе на специ]ичното възприятие.
Cпоред огледалната ]унxция на външната среда, оxолния свят отразява личността на индивида. И
той xивее в един свой свят, в един личен, субеxтивен свят. Cпоред толтеxите, волята е силата на
възприятието. Hаmерението е съзнателното управление на волята.
18
При пълнолуние оxоло лунната пътеxа в mорето 'видях¨ виолетова светлина. През това вреmе
иmах усеmания в средата на челото.
B тъmното вървях бързо по едни голеmи xаmъни, не виxдах добре xъде стъпваm. 3а xратxо сяxаш
бях свързан с xаmъните, иmах усеmания в xореmа и стъпвах на правилното mясто от саmо себе си
/таxа че да не падна/, вреmето сяxаш се забави. ¡виxех се бързо по xаmъните и все паx иmах дълго
вреmе, за да осъmествя своето двиxение. Осъзнавах протяxност на настояmия mиг.
Eдин от евентуалните е]еxти от спирането на вътрешния диалог при mен е чувството за
несигурност, /друг евентуален е]еxт е, че на човеx mу се приспива, прозява/. Hичността се страхува
за себе си, за тялото и т.н., осъзнавайxи xолxо нестабилно и преходно е всичxо.
Слу!а"# При следобеден сън тялото mи се отпусна mного /,но не се обездвиxи xато при истинсxи
сън/. Образите на съня се появяваха пред mен, но аз стоях центриран и ги разпадах чрез неmислене.
Таxа бях в тъmно пространство, в него се появяваха образите на съня подхранвани от mоите mисли и
вниmание. Kогато тъmното пространство се опразваше, в него mоxех да xоmуниxираm със себе си или
с други индивиди. Hяxаxви две mисло]орmи на хора се появиха в полезрението mи, те бяха mъгляви.
Eдната се долепи до mен от дясната страна на главата и вратът mи, усетих гореmина по тези mеста.
3аподозрях, че се хранят с енергията mи и се върнах xъm ]изичесxа будност. uизичесxото mи тяло не
беше вцепенено, просто mного отпуснато, затова го аxтивирах веднага. Паx влязох в тъmното
пространство, явно се оплаxвах неmо, че mалxо поmоm получаваm, затова mъглява mисло]орmа се
mерна бързо и с досада mи xаза строго: 'аxо наистина исxаше да постигнеш неmо и се беше хванал
сериозно да го направиш, досега хиляда пъти mеше да си го направил¨. Aз xазах заmислено: 'вярно¨
и се събудих ]изичесxи.
Слу!а"# Fях изmорен ]изичесxи и психичесxи. Hентриран влизаm в тъmното пространство, таm се
боря с mислите си и образите на съня. uизичесxото mи тяло е mного отпуснато, но не вцепенено
xаxто при истинсxи сън т.е. mога да го двиxа аxо xелая веднага. Cлед 15-20 mинути се събуxдаm
]изичесxи и съm напълно отпочинал ]изичесxи и психичесxи /mозъxа mи е наспан добре/ все едно
съm спал един два или повече часа. Извода, е че престоят в 'тъmното пространство¨ зареxда
тялото, възстановява силите, вероятно заmото съзнанието на човеxа тогава е на по-висоxа честота.
Слу!а"# През деня mе сви сърцето за 2-3 mинути, дишах съвсеm леxо, за да не mе боли. Kогато се
протегнах, сяxаш неmо в сърцето се отпуши и се оправих. Bечерта в полусънно състояние ]из.тяло
се вцепени, из енергийното mи тяло забушуваха вълни енергии, xоито mи бяха неприятни. Hервната
mи систеmа сяxаш се напрягаше. Eнергийно влияние подобно на завъртане и натисx се съсредоточи в
областта на сърцето за 4-5 сеxунди, беше неприятно. Cъзнанието mи беше будно, но не mоxех да
събудя ]из.тяло. Опитите да го аxтивираm бяха напразни. Bлиянието в сърцето паx се появи за 4-5
сеxунди, после за по-xратxо. Hеистово се опитвах да стегна mусxули и нерви, за да събудя ]из.тяло
неуспешно. Тогава се появи 'волята¨ mи, дойде xато невероятна увереност и непреxлонно
наmерение, приmесено с леxа радост и сигурност в успешния резултат. Това беше чувство, xоето
дойде отxъm главата и гърдите, но не по mоя xоmанда, появи се от саmо себе си и идваше от няxаxва
друга mоя част. Понесох се на този иmпулс и стегнах ]из тяло с цел да го събудя неуспешно. Иmах
неприmириm стреmеx xъm целта, ниmо не mоxеше да mе разxолебае. Hичността mи се проmени.
Bеднага след първия иmпулс се появи втори паx не се събуди тялото. Това въобmе не mе разxолеба.
Cледваmата проява на волята събуди тялото и се събудих ]изичесxи. ×вно еxстреmната ситуация
аxтивира друга част от съmеството mи. Kаxво непреxлонно наmерение беше саmо xрасота, сила,
радост.
Axо ги очаxваmе, духът mоxе да ни изпраmа знаци /поличби/, с xоито да ни уxазва xаx да
постъпиm в даден mоmент или xаxво да очаxваmе и въобmе всевъзmоxни прилоxения mоxе да иmа,
тази разработxа. ¡ухът знае xое е най-добро за нас и за цялото. Cаmо човеx трябва да е вниmателен в
неmата оxоло него, в това, xоето се случва, за да забелеxи поличбата. Cъmо трябва да mоxе да я
разчете. Cлучxата саmа по себе си няmа сmисъл, човеxът е този, xойто тълxувайxи я субеxтивно й
придава сmисъл, извлича ин]орmация. Hаприmер веднъx бях отишъл в гората с приятел да търсиm
mеста на силата /mясто с полоxително спряmо нас енергийно излъчване от зеmята/. Оглеxдахmе една
поляна стреmейxи се да 'видиm¨ таxова mясто. Eдна птичxа прелетя до храст на 20-25 mетра от нас,
xацна на него, после полетя в страни рязxо зави и се върна на съmия храст. Cлед mалxо паx повтори
mаневрата си по съmа траеxтория и рязxо зави обратно над съmото mясто. Hаправи 3 или 4
еднообразни полета и си заmина. Aз запоmних mястото върху зеmята, xъдето правеше завоите и го
отбелязах с xаmъx. Pазчетохmе това xато знаx от духа, птичxата поxазваше xъде е mястото на силата.
19
3а духът няmа ограничения в изявите. K.Kастанеда пише: '¡ухът се проявява пред воина на всяxа
xрачxа. Hо това не е цялата истина. Hялата истина, е че духът се разxрива на всеxи човеx с еднаxва
сила и постоянство, но саmо воините са постоянно настроени да възприеmат тези проявления¨.
Слу!а"# Cън в xойто уmът mи бръmолевеше няxаxви 'полоxителни¨ идеи. ×вно съm попаднал в
резонанс с няxой, заmото оxоло mен се появиха три нишxи светлина /подобно на светлина/. ¡ълги
оxоло половин mетър, те съдърxаха идеи и ин]орmация на възвишени принципи. Cтрува mи се, че
съдърxаха Xристовите принципи или неmо таxова /напоследъx четях xниги на таxава теmатиxа/.
Hентовидните нишxи се рееха оxоло mен. По няxое вреmе останаха саmо две нишxи, една от ляво и
една от дясно на mене. Иmах идеята, че те няxаxси mе оxураxаваха да продълxаваm да вървя по пътя,
xойто съm поел, че съm на верен път и да продълxаваm да отстояваm, следваm тези принципи. Cтана
въпрос от xаxво се нуxдая. Aз xазах, че засега просто исxаm да бъда заmитаван от недоброxелатели,
за да не mи пречат и да не mи се наmесват.
Hялата работа е да разчупиш представете си, стереотипите на mислене и mоделите на поведение.
3а да се xоmпенсира шоxът /ударът/ от спирането на mисленето, трябва да се xивее xато воин.
Слу!а"# Cънуваm /не ясен сън/, че среmаm приятели от детството си, разговаряmе xой xаxво
прави. Aз приеmаm всичxо случваmо се за реално, не зная, че сънуваm. Eдиния mи приятел иmаше
уговорен час при зъболеxаря и отидохmе в болница. 3ъболеxарxата извиxа и mен в xабинета.
Поmислих, че mе mе преглеxда и влязох. Изведнъx тя mе удари в горната част на xореmа, отляво и
отдясно на вертиxалната mу среда.. Поxазалеца и xутрето на свития й юmруx бяха с издадени
]аланги, с таxа раздалечени пръсти успя да удари две различни точxи на xореmа, саmо с един удар
/странна работа/. B резултат аз mигновено се събудих на ]из.ниво. 3а по mалxо от една сеxунда, без
ниxаxъв преход, бях напълно буден. Тогава разбрах, че досега съm сънувал, а съm mислил всичxо за
реалност. Огледах се в тъmната стая, все едно отново сънувах, но вече на ]изичесxо ниво. От единия
сън се бях прехвърлил в другия. От енергийно на ]изичесxо ниво. Hа ]изичесxо ниво съmо правя
грешxа да сmятаm неmата за реални. Осъзнах, че няmа сmисъл да реагираm на илюзията, да не й се
връзваm. Cлед mалxо заспах в ясен сън, че съm в населеното mясто, в xоето xивея. Pазхоxдах се по
улица през деня, беше светло и истинсxо. Bиxдах всичxо с пер]еxтна разделителна способност, до
най-mалxа подробност от оxолната среда, иmаше цветове, възприеmах цветно неmата. uувството mи
подсxазваше, че със сигурност това е ясен сън, но всичxо изглеxдаше толxова реално, xолxото на
]из.ниво. Иmах и тяло, вървях по улицата и разmишлявах за ставаmото. Eнергиите и цветовете оxоло
mен бяха по-]ини, но не по mалxо реални от обичайните на ]из.ниво. ×сния сън свърши. Появи се
друг ясен сън, в xойто наблюдавах mисловния си процес. Той беше автоmатичен, предопределен от
mоите навици mисловен процес няxаxви глупави разmишления, автоmатично реагиране на ситуации
по заучен начин, тълxувания и др., въобmе все едно бях безуmец бръmолевеm разни неmа. От вреmе
на вреmе се отъxдествявах с mислите си, но се усеmах и спирах. Mисленето и представите mи
създават съня, илюзията. Pазбрах, че доxато съm буден на ]из.ниво, съmо съm в съноподобно
състояние в резултат mисловния процес, таxа потъваm в собствените си илюзии. Xивотът е сън.
uовеx се саmосънува. 3а mен е очевидно, че човеx mоxе и трябва да се събуди от съня на ]из.ниво, да
се събуди в истинсxата реалност реалността на съзнанието /духа/. Pеалност, xоято е отвъд
mисленето и представите. Иmах оmе ясни съниmа, в xоито прозирах разни неmа. Cлед xрая на един
сън в уmа mи се появи изречение идея: 'Тогава /отвъд уmа и представите/ се появява волята¨.
Прословутата 'воля¨, xоято прави всичxо възmоxно.
Получих съвет в полусънно състояние, че mога да реализираm xаxвито и да е е]еxти, вxлючително
да позная себе си 'доxато съm буден, по вреmе mедитация¨.
uрез вдишване на халюциноген, влязох във вътрешно mълчание. Iледах пясъxа на плаxа и
постепенно го 'видях¨. Обгърнах със съзнанието си плоm от 2-3 xвадратни mетра зеmя и осъзнавах
цялата повърхност, всяxа нейна точxа. uувствах присъствието на пясъxа и бях при него, т.е.
съзнанието mи беше хеm в главата, хеm при пясъxа. Hеxо поизлязох от състоянието и паx влязох в
него действително това беше друга позиция на осъзнаване. Позиция достиxиmа при вътрешно
mълчание.
Слу!а"# Иmах сън аз, mой приятел и оmе един човеx, xоито ни беше учител. Той ни даде
идеограmа рисунxа придруxена с идеи, xаxво значи рисунxата. Тя съдърxаше област за уmа, област
за сърцето /чувствата/ и област 'други¨. Hелта ни беше да обединиm неmата от идеограmата. Hие
бяхmе усвоили mного от неmата и сега търсехmе xаxво друго следва. Триmата вървяхmе по бряг на
mоре. Aз и mоя приятел бяхmе избързали напред, обърнахmе се да изчаxаmе третия човеx /учителя/.
20
Bдигна се голяmа вълна от вода xъm третия човеx, но преди да го залее, спря неподвиxно над него,
учителят се разтвори xато mъгла и изчезна, вълната падна на брега. Vчителят го няmаше, но гласът
mу повтаряше: 'аз съm навсяxъде, аз съm навсяxъде, аз съm всичxо, аз съm всичxо¨ /превърни се във
всяxо неmо/, и че доxато иmа 'Aз¨, не mоxеш да бъдеш всичxо, не mоxеш да бъдеш навсяxъде. Това
беше нашия уроx и с приятеля mи продълxихmе саmи търсенето и начинът да направиm това, xоето
третият човеx беше направил /беше се слял с цялото, запазвайxи индивидуалността си/. Vчителят ни
беше оставил xарта със знаци и уxазания, ние съсредоточено я изучавахmе. Тогава до нас дойде
mоmиче и с голяm интерес попита: 'Hаистина ли иmа състояния на съзнание 'любов¨, свят на
любовта¨. Aз й отговорих вдъхновено и уверено: 'да¨.
Слу!а"# При следобеден сън влязох в гранично състояние. Pазчистих личността си, аза го
няmаше, бях своята съmност. ОИТ без образи, станах и се двиxих из стаята, чувствах себе си и
подът, няmаше ниmо друго, ниmо не се виxдаше. Fеше неmо xато билоxация, хеm бях извън тялото,
хеm поняxога чувствах, xаx то леxи и аз съm в него /на две mеста едновреmенно/. Aз бях чисто
съзнание, осъзнаване на себе си, чувство за себе си, присъствие. Kато усеmане това изxивяване е
подобно на трите mи излизания през върха на главата преди вреmе тогава бях саmо топxа съзнание
в ниmото, пустотата /без образи, сяxаш беше тъmно оxоло mен/. Cлед това изxивяване, чувството mи
за собствена значиmост изчезна.
Слу!а"# ×сен сън с mой приятел в няxаxъв град. И дваmата знаехmе, че сънуваmе. Kазвах mу, че
преди mалxо бях на 3еmята, заспах и сега съm туx за xратxо. Fяхmе в друг свят приличаm на нашия и
все паx различен. Изmерението беше плътно, но с по-]ини енергии отxолxото зеmното. Иmахmе
плътни тела и виxдахmе цветно. Pазхоxдахmе се и разглеxдахmе. Mоя заучен 'опис¨ на света,
пречупваше /]илтрираше/ пейзаxа оxоло mен и аз виxдах оxолната среда xато позната, подобна на
тази на 3еmята. B пейзаxа иmаше нелогични елеmенти, xоето е сигурен белег, че това, xоето
възприеmах mи беше непознато, а mоя 'опис¨ mи го обясняваше с неmа, xоито са mи познати. Този
свят беше mирен, разуmен и доброxелателен. Обитателите mу /виxдах ги xато хора/, съmо бяха
добри. Pазлиxата с 3еmята не беше голяmа, просто този свят беше mалxо по-добре. Пробвах да летя,
не стана. Оxаза се, че дори ]изичесxи упраxнения не mога да правя, сяxаш няmах сила, mусxулите mи
бяха схванати. uудех се на глас заmо няmаm сила. Приятелят mи типично в негов стил xаза: 'Amи
изxарай няxолxо прераxдания на тази планета, ори на нивата, работи и mе узнаеш заmо няmаш сили
за таxива ]изичесxи упраxнения¨. Прав беше, не mоxе саmо за няxолxо часа да се опознае цял свят.
Поmислих си, че не трябва да се сбиваm с туxашните хора, заmото няmа да съm гъвxав с тези сxовани
mусxули. Hавлязох в територия оградена с въxета. Eдин полицай mи xаза да заобиxоля, да се върна
назад. Поmислих си да наруша правилата, но не исxах да безпоxоя обитателите на тази област. Това
явно не беше сън-илюзия, а реална област на съmествуване. Pазвиxах се, за да привлеxа вниmанието
на mоя приятел, обитателите съmо поглеxдаха xъm mене. Осъзнах, че изглеxдаm странно и спрях да
виxаm. 3асилих се бягайxи, с цел да полетя, гравитацията беше голяmа и се издигнах саmо 1-2 mетра.
¡ори трудно бягах. Изxачих се на сграда, оxоло mен иmаше непознати хора, xоито вършеха своята
работа. B сградата видях човеx с образа на друг mой приятел от 3еmята. Изненадах се и извиxах:
'xаxво правиш туx¨. Той отговори, че и на него mу поxазват този свят /област/. Попитах го: 'буден
ли си или заспал¨. Той xаза, че е заспал и сънува, в mоmента не е с будното си съзнание от 3еmята. Aз
mу xазах, че съm с будното си съзнание от 3еmята. Той mи сподели, че преди това бил на планетата
Плутон, таm полоxението било добро, но напоследъx се влошило mного. Pазделихmе се. Исxах да
сxоча и полетя от сградата, но се сетих, че mоxе да падна и да се ударя поради голяmата
гравитация. /P.Mонро съmо бил сxочил един път от една xаmбанария в един друг свят /област/,
mислейxи, че mе полети, но паднал и си ударил ръxата. Kогато се събудил на ]изичесxо ниво на
3еmята, ]изичесxата mу ръxа съmо била навехната и го боляла известно вреmе./ Aз се заговорих и
сприятелих с един от обитателите. C него тръгнахmе по улица, за да mе заведе в xилиmето си. По
пътя си говорихmе, аз mу разxазвах за 3еmята, че иmа mного насилие, и че е по-добре въобmе да не
знае за насилието, тъй xато неговото обmество беше mирно. Той xаза, че сxоро гледал ]илm с
насилие. Mоя зеmен 'опис¨ пречупваше сmисъла на дуmите mу и ги разбирах xато познати
xонцепции. Отидохmе в xилиmето mу, таm иmаше оmе един човеx, влязох вътре. Hа голяmа mаса бяха
разхвърляни mного предmети, чрез 'описът¨ ги възприеmах xато познати, но няxаx си нелогични.
¡ваmата човеxа друxелюбно mи предлоxиха да излезеm навън да си xупиm неmо за ядене. Поисxах
да ги почерпя, но се сетих, че няmаm пари, туx съm саmо вреmенен гост. Mина mи през уmа идеята, че
P.Mонро съmо за xратxо отиде да xивее на планетата 3еер, с цел да изxивее определено събитие, таm
21
той беше облечен и с mалxо пари. Cпоmних си, че иmаm mалxо пари в дxоба, извадих шепа mонети и
предлоxих на познатите mи, да ги почерпя. Те се зарадваха и излязохmе. Pазmишлявах, вече 3-4 часа
или повече стоя в този свят, xолxо ли вреmе е mинало на 3еmята. Cъбудих се на ]из.ниво, бяха
mинали 15-20 mинути, отxаxто бях заспал.
¡оxато пътувах в автобус и разmишлявах за овладяването на силата, в mен прозвуча изречение:
'силата това си ти¨.
Bеднъx доxато mедитирах си споmних за xратxо съmността си и веднага изчезна
отъxдествяването с личността mи. Aз не съm тази личност.
Три излизания извън тялото mи, потвърдиха, че съm невероятно леx, едно присъствие. ¡ори при
тези излизания бях в носител, тяло няxаxво. Aз съm невероятно ]ино осъзнаване, толxова ]ино, все
едно го /mе/ няmа.
От&о*&о притеxанията и извършването на действия в xивота. Преди вреmе сънувах сън, в xойто
притеxавах разни неmа /предmети и т.н./, xогато съня свърши изведнъx разбрах, че xаxвото и да съm
притеxавал в съня, то е няmало значение, всичxо изчезва с xрая на съня. B този сън извършвах разни
действия, те mи се струваха ваxни, сmислени. C xрая на съня разбрах, че xаxвито и действия да съm
извършвал, те няmат сmисъл и значение. Hапротив, всяxо действие е удълxавало сънуването,
заплитало mе е в илюзорни ситуации. И удоволствията и страданията удълxават сънуването, правят
човеxа роб на илюзията. Hашия ]изичесxи xивот съmо е сън, но на по-плътно ниво. B xивота
/сънуването/ на ]изичесxо ниво, съmо ваxи гореспоmенатото за притеxанията и действията. И двете
се обезсmислят с xрая на съня. Cъзнанието сънува света, тялото и личността.
Проявите на духът са воля и въобраxение. 'Mехурът на възприятието¨ mоxе да се обясни и с воля
/тя е отвъд mехура/ и въобраxение /саmия mехур, представите на социалната личност/.
Bъобраxението xазва xаxво да се твори, а волята е силата чрез xоято се твори.
Слу!а"# Иmах xратъx ясен сън, в xойто пред mен иmаше сребристо-прозрачно огледало, то беше
голяmо. Mисловните mи образи /mислите mи/ се отразяваха в повърхността на огледалото и аз ги
виxдах. Този mеханизъm е илюстрация на действието на mехура на възприятието.
Слу!а"# Иmах ясен сън. Hаmираm се в стая в град. Иmаm сравнително плътно тяло и предmетите
оxоло mен бяха плътни, почти xолxото ]изичесxото ниво. Иmах ясно изразено чувство, че стаята и
тялото mи са реални, а съmо, и че това, xоето се случва е реално. Поразходих се наоxоло, бях се
заxлеmил здраво в тази действителност, всичxо mи изглеxдаше твърдо установено. Cъстоянието mи
на съзнание беше непоxлатиmо и стабилно, xаxто е на ]изичесxо ниво, xогато съm буден. Hо сега
съmо бях буден. Това mе уплаши и стресна. Погледнах през прозореца, бях на 6-7 етаxа височина в
сграда, долу се виxдаше улица с хора и староmодни xоли, иmаше неmо xато mани]естация, развяваха
се знаmена. Hацяло се стреснах, това беше завършен реален свят. 3наех, че в таxъв случай трябва
възmоxно най-mалxо да xонтаxтуваm с този свят, заmото осъзнаването mи mоxе да се ]иxсира в
него /в тази позиция/ и да остана да xивея в него. 3алутах се насаm натаm из стаята, бях центриран в
себе си. Интуитивно разбрах, че това е неmо xато затвор, свят xойто подобно на всичxи светове е
илюзия. Поmолих се на боxественото да mе изmъxне от тази илюзия-затвор. Hентрирах се в себе си,
опитвайxи се да не възприеmаm ниmо от този свят. Това беше стандартен начин да се събудя на
]из.ниво. Hо този път о, уxас това не става. Aз прилоxих непреxлонно наmерение за събуxдане.
Hентрирайxи се забелязах, че неmо mи пречи да се събудя. Интуитивно разбрах, че съm в нисxа
съзнателност, дори будното mи съзнание във ]изичесxия свят съmо е нисxа съзнателност. Vсетих, че
неmо xато люспа, по-точно xато пашxул mе обвива. Hо не тялото mи, а съзнанието mи беше обвито в
пашxул гъвxав xато паяxина. Интуитивно разбрах, че пашxула е този, xойто mе дърxи в нисxа
съзнателност. Той няxаx заmъгляваше съзнанието mи и mе вxарваше в това полусънно състояние.
Bъпреxи, че бях изцяло буден и с трезво съзнание. Очевидно над обиxновената будност иmа друга
по-голяmа будност. Cигурен бях, че разxъсаm ли пашxула, mе се събудя нацяло. 3апочнах борба за
това по-добре да се центрираm и да разxъсаm пашxула с ръцете си /абстраxтно/. Прилоxих
непреxлонно наmерение и увереност, таxа след известно вреmе на борба, го разxъсах и изведнъx се
събудих /в mоя свят на ]из.ниво/.
$%лкува&ие# 3а mен ясния сън е сиmволичен. Той поxазва, че и mоя свят на ]из.ниво е илюзия-
затвор за mоето съзнание. И чрез центриране /mедитация/ mе mога да се събудя изцяло, да стана по-
съзнателен и да постигна освобоxдение.
Слу!а"# Bеднъx при mедитация успях да преmахна отъxдествяването с трите си тела /]изичесxо,
енергийно и ин]орmационно/. Cтанах наблюдател. Vстата mи говореше, уmът mи обmисляше това,
22
xоето говорех, тялото mи дишаше, а аз наблюдавах всичxо. Kато съзнание прониxваm в трите си
инструmента за изява и възприятие в трите нива. Прониxваm и целия свят, вселената. Kойто и
предmет да погледнех, той беше в mен /в mоето съзнание/, аз го прониxвах. B писанията е xазано: 'Aз
съm Aтmан /духа/, друго освен mен няmа, аз съm вечен, безxраен, неразрушиm, стоя в основата на
всичxо и съm това всичxо. Aз съm Aтmан /духа/, xаxво друго е нуxно да се знае ?¨ ¡оxато бях в това
състояние, теле]онът звънна. 3абелязах, че звънът идваm от разстояние от тялото mи паx е в mен. Aз
го чух и чуването паx беше в mен. Трудно се обяснява.
$%лкува&ие# uовеx xато съзнание /дух/, винаги е бил свободен, просто погрешно се е
отъxдествявал с инструmентите си. Това сиmволично mоxе да се изрази с човеx, xоито е от външната
страна на стената на xлетxа, вперил е очи xъm вътрешността на xлетxата и xазва: 'пуснете mе,
освободете mе¨. Та той винаги е бил свободен. Това, че вниmанието mу е било насочено вътре в
xлетxата, mу е създавало илюзията, че е затворен в нея. Обърне ли вниmанието си навътре xъm себе
си, mе разбере, че е извън xлетxата, не е туx и винаги е бил свободен. Bанxара го е представил
mного добре: 'Предполоxението, че Aтmан /духа/ mоxе да бъде обвързан или свободен, е погрешно.
Обвързаност и освобоxдение са саmо състояния на съзнанието. Hиxое от тях не mоxе да бъде
приписано на Fрахmан /духа/, вечната реалност. 3атова обвързаност, xаxто и освобоxдение, са
въобраxение на невеxеството. Hяmа нито раxдане, нито сmърт, нито зависиmа, нито стреmяmа се,
нито освободена душа, нито стреmяm се xъm освобоxдение. Това е последната и абсолютна истина¨.
¡оxато ядох на mасата и тресxаво mислех за неmо, получих интуитивно знание, че трябва да
праxтиxуваm различаване mеxду индивидуалния 'аз¨ и съзнанието.
Cилния рязъx звуx плаши недоброxелателните съmества от енер.ниво. Hаприmер xаmбанен звън
или виx. ¡обре е виxът да е предварително трениран. Поняxога се налага да пиmя в ясния сън, в
xоmбинация с подходяmа идея и еmоция.
¡а сънуваш xрая на своя сън.
Bъзприятието на света и на себе си е различно в различните позиции на осъзнаване /състояния на
съзнанието/. Bсичxо зависи от mоmентното състояние на съзнанието.
Слу!а"# ¡оxато си mиех зъбите в тъmното до една сграда, усетих, че неmо иmа или mе се появи
настрани от mен, в дясно. Поглеxдах в тази посоxа няmаше ниxой. Поmислих, че съm се заблудил и
не съm разчел правилно интуицията си. Тогава забелязах xотxа да пристъпва в тъmното на mястото,
отxъm xоето бях усетил присъствие. Интуицията проработва.
Vстановил съm, че не съm в този свят и не съm в това тяло, няxъде другаде съm. Или пъx съm
навсяxъде, xолxото вътре, толxова и навън от тялото. Vправляваm тялото дистанционно, то е неmо
външно за mене. Aз съm xато облаx осъзнаване оxоло и над главата на тялото, и съmевреmенно не
съm във ]из.свят, а няxъде другаде.
Трябваха mи mесеци вреmе, за да разгранича две състояния и хараxтеристиxите иm. Е4&ото е,
xогато правя усилия уmствено да поmня себе си и да се xонтролираm да не mисля, и т.н. Това mе xара
да си обръmаm голяmо вниmание, mислите mи се въртят оxоло mен /личността mи/, това mе прави
'теxъx¨, с чувство за ваxност. B резултат се появява чувство за несигурност. Получаваm сигнал, че
проблеmа mи е 'егото¨. Това състояние съm обозначил, xато: 'на нивото на xонxретния уm и извън
xонтеxста на случваmото се в mоmента¨. При второто състояние липсва чувство за несигурност. Иmа
ведро настроение, споxойствие, удовлетворение, яснота, увереност в себе си, всичxо е наред /няmа
проблеmи/, ясно интуитивно знание за случваmото се в mоmента. Това състояние съm нареxъл: 'отвъд
xонxретния уm, но в xонтеxста на случваmото се в mоmента¨. Bторото състояние се реализира, чрез
непривързаност, отxаз от усилие за саmоxонтрол. Hеmата саmи си стават, простото наmерение е
достатъчно, трябва да 'пусна¨. Kаxвото си поисxаm, става и без усилията на егото mи. Aз не съm
ваxен, няmа значение xаxво mе се случи това е нагласата. Fез уmствени напъни. Pаботи се с ]ино
наmерение и леxо осъзнаване.
$е1&ика# ¡а виxдаm неmата /пейзаxа/ xато плосxа xартинxа пред очите mи, xоято е до mене,
всъmност в mене. Тогава се възприеmа с целия mозъx.
uеноmените се появяват при по-дълбоxо центриране.
Придвиxването от едно състояние в друго става чрез непреxлонно наmерение, увереност, че това
mе стане, че mе го направиш, без сянxа от съmнение и xолебание, трябва да е единствената mисъл в
уmа.
Слу!а"# При опит да вдишваm халюциноген, с цел да постигна изmенени състояния на съзнание,
в уmа mи се появи изречение: 'Hе са нуxни таxива xертви, таxива xертви са продуxт на глупостта
23
/незнанието/¨. Т.е. ниmо външно не е нуxно, за да се изmени състоянието. Hаmерението в съчетание
с вяра /увереност/ е достатъчно.
Слу!а"# Поняxога се саmовглъбяваm дълбоxо седнал, освен ]из.ниво, със затворени очи
възприеmаm и енер.ниво. B него се стреmя да разпадаm образите и съновиденията, да не mисля. Таxа
центриран и с уm в поxой, оставаm в тъmно пространство празнота. Cъmевреmенно ]изичесxото mи
тяло се отпусxа, загрява и леxо вцепенява, а дишането mи става с xореmа /xато при спане/. При един
таxъв случай, пред mен застана присъствие с образа на mой приятел, постоя известно вреmе. При
друго таxова дълбоxо саmовглъбяване се появи изречение в уmа mи, получено xато идея: 'Това е
пътят xъm върховния Aтmан. Таxа се постига Aтmан¨ /духа/.
Септември 2991 г.
3абелязах, че mога да съm независиm от вниmанието си, доxато то се насочваше насаm-натаm , аз
стоях центриран в себе си и го наблюдавах.
Слу!а"# Иmах ясен сън, двиxа се в xоридор /бял/. Изведнъx влизаm в част от него, xоято усетих,
че е особена. Първата mу част беше обmа, а втората няxаx специална, лична, лично за mен. Bърнах се
назад до невидиmата граница разделяmа xачествата на xоридора. B тази втора, лична част от
xоридора mоxех mного добре да xонтролираm двиxението на енергийното си тяло, саmо с
наmерението си, поxелаването си. Cяxаш силата безпроблеmно отговаряше на представите mи.
Осъзнавах, xаx работи mехурът на възприятието нагледно, оxолната среда /и тялото mи/ отразяваха
веднага представите mи /огледална ]унxция/. Hаучих mного неmа за xратxо вреmе относно
действието на наmерението, представите и mехурът на възприятието. Kазах на съmността си, че се
оставяm тя да mе води и насочих вниmанието си xъm върха на въобраxаеmата си глава /,xоето беше
ненуxно/. О]орmи се в уmа mи образ на връх на глава с неmо xато xорона върху нея. Тази представа
mе ограничи, mаxар, че се двиxих няxъде нагоре. ¡ухът е отвъд всяxаxви представи. Hаxрая
съmността mи, mи xаза: 'не mога да те взеmа със себе си¨ и mе остави на едно легло астрален образ.
Aз схванах, че mоята систеmа от убеxдения mи пречи да достигна състоянието, в xоето пребивава
съmността mи. Vсетих ясно в съня, че аз xивея в областта на илюзорните си представи, доxато духът
е отвъд всичxо в истинсxата реалност.
Слу!а"# Иmах сън, в xойто четях от xнига едно учение или знание. Eто основната mу идея:
Hепрестанно поmнене на себе си /своето присъствие/ в съчетание с йога /mедитация при издигната
Kундалини/ води до бърз е]еxт осъзнаване на Aтmан /духа/. Повторението е с цел затвърxдаване,
стабилизиране на състоянието. Cлед xато в съня прочетох в xнигата за това учение, тръгнах
наняxъде с цел да го праxтиxуваm. Bървейxи наняxъде се появи идеята, че аз mе изпраxтиxуваm
учението саmо в света на идеите /ин]орmационно ниво/, xъдето то единствено съmествува. Т.е. не е
нуxно да праxтиxуваm 'правенето¨ съдърxаmо се в учението, тъй xато то е идея и ниmо повече.
Идеята mе се реализира /в действия, еmоции, xелания, mисли/ и xаxво от това ниmо. Aтmан не се
постига чрез извършването на mилиони действия. Mалxо обърxваmа xонцепция става въпрос за
разпадане логичесxата връзxа действие-резултат. Т.е. даден резултат mоxе да се постигне и без
извършване действията водеmи до него. Hе е нуxно да се прави ниmо, просто поxелаваш и вярваш.
¡ухът е отвъд причинност и логиxа.
Слу!а"# Cлед сънуване на насилие, в xоето участвах, се събудих и mедитирах mалxо. Паx заспах
и попаднах в xон]лиxтни ситуации, събудих се и паx mедитирах. Паx заспах, по няxое вреmе
сънуваm, че mедитираm седнал на ръба на леглото си /таxа xаxто си mедитираm на ]из.ниво/. ¡оxато
сънувах, че mедитираm се събудих плавно и в полусънно състояние няxой mи предаде невербално
идеи /и xонцепции/, mе ги напиша с дуmи: 'Eто виx, ти mедитираш доxато сънуваш и сънуваш
доxато mедитираш. Hо аз те подготвяm за неmо повече от това за xрайното съвършенство.¨ Cега mе
обясня идеята, тъй xато от дуmите не се разбира. Cmисълът на xазаното, xаxто го разбрах е следният:
'Eто виx, ти mедитираш, доxато сънуваш на енер.ниво /то е илюзия/ и сънуваш, доxато mедитираш
на ]из ниво /то съmо е илюзия/. Т.е. ти сънуваш и на енер. и на ]из.ниво и двете са илюзия, и двете
са сън. Hо аз те подготвяm не саmо за изxивявания в тези две илюзорни нива-сън, а и за неmо повече
за xрайното съвършенство и изxивяванията, xоито mоxе да иmа едно съmество, достигнало xрайно
съвършенство¨.
<у1%т е xато /споxоен/ еxран върху, xойто се проxеxтира цялото Творение /възприятийно
разделено на ]изичесxо, енергийно и ин]орmационно ниво/. При постигане на поxой, ясно
забелязваm, че всичxо е в mен, аз съm безxрайно съзнание и в mен се наmира Творението /,но аз не
съm в него, съзнанието mи е отвъд него/. Hялото ]изичесxо ниво се наmира в съзнанието mи
24
/обгръmаm го, и най-далечните звезди са сяxаш залепени пред очите mи, наmираm се до тях/. Hялото
енергийно ниво е в съзнанието mи /прониxваm го по гореописания начин/. Hялото ин]орmационно
ниво съmо е в съзнанието mи /трудно обясниmо обхваmане на идеите, но подобно на гореописаното/.
Kонxретното възприятие на трите mи тела си остава ограничено до теxуmата обстановxа,
заобиxаляmата mе среда. Таxа е по-добре /,заmото неxонтролираните възприятия водят до
разстройство на саmия възприятиен процес, загуба на разсъдъx и сmърт/. Kонтрола е задълxителен.
Hелта е да се реализира едновреmенно себеосъзнаване и всеосъзнаване, т.е. не се губи
индивидуалността, /нито пъx разсъдъxът/.
Творението е вибрационно, бързо трептене забелязваmо се, xогато съm в поxой. Тази трептяmа
холограmа се проxеxтира от съзнанието и представлява вреmе-пространствена илюзия, в xоято
xивееm сънувайxи. Hие сmе в нисxа съзнателност и сънуваmе Творението. Иmаmе възmоxност да се
събудиm в съзнанието си, xоето е реалността. Kолxо по-ясно от това да се обясни ?
Слу!а"# Иmах ясен сън, в xойто възприятието mи беше по интуиция. Оxоло mен няmаше ниmо
/тъmнина/ и mен mе няmаше /тялото mи/. B това ниmо иmаше неmо, чието присъствие усеmах.
Присъствията mоxеха да бъдат съпроводени с идеи, идеята за това, xаxво са те /предполагаm, че това
е ин]орmационно ниво/. Bъзприеmах чрез идеи, но все едно с петте сетива. Т.е. чуване, виxдане и
т.н. чрез идеи. Axо насочвах вниmанието си xъm xонxретен обеxт оxоло mен, възприеmах точно
идеята за него, все едно с петте сетива /светлина, цветове, очертания, разделителна способност,
чувства и т.н./. От ниmото mоxеха да се появяват съответстваmите на идеите образи /енергиино
ниво/. По вреmе на изxивяването бях запазил бистротата на интелеxта и паmетта си на сто процента
т.е. xаxъвто съm си туx в будността на ]из.ниво, таxъв си бях и 'таm¨. 3апазил трезвост, изпитвах
радост, заmото усеmах разлиxата mеxду духа и индивидуалното mи аз, таxа нареченото
'различаване¨. Cюxетът на съня беше, xаx се разхоxдаm из няxаxъв град.
Bсе повече разбираm, xолxо е ваxен еxедневния xивот по вреmе на будността, за доброто
сънуване. Bаxен е саmоxонтрола през будността.
Слу!а"# B гранично състояние, успях да заxова в съзнание без mисли и изведнъx съзнанието mи,
започна да се разширява бързо, оxоло и над главата mи. 3а по mалxо от една сеxунда, стана голяmо,
xолxото 1/3 от стаята, в xоято леxах. Bсичxо стана бързо и неочаxвано, и аз неволно се върнах паx в
раmxите на главата си. Cвойството на съзнанието без mисли да се разширява.
Освен чрез mислене, mоxе и по интуиция да се разбират неmата.
По вреmе на ясен сън, няxой mи обясняваше идеята, че: 'mорала не mоxе да се справи с
насилието¨.
¡оxато mедитирах, седнал на ръба на леглото, усетих присъствие. Hяxой дойде и постоя mалxо,
седнал от лявата mи страна.
Слу!а"# ×сен сън в xрасива енергийна област с xрасива xена, обясняваmа mи, че тази област е
създадена за нея от няxой друг. Тъй xато областта й харесала, xената избрала да остане таm да
xивее. Kонтаxтувахmе доброxелателно, xената си сmеняше дрехите /външния вид/ чрез
въобраxението си, за да mи достави удоволствие с xрасотата си. Hапуснах областта и навлязох в
сюxета на обиxновен сън, xената mи правеше xоmпания оmе известно вреmе. Fях въвлечен в
xон]лиxт с няxаxви хора и един човеx mе преследваше. Fягах затруднено по уличxа, в съня бягането
по зеmя е трудно, не се сетих да полетя. uовеxът mе настигаше и аз спрях, обръmайxи се, за да се
сбиеm. Тогава се сетих, че използваm енергийното си тяло, отраxателно, а трябва да го xонтролираm.
То иmа точxи на силата в себе си /енергийни центрове/ и аз mога да xонтролираm обстановxата с
mисълта си. Изведнъx човеxът се обърна и си заmина, остави mе. Aз се върнах по улицата и се опитах
да mина незабелязано, зад гърба на враxдебната група от хора. Hо те mе видяха и подгониха по друга
улица. Kогато започнаха да mе настигат, се сетих да полетя. Mисленето mе правеше теxъx и аз го
спирах, за да олеxна, и за да се издигна по-висоxо. Прелетях над плоmад до висоxа раmпа, застанах
на нея. По раmпата вече се xатериха дваmа човеxа-преследвачи, а трети xачил се вече на нея
бягаше xъm mен. Триmата mе приxлеmиха, няmаше mясто за отстъпване. Fяха вече на 2-3 mетра от
mене, xогато се сетих. Vсmихнах се и mраxвайxи с пръсти, изxлючих възприятието си, xато затворих
очи и се центрирах. Bсичxо изчезна, след mалxо се събудих.
B една будистxа xнига е xазано: 'Mенталното е предтеча на всичxи обстоятелства; mенталното е
първо; mенталното ги о]орmя¨.
Слу!а"# ×сен сън в непозната енергийна област, плътни цветове, странни растения и оxолна
среда, всичxо беше непознато, различно от зеmното. uувствах, че и преди съm бил туx или съm xивял
25
туx, всичxо оxоло mен го чувствах близxо. Hетях свободно из пейзаxа, иmаше хора с образа на mои
познати от 3еmята. Hе бяха разговорливи. Bсе паx xогато се натъxнах на растение, причиняваmо
неприятно усеmане в енергийното mи тяло, няxой mи xаза: 'това е деmонично растение¨. Hетях
нагоре, таm иmаше седнал човеx, поговорихmе xратxо.
Слу!а"# ×сен сън в обширна mестност, градове, поляни, mорета. Hетях нависоxо, доxато зеmята
се превърна в точxа и изчезна. ¡ълго летях из mестността, развивайxи висоxа сxорост. После в един
от градовете се разхоxдах по улица, с човеx приел образа на mой приятел от 3еmята. ¡али беше той ?
Поxаних го на гости в mоето xилиmе на ]из.ниво. Попитах го, владее ли 'бързо превxлючване¨, за
да дойде след mен. Той mълчеше. Pеших да го прегърна и пренеса в xъmи, но той се отдръпна.
Xванах го за ръxата и xонцентрирах mисловен адрес на една стая в mоята xъmа. C бързо
превxлючване бях таm, но стаята я няmаше, въпреxи, че бях таm. uовеxът го няmаше с mен. Cтоях в
ниmото, очаxвайxи да се появи стаята. Тя започна да се появява, mебели, стени, цялата стая се
изгради оxоло mен, сяxаш от xеле, създадох я с наmерението си. Cтъпих на пода и реших да се xача
на горния етаx, да вляза в mоята стая, xъдето спях. ¡осега не бях виxдал, xаx тялото mи спи. Kачих
се и влязох в стаята си. 3астанах в средата й, и се заоглеxдах. Hеглото, xъдето спях, беше с набрани
одеяла. Иmаше ли човеx под тях ? Mоxе би да, mоxе би не. Hе mоxах да преценя, поради вълнението
си. Fеше необичайна ситуация. Cъбудих се.
Слу!а"# Този случай доxазва еднаxвата *%6&о*т на ]изичесxото и енергийното ниво. Или и
двете са реални, или и двете са илюзия. Hе mоxе да се xаxе, че будността е реална, а сънуването
илюзия двете нива са с еднаxво естество. Eто случая: Fях заспал в следобеден сън.Cъбуxдайxи се,
усеmаm че mи е студено /беше зиmа/. Pешаваm да стана и вxлюча печxата. Cтаваm и тръгваm xъm нея,
навеxдаm се да я вxлюча и осъзнаваm, че сънуваm, това е ОИТ. Bръmаm се в тялото и се събуxдаm с
наmерение да вxлюча печxата. Cтаваm и тръгваm xъm нея, но осъзнаваm, че сънуваm, аз съm в ОИТ.
Bръmаm се в тялото и се събуxдаm, този път наистина. Cтаваm с ]изичесxото тяло и вxлючваm
печxата наистина. Bсъmност, предните два пъти съm заспивал веднага след събуxдането, за mного
xратxо вреmе оxоло сеxунда. Т.е. тялото mи е заспивало преди да успея да стана с него и аз съm
ставал с енергийното си тяло. Pеалността на стаята и изxивяването беше еднаxва и в трите случая,
няmаше разлиxа mеxду тях. Bъпреxи, че първите два бяха на енергийно, а третия случай на
]изичесxо ниво.
Я&уари 2992 г.
Слу!а"# ×сен сън със слаба осъзнатост. Aз съm във военно училиmе, оxоло mен са другите
ученици. При mен дойде генерал и mе назначи за отговорниx да следя за неmо, да xонтролираm
другите обучаваmи се. Cлед mалxо започна битxа, сраxение с няxаxви хора използваmи приmитивни
оръxия /брадви и т.н./ Aз се бия, подгонват mе няxолxо човеxа по стълбиmето на един блоx. Kато
оръxие иmаm саmо пръчxа, а те са с xъси брадви. Ограxдат mе, аз се xрия зад един прозорец. B тази
безизходна ситуация, се сетих за една случxа с един йогин, xоято бях чел. /Hогинът поmолил
търговец да mу донесе mляxо за пиене. Търговецът исxал да изпита йогинът, наистина ли притеxава
сили и е неуязвиm. 3атова вmесто mляxо, донесъл вар. Hогинът усетил изmаmата, но нарочно изпил
варта. Cлед mалxо търговецът се запревивал на зеmята от стоmашни болxи варта поразила
търговеца, а не йогинът. Последният xазал, че осъзнава единството си с всичxи хора, затова останал
невредиm./ Aз възнаmерих и повярвах да отразяваm чуxдите удари. Kазвайxи си вдъхновено, че
всичxо е едно, mоxех да xонтролираm напълно, случваmото се оxоло mен. Тази mи способност беше
резултат от вярата, увереността. Eдин от враговете счупи прозореца, зад xойто се xриех. Парчетата
стъxло достигнаха до mен, но се забиха в неговото тяло. ¡руг човеx заmахна с брадва xъm mен, аз
спрях неподвиxно xартината на случваmото се, стартирах я забавена и проxонтролирах брадвата да
се забие в удряmия mе човеx. Xвърлих пръчxата, xоято носих, беше mи ненуxна, сега разчитах на
себе си. Извършвах всевъзmоxни mанипулации в съня, xоито няmа да се впусxаm в подробности да
описваm. Изясниха mи се неmа свързани с работата с уm, вниmание, въобраxение, xонтрол, вяра.
Hаmирах се в определено 'състояние¨, затова владеех напълно енергиите на съня. Pаботи се с ]ино и
леxо осъзнаване. Kогато осъзнах споmенатите неmа, отгоре се спусна летейxи човеx и xаза, че е
върховния xрец на хората, с xоито се биехmе. ¡ваmата се сприятелихmе и полетяхmе заедно из съня.
Cлед mалxо се превърнахmе в гълъби и продълxихmе да си летиm. uувствах се споxоен, радостен и
удовлетворен.
26
При дневната будност, съmо mоxе да се xонтролира ]из.свят, аxо се влезе в специ]ично
състояние. Pядxо и за xратxо съm влизал в състояние на леxо и ]ино осъзнаване, доxато съm буден на
]из.ниво. В м%л!а&ие и в,ра = тогава &е6ата (апо!ват 4а *е *лу!ват.
Слу!а"# ×сен сън, сънуваm стаята, в xоято съm заспал. Fях се издигнал над леглото, центрирах се
и олеxотих, стаята изчезна. Hеmо в mен, в главата mи или в центъра на осъзнаването mи,
продълxаваше да проеxтира непрестанно представи, xоито възприеmах xато образи /най-различни и
хаотични/. Cтреmях се да ги mахаm, но постоянно изниxваха нови. Това непрестанно излъчваmо
неmо, вършеше работата си mного ]ино, леxо и опитите mи да го успоxоя, бяха неуспешни. Cаmото
mи опитване да спра проеxциите на неmото, съmо беше една от mногото проеxции на неmото.
Получих интуитивно знание, че това неmо в mоя център представлява 'ядро¨, 'потенциал¨, xоето
непрестанно излъчва и проеxтира mоя свят, ]орmирайxи mоето възприятие. Оmе mоm mи се появеше
няxаxва идея, в съmия mоmент тя се проеxтираше xато образ, xойто възприеmах. Cтранно неmо иmа в
mоя център ядро, потенциал.
Слу!а"# B ясен сън се разхоxдах на улицата пред xъmата си. Изведнъx се появи човеx, бързо
mинаваm поxрай mен. C цел да го прогоня тръгнах xъm него. Отчетливо усетих, че рязxо навлезе
нечие присъствие в съня mи. Hеmо в mен реагира mигновено, xато mе издърпа във ]из.тяло и mе
събуди.
Слу!а"# B 'гранично състояние¨ леxах във ]из.тяло. Hеmо дойде и доxосвайxи се, xато че ли mе
хвана за дясното раmо. Обезпоxоен, започнах да се mятаm и се събудих. Паx заспах в ясен сън,
разпаднах го и останах в тъmна празнота. Pеших да xонцентрираm представата си върху светлината.
Bсичxо оxоло mен започна да се изпълва със светлина, тя изпълваше и mен, облъчваше mе. Hейното
лъчение бързо ставаше все по-силно и започнах да чувстваm дисxоm]орт. Cяxаш не mоxех да
издърxа на излъчването на светлината. Обезпоxоен за енергийното си тяло /да не се повреди неmо/,
заповтарях: 'по-споxойно, по-полеxа¨. Hаxрая се отдръпнах от тази представа.
Слу!а"# Pазпадайxи за]орmяm се ясен сън останах в тъmнина. Получи се преxъсване на
възприятието и будното mи осъзнаване преxъсването трая mиг. Осъзнах се летяm над селото, в
xоето xивеех, беше вечер, луната светеше. Fях оставил енергийното тяло саmо да си лети. Cаmо
наблюдавах отпуснат. Hетенето се забави и спрях, наxлонен на една страна, гледайxи mорето. Cлед
mалxо забелязах едно, а после оmе две xучета да идват xъm mен. Fях нисxо до зеmята и тресxаво
заопитвах да изпразня уmа си, за да олеxотя енергийното тяло. Издигнах се нагоре. /Cеmаm се, че в
друг ясен сън, усетих натисxа на зъбите, xогато xуче-чудовиmе mе захапа за xраxа няmаше болxа,
но беше няxаx неприятно./ Изxоmандвах едно от xучетата да уmре, проеxтирайxи съответната
представа. Cлед няxолxо сеxунди то се търxулна в пясъxа. По съmия начин лиxвидирах и другите
xучета. Останал саm, седнах върху една пясъчна дюна до mорето. Интересно, пясъxът беше топъл,
сяxаш нагрят от слънцето, а оxоло mен беше вечер огрята от луна. Fеше споxойна и тиха вечер.
Иmаше няxаxва роmантиxа в това, да стоя саm в лунна вечер върху астрална пясъчна дюна до mорето.
По няxое вреmе разпаднах съня и реших да xонцентрираm върху светлината. B оxолната тъmнина,
започнах да приблиxаваm светлинен източниx в далечината. Той излъчваше неmо, xоето усеmах xато
топлина с енергийното си тяло. 3ачудих се дали това не е Cлънцето, аxо достигна до него, mоxе да се
изгоря, или пъx това е централния източниx на енергията ? Отxазах се и на връmане забелязах от
лявата си страна, 6-7 топxи от светлина, топчести светлини /таxива бях виxдал и друг път в
енер.ниво, това са други съmества- индивиди/, те бяха пръснати в тъmното пространство на различно
разстояние едни спряmо други. /B тази тъmнина се създават съниmата, чрез проеxции-представи от
уmа на сънувача. Pазпадне ли се съня, индивида остава в тъmнина./ Mинавайxи поxрай топчестите
светлини, сяxаш падах и се двиxих бързо. Озовах се в ясен сън с mаловаxен сюxет. Hяmа друга сила,
освен силата на възприеmането.
B дадено изxивяване, нагласата, с xоято се подхоxда xъm изxивяването, е решаваmа за това xаx
mе протече то.
Слу!а"# ×сен сън с mузиxа, xоято mоделирах по xелание. По няxое вреmе иmах чувство за
двиxение, а пред mен в xосmоса отдалечаваmа се 3еmя. После иmах xръгло зрително поле
/ограничено/ и бях на повърхността на планета, пясъчлива mестност с нисxи сxали. Таm наблюдавах
една пираmида, xаmенна, голяmа, с пропорции подобни на хеопсовата пираmида в Eгипет. uудех се
на 3еmята ли се наmира тази пираmида или на друга планета получих потвърxдение от интуицията,
че е на друга планета. Интересно.
27
Слу!а"# B ясен сън се разхоxдах из етаxа на xъmата си, в xойто спях. Fудното mи съзнание не
беше добре запазено и сmътно осъзнавах, че сънуваm. Cънуваm, че родителите mи са в mоята стая, аз
отиваm на стълбиmето, тогава черна елипсовидна топxа /висоxа 1 m. и широxа 50 сm./ се появи бързо
и пробягна на отсреmните стъпала. Това, xато че ли беше няxаxво съmество, повърхността mу беше с
xъса xозина, настръхнали xосmи. Cлед xато пробягна по стъпалата, топxата изчезна и след половин
сеxунда се появи част от нея над главата mи. Fързо се подаде от горната плоmадxа на стълбиmето,
слизайxи xъm mен и паx се вдигна нагоре. Това беше достатъчно да mи изxара аxъла и аз уплашен
тръгнах xъm mоята стая, за да xаxа на родителите си xаxво видях. B mоята стая иmаше тъmно
очертание на човешxа ]игура. Cтоях в стаята и чувствах страх, биополето mи настръхваше оxоло
mен и няxаx беше разбълниxано, с двиxения в него. Hо аз саmия сяxаш бях няxъде другаде,
центриран и споxоен наблюдавах страха на личността mи и реаxцията на биополето mи. Тогава
човеxът в стаята mи xаза: 'Остави страха, ти си роден да поxоряваш¨. B сmисъл да поxоряваm,
изследваm непознатото.
Слу!а"# ×сен сън xаx се разхоxдаm из xоридори и стаи на етаx от сграда. Bсичxо беше чисто,
xрасиво, приятно, хората съmо. Xареса mи обстановxата. После сцената се сmени и аз се разхоxдах
по поляна с един човеx. Той mи обясняваше, че и други иmат xато mоя проблеm. Mоите проблеmи
бяха негативни mисли и чувства, и не овладяна сеxсуалност. Поради тази причина аз съm иmал лошо
излъчване. Xората от приятното mясто, xъдето бях преди mалxо, не mе исxали, не исxали да xивея
при тях, тъй xато съm иm пречел с негативното си излъчване, бил съm разрушителен за тях, т.е. не иm
съответстваm. uовеxът, с xойто вървях mи поxаза стара и порутена дървена xолиба-xъmа, с една стая
вътре, подът беше залят с вода 20-30 сm. дълбоxа. Kаза mи, че mе трябва да xивея туx в xолибата, тъй
xато не съm подходяm за хубавото mясто, xоето възприех в началото на ясния сън. Това беше
основната идея. Aз се натъxих mного от този ]аxт и след mалxо се събудих. Cъня е сиmволичен.
Слу!а"# Cън със сеxсуални mисло]орmи, изведнъx се осъзнаваm, че сънуваm и леxа в леглото си.
Vсеmаm присъствие отляво точно до главата mи, сяxаш няxой mи внушаваше тези сцени,
проxеxтираше ги в уmа и възприятието mи. Aз се раздразних от този ]аxт и с бързо двиxение на
енергийната си ръxа, сграбчих това неmо до главата mи. То беше подобно на червей, дълъг 30-40 сm.
и дебел 4-5 сm. в диаmетър, беше плътно на пипане, образ не се виxдаше, то саmо се усеmаше. Aз го
заизвивах и заразтягах с цел да mу навредя, xато си представях, че го униmоxаваm. Cлед mалxо се
събудих. Това е нагло и неприеmливо посегателство върху личността на човеxа няxаxво съmество
да проxеxтира сцени в уmа на спяm човеx, вероятно с цел да се захрани от енергията mу.
Hеmата, xоито възприеmаmе са илюзия, повярваmе ли иm, с нас е свършено.
:ма1 сиmволичен сън поличба с трудов стаx. През по-голяmата част на този стаx бях в нисxа
съзнателност, xато иmаше периоди на толxова нисxа съзнателност, че направо не поmнех, xаxво съm
правил през това вреmе, не поmнех себе си. Тези периоди въобmе не mи се сmятаха за трудов стаx,
били напълно безполезни, загуба на вреmе. Cаmия сън представляваше пресmятане на трудовия mи
стаx, натрупан през xивота mи. Иmаше схеmа разгра]ена на периоди. Иmаше съвсеm mалxо периоди,
в xоито съm бил в по-висоxа съзнателност и иmенно те се сmятаха за стаx, саmо те бяха ценните.
Тълxуванието mи е, че работата, xоято работя, заробва вниmанието mи в илюзията.
Слу!а"# Иmах ясен сън, в xойто няxаxво присъствие явно mи проxеxтираше негативни неmа или
таxива свързани със сеxсуалността. Pаздразнен, издебнах присъствието и го хванах. Fеше подобно на
ръxа, стисxах здраво, а то се дърпаше и то силно. Известно вреmе таxа се дърпахmе и то с всичxа
сила, после се събудих. Паx заспах в ясен сън, отново усетих чуxдо влияние, беше отляво до главата
mи. Cграбчих го и се задърпахmе, беше сяxаш дърxах плътна ръxа. Kато видя, че няmа да го пусна,
съmеството спря да се дърпа. Aз го захапах със зъби за ръxата, дълбаейxи с xучешxия зъб в плътта
mу. Cъmеството започна неистово да се дърпа и mята, издаде звуx подобен на хърxане на разярена
xотxа, леxо подобен на mяуxане. Bеднага се събудих.
'Cънуването нанася удар върху рационалността с ]аxта, че то е реално, xолxото и еxедневния ни
свят¨. K.Kастанеда
Слу!а"# B ясен сън гледах чертеx с mахало, разлюляно и застанало неподвиxно в xрайната си
лява позиция. Иmаше стрелxи и надписи, че в това равновесно полоxение възходяmите и
низходяmите сили са изравнени. Иmаше нарисувана врата с надпис 'врата¨, придруxен с идеята, че
равновесието е един вид врата xъm неmо, неmо свързано със съзнателността.
B полусънно състояние бях в по-висоxа съзнателност, от xоято mоxех да наблюдаваm mислите си,
xато неmо външно спряmо mен. 3абелязах, че mисли в единствено число xато: 'аз mе направя¨, ¨аз не
28
съm¨ и т.н., не са насочени xъm ниxого, те са без реален адрес, не са адресирани до ниxой. Kогато
вниmанието е изmестено от центъра на личността, се виxда, че тя престава да съmествува. Mислите
отнасяmи се за аза проxънтяват в ниmото, насочени xъm ниmото. Kонструxцията на аза съmествува,
саmо доxато човеx е в нисxа съзнателност.
Bеднъx се прибирах от ОИТ и влязох във ]из.тяло плавно през върха на главата. Fях топxа ]ино
осъзнаване, mоm се оxазах в главата неmо започна да mи припоmня xой съm аз, mоята личност, mисли
и знания. Предполагаm, че това неmо е xонxретния уm. Ин]орmацията за социалната личност е
запаmетена в определено състояние, излезеm ли от него личността изчезва. 3а да си я споmниm трябва
отново да възприеmеm това състояние. Cхеmа:
Трите нива на вреmе-пространствената илюзия и съзнанието отвъд тях. Mехур на възприятие.
спане без съниmа ин]орmационно абстраxтен уm, идеи
сънуване енергийно еmоции, xелания, xонxретен
уm, mислене
будност ]изичесxо ]из.действия
Aвтор: Kаталина, e-mail: dami¸sy¸abv.bg
29

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->