P. 1
Bridege Course Module 1

Bridege Course Module 1

|Views: 513|Likes:
Published by Srirama Krishnan
Bridege Course Module1 to be followed from 15.6.2011
Bridege Course Module1 to be followed from 15.6.2011

More info:

Published by: Srirama Krishnan on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2011

pdf

text

original

Sections

jäœehL gŸë¡ fšé Ïa¡Feç‹ brašKiwfŸ br‹id 600 006. e.f.v©.12005/Ão1/2011 ehŸ 15.06.

2011 ----bghUŸ gŸë¡ fšé - 15.06.2011 Kjš tF¥giw ãfœÎfŸ brašgL¤JtJ kh©òäF c¢rÚÂk‹w 14.06.2011 ehë£l Mizæ‹go m¿ÎiufŸ tH§Fjš bjhl®ghf. 1. jäœehL gŸë¡ fšé Ïa¡Feç‹ brašKiwfŸ e.f.v©.12005/Ão1/2011 ehŸ 14.06.2011 2. kh©òäF c¢r ÚÂk‹w Ô®¥ò ehŸ 14.06.2011. ----gh®it 1-š F¿¤j gŸë¡ fšé Ïa¡Feç‹ brašKiwfëš tH§f¥g£l jäœ k‰W« M§»y« tê R‰w¿¡iffŸ Ïj‹ _y« u¤J brŒa¥gL»wJ. 2. gh®it 2-š F¿¤j kh©òäF c¢rÚÂk‹w Ô®¥Ã‹ mo¥gilæš Ñœ¡F¿¥Ã£LŸs eilKiwfŸ mid¤J¥ gŸëfëY« 15.06.2011 Kjš brašgL¤JkhW bjçé¡fyh»wJ. 1. 1 k‰W« 6-M« tF¥òfS¡F br‹w fšé M©oš (2010-2011 fšé M©oš) Ëg‰w¥g£l rk¢Ó®¡ fšé ghl¥ò¤jf§fë‹ mo¥gilæš tF¥giw ãfœÎfŸ eilbgw nt©L«. 2 Kjš 5 k‰W« 7 k‰W« 8 tF¥òfS¡F 15.06.2011 Kjš FHªijia ika¥gL¤Âa Ïiz¥ò¥ gæ‰Á tF¥òfŸ Ï¢brašKiwfSl‹ Ïiz¡f¥g£LŸs f‰Ã¤jš Í¡ÂfŸ-1 (Module-1)‹go el¤j¥gl nt©L«. nkY« 14.06.2011 m‹W tH§f¥g£l Ïiz¥ò¥ gæ‰Á F¿¤j “ neh¡f§fS« F¿¡nfhŸfS«, tF¥giw brašghLfŸ, gŸërh®ªj brašghLfŸ” bjhl®ghd m¿ÎiufŸ k£L« 7 Kjš 10 tF¥òfS¡F f‰Ã¤jš gâ nk‰bfhŸS«nghJ ga‹gL¤Jjš nt©L«. nk‰F¿¥Ãl¥g£LŸs m¿ÎiufŸ (t.v©.2 k‰W« 3 bghU¤jtiu) taJ k‰W« tF¥ò¡F bghUªJ« tifæš (Age appropriate and Class appropriate) f‰Ã¤jš gâ nk‰bfhŸSjš nt©Lbkd m¿é¡f¥gL»wJ.

gh®it

2.

3.

4.

gŸë¡ fšé Ïa¡Fe® (bgh) bgWe® mid¤J Kj‹ik¡ fšé mYty®fŸ mid¤J kht£l¡ fšé mYty®fŸ efš muR brayhs®, gŸë¡ fšé¤ Jiw mt®fS¡F gâªJ mD¥g¥gL»wJ. khãy £l Ïa¡Fe®, midtU¡F« fšé Ïa¡f«, br‹id-6 mt®fS¡F gâªJ mD¥g¥gL»wJ.

gŸë¡fšé¤ Jiw

Ïiz¥ò¥ FHªij ika Ïiz¥ò¥ gæ‰Á
VHh« tF¥òKjš g¤jh« tF¥òtiu gFÂ – I

bghUsl¡f« bghUsl¡f«

t. v©.
1. 2. 3. 4. 5. jäœ

ghl«

g¡f v©
1-6 7-15 1616-23 2424-31 3232-39

M§»y« fz¡F m¿éaš r_f m¿éaš

Ïiz¥ò¥ FHªij ika Ïiz¥ò¥ gæ‰Á jäœ tF¥ò VII
1. khzt®fS¡F Áy C®fë‹ bga®fis vL¤J¡fh£lhf bfhL¤J éLg£l Ïl¤ij ãu¥g¢ brŒjš. (v.fh) 1. fhŠÁòu« Á 2. kJiu J 3. jŠrhñ® Š 4. éG¥òu« ò 2. th®¤ij éisah£L ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs m, Ï, th®¤ijfis cUth¡fš. (v.fh) m«kh, Ïiy, <jš, cyf«

<,

c v‹D«

vG¤J¡fis

ga‹gL¤Â

3. khzt®fS¡F¤ bjçªj F¿š vG¤ij, beoš vG¤jhf kh‰Wtj‹ _y« òÂa brh‰fis¤ bjçªJ bfhŸSjš. (v.fh) gl« ghl« kl« khl« fš fhš gš ghš 4. bghJthf xU g¤Âia fU«gyifæš MÁça® vG tF¥Ãš cŸs khzt®fis¥ go¡f¢ brŒJ, go¡F«nghJ V‰gL« ÃiHfis¡ fisjš.

5. khzt®fS¡F¤ bjçªj 3–vG¤J, 4- vG¤J brh‰fis¥ g£oaèLjš.

6. jäœ bkhêæš cæ® vG¤J, bkŒbaG¤J, cæ®bkŒbaG¤J Ït‰¿‹ Ïašòfis MÁça®fŸ vL¤J¡ TWjš. (v.fh) cæ® vG¤J - m, Ï, v bkŒbaG¤J - ¡, ¢, ¤ cæ®bkŒbaG¤J – f, g, k (Ïit ngh‹w vG¤J¡fis xU J©L¢ Ó£oš vG xU bg£lf¤Âš ãu¥Ã x›bthU khzt®fisÍ« x‹¿‹Ã‹ x‹whf miH¤J x›bthU J©L Ó£il vL¡f¢ brŒJ vG¤Jfis¡ f©LÃo¤J mt‰¿‹ tifia czu¢ brŒjš).

tF¥ò VIII

1. khzt®fS¡F Áy C®fë‹ bga®fis më¤J mt‰¿‹ Áw¥Ãid étç¡f¢ brŒjš. 2. khzt®fS¡F¤ bjçªj gH§fŸ, fhŒf¿fŸ bgaiu tçirahf¥ g£oaèl¢ brŒjš. gH§fŸ 1. 2. 3. 4. thiH¥gH« kh«gH« Kyh«gH« gyh¥gH« fhŒf¿fŸ f¤jç¡fhŒ btŸsç¡fhŒ órâ¡fhŒ bt©il¡fhŒ fhŒf¿fë‹

khzt®fŸ g£oaèl¥g£LŸs gH§fë‹ bga®fisÍ«, bga®fisÍ« MÁça®fŸ cjéÍl‹ mfu tçir¥gL¤Jjš. 3. th®¤ij éisah£L ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs m, Ï, th®¤ijfis cUth¡fš. (v.fh) m«kh, Ïiy, <jš, cyf«

<,

c v‹D«

vG¤J¡fis

ga‹gL¤Â

4. khzt®fS¡F vL¤J¡fh£lhf xU brhšiy¡ T¿ KoÍ« vG¤ÂèUªJ mL¤j brhšiy¤ bjhl§f¢ brhšè òÂa th®¤ijfis cUth¡Fjš. (v.fh) FlF FUé éUªJ Jwé és¡F FU 5. khzt®fS¡F bjçªj F¿š vG¤ij, beoš vG¤jhf kh‰Wtj‹ _y« òÂa brh‰fis¤ bjçªJ bfhŸSjš. (v.fh) gl« ghl« kl« khl« fš fhš gš ghš 6. khzt®fis ÏU FG¡fshf¥ Ãç¤J¡ bfh©L xU FGéš cŸst®fis mt®fS¡F bjçªj th®¤ij¢ brhšy, Ïu©lhtJ FGéš cŸst®fŸ mªj th®¤ijfS¡F ãfuhd v®brhšiy¡ TWjš. (v.fh) Kjš FG 1. Ï‹g« Ïu©lhtJ FG J‹g«

2. 3. 4.

tuÎ Ãw¥ò M©

-

bryÎ Ïw¥ò bg©

7. bghJthf xU g¤Âia fU«gyifæš MÁça® vG tF¥Ãš cŸs khzt®fis¥ go¡f¢ brŒJ, go¡F«nghJ V‰gL« ÃiHfis fisjš.

tF¥ò IX

1. jäœ bkhêæš cæ® vG¤J, bkŒbaG¤J, cæ®bkŒbaG¤J Ït‰¿‹ Ïašòfis MÁça®fŸ vL¤J¡ TWjš. (v.fh) cæ® vG¤J - m, Ï, v bkŒbaG¤J - ¡, ¢, ¤ cæ®bkŒbaG¤J – f, g, k (Ïit ngh‹w vG¤J¡fis xU J©L¢ Ó£oš vG xU bg£lf¤Âš ãu¥Ã x›bthU khzt®fisÍ« x‹¿‹Ã‹ x‹whf miH¤J x›bthU J©L Ó£il vL¡f¢ brŒJ vG¤J¡fis f©LÃo¤J mt‰¿‹ tifia czu¢ brŒjš). 2. j‰fhy¤Âš fâåæ‹ brašghL ga‹ju¤ j¡f tifæš cŸsjh? v‹W khzt®fis ÏU FG¡fshf¥ Ãç¤J fyªJiuahl¢ brhšYjš. 3. foj« vGj khzt®fS¡F gæ‰Áaë¤jš. (v.fh) khzt®fis _‹W FG¡fshf Ãç¤J ËtU« jiy¥òfëš foj« vGj¢ brhšYjš. ä‹ és¡F nt©o, rhiy tr nfhç, j§fŸ Cçš üyf« nt©o. 4. khzt®fS¡F gil¥gh‰wš Âwid ts®¡F« bghU£L, mt®fS¡F bjçªj jiy¥Ãš féij vGj¢ brhšYjš. 5. khzt®fis ÁWÁW FG¡fshf¥ Ãç¤J gŸë tshf¤ij öŒikah¡f FG¡fŸ mik¤J R¤j« brŒjš. Áw¥ghf R¤j« brŒÍ« FGé‰F jiyikahÁça® K‹åiyæš m¡FGit¥ ghuh£l¢ brŒjš.

6. c§fŸ tF¥ÃYŸs khzt®fis m, M vd Ïu©L FG¡fshf¥ Ãç¤J xU FG mt®fŸ Cçš ga‹gL¤j¥gL« gHbkhêiaÍ«, k‰bwhU FG khzt®fS¡F bjçªj gHbkhêiaÍ« x¥Ãl¢ brŒJ mt‰¿‹ bghUis MÁça® és¡» Tw¢ brŒjš.

tF¥ò X
1. khzt®fis Ïu©L FG¡fshf¥ Ãç¤J mt®fS¡F bjçªj ÂU¡Fwis Kjš moia Kjš FG brhšy, Ïu©lhtJ FG Fwis Ko¡f nt©L«.

Kjš FG:
Ïjid Ïjdhš Ït‹Ko¡F« v‹whŒªJ

Ïu©lhtJ FG:
mjid mt‹f© élš. 2. khzt®fŸ j§fŸ C® ÂUéHh¡fëš el¡F« eh£L¥òw ãfœ¢Áfëš ga‹gL¤j¥gL« fUéfis g£oaè£L mj‹ ga‹fis khzt®fS¡F MÁça® cz®¤Jjš. 3. khzt®fS¡F xU th®¤ijia¡ T¿ mj‰F ãfuhd th®¤ijfis brhšy¢ brŒJ g£oaèLjš. (v.fh) ghr« - m‹ò, ner«, Ão¥ò, I¡»a«, c©ik – ne®ik, thŒik, öŒik, eLãiyik 4. khzt®fS¡F bjçªj vJif k‰W« nkhid f©l¿ªJ vGJjš.

5. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs ÂU¡FwS¡F my»£L thŒghL vGj¢ brhšYjš. mfu Kjy vG¤bjšyh« M gft‹ Kj‰nw cyF. všyh és¡F« és¡fšy rh‹nwh®¡F bghŒah és¡nf és¡F. 6. jäœ bkhêæ‹ ts®¢Á¡F ng¢R bkhê, vG¤J bkhê Ït‰¿š vJ bgçJ« g§fh‰W»wJ vd Ïu©L FG¡fshf Ãç¤J éth¡f. 7. jäœ Ïy¡fz¤Âš g©ò¤ bjhif, éid¤bjhif, vL¤J¡fh£Lfis khzt®fis¡ Tw¢ brŒjš. 1. igªjäœ 2. CWfhŒ 3. K¤J¥gš 8. khzt®fS¡F bjçªj féP®fë‹ bga®fis¢ brhšy¢ brhšè mt®fë‹ Áw¥òfis g£oaèl¢brŒjš (v.fh.) ghuÂjhr‹ ctik¤ bjhif¡F

Áw¥òfŸ kWky®¢Á féP® v‹W ngh‰w¥gLgt® Ïa‰ifia t®â¤J ghLtš tšyt® bg©â‹ bgUikia ghLtš tšyt® 9. khzt®fis IªJ FG¡fshf¥Ãç¤J x›bthU FGé‰F« F¿ŠÁ, Kšiy, kUj«, beŒjš, ghiy vd bgaç£L m¤Âizæ‹ Áw¥òfis tçir¥gL¤Â bjhF¡fΫ. (v.fh). FG 1 F¿ŠÁ FG 2 Kšiy FG 3 kUj« FG 4 beŒjš FG 5 ghiy 10. j‰fhy Nœãiyæš cŸs K¡»a ãfœÎfis ika¥bghUshf¡bfh©L f£Liu vGj brhšYjš. (v.fh) 1. khR v‰gLtj‰fhd fhuz§fS« mt‰¿‹ ԮΫ 2. òé bt¥gkiltjhš v‰gL« ghÂ¥òfŸ 3. cy»š mik V‰gl tê. 11. khzt®fS¡F bjçªj ghliy brhªjkhf ghL« Âwid ts®¤jš. 12. cjé brŒÍ« gH¡f¤ij v›thW khzt®fël« ts®¡fyh« v‹W vL¤J¡ TWjš. 13. khzt®fS¡F bjçªj 3–vG¤J, 4- vG¤J brh‰fis g£oaèLjš. 14. MÁça®fŸ jk¡F bjçªj fU¤JŸs éLfijfis¢ brhšè khzt®fël« éilfis Tw¢ brŒjš. 15. j§fŸ tF¥ÃYŸs khzt®fis ÁWÁW FG¡fshf¥ Ãç¤J r_f« rh®ªj VnjD« xU jiy¥Ãš ehlf« _y« mt®fis g§nf‰f¢ brŒjš. (v.fh) RjªÂu¥ nghuh£l«, bg© éLjiy, éê¥òz®it btë¥gL¤J« ehlf§fŸ.

F¿¥ò - ÏJngh‹w Ãw ghl« rh®ªj brašghLfisÍ« khzt®fë‹ taJ ãiy¡nf‰g, tF¥Ã‰nf‰g MÁça®fŸ totik¤J më¡fyh«.

BRIDGE COURSE MATERIALS
ENGLISH STD – VII

1. Practise the use of nouns with the proper articles Nouns beginning with vowel sounds a, e, i, o, u take ‘an’ and nouns starting with consonant sounds take the article “a “. a book a pen an apple an egg

Exceptions - A university, A one rupee note , a unicorn Class room Activities 2. Identify the words written on the black board them 3. Singular – Plural 4. Gender –masculine, feminine and neutral (Organize games in the class room to identify the picture cards showing nouns representing genders.) 5. Verbs – Showing the action (through pictures, models, charts) 6. Distinguish Transitive and Intransitive verbs 7. Help children to form other tenses for class. regular and irregular verbs in the Spell the words and read

8. Fill in the Missing letters in the given familiar words (exercise) 9. Coining words using the letters given in a poly syllabic word e.g purpose Purse, pose, pur, pour, sue, sour, supper, sure, pep, pope, rose use, us etc 10. Giving dictation of words in three letters 11. Words in four letters and above Reading and writing the words

Individual drill in pronunciation and group drill Dictation in the words (4 and above letters) 12. Hand writing / copy writing Regular drill 13. Supplementary books Read 14. Reading practice using frequently used simple words and sentences

BRIDGE COURSE MATERIALS
ENGLISH STD – VIII 1. Framing of small words with 3 letter, 4 letters & 5 letters 2. Meaning & Opposites 3. Usage of Dictionary (Reference Skills) 4. Dictation 5. Reading & Identification of familiar words in newspaper 6. Vowels & consonants 7. Singular & Plural 8. Gender, Noun, Verb, Adjective – Introduction 9. I, II, & III Person 10. Composition – Leave letter, Cow 11. Outdoor activity: ‘O’ game (form a circle & coin a meaningful word) 12. Simple conversation / dialogues – in day to day activities 13. Articles 14. Asking Questions and answering them 15. Identifying words which have Silent letters 16. Preposition-substitution Table 17. Parts of speech Revision 18. Developing Dictionary Reference skills 19. Dialogue writing 20. Reading non- textual Poems and stories and developing a flair for reading 21. Listening to Hello English, Simply English video CDs

STD – IX

1. Asking children to identify kinds of Tenses in select paragraphs 2. Articles 3. Parts of Speech 4. Referring to dictionary (Dictionary Skills) 5. Reading (Story – telling), Newspaper Reading 6. Sentence pattern 7. British & American English 8. Captions and Advertisements 9. Simple Narration, Picture Reading 10. Degrees of comparison 11. Direct to Indirect 12. Precis writing 13. Modals 14. Simple Dialogues, poem Reading 15. Composition – My school, My village, My town 16. Translation of proverbs 17. Letter writing (official & personal) 18. Library usage (one hour)

STD – X
1. Students to narrate their summer holiday experiences. 2. Teacher to help students develop their interviewing skills by facilitating mock interview of famous personalities 3. Grammar 4. Students to create new words using Prefix and Suffix 5. Students to coin Compound words 6. Doing exercises using Preposition 7. Practicing Letter writing / invitation Composition work 8. Using a dictionary / Thesaurus and enhancing one’s command of vocabulary 9. Creative writing on common topics.

Ïiz¥ò¥ gæ‰Á FHªij ika Ïiz¥ò¥ gæ‰Á fâj« tF¥ò VII

thœ¡ifæš 1. mséLjiy thœ¡ifæš ga‹gL¤Jjš c‹ tF¥ÃYŸs 10 khzt®fis cau§fë‹ mo¥gilæš ã‰f¢ brŒJ, VWtçir k‰W« Ïw§F tçiria òça it¤jš. cau« Fiwthd khztåš bjhl§» cau« mÂfkhd khzt‹ tiu ã‰f¢ brŒjš. VWtçir¡F vÂuhf (cau« mÂf« Kjš cau« Fiwthd khzt®fŸ tiu) ãW¤jš 2. Ú£lš, ãW¤jš k‰W« bfhŸssÎfis¥ ga‹gL¤Jjš i) c‹ tF¥Ãš cŸs khzt®fSŸ v«khzt‹ äfΫ caukhdt‹ vd fh©f. Inch tape _y« msªJ Tw¢ brŒaΫ. ii) vjhtJ xU fšiy khztål« bfh©L tu¢ brŒJ mj‹ vil v‹d v‹gij vil¡fš _y« f©l¿f. iii) xU gh¤Âu¤Âš Ú® bfh©L tu¢ brŒJ mš v¤jid è£l® Ú® cŸsJ vd¡ nf£f¢ brŒjš. è£l® msit¡ bfh©L msé£L¡ Tw¢ brhšyyh«. 3. Ëd¤ij m¿a¢ brŒjš k‰W« ga‹gL¤jš x›bthU khztiuÍ« xU A4 jhis vL¤J¡ bfhŸs¢ brŒaΫ. i) mij ÏU rkkhf¥ Ãç¡fΫ. mš ½ I F¿¡f¢ brhšyΫ. xU KG bghUëš xU F¿¥Ã£l ghf¤ij F¿¤jiy¥ Ëd« vdyh« v‹gij és¡fyh«. ii) mnj A4 jhis¡ bfh©L brŒaΫ.
3 3 2 7 , , , M»at‰iw bg‹Áyhš t©zäl 4 8 32 32

4. Xçd Ëd§fis x¥Ãlš ÏU Ëd v©fë‹ gF rkkhf ÏU¡F«nghJ, vªj Ëd¤Â‹ bjhF bgçajhf cŸsnjh m¥Ã‹dnk bgçaJ vd KoΡF tUjš. x›bthUtU« Ïu©L A4 jhis vL¤J¡ bfh©L mij 4 rkghfkhf¥ Ãç¤J¡ 3 1 bfhŸs nt©L«. xU jhëš IÍ«, k‰bwhU jhëš IÍ« t©zälΫ, ÃwF 4 4 3 1 Ïu©ilÍ« x¥Ã£L > v‹gij m¿a¢ brŒayh«. 4 4

1 4

3 4

F¿¥ò
ÏU Ëd§fë‹ bjhFÂfŸ rkkhf ÏU¡F«nghJ, gFÂfëš vš Á¿ajhf cŸsnjh m¥Ã‹dnk bgçajhF« v‹gij m¿a¢ brŒayh«. 5. rkkhd Ëd¤ij m¿jš ÏU Ëd v©fŸ rkhd Ëd§fŸ (Equivalent fractions) vd x¥Ã£L m¿a¢ brŒjš. Ïu©L A4 jhis vL¤J¡ bfhŸsΫ. mš xU jhis ÏU rkkhf Ãç¤J t©zä£L¡ bfhŸf. t©zäL. brŒayh«. k‰bwhU jhis eh‹F rkghfkhf¥ Ãç¤J mš
1 I 2

2 v‹gij 4 Ïu©ilÍ« x¥Ã£L Ïu©L« rkkhd gu¥ig mil»wJ vd m¿a¢

1 2

1 4

6. tF¤jš brašgh£il m¿a¢ brŒjš 6 45

Dividend = _________ Divisor = _________

Reminder = __________________

Quotient = _________

tF¥ò VIII
1. nt‰¿d Ëd§fis¡ T£lš
1 1 + = ? v‹d v‹gij ËtUkhW és¡fyh«. 3 5

go 1 : xU A4 jhis vL¤J¡ bfh©L _‹W rkghfkhf¥ Ãç¤J, mš _‹¿š xU ghf¤ij t©zäl.

go 2 : mnj A4 jhis FWfyhf 5 ghfkhf Ãç¤J¡ bfhŸsΫ.

go 3 : ÃwF 5š x‹iw¡ F¿¡f, _‹W f£l§fis t©zälΫ. (mit V‰fdnt t©zäl¥glhj f£l§fshf ÏU¡f nt©L«.

go 4 : bkh¤j f£l§fŸ 15. t©zäl¥g£l f£l§fŸ 8 MF«. Mf éil

8 MF«. 15

2. Ëd§fis x¥ÃLjš k‰W« rkkhd Ëd§fis¡ f©L¡ bfhŸsš. Ñœ¡f©lt‰WŸ xU m£ltizæš 10 x 10 rJu mik¥ig V‰gL¤Â¡ bfhŸ. 10 9 8 7

6 gFÂ 5 4 3
3 3 1 2 1 1 5 3

2

1

0

1

2

3

4

5 bjhFÂ

6

7

8

9

10

go 1 : Ïš ãiuia (Row) bjhFÂahfΫ, ãuiy (Column) gFÂahfΫ vL¤J¡ bfhŸsΫ. go 2 : njitahd Ëd§fis m£ltizæš F¿¤J¡ bfhŸsΫ. go 3 : xU üè‹ xU Kidia ó{a¤Âš it¤J¡ bfh©L mij gFÂæYŸs

v©fS¡F neuhf¥ Ão¤J mL¤j Kidia R‰W«nghJ Kjèš bjhL« gFÂæš cŸs Ëd« Á¿ajhF«. nkY« bršy bršy bgça Ëd§fshf brštij¡ fhzyh«. go 4 : üš xnu neu¤Âš bjhL« Ëd§fŸ rkhd Ëd§fŸ MF«. 3. fil¡ fz¡Ffis Ïa‰fâj toéš kh‰¿ ԮΠfhzš xUt® xU filæš 3 ngdh¡fS«, 5 bg‹ÁšfS« th§» %.40/- bfhL¤jh®. k‰bwhUt® 2 ngdh¡fS«, 10 bg‹ÁšfS« th§» %.40 bfhL¤jh® v‹whš xU ngdh k‰W« xU bg‹Áè‹ éiy v‹d?

go 1
ngdhé‹ éiy x vdΫ, bg‹Áè‹ éiy y vdΫ bfh©lhš. 3x + 5y = 40

2x + 10y = 40

go 2
nk‰f©l rk‹gh£il Ô®¤jhš xU ngdhé‹ éiy %.10 v‹W«, bg‹Áè‹ éiy %.2 vdΫ m¿ayh«. bfhŸSjš. 4. toéaèš gšntW tot§fë‹ g©òfis m¿ªJ¡ bfhŸSjš. gšntW tot§fëš mikªJŸs (rJu«, br›tf«, K¡nfhz«, rhŒrJu«,. . . ) bfhL¤J mt‰¿‹ g¡f§fŸ, _iy é£l§fŸ, nfhz§fŸ M»at‰iw c‰Wneh¡» tot§fë‹ g©òfis vGj brŒjš. `x’ 5. Ïa‰fâj¤Âš kh¿ ` ’ I m¿Kf¥gL¤Jjš.

go 1
`x’ v‹gij x rJu br‹oÛ£l® bfh©l rJukhf fUjyh«.

x

go 2
v©nfh£oš `x’ I x–1 x x +1

tF¥ò IX

1. bt›ntW nfhz msit m¿ªJ bfhŸSjš.
tF¥giwæš xu fofhu¤ij¥ ga‹gL¤Â FW§nfhz«, ne®nfhz«, éçnfhz«, br§nfhz« M»ait bgWtj‰fhd neu¤ij¡ F¿¥ÃlΫ. 2. khzt®fë‹ T£lš brašgh£il tY¥gL¤Jjš. xU fofhu¤Â‹ Kf¥ig Ïu©L nfhLfŸ tiutj‹ _y« 3 ghfkhf¥ Ãç¡fΫ. x›bthU ghf¤ÂY« cŸs v©fë‹ T£L¤ bjhif rkkhf ÏU¡f nt©L«. v›thW Ϫj nfh£il tiuayh«?

3. cUisæ‹ fd msÎ = 3 x T«Ã‹ fdmsÎ v‹gij m¿a brŒjš.
go 1 : MuK«, cauK« xnu msΡ bfh©l xU T«ò, xU cUis M»at‰iw m£ilæš jahç¤J¡ bfhŸf.

go 3 : T«Ãš 3 Kiw kziy ãu¥Ã, cUisæš ãu«ò«nghJ, cUis KGtJkhf ãu«ò»wJ. vdnt, T«Ã‹ fdmsÎ, cUisæ‹ fdmséš 3-š xU g§F v‹gJ és§F«. 4. xnu t£l¥ gFÂæš cŸs nfhz§fŸ rk«. go 1 : xU tisaiy vL¤J¡ bfhŸf. xU F¢Áia¡ bfh©L tisaiy ÏU t£l¥ gFÂahf Ãç¡f.

A

B

go 2 : ÃwF AB I mo gFÂahf¡ bfh©L ÏU K¡nfhz¤ij¡ F¢Áfshš cUth¡Ff. (gl¤Âš cŸsgo)
C D

B

A

go 3 : C rkkhF«.

= D

MF«. vdnt, xU t£l¥ gFÂæYŸs K¡nfhz¤Â‹ c¢Ánfhz«

F¿¥ò
nk‰f©l gl¤Âš AB v‹w eh©, é£lkhf ÏUªjhš c¢Ánfhz« 900 Mf miktij¡ fhzyh«. (msªJ¥ gh®¤J rçgh®¡f)

5. ÏU Ïiz nfh£oid xU FW¡F bt£o¡ bfh©L bt£L«nghJ mj‹ x¤j nfh£oid
nfhz§fS«, cŸbs® nfhz§fS« rkkhf ÏU¡F« v‹gij gl és¡f« _y« khzt®fS¡F¢ brŒJ fh£Ljš.

2 3

1

L1
4 5 8 6 7

L2

1

= = =

3

, , ,

2

= = =

4

, , ,

5

= = =
5

7 4

6

8

1

6

2

5

,

=

7

3

8

3

6

4

v‹gij m¿jš.

6.

(x + a) (x + b) v‹w rk‹gh£il¤ Ô®¤jš.
x 1 a

x
X X

x a

a b b b

v‹gij m£ilfëš brŒJ (x + a) (x +b) = x2 + (a + b) x + ab v‹gij és¡fyh«.

tF¥ò X

1. 1 + 3 + 5 + . . . . . . . . . + (2n-1), x‰iw v©fë‹ TLjš fhzš go 1 : 3 x 3 cila rJu¤ij (ËtUkhW) RU¡Ff. 1 3 5 1 + 3 + 5 = 32 3x3 gl« rJu« nghš tiuf

4 x 4 cila rJu¤ij fUJf. 1 3 5 7 1 + 3 + 5 + 7 = 42 go 2 : Kjš n x‰iw v©fë‹ T£L¤bjhif n2 MF« v‹gij Ïj‹ _y« òça it¡fyh«. 4x4

2. Kjš n Ïaš v©fë‹ TLjš fhzš.
go 1 : x›bthU 1 + 2 + 3 I¡fhd, Ϋ xU 1 x 1 rJu« MF«.

=
3x 4 2

1+2+3

go 2: 3 br.Û mfyK«, 4 br.Û ÚsK« cila br›tf¤Â‹ gu¥gséš gh MF«.

3. Kjš n x‰iw Ïaš v©fë‹ TLjiy¡ fhzš (v.fh.) S = 1 + 2 + . . . . . . . . . + 100 S = 100 + 99 + . . . . . . . . + 1 2S = 101 + 101 + . . . . . . . . . + 101 2S = 100 x 101 S=
100 × 101 2

n(n + 1) 2

4. ãfœjfé‹ tiuaiwia òçªJ bfhŸSjš. ãfœjfé‹ go 1
x›bthU khztidÍ« xU ehza¤ij gyKiw R©l¢ brŒJ éisÎfis¡ F¿¡f¢ brŒaΫ.

go 2
mÂèUªJ Ïu©L Kiw xU ehza¤ij R©odhny xU jiy »il¡F« v‹w fU¤J jtwhdJ v‹gij czu¢ brŒjš. m›thW våš P (H) =
1 v‹gj‹ bghUŸ v‹d v‹gij ÁªÂ¡f brŒjš. 2

go 3
Ϫj nrhjid mÂf mséš el¤j¥gL«nghJ jh‹. nrhjidfë‹ v©â¡ifæš ghÂasit beU§Ftij khzt®fis czu¢ brŒayh«.

BRIDGE COURSE ACTIVITIES SCIENCE STD VII 1. Observation of Environment : Sky watching, Tree mapping, Weather watching , Observing different plants and animals, things in and around school campus/home and sharing with students in the classroom. 2. Watching Birds : Observing different types of birds available in locality for different shapes of beaks, feathers, legs, food habits, humming sounds etc., 3. Visiting Ponds : Observing different types of aquatic plants and

animals live in that pond with guidance of teacher and pollution caused by people 4. Watching environment for pollution : Observing the environment for land, water and air pollution pollution 5. Field trip : Visiting nearby Hospitals and Primary Health and identify the pollutants which cause above

centers to know about vaccination, first aid, blood groups Visiting Parks to know ornamental plants to develop aesthetic sense among the students 6. Club Activities : Organising science club activities like Speeches on

scientists, plants and animals 7. Collection of Pictures : Pictures of plants, flowers and animals Classification according to their niches Pictures of scientists Machineries and industries

8. Collection of Medicinal plants : To create awareness on the

medicinal

uses of plants e.g. Neem, Keezhanelli, Thulsi, Ginger, Pepper, Karpooravalli etc., medicinal plants can be collected and the use of those plants can be explained.

9. Collecting Shells and Seeds (Place specific) : To identify different shapes and varieties of shells and seeds, they can be collected. 10. Organizing Quiz programmes : Grouping the children and conducting quiz on topics like plants, animals, food materials and health and hygiene, etc., 11. Activities to improve drawing skills: Students may be asked to draw the diagrams and sketches to develop their drawing skills 12. Providing simple projects : Projects in plant collection, different types of cereals, pulses, etc. 13. Identifying the Sources of water 14. Forming Science corner in the class room : News related to science

events, scientists, slogans, pictures may be collected and kept in the science corner.

CLASS VIII

1. Observation of Environment

: Sky watching, Tree mapping, Weather

watching , Seeing different plants and animals, things in and around school campus/home sharing with students in the classroom 2. Watching Birds : Observing different types of birds available in locality for different shapes of beaks, feathers, legs, food habits, humming sounds etc., 3. Visiting Ponds: Observing different types of aquatic plants and animals

live in the pond with guidance of teacher and pollution caused by people. 4. Watching environment for pollution : Observing the environment for land, water and air pollution pollution, 5. Field trip : Visiting nearby Hospitals and Primary Health and identify the pollutants which cause above

centers to know about vaccination, first aid, blood groups Visiting Parks to know ornamental plants to develop aesthetic sense among the students 6. Club Activities : Organising science club activities like Speeches on scientists, HIV / AIDS, Life skills, Cancer, Drug abuse , Tobacco, Alcoholism etc., by experts 7. Collection of Pictures : • • • • Pictures of plants, flowers and animals Classification according to their niches Pictures of scientists Machineries and industries medicinal

8. Collection of Medicinal Plants : To create awareness on the

uses of plants e.g. Neem, Keezhanelli, Thulsi, Ginger, Pepper, Karpooravalli etc., medicinal plants may be collected. 9. Collecting Shells and Seeds (Area specific) : To identify different shapes and varieties of shells and different types of seeds, shells and seeds may be collected. 10. Collecting and observing Morphology of plants : Collection of plants like Amaranthus, Grass, Balsam etc., (depending on availability) and identifying

parts of the plant, leaves and their venation etc., for observing morphology of plants 11. Knowing Scientists and their inventions : Collecting Scientists’ name and their inventions from available resources and organising discussion in the classroom 12. Organizing Quiz programmes : Grouping the children and conducting quiz programmes on topics like Space , Economic uses of plants, Scientist and their contribution etc., 13. Knowing the Lab apparatus : Recognise the names, uses and handling of laboratory apparatus ( e.g. Beaker, Conical flask, Test tubes, Burette, Pippette etc.,) 14. Identify the name and usage of laboratory 15. Observing the Herbarium prepared by Higher secondary students to orient the classification of area specific plants 16. Activities to improve drawing skills : Students are asked to draw the diagrams and sketches to develop the drawing skills 17. Providing simple projects : preparation , Mushroom Projects in vermicompost manure Chemicals available in the school

culture, Different soils and plants grown ,

developing a report on Nutritional deficiency diseases in their living places etc., 18. Developing improvised aids : Gear, Pin hole camera, volcano, pulley, reflections, solar eclipse, day night apparatus etc., 19. Identifying pollution with simple experiments: collecting different samples of water from pond, well , tap to know its quality 20. Testing quality of water (Hard or softness) with PH test and purity

of milk by lactometer

Class IX 1. 2. Identification of element’s symbols with periodic table : Finding out Adulteration of food items eg. Papaya seeds in pepper, wood dust in tea powder, rava in sugar etc., 3. Simple experiments by students : Starch test, Osmosis (Pototo), Ascent of sap (Balsam plant), Transpiration through leaves, Demonstrate miscible and immiscible fluids, Different types of Levers Physical and chemical changes Body Mass Index Test 4. Doing /Demonstrating simple experiments in lab : Lens experiments Physical Balance Showing models of Human Organs(Brain, Ear,Eye,Heart,Lungs, Kidney and Skeleton etc.,) Specimens( Cycas cone, Tape worm, Ascaris,) Exothermic reactions (Lime stone dissolved in water) and Endothermic reactions (glucose dissolved in water) 5. Microscope Activities Observing Plant cell with onion peel Observing animal cell (slide) 6. Designing simple experiments with low cast materials e.g. Sand dial, Galidiascope, Periscope, Experiments to demonstrate that pressure increases with depth, 7. 8. Showing the diagram of the life history of Butterfly, Frog. Forming Science corner in the class room : News related to science events, scientist, slogans, pictures will be collected to keep it in the science corner.

BRIDGE COURSE ACTIVITIES SCIENCE 1. : CLASS X

Watching environmental pollution : Observing the environment to understand land, water and air pollution pollutants which cause pollution Visiting nearby Hospitals and Primary Health and identify the

2.

Field trip :

Centers to know about vaccination, first aid, blood groups Visiting Parks to know ornamental plants to develop aesthetic sense among the students 3. Club Activities : Organising science club activities like Speeches on

scientists, Prevention of HIV/AIDS, Life skills, Cancer, Drug Abuse , Tobacco, Alcoholism etc., involving experts 4. Collection of Pictures : Pictures of plants, flowers and animals Classification according to their niches Pictures of scientists Machineries and industries

5.

Collection of Medicinal plants : To create awareness on the medicinal uses of plants e.g. Neem, Keezhanelli, Thulsi, Ginger, Pepper,

Karpooravalli etc., medicinal plants can be collected. 6. Collecting and observing Morphology of plant : Collecting plants like Amaranthus, Grass, Balsam etc.,(depending on availability) and

identifying parts of the plant, leaves and their venation, phyllotaxy etc., 7. Rain water harvesting: Observing the functioning of Rain water

harvesting and know the ways to maintain the setup with guidance of teacher in the school. 8. Disposal of waste: Disposal of degradable and non -degradable waste in separate pits. Plastic waste management can also be sensitized.

9.

Knowing Scientists

and their inventions : Collecting Scientists’

names and their inventions from available resources and discussion in the classroom 10. Organizing Quiz programmes: Grouping children and conducting

quizzes on topics like Space , Economic uses of plants, Scientist and their contribution etc., 11. Knowing the Lab apparatus : Recognising the names, uses and

handling of laboratory apparatus ( e.g. Beaker, Conical flask, Test tubes, Burette, Pippette etc.,) 12. Identify the name and usage of laboratory 13. Observing the Herbarium prepared by Higher secondary students to orient the classification of area specific plants 14. Activities to improve drawing skills : Students are asked to draw the diagrams and sketches to develop the drawing skills 15. Providing simple projects : preparation , Mushroom Projects in vermicompost manure Chemicals available in the school

culture, Different soils and plants grown ,

developing a report on Nutritional deficiency diseases in their living places etc., 16. Developing improvised aids : Gear, Pin hole camera, volcano, pulley, reflections, solar eclipse, day night apparatus etc., 17. Identifying the pollution with simple experiments: collecting different samples of water from pond, well , tap to know its quality 18. Testing quality lactometer 19. 20. Identification of element’s symbols with periodic table : Finding out Adulteration of food items eg. Papaya seeds in pepper, wood dust in tea powder, rava in sugar etc., 21. Simple experiments by students : Starch test, Osmosis using Potato, Ascent of sap (Balsam plant), of water (Hard or softness) with PH test and Milk by

Transpiration through leaves, Demonstrate miscible and immiscible fluids, Different types of Levers Physical and chemical changes Body Mass Index Test 22. Doing simple experiments in lab : Lens experiments Physical Balance Showing models of Human Organs(Brain, Ear, Eye, Heart, Lungs, Kidney and Skeleton etc.,) Specimens( Cycas cone, Tape worm, Ascaris,) Exothermic (Lime stone dissolved in water) Endothermic (glucose dissolved in water) 23. Microscope Activities Observing Plant cell with onion peel Observing animal cell (slide) 24. Designing simple experiments with low cast materials e.g. Sand dial, Galidiascope, Periscope, Experiments to demonstrate Pressure increases with depth, 25. 26. Showing the life history of Butterfly, Frog. Forming Science corner in the class room : News related to science

events, scientist, slogans, pictures will be collected to keep it in the science corner 27. Showing video CDs for learning science concepts: subject specific video CDs can be shown . 28. Computer literacy : Preparing power point slides for concepts and explaining the students. scientific

BRIDGE COURSE MATERIALS SOCIAL SCIENCE STD – VII

1. Draw a sketch diagram of your school and mark various places. 2. List out the signs and symbols used for map drawing. 3. Refer to an Atlas to list out bays, gulfs, islands and peninsulas of the world. 4. Mention the name of rivers in the north and south India from the river map of India. 5. Observe different kinds of occupations and handicrafts in your locality 6. Collect information on the history of your village /town and record it. 7. Name the freedom who impressed you more. Justify your statement. 8. Interact with local body members and report their roles. 9. Tabulate the states and the languages spoken in them 10. Describe different modes of transport in your locality

GEOGRAPHY

1. Locating Tamilnadu in the India Map and World Map. 2. Drawing a sketch map of the path used by a student every day from his home to school and making the important places, which he observes on his way. 3. Reading a Globe by indicating the following: 1. Equator 2. Latitudes 3. Longitudes 4. Inclined axis 5. North Pole 6. South Pole 7. 23 ½ N – Tropic of Cancer 8. 23 ½ S – Tropic of Capricon 9. Tropical Zone 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Temperate Zone Northern Hemisphere Southern Hemisphere Western Hemisphere Western hemisphere Eastern Hemisphere Humid Zone International date line Directions

HISTORY 1. Students can be asked to enact the drama on the life style of neolithic age 2. Draw the equipment used by the people during the neolithic age. 3. Draw the five types of land in Sangam Age and discuss the life style in them.

CIVICS ACTIVITY : 1

Population Explosion Draw a circle on the floor. Ask the students to stand in the circle itself (circle should be so small that only 2 or 3 students can stand within the circle.) Then call 2 or 3 students to stand inside the circle. Again call two more students to stand in the circle. They will struggle to stand in circle. By this we can explain population explosion. ACTIVITY : 2 Local Administration : Call 4 or 5 students and ask their locality from where they come. Ask them the category in which their residence is located like corporation, municipality or town panchayat (they might have observed the functioning of local self government in their locality) Then the teacher can ask the students to list out the functions of corporation, municipality and town panchayat. ACTIVITY : 3 Students can be asked to discuss on the following; Assembly Election of 2011 1. What are the things you have noticed during the election? 2. Which organisation conducted the election? 3. What are the functions of the organization that conducted the election?

VIII STD GEOGRAPHY 1. Drawing the continents with various colours in the world outline map and naming them. 2. Locating and Naming the oceans in the world map 3. Drawing the solar system and naming the planets. 4. Taking a ball and marking the following: Equator 00 longitude 3.Western hemisphere 4.Eastern hemisphere 5.North pole 6.South pole 7.23 1/20N latitude 8.23 1/20 S latitude 5. Indicate 820 30’ E longitude that runs from North to south of India • Calculating the time of a place in 1200 E longitude, when the Indian time is 6 am. Calculating the time of London, when the Indian time is 6 pm.

6. Identifying the following countries with the help of an Atlas and marking them in a world outline map. North America Canada 3.China 4.India 5.Pakistan Japan England France Finland Srilanka

HISTORY ACTIVITY :1 Teacher can conduct an election in a class to elect the class leader for emphazising the kudavolai system of chola period. Teacher can correlate the kudavolai system with the election process now in vogue. ACTIVITY: 2 Teacher can hang the map of chola period on the wall and ask the students one by one to mark the places of chola period. ACTIVITY :3 Teacher can tell the story of Raja Raja Chola to the students and encourage them for dramatization. ACTIVITY: 4 Ask the students to collect information on "Sarawathi Mahal Noolagam" and discuss the same. CIVICS ACTIVITY :1 Celebrate a festival in the classroom Make the students to have joyful experience through the celebration. Ask them to express their personal experience on the celebration. ACTIVITY: 2 Teacher can narrate the history of Indian freedom struggle Ask the students to prepare and enact a drama on the basis of the story

IX STD GEOGRAPHY ACTIVITY 1 Drawing the circle as the Earth and indicating lithosphere, Hydrosphere, Atmosphere and Biosphere in the circle. ACTIVITY 2 "Man is a product of his environment" Teacher can organize a Debate in the class on the above said topic. ACTIVITY: 3 Brain storm on the water cycle. ACTIVITY 4 Our life style depends upon air, water, and land - explain the examples from your day today activities. ACTIVITY 5 POLLUTION- A great damage to our life. How can we protect our life from pollution? Discussion by teams and presenting the answers to all the students.

HISTORY ACTIVITY 1 Ask the students to collect coins and prepare an album. And ask the students to have a discussion on coins of various period ACTIVITY 2 Rising some questions on the following Uthiramerur inscriptions and Mahabalipuram Explain the Chola and Pallava perid with reference to the above.

CIVICS 1. Collect information on the development of literature and culture of modern Tamil Nadu (Development of Prose, Progress of Tamil Novels, Poetry, Short Stories, Drama, Dance, music and cinema.

STD X GEOGRAPHY 1. Locating the tropical zone, temperate zone and humid zone in the world outline map, and listing out the countries which are located in these respective zones. 2. Dividing the class students in to 3 groups to find out the role of a citizen for the protection of air, water, land from pollution in respective groups. 3. Familarising each student the capitals of all states of India by colouring the states and locating the name of capitals. 4. Conducting a seminar on Tamilnadu for the following titles by dividing the students into two groups • • • • • Tamilnadu- location , area, boundaries. Demography- education, occupation Agriculture and industries. Transportation Metropolitan cities.

PROJECT: Field trip to a local area to observe and collect data on natural and cultural factors and to submit the report on 1. How does the life of people in that area depend upon the natural factors (land, climate, water sources, forest land etc) and Cultural factors (population, education, history of this area, history of temples,

transportation, recreational centres etc). 2. How can you suggest to develop natural and cultural factors of that area

HISTORY 1. Students can be asked to dramatize the life history of Alexander, the Great. 2. Discuss that the ‘Gupta period was the Golden Period’. 3. Discuss on Indian foreign policy. 4. Brainstorming session on How to improve our economic policy 5. Prepare time line chart on freedom struggle

CIVICS Discuss on the following topics and report 1. Illiteracy 2. Injustice to Women 3. Child Labour 4. Right to Information Act 5. Right of Children to Free and Compulsory Education Act 6. Human Rights 7. Protection of public property 8. Consumer Rights

ika¥gL¤Âa FHªijia ika¥gL¤Âa Ïiz¥ò¥ gæ‰Á – tF¥òfS¡fhd 2 Kjš 5 k‰W« 7, 8 tF¥òfS¡fhd brašghLfŸ. f‰Ã¤jš (Module -1) f‰Ã¤jš Í¡ÂfŸ -1 (

!
FHªijfë‹ m¿Î všiy ghl¥ò¤jf§fnshL RU§»él¡ TlhJ v‹W«, guªJ éçªj cyf¤ij¥ g‰¿a m¿Î, cyf¤ij¥ g‰¿a érhykhd gh®it,

thœ¡ifia¥ g‰¿a bjhiyneh¡F¥ gh®it gšntW éjkhd thœ¡if mDgt§fŸ, cyf¤Âš cŸs Ãw cæçd§fŸ g‰¿a m¿Î M»a mid¤ijÍ« ghl¥

ò¤jf§fS¡FŸ ml¡»él KoahJ.

vdntjh‹, fiy¤ £l¤ij mo¥gilahf¡

bfh©L Jiz¥ghl (TLjš) Ehšfis FHªijfS¡F thÁ¡f¡ bfhL¥gJ äfΫ mtÁa«. ÏJ F¿¤J njÁa¡ fiy¤ £l« (NCF 2005) Ï‹ têfh£LjèY« éçthf F¿¥Ãl¥g£L cŸsJ. midtU¡F« fšé Ïa¡f« _ykhf ÏJtiu 409 EhšfŸ x‹W Kjš v£lh« tF¥ò FHªijfS¡F bfhL¡f¥g£LŸsJ. fijfë‹ _ykhfΫ, ciuahlš ϪEhšfŸ vëš ehlf¡ òçÍ« eilæY«, _ykhfΫ,

_ykhfΫ

fh£ÁfŸ

éšY¥gh£L, bjU¡T¤J, gh£L M»a tot§fë‹ _ykhfΫ, gwitfŸ ngÁ¡ bfhŸtJ nghyΫ, gh£o fij brhšY« tot¤ÂY« Ï‹D« gšntW éj§fëš RthuÁakhd Kiwæš ghl¥ bghUis FHªijfS¡F tH§F« t©z«

jahç¡f¥g£LŸsJ. ϪEhšfis ga‹gL¤Â tF¥giwæš MÁça® gšntW éjkhd brašghLfis¢ brŒayh«. • FHªijfis ÏUt® mšyJ ehšt® bfh©l FG¡fshf¥ Ãç¤J

ϪEhšfëYŸs fijia bgça FGéš tF¥giw K‹ò j‹ brhªj eilæš Tw¢ brŒayh«.

éthj¥ bghU£fŸ ml§»a fijfis FG¡fëš bfhL¤J éthj§fis tF¥giw K‹ vL¤Jiu¡f¢ brŒayh«. c.« - m¿éaš rh®ªj Ehèš cŸs Ïa‰if f¤jç¡fhÍ«, bra‰if f¤jç¡fhÍ« éthÂ¥gJ ngh‹w ò¤jf« !!

fyªJiuahliy

ika¥gL¤Âa

ò¤jf§fis

bfhL¤J

tF¥giwæš

ÏU

FG¡fshf¥ Ãç¤J fyªJiuahl¢ brŒayh«! • ehlf¡ fh£Á mik¥ò bfh©l ò¤jf§fis bfhL¤J x›bthU FHªijiaÍ« x›bthU fjhgh¤Âu¤ij vL¤J eo¡f¢ brŒayh«.! • xU bghUë‹ gh¤Âukhf V‰W eo¤jš (Role Play) ngh‹w mik¥ò bfh©l fijfis bfhL¤J FHªijfis jå eo¥ò brŒa¢ brŒjš c.« éisah£L! • ò¤jf§fëYŸs ghlšfis FHªijfis ghlit¥gj‹_y« ghlšfëYŸs fU¤J¡fis vëjhf òçait¡fyh«. c.« - gh¥gh ÂU¤Âa gh£L.! • éšY¥gh£L, bjU¡T¤J ngh‹w mik¥òfëš cŸs fijfëš tU« ßis

fjhgh¤Âu§fis FHªijfS¡F bfhL¤J mš g§nf‰W eo¡f it¡fyh«! • jäœehL m¿éaš Ïa¡f¤Â‹ _ykhf bfhL¡f¥g£LŸs Ehšfëš “V‹, vj‰F, v¥go”, “Ínufh Ínufh”, “nfŸéÍ« gÂY«” ngh‹w m¿éaš r«gªjkhd nfŸé gš bjhF¥òfŸ ml§»a EhšfŸ cŸsd. mt‰iw FHªijfis ÏU FG¡fshf¥ Ãç¤J xU FG nfŸé nf£fΫ k‰bwhU FG gš brhštJ ngh‹w édho édh ãfœ¢Áia el¤jyh«.! • m‹whl thœ¡ifÍl‹ bjhl®òila brašghLfŸ ml§»a ò¤jf§fS«

cŸsd. mt‰iw tF¥giwæš FG¡fëš brŒJ gh®¡fΫ, g»®ªJ bfhŸsΫ brŒayh«.! • fs¥ gaz« rh®ªj ò¤jf§fis ika¥gL¤Â fs¥gaz« br‹W ghl¡ fU¤J¡fis m¿ªJ bfhŸsyh«. !

bjhl¡f¡ fšé Ïa¡Fe® ! Ïiz¥ò – tF¥ò thçahd Ehšfë‹ g£oaš!

Ïu©lh« tF¥ò jäœ t.v©. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m,,,,,,,,, M órâ¡ bfho j§f¡ fhš Kaš kiHæ‹ gaz« eh‹ go¡F« ò¤jf§fŸ všnyhU« e« cwÎfns nfhê¡ FŠÁ‹ flš gaz« ngUªJ ãiya« Filia¡ bfh©L v‹d brŒayh« t©z§fŸ, tot§fŸ r©il¡fhu r£o¤ jiya‹ vèÍ« óidÍ« Nça‹, ó¡fŸ, gwitfŸ nrhs« ‹d nfhê¡ FŠR MykuK« ahidÍ« fŸë¢ broÍ«, vr¡» khkhΫ Fif¡FŸ jtis bt¤jiy¢ Áf¥ò vêš tiuªj ahid gŸë¡F¢ bršnth« Mik m¡fhé‹ ÅL ò¤jf¤ jiy¥ò t.v©. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ò¤jf¤ jiy¥ò fçrš fhL«a fl‰fiuÍ« gw¡F« bg‹Áš k©gh©l« th§fiynah? ah® gyrhè? MLnth« éisahLnth« mur Ïiy C ah® Âwikrhè kiH ehŸ CU¡F v‹d M¢R? éy§Ffë‹ éisah£L ÂUéHh MŸkh¤Â¢ bro vdJ cyf« bt£L¡ »ëÍ«, MikÍ« ngŒ fij éLKiw eh£fëš rªij bršéÍ«, fU¥ÃÍ« Úy Rghyh Nè fghyh bg©fŸ gh®¡F« ntiyfŸ m¥ò¡ F£o ahidæ‹ nr£ilfŸ Á‹d¥ bg©Q« gw¡F« ghÍ«

English 1 2 A boy and a hat A day with appu

m¿éaš 1 2 fhÍ«, gHK« cUt§fis cUth¡Fnthkh? ahid K¤jhd K¡fåfŸ ku« jU« tu« bj‹idÍ«, gidÍ« ehza« cU©L, cU©L cjé¡F eh‹, e‹¿æ‹ Kftç cyif kh‰¿a r¡fu«
eh£L¥òw¡ fiyfŸ

3 4 5 6 7 8

A kid with a lid A peacock can dance Geeta's kite Going to the sea I can hear music In my village

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No no neelu Ready for a bath Wake up wake up Clever crow The hare and the tortoise Three very short stories Traffic Jam Seashore We dance in the rain Where is my house

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Search A Story About water The rainbow The sun and the moon Bacteria Our Useful Plants Rosy, the greedy calf Jungle fun

Story Books 19 20 21 22 23 24 25 Oru padi arisi Kann Thiranthathu Andriravu Nadanthathu The sun fairies Pappu’s problem Annapulla Thottil A baby lion learns to roar

19 20 21 22 23 24

Matsya Waiting for the Rain My Life the tale of a Butterfly Nam uyir Nam Kaiyil Sun flower and the butterflies Tails

_‹wh« tF¥ò English
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

m¿éaš
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A rainy day A walk Amma amma After the rain Big pig buys a bat Chiku buku train Clever rat Cool off with friends Don't eat me Happy birthday I can see… I went to the market Little Mr frog Meet my family Temple festival We made a kite Where are these animals going The sun and the wind Story Books Birju and his flying horse Begum Gulabo Mausie and Her Balloons Tom and the naughty crow Once in a village Tales for all times Kallukul Eeram The Broken wing and other Asian Tales Let’s do a play Madam Rides the Bus r_f m¿éaš

gh£o it¤Âa« mtru cjé 108 cHtå‹ e©g®fŸ czU« jhtu§fŸ Ïa‰ifÍ«, bra‰ifÍ« Ñiunah, Ñiu cUt§fis cUth¡Fnthkh? cUt¤ij¥ bgçjh¡Fnt‹ Ïy£RäÍ«, ÓjhΫ gU¤ÂÍ«, g£L« ó¥óthŒ k¤jh¥ò, mnjhL ghJfh¥ò f¢nrç¡F thßfsh ghijæšyh gaz« fænwh – fæW, fæW eh§fŸ jh‹ vW«òfŸ ó¢Áfë‹ m£lfhr« gid Xiy Kjš... eªJé‹ f©zho fhy ãiyfŸ fâå gaDŸs g‰fŸ Once upon a time The Flower and the bee From bone to stone Anthologies of short stories for children Stories of Light and Delight Tilli the butterfly Who is smarter Little Cabbage Water

19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Kalnadai Sandai

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bommai Kudhirai Baiju Mama Discover India The Summer Tree Contest Peruviral Kullan Mangu’s Top Ippa Yenna Solreenga A Flat for Rent The Earth of ours The Snakes around us The Day the River Spoke Jawarharlal Nerhu

31

Pollution

eh‹fh« tF¥ò m¿éaš 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Å£L¡F¥ Ëdhš eh‹ bjçŠR¡»£nl‹ ÏoÍ«, ä‹dY« Å£L¤ njh£l« gh£oÍ«, gh¤ÂkhΫ cUt§fis cUth¡Fnthkh ? Ãsh°o¡if j鮥ngh« njÜ ts®¥ngh« th§f c§fS¡F¤ bjçÍkh? ntè Ïšyh ntè ãHš jU« cUt« vdJ f‰gid »uhk« jŠiræ‹ òfœ x¤j cUt§fŸ Mdhš ntW ntW Fsnk v§fŸ FL«g« tsU« t©z¤J¥ ó¢Á ò¤Ârhè uhK t©z§fS«, v©z§fS« éªij¤ jhtu§fŸ njhš K£ilæLkh ? F£onghLkh ? 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 g¢nrhªÂÍ«, t©z¤J¥ ó¢ÁÍ« v§nf vJ Áw¥ò ? jäHuÁ bjçªJ bfh©lhŸ ÁªÂ¡f njh£l¤Âny c°... c°... gwitfŸ gyéj« f©âš fhQ« fh£ÁfŸ všyh« J¥òunt eythœÎ fhy§fŸ khW« eh‹ ah® f©LÃo? vªj¡ fUé bjçÍkh? Á£L¡ FUé..... Á£L¡ FUé..... nr bjçÍkh? nfŸé ÃwªjJ, gš »il¤jJ eh‹ V‹ Ï¥go ÏU¡nf‹? brŒJ gh®¥nghkh ? m»y‹ m¡fhé‰F¤ ÂUkz« y¥ l¥..... y¥ l¥..... Âçia¤ bjh£l v©bzŒ bjhl® t©o ãiya¤Âš g¢nrhªÂÍ«, t©z¤J¥ ó¢ÁÍ« v§nf vJ Áw¥ò ? m¿éaš 43
Story of Swarajya

44 45 46 47 48 49

The Wonderful world of Insects Trees Nilavuku Povom Patterns from Nature The Littlest Wave Nadamadum Maram

M§»y« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Big jack fruit Having Fun: Arul laughs and kala mala play Fussy kitty Games in the village Gide and seek in the park In the forest Meals ready Merry go round Naughty chick On the move Raju on a walk Shopping with thatha Sky is falling on our heads Sundu Tenali Raman and the pot Tenali Raman comes to court The lion and the mouse

r_f m¿éaš 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Wild Woodnotes The Story of Rani Jhansi

Namadhu Aarugal Jalianwala Bagh Unmaiai Thedi A Trip to Heaven The White Horse India’s Young heros Everest My Journey to the top Mahabharat When the world was yound A World turtles and Crocodiles Lets be Cautious A Village By the Sea Children who Made it Big Maharaja Ranjith Singh The Joy of Classical Dances of India

18 19 20 21

Two birds make a nest Who can make it straight With friends Thambi goes to grandma’s house

18 19 20 21 22 23

Chumki Anjalil Serpithe Kaditham Manavizha Adaigal Gramathuku Vanda Kurangugal Pattiyin Pudavai Rajavin Meesai Palkaranin Pasu

Story Books 1 2 3 4 5 6 7 8 Emantha Vivasayee Irunda Veedu Mandiriyin Vaal Yan Intha Nilamai Therthal Thandiram Goondil Sikkiya Kili Gandhi Thatha Kadhaigal The Wonderful Vacation 9 10 11 12 13 14 15 16 Stripes In the Jungle Sona’s Adventures The Toda and the Thar Cricket Rupa the Elephant The Wise and the Willy My Robot and Roby Anandi’s Rainbow

Iªjh« tF¥ò
jäœ 1 2 3 4 5 6 mlªj fhL m¥ghΫ, I° t©oÍ« gYh‹fhu mòg¡f® fhis khL ßis éisah£L br©l¡fh 1 2 3 4 5 6 M§»y« A ride in a car The Anklet The clever duckling The birds ice lolly Akbar and Birbal It must have been your father

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Story Books Bakelovin Sadhanai 11 Alamelu’s Appetite 12 Adventure in the desert 13 Granny Knits 14 The Child language and the teacher 15 Festival of EID 16 Unmai Thozhi 17 Puthisali Pen Kamala 18 Bara pani 19 Be Prepared 20 m¿éaš

Books for Ever Reminiscences of a Hunter Jorasanko House Adventure of Rusty Tansen Totto Chan When Hippo Was Hairy Pagal Kanavu Guess What I am Doing The Best Thirteen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

cUt§fis cUth¡Fnthkh ? m¿éaš ts®¢Á óäæš xU bgh¡»õ« v‹ Rthr¡ fh‰nw oç§..... oç§..... oç§..... Û‹fŸ v¤jid Û‹fso ? vGJnfhè‹ tuyhW t©z t©z ó¡fŸ t©z t©z¥ gwitfŸ fdéš ngÁa beš v§»UªJ ? Ú®¤Jëæ‹ gaz« òšbtëfŸ

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

nj gh®¥nghkh ? eWkz« jU« eh§fŸ miy miyahŒ tªJ nr®nt‹ FlF Kjš ó«òfh® tiu Kjiy¡ f©Ù® Úah ! ehdh! m«kh brŠÁ jh§f Ïa‰ifnahL Ïiaªj ÅL gh«ò¡F¡ fhJ c©lh ? cnyhf cyf« fdéš äj¡fhnj.. flèš äj¡fyh« th§f nahfhrd« m¿nthkh ? thd ÅÂæš t®z #hy§fŸ

14

bra‰if¡ nfhŸfŸ

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

bt¥gkhF« óä Wonder World Under Water Who’s Who at the Zoo The prince and the coral sea Snake Trouble Water The Coming of Wheels Where does the wind live The Story of Rice Education for Creative Living

1 2 3 4 5 6 7 8

Social Science Rohanda and Nandhriya Mother Therasa Red Kite From Land to Sea Who is Who At Zoo As they Saw India Some Indian Saints When lion could fly & Other Tales From Africa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kashmir Veergad Grama Veerargal How films are made Mora The Story of Red cross Society The Story of Tippu Sulthan Adventures of DIPU and Donkey Inventions that changed the World – 1 Inventions that changed the World – 2

VHh« tF¥ò jäœ 1 2 3 4 5 6 7 8 rh¡ny£ jh¤jh vW«ò¡ F¢Á vJ¡F gaªÔ§f m«kh ? ÏJ v§f bjhêš fU¥igahΫ, khLfS« O¡fil »yhd m»y‹ J«g£o¡fhŒ gh£o 9 10 11 12 13 14 15 kiyæ‹ Fuš ehD«, kiHÍ« Ú¢rš Fs« ir¡»Ÿ X£Lnthkh ? m¥gh, m«kh rhu§» Å£L¡ Tiu jh® nuhL

VII std – English 1 2 3 4 5 6 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 My litter brother The Spectacles Pollution The Brave Boy The Ruler I want to become Big 7 8 9 10 11 12 3 4 m¿éaš 11 12 13 14 15 16 17 18 The Heron and the Sunbird The most difficult job The deadly night The break down Kidnapped The Tortoise’s escape

r_f m¿éaš kâfŸ gwitfŸ gaz« ehza« Ú v¥go¤ njh‹¿dhŒ? c§fS¡F¤ bjçÍkh? flšfŸ thœnt m¿éaš ntÂæaš tuyhW rªÂu‹ nkš fhš it¤j fhy« fuo¡F¡ fšahz« Ïa‰if, rKjha«, éŠPhd« eªÂæ‹ KJ»š cŸs Âäš ckh F£oæ‹ m«khæ kåj®fS¡F¤ njhHdo ehuhŒ - ehuhŒ Xçfhä nehgš gçR bg‰w ϪÂa®fŸ vjdhny, vjdhny ! m¿éaèš bg©fŸ Á‰g¡ fiy Xiy¢ Rto

9 10

nfŸé¡F Ú – gÂY¡F eh‹ ešy czÎ¥ gH¡f§fŸ

19

m¿éaš Mdªj«

v£lh« tF¥ò jäœ 1 bgh«ikfŸ fij 10 KªÂç¡ bfh£ilæ‹ fij 2 3 4 5 6 7 8 9 VGkiy ntW Ïšiy F¥igæny kæš rh¡fil¤ j§f« rªÂukÂæ‹ fdÎ <a« óriynah ? fiy¥ gaz« ku§fŸ 11 12 13 14 15 16 17 18 òJ nuonah V‰w« f«ò gh®¡f Mir Mirahd Mah jiyah£o¥ gh£o gH»¥ Ãçªj »ë Rk ir¡»Ÿ X£oa fij Ô¥bg£o

VIII std – English 1 2 3 4 5 6 The cave that roared Parrot Prophecy 7 8 9 10 11 12 Go green The mystery of stolen diamond The answer is yeumandi Wit wins The Haunted House Lost and found Butter milk and old rice The Elephant’s and the mice The proud peacock The disappearing donkey

r_f m¿éaš 1 2 K£ilÍ«, òéÍ« nfh£il 4 5 Mê¥nguiy Mtz¡ fh¥gf«

3

fšéÍ«, gŸëfS«

m¿éaš

1 2 3 4 5 6 7

fhyãiy c§fS¡F¤ bjçÍkh? cæçaš Íf« m¿éaš v‹gJ rh®y° lh®é‹ fèènah ku§fis ts®¤j kåjå‹ fij ä‹D«, ä‹D« é©Ûnd Ínufh, Ínufh ! éy§Ffë‹ énehj el¤ijfŸ

11 12 13 14 15 16 17

thd« Úyãwkh? btŸë Kf£L k®k« V‹? v¥go? fyf¡fhu I‹°£O‹ nghç‹ Ãoæš ÃŠRfŸ miyah¤Â¡ fhLfŸ Ïytr¡ f£lha¡ fšé cçik¢ r£l« vjdhny, vjdhny ! cæ® njh‹¿aJ v¥go? m¿éaš Mdªj«

8 9 10

18 19 20

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->