Forrás: http://www.doksi.

hu

1

Nyíregyházi Főiskola Könyvtár szak államvizsga tételek - 2004
A tételek 1., A könyvtár fogalma és funkciói. A magyar könyvtárügy rendszere. Irányítási és felügyeleti kérdések. A könyvtár elnevezése a római korból származik. A görög Bibliothéké főnévből ered. Byblos = könyvek Théké = tartó, láda, raktár. A könyvtár fogalmának számos változata ismert. Hagyományos: nagyobb mennyiségű könyvek rendszerezett, közhasználatra szánt gyűjteménye. Modernebb: olyan szolgáltató intézmény, ahol a dokumentumokat és a bennük lévő információkat gyűjtik, feltárják, megőrzik és szolgáltatják: INFORMÁCIÓTÁR A könyvtár funkciói : A könyvtárat a társadalmi szükséglet hozta létre. Az emberi tudás összegyűjtése és megőrzése. Az ókorban az ékírásos agyagtáblák összegyűjtése, megőrzése volt a feladat. A középkorban a kódexek gyűjtése, őrzése. Amikor az emberek megtanultak írni – olvasni, e két funkció kiegészült a rendszerező, feltáró és szétsugárzó feladattal is. Ezeken az alapfunkciókon nem változtatott az sem, hogy megjelentek a nem hagyományos dokumentumok is (hanglemez, videó, CDROM). A dokumentumok számának növekedésével nem tud egy-egy könyvtár mindent gyűjteni. Így kialakultak a különböző könyvtártípusok. - Nemzeti könyvtár - Tudományos és szakkönyvtár - Egyetemi és főiskolai könyvtár - Közkönyvtár - Iskolakönyvtár A könyvtártípusok megmutatják, hogy az egyes könyvtáraknak más a célja és feladatrendszere. Minden könyvtárnak van érdekképviselete, folynak a szakemberképzések. A szakemberek konferenciákon véleményt cserélhetnek, szaksajtón keresztül lehet tájékozódni. Ezt nevezzük együttesen könyvtárügynek. Könyvtári rendszerről akkor beszélünk, ha együttműködnek, feladatokat osztanak meg. Könyvtári rendszernek nevezzük a könyvtárak hálózatokba, területi és szakterületi együttműködési körökbe foglalt összességét. (Hálózatok 1976-os könyvtári törvény értelmében) 1994 óta az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer van kialakulóban. Célja: olyan rendszer kialakítása, amely állományával és tájékoztató eszközeivel hozzáférhetővé teszi a világ tudományos és kulturális eredményeit. Együttműködési körök: Egy-egy városban, megyében szükség van az egymás mellett működő különféle könyvtárak együttműködésére. Ezt szolgálja a területi együttműködési kör. Hasonlóképpen indokolt az egy szakterülethez kapcsolódó szakterületi együttműködési körök. A területi és a szakterületi együttműködést a koordinációs központok szervezik. Az OSZK a közművelődési könyvtárak központja. Az idegen nyelvű könyvtáraknak az Országos Idegennyelvi Könyvtár. NKÖM 56 magyarországi könyvtárnak ad támogatást, akik vállalják a könyvtárközi kölcsönzést. Az igazi együttműködési rendszer az Országos Dokumentum- ellátási Rendszer. Felügyelet, irányítási kérdések: Felügyelet: 1. A fenntartói másként általános felügyelet. Ezt a könyvtár fenntartója gyakorolja.

Forrás: http://www.doksi.hu

2 2. Az egész könyvtárügyet átfogó, szakmai jellegű felügyelet, az ágazati felügyelet. Ezt a kulturális örökség minisztériumának minisztere látja el, akinek hivatali szerve az NKÖM Könyvtári Főosztálya. A miniszter intézkedik a könyvtárügy egészét érintő alapvető kérdésekben: meghatározza a fejlesztés fő irányait, dönt az egyes hálózatok vagy együttműködési körök létrehozásáról, szabályozza a könyvtárosi munka kérdéseit, a bérezést. Segítő testülete a NKÖM Könyvtárügyi Tanácsa. Irányítás: A könyvtárügy irányításában többféle eszköz van a miniszter kezében. Az egyik a jogi szabályozás, a másik a fejlesztés irányát és mértékét meghatározó normák, irányelvek és távlati tervek kidolgozása. A könyvtárügy része a szakmai szervezetek is. MKE Magyar Könyvtárosok Egyesülete érdekképviseleti szerv (könyvtárosok tagjai). Szakmai előadásokat szervez, vándorgyűlést szervez. IKSZ Informatikai Könyvtári Szövetség (könyvtárak tagjai) KKDSZ : Könyvtári és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezet.

Forrás: http://www.doksi.hu

3 2/A., A gyűjtőkör fogalma, a gyűjtést befolyásoló tényezők. Az állományalakítás kérdései. Az állomány a könyvtár által gyűjtött dokumentumok összessége. A dokumentumok tartalmi, formai, földrajzi, kronológiai kategóriák együttese. A fejlesztő tervek az állomány gyarapítását, a selejtező az állomány apasztását célozzák. A gyűjtőkört a könyvtár funkciója és társadalmi környezete határozza meg. A gyűjtőköri szabályzatban határozzák meg, mely a szervezeti és működési szabályzat része a könyvtárakban. Ennek tartalmi kellékei: a könyvtár típusa, társadalmi környezete, részletes állományalakítási (gyűjtési, apasztási) szempontok. Ezeket az alap, ill. kiegészítő funkciókat, a gyűjtés hatásait szempontok szerint rögzítik, melyek egyben gyűjtést befolyásoló tényezők. Témakör : tudományág (szakkönyvtár), közművelődési (szépirodalom, ifjúsági), minden tudományág. Nyelvi határ : anyanyelvi és nemzetiségi. - Időhatár : új, v. korábbi időtől megjelenő dokumentumokat gyűjt. - Földrajzi keret : pl. helyismeret. - Feldolgozás jellege : tudományos, ismeretterjesztő, szépirodalom. Dokumentum típusa : könyv, folyóirat, kézirat, multimédiás dokumentum, kotta, stb. A gyűjtőköri szabályzat tartalmazza még : apasztás, kivonás szempontjait, mely könyvtártípusonként különböző. Fontos szempont az avulás kérdése is. Törzsanyaga van: lexikonok, szótárak, standard szépirodalom, a gyűjtemény szempontjából fontos szakirodalmak, ill. kézikönyvek. Ajánlott irodalmak kiegészítik a törzsanyagot. Állományalakítás kérdései : gyarapítás → vétel, csere, kötelespéldány, ajándék. Vétel: KELLO, könyvesbolt, stb. - Külföldre 101/1960. [MM] utasítás alapján jó példány mehet, és ami nem képez államtitkot. Kötelespéldány : 60/1998. Korm. r. az 50 példány fölött 6 db OSZK-nak, ezt osztja szét a többi az országos gyűjtőkörű szakkönyvtárnak, második nemzeti könyvtárnak. OSZK 1804-től kap kötelespéldányt. Ajándék : intézményi, magán személytől; kísérőjegyzékkel. A gyarapítás folyamatai : kiválasztás (bolt, katalógus, jegyzék), előszerzeményezés. Bele tartozik-e a gyűjtőkörbe, szükség van-e rá jelenleg, összehasonlítás a katalógussal. Rendelés (érkeztetés), nyilvántartásba vétel. Feldolgozás. Állományapasztás : 3/1975. Korm. r. az elavult és fölösleges példányok törléséről. Tervszerűen: rongált, elhagyott, vis major, eltulajdonlás, stb. Törlési jegyzék készül róla 3 példányban. Egy a fenntartónak is. Sorszám, leltári szám, szakjelzet, szerző, cím, db, ár, megjegyzés. A dokumentumban jelezni kell: „Állományból törölve”, ill. a leltárkönyvből is kivezetni. A csoportos leltárkönyvből tartalom szerinti bontásban. A cédulákat kiszedni. Állományellenőrzés : időszaki, soronkívüli. Kétezer kötet alatt 2 évente, 10-25 3 év, 25-75, 5 év, 75 fölött 8 évente kell állományellenőrzést elvégezni. Előkészület : naprakész cím- és csoportos leltár könyv lezárva. Felszólítás, raktári katalógus rendezése, a leltárkönyvvel összehasonlítani. Polcon szoros rend, bélyegzők ellenőrzése, törlés, selejtezés, kivonás. Ellenőrzés : a dokumentum és a nyilvántartás egybevetése. Az egyik mondja a számot, a másik megkeresi és visszamondja a szerző, címet. A könyvbe „állomány-ellenőrzés” bélyegző kerül. Ha valami nem egyezik félre tesszük, a végén utánanézünk. Géppel : Tékarevizorral: beütjük a leltári számot, a gép kiírja az esetleges hiányt. Ha az állomány 75 %-a szabadpolcon van, 4‰ a káló. 70 % alatt 3.2, ill. 1‰. Ha az elveszettnek tűnt dokumentum megkerül, de már töröltük, akkor újra gyarapításnak számít.

Minden állványhoz olvasópultot kapcsolt. az egyedi nyilvántartásban. A legtöbb könyvtár állományrészének nagyobb hányadát szabadpolcon helyezi el. kiemelkedő értékű és fontosságú állományrész. A szakjelzet kikereshető a „Könyvtári raktározási táblázatok”-ból (Cutter-szám. Különgyűjtemények raktára : a törzsállománytól elkülönített. esetleg sorozati csoportosítást célszerű alkalmazni. azon belül betűrendben helyezik el. Kedvező a forgalmazás szempontjából. mely a dokumentum leírásakor utal a dokumentumok raktári helyére. Az angolszász és porosz könyvtári fejlődés jellemzői. ugrószámos numerus currens). melyekben egyre inkább előtérbe kerül a szórakoztatás szándéka is. Formai szempontból : tiszta és kevert.doksi. Az eltérő nagyságú. pusztítást végeztek benne. A tiszta jelzet csak számokat. 2. Fölöspéldány raktár : a könyvtár számára alig szükséges állományt tartalmazza. a katalóguscédulán. A könyvtári raktározás színterei. Rendszerező : szakrendi. Kialakításában kezdeményező szerepük van Angliában a chartistáknak.Forrás: http://www. a kettő kombinációja. v. Az állomány rendezésének elsődleges célja az egyes dokumentumok visszakereshetősége. Zárt raktár : könyvtáros személyzet használhatja. Raktári részlegek : . betűrendi. melynek alapja az ETO. a tudományos és ismeretterjesztő műveket szak-. mivel az olvasó közvetlenül válogathat a dokumentumok között. Szabadpolcos és zárt raktári tereket különböztethetünk meg. Az angolszász és porosz könyvtári fejlődés jellemzői : . Közművelődési könyvtárban legfontosabb raktári rendszerek: az elhelyezési mód alapján : mechanikus. szakjelzet). mely gyakoribb.hu 4 3/A. az oxfordi egyetemi könyvtárat a reformáció angliai terjedése idején feldúlták. . intézménynek szánt könyvanyag helye. Kéziraktár : az olvasóteremmel v. nagyságrendi elhelyezés (betűjeles sorszám. Letéti raktár : egy meghatározott könyvtár állományába vett. Cserelehetőségre. kevésbé biztonságos. Mechanikus : növekvő számjelzet (numerus currens). a dokumentumhoz való viszonya sze rint : csoportos és egyedi jelzet. mint a zárt raktáré.5 m magas harántállványokat állított merőlegesen az oldalfalakra és fülkéket alakított ki. Thomas Bradley hívta életre újra. rendszerező.. Vagyonellenőrzés szempontjából ez a legbiztonságosabb tárolási mód. A szépirodalmat Cutter-szám szerint. Szabadpolc : térkihasználási lehetősége korlátozottabb. azon belül a dokumentumok egymásutánját meghatározó azonosítót: a raktári jelzetet. ill. Külső raktár : ami a főépület raktáraiban nem fér el. a kevert mindkettőt. az itt elhelyezett anyag forgalmazása nehézkes. ami együtt jár a jelzet kevert formájával. A raktári jelzetelés formái : raktári jelzet amaz azonosító elem. A kisgyermekek részére tematikus. Egyedi jelzet csak a mechanikus tárolási módnál fordul elő. A csoportos jelzet a rendszerező tárolási módhoz kötődik.Az általános népoktatás elterjedésével megszületik egy új könyvtártípus. Ömlesztett anyag raktára : A könyvtárban lévő még fel nem dolgozott könyvhalmaz tároló tere. ritkábban csak betűket tartalmaz.Törzsraktár : a könyvtári állomány zömét foglalja magába. a közművelődési könyvtár. Ennek eszközeként alakítjuk ki az alkalmazandó raktározási rendszert. ez a rendszer terjedt el. Szakrendi : a könyvek témakörén alapszik. A nagyobb könyvtárak állományát nagyobb terekben helyezik el. numerus currens. Angol út : 1550. a szakirodalmat. A raktári jelzetet fel kell tüntetni a dokumentumon. pótlásra használható. más-más felhasználókat kiszolgáló könyvtárakban eltérőek az állomány megközelíthetőségei. A raktári jelzetelés formái. de használatra más könyvtárnak. kölcsönző-szolgálattal kapcsolatban létesített különraktár. Az ő könyvtáraikat követik a polgári alapításúak. Tároló raktár : több könyvtár ritkán használt állományegységeinek raktára.

évtizedben megkezdték a katalógusok kinyomtatását. Nem egységes katalogizálás. először a spanyol királyi palotában (Escorial). Európa legpompásabb gyűjteményévé fejlődött a bécsi könyvtár. kutató ösztön elterjedése. Borromeo érsek 1609-ben megalapította Milánóban az Ambrosian-t. mely gondolat egy részét csak egy generációval később valósíthatták meg. Előnye: sok szép könyvtárépület. A városi könyvtárak is tengődnek.doksi. vitte a vezető szerepet a művészet és irodalom terén. Lipcse 1677ben magánhagyatékból városi könyvtárra tett szert. Nem volt gazdaságos. A szellemi élet központja a főváros volt. de a 17-18. Megnövekednek a magángyűjtemények. Minden tudomány területén a racionális megismerésre törekedtek. A könyvtári berendezések reformját a barokk építészet mesterei hajtották végre. A magánkönyvtárak királyi tulajdonban kerültek ajándékozás vagy vétel útján. Anglia: a helyzet hasonló itt is. A felvilágosodás: fokozódik az előző korszakban megindult tudományos fellendülés.hu 5 Porosz út : barokk teremkönyvtár. Városok. Feudális könyvtárak: a hűbérurak könyvtárai. Nagytermében a falakat a mennyezetig faragott állványok borították. A köv. A könyveket nagyságrendben állították fel. Kezdetben a közönség csak nehezen jutott be a könyvtárba. A Jezsuiták megkezdték a források rendszerezését. a mai állami. hogy Londonban nagy könyvtárat rendezzenek be. továbbá megvalósult az olvasóhelyek és könyvek raktári helyének meghatározó szétválasztása. iskolák is teremkönyvtárakat építettek. majd nyelvek szerint osztályozták. Teljes függés a hűbérúr elhatározásaitól az irányítást és fejlesztést illetően. a 16. sőt gyarapítanák is. században felmerül. Ám a frank és bajor kolostorok újrarendezik és leltározzák állományukat.Forrás: http://www. ezért szélesebb körben sem hatott. Eladogatják a pergamenkódexeket. századi könyvtermés elhelyezésére elegendő volt. Egyházi könyvtárak már csak a nagyvárosokban vannak. de később liberálisabb rendet alakítottak ki. Németország: nagyobb változatosság tárul elénk. végül szakokra osztották. nemzeti. Az udvari könyvtárak megőrizték átmeneti jellegüket a kiállítási terem és a munkahely között. melyhez szakkatalógust készített. . A parlamentben testet öltött nemzet lett az irányító erő. akkor lehetségessé válna a tudomány fejlődése. Montefaucon megkísérelte a nyugat-európai kéziratok központi leltárának felállítását. katonák állami hivatalnokok. ha mindenki hozzáférhetnek a korábbi kutatási eredmények összegzéséhez. majd a századfordulón megfogalmazza Bentley hogy a királyi könyvtárat építsék ki nyilvános könyvtárrá. Franciaország: meghatározta az életstílust. kétemeletes galéria osztotta meg a magasságot. Leibniz véleménye az volt. Clément 1675-től kezdve a könyvállományt 23 osztályba sorolta. Szabad belépést biztosított minden kutató és érdeklődő személynek. magasabb rangú papok. használóik az udvarhoz tartozók privilegizált köre. Európa-szerte hatott. az állományt jelentős tudósok gondozzák. Fülöp a főurakat és egyházi méltóságokat kizárta a könyvtár használatából. A könyveket az oldalfalakat borító 2 m magas polcokon helyezték el. A British Museum Sloane és más magángyűjtemények eredményeként jött létre. II. A kor szokása szerint előbb elkülönítették a kéziratokat a nyomtatott könyvektől. tartományi könyvtárak elődei.

doksi. amikor a könyvtáros tájékozódik arról. Az olvasók kiszolgálása : az olvasószolgálati munka befejező szakasza. Kölcsönzési rendszerek.adott időpontban adott dokumentum kinél van? A kölcsönzés biztonságos. 1948-ban végzett először ilyen felmérést Bernal. Előnye: minden elvárásnak megfelel: felszólítás automatikus. A kölcsönzéssel kapcsolatos feltételeket a könyvtárhasználati szabályzatba rögzítik. Kártyás : könyvkártya a könyv legfontosabb azonosító adataival. . . Olvasószolgálat : a könyvtár állománya. Ide tartozik egy meghatározott szakterület igénye. Könyvtári propaganda tevékenységre. miért. elfoglaltságok alapján olvasói csoportok vannak. tájékoztatást. a könyvkártyát is a tasakban helyezik el. Ez a típus szubjektív igény.idősek. . előnye: gyors. milyen hatásfokkal olvasnak. közönségkapcsolat). Végső célként a színvonalas tájékoztatási kultúra elsajátítását és kiterjesztését szolgálja.egy adott időpontban egy olvasónál milyen dokumentum van. mit.Az igénykeltés a könyvtár PR-tevékenységét jelenti. ill. nyugdíjasok. Fotós : alapja a tételszám. szolgáltatásai és a könyvtárhasználók közötti szakszerű és szervezett kapcsolat. A szakkönyvtári vizsgálatok során ezek leszűkülnek egy homogénebb rétegre. pontos lebonyolítása. Közös célok.hu 6 4/A. hátrányaik. pontos. az olvasók kiszolgálása. Tasakos : a könyvkártyás továbbfejlesztett változata. Az igények megismerésére irányuló munka igényfeltárás. milyen hatásra.egy adott időpontban mely dokumentumok kölcsönzési ideje járt le. statisztikák készítése egyszerű. speciális olvasói rétegek. E tevékenységek és a hagyományos olvasószolgálati munka együttese a szolgáltatásmenedzsment. tudományág művelőire. információt. az irodalom népszerűsítésére terjed ki. A közönséggel való munka ott kezdődik. . v. Kölcsönzési rendszerek követelményei : . Olvasói rétegek : . A számítógépes rendszerek már jól kombinálják a megoldásokat. gyermek. Főbb kölcsönzési típusok: füzetes : regiszteres füzetben szám. ez a legelterjedtebb.ifjúság. A különböző nyilvántartási típusoknak vannak előnyeik. igénykeltés. Az olvasószolgálat munkaágai: igénykutatás. v. (Public Relations.Forrás: http://www. . Ez már olvasásvizsgálat. gyors. . betűrend szerinti nyilvántartás. művelődési szolgáltatás kapcsán az igénybevevők véleményének vizsgálata. egy kutatási v. Másik típusa: a társadalom által támasztott követelmények köre. legjobb. igények jelenhetnek meg a társadalomban. hogy a könyvtárral szemben milyen szükségletek. Hátrány: lejárati idő nehezebben állapítható meg. törzs-szám szerinti.fog- . amely a szolgáltatást használók részéről jelentkező követelmény. Számítógépes: gyors. Ez objektív igény. igénykutatás. oktatási intézmény által támasztott követelmények. Ez kiterjed az irodalmi ízlés. Igénykeltés : a PR-munka tervszerű és tartós kapcsolatteremtési funkciója. olvasási szokások hatásának tanulmányozására. amikor az olvasó megkapja a számára szükséges dokumentumot. hátránya: drága. férfiak.. Munkájában széles spektrumot fog át. egy szakma. Igénykutatás : valamely tudományos v. mikor.nők. a könyvtári szolgáltatások tudatosítására. Az igény egyik típusa: szépirodalmat keresnek. (Vonalkódos) Speciális olvasó rétegek : Az olvasáshoz való viszony és az olvasási szokások alapján rendszerezünk olvasói típusokat (kezdő és rendszeres). az olvasásszociológia témakörében tanulmányozható. Az igénykutatás célja : kik. Tikettes : kölcsönző jegy. mennyit.

Igénykutatás: A tájékozódás forrásai: . ha szisztematikusan megtervezzük. az egymástól egyenlő távolságra lévő egyedek kerülnek be a mintába.Koncentrált kiválasztás: alapsokaságon belül a legjellemzőbb típusok kiválasztására törekszünk. 2. tanulmányok.) . melyet terápiás céllal. Bartos Éva . nincs jelen a kérdező. Technikailag: Sorsolás útján történő kiválasztás. deviáns viselkedés./ Véletlen kiválasztáson alapuló módszerek: . Gyors. Egyéni eredetű (bűnözés. hogy lehetőleg minden réteg könyvtárhasználatát szociális szolgáltatásokkal is lehetővé tegye. ezért gyors .: OSZK KMK. Egyszerre egyéni és társadalmi eredetű (bűnözés. társadalmi normák figyelmen kívül hagyása. stabilizálása céljából helyes irányba befolyásolható. jelentések. reálisabb a kép) .Önkényes kiválasztás Vizsgálati módszerek: Megfigyelés: akkor tudományos jellegű. Szociológiai felmérés: Egy mintasokaságon végezzük a felmérést.nem írásos: előadások. stb. narkózis abúzus.A megkérdezettnek elegendő ideje van a válaszra őszinte lehet./ Nem véletlen kiválasztáson alapuló módszerek . bibliográfiák … stb.Irodalom: Olvasókönyv a biblioterápiáról / szerk. ha a megfigyelés valamilyen kutatási célt szolgál.) . Okai : .lépcsőzetes kiválasztás: lépcsőzetesen szűkítjük le az alapsokaságot a mintára. (kicsiben tükrözi az alapsokaságot) Mintavétel módszerei: 1. regisztráljuk az eredményeket.).Bp. Lényege: az olvasás révén a személyiség különböző szintjei az egészség visszaállítása. Így minden típus képviselteti magát a mintában. (Véletlenszerű kiválasztás.). általános műveltség szerint. . egy kívánt eredmény elérése érdekében választanak ki.Forrás: http://www. . narkotikummal való visszaélés. testi fogyatékosok. nagyszámú kérdezettek száma lehet. beszélgetések. de tartani kell egy meghatározott kvótát. . – Társadalmi eredetű (munkanélküli). Speciális eredetű: nomádközeli szemléletű. (jobb lesz a minta. tanulmányutak …stb. Kikérdezés .doksi. A könyvtár kötelessége. stb.hu 7 lalkozás. 1989. ami reprezentatív.kvóta kiválasztás: átmenet a véletlen és a nem véletlen kiválasztás között. és az eredmények érvényességét ellenőrizzük.egyszerű véletlen kiválasztás: az alapsokaság minden elemének egyenlő esélye van a mintába kerülésre. szakcikkek.kérdőíves kikérdezés Előnye: írásbeli válasz . fokozottan pigmentáltabb embertársaink interkulturális megközelítésű könyvtári ellátása.rétegzett kiválasztás: már az alapsokaságot felosztjuk bizonyos csoportokra és már csak a csoporton belül törekszünk a véletlenszerűségre. ilyen életmódot felvonultató. Véletlen számtáblázat szerint (-tól-ig választok) mechanikus mintavétel (pl. lump életmód). . Biblioterápia segítsége : olyan ajánlott irodalmi anyag olvasását foglalja magába.biológiai-élettani eredetű (szellemi-. Külön kategóriát képviselnek a hátrányos helyzetű olvasók.írásos: szakfolyóiratok.

más témába) kérdőíves interjú (a legjobb módszer) egy kérdező egyszerre több emberrel készít interjút jelen van a kérdező mindig kérdőívet visszakapunk az válaszol akit kérdezünk nincs félreértelmezhetőség kevésbé szubjektív ankét: több ember beszélget akik között van egy kérdező. módszerei: Beszélgetések (szóbeli) Levelezések (írásbeli) Megjelenés (személyes részvétel) Metakommunikáció (pl. taglejtés. perlés. Hátrány: nehéz (idő és munkaigényes) Torz képet ad (pl. másolás. kapcsolatépítés eszközei: Tömegkommunikációs eszközök: helyi tv. tanácsadás. - Olvasói napló Az olvasó vezessen olvasó naplót és mindennap írja be az olvasásra. tájékozódásra fordított időt és módot. nem szabad szervezetlenül dolgozni. az olvasónak többször eszébe jut hogy olvasson) Igénykeltés A PR munkának tervszerűnek és tartósnak kell lennie. a tájékoztatás mindig színvonalas legyen. A PR mottója: „Dolgozz jól és beszélj róla” A tájékoztatás. . helyben használat. hosszabbítás. tájékoztatás) . hogy a közösség bízzon bennünk. könyvtárközi kölcsönzés.Az alkalmazkodás tudománya nagyon fontos a PR-ben.javuló szolgáltatások és kedvező társadalmi képmás olyan arculat kialakítása. Személyes kommunikáció eszközei. kölcsönös megbecsülés . megvárakoztatni az olvasót.kölcsönös megértés. egyidőben jelen van a kérdező és a kérdezett Hátrány: lassú. A szolgáltatásnak nem szabad mechanikussá válnia. térítés) . eligazítás) ..doksi. sajtó Folyamatosan tájékoztassunk magunkról.igénykeltés . fintor) Csoport kommunikáció Kérdőív. .hu 8 Hátránya: lehetséges a kérdések helytelen értelmezése – nem érkezik vissza minden kérdőív (50-60 % már jó) nem mindig az válaszol akit kérdezni szerettünk volna.ki nem elégíthető igények esetén előjegyzés.Interjú: Előnye: rugalmas forma. Alapelvek . rádió. megfigyelés. elterelődik a figyelem más témáról. Olvasók kiszolgálása: Munkafolyamatai: . irodalomajánlás.Forrás: http://www. visszavétel.kölcsönzés (kölcsönzés. egy embert lehet egyszerre kikérdezni Nagy a lehetősége a szubjektivitásnak (elcsúszik. interjú módszerek dominálnak.kapcsolatfelvétel (beiratkozás. Közvetett tevékenységei: .olvasó eljuttatása a keresett dokumentumhoz (eligazítás. felszólítás.

Forrás: http://www.doksi.hu 9 igény és szükséglet vizsgálatok statisztikai eredmények elemzése .

a magasabb rendű állatok jelrendszereinek információcseréje.hu 10 5/A. megadás. mely az emberek társadalmi viselkedésében és társadalmi kapcsolataiban létrejövő jelentésközlésből áll. amikor az ember a beszéden kívül már írással is üzen. az embernek nincs meg valamilye. amely „valamely szituáció egy vagy több üzenet kiválasztásával kezdődik. Az interperszonális kommunikáció szerepe a könyvtári munkafolyamatokban. A szükséglet magában célt határoz meg. jellegét.) . funkciója és formái. A társadalmi kommunikációt csoportosíthatjuk: . mint rendszert először a kanadai Shannon írta le. a kommunikációs eszközök segítségével.Forrás: http://www. ebből következik. vagy közlünk valakivel. .. 3000 tájáig tartott. Ide tartozik az egyszerű élőlények kémiai jelváltása.doksi.Társadalomelméleti megközelítése szerint a társadalmi érintkezés specifikus formája.tipográfiai kor: ez a nyomtatott betű kora. A folyamat általános jegyei: Közlő vagy kommunikátor Kommunikáció tárgya Közlemény Közlés célja Címzett. Jelentése: teljesítés. . hogy a vizsgált fogalomra mindig legalább két megállapítás jellemző: a folyamatjelleg és a közlés. átadás cselekménye.e. Az ember sokat vesztett így a közvetlen emberi kommunikációból. Legfőbb indítéka pedig mindig a szükséglet. valamilyen meghatározott célból és meghatározott helyre. vagy legalábbis csökkenésével (megszűnik a könyv-ember kapcsolat) ismét megjelenik az ember-ember kapcsolat. gondolatok közlése a hallgatókkal. McLuhan logikája szerint ez az ember elidegenedéséhez vezetett. Matematikai értelmezése szerint a kommunikáció amaz összetett jelenség. ami a környező világban megtalálható. . Hétköznapi nyelven a kommunikáció: minden. átadást takar. a definíciókból láthatjuk. A kommunikáció fogalma. de ide soroljuk az ember öntudatlan érzelmi viszonyulását kifejező jelzéseit is. Bármilyen megközelítésben is vizsgáljuk a kommunikáció jelentését és tartalmi jegyeit. . amely az ember és a hozzá tartozó közösségek. amikor az ember csak beszéddel kommunikált. a cél fogja megszabni típusát. (Sajnos McLuhan nem foglalkozik a vizuális közlés jelentőségével.akusztikus kor: az a kor. vagy befogadó Kommunikáció eredménye valaki valamiről valamit valamilyen célból valakinek hatással A kommunikációt. hogy a kommunikáció alapvetően tudati jelenség. A kommunikáció tehát célirányos tevékenység is. speciális közvetítő utak és eszközök segítségével.A kommunikáció mindig folyamat jellegű: időben zajlik és valamilyen közlést. Történelmileg ez az első írásbeliség megjelenésig. Társadalmi kommunikáció: a társadalmi élet információátadása. A kommunikációt két részre bonthatjuk: Biológiai kommunikáció: az élő szervezetek különféle rendszereinek információátadását jelenti. Az emberi kommunikáció fejlődésének történetét a kanadai McLuhan az alábbiak szerint korszakolta: . Bővebben körülírva: üzenetek vagy hírek közvetítése. mint az információelmélethez közelálló modell sémáját. nagyjából i. A tudatból kiinduló és a tudatban végződő folyamat. majd kódolással folytatódik. Így a szükséglet már önmagában kommunikációra motivál.elektronikus kor: a közvetett kommunikáció megszűnésével. közzététel v. A társadalmi kommunikáció minden olyan viszonylatot magában foglal.A kommunikáció szó a latin communicatio igéből ered. szociális rendszerek között létezik. amit mondunk valakinek. végül a címzettnél dekódolással ér véget”.

. ahol az emberek egyéni képességeiktől. viszonyulásokat. Interperszonális: két szereplős klasszikus kommunikáció (dialógus). a kommunikáció folyamat valamilyen eszköz segítségével valósul meg. Társadalmi méretük szerint: Személyes kommunikáció.Forrás: http://www. A beszéd és a nyelvek. Csoportkommunikáció: Kis társadalmi csoport (5-6 fő) kommunikációja. vokális hangok. amikor egyidejűleg „sokan vannak a címzett oldalán.doksi.támogató csoportok. (Szecskó Tamás meghatározása) A kommunikáció négy forradalma : . A kommunikációval kapcsolatban álló tudományok : antropológia. műszaki feltételeivel a híradástechnika foglalkozik. Közvetítő csatorna típusa szerint: Verbális csatorna. A belső kommunikáció tájékoztatja a könyvtár munkatársait: a szervezet működéséről. tükröz. feladatairól. televízió. térbeli és időbeli távolságot áthidaló közlés.hu 11 A kommunikáció iránya szerint: Egyirányú vagy aszimmetrikus A feladótól a címzett felé irányul a közlemény. könyv). . Lehet munka. kinezika). A külső kommunikáció információcsere a könyvtár és a környezete között. Kommunikátor – befogadó. telefon. Belső kommunikáció interaktív visszacsatolás. Minden csoport saját kommunikációs jelrendszert használ. Jellemzője. Pl. . a vezetőket a könyvtár egész életéről. Kommunikáció a könyvtárban : az általános kommunikációelmélet keretében említett valamennyi kommunikációs tevékenység megtalálható a könyvtárban. esztétika. szimbólum.audiovizuális (film. fejleszteni a munkatársakat. Eszközei: szó. kép. szükséglet kielégítése.használók és lehetséges használók. . Közvetett : A két vagy több kommunikáló fél térben távol van egymástól. testtartás.: a költő és olvasó közötti viszony. tevékenység.Elektronikus hírközlő eszközök és az elektronikus számítógépes információfeldolgozás forradalma : átmenet az információs társadalomba. Tömegkommunikáció: Olyan társadalmi kommunikáció. plakát.írott (újság. nyelv. . mozgásos csatornák (gesztusok. Mindegyik forma verbális és nem verbális jelek segítségével valósul meg.Az írás forradalma : közvetett. Az egyéneket valamilyen tevékenység közös elvégzése egyesíti. szimmetrikus : A feladó és a címzett időről-időre szerepet cserélnek. . Az egyidejűség az eszköz segítségével valósul meg. Kulturális jelzések és jelek. motiválni. a folyamatban a szerepek állandósulnak. Az egyidejűség a térbeli közelség segítségével valósul megvalósul.Könyvnyomtatás forradalma : az ismeretek átadását tömegessé tette. hogy visszacsatolás nem történik. magazin). ilyen például két ember közötti beszélgetés. helyzetüktől. . térközszabályozás. Intraperszonális: az ember bensőjében zajlik a kommunikáció. beosztásuktól függően kommunikációs csomópontként működnek. A kommunikáció viszonya szerint: Közvetlen : A feladó és a címzett egyidejűleg vesznek részt a folyamatban és térben közel helyezkednek el egymáshoz. feladat.vizuális (képeslap.” Használt csatornák típusai szerint : . rádió). pszichológia. A könyvtár. meggyőzni. pedagógia. Egyéb kulturális szignálok. . szociológia. amelyet a könyvtár szolgál. amely emberi relációkat. Kommunikátor – eszköz – befogadó.A beszéd forradalma : sajátos emberi jelenség. Céljai: informálni. számítógépes hálózat) A kommunikáció társadalmi-történelmi jelenség. . társadalmi viszonyokat kísér.a közösség. olyan információátvitel.auditív (hanglemez. a tapasztalatok átörökítése. Kétirányú v. művészetelmélet. mint szervezet kommunikációja: a csoportkommunikáció sajátos formája a szervezeti kommunikáció. fejez ki. Nem verbális csatorna : A mimika. Címzettjei: .és irodalomtudomány. kibernetika. a tekintet. A szervezet maga a kommunikációs hálózat. utasítani. értekezlet.

Hálózati globalizmus: médiakonvergencia. Eszközei: hasonlók a belső kommunikációéhoz. szimbolika. ellenőrzi.1946-1957 társadalom. Ipari társadalom. Irányultság szerint : közvetett : valamilyen eszközt igénybe veszünk. év Törzsi ember. 4. a kommunikáció társadalmilag meghatározott. Információs társadalom. i. Középkor: propaganda kialakulása. – 10.hálózat mációs szupersztráda .e 3-4 e. rádió Számítógépes hálózat rend- Off-line szerek globális infor.v. Németország. A könyvtár. támogatás szerzése. Átadás. 4. továbborális kultúra adás. 3. új használók vonzása. Mesterséges intelligencia: 12. sportriporter és rádióhallgató).más könyvtárak. két. – 2. beszéd. Az önállósulás: ’50-es évek. megőrzés i.). 9. televíziózás. a visszacsatolás valamilyen módon megvalósul. a tudathoz kapcsolódó kategória. egymást kiegészítő iskola alakult ki: matematikai és társadalmi. hitviták. 7. .Forrás: http://www. didolgozása gitális korszak Multimédia 1968-1995. stb. tömegkommunikáció. arcismeret. folyamatelvűség. Integráció: ’70-es évek. Közvetítő csatornák szerint : verbális (nyelv.e. . jellegét. Tömegkommunikáció: ’30-40-es évek. Marconi poszttipográfiai ember Elektronikus Neumann János Információs információ fel.anyaga rögzítőra dik 1440 Gutenberg Tipográfiai ember Távolságok győzése Multimédiás információk. Társadalomtudományi szempontból: . könyvtári hálózatok. információs elméletek. Valamennyi csatorna igénybe vehető. 3.kulturális szignálok (öltözék. Válságmegújulás: ’60-as évek.doksi. 6. hajviselet. ókor: retorika. Hipertudomány: ’80-as évek. mint szervezet kommunikációját a vezető szervezi. kapcsolatok ápolása. négyszemközti beszélgetés). eredménye regisztrálható.?? hogyan tovább? Kommunikációs forradalmak Beszéd megjelenése Írás . 4. Multimédiás Lickleder multiszenzivitás Hálózati kom. helyhez kötött Kezdeti idő Embertípus Jellegzetes média Beszéd Írás Elektronikus távközlés 1837. betűírás kialakulása Nyomtatás A korszak jellemző jegyei i.közvetlen : pl.1. Kommunikációs csatornák : a mai értelemben vett kommunikáció elméleti és gyakorlati oktatása során két. – 11. csoport.1990 Távközlés → munikáció Információ rögzítése.e Premodern em. szituációk két ember között.személyes (interperszonális).Az információ 1500 körül ber. 8. Céljai: információcsere. rádiózási szokások. Irányát tekintve : egyirányú (pl.kézi.hu 12 szponzorok. évezr. jellemtan. Morse.állami testületek. 5. Társadalmi méretek szerint : . értékeli. Ez a tevékenység folyamatjellegű (kiinduló és végpontja van). . . írásos kultú. 3. A kommunikáció célja alapvetően meghatározza annak típusát. A kommunikációs kutatás korszakai : 1. nonverbális (jelzést ad az aktuális érzelmi állapotainkról. 2. Sajtóelmélet: 1920-tól. ’90-es évek.. 1. 2.Tv. Olyan célja van. idő befogása le. többirányú (pl. A könyvtárakban leggyakoribb az interperszonális és a csoportkommunikáció közvetlen módon. tömegkommunikáció. hogy melyik csoportba tartozik. amelynek hatása. 2000-től: . írás).

Mobil technológencia.a tájékoztató könyvtáros személyében. amit egy nép. szintér is közrejátszik a kommunikáció teljes kibontakozásában. megfelelő testhelyzet.a megfelelő környezet. Verbális csatorna A beszéd felépülése: . A könyvtári munkafolyamatok során találkozunk az összes kommunikációs formával. amit az olvasókkal vagy fenntartókkal folytatunk.doksi. intelligens hálózat Zajforrás Zaj Csatorna A kommunikáció rendszer sémája: Kiválasztott közlemény Információforrás Kódolás Adó dekódolás Vevő üzenet. ragok . pl. ma már csökkenti ezt a különbsége a tömegkommunikáció. Kommunikációs csatornák. a szavak és a szókapcsolatok összessége. Kommunikációs csatornák : 1. . Vannak mesterséges és természetes nyelvek is.gia nális kommunikáció. aki alakítson ki egyenrangú partneri kapcsolatot.katalógusok magyarázótábláiban. mely 70. A beszéd.000 évvel ezelőtt kezdődött kialakulni. nemzet közösen használ a gondolatok kifejezése és közlése céljából. A képzettebb rétegek több elvont fogalmat. térből.a könyvtárról szóló értesítésekben . szemkontaktus. és a referens interjú során nagy a szerepe a verbális és non-verbális kommunikációnak.lexémák = szavak. stb. pl. megfelelő hangerő. mimika. az alsóbb rétegek. . . . A beszéd írott formájában a legtipikusabb eszköze a közvetett kommunikációnak.morfémák = szerkezeti elemek.figyelemfelkeltő feliratokban. Ugyanakkor van külső kommunikáció is. Ez megnyilvánul: . A társadalom nagytömegű jeleiből a különböző csoportok csak kisebb nagyobb mennyiséget használnak.hu 13 Perszonális kommunikáció 2000 Média konver. hír Címzett _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Az interperszonális kommunikáció szerepe a könyvtári munkafolyamatokban.Forrás: http://www. időből távol. amikor is a munkatársakkal kommunikálni kell. ezt belső kommunikációnak nevezzük. Régebben nagyobb volt a különbség a városi és falusi emberek beszéde között.fonémák = beszédhangok . Általánosan a beszédet a gondolatok kifejezésére és kommunikációra használjuk. A legnagyobb mértékű kommunikáció az olvasószolgálat területén fordul elő. gesztusok. pedig konkrét fogalmakat használnak. perszo. jó artikuláció.

Ősi eredetű érzelem-megnyilvánulások. az egyén pedig hozzátesz még valamit. A tekintet befolyásoló szereppel bír. A tekintetből lehet érzékelni azt. Mahl–féle skálának nevezzük. . bánat. és szakszavakat használnak. mint biológiai lényt helyezték előtérbe. a hang formai jellemzőjében megnyilvánul annak a közösségnek a hatása. . 2. pozícióról.társadalmi tagolódás mentén elfoglalt pozícióról kapott információ. hangerősséget. karok. hogy minden nyelvnek más a valóságtartalma és az élőbeszédbeli alkalmazása. az egész testrészre kiterjed. 1. öröm.hu 14 Mikromiliők nyelve: vannak kis csoportok. melyek latin v. A verbális kommunikáció szemantikai félreértéseket is tartalmaz: egy fogalmon mindketten mást értenek. görög eredetűek (terminus technikus). II. akiknek sajátos nyelvkészletük van. Másik része öntudatlan. Erre alapul a pszichoanalízis is. mint a szónoklatnál. hogy a másik percepciós terében vagyunk. . Lehetnek: . A tekintet lehet: . titulus Sokan a non – verbális kommunikációnál az embert.doksi. és a nyelvhasználatnak etikettje van. lábak különböző mozgásai. melyben fontos a kontextus (összefüggés). undor stb.Forrás: http://www. életkor.e. egyedi szemantikát képvisel. Ezeknek szélsőséges formái indulatot fejeznek ki. A tekintet A külső szemmozgató izmok szabályozzák. . A szem és száj körüli izmok finom mozgásai teszik lehetővé a mimikát.információ az interperszonális beállítódásról v. akciós kommunikációs csatorna : Feltűnőbbek az előzőektől. pl. Non – verbális csatorna : 4 tényezője van: . mert minden fogalmat definiálni kell. nem.a tudományokban ez nem nagyon fordulhat elő. pl. azaz észrevett. viszonyulást kifejező funkciói vannak. A vokális kommunikáció egy része szabályozott. bizonyos helyzetekben alkalmazkodni kell a kívánalmakhoz. mint az öröm. . a tekintet visszajelzés a kommunikáció folyamatáról. mert minél magasabb rendű egy állat. A vokális kommunikáció szorosan összekapcsolódik a beszéd tartalmával. precizitás . grammatikával. pl. Vokális kommunikáció : Saursare (Szoször) rámutatott a nyelv és a beszéd különbségére. pl. melyek lexikális értelemmel bírnak. Az evolúciós sorba illeszkedik bele. A nyelv néphez. pl. Mozgásos v. Pl. A hangnak és a beszéd egy formai sajátosságának érzelmet.e.szabályozott . jól tükrözi a hang a feszültséget. A nyelv önmagában bír egy szókinccsel. A verbális kommunikáció mindig egy folyamat.nem szabályozott. IV. Mimika Az érzelmek arckifejezése. Gesztusok: A fej.Minden személyiség sajátos.tudatosak . harag. ahová az egyén tartozik. annak üressége meg nem értést jelent. önbizalom. 1. félelem. harag. III. Pl. A hanghordozásban. nyelvtanulásnál.Félreértéshez vezethet. annál több vokális kommunikációt használ. Azt a skálát. mely 10 fokozatban méri a belső feszültséget.érzelem-megnyilvánulások. Jelentésük van. egy másik formában pedig enyhe színezetet nyújtanak. A mimika egy része tudatos. pl.személyes információk. amelyből az egyén egy részt használ. A magasabb rendű állatoknál is megfigyelhető. a beszéd személyhez kötődik. rang.tudattalanok .

közeli: kb. Pl.nagyon közeli: a halk suttogás is jól hallható. . integetés. Testtartás: Viszonyt. 1 m. egyenruhák -.távoli semleges táv: 1. ma már sokkal oldottabbak. és 8 távolságtípust különbözetett meg az amerikai emberek viselkedése alapján: . valamilyen hallgatóság előtt. állás közbeni ingázás. és adjuk tovább. Használatukat a formális nevelésben sajátítjuk el. Kinezika = kifejező mozgások: Amerikai hagyományból fejlődött ki. Egyes szituációk kötelező testtartást vonnak maguk után. test díszei. A közlő és a befogadó együtt állítják be a távolságot. szubjektív értékelést fejez ki. . lakás díszei stb. A kinezikát vizsgálatokhoz is felhasználják. mert kifejező értékük van. látást. Az összes kommunikációs csatornát magába foglalja. bólogatás.doksi. Minél formálisabb egy viszony. lényeges információkat hordoznak a beszélő személyiségéről.hu 15 ezekre a beszélgetőtárs odafigyel. előbb automatikusan. . búcsúzkodás esetén. 2. . lépéskor a lábtartás. gondozott jelzések. statikus jelzése. Gyakran a non – verbális kommunikációhoz soroljuk őket. .távolság nyújtása: elköszönés. Támpontot adnak a kommunikáló félnek. a női szerep kellékei. amerikai prof.közeli semleges táv: a beszéd viszonylag halk. Ezek tudatosan használt szignálok. Pl. V. A testtartás kifejezhet figyelmet. A régebbi társadalmak nagyobb szereppel bírtak ezek a szignálok – pl. a kommunikációban szereplő egyéb érzékszerveinket. hajviselet. pl.Forrás: http://www. Térközszabályozás: Jelentősége a kommunikációban az. 3.termen át: előadás. . az odafordulás foka és mértéke viszonyjelző. 50 cm. Viszonylag állandó. majd tudatosan. normális hang. érdeklődést. reagál. hogy a beszélgető felek milyen távolságban állnak egymástól. Kulturális szignálok: Ide tartoznak az öltözködés. Tehát mozgással kapcsolatos. A távolság befolyásolja a hallást. A térköz főleg a magánviszony-kapcsolat szempontjából jelentős. annál nagyobb a térköz.5-2 m. célja a személyiségelemzés. álláspontot. . A térközszabályozás viselkedési vizsgálatával Hall.viszonylag közeli: max. ill. 4. kivéve a verbális kommunikációt. Foglalkozott.nyilvános térköz: 2-3 m. összegzi őket. .

hu 16 .doksi.Forrás: http://www.

MSZ 3440 : a besorolási adatok közlésmódját határozza meg. mely nagy hatással volt az angolszász katalogizálási gyakorlatra. Kiegészítő szabványaink : átírási. amely dokumentumtípusonként írja elő a könyvtári és dokumentációs célú feldolgozások alapelveit. a bibliográfiai leírás belenyomtatása a könyvekbe.doksi. másolatban. . Itthon a porosz instrukcióra épített katalogizálási szabályzat 1924ben készült el. 1839. ISBN és ISSN bevezetése. eredetiben. A XIX. Hatályba lépett 1982. MSZ 3423 : besorolási adatok megválasztásának szabályait rögzíti. Ezt szolgálja a kiadványok nemzetközi cseréje és a könyvtárközi kölcsönzés fejlesztése. Könyvek szabványban látta meg a napvilágot. . hogy kiadványtermését a nemzetközi szabványoknak megfelelően feldolgozza és kurrens nemzeti bibliográfiában közzétegye. Universal Bibliographic Control (UBC) : az egyetemes bibliográfiai számbavétel nevű IFLA program célja: egy országban megjelent dokumentumok számbavétele úgy történjen. ill. A megjelenés előtti katalogizálás bevezetése (CIP). v.az amerikai könyvtáros egyesület szabályzata (ALA). amely végleges formában az MSZ 3424/1-78. MSZ 3401-81 : bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai. Kiemelkedő jelentőségű volt az oxfordi Bodleian Library nyomtatott katalógusának kiadása 1605-1674 között 3 kötetben. ISSN). Az IFLA a dokumentumok egyetemes regisztrálását a nemzeti bibliográfiák világméretű integrált hálózatának kialakításával kívánja elérni. Minden ország feladata. Cutter (1876) szabályai tekinthetők a későbbi amerikai nemzeti szabályzat elődeinek. bár a katalógus fogalma és a katalogizálás szabályainak kialakulása későbbi fejlemény. C. országnevek kódjai). MSZ 3493-82 : bibliográfiák és leíró katalógusok szerkesztése. Feltételei : kötelespéldányszolgáltatás. A dokumentumok számbavételét és hozzáférését biztosító nemzetközi programok. a nemzeti bibliográfiákba. Fontos. századra kialakulnak a leíró katalogizálás elvei és módszertana is. hogy a bibliográfiai információk mellett a más kiadványokat is biztosítani kell. Egységesítés számítógépes adatrögzítés területén : a bibliográfiai adatok nemzetközi cseréjét számítógéppel végzik. 1790-ben jött létre nemzeti katalogizálási szabályzat Franciaországban. majd 1977-ben állították össze a szabványtervezetet. UAP Kiadványok egyetemes hozzáférhetősége : . 50 különböző MARC formátummal dolgoznak világszerte.1973-ban indult IFLA-program lényege. hogy az ISBD-k szerint készített leírások mindig autopszián alapuljanak. 1973-ban lett nemzetközi szabvány.Forrás: http://www. rövidítési. században nemzeti szabályok sora született. Nemzetközi egységesítési törekvések a formai feltárásban. Jervett (1852) és Charles A. kódszabvány (nyelvek. Bibliográfiai leírás. mely alapján jelenleg kb. Ezzel megindult hazánkban az MSZ 3424-es szabványcsalád kidolgozása. század végén két olyan szabályzat született. Egyre több bibliográfia és nyomtatott katalógus jelenik meg. mely használatának terjesztése érdekében az IFLA programjai sorába iktatta: International MARC Programme néven. A könyvek rendszerezésének és feltárásának vágya egyidős a könyvtárak kialakulásával. Az IMP és UBC 1986-ban egybeolvadt UBCIM néven. A XVIII. és a Porosz Instrukció címen ismert berlini szabályzat. január 1. Antonio Panizzi a British Museum könyvtárosának nevéhez fűződik az a katalogizálási szabályzat. 1545. amely későbbiekben az egész világon éreztette hatását: . Nemzeti szabványok. Nemzeti szabványok : Magyarországon az ISBD/M alapján készült szabványjavaslat. kiadványok azonosító számozása (ISBN.. és biztosítsák ezen adatok kölcsönös cseréjét. A MARC II. Conrad Gesner: Bibliotheca Universalis-a. A 19. hogy azokat teljes körűen feldolgozzák. AZ USA-ban Ch. A könyvnyomtatás feltalálása és elterjedése adott lökést a katalogizálás fejlődésének.országos központi katalógusok szerkesztése (lelőhely-tájékoztatás).hu 17 6/A. a bibliográfiai tételek besorolási szabályai.

a megfelelő bibliográfiai szintet. amely nemcsak a nemzeti könyvtár adatcsere-formátuma. A gép bibliográfiai rekord részei : .hu 18 A MARC formátum : A könyvtárakban és a nemzeti bibliográfiai központokban általánosan alkalmazott adatcsere-formátum a MARC. .. Az ISO-szabvány a bibliográfiai rekordok szerkezetét határozza meg. .rekordfej. nemzetközi MARCformátum. szabályt. így a HUNMARC is a bibliográfiai rekordok szerkezetét meghatározó ISO 2709 szabvány (magyar megfelelője az MSZ ISO 2709:1998) alkalmazásának speciális formája. A modern gépi rendszerekben a dokumentumok feldolgozásához megfelelő katalogizálási adatlapokat lehet előre meghatározni úgy. Magyarországon a nemzeti csereformátum a HUNMARC (1994). . a dokumentum jellegét.az indikátorértékek beállítása. hogy a rekordfejben be kell állítani a rekord állapotát. . i. hanem ennek használata mellett döntött a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) is.doksi.a megfelelő hívőjelű mező kiválasztása. . . amelynek egy-egy eleme három részből áll: a mező hívójelét.Forrás: http://www.a mutató. de megfelelő konverziós program segítségével a HUNMARC-rekordokat is fogadni tudják.a megfelelő adatmezők kitöltése: az almező-azonosító és az adat rögzítése. A katalogizáló feladatai : a feldolgozandó dokumentumtípusnak megfelelő katalogizálási adatlap kiválasztása. . Minden MARC. az illető mezőben található karakterek számát és a mező induló (első) karakterének a rekordon belüli pozícióját tartalmazza.a leírandó bibliográfiai adat minősítése. almező-azonosítókat és adatokat tartalmaznak.a változó hosszúságú adatmező: indikátorokat. amely a rekord szerkezetével kapcsolatos adatokat tartalmazza. Az utóbbi években bevezetett integrált könyvtári rendszerek különböző alkalmazásai általában a USMARC-formátumot használják. az ennek megfelelő nemzeti v.

Hét adatcsoportra tagolódik. mely a szerzőségi adatokból épülhet fel. 4. A katalógust használók szempontjából : olvasói és szolgálati katalógus. ETO szakjelzet. hogy az adott dokumentum megtalálható-e a könyvtárban. Elemei: rendszó. Az egyes országok kidolgozták saját nemzeti szabályzataikat. Besorolási adatokkal való kiegészítés. 6. amelyeket a dokumentum közöl. Tárgyszó. az adatok felismerhetősége érdekében egyezményes jelrendszert használunk. 3. 5. A szabályok előírásai szerint rögzítjük azokat az adatokat. 5. Könyvek. Az adatcsoportok adatelemekből épülnek fel. A katalógusok célja : A tárgyi katalógus feladata annak feltárása. 2.doksi. és úgy..: Kiadás. 1974-ben az ISBD/M a könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása.. A rögzítendő adatok körét szabályzatokban határozzák meg.. Besorolási adat : a főtétel első besorolási adata. 1. ahogyan ott található. A bibliográfiai tételnek hat adatcsoportja van. A leíró katalógus feladata : azonosítás és visszakeresés. hogy egy meghatározott témáról milyen mű található a könyvtárban. 4. Terjedelem.” 1980. A formai feltárás a leíró katalógus dolga. Könyvek formai adatainak leírása adatcsoportokkal és adatelemekkel történik. melyeket a dokumentum önmagáról elárul. és különkatalógus. amely az állomány egészéről ad tájékoztatást. az egyéb elem. MSZ 3424/1-78 „Bibliográfiai leírás. A feltárt dokumentumok körét tekintve van : teljes katalógus. Az információk tárolása hagyományos és gépi katalógusokban.Forrás: http://www. A dokumentumok és a felhasználó közötti kapcsolatteremtés egyik eszköze a katalógus.a nyelvi nehézségek áthidalása. Sorozat. amelyre a kapcsolatteremtés épülhet. amely egy részét tárja fel. Raktári jelzet : a könyvtár melyik részében található a mű. ha azokat az adatokat írjuk le. A dokumentumok formai feltárása két lépcsőre tagolódik.: Cím. adatcsoport : cím és szerzőségi közlés : főcím. A körszerű könyvtári technológiában növekszik a mikrofilmen levő. január 1-től. egyéb címadat... Megjelenés.. meghatározott adatokat kell közölni a dokumentumról. építésük. egy mű milyen kiadásai találhatók meg. Megjegyzés. 1. terjesztési adatok. amely adatok alkalmassá teszik a leírásokat a katalógusba való beépítésre. számbavételét biztosítja. A munkafolyamatokhoz tartozik az utalók elkészítése. 6.acs. 2. amelyek a katalógusban összekapcsolják az egyes besorolási adatokat. amely az azonosítás feladatát alapul véve határozza meg a nemzetközileg egységes leírás szabályait. Bibliográfiai leírás. 1. a kiegészítő elem. formai jegyei és lelőhelye az a három pillér. szerzőségi közlés. 2. Célja még a tájékoztatás. Ahhoz. Tárgyi melléktétel besorolási adata. Az így kiegészült leírás a bibliográfiai tétel. és a számítógéppel létrehozott katalógusok száma.és szerzőségi közlés. Egy szerző milyen műve. 3.. Kiadás : kiadásjelzés. A könyvtár állományát feltáró katalógusrendszerek a dokumentum e három jellemző elemét tükrözik. Az azonosítás akkor lehet teljes. A tartalom szerinti megközelítést biztosítják a tárgyi katalógusok. alcím. párhuzamos cím. acs. amely a dokumentum azonosíthatóságát. Melléktétel besorolási adata. A leíró és tárgyi katalógusok jellemzői. a kiadásra vo- . Megjelenési forma szerint : cédula katalógus és kötetkatalógus. A dokumentum tartalma. hogy a leíró katalógus teljesítse feladatát.hu 19 7/A. Erről szól a mű. 7. A katalógus a dokumentum legfontosabb formai jegyeit tükrözve arra ad választ. .

egyéb előzékek. nagy adatbázisokban releváns információkhoz juthatunk. stb. adatbankokat hoztak létre. Címoldal. acs. OPAC  Nyilvánosan hozzáférhető számítógépes könyvtári katalógus  A könyvtári és lokális hálózatba bekötött terminálokról. az adatok közötti relációkat fel kell tudnia használni. címoldalról. méret. Pergamon. lekérdezhető a könyvtár számítógépen rögzített tényleges állománya. ill. részletesebb vezérlési mód. kolofon. acs. Megjelenés : megjelenés helye. acs. Terjesztési adatok : A könyv ISBN-je. 7. Menüvezérelt. tárgyszó Közvetlen visszakeresés ill. 6. parancsmódú visszakeresési lehetőség Indexek: szerző.) valamint kinyomtatható és letölthető. 3. numerikus adatbázis. .ha a dokumentum bibliográfiát tartalmaz. nyomda székhelye. Bármely adatforrás. Ritkábban használatos ún. teljes szövegű adatbázisokról. acs. böngészés Példányadatok megjelenítése Előjegyzés. Tételszerkesztés. 4. PL. ha az első adatcsoportban nem lehetett. Adatbázisokat.szépirodalmi művek műfaját. nyomda neve. Az online adatbázisokban parancsvezérelten.a gyűjteményes kötetek tartalmát. 6. Főforrásból. valamint valamilyen szintű csomagkapcsolt hálózaton. . 4. Bármely. cím. Megjegyzés : Ha valamit valamilyen formában nem írhattunk ki a saját adatcsoportjában: . kötés.bibliográfiai kapcsolatot. ISSN-je. a légi közlekedés elterjedésével terjedtek el. Rekordstruktúra szerint beszélhetünk bibliográfiai adatbázisokról. cím egy szava. szokványos. acs. kiadó neve. A könyv egésze. melléklet. Nagy előnye.  Sokoldalú feltárás precíz indexelés (12-16 mezőre kell kiterjednie). Betűrendbe sorolás MSZ 3401-81. sorozati szám. vagy menüvezérelten kereshetünk: A parancsvezérelt keresés jobb. indexelt mezők.)  Második szinten: parancsnyelvi lekérdezés Online katalógus: A hagyományos irodalomkeresés gépi változata.hu 20 natkozó szerzőségi közlés. illusztráció. Gyökerei Amerikából származnak. 2.  A visszakeresés első szintje: a leggyakoribb keresési eljárásokat kombináló menü (szerző. Dialog. egyéb előzékek. kolofon. Terjedelem : oldalszám. ár. Főforrás és megengedett forrás. 5. 3. Sorozat : sorozat főcíme. cím stb.Forrás: http://www. a szöveges adatbáziskeresés általános szabályai szerint (Boole-féle logikai operátorok.        Az OPAC modult a bibliográfiai és példányinformációk visszakeresésére és megjelenítésére használják. Címoldal. alcíme. 7. 1 acs. később kialakultak az adatbázisszolgáltató-központok. 5. párhuzamos címe. telefonmodem-híváson keresztül bárhonnan elérhető. egyéb előzékek. hogy rövid idő alatt. megjelenés éve. sorozat szerzőségi közlése. . acs. Nagy lökést jelentett a NASA űrkutatása. meghosszabbítás Megjelenítési formátumok: rövid. forrásadatbázisokról. Címoldal.doksi. részletes (MARC) . mert precízebb. ill. Data-Star.

nem automatikus. Az első természetes nyelvű osztályozás Peter Luhn nevéhez fűződik. Az információs tezauruszban a logikai kapcsolatok. hogy az adott rendszer éppen mire alkalmas. ha az osztályozási kifejezéseket a dokumentum eredeti szövegéből emeljük ki változtatás nélkül. információs tezaurusz. Posztkoordinált : a dokumentum tartalmától függően rendeljük egymáshoz. a többi letiltása. A természetes nyelvű osztályozás előnye : az osztályozás mélysége. fazetta-sorrend. Az így nyert osztályozási kifejezések tárgyszavak. Természetes nyelvű. Osztályozó rendszerek és információkereső nyelvek típusai és általános jellemzői. Nyelvtől függetlenül vezethető be. Osztályozási rendszerek : tárgyszavas. dokumentumok visszakeresését. melyek a nyelvi és logikai elemzéssel kapott osztályozási kifejezésekkel dolgoznak. ahol a fogalmak teljes hierarchikus rendszerét igyekszünk kiépíteni (nem-faj. Közöttük függetlenséget. értelmezővel való ellátása. egész-rész. Azt a az eszközt. Célja kiküszöbölni a természetes nyelv hátrányait. v. deszkriptorok. szövegkörnyezetet megőrző indexelő rendszer. a téma tárgyalásának mélységével egybeesik. Az információs nyelvvel szemben támasztható követelmények : alapvető követelmény a tezaurusszal szemben. Ne rangsoroljuk a rendszereket. és arra a feladatra kell alkalmazni. relációk is fontos részei. ágazat. részegész viszony). írásmód egységesítése. Szerkezetük alapján : prekoordinált és posztkoordinált. amelynek segítségével az osztályozást végezzük. tudni kell. Van : hierarchikus osztályozási rendszer. Lehet automatikus (gépesített). a szakterület fogalmi rendszerében bekövetkezett változásokat beépíthesse a rendszerbe. .Forrás: http://www. tárgyszavak. Derek Austin dolgozta ki.doksi. A logikai alapon nyugvó tudomány felosztáson alapuló rendszereket nevezték el osztályozási rendszernek. az ezt alkalmazó osztályozási rendszerek tárgyszavas osztályozási rendszerek. kiszűrni a homonímiákat és a szinonimákat. A nyelvi és logikai osztályozás eredménye a deszkriptor. Ez a nyelvészeti irányzat az ’50-’60-as években kezdődött el. Csak a dokumentum nevében előforduló szavakra alapozta. információs tezaurusznak nevezzük. ekkor lesz mellérendelő osztályozási rendszer. szabályozott osztályozási rendszert kapunk. szakterületi rendszerre. Olyan szintaxis. ragozással. A szabályozás lehet nyelvi. szakterületi : szűkebb szakterület. Vele szemben támasztott követelménynek és feladatnak egy sem tud megfelelni. állandó és közvetlen kapcsolatban van az élő szaknyelvvel. A könyvtári osztályozás alapvető célja. Az osztályozási rendszert feloszthatjuk még egyetemes. információk tartalmának leírását. nyelvi logikai. amely különböző típusú osztályozási kifejezésekre alkalmazható. az emberi gondolkodás egyik fontos formája. Szabályozottság szempontjából beszélhetünk természetes nyelvű osztályozási rendszerről. Egyetemes: emberi ismeret egésze. egytagú kifejezések és szintagmák esetén. szabad szövegszavak. Az osztályozás alapvető gondolkodási tevékenység. v. A szakmai nyelvben gyakran „információkereső nyelv”ként használják. Ehhez ismerni kell típusaikat.. Prekoordinált : az osztályozó fogalmak helyét egy előre meghatározott rendszerben jelölik ki. Azokaz a rendszereket. homonímiák kiszűrése.hu 21 8/A. A fogalmak közti kapcsolatok feltüntetése növeli az osztályozás és a visszakeresés hatékonyságát. Ez lett a KWIC. Hátránya : terjengős lehet. ill. Biztosítania kell a dokumentumok. egyéb indexek. ahol optimálisan kihasználhatjuk az előnyeit. a felhasználók kérdéseinek leírását. nem mindig képes kezelni. egyik elem kiemelése. Egy relációt emelhetünk ki. hogy biztosítsa a felhasználók számára szükséges információk. osztályozási rendszernek nevezzük. hogy az adott szakterület valamennyi lényeges fogalmát tartalmazza. logikai függőséget határozhatunk meg. eszköz-rendeltetés). A nyelvi szabályozás szintjei : szóalak összevonása. Az így nyert osztályozási kifejezések a kulcsszavak. Az osztályozási tevékenység a könyvtári szolgáltatás rendszerének egyik eszköze. a szinonimák elemzése. a tárolási struktúrák kialakítását. A PRECIS. Szabályozott nyelvű osztályozási rendszer : ha a természetes nyelv szavait szabályozásnak vetjük alá. A fogalmak közötti bármely logikai kapcsolatot képesek kifejezni (fölé-alárendelt. kulcsszavas.

a felhasználó gondolkodásmódjának megfelelő formákra. amelyeket a felhasználók használnak. . Felhasználó: van egyszer információ és információs igény. ETO alá-fölérendeltség (ruhadarab-nadrág) rész-egész (nadrág-zseb) a fogalom tartalma és terjedelme között fordított viszony van.doksi. „lefordítása”. Pl: KWIC. Találatok. amelynek során a dokumentum tartalmát valamilyen osztályozási indexelési rendszer segítségével írjuk le. Az osztályozó nyelv szabályozottsága szerint: a.Nyelvileg szabályozott osztályozási kifejezések: Pl. hanem osztályozási rendszerek kombinációit használja a dokumentumok tartalmi feltárására. Minél több ismertetőjegyet írok le. Az osztályozási kifejezések közötti logikai függőség és függetlenség szerint: . Megfogalmazás természetes nyelven.egyes-többes szám jelölése többes számnak nincs jelentés megkülönböztető szerepe . nyelvi és logikai szabályozásból.Logikailag szabályozott osztályozási kifejezések feltárjuk a kifejezés logikai kapcsolat rendszerét is.szinonimák . Keresőkérdés és keresési stratégia.: tárgyszó Az ilyen kifejezéseket alkalmazó osztályozási rendszereket tárgyszavas osztályozási rendszereknek nevezzük: . az osztályozó kifejezést. . Az ETO nem tartozik egyikbe sem mert mesterséges nyelvű. Egyetlen könyvtár sem csak egy fajta osztályozási rendszert használ.: alá-fölérendeltség rész-egész. amelyek osztályozó kifejezéseiket nyelvileg és logikailag is szabályozzák információs tezaurusznak nevezzük. A természetes nyelvű osztályozási rendszerek előnye: . Információ: a találatok megértése. .Azokat az osztályozási rendszereket.hu 22 Az információkeresés folyamata : Megértés: találatok értelmezése. KWOC. . pedig deszkriptornak. Információkereső nyelvek tipológiája I. annál kevesebb tartozik bele. Parancsnyelv alkalmazása. szinonimák) II. Információkereső nyelv a dokumentum tartalmának leírására a természetes nyelv szavait. A szabályozás állhat nyelvi ill. Pl.Az osztályozási rendszer állandó közvetlen kapcsolatban van az élő szaknyelvvel. dokumentumok visszakeresését.Forrás: http://www.hononimák .) Szabályozott nyelvű osztályozási rendszerek: ha a természetes nyelv szavait valamilyen szabályozásnak vetjük alá.) Természetes nyelvű osztályozási rendszerek: amelyek az osztályozási kifejezéseiket változtatás nélkül a dokumentum eredeti címéből vagy szövegéből emeli ki. b. illetve ezen alapuló osztályozási rendszert használja.nem tudja kezelni a rokon értelmű és azonos értelmű szavakat ezért terjengőssé válik (hononimák. A természetes nyelvű osztályozási rendszerek hátránya: . Információs igény: fordítás információkereső nyelvre. A könyvtári osztályozás célja: biztosítani az olvasó számára szükséges információk.az osztályozás mélysége egybeesik a téma tárgyalásának mélységével: azokat a szavakat használja. csökken a terjedelme. Összehasonlítás: mennyire megfelelő a rendszer információkereső nyelvre? Milyen segítséget nyújt a rendszer a kereséshez? Az osztályozás az a folyamat.hierarchikus: legáltalánosabb fogalomtól halad a részletezőbb fogalomig. ismernek. Ezek a kifejezések lesznek a szabályozott nyelvű osztályozási kifejezések. Pl.

IV. a tudomány változásait nyomon tudja követni. Pl. Egy szűkebb szakterület ismereteit foglalják magukba.: ETO . Felölelt ismeret mennyisége szerint: . Tárgyszó: a dokumentum tartalmát tömören és egyértelműen. KWOC.rugalmasság: a valóság. nyelvhez kötött ezért nem lehet nemzetközi.generalizáló: átfogó osztályozási rendszerek. Pl.nemzetközi: több országban elterjedt osztályozási rendszerek.felhasználó-barát A tárgyszavas osztályozás hátránya: .Forrás: http://www.hu 23 mellérendelő: a fogalmak között általában valamilyen kapcsolat létesíthető ugyan. a keletkező új fogalmakat könnyen beépíthetjük a rendszerbe .doksi. Földrajzi elterjedés szerint: . A tárgyszava osztályozás előnyei: .a fogalmazásbeli különbségek veszélyeztethetik a visszakereshetőséget .nem automatikus: az osztályozó fogalmak megalkotása és ezekkel végzett műveletek intellektuálisan.induvidualizáló: egyedi információ mélységében próbálnak tartalmilag feltárni valamit.prekoordinált: az osztályozó fogalmak helyét egy előre meghatározott rendszerben jelölik ki.: gépi indexek. emberi úton történik Pl: ETO VII. Tárgyszavas osztályozás: amikkor a dokumentum tartalmát nem egy előre megadott osztályozási táblázat vagy szótár segítségével írjuk le. egyenértékűen sorakoznak fel. fogalmakat egymástól függetlenül hozzák létre. Szerkezetünk alapján: . Pl. hanem a tartalmat tömören és egyértelműen. A valóság feldarabolása szerint: . . Pl: : ETO . Gépesítés foka szerint: . sőt könyvtárhoz kötött osztályozási rendszer - .a visszakeresés eredményeként kapjunk meg minden releváns dokumentumot Információkereső nyelvek 1. Pl: PRECIZ . ismeretet felöleli.nyelvhez. . FZO VI. Pl: Információs tezaurusz.szakterületi.az információkereső nyelvek közül a legjobban hasonlít a természetes helyhez . sorrendjük. természetes emberi nyelven kifejező szó. A fogalmakat a dokumentum tartalmától függően rendeljük egymás mellé. KWIC. Angliában és Amerikában a TO-t használják. tárgyszavas osztályozás III.egyes szakterületek különféle terjedelmű fogalmai azonos szinten.nemzeti: csak egy adott ország területén alkalmazott rendszerek . hanem a kereső kérdést is ki lehessen vele fejezni. vagyis szabványosítani lehessen mindkettőt . BSO nemzetközi információ cserében használják.egyetemes: az egész emberi anyagot.mélységbeli rugalmasság nem valósul meg . Pl. ETO: . Az információkereső nyelvekkel szemben támasztott követelmény: . A tárgyszavas osztályozási rendszer mellérendelő osztályozási rendszer.automatikus: mindent a számítógép végez.félautomatikus: intellektuálisan kiválasztott fogalmakkal a gép végzi a műveleteket. közvetlen nyelvi formában kifejező szavakkal. tárgyszavas osztályozás V.rugalmasság kifejezhető tárgykörök tekintetében .Posztkoordinált: nincs a fogalmak egy előre meghatározott helyük.visszakeresés eredményeként csak releváns dokumentumokat kapjuk .ne csak a tartalmi ismérveket. de ezeket az osztályozási kifejezéseket. Pl. Pl.

ha a szóösszetétel már annyira szoros. a további szavak az altárgyszavak Főtárgyszó: az első tárgyszó Melléktárgyszó: a főtárgyszó pontosabb értelmezését szolgáló. pl. tégla. szerves kémiai.a dokumentum tartalmának elemzése . falazó . legszabatosabban kifejező tárgyszót (egy dokumentumot több tárgyszóval is jellemezhetünk) .arra kell ügyelni. pl. pl.Altárgyszó számjegy is lehet. mindig ugyanazt a tárgyszót használjuk. pl.figyelembe kell venni a könyvtár funkcióját is .tárgyszóalkotási szabályzatot kell készíteni minden könyvtárban. pl.A tárgyszóalkotás alaki kérdései: .Főnév eszköz. ha a hangsúly tartalmilag a jelzőn van.doksi. tégla .tulajdonnév: ezen belül . .A tárgyszó alakja. pl. ha a kifejezés csak többes számban használatos. pl. Intervíziót akkor célszerű használni. pl.vagy módhatározóval. szájsebészet. bányászat . talajszilárdítás injektálással . .Forrás: http://www.hu 24 A tárgyszóalkotás: . a jelző hátravezetésével.idegen-nyelvű dokumentumot is magyar nyelvű tárgyszóval kell leírni . alkáli fémek. nem inverzióval keletkezett tárgyszó. vagy főnevesíteni kell . ill.közös főnév. pl.Jelzős főnév. nemzetközi: 1996 Más nyelvi szempontból a tárgyszó lehet: .Egyszerű. . pl. falazótégla . BGYTF . inverzió. az összetétel első tagjának hátravezetésével. pl. téglaégető kemence .Főnév értelmezővel. hátravetés útján keletkezett tárgyszó. Magyarország-útikönyv Összetett főnevet célszerű használni. Formai fogalmakat csak akkor használjunk. ha konkrétabb tárgyszavakat nem találunk.tárgyszó megalkotásnál vegyük figyelembe az olvasók szóhasználatát is . acélhevederes. külső formája szerint lehet: .ki kell választani a dokumentum tartalmát legtömörebben. Altárgyszó: a főtárgyszó tagolására.következetesség. statisztika.Általános alaki követelmény.Összetett főnév. kemence. Jelzős főnevet használunk. szállítószalag.Tárgyszó lehet egészen összetett kifejezés is.Egyszerű főnév. Többes számot csak akkor használjunk. ha más szavaknál is kereshetik az adott fogalmat .Összetett főnév. tégla .személynév .Tartalmi követelmény: . beton tömörítése .új fogalmak bevezetéséhez segítséget ad a különböző szakterületek szaklexikona . ha a fogalomban a hangsúly a főnéven van. hogy a tárgyszó szófaja főnév legyen. téglaégető . A tárgyszó lehet egyes számú vagy többes számú főnév.Birtokos jelzős főnév. pl.földrajzi név. pl. ne a szinonimáját . pl.Több szóból összetett tárgyszó: ebben az esetben az első tag a főtárgyszó. csak főnévvel összekapcsolva jelzős vagy értelmezős szerkezetben . hogy azt egy fogalomnak tekintjük. amelyben a tartalmi és a formai követelményeket is rögzíteni kell . ha az egyes számú vagy többes számú változat különböző fogalmakat jelöl. egyetlen szóból álló tárgyszó pl. tárgyszó mondat is. hogy se túl általános.Jelzőt ne használjunk tárgyszóként.testület neve vagy annak rövidítése .mutató készítése. se túl részletező tárgyszót ne használjunk . pl.Nyelvtani szempontból a tárgyszó lehet: .tárgyszavak betűrendes mutatóját is el kell készíteni .

tárgyszavazásnál találkozunk velük . A gép a cím szavait egyezteti a stoplistán lévő szavakkal. mégpedig mindig a specifikustól a generikus felé haladva. A kulcsszó elválik szövegkörnyezetétől. hogy a dokumentum címében benne vannak azok a szavak. az olvasók által leggyakrabban használt szó legyen az eredeti tárgyszó. . névelő) vagyis jelentéssel nem bíró szavak. az egyes altárgyszavak között alkalmazzuk.hu 25 Szinonimáknál utalókat kell készíteni. A dokumentumok tartalmát több tárgyszóval illetve ezekből alkotott tárgyszóláncokkal osztályozzuk.Címindexek: KWIC. amelyben a kulcsszó előfordul.Tárgy indexek: lánceljárásos tárgyi indexek.inverzió esetén a hátravezetett tagot vesszővel választjuk el . PERMUTERN SUBJWECT index . megjegyzi a tiltott szavakat és ciklikus permutációt ezekre a szavakra nem végzi el. beszélhetünk kulcsszóindexekről illetve tárgyszóindexekrők. melyet a tárgyszólánc elemeinek ciklikus permutációjával oldják meg. . A kulcsszavak az indexben címbeli környezetükkel együtt jelennek meg az eges tételekben.ha a főtárgyszót több altárgyszó követi. A cím csak annyiszor jelenik meg az indexben ahány szignifikáns szó található benne és mindig az adott kulcsszó betűrendi helyén. (pl. A kulcsszavas osztályozás lépései: . Mivel a tárgyszólánc minden egyes eleme lényeges a visszakeresés szempontjából ezért elérésüket biztosítani kell. Azt feltételezte.főtárgyszó.a címet minden egyes kulcsszava szerint betűrendbe rendezzük. altárgyszó között használjuk .doksi. Attól függően. Két stoplista alapján dolgozik: az egyik ugyanaz. amelyek nem kerülhetnek vezető pozícióba. Indexek Az indexek különböző osztályozási műveletek végtermékei. nem felhasználó barát.Peter Luhn nevéhez fűződik.( ) a melléktárgyszó kerül zárójelbe . . Gépi indexek fajtái: . költséges. stoplistát alkalmaznak. . amelyek alkalmasak a dokumentum tartalmi feltárására. mint a KWIC-nél. ne hagyjuk el. A kulcsszavak meghatározásához segédeszközként un. kulcsszavait. az egyes tárgyszavakat rendeznünk kell. utána megismétli a teljes címet. hogy az index milyen osztályozási eljárásra épül. a cím két kulcsszavát emeli ki. 2. Miután megalkotjuk a tárgyszóláncokat. Előnye: a gyors tájékoztatás Hátránya: kicsit bonyolult. a dokumentum tartalmát kifejező és egyéb jellemzőit leíró szóláncok rendezett gyűjteményei.Permutált tárgyi index: PERMUTÁLT SUBJECT INDEX Határeset a cím és a tárgyi indexek között. A stoplista azokat a tiltott szavakat tartalmazza.KWOC: Kulcsszó szövegkörnyezetből kiemelve.Az eddigi műveleteket mind számítógép végzi. A sorok végén helyet kell hagyni egy azonosító kódnak. amely alapján a teljes leírást megtalálhatjuk az indexhez csatolt bibliográfiában. Kulcsszópárokkal dolgozik. előfordulhat. A sorok hosszúsága korlátozott.KWIC: kulcsszó szövegkörnyezetben . Hátránya: terjengős.Tárgyi indexek: tárgyszóláncokkal dolgozó index. Hononimák esetében a melléktárgyszónak nagy szerepe van. hogy 1-1 sorba csak a cím egy része fér el. a másik azokat a szavakat tartalmazza. . időigényes. KWOC. Ezután következik a már rendezett tárgyszólánc elemeinek permutálása. de osztályozásra alkalmatlanok. amelyek a címben szerepelhetnek. Ezek a szavak általában különböző fogalmi szinten helyezkednek el.Hivatkozási index Címindex fajtái: .meghatározzuk a cím szignifikáns szavait.Forrás: http://www. . ezt a rendezést a ciklikus permutáció szabálya szerint hajtjuk végre. Írásjelek: . baloldalra kiemeli a kulcsszavakat.

III. Az indexben nagybetűvel szerepel a szerző.Másodlagos operátorok: betűkkel jelöljük. Pipát használjuk. az a dokumentum hivatkozásait. keletkezése. könnyebben kezelhető . . ezzel jelöljük meg.Hivatkozási index: A dokumentum tartalmi feltárására nem a dokumentum címét vagy szövegét használja. de nemzetközi eljárássá fejlődött ki.elsődleges operátorok: számokkal jelöljük 0-6. tipográfiai jelekkel. Ha tárgyszójegyzéket használunk. de nem nyelvtani. kódokkal látjuk el. a tárgyszavakat én magam alkotom megintellektuális emberi tevékenység. hanem azon más dokumentumokat. . amelyre más index típus nem alkalmas . természetes nyelven alapuló. időbeli korlátokat le lehet győzni . A tárgyszavak helyes sorrendben helyezkednek el ebben a tárgyszóláncban. nincs meghatározott fogalomköre.nagyon objektív . Austin dolgozta ki. A hivatkozási indexek általában természettudományi területen jelentek meg.Forrás: http://www. a bemeneti lánc tárgyszavainak grammatikai szerepét és sorrendjét adják meg. Permutáláskor az 1. bármilyen tárgyszókészlettel lehet a precíz segítségével osztályozni. Leírjuk a természetes nyelvű mondatot. . hogy melyik tárgyszót kell visszakereshetővé tenni a bemeneti tárgyszóláncban. Az operátoroknak két csoportja van: . ezért szerepjelölő operátoroknak is nevezik őket. Előnye: . azt az irodalomjegyzéket. sőt nem is az intellektuálisan készült tárgyszavakat. melyek nemzetközileg elismert tudományos szakfolyóiratokat dolgoznak fel.szintaxis. szerepét jelölik meg.térbeli. ezeket a kifejezéseket operátorokkal. hanem szemantikai-logikai értelemben. fél automatikus.számítógéppel gyorsabb.doksi. kódokból épül fel. A rendszert D. a brit nemzeti bibliográfiához készítette. a szavakhoz járuló toldalékok felírását szabályozzák. így kapjuk meg a bemeneti tárgyszóláncot. főként nyelvi szabályozó funkciót látnak el. Helyre kerülő elem után mindig csak az eredetileg is mögötte álló elemeket adjuk meg. A precis-zel végzett osztályozás végterméke egy számítógéppel előállított permutált index.adott dokumentum ismeretében újabb frissebb dokumentumhoz juthatunk az index alapján. A precíz. Szintén szerepet jelölnek. Kódok: nem szerepjelölők. majd annak a neve és művének a címe aki utal rá és annak keltezése. Operátorok: a tárgyszó funkcióját. amelyekre az indexelni kívánt dokumentum hivatkozik. amelyhez hozzáférést akarunk biztosítani az indexben. ez lesz a gépi feldolgozás eleje. akkor az általunk megfogalmazott mondat szavait behelyettesítjük a tárgyszójegyzék szavaiba. Bemeneti tárgyszólánc = Tárgyszó + hozzájuk rendelt operátorokból. Tipográfiai jelek: a tételszerkezet elrendezésére vonatkozó információkat hordoznak. A társadalomtudomány területén megjelent indexek a Social Citation indexek.PRECIS index: szövegkörnyezetet szövegösszefüggést megtartó indexelési eljárás. A dokumentum tartalmi elemzése Egy vagy több természetes nyelvű mondattal megfogalmazzuk a dokumentum tartalmát. Itt ér véget az osztályozó személy feladata. amely a dokumentum végén van. ezek a Science Citation Indexek.hu 26 Eltekint a dokumentum szóhasználatától. Tárgyi indexekhez soroljuk. szerepét határozzák meg. IV. amely szintaktikailag és szemantikailag is szabályozva van. a mű címe. A precis-zel végzett osztályozás folyamata: I.a tudományos publikáció régi és újabb eredményei között olyan kapcsolatot létesít. Azoknak a szavaknak a kijelölése. . II. pl. szabályrendszer.

hogy milyen szóképpel tudjuk kifejezni.összetett szó . visszakeresésére. Minden tárgyszóláncban szerepelnie kell az (1) operátornak és/vagy (2)-nek. mint egy utaló. Tagot nézzük a betűrendbe sorolásnál. Operátorok: . hanem természetes nyelvből származó szavak. kvázi szinonimák kezelése: azok a kifejezések.egyéb operátorok: . Természetes nyelven: a tezaurusz osztályozási kifejezése.(1) tárgyas cselekvő tárgyát. amiket visszakereshetővé szeretne tenni a precíz. szükségszerűen változtatható szótára.mintasokaság. kiegészítő. tanulmányozott terület . A deszkriptor direkt-módon és közvetlenül alkalmas a dokumentumban lévő információ tartalmának elírására.szinonimák. A precíz indexben egy tárgyszó 3 helyen szerepelhet: vezető. mindig attól függ. Emelkedő számsorrendbe kell felírni az operátorokat. amelyek a relációk. 3. szóösszevonás is lehet. vagy tárgyatlan cselekvés cselekvőjét jelöli . Jelentéstan-szemantika. amely feltünteti a fogalmak közötti legfontosabb logikai kapcsolatokat is. egy fogalom magyar és idegen nyelvű megfelelője. amelyek nyelvileg és logikailag is szabályozottak.lehet önmagából álló szó . A (0) operátor sohasem állhat önmagában. az a felhasználói csoport. pl. intézménynév. Feltünteti a fogalmak közötti legfontosabb logikai kapcsolatokat is. de nem mesterséges módokkal.hu 27 Minden tárgyszót. Vezetőbe csak azokat a tárgyszavakat teszi. de nem feltétlenül igei értelemben . hogy mely tárgyszavakra kell elvégeznie a ciklikus permutációt. A tárgyszavak betűrendben vannak.(3) alany . a deszkriptorok nyelvileg és logikailag is szabályozottak. amely a keresés szempontjából releváns információt hordoz jellel látunk el. Változtatható szótára: összegyűjti a szakterület fogalmait az új kifejezéseket be tudja építeni.(2) cselekvést. közvetve a deszkriptoron keresztül alkalmas erre. A precíz is természetes nyelvű osztályozási eljárás.(0) helyet jelölünk vele . betűszó. módosító. akiknek a művet szánjuk.(6) dokumentum műfaja. A tezaurusz szabályozott osztályozási kifejezései a deszkriptorok és nem deszkriptorok. Deszkriptor: a deszkriptorok főnévi formába szerepelnek a deszkriptor egyes számú főnév kivétel. tárolására. valamint ha az egyes és a többes számú alak jelentése különbözik . személynév. Deszkriptorok formái: . amelyek tartalmilag maradéktanul helyettesíteni tudják egymást.mag operátorok: . A deszkriptorok mindig betűrendben helyezkednek el.doksi.több szóból álló kifejezés. akkor mindig csak az 1. dátum.a deszkriptor köznév. Nem deszkriptor: nem egyéb. ennek a szakterületnek viszont valamennyi lényeges fogalmát fel kell sorolni.Forrás: http://www. Ez a sorrend kötelező. történést jelöl. ha több tagból áll egy deszkriptor. Mindegyik szóláncnak 0-1-2 valamelyikével kell kezdődnie. Deszkriptor szerkezete: . ha gyűjtő fogalomról van szó.(4) szempont szerinti megközelítést jelent . Az információs tezauruszt csak egy szűk szakterületre van értelme készíteni. mindig konkrét helyet jelent. Információs tezaurusz: 1-1 szakterület természetes nyelven kifejezett fogalmainak szabályozott. azt választjuk amely meghonosodott - . A pipa jel utasítja számítógépet.

Főrész elkészítése. . célok. betűrendbe rendezés 5. kialakulnak a deszkriptor cikkek. pl. Grafikus rész: áttekinthetővé teszi a tezaurusz relációkat. de mi kapcsolatot teremtünk köztük szinonimaként kezeljük őket .grafikus rész egyéb útmutatók Főrész: deszkriptorokat és nem deszkriptorokat tartalmazza a teljes rendszerükkel együtt. videómagnó-képmagnó egy fogalom megnevezésének különböző alakváltozatai. a legfontosabb deszkriptor relációk kifejtése. Hierarchikus rész elkészítése 6. meghatározások.visszakereshető legyen - .rendezetlen anyagú források 3.doksi.Alárendeltségen alapuló kvázi szinonimák: jelentésbeli összefüggés áll fenn. amelyek köré már el lehet helyezni a szókészletet. A nem deszkriptorcikk: a nem deszkriptorból és a helyette álló deszkriptorból áll. . Tezaurusz elkészítésének menete: 1.rugalmas legyen .szakcsoportok szerint. tervezés szakasza 2. hétköznapi kifejezése. Tezaurusz felépítése és szerkezete: részei: főrész jelentéskörök szerinti rész hierarchikus részű .kazettás elosztás Hierarchikus rész: nem mindig van ilyen rész.Jelentésárnyalaton alapuló kvázi szinonimák: általában rész-egész viszony figyelhető meg köztük . szóanyag elemzése. függvény-leképezés a fogalom megnevezésének rövid ill.Deszkriptorcikk: vezérdeszkriptorból és a vele közvetlen kapcsolatban levő többi deszkriptorból áll. Általában valamilyen nyíldiagramon tüntetik fel. Főrész egységei: deszkriptorcikkek és nem deszkriptorcikkek. teljes alakja.lefedje az egész szakterületet . MÁV. pl. .hu 28 egy fogalom tudományos ill.Magyar Állam Vasutak Kvázi szinonimák nyelvtani szempontból nem tekinthetőek szinonimáknak.Forrás: http://www. Lényegében az utaló. Követelmény: . Jelenéskörök szerinti rész: a tartalmilag összekapcsolódó részt egy helyen tartja. . szakterületenként.Hononimák: kerek zárójelben értelmezővel kell ellátni őket. 4. A tezauruszban a teljes alá-fölérendeltségi relációkat tünteti fel. pl. betűrendes elrendezésben. a legfontosabb deszkriptorok kiválasztása. Néhány dokumentumon elvégzem az ellenőrzést A tezaurusz nyelvhez és szakterülethez kötött információkereső nyelv. Egyéb mutatók elkészítése 7. induló szóanyag összegyűjtése rendezett anyagú források .

… A főosztályok további bontása. Én-regény Az információkereső nyelvek alkalmasak általánosabb. Korábban a dokumentum tárolása volt a céljuk. az ókortól léteznek. hierarchikus. ma már 300 000 fölött van.doksi. szisztematikus osztályozási rendszer. Baconi elmélet szerint : emlékezet. Prekoordinált : a fogalom helye eleve adott az osztályozási rendszeren belül. felosztása alosztályokra. Az ETO ez alapján szerveződött. nézőpontok szerinti. de a 19.. egyetemes. bővebb fogalmak szerinti tárgyköri információkeresésre. az egész világon elterjedt változatát az ETO-t. TO. Az első kiadás 3300 jelzetet tartalmazott. jelzetalkotási szabályok. 8 Nyelv és irodalom ← főosztály 82 Irodalomtudomány ← osztály 82(091) Irodalomtörténet. Az adott kor világnézetét. képzelet. Szisztematikus : táblázatok alapján használható. Általános. Legyen szisztematikus. A felvilágosodás időszakától kezdődött.5. prekoordinált. minden fogalmi rendszer besorolására legyen képes. Az ETO szerkezete. sz.hu 29 9/A. Funkcionális : pontokkal választja el a tagokat.2.6. 10 főcsoportja van. szemantikai (relációs) információkereső nyelvek vannak. bővíthető.3. Színdarabok … 82-3 Prózai epika 82-31 Regény 82-311.7. több nézőpontból is megközelíthető. Mandello Gyula.9-es főosztály. mint olyan eszközre. Henry Lafayatte megalkották a tizedes osztályozás modern. és szigorú szabályok alapján állapítjuk meg a jelzet sorrendjét. A szóképzés szabályai fogalmi hierarchián alapulnak. Főtáblázatok : 0-s művek. 1. tudományfelosztását követték. mely a „világbibliográfia” indexéül szolgálhat. Általános: valamennyi tudományterületet felöleli. Mandello Gyula hívta fel rá a figyelmet. Verses művek ← „” „” 82-12 Drámai költemények „” „” … 82-2 Drámai művek. szakokra. Logikai rendben tartalmazza a fogalmakat. Paul Otlet és Henri La Fontaine Dewey engedélyével és .Forrás: http://www. utolsó évtizedében a Nemzetközi Bibliográfiai Intézet felfigyelt Dewey rendszerére. Mellérendelő. hierarchikus. A mai kor tudományfelosztása a középkorra nyúlik vissza. ETO története: A XIX. alszakokra: ETO-jelzeten alapuló szakkatalógus szerkesztés : . Csoportképzésen alapuló szerkesztés : Szintén az ETO-számok sorrendje. A mesterséges nyelven alapuló hierarchikus információkereső nyelvek jelkészlete általában számjegyekből (de olykor betűkből is) áll. Az osztályozási rendszerek a legrégebbiek. Deewey megalkotta a tizedes osztályozási rendszert. Legyen rugalmas. Nézőpont szerinti : egy fogalom. század végén jelenik meg mai formájában. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás kialakulásának története. Egyetemes irodalomtörténet ← alosztály általánosan közös alosztással képezve 82-1/-9Irodalmi műfajok ← korlátozottan közös alosztással képzett alosztályokat átfogó osztály 82-1 Költemények.Szoros rendezésen alapuló szerkesztés: a katalógus szerkesztésekor az ETO-jelzet valamennyi jelzetelemét figyelembe vesszük. értelem. Az ETO logikai alapú osztályozási rendszer. de csak a szükséges terjedelemig veszi figyelembe a szakjelzetet. Egyetemes: nemzetközi használatú.1 Lélektani regény.8. Paul Otlet. Követelményei : legyen kimerítő.

iparművészet. matematika. Közülük az ETO az alábbiakat használja: Kötőjeles -1/-9 Pont nullás . amely jelzetelésben nyelvektől független. a 20. Ezek közül kettőt használ az ETO: Szempontok szerinti . hogy több önállóan is értelmezhető jelzet összekapcsolására. az osztályok kettő. Megszületett az ETO. ’90-es éveiben az UDCC-nek. az alosztályok pedig három számjegyből álló jelzetet kapnak. egyes fogalmak különböző aspektusuknak megfelelően több tudományterületnél. hogy három számjegyenként ponttal tagolják a jelzetet. Sz. akár újabb fogalmak jelze- . Az ETO jelenleg ezek közül az alábbiakat kínálja. a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség. tehát több táblázatban is előfordulhatnak. speciális alosztások csak egyes főosztályok bizonyos fogalmaival együtt használhatók. tizedes osztáselve. hogy az egyes dok. szórakozás. Gazdája és fejlesztője a Nemzetközi Bibliográfia Intézet jogutódja. irodalom 9 Régészet. ami helyett azt a szabályt vezették be.Forrás: http://www. azaz egy külön erre a célra szerveződött nemzetközi konzorciumnak adta át a kiadás és fejlesztés jogát és feladatát. Megmaradt azonban az a szabály. Nyelvi =… Formai (0…) Földrajzi (1/9) Etnikai (=…) Idő szerinti „…” A nem önálló általánosan közös alosztások csak más jelzetekhez kapcsolva használhatók.hu 30 közreműködésével elkezdtek dolgozni egy osztályozási rendszeren.0 Aposztrófos ’…’ Számvégződéses …1/…9 Az ETO flexibilitását mutatja. több egyébként önálló fogalmat leíró jelzet összekapcsolásával is leírhatók. A fogalmakat felsoroló táblázatok tizedes osztású rendjében a főosztályok alkotják a legfelső hierarchiaszintet. ami azt jelenti. Lehetőség van különböző alosztások felhasználásával tovább árnyalni egy fogalom jelzetét. természettudományok 6 Alkalmazott tudományok 7 Szépművészet. és az emberiség teljes tudását átfogja. földrajz. Az ETO fazettáló jelleget is mutat. Jelenleg ezek a következők: 0 Általános tartalmú művek 1 Filozófia. ennek megfelelően az alkalmazott jelek jelentése is változó lehet. ill. szükség esetén önállóan is használhatóak. Az önálló általánosan közös alosztások minden jelzethez kapcsolhatók.doksi. sport 8 Nyelvészet. tartalmak több szempontból is megközelíthetők. A „három jegyű minimum” elvet elvetése. hogy a főosztály egy. Így akár egy fogalom összes aspektusát visszaadhatjuk egyetlen jelzettel. pszichológia 2 Vallás. teológia 3 Társadalomtudományok 4 (jelenleg betöltetlen) 5 Alaptudományok. Dewey mintegy 1000 osztályából mára több mint 250ezer fogalmat tartalmazó rendszer lett. történelem A főtáblázati számok alkotta jelzetekben tisztán érvényesül a hierarchikus. játék.00… Általános ismérvek szerinti -0… A nem önálló. amely utóbb.

hogy a fogalomnak önálló főtáblázati száma volna. amelyek során pozitív és negatív kritikák egyaránt elhangzanak.hu 31 tét alkothatjuk meg anélkül. de nagyon leegyszerűsített alakban raktári jelzetelési célokra is. ami lehet mellérendelő (: ). Részletes feltárást . Az ETO-ról elhangzott pozitív vélemények:  Nemzetközi rendszernek szánták és ezt a célt el is éri. amelyet tudatosan a nagy állományokat kezelő könyvtári. speciális gyűjtemények kezelésére csak korlátozottan alkalmas.  Jelzetelési rendszere logikus. de még a 8-as és 9-es főosztály is több.  Részletező képessége. fazettáló jellegéből adódóan egyes fogalmak jelentését. illetve két jelzet viszonyát. bibliográfiai és dokumentációs . amelyek még nem szerepelnek a táblázatokban. minden tudományterületet átfed. nincs kitéve annak a veszélynek. értelmezése egyszerű. Legélesebb vita a könyvtár-automatizálási rendszerek elterjedése kapcsán többen is kétségbe vonták. de főleg Európában pedig az ETO – a világ legelterjedtebb osztályozási rendszerei. Összegzésként elmondható. Ezt a funkciót a relációk biztosítják. egyes. amely megbízhatósága. Bővíthetősége ellenére részletező feltárásra. általánosan elfogadott tartalma miatt kiválóan alkalmas az automatikus osztályozási rendszerekben a deszkriptorok ellenőrzésére. minden más generalizáló rendszernél nagyobb. hogy a konzorcium döntsön az új jelzetről. hogy egyaránt alkalmas bibliográfiák és katalógusok készítésére.  Kiemelik. alosztályok és további csoportok túlterheltté válnak. hogy annak számítógépes ellenőrzése meglehetősen nehézkes. míg mások például az 1-es és 2-es főosztály jóval kevesebb fogalmat tartalmaznak. más jelzetelési lehetőségek pedig kihasználatlanul maradnak. hogy a TO. hiszen a szintaktika lehetővé teszi olyan tartalmak osztályozását is. hiszen tartalmilag semmi sem indokolja. Mindezeken túlmenően lehetőség van más forrásból származó jelzetek átvételére is. szinte önmagát magyarázza.  A numerikus jelzetek eleve függetlenítik a nyelvi korlátoktól.  A tizedes osztás bővíthetősége miatt valóban szinte a végtelenségig lehet az egyes fogalmakat részletezni  Továbbfejleszthető. hogy az ETO. számos erényük és hibájuk miatt szinte állandóan viták tárgyai. hogy a fogalmak részletezése során a tizedes osztás elvét kövessük. Kétségtelen. máshol.  Egyenlőtlen. alárendelő (::) vagy csoportosítását ([…]). Az ETO-ról negatív vélemények:  A főosztályok sorrendjét és tartalmát vitatják. illetve az ETO alkalmasak volnának a számítógépes kezelésre. a relatív index pedig olyan tárgyszójegyzékként is használható. ezenkívül a táblázatok felosztása is. A tizedes alapú osztályozások – angol nyelvterületen Dewey Tizedes Osztályozása.információs szervezeteknek és vállalkozásoknak szántak generalizáló osztályozásként. Ismertségük. újabb fogalmak bevezetése problémamentesen megoldható. hogy egy nyelv és kultúrakör fogalomalkotási szokásainak rabjává váljék.  Egyetemes rendszer. Segítségükkel kifejezhetjük két jelzet összekapcsolásának módját. például az 5-ös és 6-os.  Nemzetközi konzorcium ügyeli és fejleszti.doksi. hogy jelzetalkotásuk – különösen az ETO jelzetalkotása –olyan bonyolult szintaktikai felépítésű. Manapság úgy tűnik.Forrás: http://www. tehát az emberi tudás egészét képes rendszerezni. Az ETO Master Reference File biztosítja a jelzetek ellenőrzésének autentikus forrását. tartalmát különböző tudományterületek szerint is képes visszaadni. mai lehet összekötés (+) vagy összefoglalás (/).  A jelzetalkotást bírálják: a tizedes elv formailag erőszakolt.  Új fogalmak osztályozásakor nem kell megvárni. ennek a feladatnak megfelel.  A rokon tudományok elszakadnak egymástól. a különböző nyelvi kiadások pedig egyfajta nemzetközi „fogalmi szótárrá” emelik. hogy megtalálják a helyüket és feladatukat.  Egyes osztályok.

doksi.hu 32 igénylő gyűjtemények esetében indokolt. hogy mellette más információkereső nyelvet.Forrás: http://www. . például tárgyszavas osztályozást vagy szaktezauruszt használjunk.

Tartalom szerint: indirekt (szakirodalmi). Referátum: bibliográfia és jeladó tájékoztató közlés. összefoglaló publikáció. dokumentációs feldolgozás (referátum. Tömörítvény: pótolja az eredetit 40-60%-ban. Passzív visszakereső: esetleges. Szintjei : olvasószolgálat (felvilágosítás. Tárgyi: szakkatalógus. az MNB szakbibliográfiái. Referensz kérdés : az olvasó kérdése. . Azok átalakításából. tiltó. szakbibliográfia. válogató. ismertetők. Indirekt: a dokumentumról tájékoztat. Speciális: életrajz. információ szintetizálását jelenti a források megjelölésével. Anyagközlés. tudományos ismeret. Referálás (figyelőszolgálat). Topográfiai: Eseménytárak. Típusai : katalógusok. A tájékoztatás munkaágai. feliratok. szakrendi mutató. Szemle: ismertető adott témakörről. elsődleges a leírás forrása. + ábra. illusztráció. kronológiai (időre utaló kérdés). Szemantikai: Magyar nyelv értelmező kéziszótára. ugyanakkor fölveti a publicisztikai és kulturális tájékoztatással való kiegészítés szükségességét is. Formai jellemzők : primer dokumentum: értékelő. színterei. annotáció).A tájékoztatási rendszer fogalmát a szakirodalom hosszú ideig csak a tudományos tájékoztatásra leszűkítve használta. Önálló. barátságos könyvtáros. Címközlés (irodalomkutatás. mire van szüksége az olvasónak. de egész mű. Referensz interjú : célzott beszélgetés. összeválogatott. Bibliográfiai adat : a dokumentum azonosítására szolgál. Tájékoztató apparátus : minden amit a könyvtáros és az olvasó felhasznál a könyvtári tájékoztatásban. illetve érvényességi körét a szakmai tájékoztatáson belülre korlátozza. analitikus feltárása : bibliográfiai adat. bibliográfiák. évfordulónaptárak. A cseh Merta egyszerre szűkíti le és tágítja ki a tájékoztatás fogalmát. . Tájékoztatási rendszerek: . kézikönyvtár. pl. tárgyi. bibliográfiák. Tájékoztatás: ismeretközlés folyamata. szakirodalmi és kritikai szemle is van. kézikönyvek). szaktudás. Általános egyetemes bibliográfia. Fordítás: nem tartalmi elemző.hu 33 10/A. tömörítvény. A tudományos tájékoztatás fogalmát elveti. Direkt és indirekt tájékoztatási eszközök. Körülmények : logikus elhelyezés. Másodlagos az előző kettőből. új eredmények egy témában. műszaki. helyi. átcsomagolt speciális dokumentumra orientált értékelés. Általános: (Új magyar lexikon). hogy azonosítható és visszakereshető legyen. A szakmai tájékoztatás fogalmát a tudományos. Rendszerezése : Enciklopédia: közvetlenül az ismeretanyagban igazít el. Lehet információelemek szerint : szemantikai (fogalmi). ill. Szekunder: az előző bibliográfiai adatai + értékes szöveges információ a dokumentumról publikálva. szintjei. vagyis a tájékoztatást azonosította a tudományos tájékoztatással. Indexelése: szerző. mely az eredeti információt tartalmazza.. tájékozódásban. nemzeti. v. A dokumentumok tartalmi. Nominális biográfia: életrajzi bibliográfiák. A tájékoztató szolgálat személyi feltételei : műveltség. pl. Megoldásai : logikai kizárás elve (negatív hozzárendelés). Kurrens retrospektív. gazdasági tájékoztatás fogalmai helyett használja. Felhasználóra : témafigyelés. Bibliográfiai küszöb: kötelespéldány maximalizálása. saját készítésű segédletek (témabibliográfiák). Annotáció : a bibliográfiai adat 2-3 mondatos kiegészítése. Current Countens. elsőbbség elve. tárgyi tematikus (évszám). Aktív szétsugárzó: folyamatos. földrajzi. Munkaága : tudományra orientált.Forrás: http://www.doksi. Szintetikus feltárás : szakirodalmi szemle. Tájékoztatási eszközök még : MNB. nominális-biográfiai (személyi). Nemzetközi.katalógust használ. Ezek tartalmi jellemzők voltak. problémamegoldó képesség. rendszerezett. Direkt (faktográfiai). Információforrások. Dokumentumtípusra : MNB. kézikönyvek). Direkt: az információkban eligazít. kommunikációs készség. Teljes. ajánló. szakképzettség. a szakirodalmi dokumentumokban található adat.

Custos = őr. Kulturális tájékoztatás: funkcióját tekintve értelmezhető közművelődési tájékoztatásnak. útbaigazítás 2. információ száradása. szakirodalom soknyelvűvé válása figyelhető meg.indirekt (katalógus. referens osztályok jönnek létre. tárgyi). regionális. szintjei: szintek passzív aktív segéd szolg.dokumentumtípusra orientált TARTALOM SZERINT . szótár.dokumentum bázisnagysága .aktív (szétsugárzó. szakterületre orientált .folyamatos indexek . átfutási idő feltártság szintjei: gyors tájékoztatás . bibliográfiai Tanácsadás.felhasználóra orientált .eredeti dokumentumokat pótló munkák A visszakereső tájékoztatási rendszerek legfőbb elemei a katalógusok. A XIX. eseti) Aktív. országos.tudományra. ténybeli b. Könyvtári tájékoztatás rövid története: . Az egyes szintek között kétoldalú tájékoztatási kapcsolat áll fenn. bibliográfia) . A XX. II. Vertikálisan az egyes szaktájékoztatás területeknek megfelelő szintek találhatók (nemzetközi. cím és névtár) . szétsugárzó tájékoztatási. ORIENTÁCIÓ SZERINT .hu 34 Publicisztikai tájékoztatás: elsődleges tömegkommunikáció részének tekinthető. mikrofilmes . értékelési szempontok: . Ajánló tevékenység Könyvtári kölcsönzés . Horizontálisan a tájékoztatás egyes szakterületei az általuk kiszolgált tudományok és társadalmi tevékenységek szerint helyezkednek el. információt szolgáltató intézménnyé válik.Forrás: http://www. adatszolgáltatás a. Szép fokozatosan a könyvtár. Tájékoztató szolgáltatások: I. kulturális fejlődés. Olvasószolgálat Felvilágosítás 1. FUNKCIÓ . Megjelenik a műveltebb munkaerő iránti igény. társadalmi változások következtek be. században gazdasági. Angliában 1850-ben. Szervezettebb tájékoztatási szolgálat jelenik meg. könyvtár kezdeményez) . Tájékoztatás munkaágai.doksi. 1890-ben felvilágosító. USA-ban megjelenik a Public Library (nyilvános könyvtár).számítógépes.gyorsaság.Régebben a könyvtár fő feladata a megőrzés volt. lyukkártyás.referáló lapok .szaktájékoztatás .bibliográfiai tájékoztatás III.direkt (lexikon. században a részlegek feladata az olvasási tanácsadás. kartonrendszerek (leíró. Tovább tagolható azonban a szakmai tájékoztatás rendszere. helyei). folyamatos tevékenység.passzív (visszakereső. A tudományok növekedése. katalógusrendszerek: Pl.

hanem maga választ ajánl. Adatszolgáltatás: amelynek lényege. Passzív: tájékoztatás során a könyvtár. segítőkész. Személyi feltételek: a könyvtáros szakképzett legyen. gépi adatfeldolgozás dalmi szemle Könyvtári kölcsönzés Iro.előítéletek mellőzése Tájékoztató apparátusok: mindazon segédeszközök. hogy a könyvtárhoz fordulók kérdésére felvilágosítást ad. Aktív: a könyvtár kezdeményez. Tanácsadás: nem kérésre keres anyagot. hogy kiderítsük.doksi. hanem a könyvtárfeltáró eszközeinek használatba való bevezetése. vagy az olvasó felhasznál a könyvtári tájékoztatásban.katalógusokat lássuk el magyarázatokkal . . földrajzi 1.szemantikai (fogalmi) tárgyi. cím és névtár) . Azért passzív. melyeket a könyvtáros. Bibliográfiai adatra vagy gyűjtemény anyagába tartozó ténybeli adatra ad választ. barátságos légkör . . tájékoztató táblák tartoznak ide. (Magyar Néprajzi lexikon) B. vagy tájékozódásban.hu 35 Címközlés Referálás Anyagközlés Irodalomkutatás Bibliográfia Irod.verbális. a használó egy . ismertetők .egy konkrét kérdésére ad visszakereső jellegű választ. Referens interjú körülményei és feltételei .egyenrangú partneri kapcsolat kialakítása . melynek az a feladata.direkt: információban eligazító segédeszközök (lexikon.segédkönyvtár szembetűnő legyen . helybenolvasási lehetőségek. tematikus bibliográfiai kronológiai topográfiai. . szótár. (Larousse. A referens-kérdés információ szerint: A referens kérdés megoldása: . nem verbális kommunikáció szerepe . kontaktusteremtő stb. Tájékoztató apparátus rendszerezése : A.általános: valamennyi ismeretág információit felöleli. amelynek célja nem közvetlenül irodalom. figyelemfelhívó feliratokkal. mire van szüksége az olvasónak. mert nem könyvtár kezdeményezésére történik a munka elvégzése.logikus állomány elhelyezés.reagálás az olvasó kérésére . kutatás Tartalomismertetéssel Irodalomkutatás szemleformában Tömörítvény. logikai kizárás elve szerint 2. bibliográfia vagy bibliográfiai adat nyújtása. minősége. a szolgálat elhelyezése.nyugodt. problémamegoldó. Tájékoztatás tárgyi feltételei: katalógusok száma. Könyvtáros kezdeményezéséből történő tevékenység. A beáramló irodalom alapján tájékoztat. az elsőbbség elve szerint Referens interjú: célzott beszélgetés.Forrás: http://www.Reprográfia Fordítószolgálat Útbaigazítás: módszertani jellegű. Új Magyar lexikon) .propektusok.speciális: 1-1 szűkebb tudományterület információiban igazít el.

Adattárak Azok a segédkönyvek.a.Eseménytár és évfordulónaptár.: életrajzi.tudományos . indirekt tájékoztató eszközök DIREKT I. Lexikon: egy-egy szaktudomány körébe tartozó ismereteket kisebb-nagyobb cikkekben közlő. II. Révai 21 kötet. - Típusok: 1. rendszerint betűrendben haladó mű.szak (speciális) színvonal szerint . gyakori a táblázatforma. 2.topográfiai: térkép.nagyobb cikkekben mutatja be.általános (egyetemes) .nagy (11) szerkesztés szerint .doksi. rendszerint betűrendben haladó mű.Forrás: http://www.biográfiai: személyi elrendezésű. ismerettár. Történetileg először ezek az információforrások alakultak ki. Lexikonok. Enciklopédia: ismeretek köre.tárgyi. 3. . melyek az enciklopédián és a lexikonon kívül még általános tényközlő. 1. direkt tájékoztató apparátust képez. . enciklopédiák Közvetlenül az ismeretanyagban igazítanak el. bibliográfiai tájékoztatásra nem vagy csak kis mértékben alkalmas.hu 36 .szisztematikus (szakrend) tartalom szerint 4. közlésmódjuk kevésbé magyarázatos.közép (4-10) Larusse. .népszerűsítő (Pl.kis (1-3 kötet) Akadémiai lexikon. biográfia . Új Magyar Lexikon . A tudományok nagyobb összességét kisebb. helyismereti bibliográfia Direkt. bibliográfiák) C. tematikus: az ismereteket tárgyi összefüggésükben tükrözi (szakkatalógus) . Jellemzői: gyors adatszerű tájékoztatás. 3.szemantikai: a magyar nyelv értelmező kézi szótára .indirekt: dokumentumokról tájékoztató segédeszközök (katalógusok.kronológiai: kronológiai táblázatok . 2. Enciklopédia Szisztematikus elrendezés Magasabb színvonalú A cikkek nagyobb terjedelműek Gyakran bibliográfiai adatokat közöl Gyakran szignált Lexikon Mechanikus elrendezés Alacsonyabb színvonalú A cikkek kisebb terjedelműek u. Brehm: az állatok világa CD .Cím és névtár.mechanikus (betűrendes) . Pallas 16 kötetes terjedelem szerint . pld.Almanach.

évfordulónaptárak: (Pl. Almanach: mérték. Ismernünk kell az adott tudomány rendszerét.doksi. idő. Típusai: a. mint a lexikonokban. szótárakban. kurrens b.Szakkatalógus: a műveket ismeretáganként rendszerezve mutatja be. többnyire nagy terjedelmű összefoglalásai. Pl. kurrens (folyamatos) retrospektív (visszatekintő) b.Forrás: http://www. nemzetközi almanach újságolvasók évkönyve). III. 2. egy-egy tudomány szakmai publikációja. telefonkönyv. A betűrendes és szakkatalógus mellett a speciális különkatalógusok is rendkívül fontosak. Magyarország története. Elrendezés alapja a szakjelzett.Évfordulók című kiadvány. Cím és névtárak: Típusai: a. melyek egyes állományrészekről vagy kiadványtípusokról tájékoztatnak (olvasótermi. (pl. Az ókorban az évkönyveket a történelmi események időrendi rögzítésére használták. Típusai: többnyelvű (angol-magyar szótár stb. szakszótárak) IV. ill. bibliográfiai). máskor pedig egy-egy tárgykör kifejezéseit. így az adattár jellegű évkönyveket is. Középkorban csillagászati naptárként használták. Gépész és villamosmérnökök kézikönyve. . BIBLIOGRÁFIA .) Egynyelvű szótárak (értelmező. általános reprospektiv nemzetközi rejtett speciális helyi Pl: Minerva. . nemzeti c. Eseménytárak.Tárgyszókatalógus: a címleírások a mű tárgyát kifejező fogalmak betűrendjében következnek. Kézikönyvek Egy-egy tudomány vagy tudományterület rendszerező. Mai értelmezése szerint egy-egy intézmény évenkénti beszámolója.hu 37 1.Leíró katalógus más néven betűrendes katalógus: két alapvető kérdés megválaszolásában nyújt segítséget (mi van a könyvtárban és hol). INDIREKT A katalógusok közül első helyen az adott könyvtár saját állományát nyilvántartó katalógus rendszert kell megemlíteni. Általános lélektan. Azután mindenféle nem folyóirat jellegű periodikus kiadványt is igy kezdtek nevezni. szerző nélküli művek esetében a címek betűrendjében sorolja fel. naptár. Események . szintézisei. A könyvnyomtatás feltalálása után irodalmi szövegeket tartalmaz (irodalmi almanach). Nemzetközi szemle. Szótárak Egy vagy több nyelv szavait tartalmazzák. önálló rejtett 3. A kézikönyvekben való keresés jóval nehezebb. . helyismereti. önálló d. könyvtári címjegyzék stb. A könyveket a szerzők. nemzeti nemzetközi helyi c.

szakirodalmi szemle 3. folyóirat. feldolgozás módja szerint: . c. film stb.személyi (szerző.elsődleges. sz.kurrens (folyamatos) . reprezentatív bemutató funkció. kotta.önálló (könyv. dokumentum szerint: könyv.Forrás: http://www.perspektív (előretekintő) 4.dokumentumtípus (könyv. primer . A feldolgozott anyag elrendezése. 3. terület szerint: .retrospektív (visszatekintő) . forma szerint: . gyűjtőköre szerint. megjelenési idő szerint: II. Napjainkban több értelmezése van.) 2.-ban tudományos értelmezést kapott. térkép. teljesség szerint: . 3. nemzeti b.regionális a. Célja: minden szellemi tevékenységet regisztrálni. minthogy belőlük tájékozódhatunk. nyilvántartó (nemzeti bibliográfia) 1. tárgyra stb. 1. ismeretág. a rögzített információt hordozó dokumentumok rendszerezett. rendszerező és módszeres nyilvántartása. tevékenysége. cím. hogy visszakereshető legyen. ismeretek szerint . informatív funkció.történeti (megjelenés ideje) . közlése szerint (formai) . leírás forrása szerint: . de a gyakorlati életnek is. röplap. 1. 2. betűrend) .teljes .válogató 2.hu 38 Nélkülözhetetlen segédeszközei a tudományos kutatásnak. azonosítás. témadokumentáció. A XVIII. Rendszerezésük: I. milyen részt ölel fel az egész dokumentumtermésből.tárgyi (szakrendi tárgyszavas) .doksi. füzet. Közlésre szánt és arra érdemesnek ítélt objektíválódott szellemi alkotások. periodikum. szekunder 4. ellenőrzés. területre. Az emberi tudást megjelenítő információk.általános a.földrajzi (megjelenési hely) .) . Funkciói: a. amellett nagyon fontos. Az ókorban használták. nem specializálódott (vegyes dokumentumokat gyűjt) b.regisztratív. a középkorban viszont nem használták ezt a fogalmat. regisztráló. regisztrálás. számbavétel.patriotika . folyóiratok bibliográfiai sorozata) 6. magyarázatos.általános. funkció szerint: . cikk. helyi .egyetemes . d. tágan értelmezett leírása. specializálódott (dokumentumra. stb.másodlagos. nem önálló (könyvfejez. A feldolgozott anyag tartalma. b. Kertész szerint három jelentése van: produktum. elrendezés alapja szerint: .) 5.rejtett. CD stb.

ismeretterjesztő (ajánló bibliográfia) .tudományra (szakbibliográfia) .hu 39 . orientáció szerint: . gyakorlati (bibliográfiai bevezetők) .doksi.dokumentumra orientált (nemzeti bibliográfia) .közművelődési.tudományos.felhasználóra (ajánló bibliográfia) 7.kereskedelmi (kereskedelmi bibliográfia) .Forrás: http://www.

Olyan általános bibliográfia összefoglaló közös elnevezése. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere : A kurrens magyar nemzeti bibliográfia fejlődésében 1946 jelentős korszakhatár. . ezért elfogadott gyakorlat. kereskedelmi. Az eltérő igényeket kielégítő különböző típusú nemzeti bibliográfiák kiegészíthetik egymást.tartalmi : az adott országra. v. etnikai. hosszú az átfutási idő. 1978-tól szá- .jogi szempont : az adott országban szerzői v. . A legkorábbi bibliográfiák nemzeti bibliográfiák voltak. annotált bibliográfia).ISDS (szabványok). 1545.regisztrált dokumentumok tartalma szerint: általános v. kultúrájára. IISN számok kiadása.a felhasználást tekintve : tudományos. A többi országgal más szempontból kapcsolatban lévő dokumentumokat patriotika dokumentumoknak nevezzük. csak a Magyarországon megjelent dokumentumokat regisztrálta. Műfajként : egy adott ország dokumentumainak szellemi értékeinek teljes és rendszerezett leírása.elsődleges hungarika : bármely szerzőtől. magyarázatos (pl. v..a leírt dokumentumok tartalmi feltárását tekintve : regisztratív.személyi : az adott országhoz tartozó. bárhol élő személyek alkotásai. . nemzeti bibliográfiák lehetnek. bővül a feldolgozott dokumentumok köre.a lejegyzett dokumentumok típusától függően : könyv. feladatai. . Patriotika további bontása : . . Feldolgozás szempontjából : . a magyar néppel bármilyen szempontból kapcsolatosak (tartalmi szempont) Nemzeti bibliográfia. Szűk a feldolgozott dokumentumok köre. . c.országos jellegű központi katalógus gondozása. . művészetére vonatkozó irodalom. jogi kapcsolatban van. ajánló. Conrad Gessner.időtényező szempontjából: kurrens. hogy szűkebb értelemben értelmezett nemzeti dokumentumanyagon a nemzeti impresszumú művek összességét értjük. A nemzeti bibliográfia fogalma. szak. . A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere. műve.retrospektív munkák készítése. . funkciói.nemzeti impresszumú művek adatbázisainak megteremtése. Nemzeti bibliográfia : jelenthet műfajt.nyelvi : … nyelvén. ami Magyarországgal kapcsolatban van. retrospektív.nemzeti azonosító jel : ISBN. központi szolgálat ellátása. A nemzeti bibliográfia funkciói : elsődleges funkció : kurrens nemzeti bibliográfia készítése. patriotika. személyi. Korai angol szerzők munkáinak rendszerző összeállítása. . . a különböző igények eltérő típusú bibliográfiák kialakulásához vezettek. Ettől vált az OSZK feladatává a magyar nyomtatványok bibliográfiai számbavétele. A ’70-es évektől megkezdődött a hungarika anyag feltárása. valamint bibliográfiai rendszert.doksi. népre. melynek tartalma Magyarországgal.nemzeti bibliográfiai rendszer fejlesztése. történetére.területi : az adott ország mindenkori területén megjelent dokumentumok.hu 40 11/A. .Kiegészítő funkció : . Rendszerként : a különböző típusú nemzeti bibliográfiák összessége. John Bale 1548-ban közzétett kiadványa az első nemzeti bibliográfia. .könyvbe nyomtatott leírások (CIP) készítése. 19611977-ig : a mai nemzeti bibliográfiai rendszer szerkezete ekkor alakult ki. . Bibliotheca Universalis.egységesítés. magyar szerzők külföldön megjelent idegen nyelven írt kiadványait (személyi szempont). Másodlagos hungarika : nem magyar szerzők külföldön megjelent idegen nyelvű művei. A nemzeti bibliográfia kialakulása egyidős a bibliográfia kialakulásával. . . 1946-1960 : stagnálás jellemzi. . nem Magyarországon megjelent magyar nyelvű műveket (nyelvi szempont). A 16-17.kötelespéldány-szolgáltatás. amelynek anyaga egy-egy országgal nyelvi. Azokat hungarikának nevezzük. mint rendszer : változataik az idők során tovább szaporodtak. . . sajtó. . cikk-bibliográfia. Az adott ország területén megjelent dokumentumokat minden ország nemzeti bibliográfiája feldolgozza. nyelvein megjelent nyomtatványok. században jött létre.a leírt dokumentumok nemzeti jellegétől függően : nemzeti v.eredetileg magyar nyelvű művek külföldön megjelent idegen nyelvű fordításait (nyelvi szempont). kiadói joggal felruházott dokumentumok.Forrás: http://www.

hu 41 mítógéppel készül a kurrens nemzeti bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája. címmutatóval. ISSN mutató. társadalmi kiadványok adatait. gyártási számok mutatója. füzetes kiadványok. Bibliográfiai küszöb : ami alatt az egyes nyomtatványokat nem regisztrálják. kulturális és szakmai kiadványok. rövidítésjegyzék. szellemi közreműködők). Információ: a találatok megértése. sorozati címek) és tárgymutatóval (személy. az évi utolsó számban mutató található. társszerző. testület. kiállítások. rendezvények anyagait. 1988-tól lemezszámok mutatója. MNB ÚP : 1991-95 között az MNB Könyvek bibliográfiájának függelékeként 1996-tól mellékleteként jelenik meg. Könyvek bibliográfiája : kéthetente jelenik meg. adatait. tárgyi mutató. politikai. Az információkeresés folyamata : Megértés: találatok értelmezése. kutatási jelentések. Kurrens szakbibliográfiák. folyóiratok. Az IKB adatbázisára épülve számítógéppel készül. közreadók betűrendes jegyzékét és azonosító számait (ISBN). természettudományok területén megjelenő folyóiratokból válogat. Mezőgazdasági. éves indexe van. A bibliográfia negyedéves. „lefordítása”. Szótárszerű betűrendes mutató egészíti ki. 1986-tól készül számítógépes változata. Nem tartalmazza : konferenciák. Ez a feldolgozás formai változásokat is hozott. megjelenési hely. sorozatok. Mutatói: betűrendes (szerző. földrajzi. Parancsnyelv alkalmazása. magyarországi kiadók. Megfogalmazás természetes nyelven. Tartalmazza : tudományos. Összehasonlítás: mennyire megfelelő a rendszer információkereső nyelvre? Milyen segítséget nyújt a rendszer a kereséshez? . Szerkezet : ETO-rendszerű. Szerkezete : ETOszakrendű névmutatóval (szerzők. a szakcsoportok betűrendes mutatóját. a felhasználó gondolkodásmódjának megfelelő formákra. mutatórendszerrel. MNB. Minden évfolyam első füzete közli a szakcsoportok jegyzékét. Felhasználó: van egyszer információ és információs igény. Teljes. testületi. A komolyzenei művekről analitikus leírás készül. ISSN. ISSN). időszaki kiadványokat és külön számaikat. közli az ISBN-t és gépi azonosító kódot. jegyzetek. közreadó. Tartalmazza: Magyarország területén kiadott és köteles példányként beszolgáltatott könyvek. Keresőkérdés és keresési stratégia. zenei hanglemezek és 1988-tól a zenei hangkazetták tételeit. árjegyzékek. földrajzi nevek). a szakcsoporton belül betűrend. E füzetek éves kumulációja a „Magyar Könyvészet”. – A feldolgozás alapja a köteles példány. MNB. Találatok. közreműködők. Szerkezete : Szoros betűrend. előadók betűrendes mutatója. 1977-től „Magyar Nemzeti Bibliográfia” átfogó elnevezéssel jelenik meg. címek betűrendes mutatója. MNB. jól használható. aprónyomtatványok. szabványok. A szakcsoporton belül betűrendben sorakoznak a leírások.doksi. A gyűjteményes kiadványokról analitikus leírás készül. pontos leírásokat tartalmaz. központi napilapok. Időszaki Kiadványok Bibliográfiája. több szempontú keresést tesz lehetővé. Információs igény: fordítás információkereső nyelvre. évkönyvek. irodalmi. stb. Időszaki Kiadványok Repertóriuma : Az OSZK-hoz köteles példányként beszolgáltatott társadalomtudományok. hivatalos kiadványok. rejtvényújságok. Mutatók: földrajzi. szabadalmi leírások. Tartalmazza az időszaki kiadványok bibliográfiájában felsoroltakon kívül a felsőfokú tanintézetek és kulturális intézmények időszaki tudományos közleményeit és évkönyveit. efemer irodalom leírásait. Havonta jelenik meg. MNB. Magyar Orvosi Bibliográfia. Tartalmazza: 1976-tól a Magyarországon kiadott és köteles példányként beszolgáltatott zeneművek. Szerkezete: a törzsrészben / zeneművek + hanglemezek / leírások az ETO rendszeréből kialakított 19 szakcsoportban rendezve találhatók. Nem tartalmazza: tankönyvek.Forrás: http://www. ETO. rövidítésjegyzékét. különlenyomatok. csak az alcím utal a feldolgozott dokumentum típusára. (cím.

retrospektív katalógusok. adatbázisai. – Ezeken az oldalakon a legfontosabb magyar könyvtári témájú folyóiratok tartalomjegyzékeiben böngészhet az olvasó. másolatban.CD-ROM lelőhelyjegyzék adatbázis. Frissítése évente. Katalógusrendszere : . más forrásokból beszerzett dokumentumok bibliográfiai tételeit tartalmazza. TELNET segítségével érhető el. és külföldön (1987-től) kiadott és a könyvtár által beszerzett könyvek bibliográfiai leírását tartalmazza.iif. 1999 szeptemberétől az OSZK szakmai és anyagi támogatásával működik tovább. OSZK – KFKK Retrospektív lelőhelyjegyzéke.. ’92.Az OSZK által közreadott félhavonta megjelenő folyóirat.hu 42 12/A. amely a központi katalógusok nyilvántartása szerint itthon nincs meg. óta külföldön kiadott és a könyvtár által beszerzett könyvek bibliográfiai leírását tartalmazza. MANCI : a magyar és nemzetközi cikkek (1985-től) adatbázisa. segítséget nyújt az állománygyarapítás koordinálásában. – Kurrens katalógus : az 1986-tól külföldön megjelent könyveket. nyelve magyar. 1996. Lelőhely megállapítás forrásai : Könyvek Központi Katalógusa Lelőhelyjegyzék. IFLA-kérőlapot kell használni. Könyvtártudományi Szakkönyvtár folyóirat tartalomjegyzék szolgáltatása. szláv katalógus. Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés : külföldről csak olyan könyv kérhető. besorolási. hogy a folyóiratok megjelenése után azonnal tájékoztatást nyújtson a tartalomról. majd kísérleti üzemmódban. először teszt változatban. tavaszán indult meg : helka. v. lelőhely meghatározás céljából. szabályzatok alapján.doksi. NPA adatbázis. MANCI kurrens adatbázis. Sorozatai : magyar és idegen nyelvű katalógus. Osztályozási rendszer: OSZTAURUSZ. A rendszer használata díjtalan. 1999. eredetiben v. Magyar Elektronikus Könyvtár : A MEK központi gopher és FTP szolgáltatása 1995.hu gépen. itthon kiadott és az 1985-ig külföldön megjelent könyveket. Könyvek Központi Katalógusa : feladata nyilvántartani az ország legjelentősebb könyvtárainak és más intézményeinek állományba vett anyagát. Magyar Nemzeti Bibliográfia. angol. HEKTOR  hazai könyvek bibliográfiája. Könyvtártudományi Cikkadatbázis. IKB : Magyar Periodika Adatbázis. Időhatár: 1952-ig.Forrás: http://www. Online Olvasói Katalógus : NEKTÁR (Nemzeti Könyvtári Átfogó Információs Rendszer) : Az 1991 után megjelent kötelespéldányként beszolgáltatott. amely az Egységes Bibliográfiai számbavétel (UBC) alapelveinek megfelelően folyamatosan és teljes körűen közli az itthon megjelenő könyvek és könyv jellegű dokumentumok hiteles leírásait az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványok. A szolgáltatás célja. februárja óta elérhetővé vált a neten. Címjegyzék az OSZK legújabb hazai szerzeményeiről (könyvek). Nemzeti Periodika Adatbázis – NPA : a magyar könyvtárakban található külföldi periodikumok bibliográfiai és lelőhely-katalógusa. közhasznú adatait tartalmazza. Előfizetők számára elérhető. Külföldi könyvek katalógusa : Az adatbázis az 1987. Könyvtárközi kölcsönzés : bármely típusú könyvtári anyag kérhető. Szolgáltatásai : . hogy megkönnyítse a fordítások kikeresését. óta webfelülete is van. A hungarikumok fogalma. Az OSZK-ba beérkezett periodikumok bibliográfiai. külföldi könyvek katalógusa. Az OSZK szolgáltatásai. a külföldi folyóiratok válogatott kurrens feldolgozása alapján épül. a magyar könyvtár és információtudományi periodikumok teljes körű. Támogatja a nemzeti és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést. Felhasználóbarát keresőrendszere segítségével valamennyi bibliográfiai tétel és lelőhely adatai megtalálhatók. Az UNESCO támogatásával létrehozott adatbázis a Magyarországon (1976-tól). 1802-ben alapították. Könyvek Bibliográfiája : . előtt megjelent könyvekről a könyvtár cédulakata- . Frissítése negyedévente. Egyik célja. Számítógéppel feldolgozott változata a HUNMARC. a hungarika regisztráció kérdései. hatalmas gyűjteménnyel rendelkezik.

– 1850 előtt megjelent kéziratokra. stb. írók. .szolgáltatások:  Online Olvasói Katalógus  CD-ROM lelőhelyjegyzék adatbázis  Dokumentumellátó Szolgálat  HEKTOR. nyomtatványokra. Az OSZK szolgáltatásai: 1.doksi. kulturális életéről.hungarika névkataszter kialakítására.és fototár. külföldi könyvek katalógusa. ISSN számok kiadása Könyvbe nyomtatott leírások (CIP) készítése ISDS (szabványok) Egységesítés Az Internetes honlapon keresztül bárki igénybe veheti az OSZK szolgáltatásait. DOBIS/LIBIS könyvtári rendszer.hu 43 lógusai alapján lehet tájékozódni. Elsődleges funkció: kurrens nemzeti bibliográfia készítése o Központi szolgálat ellátása o Retrospektív munkák készítése o Nemzeti impresszumú művek adatbázisának megteremtése o Nemzeti bibliográfiai rendszer fejlesztése 2. Hungarika : magyar vonatkozású könyvtári anyag a Magyarországon keletkezett valamennyi. o o o o o o Kiegészítő funkció: Kötelespéldány szolgáltatás Országos jellegű központi katalógus gondozás Nemzeti azonosító jel: ISBN. amely a külföldi magyar személyiségek életrajzi adatairól. Külföldön megjelenő hungarikumok  MANCI. Az OSZK-n belüli szolgáltatások : IISN. www . Hungarica Információ. Olyan számítógépes adatbázis. videoszalagok  Hungarika információ  Hungarika Névkataszter  Hungarika www – Külföldi hungarika könyvtári gyűjtemények  IKB – Magyar Periodika Adatbázis  IKER – Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyarapodási jegyzéke  Külföldi Könyvek Katalógusa  Magyar Elektronikus Könyvtár  Magyar Könyvészet 1712-1920  Magyar könyvtári folyóiratok tartalomjegyzéke  Magyar Nemzeti Bibliográfia. .a külföldi magyar könyvtári gyűjtemények számbavételére. HUNI adatbázis : tájékoztatást adjon a határainkon kívül élő magyarság tudományos. forrásaikról ad tájékoztatást. Elérhető TELNET segítségével. a magyar tudományosság nemzetközi visszhangjáról. E tevékenység 3 területre terjed ki.Hazai könyvek bibliográfiája. Könyvek bibliográfiája  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Az OSzK-ban van a központi hungarika szolgáltatás. publicisták külföldi magyar vonatkozású közleményeiről. Kötelespéldány. . politikai és gazdasági helyzetéről.a külföldi kutatók.Forrás: http://www.Hungarika regisztráció. Hugarika kutatás két fő iránya : . A HUNG adatbázis magyar bibliográfiai index.Könyvtártudományi cikkadatbázis . A nemzeti bibliográfia funkciói: 1. alkotó tevékenységéről. Mikrofilm. továbbá a magyar vonatkozású külföldön keletkezett anyag. Kötészet.

Forrás: http://www. Könyvtártudományi Szakkönyvtár Hungarika Információ: A HUNI adatbázis. valamint az adatok forrásáról ad tájékoztatást. egy-egy személyre vagy bizonyos közös ismérvek alapján kialakítható csoportokra (pl. Egyéb szolgáltatások:  Csoportos könyvtárlátogatás OSZK gyűjteményei: 1. OSZK-n belüli szolgáltatások:  ISSN  Kötelespéldány szolgálat  Kötészet  Mikrofilm – és Fényképtár 4. azaz Hungarika Információ célja.és aprónyomtatványtár  Régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai szerkesztősége  Régi nyomtatványok tára  Színháztörténeti tár  Térképtár  Történeti interjúk videotára  Magyar Mozgóképkincs Megmentéséért Alapítvány  Zeneműtár 3. meghatározott országban megtelepedett személyek stb. politikai és gazdasági helyzetéről  A külföldi kutatók. valamint dokumentációs tájékoztatás kívánalmait tartja szem előtt. írók. amely a külföldi magyar személyiségek életrajzi adatairól.és Tájékoztatási Szolgálat online referensz szolgáltatása Nemzeti Periodika Adatbázis 2. hogy tájékoztatást adjon:  A határainkon kívül élő magyarság tudományos. konferen- .hu 44   MIT. alkotó tevékenységéről.: azonos foglalkozás.HOL – az Olvasó. azaz Hungarika Névkataszter magyar bibliográfiai index. publicisták magyar vonatkozású közleményeiről  A magyarországi kutatók. Olyan számítógépes adatbázis és információs rendszer. írók. Törzsgyűjtemény:  Könyvek gyűjteménye  Hírlapok és folyóiratok gyűjteménye 2. a magyar tudományosság nemzetközi visszhangjáról. kulturális életéről. publicisták külföldi magyar vonatkozású közleményeiről. Elsősorban a tudományos kutatás és könyvtári.: kapcsolatépítés. Célja. Telnet szolgáltatások:  Nemzeti Periodika Adatbázis  Online Olvasói Katalógus 3. Hungarika Névkataszter: A HUNG adatbázis. azonos település szülöttei. hogy a regisztrált személyek azonosítását. ezen túl azonban számos egyéb területen pl.) vonatkozó biográfiai tájékoztatást lehetővé tegye. Különgyűjtemények:  Kézirattár  Plakát.doksi.

.doksi. rendezvény kiállítás szervezés. során – kitűnő segédeszköz és információk fontos forrása.Forrás: http://www. eseménynaptár készítés. adattárépítés. helytörténeti és egyéb kiadvány-előállítás. stb.hu 45 cia.

Minden egyéb (gyűjtemény. . mint szakkönyvtárak. OPKM. feldolgozás és szolgáltatások) e céloknak rendeltetik alá. Tájékoztatás: ismeretközlés folyamata.: 109. Körülmények: logikus elhelyezés. szakképzettség. Tájékoztatási tevékenység folyamata: Gyűjtés  feldolgozás  tárolás  visszakeresés  terjesztés  információforrás  információ felhasználás = az információforrástól közvetlen út is vezet a felhasználáshoz = a felhasználás egyben új információforrást is termelhet. v. elsőbbség elve. szakbibliográfia. Dokumentumtípusra: MNB. szaktudás. intézményei. a gyorsaság és a pontosság. földrajzi. kutatókönyvtárak. p.hu 46 13/A.) A könyvtári rendszeren belül a szakkönyvtárak együttesen hivatottak az egyedi szakmai információs kérdések megválaszolására. (Varga Katalin. Egyéb szakkönyvtárak. Direkt: faktográfiai. MEDINFO.. problémamegoldó képesség. tudományos ismeret. ismeretág tartalmának (ismereteinek) reprezentálása. OIK. A felsőoktatás szakosodása indította el a szakkönyvtárak fejlődését. mire van szüksége az olvasónak. Referálás: figyelőszolgálat. szociológiai. visszakeresésével és terjesztésével kapcsolatos folyamat. nominális-biográfiai (személyi). kézikönyvek). pedagógiai. a felhasználóra való pontosítás. Current Countens. MTA Könyvtára. pl.katalógust használ. Felsőoktatási könyvtárak. Referensz kérdés: az olvasó kérdése. feliratok. .Forrás: http://www. nyilvános szakkönyvtárak: OMIKK. Országgyűlési Könyvtár. intézményei (politikai. feldolgozásával. Információelemek szerint : szemantikai (fogalmi). Tartalom szerint: indirekt (szakirodalmi). történettudományi szakterületek) Tudományos tájékoztatás: az a tevékenység. barátságos könyvtáros. Anyagközlés. Szintjei: olvasószolgálat (felvilágosítás. különleges feladatok. Munkaága : tudományra orientált.) A definiálás meghatározó eleme a tudományterület. 2001. Vállalati szakkönyvtárak. . Címközlés: irodalomkutatás. mindegyikük jellemző valamennyi könyvtártípusra is. KSH. pl. jogi. Megoldásai: logikai kizárás elve (negatív hozzárendelés). tárgyi tematikus (évszám). a teljesség. Magyar Filmintézet Könyvtára. a funkciók fontossági sorrendjében keresendő. az a prioritásokban. AGROINFORM. Társadalomtudományok. bibliográfiák. A szaktudományi tájékoztatás jellemzői. Ami egyértelműen megkülönbözteti a szakkönyvtárat a többi könyvtártól. Hadtörténeti Intézet Könyvtára.. Referensz interjú : célzott beszélgetés.doksi.A szakkönyvtár feladata valamely tudományterület v. azonnali és pontos teljesítése. amely a tudományos információ gyűjtésével. (Könyvtárosok kézikönyve 3. Ezek nem új. kézikönyvek. A társadalomtudományok információforrásai. kronológiai (időre utaló kérdés). a szakmaiság. Felhasználóra: témafigyelés. Passzív visszakereső: esetleges. tárolásával. A tájékoztató szolgálat személyi feltételei: műveltség. és ennek alapján egy körülhatárolható felhasználói kör tudományhoz köthető szakmai információs igényének teljes. dokumentumtípusok. ismertetők. A tájékoztatás lehet : aktív szétsugárzó: folyamatos. Szakkönyvtárak típusa: országos. Kutatóintézeti könyvtárak. FSZEK. kommunikációs készség.

stb. a jelentős írás.doksi. az oktatás tárgyi emlékei. fővárosi. A MTA-nak különféle tudományos gyűjteményei. Népzenetudomány.A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája (évente).Történetkutatás: Budapest gyűjtemény. ComPLEX CD jogtár: a hatályos jogszabályok gyűjteményére alapozott és havonta frissített adatbázis.ERIC: nemzetközi pedagógiai és kapcsolódó területek adatbázisa. MTA Szociológiai Intézet Szakkönyvtára.és könyvtártörténeti emlékeket.USA) adatbázishoz: társadalomtudományi folyóiratok bibliográfiai adatai és hivatkozásai. . . negyedévente). politika.Állam. negyedéves megjelenéssel.és jogtudomány. A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. .oktatásügy és neveléstudomány tudományos szakkönyvtára és információs központja: magyar oktatáspolitika. éves kumulációval. neveléstudomány irodalmait gyűjti. kutatásszervezés.Múzeum: iskolai értesítők. PAD adatbázis: az elmúlt 10 év szakkönyvei analitikusan feltárva. . tudományterületenként. tudományszervezés. . Budapest bibliográfia. Külföldi Pedagógiai Információ. Országgyűlési Könyvtár (OGYK). . Keleti Tanulmányok sorozat. . oktatás. legújabb kori egyetemes történelem tudományos könyvtára.MTA Könyvtárának Közleményei. 300 sajtótermék híranyaga.Forrás: http://www. politikai gazdaságtan.Folyóirat-figyelés. UNESCO információk.és irodalomtudomány.Ókortudomány. tankönyvek.PRESSDOK: számítógépes figyelőszolgálat. Magyar szociológiatörténeti füzetek.Külföldi Társadalomtudományi Kézikönyvek. nyelv. EU-dokumetumok. orientalisztika. (USA) Szociológia : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) : . Nyelvészet. Történettudomány : Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) A nemzeti könyvtári feladatain túl a hungarikumok és a hungarológia terén alapkönyvtár és a magyar irodalom és történettudomány szakkönyvtára. Pl. .és jogtudományi bibliográfia.figyelőszolgálatot nyújt 30 meghatározott társadalomtudományi témában (ASCATOPICS). . jog : Elsődleges joganyag: közlönyök. Tartalmazzák a rendeleteket. Pedagógia : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) . Statisztika : Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtára és Dokumentációs Szolgálata .a közgazdaságtan országos gyűjtőkörű tudományos szakkönyvtára: közgazdaságtan elméleti kérdései. . Bibliográfiák: .ENSZ. Tájékoztató külföldi szociológiai folyóiratokról (szakfolyóiratok tartalomjegyzékei). .hu 47 Politika. Közgazdaságtan : Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE) Könyvtára.hozzáférés a Science Citation Index (Tudományos Hivatkozások Indexe .állam.Magyar Pedagógiai Információ. . Gyűjti a finnugor népekre vonatkozó alapvető irodalmat. . . Pedagógiai bibliográfia 1984-től. jogtudományi egyetemek könyvtárai.Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban (kétévente) Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Központi Könyvtára . Levéltárak (országos. utasításokat. megyei) Historical Abstract: történelmi adatbázis. . makrogazdasági és nemzetközi gazdasági kérdések.a szociológia országos szakkönyvtára: Szociológiai Információ (negyedévente). . vállalati gazdaságtan.Analecta Linguistica (nyelvtudományok irodalmának bibliográfiája.és tudománygazdaság-tan.

a Digitális Irodalmi Akadémiában (DIA) kereshető szépirodalom. A saját készítésű adatbázisok és bibliográfiák mellett a szakkönyvtár elérhetővé teszi használói számára azokat a forrásokat. A közelmúlt kedvelt tájékoztató eszközei voltak a gyorsindexek.Világirodalmi Információs Szemle. kezelheti ezt a feladatot.és társadalomstatisztika adatközlő és elemző kiadványai.A tudományos kutatás sajátos információs igénye a hivatkozások ismerete. Parancsnyelv alkalmazása. a sokirányú keresést lehetővé tevő mutatórendszer. (KWIC. A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtárában is található irodalmi vonatkozású dokumentumok.Tudományra orientált szolgáltatások : Az országos szakkönyvtárakban készülnek általában a szakterületek nemzeti szakbibliográfiái és referálólapjai. szemlék. az indexek szolgáltatása is szakkönyvtári feladat. OIK Zeneműtár.és népzenei dokumentumok). de a szakkönyvtár is vállalhatja.Az információkeresés folyamata : Megértés: találatok értelmezése. Ma már szakirodalmi adatbázisok vannak. Felhasználó: van egyszer információ és információs igény. nemzetiségi kérdések szakkönyvtára. tendenciáiról. „lefordítása”. a felhasználó gondolkodásmódjának megfelelő formákra. A publikációk hivatkozásainak feltárása. de rendszeresen készítenek kisebb témakörök irodalmát feltáró tematikus bibliográfiákat. a hivatkozási index. Információs igény: fordítás információkereső nyelvre. statisztika szakirodalma.hu 48 . Információ: a találatok megértése. A szakirodalom mélyebb feltárásával. . Az ilyen jellegű szolgáltatásokat a dokumentációs központok nyújtják. CD-ROM-ok is kiváló források. Magyarországi Nemzetiségek bibliográfiája.világirodalom. tömörítvények. adattárak szolgáltatása. .gazdaság. KWOC indexek). Irodalom : Országos Idegennyelvi (Gorkij) Könyvtár . Hagyományok Háza Martin Médiatár (népi énekes. Budapest Music Center (BMC). Adatbázisok. Rendezőelvként és keresési eszközként a címek kulcsszavait használták. online és CD-ROM-keresések is ide tartoznak. amelyek a legfrissebb publikációról értesítettek. (Arcanum Kiadó kiadványai) Zenetudomány : MTA Zenetudományi Intézet szakkönyvtára. fogadtatását. statisztikatudomány és – történet irodalma. melynek segítségével a kutatók nyomon követhetik egy-egy elmélet pályafutását. fordítások. a világirodalom és az irodalomtudomány dokumentumainak eredeti nyelven történő gyűjtése. A Neumann Ház adatbázisában. Megfogalmazás természetes nyelven. Ezek számbavétele. A szakbibliográfiákra jellemző a mély feltárás. Műfordításbibliográfia. Összehasonlítás: mennyire megfelelő a rendszer információkereső nyelvre? Milyen segítséget nyújt a rendszer a kereséshez? . Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára.doksi. Néprajzi Múzeum Népzene Tár. FSZEK. Zenei Szakirodalmi Tájékoztató. . zene. trendtanulmányok segítségével hatékonyan és gyorsan tájékozódhatunk a tudományok legfrissebb eredményeiről. amelyek a szakirodalomban és az adatokban való eligazodáshoz szükségesek. Keresőkérdés és keresési stratégia. . Találatok.Forrás: http://www.

ismeretág tartalmának (ismereteinek) reprezentálása.IFIS: mikrobiológia. Szintjei : olvasószolgálat (felvilágosítás. mire van szüksége az olvasónak. műszaki szakterületek) A szakkönyvtár feladata valamely tudományterület v. a gyorsaság és a pontosság. MTA Könyvtára. .AGRIS: növénytermesztés. barátságos könyvtáros.Forrás: http://www. problémamegoldó képesség. rovartan. állattenyésztés.MEDLINE: orvosi folyóiratok jelentős része. Ami megkülönbözteti a szakkönyvtárat a többi könyvtártól. kézikönyvek). -védelem. a funkciók fontossági sorrendjében keresendő. A szaktudományi tájékoztatás jellemzői. a felhasználóra való pontosítás. . erdészet. tejgazdaság.. . élelmiszeripari. hús . ismertetők. Megoldásai : logikai kizárás elve (negatív hozzárendelés). AGROINFORM. kézikönyvek). FSZEK. pl. gyümölcs. Munkaága : tudományra orientált. gépészet.az orvostudomány és az egészségügy tájékoztatási központja. Biological Abstracts.és alkalmazott tudományok. Referensz kérdés : az olvasó kérdése. kutatási jelentések.CAB: agrárgazdaság. tárgyi tematikus (évszám).doksi. Tartalom szerint : indirekt (szakirodalmi). Felhasználóra : témafigyelés. a teljesség.a mezőgazdasági és erdészeti szakkönyvtárak hálózati központja . OPKM.orvostörténet kutatása és orvostörténeti irodalom gyűjtése. Aktív szétsugárzó.mezőgazdasági. Tájékoztatás : ismeretközlés folyamata. folyamatos. és ennek alapján egy körülhatárolható felhasználói kör tudományhoz köthető szakmai információs igényének teljes. témafigyelés. szakképzettség. A felsőoktatás szakosodása indította el a szakkönyvtárak fejlődését. konferencia-dokumentumok. feldolgozás és szolgáltatások) e céloknak rendeltetik alá. dokumentumtípusok. Direkt (faktográfiai). Lehet információelemek szerint : szemantikai (fogalmi). nominális-biográfiai (személyi). Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. nyilvános szakkönyvtárak: OMIKK. konferenciák. Körülmények : logikus elhelyezés. Hadtörténeti Intézet Könyvtára. A könyvtári rendszeren belül a szakkönyvtárak együttesen hivatottak az egyedi szakmai információs kérdések megválaszolására. elsőbbség elve. Orvostudomány : Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár (OOIIK). építészet . MEDINFO. OIK. . Minden egyéb (gyűjtemény. zöldség. feltárása. kronológiai (időre utaló kérdés). szaktudás. Referálás (figyelőszolgálat). a szakmaiság. Current Countens. intézményei. publikálása. országos intézetek könyvtáraival. .hu 49 14/A.adatbázisok: . az a prioritásokban.szakmai rendezvények. orvostudományi.katalógust használ. Passzív visszakereső : esetleges. árubemutatók. Az alkalmazott tudományok információforrásai.egyéni. Címközlés (irodalomkutatás. azonnali és pontos kielégítése.kapcsolat az orvosi egyetemek könyvtáraival (SOE). A tájékoztató szolgálat személyi feltételei : műveltség. bibliográfiák. feliratok. KSH. Természet. szaktanácsadási szolgálat . szakbibliográfia. Országgyűlési Könyvtár. Mezőgazdaság : Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja (MÉM AGROINFORM) .egyéb online adatbázisok: Excerpta Medica. . kommunikációs készség. megyei korházak. Referensz interjú : célzott beszélgetés. Anyagközlés. . intézményei (mezőgazdasági. . Meghatározó eleme a tudományterület. tudományos ismeret. Dokumentumtípusra : MNB. földrajzi. pl. méhészet . Magyar Filmintézet Könyvtára. erdészeti szakirodalom tájékoztatási központja . felhasználóra orientált tájékoztatási szolgáltatások. Szakkönyvtárak típusa: országos.kiadványok: Agrár Irodalmi Szemle Mezőgazdasági Múzeum: Agrártörténeti szemle.

önálló folyóiratok. .Országos Találmányi Hivatal Szabadalmi Tára.információs szolgáltatások (irodalomkutatás.Magyar Szabványügyi Hivatal Könyvtára. technika stb.hazai és külföldi szakkönyv.hu 50 Műszaki területek : Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) . . Műszaki egyetemi könyvtárak. egyedi kiadványok. műszaki fordítás .differenciált tájékoztatási és szolgáltatási rendszer . . tudományos és műszaki folyóirat. bányászat. gépészet. . DIALOG. témafigyelés.Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (NMEKK). számítástechnika.Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára (BMEKK). METADEX adatbázis: kohászat. .külföldi adatbázisok használata (DATASTAR.Forrás: http://www. fordítás) . vegyipar. PERGAMON) .doksi.tájékoztatási kiadványok (építészet. kutatási jelentés.) .

THES-BIBLO: könyvtári és tájékoztatási tezaurusz. informatikai szakfolyóirat OMIKK. . Működteti a könyvtárosok szakkönyvtárát. utolsó számban tartalommutató. Könyv Könyvtár Könyvtáros. TMT: havi. tudományos. elektronikus (CD-ROM. Különgyűjtemények: IFLA konferencia anyagok gyűjtése.. Könyvtártudományi szaktájékoztatás intézményrendszere és forrásai : Célja: a magyar és a külföldi könyvtárüggyel kapcsolatos információk felhasználókhoz való juttatása. tájékoztatástudomány. IKSZ. Szaksajtók : Könyvtári Figyelő: . A DIALOG szolgáltató központ adatbázisa a LISA és HLISA. Könyvtári levelezőlap. HLISA (nyomtatott informatikai lap) magyar nyelvű. hiányok keresése. könyvkereskedelem. Elektronikus: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK). A könyvtártudomány. MKE havi lap. MANCI – könyvtártudományi cikkbibliográfia.negyedévi. NPA. Olyan csatolásokat . szakdolgozatok és disszertációk gyűjtése. Magyar Könyvszemle: . Könyvtáros. problémák. éves mutató. nemcsak dokumentumokat. a hozzá kapcsolódó könyvtári informatika mind szélesebb könyvtárhasználói körben való terjesztése és ezek megismertetése. IFLA: IFLA konferenciák anyagainak adatbázisa. adatbázisok) Nyomtatott: Könyvtári Figyelő.Neumann-ház → könyvtári jogszabályok OSZK: a magyar Könyvtári Intézet feladata a könyvtáros társadalom továbbképzése. MNB. HUBA: Hungarika Bibliográfia Adatbázis. Forma szerint: nyomtatott. Könyvtártörténet  Csapodi: Könyvtártörténet. KATALIST: könyvtárosok levelezőfóruma. hírek. könyvtörténet. módszertani segítségnyújtás. könyvismertetők. NEUMAN HÁZ: speciális. MKE. A legteljesebb nemzetközi összeállításnak az IFLA honlapján található IFLA Electronic collections tűnik. nyomdászattörténet. A könyvtártudományi szaktájékoztatás intézményrendszere és forrásai Könyvtár-informatikai tájékoztatás : Célja a magyar és a külföldi könyvtárüggyel kapcsolatos információk felhasználókhoz való eljuttatása. amely egyben jól illusztrálja azt is. IKB. Könyv Könyvtár Könyvtáros. Könyvvilág: kétheti. MAKSZAB – magyar könyvtári bibliográfia. A DIALOG Szolgáltató Központ 2 lapja is könyvtári vonatkozású a LISA (nyomtatott informatikai lap) angol nyelvű.doksi. könyvtártörténet. fölöspéldány-jegyzék. könyvtárgépesítés. A könyvtártudomány. KMK Könyvtártudományi és Módszertani Központ: Főgyűjtőkör: könyvtártudomány. KALAUZ: Könyvtári Minerva. hogy ezekben a hálózati forrásokban milyen sokféle tájékoztatási műfaj és termék (dokumentumtípus) kap helyet.Forrás: http://www. hanem a nemzeti örökséghez tartozó.BUBL: honlap. Könyvtárosok kézikönyve (5 kötet). könyvtár-informatika Mellékgyűjtőkör: írástörténet.negyedévi. a hozzá kapcsolódó könyvtári informatika mind szélesebb könyvtárhasználói körben való terjesztése és ezek megismertetése. elektronikus (CD-ROM. Könyvtári Figyelő. referátumokat tartalmaz. A könyvtár által épített adatbázisok: MANCI: Magyar és Nemzetközi Cikkek. Nyomtatott : Bibliográfiák.hu 51 15/A. hírek. MEK: társadalmi munkában szerveződött egyesülés. Könyvpiac: kereskedelmi évi 4 szám. OSZK Híradó. külföldi könyvtáros szaksajtót lehet olvasni. . Könyvtári Levelező. Könyvszemle. Kiadványai: MAKSZAB. Forma szerint: nyomtatott. Segítik a munkát az alábbi egyesületek: IKSZ. adatbázisok).

doksi. az egyes kormányokkal kapcsolatos információs forrásokra.és tájékoztatáspolitikai dokumentumokra. könyvtári felmérésekre.Forrás: http://www. a hagyományos és digitális könyvtári munkafolyamatokra.hu 52 gyűjtöttek itt össze. az internettel és a hálózati együttműködéssel kapcsolatos forrásokra és szolgáltatásokra. nemzetközi. országos. tájékoztatáspolitikával foglalkozó webhelyekre mutatnak rá a világ minden részén. könyvtár. elektronikus szövegarchívumokra.és tájékoztatástudományi forrásokra. amelyek könyvtár. helyi viszonylatban. . projektekre. intézményi címtárakra.

felhasználók oktatása. kötelesség : . . or : logikai összeadás.Forrás: http://www.. . Alapfogalmak : . 1898. near : közel. DIALOG. Elemzi a kereső szavakat. folyamatos frissítés . . Maszkolás : egy keresőszón belül egy karakter tetszőlegesen változhat. Információkereső nyelv : az adatbázisra jellemző fogalom.Keresőkérdés: a felhasználó természetes nyelvű kérdése .könyvtári informatikus. halmazelméletek and : logikai szorzás. mint információs központ. SDC Orbit.helyes magyar szakkifejezések meghonosítása. . 800 szolgáltató központ : host Európai online host-ok : DIALOG. idegen nyelv. Az online információ visszakeresés jellemzői. Online visszakeresés jellemzői : .b.sok adatbázis ... adatbázisok ismerete.segédletek beszerzése.könyvtár. intellektuális indexelés . speciális : néhány adatbázist ismer alaposan. informatikus – könyvtáros ismeretek. (nW). Online szolgáltatás története: . . Gépi témafigyelő szolgálatok. kevés gépidő. a. online rendszerek kialakulása. rendszerdokumentumok. retrospektivitás. tudományokra orientáltan gyűjtik a szakirodalmi dokumentumokat. tárgyszómutatók. . . használata. általános szakember: vegyes témákban több adatbázist képes használni.Keresőszó : nyelvtani szavak gyűjtőneve. ORBIT/Questel Szoftverei : Dialog. ’70-es évek : hátrányok kiküszöbölése. Online közvetítő fogalma: intermediary – közvetítő személyiség.propagálás. . . . DAT-STAR. Csonkolás : előnye: kevesebb karakter. 5000 adatbázis van.olcsó. 500.hu 53 16/A.Keresési stratégia : a keresőkérdés online keresésre való átalakítása.gyors profilmódosítás .kötött : controlled terms: hierarchikusan szervezett tezauruszokban összegyűjtve.Referáló lapok → dokumentumok feldolgozása. melyre a keresés irányul. párbeszédes . 85. Feladat. ’60-as évek : nyomtatott referáló lapok melléktermékeként jöttek létre az adatbázisok. Helyzeti operátorok : A rekordokban előforduló keresőszavak egymáshoz való viszonyított helyzete (W). .Keresőprofil : számítógépes keresés céljára átalakított keresőkérdés. tezauruszok.doksi. hátránya : pontosság csökkenhet. 1907. csökken a kapcsolati idő és a beütési hiba.interaktív. . Logikai (Boole-) operátorok. 1884.Keresőszavak : kötött és szabadszavas. logikai érzék. . . BRS. 300. Szabad tárgyszavak: (free indexing terms) átmenet Keresőszavak : deszkriptorok. az online szolgáltató központra jellemző fogalom. szolgáltatások bővítése. kommunikációs képesség. . Könyvtári információszolgáltatás: .Szakintézmények. Orbit. not : nemmel való szorzás (kizárás) .szabadszavas : free terms. osztályozási jelzetek egyéb keresőnyelvi elemek. Parancsnyelv . Adatbázis-szolgáltató központok. Követelmények: szakismeret. . szakinformatikus.folyamatos továbbképzés.

Forrás: http://www.doksi.hu

54 Az online keresés előkészítése : előkészítés, végrehajtás, referensz interjú, a keresőkérdés értelmezése, adatbázisok kiválasztása: keresőnyelv, ár, jártasság, minőség. A keresést kiértékelni kell. Teljesség és pontosság egymás reciproka. Zaj : nem releváns találatok aránya: Z = 100%-P. Veszteség : ki nem hozott releváns találatok aránya V=100%-T. Halmazok : a kiválasztott rekordokból a rendszer halmazokat képez (set number) Online kereshető adatbázisok : Bibliográfiai adatbázisok: Szöveges, útmutató; Numerikus; Teljes szövegű; Forrás; Forráshivatkozás. Bibliográfiai: a dokumentumok címét, szerzőjét, megjelenési helyét jeleníti meg. Címadatbázis: Címtárakat tartalmaz. Alfanumerikus: szöveget és számszerű adatokat tartalmaz. Aktuális: naprakész, visszamenőleg kevés információt ad. Forrásadatbázis : primer ismeretanyagot tartalmaz. Forrástájékoztató: személyekre, v. projektre utal. - Referencia : forrástájékoztató adatbázis, hivatkozásból áll. Tényadatbázis : a keresett információt közvetlenül bocsátja rendelkezésre. Szoftver adatbázis: számítógépes programokat tartalmaz. Statisztikai : stat. táblázatok számítógép feldolgozása. Képlet: különféle struktúrákat, képleteket tartalmaz. Gazdasági adatbázis: piacokról, kereskedelmi és pénzügyi folyamatokról nyújtanak információt. Nyilvános: hozzáférhetők minden igénylő számára, aki szerződést kötött a host-tal és van berendezése. Minőségi és mennyiségi ab: szöveges, számszerű információt tartalmaz. Numerikus : számszerű információt tartalmaz. Útmutató típusú adatbázis : intézmények, személyek, audovizuális anyagok adatait tartalmaz. Egyéb adatbázisok : USA, feketelistát tartalmazhat. Online költségszerkezete : kapcsolási díj: függ a host kapcsolási idejétől, ill. melyik adatbázisban dolgozunk. – találati díj: rekordonként felszámított díj, adatbázisonként változó, a talált rekord formátumától is függ. Eleinte drága volt a kapcsolási díj. Újabban a találati díjat emelték, a kapcsolási díjat csökkentették. Törekednek a releváns rekordokra. - DIALOG, DATA-STAR árkategóriái : 30, 60, 90. 120 USD/óra. Online keresés : → csökken. CD-ROM keresés : → nő. Internet használat : nagy mértékben terjed, de nem pótolja a kettőt, mert más a szerepe. Az online és a CD-ROM használata Magyarországon: Története : először mágnesszalagos adatbázisokra és azok SDI szolgáltatásként való hasznosítására épült. 1970. gyógyszeripari adatbázis. 1971. Veszprémi Egyetem adatbázisa. 1972. Miskolci Egyetem METADEX adatbázisa. Az SDI szolgáltatást felváltotta az online host-hoz való csatlakozás. 1978-79 OMKDK ; MTA-SZTAKI ; OMFB-REI ; 1979. Magyarország a nemzetközi hostokhoz és adatbázisaikhoz kapcsolódhat. 1983. M. Posta installálta NEDIX vonalkapcsolt hálózatát. 1984. Még öt host-tal kötöttek szerződést. 1987. Egyre több intézménybe vezetik be a saját online keresőszolgálatot. Üzleti információszerzés. NIIF- programban kifejlesztett hazai csomagkapcsolt adathálózat. - megbízhatóvá, olcsóbbá vált az online keresés. - Táblázatok letöltése lehetővé vált. - CD-ROM kiadványok megjelenése. olcsóbb kommunikációs szoftverek kerültek forgalomba. ’90-es évek közepe: a CD-ROM használat nő, a külföldi adatbázisok használata csökken. Magyar adatbázisok : MAK: Adatbázisforgalmazók Kamarája METADATABÁZIS : MAK készítette adatbázisokat fogja össze. - MTI SAB - Sajtóadatbázis Az MTI egy adatbázis készítő host is. 1995-ben állították elő a magyar CD-ROM kiadványok jegyzékét. 43 magyar kiadású CD-ROM és multimédia CD. Hazai CD-ROM kiadványok: NPA - MNB – évente frissítik; Magyar Törvénytár - CD Telefon ; - OMIKK cikkadatbázis ;

Forrás: http://www.doksi.hu

55 Budapest CD-ROM városbemutató kiadvány; A magyar könyvtárakban könyvtári integrált rendszereket vezettek be. Katalógusokat vittek számítógépre. Könyvtári tájékoztatás szerves része lett a CD-ROM adatbázisok. - Műszaki, tudományos információ iránti igény. A gyógyszergyárak könyvtáraiban intenzív online keresési szolgáltatás folyik. Adatbázisok jellemzői: Az adatbázisok megjelenésükben, technikai megoldásaikban erősen különbözőek lehetnek, de valamennyire jellemző az alábbi szerkezet:  Adatmezőkben tárolt adatok: a mezők hossza kötött vagy változó  Egy objektum összetartozó adatai (mezői) egy rekordban helyezkednek el, melyek hossza szintén kötött vagy változó.  A rekordok sorozata adatállományt alkot. Egy adatbázis egy vagy több ilyen adatállományból áll. Utóbbi esetben valamilyen kapcsolat(reláció) szükséges az állományok között.  Az adatbázisokban való keresést indexek segítik. Ezek olyan segédállományok, amelyek sorba rendezve tartalmazzák egyes mezők tartalmát és megfelelő mutatókat biztosítanak a rekordhoz. Az adatbázisok típusai: Az adatbázisok osztályozása sokféleképpen lehetséges: 1. Irányultság szerint:  Szóra irányuló vagy szöveges adatbázisok: szakirodalmi, hivatkozási, szabadalmi és védjegy, útmutató típusú (directory), szótár, teljes szövegű (full text), egyéb szöveges adatbázis  Számokra irányuló vagy numerikus: tranzakciós (pénzügyi), statisztikai, idősor, tulajdonság és műszaki paraméter, egyéb numerikus adatbázis  Képre irányuló vagy videó  Hangra irányuló audio 2. Tartalom szerint: Bibliográfiai adatbázisok: általában a referáló kiadványok „melléktermékeként” jönnek létre. Dokumentumtípustól függetlenül tartalmazzák a publikációk bibliográfiai adatait, többnyire egy rövid referátummal együtt. Szinte minden szakterületnek megvannak a saját, a tájékoztatásban nélkülözhetetlen bibliográfiai adatbázisai. Használatuknál igen fontosak a tárgyszavak, melyeket a tezauruszból választanak ki és rendelnek hozzá az egyes tételekhez. Így pontosabb keresés végezhető, de általában megvan a szabadszöveges keresés lehetősége is.  Katalógus jellegű adatbázisok: valamilyen katalógus, lista vagy jegyzék formájában sorolják fel az információkat. Ilyenek a különböző névjegyzékek, intézmények és vállalatok számáradatainak listái, telefonkönyvek, könyvtári és múzeumi katalógusok, stb. (A könyvtári katalógus átmenet a katalógus jellegű és a bibliográfiai adatbázis között.)  Faktografikus adatbankok: többnyire számokat és esetleg rövid (gyakran kódolt) szöveges adatokat tartalmazó gyűjtemények, gyakran táblázatos formában jeleníthetők meg. Tartalmazhatnak pl.: gazdasági-pénzügyi információkat, statisztikai adatokat, menetrendeket, laboratóriumi méréseket, vegyületek összetételének adatait, stb. Általában lehetőség van arra, hogy a felhasználó határozza meg a megjelenítendő adatok sorrendjét és formáját. Ezeket aztán, későbbi felhasználás céljából a saját gépére letöltse.  Teljesszövegű (full-text) adatbázisok: a publikációk bibliográfiai adatai mellett, azok teljes szövegét is tartalmazzák, így lehetőség van a lekeresett tételek eredeti szövegének lekérésére is. A full-text adatbázisok többnyire különböző kézikönyvek, tudományos folyóiratok, valamint napi-és hetilapok, hírlevelek ill. hírügynökségek anyagát teszik számítógépen hozzáférhetővé, napilapoknál esetleg a nyomtatott változat megjelenése előtt. A

Forrás: http://www.doksi.hu

56 teljesszövegű adatbázisok további terjedését akadályozza, hogy a képek, ábrák tárolása és gyors továbbítása még nehézkes. Keresés: Az adatbázisokban vagy egy menürendszer, vagy egy keresőnyelv parancsainak segítségével találhatunk meg valamit. A menüvezérelt keresés esetén valamivel lassabban és kevésbé pontos eredményt kapunk, míg a parancsvezérelt keresés lebonyolításához a parancsnyelv alapos ismeretére van szükség. A legtöbb szolgáltató mindkét megoldást egyaránt kínálja, a kezdő és a gyakorlott felhasználók tetszés szerint választhatnak közöttük. A keresés folyamata a következő: A keresett témát leíró szavak, nevek (beleértve a szinonimákat is) összegyűjtése. Ehhez segítséget nyújt, hogy a legtöbb adatbázisban lehetőség van az index vagy a tezaurusz lapozgatására. Ha nincs, akkor a természetes nyelvű címekben keresünk a szavakra és megnézzük a találatok kulcsszavait, ill. a szerző, vagy cím alapján kérünk le egy pontosan megfelelő rekordot és annak nézzük meg a tárgyszavait. A keresési stratégia kialakítása, amely a kapott találati halmaz tetszőleges méretűre való szűkítésére ill. bővítésére alkalmas. Célszerű a keresőprofilt több lehetséges stratégia szerint megszerkeszteni.  A kapcsolat létrehozása a szolgáltatóval és a meglévő adatbázis vagy adatbázisok kiválasztása.  Keresőkérdések megadása, szükség szerint a kulcsszavak adott mezőre szűkítésével. Tipikus mezőnevek: AU = author (szerző), TI = title (cím), SU = subject (tárgyszó), kw = keyword (kulcsszó), PY = pubication year (megjelenési év)  A kapott találatok halmazain a legtöbb adatbázisnál halmazműveleteket is végezhetünk (Bool-operátorokkal), amelyek segítségével kezelhető számú rekordokat kapunk.  A találatokat többféle formában kiírathatjuk a képernyőre, vagy a távoli géphez kötött nyomtatóra (ezeket később postán megkapjuk) vagy átküldhetjük elektronikus postafiókunkba. A találatokat és a keresőkérdéseket lemezre is menthetjük későbbi felhasználás céljából.  Kilépés az adatbázisból és a kapcsolat bontása a szolgáltatóval. Ilyenkor jelenik meg a keresés költsége. A DIALOG parancsai: - A DIALOG adatbázisok mindegyike a DIALOG saját keresőnyelvét használja. A parancsnyelvek mellett természetesen többféle, menüvezérelt keresés is végezhető. A keresőparancsok ismerete gyorsabb és pontosabb eredményt biztosít. A DIALOG nyelve kifinomult, rendkívül sok szolgáltatást nyújtó rendszer. Lehetőség van pl. több adatbázis együttes keresések számára vagy akár a parancsok átnevezésére is. A DIALOG rendszer promptja egy kérdőjel. A parancsok legtöbbje rövidíthető, általában elég az első betűt beírni és egy szóköz után megadhatjuk a szükséges paramétereket. A BEGIN paranccsal történik az adatbázis kiválasztása. Paraméterként az adatbázis sorszámát kell megadni, több adatbázis esetén vesszővel elválasztva. A SELECT paranccsal kereshetünk. A parancs megadás után a keresendő kifejezést kell beírni. Logikai operátorok (AND, OR, NOT) használhatók. A kifejezéseket szavak közé szóköz nélkül beírt „ (nN)” = (max. „n” szónyi távolság lehet közöttük), vagy „(S)” = (azonos almezőben vagy mondatban kell lenniük) operátorokkal kereshetjük. A szavakat „ ?” karakterrel csonkolhatjuk. A keresőkérdések után a rendszer a találatokból „Sn” nevű halmazokat képes, ahol „N” a kérdés sorszáma. Ezekre a halmaznevekre a későbbi kérdésekben hivatkozhatunk. A létező halmazok legfontosabb adatait a „DS” (DISPLAY SETS) paranccsal nézhetjük meg. A szavak előfordulását és a halmazokat is korlátozhatjuk egy vagy több mezőre. Általában a következő paranccsal: „ mezőnév” =” kifejezés” (pl.: AU= smith a Smith nevű szerzőkre keres.) A mezők nevét a HELP FIELDS n (n = adatbázis sorszáma) paranccsal írathatjuk ki. Az indexeket az EXPAND paranccsal nézhetjük meg. A találatok kiíratása a TYPE vagy a DISPLAY paranccsal történik.

Találatok. Az információkeresés folyamata: Megértés: találatok értelmezése. Parancsnyelv alkalmazása. A halmazból minden rekordot kiírathatunk („ ALL”) vagy csak egyes tételek számát adjuk meg vesszővel (felsorolás) vagy kötőjellel (intervallum) elválasztva. Hasonló a PRINT parancs. de ezt közben is bármikor megnézhetjük a COST beírásával.Forrás: http://www. „5” teljes rekord. Megfogalmazás természetes nyelven. Információ: a találatok megértése. A szabványos formátumok: „3” bibliográfiai adatok.hu 57 A TYPE parancs hatására a találatok megjelenítése folyamatos. a felhasználó gondolkodásmódjának megfelelő formákra. a LOGOFF HOLD hatására a találati halmazokat még fél óráig őrzi a rendszer az esetleges visszakapcsolódáshoz. mellyel offline nyomtatást kérhetünk. ill. Összehasonlítás: mennyire megfelelő a rendszer információkereső nyelvre? Milyen segítséget nyújt a rendszer a kereséshez? . a lapozás a PAGE paranccsal történik. Információs igény: fordítás információkereső nyelvre.doksi. „lefordítása”. míg a DISPLAY egyszerre csak egy képernyőt ír tele. „6” publikációk címe. A keresés végén a LOGOFF paranccsal léphetünk ki. A kilépéskor kapunk egy elszámolást a keresés költségeiről. A találati halmaz nevének megadása után a kiírás formátumát kell megadni. Keresőkérdés és keresési stratégia. Felhasználó: van egyszer információ és információs igény.

Katalogizálás: A rendszer lelke. jelentősebb honi fejlesztések.megrendelés nyomon követése. Online olvasói katalógus. kiadás. USA Texas.50 szabványt. Ralph Parker – kölcsönzésre lyukkártyarendszert dolgozott ki. Könyvtárgépesítés: 1936. Texlib. 1997. hosszabbítás. könyvtárközi kölcsönzés. Kifejlesztették a Z39. Neumann publikálja a számítógép elméletet. Fejlesztették az alapvető modulokat: Könyvtári integrált rendszerek moduljainak funkciói: 1.információkeresés dokumentumra és példányszámra (2 keresési mód: . ha az egyéves anyag összegyűlt. .periodicitás nyilvántartása. Integrált könyvtári rendszerek: 1980-as évek. visszavétel. személyi számítógépek PC-k. Az időszaki kiadványokat akkor vesszük végleges állományba.parancsmódú indexek használata) Keresés fajtái: pontos keresés vagy direkt. az olvasó csak itt találkozik az integrált könyvtári rendszerrel: .Forrás: http://www. az ún. Alapszolgáltatásai : ELLA: levelező rendszer. Az integrált könyvtári rendszerek moduljainak részletes elemzése: Az OPAC. SZIRÉN iskolai könyvtárak. Integrált könyvtári rendszerek a magyarországi könyvtárakban. önállóan lehet benne keresni. Jelentősebb integrált könyvtári szoftverek: Corvina.korrektura funkció. Időszaki kiadványok: . AMICUS szoftver képes a retrospektív konverzióra. A magyarországi könyvtárgépesítés infrastrukturális háttere. OPAC: Online elérésű olvasói katalógus. Adatok importálása – áttölthetőség. Aleph – felsőoktatási könyvtárak használják. .hu 58 17/A. 1970. 4. közművelődési könyvtárak használják. Képes kezelni egészen nagy OPACokat is. A könyvtárgépesítés nemzetközi és hazai története. . Beszerzés vagy állománygyarapítás: valamennyi állománygyarapítási funkciót le kell fednie.megrendelés. 1960-tól beszélhetünk könyvtár-automatizálásról.. . mely a csomagkapcsolt adathálózati interfészre vonatkozó ajánláson alapul. 5. stb. Az UK 1964-tól való adatbázisára épül.menüvezérelt. . Horizon német fejlesztés.köröztetés. Hálózata nyílt rendszer. a DOBIS-LIBIS-t. Kölcsönzés: kölcsönzési funkciók gépesítése. az MTA és a OMFB közreműködésével. . melyet minden ország magának készített el. Kölcsönzés . Librivision. az OSZK első integrált könyvtári rendszert alkalmaz. hogy a rekordok szabványos adatbeviteli formában kerüljenek be (HUNMARC) 3.számlák kezelése.tartalmi feltárás (dokumentumok gépre vitele). 1946. Tinlib. A katalogizálási és a kölcsönzési modul átjárhatósága fontos.katalógus – online olvasói katalógus. 1940-től időszaki kiadványok kezelése. S-Lib. „nagy hardver eszközök” időszaka.formai feltárás: bibliográfia adatok rögzítése adatbeviteli űrlap segítségével.doksi. . Non-profit szervezet az OCLC megoldotta a retrospektív konverziót és eladták a könyvtáraknak. de a bibliográfiai adatok gépre vitelét is fejlesztették. Az alapvető számítógépes és hálózati információs szolgáltatást az IIF-program teremtette meg 1986-ban. az IIF program. böngészés vagy indirekt. itt épül a mag adatbázis: . 1980. A Magyarországon elterjedt jelentősebb integrált könyvtári szoftverek rövid ismertetése. MNB könyvek CD-n 1994-ben. HUNMARC. . A Könyvtárgépesítés hazai és nemzetközi története. Ez tette lehetővé a szabványos bibliográfiai rekordok MARC-formátum létrejöttét. minigépes rendszerek. USMARC. Olib-7. 2.érkeztetés. .érkeztetés. Szükséges. . a Voyager-ből fejlődött. Főleg a kölcsönzésben. közművelődési.

Legfontosabb része a mag adatbázis (hagyományos katalógus megfelelője) és annak az adatbázisnak a kezelője.ne korlátozza a találatok számát. Pl.Internetes kapcsolat. Megjelenítési formátum: . Statisztika. vagy időszaki Speciális funkciók: Magyar karakterkészlet.hu 59 Integrált könyvtári rendszerek fogalma: A központi könyvtárak. Kölcsönzés .legalább 2 nyelvet tudjon használni a felhasználó.böngészési lehetőség.2. . kiszolgálja a kari. OPAC: olvasó és a könyvtáros számára biztosít visszakeresést. . . A munkafolyamatokat modulokkal biztosítja modulok közötti kapcsolat biztosítása. 5. mégis elindítjuk a kölcsönzést. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer. List. kommunikációt. . visszakeresést.a felhasználó különböző megjelenítési formátumot tudjon használni.megteremtse a különböző munkafolyamatok közötti átjárást. hosszabbítás. integrált módon. .hallgatók) . . oktatók . .Forrás: http://www. 4. 3. könyvtárközi kölcsönzés. időszaki könyvtárak kezelése.direkt vagy indirekt. OPAC elérés: . OPAC online katalógus.rövid pl. . OPAC követelményei: . 2. . Relációs adatbáziskezelő (adatbázishoz való táblázatok): .Ma már követelmény.hálózat. . főiskolák. . . egyetemi könyvtáraknak szükségük volt egy olyan rendszerre. . Kölcsönzési. . az olvasói típusok definiálása (határidők különbözősége. 6. . Különböző hozzáférési szintek. (Voyager adatbázis kezelője INGRES. visszavétel.Olvasó kiszolgálása: . Osztott katalógus: a több egymástól különböző könyvtári rendszer összekapcsolása (ez a csúcs) 7.távoli: . nyomon követés.WEBOPAC. . Katalogizálás.helyi. melyen az olvasó meg tudja nézni. előjegyzés hosszabbítás.egyszerű vagy összetett.találatok mentése. helyi és a távoli felhasználókat (tehát nyilvános) → integrált könyvtári rendszer. A kölcsönzési modulban valamennyi kölcsönzési tranzakciót végre kell tudni hajtani. . Az integrált könyvtári rendszerek moduljainak részletes elemzése: kölcsönzés. Egységesített állományok (authority fájl). – pozitív: magadatbázis fel van töltve. lejárt.biztosítja a hozzáférést. MARC Keresési mód: menüvezérelt. hogy egy kölcsönzési modul tegye lehetővé a vonalkódos kölcsönzés valamilyen módját. 5. . kapcsolatot.teljes. OPAC a bibliográfiai adatbázis visszakereső felülete. kiadás.kereső kérdések mentése.találati halmaz szűkítése.negatív kölcsönzés rendszer: a magadatbázis még nincs feltöltve dokumentum rekordokkal. Naprakész állapot (update). hogy a kért könyv meg van-e vagy kikölcsönözték-e.kombinált keresés pl. amely biztosítja az elérést. 4.tárolást. Beszerzés vagy állománygyarapítás.doksi. . .csonkolás.biztosítani a felhasználó belépését. Alapvető moduljai: 1. Közelkat. .telnetes elérés. amely működik a központi könyvtárban. parancsmódú vagy parancsnyelvű. tanszéki könyvtárat. Periodika. Velük szembeni követelmény: valamennyi könyvtári munkafolyamat automatizálása. kölcsönzéskor visszük fel a minimális adatokat. Létre kell hozni egy olvasói adatbázist is a magadatbázis mellett.Help funkció. . Union catalog együttműködő másrendszerű rendszerek közös katalógusa egy gépen.normal (katalóguscédulákra hasonlít). TINLIB kezelője TINMAN) Az állomány kezelésére a nyitott rendszerek a jók. Integrált menü. 3.

külföldön 700 Ft még mindig. A könyvtárközi kölcsönzésre kiszemelt művekhez kapcsolódó lelőhelyadatokat hosszú megjelenítési formátumban találjuk meg. ha a lelőhelykód mellett boríték jelenik meg. online alkalmazások felé. . ahol részletesebb tájékoztatást kapunk a példányszámokról és azok hozzáférhetőségéről. hogy a könyv azonosító kódját összekapcsolták a kölcsönző olvasó kódjával.Forrás: http://www. mert ez a tevékenység az egész automatizálási gondolkodás erőteljesen közelítette a korszerű interaktív.A későbbi irány szempontjából sokkal fontosabbak voltak a katalogizáló rendszerek kialakítására tett első kísérletek. hogy a könyvtár saját honlapján részletezett útmutatóra utaljunk. A kiválasztott dokumentum lelőhelyfelirataira kattintva a WEB-es OPAC-kal rendelkező tagkönyvtárak saját adatbázisaihoz jutunk. Az egyetemi számítógépközpontokban már voltak olyan teljesítményű és megbízható gépek. A tulajdonos könyvtártól a dokumentumokat kérhetjük egyszerűen megszerkeszthető és nyomtatható kérőlappal. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer lelőhely adatbázisa a VOCAL könyvtárak és a Könyvtárellátó Kht. amelyek ehhez egy szintén a WEB-lapon elérhető regisztrációs űrlapon hozzájárulnak. hogy kinyomtassuk a kérést. E gondolat teljes körű kihasználására hozták létre az OCLO-t. A hamarosan milliónyi rekorddal rendelkező non-profit társaság rendkívül vonzóvá tette a számítógépes katalogizálását. Kölcsönzési politika: Az egyes könyvtárak könyvtárközi kölcsönzési politikájára vonatkozó információkat a lelőhelykódok mellett megjelenő ikonra kattintva találunk.A Könyvtárgépesítés az USA-ban vette kezdetét a kései ’60-as években.a könyvtár dönt. . Az automatizálás arra korlátozódott.hu 60 Könyvtárközi kölcsönzés: . hogy önálló modulként használja.doksi.Hogyan használhatjuk az adatbázist könyvtárközi kölcsönzésre? . hogy a könyvtárközi kölcsönzések közvetlen. Elektronikus kéréstovábbítás azokhoz a könyvtárakhoz lehetséges. Elsősorban a kölcsönzést akarták gépre vinni. Mit érdemes itt keresni? Az adatbázis a VOCAL könyvtárak bibliográfiai adatállományán a 21 VOCAL könyvtár teljes elektronikus lelőhelykészletén túl az ODR tagkönyvtárak magyar dokumentumállományáról ad tájékoztatást. Ez a korszak az ún. A használót erre a lehetőségre a lelőhelykódok mellett megjelenő ikon figyelmezteti. . Belföldön ingyenes. . Egyrészt. Az adatbázis nyitott mind bibliográfiai mind lelőhely-információk fogadására. elsősorban könyvtárak számára áll fenn. Országos Dokumentumellátó Rendszer Lelőhely adatbázisa : Létrehozását támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nyílt Társadalom Intézet. mainframe gépeké volt és a számítógépközpontoké. Az elektronikus kérések esetében is lehetőségünk van arra.Elektronikus könyvtárközi kölcsönzések kezdeményezésének lehetősége csak regisztrált felhasználók. Ha felkeresik. Lehetőség van arra is. A műveletek lényegében offline módon történtek. importálható és exportálható. célzott irányításában nyújtson segítséget. a kérés csak postán küldhető el. A nem VOCAL-tag ODR tagkönyvtárak lelőhelyadatai jelenleg csak az 1999-től ODR célokra vásárolt állományukat reprezentálják. A kölcsönző könyvtárak elektronikus levélben küldhetik el az itt szerepeltetni kívánt tudnivalókat. belőle a megfelelő technikai háttérrel rendelkező könyvtár címleírási szükségletének jelentős rését gyorsan és kis költségekkel be tudta szerezni. a könyvtárak WEBOPAC-jának csatlakozási lehetősége megbeszélhető. Fontos alapelv: az egyszer már elektronikusan és szabványosan rögzített bibliográfiai rekord könnyedén másolható. együttműködésével jött létre azzal a céllal. amelyet postán továbbítunk vagy közvetlenül a WEBlapról elküldhető e-maillel. amelyek alkalmasak voltak erre a feladatra.

OMIKK) melyeknek hatása meghatározhatja a másutt elérhető eredményeket. amely végül a híres és azóta is alapnak számító MARC formátumban öltött testet. kölcsönzés.) többéves múltra visszatekintő használata a gépesítés kapcsán felmerülő alapproblémákat már nagyjából exponálta. Hazánkban sokfelé folyik fejlesztés. hiszen már a ’60-as években elkezdődtek az első fejlesztések. Ugyancsak kihívás volt. majd a mediterrán országok felé is. Az IBM kompatíbilis PC-k használata a legkülönfélébb könyvtárakban elterjedteknek mondható. Bekövetkezett az UNIX erőteljes behatolása az alkalmazott operációs rendszerek közé. Ez alatt a 20 év alatt a számítástechnika olyan robbanásszerű fejlődést produkált.Tehát az OCLO bibliográfiai adatokat gyűjt és szolgáltat. Egyrészt a PC kategóriájú gépek megjelenése megkövetelte az eddigi szerver-terminál duóban gondolkodó szállítók alkalmazkodását. mégpedig részben már az egyes szoftverrészek modularitására építve. A ’70-’80-as évekre jellemző. A legfontosabb változást az jelentette. amely maga után húzza az egyetemi könyvtárak gépesítését is. amelynek kihatása lesz a közeljövőben már körvonalazódó országos információs rendszerre. Vezető szerepet a bostoni CLSI töltötte be. Magának a gépesítésnek a gondolata a nagy nyugati könyvtárakkal csaknem egy időben bukkant fel és az elméleti alapozást jelentő szakcikkek is legalább 10 éves múltra tekinthetnek vissza. majd a ’90-es évek elejétől Kelet-közép Európa irányába is. A könyvtárgépesítés Magyarországon elég nagy múltra tekint vissza. A CLSI szerepe azonban nem csupán ezért érdekes.: ALEPH. másrészről a könyvtárakban gyarapodó IBM kompatíbilis személyi számítógépeket és a MACeket hálózatba kötve megnőtt a könyvtárosi és a felhasználói igény és egyben terhelés is. a korábban jellemző „számítógépközpont” függőségétől való elszakadást. Akisebb adatbáziskezelő-rendszerek (pl. hogy ezen a gépkategórián illetve a nagyobb egyetemeken használatba vett IBM nagygépeken kialakult a gyártók egy meglehetősen zártnak tűnő csoportja. amely több. bizonyos értelemben elkülönített könyvtári funkciót integráltan kezel. az egyetemek házi fejlesztéseket hajtottak végre. s hamarosan egyeduralkodóvá vált. amelyek. drága és nehézkes nagygépeket részben kiváltó miniszámítógépek. kialakultak a szokásos modulok (katalogizálás. Olyan számítógépes ellátottság. Az egyetemeken lendületet vett a technikai infrastruktúra fejlesztése. Megjelentek a korábbi közös használatú. Magyarországon a könyvtárgépesítés viszonylag jó alapokon támaszkodhat. VOYAGER). A kibontakozó piaci versenyben már több tucat gyártó jelentkezett. valamint a periodika kezelés gépesítése.: dBase. s legutóbbi pár évben megtörtént több tucat „igazi” rendszer telepítése is (pl.doksi. s ez a hullám ár Európát. A 80-as évek végén bekövetkezett a harmadik generációváltás. főként az amerikai DEC gyártmányai nagyban elősegítették az önállósuló könyvtárgépesítés kibontakozását. így talán nem kockázatos a hazai könyvtáros társadalom jó szemléleti fogadókészségéről beszélni. mindenekelőtt Angliát is elérte. A 70es évek végére a gépesítéssel foglalkozó amerikai könyvtárak már a második generációs szoftverekkel kísérleteztek. online katalógus). Másrészről a korábbi két-három alapmodul mellé újabbak gépesítését követelte a könyvtári szakma.Forrás: http://www. hálózati lehetőségek várható e te- .hu 61 Ennek a periódusnak a legnagyobb szakmai kihívása a gépi bibliográfiai rekord szabványának megteremtése volt. Évek óta folyik komoly munka a nagyobb központokban (OSZK. hanem azért mert ebben testesült meg először az önállóan működő könyvtárba telepített rendszer gondolata. Textar stb. A fejlesztések eredményeképpen az egyremásra következő verziók a könyvtári munkakörök újabb és újabb területeit fedték be. retrospektív konverziót vállal. erősen kötődtek valamelyik hardverhez és operációs rendszerhez. Fontos volt az Internet kényszerítő ereje. hogy az eddigi főként angol nyelvterületű terjeszkedés mellet a világcégek megindultak először a Skandinávia. hogy az UNIX nyílt és minden tekintetben szabványos jellege illetve a szoftverek portabilitása miatt megindulhatott a hardver-szoftver kötődések fellazulása. Ezek a gépek. . ami minden korábbi elképzelést felülmúlt. Micro-ISIS. így hamarosan sztenderddé vált a beszerzés.

Az IIF program az egész országra kiterjeszti az x25-ös csomagkapcsoló adatátviteli hálózat szolgáltatásait. Jelenleg a harmadik generációnál tart a fejlesztés. Ez inkább kisebb/közepes egyetemi-főiskolai könyvtárak kiszolgálására készült. Az OSZK 1987-88-ban kezdte meg számítógépes fejlesztését. Circulation. Az MTA Könyvtára az OSZK fejlesztéséhez kapcsolódva a DOBIS-LIBIS program alkalmazásával kezdte meg a gépesítést. Serials. a regionális hálózati központok. Acquisitions. az alkalmazási szoftver tekintetében. Általában jellemző. és sok más hely mellett ezt a rendszert választotta a Szegedi Egyetem is. így egy könyvet csak egyszer kell katalogizálniuk. A könyvtárosi munka különféle területeit lefedi ugyan. amely UNIX alapon is futtatható. Az ALEPH átlagos vagy jó szinten valósítja meg az integrált könyvtári rendszerekkel szemben támasztott kívánalmakat. hogy egyetlen elgondolást valósítottak meg utólagos kiegészítések és betoldások nélkül. A program a legkitűnőbbet egy több kisebb könyvtárat egy union catalogban és/vagy osztott rendszerben kezelő struktúra kiépítése esetén tudja nyújtani. hogy nem a könyvtári anyag mélyen strukturált feltárása a fő erőssége. hanem kívánságra ORACLE relációs adatbázis kezelővel is. Gyarapítás. Folyóirat-kezelés. a közművelődési hálózat. Közös szabványokat használnak. Az OSZKÁR néven ismert ún. megjelenésében elegáns. modern integrált rendszer. A rendszer öt fő modulja: OPAC. Érdekessége a rendszernek.: MARC) . Az OMIKK készíti a legjelentősebb műszaki és rokon területű könyvtárak együttműködésére épülő közös katalogizálási rendszert. osztott katalogizálási rendszerben a résztvevők közös adatbázist építenek. azonban közös leírás mellett minden résztvevő egyedi adatokat is rendel a tételhez.Az ALEPH az izraeli EX LIBRIS Limited rendszere. A rendszer adatszerkezetében a kommunikációs alkalmazásaiban. Katalogizálás. A hazai számítógép-hálózatok fejlesztése más erőforrásokból támogatottan külön is folyik. mind az olvasónak. a második változatot 1985-ben installálták DEC gépeken. . A hazai felsőoktatásban a fő fejlesztési elv ma a felzárkózás az európai és világszínvonalhoz. hogy az újabb verziókat nemcsak a saját eredeti adatbázis kezelővel lehet installálni. de adatbeviteli eljárásai néhol korszerűtlenek. pedig a DOBIS-LIBIS mellett döntött. Kölcsönzés. A program moduljai: OPAC. amit az előző években nem remélhettek ebben a körben. Állománygazdálkodás. Az egyetemeken a központi könyvtárat általában további kisebb könyvtárak hálózata egészíti ki. A legismertebb könyvtári integrált rendszerek: . (pl. Integrált könyvtári rendszerek a magyarországi könyvtárakban: Az OSZK már a hetvenes években az elsők között kezdte meg a számítógép használatát. A rendszer online adatátvitele 1992-ben megkezdődött. egyes moduljainak a nemzeti könyvtár igényeihez való igazítása. Elkezdődött a programcsomag alkalmazása. Grafikus felületei és hardver megoldásai igen kényelmessé teszik használatát mind a szakembernek. Áttekinthetősége és belső konzisztenciája mögött az a tény húzódik meg. akár magánszemélyek számára is. Hazai alkalmazása már megindult.A VOYAGER korszerű szoftver és hardver alapokon megvalósított. vállalatok. adatcsere-formátumaiban és visszakereső nyelvében is ismeri és alkalmazza a legelterjedtebb szabványokat. a városon belüli korszerű összeköttetések kiépítése megnyitja a lehetőséget más intézmények. Fejlesztése 1978-ban indult. Az OSZK információs rendszere a NEKTÁR nevet kapta. hazánkban többek között a főiskolánk könyvtárában. Ma már ennek köszönhetően mintegy 400 ezer gépi rekord gyűjt össze. amint a Magyar Nemzeti Bibliográfia füzeteinek gépi előállításába fogott. E mögött a fejlődés mögött jelentős külföldi segédprogramok állnak. A rendszert jelenleg több száz kisebb-nagyobb könyvtárban alkalmazzák. Cataloging. hiszen a Debreceni Egyetem sikeresen adaptálta a rendszert.hu 62 rületen.Forrás: http://www.doksi.

A TINLIB-ről elmondható. hiszen a többi rendszerhez képest igazán a teljes szövegű adatbázisok integrálásával nyújthat többet. A TINLIB az egyes munkafolyamatok kezelésére elkülönült modulok integrált rendszere. Menüszerkezete. Általánosságban elmondható. UDC engedélyezése. Külön lehetőséget rejt magában az. könyvtárközi kölcsönzés. hogy nagyon kevés könyvtárossal lefedhető legyen a működtetés: komoly hiányosságnak tűnik az authority control hiánya és a tartalmi feltárás viszonylagos korlátozottsága. intézeti.doksi. könyv-beszerzés. ahol már van. kölcsönzési modul. Ideális rekordméretnek néhány százezer tűnik. főiskolai stb. Acquision. adatstruktúra és adatátviteli modul. BASIS plus csatlakozás. hogy a kis és közepes könyvtárak ideális rendszere. Katalógus és visszakeresés. pl. Nagyságrendi korlátjain túl erőssége a jól megvalósított authority control. meglehetősen jól alkalmazva esetleges meglévő hardver alapokhoz. könyvtárak gépesítését oldja meg. s ezekhez csatlakozik a többi részegység: OPAC. A modulok megoszlása talán eltér kicsit a megszokottól. mert egy erőteljes szerver ne tudna akár több millió tételt és több ezer olvasót is kiszolgálni. vagy terveznek BASIS plus alkalmazást. kommunikációs rész.A TEXTLIB plus legnagyobb előnyt ott élvez.hu 63 . Nem elsősorban amiatt. de mégis célszerűen kialakított. a tezaurusz használat és az ETO ill. a modulok integrációja lehetővé teszi. hanem a feldolgozási képességeinek egyszerűsége miatt. catalog egy nagyobb UNIX gépre telepíthető.Forrás: http://www. Circulation. hogy elsősorban kisebb. periodika menedzsment. Központba állítja a katalogizáló részt és a vele szorosan összefüggő OPAC modult. . hogy a rendszer egy hálózatban jól összekapcsolható DOS alatt futatott „alkönyvtáraival” míg az ún. Elsőszámú hazai referenciahelye a Gödöllői Egyetemi Könyvtár. Serials. Marc interfész. .

szakmai.doksi. . Ezt a folyamatot nagyban elősegítette a minőséggel kapcsolatos szabványok megjelenés a szolgáltatások területén is.hu 64 18/A. A könyvtári menedzsment és minőségbiztosítás kérdései. Átfogó Minőségelvű irányítás Az 1987-ben megjelent ISO 9000 szabványsorozat azokat a management-szempontokat és elvárásokat összegzi. hiszen a felhasználók egyre igényesebbek. Az ISO 9000-es szabványsorozatról elmondható. Az igazgatás. hogy világszerte alkalmazzák.LEHETŐSÉGEI Első hallásra furcsának tűnt a könyvtárban minőségről és minőségmendzsmentről beszélni. pénzügyi.) alkalmazhatók. óta műszaki irányelvként alkalmazzák. és nem fogadják el a rossz minőséget. műszaki. A ’80-as évek közepétől egyre több. A tervezés során alapvetően a következő kérdésekre kell választ adni: (menedzsment alapfunkciók)    mit kell csinálni? hogyan kell csinálni? mikor kell csinálni? A világon mindenütt mindinkább figyelnek a minőségre. jelezve. A minőségi szemlélet a ’70-es évektől kezdődően elérte a könyvtárakat és szolgáltatásaikat is. a filozófiában keresendők. az egyházi és a katonai élet minden területén mindenkor jelentkeztek vezetési-szervezési feladatok.Forrás: http://www. adminisztratív. a vezetés. kereskedelmi. vállalatok tízezrei tanúsíttatják ennek alapján minőségi rendszerüket. Gyökerei az ókorban. amelyek alkalmazása szükséges az egyenletes megbízható minőség eléréshez. hogy a gyakorlatban is egyre több közművelődési könyvtárban terjedt el a piacorientált szemlélet és tevékenység. Előírásait hazánkban az ipar területén már 1988. E szabvány értelmében a minőség definíciója a következő: "… a termék. A fejlett országok könyvtáraiban egyre jobban terjed az újfajta szemlélet és módszer alkalmazása. és intézmények. melynek előírásai különféle szolgáltatásokra (pl. Az igazgatás. Megjelent és széles körben elterjedt a TOM. a tatárok információs rendszerétől kezdve az állami. a vezetés és az irányítás alapfogalmakat egymás szinonimáiként is használják. hogy a kifejezett vagy várható igényeket kielégítse". A stratégiai tervezés: A tervezés minden könyvtári tevékenység kezdetét megelőző folyamat. tudományos. később önálló tudománnyá vált. Total Quality Management (TOM. a közművelődési könyvtárak marketingtevékenységét elemző szakkönyv és cikk jelent meg. az irányítás és a menedzsment. itthon a minőségi szemlélet még csak nyomokban lelhető fel. Az egyiptomiak több évtizedig. 1993-ban jelent meg az MSZ ISO 9004-2 számú szabvány. Klasszikus vezetéselméleti irányzatok. A helyzet azonban egyre gyorsabban változik: a könyvtáraknak egyre inkább bizonyítani kell a hatékony forrásfelhasználást. A KÖNYVTÁRI MENEDZSMENT ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS KÉRDÉSEI. évszázadig tartó építkezéseitől. amely a magas színvonalú minőség eléréséhez szükséges tennivalókat foglalja magába. vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége. stb. Vezetési-szervezési és szervezet problémák évezredek óta léteznek.. amelyek hatással vannak a termékek. az átfogó minőségelvű irányítás módszere. vagy szolgáltatásoknak arra a képességére. lehetőségei. A minőségi kultúra és a minőségi szabványok használata manapság főként az angolszász és a holland könyvtárakban fordul elő.

új alapokra kell helyezni a kutatást. amelyekkel elérhető.doksi.hu 65 TOM (átfogó minőségelvű irányítás: . . piramisok építése) Tudományos kialakulása : a nagy ipari vállalatok kialakulásától → munkaszervezés. . maximálisan kihasználva az összes munkatárs tudását. Hagyományok elvetése. A XIX.Forrás: http://www. Ezt a minőség szintjének folyamatos mérésével és értékelésével lehet elérni. módszer: a vezetés stratégiai irányítása. képességét és együttműködését a továbbfejlesztés folyamatában. Ekkor kezdett önálló tudománnyá válni. vagy ok-okozat diagram (halszálka-diagram) ________________________________________________________ Menedzsment : régi tevékenységforma (ősember → munkamegosztás. hogy egy adott szervezet a használók.Felöleli mindazon tevékenységeket. századtól írások jelentek meg → tudományos menedzsment. munkamegosztás. megrendelők szükségleteit és igényeit a leghatékonyabb és költségkímélőbb módon elégítse ki.a tudományos menedzsment megalapítója. Üresjáratok. (1850-től) Friedrich Wilson Taylor volt az első. fölösleges mozgások kiküszöbölése. Ehhez igen sok statisztikai és egyéb adatra és mutatókra van szükség. közreműködése. Elmélete szerint: meg kell tanítani a munkásokat a legoptimálisabb munkafázisokra. A TOM legfontosabb alapelvei:       filozófia: a hiba okok megelőzése. aki lefektette az alapjait → Philadelfia. amelyek gyűjtéséhez és elemzéséhez sikeresen használhatók az alábbi technikák:        Folyamatábra Adatgyűjtőlap Hisztogram Scatter-diagram Kontroll-diagram Pareto-analízis Ishikawa-. kiterjedése: valamennyi alkalmazottra a hatékonyság mérése: a minőségköltségek mérése révén a követelmény: hibamentesség az első lépéstől kezdve az átfogott terület: a szervezet egésze cél: állandó javítás A TOM öt legfontosabb alapelve:      megfelelő légkör megteremtése a felhasználó középpontba helyezése a menedzsment tények és adatok alapján munkatársakra építő vezetés folyamatos minőségjavítás A minőség-ellenőrzés 7 legfontosabb eszköze: A TOM alapja a szolgáltatás minőségének javítása a folyamatok állandó elemzésén és jabbításán keresztül.

a terv legyen reális . és azok eléréséhez szükséges tevékenységeket. pályázatnál be kell adni tervet projekt célra. Abraham Maslow (amerikai) : Tovább vitte: megalkotta az emberi szükségletek hierarchiáját: élettani. …) (Egy XIX. újdonságot hozzon. az alapfeltételek biztosítása. Tervezés : jövőkép. Mayo (amerikai) : A szervezetpszichológiát alapította meg. A béremelésnek ösztönző szerepe van → először hangoztatta.a fontos adatokat közölni kell. Üzletági terv (használói) : Működési terv : a tényleges munkafolyamatok meghatározása.egy adott feladat végrehajtása érdekében készülhet. állandó körforgásban van) Max Weber (német) : 1921-ben írt Wirtschaftgladbach címmel.a munkatársak bevonása (brain storning .a gyors változások ne érjenek váratlanul. akkor megnő a bizalom. szívesen dolgoznak. Tervezés : „Messze jövendővel vess össze jelenkort. Költségvetési terv : egy szervezet több szintjén is folyik tervezés. meghatározza az elérendő célokat. Fayol (francia) → az előző gondolat elvein indult és fejlesztette. virágok. Megállapította a menedzsment funkciókat: . motiváltsága. A régieket elavultnak. önmegvalósítás szintje. Ütemezés. biztonság. Stratégiai tervezés : . stratégiai terv. Mozgalmat indított „Human relation” néven. . Meg kell határozni : célokat. barátságos környezet). Szervezetelméleti kutatásokat végzett.hu 66 Személyzeti rendszer fontossága : a dolgozókat a szakértelem és képesség szerint foglalkoztassák és díjazzák.célszerű előre megtervezni a folyamatokat. önértékelés. antihumánusnak tekintette. feladatát a rendszerben. Mikorra fejezzük be. állományszervezés (humánerő. következetes és objektív legyen. ellenőrzés (nagy szerepe van. Erőforrásokat hatékonyan kell elosztani. javulnak a pénzügyi kilátások. Projekt tervek : . milyen források végrehajtásra vonatkozó dolgok legyenek benne. magába foglalja a jövőre vonatkozó elképzeléseket. A dolgozó lássa a helyét.) Elemzési folyamat. A szervezet egészére vonatkozik a stratégiai terve. szervezés. társas kapcsolatok. uralhatjuk a változásokat. feladatokat. A vezető (menedzser) és dolgozó szerepe összhangban legyen. operációs terv (mindennapi elvégzendő. küldetés. Esetlegességek elkerülése : . üzleti terv. javul a megelégedettség. Az emberi tényezőt helyezte előtérbe (megvilágítás. ne változtassunk gyakran rajta.ötletbörze) .tervezés. Az egyén. irányokat. igazgatás. hogy mire használjuk. Őt tekintik a szervezetszociológia megalapozójának. Stratégia tervezés során szembesül a környezet a változó szerepével. legyenek benne kihívások. A stratégiai terv kivitelezése : . a műhelyben. századi „menedzser”. javul a munkatársak morálja. Fontossági sorrendet készítünk. csoport és szervezet viszonyait kutatta. rövid távú).előretekintsen. Ha jó a stratégiai terv. bérezés).a terv legyen rugalmas. Fontos eleme az ellenőrzés. (Maslow-piramis) II.Forrás: http://www.doksi. ha előre tervezünk. pl. A terv kidolgozója a legfelsőbb vezetés. Fel kell tárni a korlátozó tényezőket. . A tervezés optimális folyamata : .

Mindent le kell adminisztrálni. Fegyelmezés. A tagok által osztott hiedelmek.a múltról röviden. felépítését.számszerűségek. . olvasmányos. Az életkor vonatkozhat termékre. a szervezet ambícióinak szavakba öntése. Szervezet: látható egység. Könyvtári Intézet. tömör. Teljesítményértékelés : Munkaerő-toborzás. A könyvtárakban egyébként is minden le van írva.összegzés. Küldetés : misszió → küldetésnyilatkozat : . . Jövőkép : vízió → rövid terjedelmű. Szervezés : az erőforrások közötti kapcsolatok tudatos megteremtése. tendenciák. megjelenhet az intézmény kiadványain is. innovációért. Mint egy jó reklám. . (A könyvtár is formális szervezet) . . III. Képzés. . vezetése. milyen szeretne lenni.Stabilitás: pótolni a kiesett munkatársakat. Szervezeti alapformák : . Pl. Emberi erőforrás gazdálkodás : a szervezetben dolgozó munkatársak tervezése. az szükségtelen.formális szervezet : jogi keretei vannak.Célirányosság : a munka. stb. a benne szereplő adatok hitelesek legyenek. : „A világ vezető erőforrása a tudományért. A szervezet és szervezés együtt járó fogalom.” . védjegy is lehet. rövid. az iparból szivárognak át a különböző területekre. milyen nem. a kutatásért. pl. van életkora. ISO szabványcsalád.a szervezet stratégiájával összhangban legyen.átfogó nyilatkozat.British Library jövőképe. . ami nem járul hozzá céljaink eléréséhez. . ISO 9000 szabvány. egy mondatos legyen. TQM – teljes körű minőségbiztosítás.doksi. . munkaköri leírás. jó szlogen. összegzést tartalmazzon. A szervezet minden tagja részt vesz benne. különböző szabályok szabályozzák az életét. a minőségre törekvés. értékek rendszere. .kiknek szolgáltatunk. Legyen stílusa.hierarchikus : alá-fölé rendeltségi viszony.SZMSZ – szervezeti és működési szabályzat. filozófiáját. szolgáltatásra. Minden szervezetnek van szervezeti kultúrája. Minőségügy: a kor követelménye a munka.Rugalmasság: . Komoly adminisztratív háttere van. .funkcionális : feladatok szerinti tagolás. A magyar könyvtári szervezet : ’50-es évek: könyvtári hálózatokba tagozódtak ’92-ig. USA ’70-es években a felső vezetéstől indult el a TQM ötlete.mátrix szervezet : meghatározott feladatok és projekt jellegű munkák is.hu 67 . Szempontjai a könyvtárban : . A NKÖM Könyvtári Főosztály irányítója. csoportok. irányítása. összefüggések. . . A könyvtárügyben is jelen van. Irányítását a szervezet tagjai végzik.Forrás: http://www. .informális : társulás jellegű. Egységes elvek alapján. Informatikai és Könyvtári Szövetség.Kommunikáció: céljaink elérését a hatékony kommunikáció szolgálja.szakzsargont mellőzzük. szervezése. mely meghatározza a szervezet célját.változhat. munkaerő-fejlesztés.

Opportines. közös felelősség. M. A munkatársak naprakészek.Forrás: http://www. Közös döntés. Hisztogramm: gyakoriság eloszlás koordinátarendszerben. Lehetőleg előzzük meg a hibákat. Folyamatábra. Kontroll diagramm : egy adott időszak teljesítménymérésére. Pareto-analízis: 80-20 elv → egy hiba kialakulásához 80 %-ban csak néhány ok járul hozzá (jelentős okok). önkontroll. vagy Ishikawa-elemzés : ok-okozati összefüggést tár fel. egymás után felírják a táblára. Technics (technikai). hibaok kategória ok ok hibaok kategória hibaok kategória ok ok PROBLÉMA ok ok _____________________________________________________________________________ ok ok ok ____________________________________ ok ok hibaok kategória hibaok kategória Nyíregyháza. A minőség jellemzői : személyes minőség : képesség. A munkahelyi kultúra megváltoztatása. 10 fő alatt jó. folyamatosan ellenőrizzük saját munkánkat. Belső. Econimics (gazdasági). a csapat minőségétől függ.hu . SWOT-elemzés: (Streng. Weaknes. 2004. Ellenőrzés. félelmek. Halszálka-diagram. jogi szabályozás is). elkötelezettség. gyengeség. A vezetőknek fontos szerepe van. június 10. Fontos eleme a humánerőforrás. A néhány. irányítani. amely lehetőséget teremt az egyének kibontakozására is. az összes többi gyakorlatilag elhanyagolható (20 %). Puha minőség : akarat. hogy a végeredmény megfeleljen a felhasználók elvárásainak. a továbbképzésnek nagy szerepe van. szolgáltatásra.vezetési filozófia. Diagram: mely okok hány százalékkal járulnak hozzá a probléma kialakulásához? hibaszázalék hibák száma 37 % 49 27 % 35 stb… NCM : csoportos alkotó technika. készségek. technikai eszközre vonatkozik.irányítási-vezetési kultúra. Külső szakmai kontroll. környezetre. Politics (pl. mindenkinek NCMmunkalapot és szavazókártyát készíteni. PEST-analízis : tágabb környezet vizsgálata.hu 68 T: (teljes) total: . Csapat minőség : az egyének ill. kapcsolatok. gyakorlat. Az ülésvezető ismerteti a problémát. erőnlét. Tratcy) erősség. Jelentős szerepe van a kontrollnak. Pareto-elemzés : a probléma okait keresi. Kockázatkezelés: 1. tapasztalat. a táblára kerülnek az ötletek.doksi. Elemzési technikák. Benyovszky Pál (30) 368 75 68 bepa@mailbox. hozzáállás. Q: (minőség): quality : . filozófia. jelentős ok kijavításával gyakorlatilag megszűnik a probléma. Adatgyűjtő lap. A TQM egyéb jellemzői : a folyamatos jobbításra való törekvés. úgy kell szervezni. sőt haladja meg azokat. lehetőségek. mint management : .dolgozókra. Mindenki átgondolja sorban. több az eszközigénye. Sociesty (társadalmi).