P. 1
cap VII

cap VII

|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Elena Claudia Panait on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2011

pdf

text

original

CAPITOLUL 7

7.1 Agenţii şi fluxurile activităţii economice 7.2 Organizarea activităţii economice pentru afaceri Pachet pedagogic

Firma competitivă, agent economic

FIRMA COMPETITIVĂ, AGENT ECONOMIC

Teoria comportamentului producătorului ocupă un loc important în cadrul teoriei generale cu privire la funcţionarea economiei. Analiza economică a teoriei comportamentului producătorului urmăreşte cu deosebire problemele referitoare la agenţii, fluxurile şi organizarea activităţii economice, la echilibrul producătorului şi costul producţiei de ofertă, la randamentele factorilor de producţie, pe termen scurt şi termen lung. 7.1 Agenţii şi fluxurile activităţii economice Desfăşurarea activităţilor se realizează de către diferite unităţi organizatorice, cunoscute sub denumirea de subiecte economice (agenţi economici) 1 . Indiferent de modul în care este interpretat, agentul economic reprezintă o persoană sau grup de persoane fizice şi/sau juridice care participă la viaţa economică, îndeplinind funcţii asemănătoare. Potrivit metodologiei internaţionale, în economia de piaţă modernă există şi se manifestă următorii agenţi economici: firmele (întreprinderile), menajele (gospodăriile), administraţiile (publice şi private), străinătatea (restul lumii). Firmele sunt agenţi economici - particulari, publici şi micşti - care au ca funcţie principală producţia de bunuri materiale şi servicii în scop de câştig (profit). Aşa după cum rezultă şi din figura 7.1, activitatea firmelor presupune cumpărări de factori de producţie (intrările) şi vânzări de bunuri materiale şi servicii (ieşirile). Intrările şi ieşirile pe care le antrenează activitatea firmelor generează două categorii de fluxuri. a) De la menaje spre firme circulă acele elemente necesare producţiei de bunuri (munca, pământul, capitalul, abilitatea întreprinzătorului etc.) Pentru firme aceste intrări antrenează cheltuieli, determinate de plata serviciilor pe care le prestează factorii de producţie cumpăraţi. De asemenea, în aceste cheltuieli firmele mai includ şi impozitele şi taxele directe, percepute de bugetul de stat pe veniturile factorilor de producţie.
1

Se mai folosesc şi alţi termeni ca: subiect de proprietate, întreprinzător, actor economic etc.

Teorie economică generală ● Microeconomie

Figura 7.1 Firmele în circuitul economic

b) De la firme spre menajele private şi stat circulă bunurile materiale şi serviciile care sunt destinate să satisfacă trebuinţele acestora. Pentru firme, aceste ieşiri antrenează venituri, care sunt expresia monetară a preţurilor pentru bunurile materiale şi serviciile cumpărate de menaje şi guvern, la care se mai adaugă şi subvenţiile care vin de la guvern, sub forma transferurilor. În raport de realizarea scopului propus - maximizarea profitului - firmele îşi autoreglează intrările şi activitatea, conform principiului conexiunii inverse. Fluxurile către şi de la firme, de factori de producţie, de bunuri de consum şi de servicii se numesc fluxuri reale, în timp ce fluxurile de venituri şi de cheltuieli antrenate de acestea formează fluxurile monetare.

Firma competitivă, agent economic

Procesul de producţie, ca proces de transformare care are loc în cadrul întreprinderilor (firmelor) se desfăşoară conform principiilor: a) economice, din care se detaşează ca importanţă, principiul raţionalităţii; b) tehnologice, concretizat în precizii dimensionale, aspecte calitative, parametri funcţionali etc; c) sociale, referitoare la condiţiile de muncă, durata şi intensitatea muncii etc; d) etice, ce decurg din stabilirea trebuinţelor omului, ca obiective ţintă de atins ale producţiei; e) ecologice, impuse de necesitatea de a reduce poluarea în procesul de producţie, sau în cel de utilizare a bunurilor deja produse etc. În cadrul unui anumit sistem de producţie, ansamblul acestor fluxuri, împreună cu procesele de transformare la care sunt supuse intrările de factori de producţie se mai pot prezenta şi sub următoarea schemă logică (vezi figura 7.2).

Figura 7.2 Interacţiuni ale procesului de transformare

Menajele private (gospodăriile) reprezintă orice persoană sau grup de persoane care trăieşte (trăiesc) sub acelaşi acoperiş şi funcţionează ca o unitate economică. În calitate de subiect economic, menajele furnizează elementele de bază pentru activitatea firmelor, dar şi pentru guvern. Pentru ele acest flux

Teorie economică generală ● Microeconomie

antrenează obţinerea de venituri, care pentru firme sunt cheltuieli. Totodată, menajele sunt principalul cumpărător de bunuri materiale şi servicii de consum oferite de firme, efectuând pentru acestea cheltuieli, care pentru firme sunt venituri (vezi figura 7.3).

Figura 7.3 Menajele în circuitul economic

Totodată, menajele primesc de la administraţiile publice transferuri sub formă de pensii, ajutor de neocupare etc, şi le plătesc impozite şi diverse taxe. Menajele constituie expresia generică a acelor agenţi economici care au calitatea de consumatori de bunuri materiale şi servicii personale, inclusiv întreprinderi individuale nonfinanciare. Manifestându-se în calitate de cumpărătoriconsumatori, menajele folosesc veniturile lor pentru a-şi satisface trebuinţele de

Firma competitivă, agent economic

viaţă materială şi spirituală. În categoria menajelor intră familiile, celibatarii, diferite comunităţi consumatoare etc. Deci, menajele joacă dublu rol în cadrul circuitului economic: sunt furnizorul de bază al factorilor de producţie pentru desfăşurarea activităţii economice şi, totodată, grupul majoritar de cumpărători de bunuri de consum din economie. Pentru activitatea economică desfăşurată ca întreprinzător (ferme, proprietari de locuinţă, proprietari de magazine etc), persoanele şi gospodăriile fac parte din sectorul „firme". În calitatea de consumatori, menajele apar sub forma a diferite categorii socioprofesionale, exploatări agricole, salariaţi agricoli, proprietari de pământ, de uzine, liber profesionişti, cadre medii şi superioare, funcţionari, salariaţi, pensionari, persoane nonrezidente etc. Administraţiile caracterizează acel agent economic care, în esenţă, îndeplineşte funcţii de redistribuire a venitului naţional şi prestează diverse servicii celorlalţi agenţi economici. Veniturile administraţiilor provin din prelevările cu caracter obligatoriu asupra veniturilor altor agenţi economici. Administraţiile cuprind: administraţia publică, formată din unităţile instituţionale a căror funcţie principală este de a produce servicii nedestinate pieţei pentru colectivitate şi de a efectua operaţii de redistribuire a veniturilor statului; resursele lor provin din prelevări sau vărsăminte obligatorii efectuate de unităţi aparţinând altor sectoare. Din categoria acestui agent economic fac parte următoarele sectoare: administraţie centrală, administraţia locală şi securitatea socială. În ţara noastră, administraţia publică include: organele administraţiei centrale şi locale, de procuratură şi cele judecătoreşti, unităţile ce desfăşoară activităţi de învăţământ, sănătate, cultură, artă, apărare etc; administraţiile private grupează unităţile instituţionale rezidente care produc, în principal, servicii nedestinate pieţei pentru gospodării private şi ale căror resurse, în cea mai mare parte, provin din contribuţiile voluntare efectuate de gospodării şi din veniturile pe proprietate. Din acest sector fac parte: organizaţiile religioase (de cult), sindicate, partide politice, uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive, Crucea Roşie (vezi figura 7.4). Guvernul (instituţiile publice) se consideră a fi subiect economic deoarece produce bunuri publice colective, care sunt puse la dispoziţia celorlalţi agenţi economici, de regulă, fără un contraserviciu. Folosirea acestor bunuri colective este legată de funcţionarea şcolilor, întreţinerea şoselelor, a parcurilor etc. Pentru finanţarea unor astfel de bunuri publice, cea mai mare parte a surselor o formează impozitele, contribuţiile sociale etc. În timp ce folosirea bunurilor economice produse de firme presupune cumpărarea lor, folosirea bunurilor produse

Teorie economică generală ● Microeconomie

de administraţiile publice, în general, nu presupune un contraserviciu. Pentru a putea să pună la dispoziţia societăţii bunurile necesare, guvernul cumpără de la menaje factori de producţie şi de la firme bunuri economice, fapt ce antrenează cheltuieli. Acestea mai sunt determinate şi de o serie de transferuri pe care guvernul le face către firme şi menaje. Pentru a se realiza aceste fluxuri de cheltuieli, guvernul antrenează un flux de venituri sub formă de impozite directe şi indirecte de la firme şi impozite personale de la menaje.

Figura 7.4 Administraţiile publice în circuitul economic

Străinătatea este expresia unui agent economic ce provine din existenţa unor interdependenţe între diferitele economii naţionale, în cadrul economiei mondiale. În calitate de subiect economic, străinătatea generează fluxuri de

Firma competitivă, agent economic

factori de producţie, de bunuri materiale şi servicii pentru activitatea internă a fiecărei economii naţionale, fluxuri de venituri şi cheltuieli şi fluxuri financiare internaţionale. Toate aceste fluxuri sunt generate de activitatea pe care o desfăşoară agenţii naţionali în străinătate şi agenţii străini pe teritoriul ţării, de operaţiunile de export şi import, de acordarea şi/sau primirea de împrumuturi etc. (vezi figura 7.5). Se consideră că există şi un gen aparte de agenţi economici care au rolul de intermediar financiar între ceilalţi agenţi economici. Este vorba de instituţiile de credit şi de asigurări, din care fac parte toate băncile, inclusiv banca centrală, de emisiune, companiile de asigurări etc. Ele au rolul de a presta servicii de natură financiară, acordă despăgubiri când se produc riscuri şi, în ultimă instanţă, reglează masa monetară, în conformitate cu nevoile economice izvorâte din variate tipuri de tranzacţii.

Figura 7.5 Fluxuri cu străinătatea În cadrul sistemului economic, pe baza interdependenţelor ce se creează între agenţii economici, totalitatea fluxurilor economice formează circuitul economic (vezi figura 7.6), cu linie neîntreruptă evidenţiindu-se fluxurile reale, iar cu linie întreruptă fluxurile monetare (băneşti).

Desfăşurarea activităţii economice în cadrul fiecărei economii înseamnă decizii individuale ale tuturor agenţilor economici. Acestea sunt legate de modalităţile prin care rezultatele activităţii economice trec de la un agent economic la altul, cunoscute sub denumirea de tranzacţii.

Teorie economică generală ● Microeconomie

Figura 7.6 Fluxurile circulare ale activităţii economice

Fiecare tranzacţie ce are loc între agenţii economici este în legătură cu cel puţin una dintre activităţile cunoscute: producţia, consumul, formarea patrimoniului şi acordarea sau primirea de credite. Pentru fiecare tranzacţie este necesar să se asigure evaluarea într-o anumită unitate monetară, datarea, adică încadrarea într-o perioadă de timp, şi localizarea, adică stabilirea ei în spaţiul unei economii naţionale sau în afara acesteia. Baza evaluării rezultatelor activităţii economice o formează tranzacţiile de piaţă. 7.2 Organizarea activităţii economice pentru afaceri 2 Afacerile economice producătoare de bunuri se derulează în cadrul unor entităţi organizaţionale, individualizate şi autonome, a căror apariţie, existenţă şi dispariţie sunt generate de factori economici, tehnico-ştiinţifici, socio-umani, politici (religioşi) etc., determinaţi de mediul creat de om şi de mediul natural.

2

Acest paragraf este realizat pe baza lucrării Geoffrey Whitehead, Economia, Editura Sedona, Timişoara, 1997.

Firma competitivă, agent economic

Pentru succesul în afaceri, entităţile economice sunt riguros organizate, în acord cu prevederile legale specifice în fiecare ţară, precum şi cu cele internaţionale. Între aceste entităţi se includ cu prioritate: uzina, firma, industria. Uzina este o unitate de producţie, economico-financiară şi tehnologică, menită să producă o gamă de utilităţi, sub forma bunurilor materiale, serviciilor sau informaţiilor, în corelaţie cu evoluţia diviziunii sociale a muncii. Firma este o unitate de afaceri care îşi exercită proprietatea asupra uneia sau mai multor uzine. Firmele pot fi întreprinzători individuali, parteneriate, companii private şi publice limitate sau corporaţii publice. Industria constă dintr-un grup de firme care produc bunuri economice identice sau similare, ce sunt comercializate pe o anumită piaţă. De exemplu, industriile oţelului, automobilului, tehnicii electronice de calcul etc. Industria poate fi reprezentată şi de o singură firmă care poate activa în mai multe industrii. Firmele ce formează o industrie sunt, în general, în competiţie una cu alta, dar şi cooperează. Activitatea firmelor şi industriilor se desfăşoară în diferite zone teritoriale în funcţie de efectele acţiunii conjugate a unor factori care le determină economiile de scară.
Prin economii de scară se înţeleg avantajele nete pe care le obţin firmele ca urmare a creşterii afacerilor sub influenţa conjugată favorabilă dominantă a factorilor naturali, demografici, economici, tehnico-ştiinţifici şi social-umani.

Ca urmare a faptului că firmele şi industriile îşi desfăşoară activitatea în diferite zone teritoriale, putem vorbi de o diviziune teritorială a acestora. Diviziunea teritorială este expresia unui anumit mod de înţelegere şi luare în considerare a condiţiilor şi factorilor ce se manifestă în fiecare zonă geoeconomică din punctul de vedere al avantajelor afacerilor. În sistemul acestor factori se înscriu: condiţiile de climă, volumul, structura şi calitatea resurselor naţionale, existenţa surselor de materie primă şi de apă, apropierea de pieţele de comercializare a bunurilor produse, mărimea şi structura populaţiei din zona respectivă, existenţa unor infrastructuri şi specificul politicilor guvernamentale pentru anume regiuni, zone sau localităţi etc. Asemenea factori avantajează sau dezavantajează amplasarea unor firme sau industrii într-un anumit teritoriu, determinând astfel o anumită configuraţie a acesteia, o anumită diviziune teritorială a ei.

Teorie economică generală ● Microeconomie În funcţie de o serie de indicatori, firmele din cadrul industriilor pot fi: mici, mijlocii, mari şi foarte mari. În cadrul acestor indicatori pot fi amintiţi: volumul producţiei, numărul de salariaţi, volumul bunurilor de capital, ponderea firmei în cifra de afaceri a unor industrii, sau pe piaţa unui anumit bun, etc.

Dimensiunea unităţilor de producţie depinde de o serie de criterii care îşi pun amprenta fie asupra ofertei, fie asupra cererii sau asupra amândurora. Aceste criterii sunt legate de: condiţiile tehnologice, care au un aspect direct asupra costurilor şi calităţii ofertei, în consecinţă asupra profitabilităţii firmei; condiţiile pieţei, care, prin restricţiile pe care le impun asupra cererii, influenţează evoluţia ofertei şi determină încadrarea ei în exigenţele cantitative, structurale şi calitative ale pieţei bunului respectiv. Pentru multe dintre firme şi industrii, dimensiunea lor ideală este rezultatul influenţei puternice a condiţiilor tehnologice şi a celor de pe piaţă. Firmele mici sunt predominante ca număr, dar ponderea lor în producţia naţională este redusă, ele fiind, de regulă, ineficiente. Ca urmare a posibilităţilor reduse de a participa pe piaţa financiară şi de a se specializa, intrările şi ieşirile de întreprinderi mici în spaţiul economiei sunt deosebit de mari. Activitatea întreprinderilor mici se desfăşoară în comerţul cu amănuntul, în producţia unor bunuri cu cerere restrânsă, dar foarte diversificată, de tipul celor nestandardizate, în acele industrii unde nu este nevoie de un capital prea mare, sau care sunt tolerate de firmele mari şi puternice etc. În ţările dezvoltate din punct de vedere economic, industriile sunt dominate de firmele mari şi foarte mari. O asemenea situaţie se explică prin posibilităţile mult mai mari pe care le au aceste firme, în raport cu cele mici, de a mări producţia, atât pe termen scurt, cât şi lung, de a reduce costurile medii şi de a mări gradul de profitabilitate. Profitabilitatea mai ridicată a acestor firme este favorizată de existenta economiilor de scară: interne şi externe.
Economiile de scară interne sunt avantaje care se obţin prin creşterea afacerii în interiorul firmei.

Acestea se împart în: - economii tehnice, cele determinate de folosirea extinsă a specializării şi a posibilităţilor sporite şi eficiente de mecanizare, automatizare, computerizare şi informatizare a proceselor de producţie;

Firma competitivă, agent economic

- economii administrative, cele determinate de posibilitatea măririi producţiei de către firme mari, fără a numi un director în plus, sau fără a dubla numărul funcţionarilor etc; - economii financiare, cele determinate de faptul că firmele mari împrumută, de regulă, capital, bani etc. cu uşurinţă, cu dobânzi avantajoase; - economii de marketing, cele realizate în distribuţie, prin amplasarea optimă a depozitelor şi magaziilor, prin înlăturarea comenzilor mici, prin conducerea de către firmele de scară mare a agenţiilor de marketing care manipulează o grupă de produse etc., deoarece costurile de marketing cresc mai puţin decât proporţional, în raport cu producţia manipulată; - economii de cercetare, cele realizate de firmele de scară mare, care, prin departamentele proprii de cercetare, descoperă produse noi, metode de lucru noi şi pieţe mai avantajoase, modalităţi de utilizare mai eficientă a factorilor, costurile de cercetare fiind suportate cu uşurinţă prin volumul mare al producţiei; - economii de bunăstare, ce referitoare la condiţiile atractive, la facilităţile de recreere şi la condiţiile de pensiune mai avantajoase pentru forţa de muncă, oferite de firmele mari.
Economiile de scară externe sunt avantaje care apar în regiunea învecinată marii firme, ca urmare a faptului că firme şi servicii auxiliare contribuie la desfăşurarea eficientă a afacerilor acesteia.

Apariţia unei firme mari într-o localitate beneficiază şi de aranjamente favorabile încheiate cu autorităţile locale pentru a asigura facilităţile necesare. Pe de altă parte, antreprenorii din domeniile înrudite de care ar fi nevoie vor oferi marilor firme bunuri materiale şi servicii. Cei care vor căuta locuri de muncă se vor califica corespunzător exigenţelor de angajare ale marilor firme etc. Economiile de scară care vin din exteriorul firmei mari sunt de aceeaşi natură ca si cele din interiorul ei. Astfel, se obţin economii de scară tehnice externe, ca urmare a subcontractării, cu diferitele firme locale, a activităţilor auxiliare sau a unor anumite aspecte ale activităţii firmei; spre exemplu, o serie de componente tehnice în industria automobilelor sunt produse, în multe cazuri, de subcontractanţi. De asemenea, se obţin economii de scară administrative, financiare şi de marketing externe, ca urmare a creşterii serviciilor terţiare locale, antrenate de activitatea firmei mari (bănci locale, agenţii de reclamă, birouri de angajare, agenţii poştale specializate, asigurări, servicii de securitate, firme de depozitare şi transport, camere de comerţ etc. - încep să funcţioneze).

Teorie economică generală ● Microeconomie

În acelaşi timp, apar economiile de scară de bunăstare, instruire şi cercetare determinate de asigurarea locuinţelor, a serviciilor de educaţie şi recreare din partea localităţii unde trăiesc angajaţii marilor firme. În aceste condiţii, forţa de muncă va fi mulţumită, instruită şi stabilă, iar contribuţiile financiare pentru facilităţile locale sunt mai puţin costisitoare decât dacă toate aceste facilităţi s-ar obţine din sectorul privat numai pentru angajaţii proprii.
În afara economiilor de scară interne şi externe, marile firme pot înregistra şi o serie de pierderi de scară, adică dezavantaje din anumite puncte de vedere.

Astfel, pe măsură ce producţia creşte, cheltuielile pentru reclamă pot să crească, pentru a găsi noi clienţi, se pot înregistra reduceri de preţuri mai mari, exportul poate să antreneze costuri suplimentare etc. De asemenea, pot să apară dezavantaje şi din cauza faptului că relaţiile între management şi angajaţi devin din ce în ce mai impersonale, consensul de opinie se realizează mai dificil, procesul de luare a deciziilor se poate amâna, dacă se înregistrează rămâneri în urmă faţă de schimbările gusturilor populaţiei sau ale modei etc. Ţinând seama de criteriile de optim, o firmă operează în regim optim atunci când obţine rezultatele cu minimum de costuri, când maximizează rezultatele la factorii de producţie utilizaţi. Există mai multe niveluri de optim, în raport de mărimea firmelor, ca şi de aprecierile subiective, de criteriile introduse în raportul dintre cheltuieli şi rezultate, costuri şi beneficii. Alături de firme de scară mare, care domină viaţa economică, există şi un număr de firme de scară mică, determinate de mărimea mică a pieţei, pentru care economiile sunt restricţionate. Astfel, serviciile personale - de genul frizeriilor - sunt totuşi limitate de numărul de clienţi cărora li se poate acorda respectivul serviciu; produsul „unicat" - de genul creaţiei de modă şi decorarea de interioare etc. - face imposibilă standardizarea completă sau producţia de masă, ceea ce conferă acestor unităţi de afaceri o scară mică. Desigur, pentru aceste firme de scară mică există şi o serie de avantaje legate de: eficacitatea deciziilor, controlul personal care promovează bunăvoinţa şi reduce riscurile şi de relaţiile patron-angajat. Astfel, proprietarii au sub supravegherea lor personală totul şi îşi pot impune deciziile, pentru desfăşurarea activităţii cu viteza dorită, realizarea de servicii de foarte bună calitate, girarea de către proprietar a creditelor, reducând insolvabilitatea datoriilor; relaţiile proprietarului cu angajaţii sunt directe, personale, încurajând loialitatea personalului, consideraţia şi respectul mutual etc.

Firma competitivă, agent economic

La acest gen de firme, de afaceri, există şi unele dezavantaje legate de faptul că: diviziunea muncii este redusă - de unde o folosire neeconomicoasă a resurselor, disponibilitatea personală a antreprenorului poate fi restricţionată de boală ori de probleme de familie sau că proprietarul este personal responsabil pentru datoriile întreprinderii până la limitele averii sale.
Dacă, în trecut, afacerile începeau la scară redusă - din cauza necesităţii de a acumula capital, în prezent, într-o economie prosperă, firmele pot să-şi înceapă activitatea ca întreprindere de scară mare, ca urmare a faptului că se găsesc acţionari pentru a furniza capitalul necesar - companii de asigurări, bănci şi companii de investiţii, care se numesc investitori instituţionali.

Ca urmare a faptului că proiectele de scară mare sunt avantajate, în raport cu cele de scară mică, apare tendinţa ca firmele mici să fie absorbite de firmele mai mari, sau ca firmele să fuzioneze pentru a forma o firmă mai mare, inclusiv de cooperarea între firme similare pentru obţinerea unor economii mai mari etc. Creşterea mărimii firmelor se poate face prin integrarea pe verticală, pe orizontală sau laterală. Integrarea verticală reprezintă o modalitate de a controla toate fazele de producere şi comercializare a unui anumit produs. Spre exemplu, o fabrică de bere integrează resursele de apă, cumpără orzul şi hameiul sau şi le produce singură, fabrică, transportă şi vinde propriile produse în localuri preferate etc. Integrarea orizontală apare atunci când firmele încearcă să controleze toate aspectele la un singur nivel. De exemplu, vânzătorii cu ridicata încearcă să câştige controlul asupra unor domenii din ce în ce mai largi pe tot cuprinsul ţării, sistemele de magazine formându-şi unităţi în fiecare oraş. Integrarea laterală înseamnă fuzionarea firmelor care folosesc tehnici similare pentru a fabrica produse similare. Un fabricant de manometre ar putea absorbi pe un producător de termometre, fabricând ambele produse. Dacă o companie a obţinut controlul asupra altei companii prin cumpărarea a 51 % din acţiunile de vot ale acesteia, se numeşte companie holding. Firma mamă poate să adune sub aripa sa firme mai mici, din domeniile materiilor prime, transportului, furnizării de componente, marketingului, reclamei şi cercetării, asigurându-şi, în acest fel, siguranţa aprovizionării şi pieţei. Prin integrarea unei industrii de jos şi până sus se realizează integrarea verticală, iar prin acţiunea unei companii de diversificare a activităţii pentru a-şi salva falimentul se realizează diversificarea activităţii.

Teorie economică generală ● Microeconomie PACHET PEDAGOGIC CUVINTE-CHEIE

• • • • • • •

Agent economic Firma agent economic Menajul Instituţii financiare şi de credit Agenţi economici elementari Agenţi economici agregaţi Fluxuri monetare ÎNTREBĂRI Cum se definesc agenţii economici.

• • • • • •

Circuit economic Economii de scară (interne şi externe) Pierderi (dezavantaje de scară) Integrare verticală Integrare orizontală Holding

Prezentaţi principalele criterii de grupare a agenţilor economici. Care sunt tipurile de agenţi economici? Analizaţi prin comparaţie firma şi menajele ca agenţi economici. Definiţi şi exemplificaţi fluxurile economice reale. Ce sunt fluxurile monetare? Ilustraţi. Analizaţi circuitul economic din perspectiva unei afaceri concrete. Care sunt formele tipice de organizare a afacerilor economice? Prezentaţi avantajele şi limitele lor. Ilustraţi grafic fluxurile rele şi monetare la agentul economic firma. APLICAŢII 1. De la menaje spre firme circulă: a) subvenţii; b) impozite şi taxe; c) abilităţi de muncă; d) capital tehnic şi bănesc; e) taxe pe valoarea adăugată. De la firme spre menaje circulă, având caracter de tranzacţii economice: a) salarii; b) ajutoare de boală; c) dividende; d) impozite şi taxe directe; e) rente. Sunt fluxuri economice reale: a) fluxurile legale; b) fluxurile transparente, înregistrate în contabilitate; c) fluxurile de factori de producţie; d) fluxurile de informaţii şi servicii; e) fluxurile băneşti la care se plătesc impozite.

2.

3.

Firma competitivă, agent economic 4. Rolul dublu jucat de menaje în circuitul economic decurge din faptul că: a) plătesc impozite şi încasează subvenţii; b) furnizează muncă şi primesc salarii; c) sunt furnizorul de bază al factorilor de producţie şi cumpărătorul principal de bunuri de consum; d) furnizează servicii marfare firmelor şi achiziţionează bunuri elementare; e) toate cele de mai sus. Guvernul (instituţiile publice) se consideră agent economic deoarece: a) asigură codul legal; b) supraveghează respectarea legii; c) produce bunuri publice colective, de regulă fără plată; d) cumpără de la menaje factori de producţie; e) cumpără de la firme bunuri marfare. Evaluarea rezultatelor activităţii economice se face pe baza: a) tranzacţiilor de plăţi; b) operaţiunilor de caritate; c) sponsorizărilor; d) impozitelor şi taxelor plătite; e) subvenţiile obţinute de la buget. Indicatorii pe baza cărora se apreciază mărimea firmelor sunt: a) volumul producţiei; b) ponderea deţinută pe piaţă; c) dimensiunile capitalului tehnic şi bănesc; d) numărul de salariaţi; e) rata profitului. Adevărat sau fals? „Aranjamentele favorabile încheiate cu autorităţile locale de către o firmă care se implantează într-o localitate generează economii de scară internă”. Adevărat sau fals? „O firmă operează în regim optim atunci când bunurile obţinute sunt de calitate ridicată”.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Adevărat sau fals? „Integrarea verticală este o modalitate prin care sunt controlate toate fazele (etapele) de concepere, producere, distribuire şi comerciale ale unui bun economic.”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->