Sve ovo znamo«. - za to ni ta ne menjamo?

Mountain of China

KLIKNI MI EM ZA DALJE

Nasi paradoksi: Visoke zgrade, Niska Tolerancija, iroki Autoputevi, ali Uski Pogledi.

Tro imo vi e, ali imamo manje. Sve vi e kupovine, sve manje Radosti.

Imamo velike ku e, ali male Familije, Vi e komfora, manje Vremena,«

...vi e Obrazovanja, ali manje Razuma, vi e Znanja, ali manje Razumevanja, Vi e Eksperata, ali vi e i Problema,«

...vi e Medicine, ali manje Zdravlja.

Mnogo Pu imo, mnogo pijemo i izgledamo sve neodgovorniji. Suvi e malo se smejemo, brzo se uzbudimo, u krevet idemo kasno, ustajemo umorni, malo itamo, previ e gledamo TV, retko se odmaramo.

Umnogostru ili smo na e posede, ali istinske isti vrednosti redukovali. redukovali. Suvi e govorimo, retko ivimo, a esto mrzimo.

Znamo kako ovek zara uje za ivot, ali vi e ne znamo kako ovek ivi.

Stigosmo i na Mesec, ali sve re e na kom ijska vrata.

Osvajamo Svemir, ali ni ta ne znamo o Du i. Pravimo velike stvari, ali ne bolje.

Trudimo se da Vazduh o istimo, ali Du e da zaprljamo. Nau ili smo da razbijemo atome, ali ne i na e Predrasude.

Pi emo vi e, a znamo sve manje, planiramo vi e ali posti emo manje. Nau ili smo da budemo br i, ali ne i strpljivi.

Pravimo kompjutere koji memoriraju sve vi e informacija, ali sve manje me usobno komuniciramo.

ivimo u vreme brzog jela i lo e probave, velikih li nosti i sitnih Du a, lakih Profita i lo ih Odnosa.

Ovo je vreme visokih familijarnih prihoda i razvoda, lep ih ku a, i razorenih doma instava.

Ovo je Vreme brzog Putovanja, pelena za jednokratnu upotrebu , Morala za jednokratnu upotrebu, Odnosa za jednu no i Gojaznosti.

Vreme Pilula, koje sve mogu: uzbuditi nas, smiriti nas, ak i trajno nas uspavati.

Vreme u kome je bitnije to ima u izlogu nego u radnji,

Ne zaboravite pokloniti vi e vremena onima koje volite jer s njima ne ete uvek biti.

Ka i lepu re nekome ko te gleda odozdo sa odu evljenjem, jer ova mala stvorenja uskoro e odrasti i odo e.

Daruj oveku pored tebe jedan topli Zagrljaj, jer to ti je retko bogatstvo koje dolazi od Srca i ni ta ne ko ta.

Ka i dragom bi u, Åvolim te´ dragom i pri tom misli tako.

Jedan Poljubac i zagrljaj koji dolaze od srca mogu svo zlo da poprave.

Idite ruku pod ruku i cenite zajedni ke trenutke, jer na kraju, jednog dana ovo bi e ne e biti vi e pored tebe.

Na ite vreme da se volite, na ite vreme da razgovarate, da delite kroz razgovor sve ono to vam je zajedni ko ² jer ivot se ne meri po broju udisaja nego po broju trenutaka koji su nam oduzeli dah.

Ka u da je ovaj tekst napisao George Carlin povodom smrti njegove ene, «

Njegova elja je bila da sve ove re i ostave nekog traga na na e ivote.

I ne zaboravi: Carpe diem... ² Iskoristi Dan !!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful