Contents CHAPTER 1 : OVERVIEW OF FINANCIAL ACCOUNTING.........................................

3 Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế..................3 Sự khác biệt giữa IAS và IFRS.........................................................................................3 Sơ lược về Chuẩn mực Kế toán ở Anh - Mỹ - Việt Nam.................................................3 Framework ( Khuôn mẫu lý thuyết ).................................................................................4 Mục tiêu của BCTC..........................................................................................................5 So sánh BCTC của nước ngoài & Việt Nam....................................................................5 Characteristics of accounting information..................................................................8 Các yếu tố của Báo cáo tài chính....................................................................................13 The Accounting Process ( Quy trình kế toán )................................................................16 CHAPTER 2 : CASH AND CASH RECEIVABLES........................................................25 CASH..............................................................................................................................25 CASH EQUIVALENTS.................................................................................................26 PETTY CASH.................................................................................................................26 BANK RECONCILIATION...........................................................................................28 ACCOUNTS RECEIVABLE.........................................................................................30 Sales returns....................................................................................................................33 CHAPTER 3 : INVENTORY.............................................................................................44 Inventory concept ( IAS 2, paragraph 6 )........................................................................44 Chu trình của hàng tồn kho:............................................................................................46 Measurement of Inventories..........................................................................................51 Historical Cost ( Giá gốc )..........................................................................................51 Two inventory accounting system..................................................................................53 Pricing techniques ( Phương pháp tính giá xuất kho )....................................................55 Purchase discount............................................................................................................58 Inventory Evaluation.......................................................................................................59 CHAPTER 4: PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT.....................................................60 Definition........................................................................................................................60 Recognition & Initial Measurement...............................................................................61 Page | 1

The cost of purchased/ acquired PPE..............................................................................62 The cost of PPE under financial lease ( TSCĐ thuê tài chính )......................................66 The cost of Exchanged PPE............................................................................................67 Subsequent Measurement...............................................................................................71 REVALUE TANGIBLE FIX ASSETS..........................................................................72 Expenditure & Income....................................................................................................77 Depreciation (Khấu hao tài sản)......................................................................................81 Impairment of assets (Tổn thất tài sản) – IAS 36...........................................................93 Determining Recoverable amount (Xác định giá trị có thể thu hồi)...............................97 Non – current assets disposal (Thanh lý tài sản cố định)..............................................101 CHAPTER 5: SHAREHOLDER’S EQUITY..................................................................108 Share capital (in Joint – stock / Listed company).........................................................109 Additional paid – in capital (Share premium)...............................................................112 Revalution surplus.........................................................................................................113 Reserves........................................................................................................................113 Retained earnings..........................................................................................................113 Distribution of Owner’s Equity.....................................................................................114 Dividends......................................................................................................................115 Dividends

Page | 2

CHAPTER 1 : OVERVIEW OF FINANCIAL ACCOUNTING
Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế
➢ 1/4/2001, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Board – IASB ) được thành lập. ➢ IASB includes a variety of backgrounds with a mix of auditors, preparers of

financial statements, users of financial statements and an academic. ➢ The IASB’s predecessor body, the IASC, had found in 1973 and issued 41

International Accounting Standards ( IASs ) ==> Tiền thân của IASB là Ủy ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế ( IASC ) thành lập năm 1973 thông qua 1 thỏa thuận bởi các tổ chức nghề nghiệp. 41 IASs có rất nhiều version khác nhau. ➢ Later, the IASB adopted all of these standards and issues its own International

Financial Reporting Standards (IFRSs).

Sự khác biệt giữa IAS và IFRS
IFRS (Chuẩn mực BCTC quốc tế ) tập trung vào IAS ( Chuẩn mực Kế toán quốc tế ) đề cập đến kĩ thuật hạch toán, quy trình xử lý công việc người sử dụng thông tin, bởi cảnh giới của Kế toán
là “thông tin có ích cho người sử dụng”. Họ không

quan tâm đến kỹ thuật hạch toán, miễn là nó làm theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực là được.

Page | 3

Sơ lược về Chuẩn mực Kế toán ở Anh - Mỹ - Việt Nam
 Anh, EU áp dụng IAS/ IFRS.  Mỹ sử dụng US GAAP ( General Accepted Accounting Principles – Các nguyên tắc Kế toán được áp dụng rộng rãi ). As many US and foreign companies operate and raise capital in more than one country, US GAAP is moving toward Global Accounting Standards.  Việt Nam bên cạnh việc ban hành VAS, MOF còn ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn ( circular, decree ) được xem như là Vietnamse GAAP. Các công ty Kế toán, Kiểm toán đa số áp dụng các nghị định, thông tư hướng dẫn, chứ không cần đến chuẩn mực. Chỉ có những công ty lớn, to mồm, cố cãi với Bộ Tài chính để áp dụng Chuẩn mực hay Nghị định/ Thông tư để có lợi cho khách hàng của nó.

Framework ( Khuôn mẫu lý thuyết )
 Khuôn mẫu lý thuyết đưa ra các hướng dẫn liên quan đến BCTC nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin chung của mọi đối tượng sử dụng ( không thể có các thông tin phục vụ cho nhu cầu riêng của từng đối tượng ). BCTC theo mục đích cụ thể như bảng cáo bạch, báo cáo theo mục đích thuế nằm ngoài phạm vi hướng dẫn của Framework.

Page | 4

 Framework là nền tảng của các Chuẩn mực Kế toán. Framework xây dựng những giả định ( Assumption ), từ những giả định này thì IAS/ IFRS mới đúng. Trong những tình huống mà Chuẩn mực Kế toán không đề cập, ta phải quay về xem xét Framework.

Mục tiêu của BCTC
BCTC được lập với các mục tiêu chủ yếu là cung cấp thông tin về:

So sánh BCTC của nước ngoài & Việt Nam
Bảng Cân đối kế toán Việt Nam – Trình bày theo tính thanh khoản giảm dần ( Liquidity descending ) – Có thể phân biệt rõ ràng giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn hoặc – Distinguish Current Assets & Non – Current Assets. trình bày trộn lại theo 1 trật tự nhất định ( tính thanh khoản tăng hoặc giảm ). Nếu không phân biệt được ngắn hạn & dài hạn thì phải thuyết minh trên BCTC. – Tài khoản mang số hiệu cố định. – Số hiệu tài khoản tùy thuộc vào nhu cầu quản lý của DN. Bảng Cân đối kế toán nước ngoài – Optional

Page | 5

– Báo cáo mang tính mẫu biểu thống nhất.

– Báo cáo không mang tính mẫu biểu thống nhất.

 Chú ý: ✔ Các tài sản tài chính sometimes không phân biệt được ngắn hạn & dài hạn. Ví dụ: Khi ngân hàng cho vay 3 năm thì đây là Long – term asset. Nhưng 3 tháng sau khách hàng trả nợ hoặc ngân hàng bán nợ cho factoring companies thì đây là Short – term asset. ✔ Goodwill ( Lợi thế thương mại ) của công ty khác khi hợp nhất xuất hiện Statement of Financial Position của công ty mình. Báo cáo kết quả kinh doanh Việt Nam Profit and Loss Accounts ( phân loại chi phí theo chức năng )

Page | 6

Thu nhập khác 12. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Chi phí tài chính . Giá vốn hàng bán 5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4... Lợi nhuận sau thuế TNDN 18.. Lợi nhuận gộp 6.. Chi phí thuế TNDN hiện hành 16. Lợi nhuận khác 14..  Operating Income = Gross Profit – Total Operating Expenses  Income from financial activities  Expense for financial activities  Extraordinary income  Extraordinary expense  Earning before tax  Income tax expense  Income Operations  Loss ( Gain ) on Discontinued Operations  Net Income From Continuing ➢ Other ( O.C. Chi phí bán hàng 9.I ) Earnings Per Share Page | 7 . Các khoản giảm trừ doanh thu 3.. Doanh thu hoạt động tài chính 7..I ) Comprehensive Comprehensive Income Income ➢ Total ( T. I )  Sales Revenue  Cost of Goods Sold  Gross Profit ( Margin )  Total Operating Expenses ✔ General & Administrative Expenses ✔ Selling Expenses ✔ .Trong đó: Chi phí lãi vay 8..C. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 11. Chi phí khác 13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ➢ Comprehensive Income ( C.1.

 Not have material errors ( Không có sai lệch trọng yếu. tính có thể hiểu được và tính có thể so sánh được. không bị xuyên tạc. tức là có thể vẫn còn có những sai lệch không trọng yếu ).  Completeness in all material respects ( Đầy đủ trên những khía cạnh trọng yếu )  Susbstance over form ( Tôn trọng nội dung hơn hình thức ) Page | 8 . thông tin cần :  Represent faithfully the results and financial position of the entity ( Trình bày trung thực kết quả.  Neutrality ( Khách quan ) ✔ Thông tin trên BCTC phải khách quan. Framework đưa ra 4 đặc điểm chất lượng chủ yếu. đó là tính đáng tin cậy. Tính đáng tin cậy ( Reliablity ) Thông tin đạt chất lượng đáng tin cậy khi chúng không có các sai sót hay thiên lệch trọng yếu và được trình bày trung thực. 1. Để đạt chất lượng đáng tin cậy. tình hình tài chính của đơn vị )  Prudence ( Thận trọng ) ✔ Là việc cân nhắc trong các điều kiện không chắc chắn. ✔ Thông tin không được trình bày nhằm đạt được 1 kết quả đã được xác định trước.1.Characteristics of accounting information Các đặc điểm chất lượng là các thuộc tính cần thiết để có thông tin hữu ích trình bày trên BCTC. tính thích hợp. ✔ Nguyên tắc thận trọng không cho phép đánh giá cao ( overstate ) tài sản và thu nhập hay đánh giá thấp ( understate ) nợ phải trả và chi phí.

bên cho thuê chuyển quyền sở hữu cho bên đi thuê với giá thấp hơn nhiều ( much lower ) so với giá trị trường lúc đó. ✔ Khi chấm dứt hợp đồng. Do đó xét về bản chất. Còn nếu ngân hàng mua tài sản về. Tại sao DN không đi vay ngân hàng để mua tài sản? Lý do là ngân hàng muốn nắm đằng chuôi. ngân hàng không chắc chắn sẽ thu được vốn. Ví dụ: Nghiệp vụ thuê tài chính ( Financial Leasing ) Để ghi nhận nghiệp vụ thuê tài chính thì phải thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện sau: ✔ Hiện giá các khoản tiền thuê lớn hơn hoặc bằng giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản cho thuê. Nội dung và hình thức pháp lý không phải lúc nào cũng nhất quán. thì quyền sở hữu tài sản thuộc về DN. tài sản cho thuê tài chính thuộc quyền sở hữu của ngân hàng ( ngân hàng giữ giấy tờ ). ✔ Thời gian thuê ( leasing term ) chiếm trên 2/ 3 thời gian sử dụng hữu ích (useful line ). Tính thích hợp ( Relevance ) Page | 9 .1. Khi đó rủi ro và lợi ích của tài sản thuộc về DN nên đơn vị ghi nhận đây là tài sản của mình 1. đây cũng chỉ là hoạt động mua sắm tài sản của DN bằng nguồn vốn vay.Chú ý: Việc tôn trọng nội dung hơn hình thức ( Susbstance over form ) nghĩa là các nghiệp vụ hay sự kiện phải được tính toán và trình bày theo nội dung và tính chất kinh tế chứ không phải đơn thuần theo hình thức pháp lý. Nếu ngân hàng cho DN vay tiền để mua tài sản giá trị lớn trong thời gian dài.  Về mặt bản chất thì đây là “ Purchase with loan ” nên DN ghi nhận đây là tài sản của mình trên Bảng Cân đối kế toán và tính khấu hao bình thường. nắm giữ quyền sở hữu tài sản rồi cho DN thuê lại thì quyền sở hữu tài sản thuộc về ngân hàng.  Về mặt hình thức ( legal ).

Tính có thể hiểu được ( Understanability )  Thông tin cung cấp trên BCTC phải có thể hiểu được.  Các đơn vị khác nhau nhằm đánh giá tình hình tài chính.1. 1.  Tuy nhiên. hiện tại và tương lai hoặc xác định hay điều chỉnh các đánh giá quá khứ của họ. Thông tin thích hợp khi chúng ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng. các hoạt động kinh tế và kế toán. các thông tin phức tạp. Chú ý: Việc áp dụng “ Nguyên tắc nhất quán ” ( Consistency ) giữa kỳ này ( current period ) & kỳ trước ( prior period ) nhằm tạo ra 1 thông tin có thể so sánh được giữa kỳ này và kỳ trước. Thông tin cần phải thích hợp đối với nhu cầu ra quyết định của người sử dụng.  Tích thích hợp của thông tin được đánh giá trên 2 khía cạnh: Timeliness ( Đúng lúc ) & Materiality ( Trọng yếu ) 1. Page | 10 . Tính có thể so sánh được ( Comparability ) Người sử dụng BCTC phải có thể so sánh các BCTC của :  Một đơn vị trong một khoảng thời gian nhằm xác định xu hướng về tình hình tài chính và kết quả hoạt động. quá khó hiểu đối với người sử dụng nhưng thích hợp đối với nhu cầu ra quyết định kinh tế của họ phải được trình bày trên BCTC.1. kết quả hoạt động và sự thay đổi tình hình tài chính của các bên. Người lập BCTC giả định rằng người sử dụng có 1 kiến thức nhất định về kinh doanh. giúp họ đánh giá các sự kiện quá khứ.

The basis for measurement of many assets and liabilities. All economic events can be identified with a particular entity. Cause – and – effect relationship between revenue and expense. DN phải declare ( tuyên bố công khai ) & đánh giá trong Thuyết minh BCTC sự thay đổi này làm lợi nhuận năm nay bị ảnh hưởng như thế nào. Bài tập: Những trường hợp sau đang áp dụng những giả định. 8. 2. nguyên tắc nào ? 1. 3. 5. 4. A common denominator is the dollar.➢ IAS/ IFRS quy định DN thay đổi chính sách kế toán (accounting pilicy) khi “There is a significant change in the nature of the operations or a review of the financial statements presentation indicates a more appropriate presentation”. ĐÁP ÁN Page | 11 . ➢ Khi thay đổi chính sách kế toán. Revenue is recognized only after certain criteria are satisfied. 6. 7. The benefits of providing accounting information should exceed the cost of doing so. Assumes the entity will continue indefinitely. The life of an enterprise can be divided into artificial time periods.

Nguyên tắc giá gốc được lập trên giả định hoạt động liên tục ( đơn vị mua tài sản về để sản xuất. Going concern assumption ( Hoạt động liên tục ) ==> giả định thực thể. Tức là kế toán cung cấp các thông tin về tài sản. nợ phải trả của entity. 4. Materiality principle ( chỉ cung cấp những thông tin mà lợi ích của việc cung cấp những thông tin này phải lớn hơn chi phí của việc làm này ). Assumption “ Entity Concept ” .“ Đơn vị kinh doanh phải độc lập ( seperate ) với chủ sở hữu của nó ”.1. không quan tâm đến giá trị trường ). kinh doanh. pháp nhân sẽ tiếp tục hoạt động trong khoảng thời gian vô hạn định. 2. 5. chứ không công bố các thông tin về chủ sở hữu DN. không phải để bán nên họ sử dụng giá gốc. 1. Cơ sở để đo lường giá trị tài sản & nợ phải trả: Historical principle. Realization concept ( Nguyên tắc ghi nhận doanh thu ): ✔ The earnings process is judged to be complete or virtually complete. 3. chi phí do doanh thu quyết định ). ✔ There is reasonable certainly as to the collectibility of the asset to be received. Matching principle : expenses are recorded in the same period in which the revenues they helped produce are recorded ( Chi phí phải phù hợp với doanh thu. Page | 12 .

7. chứ không phải doanh thu phù hợp với chi phí. phá sản thì phải trình bày thực trạng hiện tại của công ty theo giá thị trường. khuyến mãi nhằm gia tăng sức tiêu thụ thành phẩm. khuyến mãi vẫn được ghi nhận vào chi phí bán hàng năm 2010.  Xét ví dụ sau: năm 2010 DN thực hiện chiến dịch quảng cáo. nhưng đến năm 2011 thì công ty mới bán được hàng. theo dõi giá trị bằng tiền. Trong trường hợp này thì chi phí quảng cáo. DN hi sinh sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí để nhằm mục đích gì ? Các yếu tố của Báo cáo tài chính 8. Accounting period assumption ( Giả định kỳ kế toán ).  Chú ý về nguyên tắc phù hợp: Chi phí phải phù hợp với doanh thu. ✔ Nếu DN hoạt động liên tục. Money measurement concept : “ accounts will only deal with those items to which a monetary value can be attributed ” ==> ghi chép. Vì đây là chi phí thời kỳ (periodic cost ).1. xem xét hiệu quả hoạt động kinh doanh. ✔ Nếu mấy tháng nữa DN sắp đóng cửa. giả định có thể chia ra nhiều kỳ báo cáo để lập BCTC. Definition of các yếu tố BCTC Page | 13 . đo lường.6.

8. ➢ Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của đơn vị. và đơn vị sẽ phải sử dụng các nguồn lực để thanh toán cho các khoản nợ này. nợ phải trả.➢ Tài sản là nguồn lực do đơn vị kiểm soát. nhưng không bao gồm các khoản đóng góp của người tham gia góp vốn. Page | 14 . Một khoản mục đáp ứng định nghĩa của 1 yếu tố BCTC ( tài sản. ➢ Thu nhập là sự gia tăng lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả làm tăng vốn chủ sở hữu. ➢ Vốn chủ sở hữu là phần giá trị còn lại trong tài sản của đơn vị sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả. thu nhập hay chi phí ) cần được ghi nhận nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: ✔ Khả năng chắc chắn về các khoản lợi ích kinh tế liên quan đến khoản mục sẽ thu được hay sử dụng bởi đơn vị. vốn chủ sở hữu. ✔ Khoản mục có giá gốc hay giá trị có thể xác định đáng tin cậy. nhưng không bao gồm các khoản phân phối vốn của người tham gia góp vốn.2. Recognition of các yếu tố BCTC   Ghi nhận là 1 tiến trình đưa vào BCTC 1 khoản mục thỏa mãn định nghĩa và điều kiện ghi nhận được xác lập. là kết quả của sự kiện quá khứ và đơn vị dự tính thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ tài sản. phát sinh từ các sự kiện quá khứ. ➢ Chi phí là sự sụt giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức giảm tài sản hoặc tăng nợ phải trả làm giảm vốn chủ sở hữu.

giá gốc hay giá trị của một khoản mục cần phải ước tính.Chú ý: ✔ Trong nhiều trường hợp.4. còn Recoverable Tax thì không được tính vào giá phí lịch sử. ✔ Initial Value ( Ghi nhận ban đầu ) ==> Tài sản được ghi nhận theo số tiền / các khoản tương đương tiền đã trả. Chú ý: chỉ có Irrecoverable Tax mới được cộng vào giá gốc. ✔ Subsequent Value ( Sau ghi nhận ban đầu )  Các cơ sở đo lường được sử dụng bao gồm: ✔ Giá gốc ✔ Giá trị hiện tại ✔ Giá trị có thể thực hiện ✔ Hiện giá 8. hoặc giá trị hợp lý được xem xét để có tài sản tại thời điểm ghi nhận ( Historical cost ). Việc sử dụng các ước tính hợp lý là phần thiết yếu của tiến trình lập BCTC và không làm giảm tính đáng tin cậy của BCTC. Measurements of các yếu tố BCTC  Đo lường là việc xác định giá trị tiền tệ mà 1 yếu tố được ghi nhận trên BCTC.3. 8. Presentation / Classification / Disclosure Page | 15 . ✔ Một khoản mục không đáp ứng được điều kiện ghi nhận tại 1 thời điểm cụ thể này lại có thể đủ tiêu chuẩn ghi nhận tại 1 thời điểm sau đó.

đơn vị còn lập thêm Personal Accounts ( Sổ chi tiết ). lệnh chi ) . Page | 16 . lỗi. Ngoài G/L. đây là căn cứ để DN ghi giảm Payable ( Nợ 331 / Có 152 ). Lập Sổ Tổng hợp ( G/L ) riêng cho tất cả tài khoản tổng hợp. Những nghiệp vụ nào thường xuyên xảy ra thì chúng ta mở 1 sổ theo dõi riêng. khi công ty trả tiền hàng thì sẽ fill in “ Remittance advice ” để thông báo số tiền đó trả cho hóa đơn nào. họ sẽ gửi Credit Note cho DN.  Remittance advice 1 công ty mua hàng đã nợ 3 – 4 chuyến hàng. Nếu nhà cung cấp đồng ý. đó là Specific Journal. kém phẩm chất thì DN gửi Debit Note cho nhà cung cấp để yêu cầu trả lại hàng và khấu trừ nợ phải trả. Khi người mua hàng overpayment số tiền thanh toán. người mua sẽ gửi Debit Note yêu cầu thu lại tiền hoặc khấu trừ tiền hàng lần sau. Standing Order  Credit Note/ Debit Note Khi doanh nghiệp mua hàng từ nhà cung cấp.The Accounting Process ( Quy trình kế toán )  Invoice. ngày nào để người bán kiểm soát hóa đơn nào đã được thanh toán vì mỗi hóa đơn có 1 credit period khác nhau. Receipt  Potation/ Listed price ( giấy báo giá )  Order ✔ Sales Order : khách hàng lập ✔ Purchase Order : công ty lập để đi mua hàng    Goods delivery note ( Phiếu xuất kho ) Goods dispatch note ( Phiếu nhập kho ) Payment Order ( phiếu chi. người bán sẽ gửi Credit Note. Nếu chấp nhận. nếu phát hiện hàng bị hư hỏng.

Kết chuyển doanh thu. chi phí Dr Income Summary / Cr Expense Dr Revenue / Cr Income Summary ( Số dư DT. CP = 0 ) Mô tả về Journal ( Sổ Nhật ký ) Specific Journal thường bao gồm các sổ sau: General Journal Page | 17 . chi phí vẫn > 0.Số dư Tài khoản doanh thu.

.  Bên cạnh G/L. C. các hoạt động bán hàng trả chậm ). ✔ Petty Cash Book ✔ Sales Day Book ( ghi chép “ Credit Transactions ”...  1 nghiệp vụ phát sinh phải được post lên đồng thời Sổ tổng hợp và Sổ chi tiết..  Nếu như Journal là 1 quyển sổ viết tất cả tài khoản.. Còn G/L thì theo dõi riêng cho từng tài khoản.. Ví dụ: A/R cho từng đối tượng khách hàng A.. đơn vị còn mở các sổ chi tiết theo dõi cho từng đối tượng.Theo ✔ Cash Book ( ghi chép “ Cash Transactions ”. nên phải đánh số trang cho Journal. B. ✔ Purchase Day Book ( mua hàng trả chậm ). nó có rất nhiều trang. các hoạt động liên quan đến thu – chi tiền ).. Double – Entry Debit Accounts Receivable ( Customer A ) : 1000 Credit Sales Revenue : 1000  Khoản A/R $ 1000 phải được post 2 lần lên Sổ tổng hợp và Sổ chi tiết. ✔ Sales Return Day Book ( theo dõi hàng bán bị trả lại ) dõi Daily Transactions còn lại Ví dụ: ✔ Khấu hao ✔ Dự phòng cuối kỳ ✔ Adjusting entries ✔ Closing entries ✔ . Page | 18 . Ví dụ: Bán hàng cho khách hàng A chưa thu tiền 1000 đồng.

 Mô phỏng về Journal JOURNAL Post Ref.. Nhân viên giữ Sổ tổng hợp và nhân viên giữ Sổ chi tiết phải là 2 người khác nhau (nguyên tắc bất kiêm nhiệm). đối chiếu số liệu trên tài khoản tổng hợp và các tài khoản chi tiết mở cho TK tổng hợp đó phải bằng nhau. 1 Sold merchandise trên Journal ==> để đối chiếu ) Page | 19 3500 Dr ACCOUNT NO.. 111 Page 2 Dr Y Y Cr  Mô phỏng về G/L LEDGER ACCOUNT Cash Date 2008 Description Post Ref.. ( trang nào Jan. 411 Post Ref.. 111 Dr/ Cr Cr Balanc e . 15 Revenue . 1 Cash 111 X 532 X Dr Cr Page 1 JOURNAL Date 2008 Description Cash Jan.. Date 2008 Description ( Account Number ) Expense Jan. Cuối kỳ.

13 Purchase equipment . ngoại trừ: ✔ Trial Balance chỉ ghi số dư cuối kỳ ✔ Bảng cân đối số phát sinh của VN theo dõi số dư đầu kỳ.  Mô phỏng về Trial Balance Account name Cash Inventory .. nếu khớp sẽ được post lên Trial Balance.. số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ..  Trial Balance của nước ngoài giống như Bảng cân đối số phát sinh của VN. Beginning balance J1 ( Journal page 1 ) 800 X Total Total  Số liệu từ G/L sau khi đối chiếu với Personal Account........ Total X X Account number Trial Balance Dr Cr  Mô phỏng về Bảng cân đối số phát sinh của VN Tên TK Số hiệu Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ Page | 20 .

..TK Tiền mặt . không có Cr hoặc ngược lại ) ✔ Errors on bringing forward balance ( kết chuyển số dư cuối kỳ trước sang số dư đầy kỳ này sai ).  Tuy nhiên.. có những lỗi mà Trial Balace / Bảng cân đối số phát sinh không thể phát hiện được: ✔ Errors of commission Ví dụ: Định khoản đúng Định khoản sai Page | 21 . Tổng cộng 111 Dr Cr Dr Cr Dr Cr X X Y Y Z Z  Tác dụng của Trial Balace / Bảng cân đối số phát sinh ==> giúp phát hiện được những lỗi sau đây : ✔ Transposition ( Đảo số ) ✔ Casting Errors ( Cộng sai ) ✔ Errors of extraction ✔ Two entries on the same side ( 1 bút toán chỉ có Dr..

tức là nhập sai số liệu giữa Source Documents và sổ sách ).  Sau khi Trial Balance đã cân bằng. cuối tháng. kế toán thực hiện Adjusting entries.Dr Utilities Expense : 100 Dr Rent Expense : 50 Cr Cash : 150 Dr Utilities Expense : 130 Dr Rent Expense : 20 Cr Cash : 150 ✔ Compensating errors ( Sai bù trừ ) ✔ Errors of principle ( Sai nguyên tắc kế toán ) Ví dụ: Định khoản đúng Dr Expense : 100 Cr Cash : 100 Định khoản sai Dr Fixed Assets : 100 Cr Cash : 100 ✔ Complete reversal of entries ( Đảo bút toán ) ✔ Errors of omission ( Bỏ sót nghiệp vụ. tức là có Source Documents. Có 4 loại Adjusting entries: Asset Liability Page | 22 . nhưng kế toán không hạch toán ) ✔ Errors of original entry ( Sai ngay từ nghiệp vụ đầu tiên.

242 ). Dr Expense Cr Prepayments 1. Điều chỉnh giảm giá trị tài sản 4. Adjusting entries sử dụng 2 nguyên tắc : Accure & Defer. Dr Expense Expense Cr Provision for bad debts ( doubtful accounts ) 3. Rent. Dr Depreciation Expense Cr Accumulated Depreciation 1. Insurance payable ) 2. Utility. Điều chỉnh tăng giá trị tài sản  Như vậy. Dr 3387 (Doanh thu nhận trước) Cr Revenue 2. Điều chỉnh tăng lãi suất trái phiếu phát hành so với lãi suất thị trường. Page | 23 . Dr Accounts Receivable Cr Revenue ( Doanh thu ước tính ) Revenue 2. Dr Expense Cr Accruals (các nghĩa vụ DN phải thanh toán trong tương lai : Salary. Defer : cash was received or paid in the past Ví dụ: Doanh thu nhận trước ( TK 3387 ) hoặc Chi phí trả trước ( TK 142. Accure : cash will be received or paid in the future Ví dụ: Chi phí phải trả ( 335 ) hoặc Doanh thu ước tính theo hợp đồng xây dựng.1.

Net Income > 0 Dr Income Summary ( Income Identification ) Cr Retained Earnings Net Income < 0 Dr Retained Earnings Cr Income Summary  Sơ lược về Chart of Accounts ( Hệ thống tài khoản ) Hệ thống tài khoản Việt Nam Hệ thống tài khoản nước ngoài Page | 24 . Closing Entries ( Bút toán khóa sổ ) Sau khi thực hiện Adjusting entries thì current balance của Revenue và Expense > 0. kế toán thực hiện bút toán khóa sổ kết chuyển doanh thu. chi phí sang 911 để xác định Net Income (khi đó Ending Balance của Revenue và Expense = 0) Kết chuyển Chi phí Dr Income Summary ( Income Identification ) Cr Expense Kết chuyển Doanh thu Dr Revenue Cr Income Summary ( Profit & Loss account ) Từ Net Income kết chuyển sang Retained Earning.

Việc đặt số hiệu TK như thế nào là tùy thuộc vào DN. money orders received from customers )  These forms of cash represent amounts readily available to pay off debt or to use in operations without any legal or contractual restriction. còn những mục đích khác thì có 1 hệ thống xử lý khác. miễn là nó đáp ứng điều kiện sau : Asset : TK 101 TK 199 Liability : TK 200 TK 299 Equity : TK 300 TK 399 Revenue : TK 400 TK 499 Expense : TK 500 TK 599 • • • • • CHAPTER 2 : CASH AND CASH RECEIVABLES Cash on hand Currency and Coins Balances in checking/ current accounts CASH Cash in bank Items acceptable for deposit in these accounts ( checks. xử lý số liệu.  Các TK của nước ngoài không có số hiệu TK nhất định.Hệ thống kế toán của nước ngoài chỉ sử dụng cho mục đích kế toán. DN phải hạch toán vào đúng TK để thuận tiện cho việc tổng hợp. Page | 25 . Hệ thống kế toán của Việt Nam phải gánh nhiều mục đích khác nhau : • Mục đích kế toán • Mục đích thống kê • Mục đích thuế  Các TK của Việt Nam có số hiệu TK nhất định.

For instance: treasury bills. CASH EQUIVALENTS The investments have a maturity date no longer than three months from the date of purchase. commercial paper. ngân hàng yêu cầu phải duy trì lượng tiền tối thiểu trong tài khoản là $ 1000 ==> Cash in bank : $ 14000. It is reported as investments and funds or other assets ) ➢ Séc bảo chi => ngân hàng phong tỏa tài khoản tiền gửi thanh toán của payer để đảm bảo tài khoản của payer đủ tiền để chi trả cho payee. còn 1 tháng nữa mới tới hạn. ➢ Mở L/C.Some examples about restricted cash ( cash is restricted in some way and not available for current use. Bạn đang giữ 1 trái phiếu đã mua cách đây 5 năm. b. chi phí cơ hội của việc bán trái phiếu này là tiền lãi cao mà bạn không hưởng được). ➢ Ví dụ: vay ngân hàng $15000. ➢ Compensating balance ( số dư tối thiểu duy trì trong tài khoản ) The borrower us asked to maintain a specified balance in a low-interest or noninterest-bearing account at the bank to compensate the bank for granting the loan or extending the line of credit. ký cược. Xét 2 tình huống sau đây: a. Đây là Cash Equivalent. còn 1 tháng nữa là tới hạn. Bạn đang giữ 1 trái phiếu đã mua cách đây 5 ngày. Page | 26 . Đây không phải là Cash Equivalent (vì bạn không muốn bán nó. ký quỹ.

2. Để ghi nhận Cash Equivalent là phải xem xét loại giấy tờ có giá đó có dễ bán không và bạn có muốn bán nó không. căn cứ vào Bảng kê. các chứng từ do custodian cung cấp. . họ giao dịch qua tài khoản ngân hàng rất nhiều. Kế toán định khoản. At the end of the month. Quy trình xử lý Petty Cash Description 1. delivery charges and entertainment expenses. sau khi owener issued a new check. 4. vào cuối tháng.  Việt Nam không có petty cash vì tiền mặt tại quỹ rất nhiều. họ chỉ giữ 1 ít tiền mặt ( khoảng vài trăm USD ) to pay for low-cost and miscellaneous items such as postage. A petty cash fund is established. During the month of the first period No entries ( chi phí nhỏ. không trọng yếu ) Dr Expense ( Số tiền trên chứng từ ) Dr Under/ Over petty cash Cr Cash in bank ( Số tiền cần chuyển vào Petty Cash để nó constant ) Dr Expense ( Số tiền trên chứng từ ) Dr Under/ Over petty cash Cr Cash in bank ( Số tiền cần chuyển vào Petty Cash để nó constant ) Page | 27 3. Double Entry Dr Petty Cash Cr Cash in bank Người đại diện theo pháp luật của enterprise writes a check to the custodian. PETTY CASH  Ở nước ngoài. Những tháng tiếp theo. office supplies. custodian lập Bảng kê và gửi kèm các chứng từ cho Kế toán công ty lập bút toán replenished.

2003. During the month of May. Nếu số liệu tiền gửi ngân hàng trên Sổ không khớp với Bank Statement thì Kế toán Việt điều chỉnh Sổ : Page | 28 . Period đầu tiên ( khi establish petty cash ) thì lập 2 bút toán 1 & 2. the Hawthorne Manufacturing Company established a $200 petty cash fund. The fund will be replenished at the end of each month. Petty cash tồn quỹ là 40 At the end of May. On May 1. nhưng owner vẫn phải issue a check worthing $200 ) No entries Dr Expense Cr Cash in bank Dr Expense Dr Under petty cash Cr Cash in bank : 160 : 160 : 160 : 10 : 200 – 30 = 170 : 200 : 200 BANK RECONCILIATION  Việt Nam lấy Bank Statement làm chuẩn. John paid bills totaling $160 summarized as follows: Postage Office supplies Delivery charges Entertainment Total May 1. a check is written for $200 made out to John Ringo. John Ringo is designated as the petty cash fund custodian. petty cash custodian. Example: On May 1. 2003. 2003 $ 40 $ 35 $ 55 $ 30 $ 160 Dr Petty Cash Cr Cash in bank During the May 2003 At the end of May. những periods tiếp theo chỉ cần lập bút toán 4. Petty cash tồn quỹ là 30 ( dù chưa tìm ra được nguyên nhân.

Therefore. – She paid in a batch of check two days ago totaling $2503 and these have not yet been credited to her account.Nợ TK 112 Có TK 3387 Nợ TK 1381 Có TK 112  International Accounting realizes that Differences between the cash book and bank balance occur due to differences in the timing of recognition of certain transactions and errors. – There are unpresented check of $324. Her cash balance is $2357 and the balance on her statement is $25 overdrawn. Bank balance – Unpresented check ( Cheque outstanding ) Cash book balance – Non sufficient-fund cheque ( NSF check / Dishonored check ) Payer’s account không đủ tiền thanh toán ( permanent difference => chỉ khi nào payer nộp thêm tiền vào tài khoản của họ ) ± Unclear lodgement – Bank collections ( principal. She finds the following differences: – Bank charges of $23 and direct debit totaling $100 have not been posted to the cash book. nhận tiền cổ tức. they adjust the bank balance and the book balance to the same cash balance. What will the reconciled balance be ? Page | 29 . lãi tiền gửi ngân hàng ) ± Errors of entity ( not credit / debit to the company’s account ) ± Errors of bank Example 1: Gemma is reconciling her cash book to the bank statement. bank charges ) – Standing order / Direct debit + Credit transfer ( Khách hàng trả tiền trước thời hạn. – A check she paid in last week for $80 has been dishonoured. interest.

120 $ 82. Checks written in May that had not been processed by the bank total $ 5. 2003 $ 32. Bank balance : 34680 Deposits 2965 + 1020 Cash book balance : 35276 NSF checks 2187 Page | 30 .187 ) 1120 34.Bank balance -25 – 324 + 2503 = 2154 Cash book balance 2357 – 23 – 100 – 80 = 2154  The reconciled balance is 2154 Example 2: The Captain Manufacturing Company maintains a general checking account at the Pacific Bank. The cutoff date is the last day of the month.140 ( 78. May 1. – A check written for $ 1. 680 The company’s general ledger cash account has a balance of $ 35. The check was for payment to a supplier of raw materials. The bank statement for the month of May is summarized as follows: Balance. Pacific Bank provides bank statement and canceled checks once a month. 433 ) ( 80 ) ( 2. – All checks written in April have been processed by the bank.790 was incorrectly recorded by the company as a $790 disbursement.965 – A deposit of $ 1020 was made on May 31 that was not credited to the company’s account until June. 2003 Deposits Checks processed Services charges NSF checks Note payment collected by bank ( includes $ 120 interest ) Balance. May 31. Requirements : Prepare the bank reconciliation. A review of the company records and the bank statement reveals the following : – Checks not yet deposited totaled $ 2.536.276 at the end of May.

Checks written 5536 Bank collections Errors 1120 790 – 1790 34680 + 2965 + 1020 – 5536 = 33. Ghi giảm trực tiếp trên hóa đơn. by definition. ✔ 1.1. ✔ ✔ Represent reduction not in the selling price of good or service but in the amount to be paid within a specified period of time to provide incentive for quick payment Ví dụ: “ 2/10. Cach discount ( Sales discount ) Reduce the amount to be paid if remittance is made within a specified short period of time. they will be converted to cash within the normal operating cycle.1.1. Trade discount ( chiết khấu thương mại ) ✔ A percentage reduction from the list price to change prices or to give quantity discount to large customers. n/30 ” ==> Thời gian trả nợ tối đa là 30 ngày. Any amounts not paid within 10 days are Page | 31 . Initial valuation of accounts receivable 1.129  – 80 – 2187 + 1120 – 1790 + 790 = 33. 129 The reconciled balance is 33. Bài tập: The Hawthorne Manufacturing Company offers credit customers a 2% cash discount if the sales price is paid within 10 days.1.129 ACCOUNTS RECEIVABLE Accounts receivable are current assets because. 1.1. nhưng nếu trả trong vòng 10 ngày thì được hưởng chiết khấu thanh toán 2%.

n/30.880 Cr Interest Revenue: 120 Nhận xét : Balance Sheet A/R Cash Vietnamese 20.720 = 5.720 280 Cr A/R : 14.000 Cr Inventory: Cr Inventory: 16. On October 5. Dr COGS: b.600 13.000 Cr Sales Revenue: 20.000 13.000 ( 80% of the selling price ) . Dr A/R : 19600 Cr Sales Revenue: Cr Sales Revenue: 20. Hawthorne sold merchandise at a price of $20. 2003.680 16. These repayment terms are stated as 2/10.000 *(1-2%)= 15.000 Income Statement Vietnamese Net method Gross method Page | 32 .720 ( $14.000 Cr A/R : 19.720 Dr Cash : 13.000 Dr Cash : 13.000 a. Dr COGS : 15.000 Cr A/R : 6.000 b. Dr A/R : 20. The customer paid $13.600 b. Dr A/R : 20.720 Dr Sales discount : 280 Cr A/R : 14.000. Dr COGS : 16.000 Cr A/R : 6. Vietnamese Net method October 5: a.720 Dr Financial Expense: Cr A/R : 13.000 Dr Cash : 6.720 Net method 19.720 Gross method a.000 less the 2% cash discount ) on October 14 and the remaining balance of $6.000 November 4 Dr Cash : 6.due in 30 days.000 13.000 Seller October 14 Dr Cash : 13.000 Cr Inventory: 16. This merchandise cost $16.600 – 13.720 Gross method 20.000 20.000 Dr Cash : 6.680 16.000 on November 4.000 *(1-2%)= 19.

công ty A bán chịu một lô hàng. initial valuation of net method and gross method is different.Sales Revenue Interest Revenue Expense    20.720 0 0 Clearly.000 0 280 19. giá bán $100. 1. Vào ngày 5 tháng 11. do khách hàng thấy ½ lô hàng không đủ phẩm chất nên đã trả lại cho DN.000 – 120 = 19. Tháng 10 – Khi bán được hàng Tháng 11 – Khi trả lại hàng Page | 33 . Subsequent Valuation Two situations possibly could cause the cash collected to be less than the initial valuation of the receivable:   Sales returns: The customer could return the product.000 – 280 = 19.600 120 0 20.720 ).1. Sales returns Xét ví dụ sau : Trong tháng 10. Using either net method or gross method. giá vốn $70. Uncollectible Accounts Receivable: The customer could default and not pay the agreed on sales price. net sales is reduced by discount taken ( 20. Discounts not taken ( 120 ) are included in sales revenue using the gross method and interest revenue using the net method.

Thuế xuất khẩu.5/11: a. cuối tháng phải kết chuyển Sales Return sang Sales Revenue ? Bên phần Nợ TK 511 có rất nhiều khoản mục : Hàng bán trả lại. Dr Inventory Cr COGS 30/11: Dr Sales Revenue Cr Sales Return : 50 : 50 : 50 : 50 : 35 : 35 Câu hỏi 1: Tại sao không ghi giảm trực tiếp Sales Revenue mà phải sử dụng tài khoản trung gian ( Sales Return ). Nếu ghi giảm trực tiếp TK Sales Revenue thì nhà quản trị không biết từng giá trị của từng khoản mục là bao nhiêu.  Việc sử dụng TK trung gian ( Sales Return ) là 1 kỹ thuật kế toán. VAT theo phương pháp trực tiếp. Giảm giá hàng bán. vừa cung cấp thông tin cho đối tượng bên ngoài ( Các khoản giảm trừ doanh thu ) vừa cung cấp chi tiết giá trị của từng khoản mục giảm trừ doanh thu để nhà quản trị có quyết định phù hợp: ✔ Trong khoản giảm trừ doanh thu mà khoản Chiết khấu thương mại chiếm tỷ trọng lớn => khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty là rất tốt. ✔ Nếu Giảm giá hàng bán. Dr Sales Return Cr A/R b. Chiết khấu thương mại. Dr COGS : 70 Cr Inventory : 70 a. Câu hỏi 2: Việc định khoản như Việt Nam như trên sẽ nảy sinh vấn đề gì ? Page | 34 . Hàng bán trả lại chiếm tỷ trọng cao cho thấy chất lượng sản phẩm của công ty không tốt. khách hàng mua hàng nhiều nên chiết khấu cho khách hàng nhiều. Thuế tiêu thụ đặc biệt. cần phải xem xét lại quá trình sản xuất nhằm gia tăng giá trị khách hàng. Dr A/R : 100 Cr Sales Revenue : 100 b.

giá trị hàng mà khách hàng trả lại là 50 thì cách hạch toán như Việt Nam sẽ làm doanh thu năm 2010 bị đánh giá cao và doanh thu năm 2011 bị giảm trừ => không cung cấp thông tin hữu ích.  Nếu như việc bán hàng năm 2010 và 2011 là do 2 đội ngũ bán hàng khác nhau thực hiện ( A và B tương ứng ) . qua năm 2011. Returning goods of October do not make sales revenue of October debit. Dr A/R Cr Sales Revenue b. nhưng thực tế đội A chỉ bán được 50 còn đội ngũ B bán được 100 ==> rất bất công cho đội B. Recognizing sales returns when they occur could result in an overstatement of income in the period of the ralated sale.  Tương tự. Dr COGS Cr Inventory Page | 35 . International Accounting makes provision for Sales Return as follows 1. công ty bán hàng năm 2010 ( doanh thu là 100 ). Mak e sales Ghi nhận bán hàng a. nhưng lại đưa ra ý kiến đội ngũ bán hàng B làm việc kém hiệu quả. Câu hỏi 3: Có cách nào khắc phục vấn đề trên hay không ? Yes. but November’s sales revenue => Sales Revenue of October is overstated while November’s one is understated. Điều này cũng làm cho nhà quản trị khen thưởng cho đội ngũ bán hàng A năm 2010. doanh thu bán hàng là 100.

Dr Sales Return Cr A/R b. Dr Sales Return Allowance Cr A/R b. ➢ Việc trích lập dự phòng vào cuối kỳ làm cho doanh thu kỳ bán hàng hợp lý hơn một chút nhưng không đảm bảo hợp lý 100%. Example : Page | 36 . Dr Inventory – estimated return : % TỶ LỆ COGS THEO SALES REVENUE * giá trị (*) tính được ở trên Cr COGS At the end of month : Dr Sales Revenue / Cr Sales Return 1.Make allowances at the end of accounting period a. Receive a return a.SỐ DƯ SALES RETURN ALLOWANCE TẠI THỜI ĐIỂM LẬP DỰ PHÒNG – GIÁ TRỊ SALES RETURNS GHI NHẬN TRỰC TIẾP TRONG KỲ (MÀ KHÔNG THÔNG QUA KHOẢN DỰ PHÒNG) (*) Cr Allowance for Sales Return b. Dr Inventory Cr Inventory – estimated return  Nếu dự phòng không đủ thì xử lý như chưa lập dự phòng : a. Dr Sales Return : NHU CẦU LẬP DỰ PHÒNG TRONG KỲ . Dr Inventory Cr COGS  Nếu lập dự phòng bị dư thì hoặc là hoàn nhập ( reverse bút toán lập dự phòng ) hoặc bù trừ với khoản dự phòng cần lập cho những kỳ tiếp theo.

Ending 2004. In 2004.000 = 70.000 2. the Hawthorne Manufacturing Company sold merchandise on account for $2. assuming that a perpetual inventory system is used.000 Dr COGS Cr Inventory : 1.000 Dr COGS Cr Inventory : : 78.000.During 2003. customers returned $ X in sales. This merchandise cost $1. a.000 200.000 The sales revenue in 2004 was 3.000.200. The entries to record sales and merchandise returned during the year.00 130. prior to making payment. Nghiệp vụ bán hàng Dr A/R Cr Sales Revenue : : 2.000 : 1.000 Page | 37 .000.000 78. its first year of operations.000 ( 60% of the selling price).000 70.000 Make provisons for Sales Return at the end of 2003 Dr Sales Return Cr Sales Return Allowance Dr Inventory – estimated return Cr COGS Dr Sales Revenue Cr Sales Return : : : : : : 10% * 2.000 in sales during 2003.000. Industry experience indicates that 10% of all sales will be returned.000 = 42.000 42.000 Receive a return Dr Sales Return Cr A/R : : 130.000 200.000. the company make allowance for 10% of all sales will be returned.200.000. X = $ 60.000.000 – 130.000 60% * 70. Customers returned $130.200.

000 290.000 Page | 38 .000 : 174.(70.000 : 290.000 = 174.000 – 60.000 b.000 * 10% .000 36.000 : 60% * 290.000 60% * 60.000 Bút toán kết chuyển Dr Sales Revenue Cr Sales Return : : 290.000.Receive a return Dr Sales Return Allowance Cr A/R Dr Inventory : : : 60.000)= 290.000 Cr Inventory – estimated return : Make allowances at the end of 2004 Dr Sales Return Cr Allowance for Sales Return Dr Inventory – estimated return Cr COGS : 3.000 = 36.000 60. X = $ 80.

000 Cr Inventory – estimated return : Cr COGS : Make allowances at the end of 2004 Dr Sales Return Cr Allowance for Sales Return Dr Inventory – estimated return Cr COGS : 3.000 Page | 39 .000 = 290.000.10.000 10.000 = 48.000 : 290.000 80.000 = 36.000 60% * 80.000 = 174.000 * 10% .000 60% * 20.000 60% * 60.000 Bút toán kết chuyển Dr Sales Revenue Cr Sales Return : : 300.000 : 60% * 290.000 = 12.Receive a return Dr Sales Return Allowance Dr Sales Return Cr A/R Dr Inventory : : : : 70.000 300.000 : 174.

2. từ đó nghiệp vụ đơn giản.1. không động đến B/S.. ) Dr Bad debt Expense Cr Allowance for Uncollective Accounts Receivable Dr Allowance for Uncollective Dr Bad debt Expense Lập dự phòng Cr Provision for Uncollective Accounts Receivable Write – off ( Xóa nợ ) Dr Provision for Uncollective Accounts Receivable Accounts Receivable Cr Accounts Receivable Cr Accounts Receivable a.1. sheet.1.1.1.Notes: Việc trích lập dự phòng theo General write .Specific write off ( con nợ bỏ trốn. bị phá sản.1. the net realizable value of accounts remove a debt from a company’s accounts when the enterprise realized that it could not The balance sheet amount is an indirect receivable to be reported in the balance gain future economic benefit from A/R outcome of estimating bad dent expense.off có 2 cách tiếp cận sau: Income statement approach Balance Sheet approach Estimate bad debt expense as a Determine bad debt expense by estimating 1. cần thay đổi giá trị dự phòng. Dr Bad debt Expense Cr A/R Muốn tăng hay giảm chi phí thì chỉ  Income Statement là hậu quả của B/S  Direct write – off chỉ phù hợp với những doanh nghiệp có ít transaction.1. có vào B/S. Nghiệp vụ 1. 1. mất tích. Dr Cash Cr A/ R Suddenly collect debts Dr Cash Cr Income ( Profit & Loss ) Page | 40 . từ đó tác nên hàng ít. chết.General write off ( depends on debt age overdue ) kiểm soát được chi phí trên I/S. Dr A/ R Cr Bad debt Allowance b. số lượng khách phụ thuộc thể đếm được..1.DIRECT WRITE – OFF percentage of each period’s net sales.

nguồn lực kinh tế để chi xài trong tương lai. thì tiền lời vẫn không đổi ( tổng ngân lưu ròng giống nhau ở cả 2 trường hợp).  Việc trích lập dự phòng còn giúp cho doanh thu và chi phí các kỳ công bằng. hạn chế việc phân phối tài sản nhiều. không có biến động quá lớn. ➢ Sự cần thiết phải trích lập dự phòng: Không trích lập dự phòng Trích lập dự phòng Doanh thu : 1000 Chi phí Net profit : 700 + 200 ( dự phòng ) : 100 Doanh thu : 1000 Chi phí Net profit : 700 : 300  Dù có trích lập dự phòng hay không. Cuối năm rà lại danh sách khách hàng và tính toán số tiền không thể thu hồi được. Lợi nhuận kế toán sau thuế thấp thì chia cổ tức ít => DN giữ lại được nhiều tài sản.  Tuy nhiên. Page | 41 . Measurement the value of uncollective accounts receivable depends on debt age overdue ( lấy số liệu từ các tài khoản control & detail ) ==> Making provisons for bad debts by balance sheet approach reflects the value of accounts receivable more exactly than income statement approach. lợi nhuận thực tế giống nhau. Income Statement phản ánh Bad debt Expense chính xác hơn vì đây là chi phí công ty chấp nhận bỏ đi để get sales. Việt Nam đang lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo cách tiếp cận từ Balance Sheet. nhưng lợi nhuận kế toán trong trường hợp lập dự phòng sẽ thấp hơn khi không lập dự phòng.

000 Balance Sheet as at December 2004 A/R Provision Net A/R : 305.000 2% * 1. Income statement approach Dr Bad debt Expense : Balance sheet approach Dr Bad debt Expense : 20.000 không thể thu hồi được.000 : ( 20. the following events occurred: Sales on credit Cash collections from credit customers Accounts receivable.Example : The Hawthorne Manufacturing Company sells its products offering 30 days’ credit to its customers.000 of accounts receivable is considered uncollectible.000 There were no specific accounts determined to be uncollectible in 2003. end of year $ 1.2000.000 Vào năm 2004.000 ( 895. During 2003.000 Income Statement for the year ended 2004 Bad debt Expense : 20. The company anticipates that 2% of all credit sales will ultimately become uncollectible.000 : ( 24. its first year of operations.000 ) : 285.000 ) $305.000 Cr Provision for Uncollective Cr Provision for Uncollective Accounts Receivable : 24.000 Accounts Receivable : 20.2000.000 ) : 281.000 Income Statement for the year ended 2004 Bad debt Expense : 24. một khoản nợ 10.000 = 24. And $ 20. Page | 42 .000 Balance Sheet as at December 2004 A/R Provision Net A/R : 305.

công ty tiến hành rà soát lại các khoản phải thu và ước tính $12. Mặt khác.000 Page | 43 . Income statement approach Dr Bad debt Expense : 2% * 750.000. Công ty tiến hành lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo 2% tổng doanh số bán hàng.000 Cr Provision for Uncollective Accounts Receivable : 2.000 = 15.000 ) Net A/R : 281.000 Provision : ( 10.Income statement approach Balance sheet approach : 10.000 – 10.000 = 2.000 = 295.000 ) Net A/R : 285. The Statement of Financial Position như sau : Income statement approach A/R : 305.000 – 10.000 Cr Provision for Uncollective Accounts Receivable : 15.000 = 295.000 – 10.000 Biết doanh thu năm 2004 là $ 750.000 không thể thu hồi.000 A/R Balance sheet approach : 305.000 Balance sheet approach Dr Bad debt Expense : 12.000 Provision : ( 14.000 : 10.000 Dr Provision for Uncollective Accounts Receivable Cr Accounts Receivable Sau khi xóa nợ.

paragraph 6 ) Assets that: ✔ Held for sale in the ordinary course of business ✔ In the production process for sale in the ordinary course of business. ✔ Trong quá trình sản xuất để bán. ✔ In the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services. Đây là nét khác biệt giữa I/S Vì $15.000 rồi nên bây giờ chỉ cần lập dự phòng thêm $ 2000.000 khách hàng mua chịu.000 – 14.000 mới là chi phí mình chấp nhận bỏ đi để bán được hàng. ✔ Nguyên vật liệu hay công cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất hay cung cấp dịch vụ. nhận thấy số dư dự phòng cuối năm 2004 phải là $ 12.000.000 = 1. Page | 44 .000 Cr Provision for Uncollective Accounts Receivable : 1. approach & B/S approach. CHAPTER 3 : INVENTORY Inventory concept ( IAS 2. Nhưng các năm trước mình đã lập dự phòng $ 10.Định khoản sau đây là sai : Do công ty rà soát lại danh sách các Dr Bad debt Expense : 2% * 750. Hàng tồn kho là các loại tài sản: ✔ Giữ để bán trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường.

không uống được. chỉ có thể đem tiêu hủy thì không ghi nhận là Inventory (vì ngay cả điều kiện ghi nhận tài sản – “future economic benefit” cũng không thỏa mãn ). kinh doanh dở dang ( TK 154 ) Sản phẩm chưa hoàn thành tiến trình sản xuất Sản phẩm hoàn thành và sẵn sàng để bán Hàng mua và giữ để bán. Trong trường hợp này công ty có ghi nhận đây là hàng tồn kho hay không ?  Nếu Thế Chí nghĩ rằng mình còn có khả năng thu được future economic benefit từ lô sữa đó ( cho heo ăn.. dụng cụ ( TK 153 ) Chi phí sản xuất. ) => ghi nhận là Inventory. Types of inventory Raw materials Intrusments. Sử dụng cho quá trình sản xuất Definition Finished goods Thành phẩm ( TK 155 ) Page | 45 . Tools. internal use .  Nếu Thế Chí thấy rằng lô sữa này bán không ai mua. Suppliess Work in progress ( WIP ) Nguyên vật liệu ( TK 152 ) Công cụ. cho ai không lấy. Khi đó kế toán định khoản : Dr Other Expense / Cr Cash. Merchandise inventory Ví dụ: hàng hóa của các DN bán Hàng hóa ( TK 156 ) lẻ mua về để bán hay bất động sản của các DN kinh doanh bất động sản giữ để bán.Xét ví dụ sau: Công ty Thế Chí mua 1 lô sữa từ Nhật.. nhưng sau đó Nhà nước ra quy định cấm nhập khẩu và bán các loại sữa có nguồn gốc từ Nhật.

Page | 46 . Chu trình của hàng tồn kho: Purchase ==> Issue / Use ==> Sold ==> Revaluate at the end of the year. đại lý bán đúng giá. Công ty không ghi nhận nó trên Balance Sheet của mình.➢ Trong Inventory còn có 2 loại nữa là : • • Goods in transit ( Hàng mua đang đi đường ) Goods on Consignment ( Hàng gửi đi bán ) ➢ Goods in Transit Inventory shipped FOB shipping point ( FOB ) is included in the purchaser’s inventory as soon as the merchandise is shipped. Inventory shipped FOB destination ( CIF ) is included in the purchaser’s inventory only after it reaches the purchaser’s destination. Nếu DN gửi bán hàng cho đại lý. nhưng không quy định giá bán. không quan trọng Legal form về quyền sở hữu của nó là gì (áp dụng cho Leasing và Goods on Consignment). Nếu DN gửi bán hàng cho đại lý. Goods held on consignment are included in the inventory on B/S of the consignor ( the company ) until sold by the consignee. hưởng hoa hồng bán hàng trên doanh số bán được Risk and Award của hàng hóa đó phần lớn do công ty nắm giữ => lô hàng gửi bán này là Inventory của công ty. đại lý thấy giá nào được thì bán ==> đại lý hưởng hoa hồng + chênh lệch giá Risk and Benefit của hàng hóa đó phần lớn thuộc về đại lý => lô hàng gửi bán này là Inventory của đại lý. ➢ Chú ý : Phần lớn rủi ro và lợi ích của hàng hóa thuộc về ai thì hàng hóa đó thuộc về người đó & xuất hiện trên Balance Sheet của đơn vị đó. Lô hàng này xuất hiện ở Inventory trên B/S của đại lý ( agent ).

Updating the bin card in stores b. nếu thiếu sẽ lập ra đơn thông báo mua hàng. Charging the job ( tính giá thành ). An official from production ( trưởng bộ phận sản xuất ) will sign the form to authorize it. It is then used as a source document for : a. Updating the stores ledger account in the costing department ( kế toán quản trị ) c. overhead or department that is using the materials ( so sánh việc sử dụng chi phí của từng bộ phận so với lợi nhuận mà bộ phận đó làm ra để xem bộ phận đó có làm việc hiệu quả hay không ). PURCHASING PROCEDURE & DOCUMENTATION Step 1 : Production department Material requisitio n1 Purchase Store requisition form 2 Purchasing department Purchasin g order 3 Manager ratify Explanation: ( 1 ) A materials requisition will be completed when materials are needed from stores by the production department. Giới thiệu về Bin Card ( Thẻ Kho ) • Description ( tên hàng ) •Inventory code ( mã nguyên liệu ) Page | 47 . ( 2 ) Thủ kho sau khi đối chiếu thẻ kho và yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu từ bộ phận sản xuất.1.

giữ và sử dụng nên chỉ cần theo dõi số lượng. Page | 48 . hàng hóa.•Inventory units ( đơn vị tính ) • Bin number ( mã số thẻ kho ) • Issues to production ( lượng xuất ) • Receipts ( số lượng nhập ) ✔ Trên Bin Card không thể hiện giá trị của vật tư. ✔ Nó được thủ kho lập.

Purchasing department sẽ fill in Purchase Order và gửi cho suppiler. Purchasing department finds & contacts the best supplier and order products. Nếu được phép thì trưởng phòng mua hàng hoàn chỉnh hồ sơ. ✔ Nếu yêu cầu mua hàng không nằm trong material budget hoặc giá trị vượt quá thẩm quyền thì trưởng phòng phải xin ý kiến giám đốc. sau đó chuyển cho giám đốc ký duyệt cuối cùng.  Supplier sẽ gửi Potation/ Listed price ( giấy báo giá ) cho công ty. hàng hóa phù hợp. Step 2 : Page | 49 . mà lại giao cho bộ phận mua hàng ? Đây là 1 thủ tục kiểm soát trong kiểm soát nội bộ ( Internal Control ) với nguyên tắc bất kiêm nhiệm : người yêu cầu mua hàng. Câu hỏi: Tại sao không giao cho bộ phận sản xuất hoặc kho đi mua hàng luôn.  Sau khi được giám đốc chấp thuận. người phê duyệt mua phải độc lập với người đi mua.• Balance ( tồn trong kho ) ( 3 ) Purchasing department ( phòng vật tư ) đối chiếu giữa thông báo mua hàng và material buget đã được bộ phận kế toán quản trị lập dự toán cuối năm trước: ✔ Nếu yêu cầu mua hàng phù hợp với material budget thì trưởng bộ phận mua hàng phê duyệt việc mua hàng => đưa lên cho giám đốc approve / authorise lần cuối. phê duyệt. Purchasing department không được tự ý đi mua hàng mà không có sự yêu cầu từ Production department & Store và không có sự phê duyệt của giám đốc. Sau khi lựa chọn được vật tư.

An example of Dispatch Note:  We are pleased to inform you that your goods were sent today. the seller sends Dispatch Note (thông báo gửi hàng) by email to the enterprise in order to inform that the goods are on their way and when they will be delivered. Goods Received Note usually accompanies goods to any inspection. Delivery Note is a written document from the seller to the buyer that specifies type of goods and quantity. After that. Price may be included or not.( 4 ) Products + Goods Delivery Note Supplier ( 5 ) Dispatch Note The compan y ( 6 ) Goods Delivery Note ( copy ) + Goods Received Note Supplier Explanation: (4) The supplier sends products along with Goods Delivery Note to the company. In addition. it must have the store – keeper’s signature. store – keeper or Purchasing department produced Goods Received Note ( Phiếu nhập kho) . We look forward to doing business with you again.    ( 6 ) When gooods are received into the company. Page | 50 . Purchasing department signs on the Delivery Note ( one side keeps a Delivery Note ). ( 5 ) After that. We hope that the goods will arrive in perfect condition. We hereby inform you that your goods will be delivered tomorrow.

( 7 ) Purchasing department makes copy of Invoice, Purchase Order (contract), Goods Received Note, Potation and sends all of them to the Accounting department.

( 8 ) Accountants have to check 3 things:
 Check the Invoice and Goods Received Note to guarantee that goods have

been delivered and are in satisfactory condition ( đảm bảo mua được thứ cần mua trong tình trạng tốt nhất ).
 Check the Invoice and Purchase Order to make sure that the price and

terms are as agreed ( chỉ thanh toán những gì công ty đặt hàng thôi ).
 Check the Invoice that the calculations on the invoice are correct

( including sales tax, VAT ).  If everything is in order, the accountants will record figures in the Stores Ledger Accounts, Cash Book or Payables Ledger.

 Stores Ledger Accounts carry all the information that a bin card does, but there are two important differences: • Cost details are recorded in the stores ledger account. • The stores ledger accounts are written up and kept separate from the stores by a clerk experienced in costing book - keeping. ( 9 ) Kế toán không được thực hiện chức năng thanh toán, do đó thủ quỹ công ty ( Treasurer ) sẽ tiến hành trả tiền cho nhà cung cấp. Thủ quỹ, là người giữ tiền và Séc trắng của công ty, sau khi viết Séc xong, đưa cho Giám đốc ký.

Chú ý: Séc trắng ( chưa có chữ ký của Giám đốc, chưa được ký phát ) phải được giữ trong Két sắt, phải được kiểm tra như Cash, mất 1 tờ là có vấn đề. Page | 51

Measurement of Inventories
IAS 2 đoạn 9 trình bày : “ Hàng tồn kho được tính theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được ”.

Historical Cost ( Giá gốc ) Chi phí được vốn hóa trong giá gốc hàng tồn kho bao gồm mọi chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp cần thiết để đưa hàng tồn kho vào điều kiện và vị trí sẵn sàng của chúng. Chi phí mua  Tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng như giá mua, chi phí Chi phí chế biến Các chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm sản xuất hay manufacturing overhead phát sinh trong quá trình vận chuyển ( freight in, transportation in, carriage inward ) , các khoản thuế, phí nhập khẩu. chuyển đổi nguyên vật liệu thành thành phẩm (chi phí khấu hao, chi phí thuê nhà, chi phí bảo trì, bảo hiểm, chi phí tiện ích, chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công  Các khoản giảm giá hàng mua, chiết khấu thương mại phải loại trừ Page | 52 gián tiếp ... ) Các chi phí khác Được tính trong giá gốc nếu chúng đáp ứng được điều kiện đưa hàng tồn kho vào vị trí và điều kiện sẵn sàng. ✔ Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung bị hao hụt trong định mức bình thường. ✔ Chi phí bảo quản sản phẩm để chuẩn bị cho quá trình sản xuất tiếp theo (futher processing)

khỏi chi phí mua.

Một số khoản chi không được tính vào giá gốc hàng tồn kho và được ghi nhận là chi phí của kỳ khi chúng phát sinh như:  Các chi phí bất thường như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung bị hao hụt ngoài định mức.  Hao hụt trong định mức tức là chúng ta phải tôn trọng “ nature ” của nó. • • Pha chế 3l hương liệu với 100 l nước thì thể tích hỗn hợp sau phản ứng là 102,4 l ==> 0,6 l bị mất đi là hao hụt trong định mức (normal way). 1 kg rau mua về, qua sơ chế thu được 0,7 kg rau sạch còn 0,3 kg rau úa vàng, bị sâu ăn phải bỏ đi ==> 0,3 kg rau này là hao hụt trong định mức (normal waste). Những hao hụt bất thường (abnormal waste) không được tính vào giá gốc inventories.

 Chi phí quản lý không liên quan đến quá trình đưa hàng tồn kho vào vị trí và
điều kiện sẵn sàng sử dụng.

Page | 53

.. Chi phí lưu kho. sản phẩm khi đã rơi vào trạng thái “ available for use ” thì Storage Cost không được tính vào giá thành.  Chi phí bán hàng ( transportation out. carriage outward . mà đưa vào Selling Cost. bảo quản sản phẩm ( Storage ) mà không để phục vụ cho quá trình sản xuất tiếp theo. Theo nguyên tắc. ) Two inventory accounting system Perpetual inventory system ( Kê khai thường xuyên ) Periodic inventory system ( Kiểm kê định kỳ ) A periodic inventory system adjusts inventory and records cost of goods sold only at the end of each reporting period.. freight out.  Mỗi khi xuất hàng. first out • – khoản.  Khi A perpetual inventory system continuously records both changes in inventory quantity and inventory cost.  • Specific cost Cost of goods sold = Beginning inventory + Page | 54 . tính giá hàng xuất hàng không định xuất kho theo 1 trong 3 phương pháp sau ( theo IAS 2 version 1/1/2003 ) • FIFO – First in. – Weighted method average pricing Dùng 4 phương pháp tính giá để tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ. tính giá trị hàng xuất kho như sau: Kiểm kê để biết số lượng hàng tồn kho cuối kỳ.  Cuối kỳ.

000. The company begins 2003 with merchandise inventory of $120. The Page | 55 . all on account. Dr COGS : 540. During 2003 additional merchandise is purchased on account at a cost of $600.000. Sales for the year.000. Anna uses the perpetual inventory system to keep track of inventory quantities and inventory costs.000.000 a.000 Cr Sales Revenue : 820.000 on hand. The cost of the soft drinks sold is $540. Sales for the year. Dr A/ R : 820. totaled $820.000 b. Purchased Inventory Sold Inventory Dr Inventory : 600.Net purchases – Ending inventory Example 1: The Anna Wholesale Beverage Company purchases soft drinks from producers and sells them to retailers. all on account.000. During 2003 additional merchandise is purchased on account at a cost of $600.000 Cr Payable to suppliers : 600.000 Example 2: The Anna Wholesale Beverage Company purchases soft drinks from producers and sells them to retailers.000 Cr Inventory : 540. The company begins 2003 with merchandise inventory of $120.000 on hand. totaled $820.

Page | 56 . Pricing techniques ( Phương pháp tính giá xuất kho )  Phương pháp tính giá hàng tồn kho cần áp dụng nhất quán đối với tất cả loại hàng tồn kho có cùng bản chất và tính hữu dụng.. Purchased Inventory Sold Inventory Dr Purchase : 600. Chi phí hàng tồn kho của các loại hàng không được sản xuất hàng loạt hay không thể thay thế & các hàng hóa ( dịch vụ ) sản xuất đặc thù cho những đơn đặt hàng cụ thể. cần sử dụng phương pháp thực tế đích danh. In addition. ví dụ: trang sức.000 A comparison of two inventory accounting systems A perpetual inventory system provides more timely information but generally is more costly than a periodic inventory system.  IAS 2 version có hiệu lực từ ngày 1/1/2003.. ending inventoy is $ 180.000 Cr Sales Revenue : 820.000.000 = 540.000 Cr Payable to suppliers : 600.000 Dr COGS : 120.000 End of period Dr Inventory : 180. các thiết bị đặc thù. tách biệt 2 nhóm hàng tồn kho với 3 phương pháp tính giá khác nhau: a.cost of the soft drinks sold is $540.000 = 60.000 Dr A/ R : 820. Anna uses the periodic inventory system.000.000 Cr Purchase : 600.000 – 120.000 – 180.000 + 600.

Chi phí hàng tồn kho của các mặt hàng khác được xác định theo phương pháp nhập trước – xuất trước ( FIFO ) hoặc bình quân gia quyền.  Weighted average pricing method Page | 57 .  FIFO – First in. first out Definition Advantages It is logical as the oldest Disadvantage Cumbersome to operate because of the need to identify each batch of material separately.b. stock is likely to be used first: Easy to understand and explain (giống quá trình bán hàng thực tế) Closing stock is valued near replacement cost. same material may make it difficult to compare cost and make decision. Variety of price for the Values issues at the price of the oldest items in inventory at the time the issues were made. The remaining inventory thus will be valued at the price of the most recent purchases.

✔ FIFO: issues are valued at on the price of the oldest items. so it is close to the market price.✔ Phương pháp này sử dụng giá bình quân cho các đơn vị hàng tồn kho trong kỳ. Thường được sử dụng cho các loại hàng tồn kho thông thường. It is the oposite of FIFO. ✔ Nhược điểm của cả FIFO and LIFO Cumbersome to operate because of the need to identify each batch of material separately. có thể thay thế như hàng may mặc. cho phép tính thêm phương pháp LIFO. Phải phân loại lô hàng theo những giá mua khác nhau Page | 58 . Difficult to explain as it is opposite to what is physically happening. Ending balance = Beginning balance + Purchased – Q * Poldest ==> The carrying amount of Inventory on Balance sheet is valued at the price of the latest items. ✔ IAS 2 version trước năm 2003. • Periodic weighted average pricing ( bình quân gia quyền 1 lần cuối kỳ ): calculating average cost at the end of a given period. Issue price =Cost of all receipts in the period +Cost of opening inventory Number of units received in the period + Number of units of opening inventory ✔ Có 2 cách tính bình quân gia quyền: • Cumulative weighted average pricing ( bình quân liên hoàn ) : calculating average cost whenever a new delivery is received ( mỗi khi hàng nhập về phải tính giá bình quân cho các loại hàng trong kho ).

1 kg giá 7$. vì không có 1 mức Variety of price for the same material may make it difficult to compare cost and make decision. Ví dụ trong kho có 1 kg giá 5$. Purchase discount On October 5th 2003. the Anna Company purchased merchandise at a price of $20. Lothridge paid $13.5$ thì công ty có nên bán không? Do đó nếu có một mức giá thống nhất thì dễ dàng ra quyết định hơn. FIFO tends to make profits & the carrying value of inventory overstated. n/30.72 Page | 59 . giá thống nhất để làm căn cứ đánh giá. The repayment terms are stated as 2/10. một khách hàng muốn mua 1 kg với giá 6.000.Cả FIFO & LIFO đều khó khăn trong việc ra quyết định. ✔ Giả định nền kinh tế luôn có lạm phát (mức giá sau P1 > mức giá trước P0) FIFO LIFO > < = > Ending balance = Beginning balance + Purchase – Q * P1 COGS = Q * P1 Sales = Q * Giá bán Gros profit Ending balance = Beginning balance + Purchase – Q * P0 COGS = Q * P0 Sales = Q * Giá bán   Gros profit Assume the economy always exist inflation.

000 October 14 Dr A/P : 14.720 Dr A/P: November 4 Dr A/P : 6.000 Cr Cash : 6.($14.000 less the 2% cash discount) on October 14 and the remaining balance of $ 6.000 * ( 1-2%) = 19.000 on November 4.000 Dr A/P : 6. Do đó việc đánh giá lại hàng tồn kho cuối kỳ nhằm không đánh giá cao ( overstated ) giá trị tài sản ( accoring to the prudence principle ).000 19.720 Dr A/P : 14.000 Dr A/P Cr Cash : 13.720= 5880 Dr Interest expense : 6. Anna employs a periodic inventory system.600 Cr A/ P:20.13.720 : 13. Vietnamese October 5: Dr Purchase : 20.600 Cr Accounts Receivable : Dr Purchase : 20.720 Net method Dr Purchase: 19.000 Cr Discount Received ( Interest Income ) : 280 Cr Cash : 13.000 Gross method Inventory Evaluation Báo cáo tài chính cần phải phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị.000 Cr Cash : 6.000 Cr A/ P: 20.600 .000 20.000 Cr Financial Income : 280 Cr Cash : 13.000 * 2% = 120 Cr Cash : 6. Page | 60 .

✔ Exceed the net realizable value ✔ Be less than net realizable value reduced by an allowance for an normal profit margin ( PM ). MARKET VALUE ) Vietnamese & IAS Market value = Net realisable value ( NRV ) = Expected selling price – Cost incurred in getting them ready for sale – Selling Cost = Giá bán ước tính trong điều kiện bình thường – Chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm – Chi phí ước tính cho việc bán hàng.Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được thể hiện trên Báo cáo tài chính CARRYING AMOUNT= MIN ( HISTORICAL COST. US Market value is defined as replacement cost ( RC ) which should not : Xác định Market value theo US như sau: NRV – PM NRV RC thực tế RC thực tế RC thực tế Market value • • • Market value Market value Nếu RC thực tế ≤ NRV – PM thì Market value xác định theo US = NRV – PM Nếu NRV – PM < RC thực tế < NRV thì Market value = RC thực tế Nếu NRV < RC thực tế thì Market value xác định theo US = NRV Page | 61 .

phương tiện vận tải. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm. PLANT & EQUIPMENT Definition IAS 16 PPE are items that: • VAS 03 & Thông tư 203/2009/TT-BTC TSCĐ hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình. b.CHAPTER 4: PROPERTY. đối với vườn cây lâu năm thì từng con súc vật. for rental to others. Nguyên giá phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. từng mảnh vườn cây. vật kiến trúc. and Are expected to be used during more than operating cycle. or for administrative purpose. máy móc. Tư liệu lao động nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là TSCĐ: a..  IAS: Không qui • định mức giá trị tối thiểu để ghi nhận TSCĐ Page | 62 . hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình. Thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên. Are held for use in the production or supplies of goods or services. thiết bị. tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa. c..

. 1. ✔ Theo đoạn 7 IAS 16. and • The cost of the item can be measured reliably. 1 site của nhà máy bị interrupt. Lợi ích kinh tế trong tương lai của tài sản Đối với những tài sản có thể mua bán một cách thông thường. tạo ra lợi nhuận khi có những tài sản đó. Ở mức tối thiểu. có độ phóng xạ cao. ví dụ: tài sản sử dụng cho mục đích an toàn.1. lợi ích kinh tế tương lai có thể là phế liệu thanh lý từ tài sản đó. những máy móc thiết bị vừa mới trang bị cho site này có được ghi nhận là PPE hay không ? • Công ty vừa mới nhập 1 dây chuyền sản xuất thiết bị từ Nhật Bản về. bảo vệ môi trường. Những máy móc thiết bị này có được ghi nhận là PPE hay không ? Chúng ta cần xem xét liệu các tài sản này có đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp hay không. và DN chỉ có thể hoạt động kinh doanh. lợi ích kinh tế trong tương lai có thể xác định bằng cách xem xét liệu có thị trường để giao dịch những tài sản này hay không. ✔ ✔  Xét 2 trường hợp sau: • Do sự cố bất ngờ.Recognition & Initial Measurement The cost of an item of PPE should be recognized as an asset only if: • It is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity.. Đối với những tài sản không có thị trường. Page | 63  . lợi ích kinh tế phát sinh được xem xét khi sử dụng cùng những tài sản khác tại doanh nghiệp. Lợi ích kinh tế trong tương lai còn được xem xét đối với một số tài sản tự bản thân không tạo ra lợi ích nhưng cần thiết để doanh nghiệp hoạt động. 2 điều kiện để ghi nhận một ghi nhận một khoản chi phí là tài sản ( được vốn hóa ) khi và chỉ khi: • Khoản chi phí liên quan đến khoản mục đó mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Chính quyền địa phương không cho phép công ty sử dụng dây chuyền công nghệ này. và • Số tiền có thể xác định một cách đáng tin cậy.

. Chi phí vận chuyển. Nếu như hi vọng này xa vời quá thì không được ghi nhận là PPE.1. điều kiện thứ hai cần xem xét là giá trị của tài sản đó. Chi phí chuẩn bị mặt bằng ( The cost of site preparation ). chạy thử ( Installation costs ). bốc dỡ ( Initial delivery and handling costs ) Chi phí lắp đặt. mang lại lợi ích kinh tế cho DN thì được ghi nhận là PPE. Chi phí chuyên gia ( Professional fees – architects. Directly attributable costs of bringing the assets to working condition for its intended use ( Chi phí liên quan trực tiếp ) Là những chi phí cần thiết để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự tính của nhà quản lý: • • • • • Chi phí nhân công phát sinh từ việc xây dựng hoặc mua tài sản. Để ghi nhận một khoản chi phí là tài sản. những tài sản này không được ghi nhận là PPE trên Balance Sheet. kiểm tra.  Những chi phí này thường phát sinh trước khi sử dụng tài sản. Ban Giám đốc công ty quyết định giải thể/ bán những máy móc thiết bị này thì kể từ ngày có quyết định chính thức.• Khi site bị interrupt. Purchase price ( less any trade discount or rebate ) b. Lợi ích kinh tế trong tương lai của tài sản • 1. engineers ) . mà được ghi nhận vào Assets held for sale ( Tài sản nắm giữ chờ để bán ). The cost of purchased/ acquired PPE a. Page | 64 . Nếu dây chuyền công nghệ này còn có thể được sử dụng cho quá trình sản xuất kinh doanh..

hoặc những chi phí phát sinh chỉ liên quan đến hoạt động chung của công ty chứ không liên quan trực tiếp đến tài sản đó. chạy thử được đưa vào Historical Cost. nhưng chi phí đào tạo nhân viên sử dụng máy không được đưa vào Historical Cost vì lúc này PPE đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.Chú ý:  Chi phí trả lương cho chuyên gia thử nghiệm.  Các chi phí không được ghi nhận vào Historical Cost của PPE: ✔ Các chi phí phát sinh trước khi sử dụng tài sản nhưng không hữu ích Ví dụ: các khoản tiền phạt. ✔ Các khoản chi phí phát sinh sau khi tài sản đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. không được vốn hóa mà phải ghi nhận vào chi phí trong kỳ. lắp đặt.. chi phí khắc phục. không làm thay đổi năng lực hoạt động của tài sản.. Page | 65 . sửa chữa do lắp đặt sai . không phải lỗi của PPE. Việc nhân viên không biết cách vận hành này là lỗi của nhân viên.

Chi phí di dời. Ví dụ: lợi nhuận nội bộ phát sinh từ việc xây dựng.  Điều kiện ghi nhận: Page | 66 . Những khoản lỗ phát sinh trong giai đoạn hoạt động ban đầu. Ví dụ: thu nhập từ việc sử dụng công trường xây dựng làm bãi đậu xe trong quá trình chờ xây dựng không được giảm trừ vào giá trị của tài sản vì không liên quan đến việc hình thành nên tài sản. removing the item and restoring the site on which it is located ( Chi phí tháo dỡ. Chi phí quản lý chung. lợi nhuận từ việc bán sản phẩm chạy thử. • •  Không chỉ chi phí mà cả thu nhập liên quan đến tài sản phát sinh trong giai đoạn trước khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng cũng phải được xem xét khi xác định nguyên giá của TSCĐ. tái cơ cấu lại hoạt động của công ty. a. Chi phí phát triển kinh doanh tại những địa điểm mới với khách hàng mới (bao gồm cả chi phí huấn luyện nhân viên). di dời và khôi phục được vốn hóa vào Historical Cost của PPE theo hiện giá.. di dời và khôi phục ) Chi phí tháo dỡ.• • Chi phí quảng cáo. chế tạo tài sản. Nếu DN không ký hợp đồng cam kết là sẽ tháo dỡ. Vì đây là một phần chi phí liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. giới thiệu sản phẩm. di dời và xử lý lại như lúc ban đầu thì DN sẽ không được cấp giấy phép sử dụng.. The present value of cost of dismantling.. ✔ Các khoản thu nhập và chi phí phụ từ quá trình hình thành tài sản nhưng không cần thiết để đưa tài sản vào vị trí sẵn sàng sử dụng không được tính vào nguyên giá của tài sản . ✔ Một số khoản doanh thu được tạo ra trong giai đoạn đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng cần được giảm trừ khỏi giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản.

FORESEEABLE The cost of dismantling. removing and restoring cost at the end of the useful life = $ money * probability ( 1 ) • Ghi nhận vào Nguyên giá của PPE Dr PPE / Cr Payables $ money * Probability 1 + Effective Intersest Rate n (2) MEASURED RELIABLY • The present value of the dismantling. removing restoring can be  Định khoản: • At initial valuation. Dr Depreciation Expense / Cr Accumulated Depreciation ( 2 ) / Useful life • Make provision Dr Interest Expense / Cr Allowance 1 – ( 2 )Useful life Page | 67 . the enterprise estimates the dismantling. removing and restoring cost will be depreciated over the useful life of PPE.

The cost of PPE under financial lease ( TSCĐ thuê tài chính ) TSCĐ thuê tài chính: là TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê. 1. Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thoả mãn các quy định nêu trên được coi là TSCĐ thuê hoạt động. DN nhận được hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính từng kỳ của  International Accounting Dr Short – term payable Dr Financial expense Dr VAT input Cr Cash a. Trả tiền ngay  Vietnamese Accounting Nợ TK 212 Có TK 315 (nợ phải trả trong kỳ) Có TK 342 (nợ phải trả những kỳ sau) 1. căn cứ vào những hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ có liên quan. kế toán ghi nhận:  International Accounting Dr PPE under financial lease Cr Short – term payable Cr Long – term payable bên cho thuê a. Khi DN nhận và sử dụng TSCĐ thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. Định kỳ. bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Chưa trả ngay  Vietnamese Accounting Nợ TK 315 ( số nợ gốc từng kỳ ) Nợ TK 635 ( số lãi thuê từng kỳ ) Nợ TK 133 Có TK 111 Page | 68 .

Trích chi phí khấu hao  Vietnamese Accounting Nợ TK 635 ( phần tiền lãi ) Nợ TK 133 Có TK 335 ( phần lãi + thuế ) Khi trả tiền Nợ TK 335 ( nợ gốc + lãi + thuế ) Có TK 11_  International Accounting Dr Depreciation Expense Cr Accumulated Depreciation  Vietnamese Accounting Nợ TK 627. Fair value of PPE under finacial lease). trong đó PV = A * 1 .ni với: i = Cost of borrowing = Effective Interest Rate = Lãi suất hiệu dụng. The cost of Exchanged PPE Page | 69 . Cuối niên độ kế toán. 642 Có TK 2142 1. căn cứ hợp đồng thuê tài chính.( 1 + i ) .  International Accounting Dr Long – term payable Cr Short – term payable  Vietnamese Accounting Nợ TK 342 Có TK 315 Giá trị PPE under finacial lease = MIN (Present value of periodic leasing payment. International Accounting Dr Financial expense Dr VAT input Cr Short – term payable When making payments: Dr Short – term payable Cr Cash 1. 641. DN xác định số nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo.

từ việc thanh lý tài sản khi hết thời gian Page | 70 .1. Bản chất của nghiệp vụ trao đổi không mang tính thương mại  Giá trị của tài sản nhận về = Net book value or Carrying value of the asset given off ( Giá trị sổ sách của tài sản đem đi trao đổi ).1. trao đổi tài sản khi: (a) Rủi ro. An exchange transaction has commercial substance if: (a) The Bản chất thương mại của việc mua bán. (b) Việc trao đổi tài sản sẽ ảnh hưởng configuration (risk.1.1. thời điểm và giá trị của dòng tiền của tài sản nhận được và dòng tiền của tài sản đem trao đổi là khác nhau. chẳng hạn như không có thị trường hoạt động để giao dịch  Giá trị của tài sản nhận về = Net book value or Carrying value of the asset given off. 1. or đến giá trị hiện tại của dòng tiền mà DN có thể nhận được từ việc tiếp tục sử dụng tài sản. timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred. Giá trị hợp lý của tài sản đem đi trao đổi và tài sản nhận về không được đo lường một cách đáng tin cậy. An entity determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction.Việc ghi nhận giá trị của PPE nhận về cần phải xem xét 3 tình huống sau: 1.1. Việc trao đổi tài sản có đặc tính tương tự không được xem là nghiệp vụ có bản chất thương mại.2.

như trong trường hợp trao đổi lấy tài sản có đặc tính tương tự. có nhiều clear evidence để thuyết phục hơn  Giá trị của tài sản nhận về = Net book value or Carrying value of the asset given off Nếu tài sản đem đi trao đổi của DN mình có Fair value ≠ Net book value or Carrying value thì khoản chênh lệch đó được ghi nhận vào lãi (lỗ) trong kỳ. sự thay đổi phải là trọng yếu trong mối tương quan với giá trị hợp lý của tài sản đem đi trao đổi. nghiệp vụ này không mang bản chất thương mại. (a) Trong cả 2 trường hợp trên. Nghiệp vụ trao đổi mang tính thương mại & Giá trị hợp lý (GTHL) của tài sản đem đi trao đổi hoặc tài sản nhận về được đo lường một cách đáng tin cậy GTHL của tài sản đem đi trao đổi được xác định đáng tin cậy hơn GTHL của tài sản nhận về  Giá trị của tài sản nhận về = Net book value or Carrying value of the asset given off GTHL của tài sản nhận về dễ đo lường hơn. 1.1. Nếu không có sự thay đổi nào đối với dòng tiền mà DN dự tính nhận được.1. Page | 71 . of the portion of the entity’s operations affected by the transaction changes as a result of the exchange. Đoạn 34 IAS 1 yêu cầu lãi (lỗ) từ việc thanh lý tài sản dài hạn sẽ được cấn trừ giữa thu nhập từ thanh lý với các khoản chi phí từ việc thanh lý đó (kể cả tax income).(a) The entity – specific value sử dụng hoặc từ việc thanh toán nợ.1. and (b) The difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.

Dr PPE (power – lom) Dr Accumulated Depreciation Cr Income from selling warehouse Cr PPE (warehouse) Cr Income tax payable : : : : : 15. Dr PPE (power – lom) : 15. Nguyên giá của nhà kho là 20.000 * 75% = 3. tùy thuộc vào GTHL của đối tượng nào được xác định đáng tin cậy hơn.  Thời điểm ghi nhận GTHL của tài sản là khi bên mua có quyền kiểm soát tài sản . đã khấu hao 10.000 USD. Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.000 USD và giá trị hợp lý theo đánh giá là 15. vì khi đó họ có thể kiểm soát lợi ích kinh tế do tài sản mang lại.000 5. Page | 72 .000 USD. thì giá trị của PPE nhận về sẽ là GTHL của số cổ phiếu phát hành hay GTHL của tài sản nhận về.750 20.Ví dụ: Công ty Hùng Cường đem đổi một nhà kho lấy một máy dệt.750 Tóm lại:  Giá trị của tài sản nhận về sẽ được ghi nhận theo (a) Giá trị hợp lý của bên nào được xác định đáng tin cậy hơn or (b) Giá trị số sách của tài sản đem đi trao đổi nếu không thể xác định được GTHL hoặc bản chất giao dịch không mang tính thương mại.000 * 75% = 3.000 USD để đổi lấy máy dệt.000 * 25% = 1.000 Cr Owner’s Equity : 5.500 cổ phần có GTHL tương đương với 15. Ví dụ: Công ty Vững Mạnh phát hành 1.250 Chú ý: Trong trường hợp DN phát hành cổ phiếu để đổi lấy tài sản.000 5.000 10.

đáng tin cậy hơn hoặc khi được yêu cầu bởi chuẩn mực/ các quy định liên quan. Sau ghi nhận ban đầu. PPE được phản ánh theo nguyên giá. . từ đó làm gia tăng lợi ích kinh tế trong tương lai của tài sản so với thời điểm trước khi phát sinh chi phí đó. tài sản có GTHL có Sau ghi nhận ban đầu. đơn vị có thể lựa chọn một trong hai cách để đo lường giá trị của tài sản. tài sản được trình bày theo Giá trị còn lại = Nguyên giá – Khấu hao lũy kế – Các khoản lỗ tích lũy từ việc giảm giá trị của tài sản. nhà cửa thường được xác định trên những bằng chứng thị trường do chuyên gia đánh giá. Nguyên giá bao gồm các khoản chi liên quan đến việc đưa tài sản vào vị trị sẵn sàng sử dụng và có đủ điều kiện hoạt động theo dự tính của nhà quản lý. 2 mô hình trên được xem là chính sách kế toán của DN và được áp dụng chung cho tất cả tài sản. nâng cao năng lực hoạt động. Quá trình đánh giá lại cần được thực hiện một cách đầy đủ và thường xuyên để giá trị còn lại của tài sản không quá khác biệt trọng yếu so với GTHL tại ngày khóa sổ. GTHL thường là giá thị trường của tài sản. GTHL của đất đai. Page | 73 thể đo lường một cách đáng tin cậy sẽ được xác định theo Giá trị đánh giá lại = GTHL tại ngày đánh giá – Khấu hao lũy kế – Impairment Losses.Subsequent Measurement Tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nếu tài sản không có thị trường hoạt động thì GTHL có thể ước tính bằng cách phương pháp khác như Giá thay thế (Replacement cost) hoặc dùng chỉ số giá thị trường. Mô hình giá gốc (Cost Model) Mô hình đánh giá lại (Revaluation Model) Sau ghi nhận ban đầu. kể cả những chi phí phát sinh để cải tiến. Đơn vị có thể thay đổi phương pháp sử dụng khi việc thay đổi này sẽ phản ánh các thông tin tài chính của DN một cách phù hợp.

Tuy nhiên. giá trị còn lại ) Revalued amount ( giá trị đánh giá lại ) được xác định dựa vào market price. số tiên tăng lên được ghi nhận vào “Thặng dư do đánh giá lại tài sản” (Asset revaluation surplus) thuộc Vốn chủ sở hữu của Balance Sheet . Tuy nhiên. replacement cost hoặc chỉ số thay đổi giá thị trường Nguyên tắc hạch toán: Việc đánh giá lại tài sản làm cho cơ sở tính thuế của tài sản thay đổi  xuất hiện khoản chênh lệch thuế tạm thời. Page | 74 . khoản chênh lệch giảm đó phải ghi vào “ Thặng dư do đánh giá lại tài sản ” thuộc Vốn chủ sở hữu của Balance Sheet nếu trước đó việc đánh giá lại đã ghi tăng khoản mục này. S để bù trừ với khoản lỗ năm trước ==> phần còn lại sau khi bù trừ được ghi nhận vào “ Thặng dư do đánh giá lại tài sản ” trên Balance Sheet.REVALUE TANGIBLE FIX ASSETS Tại thời điểm đánh giá lại tài sản ( End of each reporting period ) Historical cost Accumulated depreciation Net Book Value ( giá trị thực. S. nếu trước đó tài sản này đã được Đoạn 39 IAS 16 quy định “ Việc đánh giá lại làm cho giá trị còn lại của tài sản tăng lên. Theo đoạn 40 IAS 16: Nếu giá trị còn lại của tài sản được đánh giá lại giảm thì khoản chênh lệch giảm đó phải ghi vào ghi nhận vào “ Lỗ do đánh giá lại tài sản ” trên I. đánh giá giảm và ghi nhận vào “ Khoản lỗ do đánh giá lại tài sản” trên Income Statement thì phần chênh lệch tăng phải được ghi nhận vào “ Khoản lãi do đánh giá lại tài sản ” trên I.

Số dư thuế thu nhập hoãn lại phải trả của năm trước – Số thuế thu nhập HLPT đã phân bổ năm N+1) • Dr Chi phí do đánh giá giảm tài sản = MAX [ 0. Nếu việc đánh giá lại làm cho giá trị còn lại của tài sản giảm: • Dr Asset revaluation surplus ( Balance Sheet ) = MIN (Chênh lệch giảm năm nay * ( 1 – t ) . Kỳ đầu tiên (năm N) Chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản • Dr Accumulated depreciation ( xóa bỏ hoàn toàn khấu hao ) • Dr / Cr PPE : Chênh lệch giữa Revalued amount & Historical Cost • Cr Asset revaluation surplus ( Balance Sheet ) ( 1 – t ) * ( Revalued amount – Net Book Value ) • Cr Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Tax rate * ( Revalued amount – Net Book Value ) Kỳ tiếp theo ( năm N + 1 ) ✔ Historical cost = Revalued amount of last year ✔ Tính lại chi phí khấu hao ✔ Thuế TNHL phải trả = Thuế TNHLPT kỳ trước – Giá trị phân bổ kỳ này Nếu việc đánh giá lại làm cho giá trị còn lại của tài sản tăng lên ==> hạch toán như năm N. Số dư Asset revaluation surplus năm trước) • Dr Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = MIN (Chênh lệch giảm năm nay * t .Cách 1: Eliminate Accumulated depreciation completely a. ( 1 – t ) * ( Khoản lỗ do chênh lệch giảm năm nay – Chênh lệch tăng năm trước + Giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ ) ] Page | 75 .

t * ( Khoản lỗ do chênh lệch giảm năm nay – Chênh lệch tăng năm trước + Giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ ) ] • Dr Accumulated depreciation ( xóa bỏ hoàn toàn khấu hao phát sinh trong năm nay ) • Cr PPE: Historical Cost – Revalued amount a.• Dr Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = MAX [ 0. Kỳ đầu tiên ( năm N ) Chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản • Dr Accumulated depreciation ( xóa bỏ hoàn toàn khấu hao ) • Dr Lỗ do đánh giá lại tài sản ( Income Statement ) ( 1 – t ) * ( Net Book Value – Revalued amount) • Dr Tài sản thuế thu nhập hoãn lại t * ( Net Book Value – Revalued amount ) • Cr PPE : Revalued amount – Historical Cost Kỳ tiếp theo ( năm N + 1 ) ✔ Historical cost = Revalued amount of last year ✔ Tính lại chi phí khấu hao ✔ Tài sản thuế TNHL = Tài sản thuế TNHL kỳ trước – Giá trị phân bổ kỳ này Nếu việc đánh giá lại làm cho giá trị còn lại của tài sản tăng: • Dr Accumulated depreciation ( xóa bỏ hoàn toàn khấu hao phát sinh trong năm nay ) Nếu việc đánh giá lại làm cho giá trị còn lại của tài sản giảm ==> Page | 76 .

t * ( Số dư tài sản thuế TNHL kỳ trước – Tài sản thuế TNHL phân bổ năm nay. t * ( Chênh lệch tăng năm nay – Chênh lệch giảm năm trước + Giá trị tài sản thuế TNHL phân bổ năm N+1 ) ] • Cr Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = MAX [ 0. Chênh lệch tăng năm nay * t ) Cr Thu nhập đánh giá lại tài sản (Income Statement) = MIN [ Khoản lỗ do đánh giá lại tài sản của năm trước trên Balance Sheet .hạch toán như năm N. Khi đánh giá tài sản tăng thì ghi nhận : Khi đánh giá tài sản giảm thì ghi Page | 77 • Cr Accumulated depreciation : Accumulated depreciation * Tỷ lệ % thay đổi giá trị tài sản • Dr Accumulated depreciation : Accumulated depreciation * Tỷ lệ % thay đổi giá trị tài sản • Dr PPE : Historical cost * Tỷ lệ % thay đổi giá trị tài sản . chỉ khác bút toán ghi nhận PPE & Accumulated depreciation. Chênh lệch tăng năm nay * ( 1 – t ) ] • Cách 2: Restated Accumulated depreciation proportionately Làm giống như trên. • Dr / Cr PPE: Chênh lệch giữa Revalued amount & Historical Cost • Cr Asset revaluation surplus ( Balance Sheet ) = MAX [ 0. ( 1 – t ) * ( Chênh lệch tăng năm nay – Chênh lệch giảm năm trước + Tài sản thuế TNHL phân bổ năm N+1) ] • Cr Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = MAX [ 0.

000 Page | 78 .000 USD.000 6. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%. bút toán ghi nhận việc đánh giá lại: Nợ Tài sản cố định Có Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Có Thặng dư do đánh giá lại tài sản : : : 20. đơn vị phải chuyển trực tiếp một phần hoặc tất cả số dư của khoản mục “Thặng dư do đánh giá lại tài sản” sang “Lợi nhuận chưa phân phối ” và không trình bày trên Income Statement.nhận : • Cr PPE : Historical cost * Tỷ lệ % thay đổi giá trị tài sản Tỷ lệ % thay đổi giá trị tài sản = Revalued Amount .Net Book ValueNet Book Value Dù áp dụng cách 1 hay cách 2. Ví dụ: Giả sử tài sản cố định được mua với giá 100. thặng dư chỉ được chuyển một phần. Đầu năm. Giá trị được chuyển là khoản chênh lệch giữa khấu hao theo nguyên giá và khấu hao theo giá trị đánh giá lại sau khi đã điều chỉnh ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thặng dư. Nếu tài sản còn đang sử dụng. Nếu tài sản không được sử dụng hoặc bị thanh lý thì toàn bộ số dư của khoản mục “ Thặng dư do đánh giá lại tài sản ” được kết chuyển sang “ Lợi nhuận chưa phân phối ”. Thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm.000 USD vào đầu năm và được đánh giá lại với giá trị hợp lý là 120. theo đoạn 41 IAS 16: At the end of each reporting period.000 14.

000 = 2.. phương tiện vận tải. tàu biển.000 12. Page | 79 . Mô hình đánh giá lại không áp dụng cho từng loại tài sản riêng lẻ mà áp dụng cho toàn bộ từng loại tài sản (khi tất cả các tài sản trong cùng loại có thể đo lường một cách đáng tin cậy theo giá trị hợp lý). Lý do để áp dụng mô hình đánh giá lại cho từng loại tài sản chứ không phải từng tài sản riêng lẻ: Hạn chế khả năng đơn vị sẽ lựa chọn tài sản để đánh giá & Đảm bảo tất cả tài sản trong cùng một loại được đánh giá một cách nhất quán. người quản lý có thể lựa chọn mô hình áp dụng phù hợp. DN có thể phân chia tài sản thành các loại (đất đai.. không phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất. • Disposal tangible fixed assets. thiết bị văn phòng. • Sell long – term investments. Expenditure & Income CAPITAL EXPENDITURE (Những chi tiêu được vốn hóa) • CAPITAL INCOME (Thu nhập từ việc bán nguồn lực) The proceeds from the sale of non – trading assets (Bán các tài sản không liên quan.000 – 10. máy bay. kinh doanh).000 / 10 = 12.). Đối với mỗi loại tài sản. • An improvement in their exisiting capacity by upgrading / add – in additional item.Cuối năm  Bút toán khấu hao Nợ Chi phí khấu hao Có Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  Bút toán ghi nhận việc chuyển thặng dư Nợ Thặng dư do đánh giá lại tài sản Có Lợi nhuận chưa phân phối : : : : 120. nhà cửa. The acquisition of non – current assets.000 Chú ý: Loại tài sản là một nhóm tài sản có bản chất tương tự và được sử dụng trong hoạt động của DN.000 2. máy móc.000 12.

EXPENDITURE CAPITAL EXPENDITURE (Historical Cost) REVENUE EXPENDITURE (Expense) OTHER EXPENDITURE Expenditure là những chi tiêu của doanh nghiệp trong kỳ. • Interest/ dividends received from investments held by the business. To maintain the existing earning capacity of non – current assets. Nó có thể liên quan hoặc không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. • (goods held in Inventory). refundable deposits or imbursements. • The supplies of services.  Những khoản chi này sẽ được thu hồi hoặc bị mất luôn.REVENUE EXPENDITURE (Những chi tiêu tương ứng với doanh thu trong kỳ) REVENUE INCOME (Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính) Income derived from the following Expenditure incurred for either of following reasons: the sources: • The sale of trading assets • For the purpose of the trade of the business. For instance. Other expenditure: expenditures that are not related to the production process. Revenue expenditure: 1 khoản chi tiêu cho kinh doanh chỉ được coi là chi phí nếu nó tạo ra thu nhập.  Expense (Chi phí được trừ & Chi phí không được trừ) Page | 80 .

Capital expenditure: những khoản chi tiêu làm chuyển hình thái từ cash thành assest của DN.  Phần tiền nào được chi tiêu để improve capacity that exeeds the existing capacity được ghi nhận vào nguyên giá của chiếc máy. Page | 81 . but added to the Historical Cost of non – current assets. The total expenditure of repairing: $ 10. A machine has initial capacity: 100 m3/h After using for a long time. When repaired. capacity: 90 m3/h. Depreciate Expense Điều kiện để capitalize Expenditure to Historical Cost: những khoản chi phát sinh phải gia tăng lợi ích kinh tế trong tương lai của tài sản so với thời điểm trước khi phát sinh chi phí.000  Phần tiền nào được chi tiêu để maintain the existing capacity (80 m3/h) được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. existing capacity: 80 m3/h. Cần lưu ý là: Lợi ích kinh tế gia tăng được so sánh với năng lực sản xuất ngay tại thời điểm trước khi phát sinh chi phí chứ không so sánh với năng lực sản xuất ban đầu tại thời điểm mua. ➢ Notices:  Capital expenditure is not charged as an Expense in the Income Statement.  Depreciation will be made to write off the capital expenditure gradually over time and depreciation charges are expenses in the Statement of Comprehensive Income.

 because the enterprise does not use its wealth to make profits. The costs of adding extra storage capacity to a mainframe computer used by the business. ➢ Classification Example State whether each of the following items should be classified as “capital” or “revenue” expenditure or income. The purchase of a property (office building) The annual depreciation of such a property Solicitor’s fees in connection with the purchase of such a property. Customs duty charged on the plant when imported into the country. • Raising and repaying loans.The terms “Capital income” & “Capital expenditure” do not mention: • Raising addtional capital from the owners of the business. Computer repairs and maintenance costs Profit on the sale of an office building Revenue from sales by credit card The cost of new plant The carriage costs of premises of the business The wages of the machine operations Revenue expenditure transporting the new Capital expenditure plant from the supplier’s factory to the Capital expenditure Revenue expenditure Capital expenditure Capital expenditure Capital expenditure Revenue expenditure Capital income Revenue income Capital expenditure Page | 82 .

Page | 83 . Tools. Ví dụ: Công ty đang hoạt động mà có một sự cố bất ngờ phải interrupt & stop working a site or a plant. • • Non – current assets are held for sale  not depreciated.Những tài sản nào có thể khấu hao Only depreciable assets are depreciated. for rental to others. Tất cả PPE của site đó mặc dù thỏa mãn điều kiện 2 và 3 nhưng không được phép khấu hao nữa vì không được sử dụng trong quá trình sản xuất. 1. because they are just used in one accounting period.Khái niệm Khấu hao là sự phân bổ có hệ thống giá trị có thể khấu hao của tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.Depreciation (Khấu hao tài sản) 1. kinh doanh hàng hóa . of for administrative purposes. Have a limited useful life. instruments. Những PPE đó sẽ được chuyển thành Assets held for sale. supples are not depreciated. Are held by an enterprise for use in the production or supplies of goods or services.2.1. cho thuê hoặc sử dụng cho mục đích cho mục đích quản lý. Comments: • Non – current assets have unlimited or indefinite useful life  not depreciated. 2. Are expected to be used during more than one accounting period. Depreciable assets are assets which meet 3 recognitions: 1. 3.dịch vụ.

trừ những TSCĐ sau đây: • TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.1.Non – current investments.Nearly all non – current assets are depreciable. . Page | 84 . • TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất.Freehold land (but land having definite useful life) is depreciated. The most important exceptions being: . 1. • TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).Nguyên tắc trích khấu hao (Điều 9 Thông tư 203_2009) Tất cả TSCĐ hiện có của DN đều phải trích khấu hao.

nhà để xe. • TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho DN để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. • TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.  Các doanh nghiệp thường ignore các quy định trên và trích khấu hao đều đặn nhằm tăng chi phí  giảm lợi nhuận trước thuế  giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp. phân xưởng máy móc rất phức tạp. • TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp mua lại nhà và đất ở đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất không phải tính khấu hao. cơ sở đào tạo. tổ trưởng phân xưởng nhằm hiểu biết thêm về tình hình sử dụng máy móc thiết bị trong doanh nghiệp. nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng). nhà vệ sinh. theo dõi. nhà ăn giữa ca. xe đưa đón người lao động. phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh. nhà thay quần áo. Nên cách mà KTV thường hay sử dụng là “giả dạng thường dân”. Thực tế. Chú ý: The common misconceptions Page | 85 . thâm nhập thực tế.• TSCĐ không được quản lý. trong những công ty lớn. dạy nghề. • TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca. hỏi các nhân viên. chất lượng của những PPE đó. bể chứa nước sạch. Cho nên KTV khi đi kiểm toán TSCĐ phải kiểm tra quality / purpose của PPE để xem công ty có thực hiện đúng chính sách khấu hao hay không. KTV khó mà biết hết được tên gọi.

the replacement cost of the asset will exceed the amount of depreciation provided. • If prices are rising. The reason why it is false • If there is no intention: no need to provide for any depreciation. • NRV = Expected selling price – Cost to sell False The object of charging depreciation is to reflect the fall in value of an asset over its life. • Follow the prudence principle. • Allocate cost systematically to recover capital & make revenue and expense match together. Depreciation doesn’t reflect the fall in value of an asset over its life. The object of charging depreciation is to: Correct • Share capital expenditure over the period of useful life. Page | 86 . Depreciation is provided so that an asset can be replaced at the end False of its useful life (Khấu hao tạo nguồn để có đủ tiền nhằm tái đầu tư. mua sắm tài sản cố định). Net book value is different from Net realizable value.False Net book value (NBV) of an asset is equal to its net realizable value. • NBV = Historical cost (other amount substitued for Correct historical cost) – Accumulated depreciation.

Dù có trích lập dự phòng hoặc không trích lập dự phòng hoặc trích lập dự phòng 100% giá trị khoản nợ thì không thể đảm bảo rằng khách hàng sẽ không quỵt nợ. 1. Nếu không trích khấu hao/ lập dự phòng  lợi nhuận sau thuế nhiều  công ty chi tiêu hoặc chia cổ tức nhiều.  • Ý nghĩa của việc trích khấu hao và lập dự phòng? Việc lập dự phòng không nhằm hạn chế việc khách hàng quỵt nợ.Methods of depreciation The depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset’s future economic benefits are expected to be consumed by the entity. ie when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. • Việc trích khấu hao và lập dự phòng chưa thực chi tiền nên dù có trích lập hay không trích khấu hao/ lập dự phòng thì số tiền trong cả 2 trường hợp là như nhau.Accumulated depreciation or Aggregate depreciation is a provision Correct for depreciation. khi có biến cố bất ngờ xảy ra thì công ty không có tiền để bù đắp. mua sắm tài sản cố định. Nhưng rõ ràng là khi trích khấu hao/ lập dự phòng  tăng chi phí  giảm lợi nhuận sau thuế  giảm lợi nhuận chưa phân phối  tiền chia cổ tức sẽ ít hơn so với khi công ty không trích khấu hao / lập dự phòng  công ty giữ lại được nguồn tiền để phòng ngừa rủi ro trong tương lai hoặc tái đầu tư. việc trích khấu hao không phải để hạn chế việc tài sản cố định giảm giá trị. Tương tự.1. Page | 87 .  Depreciation of an asset begins when it is available for use. because it provides for the fall in value of the non – current assets.

• • • Straight-line depreciation results in a constant charge over the useful life if the asset’s residual value does not change. The units of production method results in a charge based on the expected use or output. Straight – line method Annual depreciation charge = Historical cost other amount substitued for historical cost .1.Residual valueUseful life of the asset Residual value (or Disposal value. or The number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the enterprise. 1. Salvage value) = Số tiền ước tính doanh nghiệp có thể thu hồi tại thời điểm thanh lý tài sản – Chi phí từ việc thanh lý. nếu tài sản còn trong trạng thái phù hợp và được sử dụng đến hết thời gian sử dụng hữu ích.1.A variety of depreciation methods can be used to allocate the depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. Useful life is either: • • The period over which a depreciable asset is expected to be used by the enterprise. Page | 88 . The diminishing balance method results in a decreasing charge over the useful life. The useful life of an asset is defined in terms of the asset’s expected utility to the entity. That method is applied consistently from period to period unless there is a change in the expected pattern of consumption of those future economic benefits. The entity selects the method that most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset.

International Accounting Vietnamese Accounting a. Also. thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. the useful life of an asset may be shorter than its economic life. Khấu hao tháng 4 là: 6005 * 12 * 30 – 16 + 130 = 10 triệu Annual depreciation charge = Historical cost – Residual valueThe total number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the enterprise b. tháng)Sản lượng sản xuất hay số ca máy. đưa vào sử dụng từ ngày 16/4. giờ máy trong năm (quý. Khấu hao đều Khấu hao hàng năm Annual depreciation charge = Historical cost – Residual valueThe period which a depreciable asset is expected to be used by enterprise = Historical costThe period which a depreciable asset is expected to be used by enterprise Ví dụ: 1 TSCĐ nguyên giá 600 triệu. tháng) = Nguyên giá * Sản lượng sản xuất hay số ca máy. Khấu hao theo mức độ hoạt động của tài sản cố định (sản lượng. The estimation of useful life is a matter of judgement based on the experience of the entity with similar assets. giờ máyước tính trong thời gian sử dụng TSCĐ Page | 89 . Thus. số ca máy hoặc giờ máy trong thời gian sử dụng TSCĐ) Mức khấu hao năm (quý. a review of the useful life of PPE should be carried out at least annually. The asset management policy of the entity may involve the disposal of assets after a specified time or after consumption of a specified proportion of the future economic benefits embodied in the asset.

dụng cụ làm việc đo lường. thí nghiệm. dụng cụ quản lý. Annual depreciation charge = Giá trị còn lại đầu kỳ của PPE * Tỷ lệ khấu hao Page | 90 . The reducing balance method (Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh) 1. • Khi thực hiện trích khấu hao nhanh. vườn cây lâu năm.1. thiết bị và phương tiện vận tải. súc vật.Theo mục a Điều 13 Thông tư 203_2009_BTC: • Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. • Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc.1. doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. thiết bị. Nếu doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng TSCĐ thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

5 lần 2. Hệ số điều chỉnh được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 203/2009 như sau: Thời gian sử dụng của PPE t ≤ 4 năm 4 năm < t ≤ 6 năm t > 6 năm Hệ số 1. TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh bắt buộc phải là Tỷ lệ khấu hao là do DN tự xác định. phát triển nhanh. IAS không điều chỉnh. tỷ lệ khấu hao được xác định bằng: 1 – Thời gian sử dụng Salvage value TSCĐ đầu tư mới (chưa qua sử dụng) và là các loại máy móc. để đảm bảo Tổng khấu hao + Giá trị thanh lý = Tổng nguyên giá Tài sản cố định. phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần được áp dụng đối với DN thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi.5 lần Historical cost Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. thiết bị. thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định. thí nghiệm. Những năm cuối.0 lần 2.Ở Việt Nam. khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định. Giá trị khấu hao năm cuối = NBV của năm cuối – Giá trị thanh lý Tài sản cố định. Thông thường. Page | 91 . dụng cụ làm việc đo lường.

Tỷ lệ n – i + 1 n(n+1)2 càng ngày càng giảm. Residual value 1.2.000 – 1. chi phí khấu hao sẽ lớn nhất.400 Vietnamese Accounting a. • Ví dụ: 1 PPE có Historical cost: 23. càng về sau số khấu hao càng giảm.000. • Tỷ lệ khấu hao remains stable.400 Page | 92 . và bằng: (23. do i càng lớn  những năm đầu.000.000 – 1. Useful life: 5 years International Accounting a. • • Tổng số tiền khấu hao remains stable.000) / 5 = 4. Sum of the digits method (Khấu hao theo tổng các con số) – VN not use Depreciation charge in year i = Historical cost . càng về sau số khấu hao càng giảm. và bằng: (23. Khấu hao đường thẳng Chi phí khấu hao từ năm 1 đến năm 5 bằng nhau. Straight line method Chi phí khấu hao từ năm 1 đến năm 5 bằng nhau. chi phí khấu hao sẽ lớn nhất. NBV của PPE càng về sau càng giảm  những năm đầu.Residual value n(n+1)2 * ( n – i + 1) Comments: Reducing balance method Sum of the digits method thực chất là 1 phương pháp “ Accelerated method” – Khấu hao nhanh.1.000) / 5 = 4.1.

000 = 2.312 Năm 4: 3.040 Năm 4: 4 / 50 * 22.6 % = 3.723 Năm 3: 6. năm 3: 16.656 > 4.718 Năm 2: 12.000 sản phẩm.640 Khấu hao theo số lượng sản phẩm 11 / 50 * 23.312 / 2 = 1.000 sản phẩm.000 * 46.400 Trong suốt thời gian sử dụng hữu ích.720 Năm 3: 16 / 50 * 22.520 Năm 3: 8. năm 5: 6.6 % = 5.000 = 871 a.000 = 7.400 < 4.980 16 / 50 * 23.280 * 40 % = 3.000 = 5. số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất được là: năm 1: 11.000 * 40 % = 9.632 Năm 5: 1.000 = 7.000 = 5. Units of production method Năm 1: 11 / 50 * 22.000 = 2.282 * 46.6 % = 10.0 Tỷ lệ khấu hao: 2 / 5 = 40% Năm 1: 23. năm 2: 13.400 > 4.056 Năm 4: 3.840 Năm 2: 13 / 50 * 22.800 * 40 % = 5.760 Năm 5: 6 / 50 * 22.760 Page | 93 .060 13 / 50 * 23.200 Năm 2: 13.6 % = 1.000 sản phẩm.000 sản phẩm.000 sản phẩm.000 = 1.840 6 / 50 * 23.360 4 / 50 * 23.559 * 46. Reducing balance method Tỷ lệ khấu hao :1 – 51.503 * 46.b. Khấu hao theo số dư giảm dần Hệ số điều chỉnh: 2.000 = 46.6 % Năm 1: 23.000 = 4.312 / 2 = 1. năm 4: 4.871 – 1.656 Năm 5: 3.000 = 1.00023.000 = 5.

000 .1. which indicates a more approriate presentation.467 1. Once that decision has been made. expected useful.0005 * 6/2 * 2 = 2.000 .400 Năm 4: 23.1.1. Tuy nhiên. these changes are not retrospective. nếu tài sản được khấu hao theo phương pháp số lượng sản phẩm thì không tính khấu hao khi sử dụng tài sản để sản xuất.0005 * 6/2 * 4 = 5.Sum of the digits method (Khấu hao theo tổng các con số) Năm 1: 23. unless there are any changes in the expected pattern of use of the asset. The Page | 94 .000 .000 .333 Năm 2: 23.0005 * 6/2 * 1 = 1.000 .  Phương pháp khấu hao được áp dụng kể từ ngày tài sản được đưa vào vị trí và ở trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự tính của người quản lý. Notes:  If there are changes in accounting estimate such as depreciation method.933 Năm 5: 23.1. Việc khấu hao vẫn tiếp tục thực hiện cho dù tài sản có tạm ngưng sử dụng.0005 * 6/2 * 3 = 4.Applying a depreciation method  It is up to the business concerned to decide which method of depreciation to apply. it should not changed (consistency from year to year).867 Năm 3: 23. residual value.1. căn cứ vào sự thay đổi trong giá trị còn lại và thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.0005 * 6/2 * 5 = 7.1.

and so on. có đầy đủ thông tin về món hàng và có quyền trả giá). nó tạo ra những profit nào. profits.  If there are changes in accounting policy such as transferring from cost model to revaluation model or vice versa. Impairment of assets (Tổn thất tài sản) – IAS 36 1. phải thực sự sẵn sàng trao đổi tài sản. giá trị là bao nhiêu thì ta chiết khấu những giá trị đó về hiện tại.1.enterprise just needs to change depreciation charge this year & from now on to the end of useful life (only current & future periods are affected). willing parties in an arm’s length transaction (Giá trị hợp lý là giá trị thị trường của những tài sản trao đổi giữa 2 bên phải hiểu biết về nhau.1. ✔ Carrying amount (Giá trị còn lại) = Historical cost – Accumulated depreciation – Accumulated impairment losses. Key definition An asset is impaired when its carrying amount exceeds its recoverable amount.Identifying an asset that may be impaired Page | 95 . Impairment loss = Carrying amount – Recoverable amount = Carrying amount – MAX (Fair value – Cost to sell. these changes must be retrospective for all the concern items like assets. Value in use) ✔ ✔  Fair value is market value of the assets exchanged between knowledgeable. Value in use (Giá trị sử dụng): the discounted present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset & from its disposal at the end of its useful life. 1. Tức là non – current assets trong suốt useful life của nó. Recoverable amount (Giá trị có thể thu hồi của tài sản): the higher of an asset's fair value less costs to sell (sometimes called net selling price) and its value in use.

. Indications of Impairment  External sources: •  Thông tin bên ngoài Giá trị thị trường của tài sản giảm đáng kể so với dự tính. đối thủ có thể phát triển sản phẩm/ kỹ thuật mới gây ra sự giảm sút thường xuyên.. ROI. hoặc thị trường của tài sản. or laws economy. markets. trong hiện tại hoặc tương lai về mặt kỹ thuật. review all assets to look for any indication that an asset may be impaired (its carrying amount may be in excess of the greater of its net selling price and its value in use).  Internal sources:  Thông tin bên trong Page | 96 . làm giảm giá trị có thể thu hồi được của tài sản một cách trọng yếu. trên thị trường gia tăng ảnh hưởng • Increases in market interest rates đến tỷ lệ chiết khấu dùng để tính giá trị sử dụng của tài sản. Ngoài ra còn có sự thay đổi nhân sự chủ chốt ảnh hưởng đến năng suất của DN so với các đối thủ.. đáng kể đến thị phần của DN. • Negative changes in technology. Lãi suất. Ví dụ. môi trường pháp lý và kinh tế mà DN đang hoạt động.At each balance sheet date. • Company value stock price is below book Giá trị sổ sách của tài sản thuần tại đơn vị lớn hơn giá trị vốn hóa của thị trường. Ví dụ. có sự suy giảm đáng kể trong doanh số của DN do sản phẩm hoặc kỹ thuật mới không được đưa ra thị trường vào thời điểm dự kiến. Những thay đổi đáng kể gây ra bất lợi cho DN An asset’s market value has declined significantly than would more be expected as a result of the passage of time or normal use.

tái cấu trúc DN dẫn tới việc thay đổi cách thức sử dụng tài sản. giá trị thanh lý và điều chỉnh lại cho dù không có khoản lỗ nào từ việc giảm giá trị được ghi nhận.  Nếu những dấu hiệu đó tồn tại và làm cho “The fair value of non – current assets falls so that it is worth less than net book value (carrying amount) & The fall in value is expected to be permanent”. hư hỏng về mặt vật lý đối với tài sản Có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản gây • Asset is part of a restructuring held for disposal or bất lợi cho DN trong hiện tại / tương lai gần (máy móc có thể không được sử dụng. luồng tiền vào thực hoặc lợi nhuận từ tài sản giảm so với dự tính. hoặc lợi nhuận mong đợi có thể giảm. performance  Khi có những dấu hiệu cho thấy tài sản bị giảm giá trị. Ví dụ. Notes: Page | 97 .• Obsolescence Physical damage or Có bằng chứng về sự lỗi thời. luồng • Worse expected economic than tiền thực dành cho việc bảo trì. DN xem xét lại thời gian sử dụng còn lại. DN cần ước tính giá trị có thể thu hồi được của tài sản để xác định tổn thất tài sản là bao nhiêu. vận hành tài sản cao hơn đáng kể so với dự tính. the non – current assets should be written to its recoverable amount. có kế hoạch bán tài sản hoặc thời gian sử dụng hữu ích của tài sản chuyển từ không giới hạn sang giới hạn) Bằng chứng nội bộ cho thấy hiệu suất của máy móc đang hoặc sẽ suy giảm so với dự tính. luồng tiền trong tương lai để duy trì hoạt động có thể gia tăng. phương pháp khấu hao.

✔ The fall in fair value of non – current assets is expected to be permanent. • An intangible asset with an indefinite useful life or an intangible asset not yet available for use.  Ngoài yêu cầu bắt buộc đánh giá lại định kỳ hàng năm các tài sản trên. Determining Recoverable amount (Xác định giá trị có thể thu hồi) Recoverable amount = MAX (Fair value – Cost to sell. • Goodwill acquired in a business combination. thì vào kỳ này đơn vị không cần ước tính lại R/A nếu chưa có sự kiện nào xảy ra có thể ảnh hưởng làm cho R/A có thể bị giảm xuống. not temporarily. IAS 36 cũng lưu ý rằng khái niệm trọng yếu cần được xem xét để quyết định rằng có cần ước tính giá trị có thể thu hồi của tài sản hay không. Ví dụ. chứ không phải là những biến động lên xuống của giá thị trường. Value in use) Page | 98 . by comparing carrying amount and recoverable amount. IAS 36 cũng yêu cầu “The recoverable amounts of the following types of intangible assets should be measured annually whether or not there is any indication that it may be impaired”. khi kiểm tra lần trước cho thấy giá trị có thể thu hồi (R/A) của tài sản lớn hơn một cách đáng kể so với giá trị trên sổ sách. nghĩa là sự giảm giá trị này là sự thay đổi trong bản chất giá trị của tài sản. Nếu Accumluated depreciation < Giá trị giảm thực tế của tài sản  Giá trị còn lại của tài sản > Giá trị thực của nó  dẫn đến Impairment loss.✔ Accumluated depreciation is a “provision for depreciation” (dự phòng cho hao mòn tài sản). bất kể có dấu hiệu của sự giảm giá trị hay không.

we will meet the prudence principle. but not represent faithfully the results and financial position of entity”.  Some special cases: • • • If fair value less costs to sell or value in use is more than carrying amount.  Notes: • • Recoverable amount should be determined for the individual asset. then recoverable amount is value in use. “the higher of an asset's fair value less costs to sell (net selling price) and its value in use will give a more true & fair view of financial position of entity”. DN sẽ thu được 37 đồng. Ghi nhận và đo lường tổn thất tài sản riêng biệt carrying amount. if possible. assets and incomes should not be overstated.1. nhưng nếu đem bán DN sẽ thu được 39 đồng  DN nên bán. The asset is not impaired. Cost model Revaluation model An impairment loss should be recognised whenever recoverable amount is below Page | 99 . recoverable amount is net selling price. If fair value less costs to sell cannot be determined. For example: Một tài sản nếu đem bán. Vì vậy. CGU là nhóm tài sản nhỏ nhất có thể xác định được. then determine recoverable amount for the asset's cash-generating unit (CGU). 1 tài sản mà lợi ích nó mang lại cho DN là 37 đồng.According to the prudence principle. For assets to be disposed of. it is not necessary to calculate the other amount. CGU này tạo ra luồng tiền vào độc lập với các luồng tiền vào được tạo ra bởi tài sản hoặc nhóm tài sản khác. 1. why don’t we use the minimum value of net selling prices and value in use?  A very simple answer is that: “If we choose the lower of fair value less cost to sell and value in use. When determining recoverable amount. Nhưng nếu tiếp tục để tài sản đó sử dụng tại DN thì sẽ được lợi 39 đồng. Vậy tại sao không để lại sử dụng mà đem bán để bị lỗ ? Tương tự. If it is not possible to determine the recoverable amount for the individual asset.

không cần phải xóa sổ số khấu hao lũy kế hoặc tạo thêm khoản giảm giá trị lũy kế mà có thể gộp chung khoản giảm giá trị vào khấu hao lũy kế. Nợ Khấu hao lũy kế Nợ Thặng dư do đánh giá lại tài sản Nợ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Có Tài sản cố định Impairment loss is an expense in the income statement (unless it relates to a revalued asset where the value changes are recognised directly in equity). Khoản lỗ từ giảm giá trị của tài sản có thể được ghi nhận như sau: Dr Non – current assets impairment loss (Income Statement) Cr Accumulated depreciation  Nếu trước đó PPE đã được đánh giá tăng thì khoản lỗ từ giảm giá trị của tài sản sẽ ghi giảm Thặng dư do đánh giá lại tài sản nhưng không vượt quá giá trị thặng dư này. nếu tài sản bị giảm giá trị.Khoản lỗ từ giảm giá trị của tài sản được ghi nhận như sau: Dr Non – current assets impairment loss (Income Statement) Cr PPE Nếu trước đó PPE chưa được đánh giá tăng. Thể hiện Impairment loss trên Báo cáo tài chính Income Statement Page | 100 . thì khoản lỗ từ giảm giá trị của tài sản được ghi nhận như sau: Nợ Khấu hao lũy kế Nợ Lỗ do giảm giá trị tài sản Có Tài sản cố định Chú ý: Khi được ghi nhận theo mô hình giá gốc. nếu tài sản bị giảm giá trị thì khấu hao sẽ được tính toán dựa trên new recoverable amount xác định theo useful life còn lại. Dù áp dụng mô hình nào.

Tuy nhiên. Khi giá trị hợp lý của non – current assets lớn hơn net book value & sự tăng giá trị này là sự thay đổi trong bản chất giá trị của tài sản. chứ không phải là những biến động lên xuống của giá thị trường. trừ khi “carrying amount of non-current assets is unrealistically low and this upward will give a more true and fair view of the financial position of the business”.. • Retained earnings chịu ảnh hưởng gián tiếp từ Income Statement (khoản lỗ sẽ làm tăng chi phí  giảm lợi nhuận sau thuế  giảm lợi nhuận sau thuế).. The Statement of Financial position • Non – current assets bị ghi giảm tương ứng với khoản Lỗ từ giảm giá trị của tài sản or Accumulated depreciation ghi tăng số Lỗ từ giảm giá trị của tài sản.Sales revenue (-) Cost of goods sold (-) Inventory impairment loss (Giảm giá hàng tồn kho) (=) Gross profit (-) Operating expense (-) Non – current assets impairment loss (+) Gain (loss) from assets disposal (after deducting income tax) .. IAS/IFRS không cho phép ghi nhận việc ghi tăng khoản giá trị này... khi IAS/IFRS không cho phép ghi nhận việc tăng giá trị của tài sản là Page | 101 . (=) Profit after tax. Comments: • Việc IAS/IFRS yêu cầu ghi nhận giảm giá trị của tài sản (impairment of assets) nhằm tuân thủ nguyên tắc thận trọng (không đánh giá cao giá trị của tài sản)...

Khoản chênh lệch được ghi nhận vào thu nhập từ tiền lãi. • Khi ghi nhận impairment loss. nhưng lại không áp dụng cho việc tăng giá trị). thu nhập từ việc thanh lý và khoản lãi từ thanh lý không được phân loại là doanh thu trong kỳ mà được ghi nhận là 1 khoản thu nhập khác.  Khoản phải thu từ việc thanh lý được ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý.  Theo IAS 1. các nguyên tắc có thể mâu thuẫn.đã ignore nguyên tắc nhất quán (khi giảm giá trị thì được ghi nhận.  Tất cả những nguyên tắc. xét trên các khía cạnh trọng yếu và tuân thủ pháp luật có liên quan. De. Nếu việc bán tài sản trả chậm. Trong quá trình thực hiện. nhưng miễn sao kết quả cuối cùng trên BCTC phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị. DN chỉ cần trình bày lãi lỗ từ thanh lý chứ không cần trình bày tách biệt thu nhập và chi phí thanh lý. Expense Page | 102 . PPE Disposal of PPE Accum. chế độ kế toán hiện hành. IAS/IRFS cũng đã giảm bớt việc tuân thủ nguyên tắc thận trọng khi cho phép ghi nhận recoverable amount theo giá trị lớn nhất giữa giá trị hợp lý trừ chi phí bán & hiện giá của dòng tiền trong tương lai dự tính thu được. De. trên cơ sở các chuẩn mực. kỹ thuật hạch toán chỉ nhằm mục đích cuối cùng là cung cấp 1 BCTC trung thực và hợp lý. các kỹ thuật hạch toán có thể khác nhau. khoản phải thu & thu nhập từ thanh lý được ghi nhận theo giá tương đương với trả ngay bằng tiền mặt (hiện giá của những dòng tiền thanh toán trong tương lai). Non – current assets disposal (Thanh lý tài sản cố định)  Theo IAS 18.

Kết chuyển nguyên giá TSCĐ Dr Disposal of Non – current assets Cr PPE : Historical cost – 1.Chi phí Historical Impairment cost Upward Reval. Tập hợp chi phí liên quan trong quá trình thanh lý Dr Disposal of Non – current assets Cr Cash. Update charge Dr Depreciation expense depreciation Cr Accumuluted depreciation 3. Depreciation XXX (1) Cash. bốc dỡ) (3) (2) Acccum.Impairment +/.Revaluation (4) (5) thanh lý (vận chuyển. loss Downward Revaluation H.Cost . A/R XXX XXX 2.Revaluation Page | 103 . A/R Impairment loss +/. Kết chuyển khấu hao lũy kế Dr Accumuluted depreciation (tổng chi phí khấu hao đến thời điểm thanh lý) Cr Disposal of Non – Current Assets 4.

and switch to making other products instead. Monthly depreciation charge : ( 15. one rivet-making machine was sold (on credit) to a buyer for $8.500 cash. however. and the second machine was sold on 1 December 20X7 for $2.000 each. Each had an estimated life of five years and a nil residual value. Thu nhập từ hoạt động thanh lý Dr Cash. A/R Cr Disposal of Non-current assets 6. the business decided to reduce its output of rivets. On 31 March 20X7. sau đó ghi nhận thành Gain (loss) from assets Income disposal Statement.5. The first machine Purchased: 1/1/20X5 Disposal: 31/3/20X7 Used for 27 months. Later in the year.000.000 – 0 ) / ( 5 * 12 ) = 250 The second machine Purchased: 1/1/20X5 Disposal: 1/12/20X7 Used for 35 months. The straight line method of depreciation is used.000 – 0 ) / ( 5 * 12 ) = 250 Dr Depreciation expense: 250 * 3 = 750 Dr Depreciation expense: 2750 Cr Accumuluted depreciation : 750 Cr Accumuluted depreciation : 2750 Page | 104 . trên For example 1: A business purchased two rivet-making machines on 1 January 20X5 at a cost of $15. Monthly depreciation charge : ( 15. Phần lãi lỗ từ hoạt động thanh lý PPE được khấu trừ thuế. depreciation of machinery account and disposal of machinery account for the accounting year to 31 December 20X7. Owing to an unforeseen slump in market demand for rivets. it was decided to abandon production of rivets altogether. Require: Prepare the machinery account.

000 Dr Cash.750 Cr Accumuluted depreciation Dr Disposal of Non – current assets Cr PPE : 15.000 Dr Cash. A/R : 2.Dr Accumuluted depreciation 250 * 27 = 6.500 Cr Disposal of Non-current assets Dr Loss from assets disposal : 3. A/R : 8.000 Cr Disposal of Non-current assets Dr Loss from assets disposal : 250 Cr Disposal of Non-current assets Dr Accumuluted depreciation 250 * 35 = 8.750 Cr Disposal of Non-current assets Page | 105 .750 Cr Accumuluted depreciation Dr Disposal of Non – current assets Cr PPE : 15.

300.000 USD Thu nhập từ thanh lý theo giá trả ngay bằng tiền mặt: 35. Tính lãi (lỗ) từ việc thanh lý.746 = 9.254 USD Thu nhập từ tiền lãi trả chậm: 70.000.746 = 39.000 Pre-production testing: $1. Lãi suất 10%/năm.000 Trade discount (applying to base price only):10% Early settlement discount taken (on the payable amount of the base cost only): 2% Freight charges: $1.000 = 100.000 / ( 1 + 0. Giá trị còn lại của tài sản đến thời điểm thanh lý: 1.000 – 60.000 USD và được trả làm 2 lần trong 2 năm.000 USD.000 Staff training in use of machine: $900.000 Electrical installation cost : $800. khấu hao lũy kế 900.254 USD For example 3: On 1 October 2007 Hardware Limited acquired a machine under the following terms: • • • • • • • • Manufacturer's base price: $50.1) + 35.000.000.000 – 60.746 USD Lỗ từ thanh lý: 100.500.000.000 – 900.For example 2: Đơn vị thanh lý một nhà xưởng có nguyên giá 1.000 / ( 1 + 0.1 )2 = 60.000 Page | 106 . Giá bán 70.000 USD.000 Purchase of a three-year maintenance contract: $7.

000 – 100.500 production units and its residual value was revised to $4 million. The cost of correcting this error of $100.• • • Estimated residual value: $3.000.000 Units produced: – – Year ended 30 September 2008: 1.000 Estimated life in production units: 6. The upgrade also increased the estimated remaining life of the machine at 1 October 2008 to 5.000 = $ 48. Accounting period: 1/10/N – 30/9/N+1  Historical cost = 50.000.000 – 50. Phần chi phí để sửa chữa lỗi này là 100.000.000 ) + 1.000 phải được đưa vào chi phí trong kỳ.000 is included in the above figure of $800.000.200. This upgrade led to a reduction in the production time per unit of the goods being manufactured using the machine.000 • Hardware had incorrectly specified the power loading of the original electrical cable to be installed by the contractor.000 + ( 800. Như vậy.000 để khắc phục lỗi.300.  Depreciation for the year ended 30/9/2008 Page | 107 .000. phần electrical installation cost $800.000 * 10% + 1.000. • On 1 October 2008 Hardware decided to upgrade the machine by adding new components at a cost of $5 million.000 gồm 700.000 đưa TSCĐ vào vị trí sẵn sàng sử dụng và 100.000.000 Notes: Hardware had incorrectly specified the power loading of the original electrical cable to be installed by the contractor.100. vì nó không phải là những chi phí liên quan trực tiếp (directly attributable cost).000 Year ended 30 September 2009 (see below): 1. Required: Prepare extracts from the income statement and statement of financial position for the above machine for each of the three years to 30 September 2008 and 2009.

800.000 • •   Estimated life in production units: 6.000.000 Maintenance Expense : 2.000.500.000 Depreciation charge : 9.000 : : 7.000 * 90%) * 2% = 900.000.100.000) Prepayment Maintenance : 5.000/3 = 2.000.200.500.200.000  1/10/2007.  Depreciation for the year ended 30/9/2008 1.0005.000 Installation cost : (100.000.0006.000. ghi nhận khoản Prepayment Maintenance: 7.000  Khoản Prepayment Maintenance Page | 108 .000 sản phẩm Remaining life in production units: 4.000 Năm 1.500.000. NBV (50.000 – 4.000.000 Income Statement 30/9/2008 Cash discount : : : 48.000.000.000 * ( 44.000. công ty đã sản xuất được 1.000 (9.000. Nhưng upgrade đã làm cho gia tăng số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến lên thành 5.000.500.000 Staff training : (900.000) : Trong kỳ: Dr Maintenance Expense Cr Prepayment Maintenance Extract from Balance sheet as at 30/9/2008 PPE Historical cost Accumulated de.000 * ( 48.000 – 3.000 ) = 9.500.000) 39.000.500.500.000.000 ) = 8.000 2.000.1.

NBV : : : 53.000 Depreciation charge : 8. Tổng mệnh giá  Thặng dư vốn cổ phần (chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá)  Thặng dư do đánh giá lại tài sản  Lợi nhuận giữ lại  Các quỹ khác Page | 109 .500.000 (17.000.000) 36.000 2.000 Income Statement 30/9/2009 Maintenance Expense : 2.000.500.000 Prepayment Maintenance : CHAPTER 5: SHAREHOLDER’S EQUITY Shareholder’s Equity in Joint – stock / Listed company includes  Share capital  Capital paid – in excess of par value (Share premium)  Revaluation surplus  Retained earnings  Other reserves  Vốn điều lệ.000.Dr Maintenance Expense Cr Prepayment Maintenance : : 2.000 Extract from Balance sheet as at 30/9/2000 PPE Historical cost Accumulated de.000.500.000 2.500.

 Issued share capital: the par amount of share capital that has been issued to shareholders.  Authorised share capital (A. The amount of issued share capital cannot exceed the amount of authorised capital. Share capital (in Joint – stock / Listed company) The proprietors’ capital in a limited liability company consisits of share capital.S. việc rút vốn không dễ nên ít xuất hiện tài khoản Withdrawals. The amount of legal share capital varies from company to company. USA Common stock capital UK Ordinary share capital Prefered stock capital Share capital Share capital Preference share capital Page | 110 .Shareholder’s Equity in Soletrader / Partnership includes  Contribution  Withdrawals  Revaluation surplus  Retained earnings  Other reserves  Vốn góp  Rút vốn  Thặng dư do đánh giá lại tài sản  Lợi nhuận giữ lại  Các quỹ khác Notes: Trong công ty cổ phần. and can change by agreement.C) – số cổ phiếu tối đa được phép phát hành: the maximum amount of share capital that a company is empowered to issue.

• Preference shares include Interest preference shares (cổ phiếu ưu đãi cổ tức). năm N+1 công ty ăn nên làm ra. năm N công ty bị lỗ không trả được cổ tức. Page | 111 .Mệnh giá = Face value = Nominal value = Par value = Legal value • If the preference shares are cumulative. Voting right preference shares (cổ phiếu ưu đãi biểu quyết). trong khi đó dù công ty lãi hay lỗ cũng phải trả lãi suất trái phiếu cho trái chủ. • Interest preference shares có cumulative right (quyền tích lũy). căn cứ vào sự thỏa thuận của 2 bên. it must not only pay the current year’s preferred dividend. tỷ lệ chia cổ tức cố định là 10%. it means that before a company can pay an ordinary dividend. but must also make good any arrears of preferred dividends unpaid in previous years. khả năng chia cổ tức sẽ là 10% + 10% = 20%. Sự khác biệt giữa Bond (trái phiếu) & Interest preference shares (CPƯĐ cổ tức) • Chỉ khi nào công ty có đủ lãi trả cổ tức thì người sở hữu CPƯĐ cổ tức mới được nhận cổ tức. Redeemable preference shares (cổ phiếu ưu đãi hoàn lại). Ví dụ.

000 + 1 ) = 20.000. quyền ưu tiên mua trước cổ phần cho cổ đông hiện hữu ) nhằm bảo đảm power of the current stockholders.000.000 * 20.000.000 + 500. mệnh giá 10. cash & ordinary share capiatal are increased.000 đ/cp  Giá quyền tiên mãi: = ( 20.000 / 500. thị giá 20.000. Giá cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu mới X * Thị giá CP đã phát hành + Y * Giá bán CP mới cho cổ đông hiện hữu = X+Y trong đó : X = Số cổ phiếu đang lưu hành của công ty = Vốn điều lệ hiện có / Mệnh giá Y = Số CP mới phát hành thêm Giá cổ phiếu bị pha loãng sau khi công ty tăng vốn điều lệ: = (1.000) = 18.000 cổ phiếu mới.000) / (1. Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm 500.000 ) / ( 1. Ví dụ: Công ty H hiện có vốn điều lệ 10 tỷ.Issue share Issue bonus share Issue rights that are exercised Share capital fluctuates as Công ty phát hành “right issue” (quyền tiên mãi. Khi “right issue” is exercised. the current stockholders use cash to pay common stocks.000 – 14. bán cho cổ đông hiện hữu với giá 14.000 = 2000đ/cp Page | 112 .000.000.000 + 500.000 – 18.000 * 14.

Issue share at par value Issue share at premium price Issue share at discount price The market value of shares: There are certainly no accounting entries to be made for the transfer of existing shares (changing the register of members only). if the company wishes. It is another capital reserve. The revaluation surplus may fall. Non – statutory reserves: reserves which consist of profits and which are distributable as dividends.Additional paid – in capital (Share premium) The amount at which the shares are issued may exceed their par value is described not as share capital. if an asset which had previously been revalued upwards suffered a fall in value in the next revalation. Giá phát hành = Mệnh giá Giá phát hành > Mệnh giá Giá phát hành < Mệnh giá Revalution surplus • • The result of an upward revaluation of non – current assets is a “revaluation surplus”. Reserves • • Statutory reserves: reserves which a company is required to set up by law. Khi thay đổi giá thị trường của cổ phiếu. Page | 113 . however. but as share premium or capital paid – up in excess of par value or additional paid – in capital. chúng ta không cần hạch toán kế toán (bởi chỉ có sự thay đổi chủ sở hữu cổ phiếu). and which are not available for the distribution of dividends.

Distribution of Owner’s Equity Distributable earnings = Retained earnings brought down + Retained profits for the year – Statutory reserves – Preference share capital.Reserves Other reserve (Genaral reserve) . Retained earnings (Thu nhập giữ lại – as in IAS 1) Revenue reserve (Nguồn có được từ doanh thu) Retained profits (Lợi nhuận giữ lại) Accumulated profits (Lợi nhuận tích lũy) Undistributed profits (Lợi nhuận chưa phân phối) Distinction between Reserves (Quỹ dự trữ) and Provisions (Quỹ dự phòng)  A reserve is an appropriation of distributable profits for a specific purpose while provision is an amount charged against revenue as an expense.thặng dư đánh giá lại TS Retained earnings This is the most significant reserve and is variously described as: a. c. The amount of provision cannot be established with any accuracy. đây là phần giá trị mà công ty có thể phân phối cho chủ sở hữu Page | 114 . b. d. e.  A provision (allowance) relates either to a diminution in the value of an asset (dự phòng giảm giá trị của tài sản) or a known future liability (dự phòng cho một nghĩa vụ trong tương lai).do Profit after tax transferred Revaluation surplus (Capital reserve) .

từ đó DN có thể phân phối cho các chủ sở hữu. Distinction between Bonus share and Share dividend Bonus share (Cổ phiếu thưởng) Dr Share premium Cr Ordinary share capital Share capital (Chia cổ tức bằng cổ phiếu) Dr Retained earnings Cr Ordinary share capital 6.5.6.41]: At the end of each reporting period. làm tăng Ordinary share capital. 6. The share premium account cannot be distributed as dividend under any circumstances.4. Công ty phân phối thặng dư vốn cổ phần thông qua hình thức Bonus share (Cổ phiếu thưởng).2. if the company wishes. chỉ được chuyển một phần.1. [IAS 16. Retained earning có thể được phân phối cho chủ sở hữu thông qua cổ tức. Page | 115 . 6. thặng dư Nếu tài sản không được sử dụng hoặc bị thanh lý thì toàn bộ số dư của khoản mục “Thặng dư do đánh giá lại tài sản” được kết chuyển sang “Lợi nhuận chưa phân phối”. Nếu tài sản còn đang sử dụng. Statutory reserves do not distribute to the owners & Non – statutory reserves can be distributable as dividends. DN phải chuyển một phần hoặc tất cả số dư của khoản mục “Thặng dư do đánh giá lại tài sản” sang “Lợi nhuận chưa phân phối”.3. Giá trị được chuyển là khoản chênh lệch giữa khấu hao theo nguyên giá và khấu hao theo giá trị đánh giá lại sau khi đã điều chỉnh ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thặng dư. Share capital (Ordinary share capital & Preference share capital) does not distribute to shareholders. 6.

sau đó được trình lên Board of director (Hội đồng quản trị).  Many companies pay dividends in two stages during the course of their accounting year. Dr Retained earnings Page | 116 .Dividends   Dividends are appropriations of profit after tax. Sau khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. giá trị bao nhiêu. Tổng giám đốc công bố thông tin chia cổ tức trên các phương tiện thông tin đại chúng. trong đó xác định chia cổ tức bằng hình thức gì. Declaration date: Dr Dividends Cr Dividend payable Payment date a. after the half – year financial results are known. Kế hoạch chia cổ tức do Tổng giám đốc lập. The final dividend should be appropriated out ot profits and shown as a current liability in the balance sheet. the company may have proposed a further final dividend but this will not yet have been paid. the company might pay an interim dividend. Declaration date: Dr Dividends In mid year. Kế hoạch chia cổ tức được duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông. Dr Dividend payable Cr Cash / Ordinary share capital b. Cr Dividend payable Payment date Dr Dividend payable Cr Cash (if cash dividends) or Ordinary share capital (if share dividends) At the end of an accounting year.

For example: Garden Gloves Company has issued 50. ngày kết thúc kỳ kế toán năm là 31/12/N.400.preference shares of $1 each. Profit after tax Preferred dividend Profit after tax and preference dividend Ordinary dividend Retained profit : : : 8. The management board has decided to pay an ordinary dividend which is 50% of profits after tax and preferred dividend. and calculate the dividend per share on ordinary shares. Ví dụ.000 7.400 20.000 7% .500 : 3.400 : 7. ngày công bố chia cổ tức là 20/1/N+1.000 ordinary shares of 50 cents each and 20.000 * 50% = 3.000 * 1 * 7% = 1.500 Page | 117 . Please show the amount in total of dividends and of retained profits. Its profits after taxation for the year to 30 September 2010 were 8. cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh trên Bảng Cân đối kế toán năm N nhưng phải công bố thông tin trên thuyết minh Báo cáo tài chính năm N.Cr Dividends Note: Dividend declared after the balance sheet are non – adjusting and are disclosed by way of note.

500 3.The appropriation of profit would be shown as follows: Profit after tax Dividends Preferred Ordinary Retained profit : : : 1.400 3.400 Page | 118 .500 : 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.