You are on page 1of 21

$ <ǶÉÉ´ÉɺªÉʨÉnÄ ºÉ´ÉÈ ªÉÎiEò\SÉ

VÉMÉiªÉÉÆ VÉMÉiÉÂ*
iÉäxÉ iªÉHäòxÉ ¦ÉÖ\VÉÒlÉÉ ¨ÉÉ MÉÞvÉ&
EòºªÉ κ´ÉrùxɨÉÂ** 1** ( 1) --
<ǶÉÉ <ǹ]äõ <ÊiÉ <Ç]Âõ, iÉäxÉ <ǶÉÉ*
<ÇʶÉiÉÉ {É®ú¨É䶴ɮú& {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ºÉ
´ÉǺªÉ* ºÉ ʽþ ºÉ´ÉǨÉÒ¹]äõ ºÉ
´ÉÇVÉxiÉÚxÉɨÉÉi¨ÉÉ ºÉxÉ |
ÉiªÉMÉÉi¨ÉiɪÉÉ* iÉäxÉ º´ÉäxÉ
°ü{ÉähÉÉi¨ÉxÉÉ <ǶÉÉ ´ÉɺªÉ¨ÉÂ
+ÉSUôÉnùxÉҪɨÉÂ* ÊEò¨ÉÂ? <nÆù ºÉ´ÉÈ
ªÉÏiEò SÉ ªÉÏiEòÊSÉiÉ VÉMÉiªÉÉÆ {ÉÞÊlÉ
´ªÉÉÆ VÉMÉiÉ iÉiºÉ´ÉǨÉÂ* º´ÉäxÉÉi¨ÉxÉÉ
<ǶÉäxÉ |ÉiªÉMÉÉi¨ÉiɪÉÉ +½þ¨Éä´ÉänÆù ºÉ
´ÉÇʨÉÊiÉ
{É®ú¨ÉÉlÉǺÉiªÉ°ü{ÉähÉÉxÉÞiÉʨÉnÆù ºÉ
´ÉÈ SÉ®úÉSÉ®ú¨ÉÉSUôÉnùxÉÒªÉÆ
{É®ú¨ÉÉi¨ÉxÉÉ* ªÉlÉÉ SÉxnùxÉÉMÉ
´ÉÉÇnäù¯ûnùEòÉÊnùºÉƤÉxvÉVÉC±ÉänùÉÊn
ùVɨÉÉè{ÉÉÊvÉEÆò nùÉèMÉÇxvªÉÆ iÉiº
´É°ü{ÉÊxÉPɹÉÇhÉäxÉÉSUôÉtiÉä º´ÉäxÉ
{ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEäòxÉ MÉxvÉäxÉ, iÉuùnäù´É ʽþ
º´ÉÉi¨ÉxªÉvªÉºiÉÆ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEÆò EòiÉÞÇi
´É¦ÉÉäCiÉÞi´ÉÉÊnù±ÉIÉhÉÆ
VÉMÉnÂùuèùiÉ°ü{ÉÆ {ÉÞÊlÉ´ªÉɨÉÂ,
VÉMÉiªÉÉʨÉiªÉÖ{ɱÉIÉhÉÉlÉÇi´ÉÉiºÉ´ÉǨÉä
´É xÉɨɰü{ÉEò¨ÉÉÇJªÉÆ Ê´ÉEòÉ®úVÉÉiÉÆ
{É®ú¨ÉÉlÉǺÉiªÉÉi¨É¦ÉÉ´ÉxɪÉÉ iªÉHÆò
ºªÉÉiÉÂ* B´É¨ÉÒ¶´É®úÉi¨É¦ÉÉ´ÉxɪÉÉ
ªÉÖHòºªÉ {ÉÖjÉÉtä¹ÉhÉÉjɪɺÉÆxªÉɺÉä B
´ÉÉÊvÉEòÉ®ú&, xÉ Eò¨ÉǺÉÖ* iÉäxÉ
iªÉHäòxÉ iªÉÉMÉäxÉäiªÉlÉÇ&* xÉ Ê½þ
iªÉHòÉä ¨ÉÞiÉ& {ÉÖjÉÉä ¦ÉÞiªÉÉä ´ÉÉ
+Éi¨ÉºÉƤÉÎxvÉiÉɦÉÉ´ÉÉnùÉi¨ÉÉxÉÆ
{ÉɱɪÉÊiÉ* +iɺiªÉÉMÉäxÉäiªÉªÉ¨Éä
´ÉÉlÉÇ&* ¦ÉÖ\VÉÒlÉÉ& {ÉɱɪÉälÉÉ&* B´ÉÆ
iªÉHèò¹Éhɺi´ÉÆ ¨ÉÉ MÉÞvÉ& MÉÞÊvɨÉÂ
+ÉEòÉRÂóIÉÉÆ ¨ÉÉ EòɹÉÔ& vÉxÉÊ
´É¹ÉªÉɨÉÂ* EòºªÉ κ´ÉiÉ EòºªÉÊSÉiÉÂ
{É®úºªÉ º´ÉºªÉ ´ÉÉ vÉxÉÆ ¨ÉÉ
EòÉRÂóIÉÒÊ®úiªÉlÉÇ&* κ´ÉÊnùiªÉxÉlÉÇEòÉä
ÊxÉ{ÉÉiÉ&* +lÉ´ÉÉ, ¨ÉÉ MÉÞvÉ&* Eòº¨ÉÉiÉÂ?
EòºªÉ κ´ÉrùxɨÉ <iªÉÉIÉä{ÉÉlÉÇ&* xÉ
EòºªÉÊSÉrùxɨÉκiÉ, ªÉnÂùMÉÞvªÉäiÉ* +Éi¨Éè
´ÉänÆù ºÉ´ÉÇʨÉiÉÒ¶´É®ú¦ÉÉ´ÉxɪÉÉ ºÉ´ÉÈ
iªÉHò¨ÉÂ* +iÉ +Éi¨ÉxÉ B´ÉänÆù ºÉ´ÉǨÉÂ,
+Éi¨Éè´É SÉ ºÉ´ÉǨÉÂ* +iÉÉä ʨÉlªÉÉÊ
´É¹ÉªÉÉÆ MÉÞËvÉ ¨ÉÉ EòɹÉÔÊ®úiªÉlÉÇ&**
B´É¨ÉÉi¨ÉÊ´Énù&
{ÉÖjÉÉtä¹ÉhÉÉjɪɺÉÆxªÉɺÉäxÉÉi¨ÉYÉÉxÉÊx
ɹ`öiɪÉÉ +Éi¨ÉÉ ®úÊIÉiÉ´ªÉ <iªÉä¹É
´ÉänùÉlÉÇ&* +lÉäiÉ®úºªÉ
+xÉÉi¨ÉYÉiɪÉÉi¨ÉOɽþhÉɶÉHòºªÉ
<nù¨ÉÖ{ÉÊnù¶ÉÊiÉ ¨ÉxjÉ& --
EÖò´ÉÇzÉä´Éä½þ Eò¨ÉÉÇÊhÉ ÊVÉVÉÒÊ
´É¹ÉäSUôiÉ#Ä ºÉ¨ÉÉ&*
B´ÉÆ i´É滃 xÉÉxªÉlÉäiÉÉä%κiÉ xÉ Eò¨ÉÇ
ʱÉ{ªÉiÉä xÉ®äú** 2** ( 2) --
EÖò´ÉÇzÉä´É ÊxÉ´ÉÇiÉǪÉzÉä´É <½þ
Eò¨ÉÉÇÊhÉ +ÎMxɽþÉäjÉÉnùÒÊxÉ ÊVÉVÉÒÊ
´É¹ÉäiÉ VÉÒÊ´ÉiÉÖʨÉSUäôiÉ ¶ÉiÉÆ
¶ÉiɺÉÆJªÉÉEòÉ& ºÉ¨ÉÉ& ºÉÆ´ÉiºÉ®úÉxÉÂ*
iÉÉ´ÉÊrù {ÉÖ¯û¹ÉºªÉ
{É®ú¨ÉɪÉÖÌxÉ°üÊ{ÉiɨÉÂ* iÉlÉÉ SÉ |
ÉÉ{iÉÉxÉÖ´ÉÉnäùxÉ ªÉÎVVÉVÉÒʴɹÉäSUôiÉÆ
´É¹ÉÉÇÊhÉ iÉiEÖò´ÉÇzÉä´É
Eò¨ÉÉÇhÉÒiªÉäiÉÊuùvÉÒªÉiÉä* B´É¨É B´ÉÆ|
ÉEòÉ®äú i´É滃 ÊVÉVÉÒʴɹÉÊiÉ xÉ®äú
xÉ®ú¨ÉÉjÉÉʦɨÉÉÊxÉÊxÉ <iÉ&
Biɺ¨ÉÉnùÎMxɽþÉäjÉÉnùÒÊxÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ
EÖò´ÉÇiÉÉä ´ÉiÉǨÉÉxÉÉi|ÉEòÉ®úÉiÉÂ
+xªÉlÉÉ |ÉEòÉ®úÉxiÉ®Æú xÉÉκiÉ, ªÉäxÉ |
ÉEòÉ®äúhÉɶÉÖ¦ÉÆ Eò¨ÉÇ xÉ Ê±É{ªÉiÉä;
Eò¨ÉÇhÉÉ xÉ Ê±É{ªÉºÉ <iªÉlÉÇ&* +iÉ&
¶ÉɺjÉÊ´ÉʽþiÉÉÊxÉ
Eò¨ÉÉÇhªÉÎMxɽþÉäjÉÉnùÒÊxÉ EÖò´ÉÇzÉä´É
ÊVÉVÉÒʴɹÉäiÉÂ**
EòlÉÆ {ÉÖxÉÊ®únù¨É´ÉMɨªÉiÉä -- {ÉÚ
´ÉæhÉ ¨ÉxjÉähÉ ºÉÆxªÉÉʺÉxÉÉä
YÉÉxÉÊxɹ`öÉäHòÉ, ÊuùiÉÒªÉäxÉ
iÉnù¶ÉHòºªÉ Eò¨ÉÇÊxɹ`äöÊiÉ? =SªÉiÉä --
YÉÉxÉEò¨ÉÇhÉÉäÌ´É®úÉävÉÆ {É´ÉÇiÉ
´ÉnùEò¨{ªÉÆ ªÉlÉÉäHÆò xÉ º¨É®úʺÉ
ÊEò¨ÉÂ? <½þÉ{ªÉÖHò¨É -- ªÉÉä ʽþ
ÊVÉVÉÒʴɹÉäiºÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ EÖò´ÉÇzÉä´É
<ÊiÉ; ' <ǶÉÉ ´ÉɺªÉʨÉnÆù ºÉ´ÉǨÉ ','
iÉäxÉ iªÉHäòxÉ ¦ÉÖ\VÉÒlÉÉ& ¨ÉÉ MÉÞvÉ&
EòºªÉ κ´ÉrùxɨÉ ' <ÊiÉ SÉ* ' xÉ VÉÒÊ´ÉiÉä
¨É®úhÉä ´ÉÉ MÉÞËvÉ EÖò
´ÉÔiÉÉ®úhªÉʨɪÉÉiÉ <ÊiÉ {ÉnÆù iÉiÉÉä xÉ
{ÉÖxÉ®äúªÉÉiÉ ' <ÊiÉ SÉ
ºÉÆxªÉɺɶÉɺÉxÉÉiÉÂ* =¦ÉªÉÉä&
¡ò±É¦ÉänÆù SÉ ´ÉIªÉÊiÉ* ' <¨ÉÉè uùÉ´Éä´É
{ÉxlÉÉxÉÉ´ÉxÉÖÊxɹGòÉxiÉiÉ®úÉè ¦É´ÉiÉ&
ÊGòªÉÉ{ÉlɶSÉè´É {ÉÖ®úºiÉÉiºÉÆxªÉɺɶSÉ
'; iɪÉÉä& ºÉÆxªÉÉºÉ B´ÉÉÊiÉ®äúSɪÉÊiÉ --
'xªÉÉºÉ B´ÉÉiªÉ®äúSɪÉiÉ ' <ÊiÉ
iÉèÊkÉ®úÒªÉEäò* 'uùÉʴɨÉÉ´ÉlÉ
{ÉxlÉÉxÉÉè ªÉjÉ ´ÉänùÉ& |ÉÊiÉι`öiÉÉ&* |É
´ÉÞÊkɱÉIÉhÉÉä vɨÉÉæ ÊxÉ´ÉÞÊkɶSÉ Ê
´É¦ÉÉʹÉiÉ& ' <iªÉÉÊnù {ÉÖjÉÉªÉ Ê´ÉSÉɪÉÇ
ÊxÉζSÉiɨÉÖHÆò ´ªÉɺÉäxÉ
´ÉänùÉSÉɪÉæhÉ ¦ÉMÉ´ÉiÉÉ* ʴɦÉÉMÉÆ
SÉÉxɪÉÉä& |Énù¶ÉÇʪɹªÉɨÉ&**
+lÉänùÉxÉÒ¨ÉÊ´ÉuùÊzÉxnùÉlÉÉæ%ªÉÆ ¨ÉxjÉ
+É®ú¦ªÉiÉä --
+ºÉÖªÉÉÇ xÉÉ¨É iÉä ±ÉÉäEòÉ +xvÉäxÉ
iɨɺÉÉ%%´ÉÞiÉÉ&*
iÉÉ#ÂĺiÉä |ÉäiªÉÉʦÉMÉSUôÎxiÉ ªÉä Eäò
SÉÉi¨É½þxÉÉä VÉxÉÉ&** 3** ( 3) --
+ºÉÖªÉÉÇ& {É®ú¨ÉÉi¨É¦ÉɴɨÉuùªÉ¨É{ÉäIªÉ
näù´ÉÉnùªÉÉä%{ªÉºÉÖ®úÉ&* iÉä¹ÉÉÆ SÉ º
´É¦ÉÚiÉÉ ±ÉÉäEòÉ +ºÉÖªÉÉÇ& xÉɨÉ*
xÉɨɶɤnùÉä%xÉlÉÇEòÉä ÊxÉ{ÉÉiÉ&* iÉä
±ÉÉäEòÉ& Eò¨ÉÇ¡ò±ÉÉÊxÉ ±ÉÉäCªÉxiÉä
où¶ªÉxiÉä ¦ÉÖVªÉxiÉ <ÊiÉ VÉx¨ÉÉÊxÉ*
+xvÉäxÉ +nù¶ÉÇxÉÉi¨ÉEäòxÉÉYÉÉxÉäxÉ
iɨɺÉÉ
+É´ÉÞiÉÉ& +ÉSUôÉÊnùiÉÉ&* iÉÉxÉÂ ºlÉÉ
´É®úÉxiÉÉxÉÂ, |ÉäiªÉ iªÉCi´Éä¨ÉÆ näù½þ¨ÉÂ
+ʦÉMÉSUôÎxiÉ ªÉlÉÉEò¨ÉÇ ªÉlÉɸÉÖiɨÉÂ*
ªÉä Eäò SÉ +Éi¨É½þxÉ& +Éi¨ÉÉxÉÆ
PxÉxiÉÒiªÉÉi¨É½þxÉ&* Eäò? iÉä VÉxÉÉ& ªÉä
%Ê´ÉuùÉƺÉ&* EòlÉÆ iÉä +Éi¨ÉÉxÉÆ
ÊxÉiªÉÆ Ë½þºÉÎxiÉ? +Ê´ÉtÉnùÉä¹ÉähÉ Ê
´Ét¨ÉÉxɺªÉÉi¨ÉxÉκiÉ®úºEò®úhÉÉiÉÂ* Ê
´Ét¨ÉÉxɺªÉÉi¨ÉxÉÉä ªÉiEòɪÉÈ
¡ò±É¨ÉVÉ®úɨɮúi´ÉÉÊnùºÉÆ
´ÉänùxÉÉÊnù±ÉIÉhɨÉÂ, iÉiÉ ½þiɺªÉä´É
ÊiÉ®úÉä¦ÉÚiÉÆ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ |ÉÉEÞòiÉÉ +Ê
´ÉuùÉƺÉÉä VÉxÉÉ +Éi¨É½þxÉ
<iªÉÖSªÉxiÉä* iÉäxÉ ÁÉi¨É½þxÉxÉnùÉä¹ÉähÉ
ºÉƺɮúÎxiÉ iÉä**
ªÉºªÉÉi¨ÉxÉÉä ½þxÉxÉÉnùÊ´ÉuùÉƺÉ&
ºÉƺɮúÎxiÉ, iÉÊuù{ɪÉǪÉähÉ Ê´ÉuùÉƺÉÉä
¨ÉÖSªÉxiÉä%xÉÉi¨É½þxÉ&,
iÉiEòÒoù¶É¨ÉÉi¨ÉiÉk´ÉʨÉiªÉÖSªÉiÉä --
+xÉäVÉnäùEÆò ¨ÉxɺÉÉä VÉ´ÉÒªÉÉä
xÉèxÉqäù´ÉÉ +É{xÉÖ´Éx{ÉÚ´ÉǨɹÉÇiÉÂ*

iÉrùÉ´ÉiÉÉä%xªÉÉxÉiªÉäÊiÉ
Êiɹ`ökÉκ¨ÉzÉ{ÉÉä ¨ÉÉiÉÊ®ú¶´ÉÉ
nùvÉÉÊiÉ** 4** ( 4) --
+xÉäVÉiÉÂ xÉ BVÉiÉÂ* ' BVÉÞ Eò¨{ÉxÉä ',
Eò¨{ÉxÉÆ SɱÉxÉÆ º´ÉɴɺlÉÉ|ÉSªÉÖÊiÉ&,
iÉuùÌVÉiɨÉÂ, ºÉ´ÉÇnùÉ BEò°ü{ÉʨÉiªÉlÉÇ&*
iÉSSÉ BEÆò ºÉ´ÉǦÉÚiÉä¹ÉÖ* ¨ÉxɺÉ&
ºÉÆEò±{ÉÉÊnù±ÉIÉhÉÉiÉ VÉ´ÉÒªÉÉä VÉ´É
´ÉkÉ®ú¨ÉÂ* EòlÉÆ Ê´É¯ûrù¨ÉÖSªÉiÉä -- wÉÖ
´ÉÆ ÊxɶSɱÉʨÉnù¨ÉÂ, ¨ÉxɺÉÉä VÉ´ÉÒªÉ
<ÊiÉ SÉ? xÉè¹É nùÉä¹É&,
Êxɯû{ÉÉvªÉÖ{ÉÉÊvɨÉk´ÉäxÉÉä{É{ÉkÉä&*
iÉjÉ Êxɯû{ÉÉÊvÉEäòxÉ º´ÉäxÉ
°ü{ÉähÉÉäSªÉiÉä -- +xÉäVÉnäùEò¨É <ÊiÉ*
¨ÉxɺÉ& +xiÉ&Eò®úhɺªÉ ºÉÆEò±{ÉÊ´ÉEò±
{ɱÉIÉhɺªÉÉä{ÉÉvÉä®úxÉÖ´ÉiÉÇxÉÉiÉÂ*
<½þ näù½þºlɺªÉ ¨ÉxɺÉÉä
¥ÉÀ±ÉÉäEòÉÊnùnÚù®úºlɺÉÆEò±{ÉxÉÆ
IÉhɨÉÉjÉÉnÂù¦É´ÉiÉÒiªÉiÉÉä ¨ÉxɺÉÉä VÉÊ
´É¹`öi´ÉÆ ±ÉÉäEò|ÉʺÉrù¨ÉÂ* iÉκ¨Éx¨ÉxÉʺÉ
¥ÉÀ±ÉÉäEòÉnùÒxÉ pÖùiÉÆ MÉSUôÊiÉ ºÉÊiÉ,
|ÉlɨÉ|ÉÉ{iÉ <´ÉÉi¨ÉSÉèiÉxªÉɦÉɺÉÉä
MÉÞÁiÉä* +iÉ& ¨ÉxɺÉÉä VÉ´ÉÒªÉ& <iªÉɽþ*
xÉèxÉqäù´ÉÉ&, tÉäiÉxÉÉqäù´ÉÉ&
SÉIÉÖ®úÉnùÒxÉÒÎxpùªÉÉÊhÉ, BxÉiÉ |
ÉEÞòiɨÉÉi¨ÉiÉk´ÉÆ xÉÉ{xÉÖ´ÉxÉ xÉ |ÉÉ{iÉ
´ÉxiÉ&* iÉ䦪ÉÉä ¨ÉxÉÉä VÉ´ÉÒªÉ&* ¨ÉxÉÉä
´ªÉÉ{ÉÉ®ú´ªÉ´ÉʽþiÉi
´ÉÉnùɦÉɺɨÉÉjɨÉ{ªÉÉi¨ÉxÉÉä xÉè´É näù
´ÉÉxÉÉÆ Ê´É¹ÉªÉҦɴÉÊiÉ; ªÉº¨ÉÉVVÉ
´ÉxÉÉx¨ÉxɺÉÉä%Ê{É {ÉÚ´ÉǨɹÉÇiÉ {ÉÚ
´ÉǨÉä´É MÉiɨÉÂ, ´ªÉÉä¨É´ÉnÂù´ªÉÉÊ{Éi
´ÉÉiÉÂ* ºÉ´ÉÇ´ªÉÉÊ{É iÉnùÉi¨ÉiÉk´ÉÆ ºÉ
´ÉǺÉƺÉÉ®úvɨÉÇ´ÉÌVÉiÉÆ º´ÉäxÉ
Êxɯû{ÉÉÊvÉEäòxÉ º´É°ü{ÉähÉÉÊ´ÉÊGòªÉ¨Éä
´É ºÉiÉÂ, ={ÉÉÊvÉEÞòiÉÉ& ºÉ´ÉÉÇ&
ºÉƺÉÉ®úÊ´ÉÊGòªÉÉ +xÉ֦ɴÉiÉÒ´ÉÉÊ´É
´ÉäÊEòxÉÉÆ ¨ÉÚføÉxÉɨÉxÉäEòÊ¨É´É SÉ |
ÉÊiÉnäù½Æþ |ÉiªÉ´É¦ÉɺÉiÉ <iªÉäiÉnùɽþ --
iÉiÉ vÉÉ´ÉiÉ& pÖùiÉÆ MÉSUôiÉ& +xªÉÉxÉÂ
+Éi¨ÉʴɱÉIÉhÉÉx¨ÉxÉÉä´ÉÉÊMÉÎxpùªÉ|
ɦÉÞiÉÒxÉ +iªÉäÊiÉ +iÉÒiªÉ MÉSUôiÉÒ´É* <
´ÉÉlÉÈ º´ÉªÉ¨Éä´É nù¶ÉǪÉÊiÉ-Êiɹ`öÊnùÊiÉ, º
´ÉªÉ¨ÉÊ´ÉÊGòªÉ¨Éä´É ºÉÊnùiªÉlÉÇ&*
iÉκ¨ÉxÉ +Éi¨ÉiÉk´Éä ºÉÊiÉ ÊxÉiªÉSÉèiÉxªÉº
´É¦ÉÉ´Éä, ¨ÉÉiÉÊ®ú¶´ÉÉ ¨ÉÉiÉÊ®ú
+xiÉÊ®úIÉä ¶´ÉªÉÊiÉ MÉSUôiÉÒÊiÉ
¨ÉÉiÉÊ®ú¶´ÉÉ ´ÉɪÉÖ& ºÉ´ÉÇ|
ÉÉhɦÉÞÎiGòªÉÉi¨ÉEò&, ªÉnùɸɪÉÉÊhÉ
EòɪÉÇEò®úhÉVÉÉiÉÉÊxÉ ªÉκ¨ÉzÉÉäiÉÉÊxÉ |
ÉÉäiÉÉÊxÉ SÉ, ªÉiºÉÚjɺÉÆYÉEÆò ºÉ´ÉǺªÉ
VÉMÉiÉÉä Ê´ÉvÉÉ®úʪÉiÉÞ, ºÉ ¨ÉÉiÉÊ®ú¶
´ÉÉ, +{É& Eò¨ÉÉÇÊhÉ |ÉÉÊhÉxÉÉÆ
SÉä¹]õɱÉIÉhÉÉÊxÉ
+MxªÉÉÊnùiªÉ{ÉVÉÇxªÉÉnùÒxÉÉÆ V
´É±ÉxÉnù½þxÉ|ÉEòɶÉÉʦÉ
´É¹ÉÇhÉÉÊnù±ÉIÉhÉÉÊxÉ, nùvÉÉÊiÉ Ê
´É¦ÉVÉiÉÒiªÉlÉÇ&, vÉÉ®úªÉiÉÒÊiÉ ´ÉÉ; '
¦ÉÒ¹Éɺ¨ÉÉuùÉiÉ& {É´ÉiÉä '
<iªÉÉÊnù¸ÉÖÊiɦªÉ&* ºÉ´ÉÉÇ Ê½þ
EòɪÉÇEò®úhÉÊ´ÉÊGòªÉÉ
ÊxÉiªÉSÉèiÉxªÉÉi¨Éº´É°ü{Éä ºÉ
´ÉÉǺ{Énù¦ÉÚiÉä ºÉiªÉä´É ¦É´ÉxiÉÒiªÉlÉÇ&**
xÉ ¨ÉxjÉÉhÉÉÆ VÉÉʨÉiÉɺiÉÒÊiÉ {ÉÚ
´ÉǨÉxjÉÉäHò¨É{ªÉlÉÈ {ÉÖxÉ®úɽþ --
iÉnäùVÉÊiÉ iÉzÉèVÉÊiÉ iÉqÝù®äú
iÉuùÎxiÉEäò*
iÉnùxiÉ®úºªÉ ºÉ´ÉǺªÉ iÉnÖù ºÉ´ÉǺªÉɺªÉ
¤ÉÉÁiÉ&** 5** ( 5) --
iÉiÉ +Éi¨ÉiÉk´ÉÆ ªÉi|ÉEÞòiɨÉ BVÉÊiÉ
SɱÉÊiÉ iÉnäù´É SÉ xÉèVÉÊiÉ º´ÉiÉÉä xÉè´É
SɱÉÊiÉ, º´ÉiÉ& +SɱɨÉä´É ºÉiÉ SɱÉiÉÒ
´ÉäiªÉlÉÇ&* ËEòSÉ, iÉqÝù®äú
´É¹ÉÇEòÉäÊ]õ¶ÉiÉè®ú{ªÉÊ´ÉnÖù¹ÉɨÉ|ÉÉ{ªÉi
´ÉÉqÝù®ú <´É* iÉnÖù +ÎxiÉEäò ºÉ¨ÉÒ{Éä
+iªÉxiɨÉä´É Ê´ÉnÖù¹ÉɨÉÂ, +Éi¨Éi´ÉÉiÉ xÉ
Eäò´É±ÉÆ nÚù®äú, +ÎxiÉEäò SÉ* iÉiÉ +xiÉ&
+¦ªÉxiÉ®äú +ºªÉ ºÉ´ÉǺªÉ, ' ªÉ +Éi¨ÉÉ ºÉ
´ÉÉÇxiÉ®ú& ' <ÊiÉ ¸ÉÖiÉä&, +ºªÉ ºÉ´ÉǺªÉ
VÉMÉiÉÉä xÉɨɰü{ÉÊGòªÉÉi¨ÉEòºªÉ* iÉiÉ =
ºÉ´ÉǺªÉ +ºªÉ ¤ÉÉÁiÉ&; ´ªÉÉÊ{Éi
´ÉÉnùÉEòɶɴÉÊzÉ®úÊiɶɪɺÉÚI¨Éi
´ÉÉnùxiÉ&; ' |ÉYÉÉxÉPÉxÉ B´É ' <ÊiÉ
¶ÉɺÉxÉÉÊzÉ®úxiÉ®Æú SÉ**
ªÉºiÉÖ ºÉ´ÉÉÇÊhÉ ¦ÉÚiÉÉxªÉÉi¨ÉxªÉä
´ÉÉxÉÖ{ɶªÉÊiÉ*
ºÉ´ÉǦÉÚiÉä¹ÉÖ SÉÉi¨ÉÉxÉÆ iÉiÉÉä xÉ Ê
´ÉVÉÖMÉÖ{ºÉiÉä** 6** ( 6) --
ªÉºiÉÖ {ÉÊ®úµÉÉ]Âõ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ& ºÉ´ÉÉÇÊhÉ
¦ÉÚiÉÉÊxÉ +´ªÉCiÉÉnùÒÊxÉ ºlÉÉ
´É®úÉxiÉÉÊxÉ +Éi¨ÉxªÉä´É +xÉÖ{ɶªÉÊiÉ,
+Éi¨É´ªÉÊiÉÊ®úHòÉÊxÉ xÉ {ɶªÉiÉÒiªÉlÉÇ&*
ºÉ´ÉǦÉÚiÉä¹ÉÖ iÉä¹´Éä´É SÉ +Éi¨ÉÉxÉÆ
iÉä¹ÉɨÉÊ{É ¦ÉÚiÉÉxÉÉÆ º´É¨ÉÉi¨ÉÉxɨÉÉi¨Éi
´ÉäxÉ -- ªÉlÉɺªÉ näù½þºªÉ
EòɪÉÇEò®úhɺÉÆPÉÉiɺªÉÉi¨ÉÉ +½Æþ ºÉ
´ÉÇ|ÉiªÉªÉºÉÉÊIɦÉÚiɶSÉäiÉʪÉiÉÉ Eäò
´É±ÉÉä ÊxÉMÉÖÇhÉÉä%xÉäxÉè´É º
´É°ü{ÉähÉÉ´ªÉHòÉnùÒxÉÉÆ ºlÉÉ
´É®úÉxiÉÉxÉɨɽþ¨Éä´ÉÉi¨ÉäÊiÉ ºÉ
´ÉǦÉÚiÉä¹ÉÖ SÉÉi¨ÉÉxÉÆ ÊxÉ̴ɶÉä¹ÉÆ ªÉºi
´ÉxÉÖ{ɶªÉÊiÉ, ºÉ& iÉiÉ& iɺ¨ÉÉnäù´É
nù¶ÉÇxÉÉiÉ xÉ Ê´ÉVÉÖMÉÖ{ºÉiÉä Ê
´ÉVÉÖMÉÖ{ºÉÉÆ PÉÞhÉÉÆ xÉ Eò®úÉäÊiÉ* |
ÉÉ{iɺªÉè´ÉÉxÉÖ´ÉÉnùÉä%ªÉ¨ÉÂ* ºÉ´ÉÉÇ
ʽþ PÉÞhÉÉ +Éi¨ÉxÉÉä%xªÉqÙù¹]Æõ
{ɶªÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ; +Éi¨ÉÉxɨÉä´ÉÉiªÉxiÉÊ
´É¶ÉÖrÆù ÊxÉ®úxiÉ®Æú {ɶªÉiÉÉä xÉ
PÉÞhÉÉÊxÉʨÉkɨÉlÉÉÇxiÉ®ú¨ÉºiÉÒÊiÉ |
ÉÉ{iɨÉä´É -- iÉiÉÉä xÉ Ê´ÉVÉÖMÉÖ{ºÉiÉ
<ÊiÉ**
<¨É¨Éä´ÉÉlÉǨÉxªÉÉä%Ê{É ¨ÉxjÉ +ɽþ --
ªÉκ¨ÉxºÉ´ÉÉÇÊhÉ ¦ÉÚiÉÉxªÉÉi¨Éè
´ÉɦÉÚÊuùVÉÉxÉiÉ&*
iÉjÉ EòÉä ¨ÉÉä½þ& Eò& ¶ÉÉäEò& BEòi
´É¨ÉxÉÖ{ɶªÉiÉ&** 7** ( 7) --
ªÉκ¨ÉxºÉ´ÉÉÇÊhÉ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ ªÉκ¨ÉxÉÂ
EòɱÉä ªÉlÉÉäHòÉi¨ÉÊxÉ ´ÉÉ, iÉÉxªÉä´É
¦ÉÚiÉÉÊxÉ ºÉ´ÉÉÇÊhÉ
{É®ú¨ÉÉlÉÉÇi¨Énù¶ÉÇxÉÉiÉ +Éi¨Éè
´ÉɦÉÚiÉ +Éi¨Éè´É ºÉÆ´ÉÞkÉ& {É®ú¨ÉÉlÉÇ
´ÉºiÉÖ Ê´ÉVÉÉxÉiÉ&, iÉjÉ iÉκ¨ÉxEòɱÉä
iÉjÉÉi¨ÉÊxÉ ´ÉÉ, EòÉä ¨ÉÉä½þ& Eò&
¶ÉÉäEò&* ¶ÉÉäEò¶SÉ ¨ÉÉä½þ¶SÉ
EòɨÉEò¨ÉǤÉÒVɨÉVÉÉxÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ, xÉ i
´ÉÉi¨ÉèEòi´ÉÆ Ê´É¶ÉÖrÆù MÉMÉxÉÉä{ɨÉÆ
{ɶªÉiÉ&* EòÉä ¨ÉÉä½þ& Eò& ¶ÉÉäEò <ÊiÉ
¶ÉÉäEò¨ÉÉä½þªÉÉä®úÊ
´ÉtÉEòɪÉǪÉÉä®úÉIÉä{ÉähÉɺÉƦɴÉ|
ÉEòɶÉxÉÉiÉ ºÉEòÉ®úhɺªÉ
ºÉƺÉÉ®úºªÉÉiªÉxiɨÉä´ÉÉäSUäônù& |
Énù̶ÉiÉÉä ¦É´ÉÊiÉ**
ªÉÉä%ªÉ¨ÉiÉÒiÉè¨ÉÇxjÉè¯ûCiÉ +Éi¨ÉÉ, ºÉ º
´ÉäxÉ °ü{ÉähÉ ËEò±ÉIÉhÉ <iªÉɽþ +ªÉÆ
¨ÉxjÉ& --
ºÉ
{ɪÉÇMÉÉSUÖôGò¨ÉEòɪɨɵÉhɨɺxÉÉÊ
´É®ú#Ä ¶ÉÖrù¨É{ÉÉ{ÉÊ´Érù¨ÉÂ*
EòʴɨÉÇxÉÒ¹ÉÒ {ÉÊ®ú¦ÉÚ& º
´ÉªÉƦÉÚªÉÉÇlÉÉiÉlªÉiÉÉä%lÉÉÇx
´ªÉnùvÉÉSUôɶ´ÉiÉÒ¦ªÉ& ºÉ¨ÉɦªÉ&** 8**
( 8) --
ºÉ {ɪÉÇMÉÉiÉÂ, ºÉ& ªÉlÉÉäHò +Éi¨ÉÉ
{ɪÉÇMÉÉiÉ {ÉÊ®ú ºÉ¨ÉxiÉÉiÉ +MÉÉiÉÂ
MÉiÉ´ÉÉxÉÂ, +ÉEòɶɴÉnÂù´ªÉÉ{ÉÒiªÉlÉÇ&*
¶ÉÖGÆò ¶ÉÖ§ÉÆ VªÉÉäÊiɹ¨ÉiÉÂ
nùÒÎ{iɨÉÉÊxÉiªÉlÉÇ&* +EòɪɨÉÂ
+¶É®úÒ®Æú ʱÉRÂóMɶɮúÒ®ú´ÉÌVÉiÉ
<iªÉlÉÇ&* +µÉhɨÉ +IÉiɨÉÂ* +ºxÉÉÊ
´É®ú¨É ºxÉÉ´ÉÉ& ʺɮúÉ ªÉκ¨ÉzÉ Ê´ÉtxiÉ
<iªÉºxÉÉÊ´É®ú¨ÉÂ* +µÉhɨɺxÉÉÊ
´É®úʨÉiªÉäiÉɦªÉÉÆ ºlÉڱɶɮúÒ®ú|
ÉÊiɹÉävÉ&* ¶ÉÖrÆù ÊxɨÉDZɨÉÊ
´ÉtɨɱɮúʽþiÉʨÉÊiÉ
EòÉ®úhɶɮúÒ®ú|ÉÊiɹÉävÉ&* +{ÉÉ{ÉÊ
´ÉrÆù vɨÉÉÇvɨÉÉÇÊnù{ÉÉ{É´ÉÌVÉiɨÉÂ*
¶ÉÖGòʨÉiªÉÉnùÒÊxÉ ´ÉSÉÉÆʺÉ
{ÉÖÆʱÉRÂóMÉi´ÉäxÉ {ÉÊ®úhÉäªÉÉÊxÉ, ºÉ
{ɪÉÇMÉÉiÉ <iªÉÖ{ÉGò¨ªÉ EòʴɨÉÇxÉÒ¹ÉÒ
<iªÉÉÊnùxÉÉ {ÉÖÆʱÉRÂóMÉi
´ÉäxÉÉä{ɺÉƽþÉ®úÉiÉÂ* EòÊ´É&
GòÉxiÉnù¶ÉÔ ºÉ´ÉÇoùEÂò, ' xÉÉxªÉÉä%iÉÉä
%κiÉ pù¹]õÉ ' <iªÉÉÊnù¸ÉÖiÉä&* ¨ÉxÉÒ¹ÉÒ
¨ÉxÉºÉ <ÇʹÉiÉÉ, ºÉ´ÉÇYÉ <Ƕ´É®ú
<iªÉlÉÇ&* {ÉÊ®ú¦ÉÚ& ºÉ´Éæ¹ÉÉÆ {ÉÊ®ú
={ÉÊ®ú ¦É´ÉiÉÒÊiÉ {ÉÊ®ú¦ÉÚ&* º´ÉªÉƦÉÚ&
º´ÉªÉ¨Éä´É ¦É´ÉiÉÒÊiÉ, ªÉä¹ÉɨÉÖ{ÉÊ®ú ¦É
´ÉÊiÉ ªÉ¶SÉÉä{ÉÊ®ú ¦É´ÉÊiÉ ºÉ ºÉ´ÉÇ& º
´ÉªÉ¨Éä´É ¦É´ÉiÉÒÊiÉ º´ÉªÉƦÉÚ&* ºÉ
ÊxÉiªÉ¨ÉÖHò <Ƕ´É®ú& ªÉÉlÉÉiÉlªÉiÉ& ºÉ
´ÉÇYÉi´ÉÉiÉ ªÉlÉÉiÉlÉɦÉÉ´ÉÉä ªÉÉlÉÉiÉlªÉÆ
iɺ¨ÉÉiÉ ªÉlÉɦÉÚiÉEò¨ÉÇ¡ò±ÉºÉÉvÉxÉiÉ&
+lÉÉÇxÉ EòiÉÇ´ªÉ{ÉnùÉlÉÉÇxÉÂ
´ªÉnùvÉÉiÉ ʴÉʽþiÉ´ÉÉxÉÂ,
ªÉlÉÉxÉÖ°ü{ÉÆ ´ªÉ¦ÉVÉÊnùiªÉlÉÇ&* ¶Éɶ
´ÉiÉÒ¦ªÉ& ÊxÉiªÉɦªÉ& ºÉ¨ÉɦªÉ& ºÉÆ
´ÉiºÉ®úÉJªÉ䦪É& |ÉVÉÉ{ÉÊiɦªÉ <iªÉlÉÇ**
+jÉÉtäxÉ ¨ÉxjÉähÉ ºÉ
´Éê¹ÉhÉÉ{ÉÊ®úiªÉÉMÉäxÉ
YÉÉxÉÊxɹ`öÉäHòÉ |ÉlɨÉÉä ´ÉänùÉlÉÇ& '
<ǶÉÉ´ÉɺªÉʨÉnÆù ºÉ´ÉǨÉ '' ¨ÉÉ MÉÞvÉ&
EòºªÉ κ´ÉrùxɨÉ ' <ÊiÉ* +YÉÉxÉÉÆ
ÊVÉVÉÒʴɹÉÚhÉÉÆ YÉÉxÉÊxɹ`öɺÉƦɴÉä '
EÖò´ÉÇzÉä´Éä½þ Eò¨ÉÉÇÊhÉ ÊVÉVÉÒÊ
´É¹ÉäiÉ ' <ÊiÉ Eò¨ÉÇÊxɹ`öÉäHòÉ
ÊuùiÉÒªÉÉä ´ÉänùÉlÉÇ&* +xɪÉÉä¶SÉ
Êxɹ`öªÉÉä̴ɦÉÉMÉÉä ¨ÉxjÉuùªÉ|
Énù̶ÉiɪÉÉä¤ÉÞǽþnùÉ®úhªÉEäò%Ê{É
nù̶ÉiÉ& -- ' ºÉÉä%EòɨɪÉiÉ VÉɪÉÉ ¨Éä
ºªÉÉiÉ ' <iªÉÉÊnùxÉÉ +YɺªÉ EòÉʨÉxÉ&
Eò¨ÉÉÇhÉÒÊiÉ* ' ¨ÉxÉ B´ÉɺªÉÉi¨ÉÉ
´ÉÉMVÉɪÉÉ ' <iªÉÉÊnù´ÉSÉxÉÉiÉ +YÉi´ÉÆ
EòÉʨÉi´ÉÆ SÉ Eò¨ÉÇÊxɹ`öºªÉ ÊxÉζSÉiɨÉ
´ÉMɨªÉiÉä* iÉlÉÉ SÉ iÉi¡ò±ÉÆ
ºÉ{iÉÉzɺÉMÉǺiÉä¹´ÉÉi¨É¦ÉÉ´ÉäxÉÉi¨Éº
´É°ü{ÉɴɺlÉÉxɨÉÂ*
VÉɪÉÉtä¹ÉhÉÉjɪɺÉÆxªÉɺÉäxÉ SÉÉi¨ÉÊ
´ÉnùÉÆ Eò¨ÉÇÊxɹ`öÉ|ÉÉÊiÉEÚò±ªÉäxÉ
+Éi¨Éº´É°ü{ÉÊxɹ`èö´É nù̶ÉiÉÉ -- ' ËEò |
ÉVɪÉÉ EòÊ®ú¹ªÉɨÉÉä ªÉä¹ÉÉÆ xÉÉä
%ªÉ¨ÉÉi¨ÉɪÉÆ ±ÉÉäEò& ' <iªÉÉÊnùxÉÉ* ªÉä
iÉÖ YÉÉxÉÊxɹ`öÉ& ºÉÆxªÉÉʺÉxɺiÉ䦪É& '
+ºÉÖªÉÉÇ xÉÉ¨É iÉä ' <iªÉÉÊnùxÉÉ +Ê
´ÉuùÊzÉxnùÉuùÉ®äúhÉÉi¨ÉxÉÉä
ªÉÉlÉÉi¨ªÉ¨É ' ºÉ {ɪÉÇMÉÉiÉ '
<iªÉäiÉnùxiÉè¨ÉÇxjÉè¯û{ÉÊnù¹]õ¨ÉÂ* iÉä
ÁjÉÉÊvÉEÞòiÉÉ xÉ EòÉʨÉxÉ <ÊiÉ* iÉlÉÉ SÉ ¶
´ÉäiÉɶ´ÉiÉ®úÉhÉÉÆ ¨ÉxjÉÉä{ÉÊxɹÉÊnù -- '
+iªÉɸÉʨɦªÉ& {É®ú¨ÉÆ {ÉÊ´ÉjÉÆ |ÉÉä
´ÉÉSÉ ºÉ¨ªÉMÉÞʹɺÉÆPÉVÉÖ¹]õ¨É '
<iªÉÉÊnù ʴɦÉVªÉÉäHò¨ÉÂ* ªÉä iÉÖ
EòÉʨÉxÉ& Eò¨ÉÇÊxɹ`öÉ& Eò¨ÉÇ EÖò´ÉÇxiÉ
B´É ÊVÉVÉÒʴɹɴÉ&, iÉä¦ªÉ <nù¨ÉÖSªÉiÉä --
' +xvÉÆ iɨÉ& ' <iªÉÉÊnù* EòlÉÆ {ÉÖxÉ®äú
´É¨É´ÉMɨªÉiÉä, xÉ iÉÖ ºÉ´Éæ¹ÉɨÉ <ÊiÉ?
=SªÉiÉä -- +EòÉʨÉxÉ&
ºÉÉvªÉºÉÉvÉxɦÉänùÉä{ɨÉnæùxÉ ' ªÉκ¨ÉxºÉ
´ÉÉÇÊhÉ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ +Éi¨Éè
´ÉɦÉÚÊuùVÉÉxÉiÉ&* iÉjÉ EòÉä ¨ÉÉä½þ& Eò&
¶ÉÉäEò BEòi´É¨ÉxÉÖ{ɶªÉiÉ& ' <ÊiÉ ªÉiÉÂ
+Éi¨ÉèEòi´ÉÊ´ÉYÉÉxɨÉÂ, iÉzÉ
EäòxÉÊSÉiEò¨ÉÇhÉÉ YÉÉxÉÉxiÉ®äúhÉ ´ÉÉ
Á¨ÉÚfø& ºÉ¨ÉÖÎSSÉSÉÒ¹ÉÊiÉ* <½þ iÉÖ
ºÉ¨ÉÖÎSSÉSÉҹɪÉÉ +Ê´ÉuùnùÉÊnùÊxÉxnùÉ
ÊGòªÉiÉä* iÉjÉ SÉ ªÉºªÉ ªÉäxÉ ºÉ¨ÉÖSSɪÉ&
ºÉƦɴÉÊiÉ xªÉɪÉiÉ& ¶ÉɺjÉiÉÉä ´ÉÉ
iÉÊnù½þÉäSªÉiÉä* iÉqèù´ÉÆ Ê´ÉkÉÆ näù
´ÉiÉÉʴɹɪÉÆ YÉÉxÉÆ Eò¨ÉǺÉƤÉÎxvÉi
´ÉäxÉÉä{ÉxªÉºiÉÆ xÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉYÉÉxɨÉÂ,
'Ê´ÉtªÉÉ näù´É±ÉÉäEò& ' <ÊiÉ {ÉÞlÉC¡ò±É¸É
´ÉhÉÉiÉÂ*
iɪÉÉäYÉÉÇxÉEò¨ÉÇhÉÉäÊ®ú½èþEèòEòÉxÉÖ¹
`öÉxÉÊxÉxnùÉ ºÉ¨ÉÖÎSSÉSÉҹɪÉÉ, xÉ
ÊxÉxnùÉ{É®èú´É BEèòEòºªÉ, {ÉÞlÉC¡ò±É¸É
´ÉhÉÉiÉ -- 'Ê´ÉtªÉÉ iÉnùÉ®úÉä½þÎxiÉ ''Ê
´ÉtªÉÉ näù´É±ÉÉäEò& ''xÉ iÉjÉ nùÊIÉhÉÉ
ªÉÉÎxiÉ ''Eò¨ÉÇhÉÉ Ê{ÉiÉÞ±ÉÉäEò& ' <ÊiÉ* xÉ
ʽþ ¶ÉɺjÉÊ´ÉʽþiÉÆ ËEòÊSÉnùEòiÉÇ
´ªÉiÉÉʨɪÉÉiÉÂ* iÉjÉ --
+xvÉÆ iɨÉ& |ÉʴɶÉÎxiÉ ªÉä%Ê
´ÉtɨÉÖ{ÉɺÉiÉä*
iÉiÉÉä ¦ÉÚªÉ <´É iÉä iɨÉÉä ªÉ = Ê
´ÉtɪÉÉ#ÂÄ®úiÉÉ&** 9** ( 9) --
+xvÉÆ iɨÉ& +nù¶ÉÇxÉÉi¨ÉEÆò iɨÉ& |ÉÊ
´É¶ÉÎxiÉ* Eäò? ªÉä +Ê´ÉtɨÉÂ, Ê´ÉtɪÉÉ
+xªÉÉ +Ê´ÉtÉ Eò¨ÉæiªÉlÉÇ&, Eò¨ÉÇhÉÉä Ê
´ÉtÉÊ´É®úÉäÊvÉi´ÉÉiÉÂ, iÉɨÉÊ
´ÉtɨÉÎMxɽþÉäjÉÉÊnù±ÉIÉhÉɨÉä´É Eäò
´É±ÉɨÉ ={ÉɺÉiÉä iÉi{É®úÉ& ºÉxiÉÉä
%xÉÖÊiɹ`öxiÉÒiªÉʦÉ|ÉɪÉ&* iÉiÉ&
iɺ¨ÉÉnùxvÉÉi¨ÉEòÉkɨɺÉ& ¦ÉÚªÉ <´É
¤É½ÖþiÉ®ú¨Éä´É iÉä iɨÉ& |ÉʴɶÉÎxiÉ* Eäò?
Eò¨ÉÇ Ê½þi´ÉÉ ªÉä = ªÉä iÉÖ Ê´ÉtɪÉɨÉä´É
näù´ÉiÉÉYÉÉxÉä B´É ®úiÉÉ& +ʦɮúiÉÉ&**
iÉjÉÉ´ÉÉxiÉ®ú¡ò±É¦ÉänÆù Ê´ÉtÉEò¨ÉÇhÉÉä&
ºÉ¨ÉÖSSɪÉEòÉ®úhɨÉɽþ* +xªÉlÉÉ ¡ò±É
´Énù¡ò±É´ÉiÉÉä&
ºÉÆÊxÉʽþiɪÉÉä®úRÂóMÉÉRÂóÊMÉiɪÉÉ
VÉÉʨÉiÉè´É ºªÉÉÊnùÊiÉ --
+xªÉnäù´ÉɽÖþÌ´ÉtªÉÉ%xªÉnùɽÖþ®úÊ
´ÉtªÉÉ*
<ÊiÉ ¶ÉÖ¸ÉÖ¨É vÉÒ®úÉhÉÉÆ ªÉä
xɺiÉÊuùSÉSÉÊIÉ®äú** 10** ( 10) --
+xªÉiÉ {ÉÞlÉMÉä´É Ê´ÉtªÉÉ ÊGòªÉiÉä
¡ò±ÉʨÉÊiÉ +ɽÖþ& ´ÉnùÎxiÉ,
+xªÉnùɽÖþ®úÊ´ÉtªÉÉ Eò¨ÉÇhÉÉ ÊGòªÉiÉä
¡ò±ÉʨÉÊiÉ* iÉlÉÉäHò¨É -- 'Eò¨ÉÇhÉÉ
Ê{ÉiÉÞ±ÉÉäEò&, Ê´ÉtªÉÉ näù´É±ÉÉäEò& '
<ÊiÉ* <ÊiÉ B´ÉÆ ¶ÉÖ¸ÉÖ¨É ¸ÉÖiÉ´ÉxiÉÉä
´ÉªÉÆ vÉÒ®úÉhÉÉÆ vÉÒ¨ÉiÉÉÆ ´ÉSÉxɨÉÂ*
ªÉä +ÉSÉɪÉÉÇ xÉ& +º¨É¦ªÉÆ iÉiÉ Eò¨ÉÇ SÉ
YÉÉxÉÆ SÉ Ê´ÉSÉSÉÊIÉ®äú ´ªÉÉJªÉÉiÉ´ÉxiÉ&,
iÉä¹ÉɨɪɨÉÉMɨÉ& {ÉÉ®ú¨{ɪÉÉÇMÉiÉ
<iªÉlÉÇ&**
ªÉiÉ B´É¨ÉiÉ& --
Ê´ÉtÉÆ SÉÉÊ´ÉtÉÆ SÉ
ªÉºiÉuäùnùÉä¦ÉªÉ#Ä ºÉ½þ*
+Ê´ÉtªÉÉ ¨ÉÞiªÉÖÆ iÉÒi´ÉÉÇ Ê´ÉtªÉÉ
%¨ÉÞiɨɶxÉÖiÉä** 11** ( 11) --
Ê´ÉtÉÆ SÉ +Ê´ÉtÉÆ SÉ näù´ÉiÉÉYÉÉxÉÆ
Eò¨ÉÇ SÉäiªÉlÉÇ&* ªÉºiÉiÉ BiÉnÖù¦ÉªÉÆ
ºÉ½þ BEäòxÉ {ÉÖ¯û¹ÉähÉ +xÉÖ¹`äöªÉÆ
´Éänù iɺªÉè´ÉÆ ºÉ¨ÉÖSSɪÉEòÉÊ®úhÉ
BEèòEò{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉǺÉƤÉxvÉ& Gò¨ÉähÉ
ºªÉÉÊnùiªÉÖSªÉiÉä -- +Ê´ÉtªÉÉ Eò¨ÉÇhÉÉ
+ÎMxɽþÉäjÉÉÊnùxÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ¨ÉÂ, º´ÉɦÉÉÊ
´ÉEÆò Eò¨ÉÇ YÉÉxÉÆ SÉ ¨ÉÞiªÉֶɤnù
´ÉÉSªÉ¨ÉÂ, iÉnÖù¦ÉªÉÆ iÉÒi´ÉÉÇ +ÊiÉGò¨ªÉ Ê
´ÉtªÉÉ näù´ÉiÉÉYÉÉxÉäxÉ +¨ÉÞiÉÆ näù
´ÉiÉÉi¨É¦ÉɴɨÉ +¶xÉÖiÉä |ÉÉ{xÉÉäÊiÉ*
iÉnÂùvªÉ¨ÉÞiɨÉÖSªÉiÉä, ªÉqäù
´ÉiÉÉi¨ÉMɨÉxɨÉÂ**
+vÉÖxÉÉ ´ªÉÉEÞòiÉÉ
´ªÉÉEÞòiÉÉä{ÉɺÉxɪÉÉä&
ºÉ¨ÉÖÎSSÉSÉҹɪÉÉ |ÉiªÉäEÆò
ÊxÉxnùÉäSªÉiÉä --
+xvÉÆ iɨÉ& |ÉʴɶÉÎxiÉ ªÉä
%ºÉƦÉÚÊiɨÉÖ{ÉɺÉiÉä*
iÉiÉÉä ¦ÉÚªÉ <´É iÉä iɨÉÉä ªÉ =
ºÉƦÉÚiªÉÉ#Ä ®úiÉÉ&** 12** ( 12) --
+xvÉÆ iɨÉ& |ÉʴɶÉÎxiÉ ªÉä
+ºÉƦÉÚÊiɨÉÂ, ºÉƦɴÉxÉÆ ºÉƦÉÚÊiÉ& ºÉÉ
ªÉºªÉ EòɪÉǺªÉ ºÉÉ ºÉƦÉÚÊiÉ& iɺªÉÉ
+xªÉÉ +ºÉƦÉÚÊiÉ& |ÉEÞòÊiÉ& EòÉ®úhɨÉÂ
+´ªÉÉEÞòiÉÉJªÉ¨ÉÂ, iÉɨɺÉƦÉÚÊiɨÉ
´ªÉÉEÞòiÉÉJªÉÉÆ |ÉEÞòËiÉ EòÉ®úhɨÉÊ´ÉtÉÆ
EòɨÉEò¨ÉǤÉÒVɦÉÚiÉɨÉnù¶ÉÇxÉÉÎi¨ÉEòɨ
É ={ÉɺÉiÉä ªÉä iÉä iÉnùxÉÖ°ü{ɨÉä
´ÉÉxvÉÆ iɨÉ& +nù¶ÉÇxÉÉi¨ÉEÆò |ÉÊ
´É¶ÉÎxiÉ* iÉiÉ& iɺ¨ÉÉnùÊ{É ¦ÉÚªÉÉä
¤É½ÖþiÉ®úÊ¨É´É iɨÉ& iÉä |ÉʴɶÉÎxiÉ ªÉä =
ºÉƦÉÚiªÉÉÆ EòɪÉÇ¥ÉÀÊhÉ
ʽþ®úhªÉMɦÉÉÇJªÉä ®úiÉÉ&**
+vÉÖxÉÉ =¦ÉªÉÉä¯û{ÉɺÉxɪÉÉä&
ºÉ¨ÉÖSSɪÉEòÉ®úhɨɴɪÉ
´É¡ò±É¦Éänù¨Éɽþ --
+xªÉnäù´ÉɽÖþ& ºÉƦÉ
´ÉÉnùxªÉnùɽÖþ®úºÉƦɴÉÉiÉÂ*
<ÊiÉ ¶ÉÖ¸ÉÖ¨É vÉÒ®úÉhÉÉÆ ªÉä
xɺiÉÊuùSÉSÉÊIÉ®äú** 13** ( 13) --
+xªÉnäù´É {ÉÞlÉMÉä´É +ɽÖþ& ¡ò±ÉÆ
ºÉƦɴÉÉiÉ ºÉƦÉÚiÉä&
EòɪÉÇ¥ÉÀÉä{ÉɺÉxÉÉiÉ +ÊhɨÉÉtè¶
´ÉªÉDZÉIÉhɨÉ +ÉJªÉÉiÉ´ÉxiÉ <iªÉlÉÇ&*
iÉlÉÉ SÉ +xªÉnùɽÖþ®úºÉƦɴÉÉiÉÂ
+ºÉƦÉÚiÉä& +´ªÉÉEÞòiÉÉiÉ +
´ªÉÉEÞòiÉÉä{ÉɺÉxÉÉiÉ ªÉnÖùHò¨É '
+xvÉÆ iɨÉ& |ÉʴɶÉÎxiÉ ' <ÊiÉ, |
ÉEÞòÊiÉ±ÉªÉ <ÊiÉ SÉ
{ÉÉè®úÉÊhÉEèò¯ûSªÉiÉä* <ÊiÉ B´ÉÆ
¶ÉÖ¸ÉÖ¨É vÉÒ®úÉhÉÉÆ ´ÉSÉxÉÆ ªÉä
xɺiÉÊuùSÉSÉÊIÉ®äú ´ªÉÉEÞòiÉÉ
´ªÉÉEÞòiÉÉä{ÉɺÉxÉ¡ò±ÉÆ ´ªÉÉJªÉÉiÉ´ÉxiÉ
<iªÉlÉÇ&**
ªÉiÉ B´É¨ÉÂ, +iÉ& ºÉ¨ÉÖSSɪÉ&
ºÉƦÉÚiªÉºÉƦÉÚiªÉÖ{ÉɺÉxɪÉÉäªÉÖÇHò&
BEèòEò{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇi´ÉÉSSÉäiªÉɽþ --
ºÉƦÉÚËiÉ SÉ Ê´ÉxÉɶÉÆ SÉ
ªÉºiÉuäùnùÉä¦ÉªÉ#Ä ºÉ½þ*
Ê´ÉxÉɶÉäxÉ ¨ÉÞiªÉÖÆ iÉÒi´ÉÉÇ
ºÉƦÉÚiªÉÉ%¨ÉÞiɨɶxÉÖiÉä** 14** ( 14)
--
ºÉƦÉÚËiÉ SÉ Ê´ÉxÉɶÉÆ SÉ
ªÉºiÉuäùnùÉä¦ÉªÉÆ ºÉ½þ, Ê´ÉxÉɶÉäxÉ, Ê
´ÉxÉɶÉÉä vɨÉÉæ ªÉºªÉ EòɪÉǺªÉ ºÉ iÉäxÉ
vĘ́ÉhÉÉ +¦ÉänäùxÉÉäSªÉiÉä ' Ê´ÉxÉɶÉ& '
<ÊiÉ* iÉäxÉ iÉnÖù{ÉɺÉxÉäxÉÉxÉè¶
´ÉªÉǨÉvɨÉÇEòɨÉÉÊnùnùÉä¹ÉVÉÉiÉÆ SÉ
¨ÉÞiªÉÖÆ iÉÒi´ÉÉÇ,
ʽþ®úhªÉMɦÉÉæ{ÉɺÉxÉäxÉ ÁÊhɨÉÉÊnù|
ÉÉÎ{iÉ& ¡ò±É¨ÉÂ, iÉäxÉÉxÉè¶
´ÉªÉÉÇÊnù¨ÉÞiªÉÖ¨ÉiÉÒiªÉ, +ºÉƦÉÚiªÉÉ +
´ªÉÉEÞòiÉÉä{ÉɺÉxɪÉÉ +¨ÉÞiÉÆ |
ÉEÞòÊiɱɪÉIÉhɨÉ +¶xÉÖiÉä* ' ºÉƦÉÚËiÉ
SÉ Ê´ÉxÉɶÉÆ SÉ ' <iªÉjÉÉ´ÉhÉDZÉÉä{ÉäxÉ
ÊxÉnæù¶ÉÉä pù¹]õ´ªÉ&, |
ÉEÞòÊiɱɪɡò±É¸ÉÖiªÉxÉÖ®úÉävÉÉiÉÂ**
¨ÉÉxÉÖ¹Énèù´ÉÊ´ÉkɺÉÉvªÉÆ ¡ò±ÉÆ
¶ÉɺjɱÉIÉhÉÆ |ÉEÞòÊiɱɪÉÉxiɨÉÂ; BiÉÉ
´ÉiÉÒ ºÉƺÉÉ®úMÉÊiÉ&* +iÉ& {É®Æú {ÉÚ
´ÉÉæHò¨É ' +Éi¨Éè´ÉɦÉÚÊuùVÉÉxÉiÉ& '
<ÊiÉ ºÉ´ÉÉÇi¨É¦ÉÉ´É B´É ºÉ
´Éê¹ÉhÉɺÉÆxªÉɺÉYÉÉxÉÊxɹ`öÉ¡ò±É¨ÉÂ* B
´ÉÆ Êuù|ÉEòÉ®ú& |É´ÉÞÊkÉÊxÉ
´ÉÞÊkɱÉIÉhÉÉä ´ÉänùÉlÉÉæ%jÉ |
ÉEòÉʶÉiÉ&* iÉjÉ |É´ÉÞÊkɱÉIÉhɺªÉ
´ÉänùÉlÉǺªÉ Ê´ÉÊvÉ|ÉÊiɹÉävɱÉIÉhɺªÉ
EÞòiºxɺªÉ |ÉEòɶÉxÉä |É´ÉMªÉÉÇxiÉÆ
¥ÉÉÀhɨÉÖ{ɪÉÖHò¨ÉÂ* ÊxÉ
´ÉÞÊkɱÉIÉhɺªÉ |ÉEòɶÉxÉä +iÉ >ðv´ÉÈ
¤ÉÞ½þnùÉ®úhªÉEò¨ÉÂ* iÉjÉ
ÊxɹÉäEòÉÊnù¶¨É¶ÉÉxÉÉxiÉÆ Eò¨ÉÇ EÖò
´ÉÇxÉ ÊVÉVÉÒʴɹÉätÉä Ê´ÉtªÉÉ
ºÉ½þÉ{É®ú¥ÉÀʴɹɪɪÉÉ, iÉnÖùCiɨÉ -- ' Ê
´ÉtÉÆ SÉÉÊ´ÉtÉÆ SÉ
ªÉºiÉuäùnùÉä¦ÉªÉ#Âĺɽþ* +Ê´ÉtªÉÉ
¨ÉÞiªÉÖÆ iÉÒi´ÉÉÇ Ê´ÉtªÉɨÉÞiɨɶxÉÖiÉä '
<ÊiÉ, iÉjÉ ºÉÉä%ÊvÉEòÉ®úÒ EäòxÉ
¨ÉÉMÉæhÉɨÉÞiÉi´É¨É¶xÉÖiÉä <iªÉÖSªÉiÉä --
' iÉtkÉiºÉiªÉ¨ÉºÉÉè ºÉ +ÉÊnùiªÉÉä ªÉ B¹É
BiÉκ¨Éx¨Éhb÷±Éä {ÉÖ¯û¹ÉÉä ªÉ¶SÉɪÉÆ
nùÊIÉhÉä%IÉx{ÉÖ¯û¹É& ' BiÉnÖù¦ÉªÉÆ
ºÉiªÉÆ ¥ÉÀÉä{ÉɺÉÒxÉ&
ªÉlÉÉäHòEò¨ÉÇEÞòSSÉ ªÉ&, ºÉÉä%xiÉEòɱÉä
|ÉÉ{iÉä ºÉiªÉÉi¨ÉÉxɨÉÉi¨ÉxÉ& |
ÉÉÎ{iÉuùÉ®Æú ªÉÉSÉiÉä ʽþ®úh¨ÉªÉäxÉ
{ÉÉjÉähÉ <ÊiÉ
ʽþ®úh¨ÉªÉäxÉ {ÉÉjÉähÉ
ºÉiªÉºªÉÉÊ{ÉʽþiÉÆ ¨ÉÖJɨÉÂ*
iÉk´ÉÆ {ÉÚ¹ÉzÉ{ÉÉ´ÉÞhÉÖ
ºÉiªÉvɨÉÉÇªÉ où¹]õªÉä** 15** ( 15) --
ʽþ®úh¨ÉªÉäxÉ {ÉÉjÉähÉ Ê½þ®úh¨ÉªÉʨÉ
´É ʽþ®úh¨ÉªÉ¨ÉÂ,
VªÉÉäÊiɨÉǪÉʨÉiªÉäiÉiÉÂ, iÉäxÉ {ÉÉjÉähÉä
´É +Ê{ÉvÉÉxɦÉÚiÉäxÉ ºÉiªÉºªÉ
+ÉÊnùiªÉ¨Éhb÷±ÉºlɺªÉ ¥ÉÀhÉ&
+Ê{ÉʽþiɨÉ +ÉSUôÉÊnùiÉÆ ¨ÉÖJÉÆ
uùÉ®ú¨ÉÂ; iÉiÉ i´ÉÆ ½äþ {ÉÚ¹ÉxÉ +{ÉÉ
´ÉÞhÉÖ +{ɺÉÉ®úªÉ ºÉiªÉvɨÉÉÇªÉ iÉ´É
ºÉiªÉºªÉÉä{ÉɺÉxÉÉiºÉiªÉÆ vɨÉÉæ ªÉºªÉ
¨É¨É ºÉÉä%½Æþ ºÉiªÉvɨÉÉÇ iɺ¨Éè ¨ÉÁ¨ÉÂ;
+lÉ´ÉÉ, ªÉlÉɦÉÚiɺªÉ
vɨÉǺªÉÉxÉÖ¹`öÉjÉä, où¹]õªÉä iÉ´É
ºÉiªÉÉi¨ÉxÉ ={ɱɤvɪÉä**
{ÉÚ¹ÉzÉäEò¹Éæ ªÉ¨É ºÉÚªÉÇ |ÉÉVÉÉ{ÉiªÉ
´ªÉÚ½þ ®ú¶¨ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÚ½þ iÉäVÉ&*
ªÉkÉä °ü{ÉÆ Eò±ªÉÉhÉiɨÉÆ iÉkÉä
{ɶªÉÉ欃 ªÉÉä%ºÉɴɺÉÉè {ÉÖ°ü¹É&
ºÉÉä%½þ¨Éκ¨É** 16** ( 16) --
½äþ {ÉÚ¹ÉxÉ VÉMÉiÉ& {ÉÉä¹ÉhÉÉi{ÉÚ¹ÉÉ
®úÊ´É&* iÉlÉÉ BEò B´É @ñ¹ÉÊiÉ
MÉSUôiÉÒiªÉäEò̹É& ½äþ BEò¹Éæ* iÉlÉÉ ºÉ
´ÉǺªÉ ºÉƪɨÉxÉÉt¨É& ½äþ ªÉ¨É* iÉlÉÉ
®ú¶¨ÉÒxÉÉÆ |ÉÉhÉÉxÉÉÆ ®úºÉÉxÉÉÆ SÉ º
´ÉÒEò®úhÉÉiºÉÚªÉÇ& ½äþ ºÉÚªÉÇ* |
ÉVÉÉ{ÉiÉä®ú{ÉiªÉÆ |ÉÉVÉÉ{ÉiªÉ& ½äþ |
ÉÉVÉÉ{ÉiªÉ* ´ªÉÚ½þ Ê´ÉMÉ¨ÉªÉ ®ú¶¨ÉÒxÉÂ
º´ÉÉxÉÂ* ºÉ¨ÉÚ½þ BEòÒEÖò¯û
={ɺÉƽþ®ú iÉäVÉ& iÉÉ´ÉEÆò VªÉÉäÊiÉ&*
ªÉiÉ iÉä iÉ´É °ü{ÉÆ Eò±ªÉÉhÉiɨɨÉÂ
+iªÉxiɶÉÉä¦ÉxɨÉÂ, iÉiÉ iÉä iÉ´ÉÉi¨ÉxÉ& |
ɺÉÉnùÉiÉ {ɶªÉÉʨÉ* ËEòSÉ, +½Æþ xÉ iÉÖ
i´ÉÉÆ ¦ÉÞiªÉ´ÉtÉSÉä ªÉÉä%ºÉÉè
+ÉÊnùiªÉ¨Éhb÷±ÉºlÉ& +ºÉÉè ´ªÉɾþiªÉ´ÉªÉ
´É& {ÉÖ¯û¹É& {ÉÖ¯û¹ÉÉEòÉ®úi´ÉÉiÉÂ,
{ÉÚhÉÈ ´ÉÉxÉäxÉ |ÉÉhɤÉÖnÂùvªÉÉi¨ÉxÉÉ
VÉMÉiºÉ¨ÉºiÉʨÉÊiÉ {ÉÖ¯û¹É&; {ÉÖÊ®ú
¶ÉªÉxÉÉuùÉ {ÉÖ¯û¹É&* ºÉÉä%½þ¨ÉÂ
+κ¨É ¦É´ÉÉʨÉ**
´ÉɪÉÖ®úÊxɱɨɨÉÞiɨÉlÉänÆù
¦Éº¨ÉÉxiÉ#ÂĶɮúÒ®ú¨ÉÂ*
$ GòiÉÉä º¨É®ú EÞòiÉ#Ä º¨É®ú GòiÉÉä
º¨É®ú EÞòiÉ#Ä º¨É®ú** 17** ( 17) --
+lÉänùÉxÉÓ ¨É¨É ¨ÉÊ®ú¹ªÉiÉÉä ´ÉɪÉÖ& |
ÉÉhÉ& +vªÉÉi¨É{ÉÊ®úSUäônÆù ʽþi´ÉÉ
+ÊvÉnèù´ÉiÉÉi¨ÉÉxÉÆ ºÉ´ÉÉÇi¨ÉEò¨ÉÂ
+ÊxɱɨÉ +¨ÉÞiÉÆ ºÉÚjÉÉi¨ÉÉxÉÆ |
ÉÊiÉ{ÉtiÉÉʨÉÊiÉ ´ÉÉCªÉ¶Éä¹É&*
ʱÉRÂóMÉÆ SÉänÆù
YÉÉxÉEò¨ÉǺÉƺEÞòiɨÉÖiGòɨÉÎi´ÉÊiÉ pù¹]õ
´ªÉ¨ÉÂ, ¨ÉÉMÉǪÉÉSÉxɺÉɨÉlªÉÉÇiÉÂ* +lÉ
<nÆù ¶É®úÒ®ú¨ÉMxÉÉè ½ÖþiÉÆ
¦Éº¨ÉÉxiÉÆ ¦Éº¨ÉɴɶÉä¹ÉÆ ¦ÉÚªÉÉiÉÂ*
+ÉäʨÉÊiÉ ªÉlÉÉä{ÉɺÉxɨÉ +Éå|
ÉiÉÒEòÉi¨ÉEòi´ÉÉiºÉiªÉÉi¨ÉEò¨ÉMxªÉÉJªÉÆ
¥ÉÀɦÉänäùxÉÉäSªÉiÉä* ½äþ GòiÉÉä ºÉÆEò±
{ÉÉi¨ÉEò º¨É®ú ªÉx¨É¨É º¨ÉiÉÇ´ªÉÆ iɺªÉ
EòɱÉÉä%ªÉÆ |ÉiªÉÖ{ÉκlÉiÉ&, +iÉ& º¨É®ú
BiÉÉ´ÉxiÉÆ EòɱÉÆ ¦ÉÉÊ´ÉiÉÆ EÞòiɨÉÂ
+MxÉä º¨É®ú ªÉx¨ÉªÉÉ ¤ÉɱªÉ|
ɦÉÞiªÉxÉÖι`öiÉÆ Eò¨ÉÇ iÉSSÉ º¨É®ú*
GòiÉÉä º¨É®ú EÞòiÉÆ º¨É®ú <ÊiÉ {ÉÖxÉ
´ÉÇSÉxɨÉÉnù®úÉlÉǨÉÂ**
{ÉÖxÉ®úxªÉäxÉ ¨ÉxjÉähÉ ¨ÉÉMÉÈ
ªÉÉSÉiÉä --
+MxÉä xÉªÉ ºÉÖ{ÉlÉÉ ®úɪÉä +º¨ÉÉÎx´É¶
´ÉÉÊxÉ näù´É ´ÉªÉÖxÉÉÊxÉ Ê´ÉuùÉxÉÂ*
ªÉÖªÉÉävªÉº¨ÉVVÉÖ½Öþ®úÉhɨÉäxÉÉä
¦ÉÚʪɹ`öÉÆ iÉä xÉ¨É =ËHò Ê´ÉvÉä¨É**
18** ( 18) --
½äþ +MxÉä xÉªÉ MÉ¨ÉªÉ ºÉÖ{ÉlÉÉ
¶ÉÉä¦ÉxÉäxÉ ¨ÉÉMÉæhÉ* ºÉÖ{ÉlÉäÊiÉ Ê
´É¶Éä¹ÉhÉÆ nùÊIÉhɨÉÉMÉÇÊxÉ
´ÉÞkªÉlÉǨÉÂ* ÊxÉÌ´ÉhhÉÉä%½Æþ
nùÊIÉhÉäxÉ ¨ÉÉMÉæhÉ MÉiÉÉMÉiɱÉIÉhÉäxÉ;
+iÉÉä ªÉÉSÉä i´ÉÉÆ {ÉÖxÉ& {ÉÖxÉ&
MɨÉxÉÉMɨÉxÉ´ÉÌVÉiÉäxÉ ¶ÉÉä¦ÉxÉäxÉ
{ÉlÉÉ xɪÉ* ®úɪÉä vÉxÉɪÉ,
Eò¨ÉÇ¡ò±É¦ÉÉäMÉɪÉäiªÉlÉÇ&* +º¨ÉÉxÉÂ
ªÉlÉÉäHòvɨÉÇ¡ò±ÉÊ´Éʶɹ]õÉxÉ ʴɶ
´ÉÉÊxÉ ºÉ´ÉÉÇÊhÉ ½äþ näù´É ´ÉªÉÖxÉÉÊxÉ
Eò¨ÉÉÇÊhÉ, |ÉYÉÉxÉÉÊxÉ ´ÉÉ Ê´ÉuùÉxÉÂ
VÉÉxÉxÉÂ* ËEòSÉ, ªÉÖªÉÉäÊvÉ Ê´ÉªÉÉäVɪÉ
Ê´ÉxÉÉ¶ÉªÉ +º¨ÉiÉ +º¨ÉkÉ&
VÉÖ½Öþ®úÉhÉÆ EÖòÊ]õ±ÉÆ
´É\SÉxÉÉi¨ÉEò¨É BxÉ& {ÉÉ{ɨÉÂ* iÉiÉÉä
´ÉªÉÆ Ê´É¶ÉÖrùÉ& ºÉxiÉ& <¹]Æõ |ÉÉ{ºªÉɨÉ
<iªÉʦÉ|ÉɪÉ&* ËEòiÉÖ ´ÉªÉʨÉnùÉxÉÓ iÉä xÉ
¶ÉCxÉÖ¨É& {ÉÊ®úSɪÉÉÈ EòiÉÖǨÉÂ;
¦ÉÚʪɹ`öÉÆ ¤É½ÖþiÉ®úÉÆ iÉä iÉÖ¦ªÉÆ
xɨÉ=ËHò xɨɺEòÉ®ú´ÉSÉxÉÆ Ê´ÉvÉä¨É
xɨɺEòÉ®äúhÉ {ÉÊ®úSÉ®äú¨É <iªÉlÉÇ&**
'+Ê´ÉtªÉÉ ¨ÉÞiªÉÖÆ iÉÒi´ÉÉÇ Ê
´ÉtªÉɨÉÞiɨɶxÉÖiÉä ''Ê´ÉxÉɶÉäxÉ
¨ÉÞiªÉÖÆ iÉÒi´ÉÉÇ
+ºÉƦÉÚiªÉɨÉÞiɨɶxÉÖiÉä ' <ÊiÉ ¸ÉÖi´ÉÉ
EäòÊSÉiºÉƶɪÉÆ EÖò´ÉÇÎxiÉ*
+iɺiÉÊzÉvÉÉÇ®úhÉÉlÉÈ ºÉÆIÉä{ÉiÉÉä Ê
´ÉSÉÉ®úhÉÉÆ EòÊ®ú¹ªÉɨÉ&* iÉjÉ iÉÉ
´ÉÏiEòÊxÉʨÉkÉ& ºÉÆ¶ÉªÉ <ÊiÉ, =SªÉiÉä -- Ê
´ÉtɶɤnäùxÉ ¨ÉÖJªÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÊ´Étè´É
Eòº¨ÉÉzÉ MÉÞÁiÉä, +¨ÉÞiÉi´ÉÆ SÉ?
xÉxÉÚHòɪÉÉ& {É®ú¨ÉÉi¨ÉÊ´ÉtɪÉÉ&
Eò¨ÉÇhɶSÉ Ê
´É®úÉävÉÉiºÉ¨ÉÖSSɪÉÉxÉÖ{É{ÉÊkÉ&*
ºÉiªÉ¨ÉÂ* Ê´É®úÉävɺiÉÖ xÉÉ´ÉMɨªÉiÉä, Ê
´É®úÉävÉÉÊ´É®úÉävɪÉÉä& ¶ÉɺjÉ|
ɨÉÉhÉEòi´ÉÉiÉÂ; ªÉlÉÉ +Ê´ÉtÉxÉÖ¹`öÉxÉÆ Ê
´ÉtÉä{ÉɺÉxÉÆ SÉ ¶ÉɺjÉ|ɨÉÉhÉEò¨ÉÂ, iÉlÉÉ
iÉÊuù®úÉävÉÉÊ´É®úÉävÉÉ´ÉÊ{É* ªÉlÉÉ SÉ '
xÉ Ë½þºªÉÉiºÉ´ÉÉÇ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ ' <ÊiÉ
¶ÉɺjÉÉnù´ÉMÉiÉÆ {ÉÖxÉ& ¶ÉɺjÉähÉè´É
¤ÉÉvªÉiÉä ' +v´É®äú {ɶÉÖÆ Ë½þºªÉÉiÉ '
<ÊiÉ, B´ÉÆ Ê´ÉtÉÊ´ÉtªÉÉä®úÊ{É ºªÉÉiÉÂ; Ê
´ÉtÉEò¨ÉÇhÉÉä¶SÉ ºÉ¨ÉÖSSɪÉ&* xÉ; '
nÚù®ú¨ÉäiÉä Ê´É{É®úÒiÉä ʴɹÉÚSÉÒ +Ê
´ÉtÉ ªÉÉ SÉ Ê´ÉtäÊiÉ YÉÉiÉÉ ' <ÊiÉ ¸ÉÖiÉä&* '
Ê´ÉtÉÆ SÉÉÊ´ÉtÉÆ SÉ ' <ÊiÉ ´ÉSÉxÉÉnùÊ
´É®úÉävÉ <ÊiÉ SÉäiÉÂ, xÉ; ½äþiÉÖº
´É°ü{É¡ò±ÉÊ´É®úÉävÉÉiÉÂ* Ê´ÉtÉÊ´ÉtÉÊ
´É®úÉävÉÉÊ´É®úÉävɪÉÉäÌ´ÉEò±{ÉɺÉƦÉ
´ÉÉiÉ ºÉ¨ÉÖSSɪÉÊ´ÉvÉÉxÉÉnùÊ´É®úÉävÉ B
´ÉäÊiÉ SÉäiÉÂ, xÉ; ºÉ½þºÉƦÉ
´ÉÉxÉÖ{É{ÉkÉä&* Gò¨ÉähÉèEòɸɪÉä
ºªÉÉiÉÉÆ Ê´ÉtÉÊ´Étä <ÊiÉ SÉäiÉÂ, xÉ; Ê
´ÉtÉäi{ÉkÉÉè iÉnùɸɪÉä%Ê
´ÉtÉxÉÖ{É{ÉkÉä&; xÉ Ê½þ +ÎMxɯû¹hÉ& |
ÉEòɶɶSÉ <ÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉÉäi{ÉkÉÉè
ªÉκ¨ÉzÉɸɪÉä iÉnÖùi{ÉzɨÉÂ, iÉκ¨ÉzÉä
´ÉɸɪÉä ¶ÉÒiÉÉä%ÎMxÉ®ú|ÉEòɶÉÉä ´ÉÉ
<iªÉÊ´ÉtɪÉÉ =i{ÉÊkÉ&* xÉÉÊ{É ºÉƶɪÉ&
+YÉÉxÉÆ ´ÉÉ, ' ªÉκ¨ÉxºÉ´ÉÉÇÊhÉ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ
+Éi¨Éè´ÉɦÉÚÊuùVÉÉxÉiÉ&* iÉjÉ EòÉä
¨ÉÉä½þ& Eò& ¶ÉÉäEò BEòi´É¨ÉxÉÖ{ɶªÉiÉ& '
<ÊiÉ ¶ÉÉäEò¨ÉÉä½þÉtºÉƦɴɸÉÖiÉä&* +Ê
´ÉtɺÉƦɴÉÉkÉnÖù{ÉÉnùÉxɺªÉ Eò¨ÉÇhÉÉä
%{ªÉxÉÖ{É{ÉÊkɨɴÉÉäSÉɨÉ* '
+¨ÉÞiɨɶxÉÖiÉä ' <iªÉÉ{ÉäÊIÉEò¨É¨ÉÞiɨÉÂ;
Ê´ÉtɶɤnäùxÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÊ´ÉtÉOɽþhÉä '
ʽþ®úh¨ÉªÉäxÉ ' <iªÉÉÊnùxÉÉ
uùÉ®ú¨ÉÉMÉǪÉÉSÉxɨÉxÉÖ{É{ÉzÉÆ
ºªÉÉiÉÂ* iɺ¨ÉÉiÉ ªÉlÉÉ´ªÉÉJªÉÉiÉ B´É
¨ÉxjÉÉhÉɨÉlÉÇ <iªÉÖ{É®ú¨ªÉiÉä**
<ÊiÉ
¸ÉÒ¨Éi{É®ú¨É½ÆþºÉ{ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉÇ
ºªÉ ¸ÉÒMÉÉäÊ´Éxnù¦ÉMÉ
´Éi{ÉÚVªÉ{ÉÉnùʶɹªÉºªÉ
¸ÉÒ¨ÉSUÆôEò®ú¦ÉMÉ´ÉiÉ& EÞòiÉÉè <ǶÉÉ
´ÉɺªÉÉä{ÉÊxɹÉnÂù¦ÉɹªÉ¨ÉÂ
ºÉÆ{ÉÚhÉǨÉÂ**