You are on page 1of 18

Aမ်ိဳးသမီး တို႕ရဲ႕ Aခန္း က႑

မိသားစုတြင္း၊ ေဆြမ်ိဳးစုတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လူမႈ ဆက္ဆံေရး


၀င္ဆံ့မႈနဲ႕ ဆြဲေဆာင္ စည္းရံုး ႏိုင္မႈ တို႕ေၾကာင့္ ပညာေပး AစီAစU္
ေတြနဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာ Aဓိက ပါ၀င္ လႈပ္ရွား ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္လို႕
ယူဆၾကပါတယ္။

y ဘယ္သူ႕Aတြက္
y ဘယ္ေနရာ
y ဘာေၾကာင့္
y ဘယ္Aခ်ိန္ေတြမွာ
y ဘယ္လို
ပူးေပါင္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သလဲ???
ဘာေၾကာင့္ (၁)

y က်န္းမာေရး
y ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး
y ေပ်ာ္ရႊင္ က်န္းမာတဲ့ မိသားစု ဘ၀
y ပတ္၀န္းက်င္ ဆက္ဆံေရးနဲ႕
y လူမႈေရး
y လူသား Aေရး
ဘာေၾကာင့္ (၂)

y Aိမ္တြင္း ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ (Uပမာ- ျခင္ေဆးနဲ႕


ေလဆိုး ေလွာင္ေနမႈ)
y Aိမ္ျပင္၊ လမ္းေပၚ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ
y Aိမ္သံုးေရ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ
y ေစ်းက ၀ယ္လာေသာ စားေသာက္ကုန္ ညစ္ညမ္းမႈ
(ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ လက္လုပ္ခ်U္နဲ႕ စည္သြပ္ဗူးမ်ား)
y Aလွကုန္နဲ႕ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား ညစ္ညမ္းမႈ
ဘယ္Aခ်ိန္

y လိုAပ္သမွ် Aခ်ိန္တိုင္း
ဘယ္လို
y ပညာေပးျခင္း နဲ႕ သတင္း y ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ပါ၀င္
ေပးျခင္း လုပ္ကိုင္ လႈပ္ရွား ျခင္း
™ပညာေပး ေဆြးေႏြး၀ိုင္းမ်ား 9 စုေပါင္း သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
™လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား 9 စုေပါင္း သန္႕ရွင္းေရး
ျဖန္႕ေ၀ျခင္း 9 စုေပါင္း ေရကန္ဆယ္၊
™ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ား ကပ္ ျခင္း ေျမာင္းဆယ္ျခင္း
™သတင္း၊ မီဒီယာနဲ႕ စာနယ္ဇင္း
မ်ားမွ ျဖန္႕ခ်ီ ပညာေပးျခင္း
ဘယ္ေနရာ ဘယ္သူ
လက္လွမ္းမီသမွ် ေနရာ
Aားလံုး လက္လွမ္းမီသမွ်
y Aိမ္ သူAားလံုး
y လမ္း
y ရြာ (ရပ္ကြက္)
y ေက်ာင္း/စက္ရံု/ စခန္း
y ျမိဳ႕နယ္
y ႏိုင္ငံ
y ကမၻာ
စက္မႈဆိုင္ရာ သဟ ဇီ၀န စနစ္ ဆိုတာ ဘာလဲ ???
Aမ်ိဳးသမီးတို႕နဲ႕ ပိုနီးစပ္တဲ့ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္
Aမိႈက္သိမ္း စနစ္
Aိမ္သံုး
စည္ပင္သာယာ
Aမိႈက္မ်ား
ေရး Aဖြဲ႕

Aိမ္ရာမ်ားမွ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္


Aိမ္ရွင္မမ်ား ညစ္ညမ္းမႈ
စနစ္က်ေသာ
Aမိႈက္ပံုမ်ား

ေစ်းမ်ား
ေျမေဆြးမ်ား၊ ျပန္လည္
က်ိဳခ်က္ Aသံုးျပဳ နိုင္ေသာ
စိုက္ခင္းမ်ား စြန္႕ပစ္ ပစၥည္းမ်ား
Aိမ္တြင္း စခန္းတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား Aတြက္
Waste management and recycling system at
that site
y The Bedminster In-Vessel
Composting Facility turns
general household waste into
compost for agricultural use.
y The Materials Recovery Facility
(MRF) separates materials for
reprocessing by various
industries.
y The Green Waste Processing
Facility turns green waste into
mulch and soil conditioners for
parks and road verges

But Clean Away Council manage material recovery from domestic waste of industries
Current situation and results from the former
management
y Reduce waste, reuse, recycle and finally send to
landfill that can reduce landfill sites
y Energy, Natural fertilizer and recyclables are the
results of resource recovery
y Those resource recovery leads to chemical free safe
food supply to community as organic food
y After stabilization, waste goes to safe landfill
y Speeded public’s awareness and participation on
performance management to waste keep going to
lead targeted goal
y 10th cleanest city in the World on 2002
y Better, Healthier, prettier environment and society
for city dwellers
Conclusion
SMRC Bangkok Metropolitan
¾ Very specific targets for every goals and Authority (BMA)
energetic activities
9 Lack of human resources and on-the-ground
¾ Corporate governance and bottom-up
presence in many regions is a major barrier to
management
effectively fulfilling their national supervisory
¾ Searching Competitiveness and outreach role
¾ Share Visions within and among public and 9 Municipalities focus on delivery of core
organization services
9 Many local governments are beginning to
Clean Away reach out to the public
9 Staff skills need strengthening.
™ Focus on Eco-efficiency, cleaner
9 National agencies are overwhelmed and
Production and customers extended
™ Biggest waste management company 9 Motivating public responsibilities is urgently
in Western Australia needed

• Waste is not a disgustable things which reflects our behaviors that how we designed to use
and how we end up valuable resources. Therefore, waste is the output of our behaviors.
That is why we are responsible to manage waste.
စက္မႈဇုန္နဲ႕ Aနီးတ၀ိုက္တြင္ ေနထိုင္သူ/
စက္ရံု ၀န္ထမ္းမ်ား
စက္မႈဇုန္နဲ႕ Aနီးတ၀ိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား
သိေကာင္းစရာ (ေလ)
y Ozone (Aိုဇုန္း)
y (ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ ပန္းနာ ရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ Aဆုတ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေလ်ာ့က်
ျခင္း၊ နမိုးနီးယား Aဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါနဲ႕ Aသက္ရွဴ ေလျပြန္ ေရာင္ရမ္းျခင္း စတဲ့
Aသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ )
y Particulate Matter (Aမႈန္မ်ား) [ ပန္းနာရင္ၾကပ္နဲ႕ ငယ္ရြယစ
္ U္
ေသဆံုးမႈ
]
y Sulfur Dioxide (ဆာလဖာ ဒိုင္ေAာက္ဆိုဒ္) [Aဆုတ္၊ ႏွလံုးနဲ႕
ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေရာဂါ]
y Nitrogen Dioxide (ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ဒိုင္ေAာက္ဆိုဒ္)
[ပန္းနာရင္ၾကပ္နဲ႕ Aဆုတ္ပ်က္ ေရာဂါ] နဲ႕
y Carbon Monoxide (ကာဗြန္မိုေနာက္ဆို္ဒ္) [ႏွလံုးေရာဂါ၊
ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ]
စက္မႈဇုန္နဲ႕ Aနီးတ၀ိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား
သိေကာင္းစရာ (ေရ)

y စီးဆင္းေနေသာေရ
y ေရေသ (ကန္)
y ေရတြင္း (ရိုးရိုးေရတြင္းနဲ႕ A၀ီစိ တြင္း)
y မိုးေရ
စက္ရံု ၀န္ထမ္းမ်ား

y ညႊန္ၾကားခ်က္တိုင္းကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္


y လံျု ခံဳေရး ဆိုင္ရာ AကာAကြယ္ မ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္
y ထို AကာAကြယ္ မ်ားကို စနစ္တက် တိတိက်က်
၀တ္ဆင္ရန္
y ပတ္၀န္းက်င္ သတိ Aျမဲ ရွိရန္ (ေပါ့တီးေပါ့ဆ မေနရန္)
y မိမိရဲ႕ Aသက္နဲ႕ က်န္းမာေရးကို တန္ဖိုးထားရန္
AေမးAေျဖ နဲ႕

Aၾကံေပး က႑

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။