TVO

RELIG|JA
;*iti

280 282_
283 284 244 2A' 285 300

DREVNE RELIGIJE
i)d

rvu!!!E BEr.!G|JE
ZOROASTR IZAill

CIVILNO DRUSWO

301

GOSPODABSWO

_,3g?

SrNTorzAM
KoN F!lc|AN lzAl[ TAOIZAM
{;

D8!srVEN4lE!! lasl
POLITIKA 306

pRzAvA
ZAKoNI
NARODI

---jqq
110

HINDUIZAM

286

N'

luDArzAlM KRSCANSWO
288 249 290

312 313

RAT

NovrsvJETsKt PoREqqK _.-_314 _
GLOBATNI PROSVIED
3'16

291 &q4I!14
DRUSTVA
KULTURA
292 294 296

PI|AVA UUDSKA

1!1

28o

Druatvo ivjercvonja

RELIGUA
,_r:"',1i.t""," iar. bo2enska popraien n biia skupom obiiaia rnoralnirr i kodcksompodrlkutog u I|i,-,_"_i: vlersl<r nauk. obiinoz:Lpisan u obliku svete knjige, i njcgove i lcgendc, kro prite trebalu pomoji rrudrma ! ' inffu,i da shvrca smirao iivoc.r. svaka rcrigija svoje ima nazorc krajnjem o cilju zivota,

";t:,;,:t':

, ,, _ ,r. ^ i1 . . , .'

t l s u@ ! ! [ j 6la"iffilitfiI

svoja svctiira kojima u ilii bosoveeu o j "ir,.r,;-r".rir"r-,"-.:r^ , r a l , o J n c v:.ro g r . , . r.^r" e i l h o g . , vs . r i r r u l cv l a r r i pL a r i l "..^r-^.r-..,,.--.u o i .r a n z

A ILUMINIRANA EVANDEUA P , i r ! t , n r r i \ l i r . ! ,. r r 5 r t r r r r u r t u r j ! r L , r n n fdG +! oih I i/Lln.rrrMuJi! .',,",, r,,",r, r,.,0,1, .,

IMALI I\4NOGO RELIGUA? svc icfij. t.k,) ,cris n.rln,)iili k,iiir{v) tRlxrrh.

i i s l N n t u i r i u , { , ) A t r o , i . r i : . n ( t s r t , , ! ) t ) .t i n , , ruoojtr, I oj'o r)11$. Lr )tr,.,':.|\. g ,orjr, t)r L:(j m d ! n r t r n i D ) r r . r r r l r ; f r ) i t i i r f i \ | i c ,r ( h r i k d i s r i r ) i h d , ' l k , t r N o l . N ( (i t J , i ! $ , xj r . .

BOG
wi,u,"iigi;" p';,,"1" 1o,";",;"1"r".gtu,g"
i l i ' i : , , i i ' , .I r ,r i . . v , " , i , . . ,i , . r , , , , , , . . ( k ,j , . l j u d i mi, r \ , 1. , ^ : . , . 1 , r ' , I r . ( i , , " r . t i ! i j ,,,. , 2 r
nici n,olnvonr(inaa.jLrs,om hoguzr prrnoi.

d r u g i r r rc d i rr . , ; rfr.,r l , * , . i , r . r tn r r , 1 t n

U LI sVE RELIGIJE BOGA?
brdhizln i hnrd!rnm inxju xrjedri.t. korijcd(, ntiipak.r ssr riiinoqa bogr nes. Buthnrnr i c r , p o r t r uI k \ ' f ' r K o ,i , ' r . \ . L . / k u 7 n , . t .j , rx tutn ivrhi. ti$a1a.j(D dtunv. lrrdjftug rliEije n!ju dulovc l(ojinrn.vrju pri,.(tri $,,i.,.

PUN ,E SVUET PATNJE?
(.lisiji.o{lj vla ,. objrn,j.nje palrjr. roieso vtdi kazru n Srjcti itiftrlj. o pomirije. e z,lo mvdle sor.drlr biA ili ih hv.livl:ii,r rda. Zapidnjla,e Eligij( u prnli r pnnih vnte jedi.u ljudsl Jnani.^ ifointrikc relieijronx

Druitvo i vjerovonia 28!

TKONE[4A VIERE?
Atcnti odbactrju vjeomnjc u sn nadnmvm bie. Agnoiticiprihvtajr nosuinost pGtojadja Bosa, ali nest j! ninajednu nadrusustnnu. ni Hunmi$i m njsto Bosl shyljajuljuarh Eum. Mnosi suljudi nnelisiou,i, rlir: rbe krtu daiprlt imrjuspirioatna

u pdvilunistoje pddobiri ljudc. Nekad o tinilei silon, su

i p..im", mj.,,* EnEEiUEllh. p o

KAKO UEIMO SE RELIGIII? Mladi ljudi ot iino $jedurlisiju slijedciivjeovanjr iobrede vc.hr Elisiirdiecu rodnelja. uciprcdrvaniLmi

R"iisire

(rif.isivo [d.LlSrohllid, Hllduhih Korrkliiiam/Iaoham Slitohan Slkhlzan zooaklam

!9 mt jadl r,, htjadr 9ro nrLluna T8onLrium r4ontLriuot 3,0 mlLriun' no mfltllnd It mllm. { h Lilui. $o ooo

NUD|Lt REUG|JA ODGOVoR? SVE Kd nredi ljudi odnst jLr,oni podinjuposiNtjatiskovsna AJEOINSTVO RELIGI]A pitrnjarStoje sniisdo rivot{? Za!toljudipdtei liBosa? Iha ovrqdsk vode {upajuporvdlud Sve svjetske su rligije Fkulde natdpir.njrodgovorhi relisie usnjeebc :ldoBkibbii, nusllmaiski hodra, il Nojnatii. Doksuapadijatke trdl)oduino$Bogui sp$ od sijehi, ktoiojatke N vilc pEvodavnl katoLltkl kadliaL, .prskoplapaiski i budhlstlill okcnurc sm6poznaji iodobrdojLr cikluoponourog otl
rcdovnlk,onllako F kaaiu zono daopfe dLJeve stavitiDnad tfeba

ZASTO RELIGIOZNI? UUDIPOSTAIU Zrsonctke plibdnog svijcta svcmiftporicdle i surclisijskc osj.daje cirdvu kroz ljudsh pdicst. Drtrds zn{nosr notc obj.$ iti rnnoso toga, ipak N n ci s v c p l l j L i i d a l j c p o s c r u4il i s i j o m ab i , , d scl,iol,jNnili dosadit i svojcnjslo u ryijeiu.

STVARANJE SVUETA
Mnoge rcliti€ imajuvlasdru priiu o podrij€du wijeta i ljudskogroda.To su takozvane priie o stvaranju, testo namprenose i drevna shvaianja o dovj€kunFgoruodnosu i prema prirodnom wijetu.Neki i u znanswenoj teorijio Velikorn joJ pnskuvidesamo jcdnupriduo swamnju.

IGKO IE IZGLEDAO POEETM SVUETA? Neke Eligije inajuslotene o bogovima surodili prid. koji wije!.Takoiu$Flski Aboddriniprialju o Snovibmdobu kadsuZemljon lunli oitski prctcii oblikovdiknjolike. da Judaian i k!&dsM sovorc je wijer n6so ,a je$ dan!

VIERU'U RETIGUE ZNOTV'EtNI? LI U Relisievdnon imju i $oj vldtiti [ilendli Tlko, pihjedc, kllcndd s€dnjoamoiikoE nmdr Mar?prdvidr d. ie sdainja cpoha av*ni 2012.Hinduisrii budhisti vjerujudaje vijeme cikliiko, d! se$e sialnoiaova iada, ib vtjedi i a yijet. tuiimi i nuslimrni vjenlu u linemo viijemei konac svijeanaDm siainog sudr.

r TAPISERUA 5 Yq|l/lA PLEMENA NAVAHO LlkoviYeila tapis.riirma na ameiiikih lndijana.a nekad su
,epo\j/ d i., 1o & i/\od" ia JiA 14 tos' I o. No, p..!a1|". kad $ vraaeyioboienm piieskon na rtu.ftat njihove tittove.

282

Dru'tvo i vjerovqnja
::|

DREVNE RELIGI:
Nekesu religije izumrle zajedno s O njimai njihovimodlikama, primjeri
, danasznamo na tim

:.::.

njihovihsaiuvanih gradivina ostataka i matcrijalne kuirure. Najpoznarije su nan drevne religije Egipta, Crdkei Srednjc Amerike.
TKO BIORA? IE
riEipaUi$ Noe bogr SrD.x Rn l)ikuivili $ soltolsL((,f, ovnujsl{ohinaL{l(oh gl$om. (ro no ro aenslui,t kod .Ltrg.vtcliih cligiji, j n i l! n,IlliFd,i rl, ulivxli lioslve riic l(,Lrlnihrligiji.

7..'r,,

TKOJESTOVAO PERNATU ZMIIU?

.@

\.\. . ." ., l. .i

." .,,i..,.. ,o...,.oir

torq: r' f,ikullr i ,ro,mijr r t).jcn) r1 .! kvdh Kr{l\r r l \ l ( L { \ i nlL n r r ' i f r , i { , I k i l t r i [ $ ( r ( n 1 ( ? . , u l . i t t i n jc rhll, |ovl(r tr,(lx \r b y,r o eor(zJlu'r .

LI BOGOVI S NAMA? IESU STARI JOS r Ltrr\ ioii (hi^ rLrri ii i.rnmgriL(i ,inskilr inc h
br1or.L. lik) rr, tiriju .., si r)Lid(i Srri!yi !trr.rv.r (\ tri,nlnrn Zcf, jO ,,v.rni I',dni 'in:liin l),)ANjm,L, x n i L h o v , i D ( 1 , ,u w r i , r j ( i . r i I r i o v c r , l r rr s D d , L l i n ,(r! i f i i . . r r l i i r L v i i d r i r \ , i v r r i r , r , , , n t , i h i rd o N o n l ) o g rM . l ( r r ) .

j! rdyl rim.l rri. i^ sun!v. ntrtNi. tr.ii tr'j!!( 8nd L sr d ldvsko ri,in dilr lrnhNo m I lpm a jr rh! prin6 p rr({r.rcr v! G*! m qor.). p iimdiLm p.rr f. Fuj ido

ZAGROBNI ZIVOT
ivfisrodr sc iivot nasravlja poslijcinfiis !i,Da t joi dt nxjsL;'rijir, i ,cti8ija. Drcvnc ur vladrLc icsto pokrprli s vctikin mronvom kori$ib srvari, od n,odeh bLodov.r hruc de bi ;D olakiilitiff do n. dNgoD svijetu.

STo ro DUSA? JE
ilhosc rligjc vjerujudx t i.\j{ k! ponoti i icaoi, bozxnsl(idio, iij dio zo!! duion. Nekei!'ligijc, i pinjeric. hi, ,i\tiiLa,rj.,rjL, & lu!x prbiu u ivantr. l'o!liiosmri, dun scwraa nr rDnju u novomiijrlu, i i pak odlaziu tuj ili prkro.

5rosuzlcnnvo prremror atLE
N.ltc N srroegip,\kc linolefokof.Li! Eolenepn'niJ!. li, { monumntdri. g.obnice bile ijstr.leoe L1ozvtcrdc m.cb! i u Djih dlr.(ic, ie $ rebah li.ronor'g duli p.ltariput u n.bo. Nrjroznrtijesu mdu njim ri pnmnle nanisonv.i altehu knjKiin.

LOKALNE RELIGUE
lokalnereligije imajusvoje sljedbenike samo nekojplemenskoj u ili kulturnojskupinikojaiivi izvanmodernog druiwa.One se

ZASTO NEKA SU MJESTA
5'en nrtc$i \corir n, v.i/n.,h trvor plemcnr. l

Sveo mjeso nor.l,i'i idor,hkvo okrplj.li3re,

),ii,$

podvigx l)ofiiirenekog f,cdikr iligq.ici ! eftodiem trlkc (gc skupi,rc. l'oDckiJrc.i njio,i pokipij! nroi.

TKO STUJE PRETKE?
hv! i molitvczr n),Nr fr(l(. rijc(lniiki $ .d ikr n,jdnih vjorklh drurh N aiovdn sildu, r f.,Prc rr\?iji. idrjc rcJi N(vitJr.citomri(L )jiD iiv m v M i(h $, njil,ovi?xgou rici lorl hogovr. |ornn(in,i

aEr,lu FEflSf sruzE
li$ ii, ron,lcti ili rorijlije nr f,cDosivi, izrclluui i u sl(l u s o l ) i i r j I n rt n d c n i p f t t l n t r i z i l , o j .s ! y j s u j c( l { t r n j i n r honvcdrhovi ilinrxgiirc Niai. Vhsrik rmuldr rsir sf , t s l u l i ' i s i l ( r nn r g o u d u h x i l i S xo n n r y o n o n i 1 i . d
kol.diu prpilJ I ih0v v ri k.

RITUALI
Poputsvih relisije!a svij.ru. i lokalre in jo obrede ili nrulle propisan ponuf,*r i rij€aipo'noau liz kojih sezajednica povczujc j.ra.] i ,ajedniiki identiret. ObLedhr sc nogu obiljeiiri posebni ,ivoini obiixji, primjc,iccskhpaije br{ka, . J i <o . r lr. i i r r d o zr r p n n , " ,: . 1 . , ' " \ n " 8 . i 1 " .

q!q9!49! lq! !L5AMAN|
\taiul,,Lilnih digija poarjeirnuneiliphnnsla irob.Jlkc. ljud.koji posjedujL,tariazDmir,rrfon,odu bat ii, obrc i @diljjom prcnoieno8 l)orRvmii ljekovnih svojstavi biljakai iivorinjr pomrru onimakojini zatuebr medicinshili duhoyni lsrli

pLEs ia,rrANsKl '
DrFiNi nm;n i, lidore,le zvodiobredi pLesSaiDii nrnje 0oie(o pomoiuplerapon:u promijenreno syjenl kikd bi mdsr nupiii ! va! sa svijetom duhova.

284

DruStvo vjercvonja i

ZOROASTRIZAM
Zoroaster Zaratustra ili iivio je oko 13.stoljeta Kr pr. u danainjem Iranu.On je naudavao ljudi morajubirati da izmedu suprotsravljenih dobrai zla.Njegovje naukjako sila utjecao kasnije na religie.
KAKO POSTAIE SE PARSI?
Zurorritrs iliasrL\rram je bLonrrbeni L€tie,ir leEiiskogrorna. Krd lc to cinwo prop:t., ne|nsu s njdini sljedl,eni.i, pNlijc nnoso prosonx, prslili u I iju, gdjeN dobili ine P3Ni(,ljudi iz Po,ije(). Mladi e Pdsi, hd arie FdaD sodina, u vjc^r urcde arenonijon &non Nayjotc. > OBREO I{AV'OTE oievoiti.a dki p makusrt, na il sdu uicu,koiu omohiu tr ioj puti 0k0pasa rzdrmuzmolrv-A odmotaju Iako uvedu vjotu. u iu rtt stolapqh na k ttna ptedstavtjaju dobteijeat, dobtenlsli i dobtadjela, dok tti rcda na rcpu prettstavljaju s'ptotno, ba3

KAKO PARSI SLAVE SVOIU VJERU?
Zorca$d$idlc yjelske zsnde zow sc hnmovi vift. Zorusftti sorc moliNeizsov nju pFd s&m uidr u koiojBore kcd i{{nJalovir0. Z' nju sevjcfujc di picdstavlj{ bogaAhura Mddu, irro! svjcdosi i iivoti. Zdarusnin$ oauftiift ili pjm iz svere krjigc Avcst..

> FAMVAHAR ovaisimboL, takozvmi predstavlh hfavahar, besm'lnu aovlekovu a porcdno d!lu, ju, l rofoastsiitku'ells Njesov judsk ik !puaule vezu lovlekom na s

SINTOIZAM
Ime lintoizamizvodise iz rijeti shinto (,put bogovan),to je i japanska najstarija religija. joj je itovanje Bit kamijaili duhova. Za njih sevjerujeda prebivaju svimsilnimi impresivnim u prirodnimpojavama, primjerice vjetrui planiniFuji. u K p sEPO'AV|O stNTOtzAr ?
Nirl@re zn. (oliko je linloizro $ar jer nu sci,,ori liju duboko u plctpNijesri. Njcsovi N s ghqri denenri vjercjltno poj.vili pslije 4. sioljc& pr Kr. Iako sc veinu iinbhri&ih pobotnosti odnosina 4naljsl€ kanijc, iinbisri&i teksbviiz 8. soljeda spo,rilju in€b6kc k{nije aduine a srl@nje Nijeo.
Godiinja svetkovlia mal5ud najvaznlil !intoktitkt dosadai io vjem.inos€ slku miesnos po kamlja ukama I prenosivom

svel lLimkoshlju. se.eGmoniiom !lu rdn blasosLivliaiu i iiserle nosati i kamtja.

atME oDLtKU,u sE svErAMTESTA?
sljedbenici iiitoizm sur€ju dd je pdroda sda, pa sc ato ijihova svdiira 6to nahz u lijepom prnodnom okolilL prnodnr se sveiiih obiljetNlju debelinkonopcem (rrizflr,/oz) zavczinin oko kame& ili $abli. Sintoi$iaki hnnovi, u kojina boravibrrjedanLmi, obiltimju sejedndtaviin britem ilipor on.

KONFUCUANIZAM
KongFuai (,,UdireljKong<)u zapadnjaikojkulturi poznat podimenomKonfucije(Confuciu$, je kineskimudrac bio ko.ji je Liviood,551. 479. pr. Kr. Njegovo udenje do se odnosilo prije svega primjeren na odnos meduljudima,te je traiilo iskazivanje poitovanja prema roditeljima precima, i swaranje i kao harmonidnog druiwa utemeljenog vrlini. na
fiUIU tI UUDI KONFUCUA?
Kong Fftzi nije scbc p'ogldiavro swceh, i muiivro rr i e J ,i e t u e o o . , r o ; . 'v o r b i n . 6 r " d , N l c g . ' . . . ., i . ) , . . poslije njcgoye ruviliu&nici,pr saproiiriliu Ko,cji stud i slareloo duiu J'panu vijetnamu.Njesovis. djedbenici rlikog

DruEtvo vlercvanJ0 i 285 a

STotE PET KrAsreNrH DIELA?
Konfrrcijrnizmscosl.njxna petklasiitrih spisr a to sul,ovij6t, l,jesniiwo, obredi, GodiinjidobriI cbins,ili Kojisr pronjena.Chnrs I l)ondicljudini
noienjU neinjeNsim s js in, Nlri

hko kontuciFn(i sLave nc bogove, on ipaku hbmovimi popul ovosa ralvaiu uliu svoie u

KONFUCIIE> KontuciFv biLisu spk isprvi (iskth nam ieij.ir savietovanJu vhdaE. od ledna najpoznatiiih gLari: 'Vadai rcaeika niima u prnjeb.. siLom moDLnog

TAOIZAM
je Taoili ,put,,organizacijskonateloditavog univ€rzuma. Naibolii jett wuw?iiIi nrcin mislieniadielovanja i d)elovade beznapora. Ako sene trudimooduprijeti dogadajima niti njima ovladati, sworitiemo mir i harmoniju u sebii u svijetu. i

TKO OSNNAE TAOIZMA? JE
hozi, Lao Cc ili l.ro Tse(,u.irlj L1o) koji je iivio u Kiri u 6. stoljcau ui K,., napieo )e Ddotf. Jkg, iui€rje sadriam u tom srisu,iglavnije kanen hoizna. I'€nm predaji, taozi jc duzio kao rhivr na kraljevskom dvoru, r poaDvao je i Korllucijr. Krd jc odlucio lrenuii na tuhovno hodoiriie, nisun,u dop6tili da ode ir Kine pije nesoito apii. iiov svojndd.

STo ro er? JE
lrincip Qi leti u koiijcnu kincskos i iivoia i yjerdrnja. To F kljuina Nr koja wdi lcmii, d e$oji s od dva komplendrdrr izrcn dusijc: jin! i jans-J.Kiiei su vjercvaii & Qi prcijei€ drisijddn putovima u .diem rijelu i da bole$ Dashjelsd seti purovi zas4dc. Akupunktun ih oorn ubodim igle.

286

Druitvo i vjerovanio

HINDUIZAM
je Hinduizam jednaod najstarijih religija wijetu na i najstarija religija Indiji. Onaje vile naiin iivota u negoli skupvjerovanja,nemapojedinainog i osnivata. Hinduizam razvija se polakoi looz dugorazdoblje iz mnoiwalokalnihreligija. 5ro,r ro SRAHMANI
Mnosi liMuhtinjertrju dr seiri re Emvisiosti kije jcdnaiep,omtnjiv. sNenct, trkozHni Bnhn,.n, v *vrhlaik silakoji jeseoilaUnivdnn itr koju e sv€ vnai. Hinduistiljcruj( daseljudskrdlia ponovno

ucikrusinaEISEEME.

ZtvE HtNDUtsneKt u KtpovtMA? Lt Bocovl
Slike lDini si'nboli su prisurno*i nekog boga irtves i prm6cpEd njima. N.joniljenijasu bohnsMcd$h sedonovrkom glavom, kojisinbolizni bosasNo uspjch, i te'najmunoliki Hanunin,simboljuMirqivjeftosi bog

ASVEII2VIJK

p'ednavLF 3'ahmana i leto d!ti kaoponofu mediladjl. 5NIVA PLEsA. > Bos vapredstavLla sh rkeranie nvamnF.ovdie p'lkbn ie ple!cnaiijeLu kako demona. pelLia a pLamena o(o niesa ene€iiu w?uma un Prcdnavlja

Clanovisekte KGhna Haie pripadnic deraika su hlidul?ma lro godina Ameftiosiovao c Bhaktivedanta. u A. 0iinave 3al01960rh Kfthnu,lednu Vishnuovh od nkae.ja futjewtienia), dode a ime . i n i n o e- d e < n n d / / d r . o . r ' 5 h ! / ( . 0 " p o b d e ,d A

(ie stvoricLi srahma 5nilemo sa b atis shhhanom) aeti, tma grave bi mogao gledat sv€ da na nrane, zaiednovchnuom 0n s auvaiom I Shivdn razorlte ler rvortroistvo Hindukri,ovu koje Irinu , ro iestr obLika,,

REINKARNACUA
Hinduisti vjeLuju da;iva bi6a nemaju eno jedan ;ivot, vet dasuarobljena ciklusu u unnarja i ponovnog radanja, nkozvanoj&'ll'ari Liudi seponovno radaju viii iii niii u ii- -" " dmiwenisloj, ovisno o ponairnju vei u prijainjen,ivoru. UTENIK HINDUIZMA? JELI BUDHIZAIVI
Budhizrn ne z nm tienje o pdbjanju bosakm ni !o kakoje saoreneijer. On seihas,pmtonej koncodh nr hinduttiiku frcdodtiu o ciklnsu p.novnos edanja i piranje krla po$ta nitudrr ilioslobodenje b8 cillusr, ] ropo$ite od oslobadxnjcn svojih sljedb€nikaod phlep€,

Druitvo i vjerovanja 287

JUDAIZAM
je svjetska religija Judaizam najstarija jednog utemeljena vjerovanju na u ijedinogBoga. Zidovivjerujuda ih je Bogproglasio izabranim narodom i obeiao zemlju, danainjilzrael,akobudu slijedili njegove zapovijedi. su pak One

izloienesvetim u spisi-"lEEEg.
K0Lr(0 vRsTA PosToJ! iupArzMA
R.li8iozni Zidovi dtelc udvijc ghvnerktrpne: se otudokne i neoiiodoksne. Ortod.ksi 7i{lovi berpo8ovon$ slujajuToN idr;c scsvihnjezinjh pr*ila. juditif, noddnom Neo{odoksni Zkiovi prilasoduju

l

,i!ot!.r jedni dru8i jurdoBr.. i it! Il:ElEiItrlg. KAp MrAptuupt PoSTAJU PINoUETN|?
Kdd navdil3 godine, djciaka sf,rflati l,oainju od'rdift,paposlije isroimeoogobrcda postije bdnikvlh (,sinrnpovijedir. Obrcd oivij. sc u ridovskob svcti$tu, toje$siidgosi, ta losa r srijedisotu slNotosdosadijr. u
DAVIOOVA zM]CDA> Saie'okbka Davldova zvii€,da ie bilaebnia kaos hboliudalrma pdie orp ke2oogodha, ona matr nran a, rar PasimboLD raesklh je ulediiio pemena h lto k r a L i Dd , v m i e d a m s a0 simbo naelskol na Slayii dDavnoiranavi

pto Pdtomobredu djetuk pul lla z svitk. Tore snasos. u

TORA
jLdaizma N4sv€tiji tekst wori p€rprvihl<njisa hcbrcjsLog Strrog zavjcra, a zovu Torcn ili Knj;som gx r:rkona. oLrodolsna rradicijr smaim jc Lijc.i da Tor€ izmvno Bog izdiktirao Mojsiju. Na[oj sesinrgogi posebnoj U u nisi okrenutoj nala,ilijep,rulton ispis?! svilak ]trc. Jeruzalenu

LI TORA ZIDOVSKI ]EDINI SVETI SPIS?
(kojukdtrni an Sra r Hcbtujska Biblija ,rvjdom)sNojiseodTor teod horcka i Pisdo (trorotkih ipovijesnih knjisr). Vaili tc i'lilhud u kojen$ srbmi tidovski zalonii slJisidrNnih rablhr.

SVETI DANI
Mnosetidovskcsvelkovn,e kroz godinuslave prolle dosadajc. njih od spomenino Kipur (Danpomirenjr), Paah(Prha)i Ro3-haiam Jom je subo,€ {Novusodinu).l€dna od mjvarnijjhzapovijedipoitovanje (sabata) dam odnora. kao

STolE To sABAr-?
Subota s rar (D hcbicjskom ili labbath)iidonkije sveti dar. ona poiirjc u pcdh uncnurktr?rliskasunca raje sye i do $bdrjes sninja. Toje dan odmo.! kid nije dopuire. nikaLav rad iak d kutruje. on slali vjcrovanjed. seBog u sedni drn sNannja odn,Eo.

(devetemkakom svljeiniakul

288

DruStvo vjerovonja i

rnSfnruswo
Kdiani vjetujuu jednoga Bogas tri boianske osobe: BogaOca,BogaSina u i Sverog Duha.Zivor i poJanjelsusa kao Mesile. prije2000godina, od ockriva nam

*i !

l

! L-*

*-t r
t
t*J
1 KRIZ

!

zASTo IsUsA zovu I ZIDoVSKIM KRAUEM?
Judiinh muiam date narcnlj! doii Meija ili Neti kqlj dr $puni Bo4i nau naioljconstvu. tuiiani vjouj! daje kus (koji s rcdio kaozidov) doist. Mesij{, dokZidovivjeruju je on smo pmrck da Lojipiprema put pnvon Mcsiji koji rektrcbadoti.

l

lrrrj|flE.

KAKVO ZNAEEN'E KREA? 'E
Kit simboliziakuovu snii

na dN€ni kiz i ostivili di unre. Trkyo s€posubljenje

i DE$SIE.

K,#ui vjerujl,

d. je rsN srcjon smriu doniosPdenje, prcu,inaj(di na sebe svijcs. srijehe

Nad ldirnima pri kitenju,

I SVEIT VAStLtjE BLAZENI, MOSW ovap'epoaatLJva kared6La16,rtoLieta ruska iz p'lpada pftvonavnoi kdtaBkoj i'adkljl, se Ial o86mk,'askeiu krornol Fu'opl, Rlmokarolllke od pape .lkveI njetiogglavaE oddiepio n, stolhfu, u

USKRSNUCE
Kriiani yjeruju je Isus da Krisrnidanaposlije smrtiponovno oiivio, nakon t€gajeuznesen nn nebo nastavi da iivjcti s desne strane nebeskog svog je oca. Njegovo uskrsnuie izvornade sve za kritane,

KOLTKO ztvto NAZEMUI? JEISUS
USRSNUCE ^ ovajdetali vft'aia od fufozoE oboienos stakh)l, katedEre 19.stoLJeaa z u Lli.ohupdkazuio (ako6taie hu5a lr mdvih, Kdfanl dogadai5tave tal IsusKrisrje iivio u lalcsrioi,t{dd pod dhskon okupacijom. Majkr ntr je bila Dj.viq M!.ij! a,tmaljskid{ Jo'ip.I,iije ncsoib je psho vF4ki uiirdj rdio je kio dNodjelja. Njcgovje n{uk uznemiio RimljN ivjcskc vldd, pa su g! toglbili u 33. godni iivolr.

BIBLUA
KriianskoSvetopismozovemo Biblijon. Ona udrutuje ;idovski (Srarizavje| i i [ritanski dio (Novi zavje|. U Novon zavjerunalazimo wjcdoienF o tivoru i uienjuKrisra njesovih i prvihsljedbenika.

VJERUIU LI KRSCANI U SVAKU BIBLUSKU RUE&
Mnosi kridmi snarqju Bibliju Ndon Boijon dFijL, i doslov@isdnibm. Drusi u njoj vide smF$ povitsiih zapn!, priaa, pjesma i piispodoba koje r€br tum.dni

RUKOM PISINA > SIBLIJA Prrie rskanhknjlsa, erc Bibliiu prephlvaLi supaZljivo na Latinrkom r sdkom, su To obiino aniLi redovni.i u 5amostanima, a pmdavaLisu ih bogatim i lkdLdvanim lludima.

Druatvo vjerovonjo289 i

BUDHIZAM
je Budhizam prije nekih2500godina Indiji razvioSiddhartha u Gautama Budha(,'prosvijetljeniu). je daonovotumadenje ili On hinduistiikihidelao ffiffi i pouovnom radanju, iznio te nauko izbjegavanju patnje. Njegovo utenjeprolirilo kroz se tiravuisroinuAziju.
aEMU sLUZr MEDTT|RANJE?
vtrujc $ dx ic tsudhx Niro ,rrz,u n,.dniLriuii podrablon bodhi rLi nediricijiseLadi poaiantr unurainjeE i viiesn niieunjr s ijst pmri nira od $ih nisli i$er no ih skFie. IMAIULI I BUDHISTI SVETE ZGRADE? ivlro8ibtrdhisri hmmovr isdiri bi nhzrll rosjcauju pomoi Bud|istiahsvd,$i no\"rie lunhiirr6kalinjesovu n ' , ' i L U L i , . " ' . n. r r r ' , l " r ' " i .r.. u koli0i . iwrj1, !v(tios{d. Klrcskx ltll)iN[i !(ii,, i { nn,golt: fitriiNl, hli.?vr,. t)ruoJ..

IBUDH STOPE NE ovdiolofo eupuveLike n!pe i?sdd kaLlAtoka, prkr!j. o

(na M a(l redovik t TarLan'la ni.l ror prepoaatllive haLje !alarove (r!re) boF irw u rcdovnllkoi cdn .i ^anoi Sansha, a Redovn. d i r c d o v n Gs v o r u b u r ! p d n e k az a p o t n i u d

KARMA
Rijeikarmrprcnosi mn iclcju dobra loin djclainaju posljcdice ovom dn i iu i Lr butluiimtivotima. Budhnri vjcLuju jc ncjcdnako,t,lj.r. da Ci p"qqUrdhe,k!:r{ kroz skupljetre nnosciivorc,ali ju jc uvijck

5TO TONIRVANA? JE
NnqM je prosvjetljctrj., 4la;i odobodctrj 3ro

cikrus ndanjr,pdnlci un ,nj., a anisij vjeiitoblihnswo. Om e postii. kad& (o
ollobodipohlcpe, mdnje i oqnanja,

b ljudskisvijei ftzlikuod hindtr Z: D.vjcruju l,smm{ duiu. u

TIBETANSKI

u

290

Druitvo i vjercvanja

ISLAM
lslamznadi pokornost Alahovoj volji, a slavi zakone udenje ih jet i ito prorokMuhamed svetoi obznanio u I |lr|lMlltltl. Sljedbenici islama zovn (,,posluini,,). semuslimani

."b

GDJE MUSLII$ANI SLAVE EOGA?
Mudlha,i $ D.gt nohim rqkdne Djcm, ali s ie, okufLjijL'u drD,ijiia zajedriikonoliNu l)ranija obi nm mir&r ilivi!. ilih. to jcs tondjs koteg|,n(jdinr ptevnio'sh$nr pd t)uh nr din t)o'imna dolirw.l

zaJTosE rvlusltiltAN MOLITVI I PRI ornt-u pnrMc iMEKtr
(ni(tMckr r sNdijslojAmiji bdno jc mi(sopbrok{ ivl,,hrmc.lx i rrlivcriri Nhnsl(i G.dtnc610.MulwDd s.&1. jc t)rvo Bor.tr oblNuprlnrio hr brdr lfaj Mckcot Nih lir! s. nn,$lirrnrror nr, rk. ihJl!,1,r i.rlDoi) tivorLDo(lu !

Kad m6lmansk hodoilsfkl (sn! u Meru, modJu ldah

u . zENA

,,., ttmrrl

m tiLimu im u5hleruiu prrnju proma Mcki, gL.va ic a m ! /'ak ltovrrii pok !aii.

HADZ
I I ; i l i h i . l r l l u kj c h o d o t i i t c u l \ 4 c k u r k o i cs v , r k i n r r u s l i n n , i k o j c i o i k x k oI n o g u i cr r c b rp o i i b r l , j(l ,D u rireru. Or jc Jc(hnod lct sLtl,ovr ishmr os!rli ru ispovijedtrnjc !jcrc, svahodncv'un,olin.,,

5TO To CAsA? JE
A DZAM!'A DJENNEU, U ]MALI ok0l!! ov. afrika d:im ia z 1a.norea., Dodisidr ! D enne!. m k o i v e i l o h k d i n u . g o v n c u i e r o s i , r s r i d e ml e o d i r b i ! r e remLje, tsLedon podsicri m rvdavu a s m b o l5 a n i 0 n l n a . l i e k c

7ivortr Lrinin r

ta didron

KURAN
I ( , J ' : i ( u . , ' , ' i , . e ,r..i,;J . . . t . , r F , j , sedata je Muhametlu objavio A1ah. srni Kuian ujcdi,juje nuslimdf zajediiiltin jczikoni, sc jcr si moraju udiriar.pski bi mogtidinri da izvom€Alalove rijeai. KAKO KURAN GOVORB
A pJe rij.t 4rri?, znaii{Do ito tueba r.cttnad,, zab ii, olto lro r pojalio te Mrhamedololr.vo odanorjr poaelo dr&o Gabrijel rddio: ,Reci.injl. KuH j. pdijeljen i . " ; . , . u , . , b : * , .g d .t , . " , , , m,sl$.,Na kiaju { NakoEsiha onake kojegovor da sad
BoGATo URESENTKIMN > Miog a primterci Kmn: dirgorere lmjchine, poput ukrr!trv:ireALahovih r jeil imo le po srbl !r€6k iin.

( : . , 1 ri l i K r b i t . \ v d i n r r { n r o i , s o , \ r & J h [ i j c ! l t l ( k i \ 4 r d n i r i v j c n , j Li, j u j . s r s ( l o I L n h i n l (Arr.lin) nr nrl.sr n. gr ir porv.riotivi ioyjfk Ad.nl (Adrn) LJrrtdnhnst(om .,rtoblitr onr r. hih N.rine (l.iinr 610. M(Lh,,n.(] r,rllklh boiinsr :160 j. t. \vdlnr posvdioAl:'hr.

Dtuitvoi vjercvonjo297

SIKHIZAM
On je vjerovao svetost tteba
predsavLja SimboL khanda mnoga kljurnasikhska vjerovanh. je khanda Sana dvosjekLi mai isimboLhlnvieruu moaistine. jedinsrvo K'us pak prcdstavLia

vieinou, vlknln!levi zar, oznafavaiu &inuh. Brn

:.,),.

. t -

KAKO
SimboLsiknske'cligijc i MjvM,,ijc njc,i'rc filireiijro j c I h L i N r n d i ri Z l x h i h r D , ( l , r t l i s v c rj ic k i \ l |nsro jc u An,rlNrtr, l' !njil)tr,irg,r(lio i(vrti grfu Ildn l)xs. r M njcnr sdjcl( nckod n,!(li(i'Msu,r N rl(. |di sutr, A t h r l i g r u j 0Z l i n i h { D i ' \ r I y i ] r S t r r u r t r f i o rk ! ldu krjgr (1,fih Sihib.

ERU?

cu,n Nrnrkjc niurrvro(h jc,j<lini rrin oMj ito sr i 4 r r l i N ) r s d )" . s i k l i i , c ) l cl ( u l h , a r , v j d t r d r r i4jc(1n.,trs.,lriif,r i,rvcLrkrji6c. s,!(lincjc i(ovinir Nrn,botiN[. idcnor]vir rvinr Sikh"kcXrlar grlje OrN)vi) inrtd r,/rr4 ilihhsovtonicu, *ihl,i ?rjcdno bhgoti,l,ori{lrai I sn,lu ful<,ga nanle. rLo

I ZTATNI HRAM, AIARITS,qR zl.tn hhm iLiHarnandir Sahib

r sirhcp,mlcilivm mlcni

GURU
Kro u svim hinduistiikinr tradicijdn., i lod siHD rijci gu,rl ozi:rdavr ludrog ,otkNirelja svjerla lamc". Silihi u dcsccorici oaitclja doslovnijc, ili, i svojih guM vidc jcdinswcniiivi spiLirual plancn koji in jc prcdro Bog, pfenijevii i sa najprijcnr su,ua Naoalta, prcko njcsr na svcsikhe.

Ilo !E8!9!!!! iq!!!9 rlllH?
Guu GobindSinEh, dseti fo Lcdu(1666. 1708.), on,ovr.jc KhaLs,, ilizajednicu Sikha,godinc1699.dr s!r. ' Ir.! , , i i , J . : k h p o s o . . o . j . | f u . ' t , t s"' , . ,pLemcunnij{i,r vjeru.svi sikhi nos pdsnnboh, hkoNd,ih fct,K,, kro sinbol vjernosiKhhi. Mcdu ntimr nxrazimo ikhr. (bodei)kro ikrnshu (fixl).
OEsET GURUA> ova sl ka 4avlD6d su!a,

9ql!l{!y4lv!4 IlrlcA?
DestiEuru Cobhd Singhn wos je nasljednikr odrcdio ^di cnnft (,lna, knlisu") tuko d. podije njesa ne bude tivi[ grrua.Onije dobih hc Cutu Giind, Sahib, injezini , . ' . i ( u \ ' i i l i \ o . ,r r u p . l , a a . . ' ' . L r ' - . 1 . / | ' . poisrikojc pripadaju tivon guuu.

(ntrvrhu),suru: GobhdaSjisha (gore deeo) I Gmuacra ha Sahbi (u ecdinD.coLobEdl (olile strrtr rlar Krr5hmn, F posubLien <to * usprotivio zalo

292

Druatva vjerovanja i

FTLOZOFUA
Rijedfilozofija grtkom doslovcc na znati omudroljubljeu. 'lb je disciplina kojatraii isrinuljudskimrazunom a ne u vjerskim objavama. Filozofija uglavnom sc bavidilemama posrojanja, spoznajedjelovanja, i te odgovara pitanjapoput:,Zairo postojimo?(, na ,Stoje swarno?uoKakosetrebamo i ponalrti?r,
TKO BILIPRVI SU FILOZOFI?
Nijc roznatok:tr]'( rodih lllM,njr. Ziridnjrikr.rdi.,ji nluo poaerrk vctcukrograkc nlr ioe. u rnoir Rlu lhd,i lAJntordr, od 100.f,. Kr fr rrdilj.. l,hiNVr iAiiorerovrrizi,iitjrnjaoloEi.i. 1,.iodoslovlju. ktsiukrciji, di.i i lntnt.i \od. ,,Bhu ,nisio y.i

aovid * str:

en.

I

< L.tD\kr oRoPoRc E f: li k d a n e o dg L r h i h . i i e v L o ? o rh eo l .\ srtri{riF iovieko€ 6ta m

\. " ;i,1t;;ii;-,1.;i,ti i;i;
d r d L! n ?

''

\ tiz: ---,'{1. /' -,/'
,-

rcresmNs rr€n Leorka d, vtuji, m?van Virruvicv i.P orr!" r,ro v l o v ! o , €, r € i i o q P
llad'Jt

r >2.\ - - )

.

4.'.:! -Y:t=

rrus toonldor€ ! florio dr senBra rlva

NARELIGIJU? JEU FILOZOFIJAJ'IALIK BNkroircli8ijr, ifilo/,litrt)okriiyr objxs,i,l

0'L$crijsvijcri ljtrlrIoE lrosojrij{. tro a ut]tu od,.Ligijc.kojl lroiivr ni vicLi,ut,,ofija pnblcnjj0ji tin'l.icc Pitanlio,iho(I,). (lrtuti i sloboln. \oljc - |isurii $ srjJi!(r Ltlofilfog (,rzlorros)

\,.*","**,"

STo To LoGtKA? JE
ti ilb?ouiiicloEikr t)osufr rzil)l,rnI dob,os.Jbj(g riii',i,rzn'iilirrir. J.din acDrh l( rsiirli ri r( tov f ihjcr f,ilwri krko!c iz dviicpfcnri((tncrIorrvlto dxdc i,vqririljxr altljuirk.l, o (lnii,S{,luN i{Njdl ic i , S v in , l j L i s n ( i i , , r l i j c d i ) S o L !j t u 1 ( n , , . cs r
ki :njccu Valkanu, ic dleLo ta riEkogs ikahRafadc, 0n. prkazuF mud,a.c raznh z epoh. k.o kolce! bcarenenskoj u akad.hili U rodi!tuv d no PLalona iArsrokLa 6dubLlencmspravu. u

Dtuitvo i vjerovanjo 293

NadnehyoElon l&om dl:e se SLoboda LtrosimboL iberanedemok&iF. deje koje su nad.hnuLe amalaku borbuza neovkno5t 1776. mzviLi emoprkipoLitilllfiLozoli, su ! p om rcdtrlohn Lo.ke leai l.cques

ZASTo ISTINA VAZNA? JE
l'lranje brine itojconi ikakoje prcpozn*i-pfiprd{ mdu nals'$ie indjsl)ohije filozofske Ncldfflozofi rchc. r . r' : , , t ( ur p s . m k r hn ( F r i a h p d \ i t r o h h k f . o J r , r r islirc. Drusiprkvjeruju apsolLmd nclJosbji, da istina vcl ! , 1 , r r r " n i k t i n ao a o d , . t N li r . t r g h d a n l s i . d i . . , , l j' ipoj&iinih kultuh- rojc6r je,.oyjek d. mjcra srvrn Nih

Bhagavad (,Pjesma Gita cospodnFl eddi (rshne hnoge flozofske nspnvcirmedu (Vshnuu judsrom i ijesovog rku) bLskos plirteLja a'luie,Krchin] prekr Mvicr anr

5TO TOETIKA? JE
L,:tile nolalna ili lilozolijr ilozol;ld jc disciplm{ kffaiLte koja lkt(oljudi stnnju hoelnc$NNc i nzlihju dobro odzli. Jcli izvor lrepo$rog poD.l.nj. osjccdj durnosri pBmr Bogu ilivlalritog utruuaiDjcg osjcdrji? lliakc htinennu -opCcnirc u Nih dfuiwifrdi6re govoredi, isroanj.iki d'!is! dutnost pi.mi'r I , . zajcdnici vileod, is'icu nipadnji&ih.:ii..'

I .'l
I

STo TosLoBooNA vouA? ,E
P,obkm dobod volj€ 3tojc iglavna n€ rem muosih

j..i.:

2QI1 oruitvoi vjercvonia

DRUSryA
Krozditavuwoju proilosti u svimkrajevima svijeta, ljudi su seorganizirali skupine u kojesusevodileistim iivotnim pravilima. Druitvo je ime ito gadajemo takvojorganiziranoj skupini.

\ldl
Nanc.nin

r;;:;i",", I
I
vtadati .iito st I

5l9l! ryr{ qlusrytMAl4l!9llillo?
Nekeiniitu.ij€ nahzin. u $,in druirv:ma, kolih od sfoheDho obirelj,bek,,odbidskevuc, b,ieuzr diccu j i l ) o de l um d r t r h a d o b i i s f o l u . l a i P l l o b i a a i i k o j i upnvlj!u drdtkiin pomi,njch uvelike ri?|ikLiu sc Radntcl nuae se \ da zadovotje pott-;bb \ svih 6talh alahola ., :.

KAKO SUDRUSryA ORGANIZIMNA?
svi ardn,lrq o$rnnieM u sDrislu Rdi in.aiia t)odjele dotroieDjrodLuka. nxxlchih scdnliwa ot€kjc od di woiin il$oviha osisu,rjliTairiru, i,xkon, kl ckononsktr nios i osjcarjpipadnoii. srjlcrnje sisr j r i l u t r r e \ r n Fo , r s , h t i r i u J r t r n r d i c ,

d'tltva.

,1:;;;.,rr,,,

eFrrfianfiflIlDlltlqtr{tl

codine 1939. Nienalkoiic f opae ! bo, yulei znamcnitiBdtnsk koi ic savLic, zid .Ddvaiao istolno Tapadnonlen.tko i dtulrvo.

I IORTA ODASRANE, ZA MRVICE I\i}SE ZA Nekismatolu bidtuStvo da mo6Lo sNrbitiTa dobrobl *oih aLanova. rh ovasLika lusrira so.iiaLn&o shyaaaniedrultvo a btasostanic da nd samo klase, dab sanosarrcbaLojlniati (Natp podrLtkomr te m ,Ane.tki rednc s zboinipLakd19u.snubhdnitkc z sL!rove")

KAKO DRUSWA SE RAZVUA'U?
Dn,im seoblaro pihsoduju
oko Rbe, i !o kllo okoliia,tako rohjena dolui fo$upno, ali nckakrupDa zbivrnja,

-9*..,

'x
.x
\
ll,ayi5u samoiednaskupiii d, su ,p'avir nihovadtu<tva

DRUSTVEZNANOSTI E
DruiNene zrarosri u;emsnisluptuuianju iivor Ljr i u druiNu.Ekonomisd u prouiavaju gopodarsko djclovrnje gapove?ujuljudsk;m pa s ponilanjcn,. prouaMjud,ujwenu Sociolozi srrukturu nodaDih,ajdnica i nje,inurjcoj m ljudc.Prcdner p]k arinmja anrropolosa su kuhuni dmirvena struhnux rridicioDalDih druk.lva. ZASTO SUDRUSWENE ZAJEDNICE KORISNE?
BrzigosD.d.4kirai do lojcg j. do!lo u 18.i 19. ioljciu zJN julu.i rrtNrijskot rretu.iji, izurao j€ solenrc dn,inenefnn,td,c. Delsene{Lse n$o$i nzvile lQko bise objan,il. t)oiljedi.e pron,jdr i rkupili tih d iNu l)rn* funr oneponaru slivdd rir.io slorrn. dtulsenr pird,jr, od ku ntrnih mtikr

UTJE.U NADRUSTo NASI LI I GENI?
Znr$od,l.i ki D ogosoJiri ,NphvljajL, bmc no o viie u.j.i. r. dtu;eo: prnodr iliulgoj, biologijiilikuku,r. sociobiolozi rvklc dr i! zr ljLdslo lDDxixilc odsovolri l)oujviie scnikoji.(hduju mii rjclc{D syoi\trr.Dn,si jr jc zi to nijods.vo ijr klltun. lxk n{nr6rni.inni, AOSILJE?AVAN,E D]E.AKA UIAsIG /MEDU oDMsLE UUDE Ll'ilo(.o'ro.,+o o s..o n0,. m iaoo sbt*ojslvei i.ah. hdanje od nairajrcnilirj obild!obrcd oznalava preLaar dl€rilslva dcu dob. koi r u Daidie,bosunapredenh konunika.ia drusrava t mao koh posve bia odoslrih.ve!na iud od gEdaia seLjaka t0 _ do ovisro ekononskm itehiilkihs!stavlma koiipo@uiu svile( hro nyai.lu obalno drultvo. s

5roir ro emnoporoeU4t
r . , i - . , , f l , p " " 1 j . . f , " , . ' . , ' 1 r . t , , . , , , 1 . . . i j , ,. , i . ' t , . t . . ,.rlik.l,ri.r.cr..,1 r,..'..,'r. ed.,..h4t..igt: r r ' 1 ' . r , . . i . , k , . r " " 1 , . d . 1 . .. 1l ,. \ , 1 ' , . . i i i i r , ' . . ' . . r . koj,"rjcdro ^vcn)o kuhubn), i ro rr|o! r lokrlrnn dNlNiNi. Njc,in jc ciljbollc h^srijNMic "ljudskc obirdje
MARGANfi fiEAD

Am.nkn*.. rtor. - 1973. Tapionkka rntrcpoLogtl-a

dje(e Samoi, na Novol Gviieii zakliuaak daje osobnost bo

296

DruStvo ivjerovanja
KULTURNI OBI.AJI DIUEM SVI'ETA
'i.:r

KULTURA
KLLIturu iine zejeciniikcvtijednosri,obiiaji i vjerovanja koji

dluitvudajuzajcdniiki idenritet. nju ubrajamotillliiliil;{ill, U i
odnosnog dluiwa, bai kaoi njegove obrede, modu,ulrltjernosr, hranu, priie i naiir iivota.
le svetbvinct LosAnseLesa

PRIPADAJU .LANOVI LI SVI NEKOG DRUSTVA KULIURI? ISTOJ
Tndi.idlldx irunvr obinro ir)riu 7rJ(L')iatio hrLNru.Lrudi Loji ,irc u 1(iin. ,rnovrnijnn tnr!oinx, dijrt! t)(v rdrvrluiu kul,trn1, tiolm $ vea[] ljudi idoi,ili.ifr. Ir nj! tru!oo ,,,""n ,!iil,:!,:iil:llj:)iltl.i!i,i,ll,ili. obii,N !dncridk h. nrd,i.ltin v,ij&r,biini1 i rrii16irni, 0 , 1 , , ^ m d r Ld o s d t u , l . i 0 r l n . i ' n w i j c r o n , . ( i

. DAN NEOVISNOST

i knruitrriii, r D(Ld,ir i{(hrolor jr zHiriLi sid\L{c l n h L r L i ! r c i l a l N . L {$ r ' , r i i i ( b s i ( I r j , p , i n j d i . ! v h 1 ) l r n r t r \ k r l l n . o ( l v i j i i tlr) oa r . r r i \ y i j { t u , o i f r k n j L r l i l j v . i i l ( L L I L t r n ir ] L ( r li i , r i l o , r l n i r riki! {i,r L r n l l N i t { L t L r , I " i r n r ( , i . .i u I n l i L o v . ,.

POSTOII GLOBALNA LI KUTTUM? r l . : . . r r . . i . t , ,. . , . - , . . . ,, .. . , . r. , . ,

hlaju po6

domoriub ..

Ravanom u boju dorrn 7i,

IVIUENJAJU KULTURE? LI SE Kdrft.tniiu tina povtsri inlusvrJn,nu. @1'{ ' 4'E*.'y;;!tj:1g,in:1:ii!,. r,'onjd,chrlur
no8u lzrri ih,r trultkne promjercI rrrctu.ijr Kuror.s. n,ij.rj,Jr ir toticijr s.lNsnn Lutffrd,r Jr'rn je !lobahib lt.,i,rril(.l jr I ohkilinie f ut.ytrnjr omosun,tu!dm,lirjdf N j{r la upozriiu d,!s.

ro ih, c.lilrroya ieiroiilm odleii, odyaaod Ll!di aai

KAKO UCIi\4O NEKU KULIURU?
rPd6t!si, m e! me -iedm l!m so !mtr l!dsk! k(Lturu.

\i.iin, rj r otrxsr urorlari n s.i! ltuhunl Onir. ul,lj.JU ktursvojL, obrelj,|ft, ol,.(lc lob{:rje, udridh*r, trulstft mlik i ltnz /rjdntik! tdilt, fo!il6l. Lj ir \rejoikL turi Lte iko,nolu i knjlee, r€Prcrro tij{!rjr i elevizite

TRADICIJA
Rij€itndicijau pravilLr odnosi sHopobiiajai vjerovanj? odrarrvaju se ni koji zajedniiki identiret skupine. Tradicija prenosi koljena koljeno se s na rijeaju

zAiToPosTojE TMDICUE?
Tradi.ije poisto izviN iz duboko ukdijerjdih vjercmtrja, ilisu jedno$rvno izniiljene u nekon rentrtku povije$i. Posbni dogadiji, popu Lratjsskih polork u Yelikoj Briradiji, Drnrahvalno$iu SAD{ i Dina Basiller lranolskoj, p o d . c r j u j u d . n ' u . i ( J e n e o ' i e h . J , g 1 l r , ' , ' d . .j . p k u njinx budcGjctrj hjcdriikc lelrutu rovijcid.

(CHAJD .-AJNA CEREMONIJA > ! lapanka l6di.ionaLnom pred kimonr uglednim zvodi lainu.eremonlju. sonima ore ie vnono:ena nlom praviLa. upnvllaiu mnoga Nckad niome, ostalo, se u tomiLno l:hravaLa dobrodoiLi@,

lEztK
jezikon- skuporn Svaka kultura komunicim dj€ti,znakov^sinbolnpovczanih i gLamatiLom. Nnsvijctrpostoji 5000jcziki. oko
> ZNAX ,STO,( ovaizirkkoi vozatu ndreduje stane, dd mpsan i.lir dbpskon m sslerkom. Nle3ovo aalenle, medurim, flleliob?naiiule bd prcporatliv niesov obllk,

MIIENJAJU? KAKO JEZICI SE.
s Je?icis,MrijijulN iloliure- inerakcijon dn,gim $& iprinajr nolerijeai. leicinr. Jcricistilno Bubc Mjsrc lbnckd i n,rc ijcii dobiv{j!trovo zn{ienjc. u,ijdcije isbsjezika zoveno dijalek n. ili nrictjinn rboszivou Ohinsmj! { izolrciji pLimjc,icu, ilizbosscljorjadlhkikaj. u u z${ceninselina

SUBKULTURA
porituraznovrsnost |to dopuitaju nrnn1im Mnogi sloiena drudwn tako skupinama swaranjc vlastnc sLrbkulturc s prepoznatljivim lonadanjcn, vj€rov,ojima istavovi'na. SubkuLruLc modu,gl*bu i likovnu Lrroz iestoutj€iu o.rrnatltnu kuhuru. unjclnosr

!ql,E-I9-q4!9:MM4

jNm l^di koji*i! ul,udcrju, trdiqlonridoltneui ivsrim ponekid s. frlvilior ,ivora pddruiuju primjeLice brndanu, 'norociklistidkin d,/ll,4,g.l' popur ilijapamkinlz,{aaza. hnrle Te obiinossnnjLr vlaurusrbkukunr kojas ellikujepnvilimtr oditarj,, tetovaiamr, slengom glaz.bom. i 'I lojdms i upddljivi iovio,naauju zi i aldiovaFoos ^og tdpadrb$ibaDdi. U sh,bi mlddN ltuluE, kro tr slftajr ,sus$ np&, i6b secjeo urjemj

TKOSE PRIKUUEUIE SUBKULTURI? Mnosiljudi,neose nhdi, prildjutuju sesubkdrui mdi iTaiamja Nojih ituersa
i idenrida. Tinejdi€rii adolesentipote$os Fogu slaboidentificiRti vijedno$ina iineresinr madboga s - iud' d,Im pr/ro.n; d,Linvi.Ji oiii.,on,l v . ' i . c i n g ] . : b n i m . p o ' ,l i n l o i . i \ n U o o { , u da medtr njiha pomti osjeaajpdpadnosti. Subkultu€ . roE ' .m<lj:, ul ' ' ot' i, nr o' fu fo klo,ros p -r

r AMRHIZAIV II \'TLIKOJBRITANI]I? Parkqska subkuLtum koncem r97oih meduadoLe{entima biLa le viLo omlljena. 0dLikovaLe io grubaI btra rc.k.gLarba re(okim su sa qihNina. Paikdskamoda, rojm bh im boFnjem ko! i je I buieniem kote,odbacvaLa matiane kuLlmne vdFdnosti, proiivbdit.lia i drultva. bilaje upftvosavBen znakpobune

cEr a ! meduvrem.nu ie Gao

aitl

:'l

300

DruEtvo vjerovanja i

OBITELJ
Obiteljje osnovna jedinica druiwena kojapostojiu wim druiwima,iakojoj jako varira. struktura Glavna svrha obitelji, a seobidnoswara vjenianjem, jesrradanje , to podizanje rece. d
STo To ,NUKLEARNA. JE oBtrEU?
Izft ,nddca,naobitcll' ozhaidr ajediictr sNNlj€nu o d g J l e F / 9 1 r n ' . l t l - u . ' "m . : " , , . . . .f , r . r i . o \ e c i . . ( O r ' ; ( s e o d , . , J . . . h i , . k . , o h , . , .r t t r . , i o . , . . k u , o j . , , . . ,e p Lbirlii I ar'.dnnr d,u.'\', \ed"a1 .t!.Ffl1 p,"o,Jen.. poputrdioda iviie bakovr, ddele su do latuobiteljisd $no jcd.im lodireljen.

A SVE OBITEUI U Do ! r c ' eo b t e . io o o . o . . r o u s e a . r , a . 4 1 . , a , r o u i 6 . az B , r .t , ? d ! r a e d - ot,i o { a \ . 0 n . l n - r o d u n . o 0 i r a e o . o o a , t a . o \.rrs\. ool.m.e.q. @stor, a z

sTo ToS|RA lE oBtTEt-!
U vcini druitN|, nrposc pftdn usrijskn!, u trndicionilhim zajcdnictum, jc uobiiajelo dxzxjcdno, u,siomku&nlrvo iirckiltur rodalo kdneiliol,ic ,ivi s stftne obirclji. roF ekdi.s in obite!, t(oju @vemo TEMEUE SE SVEOBITEUI BMKU? TI NA vdD druitxva sldipdrje btuka slaviponno ea(knim vjesliifrobrdoo. Nekil)jlovitu rndiciju odb!.uju, pas r.ie uz$dansktr crnronilr. Tsjipak Rdiic osnivaju obitelj bninih vczi. bez

,$

zbognaprerka nedicneie veai dio iovjelanstva vi svedu:e. : Iakose,a starit idanas bdntr nnoge obleLi,sve h vlle:ivi

Ht DUsKo vjENaANlE r
rhd.ionaLnoh ndusko vjentanje ie 6posravrla samovezu tmedu muua irere, u tivolu iove obiteLjivelku uloguig€ju i rLanoviobireLiiiz kojh

Druitvo i vjerovanja 30t

RODITELJSTVO
lznedu rodirelja djece, biliTdruteni i pa rod€njen ili uwjmjen, uspostavlj?jedinstven. vezx. se Rodirelji djeciosisuravaju hranu, krovnadglavon i enorivnupodriku,a i pripremaju zx njihovu ih uloguu druiwu odr:slih ljudi. Ponekad o djecl se brinu njihovipravni skbnici.

ZASTO D]ECI TREBAJU RoDITEU I?
D j . .r d o L r /n , $ i j . n . . r r L b ) . . d . . b , , , ! n " o e b . , z*o dje tr nthin,8odn,imr,doktuo ihnijajr f, , i o , a i - , r n r i l { . n , . n d , , l | ( . . ni r ' , J i \ l i J " i | . 1 . . h r n j e , , , i!ra , ' : ' r j | r l . d ' . 1 , , . , n . . * u J t o ' o . u r . Kaddjeca odrdN,rodnclji ,,$hvljijuporronisrti,lqko ih enorivno lfinincijski, fravcrwc opsnc lonkc eko dok
0vaiu:foaftiaka dievoiaa ovhitfe o rcdleLiskoibdz svedok neodrde. Llneln ie drugtvmi rcdlteLFka prd!nena uLoga i m o b G : o v a i ! l e n i e n a t i n av l e s l i a n a , n e l

POTRAZI

DRUSTVO CIVILNO
Mnogi ljudi smatraju sebe povezanima zajednidkim interesima s drulwenommreiomkojasepruia izvannjihoveneposr,edne obitelji.Ljudi seokupljaju sezajedno da borezanekuideju ili organiziraju bavljenje sportomi dokolicu.
ZASTO STVARAIU DRUSTVA I KIUBOVE? UUDI
Napscu boglrijiN dllilsiNa ljudiinrjuvrcmor iza rktivno$ikojc idrlc i,vrn olcilao$ovnihekononskih iobneljskih prjNjedce unjeaDst ulogx, za ispon.Ulxal u klubilidnriwos dNgimljudinuhtih zrninanja srviq nove medu veze ljLdina.Neka, takozranr rlobruoorna dn,!!r, pohrru ljLdinr u nsolji.

TTRGOVACKA ZAONIGA INDIAI{KI S o g dl u d i \ l L p p o c l . d r ' o r " d o . o gb o g d . d d o b o . D " prdko svrhe lakorvanih zakLada iLif!dda.iF, zaklade fimrciFku daju podraku vriednim projektima,tako, pa prnied.e, poddavaiu prcsnme razvoia i ,altitedkoLila

STo To VoLoNTERSTVO? IE
K t u b o \ :d u , - r d o b , o ^ o n F u d , , 8 , Nojih ciljna slanjaju na md trepla.enih ponoi.ika ili \olontera. LjLdi seprihvriaju ralaosa poslaato no l j o d ' , . ' : u , 1 . r E . , p .i n J , r . . l o ' o t " o u l o r , " g r drugima. Volode(eo more ljrdina pibavni i mva pijaeljstva ili ih usivdid n nekon ndnon unijetr

Gddiie1935. ddbrotvoha !dtus, LiveAid dBiittaLa ie konre{ yedstyae i u VeLikoiBrltani nitakav u SA0! da 5e namaknu :tve gladiu Afi.i Pripijenosulh koi.emta mnogisuljudidal svdj filds, pa se lako srupllo60 hiLijuna dol,h.

JO2

oruitvoi viercvanja

EKONOMUA
Ljudi rade zajedno uzgoja radi biljakai iivotinja, ....i: vadenja sirovina zemlje, iz izrade predmeta zadm'l:,. koje

s"lj"EEE[EE!!fi[,

i u usluinid;elatnorti-, l'i

popur bankanwa. tl<onomiju go.podarrwo ili wori j t|F---f-,Liffi t-El or\rrrorcrla ra\poorerrsvcga r ioga.

sroErq!4!g!joME IqrRAtllq
U ekono,niji ponolcllunl koji po Dclojoijenintrdcobu i Nlusc, k.o iljudi koji ih Qr€ izr njitr flaiajr cijcnc odftdtrjezrkon ponudci torfrinje. ALo l. pdh F jxkx, cilene $tu. Akole ponudr vclile, citeDc rj!. A_ko lx .ileie prdru frnisko, proizvodaiiupLrfilu !.atriuju

'litiircje

STo ToTRZTSTE? JE
u cLonoinijimjcno kotem 0r kuri if,ldanii mzmjeijuju ilsluscri r)vrc. Sezbivmji ia diirr mbu ponudii totatrja r n)l)l i urhga. I)okfcie

,i
p

I

i
o v a t e m ! i d i j i r u l n p e r eu b i er a y e b r e L i o b L t : i l o t ' j e . t . o r t o s Takav kuiii poeo ncsmalra so dilet0m cttonomskos sunava.

!qKV!!y!tR!Mr9!9{llqlq4!4lEMg
LJtradicioorliih ekonomd(ih$tlviN ljklisNri koje nn ftbaju protvodeu nahn l(oLiaindna, aviirk (onoito qnl nenosu l)oroiid), pbdrju u mjs n rgovinskim vcdinima nx Lrr,iomr. U flxnskin pivrdaDu, vcainom ekononskih djel ionine uprxlljdj! niprratn. N(kr ni ll'ilne sile,ncgodtaR U,njciovnim susrvinr ieke su dthtnosiu udhinosi prilrbih wriki doLdn,sina, pri.rjc.icejavnin prorheton,upnvtjr ddan.

SToNESPADA EKoNoMUU? U
Kuini posloviidrugeltui.e djela!,osi nc uhk u ekomnski s6rav ako.(ko nijezanjil plaaen. Dio paknxcionainos dol,orka koji se(ponrakonito) ie pijN!ujc, pripada 6ko?'mtr sivuelonohiju. u

OIZVODNJA
izvodijaje troienjc sirovinr; nda u cilju ja ko.isnihdobxra.Slako dn,irvo snrra

proinode od berznra neh.dsjuaes do iclilu l tenn;ca-iskorilravanjem ljucLi, rjcitnrc da,
; alala.U nodernoj privredikonipanijcsc tnLde najviiu dobir sniravanjem proizvodrih :dstvariri troikovxi povcaanjem p,od.je.

' sfgl!fqj99PoD,1!!IL!4!!
p o d r s n o r r . l l \ ? F o , e . . , \n . ' J ,r!, h Rst g.stuh$\a u prviLL,ns nov,ri(lnr .mjesta, dnc i viic.oy!x kori potLonii NNu pa toioi ri. 9r, osin ogr, ssxLxyc(lnvr ia irSe $1h.. f,iDlLftL , , . r . . r D , . , t r : r , . ;i ncdfL. f,lniti.e (gLoziro()l i i fov.afti jv tnr(L
(|J PROII1ET NA'VEC KOMPANI]A MtrI]AROAMA 1OOO H DOLARA) I{A5OVNA PROZr'ODNJA ^ ove.LrtomoL,iLe D,oTvodc m falmodcariioi lvon iNor p r o a o d i D L n l i .A d o m d s N e j mmhiF rrike 5mrl'rtr to<kor Drozvodr c. Poncid rdro!iini pPron ) r,.lcni, I rd d! i! tukoDroirl vih

!!:!!l!

!!!

ay7

onmlr,idr nr | '.r,

(";," j"(',, rLi '.1,r

POTROSAdI
('l(Njel(iLoii ku|!jc R)l). i uslugczrven,o j v t ) o ( , o i i a . n rl.\ 4 d u r j i h u l ) r i j r r h o c a i n ,ILu ( l l , 7 , r o i ' o s y io n i n m r . i ! , ( h i , t , s r r I r ,l ( u p o v i . o n ) ? , ' l o v o l j i v x r i , v n cp o L , c l )z i h r x o o n r,,n D o r l o c i odjcionr. l'rctvo(liii frcrxju rrcdvi(hLirdjc p o n l i i . r d r b i p , o i , ! o d i l ir ) b u k o j i a . s c p n x l i v x r i .

5ToPorRoiAtrMA Mod DAIE
I l i : t . | i . . - . . . | . " l.1.., ' I r 'l 1 1).rr.\ (t)l.n n rrd) i prihodr (l.lJi,i ,!l r lLrurognov.i i dr'qc ijilrvin(). Slrol,iiTbo, r,otv.(l: {hj( pdroirit nv drtr Doa ri(l rtunroJram,,r. nr ( Lrr!(r p,opxiiiko ltudi r. ktrtrLjonjf7 n. P oi,vod..

Pd,oni p.5ed(lrLmivei! m0i m t:iti,ir ! mnoro tgovro. l4nogo Lalce)iri kad c tLo:mo mnosoprozvod: .lem, ]e kao.primj.,r, m p rra( m t,r'imi.

jE poTRoSNlu? STo To RoBA NEPoSREDNU zA
u robd za Dq,o!.dnu l,di)n,ju utnjrmo sn dobr proizndeni h zdo$tjrv D jc ,N,brili pf.br. Dobn potrcbmn pr.trodrrr dn,gih (|,$rri I ur ugr, prinieice . , i - l r , , . t " . j " . r P P , i l o , !bnjano svcod odjci. i cl) :, 1,rlo aj.aJihisrr(:nka iC.i.r Cok.lorntnjr r za tihnr dobrnu i.n. nv& osrirvaojemi rhnoloikin pmnjcun,.

o

c d oo 'o'.:.

otpren fa ae (mnesvir.la zadovoLF da lef
oo. d]

m i e d n 0 n . i . i u , t rd ' ! g i p ! r d i l o i i l i a y i 3 e o k a . l a n L

304

Druitvo i vjerovanja

DRUSTVENA JEDNAKOST
Sociolozi pokazali su svadruitvaraslojena podijeljena su da ili Lrslojeve setemelje kasti,klasi,spolui etnidkoj koji na pripadnosti. Zbog togascneki ljudi u dfuitl..Lr nalaze u povoljnijem poloiaju,ito dovodido druiwenihnejednakosti.
zASTo NEKA sU DRUSTVA PoDUEUENA? *.",g,"r i,. DE@.1. * ""r,.,r-. pon,],
Nekeosrovnc nrike bedn ljudnm mog! lrjecati n , ' r i l u \ p o l o a ju d h i n . n u r h i r e r r hr , . R ' / l L l e b o q z ulo8cnntkrca itene u drnj! i podiza,rju djc.c.
RUSEN'E MRI'ERA> Kadierko hLeitom i !pomoiiu yuii Rzirku i drrilvetu Lrarieru.n. I daF rorfti drugim pjevii slevicWoider bivU anqilk predsledirk SiLtcttrron rDrel 5u aLaddl pr!preke I doii do rDleha

m """+$*" i'i,:;fi l-:1i';:.i:1""'L"5To ToKLAsNt, KAslNsKt A 5To JE susrAw

K$ntkisum\1 | kojem nxslj ,lo kFrcntcniivc sc dn,iivcnc ulose, dLcvnil. hijcrifhijrki n,'trvkojessc lljcdbeni.i dt. hhdukliikc ,rlisije Ldiji hko kr$ioska u pLiPidnos t)oi(tu osisu{lizep$hnjc, s dluse ofr, $knc,lluJlhaonenosuiujc svos t)of(vljanle dLuirrcnos poloiaji. Uledinio$llih drulhfr ljudldruirvci poloidikl6ustlctu nrderleu, i paur oni n.d!tin, u tomllu.ajuipaLdoru iudi,

MOGU SEDRUSTVENE LI POD'ELE PROMIJENITI?
Drunvx,. rlso rtufrij€nni sc ogckojc lvrjilr kad rjL'dc, nrtii. frinjcficcftrnr, firpoLedenaravDo|h$,iii IakoN mirollubivl nr$jrnjl ktulik1 iFrokilntu ! sjekhol rskojsnjdd,. f:r fhrndjr rspodrctu polirii!ehoii i n,ogunr)i z:!\,sl$ji. i

KAKO IREITA SE LJUDII!1A ODNosITI RAVNOPRAVNO?
U novijojN l,oil,,ninnos{ (hrjNl dohijdr ^lo0c koj, bLlncdiskriini ciju nrclluljr(li,nr nr (ctrrlj( rdsc, r sl i godiDi Onisilc podoJiv.c,(lihvo i polcdincc scfnr{ di sviB iliDovinr dtuiLvd oJros0fr j.(lnak ni(in. ]\,lnogi od ih ?ikoM jiDtc ono tro zovcnr,li, sl{in,pnviDr.

ovalje ma Peruanar iho Fdan iz soemogmnoitvaliudiito dili.m svlieta tivo u bjjedi, bu dovoLjno noviaza,ado!dlrauiF osnofih poteba a koj. prema podacima uiodinienih naod., tyoretreiinu iovjeianstva. Stumain lrudjtr pravlLu maj! osraniien pfttup lkoht!tr i ?dEErvenoj skrbi.

Druitvoi vjerovonja 305

SPOL
lravLjcnje rrzlikr iznedusfolola jc posLjcdica dmitvcnog p,epozrnanjr i polriaranjr spolnih LazliL<a izmedu nuikarrcr i ienr. Oro moic dovesti poljele poslovd, snd,iiva,j. do rcLavnopLaurc dLuirvcnihiansi i dnrltvcned;skriminrciic. PRAVA? IIIAIU LI ZENE IEDNAKA
idi'nl godnr ndrlc nDoei urnr hko N, ,enr I protuliLlh p,"u, (j(ifrl(xl sNovtr idxllcJc niircni u mjrcion (Lljclu rvijd, l)(J( su rcdjc sr zrltoninrilojijrnn jdi,jktr,70,Nx uiinile dosL,pfiiinr po nlikc 11,nk.i]., ,rlN Dlso i f,iro posiedoqnjrino'ir{. ,arc ni idrlt! ncj.dnrltozr$upliefci ! drtNr,)j !lutlJi i trlDn.nonl svij(u (0 $ zr isti torio n{o t,Lrifncnriic.d n iki,x.r.

^ZENAu MUSKoN1 SVUETU Muiriir s! u po! idi prsvoiLiposDe. ro i rihl jrvrju vriu tjdctu erru Niprldir . 1|r oloq .. medt m smrlo blor podli - kol rp b lE 5rsi mii ii lpre rop I Mry Lle web€,(ni r irl Al,or!l@ 5/I{. nrrlrr.i. rborom!rs(urytr0 iuirih dana rzbjalu trarni5ke b.,Fre

BOGATSTVO
n t i s l r k o r , ( t | 1 , n r L ,, r l o b t u i n,ir n d o j o l c l i k c$ , o ( cr o v c l , ili l,,rk otivrjr u oL,itcljsl{o,n .$1jc(lsnn,.Njil,otu ior b(,grtnrc

. , \ . ,. 1 , . ., t, .. ,t . . , , . , , . . . , . , , , . . , , , . ".,,. i ,t im ivcti uticcrj d,unvo .jclir;. n. u

,,,1'.'i.

KAKO BOGATSryO LJUDE? DUELI
Iloqr!() (Lrl((1,l(vrn, d\i. /ro n,i bofl li(Ll fl)t! {,1)|,r(1.vij.n. irl(r{, [,7x*,i{ri jo.

'.

.,, r,1,.,,,t,,.t,.I.,1 . ' . 1 , ' . " t _ . ' . t r ' ,, , l r . ' L{l

ul

Ll fiv.nr j.ln,ln\1i. ll oi.vi tr ,1dij,,j,,hlif 'Ll,rLjtr r.n, n i r l k i i s v .v r i l v t r ( | t r [ , i s i r i l ri : i ' , i n . , ii i ] i

RASPODIEA MET(A 5VDETU U
^ie"tr 4.hr tljt.r,.fl\t\u r)

Bogdst!o0noerLnre liii di ,b!tu kiko a.:ivjdi, nobodii ll !d oetu ituriJ roiJ spdavairri l llu(]. Bogal 6 n tosi d o m r . d L ' r .t i o ] c j ! l ! i m r i v o r , l g i h r d i ! ! i n r i n r d d ilo th'e 3to odLunLrr re klp l. (om

.t"ili;0lVlSl0Nr't'C0Ul{ClL'0t THt CAPt

RASA
Rasajcskuphe Ljudis istim tjelcuim otllikamr, ptin,jcticc cnom koiom snatLadalekomanje ili plaron hoson. Danasserasna pripathost, n,eduLim, i vriron od cmiikc, r koja sc rcnclji nr sroj kuku,i, Jeziku obiiaju. Ta u sc dvr pojmr iesto b,krla, jcf j. zbogmerjcs mijcianja irsa, n,r f,Dxdnosr .csro bila nlcntiina etn;ikoj.

lTo JE MULTtETNtaKo ro DRUSwo?
i U l u : n o a r i i k o i R e p .u b l e 3 mmdrLtrEzdriJnir cma od b ie ra, GkrailjLri ptuimi

DRloa$nvlierx ol viie oialiil do|im,.d ltoji[ svxka imsvojL,luhumu trrliciju, zrvdro nultiediikim. \rFo{ ! prcllom $oLjfautrn)g, nLtu,.goetriika drulan Folulnrxh ' , ' ' p , c , o d _ li - , i r i ' r . . . 1l j l l rLufn,rmr, ldl(o bi s st uogle reNet$o rr ijrti i njihou ',i.i luit.dnxke irns u drulsru. fil,

3o,5Drujtvo i vjerovanjo

POLITIKA
Politikom nazivamo proces upravijanja druiwom i stjecanja vlasti.U tom procesu mogusudjelovati izabrani politidari, u kojemslutajugovorimo o , ili neizabrani dlanovi vladajuie elite.

zASTo r. vMuz J rylllqrlu orrtr,r
Politiikcodh,keftje.u na wakodncvritivot u dvi ut. varnisnish. oncodreduju koliko & nNa drhvi u oblilu lDra md od ljudii kakoic sctdjrorRc uftoi;jua jNDe porcbc, jzakorEkoji t,injeice ilolsNo, zdmKNd,u aititu iob,rnr. Osin rogipotitiiad donosc

l4ozE !L!qrlr{4j!q!l!!!tl D!4ryq
loliti.ke idclcyne po sbinc Inijojaj! dmiso, ili led scdovollnoljLdi sliinih Dolniiklhtrzor ukdjnj

Prednavni.l Ahpsko.teeL5ke Ljurlo$prepiuuKre$etu Rd'Fli!anie re5usL6ica rrou dobil! rtenat va le nas!nom

l d,rk&{je hi pmccs ftunjen€fosut)m.l)t govo no o cvortrciti ilinzvotu, gdlrkrd p*eksplozt.n,pr gorornno o rvoh,.iji lli preok,ttr,. Vrlikc F ndijc ohr.ije N odisnlcu s D-u,Fnncuskoj. c{,i$iikoir{usijiit(i,,i.

uEEiitrEIn, ircsu oni s,.j.*,,tia",i*". p-.1.,..

aulE U.sE svAt|Jr clAsl
A HOUSES PARLIAIIIENT, OF TONDON pa UVaLiloiBritani posroiitakorvam lrodtobi vLasri .meni vL.sr)doiosizakona Grkonodavna d Kibhet rivLied!tbe ( h v B i a d 0 p ' o v o d e o r e r r d o v i ( s u d bv d rd 5 eb r n e v ek en ) pGvedno p'imienluiu da* Ekonr

lo{oj. dvijcoimy,rc wsrvlisti: ddnoknisk{ tro,nM'r. i U dc,nokf{skonr drun{ jviodksliljuli{ jdultr u olluilvinjll o toDck.l(oaeseutLrvlj{injilioyoD zcnnjon,, gli$i(iinr nobodrinr irc tborimtr ncku ?i

politiiku rQ. pLd$ " DEMxtrtrwl. { lb srr(|"

(nlcn.lkos pa{ameic) bn.iu scpr0poroialio, icslyak to prednavLla brcislre11 kti Buidenas posja !iediiienia s nolneizdpadie Niemalke

'?

DEMOKRACUA
Denokracija(ito na grikom znaii rvladavina polidiki je sustav naroda") u kojemljudi sani birajuvlast, pravilu pLedstavnjl<r u izmedu rznih politiikiharanaka. republikarna U gradani birajui driavnog poglavrra, dok u monarhijama birajusanovladu. KOLTKO vRsra pE!-Ol(RACtipOSTOit? E
Po$ojc dvijc vne denok&ije pEdsjeddiika, u kojoj btra.i binju pEdsjednikr aon incnujc vladu(kaoo rEicukoji sADr,) iparlahenrama {kaou ldrmiji), u kojoj bnaaiiznvno hinju lldr liomck,d not vladrrii prdsjednikir frrnjinske$nnke.

3TolE To REFERENDUM?
Ponekadsenekejrko vrine odlukc rc prcpuitaju

I Ntuot{MA{DEta uMc1llE 6tas NA svol tzBoR JUZNoAFRttKtMMA pdlaneniahib zdtupnicinu, negoiznvno bi,xiiDr, (od

izboh, b €li nosusLasovat daaokuZe svog svi lako ihe koji nonju u phvih tra izrano pionje odsovorni s sno hididitdtataiikal nagLasatkom iubaleg. u zapeAtenu Lhtlau o p'avlLu a sLaaie lLia poiedinogdi iline. RefeienduhonseobiiDoodludujc fiunjims kut taino, se ddaaku iu,cLasovanje le u kndldaraa stbnriku (popis il lttu kandtdda srbnke). kojr sctii! osnoliih pev{,lqo iddavnom suvdenitdu. iodne

GRADANSKA PRAVA
Gradani demokratskim u druiwim otckuju ravnopravno sudjelo\rnjc politidkom, u dru$Nenom igospodarskom iivoru.l,ravo ro sudjelovanje na zovemo gradanskin pravima. jamtepravednost Ona dtuitvaprema svirna.
MAnnx u,lllR mG
lmdkrn.q rt.9, - it66, dobrowlino dah3lobodul m

TREBAJU DEIMOKMCUAIVTA LI GRAOANSKA PRAVA?
l o n . \ z r k o t r i d o n c . c.io l ^ h \ c - . n . f g - ' r i . . r y , 1 f , r i '' drusih ic uska.uju nanjiDrnli puno $djddd,jc u doiwcnon ipolidikon zivotu,pd ugruhviju i srm pojm demokacije. C{drsh pnvritnc s]obodu srih

> ZENE PROSV]EDU'U . Zene A.ehu, ndoicrli,prorviedulu lirokih u protiy u ovlast lh ie 3ro 6d $rbiaiia pobunienlk zoo?, doblLa vlada. suovlastiukinuLe Te ghdaislapravi. nnoga osnovna

STRANKA
Politidkc stLanke se swaLajLr zrmpanjamzliditih radi interesa. mogubni ekonomski, Oni druiweni, vjenkiili kulturni,pao njnm ovisii predo&ba o tomc loko bi druiwom rrebato upmvljad. KAKO SWARAJU SE POLIT|eKE STRANKE?
is6je kad ljudi sisliaiin politiakin Novasftanka ?rkljuae sepolirii.d nedovoljno uljcrcnjima da zdliru a njilbr nk$c, par timc odhir poabrvitisami. Oni tada napravepopis cilj*, - trlozmi progon $m,rke F m temelju njesa tnie sldove koji ie ih dov6t na vlst. Clmwi aranke u pravilu glaovanjen izabiru vodu. pdput Sthnke resto oddavaiu veLik€ I nge, m ovdg kojem se na su pobonki bici! senranaikivode, nagraduiu iiskazuju lntercsi.

308

Druitvo i vjerovanja

DRZAVA
Driavaje podrudje jcdinswenim s zakonima jeclnom i vrhovnom r4aiiu.Moderna driavaima svojuvladu,oruianesnagc dliavne i sluZbe sluibi vladei driavnihzakona. u Driavnar4asr pravilu u upravlja policijom,a nasebe prcuzima orrguo ikolsrvu, i zdr.rvsn i u f)riave u prlvilu rmaJusvoju r
TKOSVERADI DRZAVU? ZA
D , d i E . { : o b , \ . ,i , \ " , t , , , , . g , . ., ,, .t r . , . . . , .. . l v . i , 1 ....,,1. . .t M . d r n i e / n : m r , , r n . i r r . i . r, , , . , . . t . .t . t i,. ,.. ,..,1
Dr:J!a piia luie oprcmu otuianh 5iag.. rako i., pImjefte, n , v o l a m q l k o sm L r : n j r kri, r R a p l dn a & r e m D d d o a r a . ako ga re faptuviLip, latna konDanla, iprk ro ne b rpleLa E,

:tl

porRosNra poepeoer L-J r, , , r ioor3NrA DRtavN,\ nu

D r r , ! t p i . i i ! l k o L s L l o d l j . . c r j v i l | d 0 s v c u l t ! 1 i i, o ! o d ,e. noll.n. Lrilnri. tr !(o slvo slvr i troLovinutrrdi! nris!, J 0r, )oFaif Sospodr!( tusl

SA I tekft bio j. stDb.,i sk)bal

DRZAVA PTAIA sVo,E STUZBE?
godine, donoierlsn r.kwdx,8 d'trvmJg budzaii,odluiuj. Lolilt. ar rovcxdxti

i. lnj selovxcpribryLjr ponrlvi!.
i i z d n , E iP v o l * n . r i , . , . r , r h avdi ruhodi prihd&, onx
n,onovav o io 5kupi.Dft!e fliirinlu .anspo(n! iisrom graddshricrDr!, d i ! i a p ' i e d ek o m ! i k J . i r !i ! b r a l ! g o s p o d a 6 [ i n n Tsndnji rntr

sydneyska opemnghd!ntr driav le rinan.iniuumthdt Da0ose o*enrc, opemeI ba erne r u p . , k a oi m u e l e k a os m b d En o n a h o g o n o e . p

Dru;tvo i vjercvanja 309

POREZI
je Porez novac ga wnke i pojednrci lto plataju dr;avi kakobi nogh djelovati. Iravniporez plaiaju pojedinci prihode inovinu,I neizravri pore,iv€6 na i su uldjuieniu cijentrdoban i uslusa.

STo ro PoREZNE su orAKStcE?
Ddavaporenin ohkiican! (djelonianin ilipoipunim oslobadanjem porczx) od l)otiae odftdenockonomrko ponaianjc.Tiko se, pimjerice, nr pihode ulor€de u poslove,ili d'rc a kdtum ihunanirarneNrlle, nc phq pod. Driava,nrolutib, note ipovisitiporcrc ( p , . m i ee.n r d u hr i p i e ) d " b i i u d , o d . . ' i . , o a , ' e z d ' r ^ 8 , , " . i r . , . , ,

pOVECAfl pRlHODt? KA(OSESNdAVANIEM POREZA MOGU POREZNt " 1*;.1.; * 1";.. ",,6" M n o g i e \ o n d(,i., m l m i r d a . "" i , " . i . * * a'. iuzndju porehu je godh{20.$oljco stoptr ddijsivcic poezne prihode. osamdcserih topoveo deiiki predsiednjk Ronrld Rcry{n. cospodissojc ojsiio, {li!e zbogslabog piljeu polez{ddavnidus skoro podyo$rutio.

poTRoS,qtA BENaNsxot puMpl ^ opoREzrvANjE NA akoddava prvatnm smatd jevoink da automobilom atetia
h d'u!tvo, le mo:esuzbiialldDaiiem naben,n po€b ona porcz benzin potite Visoki na Liude kupovlnu ir nailih automobiLa mdnje koii t'o$.

DRUSTVENA SKRB
j€ Drulrv€na skrbfinancijska pomoa ljudimi u nevolji. moguprimarinez4osleni, Nju zaradn€sposobni i umirovljenici. Drulwenorn sklbimoiemo smatrari i nelrc besplnrne driavncusluge, primjericc odriavanje ikola.

LI ZEMUE POSTALE IESU SVE DREVEBLAGOSTAIIIA? S".r.*r'l^*fr{"i p"fidaku odluku torc koliko o d. sklbi iskdzivati snd.triDa. svojih ?oliticari nspnvljrju
U doba ekoiomske mnogise pomo! kize Liudlza obdtaiu drtavi. NasLi.lsu ne?aposLen gEdaiiNowyolka aetaiu besptaritboZifnirutal koi na ,a volkeekonomske (1929.-193r) seD sAo-a rtLa ki,e prct ittavtm kola svtjelom. o lonc kolikoscdfhva hom brinurio iovjeku,a koljko on s.Dlo scbi.Nckc,cnrjc u rMrcju nem.ju euG zx do!rvenu sk'b,fr levolj'riciovisc hilosdnji. o

CENTRALNA BANKA
Ddav: koja ina vlastituvalutu irna i sLediinju banku izdaje koja novac. Sredisnjx bink nasroji rcgulirari driavnu ckonomiju utjetuai kanltn€ na stope. je osigurati Cilj ekonomsku stabilnosr i sprijeiiri nagle skokove rasra opadanje. iz u

9Io ,E To KATVTATA?
Kanaft je cijma novd Tko ieli posuditi iovac prinjerice ' r d .L u p o n " n . { ^ B l L p " E p o . , o , r o g , o d r " , . d r.,.1 vije negoito je posudio, i h se razlita zovelonro. co(dm banh objavljuje 4konrnu sopu, b jc" qnovnuku{u, kojes o.da ost te ba e pridr:.vaju

r FORT KNO! KENTUCKY, sqD Rare zenlie imaiu.a,Lilte valde(vatenov.a), niihova vrjednost a se nekad odred prcma vaLa je ajednlakom sandadu nalu.ledna odradafa cenrblne baikeddrudtvanie aeneke kotko vaLute u odrcd€iom papirnati imao poLognatu. lrenutku natDiilu.svedd1971 biti svakile dolar svoj u Dio5erogzlata Cuvao Forr u Kioxu.

t.r"

-'ri,,
./,-_
.r li
^ .:l

pov*pteko oalu

\)mbahzna

*.]
.in
'.t::

::::'r:*
'_i&

tazniatank

"1 '

"::i;:.:,i:
vaEa dwguie o

u1ff"'-*:i:'''"

.1

a

. prosvied . Lludska prava3r7 . Politika POTRAZI ttl Globaln; VISE 316 306-307 Drdtvo 2g4-2g5. Dr:ava3o8-3o9

312

Dtultvo i vjercvanio

NARODI
fujednarod,kojapotjeieod rijedioroditi,, (kaodtoi nacija potjeieod latinske rijedionatareo znadenja), istog oznadava velikuskupinu ljudi ujedinjenih jezikom zajednidkim ili kulturom.Nacionalne driaveoneu kojimaprevladava su jedan narod,a okruiene su . Mienacionalne sudriaveoneu kojimaiivi viie naroda. izmijeiano
aEiuu SLUZE NActoNAtNE DRZAVE?
o ovnaje mdljr naciomlne ddayeoiuvinje nacionltnos identira ik tur.svc ddnokJitske dd.ve onbsuiuju shdaniD. di sani q,&vti.ju nojom sudbimn, i adida je *"ledr,".eai,.,rs,"dr,.od\,.i.k.E.."r,,.,n.;-,t.,.onirci.o{L;Ljr{-/..oa rlornu)r!/bu.\r4\neGdrr\rvonoic\nnomIi"u(onozebnt..,,,.""j..",.,,...

TDIALOG MRODIMA ITIEDU KubansLi pcdsjcdnik elcr*rc (lijcvo) susdu r { yodom sasovjet*im Nikiton Hruiiovon(dano), pri pott,isivanju sponzunu plijaEljsNu o r963. rakvisptruuni ja.ajtr ha,odimx. rdtrcnje medtr KAKONASTAJU NARODI? Krozpovic{ nrodi $ na"rjllin{ nekoliko a. ndii Neki oa$dli ,ezulrat k{o gcogruAke ;ohcije, knou lnglcskoj. I)rugi, trAustnliji, kao M$dli suuslitdqnigmcijcjf,pdijalsdikos i iirenja, 4njenjujuii posrojeie nabdc. Drusi $r
trastjili rul)dddrjcmvedih*1$dvd ili nnovnim

uhom.Nekinirodi, poput Kurda iPalcstinica,
ot sc uvijckboMavlxitiru ddrvu.

I(AKO NARODI SE ODNOSE IMEDUSOENO?
: Narod. { r(Ju.o.Do ^dn'r .d nlno8o,/iox. Aio Dc.nrL trri.nJ,'c J,/re oni,.',nr njukultu,L pRku*,{ukr i

scbolca svoja poliidkatnva. suorgrni,inniudrixve, Ako onda njihovi prcd$ivnici qtoviskc i kukume sldlpdju spuuumekm ivojncsarere.

GRANICE
Gmricaje crmkojaoznaiava prcsraje podru.Fjedne driave, porinj€ a sdje prodrutje druse. Gmnice jasno su ozna6ene hmma, no u sturaju na prijateljskih ponekad i na terenu. driava, ne Sporne granice su 6esto budnoiuvane inaju pogrinitne i pr;j€laze srrogirn pod nadzororn. ZA5TO NACUE SE SPORE GMNICA? OKO Nacije ryorc serica uijcdndti u sospodarkon, se oko zbos da kukurnom isnrejLon posledu. $ i rudnr VaiD bosasM pod kojr njnn kroivodc njinercku. bre, koje Grnice
s u prdilu mitijaju novima. Rijedak sluE daone odno dijclcnarode, je neso$, oni uz gkhicu isto iznijeimi, nipose ako jc ona Dajala rdspadomrckc veaeddavc, io v imo

TEEE GRANICA LI I oBALoM MoRA?
Uz ob u septuriju takozvane iqnoij,lnc vode, poi's inok J i i \ n e n . r , 1 k , hn . l" ' < I ' i ! | ' io n . u r . t / i r , o g " . u 'nantedodjare, medumrcdnc vode, slohodne Dlovidhu. ?a D p ^ . h r , l u . i n .n o E Lp , o C a i F o . p o d r ' . tp J i J \ . o , I k i u z n a c q g a n i c u d ot o i r s * , r r i h o v ! k k t l u . , o p n \ o eksploaacijepodnorja i ribarenja. r9MBoLtaNtGRANd r ZNAK ovaisLavod( Pea.e mna Arch) draiavas€n.u Dn€du sAoa rKanad€, 339rkiLomd€, dugu najveaim svoin diieLom ustavnom neoznaienu je sranicu lutnu SAD-a, s Jrlek5ikon, re:€ on! mnogo nadzirar. je jedna naip'omdnijh ro od koptrenih sraikanasvjeru, pdiede 5@ miLijuna oko lidi. ierF sodiinle

RAT
Kaddriavene uspijusvoje sporove rijeiiti na miroljubivnadin, iestopribjegavaju i drugimoblicima ratu oruianog sukoba. driavcratomznajuosvajati zemljui prirodna bogatswa. Jake Gradanski rat odvijaunutarnekedriave. se On je kulminacija politiiLih i etniikih trvenja.

q lqllolELr !4lq!!4yl!{
Crv$if k,ilosoqo HdrriDumnL lhbdxj{o biri zdLaKvcDr ilutbr ?r zbinjavaqje Rnlcnih u ru. codinc 1864. jc lmtl)i\ur rnr ienwskr kowoxijr koP bih i.. ' . ' i . . . . , , , < . ' , i . . o , v r . ' . , L , . o l ,i i i r j i l htu pdrte rc orsutu i h! iiid'o po$upanje rmjenicima s , , i l m r r . l t c k c t r u I [ k , ! r , p o s i , i o j r\ v o l i h i l j e ! r c

r$., -E@llmfi,,.r,us]j,'

dp rih

KAKO RAToVI SE z4yRSaVAlU?
MedudLhvni Novi adrvxj! potpiJqnl€$ nriLovDih uqovorl kojnnxfobild.ri rnfl pti$ajeni nFnje ili r v{! !$upkc, ili u kruj,,jcnsharj! m potputrtr kapituldciju (&hj!). Crddisl(isu turovislorqiiji.Ako Jed& str a trij! fotprni pobjcdDik, roD tnckinutipoliriikiproces rDovno sctri$ivla, tLon,oh fonovro dov.stido !ita.

r NAORUZqNI PROFESIONALCI ?aiaaene dra!t p,orivprolvnlki boreoru7an se m $igimi kopnen0m voFk0mL momir.0m inikopLovslvom. Neke ddave primjr,nt SirdI me Amerlk. Dd.v! iVe ki B aitla mi! p,0fciomLn!rcFku volnke koiima rd ie p p rdiipo{o. Drugeak, rnjeft. Knd r,,trc, volnkedobivaiu i06l!nicm,lo F5l obuiayinlem

loRU2)E
slupi nr nudoi . vqnaoprema onosutuje bosaum ddavama Etovanje 'laLeko v$uuh gmri.a. rusla tvan ova . p0dmonri.i rajtui iiivcaeF podmo6ko ripa
p L o v Ln a i v i e l u .D ! g . l e r o m e l a r ie m a o i posade. 150iLanora .

TERORIZAM
Al<o skupina pojedinaca zalJjuiida wo1e cilFvene nroiepoiriaidrtcaiseuobitajed
p.,v:l.f,,oJ li m{.11,.,ocp^i, , c ^ , r , " , , e tJ p o ( ; c / r . d " , i / T o n . T e r c

p,injenjuju nasiLje ljimc p,ijere xi poshvljaju.i svoj€ zahtjs(. NeLiod njih udanju sarno poliridLc na protivnike, drugin€ bimjui|tve. no

atME TERoRrzAt sE RMLTKUJEMTovANjA? oD
T{oizam nm jc fon{ jo! o(tirih c q. Dans oblikamrovrnja sat ponekrdriko Llliltov{i oLlLlnrgih 'leroistiikon s rakdkon,f,inj(icc, isio slureiEdilci, mi csklpine koieiznorrd, q)drju n,ogo jaie rcprijxreljske snige.l ddrvnc scixjrc shttJ. po.ekad
TTEROROM PROIIV TERORA Prmiena Ierclktiikekkt ke silania nEha nenadat udarma m p0 nedu:ilmi poqar. sv. iiln.iira dijoh svirolaovi amaLski (ge . Lojepodftva sniliJ lprdo sp:rtuluEketu u i?bje$rik borci Losor Libanon!. pokuialu pogode niemuugnile:denu u u da 0 pasriislu reo[srill! s[upii!. u lalvim ru iapadima nsi!lc v.t m raie izbFgka bezikakre€4 5lercdsfma.

3t4

Drultvo i vjerovonjo

NOV| SVJETSKT POREDAK
Poslije 1945. u
pojavile susedvijemoine, suprotstavljene driave Sjedinjene Ameridke Driavei Sovjetski Savez. se1990.Sovjetski Kad Savez raspao a hladniserat zavriio,rodiosenovi wjetskiporedak SAD-om sa kaojedinomsvjetskom velesilom,
< ZEMINBUSH I Kineski predsjednlk zenin Ihis sus 2@1€dipobolllanla veza lzhedu nllhovih zenalia, U hLadnon susAD 6tu lKia

5ToJE NovARAVNoTEZA To SNAGA?
sjedhjencDlr e sudand iajmoinijr ddNA nasijeu, resosa im.ju i vode{uuloguu miosim $jsskim pibnjna. Njihovoje Njersko vonsn doneHe o u4vnotehno 'egiomlnin silda, pdmjerice ddavma Euopskcunije (EU),bli5koisroihoh Arapskom lisom i Udruisnjem jusoistocnih dijskil ddaq (ASEAN). Njihovcodios obiljciivaju kolikosuhdnjatoliko i sukobi.

,E I.I NOVIPOREDAK STABITAN?
Svjc6kijc poEd* u doba hhdnos biosabilan dm zbos e.a nrhij.nj.iih @Etr,;;Jop:j.'ih i*"du d;*. kojcssc takowNtMh ;m; dvijtrvel.sila. D.nd.arcdi mosjr t!.iiri drugc€,loge a sundnju,i to aro ko cc stabilnos ovisitio $€lanosii o zajcdnidkim cilj.vima.

KAKfl CETRENDOVI UTIECATI NOVIPO NA
Na podjclu ckonorukmo.i izn.du poiedinih d!i:E

dc azn. poja*, sKsa!EIEI@m. p,i.

sih, prinj.dce Europska zajednica, mold. ojataju dabi s. moglcop j.ti mcidkoj hodi. Mordr ! 6!cdi{rc zanimanja diljcm Nihta dodcboba

Reaio

R'ZAMNJA IE'E UI U Kad kon@m se hladnos urulto 6ta sovlelsklsavez,nlegovl nr 5! gkir.ahai:ilkiulennose nove dtave,U Ceteitltsu m povell rdlsuzbllanh rusklvode Gt pokreta iadonal za

GLOBALIZACUA
Powrietku hladnogratapoieo seradati golemi globalni ekonomski susrav Dollo je do olaki.nja medunarcdne qovine i migracija, a velikesu wrtke prodirilebaze ditavon po svtetu - donos€tisvijetunovo bhgostanje, ati i nove nedaie. Globaliacija osimtoga oznatalalirenje zapadne kuhure. KAKVE OPASNOSTI SU GLOBALIZACUE? SruanjepdpuroNjeskos rriiia, to je$hlaoskojc
obuhuia bai ee driave, silno bi ohldllo poslovanje, ito bi dovelo do poboljjanja sniije kalitete zivota. rvomrre aulomobiLa u ktneskom Ato se, medudn, iz tosa iskljL,ie neki ljudi, noglo bi doil d o p ' o d u b l n i o i r u t n c d , $ i r 6 L n b o g a n qi . i , o ' m 1 , . uoblr2jenljl. podi:u Kompanije \,1a,I bi .c o,im ,oEr no"tc pob,.nu.idr ctonutuL fa6, golenil konpadta ne usrczi phn iovjeta poiedina. r WORNICE INOZEMST\II U

KADJEPOEELA GLOBALIZACIJA? Lr.z ,globalizacija( pui pojavio scplvi 1980-ih godina, ali ogovina njetskim u &mjedha po6rojijoi k nenos od dob!, r napose pojacala s! u 16.i 17.sloljcu se kad tsovaiki inperiji lonusala,Spaojokke, Ni@k i Britanijeo$ojili wijer. Stapoju Njetskihriii6 urelike iepomosl{ indb',ii'l€ nolu'iir u lt. joljeo. SvleBl'seirsovie usporila dn sjerskaBt. i i,ndlu njih, a J. icpolovno pocch,r,i kontrT lq80.ih. je! porkraj o

tMoGUPOIED|NE DRzAVE UTJECATI NAGLOBATNE TRENDOVE?
Pojedinedriave, caL i kad nisu jako mooe, nogu oworiri soju pdvredu djelujuii u ohnu veaih oryaniza.ija. Drtare osin @9. hogu sundivati na izqdi hedunmdnih pEvila koja nijede za svervnke, ha sdje god da ie dalazile,te odredivari njihovo ponaidje na optu dobrobii

Dtuatvo vjerovanja i 345

MEDUNARODNA ZAJEDNICA
Predstalnici zemLje l9l svijcra nsraju r i nsrilljrju u nznim foru itua, primjerice Ujedinjenimnarodnm i svjetskojbrnci. Te ztnlj{!o,e 4jednicu ru,od3,koja polakq ajcdriikin sihn,x,jeiavariglobrlneproblenre.

V SNAGE ODRZAVANJE MIRA ZA vit.c rismonl uled nlenih -r:;ir smt€ nFk€ u nhr podruiia odD.vanla Fdi nra VoFiri* lrdirrcr h Mtudi I prriu rubm, aiEud€Fju

KAKVI CILJEVI SU UJEDINJENIH NARODA?
clavni.iljNi ujedn,jedh mrcdxdclnrnfisu u njihoroj p i e r j : .r G . i ep , , . d . n j e. s e r , , . , e r. J . d a \ . . o - l
a sda sobm Drugije osigxnvarjc

ijel: .

at -,

Ddr

-ol
$.

ZASTITA
Svakr ddrv. moLlliouri rekrk.rv srruv obrancza zairnu sojih gradana. ODxnorx r;Npol'rgari sredstvima odvrrhnjc uapada, i sLcdswimr zr aLi obNjcitavanj:r noguaem nrprdu. U norom sjctskon porcrhuporrcbr o zazrjcdniikonrobnnom nanicic pojcdniin zcnljrmr mcdusobnu surrdnju. POTREBNA] NOVOM U IE LI OBRANA SVJETSKOIvI PORETKU?
lo ok rhdjlt Hhd.og tur mnogeu e dLzwepomdrle drcyoriv.rru lJdon,Ju ip.cusmje'idnovrcu so.ijihc sluube, iskoLhtiti lJ.i'njdi.(, zr s,,bijanjesnomxlM g!, \ovij.svjenki l)o.cd.lt,mflutnn, ivoio noyenrperoii ipodnLajr oqrotudiljrii, svijcQ, N, l9r5 irolkoviobnne pr

satam ceuie ptnilv..to stuju iz su,.erasvietta.

KOLIKO OBRANA? STOJI
Citna obnne svijeer'9oh idrugin rdsNimr upiLvo jscnomnr. T,oikoi obnne u aijcru rnor.kmgto r 000000 000 000 (r nittun nilijma) dolaLtrgodin,j., ili2,t po$o $,jdskogbtuo p,oilodi. U rotsvoti slcdirjc.e^meriake Ddave sudjelqju iitavonrrciin.m. s
aal ipilumki $rel l delektn.h6n.nF rakela nukhame ekpozle. Pomoiuniega sADdN,ivl kojornrr€ hniEi! tuduino oru;leiLi spaLlulu n!l&ame pDlektiLe.

F

:

GLOBALNI PROSVJED
LJUOI KOIr Profl\C OrzJvno]pullucr 5e

. i prowjedovari. Mnogase,medurim,

:okoWlKoffil iffiffiffi

svijeta. Dcvedeserih segodina su pojaviie globalnc prowjednidke ., r,1 organizacije, su ujedinile prosvjeda naroda. koje glas svih
pROSVtEDNtCt? KAKO ORGANtztR4U SE GLOBALNT
;Pojdtihj€nj.fL,o\Qnj! tk, iLmQrjcd.nj! kommila.ijl. primjeri.c,bos.amji r.rc,,(r, ,olilkialoje s(rjrje idrutivanje u.ilju rJaltudi 1!lirn:ko8djclovrij li pb$ido t,. n! rn.l. ... ,{,. '. .id,i."" .,. i-,i.,.

I

F slo pnosvjrotttct PosTtCr? t,tocu
Orpormjuli oJlL,ke idjdoqnje syjcsllh vodr i\rlil,ih liompanijqt)n^vlednicin,osu r' 4 qrph{' o o,, t(rDr Nra ilni kLugltuJt.Ta donot{furkadcbxo otur! utjccfti r'.r'.rx doioiert lolo ddrvrih. r.{o i glob,rhihoth,ki llo*lc(thi.i osin roArhoEu '.1 s drusiiia iznrijconii irfonr.ijc o ronc krlo.(e odlukcmjc(ti N njii,,tr rcntjL, Posviedii! upo,ohliiui ru r'i:c dl lavioitm plaiia koja podume, proiled sereEro 0vri iu 1999, SeatrLcu privukao u lc hedrisko zanimanje p 1lnir m o korrma 65praylialo se muhr Svistske teoyinsko orginiTi. c, re potaknuo mnogc dl tludc I

PRONV sESVE EEGA PlosvjEDUJE?
hko glol)i r pnsjJnl.i Lthu zbogkol(icAr, u korijcnr jc 0riosil) f,.\vjcdr pihrir jc{lnilosi. Ii,ko f,iD,l.i.r, trckit,r,svjc(lhi.i ini,tuji (]l scrv]rhlo ,rjcdil.i Ir.n,i slhninrin) kdnjr.r olrori rcf,iy.lno, to zrh ir. ! , N ( l u r . ( l D i t ) , r e i h ) o i N i l cn b n ) c t rcD,ljcoko di ,i(l( u l{oriNriihov! fivr c

DUGOVI
Bogarr zcnrljc su posLrclivrlc sironrrtnin,n. novac Zl,o8rosarxjsi|lnnalDiji stanovnici svijctrnn,L.rjo vrrriti I00 bilijunrdo]rrnnddi|.I l' ro joi jz iprczivjcri. si,o,rriinimi hko pobjca; bijcdc. Zrnr ,rijc MOGU SEDUGOVI LI OTPISATI?
tc su /!mljr dosxd drl,lMled{oroprt po(o dug,r zcmrljx u rorotu, r orc N scnur,r pri{rlc or(triri$ic6loj tlgovini.Lludi (oj re borc,r sninlivirjc 1ihluAovxirtl!ti bidd ih se!to l,ijc otpi!. ir. riir, ito u, n,rnjr r!jeri

, ".,".,, h,.;, rr:;,;,'.i';;,. ,,;

ZASTITA OKOLISA
Koniparij€ kojc iesrolo rcle konL<urirati svjetskonrriijru aesro na ie poiruju pr;odoi okolii. Prosvjcdnici vodc kampanjcda biga zaicititi od oplsllosrikoje don6i ijL,dsko djeloknjc, p,injerjcc od one.iiaenja i unikayanjahabiraia, ro L,spdlavljinjon medurdodie kdnrci€. i

STo TooDRzrv JE RAzvo[
tJ prciloni n, s apxdie rnijc a6to bogxritc nroriitav jch pirodril bosrsoq, prnnle,i.c uslj.fu iiLuu, .e obrnu6 sena boduaitrtjccrj Daokorii.oddivi je nzlojonrjkoji ic uninala okotii,,hkN loji, prin]ericc,sje.uDdoknaduj.
PROSV'EDOVANIE PROT V GENETSKI MODIFIC]RANE > HRANE Akuvn cremp.r4 iapadaiu Doje g!reck nod n.nrn h (6Ml klLruft! vellojB ranli. onr nastoi.uvF ri Ljude da t.kre b Like ugrc:avaitr ii dko

DtuStvoi vjercvlnjo

377

LJUDSKA PRAVA
Prava je svimljudimabezrazlike koja priznala svjetska zajednica zovemo ljudskimpravima, Poslije Drugogsvjetskog rara Ujedinjeni narodinaveli ljudska su sva prava uravnoteiili i ih s pravima driave.
SWU LI SESVIU POGTEDU LJUDSKIH PRAVA? Neka ljudsLa prihvaiilc $r pnE skoosve kultur i politiake
i r * . d o l " r d E " l o i , p o r n r .| J . ^ , I t r . . r r p , t . r . : t e dobodc, p,imjerice pQvona sudjelovdrjc izl,o,imi, u pdhw:cm ii( od nekihpram Loji r tidu ckonomskc i dtuiNene slobodc, uino r.ynopLavtrosi ;enr.

STo TosuvERENtrEn lE
ld&ve inajr p!ar€, lso iro ih imriuipoledincikoji bai u niimitive.Pravo ddave donosiodlukc da bezlanjskog upLitanjr zovebo suldenoitu suvscnitetom. ili Sunercno$

{i
TUNVERZALNA DEKIAMCI]A I]JEDINJEN]H NARODA
Poiediie oGaie.iie, p mje'ke Amie(yrn(emalroial, biaie pkva Lludska politavon,viietu, podisiut 0vaiie tamprient pod'layalu vLadavliu TaLibam Nadan10,prosinc 1943, svleck3! vode obznanlLisu!ledhjen da prava va:ezasveiude. narcdDsLasal nstveia liudska koia ied tu iiezindm s donogenju sLdovanja iu od suzdDal Sovjetskl Sdd,lu:ioatitka Re0ub lsa!d lrkaArabila, lka

I s

noicL,iri DlllEE$iuEEEl rodddrvrie reli bmni
poitovati pojediniljudska pLAa.

lr
IVIOGUKRSITEUI U PMVA BITIK,{ZNJENI? UUDSKIH Mcdunarcdni o ljudskih aLori pnvinn doprirato
neduna@dnoj zxjednici okrivipojedihe da politidare alok orluie ljudska na pqvr svojih gndrna. Mnose drtave, medutin,, odbijaju lakw pinjenu Dedumrodnos p&vi, d ( o : ( o , h . n m J,r, b ,o n r 1 o 8 1 "^ J J ; i , i. r / , . i . i . ij , J , \ ' . i o pN{, icgouplnanju njihove u unurr{iDjc l)oslovc.
r MEOUNARODNI NAAGU SUO U Poled ddave ne p svoie luibeprctiv nadtuslh nol ddava gradu nosuDnilelpred [,ledunarcdn u nzoremskom Haagu. sud je orLobodlo odoprurbo NaNom bsiodaniu 1999. z sud NAro lto saie hiijelalusoslavih ju je proluakonito da bonbddiGo.

HUMANITARIZAM
Humanitaizanje shvaaanje izftd yesa srdlja dobrobnljudi. koje Tako hunanitarci, primj€rice, smaraju lijetniciu raruleprijareljsk€ da nnjenike norajulijeiiti jednako brilno kaoj vlastite, obaziruii n€ se nimalo politi.kerazlile. na HunaDir?rne organizacije u dobamtova i kda prurxju vrlo nhu pomoa. STo To NEPR|STMNA PoMoO ,E
Hmrnibmc org.niracije, pdmjeric€ Cneni hit, mogu uh,iti i u ahaena podruija daponosN mjusotenijina. svesezara@r *rdr€ priom udlju dre ih pnrhd nepd,tmu pomoi - to je$ pomoaiwin ljrdima kojimaonantda, be ob'ie .d ' o k o i op o t n / k o , a , , p : o . d , t N * . , : n " d u i r . t - u r " , L T " . - 8 ] , r 4, jc prisune, pa pomiu smo onima koji sbje na njihorcj politiikoj $nri. A POMOCHMNISTIZE U GTADNI]VA cddne:do1. bosde zemLle s! darcvtrh hEnu afs;nistanekim proscma hianu. tbiesLicma Svlelskog za oosredsNom prcd tiudima bjeze mtomI dDavnlm koi llaleniem hitno hhnaiicta voda krcviad gravom. i ie pdr€bia

UMJETNOS ZABAVA

5!!{A8!TV9.

zq
322 323

!8ra!tE.
KIPARSTVO UMETNICI FOTOGMFIIA DIZAIN ..

MluzlKL . ._qlsaNJq
TISKARSTVO

338

]?9 -334 349 '- 3!1
344
346 348

324 14
326

$[zEyNoSl PlEsNlsryq
KAZATISTE

DEKORATIVNA UI{IETNOST ARHITEKTURA

12f 32a
330

K|NEMAToGRAF|jA Plscl
CRTANI FILM IGRAEKE IGRE KUCNA ZABAVA
SPORTOVI

349 350 350

352

NATJECAN'A OPEM tl8 OTIMPIISKE IGRE

354 356

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful