Danh Sách Liên Kết

Nguyễn Thanh Hiên

Danh Sách Liên Kết (Linked List)
• Gồm nhiều phần tử (gọi mỗi phần tử là một node) • Các phần tử nối kết với nhau thông qua vùng liên kết • Các phần tử được try xuất tuần tự và bao gồm: vùng dữ liệu và các vùng liên kết
Ai A node in a linked list A header node A tail node

1

Các loại danh sách liên kết
• DSLK đơn
A1 A2 A3 AN

• DSLK kép
A1 A2 A3 AN

• DSLK vòng
A1 A2 A3 AN

Các Tác Vụ
• • • • • • • • Khởi tạo (init) Kiểm tra DSLK rỗng (IsEmpty) Xác định kích thước (Size) Chèn (Insert) Xóa (Remove) Tìm kiếm (Retrieve) Thay thế (Replace) Duyệt (Traverse)

2

DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct node{
T info; // T là kiểu đã định nghĩa trước struct node* link; // con trỏ chỉ đến cấu trúc node

}NODE; • T là kiểu dữ liệu cơ bản hoặc kiểu dữ liệu tự định nghĩa

DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct node { int info; struct node* link; }NODE;

CTDL cho một phần tử của DS các số nguyên

3

Cấu trúc dữ liệu • typedef struct phanso { int tu. int mau. int MaSV. CTDL cho một phần tử của DS các phân số 4 . struct svNode* link. }PSNODE. }SVNODE. }PS.DSLK Đơn. }SV.Cấu trúc dữ liệu • typedef struct SinhVien { char Ten[30]. • typedef struct psNode { PS info. struct psNode* link. CTDL cho một phần tử của DS các sinh viên DSLK Đơn. • typedef struct svNode { SV info.

Cấu trúc dữ liệu pTail A1 pHead A2 A3 AN • typedef struct { NODE* pHead. DSLK Đơn. } 5 .DSLK Đơn. NODE* pTail.Các Tác Vụ • Khởi tạo DS void init (LIST &list){ list.pHead=NULL. } LIST.pTail=NULL. list.

Các Tác Vụ • Tạo một Node mới cho DS NODE* getNode(T x){ NODE* p. p-> info = x.Các Tác Vụ • – – – Chèn một phần tử vào DS Chèn vào đầu (insertHead) Chèn vào cuối (insertTail) Chèn sau phần tử q (insertMid) 6 . if (p==NULL) return NULL. p-> link=NULL.DSLK Đơn. } x DSLK Đơn. return p. p=new NODE.

DSLK Đơn.Các Tác Vụ • Chèn vào đầu (insertHead) pTail pHead A1 (2) (1) A2 A3 AN x newNode DSLK Đơn. NODE* newNode) { if (ds.pTail = ds.pHead = newNode. ds.pHead = newNode.Các Tác Vụ • Chèn vào đầu (insertHead) void insertHead(LIST &ds. } } 7 .pHead==NULL) //ds rỗng { ds. ds. } else { newNode ->link = ds.pHead.pHead.

DSLK Đơn.pHead.pTail = newNode.Các Tác Vụ • Chèn vào cuối (insertTail) void insertTail(LIST &ds. NODE *newNode) { if (ds.Các Tác Vụ • Chèn vào cuối (insertTail) pTail (2) x (1) A1 pHead A2 A3 AN DSLK Đơn.pHead==NULL) { ds. ds. } } 8 .pTail->link = newNode.pTail = ds. } else { ds.pHead = newNode. ds.

Các Tác Vụ • Chèn sau phần tử q (insertMid) void insertMid(LIST &ds. q-> link = newNode. if(q == ds.pTail) ds. } 9 . NODE* newNode) { if ( q!=NULL) { newNode ->link = q-> link.NODE *q.DSLK Đơn. newNode).Các Tác Vụ • Chèn sau phần tử q (insertMid) q pTail A1 pHead A2 (2) A3 (1) AN x DSLK Đơn. } else //chèn vào đầu danh sách insertHead(ds.pTail = newNode.

while(p!= NULL){ process(p). p = ds. p = ds. } DSLK Đơn. } } 10 .pHead.Các Tác Vụ • Tìm một phần tử trong DS NODE * Retrieve(LIST ds. Data k) { NODE *p. while((p!= NULL)&&(p->info != x)) p = p->link. p = p->link. return p.pHead.Các Tác Vụ • Duyệt DS void * Traverse(LIST ds) { NODE *p.DSLK Đơn.

Các Tác Vụ • Xoá một phần tử – Xoá phần tử đầu – Xoá phân ftử sau phần tử q – Xoá phần tử có khoá k DSLK Đơn.Các Tác Vụ • Xoá phần tử đầu pTail pHead A1 A2 A3 AN 11 .DSLK Đơn.

pHead->link.pHead = ds. } DSLK Đơn. if(ds. delete p.pHead == NULL) ds.Các Tác Vụ • Xoá phân ftử sau phần tử q q pHead p A2 A3 pTail A1 AN 12 .pHead != NULL) { p = ds.Các Tác Vụ • Xoá phần tử đầu Data RemoveHead(LIST &ds) { NODE *p.DSLK Đơn. Data x = NULLDATA. ds. x = p->info.pTail = NULL. } return x.pHead. if ( ds.

pTail = q. } } else RemoveHead(ds). if(ds. delete p. } return 1. } if(p == NULL) return 0. while( p != NULL) { if(p->info == k) break. if ( q != NULL) { p = q ->link . } else //p là phần tử đầu ds { ds. delete p.Các Tác Vụ • Xoá phần tử sau phần tử q void RemoveAfter (LIST &ds. Data k) { NODE *p = ds. q->link = p->link.pHead == NULL) ds.pTail) ds. NODE *q = NULL. p = p->link. q = p.pTail) ds.pTail = q.pHead.DSLK Đơn. if ( p != NULL) { if(p == ds.Các Tác Vụ • Xoá phần tử có khoá k int RemoveNode(LIST &ds. //Không tìm thấy k if(q != NULL) { if(p == ds. } DSLK Đơn. } 13 .pTail = NULL. NODE *q) { NODE *p. q->link = p->link.pHead = p->link.

struct DNode* pPre.DSLK Đơn.pHead = p->link.Cấu trúc dữ liệu typedef struct DNode { T info. struct DNode* pNext. } DSLK Kép.pTail = NULL. 14 . ds.pHead. }DNODE. delete p. } ds. while (ds.Hủy danh sách void ReamoveList(LIST &ds) { NODE *p.pHead!= NULL) { p = ds.

} DSLK Kép. p->pNext = NULL.Insert • • • • Chèn đầu Chèn cuối Chèn sau phần tử q Chèn trước phần tử q 15 .DSLK Kép. p->pPrev = NULL. if ( p==NULL) return NULL p ->Info = x. return p.Cấu trúc dữ liệu DNODE* GetNode(T x) { DNODE *p. p = new DNODE.

DNODE* q. //(2) q->pNext = newNode. } else //chèn vào đầu danh sách InsertHead(ds. //(3) if(p != NULL) p->pPrev = newNode.DSLK Kép. DNODE* newNode) { DNODE* p = q->pNext.Insert void Insert(DLIST &ds. //(1) newNode->pPrev = q. } 16 .pTail = newNode. if ( q!=NULL) { newNode->pNext = p.pTail) ds.Insert DSLK Kép. //(4) if(q == ds. newNode).

delete p. } 17 . DNODE *q) { DNODE *p. } } else RemoveHead(ds).pTail) ds.pTail = q.DSLK Kép. if(p == ds.Remove sau q void Remove(DLIST &ds. if ( p != NULL) { q->pNext = p->pNext. if ( q != NULL) { p = q ->pNext . else p->pNext->pPrev = q.Remove • • • • • Xóa đầu Xóa cuối Xóa sau phần tử q Xóa trước phần tử q Xóa có khóa k DSLK Kép.

STACK 21 56 31 29 179 52 Bottom_of_stack (this is where the stack started) Direction in which stack grows Empty/unfilled portion of stack •Danh sách hạn chế •Các phần tử được thêm vào và lấy ra ở đỉnh stack • Hiện thực dùng dslk hoặc array top Stack – Tác vụ • • • • • Init() Push() Pop() IsEmpty() IsFull() typedef struct { T *theArray. int top.theArray = new T[size].top = -1. int size. }STACK. } { 18 . void init (STACK &s.size = size. int size) s. s. s.

Stack.Pop(). } bool isEmpty(STACK s) { if(s.top == -1) return true. T x){ if (!isFull(s)){ s.top]=x.top++.top]. Top() T pop(STACK &s){ if (!isEmpty(s)) return s.top--].top < s.size-1) return false.theArray[s.theArray[s. s. } } bool isFull(STACK s) { if(s. } T top(STACK s){ return s. } 19 . } Stack. else return true.Push() void push(STACK &s. else return false.theArray[s.

lấy ra ở đầu kia Hiện thực dùng dslk hoặc array Linear and Circular Queues 20 .Stack-Ví dụ 21 56 31 29 179 52 pop() 21 56 31 29 179 push(2) 21 56 31 29 179 2 top() 21 56 31 29 179 2 top top top Return 52 Return 2 Queue 12 31 79 front 5 back 63 empty portion of the queue • • • • Danh sách hạn chế Chèn vào một đầu.

Queue-Tác vụ • EnQueue() Input: element to be enqueued Algorithm: increment back by 1 add element to the empty location pointed to by back Return: void • DeQueue() Input: void Algorithm: return the element pointed to by front increment front by 1 Return: the element dequeued Queue – Ví dụ 12 31 79 5 63 12 31 79 front 17 31 79 5 enqueue(17) 63 back 17 front back dequeue 31 79 5 63 front back dequque 79 5 enqueue(52) 5 63 17 52 front back 63 17 52 front back 21 .

Queue – Ví dụ 79 5 63 17 front back 52 79 dequeue 5 dequeue 17 52 front 23 back 63 17 52 23 front back 63 5 enqueue(23) 63 front 17 52 23 back dequeue 17 52 23 front back enqueue(44): QUEUE_FULL Circular Queue 22 .

Circular Queue • In enqueue: back = (back +1) mod ARRAY_SIZE • In dequeue: front = (front + 1) mod ARRAY_SIZE Circular Queue 22 71 57 81 1 11 39 back front EnQueue -> Queue full: (back+1)%size == front 8 front back DeQueue-> Queue empty: back == front 23 .

T* values. q.Circular Queue typedef struct { int size.back = 0. } 24 .front = 0. int size) { q. q. int front. } QUEUE.values = new T[size]. int back. Circular Queue void init(QUEUE &q.size = size. q.

else return false. } Circular Queue void enqueue(QUEUE &q.size.back+1) % q.front].front) return true. } 25 .T x) { if(!isFull(q)) { q. else return false.back == q.front = (q. } bool isEmpty(QUEUE q) { if(q. return values[q.back = (q.size == q.values[q. q.front+1) % q.back+1) % q. } return NULLDATA. } } T dequeue(QUEUE &q) { if(!isEmpty(q)) { q.size.back] = x.Circular Queue bool isFull(QUEUE q) { if( (q.front) return true.

CÂY Path: n1->nk là một chuỗi các nút n1 ->nk sao cho ni là cha ni+1. 1 <= i <=k root depth subtree A edge B C T2 D E T4 F G T1 H I T3 J K T5 L leaf • Cây N node sẽ có N-1 cạnh CÂY Cây nhị phân là cây mà mỗi nút có tối đa hai nút con root depth A B C T2 D E T4 F G T1 H I T3 J K T5 L leaf 26 .

CÂY NHỊ PHÂN CÁC PHÉP DUYỆT • PreOrder – Duyệt gốc – Duyệt các cây con bên trái – Duyệt cây con bên phải • InOrder – Duyệt cây con bên trái – Duyệt gốc – Duyệt cây con bên phải • PostOrder – Duyệt cây con bên trái – Duyệt cây con bên phải – Duyệt gốc 27 .

PreOrder(root->right).CÂY NHỊ PHÂN. TNode* right.CTDL typedef struc TNode{ T info. CÂY NHỊ PHÂN. } } 28 . process(root). InOrder (root->right). TNode* left. PostOrder (root->right). PreOrder(roo->left). } } void InOrder(TNODE *root){ if (root!=NULL){ InOrder (root->left).Duyệt void PreOrder(TNODE *root){ if (root!=NULL){ process(root). } } void PostOrder(TNODE *root){ if (root!=NULL){ PostOrder (root->left). TNODE *root=NULL. }TNODE. process(root).

VÍ DỤ • Cho cây nhị phân. mỗi nút có info (không trùng nhau) là một số nguyên – – – – – – Đếm số nút trên cây Tính tổng các info trên cây Cho biết tổ tiên của nút có info là x Cho biết info các nút ở mức 3 Cho biết tổng info trên cây Cho biết các nút có tổng info các conlà bội số của info của cha nó – Cho biết tổng số nút lá – Cho biết tổng số nút bậc một – Cho biết cây có bị suy biến không LAN TRUYỀN THÔNG TIN • Tham số – Tham biến – Tham trị a. b • Hỏi-đáp Hỏi a b Hỏi 29 .

x). else return Retrieveal (root->right. x). } return NULL. if (x < root->info) return Retrieveal (root->left. } 30 .CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM (BST) BST-Retrieval TNODE* Retrieval(TNODE* root. T x){ if (root != NULL) { If (root->info==x) return root.

BST-Retrieval x BST-Insert • Tạo BSTvới các info: 5 9 7 3 8 12 6 4 20 31 .

BST-Insert BST-Insert 32 .

BST-Insert BST-Insert int Insert(TNODE*& root. root ->left = NULL: root ->info = x. x). If (root==NULL) return -1 root ->right = NULL. } root = new TNODE. } 33 . x). if (x < root ->info) return Insert(root ->left. else return Insert(root ->right. T x) { if (root != NULL) { if (root->info==x) return 0. return 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful