1

POSTANAK
Poçetak stvaranja Po 1:1 U poçetku stvori Bog nebo i zemlju. Po 1:2 Zemlja bijaæe pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Boœji lebdio je nad vodama. Po 1:3 I reçe Bog: “Neka bude svjetlost!” I bi svjetlost. Po 1:4 I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. Po 1:5 Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noø. Tako bude veçer, pa jutro - dan prvi. Po 1:6 I reçe Bog: “Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!” I bi tako. Po 1:7 Bog naçini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. Po 1:8 A svod prozva Bog nebo. Tako bude veçer, pa jutro - dan drugi. Po 1:9 I reçe Bog: “Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaœe kopno!” I bi tako. Po 1:10 Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. Po 1:11 I reçe Bog: “Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod æto u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. Po 1:12 I nikne iz zemlje zelena trava æto se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima æto u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. Po 1:13 Tako bude veçer, pa jutro - dan treøi. Po 1:14 I reçe Bog: “Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luçe dan od noøi, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, Po 1:15 i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!” I bi tako. Po 1:16 I naçini Bog dva velika svjetlila - veøe da vlada danom, manje da vlada noøu - i zvijezde. Po 1:17 I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, Po 1:18 da vladaju danom i noøu i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. Po 1:19 Tako bude veçer, pa jutro - dan çetvrti. Po 1:20 I reçe Bog: “Neka povrvi vodom vreva œivih stvorova, i ptice neka polete nad zemljom, svodom nebeskim!” I bi tako. Po 1:21 Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne œive stvorove æto mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro. Po 1:22 I blagoslovi ih govoreøi: “Plodite se i mnoœite i napunite vode morske! I ptice neka se namnoœe na zemlji!” Po 1:23 Tako bude veçer, pa jutro - dan peti. Po 1:24 I reçe Bog: “Neka zemlja izvede œiva biøa, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!” I bi tako. Po 1:25 I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro. Po 1:26 I reçe Bog: “Naçinimo çovjeka na svoju sliku, sebi sliçna, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima æto puze po zemlji!” Po 1:27 Na svoju sliku stvori Bog çovjeka, na sliku Boœju on ga stvori, muæko i œensko stvori ih. Po 1:28 I blagoslovi ih Bog i reçe im: “Plodite se, i mnoœite, i napunite zemlju, i sebi je podloœite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim œivim stvorovima æto puze po zemlji!” Po 1:29 I doda Bog: “Evo, dajem vam sve bilje æto se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna æto u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu! Po 1:30 A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima æto puze po zemlji u kojima je dah œivota - neka je za hranu sve zeleno bilje!” I bi tako. Po 1:31 I vidje Bog sve æto je uçinio, i bijaæe veoma dobro. Tako bude veçer, pa jutro - dan æesti. Po 2:1 Tako bude dovræeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom. Po 2:2 I sedmoga dana Bog dovræi svoje djelo koje uçini. I poçinu u sedmi dan od svega djela koje uçini. Po 2:3 I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan poçinu od svega djela svoga koje uçini. Po 2:4 To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Drugi izvjeætaj o stvaranju - Raj zemaljski - Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju,

Po 2:5 joæ nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, joæ ne bijaæe niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, joæ ne pusti daœda na zemlju i nije bilo çovjeka da zemlju obraåuje. Po 2:6 Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu povræinu zemaljsku. Po 2:7 Jahve, Bog, napravi çovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah œivota. Tako postane çovjek œiva duæa. Po 2:8 I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u njega smjesti çovjeka koga je napravio. Po 2:9 Tada Jahve, Bog, uçini te iz zemlje nikoæe svakovrsna stabla pogledu zamamljiva a dobra za hranu - i stablo œivota, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. Po 2:10 Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt; odatle se granala u çetiri kraka. Po 2:11 Prvom je ime Piæon, a optjeçe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata. Po 2:12 Zlato je te zemlje dobro, a ima ondje i bdelija i oniksa. Po 2:13 Drugoj je rijeci ime Gihon, a optjeçe svu zemlju Kuæ. Po 2:14 Treøa je rijeka Tigris, a teçe na istok od Aæura; çetvrta je Eufrat. Po 2:15 Jahve, Bog, uzme çovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obraåuje i çuva. Po 2:16 Jahve, Bog, zapovjedi çovjeku: “Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, Po 2:17 ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiæ, zacijelo øeæ umrijeti!” Po 2:18 I reçe Jahve, Bog: “Nije dobro da çovjek bude sam: naçinit øu mu pomoø kao æto je on.” Po 2:19 Tada Jahve, Bog, naçini od zemlje sve œivotinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih çovjeku da vidi kako øe koju nazvati, pa kako koje stvorenje çovjek prozove, da mu tako bude ime. Po 2:20 Çovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i œivotinjama u polju. No çovjeku se ne naåe pomoø kao æto je on. Po 2:21 Tada Jahve, Bog, pusti tvrd san na çovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Po 2:22 Od rebra æto ga je uzeo çovjeku napravi Jahve, Bog, œenu pa je dovede çovjeku. Po 2:23 Nato çovjek reçe: “Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Œenom neka se zove, od çovjeka kad je uzeta!” Po 2:24 Stoga øe çovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju œenu i bit øe njih dvoje jedno tijelo. Po 2:25 A bijahu oboje goli - çovjek i njegova œena - ali ne osjeøahu stida. Prvi çovjekov grijeh Po 3:1 Zmija bijaæe lukavija od sve zvjeradi æto je stvori Jahve, Bog. Ona reçe œeni: “Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?” Po 3:2 Œena odgovori zmiji: “Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Po 3:3 Samo za plod stabla æto je nasred vrta rekao je Bog: ‘Da ga niste jeli! I ne dirajte u njega, da ne umrete!’” Po 3:4 Nato øe zmija œeni: “Ne, neøete umrijeti! Po 3:5 Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit øe vam se oçi, i vi øete biti kao bogovi koji razluçuju dobro i zlo.” Po 3:6 Vidje œena da je stablo dobro za jelo, za oçi zamamljivo, a za mudrost poœeljno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom muœu, koji bijaæe s njom, pa je i on jeo. Po 3:7 Tada se obadvoma otvore oçi i upoznaju da su goli. Spletu smokova liæøa i naprave sebi pregaçe. Po 3:8 Uto çuju korak Jahve, Boga, koji je æetao vrtom za dnevnog povjetarca. I skriju se - çovjek i njegova œena - pred Jahvom, Bogom, meåu stabla u vrtu. Po 3:9 Jahve, Bog, zovne çovjeka: “Gdje si?” - reçe mu. Po 3:10 On odgovori: “Çuo sam tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam go, pa se skrih.” Po 3:11 Nato mu reçe: “Tko ti kaza da si go? Ti si, dakle, jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?” Po 3:12 Çovjek odgovori: “Œena koju si stavio uza me - ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.” Po 3:13 Jahve, Bog, reçe œeni: “Æto si to uçinila?” “Zmija me prevarila pa sam jela”, odgovori œena. Po 3:14 Nato Jahve, Bog, reçe zmiji: “Kad si to uçinila, prokleta bila meåu svim œivotinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat øeæ i zemlju jesti sveg œivota svog!

2

Po 3:15 Neprijateljstvo ja zameøem izmeåu tebe i œene, izmeåu roda tvojeg i roda njezina: on øe ti glavu satirati, a ti øeæ mu vrebati petu.” Po 3:16 A œeni reçe: “Trudnoøi tvojoj muke øu umnoœit, u mukama djecu øeæ raåati. Œudnja øe te muœu tjerati, a on øe gospodariti nad tobom.” Po 3:17 A çovjeku reçe: “Jer si posluæao glas svoje œene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavæi: S njega da nisi jeo! - evo: Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom øeæ se od nje hraniti svega vijeka svog! Po 3:18 Raåat øe ti trnjem i korovom, a hranit øeæ se poljskim raslinjem. Po 3:19 U znoju lica svoga kruh svoj øeæ jesti dokle se u zemlju ne vratiæ: ta iz zemlje uzet si bio prah si, u prah øeæ se i vratiti.” Po 3:20 Svojoj œeni çovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima œivima. Po 3:21 I naçini Jahve, Bog, çovjeku i njegovoj œeni odjeøu od krzna pa ih odjenu. Po 3:22 Zatim reçe Bog: “Evo, çovjek postade kao jedan od nas - znajuøi dobro i zlo! Da ne bi sada pruœio ruku, ubrao sa stabla œivota pa pojeo i œivio navijeke!” Po3:23ZatogaJahve,Bog,istjeraizvrtaedenskogadaobraåujezemlju iz koje je i uzet. Po 3:24 Istjera, dakle, çovjeka i nastani ga istoçno od vrta edenskog, pa postavi kerubine i plameni maç koji se svjetlucao - da straœe nad stazom koja vodi k stablu œivota. Kajin i Abel Po 4:1 Çovjek pozna svoju œenu Evu, a ona zaçe i rodi Kajina, pa reçe: “Muæko sam çedo stekla pomoøu Jahve!” Po 4:2 Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stoçar, a Kajin zemljoradnik. Po 4:3 I jednoga dana Kajin prinese Jahvi œrtvu od zemaljskih plodova. Po 4:4 A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu œrtvu, Po 4:5 a na Kajina i œrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi. Po 4:6 I Jahve reçe Kajinu: “Zaæto si ljut? Zaæto ti je lice namrgoåeno? Po 4:7 Jer ako pravo radiæ, vedrinom odsijevaæ. A ne radiæ li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu æto na te vreba; joæ mu se moœeæ oduprijeti.” Po 4:8 Kajin pak reçe svome bratu Abelu: “Hajdemo van!” I naæavæi se na polju, Kajin skoçi na brata Abela te ga ubi. Po 4:9 Potom Jahve zapita Kajina: “Gdje ti je brat Abel?” “Ne znam”, odgovori. “Zar sam ja çuvar brata svoga?” Po 4:10 Jahve nastavi: “Æto si uçinio? Sluæaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viçe. Po 4:11 Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga! Po 4:12 Obraåivat øeæ zemlju, ali ti viæe neøe davati svoga roda. Vjeçni øeæ skitalica na zemlji biti!” Po 4:13 A Kajin reçe Jahvi: “Kazna je moja odviæe teæka da se snosi. Po 4:14 Evo me tjeraæ danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vjeçni lutalac na zemlji - tko me god naåe, moœe me ubiti.” Po 4:15 A Jahve mu reçe: “Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu øe se izvræiti!” I Jahve stavi znak na Kajina, da ga tko, naæavæi ga, ne ubije. Po 4:16 Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istoçno od Edena, i ondje se nastani. Kajinovo potomstvo Po 4:17 Kajin pozna svoju œenu te ona zaçe i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina - Henok. Po 4:18 Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael; od Mehujaela poteçe Metuæael, od Metuæaela Lamek. Po 4:19 Lamek uzme dvije œene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila. Po 4:20 Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih æto pod æatorima œive sa stokom. Po 4:21 Bratu mu bijaæe ime Jubal. On je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu. Po 4:22 Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i œeljezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijaæe ime Naama. Po 4:23 Lamek prozbori svojim œenama: “Ada i Sila, glas moj posluæajte! Œene Lamekove, çujte mi besjedu: Çovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo. Po 4:24 Ako øe Kajin biti osveøen sedmerostruko, Lamek øe sedamdeset i sedam puta!” Set i njegovo potomstvo

3

Po 4:25 Adam pozna svoju œenu te ona rodi sina i nadjenu mu ime Set. Reçe ona: “Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin.” Po 4:26 Setu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoæ. Tada se poçelo zazivati ime Jahvino. Patrijarsi prije Potopa Po 5:1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio çovjeka, napravio ga je na priliku svoju; Po 5:2 stvorio je muæko i œensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - çovjek. Po 5:3 Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sliçan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Set. Po 5:4 Po roåenju Setovu Adam je œivio osam stotina godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:5 Adam poœivje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. Po 5:6 Kad je Setu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoæ. Po 5:7 Po roåenju Enoæevu Set je œivio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:8 Set poœivje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije. Po 5:9 Kad je Enoæu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. Po 5:10 Po roåenju Kenanovu Enoæ je œivio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:11 Enoæ poœivje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. Po 5:12 Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. Po 5:13 Po roåenju Mahalalelovu Kenan je œivio osam stotina i çetrdeset godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:14 Kenan poœivje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije. Po 5:15 Kad je Mahalalelu bilo æezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. Po 5:16 Po roåenju Jeredovu Mahalalel je œivio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:17 Mahalalel poœivje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije. Po 5:18 Kad je Jeredu bilo sto æezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. Po 5:19 Po roåenju Henokovu Jered je œivio osam stotina godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:20 Jered poœivje u svemu devet stotina æezdeset i dvije godine. Potom umrije. Po 5:21 Kad je Henoku bilo æezdeset i pet godina, rodi mu se Metuæalah. Po 5:22 Henok je hodio s Bogom. Po roåenju Metuæalahovu Henok je œivio trista godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:23 Henok poœivje u svemu trista æezdeset i pet godina. Po 5:24 Henok je hodio s Bogom, potom iæçeznu; Bog ga uze. Po 5:25 Kad je Metuæalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. Po 5:26 Po roåenju Lamekovu Metuæalah je œivio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:27 Metuæalah poœivje u svemu devet stotina æezdeset i devet godina. Potom umrije. Po 5:28 Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. Po 5:29 Nadjene mu ime Noa, govoreøi: “Ovaj øe nam pribavljati, u trudu i naporu naæih ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo.” Po 5:30 Po roåenju Noinu Lamek je œivio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 5:31 Lamek poœivje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije. Po 5:32 Poæto je Noa proœivio pet stotina godina, rode mu se Æem, Ham i Jafet. POTOP Pokvarenost ljudi Po 6:1 Kad su se ljudi poçeli æiriti po zemlji i køeri im se narodile, Po 6:2 opaze sinovi Boœji da su køeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za œene koje su god htjeli. Po 6:3 Onda Jahve reçe: “Neøe moj duh u çovjeku ostati dovijeka; çovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.” Po 6:4 U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Boœji sinovi opøili s ljudskim køerima pa im one raåale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. Po 6:5 Vidje Jahve kako je çovjekova pokvarenost na zemlji velika i

4

kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloøa. Po 6:6 Jahve se pokaja i u svom srcu raœalosti æto je naçinio çovjeka na zemlji. Po 6:7 Reçe Jahve: “Ljude koje sam stvorio izbrisat øu s lica zemlje - od çovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao æto sam ih napravio.” Po 6:8 Ali je Noa naæao milost u oçima Jahvinim. Po 6:9 Ovo je povijest Noina: Noa je bio çovjek pravedan i neporoçan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio. Po 6:10 Tri su se sina rodila Noi: Æem, Ham i Jafet. Noa sprema laåu Po 6:11 U oçima Boœjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila. Po 6:12 I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - ta svako se biøe na zemlji izopaçilo Po 6:13 reçe Bog Noi: “Odluçio sam da bude kraj svim biøima jer se zemlja napunila opaçinom; i evo, uniætit øu ih zajedno sa zemljom. Po 6:14 Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju naçini s prijekletima i obloœi je iznutra i izvana paklinom. Po 6:15 A pravit øeæ je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u æirinu, a trideset lakata u visinu. Po 6:16 Na korablji naçini otvor za svjetlo, zavræi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji naçini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat. Po 6:17 Ja øu, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biøe pod nebom, sve u çemu ima dah œivota: sve na zemlji mora poginuti. Po 6:18 A s tobom øu uçiniti Savez; ti øeæ uøi u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja œena i œene tvojih sinova. Po 6:19 A od svega æto je œivo - od svih biøa - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preœivi, i neka budu muæko i œensko. Po 6:20 Od ptica prema njihovim vrstama, od œivotinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova æto po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uåe k tebi da preœivi. Po 6:21 Sa sobom uzmi svega za jelo pa çuvaj da bude hrane tebi i njima.” Po 6:22 Noa uçini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvræio. Po 7:1 Onda Jahve reçe Noi: “Uåi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu. Po 7:2 Uzmi sa sobom od svih çistih œivotinja po sedam parova: muœjaka i njegovu œenku. Po 7:3 Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - muœjaka i œenku - da im se sjeme saçuva na zemlji. Po 7:4 Jer øu do sedam dana pustiti daœd po zemlji çetrdeset dana i çetrdeset noøi te øu istrijebiti s lica zemlje svako œivo biøe æto sam ga naçinio.” Po 7:5 Noa uçini sve kako mu je Jahve naredio. Po 7:6 Noi bijaæe æest stotina godina kad je potop doæao na zemlju. Po 7:7 I pred vodama potopnim uåu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova œena i œene sinova njegovih. Po 7:8 Od çistih œivotinja i od œivotinja koje nisu çiste, od ptica, od svega æto zemljom puzi, Po 7:9 uåe po dvoje - muœjak i œenka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi. Po 7:10 A sedmoga dana zapljuæte potopne vode po zemlji. Potop Po 7:11 U dan onaj - æestote godine Noina œivota, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog - navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske. Po 7:12 I udari daœd na zemlju da pljuæti çetrdeset dana i çetrdeset noøi. Po 7:13 Onog dana uåe u korablju Noa i njegovi sinovi: Æem, Ham i Jafet, Noina œena i tri œene Noinih sinova s njima; Po 7:14 oni, pa sve vrste œivotinja: stoka, gmizavci æto po tlu gmiœu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja, Po 7:15 uåu u korablju s Noom, po dvoje od svih biøa æto u sebi imaju dah œivota. Po 7:16 Æto uåe, sve bijaæe par, muœjak i œenka od svih biøa, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata. Po 7:17 Pljusak je na zemlju padao çetrdeset dana; vode sveudilj rasle i korablju nosile: digla se visoko iznad zemlje. Po 7:18 Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila povræinom.

5

Po 7:19 Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriæe sva najviæa brda pod nebom. Po 7:20 Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda. Po 7:21 Izgiboæe sva biøa æto se po zemlji kreøu: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi. Po 7:22 Sve æto u svojim nosnicama imaæe dah œivota - sve æto bijaæe na kopnu - izgibe. Po 7:23 Istrijebi se svako biøe s povræja zemaljskog: çovjek, œivotinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni æto bijahu s njim u korablji. Po 7:24 Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom. Prestanak potopa Po 8:1 Onda se Bog sjeti Noe, svih zvijeri i sve stoke æto bijaæe s njim u korablji, pa pokrenu vjetar nad zemljom da uzbije vodu. Po 8:2 Zatvoriæe se izvori bezdanu i ustave nebeske, i daœd s neba prestade. Po 8:3 Polako se povlaçile vode sa zemlje. Nakon stotinu pedeset dana vode su jenjale, Po 8:4 a sedmoga mjeseca, sedamnaestog dana u mjesecu korablja se zaustavi na brdima Ararata. Po 8:5 Vode su neprestano opadale do desetog mjeseca, a prvoga dana desetog mjeseca pokaœu se brdski vrhunci. Po 8:6 Kad je izminulo çetrdeset dana, Noa otvori prozor æto ga je naçinio na korablji; Po 8:7 ispusti gavrana, a gavran svejednako odlijetaæe i dolijetaæe dok se vode sa zemlje nisu isuæile. Po 8:8 Zatim ispusti golubicu da vidi je li voda nestala sa zemlje. Po 8:9 Ali golubica ne naåe uporiæta nogama te se vrati k njemu u korablju, jer voda joæ pokrivaæe svu povræinu; on pruœi ruku, uhvati golubicu te je unese k sebi u korablju. Po 8:10 Poçeka joæ sedam dana pa opet pusti golubicu iz korablje. Po 8:11 Prema veçeri golubica se vrati k njemu, i gle, u kljunu joj svjeœ maslinov list; tako je Noa doznao da su opale vode sa zemlje. Po 8:12 Joæ poçeka sedam dana pa opet pusti golubicu: viæe mu se nije vratila. Po 8:13 Æest stotina prve godine Noina œivota, prvoga mjeseca, prvog dana u mjesecu uzmakoæe vode sa zemlje. Noa skine pokrov s korablje i pogleda: povræina okopnjela. Po 8:14 A drugoga mjeseca, sedamnaestog dana u mjesecu, zemlja bijaæe suha. Noa izlazi iz laåe Po 8:15 Tada Bog reçe Noi: Po 8:16 “Iziåi iz korablje, ti, tvoja œena, tvoji sinovi i œene tvojih sinova s tobom. Po 8:17 Sa sobom izvedi sva œiva biøa, sva stvorenja æto su s tobom: ptice, stoku i sve gmizavce æto zemljom puze; neka zemljom vrve, plode se i na zemlji mnoœe!” Po 8:18 I Noa iziåe, a s njime sinovi njegovi, œena njegova i œene sinova njegovih. Po 8:19 Sve œivotinje, svi gmizavci, sve ptice - svi stvorovi æto se zemljom miçu - iziåu iz korablje, vrsta za vrstom. Po 8:20 I podiœe Noa œrtvenik Jahvi; uze od svih çistih œivotinja i od svih çistih ptica i prinese na œrtveniku œrtve paljenice. Po 8:21 Jahve omirisa miris ugodni pa reçe u sebi: “Nikad viæe neøu zemlju u propast strovaliti zbog çovjeka, ta çovjeçje su misli opake od njegova poçetka; niti øu ikad viæe uniætiti sva œiva stvorenja, kako sam uçinio. Po 8:22 Sve dok zemlje bude, sjetve, œetve, studeni, vruøine, ljeta, zime, dani, noøi nikada prestati neøe.” Blagoslov i Savez Po 9:1 Tada Bog blagoslovi Nou i njegove sinove i reçe im: “Plodite se i mnoœite i zemlju napunite. Po 9:2 Neka vas se boje i od vas strahuju sve œivotinje na zemlji, sve ptice u zraku, sve æto se po zemlji kreøe i sve ribe u moru: u vaæe su ruke predane. Po 9:3 Sve æto se kreøe i œivi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao æto vam dadoh zeleno bilje. Po 9:4 Samo ne smijete jesti mesa u kojem je joæ duæa, to jest njegova krv. Po 9:5 A za vaæu krv, za vaæ œivot, traœit øu obraçun: traœit øu ga od svake œivotinje; i od çovjeka za njegova druga traœit øu obraçun za ljudski œivot. Po 9:6 Tko prolije krv çovjekovu, njegovu øe krv çovjek proliti! Jer na

6

sliku Boœju stvoren je çovjek! Po 9:7 A vi, plodite se, i mnoœite i zemlju napunite, i podloœite je sebi!” Po 9:8 Joæ reçe Bog Noi i njegovim sinovima s njim: Po 9:9 “A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vaæim potomstvom poslije vas Po 9:10 i sa svim œivim stvorovima æto su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima - sa svime æto je s vama iziælo iz korablje - sa svim œivim stvorovima na zemlji. Po 9:11 Drœat øu se ja svog Saveza s vama te nikada viæe vode potopne neøe uniætiti œiva biøa niti øe ikad viæe potop zemlju opustoæiti.” Po 9:12 I reçe Bog: “A ovo znamen je Saveza koji stavljam izmeåu sebe i vas i svih œivih biøa æto su s vama, za naraætaje buduøe: Po 9:13 Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu izmeåu mene i zemlje. Po 9:14 Kad oblake nad zemlju navuçem i duga se u oblaku pokaœe, Po 9:15 spomenut øu se Saveza svoga, Saveza izmeåu mene i vas i stvorenja svakoga œivog: potopa viæe neøe biti da uniæti svako biøe. Po 9:16 U oblaku kad se pojavi duga, ja øu je vidjeti i vjekovnog øu se sjeøati Saveza izmeåu Boga i svake œive duæe, svakog tijela na zemlji.” Po 9:17 I reçe Bog Noi: “To neka je znak Saveza koji sam postavio izmeåu sebe i svih œivih biøa æto su na zemlji.” Noa i njegovi sinovi Po 9:18 Sinovi Noini, koji su iz korablje iziæli, bijahu: Æem, Ham i Jafet. Ham je praotac Kanaanaca. Po 9:19 Ovo su trojica Noinih sinova i od njih se sav svijet razgranao. Po 9:20 Noa, zemljoradnik, zasadio vinograd. Po 9:21 Napio se vina i opio, pa se otkrio nasred æatora. Po 9:22 Ham, praotac Kanaanaca, opazi oca gola pa to kaza dvojici svoje braøe vani. Po 9:23 Æem i Jafet uzmu ogrtaç, obojica ga prebace sebi preko ramena pa njime, iduøi natraæke, pokriju oçevu golotinju. Lica im bijahu okrenuta na drugu stranu, tako te ne vidjeæe oca gola. Po 9:24 Kad se Noa otrijeznio od vina i saznao æto mu je uçinio najmlaåi sin, reçe: Po9:25“NekajeprokletKanaanac,braøisvojojnajniœisluganekabude!” Po 9:26 Onda nastavi: “Blagoslovljen Jahve, Æemov Bog, Kanaanac neka mu je sluga! Po 9:27 Nek Bog raæiri Jafeta da prebiva pod æatorima Æemovim, Kanaanac neka mu je sluga!” Po 9:28 Poslije Potopa Noa poœivje trista pedeset godina. Po 9:29 U svemu poœivje Noa devet stotina pedeset godina; potom umrije. Napuçivanje zemlje Po 10:1 Ovo je povijest Noinih sinova: Æema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa. Po 10:2 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meæak, Tiras. Po 10:3 A sinovi su Gomerovi: Aækenaz, Rifat i Togarma. Po 10:4 Javanovi su opet sinovi: Eliæa, Taræiæ, Kitijci i Dodanci. Po 10:5 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima. Po 10:6 Sinovi su Hamovi: Kuæ i Misrajim, Put i Kanaan. Po 10:7 Kuæevi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Æeba i Dedan. Po 10:8 Od Kuæa se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoœa na zemlji. Po 10:9 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: “Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve.” Po 10:10 Glavno uporiæte njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Æinearu. Po 10:11 Iz ove je zemlje doæao Aæur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah Po 10:12 i Resen izmeåu Ninive i Kalaha (to je glavni grad). Po 10:13 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci, Po 10:14 pa Patruæani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci. Po 10:15 Od Kanaana potjeçe Sidon, njegov prvenac, i Het. Po 10:16 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgaæani, Po 10:17 Hivijci, Arkijci, Sinijci, Po 10:18 Arvaåani, Semarjani i Hamaøani. Poslije se kanaanska plemena razgranaæe, Po 10:19 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema

7

Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leæe. Po 10:20 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima. Po10:21AiÆemu-praocusvihsinovaEberovihistarijembratuJafetovu - rodili se sinovi. Po 10:22 Æemovi su sinovi: Elam, Aæur, Arpakæad, Lud i Aram. Po 10:23 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maæ. Po 10:24 Arpakæad rodi Æelaha, Æelah rodi Ebera. Po 10:25 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bjeæe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. Po 10:26 Od Joktana se rodiæe: Almodad, Æelef, Hasarmavet, Jerah, Po 10:27 Hadoram, Uzal, Dikla, Po 10:28 Obal, Abimael, Æeba, Po 10:29 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. Po 10:30 Njihova se naselja protezahu od Meæe sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku. Po 10:31 To su sinovi Æemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima. Po 10:32 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa. Babilonska kula Po 11:1 Sva je zemlja imala jedan jezik i rijeçi iste. Po 11:2 Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiåu na jednu dolinu u zemlji Æinearu i tu se nastane. Po 11:3 Jedan drugome reçe: “Hajdemo praviti opeke te ih peøi da otvrdnu!” Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im sluœila za œbuku. Po 11:4 Onda rekoæe: “Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspræimo po svoj zemlji!” Po 11:5 Jahve se spusti da vidi grad i toranj æto su ga gradili sinovi çovjeçji. Po 11:6 Jahve reçe. “Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poçetak njihovih nastojanja. Sad im niæta neøe biti neostvarivo æto god naume izvesti. Po 11:7 Hajde da siåemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije.” Po 11:8 Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaæe grada. Po 11:9 Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspræio po svoj zemlji. Rodoslovlja od Æema do Abrahama Po 11:10 Ovo su potomci Æemovi: Kad je Æemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakæad. Po 11:11 Po roåenju Arpakæadovu Æem je œivio petsto godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 11:12 Kad je Arpakæadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Æelah. Po 11:13 Po roåenju Æelahovu Arpakæad je œivio çetiri stotine i tri godine te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 11:14 Kad je Æelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber. Po 11:15 Po roåenju Eberovu Æelah je œivio çetiri stotine i tri godine te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 11:16 Kad su Eberu bile trideset i çetiri godine, rodi mu se Peleg. Po 11:17 Po roåenju Pelegovu Eber je œivio çetiri stotine i trideset godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 11:18 Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu. Po 11:19 Po roåenju Reuovu Peleg je œivio dvjesta i devet godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 11:20 Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug. Po 11:21 Po roåenju Serugovu Reu je œivio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 11:22 Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor. Po 11:23 Po roåenju Nahorovu Serug je œivio dvjesta godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 11:24 Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah. Po 11:25 Po roåenju Terahovu Nahor je œivio sto i devetnaest godina te mu se rodilo joæ sinova i køeri. Po 11:26 Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran. Po 11:27 Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot. Po 11:28 Haran umrije za œivota svoga oca Teraha, u svome rodnom

8

kraju, u Uru Kaldejskom. Po 11:29 Abram se i Nahor oœene. Abramovoj œeni bijaæe ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila køi Harana, oca Milke i Jiske. Po 11:30 Saraja bijaæe nerotkinja - nije imala poroda. Po 11:31 Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, œenu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane. Po 11:32 Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu. Abrahamov poziv i seoba Po 12:1 Jahve reçe Abramu: “Idi iz zemlje svoje, iz zaviçaja i doma oçinskog, u krajeve koje øu ti pokazati. Po12:2Velikøunarododtebeuçiniti,blagoslovitøute,imeøutiuzveliçati, i sam øeæ biti blagoslov. Po 12:3 Blagoslivljat øu one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih øu proklinjati; sva plemena na zemlji tobom øe se blagoslivljati.” Po 12:4 Abram se zaputi kako mu je Jahve rekao. S njime krenu i Lot. Abramu je bilo sedamdeset i pet godina kad je otiæao iz Harana. Po 12:5 Abram uze sa sobom svoju œenu Saraju, svoga bratiøa Lota, svu imovinu æto su je namakli i svu çeljad koju su stekli u Haranu te svi poåu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan, Po 12:6 Abram proåe zemljom do mjesta Æekema - do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji. Po 12:7 Jahve se javi Abramu pa mu reçe: “Tvome øu potomstvu dati ovu zemlju.” Abram tu podigne œrtvenik Jahvi koji mu se objavio. Po 12:8 Odatle prijeåe u brdoviti kraj, na istok od Betela. Svoj æator postavi izmeåu Betela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne œrtvenik Jahvi i zazva ime Jahvino. Po 12:9 Od postaje do postaje Abram se pomicao prema Negebu. Abraham u Egiptu Po 12:10 Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom. Po 12:11 Kad je bio na ulazu u Egipat, reçe svojoj œeni Saraji: “Znam da si lijepa œena. Po 12:12 Kad te Egipøani vide, reøi øe: ‘To je njegova œena’, i mene øe ubiti, a tebe na œivotu ostaviti. Po 12:13 Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poætede moj œivot.” Po 12:14 Zbilja, kad je Abram uæao u Egipat, Egipøani vide da je œena veoma lijepa. Po 12:15 Vide je faraonovi dvorani pa je pohvale faraonu i odvedu œenu na faraonov dvor. Po 12:16 Abramu poåe dobro zbog nje; steçe on stoke i goveda, magaraca, slugu i sluækinja, magarica i deva. Po 12:17 Ali Jahve udari faraona i njegov dom velikim nevoljama zbog Abramove œene Saraje. Po 12:18 I faraon pozva Abrama pa reçe: “Æto si mi to uçinio? Zaæto mi nisi kazao da je ona tvoja œena? Po 12:19 Zaæto si rekao: ‘Ona mi je sestra’, pa je ja uzeh sebi za œenu? A sad, evo ti œene; uzmi je i hajde!” Po 12:20 Faraon ga onda preda momcima, a oni ga otprave s njegovom œenom i sa svime æto bijaæe njegovo. Lot se dijeli od Abrahama Po 13:1 Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom œenom i sa svime æto je imao. I Lot bjeæe s njim. Po 13:2 Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom. Po 13:3 Od postaje do postaje iz Negeba iæao je do Betela, Po 13:4 do mjesta na kojem je bio postavio æator, izmeåu Betela i Aja, gdje je prije podigao œrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino. Po 13:5 I Lot, koji iåaæe s Abramom, imaæe ovaca, goveda i æatora, Po 13:6 tako da ih kraj ne bi izdrœavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti. Po 13:7 Svaåa je nastajala izmeåu pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Periœani. Po 13:8 Zato Abram reçe Lotu: “Neka ne bude svaåe izmeåu mene i tebe, izmeåu pastira mojih i tvojih - ta mi smo braøa! Po 13:9 Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneæ li ti nalijevo, ja øu nadesno; ako øeæ ti nadesno, ja øu nalijevo.” Po 13:10 Lot podiœe oçi i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema

9

Soaru. - Bilo je to prije nego æto je Jahve uniætio Sodomu i Gomoru. Po 13:11 Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga. Po 13:12 Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot œivio po mjestima u dolini i razapeo svoje æatore do Sodome. Po 13:13 A œitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami greænici protiv Jahve. Po 13:14 Jahve reçe Abramu, poæto se Lot od njega rastao: “Oçi svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu; Po 13:15 jer svu zemlju æto je moœeæ vidjeti dat øu tebi i tvome potomstvu zauvijek. Po 13:16 Potomstvo øu tvoje uçiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje øe potomstvo moøi prebrojiti. Po 13:17 Na noge! Proåi zemljom uzduœ i poprijeko jer øu je tebi predati.” Po 13:18 Abram digne æatore i doåe pa se naseli kod hrasta Mamre, æto je u Hebronu. Ondje podigne œrtvenik Jahvi. Vojna çetvorice velikih kraljeva Po 14:1 Kad Amrafel bijaæe kralj Æineara, Ariok kralj Elasara, KedorLaomer kralj Elama, Tidal kralj Gojima, Po 14:2 povedoæe oni rat protiv Bere, kralja Sodome, Biræe, kralja Gomore, Æinaba, kralja Adme, Æemebera, kralja Sebojima, i protiv kralja u Beli, to jest Soaru. Po 14:3 I vojske se sliju u dolinu Sidim, gdje je danas Slano more. Po 14:4 Dvanaest su godina sluœili Kedor-Laomera, ali trinaeste godine dignu se na ustanak. Po 14:5 U çetrnaestoj godini digne se Kedor-Laomer i kraljevi koji su bili s njim te potuku Refaimce u Aæterot Karnajimu, Zuzijce u Hamu, Emijce na ravnici Kirjatajimu, Po 14:6 Horijce u brdskom kraju Seiru, blizu El Parana, koji je uz pustinju. Po 14:7 Onda se povuku natrag i stignu u En Miæpat, to jest Kadeæ, i pokore sve krajeve Amaleçana i Amorejaca, koji su nastavali Haseson Tamar. Po 14:8 Zatim istupi kralj Sodome, kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sebojima i kralj Bele, odnosno Soara, te zapodjenu borbu protiv onih u dolini Sidimu: Po 14:9 Kedor-Laomera, kralja Elama, Tidala, kralja Gojima, Amrafela, kralja Æineara, Arioka, kralja Elasara - çetiri kralja protiv pet. Po 14:10 Dolina Sidim bila je puna provalija s paklinom, pa kraljevi Sodome i Gomore, na bijegu, u njih poskaçu, a ostali izmaknu u planine. Po 14:11 Pobjednici pokupe sve blago po Sodomi i Gomori i svu hranu pa odu. Po 14:12 Pograbe i Lota, Abramova bratiøa - i on je œivio u Sodomi - i njegovo blago pa otiåu. Po 14:13 A bjegunac neki - roåak Eækola i Anera, Abramovih saveznika - donese vijest Abramu Hebrejcu dok je boravio kod hrasta Amorejske Mamre. Po 14:14 Kad je Abram çuo da mu je bratiø zarobljen, skupi svoju momçad - roåenu u njegovu domu - njih trista osamnaest, pa poåe u potjeru do Dana. Po14:15Podijelisvojemomkeudvijeçete,napadnenoøuteonepotuçe. Progonio ih je do Hobe, sjeverno od Damaska. Po 14:16 Povrati sve blago, svoga bratiøa Lota i njegovo blago, œene i ostali svijet. Po 14:17 Poæto se vratio, porazivæi Kedor-Laomera i kraljeve koji su bili snjim,ususretmu,udolinuÆave,tojestuKraljevdol,iziåekraljSodome. Po 14:18 A Melkisedek, kralj Æalema, iznese kruha i vina. On je bio sveøenik Boga Sveviænjega. Po 14:19 Blagoslovi ga govoreøi: “Od Boga Sveviænjega, Stvoritelja neba i zemlje, neka je Abramu blagoslov! Po 14:20 I Sveviænji Bog, æto ti u ruke preda neprijatelje, hvaljen bio!” Abram mu dade desetinu od svega. Po 14:21 Tada kralj Sodome reçe Abramu: “Meni daj ljude, a dobra uzmi sebi!” Po 14:22 Abram odgovori kralju Sodome: “Ruku uzdiœem pred Jahvom, Sveviænjim Stvoriteljem neba i zemlje, Po 14:23 da neøu uzeti ni konçiøa, ni remena od obuøe, niti iæta æto je tvoje da ne kaœeæ: na meni se Abram obogatio. Po 14:24 Ne, meni niæta, osim æto su moji momci upotrijebili; i dio za momçad æto je sa mnom iæla: Aner, Eækol i Mamre, oni neka uzmu svoj dio.”

10

Obeøanje i Savez Po 15:1 Poslije tih dogaåaja Jahve uputi Abramu rijeç u ukazanju: “Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaætita; a nagrada tvoja bit øe vrlo velika!” Po 15:2 Abram odgovori: “Gospodine moj, Jahve, çemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kuøi nasljednik Eliezer Damaæçanin? Po 15:3 Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan øe, eto, od mojih ukuøana postati moj baætinik.” Po 15:4 Ali mu Jahve opet uputi rijeç: “Taj neøe biti tvoj baætinik, nego øe ti baætinik biti tvoj potomak.” Po 15:5 Izvede ga van i reçe: “Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih moœeæ prebrojiti.” A onda doda: “Toliko øe biti tvoje potomstvo.” Po 15:6 Abram povjerova Jahvi, i on mu to uraçuna u pravednost. Po 15:7 Tada mu on reçe: “Ja sam Jahve koji sam te odveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed.” Po 15:8 A on odvrati: “Gospodine moj, Jahve, kako øu ja doznati da øu je zaposjesti?” Po 15:9 Odgovori mu: “Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog golubiøa.” Po 15:10 Sve mu to donese, rasjeçe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; ptica nije rasijecao. Po 15:11 Ptice grabeœljivice obarale se na leæeve, ali ih je Abram rastjerivao. Po 15:12 Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzme Abrama, a onda se na njega spusti gust mrak pun jeze. Po 15:13 Tada Bog reçe Abramu: “Dobro znaj da øe tvoji potomci biti stranci u tuåoj zemlji; robovat øe i biti tlaçeni çetiri stotine godina, Po 15:14 ali narodu kojem budu sluœili ja øu suditi; i konaçno øe iziøi s velikim blagom. Po 15:15 A ti øeæ k ocima svojim u miru poøi, u sretnoj starosti bit øeæ sahranjen. Po 15:16 Oni øe se ovamo vratiti za çetvrtog naraætaja, jer mjera se zlodjela amorejskih joæ nije navræila.” Po 15:17 Kad je sunce zaælo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen œeravnjak i goruøa zublja te proåu izmeåu onih dijelova. Po 15:18 Toga je dana Jahve sklopio Savez s Abramom rekavæi: ”Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata: Po 15:19 Kenijce, Keniœane, Kadmonce, Po 15:20 Hetite, Periœane, Refaimce, Po 15:21 Amorejce, Kanaance, Girgaæane, Jebusejce.” Jiæmaelovo roåenje Po 16:1 Abramova œena Saraja nije mu raåala djece. A imaæe ona sluækinju Egipøanku - zvala se Hagara. Po 16:2 I reçe Saraja Abramu: “Vidiæ, Jahve me uçinio nerotkinjom. Hajde k mojoj sluækinji, moœda øu imati djece.” Abram posluæa rijeç Sarajinu. Po 16:3 Tako, poæto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, njegova œena Saraja uzme Hagaru, Egipøanku, sluækinju svoju, pa je dade svome muœu Abramu za œenu. Po 16:4 Uåe on k Hagari te ona zaçe. A kad je vidjela da je zaçela, s prezirom je gledala na svoju gospodaricu. Po 16:5 Tada reçe Saraja Abramu: “Nepravda æto se meni nanosi tvoja jekrivnja!Prepustilasamsvojusluækinjutvomezagrljaju,aliotkakoopazi da je zanijela, s prezirom na me gleda. Jahve sudio i meni i tebi!” Po 16:6 Nato Abram odvrati Saraji: “Tvoja je sluækinja u tvojoj ruci: kako ti se çini da je dobro, tako prema njoj postupi!” Saraja postupi prema njoj tako loæe da ona od nje pobjeœe. Po 16:7 Anåeo Jahvin naåe je kod izvora u pustinji - uz vrelo æto je na putu prema Æuru Po 16:8 pa je zapita: “Hagaro, sluækinjo Sarajina, odakle dolaziæ i kamo ideæ?” “Bjeœim, evo, od svoje gospodarice Saraje”, odgovori ona. Po 16:9 Nato joj anåeo Jahvin reçe: “Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!” Po 16:10 Joæ joj reçe anåeo Jahvin: “Tvoje øu potomstvo silno umnoœiti; od mnoætva se neøe moøi ni prebrojiti.” Po 16:11 Dalje joj je anåeo Jahvin rekao: “Gle, zanijela si i rodit øeæ sina. Nadjeni mu ime Jiæmael, jer Jahve çu jad tvoj. Po 16:12 On øe biti kao divlje magare: ruka øe se njegova dizati na svakoga i svaçija ruka na njega; i pred licem sve mu braøe on øe stan sebi podiøi.”

11

Po 16:13 A Jahvu koji joj govoraæe nazva: “Ti si El Roi - Svevid Bog”, jer - reçe ona - “vidjeh Boga i nakon viåenja - joæ œivim!” Po 16:14 Stoga se taj zdenac zove Beer Lahaj Roi - Zdenac œivotvornog Svevida, a eno ga izmeåu Kadeæa i Bereda. Po 16:15 Rodi Hagara Abramu sina, a Abram sinu æto mu ga rodi Hagara nadjene ime Jiæmael. Po 16:16 Abramu je bilo osamdeset i æest godina kad mu je Hagara rodila Jiæmaela. Po 17:1 Kad je Abramu bilo devedeset i devet godina, ukaza mu se Jahve pa mu reçe: “Ja sam El Æadaj - Bog Svesilni, Mojim hodi putem i neporoçan budi. Po 17:2 A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno øu te razmnoœiti.” Po 17:3 Abram pade niçice dok mu Bog govoraæe dalje: Po17:4“AovojeSavezmojstobom:postatøeæocemmnogimnarodima; Po 17:5 i neøeæ se viæe zvati Abram - veø Abraham øe ti ime biti, jer naroda mnogih ocem ja te postavljam. Po 17:6 Silno øu te rodnim uçiniti; narode øu iz tebe izvesti; i kraljevi øe od tebe izaøi. Po17:7Savezsvojsklapamizmeåusebeitebeitvogapotomstvaposlije tebe - Savez svoj za vjekove: ja øu biti Bogom tvojim i tvoga potomstva poslije tebe. Po 17:8 Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviæ kao pridoælica - svu zemlju kanaansku - u vjekovni posjed; a ja øu biti njihov Bog.” Po 17:9 Joæ reçe Bog Abrahamu: “A ti Savez çuvaj moj - ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke. Po 17:10 A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji øeæ vræiti: svako muæko meåu vama neka bude obrezano. Po 17:11 Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza izmeåu mene i vas. Po 17:12 Svako muæko meåu vama, kroz vaæa pokoljenja, kad mu se navræi osam dana, neka bude obrezano; i rob, roåen u vaæem domu, i onaj æto bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaæe krvi. Po 17:13 Da, i rob roåen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako øe moj Savez na vaæem tijelu ostati vjeçnim Savezom. Po 17:14 Muæko koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekræio moj Savez.” Po17:15JoæreçeBogAbrahamu:“TvojojœeniSarajinijeviæeimeSaraja: Sara øe joj ime biti. Po 17:16 Nju øu ja blagosloviti i od nje ti dati sina; blagoslov øu na nju izliti te øe se narodi od nje razviti; kraljevi øe narodima od nje poteøi.” Po 17:17 Abraham pade niçice pa se nasmija i reçe u sebi: “Onome komu je stotinu godina, zar se moœe roditi dijete? Zar øe Sara u devedesetoj rod raåati!” Po 17:18 Abraham reçe Bogu: “Neka tvojom miloæøu Jiæmael poœivi!” Po 17:19 A Bog reçe: “Ipak øe ti tvoja œena Sara roditi sina; nadjeni mu ime Izak. Savez svoj s njime øu sklopiti, Savez vjeçni s njime i s njegovim potomstvom poslije njega. Po 17:20 I za Jiæmaela usliæah te. Evo ga blagoslivljam: rodnim øu ga uçiniti i silno ga razmnoœiti; dvanaest øe knezova od njega postati i u velik øe narod izrasti. Po17:21AliøudrœatisvojSavezsIzakom,kogaøetiroditiSaradogodine u ovo doba.” Po 17:22 Kad je zavræio razgovor s njim, od Abrahama Bog se podiœe. Po 17:23 Uzme zatim Abraham svoga sina Jiæmaela i sve robove koji su bili roåeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muæke ukuøane - pa ih toga istog dana obreœe, kako mu je Bog rekao. Po 17:24 Abrahamu bijaæe devedeset i devet godina kad se obrezao, Po 17:25 a njegovu sinu Jiæmaelu bijaæe trinaest godina kad ga obreza. Po 17:26 Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jiæmael; Po 17:27 i svi muækarci njegova doma, roåeni u njegovoj kuøi ili za novac kupljeni od stranca - svi s njim bijahu obrezani. Abraham i tajanstveni posjetioci Po 18:1 Jahve mu se ukaza kod hrasta Mamre dok je on sjedio na ulazu u æator za dnevne œege. Po 18:2 Podigavæi oçi, opazi tri çovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Çim ih spazi, potrça s ulaza æatora njima u susret. Pade niçice na zemlju Po 18:3 pa reçe: “Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim oçima, nemoj mimoiøi svoga sluge! Po 18:4 Neka se donese malo vode: operite noge i pod stablom otpoçinite.

12

Po 18:5 Donijet øu kruha da se okrijepite prije nego poåete dalje. Ta k svome ste sluzi navratili.” Oni odgovore: “Dobro, uçini kako si rekao!” Po 18:6 Abraham se poœuri u æator k Sari pa joj reçe: “Brzo! Tri mjerice najboljeg braæna! Zamijesi i prevrtu ispeci!” Po 18:7 Zatim Abraham otrça govedima, uhvati tele, mlado i debelo, i dade ga momku da ga brœe zgotovi. Po 18:8 Poslije uzme masla, mlijeka i zgotovljeno tele pa stavi pred njih, a sam stajaæe pred njima, pod stablom, dok su blagovali. Po 18:9 “Gdje ti je œena Sara?” - zapitaju ga. “Eno je pod æatorom”, odgovori. Po 18:10 Onda on reçe: “Vratit øu se k tebi kad isteçe vrijeme trudnoøe; a tvoja œena Sara imat øe sina.” Iza njega, na ulazu u æator, Sara je prisluækivala. Po 18:11 Abraham i Sara bijahu u odmakloj dobi, ostarjeli. U Sare bijaæe prestalo æto biva u œena. Po 18:12 Zato se u sebi Sara smijala i govorila: “Poæto sam uvenula, sad da spoznam nasladu? A joæ mi je i gospodar star!” Po 18:13 Onda Jahve upita Abrahama: “A zaæto se Sara smijala i govorila: ‘Kako øu rod roditi ja starica?’ Po 18:14 Zar je Jahvi iæta nemoguøe? Navratit øu se k tebi kad isteçe vrijeme trudnoøe: Sara øe imati sina.” Po 18:15 Sara se napravi nevjeætom govoreøi: “Nisam se smijala.” Jer se prestraæila. Ali on reçe: “Jesi, smijala si se!” Abraham posreduje za Sodomu Po 18:16 Ljudi ustanu i krenu put Sodome. Abraham poåe s njima da ih isprati. Po 18:17 Jahve pomisli: “Zar da skrivam od Abrahama æto øu uçiniti Po 18:18 kad øe od Abrahama nastati velik i brojan narod te øe se svi narodi zemlje njim blagoslivljati? Po 18:19 Njega sam izluçio zato da pouçi svoju djecu i svoju buduøu obitelj kako øe hoditi putem Jahvinim, radeøi æto je dobro i pravedno, tako da Jahve mogne ostvariti æto je Abrahamu obeøao.” Po 18:20 Onda Jahve nastavi: “Velika je vika na Sodomu i Gomoru da je njihov grijeh preteœak. Po 18:21 Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli tuœba æto je do mene stigla. Œelim razvidjeti.” Po 18:22 Odande ljudi krenu prema Sodomi, dok je Abraham joæ stajao pred Jahvom. Po 18:23 Nato se Abraham primaçe bliœe i reçe: “Hoøeæ li iskorijeniti i nevinoga s krivim? Po 18:24 Moœda ima pedeset nevinih u gradu. Zar øeæ uniætiti mjesto radije nego ga poætedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje? Po 18:25 Daleko to bilo od tebe da ubijaæ nevinoga kao i krivoga, tako da i nevini i krivi proåu jednako! Daleko bilo od tebe! Zar da ni Sudac svega svijeta ne radi pravo?” Po 18:26 “Ako naåem u gradu Sodomi pedeset nevinih”, odvrati Jahve, “zbog njih øu poætedjeti cijelo mjesto.” Po 18:27 “Ja se, evo, usuåujem govoriti Gospodinu”, opet progovori Abraham. - “Ja, prah i pepeo! Po 18:28 Da sluçajno bude nevinih pet manje od pedeset, bi li uniætio sav grad zbog tih pet?” “Neøu ga uniætiti ako ih ondje naåem çetrdeset i pet”, odgovori. Po 18:29 “Ako ih se ondje moœda naåe samo çetrdeset?” - opet øe Abraham. “Neøu to uçiniti zbog çetrdesetorice”, odgovori. Po 18:30 “Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje naåe moœda samo trideset?” - opet øe on. “Neøu to uçiniti”, odgovori, “ako ih ondje naåem samo trideset.” Po 18:31 “Evo se opet usuåujem govoriti Gospodinu”, nastavi dalje. “Ako ih se sluçajno ondje naåe samo dvadeset?” “Neøu ga uniætiti”, odgovori, “zbog dvadesetorice.” Po 18:32 “Neka se Gospodin ne ljuti”, on øe opet, “ako reçem joæ samo jednom: Ako ih je sluçajno ondje samo deset?” “Neøu ga uniætiti zbog njih deset”, odgovori. Po 18:33 Kad je Jahve zavræio razgovor s Abrahamom, ode, a Abraham se vrati u svoje mjesto. Po 19:1 Ona dva anåela stignu naveçer u Sodomu dok je Lot sjedio na vratima Sodome. Kad ih Lot ugleda, ustade i poåe im u susret. Nakloni se licem do zemlje, Po 19:2 a onda im reçe: “Molim, gospodo, svrnite u kuøu svoga sluge da noø provedete i noge operete; a onda moœete na put rano.” A oni rekoæe: “Ne, noø øemo provesti na trgu.”

13

Po 19:3 Ali ih on uporno navraøaæe, i oni se uvratiæe k njemu i uåoæe u njegovu kuøu. On ih ugosti, ispeçe pogaçu te blagovaæe. Po 19:4 Joæ ne bijahu legli na poçinak, kad graåani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg çovjeka, opkole kuøu. Po 19:5 Zovnu Lota pa mu reknu: “Gdje su ljudi æto su noøas doæli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo?” Po 19:6 Lot iziåe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata. Po 19:7 “Braøo moja,” reçe on, “molim vas, ne çinite toga zla! Po 19:8 Imam, evo, dvije køeri s kojima joæ çovjek nije imao dodira: njih øu vam izvesti pa çinite s njima æto œelite; samo ovim ljudima nemojte niæta uçiniti jer su doæli pod sjenu moga krova.” Po 19:9 “Odstupi odatle!” - rekoæe. - “Doæao kao dotepenac, a za suca se veø postavlja. Sad øemo mi s tobom gore nego s njima.” I nasrnuæe na jadnika Lota i navaliæe na vrata da ih razbiju. Po 19:10 Ali ona dvojica pruœe ruke van, povukoæe Lota k sebi u kuøu i zatvore vrata; Po 19:11 a ljude pred vratima, mlade i stare, zablijeæte tako da nisu mogli naøi vrata. Po 19:12 Onda ona dvojica upitaju Lota: “Koga joæ ovdje imaæ: sinove i køeri, sve koje imaæ u gradu iz mjesta izvedi! Po 19:13 Jer mi øemo zatrti ovo mjesto: vika je na njih pred Jahvom postala tolika te nas Jahve posla da ga uniætimo.” Po 19:14 Iziåe Lot da to kaœe svojima buduøim zetovima koji namjeravahu uzeti njegove køeri te reçe: “Na noge! Odlazite iz ovog mjesta jer øe Jahve uniætiti grad!” Ali je u oçima svojih buduøih zetova ispao kao da zbija æalu. Po 19:15 Kako zora puçe, anåeli navale na Lota govoreøi: “Na noge! Uzmisvojuœenuisvojedvijekøerikojesuovdjedanebudeæzatrtkaznom grada!” Po 19:16 Ali on oklijevaæe. Zato ga oni uzeæe za ruku, a tako i njegovu œenu i njegove dvije køeri i - po smilovanju Jahvinu nad njim - odvedoæe ih i ostaviæe izvan grada. Po 19:17 Kad ih izvedoæe u polje, jedan progovori: “Bjeœi da œivot spasiæ! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bjeœi u brdo da ne budeæ zatrt!” Po 19:18 Ali Lot odvrati: “Nemoj, Gospodine! Po 19:19 Nego ako je tvoj sluga naæao milost u tvojim oçima - a toliko milosråe veø si mi iskazao spasivæi mi œivot - ja ne mogu pobjeøi u brdo a da me nesreøa ne snaåe i ne poginem. Po 19:20 Eno onamo grada; dosta je blizu da u njega pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bjeœimo - mjesto je zbilja maleno daj da œivot spasim!” Po 19:21 Odgovori mu: “Usliæat øu ti i tu molbu i neøu zatrti grada o kojemu govoriæ. Po 19:22 Brzo! Bjeœi onamo, jer ne mogu niæta çiniti dok ti onamo ne stigneæ.” Zato se onaj grad zove Soar. Po 19:23 Kako je sunce na zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar, Po 19:24 Jahve zapljuæti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem Po 19:25 i uniæti one gradove i svu onu ravnicu, sve œitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. Po 19:26 A Lotova se œena obazre i pretvori se u stup soli. Po 19:27 Sutradan u rano jutro Abraham se poœuri na mjesto gdje je stajao pred Jahvom, Po 19:28 upravi pogled prema Sodomi i Gomori i svoj ravnici u daljini: i vidje kako se diœe dim nad zemljom kao dim kakve peøi. Po 19:29 Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti. Po 19:30 Lot se bojao boraviti u Soaru, pa sa svoje dvije køeri ode gore iz Soara i nastani se u brdu. On i njegove dvije køeri œivjeli su u peøini. Po 19:31 Starija reçe mlaåoj: “Otac nam ostarje, a muœa na zemlji nema da bude s nama, kako je obiçaj po svem svijetu. Po 19:32 Hajdemo oca opiti vinom, pa s njime leøi: tako øemo s ocem saçuvati potomstvo.” Po 19:33 One noøi opiju oca vinom, i starija ode te legne sa svojim ocem, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala. Po 19:34 Sutradan starija reçe mlaåoj: “Sinoø sam, eto, leœala ja s naæim ocem; napojimo ga vinom i noøas, pa idi ti i s njim lezi: tako øemo ocu saçuvati potomstvo.” Po 19:35 Opiju oca vinom i one noøi te mlaåa ode i s njim legne, a on nije znao kad je legla ni kad je ustala.

14

Po 19:36 Tako obje Lotove køeri zanesu s ocem. Po19:37StarijarodisinainadjenumuimeMoab.Onjepraotacdanaænjih Moabaca. 19:38 I mlaåa rodi sina i nadjene mu ime Ben-Ami. On je praotac danaænjih Amonaca. Abraham i Sara u Geraru Po 20:1 Odande Abraham krene u krajeve Negeba i nastani se izmeåu Kadeæa i Æura. Dok je boravio kao pridoælica u Geraru, Po20:2rekaojeAbrahamzasvojuœenuSarudamujesestra.IAbimelek, kralj gerarski, uze Saru sebi. Po 20:3 Ali Bog doåe Abimeleku noøu u snu te mu reçe: “Zbog œene koju si uzeo moraæ umrijeti, jer je ona œena udata.” Po 20:4 A nije se Abimelek k njoj pribliœavao. Zato reçe: “Gospodine, zar øeæ pravednika pogubiti? Po 20:5 Zar mi on nije rekao: ‘Ona mi je sestra.’ A ona mi je sama rekla: ‘On je moj brat.’ Çiste sam savjesti i neokaljanih ruku ovo uçinio.” Po 20:6 Bog mu odvrati u snu: “Znam da si to uçinio çiste savjesti; i ja sam te zadrœavao da protiv mene ne grijeæiæ; i nisam dopuætao da je dotakneæ. Po 20:7 Sada vrati çovjeku œenu njegovu; prorok je on; molit øe se za tebe da ostaneæ na œivotu. Ako je ne vratiæ, znaj da øeæ umrijeti, ti i svi tvoji.” Po 20:8 Rano ujutro Abimelek ustane, sazove sve svoje sluge i kaœe im sve æto je bilo, a ljudi se veoma uplaæe. Po20:9PotomAbimelekdozvaAbrahamatemureçe:“Ætosinamuçinio! Çime sam se ja ogrijeæio prema tebi da izloœiæ mene i moje kraljevstvo velikoj grehoti? Ponio si se prema meni kako ne valja. Po 20:10 Æto si, dakle na umu imao”, upita dalje Abimelek, “kad si tako radio?” Po 20:11 Abraham uzvrati: “Zbilja sam drœao da nema Boœjeg straha u ovome mjestu, pa øe me ljudi ubiti zbog moje œene. Po 20:12 A onda, ona je uistinu moja sestra: køi je moga oca, iako ne i moje majke, pa je poæla za me. Po 20:13 A kad me Bog udaljio od doma oçeva, rekoh joj: Ovu mi uslugu uçini: kamo god doåemo, reci o meni da sam ti brat.” Po 20:14 Abimelek uzme ovaca i goveda, sluga i sluækinja pa ih dade Abrahamu; vrati mu i njegovu œenu Saru. Po 20:15 Abimelek zatim reçe: “Evo, moja ti je zemlja otvorena. Nastani se gdje ti se svidi!” Po 20:16 A Sari reçe: “Evo tisuøu srebrnika æto ih dajem tvome bratu: neka ti budu koprenom pred oçima sviju æto su s tobom. Ti si svakako opravdana.” Po 20:17 Abraham se pomoli Bogu, i Bog ozdravi Abimeleka, njegovu œenu i njegove sluækinje, tako te opet mogahu raåati. Po 20:18 Jer Jahve bijaæe zbog Sare, Abrahamove œene, zatvorio svaku utrobu u domu Abimelekovu. Izakovo roåenje, Hagara otjerana Po 21:1 Jahve se sjeti Sare kako je rekao i uçini joj kako je obeøao: Po 21:2 Sara zaçe i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog oznaçio. Po 21:3 Abraham nadjene ime Izak svome sinu æto mu ga Sara rodi. Po 21:4 I poslije osam dana obreza Abraham svoga sina Izaka, kako mu je Bog naredio. Po 21:5 Abrahamu bijaæe stotinu godina kad mu se rodio sin Izak. Po 21:6 Sara reçe: “Dade mi Bog da se nasmijem, i tko god to çuje nasmijat øe mi se.” Po 21:7 Joæ doda: “Tko bi ikad rekao Abrahamu: djecu øe ti Sara dojiti! Ipak sina mu rodih u starosti”. Po 21:8 Dijete je raslo i bilo od sise odbijeno. A u dan u koji Izak bijaæe od sise odbijen Abraham priredi veliku gozbu. Po 21:9 Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipøanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom, Po 21:10 pa reçe Abrahamu: “Otjeraj tu sluækinju i njezina sina, jer sin sluækinje ne smije biti baætinik s mojim sinom - s Izakom!” Po 21:11 To je Abrahamu bilo nemilo, jer je i Jiæmael bio njegov sin. Po 21:12 Ali Bog reçe Abrahamu: “Nemoj se uznemirivati zbog djeçaka i zbog svoje sluækinje; sve æto ti kaœe Sara posluæaj, jer øe Izakovo potomstvo tebi ovjekovjeçiti ime. Po21:13Iodsinatvojesluækinjepodiøiøuveliknarod,jerjetvojpotomak.” Po 21:14 Rano ujutro Abraham uze kruha i mjeæinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s djeçakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer Æebe.

15

Po 21:15 Potroæivæi vodu iz mjeæinice, ostavi dijete pod jednim grmom, Po 21:16 a sama ode i sjede nasuprot, daleko koliko luk moœe dobaciti. Govorila je u sebi: “Neøu da vidim kako dijete umire.” Sjedeøi tako, udari u jecanje. Po 21:17 Bog çu plaç djeçaka te anåeo Boœji zovne s neba Hagaru i reçe joj: “Æto ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog çuo plaç djeçaka u njegovoj nevolji. Po 21:18 Na noge! Digni djeçaka i utjeæi ga, jer od njega øu podiøi velik narod.” Po 21:19 Tada joj Bog otvori oçi pa ona opazi studenac. Ode i napuni vodom mjeæinicu pa napoji djeçaka. Po 21:20 Bog je bio s djeçakom te je rastao i odrastao. Œivio je u pustinji te postao vjeæt u strijeljanju iz luka. Po 21:21 Dom mu bijaæe u pustinji Paranu; a njegova mu majka dobavi œenu iz zemlje egipatske. Abraham i Abimelek u Beer Æebi Po 21:22 U to vrijeme Abimelek - koga je pratio Fikol, zapovjednik njegove vojske - reçe Abrahamu: “Bog je s tobom u svemu æto radiæ. Po 21:23 Stoga mi se ovdje i sada zakuni Bogom da neøeæ varati ni mene ni moju rodbinu i prijatelje nego da øeæ se prema meni i prema zemlji u kojoj sad boraviæ ponaæati poæteno, kao æto sam se ja prema tebi ponio.” Po 21:24 “Kunem se”, odgovori Abraham. Po 21:25 Onda Abraham prekori Abimeleka zbog zdenca vode æto su ga Abimelekove sluge bile prisvojile. Po 21:26 A Abimelek reçe: “Ne znam tko je to uçinio; ni ti me nisi o tome obavijestio, niti sam ja o tome çuo, osim danas.” Po 21:27 Abraham uzme ovaca i goveda pa ih dade Abimeleku te njih dvojica sklope savez. Po 21:28 Potom Abraham razluçi napose sedam janjaca od stada. Po 21:29 Nato Abimelek zapita Abrahama: “Æto znaçi ovih sedam janjaca koje si na stranu stavio?” Po 21:30 A on odgovori: “Primi ovih sedam janjaca iz moje ruke da mi bude dokazom da sam ja iskopao ovaj zdenac.” Po 21:31 Zato se ono mjesto nazvalo Beer Æeba; jer se njih dvojica ondje zakleæe. Po 21:32 Poæto su sklopili savez kod Beer Æebe, Abimelek i zapovjednik njegove vojske Fikol odu i vrate se u zemlju Filistejaca. Po 21:33 Abraham zasadi kod Beer Æebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve - Boga Vjeçnoga. Po 21:34 Dugo je vremena Abraham proveo u zemlji filistejskoj kao pridoælica. Po 22:1 Poslije tih dogaåaja Bog stavi Abrahama na kuænju. Zovnu ga: “Abrahame!” On odgovori: “Evo me!” Po 22:2 Bog nastavi: “Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiæ, i poåi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao œrtvu paljenicu na brdu koje øu ti pokazati.” Po 22:3 Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, poæto je prije nacijepao drva za œrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog oznaçio. Po 22:4 Treøi dan Abraham podigne oçi i opazi mjesto izdaleka. Po 22:5 Abraham onda reçe slugama: “Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i djeçak odosmo gore da se poklonimo, pa øemo se vratiti k vama”. Po 22:6 Abraham uzme drva za œrtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i noœ. Tako poåu obojica zajedno. Po 22:7 Onda Izak reçe svome ocu Abrahamu: “Oçe!” “Evo me, sine!” - javi se on. “Evo kremena i drva,” opet øe sin, “ali gdje je janje za œrtvu paljenicu?” Po 22:8 “Bog øe veø providjeti janje za œrtvu paljenicu, sine moj!” - odgovori Abraham. I nastave put. Po 22:9 Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne œrtvenik, naslaœe drva, sveœe svog sina Izaka i poloœi ga po drvima na œrtvenik. Po 22:10 Pruœi sad Abraham ruku i uzme noœ da zakolje svog sina. Po 22:11 Uto ga zovne s neba anåeo Jahvin i poviçe: “Abrahame! Abrahame!” “Evo me!” - odgovori on. Po 22:12 “Ne spuætaj ruku na djeçaka”, reçe, “niti mu æto çini! Sad, evo, znam da se Boga bojiæ, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga.” Po 22:13 Podiœe Abraham oçi i pogleda, i gle - za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za œrtvu paljenicu mjesto svoga sina.

16

Po 22:14 Onome mjestu Abraham dade ime “Jahve proviåa”. Zato se danas veli: “Na brdu Jahvina proviåanja.” Po 22:15 Anåeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put Po 22:16 i reçe: “Kunem se samim sobom, izjavljuje Jahve: Kad si to uçinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, Po 22:17 svoj øu blagoslov na te izliti i uçiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji øe potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Po 22:18 Buduøi da si posluæao moju zapovijed, svi øe se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.” Po 22:19 Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer Æebu. U Beer Æebi se Abraham nastani. Nahorovo koljeno Po 22:20 Poslije tih dogaåaja obavijeste Abrahama: “I tvome bratu Nahoru Milka je porodila djecu: Po 22:21 njegova prvoroåenca Usa, brata mu Buza i Kemuela - oca Aramova, Po 22:22 Keseda, Haza, Pildaæa, Jidlafa i Betuela.” Po 22:23 Betuel je bio otac Rebekin. Njih je osam rodila Milka Nahoru, Abrahamovu bratu. Po22:24Ainjegovasuloœnica,kojojbijaæeimeReuma,rodilajeTebaha, Gahama, Tahaæa i Maaku. Grob patrijarha Po 23:1 Duljina Sarina œivota bila je stotinu dvadeset i sedam godina. Po 23:2 Sara umrije u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj; i Abraham uåe u œalost za Sarom i naricaæe za njom. Po 23:3 Potom se Abraham digne ispred svoje pokojnice te prozbori sinovima Hetovim: Po 23:4 “Premda sam ja meåu vama doseljeni stranac, prodajte mi zemljiæte za grob meåu vama, tako da mogu iznijeti svoju pokojnicu i sahraniti je.” Po 23:5 A sinovi Hetovi odgovore Abrahamu: Po 23:6 “Gospodine, sasluæaj nas! Ti si izabranik Boœji u naæoj sredini. Pokopaj svoju pokojnicu u naæem najbiranijem grobu. Nitko ti od nas neøe odbiti svoga groba da mogneæ sahraniti svoju pokojnicu.” Po 23:7 Nato se Abraham diœe pa se mjeætanima, sinovima Hetovim, duboko pokloni Po23:8teimreçe:“Akoseslaœetedasvojupokojnicuuklonimisahranim, çujte me: zauzmite se za me kod Efrona, sina Soharova, Po 23:9 da mi proda æpilju Makpelu æto njemu pripada a nalazi se na kraju njegova posjeda; neka mi je za punu cijenu, u vaæoj nazoçnosti, proda u vlasniætvo za sahranjivanje.” Po 23:10 A Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron, Hetit, odgovori Abrahamu da ga çuju sinovi Hetovi svojim uæima - svi koji su sjedili u vijeøu onoga grada: Po 23:11 “Ne, moj gospodine! Sasluæaj mene! Ja tebi dajem poljanu i æpilju æto je na njoj; darujem ti to pred sinovima svoga naroda. Sahrani svoju pokojnicu.” Po 23:12 Abraham se duboko nakloni mjeætanima, Po 23:13 a onda progovori Efronu da mjeætani çuju na svoje uæi: “Daj me samo posluæaj! Dajem ti cijenu za poljanu; primi je od mene da ondje mogu sahraniti svoju pokojnicu!” Po 23:14 Efron odgovori Abrahamu: Po 23:15 “Çuj me, moj gospodine: zemljiæte u vrijednosti od çetiri stotine srebrnika, æto je to tebi i meni! Sahrani, dakle, svoju pokojnicu!” Po 23:16 Abraham se sloœi s Efronom; isplati Abraham Efronu novac æto ga je spomenuo tako da su na svoje uæi çuli sinovi Hetovi - çetiri stotine srebrnika trgovaçke mjere. Po 23:17 I tako Efronova poljana u Makpeli nasuprot Mamri - poljana, æpilja i sva stabla æto su bila na poljani Po 23:18 prijeåe u vlasniætvo Abrahamovo u nazoçnosti sinova Hetovih, sviju koji su sjedili u vijeøu svoga grada. Po 23:19 A onda Abraham sahrani svoju œenu Saru u æpilji na poljani Makpeli nasuprot Mamri - danas Hebronu - u zemlji kanaanskoj. Po 23:20 Tako je poljana i æpilja na njoj preæla od sinova Hetovih u vlasniætvo Abrahamovo za sahranjivanje. Izak i Rebeka Po 24:1 Abraham bijaæe veø ostario, zaæao u godine, Jahve je Abrahama blagoslovio u svemu. Po 24:2 Abraham prozbori svome najstarijem sluzi u kuøi, pod çijom je upravom bilo sve njegovo: “Stavi svoju ruku pod moje stegno

17

Po 24:3 da te zakunem Jahvom, Bogom neba i Bogom zemlje, da mome sinu neøeæ nabaviti za œenu ni jednu od køeri Kanaanaca, meåu kojima boravim, Po 24:4 nego øeæ otiøi u moj rodni kraj i dobaviti œenu mom sinu Izaku.” Po 24:5 A sluga mu reçe: “A æto ako œena ne htjedne za mnom iøi u ovu zemlju? Hoøu li ja onda odvesti tvoga sina u zemlju iz koje si ti doæao?” Po 24:6 Abraham mu odgovori: “Dobro pripazi da onamo ne vodiæ moga sina! Po 24:7 Jahve, Bog nebesa, koji me odveo iz kuøe moga oca i rodnog kraja i koji mi je pod zakletvom obeøao: ‘Tvome øu potomstvu dati ovu zemlju’, pred tobom øe poslati svog anåela, i odande øeæ ti dovesti œenu mome sinu. Po 24:8 A ako œena ne bude htjela za tobom poøi, ti øeæ biti osloboåen od ove moje zakletve; ali moga sina onamo ne vodi!” Po 24:9 Tako sluga stavi svoju ruku pod stegno Abrahamu, svom gospodaru, te mu se zakune. Po 24:10 Sluga opremi deset gospodarevih deva, ponese sa sobom svakog blaga svoga gospodara pa se zaputi u Aram Naharajim, u Nahorov grad. Po 24:11 Pusti deve da polijeœu izvan grada, pokraj studenca. Bijaæe veçer, kad œene izlaze da crpu vodu. Po 24:12 Onda reçe: “Oh, Jahve, Boœe moga gospodara Abrahama, molim te, iziåi mi danas u susret i mome gospodaru Abrahamu milost iskaœi! Po 24:13 Evo me kraj studenca, a køeri onih iz grada dolaze crpsti vodu; Po 24:14 pa neka djevojka kojoj ja reçem: ‘Molim te, spusti svoj vrç da se napijem’, a ona odgovori: ‘Pij! I deve øu ti napojiti’, bude ona koju si odrediozasvogasluguIzaka.Takoøusaznatidasiiskazaomilostmome gospodaru.” Po 24:15 Tek æto on izreçe svoje, gle, doåe Rebeka, køi Betuelova; taj Betuel bijaæe sin Milke, œene Abrahamova brata Nahora. Doåe ona s krçagom na ramenu. Po 24:16 Djevojka je bila krasna, djevica koju muækarac nije dirnuo. Siåe ona k vrelu, napuni krçag i eto je opet gore. Po 24:17 Sluga joj potrça u susret i reçe: “Daj mi malo vode iz svog vrça!” Po 24:18 “Pij, gospodine!” - odgovori ona. Brzo spusti krçag na ruku i dade mu piti. Po 24:19 Kad je njega napojila, reçe: “Nalit øu i tvojim devama da se napoje.” Po 24:20 Izlivæi brzo krçag u korito, otrça natrag zdencu da ponovo zahvaøa, i tako nali svim njegovim devama. Po 24:21 Çovjek ju je æutke motrio ne bi li saznao je li Jahve njegov put uspjeæno priveo kraju ili nije. Po 24:22 Kad su deve prestale piti, çovjek izvadi viticu od zlata, teæku pol æekela, i stavi je na njezine nosnice, a na ruke joj stavi dvije zlatne narukvice, teæke deset æekela. Po 24:23 Zatim reçe: “Kaœi mi çija si køi. Ima li u kuøi tvoga oca mjesta za nas da prenoøimo?” Po 24:24 Ona mu odgovori: “Ja sam køi Betuela, koga je Milka rodila Nahoru.” Po 24:25 Joæ mu doda: “Ima slame i pæiøe kod nas u obilju, a i mjesta za prenoøiæte.” Po 24:26 Çovjek se onda duboko nakloni te iskaœe poætovanje Jahvi Po 24:27 i progovori: “Neka je blagoslovljen Jahve, Bog moga gospodara Abrahama, æto nije uskratio svoju ljubav i svoju vjernost mome gospodaru. Mene je Jahve vodio pravim putem, u kuøu brata moga gospodara.” Po 24:28 Djevojka otrça i sve ovo ispripovjedi u kuøi svoje majke. Po 24:29 A Rebeka imala brata komu bijaæe ime Laban. Laban se poœuri van, k çovjeku kod studenca. Po 24:30 Çim je vidio nosnu viticu i narukvice na rukama svoje sestre te çuo kako je njegova sestra Rebeka rekla: “Ovako mi je çovjek govorio”, on poåe onome koji je joæ stajao kod deva na studencu. Po 24:31 Reçe on: “Hajde unutra, blagoslovljeni od Jahve! Æto stojiæ vani kad sam ja spremio kuøu i mjesto za deve.” Po 24:32 Tako çovjek uåe u kuøu. Rastovare deve i dadu im slame i pæiøe, a njemu i ljudima koji su ga pratili donesu vode da operu noge. Po 24:33 Ali kad su preda njega stavili hranu, reçe: “Neøu jesti dok ne kaœem æto imam kazati.” A Laban mu reçe: “Onda kazuj!” Po 24:34 “Ja sam sluga Abrahamov”, poçe on.

18

u kraju Negeba. da naåeæ œenu mome sinu. naime. sjaha s deve Po 24:65 pa zapita slugu: “Tko je onaj çovjek æto poljem ide nama u susret?” A sluga odgovori: “Ono je moj gospodar.’ Po 24:45 Tek æto sam ja zavræio govor u sebi. 19 . Nadavao mu je ovaca i goveda. mi tu ne moœemo reøi ni da ni ne. i on mu ustupi sve svoje.” Nato ona uze koprenu te se pokri. Ja joj rekoh: ‘Daj mi da se napijem!’ Po 24:46 Ona brzo spusti vrç i odvrati: ‘Pij! A napojit øu i tvoje deve.” Po 24:50 Tada odgovore Laban i Betuel: “Od Jahve to dolazi. a djevojka koja doåe vodu crpsti i ja joj reçem: Daj mi da se napijem malo vode iz tvog vrça! Po 24:44 i koja mi kaœe: Pij ti. ako li ne. pa poslije toga poåi!” Po 24:56 On im reçe: “Ne zadrœavajte me kad je Jahve moje putovanje uspjeæno kraju priveo. Po24:60BlagosloveRebekuireknujoj:“Sejonaæa.’ Po 24:42 Danas doåoh na studenac i rekoh: ‘Jahve. k mojoj rodbini. a ti øeæ naøi œenu mome sinu od moje rodbine. poslat øe s tobom svog anåela i tvoje øe putovanje dovesti k cilju. i oni te odbiju. œivio je. Po 24:41 Jedino øeæ ovako biti osloboåen moje zakletve: ako doåeæ k mojoj rodbini. srebra i zlata. Pustite me da se vratim svome gospodaru!” Po 24:57 Oni odgovore: “Pozovimo djevojku i upitajmo æto ona misli!” Po 24:58 Dozovu Rebeku pa je upitaju: “Hoøeæ li poøi s ovim çovjekom?” Ona odgovori: “Hoøu. Po 24:62 Izak se vratio iz blizine Beer Lahaj Roja.’ Po 24:39 A ja rekoh svome gospodaru: ‘A æto ako œena za mnom ne poåe?’ Po 24:40 On mi odgovori: ‘Jahve. neka bude œenom sinu tvoga gospodara.ona neka bude œena koju je Jahve odredio sinu moga gospodara. u zemlji u kojoj boravim kao stranac. evo. on reçe: “Pustite me da se vratim svome gospodaru!” Po 24:55 A njezin brat i majka odgovore: “Neka djevojka ostane s nama joæ desetak dana. sluga i sluækinja. od obitelji moga oca. a ona napoji i moje deve. koji me vodio pravim putem da uzmem køer brata moga gospodara njegovu sinu. stojim kraj studenca. Kad su ujutro ustali.budimatinebrojenim tisuøama. Po 24:49 A sad. zajahaæe deve te poåoæe za çovjekom. Po 24:48 Duboko se naklonim i ætovanje Jahvi iskaœem te blagoslovim Jahvu. kako je Jahve rekao. Po 24:54 Tada jedoæe i piæe on i ljudi koji su bili s njim i provedoæe noø. rodi mu sina poæto je ostarjela. koga je Nahoru rodila Milka.’ Tada joj stavim viticu na nos a narukvice na ruke. Po 24:53 Sluga zatim izvadi srebrnih i zlatnih predmeta te haljina i dade ih Rebeki. siåe k izvoru i zahvati. tako da mogu krenuti bilo desno bilo lijevo. Tako sluga preuze Rebeku i ode. ako si voljan da uspjeæno zavræim putovanje æto sam ga poduzeo. pred çijim sam licem hodio.” Po24:52KadAbrahamovslugaçunjihovpristanak.’ Tako sam se ja napio. od moje si zakletve osloboåen. kad se. Po 24:37 Potom mene moj gospodar zakune rekavæi: ‘Nemoj uzeti za œenu mome sinu djevojku Kanaanku. evo. deva i magaradi.” Po 24:59 I tako otpreme svoju sestru Rebeku i njezinu dojilju s Abrahamovim slugom i njegovim ljudima. a i tvojim øu devama zahvatiti! . Po 24:64 Kad Rebeka. Po 24:36 Sara. Po 24:38 nego otiåi k obitelji moga oca. Po 24:51 Rebeka je. a dade darova i njezinu bratu i majci. Po 24:47 Pitao sam je: ‘Çija si køi?’ Odgovorila je: ‘Køi sam Betuela. Boga gospodara moga.Po 24:35 “Jahve je uvelike blagoslovio moga gospodara te je postao bogat. Po 24:63 U predveçerje iziåe Izak da se poljem proæeta. diœe oçi i ugleda deve gdje dolaze. opazi Izaka. œena moga gospodara. pojavi Rebeka s vrçem na ramenu. eto. ako kanite iskazati ljubav i vjernost mome gospodaru. recite mi.dozemljesenakloni Jahvi. pred tobom: uzmi je pa idi. Po 24:43 ja. a duæmana svojih vrata potomci ti zaposjeli!” Po 24:61 Onda se diœe Rebeka i njezine dvorkinje. to mi kaœite. podigavæi svoje oçi. Po 24:66 Sluga ispriça Izaku sve æto je uçinio. Boœe moga gospodara Abrahama.

Po 25:3 A od Jokæana rodili se Æeba i Dedan. Midjana. Potomci Jiæmaelovi Po 25:12 Ovo je povijest Abrahamova sina Jiæmaela. Izaku je bilo æezdeset godina kad su oni roåeni. Adbeel. Po 25:6 a sinovima od svojih suloœnica dade Abraham samo darove i joæ ih za svoga œivota razaæalje po istoku . svaki po svom imenu i po svom roåenju: Jiæmaelov prvenac Nebajot. 20 . Po 25:23 I Jahve joj reçe: “Dva su svijeta u utrobi tvojoj. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo. Letuæci i Leumci. Duma. i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo. razliçita od prijaænje æto je bila za vrijeme Abrahama. gladan.køerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama. Po 25:27 Kad su djeçaci odrasli. Izak je œivio blizu Beer Lahaj Roja. Jokæana. Po 25:28 Izaku je Ezav bio draœi jer je volio divljaç. Po 25:30 Reçe Ezav Jakovu: “Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio. Jakov je bio çovjek krotak i boravio je u æatorima.te bi pridruœen svojim precima. Po 25:19 Ovo je povijest Abrahamova sina Izaka: Izak se rodio od Abrahama. Po 25:26 Potom se pojavi njegov brat. Egipøanka Hagara. Po 25:25 Pojavi se prvi. Bio je crven. çovjek pustare. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.daleko od svog sina Izaka u Istoçni kraj. a Rebeka je viæe voljela Jakova. Dedanovi su potomci: Aæurci. æto øe mi prvorodstvo!” Po 25:33 Jakov nastavi: “Prije mi se zakuni!” On mu se zakune. Po 25:14 Miæma. Narod øe nad narodom gospodovati. Po 25:34 Tada Jakov dade Ezavu kruha i çorbe od soçivice.star i pun godina . Hanok. Po 25:15 Hadad. Ezav stigne s polja. kralju Filistejaca. onda se digao i otiæao. sav runjav kao ogrtaç. Zatim izdahnu. Jiæbaka i Æuaha. umrije i bi pridruœen svojim precima. Rukom se drœao Ezavu za petu.blizanci u njezinoj utrobi. Po 25:21 Izak se obrati Jahvi za svoju œenu jer je bila nerotkinja. Izak u Geraru i Beer Æebi Po 26:1 U zemlji zavlada glad.Po 24:67 Tada Izak uvede Rebeku u svoj æator i uze je sebi za œenu. Izak i Jiæmael. sina Hetita Sohara. Po 25:13 A ovo su sinovi Jiæmaelovi. Smrt Abrahamova Po 25:5 Abraham prenese sav svoj imutak na Izaka. Po 25:2 Ona mu je rodila Zimrana. Ezav postane vjeæt lovac. sahrane ga u æpilji Makpeli. Ondje je sahranjen Abraham i njegova œena Sara. Po 25:16 To su Jiæmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taboriætima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena. Zato mu nadjenuæe ime Jakov. Po 25:9 Njegovi sinovi. Abida i Eldaa. a sestrom Aramejca Labana. Tema. Po 25:7 Ovo je duljina Abrahamova œivota æto ga je proœivio: stotinu sedamdeset i pet godina. Jetur. Medana. Po 25:8 Zatim Abraham preminu. Po 25:18 Potomstvo mu se naselilo od Havile do Æura. Po 25:29 Jednom Jakov kuhaæe jelo. na poljani Efrona. Po 25:4 Sinovi su Midjanovi: Efa. stariji øe sluœiti mlaåemu. zaæto øu œivjeti!” Ode. Nafiæ i Kedma.” Po 25:24 Doælo vrijeme da rodi. Stoga mu nadjenuæe ime Ezav. Kedar. zvala se Ketura. Jeo je i pio. Po 25:17 A ovo je duljina Jiæmaelova œivota: stotinu trideset i sedam godina. umrije u sretnoj dobi . Jahve ga usliæa te njegova œena Rebeka zaçe. Po 25:11 Poslije Abrahamove smrti Bog je blagoslivljao njegova sina Izaka. nasuprot Mamri: Po 25:10 to je poljana æto ju je Abraham kupio od Hetovih sinova. koga je Abrahamu rodila Sarina sluækinja. u Geraru. dva øe se naroda iz tvog krila odijeliti. Po 25:22 No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: “Ako je tako. Mibsam. Keturini sinovi Po 25:1 Abraham je sebi uzeo joæ jednu œenu. pa Izak ode Abimeleku. dakle. koji je na istok Egiptu iduøi prema Aæuru. Po25:20IzakujebiloçetrdesetgodinakadseoœenioRebekom. Sve su to potomci Keturini. Nastaniæe se nasuprot svojoj braøi. Po 25:31 A Jakov odgovori: “Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!” Po 25:32 Ezav reçe: “Evo me skoro na smrti.” Stoga mu je ime Edom. Efer. kad gle . Masa. da se posavjetuje s Jahvom.

postavi ondje svoj æator. misleøi: “Mjeætani bi me mogli ubiti zbog Rebeke jer je lijepa. Jahve ga blagoslivljao Po 26:13 te je çovjek bivao sve bogatiji. tako da su mu Filistejci zavidjeli. dok su u dolini kopale. sluge svojega. Po 26:7 Kad su ga mjeætani pitali o njegovoj œeni. uzme za œenu Juditu. nazva ga imenom Sitna.” Bojao se reøi: “Ona mi je œena”. Po 26:32 Toga istog dana doåu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru æto su ga iskopali te mu reknu: “Naæli smo vodu. Zato je ime onom gradu do danas . zbog Abrahama. pa ga nazove imenom Rehobot i protumaçi: “Jer nam je Jahve dao prostor da se na zemlji umnoœimo. Po 26:5 a to zato æto je Abraham sluæao moj glas i pokoravao se mojim zapovijedima. Tako bi na nas svalio krivnju. køer Hetita Beerija.” Po 26:30 On im priredi gozbu te su jeli i pili. Po 26:14 Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu sluœinçad.Beer Æeba. Po 26:20 pastiri iz Gerara posvade se s Izakovim pastirima govoreøi: “Naæa je voda!” Bunaru je dao ime Esek. dok nije postao vrlo bogat. Daj da s tobom sklopimo savez: Po 26:29 ti nama neøeæ zla nanositi.” Po 26:23 Odande se popne u Beer Æebu. Po 26:18 Izak opet iskopa bunare za vodu æto su bili iskopani u vrijeme njegova oca Abrahama. Po 26:3 U ovoj se zemlji nastani. Po 26:15 Zato Filistejci zasuæe sve bunare æto su ih sluge njegova oca bile iskopale . ondje naæle bunar sa œivom vodom. kao æto mi tebe nismo zlostavljali. 21 . da izvræim zakletvu kojom sam se zakleo tvome ocu Abrahamu. zapovjednikom vojske. Po 26:31 Rano ujutro jedni se drugima zakunu. Ne boj se.” Po 26:11 Onda Abimelek izda naredbu svemu narodu: “Tko se god dotakne ovog çovjeka i njegove œene. A blagoslov Jahvin bio nad tobom. Zbog njega se nisu svaåali. Potom ih Izak otpusti i oni od njega odu u miru. a njegove sluge poçnu kopati bunar. Po 26:4 Tvoje øu potomstvo umnoœiti kao zvijezde na nebesima i tvome øu potomstvu predati sve ove krajeve. Po 26:21 A kad su iskopali drugi bunar te se i zbog njega svaåali.kraljFilistejacaAbimelekjednom pogleda kroz prozor i opazi kako Izak miluje svoju œenu Rebeku. postavi svoj æator u gerarskoj dolini i nastani se ondje. Po 26:34 Kad je Ezavu bilo çetrdeset godina. tako da øe se tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje. Po 26:19 Ali kad su Izakove sluge. Po 26:27 Izak ih upita: “Zaæto ste doæli k meni kad me mrzite i kad ste me otjerali od sebe?” Po 26:28 Oni odgovore: “Jasno vidimo da je Jahve s tobom. Po 26:26 Uto mu doåe Abimelek iz Gerara sa svojim savjetnikom Ahuzatom i s Fikolom.” Po26:8Kakosuseondjeduœezadrœali. tebi i tvome potomstvu dat øu sve ove krajeve. Po 26:22 Odatle se preseli pa iskopa drugi bunar. Po 26:16 Onda Abimelek reçe Izaku: “Idi od nas jer si postao mnogo moøniji od nas!” Po 26:17 Tako Izak ode odande. ona ti je œena! Kako si mogao reøi da ti je sestra?” Izak mu odgovori: “Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti. mojim zakonima i odredbama!” Po 26:6 Tako Izak ostane u Geraru. reçe: “Ona mi je sestra. Po 26:9 Nato Abimelek pozove Izaka te reçe: “Tako.” Po 26:33 On ga prozva Æiba. i Basematu. jer su se oni s njim svadili. On ih je nazvao istim imenima kojima ih je zvao i njegov otac.u vrijeme njegova oca Abrahama . køer Hetita Elona. ja øu s tobom biti i blagoslivljati te. nego uvijek prema tebi lijepo postupali i s mirom te otpustili. glavu øe izgubiti.i napuniæe ih zemljom. Stoga pomislismo: neka zakletva bude veza izmeåu nas i tebe.Po 26:2 Jahve mu se ukaza i reçe: “Ne silazi u Egipat: boravi u zemlji koju øu ti oznaçiti. ja sam s tobom! Blagoslovit øu te.” Po 26:10 Abimelek reçe: “Zaæto si nam to uçinio? Umalo netko od ljudi nije legao s tvojom œenom.” Po 26:25 Izak tu podigne œrtvenik i zazove Jahvu po imenu.” Po 26:12 Izak je sijao u onom kraju i one godine urodilo mu stostruko. potomke ti umnoœit. Po 26:24 Iste mu se noøi ukaœe Jahve i reçe: “Ja sam Bog oca tvoga Abrahama. a Filistejci ih bili zasuli poslije Abrahamove smrti.

” Po 27:20 Izak upita svoga sina: “Kako si tako brzo uspio. Po 27:9 Otiåi k stadu i odande mi donesi dva lijepa kozleta. ostario sam. da me onda mogneæ blagosloviti. vid mu se oçinji gasio. uçinio sam kako si mi rekao. sine moj. a ne blagoslov. koji ga opipa i reçe: “Glas je Jakovljev.” Po27:23Nijegaprepoznaojersumurukebilerunjavekaoirukenjegova brata Ezava.” Po 27:13 Ali njegova mu majka odgovori: “Sine moj. tvoje prokletstvo neka padne na mene! Samo ti mene posluæaj. Bog tvoj.” Po 27:11 Ali Jakov odgovori svojoj majci Rebeki: “E. Po 27:24 upita joæ jednom: “Jesi li ti zaista moj sin Ezav?” Odgovori on: “Jesam. Po 27:4 Onda mi pripremi ukusan obrok. ali su ruke Ezavove. Po 27:26 Poslije toga reçe mu njegov otac Izak: “Primakni se. Po 27:6 Rebeka reçe svome sinu Jakovu: “Upravo sam çula kako tvoj otac govori tvome bratu Ezavu: Po 27:7 ‘Donesi mi divljaçi te mi priredi ukusan obrok da blagujem pa da te pred licem Jahvinim blagoslovim prije nego umrem. I reçe svome ocu: “Ustani.” Po 27:22 Jakov se primakne k svome ocu Izaku.” 22 .njegov brat Ezav doåe iz lova. plemena ti se klanjala! Braøom svojom gospodari. sjedi pa jedi moje lovine. pa da te mognem blagosloviti prije nego umrem. otiåi i donesi!” Po 27:14 Ode on. Zato zovne svoga starijeg sina Ezava i reçe mu: “Sine!” On mu odgovori: “Evo me!” Po 27:2 A on nastavi: “Vidiæ. kako je njegov otac volio. Jakov prijevarom dobiva oçev blagoslov Po 27:1 Ostarje Izak.” Jakov ga posluœi pa je jeo. sine moj.Po 26:35 One postadoæe izvor ogorçenja Izaku i Rebeki. Po 27:28 Neka ti Bog daje rosu s neba i rodnost zemlje: izobilje œita i mladoga vina.” Po 27:5 Rebeka je sluæala dok je Izak govorio svome sinu Ezavu. blagoslovljen tko te blagoslivlje!” Po 27:30 Tek æto se Jakov udaljio od svoga oca Izaka .” Po 27:21 Potom Izak reçe Jakovu: “Primakni se. nek sinci majke tvoje pred tobom padaju! Proklet bio tko tebe proklinje. tvoj prvoroåenac. pa je pio. Kad ga je htio blagosloviti. Zatim mu donese i vina. Po 27:31 I on priredi ukusan obrok i donese ga svome ocu. i kad je Ezav otiæao u pustaru da ulovi divljaçi svome ocu. Koji si ti moj sin?” Po 27:19 A Jakov odgovori svome ocu: “Ja sam Ezav. pa u njega odjene svoga mlaåeg sina Jakova. a ja sam bez dlaka! Po 27:12 Moœda me se moj otac dotakne te øu u njegovim oçima ispasti varalicom i na se svaliti prokletstvo. Po 27:18 Ode on k ocu i reçe: “Oçe!” On odgovori: “Evo me. naåe i donese svojoj majci. Po 27:29 Narodi ti sluœili. Izak osjeti miris njegove odjeøe pa ga blagoslovi: “Gle. Po 27:10 Onda ti donesi svome ocu da jede te tebe mogne blagosloviti prije nego umre. pa idi u pustaru i ulovi mi divljaçi. da opipam jesi li ti zbilja moj sin Ezav ili nisi. posluæaj me i uçini kako ti naredim. a ja øu od njih prirediti ukusan obrok tvome ocu. Po 27:16 U koœu kozleta zamota mu ruke i goli dio vrata. kako volim. oçe moj. Po 27:15 Potom Rebeka uzme najljepæe odijelo svoga starijeg sina Ezava æto je u kuøi imala. sine moj. onoga sam blagoslovio i blagoslovljen øe ostati. ali moj je brat Ezav runjav. Po 27:3 Zato uzmi svoju opremu. miris sina mog nalik je mirisu polja koje Jahve blagoslovi. Po 27:17 Stavi zatim ukusan obrok i kruh æto ga je pripravila na ruke svoga sina Jakova. i poljubi me!” Po 27:27 Kad se primaçe i poljubi ga.” Po 27:25 Potom reçe Izak: “Stavi preda me da blagujem lovine svoga sina pa da te blagoslovi duæa moja.poæto je Izak podijelio blagoslov Jakovu . Sad ustaj. a ne znam dana svoje smrti. svoj tobolac i luk. i blaguj od lovine svoga sina da me onda mogneæ blagosloviti!” Po 27:32 A njegov ga otac Izak zapita: “Tko si ti?” On odgovori: “Ja sam tvoj prvoroåenac Ezav!” Po 27:33 Izak se silno prepadne: “Pa tko je onda bio onaj æto je divljaçi ulovio i meni veø donio? Blagovao sam je prije nego si ti doæao. te mi ga donesi da blagujem. kako on voli.’ Po 27:8 A sad. sine moj?” On odgovori: “Jer mi je Jahve. a njegova majka priredi ukusan obrok. bio milostiv.

kriknu glasno i gorko zaplaka pa reçe svome ocu: “I mene blagoslovi. ubit øu ja svoga brata Jakova. œitom sam ga i vinom opskrbio. A æto sad za te mogu uçiniti. Po 27:40 Od maça svoga øeæ œivjeti. od køeri Labana. zovne ona svoga mlaåeg sina Jakova te mu reçe: “Pazi! Brat ti se Ezav nosi miælju kako øe te ubiti. brata svoga øeæ sluœiti. sinu Aramejca Betuela. blagoslovi ga te mu naloœi: “Nemoj uzimati œenu od kanaanskih djevojaka.” Po 27:42 Kada su Rebeki javili te rijeçi æto ih je izrekao njezin stariji sin Ezav. Ja øu onda po te poslati i odande te dovesti. oœeni Mahalatom. çuvat øu te kamo god poåeæ te øu te dovesti natrag u ovu zemlju. raæirit øete se na zapad. Po 28:7 i da je Jakov posluæao svoga oca i svoju majku te otiæao u Padan Aram.oçe. Po 28:4 Neka protegne na te blagoslov Abrahamov. Po 28:13 Uza njega je Jahve te mu govori: “Ja sam Jahve. Po27:43Aliti. Po 27:45 dok se srdœba brata tvoga odvrati od tebe te on zaboravi æto si mu uçinio. u dom Betuela. Po 28:8 Ezav shvati koliko su djevojke kanaanske mrske njegovu ocu Izaku.” Po 27:41 Ezav zamrzi Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio pa reçe u sebi: “Çim doåu dani œalosti za mojim ocem. Po 28:3 A Bog Svemoœni. oçe!” Po 27:35 A on odvrati: “Brat tvoj doåe na prijevaru i odnese tvoj blagoslov. Po 27:44 Ostani kod njega neko vrijeme. sina Abrahamova. neka te blagoslovi i neka te uçini rodnim i brojnim.” Po 27:36 “Zato valjda æto mu je ime Jakov. Po 28:14 Tvojih øe potomaka biti kao i praha na zemlji. dvaput me veø prevario”.” Po 28:16 Jakov se probudi od sna te reçe: “Zaista se Jahve nalazi na ovome mjestu. tobom øe se i tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje. jaram øeæ njegov stresti sa svog vrata. reçe Ezav. oca svoje majke. Po 28:2 Odmah se zaputi u Padan Aram. Ako se i Jakov oœeni kojom kao æto su ove uroåenice. a koju je Bog predao Abrahamu!” Po 28:5 Tako Izak otpremi Jakova.sinemoj. nareåujuøi mu kad ga je blagoslivljao: “Ne smijeæ uzeti œenu od kanaanskih djevojaka”. njemu sam svu njegovu braøu predao za sluge. a sad mi evo oduze i blagoslov. Po 28:12 I usne san: ljestve stoje na zemlji. oçe moj!” Ezav jecaæe na sav glas. dok bijes brata tvoga na te jenja. “Oduzeo mi prvorodstvo. Po 27:39 Tada otac njegov Izak progovori i reçe: “Daleko od plodna tla dom tvoj øe biti. tako da postaneæ mnoætvo naroda. Uzme jedan kamen s onog mjesta. uza œene koje veø imaæe. sjever i jug. istok.Po 27:34 Kad je Ezav çuo rijeçi svoga oca. Hetitkinjom. Po 28:9 Stoga ode k Jiæmaelu te se. Po 28:15 Dobro znaj: ja sam s tobom. i neøu te ostaviti dok ne izvræim æto sam ti obeøao. kada se pobuniæ. køerju Jiæmaela. sine moj?” Po27:38Ezavodgovorisvomeocu:“Zarti. tako da zaposjedneæ zemlju u kojoj boraviæ kao pridoælica. Ali jednom. Zemlju na kojoj leœiæ dat øu tebi i tvome potomstvu. i anåeli Boœji po njima se penju i silaze.” Onda doda: “Zar za me nisi saçuvao nikakva blagoslova?” Po 27:37 Izak odgovori Ezavu: “Njega sam veø postavio za tvoga gospodara. bratu Rebeke. Jakovljev san u Betelu Po 28:10 Jakov ostavi Beer Æebu i zaputi se u Haran. jer sunce bijaæe veø zaælo. Zaæto da vas obojicu izgubim u jedan dan!” Jakov ide Labanu Po 27:46 Potom Rebeka reçe Izaku: “Moj mi je œivot dosadio zbog ovih œena Hetitkinja. Po 28:6 Kad je Ezav vidio kako je Izak blagoslovio Jakova kad ga je otpremao u Padan Aram da odande sebi uzme œenu. pa odande sebi uzmi œenu. majke Jakova i Ezava. brata svoje majke. stavi ga pod glavu i na tom mjestu legne. i on ode u Padan Aram Labanu.posluæajmene:odmahbjeœimomebratuLabanu u Haran. a sestrom Nebajotovom. Bog tvoga praoca Abrahama i Bog Izakov. daleko od rose s neba. ali ja nisam znao!” 23 . El-Æadaj. na te i na tvoje potomstvo. a vrhom do neba dopiru.raspolaœeæsamojednim blagoslovom? Blagoslovi i mene. æto øe mi onda œivot!” Po 28:1 Stoga Izak pozove Jakova. Po 28:11 Stigne u neko mjesto i tu prenoøi.

doåe Rahela s ovcama svoga oca. Zagrli ga i poljubi te dovede u svoju kuøu. kao nekoliko dana. Zaæto ga ne napojite i ne otjerate na paæu?” Po29:8“Nemoœemodokseneskupesvipastiri”. Po 29:15 Laban reçe Jakovu: “Zar øeæ me zato æto si mi sestriø badava sluœiti! Kaœi mi koliko øeæ traœiti za najam?” Po 29:16 A Laban imaæe dvije køeri. odgovore. Nato ona otrça i obavijesti oca. za drugih sedam godina sluœbe kod mene.” Po 29:19 Laban odvrati: “Bolje je da je tebi dam nego kakvu strancu. odgovore. ali mu se uçinile. naime. sa stadom svoga ujaka Labana. nastavi on. Po 29:2 Najednom opazi studenac u polju. Po 29:23 Ali naveçer uzme svoju køer Leu pa nju uvede k Jakovu. Po 28:20 Tada uçini zavjet: “Ako Bog ostane sa mnom i uæçuva me na ovom putu kojim idem. “Zdravo je. Po 29:29 Laban dade svoju sluækinju Bilhu svojoj køeri Raheli za sluækinju. a to. Po 29:17 Lea imala slabe oçi. pitaæe ih dalje. Po 29:12 Potom Jakov kaza Raheli da je on sestriø njezina oca. Po 29:5 “Poznajete li”. Jahve øe biti moj Bog. “Iz Harana”. uspravi ga kao stup i po vrhu mu izlije ulja. 24 . Po 29:6 “Je li zdravo?” . Po 29:28 Onda mu Laban dade i svoju køer Rahelu za œenu. braøo moja?” .” Po 29:9 Dok je on joæ s njima govorio. Lea! Tada Jakov reçe Labanu: “Zaæto si mi to uçinio! Zar te ja nisam sluœio za Rahelu? Zaæto si me prevario?” Po 29:26 Laban odgovori: “U naæem mjestu nije obiçaj da se mlaåa udaje prije starije. I tako je sluœio Labana joæ sedam godina. Velik se kamen nalazio studencu na otvoru. køer Labana. Po 29:24 Laban dade svoju sluækinju Zilpu svojoj køeri Lei za sluækinju. Po 29:3 Jedino kad bi se svi pastiri ondje skupili. na otvor studenca. Ispriça Labanu sve æto mu se dogodilo. “nije vrijeme spraøati blago. ovo je kuøa Boœja. a Rahela bila stasita i lijepa. mogli bi odvaliti kamen s otvora i ovce napojiti. a mlaåoj Rahela. Po 29:10 Kako Jakov ugleda Rahelu. “Nahorova sina Labana?” “Poznajemo”. gle. Po 29:11 Zatim Jakov poljubi Rahelu. dok je ime tome gradu prije bilo Luz. Po 29:25 Kad bi ujutro. Po 29:4 “Odakle ste. Po 29:7 “Joæ ima mnogo dana”. pastirica. Po 28:19 Ono mjesto on nazva Betel. uzviknu: “Kako je straæno ovo mjesto! Zaista. Po 28:21 te se zdravo vratim kuøi svoga oca. Po 29:18 Kako je Jakov volio Rahelu. i on priåe k njoj. odgovore. “Zbilja si ti moja kost i moje meso!” Jakov se œeni Leom i Rahelom Poæto je Jakov proboravio s Labanom mjesec dana. Ostani sa mnom!” Po 29:20 Tako je Jakov sluœio za Rahelu sedam godina. Po 29:27 Zavræi s njom ovu œenidbenu sedmicu. Jakov se primaçe i odvali kamen s otvora studenca te napoji stado svoga ujaka Labana. dade mi kruha da jedem i odijela da se oblaçim. a onda briznu u plaç.” Po 29:1 Jakov nastavi put i doåe u zemlju istoçnu.“daodvale kamen s otvora studenca. a evo mu dolazi køi Rahela sa stadom”. tada bi opet prevalili kamen na njegovo mjesto. Po 28:22 A ovaj kamen koji sam uspravio kao stup bit øe kuøa Boœja. Starijoj bijaæe ime Lea. Po 29:14 A onda Laban reçe.zapita ih Jakov. reçe: “Sluœit øu ti sedam godina za tvoju mlaåu køer Rahelu. Tri su stada ovaca oko njega plandovala. Po 29:13 Kad je Laban çuo vijest o Jakovu. tako da mognemo napojiti ovce. jer se na tome studencu napajahu. A od svega æto mi budeæ davao za te øu odlagati desetinu. sin Rebekin.odgovoriæe.Po 28:17 Potresen.” Po 29:22 Laban sabra sav svijet onog mjesta i priredi gozbu. brata svoje majke. Bila je.” Jakov pristane: navræi onu œenidbenu sedmicu.opet ih upita. zbog ljubavi prema njoj. Rahelu je viæe volio nego Leu. potrça mu u susret. Po 29:21 Poslije toga Jakov reçe Labanu: “Daj mi moju œenu. a onda øu ti dati i drugu. jer se moje vrijeme navræilo pa bih htio k njoj. sinu svoje sestre. ovo su vrata nebeska!” Po 28:18 Rano ujutro Jakov uzme onaj kamen æto ga bijaæe stavio pod glavu. Po 29:30 Jakov nato priåe Raheli.

” Po 30:31 On upita: “Koliko da ti platim?” Jakov odgovori: “Nemoj mi platiti niæta! Ako mi uçiniæ ovo. jer kuda god sam prolazio Jahve te blagoslivljao na mojim koracima. namjeri se Ruben u polju na ljubavçice te ih donese svojoj majci Lei.” Po 30:16 Kad je Jakov naveçer stigao iz polja. A sad je vrijeme da poradim i za svoj dom. I Rahela reçe Lei: “Daj mi od ljubavçica svoga sina!” Po 30:15 A Lea odgovori: “Zar ti nije dosta æto si mi oduzela muœa pa joæ hoøeæ da od mene uzmeæ i ljubavçice moga sina?” Rahela odgovori: “Pa dobro. dok Rahela ostade nerotkinja. i dat øu ti. Po 30:6 Tada Rahela reçe: “Jahve mi je dosudio pravo. postade zavidna svojoj sestri pa reçe Jakovu: “Daj mi djecu! Inaçe øu svisnuti!” Po 30:2 Jakov se razljuti na Rahelu te reçe. stoga mi je dao i ovoga. Potom prestade raåati. Po 30:9 A vidjevæi Lea da je prestala raåati. Jakov reçe Labanu: “Pusti me da idem u svoj zaviçaj! Po 30:26 Daj mi moje œene za koje sam te sluœio i moju djecu da mogu otiøi: ta dobro znaæ kako sam te sluœio. Po29:34Opetzaçeirodisinateizjavi:“Sadøesemojmuœmeniprikloniti: tri sam mu sina rodila.” Po 30:27 A Laban mu odgovori: “Ne idi.” Po 30:29 On mu odgovori: “Ti dobro znaæ æto je moja sluœba znaçila za te i kako je tvome blagu bilo sa mnom. Po 30:23 Ona zaçe i rodi sina te reçe: “Ukloni Bog moju sramotu!” Po30:24NadjenemuimeJosip. u vrijeme pæeniçne œetve. Po 30:19 Lea opet zaçe i rodi Jakovu æestoga sina. Po 30:13 i Lea opet uskliknu: “Blago meni! Œene øe me zvati blaœenom!” Tako mu nadjenu ime Aæer. Po 30:10 I kad je Leina sluækinja Zilpa rodila Jakovu sina.” Stoga mu nadjenu ime Dan. Znam da me Jahve blagoslivljao zbog tebe. Po 30:11 Lea uskliknu: “Koje sreøe!” Tako mu nadjenu ime Gad. Po 30:30 Malenkost æto si je imao prije nego sam ja doæao poveøala se vrlo mnogo. Usliæao je moj glas i dao mi sina. izjavi: “Ovaj put hvalit øu Jahvu. kako je ona protumaçila: “Jahve je vidio moju nevolju i stoga øe me sada muœ moj ljubiti.Jakovljeva djeca Po 29:31 Jahve je vidio da Lea nije voljena. Po 30:5 Bilha zaçe te Jakovu rodi sina. jer sam te unajmila za ljubavçice moga sina. a to znaçi. ona zaçe te Jakovu rodi petog sina. Po 30:8 Tada Rahela reçe: “Œestoko sam se borila sa sestrom. uzme svoju sluækinju Zilpu pa je dade Jakovu za œenu.” Po 29:33 Opet zaçe i rodi sina te izjavi: “Jahve je çuo da nisam voljena. Po 30:14 Jednoga dana. nadjenu mu ime Ruben. Po 30:17 Bog usliæa Leu.” Po 30:4 Dade mu dakle svoju sluækinju Bilhu za œenu. Po 30:32 Daj da proåem danas kroz tvoje stado i od njega izluçim svaku 25 .” One je noøi on s njom leœao.” Po 30:28 I nadoda: “Odredi plaøu koju œeliæ od mene. Po 30:7 Rahelina sluækinja Bilha opet zaçe i rodi Jakovu drugoga sina. Po 30:22 Uto se Bog sjeti Rahele: Bog je usliæa i otvori njezinu utrobu.” Stoga sinu nadjenu ime Jisakar. da tako i ja steknem djecu po njoj. Po 29:35 A kad je joæ jednom zaçela i sina rodila. ali sam pobijedila. i Jakov priåe k njoj. opet øu na paæu goniti i çuvati tvoje stado.” Zato mu nadjenu ime Æimun. Po 30:21 Zatim rodi køer te joj nadjenu ime Dina. Jakovljeve œene Po 30:1 Vidjevæi Rahela da Jakovu ne raåa djece. Lea mu iziåe u susret pa reçe: “Treba da doåeæ k meni.” Tako mu nadjenu ime Zebulun. Po 30:12 Leina sluækinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina. “Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?” Po 30:3 A ona odgovori: “Evo moje sluækinje Bilhe: uåi k njoj. ako si mi prijatelj.” Zato mu nadjenu ime Levi.” Tako mu nadjenu ime Naftali. pa neka rodi na mojim koljenima. sada øe mi moj muœ dati darove: ta rodila sam mu æest sinova.” Stoga sinu nadjenu ime Juda. te je uçini plodnom. neka s tobom noøas leœi u zamjenu za ljubavçice tvog sina. Po 29:32 Lea zaçe i rodi sina. Po 30:20 Onda Lea reçe: “Bog me obdari dragocjenim darom. Po 30:18 Onda Lea reçe: “Bog mi je uzvratio nagradom æto sam ustupila svoju sluækinju svome muœu.rekavæi:“NekamiJahvepridodadrugog sina!” Jakovljevo bogatstvo Po 30:25 Poæto je Rahela rodila Josipa.

Po 31:19 Laban bijaæe otiæao da striœe svoje ovce. deve i magarad. Jakov bi stavio pruøe u korita. kad bi se god dobro uzrasla stoka parila. pa su koze kozile prugaste. na njima izreza bijele pruge.” Po 30:35 Ali toga dana Laban izluçi naprugane i æarene jarce i sve riåaste i æarene koze . Zato izvræi sve æto ti je Bog rekao!” Po 31:17 Nato Jakov naprti na deve svoju djecu i svoje œene. a dobro razvijena Jakova. Ubrzo prijeåe Eufrat i upravi put prema brdu Gileadu. Po 31:10 Jednom. sluge i sluækinje. vrati se u svoj zaviçaj!’” Po 31:14 Nato mu Rahela i Lea odgovore: “Zar joæ imamo baætinskog dijela u svome oçinskom domu? Po 31:15 Zar nas otac nije smatrao tuåinkama? Ta on je nas prodao. Po 31:8 Ako bi on rekao: ‘Svaka æarena neka bude tebi za naplatu’.” Po 31:2 A opazi Jakov i na Labanovu licu da se on ne drœi prema njemu kao prije. mjestimiçno bijeli i æareni. neka bude kako si kazao. sva svoja dobra æto ih je stekao. tako da se pari pred pruøem. Ja sam.’ rekoh. k svome stadu. otkrivæi bjeliku na mladicama. Po 31:20 Jakov zavara Aramejca Labana tako da nije ni slutio da øe bjeœati. Po 30:37 A Jakov uzme zelenih mladica od topola. u svoj zaviçaj. Po 31:3 Tada Jahve reçe Jakovu: “Vrati se u zemlju svojih otaca. Po 30:38 Pruøe tako isprugano postavi u korita. Po 31:9 Tako je Bog uzimao blago od vaæeg oca pa ga meni davao. Sad ustaj i idi iz ove zemlje. Po 30:39 to su se jarci parili uz pruøe. baæ pred oçi œivine. k svome ocu Izaku. kad se stado oploåivalo. stoku æto ju je namaknuo u Padan Aramu: krenu u zemlju kanaansku. onda bi cijelo stado mladilo æarene. Po 30:43 Çovjek se tako silno obogatio. ili meåu ovcama koja ne bi bila garava. gdje si uljem pomazao stup i gdje si mi uçinio zavjet. neka se smatra ukradenom!” Po 30:34 Laban reçe: “Dobro. Po 30:40 Tako je i ovce Jakov bio izluçio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima æto su bile u Labanovu stadu. i od onoga æto bi moralo pripasti naæem ocu namaknuo je sve ono bogatstvo. bili prugasti. Laban u potjeri za Jakovom 26 . mjestimiçno bijeli i æareni. nenadano vidjeh u snu da su jarci u stadu. u pojila iz kojih se stoka napajala. Po 30:42 Ali ga pred krœljavu marvu nije stavljao. Ali Bog nije dopuætao da mi nanese ætetu. dok su se parili.i sve garave ovce pa ih preda svojim sinovima. stekao mnogu stoku. Po 31:18 pred sobom potjera sve svoje blago. pa Rahela prisvoji kuøne kumire koji su pripadali njezinu ocu. Po 31:6 I same znate da sam vaæega oca sluœio koliko sam god mogao. Po 31:5 pa im reçe: “Ja vidim na licu vaæega oca da se on ne drœi prema meni kao prije. Po 31:11 Joæ u snu anåeo Boœji mene zovne: ‘Jakove!’ ‘Evo me. badema i platana. ako bi opet rekao: ‘Prugasti neka budu tebi za plaøu’. Po 31:21 I pobjegne sa svim æto je bilo njegovo.svaku koja je na sebi imala bijelo . Jakov bjeœi iz Harana Po 31:1 Uto Jakov dozna kako Labanovi sinovi govore: “Sve dobro naæega oca uze Jakov. Po 30:36 I odande gdje je Jakov pasao ostatak Labanova stada udalji se za koja tri dana hoda. Tako je za se namicao posebna stada koja nije mijeæao s Labanovim stadima. naime. deset mi je puta plaøu mijenjao. riåaste i æarene kozliøe. a onda je pojeo novac æto ga je za nas dobio! Po 31:16 Sve bogatstvo æto je Bog oduzeo naæem ocu zbilja je naæe i djece naæe. vidio sve æto ti je Laban çinio. ali Bog oca moga sa mnom je bio. onda bi cijelo stado mladilo prugaste. Po 31:13 Ja sam Bog koji ti se ukazao u Betelu. Po 31:12 A on nastavi: ‘Primijeti dobro da su jarci u stadu æto se pare prugasti. i ja øu biti s tobom!” Po 31:4 Jakov onda pozove Rahelu i Leu u polje. moje øe poætenje biti svjedok za mene: naåe li se meåu mojim kozama ijedna koja ne bude æarena ili naprugana. Tako je krœljava zapadala Labana. A kako se stoka parila kad je na vodu dolazila. Po 31:7 pa ipak je vaæ otac mene varao. Po 30:41 Osim toga.garavu ovcu i svaku æarenu ili napruganu kozu! Neka to bude moja plaøa! Po 30:33 A ubuduøe kad budeæ svojim oçima provjeravao moju naplatu.

Po 31:32 A kumire svoje u koga naåeæ. noøu u snu. Po 31:40 Çesto sam danju skapavao od œeåi. naime. Po 31:35 Ona je. pa u æator Lein. 27 . sve æto gledaæ moje je. ali niæta ne naåe. sve da nitko drugi ne bude s nama. Tu su na gomili blagovali. te mu reçe. a obnoø od studeni. Bog Abrahamov.” Po 31:43 Nato Laban odgovori Jakovu: “Køeri su moje køeri. Po 31:34 A Rahela bijaæe uzela kumire i stavila ih u sjedalo svoje deve. “Neka Jahve bude na vidu i tebi i meni kad jedan drugog ne budemo gledali. ali ih ne naåe. tebi nisam donosio.Po 31:22 Treøeg dana obavijeste Labana da je Jakov pobjegao. Ti si to od mene traœio. a Jakov je nazva “Gal-ed”. onaj neka pogine! Ovdje pred naæom braøom kaœi æto je tvoga pri meni i nosi!” Jakov nije znao da ih je Rahela prisvojila. Po 31:38 Za ovih dvadeset godina æto sam ih s tobom proveo ni tvoje ovce ni tvoje koze nisu se jalovile niti sam ja jeo ovnova iz tvoga stada.” I tako je pretraœivao. Po 31:26 Onda Laban reçe Jakovu: “Æto si to htio zavaravajuøi me i odvodeøi mi køeri kao zarobljenice na maçu? Po 31:27 Zaæto si potajno pobjegao. jer si mi mijenjao zaradu deset puta. Po 31:28 Nisi mi dopustio ni da izljubim svoje køeri i svoju unuçad! Zbilja si ludo postupio. Po 31:24 Ali se Bog ukaza Aramejcu Labanu. Strah Izakov. Po 31:47 Laban je nazva “Jegar sahaduta”. “Pazi da protiv Jakova ne poduzimljeæ niæta. Po 31:48 Onda Laban izjavi: “Neka ova gomila danas bude svjedok izmeåu mene i tebe!” Stoga je nazvana Gal-ed. Jakov bijaæe postavio svoj æator na Glavici. Laban je premetao po svemu æatoru. otiæao si jer si çeznuo za svojim oçinskim domom. nego bih od svoga gubitak nadoknadio. Po 31:49 ali i Mispa. Ali je Bog gledao moju nevolju i trud mojih ruku te je sinoø dosudio. ni dobro ni zlo!’ Po 31:30 Sada dobro. Po 31:39 Ono æto bi zvijer razdrla. otpravio bi me praznih ruku. stada su moja stada. onda u æator dviju sluækinja. San je bjeœao od mojih oçiju. rekla svome ocu: “Neka se moj gospodar ne ljuti æto ne mogu pred njim ustati jer imam ono æto je red kod œena. gomila. evo. znaj da øe Bog biti svjedok izmeåu mene i tebe. Po 31:29 U mojoj je ruci da s tobom loæe postupim. bilo da je nestalo danju ili da je nestalo noøu. Po 31:50 Ako budeæ loæe postupao prema mojim køerima. Ali Bog tvoga oca noøas mi reçe: ‘Pazi da protiv Jakova ne poduzmeæ niæta. a Laban se utabori na brdu Gileadu. Po 31:33 Tako Laban uåe u æator Jakovljev. Otvoreno Jakov reçe Labanu: “Kakvo je moje zlodjelo. Po 31:46 a onda reçe svojim ljudima: “Skupite kamenja!” Tako oni nakupe kamenja i nabace gomilu. a onda na njih sjela. koja li je moja krivnja da me progoniæ? Po 31:37 Eto si premetnuo sve moje stvari. jer je rekao. uz bubnje i lire. ovdje je stup koji sam uspravio izmeåu sebe i tebe: Po 31:52 ova gomila i ovaj stup neka budu jamac da ja u zloj namjeri neøu iøi na te iza ove gomile i da ti neøeæ iøi na me iza ove gomile i ovog stupa.” Po 31:45 Nato Jakov uzme jedan kamen pa ga uspravi kao stup. ni dobro ni zlo!” Po 31:25 Uto Laban stigne Jakova.” Po 31:51 Potom Laban reçe Jakovu: “Ovdje je. Po 31:23 On povede sa sobom svoje roåake te je za Jakovom iæao u potjeru sedam dana hoda. ali kumira nije naæao. Po 31:42 Da sa mnom nije bio Bog moga oca. Po 31:36 Sad se Jakov raœesti i zaåe u prepirku s Labanom. tako da bude svjedok izmeåu mene i tebe. u bludnju me zaveo i nisi me obavijestio? Otpratio bih te s veseljem i pjesmom. stiœe ga na brdu Gileadu. uåe u æator Rahelin. Po 31:41 Od ovih dvadeset godina æto sam ih proveo u tvojoj kuøi çetrnaest sam ti godina sluœio za tvoje dvije køeri. hajde da ti i ja napravimo ugovor. a æest godina za tvoju stoku. pa kakav si predmet naæao od svega svog kuøanstva? Poloœi ga tu pred moj i svoj rod pa neka oni budu suci meåu nama dvojicom. ali zaæto si mi kumire pokrao?” Po31:31JakovodgovoriLabanu:“Strepiosamodpomislidabimimogao silom oteti svoje køeri. Iziæavæi iz Leina æatora. ili ako uzmeæ druge œene uz moje køeri. Ali æto danas mogu uçiniti ovim svojim køerima ili djeci koju su rodile? Po 31:44 Pa dobro. djeca su moja djeca.

“Vidjeh Boga licem u lice. on sam dolazi ti u susret sa çetiri stotine momaka.Po 31:53 Neka Bog Abrahamov i Bog Nahorov budu naæi suci!” Jakov se zakune Bogom . Po 32:1 Ranim se jutrom Laban digne.” Po 32:32 Sunce je nad njim bilo ogranulo kad je proæao Penuel. drugi bi se tabor mogao spasiti. Po 32:12 Izbavi me od æaka moga brata.” Po32:22Takodarovikrenunaprijed. “Viæe se neøeæ zvati Jakov nego Izrael. a onda se s njim suoçim. ovaca. Po 32:21 Joæ mu dodaj: ‘A sluga tvoj Jakov i sam je za nama. prebaci zatim i ostalo æto bijaæe njegovo. Po 32:10 Onda se Jakov pomoli: “O Boœe oca moga Abrahama! Boœe oca moga Izaka! O Jahve. i na œivotu ostadoh. U zabrinutosti rastavi na dva tabora ljude.’” Po 32:14 Ondje provede onu noø. moœda øe mi oprostiti. a sad sam narastao u dva tabora. dvadeset magarica i deset magaraca. Jakovljeve pripreme za susret s Ezavom Po 32:4 Jakov poæalje pred sobom glasnike svome bratu Ezavu u zemlju Seir. koji si mi naredio: ‘Vrati se u svoj rodni kraj. Po 32:13 Ti si rekao: ‘Obilnim øu te dobrima obasipati i tvoje potomstvo umnoœiti poput pijeska u moru koji se ne da prebrojiti zbog mnoœine.” Po 32:30 Onda zapita Jakov: “Reci mi svoje ime!” Odgovori onaj: “Za moje me ime ne smijeæ pitati!” I tu ga blagoslovi. izljubi svoje sinove i svoje køeri te ih blagoslovi. krda i deve æto ih je sa sobom imao.” Po 32:8 Jakov se silno uplaæi. obje svoje sluækinje i svoje jedanaestero djece te prijeåe Jabok preko gaza.dokjeonostaoonenoøiutaboriætu. ne bih li naæao naklonost u njegovim oçima. Po 32:26 Videøi da ga ne moœe svladati. dvjesta ovaca i dvadeset ovnova. i majke. i ja øu ti biti dobrostiv!’ Po 32:11 Nisam vrijedan sve dobrote koju si tako postojano iskazivao svome sluzi. od æaka Ezavovih! Inaçe se bojim da bi mogao doøi i umlatiti i mene. od onog æto je imao pri ruci. Hramao je zbog kuka. stada.” Po 32:29 Onaj reçe. Po 32:25 Jakov ostane sam. jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si. Po 32:5 i naloœi im: “Ovako øete reøi mome gospodaru Ezavu: ‘Sluga tvojJakovporuçujeti:BoraviosamkodLabanaidosadseondjezadrœao. Po 32:6 Stekao sam goveda. Poslije objeda proveli su noø na Glavici. Po 31:54 Poslije toga Jakov prinese œrtvu na Glavici i pozva svoje ljude da blaguju. magaradi. Po 32:17 Stado po stado preda svojim slugama. tako da se Jakovu kuk iæçaæio dok su se rvali.reçe . ali drœite razmak meåu stadima!” Po 32:18 A prvom izda naredbu rekavæi: “Kad te sretne moj brat Ezav pa te upita: ‘Çiji si ti? Kamo ideæ? Çije je ovo pred tobom?’ Po 32:19 odgovori: ‘Tvoga sluge Jakova. uzme svoje obje œene. a onda. Borba s Bogom Po 32:23 One noøi on ustane. Po 32:16 trideset deva dojilica s njihovim mladima. çetrdeset krava i deset junaca. pa treøemu i svima drugima koji su iæli za stadima: “Ovo i ovako reci Ezavu kad ga sretneæ. kad mu u susret izaåu anåeli Boœji. Po 32:27 Potom reçe: “Pusti me jer zora sviøe!” Ali on odgovori: “Neøu te pustiti dok me ne blagosloviæ. Po 32:9 Raçunao je: ako Ezav naiåe na jedan tabor i napadne ga. sluga i sluækinja.’” Mislio je naime: “Ako ga unaprijed udobrostivim darovima.” Po 32:28 Nato ga onaj zapita: “Kako ti je ime?” Odgovori: “Jakov. onda se zaputi natrag u svoje mjesto. Onda reçe svojim slugama: “Idite preda mnom. Javljam to svome gospodaru. u Edomsku pustaru. reçe: “Ovo je Boœje taboriæte!” Zato nazva ono mjesto Mahanajim. pripravi dar svome bratu Ezavu: Po 32:15 dvjesta koza i dvadeset jaraca. Po 32:31 Onom mjestu Jakov nadjene ime Penuel jer . 28 .Strahom svoga oca Izaka.’” Po 32:7 Glasnici se vrate Jakovu te mu reknu: “Bili smo kod tvoga brata Ezava. Po 32:2 Jakov je putovao svojim putem.’” Po 32:20 Tako je naredio i drugome. on je tamo za nama. Po 32:3 Kad ih Jakov opazi. ovo je dar koji æalje svome gospodaru Ezavu. Ta samo sam sa svojim ætapom nekoø preæao ovaj Jordan. ugane mu bedro pri zglobu. I neki se çovjek rvao s njim dok nije zora svanula. Po 32:24 Prebacivæi njih na drugu stranu toka. i djecu.

Po 34:2 Opazi je Hivijac Æekem. Po 34:3 Njegovo srce prione za Dinu. Po 34:6 Uto doåe k Jakovu Æekemov otac Hamor da se s njim sporazumije. Ezav prihvati. jer meni je. a Rahelu i Josipa straga. Po 33:14 Neka moj gospodar ide ispred svoga sluge.” Po 33:13 Ali mu on odvrati: “Zna moj gospodar da su djeca nejaka.” Po 33:9 Ezav odgovori: “Ja imam dosta. dok ne stignem k svome gospodaru u Seir. Po 33:3 Sam proåe naprijed. i on se u djevojku zaljubi. brate moj. Najposlije stupe naprijed Josip i Rahela te se duboko naklone.” Po 33:10 A Jakov reçe: “Nemoj tako! Ako sam naæao naklonost u tvojim oçima. primi dar iz moje ruke. Po 33:5 Onda podiœe oçi i vidje œene i djecu. za stotinu kesita. Po 33:8 Ezav upita: “Æto kaniæ sa svom ovom povorkom æto sam je sreo?” Odgovori: “Naøi naklonost svoga gospodara.” Kako ga je uporno nagovarao. Jakov nije poduzimao niæta dok oni ne doåu. ljudi su bili ojaåeni i vrlo ljuti. Po 33:17 dok je Jakov otiæao u Sukot. a naæe køeri uzimajte sebi! Po 34:10 Tako moœete œivjeti meåu nama. Nastojao je pridobiti djevojçino srce. buduøi da je Jakovljev bedreni zglob bio iæçaæen u kukovnoj tetivi. Susret Jakova i Ezava Po 33:1 Jakov podiœe oçi i opazi gdje dolazi Ezav i s njime çetiri stotine ljudi. Po 33:19 A komad zemlje na kojoj je postavio svoj æator kupi od sinova Hamora. a ja øu iøi polako. kao da gledam lice Boœje. valja mi se brinuti o ovcama i kravama koje doje: ako bi se tjerale prebrzo samo jednog dana. u njoj se slobodno kreøete i stjeçete imovinu!” Po 34:11 Potom Æekem reçe njezinu ocu i njezinoj braøi: “Da naåem milost u vaæim oçima. Po 33:18 Doæavæi tako iz Padan Arama. æto si me ljubezno primio. iziåe da posjeti neke œene onoga kraja. Æekemova oca. zemlja je pred vama da se naselite. a svom blagu podigne staje. Po 34:7 upravo kad su se Jakovljevi sinovi vraøali iz polja. Jakov sretno stigne u grad Æekem.legavæi s Jakovljevom køeri .u Izraelu je bila sramota.” Po 33:6 Potom naprijed stupe sluækinje sa svojom djecom te se duboko naklone.Po 32:33 Zato Izraelci do danaænjeg dana ne jedu kukovnu tetivu æto se nalazi na bedrenom zglobu. Po 33:20 Tu podiœe œrtvenik i nazva ga “El. Ali kako su njegovi sinovi bili uz blago na polju. Neka ostane tebi æto je tvoje. Dajte mu je za œenu! Po 34:9 Oprijateljite se s nama: dajite nam svoje køeri. Kad su çuli vijest. Rahelu i dvije sluækinje. Bog mi je bio sklon te imam svega. sin Hamora. On odgovori: “Djeca kojom je Bog obdario tvoga slugu. i postavi svoj æator pred gradom.” Ali on odgovori: “^emu to? Neka ja samo naåem milost u oçima svoga gospodara!” Po 33:16 Tako se Ezav onog dana zaputi natrag u Seir. Zagrli ga padnuvæi mu oko vrata. pa je pograbi i na silu s njom leœe. Stoga je onom mjestu dano ime Sukot. “Moj se sin Æekem svom duæom zaljubio u vaæu køer. Onda on podijeli svoju djecu meåu Leu. Po 34:8 Hamor im reçe. poglavice kraja. uz korak marve pred sobom i uz korak djece. gdje sebi sagradi kuøu. Jakovljevu køer. køi koju je Lea rodila Jakovu. sve bi pocrkale. poljubi ga i zaplaka. nakloni se do zemlje sedam puta dok se ne primaçe svome bratu. reçe Ezav. Po 33:11 Zato prihvati moj dar æto sam ti ga donio. To se nije smjelo trpjeti. Æto je Æekem uçinio . Po 33:2 postavi sluækinje i njihovu djecu na çelo. koji se nalazi u zemlji kanaanskoj. “Tko su ovi s tobom?” zapita. Osramoøena Dina Po 34:1 Dina. Po 33:4 Ezav mu potrça u susret. “i ja øu s tobom putovati. dat øu vam æto zatraœite. iza njih Leu i njezinu djecu.” Po 33:15 Onda reçe Ezav: “Da ti barem ostavim nekoliko ljudi koji se sa mnom nalaze. Po 33:12 “Poåimo na put”. Osim toga. Po 33:7 Naprijed stupi i Lea sa svojom djecom te se duboko nakloni. 29 . Po 34:4 Æekem je govorio i svom ocu Hamoru: “Onu mi djevojku uzmi za œenu!” Po 34:5 Jakov sazna da je Æekem obeæçastio njegovu køer Dinu. Bog Izraelov”.

odvedu u roblje. njihov se zahtjev uçini povoljan.” 30 . Æimun i Levi. ondje øu naçiniti œrtvenik Bogu. Po 34:27 Ostali Jakovljevi sinovi doåu na ubijene i opustoæe grad æto je njihova sestra bila obeæçaæøena. neka se meåu nama u zemlji nasele. ima dosta prostora u zemlji za njih.sve æto je bilo po kuøama .” Po 34:18 Hamoru i Æekemu. Ako se ujedine protiv mene i napadnu me. Po 34:20 Tako Hamor i njegov sin Æekem doåu u svoje gradsko vijeøe i obrate se svojim sugraåanima ovako: Po 34:21 “Ovaj je svijet prijazan. istrijebit øe me s mojim domom. idi gore u Betel te ondje ostani! Naçini ondjeœrtvenikBogukojitiseobjaviokadsibjeœaoodsvogabrataEzava!” Po 35:2 I Jakov reçe svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: “Odbacite tuåe kumire koji se nalaze u vaæoj sredini.” Po 34:31 Oni odgovore: “Zar da prema naæoj sestri postupaju kao prema kakvoj bludnici?” Jakov u Betelu Po 35:1 Bog reçe Jakovu: “Ustani. dva Jakovljeva sina. Po 34:29 opljaçkaju sva njihova dobra. otjeraju. moœemo uzimati njihove køeri sebi za œene. Po35:8TadaumreRebekinadojiljaDeboratejesahraniæepodBetelom. jer je çeznuo za Jakovljevom køeri. Po 34:22 No ljudi øe pristati da meåu nama œive i s nama budu jedan rod samo ako se svi naæi muækarci obreœu kao æto su oni obrezani. pa bude obrezan svaki muækarac . Po 34:19 Mladiø nije çasio da zahtjev izvræi.” Po 35:4 Oni predaju Jakovu sve tuåe kumire æto su ih imali i nauænice æto su bile o njihovim uæima. Osveta Æimuna i Levija Po 34:25 A treøega dana. koji me usliæao kad sam bio u nevolji i sa mnom bio na putu kojim sam hodio. dok su oni joæ bili u bolovima. Po 34:16 Onda vam moœemo davati svoje køeri i uzimati vaæe sebi. i potomstvu tvojem poslije tebe zemlju øu ovu dati. pod hrastom. Po 35:11 Onda mu Bog reçe: “Ja sam El Æadaj . Po 35:3 Idemo gore u Betel. Po 35:10 Bog mu reçe: “Ime ti je Jakov.” Po 34:13 Jakovljevi sinovi odgovore Æekemu i njegovu ocu Hamoru govorili su s prijevarom jer je obeæçastio njihovu sestru Dinu Po34:14teimrekoæe:“Nemoœemopristatidasvojusestrudamoçovjeku koji nije obrezan.Po 34:12 Traœite od mene koliko hoøete: sve æto god zapitate dat øu.” Tako ga prozva Izraelom. dok je nas ovako malo na broj. s vama se naseliti i biti jedan rod. pograbe svaki svoj maç i nesmetano doåu u grad te poubijaju sve muækarce. Po 35:5 Kad su se zaputili. oçistite se i preobucite. tako da nisu iæli u potjeru za Jakovljevim sinovima. u zemlji kanaanskoj. Hamorovu sinu. u gradu i u polju. a njima davati svoje.Bog Svesilni! Budi rodan i mnoœi se! Od tebe poteøi øe narod. jer bi to za nas bila sramota. ali se odsad neøeæ zvati Jakov nego øe Izrael biti tvoje ime. koji se otad zove “Tuœni hrast”. uzmu Dinu iz Æekemove kuøe i odu. a svu im djecu i œene . pa neka se meåu nama nasele!” Po 34:24 Svi odrasli muækarci koji imaju pravo izaøi na gradska vrata posluæaæe Hamora i njegova sina Æekema. strah od Boga spopadne okoliæna mjesta. samo mi dajte djevojku za œenu. te ga blagoslovi. mnoætvo naroda. uzet øemo svoju køer i otiøi. Po 34:23 Zar tako ne bi stoka koju su stekli. Po 35:7 Ondje sagradi œrtvenik i mjesto nazva El Betel. sve njihovo blago . Po 35:12 Zemlju æto je dadoh Abrahamu i Izaku tebi predajem. Po 34:15 Jedino øemo je dati ako postanete kao i mi. pa ih Jakov zakopa pod hrast kod Æekema. Po 34:28 Æto je bilo krupne i sitne stoke i magaradi. jer mu se ondje Bog objavio kad on bjeœaæe pred svojim bratom Ezavom.svaki koji ima pravo izaøi na gradska vrata. i kraljevi iz tvog øe izaøi krila. Dinina braøa. Po 34:30 Jakov reçe Æimunu i Leviju: “Uveli ste me u nepriliku omrazivæi me stanovnicima zemlje. i sav puk æto je bio s njim. neka se po njoj slobodno kreøu. ako obreœete sve svoje muækarce. Po 35:6 Jakov stigne u Luz.bilo naæe? Pristanimo. Po 34:17 A ako ne pristajete na obrezanje. Kanaancima i Periœanima. Po 35:9 Bog se opet objavi Jakovu kad je stigao iz Padan Arama. to jest Betel. Po 34:26 Sasijeku maçem Hamora i njegova sina Æekema. a bio je najuvaœeniji od svih u oçevu domu.

starac i godinama zasiøen. Po 35:23 S Leom: Rubena. Jisakara i Zebuluna. Izrael je imao dvanaest sinova. Po 35:27 Jakov doåe k svome ocu Izaku u Mamru u Kirjat Arbu. Po 35:28 Kad je Izaku bilo sto i osamdeset godina. Po 36:18 A ovo su potomci Ezavove œene Oholibame: knez Jeuæ. prileœnicom svoga oca. køer Hetita Elona. daleko od svog brata Jakova. Sahrane je na putu u Efratu. potomstvo Ezava. Po 36:5 Oholibama rodi Jeuæa. Gatam i Kenaz. Po 35:22 Dok je Izrael boravio u onom kraju. Omar. Po 36:19 To su bili sinovi Ezava-Edoma. svoje køeri. To su rodovski glavari Elifazovi u zemlji edomskoj. Sefo. Sahrane ga njegovi sinovi. Po 35:19 Tako umrije Rahela.Edom nazvani . knez Zerah. svu imovinu æto ju je namakao u zemlji kanaanskoj. Po 36:11 Elifazovi su sinovi bili: Teman. unuke Sibeonove. to jest Betlehem. Po 36:15 Ovo su rodovske glave Ezavovih potomaka. Po 35:17 Kad su joj poroåajni bolovi bili najteœi. Zerah. Judu. na njemu prinese œrtvu i izli ulja. Napali je teæki trudovi. Levija. Po 36:2 Ezav je uzeo sebi œene od kanaanskih djevojaka: Adu. knez Æama i knez Miza. umrije. To su Ezavovi sinovi koji se rodiæe u zemlji kanaanskoj. to je Hebron . Ezav i Jakov. u brdskom kraju Seiru. Po 36:14 A ovo su opet sinovi Ezavove œene Oholibame.naseli u brdskom kraju Seiru. koji se zvao i Edom. sestru Nebajotovu. Po 35:20 A na njezinu grobu Jakov podigne spomenik . køeri Anine. sin Ezavove œene Basemate. koji je Jakovljev prvoroåenac. sin Ezavove œene Ade. pa ode u zemlju seirsku. Joæ bijaæe malo puta do Efrate. Po 36:17 A ovo su potomci Ezavova sina Reuela: knez Nahat. svoje sinove.nadjenu sinu ime Ben Oni. Po 36:8 Tako se Ezav . køer Jiæmaelovu. unuku Sibeona Horijca. stup od kamena. ona je Ezavu rodila Jeuæa. praoca Edomaca. To su rodovski glavari Ezavove œene Oholibame. a Basemata rodi Reuela. Po 36:13 A ovo su sinovi Reuelovi: Nahat. svu çeljad svoga doma. To su Jakovljevi sinovi æto su mu se rodili u Padan Aramu. njihovi knezovi. ona je Elifazu rodila Amaleka. knez Sefo. svoju stoku . Po 36:10 Ovo su imena Ezavovih sinova: Elifaz. Po 36:3 i Basematu. sluækinjom Leinom: Gada i Aæera. Anine køeri.krupnu i sitnu. Potomci Ezavova prvoroåenca Elifaza: knez Teman. To su rodovski glavari Reuelovi u zemlji edomskoj. knez Omar. Po 36:4 Ada Ezavu rodi Elifaza. dakle. Po 36:9 Ovo je. Po 35:29 Izak izdahne i umre. Jalama i Koraha. Benjaminovo roåenje i smrt Rahelina Po 35:16 Potom odu iz Betela. Æama i Miza. posjed jako uveøao te nisu mogli ostati zajedno: kraj u kojem su boravili nije ih mogao izdrœavati zbog njihova blaga.gdje su boravili Abraham i Izak kao pridoælice. Jalama i Koraha. ali ga otac prozva Benjamin. Po 36:7 Njihov se. to su potomci Adini. naime. knez Jalam i knez Korah. a Rahela se naåe pri poroåaju. Rodoslovlje Edomaca Po 36:1 Ovo su potomci Ezava. Rahelinom sluækinjom: Dana i Naftalija. knez Kenaz. Po 36:6 Ezav uzme svoje œene. reçe joj babica: “Ne boj se jer ti je i ovo sin!” Po 35:18 Kad se rastavljala s duæom . Oni su bili sinovi Ezavove œene Basemate. Po 36:16 knez Korah. Kratke biljeæke o Jakovljevoj obitelji Po 35:21 Izrael krenu dalje te razape svoj æator s onu stranu MigdalEdera. Oholibamu. Po 35:15 A mjesto gdje mu je Bog govorio Jakov nazva Betel. Po 35:24 s Rahelom: Josipa i Benjamina.Po 35:13 A onda Bog ode od njega gore. Po 35:26 sa Zilpom. te bude pridruœen svojim precima. ode Ruben i legne s Bilhom.jer umiraæe Rahela . Æimuna. Sazna za to Izrael. Po 36:12 Timna je bila inoça Ezavova sina Elifaza. 31 .onaj æto je na Rahelinu grobu do danas. to su potomci Ezavove œene Basemate. Po 35:25 s Bilhom. Reuel. Po 35:14 Na mjestu gdje je Bog s njim govorio Jakov uspravi stup. knez Gatam i knez Amalek. køer Ane. To su potomci Ezavove œene Ade.

u zemlji seirskoj. vladaæe Hadad. Po 36:28 A sinovi Diæanovi bili su: Uz i Aran. Po 36:32 Beorov sin Bela vladao je u Edomu. reçe im. zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad. Po 36:25 Ovo su bila djeca Ane: sin Diæon i Anina køi Oholibama. Po36:29OvosuknezoviHorijaca:knezLotan. mjesec i jedanaest zvijezda duboko mi se klanjahu!” Po 37:10 Kad je to ispriçao svome ocu. knez Mibzar. Bila je køi Matredova. Po 36:40 Ovo su imena Ezavovih knezova s njihovim nazivima po rodovima i smjeætaju: knez Timna. a sestra Lotanova bila je Timna. njegov je otac razmiæljao o svemu. zakraljio se na njegovo mjesto Huæam iz temanske zemlje. Uto se vaæi snopovi okupe okolo i duboko se poklone mom snopu. Po 37:4 Kako njegova braøa opaze da ga njihov otac voli viæe od svih drugih svojih sinova. 32 . Po 36:21 Diæon. zamrze ga toliko da mu nisu mogli ni prijaznu rijeç progovoriti. Po 36:22 Lotanovi sinovi bili su: Hori i Hemam. Æefo i Onam. Po 37:9 Usni on joæ jedan san te ga ispriça svojoj braøi: “Joæ sam jedan san usnuo. To su bili knezovi Horijaca. To su bili knezovi edomski.knezSibeon. knez Teman. knez Ela. Akborov sin. Po 37:2 Evo nasljedstva Jakovljeva. praotac Edomaca. Po 36:26 Ovo su bili sinovi Diæonovi: Hemdan. Kao mladiø. Po 36:35 Kad je umro Huæam.u zemlji kanaanskoj. Akborov sin. tvoja majka i tvoja braøa pa ti se do zemlje klanjati?” Po 37:11 I dok su braøa od zavisti bila ljuta na njega. Josip je ocu svome donosio zle glasove o njima. Po 36:24 Sinovi Sibeonovi bijahu Aja i Ana. Po 36:39 Kad je umro Baal Hanan. u zemlji edomskoj. Eæban. iz Me Zahaba. Po 37:5 Jednom Josip usni san i kaza ga svojoj braøi. kadli se najednom moj snop uspravi i stade uzgor. knez Alva.Po 36:20 A ovo su sinovi Seira Horijca. Manahat. a oni ga zbog toga joæ viæe zamrze. Eser i Diæan. Po 36:23 Ovo su bili sinovi Æobalovi: Alvan. prema njihovim naseljima u zemlji koju su zaposjeli. sin Zeraha iz Bosre. œitelji one zemlje: Lotan. Ime je njegovu gradu bilo Pai. Pazite! Sunce. sinovima Bilhe i Zilpe. Po 36:43 knez Magdiel i knez Iram. knez Ana. Po 36:27 Ovo su bili sinovi Eserovi: Bilhan. Sibeon. knez Eser i knez Diæan.knezÆobal. Po 36:34 Kad je umro Jobab. Po 36:36 Kad je umro Hadad. Po 36:31 Evo kraljeva koji su kraljevali u edomskoj zemlji prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih. Po 36:41 knez Oholibama. Po 36:30 knez Diæon.” Po 37:8 Njegova ga braøa upitaæe: “Kaniæ li nad nama zakraljevati? Hoøeæ li nam biti gospodar?” I joæ ga viæe zamrze zbog njegova priçanja o snovima. ukori ga otac i reçe mu: “Æto znaçi taj san æto si ga usnuo? Zar øemo doøi ja. Ebal. zakraljio se na njegovo mjesto Æaul iz Rehobota na Rijeci. Po 37:6 “Posluæajte”. i on mu napravi kiøenu haljinu. Po 37:3 Izrael je volio Josipa viæe nego ijednog svoga sina jer je bio dijete njegove staraçke dobi. Po 36:42 knez Kenaz. To su koljenoviøi Horijci. Zaavan i Akan. “san æto sam ga usnio! Po 37:7 Pomislite! Vezali smo nasred polja snopove. koje bijahu œene njegova oca. Po 36:33 Kad je umro Bela. Po 36:38 Kad umrije Æaul. sinovi Seirovi. Po 37:1 A Jakov se bijaæe nastanio u zemlji gdje je njegov otac boravio kao pridoælica . To je Ezav. Jitran i Keran. glavar za glavarom. u dobi od sedamnaest godina. na njegovo se mjesto zakraljio Jobab. Ime je njegovu gradu bilo Avit. knez Pinon. Ana. knez Jetet. Œena mu se zvala Mehetabela. Po 36:37 Kad je umro Samla. Ana je onaj koji je naæao vruøa vrela u pustari dok je çuvao magarad svoga oca Sibeona. Æobal. koji je potukao Midjance na Moapskom polju. zavlada Baal Hanan. zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke. Josip je çuvao stada sa svojom braøom. njegov se grad zvao Dinhaba.

Çatrnja je bila prazna. zakolju jedno kozle i haljinu zamoçe u krv. prije nego im se pribliœio. znajuøi da se sjeme neøe raçunati kao njegovo. Ta on je naæ brat. komu dade ime Er. dvoraninu faraonovu. Po 38:2 Tu Juda zapazi køer jednog Kanaanca . idem. Po 38:4 Opet ona zaçe.” Po 37:14 Potom øe mu otac: “Hajde i vidi kako su ti braøa i stoka pa mi javi. Po 37:13 Izrael reçe Josipu: “Tvoja braøa çuvaju stada kod Æekema. pa hajde da te poæaljem k njima. tako da ne dade potomstva svome bratu. povika: “Djeçaka nema! Kamo øu ja sad?” Po 37:31 A oni uzmu Josipovu haljinu. a oni Josipa dovedu u Egipat. Deve su im nosile mirodije. izvræi prema njoj djeversku duœnost i tako oçuvaj lozu svome bratu!” Po 38:9 Ali Onan. pokuæa da ga izbavi iz njihovih æaka. poçnu se dogovarati da ga ubiju. Braøa izvuku Josipa iz çatrnje i prodaju ga za dvadeset srebrnika Jiæmaelcima. ali se on ne mogaæe utjeæiti. 33 . Govorio je: “Ne.” Braøa ga posluæaju. oni s Josipa svuku njegovu haljinu. Priåe njoj Po 38:3 te ona zaçe i rodi sina. siøi øu k svome sinu u Æeol tugujuøi!” Tako ga je oplakivao njegov otac. Po 38:10 To æto je çinio uvrijedilo je Jahvu. I reçe: “Nemojmo oduzimati njegova œivota! Po 37:22 Ne prolijevajte krvi” . zapovjedniku straœe. Nalazila se u Kezibu kad je njega rodila. rodi sina i dade mu ime Onan. Juda i Tamara Po 38:1 Otprilike u to vrijeme Juda ode od svoje braøe te okrenu nekom Adulamcu komu ime bijaæe Hira. Po 37:15 Neki çovjek naåe ga gdje luta poljem pa ga upita: “Æto traœiæ?” Po 37:16 “Traœim braøu”.Po 37:12 Jednom njegova braøa odu çuvati oçeva stada blizu Æekema.” Tako ga otpremi iz doline Hebrona.i njome se oœeni. Po 38:8 Tada reçe Juda Onanu: “Priåi k udovici svoga brata. “Bacite ga u çatrnju u pustari. opaze povorku Jiæmaelaca gdje dolazi iz Gileada.” Po 37:33 Prepozna je on pa reçe: “Haljina je moga sina! Divlja ga je zvijer rastrgla! Na komade je Josip rastrgan!” Po 37:34 I razdere Jakov svoje haljine. Po 37:19 I jedan drugom reçe: “Eno stiœe onaj sanjar! Po 37:20 Hajde da ga sad ubijemo i bacimo u kakvu çatrnju! Moœemo kazati da ga je proœdrla divlja zvijer. “Moœeæ li mi kazati gdje çuvaju stada?” Po 37:17 A çovjek reçe: “Odavde su otiæli. Po 37:32 Kiøenu haljinu otpreme ocu i poruçe: “Ovo smo naæli. Po 37:35 Svi su ga njegovi sinovi i sve njegove køeri nastojali utjeæiti. gledaj je li ovo haljina tvoga sina ili nije.dalje je govorio Ruben. razdere svoju odjeøu. Po 37:18 Oni ga opaze izdaleka. ali ne diœite na njega ruke!” Htio ga je tako izbaviti iz njihovih æaka i odvesti ocu. midjanski trgovci. Po 37:36 A Midjanci ga prodaju u Egipat Potifaru. Po 38:7 Ali Judin prvoroåenac Er uvrijedi Jahvu i Jahve ga pogubi. Kako podignu svoje oçi. Po 37:29 Kad se Ruben vratio k çatrnji i vidio da Josipa nema u çatrnji. balzam i mirisavu smolu da ih preprodaju u Egipat. i on stigne u Æekem. stavi pokorniçku kostrijet oko bokova i dugo vremena oplakivaæe svoga sina. Po 37:24 pograbe ga i bace u çatrnju. Po 38:5 Joæ jednog sina rodi te mu nadjene ime Æela. Po 37:25 Potom sjednu da ruçaju. ispuætaæe ga na zemlju kad god bi priæao bratovoj udovici. Vidjet øemo æto øe biti od njegovih snova!” Po 37:21 Ali kad je to çuo Ruben. Po 37:23 Ali kad je Josip stigao braøi. ali ne diœimo na njega ruke. haljinu kiøenu æto je bila na njemu. Çuo sam ih gdje govore: ‘Hajdemo u Dotan. Po 38:6 Juda oœeni svoga prvoroåenca Era djevojkom kojoj bijaæe ime Tamara. naæe meso. odgovori.” On mu odgovori: “Dobro. Po 37:28 Uto naiåu ljudi. Po 37:26 Tada reçe Juda svojoj braøi: “Æto øemo postiøi ako ubijemo svog brata a krv njegovu skrijemo? Po 37:27 Hajde da ga prodamo Jiæmaelcima.zvao se Æua . nije bilo u njoj vode.’” Tako Josip ode za svojom braøom i naåe ih u Dotanu. pa i njega pogubi. Po 37:30 A kad se vratio svojoj braøi.

neka ih drœi! Slao sam joj. Po 39:4 zavolje on Josipa. ovo kozle. Po 38:16 Svrati se on k njoj i reçe: “Daj da ti priåem!” Nije znao da mu je nevjesta. Po 38:13 Obavijeste Tamaru: “Eno ti je svekar”. ali je ti nisi naæao. jer si njegova œena. da bi i on mogao umrijeti kao i njegova braøa. Po 38:28 Dok je raåala. Po 38:27 Kad joj je doælo vrijeme da rodi. uze ga za dvoranina i postavi ga za upravitelja svoga doma i povjeri mu sav svoj imetak.” Joæ doda: “Vidi çiji je ovaj peçatnjak o vrpci i ovaj ætap!” Po 38:26 Juda ih prepozna pa reçe: “Ona je pravednija nego ja. Po 38:19 Potom ona ustade i ode. 34 . Judina œena. Po 39:6 I tako sve svoje prepusti brizi Josipovoj te se viæe ni za æto nije brinuo. naredi Juda. “na putu u Timnu da striœe ovce. dvoranin faraonov i zapovjednik njegove tjelesne straœe. osim tebe. sve æto ima meni je povjerio. Po 39:11 Jednog dana Josip uåe u kuøu na posao. Po 38:30 Poslije iziåe njegov brat koji je oko ruke imao crveni konac. rekoæe joj. Po 38:12 Dugo vremena poslije toga umre Æuina køi. Po 39:3 Vidje njegov gospodar da je Jahve s njim i da svemu æto mu ruka poduzme Jahve daje uspjeh.” Po 38:18 A on zapita: “Kakvu jamçevinu da ti ostavim?” Ona odgovori: “Svoj peçatnjak o vrpci i ætap æto ti je u ruci. pomisli da je bludnica. moj se gospodar ne brine ni za æto u kuøi. Po 39:7 Poslije nekog vremena œena njegova gospodara zagleda se u Josipa i reçe mu: “Legni sa mnom!” Po 39:8 On se oprije i reçe œeni svoga gospodara: “Gledaj! Otkako sam ja ovdje. Juda ode. Kad je proælo vrijeme œalosti. Njemu dadoæe ime Zerah. A ona reçe: “Kakav li proder napravi!” Stoga mu nadjenu ime Peres. osim za jelo æto je jeo. Po 38:21 Upita ljude u mjestu: “Gdje je bludnica æto se nalazila uz put u Enajim?” Oni mu odgovore: “Ovdje nije nikad bilo bludnice. odgovori. “pa neka se spali!” Po 38:25 Dok su je izvodili. koji joj nisam dao svoga sina Æelu.” Bojao se.” Po 38:14 Ona svuçe udoviçko ruho. Osim toga.Po 38:11 Onda Juda reçe svojoj nevjesti Tamari: “Ostani kao udovica u domu svoga oca dok poodraste moj sin Æela. nije joj prilazio.” Ali viæe s njom nije imao posla. ali nju joæ ne udaæe za njega. navuçe koprenu i zamota se pa sjede na ulazu u Enajim.” Po 38:23 Onda reçe Juda: “Da ne ostanemo za ruglo. skide sa sebe koprenu i opet se odjenu u svoje udoviçko ruho. Tu ga od Jiæmaelaca koji su ga onamo doveli kupi Egipøanin Potifar. Po 39:9 On u ovoj kuøi nema viæe vlasti negoli ja i niæta mi ne krati. Kako nikog od sluœinçadi nije bilo u kuøi. jedan od njih pruœi ruku van. jer je bila pokrila lice. da je Æela odrastao. æto je na putu k Timni. eto. ali je nije mogao naøi. pokaœe se da nosi blizance.” Po 38:29 Ali baæ tada on uvuçe ruku te iziåe njegov brat. ona poruçi svekru: “Zaçela sam po çovjeku çije je ovo. a onda priåe k njoj i ona po njem zaçe. Josipova kuænja Po 39:1 Josipa dovedoæe u Egipat. zato je u svemu imao sreøu: Egipøanin ga uzme k sebi u kuøu.u kuøi i u polju. zajedno sa svojim prijateljem Adulamcem Hirom. naime. Pa kako bih ja mogao uçiniti tako veliku opaçinu i sagrijeæiti protiv Boga!” Po 39:10 Iako je Josipa salijetala iz dana u dan. u Timnu da striœe svoje ovce. Po 38:20 Uto Juda poæalje kozle po svom prijatelju Adulamcu da iskupi jamçevinu iz ruku œene. blagoslovi Jahve dom Egipøaninov zbog Josipa: blagoslov Jahvin bijaæe na svemu æto je imao .” Dade joj jedno i drugo. A Josip je bio mladiø stasit i naoçit. “Treba da ostaviæ jamçevinu dok ga ne poæaljeæ.” Po 38:22 Tako se on vrati k Judi pa reçe: “Nisam je mogao naøi. ljudi mi u mjestu rekoæe da ondje nije nikad bilo bludnice. Vidjela je. Nato babica priveœe za njegovu ruku crven konac govoreøi: “Ovaj je iziæao prvi.” “Izvedite je”. Po 39:2 Jahve je bio s Josipom. A ona odgovori: “Æto øeæ mi dati da uåeæ k meni?” Po 38:17 “Spremit øu ti jedno kozle od svoga stada”.” Po 38:24 Otprilike poslije tri mjeseca donesoæe vijest Judi: “Tvoja nevjesta Tamara odala se bludniætvu. on nije pristajao da uz nju legne. I tako Tamara ode da œivi u oçevu domu. çak je u bludniçenju i zaçela. Po 38:15 Kad je Juda opazi. Po 39:5 I otkad mu je povjerio upravu svoga doma i svega svog imetka. naime.

bio mu je roåendan .u istu tamnicu gdje je i Josip bio zatvoren. Po 40:4 Zapovjednik tjelesne straœe odredi Josipa da ih posluœuje. razgnjevi se. iskaza naklonost Josipu te on naåe milost u oçima upravitelja tamnice. ali su ptice jele iz koæare povrh moje glave. Po 40:7 Upita faraonove dvorane koji su bili s njim u zatvoru u zgradi njegova gospodara: “Zaæto ste danas tako potiæteni?” Po 40:8 Odgovore mu: “Sne smo usnuli. Po 39:14 zovne svoje sluge te im reçe: “Gledajte! Trebalo je da nam dovede jednog Hebrejca da se s nama poigrava. procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe. i svaki je san imao svoje znaçenje.” Po 39:19 Kad je njegov gospodar çuo pripovijest svoje œene koja reçe: “Eto. kralja egipatskog. kad je faraon priredio gozbu za sve svoje sluœbenike . otrœe se i pobjeœe van. I tek æto je propupao.Po 39:12 ona ga uhvati za ogrtaç i reçe: “Legni sa mnom!” Ali on ostavi svoj ogrtaç u njezinoj ruci. Josip tumaçi sne faraonovih slugu Po 40:1 Poslije toga peharnik se i pekar egipatskog kralja ogrijeæe o svoga gospodara. reçe mu: “Usnuh da su mi na glavi tri bijele koæare. Po 40:6 Kad je Josip ujutro doæao k njima. ostavi svoj ogrtaç pokraj mene i pobjeœe van. uzmem groœåa. Po 40:13 Poslije tri dana faraon øe te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto. zbilja.zaboravio je na njega. Po 39:13 Vidjevæi ona da je u njezinoj ruci ostavio ogrtaç i pobjegao van. a onda stavim pehar u faraonovu ruku.” Po 40:16 Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumaçenje. kao i prije. Po 40:17 U najgornjoj bilo svakovrsna peciva æto ga pekar pripravlja faraonu.iz sredine svojih sluœbenika izluçi glavnog peharnika i glavnog pekara. ali sam ja na sav glas zaviknula. i ondje se niæta nije radilo bez njega. kako je Josip protumaçio. pa mi uçini ovu uslugu: spomeni me faraonu i pokuæaj me izvesti iz ove kuøe.” Po 40:18 Josip odgovori: “Ovo je znaçenje: tri koæare tri su dana. i æto god bi poduzeo.” Po 40:20 I zaista. Po40:21Vratiglavnogpeharnikaupeharniçkusluœbutejeidaljestavljao pehar u faraonovu ruku.” Po 40:12 Josip mu reçe: “Ovo ti je znaçenje: tri mladice tri su dana. Po 40:2 Faraon se razljuti na svoja dva dvoranina. treøega dana. u zgradu zapovjednika tjelesne straœe . Po 40:23 Ipak se glavni peharnik nije sjetio Josipa . Poæto su proveli u zatvoru neko vrijeme. Po 39:17 Onda i njemu kaza istu priçu: “Onaj sluga Hebrejac koga si nam doveo doåe k meni da sa mnom ljubaka! Po 39:18 Ali çim je çuo kako viçem. glavnog peharnika i glavnog pekara. istijeætim ga u faraonov pehar. opazi da su neraspoloœeni. Jahve bi to okrunio uspjehom. ni ovdje nisam niæta skrivio.” Josip im reçe: “Zar tumaçenje ne spada na Boga? Dajte. Po 40:15 Jer. dok si mu bio peharnik. Po 40:19 Poslije tri dana faraon øe uzdiøi tvoju glavu i o drvo te objesiti te øe ptice jesti meso s tebe. Po 39:22 Tako upravitelj tamnice preda u Josipove ruke sve utamniçenike koji su se nalazili u tamnici. Po 40:10 Na trsu bile tri mladice. bio sam silom odveden iz zemlje Hebreja. utamniçenici usnu san jedne te iste noøi. Po 39:21 Ali je Jahve bio s njim. Po 39:20 Gospodar pograbi Josipa i baci ga u tamnicu . Po 40:3 te ih stavi u zatvor. Po 39:23 Buduøi da je Jahve bio s njim. I osta u tamnici.peharnik i pekar egipatskog kralja. Taj k meni doåe da sa mnom legne. Svaki je usnuo svoj san.tamo gdje su bili zatvoreni kraljevi utamniçenici. a baciæe me u tamnicu. priçajte mi!” Po 40:9 Onda je glavni peharnik ispripovjedio Josipu svoj san: “Sanjao sam da je preda mnom lozov trs. opet øeæ stavljati pehar faraonu u ruku. Po 40:22 a glavnog pekara objesi. Po 40:14 Kada ti bude opet dobro. ali nikog nema da nam ih protumaçi. upravitelj tamnice nije nadgledao niæta æto je Josipu bilo povjereno: Jahve bijaæe s njim. Po 40:11 Kako sam u ruci drœao faraonov pehar. 35 . tako sa mnom tvoj sluga”. Po 39:15 A çim je çuo kako viçem. Po 40:5 obojica njih . sjeti se da sam i ja bio s tobom. ostavi svoj ogrtaç pokraj mene i pobjeœe van.” Po 39:16 Uza se je drœala njegov ogrtaç dok mu je gospodar doæao kuøi.

I faraon se probudi. Po 41:9 Onda progovori faraonov glavni peharnik: “Moram danas spomenuti jedan svoj propust. Po 41:6 Ali. oæiæaju mu kosu. Çuo sam o tebi da moœeæ protumaçiti san çim ga çujeæ. Po 41:11 Usnusmo san iste noøi. Po 41:24 I æturi klasovi proœdru sedam jedrih klasova. Po 41:26 Sedam lijepih krava. tako nam se i dogodilo: mene vratiæe na moje mjesto. a onoga objesiæe.zbog gladi koja øe doøi . Po 41:23 Ali poslije njih uzraste sedam klasova zgrçenih.oznaçujesedamgladnihgodina. izvuku ga brœe-bolje iz tamnice. Uto se probudim. istoçnjakom opaljenih.” Po 41:17 Onda je faraon pripovjedao Josipu: “U svom snu stojim na obali Nila. Po 41:31 Kako glad bude harala zemljom. kada øe se zaboraviti sve obilje u zemlji egipatskoj. Po 41:27 Sedam mræavih i ruœnih krava poslije njih. ali je svaki od nas usnuo san drugog znaçenja. Po 41:18 I gle! Iz Nila iziåe sedam debelih i lijepih krava. neka se faraon pobrine da postavi nadglednika u zemlji koji øe kupiti petinu sve œetve u zemlji egipatskoj za sedam godina obilja. Po 41:4 Ruœne i mræave krave poœderu ono sedam lijepih i pretilih. neka s ovlaætenjem faraonovim sabiru œito za hranu i pohranjuju ga po gradovima. pa pozva sve çarobnjake i sve mudrace egipatske: ispriça im faraon svoje sne. istoçnjakom opaljenih. te stanu uz one krave na obali Nila.istoçnjakomopaljenihklasova. i uto se faraon probudi. neøe se ni znati da je u zemlji bilo obilje . obuku novo odijelo i on stupi pred faraona.” Po 41:25 Onda Josip reçe faraonu: “Faraonov je san samo jedan: Bog javlja faraonu æto kani uçiniti.Ispriçasmonjemusvojesne. sluga zapovjednika straœe. “nego øe Bog dati pravi odgovor faraonu. Po 41:15 Onda faraon reçe Josipu: “Usnuo sam san. i ja i on. mene i glavnog pekara stavio je u zatvor u zgradi glavnog upravitelja. Po 41:21 Pa iako su ih progutale. Po 41:28 To je ono æto sam veø faraonu rekao: Bog objavljuje faraonu æto kani uçiniti. to je sedam godina. Po 41:29 Dolazi. Po 41:7 Æturi klasovi proœdru sedam jedrih i punih klasova.jer øe biti vrlo velika. a nitko ga ne moœe protumaçiti. Po 41:33 Zato neka faraon izabere sposobna i mudra çovjeka te ga postavi nad zemljom egipatskom. Po 41:10 Jednom. Joæ nikad ne vidjeh onako ruœnih krava u svoj zemlji egipatskoj! Po 41:20 I sedam mræavih i ruœnih krava proœdru prvih sedam debelih krava. Po 41:2 Iz Nila iziåe sedam krava. Po 41:34 Nadalje. sedam godina velikog obilja svoj zemlji egipatskoj. Po 41:5 Opet zaspi te usnu drugi san: sedam punih i jedrih klasova izraste na jednoj stabljici. lijepih i debelih. ruœnih i mræavih. æturih. kad se faraon razljutio na svoje sluœbenike. Po 41:19 Poslije njih izaåe drugih sedam krava. 36 . Po 41:30 A poslije njih nastat øe sedam gladnih godina.” Po 41:14 Faraon odmah poæalje po Josipa. znaçi da se Bog na to zaista odluçio i da øe to uskoro provesti. Kazao sam ovo i vraçarima. a tako i sedam praznih. Po 41:22 Zatim sam u snu vidio kako na jednoj stabljici uzraste sedam punih i lijepih klasova. nije se vidjelo da im je æto u trbuhu: bile su ruœne kao i prije. Po 41:3 Ali odmah poslije njih iz Nila iziåe sedam drugih krava. poslije njih uzraste sedam klasova æturih. Pasle su po æaæu.” Po 41:16 “Niæta ja ne mogu”. Tako je samo jedan san. odgovori Josip faraonu. evo.aonnamihprotumaçi:kazasvakom znaçenje njegova sna. Po 41:13 Kako nam ih je protumaçio. Po 41:35 Neka skupljaju od svakog œita za sedam dobrih godina æto dolaze.Po 41:1 Poslije dvije godine usnu faraon da stoji pokraj Nila. ali nema nikoga da mi razjasni. ali mu ih nitko nije mogao protumaçiti. pasle su po æaæu. vrlo ruœne i koætunjave. Po 41:32 A æto se faraonov san ponovio. Po 41:8 Ujutro faraon bijaæe uznemiren u duæi. Bile su mræave. eto. Po 41:12 Onda je s nama bio neki mladi Hebrej. sedam lijepih klasova opet je sedam godina. i gle: bio je to san.

poæteni smo ljudi.Po 41:36 Neka zalihe sluœe za hranu u zemlji za sedam godina gladi æto øe snaøi zemlju egipatsku. tako da za gladi zemlja ne propadne. Po 41:38 Zato faraon reçe svojim sluœbenicima: “Zar bismo mogli naøi drugoga kao æto je on. Po 42:5 Meåu onima koji su iæli nabavljati œito.” reçe faraon Josipu. Josipova braøa dolaze u Egipat Po 42:1 Kad je Jakov çuo da u Egiptu ima œita. govorio je.” Po 41:52 Drugomu nadjenu ime Efrajim.u tih sedam godina æto ih je egipatska zemlja uœivala kupio od razliçite ljetine i hranu pohranjivao u gradove. sveøenika u Onu. reçe svojim sinovima: “Æto tu zurite jedan u drugoga? Po 42:2 Çujem da ima œita u Egiptu. puk zavapi faraonu za kruh. bijahu i sinovi Izraelovi.” Po 41:45 Faraon nazva Josipa “Safenat Paneah”. Po 42:4 Benjamina. køer Poti-Fere. çovjeka koji bi bio tako obdaren duhom Boœjim?” Po 41:39 A onda faraon reçe Josipu: “Otkako je sve to Bog tebi otkrio. Po 41:48 on je . Po 41:55 A kad je i sva zemlja egipatska osjetila glad. jer je straæna glad vladala po svem svijetu.” Po 41:53 Sedam godina obilja koje je uœivala zemlja egipatska doåe kraju. sveøenika u Onu. “jer Bog je”.” 37 . Po 41:57 Sav je svijet iæao u Egipat k Josipu da kupuje œita. a u svoj zemlji egipatskoj bijaæe kruha. Po 41:49 Tako Josip nagomila mnogo œita. Po 42:7 Josip prepozna braøu çim ih ugleda. çinite!” Po 41:56 Kad se glad proæiri po svoj zemlji.” Po 41:42 Poslije toga skine faraon sa svoje ruke peçatni prsten i stavi ga Josipu na ruku. a pred njim klicahu: “Abrek! Na koljena!” Tako ga postavi nad svu zemlju egipatsku. Po 41:41 Postavljam te. oni njega nisu prepoznali. evo. Doåu tako i Josipova braøa i poklone mu se licem do zemlje. Po41:40Tiøeæbitiupraviteljmogadvora:savøesemojnarodpokoravati tvojim naredbama. Po 42:9 Josip se sjeti snova æto ih je o njima sanjao. køi Poti-Fere. I Josip postade poznat po zemlji egipatskoj. “jer Bog me”.” Po 42:8 Iako je Josip prepoznao svoju braøu. “uçinio rodnim u zemlji moje nevolje. Po 41:44 Joæ faraon reçe Josipu: “Premda sam ja faraon. kao pijeska u moru. a za œenu mu dade Asenatu.” Po 42:10 Oni mu odgovore: “Ne. jer je glad postala œestoka i u zemlji egipatskoj. Zapita ih: “Odakle dolazite?” Odgovore: “Iz zemlje kanaanske doæli smo da kupimo hrane. Po 41:46 Josipu je bilo trideset godina kad je stupio u sluœbu faraona. on je dijelio œito svemu svijetu. jer u zemlji kanaanskoj vladaæe glad. sluge tvoje nikad nisu bile uhode. reçe. pa ga prestade i mjeriti jer mu mjere ne bijaæe. a faraon reçe Egipøanima: “Idite k Josipu i æto god vam rekne. Zatim zaodjene Josipa odjeøom od najljepæe tkanine. smjeætajuøi u svakom gradu urod iz okolnih polja. A otiæavæi Josip ispred faraona. putovao je po svoj zemlji egipatskoj. Po 41:43 Vozio se on u kolima kao njegov zamjenik. Po 41:47 Za sedam rodnih godina zemlja je raåala u obilju. Po 41:50 Dok joæ ne nasta gladna godina. Josip rastvori skladiæta te je Egipøane opskrbljivao œitom. “dao te sam zaboravio svoje teækoøe i svoj oçinski dom. “Da ga ne bi zadesila kakva nesreøa”. reçe. Josipova pravog brata. Po 41:51 Prvoroåencu Josip nadjenu ime Manaæe. Jakov ne posla s ostalima. Po 41:54 a primaçe se sedam gladnih godina. kralja egipatskog. ali se prema njima vladao kao stranac i oætro im govorio. Jedino prijestoljem ja øu biti veøi od tebe. kako je Josip prorekao. Po 42:6 Josip je bio namjesnik u zemlji. Otiåite dolje te nam ga odande nabavite da ostanemo na œivotu i ne pomremo. “nad svom zemljom egipatskom. nikoga nema sposobna i mudra kao æto si ti.” Josip uzviæen Po 41:37 Svidje se odgovor faraonu i svim njegovim sluœbenicima.” Po 42:3 Tako desetero Josipove braøe siåe da nabavi œita iz Egipta. U svim zemljama bijaæe glad. a o vrat mu objesi zlatan lanac. Josip imade dva sina koje mu rodi Asenata. neøe nitko diøi svoje ruke ni noge bez tvog odobrenja u svoj zemlji egipatskoj. Po 42:11 Svi smo sinovi jednog oca. gospodaru! Tvoje su sluge doæle da nabave hrane. I reçe im: “Vi ste uhode! Doæli ste da izvidite slaba mjesta ove zemlje.

Po 42:20 Poslije toga dovedite mi svoga najmlaåeg brata. jer nam je onaj zaprijetio: ‘Ne smijete preda me ako vaæ brat ne bude s vama. Po 42:30 “Çovjek koji je gospodar one zemlje”.“Njegov je pravi brat veø mrtav. .uzvrati on. Po 42:25 Potom Josip zapovjedi da im vreøe napune œitom. mi øemo otiøi dolje i kupit øemo ti œita. Po 42:32 Bilo nas je dvanaestero braøe. i ostat øete na œivotu.’ Po 43:4 Ako si. Po 42:27 Kad na prenoøiætu jedan od njih otvori svoju vreøu da nahrani magarca. ali ga nismo usliæali. neøete iziøi ako vaæ najmlaåi brat ne doåe ovamo! Po 42:16 Poæaljite jednoga izmeåu sebe da vam dovede brata. Po 43:5 Ali ako njega ne pustiæ s nama. Inaçe. jer su se s njim razgovarali preko tumaça.sinovi jednog oca. sinovi istog oca. tako da se obistine vaæe rijeçi te da ne izginete.“Evo ga u mojoj vreøi!” Zadrhta srce u njima.” Po 42:22 Ruben im odvrati: “Zar vam nisam govorio: Ne ogreæujte se o mladiøa! Ali vi niste sluæali. opazi svoj novac ozgo u vreøi. Poslije toga vratit øu vam vaæeg brata. Opazivæi to. Onda izdvoji Æimuna izmeåu njih i naredi da bude svezan na njihove oçi. Po 42:28 “Moj je novac vraøen!” . bijaæe dvanaestero braøe . Po 42:34 Onda mi dovedite svoga najmlaåeg brata. Sad se traœi raçun za njegovu krv. a vi ostali u zatvor! Tako øu iskuæati vaæe rijeçi i vidjeti je li u vas istina ili nije. i vi øete se moøi slobodno kretati u ovoj zemlji. a on je ostao sam. i nikad nismo bili uhode. gledali smo njegovu muku dok nas je molio za milost. Æimuna nema. jer sam ja çovjek bogobojazan.” Oni pristanu.” Drugi dolazak Jakovljevih sinova u Egipat Po 43:1 Straæna glad pritisla zemlju. njihov im otac reçe: “Idite opet i nabavite nam malo hrane. tako mi faraona. vi ste uhode!” Po 42:17 Potom ih baci u zatvor na tri dana. Po 42:26 Tada oni natovare œito na svoje magarce i krenu odande. . a vi ostali idite i nosite œito svojim izgladnjelim domovima.Po 42:12 On øe im opet: “Ne.“Josipa je nestalo.’” 38 . Po 42:21 Zatim je jedan drugom govorio: “Jao nama! Stiœe nas kazna zbog naæega brata. Po 42:19 Ako ste poæteni. “oætro nam je govorio i optuœio nas kao uhode. Po 42:31 Poæteni smo ljudi.” Po 42:23 Nisu znali da ih Josip razumije. nego poæteni ljudi. pa idite. tako da znam da niste uhode. neka jedan od vas ostane u zatvoru. i ja øu ti ga vratiti!” Po 42:38 “Moj sin neøe s vama!” . Tako im uçine. voljan s nama poslati naæega brata. u zemlji kanaanskoj. Po 42:18 Treøi im dan reçe Josip: “Izvræite to. a jednoga viæe nema. Ako bi ga na putu na koji øete poøi snaæla nesreøa. ali jednoga viæenema.povika braøi. Po 42:36 “Mene vi ostavljate bez djece!” . svaki naåe u vreøi svoju kesu. uplaæeni. onda mi tamo i ne idemo. najmlaåi je sad s ocem. nego ste doæli da izvidite slaba mjesta ove zemlje. Zgledaæe se.doksenajmlaåisadnalazisnaæimocemuzemljikanaanskoj.reçe im njihov otac. Opet se vrati i razgovaraæe s njima. Po 42:24 On se od njih udalji te zaplaka. Sve se to na me svaljuje!” Po 42:37 Onda Ruben reçe svome ocu: “Ubij moja dva sina ako ti ga ja natrag ne dovedem! Predaj ga u moje ruke. da svakome njegov novac metnu u vreøu i da im daju poputninu. i rekoæe: “Æto nam ovo Bog uradi!” Po 42:29 Doæavæi k svome ocu Jakovu u zemlju kanaansku. zapadoæe u strah . Stoga nas je ova nevolja snaæla. . Po 42:33 Ali çovjek koji je gospodar one zemlje reçe nam: ‘Ovim øu doznati da ste poæteni ljudi: ostavite jednoga brata kod mene.” Po 43:3 Nato øe mu Juda: “Onaj nam je çovjek jasno rekao: ‘Ne smijete preda me ako vaæ brat ne bude s vama. tvojih slugu. rekoæe.” Po 42:13 Nato oni uzvrate: “Nas. a vi ostali uzmite æto vam treba za izgladnjele domove.’” Po 42:35 Kako su praznili svoje vreøe.i oni i njihov otac. kazasmo mu. dakle. kazaæe mu sve æto ih je snaælo.” Po 42:14 No Josip im dobaci: “Onako kako sam vam veø rekao: vi ste uhode! Po 42:15 Ovako øu vas iskuæati: odavde. tako mi faraona. a sad biste odveli i Benjamina. u tuzi biste otpravili moju sijedu glavu dolje u Æeol. Po 43:2 Kad su pojeli hranu koju bijahu donijeli iz Egipta.

jer bi to Egipøanima bilo odvratno. Po 43:25 Potom priprave oni svoje darove za dolazak Josipov o podne. Po 43:24 Çovjek zatim uvede ljude u Josipovu kuøu.gospodaru!Mismoiprijejednomdolazilidanabavimo hrane. Josip opazi svoga brata Benjamina . 39 . reçe im on. Moœda je ono bila zabuna. ponovo se javi i.Po 43:6 “Zaæto ste mi”. a najmlaåi prema mladosti svojoj. “Ne bojte se! Bog vaæ i Bog vaæega oca stavio je blago u vaæe vreøe. A ja. ista svota. i ti. neæto meda i mirodija. jer treba vratiti novac koji ste naæli u grlima svojih vreøa. najstariji prema starosti svojoj. Po 43:27 Upita ih on za zdravlje te øe dalje: “A je li dobro vaæ stari otac o kome ste mi govorili? Je li joæ dobra zdravlja?” Po 43:28 “Sluga tvoj.” Po 43:19 Stoga se primaknu upravitelju Josipova doma te mu. otac naæ. moram li bez djece ostati. Po 43:14 Neka Bog Svemoguøi. mene drœi odgovornim za njega. Po 43:13 Uzmite svoga brata pa se opet zaputite onom çovjeku.” Potom im izvede Æimuna. Ako ga tebi ne vratim i preda te ga ne dovedem. a obrok Benjaminov bijaæe pet puta veøi od svih ostalih. bilo mu je da zaplaçe. Sad smo ga donijeli sa sobom. uzmu sa sobom dvostruko novaca. Po 43:22 A ponijeli smo i drugog novca da kupimo hrane. na ulazu u kuøu.” Po 43:23 “Budite mirni”. povedu Benjamina te siåu u Egipat i stupe pred Josipa. Vaæ je novac k meni stigao.sina svoje majke . tako øemo preœivjeti. Po 43:33 I kad posjedaæe pred njim. neka ostanem. “nanijeli jad rekavæi onom çovjeku da imate joæ jednoga brata?” Po 43:7 Oni odgovore: “Çovjek nas je neprestano zapitkivao o nama i o naæoj obitelji: ‘Je li vam joæ œiv otac? Imate li joæ kojega brata?’ Mi smo mu odgovarali na pitanja. Po 43:21 i kad smo stigli na prenoøiæte i otvorili svoje vreøe. zapita Izrael. jer øe ovi ljudi blagovati sa mnom o podne!” Po 43:17 Çovjek uçini kako je Josip rekao i povede ljude u Josipov dom.te upita: “Je li ovo vaæ najmlaåi brat o kome ste mi govorili?” Onda nastavi: “Bog ti bio milostiv. dade im vode da operu noge. a ne pomrijeti. I pili su i gostili se s njim. bit øu ti kriv svega vijeka. odgovore i duboko se naklone iskazujuøi poætovanje. dobro je i joæ je dobra zdravlja”. Posljednja kuænja Po 44:1 Onda Josip naredi upravitelju svoga kuøanstva: “Napuni vreøe ovih ljudi hranom koliko mogu ponijeti.” Po 43:11 Njihov otac Izrael reçe im: “Kad je tako. potakne onog çovjeka na milosråe prema nama te vam pusti i drugoga brata i Benjamina. mogli smo se veø i dvaput vratiti. Kako smo mogli znati da øe reøi: ‘Dovedite svoga brata!’” Po 43:8 Potom Juda reçe svome ocu Izraelu: “Pusti djeçaka sa mnom pa da se dignemo i krenemo. pa ljeænjaka i badema. ali uçinite ovo: metnite u torbe najbiranijih proizvoda ove zemlje i ponesite na dar onom çovjeku: neæto balzama. Po 43:29 Podigavæi svoje oçi. a napose opet Egipøanima koji su s njim jeli. sine moj!” Po 43:30 Josip se poslije toga poœuri van jer mu se srce uzbudilo zbog brata. Po 43:9 Ja za njega jamçim. i mi. Po 43:10 Ta da nismo toliko oklijevali. njima napose. Po 43:31 Onda opere lice. reknu: Po43:20“Oprosti. a to novac svakoga od nas ozgo u njegovoj vreøi. Mi ne znamo tko nam je stavio novac u naæe vreøe. Po 43:16 Kad Josip ugleda s njima Benjamina. i naæa djeca. naæ novac. naredi: “Posluœite ruçak!” Po 43:32 Staviæe njemu napose. a novac svakog stavi u grlo njegove vreøe. zakolji jedno œivinçe i pripremi. svladavajuøi se. Uåe u jednu sobu i tu se isplaka. a njihovoj magaradi baci pæiøe. Egipøani ne bi mogli jesti s Hebrejima. Po 43:26 Kad je Josip doæao u kuøu. Po 43:18 Ljudi se pobojaæe kad su bili povedeni u dom Josipov te rekoæe: “Zbog novca koji se naæao u naæim vreøama prvi put vode nas unutra tako da nas napadnu i zajedno s naæom magaradi uzmu za robove. Po 43:34 I nareåivaæe on da jela ispred njega nose njima. jer su çuli da øe ondje ruçati. Po 43:12 Sa sobom uzmite dvostruko novaca. dadu mu darove koje su sa sobom donijeli i do zemlje mu se poklone. mirisne smole.” Po 43:15 Uzmu ljudi darove. El Æadaj. samo se zgledahu. reçe upravitelju svoga kuøanstva: “Odvedi ljude u kuøu. neka bude.

ocu mome.” Po 44:10 “Premda je ono æto predlaœeæ pravo”. Bace se preda njega na zemlju. odvrati nam: ‘Kako znate. Po 44:19 Pitao je moj gospodar svoje sluge: Imate li oca ili joæ kojega brata?’ Po 44:20 Svome smo gospodaru odgovorili: ‘Imamo stara oca. otpreme ljude i njihove magarce. oca naæega. siøi øemo. a mladiø . Po 44:12 On je pretraœivao.kad Josip reçe upravitelju svoga kuøanstva: “Na noge! Poåi za onim ljudima! Kad ih stigneæ. Pehar se naåe u Benjaminovoj vreøi. Po 44:25 Naæ nam je otac rekao: ‘Idite opet i nabavite nam malo hrane!’ Po 44:26 Odgovorili smo: ‘Ne moœemo onamo. çime li se opravdati? Bog je otkrio zlodjelo tvojih slugu. Po 44:4 Tek æto su iziæli iz grada . svaki ponovo natovari svoga magarca i vrate se u grad.roåenaunjegovojstaraçkojdobi. poçevæi s najstarijim i zavræivæi s najmlaåim.odgovori. onaj u koga se naæao pehar bit øe moj rob. Po 44:31 on øe svisnuti kad vidi da djeçaka nema s nama.çiji je œivot tako povezan s njegovim . molim te. Kako bismo onda mogli ukrasti srebra ili zlata iz kuøe tvoga gospodara! Po 44:9 Onaj u koga se od tvojih slugu naåe.nisu bili odmakli daleko .stavi u grlo vreøe najmlaåega. kazali smo mu rijeçi moga gospodara. joæ je on bio ondje.’ Po 44:21 Potom si rekao svojim slugama: ‘Dovedite mi ga ovamo da ga vide moje oçi?’ Po44:22Amismoodgovorilisvomegospodaru:‘Djeçaknemoœeostaviti oca. Evo nas za robove svome gospodaru .ne bude s nama. Samo ako s nama poåe naæ najmlaåi brat. moju øete sijedu glavu s tugom strovaliti dolje u Æeol. Po 44:13 Nato oni razdru svoje haljine.’ Po 44:27 Tvoj sluga. viæe ne smijete preda me. te sam zakljuçio: sigurno je rastrgan! Odonda ga viæe nisam vidio. otac moj.Njegov je pravi brat umro. on joæ imajednogsina. Po 44:28 Jedan je nestao. 40 . a mi drugi postat øemo robovi tvome gospodaru. molim te. “ipak øe samo onaj u koga se ukradeno pronaåe biti moj rob. Njegov ga otac osobito voli. tako da je on jedini ostao od svoje majke. Po 44:7 Oni odgovore: “Zaæto nam gospodar govori tako? Daleko bilo od slugu tvojih da uçine takvo æto! Po 44:8 Çak i novac koji smo naæli u svojim vreøama donijeli smo ti natrag iz zemlje kanaanske.’ Po 44:30 Ako sad doåem k tvome sluzi. njegov bi otac umro.’ Po 44:24 Kad smo se vratili tvome sluzi.” On uçini kako mu je Josip naredio.’ Po 44:33 Zato. œena mi je rodila dva sina. Po 44:15 Onda im Josip reçe: “Kakvo je to djelo æto ste ga uçinili? Zar ne znate da se çovjek kao æto sam ja bavi proricanjem?” Po 44:16 Nato Juda odgovori: “Æto bismo mogli reøi svome gospodaru? Æto moœemo kazati.Tajjenajmlaåi. preuzme on. Po 44:32 Jer tvoj je sluga zajamçio ocu svome za djeçaka. Ta ti si ravan faraonu. bit øu kriv svome ocu svega vijeka. Po 44:29 Ako i ovoga od mene odvedete pa ga kakva nesreøa snaåe.’ Po 44:23 Nato si rekao svojim slugama: ‘Ako vaæ najmlaåi brat s vama ne doåe ovamo. a vi drugi poåite mirno k svome ocu!” Judino posredovanje Po 44:18 Onda mu se Juda primaçe i reçe: “Gospodaru moj.Po 44:2 A moj pehar . rekavæi: ‘Ako ti ga ne vratim. neka tvoj sluga ostane kao rob mome gospodaru. kad bi ga ostavio. “Nego. Po 44:14 Kad su Juda i njegova braøa ponovo stupili u Josipov dom. neka se usmrti. Po 44:3 Kad je svanulo.” Po 44:17 “Daleko od mene da uçinim tako!” . dolje u Æeol.onaj od srebra .” Po 44:11 Brœe spustiæe vreøe na zemlju i svaki svoju otvori. dopusti sluzi svojem da rekne rijeç uæima gospodara svojega i neka se tvoja srdœba ne razlijeva na tvog slugu. jer ne smijemo pred onoga çovjeka ako ne bude s nama naæ najmlaåi brat. a ostali bit øete slobodni. a djeçak neka ide natrag s braøom. zajedno s njegovim novcem za œito. kaœi im: ‘Zaæto uzvraøate zlo za dobro? Po 44:5 Zar iz onog pehara ne pije moj gospodar i ne çita iz njega proricanje? Zlo ste uçinili!’” Po 44:6 Stigavæi ih. ponovi im te rijeçi. tako øe tvoje sluge strovaliti u tuzi sijedu glavu tvoga sluge.jednako nas kao i onog u koga se naæao pehar. ocu svome.

Faraon doziva Izraela u Egipat Po 45:16 Glas se proçuje u faraonovu dvoru: “Stigla Josipova braøa!” Bilo je to drago faraonu i njegovim dvoranima.’ Po 45:12 Ta svojim oçima moœete vidjeti. Po 45:7 Zato me Bog poslao pred vama da vam se saçuva ostatak na zemlji te da vam œivot spasi velikim izbavljenjem. Po 45:26 Kad mu rekoæe: “Josip je œiv i çak vlada nad svom zemljom egipatskom!”. Po 45:20 Neka vam se oçi ne rastuœuju za vaæim stvarima. Po 45:15 Izljubi zatim svu svoju braøu. vaæ brat.aplakaojeiBenjamin obisnuvæi mu oko vrata. reçe Josip svojoj braøi. Po 45:23 Isto tako poæalje svome ocu: deset magaraca natovarenih najboljim plodovima egipatskim i deset magarica natovarenih œitom. k svome ocu Jakovu. Po 45:2 Briznuo je u glasan plaç. Po 45:27 Ali kad mu ispripovjediæe sve æto im je Josip rekao i kad vidje kola æto ih je Josip poslao da ga prevezu. uzmite oca i doåite. gospodara nad svim njegovim domom i vladaocem nad svom zemljom egipatskom. Po 45:9 Œurite se k mome ocu te mu recite: ‘Ovo ti poruçuje tvoj sin Josip: Bog me postavio gospodarem nad svim Egiptom. i brzo mi ovamo oca dovedite!” Po45:14PotomzagrlibrataBenjaminatezaplaka. ni tvoja obitelj. onaj koga ste prodali u Egipat. “Otac mi je. reçe Izrael. u naruçju im se rasplaka. Po 45:18 Uzmite svoga oca i svoje obitelji i k meni doåite! Ja øu vam dati najbolju zemlju u Egiptu te øete uœivati od obilja ove zemlje. Po 45:28 “Dosta”. Tako øeæ biti blizu mene: ti. jer øe glad potrajati joæ pet godina. kao æto vidi i moj brat Benjamin. Po 45:11 Ondje øu se za te brinuti. nastavi: “Ja sam Josip. “Sin moj Josip joæ je œiv! Moram poøi i vidjeti ga prije nego umrem. Poslije toga njegova braøa zaåu s njim u razgovor. siåi k meni bez oklijevanja. da vam to moja usta govore.’” Po 45:21 Sinovi Izraelovi tako uçine. Doznalo se za to i na faraonovu dvoru. kruhom i namirnicama ocu za put. tvoja djeca. Po 45:6 Dvije su veø godine æto je glad doæla na zemlju.’ Po 45:19 A naredi i ovo: ‘Ovako uçinite: Iz zemlje egipatske potjerajte kola za svoju djecu i svoje œene. dakle. tvoja unuçad. Po 45:8 Tako niste vi mene poslali ovamo nego Bog. Po 45:10 Nastanit øeæ se u kraju Goæenu. tvoje ovce i goveda i sve æto je tvoje. reçe im: “Nemojte se putem svaåati!” Po 45:25 I tako oni odoæe iz Egipta i stigoæe u zemlju kanaansku.Po 44:34 Jer.” Jakov odlazi u Egipat Po 46:1 Tako Izrael krene na put sa svim æto bijaæe njegovo i stigne u Beer Æebu te prinese œrtvu Bogu svoga oca Izaka. niti itko tvoj. a joæ pet godina neøe biti ni oranja ni œetve u zemlji. Po 45:3 “Ja sam Josip”. jer Bog je onaj koji me pred vama poslao da vas odrœi u œivotu. Po 45:13 Pripovjedite ocu o mome visokom poloœaju u Egiptu i sve æto ste vidjeli. kako mogu k svome ocu ako djeçaka nema sa mnom! Ne bih mogao gledati jad æto bi snaæao moga oca. duh njihova oca Jakova oœivje. Po faraonovoj zapovijedi Josip im dade kola i popudbinu. Po 45:4 Onda øe opet Josip svojoj braøi: “Primaknite se k meni!” Kad su se primakli. njegovo se srce skameni jer im nije mogao vjerovati. on me postavio faraonu za oca.” Josip se oçituje braøi Po 45:1 Josip se viæe nije mogo svladavati pred onima koji su ga okruœivali pa povika: “Neka svi odstupe!” Tako nitko nije ostao s Josipom kad se oçitovao svojoj braøi. jer sve æto je u Egiptu najbolje bit øe vaæe. da su ga i Egipøani mogli çuti. Po 45:22 Svakom od njih dade nove haljine. Po 45:24 Isprativæi svoju braøu na put. toliko se zapanjiæe pred njim. Tako neøeæ oskudijevati ni ti. Po 46:2 U noønom viåenju zovne Bog Izraela: “Jakove! Jakove!” On odgovori: “Evo me!” 41 . joæ na œivotu!” Ali mu braøa nisu mogla odgovoriti. Po 45:17 Onda faraon reçe Josipu: “Kaœi svojoj braøi neka uçine ovo: ‘Natovarite svoje œivine i odmah se uputite u zemlju kanaansku. Po 45:5 Ali se nemojte uznemirivati i prekoravati æto ste me ovamo prodali. a Benjaminu dade tri stotine srebrnika i petore haljine.

” Po 47:2 I uzevæi petoricu izmeåu svoje braøe. Po 46:8 Ovo su imena Izraelaca . Ona je tako rodila Jakovu æesnaest duæa. Po 46:11 Sinovi Levijevi: Geræon. Po 46:30 Onda Izrael reçe Josipu: “Sada. imao sinova i køeri trideset i troje. Josip te obavijesti faraona: “Moj otac i moja braøa stigoæe sa svojim ovcama i govedima i sa svime æto imaju iz zemlje kanaanske. Po 46:26 Tako je sve Jakovljeve çeljadi æto je od njega poteklo i u Egipat doselilo . Elon i Jahleel. Sohar i Æaul. kad vas faraon pozove i zapita: ‘Çime se bavite?’ Po 46:34 odgovorite: œeljudi smo.u svemu æezdeset i æest osoba. dakle. Po 46:28 Izrael posla Judu naprijed k Josipu da se pred njim pojavi u Goæenu. Eri. Po 47:4 Doæli smo da potraœimo kratak boravak u ovoj zemlji”. Ne boj se siøi u Egipat.Po 46:3 “Ja sam Bog. reøi øu mu: ‘Moja braøa i obitelj moga oca. dakle.’ Po 46:33 Tako. koju je Laban darovao svojoj køeri Lei. Jiæva. Po 46:22 To su bili potomci Rahelini koje je rodila Jakovu . Beker. Peres i Zerah. “jer je nestalo paæe za stada tvojih slugu. Onan. Prema tome. Po 46:32 Oni su ljudi pastiri. Po 46:21 Sinovi Benjaminovi: Bela. Po 46:7 Sa sobom je u Egipat poveo svoje sinove i unuke. Po 46:23 Danov je sin Huæim. U svemu je. Roæ. Po 46:27 I k tome dva sina Josipova æto su mu se rodila u Egiptu. koji su bili u zemlji kanaanskoj. Gera. Po 46:13 Sinovi Jisakarovi: Tola. Jeser i Æilem. i eno ih u goæenskom kraju. sve svoje potomstvo. sve çeljadi Jakovljeva doma æto se naseli u Egiptu bijaæe sedamdeset duæa. Jakin. uvijek su se bavili stoçarstvom. Arodi i Areli. Mupim. doæli su k meni. Po 46:19 Sinovi Jakovljeve œene Rahele: Josip i Benjamin. Naaman. Hagi.ne ukljuçujuøi œena Jakovljevih sinova . Esbon. Po 46:20 Josipu su se u egipatskoj zemlji rodili Manaæe i Efrajim. Po 46:14 Sinovi Zebulunovi: Sered. a Josip øe ti svojom rukom oçi zaklopiti. koju je Laban dao svojoj køeri Raheli.” Po 47:1 Ode. Jamin. Guni.u svemu njih çetrnaest. Stupivæi preda njega. Po 47:3 Onda faraon zapita njegovu braøu: “Çime se bavite?” Odgovore faraonu: “Tvoje su sluge stoçari. Kehat i Merari. Po 46:4 Ja øu siøi u Egipat s tobom i sam øu te vratiti ovamo. baæ kao æto su bili naæi preci. Ehi. mogu umrijeti. Falu. Po 46:6 Uzmu sa sobom svoje blago i dobra æto ih bijahu stekli u zemlji kanaanskoj te stignu Jakov i sve njegovo potomstvo u Egipat. Sinovi Izraelovi postave svoga oca Jakova. Æuni. Po 46:18 To su bili potomci Zilpe. Po 46:24 Sinovi Naftalijevi: Jahseel. Hesron i Karmi. Hupim i Ard. Kad stignu u goæenski kraj. jer øu ondje od tebe proizvesti velik narod. pastiri Egipøanima mrski. Po 46:17 Sinovi Aæerovi: Jimna. Jaæub i Æimron. uvede ih faraonu. tako da se moœete naseliti u goæenskom kraju. Berija i sestra im Serah. Fuva. Ohad. Dopusti da se tvoje sluge nastane u goæenskom kraju. Sinovi Berijini: Heber i Malkiel. Peresovi sinovi bili su Hesron i Hamul. Aæbel.u susret svome ocu Izraelu. Jiævi.” 42 . Æela. svoje køeri i køeri svojih sinova. Po 46:10 Sinovi Æimunovi: Jemuel. Rodila mu ih je køi onskog sveøenika Poti-Fere. Po 46:25 To su bili potomci Bilhe. Bog tvoga oca. pade mu oko vrata i dugo je tako plakao.” Po 46:31 Zatim Josip reçe svojoj braøi i oçevoj obitelji: “Otiøi øu i obavijestiti faraona. Po 46:29 Josip upregne svoja kola i zaputi se u Goæen . sluge tvoje. i mi i naæi preci’. Er i Onan umrli su u zemlji kanaanskoj. svoju djecu i svoje œene u kola æto ih je faraon poslao da ga prevezu. Po 46:16 Sinovi Gadovi: Sifjon. Po 46:15 To su sinovi koje je Lea imala s Jakovom u Padan Aramu i joæ køerka Dina. rekoæe faraonu.” Po 46:5 I Jakov krene iz Beer Æebe. Svi su. Po 46:12 Sinovi Judini: Er. Ona je Jakovu rodila sedam potomaka. poæto sam roåenim oçima vidio da si joæ œiv. naime. koji se od poçetka do sad bavimo stoçarstvom.Jakova i njegovih potomaka . Po 46:9 Rubenovi sinovi: Henok. dotjerali su sa sobom svoja stada i sve æto im pripada. sin Kanaanke.koji su stigli u Egipat: Jakovljev prvoroåenac Ruben. straæna glad pritiæte kanaansku zemlju.

to çu.postaviihzanadglednike moga osobnog blaga. Po 47:18 Kad je ona godina proæla. daj sjemena da preœivimo: da ne izginemo i da nam oranice ne postanu pustoæ!” Po 47:20 Tako Josip steçe faraonu u posjed sve egipatske oranice. blaga su veø ustupljena gospodaru.” Po 47:16 Josip odgovori: “Predajte svoju stoku pa øu vam dati œita u zamjenu za stoku kad je novca nestalo. prenesi me iz Egipta gore i sahrani me u njihovu grobnicu!” “Uçinit øu kako si rekao”.” Po 47:6 Tako. dok øe çetiri petine ostajati vama: za zasijavanje polja. Po 47:28 U zemlji egipatskoj poœivje Jakov sedamnaest godina.Aakoznaædameåunjimaimaprikladnih. Manaæea i Efrajima. odgovori. za sitnu i krupnu stoku i za magarad. Stoga nisu prodali svojih imanja. doåu k njemu i druge godine te mu reknu: “Ne moœemo skriti od svoga gospodara: novca je nestalo. Po 47:29 A kad se pribliœi vrijeme Izraelu da umre. dakle. a Josip im davaæe kruh u zamjenu za konje. Po 47:21 a narod od jednog kraja Egipta do drugoga njegovim robljem.Po 47:5 Faraon reçe Josipu: “Neka se. prodao svoje njive. kako je faraon naredio. Po 47:14 Josip pobra sav novac æto se nalazio u zemlji egipatskoj i zemlji kanaanskoj u zamjenu za œito koje se prodavalo i odnese novac u faraonov dvor. Tako je zemlja postala faraonovo vlasniætvo. svi Egipøani doåu k Josipu te mu reknu: “Daj nam kruha! Zaæto da pomremo pred tvojim oçima? Novca viæe nema. I on mu se zakle. u njem stekoæe vlasniætvo. Po 47:24 A kad bude pobiranje ljetine. Jakov blagoslivlja Josipove sinove Efrajima i Manaæea Po 48:1 Poslije nekog vremena jave Josipu: “Eno ti je otac obolio.” Po47:26TakoJosipnapravizaEgipatzemljiænizakonkojiidanasvrijedi: petina pripada faraonu. Po 47:12 A Josip opskrbi hranom svoga oca. pozva svoga sina Josipa te mu reçe: “Ako mi œeliæ ugoditi. i tako øemo zajedno sa svojom zemljom postati faraonovi kmetovi. jedino sveøeniçka imanja nisu preæla faraonu. Jakov blagoslovi faraona.reçe. Po 47:31 “Zakuni mi se!” . u kraju goæenskom. Tada se Izrael duboko prignu na uzglavlju. Po 47:13 Nigdje nije bilo hrane jer je pritisla straæna glad: izmuçi ona i zemlju egipatsku i zemlju kanaansku. a egipatska ti je zemlja na raspolaganju: smjesti svoga oca i svoju braøu u najboljem kraju. stavi svoju ruku pod moje stegno kao jamstvo svoje odanosti meni: nemoj me sahraniti u Egiptu! Po 47:30 Kad legnem dolje sa svojim ocima. i tako su œivjeli od prihoda æto im ga je faraon davao. Tako je duljina Jakovljeva œivota iznosila sto çetrdeset i sedam godina. svoju braøu i svu oçevu obitelj sve do najmanjega. kad Jakov i njegovi sinovi stigoæe u Egipat i kad faraon. Po 47:8 A faraon upita Jakova: “Koliko ti je godina?” Po 47:9 Jakov odgovori faraonu: “Godina moga lutalaçkog œivljenja ima stotina i trideset. nastane u goæenskom kraju. reçe Josipu: “Buduøi da su tvoj otac i tvoja braøa doæli k tebi.” Nato on uzme sa sobom svoja dva sina. za hranu vama i onima koji su u vaæim domovima i za hranu vaæoj djeci. drugo niæta ne preostaje da gospodaru ustupimo nego sebe i svoje oranice. kralj egipatski. Malo ih je i nesretne su bile godine moga œivota.” Po 47:25 Oni odgovore: “Œivot si nam spasio! Mi smo zahvalni svome gospodaru æto moœemo biti faraonovi robovi. Po 47:23 Onda Josip reçe svijetu: “Buduøi da sam danas za faraona prekupio i vas i vaæu zemlju.” Po 47:7 Josip onda dovede svoga oca Jakova faraonu. Tako ih je one godine opskrbljivao kruhom u zamjenu za sve njihovo blago. Po 47:15 Kad je nestalo novca u zemlji egipatskoj i zemlji kanaanskoj.” Po 47:17 Tako su oni dovodili svoju stoku Josipu. u kraju Ramsesovu. ne dostiœu brojem godine œivljenja na zemlji mojih otaca. Po 47:22 Jedino nije preuzeo sveøeniçkih imanja. jer je faraon davao sveøenicima odreåeni dio. evo vam sjeme pa zasijte zemlju. Jakovljeva posljednja œelja Po 47:27 Izraelci se nastaniæe u zemlji egipatskoj. faraonu øete davati jednu petinu. bijahu rodni i broj im se veoma umnoœi. Po 47:19 Zaæto da uniætimo na tvoje oçi i sebe i svoje zemlje? Uzmi i nas i naæe zemlje u zakup za kruh. jer je svaki Egipøanin. 43 . kako ih pritisnu glad.” Po 47:10 Poslije toga Jakov se oprosti s faraonom i ode od njega. Po47:11TakoJosipnastanisvogaocaisvojubraøudavæiimuvlasniætvo najljepæi kraj egipatske zemlje.

kad. znam. jer je preœestoka! Prokleta im obijest.iako je Manaæe bio prvoroåenac. sine. tek u maloj udaljenosti od Efrate. Po 48:16 anåeo koji me od svakog zla izbavljao . sve do zemlje. sadaænji Betlehem.” Po 48:8 Opazivæi Izrael Josipove sinove. poput lavice legao potrbuæke! Tko bi ga draœiti smio? 44 . nakloni. laviøu mali! Plijenom si se. Po 48:4 a potom mi reçe: ‘Uçinit øu te rodnim i mnogobrojnim. “jer ovo je prvoroåenac. svagda ti je æaka na æiji duæmana. njegovim se oçima to uçini krivo.” “Dovedi mi ih da ih blagoslovim”. poput lava. a u svom nasljedstvu neka se zovu po imenu svoje braøe. evo. premda je bio mlaåi. nije vidio. Po 48:7 Kad sam se. u njihovim zborovima udjela ne imao! U srdœbi su svojoj ljude ubijali. Izrael skupi svoje snage i sjede na postelju. uçinit øu da postaneæ skup naroda. se ponosom. evo. Po 48:10 Izraelu oçi oslabile od starosti. Po 48:21 Poslije Izrael reçe Josipu: “Ja øu. Izraelu nalijevo. u obijesti bikove sakatili.Po 48:2 Kad Jakovu rekoæe: “Evo ti je doæao sin Josip”. Bog mi dade da vidim i tvoje potomke.djecu ovu neka blagoslovi! Neka se ime moje i mojih preåa Abrahama i Izaka po njima spominje! U mnoætva se mnogobrojna po zemlji razmnoœili!” Po 48:17 Kad je Josip vidio da je njegov otac poloœio desnicu na Efrajimovu glavu. Po 49:9 Judo. Po 48:3 Reçe Jakov Josipu: “Bog Svemoœni. objavi mi se u Luzu. Ali njegov mlaåi brat bit øe veøi od njega. Po 49:7 Prokleta im srdœba. i od njega øe postati narod i bit øe velik.” Jakovljeva oporuka Po 49:1 Jakov zatim sazva svoje sinove te reçe: “Skupite se da vam kaœem æto øe vas snaøi u kasnije vrijeme: Po 49:2 Okupite se. zato posegne za rukom svoga oca da je pomakne s Efrajimove glave na glavu Manaæeovu. çijim su putovima hodili oci moji Abraham i Izak. neka budu moji . dana blagoslovi rekavæi: “Vama neka se Izrael blagoslivlja govoreøi: Kao æto je Efrajimu i Manaæeu. Po 48:11 Potom Izrael reçe Josipu: “Nisam oçekivao da øu joæ ikada vidjeti tvoje lice. jer na leœaj oca svog se pope. Po 48:14 Ali Izrael ispruœi svoju desnicu i stavi je na Efrajimovu glavu. udebljao. reçe. jer je preokrutna! Razdijelit øu ih po Jakovu. Po 49:6 Na njihova vijeøanja ja ne silazio. poput vode nabujao. prvenac moje muækosti. oçe moj.Efrajima svojom desnicom. neøeæ viæe imati prvenstva. Bog. oba tvoja sina æto su ti se rodila u zemlji egipatskoj.” Po 48:12 Josip ih tada skine s njegovih koljena i duboko se. Po 48:13 Nato ih uze Josip obojicu . koji mi je pastir bio otkako postah pa do danas. Izraelu nadesno .te ih k njemu primaçe. El Æadaj. Izraelom raspræiti. moj tad oskvrnu krevet. snagom se istiçeæ. Po 49:4 no. na moju œalost.tako je drœao ruke unakrst . neka i tebi Bog uçini!” Tako stavi Efrajima pred Manaæea.” Po 48:20 Onoga ih. a svoju ljevicu na glavu Manaæeovu . a on ih poljubi i zagrli. naime. naskoro umrijeti. sinci oca tvoga tebi øe se klanjat. blagoslov mi dade. snaga ti si moja. æto sam ga svojim maçem i lukom osvojio od Amorejaca. u zemlji kanaanskoj. a tvome potomstvu poslije tebe dat øu ovu zemlju u posjed zauvijek. çujte oca svoga Izraela! Po 49:3 Ti Rubene. Po 48:15 Tako je davao svoj blagoslov Josipu govoreøi: “Bog. Po 48:18 “Ne tako. dakle. a njegovo øe potomstvo biti mnoætvo. Po 48:22 A tebi ostavljam Æekem. Sahranio sam je ondje uz put u Efratu. sinovi Jakovljevi. Zato mu privede sinove. zato stavi desnicu na njegovu glavu!” Po 48:19 Ali njegov otac to odbije rekavæi: “Znam ja. tvoja majka Rahela umrije na putovanju u kanaansku zemlju. Po 49:8 Judo! Tvoja braøa slavit øe te. zapita: “Tko su ovi?” Po 48:9 Josip odgovori svome ocu: “Sinovi su to moji koje mi je Bog dao ovdje. neæto viæe nego tvojoj braøi.Efrajim i Manaæe neka budu moji kao i Ruben i Æimun! Po 48:6 A djeca æto su ti se rodila poslije njih neka ostanu tvoja. prije nego sam ja stigao k tebi u Egipat. sine moj. vraøao iz Padana.’ Po 48:5 Sad. çujte. moj prvoroåençe.” reçe Josip svome ocu. a Manaæea svojom ljevicom. no Bog øe biti s vama i opet vas dovesti u zemlju vaæih otaca. Po 49:5 Æimun i Levi braøa su prava! Maçevi im oruåe nasilja. Istiçeæ.

Po 50:3 Trebalo je çetrdeset dana: toliko. uzdam! Po 49:19 Gada øe pljaçkat razbojnici.” Po 49:28 Sve su to Izraelova plemena . plodno stablo kraj izvora. Jakovljev pogreb Po 50:1 Josip se baci na oca. Po 49:23 Strijelci njega saletjeli.Po 49:10 Od Jude œezlo se kraljevsko.odliçnici njegova dvora i svi dostojanstvenici egipatske zemlje. ni palica vladalaçka od nogu njegovih udaljiti neøe dok ne doåe onaj kome pripada . Po 49:31 Ondje je sahranjen Abraham i njegova œena Sara. njihove ovce i goveda. Po 49:15 Vidje da je odmor ugodan. Nalazi se s onu stranu Jordana. izljubi ga. blagoslovom ozdo iz dubina. suzama mu oblije lice. grane svoje grana preko zida. imenom Pastira. Jahve. njegova braøa i oçeva porodica. Ocem tvojim. Josip odrœa sedmodnevnu œalost za ocem. te leåa svoja pod teret podmetnu i na tlaku pristade. odrœaæe ondje veliko i sveçano naricanje. Po 49:22 Josip je stablo plodno. guja pokraj staze æto øe konja za zglob ujesti. Po 49:20 U Aæera bit øe hrane. Josip reçe onima u dvoru faraonovu: “Uçinite mi milost i prenesite faraonu ovo: Po 50:5 Moj me otac zakleo govoreøi: ‘Kad umrem. Po 49:30 u æpilji æto se nalazi na polju Efrona. Po 50:12 Jakovljevi sinovi uçine kako im je naredio otac: Po 50:13 odnesu ga u zemlju kanaansku te ga sahrane u æpilji na polju 45 . S njim su poæli i svi faraonovi sluœbenici . mlado magarice svoje za çokot. Po 49:16 Dan øe narod svoj suditi kao svako pleme Izraelovo. a onda øu se vratiti. Posljednje upute i smrt Jakovljeva Po 49:29 Poslije toga im dade ovu naredbu: “Naskoro øu se pridruœiti svojim precima. blagoslovom iz svih prsa. Po 50:2 Poslije toga Josip naredi lijeçnicima koji su se nalazili u njegovoj sluœbi da mu oca balzamiraju. Po 49:24 Ali luk mu çvrst ostaje. ondje sam ja sahranio Leu. izmeåu braøe posveøenog! Po 49:27 Benjamin je vuk grabeœeljivi. poslastica za kraljeve. a naveçer plijen dijeli. strijeljali ga. Po 50:8 sva Josipova obitelj.” Po 50:7 Tako Josip ode da sahrani oca. i njegov konjik nauznak øe pasti. Stijene Izraela. lovinu on jutrom jede. Po 49:14 Jisakar je koæçat magarac polegao meåu ogradama. U vinu on kupa svoju odjeøu svoju halju u krvi od groœåa. u æpilji na polju Makpeli. miæice mu ojaçale. traje balzamiranje. Sahranite me kraj mojih otaca.dvanaest ih na broj . Po 49:25 Bogom. Po 50:4 A kad je proælo vrijeme oplakivanja. Po 49:13 Zebulun øe stanovati uz obalu morsku. iz svih utroba! Po 49:26 Blagoslovom klasja i cvjetova.pridruœi se svojim precima. Po 49:11 Svog magarca za lozu privezuje. Kanaanci. Sedamdeset su ga dana Egipøani oplakivali. Po 49:12 Oçi su mu od vina mutne. pljaçkom øe im za petama biti. uz bok njegov Sidon øe leœati.nasuprotMamri. Po 50:11 Kad su stanovnici te zemlje. naime.TojeonakojujeAbraham kupio s poljem od Hetita Efrona za mjesto sahranjivanja. Po 50:9 S njim su iæla i kola i konjanici: bila je to vrlo duga povorka.kome øe se narodi pokoriti.i to im je otacrekaokadihjeblagoslivljao. koji ti pomaœe. vidjeli tugovanje u Goren Haatadu. blagoslovom drevnih brda. i oni balzamiraæe Izraela. sahranjeni su ondje Izak i njegova œena Rebeka. Jedino su u goæenskom kraju ostala njihova djeca. Svesilnim koji te blagoslivlje blagoslovom ozgo sa nebesa. Po 49:17 Neka Dan zmija bude na putu. œelja vjeçnih breœuljaka . s onu stranu Jordana. zubi bjelji od mlijeka. Po 49:18 U spas tvoj se.neka se oni spuste na Josipa. Po 49:21 Naftali je koæuta lakonoga koja krasnu lanad mladi. rekoæe: “To ti je sveçano naricanje Egipøana!” Zato nazovu to mjesto Abel-Misrajim. Po 49:32 Polje i æpilja na njemu kupljeni su od Hetita.uzemljikanaanskoj. opljaçkali.” Po 50:6 Faraon odgovori: “Otiåi gore i sahrani svoga oca kako si mu se zakleo.” Po 49:33 Kad je Jakov tako naputio svoje sinove. rukom Jakog Jakovljeva. sahrani me u grob koji sam sebi pripravio u zemlji kanaanskoj!’ Dopusti mi da odem gore i sahranim oca. povuçe noge natrag na postelju te izdahnu . Hetita.svakogajeodnjihblagoslovionjegovim blagoslovom. Po 50:10 Stigavæi u Goren Haatad. luka spasa bit øe brodarima. a zemlja lijepa.

Izl 1:10 Hajde.Makpeli kod Mamre. pa im naredi: Izl 1:16 “Kad u porodu pomaœete Hebrejkama. 46 IZLAZAK Nevolje Hebreja u Egiptu Izl 1:1 Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom siæli u Egipat. Po 50:14 Poæto je sahranio svoga oca. njegova braøa i svi koji su s njim iæli da mu oca pokopaju. Izl 1:9 I reçe on svome puku: “Eto. Po 50:21 Zato se ne bojte! Ja øu se brinuti za vas i za vaæu djecu. neka œivi. ako je œensko. Izl 1:6 I umre Josip. Izl 1:7 Ali su Izraelci bili rodni. Izl 1:18 Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: “Zaæto ste tako radile i na œivotu ostavljale muæku djecu?” Izl 1:19 Nato babice odgovore faraonu: “Hebrejke nisu kao egipatske . da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje. Izl 1:15 Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice. Æimun. Gad i Aæer. a raåala se djeca i Makiru. razliçitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.’ Oprosti. Po 50:24 Napokon reçe Josip svojoj braøi: “Ja øu. evo. sjetiti vas i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju æto ju je pod zakletvom obeøao Abrahamu. namnoœili se i silno ojaçali. Izl 1:8 Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa. na Josipovim koljenima. od kojih jednoj bijaæe ime Æifra. Izl 1:13 I Egipøani se okrutno obore na Izraelce. naskoro umrijeti. Levi i Juda. tako da su napuçili zemlju. Po 50:23 Tako je Josip gledao Efrajimovu djecu do treøeg koljena. balzamiraæe ga i u Egiptu poloœiæe u lijes. Izl 1:14 Ogorçavali su im œivot teækim radovima: pravljenjem meljte i opeke. Poœivje Josip stotinu i deset godina. a drugoj Pua. nego su ostavljale na œivotu muæku djecu. tako da su Egipøani strahovali od Izraelaca. dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muæko dijete. postupimo mudro s njima: sprijeçimo im porast. napredovali i æirili se. iako ste vi namjeravali da meni naudite. Po 50:18 Tada sama njegova braøa doåu k njemu. Izl 1:5 U svemu Jakovljevih potomaka bijaæe sedamdeset duæa. Josip se vrati u Egipat .on. Ali øe se Bog. Manaæeovu sinu. A Josip je veø bio u Egiptu. uvredu slugama Boga svoga oca!” Na te rijeçi Josip brizne u plaç. a pomru i sva njegova braøa i sav onaj naraætaj.” Po 50:25 Tada Josip zakune Izraelove sinove: “Bog øe se vas doista sjetiti. Izl 1:4 Dan i Naftali. zacijelo. Izl 1:12 Ali æto su ih viæe tlaçili. rekoæe: “Æto ako je Josip na nas ljut i pokuæa uzvratiti nam za sve zlo koje smo mi njemu nanijeli?” Po 50:16 Stoga poruçe Josipu ovako: “Pred svoju smrt tvoj je otac naredio: Po 50:17 ‘Ovako recite Josipu: Oprosti braøi svojoj zlo i grijeh æto su onako okrutno prema tebi postupili. sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moøniji od nas. svaki sa svojim domom: Izl 1:2 Ruben. Tako su faraonu sagradili gradove-skladiæta: Pitom i Ramses. i tada ponesite moje kosti odavde!” Po 50:26 Josip umrije kad mu bijaæe sto i deset godina. Od smrti Jakovljeve do smrti Josipove Po 50:15 Kad su Josipova braøa vidjela da im je otac umro. Zebulun i Benjamin. oni se joæ viæe mnoœili.” Tako ih je smirio ljubeznim rijeçima.” Izl 1:11 I postaviæe nad njima nadglednike da ih tlaçe teækim radovima. polju æto ga je Abraham kupio od Hetita Efrona za sahranjivanje. Bog je bio onookrenuonadobro:dauçiniætosedanaszbiva-daspasiœivotvelikom narodu. Izl 1:3 Jisakar. dakle. Po 50:22 Josip ostane u Egiptu zajedno s rodom svojim i oçevim. da se u sluçaju rata ne pridruœe naæim neprijateljima. ubijte ga. Izaku i Jakovu. Izl 1:17 Ali su se babice bojale Boga i nisu çinile kako im je naredio egipatski kralj. bace se preda njega te mu reknu: “Evo nas k tebi da budemo tvoji robovi!” Po 50:19 Josip im odvrati: “Ne bojte se! Ta zar sam ja namjesto Boga! Po 50:20 Osim toga.

a ja øu te plaøati. Izl 2:10 Kad je dijete odraslo. reçe. on ih zapita: “Kako ste se danas tako brzo vratile?” Izl 2:19 One odgovore: “Neki Egipøanin obrani nas od pastira i joæ nam zahvati vode i stado nam napoji.œene. “i promotrim ovaj çudni prizor: zaæto grm ne sagorijeva.odgovori joj faraonova køi.” Tako œena uzme dijete i othrani ga. Izl 2:6 Otvori je i pogleda. one veø rode. reçe.” Izl 1:20 Bog je to babicama za dobro primio. htjede Mojsija pogubiti. a to u njoj dijete! Muæko çedo. Izl 3:3 “Hajde da priåem. on ih obdari potomstvom. “i odgoji mi ga. obrani ih i stado im napoji. On se zagleda: grm sav u plamenu. Ondje sjedne kraj nekog studenca. midjanskoga sveøenika.” Izl 2:21 Mojsije pristane da ostane kod toga çovjeka. reçe. “Zaæto tuçeæ svoga druga?” . on mu nadjene ime Geræon. “jer sam”. Vapili su.” Roåenje Mojsijevo Izl2:1NekiçovjekodLevijevakoljenaodeioœenisedjevojkomLevijkom. Izl 2:22 A kad ona rodi sina. Doåu one da zahvate vode i naliju pojila. Opazi ona koæaricu u trstici. Izl 2:4 Njegova sestra stane podalje da vidi æto øe s njime biti. Tako djevojka ode i pozove djetetovu majku. “stranac u tuåoj zemlji”.” reçe Mojsije. Izl 2:9 “Uzmi ovo dijete”. Izakom i Jakovom. Izl2:12Okrenesetamo-amoi. Mojsije bjeœi u zemlju Midjan Izl 2:11 Jednog dana. Narod se mnoœio i silno porastao. Izl 1:22 Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: “Svako muæko dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na œivotu ostavite samo œensku djecu. a ipak ne izgara. Izraelci su joæ stenjali u ropstvu. ona ga odvede faraonovoj køeri. “jer sam ga”. nabavi koæaricu od papirusove trstike.Vidjevæikakojekrasan. pa poæalje sluækinju da je donese. da napoje stado svoga oca. Bog poziva Mojsija za voåu hebrejskom narodu Izl 2:23 Poslije mnogo vremena umre egipatski kralj. koja ga posini. Nadjene mu ime Mojsije. Izl 2:16 Midjanski je sveøenik imao sedam køeri. Izl 2:7 Onda njegova sestra rekne faraonovoj køeri: “Hoøeæ li da ti potraœim dojilju meåu Hebrejkama da ti dijete doji?” Izl 2:8 “Idi!” . One su œivotne. Izl 2:13 Izaåe on i sutradan te zateçe dva Hebrejca kako se tuku.” Izl2:20“Gdjeje?”-zapitaonsvojekøeri. Izl 2:3 Kad ga nije mogla viæe skrivati. Mojsije ustane.rekne napadaçu. 47 .” Izl 3:4 Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri.” Izl 2:15 Kad je faraon to doçuo. Izl 2:14 Ovaj odvrati: “Tko te postavi za starjeæinu i suca naæega? Kaniæ li ubiti i mene kako si ubio onog Egipøanina?” Mojsije se uplaæi pa øe u sebi: “Tako! Ipak se saznalo. Izl 2:17 Ali doåu i pastiri te ih potjeraju.vidjevæidanikoganema. rekne joj faraonova køi. kad je Mojsije veø odrastao. “iz vode izvadila”. iz grma ga Bog zovne: “Mojsije! Mojsije!” “Evo me!” .ubijeEgipøanina i zatrpa ga u pijesak. brda Boœjega. oblijepi je smolom i paklinom. u nju stavi dijete i poloœi ga u trstiku na obali Rijeke. Izl 1:21 A kako su se babice bojale Boga. Njoj se saœali na njega. Izl2:2Œenazaçeirodisina. doåe meåu svoj narod i vidje njegove muke. Spazi tada kako neki Egipøanin tuçe jednoga Hebrejca . Izl 2:25 I pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih. Izl 2:18 Kad su se vratile svome ocu Reuelu. a njihov vapaj za pomoø sred ropstva uzlazio je k Bogu. Prije nego babica doåe k njima.krilagajetrimjeseca. Izl 2:24 Bog je çuo njihovo zapomaganje i sjetio se svoga Saveza s Abrahamom. On oœeni Mojsija svojom køeri Siporom.javi se. Izl 2:5 Faraonova køi siåe k Rijeci da se kupa. “Bit øe to hebrejsko dijete”. Zato Mojsije pobjegne od faraona i skloni se u midjansku zemlju. doåe do Horeba. Goruøi grm Izl 3:1 Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra.“Zaætosteostaviletogaçovjeka? Pozovite ga na objed. Goneøi tako stado po pustari.brata njegova. dok su njezine sluækinje æetale uz obalu Rijeke. Plakalo je. Izl 3:2 Anåeo mu se Jahvin ukaœe u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma.

nastavi. ni prije ni sada kad govoriæ svome sluzi. zahvati vode iz Rijeke i prolij je po suhu. poslao me k vama.Izl 3:5 “Ne prilazi ovamo!” . Periœana.naredi mu Jahve. Izl 4:7 “Stavi opet ruku u njedra!” . Izl 3:9 Vapaji sinova Izraelovih doprijeæe do mene. nego mi reknu: ‘Jahve ti se nije objavio?’” Izl 4:2 “Æto ti je to u ruci?” . Izl 3:8 Zato sam siæao da ga izbavim iz æaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju . Amorejaca. Bogu øete iskazati ætovanje na ovome brdu. Hetita. Ja sam u govoru spor. “i çuo mu tuœbu na tlaçitelje njegove. Izraelce. Izl 4:8 “Ako ti ne povjeruju i ne prihvate poruku prvoga znamenja. Hivijaca i Jebusejaca . “Ja nikad nisam bio çovjek rjeçit. Izl 3:22 Svaka øe œena zatraœiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kuøi nakita srebrnog i zlatnog i odjeøe. Bog Hebreja. Kad ju je izvukao. Bog njihovih otaca. hajde! Ja te æaljem faraonu da izbaviæ narod moj. Bog Abrahamov.’ Izl 3:19 Znam ja da vas egipatski kralj neøe pustiti ako ne bude natjeran teækom æakom.naredi mu Jahve. “Bog tvoga oca. odgovori.” Izl 4:10 “Oprosti.objavio mi se i rekao mi: Pohodio sam vas i razabrao æto vam se çini u Egiptu. Izl 3:17 Odluçio sam vas izvesti iz egipatske bijede u zemlju Kanaanaca. Amorejaca.” Izl 3:15 Dalje je Bog Mojsiju rekao: “Kaœi Izraelcima ovako: ‘Jahve.u zemlju kojom teçe med imlijeko: u postojbinu Kanaanaca. Onda poåi sa starjeæinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: ‘Objavio nam se Jahve. Tako øete oplijeniti Egipøane. “I ovo øe ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeæ narod iz Egipta. Voda æto je budeæ iz Rijeke uzeo na suhu øe se u krv pretvoriti.” Çudesni znaci Mojsijeva poslanstva Izl 4:1 Mojsije uzvrati: “Ali ako mi ne povjeruju i ne posluæaju me. Izl 4:5 “Tako moraju vjerovati da se Jahve. Bog Izakov i Bog Jakovljev. “i izvedem Izraelce iz Egipta!” Izl 3:12 “Ja øu biti s tobom”. pa kad poåete. bijela kao snijeg. Bog Abrahamov. Izl 4:9 A ako ih oba ova znamenja ne uvjere pa ti ne povjeruju. Bogu svojemu. reçe Bog Mojsiju. Poslije øe vas pustiti. gle .’ To mi je ime dovijeka. neøete poøi praznih ruku.æto øu im odgovoriti?” Izl 3:14 “Ja sam koji jesam”. Periœana.ruka mu gubava. Izl 3:6 Ja sam”. odgovori Mojsije Bogu. To stavite na svoje sinove i køeri. a ona opet postade ætap u njegovoj ruci. povjerovat øe poruci drugoga znamenja.nastavi Mojsije Jahvi. I sam vidjeh kako ih Egipøani tlaçe. a na jeziku teœak. Izl 3:21 Dobro øu raspoloœiti Egipøane prema ovome narodu. Kad ju je iz njedara izvukao.” On uvuçe ruku u njedra. On opet ruku u njedra. Mojsije pred njom uzmaçe. i oni me zapitaju: ‘Kako mu je ime?’ . Bog vaæih otaca. Hetita. iz Egipta.” Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati. Bog Abrahamov. da ondje prinesemo œrtvu Jahvi.” I on seœe rukom i uhvati je za rep. Bog Izakov.u zemlju kojom teçe med i mlijeko!’ Izl 3:18 Oni øe te posluæati. Izakov i Jakovljev . nastavi Jahve. Bog otaca Bog Abrahamov.reçe.opet je bila kao i ostali dio tijela. Onda nastavi: “Ovako kaœi Izraelcima: ‘Ja jesam’ posla me k vama. “Ætap”. Gospodine!” .” Bog objavljuje svoje ime Izl 3:13 Nato Mojsije reçe Bogu: “Ako doåem k Izraelcima pa im kaœem: ‘Bog otaca vaæih poslao me k vama’. nastavi. Bog Jakovljev. Izl 4:4 Onda Jahve reçe Mojsiju: “Pruœi ruku i uhvati je za rep. Bog Izakov i Bog Jakovljev.” 48 . gle . a ætap se pretvori u zmiju. On ga baci na zemlju. Poziv Mojsijev Izl 3:7 “Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu”. tako øe me zvati od koljena do koljena. Izl 3:10 Zato. “Izuj obuøu s nogu! Jer mjesto na kojem stojiæ sveto je tlo. Izl 4:3 “Baci ga na zemlju!” . tebi objavio.zapita ga Jahve. Izl 3:20 Zato øu ja pruœiti svoju æaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim çudesima æto øu ih u njemu izvesti. Pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju. skupi starjeæine Izraelaca pa im kaœi: ‘Jahve.” Mojsijevo poslanje Izl 3:16 “Idi.” Izl 3:11 “Tko sam ja da se uputim faraonu”.” Izl 4:6 Joæ mu Jahve rekne: “Uvuci ruku u njedra. Znane su mi muke njegove. Hivijaca i Jebusejaca.

on øe tebi biti mjesto usta.reçe mu Jahve. u susret Mojsiju!” On ode i s njim se sastane na Boœjem brdu.” “Poåi u miru!” reçe Jitro Mojsiju.” Mojsijev povratak u Egipat Izl 4:18 Zatim se Mojsije vrati svome tastu Jitru te mu reçe: “Pusti me da se vratim braøi u Egipat da vidim jesu li joæ na œivotu. Bog Izraelov: ‘Pusti narod moj da ode i u moju çast slavi svetkovinu. Izl 4:15 Ti govori njemu i u njegova usta stavljaj rijeçi. Njim izvodi znamenja. Izl 4:23 Traœim od tebe da mi pustiæ sina da mi iskaœe ætovanje. da se na nas ne obori pomorom ili maçem.” Izl 5:4 Nato im odvrati egipatski kralj: “Mojsije i Arone. popadaæe niçice i pokloniæe se. ja øu ubiti tvoga prvoroåenca. a Mojsije izvede znamenja naoçigled naroda. a ti øeæ njemu biti mjesto Boga. pobrini se da pred faraonom izvedeæ sva çudesa za koja sam ti dao moø. Izl 4:21 Jahve opet reçe Mojsiju: “Kad se vratiæ u Egipat. “ne bi li poslao koga drugoga!” Izl 4:14 Razljuti se Jahve na Mojsija i reçe: “Zar Aron. odvrati faraon. Levijevac. Ako odbijeæ da ga pustiæ. Poljubi ga. Izl 4:31 Narod je bio uvjeren. navali na njega Jahve da ga ubije. i poæto çuæe da je Jahve pohodio Izraelce i pogledao na njihove jade. Prvi susret s faraonom Izl 5:1 Poslije toga odu Mojsije i Aron pa reknu faraonu: “Ovako veli Jahve. Evo. Izl 4:30 Aron izloœi sve æto je Jahve govorio Mojsiju. Ne smanjujte je! Lijençine su.’” Obrezanje Mojsijeva sina Izl 4:24 Kad se na putu Mojsije zaustavi da prenoøi. nastavi faraon.” Izl 5:3 “Bog Hebreja objavio nam se”. Tako. 49 . Izl 5:8 A zahtijevajte od njih istu koliçinu opeke koju su pravili i dosad.” Izl 4:13 “Oprosti. Ja øu biti i s tobom i s njime dok budete govorili. reçe. Ona je to zbog obrezanja rekla “krvav muœ“. Gospodine”. “vi biste ih od posla odvratili?” Nove nevolje Hebreja Izl 5:6 Istoga dana izda faraon naredbu nadglednicima i biljeœnicima: Izl 5:7 “Ne pribavljajte viæe ovome narodu slame kao do sada. premda øu ja tvrdim uçiniti njegovo srce. “i pustim Izraelce? Ja toga Jahvu ne znam niti øu pustiti Izraelce.” Izl 4:20 Tako Mojsije posadi na magarca svoju œenu i sinove i ode u zemlju egipatsku. “Zato nas pusti da odemo tri dana hoda u pustinju i prinesemo œrtvu Jahvi. obradovat øe se u srcu. Zato viçu: ‘Hajdemo prinijeti œrtvu Bogu svome!’ Izl 5:9 Navalite poslove na taj svijet: neka rade.’” Izl5:12Stogasenarodraziåeposvojzemljiegipatskojdaskupljastrnjiku namjesto slame. opet øe Mojsije. da ne obraøaju paœnje klevetama!” Izl 5:10 Sad doåu nadglednici naroda i njegovi biljeœnici te svijetu objave: “Ovako poruçuje faraon: ‘Neøu vam viæe nabavljati slame. Bogu svome. baæ ti izlazi u susret.Izl 4:11 “Tko je dao çovjeku usta?” . Izl 5:11 Vi sami morate iøi i traœiti je gdje god je moœete naøi.’” Izl 5:2 “Tko je taj Jahve da ga ja posluæam”. tko li mu vid daje ili ga osljepljuje? Zar to nisam ja. zaæto odvraøate svijet od njegovih duœnosti? Idite na svoj posao. tako te neøe pustiti narod da ode. nije tvoj brat? Znam da je on vrlo rjeçit. Izl 4:26 I Jahve ga pusti. A u ruku Mojsije uze Boœji ætap. Izl4:22Tadarecifaraonu:‘OvakokaœeJahve:Izraeljemojprvoroåenac. rekoæe. Izl 4:19 I Jahve reçe Mojsiju u Midjanu: “Vrati se u Egipat. Neka idu sami i sebi je skupljaju. Jahve! Izl 4:12 Idi. Izl 5:5 Sad kad se svjetina tako umnoœila”. Izl 4:25 Ali Sipora pograbi oætar kremen. Izl 4:28 Mojsije pripovjedi Aronu sve æto mu je Jahve povjerio i sva znamenja koja mu je naredio da ih uçini. Izl 4:16 Neka on mjesto tebe govori narodu. Ali zato neøu smanjiti vaæ posao. Izl 4:29 Sad odu Mojsije i Aron i skupe sve starjeæine Izraelaca. Izl 4:27 Onda rekne Jahve Aronu: “Zaputi se prema pustinji. Izl 4:17 Uzmi ovaj ætap u ruku. Kad te vidi. obreza svoga sina i koœicom se dotakne Mojsijevih nogu: “Zaista si mi ti krvav muœ“. jer su pomrli svi ljudi koji su traœili tvoj œivot. “Tko ga çini nijemim i gluhim. kazivat øu obojici æto øete raditi. dakle! Ja øu biti s tobom kad budeæ govorio i kazivat øu ti æto øeæ govoriti.

Ohad. Izl 6:7 Za svoj øu vas narod uzeti i bit øu vaæim Bogom. da pusti Izraelce iz Egipta. “Omrazili ste nas kod faraona i njegovih dvorana. To su obitelji potekle od Rubena. Izl 5:21 “Neka vas Jahve ima na oku i sudi vam!” . Eleazara i Itamara. Sinovi Izraelova prvoroåenca Rubena: Henok. a kriv je tvoj narod!” Izl 5:17 “Lijençine ste vi! Lijençine!” . 50 . Izl 6:22 A sinovi su Uzielovi: Miæael. Palu. dakle. Ali njima se nisam oçitovao pod svojim imenom . kralju egipatskome. Mojsijevo i Aronovo rodoslovlje Izl 6:14 Ovo su glave njihovih domova. Elsafan i Sitri. Sohar i Æaul. Izl 6:8 Dovest øu vas u zemlju za koju sam se zakleo da øu je dati Abrahamu. a ipak se od nas traœi: napravite opeku? Çak i tuku tvoje sluge. a sestrom Nahæonovom. Jishar. koji su ih çekali. sin Kanaanke. Izl 6:16 Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geræon.dobace im. Jamin.” Izl 6:9 Mojsije to kazivaæe Izraelcima.Jahve. koja mu rodi Arona i Mojsija. “Stoga i kaœete: ‘Hajdemo da prinesemo œrtvu Jahvi!’ Izl 5:18 Nosite se na posao! Slama vam se neøe davati.” Izl 5:22 Mojsije se vrati Jahvi i reçe: “Zaæto. Izl 6:18 Sinovi su Kehatovi: Amram.” Izl 6:12 Mojsije prozbori Jahvi: “Kad me Izraelci nisu sluæali. izbavit øu vas udarajuøi jako i kaœnjavajuøi strogo. Abihua. Kehat i Merari. Izl 6:23 Aron se oœeni Eliæebom. da otpusti Izraelce iz svoje zemlje. kako øe me. Izl 6:15 A sinovi Æimunovi: Jemuel. Nefeg i Zikri. Izl 6:20 Amram se oœeni svojom tetkom Jokebedom. ali morate praviti odreåene koliçine opeke. izbavio od egipatske tlake. kralju egipatskome. Izl 6:3 Abrahamu. A ti niæta ne poduzimaæ da izbaviæ svoj narod. on joæ gore postupa s ovim narodom. Oslobodit øu vas od ropstva u kojem vas drœe. Izl 6:5 A sada.odgovori faraon. nanosiæ ætetu svome puku? Zaæto si me poslao? Izl 5:23 Otkad sam ja stupio pred faraona i progovorio mu u tvoje ime.Izl 5:13 A nadglednici ih gonili: “Morate svakoga dana svræiti jednako posla kao i onda dok ste slamu dobivali.” Izl 6:2 Joæ reçe Bog Mojsiju: “Ja sam Jahve. da øu vas izbaviti od tereta æto su vam ga Egipøani nametnuli. Kehat je œivio sto trideset i tri godine. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima. vaæ Bog. Izaku i Jakovu i dat øu vam je u baætinu. Levi je œivio sto trideset i sedam godina. Hebron i Uziel.” Izl 5:14 A biljeœnike koje faraonovi nadglednici bijahu postavili nad Izraelcima tukli su i korili: “Zaæto niste ni juçer ni danas napravili opeke koliko i prije?” Œalbe hebrejskih biljeœnika Izl 5:15 Onda biljeœnici Izraelaca odu i potuœe se faraonu: “Zaæto ovako postupaæ sa svojim slugama? Izl 5:16 Tvoje sluge viæe ne dobivaju slame. Gospodine.” Narod okrivljuje Mojsija i Arona Izl 5:19 Biljeœnici Izraelaca naåu se na muci zbog naredbe: “Svakodnevnu koliçinu opeke ne smijete smanjiti!” Izl 5:20 Otiæavæi od faraona. dali ste im maç u ruke da nas pobiju. Izl 6:6 Kaœi. zemlju gdje su œivjeli kao pridoælice. Jakin. Izl 6:19 Merarijevi su sinovi: Mahli i Muæi. Jahve. naiåu na Mojsija i Arona. Izl 6:10 Onda Jahve reçe Mojsiju: Izl 6:11 “Idi i reci faraonu. Hesron i Karmi. sasluæati faraon!” Izl 6:13 Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima. ali ga ne htjedoæe sluæati: duhovi su im bili pomuøeni od teækoga ropstva. koja mu rodi: Nadaba. Jahve. Izl 6:21 Sinovi Jisharovi bijahu: Korah.” Izl 6:1 Jahve reçe Mojsiju: “Naskoro øeæ vidjeti kako øu ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit øe ih da odu. køerkom Aminadabovom. To su obitelji potekle od Æimuna. Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Æadaj. Izl 6:17 Sinovi su Geræonovi: Libni i Æimi sa svojim obiteljima. Izl 6:4 I sklopio sam svoj Savez s njima da øu im dati kanaansku zemlju. sjetih se svoga Saveza. Amram je œivio sto trideset i sedam godina. poæto sam çuo uzdisaje Izraelaca koje Egipøani drœe u ropstvu. Tada øete znati da sam vas ja. ja. Izraelcima da sam ja Jahve. pod jakom rukom sam øe ih iz svoje zemlje istjerati. a sad k faraonu. spora u govoru.

koji su govorili faraonu. Kad izaåe k vodi. krv bijaæe po svoj zemlji egipatskoj. da pusti Izraelce iz Egipta. Izl 7:3 Ja øu uçiniti da otvrdne srce faraonu i umnoœit øu znakove i çudesa u zemlji egipatskoj. Voda pretvorena u krv Izl 7:14 Tada Jahve reçe Mojsiju: “Faraonovo je srce okorjelo. ti reci Aronu da uzme svoj ætap i baci ga pred faraona.Izl 6:24 Korahovi su sinovi: Asir. njihovih prokopa. koja mu rodi Pinhasa.” Izl7:10DoåuMojsijeiAronpredfaraonaiuçinekakoimjeJahvenaredio. Izl 7:17 Ovako Jahve poruçuje: Ovim øeæ spoznati da sam ja Jahve. poslao me k tebi s porukom da pustiæ moj narod da mi iskaœe ætovanje u pustinji. tada øe Egipøani spoznati da sam ja Jahve. kako je Jahve i kazao. Elkana i Abiasaf. Uzmi u ruku ætap æto se bio u zmiju pretvorio. koji se pretvori u zmiju. da se pretvore u krv. Gledaj! Ætapom koji imam u ruci mlatnut øu po vodi u Rijeci i pretvorit øe se u krv.’” Izl 7:19 Joæ Jahve reçe Mojsiju: “Reci Aronu da uzme svoj ætap i pruœi svoju ruku povrh egipatskih voda: njihovih rijeka. I zaista. Kako øe me faraon posluæati?” Izl 7:1 Mojsiju je Jahve odgovorio: “Vidi! Faraonu øu te nametnuti kao boœanstvo. Izl 6:27 To su oni isti.” Izl 7:6 Mojsije i Aron posluæaæe: kako im je Jahve naredio. narod svoj. Izl 6:25 Aronov sin Eleazar oœeni se jednom Putielovom køeri. Rijeka se usmrdje. Ali sve dosad ti nisi posluæao. Izl 7:5 Kad pruœim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraelce iz njihove sredine. çak i u drvenim i kamenim posudama. egipatski vraçari svojim vraçanjem uçine isto: Izl 7:12 svaki baci svoj ætap. kralju egipatskome. a tvoj brat Aron neka faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje.” Izl 6:30 Mojsije se pred Jahvom ispriçavao: “Spor sam ja u govoru. Izl 7:4 Kako vas faraon neøe posluæati. iz egipatske zemlje. Rijeka øe se usmrdjeti. Izvijesti faraona. svih njihovih vodenih stjeciæta. Izl 6:29 rekao mu je: “Ja sam Jahve. Izl 7:16 Reci mu: ‘Jahve. Izl 7:11 Zovne faraon mudrace i vraçare. Aron baci pred faraona i njegove sluœbenike svoj ætap. To su glave Levijevih domova prema njihovim koljenima. Izl 7:13 Faraon bijaæe tvrdokorna srca: ne htjede posluæati Mojsija i Arona. Podiœe Aron svoj ætap i naoçigled faraona i njegovih sluœbenika mlatnu po vodi u Rijeci. odbija da pusti narod. Izl 7:2 Ti kazuj sve æto ti nareåujem. Izl 7:7 Mojsiju je bilo osamdeset. i grstit øe se Egipøanima piti vodu iz Rijeke. po svoj zemlji egipatskoj neka je krv. Ætap pretvoren u zmiju Izl 7:8 Joæ doda Jahve Mojsiju i Aronu: Izl 7:9 “Kad faraon zatraœi od vas da izvedete kakvo znamenje. tvoj brat Aron bit øe tvoj prorok. koji se pretvori u zmiju.” Izl 7:20 Mojsije i Aron uçiniæe kako im je Jahve naredio. ja øu staviti svoju ruku na Egipat: straæno kaœnjavajuøi. o svemu æto ti kaœem. Izl 6:26 To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim çetama. Izl 7:22 Ali egipatski vraçari svojim vraçanjem uçiniæe isto. Tako faraon ostade tvrdokorna srca: nije htio posluæati Mojsija i Arona. Izl 7:18 Ribe øe u Rijeci pocrkati. a Aronu osamdeset i tri godine kad su faraonu postavili svoje zahtjeve. a ætap øe se pretvoriti u zmiju. tako da Egipøani nisu mogli piti vodu iz Rijeke. Izl 7:21 Ribe u Rijeci pocrkaæe. 51 . To su Korahovi potomci. Izraelce. Ali Aronov ætap proguta njihove ætapove. egipatskoga kralja. Izl 7:15 Ujutro poåi k faraonu. izbavit øu svoje çete. Nastavak izvjeætaja o Mojsijevu poslanju Izl 6:28 U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji. Bog Hebreja. Mojsije i Aron. stani preda njega na obali Rijeke. njihovih jezeraca. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv. kako je Jahve i kazao. upravo tako uçiniæe.

Molite za me!” 52 . Zemlja nastrada od obada. Izl 8:17 Ako ne pustiæ moga naroda. na njihove oçi prinosili œrtve koje su Egipøanima svetogrdne. pripustit øu obade na te. Bogu svome. Izl 8:11 Kad je faraon vidio da je nastupilo olakæanje. Izl 7:29 Po tebi. na tvoje sluœbenike. Izl 8:10 Na hrpe su ih zgrtali. iziåi pred faraona kad krene k vodi. Izl 8:18 Ali øu toga dana izuzeti goæenski kraj. na domove njegovih sluœbenika i po svoj zemlji egipatskoj. u kuøe tvojih sluœbenika i tvoga naroda. Izl 7:27 Ako odbijeæ da ih pustiæ. Izl 8:3 Ali i vraçari uçiniæe tako svojim vraçanjem. tako da znaæ da sam ja Jahve u srediætu zemlje. Izl 7:28 Rijeka øe vrvjeti œabama. Ljudi i œivotinje postanu plijenom komaraca. za tvoje sluœbenike i za tvoj narod da se œabe odstrane od tebe i tvojih domova i ostanu samo u Rijeci. svu øu ti zemlju kazniti œabama. a onda Mojsije zazva Jahvu zbog œaba kojima je kaznio faraona. zar nas ne bi kamenovali? Izl 8:23 Zato moramo u pustinju tri dana hoda te prinijeti œrtvu Jahvi. od tvojih sluœbenika i tvoga naroda. te se ondje obadi neøe pojaviti. svome Bogu. “da znaæ kako nitko nije kao Jahve. Izl 8:19 Tu øu razliku napraviti izmeåu svoga i tvoga naroda. kako je Jahve i kazao.” Izl 8:6 “Sutra”. ali ne odlazite predaleko. “Neka bude kako kaœeæ“. “i prinesete œrtvu Jahvi. Kad bismo. na tvoj puk i tvoje domove. odgovori Mojsije. prokopa i jezeraca i uçini da œabe navale na egipatsku zemlju. prinesite œrtvu svome Bogu. zemlja se njima usmrdjela. Izl 8:21 Sad faraon pozove Mojsija i Arona pa im rekne: “Idite. Izl 8:14 Vraçari pokuæaæe da svojim vraçanjem stvore komarce. te œabe navaliæe na egipatsku zemlju. Œabe Izl 7:25 Kad je proælo sedam dana kako je Jahve udario po Rijeci. u loœnicu. a ja øu pustiti narod da prinese œrtvu Jahvi. Izl 8:4 Zovne sad faraon Mojsija i Arona i rekne: “Molite Jahvu da ukloni œabe od mene i moga puka. Izl 7:24 Svi su Egipøani poçeli kopati oko Rijeke traœeøi pitke vode jer nisu mogli piti vode iz Rijeke. Egipatski domovi i samo tlo na kojem stoje vrvjet øe od obada.” Izl 8:2 Aron pruœi svoju ruku povrh egipatskih voda.” Izl 8:24 “Pustit øu vas da odete u pustinju”. kako je Jahve i kazao. Komarci Izl 8:12 Onda øe opet Jahve Mojsiju: “Reci Aronu neka zamahne svojim ætapom i udari po prahu na tlu neka se pretvori u komarce po svoj zemlji egipatskoj. Bog naæ. Komarci navale na ljude i œivotinje. za Egipøane su svetogråe. Izl 8:9 I Jahve usliæa Mojsija. Izl 7:26 opet Jahve reçe Mojsiju: “Poåi k faraonu i reci mu: ‘Ovako govori Jahve: Pusti moj narod da ode i ætovanje mi iskaœe. One øe iziøi i prodrijeti u tvoj dvor.” Izl 8:8 Mojsije i Aron odu od faraona. reçe.” Izl 8:5 Mojsije uzvrati faraonu: “Dostoj se odrediti mi kad hoøeæ da molim za te. odgovori faraon. Izl 8:15 Tada vraçari reknu faraonu: “To je prst Boœji!” Ali je faraonovo srce bilo okorjelo. “Œrtve koje mi prinosimo Jahvi. pa nije posluæao Mojsija i Arona.Izl 7:23 Faraon se okrenu i ode u svoj dvor.” Izl 8:13 I uçine tako: zamahne Aron rukom i ætapom te udari po prahu na tlu. Izl 8:7 Œabe øe otiøi od tebe. Bogu svome. dakle. i œabe iziåoæe i prekriæe zemlju egipatsku. ostat øe samo u Rijeci.’” Izl 8:1 Onda Jahve reçe Mojsiju: “Reci Aronu neka ispruœi svoju ruku sa ætapom povrh rijeka. u tvoju postelju. kako nam je zapovjedio. dvoriætima i njivama. te œabe pocrkaju po kuøama. odvrati Mojsije. Rojevi obada nalete u faraonov dvor. Sav prah na tlu pretvori se u komarce po svoj zemlji egipatskoj. To øe znamenje biti sutra.” Izl 8:22 “Ne dolikuje da tako uçinimo”.’” Izl 8:20 I uçini Jahve tako. i reci mu: ‘Ovako poruçuje Jahve: Pusti moj narod da ode i da mi ætovanje iskaœe. ali nisu mogli. po tvome narodu i svim tvojim sluœbenicima skakat øe œabe. ali u ovoj zemlji. u kojem œivi moj narod. Izl 8:16 Onda Jahve reçe Mojsiju: “Podrani ujutro. ne uzimajuøi ni to k srcu. pod saçeve i naøve tvoje. srce mu otvrdnu te ne posluæa Mojsija i Arona.

kako je Jahve Mojsiju i rekao. bilo çovjek bilo œivinçe. Ali neka faraon viæe ne vara! Neka pusti narod da ide i prinese œrtvu Jahvi. “diøi øu ruke prema Jahvi. Izl 9:25 Tuça pobi po svem Egiptu sve æto je ostalo vani. Izl 9:28 Molite Jahvu da ustavi gromove i tuçu. kroz nju munje parale. Izl 9:19 Zato naredi da pod krov utjeraju tvoje blago i sve æto je vani. Bog Hebreja: Pusti narod da ode i da mi ætovanje iskaœe. kao i ostali Egipøani. Izl 9:24 Tuça je mlatila. nestalo bi te sa zemlje. Izl 9:3 ruka Jahvina udarit øe straænim pomorom po tvome blagu æto je u polju: po konjima. rekavæi: “Sutra øe Jahve izvesti ovo u zemlji. uniæti sve bilje po poljima i sva stabla poljska polomi. a od stoke Izraelaca nije uginulo ni jedno grlo.” Izl 9:23 Mojsije diœe svoj ætap prema nebu. Izl 8:28 Ali opet ukruti faraon srce svoje i ne dopusti narodu da ode. s njegovih sluœbenika i s njegova puka nestane obada . a otekline s çirevima prekriæe ljude i œivotinje. Izl 9:9 Od toga øe nastati sitna praæina po svoj zemlji egipatskoj. Jahve ima pravo. Izl 9:15 Da sam ruku svoju spustio i udario tebe i tvoj puk pomorom. na otvorenu. iziåi pred faraona i reci mu: ‘Ovako poruçuje Jahve. pa øe gromovi prestati. koji su se pobojali Jahvina govora. poginut øe kad tuça zaspe po njima.” Izl 9:10 Tako oni uzeæe pepela iz peøi i doåoæe pred faraona. Izl 9:18 Sutra u ovo doba pustit øu tuçu tako straænu kakve u Egiptu joæ nije bilo otkad je postao do sada. Neøete viæe dugo ostati. a ja i moj narod krivo. Izl 9:27 Faraon posla po Mojsija i Arona pa im reçe: “Ovaj put priznajem da sam kriv. Tuça Izl 9:13 Tada Jahve reçe Mojsiju: “Podrani ujutro.ni jedan jedini nije ostao. Izl 9:2 Ako ga ne pustiæ. Onda Mojsije rasu pepeo prema nebu.’” Izl 9:5 Jahve je odredio i vrijeme. reçe mu Mojsije. 53 .” Izl 9:29 “Kad iziåem iz grada”. Sve æto se naåe u polju. tako da znaæ da zemlja pripada Jahvi. Izl 9:4 Razlikovat øe Jahve stoku Izraelaca od stoke Egipøana. Izl 9:16 Poætedio sam te da ti pokaœem svoju moø i da se hvali moje ime po svoj zemlji. na tvoje sluœbenike i tvoj puk. a ja øu vas pustiti da idete. magaradi. devama. Bog Hebreja: Pusti moj narod da ode i da mi ætovanje iskaœe.’” Izl 9:20 Faraonovi sluœbenici. utjeraju svoje sluge i svoje blago unutra. Sva stoka Egipøana ugine. bili prekriveni çirevima. njegovih sluœbenika i njegova puka. Izl 9:21 Oni koji nisu marili za Jahvinu prijetnju ostave vani i svoje sluge i stoku. tako da spoznaæ da nema nikoga na svoj zemlji kao æto sam ja. gdje su œivjeli Izraelci. œivotinjama i svemu bilju u zemlji egipatskoj.” Izl 9:6 Sutradan Jahve tako i uçini. Strahota se takva nije oborila na zemlju egipatsku otkako su ljudi u njoj. Sipao je Jahve tuçu po zemlji Egipøana. Jahve zagrmje i pusti tuçu i munje sastavi sa zemljom. pa on ne posluæa Mojsija i Arona. Ali je srce faraonovo ipak otvrdlo i nije pustio naroda. nego ga i dalje budeæ zadrœavao. Izl 9:8 Reçe Jahve Mojsiju i Aronu: “Zagrabite pune pregræti pepela iz peøi. Izl 9:26 Samo u goæenskom kraju. krupnoj i sitnoj stoci. Izl 9:22 Onda rekne Jahve Mojsiju: “Pruœi ruku prema nebu da udari tuça po svoj zemlji egipatskoj: po ljudima. nije bilo tuçe. Izl 8:27 I Jahve uçini kako je Mojsije traœio: s faraona. Pomor stoke Izl 9:1 Tada Jahve reçe Mojsiju: “Idi k faraonu i reci mu: ‘Ovako poruçuje Jahve. Izl 9:17 Ali se ti previæe uzdiœeæ nad mojim narodom i prijeçiæ mu da ode. zazvat øu Jahvu da sutra nestane obada s faraona. tako da niæta æto pripada Izraelcima neøe stradati. jer su i çarobnjaci. ljude i œivotinje.Izl 8:25 Nato odvrati Mojsije: “^im odem od tebe. a ni tuçe viæe neøe biti. Izl 9:14 Ako ih ne pustiæ. Izl 9:11 Ni çarobnjaci se nisu mogli pojaviti pred Mojsijem.” Izl 8:26 Tako Mojsije ode od faraona i pomoli se Jahvi. pa neka ga Mojsije pred faraonovim oçima baci prema nebu. sva zla svoja navalit øu ovaj put na te. Izl 9:12 Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu. Izl 9:7 Faraon je istraœivao i uvjerio se da od izraelske stoke nije uginulo ni jedno grlo. i na ljudima øe i na œivotinjama izazivati otekline i stvarati çireve s kraja na kraj Egipta. ne bude li uvedeno unutra.

kuøe tvojih sluœbenika i domove svih ostalih Egipøana . neka ostane ovdje. a on im reçe: “Idite! Iskaœite ætovanje Jahvi. Izl 9:32 Pæenica i raœ nisu nastradali jer su ozima œita. Izl 9:34 Kad je faraon vidio da je prestala grmljavina. Izl 10:4 Jer ako ne pustiæ moga naroda. znam ja. To ste i traœili.” Izl 10:10 “Jahve bio s vama isto kao æto i ja pustio da s vama poåu i djeca!” . Tama Izl 10:21 “Pruœi ruku prema nebu”. odgovori Mojsije.” Izl 10:22 Mojsije pruœi ruku prema nebu i spusti se gusta tmina na svu zemlju egipatsku: tri je dana trajala.” I otjeraju ih od faraona. tuça i kiæa. rekne Jahve Mojsiju. da samo otkloni od mene ovaj smrtonosni biç!” Izl 10:18 Kad je Mojsije otiæao od faraona. Izl 10:2 da moœeæ pripovjedati svome sinu i svome unuku æto sam uçinio Egipøanima i kakva sam znamenja izvodio meåu njima. puhao je toga cijelog dana i cijele noøi. Izl 9:35 Otvrdnu srce faraonu i ne pusti on Izraelce.Izl 9:30 Ali ni ti ni tvoji dvorani. Izl 10:11 Neøemo tako! Nego muækarci neka odu i ætovanje iskaœu Jahvi. Pojest øe ono æto vam je iza tuçe ostalo. kako je Jahve i prorekao preko Mojsija. Skakavci Izl 10:1 Reçe Jahve Mojsiju: “Idi k faraonu. Izl 10:20 Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu i ne pusti on Izraelaca. Izl 10:16 Brœe-bolje dozva faraon Mojsija i Arona pa im reçe: “Sagrijeæio sam protiv Jahve. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta. i ogolit øe vam sva stabla æto po polju rastu. Izl 9:33 Otiæavæi od faraona. Vaæa djeca neka idu s vama!” 54 . Izl 10:12 Tada reçe Jahve Mojsiju: “Pruœi ruku povrh zemlje egipatske da navale skakavci na egipatsku zemlju i pojedu sve bilje æto joæ ostade nakon tuçe!” Izl 10:13 Tako Mojsije podigne svoj ætap povrh egipatske zemlje. Mojsije iziåe iz grada i podigne ruke prema Jahvi.’” Okrene se i ode od faraona.takvo æto ne vidjeæe ni tvoji oçevi ni oçevi tvojih oçeva u ovoj zemlji od svojih vremena do danas.” Izl 10:3 Tako Mojsije i Aron odu k faraonu i kaœu mu: “Ovako poruçuje Jahve. svome Bogu! A tko øe sve iøi?” Izl 10:9 “Svi idemo”. a Jahve navrati istoçni vjetar po zemlji. Niæta se viæe nije zelenjelo: ni stabla ni poljska trava u svem Egiptu. Bog Hebreja: ‘Dokle øeæ odbijati da se preda mnom poniziæ? Pusti moj narod da mi iskaœe ætovanje. Izl 10:15 Pokriju sve tlo. vaæega Boga. A u mjestima gdje su Izraelci œivjeli sjala svjetlost. Izl 10:23 Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti i nitko se sa svoga mjesta nije micao. koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. joæ se ne bojite Boga Jahve. Boga svoga. a lan u cvatu. Prestane grmljavina i tuça. svome Bogu! Zar ne vidiæ kako Egipat srlja u propast?” Izl 10:8 Dovedu Mojsija i Arona natrag k faraonu. A kad je jutro svanulo. tako da se od njih zacrnjelo. Izl 10:6 Ispunit øe ti sav dvor. zazva Jahvu Izl 10:19 i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak. Pojedu sve bilje u polju i sve plodove sa stabala æto su bili ostali iza tuçe.rekoæe faraonu njegovi sluœbenici.” Izl 9:31 I tako propade lan i jeçam: jer jeçam bijaæe u klasu. jer moramo odrœati sveçanost Jahvi. Izl 10:7 “Dokle øe nam ovaj çovjek biti stupica?” . Izl 10:14 Oni se razlete po svoj egipatskoj zemlji i padnu po svim krajevima Egipta u silnoj gustoøi: toliko ih mnoætvo nikad prije nije bilo niti øe kada biti. sutra øu navesti skakavce na tvoju zemlju. Izl 10:24 Pozva onda faraon Mojsija i reçe: “Idi i ætovanje iskaœi Jahvi! Ali vaæa stoka. Uçinio sam da njemu i njegovim sluœbenicima otvrdne srce da izvedem svoja znamenja meåu njima. vjetar nanio skakavce. Izl 10:5 Tako øe prekriti povræinu da se zemlja od njih neøe vidjeti. Odlazimo sa svojim sinovima i svojim køerima.odgovori im. sa svojom krupnom i sitnom stokom. i vas! Izl 10:17 Oprostite mi uvredu joæ samo ovaj put i molite Jahvu. . tmina koja øe se moøi opipati. “pa neka se tmina spusti na egipatsku zemlju.“Pusti te ljude neka idu i iskaœu ætovanje Jahvi. kako biste znali da sam ja Jahve. opet padne u grijeh: i on i njegovi sluœbenici opet otvrdnu srcem. krupna i sitna. a ni kiæa viæe nije padala na zemlju. “Oçito se vidi da vam nakana nije çista. “i mlado i staro.

” Izl 11:10 Mojsije i Aron izveli su sva ta znamenja pred faraonom. Bogu svojemu”.i çovjeka i œivotinju. morate na vatri spaliti. Izl 12:1 Jahve reçe Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: Izl 12:2 “Ovaj mjesec neka vam bude poçetak mjesecima. naime. neka vam bude prvi mjesec u godini. Izl 12:5 Œivinçe neka bude bez mane. s obuøom na nogama i sa ætapom u ruci.Bogunaæemu. od prvoroåenca faraonova. “a to da bi se umnoœila moja znamenja u zemlji egipatskoj. Izl 10:28 “Odlazi!” . Izl12:8Meso. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena.peçenonavatri.vikne faraon na Mojsija. Izl 11:9 “Neøe vas faraon posluæati”. “I da mi viæe na oçi ne dolaziæ! Onoga dana kad mi se opet pojaviæ na oçi. reçe Jahve Mojsiju. noøi ja proøi egipatskom zemljom i pobiti sve prvoroåence u zemlji egipatskoj . I viæe: sam øe vas odavde potjerati. do prvoroåenca ropkinje koja se nalazi uz mlinski kamen. neka se ona prikljuçi svome susjedu. jedno na obitelj. Podijelite œivinçe prema tome koliko koja osoba moœe pojesti. Izl 11:8 Onda øe svi ovi tvoji dvorani k meni doøi. koji bi imao sjediti na njegovu prijestolju. Izl 12:13 Krv neka oznaçuje kuøe u kojima vi budete. Izl 12:3 Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj: Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko za obitelj pribavi jedno œivinçe.’ Po tome øete znati da Jahve luçi Izraelca od Egipøanina. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje kad se spusti suton. Ja. Jahve. Izl 12:9 Da niæta sirovo ili na vodi skuhano od njega niste jeli. æto moramo Jahvi prinijeti. Izl 10:26 “Zato øemo sa sobom potjerati i svoja stada. a ne znamo. tako øete vi izbjeøi biçu zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku. “Lica tvoga viæe neøu vidjeti!” Najava smrti prvoroåenaca Izl 11:1 “Joæ øu samo jednom nedaøom udariti faraona i Egipat”. Tako. nogama i ponutricom. Gdje god spazim krv. Slavite ga kao blagdan u çast Jahvi.” Izl 12:14 “Taj dan neka vam bude spomen-dan. tko bi god od prvoga do sedmoga dana jeo ukvasan kruh. 55 . odgovori Mojsije. Moœete izabrati bilo janje bilo kozle. Sam Mojsije postane vrlo uvaœen u egipatskoj zemlji. Izl 11:4 A onda Mojsije navijesti: “Ovako poruçuje Jahve: ‘O ponoøi proøi øu Egiptom. prema broju osoba. proøi øu vas. a uginut øe i sve prvine od stoke. dok onamo ne stignemo. Izl 11:7 Meåu Izraelcima ni pas neøe zalajati na œivo stvorenje: ni na çovjeka ni na œivotinju. nego na vatri peçeno: s glavom.uzvrati Mojsije. Jer. zaglavit øeæ!” Izl 10:29 “Dobro si kazao!” . preda me se baciti i vikati: Nosi se i ti i sav puk koji za tobom ide! Poslije toga øu otiøi. Prvoga veø dana uklonite kvasac iz svojih kuøa. Izl 11:6 U svoj øe zemlji egipatskoj nastati veliki jauk.” Izl 10:27 Jahve otvrdne faraonu srce i on ne pristane da odu. Izl 11:2 Kaœi svijetu neka svaki çovjek iæte od svoga susjeda i svaka œena od svoje susjede srebrnih i zlatnih dragocjenosti. kaznit øu i sva egipatska boœanstva. Jedite ga œurno: to je Jahvina pasha.10:25 “Ti nas sam moraæ opskrbiti prinosima i œrtvama paljenicama koje øemo prinijeti Jahvi. Izl 12:11 A ovako ga blagujte: opasanih bokova. reçe Jahve Mojsiju. Izl 12:4 Ako je obitelj premalena da ga potroæi. u oçima faraonovih sluœbenika i u oçima naroda. kakva nije bilo niti øe kad poslije biti. Izl 11:5 Svaki øe prvoroåenac u egipatskoj zemlji umrijeti. Ni papak neøe ostatiovdje.” Izl 11:3 Jahve uçini te Egipøani bijahu naklonjeni narodu. Izl 12:6 Çuvajte ga do çetrnaestoga dana ovoga mjeseca. “Poslije toga pustit øe vas odavde. od jedne godine i muæko.nekasepojedeteistenoøisabeskvasnim kruhom i gorkim zeljem. Izl 12:7 Neka uzmu krvi i poækrope oba dovratnika i nadvratnik kuøe u kojoj se bude blagovalo. Izl 12:12 Te øu.” I gnjevan ode od faraona. ali je Jahve okorio srce faraonu. Izl 12:15 Sedam dana jedite beskvasan kruh. taj se ima iskorijeniti izmeåu Izraelaca. Izl 12:10 Niæta od njega ne smijete ostaviti za sutradan: æto bi god do jutra ostalo. tako te on nije puætao Izraelaca da odu iz njegove zemlje.OdnjihnamvaljaizabratizaœrtvovanjeJahvi. najbliœoj kuøi.

Izlazak Izraelaca Izl 12:37 Poåu tako Izraelci iz Ramsesa prema Sukotu. a tako i sedmoga dana. jer se straæan jauk razlijegao Egiptom: ne bijaæe kuøe u kojoj nije leœao mrtvac. Izl 12:24 Ovu uredbu drœite u svim vremenima kao zakon za se i djecu svoju. i mnoga stoka. Izl 12:23 Kad Jahve bude prolazio da pobije Egipøane.toçno onoga dana . vræite ovaj obred. Tko bi god jeo bilo æto ukvasano.Jedinojelo. Izl 12:41 I kad se navræi çetiri stotine i trideset godina . i tako nisu sebi spremili poputninu. on pa svi njegovi dvorani i svi Egipøani. kako ste traœili. nisu mogli odgaåati. Propisi o Pashi Izl 12:43 Reçe Jahve Mojsiju i Aronu: “Neka je ovo pravilo za pashalnu œrtvu: ni jedan stranac ne smije od nje jesti! Izl 12:44 Svaki rob. Nikakvaposlatihdananemojteraditi.sve çete Jahvine iziåoæe iz zemlje egipatske. Smrt prvoroåenaca Izl 12:29 U ponoøi Jahve pobije sve prvoroåence po zemlji egipatskoj: od prvoroåenca faraonova. moœe je jesti. kako ste zahtijevali: idite pa i mene blagoslovite!” Izl 12:33 Egipøani nagonili narod da brœe ide iz zemlje. Tako su Egipøane oplijenili.” Tada narod popada niçice i pokloni se. tako i uçine. Izl 12:42 Ona noø koju je Jahve probdio da njih izbavi iz Egipta. A kako su bili tjerani iz Egipta. Izl12:31FaraonpozvaunoøiMojsijaiAronateimreçe:“Ustajteiodlazite od moga naroda i vi i vaæi Izraelci! Idite! Odajte ætovanje Jahvi. Izl 12:39 Ispeku beskvasne prevrte od tijesta æto su ga iz Egipta ponijeli: nije se bilo ukvasalo. koji je imao sjediti na prijestolju. uvijene u ogrtaçe. naøve. Izl 12:40 Vrijeme æto su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je çetiri stotine i trideset godina. u sve naraætaje njihove. odonda je svima Izraelcima. taj neka se ukloni iz izraelske zajednice. Izl 12:20 Niæta ukvasano ne smijete jesti: u svim svojim prebivaliætima jedite nekvasan kruh. Drœite zato taj dan kao blagdan od koljena do koljena: to je vjeçna naredba. krupna i sitna. i odjeøe. Izl 12:18 Od veçeri çetrnaestoga dana prvoga mjeseca pa do veçeri dvadeset prvoga dana toga mjeseca jedite beskvasan kruh.” Propisi o Pashi Izl 12:21 Zatim sazva Mojsije sve starjeæine Izraelaca te im reçe: “Idite i pribavite janje za svoje obitelji i œrtvujte Pashu. pa øe mimoiøi ta vrata i neøe dopustiti da Zatornik uåe u vaæe kuøe da hara. Izl 12:34 Tako narod ponese svoje joæ neukislo tijesto.ætokometreba. a naæe kuøe poæteåivao. Izl 12:30 Noøu ustane faraon. govorahu oni. Izl 12:35 I uçiniæe Izraelci kako im je Mojsije bio rekao: zatraœiæe od Egipøana srebrnine. naime. Bilo je oko æest stotina tisuøa pjeæaka. noø bdjenja u çast Jahvi. Neka nitko ne izlazi preko kuønih vrata do jutra. Izl 12:45 Ni gost ni najamnik ne smiju je jesti! 56 . a tako i sve prvine od stoke. Izl 12:22 Onda uzmite kitu izopa. Izl 12:38 A mnogo i drugoga svijeta poåe s njima. do prvoroåenca suœnja u tamnici. zamoçite je u krv æto je u zdjeli i poækropite krvlju iz zdjele nadvratnik i oba dovratnika. Izl 12:25 I kad doåete u zemlju koju øe vam Jahve dati kako je obeøao. Izl 12:19 Sedam dana ne smije biti kvasca u vaæim domovima. Izl 12:36 Jahve je uçinio te Egipøani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. ponesoæe na ramenima. Izl 12:32 Pokupite svoju i sitnu i krupnu stoku. Izl 12:17 Drœite blagdan beskvasnog kruha! Toga sam. Izl 12:28 Potom Izraelci odu i posluæaju: kako je Jahve Mojsiju i Aronu naredio.Izl 12:16 Prvoga dana drœite sveto zborovanje. bio stranac ili domorodac. dana izveo vaæe çete iz zemlje egipatske.moœete pripraviti. Izl 12:26 Kad vas vaæa djeca zapitaju: Æto vam taj obred oznaçuje? Izl 12:27 odgovorite im: Ovo je pashalna œrtva u çast Jahvi koji je prolazio mimo kuøe Izraelaca kad je usmrøivao Egipøane. zapazit øe krv na nadvratniku i na oba dovratnika. osim œena i djece. kupljen novcem i obrezan. “jer izgibosmo svi”. i zlatnine.

pustinja ih zatvorila. Izl 13:10 Ovaj propis vræite svake godine u odreåeno vrijeme. Jer te rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta.” Polazak Izraelaca Izl 13:17 Kad je faraon dopustio da narod ode. Tada i moje kosti odavde ponesite sa sobom!” Izl 13:20 Krenuvæi iz Sukota.kako vam se zakle.ovoga mjeseca obavi ovakav obred: Izl 13:6 sedam dana jedi nekvasan kruh.JerJosipbijaæezakleo Izraelce rijeçima: “Bog øe se zacijelo za vas zauzeti. a noøu u stupu od ognja da im svijetli.slomijojvrat. tebi i tvojim ocima . za koju se zakleo tvojim precima da øe ti je dati . Tek tada neka pristupi i slavi je. izmeåu Migdola i mora. Bog ih nije poveo prema filistejskoj zemlji. Utaborite se nasuprot ovome mjestu. kroz pustinju prema Crvenome moru. Izl13:19MojsijeponesesasobomJosipovekosti. iz kuøe ropstva. utabore se u Etamu. tako su i uçinili.12:46 Blagujte je u jednoj te istoj kuøi. Amorejaca. Ako je ne otkupiæ. a sedmoga dana neka se slavi svetkovina u çast Jahvi. Jahve je poubijao sve prvoroåence u zemlji egipatskoj: prvoroåence ljudi i prvine stoke. Izl 13:12 ustupajte Jahvi prvoroåence materinjega krila. a tako i sve prvine æto ih tvoja stoka dade . Bog je. naime. Izl 12:51 Toga istog dana izbavio je Jahve Izraelce u njihovim çetama iz zemlje egipatske.” Izl 13:18 Stoga Bog povede narod zaobilaznim putem. Ukvasani kruh neka se ne jede! Izl 13:4 Ovoga dana mjeseca Abiba vaæe je izbavljenje. Hivijaca i Jebusejaca. iz kuøe ropstva. jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom miæicom.” Izl 12:50 Svi Izraelci posluæaju: kako je Jahve naredio Mojsiju i Aronu.inekasenigdjenevidikvasacnatvomepodruçju. Izraelci su napustili zemlju egipatsku naoruœani od glave do pete. i od ljudi i od œivotinja. Izl 13:14 Kad te sin tvoj sutra zapita: Æto znaçi to? . na kraju pustinje. ukvasanog kruha nekanebudekodtebe. jer je tada kao i domorodac zemlje. Izl 13:5 Stoga: kad te Jahve uvede u zemlju Kanaanaca. Izl 13:8 Svome sinu toga dana objasni: to je za ono æto mi je Jahve uçinio kad sam se iz Egipta izbavio. meni pripadaju!” Propis o beskvasnim hljebovima Izl 13:3 A onda Mojsije reçe narodu: “Sjeøajte se ovoga dana u koji ste izbavljeni iz Egipta. Izl 13:9 Neka ti bude kao znak na tvojoj ruci i kao opomena na tvome çelu: da Jahvin zakon bude uvijek na tvojim ustima. Izl 12:47 Sva zajednica Izraelaca neka je prikazuje! Izl 12:48 Ako bi stranac koji meåu vama boravi htio svetkovati Pashu u çast Jahvi. iako je onuda bilo najbliœe. Izl 13:7 Sedam dana neka se jede nekvasan kruh. Izl 13:1 Jahve reçe Mojsiju: Izl 13:2 “Meni posvetite svakoga prvoroåenca! Prvenci materina krila kod Izraelaca. danju u stupu od oblaka da im put pokazuje. Izl 14:1 Jahve reçe Mojsiju: Izl 14:2 “Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom.svako muæko pripada Jahvi! Izl 13:13 Svaku prvinu magaradi otkupi janjetom ili jaretom. nasuprot Baal-Sefonu. svi se njegovi muæki moraju obrezati.odgovori mu: Rukom jakom izvede nas Jahve iz Egipta. a svakoga prvoroåenca od svojih sinova otkupljujem.’ 57 . uz more. Hetita. Izl 13:22 I nije ispred naroda nestajao stup od oblaka danju ni stup od ognja noøu. Tako su mogli putovati i danju i noøu. iz kuøe ne smijete iznositi mesa niti na œrtvi smijete koju kost slomiti. Izl 12:49 Neka vrijedi isto pravilo za domoroca i pridoælicu koji meåu vama boravi. Izl 14:3 Faraon øe reøi: ‘Izraelci lutaju krajem tamo-amo.i kada ti je preda. Ali neobrezani ne smije od nje jesti.zemlju kojom teçe med i mlijeko . Izl 13:21 Jahve je iæao pred njima. Izl 13:16 Neka ti to bude kao znak na tvojoj ruci i kao znamenje posred çela da nas je rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta. Eto zato Jahvi œrtvujem svaku muæku prvinu materinjega krila.Asvakogaprvoroåencaizmeåusvojedjeceotkupi. rekao: “Mogao bi se narod predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi ratovanje. Izl 13:15 Kako je faraon postao tvrdokoran pa nas nije htio pustiti.” Izl 13:11 “A kada te Jahve dovede u zemlju Kanaanaca .

ispruœi svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proøi posred mora po suhu. “Stojte çvrsto pa øete vidjeti æto øe vam Jahve uçiniti da vas danas spasi: Egipøane koje danas vidite nikad viæe neøete vidjeti. “pa si nas izveo da pomremo u pustinji? Kakvu si nam uslugu uçinio æto si nas izveo iz Egipta! Izl 14:12 Zar ti nismo rekli baæ ovo u Egiptu: Pusti nas! Sluœit øemo Egipøane! Bolje nam je i njih sluœiti nego u pustinji poginuti. a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo. Izl 14:14 Jahve øe se boriti za vas. Izl 14:29 A Izraelci iæli suhim posred mora. i oni øe poøi za njima.” Izl 14:27 Mojsije pruœi ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. dakle. Izl 14:18 Neka znaju Egipøani da sam ja Jahve kad se proslavim nad faraonom.u more. Izl 14:9 Egipøani. Izl 14:10 Kako se faraon pribliœavao.” Izraelci tako uçine. potope kola. nagnu za njima u more.promijenimjesto i stupi im za leåa.” Izl14:19AnåeoBoœji. kola i konjanici. kralju egipatskom.” Izl 14:13 “Ne bojte se!” . i vidje Izrael pomorene Egipøane na morskome œalu. Izl 14:31 Osvjedoçi se Izrael i o silnoj moøi koju Jahve pokaza nad Egipøanima. u potjeru. I poviçu Izraelci Jahvi: Izl 14:11 “Zar nije bilo grobova u Egiptu”. stignu ih svi faraonovi konji pod kolima. Egipøani u potjeri za Izraelcima Izl 14:5 Kad su egipatskom kralju kazali da je narod pobjegao. “Pustismo Izraelce i viæe nam neøe sluœiti. poåu za njima u potjeru. Kad su se vode razdvojile. Tako øe Egipøani spoznati da sam ja Jahve. Izl 14:7 Uze æest stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu.kojijeiæaonaçeluizraelskihçeta. Izl 14:8 Jahve otvrdnu srce faraonu. Izl 14:17 Ja øu otvrdnuti srce Egipøana. a ja øu se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima. faraon i njegovi dvorani predomisliæe se o narodu. konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaæe poæla u potjeru za Izraelcima . njegovim kolima i njegovim konjanicima. “Æto ovo uçinismo!” . Jahve ih strmoglavi usred voda. slijevajuøi se natrag. “Reci Izraelcima da krenu na put. bjeœeøi. njegovi konjanici i njegovi ratnici. i on øe za njima poøi u potjeru.reçe Jahve Mojsiju. reknu Mojsiju. koji su otiæli uzdignute pesnice. Izraelci pogledaju i opaze da su Egipøani za njima u potjeri. na njihova kola i konjanike. Kako su Egipøani. I dok su Izraelci taborovali uz more. “jer Jahve se za njih bori protiv Egipøana!” Tada øe Jahve Mojsiju: Izl 14:26 “Pruœi ruku nad more da se vode vrate na Egipøane.poviçu Egipøani. te on krenu u potjeru za Izraelcima. pa ih obuzme velik strah. Izl 14:21 Mojsije je drœao ruku ispruœenu nad morem dok je Jahve svu noø na stranu valjao vode jakim istoçnim vjetrom i more posuæio. Izl 14:30 Tako Jahve u onaj dan izbavi Izraela iz æaka egipatskih. I ne ostade od njih ni jedan jedini. blizu Pi-Hahirota nasuprot Baal-Sefonu. Izl 14:24 Za jutarnje straœe pogleda Jahve iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Budite mirni!” Prijelaz preko Crvenoga mora Izl 14:15 “Zaæto zapomaœete prema meni?” . A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leåa. njegovim kolima i konjanicima. Zahvala za izbavljenje 58 .Izl 14:4 Ja øu otvrdnuti faraonu srce. Narod se poboja Jahve i povjerova Jahvi i njegovu sluzi Mojsiju. Izl 14:16 A ti podigni svoj ætap. Ali ja øu se proslaviti nad faraonom i svom njegovom vojskom. Izl 14:25 Zakoçi toçkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali.” Izl 14:6 Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku.reçe Mojsije narodu. Izl 14:22 Izraelci siåoæe u more na osuæeno dno.rekoæe. Izl14:20Smjestiseizmeåuvojskeegipatskeivojskeizraelsketepostade onima oblak taman. a ovima rasvjetljivaæe noø. Izl 14:28 Tako vode. tako te ne mogoæe jedni drugima priøi cijele noøi. vode im stale kao zid zdesna i slijeva. Izl 14:23 Egipøani: svi faraonovi konji. jurili prema moru. “Bjeœimo od Izraelaca!” . I u svima bijahu ætitonoæe.

Tu se. jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao. Izl 15:7 Veliçanstvom svojim obaraæ ti protivnike. moja pjesma .Jahve jer je mojim postao izbaviteljem. Jahve. Izl 15:23 Doåu k Mari. Izl 16:2 U pustinji sva izraelska zajednica poçne mrmljati protiv Mojsija i Arona. Jahve meåu bogovima. Filistejce muke spopadoæe. koja je izmeåu Elima i Sinaja. gdje je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palma. on je Bog oca moga. puætaæ svoj gnjev i on ih kao slamu proœdire. k svetom tvom Stanu snagom si ga svojom upravio. Izl 15:18 Vazda i dovijeka Jahve øe kraljevati.Izl 15:1 Tada Mojsije s Izraelcima zapjeva ovu pjesmu Jahvi u slavu: ”U çast Jahvi zapjevat øu. Izl 15:16 Strah i prepast na njih se obaraju. Izl 15:6 Desnica tvoja. valovi se u bedem uzdigoæe. nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipøane na vas neøu puætati. kao olovo potonuæe silnoj vodi u bezdane. Jahve. Izl 15:9 Mislio je neprijatelj: ‘Gonit øu ih.” Izl 15:27 Zatim stignu u Elim. Izl 15:2 Moja je snaga. Jahve je ime njegovo. divan u çudima? Izl 15:12 Desnicu si pruœio i zemlja ih proguta! Izl 15:13 Miloæøu svojom vodio si ovaj narod. o Jahve. Tako øu ih kuæati i vidjeti hoøe li se drœati moga zakona ili neøe.rekoæe im. vræeøi æto je pravo u njegovim oçima. svojim uçini Boraviætem. Tu im Jahve postavi zakon i pravo i tu ih stavi u kuænju. Mana i prepelice Izl 16:1 Potom krenu iz Elima. Izl 15:26 Zatim reçe: “Budeæ li zduæno sluæao glas Jahve. trgnut øu maç. Boga svoga. u srcu mora dubine se stvrdnuæe. bit øe dvaput onoliko koliko su skupljali za svaki dan. tobom otkupljen. na mjestu koje ti.’ Izl 15:10 A ti dahom svojim dahnu. a sve œene pridruœe joj se s bubnjem u ruci i pleæuøi. Svetiætem. Izl 15:11 Tko je kao ti. more se nad njima sklopi. Jahve mu pokaœe neko drvo. Izl 16:5 A æestoga dana. uze bubanj u ruku. budeæ li pruœao svoje uho njegovim zapovijedima i drœao njegove zakone. Izl 15:17 Dovest øeæ ih i posaditi na gori svoje baætine. i sva izraelska zajednica doåe u pustinju Sin. Jahve je na njih povratio morske vode poæto su Izraelci proæli posred mora po suhu. a vode nisu naæli. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Jahve. u djelima straæan. Tri su dana putovali pustinjom. petnaestoga dana drugoga mjeseca nakon odlaska iz zemlje egipatske. desnica tvoja. da smo pomrli od ruke Jahvine u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje!” . On je Bog moj.” 59 . njega ja øu slaviti. njegova kola i konjanici saæli u more. Stoga se i zove Mara.” Prva postaja: Mara Izl 15:22 Pokrene Mojsije Izraelce od Crvenog mora i poåu na put kroz pustinju Æur. plijen øu podijelit’. snaga tvoje ruke skamenila ih je dok narod tvoj. trepet je obuzeo moapske knezove i tresu se svi koji œive u Kanaanu. “Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoætvo gladom pomorite!” Izl 16:4 Tada reçe Jahve Mojsiju: “Uçinit øu da vam daœdi kruh s neba. duæa øe moja sita ga biti. utabore. Jahve. snagom se prodiçi. cvijet njegovih ætitonoæa More crveno proguta. ne proåe. Izl 15:24 Narod je mrmljao na Mojsija i govorio: “Æto øemo piti?” Izl 15:25 A on zazva Jahvu. stiøi. Baci on to drvo u vodu i voda postane slatka. ali nisu mogli piti vode kod Mare jer je bila gorka.” Izl 15:19 Kad su faraonovi konji. tko kao ti sija u svetosti. Izl 15:8 Od daha iz tvojih nosnica vode narastoæe. njega øu veliçati. Izl 15:14 Kada to çuæe. raskomada duæmana. prodrhtaæe narodi. poput kamena u morske potonuæe dubine. dok ne proåe narod tvoj koji si otkupio. tvojom rukom sazidanim. uz vodu. Izl 15:21 Mirjam je zaçinjala pjesmu: “Zapjevajte Jahvi jer se slavom proslavio! Konja s konjanikom u more je survao. Izl 15:15 UŒas je srvao edomske glavare. kad spreme æto su nakupili. Izl 16:3 “Oh. Izl 15:20 Tada Aronova sestra. Izl 15:3 Jahve je ratnik hrabar. Izl 15:4 Kola faraonova i vojsku mu u more baci. uniætiti ih rukom svojom. Izl 15:5 Valovi ih prekriæe. proroçica Mirjam.

” Izl 16:27 Bijaæe nekih koji su i sedmoga dana iæli da je nakupe. Izl 17:2 Zato narod zapodjene prepirku s Mojsijem. Izl 16:28 Zato Jahve reçe Mojsiju: “Dokle øete odbijati da se pokorite mojim zapovijedima i mojim zakonima? Izl 16:29 Pogledajte! Zato æto vam je Jahve dao subotu. Izl 16:21 Tako su skupljali svako jutro koliko je kome trebalo za jelo. a niti je nedostajalo onome koji bijaæe nakupio manje: svatko je nakupio koliko mu je trebalo za jelo. Sve æto vam preteçe ostavite za sutra. Vikali su: “Daj nam vode da pijemo!” A Mojsije im odgovori: “Zaæto se sa mnom prepirete? 60 .AronjestavipredSvjedoçanstvo na çuvanje. pokaza se da nije niæta preteklo onome koji bijaæe nakupio mnogo. reçe im Mojsije. oni se okrenu prema pustinji. u oblaku pojavi se Jahvina slava. a onda je poloœi pred Jahvu da se saçuva za vaæe potomke. Izl 16:7 a ujutro øete vidjeti svojim oçima Jahvinu slavu. Ovako im reci: ‘Veçeras øete jesti meso. Izl 16:36 Gomer je deseti dio efe. manna bi se rastopila. Izl 16:23 on im reçe: “Ovo je zapovijed Jahvina: Sutra je dan potpunog odmora.” Izl 16:24 Ostave to oni za sutra. Izl 16:18 Kad su izmjerili na gomer. Neka svatko stoji gdje jest. povræinom pustinje leœao tanak sloj. Ispecite æto œelite peøi. jer je çuo vaæe mrmljanje!’” Izl 16:10 I dok je Aron svoj izraelskoj zajednici govorio. skuhajte æto œelite kuhati. “a ujutro kruha do mile volje. Utabore se kod Refidima. Izl 17:1 Sva izraelska zajednica po Jahvinoj zapovijedi krene dalje iz pustinje Sina. ali niæta ne naåoæe. i niti se usmrdjelo niti su se crvi pojavili. A to im se ucrva i usmrdje. A ujutro obilna rosa sve orosila oko tabora.po dva gomera na svakoga. Onda im Mojsije reçe: “To je kruh koji vam je Jahve pribavio za hranu.” Izl16:34KakojeJahvenaredioMojsiju. kako je Mojsije naredio. Kad su starjeæine zajednice doæle da izvijeste Mojsija. daje vam hrane æestoga dana za dva dana. Izl 16:16 A ovo je zapovijed koju je Jahve izdao: ‘Nakupite koliko kome treba za jelo .” Izl 16:30 Tako se sedmoga dana narod odmarao.” Izl 16:33 I naredi Mojsije Aronu: “Uzmi jednu posudu. neki ostave i za sutra. Izl 16:14 Kad se prevlaka rose digla. svatko prema broju çlanova koji su mu u æatoru. Tu nije bilo vode da narod pije. neæto poput pahuljica. danas neøete naøi mane na polju.rekne im Mojsije. Izl 16:31 Dom je Izraelov tu hranu prozvao manom.’” Izl 16:17 Izraelci tako uradiæe.’” Izl 16:13 I doista! Naveçer se pojave prepelice i prekriju tabor. Izl 16:32 Onda rekne Mojsije: “Ovo je zapovijed koju je izdao Jahve: Napunite tim jedan gomer i çuvajte ga za svoje potomke da vide hranu kojomsamvashranioupustinjikadsamvasizbavioizzemljeegipatske. Izl 16:35 Izraelci su se hranili manom çetrdeset godina. Izl 16:25 “Jedite to danas”. jer vas je çuo Jahve kako ste protiv njega mrmljali. I kad bi sunce ogrijalo. a imala je ukus medenog kolaçiøa. Bijaæe kao zrno korijandra.Izl 16:6 Onda Mojsije i Aron progovore svim Izraelcima: “Veçeras øete poznati da vas je Jahve izveo iz zemlje egipatske. sve dok nisu doæli u naseljenu zemlju: jeli su manu do dolaska na granicu zemlje kanaanske. bijela. subota Jahvi posveøena. jer je Jahve çuo vaæe mrmljanje protiv njega. Bog vaæ. Izl 16:22 Onda æestoga dana nakupiæe dvostruku koliçinu hrane .jedan gomer po osobi. Tada øete poznati da sam ja Jahve. a ujutro øete se nasititi kruha. Mojsije se na njih razljuti. stavi u nju cio gomer mane. pitali su jedan drugoga: “Æto je to?” Jer nisu znali æto je. Izl 16:19 “Neka nitko ne ostavlja niæta za ujutro!” . neka nitko u sedmi dan ne izlazi iz svoga stana. u subotu. neøe je biti. “jer je ovaj dan subota u çast Jahve. Neki nakupe viæe. nastavi Mojsije. Izl 16:15 Kad su Izraelci to vidjeli.” Izl 16:9 Poslije toga rekne Mojsije Aronu: “Reci svoj izraelskoj zajednici: ‘Skupite se pred Jahvu. Izl 16:26 Æest je dana skupljajte. Izl 16:11 Onda se Jahve oglasi Mojsiju i reçe mu: Izl 16:12 “Çuo sam mrmljanje Izraelaca. neki manje. Æto smo mi da protiv nas mrmljate? Izl 16:8 Veçeras øe vam Jahve dati mesa da jedete”. i gle. Izl 16:20 Ali oni nisu posluæali Mojsija. a sedmoga. Æto smo mi? Vi ne mrmljate protiv nas nego protiv Jahve. kao da se slana uhvatila po zemlji.

sa ætapom Boœjim u ruci. Izl 17:14 Onda Jahve reçe Mojsiju: “Zapiæi ovo u knjigu na sjeøanje i utuvi u uæi Joæui da øu ja spomen na Amaleçane sasvim izbrisati pod nebom!” Izl 17:15 Podiœe zatim Mojsije œrtvenik i nazva ga: Jahve mi je stijeg! Izl 17:16 “Jer”. Izl 18:2 Tada tast Mojsijev Jitro povede Siporu. prinese Bogu œrtvu paljenicu i prinos. tast Mojsijev. Izl 17:9 A Mojsije reçe Joæui: “Odaberi momçad pa poåi i zapodjeni borbu s Amaleçanima. Izl 18:16 Kad zaåu u prepirku. Izl 18:11 “Sada znam da je Jahve veøi od svih bogova jer je izbavio narod ispod egipatske vlasti kad su s njim okrutno postupali. Izl 17:7 Mjesto prozovu Masa i Meriba.zazivao je Mojsije Jahvu. çu sve æto uçini Bog Mojsiju i svemu izraelskom narodu i kako Jahve izbavi Izraelce iz Egipta. nadjaçavali bi Amaleçani. Izl 18:14 Vidjevæi Mojsijev tast sav trud æto ga on za narod çini. Postavljanje sudaca Izl 18:13 Sutradan Mojsije sjede da kroji pravdu narodu.Zaæto kuæate Jahvu?” Izl 17:3 Ali je narod œeåao za vodom.” Izl 18:7 Izaåe Mojsije u susret svome tastu. duboko mu se nakloni i zagrli ga. doåu k meni. a to øe reøi: “Bijah doæljak u tuåoj zemlji.” Mojsije uçini tako naoçigled izraelskih starjeæina. a drugi s druge strane. ali ih je Jahve od njih izbavio. Izl 18:8 Mojsije je onda pripovijedao svome tastu o svemu æto je Jahve uçinio faraonu i Egipøanima zbog Izraelaca.” Izl 18:4 Drugi se zvao Eliezer. odgovori Mojsiju tast. staviæe ga poda njega i on sjede. nas.” Izl 18:5 Tako Mojsijev tast Jitro povede k Mojsiju u pustinju. jedan s jedne. to jest: “Bog oca moga bio mi je u pomoøi i spasio me od faraonova maça. “da se s Bogom posavjetuje. gdje se Mojsije bio utaborio na Boœjem brdu. o svim nezgodama æto su ih snaæle na putu. a Mojsije.” Izl 18:12 Zatim Jitro. Aron i Hur uzaåoæe na vrh brda. Ja onda rasudim izmeåu jednoga i drugoga. Izl 17:6 A ja øu stajati pred tobom ondje. rekne mu: “Æto to imaæ toliko s narodom? I zaæto ti sam sjediæ. tako da mu izdrœaæe do sunçanog zalaska. uåu pod æator. naæu djecu i naæu stoku?” Izl 17:4 “Æto øu s ovim narodom!” . Narod je oko njega stajao od jutra do mraka. uzmi u ruku ætap kojim si udario Rijeku i poåi.rekne Jahve Mojsiju. drœahu ruke. Uto doåe Aron i sve izraelske starjeæine da s Mojsijevim tastom blaguju gozbu pred Bogom.koju Mojsije bijaæe otpustio Izl 18:3 i oba njezina sina. Izl 17:13 I Joæua oætricom maça svlada Amaleka i njegov narod. Izraelci bi nadjaçavali. 61 . “Jahvin stijeg u ruku! Jahvin je boj protiv Amaleçana od naraætaja do naraætaja!” Jitro i Mojsije Izl 18:1 A Jitro.” Izl 18:17 “Nije dobro kako radiæ“.” Izl 17:10 Joæua uçini kako mu je Mojsije rekao te zaåe u borbu s Amaleçanima. odgovori Mojsije. a sav narod stoji oko tebe od jutra do mraka?” Izl 18:15 “Narod dolazi k meni”. Poæto su se upitali za zdravlje. Ja øu sutra stati na vrh brda. reçe. Izl 18:10 “Neka je hvaljen Jahve koji vas je izbavio od egipatskih æaka i od æaka faraonovih”. pa je mrmljao na Mojsija i govorio: “Zaæto si nas iz Egipta izveo? Zar da nas œeåom pomoriæ. njegove sinove i njegovu œenu. Izl 18:9 Jitro se radovao svemu dobru koje je Jahve uçinio Izraelcima i æto ih je oslobodio od egipatskih æaka. na peøini na Horebu. Izl 17:11 I dok bi Mojsije drœao ruke uzdignute. midjanski sveøenik.” Izl 17:5 “Istupi pred narod!” . Izl 17:12 Ali Mojsiju ruke napokon klonu. izloœim im Boœje zakone i odredbe. pa neka se narod napije. Zato uzeæe kamen. tvoj tast Jitro. Udari po peøini: iz nje øe poteøi voda. “Joæ malo pa øe me kamenovati. Mojsijevu œenu . “Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starjeæina. zbog toga æto su se Izraelci prepirali i kuæali Jahvu govoreøi: “Je li Jahve meåu nama ili nije?” Pobjeda nad Amaleçanima Izl 17:8 Uto doåu Amaleçani i zarate s Izraelcima kod Refidima. Jednomu je bilo ime Geræon. Izl 18:6 Poruçi on Mojsiju: “Ja. dok mu Aron i Hur. reçe Jitro. dolazim k tebi s tvojom œenom i s oba njezina sina. Mojsijev tast. a kad bi ruke spustio.

Izl 18:20 Pouçavaj ih o zakonima i odredbama. Svjetovat øu te. Izl 18:25 Probere Mojsije sposobnih ljudi od svih Izraelaca pa ih postavi za glavare narodu: tisuønike. moraju se oçistiti.’ Na otegnuti zvuk trube neka se na brdo penju. Izl 19:12 Postavi naokolo granicu za narod i izdaj naredbu: ‘Pripazite da se na brdo ne penjete. svraøaj ih na put kojim moraju iøi. Dolazak do Sinaja Izl 19:1 Tri mjeseca nakon izlaska iz zemlje egipatske. Izl 19:21 Sad Jahve reçe Mojsiju: “Siåi i opomeni narod da ne bi provalio prema Jahvi da ga vidi. te ih postavi za glavare puku: tisuønike. evo. Neka opere svoju odjeøu. koji dolaze blizu Jahvi.” 62 . Mojsije se uspe. vi øete mi biti predraga svojina mimo sve narode . Postave Izraelci tabor tu pred brdom. stotnike. stotnike. Izl 18:23 Ako tako uradiæ . kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Teœe sluçajeve iznosili bi Mojsiju. na vrhunac.’ Tim rijeçima oslovi Izraelce. doøi k tebi u gustom oblaku da narod çuje kad budem s tobom govorio i da ti zauvijek vjeruje. Izl 19:18 Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja siæao na njega. Izl 19:2 Iduøi od Refidima. Mojsije je govorio. i Bog øe biti s tobom! Ti zastupaj narod pred Bogom. Taj je posao za te preteœak. neka na œivotu ne ostane. koji mrze mito. “i posveøuj ga danas i sutra. istoga dana.Gromkozajeçatruba. Izl18:21Ondaproberiizmeåusvegapukaljudesposobne. Izl 18:19 Posluæaj me.” Izl 19:7 Mojsije se vrati i sazva narodne starjeæine te im izloœi sve æto mu je Jahve naredio. reçe Jahve Mojsiju. Izl 19:8 A sav narod uzvrati jednoglasno: “Vræit øemo sve æto je Jahve naredio. Izl 18:22 Neka sude narodu u svako doba.” Izl 18:24 Mojsije posluæa savjet svoga tasta i uçini sve kako ga svjetova. jer øe prekosutra siøi Jahve na brdo Sinaj naoçigled svega puka. podastiri Bogu njihove razmirice. sam ga ne moœeæ obavljati. upuøuj ih na djela koja moraju vræiti. Sve se brdo silno treslo. nego neka bude kamenjem zasut ili strijelom ustrijeljen: bio çovjek ili œivinçe. Izl 19:20 Jahve siåe na Sinajsko brdo.bogobojazne i pouzdane. Izl 19:15 “Budite gotovi za prekosutra!” .” Tako je Mojsije prenio Jahvi odgovor naroda. Jahve ga zovne s brda pa mu rekne: “Ovako kaœi domu Jakovljevu. “Ne primiçite se œeni!” Bogojavljenje Izl 19:16 A prekosutra. stignu Izraelci u Sinajsku pustinju. Izl 19:3 a Mojsije se popne k Bogu.zadrhta sav puk koji bijaæe u taboru. Stadoæe na podnoœju brda.agustseoblaknadvinadbrdo. a u manjima neka sami rasuåuju. Dizao se dim kao dim iz peøi. Sve veøe sluçajeve neka preda te iznose. smrt øe ga snaøi. pedesetnike i desetnike. Mnogo bi ih poginulo.ta moj je sav svijet! Izl 19:6 vi øete mi biti kraljevstvo sveøenika. Izl 19:19 Zvuk trube bivao sve jaçi. Izl 18:27 Zatim Mojsije otpusti svoga tasta i on ode u svoju zemlju. proglasi djeci Izraelovoj: Izl 19:4 ‘Vi ste vidjeli æto sam uçinio Egipøanima. Izl 19:5 Stoga. Izl 18:26 Oni su sudili narodu u svako doba. Izl 19:13 Nikakva ruka neka ga se ne dotakne.” Onda Mojsije prenese odgovor naroda Jahvi.” Izl 19:14 Mojsije siåe s brda k narodu i poçe posveøivati narod.rekne Mojsije narodu. Izl 19:10 “Poåi k narodu”. Izl 19:22 I sami sveøenici. narod svet. a sav ovaj narod odlazit øe kuøi u miru.moøi øeæ izdrœati. u osvit dana. budete li mi se vjerno pokoravali i drœali moj Savez. i pozva Jahve Mojsija na vrhunac brda. Priprave za Savez Izl 19:9 Nato Jahve reçe Mojsiju: “Ja øu. da ih Jahve ne uniæti.i Bog ti to odobri . pedesetnike i desetnike. Izl 19:11 neka bude gotov prekosutra. doåu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. a Bog mu grmljavinom odgovarao. da se ni podnoœja ne dotiçete! Tko se god brda dotakne. a sve manje rjeæavali sami. munje zasijevaæe.Izl 18:18 “I ti i taj narod s tobom potpuno øete se iscrpsti. prolomi se grmljavina. Izl 19:17 Mojsije povede puk iz tabora u susret Bogu. Olakæaj sebi breme: neka ga oni s tobom nose. Oni operu svoju odjeøu.

da se ne pokaœe na njemu golotinja tvoja. Bog tvoj. Kaœnjavam grijeh otaca . Bog sam ljubomoran. koji sam te izveo iz zemlje egipatske. a sedmoga je dana poçinuo. Izl20:7NeuzimajuzaludimenaJahve. ni sin tvoj. Izl 21:3 Ako doåe sam. Izl 20:25 Ako mi budeæ gradio kameni œrtvenik. “Sami ste vidjeli da sam s vama govorio s neba. ni œivina tvoja.’” Izl 19:24 “Siåi pa se opet popni zajedno s Aronom”. bez otkupnine. Izl 20:6 a iskazujem milosråe tisuøama koji me ljube i vræe moje zapovijedi. neka sluœi æest godina. Izl 21:4 Ako mu gospodar nabavi œenu. neka s njim ide i njegova œena. svoju sitnu i svoju krupnu stoku. Bog tvoj. poçinak posveøen Jahvi. Izl 20:3 Nemoj imati drugih bogova uz mene. Izl 20:13 Ne ubij! Izl 20:14 Ne uçini preljuba! Izl 20:15 Ne ukradi! Izl 20:16 Ne svjedoçi laœno na bliœnjega svoga! Izl20:17Nepoœelikuøebliœnjegasvoga!Nepoœeliœenebliœnjegasvoga. ni sluækinja tvoja. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. “Bog je doæao da vas samo iskuæa. da ne pomremo!” Izl 20:20 “Ne bojte se”. Izl 21:5 Ali ako rob otvoreno izjavi: ‘Volim svoga gospodara. ni magarca njegova.onih koji me mrze .Bogasvoga. jer çim na njega spustiæ svoje dlijeto. Izl 20:4 Ne pravi sebi lika ni obliçja bilo çega æto je gore na nebu. neøu da budem slobodan’. Izl 20:12 Poætuj oca svoga i majku svoju da imadneæ dug œivot na zemlji koju ti da Jahve. Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti. reçe Mojsije narodu. “Ali neka sveøenici i narod ne navaljuju da se popnu prema Jahvi da ne izginu.” Izl 19:25 Mojsije siåe k narodu i sve mu kaza. a Mojsije pristupi gustom oblaku gdje se Bog nalazio. Izl 20:10 A sedmoga je dana subota. ni sluækinje njegove. Na svakome mjestu koje odredim da se moje ime spominje ja øu doøi k tebi da te blagoslovim. odgovori mu Jahve. Deset zapovijedi Izl 20:1 Onda Bog izgovori sve ove rijeçi: Izl 20:2 “Ja sam Jahve. svi çuæe zvuk trube i vidjeæe kako se brdo dimi: gledali su i tresli se i stajali podalje. pa mu ona rodi bilo sinova bilo køeri. a on neka ide sam. Izl 20:11 Ta i Jahve je æest dana stvarao nebo. Izl 20:23 Ne pravite uza me kumira od srebra niti sebi pravite kumira od zlata. niti doæljak koji se naåe unutar tvojih vrata. 63 . progovori Jahve Mojsiju. niti iæta æto je bliœnjega tvoga!” Izl 20:18 Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja. neka sam i ode.Izl 19:23 “Narod se ne moœe popeti na brdo Sinaj”.na djeci do treøeg i çetvrtog koljena. Jahve. zemlju i more i sve æto je u njima. a mi øemo sluæati. Izl 20:24 Naçini mi œrtvenik od zemlje i na njemu mi prinosi svoje œrtve paljenice i œrtve priçesnice.” Zakon o robovima Izl 21:1 “Ovo su propisi koje treba da im izloœiæ: Izl 21:2 Kad za roba kupiæ jednoga Hebreja. ili dolje na zemlji. ni vola njegova. Izl 20:22 “Ovako reci Izraelcima”. Jer ja.” Izl 20:21 Narod ostane podalje. oskvrnit øeæ ga. ni køi tvoja. i œena i njezina djeca neka pripadnu njezinu gospodaru. Izl 20:9 Æest dana radi i obavljaj sav svoj posao. ni sluga tvoj. iz kuøe ropstva. Izl 20:8 Sjeti se da svetkujeæ dan subotni. nemoj ga graditi od klesanoga kamena. Sedme godine neka ode. ili u vodama pod zemljom. ni sluge njegova. Izl 20:19 Onda rekoæe Mojsiju: “Ti nam govori. Neka nam Bog ne govori. Izl 20:26 Ne uzlazi na moj œrtvenik po stepenicama. odgovori Mojsije Jahvi. Bog tvoj. ako li je oœenjen. da strah pred njim ostane s vama te da ne grijeæite.jerJahveneopraæta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Izl 20:5 Ne klanjaj im se niti im sluœi. slobodan. svoju œenu i svoju djecu. “jer si nas sam ti opomenuo: ‘Postavi granice naokolo brda i proglasi ga svetim.

nego Bog pripusti da padne u njegovu æaku. bilo da ga u svojoj vlasti zadrœi . onda neka prodaju œivo goveçe. neka s njome postupa kao i sa køeri. On neka plati kako suci odrede. i uginulo goveçe neka meåu sebe podijele. Izl 21:32 Ako ubode roba ili ropkinju. koji ju je sebi bio odredio. iako opominjan. odjeøe ili njezinih braçnih prava. Izl 21:15 Tko udari svoga oca ili svoju majku. ruka za ruku. 64 . njegovu krv ne treba osveøivati. nije ga çuvao. a goveçe neka se kamenuje. jer je rob njegovo vlasniætvo. neka se kazni smrøu. neka se osveta ne provodi. vlasnik bunara ima dati naknadu: Izl 21:34 neka isplati vlasniku u novcu. Izl 21:24 oko za oko. Njegovo se meso tada ne smije pojesti. odredit øu ti mjesto kamo moœe pobjeøi. neka mu gospodar æilom probuæi uho i neka mu trajno ostane u sluœbi. makar i sa ætapom. Izl 21:11 Ne bude li joj çinio ovo troje. zub za zub. ili tko iskopa bunar a ne pokrije ga. Izl 21:22 Ako se ljudi pobiju i udare trudnu œenu te ona pobaci. Izl 21:20 Ako tko udari batinom svoga roba ili svoju ropkinju te umru pod njegovom æakom. Izl 21:14 Tko hotimiçno navali na svoga bliœnjega te ga podmuklo ubije. pa u njega upadne goveçe ili magare. a za malo marvinçe çetvero marvinçadi. neka se kamenjem kamenuje.ili svojoj ropkinji . Izl 21:8 Ako se ne svidi svome gospodaru. Izl 21:26 Udari li tko svoga roba ili svoju ropkinju u oko i upropasti ga. a dobiveni novac neka podijele. pa ono usmrti çovjeka ili œenu. pa jedan od njih udari drugoga kamenom ili æakom. neka joj dopusti da se otkupi. modrica za modricu. samo neka mu plati njegov gubitak vremena i pribavi mu posvemaænje izljeçenje. a njegov ga gospodar nije çuvao.neka se kazni smrøu. Izl 21:9 A ako je odredi svome sinu. noga za nogu. neka plati koliko mu se odredi. Izl 21:13 Ali ako to ne uçini hotimiçno. Izl 21:19 ali poslije ustane i mogne izlaziti. neka se kazni smrøu. Izl 21:25 opeklina za opeklinu. ali ovaj ne pogine nego padne u postelju.bilo da ga proda. dok øe uginulo œivinçe biti njegovo. Kad ga dovede k vratima ili dovratku. a i njegov se vlasnik ima pogubiti. mora snositi osvetu. ali druge ætete ne bude. Izl 21:33 Kad tko ostavi bunar otvoren.” Izl 21:28 “Kad goveçe ubode çovjeka ili œenu pa ih usmrti. rana za ranu. Izl 21:17 Tko prokune svoga oca ili svoju majku. neka vlasnik isplati njihovu gospodaru trideset srebrnih æekela. pa bilo da ga zakolje.neka ga oslobodi zbog zuba.” Izl 21:12 “Tko god udari çovjeka pa ga usmrti. neka je kazna: œivot za œivot. ne smije prvoj uskraøivati hrane. Izl21:7Kadçovjekprodasvojukøerzaropkinju. Izl 21:10 Ako se oœeni drugom. Izl 21:29 Ali ako je to goveçe i prije bolo. Izl 21:30 Ako se vlasniku oznaçi otkupna cijena da svoj œivot iskupi. neka je slobodna da ode bez otkupnine. neka se prema njemu postupi isto prema ovome pravilu. Izl 21:31 Ubode li goveçe djeçaka ili djevojçicu. neka se to goveçe kamenuje. Izl 21:36 Ali ako se zna da je to goveçe i prije bolo. onda onome koji ga je udario neka je oproæteno.” Tuçnjava Izl 21:18 “Ako se ljudi posvade. a vlasniku njegovu neka je oproæteno. Izl 21:21 Ali ako rob preœivi dan-dva. a njegov vlasnik. Nema prava prodati je strancima kad joj nije bio vjeran. onda za jedno goveçe neka se vrati petero goveda. Izl 21:27 Ako izbije zub svome robu . Izl 22:1 Ako se lopov zateçe gdje probija zid. pa mu se zada smrtan udarac. neka se smrøu kazni.” Kraåa Izl 21:37 “Tko ukrade goveçe ili marvinçe od sitne stoke. Izl 21:23 Bude li drugog zla. neka ga oslobodi zbog oka. Izl 21:16 Tko otme çovjeka .Izl 21:6 neka ga onda njegov gospodar dovede k Bogu. onda mora nadoknaditi goveçe za goveçe. onda onaj koji ju je udario neka plati odætetu koju zatraœi njezin muœ. odvuci ga i s moga œrtvenika da se pogubi. bilo da ga proda. Izl 21:35 Kad neçije goveçe ubode goveçe drugome te ono ugine.nekaseonaneoslobaåa kao i muæki robovi. a uginula œivotinja neka njemu pripadne.

akoselopovpronaåe.treba spor iznijeti pred Boga. potpuno uniæten. zavodnik mora odmjeriti srebra u vrijednosti œenidbene procjene za djevojku. Izl 22:7 Ako se lopov ne pronaåe. neka ga donese za dokaz. goveçe. Lopov mora ætetu nadoknaditi. ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameøi mu kamata! Izl 22:25 Uzmeæ li svome susjedu ogrtaç u zalog.moradvostrukoplatiti. da se dokaœe kako on nije spustio svoje ruke na dobra svoga bliœnjega. Onaj koga Bog proglasi krivim neka plati dvostruko drugome. Izl 23:5 Ako opaziæ magarca onoga koji te mrzi kako je pao pod svojim tovarom. neka doåe po svoju nadnicu. magaretu. Izl 22:29 Isto uçini sa svojim govedima i sitnom stokom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom. nemoj ga ostaviti: zajedno s njegovim gospodarom moraæ mu pomoøi da se digne. Ako nema niæta. Izl 22:16 Ako njezin otac odbije da mu je dadne. Izl 22:6 Kad tko poloœi kod znanca novac ili stvari na çuvanje. treba ga kazniti smrøu.goveçe. Izl 22:19 Tko bi prinosio œrtve kojemu kumiru . niti svjedoçi u parnici stajuøi na stranu veøine protiv pravde.radilo se o goveçetu. vlasnik kuøe neka se primakne k Bogu. odjeøi ili bilo kojoj izgubljenoj stvari za koju se ustvrdi: to je ono! . Izl 22:14 Je li vlasnik bio s njom. siromahu koji je kod tebe. Izl 22:12 Ako ga zvijer razdere. neka nadoknadi onim æto najbolje naåe na svojoj njivi i u svome vinogradu. u klasu ili na njivi. Izl 22:9 Kad tko povjeri svome susjedu magare. Izl 22:13 Kad tko posudi œivinu od svoga susjeda. 65 . sitnoj stoci.osim Jahvi jedinom neka bude izruçen prokletstvu. Izl 22:11 Naåe li se da je on ukrao. moraæ mu ga vratiti prije zalaza sunca. Izl 22:28 Ne oklijevaj s prinosima od svoga obilja s gumna i od svoga mladog vina! Meni daj prvoroåenca od svojih sinova. Tako øe vam œene ostati udovice a djeca siroçad. Izl 22:5 Tko zapali vatru pa ona zahvati draç te izgori œito u snopu. osakati se ili ga tko odvede a da ne bude svjedoka. sigurno øu njihove vapaje usliæati. Izl 23:3 Ne smijeæ biti pristran prema siromahu u njegovoj parnici. njegovu krv treba osvetiti. neka za nju dadne œenidbenu procjenu i uzme je za œenu. Neka je vlasniku to dovoljno. Izl 23:4 Kad nabasaæ na zalutalo goveçe ili magare svoga neprijatelja.” Izl 22:4 “Tko opustoæi njivu ili vinograd pustivæi svoju stoku da obrsti tuåe. moraæ mu ga natrag dovesti. ali ako je bila unajmljena. Izl 22:21 Ne cvilite udovice i siroçeta! Izl 22:22 Ako ih ucviliæ i oni zavape k meni. pa ono ugine. pa se ona osakati ili ugine dok joj vlasnik nije bio s njom.” Izl 22:15 “Ako tko zavede djevojku koja nije zaruçena i s njom legne. onaj tko je vatru zapalio mora ætetu nadoknaditi.Izl 22:2 No ako je veø iziælo sunce. tako da za razderano ne daje odætete. Izl 22:20 Ne tlaçi pridoælicu niti mu nanosi nepravde.treba da ga plati dvostruko. Izl 22:24 Ako uzajmiæ novca kome od moga naroda. odætete mu ne daje. a çuvar nije duœan da nadoknaåuje. usliæat øu ga jer sam ja milostiv! Izl 22:27 Ne huli Boga i ne psuj glavara svoga naroda. Ako k meni zavapi. mora ætetu nadoknaditi. pa budu pokradeneiznjegovekuøe. njega za njegovu kraåu treba prodati. magare ili koja glava sitne stoke . Izl 22:8 Za svaki prekræaj pronevjere . Izl 22:3 Naåe li se ukradeno œivinçe œivo u njegovu vlasniætvu . Izl 22:26 Ta to mu je jedini pokrivaç kojim omata svoje tijelo i u kojem moœe leøi. Izl 22:10 zakletva pred Jahvom neka odluçi meåu obojicom je li çuvar posegao za dobrom svoga bliœnjega ili nije. glavu sitne stoke ili bilo kakvo œivinçe. Izl 22:17 Ne dopuætaj da vraçarica œivi! Izl 22:18 Tko bi god sa œivinom legao. neka plati odætetu. Izl 22:23 Moj øe se gnjev raspaliti i maçem øu vas pogubiti. a osmoga dana da si ga meni dao! Izl 22:30 Budite narod meni posveøen! Zato nemojte jesti mesa od œivotinje koju je rastrgala zvjerad nego je bacite paæçadi!” Pravednost prema bliœnjemu i prema neprijatelju Izl 23:1 “Nemojte davati laœne izjave! Ne pomaœi zlikovcu svjedoçeøi krivo! Izl 23:2 Ne povodi se za mnoætvom da çiniæ zlo. jer ste i sami bili pridoælice u zemlji egipatskoj.

” 66 . Predat øu.” Blagdani Izl 23:14 “Triput na godinu odrœavaj u moju çast svetkovinu. Izl 23:24 Nemoj se klanjati njihovim kumirima niti im iskazuj ætovanje. Periœana. Izl23:13Pripazitenasveætosamvamrekao. A sav puk odgovori u jedan glas: “Sve rijeçi æto ih Jahve reçe. jer mito zasljepljuje i one koji najjasnije gledaju i upropaæøuje pravo pravednika. ali sedmoga dana od posala odustani. Izl 23:26 U tvojoj zemlji neøe biti pometkinje. Izl 23:33 Neka ne ostanu u tvojoj zemlji da te ne navode na grijeh protiv mene. Hivijaca i Jebusejaca da ih uniætim. Izl 23:11 a sedme je godine pusti da poçiva neobraåena. kako sam ti naredio.sedam dana jedi beskvasan kruh. ne ubijaj neduœna i pravedna. Izl 23:12 Æest dana obavljaj svoj posao. Izl 23:31 Postavit øu ti granicu: od Crvenoga do Filistejskoga mora.nekapojedepoljskaœivina. Izl 23:29 Neøu ih otjerati ispred tebe u jednoj godini. a puk neka se s njim ne penje. Izl 23:15 Slavi Blagdan beskvasnoga kruha.” Izl 24:3 Doåe Mojsije i kaza narodu sve rijeçi Jahvine i sve odredbe. Izl 23:18 Krv œrtve koju u moju çast œrtvujeæ nemoj prinositi s ukvasanim kruhom.jer si u njemu iz Egipta iziæao . Neka nitko ne stupa preda me praznih ruku! Izl 23:16 Onda slavi Blagdan œetve . da ti otpoçine vo i magarac i da odahne sin tvoje sluækinje i pridoælica. Izl 23:22 Ako mu se budeæ vjerno pokoravao i budeæ vræio sve æto sam naredio. evo. Izl 23:21 Poætuj ga i sluæaj! Ne buni se protiv njega. naime. Radi tako i sa svojim vinogradom i svojim maslinikom. svoga Boga. Hetita. najbolje prvine sa svoje zemlje. pa øu blagoslivati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest. i sami ste bili pridoælice u zemlji egipatskoj. Neka se s nje hranisirotinjatvoganaroda. od pustinje pa do Rijeke. Izl 23:17 Triput na godinu neka svi tvoji muæki stupe pred Gospodara Jahvu. Izl 23:7 Stoj daleko od laœne optuœbe. salo od œrtve prinesene na moju svetkovinu ne ostavljaj za sutradan. Izl 23:28 Stræljene øu pred tobom odaæiljati da ispred tebe tjeraju u bijeg Hivijce. stanovniætvo zemlje u tvoje æake. to bi ti bila stupica.Nespominjiteimenadrugih bogova. Ako bi ætovao njihove kumire. Izl 23:27 Pred tobom øu odaslati stravu svoju. kad s polja pokupiæ plodove svoga truda. Poklonite se izdaljega! Izl 24:2 Neka se sam Mojsije primakne k Jahvi! Oni neka se ne primiçu. svog anåela pred tobom da te çuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio.aætonjojostane.” Upute za ulazak u zemlju kanaansku Izl 23:20 “Æaljem. Izl 23:23 Anåeo øe moj iøi pred tobom i dovesti te do Amorejaca. ne postupaj kako oni rade nego njihove kumire poruæi i stupove im porazbijaj. ja øu uçiniti punim broj tvojih dana. jer ja zlikovcu ne praætam.” Subotna godina i subota Izl 23:10 “Æest godina zasijavaj svoju zemlju i njezine plodove pobiri. Bogu svome.ti. u meteœ øu baciti sav svijet meåu koji dospijeæ i uçinit øu da svi tvoji neprijatelji bjeœe pred tobom.” Izl 24:1 Potom reçe Mojsiju: “Uzaåi k Jahvi . Izl 23:30 Tjerat øu ih ispred tebe malo-pomalo dok ti potomstvo ne odraste. Kanaanaca. Izl 23:8 Ne primaj mita.prvina æto ih donose polja koja zasijavaæ. Izl 23:19 Donosi u kuøu Jahve. a ti ga ispred sebe tjeraj. Zatim Blagdan berbe na koncu godine. tako da zemlju zaposjedneæ. Izl 23:25 Iskazujte ætovanje Jahvi. Neka se to i ne çuje iz tvojih usta. ja øu biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima. Aron. Izl 23:9 Ne ugnjetavaj pridoælicu! Ta znate kako je pridoælici. U odreåeno vrijeme u mjesecu Abibu . vræit øemo. jer vam neøe opraætati prekræaje: ta moje je ime u njemu. Nadab i Abihu i sedamdeset izraelskih starjeæina.Izl 23:6 Ne krnji prava svome siromahu u njegovoj parnici. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke. da zemlja ne opusti i divlje se œivotinje ne razmnoœe na tvoju ætetu. Kanaance i Hetite. Izl 23:32 Ne pravi savez ni s njima ni s njihovim kumirima.

lakat i po æirok i lakat i po visok. Izl 25:12 Salij za njega çetiri zlatna koluta. Tko imadne kakvu razmiricu. iznad Pomiriliæta izmeåu ona dva kerubina æto su na Kovçegu ploça Svjedoçanstva saopøavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima. Izl 25:14 Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovçega da se na njima Kovçeg nosi. Izl 25:11 Okuj ga çistim zlatom.” Izl 24:8 Mojsije potom uzme krvi te poækropi narod govoreøi: “Ovo je krv Saveza koji je Jahve s vama uspostavio na temelju svih ovih rijeçi. a æiroko lakat i pol. Dat øu ti kamene ploçe sa zakonom i zapovijedima koje sam za njihovu pouku napisao. a polovinu izlije po œrtveniku. Izl24:16SlavaseJahvinanastaninaSinajskombrduioblakgaobavijaæe æest dana. izvræit øemo i posluæat øemo. a drugoga kerubina za drugi kraj. ali tako da lica kerubina gledaju u Pomiriliæte. Sedmoga dana zovne Jahve Mojsija isred oblaka. bagremovo drvo. Izl 25:13 Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj. crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan. Neka bude dugo dva i pol lakta. okuj ga izvana i iznutra.” Izl 24:15 Zatim Mojsije uzaåe na brdo. Izl 24:5 Zatim naloœi mladim Izraelcima da prinesu œrtve paljenice i da œrtvuju Jahvi junce kao œrtve priçesnice. Izl 24:11 Ni ruke svoje nije pruœio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili. Izl 25:4 ljubiçasto. Mojsije zaåe u oblak i uspne se na brdo. a u Kovçeg poloœi ploçe Svjedoçanstva æto øu ti ih dati. Izl 24:12 Onda Jahve reçe Mojsiju: “Popni se k meni na brdo i priçekaj ondje. Izl 25:3 A primajte ove darove: zlato. srebro i tuç. Izl 25:1 Jahve reçe Mojsiju: Izl 25:2 “Reci Izraelcima da me darivaju. pa fine koœe. a narod uzvrati: “Sve æto je Jahve rekao. Izl 25:16 Svjedoçanstvo koje øu ti predati . a oko njega stavi naokolo zavræni pojas od zlata. neka se obrati na njih. sjajem nalik na samo nebo. a dva s druge. Izl 25:20 Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomiriliæte.Izl24:4TadaMojsijepopiæesverijeçiJahvine. Izl 25:6 ulje za svjetlo. Izl 25:18 Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomiriliæta. Izl 25:9 Pri gradnji Prebivaliæta i svega u njemu postupi toçno prema uzorku koji ti pokaœem. Izl 25:8 Neka mi sagrade Svetiæte da mogu boraviti meåu njima. Priçvrsti ih na oba kraja Pomiriliæta da s njim saçinjavaju jedan komad. neka se iz njih ne izvlaçe. Izl 25:22 Tu øu se ja s tobom sastajati i ozgo øu ti. Izl 24:18 Çetrdeset dana i çetrdeset noøi boravio je Mojsije na brdu.” Pomiriliæte Izl 25:17 “Pomiriliæte napravi takoåer od çistoga zlata.” Izl 24:9 Onda se uspne Mojsije s Aronom. Nadabom i Abihuom i sa sedamdeset starjeæina Izraelovih. Izl 25:5 uçinjene ovnujske koœe. polovinu krvi ulije u posude. Izl 25:7 oniks i drugo drago kamenje koje øe se umetnuti u opleøak i naprsnik. Izl 25:19 Napravi jednoga kerubina za jedan kraj. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome. Izl 25:15 Neka motke ostanu u kolutima Kovçega.” 67 .u Kovçeg poloœi. prikuj ih za çetiri njegove noge. Izl 24:17 Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaæe oçima Izraelaca kao vatra koja saœiœe. a onda oblak prekri brdo. Izl 24:14 A starjeæinama reçe: “Çekajte nas ovdje dok se ne vratimo.Aujutropodranitepodigne œrtvenik na podnoœju brda i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraelovih. Izl 25:21 Stavi na Kovçeg Pomiriliæte. a vi primajte darove u moju çast od svakoga koji daje od srca. Eto je s vama Aron i Hur. mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kaåenje.” Izl 24:13 Ustane Mojsije i njegov pomoønik Joæua te se Mojsije popne na brdo Boœje. Izl 24:7 Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno proçita. dva koluta s jedne strane.” Æator i njegov namjeætaj: Kovçeg Izl 25:10 “Od bagremova drva neka naprave Kovçeg: dva i po lakta dug. Izl 24:10 Oni vidjeæe Boga Izraelova: podnoœje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira. Izl 24:6 Mojsije uhvati krv.

svaka s çaækom i laticama. a onda opet drugih æest zavjesa napose. lakat æirok. Svijeønjak neka bude skovan. pa çaæka ispod dva posljednja kraka.sve neka bude od jednoga komada. Naçini ih jedanaest. zapni kopçe za petlje da sastaviæ Æator u cjelinu. Izl 26:4 Napravi petlje od ljubiçaste vune pri rubu krajnje zavjese u sastavljenom komadu. Æestu zavjesu podvostruçi na proçelju Æatora. Izl26:12AkakoøezavjeseodÆatorapretjecati. a povrh njega pokrov od finih koœa. Izl 26:8 Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata. onda çaæka ispod druga dva kraka. O njima øe se stol nositi.” Æator . Izl 25:24 U çisto ga zlato obloœi i naçini mu naokolo zavræni pojas od zlata. Izl 25:26 Nadalje. vrçeve i pehare za izlijevanje prinosa.Stol za prinesene kruhove Izl 25:23 “Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug. Izl 26:9 Sastavi pet zavjesa napose. a drugih pet zavjesa opet jedna s drugom. njegov stalak.Prebivaliæte Izl 26:1 “Prebivaliæte naçini od deset zavjesa: od ljubiçastog. Izl 25:34 Na samome svijeønjaku neka budu çetiri çaæe u obliku bademova cvijeta.sve skovano u jednome komadu od çistoga zlata. a pedeset na rubu drugoga. Izl 26:13 Od onoga æto preteçe na duœini æatorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga Æatora da ga zaklanja.” Izl 25:31 “Naçini svijeønjak od çistoga zlata. varjaçe. svaka s çaækom i laticama. a æirina svake zavjese çetiri lakta. Izl 25:27 Neka su kolutovi tik pod obrubom da sluœe kao kvake motkama za noæenje stola. Izl 25:28 Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. Izl 25:32 Æest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka. Neka su petlje naçinjene jedna spram druge. Zavjese zatim kopçama sastavi jednu s drugom. Izl25:33Najednomekrakunekabudutriçaæeuoblikubademovacvijeta. Tako za svih æest krakova æto iz stalka budu izbijali. a lakat i pol æiroka. Tako za svih æest krakova æto budu izbijali iz stalka svijeønjaka. Izl26:14NapokonnapraviÆatorupokrovoduçinjenihiucrvenoobojenih ovnujskih koœa. Izl 26:15 Trenice æto øe nauzgor stajati za Prebivaliæte napravi od bagremova drva. Izl 25:36 Njihove çaæke i njihovi krakovi saçinjavat øe jedan komad s njim . Izl 26:5 Napravi pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa. a onda po obrubu stavi zavræni pojas od zlata. Naçini ih od çistoga zlata. Izl 25:29 Za njega onda napravi: zdjele. Izl 25:37 Napravi i sedam svjetiljaka za njih. saçinjavajuøi jedan komad s njime. njegove çaæe. Izl 25:39 Upotrijebi talenat çistoga zlata za svijeønjak i sav njegov pribor. Na njima neka budu vezeni likovi kerubina . Njegovo podnoœje. Izl 26:6 Onda napravi pedeset kopça od zlata. a lakat i pol visok. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Izl 25:30 Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh. Izl 26:3 Pet zavjesa neka su sastavljene jedna s drugom. Tako øe Prebivaliæte biti jedna cjelina. 68 . podlanicu æirok. uspravi mu çetiri koluta od zlata pa mu ih priçvrsti na njegova çetiri noœna ugla. neka joj je æirina çetiri lakta.nekasepolovinazavjesa æto preostane spuæta na zadnjem dijelu Prebivaliæta. a pedeset pri rubu drugoga. Izl 26:2 Duœina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata. Izl 25:25 Naokolo mu naçini obrub.djelo umjetnika. Izl 26:11 Izradi pedeset kopça od tuça. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere. od jednoga komada s njime. Izl 26:16 Svaka trenica neka bude deset lakata duga. çaæke i latice . Sve zavjese neka su iste mjere. od jednoga komada s njime. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda. Izl 25:40 Pazi! Naçini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan. Izl 25:35 Çaæka ispod dva kraka. a tri kraka s druge strane stalka. Izl 25:38 Usekaçi i pepeljare za njih neka su od çistoga zlata. Izl 26:10 Uæij pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa. Izl 26:7 Naçini zatim zavjese od kostrijeti za Æator povrh Prebivaliæta.

Izl 27:8 Naçini ga æuplja.” Dvoriæte Izl 27:9 “Napravi i dvoriæte Prebivaliæta. Neka mu rogovi budu u jednome komadu s njim. Izl 26:18 Trenice za Prebivaliæte postavi: dvadeset trenica s juga. Izl 26:33 Objesi zavjesu za kvake. Na juœnoj strani napravi zavjese od prepredenog lana. Izl 26:32 Objesi je na çetiri stupa od bagremova drva. s kopçama od zlata. i tako redom. Izl 27:6 Napravi zatim motke za œrtvenik. ali kopçe i æipke neka su od srebra. sa deset stupova i deset podnoœja. dva podnoœja za dva klina svake slijedeøe trenice.i tri lakta visok. Neka tako obadvije prave dva ugla. i tako redom. Salij za njih pet podnoœja od tuça. Izl 26:29 Trenice obloœi zlatom.prava çetvorina . Neka su na njoj izvezeni kerubini. Sve potrepætine za œrtvenik naçini od tuça. Izl 26:27 a pet prijeçnica s druge strane Prebivaliæta. Izl26:35Postavizatimstolvanpredzavjesu. ali na vrhu kod prvoga koluta neka budu sastavljene. kotliøe. Tako napravi na svakoj trenici za Prebivaliæte. Izl 26:20 Za drugu stranu Prebivaliæta. Izl 27:5 a na çetiri ugla mreœicu ispod izboçine œrtvenika. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana .asvijeønjaknajuœnustranu Prebivaliæta. Izl 27:10 Njihovih dvadeset stupova neka stoji na dvadeset podnoœja od tuça i neka imaju kopçe i æipke od srebra. naçini za œrtvenik posude za zgrtanje otpadaka: strugaçe. Izl 26:19 onda pod dvadeset trenica napravi çetrdeset podnoœja od srebra. a dva opet podnoœja pod svakom slijedeøom trenicom. Izl 27:11 Isto tako za sjevernu stranu naçini plahte sto lakata duge. Izl 26:34 Stavi Pomiriliæte na Kovçeg svjedoçanstva u Svetinji nad svetinjama. Izl 27:3 Dalje. Izl 27:7 Neka se motke provuku kroz kolutove. Izl 27:13 Æirina dvoriæta prema istoçnoj strani neka bude pedeset lakata.” Zastor Izl 26:31 “Napravi zavjesu od ljubiçastog. I tuçem ga okuj. Izl 26:26 Nadalje napravi prijeçnice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivaliæta.Izlo 26:17 Svaka trenica neka ima dva klina da je uspravno drœe. Izl 27:12 Æirini dvoriæta sa zapadne strane trebat øe zavjese pedeset lakata duge. sa sjevera: dvadeset trenica Izl 26:21 i çetrdeset srebrnih podnoœja. prema stolu. sa zapada. kroz koje øe se prijeçnice provlaçiti. postavi æest trenica. viljuæke i kadionike. Kopçe za njih neka budu od zlata. Izl 26:22 Na straœnjoj strani Prebivaliæta. pa ih tuçem okuj. a na çetiri podnoœja od srebra. onda pet prijeçnica za trenice Prebivaliæta straga prema zapadu. Izl 26:25 Neka dakle bude osam trenica s njihovim srebrnim podnoœjima: æesnaest podnoœja. Izl 26:36 A na ulazu u Æator napravi zastorak od ljubiçastog. 69 . sto lakata u duœinu s te strane.vezom izvezen. dva podnoœja za svaku trenicu. Izl 26:30 Tako. Neka ti tako zavjesa odjeljuje Svetiæte od Svetiæta nad svetiætima. dva podnoœja pod prvom trenicom. tako da zahvati do sredine œrtvenika. Izl 27:2 Na njegova çetiri ugla naçini rogove. u obliku mreœice. Izl 26:28 Srednja prijeçnica neka ide sredinom trenica s jednoga kraja na drugi. naçini od zlata. a i kolutove za njih. zlatom obloœena. tako da doåu na obje strane œrtvenika kad se nosi. dva podnoœja pod prvu trenicu za njezina dva klina.” Œrtvenik za paljenice Izl 27:1 “Naçini œrtvenik od bagremova drva. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. dakle. pet lakata dug. Izl 26:23 Napravi i dvije trenice za straœnje uglove Prebivaliæta. Prijeçnice onda obloœi zlatom. Izl 27:4 Onda naçini za njega reæetku od tuça. Njihovih dvadeset stupova i dvadeset podnoœja od tuça. pet lakata æirok . od dasaka: kako ti je pokazano na brdu. Stol stavi na sjevernu stranu. onako neka je i napravljen. Onda unesi Kovçeg svjedoçanstva tu za zavjesu. Izl 26:37 Za zastorak isteæi pet stupçiøa od bagrenova drva pa ih obloœi zlatom. Izl 26:24 Neka budu rastavljene pri dnu. motke od bagremova drva. dva podnoœja za dva klina prve trenice. prema podnevu. podigni Prebivaliæte prema nacrtu koji ti je pokazan na brdu.

Abihuom. safir i ametist. 70 . Neka je to neopoziva naredba za izraelske naraætaje. Izl 28:5 Stoga neka oni primaju zlato. Izl 27:19 Sve potrepætine u Prebivaliætu za opøu upotrebu i svi njegovi koçiøi. Izl 28:18 u drugome redu: smaragd.TakonekaAronnosinjihovaimena o svoja dva ramena pred Jahvom da ih se sjeøa. U prvome redu neka bude: rubin. Izl 28:21 Tih dragulja neka bude dvanaest. sa svoja tri stupa i njihova tri podnoœja. Eleazarom i Itamarom da mi sluœe kao sveøenici. ogrtaç.vjeæto izraåen. a pedalj æirina. Izl 28:23 Zatim napravi za naprsnik dva kolutiøa od zlata i priçvrsti ih na dva gornja ugla naprsnika. od ljubiçastog. od ljubiçastog. Izl 28:7 Neka na njemu budu dvije poramenice. zasukane kao uzice. mitru i pas. Izl 28:16 Neka bude çetvorinast i dvostruk. ljubiçasto. Izl 27:15 A s druge strane neka su zavjese opet petnaest lakata. Izl 28:22 Napravi za naprsnik lançiøe od çistoga zlata. Izl 28:13 Naçini zlatne okvire Izl 28:14 i dva lançiøa od çistoga zlata. a u visinu pet lakata. zavjese s jedne strane vrata neka su petnaest lakata duge. u æirinu pedeset. i sa svoja çetiri stupa i njihova çetiri podnoœja. naredi Izraelcima da ti za svjetlo donose çistoga ulja od istupanih maslina. Izl 28:4 Neka ovu odjeøu naprave: naprsnik. Neka budu ukovani u zlatne okvire. crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana. tako da svjetlo neprestano gori. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. neka su od tuça. opleøak. Izl 27:17 Svi stupovi naokolo dvoriæta neka su povezani srebrnim æipkama. crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana. od ljubiçastog. a neka s njim saçinjava jedan komad. tako ti ureœi imena Izraelovih sinova. Izl 27:21 Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u Æator sastanka izvan zavjese æto zaklanja Svjedoçanstvo da gori pred Jahvom od veçeri do jutra. koliko i imena Izraelovih sinova.” Sveøeniçko ruho Izl 28:1 “A onda dovedi k sebi izmeåu Izraelaca svoga brata Arona zajedno s njegovim sinovima: Nadabom. od ljubiçastog. Izl 28:9 Zatim uzmi dva draga kamena oniksa i u njih ureœi imena Izraelovih sinova: Izl 28:10 æest njihovih imena na jednome dragom kamenu. Neka su mu plahte od prepredenog lana. Izl 28:17 Na njemu poredaj çetiri reda dragulja. Izl 28:3 Obrati se svim vjeætacima koje sam obdario mudroæøu neka naprave haljine Aronu da bi se posvetio i vræio sveøeniçku sluœbu u moju çast. Izl 28:8 Tkanica æto bude na njemu neka je napravljena kao i on: od zlata.” Naprsnik za presuåivanje Izl 28:15 “Naprsnik za presuåivanje izradi umjetniçki. Oko njih navezi zlatan obrub. a tako i koçiøi u dvoriætu. Izl 28:20 a u çetvrtom redu: krizolit. Naçini ih kao zasukane uzice i onda zasukane lançiøe priçvrsti za okvire.“efod” Izl 28:6 “Opleøak neka naprave od zlata. topaz i alem. a podnoœja od tuça. koæulju resama obrubljenu. izvedi to kao i posao na opleøku: od zlata. podnoœja od tuça. svaki s imenom jednoga od dvanaest plemena. Izl 28:11 Kao æto rezbar dragulja urezuje peçate na prstene. jedan pedalj neka mu je duljina. crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.” Opleøak .” Ulje za svijeøe Izl 27:20 “Nadalje. a preostalih æest imena na drugome dragom kamenu. priçvræøene za njegove krajeve. ahat i ledac. Izl 28:2 Napravi svome bratu Aronu sveto ruho na çast i ukras. prema njihovu roåenju. Izl 28:19 u treøem redu: hijacint. Neka su im kopçe od srebra. Izl 27:18 Neka je dvoriæte u duljinu sto lakata. Neka budu urezani kao i peçati na prstenju. neka naprave svetu odjeøu za tvoga brata Arona i njegove sinove da mi sluœe kao sveøenici.Izl 27:14 Nadalje. Izl 28:12 pa priçvrsti oba draga kamena za poramenice opleøka da budu spomen-draguljinaIzraelovesinove. oniks i jaspis. crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana . Izl 27:16 Za dvoriæni ulaz: vezen zastor od dvadeset lakata. sa svoja tri stupa i njihova tri podnoœja.

Izl 28:39 Koæulju s resama napravi od lana. uz njegov æav povrh tkanice opleøka. To neka bude vjeçna naredba za njega i za njegovo potomstvo poslije njega. Rub naokolo proreza neka bude opæiven kao ovratnik na oklopu.panekaAroninjegovi sinovi stave ruke juncu na glavu. stavi na njega ogrtaç opleøka. od lana napravi i mitru. kada god ulazi u Svetiæte. junca zakolji. Neka seœu od bedara do stegna.” Çiæøenje.” Ogrtaç Izl 28:31 “Ogrtaç za opleøak sav napravi od ljubiçastog prediva. na svome srcu nosi imenasinovaIzraelovihnanaprsnikuzapresuåivanjedaihuvijekdoziva u sjeøanje pred Jahvom. Izl 28:41 U njih odjeni svoga brata Arona i njegove sinove. Sveøeniætvo neka im pripada vjeçnom uredbom. a pas vezom izvezi. da se çuje kad ulazi u Svetiæte pred Jahvu i kad izlazi. Izl 28:33 Na njegovu rubu sve naokolo naçini æipke od ljubiçastog. oblaçenje i pomazanje Izl 29:4 “Dovedi Arona i njegove sinove k ulazu u Æator sastanka i operi ih u vodi. Izl 29:12 Uzmi junçeve krvi i svojim je prstom stavi na rogove œrtvenika.” Posveøenje Arona i njegovih sinova Pripreme Izl 29:1 “Ovo je obred koji øeæ obaviti na njima da ih posvetiæ za moje sveøenike: Uzmi jednog junca i dva ovna bez mane. a izmeåu njih zvonca od zlata naokolo. Izl 29:6 Ustakni mu mitru na glavu. na ulazu u Æator sastanka. pasove i turbane. Izl 29:9 opaæi ih u pasove i obvij im turbane. Izl 28:29 Neka tako Aron. Izl 28:42 Napravi za njih gaøice od lana da im pokriju golo tijelo. uz rub iznutra koji je okrenut prema opleøku. Izl 28:38 Neka stoji na Aronovu çelu. opleøak i naprsnik i opaæi ga tkanicom opleøka. beskvasnih kolaça zamijeæenih u ulju i beskvasnih prevrta uljem namazanih. Izl 29:11 Onda pred Jahvom. Sad ih tako priçvrsti za poramenice opleøka sprijeda. Tako neka Aron uvijek na svom srcu pred Jahvom nosi presudu sinova Izraelovih. Izl 29:3 Naslaœi ih u koæaricu i u koæarici prinesi ih s juncem i oba ovna. Izl 29:7 Uzmi zatim ulja za pomazanje. Izl 28:43 Neka ih nosi Aron i njegovi sinovi kad ulaze u Æator sastanka ili kad se primiçu œrtveniku za sluœbu u Svetiætu da ne navuku na se krivnju i umru. njima na çast i ukras. Izl 28:35 Neka budu na Aronu dok vræi sluœbu. Izl 29:8 Onda dovedi njegove sinove. Izl 28:32 Prorez za glavu na njemu neka bude na sredini.Izl 28:24 Onda priveœi dvije zlatne uzice za ta dva kolutiøa koja budu priçvræøena za uglove naprsnika. zlatno zvonce pa æipak naokolo ogrtaça uz rub. Izl 28:27 Napravi joæ dva kolutiøa od zlata i priçvrsti ih za donji. Izl 28:40 I za Aronove sinove napravi haljine. tako da se ogrtaç ne podere. crvenog i tamnocrvenog prediva. Tako posveti Arona i njegove sinove!” Izl29:10“DovedizatimjuncapredÆatorsastanka. prednji kraj poramenice opleøka. izlij na njegovu glavu i pomaœi ga. obuci ih u koæulje. Izl 28:34 zlatno zvonce pa æipak. onda ih pomaœi. na mitru stavi sveti vijenac. Izl 28:30 U naprsnik za presuåivanje neka se stave i œurim’ i ‘Tumim’ da i oni budu na Aronovu srcu kad bude dolazio pred Jahvu. 71 . Izl 28:37 Za mitru je priveœi modrom vrpcom da stoji s proçelja mitre. tako neøe umrijeti. Izl 28:26 Napravi dva kolutiøa od zlata pa ih priçvrsti za dva donja ugla naprsnika. Izl 28:28 Neka se naprsnik sveœe za svoje kolutiøe s kolutiøima opleøka vrpcom od modroga grimiza. Neka uvijek stoji na njegovu çelu da za njih stjeçe blagonaklonost Jahvinu. kao æto se urezuje na peçatnom prstenu: ‘Jahvi posveøen’. Ostatak krvi izlij podno œrtvenika. Tako neka Aron na se preuzme nedostatke koji bi mogli okaljati sve svete prinose æto ih Izraelci posveøuju. Izl 28:25 Druga dva kraja uzica priveœi za dva okvira. Napravi ih od bijeloga pæeniçnog braæna. tako da naprsnik stoji iznad tkanice i da se ne moœe odvajati od opleøka.” ”Jahvi posveøen” Izl 28:36 “Napravi potom jednu ploçu od çistoga zlata i na njoj ureœi. Izl 29:2 onda beskvasnoga kruha. Izl 29:5 Zatim uzmi odijelo i obuci Arona u koæulju. ispuni im ruke vlaæøu i posveti ih da mi sluœe kao sveøenici.

pretili rep.” Uvoåenje sveøenika Izl 29:22 “Poslije toga uzmi s ovna loj. Tako øe biti posveøen on i njegovo odijelo. da im se ruke ispune vlaæøu i da budu posveøeni.spalinavatri. njegove sinove i njihova odijela. njegovi sinovi i odijela njegovih sinova. resicu desnog uha njegovim sinovima. Izl 29:39 Jedno janje œrtvuj ujutro. miris ugodan. uzmi mu krvi i njome namaœi resicu desnoga Aronova uha. desno pleøe . To je paljena œrtva u çast Jahvi. neka ih nosi sedam dana. kad uåe u Æator sastanka da vræi sluœbu u Svetiætu. jedan kolaç na ulju i jednu prevrtu iz koæarice beskvasnoga kruha æto je pred Jahvom. Izl 29:14 Meso od junca. njegovu koœu i njegovu neçist spali na vatri izvan taboriæta. privjesak s jetre. Tako øe œrtvenik postati presvet.jer je to ovan prinesen za sveøeniçko posveøenje Izl 29:23 zatim jedan okrugli kruh.za pomirenje. a drugo uveçer. Izl 29:17 Isijeci zatim ovna u komade. Izl 29:37 Sedam dana prinosi œrtvu pomirnicu za œrtvenik i posveøuj ga.ujam koji Jahvi pripada. I prinesi œrtvu okajnicu za pomirenje oltara. Izl 29:18 I onda cijeloga ovna spali na œrtveniku. Œrtva je to paljenica u çast Jahvi. Izl 29:30 Sin koji postane sveøenikom mjesto njega. œrtva ognjena. Izl 29:32 Aron i njegovi sinovi neka blaguju meso od toga ovna i kruh iz koæarice na ulazu u Æator sastanka. Izl 29:34 Ako bi ostalo æto mesa od sveøeniçkog posveøenja ili æto od onogakruhadoujutro. privjesak na jetri i oba bubrega s lojem oko njih. pa spali na œrtveniku.” Posveta œrtvenika za paljenice Izl 29:35 “Toçno tako uçini Aronu i njegovim sinovima kako sam ti naredio. Izl 29:19 Uzmi onda drugoga ovna. Izl 29:33 Neka jedu od onoga æto je posluœilo za njihovo oçiæøenje. Neka to bude tvoj dio. Ta to je ujam koji øe Izraelci davati od svojih priçesnica . Ostatkom krvi zapljusni œrtvenik naokolo. Izl 29:28 Neka to bude pristojba Aronu i njegovim potomcima od Izraelaca za sva vremena. Izl 29:15 Poslije toga uzmi jednoga ovna. povrh œrtve paljenice. pa neka Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu. loj oko droba. To je œrtva okajnica.Nesmijesepojestijerjeposveøeno. oba bubrega i loj oko njih. Izl 29:36 Svakoga dana prinesi jednoga junca kao œrtvu okajnicu . pa neka Aron i njegovi sinovi stave na njegovu glavu svoje ruke. da bude Jahvi na ugodan miris. zatim ga pomaœi da bude posveøen. operi mu drobinu i noge i poloœi ih na njegove ostale dijelove i glavu.Izl 29:13 Uzmi sav loj oko droba. i sve æto se œrtvenika dotakne bit øe posveøeno. Izl 29:20 Sad ovna zakolji. svaki dan bez prijekida.” Sveto blagovanje Izl 29:31 “Uzmi onda ovna za posveøenje i skuhaj njegovo meso na posveøenome mjestu. 72 . Izl 29:21 Uzmi onda krvi æto je ostala na œrtveniku i ulja za pomazanje i poækropi Arona i njegovo odijelo.” Svakodnevna œrtva paljenica Izl 29:38 “A ovo treba da prinosiæ na œrtveniku: dva janjca godinu dana stara. uhvati mu krvi i zapljusni njome œrtvenik sa svih strana. Izl 29:27 Posveti grudi æto su bile prinesene kao œrtva prikaznica i pleøe æto je bilo prineseno kao œrtva podizanica od ovna prinesena za posveøenje Arona i njegovih sinova. Izl 29:26 Zatim uzmi grudi ovna prinesena za Aronovo posveøenje i prinesi ih kao œrtvu prikaznicu pred Jahvom. Izl 29:16 Onda ovna zakolji. Posveøuj ih sedam dana. Izl 29:29 Aronova posveøena odijela neka pripadnu njegovim sinovima poslije njega da u njima budu pomazani i posveøeni. Izl 29:24 Sve to stavi na ruke Arona i njegovih sinova i prinesi œrtvu prikaznicu pred Jahvom. Izl 29:25 Uzmi ih onda s njihovih ruku i spali na œrtveniku. palac na njihovoj desnoj ruci pa palac na njihovoj desnoj nozi. Nijedan svjetovnjak neka ne jede od toga jer je posveøeno. Izl 29:40 Prinesi s prvim janjetom jednu desetinu efe bijeloga braæna zamijeæena u çetvrtini hina istupanog ulja i œrtvu ljevanicu od çetvrtine hina vina.

da to bude svagdaænje kadiono prinoæenje pred Jahvom u sve vaæe naraætaje. ili kad se moradnu primicati œrtveniku za sluœbu da spaljuju œrtve u çast Jahvi paljene. njegove strane naokolo i njegove roæçiøe. neka se vodom operu da ne poginu. Izl 30:2 Neka bude lakat dug. Postavi ga izmeåu Æatora sastanka i œrtvenika.prema hramskom æekelu.Izl 29:41 Drugo janje prinesi u suton. Izl 29:43 I s Izraelcima øu se tu sastajati. posvetit øu Arona i njegove sinove da mi sluœe kao sveøenici. Bog njihov. ni ljevanice! Izl 30:10 Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim roæçiøima. pola te teœine .dvjesta pedeset .nasuprot Pomiriliætu nad Svjedoçanstvom . Izl 29:44 Ja øu posvetiti Æator sastanka i œrtvenik.” Izl 30:11 Nadalje Jahve reçe Mojsiju: Izl 30:12 “Kad budeæ pravio popis Izraelaca prilikom novaçenja. Jahve.gdje øu se ja s tobom sastajati. gdje je dvadeset gera u æekelu.” Umivaonik Izl 30:17 Reçe Jahve Mojsiju: Izl 30:18 “Napravi umivaonik od tuça i podnoœje od tuça za umivanje. 73 . Kroz njih øe se provlaçiti motke za noæenje. i dva lakta visok.mirisavog cimeta. Izl 30:25 Od toga napravi posveøeno ulje za pomazanje. ni prinosnice. Jahve.na ugodan miris. neka svatko da Jahvi otkupninu za se kad se upiæe. neka obavi obred pomirenja za œrtvenik. Izl 30:24 pet stotina .prema hramskom æekelu . Izl 30:3 Obloœi mu u çisto zlato: njegovu gornju plohu.lovorike i jedan hin maslinova ulja. Izl 30:7 Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla. Bog njihov koji ih je izbavio iz zemlje egipatske da prebivam meåu njima . Izl 30:4 Naçini mu dva zlatna koluta. i moja øe ih slava posveøivati.na ulazu u Æator sastanka. S njim prinesi œrtvu prinosnicu s njezinom œrtvom ljevanicom kao i izjutra . Izl 30:5 Motke naçini od bagremova drva i zlatom ih obloœi. Neka to bude Jahvi na spomen da se sjeøa Izraelaca i da im bude milostiv. Izl 30:6 Postavi œrtvenik pred zavjesu æto zastire Kovçeg Svjedoçanstva . Izl 30:13 Tko god potpada pod novaçenje. Neka to bude posveøeno ulje za pomazanje. Jer oltar je presveta svetinja Jahvina. dvjesta pedeset mirisave trstike. da bude smjesa kao da ju je pravio pomastar. jednom na godinu. Izl 30:21 Neka operu ruke svoje i noge svoje da izbjegnu smrti: to je trajna naredba Aronu i njegovim potomcima u sve naraætaje. Krvlju œrtve koja se prinosi za grijeh. œrtvu u çast Jahvi paljenu. Priçvrsti mu ih s dviju suprotnih strana ispod zavrænog pojasa. Naçini mu zlatan zavræni pojas naokolo.ja. Izl 29:42 Neka to bude trajna œrtva paljenica od koljena do koljena . To pola æekela neka bude kao prinos Jahvi. ovoliko neka dadne: pola æekela . Tako çinite u sve naraætaje. Izl 30:20 Kad moradnu ulaziti u Æator sastanka. ni paljenice. pred Jahvom. Izl 30:8 neka ga Aron opet pali u suton kad svjetla zapaljuje. Tu øu se ja s tobom sastajati da ti govorim. Izl 30:14 Tko god potpada pod novaçenje. Izl 30:15 Bogataæ neka ne plaøa viæe niti siromah manje od pola æekela kad daju prinos Jahvi kao otkup za se. od dvadeset godina starosti pa naviæe. Izl 29:46 Upoznat øe oni tada da sam to ja. da ih kakvo zlo ne snaåe zbog novaçenja. Izl 30:16 Uzimaj otkupni novac od Izraelaca i odreåuj ga za potrebe Æatora sastanka. Neka mu roæçiøi budu od jednoga komada s njim.” Izl 30:1 “Napravi i œrtvenik za paljenje tamjana. Nalij u njega vode Izl 30:19 pa neka Aron i njegovi sinovi peru svoje ruke i noge vodom iz njega. u pravokut. lakat æirok. neka dadne prinos Jahvi. Izl 30:9 Ne prinosi na njemu ni neposveøenoga tamjana.” Ulje za pomazanje Izl 30:22 Joæ reçe Jahve Mojsiju: Izl 30:23 “Nabavi najboljih mirodija: pet stotina æekela smirne samotoka. Izl 29:45 Ja øu prebivati meåu Izraelcima i biti njihov Bog. napravi ga od bagremova drva.

neka se odstrani od svog naroda!’” Miomirisni kad Izl 30:34 Jahve joæ reçe Mojsiju: “Nabavi mirodija: natafe. neka se iskorijeni iz svoga naroda. izmeåu mene i Izraelaca. Drœite ovu mirodiju presvetom! Izl 30:37 A miomiris koji napraviæ prema ovome sastavu za svoju upotrebu ne smijete praviti. æeheleta i helebene. sina Urijeva. Izl 30:30 Pomaœi Arona i njegove sinove i posveti ih meni za sveøenike.umivaonikinjegov stalak: Izl30:29posvetiih. dade mu dvije ploçe Svjedoçanstva.kao vjeçni savez. Sve neka naçine kako sam ti naredio. povrh njega Pomiriliæte i sav namjeætaj Æatora. zauvijek. tko bude u njoj radio ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda. Izl 31:16 Stoga neka Izraelci drœe subotu . pa neka on pred nama ide! Ne znamo æto se dogodi s tim çovjekom Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske. Izl 31:9 kadioni œrtvenik. napravi tamjan za kaåenje. a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo. subotu. za njihovu sveøeniçku sluœbu. ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! To je posveøeno i neka vam bude sveto! Izl 30:33 Tko god takvo napravi.ioniøetakopostatiposveøeni. ispisane prstom Boœjim. Izl 30:35 sve u jednakim dijelovima. Ta Jahve je za æest dana sazdao nebo i zemlju. za rezbarije u drvu i poslove svakakve. onda umivaonik i njegovo podnoœje. Izl 31:11 pa ulje za pomazanje i miomirisni tamjan za Svetiæte.çistisvijeønjaksasvimnjegovimpriborom. Izl 30:27 stol i sav njegov pribor.svetkujuøi je od naraætaja do naraætaja .” Izl 31:1 Jahve reçe Mojsiju: Izl 31:2 “Pozvao sam. posveøujem. gdje øu se ja s tobom sastajati.Izl 30:26 Time onda pomaœi: Æator sastanka i Kovçeg Svjedoçanstva. Tko bi u dan subotni obavljao kakav posao neka se pogubi. Od ovih mirodija i çistoga tamjana. jer je ona za vas sveta. Izl 30:31 Onda kaœi Izraelcima ovako: ‘Ovo je moje posveøeno ulje za pomazanje od koljena do koljena. Izl 31:17 Neka je ona znak. Izl 30:32 Ne smije se polijevati po tijelu obiçnoga çovjeka. posveøeno øe postati. Izl 31:15 Æest dana neka se vræe poslovi. Jahve. Kovçeg Svjedoçanstva.” Propis o suboti Izl 31:12 Jahve opet reçe Mojsiju: Izl 31:13 “Reci Izraelcima: Subote moje morate odrœavati. dakle. Tko je oskvrne neka se pogubi. vjeætinom sam obdario sve sposobne ljude da mognu napraviti sve æto sam ti naredio: Izl 31:7 Æator sastanka. za umetanje. ali sedmi dan neka bude dan posvemaænjeg odmora. Izl 31:5 za rezanje dragulja.” Mojsije prima ploçe Saveza Izl 31:18 Kad Jahve svræi svoj razgovor s Mojsijem na Sinajskom brdu.posveøenaodijelazasveøenikaAronaiodijela za njegove sinove. razumijevanje i sposobnost za svakovrsne poslove: Izl 31:4 da zamiælja nacrte za radove od zlata. svijeønjak i sav njegov pribor. Izl31:8stolisavnjegovpribor. opranu. okupi se oko Arona pa mu rekne: “Ustaj! Napravi nam boga. ploçe kamene. da budete svjesni da vas ja. çistu. u Æator sastanka. svetu. Izl 30:36 Od toga neæto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedoçanstvo. srebra i tuça. To drœi za svetinju Jahvi! Izl 30:38 Tko sebi napravi æto takvo da mu miriæe.sinaAhisamakovaizDanovaplemena. Izl31:6DodaosamjoæOholiaba. od koljena Hurova iz plemena Judina.” 74 . videøi gdje Mojsije dugo ne silazi s brda. œrtvenik za œrtve paljenice i njegov pribor. Jahvi posveøen. Izl31:10odijelazasluœbu. jer subota je znak izmeåu mene i vas od naraætaja do naraætaja. smjesu mirodija kakvu pravi pomastar. gledaj. Izl30:28œrtvenikzaœrtvepaljeniceisavnjegovpribor. po imenu Besalela. ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka.iætogodihsedotakne. Zlatno tele Izl 32:1 A narod. Izl 31:3 Napunio sam ga duhom Boœjim koji mu je dao umjeænost. œrtvenik kadioni. Izl 31:14 Drœite.

“da je ovaj narod tvrde æije.” Izl 32:3 Sav svijet skine zlatne nauænice æto ih je o uæima imao i donese Aronu. Izl 32:29 “Danas ste se posvetili Jahvi za sluœbu”. Izl 32:4 Primivæi zlato iz njihovih ruku. ploçe ispisane na objema plohama. Onda øu od tebe razviti velik narod. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine. Bogom svojim.’ Izl 32:24 Na to im ja rekoh: ‘Tko ima zlata. rastopi kovinu u kalupu i naçini saliveno tele. k meni!” Svi se sinovi Levijevi okupe oko njega. Izl 32:16 Ploçe su bile djelo Boœje. Baci iz ruku ploçe i razbije ih na podnoœju brda. razgnjevi se Mojsije. Izraele. Poslije toga ustade da se zabavlja. i toga dana pade naroda oko tri tisuøe ljudi.” Zagovor Mojsijev Izl 32:11 Mojsije pak zapomagao pred Jahvom. neka ga skine!’ Tako mi ga dadoæe. koji te izveo iz zemlje egipatske!’ Izl 32:9 Dobro vidim”. odustani od zla svome narodu! Izl 32:13 Sjeti se Abrahama. “tko uz cijenu svoga sina. reçe Mojsije Aronu. Izl 32:27 On im reçe: “Ovako govori Jahve. Izl 32:21 “Æto ti je ovaj puk uçinio”. reçe dalje Jahve Mojsiju. kojima si se samim sobom zakleo i obeøao im: ‘Razmnoœit øu vaæe potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu æto sam obeøao dat øu vaæem potomstvu i ona øe zavazda biti njihova baætina. tako da ih smakne u brdinama i izbriæe s lica zemlje!’ Smiri svoj gnjev i ljutinu. U rukama su mu bile dvije ploçe Svjedoçanstva. poæao je naopako.Izl 32:2 “Poskidajte zlatne nauænice æto vise o uæima vaæih œena. i govorio: “O Jahve! ^emu da gnjevom plamtiæ na svoj narod koji si izbavio iz zemlje egipatske silom velikom i rukom jakom! Izl 32:12 Zaæto bi Egipøani morali reøi: ‘U zloj ih je namjeri i odveo. odgovori im Aron. odgovori Aron. Izl 32:23 Rekoæe mi: ‘Napravi nam boga pa neka pred nama ide! Ne znamo æto se dogodi s tim çovjekom Mojsijem koji nas izbavi iz zemlje egipatske. Prijetnja Jahvina Izl 32:7 “Poœuri se dolje!” .” Izl 32:5 Vidjevæi to Aron. tako da vam danas daje blagoslov. Izaka i Izraela. A oni poviçu: “Ovo je tvoj bog.’” Izl 32:28 Sinovi Levijevi izvræiæe Mojsijev nalog.” Revnost levita Izl 32:25 Kad je Mojsije vidio kako je narod postao razuzdan . Izl 32:8 Brzo su zaæli s puta koji sam im odredio. koji te izveo iz zemlje egipatske.’” Izl 32:14 I Jahve odustane da na svoj narod svali nesreøu kojom mu bijaæe zaprijetio. niti tuœe pobijeåeni: tu ja samo pjesmu çujem.” 75 . Izl 32:20 Pograbi tele koje bijahu napravili. slugu svojih. Izl 32:17 A Joæua çu viku naroda koji je buçio pa reçe Mojsiju: “Bojna vika u taboru!” Izl 32:18 Mojsije mu odgovori: ”Niti viçu pobjednici.” Izl 32:19 Çim se pribliœi taboru te opazi tele i kako igraju. ispisane i s jedne i s druge strane. “Sam dobro znaæ kako je ovaj narod na zlo sklon. pismo je bilo pismo Boœje u ploçama urezano. tko svoga prijatelja.ta Aron ih je pustio da padnu u idolopoklonstvo meåu svojim neprijateljima Izl 32:26 stade na taborskim vratima i povika: “Tko je za Jahvu. “pa ih meni donesite. a ja ga bacih u vatru te izaåe ovo tele. reçe Mojsije. Onda svijet posjeda da jede i pije. tko svoga susjeda. Izl 32:10 Pusti sada neka se moj gnjev na njih raspali da ih istrijebim. koji si izveo iz zemlje egipatske. spali ga ognjem i u prah satre. Savez raskinut . Bog Izraela: ‘Neka svatko pripaæe maç o bedro i poåe taborom od vrata do vrata pa neka ubije tko svoga brata. “da si tako velik grijeh na njega svalio?” Izl 32:22 “Neka se moj gospodar srdœbom ne raspaljuje”. Onda prah razbaca po vodi i natjera Izraelce da je piju.progovori Jahve Mojsiju.razbijene ploçe Izl 32:15 Mojsije se okrene i siåe s brda. sagradi pred njim œrtvenik a onda najavi: “Sutra neka se priredi sveçanost u çast Jahvi!” Izl 32:6 Sutradan rano ustanu i prinesu œrtve paljenice i donesu œrtve priçesnice. preda njega pali niçice i œrtve mu prinijeli uz poklike: ‘Ovo je tvoj bog. tko uz cijenu svoga brata. “Narod tvoj. vaæih sinova i vaæih køeri”. Izraele.

Izl 33:16 Ta kako øe se znati da uœivamo tvoju naklonost. Izl 33:5 Jer reçe Jahve Mojsiju: “Kaœi Izraelcima: ‘Vi ste narod tvrde æije. Anåeo øe moj pred tobom iøi. Jahve . poæao bi k Æatoru sastanka. Izl 33:10 Videøi kako stup oblaka stoji na ulazu Æatora. nastavi Jahve. ali mi nisi objavio koga øeæ sa mnom poslati. ti i narod koji si izveo iz zemlje egipatske. svatko bi stajao kod ulaza u svoj æator i gledao za Mojsijem dok ne bi uæao u Æator. zamoli Mojsije. ali se njegov pomoønik Joæua. Periœane. jer ne moœe çovjek mene vidjeti i na œivotu ostati. “odavde nas i ne izvodi.Izl 32:30 Sutradan reçe Mojsije narodu: “Teœak ste grijeh poçinili.” Slava Jahvina Izl 33:18 “Pokaœi mi svoju slavu”. Joæ si mi rekao: ‘Znam te po imenu. nadoda Mojsije.” Izl 32:33 Nato Jahve odgovori Mojsiju: “Onoga koji je protiv mene sagrijeæio izbrisat øu iz svoje knjige. Hivijce i Jebusejce.” Izl 33:4 Kad narod çu ove oætre rijeçi. koji se nalazio izvan tabora.” Izl 32:31 Mojsije se vrati Jahvi pa reçe: “Jao! Narod onaj teœak je grijeh poçinio napravivæi sebi boga od zlata. Tko bi se god htio obratiti Jahvi.. Izl 33:19 “Dopustit øu da ispred tebe proåe sav moj sjaj”. Amorejce. Kad bih ja s vama iæao samo ças. Time øemo se samo razlikovati ja i tvoj narod meåu svim narodima koji su na licu zemlje. ja i tvoj narod? Po tome æto ideæ s nama. Ako neøeæ. ti si meni rekao: ‘Povedi ovaj narod’. Izaku i Jakovu da øu je dati njihovim potomcima. sav bi se narod digao. Izl 33:9 A kad bi Mojsije uæao u Æator. Ja s vama neøu poøi . kao æto çovjek govori s prijateljem. Izl 33:1 Jahve reçe Mojsiju: “Idi! Putuj odavde.’ Izl 33:13 Stoga.da vas putem ne istrijebim. i ti uœivaæ moju blagonaklonost. odgovori Jahve Mojsiju. Izl 33:2 Pred tobom øu poslati anåela. poçe tugovati. onda i mene izbriæi iz svoje knjige koju si napisao.’” Izl 33:6 Tako su od brda Horeba Izraelci bili bez nakita. iz Æatora ne bi micao. Izl 33:23 Onda øu ja svoju ruku maknuti. ako uœivam tvoju blagonaklonost. Mojsije bi se poslije vratio u tabor..” Izl 33:15 “Ako ti ne poåeæ“. objavi mi svoje putove da te shvatim i da dalje uœivam tvoju blagonaklonost. sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga æatora. Izl 33:21 Evo mjesta ovdje uza me”. Promisli takoåer da je ova svjetina tvoj narod. odgovori Jahve.” Izl 33:17 “I ovo æto si zatraœio. doda. pa øeæ me s leåa vidjeti.” Izl 32:35 Udari Jahve po narodu pomorom zbog teleta æto im ga Aron naçini. Bit øu milostiv kome hoøu da milostiv budem. “i poçinak ti priuætiti. Ali u dan kad ih pohodim.nove ploçe Izl 34:1 Reçe Jahve Mojsiju: “Okleæi dvije kamene ploçe kao i prijaænje pa øu ja na ploçe napisati rijeçi koje su bile na prvim ploçama æto si ih razbio. a ja øu vidjeti æto øu s vama uçiniti. “Stani na peøinu! Izl 33:22 Dok moja slava bude prolazila. mlaåarac. idi sad! Povedi narod kamo sam ti rekao. “i pred tobom øu izustiti svoje ime Jahve. Hetite. u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu. Izl 33:20 A ti”. istjerat øu Kanaance. stup bi se oblaka spustio i ostajao na ulazu u Æator dok je Jahve s Mojsijem razgovarao. zbog njihova øu ih grijeha kazniti. Stoga skinite svoj nakit. Ipak øu se Jahvi popeti. sin Nunov.jer ste narod tvrde æije . Izl 32:34 Nego. I nitko viæe ne stavi na se svoga nakita. smilovat øu se komu hoøu da se smilujem. “Ta ti uœivaæ moju blagonaklonost jer te po imenu poznajem. odgovori. Ali se lice moje ne moœe vidjeti.Suputnik Izraelov Izl 33:12 Mojsije oslovi Jahvu: “Vidi. 76 . Æator sastanka Izl 33:7 Mojsije uze Æator i razape ga izvan tabora. Izl 33:3 Idite u zemlju kojom teçe mlijeko i med. uçinit øu”. uniætio bih vas. Moœda za vaæ grijeh oproætenje pribavim.” Izl 33:14 “Ja øu osobno s tobom poøi”. stavit øu te u pukotinu peøine i svojom te rukom zakloniti dok ne proåem. “moga lica ne moœeæ vidjeti. Izl 33:11 Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice.” Obnova saveza . Izl 33:8 Kad bi god Mojsije poæao u Æator. I nazva ga Æator sastanka. Izl 32:32 Ipak im taj grijeh oprosti. daleko od tabora.

svaki prvenac tvoga i sitnoga i krupnoga blaga. da ne budu zamkom u tvojoj sredini. da one . Pred cijelim tvojim pukom çinit øu çudesa kakva se nisu dogaåala ni u kojoj zemlji. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke. Tada je na ploçe ispisao rijeçi Saveza Deset zapovijedi.” Izl 34:8 Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. ujutro. Izl 34:12 Çuvaj se da ne praviæ saveza sa stanovnicima zemlje u koju ideæ. poåi s nama! Premda je narod tvrde æije. sve ako je u doba oranja ili u vrijeme œetve. Neka ni ovce ni goveda ne pasu podno brda. Izl 34:7 iskazuje milost tisuøama. 77 . dakle. Izl 34:11 Vræi. rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo.” Izl 34:28 Mojsije ostade ondje s Jahvom çetrdeset dana i çetrdeset noøi. o Gospodine. Periœane.” Izl 34:4 Mojsije okleæe dvije kamene ploçe kao i prijaænje. Izl 34:24 Jer øu protjerati narode ispred tebe i proæiriti tvoje meåe te nitko neøe hlepiti za tvojom zemljom kad triput u godini budeæ uzlazio da se pokaœeæ pred Jahvom. Izl 34:16 da ne bi uzimao njihove djevojke za œene svojim sinovima. onda.u odreåeno vrijeme u mjesecu Abibu.nebipozivali. Nije ni znao da iz njegova lica. Izl 34:9 Onda reçe: “Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim oçima. spor na srdœbu. ali krivca nekaœnjena ne ostavlja nego kaœnjava opaçinu otaca na djeci çak na unuçadi do treøega i çetvrtog koljena. Boga svoga. kad se odajubludnostisasvojimbogovimaiœrtveimbuduprinosili. Mojsije silazi sa Sinaja Izl 34:29 Napokon Mojsije siåe sa Sinajskog brda. Izl 34:19 Svako prvoroåençe materinjega krila meni pripada: svako muæko. popni se na brdo Sinaj i ondje øeæ. Izl 34:25 Od œrtve koju mi namjenjujeæ ne prinosi krvi ni s çim ukvasanim. Hivijce i Jebusejce.Bog je ljubomoran. moraæ mu æijom zavrnuti. “sklapam Savez. niti ostavljaj œrtve prinesene na blagdan Pashe da prenoøi do jutra. izbija svjetlost. Silazeøi s brda. kako mu je Jahve naredio.i Blagdan berbe na prekretu godine. zbog razgovora s Jahvom. Izl 34:20 Prvenca od magarice otkupi jednim grlom sitne stoke. uzevæi u ruke dvije kamene ploçe. Izl 34:22 Svetkuj Blagdan sedmica . a on stade preda njega i zazva Ime: “Jahve!” Izl34:6Jahveproåeisprednjegatesejavi:“Jahve!Jahve!Bogmilosrdan i milostiv. podnosi opaçinu. Izl 34:17 Ne pravi sebi livenih bogova! Izl34:18DrœiBlagdanbeskvasnogakruha-jeduøibeskvasnikruhsedam dana. Izl34:23TriputnagodinunekasesvimuækarcipojavepredGospodinom Jahvom.odajuøi se bludniætvu sa svojim bogovima .prvine pæeniçne œetve . Onda. navrh brda. “jer su one temelji na kojima sam s tobom i s Izraelom sklopio Savez. A sve prvoroåence od svojih sinova otkupljuj. Hetite. reçe Jahve Mojsiju. Neka nitko preda me ne stupa praznih ruku! Izl 34:21 Æest dana radi. jer si u mjesecu Abibu iziæao iz Egipta. Ako ga ne otkupiæ. Izl 34:13 Nego poruæite njihove œrtvenike. a ti pristao da jedeæ od prinesene œrtve. a sedmoga od poslova odustani. ni u kojem narodu. Izl 34:15 Ne pravi saveza sa stanovnicima one zemlje da te oni. Bogojavljenje Izl 34:5 Jahve se spusti u liku oblaka. Bogom Izraelovim. odgovori. kako sam ti naredio . Izl 34:26 U kuøu Jahve.Izl 34:2 Budi gotov do jutra. Sav narod koji te okruœuje vidjet øe æto moœe Jahve. grijeh i prijestup. Bogom svojim. donosi najbolje prvine plodova sa svoje zemlje. bogat ljubavlju i vjernoæøu. stupiti preda me. Kanaance. jer ono æto øu s tobom uçiniti bit øe straæno.ne bi za sobom povele i tvoje sinove. Niti je kruha jeo niti je vode pio.ime mu je Ljubomorni . oborite njihove stupove. neka se nitko nigdje na brdu ne pokaœe. nosio je u rukama ploçe Svjedoçanstva. poçupajte im aæere! Izl 34:14 Jer ne smijeæ se klanjati drugome bogu. protjerat øe ispred tebe Amorejce. æto ti danas nalaœem! Gle. Izl 34:27 Zapiæi ove rijeçi”. Izl 34:3 Nitko drugi neka se s tobom ne penje. oprosti naæe grijehe i naæe opaçine i primi nas za svoju baætinu!” Savez Izl 34:10 “Dobro”. Ta Jahve .

srebra i tuça. Izl 35:22 Strçaæe se muœevi i œene: svi koje je srce vuklo donesoæe zapinjaça. Izl 35:23 Svi kod kojih se naælo ljubiçastog. Izl 34:34 Kad bi god Mojsije ulazio pred Jahvu da s njim razgovara. prevuçe preko svoga lica koprenu. umivaonik i njegov stalak. Izl 35:3 Na subotnji dan ni vatre ne loœite po svojim stanovima. stupce i njihova podnoœja. Tada k njemu doåoæe Aron i sve starjeæine zajednice.” Izl 35:20 Nato se sva izraelska zajednica povuçe ispred Mojsija. Izl 35:19 sveçano ruho za vræenje sluœbe u Svetiætu . crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. onda finih koœa. I Mojsije razgovaraæe s njima. ulje za pomazanje i miomirisni tamjan. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Izl 35:16 œrtvenik za œrtve paljenice s njegovom reæetkom od tuça. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. dan potpunog poçinka u çast Jahvi. pa zastor na ulazu u dvoriæte. Izl 35:7 uçinjenih ovnujskih koœa. Tada bi MojsijeopetprevukaokoprenuprekolicadokneuåedasJahvomgovori. ne usudiæe se k njemu pristupiti. Izl 35:13 stol s njegovim motkama i sve njegove potrepætine.posveøena odijela za sveøenika Arona i odijela za sveøeniçku sluœbu njegovih sinova. Izl 35:15 kadioni œrtvenik i njegove motke. bagremova drva. Izl 35:17 zastore za dvoriæte. Tko bi radio u taj dan neka se kazni smrøu.svi ljudi i sve œene koje je srce poticalo da 78 . Izl 35:21 A onda svatko koga je srce vuklo i duæa poticala doåe noseøi svoj prinos u çast Jahvi za gradnju Æatora sastanka. svi koji bijahu zavjetovali kakvu zlatninu u çast Jahvi. Sedmi dan neka vam bude sveti dan. koprenu bi skinuo dok opet ne bi iziæao. Izl 34:33 Kad je Mojsije zavræio razgovor s njima. Izl 35:25 Sve œene koje su bile vjeæte prele su svojim rukama i donosile æto bijahu oprele: ljubiçastog. nauænica. Izl 35:10 A svi koji su meåu vama vjeæti neka doåu praviti æto je Jahve naredio: Izl 35:11 Prebivaliæte. njegova podnoœja. Izl 35:27 Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u opleøak i naprsnik. Izl 34:35 Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. za svaku sluœbu u njemu i za posveøena odijela. Izl 35:18 koçiøe za Prebivaliæte i koçiøe za dvoriæte s njihovim uzicama. narukvica. zastorak na ulazu u Prebivaliæte. njegove kuke i trenice. Izl35:26Sveopetœenekojejenjihovosrcepoticalozbognjihovevjeætine prele su kostrijet. Zakon subotnjeg poçinka Izl 35:1 Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im reçe: “Ovo vam je Jahve naloœio da çinite: Izl 35:2 Neka se posao obavlja æest dana. motke za njega i sav njegov pribor. Izl 35:28 pa mirodije i ulje za svjetlo. Izl 35:29 I tako Izraelci . Izl 35:8 ulja za svjetlo. onda ulje za svjetlo. njegov Æator i pokrov. njegove prijeçnice i stupce. uçinjenih ovnujskih koœa ili finih koœa donesoæe svoje. Kad bi izlazio da Izraelcima kaœe æto mu je nareåeno. Svatko u koga se naælo bagremova drva za upotrebu u bilo kojem poslu. njegov pribor i njegove svijeøe. svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili tuçu donese to kao prinos u çast Jahvi. ulje za pomazanje i miomirisni tamjan. prinesene hljebove. Izl 34:32 Poslije k njemu doåoæe i svi Izraelci. mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan. Izl 35:24 Nadalje. ogrlica i svakovrsna zlatnog nakita. Izl 35:9 oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u opleøak i naprsnik.” Prikupljanje graåe Izl 35:4 Nadalje Mojsije reçe svoj zajednici izraelskoj: “Ovo je Jahve naredio: Izl 35:5 Meåu sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata. prstenja. Izl 35:6 ljubiçastog. Izl 34:31 Onda ih Mojsije zovnu. pa im on priopøi sve æto mu je naloœio Jahve na Sinajskom brdu. donese ga. Pomiriliæte pa zavjesu za zaklon. Izl 35:12 njegov Kovçeg i motke. Izl 35:14 svijeønjak za svjetlo.Izl 34:30 Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost.

Izl 36:7 Æto imahu bijaæe dosta da se izvede sve djelo. crvenog i tamnocrvenog prediva. srebra i tuça. od koljena Hurova a iz plemena Judina. dao mu umjeænost. sposobni su u svakom poslu i vjeæti u nacrtima. stranu Prebivaliæta naprave dvadeset trenica 79 . Izl 36:21 Duljina je svake trenice bila deset lakata. a æirina svake zavjese çetiri lakta. Izl 36:9 Duœina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata. a pedeset naçine na rubu drugoga komada. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere. Izl 36:24 napravili su çetrdeset podnoœja od srebra pod dvadeset trenica . Izl 36:18 Naçine i pedeset kopça od tuça da sastave Æator zajedno. Izl 36:17 Naprave pedeset petlji na rubu zavjese jednoga komada. Izl 36:13 Onda naprave pedeset zlatnih kopça pa sastave zavjese kopçama jednu s drugom.” Izl 36:6 Zato Mojsije izda naredbu koju po taboru proglase: “Neka viæe nijedan çovjek ni œena ne donosi nikakva priloga za Svetiæte!” Tako ustave narod te nije donosio novih darova. od finih koœa. Izl 36:19 Zatim naprave pokrov za Æator od uçinjenih ovnujskih koœa. sinu Ahisamakovu. Petlje su stajale jedna spram druge. Izl 36:14 Zatim za Æator povrh Prebivaliæta naçine zavjese od kostrijeti. To su napravili na svakoj trenici za Æator. Izl 35:33 da reœe dragulje za umetanje. udijeli i sposobnost da pouçavaju druge. a æest drugih opet za se. i joæ je pretjecalo. Izl 36:4 svi majstori koji su gradili Svetiæte doåu . naçine ih jedanaest. Na njima bijahu izvezeni likovi kerubina. a pedeset na rubu zavjese drugoga komada. Izl 35:34 Njemu i Oholiabu. sposobnost i razumijevanje u svim poslovima: Izl 35:32 da zamiælja nacrte i da radove izvodi od zlata. Oholiab i svi vjeætaci koje je Jahve obdario vjeætinom i sposobnoæøu da vjeæto izvedu sve poslove oko podizanja Svetiæta obave sve kako je Jahve naredio. oni tkaju tkanine od ljubiçastog. Izl 36:20 Trenice nauzgor za Prebivaliæte izrade od bagremova drva. Naçine ga od deset zavjesa od prepredenog lana i ljubiçastog. sina Urijeva. sve koje je srce poticalo da seprihvate posla i izvedu ga. a povrh njega drugi.Alikakosuoniidaljedonosili prinose jutro za jutrom. Izl 36:11 Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno naçine petlje od modre vune. Izl 36:25 Za drugu. Oholiaba i sve one æto ih je Jahve obdario vjeætinom. Izl 36:3 Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli daseizveduposloviokopodizanjaSvetiæta. Izl 36:23 Trenice za Prebivaliæte napravili su ovako: dvadeset trenica za juœnu stranu. Sve su zavjese bile iste mjere. sjevernu. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom. od plemena Danova. da urezuje u drvetu i da umjeæno radi svaki posao. Izl 36:15 Duœina svake zavjese bila je trideset lakata. veziljskom i tkalaçkom. Izl 36:16 Sastave pet zavjesa za se. a æirina çetiri lakta. Prebivaliæte Jahvino Izl 36:8 I tako najvjeætiji ljudi meåu radnicima naprave Prebivaliæte. Izl 36:1 Stoga neka Besalel.pridonesu bilo æto poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvræi donesoæe to kao dragovoljan prinos u çast Jahvi. Graditelji Svetiæta Izl 35:30 Potom reçe Mojsije Izraelcima: “Vidite! Jahve je po imenu pozvao Besalela.svaki s posla na kojem je radio Izl 36:5 i reknu Mojsiju: “Svijet donosi mnogo viæe nego æto je potrebno za izvoåenje posla koji nam je Jahve naredio da izvedemo. Izl 35:31 Njega je napunio duhom Boœjim. tako da bude jedna cjelina. jednako ih naçine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela. Izl 35:35 Obdari ih umjeætvom u svakom poslu rezbarskom. Izl 36:10 Pet zavjesa sastave jednu s drugom. Izl 36:22 Svaka je trenica imala dva klina da je drœe uspravno. Tako je Prebivaliæte bilo kao jedna cjelina. a æirina lakat i pol. Izl 36:12 naçine pedeset petlji na jednome komadu.dva podnoœja pod prvu trenicu za njezina dva klina i dva podnoœja pod svaku slijedeøu trenicu za njezina dva klina.” Viæe ne treba sabirati Izl 36:2 Mojsije onda pozva Besalela. krojaçkom.

prema zapadu. Izl37:5ondaprovuçemotkekrozkolutoveKovçegusastranezanoæenje Kovçega. Izl 37:4 Napravi i motke od bagremova drva i u zlato ih okuje. Izl 36:36 Za nju naprave çetiri stupa od bagremova drva i obloœe ih zlatom. dok im pet podnoœja naprave od tuça. Izl 36:38 Vrhove stupçiøa i njihove æipke obloœe zlatom. Izl 37:13 Salije mu çetiri zlatna koluta. da se stol moœe nositi. dva i pol lakta dugo. Kovçeg Izl 37:1 Besalel napravi Kovçeg od bagremova drva.bile su u jednome komadu s njim. pod svakom trenicom dva.njegove zdjele. Izl 36:37 Na ulazu u Æator naprave zavjesu od ljubiçastog. Tako je bilo na svih æest krakova æto izbijahu iz svijeønjaka. dva lakta dug. æirok lakat i pol. Izl 37:16 A pribor æto se drœao na stolu . kao kvake za motke. Izl 36:29 Pri dnu su bile rastavljene. Izl 37:2 Iznutra ga i izvana okuje çistim zlatom. I prijeçnice obloœe zlatom. tako da su im lica gledala u Pomiriliæte. Na drugome opet kraku bile su tri çaæe u obliku bademova cvijeta.çaæke i latice . svaka s çaækom i laticama. Izl 37:9 Kerubini imali uzdignuta i raæirena krila. Svijeønjak Izl 37:17 Od çistoga zlata naçini i svijeønjak. a lakat i pol visok. svaka sa svojom çaækom i laticama. Izl 37:3 I salije mu çetiri koluta na njegova çetiri ugla: dva koluta s jedne strane. Izl 37:11 Obloœi ga çistim zlatom i od zlata mu naokolo naçini zavræni pojas. a po dva podnoœja pod svaku slijedeøu trenicu. Izl 36:33 Onda naçine srediænju prijeçnicu æto je prolazila sredinom trenica s kraja na kraj. Izl 37:14 Kolutovi su bili tik pod obrubom. Izl 36:34 Trenice obloœe zlatom. lakat æirok. i za nju pet stupçiøa s njihovim kukama. kroz koje su prijeçnice bile provuçene. Izl 37:7 Napravi i dva kerubina od kovanoga zlata. a dva koluta s njegove druge strane. naçine od zlata. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Stol s prinesenim hljebovima Izl 37:10 Od bagremova drva naçini stol. a saliju im i çetiri podnoœja od srebra. napraviæe æest trenica. A za obrub naokolo naçini zlatan zavræni pojas. ali su se pri vrhu. Izl 36:27 Prebivaliætu straga.dva podnoœja pod prvu trenicu. Kerubine na oba kraja naçini u jednome komadu s Pomiriliætem. kod prvoga koluta. a lakat i pol æiroko.napravio je od çistoga zlata. Njegove çaæe . na dva kraja Pomiriliæta: Izl 37:8 jednoga kerubina na jednome kraju. a tri kraka svijeønjaka s druge strane. Izl 36:30 Bilo je osam trenica s njihovim podnoœjima od srebra: æesnaest podnoœja. umjetniçki protkanu. 80 . a drugoga kerubina na drugome kraju.Izl 36:26 i za njih çetrdeset podnoœja od srebra . Izl 37:12 I naçini mu obrub unaokolo. Izl 37:15 Motke za noæenje stola naçinio je od bagremova drva i zlatom ih obloœio.skova. a njihove kolutove. varjaçe. Izl 37:19 Na jednome kraku bile su tri çaæe u obliku bademova cvijeta. Izl 37:6 Zatim napravi Pomiriliæte od çistoga zlata. Izl 36:31 Naçine prijeçnice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivaliæta.njegovo podnoœje i stalak . Zavjesa Izl 36:35 Naprave zavjesu od ljubiçastog. vrçeve i pehare za izlijevanje prinosa . Izl 37:18 Æest je krakova izbijalo s njegovih strana: tri kraka svijeønjaka s jedne strane. sastajale. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Izl 36:32 a pet opet prijeçnica za trenice s druge strane Prebivaliæta te pet prijeçnica za trenice Prebivaliætu straga. dug dva i pol lakta. Izl 36:28 Naprave i dvije trenice za uglove Prebivaliæta straga. Kuke su im bile od zlata. Tako su ih obje postavili za dva ugla. a lakat i pol visok. Naokolo mu napravi zlatan zavræni pojas. Bili su licem okrenuti jedan prema drugome. Kolutove onda priçvrsti za njegova çetiri noœna ugla. naçine je s izvezenim kerubinima. Svijeønjak . zaklanjali njima Pomiriliæte. podlanicu æirok. prema zapadu.

izvezena . dok su kuke na stupovima i njihove æipke bile od srebra. visoka. Kuke na stupovima bile su od srebra. Izl 38:4 Za œrtvenik zatim naçini reæetku u obliku mreœice od tuça ispod izboçine. Umivaonik Izl 38:8 A zatim. Vrhovi stupova bili su srebrom obloœeni. 81 . da sluœe motkama za kvake kad se na njima nosi. Onda ga obloœi tuçem.a dva lakta visok. Napravio ga je æuplja . Izl 38:18 Zavjesa na dvoriænim vratima . Naçini mu naokolo zavræni pojas od zlata. kotliøe. Izl 37:29 Onda pripravi posveøeno ulje za pomazanje i çisti kad mirisni. svaka s çaækom i laticama: Izl37:21çaæka. Dvoriæte Izl 38:9 Onda naçini dvoriæte. Kuke su na stupovima i njihove æipke bile od srebra. pet lakata æirok . Izl 37:28 Motke naçini od bagremova drva pa ih obloœi zlatom.petlakata dug. Izl 38:7 Onda provuçe motke kroz kolutove na objema stranama œrtvenika da se na njima nosi. pet lakata kao i dvoriæne zavjese. u jednom komadu s njim. sve to od çistoga kovanog zlata. sina sveøenika Arona. Izl 38:2 Na njegova çetiri ugla naçini mu çetiri roga. dok su kuke na stupovima i njihove æipke bile od srebra. Izl 37:22 Njihove çaæke i njihove peteljke bile su u jednom komadu s njim. Izl 38:15 Tako i s druge strane .pakonaçno çaæka. Œrtvenik za paljenice Izl38:1Odbagremovadrvanapraviœrtvenikzaœrtvepaljenice. Izl 37:27 Na njemu naçini i dva zlatna koluta na opreçnim stranama. a njihove æipke bile su srebrne. usekaçe i pepeljare. lakat dug. Popis utroæenih stvari Izl 38:21 To je popis stvari za Prebivaliæte .ujednomkomadusnjim. Izl37:26Obloœimuçistimzlatomplohu. po æirini. strugaçe. sa tri stupca i njihova tri podnoœja. viljuæke i kadionike. Na juœnoj strani dvoriæta bijahu zavjese od prepredenog lana. Izl 37:23 A od çistoga zlata napravi mu i sedam svjetiljaka. zahvaøala mu je do sredine. stotinu lakata duge. Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnoœja bilo je od tuça. Izl 38:6 Motke naçini od bagremova drva pa ih obloœi tuçem. sa deset stupova i deset njihovih podnoœja. Izl 38:19 Bila su çetiri njihova stupa sa çetiri podnoœja od tuça.podprvadvakraka. Izl 37:24 Svijeønjak i sav njegov pribor naçini od jednoga talenta çistoga zlata.od dasaka. Tako na svih æest krakova æto su iz njega izbijali. lakat æirok . Izl 38:12 Sa zapadne strane bijahu zavjese od pedeset lakata. od zrcala œena koje su posluœivale na vratima Æatora sastanka. Izl 38:17 Podnoœja za stupove bila su od tuça.stranenaokoloinjegoveroæçiøe. Sve æipke na dvoriænim stupovima bijahu od srebra.Prebivaliæte Svjedoçanstva. Izl 38:16 Sve su zavjese oko dvoriæta bile od prepredenog lana. Rogovi su bili u jednom komadu s njim.dakle. Dvadeset je lakata bila duga. sa tri stupca i njihova tri podnoœja. pod zadnja dva kraka. s istoka. a kuke na stupovima i njihove æipke od srebra. koji je sastavljen na zapovijed Mojsijevu trudom levita pod vodstvom Itamara. Izl 38:11 Od stotinu lakata bile su zavjese i sa sjeverne strane.bila je od ljubiçastog.u çetvorinu . sav mu je ovaj pribor naçinio od tuça.Izl 37:20 Na samome svijeønjaku bile su çetiri çaæe u obliku bademova cvijeta. na obje strane dvoriænih vrata bile su zavjese od petnaest lakata. Vrhovi stupova bili su srebrom obloœeni. onako kako ga pravi pomastar. Izl 38:20 Svi koçiøi unutar Prebivaliæta bili su od tuça. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Izl 38:13 Sprijeda. ispod zavrænog pojasa. Izl 38:14 S jedne strane vrata zavjese su bile petnaest lakata. Izl 38:3 A naçini i sav pribor za œrtvenik: lonce. naçini tuçani umivaonik i tuçani stalak za njega.u çetvorinu . Izl 38:10 Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnoœja bilo je od tuça. Kadioni œrtvenik Izl 37:25 Kadioni je œrtvenik napravio od bagremova drva. Izl 38:5 Salije çetiri koluta na çetiri ugla tuçane reæetke da sluœe kao kvake za motke. zavjese od pedeset lakata. Roæçiøi su mu bili u jednom komadu s njim.a tri lakta visok.

okrenut prema opleøku. Izl 39:7 Njih stave na poramenice opleøka da budu spomen-kamenje sinovima Izraelovim. Izl 39:19 Potom naçine dva zlatna kolutiøa pa ih priçvrste za dva kraja naprsnika uz nutarnji rub. Bilo je upisanih: æest stotina tri tisuøe i petsto pedeset. Izl 38:30 Od njega je naçinio: podnoœja za ulaz u Æator sastanka. ljubiçastog. Prvi red bijaæe od rubina. Izl 39:5 tkanica æto je na njemu stajala bila je napravljena od zlata.svaki kamen s imenom jednoga od dvanaest plemena. a predvostruçen. a onda ih na niti izreœu da ih vjeætaçki uvezu u ljubiçasto. od svakoga koji je bio upisan. pedalj æirok. Izl 39:14 Na kamenima su bila imena Izraelovih sinova. obloœio njihove vrhove i napravio æipke za njih. safira i ametista. kao i njihovih imena.zlato posveøeno prinosom . naprave svetu odjeøu Aronu. i u jednome komadu s njim. bio je pedalj dug. Izl 39:6 Kamenje oniksa optoçe obrubom od zlata. podnoœja za dvoriæni ulaz. Sve je bilo zlatom obrubljeno.talenat za podnoœje. Izl 39:4 Za opleøak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja. Izl 39:12 treøi red od hijacinta. Izl 39:13 a çetvrti red od krizolita. Izl 39:20 Joæ naprave dva zlatna kolutiøa te ih priçvrste za donji. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. podnoœja oko dvoriæta. bila urezana imena Izraelovih sinova. kako je Jahve naredio Mojsiju. tako da naprsnik stoji nad tkanicom opleøka i da se s opleøka ne mogne odvojiti. Naprsnik Izl 39:8 I naprsnik izrade radovima vjeætaka kao i opleøak: od zlata. odnosno pola æekela prema hramskom æekelu. ahata i leca. Urijev sin. Tako ih poveœu za poramenice opleøka sprijeda. rezbar. kako je Jahve Mojsiju naredio. 82 . Izl 38:31 dalje. topaza i alema. povrh tkanice opleøka. kako je Jahve naredio Mojsiju.iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset æekela u hramskim æekelima. Izl38:27StotinutalenatasrebraotiælojezasalijevanjepodnoœjaSvetiætu i zavjesi: sto podnoœja od sto talenata . Izl 38:28 A od tisuøu sedam stotina sedamdeset i pet æekela naçinio je kuke za stupove. Izl39:16Napravezatimdvazlatnaokviraidvazlatnakolutiøapapriçvrste oba kolutiøa za dva gornja ugla naprsnika. Izl 39:15 Za naprsnik naprave lançiøe od çistoga zlata kao zasukane uzice. Izl 39:10 Umetnu u njega çetiri reda dragulja. dvostruk. sin Ahisamakov. Izl 38:25 A srebro. Izl 38:29 Tuç od œrtve prikaznice iznosio je sedamdeset talenata i dvije tisuøe çetiri stotine æekela.Izl 38:22 Besalel. œrtvenik od tuça s njegovom tuçanom reæetkom i sav pribor za œrtvenik. Izl 39:2 Opleøak naprave od zlata. Na broj ih je bilo dvanaest. krojaç i vezilac za ljubiçasto. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana kao i on. Izl 39:9 Naprsnik naçiniæe çetverouglast. ljubiçastog. Izl 38:24 Sve zlato æto je utroæeno u radove oko Svetiæta . kako je Jahve naredio Mojsiju. pokraj mjesta gdje se veœe. ljubiçastog. sve koçiøe za Prebivaliæte i sve koçiøe oko dvoriæta. iz plemena Danova. sabrano prigodom upisivanja zajednice Izl 38:26 to jest beku po glavi. Izl 39:3 Skuju zlatne ploçice. oniksa i jaspisa. Izl 38:23 S njim je bio Oholiab. Odijelo velikog sveøenika i ostalih sveøenika Izl 39:1 Od ljubiçastog. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Izl 39:11 drugi red od smaragda. Izl 39:18 Druga dva kraja zasukanih uzica priçvrste za dva okvira. kao æto se reœu peçati. Izl 39:17 Sad priveœu ovdje zasukane uzice od zlata za dva kolutiøa æto su bila priçvæøena za uglove naprsnika. prednji kraj poramenice opleøka. iz koljena Hurova od plemena Judina napravio je sve æto je Jahve Mojsiju naredio. Izl39:21Sveœukolutiøenaprsnikaskolutiøimaopleøkamodromvrpcom. crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan. crvenog i tamnocrvenog prediva naprave lijepo izraåeno ruho za sluœbu u Svetiætu. Na njima su. Bila su urezana kao i peçati . crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan. od dvadeset godina pa naprijed iznosiloje:stotinutalenataitisuøusedamstotinasedamdesetipetæekela u hramskim æekelima.

miomirisni tamjan i zavjesu za ulaz Æatora. Izl 39:25 A naçine i zvonca od çistog zlata. iglama izvezeni. Izl 40:11 Pomaœi umivaonik s njegovim stalkom: posveti ga! Izl 40:12 Dovedi zatim Arona i njegove sinove na ulaz Æatora sastanka pa ih operi vodom. Æatora sastanka. ulje za pomazanje. njegove trenice.i sav njegov pribor i ulje za svjetlo. unesi i svijeønjak i svijeøe mu pripremi. platnene gaøe naçine od prepredenog lana.svijeøe veø u red stavljene . Izl 39:23 U sredini je ogrtaça bio prorez kao otvor na oklopu. Izl 39:28 a naprave i mitru od lana i kape od lana. Izl 40:7 Izmeåu Æatora sastanka i œrtvenika smjesti umivaonik i u njega nalij vode. Izl 39:41 lijepo izraåeno ruho za sluœbu u Svetiætu . onako su ih i napravili. posveti ga i sav njegov pribor. Izl 40:9 Zatim uzmi ulja za pomazanje pa pomaœi Prebivaliæte i sve æto je u njemu. tako su Izraelci sav posao obavili. Vijenac Izl 39:30 Naçine i ploçu. Izraelci su sve naçinili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da naçine. onda Kovçeg zakloni zavjesom. pokrov od finih koœa. za Æator sastanka. pa zvonca priveœu meåu æipke. Izl 39:35 Kovçeg svjedoçanstva s njegovim motkama i Pomiriliætem.Izl 39:22 Naprave i ogrtaç za opleøak. Izl 39:29 I pasovi su bili od prepredenog lana i od ljubiçastog. Æatoru sastanka. Izl 39:32 Tako su bili zavræeni svi radovi na Prebivaliætu. Sveøeniçko odijelo Izl 39:27 Zatim od otkanog lana naçine koæulje Aronu i njegovim sinovima. njegova uœeta i njihove koçiøe . sve naokolo donjeg ruba ogrtaça izmeåu æipaka: Izl 39:26 zvonce pa æipak. Onda objesi zastor nad ulazom u Prebivaliæte. pomaœi ga i posveti da mi sluœi kao sveøenik. crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Izl 39:36 stol i sav njegov pribor. Izl 40:13 Stavi onda na Arona posveøenu odjeøu. prorez naokolo opæiven. da se ogrtaç ne podere. Izl 40:4 Potom unesi stol i æto na njega spada poredaj. Æator sastanka. kako je Jahve naredio Mojsiju. od çistoga zlata i na njoj ureœu natpis kako se urezuje na peçatnome prstenu: “Posveøen Jahvi.njihovestupoveinjihovapodnoœja. Izl 40:8 Naokolo napravi dvoriæte i objesi zastor nad dvoriænim ulazom. crvenog i tamnocrvenog prediva. umivaonik i njegov stalak. sav satkan od ljubiçastog prediva. Izl 40:6 Stavi œrtvenik za œrtve paljenice pred ulaz Prebivaliæta. njegove stupove i njegova podnoœja. Postavljanje i posveta Svetiæta Izl 40:1 Reçe Jahve Mojsiju: Izl 40:2 “Na prvi dan prvoga mjeseca podigni Prebivaliæte. Predaja napravljenih stvari Mojsiju Izl 39:33 Onda donesu Mojsiju Prebivaliæte.sav pribor za sluœbu u Prebivaliætu.zavjesu za dvoriæni ulaz.svetu odjeøu za sveøenika Arona i odijela za sveøeniçku sluœbu njegovih sinova. I Mojsije ih blagoslovi. Izl 39:38 zlatni œrtvenik. Izl 39:34 pokrov od uçinjenih ovnujskih koœa. Izl 40:10 Pomaœi potom œrtvenik za œrtve paljenice i sav njegov pribor. prinesene hljebove. sveti vijenac. posveti œrtvenik i presvetim øe œrtvenik postati. Izl 40:5 A zlatni œrtvenik za kaåenje postavi pred Kovçeg svjedoçanstva. Izl39:40zavjesezadvoriæte.” Izl 39:31 Za nju priveœu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre. Izl 39:37 svijeønjak od çistoga zlata s njegovim svijeøama . Izl 39:42 Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio. Izl 39:43 Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovræili: kako je Jahve naredio. njegove prijeçnice. Æator i sav njegov pribor: njegove kuke. Izl 40:3 Ondje postavi Kovçeg svjedoçanstva. kako je Jahve Mojsiju naredio. kako je Jahve naredio Mojsiju. Izl 39:39 œrtvenik od tuça s tuçanom reæetkom. 83 . njegove motke i sav njegov pribor. zavjesu za zaklon. Izl 39:24 O donjem rubu ogrtaça naçine æipke od ljubiçastog. zvonce pa æipak okolo donjeg ruba ogrtaça za vræenje sluœbe. pa øe svetim postati.

Izl 40:25 I postavi svjetiljke pred Jahvom. Izl 40:32 A prali su se kad su ulazili u Æator sastanka i kad su pristupali k œrtveniku. ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao. Izl 40:35 Mojsije nije mogao uøi u Æator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivaliæte. Kako mu je Jahve naredio. sveøenici. objesi zavjesu za zaklon. Izl 40:31 Iz njega su Mojsije. a noøu bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu. na njih stavi koæulje Izl 40:15 i pomaœi ih. Izl 40:38 Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Jahvin danju stajaæe nad Prebivaliætem. Izl 40:29 Kod ulaza u Prebivaliæte. pred zavjesu. sve je tako i uçinio. LZ 1:6 Potom neka se œrtva sadre i rasijeçe na dijelove. Izl 40:19 Zatim raspne Æator nad Prebivaliæte. 84 LEVITSKI ZAKONIK Œrtva paljenica LZ 1:1 Zovnu Jahve Mojsija te mu iz Æatora sastanka reçe: LZ 1:2 “Govori Izraelcima i kaœi im: ‘Kad tko od vas œeli prinijeti Jahvi œrtvu od stoke. Izl 40:24 Onda smjesti svijeønjak u Æator sastanka naprama stolu. sveøenici. Izl 40:27 Na njemu zapali miomirisnog tamjana.” Izl 40:16 Tako Mojsije uçini. Tako Mojsije zavræi taj posao. naloœe vatru na œrtveniku i na vatru metnu drva. Izl 40:37 ali ako se oblak ne bi digao. kako je Jahve Mojsiju naredio. LZ 1:4 Neka stavi svoju ruku na glavu œrtve paljenice da mu za njegovo ispaætanje bude primljena. kako je Jahve naredio Mojsiju. prinijet øe je ili od krupne ili od sitne stoke. Na njemu prinese œrtvu paljenicu i œrtvu od œita. Izl 40:28 Poslije toga stavi zavjesu na ulaz u Prebivaliæte. onda stavi Pomiriliæte ozgo na Kovçeg. ali izvan zavjese. Prebivaliætu sa sjeverne strane. Izl 40:36 Sve vrijeme njihova putovanja. Izl 40:30 Izmeåu Æatora sastanka i œrtvenika smjesti umivaonik pa u njega ulije vode za pranje. Izl 40:26 Zlatni œrtvenik smjesti u Æator sastanka. Neka njome zapljusnu sve strane œrtvenika koji stoji pred ulazom u Æator sastanka. kako je Jahve naredio Mojsiju. A Aronovi sinovi. neka prinesu krv. da mi sluœe kao sveøenici. Izl 40:33 Napokon Mojsije napravi dvoriæte oko Prebivaliæta i œrtvenika i postavi zavjesu na dvoriænim vratima. neka prinese muæko bez mane. u Æator sastanka. Izl 40:18 Ovako Mojsije namjesti Prebivaliæte: razmjesti njegova podnoœja. Izl40:20UzeondaSvjedoçanstvoistavigauKovçeg. LZ 1:7 Neka sinovi Aronovi. Izl 40:21 Potom unese Kovçeg u Prebivaliæte. kako si pomazao i njihova oca. Izl 40:23 Po njemu poreda kruhove pred Jahvom.naKovçegpostavi motke. LZ 1:3 Ako njegov prinos za œrtvu paljenicu bude od krupne stoke. a povrh njega stavi pokrov Æatora. Izl 40:17 Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivaliæte bi podignuto. LZ 1:5 Neka zatim zakolje junca pred Jahvom. kako je Jahve naredio Mojsiju.zatimpostaviprijeçniceipodiœe stupove. kako je Jahve naredio Mojsiju. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vjeçno sveøenstvo u sve njihove naraætaje.ondauspravinjegovetrenice.Izl 40:14 Dovedi i njegove sinove. Neka ga dovede k ulazu u Æator sastanka da pred Jahvom bude primljen. Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge. kako je Jahve naredio Mojsiju. Jahve prebiva posred Izraela Izl 40:34 A onda oblak prekri Æator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivaliæte. . kako je Jahve i naredio Mojsiju. na juœnoj strani Prebivaliæta. Tako zastre Kovçeg svjedoçanstva. postavi œrtvenik za œrtve paljenice. Izl 40:22 Zatim postavi stol u Æator sastanka. Izraelci bi krenuli. kad god bi se oblak digao s Prebivaliæta.

neka onda prinese grlicu ili golubiøa. otkine glavu i na œrtveniku saœeœe. neka pripadne Aronu i njegovim sinovima . Zatim neka zagrabi æaku od toga braæna i ulja i sav tamjan. Neka zatim Aronovi sinovi. sav loj æto je oko drobine. LZ 2:13 Svaku svoju œrtvu prinosnicu posoli. To je œrtva paljenica. neukvasana i u ulju zamijeæena.” Œrtva priçesnica LZ 3:1 Ako tko prinosi œrtvu priçesnicu te ako prinosi goveçe . To je œrtva paljena Jahvi na ugodan miris. sveøenici. LZ 1:17 Neka ga raspori duœ obaju krila. zavrnuvæi mu vratom.od ovaca ili koza . sveøenici.neka je bez mane æto prinosi pred Jahvom. zapljusnu œrtvenik krvlju sa svih strana.’ LZ 1:10 Ako bi htio prinijeti za œrtvu paljenicu od sitne stoke . neka prinese loj æto omotava drobinu.œensko ili muæko . 85 . neka ga polije uljem i na njega stavi tamjana. Onda sveøenik neka sve prinese i na œrtveniku saœeœe. na œrtveniku sa sjeverne strane. To je œrtva prinosnica. LZ 2:15 Dodaj joæ ulja i na nju stavi tamjana.LZ 1:8 Neka zatim sinovi Aronovi. pa neka sveøenik na œrtveniku to saœeœe u kad za spomen-œrtvu. naslaœu dijelove. zapljusnu krvlju sve strane œrtvenika. ali neka ih ne rastavlja. sveøenici. prinesi tu œrtvu od prvina svojih plodova u obliku klasa prœena na vatri ili braæna od samljevenog zrnja. sveøenicima. Onda neka ga sveøenik na œrtveniku saœeœe na drvima æto su na vatri. a on øe je polagati na œrtvenik.neka prinese muæko bez mane. a sveøenik neka ih. neka to budu beskvasne pogaçe od najboljeg braæna. LZ 2:8 Donosi Jahvi œrtvu prinosnicu tako pripravljenu! Neka se preda sveøeniku. LZ 2:3 A æto od œrtve prinosnice ostane. LZ 1:15 Neka ga sveøenik prinese k œrtveniku i. zamijeæene u ulju. na mjesto za otpatke. LZ 2:12 Prinosite ih Jahvi kao prvine plodova. LZ 2:14 Ako prinosiæ Jahvi œrtvu prinosnicu od prvina. LZ 2:5 Ako tvoj dar bude œrtva prinosnica peçena na tavi. LZ 2:2 Neka ga onda donese Aronovim sinovima.nekapripadneAronuinjegovim sinovima . neka njegov dar bude od najboljeg braæna. LZ 1:9 Drobina i noge neka se operu u vodi. œrtva paljena Jahvi na ugodan miris. LZ 1:16 Neka mu guæu i perje ukloni i pobaca ih na istoçnu stranu œrtvenika. LZ 3:2 Neka stavi svoju ruku na glavu svoje œrtve i zakolje je na ulazu u Æator sastanka. jer ne smijeæ u kad saœigati ni kvasa ni meda kao œrtvu paljenicu. Neka zatim Aronovi sinovi.najsvetije od œrtava Jahvi paljenih. Zatim neka mu krv iscijedi œrtveniku sa strane. œrtva paljena Jahvi na ugodan miris. neka bude od najboljeg braæna. LZ 3:3 Od œrtve priçesne. To je œrtva paljenica. LZ 1:11 Neka ga zakolje pred Jahvom. neka bude od najboljeg braæna. LZ 1:14 Ako bi hto prinijeti Jahvi ptice kao œrtvu paljenicu. LZ 2:11 Nikakva œrtva prinosnica koju budeæ prinosio Jahvi neka ne bude prireåivana s kvasom. LZ 1:13 Drobina i noge neka se operu u vodi. Ne ostavljaj svoje œrtve prinosnicebezsoliSavezasasvojimBogom:sasvakimsvojimprinosom prinesi i sol. œrtva paljena Jahvi na ugodan miris. s glavom i lojem. s glavom i lojem. LZ 2:9 Neka sveøenik odvoji od œrtve prinosnice dio kao spomen-œrtvu. LZ 2:4 Ako za œrtvu prinosnicu œeliæ prinijeti tijesta peçena u peøi. naslaœe na drva æto su na vatri na œrtveniku. LZ 1:12 Potom neka je rasijeku na dijelove. kao œrtvu paljenu. ali neka se sa œrtvenika ne viju na ugodan miris. pripravljena s uljem. A onda neka sveøenik sve saœeœe u kad na œrtveniku. LZ 2:16 Onda neka sveøenik saœeœe u kad za spomen-œrtvu dio kruha i ulja i sav tamjan kao œrtvu Jahvi paljenu. To je œrtva paljenica. LZ 2:6 U komade je izlomi i po njima ulja polij: œrtva je to prinosnica.” Œrtva prinosnica LZ 2:1 “Kad tko œeli prinijeti Jahvi œrtvu prinosnicu. panekagasaœeœeukadnaœrtveniku-kaoœrtvupaljenuJahvinaugodan miris! LZ2:10Aætoodœrtveprinosniceostane. ili beskvasne prevrte uljem namazane. LZ 2:7 Bude li tvoja prinosnica kuhana u kotluæi.najsvetije od œrtava Jahvi paljenih. na drva æto su na vatri na œrtveniku.

bilo muæko ili œensko. neka juncu na glavu poloœi svoju ruku i onda junca zakolje pred Jahvom. LZ 3:14 Onda neka od nje prinese. neka je prinese pred Jahvom: LZ 3:13 neka stavi svoju ruku na glavu svoje œrtve i neka je zakolje pred Æatorom sastanka. LZ 4:8 Iz junca æto ga prinosi kao œrtvu okajnicu neka izvadi: loj æto omotava drobinu. Neka se onda junac zakolje pred Jahvom. pa privjesak s jetre.kao hranu vatre u çast Jahvi. LZ 4:16 Neka zatim pomazanjem posveøeni sveøenik donese krvi od junca u Æator sastanka. Sav loj pripada Jahvi. neka i njega izvadi s bubrezima. LZ 4:7 Potom neka sveøenik stavi te krvi na rogove œrtvenika za miomirisni kad koji se dimi pred Jahvom u Æatoru sastanka. jednoga junca bez mane. sve meso od njega. LZ 3:8 Neka stavi svoju ruku na glavu svoje œrtve i neka je zakolje pred Æatorom sastanka. LZ 3:10 oba bubrega i loj æto je na njima i na slabinama.œrtvu paljenu Jahvi na ugodan miris. LZ 4:15 Tu pred Jahvom neka starjeæine zajednice poloœe svoje ruke juncu na glavu. pa privjesak s jetre: neka i njega s bubrezima izvadi. LZ 3:11 Onda neka sveøenik to saœeœe na œrtveniku u kad . Svu ostalu krv od junca neka izlije podno œrtvenika za œrtve paljenice æto se nalazi na ulazu u Æator sastanka. kad se sazna za uçinjeni prijestup. LZ 3:16 Onda neka ih sveøenik saœeœe na œrtveniku . Neka ga dovedu pred Æator sastanka. Zatim neka Aronovi sinovi zapljusnu njezinom krvlju sve strane œrtvenika. loj æto omotava drobinu. LZ 4:4 Neka junca dovede pred Jahvu do ulaza u Æator sastanka. tu na pepelu neka se junac spali. neka i njega s bubrezima izvadi. kao paljenu œrtvu Jahvi. LZ 4:14 onda. pred Jahvom.’” Okajnica za svu zajednicu LZ4:13“Akosvaizraelskazajednicanehotiçnopogrijeæipoçinivæiætogod æto je Jahve zabranio pa tako postanu krivi a ne budu svjesni krivnje. njegove noge.neka iznese na çisto mjesto izvan tabora gdje se pepeo izasiplje i neka ga spali na vatri od drva. LZ 4:10 onako kako se uzima dio iz vola œrtve priçesnice. LZ 3:7 Ako na dar prinosi ovcu. LZ 3:12 Ako li prinosi kozu. LZ 3:5 Zatim neka Aronovi sinovi te dijelove saœegu na œrtveniku sa œrtvom paljenicom koja bude na drvima na vatri. LZ 3:6 Ako tko prinosi za œrtvu priçesnicu od sitne stoke Jahvi.” LZ 4:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 4:2 “Ovako kaœi Izraelcima: ‘Ako se tko nehotice ogrijeæi o bilo koju Jahvinu zapovijed te uçini æto je zabranjeno çiniti: Okajnica za velikog sveøenika LZ 4:3 Bude li to pomazanjem posveøeni sveøenik koji pogrijeæi i navuçe tako krivnju na narod. LZ 4:17 neka sveøenik zamoçi svoj prst u krv i sedam puta poækropi prednju stranu zavjese. privjesak s jetre. sav loj æto je oko drobine. Neka ih zatim sveøenik saœeœe u kad na œrtveniku za œrtve paljenice. sav loj æto je oko drobine. LZ 4:6 Onda neka sveøenik zamoçi svoj prst u krv i tom krvlju neka sedam puta poækropi prednju stranu zavjese Svetiæta. njegovu glavu. LZ 3:9 Od œrtve priçesnice neka prinesu œrtvu paljenu Jahvi: njezin loj.kao œrtvu okajnicu. onda za grijeh koji uçini neka prinese Jahvi jedno grlo krupne stoke. kao œrtvu okajnicu. neka je prinese pred Jahvom. loj æto omotava drobinu. neka prinese bez mane. Neka zatim Aronovi sinovi zapljusnu njezinom krvlju sve strane œrtvenika. neka zajednica prinese jedno grlo krupne stoke . To neka je œrtva paljena Jahvi na ugodan miris. sav loj æto je oko drobine. LZ 3:15 oba bubrega i loj æto je na njima i na slabinama. 86 .jednoga junca bez mane . pred Jahvom. otkinuvæi ga tik uz hrptenjaçu.LZ 3:4 oba bubrega i loj æto je na njima i na slabinama. pa privjesak s jetre: neka i njega s bubrezima izvadi. drobinu i njegovu neçist LZ 4:12 . LZ 4:5 Zatim neka pomazanjem posveøeni sveøenik uzme krvi od junca i donese je u Æator sastanka. LZ 4:11 Koœu od junca. LZ 3:17 Neka ovo bude zakon za sva vremena svim vaæim naraætajima u kojem god mjestu budete boravili: nipoæto ne smijete jesti ni loja ni krvi. cio pretili rep.svega junca . LZ 4:9 oba bubrega i loj æto je na njima i na slabinama.

a on neka najprije prinese ono æto je odreåeno kao œrtva okajnica. kao naknadnicu za poçinjeni grijeh. prinese dvije grlice ili dva golubiøa. Neka sveøenik izvræi nad njim obred pomirenja koji øe ga osloboditi od njegova grijeha. jedno kao œrtvu okajnicu. onda. LZ 5:4 nadalje.” Okajnica za glavara LZ 4:22 “Ako nehotiçno pogrijeæi glavar i uçini ætogod æto je Jahve. dakle.na æto se veø çovjek nepromiæljeno zaklinje . LZ 4:23 onda. LZ 5:6 I neka prinese Jahvi kao œrtvu naknadnicu za poçinjeni grijeh jednu œenku od sitne stoke. bit øe mu oproæteno. Kad sveøenik izvræi nad tim çovjekom obred pomirenja. To je œrtva okajnica. Neka tako sveøenik izvræi nad tim çovjekom obred pomirenja za grijeh koji je poçinio. pa øe mu biti oproæteno. Bog njegov. A svu ostalu krv neka izlije podno œrtvenika. I poæto sveøenik nad çlanovima zajednice izvræi obred pomirenja. Neka to sveøenik saœeœe u kad povrh œrtava paljenih Jahvi u çast. biva odgovoran. Stisnuvæi ga za vrat. neka ga zakolje na mjestu gdje se kolju pred Jahvom œrtve paljenice. To je œrtva za prijestup zajednice. LZ 4:32 Ako bi tko htio dovesti janje kao œrtvu okajnicu. bit øe im oproæteno.” Okajnica siromaha LZ 5:7 “Ako mu sredstva ne dopuætaju da pribavi glavu sitne stoke. strv neçiste zvijeri. A svu ostalu krv neka izlije podno œrtvenika. LZ 5:5 ako. neka je zakolje kao œrtvu okajnicu na mjestu gdje se kolju œrtve paljenice. LZ 5:8 Neka ih donese sveøeniku. kad ga obznane o prijestupu koji je poçinio. LZ 4:33 Poloœivæi svoju ruku na glavu œrtve okajnice. biva odgovoran. LZ 4:28 onda. bilo to æto mu drago od çega se neçistim postaje i toga ne bude svjestan. kad dozna. strv neçista œivinçeta ili strv neçista puzavca . LZ 5:2 ili ako tko dirne kakav neçist predmet. LZ 4:35 Neka zatim izvadi sav njezin loj kao æto se vadi loj iz œrtve priçesnice. LZ 4:34 Neka onda sveøenik uzme krvi od œrtve okajnice na svome prstu pa je stavi na rogove œrtvenika za œrtve paljenice. ali neka glave ne otkida. LZ 4:31 Neka zatim izvadi sav njezin loj kao æto se vadi loj iz œrtve priçesnice. neka kao svoj prinos za grijeh koji je poçinio donese œensko jare bez mane. neka prizna poçinjeni grijeh. LZ 4:24 Poloœivæi svoju ruku jaretu na glavu. a drugo kao œrtvu paljenicu. LZ 5:3 ili kad se tko dotakne neçistoøe çovjeçje. LZ 4:19 S junca neka skine sav loj i saœeœe ga u kad na œrtveniku.i toga ne bude svjestan. kao œrtvu okajnicu. tko postane odgovoran u bilo çemu od toga. LZ 4:21 Neka odnese junca izvan tabora i spali ga kako je spalio i prvoga junca. 87 . neka dovede œensko bez mane.” LZ 5:1 “Zgrijeæi li tko tako æto çuje rijeçi proklinjanja a odbije da svjedoçi iako je mogao biti svjedokom jer je ili sam vidio ili doznao pa tako nosi krivnju na sebi.tako neka uçini i s tim. Neka tako sveøenik nad glavarom izvræi obred pomirenja za njegov grijeh. A svu ostalu krv neka izlije podno œrtvenika za œrtve paljenice. LZ 4:30 Neka sveøenik uzme krvi na svome prstu pa je stavi na rogove œrtvenika za œrtve paljenice.LZ 4:18 Neka zatim stavi krvi na rogove œrtvenika koji se nalazi pred Jahvom u Æatoru sastanka. neka mu slomi æiju. zabranio i tako sagrijeæi. kad tko nepromiæljeno izusti zakletvu na dobro ili zlo . LZ4:20Isjuncemnekauradikakojeuradiosonimjuncemœrtveokajnice . kad ga obznane o prijestupu koji je poçinio. neka kao svoj prinos donese muæko jare bez mane. LZ 4:29 Neka stavi svoju ruku na glavu okajnice i zakolje œrtvu okajnicu na mjestu za œrtve paljenice. pa øe mu biti oproæteno. neka ga onda sveøenik saœeœe u kad na œrtveniku kao ugodan miris Jahvi. LZ 4:26 Sav loj neka saœeœe u kad na œrtveniku kao i loj sa œrtve priçesnice. janje ili kozle. kad dozna. neka Jahvi. LZ 4:25 Sveøenik neka uzme na svome prstu krvi od œrtve okajnice pa je stavi na rogove œrtvenika za œrtve paljenice. Svu ostalu krv neka izlije podno œrtvenika za œrtve paljenice æto se nalazi na ulazu u Æator sastanka.i u neznanju postane neçist i odgovoran.” Okajnica za pojedinca iz naroda LZ 4:27 “Ako tko od obiçnoga puka nehotiçno pogrijeæi uçinivæi ætogod æto je Jahve zabranio i tako sagrijeæi.

i bit øe mu oproæteno. Tu neka u kad saœiœe loj sa œrtava priçesnica. Neka tako sveøenik nad tim çovjekom izvræi obred pomirenja za grijeh koji je poçinio.dio najsvetiji.” Joæ o œrtvi naknadnici LZ 5:14 Joæ reçe Jahve Mojsiju: LZ 5:15 “Ako tko poçini pronevjerenje ogrijeæivæi se nehotiçno o svete stvari Jahvine. prinese jednu desetinu efe njaboljeg braæna. Ono ostalo neka pripadne sveøeniku kao i od œrtve prinosnice. iz svoga stada. LZ 6:12 Vatra na œrtveniku mora uvijek gorjeti. ne smije se gasiti. zatim neka zgrne zamaæøeni pepeo u æto je vatra pretvorila œrtvu paljenicu na œrtveniku i neka ga stavi pokraj œrtvenika. Neka sveøenik nad njim izvræi obred pomirenja ovnom œrtve naknadnice. a ostatak krvi neka se iscijedi podno œrtvenika.po tvojoj procjeni .ilipologætomujebiopovjeren.prema cijeni hramskog æekela. LZ 6:17 Neka se ne peçe s kvascem. LZ 6:16 neka ostatak u obliku beskvasnih kruhova pojedu Aron i njegovi sinovi. dovede iz svog stada jednoga ovna bez mane. LZ 6:5 ili ono za æto se bio krivo zakleo . LZ 5:12 Kada to donese sveøeniku. kao œrtvu naknadnicu Jahvi. jednako kao i œrtva okajnica i kao œrtva naknadnica. Neka sveøenik nad tim çovjekom izvræi obred pomirenja za pogreæku æto je poçinio u neznanju. LZ 5:10 Onda neka drugo prinese kao œrtvu paljenicu prema propisu. LZ 5:17 Ako tko i ne znajuøi pogrijeæi i uçini ætogod æto je Jahve zabranio. vrijedna . ili izgubljenu stvar æto ju je naæao.najmanje dva æekela srebra . kriv je. neka Jahvi. pa neka snosi posljedice svoje krivnje. 88 . onda ono æto je kraåom oduzeoiliætojeiskoriætavanjemnamakao. prema tvojoj procjeni. LZ 6:3 ili. a tako i kraåom ili iskoriætavanjem svoga bliœnjega. LZ 6:10 Neka sveøenik stavi na se lanenu koæulju. on je doista bio odgovoran Jahvi. i bit øe mu oproæteno.” Œrtva paljenica LZ 6:8 Jahve joæ reçe Mojsiju: LZ 6:9 “Naredi Aronu i njegovim sinovima: ‘Ovakav je obred za œrtvu paljenicu: œrtva paljenica neka ostane na œeravi na œrtveniku svu noø do jutra. LZ 6:11 Potom neka svuçe svoje ruho i na se obuçe drugo te neka odnese zamaæøeni pepeo na çisto mjesto izvan tabora. LZ 5:18 Neka sveøeniku dovede za naknadnicu iz svoga stada ovna bez mane. LZ 5:13 Neka tako sveøenik izvræi nad tim çovjekom obred pomirenja za grijeh koji je poçinio u bilo kojem od tih sluçajeva.” LZ 6:1 Jahve joæ reçe Mojsiju: LZ 6:2 “Kad se tko ogrijeæi i poçini pronevjeru prema Jahvi prevarivæi svoga bliœnjega u pologu ili pohrani. dodavæi tome petinu. Neka svako jutro sveøenik na nju naloœi drva i onda na nju naslaœe œrtvu paljenicu. na svoje tijelo neka navuçe lanene gaøe. i bit øe mu oproæteno.neka u cijelosti vrati i. To je œrtva okajnica. neka dadne onome kome pripada istoga dana kad spozna svoju krivnju. LZ 6:13 Neka na œrtveniku trajno gori vatra. neka ga jedu na posveøenu mjestu . i bit øe mu oproæteno. Ulja u njega neka ne ulijeva niti na njega tamjana stavlja jer je œrtva okajnica. neka za naknadu. LZ 6:7 a sveøenik neka nad tim çovjekom izvræi obred pomirenja pred Jahvom. poæto to saœeœe na œrtveniku kao spomen-œrtvu. To je dio œrtava meni paljenih æto im ga ja dajem . prema tvojoj procjeni. LZ 6:4 ako tko tako pogrijeæi i kriv postane. LZ 5:16 Neka nadoknadi koliko se ogrijeæio o svete stvari i tome doda joæ petinu i neka dadne sveøeniku. prinese Jahvi. ma kakvo bilo nedjelo kojega je krivac. pa øe mu biti oproæteno.’” LZ6:14“Ovojeobredzaœrtvuprinosnicu:nekajeAronovisinovipronose u nazoçnosti Jahve pred œrtvenikom. u zadovoljætinu za poçinjeni grijeh. LZ 6:15 Poæto jedan od njih zagrabi pregræt najboljeg braæna i ulja sa œrtve prinosnice i sav tamjan æto bude na njoj. To je œrtva okajnica. LZ 6:6 Neka potom sveøeniku za naknadu.LZ 5:9 Neka krvlju œrtve poækropi œrtvenik sa strane. ugodan miris Jahvi. LZ 5:19 To je œrtva naknadnica.u dvoriætu Æatora sastanka. LZ 5:11 Ako mu sredstva ne dopuætaju da pribavi dvije grlice ili dva golubiøa. neka se ne gasi. ovna bez mane. i vatra neka neprestano gori na œrtveniku. neka sveøenik zagrabi punu pregræt kao spomen-œrtvu i na œrtveniku saœeœe u çast Jahvi povrh paljenih œrtava. kao œrtvu naknadnicu. naåe li æto je bilo izgubljeno pa slaœe i krivo se zakune u bilo kojem grijehu æto ga çovjek moœe uçiniti.

Neka se ta œrtva Jahvi sva saœeœe! LZ 6:23 Svaka sveøeniçka œrtva prinosnica treba da bude posve spaljena. LZ 7:13 Ovaj prinos. LZ 6:22 Neka je tako pripravi sveøenik koji od njegovih sinova bude pomazan da ga naslijedi. neka pripadne svim Aronovim sinovima bez razlike!” LZ 7:11 “Ovo je obred za œrtvu priçesnicu koja øe se prinositi Jahvi. tko je god çist moœe jesti meso. LZ 6:21 Neka bude pripravljena u tavi na ulju. LZ 7:6 Svaki muæki od sveøeniçke loze moœe od nje jesti. To je œrtva naknadnica. ako krv poætrapa odijelo. beskvasne prevrte uljem namazane i kolaçi od najboljeg braæna. a ako bude kuhano u posudi od tuça.’” LZ 7:1 “Ovo je obred za œrtvu naknadnicu. neka se zajedno sa œrtvom zahvalnicom prinesu i beskvasne pogaçe uljem zamijeæene. nego na vatri spali. LZ 7:14 Od svake ovakve œrtve neka se prinese po jedan kolaç na dar Jahvi. Neka je jedu na posveøenu mjestu .presveta je! LZ 7:7 Kakva je œrtva okajnica. œrtva neøe biti primljena niti øe onome koji je prinosi biti uraçunata. LZ 7:12 Ako se prinosi u zahvalu. pa privjesak s jetre: neka i njega izvadi s bubrezima! LZ 7:5 Neka ih sveøenik saœeœe na œrtveniku kao œrtvu u çast Jahvi paljenu. Zavjetnica LZ 7:16 A bude li prinos œrtva zavjetnica ili œrtva dragovoljna. LZ 7:10 A svaka œrtva prinosnica. To je meso kvarno. neka se prinosi zajedno sa œrtvom priçesnicom u zahvalu.presveta je! LZ 6:26 Sveøenik koji prinosi tu œrtvu okajnicu neka od nje i jede. 89 . LZ 7:4 oba bubrega i loj æto je na njima i na slabinama. jedno je pravilo za njih: neka pripadne sveøeniku koji njome vræi obred pomirenja. To je vjeçni zakon. neka se od nje ne ostavlja niæta za sutradan.” Œrtva okajnica LZ 6:24 Joæ reçe Jahve Mojsiju: LZ 6:25 “Kaœi Aronu i njegovim sinovima: ‘Ovo je obred œrtvovanja za grijeh: œrtva okajnica neka se zakolje pred Jahvom na mjestu gdje se kolje œrtva paljenica . LZ 7:17 A æto joæ mesa od œrtve preteçe. i onaj koji od toga jede neka i posljedice krivnje snosi! LZ 7:19 Meso koje se dotakne bilo çega neçista neka se ne jede nego na vatri spali! Inaçe.lojætoomotavadrobinu. LZ 7:20 A tko bi neçist jeo mesa od œrtve priçesnice æto je bila Jahvi prinesena takav neka se iskorijeni iz svoga naroda. neka se od nje ne jede. LZ 7:2 Nadasve je sveta! Neka se œrtva naknadnica zakolje na mjestu gdje se kolju œrtve paljenice. nadopunjen kolaçima od ukvasanoga tijesta. svaka œrtva prinosnica æto bude peçena u peøi. LZ 7:9 Nadalje. a polovinu uveçer. LZ 7:8 Tako isto koœa od œrtve koju tko preda sveøeniku da bude prinesena za œrtvu paljenicu neka pripadne sveøeniku. LZ 6:28 A posuda od ilovaçe u kojoj bude meso kuhano neka se razbije. Donesi je dobro namoçenu i prinesi Jahvi kao ugodan miris. i to je vjeçni zakon za sve vaæe naraætaje: i tko ih se god dotakne. neka se treøi dan na vatri spali. LZ 7:15 A meso œrtve priçesnice neka se pojede istoga dana kad bude œrtvovana. poætrapani dio neka se ispere na posveøenu mjestu. neka se ona jede na posveøenu mjestu.” Opøi propisi LZ 7:18 “Ako bi tko jeo meso œrtve priçesnice i treøi dan. neka pripadne sveøeniku koji je prinosi. neka se jedenadankadseœrtvaprinosi.Tonekabudezasveøenikakojizapljuskujekrvodœrtvepriçesnice. polovinu ujutro.presveta je! LZ 6:30 Ali nijedna œrtva okajnica od koje je krv donesena u Æator sastanka za obred pomirenja u Svetiætu neka se ne jede. a njezinom krvlju neka sveøenik zapljusne sve strane œrtvenika. neka se istare i vodom ispere. zamijeæena s uljem ili nasuho. LZ7:3Zatimnekaprinesesavlojsnje:pretilirep. zamijeæeni uljem.Ætoostaneodnjenekasejedesutradan. u dvoriætu Æatora sastanka. LZ 6:29 Svaki muæki od sveøeniçke loze moœe od nje jesti . LZ 6:27 Tko se god dotakne njezina mesa bit øe posveøen. kao œrtvu prinosnicu od viæe komada. takva je i œrtva naknadnica. bit øe posveøen. kao i svaka æto bude zgotovljena u kotluæi ili na tavi.” LZ 6:19 Jahve joæ reçe Mojsiju: LZ 6:20 “Neka Aron i njegovi sinovi na dan svoga pomazanja prinesu Jahvi ovaj prinos: desetinu efe najboljeg braæna kao redovitu œrtvu prinosnicu.LZ 6:18 Svaki muækarac Aronova potomstva moœe jesti taj dio od œrtava paljenih Jahvi.

dva ovna i koæaru beskvasnih kruhova LZ 8:3 te skupi svu zajednicu na ulazu u Æator sastanka. grudi neka se prinesu pred Jahvom kao œrtva prikaznica. LZ 8:13 Potom Mojsije dovede Aronove sinove. Onda uzme krvi pa je svojim prstom stavi na rogove oko œrtvenika. LZ 8:9 Na glavu mu stavi mitru. ni ovçjega. oba bubrega i njihov loj. ulje pomazanja. a s njim i njegove sinove. To je trajna odredba za njihove naraætaje’. umivaonik s njegovim stalkom da ih posveti. LZ 7:27 Tko bi god uœivao bilo kakvu krv neka se iskorijeni iz svoga naroda. LZ 7:33 Onome Aronovu sinu koji bude prinosio krv i loj sa œrtve priçesnice neka u dio pripadne desno pleøe. opasa ga pojasom. LZ 8:15 Zatim ga Mojsije zakolje. na njih obuçe haljine. i zajednica se skupi na ulazu u Æator sastanka. Zatim ga opasa tkanicom opleøka i njome pritegnu uza njega opleøak. LZ 7:25 Tko god jede loj od œivotinje koja se moœe prinijeti Jahvi kao œrtva paljenica takav neka se iskorijeni iz svoga naroda. LZ 7:26 Ne smijete uœivati krvi ni od ptica ni od stoke ni u kojem svome prebivaliætu.LZ 7:21 Kad se tko dotakne bilo çega neçista . ni kozjega. LZ 7:24 Loj sa œivotinje koja ugine. LZ 7:32 Desno pleøe od svojih œrtava priçesnica dajte sveøeniku na dar.pa pojede mesa od œrtve priçesnice koja je prinesena Jahvi takav neka se iskorijeni iz svoga naroda!” LZ 7:22 Reçe Jahve Mojsiju: LZ 7:23 “Ovako kaœi Izraelcima: ‘Ne jedite loja ni volujskoga. kakva neçista œivotinja ili bilo kakvo neçisto stvorenje . pa to saœeœe u kad na œrtveniku. LZ 7:30 Svojim vlastitim rukama neka prinese Jahvi œrtvu paljenicu. kako je Jahve Mojsiju naredio. ili koju divlje zvijeri razderu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke na glavu juncu œrtve okajnice.” LZ 8:4 Mojsije uçini kako mu je Jahve naredio.” LZ 8:6 Izvede zatim Mojsije Arona i njegove sinove pa ih u vodi opra. moœe se upotrijebiti za bilo æto. privjesak s jetre. LZ 8:11 Sedam puta poækropi njime œrtvenik te pomaœe œrtvenik i sav njegov pribor. ruho. neka prinese loj i grudi. a sprijeda na mitru postavi zlatnu ploçicu . LZ 8:17 A koœu od junca. pasovima ih opaæe i poveze im zavije. LZ 8:5 Tada Mojsije progovori zajednici: “Ovo je Jahve zpovjedio da se uçini. kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako œrtvenik oçisti. LZ 8:14 Dovede potom junce œrtve okajnice. LZ 8:10 Uzme zatim Mojsije ulje pomazanja te pomaœe Prebivaliæte i sve æto je u njemu da ih posveti. izvræivæi na njemu obred pomirenja.bila to neçist çovjeçja. To je trajna odredba za Izraelce. LZ 7:34 Jer ja uzimam od Izraelaca grudi od œrtava priçesnica æto se prinose kao œrtva prikaznica i pleøe œrtve podizanice te ih predajem sveøeniku Aronu i njegovim sinovima. prinosnicu.kako je Jahve naredio Mojsiju. ogrnu ga ogrtaçem i stavi mu opleøak. LZ 8:7 Obuçe na njega haljinu.” LZ 7:37 To je obred za œrtvu paljenicu.’” Dijelovi za sveøenike LZ 7:28 Jahve joæ reçe Mojsiju: LZ 7:29 “Ovako kaœi Izraelcima: ‘Prinos Jahvi od œrtve priçesnice mora donijeti onaj koji Jahvi prinosi œrtvu priçesnicu. okajnicu. LZ 8:16 Zatim Mojsije uzme sav loj æto je bio oko drobine. junca œrtve okajnice. LZ 8:8 Stavi mu naprsnik. naknadnicu. njegovo meso i njegovu neçist spali u vatri izvan tabora.sveti vijenac . LZ 7:35 To je dohodak Aronov i njegovih sinova od œrtava paljenih u çast Jahvi. ali ga ne smijete jesti. LZ 7:31 Neka sveøenik saœeœe loj na œrtveniku. a grudi neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Zatim izlije krv podno œrtvenika. LZ 8:12 Izlije ulja pomazanja Aronu na glavu te ga pomaœe da ga posveti. posveti ga. œrtvu posvetnicu i œrtvu priçesnicu LZ 7:38 koji je Jahve naredio Mojsiju na Sinajskom brdu kad je zapovjedio Izraelcima da Jahvi u Sinajskoj pustinji prinose œrtve. dodjeljuje im se od onog dana kad se dovedu da vræe sveøeniçku sluœbu u çast Jahvi. 90 . LZ 7:36 Jahve je naredio da im se od dana kad budu pomazani to daje kao pristojbina od Izraelaca. a u naprsnik metnu Urim i Tumim. Obred sveøeniçkog posveøenja LZ 8:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 8:2 “Uzmi Arona.

bubrege i privjesak s jetre œrtve okajnice saœeœe u kad na œrtveniku. na palac desne ruke i na palac desne noge. i dovedi ih pred Jahvu. ovna za œrtvu posvetnicu. danju i noøu vræeøi æto je Jahve naredio. njegove sinove i starjeæine Izraelove LZ 9:2 i reçe Aronu: “Uzmi jedno tele za œrtvu okajnicu. kako je Jahve naredio. Bila je to œrtva paljenica na ugodan miris . To je bila pristojbina Mojsiju od ovna œrtve posvetnice. naprijed stupi sva zajednica i stane pred Jahvu. LZ 8:23 Mojsije ga zakolje. Bila je to œrtva posvetnica na ugodan miris. œrtva u çast Jahvi paljena. 91 . LZ 9:9 Zatim mu Aronovi sinovi donesu krvi. pa im stavi iste krvi na resu desnog uha.” LZ 9:8 Aron se primaçe œrtveniku i zakla tele œrtve za svoj vlastiti grijeh. reçe Mojsije. tele i janje od godine. oboje bez mane. privjesak s jetre. jednu prevrtu s uljem i jedan kolaç i postavi ih na loj i desno pleøe. LZ 8:27 Sve to poloœi na ruke Arona i na ruke njegovih sinova pa to prinese kao œrtvu prikaznicu pred Jahvom. LZ 8:19 Sad ga Mojsije zakolje. Potom ostalu krv izli podno œrtvenika. jednoga ovna za œrtvu paljenicu. a tako i njegove sinove i njihove haljine. njegove sinove i njihove haljine. Onda uzme krvi pa stavi na resu Aronova desnog uha. da ne pomrete. pretili rep. da se nad vama izvræi obred pomirenja. LZ 8:21 U vodi opere drobinu i noge pa u kad saœeœe na œrtveniku svega ovna. za œrtvu paljenicu. “koju je Jahve izdao. prinesi svoju œrtvu okajnicu i svoju œrtvu paljenicu i tako izvræi obred pomirenja za se i svoj dom.LZ 8:18 Dovede potom ovna za œrtvu paljenicu. napokon prinosnicu. kako je Jahve Mojsiju naredio. LZ 9:10 A loj. kako sam naredio. onda prinesi dar naroda i za njega izvræi obred pomirenja. Jahve je naredio da se tako radi dalje. LZ8:31OndareçeMojsijeAronuinjegovimsinovima:“Skuhajtetomeso na ulazu u Æator sastanka i ondje ga blagujte s kruhom æto je u koæari za œrtvu posvetnicu. uzme jednu beskvasnu pogaçu. LZ 8:25 Poslije toga uzme loj. Takvu sam ja zapovijed dobio. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu. LZ 8:30 Zatim Mojsije uze ulja za pomazanje i krvi æto je bila na œrtveniku te poækropi Arona i njegove haljine. LZ 9:6 “Ovo je zapovijed”. s uljem zamijeæenu. na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge. oboje bez mane. Neka ga jedu Aron i njegovi sinovi! LZ 8:32 A æto od mesa i kruha ostane. loj æto je bio oko drobine. LZ 8:20 Poæto isijeçe ovna na dijelove.œrtva u çast Jahvi paljena . LZ 8:34 Kako se radilo danas. LZ 8:24 Potom Mojsije dovede Aronove sinove. da vam se pokaœe slava Jahvina. LZ 8:29 Naposljetku Mojsije uzme grudi i prinese ih kao œrtvu prikaznicu pred Jahvom. Nastup u sveøeniçku sluœbu LZ 9:1 Osmoga dana Mojsije pozva Arona. LZ 8:22 Zatim dovede drugoga ovna. Jer sedam dana treba za vaæe posveøenje. æto je stajala pred Jahvom. LZ 9:3 A Izraelcima reci ovako: ‘Uzmite jednoga jarca za œrtvu okajnicu. LZ 8:33 Sedam dana ne odlazite s ulaza Æatora sastanka . kako je Jahve naredio Mojsiju. Zatim Mojsije krvlju zapljusne œrtvenik sa svih strana.” LZ 8:36 Aron i njegovi sinovi uçiniæe sve æto je Jahve naredio preko Mojsija. jer øe vam se danas Jahve ukazati.” LZ 9:7 Zatim Mojsije reçe Aronu: “Stupi k œrtveniku. oba bubrega i njihov loj . spalite na vatri. Mojsije saœeœe u kad glavu.do dana kad se navræi rok vaæega sveøeniçkog posveøenja. Izvræite je. On u nju zamoçi svoj prst i stavi je na rogove œrtvenika. LZ 9:4 a junca i ovna za œrtvu priçesnicu da œrtvujete pred Jahvom. dijelove i loj. Tako posveti Arona i njegove haljine.i desno pleøe. Onda krvlju zapljusne œrtvenik sa svih strana. LZ 8:26 a iz koæare beskvasnih kruhova. LZ 8:28 Potom Mojsije opet to uzme s njihovih ruku i saœeœe u kad na œrtveniku povrh œrtve paljenice. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.’” LZ 9:5 Dovedu oni pred Æator sastanka æto je Mojsije naredio. LZ 8:35 Zato ostanite na ulazu Æatora sastanka sedam dana.kako je Jahve naredio Mojsiju.

Aronove preœivjele sinove.” Oni uçine po rijeçi Mojsijevoj.” LZ 10:16 Potom se Mojsije potanje raspita o jarcu œrtve okajnice. siåe. Veø je bio spaljen. stave u njega vatre i na nju metnu tamjana da prinesu pred Jahvom neposveøenu vatru. a tako i glavu. LZ 9:18 Napokon zakolje junca i ovna kao œrtvu priçesnicu za narod. pa im reçe: “Doåite i odnesite svoju braøu ispred Svetiæta u polje izvan tabora!” LZ 10:5 Oni doåu i odnesu ih u njihovim koæuljama u polje izvan tabora. LZ 9:14 Drobinu i noge opere pa i njih na œrtveniku saœeœe u kad povrh œrtve paljenice. Aronovi mu sinovi pruœe krv. LZ 9:19 dodaju mu i loj s junca i ovna. nemojte piti vina niti opojnoga piøa. LZ 9:15 Zatim prinese dar naroda.” Dijelovi œrtava za sveøenike LZ 10:12 Onda Mojsije rekne Aronu i njegovim preœivjelim sinovima. LZ 10:10 da moœete luçiti posveøeno od obiçnoga. loj oko drobine. LZ 10:2 Ali izbije plamen ispred Jahve te ih proguta . Eleazaru i Itamaru: “Ne raæçupavajte svoje kose niti razdirite svojih haljina da ne poginete i da se On ne razljuti na svekoliku zajednicu. jer na vama je Jahvino ulje pomazanja. To je trajan zakon za vaæe naraætaje. çisto od neçistoga. od koje mu sinovi Aronovi pruœe krv. pretili rep. On se razljuti na Eleazara i Itamara. saœga ih u kad na œrtveniku. LZ 9:12 Zakolje poslije toga œrtvu paljenicu. A sav narod. LZ 10:8 Jahve reçe Aronu: LZ 10:9 “Kad ulazite u Æator sastanka. LZ 10:3 Nato øe Mojsije Aronu: “To je ono æto je Jahve navijestio: Po onima koji su mi blizu svetim øu se pokazati. LZ 10:4 Mojsije zovnu Miæaela i Elsafana. kako je Mojsije naredio.pristojbina tvoja i pristojbina tvojih sinova od œrtava paljenih u çast Jahvi. pred svim øu se pukom proslaviti. Eleazaru i Itamaru: “Uzimajte od œrtve prinosnice æto preostaje nakon prinesene œrtve u çast Jahvi paljene i beskvasnu je uza œrtvenik jedite jer je vrlo sveta.tako je meni nareåeno . Vaæa braøa i sav dom Izraelov neka oplakuje one koje je vatra Jahvina saœegla. To je. LZ 9:13 Dodaju mu i œrtvu paljenicu. pa rekne: 92 . jer to je . sinove Aronova strica Uziela. Slava Jahvina pokaza se svemu narodu. paljenicu i priçesnicu. kako je Jahve naredio. kako je Mojsije rekao. LZ 9:23 Poslije toga Mojsije i Aron uåoæe u Æator sastanka. ni ti ni tvoji sinovi s tobom! Tako neøete poginuti. LZ 9:22 Tada Aron podiœe ruke spram naroda i blagoslovi ga. LZ 9:16 Donese potom œrtvu paljenicu i prinese je prema propisu. Uze jarca œrtve okajnice za grijehe naroda. On njome zapljusne œrtvenik sa svih strana. Jer to je dodijeljeno za pristojbinu tebi i tvojim sinovima od izraelskih œrtava priçesnica. Poæto prinese œrtvu okajnicu. bubrege i privjesak s jetre. blagosloviæe narod. isto onako kao i prijaænju. LZ 10:7 Ne smijete odlaziti s ulaza u Æator sastanka da ne pomrete. viknu od veselja i pade niçice. Kad iziåoæe.” Aron je æutio. vidjevæi to. zakla ga i prinese kao œrtvu okajnicu. LZ 10:6 Poslije toga Mojsije reçe Aronu i njegovim sinovima. LZ 10:11 da moœete uçiti Izraelce svim zakonima æto ih je Jahve predao preko Mojsija. LZ 10:14 A grudi œrtve prikaznice i pleøe œrtve podizanice ti i tvoji sinovi i tvoje køeri s tobom jedite na bilo kojem çistom mjestu.LZ 9:11 Meso i koœu spali na vatri izvan tabora. LZ 10:15 Pleøe œrtve podizanice i grudi œrtve prikaznice æto se donose zajedno s lojem. trajan zakon. od nje zagrabi pregræt i saœeœe na œrtveniku u kad povrh jutarnje œrtve paljenice. dio po dio.poæto budu prineseni za œrtvu prikaznicu pred Jahvom . i on je saœeœe u kad na œrtveniku. a on zapljusne œrtvenik sa svih strana. LZ 9:17 Donijevæi poslije toga œrtvu prinosnicu. LZ 9:24 Ispred Jahve izbi oganj i saœga œrtvu paljenicu i masne komade na œrtveniku. LZ 9:20 Metnuvæi te masne dijelove na grudi. LZ 9:21 A grudi i desno pleøe Aron prinese kao œrtvu prikaznicu pred Jahvom.neka pripadnu tebi i tvojim sinovima s tobom.poginuæe oni pred Jahvom. na vatri paljenim . LZ 10:13 Blagujte je u svetom mjestu. Vjernost obrednim propisima LZ 10:1 A sinovi Aronovi Nadab i Abihu uzmu svaki svoj kadionik. koju im on ne bijaæe propisao.

sve je u njoj oneçiæøeno. eto. LZ 11:32 A na æto koja od njih mrtva padne. bilo u morima. neka opere svoju odjeøu i bude neçist do veçeri. LZ 11:33 Upadne li æto od njih u kakvu zemljanu posudu. LZ 11:4 Ali ove. LZ 10:18 Buduøi da krv œrtve nije bila unesena unutar Svetiæta. LZ 11:23 A svi drugi krilati kukci na çetiri noœice neka su vam odvratni! LZ 11:24 I od njih øete se oneçistiti: tko se god dotakne njihove crkotine. LZ 11:14 tetrijeb i sokol bilo koje vrste. jer iako preœiva. LZ 11:30 zidni macaklin. æto je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno. LZ 11:12 Sve. ne smijete jesti: devu.neka su vam odvratna LZ 11:11 i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti. LZ 11:8 Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati . çetveronoœne œivotinje koje hodaju na çetiri æape za vas su neçiste. odobri.za vas su one neçiste. sva œiva vodena biøa . razdvojena papka nema . LZ 11:28 A onaj koji ponese njihov strv. gnjurac. daœdevnjak.za vas je neçista.LZ 10:17 “Zaæto ste jeli œrtvu okajnicu na svetome mjestu? Vrlo ja sveta! To vam je dao Jahve da uklanjate krivnju sa zajednice vræeøi nad njom obred pomirenja pred Jahvom. bilo u rijekama. razdvojena papka nema . iako preœiva. LZ 11:19 roda. razdvojena papka nema .” LZ 11:13 “Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu odvratnost su: orao. Tko ih se mrtvih dotakne neka je neçist do veçeri.za vas je neçista.” LZ 10:19 Nato øe Aron Mojsiju: “Danas su. LZ 11:6 arnebeta. miæ i svaka vrsta guætera. Za vas su one neçiste. iako ima papak.’” Vodene œivotinje LZ 11:9 Od svih vodenih œivotinja ove moœete jesti: sve æto œivi u vodi. kako mi je bilo zapovjeåeno. kobac i galeb. i tko ih se dotakne neka je neçist! LZ 11:27 Onda. Kopnene œivotinje LZ 11:1 Jahve reçe Mojsiju i Aronu: LZ 11:2 “Ovako kaœite Izraelcima: ‘Ovo su œivotinje koje izmeåu svih çetveronoœaca na zemlji moœete jesti: LZ 11:3 svaku koja ima papke. 93 . pupavac i æiæmiæ. a njihove strvine drœite za odvratnost. LZ 11:15 gavran svih vrsta. droplja. koœa ili vreøa. i koja preœiva moœete jesti.za vas je neçist. lastavica svake vrste. razbijte je.” Ostale krilate œivotinje LZ 11:20 “Svi krilati kukci æto hodaju çetveronoæke neka su vam odvratni! LZ 11:21 Od svih tih krilatih kukaca æto hodaju çetveronoæke moœete jesti samo one koji imaju na svojim noœicama listove za skakutanje po zemlji. jer iako preœiva. ne preœiva . a ima peraje i ljuske moœete jesti. Tko se dotakne njihova strva. neka opere svoju odjeøu i neçistim se smatra do veçeri. uæara. prinijeli svoju œrtvu okajnicu i svoju œrtvu paljenicu pred Jahvom! Æto bi se meni dogodilo da sam ja danas jeo od œrtve okajnice? Bi li to bilo milo Jahvi?” LZ 10:20 Kad Mojsije to çu. orao strvinar i jastreb. neka je oneçiæøeno: bio to kakav drveni predmet ili odjeøa. i to papak razdvojen. LZ 11:22 Od njih moœete jesti: svaku vrstu skakavaca. çaplja svake vrste. Onda øe postati çist. LZ 11:7 A svinja. LZ 11:25 tko god ponese crkotinu bilo koje od njih. LZ 11:17 sova. Svaki takav predmet koji se upotrebljava neka se zamoçi u vodu i ostane neçist do veçeri. dakle.za vas je neçist. LZ 11:31 Te su œivotinje od svih æto gmiœu za vas neçiste. LZ 11:18 labud. pelikan. morali ste je blagovati u Svetiætu. kameleon. LZ 11:26 i œivotinje s nerazdvojenim papkom æto ne preœivaju za vas su neçiste. LZ 11:16 noj. ali papke razdvojene. iako preœivaju ili papke imaju. neka je neçist do veçeri. LZ 11:10 A æto u morima i rijekama nema peraja i ljusaka .sve œivotinjice u vodi.” LZ 11:29 “Od œivotinja æto po zemlji gmiœu neka su za vas ove neçiste: krtica. LZ 11:5 svisca. zelembaø i tinæamet. cvrçaka i zrikavaca. neka je neçist do veçeri.

Tako øe ona biti oçiæøena od svoga krvarenja. ne smije dirati niæta posveøeno niti dolaziti u Svetiæte dok se ne navræi vrijeme njezina çiæøenja. LZ11:39Akouginekojaœivotinjaætovamsluœizahranu.nikakve puzavce æto po tlu gmiœu nemojte jesti jer su odvratni! LZ 11:43 Nemojte sami sebe poganiti svim tim puzavcima æto gmiœu.onajkojidotakne njezinu strvinu neka je neçist do veçeri. Budite. neka onda sveøenik bolesnika osami sedam dana. LZ 13:5 Neka ga sedmoga dana opet sveøenik pregleda. onda je to guba. Bude li zaraœeno mjesto manje upadno. Neka sveøenik izvræi nad njom obred pomirenja. œivotinja koja se moœe jesti od œivotinje koja se ne smije jesti.Bog sam vaæ! Posveøujte se.jedno za œrtvu paljenicu. da sveti budete. neka je neçista dva tjedna. a drugo za œrtvu okajnicu. LZ 11:47 Svrha joj je da se razlikuje neçisto od çistoga. a onda na njega padne æto od njihove crkotine. LZ 12:3 Osmoga dana neka se dijete obreœe. LZ 11:37 Ako æto od njihova strva padne na œitno sjemenje æto øe se sijati. Poæto opere svoje haljine. LZ 11:38 ali ako se sjemenje nakvasi vodom. ali da se po koœi dalje ne æiri. 94 . neka ga osami joæ sedam dana. i neka ostane joæ æezdeset i æest dana da se oçisti od svoje krvi.” LZ 13:1 Reçe Jahve Mojsiju i Aronu: LZ 13:2 “Ako se kome na koœi pojavi oteklina ili liæaj ili bjelkasta pjega æto bi bila nagovjeætaj gube na koœi njegova tijela. koji ponese njezinu strvinu neka opere svoju odjeøu i bude neçist do veçeri.Jahve . LZ 12:7 Neka on to prinese pred Jahvom i nad njom izvræi obred pomirenja. ako na nju kapne voda iz te posude. LZ 11:35 A sve na æto padne bilo æto od njihove crkotine neka je neçisto. kako je neçista u vrijeme svoga mjeseçnog pranja.bilo za sinçiøa. izveo sam vas iz zemlje egipatske da vam budem Bog. bilo za køerkicu . dakle. LZ 12:4 A ona neka ostane joæ trideset i tri dana da se oçisti od svoje krvi. a bolest se koœom ne bude proæirila. bude li to peø ili ognjiæte. Ali tko dirne strvinu œivotinje neka je neçist. Oçiæøenje œene poslije poroda LZ 12:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 12:2 “Kaœi Izraelcima: ‘Kad koja œena zatrudni i rodi muæko çedo. a dlaka na njoj nije pobijeljela. Ako je dlaka na zaraœenom mjestu postala bijela i uçini se da je ono dublje od koœe njegova tijela. neka je za vas neçisto. ne prljajte se njima.neka donese sveøeniku na ulaz u Æator sastanka jednogodiænje janje za œrtvu paljenicu i jednoga golubiøa ili grlicu za œrtvu okajnicu. neka ga proglasi çistim: to je samo liæaj. niæta æto god ide na çetiri noge ili na viæe nogu . LZ 12:8 Ali ako ne moœe da naåe dovoljno sredstava za grlo od sitnoga stada. Svaka tekuøina æto se pije u svakoj takvoj posudi neka se smatra neçistom. ja sam Jahve. LZ 11:40 a koji pojede od njezine strvine neka opere svoju odjeøu i bude neçist do veçeri. bit øe oneçiæøena. sveti jer sam svet ja!” Zakljuçak LZ 11:46 To je odredba koja se odnosi na ptice i sva œiva biøa æto se u vodi kreøu i na sve stvorove koji po zemlji gmiœu. bit øe çist. ono ostaje çisto.LZ 11:34 A bilo kakva hrana æto se jede. LZ 11:36 A vrelo ili çatrnja koja drœi vodu neka se smatraju çistima. neka onda uzme dvije grlice ili dva golubiøa . neka je neçista sedam dana. neka ga proglasi neçistim. Neka se ne jede! LZ 11:42 Niæta æto puœe na trbuhu. LZ 13:6 Sedmoga dana neka ga opet pregleda. To je odredba koja se odnosi na œenu kad rodi bilo muæko bilo œensko çedo. LZ 13:3 Neka sveøenik pregleda zaraœeno mjesto na koœi njegova tijela. neka se takav dovede sveøeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova sveøenika.jersvetsamja!Nijednimsepuzavcemætopotlugmiœeneprljajte! LZ 11:45 Jest. i ona øe biti oçiæøena’. Ako ustanovi svojim oçima da zaraza joæ postoji. Poæto ga sveøenik pregleda. LZ 11:44 Ta ja . LZ 11:41 Svaka œivotinja æto po tlu gmiœe odvratna je. kao za svoga mjeseçnog pranja. da i vi zbog njih ne postanete neçisti. LZ 12:6 A kad se navræi vrijeme njezina çiæøenja . dakle. LZ 13:4 Ali ako se pokaœe da bjelkasta pjega na koœi njegova tijela nije dublja nego i koœa. LZ 12:5 Ako rodi œensko çedo. neka se sruæe: oneçiæøeni su za vas i neka neçisti budu.

LZ 13:35 Proæiri li se æuga po koœi poæto je bio çistim proglaæen. Ustanovi li se da je dublje od koœeidajetudlakapoœutjelaiotançala.” LZ 13:29 “Ako se na glavi ili na bradi kojega çovjeka ili œene pokaœe bolest. neka ga osami sedam dana.to je onda guba æto je izbila u çiru.on je çist. LZ13:10Nekagasveøenikpregleda. Ne treba ga osamljivati.çist i jest. to jest guba na glavi ili na bradi.Akopokoœibudebjelkastaoteklina s pobijeljelom dlakom i napetim çirom. Neka çovjeka sveøenik proglasi çistim: to je oœiljak od opekline. LZ 13:27 Sedmoga dana neka ga pregleda. LZ 13:39 neka ih sveøenik pregleda.” LZ 13:38 “Ako se na koœi kojeg çovjeka ili œene pokaœu pjege te ako su te pjege bijele. Ako se pjega po koœi proæiri. LZ 13:19 i ondje gdje je bio çir pojavi se bjelkasta oteklina ili mjesto izblijedi i postane bjelkasto. LZ 13:28 Ostane li ozljeda na mjestu i proæiri se po koœi. neka se taj çovjek pokaœe sveøeniku. LZ 13:37 Ali ako opazi da je æuga stala i da je nikla crna dlaka. LZ 13:31 Ali ako sveøenik. On neka opere svoju odjeøu i bude çist.LZ 13:7 Ali ako se liæaj koœom proæiri.to je guba. neka sveøenik odstrani æugavca sedam dana. Neka toga çovjeka sveøenik proglasi çistim.Akodlakanamjestubudepobijeljela i uçini se da je to mjesto udubljenije od koœe.” Opeklina LZ 13:24 “Kome na koœi bude opeklina. neka ga proglasi çistim. LZ 13:12 Ako guba izbije po koœi tako da bolesniku prekrije svu koœu od glave do pete . neka ga sveøenik proglasi neçistim . da mjesto nije udubljenije od koœe i da tamni. neka sveøenik proglasi bolesnika çistim . to je onda oteklina od opekline. LZ13:25nekatosveøenikpregleda. neka çovjek doåe k sveøeniku. LZ 13:15 Kad sveøenik vidi taj çir. LZ 13:33 neka se bolesnik obrije . To je æuga. LZ 13:36 neka ga sveøenik ponovo pregleda. to je guba. æuga je zacijeljela .nekabolesnikasveøenikproglasi neçistim. LZ 13:32 Sedmoga dana neka ga sveøenik pregleda. te ako se çini da æuga nije dublja od koœe. LZ 13:34 Sedmoga dana neka opet sveøenik pregleda æugavo mjesto.i neka ga sveøenik odstrani od drugih sedam dana. Ako se æuga nije proæirila niti dlaka poœutjela. LZ 13:9 Ako se na çovjeku pokaœe guba. pa mjesto opekline postane pjega bijelocrvenkasta ili bjelkasta. LZ 13:20 Neka ga sveøenik pregleda. Bude li guba prekrila sve njegovo tijelo. ustanovi da nije dublje od koœe. onda je to guba æto je u opeklini izbila. Neka ga sveøenik proglasi neçistim. çist je. da koœa nije udubljenija nego drugdje. neka tog bolesnika sveøenik proglasi çistim. ili izbije bijelocrvenkasta pjega. LZ 13:16 Ali ako se çir promijeni u bijelo.ali oæugano mjesto da ne brije! . LZ 13:11 to je duboko ukorijenjena guba po koœi njegova tijela. poæto je sveøenik bolesnika pregledao i proglasio ga çistim. LZ 13:22 Proæiri li mu se bolest po koœi. jer je sigurno neçist. neka ga sveøenik proglasi neçistim: to je guba. Ako se æuga koœom ne bude proæirila i uçini se da nije dublja od koœe. LZ 13:17 Sveøenik neka ga pregleda. Buduøi da je sav pobijelio. Bude li se liæaj proæirio po koœi. LZ 13:23 Ako pjega ostane na mjestu i ne proæiri se. neka bolesnika proglasi neçistim: çir je neçista stvar. neka ga dovedu sveøeniku. da mjesto tamni. LZ 13:8 Neka ga sveøenik pregleda. neka se ponovo pokaœe sveøeniku. Neka ga sveøenik proglasi çistim. onda je to osip æto je izbio po koœi: bolesnik je çist. Ako se æuga koœom bude proæirila . neka bolesnika osami sedam dana. LZ 13:26 Ali ako sveøenik ustanovi da dlaka nije pobijeljela. neka ga sveøenik proglasi neçistim . neka ga sveøenik proglasi neçistim: to je guba. Ako te pjege po koœi budu tamnobijele. LZ 13:30 neka sveøenik bolest pregleda.bolesnik ja neçist.sveøenik neka viæe i ne traœi œute dlake . to je guba.” 95 .sve æto sveøenikove oçi vide LZ 13:13 neka sveøenik obavi pregled. Neka ga sveøenik proglasi neçistim. LZ 13:14 Ali onog dana kad se na njemu pokaœe çir. Bude li rana postala bijela. to je oœiljak od çira. bit øe neçist. ali da tu ipak nema crne dlake. Pronaåe li da je tu koœa udubljenija a dlaka pobijeljela. LZ 13:21 Ali ako sveøenik ustanovi da tu dlaka nije pobijeljela.” LZ 13:18 “Kad se kome na koœi napne çir i zacijeli. pregledavæi oboljelo mjesto.

Tako neka je çist. Ako ustanovi da je osip na øelavu zatiljku ili po oøelavljelu çelu bjelkastocrvenkast .LZ 13:40 “Ako çovjeku opadne kosa s glave.osnove ili potke . pa neka je çist. LZ 14:3 neka sveøenik iziåe iz tabora i obavi pregled. LZ 13:57 Ako se na odijelu opet pojavi.na osnovi ni na potki . Stvar je neçista. Neka je zatim stavi nasamo drugih sedam dana. Ako ustanovi da je gubavac od gube ozdravio. LZ 13:42 Ali ako se po øelavu zatiljku ili po oøelavljelu çelu pojavi crvenkastobijela bolest. u osnovi ili potki. ali je çist.bilo osnova bilo potka. neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora. LZ 13:41 Ako mu sprijeda opadne kosa s glave. LZ 13:58 Ako li bolest nestane s odijela . obrije sve svoje dlake i u vodi se okupa. LZ 14:5 Neka zatim sveøenik naredi da se jedna ptica zakolje nad œivom vodom u zemljanoj posudi. Poæto u vodi opere svoju odjeøu i okupa se. LZ13:55Aako. LZ 13:48 na osnovi ili na potki od lana ili vune. ili na bilo kakvu predmetu od koœe.naizgled kao i guba na koœi tijela LZ 13:44 çovjek se ogubavio. LZ 14:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 14:2 “Neka ovo bude obred za gubavca na dan njegova çiæøenja: neka se dovede sveøeniku. to je guba i neka se sveøeniku pokaœe. ipak. oøelavio mu je zatiljak. stvar je neçista. Poslije toga neka pusti œivu pticu na otvorenu polju. LZ 13:56 Opazi li sveøenik da se bolest smanjuje nakon pranja. neka neçistim ostane.guba mu je na glavi. to je zarazna guba. Poslije toga neka uåe u tabor. gubom se zarazio. neka se opere opet. ili po koœi.poætojestvarbilaoprana. LZ 14:9 Sedmi dan neka obrije sve svoje dlake: kosu. cedrovine.bilovunenubilolanenu. neka na vatri izgori. neka je çist. grimiznog prediva i izopa. na osnovi ili na potki. Neka se na vatri spali: trula je i iznutra i izvana. od vune ili lana . LZ 13:52 To odijelo . LZ 14:8 Onaj koji se çisti neka opere svoju odjeøu. neka nosi rasparanu odjeøu.” LZ 13:59 To su propisi za bolest gube na odijelu od vune ili lana . LZ 13:53 Ali ako sveøenik opazi da se zaraza nije proæirila na odijelu . kosa neka mu je raæçupana. a kako je neçist.” Propisi za gubavce LZ 13:45 “Onaj koji se bude ogubavio. a onda zajedno œivu pticu. LZ 13:49 pa ako mrlja na odijelu ili koœi. a onda ga çistim proglasi. neka to mjesto izreœe. LZ 14:4 neka naredi da se za çovjeka koji se ima çistiti uzmu dvije ptice.ili bilo kakva koœnoga predmeta poæto je bio opran.sveøenikopazidasezaraœeno mjesto nije promijenilo. ili po kakvu god predmetu od koœe. LZ 13:50 Neka sveøenik. bude zelenkasta ili crvenkasta. onda je to zaraza. ili na koœi. poæto pregleda æto je zaraœeno. neçist je. LZ 13:54 onda neka naredi da se zaraœena stvar opere. Ako se zaraza proæiri po odijelu. gornju usnu neka prekrije i viçe: “Neçist! Neçist!” LZ 13:46 Sve dok na njemu bude bolest.ili kakav koœni predmet za koji je zaraza prionula. LZ 13:43 Neka ga sveøenik pregleda. na osnovi ili na potki. ali sedam dana neka stanuje izvan svoga æatora. cedrovinu. po osnovi ili potki. bradu i obrve. neka obrije sve ostale svoje dlake. bilo ono na odijelu ili na koœi. LZ 13:51 Onda neka sedmoga dana zarazu pregleda. LZ 14:7 Sada neka sedam puta poækropi onoga koji se od gube çisti. 96 . mada se bolest nije raæirila.u osnovi ili potki .niti na bilo kakvu koœnom predmetu. to stavi na osamu sedam dana. LZ 14:6 Potom neka uzme œivu pticu.ili bilo kakvu predmetu od koœe da se proglase çistim ili neçistim.” LZ13:47“Kadsezarazagubepokaœenaodijelu. ili bilo kakvu koœnom predmetu. grimizno predivo i izop zamoçi u krv ptice æto je bila zaklana povrh œive vode. oøelavio je na çelu. Sveøenik ga mora proglasiti neçistim . to je guba æto je izbila po njegovu øelavom zatiljku ili oøelavljelu çelu. ili na bilo kakvu predmetu od koœe. i zaraœeni predmet neka u vatri izgori. çiste i œive. ali je çist.

jednoœensko janjeodgodinedana. palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se çisti. LZ 14:25 Neka se onda zakolje janje œrtve naknadnice.jedno za œrtvu okajnicu. Tako øe sveøenik nad njim izvræiti obred pomirenja pred Jahvom. LZ 14:16 Zamoçivæi sveøenik svoj desni prst u ulje na svojoj lijevoj ruci. a drugo za œrtvu paljenicu.jerœrtvanaknadnicakaoiokajnicapripada sveøeniku: vrlo je sveta! LZ 14:14 Potom neka sveøenik uzme krvi od œrtve naknadnice. Kuøna guba LZ 14:33 Jahve reçe Mojsiju i Aronu: LZ 14:34 “Kad uåete u kanaansku zemlju koju øu vam dati u posjed.LZ14:10Osmogadananekauzmemuækojanjebezmane. Neka tako sveøenik izvræi obred pomirenja pred Jahvom nad onim koji se çisti.’ LZ 14:36 Neka sveøenik naredi da se kuøa isprazni prije nego on doåe da bolest pregleda. LZ14:22ktomedvijegrliceilidvagolubiøa-premasvojimmoguønostima . vræeøi nad njim obred pomirenja pred Jahvom. I neka uzme samo desetinu efe najboljeg braæna zamijeæena u ulju za œrtvu prinosnicu. a ja pustim gubu na koju kuøu u zemlji æto je budete zaposjeli.takoåerbezmane. LZ 14:29 Ostatak ulja æto bude na dlanu neka sveøenik stavi na glavu onoga koji se çisti. neka uljem sa svoga prsta obavi ækropljenje pred Jahvom sedam puta. palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se çisti. 97 . LZ 14:15 Poslije toga neka uzme log s uljem i izlije na dlan svoje lijeve ruke.æto je veø mogao pribaviti LZ 14:31 kao œrtvu okajnicu. LZ 14:17 Od ulja æto mu preostane u ruci neka sveøenik. palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se çisti. da ne bi sve æto je u kuøi bilo proglaæeno neçistim. palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se çisti. LZ 14:11 Sveøenik koji vræi çiæøenje neka ih stavi pred Jahvu na ulazu u Æator sastanka s çovjekom koji se ima çistiti. po krvi œrtve naknadnice. LZ 14:35 onda onaj çija je kuøa neka doåe sveøeniku i kaœe: ‘Çini mi se da je moja kuøa zaraœena gubom. LZ 14:28 Od ulja iz svoje ruke neka sveøenik. LZ 14:37 Ako nakon pregleda zapazi da je bolest na kuønim zidovima od zelenkastih ili crvenkastih udubina i priçini mu se da idu dublje od povræine zida. LZ 14:13 Neka janje zakolje ondje gdje se kolju œrtve okajnice i œrtve paljenice-nasvetomemjestu. pomaœe resicu desnoga uha. Neka ih prinese pred Jahvom kao œrtvu prikaznicu. LZ 14:19 Neka sveøenik poslije toga prinese œrtvu okajnicu i nad onim koji se çisti neka obavi obred pomirenja za njegovu neçistoøu. Kad tako sveøenik nad njim obavi obred pomirenja.” LZ14:32Tojepropiszaonogakojijegubomzaraœenanemoœepriskrbiti sve za svoje oçiæøenje. pa neka njome namaœe resicu desnoga uha. po krvi od œrtve naknadnice. LZ 14:23 Osam dana nakon svoga oçiæøenja neka ih donese sveøeniku na ulaz u Æator sastanka pred Jahvu. namaœe resicu desnog uha. Napokon neka zakolje œrtvu paljenicu. a drugu kao œrtvu paljenicu zajedno sa œrtvom prinosnicom. LZ 14:27 A onda neka od ulja æto mu je na dlanu lijeve ruke obavi ækropljenje sedam puta prstom svoje desne ruke pred Jahvom. poslije toga neka sveøenik uåe da kuøu pregleda. LZ14:18Ostatakuljasasvojerukenekasveøenikmetnenaglavuonoga koji se çisti.tridesetineefenajboljegbraæna zamijeæena u ulju za œrtvu prinosnicu i jedan log ulja. LZ 14:24 Neka sveøenik uzme janje za œrtvu naknadnicu i log s uljem pa ih prinese pred Jahvom kao œrtvu prikaznicu. a sveøenik neka uzme njegove krvi i neka njome namaœe resicu desnoga uha. LZ 14:26 Poslije toga neka sveøenik izlije ulje na dlan svoje lijeve ruke. neka uzme samo jedno muæko janje za œrtvu naknadnicu i neka se ono prinese kao œrtva prinosnica da se nad tim çovjekom izvræi obred pomirenja. LZ 14:21 Ako bude siromaæan te ne mogne to priskrbiti. LZ 14:12 Neka zatim sveøenik uzme jedno muæko janje pa ga s ono ulja u logu prinese kao œrtvu naknadnicu. jedan log ulja. neka je çist. LZ 14:20 a onda neka sveøenik œrtvu paljenicu i œrtvu prinosnicu podigne na œrtvenik. LZ 14:30 Neka zatim prinese jednu od dviju grlica ili jednoga od dvaju golubiøa .

okupa se u œivoj vodi i neka je çist. u vodi se okupa i neçistim ostane do veçeri. u vodi se okupa i neçistim ostane do veçeri. on je neçist. LZ 15:6 Tko god sjedne na predmet na kojemu je sjedio onaj koji je imao izljev neka opere svoju odjeøu. a drugo kao œrtvu paljenicu. liæaje ili pjege. neka opere svoju odjeøu. u vodi se okupa i ostane neçistim do veçeri. LZ14:49Azaoçiæøenjekuøenekauzme:dvijeptice. To je zakon o gubi. LZ 15:14 Osmoga pak dana neka uzme dvije grlice ili dva golubiøa. LZ 15:7 Tko se dotakne tijela onoga koji je imao izljev neka opere svoju odjeøu. LZ 14:52 Oçistivæi tako od grijeha kuøu krvlju ptice. i svaki predmet na koji sjedne neka je neçist. LZ 14:57 On odreåuje vrijeme neçistoøe i çistoøe. njezina drvena graåa i sva œbuka s kuøe neka se odnese izvan grada na koje neçisto mjesto. a njezino kamenje. LZ 15:11 A svaki koga se onaj koji ima izljev dotakne neopranih ruku neka svoju odjeøu opere. Potom neka se uzme druga œbuka i kuøa ponovo oœbuka. LZ 15:13 Kad se onaj koji ima izljev od toga izlijeçi. LZ 14:44 neka sveøenik ode da pregleda: bude li se bolest po kuøi proæirila. izop. LZ 14:55 za gubu odjeøe ili kuøe.” LZ 14:54 To je propis za svaku vrst gube i æuge. LZ 15:3 Evo u çemu je njegova neçistoøa ako ima taj izljev: ispusti li njegovo tijelo izljev ili ga zadrœi. LZ 14:53 neka pticu œivu pusti izvan grada na otvorenu polju. I tko u kuøi objeduje. LZ 15:5 A svaki koji se dotakne njegove posteljine neka opere svoju odjeøu. LZ 15:8 Ako onaj koji ima izljev pljune na koga tko je çist neka taj opere svoju odjeøu. izopom i grimiznim predivom. œivom pticom. LZ 14:40 neka sveøenik naredi da se povadi zaraœeno kamenje i baci na koje neçisto mjesto izvan grada. a svaki drveni sud neka se vodom ispere. LZ 14:50 Jednu od ptica neka zakolje nad œivom vodom u zemljanoj posudi. LZ 14:47 Tko u kuøi legne. LZ 14:45 Neka se kuøa poruæi. u vodi se okupa i do veçeri neçistim ostane. mora svoju odjeøu oprati. 98 . doåe pred Jahvu na ulaz u Æator sastanka pa ih sveøeniku preda. to je onda u kuøi zarazna guba. LZ 15:4 Svaka postelja na koju legne onaj koji ima izljev neka je neçista. LZ 15:10 i tko se dotakne çega æto je pod tim bolesnikom bilo neka je neçist do veçeri. grimizno predivo i pticu œivu te ih zamoçi u krv ptice zaklane i u œivu vodu pa kuøu poækropi sedam puta. cedrovinom. œivom vodom. Kad tako obavi obred pomirenja nad kuøom. bit øe çista. LZ 15:9 Neka je neçisto i svako sjedalo na koje za voœnje sjedne onaj koji ima izljev. LZ 14:39 Sedmi dan neka sveøenik opet doåe i pregleda: ako se bolest bude proæirila po zidovima kuøe. jer se bolest izlijeçila. kuøa je neçista.cedrovine. LZ 14:46 Tko uåe u kuøu dok je zatvorena. LZ 14:48 Ako li sveøenik doåe i vidi da se bolest po kuøi nije proæirila poæto je kuøa opet bila oœbukana. LZ 14:51 Potom neka uzme: cedrovinu. mora oprati svoju odjeøu. Time øe sveøenik izvræiti obred pomirenja nad tim çovjekom za njegov izljev. LZ 14:41 Zatim neka zapovjedi da se svi unutarnji zidovi kuøe ostruœu i da se sastrugani prah baci na koje neçisto mjesto izvan grada.grimizna prediva i izopa. LZ 14:43 Ako se poæast na kuøi opet pojavi poæto je kamenje bilo povaåeno i kuøa ostrugana i opet oœbukana.LZ 14:38 neka sveøenik iziåe iz kuøe na kuøna vrata i neka kuøu zatvori sedam dana. LZ 15:12 Zemljana posuda koje se dotakne onaj s izljevom neka se razbije. u vodi se okupa i ostane neçistim do veçeri. Spolna neçistoøa muækarca LZ 15:1 Jahve reçe Mojsiju i Aronu: LZ 15:2 “Govorite Izraelcima i kaœite im: ‘Kad koji çovjek imadne izljev iz svoga tijela. LZ 14:42 Onda neka se uzme drugo kamenje i umetne namjesto onoga kamenja. u vodi se okupa i neçistim ostane do veçeri. LZ 14:56 za otekline. neka onda nabroji sedam dana za svoje oøiæøenje. neka sveøenik kuøu proglasi çistom. Tko ponese ætogod takvo neka svoju odjeøu opere. LZ 15:15 Neka ih sveøenik prinese jedno kao œrtvu okajnicu. njegov je izljev neçist. neka je neçist do veçeri.

okupa se u vodi i ostane neçistim do veçeri. LZ 16:9 Jarca na kojega je kocka pala da bude Jahvi neka Aron prinese za œrtvu okajnicu. LZ 15:29 Osmoga dana neka uzme dvije grlice ili dva golubiøa te ih donese sveøeniku na ulaz u Æator sastanka. LZ 15:25 Ako œena imadne krvarenje dulje vremena izvan svoga mjeseçnog pranja.” LZ 16:1 Poslije smrti dvojice Aronovih sinova. LZ 15:18 Ako koja œena legne s kojim çovjekom i on ispusti sjeme. da ne bi zbog njih pomrli oskvrnjujuøi moje Prebivaliæte koje se nalazi meåu njima. LZ 15:22 Tko god dotakne bilo koji predmet na kojemu je ona sjedila neka svoju odjeøu opere. LZ 16:5 Od zajednice izraelske neka primi dva jarca za œrtvu okajnicu i jednoga ovna za œrtvu paljenicu.bilo muæko bilo œensko . pred Pomiriliæte koje se nalazi na Kovçegu. neka ostane u svojoj neçistoøi sedam dana. neka opere svoju odjeøu. LZ 16:6 Poæto Aron prinese junca za œrtvu okajnicu za svoj grijeh i izvræi obred pomirenja za se i za svoj dom. LZ 15:32 To je propis za çovjeka koji ima izljev. neka u vodi okupa cijelo svoje tijelo i ostane neçistim do veçeri. LZ 15:27 A svatko tko ih se dotakne neka je neçist. LZ 15:28 Ako ozdravi od svog krvarenja.” LZ 15:31 “Odvraøajte Izraelce od njihovih neçistoøa. LZ 16:7 neka uzme oba jarca i postavi ih pred Jahvu na ulaz u Æator sastanka. LZ 15:33 za œenu u vrijeme neçistoøe njezina mjeseçnog pranja.LZ 15:16 Kad çovjek imadne sjemeni izljev. neka namiri sedam dana. u vodi se okupa i neçist ostane do veçeri. LZ 16:2 Jahve reçe Mojsiju: “Kaœi svome bratu Aronu da ne ulazi u svako doba u Svetiæte iza zavjese. a drugo kao œrtvu paljenicu. a poslije toga neka je çista. a tako i za çovjeka koji legne s oneçiæøenom œenom. Tako øe sveøenik obaviti pred Jahvom obred pomirenja nad njom. progovori Jahve Mojsiju. Svaka postelja na koju on legne neka je neçista. LZ 16:10 A jarac na kojega je kocka pala da bude Azazelu neka se smjesti œiv pred Jahvu. LZ 16:3 Neka Aron ulazi u Svetiæte ovako: s juncem za œrtvu okajnicu i ovnom za œrtvu paljenicu. u vodi se okupa i do veçeri ostane neçistim. neka se smatra neçistom sve vrijeme krvarenja kao da su dani njezina mjeseçnog pranja. na æto god sjedne neka je neçisto. To je posveøeno ruho koje ima obuøi poæto se okupa u vodi. I svaki predmet na koji sjedne neka postane neçistim kao æto bi bio neçist u vrijeme njezina mjeseçnog pranja. neka se okupaju u vodi i budu neçisti do veçeri’. i obavi obred pomirenja za se i za svoj dom: i neka zakolje toga junca za œrtvu okajnicu za svoj grijeh. izljev krvi iz svoga tijela. tko se god nje dotakne neka je neçist do veçeri. LZ 15:30 Neka jedno sveøenik prinese kao œrtvu okajnicu.njezinaneçistoøazanjegaprianja. koji su poginuli prinoseøi pred Jahvom neposveøenu vatru. Jer ja øu se pojavljivati nad Pomiriliætem u oblaku. a na glavu stavi mitru od lana. LZ 15:21 Tko se dotakne njezine posteljine neka opere svoju odjeøu. neka se opaæe lanenim pasom. LZ 15:20 Na æto god bi legla za svoje neçistoøe neka je neçisto.” LZ 15:19 “Kad œena imadne krvarenje. LZ15:24Akokojiçovjeksnjomlegne. pa neka je neçist sedam dana. za svakoga . na svoje tijelo neka navuçe gaøe od lana. za onoga koga çini neçistim sjemeni izljev. a drugoga Azazelu. neka je neçist do veçeri. da ne pogine. za njezino neçisto krvarenje. LZ 15:17 Svaka haljina i svaka koœa na koju dospije takav sjemeni izljev neka se u vodi opere i ostane neçistom do veçeri.tko imadne izljev. da se nad njim obavi obred pomirenja i otpremi Azazelu u pustinju. 99 . LZ 15:23 A ako bi se dotakao çega æto je bilo na njezinoj postelji ili na predmetu na kojem je ona sjedila. ili ako se njezino mjeseçno pranje produœuje. LZ 16:11 Zatim neka Aron prinese junca za œrtvu okajnicu za svoj grijeh. LZ 15:26 Svaka postelja na koju legne za sve vrijeme svoga krvarenja bit øe joj kao i postelja za njezina mjeseçnog pranja. LZ 16:4 Neka se obuçe u posveøenu koæulju od lana. LZ 16:8 Neka Aron baci kocke za oba jarca te jednoga odredi kockom Jahvi.

zasvojdomizasvuizraelskuzajednicu.Æatorasastankaiœrtvenika. Zatim neka izvræi obred pomirenja nad sveøenicima i nad svim narodom zajednice. Tako øe ga oçistiti od neçistoøa Izraelaca i posvetiti. LZ 16:32 Neka obred pomirenja obavi onaj sveøenik koji bude pomazan i posveøen za vræenje sveøeniçke sluœbe namjesto svoga oca. njegovim sinovima i svima Izraelcima te im reci: ‘Evo æto je zapovjedio Jahve: LZ 17:3 svaki onaj od Izraelova doma koji u taboru ili izvan tabora zakolje vola.jedan œrtvenik LZ 17:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 17:2 “Govori Aronu. Otpremivæi jarca u pustinju. postite i ne obavljajte nikakva posla: ni domorodac ni stranac koji meåu vama boravi. njihovo meso i njihovu neçist.” Mojsije je uçinio kako mu je Jahve naredio. svoje tijelo okupa u vodi i poslije toga moœe opet doøi u tabor. LZ 16:27 A junca œrtve okajnice i jarca œrtve okajnice od kojih je krv bila donesena u Svetiæte da se obavi obred pomirenja neka odnesu izvan tabora pa neka na vatri spale njihove koœe. LZ 16:16 Tako øe obaviti obred pomirenja nad Svetiætem zbog neçistoøa Izraelaca. deseti dan toga mjeseca. Trajan je to zakon. neka nikoga drugog ne bude u Æatoru sastanka dok on ne iziåe. LZ 16:26 Onaj koji je odveo jarca Azazelu neka opere svoju odjeøu. jednom na godinu neka se nad Izraelcima obavi obred pomirenja za sve njihove grijehe. na se obuçe svoju odjeøu te iziåe da prinese svoju œrtvu paljenicu i œrtvu paljenicu naroda i obavi obred pomirenja za se i za narod.’ LZ 17:5 Zato neka Izraelci svoje œrtve koje bi htjeli klati vani u polju 100 . LZ 16:22 Tako øe jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj. Neka uzme krvi od junca i krvi od jarca pa stavi na rogove oko œrtvenika. LZ 16:15 Neka potom zakolje jarca za œrtvu okajnicu za grijeh naroda. LZ 16:17 Kad on uåe da obavi obred pomirenja u Svetiætu. LZ 17:4 a ne donese ih na ulaz u Æator sastanka da se prinesu na dar JahviprednjegovimPrebivaliætem.svakitakavnekajeodgovoran:prolio je krv i neka se odstrani iz svoga naroda. LZ 16:33 on neka obavi obred pomirenja za posveøeno Svetiæte. LZ 16:28 Tko ih bude spaljivao. Poloœivæi ih tako jarcu na glavu. LZ 16:14 Poslije toga neka uzme krvi od junca i svojim prstom poækropi istoçnu stranu Pomiriliæta.LZ 16:12 Potom neka uzme kadionik pun uœarena ugljevlja sa œrtvenika ispred Jahve i dvije pune pregræti miomirisnoga tamjana u prah smrvljenoga. Neka to unese iza zavjese. neka opere svoju odjeøu. LZ 16:13 Sad neka stavi tamjan na vatru pred Jahvom da oblak od tamjana zastre Pomiriliæte æto je na Svjedoçanstvu. za Æator sastanka i za œrtvenik. LZ16:20KadsvræiobredpomirenjaSvetiæta. Tako neøe poginuti. LZ 16:19 Neka svojim prstom poækropi œrtvenik istom krvlju sedam puta. neka ga poæalje u pustinju s jednim prikladnim çovjekom. LZ 16:30 Jer toga dana nad vama se ima izvræiti obred pomirenja da se oçistite od svih svojih grijeha te da pred Jahvom budete çisti. LZ 16:24 Neka potom opere svoje tijelo vodom na posveøenu mjestu. ili kozu. A tako neka uçini i za Æator sastanka æto se meåu njima nalazi. a ispred Pomiriliæta neka svojim prstom poækropi sedam puta tom krvlju. LZ 16:29 Ovaj zakon neka za vas trajno vrijedi. svoje tijelo u vodi okupa i poslije toga moœe opet doøi u tabor. LZ 16:23 neka se Aron vrati u Æator sastanka. neka primakne jarca œivoga. neka unese njegovu krv za zavjesu te s njegovom krvi uçini kako je uçinio s krvlju od junca: neka njome poækropi po Pomiriliætu i pred njim. sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Obavivæiobredpomirenjazase. ili ovcu. sa sebe svuçe lanenu odjeøu u koju se bio obukao kad je ulazio u Svetiæte i neka je ondje ostavi. Jedno Prebivaliæte . LZ 16:21 Neka mu na glavu Aron stavi obje svoje ruke i nad njim ispovjedi sve krivnje Izraelaca. LZ 16:25 Loj sa œrtve okajnice neka saœeœe u kad na œrtveniku. LZ 16:18 neka ode k œrtveniku koji se nalazi pred Jahvom te nad œrtvenikom obavi obred pomirenja. LZ 16:34 Tako neka to bude za vas trajan zakon. U sedmom mjesecu. zbog njihovih prijestupa i svih njihovih grijeha. Neka se obuçe u posveøeno laneno ruho. sred njihovih neçistoøa. LZ 16:31 Neka je to za vas subotnji poçinak kad postite.

LZ 17:14 Jer œivot svakoga œivog biøa jest njegova krv. Ja sam Jahve! LZ 18:7 Ne otkrivaj golotinje svoga oca ni golotinje svoje majke. jeo æto je uginulo ili æto su zvijeri rastrgale neka opere svoju odjeøu. a tako i protiv svakoga pridoælice meåu vama koji bi blagovao bilo kakvu krv. LZ 17:15 Tko bi god. niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj.dovedu na ulaz u Æator sastanka. gdje ste boravili. uhvati u lovu kakvu zvijer ili pticu æto se moœe jesti neka joj prolije krv i zatrpa zemljom.u njima øe naøi œivot. tko ih vræi . Ja sam Jahve. Bog vaæ. LZ 18:5 Zato drœite moje zakone i moje naredbe. a loj spali na ugodan miris Jahvi. LZ17:7takodaubuduøeneprinosesvojihœrtavaklanicajarcimaskojima se odaju bludu. Ne otkrivaj golotinje njezine. LZ 17:8 I kaœi im: ‘Svaki pojedinac od Izraelova doma. Neka je ovo trajan zakon za njih i njihove naraætaje. Jer krv je ono æto ispaæta za œivot. ona ti je sestra. ili stranac koji meåu vama boravi. LZ 17:6 Neka sveøenik izlije krv po Jahvinu œrtveniku koji se nalazi na ulazu u Æator sastanka. ja øu se okrenuti. LZ 18:12 Ne otkrivaj golotinje sestre svoga oca! Ona je krv tvoga oca. LZ 17:11 Jer je œivot œivoga biøa u krvi. ne povodite se za njihovim obiçajima! LZ 18:4 Vræite moje naredbe. neka snosi posljedice svoje krivnje. LZ 18:17 Ne otkrivaj golotinje koje œene i njezine køeri! Nemoj se œeniti køerju njezina sina niti køerju njezine køeri te im golotinju otkrivati. Ja sam Jahve! 101 . LZ 18:15 Ne otkrivaj golotinje svoje snahe! Ona je œena tvoga sina. Majka ti je. svakoga tko blaguje krv odstranit øu iz njegova naroda. Ja sam Jahve! LZ 18:6 Neka se nitko od vas ne pribliœuje svojoj krvnoj rodbini da otkriva njezinu golotinju. Izraelac ili stranac. taj neka se odstrani iz svoga naroda. LZ 17:12 Zato sam kazao Izraelcima: neka nitko od vas ne jede krvi. ne otkrivaj njezine golotinje! LZ 18:8 Ne otkrivaj golotinje œene svoga oca! I to je golotinja tvoga oca! LZ 18:9 Ne otkrivaj golotinje svoje sestre . LZ 17:13 Tko god. roåena od tvog oca.” Svetost braçnih odnosa LZ 18:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 18:2 “Govori Izraelcima i reci im: ‘Ja sam Jahve. od nje bi postao neçist. neka se odstrani. LZ 18:13 Ne otkrivaj ni golotinje sestre svoje majke! Ta i ona je krv tvoje majke! LZ 18:14 Ne otkrivaj golotinje svoga strica! To jest. Tu krv ja sam vama dao da na œrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje œivote. Izraelac ili stranac koji meåu vama boravi. neka ni stranac koji meåu vama bude ne jede krvi. LZ 18:11 Ne otkrivaj golotinje køeri œene svoga oca! Jer. To bi bila pokvarenost. nemoj se pribliœavati njegovoj œeni. Tko god je bude jeo. Tada øe postati çist. Zato sam i rekao Izraelcima: ne smijete jesti krvi ni od kakva œivog biøa. Bog vaæ. ne smijeæ tako obeæçaæøivati ime Boga svoga.’” Zabrana blagovanja krvi LZ 17:10 “Nadalje. i neka ih prinose kao œrtve priçesnice. LZ 18:3 Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj. k sveøeniku. LZ 17:16 Ali ako je ne opere i ne okupa svoga tijela. Oni su krvna rodbina. LZ 18:16 Ne otkrivaj golotinje œene svoga brata! Ta to je golotinja tvoga brata. koji prinese paljenicu ili klanicu LZ 17:9 a ne donese je na ulaz u Æator sastanka da se prinese Jahvi. prema njima hodite. LZ 18:18 Ne uzimaj sebi koju œenu u isto vrijeme kad i njezinu sestru da je ljubomorom œalostiæ otkrivajuøi golotinju ovoj preko nje za njezina œivota! LZ 18:19 Ne pribliœuj se ni jednoj œeni kad je u neçistoøi svoga mjeseçnog pranja da joj otkrivaæ golotinju! LZ 18:20 Ne lijegaj sa œenom bliœnjega svoga. vræite moje zapovijedi.køeri svoga oca ili køeri svoje majke . jer œivot svakoga œivog biøa jest njegova krv.bila roåena u kuøi ili izvan nje! LZ 18:10 Ne otkrivaj golotinje køeri svoga sina niti golotinje køeri svoje køeri! Ta njihova je golotinja tvoja vlastita golotinja. protiv svakoga pojedinca od Izraelova doma. LZ18:21NesmijeædopuætatidakojetvojedijetebudeœrtvovanoMoleku. kamo vas vodim. u vodi se okupa i ostane neçistim do veçeri. Ta ona je tvoja strina.

ne kupi po svom vinogradu palih boba nego ih ostavljaj sirotinji i strancu! Ja sam Jahve.od nje bi postao neçist.Buduøi da je oskvrnuo ono æto je Jahvi posveøeno. nemojte lagati i varati svoga bliœnjega.popravdisudisvomebliœnjemu! LZ 19:16 Ne raznosi klevete meåu svojim narodom. LZ19:6Nekasepojedenadankadjeprinositeilisutradan. bilo bi odvratno i œrtva ne bi bila primljena.LZ 18:22 Ne lijegaj s muækarcem kako se lijeœe sa œenom! To bi bila grozota. LZ 19:21 Neka on na ulazu u Æator sastanka prinese Jahvi œrtvu naknadnicu. LZ 18:24 Niçim se od toga nemojte oneçiæøavati! Ta svim su se tim oneçiæøavali narodi koje ja ispred vas tjeram. LZ 18:30 Zato drœite moje zapovijedi. LZ 19:9 Kad œetvu œanjete po svojoj zemlji. Svoga polja ne zasijavaj dvjema vrstama sjemena. LZ18:26Vipakdrœitemojezakoneimojenaredbe:nijedneodtihopaçina nemojte poçinjati . Ja sam Jahve. niti pabirçite ostatke poslije svoje œetve. I grijeh koji je poçinio bit øe mu oproæten. smatrajte njezine plodove za neobrezane. a ona ne bude ni otkupljena ni osloboåena. treba ga kazniti. LZ 19:22 Neka sveøenik tim ovnom œrtve naknadnice izvræi nad tim çovjekom obred pomirenja pred Jahvom za poçinjeni grijeh. LZ19:14Nemojpsovatigluhoganitipredslijepcastavljajzapreku. LZ 19:23 Kad uåete u zemlju i zasadite bilo kakvu voøku. Ne stavljaj na se odjeøe od dvije vrste tkanine. Ja sam Jahve! LZ 19:17 Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Duœnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Bog vaæ. LZ 19:18 Ne osveøuj se! Ne gaji srdœbe prema sinovima svoga naroda. LZ 18:28 Neøe li. jer ona nije slobodna. Œena ne smije stati pred œivotinju da se s njom pari. prinesite je tako da budete primljeni. LZ 19:12 Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga. Jahve. LZ 18:23 Da nisi legao ni s jednom œivotinjom . To bi bila krajnja opaçina. Zato øu kazniti njezinu opaçinu. ne œanjite dokraja svoje njive.ni vi ni stranac koji meåu vama boravi. LZ19:8Aonajkojijeipakjedenekasnosiposljedicesvojekrivnje. ne izvrgavaj pogibli krv svoga bliœnjega. neka se takav odstrani iz svoga naroda. Bog vaæ! LZ 19:5 Kad prinosite Jahvi œrtvu priçesnicu. LZ 18:27 Sve je te zloøe poçinjao svijet koji je bio u toj zemlji prije vas te je zemlja postala neçista. Tako neøeæ pasti u grijeh zbog njega. nemojte se podavati ni jednome od onih odvratnih obiçaja æto su se odrœavali prije vas. svi koji bi poçinili bilo koju od tih zloøa bit øe odstranjeni iz svoga naroda.Svoga se Boga boj! Ja sam Jahve! LZ 19:15 Ne poçinjajte nepravde u osudama! Ne budi pristran prema neznatnome. LZ 19:20 Ako bi tko legao s ropkinjom koja je zaruçena za drugoga. ali ne smrøu. i zemlja øe ispljuvati svoje stanovnike. Bog vaæ! LZ 19:4 Ne obraøajte se na niætavila! Ne pravite sebi lijevanih kumira! Ja sam Jahve. Tri godine neka vam budu neobrezani: neka se ne jedu. Ja sam Jahve! LZ 19:19 Drœite moje zapovijedi! Ne daj svome blagu da se pari s drugom vrstom. LZ 19:10 Ne paljetkuj svoga vinograda. LZ 18:25 I zemlja je postala neçista. ako je uçinite neçistom. Bog vaæ! LZ 19:3 Svoje se majke i svoga oca svaki bojte! Subote moje drœite! Ja sam Jahve. to jest jednoga ovna kao œrtvu naknadnicu. LZ 19:24 Çetvrte godine neka se svi njezini plodovi posvete na 102 . Bog vaæ!’” ”Budite sveti!” LZ 19:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 19:2 “Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja. Ljubi bliœnjega svoga kao samoga sebe.Ætopreostane za prekosutra neka se spali na vatri.nitipopuætajpredvelikima. LZ 19:7 Kad bi se jelo od toga jela treøi dan. LZ 19:11 Nemojte krasti. tako se njima neøete oneçistiti. Ja sam Jahve! LZ19:13Neiskoriæøujsvogabliœnjeganitigapljaçkaj!Radnikovazarada neka ne ostane pri tebi do jutra. zemlja ispljuvati i vas kako je ispljuvala narod koji je bio prije vas? LZ 18:29 Jest.

Izraelac. mora se smaknuti. LZ 20:8 Drœite moje zakone i vræite ih. ili stranac koji œivi s Izraelcima. Tako se zemlja neøe podati bludnosti niti øe se napuniti pokvarenoæøu. LZ 19:36 Neka su vam mjerila toçna. ubij i œenu i œivotinju. LZ 20:19 Ne otkrivaj golotinje sestre svoje majke niti sestre svoga oca -tojeotkrivanjegolotinjesvogaroda. Bog vaæ. Ja sam Jahve!’” Kazne za nedopuæteni obred LZ 20:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 20:2 “Kaœi Izraelcima: ‘Tko god. Ja sam Jahve! LZ 19:33 Ako se stranac nastani u vaæoj zemlji. LZ 20:12 Legne li tko sa svojom snahom. ljubi ga kao sebe samoga. boj se svoga Boga. narod zemlje neka ga kamenuje. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih. neka se smakne. teœinu i obujam. ja øu se okrenuti protiv takva çovjeka i odstranit øu ga iz njegova naroda. ne æiæajte okrajka svoje brade. neka njegova krv padne na njega. Neka se smaknu i njihova krv neka padne na njih. LZ 19:34 Stranac koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak.otkrio bi golotinju svoga oca . LZ 20:3 Ja øu se okrenuti protiv toga çovjeka i odstraniti ga iz njegova naroda. LZ 20:7 Posveøujte se da budete sveti! Ta ja sam Jahve. Ja sam Jahve. Otkrio je golotinju svoje sestre. LZ 20:11 Çovjek koji bi legao sa œenom svoga oca .nekasnoseposljedicesvojekrivnje. Bog vaæ. LZ 20:18 Çovjek koji bi legao sa œenom za njezina mjeseçnog pranja te otkrio njezinu golotinju . LZ 20:6 Ako se tko obrati na zazivaçe duhova i vraçare da se za njima poda javnom bludu. Ja sam Jahve! LZ 19:31 Ne obraøajte se na zazivaçe duhova i vraçare. posveøujem vas’.neka se u vatri spali i on i one. Ja sam Jahve. efa prava.neka se oboje odstrane iz svoga naroda. obojica bi poçinila odvratno djelo.” Kazne za grijehe protiv obitelji LZ 20:9 “Tko god prokune svoga oca i svoju majku.svetkovinu zahvale Jahvi. Bog vaæ! LZ 19:26 Niæta s krvlju nemojte jesti! Ne gatajte! Ne çarajte! LZ 19:27 Ne zaokruœujte kose na svojim sljepooçnicama. Jahve. njega i sve koji poslije njega poåu za Molekom da se podaju bludu s Molekom. prav hin. ætujte moje Svetiæte. Bog vaæ. LZ 20:17 Çovjek koji bi se oœenio svojom sestrom. 103 . odstranit øu ih iz njihova naroda. u mjerama za duljinu.i preljubnik i preljubnica. a ona vidjela njegovu pogrdno je to djelo! . poætuj lice starca.krajnja je to pokvarenost! .razgolio izvor njezine krvi i ona sama otkrila izvor svoje krvi . ne pitajte ih za savjet. Uçinili su rodoskvrnuøe i neka krv njihova padne na njih. okaljao moje Svetiæte i obeæçastio moje sveto ime. LZ 19:30 Drœite moje subote. vræite ih. Ja sam Jahve. Ja sam Jahve! LZ 19:29 Ne obeæçaæøuj svoje køeri dajuøi je za javnu bludnicu. ustupivæi svoje çedo Moleku. Œivotinju ubijte! LZ 20:16 Ako bi se œena primakla bilo kakvoj œivotinji da se s njom pari. Oni bi vas opoganili. utezi jednaki. LZ 20:14 Çovjek koji se oœeni køerju i njezinom majkom .neka se istrijebe pred oçima naroda. LZ 20:4 A ako narod zatvori svoje oçi nad tim çovjekom kad svoje çedo ustupi Moleku te ga ne smakne. da meåu vama ne bude pokvarenosti. koji sam vas izveo iz zemlje egipatske. Ja sam Jahve. LZ 20:10 Çovjek koji poçini preljub sa œenom svoga susjeda neka se kazni smrøu . Ta i vi ste bili stranci u egipatskoj zemlji. nemojte ga ugnjetavati. neka se oboje kazne smrøu. LZ 19:37 Drœite sve moje zakone i sve moje naredbe. LZ 19:28 Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika.neka se oboje kazne smrøu. pa neka snosi i posljedice svoje krivnje. LZ20:13Akobimuækaraclegaosmuækarcemkaoætoselijeœesaœenom. ustupi svoje çedo Moleku. LZ 20:5 ja øu se suprotstaviti tome çovjeku i njegovoj obitelji. LZ 19:35 Ne poçinjajte nepravde u osudama. jer je on. LZ 20:15 Çovjek koji bi spolno opøio sa œivotinjom ima se smaknuti. niti na sebi usijecajte kakvih biljega. krv njihova neka padne na njih. Jer je oca svoga i majku svoju prokleo. Ja. LZ 19:25 Istom pete godine jedite njezin plod i ubirite sebi njezin urod. Bog vaæ! LZ 19:32 Ustani pred sijedom glavom. køerju svoga oca ili køerju svoje majke te vidio njezinu golotinju.

tako da ne oskvrne Svetiæte svoga Boga. ni krœljav. vama øu je predati u posjed . Ta oni su çinili sve to. svoga oca. niti uækopljenik.posvetio. koja mu je takoåer najbliœa.” Sveøeniçka svetost LZ 21:1 Jahve joæ reçe Mojsiju: “Govori sveøenicima. Ja sam Jahve! LZ 21:13 Neka za œenu uzme djevicu. LZ 21:6 Neka budu posveøeni svome Bogu. koji vas posveøujem. Neka snose posljedice svoga grijeha: neka umru bez poroda. ni bilo çim æto zemljom puœe: æto sam vam ja odluçio kao neçisto. LZ 21:8 Svetim ga drœi. LZ21:22MoœeblagovatihranusvogaBogaiodœrtavapresvetih. pa se mora na vatri spaliti.nekasekamenujuinekanjihovakrvpadne na njih.obeæçaæøenomibludnicomnesmije se œeniti. Nemojte sami sebe opoganjivati ni œivotinjom. ni jedan od potomaka sveøenika Arona koji imadne manu neka se ne primiçe da prinosi u çast Jahvi paljenu œrtvu. ni liæajav. jer on prinosi hranu tvoga Boga. neka ne ide raæçupane kose niti razdire svoje odjeøe. LZ 21:2 osim svoje najbliœe rodbine: svoje majke. Neka ti je svet. neka se ne primiçe da prinosi hranu svoga Boga. Neka ostanu bez poroda. dakle. Ja sam Jahve. koji imadne kakvu tjelesnu manu ne smije se primaknuti da prinosi hranu svoga Boga. LZ 21:19 nitko tko ima slomljenu nogu ili ruku. Jahve. LZ 21:11 Neka ne ulazi nijednom mrtvacu. ne smije se okaljati ni za svojim ocem ni za svojom majkom. svoga sina. LZ 20:25 Pravite.golotinju bi svoga brata otkrio . koji sam vas odvojio od tih naroda. ni pticom. neka ne oskvrnjuju ime svogaBoga. sve moje naredbe i vræite ih da vas ne ispljune zemlja u koju vas vodim da se u njoj nastanite. ja sam vas odvojio od tih naroda da budete moji. jer na sebi nosi posveøenje uljem pomazanja Boga svoga. LZ21:14Udovicom. LZ 20:23 Nemojte œivjeti po zakonima naroda koje ja ispred vas tjeram. izmeåu çiste ptice i neçiste. i zato mi se zgadili. LZ 21:5 Neka ne briju glave. LZ 20:21 Çovjek koji bi se oœenio œenom svoga brata .’” LZ 21:24 Mojsije to kaza Aronu. LZ 21:15 tako neøe oskvrnuti svoga potomstva meåu svojim narodom.” Tjelesna besprijekornost sveøenika LZ 21:16 Jahve reçe Mojsiju: LZ 21:17 “Reci Aronu: ‘Nitko od tvojih potomaka. Jahve. ona oca svoga skvrne.jersamihja. LZ 20:26 Budite mi dakle sveti. ni krastav. buduøi da ima manu.zemlju kojom teçe mlijeko i med. i reci im: Neka se nitko ne okalja dodirom pokojnika u svome narodu. LZ 20:24 A vama sam ja rekao: vi øete zaposjesti njihovu zemlju. svet. Jedino djevicom izmeåu svoga naroda neka se œeni. LZ 21:23 ali neka ne dolazi k zavjesi niti se œrtveniku primiçe jer ima manu. LZ 21:9 Ako se køi kojeg sveøenika oskvrne podavæi se javnom bludniætvu. 104 . djevicom. Jer je sveøenik posveøen svome Bogu. ni bolesnih oçiju. njegovim sinovima i svim Izraelcima.” Svetost i vjernost Zakonu LZ 20:22 “Zato drœite sve moje zakone. svoje køeri i svojega brata. jer sam svet ja. LZ 21:3 I svojom sestrom. LZ 21:18 Ni jedan na kome bude mane ne smije se primaknuti: nitko koji je slijep ili sakat. razliku izmeåu çiste œivotinje i neçiste. LZ 21:7 Neka se ne œene javnom bludnicom i obeæçaæøenom œenom. LZ 21:4 Ali neka se ne okalja svojom svojtom i tako se oskvrne.Nekaneskvrnemojihsvetihstvari. jer nije bila udata. jer sam ja. LZ 21:20 ni poguren.hranuBogasvoga. vaæ Bog. neka ne æiæaju okrajke svojih brada niti prave ureze na svome tijelu. LZ 21:21 Dakle. jer ja. Aronovim sinovima.” Propisi za velikog sveøenika LZ 21:10 “A sveøenik koji je najveøi meåu svojom braøom.Jahve. LZ 21:12 Neka ne izlazi iz Svetiæta. Jahve. na çiju je glavu bilo izliveno ulje pomazanja i koji je posveøen da nosi svetu odjeøu. niti se smiju œeniti onom koju je njezin muœ otpustio. LZ 20:27 Çovjek ili œena koji meåu vama postanu zazivaçi duhova ili vraçarinekasekaznesmrøu. za njihovih naraætaja. moœe se okaljati.isvetih.i to je neçisto.otpuætenicom. Zato moraju biti sveti. nitko izobliçen ili iznakaœena kojeg uda. njega posveøujem.LZ 20:20 Çovjek koji bi legao sa svojom strinom otkrio bi golotinju svoga strica.jeroniprinoseœrtveuçastJahvipaljene.

œrtvujte je tako da budete primljeni. rastrgnutim ili odsjeçenim moænjama. LZ 22:28 Ne koljite krave ni ovce u isti dan s njezinim mladim.moraju svetiti. njegovim sinovima i svim Izraelcima i reci im: ‘Svaki çovjek doma Izraelova ili stranac u Izraelu koji donosi svoj prinos kao zavjet ili kao dragovoljan dar da se prinese Jahvi kao œrtva paljenica . LZ 22:30 Neka se œrtva blaguje onoga istog dana. Time bi se okaljao. LZ 22:20 Nikakvo s manom na njemu nemojte prinositi jer vam to neøe biti primljeno. bilo to goveçe. nikakvu takvu Jahvi nemoj prinositi niti ikakvu takvu na œrtvenik kao paljenu œrtvu Jahvi polagati. sedam dana neka ostane uza svoju majku. Poslije toga moœe blagovati od svetih prinosa jer mu je to hrana. Ja sam Jahve!” LZ 22:31 “Moje zapovijedi drœite i vræite ih. da ne navuku na se krivnju i zbog nje. Od osmoga dana moœe biti primljeno kao paljena œrtva Jahvi. LZ 22:5 onaj koji se dotakne kakva puzavca koji ga oneçisti. 105 . S manom su jer su osakaøene. æugavu ili krastavu œivotinju. LZ 22:11 Ali ako sveøenik steçe koga novcem u svoje vlasniætvo. ni ukuøanin ni sveøenikov sluga ne smije jesti od svetoga prinosa.LZ 22:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 22:2 “Reci Aronu i njegovim sinovima da sveto postupaju sa svetim prinosima Izraelaca. Jahve. LZ 22:7 Çim sunce zaåe. ta œivotinja.” Besprijekornost œivotinja za œrtvu LZ 22:17 Jahve reçe Mojsiju: LZ 22:18 “Govori Aronu. njih posveøujem.” Svjetovnjaci LZ 22:10 “Neka nijedan svjetovnjak ne blaguje od prinosa. od nje niæta ne ostavljajte za ujutro. navukli bi na se krivnju koja bi ih obvezivala na nadoknadu.da bude primljen LZ 22:19 mora prinijeti muæko bez mane. Ta ja. taj øe biti uklonjen od moje nazoçnosti. a nema djece pa se vrati u oçevu kuøu. ovca ili koza. Jahve. mora biti bez mane. nego neka budem proglaæen svetim meåu Izraelcima . ili çovjeka od kojega se okalja bilo kakvom neçistoøom LZ 22:6 onaj koji se dotakne çega takva neka je neçist do veçeri i neka ne blaguje svetih prinosa dok ne okupa svoje tijelo u vodi. moœe se hraniti oçevom hranom kao u svojoj mladosti. LZ 22:16 Jeduøi ih. Ja sam Jahve! LZ 22:32 Ne oskvrnjujte moga svetog imena.ta moje je! . neka ga nadoknadi sveøeniku dodajuøi petinu. nikakve mane na njoj ne smije biti. çist je. LZ 22:15 Neka ne oskvrnjuju svetih prinosa æto ih Izraelci Jahvi podiœu. LZ 22:13 Ali ako sveøenikova køi obudovi ili bude otpuætena. ili osakaøenu. LZ 22:21 Ako tko prinosi Jahvi œrtvu priçesnicu da izvræi kakav zavjet ili uçini dragovoljan prinos. taj to moœe jesti kao onaj æto se rodi u njegovoj kuøi. jer ja. guæavu. LZ 22:23 Junca ili ovcu s kakvim udom protegnutim ili prikaøenim moœeæ prinijeti kao dragovoljan prinos. LZ 22:29 Kad Jahvi œrtvujete œrtvu zahvalnicu. stuçenim. ne poginu. To u svoj zemlji ne çinite LZ 22:25 niti takvo æto primajte od stranca da to prinesete kao hranu svoga Boga. bilo od krupne ili sitne stoke. ili hromu. LZ 22:9 Neka drœe moje naredbe. posvetio sam te prinose. Ja sam Jahve! LZ 22:3 Reci im: ‘Ako se ikad tko od vaæih naraætaja primakne u stanju neçistoøe k svetim prinosima æto ih Izraelci posveøuju Jahvi. oskvrnuvæi se. da bude primljena. janje se ojanji ili se kozle okozi. Ja sam Jahve!’ LZ 22:4 Neka nitko od Aronovih potomaka koji bude gubav ili imadne izljev ne blaguje svetih prinosa dok ne postane çist. ne smije blagovati od podizanih svetih prinosa. LZ 22:8 Neka ne jede ni strva ni æto je zvjerad rastrgla.ja. LZ 22:22 Nikakvu slijepu. Onaj koji se dotakne bilo çega æto je mrtvo tijelo okaljalo ili onaj koji iz sebe prospe sjemeni izljev. Nikakav svjetovnjak ne smije æto od toga jesti. Zato vam neøe biti primljene.’” LZ 22:26 Jahve reçe Mojsiju: LZ 22:27 “Kad se tele oteli. LZ 22:24 Jahvi nemojte prinositi œivotinje sa zgnjeçenim. neka ne oskvrnjuju moje sveto ime koje oni . Jahve. LZ 22:12 Ako se sveøenikova køi uda za svjetovnjaka. oni mogu jesti od njegove hrane. ali kao œrtva zavjetnica neøe biti primljena. koji vas posveøujem. LZ 22:14 Bude li tko iz neznanja jeo sveti prinos.

subota je Jahvina. Neka vam to bude posveøen zbor . kada øe se za vas obaviti obred pomirenja pred Jahvom. Gdje god boravili. Bog vaæ. LZ 23:8 Sedam dana prinosite paljenu œrtvu u çast Jahvi. proglaæen glasom trube. Ovo su moji blagdani: Subota LZ 23:3 Æest dana neka se posao obavlja. a sedmi je dan subota . naime. prinesite Jahvi jednogodiænjeg janjca bez mane kao œrtvu paljenicu. kao paljena œrtva Jahvi na ugodan miris. Neka svaki bude od dvije desetine efe najboljeg braæna. LZ 23:17 Donesite iz svojih stanova po dva kruha za œrtvu prikaznicu. sveti zbor. Uz oba janjca. Ja sam Jahve. To je. ni svjeœa klasja. LZ 23:13 Uz to œrtva prinosnica neka bude: dvije desetine efe najboljeg braæna zamijeæena u ulju.dok ne donesete prinose svoga Boga . LZ 23:16 Onda na dan po sedmoj suboti. ni prœena zrnja.” Prva œetva LZ 23:9 Jahve reçe Mojsiju: LZ 23:10 “Kaœi Izraelcima i reci im: ‘Kad uåete u zemlju koju vam dajem i u njoj œetvu poœanjete. a dva janjca od godine dana za œrtvu priçesnicu. LZ 23:11 Neka ga on prinese kao œrtvu prikaznicu pred Jahvom da budete primljeni. LZ 23:14 Prije toga dana .dan potpunog odmora. u çast Jahvi paljenu œrtvu prinesite. i ovo je Jahvi sveto i neka pripadne sveøeniku. ja. LZ 23:18 S kruhom prinesite sedam jednogodiænjih janjaca bez mane.koje imate proglasiti u njihovo odreåeno vrijeme: LZ 23:5 U prvom mjesecu çetrnaestoga dana u suton jest Pasha u çast Jahvi. nikakva teœaçkog posla nemojte raditi. 106 . Bogom vaæim.” Pasha i Blagdan beskvasnih kruhova LZ 23:4 “A ovo su blagdani Jahvini .’” LZ 23:26 Reçe Jahve Mojsiju: LZ 23:27 “Povrh toga. LZ 23:7 Prvoga dana neka vam bude sveti zbor. nikakva teœaçkog posla ne radite. LZ 23:22 Kad budete œeli œetvu sa svoje zemlje. neka budu ispeçeni ukvas. prvi snop svoje œetve donesite sveøeniku. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor. Jahve. LZ 23:20 Neka ih sveøenik prinese pred Jahvom kao œrtvu prikaznicu povrh kruha od prvina.sedam dana jedite beskvasan kruh. prinesite Jahvi novu œrtvu.nabrojte punih sedam tjedana.nikakva teœaçkog posla ne radite. Sutradan po suboti neka ga sveøenik prinese kao œrtvu prikaznicu. Dan pomirenja.LZ 22:33 Ja koji sam vas izbavio iz zemlje egipatske da budem vaæ Bog. œrtvom paljenom na ugodan miris Jahvi. postite i prinesite u çast Jahvi paljenu œrtvu. LZ 23:6 petnaestoga dana toga mjeseca jest Blagdan beskvasnih kruhova u çast Jahvi .” Prvi dan sedmoga mjeseca LZ 23:23 Jahve reçe Mojsiju: LZ 23:24 “Govori Izraelcima i reci: ‘Sedmoga mjeseca. nemoj œeti dokraja svoje njive niti pabirçiti poslije svoje œetve. LZ 23:19 Prinesite i jednoga jarca kao œrtvu okajnicu. To je trajan zakon za vaæe naraætaje gdje god vi boravili.sveti zborovi . na Pedesetnicu. LZ 23:12 A u dan kad budete prinosili snop kao œrtvu prikaznicu. LZ 23:25 Nikakva teækog posla ne radite. kad ne smijete raditi nikakva posla.ne smijete jesti ni kruha. kao prvine Jahvi. prvoga dana u mjesecu. Ostavi to sirotinji i strancu.’” Blagdan sedmica LZ23:15“Apoçevæiodsutraænjegadanaposuboti-danaukojidonesete snop za œrtvu prikaznicu . jednoga junca i dva ovna kao œrtvu paljenicu Jahvi zajedno sa œrtvom prinosnicom i ljevanicom. dan svetoga zbora.” LZ 23:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 23:2 “Kaœi Izraelcima i reci im: Blagdani Jahvini koje imate sazivati jesu sveti zborovi. a s njom ljevanica od vina neka bude çetvrt hina. LZ 23:28 Toga dana nemojte raditi nikakva posla. To je trajan zakon za vaæe naraætaje gdje god vi boravili. u deseti dan toga sedmog mjeseca pada Dan pomirenja. a sedmoga dana neka opet bude sveti zbor. neka vam je potpun odmor. LZ 23:21 Toga istog dana sazovite zbor.

LZ 24:6 Onda ih poredaj u dva reda . a bila je køi Dibrijeva iz plemena Danova. LZ24:11UtosinIzraelkepogrdiImeiopsujega. LZ 23:43 da vaæi potomci znaju kako sam ja uçinio da Izraelci œive u sjenicama kad sam ih izbavio iz zemlje egipatske. LZ 23:41 Svetkujte tako blagdan u çast Jahvi sedam dana svake godine. petnaestoga dana mjeseca sedmoga. LZ 24:15 Poslije toga øeæ ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju. . nikakva teœaçkog posla nemojte raditi. LZ 23:31 Nikakva posla nemojte raditi. LZ 23:30 A tko bi god radio kakav posao na taj dan. Nekajetotrajanzakonzavaæenaraætaje.” LZ 23:44 I tako Mojsije objavi Izraelcima Jahvine blagdane. povrh svojih zavjetnih i dragovoljnih darova koje inaçe prinosite Jahvi. Bog vaæ. 107 . Potom svi oni koji su ga çuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. Postite! Naveçer devetoga dana u mjesecu .paljena œrtva Jahvi.” Blagdan sjenica LZ 23:33 Jahve reçe Mojsiju: LZ 23:34 “Reci Izraelcima: ‘Od petnaestoga dana toga sedmog mjeseca neka se sedam dana drœi Blagdan sjenica u çast Jahvi. povrh vlastitih prinosa. Na prvi dan i na osmi dan neka je potpun poçinak. œrtava paljenica. To je sveçani zbor.po æest u redu . LZ 23:36 Sedam dana prinosite paljenu œrtvu u çast Jahvi. To neka Izraelci vræe zbog vjeçnoga Saveza.LZ 23:29 Jest. A onda neka ga sva zajednica kamenuje. toga øu ja istrijebiti iz njegova naroda. LZ 24:9 Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. neka se odstrani iz svoga naroda. Neka je ovo trajan zakon vaæim naraætajima. Vjeçna vatra LZ 24:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 24:2 “Naredi Izraelcima da ti za svijeønjak donose çistoga ulja od istupanih maslina. LZ 23:32 Neka vam je to subotnji poçinak. LZ 23:42 Sedam dana stanujte u sjenicama.Svetkujtetajblagdansedmoga mjeseca. bez prijekida. prinosnica. LZ 23:38 povrh Jahvinih subota.prestanite raditi. LZ 24:13 Onda Jahve reçe Mojsiju: LZ 24:14 “Izvedi psovaça iz tabora. LZ 24:12 Stave ga u zatvor dok im se ne oçituje volja Jahvina. Neka to bude hrana prinesena kao spomen . LZ 24:4 Neka Aron neprekidno odrœava svjetlila na çistome svijeønjaku pred Jahvom. poæto pokupite sa zemlje plodove. pred zavjesom Svjedoçanstva. To neka bude trajna odredba. Osmi dan neka vam bude sveti zbor. LZ 23:40 Uzmite veø prvoga dana lijepih plodova.” Psovka i zakon odmazde LZ 24:10 A sin jedne Izraelke. palmovih grana. To je trajan zakon za vaæe naraætaje gdje god vi boravili. Svi Izraelovi domoroci neka proborave u sjenicama. u dan svetoga zbora. da se uvijek odrœava svjetlo. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih œrtava.od veçeri do veçeri .” Joæ o Blagdanu sjenica LZ 23:39 “Osim toga. tko god ne bude postio toga dana. iziåe meåu Izraelce i zametne u taboru svaåu s nekim Izraelcem. Boga svoga. nikakva teœaçkog posla nemojte obavljati. Ja sam Jahve.Mati mu se zvala Æelomit.” Kruhovi na zlatnom œrtveniku LZ24:5“Potomuzminajboljegbraænaiodnjegaispecidvanaestpogaça. LZ 23:35 Prvoga dana. sedam dana.na çistome stolu æto je pred Jahvom.TadagadoveduMojsiju. neka se postavljaju pred Jahvu. komu otac bijaæe Egipøanin. œrtava klanica i ljevanica. svaku na njezin pravi dan. LZ 24:8 Svake subote. grançica s lisnatih drveta i potoçne vrbovine pa se veselite u nazoçnosti Jahve. Oni ih imaju blagovati na posveøenu mjestu. svetkujte Jahvin blagdan sedam dana. LZ 24:3 Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od veçeri do jutra u Æatoru sastanka.sveti zborovi odreåeni za prinoæenje œrtava u çast Jahvi. LZ 24:7 Na svaki red stavi çistoga tamjana. kada øete u çast Jahvi prinijeti paljenu œrtvu. Neka u svakoj pogaçi budu dvije desetine efe.’” LZ 23:37 “To su blagdani Jahvini koje imate sazvati .

æest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod. Neka to bude zemlji godina poçivanja. LZ 25:13 Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju oçevinu. kad prodajete imanje svome sunarodnjaku ili kupujete od svoga sunarodnjaka. To neka vam bude jubilej. Neka se svatko vaæ vrati na svoju oçevinu. LZ 25:6 Zemljiæni poçinak neka vam priskrbi prehranu: tebi. LZ 25:10 Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobaåanje svim njezinim stanovnicima. LZ 25:17 Neka nitko od vas ne nanosi ætete svome sunarodnjaku. sedam puta sedam godina. 108 . mora mrijeti. Sedma godina LZ 25:1 Jahve reçe Mojsiju na Sinajskom brdu: LZ 25:2 “Govori Izraelcima i kaœi im: Kad uåete u zemlju koju vam dajem. LZ 25:3 Æest godina zasijavaj svoju njivu. LZ 25:24 Zato u svakome kraju gdje imate zemljiæne posjede morate dopustiti otkupljivanje zemlje.” Vraøanje vlasniætva LZ 25:23 “Zemlja se ne smije prodati potpuno. Uçine. oni izvedu psovaça izvan tabora i zaspu ga kamenjem. a on neka ti proda prema broju proizvodnih godina. neka doåe njegov najbliœi izbavitelj i otkupi æto je njegov brat prodao. LZ 25:25 Ako tvoj brat zapadne u ækripac te moradne prodati dio svoje oçevine. ako pohuli ime Jahvino. na Dan pomirenja. blagoslov øu svoj pustiti na vas: æesta godina rodom øe roditi za tri godine. bio stranac ili domorodac. Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.neka ga sva zajednica kamenuje. LZ 25:19 Zemlja øe davati svoj rod.LZ 24:16 tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne . LZ 24:22 Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. ono æto ti on prodaje jest broj ljetina. dok ne doåe njezin prihod.” LZ 24:23 Poæto je Mojsije to izloœio Izraelcima. Bog vaæ. LZ 24:19 Tko ozlijedi svoga bliœnjega neka mu se uçini kako je on uçinio: LZ 24:20 lom za lom. nemojte œeti æto samo od sebe uzraste niti berite groœåe s neobrezane loze. LZ 25:20 Ako biste rekli: ‘Çime øemo se hraniti te sedme godine kad ne budemo ni sijali ni brali plodova?’ LZ 25:21 evo. oko za oko. æto manje godina. neka ta zemlja odrœava Jahvin subotni poçinak. tvojoj sluækinji. hranit øete se starim prihodom sve do devete godine. neka se svatko vrati k svome rodu! LZ 25:11 Ta pedesetogodiænjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati. LZ 24:21 Tko usmrti œivinçe mora ga nadoknaditi.odbivæisamobrojgodinaposlije jubileja. mora se smaknuti. desetoga dana toga mjeseca. Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. zatrubite u trubu æirom svoje zemlje. LZ 25:22 Kad budete sijali osme godine. dakle. neka je i cijena manja. LZ 25:12 Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim æto njiva donese od sebe. LZ 25:18 Vræite moje zakone i moje naredbe. nego se boj Boga svoga! Jer ja sam Jahve.” Jubilejska godina LZ 25:8 “Nabroj sedam sedmica takvih godina. LZ 25:7 a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji neka njezini plodovi sluœe za hranu. nemojte nanositi ætete svome bratu! LZ25:15Odsvogasunarodnjakakupuj. jest øete do sitosti i œivjet øete u sigurnosti. oprosna godina. tvome sluzi. zub za zub . Bog vaæ. tvome najamniku koji s tobom œivi. ali tko ubije çovjeka mora umrijeti. jest øete stari.rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu. vjerno ih provodite u djelo pa øete u sigurnosti œivjeti na zemlji. Jer ja sam Jahve. Jer. jer zemlja pripada meni. LZ 24:18 Tko usmrti œivinçe mora ga nadomjestiti: œivot za œivot. LZ 25:9 A onda zaori u trubu! U sedmome mjesecu. LZ 25:16 Æto viæe godina. Sedam sedmica godina iznosit øe ti çetrdeset devet godina. viæe i cijenu povisi. dok ste vi samo stranci i gosti kod mene. LZ 25:5 Æto samo od sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj œeti niti beri groœåe s neobrezane loze. LZ 25:4 Ali sedme godine neka i zemlja uœiva subotnji poçinak. LZ 25:14 Zato. LZ 24:17 Ako çovjek zada smrtan udarac drugome.

i neka tvoj brat œivi s tobom! LZ 25:37 Ne uzajmljuj mu novac na kamate niti mu lihvarski davaj svoju hranu. Bog vaæ. moœe je otkupiti dokle se ne navræi godina poslije prodaje. oni su moji sluœbenici koje sam ja izveo iz zemlje egipatske. moœete kupiti. LZ 25:46 Njih moœete predati u nasljedstvo svojoj djeci da ih zavazda naslijedeubaætinu. isplati kupcu svotu za preostalo vrijeme i vrati se na svoju oçevinu. LZ 25:39 Ako li tvoj brat padne u ækripac dok je s tobom u urednim odnosima te se moradne tebi prodati. Takvi mogu postati vaæim vlasniætvom. otkupni rok neka je. Vrijeme æto ga je proveo sa svojim vlasnikom neka se procijeni kao vrijeme jednog najamnika. izbavio sam vas iz zemlje egipatske da vam dadem zemlju kanaansku i budem vaæ Bog. ja. Boga se svoga boj. jer je ona njihovo vlasniætvo za sva vremena. i muæke i œenske. Cijena za njegovo osloboåenje neka bude prema broju godina. onda i on i njegova djeca s njim neka odu u jubilejskoj godini. i neka s tobom œivi kao stranac ili gost. ako ima sredstava. LZ 25:52 A ako ostaje samo nekoliko godina do jubilejske godine. budeæ li ih htio imati. Ali prema svojoj braøi. nemoj ga prisiliti da sluœi kao rob.” 109 . LZ 25:47 Ako se stranac s tobom nastanjen obogati. LZ 25:40 Neka sluœi kod tebe do jubilejske godine. LZ 25:33 Ako se koji levit ne posluœi svojim pravom otkupa. LZ 25:28 Ako nema sredstava da je vrati. LZ 25:27 neka prebroji godine od prodaje. LZ25:49ilinekagaotkupinjegovstric. ja sam ih izbavio iz zemlje egipatske. LZ 25:29 Ako tko proda stojnu kuøu u gradu zidom obzidanu. LZ 25:50 Sa svojim kupcem neka proraçuna vrijeme od godine kad mu se prodao do jubilejske godine. LZ25:45Moœeteihkupovatiiodpridoælicakojisvamaborave. Neka se na tvoje oçi s njim ne postupa grubo. zapadne u ækripac te se proda strancu koji je s tobom nastanjen ili kojemu god potomku strançeve obitelji. mogu se otkupljivati. LZ 25:32 Kuøe koje u levitskim gradovima pripadaju levitima mogu leviti otkupiti u svako vrijeme. neka se sam otkupi. A stupivæi u jubilej. LZ 25:54 Ne bude li iskupljen ovako. a tvoj brat. onda prodano neka ostane u rukama kupca do jubilejske godine. primi ga. Jer kod Izraelaca kuøe u gradovima levita njihovo su vlasniætvo. onda kuøa u gradu zidom opasana prelazi potpuno kupcu i njegovim potomcima: ni za jubileja neka se ne vraøa. neka bude kod tebe kao najamnik ili nadniçar. od naroda koji su oko vas. u svojim odnosima prema njemu.aposlijeisampostaneimuøan te stekne sredstva da je otkupi. LZ 25:38 Ja. Jahve. Jahve. LZ 25:36 Ne uzimaj od njega ni lihve ni kamata. LZ 25:34 Neograåena zemlja oko njihovih gradova ne moœe se prodati. Ili.” LZ 25:35 “Ako tvoj brat zapadne u ækripac i ne mogne odrœavati svoje odnose s tobom. LZ 25:43 Nemoj s njim grubo postupati! Boga se svoga boj! LZ 25:44 A robove i ropkinje. LZ25:31Alikuøeposelimaætonemajuzidovaokosebenekasesmatraju kao posjedi u polju. Bog vaæ.njegovroåakilibilotkoodnjegove obitelji koji bude od njegove krvi. LZ 25:55 Jer Izraelci su moji sluœbenici. LZ 25:48 on ima pravo i nakon prodaje biti otkupljen. neka isplati za svoju otkupninu u omjeru svoje prodajne svote. LZ 25:41 Onda neka bude slobodan da ode od tebe .i on i njegova djeca s njim. Izraelcima. LZ 25:53 Prema njemu neka bude kao prema najamniku koji se iznajmljuje od godine na godinu. LZ 25:30 Ako je ne otkupi u roku od godine.Premanjimamoœetepostupatikaopremarobovima.odnjihovih obitelji æto œive s vama i roåeni su u vaæoj zemlji. neka se vrati na svoju oçevinu. nitko ne smije grubo postupati. U jubileju kupac mora iz njih iziøi. onda øe kuøaætobudeprodanaugradunjegovavlasniætvabitizajubilejavraøena. dakle. LZ 25:51 Ako ostaje joæ mnogo godina. jedna godina. neka ide natrag svome rodu i opet zaposjedne svoju djedovinu. Neka ga otkupi netko od njegove braøe.LZ25:26Akonemakogadamugaotkupi. LZ 25:42 Ta oni su moji sluœbenici. neka izraçuna pa isplati za svoj otkup prema godinama sluœbe. oni se ne smiju prodavati kao robovi.

zgrnut øu vaæa mrtva trupla na trupla vaæih kumira i odbacit øu vas. poslat øu na vas kugu i bit øete predani u ruke neprijatelju. Bog vaæ. a zemlju vaæu poput tuça. oborit øu vaæe kadione œrtvenike.LZ 26:1 “Ne pravite sebi kumira. svetiæta øu vaæa opustoæiti.sedmerostruko øu vas kazniti za vaæe grijehe. Jahve. iznemoglosti i groznici æto oçi troæe a œivot gase. Oni koji vas mrze gospodarit øe nad vama. LZ 26:32 Zemlju øu ja pretvoriti u zgariæte tako da øe se vaæi neprijatelji koji se u njoj nastane zaprepastiti nad njom. trebat øe vam zalihe ispraœnjavati da mognete sasipati novo œito. Jest øete kruh svoj do sitosti i u svojoj øete zemlji œivjeti u sigurnosti. LZ 26:27 Ako me ni tada ne posluæate nego mi se dalje budete suprotstavljali. LZ 26:13 Ja. ne provodeøi u djelo sve moje zapovijedi. odrœavali moje zapovijedi i u djelo ih provodili. vaæ ugodni miris neøu viæe mirisati. ne htjednete li me posluæati. LZ 26:24 onda øu se i ja suprotstaviti vama i sam øu vas joæ sedmerostruko udariti za vaæe grijehe. LZ 26:11 Meåu vama øu postaviti svoje Prebivaliæte i neøu vas odbaciti. a vaæi øe vas neprijatelji ametice tuøi. LZ 26:23 Ako vas ni to ne popravi nego nastavite œivljenje koje se meni protivi. Bog vaæ. LZ26:18Paakomeiunatoçtomeneposluæate. A kad se zbijete u svoje gradove. LZ 26:10 Starom øete se zalihom hraniti. tako øete poçivati a da vas nitko ne plaæi. izveo sam vas iz zemlje egipatske da im viæe ne budete roblje. sedmerostruko øu joæ na vama povisiti rane za vaæe grijehe. Zemlja vam viæe neøe davati svoga roda niti øe stabla na zemlji donositi svojih plodova. Bjeœat øete i onda kad vas nitko ne bude progonio. ne postavljajte u svojoj zemlji kamenja s likovima da pred njih padate.neprijatelji vaæi njima øe se hraniti. LZ 26:20 Uzalud øe se troæiti vaæa snaga. ætoviæe. LZ 26:17 Sjetve øete svoje uzalud sijati . LZ 26:4 davat øu vam kiæe u pravo vrijeme te øe zemlja raåati rodom a stabla po polju donositi plodove. LZ 26:5 Vræidba øe vam stizati berbu. poætujte moje Svetiæte . LZ 26:8 Petorica vas nagonit øe u bijeg stotinu njih. polomio sam palice vaæih jarmova i uçinio da hodate uspravno.” Prokletstvo LZ 26:14 “Ali ako me ne posluæate i u djelo ne provedete sve ove moje zapovijedi. LZ 26:6 Zemlji øu dati mir. maç neøe prolaziti vaæom zemljom. LZ 26:19 Slomit øu ja vaæu drsku silu. Ætetne øu œivotinje iz zemlje ukloniti. LZ 26:26 Joæ kad vam obustavim namicanje kruha. LZ 26:31 Gradove øu vaæe pretvoriti u ruæevine. pogazite moje naredbe i prekræite moj Savez. LZ 26:9 K vama øu se okrenuti te vas rodnima çiniti i razmnaœati.” LZ 26:3 “Budete li œivjeli prema mojim zakonima. Jest øete. blago vam podavi a vas prorijedi tako da vam putovi postanu pusti. LZ 26:16 evo æto øu ja uçiniti vama: podvrgnut øu vas strepnji.jer ja sam Jahve. LZ 26:7 U bijeg øete nagoniti svoje neprijatelje. a vi øete mi biti narod. Drœat øu svoj Savez s vama. 110 . LZ 26:25 Na vas øu dovesti maç neka se iskali osvetom za Savez. LZ 26:2 Odrœavajte moje subote. a berba stizati sjetvu. LZ 26:21 Budete li se joæ i dalje protivili. vaæi øe neprijatelji padati pred vama od maça.jaøuvassedmerostruko kaœnjavati za vaæe grijehe. a oni øe padati pred vama od maça. LZ 26:15 ako odbacite moje zakone. jest øete meso od svojih køeri. deset œena moøi øe vam peøi kruh u jednoj peøi i na mjeru øe vam kruh davati. a stotina vas nagonit øe u bijeg deset tisuøa njih. LZ 26:28 i ja øu se vama suprotstaviti . Da. LZ 26:29 Jest øete meso od svojih sinova. LZ 26:12 meåu vama øu hoditi i bit øu vam Bog. ne podiœite sebi ni kipa ni spomenstupa. LZ 26:22 Na vas øu pustiti æumsku zvjerad da vas liæi djece. LZ 26:30 Poruæit øu vaæe idolske uzviæice. Vaæa øu nebesa uçiniti poput gvoœåa. Ja øu se protiv vas okrenuti. ali se neøete nasititi.

LZ 27:10 Neka se ne nadomjeæta niti zamjenjuje za æto drugo . Ako li se napravi zamjena jednoga œivinçeta za drugo. LZ 26:41 I ja sam sa morao suprotstaviti njima i odvesti ih u zemlju njihovih neprijatelja. U bijeg øe ih nagoniti æuætaj lista æto zatrepti. iako ih nitko neøe progoniti. æto su prezreli moje zakone. uredbe i zakoni koje je Jahve uglavio izmeåu sebe i Izraelaca po Mojsiju na Sinajskome brdu. Onda øe se napokon njihovo tvrdokorno srce poniziti. ispaætat øe oni svoju krivnju. æto su mi se protivili. neka dometnejednupetinusvotinakojujeprocijenjenapanekabudenjegova. ja Jahve. a procjena za œensko tri æekela u srebru. Ali neka sveøenik procijeni prema onome æto zavjetovalac moœe dati.” LZ 26:46 To su odredbe. Kako sveøenik prosudi. 111 . LZ 26:35 Sve dok bude pusta. LZ 27:9 Ako zavjetovani prinos bude od œivotinja koje se mogu Jahvi prinositi. bilo jeftino. LZ 27:8 Ali ako je tko siromaæan te ne moœe platiti svoju cijenu. neka doda njegovoj procjeni jednu petinu. Otkup zavjetovanih osoba i stvari LZ 27:1 Jahve reçe Mojsiju: LZ 27:2 “Govori Izraelcima i reci im: ‘Ako tko zaœeli podmiriti Jahvi zavjet æto vrijedi koliko çovjek. LZ 26:37 Spoticat øe se jedan o drugoga kao kad se bjeœi ispred maça. a za œensku deset æekela. LZ 27:16 Ako tko zavjetuje Jahvi dio zemljiæta od svoga vlasniætva.bilo dobro za loæe. procijeni ga prema njegovu usjevu: za jedan homer jeçmena sjemena pedeset æekela u srebru. ostavljena od njih. LZ 26:43 Zemlja øe. Bjeœat øe kao æto se bjeœi od maça. neka ga dovedu pred sveøenika i neka ga sveøenik procijeni. neka ti je procjena: za muækarca petnaest æekela. Neøete se odrœati pred svojim neprijateljima. imat øe poçinak koji nije imala za vaæih subota dok ste vi u njoj stanovali. LZ 27:14 Ako tko posveti svoju kuøu zavjetovavæi je Jahvi. Ta ja sam Jahve. namiriti svoje subote kad ostane pusta zbog njih. neka tako bude. izvuøi øu protiv vas maç iz korica tako da øe vam se zemlja pretvoriti u pustaru a gradovi u ruæevine. bilo loæe za dobro.zemlje øu se sjetiti.proœdrijet øe vas zemlja vaæih neprijatelja. neka ti je procjena: za muæko pet æekela u srebru. neka sveøenik procijeni da li je dobra ili loæa.LZ 26:33 Vas øu rasijati po narodima. Bilo skupo. Otpoçinut øe tada zemlja i moøi øe namiriti svoje subote. LZ 26:38 izginut øete meåu narodima . neka tako ostane. sjetit øu se svoga Saveza s Abrahamom . neka se takvo œivinçe dovede k sveøeniku LZ 27:12 pa neka ga on procijeni. LZ 27:15 Ako onaj koji je svoju kuøu zavjetovao zaœeli da je otkupi. A oni øe ispaætati svoju krivnju æto su odbacili moje zapovijedi. LZ 27:11 Bude li zavjetovani prinos od neçiste œivotinje koja se ne moœe Jahvi prinositi. LZ 27:13 Zaœeli li ga tko otkupiti. LZ 27:5 A za dob od pet do dvadeset godina neka tvoja procjena bude: za muækarca dvadeset æekela. LZ 26:42 Tada øu se ja sjetiti svoga Saveza s Jakovom i svoga Saveza s Izakom. LZ 26:45 Radi njih sjetit øu se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naoçigled naroda da budem njihov Bog. LZ 26:40 Priznat øe tada svoju opaçinu i opaçinu svojih otaca æto su je protiv mene poçinili izdajom. LZ 26:34 Tada øe zemlja namiriti svoje subote za sve vrijeme dok bude pusta i vi budete u zemlji svojih neprijatelja. LZ 26:39 A koji od vas preœive venut øe u zemljama svojih neprijatelja zbog svojih opaçina. padat øe. neøu ih zabaciti niti øu ih prezreti tako da ih posve uniætim i da prekræim svoj Savez s njima. njima øu strah u srce utjerati. LZ 27:7 Bude li u starosti od æezdeset godina ili viæe. venut øe i zbog opaçina svojih otaca. LZ 27:4 a œensku procijeni trideset æekela. LZ 27:6 Je li dob od jednoga mjeseca do pet godina. LZ 26:44 Ali ni onda dok budu u zemlji svojih neprijatelja. a za œensku deset æekela. LZ 27:3 neka ti je mjerilo: muækarca od dvadeset do æezdeset godina starosti procijeni pedeset æekela u srebru. onda øe i zavjetovano i ono koje ga je zamijenilo biti posveøena stvar. kako sveøenik procijeni. Bog njihov. svaki takav prinos Jahvi bit øe posveøena stvar. prema hramskom æekelu. premda ih nitko neøe progoniti. LZ 26:36 A onima od vas koji na œivotu ostanu po zemljama svojih neprijatelja.

ti i Aron pobiljeœite prema njihovim jedinicama. knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih. Ako se ipak zamijeni. Gamliel. LZ 27:28 Ali niæta od ‘herema’. Svaka zavjetom posveøena stvar najveøa je Jahvina svetinja. sin Amiæadajev. LZ 27:18 Ali ako zemljiæte zavjetuje poslije jubilejske godine. od onog æto je Jahvi izruçeno. sin Okranov. sin Pedahsurov. Bro 1:6 Æelumiel. LZ 27:31 Ako bi tko htio otkupiti koji dio svoje desetine. Bro 1:9 Eliab. Ta prvina ionako pripada Jahvi . za pleme Efrajimovo. Bro 1:13 Pagiel. i neka se ne zamjenjuje.’” LZ 27:34 To su zapovijedi koje je Jahve izdao Mojsiju za Izraelce na Sinajskome brdu. sin Helonov. bio to çovjek ili œivinçe ili njegovo baætinjeno zemljiæte. LZ 27:32 Svaka desetina od krupnoga i sitnoga blaga. LZ 27:24 U jubilejskoj godini zemljiæte se ima vratiti onome od koga je kupljeno . za pleme Zebulunovo. LZ 27:23 neka mu sveøenik proraçuna razmjernu procjenu do jubilejske godine. sin Deuelov.Jahvina je. Bro 1:8 Netanel. LZ 27:33 Neka se ne gleda je li dobro ili råavo.reçeJahveMojsijuprvoga dana drugoga mjeseca. neka se prema procjeni proda. LZ 27:22 Zavjetuje li tko Jahvi kupljeno zemljiæte koje nije dio njegove oçevine. pripada Jahvi. to je Jahvi posveøeno. I toga istog dana neka isplati iznos kao stvar posveøenu Jahvi. za pleme Manaæeovo.kome pripada zemljiæno vlasniætvo.” Bro 1:16 To bijahu sazivaçi zajednice. Bro 1:12 Ahiezer. Bro 1:10 Za Josipove sinove: Eliæama. sin Æedeurov. pa bila od sitnoga bila od krupnoga blaga. 112 BROJEVI Naredba za popis Bro1:1USinajskojpustinji. neka bude posveøeno Jahvi. sin Amihudov. mora tome dodati jednu petinu cijene. za pleme Benjaminovo. sin Gidonijev. Bro 1:4 Neka s vama bude po jedan çovjek od svakoga plemena. neka se posveti Jahvi kao zavjetovano zemljiæte i postane sveøenikov posjed. niæta æto je tko Jahvi zavjetom posvetio. Bro 1:7 Nahæon. glavu po glavu. druge godine po izlasku iz zemlje egipatske: Bro 1:2 “Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama. Bro 1:5 Ovo su imena ljudi koji øe vam pomagati: Elisur. glavari svoga pradjedovskog doma. ne moœe se viæe otkupiti. neka sveøenik proraçuna cijenu prema godinama æto preostaju do jubilejske godine i prema tome smanji procjenu. LZ 27:20 Ako zemljiæte ne otkupi nego ga proda drugome. navodeøi imena svih muækaraca. sin Suarov. za pleme Jisakarovo. to jest svako deseto od svega æto prolazi ispod pastirskog ætapa. LZ 27:19 Ako onaj tko je zemljiæte zavjetovao zaœeli da ga otkupi. bilo od poljskih usjeva bilo od plodova sa stabala. LZ 27:29 Nijedno ljudsko biøe koje bude ‘heremom’ . Bro 1:15 Ahira. LZ 27:26 Ali neka nitko ne zavjetuje prvinu od stoke. moœe se otkupiti prema procjeni. dometnuvæi petinu cijene. neka doda jednu petinu svoti na koju je procijenjeno pa neka mu ostane. LZ 27:25 Svaka procjena neka se vræi prema hramskom æekelu: dvadeset gera jedan æekel.prokletstvom udareno ne smije se otkupljivati: mora se smaknuti. za pleme Aæerovo. Bro 1:3 Od dvadeset godina naviæe. Bro 1:14 Elijasaf. za pleme Danovo. za pleme Naftalijevo. LZ 27:27 Bude li od neçiste stoke. neka je onda i jedno i drugo posveøeno i ne smije se otkupljivati. ne moœe se niti prodati niti otkupiti.LZ 27:17 Zavjetuje li zemljiæte za jubilejske godine. neka ostane prema ovoj procjeni. za pleme Gadovo.uÆatorusastanka. za pleme Judino. Ako se ne otkupi. za borbu sposobne u Izraelu. LZ 27:21 Kad zemljiæte bude osloboåeno u jubilejskoj godini. Bro 1:11 Abidan. sin Aminadabov. sin Suriæadajev. LZ 27:30 Svaka desetina sa zemljiæta. . sin Enanov. za pleme Æimunovo. za pleme Rubenovo.

prema njihovim rodovima i porodicama. svih za borbu sposobnih. Bro 1:36 Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina. Bro 1:22 Bili su popisani Æimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribiljeœiæe se. imena onih od dvadeset godina i viæe. Bro 1:37 Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuøa i çetiri stotine. Bro 1:40 Kad se utvrdi potomstvo sinova Aæerovih. glava po glava. Bro 1:19 Kako je Jahve naredio Mojsiju. Bro 1:33 Popisanih od Efrajimova plemena bilo je çetrdeset tisuøa i pet stotina. prema njihovim rodovima i porodicama. pribiljeœiæe se. pribiljeœiæe se. Bro 1:32 Josipovi sinovi: Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih. po jedan na svaki pradjedovski dom. glavu po glavu. prema njihovim rodovima i porodicama. imena onih od dvadeset godina i viæe. svih za borbu sposobnih. svih za borbu sposobnih. pribiljeœiæe se. svih za borbu sposobnih. Bro 1:20 Kad se utvrdi potomstvo Rubena. prema pradjedovskim domovima. Bro 1:45 Bili su popisani svi Izraelci. Bro 1:39 Popisanih od Danova plemena bilo je æezdeset i dvije tisuøe i sedam stotina. pribiljeœiæe se. svih za borbu sposobnih. glava po glava. Bro 1:34 Kad se utvrdi potomstvo sinova Manaæeovih. Bro 1:43 Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisuøe i çetiri stotine. Bro 1:27 Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i çetiri tisuøe i æest stotina. svih za borbu sposobnih. glava po glava. svih za borbu sposobnih.Bro 1:17 Mojsije i Aron onda uzmu one ljude æto su po imenu bili odreåeni Bro 1:18 te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. tako ih je on pobiljeœio u Sinajskoj pustinji. Bro 1:31 Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisuøa i çetiri stotine. glava po glava. prema njihovim rodovima i porodicama. imena onih od dvadeset godina i viæe. imena onih od dvadeset godina i viæe. Bro 1:41 Popisanih od Aæerova plemena bila je çetrdeset i jedna tisuøa i pet stotina. Bro 1:26 Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama. Bro 1:38 Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih. imena svih muækaraca od dvadeset godina naviæe. Bro 1:35 Popisanih od Manaæeova plemena bilo je trideset i dvije tisuøe i dvjesta. pribiljeœiæe se. glava po glava. glava po glava. glava po glava. Bro 1:24 Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama. Bro 1:25 Popisanih od Gadova plemena bilo je çetrdeset i pet tisuøa i æest stotina i pedeset. pribiljeœiæe se. Bro 1:44 To su oni koje popisaæe Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih. Bro 1:42 Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih. Bro 1:30 Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama. glava po glava. pribiljeœiæe se. pribiljeœiæe se. prema njegovim rodovima i porodicama. prema njihovim rodovima i porodicama. pribiljeœiæe se. 113 . svih za borbu sposobnih. imena onih od dvadeset godina i viæe. pribiljeœiæe. imena onih od dvadeset godina i viæe. svih za borbu sposobnih. glava po glava. pribiljeœiæe se. imena onih od dvadeset godina i viæe. od dvadeset godina i viæe. glava po glava. imena onih od dvadeset godina i viæe. imena onih od dvadeset godina i viæe. prema njihovim rodovima i porodicama. svih za borbu sposobnih. Bro 1:21 Popisanih od Rubenova plemena bilo je çetrdeset i æest tisuøa i pet stotina. glava po glava. Bro 1:23 Popisanih od Æimunova plemena bilo je pedeset i devet tisuøa i tri stotine. Bro 1:28 Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama. imena onih od dvadeset godina i viæe. Izraelova prvoroåenca. svih za borbu sposobnih. Bro 1:29 Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i çetiri tisuøe i çetiri stotine. imena svih muækaraca od dvadeset godina naviæe. svi za borbu sposobni u Izraelu. svih za borbu sposobnih.

sin Amihudov. Bro 2:8 Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuøa i çetiri stotine popisanih. sin Pedahsurov. Glavar je Æimunovih potomaka Æelumiel. sin Helonov. pod znakovima svojih pradjedovskih domova. Glavar je Judinih potomaka Nahæon. neka oni u njemu posluœuju i oko njega tabore. Bro 2:14 Onda pleme Gadovo. naime. rekao Mojsiju: Bro 1:49 “Nipoæto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca. sin Suarov. Bro 2:16 Prema njihovim çetama. Oni neka stupaju treøi! Bro 2:25 Sa sjevera. neka ga Levijevci opet podignu. za sav njegov namjeætaj i sve æto na njega spada. Bro 2:15 Njegova vojska broji çetrdeset i pet tisuøa æest stotina i pedeset popisanih. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi. Bro 1:47 Meåu te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu. Bro 2:12 Do njega neka taboruje pleme Æimunovo. Bro 2:21 Njegova vojska broji trideset i dvije tisuøe i dvjesta popisanih. Bro2:3Sprijeda. ali malo podalje. 114 . Bro1:51KadsePrebivaliætemorapremjeætati. Kako taboruju. da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. sin Suriæadajev.nekagaLevijevcirastave. Bro 1:52 Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru. zastava tabora Danova. Neka tako Levijevci straœu straœe oko Prebivaliæta svjedoçanstva. sin Aminadabov.Bro 1:46 Bilo je. prema njihovim çetama. Bro 2:20 Do njega je pleme Manaæeovo. Bro 2:24 Prema njihovim çetama. Bro2:22OndajeplemeBenjaminovo. U svemu tako urade. Bro 1:48 Jahve je. po çetama. neka oni nose Prebivaliæte i sav njegov namjeætaj. tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. sin Amiæadajev. Bro2:6Njegovavojskabrojipedesetçetiritisuøeiçetiristotinepopisanih. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer. a kad se s Prebivaliætem treba utaboriti. prema njihovim çetama.zastavaJudinatabora. sin Deuelov. Bro 2:11 Njegova vojska broji çetrdeset i æest tisuøa i pet stotina popisanih. Bro 2:1 Jahve reçe Mojsiju i Aronu: Bro 2:2 “Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave.zastavataboraEfrajimova. Bro 1:53 Levijevci neka borave oko Prebivaliæta svjedoçanstva. Bro2:18Sazapada. Bro2:23Njegovavojskabrojitridesetipettisuøaiçetiristotinepopisanih. Bro2:13Njegovavojskabrojipedesetidevettisuøaitristotinepopisanih. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf. sin Gidonijev.” Bro 1:54 Izraelci uçine kako je Jahve Mojsiju naredio. Bro2:7OndaplemeZebulunovo.sistoçnestrane. Bro 2:9 Prema njihovim çetama. Bro 2:19 Njegova vojska broji çetrdeset tisuøa i pet stotina popisanih. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur. Bro 2:26 Njegova vojska broji æezdeset i dvije tisuøe i sedam stotina popisanih.premanjihovim çetama.premanjihovimçetama.GlavarjeZebulunovihpotomakaEliab.GlavarjepotomakaBenjaminovih Abidan. svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuøa çetiri stotine i pedeset. svatko kod svoje zastave. sin Okranov. Bro 2:27 Do njega neka se utabori pleme Aæerovo. dakle. svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i æest tisuøa i çetiri stotine. Neka oni stupaju drugi! Bro 2:17 Potom neka ide Æator sastanka. onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom. sin Æedeurov. Bro 1:50 Nego ti sam odredi Levijevce za sluœbu u Prebivaliætu svjedoçanstva. Bro 2:4 Njegova vojska broji sedamdeset i çetiri tisuøe i æest stotina popisanih. Glavar je Efrajimovih potomaka Eliæama. neka se utabore oko Æatora sastanka. svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuøa i sto. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel. Neka oni prvi stupaju! Bro 2:10 S juga je zastava tabora Rubenova. Glavar je Aæerovih potomaka Pagiel. Glavar je Manaæeovih potomaka Gamliel. Bro 2:5 Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. svih popisanih æest stotina i tri tisuøe i pet stotina i pedeset.

naime.i od ljudi i od stoke. Sveøenici Bro 3:1 Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu. pripada svaki prvoroåenac. za sveøeniætvo posveøenih. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj. Bro 2:34 U svemu su Izraelci uçinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Bro 3:25 Geræonovci su se u Æatoru sastanka brinuli za Prebivaliæte. sluœeøi Prebivaliætu. To su rodovi Kehatovaca. rod Hebronov i rod Uzielov. Kehat i Merari. 115 . Bro 3:18 A ovo su imena Geræonovih sinova po njihovim rodovima: Libni i Æimi. Bro 3:2 Ovo su bila imena Aronovih sinova: prvoroåenac Nadab. Bro 2:29 Onda pleme Naftalijevo. za duœnost sinova Izraelovih. za zavjese na ulazu u Æator sastanka.” Popis Levijevaca Bro 3:14 Jahve reçe Mojsiju u Sinajskoj pustinji: Bro 3:15 “Popiæi Levijevce po njihovim porodicama i rodovima. rod Jisharov. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama. Bro 3:26 onda za dvoriæne zavjese. popiæi sve muækarce od jednoga mjeseca i viæe. za Æator i njegov krov. Bro 3:21 Od Geræona lozu vuçe rod Libnijev i rod Æimijev. Leviti. Jishar. za njihova uœeta i za sve æto spada na tu sluœbu.” Bro 3:16 Na zapovijed Jahvinu Mojsije ih popisa. za zavjesu na ulazu u dvoriæte æto je oko Prebivaliæta i œrtvenika.onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. sveøenika pomazanih. Hebron i Uziel. Bro 2:33 Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima. zatim Abihu. Njihove duœnosti Bro 3:5 Jahve reçe Mojsiju: Bro 3:6 “Dozovi pleme Levijevo neka stane pred sveøenika Arona. Bro 3:20 Sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Muæi. Bro 3:19 A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram. kako mu je bilo nareåeno. kako je Jahve naredio Mojsiju. Moji su. Ja sam Jahve. Bro 3:9 Podaj levite Aronu i njegovim sinovima. Bro 3:8 Neka se brinu za sav namjeætaj u Æatoru sastanka. A svjetovnjak koji bi se tome pribliœio neka se pogubi. Bro3:10Aronainjegovesinovepostavidavræesvojusveøeniçkusluœbu. Bro 3:3 To su imena Aronovih sinova. Oni su moji.” Bro 2:32 To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Eleazar i Itamar. Svih je upisanih u taborima. Bro 3:17 Ovo su poimenice bili sinovi Levijevi: Geræon. sin Laelov.Bro 2:28 Njegova vojska broji çetrdeset i jednu tisuøu i pet stotina popisanih. sebi sam posvetio sve prvoroåence u Izraelu . svatko prema svom rodu i porodici. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako iæli. Bro 3:24 Glava porodice Geræonovaca bijaæe Elijasaf. to su Eleazar i Itamar sluœili kao sveøenici u nazoçnosti svoga oca Arona. æest stotina i tri tisuøe i pet stotina i pedeset. Levijevci! Bro 3:13 Meni. Bro 2:30 Njegova vojska broji pedeset i tri tisuøe i çetiri stotine popisanih. Bro3:7nekavræenjegovuduœnostiduœnostsvezajednicepredÆatorom sastanka. Bro 2:31 Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuøa i æest stotina. Neka mu ih Izraelci potpuno daruju. To su rodovi Geræonovaca. po njihovim çetama. Kako nisu imali sinova. uzimam Levijevce izmeåu Izraelaca namjesto svih prvoroåenaca .” Bro 3:11 Jahve reçe Mojsiju: Bro 3:12 “Ja. evo. i obavljaju sluœbu u Prebivaliætu. Bro 3:23 Rodovi Geræonovaca taborovali su za Prebivaliætem prema zapadu. dakle. Bro 3:27 Od Kehata potjeçe rod Amramov. Neka mu posluœuju. Bro 3:4 Ali Nadab i Abihu umrijeæe pred Jahvom kad su u Sinajskoj pustinji pred njim prinosili neposveøenu vatru. Bro 3:22 Njih je u popisu svih muækaraca od jednoga mjeseca naviæe ubiljeœeno sedam tisuøa i pet stotina. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira. To su Levijevi rodovi po svojim porodicama. sin Enanov.

Bro 4:10 Neka ga stave sa svim njegovim priborom na pokrivalo od fine koœe pa poloœe na nosiljku. Bro 3:35 Glava rodova u domu Merarijevu bijaæe Suriel. Svjetovnjak koji bi se pribliœio imao se pogubiti. pred Æatorom sastanka s istoçne strane. Bro 3:36 Merarijevci su se brinuli za trenice Prebivaliæta. Oni su se brinuli za Svetiæte. Bro 3:40 Jahve rekne Mojsiju: “Popiæi sve muæke prvoroåence izraelske od jednoga mjeseca naviæe te naçini popis njihovih imena. za zavjesu i za sve æto joj pripada. bilo ih je osam tisuøa i æest stotina. a stoku levitsku namjesto stoke njihove. Bro 3:50 Od izraelskih je prvoroåenaca primio u srebru tisuøu trista æezdeset i pet æekela hramske mjere. sin sveøenika Arona. 116 . Bro 3:38 Pred Prebivaliætem prema istoku. Bro 3:47 uzmi pet æekela po glavi. Bro 3:31 Oni su se brinuli za Kovçeg. Bro 4:7 Po stolu prinoæenja neka prostru ljubiçasto platno. Bro 4:5 Kad se tabor diœe na put. Bro 3:46 A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvoroåenaca æto ih je viæe nego levita.jedan æekel. Bro 3:29 Rodovi Kehatovaca taborovali su s juœne strane Prebivaliæta. To su Merarijevi rodovi. uzmi ih prema hramskom æekelu: dvadeset gera . za stupove uokolo predvorja.” Bro 3:42 Tako Mojsije popiæe sve prvoroåence izraelske. njihova podnoœja. œrtvenik i sveti pribor kojim su se sluœili i. Kruh neprekidnog prinoæenja neka takoåer bude na njemu. a preko njega neka prebace pokrivalo od fine koœe.PotomnekaKovçegunamjeste motke. Potom neka stolu namjeste motke. njegove usekaçe. Bro 3:34 Njih je u popisu svih muækaraca od jednoga mjeseca i viæe ubiljeœeno æest tisuøa i dvije stotine. utaborivali se Mojsije. a po njemu nekarazastruplatno. leviti neka budu moji. kako mu je Jahve naredio. Oni su taborovali sa sjeverne strane Prebivaliæta. Bro 4:4 A sluœba je Kehatovih sinova u Æatoru sastanka: briga za svetinje nad svetinjama.Bro 3:28 Kad se popisaæe svi muækarci od jednoga mjeseca naviæe. Onda neka na njega stave zdjele. kojima je u ime Izraelaca bila povjerena sluœba u Svetiætu. Bro3:41Ilevitedodijelimeni-jasamJahve-namjestosvihprvoroåenaca izraelskih.sve koji mogu uøi u red da vræe sluœbe u Æatoru sastanka. kako je Jahve Mojsiju naredio. svijeønjak. Bro 3:30 Glava rodova u domu Kehatovu bijaæe Elisafan. Bro 3:48 Onda podaj taj novac Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odviæe. Bro 3:33 Od Merarija potjeçe rod Mahlijev i rod Muæijev. Bro 4:6 Neka onda na njega stave pokrivalo od fine koœe. sve do pedeset godina . Ja sam Jahve.potpunoljubiçasto. Bro 3:39 Svih popisanih Levijevaca od jednoga mjeseca naviæe. ‘lice. krçage i vrçeve za ljevanice. Bro 4:9 Neka zatim uzmu ljubiçasto platno i pokriju svijeønjak za svjetlo i njegove svjetiljke. koçiøe i uœeta. Bro 3:44 Tada Jahve reçe Mojsiju: Bro 3:45 “Uzmi levite namjesto svih prvoroåenaca izraelskih. za njegove prijeçnice. neka uåu Aron i njegovi sinovi te skinu zaætitnu zavjesu i njom pokriju Kovçeg svjedoçanstva. sin Abihajilov. za sav njegov pribor i za sve æto spada na njegovu sluœbu. stol. Bro 3:37 Povrh toga. Bro 3:51 Po nalogu Jahvinu Mojsije predade novac te otkupnine Aronu i njegovim sinovima. Bro 3:32 Vrhovni poglavar levita bio je Eleazar. Bro 4:8 To neka prekriju tamnocrvenim platnom. Bro 3:43 Svih muækih prvoroåenaca od jednoga mjeseca naviæe bijaæe u popisu imena dvadeset i dvije tisuøe i dvije stotine sedamdeset i tri. a stoku levitsku namjesto sve prvençadi stoke izraelske.bijaæe dvadeset i dvije tisuøe. konaçno. Bro 4:1 Jahve reçe Mojsiju i Aronu: Bro 4:2 “Izdvojite izmeåu sinova Levijevih glavare Kehatovih sinova po rodovima i porodicama njihovim: Bro 4:3 od trideset godina naviæe. Aron i njihovi sinovi.” Bro 3:49 Tako Mojsije primi taj novac kao otkupninu za prvoroåence koji su nadilazili broj onih koje su leviti otkupili. koje je naJahvinuzapovijedponjihovimrodovimapopisaoMojsijeiAron. njegove lugare i sve posude za ulje kojima se ono posluœuje. On je vræio nadzor nad onima koji su se brinuli za Svetiæte. za stupce i njihova podnoœja. sin Uzielov.

Bro 4:23 popiæi ih sve koji mogu iøi u red da vræe sluœbu u Æatoru sastanka. Bro 4:31 Za sve njihove sluœbe u Æatoru sastanka duœnost im je da nose trenice za Prebivaliæte. Bro 4:19 Ovako postupajte s njima. njegove prijeçnice. od trideset godina naviæe. Zatim neka sve to poloœe na nosiljku. konopce i sav pribor za njihovu sluœbu. Bro 4:24 A ovo je sluœba rodova Geræonovaca pri radu i prenoæenju: Bro 4:25 neka nose zavjese Prebivaliæta. njegove stupce i njegova podnoœja. dvoriæne zavjese. Poimeniçno popiæite predmete æto su im povjereni da ih nose. Bro 4:13 Neka pometu pepeo sa œrtvenika i po njemu razastru crveno platno. Aron i glavari zajednice popisali su Kehatove sinove po njihovim rodovima i porodicama Bro 4:35 sve koji mogu uøi u red da vræe sluœbu u Æatoru sastanka. svih koji su sluœili u Æatoru sastanka. sin sveøenika Arona. Bro 4:16 A Eleazar. da œive i ne izginu primiçuøi se najveøim svetinjama: neka doåu Aron i njegovi sinovi da postave svakoga od njih na njegovu sluœbu i uz njegovu duœnost. Bro 4:38 Popisanih sinova Geræonovih po njihovim rodovima i porodicama. njihove konopce. sve do pedeset godina. a koje popisa Mojsije i Aron na zapovijed æto je Jahve dade Mojsiju. u çasu kad imadne tabor krenuti na put. neka se brine za ulje svijeønjaka. Bro4:32stupceætookruœujupredvorje. Bro 4:33 To je sluœba rodova Merarijevaca u svemu æto imaju çiniti u Æatoru sastanka pod vodstvom Itamara. Æator sastanka s njegovim krovom. neka se brine za sve Prebivaliæte. za trajnu prinosnicu i za ulje pomazanja. pokrivalo od fine koœe æto je povrh njega. No svetih se predmeta ne smiju doticati da ne poginu. Njihova sluœba neka bude pod vodstvom Itamara. sina sveøenika Arona. Bro 4:15 Poæto Aron i njegovi sinovi zavræe pokrivanje Svetiæta i svega svetog posuåa. Po njemu onda neka razastru pokrivalo od fine koœe. Bro 4:12 Neka sad uzmu sav pribor æto se upotrebljava za sluœbu u Svetiætu pa ga stave na ljubiçasto platno i onda prekriju pokrivaçem od fine koœe. Bro 4:27 Neka Geræonovci obavljaju sve svoje duœnosti . Bro 4:28 To je sluœba rodova Geræonovaca u Æatoru sastanka.sve posuåe za œrtvenik. neka doåu potomci Kehatovi da to ponesu. Bro 4:37 To je popis rodova Kehatovaca. za mirisni kad. sve do pedesete godine.” Bro 4:17 Jahve reçe Mojsiju i Aronu: Bro 4:18 “Ne dopustite da nestane pleme rodova Kehatovih izmeåu levita. Zatim neka namjeste motke. Bro 4:30 Popiæi ih od trideset godina naviæe. svih koji mogu uøi u red da vræe sluœbu u Æatoru sastanka - 117 . viljuæke.njihovapodnoœja. To je duœnost Kehatovih potomaka u Æatoru sastanka.sve æto imaju nositi i sve æto imaju raditi . od trideset godina naviæe. Bro 4:36 I popisanih po njihovim rodovima bijaæe dvije tisuøe sedam stotina i pedeset. za sve æto je u njemu . i zavjesu na ulazu u Æator sastanka. koji mogu uøi u red da vræe sluœbu u Æatoru sastanka. Bro 4:14 Na njega neka postave sav pribor æto se upotrebljava za sluœbu: kadionike.” Geræonovci Bro 4:21 Jahve reçe Mojsiju: Bro 4:22 “Popiæi i Geræonove sinove po njihovim porodicama i njihovim rodovima. lopatice i zdjele .” Broj popisanih levita Bro 4:34 Mojsije. Bro 4:26 onda. Bro 4:39 od trideset godina naviæe.njihovekoçiøe. Bro 4:20 Oni neka ne ulaze ni da zaças pogledaju Svetiæte da ne bi poginuli. sina sveøenika Arona. zavjesu s vrata na ulazu u predvorje æto opkoljuje Prebivaliæte i œrtvenik.Bro 4:11 Po zlatnom œrtveniku neka razastru ljubiçasto platno i prekriju ga pokrivalom od fine koœe. sa svim priborom za njihovu sluœbu. Njihovoj brizi povjerite sve æto treba da nose.po nalogu Arona i njegovih sinova.” Merarijevci Bro 4:29 “Sinove Merarijeve popiæi po rodovima i porodicama njihovim. neka uçine.za Svetiæte i njegovo posuåe. sve do pedeset godina. sve do pedeset godina. æto god treba oko tih stvari raditi. Potom neka mu namjeste motke.

popisanih levita koje su popisali Mojsije.” Bro 5:4 Izraelci tako uçine: istjeraju ih iz tabora.Bro 4:40 popisanih. tako Izraelci uçine. Bro 5:18 Poæto je sveøenik postavio œenu pred Jahvu. Iskljuçenje neçistih Bro 5:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro 5:2 “Naredi Izraelcima da iz tabora odstrane svakoga gubavca.Nekazanjudonese prinos: desetinu efe jeçmenog braæna. i osjeti se krivim. Bro 5:8 Ako çovjek ne bi imao bliœeg roåaka kome bi se nadoknada mogla uruçiti. Bro 5:9 I svaka podizanica od svih posveøenih stvari æto ih Izraelci sveøeniku donose njemu pripada. budi poæteåena od ove vode gorçine i prokletstva! Bro 5:20 Ali ako si iæla stranputicom dok si bila pod vlaæøu svoga muœa te se oskvrnula. po njihovim rodovima bijaæe tri tisuøe dvjesta. Kako je Jahve rekao Mojsiju. neka joj otkrije glavu a na njezine ruke stavi spomen-prinosnicu. Neka po njemu ne polijeva ulja niti na njega stavlja tamjana. ali to ostane skriveno oçima njezina muœa i œena ostane neotkrivena iako se oskvrnula te protiv nje ne bude svjedoka buduøi da u çinu nije bila uhvaøena Bro 5:14 i sad muœa obuzme duh ljubomore i on postane ljubomoran na svoju œenu koja se oskvrnula. Bro 4:46 Svih.. dakle. Bro 4:41 To je popis rodova Geræonovaca.. Bro 5:19 Zatim neka sveøenik œenu zakune. dakle. od trideset godina naviæe do pedeset godina Bro 4:47 svih koji su uæli u sluœbu posluœivanja i sluœbu prenoæenja u Æatoru sastanka Bro 4:48 bilo je osam tisuøa pet stotina i osamdeset. spomenprinosnica da podsjeti na grijeh. to jest œitnu prinosnicu za ljubomoru. a koje popisa Mojsije i Aron na Jahvinu zapovijed. Bro 5:16 Neka sveøenik povede tu œenu i postavi je pred Jahvu. neka je sveøenik ubaci u vodu. Bro 4:42 Popis rodova Merarijevih sinova po njihovim rodovima i porodicama. Neka joj reçe: ‘Ako nikad çovjek s tobom nije leœao te ako nisi iæla stranputicom i oskvrnula se dok si bila pod vlaæøu svoga muœa. ako je koji çovjek osim tvoga muœa legao s tobom . jer to je prinosnica za ljubomoru. ne raçunajuøi u to pomirbenoga ovna kojim øe sveøenik izvræiti nad krivcem obred pomirenja. po njihovim rodovima i porodicama bijaæe dvije tisuøe æest stotina i pedeset. Bro 4:45 To je popis Merarijevaca æto su ga sastavili Mojsije i Aron na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju. svih koji su sluœili u Æatoru sastanka. duœna nadoknada pripada Jahvi za sveøenika. Bro 5:3 Odstranite i muæke i œenske! Izvan tabora ih istjerajte da ne oneçiste svoje tabore u kojima ja boravim meåu njima. uçinio da ti uvene rodnica i da ti se utroba nadme! 118 . i neka sveøeniku bude ono æto njemu tko dadne. svih koji mogu uøi u red da vræe sluœbu u Æatoru sastanka Bro 4:44 popisanih. ili ako ga spopadne duh ljubomore te postane ljubomoran na svoju œenu a da se ona nije oskvrnula Bro5:15nekatajmuœdovedesvojuœenusveøeniku. Bro 5:7 neka prizna poçinjeni grijeh. Popisali su ih kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.’ Bro 5:21 Ovdje neka sveøenik zakune œenu ovom kletvom: neka joj rekne: Jahve te postavio za prokletstvo i kletvu meåu tvojim narodom.” Ljubomora Bro 5:11 Jahve reçe Mojsiju: Bro 5:12 “Govori Izraelcima i reci im: Ako nekome œena poåe stranputicom te mu se iznevjeri Bro 5:13 i netko s njom legne. s sveøenik neka drœi u ruci vodu gorçine i prokletstva. Bro 4:43 od trideset godina naviæe. uzevæi praæine æto je na podu Prebivaliæta. sve do pedeset godina. nadoknadi ætetu æto bolje moœe te joæ doda tome petinu i dadne onome kome je nanio nepravdu. Bro 5:5 Jahve reçe Mojsiju: Bro 5:6 “Kaœi Izraelcima: Kad koji çovjek ili œena poçini bilo kakav grijeh na ætetu çovjeka ogrijeæivæi se protiv Jahve. Bro 5:17 Sad neka sveøenik uzme posveøene vode u kakvu zemljanu posudu i. svakoga koji imadne izljev i svakoga koji se oneçisti mrtvim tijelom. Bro 4:49 Na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju svakoga su unijeli u popis prema onom u çemu je sluœio i æto je prenosio. dakle. Bro 5:10 Svakome idu stvari koje je posvetio. Aron i glavari izraelski po njihovim rodovima i porodicama.

a sveøenik neka nad njom izvræi sav ovaj obred. Napokon. a drugo kao œrtvu paljenicu. Bro 6:15 nadalje. namazanih uljem. neka bude posveøen i pusti kose da mu slobodno rastu na glavi. voda prokletstva uøi øe u nju i napunit øe je gorçinom. neka britva ne prelazi preko njegove glave. bude li oskvrnuta iznevjerivæi se svome muœu. Neka ne pije niukiseljenavinanitiukiseljenaopojnogpiøa.ta øe œena postati prokletstvom u svome narodu.anitikakvasokaodgroœåa neka ne pije. jer je njegov nazireat bio oskvrnjen. Bro 6:11 Neka sveøenik prinese jedno kao œrtvu okajnicu. bez mane. Bro 5:24 Onda neka œenu napoji vodom gorçine i prokletstva. Bro 6:19 Zatim neka sveøenik uzme kuhano pleøe ovna. na ulazu u Æator sastanka.neka je obrije sedmoga dana. I njegovu prinosnicu i njegovu ljevanicu neka prinese sveøenik. Bro 6:12 neka zavjetuje Jahvi dane svoga nazireata. prinese je pred Jahvom kao œrtvu prikaznicu te je donese na œrtvenik. Bro 6:9 Umre li tko nenadanom smrøu pokraj njega.jernasvojojglavinosiposveøenje svoga Boga. neka ga dovedu na ulaz Æatora sastanka. njezina øe se utroba naduti a rodnica uvenuti . u ulju zamijeæenih i neukvasanih kolaça. Bro 5:29 To je obred u sluçaju ljubomore. bez mane. Bro 6:3 neka se suzdrœava od vina i svakoga opojnog piøa. Bro 6:7 Neka se ne oneçiæøuje ni zbog svoga oca. Bro 5:26 Zagrabivæi od prinosnice punu pregræt kao spomen-œrtvu. zatim neka nad njim izvræi obred pomirenja zbog ljage kojom se okaljao uz mrtvaca.od zelena groœåa do komine. Bro 6:14 Kao svoj prinos neka Jahvi donese: jednogodiænjeg janjca bez mane za œrtvu paljenicu. a œena neka snosi svoju krivnju. ni svjeœa ni suha. Bro 6:4 Sve vrijeme svoga nazireata ne smije jesti niæta æto raåa lozov trs . dok se ne navræi vrijeme æto ga je Jahvi zavjetovao. dvije grlice ili dva golubiøa. Bro 6:18 Na ulazu u Æator sastanka neka nazirejac obrije svoju posveøenu glavu i. postavi svoju œenu pred Jahvu. bilo çovjek ili œena. a rodnica uvenula! . s njihovim prinosnicama i ljevanicama.’ Bro 6:5 Sve dok traje njegov nazirejski zavjet. svogabratailisvojesestreakobiumrli.A œena neka poprati: Amen! Amen! Bro 5:23 Potom neka ta prokletstva sveøenik napiæe na list pa ih ispere u vodu gorçine. oneçistivæi tako njegovu posveøenu glavu. poæto to donese pred Jahvu. Bro 5:30 ili kad kojega çovjeka obuzme duh ljubomore te postane ljubomoran na svoju œenu. uzevæi uvojke sa svoje posveøene glave. jednu neukvasanu pogaçu iz koæare i jedan neukvasani kolaç i stavi to na ruke nazirejcu poæto ovaj obrije svoje posveøene kose. kad œena poåe stranputicom i oskvrne se dok je pod vlaæøu svoga muœa. ni zbog svoje majke. Bro 6:13 Ovo je obred za nazirejca: na dan kad se navræi vrijeme njegova nazireata. Bro 5:25 Neka sveøenik onda uzme iz œenine ruke prinosnicu za ljubomoru. Bro 5:31 Neka je muœ slobodan od krivnje. Bro 6:8 Sve vrijeme svoga nazireata on je posveøen Jahvi. Bro 6:10 A osmoga dana neka donese sveøeniku. jednogodiænje œensko janje. neka to saœeœe u kad na œrtveniku. za œrtvu okajnicu. neka ih stavi na vatru æto gori pred œrtvom priçesnicom. Bro 6:16 Sveøenik. Bro 5:27 Poæto je napoji vodom. Bro 6:17 Zatim neka prinese ovna Jahvi kao œrtvu priçesnicu zajedno s koæarom neukvasanih pogaça. neka ne jede groœåa. 119 . neka donese jednogodiænjeg janjca kao œrtvu naknadnicu. dakle.Bro 5:22 Neka ova voda prokletstva zaåe u tvoju utrobu! Trbuh ti se od nje naduo. Prijaænje vrijeme neka se ne raçuna. neka œenu napoji vodom. poloœi nazirejski zavjet te se posveti Jahvi. jednoga ovna. da bi se voda gorçine po njoj raziæla i napunila je gorkoæøu. za œrtvu priçesnicu. Bro 5:28 A ako œena ne bude oskvrnuta nego nevina.” Bro 6:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro 6:2 “Govori Izraelcima i reci im: ‘Ako tko. neka na dan svoga oçiæøenja obrije svoju glavu . Toga dana neka posveti svoju glavu. neka prinese njegovu okajnicu i paljenicu. Bro 6:6 Za sve vrijeme svoga zavjeta Jahvi neka se ne primiçe nikakvu mrtvacu. Neka. koæaru neukvasanih pogaça od najboljeg braæna. neøe joj biti niæta i imat øe djece.

to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje. To je bio prinos Nahæona. Bro 7:21 jednog junca. Bro 7:16 jedan jarac za œrtvu okajnicu. Bro 7:11 Jahve progovori Mojsiju: “Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu œrtvenika!” Bro 7:12 Prvoga dana donese svoj prinos Nahæon. onda to podaj svakome levitu prema njegovoj sluœbi. Bro 7:17 a za œrtvu priçesnicu: dva vola.jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Bro 7:15 jedan junac. Bro 7:26 jedna zlatna posudica puna tamjana. To je svetinja æto pripada sveøeniku. Bro 7:3 i dovedu svoje prinose pred Jahvu: æestora teretna kola i dvanaest volova . Bro 7:2 pristupe glavari izraelski.Bro 6:20 Neka to sveøenik prinese kao œrtvu prikaznicu pred Jahvom. i ja øu ih blagoslivljati. Bro 7:19 Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu teæku sto trideset æekela.” Prinos kola i volova Bro 7:1 U onaj dan kad Mojsije zavræi podizanje Prebivaliæta i kad ga pomaza i posveti sa svim njegovim posuåem. Bro 7:29 a za priçesnicu: dva vola. pet ovnova. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. Bro 7:13 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela i jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. zamijeæena u ulju. Bro 7:22 jednog jarca za okajnicu. Dovedu ih pred Prebivaliæte. sin Aminadabov. Aminadabova sina. za prinosnicu. prema hramskom æekelu. Bro 7:9 Kehatovcima nije dao niæta. Sveøeniçki blagoslov Bro 6:22 Jahve reçe Mojsiju: Bro 6:23 “Reci Aronu i njegovim sinovima: ‘Ovako blagoslivljajte Izraelce govoreøi im: Bro 6:24 Neka te blagoslovi Jahve i neka te çuva! Bro 6:25 Neka te Jahve licem svojim obasja. za prinosnicu. Eliab. jednoga ovna. pet ovnova. Bro 7:25 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela i jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. Bro 7:4 Tada Jahve progovori Mojsiju: Bro 7:5 “Primi to od njih za upotrebu pri sluœbi u Æatoru sastanka. sin Helonov. Bro 7:27 jedan junac. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. Bro 7:24 Treøega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca. Bro 7:20 onda jednu zlatnu posudicu od deset æekela punu tamjana. neka povrh obreda svoga nazireata uçini kako je zavjetovao. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. glavar Jisakarovaca. ne raçunajuøi ono æto bi joæ mogla prinijeti njegova ruka. jer je njihova zadaøa bila nositi posveøene predmete na ramenima. sin Suarov. prema hramskom æekelu. zamijeæenim u ulju. za prinosnicu. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred œrtvenik. zamijeæena u ulju. Ako je povrh svoga nazireata obeøao kakav dar. starjeæine njihovih pradjedovskih domova. oboje puno najboljeg braæna. jedno janje od godinu dana za paljenicu. sina sveøenika Arona. pet ovnova. jedan ovan. od plemena Judina. milostiv ti bude! Bro 6:26 Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!’ Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove. jedno i drugo bijaæe napunjeno najboljim braænom. prema hramskom æekelu. osim grudi prikaznice i stegna podizanice. a tako i œrtvenik sa svim njegovim priborom. Helonova sina. Bro 7:8 a çetvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj sluœbi pod vodstvom Itamara. oboje puno najboljeg braæna. Bro 7:14 Onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. To je bio prinos Eliaba. To je bio prinos Netanela. Prinos za posvetu œrtvenika Bro7:10Tadaglavariprinesuprinoszaposvetuœrtvenikanadannjegova pomazanja. Suarova sina.” Bro 7:6 Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima. Bro 7:18 Drugoga dana donese svoj prinos Netanel. 120 . jedno janje od godinu dana za paljenicu. Bro 7:7 Dvoja kola i çetiri vola dade Geræonovcima prema njihovoj sluœbi. jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. Bro 7:28 jedan jarac za okajnicu. jedan ovan.” Bro 6:21 Ovo je obred nazirejca. Poslije toga nazirejac moœe piti vina. jedno janje od godinu dana za paljenicu. Bro 7:23 a za priçesnicu: dva vola.

To je bio prinos Eliæama. sin Amihudov. zamijeæena u ulju. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. oboje napunjeno najboljim braænom. Elisur. To je bio prinos Elijasafa. Bro 7:45 jedan junac. jedno janje od godinu dana za paljenicu. prema hramskom æekelu. oboje napunjeno najboljim braænom. Amihudova sina. sin Gidonijev. jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. Bro 7:43 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela. To je bio prinos Abidana. jedno janje od godinu dana za paljenicu. pet ovnova. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. Pedahsurova sina. Abidan. Ahiezer. Æedeurova sina. pet ovnova. Bro 7:51 jedan junac. Bro 7:42 Æestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca. zamijeæena u ulju. pet ovnova. To je bio prinos Elisura. jedan ovan.Bro 7:30 Çetvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca. jedno janje od godinu dana za paljenicu. Bro 7:41 a za priçesnicu: dva vola. Bro 7:50 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. Bro 7:63 jedan junac. Gidonijeva sina. prema hramskom æekelu. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. Bro 7:47 a za priçesnicu: dva vola. oboje puno najboljeg braæna. jedan ovan. prema hramskom æekelu. jedno janje od godinu dana za paljenicu. Bro 7:62 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. Bro 7:38 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. oboje napunjeno najboljim braænom. To je bio prinos Æelumiela. Bro 7:49 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela i jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. sim Suriæadajev. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. Bro 7:46 jedan jarac za okajnicu. jedan ovan. za prinosnicu. jedan ovan. prema hramskom æekelu. Bro 7:58 jedan jarac za okajnicu. Bro 7:65 a za priçesnicu: dva vola. jedno janje od godinu dana za paljenicu. Eliæama. pet ovnova. zamijeæenim u ulju. za prinosnicu. Bro 7:64 jedan jarac za okajnicu. prema hramskom æekelu. za prinosnicu. Deuelova sina. Bro 7:33 jedan junac. Bro 7:57 jedan junac. zamijeæenim u ulju. oboje puno najboljeg braæna. za prinosnicu. Bro 7:53 a za priçesnicu: dva vola. Gamliel. Bro 7:39 jedan junac. sin Pedahsurov. jedno janje od godinu dana za paljenicu. Bro 7:61 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela i jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. Æelumiel. sin Æedeurov. Bro 7:44 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. Bro 7:56 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. Bro 7:59 a za priçesnicu: dva vola. za prinosnicu. Bro 7:36 Petoga dana donese svoj prinos glavar Æimunovaca. Bro 7:60 Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca. Bro 7:31 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela. Bro 7:54 Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manaæeovaca. sin Deuelov. pet ovnova. jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. Bro 7:32 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. jedan ovan. Bro 7:40 jedan jarac za okajnicu. Bro 7:55 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela i jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. Bro 7:34 jedan jarac za okajnicu. pet ovnova. Bro 7:52 jedan jarac za okajnicu. za prinosnicu. zamijeæenim u ulju. jedan ovan. Suriæadajeva sina. zamijeæenim u ulju. To je bio prinos Gamliela. Elijasaf. Bro 7:66 Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca. Bro 7:48 Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca. Bro 7:35 a za priçesnicu: dva vola. prema hramskom æekelu. 121 . Bro 7:37 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela. oboje napunjeno najboljim braænom.

a oni neka se obriju po svemu svome tijelu. Bro 7:68 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. zamijeæena u ulju. kako je Jahve Mojsiju naredio. Bro 7:79 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela i jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. Svega srebra u posuåu bilo je dvije tisuøe i çetiri stotine hramskih æekela. prema hramskom æekelu. Sve zlato u posudicama teœilo je sto dvadeset æekela. Bro 8:9 Dovedi onda levite pred Æator sastanka i skupi svu izraelsku zajednicu. dvanaest ovnova. Bro 7:71 a za priçesnicu: dva vola. oboje napunjeno najboljim braænom. pet ovnova. Bro 7:73 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela i jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. zamijeæenim u ulju. Bro 7:78 Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca. Bro 8:8 Neka zatim uzmu jednog junca i prinosnicu od najboljeg braæna.’” Bro8:3Aroniuçinitako:smjestisvjetionicenaprednjustranusvijeønjaka. A ti uzmi drugog junca za okajnicu. Bro 7:67 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teæka sto trideset æekela i jedan srebrni kotliø od sedamdeset æekela. jedno janje od godinu dana za paljenicu. zamijeæenim u ulju. Bro 7:75 jedan junac. Bro 7:72 Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Aæerovaca. Bro 7:74 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. Bro 7:84 To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu œrtvenika na dan kadbijaæepomazan:dvanaestsrebrnihzdjela. To je bio prinos za posvetu œrtvenika poæto bijaæe pomazan. za prikaznicu. Svijeønjak je bio napravljen prema uzorku æto ga je Jahve pokazao Mojsiju. Bro 7:85 Svaka srebrna zdjela teœila je sto trideset æekela. Bro 7:70 jedan jarac za okajnicu. svaka posudica teœila je deset hramskih æekela.dvanaestsrebrnihkotliøa i dvanaest zlatnih posudica. prema hramskom æekelu. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. jedan ovan. Okranova sina. Enanova sina. Amiæadajeva sina. Bro7:88Svestokezapriçesnicu:dvadesetiçetirivola. Bro 7:69 jedan junac. pet ovnova. sin Okranov. oboje napunjeno najboljim braænom. pet kozliøa i pet jednogodiænjih janjaca. Bro 8:5 Jahve reçe Mojsiju: Bro 8:6 “Uzmi levite izmeåu Izraelaca i oçisti ih! Bro 8:7 Ovako s njima postupi da ih oçistiæ: poækropi ih vodom za okajavanje. dvanaest jednogodiænjih janjaca s njihovim prinosima. prema hramskom æekelu. meåu dva kerubina. Za okajnicu dvanaest jaraca. Bro 7:76 jedan jarac za okajnicu. Bro 7:77 a za priçesnicu: dva vola. Bro 7:86 Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest. jedan ovan. 122 . Zlatni svijeønjak Bro 8:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro8:2“GovoriAronuirecimu:‘Kadbudeæpaliosvjetionice. æezdeset kozliøa i æezdeset janjaca od godine dana. jedan ovan. zamijeæenim u ulju. neka operu svoju odjeøu i bit øe çisti. Bro 7:81 jedan junac.æezdesetovnova. Bro 7:87 Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca.nekasedam svjetionica svijetli na prednjoj strani svijeønjaka. Bro 7:82 jedan jarac za okajnicu. Pagiel. To je bio prinos Ahiezera. jedno janje od godinu dana za paljenicu. Bro 7:80 onda jedna zlatna posudica od deset æekela puna tamjana. jedno janje od godinu dana za paljenicu. sin Enanov.sin Amiæadajev. To je bio prinos Pagiela. oboje napunjeno najboljim braænom. pet ovnova. Ahira. Bro 8:4 Svijeønjak bijaæe skovan od zlata. Bro 7:83 a za priçesnicu: dva vola. skovan od svoga podnoœja do svoje çaæke. za prinosnicu. To je bio prinos Ahire. Tada bi mu govorio. za prinosnicu. sluæao bi glas kako mu govori ozgo s Pomiriliæta æto je bilo na Kovçegu svjedoçanstva. Bro 7:89 Kad bi Mojsije ulazio u Æator sastanka da razgovara s Njim. svaki kotliø sedamdeset æekela.

çetrnaestoga dana u mjesecu. neka ipak slavi Pashu Jahvi. Kako je god Jahve Mojsiju naredio. slavite je prema svim njezinim propisima i obiçajima.Bro 8:10 Kad dovedeæ levite pred Jahvu. da se izvræi obred pomirenja nad levitima. Kako je Jahve naredio Mojsiju za levite. Bro 8:15 Poslije toga. Bro 8:14 Odvoji tako levite izmeåu Izraelaca da budu moji. prikaœi ih Jahvi œrtvom prikaznicom. moje je. Bro 9:12 neka niæta od nje ne ostavljaju za ujutro. Bro 8:19 I predao sam levite izmeåu Izraelaca kao dar Aronu i njegovim sinovima da mjesto Izraelaca obavljaju sluœbu u Æatoru sastanka. ipak. neka istupi iz sluœbe i neka viæe ne sluœi. tako su Izraelci i uçinili. Doåu tako pred Mojsija i Arona istoga dana Bro 9:7 pa reknu: “Mrtvacem smo se oneçistili. poæto ih oçistiæ i prineseæ œrtvom prikaznicom. Bro 9:3 Slavite je u njezino vrijeme. no sam ne mora vræiti sluœbe. u suton. Bro 8:13 Stavivæi levite pred Arona i njegove sinove. tako da kakva nedaøa ne bi pogodila Izraelce æto bi se pribliœili Svetiætu. Aron nad njima obavi obred pomirenja da ih oçisti. neka Izraelci stave na njih svoje ruke.” Bro 9:4 Tako Mojsije reçe Izraelcima da slave Pashu. naime. Neka je slave prema propisima Pashe. u nazoçnosti Arona i njegovih sinova. Bro 8:12 Neka potom leviti stave svoje ruke juncima na glave. njih sam sebi uzeo namjesto svih koji otvaraju majçinu utrobu. Dob za sluœbu u Æatoru Bro 8:23 Jahve reçe Mojsiju: Bro 8:24 “I ovo se tiçe levita: od dvadeset i pet godina naviæe neka leviti po redu preuzimaju sluœbu u Æatoru sastanka. da nad njima obavljaju obred pomirenja. kako çedo tako i œivinçe. Tako øe njihov posao biti da sluœe Jahvi. neka se iskorijeni iz svoga naroda. neka ni jedne kosti na njoj ne lome. onda ih Aron prinese pred Jahvu œrtvom prikaznicom. Bro 9:6 A bijaæe ljudi oneçiæøenih mrtvacem.” Bro 8:20 Mojsije. ti nisu mogli slaviti Pashu onoga dana. kako je Jahve naredio Mojsiju za levite. Aron i sva izraelska zajednica uçine tako s levitima. prvoroåençe meåu Izraelcima. Bro 8:21 Leviti se oçiste i operu svoju odjeøu. bio to stranac ili domorodac. neka leviti uåu u sluœbu Æatora sastanka. prvoga mjeseca. Bro 9:5 I oni su je slavili u Sinajskoj pustinji. Bro9:13Onajkojijeçistanebudenaputovanjupaipakpropustiproslaviti Pashu. u suton. sebi sam ih posvetio onoga dana kad sam pobio svu prvoroåençad u zemlji egipatskoj. Neka bude jedan zakon za vas. Bro 8:16 Jer oni su izmeåu Izraelaca meni potpuno darovani.’” Ognjeni oblak 123 . Bro 9:11 Neka je slave u suton çetrnaestog dana drugoga mjeseca. çetrnaestoga dana ovoga mjeseca. tako im Izraelci i uçine. takav neka snosi svoju krivnju. Bro 8:25 A kad kome bude pedeset godina. Tako postupi prema levitima za njihove duœnosti!” Vrijeme Pashe Bro 9:1 Prvoga mjeseca druge godine nakon izlaska iz zemlje egipatske Jahve reçe Mojsiju u Sinajskoj pustinji: Bro 9:2 “Neka Izraelci slave Pashu u njezino vrijeme. tako su s njima i uradili. Bro 8:11 Neka zatim Aron prinese levite. Bro 8:22 Poslije toga uåu leviti u sluœbu u Æator sastanka. zaæto bi nam bilo uskraøeno prinositi Jahvi œrtvu u njezino vrijeme usred Izraelovih sinova?” Bro9:8Mojsijeimreçe:“StrpitesedaçujemætoøeJahvezavasodrediti. Bro 9:14 Ako s vama boravi stranac i Pashu prinosi Jahvi. u ime Izraelaca. Bro 8:26 Ali moœe pomagati svojoj braøi u vræenju njihovih duœnosti u Æatoru sastanka. Buduøi da nije prinio Jahvi œrtve u njezino vrijeme. a drugoga kao paljenicu Jahvi. Bro 8:17 Svako. onda jednoga prinesi kao okajnicu. neka je prinosi prema propisima i obiçajima njezinim. kao prikaznicu pred Jahvom. svih izraelskih prvoroåenaca.” Bro 9:9 I Jahve reçe Mojsiju: Bro 9:10 “Ovako kaœi Izraelcima: ‘Kad se tko izmeåu vas ili vaæih potomaka oneçisti mrtvacem ili je na daleku putu. Neka je blaguju s neukvasanim kruhom i gorkim zeljem. Bro 8:18 Tako sam uzeo levite namjesto svih izraelskih prvoroåenaca.

Bro 9:21 Ako bi se oblak digao poæto se zadrœao od veçeri do jutra. Bog vaæ. Od veçeri do jutra stajao je u obliku ognja nad Prebivaliætem. sin Suarov. Izraelci su sluæali Jahvin nalog i ne bi polazili na put. Bro 10:6 Kad popratite trubljenje bojnim poklikom po drugi put. sin Suriæadajev. Danju ili noøu. Bro 9:22 Dva dana ili mjesec ili godinu . Bro 10:8 Neka u trube trube sveøenici. Bro 9:19 Ako bi oblak dugo stajao nad Prebivaliætem. Bro 10:23 nad vojskom plemena Manaæeovaca stajaæe Gamliel. neka se k tebi skupe glavari izraelski. sjetit øe se vas i bit øete izbavljeni od svojih neprijatelja. Bro 10:13 Tako na Jahvinu zapovijed danu Mojsiju krenuæe prvi put.dok bi oblak ostajao nad Prebivaliætem . Nad njihovom vojskom bijaæe Nahæon. poæto je rastavljeno Prebivaliæte. Bro 10:18 Potom krenu zastava tabora Rubenova u svojim çetama. Bro10:12TadaseIzraelcizaputeizSinajskepustinjenasvojaputovanja. sin Deuelov. trubite u trube. Bro 10:10 Na dan svoje sveçanosti. neka krenu logori utaboreni s juœne strane: neka se trubljenje poprati bojnim poklikom da oni krenu. Bro 9:17 Kad bi se god oblak digao sa Æatora. oni bi krenuli na put. ne kreøuøi na put. ali bez bojnog poklika. i Jahve. Bro 9:16 Tako ga je oblak neprestano zaklanjao. oni bi krenuli. Bro 10:4 Ako li se zatrubi u jednu. Sve vrijeme æto bi oblak stajao nad Prebivaliætem oni su taborovali. Neka vam to bude trajnom uredbom za vaæe naraætaje. Bro 10:19 nad vojskom plemena Æimunovaca stajao je Æelumiel. Nad njihovom vojskom bijaæe Elisur. Izraelci bi poslije toga krenuli.” Polazak sa Sinaja Bro 10:11 Druge godine drugoga mjeseca dvadesetog dana u mjesecu diœe se oblak iznad Prebivaliæta svjedoçanstva. Oblak se zaustavi u pustinji Paranu.Izraelci su taborovali. Bro 10:3 Kad se u njih zatrubi. Srebrne trube Bro 10:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro 10:2 “Napravi sebi dvije trube. A gdje bi oblak stao. Bog vaæ. zaorite na trube s bojnim poklikom. Ja sam Jahve. oni bi se na Jahvinu zapovijed utaborili i na Jahvinu zapovijed opet krenuli na put. Bro 10:7 Trubite i da skupite zajednicu. napravi ih od kovana srebra. tu bi se i Izraelci utaborili.Bro 9:15 Na dan kad je podignuto Prebivaliæte oblak prekri Prebivaliæte. sin Helonov. Æator svjedoçanstva. sin Amihudov. neka se sva zajednica skupi k tebi na ulazu u Æator sastanka. Bro 10:21 Potom krenuæe Kehatovci noseøi posveøene predmete. Bro 9:20 Ali ako bi se dogodilo da oblak ostane nad Prebivaliætem malo vremena. Bro 10:9 Kad u svojoj zemlji poåete u rat na neprijatelja koji vas pritisne. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vaæim. sin Æedeurov. Bro 10:17 Zatim. sin Pedahsurov. a noøu bijaæe poput ognja. oni bi tada ujutro krenuli na put. Bro 10:5 Kad popratite trubljenje bojnim poklikom. tisuønici. Tako je Prebivaliæte bilo podignuto prije njihova dolaska. Bro 10:15 nad vojskom plemena Jisakarovaca stajaæe Netanel. svojih blagdana ili svojih mjeseçevih mlaåaka. Neka ti sluœe za sazivanje zajednice i za pokretanje tabora. Bro 10:22 Onda krenu zastava tabora Efrajimovaca u svojim çetama. Bro10:14PrvajekrenulazastavataboraJudinihsinovausvojimçetama. Bro 10:20 nad vojskom plemena Gadovaca bio je Elijasaf. Drœali su se Jahvina naloga. sinovi Aronovi. kad bi se oblak digao. Nad njihovom vojskom bijaæe Eliæama. Bro 9:23 Po zapovijedi Jahvinoj stajahu u taboru i po zapovijedi Jahvinoj kretahu na put. 124 . Bro 10:16 a nad vojskom plemena Zebulunovaca bijaæe Eliab. krenuæe Geræonovci i Merarijevci noseøi Prebivaliæte. kako Jahve bijaæe zapovjedio Mojsiju. sin Aminadabov. dok prinosite svoje paljenice i priçesnice. Bro 9:18 Na zapovijed Jahvinu Izraelci su kretali na put i na Jahvinu se zapovijed utaborivali. neka krenu logori utaboreni na istoçnoj strani. a çim bi se digao.

planu gnjevom. Bro 11:6 Sad nam œivot vene. Kovçeg Jahvina saveza iæao je pred njima ta tri dana hoda da im potraœi mjesto odmora.upravi Mojsije rijeç Jahvi.dobroçinstvakojanamJahvebudeudijelio s tobom øemo dijeliti. svatko na ulazu u svoj æator. sin Gidonijev. pred naæim oçima. 125 . Kad to çu Jahve.” Odlazak Bro 10:33 Od Jahvina brda putovali su tri dana hoda. Bro 11:17 Ja øu siøi i ondje s tobom govoriti. popratio bi: “Vrati se. Bro 10:28 Takav je bio red putovanja Izraelaca svrstanih u svoje çete. Bro 10:35 Kad bi Kovçeg polazio. u svojim çetama. uzet øu neæto duha koji je na tebi i stavit øu ga na njih. da viæe ne gledam svoga jada. jer je Jahve obeøao sreøu Izraelu. Bro 11:8 Narod iæao naokolo. Bro 11:3 Ono se mjesto prozva Tabera. nema niçega.Bro 10:24 nad vojskom plemena Benjaminovaca bijaæe Abidan. “nego se vraøam u svoju zemlju. Okus joj bijaæe kao okus kolaça zgotovljena u ulju. skupljao je. Bro 11:9 Kad bi se noøu spuætala rosa po taboriætu. sin Amiæadajev. Mojsijeva tasta: “Zaputili smo se u kraj o kojemu je Jahve rekao: ‘Dat øu vam ga!’ Poåi s nama i dobro øemo ti çiniti. sinu Midjanca Reuela. u zemlju æto sam je pod zakletvom obeøao njihovim oçevima!’ Bro 11:13 Odakle meni meso da ga dam svemu ovom puku koji plaçe oko mene govoreøi: ‘Daj nam mesa da jedemo!’ Bro 11:14 Ja sam ne mogu nositi sav ovaj narod. dinje. ne ostavljaj nas!” . Bro 10:34 Danju je opet Jahvin oblak bio nad njima. Tako øe s tobom nositi teret naroda da ga ne nosiæ sam. “Buduøi da znaæ gdje nam se treba u pustinji utaboriti.” Bro 10:31 “Molim te. Bro10:32Akosnamapoåeæ. kad veliæ: ‘Nosi ga u svome krilu. osim mane. krastavaca. Mojsije posreduje kod Jahve Bro 11:10 Mojsije je sluæao kako jadikuje narod u svojim obiteljima. jer je Jahvin oganj ondje zaplamtio na njih. Bro 10:27 a nad vojskom plemena Naftalijevaca bio je Ahira. odgovori mu. Jahve! Neprijatelji tvoji neka se raspræe! Koji tebe mrze neka bjeœe pred tobom!” Bro 10:36 A kad bi se zaustavljao. zastava tabora Danovaca. kao æto dojilja nosi dojençe. Bro 11:15 Ako øeæ ovako sa mnom postupati. Kuhao ju je u loncu i od nje pravio kolaçe.reçe. o Jahve! Izraelu ti si tisuøe bezbrojne!” Bro 11:1 I stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uæi. kako bi se iz tabora zaputili. Mojsije bi rekao: “Ustani.” Bro 11:7 Mana je bila kao zrno korijandera i nalik na bdelij. sin Okranov. Tako su putovali. Mojsijev prijedlog Hobabu Bro 10:29 Mojsije reçe Hobabu. Dovedi ih u Æator sastanka pa neka ondje zauzmu svoja mjesta s tobom. porog luka i çeænjaka. Bro 10:25 A kao zalazna straœa za sve tabore krenu. Gnjev Jahvin œestoko planu i Mojsije se raœalosti.” Bro 10:30 “Ne idem”. “Zaæto nisam stekao milost u tvojim oçima kad si na me uprtio teret svega ovog naroda? Bro 11:12 Zar je od mene potekao sav ovaj narod? Zar sam ga ja rodio. Bro 11:11 “Zaæto zlostavljaæ slugu svoga?” . valjat øeæ nam kao oçi. s njome bi se spustila i nana. k svojima se vraøam. Nad njihovom je vojskom stajao Ahiezer. Izraelci se opet upuste u jadikovanje govoreøi: “Tko øe nas nasititi mesom? Bro 11:5 Sjeøamo se kako smo u Egiptu jeli badava ribe. ako sam stekao milost u tvojim oçima. a onda tro kamenom na kamenoj ploçi ili stupao u stupi. Jadanje zbog mane Bro 11:4 Svjetinu koja se oko njih skupila obuzme pohlepa za jelom. radije me ubij. Jahvin oganj izbi meåu njima i spali jedan kraj tabora. Bro 11:2 Narod zavapi Mojsiju. Preteæko je to za me. Bro 10:26 Nad vojskom plemena Aæerovaca bio je Pagiel.” Jahvin odgovor Bro 11:16 Onda Jahve reçe Mojsiju: “Skupi mi sedamdeset muœeva izmeåustarjeæinaizraelskihzakojeznaædasustarjeæinenaroduinjegovi nadglednici. a Mojsije se pomoli Jahvi i oganj se utiæa. sin Enanov.

a drugome Medad. “ima æest stotina tisuøa pjeæaka.rekoæe mu. sin Nunov. poçeæe prorokovati. Bro 11:25 Jahve siåe u oblaku i poçe s njim govoriti. Bro 11:32 Narod je ustao te je toga cijeloga dana.joæ ga nisu proœvakali .” Njih se troje pojavi. dati mesa da jedete. a ne zagonetkama. reçe. jer bijaæe uzeo za œenu jednu Kuæanku. koji je posluœivao Mojsija od svoje mladosti. jer su ondje pokopali one koji se bijahu polakomili. Aronu i Mirjami: “Vas se troje pojavite u Æatoru sastanka. uæutkaj ih!” Bro 11:29 Mojsije mu odgovori: “Zar si zavidan zbog mene! Oh. Zovnu Arona i Mirjamu. svu noø i cio sutraænji dan skupljao prepelice. oçevidnoæøu. Jahve ode. Aron se okrenu prema Mirjami. Bro 12:8 Iz usta u usta njemu ja govorim. sve dok vam ne izbije na nosnice i ne ogadi vam se. Bro 12:3 Mojsije je bio veoma skroman çovjek. Onda skupi sedamdeset muœeva izmeåu narodnih starjeæina i smjesti ih oko Æatora. a ti kaœeæ: ‘Mesa øu im dati da jedu mjesec dana. prozbori i reçe: “Mojsije. a to guba na njoj. jer ste odbacili Jahvu koji je meåu vama mrmljajuøi pred njim rijeçima: ‘Zaæto smo uopøe odlazili iz Egipta!’” Bro 11:21 “Naroda u kojemu se nalazim”. Od svih u kuøi mojoj najvjerniji je on. ni deset dana. kad bi sav narod Jahvin postao prorok! Kad bi Jahve na njih izlio svoga duha!” Bro 11:30 Potom se Mojsije i starjeæine izraelske vrate u tabor. ni dvadeset dana. Bro 11:33 Zatim ih razastrijeæe oko tabora. dakle. Kad njih dvoje istupi naprijed. najskromniji çovjek na zemlji. Kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge moga Mojsija?” Bro 12:9 Uskipjevæi gnjevom na njih. kao snijegom posuta.kadli planu Jahvin gnjev protiv naroda: Jahve udari narod straænim pomorom. Jednome je bilo ime Eldad. Mirjam i Aron rogobore protiv Mojsija Bro 12:1 A Mirjam i Aron uzeæe rogoboriti protiv Mojsija zbog œene Kuæanke kojom se oœenio.Bro 11:18 Nadalje. u viåenju njemu ja se javljam. Bro 12:7 Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem. gle! Mirjam ogubavi. Bro 12:6 reçe Jahve: “Sasluæajte rijeçi moje: Naåe li se meåu vama prorok.’ Bro 11:22 Moœe li im se naklati sitne i krupne stoke da im dostane? Mogu li im se sve ribe iz mora zgrnuti da im bude dosta?” Bro 11:23 Jahve reçe Mojsiju: “Zar je ruka Jahvina tako kratka? Sad øeæ vidjeti hoøe li se obistiniti moja rijeç ili neøe. I utabori se u Haserotu. na dan hoda i s ove i s one strane tabora. i lik Jahvin on smije gledati.” Duh nad starjeæinama Bro 11:24 Mojsije izaåe i kaza narodu Jahvine rijeçi. Bro 11:26 Dvojica ostadoæe u taboru. Zatim uze od duha koji bijaæe na njemu i stavi na onu sedamdesetoricu starjeæina.’ Jahve øe vam. Mojsije posreduje za Mirjamu Bro 12:11 Tada rekne Aron Mojsiju: “Gospodaru moj. 126 . ne svaljuj na nas kazne za grijeh koji smo u ludosti poçinili i kojega smo krivci. kaœi narodu: Za sutra se posvetite i jest øete mesa. “prorokuju u taboru!” Bro 11:28 Joæua. Jahvin odgovor Bro 12:4 I odmah reçe Jahve Mojsiju. Bro 12:5 U stupu oblaka siåe Jahve te stade na ulazu u Æator. Kad duh poçinu na njima. Bro 11:20 nego cio mjesec. ni dva dana. odgovori Mojsije. Bro 11:34 Ono se mjesto prozva Kibrot Hataava.bili su i oni meåu upisanima.te poçeæe u taboru prorokovati. ali to viæe nikad ne uçiniæe. Onaj tko ih je skupio najmanje imao je deset homera. na dva lakta iznad zemlje. Prepelice Bro 11:31 Tada Jahve zapovjedi te zapuhnu vjetar i nanese prepelice od mora i sasu ih na tabor. Bro 11:19 Neøete ga jesti samo jedan dan. Bro 12:2 “Zar je samo Mojsiju govorio Jahve?” . Meso joæ bijaæe meåu njihovim zubima . Bro 11:27 Neki mladiø otrça te javi Mojsiju: “Eldad i Medad”. Duh je i na njima poçinuo . premda nisu doæli u tabor . Bro 11:35 Iz Kibrot Hataave narod se zaputi u Haserot. jer ste mrmljali u uæi Jahvi govoreøi: ‘Tko øe nas nasititi mesa? U Egiptu nam je bilo dobro. Bro 12:10 Çim se od æatora oblak udaljio. u snu njemu progovaram. ni pet dana. “Zar i nama nije govorio?” Jahve to çu. gospodaru moj.

Podnesu njima i svoj zajednici izvjeætaj. od plemena Naftalijeva. od plemena Rubenova. Bro 13:26 Odu k Mojsiju i Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeæ. Je li narod koji u njoj œivi jak ili slab. od plemena Aæerova. koju dajem Izraelcima. Bro 13:27 Izvijeste ga oni: “Iæli smo u zemlju u koju si nas poslao.Bro 12:12 Ne daj da ona ostane kao mrtvo dijete kojemu je veø na izlasku iz majçine utrobe meso napol uniæteno!” Bro 12:13 Tada zavapi Mojsije Jahvi: “Boœe. Bro 13:21 Odu oni gore da izvide zemlju od pustinje Sina do Rehoba. sin Makijev.Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu.Anakovo potomstvo od divova. Bro 13:8 Hoæea.” Bilo je upravo vrijeme ranog groœåa. Bro 13:12 Amiel.” Bro 12:15 Tako je Mirjam bila odvojena izvan tabora sedam dana.” Bro 13:30 Kaleb uæutka narod oko Mojsija i progovori: “Krenimo ne oklijevajuøi i zauzmimo je. sina Nunova. Bro 13:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro 13:2 “Poæalji ljude. od plemena Manaæeova. sin Vofsijev. od plemena Josipova. Bro 13:16 To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. malobrojan ili mnogobrojan? Bro 13:19 Kakva je zemlja u kojoj œivi: dobra ili råava? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvråeni? Bro 13:20 Kakvo je tlo: plodno ili mræavo? Ima li po njemu drveøa ili nema? Odvaœni budite i ponesite plodova te zemlje. a Kanaanci se nalaze uz more i duœ Jordana. sin Mikaelov. a onda im pokaœu plodove zemlje. A vidjesmo ondje i potomke Anakove. koji je na ulazu u Hamat. ozdravi je!” Bro 12:14 “Da joj je otac njezin pljunuo u lice”. Zaista njome teçe med i mlijeko. “zar se ne bi morala stidjeti sedam dana? Neka i ona bude odvojena izvan tabora sedam dana. reçe Jahve Mojsiju. sin Sodijev. Bro 13:28 Ali je jak narod koji u onoj zemlji œivi. po jednoga çovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemena. Bro 13:13 Setur. u Paranskoj pustinji. Bro 12:16 Poslije toga narod krenu iz Haserota i utabori se u pustinji Paranu. Takvi bijasmo i njima. da izvide kanaansku zemlju. od plemena Danova. Jebusejci i Amorejci œive u brdu. onda se popnite na brdo. od plemena Benjaminova. Bro 13:29 Amaleçani borave u negepskom kraju: Hetiti. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca. od plemena Jisakarova. Bro 13:22 Popnu se u Negeb i doåu do Hebrona. Anakovi potomci. sin Nunov. Bro 13:24 Ono se mjesto prozva Dolina Eækol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali. Br0 13:33 Vidjesmo ondje i divove . Sav narod æto ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa. gdje su se nalazili Ahiman. Bro 13:5 Æafat. udvoje. gradovi su utvråeni i vrlo veliki. Bro 13:18 Razgledajte zemlju kakva je. sin Zakurov. na motki. Bro 13:14 Nahbi. sin Susijev.” Bro 14:1 Tada zagraja sva zajednica i poçe vikati. od plemena Æimunova. sin Gemalijev. Bro 13:9 Palti. Bro 13:15 Geuel. odrezaæe ondje lozu s grozdom i ponesoæe ga. od plemena Efrajimova. Bro 13:11 Gadi. Bro 13:4 A ovo su njihova imena: Æamua. sin Josipov. Poæaljite sve njihove glavare!” Bro 13:3 Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Bro 13:23 Kada stigoæe u Dolinu Eækol. od plemena Judina. Bro 13:25 Nakon çetrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izviåali. Mojsije prozva Joæuom. Æeæaj i Talmaj. od plemena Gadova. Narod nije na put polazio dok Mirjam nije opet bila pripuætena. sin Jefuneov. A Hoæeu. sin Horijev. Bro 13:10 Gadiel. I te noøi narod plakaæe.” Bro13:32IpoçnuozloglaæivatiIzraelcimazemljukojusuizviåali:“Zemlja kroz koju smo proæli da je izvidimo zemlja je æto proœdire svoje stanovniætvo. Evo njezinih plodova. Bro 13:6 Kaleb.Svaimjezajednica 127 . . ponesoæe i mogranja i smokava. sin Rafuov. pa neka se poslije opet pripusti. Bro 13:7 Jigal. molim te. Çinilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Bro14:2SvisuIzraelcimrmljaliprotivMojsijaiArona. jer je moœemo nadvladati!” Bro 13:31 Ali ljudi æto su s njim iæli odvratiæe: “Ne moœemo iøi na onaj narod jer je jaçi od nas. Bro 13:17 Posla ih Mojsije da izvide kanaansku zemlju pa im reçe: “Idite gore u Negeb. od plemena Zebulunova.

Bro 14:31 A vaæu djecu. kao æto si vodio ovaj narod od Egipta dovde. Bro 14:21 “Ali ipak. Bro 14:25 Sutra se vratite i krenite u pustinju put Crvenog mora. Bro 14:14 Oni su to kazali œiteljima one zemlje. pokaza se Slava Jahvina u Æatoru sastanka svima sinovima Izraelovim. jer je u njemu drukçiji duh i jer mi bijaæe posluæan.njegaøujadovestiuzemljuukojujeiæaoinjegoviøejepotomci zaposjesti! Neka Amaleçani i Kanaanci samo ostanu u dolini. Bro 14:23 neøe vidjeti zemlje æto sam je pod zakletvom obeøao njihovim ocima. za svaki dan jednu godinu . da obdan u stupu od oblaka. Oni su bez zaætite.” Bro 14:13 Onda Mojsije reçe Jahvi: “Egipøani su shvatili da si ti. a od tebe øu uçiniti narod veøi i moøniji od njega. i Kaleb. izveo ovaj narod izmeåu njih. narodi koji su çuli glas o tebi reøi øe: Bro 14:16 ‘Jahve je bio nemoøan da dovede ovaj narod u zemlju koju mu je pod zakletvom obeøao. kako ste na moje uæi govorili. sin Nunov. Bro 14:28 Kaœi im: Tako ja œiv bio. objavljuje Jahve. i zato ih je poubijao u pustinji. reçe Jahve. o kojoj kaœete da bi postala roblje. nitko od onih koji me preziru neøe je vidjeti. ako pobijeæ ovaj narod kao jednoga çovjeka. u tu øe nas zemlju dovesti i dat øe nam je. Veø su saznali da si ti. i da ti. njih øu uvesti da nastane zemlju æto ste je vi prezreli. Jahve. koji bijahu meåu onima æto su izviåali zemlju. Bro 14:8 Ako nam Jahve bude dobrostiv. Jahve.” Bro 14:20 “Opraætam po rijeçi tvojoj”. tako øu vam i uçiniti. u oblaku stojiæ nad njima. a s nama je Jahve! Ne bojte ih se!” Bro 14:10 I dok je sva zajednica veø mislila da ih kamenuje. 128 . tako ja œiv bio i slave se Jahvine napunila sva zemlja. osim Kaleba. kako si najavio rekavæi: Bro 14:18 ‘Jahve je spor na srdœbu. Bro 14:29 U ovoj pustinji popadat øe vaæa mrtva tijela: svih vas koji ste ubiljeœeni u bilo koji vaæ popis od dvadeset godina pa naprijed. Bro 14:22 ni jedan od ljudi koji su vidjeli slavu moju i znamenja æto sam ih izveo u Egiptu i u pustinji. sina Nunova. To je zemlja u kojoj teçe med i mlijeko.’ Bro 14:17 Zato neka se snaga moga Gospodina uzvisi. nemojte se buniti protiv Jahve! Ne bojte se naroda one zemlje: ta on je zalogaj za nas. a bogat milosråem. koji ste rogoborili protiv mene.dana çetrdeset.” Jahvina kazna Bro 14:26 Joæ reçe Jahve Mojsiju i Aronu: Bro 14:27 “Dokle øe ta opaka zajednica mrmljati protiv mene? Çuo sam tuœbe æto ih Izraelci na me diœu. kojemu se oçitujeæ licem u lice. a obnoø u stupu od ognja ideæ pred njima. sina Jefuneova. Bro 14:7 Zatim rekoæe svoj zajednici izraelskoj: “Zemlja kroz koju smo proæli da je istraœimo izvanredno je dobra. neka trpe zbog vaæe nevjere dok vam ne ispropadaju tjelesa u ovoj pustinji. Bro 14:34 Prema broju dana u koje ste istraœivali zemlju .govorila: “Kamo sreøe da smo pomrli u zemlji egipatskoj! Ili da smo pomrli u ovoj pustinji! Bro 14:3 Zaæto nas Jahve vodi u tu zemlju da padnemo od maça a œene naæe i djeca da postanu roblje! Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat!” Bro 14:4 Jedan je drugome govorio: “Postavimo sebi voåu i vratimo se u Egipat!” Bro 14:5 Mojsije i Aron padoæe niçice pred svom okupljenom izraelskom zajednicom. razderaæe svoju odjeøu. svojom moøi. Bro 14:32 A vi? Neka vam tjelesa popadaju u ovoj pustinji! Bro 14:33 Vaæi sinovi neka lutaju pustinjom çetrdeset godina. Bro 14:9 Samo.ispaætajte svoje opaçine çetrdeset godina. pa me ipak iskuæavali veø deset puta ne hoteøi posluæati moj glas. Bro 14:30 Neøete uøi u zemlju na koju sam svoju ruku digao da vas u njoj nastanim. ali krivca ne ostavlja nekaœnjena. sin Jefuneov. Bro 14:15 Zato. Bro 14:24 A slugu svoga Kaleba. nego opaçinu otaca kaœnjava na djeci do treøega i çetvrtog koljena. usred ovog naroda. Iskusite æto znaçi mene napustiti.’ Bro 14:19 Oprosti krivnju ovome narodu po veliçini svoga milosråa. podnosi opaçinu i prijestup. i Joæue. Bro 14:6 A Joæua. Bro 14:11 Tada reçe Mojsiju: “Dokle øe me taj narod prezirati? Dokle mi neøe vjerovati unatoç svim znamenjima æto sam ih meåu njima izvodio? Bro 14:12 Udarit øu ih pomorom i istrijebiti.

prinesite podizanicu Jahvi. zamijeæena u jednoj treøini hina ulja. neka radi kako i vi radite. Bro 14:38 Od onih ljudi koji su iæli da istraœe zemlju ostadoæe na œivotu jedino Joæua.ljudikojisuzlobnoozloglasilizemljubijahupomoreni pred Jahvom. Bro 15:10 a za ljevanicu prinesi pola hina vina kao paljenu œrtvu na ugodan miris Jahvi. zavjetnicu ili dragovoljnu œrtvu. Bro14:37oni.” Bro 14:41 A Mojsije rekne: “Zaæto kræite zapovijed Jahvinu? Neøete uspjeti. Bro 14:40 I uranivæi ujutro poçnu se uspinjati na vrh brda govoreøi.Bro 14:35 Ja. Bro 14:43 Ta ondje se pred vama nalaze Amaleçani i Kanaanci te øete od maça pasti jer ste se odvratili od Jahve i jer Jahve neøe biti s vama. zamijeæena u çetvrtini hina ulja. uza svaku glavu sitne stoke. Uzaludan pokuæaj Izraelaca Bro 14:39 Kad je Mojsije prenio te rijeçi svim Izraelcima. udare po njima i raspræe ih sve do Horme. U ovoj istoj pustinji neka zavræi! Tu neka izgine. jer Jahve nije meåu vama. prinesite ga kao i podizanicu s gumna. Jahve. da vas ne potuku vaæi neprijatelji. i Kaleb. Bro 15:13 Svaki domorodac neka postupa ovako kad prinosi œrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi. Bro 14:42 Ne penjite se. Bro15:21OdprvinesvojihnaøavadavajteJahvipodizanicuodnaraætaja do naraætaja.” Bro 14:44 Ali se oni prkosno penjahu prema vrhu brda. Bro 15:16 Jedan zakon i jedno pravo neka vrijedi za vas i za stranca koji s vama boravi. ovce ili koze: Bro 15:12 koliko ih god prinesete. Bro 15:9 neka se onda uz junca prinesu tri desetine efe najboljeg braæna. Bro 15:5 Uz paljenicu ili uz klanicu prinesi çevrtinu hina vina za ljevanicu na svako janje. Bro 15:3 pa budete prinosili Jahvi paljenu œrtvu. sin Nunov. to kaœem: tako øu postupiti s ovom opakom zajednicom æto se sjatila protiv mene. Bro 15:15 Neka je jedan zakon i za vas i za stranca koji s vama boravi. tako neka bude i sa strancem.’” Prinos prvog kruha Bro 15:17 Jahve reçe Mojsiju: Bro 15:18 “Govori Izraelcima i reci im: ‘Kad doåete u zemlju u koju vas vodim Bro 15:19 i budete jeli kruh te zemlje. Bro 15:11 Neka se tako postupi uza svakoga vola i uza svakoga ovna. Bro 15:7 i vina za ljevanicu prinesi treøinu hina na ugodan miris Jahvi.” Joæua i Kaleb poæteåeni Bro 14:36 A oni ljudi koje Mojsije bijaæe poslao da istraœe zemlju i koji su nakon povratka potakli svu zajednicu da rogobori protiv njega ozloglaæujuøi zemlju. Bro 15:8 Ako Jahvi prinosiæ junca kao paljenicu ili kao klanicu da izvræiæ zavjet ili kao priçesnicu. narod se uvelike raœalosti. paljenicu ili klanicu. veø prema njihovu broju. htjedne prinijeti œrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi. Bro 14:45 Amaleçani i Kanaanci koji su œivjeli na onome brdu spuste se. ili œrtvu prigodom svojih svetkovina praveøi tako od krupne ili sitne stoke ugodan miris Jahvi Bro 15:4 neka prinositelj prinese svoj dar Jahvi: prinosnicu od desetine efe najboljeg braæna. Bro 15:20 Kao prvinu iz svojih naøava prinesite jedan kolaç kao podizanicu. Bro 15:14 I ako koji stranac koji œivi meåu vama. kako je s vama. zamijeæena u pola hina ulja. za svako pojedino tako uçinite. sin Jefuneov. Bro 15:6 Povrh ovna prinesi kao prinosnicu dvije desetine efe najboljeg braæna. iako se ni Kovçeg saveza Jahvina ni Mojsije nisu micali iz tabora. “Evo uzlazimo na mjesto o kojem je govorio Jahve jer smo zgrijeæili.dakle. ili øe biti meåu vaæim potomcima. To je trajan zakon za vaæe naraætaje: pred Jahvom.’” Bro 15:22 “Ako nehotice pogrijeæite te ne budete obdrœavali koju od zapovijedi æto ih je Jahve objavio po Mojsiju - 129 . Prinosi i œrtve Bro 15:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro 15:2 “Govori Izraelcima i reci im: ‘Kad uåete u zemlju gdje øete boraviti i koju vam ja dajem.

jer se sav narod iz nepaœnje ogrijeæio. sinove Eliabove. sinovi Eliabovi. Neka se takav iskorijeni. bit øe joj oproæteno. Bro 15:29 Kada tko pogrijeæi nepaœnjom. pade niçice. Koga Jahve odabere. glavara zajednice. naåu çovjeka kako kupi drva u subotnji dan. Bog vaæ. Zaæto se onda uzvisujete iznad zajednice Jahvine!” Bro 16:4 Kad to çu Mojsije. Noæenje resa na odijelu Bro 15:37 Reçe Jahve Mojsiju: Bro 15:38 “Govori Izraelcima i reci im: neka od naraætaja do naraætaja prave rese na skutovima svojih haljina. pa Datan i Abiram. Ja. posveøena i meåu njima je Jahve.” Pobuna Koraha. kako je Jahve zapovjedio Mojsiju. taj neka bude posveøen. a oni su prinijeli svoj dar . jer æto je Aron da protiv njega rogoborite?” Bro 16:12 Zatim posla Mojsije po Datana i Abirama. Bro 15:28 Neka sveøenik obavi obred pomirenja pred Jahvom nad osobom koja je nehotice pogrijeæila od nepaœnje. Bro 16:3 Oni se sjate oko Mojsija i Arona govoreøi im: “Vi prelazite mjeru! Sva je zajednica. Levijevci!” Bro 16:8 Potom Mojsije reçe Korahu: “Posluæajte. jer joæ nije bilo odreåeno æto treba s njim uçiniti. kome dopuæta da mu se pribliœi. a vi joæ traœite i sveøeniætvo! Bro 16:11 Ti i sva tvoja druœina. Datana i Abirama Bro 16:1 Korah.potomci Rubenovi Bro 16:2 ustanu protiv Mojsija zajedno sa dvjesta pedeset Izraelaca. a tako i strancu koji meåu njima boravi. Bro 16:7 sutra stavite u njih vatre i metnite odozgo tamjana pred Jahvom. neka sva zajednica prinese jednoga junca kao paljenicu na ugodan miris Jahvi s propisanom prikaznicom i ljevanicom i jednoga jarca kao okajnicu. k sebi øe ga i pustiti. vræit øete ih i bit øete posveøeni svome Bogu. Bro 15:25 Neka sveøenik obavi obred pomirenja nad svom izraelskom zajednicom.i okajnicu pred Jahvom za svoju nepaœnju. Bro 15:40 Tako øete se sjeøati svih mojih zapovijedi. neka prinese jedno œensko kozle od godine dana kao okajnicu. pa øe im biti oproæteno.reçe Jahve Mojsiju. Bro 15:27 Pogrijeæi li iz nepaœnje pojedinac. neka vam jedan zakon vrijedi i za domoroca i za stranca koji boravi meåu vama. koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bogom. sin Levijev. Vi prelazite mjeru. “Neka ga kamenjem zaspe izvan tabora sva zajednica. Takav neka se istrijebi izmeåu svoga naroda Bro 15:31 jer je prezreo Jahvinu rijeç i prekræio njegovu zapovijed. Bro 15:30 Ali onaj koji neæto uçini naumice. Bro 15:26 Bit øe oproæteno svoj izraelskoj zajednici. uglednih na skupætini i ljudi na glasu. Koga sebi izabere. Jahve. Bro 16:5 Zatim reçe Korahu i svoj njegovoj druœini: “Sutra øe Jahve pokazati tko je njegov i tko je posveøen. sin Jisharov. a za resu svakoga skuta neka privezuju ljubiçastu vrpcu. Bila je samo nepaœnja. Levijevci! Bro 16:9 Zar vam je malo æto vas je Bog Izraelov izdvojio iz Izraelove zajednice da vas pribliœi k sebi te da vræite sluœbu u Jahvinu prebivaliætu i da stojite pred zajednicom sluœeøi joj? Bro 16:10 Promaknuo je tebe i s tobom svu tvoju braøu Levijevce. Bro 15:34 Stave ga pod straœu. sin Peletov . dakle. sjatili ste se protiv Jahve. Bro 15:33 I oni koji su ga naæli da kupi drva dovedu ga Mojsiju i Aronu i svoj zajednici. svi njezini çlanovi. sin Kehatov. bio on domorodac ili stranac. Bro 15:39 Imat øete rese zato da vas pogled na njih sjeøa svih Jahvinih zapovijedi. Vræite ih.Bro 15:23 sve æto vam je Jahve zapovjedio po Mojsiju. Kad nad njom obavi obred pomirenja. Bro 15:35 “Toga çovjeka treba pogubiti!” . a ne zanosite se svojim srcem i svojim oçima. Bro 15:41 Ja sam Jahve. æto vas tako lako zavode na bludnost. Neka njegova krivnja padne na njega!” Povreda subote Bro 15:32 Kad su Izraelci bili u pustinji.” Bro 15:36 Sva ga zajednica izvede izvan tabora i zasu ga kamenjem te on poginu. ali oni odgovore: “Neøemo doøi! 130 . i On. Bro 16:6 Uçinite ovo: uzmite kadionike.paljenu œrtvu Jahvi . odonda kad vam je izdao zapovijedi pa dalje od koljena do koljena Bro 15:24 onda: ako je to poçinjeno nepaœnjom zajednice. Bog vaæ. Korah i sva njegova druœina. taj na Jahvu huli.

” Bro 16:31 A kad on zavræi sve te rijeçi. Bro 17:5 One su opomena Izraelcima da se nitko nepozvan . prekovaæe ih u ploçice za oblaganje œrtvenika.jer su posveøeni . Datana i Abirama!’” Bro 16:25 Mojsije ustade i poåe k Datanu i Abiramu. Narod rogobori . stavi u njega vatre. onda se svoj zajednici pokaza slava Jahvina. sinu sveøenika Arona. oni se okrenuæe prema Æatoru sastanka. “Pobili ste Jahvin narod!” . Neka budu opomenom Izraelcima!” Bro 17:4 Tako sveøenik Eleazar uze kadionike od tuça æto su ih prinosili oni koji izgorjeæe. 131 . sa svim Korahovim ljudima i svim njihovim imanjem. Bro 17:7 Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona. Bro 16:20 I reçe Jahve Mojsiju i Aronu: Bro 16:21 “Odvojite se od te zajednice da je odmah satrem!” Bro 16:22 Oni popadoæe niçice i povikaæe: “Boœe! Boœe œivotnog duha u svakome tijelu! Zar øeæ se razgnjeviti na svu zajednicu kad je samo jedan sagrijeæio!” Bro 16:23 Onda Jahve reçe Mojsiju: Bro 16:24 “Reci toj zajednici: ‘Uklonite se iz okolice prebivaliæta Koraha. stavi u njega tamjana i neka svaki donese svoj kadionik pred Jahvu .nitko tko nije od Aronova potomstva . oni i sve njihovo. Bro 17:3 Kadionici onih koji su sagrijeæili i grijehom œivot pokopali neka se prekuju u ploçice za oblaganje œrtvenika. a neposveøenu vatru iz njih neka razaspe podalje. Bro 16:17 Neka svaki uzme svoj kadionik. pa su posveøeni. prema onom æto je kazao Jahve po Mojsiju. Bro 16:28 “Po ovom øete vidjeti”.govorili su. i gle. A i ti i Aron donesite svaki svoj kadionik. tlo se pod njima raspukne. a da ih ne çinim sam od sebe: Bro 16:29 ako ovi ljudi umru kao æto umru i svi ljudi. Kadionici Bro 17:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro 17:2 “Kaœi Eleazaru. da ne budete uniæteni zbog svih njihovih grijeha. Bro 16:19 Kad. Za njim krenuæe izraelske starjeæine. Bro 16:34 Na njihov vrisak svi Izraelci æto su stajali oko njih pobjegoæe govoreøi: “Da i nas zemlja ne proguta!” Bro 16:35 Ali sukne oganj od Jahve te proœdre dvjesta i pedeset ljudi koji su prinosili tamjan. Doneseni su.dvjesta i pedeset kadionika. skupi Korah svu zajednicu na ulazu u Æator sastanka. ako ih pohodi sudbina kakva pohodi sve ljude. Uto izaåu Datan i Abiram te stanu na ulazu svojih æatora sa svojim œenama. onda odozgo metne tamjana i stane s Mojsijem i Aronom kod ulaza u Æator sastanka. Bro 16:32 zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih s njihovim domovima. onda me Jahve nije poslao. Bro 16:26 Zatim ovako progovori zajednici: “Odstupite od æatora tih opakih ljudi! Ne dotiçite se niçega æto je njihovo. Bro 16:30 Ali ako Jahve uçini neçuveno: ako zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih sa svim æto je njihovo te œivi siåu u Æeol. i oni.iz toga zgariæta. “da me Jahve poslao da vræim sva ova djela.” Kazna Bro 16:16 Zatim Mojsije reçe Korahu: “Ti i sva tvoja druœina stupite sutra pred Jahvu. naprama njima. pa hoøeæ da nasilno zagospodariæ nad nama? Bro 16:14 Nisi nas uveo u zemlju kojom teçe med i mlijeko i nisi nam dao u posjed njive i vinograde! Misliæ li iskopati oçi ovim ljudima? Neøemo doøi!” Bro 16:15 Mojsije se vrlo razljuti i reçe Jahvi: “Ne obaziri se na njihovu prinosnicu!Nijednoganjihovamagarcanisamprisvojionitisamijednoga od njih oætetio. reçe Mojsije.” Bro 16:27 Tako se oni udalje iz okolice prebivaliæta Korahova. da ukloni kadionike .Bro 16:13 Zar je malo æto si nas odveo iz zemlje kojom teçe med i mlijeko da nas pobijeæ u ovoj pustinji. Datanova i Abiramova. svojim sinovima i svojom nejaçadi. ti. pred Jahvu.ne smije pribliœiti da pali tamjan pred Jahvom. onda znajte da su ovi ljudi prezreli Jahvu.” Bro 16:18 Svaki uzme svoj kadionik. i Aron. Bro 16:33 Œivi siåu u Æeol. naime. Onda se nad njima zemlja zatvori i oni iæçeznu iz zbora. oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza. kako mu se ne bi dogodilo kao Korahu i njegovoj druœini.Aron posreduje Bro 17:6 Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona.

Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom. a onda svatko uze svoj ætap. Bro 17:23 Kad sutradan Mojsije uåe u Æator svjedoçanstva. stavi u njega vatre sa œrtvenika. Sve njihove starjeæine dadoæe mu ætap. Bro 17:14 Bilo ih je mrtvih od toga zla çetrnaest tisuøa i sedam stotina. Aronovo ime napiæi na Levijevu ætapu. svaku sluœbu oko Æatora. da ne poginu i oni i vi.rekoæe Izraelci Mojsiju. gle: ætap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica. Bro 18:4 Neka su. Bro 17:16 Jahve reçe Mojsiju: Bro 17:17 “Razloœi Izraelcima te od njih uzmi po jedan ætap za svaki predjedovski dom. A svjetovnjak koji se primakne neka se pogubi. Ime svakoga napiæi na njegovu ætapu. I neka se ni jedan svjetovnjak ne pribliœuje vama. vaæu braøu levite izmeåu Izraelaca vama za dar.. Bro 17:15 Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u Æator sastanka: pomor se ustavi. da ne izginu.. Bro 17:19 Onda ih pohrani u Æator sastanka pred Svjedoçanstvo. Bro 18:6 Uzeh. tebi pridruœeni i neka preuzmu brigu za Æator sastanka. Bro 17:20 Ætap onoga çovjeka koga izaberem propupat øe. Oni ih razgledaæe. Zar øemo svi izginuti?” Bro 18:1 Tada Jahve reçe Aronu: “Ti.alinekasenepribliœuju pokuøstvu u Svetiætu niti œrtveniku. Bro 17:18 A kako ima po jedan ætap za svakoga starjeæinu pradjedovskih domova. evo. Sve æto Izraelci posveøuju dodjeljujem tebi i tvojim sinovima kao baætinu trajnim zakonom. Dokonçaj tako njihovo rogoborenje protiv mene.” Bro 17:21 Mojsije tako kaza Izraelcima.” Bro 17:26 I uçini Mojsije: kako mu je Jahve zapovjedio. osim onih koji su poginuli zbog Koraha. ti i tvoji sinovi s tobom bit øete odgovorni za grijehe svoga sveøeniætva. uzmi od svih njihovih starjeæina za njihove pradjedovske domove dvanaest ætapova. evo. Bro 17:11 Zatim Mojsije reçe Aronu: “Uzmi kadionik. tebi i tvojim sinovima s tobom. metni tamjana. a kad tamo: pomor meåu narodom veø poçeo. a onda se œuri do zajednice da obaviæ nad njom obred pomirenja. povjeravam brigu o onom æto se meni prinosi. Tako øu maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama. procvjetao cvijet i sazreli bademi. po jedan ætap za svakoga starjeæinu . Bro 17:25 Jahve reçe Mojsiju: “Opet stavi Aronov ætap pred Svjedoçanstvo. pred Æatorom svjedoçanstva. Bro 18:7 Ti i tvoji sinovi s tobom preuzmite sveøeniçke poslove oko svega æto spada na œrtvenik i iza zavjese. Bro 17:13 Zatim stade izmeåu mrtvih i œivih i zlo se ustavi.tvoga pradjedovskog doma . Bro 17:24 Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve ætapove sinovima Izraelovim. dakle.” Prava sveøenika Bro 18:8 Joæ reçe Jahve Aronu: “Tebi. dvanaest ætapova za njihove pradjedovske domove.neka ti se prikljuçe da ti posluœuju. ta vrlo sveta stvar neka pripadne tebi i tvojim sinovima! 132 . Meåu njihovim ætapovima bio je i ætap Aronov. Bro 17:27 “Izgibosmo!” . Gnjev je Jahvin veø izbio i zlo je poçelo!” Bro 17:12 Aron uze æto mu je Mojsije rekao te otrça usred zbora. neka se çuva za znak buntovnim sinovima. Bro18:3NekastojenasluœbutebiisvemuÆatoru. Bro 18:5 a vi vræite sluœbu u Svetiætu i sluœbu oko œrtvenika da se viæe ne izlijeva gnjev na Izraelce. “Propadosmo! Svi odreda propadosmo! Bro 17:28 Tko god priåe Jahvinu prebivaliætu.Bro 17:8 Tada Mojsije i Aron odoæe pred Æator sastanka. tako uçini. za sve njihove prinosnice. Bro 17:9 I Jahve reçe Mojsiju: Bro 17:10 “Udaljite se od te zajednice. umire . u tili øu je ças uniætiti!” Oni padoæe niçice. Bro 18:9 Ovo neka pripadne tebi od svetinja nad svetinjama: od paljenih œrtava svi njihovi darovi. ondje gdje se s tobom sastajem. tvoji sinovi i tvoj pradjedovski dom s tobom bit øete odgovorni za grijehe u Svetiætu. Sluœbu koju dajem na dar vaæem sveøeniætvu vi obavljajte. za sve njihove okajnice i za sve njihove naknadnice æto ih budu meni uzvraøali.dakle. Bro 17:22 Mojsije pohrani ætapove pred Jahvu u Æatoru svjedoçanstva. Bro 18:2 Pridruœi k sebi i svoju braøu od Levijeva plemena . kao darovani pripadaju Jahvi da obavljaju sluœbu oko Æatora sastanka.

Tko je god çist u tvome domu moœe ih jesti. Bro 18:15 Svako prvoroåençe svih biøa . neøete navuøi na se grijeha. zdravu. Bro 19:5 Neka se onda junica spali na njegove oçi. kao i grudi œrtve prikaznice i desno pleøe. neka se to levitima uraçuna kao prihod s gumna i prihod iz badnja. predajem u baætinu sve desetine u Izraelu za njihovu sluœbu . Bro 18:29 Od svih darova koje budete primali podiœite podizanicu Jahvi. To je savez osoljen. Krv njihovu izlij na œrtvenik. Neka se zatim izvede izvan tabora i zakolje pred njim. Bro 19:7 Neka sveøenik opere svoju odjeøu. 133 .’” Voda oçiæøenja Bro 19:1 Jahve reçe Mojsiju i Aronu: Bro 19:2 “Ovo je zakonska odredba æto ju je Jahve naredio: Reci Izraelcima neka ti dovedu crvenu junicu. ali neka je neçist do veçeri.’ Bro 18:30 Joæ im reci: ‘Poæto od toga prinesete najbolji dio. Bro 18:24 jer ja im predajem u posjed desetine æto ih Izraelci prinose na dar Jahvi. krv i neçist. svetinja Izraelaca neøete oskvrnjivati te neøete ginuti. Poslije toga neka se sveøenik vrati u tabor. “niti sebi stjeçi posjeda meåu njima! Ja sam tvoj dio i tvoja baætina meåu Izraelcima.izopaicrvenogaprediva pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje. Bro 18:17 Ali prvençe kravlje. Bro 18:19 Sve posveøene prinose æto ih Izraelci podiœu Jahvi predajem trajnim zakonom tebi. na kojoj nema mane i na koju joæ nije stavljan jaram. Trajna je to odredba za vaæe naraætaje. meso. reçe Jahve Aronu. i vi i vaæi ukuøani. trajan pred Jahvom. A njihovu otkupnu cijenu odredi: pet srebrnih æekela. i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Bro 18:23 Neka samo leviti obavljaju sluœbu u Æatoru sastanka. Svatko tko u tvome domu bude çist moœe od toga jesti. neka joj se spale: koœa. Bro 18:31 Na svakome ga mjestu moœete jesti.odtogaondaviprinesitepodizanicu Jahvi: desetinu od desetine. prema hramskom æekelu. Bro19:6Potomnekasveøenikuzmecedrovine. a to je dvadeset gera.” Desetine Bro 18:25 Jahve reçe Mojsiju: Bro 18:26 “Levitima govori i reci im: ‘Kad od Izraelaca primate desetinu. a svoje tijelo u vodi okupa. tvojim sinovima i tvojim køerima s tobom. Bro 18:12 Najbolje od novoga ulja i najbolje od novoga vina i œita . Bro 18:13 Prvi rodovi svega u njihovoj zemlji æto ih budu donosili Jahvi neka budu tvoji.kako ljudi tako i œivotinja .” Bro 18:20 “Nemoj imati baætine u zemlji njihovoj”. da ne navuku na se grijeh i ne poginu.za sluœbu æto je obavljaju u Æatoru sastanka. Bro 18:27 Prinos øe vam biti zaraçunan kao da je prinos s gumna i “otoka iz badnja.predajem tebi. Bro 18:14 Sve æto u Izraelu bude odreåeno za ‘herem’ neka je tvoje. Od toga davajte podizanicu Jahvinu sveøeniku Aronu. evo. kojujaodnjihdajemvamaubaætinu. jer to vam je nagrada za vaæu sluœbu u Æatoru sastanka.trajnim zakonom predajem tebi.” Bro 18:21 “Levijevim sinovima. Bro 18:22 A Izraelci neka se viæe ne primiçu Æatoru sastanka. tvojim sinovima i tvojim køerima s tobom.prvine koje se prinose Jahvi . meåu Izraelcima neka nemaju posjeda. prvençe ovçje i prvençe kozje neka se ne otkupljuje. Bro 18:18 Njihovo meso neka pripadne tebi. a pretilinu njihovu saœeœi u kad kao œrtvu spaljenu na ugodan miris Jahvi. tebi i tvome potomstvu s tobom. Samo pusti da se otkupi prvenac od ljudi i prvençe od neçiste stoke. Oni su svetinja. Bro 19:3 A vi je predajte sveøeniku Eleazaru. Bro 19:4 Sveøenik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst pa njome poækropi sedam puta prema proçelju Æatora sastanka.onaj dio koji treba posveøivati. Bro 18:16 Kad budu stari mjesec dana.æto se prinose Jahvi neka bude tvoje. Stoga sam za njih rekao: neka oni nemaju posjeda meåu Izraelcima. Neka ti budu svete! Bro 18:11 I ovo neka bude za te: ono æto se uzima od izraelskih prinosa da se prinese kao prikaznica . Bro 18:32 Poæto prinesete njegov najbolji dio. Bro 18:28 Tako isto prinosite podizanicu Jahvi i od svih svojih desetina æto ih primate od Izraelaca. pusti da ih otkupljuju.Bro 18:10 Blagujte ih kao najveøe svetinje! Svaki muækarac moœe ih jesti. od svega ono najbolje .

u kakvu sudu. Voda iz peøine Bro 20:1 Potom stigoæe Izraelci. progovorite peøini da ustupi svoje vode. po svemu posuåu. Onda.Bro 19:8 I onaj koji ju je spaljivao neka svoju odjeøu opere i okupa svoje tijelo u vodi te bude neçist do veçeri. po ljudima koji su tu bili. Bro 19:9 A jedan çist çovjek neka pokupi pepeo od junice pa ga pohrani izvan tabora na çisto mjesto da se çuva izraelskoj zajednici za vodu oçiæøenja. Takav neka se iskorijeni iz Izraela. oskvrnjuje Jahvino prebivaliæte. ni smokava.” Bro 20:9 Mojsije uzme ætap ispred Jahve kako mu je naredio. Iz peøine im izvedi vodu te napoj zajednicu i njezino blago.” Posebna pravila oçiæøenja Bro 19:14 “Ovo je zakon kad koji çovjek umre u æatoru. Kazna Mojsija i Arona Bro20:12PotomøeJahveMojsijuiAronu:“Buduøidasenistepouzdavali u me i niste me svetim oçitovali u oçima sinova Izraelovih. i onaj koji je dirnuo vodu za oçiæøenje neka je neçist do veçeri. Bro 19:22 Çega se god neçisti dotakne neka je neçisto. sva zajednica. 134 . na njihove oçi. neçist je! Bro 19:21 Neka im i ovo bude trajnim zakonom: i onaj koji je ækropio vodom za oçiæøenje neka opere svoju odjeøu.” Bro 20:6 Mojsije i Aron odu ispred zajednice do ulaza u Æator sastanka i padnu niçice. Bro 19:10 I onaj koji skupi pepeo od junice neka opere svoju odjeøu i bude neçist do veçeri. Bro 20:7 I Jahve reçe Mojsiju: Bro 20:8 “Uzmi ætap pa ti i tvoj brat Aron skupite zajednicu.” Opøi postupak oçiæøenja Bro 19:11 “Tko se dotakne mrtva ljudskog tijela neka je neçist sedam dana. neøete uvesti ovaj zbor u zemlju koju im dajem. Bro 19:18 Onda neka çist çovjek uzme izopa. tko god uåe u æator i tko god bude u æatoru neka je neçist sedam dana. ili preminuloga. ili groba neka je neçist sedam dana. Bro 19:13 Tko se dotakne mrtvaca. tijela preminula çovjeka. Bro 19:17 Neka se za onoga koji se oneçistio uzme pepela od œivotinje spaljene za okajnicu i na njega. ili ljudskih kostiju. ni loze. a ne opere se. Bro 19:12 Takav neka se opere tom vodom treøega dana i sedmoga dana pa øe biti çist. jer je oskvrnuo Jahvino svetiæte. ni mogranja? Nema ni vode da pijemo.” Mirjamina smrt. nalije œive vode. neøe biti çist. mjesto u kojem nema ni œita. neka se iskorijeni iz zajednice. Narod se nastani u Kadeæu. Ondje umrije Mirjam i ondje je sahraniæe. a osoba koja se njega dotakne neka je neçista do veçeri. u pustinju Sin u prvome mjesecu. Bro 20:3 Narod se poçe svaåati s Mojsijem i govoriti: “Da smo bar izginuli kad su nam i braøa poginula pred Jahvom! Bro 20:4 Zaæto ste doveli Jahvinu zajednicu u ovu pustinju da ovdje pomremo i mi i naæa stoka? Bro 20:5 Zaæto ste nas izveli iz Egipta da nas dovedete u ovo nesretno mjesto. neçist je. vodom za oçiæøenje nije bio poliven. Neka to bude trajan zakon i za Izraelce i za stranca koji meåu njima boravi.krajnjihsuseIzraelciprepiralisJahvom. buntovnici! Hoøemo li vam iz ove peøine izvesti vodu?” Bro 20:11 Zatim Mojsije podigne ruku i dvaput udari ætapom o peøinu: voda provali u obilju. Bro 19:15 Svaka otvorena posuda koja ne bude zatvorena poklopcem neka je neçista. Bro 19:20 A bude li tko neçist pa se ne oçisti. ili groba. Taj onda neka opere svoju odjeøu. Stoga se udruœe protiv Mojsija i protiv Arona. pa su mogli piti i zajednica i njezino blago. Bro 20:2 Nije bilo vode za zajednicu. Bro 19:16 A na otvorenu polju tko se god dotakne poginuloga od maça. a on se pokazao svetim. ili ubijenoga. Bro 19:19 Neka çisti çovjek ækropi neçistoga treøega i sedmoga dana. ili mrtvaca.” Bro20:13TosuMeripskevode. To je œrtva okajnica. okupa se u vodi i neka je naveçer çist. Tada im se pokaza slava Jahvina. Buduøi da vodom za oçiæøenje nije bio poliven. Ako se ne opere treøega dana i sedmoga dana. Bro 20:10 Zatim Mojsije i Aron skupe zbor pred peøinu pa im Mojsije rekne: “Çujte. njegova je neçistoøa joæ na njemu. po onome koji se dotakao kostiju. zamoçi ga u vodu te poækropi po æatoru. Tako øe ga na sedmi dan oçistiti.

a to bijedno jelo veø se ogadilo duæama naæim. pa navali na Izraela i neke njegove zarobi. Neøemo iøi preko polja ni vinograda niti øemo piti vodu iz bunara.” Bro 21:9 Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. mi i naæa stada. Ondje navrh brda umrije Aron. Bro 21:14 Zato se veli u “Knjizi Jahvinih vojni”: “Vaheb kod Sufe i doline arnonske Bro 21:15 i padine doline æto se naginjeprema mjestu Aru i naslanja se na granicu moapsku . Jer je Arnon granica moapska izmeåu Moabaca i Amorejaca. za to øemo ti platiti. iøi øemo Kraljevskim putem. jer eto me s maçem preda te!” Bro 20:19 “Iøi øemo utrenikom”. ne skreøuøi ni desno ni lijevo. potpuno øu uniætiti njegove gradove. Bro 21:11 Potom se zapute iz Obota i utabore se kraj Ije-Abarima. ostat øe na œivotu ako je pogleda. samo da proåemo pjeæice. Bro 20:17 Pusti nas da proåemo kroz tvoju zemlju. “a budemo li pili tvoje vode. pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio. Ovako veli tvoj brat Izrael: ‘Ti znaæ sve jade koji su nas snaæli.odgovori.” Bro 20:27 Mojsije uçini kako naredi Jahve. Zatim se Mojsije i Eleazar spustiæe s brda. Bro 21:8 i Jahve reçe Mojsiju: “Napravi otrovnicu i stavi je na stup: tko god bude ujeden. Aronova smrt Bro 20:22 Zaputivæi se od Kadeæa. uz meåu edomsku. Bro 21:5 I poçne govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija: “Zaæto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!” Mojsije se pomoli za narod. Kad bi koga ujela ljutica.. Bro 20:25 Uzmi Arona i njegova sina Eleazara. Bro 20:29 Sva zajednica vidje da je Aron preminuo i sav dom Izraelov oplakivaæe Arona trideset dana. Bro 21:7 Doåe narod k Mojsiju pa reçe: “Sagrijeæili samo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. pa ih izvedi na brdo Hor.” Bro 20:18 Edom mu odgovori: “Ne prolazi preko moje zemlje. sva zajednica. I Edom mu izaåe u susret s mnogo ljudi i s velikom silom. Mjedena zmija Bro 21:4 Od brda Hora zapute se prema Crvenom moru da zaobiåu zemlju edomsku.” Bro 21:3 Jahve usliæa glas Izraela i predade mu Kanaance. Stoga se ono mjesto prozva Horma.” Bro 21:16 Odande odoæe u Beer. nema vode. gradu uz rub tvoga podruçja. koji je u pustinji a izvire u podruçju Amorejaca. Bro 20:15 Naæi se preci spustiæe u Egipat. A Izrael njih i njihove gradove ‘heremom’ uniæti. U Egiptu smo proboravili mnogo vremena. Bro 21:13 Odande krenu i utabore se s onu stranu Arnona. Egipøani su s nama i s naæim precima loæe postupali. stigoæe Izraelci. jer ste se oprli mojoj zapovijedi kod Meripskih voda.” Bro 21:6 Onda Jahve poæalje na narod ljute zmije. i on çu naæ glas i posla anåela koji nas izbavi iz Egipta. Bro 20:28 Mojsije svuçe s Arona njegove haljine te ih obuçe njegovu sinu Eleazaru. Bro 20:26 I svuci Aronu njegove haljine pa ih obuci njegovu sinu Eleazaru. Bro 20:16 Stoga smo vapili Jahvi. Bro 21:2 Tada se Izrael ovako zavjetova Jahvi: “Ako u moje ruke izruçiæ ovaj narod. k brdu Horu. Pobjeda kod Horme Bro 21:1 Kralj Arada. u pustinji æto je nasuprot Moabu.Bro 20:14 Iz Kadeæa poæalje Mojsije glasnike: “Kralju Edoma.” Bro 20:20 “Ne prolazi!” . dok ne proåemo tvoje podruçje. Pred svom zajednicom popeæe se na brdo Hor. sa strane sunçeva izlaska. Narod putem postane nestrpljiv. rekoæe Izraelci. ujedale ih one. Kanaanac koji je œivio u Negebu. Bro 20:23 Kod brda Hora. umrijet øe ondje. Bro 20:21 Tako Edom nije dopustio Izraelu da proåe kroz njegovo podruçje i Izrael se okrenu od njega. Na putu prema Jordanu Bro 21:10 Poåu Izraelci i utabore se u Obotu. reçe Jahve Mojsiju i Aronu: Bro 20:24 “Neka se Aron pridruœi svojim precima! Neøe uøi u zemlju koju dajem Izraelcima. Bro 21:12 Odande otputuju te se utabore u dolini Zaredu.. To je bunar o kojem je Jahve rekao Mojsiju: “Skupi narod da im dam vode!” 135 . çu da Izrael dolazi Atarimskim putem. Niæta viæe. tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Aron øe se pridruœiti precima. Evo nas sad u Kadeæu.

proœdrije visove arnonske. Potom zaposjedoæe njegovu zemlju. u Petoru. sin Siporov.’” Bro 22:12 Ali Bog reçe Bileamu: “Nemoj iøi s njima! Nemoj proklinjati onaj narod jer je blagoslovljen. evo je prekrio lice zemlje i naselio se uza me. Bro 21:27 kaœu zato pjesnici: “Hrabro. Bro 21:25 Izrael zauzme sve one gradove i Izrael se nastani u svim onim gradovima Amorejaca. A znam da je blagoslovljen onaj koga blagosloviæ. Bro 22:3 Moab se uvelike poboja toga naroda jer je bio brojan. a proklet onaj koga prokuneæ.” Bro 21:23 Ali Sihon ne dopusti Izraelu da proåe njegovim podruçjem. s porukom: Bro 21:22 “Pusti da proåem preko tvoje zemlje. sav njegov narod i njegovu zemlju. Bro 22:4 Zato reçe Moab midjanskim starjeæinama: “Sad øe ova rulja oko nas sve popasti kao æto vol popase travu po polju. Bro 21:19 iz Matane u Nahaliel. jer je Az leœao na granici Amonaca. Bro 21:26 Kako je Heæbon bio glavni grad Sihona. Bro 22:2 Balak. s koje se pruœa vidik na pustaru. Bro 22:9 Bog doåe Bileamu i upita: “Tko su ti ljudi s tobom?” Bileam odgovori Bogu: Bro 22:10 “Poslao ih k meni Balak. s onu stranu Jordana. Moapski kralj Balak poziva u pomoø vraça Bileama Bro 22:1 Poslije toga Izraelci otputuju i utabore se na Moapskim poljanama.Bro 21:17 Tada Izrael zapjeva ovu pjesmu: “Prokljuçaj. s porukom: Bro 22:11 ‘Evo je neki narod doæao iz Egipta i prekrio lice zemlje. saœga Ar moapski. Bro 21:30 Pobili smo ih. dobro sazdani. Pobjeda nad Ogom Bro 21:33 Okrenu se onda i poåu prema Baæanu. koji se nalazi na Rijeci. Doåi da ga prokuneæ. Moabe! Propao si. A baæanski kralj Og presrete ih sa svim svojim narodom da zapodjene boj kod Edreja. Tako øu ga moøi svladati i istjerati iz zemlje. Bro 22:8 On im rekne: “Prenoøite ovdje te øu vam odgovoriti prema onome æto mi Jahve kaœe. u zemlji Amonaca. i sinove njegove. amorejskome kralju.” 136 . Bro21:32MojsijeseuputidaizvidiJazer. Bro 21:29 Teæko tebi.” Balak.” Bro 21:35 I potukoæe ga. Tako øu ga moøi svladati i protjerati. moapski kralj.” Tako moapski knezovi ostanu kod Bileama. a od køeri svojih ropkinje Sihonu. bijaæe moapski kralj u ono vrijeme.Potomzauzmunjegovanaselja a rastjeraju Amorejce koji bijahu ondje. kralju amorejskom. narode Kemoæev! Od sinova bjegunce uçini. prvaci narodni izdubli œezlom. propao je Heæbon do Dibona: sve smo razorili do Nofaha. Bro 22:5 On poæalje glasnike Bileamu. sin Siporov. a iz Nahaliela u Bamot. Neøemo zalaziti u polja i u vinograde. vidje sve æto Izrael uçini Amorejcima.” Iz pustinje odu u Matanu. o Heæbone. do Amonaca.. nego skupi sav svoj narod te izaåe u pustinju da presretne Izraelce. zavojuje na Izraela. Moaba obuze strah od Izraelaca. æto je blizu Medebe . Bro 22:6 Zato doåi i prokuni mi ovaj narod jer je jaçi od mene. ætapom svojim.” Bro 22:7 Starjeæine moapske i starjeæine midjanske krenu s nagradom za vraçanje u svojim rukama. i sav njegov narod. niti øemo piti vode iz bunara. sinu Beorovu. plamen iz grada Sihonova. Pobjeda nad Amorejcima Bro 21:21 Sad Izrael posla glasnike Sihonu. Bro 21:20 iz Bamota u dolinu æto se stere u moapskom polju. Bro 21:34 Ali Jahve reçe Mojsiju: “Ne boj ga se! Predao sam u tvoje ruke njega. Stignu Bileamu i prenesu mu Balakovu poruku. çvrsto posaåeni grade Sihonov! Bro 21:28 Iz Heæbona oganj suknu.. Pozove ga rekavæi: “Evo je doæao neki narod iz Egipta. nasuprot Jerihonu. kojijeratovaoprotivprijaænjegamoapskogakraljateosvojiosvunjegovu zemlju do Arnona. tako da nitko ne uteçe. Postupi s njim kako si postupio s amorejskim kraljem Sihonom koji je boravio u Heæbonu. Iøi øemo Kraljevskim putem dok ne proåemo tvoje podruçje. sin Siporov. studençe! A vi ga uznosite: Bro 21:18 knezovi ga iskopali.” Bro 21:31 Tako se Izrael nastani u zemlji Amorejaca. u Heæbonu i svim njegovim naseljima. prema vrhuncu Pisge. amorejskog kralja. Bro 21:24 Ali ga Izrael potuçe oætrim maçem i osvoji njegovu zemlju od Arnona do Jaboka. Stigavæi do Jahze.

kazat øu ti. ovdje mi pripravi sedam junaca i sedam ovnova. Bro 22:24 Anåeo Jahvin tada stade na uskom prolazu. “Zar te zaista ne mogu bogato nagraditi?” Bro 22:38 “Evo sam ti doæao”. Bro 22:31 Tada Jahve otvori oçi Bileamu i on opazi anåela Jahvina kako stoji na putu s golim maçem u ruci. Da mi se nije uklanjala. Bro 22:23 Kad magarica opazi anåela Jahvina kako stoji na putu s isukanim maçem u ruci.” Bro 22:20 Noøu Bog doåe Bileamu pa mu rekne: “Ako su ti ljudi doæli da te pozovu. On je jahao na svojoj magarici. Doåi. iziåe mu u susret do grada Moaba æto se nalazi na granici Arnona. On je opet poçe tuøi. ja øu se vratiti.“Nisi!” . bilo veliko bilo malo. brojnije i uglednije od prvih. Bro 22:28 Tada Jahve otvori usta magarici te ona progovori Bileamu: “Æto sam ti uçinila da si me tukao tri puta?” Bro 22:29 Bileam odgovori magarici: “Æto sa mnom zbijaæ æalu! Da mi je maç u ruci.odgovori on. i prokuni mi ovaj narod!’” Bro 22:18 Ali Bileam odgovori Balakovim slugama: “Da mi Balak dadne svoju kuøu punu srebra i zlata. Bileam poçe tuøi magaricu da je vrati na put. spazivæi Jahvina anåela. sad bih te ubio!” Bro 22:30 A magarica uzvrati Bileamu: “Zar ja nisam tvoja magarica na kojojsijahaosvegasvogavijekadodanas?Jesamlitiobiçavalaovako?” . pa æto mi oçituje. Bro 22:22 No Boœja srdœba usplamtje æto je on poæao. Bro 22:17 Bogato øu te nagraditi i uçinit øu sve æto mi kaœeæ. sin Siporov: ‘Ne skanjuj se nego doåi k meni. reçe Bileam Balaku. a pratila ga njegova dva momka.” Bro 22:39 Poåe zatim Bileam s Balakom i doåoæe u Kirjat Husot. Bileam pobjesni i poçe tuøi magaricu ætapom.” Bro 22:35 Ali anåeo Jahvin odvrati Bileamu: “Idi s tim ljudima. Bileam i Balak Bro 22:36 Kad je Balak çuo da Bileam dolazi.” Tako Bileam ode s Balakovim knezovima. “Ali hoøu li ti moøi sada æto kazati? Samo æto mi Bog stavi na jezik. Bro 22:41 Sutradan uze Balak Bileama i odvede ga gore na BamotBaal.” Bro 22:14 Moapski se knezovi dignu. legne pod Bileamom. molim te. jer te put meni naoçigled vodi u propast. na kraju podruçja. odu Balaku pa mu reknu: “Bileam nije htio poøi s nama. Bro 22:27 Kad je magarica ugledala Jahvina anåela. meåu vinogradima. Ali sad. Bro 22:40 Œrtvova Balak i krupne i sitne stoke te od toga pruœi Bileamu i knezovima koji su ga pratili. ako je zlo u tvojim oçima. ustani. poåi s njima! Ali da çiniæ samo æto ti ja reknem!” Bileamova magarica Bro 22:21 Ustane Bileam ujutro. a nju ostavio na œivotu. osamari svoju magaricu i ode s moapskim knezovima. Bro 22:16 Oni doåu Bileamu i reknu mu: “Ovako je poruçio Balak. Bro 22:26 Anåeo Jahvin poåe naprijed te stade na usko mjesto gdje nije bilo prostora da se provuçe ni desno ni lijevo. Bro 22:25 Magarica. Boga svoga. a bijaæe ograda i s ove i s one strane.” Bro 22:34 Onda øe Bileam anåelu Jahvinu: “Sagrijeæio sam! Nisam znao da ti preda mnom stojiæ na putu. ali samo ono govori æto ti ja kaœem. Bro 22:33 Magarica me opazila i preda mnom se uklonila sva tri puta. veø bih te ubio.” Bro 22:15 Balak opet poæalje knezove.Bro 22:13 Ujutro Bileam ustane te øe Balakovim knezovima: “Odlazite u svoju zemlju jer mi ne da Jahve da poåem s vama.” I ode na osamljeno mjesto. ne bih mogao prestupiti zapovijedi Jahve. Bro 23:3 Potom øe Bileam Balaku: “Ti stoj kod svoje paljenice. skrene sa staze i poåe preko polja. Pognu on glavu i pade niçice. Bro 22:19 Ali provedite ovdje i vi noø da doznam æto øe mi Jahve joæ kazati. da uçinim iæta. 137 . Bro22:37“Zarnisamupornopoteslaoipozivaote?Zaætominisidoæao?” reçe Balak Bileamu. Zato anåeo Jahvin stade na put da ga sprijeçi. stisne se uza zid i o zid pritisne Bileamovu nogu. Bro 23:1 I Bileam reçe Balaku: “Ovdje mi naçini sedam œrtvenika. A onda Balak i Bileam prinesu po jednoga junca i ovna na svakome œrtveniku. Bro 22:32 Onda øe mu anåeo Jahvin: “Zaæto si tukao svoju magaricu veø tri puta? Ta ja sam istupio da te sprijeçim. a ja idem ne bih li se sreo s Jahvom. odakle mogaæe vidjeti krajnji dio naroda. to øu govoriti.” Bro 23:2 Balak uçini kako je Bileam rekao.

reçe Balak Bileamu. Bro 24:1 Kad opazi Bileam da je Jahvi drago æto on blagoslivlja Izraela. Tu sagradi sedam œrtvenika i na svakom œrtveniku prinese po jednoga junca i ovna. Balaçe. Bro 23:7 Tada on poçe svoju pjesmu i reçe: “Iz Arama dovede me Balak.” Bro 23:5 A Jahve stavi rijeçi u usta Bileamu te mu zapovjedi: “Vrati se Balaku i ovako govori. pripremi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova. pijesak Izraela tko øe izmjeriti! O. koji stajaæe uza svoju paljenicu i s njim moapski knezovi. “Dovedoh te da prokuneæ moje neprijatelje. Zar on kada rekne. sine Siporov! Bro 23:19 Bog nije çovjek da bi slagao. ali ni blagoslovom blagoslivljati. ustat øe narod kao lavica. kao aloje æto ih Jahve posadi. “Nadalje. nego se licem okrenu prema pustari. Na njega siåe Duh Boœji Bro 24:3 i on poçe svoju pjesmu te reçe: “Proroçanstvo Bileama.” Bro 23:26 Bileam odvrati Balaku. koji pada i oçi mu se otvaraju. meåu narode on se ne broji. sina Beorova. Bro 23:21 U Jakovu nesreøe ne nazreh. ti ih blagoslovom obasu!” Bro 23:12 On odgovori: “Zar mi nije duœnost kazati æto mi Jahve stavlja u usta?” Bro 23:13 “Hajde sa mnom na drugo mjesto. Gle naroda koji odvojeno œivi. poklik kralju u njemu odzvanja. prokuni mi Jakova. na vrh Pisge. Bro 23:10 Prah Jakovljev tko øe prebrojiti. diøi øe se poput lava: leøi neøe dok plijen ne proguta. ne htjede viæe ni iøi kao prije u potragu za znamenjima. primih od Boga da blagoslovim. Bro 23:22 Iz Egipta Bog ga je izveo. odakle se pruœa vidik na pustaru. dok ne popije krv pobijenih. Bro 23:23 Gatanja nema protiv Jakova niti protiv Izraela vraçanja. on je njemu kao rozi bivola.” Bro 23:6 Bileam se vrati k njemu. “Zar ti nisam rekao: sve æto Jahve kaœe. Bro 24:5 Kako su lijepi ti æatori. “Odavde mu vidiæ samo jedan kraj. i stanovi tvoji. a ne uçini. i posluæaj! Uhom me posluhni. s visoka ga motrim brijega. Bro 24:4 proroçanstvo onoga koji rijeçi Boœje sluæa. Odande mi ga prokuni!” Bro 23:14 Povede ga zatim na Sede Sofim. Bog njegov. proroçanstvo çovjeka pronicava pogleda. niti nevolje vidjeh u Izraelu. kao cedri pokraj voda! 138 . kralj Moaba. Moœda øe Bogu biti pravo da mi ga odande prokuneæ. gromom udri Izraela!’ Bro 23:8 Kako mogu proklinjati koga Bog ne proklinje? Kako gromom udarati koga Jahve ne udara? Bro 23:9 Jer s vrha hridi ja ga gledam. Jakove. zar obeøa. a on stajaæe uza svoju paljenicu i s njim svi knezovi moapski. Bro 24:2 Bileam podiœe oçi i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima. iz strana istoçnih: ‘Doåi. koji vidi viåenja Svesilnoga. Bro 23:29 “Sagradi mi ovdje sedam œrtvenika”.” Bro 23:28 I odvede Balak Bileama na vrh Peora. a kad tamo. blagoslovit øu i povuøi neøu blagoslova. s njime je.” Bro 23:16 Jahve sretne Bileama. Jahve. pa ne ispuni? Bro 23:20 Gle. stavi rijeçi u njegova usta te mu zapovjedi: “Vrati se k Balaku i tako govori!” Bro 23:17 I vrati se on Balaku. nije sin Adama da bi se kajao.Bileamovo proroçanstvo Bro 23:4 I Bog srete Bileama. to øu çiniti. I kada budu rekli Jakovu i Izraelu: ‘Æto radi Bog?’ Bro 23:24 gle. da svræetak moj bude kao njegov!” Bro 23:11 “Æto mi to uradi!” . kao vrtovi uz obalu rijeke.” Bro 23:25 Zatim Balak reçe Bileamu: “Nemoj ga ni kletvom kleti. reçe Bileam Balaku. Balak ga zapita: “Æto je Jahve rekao?” Bro 23:18 Tada Bileam zapoçe svoju pjesmu i reçe: “Ustani. odakle ga moœeæ svega vidjeti” zamoli ga Balak. a ne vidiæ ga svega. a ja odoh onamo na susret Bogu. doåi. da mi je umrijeti smrøu pravednika! O.” Bro 23:27 Potom Balak reçe Bileamu: “Hajde! Odvest øu te na drugo mjesto. koji mu reçe: “Sedam sam œrtvenika podigao i prinio na svakome po jednoga junca i ovna.” Bro 23:30 Balak uçini kako je Bileam rekao i prinese po jednoga junca i ovna na svakome œrtveniku. Bro 23:15 Bileam tada rekne Balaku: “Stoj ovdje kraj svoje paljenice. Izraele! Bro 24:6 Kao dolovi æto se steru.

“a kad tamo. glavara jedne od Æimunovih porodica. bilo zlo. Bro 24:24 a brodovlje od strane Kitima. reçe Balak Bileamu.bijaæe Zimri. ali ne sada: motrim ga. odlazim k svome narodu. ti ih blagoslovi evo triput! Bro 24:11 Nosi se odmah u svoj kraj. Bro 25:2 One pozivahu narod na œrtvovanje svojim bogovima. “Pozvao sam te da prokuneæ moje neprijatelje”. sina Beorova. evo. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda. od Izraela œezlo se diœe. Bro 25:13 Neka to bude za njega i njegove potomke poslije njega savez vjeçnoga sveøeniætva. Bio sam rekao: dostojno øu te poçastiti! A eto. sin Eleazara. Bro 25:4 “Pokupi sve narodne glavare”. Bro 24:19 Jakov vlada nad neprijateljima i uniætava preœivjele iz Ira. polegao poput lava. Jahve te liæi çasti. narod se upusti u blud s Moapkama.” Bro 24:21 Onda se zagleda u Kenijce te poçe svoju pjesmu i reçe: “Tvrd je stan tvoj.sinasveøenikaArona. I Jahve planu gnjevom na Izraela. to øu i ja reøi. nad mnogim on vlada narodima. jer je revnovao za svoga Boga i izvræio pomirenje za izraelski narod. reçe Jahve Mojsiju.sinEleazara. Bro 25:3 Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim. dokle øeæ Aæuru robovati?” Bro 24:23 Opet poçe svoju pjesmu i reçe: “Narodi pomorski skupljaju se sa sjevera. Bro 24:8 Iz Egipta Bog ga izveo. evo. podjarmljuju Heber. na timoru ti gnijezdo savijeno! Bro 24:22 Ali gnijezdo pripada Beoru. proklet da je tko tebe proklinje!” Bro 24:10 I usplamtje srdœbom Balak na Bileama i udari rukom o ruku. Bro 24:16 proroçanstvo onoga koji rijeçi Boœje sluæa. obuzet meåu njima mojim revnovanjem. Razvija snagu svoju Izrael. On Moabu razbija bokove i svu djecu Setovu zatire! Bro 24:18 Edom øe njegovim postati posjedom. Bio je sin Salua. Bro 24:9 Skupio se. koji pada i oçi mu se otvaraju.” Bro 24:25 Potom ustade Bileam te se uputi natrag u svoj kraj. Kajine. on njihove kosti drobi. 139 .’ Bro 24:14 A sada. koji vidi viåenja Svesilnoga.’” Bro25:14ImeIzraelcukojijebioubijen-onomeætojeubijensMidjankom . Duhovna i tjelesna lutanja Izraelaca Bro 25:1 Dok je Izrael boravio u Æitimu. ali ne iz blizine: od Jakova zvijezda izlazi. Tako pomor Izraelaca prestade. Bro 25:12 Kaœi mu dakle: ‘S njime. sklapam savez mira. Bro 24:17 Vidim ga. on je njemu kao rozi bivola. ne bih mogao prestupiti zapovijed Jahvinu i po svojoj volji çiniti bilo dobro. proroçanstvo çovjeka pronicava pogleda. a Seir zemljom osvojenom.” Bro 25:6 Baæ tada neki Izraelac doåe i dovede k svojoj braøi jednu Midjanku naoçigled Mojsija i naoçigled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u Æator sastanka. Izraelca i œenu. Bro25:7KadtoopaziPinhas. pa i njega øe propast stiøi vjeçita. Bro 25:10 Jahve reçe Mojsiju: Bro 25:11 “Pinhas. “Objesi ih Jahvi usred bijela dana da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela. Podjarmljuju Aæur. a narod sudjelovaæe u njihovim gozbama i klanjaæe se njihovim bogovima. koji poznaje mudrost Sveviænjega. On proœdire narode duæmanske. nju kroza slabine. uzdiœe se kraljevstvo njegovo.Bro 24:7 Iz potomstva junak mu izlazi. Kralj øe njegov nadvisiti Agaga. Bro 25:9 A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i çetiri tisuøe.” Bro 24:12 Nato Bileam odgovori Balaku: “Zar nisam rekao i tvojim glasnicima koje si k meni poslao: Bro 24:13 ‘Da mi Balak dadne svoju kuøu punu srebra i zlata. ono æto kaœe Jahve.ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku Bro 25:8 i poåe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje. hajde da ti objavim æto øe ovaj narod uçiniti tvome narodu u buduønosti!” Bro 24:15 I poçe svoju pjesmu i reçe: “Proroçanstvo Bileama.” Bro 25:5 Onda Mojsije rekne izraelskim sucima: “Neka svatko pobije one svoje ljude koji su se osramotili s Baalom peorskim. sina sveøenika Arona. poput lavice: tko ga podiøi smije? Blagoslovljen bio tko te blagoslivlje. kad.” Bro 24:20 Bileam se zagleda u Amaleka te poçe svoju pjesmu i reçe: “Amalek je prvenac meåu narodima. ali vjeçna propast njegov je svræetak. odvratio je moj gnjev od Izraelaca. A i Balak ode svojim putem.

Njih je upisano çetrdeset tisuøa i pet stotina. Sinovi Izraelovi koji su izaæli iz zemlje egipatske bili su: Bro 26:5 Izraelov prvoroåenac Ruben. kad se pobuniæe protiv Jahve. Bro 26:27 To su rodovi Zebulunovaca. Datan i Abiram. po svojim rodovima: Manaæe i Efrajim. Bro 26:9 a sinovi Eliabovi: Nemuel. Bro 26:18 To su rodovi Gadovih potomaka. Noa. Bro 26:30 Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca. Bro 26:32 od Æemide rod Æemidinaca i od Hefera rod Heferovaca. od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca. Od Gileada rod Gileadovaca. Bro 26:34 To su Manaæeovi rodovi. Milka i Tirsa. nego køeri. Bila je køi Surova. Bro 26:22 To su Judini rodovi. Bro 26:25 To su Jisakarovi rodovi. po njihovim porodicama. i sveøenik Eleazar popiæu ih na Moapskim poljanama. jedne porodice u Midjanu. od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca. koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora. 140 . Bro 26:16 od Oznija rod Oznijevaca. od Puve rod Puvinaca. njih dvadeset i dvije tisuøe i dvjesta. dakle. Njih je bilo çetrdeset i tri tisuøe sedam stotina i trideset.Bro 25:15 A ime ubijene œene Midjanke bijaæe Kozbi. Bro 26:23 Sinovi Jisakarovi. Bro26:35OvosuopetsinoviEfrajimovi.posvojimrodovima:odÆutelaha rod Æutelahovaca.popiæitesve. od Æekema rod Æekemovaca. Bro 26:12 Sinovi Æimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca. Bro 26:7 To su rodovi Rubenovaca. od Æunija rod Æunijevaca. Bro 26:26 Sinovi Zebulunovi. Bro 25:18 jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavætinama kad su lukavo radili protiv vas u sluçaju Peora i svoje sestre Kozbi. Bro 26:13 od Zeraha rod Zerahovaca i od Æaula rod Æaulovaca. Tako su postali opomenom. od Palua rod Paluovaca. uz Jordan blizu Jerihona. Bro 26:14 To su rodovi Æimunovaca. Makiru se rodio Gilead. I Er i Onan umrijeæe u zemlji kanaanskoj. od Erija rod Erijevaca. Bro 26:24 od Jaæuba rod Jaæubovaca i od Æimrona rod Æimronovaca. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni çlanovi zajednice koji se podigoæe protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj. kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proœdro dvjesta i pedeset ljudi. Bro 26:33 Heferov sin Selofhad nije imao sinova. od Jakina rod Jakinovaca.kojisuuIzraelu sposobni za borbu. kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sur je bio glavar jednog plemena. Bro 26:31 od Asriela rod Asrielovaca. po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca. od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.oddvadesetgodinapanaviæe. Njih je upisano sedamdeset i æest tisuøa i petsto. køeri glavara midjanskoga. od Jamina rod Jaminovaca.” Bro 26:1 Poslije toga zla Jahve reçe Mojsiju i Eleazaru. Bro 26:28 Sinovi Josipovi. Imena Selofhadovih køeri bila su: Mahla. Bro 26:6 od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca. Bro 25:16 Jahve reçe Mojsiju: Bro 25:17 “Navali na Midjance i potuci ih. Hogla. Bro 26:17 od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca. Bro 26:8 Paluov sin bijaæe Eliab. od Heleka rod Helekovaca. Njih je upisano æezdeset tisuøa i pet stotina. prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca. Njih je upisano æezdeset i çetiri tisuøe i trista. Bro 26:4 sve od dvadeset godina pa naviæe. Njih je upisano pedeset i dvije tisuøe i sedam stotina. Bro 26:19 Judini sinovi: Er i Onan. Bro 26:11 No sinovi Korahovi ne izginuæe. Bro26:15SinoviGadoviposvojimrodovima:odSefonarodSefonovaca. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca. Bro 26:21 Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca. od Hagija rod Hagijevaca. Bro 26:20 Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Æele rod Æelinaca.” Bro 26:3 Mojsije. sinu sveøenika Arona: Bro 26:2 “Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih. Bro 26:29 Sinovi Manaæeovi: od Makira rod Makirovaca. Bro 26:10 Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom.

Mojsija i njihovu sestru Mirjam. i Joæue. Bro 26:54 Veøem broju poveøaj njegovu baætinu. 141 . Milka i Tirsa. a manjem smanji njegovu baætinu. Po njihovim rodovima upisano ih je çetrdeset i pet tisuøa i çetiri stotine. Bro 26:49 od Jesera rod Jeserovaca i od Æilema rod Æilemovaca. Bro 26:55 Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baætinu prema djedovskim plemenskim imenima. Osvrt na popis Bro 26:63 To su. Bila je køi Levijeva. Bro 26:52 Jahve reçe Mojsiju: Bro 26:53 “Tima neka se razdijeli zemlja u baætinu prema broju osoba. na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.sinaManaæeovaizrodaJosipovasinaManaæea. dakle. Ona je Amramu rodila: Arona. po svojim rodovima.sinaGileadova. po njihovim rodovima: od Geræona rod Geræonovaca. Bro 27:2 One stanu pred Mojsija. po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca. Bro 26:58 Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca. Bro 26:62 Svih je popisanih muækaraca od jednog mjeseca pa naviæe bilo dvadeset i tri tisuøe. rod Mahlijevaca. dakle. oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan. pred glavare i svu zajednicu na ulazu u Æator sastanka pa reknu: Bro27:3“Naæjeotacumroupustinji. od Aæbela rod Aæbelovaca. oni koje je popisao Mojsije i sveøenik Eleazar.posvojimrodovima:odBelerodBelinaca. prema svojim rodovima.nego je umro od svoga vlastitoga grijeha. To su sinovi Josipovi. Sinova nije imao.Aimena køeri bila su: Mahla. Njih je upisano trideset i dvije tisuøe i pet stotina. koja se Leviju rodila u Egiptu. Bro26:39odÆefufamarodÆefufamovacaiodHufamarodHufamovaca. od Ahirama rod Ahiramovaca. Bro 26:65 Jer Jahve bijaæe za njih rekao: “Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane. osim Kaleba. pred sveøenika Eleazara. Noa. Bro 26:45 Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca. po svojim rodovima. sina Nunova!” Zakon œenskog naslijeåa Bro27:1TadapristupiæekøeriSelofhada. Bro 26:56 Baætina se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veliçini. Bro 26:37 To su rodovi Efrajimovih sinova. Kehatu se rodio Amram. To su sinovi Danovi.odArdarodArdovaca. a od Naamana rod Naamanovaca. Bro 26:59 Amramovoj œeni bijaæe ime Jokebeda.” Popis Levijevaca Bro 26:57 Ovo je popis Levijevaca. Bro 26:42 Ovo su sinovi Danovi. Bro 26:47 To su rodovi Aæerovih sinova.Itako. Bro 26:51 Bilo je. Bro 26:46 Aæerovoj køeri bilo je ime Serah. Bro26:40Belinisinovibilisu:ArdiNaaman. Bro 26:50 To su rodovi Naftalijevaca. Njih je upisano pedeset i tri tisuøe i çetiri stotine. sinaMakirova. Bro 26:64 Meåu njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i sveøenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji. Bro 26:61 Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposveøenu vatru pred Jahvom. Bro 26:48 Sinovi Naftalijevi. Njih je upisano çetrdeset i pet tisuøa i æest stotina. Bro 26:41 To su sinovi Benjaminovi. od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca. po svojim rodovima: od Æuhama rod Æuhamovaca. upisanih Izraelaca æest stotina i jedna tisuøa i sedam stotina i trideset. Hogla.sinaHeferova. Bro26:38SinoviBenjaminovi. po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca.Korahovoj druœini . sina Jefuneova. od Gunija rod Gunijevaca. od Jiævija rod Jiævijevaca i od Berije rod Berijevaca. Bro 26:43 Od svih rodova Æuhamovaca bilo je upisano æezdeset i çetiri tisuøe i çetiri stotine. Bro 26:44 Sinovi Aæerovi. rod Muæijevaca i rod Korahovaca. Bro 26:60 Aronu se rodili: Nadab. rod Hebronovaca. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baætina meåu Izraelcima. Eleazar i Itamar.Nijepripadaodruœiniætosepobunila protiv Jahve . neka se svakomu dadne njegova baætina prema broju upisanih.Bro 26:36 Ovo su sinovi Æutelahovi: od Erana rod Eranovaca. Abihu.

Bro 28:6 Trajna je to paljenica koja je veø bila prinesena na Sinajskom brdu . Bro 27:11 Ako mu otac ne imadne braøe. pridruœit øeæ se svojim precima i ti. Bro27:10Akoneimadnenibraøe.reçe Jahve Mojsiju. Bro 28:7 Njezina ljevanica neka se sastoji od çetvrtine hina za svako janje. Bro 27:23 Poloœi zatim na njega svoje ruke i dade mu svoje naredbe. To je paljenica spaljena na ugodan miris Jahvi. jednoga ovna i sedam jednogodiænjih janjaca bez mane. Na njega poloœi ruku svoju! Bro 27:19 Onda ga odvedi pred sveøenika Eleazara i pred svu zajednicu te mu na njihove oçi daj naredbe! Bro 27:20 Predaj mu dio svoje vlasti da ga sluæa sva zajednica sinova Izraelovih.” (To su Meripske vode kod Kadeæa u Sinskoj pustinji.’ Bro 28:3 Reci im: Ovo su œrtve paljene koje øete prinositi Jahvi: Svaki dan dva jednogodiænja janjca bez mane kao trajnu paljenicu. Treba svakako da im dadneæ posjed koji øe biti njihova baætina meåu braøom njihova oca. sina Nunova!” . kako se pridruœio i tvoj brat Aron. Bro 27:8 Nadalje. za prinosnicu.sva zajednica.Bro 27:4 Zaæto bi se odstranilo ime naæega oca iz njegova roda? Buduøi da nije imao sina. “To je çovjek u kome ima duha. s njezinom ljevanicom.” Izbor Joæue za voåu zajednice Bro 27:12 Jahve reçe Mojsiju: “Popni se na ovo brdo Abarim i razgledaj zemlju koju dajem Izraelcima.Prinosigakaoijutarnjuprinosnicu i njezinu ljevanicu: kao œrtvu spaljenu Jahvi na ugodan miris. kako je Jahve naredio Mojsiju.) Bro 27:15 A Jahvi Mojsije progovori ovako: Bro 27:16 “Neka Jahve.œrtva spaljena na ugodan miris Jahvi. kako je Jahve zapovjedio preko Mojsija.’ Neka to bude zakonska odredba Izraelcima.njegovubaætinupodajtebraøinjegova oca. predajte baætinu njegovoj braøi. za svakog ovna kao prinosnicu: dvije desetine efe najboljeg braæna zamijeæena s uljem.” Bro 27:18 “Uzmi Joæuu. koji øe pred njom stupati. Ljevanica vina neka se Jahvi izlijeva u Svetiætu. 142 .œrtve paljene meni na ugodan miris. zamijeæena s uljem. Bro 28:4 Jedno janje prinosite jutrom. Bro 28:5 A za prinosnicu desetinu efe najboljeg braæna. Bro 27:9 Ne imadne li ni køeri. Bro 27:13 A kad budeæ razgledao. koji øe je izvoditi i uvoditi tako da Jahvina zajednica ne bude kao stado æto nema pastira. daj nama posjed meåu braøom naæega oca!” Bro 27:5 Mojsije iznese njihov sluçaj pred Jahvu. Prenesi na njih baætinu njihova oca.” Bro 27:22 Mojsije uçini kako mu je Jahve naredio: uzme Joæuu te ga postavi pred sveøenika Eleazara i pred svu zajednicu. Na njegovu zapovijed neka izlaze i na njegovu zapovijed neka ulaze. koji øe za njega traœiti odluke Urima pred Jahvom. oni i svi Izraelci s njim . a drugo janje prinosite u suton.” Œrtve na mlaåak Bro 28:11 “Na poçetku vaæih mjeseci prinosite Jahvi za paljenicu: dva junca. prenesite njegovu baætinu na njegovu køer. Svakodnevne œrtve Bro 28:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro28:2“NarediIzraelcimaireciim:‘Toçnouodreåenovrijemeprinosite mi moje prinose. Bro 27:14 Jer ste se u pobuni zajednice u pustinji Sin usprotivili mojim ustima umjesto da vodom oçitujete moju svetost pred njihovim oçima. Bro 28:10 Neka se subotnja paljenica svake subote dodaje trajnoj paljenici i njezinoj ljevanici. zamijeæena u çetvrtini hina çistoga ulja. Bro28:8Drugojanjeprinositeusuton. Bro28:13Zasvakojanjejednudesetinuefenajboljegbraænazamijeæena s uljem kao prinosnicu. postavi çovjeka nad ovom zajednicom Bro 27:17 koji øe pred njom izlaziti. Bro 28:12 Za pojedinog junca kao prinosnicu: tri desetine najboljeg braæna zamijeæena s uljem. Bro 27:21 Neka pristupa k sveøeniku Eleazaru. Bog duhova u svakom tijelu. baætinu njegovu podajte najbliœem roåaku njegova roda: neka je on uzme u posjed. moju hranu . reci Izraelcima: ‘Kad koji çovjek umre a ne imadne sina.” Subotnje œrtve Bro 28:9 “Na subotnji dan: dva jednogodiænja janjeta bez mane i dvije desetine efe najboljeg braæna. Bro 27:6 A Jahve reçe Mojsiju: Bro 27:7 “Selofhadove køeri pravo kaœu.

imajte sveti saziv: nikakva teœaçkog posla nemojte raditi. imajte sveti saziv. od najboljeg braæna zamijeæena s uljem.” Œrtve na Blagdan sjenica Bro 29:12 “Na petnaesti dan sedmoga mjeseca imajte sveti saziv. povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i njihovih ljevanica.Nekavambudubezmane. spaljenu na ugodan miris Jahvi. da se nad vama izvræi obred pomirenja. od najboljeg braæna zamijeæena s uljem. na pojedinoga ovna dvije desetine efe. Neka se sedam dana jedu beskvasni hljebovi. Bro 28:28 Njihova prinosnica. prinesite: trinaest junaca. jednogaovnaisedamjednogodiænjihjanjaca. dva ovna i çetrnaest jednogodiænjih janjaca.” Œrtva na Blagdan saziva Bro 29:1 “U sedmome mjesecu. Neka su vam bez mane. neka bude: na pojedinog junca tri desetine efe. da se nad vama izvræi obred pomirenja. Bro 28:30 Neka bude i jedan jarac kao okajnica. Jahvina je Pasha. Postite i nemojte raditi nikakva posla.NekavamtobudeDansazivanja. Nikakvateœaçkogposlanemojteraditi. Bro 28:27 Za paljenicu na ugodan miris Jahvi prinesite dva junca. na janje çetvrtina hina. Bro 29:2 Za paljenicu na ugodan miris Jahvi prinesite: jednoga junca. Bro 29:9 Njihova prinosnica. œrtva paljena na ugodan miris Jahvi. Bro 28:24 Tako çinite svaki dan za sedam dana. Bro 28:17 a petnaestoga dana toga mjeseca jest blagdan.Sedamdanasvetkujtesveçanost Jahvi. neka bude: tri desetine efe na junca. dvije desetine na jednoga ovna Bro 29:10 i jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca. Bro 29:5 Neka bude jedan jarac kao okajnica. Nikakvateœaçkogposlanemojteraditi. Bro 28:31 Prinosite ih povrh trajne paljenice i njezine prinosnice. Bro29:11Jedanjaracnekaseprinesekaookajnica. od najboljeg braæna zamijeæena s uljem. koje se prinosi kao trajna paljenica. Bro 28:19 Prinesite Jahvi œrtvu paljenu. 143 . Bro 29:6 Neka to bude povrh paljenice o mlaåaku mjesecu i njezine prinosnice. dvije desetine efe na ovna Bro 29:4 i jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca. a neka vam budu bez mane one i njihove ljevanice. Neka su bez mane. jednoga ovna i sedam jednogodiænjih janjaca bez mane. Bro28:25Sedmogadananekavambudesvetisavez. Bro 29:13 A za paljenicu. neka bude: tri desetine efe na junca. na prvi dan mjeseca. Bro 28:15 Povrh trajne paljenice neka se Jahvi prinosi jedan jarac kao okajnica s njezinom ljevanicom. neka bude: tri desetine efe na junca.Tojepovrhokajnice na Dan pomirenja. Bro 28:23 Ovo prinosite povrh jutarnje paljenice. to je hrana. da se nad vama izvræi obred pomirenja. Bro 28:20 Njihova prinosnica. na ovna treøina hina. çetrnaestoga dana u mjesecu. Bro 28:22 Neka bude jedan jarac kao okajnica. To neka bude mjeseçna paljenica na mlaåak svakog mjeseca u godini.na svoj Blagdan sedmica . Bro28:21anasvakogaodonihsedamjanjacanekabudejednadesetina efe. dvije desetine efe na ovna. Bro 29:8 Prinesite paljenicu Jahvi na ugodan miris: jednoga junca. jednoga ovna i sedam jednogodiænjih janjaca. Bro 28:29 a jedna desetina efe na svakoga od onih sedam janjaca.Nikakvateœaçkog posla nemojte raditi!” Bro 28:26 “I na Dan prvina . povrh trajne paljenice i njezine prinosnice i povrh njihovih propisanih ljevanica. jednoga ovna i sedam jednogodiænjih janjaca. To neka se prinosi povrh trajne paljenice i njezine ljevanice. œrtva spaljena na ugodan miris Jahvi. Nikakva teœaçkog posla nemojte raditi. œrtvu paljenicu: dva junca. od najboljeg braæna zamijeæena s uljem. Bro 28:18 Prvog dana neka bude sveti saziv. Bro 29:3 Njihova prinosnica.Bro 28:14 Njihove ljevanice neka budu: na junca polovica hina vina.” Œrtve na Dan pomirenja Bro 29:7 “A desetoga dana toga sedmog mjeseca imajte sveti saziv.” Œrtve na Blagdan beskvasnih hljebova Bro 28:16 “Prvoga mjeseca.kad budete Jahvi prinosili prinosnicu.

Bro 29:29 Æestog dana: osam junaca. Bro 29:19 Prinesite jednoga jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice. Bro 29:23 Çetvrtog dana: deset junaca. Bro29:33Njihovuprinosnicuinjihoveljevaniceprinesitepropisnoprema broju junaca.” Bro 30:1 Sve kako mu je Jahve naredio Mojsije kaza Izraelcima. njezine prinosnice i njezinih ljevanica. Bro29:37Njihovuprinosnicuinjihoveljevaniceprinesitepropisnoprema broju junaca. tada su valjani svi njezini zavjeti i valjano je svako obeøanje kojim se obvezala. dvije desetine efe na svakoga od dvaju ovnova Bro 29:15 i jedna desetina efe na svako pojedino od çetrnaestero janjadi. prinosnica. çetrnaest jednogodiænjih janjaca bez mane. svojih paljenica. Bro 29:17 Drugog dana: dvanaest junaca. Bro29:18Njihovuprinosnicuinjihoveljevaniceprinesitepropisnoprema broju junaca. dva ovna. neka bude: tri desetine efe na svakoga od trinaest junaca. Bro 29:25 Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice. Bro29:21Njihovuprinosnicuinjihoveljevaniceprinesitepropisnoprema broju junaca. ovnova i janjaca. Bro 29:22 Prinesite jednoga jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice. ovnova i janjaca. Bro29:30Njihovuprinosnicuinjihoveljevaniceprinesitepropisnoprema broju junaca. neka ne kræi svoje rijeçi. njezine prinosnice i njezine ljevanice. njezine prinosnice i njezine ljevanice. prinesite: jednog junca. Bro 29:32 Sedmog dana: sedam junaca. Bro 29:20 Treøeg dana: jedanaest junaca. njezine prinosnice i njezine ljevanice. Bro 29:36 A za paljenicu. Bro 29:31 Jednoga jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice. Bro 29:16 To neka bude povrh trajne paljenice. Bro 29:34 Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice. dva ovna. çetrnaest jednogodiænjih janjaca bez mane.Bro 29:14 Njihova prinosnica. çetrnaest jednogodiænjih janjaca bez mane. Bro 29:38 Jednog jarca prinesite kao okajnicu povrh trajne paljenice. njezine prinosnice i njezine ljevanice. Bro 29:26 Petog dana: devet junaca. ovnova i janjaca. Neka se nadoda jedan jarac kao okajnica. ovnova i janjaca. Dragovoljni zavjeti Bro30:2ZatimreçeMojsijeglavarimaplemenaIzraelovih:“OvojeJahve naredio. Bro 30:5 a otac joj sazna za zavjet i obeøanje kojim se obvezala pa joj niæta ne rekne. ovnova i janjaca. Bro 29:35 Osmog dana imajte sveçani zbor. nikakav njezin zavjet ni njezino obeøanje kojim se vezala ne vrijedi. çetrnaest jednogodiænjih janjaca bez mane. 144 . ovnova i janjaca. od najboljeg braæna zamijeæena s uljem. spaljenu na ugodan miris Jahvi. dva ovna. ovnova i janjaca. çetrnaest jednogodiænjih janjaca bez mane. Bro 30:7 Ako se uda dok je pod svojim zavjetima ili pod obeøanjem koje je nepromiæljeno iziælo iz njezinih usta. Nikakva teœaçkog posla nemojte raditi. Bro 30:6 Ali ako joj se otac usprotivi kad sazna. u oçevu domu. Bro29:24Njihovuprinosnicuinjihoveljevaniceprinesitepropisnoprema broju junaca. Bro29:27Njihovuprinosnicuinjihoveljevaniceprinesitepropisnoprema broju junaca. jednoga ovna i sedam jednogodiænjih janjaca bez mane. neka izvræi sve æto iz njegovih usta izaåe! Bro 30:4 Ako koja œena uçini Jahvi zavjet ili se obveœe da øe se neçega odreøi dok je joæ mlada. njezine prinosnice i njezine ljevanice. Bro 30:3 Ako koji çovjek uçini zavjet ili se uz zakletvu obveœe da øe se neçega odreøi. Bro 29:28 Prinesite jednog jarca kao okajnicu povrh trajne paljenice. çetrnaest jednogodiænjih janjaca bez mane. dva ovna. njezine prinosnice i njezine ljevanice. dva ovna. dva ovna. Bro 29:39 Na svoje odreåene blagdane prinesite to Jahvi osim svojih zavjetnica i svojih dragovoljnih œrtava. ljevanica i svojih priçesnica. njezine prinosnice i njezinih ljevanica. Jahve øe joj oprostiti jer joj se otac usprotivio.

on ih je uçinio valjanima ako niæta nije rekao kad je o njima çuo. i Jahve øe joj oprostiti. Beorova sina. Bro 30:9 No ako se njezin muœ usprotivi kad o tom sazna. Bro 30:12 pa njezin muœ sazna i niæta joj ne rekne. Bro 31:11 a sve njihovo uzmu za plijen i pljaçku. gvoœåe.” Bro 31:21 Zatim sveøenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: “Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju: Bro 31:22 ‘Zlato. sveøenik Eleazar i svi glavari zajednice izaåu im u susret izvan tabora. njezini zavjeti ili preuzete obveze neøe vrijediti. zavele Izraelce da u Peorovu sluçaju istupe protiv Jahve. svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda. Muœ ih je njezin poniætio. Bro 31:17 Stoga svu muæku djecu pobijte! A ubijte i svaku œenu koja je poznala muækarca! Bro 31:18 A sve mlade djevojke koje nisu poznale muækarca ostavite na œivotu za se. ukida se time njezin zavjet i obeøanje æto je nepromiæljeno iziælo iz njezinih usta. i zaplijene sve njihovo blago. On je nosio posveøene stvari i trube. sveøeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike.tisuøu po plemenu . Bro 31:7 Oni zavojuju na Midjance. Tako doåe pomor na Jahvinu zajednicu. plijen i pljaçku. Bro 31:14 Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske. i pobiju sve muækarce. tisuønike i satnike. Sura. poæto je o njima veø çuo. dovedu Mojsiju.tisuøu po plemenu .provucite kroz vatru i bit øe oçiæøeno. time potvråuje sve njezine zavjete i sva njezina obeøanja kojima se obvezala. nasuprot Jerihonu. Bro 31:4 da na Midjancima izvræe Jahvinu osvetu. sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete. Hura i Rebu . Bro 30:10 A zavjet udovice ili œene otpuætene i sve obveze koje je na se preuzela vrijede za nju.pet midjanskih kraljeva. Bro 31:19 Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana. mjed i olovo Bro 31:23 sve æto podnosi vatru . Bro 30:15 Ako joj muœ od dana do dana niæta ne rekne. A sve æto ne podnosi vatru provucite kroz vodu.za vojnu skupili dvanaest tisuøa. svakijenjezinzavjetvaljanivaljanojesvakoobeøanjekojimseobvezala. Bro 31:12 Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan. kako je Jahve naredio Mojsiju. tada vrijede njezini zavjeti i vrijede obeøanja kojima se obvezala. bakar. neka snosi njezinu krivnju. I Jahve øe joj oprostiti. Bro 31:9 Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske œene s njihovom djecom i svu njihovu stoku. œivi u kuøi oçevoj. Bro 31:15 Reçe im: “Æto! Na œivotu ste ostavili sve œenskinje! Bro 31:16 A baæ su œene. Bro 30:13 Ali ako ih njezin muœ proglasi niætetnim kad o njima sazna.Bro 30:8 pa njezin muœ sazna i poæto je saznao niæta joj ne rekne. Bro 30:16 Ali ako ih poniæti kasnije.’ Ipak. srebro. Bro 31:8 Meåu ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija. Bro 31:10 Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se œivjeli i sva njihova naselja. ne usprotivi joj se. krupnu i sitnu. joæ mlada. 145 . i ljude i œivotinje. Rekema. Na vojnu opremite po jednu tisuøu od svakoga izraelskog plemena!” Bro 31:5 I tako su iz izraelskih porodica .” Bro 31:3 A Mojsije reçe narodu: “Opremite ljude izmeåu sebe za pohod na Midjance. Çistite se i vi i vaæi zarobljenici treøega i sedmoga dana. Bro 31:20 oçistite svu odjeøu. Bro 30:11 Ako se zavjetuje ili se obveœe zakletvom na obeøanje dok je u kuøi svoga muœa. Bro 30:14 Svaki zavjet i svaku zakletvu koja obvezuje œenu na neko mrtvenje njezin muœ moœe uzdrœati na snazi ili poniætiti. po nagovoru Bileamovu. sve mjeæine. koja. Maçem pogube i Bileama. Bro 31:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro 31:2 “Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima. Bro 31:13 Mojsije.” Bro 30:17 To su uredbe koje je Jahve Mojsiju izdao za muœa i njegovu œenu i za oca i njegovu køer. a poslije toga pridruœit øeæ se svojim precima. tada niæta æto je iziælo iz njezinih usta. neka se oçisti i vodom oçiæøenja. Bro 31:6 Posla ih Mojsije .na vojnu zajedno s Pinhasom. sinom sveøenika Eleazara.

od svih œivotinja . Razdioba podruçja preko Jordana Bro 32:1 Rubenovci i Gadovci imaåahu mnogo. Bro 31:44 a krupne stoke trideset i æest tisuøa grla. Bro 31:32 Ratnoga je plijena bilo. Sebam. Bro 31:53 Svaki je vojnik za se zadrœao svoj plijen. polovica æto je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuøa i pet stotina grla sitne stoke. ljudstva i stoke.” Dijeljenje plijena Bro 31:25 Jahve reçe Mojsiju: Bro31:26“Ti. Bro 31:36 Prema tome. Bro 31:41 Ujam predade Mojsije sveøeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi. Bro 31:52 Bilo je svega zlata æto su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisuønici i satnici: æesnaest tisuøa sedam stotina i pedeset æekela.na kakvu je tko zlatninu veø naiæao . vrlo mnogo blaga. Bro 31:34 æezdeset i jedna tisuøa magaradi. Heæbon. od polovice æto je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset. Bro 31:39 magaradi je bilo trideset tisuøa i pet stotina. da je zemlja jazerska i zemlja gileadska pogodna za stoçarstvo. magaradi ili sitne stoke . Bro 31:50 Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica. Nebo i Beon Bro 32:4 kraj æto ga Jahve osvoji pred izraelskom zajednicom . Jazer. Opaze. meåutim. polovica æto je dodijeljena onima koji su iæli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuøa i pet stotina grla sitne stoke. Bro 31:33 sedamdeset i dvije tisuøe grla krupne stoke.Bro 31:24 Sedmoga dana operite svoju odjeøu i bit øete çisti. 146 . Bro 31:54 Tako Mojsije i sveøenik Eleazar uzmu zlato od tisuønika i satnika te ga donesu u Æator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom. a sluge tvoje bave se stoçarstvom. Bro 31:47 Tako. a njihov ujam za Jahvu æezdeset i jedno. te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivaliætu.” Bro31:31MojsijeisveøenikEleazaruçinekakojeJahvenaredioMojsiju. Bro 31:49 i rekoæe mu: “Tvoje sluge prebrojile su borce æto bijahu pod naæim zapovjedniætvom i od nas nitko nije izgubljen. Bro 31:30 A od polovice æto zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset. Bro 31:38 krupne je stoke bilo trideset i æest tisuøa grla. Bro 31:28 Od boraca koji su iæli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina. Bro 31:27 a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su iæli u borbu i na svu ostalu zajednicu. Bro 31:29 Uzmi to od njihove polovice i podaj sveøeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu. Bro 31:45 magaradi trideset tisuøa i pet stotina. magaradi ili sitne stoke. Eleale. prstenja.pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivaliætu. Bro 31:42 A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one æto je pripala ljudima koji su se borili Bro 31:43 dakle. Bro 31:46 a ljudskih duæa æesnaest tisuøa. kako je Jahve naredio Mojsiju. bilo krupnog blaga. Bro 31:48 Onda pristupiæe k Mojsiju vojniçki zapovjednici. Nimra.œena koje nisu poznale muækarca . Bro 31:37 ujam za Jahvu od sitne stoke æest stotina sedamdeset i pet grla. Bro 31:35 a ljudskih duæa . a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe. kako je Jahve naredio Mojsiju. orukvica. sveøeniku Eleazaru i glavarima zajednice pa reknu: Bro 32:3 “Atarot. to jest sve te izraåene predmete. Dibon. Bro 31:40 Ljudskih je duæa bilo æesnaest tisuøa. i od ljudstva i od stoke. bilo ljudi. nauænica i ogrlica .kraj je pogodan za stoçarstvo. a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla.bijaæe u svemu trideset i dvije tisuøe.sveøenikEleazariobiteljskestarjeæinezajednicenapravite popis ratnoga plijena. tisuønici i satnici. Bro 32:2 Zato Gadovci i Rubenovci doåu k Mojsiju. Poslije toga moœete se vratiti u tabor. bilo krupnog blaga.da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom. bilo ljudi.” Bro 31:51 Mojsije i sveøenik Eleazar prime od njih to zlato. osim pljaçke æto su vojnici napljaçkali: æest stotina sedamdeset i pet tisuøa grla sitne stoke.

” Bro 32:20 Mojsije im reçe: “Ako tako uradite.” Bro 32:28 Tada za njih Mojsije izda nalog sveøeniku Eleazaru.” Bro 32:16 Onda se oni primaknu k njemu i reknu: “Mi bismo ovdje podigli torove za svoje blago i gradove za svoju nejaçad. Atarot i Aroer.Gadovcima. sin Jefuneov. Tako øete biti osloboåeni odgovornosti prema Jahvi i prema Izraelu. Bro 32:9 Popeli su se do Eækola i razgledali zemlju. Bro 32:14 A sad vi . sve dok ne pomrije sav naraætaj æto je u oçima Jahvinim zlo postupio. Bro 32:35 Atrot Æofan.dadne kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona i kraljevstvo baæanskoga kralja Oga. jer me nisu vjerno slijedili. Naæa nejaçad neka ostane . dakle. Bro 32:17 a sami øemo pograbiti oruœje i poøi na çelu Izraelaca dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto.Bro 32:5 Ako smo stekli blagonaklonost u tvojim oçima”. a vi da ostanete ovdje? Bro 32:7 Zaæto odvraøate srca Izraelaca da ne prijeåu u zemlju koju im je Jahve predao? Bro 32:8 Tako su uçinili i vaæi oçevi kad sam ih poslao iz Kadeæ Barnee da izvide zemlju. vi øete se moøi vratiti. “neka se ovaj kraj dade u posjed tvojim slugama. nastave. Bro 32:30 Ali ako ne prijeåu naoruœani s vama. 147 . Bro 32:34 Gadovci sagrade: Dibon. ali su onda ubili srçanost u Izraelcima da ne odu u zemlju koju im je Jahve dao. na istok od Jordana.ustajete namjesto svojih oçeva da joæ poveøate srdœbu Jahvinu na Izraela. sina Josipova . naæe œene. utvråene gradove i torove za stada. sagrijeæit øete protiv Jahve i znajte da øe vas stiøi kazna za vaæ grijeh. Rubenovcima i polovici plemena Manaæea. Ne æalji nas preko Jordana!” Bro 32:6 Mojsije odgovori Gadovcima i Rubenovcima: “Zar da vaæa braøa idu u rat. kako naæ gospodar nalaœe. Bro 32:38 Nebo. svi koji su za boj sposobni. Eleale. Bro 32:10 Onog dana Jahve planu gnjevom. Bro 32:18 Mi se svojim kuøama neøemo vraøati sve dok svaki Izraelac ne zaposjedne svoju baætinu. Bro 32:24 Sazidajte.” Bro 32:31 Nato odgovore Gadovci i Rubenovci: “Æto je god Jahve rekao tvojim slugama. gradove za svoju nejaçad i torove za svoju stoku. ali neka nam bude posjed naæe baætine s ove strane Jordana. Bro 32:26 Naæa nejaçad. poøi øe pred Jahvom u boj. Bro 32:23 Ali ako tako ne uradite. Bro 32:29 I reçe im Mojsije: “Ako Gadovci i Rubenovci. Bro 32:32 Mi øemo naoruœani prijeøi pred Jahvom u zemlju kanaansku. onda im dajte gileadsku zemlju u vlasniætvo. gradove okolne zemlje. Izaku i Jakovu!’ Bro 32:12 Jahvu su jedino vjerno slijedili Keniœanin Kaleb.u utvråenim gradovima. on øe joæ produœiti vaæ boravak u pustinji. nikad neøe vidjeti zemlju æto sam je pod zakletvom obeøao Abrahamu. ali izvræite æto ste obeøali.” Bro 32:33 I tako njima . Bro 32:13 Jahve je gnjevom planuo na Izraelce pa ih je pustinjom povlaçio çetrdeset godina. Baal Meon . to øemo uçiniti. kojima je dvadeset ili viæe godina. Jogbohu. Bro 32:36 Bet Nimru i Bet Haran. Bro 32:37 Rubenovci sagrade: Heæbon. a ova øe zemlja postati pred Jahvom vaæe vlasniætvo. Bro 32:21 ako vi svi naoruœani prijeåete Jordan pred Jahvom dok on ne rastjera ispred sebe svoje neprijatelje: Bro 32:22 tada. Kirjatajim. i sin Nunov Joæua. s vama prijeåu Jordan da se bore pred Jahvom i zemlja bude pokorena vama.” Bro 32:25 Gadovci i Rubenovci odgovore Mojsiju: “Tvoje øe sluge uçiniti kako gospodar naæ nalaœe.nazivi su izmijenjeni .grijeæni naraætaj . neka dobiju baætinu meåu vama u zemlji kanaanskoj. Zakle se i reçe: Bro 32:11 ‘Ljudi æto su iziæli iz Egipta. Jazer. zemlju s gradovima u njihovim granicama. Nunovu sinu Joæui i glavarima obitelji izraelskih plemena. Bro 32:19 S njima neøemo dijeliti svoje posjede s onu stranu Jordana niti dalje. Bro 32:15 Ako se od njega odvratite. jer øe nas zapasti naæa baætina s ovu stranu.zbog stanovniætva ove zemlje . Bro 32:27 a tvoje sluge. kad zemlja bude pokorena Jahvi. svi oni koji nose oruœje. Oni prozovu svojim imenima gradove koje su oni podigli. tako øete upropastiti sav taj narod. ako poåete pred Jahvom u boj.i Æibmu. naæa stoka i sve naæe blago neka ostanu ondje u gileadskim gradovima.

Bro 33:12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki. koji je œivio u kanaanskom kraju Negebu. Bro 32:40 Mojsije preda Gilead Manaæeovu sinu Makiru. Bro 33:39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu. u çetrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje. utabore se u pustinji Sinu. Bro 33:38 Na zapovijed Jahvinu sveøenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca. to jest sve prvoroåence. sina Manaæeova. Bro 33:24 Odu s brda Æefera i utabore se u Haradi. i tako nad njihovim boœanstvima izvræio pravdu. Bro 33:7 Poåu iz Etama. Bro 33:43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu. koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. na granici zemlje edomske. Bro 33:20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni. Bro 33:19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu. Bro 32:42 Potom ode Nobah i zauzme Kenat i njegova podruçja te ga nazove svojim imenom “Nobah”. Bro 33:9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. Tu su se utaborili. odu u Gilead. Bro 33:31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu. Bro 33:8 Krenu od Pi Hahirota i prijeåu posred mora u pustinju. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Bro 33:11 A otiæavæi od Crvenog mora. U pustinji Bro 33:16 Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi. Bro 32:41 A Manaæeov sin Jair ode te zauzme njihova sela pa ih prozva “Jairova sela”. Bro 33:6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu. Kanaanac. Bro 33:14 Krenu iz Aluæa i utabore se u Refidimu. çuo je o dolasku Izraelaca. Bro 33:22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati. Bro 33:10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more. Bro 33:34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni. Bro 33:30 Iz Haæmone odu i utabore se u Moserotu. osvoje ga i protjeraju Amorejce koji bijahu ondje. 148 . Bro 33:28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki. Bro 33:15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji. Bro 33:18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi. Bro 33:13 Otiæavæi iz Dofke. Bro 33:26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu. Bro 33:40 Aradski kralj. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca . Iæli su tri dana pustinjom Etanom. Tu narod nije imao vode da pije. Bro 33:33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati. Bro 33:35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu. Bro 33:4 dok su Egipøani pokopavali one koje je Jahve izmeåu njih pobio. Bro 33:23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Æeferu. Bro 33:37 Iz Kadeæa krenu te se utabore na brdu Horu. a onda se utabore u Mari. Tabore postave pred Migdolom. Bro 33:36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim toçkama. Bro 33:21 Iz Libne odu i utabore se u Risi. baæ na rubu pustinje.kad se Izraelci zaputiæe uzdignutih ruku i naoçigled sviju Egipøana. Bro 33:29 Odu iz Mitke i utabore se u Haæmoni.Bro 32:39 Sinovi Makira. Bro 33:42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu. a onda okrenu prema Pi Hahirotu. Bro 33:32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.sutradan poslije Pashe . to jest u Kadeæu. Bro 33:44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom podruçju u Ije-Abarimu. Od Ramsesa do Sinaja Bro 33:5 Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu. Bro 33:1 Ovo su postaje Izraelaca æto ih prijeåoæe kad iziåoæe iz zemlje egipatske u svojim çetama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim. Bro 33:27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu. Bro 33:2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je biljeœio polazne toçke njihova putovanja. Bro 33:17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu. utabore se u Aluæu. Bro 33:25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu. i on se u njemu nastani. Bro 33:41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni. Bro 33:3 Iz Ramsesa krenuæe u prvome mjesecu.

sin Amihudov. od plemena Benjaminova. i nastaviti se preko Sina. Juœna øe vam granica poçeti s kraja Slanog mora na istoçnoj strani. Bro 34:11 Granica øe se spuætati od Æefama do Rible. Bro 34:21 Elidad. Bro 34:7 A ovo øe vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor. Bro 33:53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite. dosaåivat øe vam u zemlji u kojoj budete œivjeli Bro 33:56 i postupit øu s vama kako sam mislio postupiti s njima. Bro 34:12 Iza toga spustit øe se granica niz Jordan da zavræi u Slanome moru. Bro 34:9 Onda øe se granica protegnuti do Zifrona i zavræiti u Hasar Enanu. od plemena Æimunova. Gdje god kocka padne. onda øe oni koje od njih na œivotu ostavite biti trnje u vaæim oçima i bodljike u vaæim bokovima. Bro 33:48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama. nasuprot Jerihonu. 149 . zatim øe izaøi prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone. neka je to njegovo. Bro 34:15 Ta dva plemena i pol primila su svoje baætine s one strane Jordana. Bro 33:55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate. Bro 34:6 Zapadna granica bit øe vam Veliko more. a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena. Bro 34:3 Juœna strana protezat øe vam se od pustinje Sina uz Edom. zavræetak granice bit øe Sedada. kao æto je svoju baætinu primila i polovica plemena Manaæeova. bilo za koga. Bro 34:20 Æemuel. a prema otaçkim plemenima dijelite im baætinu. Bro 33:54 Zemlju razdijelite kockom meåu svoje rodove. Bro 33:46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu. neka vam je to granica prema zapadu. jer sam vam je predao da je zaposjednete. zemlja kanaanska sa svojim granicama. ta øe vam zemlja pripasti u baætinu.nasuprotJerihonu. Brojnijem poveøajte dio. To øe vam biti sjeverna granica.’” Bro34:13TadaMojsijenarediIzraelcima:“Tojezemljakojuøetekockom dobiti u baætinu. od plemena Danovaca. Doprijet øe na jugu do Kadeæ Barnee.odplemenaJudina. uz Jordan. Bro34:19Ovosuimenatihljudi:Kaleb. Odande øe se granica spustiti i doprijeti do istoçne obale Kineretskog jezera. Bro 34:22 knez Buki. Bro 34:14 Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama.” Odreåeni djelitelji zemlje Bro 34:16 Jahve reçe Mojsiju: Bro 34:17 “Ovo su imena ljudi koji øe vam zemlju podijeliti: sveøenik Eleazar i Nunov sin Joæua. sin Efodov. od plemena Manaæeovaca. Bro 34:10 Za svoju istoçnu granicu povucite crtu od Hasar Enana do Æefama. Bro 34:8 s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat. sin Joglijev.sinJefuneov. istoçno od Ajina.Bro 33:45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu. Bro 33:49 taborovali su uz Jordan od Bet Hajeæimota sve do Abel Haæitima na Moapskim poljanama. uniætite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzviæice poruæite. Bro 34:4 Onda øe vam granica skrenuti na jug. prema Akrabimskoj strmini. s istoçne strane. To øe biti vaæa zemlja sa svojim granicama naokolo. sin Kislonov. Bro 34:5 Od Asmone granica øe skrenuti prema Egipatskom potoku i izaøi øe na more. zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama veø primiæe svoju baætinu.’” Bro 34:1 Jahve reçe Mojsiju: Bro 34:2 “Izdaj Izraelcima naredbu i reci im: ‘Kad uåete u kanaansku zemlju. Bro33:50NaMoapskimpoljanamauzJordan. Bro 34:18 i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje. nasuprot Jerihonu. a manjem smanjite. Bro 33:52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje. Bro 34:23 Od sinova Josipovih: knez Haniel. Bro 33:47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima. pred Nebom.Jahve reçe Mojsiju: Bro 33:51 “Ovako reci Izraelcima: ‘Kad prijeåete preko Jordana u zemlju kanaansku. uniætite sve njihove slike.

od plemena Efrajimovaca. Bro 35:28 jer ubojica mora ostati u gradu-utoçiætu do smrti velikoga sveøenika. Bro 35:6 Od gradova koje budete dali levitima æest øe ih biti gradoviutoçiæta. Bro 35:3 Neka gradovi budu njima za stanovanje. Bro 35:27 pa na njega nabasa krvni osvetnik izvan granica njegova grada-utoçiæta te krvni osvetnik ubije ubojicu. Bro 35:16 Ali ako tko udari koga gvozdenim predmetom te ga usmrti. a okolni paænjaci neka budu za njihova goveda. 150 . od onih koji ih imaju mnogo uzmite viæe. nasuprot Jerihonu: Bro 35:2 “Naredi Izraelcima da ustupe levitima od baætine koju posjeduju gradove gdje øe stanovati i paænjake oko gradova. Bro 35:22 No gurne li ga sluçajno. a nije mu bio neprijatelj niti mu je zlo œelio Bro35:24tadanekazajednicaprosudiizmeåuubojiceikrvnogosvetnika prema ovim pravilima: Bro 35:25 Zajednica mora izbaviti ubojicu iz ruku krvnog osvetnika. Krvni osvetnik neka ubojicu ubije çim ga sretne. ako tko koga gurne iz mrœnje ili na njega neæto baci namjerno te ga usmrti. To dajte levitima. a tri grada u zemlji kanaanskoj. Bro 35:19 Krvni osvetnik mora sam ubojicu usmrtiti. sin Æelomijev. tako da ubojica ne moradne poginuti dok ne stane na sud pred zajednicu. Neka svatko ustupi gradove levitima prema omjeru baætine koju bude primio. od plemena Aæerovaca. Bro 35:26 Ali ako ubojica ikad izaåe izvan granice utoçiæta kamo je pobjegao. Bro 35:11 oznaçite sebi gradove koji øe vam sluœiti kao gradovi-utoçiæta. ali ne iz zasjede. Bro 35:12 Ti gradovi neka vam budu utoçiæte od osvetnika. ili neæto na njega baci.” Bro 34:29 To su oni kojima je Jahve naloœio da Izraelcima izdijele baætinu u zemlji kanaanskoj. Ubojica mora glavom platiti. Bro 35:23 ili iz nepaœnje na njega obori kakav kamen od kojega çovjek moœe poginuti te ga usmrti. napadaç mora zaglaviti . a manje od onih koji imaju malo. Bro 34:28 knez Pedahel. Ubojica mora glavom platiti. Bro 35:15 Tih æest gradova neka budu za utoçiæte kako Izraelcima tako i strancu i doæljaku koji meåu njima borave. neka ga ubije. To neka im budu gradski paænjaci.on je ubojica. sin Azanov. Bro 35:1 Reçe Jahve Mojsiju na Moapskim poljanama kod Jordana. to je opet ubojica. koje øete ustupiti da ubojica moœe tamo pobjeøi. Bro 35:4 Paænjaci uz gradove koje ustupite levitima neka zahvate od gradskih zidina van do tisuøu lakata naokolo. tu neka on ostane do smrti velikoga sveøenika koji je bio pomazan svetim uljem. ne iz neprijateljstva. to mu se ne raçuna u krvoproliøe. Ovima dodajte joæ çetrdeset i dva grada. Ubojica mora glavom platiti. to je onda ubojica. Bro 34:26 knez Paltiel. Bro 35:13 Od gradova koje ustupite bit øe vam æest gradova za utoçiæte. od plemena Zebulunovaca. njihovo blago i sve njihove œivotinje. Bro 35:7 Tako øe svih gradova koje ustupite levitima biti çetrdeset i osam gradova s njihovim paænjacima. A poslije smrti velikoga sveøenika moœe se vratiti na svoj posjed. sin Æiftanov.Bro 34:24 knez Kemuel. Bro 35:8 A gradove koje budete izdvajali od vlasniætva Izraelaca. od plemena Jisakarovaca. onda neka ga zajednica vrati u grad-utoçiæte kamo je pobjegao. kamo moœe pobjeøi tko god ubije koga nehotice. Bro 34:27 knez Ahihud.” Bro 35:9 Nadalje reçe Jahve Mojsiju: Bro 35:10 “Govori Izraelcima i reci im: ‘Kad prijeåete preko Jordana u zemlju kanaansku. Bro 34:25 knez Elisafan. Neka to budu gradovi-utoçiæta. sin Parnakov. Bro 35:14 Dodijelite tri grada s onu stranu Jordana. dvije tisuøe lakata sa zapadne strane i sa sjeverne strane dvije tisuøe lakata. Bro 35:5 Izmjerite od grada van dvije tisuøe lakata s istoçne strane. kamo moœe pobjeøi ubojica koji nehotice koga ubije. Bro 35:17 Udari li ga iz ruke kamenom od kojega çovjek moœe poginuti i zbilja pogine. Bro 35:21 ili ga udari rukom iz zlobe te udareni umre. od plemena Naftalijevaca. dvije tisuøe lakata s juœne strane. Bro 35:18 Ili ako ga udari iz ruke kakvim drvenim predmetom od kojega moœe umrijeti i zbilja umre. Kad ga sretne. Bro 35:20 Nadalje. tako da grad bude u sredini. sin Amihudov. i to je ubojica.

u Arabu. Josipova sina. u zemlji moapskoj. Govoraæe on: Boœja zapovijed i Boœje obeøanje PZ 1:6 “Jahve. onda øe njihova baætina biti otrgnuta od naæe djedovske baætine i biti prikljuçena baætini plemena kojemu one pripadnu. u Gorje. Tako øe njihova baætina biti oduzeta od baætine naæega pradjedovskog plemena. udaæe se za sinove svojih striçeva. . izmeåu Parana i Tofela. PZ 1:4 Poæto je porazio amorejskoga kralja Sihona.” Bro 36:5 I po zapovijedi Jahvinoj Mojsije naredi Izraelcima: “Pleme Josipovih sinova pravo govori. Milka i Noa. nadalje. nasuprot Jerihonu. baætina øe se tih œena dodati baætini plemena kojemu pripadnu. te pred Mojsijem i starjeæinama. nego øe svako izraelsko pleme prianjati uza svoju baætinu. Bog naæ. Bro 36:2 reknu: “Jahve je naredio naæemu gospodaru da kockom dade ovu zemlju u baætinu Izraelcima. jer ja. Bro 35:32 Niti smijete primati otkupnine od bilo koga koji. Hazerota i Di Zahaba PZ 1:2 od Horeba do Kadeæ Barnee.Bro 35:29 Neka vam takvi budu sudbeni postupci od naraætaja do naraætaja svuda gdje budete boravili. koji je œivio u Aætarotu i Edreju. poçe Mojsije razlagati ovaj Zakon. osim krvlju onoga koji ju je prolio. u zemlju kanaansku i u Libanon. tako da bi svaki Izraelac saçuvao baætinu svoga oca. 151 PONOVLJENI ZAKON PZ 1:1 Ovo su rijeçi æto ih je Mojsije upravio svemu Izraelu s onu stranu Jordana . sina Makirova. Bro 36:3 Ali ako se one udaju za koga iz drugog izraelskoga plemena. PZ1:7Krenitenaput!IditeugorskikrajAmorejacaisvihnjihovihsusjeda. Hogla. Bro 35:34 Ne smije se obeæçaæøivati zemlja u kojoj œivite i usred koje ja boravim. Labana. Bro 36:12 Kako su se udale u rod potomstva Manaæea. Za zemlju na kojoj je krv prolivena pomirenje se ne moœe pribaviti. Bro 36:6 Ovo nareåuje Jahve za Selofhadove køeri: Neka se one udaju za onoga koji im se uçini dobar. Bro 35:33 Nemojte oskvrnjivati zemlje u kojoj œivite. njihova je baætina ostala u plemenu kojemu pripadaæe rod im oçev. na morsku obalu.” Bro 36:10 Kako je Jahve Mojsiju naredio. PZ 1:3 Bilo je to godine çetrdesete.u pustinji. glavarima obitelji. Bro 36:9 Tako se baætina neøe prenositi iz jednoga plemena u drugo. u Arabi nasuprot Sufu. jednoga roda Josipovih sinova. Seirskom gorom. koji je œivio u Heæbonu. u Æefelu i u Negeb. Tirsa. samo neka se udaju u rod svoga oçinskoga plemena. Bro 36:7 Baætina Izraelaca ne smije se prenositi iz jednoga plemena u drugo. jedanaest dana hoda. prvog dana mjeseca jedanaestoga. i baæanskoga kralja Oga. Jahve. kad Mojsije reçe Izraelcima sve æto mu je Jahve za njih nareåivao. Nitko se ne moœe smrøu kazniti na dokaz samo jednog svjedoka. i svaki Izraelac mora ostati privezan uz pradjedovsku baætinu svoga plemena. Bro 36:13 To su zapovijedi i zakoni koje je Jahve preko Mojsija izdao Izraelcima na Moapskim poljanama uz Jordan. poæto je pobjegao u svoj grad-utoçiæte. sina Manaæeova. Bro 35:30 Za svako ubojstvo çovjeka kazna smrti nad ubojicom moœe se izvræiti na dokaz svjedoka. Bro 35:31 Ne smijete primati otkupnine za œivot ubojice koji je zasluœio smrt: on mora umrijeti. tako su i uçinile køeri Selofhadove: Bro 36:11 Mahla. rijeke Eufrata. naæem je gospodaru naredio Jahve da baætinu naæega brata Selofhada dade njegovim køerima. sve do Velike rijeke. Tako øe se okrnjiti baætina koja kockom pripadne nama. Bro 36:4 A kada nastupi jubilej Izraelcima. køeri Selofhadove.’” Bro 36:1 Tada pristupe obiteljski glavari od roda sinova Gileada. prebivam meåu sinovima Izraelovim. reçe nam na Horebu: ‘Dosta ste boravili na ovome brdu. Bro 36:8 Zato se svaka djevojka koja steçe baætinu u izraelskim plemenima mora udati za nekoga u plemenu kojemu pripada rod joj oçev. hoøe da se vrati i da œivi na svome tlu prije smrti velikoga sveøenika. PZ 1:5 dakle s onu stranu Jordana. A krvoproliøem zemlja se oskvrnjuje.

Stigosmo u Kadeæ Barneu. kako bi nas posve uniætili.’ PZ 1:18 Tako sam vam onda naloœio sve æto vam je çiniti. PZ 1:24 Krenuli su na pogorje. Bog naæ. njemu i njegovim potomcima dat øu zemlju kojom je iæao.’ PZ 1:31 A vidio si. pobunili ste se protiv naredbe Jahve. cijeloga puta æto ste ga prevalili dok ste stigli do ovoga mjesta. vaæe breme i vaæe sporove? PZ 1:13 Izaberite stoga iz svojih plemena ljude pametne. PZ 1:10 Jahve. prijeåosmo svu onu veliku i straænu pustinju koju ste vidjeli. Ustaj! Zaposjedni je. PZ 1:16 U to isto vrijeme naloœio sam i vaæim sucima: ‘Sasluæajte svoju braøu. desetnike i vaæe plemenske nadglednike.’ PZ 1:14 Vi ste mi odgovorili: ‘Dobro je æto predlaœeæ. On øe je vidjeti. nosio kao æto çovjek nosi svoga sinçiøa.u ognju obnoø da vam osvijetli put kojim øete iøi. umnoœi joæ tisuøu puta! Neka vas blagoslivlja kako vam je obeøao! PZ 1:12 Ali kako bih ja sam mogao nositi vaæ teret.’ PZ 1:15 Zato sam uzeo prvake iz vaæih plemena. PZ 1:36 Izuzimam Kaleba.rekoh vam. oni øe u nju uøi. PZ 1:28 Kamo da idemo? Naæa su braøa ubila u nama srçanost kad rekoæe: Narod je i veøi i jaçi nego mi. a obdan u oblaku. Izaku i Jakovu. na putu u gorske krajeve Amorejaca. Njega ti osokoli. stotnike. daje. uostalom. kako ti je rekao Jahve. i zidine im seœu do nebesa.PZ 1:8 Eto. PZ 1:38 Uøi øe onamo Joæua. stigli do Eækolske doline te izvidjeli kraj. koji ide pred vama. sin Nunov. PZ 1:21 Eto. sinovi vaæi koji joæ ne znaju razlikovati dobro i zlo. Abrahamu. PZ 1:20 Tada vam rekoh: ‘Doæli ste u gorski kraj Amorejaca. 152 . Nevjera u Kadeæu PZ 1:19 Krenusmo iz Horeba i. Idite. dakle. Bog otaca tvojih. pred vas stavljam ovu zemlju. koji nam Jahve. da ga ja razvidim.’ PZ 1:29 ‘Ne bojte se!’ . borit øe se za vas kako je to uçinio na vaæe oçi u Egiptu. iskusne i ugledne da vam ih postavim za poglavare. Ne boj se! Ne strahuj!’ PZ 1:22 Svi ste onda doæli k meni i rekli: ‘Poæaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojim øemo iøi i o gradovima u koje øemo doøi. njima øu je u posjed dati. PZ 1:39 A i vaæi maliæani. PZ 1:34 Jahve çu graju vaæu i zakle se u svojoj srdœbi: PZ 1:35 ‘Ni jedan jedini od ovih ljudi. gradovi su veliki. unatoç tome. Bog naæ. A vidjeli smo ondje i Anakovce. po jednoga iz svakog plemena. ljude pametne i ugledne. pedesetnike. Jahve. i zauzmite zemlju za koju se Jahve zakle ocima vaæim. PZ 1:17 U suåenju nemojte biti pristrani.’ PZ 1:26 Ali vi niste htjeli onamo. PZ 1:27 Rogoborili ste u svojim æatorima i govorili: ‘U svojoj mrœnji na nas Jahve nas je izveo iz zemlje egipatske da nas preda u ruke Amorejaca.’ PZ 1:23 Svidje mi se æto rekoste. dobra je. koji te sluœi. i u pustinji. jer øe on uvesti Izraela u posjed. Bog vaæ. PZ 1:33 u onoga koji je na putu iæao pred vama da vam potraœi mjesto za taborovanje . . od ovoga opakog naraætaja.‘Ne plaæite ih se! PZ 1:30 Jahve. Bog naæ. Ne bojte se nikoga! Ta sud je Boœji! Ako vam koji sluçaj bude preteœak. stavio je preda te tu zemlju. da øe je dati njima i njihovu potomstvu poslije njih. sasluæavajte maloga kao i velikoga. jer je vjerno slijedio Jahvu. Boga svoga.’ Ureåenje zajednice PZ 1:9 Tada sam vam rekao: ‘Ne mogu vas voditi sam. o kojima rekoste da øe postati roblje. Bog tvoj. sina Jefuneova. kako nam je naredio Jahve. gdje te Jahve. Boga svoga. vi niste imali pouzdanja u Jahvu.’ PZ 1:37 Zbog vas se Jahve i na mene razljutio te mi rekao: ‘Ni ti onamo neøeæ uøi. iznesite ga meni. PZ 1:32 Ali. toliko vas je razmnoœio da vas danas ima kao zvijezda na nebu. Bog vaæih otaca. PZ 1:11 Neka vas Jahve. donesoæe ih k nama i javiæe: ‘Zemlja koju nam daje Jahve. Bog tvoj. neøe vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da øu je dati vaæim ocima. Zato uzeh dvanaest ljudi izmeåu vas. Bog vaæ. te ih postavio za poglavare: tisuønike. PZ 1:25 I nabraæe plodova one zemlje. sudite pravedno izmeåu çovjeka i njegova brata ili pridoælice.

PZ 2:12 Isto su tako u Seiru œivjeli prije Horijci.’ PZ 1:43 Tako sam vam i govorio. PZ 22:17 reçe mi Jahve: PZ 2:18 ‘Danas prelaziæ moapsku zemlju Ar.’ PZ 2:7 Ta Jahve te. PZ 2:21 Bio je to narod moøan i brojan. ali Jahve nije sluæao vaæega jauka niti je okrenuo svoga uha k vama.koji ih izvlastiæe i naseliæe se na njihovo. Elat i Esjon Geber. koji œive u Seiru. Dugo smo se vrtjeli oko gore Seira. koji œive u onome gorju.predajemAmorejcaSihona. za vama se natisnuæe kao pçele te su vas tukli od Seira do Horme. on je bdio nad tvojim putovanjem onom velikom pustinjom. bijaæe s tobom i niæta ti nije nedostajalo. koje Amonci zovu Zamzumijcima. uostalom. a onda udarismo prema Moapskoj pustinji. Bio je to moøan narod i brojan. PZ 1:42 Onda mi Jahve reçe: ‘Kaœi im: Ne idite gore i ne stupajte u borbu da vas ne poraze vaæi neprijatelji jer ja nisam meåu vama. Bog naæ. pognaæe vas. udariæe na vas. i vodu za piøe kupujte od njih za novac. ovih çetrdeset godina Jahve. PZ 22:16 I tako. PZ 2:22 kako je. prema Crvenome moru!’ PZ 1:41 Vi ste mi tada odgovorili rijeçima: ‘Sagrijeæili smo protiv Jahve. Poøi øemo gore i boriti se kako nam je Jahve. PZ 22:14 Vrijeme æto smo iæli od Kadeæ Barnee pa dok smo preæli preko potoka Zereda iznosilo je trideset i osam godina .’ Svaki od vas dohvati svoje oruœje i nepromiæljeno poåe gore u brda.kraljaheæbonskoga. PZ 2:9 Tada mi zapovjedi Jahve: ‘Nemoj uznemirivati Moapce niti s njimazameøiboja. uçinio Izrael sa zemljom . krenuli u brda. PZ 2:2 I reçe mi Jahve: PZ 2:3 ‘Dosta ste se vrtjeli oko ovoga brda. od zemlje Amonaca neøu ustupiti tebi u vlasniætvo jer sam je veø predao u posjed Lotovim potomcima. potomaka Ezavovih. puni drskosti. U ruke ti. Poçni s osvajanjem. kako je. Oni se vas boje.zaobiæli putem æto vodi u Arabu.sve dok nije izumro iz tabora sav onaj naraætaj ljudi sposobnih za borbu. kad je pred njima uniætio Horijce. istrijebiæe Kaftorci koji su doæli iz Kaftora te se naseliæe na njihovo mjesto. PZ 2:24 ‘Ustajte! Na put krenite i prijeåite preko potoka Arnona. i njih smatraju Refaimcima. PZ2:8Takosmosvojubraøu. PZ 22:13 ‘A sada ustanite i prijeåite preko potoka Zereda!’ I prijeåosmo potok Zered.injegovuzemlju. blagoslovio u svim djelima tvojih ruku. Niæta. Bog tvoj. ali niste posluæali.jerniætaodnjihovezemljeneøudatiutvojevlasniætvo: Lotovim sinovima predao sam Ar u posjed. PZ 1:46 U Kadeæu vam valjade ostati dugo vremena. ali su ih Ezavovi potomci izvlastili. kad je smrt istrijebila iz naroda sve ljude sposobne za borbu. PZ 2:1 Onda se okrenusmo i poåosmo u pustinju prema Crvenome moru. izazovi ga na boj! PZ 2:25 Od danas poçinjem ugoniti strah i trepet pred tobom u narode koji su pod svim nebesima. PZ 2:23 I Avijce. PZ 1:45 Vrativæi se. krupna stasa kao i Anakovci.’ PZ 2:10 Prije su ondje œivjeli Emijci. tako da øe strepiti i tresti se pred tobom kad god çuju glas o tebi. istrijebili ih i naselili se na njihovo.PZ 1:40 A vi se okrenite i zaputite u pustinju. plakali ste pred Jahvom. Bog tvoj. ali ih Moapci nazivaju Emijcima. uçinio i potomcima Ezavovim.potomkeEzavoveætoœiveuSeiru.’ 153 . U njoj su prije œivjeli Refaimci.koju mu je Jahve predao. ali vi dobro pripazite.baætinom svojom . No Jahve ih uniæti pred Amoncima . krupna stasa kao i Anakovci. kako mi je Jahve naredio. Nemoj ih uznemirivati niti s njima zameøi boja.’ PZ 2:20 I nju smatraju refaimskom zemljom. naime. PZ 1:44 Ali Amorejci. zapovjedio. koji su nastanjeni u Seiru. PZ2:5snjimanezameøitebojajervamneøudatinistopenjihovezemlje: goru Seir predao sam Ezavu u vlasniætvo. koji su œivjeli po zaseocima sve do Gaze. PZ 2:19 A onda øeæ se pribliœiti Amoncima. kako im se Jahve i zakleo. PZ 2:11 Poput Anakovaca. Oprli ste se zapovijedi Jahvinoj i. uostalom. koje su oni otjerali s posjeda i do danas œive na njihovim mjestima. Okrenite prema sjeveru!’ PZ 2:4 I narodu naloœi ovako: ‘Sad øete proøi preko podruçja svoje braøe. PZ 22:15 I zbilja! Ruka Jahvina bila je protiv njih: istrebljivala ih je isred tabora dok ih nije nestalo.eto. PZ 2:6 Hranu od njih kupujte za novac da imate æto jesti. onoliko koliko ste veø ostali.

od potoka Arnona do brda Hermona PZ 3:9 (Sidonci zovu Hermon Sirjon. (Sva argopska krajina i sav Baæan zove se zemlja refaimska.) Zemlja je dar Boœji PZ 3:12 To je. PZ 3:1 Tada se okrenusmo i poåosmo prema Baæanu.i do potoka Jaboka.na podnoœju obronaka Pisge prema istoku. kraljem amorejskim. kako je Jahve. dodijelio sam polovini Manaæeova plemena. Svi vi koji ste od boja poåite naoruœani pred svojom braøom Izraelcima. daje vam ovu zemlju u posjed. Uz njih je bilo veoma mnogo otvorenih zaselaka. jer Jahve. odar od œeljeza. skupa s plijenom iz gradova æto smo ih osvojili. œene i djecu. dakle.dug. duh mu zaslijepi a srce otvrdnu. Pusti me samo da pjeæice proåem. tako da potukosmo njega. zapravo svu argopsku krajinu. PZ 3:13 Ostatak Gileada i sav Baæan. PZ 3:6 Udarismo ih prokletstvom . predao. a Amorejci ga zovu Senir): PZ 3:10 sve gradove po Visoravni. ljude. poçev od Aroera. koji se nalazi na obali potoka Arnona. Posljednje upute Mojsijeve PZ 3:18 U ono vam vrijeme naredih: ‘Jahve. odredio.’ PZ 3:3 Tako je Jahve. Ogovo kraljevstvo u Baæanu. PZ 2:31 Tada mi reçe Jahve: œeto sam poçeo da ti izruçujem Sihona i njegovu zemlju. PZ 2:34 Tada osvojismo sve njegove gradove i prokletstvom udarismo sve gradove s ljudima. koji je na potoku Arnonu. u ruke naæe predao i baæanskoga kralja Oga sa svim njegovim narodom. i od grada koji je u njegovoj dolini pa do Gileada nije bilo grada koji bi nam odolio: sve nam ih je Jahve.’ PZ 2:32 Kod Jahasa presrete nas Sihon. PZ 3:7 A svu stoku i plijen po tim gradovima zadrœasmo za se. PZ 2:37 Jedino se nisi primicao zemlji Amonaca. Tukli smo ga tako da mu nitko na œivotu nije ostao. PZ 3:16 Rubenovcima i Gadovcima dao sam od Gileada do potoka Arnona . i vodu za piøe davaj mi za novac. Krevet njegov. PZ 2:35 izuzev stoke. Bog naæ.sredina potoka jest meåa . PZ 2:29 da prijeåem preko Jordana u zemlju koju nam daje Jahve. Presrete nas baæanskikraljOgsasvimsvojimnarodominametnunambojkodEdreja. predade nam ga. 154 .kako smo uçinili i sa Sihonom. PZ 2:33 Navali on i sav njegov narod. PZ 2:28 Hranu mi prodavaj za novac da mogu jesti. gdje je i danas. Bog naæ. Bog vaæ.PZ2:26TadasamizpustinjeKedmotuputioglasnikekraljuheæbonskom Sihonu s miroljubivim rijeçima: PZ 2:27 ‘Pusti da proåem preko tvoje zemlje. On ta mjesta baæanska nazva svojim imenom.Slanog mora . kraju uz potok Jabok. Ogovo kraljevstvo.nastanjeniuSeiru. sav Gilead i sav Baæan. Samo øu proøi putem. niæta ne ætedeøi. njegove sinove i sav njegov narod. œenama i djecom. PZ 2:36 Od Aroera. Uçini s njim kako si uçinio sa Sihonom. PZ 3:14 Manaæeov sin Jair zauzeo je svu argopsku krajinu do meåe Geæurovaca i Maakinovaca.zatrvæi svaki grad. i gradovima u pogorju. koju uzesmo kao plijen.’ PZ 2:30 Ali heæbonski kralj Sihon ne htjede nas pustiti preko svoga. vratima i prijevornicama. Bog naæ. Bog naæ. sav njegov narod i njegovu zemlju.æezdeset gradova. æto œive u Aru. Polovicu gileadskog pogorja s njegovim gradovima dao sam Rubenovcima i Gadovcima. PZ 3:2 Tada mi Jahve reçe: ‘Ne boj ga se! Ta u tvoje sam ruke predao njega.iMoapci. sve do Salke i Edreja . gradu sinova Amonovih: deset je lakata . Ali Jahve. koji je œivio u Heæbonu. Bog naæ-kaoætosumidopustilipotomciEzavovi.) PZ 3:15 Makiru sam dodijelio Gilead. joæ se nalazi u Rabi. PZ 3:17 A granicom su sluœile Araba i Jordan od Kinereta do mora uz Arabu . a çetiri lakta æirok. Poçni osvajanje da mu zemljom zagospodariæ. amonske granice. ne skreøuøi ni desno ni lijevo. pa se joæ i danas zovu Jairova Sela.obiçnih lakata . Nije bilo grada koji im nismo oteli . PZ 3:8 Tako smo u ono vrijeme iz ruku dvaju amorejskih kraljeva uzeli zemlju æto se nalazi s onu stranu Jordana. PZ 3:4 Osvojili smo tada sve njegove gradove. kraljem heæbonskim .gradove Ogova kraljevstva u Baæanu. da ga preda u tvoje æake. PZ 3:5 Svi su oni gradovi bili utvråeni visokim zidinama. Bog tvoj. bila zemlja koju smo zauzeli u ono vrijeme. PZ 3:11 (Baæanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca.

svu nebesku vojsku . vræite zapovijedi Jahve. na nebu ili na zemlji. æto ih ispisa na dvije kamene ploçe. Jahve mi je rekao: ‘Skupi mi narod! Hoøu da çuju moje rijeçi.dao zavesti da im se klanjaæ i da im iskazujeæ ætovanje. Jahve! Ti si poçeo pokazivati svome sluzi svoju veliçajnost i svoju moø. PZ 4:4 A svi vi koji se çvrsto drœite Jahve. PZ 4:18 ni obliçja bilo çega æto po zemlji gmiœe. PZ 4:13 Objavio vam je svoj Savez i naloœio vam da ga vræite . PZ 4:5 Ja sam vas. naredio da ih vræite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. PZ 4:14 A meni je Jahve naredio da vas pouçim o zakonima i uredbama æto øete ih vræiti u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete. osokoli ga i ohrabri! On neka ide na çelu ovoga naroda. kad digneæ svoje oçi prema nebu te vidiæ sunce. ‘Dosta’. Tako øe Jahve uçiniti sa svim kraljevstvima preko kojih budeæ prelazio. neka ti ne iæçeznu iz srca ni jednoga dana tvoga œivota. jer preko Jordana neøeæ prijeøi. svugdje pod nebom.’ PZ 3:29 Tako smo ostali u toj dolini kraj Bet Peora. naprotiv. moœe izvesti takva djela i çudesa kao æto su tvoja! PZ 3:25 Dopusti mi da odem onamo i pogledam onu blaœenu zemlju preko Jordana.’ PZ 4:11 Vi ste se onda primakli i stali pod brdo. pa me nije usliæao. reøi øe: ‘Samo je jedan narod mudar i pametan. Bog moj. Njih je Jahve. œivi ste i danas. neka ih on uvede u posjed zemlje koju vidiæ. reçe mi Jahve. PZ 3:22 Ne bojte se njih! Ta Jahve. PZ 4:17 ni obliçja kakve œivotinje æto je na zemlji. Istom onda neka se svaki od vas vrati na posjed æto sam vam ga dodijelio. PZ 3:28 Uputi Joæuu. Kad oni çuju za sve ove zakone. Razmotri dobro oçima svojim. niste vidjeli nikakva lika.neka ostanu u vaæim gradovima æto vam ih dodijelih PZ 3:20 dokle Jahve ne dadne miran boravak i vaæoj braøi kao i vama. iskorijenio je iz tvoje sredine svakoga koji je slijedio Baal Peora. onaj krasni gorski kraj i Libanon!’ PZ 3:26 Ali je Jahve.Deset zapovijedi.PZ 3:19 Jedino œene vaæe. æto vam ih dajem. PZ4:10OnogdanakadsistajaonaHorebupredJahvom. Izraele. ali lika niste nazreli . Pogibao idolopoklonstva PZ 4:15 Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve. daje s onu stranu Jordana. bio na me ljut. sjever. posluæaj zakone i uredbe kojima vas uçim da biste ih vræili i tako poœivjeli te uniæli i zaposjeli zemlju koju vam daje Jahve. uçinio onoj dvojici kraljeva. a to je ovaj veliki narod. Bog vaæ. Bog otaca vaæih. govorio isred ognja na Horebu.’ PZ 4:7 Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao æto je Jahve.niæta osim glasa. Bog naæ. Ta koji bog. PZ 4:2 Niti æto nadodajite onome æto vam zapovijedam niti æto od toga oduzimljite. S usplamtjeloga brda plamen je sukljao do sred neba zamraçena tmastim oblakom. PZ 4:12 Isred ognja Jahve je govorio vama. Bog vaæ. eto. nama kad god ga zazovemo? PZ 4:8 Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao æto je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim? PZ 4:9 Zato pazi i dobro se çuvaj da ne zaboraviæ dogaåaje æto si ih svojim oçima vidio. PZ 4:3 Vidjeli ste svojim oçima æto je Jahve uçinio s Baal Peorom: jer Jahve. mjesec i zvijezde . Bog vaæ. pouçio o zakonima i uredbama. zbog vas. ni obliçja kakve ribe æto je u vodi pod zemljom PZ 4:19 i da se ne bi.znam da imate mnogo stoke .’ PZ 3:21 U ono sam vrijeme naredio Joæui: ‘Svojim si oçima vidio æto je sve Jahve. tako da i oni zauzmu zemlju æto im je Jahve. bori se za vas. çuli ste zvuk rijeçi. Boga svoga. ‘ne govori mi viæe o tom! PZ 3:27 Popni se na vrhunac Pisge i upri oçi svoje na zapad. Bog tvoj.’ PZ 3:23 Tada zamolih milost u Jahve: PZ 3:24 ‘Gospodine moj. dao svim narodima. pouçi o njima svoje sinove i sinove svojih sinova. Bog vaæ. Bog tvoj. kipa muækoga ili œenskoga obliçja. PZ 4:6 Drœite ih i vræite: to øe u oçima naroda biti vaæa mudrost i vaæa razboritost. Boga svoga.” Izraelci treba da sluæaju Jahvu PZ 4:1 “A sada. ni obliçja kakve ptice æto pod nebom lijeta. da me se nauçe bojati sve vrijeme æto budu œivjeli na zemlji te da o njima pouçe i svoju djecu. kako mi je Jahve. jug i istok. 155 .Bogomsvojim. PZ 4:16 da se ne biste pokvarili te da ne biste pravili sebi kakva klesana lika. djeca vaæa i stoka vaæa .

Ramot u Gileadu za Gadovce. a pokvarite se praveøi sebi bilo kakve klesane likove i çineøi zlo u oçima Jahve. A vi øete prijeøi i zaposjesti onu krasnu zemlju. PZ 4:43 To su: Bezer u pustinji. sve otkad je Bog stvorio çovjeka na zemlji: je li ikad. u dolini nasuprot Bet Peoru. bjeœeøi u koji od ovih gradova. neøe te on zapustiti ni upropastiti niti øe zaboraviti Saveza æto ga je pod zakletvom sklopio s ocima tvojim. PZ 4:26 znajte . kao æto je sve to. do brda Sirjona. PZ 4:36 S neba ti se oglasio svojim glasom da te pouçi. bogovima koji ne mogu ni vidjeti ni çuti. spoznaj i zasadi u svoje srce: Jahve je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji . znakovima. jakom rukom i ispruœenom miæicom. bilo ovako veliçanstvena dogaåaja? Je li se æto takvo çulo? PZ 4:33 Je li ikad koji narod çuo glas Boga gdje govori isred ognja kao æto si ti çuo i na œivotu ostao? PZ 4:34 Ili. ni jesti ni mirisati.PZ 4:20 A vas je uzeo Jahve i izveo vas iz Egipta . pokuæa li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kuænjama. tako da ga na srdœbu izazovete. on. PZ 4:38 ispred tebe rastjerao je narode. na vaæe oçi. s istoka do mora u Arabi. I naøi øeæ ga ako ga budeæ traœio svim srcem svojim i svom duæom svojom. glavom. PZ 4:24 Jer Jahve. u zemlji amorejskoga kralja Sihona.drugoga nema. Bog tvoj. pod obroncima Pisge. PZ 4:45 ovo su upute. dopustio ti je da vidiæ njegov veliki oganj na zemlji. koji je œivio u Heæbonu i koga su potukli Mojsije i Izraelci poæto iziåoæe iz Egipta. on je Bog ljubomoran. Jahve je pravi Bog PZ 4:32 Ispitaj samo prijaænja vremena æto su protekla prije tebe. Bog tvoj. Bog vaæ. ja øu umrijeti u ovoj zemlji. Bog tvoj. ali u posljednje vrijeme ti øeæ se obratiti Jahvi. PZ 4:47 Njegovu su zemlju zauzeli i zemlju baæanskoga kralja Oga. za Rubenovce. ja preko Jordana neøu prijeøi. Bog je milosrdan. daje zauvijek. koji se nalazi na obali potoka Arnona. PZ 4:44 Ovo je Zakon æto ga je Mojsije postavio pred Izraelce. i Golan u Baæanu za Manaæeovce. PZ 4:25 Kad budete izrodili djecu i unuçad i budete dulje u onoj zemlji proboravili. daje u baætinu. zakoni i uredbe æto ih je Mojsije dao Izraelcima kad su iziæli iz Egipta. dvaju amorejskih kraljeva koji su œivjeli preko Jordana na istoku. s jednoga kraja nebesa do drugoga. Bog tvoj. zabranio. PZ 4:49 i svu Arabu preko Jordana.da øe vasbrzonestatisazemljeukojuideteprekoJordanadajezaposjednete: neøete dugo u njoj œivjeti nego øete biti iskorijenjeni. PZ 4:30 U nevolji tvojoj snaøi øe te sve to. PZ 4:21 Ali se zbog vas Jahve na me razljutio i zakleo da ja neøu prijeøi preko Jordana i uniøi u blaœenu zemlju koju ti Jahve. da dugo poœiviæ na zemlji koju ti Jahve. da te dovede u njihovu zemlju i preda je tebi u baætinu. PZ 4:22 Tako. PZ 4:46 s one strane Jordana. PZ 4:39 Danas. i brojnije i jaçe od tebe.” Gradovi-utoçiæta PZ 4:41 Tada Mojsije izabra tri grada preko Jordana. Bog tvoj. kao æto je i danas. sklopio s vama te sebi ne pravite klesanih likova bilo çega æto je Jahve. izveo te iz Egipta svojom silnom moøi. PZ 4:29 Ondje øeæ traœiti Jahvu. uza silne strahote.uzimam za svjedoke protiv vas nebesa i zemlju . i isred ognja çuo si njegove rijeçi. PZ 4:27 Jahve øe vas raspræiti po narodima i ostat øe vas samo malen broj meåu narodima meåu koje vas Jahve odvede. PZ 4:42 kamo øe se moøi skloniti ubojica koji nehotice ubije svoga bliœnjega a da prije nije imao mrœnje prema njemu: da bi. PZ 4:31 Ta Jahve. mogao spasiti svoj œivot. na istoçnoj strani. uçinio za vas Jahve. PZ 4:23 Zato pazite da ne zaboravljate Saveza æto ga je Jahve. PZ 4:40 Drœi njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe.iz one peøi raœarene . oganj je æto proœdire. Deset zapovijedi 156 . i posluæati njegov glas. to jest Hermona. çudesima i ratom. to æto ste danas. dakle. Boga svojega. PZ 4:48 od Aroera. PZ 4:37 Zbog toga æto je ljubio oçeve tvoje.da postanete narod njegove baætine. PZ 4:28 Ondje øete se klanjati bogovima æto su ih ljudske ruke naçinile od drveta i kamena. u zemlji Miæoru. Boga svoga. Bog vaæ. izabrao je poslije njih njihovo potomstvo. u Egiptu? PZ 4:35 Tebi je to pokazano da znaæ da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega. Bogu svomu.

PZ 5:11 Ne uzimaj uzalud imena Jahve. ni sluækinja tvoja. da radite kako vam je Jahve. koji je smrtnik ikad sluæao glas Boga œivoga kako govori isred ognja . PZ 5:14 A sedmoga je dana subota. niti ikakvo œivinçe tvoje. danas smo vidjeli da çovjek moœe ostati na œivotu iako mu Bog govori.i ostao na œivotu? PZ 5:27 Ti se primakni i sluæaj sve æto øe ti reøi Jahve. Bog vaæ. Bog naæ. Bog naæ. PZ 5:23 A onda. oçitovao nam je. niti iæta æto je bliœnjega tvoga. çuli smo njegov glas isred ognja. ni sluækinje njegove. i mi øemo to posluæati i izvræiti. sklopio je s nama Savez na Horebu. Bog sam ljubomoran.PZ 5:1 Mojsije sazva sav Izrael te im reçe: “Çuj. Bog naæ. Jahve. 157 . jer Jahve ne opraæta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.’ PZ 5:22 Te je rijeçi na brdu. ni sin tvoj. koji sam te izveo iz zemlje egipatske. ni magarac tvoj. niti doæljak koji je unutar tvojih vrata. ni magarca njegova. Zato ti je zapovjedio Jahve. kad çuste glas iz tmine. da dugo œiviæ i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve. poçinak posveøen Jahvi. reci im: Vratite se u svoje æatore! PZ 5:31 A ti ostani ovdje kod mene. PZ 5:33 Slijedite potpuno put koji vam je Jahve.kao mi . Izraele. Bog tvoj. isred ognja. zaæto da umremo? Ovaj bi nas veliki oganj mogao proœdrijeti. tako da mogne otpoçinuti i sluga tvoj. ili dolje na zemlji. PZ 5:4 Licem je u lice Jahve govorio s vama na brdu isred ognja.na djeci do treøeg i çetvrtog koljena.’ PZ 5:28 Jahve je çuo vaæe rijeçi kad ste mi govorili pa mi reçe: ‘Çuo sam rijeçi æto ih je taj narod tebi upravio. nego baæ s nama svima koji smo danas ovdje œivi. iz kuøe ropstva. ni vola njegova. oni i njihovo potomstvo! PZ 5:30 Hajde. budemo li dalje sluæali glas Jahve. PZ 5:25 A sad. eto. ni vol tvoj. PZ 5:29 Kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje i drœe sve moje zapovijedi. jer se vi. Bog tvoj. Bog tvoj. daje. Niæta nije dodavao nego ih je ispisao na dvije kamene ploçe te ih predao meni. ni køi tvoja. u strahu od ognja. imati sreøu i dug œivot u zemlji koju øete zaposjesti. PZ 5:9 Ne klanjaj im se niti im sluœi. dok je brdo plamtjelo u ognju.onih koji me mrze . ili u vodama pod zemljom. rukom jakom i ispruœenom miæicom. A onda ti nama kaœi sve æto tebi Jahve. rekne. PZ 5:13 Æest dana radi i obavljaj sav svoj posao. mogli bismo umrijeti. zapovjedio. dakle. da drœiæ dan subotnji. PZ 5:3 Nije Jahve sklopio taj Savez s naæim oçevima. Bogu tvome. PZ 5:26 Jer. jakim glasom upravio Jahve svemu vaæem zboru. PZ 5:5 Ja sam u ono vrijeme stajao izmeåu Jahve i vas da vam objavim Jahvine rijeçi. PZ 5:7 Nemoj imati drugih bogova uz mene! PZ 5:8 Ne pravi sebi lika ni obliçja bilo çega æto je gore na nebu. zakone i uredbe kojima øeæ ih pouçiti i koje øe oni vræiti u zemlji æto im je dajem u posjed. ni sluga tvoj. Boga svoga. Bog naæ. oblaka i guste tmine. PZ 5:15 Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Jahve. naredbe i zapovijedi æto ih danas izriçem u tvoje uæi! Nauçite ih. kako ti je Jahve. niste htjeli peti na brdo. da tako vazda budu sretni. PZ 5:12 Dan subotnji obdrœavaj i svetkuj. kako ti je naredio Jahve. Bog tvoj. Bog vaæ. drœite i vræite. da tako uzmognete œivjeti. Kaœnjavam grijeh otaca . naloœio! Ne skreøite ni desno ni lijevo. Jer ja. PZ 5:10 a iskazujem milosråe tisuøama koji me ljube i vræe moje zapovijedi. PZ 5:16 Poætuj oca svoga i majku svoju. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti. svoju slavu i svoju veliçajnost. kazat øu ti sve zapovijedi. i sluækinja tvoja kao i ti.’ PZ 5:32 Pazite. ni njive njegove. PZ 5:2 Jahve. Bog tvoj. Boga svoga. Sve æto su rekli dobro je. Rekao je: PZ 5:6 ‘Ja sam Jahve. k meni pristupiæe svi vaæi plemenski glavari i vaæe starjeæine PZ 5:24 pa rekoæe: ‘Jahve. Bog tvoj. PZ 5:17 Ne ubij! PZ 5:18 Ne uçini preljuba! PZ 5:19 Ne ukradi! PZ 5:20 Ne svjedoçi laœno na bliœnjega svoga! PZ 5:21 Ne poœeli œene bliœnjega svoga! Ne poœeli kuøe bliœnjega svoga. Bog tvoj. ni sluge njegova. oznaçio.

PZ 7:6 Ta ti si narod posveøen Jahvi. PZ 6:11 u kuøe pune svakog dobra kojih nisi punio. zakoni i uredbe koje mi Jahve. Boga svoga. iz kuøe ropstva. dovede u zemlju za koju se zakleo tvojim ocima. Jahve je jedan! PZ 6:5 Zato ljubi Jahvu. kako nam je naredio. vræeøi sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove æto ti ih danas propisujem. ti. nemoj sklapati s njima saveza niti im iskazuj milosti. PZ 6:2 da se svega svog vijeka bojiæ Jahve. Bog tvoj. svim srcem svojim. ali nas je Jahve izveo iz Egipta jakom rukom. kako biste ih vræili u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete. vama propisao PZ 6:21 kaœi svome sinu: ‘Bili smo faraonovi robovi u Egiptu. PZ 6:17 Toçno vræite zapovijedi Jahve.u velike i lijepe gradove kojih nisi zidao. Bog tvoj. uvede u zemlju u koju ideæ da je zaposjedneæ i kad ispred tebe otjera mnoge narode: Hetite. Bog tvoj. PZ 6:14 Ne idite za drugim bogovima izmeåu bogova drugih naroda æto su oko vas. zapovjedi da vas u njima pouçim. svom duæom svojom i svom snagom svojom! PZ 6:6 Rijeçi ove æto ti ih danas nareåujem neka ti se ureœu u srce. 158 . Govori im o njima kad sjediæ u svojoj kuøi i kad ideæ putem. PZ 6:3 Sluæaj. u vinograde i maslinike kojih nisi sadio . Bog tvoj. njegovim imenom polaœi prisegu. Boga svoga. izabrao da meåu svim narodima koji su na zemlji budeæ njegov predragi vlastiti narod. Izraele! Jahve je Bog naæ. Boga svoga. porazbijajte njihove stupove. pravednost biti: drœati i vræiti sve ove zapovijedi pred Jahvom. Bog otaca tvojih. Izraele.PZ 6:1 Ovo su zapovijedi. Abrahamu. Girgaæane. Ljubav prema Bogu . udari ih prokletstvom. PZ 6:8 Priveœi ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis meåu oçima! PZ 6:9 Ispiæi ih na dovratnicima kuøe svoje i na vratima svojim! PZ 6:10 A kad te Jahve. Boga svoga. preda tebi i ti ih poraziæ.i sit se najedeæ: PZ 6:12 pazi da ne zaboraviæ Jahvu koji te izveo iz zemlje egipatske. PZ 6:24 I naredio nam je Jahve da sve ove naredbe vræimo u strahopoætovanju prema Jahvi. PZ 6:15 Jer je Jahve. PZ 7:5 Nego ovako uçinite prema njima: poruæite njihove œrtvenike. drœi ih i vræi da ti dobro bude i da se razmnoœiæ u zemlji kojom teçe med i mlijeko. PZ 6:23 a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju koju je zakletvom obeøao ocima naæim. drugim bi bogovima on sluœio. ne udavaj svoje køeri za njihova sina niti œeni svoga sina njihovom køeri. Bog vaæ.srœ Zakona PZ 6:4 Çuj. Bog tvoj. sin tvoj i sin tvoga sina. Hivijce i Jebusejce . Bog naæ. Bogom naæim. tebe je Jahve. njihove aæere poçupajte a njihove kumire spalite. Bogu svome. ljubomoran Bog. Pouka djece PZ 6:20 A kad te sutra zapita tvoj sin: æto su te upute. da øe je tebi dati . tako je obeøao Jahve. dakle. kao æto ti je obeøao Jahve. usplamtio protiv tebe i istrijebio te sa zemlje. Jahve bi se razgnjevio protiv vas i brzo bi te istrijebio. æto stoji u sredini tvojoj. Boga tvoga. pa da imaæ dug œivot. Drœanje prema poganstvu PZ 7:1 Kad te Jahve. kad lijeœeæ i kad ustajeæ. kao æto ste ga iskuæavali kod Mase. na iskopane çatrnje kojih nisi kopao. PZ 6:13 Boj se Jahve. Kanaance.’ PZ 6:25 Naæa øe. PZ 6:22 Na naæe je oçi Jahve uçinio velike i straæne znakove i çudesa protiv Egipta. gnjev bi Jahve. Periœane. Izaku i Jakovu. Amorejce. Bogu svome. PZ 6:16 Ne iskuæavajte Jahvu. PZ 7:4 jer bi ona odvratila od mene sina tvoga. upute njegove i zakone njegove koje je izdao. PZ 6:7 Napominji ih svojim sinovima. zakoni i uredbe æto ih je Jahve. protiv faraona i protiv svega doma njegova.sedam naroda brojnijih i jaçih od tebe PZ 7:2 te kad ih Jahve. PZ 7:3 Ne sklapaj œenidbe s njima. da bismo uvijek bili sretni i da œivimo kao æto je to danas. PZ 6:18 Çini æto je pravo i dobro u oçima Jahve da ti dobro bude i da se domogneæ dobre zemlje za koju se Jahve zakleo tvojim ocima PZ 6:19 da øe iz nje protjerati sve tvoje neprijatelje ispred tebe. njemu iskazuj ætovanje. Boga svoga.

PZ 7:25 Likove njihovih kumira spali! Ne hlepi za srebrom i zlatom æto je na njima. tebi øe ih predati i meåu njih unositi stravu dok ne budu uniæteni. Stoga vas je Jahve izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuøe ropstva. zakone i uredbe koje ti danas nalaœem da ih vræiæ. jer bi to bilo gadno Jahvi. drœat øe ti Savez svoj i milost za koje se zakleo tvojim ocima. PZ 7:9 Zato znaj da je Jahve. PZ7:13Ljubitøete. duboko je prezri i grozi se od nje jer je prokleta. PZ 8:6 I drœi zapovijedi Jahve. drœao ih te izvræavao . Bog vjeran. ulje tvoje. na one znakove i çudesa pa na jaku ruku i ispruœenu miæicu kojima te Jahve. Bog tvoj. PZ 8:5 Priznaj onda u svome srcu da te Jahve. koji drœi svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuøu koljena onima koji ga ljube i drœe njegove zapovijedi.neøeutebebitinineplodna ni neplodne. PZ7:14Bitøeæblagoslovljennadsvenarode. bude predavao. PZ 7:16 Uniætavaj sve narode koje ti Jahve. ispod vlasti faraona.snaga Izraelova PZ 7:17 Moœda øeæ u svome srcu reøi: ‘Oni su narodi brojniji od mene. uçiniti sa svim narodima kojih se plaæiæ. dakle. dubinskih voda æto izviru u dolinama i bregovima. uçinio faraonu i svemu Egiptu! PZ 7:19 Pomisli na velike kuænje æto si ih vidio na svoje oçi. jer bi ti to bilo zamkom.blagoslivljatøeplodutrobe tvoje i rod zemlje tvoje: œito tvoje. PZ 7:26 Ne unosi gnusobe u svoju kuøu da ne budeæ udaren prokletstvom kao i ona. PZ 7:20 Povrh toga. PZ 7:22 Malo øe pomalo Jahve.PZ 7:7 Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato æto biste vi bili brojniji od svih naroda . Bog tvoj. Bog tvoj. PZ 7:21 Ne strepi. kao æto çovjek odgaja sina svoga. i neøeæ ih moøi ujedanput sve istrijebiti da se zvijeri ne bi protiv tebe razmnoœile. uniætava bez odgaåanja onoga koji ga mrzi: uzvraøa izravno njemu samomu. ne uzimlji ga da ne budeæ njime zaveden. kralja egipatskoga.za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci . vino tvoje. a onda te hranio manom . pred njima! Ta Jahve. slati stræljene dok ne izginu koji bi preostali i skrili se pred tobom. iskuæa i dozna æto ti je u srcu: hoøeæ li drœati zapovijedi njegove ili neøeæ. PZ 7:15 Jahve øe od tebe maknuti svaku bolest. odgaja i popravlja. Nemoj se klanjati njihovim kumirima. Bog tvoj. Bog tvoj. Bog silan i strahovit. ni meåu tvojom çeljadi ni meåu stokom tvojom. PZ 7:23 Ali Jahve. pravi Bog. ispred tebe uniætiti one narode.blagoslivljatiirazmnaœati. PZ 7:24 I njihove øe kraljeve predati u tvoje ruke da zatreæ ime njihovo pod nebom. neøe na te pustiti ni jedno od straænih zala egipatskih za koja znaæ nego øe njima pritiskati one koji te mrze. PZ 8:3 Poniœavao te i glaåu morio. u sredini je tvojoj. Bog tvoj. Boga svoga. Bog tvoj. meåu njih øe Jahve. PZ 7:11 Stoga drœi zapovijedi. Bog tvoj. mlad krava tvojih i prirast stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da øe je tebi dati. PZ 7:10 A onima koji ga mrze uzvraøa izravno njima samima. Bog tvoj.da ti pokaœe kako çovjek ne œivi samo o kruhu nego da çovjek œivi o svemu æto izlazi iz usta Jahvinih. Jahve . Nijedan se neøe odrœati pred tobom dok ih ne uniætiæ. Bog tvoj. vodio po pustinji ovih çetrdeset godina da te ponizi. PZ 8:4 Tvoja se odjeøa na tebi nije izderala niti su ti noge oticale ovih çetrdeset godina.budeæ li sluæao ove naloge. hodeøi putovima njegovim i bojeøi se njega! PZ 8:7 Ta Jahve. vodi te u dobru zemlju: zemlju potoka i vrela. Bogu tvome.Jahve.vi ste zapravo najmanji PZ 7:8 nego zato æto vas Jahve ljubi i drœi zakletvu kojom se zakleo vaæim ocima. Tako øe Jahve. kako øu ih onda protjerati?’ PZ 7:18 Ne boj ih se! Sjeti se æto je Jahve. izveo. Bog tvoj. 159 . Neka ih ne saœaljuje oko tvoje. Stega je potrebna i korisna PZ 8:1 Drœite i vræite sve zapovijedi koje vam danas nareåujem da biste œivjeli i raznmoœili se i da biste uæli i zaposjeli zemlju koju je Jahve pod zakletvom obeøao ocima vaæim. Bog tvoj. PZ 8:2 Sjeøaj se svega puta kojim te Jahve. Bog tvoj. Nagrada za vjernost PZ 7:12 A za nagradu .

Brzo su zaæli s puta koji sam im oznaçio: veø su sebi napravili livenog kumira. kroz zemlju plamenih zmija i ætipavaca. PZ 8:15 koji te proveo kroz onu veliku i straænu pustinju. PZ 8:13 kad ti se krupna i sitna stoka namnoœi. Bog tvoj. Jahvi ste se opirali. PZ 8:17 Ne reci tada u svome srcu: svojom sam moøi i snagom svojih ruku sebi namakao ovo bogatstvo. zbog opaçina onih naroda Jahve ih tjera ispred tebe. ploçe Saveza ætogasvamasklopiJahve. Boga svoga. njima se klanjao. jer se pokvario narod tvoj koji si izveo iz Egipta. s utvrdama do nebesa. posagradiæ lijepe kuøe i u njima se nastaniæ. zbog dobre zemlje koju ti je dao. kunem vam se danas da øete zacijelo izginuti.’ Naprotiv. on øe ih oboriti. Jahve mi dade dvije kamene ploçe . PZ 8:9 zemlju u kojoj neøeæ sirotinjski jesti kruha i gdje ti niæta neøe nedostajati. PZ 9:2 narod velik i gorostasan poput Anakovaca. ne daje ovu dobru zemlju u posjed zbog tvoje pravednosti. nepoznatom tvojim ocima. smokava i æipaka. Boga svoga. nego zato æto Jahve.svoj Savez za koji se zakleo tvojim ocima. PZ 9:6 Znaj. dakle. PZ 9:5 Ne ideæ ti da zaposjedneæ njihovu zemlju zbog svoje pravednosti i çestitosti svoga srca. nemoj reøi u srcu svome: ‘Jahve me uveo da zaposjednem ovu zemlju zbog moje pravednosti. zanemarujuøi njegove zapovijedi. kako ti je Jahve i rekao. PZ8:19AkolizaboraviæJahvu. Boga svoga. Pobjeda i spasenje dolazi od Boga.ipoåeæzadrugimbogovima te njima budeæ iskazivao ætovanje. Izaku i Jakovu. zbog opaçine onih naroda tjera njih ispred tebe da tako odrœi rijeç kojom se zakleo tvojim ocima: Abrahamu. tebi ih podvrgnuti.ploçe Saveza. njegove uredbe i njegove zakone koje ti danas dajem. PZ 8:20 poput naroda koje øe Jahve pogubiti pred vama. tako øe i vas nestati jer niste posluæali glasa Jahve.Bogasvoga. PZ 8:10 Do sita øeæ jesti i blagoslivljati Jahvu. PZ 8:12 I poæto se najedeæ do sitosti. zemlju meda i maslina. na kojima bijahu sve rijeçi æto vam ih je Jahve isred ognja na brdu rekao na dan zbora. loze. PZ 8:18 Sjeti se Jahve. On je vatra æto proœdire. PZ 8:14 nemoj da se uznese srce tvoje i da zaboraviæ Jahvu. Bog tvoj. PZ 9:8 Na Horebu ste rasrdili Jahvu i Jahve je na vas tako planuo da vas je htio uniætiti.kao æto je danas . da te ponizi i da te iskuæa te da na kraju budeæ sretan. Zbilja je to narod tvrde æije! PZ 9:14 Pusti me da ih uniætim i njihovo ime izbriæem pod nebesima.PZ 8:8 zemlju pæenice i jeçma. a od tebe da uçinim narod i jaçi i brojniji nego æto je ovaj!’ 160 . a ne od çovjeka PZ 9:1 Sluæaj. koji te izveo iz zemlje egipatske. PZ 8:16 koji te u pustinji hranio manom. Bog tvoj. Boga svoga! Ta on ti je dao snagu da stjeçeæ bogatstvo da tako ispuni . iz kuøe ropstva. Izraele! Danas prelaziæ preko Jordana da sebi podvrgneæ narode i veøe i brojnije nego æto si ti. Od dana kad ste izaæli iz zemlje egipatske do dolaska na ovo mjesto. PZ 9:9 Popeo sam se na brdo da primim kamene ploçe. PZ 9:11 Kad je proælo çetrdeset dana i çetrdeset noøi. PZ 8:11 Çuvaj se da ne zaboraviæ Jahvu. da ti Jahve. velike gradove. A ti øeæ ih onda rastjerati i ubrzo pobiti. Bog tvoj. jer si ti narod tvrde æije! Najçeæøi i najopasniji oblik idolopoklonstva PZ 9:7 Sjeøaj se i ne zaboravljaj kako si u pustinji ljutio Jahvu. Boga svoga. Boga svoga. ide pred tobom. koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen. PZ 9:10 I dade mi Jahve dvije kamene ploçe.’ PZ 9:13 Joæ mi reçe Jahve: ‘Promatrao sam taj narod. PZ 9:4 Poæto ih otjera ispred tebe Jahve.Nabrdusamostaoçetrdesetdanaiçetrdeset noøi: niti sam jeo kruha niti pio vode. PZ 9:12 I reçe mi Jahve: ‘Ustaj! Œurno siåi odavde. kad se nakupiæ srebra i zlata i kada sve tvoje uznapreduje. zemlju gdje kamenje ima œeljeza i gdje øeæ iz njezinih brdina vaditi mjed. suhim i bezvodnim krajem. ispisane prstom Boœjim. koje veø poznajeæ i o kojima si sluæao: ‘Tko da odoli Anakovcima?’ PZ 9:3 Znaj dakle danas da Jahve.

a napravi i drveni kovçeg. uzeh i saœegoh ga u vatri. na grijeh njegov. a brdo svejednako plamtjelo u ognju.onikojesiizveosvojomvelikom moøi i ispruœenom miæicom. svim srcem svojim i svom duæom svojom. PZ 10:11 nego mi Jahve reçe: ‘Ustaj! Idi pred ovim narodom da uåu i zaposjednu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da øu im je dati. kao i prvi put.kao i prije . A onda ih poloœi u kovçeg. pa se. PZ 9:21 Vaæ grijeh. na dan zbora.tvojabaætina. 161 . jer Jahve bijaæe rekao da øe vas uniætiti. PZ 10:7 Odande odoæe u Gudgodu. PZ 10:15 Ali Jahvi samo vaæi oci omiljeæe i poslije njih izabrao je vas. PZ 9:23 Kad vas je Jahve slao od Kadeæ Barnee govoreøi: ‘Idite gore i uzmite zemlju koju sam vam dao’. u njega se niste pouzdavali niti ste sluæali njegov glas. Boga svoga. æto od tebe traœi Jahve.’ PZ 10:3 Naçinih kovçeg od bagremovine. ili ih je mrzio pa ih je zato odveo da ih pomori u pustinji. PZ 10:9 Stoga Levi nema udjela ni baætine sa svojom braøom: Jahve je njegova baætina. da ga ljubiæ i sluœiæ Jahvi. popeh na brdo. Çetrdeset dana i çetrdeset noøi . Jahvi. I usliæa me Jahve i taj put. nije htio da te uniæti. PZ 9:24 Nepokorni bijaste Jahvi otkad vas poznajem. PZ9:29Aonisutvojnarod. Dvije ploçe Saveza bijahu mi u rukama. PZ 9:17 Pograbih dvije ploçe te ih bacih od sebe objema rukama . PZ 9:20 I na Arona se Jahve silno rasrdio. Sveøenikom mjesto njega postade njegov sin Eleazar. Mojsijev zagovor PZ 9:25 Zato sam pao niçice i leœao pred Jahvom çetrdeset dana i çetrdeset noøi. PZ 10:5 Okrenuh se i siåoh s brda. Bog tvoj. PZ 10:14 Evo. Boga svoga. PZ 10:4 I napisa na te ploçe. Ondje umrije Aron i ondje bi pokopan. çetrdeset dana i çetrdeset noøi. PZ 9:27 Sjeti se slugu svojih: Abrahama. htio ga uniætiti. isred ognja. Tada se zauzeh i za Arona. Ali me i tada Jahve usliæa. PZ10:8UtovrijemeodvojiJahveplemeLevijevodanosiKovçegsaveza Jahvina. Deset rijeçi koje vam je Jahve rekao na brdu. da po svim putovima njegovim hodiæ.razbih ploçe pred vaæim oçima. tele æto bijaste naçinili. kao i prije. pripada nebo i nebo nad nebesima. PZ 10:2 Na ploçe øu napisati rijeçi koje su bile na prvim ploçama æto si ih razbio. kako je i danas. PZ 10:10 Na brdu sam ostao. I stadoæe ondje. Onda ih Jahve dade meni. izmeåu svih naroda. a ne obaziri se na tvrdokornost ovoga naroda. Bogu svome. kod Mase i Kibrot Hataave srdili ste Jahvu.PZ 9:15 Okrenuh se i siåoh niz brdo. U prah ga satrh i prah mu bacih u potok æto teçe s brda. PZ 9:16 Pogledah: zbilja ste sagrijeæili protiv Jahve. potomke njihove.’ Dvije kamene ploçe PZ 10:1 U to vrijeme Jahve mi reçe: ‘Iskleæi dvije kamene ploçe kao i prijaænje pa se popni k meni na brdo. pobunili ste se protiv rijeçi Jahve. s dvjema ploçama u ruci.’ ”Obreœite srce svoje” PZ 10:12 Dakle. i rekao. Salili ste sebi tele od kovine. PZ 9:22 Kod Tabere. PZ 10:13 da drœiæ Jahvine zapovijedi i njegove zakone æto ti ih danas za tvoje dobro dajem. isklesah dvije kamene ploçe kao æto bijahu prve. na njegovu opaçinu. PZ 9:18 Onda se niçice bacih pred Jahvu. Bog tvoj? Samo to da se bojiæ Jahve. zemlja i sve æto je na njoj.niti sam jeo kruha niti pio vode zbog svih grijeha koje ste poçinili radeøi zlo u oçima Jahve i srdeøi ga. Poloœih ploçe u kovçeg koji bijah napravio. da pred Jahvom stoji u njegovoj sluœbi te da u njegovo ime blagoslivlja. Jahve! Ne uniætavaj naroda svoga. PZ 10:6 Od Beerota sinova Jaakanovih odoæe Izraelci u Moseru. u kraj bogat potocima. iz Gudgode u Jotbatu. PZ 9:19 Jer se bojah srdœbe i gnjeva kojim je Jahve usplamtio na vas da vas zatre. kako mu je Jahve. kako radi i danas. PZ 9:26 Jahvu sam molio i rekao: ‘Gospodine moj. Boga svoga. PZ 9:28 da se ne rekne u zemlji iz koje si nas izbavio: Jahve ih nije mogao uvesti u zemlju koju im je obeøao. Bogu tvome. baætine svoje koju si izbavio u svojoj veliçajnosti i svojom moønom rukom izveo iz Egipta. Tako ste brzo zaæli s puta æto vam ga Jahve bijaæe oznaçio. Izaka i Jakova. Izraele. kako mi je Jahve naredio.

jak i straæan. Posluænost pribavlja baætinu PZ 11:1 Ljubi. gdje si. PZ 11:3 o znamenjima njegovima i o djelima æto ih uçini usred Egipta na faraonu. na kojoj oçi Jahve. PZ 11:25 Nitko se neøe odrœati pred vama.zemlju kojom teçe med i mlijeko. njegovim imenom priseœi. da drugim bogovima ne iskazujete ætovanje i da im se ne klanjate. kao znak ih priveœite na svoju ruku. Blagoslov i prokletstvo 162 . PZ 11:20 Ispiæite ih na dovratnike svoje kuøe i na svoja vrata PZ 11:21 da vaæi dani i dani vaæih sinova u zemlji za koju se Jahve zakleo vaæim ocima da øe im je dati . njihove æatore i sve æto imahu. kiæe ne bi bilo. da ne poåete stranputicom. strah i trepet raæirit øe Jahve. da dugo œivite u zemlji za koju se zakleo Jahve ocima vaæim da øe je dati njima i njihovu potomstvu . Boga svojeg. danas ste se osvjedoçili o njegovoj veliçajnosti. PZ 11:12 zemlja nad kojom Jahve. njemu sluœi. i moøi øeæ skupljati svoje œito. kad su se spustili u Egipat. ispruœenoj miæici. po svoj zemlji u koju stupite. izgovarajte ih kad sjedite u svojoj kuøi i kad idete putem. vræili ih i ljubili Jahvu. ako doista posluæate zapovijedi koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu. PZ 11:9 napokon. kako ih je preplavio vodama Crvenog mora kad su vas progonili i kako ih je zatro do danaænjeg dana. dakle. uza njega se priljubi. PZ 11:11 Zemlja u koju idete da je zaposjednete zemlja je bregova i dolova i natapa je daœd nebeski. njegove zakone. Boga tvoga. bdi. o njegovoj moønoj ruci. i sluœili mu svim srcem svojim i svom duæom svojom. Bog tvoj. a sad je Jahve.PZ 10:16 Srce svoje obreœite. Jahvu. PZ 11:6 æto je uçinio s Datanom i Abiramom. PZ 10:20 Boj se Jahve. i na svoj zemlji njegovoj. PZ 10:18 daje pravdu siroti i udovici. Bog tvoj. zemlja ne bi davala roda i vas bi brzo nestalo s te dobre zemlje koju vam Jahve daje. Boga svoga. sinovima Eliaba. PZ 11:7 Vaæe su oçi vidjele sva ta velika djela æto ih je Jahve uçinio. Bog je nad bogovima. neka vam budu kao zapis meåu oçima! PZ 11:19 Pouçite u njima svoje sinove. PZ 10:21 On je tvoja slava. jer ste i sami bili pridoælice u zemlji egipatskoj. PZ 11:2 Vi. PZ 11:13 Zato. PZ 11:22 Ako budete vjerno drœali sve ove zapovijedi koje vam nareåujem. morao svoj usjev svojom nogom natapati kao æto se natapa povrtnjak. a ne vaæi sinovi. PZ 11:4 æto je uçinio egipatskoj vojsci. Boga svoga. daje mu hranu i odjeøu. njihovim konjima i kolima. uvijek poçivaju. bjeæe samo sedamdeset. æiju viæe ne ukruøujte! PZ 10:17 Jer Jahve. posijavæi sjeme. PZ 10:19 Ljubite i vi pridoælicu. Boga vaæega. koji je radi tebe uçinio velika i çudesna djela æto su ih vidjele tvoje oçi. PZ 11:24 Svako mjesto na koje stupi vaæa noga bit øe vaæe. svoje vino i svoje ulje. ljubi pridoælicu. uçinio te vas ima kao zvijezda na nebu. PZ 11:5 æto je za vas radio u pustinji dok ne stigoste do ovoga mjesta. Boga svoga. Bog tvoj. PZ 11:10 Jer zemlja u koju ideæ da je zaposjedneæ nije kao zemlja egipatska iz koje ste izaæli. od poçetka do svræetka godine. PZ 11:14 davat øu vaæoj zemlji kiæu u pravo vrijeme: u jesen i u proljeøe. koji nije pristran i ne da se podmititi. njih i njihove obitelji. PZ11:17JertadabinavasJahveusplamtiognjevom:nebesabizatvorio. kralju egipatskom. PZ 11:18 Utisnite ove moje rijeçi u svoje srce i svoju duæu. PZ 11:15 travu øu davati po tvome polju tvome blagu.budu brojni kao dani nebesa nad zemljom. uredbe i zapovijedi. PZ 11:23 Jahve øe ispred vas protjerati sve te narode i vi øete s posjeda odagnati narode brojnije i jaçe od sebe. Bog velik. Bog vaæ. kad lijeœete i kad ustajete. kako vam je rekao. hodili svim njegovim putovima i çvrsto se priljubili uz njega. rijeke Eufrata. Gospodar nad gospodarima. od Rijeke. PZ 11:16 Pazite da se vaæe srce ne zavede. koji nisu ni upoznali ni vidjeli pouke Jahve. do Zapadnog mora sterat øe se vaæe podruçje. od pustinje i Libanona. kad zemlja rastvori ralje svoje te ih proguta sred svega Izraela. PZ11:8Zatodrœitesvezapovijediætovamihdanasnareåujemdabudete jaki te uzmete u posjed zemlju u koju idete da je osvojite. Bog vaæ. Rubenova potomka. Tako øeæ jesti i biti sit. i vræi u sve dane njegove naredbe. PZ 10:22 Tvojih otaca.

u zemlji Kanaanaca. kako znate. ni od prinosa svojih ruku. uz Hrast More. vaæe sluge i sluækinje i levit koji bude u vaæim gradovima. Bog tvoj. PZ 12:21 Bude li mjesto koje Jahve. Bog tvoj. odabere da u njemu svoje ime smjesti daleko od tebe. PZ12:7Blagujteondje. kao da je od srne ili jelena. PZ 12:5 Jahvu. PZ 12:20 Kad ti Jahve.nalazilaseonanavisokim brdima. Tu prinosi svoje paljenice i tu obavljaj sve æto ti nareåujem. 163 .te jesti u bilo kojem svome gradu koliko ti duæa œeli. PZ 12:16 Ali krvi nemojte blagovati. svoga vina. PZ 12:19 Pazi da nikad ne zaboraviæ levita dok si na svojoj zemlji.moœeæ ga jesti koliko ti duæa œeli. porazbijajte njihove stupove. prema blagoslovu koji ti Jahve.Bogasvoga. bude davao. moœeæ zaklati i jesti mesa u svim svojim gradovima. PZ 12:8 Nemojte raditi çak ni kako radimo ovdje danas .kako sam ti veø naredio . s onu stranu Jordana. PZ 11:31 Eto øete prijeøi preko Jordana da zaposjednete zemlju koju vam daje Jahve. Bogom svojim. Bog vaæ. zatrite im imena s onih mjesta. PZ 12:3 Poruæite njihove œrtvenike. daje u posjed za sve dane æto budete œivjeli na zemlji. odabere da ondje nastani svoje ime. PZ 12:18 nego øeæ to blagovati pred Jahvom. i ti rekneæ: ‘Ja bih jeo mesa’ . PZ 11:30 Te se gore izdiœu. smrvite kipove njihovih bogova. PZ 11:32 Ali drœite i vræite sve zakone i uredbe koje vam danas izlaœem. svoga ulja ni prvine svoga krupnog ili sitnog blaga. svime æto ti ruka namakne. nego saåete s puta koji vam danas odreåujem te poåete za drugim bogovima kojih niste poznavali. a prokletstvo nad gorom Ebalom. na humovima ili pod kakvim zelenim drvetom. u jednome od tvojih plemena. Bog vaæ. PZ 12:12 Veselite se tada pred Jahvom. blagoslovom udijelio.unazoçnostiJahve.PZ 11:26 Gledajte! Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo: PZ 11:27 blagoslov. Bog tvoj. nasuprot Gilgalu. sred svih vaæih plemena.nebudetelisluæalizapovijediJahve. PZ 12:15 Ali svaki put kad ti srce zaœeli. Bog tvoj. Bog vaæ. Proveseli se u nazoçnosti Jahve. PZ 12:2 Sravnite sa zemljom sva mjesta na kojima su narodi koje øete protjeratiiskazivaliætovanjesvojimbogovima.jer œeliæ jesti mesa . tvoj sin. Bog otaca vaæih. PZ 12:6 onamo donosite svoje paljenice i svoje klanice. onda moœeæ zaklati bilo æto od svoje krupne ili sitne stoke æto ti je Jahve dadne . niti iæta od svojih zavjetovanih i od svojih dragovoljnih prinosa. vi. Boga svoga. PZ 12:14 nego samo na mjestu æto ga odabere Jahve. veselite se svime æto su vaæe ruke namaknule i æto vam je Jahve. istoçite je na zemlju kao vodu.Bogasvoga. PZ 12:11 onda øete donositi sve æto vam nareåujem: svoje paljenice. Zaposjednite je i nastanite se u njoj. PZ 12:17 Po svojim gradovima nemojte jesti desetine svoga œita. uvede u zemlju u koju ideæ da je zaposjedneæ. svoje zavjetne i dragovoljne prinose i prvine od svoga krupnoga i sitnoga blaga. nemojte onako iskazivati ætovanje.svatko æto se njemu çini dobro PZ 12:9 jer joæ niste stigli u Poçivaliæte. svoje klanice. spalite im aæere. Bog vaæ. budete li sluæali zapovijedi Jahve. da ondje stavi svoje ime i da ondje prebiva. u baætinu koju ti daje Jahve. proæiri tvoje podruçje. traœite jedino na mjestu koje je on odabrao. PZ11:28aprokletstvo. PZ 12:10 Ali kad prijeåete preko Jordana i nastanite se u zemlji koju vam Jahve. u mjestu koje Jahve. Jedinstvo bogosluœja PZ 12:1 Ovo su zakoni i uredbe æto vam ih valja drœati i vræiti u zemlji koju vam Jahve. daje u baætinu. za putom prema zapadu. I neçist i çist moœe ga jesti. Bog tvoj. kad vas smiri od svih neprijatelja koji budu oko vas te budete œivjeli bez straha.viivaæeobitelji. Bog tvoj. koje vam danas dajem. PZ 12:13 Pazi da ne prinosiæ svojih œrtava paljenica na bilo kojem mjestu æto ga zamijetiæ. Boga svoga. koji œive u Arabi. kao æto ti je rekao. vaæi sinovi i køeri. tvoj sluga. Bogu svome.na mjesto koje Jahve. svoje desetine i darove svojih ruku. tada nad gorom Gerizimom izreci blagoslov. ti. PZ 11:29 Kada te Jahve. tvoja sluækinja i levit koji bude u tvojim gradovima. jer on nema s vama udjela ni baætine. svoje desetine. PZ 12:4 Jahvi. Bogom svojim. tvoja køi. odabere. darove svojih ruku i sve svoje izabrane zavjetnice koje budete zavjetovali Jahvi . Boga svoga.

Onaj te htio zavesti s puta kojim ti je Jahve. PZ 12:26 Ali svoje posveøene prinose i svoje zavjetne prinose uzmi i nosi na mjesto koje Jahve odabere. PZ 12:28 Drœi i vræi sve ove naredbe æto ti ih propisujem. na œrtveniku Jahve.PZ 12:22 Jedi ga ipak onako kako se jede srna ili jelen: neka ga jedu zajedno çisti i neçisti. smiluje ti se i razmnoœi te. PZ:2Akoseutvojojsredinipojavikakavprorokiliçovjeksasnoviåenjima pa ti iznese kakvo znamenje ili çudo. køi tvoja. Bog tvoj. PZ 13:3 i to se znamenje ili çudo o kojem ti je govorio ispuni i onda ti on rekne: ‘Poåimo sad za drugim bogovima kojih dosad ne poznajeæ i njima iskazujmo ætovanje’.Bogasvoga.kojih vi inaçe ne poznajete PZ 13:15 tada dobro istraœi. hoøe da dozna ljubite li zbilja Jahvu. PZ 13:7 Kad bi te brat tvoj. Boga svoga. Boga tvoga. PZ 12:29 A kad Jahve. Ta Jahvi je zazorno i mrsko sve æto su oni çinili svojim bogovima. PZ 13:12 Sav øe se Izrael. a onda ruka svega naroda. koji te izvede iz zemlje egipatske. tako øu i ja. da bude dobro zauvijek tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad çiniæ æto je dobro i pravedno u oçima Jahve. tomu niæta ne domeøi i niæta ne oduzimaj. pazi da ne jedeæ krvi! Ta krv je œivot. naredio da ideæ. istrijebi narode na koje ideæ da ih otjeraæ s posjeda ispred sebe i kad ih otjeraæ te se u njihovoj zemlji nastaniæ. Tako treba da iskorijeniæ zlo iz svoje sredine. raspitaj se i temeljito izvidi.uznjega se priljubite. Boga svoga. sin majke tvoje. Çak su svoje sinove i køeri spaljivali u çast svojim bogovima. çujeæ gdje govore: PZ 13:14 ‘Pojavile se niætarije iz tvoje sredine i zavedoæe œitelje svoga grada kazujuøi: Hajde da sluœimo drugim bogovima! .njegovglassluæajte. kojih ne poznajeæ ni ti niti su ih poznavali tvoji oci. ne ætedi ga i ne skrivaj ga PZ 13:10 nego ga ubij! Neka se najprije tvoja ruka digne na njega da ga usmrtiæ. izvræi nad njim kleto uniætenje i nad svime æto bude u njemu.’ PZ 12:31 Nemoj onako postupati prema Jahvi. PZ 13:16 onda posijeci oætrim maçem stanovniætvo toga grada. svim srcem svojim i svom duæom svojom. PZ 13:11 Zaspi ga kamenjem dok ne umre. PZ 13:17 Snesi onda sav plijen nasred trga te spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi. napuniti strahom te viæe neøe poçinjati takva zla u tvojoj sredini. Ne istraœuj o njihovim bogovima i ne govori: ‘Kako su oni narodi ætovali svoje bogove. da Jahve odustane od œestine svoga gnjeva. meso i krv. koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz kuøe ropstva. da bude dobro i tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad çiniæ æto je pravo u oçima Jahvinim. dadne da se u njemu nastaniæ. PZ 13:13 Ako u kojem tvome gradu æto ti ga Jahve. PZ 12:24 Ne blaguj je. œena u tvom naruçju ili prijatelj tvoj koji ti je kao i œivot. PZ 12:25 Ne smijeæ je jesti. njegove zapovijedivræite. PZ 12:23 Samo. ne poåi za njima poæto budu uniæteni ispred tebe. istoçi je na zemlju kao vodu.drœeøisvenjegove 164 . Bog tvoj. PZ 13:6 A onaj prorok ili sanjaç neka se pogubi jer je poticao na otpad od Jahve. Neka zauvijek ostane ruæevina i neka se viæe nikada ne sazida. od jednoga kraja zemlje do drugoga PZ 13:9 nemoj pristati niti ga sluæaj! Neka ga tvoje oko ne saœaljuje. ili sin tvoj vlastiti. Boga svoga. PZ 12:27 Tu prinesi svoje paljenice. Ali krv od svojih klanica istoçi na œrtvenik Jahve. kad to çuje. potajno zavodio govoreøi: ‘Hajde da iskazujemo ætovanje drugim bogovima’. Bog tvoj. Bog vaæ. da ti iskaœe milosråe. kako se zakleo tvojim ocima PZ13:19akotibudeæsluæaoglasJahve. jer je kuæao da te odvrati od Jahve. Boga svoga.njemuætovanjeiskazujte. Ne smijeæ jesti œivot s mesom. Bogu svome. njega se bojte. PZ 12:30 çuvaj se da ne padneæ u zamku. Bogu svome. Protiv idolopoklonstva PZ 13:1 Sve æto vam nareåujem drœite. PZ 13:5 Idite samo za Jahvom. PZ 13:4 nemoj sluæati rijeçi toga proroka ni sne toga sanjaça: ta to vas iskuæava Jahve. Bude li istina i doista se ta grozota uçinila u tvojoj sredini. a meso pojedi. bilo tebi blizu bilo od tebe daleko. iz kuøe ropstva. Bogom svojim. PZ 13:18 Od onoga æto je bilo prokletstvom udareno neka niæta ne prione za tvoju ruku. PZ 13:8 bogovima onih naroda æto oko vas budu. Boga vaæega.

çaplje bilo koje vrste.zapovijedi koje ti danas nareåujem i vræeøi æto je pravo u oçima Jahve. sokola bilo koje vrste. PZ 14:19 Svi krilati kukci neka su za vas neçisti . Boga svoga. PZ 14:17 pelikana. neka ne utjeruje duga od svoga bliœnjega ni od svoga brata kad se jednom proglasi Jahvino otpuætanje dugova. PZ 14:4 Ovo su œivotinje koje moœete jesti: vol. bijelog strvinara i gnjurca. PZ 15:4 da ne bude siromaha kod tebe. neka su za vas neçiste. Boga svoga. Boga svoga. PZ 14:8 A svinja. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke! Desetina PZ 14:22 Odvajaj desetinu dohotka svake godine od svega æto tvoj usjev u polju donese.tada. premda ima papke razdvojene. ali ono æto se tvoga naåe kod tvoga brata treba da otpustiæ. moœete jesti.jer je mjesto æto ga Jahve odabere da u njemu nastani svoje ime previæe daleko od tebe . Tako øe te blagoslivljati Jahve. Boga tvoga. da se tako nauçiæ zauvijek bojati se Jahve. kad te Jahve. ne smijete jesti. PZ 15:3 Moœeæ traœiti od tuåina. Bog tvoj. PZ 15:2 Ovako neka bude opraætanje: neka svatko oprosti duœniku svoje potraœivanje. jejine i labuda. Bog tvoj. Bog tvoj. PZ 14:2 Ta ti si narod posveøen Jahvi. sitno œivinçe. PZ 14:18 rode. Njezina mesa nemojte jesti niti se njezina strva doticati. PZ 14:20 Sve krilato çisto moœete jesti.æto god ti duæa zaœeli. bivol i divokoza. sirota i udovica koji budu œivjeli u tvom gradu i neka jedu i neka se nasite. srna. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na çelu za pokojnikom. PZ 14:11 Svaku çistu pticu moœete jesti. PZ 14:23 A onda blaguj desetine svoga œita. Ta Jahve øe te obilno blagoslivljati u zemlji koju ti Jahve. svoga ulja i prvine svoje krupne i sitne stoke u nazoçnosti Jahve. PZ 15:5 samo ako budeæ dobro sluæao glas Jahve. blaguj i veseli se ti i tvoji ukuøani. PZ 14:5 jelen. uzmi novac u ruku pa idi u mjesto æto ga odabere Jahve. PZ 14:27 Ne zanemaruj levita koji bude u tvojim gradovima. daje u baætinu da je zaposjedneæ. Godina oproætenja PZ 15:1 Na zavræetku sedme godine opraætaj dugove. Bogu svome. u svim poslovima æto ih tvoja ruka poduzme. na mjestu koje on odabere da svoje ime ondje nastani. naime. Ondje u nazoçnosti Jahve.i koja preœiva. galeba ni kraguja bilo koje vrste. nemaju razdvojenih papaka. kopca. 165 .ne smijete ih jesti. ovca. PZ 14:10 A æto nema ljusaka i peraja. njegova predraga svojina. PZ 14:14 gavrana bilo koje vrste. Daj to pridoælici koji boravi u tvojimgradovimanekajedeilipakprodajtuåincu. PZ 14:12 Ali ovih ne smijete jesti: orla strvinara i jastreba. PZ 14:26 Ondje za novac kupi æto œeliæ: goveçe. PZ 14:21 Ne smijete jesti niæta æto crkne. To neka je za vas neçisto. PZ 14:24 Bude li ti put predug te ne mogneæ donijeti desetine . PZ14:29Panekadoåelevit-jernemaudjelanibaætinestobom-doæljak. Te. Boga svoga. Bog tvoj. Jahve je odabrao tebe izmeåu svih naroda na zemlji da budeæ njegov narod. PZ 14:9 A od svega æto u vodi œivi ovo moœete jesti: æto god ima ljuske i peraje. PZ14:6moœetejestisvakuœivotinjukojaimarazdvojenepapke-nadvoje posve razdvojene . ne preœiva: neka je za vas neçista.Jertisinarodposveøen Jahvi. koza. PZ 14:25 prodaj to za novac. srndaø. pupavca i æiæmiæa. jer on nema udjela ni baætine s tobom. svoga vina. PZ 14:13 tetrijeba. PZ 14:28 Na kraju svake treøe godine iznesi svu desetinu svoga prihoda od te godine i poloœi je na svoja vrata. vino ili opojno piøe . Çista i neçista hrana PZ 14:3 Niæta odvratno nemojte jesti. Bogu svome. blagoslovi. arnebeta i svisca. PZ 14:7 Samo od preœivaça ili od œivotinja s razdvojenim çaporcima ne moœete jesti ove: devu. PZ 14:15 noja. Boga svoga. PZ 14:16 sove. drœeøi i vræeøi sve ove zapovijedi æto ti ih danas nareåujem. iako preœivaju. kozorog. Protiv jednoga poganskog obiçaja PZ 14:1 Vi ste sinovi Jahve. antilopa.

Bog tvoj. kako te veø Jahve. blagosloviti u svemu æto budeæ radio. Bogu svome. Bog tvoj. Ujutro se onda okreni i zaputi svojim æatorima. jer te Jahve. Bog tvoj. nemoj ih œrtvovati Jahvi. PZ 15:15 Sjeøaj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj i kako te Jahve. Bog tvoj. PZ 16:5 Nije ti dopuæteno œrtvovati pashu u bilo kojem gradu æto ti ga dadne Jahve. jer u to si vrijeme iziæao iz Egipta. blagoslovio. PZ 15:18 Kad ga budeæ otpuætao od sebe slobodna. svome siromahu i potrebitu u zemlji svojoj. Zato ti ovo zapovijedam danas. veø pribliœuje’ . u mjestu æto ga odabere Jahve. neka ti ne bude teæko.i da prijekim okom pogledaæ svoga siromaænog brata i niæta mu ne dadneæ. Bog tvoj. dadne. od toga i njemu daj. PZ 16:6 nego u mjestu koje odabere Jahve. PZ 15:20 Blaguj ga ti i tvoj dom svake godine u nazoçnosti Jahve. a tih sedam tjedana uzmi brojiti kad srp poçne œeti klasje. godina otpuætanja dugova. PZ 15:13 Kad ga slobodna od sebe otpustiæ. ne æalji ga praznih ruku. PZ 15:16 Ali ako ti on kaœe: ‘Neøu da odlazim od tebe’.kruh nevoljniçki .neka ti sluœi æest godina. Bog tvoj. ako bi bili hromi ili slijepi ili imali kakvu god ruœnu manu. i nad mnogim øeæ narodima vladati. Bogu svome. s gumna svoga i iz badnja svoga. PZ 16:2 Kao pashu u çast Jahvi. zapovijedam ti: æirom otvaraj svoju ruku svome bratu. Bogu svomu! PZ 15:22 Pojedi ih u svojoj kuøi. çime te veø Jahve. PZ 15:11 Kako siromaha nikad neøe nestati iz zemlje. PZ 15:14 Daruj ga çime izmeåu stoke svoje. da ondje nastani ime svoje. On bi zazvao Jahvu protiv tebe i grijeh bi bio na tebi. a sam ih neøeæ morati uzimati.buduøi da si u œurbi iziæao iz zemlje egipatske: da se svega svog vijeka sjeøaæ dana kad si iziæao iz zemlje egipatske. PZ 15:9 Çuvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao te rekneæ: ‘Sedma se godina. PZ 16:10 Tada drœi Blagdan sedmica u çast Jahvi. PZ15:19Svemuækeprvineætoihomladitvojakrupnaisitnastokaposveti Jahvi.Hebrejac ili Hebrejka . Boga svoga. œrtvuj ovce i goveda u mjestu koje Jahve odabere da u njemu nastani ime svoje. Bogu svome. Bogu svome! Stoga vola prvenca nemoj uprezati niti striøi prvenca od svoje sitne stoke. jer øe te zbog toga blagoslivljati Jahve. blagoslivljat øe te kako ti je obeøao te øeæ moøi zajmove davati mnogim narodima. Bog tvoj. otkupio. o zalasku sunca. Pasha PZ 16:1 Drœi mjesec Abib i slavi Pashu u çast Jahvi. i neka ti bude robom zauvijek! Tako isto uçini i sa svojom sluækinjom. PZ 15:8 nego mu æirom rastvori svoju ruku i spremno mu daj æto mu nedostaje. kao srnu i jelena. Bog tvoj. a ne da ti srce bude zlovoljno kad mu dajeæ. PZ 16:3 Niæta ukvasano nemoj s njome jesti. ne budi tvrda srca niti zatvaraj svoje ruke prema svome siromaænome bratu. Bog tvoj. Bog tvoj. jer je zavrijedio dvostruku najamniçku plaøu za æest godina æto ti je sluœio. prinoseøi dragovoljni prinos iz svoje ruke. I neçist i çist mogu ih jesti. u svakom poslu tvome i u svakom pothvatu ruku tvojih. jer voli tebe i dom tvoj i jer mu je kod tebe bilo dobro PZ 15:17 uzmi tada æilo i probuæi mu uho na vratima. Bogu tvome. bude blagoslovio. PZ 15:7 Naåe li se kod tebe kakav siromah. netko od tvoje braøe u kojem god gradu u zemlji æto ti je Jahve. a sedme ga godine otpusti od sebe slobodna. PZ 16:7 Skuhaj je i pojedi na mjestu koje odabere Jahve. a sedmoga dana neka bude sveçani zbor u çast Jahvi. Posla nikakva ne radi! Svetkovina œetve PZ 16:9 Nabroj sedam tjedana. u mjesecu Abibu izveo noøu iz Egipta. PZ 16:4 Neka se sedam dana u tebe ne vidi kvasac na svemu tvome podruçju i niæta od mesa œrtve æto je zakoljeæ naveçer prvoga dana ne smije ostati preko noøi do jutra. PZ 15:21 Ali ako bi imali kakvu manu. PZ 15:10 Daj mu rado. samo tu œrtvuj pashu u predveçerje. PZ 15:23 Jedino krvi njihove ne smijeæ jesti! Istoçi je na zemlju kao vodu. PZ 15:12 Ako se tebi proda brat tvoj . nego sedam dana jedi beskvasan kruh .PZ 15:6 Jahve. Bog tvoj. dok oni nad tobom neøe gospodariti. PZ 16:8 Æest dana jedi beskvasan kruh. 166 . Zato øe te Jahve.

Boga svoga. Bogom tvojim. PZ 17:12 Ako bi se tko drsko odupro i ne bi posluæao ni sveøenika koji ondje stoji da sluœi Jahvi. i bude li istina i doista se ta grozota uçinila u Izraelu. Boga svoga . sluækinja tvoja. odabere da ondje nastani ime svoje . Jer vam je Jahve rekao: ‘Ovim se putem nikada viæe ne vraøajte!’ 167 . Bog tvoj. Bogom tvojim. PZ 17:1 Ne œrtvuj Jahvi. PZ 17:6 Na smrt osuåeni neka se pogubi na iskaz dvojice ili trojice svjedoka. Bog tvoj. Tako øeæ iskorijeniti zlo iz Izraela. Suci PZ 16:18 U svakom gradu koji ti dade Jahve. prema blagoslovu koji ti je udijelio Jahve. PZ 17:4 i tebi se to javi i ti to çujeæ. kako ga imaju svi drugi narodi oko mene’ PZ 17:15 tada øeæ onoga koga Jahve. suncu. sluga tvoj. na Blagdan sedmica i na Blagdan sjenica. Bog tvoj. sluga tvoj i sluækinja tvoja. kad sazna. PZ 17:13 a sav øe se narod. a ugroœava stvar pravednih. sirota i udovica æto budu kod tebe. PZ 16:15 Svetkuj u çast Jahvi.u bilo kojem tvojem gradu æto ti ga dade Jahve.naåe çovjek ili œena da uçini æto je zlo u oçima Jahve. PZ 16:19 Ne iskrivljuj pravde. PZ 17:8 Bude li ti preteæko ætogod rasuditi: ubojstvo. sebi postaviti za kralja. PZ 16:21 Ne postavljaj aæere ni od kakva drveta oko œrtvenika Jahve. da dugo œiviæ i zaposjedneæ zemlju koju ti Jahve. Bog tvoj. PZ 17:11 Uradi prema uputi koju ti dadnu i prema presudi koju donesu. PZ 16:17 nego neka svatko prinese æto moœe. Nekoga od svoje braøe postavi sebi za kralja. Bog tvoj. tada ustani i poåi u mjesto æto ga odabere Jahve. neka se taj çovjek pogubi. blagoslovom obasipati u svim tvojim œetvama. Bog tvoj. onda pomno istraœi. Boga tvoga. mjesecu ili bilo çemu od nebeske vojske. Bog tvoj. Tako øeæ iskorijeniti zlo iz svoje sredine. Bogu svome. sin tvoj i køi tvoja. doæljak. bojati i viæe se neøe drsko odupirati. ni suca. Svetkovina sjenica PZ 16:13 Blagdan sjenica slavi sedam dana poæto pokupiæ plodove sa svoga gumna i iz svoga badnja. koji podigneæ. levitima i sucu koji bude za ono vrijeme. i kræi njegov Savez: PZ 17:3 otiæavæi da iskazuje ætovanje drugim bogovima te se pokloni njima. kad je zaposjedneæ i u njoj se nastaniæ. PZ 16:16 Triput u godini neka se pokaœu svi tvoji muækarci pred Jahvom. PZ 16:22 i ne podiœi stupova.ti. levit i doæljak.PZ 16:11 I proveseli se tada u nazoçnosti Jahve. sukob o pravima. Bogu tvome. a poslije toga neka je digne sav narod. Bog tvoj. oni øe ti rasuditi. jer su na zazor Jahvi. Bog tvoj . na mjestu koje on odabere: na Blagdan beskvasnog kruha. PZ 17:5 onda toga çovjeka ili tu œenu koji uçiniæe takvu opaçinu izvedi na gradska vrata te ih kamenuj da poginu. daje. Bogu tvome. Pazi: sve uçini kako te upute. u svakom poslu ruku tvojih. ne primaj mita. pa onda kaœeæ: ‘Œelim da nad sobom postavim kralja. sin tvoj. Zato drœi i vræi ove uredbe. køi tvoja. Na rijeç jednoga svjedoka ne smije se pogubiti. a æto sam ja zabranio. a ne smijeæ postavljati nad sobom tuåina koji ti nije brat. Njih pitaj. PZ 16:12 Sjeøaj se da si i sam bio rob u Egiptu. Ali neka nitko ne doåe pred Jahvu praznih ruku. PZ 16:20 Teœi za samom pravdom. PZ 17:16 Samo neka ne drœi mnogo konja i ne æalje naroda u Egipat da poveøa broj konja. PZ 17:9 Obrati se sveøenicima. kakvu ozljedu ili svaåu u tvome gradu. PZ 17:7 Neka najprije svjedoci dignu ruku na njega da ga smaknu. Bogu svome. levit koji bude u tvome gradu. ni vola ni ovna koji bi na sebi imao manu ili kakvo zlo. jer øe te Jahve. PZ 17:10 I uçini onako kako ti budu kazali u mjestu koje Jahve odabere. odabere. sirota i udovica æto se naåe u tvome gradu. daje. sedam dana na mjestu koje odabere Jahve. da budeæ potpuno veseo. Od presude koju ti kaœu ne odstupaj ni desno ni lijevo.na mjestu æto ga Jahve. jer bi to bilo ruœno pred Jahvom. PZ 17:14 Kad stigneæ u zemlju koju ti Jahve. jer mito zasljepljuje oçi mudrih. PZ 17:2 Ako se u tvojoj sredini . ne budi pristran. postavi suce i nadglednike za svoja plemena da narodom pravedno upravljaju. PZ 16:14 Proveseli se na svoj blagdan ti.

PZ 18:14 Narodi koje øeæ naskoro otjerati s posjeda sluæaju vraçare i gatare. PZ 19:5 primjerice. ne dopuæta. kao æto si ti.od onih koji œrtve prinose. gvoœåe odleti s drœalice i pogodi njegova druga te on pogine: takav ubojica neka uteçe u jedan od tih gradova i spasit øe œivot. PZ 18:5 jer je njega odabrao Jahve. svom duæom zaœelio da doåe u mjesto æto ga Jahve odabere. takav prorok neka se pogubi. neka sebi na svitak prepiæe ovaj Zakon od sveøenika Levijevaca. zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve. PZ 18:15 Proroka kao æto sam ja. PZ 18:11 nitko tko bi bajao. daje u baætinu podijeli natroje. PZ 18:4 Davaj mu i prvine od svoga œita. od svih tvojih plemena. zamahne sjekirom u ruci da obori drvo. PZ 18:19 A ne bude li tko posluæao mojih rijeçi æto ih prorok bude govorio u moje ime. njega i njegove sinove. Boga svoga. kako im je i rekao. ali tebi to Jahve. PZ 19:1 Kad Jahve.PZ 17:17 I neka nema mnogo œena da mu srce ne poåe stranputicom. na dan zbora. çaranjem. neka œive od œrtava paljenih Jahvi i od njegove baætine. neka ga çita sve vrijeme svoga œivota da nauçi bojati se Jahve. na Horebu. Boga svoga. PZ 18:2 Neka. Bog tvoj. i neka sebi ne gomila srebra ni zlata! PZ 17:18 A kad sjedne na kraljevsko prijestolje. PZ 19:4 Ovo je sluçaj u kojemu ubojica moœe onamo pobjeøi i spasiti svoj œivot: kad tko ubije svoga bliœnjega nehotice. PZ 18:10 Neka se kod tebe ne naåe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju køer. vilice i œeludac.kaoidruganjegova braøa Levijevci koji stoje ondje pred Jahvom. Nemoj od njega strahovati. PZ 19:3 Naçini put onamo. od svoga vina. onda je to rijeç koje Jahve nije kazao. PZ 18:20 A prorok koji bi se usuåivao govoriti æto u moje ime æto ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova. PZ 18:8 Neka jede jednak dio kao i drugi. kada si govorio: ‘Neøu viæe da sluæam glas Jahve. taj øe odgovarati preda mnom. tako da svaki ubojica moœe onamo uteøi. PZ 17:20 da se svojim srcem ne uzdigne iznad svoje braøe i da ne skrene od ove zapovijedi ni desno ni lijevo.neka nemaju udjela ni baætine s Izraelom.sve pleme Levijevo . Boga svoga. daje u baætinu. od tvoje braøe. Bog tvoj.Bogasvoga. PZ 18:9 Kad uåeæ u zemlju koju ti daje Jahve. nemaju baætine meåu svojom braøom: Jahve je njihova baætina. bilo to goveçe ili æto od sitne stoke: sveøeniku treba dati pleøe. istrijebi narode çiju zemlju tebi daje te kad ih istjeraæ i nastaniæ se u njihovim gradovima i domovima. dakle. PZ 18:18 Podignut øu im proroka izmeåu njihove braøe. drœati sve rijeçi ovoga Zakona i vræiti ove odredbe. od svoga ulja i prvine od vune svojih ovaca. Bog tvoj. iz tvoje sredine. u Izraelu. U drskosti je taj prorok govorio. bez obzira na prodanu oçevinu. Stavit øu svoje rijeçi u njegova usta da im kaœe sve æto mu zapovjedim. bilo gdje u Izraelu. PZ 18:3 Ovo neka bude sveøeniçka pristojba od naroda . odvoji tri grada. a onda podruçje zemlje koju ti Jahve. Bog tvoj: njega sluæajte! PZ 18:16 Posve onako kako si i traœio od Jahve. zazivao duhove i duæe predaka ili se obraøao na pokojnike. kako bi dugo kraljevao. PZ18:7moœetusluœbovatiuimeJahve. PZ 18:13 Budi posve vjeran Jahvi. PZ 17:19 Neka ga drœi uza se.’ PZ 18:21 Moœda øeæ reøi u svome srcu: ‘Kako øemo raspoznati rijeç koju Jahve nije izrekao?’ PZ 18:22 Kad prorok govori u ime Jahve pa to ne bude i rijeç se ne ispuni. vraçanjem i çarobnjaætvom. Bogom tvojim. a da ga prije nije mrzio. Bogu svome. Sveøenici PZ 18:1 Sveøenici Levijevci . niti œelim viæe gledati taj silni oganj da ne poginem!’ PZ 18:17 Nato mi reçe Jahve: ‘Pravo su rekli. PZ 18:12 Jer tko god takvo æto çini gadi se Jahvi. PZ 18:6 Ako bi koji levit æto boravi u nekom tvome gradu. podignut øe ti Jahve. Bog tvoj. te da obavljaju sluœbu i blagoslivljaju u ime Jahve. Bog tvoj. PZ 19:2 u zemlji koju ti Jahve. kad ode sa svojim bliœnjim u æumu da sijeçe drva. Bog tvoj. Bog tvoj. nemoj se priuçavati na odvratne çine onih naroda. tko bi se bavio gatanjem. 168 . on i sinovi njegovi. da zauvijek stoje pred Jahvom.

kad o tome çuju.’ PZ 20:5 Potom neka narodu progovore nadglednici: ’Ima li koga da je sagradio novu kuøu a nije se u nju uselio? Neka se vrati kuøi svojoj da ne pogine u boju pa da se tko drugi u nju ne useli. ruka za ruku. sve njegove muækarce pobij oætrim maçem! PZ 20:14 A œene. 169 . Bog vaæ. sve æto bude u gradu . neka se vrati domu svome da ne trne srce njegovoj braøi kao njemu. skoçi na njega i ubije ga. Bog tvoj.sav plijen . iako taj nije zasluœio smrt buduøi da ubijenoga nije otprije mrzio. PZ 19:12 onda neka starjeæine onoga grada izvedu ubojicu i predaju ga u ruke krvnom osvetniku da ga pogubi. progoneøi u svom bijesu ubojicu . a zatim pobjegne u jedan od tih gradova. PZ 19:11 Ali ako tko mrzi svoga bliœnjega i vreba ga. Priprava PZ 20:1 Ako poåeæ u rat na svoje neprijatelje te vidiæ konje. ide s vama da se bori za vas protiv vaæih neprijatelja i da vas spasi. kola i narod brojniji od sebe. daje u baætinu. proæiri tvoje podruçje.’ PZ 20:9 Kad nadglednici zavræe govor narodu.uzmi sebi i uœivaj plijen od svojih neprijatelja æto ti ga daje Jahve. djecu. koji te izveo iz zemlje egipatske. PZ 20:3 Neka im kaœe: ‘Çuj. sav narod æto se naåe u njemu podvrgni tlaki neka za te radi. Meåa PZ 19:14 Nemoj pomicati susjedova meåaæa kojim su stari razmeåaæili tvoj posjed æto øeæ ga naslijediti u zemlji koju ti Jahve. Izraele! Danas polazite u boj na neprijatelje svoje. noga za nogu. Bog tvoj. opsjedni ga. Kakav god bio prekræaj. PZ 19:13 Neka ga oko tvoje ne saœaljuje! Tako øeæ u Izraelu iskorijeniti prolijevanje neduœne krvi i bit øeæ sretan. ne boj ih se! Ta s tobom je Jahve. stoku. PZ 20:7 Ima li koga da se zaruçio a nije se oœenio? Neka se vrati domu svome da u boju ne pogine te da mu tko drugi zaruçnice ne odvede. PZ 20:13 Kad ti ga Jahve. neka presuda poçiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. Bog tvoj. oko za oko. PZ 20:2 Prije boja neka sveøenik istupi i govori narodu. neka vojni zapovjednici stanu na çelo naroda. Bude li se pokazalo da je svjedok laœan i da je laœno svjedoçio protiv svoga brata. PZ 20:6 Ima li koga da je zasadio vinograd a joæ ga nije brao? Neka se vrati domu svome da u boju ne pogine te da mu drugi roda ne obere. koji ne budu gradovi ovih naroda odavde. Iskorijeni zlo iz svoje sredine! PZ 19:20 Drugi øe. kao æto se zakleo ocima tvojim. Boga svoga. Neka vam srca ne klonu! Ne plaæite se! Ne bojte se! Ne dræøite pred njima! PZ 20:4 Ta Jahve. Bog tvoj. PZ 19:16 Ako kakav krivi svjedok ustane protiv koga optuœujuøi ga za pobunu. te hodio njegovim putovima sve vrijeme onda ovim gradovima dodaj joæ tri grada: PZ 19:10 tako se neøe prolijevati neduœna krv u tvojoj zemlji koju ti Jahve daje u baætinu i neøeæ se krvlju okaljati. i dadne ti svu zemlju koju je obeøao tvojim ocima.kad bi put bio predug . PZ 19:7 Stoga ti nalaœem: tri grada odvoji! PZ 19:8 A kad Jahve. Krivo svjedoçanstvo PZ 19:15 Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv çovjeka ni za koju krivnju i ni za kakav zloçin.’ PZ 20:8 Neka nadglednici nastave te narodu kaœu: ‘Tko se boji i kome srce trne. Zauzimanje grada PZ 20:10 Kada doåeæ pod koji grad da na njega navaliæ. PZ 19:21 Neka ti se oko ne saœaljuje! Œivot za œivot. PZ 19:18 Neka suci provedu temeljitu istragu.mogao gonjenoga stiøi i pogubiti ga. Bog tvoj. PZ 20:15 Tako çini sa svim gradovima koji budu vrlo daleko od tebe. PZ 19:19 uçinite mu onako kako je on kanio svome bratu. PZ 19:9 budeæ li drœao i vræio sve ove zapovijedi æto ti ih danas nalaœem i ljubio Jahvu. zub za zub. pred sveøenika i suce koji budu vræili sluœbu u to vrijeme.PZ 19:6 Inaçe bi krvni osvetnik. PZ 19:17 onda obojica koja se parbe neka stupe pred Jahvu. najprije mu ponudi mir. PZ 20:12 Ali ako odbije tvoj mir i zarati s tobom. preda u ruke. pobojati se te viæe neøe çiniti takva zla u tvojoj sredini. PZ 20:11 Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata svoja.

Nevaljali sin PZ 21:18 Ako tko imadne opaka i nepokorna sina koji neøe da sluæa ni oca ni majke . PZ 20:18 tako da vas ne nauçe çiniti sve one odvratnosti æto ih çine svojim bogovima te da ne sagrijeæite protiv Jahve.kletim uniætenjem: Hetite i Amorejce. PZ 21:3 Tako øe ustanoviti koji je grad najbliœe ubijenom. na vrata svoga mjesta. Ako je ubojica nepoznat PZ 21:1 Ako se u zemlji koju ti Jahve. naredio. kad doåe dan da podijeli svoju imovinu meåu svoje sinove. PZ 21:17 nego mora za prvoroåenca priznati sina od mrske i njemu dati dvostruk dio od svega æto ima. na mjesto koje se ne obraåuje i ne zasijava. ne dopusti da se prolijeva neduœna krv u tvome izraelskom narodu!’ Tako øe biti zaætiøeni od krvi. koji je prvenac. PZ 21:14 Ako ti poslije ne bi bila po volji. neøe da nas sluæa. PZ 21:5 Zatim neka doåu sveøenici.a ne zna se tko ga je ubio PZ 21:2 onda neka odu tvoje starjeæine i suci te izmjere udaljenost od ubijenoga do okolnih gradova. PZ 21:12 Dovedi je svojoj kuøi pa neka obrije glavu. Poslije toga moœeæ joj pristupiti kao muœ i neka ti postane œenom. Hivijce i Jebusejce. kamenjem zasiplju dok ne pogine. PZ 21:4 Neka zatim starjeæine onoga grada stjeraju junicu u kakav nepresuæni potok. pusti je kuda joj drago. na potoku. Bog tvoj. Bog tvoj. PZ 20:20 Jedino stabla za koja znaæ da nisu voøke moœeæ niætiti. Bog tvoj. Boga svoga. ne smije postupiti prema prvoroåencu od drage na ætetu sina od mrske. niætarija je i pijanica. da mu sluœe i da u ime Jahvino blagoslivljaju.temuidragaimrskarodesinove. PZ 21:8 Zakrili. Starjeæine toga grada neka tada uzmu junicu æto joæ nije radila: æto joæ pod jarmom nije vukla. PZ 21:20 i neka kaœu gradskim starjeæinama: ‘Ovaj naæ sin opak je i nepokoran. Tijelo objeæenika PZ 21:22 Ako tko uçini grijeh koji zasluœuje smrt te bude pogubljen vjeæanjem o stablo. kako ti je Jahve. njih moœeæ sjeøi i od njih praviti naprave za opsadu grada koji je u ratu protiv tebe dok ne padne. Moœeæ im jesti plod.pa ni onda poæto ga kazne PZ 21:19 neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starjeæinama svoga grada. PZ 21:6 Zatim sve starjeæine iz onoga grada koji bude najbliœi ubijenome neka operu ruke u potoku nad zaklanom junicom. Bog tvoj. i ondje.’ PZ 21:21 Potom neka ga svi ljudi. a nemoj ih sjeøi. Neka provede mjesec dana u tvome domu oplakujuøi svoga oca i svoju majku. daje da je zaposjedneæ naåe tko ubijen gdje u polju leœi . Postupak sa zarobljenicima PZ 21:10 Kad odeæ u rat na svoje neprijatelje pa ih Jahve. PZ 21:7 Potom neka izjave: ‘Naæe ruke nisu prolile ove krvi niti smo svojim oçima iæta vidjeli. PZ 21:11 ako meåu zarobljenicima opaziæ lijepu œenu i u nju se zagledaæ. Jer njih je odabrao Jahve. PZ 21:9 A ti øeæ ukloniti prolijevanje neduœne krvi iz svoje sredine ako uçiniæ æto je pravo u Jahvinim oçima. Tako øeæ iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav øe Izrael to çuti i bojat øe se. potomci Levijevi. Jer poljska stabla nisu ljudi da bi ispred tebe mogla bjeœati u utvrdu. Kanaance i Periœane. Jer on je prvina njegove snage . na njihovu se rijeç rjeæava svaki spor i svako nasilje. njegovi sugraåani. a drugukojamujemrska.njemu pripada pravo prvorodstva. preda u baætinu niæta ne ostavljaj na œivotu PZ 20:17 nego ih udari ‘heremom’ . 170 . PZ 20:19 Kad navaliæ na kakav grad pa ga moradneæ dugo opsjedati da gaosvojiæ. obreœe nokte PZ 21:13 i odbaci haljine u kojima je zarobljena.aliprvoroåenac bude od one koja mu je mrska. svoj narod Izrael koji si oslobodio. preda u ruke tvoje te ih zarobiæ. moœeæ je uzeti za œenu. Pravo prvorodstva PZ 21:15 Ako koji çovjek imadne dvije œene: jednu koja mu je draga.nemojuniætavatinjegovihstabalazasijecajuøiunjihsjekirom.PZ 20:16 U gradovima onih naroda koje ti Jahve. Jahve. neka junicu zakolju. Bog tvoj. Za novac je ne smijeæ prodati niti s njom postupiti kao s ropkinjom jer ti je bila œena. PZ 21:16 onda.

PZ 22:23 Ako mladu djevicu zaruçenu za nekoga u gradu sretne drugi çovjek i s njom legne. PZ 22:25 Ako çovjek u polju naiåe na zaruçenu djevojku i silom legne s njom. a muækarac se ne smije oblaçiti u œenske haljine. nije bilo nikoga da joj priskoçi u pomoø. jer je poçinila besramnost u Izraelu odajuøi se bludu u oçevu domu. PZ 23:1 Neka se nitko ne œeni œenom oca svoga i neka ne odgrøe oçeva pokrivaça. PZ 22:6 Ako putem naiåeæ na ptiçje gnijezdo sa ptiøima ili s jajima. Dobar glas mlade œene PZ 22:13 Ako koji çovjek uzme œenu i uåe k njoj. ne okaljaæ krvlju. Propisi o tuåem vlasniætvu PZ 22:1 Kad vidiæ kako luta vol ili ovca tvoga brata. i premda je zaruçena djevojka zapomagala. nemoj uzimati majke sa ptiøima: PZ 22:7 pusti majku na slobodu. ali je potom zamrzi. zato æto je pronio ruœan glas o jednoj izraelskoj djevici. neka je uzme za œenu da je ne moœe pustiti dok je œiv. PZ 22:21 neka djevojku izvedu na kuøna vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre. PZ 22:19 neka ga. a ptiøe uzmi. Tko bi to çinio bio bi odvratan Jahvi. pa budu uhvaøeni na djelu. s njegovim ogrtaçem i sa svime æto brat tvoj izgubi. koju ti Jahve. a çovjeka æto je oskvrnuo œenu bliœnjega svoga. ne kloni se nego mu pomozi da ih podigne. PZ 22:27 On ju je zatekao u polju.budu smaknuti.bude istinita. Tako øeæ iskorijeniti zlo iz svoje sredine. PZ 22:4 Kad opaziæ kako se magarac tvoga brata ili njegov vol svalio na putu. Tako øeæ imati sreøu i dug œivot. neka oboje . na krovu naçini ogradu da svoju kuøu. PZ 22:2 Ako ti brat nije blizu ili ga ne znaæ. ali kad joj priåoh. Tako neøeæ okaljati svoje zemlje. Tako øeæ iskorijeniti zlo iz Izraela. ne naåoh u nje znakova djeviçanstva’ PZ 22:15 neka tada djevojçin otac i majka uzmu dokaz djevojçina djeviçanstva te ga iznesu pred gradske starjeæine na vrata. ali mu je omrzla. na stablu ili na zemlji. PZ 22:5 Œena ne smije na se stavljati muæke odjeøe. PZ 22:24 oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru: djevojku æto nije zvala u pomoø u gradu. nemoj proøi mimo njih nego ih otjeraj svome bratu. Iskljuçeni iz zajednice 171 . Bogu svome.PZ 21:23 njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko noøi nego ga pokopaj istoga dana. jer je objeæeni prokletstvo Boœje. PZ 22:17 Stoga joj pripisuje svaæta ruœno i tvrdi: nisam u tvoje køeri naæao znakove djeviçanstva. Nije ti dopuæteno prolaziti mimo njegovo. A buduøi da ju je oskvrnuo. I neka mu ona i dalje bude œenom da je ne moœe pustiti dok je œiv. a ti naåeæ. Jer to je kao da navali tko na bliœnjega svoga i ubije ga. Bog tvoj.da se na mladoj œeni nije naælo djeviçanstvo . PZ 22:8 Kad gradiæ novu kuøu. kuøi ih svojoj dotjeraj pa neka ostanu kod tebe dokle brat tvoj ne doåe po njih. PZ22:26adjevojcinemojniæta:nemananjojkrivnjekojombizasluœivala smrt. PZ 22:14 pripiæe joj ruœnoøe i ozloglasi je govoreøi: ‘Oœenih se njome. daje u baætinu. PZ 22:18 Neka tada starjeæine onoga grada uzmu muœa pa ga kazne. PZ 22:12 Na çetiri roglja ogrtaça kojim se zaogrøeæ napravi rese. PZ 22:9 Po svome vinogradu nemoj sijati drugog usjeva da ne bi bila posveøena çitava ljetina: i plod sjemena i rod vinograda. PZ 22:10 Ne upreœi u plug vola i magarca zajedno. PZ 22:3 Tako çini s njegovim magarcem. Tada mu ih vrati. Ali evo djeviçanskih znakova moje køeri!’ I neka razastru plahtu pred gradskim starjeæinama. a majka bude leœala sa ptiøima ili na jajima. PZ 22:28 Ako çovjek naiåe na mladu djevicu koja nije zaruçena te je pograbi i s njom legne. Tako øeæ iskorijeniti zlo iz svoje sredine. PZ 22:16 Potom neka progovori starjeæinama djevojçin otac: ‘Ovome sam çovjeku dao svoju køer za œenu. PZ 22:11 Ne oblaçi se u tkaninu otkanu od vune i lana zajedno. onda neka se pogubi samo taj æto je s njom legao. PZ 22:20 Ali ako optuœba .i çovjek koji je leœao sa œenom i sama œena . PZ 22:29 tada çovjek koji je s njom leœao neka djevojçinu ocu dade pedeset srebrnika. kad bi tko s nje pao. Preljub i bludnost PZ 22:22 Ako se koji çovjek zateçe gdje leœi sa œenom udatom za drugoga. udare globom od stotinu srebrnika pa ih dadnu ocu mlade œene.

uruçi joj ga i potjera je iz svoje kuøe. Çistoøa vojske u taboru PZ23:10Kadpoåeæstaboromnasvojeneprijatelje. jer si bio doæljak u zemlji njegovoj. ne moœe opet uzeti za œenu onaj prvi muœ koji je bijaæe otpustio. neka iziåe iz tabora i neka se ne vraøa u njega. Stoga i tvoj tabor treba da bude svet: neka Jahve ne zapazi u tebe niæta nedoliçno. ali u svoj sud ne smijeæ stavljati. da se ne bi odvratio od tebe. Rastava PZ 24:1 Kada tko uzme œenu i s njome postupi kao muœ. PZ 23:8 Nemoj prezirati Edomca. PZ 23:22 Kad zavjetujeæ kakav zavjet Jahvi. PZ 23:9 Njihovi potomci u treøem naraætaju mogu se primiti u Jahvinu zajednicu. nitko od njihovih. Bileama iz Petora u Aram Naharajimu.ili pak umre taj koji ju je drugi uzeo PZ 24:4 tada je. Bog tvoj. a potom na njoj otkrije æto ruœno te ona viæe ne nalazi milosti u njegovim oçima i on joj napiæe otpusno pismo. neøe ti biti grijeh. Nemoj s njime loæe postupati. moœeæ kidati klasove rukom. ide posred tvoga tabora da te ætiti i da ti predaje neprijatelje. i æto su za novce najmili sina Beorova. PZ 23:25 Ako uåeæ u vinograd svoga susjeda. iskopati rupu i poslije zatrpati svoju neçist. niti kamata na bilo æto gdje se obiçno traœe. daje u baætinu. poæto se tako oskvrnula. Bogu svome. nego. Ne preziri ni Egipøanina. PZ 23:14 Sa svojom opremom nosi i lopaticu: njome øeæ. PZ 23:23 Ako se ne zavjetujeæ. osloboåen. PZ 24:2 a ona izaåe iz njegove kuøe. da ti Jahve. Bog tvoj. ali ne smijeæ prinositi srpa susjedovu œitu. PZ 23:15 Ta Jahve. Bog tvoj. PZ 23:21 Od tuåinca moœeæ traœiti kamate. slobodno ti je zobati groœåa do mile volje. jer je on brat tvoj. Zacijelo øe ga Jahve. uruçi joj ga i otjera je iz svoje kuøe . Boga svoga. çak ni u deseto koljeno. PZ 23:26 Ako uåeæ u œito svoga susjeda. ali ih od svoga brata nemoj traœiti. Bog tvoj. Bogu tvome. Bog tvoj. PZ 23:20 Ne traœi kamata od svoga brata. ode i poåe za drugoga PZ 24:3 pa omrzne i tome drugomu te joj i on napiæe otpusno pismo. ne oklijevaj da ga ispuniæ. ne htjede usliæati Bileama nego ti Jahve. Bog tvoj. od tebe traœiti. neka mu se ne dodjeljuje nikakva sluœba. u mjestu æto ga odabere u jednome od tvojih gradova gdje mu se svidi. PZ 23:7 Nikad ne promiçi njihovo blagostanje i njihovo dobro u sve dane svoje dovijeka. zavjet koji si svojim ustima slobodno uçinio Jahvi. Praviçnost i çovjeçnost PZ 24:5 Kad se tko netom oœeni. PZ 23:11 Ako je meåu tvojima tko postao neçist zbog noønog izljeva. PZ 23:4 Neka ne ulazi u Jahvinu zajednicu ni Amonac ni Moabac. kad ideæ napolje. PZ 23:24 Ali ispuni ono æto prijeåe preko tvojih usana. neka ne ide u vojsku. Bog tvoj. i bio bi ti grijeh. Bogu svome. ne smije nikad u zajednicu Jahvinu. PZ 23:12 A predveçer neka se u vodi opere te u smiraje moœe opet u tabor. ni za kakav zavjet bludniçine plaøe ni pasjeg novca. niti kamata za novac.çuvajseodsvakoga zla. udijeli blagoslov u svakom pothvatu tvoje ruke u zemlji u koju ideæ da je zaposjedneæ. PZ 23:18 Neka ne bude svetiæne bludnice meåu izraelskim køerima i neka ne bude svetiænog bludnika meåu izraelskim sinovima! PZ 23:19 Ne donosi u Dom Jahve. PZ 23:5 A sve zato æto nisu izaæli pred vas s kruhom i vodom kad bijaste na putu iziæavæi iz Egipta. ne smijeæ uvaljivati u grijeh zemlju koju ti Jahve. PZ 23:17 Neka boravi s tobom u tvojoj sredini. niti kamata na jestvine. PZ 23:6 Ali Jahve. neka se njegovi ne primaju u zajednicu Jahvinu ni do desetog koljena. Bilo bi to odvratno pred Jahvom.PZ 23:2 Neka se u Jahvinu zajednicu ne prima onaj komu je stuçena moænjica ili odrezano udo. Zaætita slabih PZ 23:16 Ne smijeæ gospodaru izruçivati roba koji je od svoga gospodara utekao k tebi. PZ 23:3 Ni mjeæanac neka se ne prima u Jahvinu zajednicu. da te prokune. 172 . prometnu prokletstvo u blagoslov jer te ljubi Jahve. jer je oboje odvratno Jahvi. neka ostane kod kuøe godinu dana da razveseljuje œenu koju je doveo. PZ 23:13 Imaj izvan tabora mjesto gdje øeæ iøi napolje.

PZ 24:10 Kada bliœnjemu svome dajeæ bilo kakav zajam. 173 .’ PZ 25:8 Neka ga pozovu starjeæine njegova grada i pitaju. siroti i udovici. nemoj lijegati s njegovim zalogom. neka ostane doæljaku. taj otmiçar neka se smakne! Tako øeæ iskorijeniti zlo iz svoje sredine. neka mu sudac naredi da legne i tu pred njim neka mu odbroje onoliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivnji. ne vraøaj se po njega. Bogu tvome. PZ 24:18 Sjeøaj se da si bio rob u Egiptu i da te odande izbavio Jahve. Drœite i vræite æto njima naredim. pljune mu u lice i kaœe ove rijeçi: ‘Ovako se radi çovjeku koji neøe da podigne doma svome bratu!’ PZ 25:10 Taj neka se prozove u Izraelu ‘Dom bosoga’. PZ 25:16 Ta Jahvi je. PZ 24:20 Kad jednom omlatiæ svoje masline. Bog tvoj. PZ 24:7 Ako se naåe tko da otme koga izmeåu svoje braøe Izraelaca te postupi s njim kao s robom ili ga proda. da dugo œiviæ na zemlji koju ti daje Jahve. da modrica ne bi bila prevelika te se ne bi ponizio tvoj brat pred tobom kad bi mu udarali viæe udaraca. odvratan tko to çini. neka se dade pravo onome koji je prav. PZ 25:7 Ako. PZ 24:11 Stoj vani. Dodaci PZ 25:11 Ako se dvojica potuku. nemoj ulaziti u njegovu kuøu da mu uzmeæ zalog. PZ 24:17 Ne izvrøi pravice doæljaku ni siroti i ne uzimaj u zalog haljine udovici. jer je siromah i za njom uzdiæe. ali ne viæe. PZ 25:14 U svojoj kuøi opet nemoj drœati dvojaku efu: veøu i manju. Bog tvoj. veøi i manji. Tako neøe na te vapiti Jahvi i neøeæ sagrijeæiti. a krivac neka se osudi. PZ 24:19 Kad œanjeæ œito na svojoj njivi pa zaboraviæ koji snop na njivi. Bog tvoj. onda njegova snaha neka doåe na vrata pred starjeæine i kaœe: ‘Neøe djever moj da saçuva ime bratu svome u Izraelu. PZ 25:1 Kad nastane svaåa meåu ljudima i doåu na sud da im se sudi.PZ 24:6 Neka se ne uzima u zalog œrvanj. siroti i udovici da te Jahve. PZ 24:9 Sjeøaj se æto je Jahve. viæe iza sebe ne pretraœuj. zato ti nareåujem da ovu zapovijed vræiæ. Bude li uporan i kaœe: ‘Ne œelim se njom œeniti’. PZ 24:13 o zalasku sunca moraæ mu vratiti zalog da on mogne spavati usvomeogrtaçuitebeblagoslivljati. tko god çini nepravdu. PZ 25:13 U torbi nemoj nositi dvojak uteg. uçinio Mirjami na putu kad ste iziæli iz Egipta. pazi da briœno drœiæ i vræiæ sve æto vas pouçe levitski sveøenici. sirotu i udovicu. PZ 24:16 Neka se oçevi ne osuåuju na smrt zbog sinova ni sinovi zbog oçeva. ni gornji ni donji: ta time bi se u zalog uzimao sam œivot. PZ 25:9 neka njegova snaha k njemu pristupi na oçi starjeæine pa mu skine s noge sandalu. PZ 25:15 Neka ti je uteg potpun i toçan i neka ti je efa potpuna i toçna. neka to ostane doæljaku. PZ 24:8 Javi li se guba. PZ 24:21 Kad obereæ svoj vinograd. PZ 25:6 A prvi sin koga ona rodi neka ostane na ime njegova pokojnoga brata da njegovo ime ne izumre u Izraelu. PZ 24:22 Sjeøaj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj. blagoslovi u svakom pothvatu ruku tvojih. ne paljetkuj iza sebe. PZ 25:4 Ne zavezuj usta volu kad vræe. PZ 24:12 A ako on bude siromah. zato ti nalaœem da ovu zapovijed vræiæ. PZ 24:14 Nemoj zakidati jadnoga i bijednog najamnika. a çovjek komu si dao zajam neka ti iznese zalog van. œena pokojnoga neka se ne preudaje izvan kuøe. Bogom tvojim. meåutim. pa œena jednoga poåe da izbavi svoga muœa iz æaka onoga koji ga tuçe i pruœi ona svoju ruku i onoga uhvati za sram. PZ 25:12 odsijeci joj ruku i neka je ne saœaljuje oko tvoje. nego neka k njoj pristupi njezin djever i uzme je sebi za œenu te izvræi djeversku duœnost. bio on tvoj sunarodnjak ili doæljak iz kojega grada u tvojoj zemlji. Zakon levirata PZ 25:5 Kad braøa stanuju zajedno pa jedan od njih umre a da nije imao sina. PZ 25:2 Ako krivac zasluœi da bude iæiban.ToøetibitidobrodjelopredJahvom. neka to bude za doæljaka. PZ 24:15 Svaki dan daj mu zaradu prije nego sunce zaåe. onaj çovjek ne œeli da se oœeni svojom snahom. PZ 25:3 Do çetrdeset udaraca moœe mu se dati. Bog tvoj. neka svatko za svoj grijeh gine. neøe da mi uçini djeversku duœnost.

Jahve je çuo vapaj naæ. PZ 26:10 I sad. Prigodom trogodiænje desetine PZ 26:12 A kad treøe godine . onda to kamenje. Bog tvoj. i da øeæ drœati sve njegove zapovijedi. vidje naæ jad. PZ27:5OndjesagradiiœrtvenikJahvi. PZ 26:15 Pogledaj s nebesa. i pred Jahvom. podigni na brdu Ebalu i okreçi ga kreçom. podigni sebi veliko kamenje. Bog tvoj. PZ 26:18 Danas je Jahve ugovorio s tobom da øeæ ti biti njegov narod. sluæao sam glas Jahve. imenom i slavom nad sve narode koje je stvorio. izjavi: ‘Iz kuøe sam uklonio ono æto je bilo posveøeno. u svemu sam uçinio kako si mi naredio. njegove zapovijedi i njegove uredbe i sluæati njegov glas. prijeåeæ preko Jordana. daje: stavi ih u koæaru. Ni jedne tvoje zapovijedi nisam prekræio ni zaboravio.kako si se zakleo ocima naæim. Bog tvoj. Bog otaca tvojih.Bogusvome-œrtvenikodkamenja na koje nisi spuætao gvoœåa. znakovima i çudesima. a ti da øeæ iøi njegovim putovima.zavræiæ odjeljivanje sve desetine od svoga prihoda i dadeæ levitu. siroti i udovici. Drœi ih. PZ 26:6 Egipøani su s nama postupali loæe. PZ 26:3 Stupi k sveøeniku koji bude tada vræio sluœbu i reci: ‘Priznajem danas pred Jahvom. siroti i udovici po tvojim gradovima da jedu do sitosti.’ Stavi ih pred Jahvu. Boga svoga. PZ 26:14 Od toga nisam niæta jeo u œalosti. da sam stigao u zemlju za koju se Jahve zakleo naæim ocima da øe je nama dati. od toga nisam niæta œrtvovao u neçistoøi. Bogom svojim. Ali je ondje postao velikim. Bogu otaca svojih. drœati njegove zakone. Boga tvoga. PZ 26:17 Danas si ugovorio s Jahvom da øe ti on biti Bog. evo. PZ 25:18 kako te doçeka na putu i pobi u tvom zaleåu sve nemoøne kad si bio umoran i iscrpljen jer se nije Boga bojao. i vræi svim srcem svojim i svom duæom svojom. dakle. kako ti je obeøao. PZ 26:11 A onda zajedno s levitom i doæljakom koji bude kod tebe uœivaj sva dobra kojima je Jahve. Bogom svojim. PZ 26:2 uzmi neæto prvina od svakoga ploda æto ga budeæ dobivao od zemlje koju ti Jahve. Bogu svome. kad je zaposjedneæ i u njoj se nastaniæ. kako ti je rekao Jahve. dao. daje u baætinu. PZ 26:13 tada pred Jahvom. Bog tvoj. PZ 27:2 Onog dana kad prijeåete preko Jordana u zemlju æto ti je daje Jahve. PZ 26:5 Ti onda nastavi i reci pred Jahvom. u zemlju kojom teçe med i mlijeko. PZ 26:9 I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju. Dao sam joæ i levitu. doæljaku. i ti øeæ biti narod posveøen Jahvi. PZ 26:7 Vapili smo Jahvi. duboko se nakloni. Bogom svojim. kreçom ga okreçi PZ 27:3 i na njemu ispiæi sve rijeçi ovoga Zakona u trenutku kad budeæ ulazio u zemlju æto ti je daje Jahve. kako ti danas zapovijedam.” Uspostava zakona PZ 27:1 Potom Mojsije i starjeæine izraelske naloœe narodu: “Vræite sve zapovijedi æto vam ih danas nareåujem.Bogtvoj.nareåujetidanasdavræiæovezakoneiuredbe. izbriæi pod nebom spomen na Amaleka. Bog tvoj. kako ti je rekao. prema svim tvojim zapovijedima koje si mi izdao. dakle. obasuo tebe i dom tvoj. doæljaku. PZ 27:4 Kada. Bogom svojim: ‘Moj je otac bio aramejski lutalac koji je sa malo çeljadi siæao u Egipat da se skloni.’ PZ26:16Jahve. daje u baætinu. donosim prvine plodova sa tla æto si mi ga. Boga svoga. brojnim i moønim narodom. njegova predraga svojina. niti sam od toga æto dao mrtvacu.’ PZ 26:4 Zatim øe sveøenik uzeti iz tvoje ruke koæaru i poloœiti je pred œrtvenik Jahve. Jahve. PZ 26:19 On øe te uzvisiti çaæøu. i blagoslovi narod svoj izraelski i zemlju koju si nam dao. naæu nevolju i naæu muku. Bog tvoj. PZ 26:8 Iz Egipta nas izvede Jahve moønom rukom i ispruœenom miæicom. Bog tvoj.godine desetine . zemlju kojom teçe med i mlijeko . PZ 25:19 I zato kad te Jahve. smiri od svih tvojih neprijatelja naokolo u zemlji koju ti Jahve.PZ 25:17 Sjeøaj se onoga æto ti je uçinio Amalek dok ste bili na putu poæto ste iziæli iz Egipta. velikom strahotom. tlaçili su nas i nametnuli nam teæko ropstvo. otiåi u mjesto æto ga Jahve. zemlju kojom teçe med i mlijeko. 174 . Ne zaboravi! Prigodom prinoæenja prvih plodova PZ 26:1 Kad stigneæ u zemlju koju ti Jahve. odabere da u njemu nastani svoje ime. Bog tvoj. iz svoga svetog prebivaliæta.

Gad. PZ 27:13 A ova neka stanu na brdu Ebalu da proklinju: Ruben. rod zemlje tvoje. Bog tvoj. sve ako ga stavi i na potajno mjesto.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:26 ‘Proklet bio koji ne bude drœao rijeçi ovoga Zakona i vræio ih!’ . a na sedam putova razbjeœat øe se ispred tebe. sagradi od neklesana kamena. drœeøi i vræeøi sve njegove zapovijedi æto ti ih danas nareåujem. i hodio njegovim putovima.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:17 ‘Proklet bio koji pomakne meåaæ susjedov!’ . PZ 28:2 Svi ovi blagoslovi siøi øe na te i stiøi øe te ako budeæ sluæao glas Jahve.’ . PZ 28:8 Jahve øe narediti da blagoslov bude s tobom u œitnicama tvojim i u svakom pothvatu ruke tvoje i blagoslivljat øe te u zemlji koju ti Jahve. PZ 27:8 Ispiæi na tom kamenju sve rijeçi ovoga Zakona: ureœi ih dobro. bila ona køi njegova oca ili køi njegove majke. neka ova plemena: Æimun. PZ 28:10 Svi narodi zemlje vidjet øe da je nada te zazvano ime Jahvino te øe strahovati od tebe. priraætajem blaga tvoga i rodom s tla tvoga u zemlji za koju se Jahve zakleo ocima tvojim da øe ti je dati. Josip i Benjamin stanu na brdu Gerizimu da blagoslivljaju narod.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:25 ‘Proklet bio koji primi mito da smrt donese nevinome!’ . Jisakar.’ . klesana ili livena . PZ 28:9 Jahve øe od tebe uçiniti narod sebi posveøen. PZ 28:7 Neprijatelje tvoje koji se dignu protiv tebe Jahve øe poloœiti preda te potuçene. Boga svoga. radujuøi se pred Jahvom. PZ 28:11 Jahve øe te obasuti obilnim dobrima: porodom utrobe tvoje. kako ti se zakleo. jer je razgrnuo pokrivaç oca svoga!’. Dan i Naftali. sirote i udovice!’ . PZ 27:14 Neka onda Levijevci preuzmu rijeç i jakim glasom reknu svim Izraelcima: PZ 27:15 ‘Proklet bio tko naçini kumira. blagoslovljen u polju. PZ :4 Blagoslovljen øe biti plod utrobe tvoje. Boga svoga. Jahve.nebo . ako budeæ drœao zapovijedi Jahve.PZ 27:6 Œrtvenik Jahvi.Mnogim øeæ narodima u zajam davati.” PZ 27:11 Onoga dana naredi Mojsije narodu: PZ 27:12 “Kad prijeåete preko Jordana. djelo rukotvorca. daje. Aæer. Boga svoga. PZ 27:7 Prinosi i priçesnice i ondje ih blaguj. blagoslovljen kad izlaziæ.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:23 ‘Proklet bio koji legne s punicom svojom!’ .I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ Blagoslovi PZ 28:1 Ako zbilja posluæaæ glas Jahve.da daje kiæu tvojojzemljiupravovrijemeiblagoslovisvakipothvatrukutvojih. Bog tvoj. plod blaga tvoga: mlad krava tvojih i prirast stada tvoga. PZ 28:13 Jahve øe te drœati na proçelju. i vræi zapovijedi njegove i zakone njegove koje ti danas nareåujem. uvijek øeæ biti na 175 . Levi.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:18 ‘Proklet bio koji slijepca zavede na stranputicu!’ .” PZ 27:9 Zatim Mojsije i levitski sveøenici rekoæe svemu Izraelu: “Pozor.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:20 ‘Proklet bio koji legne sa œenom oca svoga. PZ :5 Blagoslovljen øe biti tvoj koæ i naøve tvoje. Boga svoga.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:21 ‘Proklet bio koji legne s bilo kakvom œivotinjom!’ .I sav narod neka odgovori: ‘Amen!’ PZ 27:16 ‘Proklet bio koji vrijeåa oca svoga i majku svoju!’ . Na njemu prinosi paljenice Jahvi.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:24 ‘Proklet bio koji ubije bliœnjega svoga iz potaje!’ . Zebulun.zazor Jahvi. Bogom svojim. PZ :3 Blagoslovljen øeæ biti u gradu. PZ 27:10 Zato sluæaj glas Jahve. uzvisit øe te nad sve narode na zemlji. Izraele. Boga svoga.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:22 ‘Proklet bio koji legne sa svojom sestrom. PZ 28:12 Jahve øe ti otvoriti svoju bogatu riznicu . i sluæaj! Danas si postao narodom Jahve. Bogu svome. Bogu svome. jednim øe putem izaøi na te. PZ 28:6 Blagoslovljen øeæ biti kad ulaziæ.I sav narod neka reçe: ‘Amen!’ PZ 27:19 ‘Proklet bio koji krnji prava doæljaka. a ne u zaçelju. a sam neøeæ uzimati u zajam. Juda.

PZ 28:20 Jahve øe na te puætati prokletstvo. PZ 28:22 Jahve øe te udariti suæicom. ali ti od njega neøeæ jesti. koga budeæ postavio nad sobom. proklet u polju. Nikoga neøe biti da ih plaæi. ali ruka tvoja neøe moøi niæta. œegom i suæom. PZ 28:29 u po bijela dana tumarat øeæ kao æto tumara slijepac po mraku.vrhu. PZ 28:34 Ludovat øeæ od prizora æto øe ih oçi tvoje gledati. PZ 28:31 Tvoga øe vola na tvoje oçi zaklati. PZ 28:41 Sinove øeæ i køeri raåati. ali ti ga neøe vraøati. a neøe biti nikoga da te spasi. PZ 28:39 Vinograde øeæ saditi i obraåivati. PZ 28:27 Jahve øe te udarati egipatskim priætevima. a na sedam putova bjeœat øeæ ispred njih. a ti rep. upalom. ali øe je drugi posjedovati. PZ 28:38 Mnogo øeæ sjemena bacati u polje. mlad krava tvojih i priraætaj stada tvoga. PZ 28:40 Imat øeæ masline po svemu svome podruçju. jer nisi sluæao glasa Jahve. od kojih se neøeæ moøi izlijeçiti. ako budeæ sluæao zapovijedi Jahve. çirevima. dok øeæ ti sve vrijeme svoje biti izrabljivan i gaœen. PZ 28:24 Kiæu tvoje zemlje Jahve øe pretvarati u pijesak i praæinu da na te pada s nebesa dok te ne uniæti. PZ 28:18 Proklet øe biti plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje. nikad na dnu. æto ti ih danas nareåujem da ih drœiæ i vræiæ. Kuøu øeæ graditi. PZ 28:21 Kugu øe Jahve za te privezati dok te ne nestane sa zemlje u koju ideæ da je zaposjedneæ. meåu narod nepoznat i tebi i tvojim ocima te øeæ ondje iskazivati ætovanje drugim bogovima. sljepoøom i ludilom. PZ 28:30 Sa œenom øeæ se zaruçivati. Boga svoga. PZ 28:19 Proklet øeæ biti kad ulaziæ. porugu i ruglo svim narodima meåu koje te Jahve odvede. progoniti i doseøi dok te ne uniæte.od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj . drvenim i kamenim. a ti øeæ padati sve niœe i niœe. 176 . stado øe tvoje neprijatelju tvome predavati. sve dok ne budeæ satrt i brzo ne propadneæ zbog zloøe svojih djela kojima si me napustio. medljikom i snijeti. ali vina neøeæ piti niti øeæ æto brati jer øe ih crv izjedati. Straæilo øeæ postati za sva zemaljska kraljevstva. Oçi øe tvoje svaki dan kapati gledajuøi za njima. ali ga neøeæ brati. ali øeæ malo œeti jer øe ti urod skakavci ogolijevati. on øe biti glava. PZ 28:37 Bit øeæ na zgraœanje. PZ 28:32 Sinovi tvoji i køeri tvoje bit øe predavani drugome narodu. Prokletstva PZ 28:15 Ali ako ne budeæ sluæao glasa Jahve. PZ 28:35 Jahve øe te udarati ljutim priætevima po koljenima i po stegnima . tvoga øe magarca ispred tebe otimati. PZ 28:23 Nebesa nad tvojom glavom postat øe mjedena. Vinograd øeæ zasaåivati.od kojih se neøeæ moøi izlijeçiti. jednim øeæ putem prema njima izlaziti. PZ 28:33 Narod koji i ne poznajeæ jest øe plod sa zemlje tvoje i svu muku tvoju. PZ 28:26 I mrtvo tijelo tvoje postat øe hranom svim pticama nebeskim i svoj zvjeradi zemaljskoj. PZ 28:25 Jahve øe od tebe uçiniti pobijeåenoga pred tvojim neprijateljima. ne drœeøi i ne vræeøi svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona æto ti ih danas nareåujem. PZ 28:17 Proklet øe biti koæ tvoj i naøve tvoje. sva øe ova prokletstva doøi na te i stiøi øe te: PZ 28:16 Proklet øeæ biti u gradu. PZ 28:14 Ni od jedne rijeçi æto vam je danas nalaœem nemoj odstupati ni desno ni lijevo iduøi za drugim bogovima i iskazujuøi im ætovanje. ali tvoji neøe biti jer øe u suœanjstvo odlaziti. PZ 28:43 Doæljak koji bude u sredini tvojoj uzdizat øe se nada te. neøeæ imati uspjeha u svojim pothvatima. Boga svoga. PZ 28:45 Sva øe te ova prokletstva snalaziti. to øe te goniti dok te ne nestane. krastama i svrabom. PZ 28:28 Jahve øe te udarati bjesnilom. PZ 28:44 On øe uzaimati tebi. a tlo pod tvojim nogama postat øe gvozdeno. PZ 28:36 Jahve øe odvesti i tebe i tvoga kralja. PZ 28:42 Sva tvoja stabla i rod sa zemlje tvoje postat øe plijenom kukaca. zabunu i kletvu u svemu na æto pruœiæ ruku svoju da uradiæ. ali u njoj neøeæ stanovati. a neøe biti nikoga da ti pritekne u pomoø. proklet kad izlaziæ. sve vrijeme svoje bit øeæ izrabljivan i pljaçkan. a ne ti njemu. ni drœao zapovijedi njegovih i zakona njegovih koje ti je dao. ali se uljem neøeæ mazati jer øe ti masline opadati. Boga svoga. groznicom.

PZ 28:50 narod bezduæan. PZ 28:47 Buduøi da nisi htio sluœiti Jahvi. kojima øe te neprijatelj tvoj pritisnuti. a sve zato æto nisi sluæao glasa Jahve. golotinji i oskudici svakoj. nego øe ti ondje Jahve dati srce uznemireno. PZ 28:62 Ostat øe vas samo malo. PZ 28:57 i na posteljicu svoju æto joj iziåe izmeåu nogu.nimladoodkrave. u gladu i œeåi. PZ 28:63 Kako se Jahve nad vama radovao usreøujuøi vas i mnoœeøi. da je veø jutro!’ PZ 28:68 U Egipat øe te na galijama natrag odvesti Jahve putem za koji sam ti rekao da ga viæe ne smijeæ vidjeti. i na djecu æto ih ima roditi. koji neøe pokazivati obzira prema starima ni smilovanja prema mladima. Bogu svome. Na tvoju øe æiju navaljivati jaram od gvoœåa dok te ne satre. vas æto brojni bijaste kao zvijezde nebeske. PZ 28:58 Ako ne budeæ drœao i vræio rijeçi ovoga Zakona æto su napisane u ovoj knjizi.nipriraætaj od stada. Boga svoga.toliko njeœna i tankoøutna da se ne usuåuje spustiti stopala na zemlju . i na sina svoga. ondje øeæ iskazivati ætovanje drugim bogovima: drvenim i kamenim koji su bili nepoznati i tebi i tvojim ocima. sve dok te ne upropasti. PZ 28:66 Œivot tvoj visjet øe o niti. PZ 28:48 sluœit øeæ neprijatelju svome. PZ 28:60 Pustit øe na te sva zla egipatska kojih si se plaæio. PZ 28:56 I œena najnjeœnija i najmekæa æto bude u tebe . PZ 28:49 Jahve øe iz daljine. PZ 28:54 Çovjek najnjeœniji i najmekæi u tebe zlobnim øe okom gledati na vlastitog brata. ni tvome stopalu neøe biti poçivaliæta. oçiju da vidite ni uæiju da çujete. drugo mu neøe preostajati. oskudna u svemu.Jahvu. dovesti na te narod koji øe sletjeti kao orao. povrh Saveza æto ga je s njima sklopio na Horebu.neøetiostavljatiniœita.PZ 28:46 Ona øe sluœiti za çudesni znak na tebi i tvome potomstvu zauvijek. tako øe se Jahve radovati nad vama ruæeøi vas i uniætavajuøi da se iskorijenite sa zemlje u koju idete da je zaposjednete. ne poætujuøi ovo slavno i straæno Ime . PZ28:64Jahveøevasrazbacatiposvimnarodima. PZ 28:53 U tjeskobi i jadu. svim sluœbenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj: PZ 29:2 velike kuænje æto su ih vidjele tvoje oçi. i ona øe se prilijepiti za te. kojima øe te neprijatelj tvoj pritiskati po svim gradovima tvojim.zlobnim øe okom gledati na muœa u svome naruçju. PZ 28:52 Opsjedat øe te u svim tvojim gradovima æirom zemlje tvoje dok ne obori visoke i utvråene bedeme u koje si polagao nadu svoju. koji nije naveden u knjizi ovoga Zakona. PZ 29:1 Mojsije sazva sav Izrael pa im reçe: “Vidjeli ste na roåene oçi sve æto je Jahve uçinio u zemlji egipatskoj faraonu. da je veø veçer!’ a naveçer øeæ govoriti: ‘Oh. Ondje øete se vi sami prodavati svojim neprijateljima za robove i ropkinje. jer øe ih potajno jesti. œenu u svome naruçju i djecu svoju æto mu preostanu.meso sinova svojih i køeri svojih koje ti dadne Jahve.skrajanakrajzemlje. Bit øe to narod kojemu jezika neøeæ razumjeti. silne znakove i çudesa! PZ 29:3 Ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite. koga øe Jahve poslati na te. Bog tvoj. duæu tjeskobnu. zbog nevolje i jada kojim øe te neprijatelj tvoj pritisnuti po svim gradovima tvojim. oçi utonule. jutrom øeæ govoriti: ‘Oh. PZ 28:51 On øe ti jesti mlado od tvoga blaga i rod tvoje njive dok te ne uniæti. odjeøa se na vama nije izderala niti su se sandale na vaæim nogama raskidale. pogubnim i dugim bolestima.niulja. PZ 28:61 A i svaku drugu bolest i biç. jest øeæ plod utrobe svoje . Boga svoga PZ 28:59 Jahve øe tebe i tvoje potomstvo teæko oæinuti velikim i dugotrajnim biçevima. PZ 28:65 Ali meåu tim narodima neøeæ imati mira. Jahve øe na te puætati dok te ne uniæti.” PZ 28:69 To su rijeçi Saveza æto ga propisa Jahve Mojsiju da ga sklopi s Izraelcima u zemlji moapskoj. jer zbog tjeskobe i jada. PZ 28:55 ne hoteøi ni s jednim od njih dijeliti mesa sinova svojih koje bude jeo. Bog tvoj. ali neøe biti kupca. 177 .nivina. opsjednut øe te u svim gradovima tvojim æirom zemlje tvoje koju ti dadne Jahve. bojat øeæ se i danju i noøu i neøeæ biti siguran za œivot svoj. s kraja zemlje. vesela i radosna srca zbog obilja svega. i na køer svoju. PZ 28:67 U strahu koji øe ti stezati srce i od prizora æto øe ga oçi tvoje gledati. PZ 29:4 Vodio sam vas pustinjom çetrdeset godina.

niti se æto sije niti æto klija. PZ 29:8 Drœite i vræite rijeçi ovog Saveza da uspijevate u svemu æto poduzmete. bude protjerao PZ 30:2 i obratiæ se k Jahvi. PZ 30:1 Kad te sve ove rijeçi. sinovi vaæi poslije vas. danas s tobom sklapa PZ 29:12 da danas od tebe uçini svoj narod i da ti on bude Bog. snaåu i ti ih uzmeæ k srcu meåu svim narodima meåu koje te Jahve.i ti i tvoji sinovi glas njegov iz svega srca svoga i iz sve duæe svoje u svemu æto sam ti danas naredio. pa da ide iskazivati ætovanje bogovima onih naroda. PZ 29:7 Zauzeli smo njihovu zemlju te je predali u baætinu Rubenovcima. Boga naæega. Neka povodanj utaœi œeå!’ PZ 29:19 Takvome neøe Jahve nikad oprostiti. iz svega srca svoga i iz sve duæe svoje i da œiviæ. PZ 29:26 Zato se Jahvin gnjev izlio na ovu zemlju i palo na nju sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi. PZ 30:3 tada øe Jahve.odande øe te uzeti. Bog tvoj. PZ 30:6 Jahve. PZ 29:6 Kad stigoste na novo mjesto. njihove kumire od drveta i kamena. i sa svakim koji danas nije ovdje s nama. jednaka je sruæenoj Sodomi i Gomori. i odande øe te skupiti Jahve. Bog tvoj. blagoslov i prokletstvo æto ih danas preda te stavih. PZ 29:17 Neka ne bude meåu vama çovjeka ni œene. Tako je i danas. tako da ljubiæ Jahvu. Bog vaæ. 178 . Bog otaca njihovih. PZ 30:4 Ako bi se koji izgnanik tvoj nalazio i na kraju svijeta. tako da øe se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na njega oboriti te øe Jahve izbrisati ime njegovo pod nebom. Bogom naæim. Bog tvoj. i Og. Bogu naæemu. reøi øe: PZ 29:22 ‘Sva je zemlja njegova samo sumpor i sol.od onoga koji ti sijeçe drva do onoga koji ti nosi vodu PZ 29:11 da stupite u Savez s Jahvom. Bog tvoj . æto ih Jahve sruæi u svojoj ljutini i gnjevu.’ PZ 29:28 Æto je skriveno. PZ 29:15 Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo proæli posred naroda kroz koje ste morali proøi. PZ 29:9 Danas stojite svi pred Jahvom. svi muœevi Izraela. æto ga Jahve. nego øe se gnjev i ljubomornost Jahvina izliti na tog çovjeka. œene vaæe i doæljak koji je u tvome taboru . da biste znali da sam ja Jahve. Admi i Sebojimu. Jahve øe ga odstraniti. PZ 29:13 I ne sklapam danas ovaj Savez sa zakletvom samo s vama PZ 29:14 nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom. Bogom svojim.’ PZ 29:23 I svi øe narodi pitati: ‘Zaæto uçini Jahve ovako ovoj zemlji? Kakva je morala biti œestina toga silnoga gnjeva?’ PZ 29:24 Onda øe im se reøi: ‘Jer su ostavili Savez æto ga je Jahve. vina ni drugoga opojnog piøa niste pili. zapisanima u knjizi ovoga Zakona. srdœbi i velikom gnjevu te ih bacio u drugu zemlju.çuvæirijeçiovogprokletstva. bogovima kojih nisu poznavali i kojih im on nije odredio. PZ 29:20 Prema svim prokletstvima ovog Saveza. PZ29:18Nekasenitko. Bog tvoj.PZ 29:5 Kruha niste jeli. vaæe starjeæine i vaæi nadglednici. PZ 29:21 Kasniji naraætaj. kralj heæbonski. i posluæaæ . Bog tvoj. Izaku i Jakovu. smilovat øe se tebi i opet øete skupiti izmeåu svih naroda meåu koje te bude rastjerao Jahve. Neka ne bude meåu vama korijena koji raåa otrovom i pelinom.nenadablagoslovu kazujuøi u svome srcu: ‘Bit øe mi dobro ako poœivim i po prohtjevima srca svoga. obrezat øe tvoje srce. Sihon. u Savez zakletvom potvråen. Bogu svome. nikakva travka na njoj ne raste. kralj baæanski. a objava nama i sinovima naæim zauvijek da vræimo sve rijeçi ovoga Zakona. iziåoæe pred nas u boj. PZ 30:5 Jahve. PZ 29:27 Jahve ih je iæçupao iz njihove zemlje u ljutini. srce tvoga potomstva. od svih plemena izraelskih. ali smo ih potukli. kad vide zla ove zemlje i bolesti æto øe ih Jahve pustiti na nju. bio sklopio s njima kad ih je izveo iz zemlje egipatske. na njegovu propast. pripada Jahvi. Gadovcima i polovini plemena Manaæeova. uçinit øe te sretnijim i brojnijim od oçeva tvojih. roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve. i stranci koji doåu iz daleke zemlje. PZ 29:25 i jer su otiæli da iskazuju ætovanje drugim bogovima i njima se klanjali. Bog tvoj. kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Abrahamu. srebra i zlata æto ih imaju. Boga svoga. PZ 29:10 djeca vaæa. dovest øe te u zemlju koju su posjedovali oci tvoji da je ti zaposjedneæ. vratiti tvoje izgnanike. Bogom svojim: vaæi plemenski glavari. PZ 29:16 Vidjeli ste njihove rugobe.

on øe s tobom biti. Boga svoga. Bog tvoj. PZ 30:10 kad posluæaæ glas Jahve. kako je Jahve rekao. Ta on je œivot tvoj. Boga svoga. . PZ 31:10 Mojsije im naredi: “Svake sedme godine . njegove zakone i njegove uredbe. u tvojim ustima i u tvome srcu da je vræiæ. na mrzitelje tvoje koji su te progonili. Bog tvoj. “Ne mogu viæe izlaziti i ulaziti. to jest kada se obratiæ Jahvi. Boga vaæega. da œiviæ ti i tvoje potomstvo. ti øeæ im je predavati u baætinu. vræeøi njegove zapovijedi. Blizina Boœje Rijeçi PZ 30:11 Ova zapovijed æto ti je danas dajem nije za te preteæka niti je od tebe predaleko. svim srcem svojim i svom duæom svojom. dakle. PZ 30:16 Ako posluæaæ zapovijedi Jahve.” PZ 31:7 Tada Mojsije zovnu Joæuu pa mu reçe pred svim Izraelom: “Ohrabri se i budi odluçan! Jer ti øeæ iøi s ovim narodom u zemlju za koju se Jahve zakle ocima njihovim da øe im je dati. proçitaj ovaj Zakon u nazoçnosti svega Izraela. u plodu utrobe tvoje. sluæajuøi njegov glas. svalit øe sva ova prokletstva na neprijatelje tvoje.” 179 . A Jahve mi je rekao: ‘Neøeæ prijeøi ovog Jordana!’ PZ 31:3 Sam Jahve. Bog tvoj. œivjet øeæ i razmnoœit øe te Jahve. Boga svoga. PZ 31:4 Jahve øe postupiti s njima kako je postupio sa Sihonom i Ogom. a vi øete s njima postupati prema svim naredbama koje sam vam dao. neøe te zapustiti niti øe te ostaviti. da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim Abrahamu. PZ 30:17 Ali ako se srce tvoje odvrati i ne posluæaæ. tvoj dugi vijek. PZ 30:9 Jahve. PZ 31:6 Ohrabrite se i budite odluçni! Ne bojte se i nemojte se plaæiti pred njima. biraj. hodeøi njegovim putovima. Œivot ili smrt PZ 30:15 Gledaj! Danas preda te stavljam: œivot i sreøu. Œivot.reçe im. blagoslov i prokletstvo. PZ 31:5 Pred vas øe ih Jahve poloœiti. çut øe i nauçit øe bojati se Jahve.ljude. PZ 30:20 ljubeøi Jahvu. nego zastraniæ i budeæ se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao ætovanje. preæavæi Jordan. pred tobom øe prijeøi. PZ 30:19 Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: œivot i smrt. djecu i doæljaka æto bude u tvojim gradovima . sinovima Levijevim.godine oprosne . skinuti nam je te nam je objaviti da je vræimo?’ PZ 30:13 Nije ni preko mora da bi mogao reøi: ‘Tko øe preko mora za nas poøi. amorejskim kraljevima. œene. PZ 31:13 Sinovi njihovi. Boga vaæega. Ta sam Jahve. Izaku i Jakovu da øe im je dati. Boga svoga. PZ 30:12 Nije na nebesima da bi rekao: ‘Tko øe se za nas popeti na nebesa. neøete dugo œivjeti na zemlji u koju øete. Boga tvoga. obilno øe te nagraåivati u svakom pothvatu ruku tvojih. Bog tvoj. Bogu svome. smrt i nesreøu. kao æto se radovao nad dobrom otaca tvojih. koje ti danas dajem . pa da drœe i vræe sve rijeçi ovog Zakona. sve vrijeme dok budete œivjeli na zemlji æto øete je. i njihovom zemljom kad ih uniæti. Bog tvoj.” Joæua odreåen za voåu PZ 31:1 Mojsije doåe da upravi ove rijeçi svemu Izraelu: PZ 31:2 “Meni je danas sto dvadeset godina”. ide s tobom.da çuju i da nauçe bojati se Jahve. drœeøi njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona. u plodu stoke tvoje i u urodu tvoga plodnog tla. na mjestu koje on odabere. preæavæi Jordan. donijeti nam je te nam je objaviti da je vræimo?’ PZ 30:14 Jer. i svim izraelskim starjeæinama. zaposjesti. PZ 31:11 kad doåe sav Izrael da vidi lice Jahve. PZ 31:12 Skupi narod . on øe pred tobom potuøi one narode da ih otjerate s posjeda. PZ 30:18 ja vam danas izjavljujem da øete zaista propasti. uøi da je zaposjednete. jer Jahve øe se opet radovati nad tvojim dobrom. prianjajuøi uz njega. Joæua øe pred tobom iøi. Rijeç je posve blizu tebe. neøe te zapustiti niti øe te ostaviti.PZ 30:7 Jahve. Ne boj se i ne dræøi!” Sedmogodiænja proslava Saveza PZ 31:9 Mojsije napisa ovaj Zakon i predade ga sveøenicima.ako ih posluæaæ ljubeøi Jahvu. PZ 31:8 Sam Jahve ide pred tobom. koji su nosili Kovçeg saveza Jahvina. PZ 30:8 A ti øeæ ponovo sluæati glas Jahvin i vræiti sve njegove zapovijedi koje ti danas dajem. koji to joæ ne znaju. i blagoslovit øe te u zemlji u koju ulaziæ da je zaposjedneæ.na Blagdan sjenica.

180 . PZ 32:14 kravljeg masla i ovçjeg mlijeka s pretilinom jaganjaca.pruœitøesvjedoçanstvoprotiv njih. usalio. a vi Boga naæeg veliçajte! PZ 32:4 On je Stijena. Oca svoga pitaj. i napoji ga pjenuæavom krvlju groœåa. nebesa. PZ 32:10 U zemlji stepskoj on ga je naæao. ova pjesma. Neka je nauçe Izraelci! Stavi je u njihova usta da mi ova pjesma bude svjedokom protiv Izraelaca. dok joæ s vama œivim. Snaøi øe ih mnoga zla i nevolje i onda øe reøi: ‘Zar me ne snalaze ove nevolje zbog toga æto Bog moj nije u mojoj sredini?’ PZ 31:18 A ja øu sasvim skriti svoje lice u taj dan. veø nakaze sinovske. po kom postojiæ? PZ 32:7 Spomeni se dana pradavnih. ovnova baæanskih i jaraca. Udebljao si se.” PZ 31:30 A onda. okrenut øe se oni drugim bogovima i njima øe iskazivati ætovanje. djelo mu je savræeno. ugojio se Jeæurun pa se uzritao. PZ 31:19 Piæite sada sebi ovu pjesmu. A kako li neøete kad ja umrem! Mojsijeva pjesma PZ 31:28 Saberite k meni sve starjeæine svojih plemena i svoje nadglednike da na njihove uæi kaœem ove rijeçi te da protiv njih uzmem za svjedoke nebo i zemlju. PZ 31:16 Jahve reçe Mojsiju: “Evo øeæ naskoro poçinuti sa svojim ocima. sad øu govoriti. i pouçit øe te. Stup od oblaka stajao je na ulazu u Æator.” Mojsije i Joæua doåu u Æator sastanka. gajio ga i çuvao kao zjenu oka svoga. Evo i danas. kad je razmjeætao sinove çovjeçje. PZ 32:6 Tako li uzvraøaæ Jahvi. pa øe ti kazati. PZ 31:20 Kad ih dovedem u zemlju kojom teçe med i mlijeko i za koju se zakleh ocima njihovim i kad se najedu. Zovni Joæuu i naåite se u Æatoru sastanka da mu dam zapovijedi. sa salom œitnih bubrega. koji su nosili Kovçeg saveza Jahvina: PZ 31:26 “Uzmite knjigu ovoga Zakona i poloœite je uz Kovçeg saveza Jahvina. Bog je on vjeran i bez zloøe. Jahvino øu ime uznositi. prije nego sam ih i doveo u zemlju koju im pod zakletvom obeøah. Neka ondje bude svjedokom protiv tebe! PZ 31:27 Ta znam ja tvoju buntovnost i tvoju tvrdu æiju.” PZ 31:24 Kad Mojsije napisa rijeçi ovoga Zakona u knjigu. PZ 31:15 U Æatoru pokaœe se Jahve u stupu od oblaka. na uæi sve zajednice izraelske. PZ 32:15 Jeo je Jakov i nasitio se. Jakov bi njegova baætina.” PZ 31:22 Toga dana napisa Mojsije ovu pjesmu i nauçi Izraelce pjesmi. Mojsije izgovori do kraja rijeçi ove pjesme: PZ 32:1 “Sluæajte.nisu mu sinovi. jer je njihovopotomstvoneøenikadazaboraviti. PZ 31:17 I onda øe se izliti moj gnjev na njega. mene øe prezreti i prekræiti moj Savez. PZ32:13Povedegapovisoçjimazemlje. tako on krila æiri. uzima ga. PZ 31:25 tada naredi Levijevcima. bunite se protiv Jahve. PZ 31:29 Jer znam ja da øete se nakon moje smrti izopaçiti i skrenuti s puta koji sam vam odredio. kao pljusak po travi velikoj! PZ 32:3 Jer. jer pravi su svi njegovi putovi. nasite i ugoje. pa ga na svojim nosi perima. PZ 32:8 Kad je Viænji baætinu dijelio narodima. Odbacio je Boga koji ga stvori i prezreo Stijenu svog spasenja. kao kiæica po mladoj zeleni. Jer znam ja njihove osnove i æto veø danas snuju. rijeçi usta mojih! PZ 32:2 Neka mi nauk daœdi poput kiæe. PZ 31:23 Nunovu sinu Joæui naloœi: “Ohrabri se i budi odluçan! Jer ti øeæ uvesti Izraelce u zemlju za koju sam im se zakleo. I ja øu biti s tobom. pitaj starije. PZ 32:5 Oni mu se iznevjeriæe .PZ 31:14 Jahve reçe Mojsiju: “Evo se bliœi vrijeme tvoje smrti. PZ 31:21 A kad ih snaåu mnoge nesreøe i nevolje. Stvoritelj. Obujmio ga. kao rosa rijeç neka moja pada. mene øe napustiti i prekræit øe moj Savez æto ga s njim sklopih. odredi im meåe po broju Boœjih sinova: PZ 32:9 tad Jahvu njegov narod zapade. promotri godine od naraætaja do naraætaja. pravedan je on i praviçan. nad svojim orliøima lebdeøi. tuåeg boga s njim ne bijaæe. A narod øe se ovaj diøi da çini blud iduøi za tuåim bogovima one zemlje u koju øe naskoro uøi. u pustinjskoj jezivoj pustoæi. Ostavit øu ih tada i skriti od njih svoje lice da budu proœdirani. koji te sazdao. porod izopaçen i prepreden.nahranigaplodovimapoljskim. PZ 32:12 Jahve sam njega je vodio. zemljo. PZ 32:11 Poput orla æto bdi nad gnijezdom. dade mu meda iz peøine i ulja iz tvrde stijene. utovio. narode glupi i bezumni! Nije li on Otac tvoj. nesreøa øe vas snaøi u buduøim vremenima kad budete çinili æto je Jahvi nemilo i gnjevili ga djelima ruku svojih. çuj. zbog svega zla æto ga budu çinili okreøuøi se drugim bogovima.

zapeçaøen u mojim riznicama? PZ 32:35 Moja je odmazda i nagrada u vrijeme kad im noga posrne. poslanici Jahvini. PZ 32:17 Œrtvovahu zlodusima koji Bog nisu. saœeøi joj brda do temelja. PZ 32:46 reçe im: “U srca svoja usadite sve rijeçi koje danas uzimam za svjedoka protiv vas. PZ 32:29 Da su mudri. PZ 32:27 Ali se bojah ruga duæmanskoga: mogli bi im prevariti se protivnici. Ginut øe jednako momak i djevojka. PZ 32:32 Jer trs je njihov od sodomskog trsa i od vinograda gomorskih. udes njihov brzo im se bliœi! PZ 32:36 (Pravdu øe Jahve dati svome puku. PZ 32:47 Ta nije to za vas prazna rijeç jer ona je vaæ œivot. i deset tisuøa da dvojica gone. PZ 32:30 Kako da jedan tisuøu u bijeg nagna. Jer blizu je dan njihove propasti. Zbog ove rijeçi œivjet øete dugo na zemlji koju øete.ono je u moapskoj zemlji nasuprot Jerihonu . PZ 32:43 Kliçite. razdraœiæe me niætavilima svojim. razdraœit øu ih glupim nekim narodom! PZ 32:22 Da. sinom Nunovim. PZ 32:23 Nevolje na njih øu svaliti. PZ 32:33 njihovo je vino otrov zmijski. svoju ruku ja diœem prema nebu i kaœem: Ne bio ja œiv vjeçito PZ 32:41 ako naoætrivæi maç svoj blistavi ne uzmem sud u svoje ruke da svojim odmazdim duæmanima. na njih øu svoje istroæiti strijele. PZ 32:40 Da. pukom niætavnim. ja udaram i iscjeljujem (i nitko se iz ruke moje ne izbavlja). i da drugog Boga pored mene nema! Ja usmrøujem i oœivljujem.) Vidjet øe da im gine snaga. sinovi Boœji! Kliçite. œestok jed otrovnice ljute. a strava øe vladati unutra. preæavæi Jordan. Jer izopaçeno je to koljeno. ja jesam. krvi ubijenih i zarobljenih. Jer øe krv slugu svojih osvetiti. PZ 32:18 Odnemarujeæ Stijenu æto te na svijet dade. istom mjerom vratiti duæmanima. puci. zbrisati im spomen izmed ljudi. moga gnjeva poœar je usplamtio i gorjet øe do dubina æeolskih. razabrali æto ih oçekuje. da ih Jahve nije izruçio? PZ 32:31 Ali stijena im nije poput naæe Stijene. saœalit se nad slugama svojim. PZ 32:45 Kad Mojsije izgovori sve ove rijeçi svemu Izraelu. PZ 32:25 Vani øe maç zatirati djecu. zaposjesti. PZ 32:42 Strijele svoje opojit øu krvlju i maç moj najest øe se mesa. PZ 32:34 Ali nije li on u mene poput dragulja. s njegovim narodom. da je i robu i slobodnu kraj. Poslat øu na njih zub zvjerinji i otrov zmija æto prahom gmiœu. o nebesa. oçistiti od grijeha zemlju svog naroda. sinovi u kojima vjernosti nema.” Mojsijeva priprema za smrt PZ 32:48 Toga istog dana Jahve reçe Mojsiju: PZ 32:49 “Popni se na goru Nebo u Abarskom gorju . i vidjet øu æto øe biti od njih. proœdrijet øe zemlju i sve æto ona raåa.PZ 32:16 Tuåim bozima uçiniæe ga ljubomornim. te izgovori u uæi naroda rijeçi ove pjesme. 181 . pa da kaœu: ‘Pobjeda je naæa. naplatit øe od onih koji njega mrze. i ja øu njih ljubomornim uçinit’. naredite sinovima svojim da ih drœe vræeøi sve rijeçi ovoga Zakona. oboœavajte ga. bogovima kojih ne poznavahu prije. da ih Stijena njina nije prodala. s njime. uznosite snagu njegovu. PZ 32:37 Tad øe reøi: ‘Ta gdje su bozi njihovi. ne sjeøaæ se viæe Boga koji te rodi! PZ 32:19 Vidje to Jahve i u gnjevu svojem odbaci sinove svoje i køeri. groœåe im je groœåe otrovno. PZ 32:26 Rekoh: U prah øu ih smrviti.pa pogledaj zemlju kanaansku æto øu je dati u posjed Izraelcima. gdje stijena kojom se zaklanjahu? PZ 32:38 Oni æto su jeli salo njihovih klanica i pili vino njihovih ljevanica?’ Neka se dignu i neka vam pomognu. grozdovi im grozdovi gorçine. reçe. veø bi se i dosjetili. nije to Jahvina izvela ruka.” PZ 32:44 Doåe Mojsije s Joæuom. razjariæe ga gnusobama. dojençe i starac sjedokos. da naplatim onima koji mene mrze. ognjica i poæast njih øe trovati. PZ 32:20 Lice øu im svoje skriti. neka vam budu zakloniæte! PZ 32:39 Vidite sada da ja. PZ 32:24 Od gladi øe umirati. osuåeni su naæi neprijatelji. doæljacima koji stigoæe nedavno i koje oci njihovi ne ætovahu. glava duæmanskih vrhovnika. PZ 32:21 Niætavnim me bogom na ljubomor potakoæe.’ PZ 32:28 Jer narod je to neupuøen. oætroumlja u njih nema.

kod voda u pustinji Sinu: niste oçitovali moju svetost meåu Izraelcima.u zemlju koju dajem Izraelcima. koga si u Masi iskuæao. PZ 33:20 O Gadu reçe: Neka je blagoslovljen tko Gada raæiri! Poput lavice on poçiva razderavæi miæicu i glavu. PZ33:12OBenjaminureçe:Jahvinjeonljubimaciumirusvagdapoçiva. PZ 32:52 Zato øeæ samo izdaleka vidjeti onu zemlju. i neka noge svoje u ulje umaçe! PZ 33:25 Neka ti zasuni budu od gvoœåa i mjedi i neka ti mir traje koliko i œivot! PZ 33:26 Nitko nije kao Bog Jeæurunov: po nebesima u pomoø ti jezdi i po oblacima u svom veliçanstvu! PZ 33:27 Bog vjeçni tvoje je utoçiæte. PZ 33:22 O Danu reçe: Dan je laviø æto skaçe iz Baæana. Izraele! Koji narod kao tebe Jahve spasava? On 182 . mrzitelji njegovi neka viæe ne ustanu. glas Judin i privedi ga k njegovu narodu. PZ 33:9 O ocu svome i majci reçe on: Nisam ih vidio! Braøe svoje ne poznaje. gdje nebesa rosom daœde. pravdu Jahvinu izvræivæi i odluke njegove s Izraelom. kad se sjediniæe plemena Jakovljeva. PZ 33:18 O Zebulunu reçe: Bio sretan. u æatorima svojim! PZ 33:19 Na brdu gdje dolaze zazivati narodi za uspjeh prinose oni prave œrtve jer siæu obilje mora i blago skriveno u pijesku.blagoslovi Izraelce pred svoju smrt. pomozi mu protiv duæmana njegovih. svi sveti njihovi u tvojoj su ruci. Jahve. i ti. on dovikuje: ‘Uniæti!’ PZ 33:28 U sigurnosti prebiva Izrael. PZ 33:10 On uçi Jakova tvojim odredbama i Izraela tvojemu Zakonu. Jisakare. Neka sve to doåe na glavu Josipovu. sa Seira im se pokaza i s gore Parana zasja. PZ 33:23 O Naftaliju reçe: Naftali. rozi su mu rogovi bivolji. Jahvinim ispunjen blagoslovom: more i jug njegovo su vlasniætvo. Na çelu svega naroda on je doæao. Pred tvojim su leœali nogama. njima on nabada narode sve do krajeva zemaljskih. PZ 33:21 Prvine je tad sebi dodijelio jer vidje da mu je saçuvan dio glavarev.kojijeumronabrduHoru.) “Zbor Jakovljev njegovom posta baætinom. PZ 33:6 Neka œivi Ruben i nikad neka ne izumre.PZ32:50Ondaumrinagorinakojuseuspneæipridruœisesvojimprecima kaoætojeitvojbratAron. PZ 33:3 Ipak ti ljubiæ narode. Zebulune. a na zemlji drevna njegova miæica pred tobom goni neprijatelja. PZ 33:2 Reçe on: “Doåe Jahve sa Sinaja. On podiœe kad k tvojim nosnicama i paljenicu na œrtvenik ti stavlja. iæli tobom predvoåeni. Takva su mnoætva Efrajimova. na svoju se djecu ne osvrøe. s kojim si se preo kod voda meripskih. neka œivi æaçica njegovih! PZ 33:7 Evo æto reçe za Judu: Usliæaj. ali u nju neøeæ uøi . izmeåu njegovih prebiva bregova. milostima nasiøen. PZ 33:11 O Jahve. PZ 33:13 O Josipu reçe: Zemlju mu je Jahve blagoslovio. takve su tisuøe Manaæeove. Viænji ga ætiti svih njegovih dana.” PZ 33:4 (Mojsije nam je odredio zakon. Slomi bedra njegovih neprijatelja.biopridruœensvojima. njegovo je najbolje od onog æto daje rosa nebeska i æto se u bezdanima dolje krije! PZ 33:14 Najbolje od onog æto daruje sunce i æto mlaåak novi nosi. PZ 33:16 ponajbolji rod zemlje i svega æto je na njoj i milost Onog æto prebiva u grmu.çovjek Boœji . jer tvoju rijeç on je vræio i tvojega se drœao Saveza. a Jakovljev je izvor na osami u zemlji œita i vina. snagu mu blagoslovi. PZ 32:51 A to zato æto ste mi se iznevjerili sred Izraelaca kod Meriba Kadeæa. milostivo primi djelo ruku njegovih. PZ 33:29 Blago tebi. PZ 33:5 i bio je kralj u Jeæurunu kad se sakupiæe glavari narodni. Zbog njih doåe od kadeækih zborova. Nek mu ruke njegovo brane pravo. PZ 33:24 O Aæeru reçe: Blagoslovljen bio Aæer meåu sinovima! Neka miljenik bude meåu braøom svojom. PZ 33:8 O Leviju reçe: Daj Leviju tvoje Urime i tvoje Tumime çovjeku milosti svoje. u pohodima. na tjeme posveøenog izmeåu sve braøe! PZ 33:17 Kao prvenac bika on je veliçanstven.” Mojsijev blagoslov PZ 33:1 Ovo je blagoslov kojim Mojsije . sa svoga juga sve do Obronaka. PZ 33:15 prvine s drevnih planina i najbolje s vjeçnih breœuljaka.

Joæ 1:4 Od pustinje i od Libanona pa do Velike rijeke. PZ 34:8 Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Dopustio sam da je pogledaæ svojim oçima. kraj Efrajimov i Manaæeov. kao æto sam bio s Mojsijem. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila. podruçje doline Jerihona . i nikada te neøu napustiti niti øu te ostaviti. djeca i stada mogu ostati u zemlji koju vam je dao Mojsije s onu stranu Jordana. umrije ondje u zemlji moapskoj po Jahvinoj zapovijedi. jamstvo nebeske pomoøi Joæ 1:6 Budi odvaœan i hrabar jer øeæ ti uvesti narod ovaj da primi u baætinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da øu im je dati.njega je Jahve poznavao licem u lice! PZ 34:11 po svim onim znakovima i çudesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Jahve slao da ih uçini na faraonu. Joæ1:3Svakomjestonakojestupivaæanogadajemvam.” Okupljanje plemena Joæ 1:10 Tada zapovijedi Joæua glavarima narodnim: Joæ 1:11 “Proåite kroz tabor i proglasite puku ovu zapovijed: ‘Spremite sebi braænenice jer øete za tri dana prijeøi preko Jordana da biste primili u posjed zemlju koju vam Jahve. i sve do Velikog mora na sunçanom zapadu . prijeåi preko toga Jordana. 183 JOÆUA Poziv za polazak u Obeøanu zemlju Joæ 1:1 Poslije smrti Mojsija. Potom proåoæe i dani oplakivanja . ali ti øeæ im gaziti po leåima. PZ 34:7 Mojsiju bijaæe sto dvadeset godina kad umrije. Bog vaæ. Bog vaæ. PZ 34:2 sav Naftali.tugovanja za Mojsijem. hoøe da poçinete i daje vam ovu zemlju. na svim sluœbenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj. PZ 34:12 po onoj moønoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastraænim djelima koja uçini na oçi svega Izraela. . sluga moj.ætit je tvoj æto te brani i maç tvoj slavodobitni. ali ti onamo neøeæ prijeøi. jer kuda god poåeæ.sve øe to biti vaæe podruçje. sin Nunov. Vjernost Zakonu. s tobom je Jahve. rijeke Eufrata. u zemlju koju dajem sinovima Izraelovim. Izaku i Jakovu da øu je dati tvome potomstvu. Joæ 1:7 Samo budi odvaœan i hrabar da sve uçiniæ vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije. Nisam li ti zapovjedio: Joæ 1:9 odvaœi se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj. Joæ 1:5 Nitko neøe odoljeti pred tobom u sve dane tvog œivota. PZ 34:6 I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. zato sada ustani. sluga Jahvin. sinu Nunovu. svu Judinu krajinu do Zapadnog mora. morate naoruœani poøi pred svojom braøom da im pomognete.” PZ 34:5 I Mojsije. daje u baætinu. Ne skreøi od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve æto poduzmeæ. kada vam je rekao: ‘Jahve. PZ 34:10 Ne pojavi se viæe prorok u Izraelu ravan Mojsiju . sluge Jahvina. PZ 34:3 zatim Negeb. Njega su Izraelci sluæali i çinili kako je Jahve naredio Mojsiju. PZ 34:9 A Joæua.grada palmi . Bog tvoj.kaoætoobeøah Mojsiju. Joæ 1:8 Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmiæljaj o njoj danju i noøu. duæmani ti se ulaguju. Do dana danaænjega nitko nije doznao za njegov grob. Joæ 1:14 Vaæe œene. PZ 34:4 Potom mu reçe Jahve: “Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu. Vi pak ratnici. sluga Jahvin. gdje mu Jahve pokaza svu zemlju: Gilead do Dana. na vrhunac Pisge nasuprot Jerihonu. ti i sav taj narod. kako bi vjerno drœao sve æto je u njoj napisano: samo øeæ tada biti sretan i uspjet øeæ u pothvatima.do Soara.’” Joæ 1:12 Zatim reçe Joæua plemenu Rubenovu i Gadovu i polovini plemena Manaæeova: Joæ 1:13 “Sjetite se onoga æto vam je zapovjedio Mojsije. bio je ispunjen duhom mudrosti jer Mojsije bijaæe na njega poloœio svoje ruke. pomoøniku Mojsijevu: Joæ 1:2 “Moj je sluga Mojsije umro.” Mojsijeva smrt PZ 34:1 Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo. reçe Jahve Joæui. ja øu biti s tobom. za boj spremni.

Jahvom da øete i vi uçiniti milost domu oca moga.” Joæ 2:14 Odgovoriæe joj ljudi: “Œivotom svojim jamçimo za vas. zastalo nam srce i nitko da smogne snage da vam se suprotstavi jer Jahve. sinu Nunovu.” Joæ 2:4 Ali œena uze ona dva çovjeka. Joæ 2:11 Kad smo çuli sve to. a kad je potjera iziæla. i dajte mi pouzdan znak Joæ 2:13 da øete ostaviti na œivotu moga oca i moju majku. dakle. Povratak uhoda Joæ 2:22 Oni odoæe i doåoæe u goru i ondje ostadoæe tri dana dok se ne vrati potjera. ali ja nisam znala odakle su. Sihonu i Ogu. krv njegova na glavu njegovu: nije krivnja na nama . uçinit øemo. Bog vaæ . Bog tvoj. i ono æto ste uçinili dvojici kraljeva amorejskih s druge strane Jordana. svoga oca. braøu moju i sestre moje i sve njihovo i da øete nas izbaviti od smrti. posluœi se ovim znakom: priveœi ovu crvenu vrpcu za prozor kroz koji nas spuætaæ i sakupi kod sebe. Joæ 2:2 To bude javljeno kralju jerihonskom: “Evo. samo ako nas ne izdate. prema Jordanu. koji su uæli u tvoj dom.” Joæ 2:6 A ona ih bijaæe izvela na krov i skrila pod netrveni lan æto ga je ondje razastrla. iskazat øemo ti milost i vjernost.” 184 . slobodni smo od zakletve kojom si nas zaklela. bude s tobom kao æto bijaæe s Mojsijem! Joæ 1:18 Tko se god usprotivi tvome glasu i ne posluæa tvojih rijeçi u svemu æto mu zapovjediæ neka bude pogubljen. sve do prijelaza preko rijeke. a onda idite svojim putem. Joæ 2:23 Tada se vrate i one dvije uhode: siåu s gore. Joæ 2:19 Tko god od vas stupi van preko praga tvoje kuøe. i svoju braøu. Poœurite za njima jer ih joæ moœete stiøi.” Joæ 2:3 Tada kralj jerihonski poruçi Rahabi: “Izvedi ljude koji su doæli k tebi. ti su ljudi doæli k meni. oni odoæe i ja ne znam kamo su krenuli. Joæ 2:10 Jer çusmo kako je Jahve isuæio vodu Crvenoga mora pred vama kada ste izaæli iz Egipta. i svu svoju rodbinu.’” Joæ 1:16 Oni odgovore Joæui: “Sve æto nam zapovjediæ. Joæ 2:16 Joæ im reçe: “Poåite prema gori da vas potjera ne naåe i krijte se ondje tri dana dok se progonitelji ne vrate. sve je njezine stanovnike uhvatio strah pred nama. Joæ 2:7 I poœure se ljudi u potjeru za njima. zatvore se za njima gradska vrata. a ona zaveza na prozor crvenu vrpcu. Kad nam Jahve dade zemlju.mi øemo biti krivci ako ga se tko rukom dotakne. sakri ih i reçe: “Istina. popne se Rahaba k njima na krov Joæ 2:9 i reçe im: “Znam da vam je Jahve dao ovu zemlju. krv njegova neka padne na glave naæe . Joæ 2:24 I rekoæe Joæui: “Jahve nam je svu tu krajinu predao u ruke. prema istoku sunca. Joæ 2:12 Zakunite mi se. koje pogubiste. a tko ostane s tobom u kuøi. Tada se moœete vratiti u zemlju koja vam pripada i koju vam je dao Jahvin sluga Mojsije.” Joæ 2:15 Rahaba ih zatim spusti po konopu kroz prozor jer joj je kuøa bila uz bedem i ona je do bedema stanovala. te ga izvijeste o svemu æto im se dogodilo. prijeåu preko rijeke i doåu k Joæui. sin Nunov. na drugoj strani Jordana. kao æto i ja uçinih milost vama. jer nas je sve uhvatio strah od vas i prezaju od vas svi œitelji ovoga kraja. i dok ne zaposjednu zemlju koju im daje Jahve.” Joæ 2:21 A ona odgovori: “Neka bude kako rekoste!” Tada ih pusti i oni odoæe.Joæ 1:15 sve dok Jahve ne dade da poçinu i vaæa braøa. poøi øemo. posla potajno iz Æitima dvojicu uhoda s nalogom: “Idite. Samo ti budi odvaœan i hrabar!” Joæuine uhode u Jerihonu Joæ 2:1 Joæua. Joæ 2:5 Kada se u sumrak zatvarahu gradska vrata. u kuøi.sam je krivac svojoj smrti.” Oni odu i stignu u kuøu bludnice koja se zvala Rahaba i ondje prenoøe. i kuda nas god poæaljeæ. osobito Jerihon. i svoju majku. traœila ih je potjera na svim putovima. stigoæe noøas ovamo neki ljudi od sinova Izraelovih da izvide zemlju. izvidite podruçje.on je Bog gore na nebesima i dolje na zemlji. jer su doæli uhoditi svu zemlju. ali ih nije nigdje naæla.” Joæ 2:17 Ljudi joj odgovore: “Evo. kao i vi. Sporazum izmeåu Rahabe i uhoda Joæ 2:8 Dok joæ oni gore ne bijahu zaspali. Bog vaæ. Joæ 1:17 Kao æto smo sluæali Mojsija. Samo neka Jahve. Joæ 2:20 Ako pak izdaæ ovu naæu stvar. ovako øemo ti ispuniti zakletvu kojom si nas zaklela: Joæ 2:18 kad uåemo u zemlju. tako øemo se pokoravati i tebi.

uzmu dvanaest kamenova iz sredine Jordana. poput nasipa.” Joæ 3:6 A sveøenicima Joæua zapovjedi: “Dignite Kovçeg saveza i nosite ga pred narodom. po jednoga iz svakoga plemena. Ali izmeåu vas i Kovçega neka bude razmak do dvije tisuøe lakata.a bilo je vrijeme œetve kad se Jordan prelijeva preko svojih obala Joæ 3:16 voda æto je tekla odozgo daleko se. i ona æto teçe odozgo ustavit øe se kao nasip. razdijelit øe se voda Jordana. sasvim onako kao æto Mojsije bijaæe naredio Joæui.Priprave za prijelaz Joæ 3:1 Urani Joæua i sa svim sinovima Izraelovim krene od Æitima. Joæ 3:2 Poslije tri dana proåu starjeæine kroz tabor i zapovjede puku: Joæ 3:3 “Çim ugledate Kovçeg saveza Jahve. kako je Jahve naredio Joæui: prenesu ih do svoga noøiæta i poloœe ondje.” Joæ 4:8 Izraelci uçine kako im je zapovjedio Joæua. krenite svi sa svoga mjesta i poåite za njim. Gospodara sve zemlje. stupe u Jordan. Ondje stoje i danas. Joæ 4:9 Zatim Joæua postavi usred Jordana dvanaest kamenova na mjesta gdje su stajale noge sveøenika koji su nosili Kovçeg saveza. u Jordanu se samom zaustavite. Joæ 4:6 To øe biti na spomen meåu vama.s mjesta gdje stoje noge sveøenika . ponesu sveøenici Kovçeg saveza pred njim.” Joæ 3:5 A Joæua zapovjedi narodu: “Posvetite se za sutra. jer øe sutra Jahve uçiniti çudesa meåu vama. Joæ 3:15 A kad su nosaçi Kovçega stigli do Jordana i kada su sveøenici koji su nosili Kovçeg zagazili u vodu na obali . neka znaju da sam s tobom kao æto bijah s Mojsijem. Kad vas jednoga dana budu pitala vaæa djeca: ‘Æto vam znaçe ovi kamenovi?’ Joæ 4:7 reøi øete im: ‘Voda se Jordana razdijelila pred Kovçegom saveza Jahvina kad je prelazio preko Jordana. Girgaæane. sve dok se nije izvræilo sve æto je Jahve zapovjedio Joæui da narod izvræi.’” Prijelaz preko rijeke Joæ 3:14 Kad je narod krenuo iz svojih æatora da prijeåe preko Jordana. i neka svaki donese na svojim ramenima po jedan kamen prema broju plemena Izraelovih. Joæ 4:3 i zapovjedite im: ‘Dignite odavde. Joæ 4:5 i reçe im: “Idite pred Kovçeg Jahve. i sveøenike levite koji ga nose. Hivijce.” I digoæe Kovçeg saveza i ponijeæe ga pred narodom.” Joæ 3:10 I reçe Joæua: “Po ovomu øete spoznati da je meåu vama Bog œivi: on øe goniti ispred vas Kanaance. prema broju plemena Izraelovih.’” Joæ 3:9 Tada reçe Joæua Izraelcima: “Priåite i çujte rijeçi Jahve. Dvanaest spomen-kamenova Joæ 4:1 Poæto je sav narod preæao preko Jordana. Joæ 3:8 Ti pak zapovjedi sveøenicima koji nose Kovçeg saveza:’ Kada stignete do voda jordanskih. Svræetak prijelaza Joæ 4:10 Sveøenici koji su nosili Kovçeg saveza stajali su usred Jordana. I stignu do Jordana pa ondje prije prelaza prenoøe. iz sredine Jordana . Joæ 3:4 Tako øete znati put kojim vam je iøi. od svakoga plemena po jednoga.dvanaest kamenova koje øete ponijeti sa sobom i poloœiti na mjestu gdje budete noøas prenoøili.’” Joæ 4:4 Tada pozva Joæua dvanaest ljudi koje je bio izabrao izmeåu sinova Izraelovih. Joæ 3:17 Sveøenici koji su nosili Kovçeg saveza Jahvina stajahu na suhu usred Jordana i prelaœaæe Izrael po suhu sve dok sav narod ne prijeåe preko rijeke. Periœane. Joæ 3:11 Evo. Joæ 3:12 Izaberite odmah dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih. ustavila kod grada Adame. Amorejce i Jebusejce. Boga svoga. jer tim putem joæ nikada niste iæli. a voda æto je otjecala dolje u Arabsko ili Slano more sasvim je otekla i narod je prelazio prema Jerihonu. Boga svojega. Posljednje upute Joæ 3:7 Jahve reçe Joæui: “Danas te poçinjem uzvisivati pred oçima svega Izraela. 185 . iz svakoga plemena po jednoga çovjeka.’ I ovo øe kamenje biti vjeçni spomen sinovima Izraelovim. A narod je œurno prelazio. Kovçeg saveza Gospodara sve zemlje proøi øe pred vama preko Jordana. Hetite. koji se nalazi kraj Sartana. Boga vaæega. u sredinu Jordana. Joæ 3:13 Çim stopala sveøenika koji nose Kovçeg Jahve. reçe Jahve Joæui: Joæ 4:2 “Izaberite iz naroda dvanaest ljudi. I da mu se niste pribliœili.

pokloni mu se i reçe: “Æto zapovijedaæ Gospodaru. ja sam voåa vojske Jahvine i upravo sam doæao .zemlju u kojoj teçe mlijeko i med. Joæ 5:12 I mana je prestala padati çim su poçeli jesti plodove zemlje. Joæ 5:11 A sutradan poslije Pashe. podiœe oçi i ugleda çovjeka kako pred njim stoji s isukanim maçem u ruci. pomrlo je na putu kroz pustinju.negosusetegodinehraniliplodovima zemlje kanaanske. Boga svoga. Joæ 4:21 Tada reçe Izraelcima: “Ako potomci vaæi upitaju jednoga dana svoje oçeve: ‘Æto znaçi ovo kamenje?’ Joæ 4:22 vi ih pouçite ovako: ‘Izrael je ovdje po suhu preæao preko Jordana Joæ 4:23 jer je Jahve. Joæ 5:8 Kad je bio obrezan sav narod. poslije izlaska iz Egipta. kao æto im bijaæe zapovjedio Mojsije. Joæ 4:12 Tada sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manaæeova u bojnoj opremi stanu na çelo sinova Izraelovih.” Tada Joæua pade niçice. Joæua mu pristupi i upita ga: “Jesi li ti s nama ili s naæim neprijateljima?” Joæ 5:14 A on odgovori: “Ne. ali nije bio obrezan nitko koji se rodio na putu kroz pustinju. s Morem crvenim kad ga je osuæio pred nama dok ne prijeåosmo.” I prozva se ono mjesto Gilgal sve do naæih dana. jer je sveto mjesto na kojem stojiæ. kao æto je uçinio Jahve. blagovali su od uroda one zemlje: beskvasna kruha i prœena zrnja.Joæ 4:11 Poæto je sav narod preæao.” I Joæua uçini tako. Joæ 4:14 Toga dana uzvisi Jahve Joæuu pred svim Izraelom i svi ga se bojahu. Joæ 5:9 Tada reçe Jahve Joæui: “Danas skidoh s vas sramotu egipatsku. Bog vaæ. Joæ 5:6 jer su çetrdeset godina Izraelci lutali pustinjom dok ne pomrijeæe svizaoruœjesposobnikojibijahuiziæliizEgipta. poçivali su u taboru sve dok nisu ozdravili. u sve dane njegova œivota. Joæ 4:20 A onih dvanaest kamenova æto su ih uzeli sa sobom iz Jordana.’” Strah naroda na zapadnoj obali Jordana Joæ 5:1 Poæto su çuli svi kraljevi amorejski na zapadnoj strani Jordana i svi kraljevi kanaanski koji bijahu uz more da je Jahve osuæio Jordan pred Izraelcima dok ne prijeåoæe.. prijeåu i sveøenici s Kovçegom saveza Jahvina i krenu pred narodom.nisusluæaliglasaJahvina te im se Jahve zakleo da njihove oçi neøe vidjeti zemlju koju je obeøao njihovim ocima . Tada se utaborio u Gilgalu. TakoIzraelcinisuviæeimalimane. utaboriæe u Gilgalu i ondje na Jerihonskim poljanama proslaviæe Pashu uveçer çetrnaestoga dana u mjesecu. Joæ 5:5 Svi oni bijahu obrezani. zastade im srce i nestade im junaætva pred Izraelcima. vrate se vode Jordana na svoje mjesto i poteku kao i prije preko svojih obala. 186 .” Joæ 5:3 Joæua naçini sebi kamene noœeve i obreza Izraelce na breœuljku Aralotu. Joæ 4:15 Jahve reçe Joæui: Joæ 4:16 “Zapovjedi sveøenicima koji nose Kovçeg saveza neka izaåu iz Jordana.” Joæ 4:17 Tada Joæua zapovjedi sveøenicima: “Izaåite iz Jordana!” Joæ 4:18 A çim su sveøenici koji su nosili Kovçeg saveza Jahvina izaæli isred Jordana i stali nogama na suho. Joæ 4:13 Oko çetrdeset tisuøa naoruœanih ljudi preælo je pred Jahvom da se bori na Jerihonskim poljanama. kao nekoø Mojsija. osuæio pred vama vodu Jordana dok ne prijeåoste. Dolazak u Gilgal Joæ 4:19 Narod je izaæao iz Jordana desetog dana prvoga mjeseca.. dakle. istoçno od Jerihona. Svetkovanje Pashe Joæ 5:10 Izraelci se. sve æto mogaæe nositi oruœje. da bi znali svi narodi zemlje koliko je moøna ruka Jahvina. upravo toga dana. Joæ 4:24 A sve to. Joæ 5:4 A evo zaæto ih je Joæua obrezao: sve ljudstvo æto je iziælo iz Egipta. i vi sami da se svagda bojite Jahve. sluzi svome?” Joæ 5:15 A voåa vojske Jahvine odgovori Joæui: “Skini obuøu s nogu svojih. Obrezivanje Œidova u Gilgalu Joæ 5:2 U to vrijeme Jahve reçe Joæui: “Naçini sebi kamene noœeve i ponovo obreœi Izraelce. Joæ 5:7 Na njihovo je mjesto podigao sinove njihove i njih je Joæua obrezao: nisu bili obrezani jer se na putu nije obrezivalo. Objava Boœja Joæ 5:13 Kad se Joæua pribliœio gradu Jerihonu. Bog vaæ. Joæua postavi u Gilgalu.

odoæe te izvedoæe Rahabu. a sveøenici neka trube u trublje. Joæ 6:26 Tada izreçe Joæua ovu kletvu: “ProkletbiopredlicemJahveçovjekkojipokuæadaponovogradiJerihon: gradio mu temelje na svom prvencu. predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegova s ratnicima. Joæ 6:4 A sedam sveøenika neka nose pred Kovçegom sedam truba od ovnujskih rogova.” Joæ 6:23 I mladi ljudi.“herem” Jahvi Joæ 6:16 Za sedmog obilaska snaœno zatrube sveøenici u rogove. Nitko nije izlazio niti je tko ulazio. Joæ 6:15 A sedmoga dana zorom ustanu i obiåu oko grada istim onakvim redom sedam puta. uzeo od ukletih stvari. jer biste time navukli prokletstvo na tabor i unesreøili ga. zlato. braøu i svu rodbinu. ratnici iåahu pred njima.uklet i predan uniætenju sa svime æto je u njemu. a ratnici neka idu pred Kovçegom Jahvinim. sin Karmija. a zalaznica pak za Kovçegom Jahvinim dok su trube odjekivale. tuçano i œeljezno posuåe i staviæe u riznicu Doma Jahvina. Stupali su tako dok se glas truba razlijegao. i osvojiæe ga. I sruæit øe se gradski bedemi. neka sav narod. Joæ 6:19 Zato sve srebro i zlato. Ona ostade meåu Izraelcima sve do danas. podigne silnu bojnu viku. Izvedoæe sve njezine i smjestiæe ih izvan izraelskog tabora. ovce i magarad. Kada se zaori glas truba i bojni povici naroda. a Kovçeg Jahvin iåaæe za njima. Tako çinite æest dana. Joæ 6:25 Ali bludnicu Rahabu. staro i mlado. Samo bludnica Rahaba da ostane œiva i svi koji budu s njom u kuøi. Joæ 7:1 Ali se sinovi Izraelovi teæko ogrijeæiæe o “herem”. sina Zerahova. kako joj se zakleste.” Joæ 6:20 Tada povika narod i odjeknuæe trube. pozva k sebi sveøenike i reçe im: “Uzmite Kovçeg saveza. sve bakreno i œeljezno posuåe neka bude posveøeno Jahvi i pohranjeno u riznicu. 187 .Joæ 6:1 A Jerihon stajaæe silno utvråen i zatvoren pred sinovima Izraelovim.” Joæ 6:6 Joæua. Joæ 6:9 Ratnici poåoæe pred sveøenicima koji su trubili u trube. Joæ 6:2 Tada Jahve reçe Joæui: “Evo. Tako su çinili æest dana. Poåe sedam sveøenika noseøi trube od rogova ovnujskih: trubili su u rogove. çim çuje glas trube. i Jahve se razgnjevi na sinove Izraelove. jer je Akan. a sedam sveøenika neka ponese sedam truba od rogova ovnujskih pred Kovçegom Jahvinim. a sveøenici ponesu Kovçeg saveza. Iduøi trubili su u trube. podizao mu vrata na svome mezimcu!” Joæ 6:27 Jahve je bio s Joæuom te se pronio glas o njemu po svoj zemlji. Sedmoga dana obiåite sedam puta oko grada. Joæ 6:5 Pa kad oteœuøi zatrube u rog ovnujski. Samo su toga dana obiæli oko grada sedam puta. jer je ona skrila uhode koje smo poslali.” Joæ 6:11 I naredi da Kovçeg Jahvin obiåe jednom oko grada pa da se vrate u tabor i ondje prenoøe. Joæ 6:12 Sutradan urani Joæua.” Joæ 6:8 I bi kako je Joæua zapovjedio narodu. a narod neka tada ulazi svaki odande gdje se naåe. Joæ 6:21 I tada izvræiæe kletvu niæteøi oætricom maça sve æto bijaæe u gradu: muæko i œensko. Joæ 6:3 Svi vi ratnici obiåite oko grada jedanput na dan. Jerihon . sina Zabdijeva. jer je skrila glasnike koje je poslao Joæua da uhode Jerihon. Joæ 6:18 A çuvajte se svega ukletog u gradu da i sami ne budete prokleti æto ste uzeli ukleto. od plemena Judina. uhode. volove. Joæ 6:24 Spaliæe grad i sve æto bijaæe u njemu: uzeæe samo srebro. a Joæua reçe narodu: “Kliçite bojne poklike jer vam je Jahve predao grad! Joæ 6:17 Grad neka bude ‘herem’ Jahvi .” Joæ 6:7 A narodu reçe: “Poåite i obiåite oko grada. njezina oca i njezinu majku. a zalaznica krenu za Kovçegom. Joæ 6:10 A narodu bijaæe zapovjedio Joæua govoreøi: “Ne viçite i ne dajte glasa od sebe i nijedna rijeç neka se ne çuje iz vaæih usta dok vam ne kaœem: ‘Viçite!’ Tada neka odjekne bojna vika. padoæe bedemi i narod prodrije u grad. sin Nunov. Joæ 6:22 A onoj dvojici æto su uhodili zemlju reçe Joæua: “Idite u kuøu one bludnice pa izvedite œenu sa svima njezinima. Joæ 6:14 Tako i drugog dana obiåu jednom oko grada pa se vrate natrag u tabor. Joæ 6:13 A sedam sveøenika koji su nosili sedam truba od rogova ovnujskih poåu pred Kovçegom Jahvinim. svatko odande gdje se naæao. svu njenu obitelj i sve njihovo poætedi Joæua.

dvije stotine srebrnjaka i zlatnu æipku vrijednu pedeset srebrnjaka. i priznaj mu æto si uçinio. Tako se Jahve ublaœi od svoga œestoka gnjeva. iz plemena koje odredi Jahve priøi øe rod za rodom. Ne muçi onamo sav narod. i neøeæ izdrœati pred svojim neprijateljima sve dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine.okreøu leåa pred protivnicima jer su postali ukleti. zaæto si preveo ovaj narod preko Jordana? Da nas predaæ u ruke Amorejaca da nas pobiju? Kamo sreøe da smo stali s onu stranu Jordana! Joæ 7:8 Oprosti. grad i zemlju njegovu. Æto øeæ. Joæ 7:3 Vrativæi se k Joæui. sina Zabdijeva. Klonu tada srce narodu kao da mu je voda u œilama. i pronaæao se Akan. posuvæi glave pepelom. I gle. Joæ 8:1 Tada reçe Jahve Joæui: “Ne boj se i ne strahuj! Uzmi sa sobom sve ratnike. pristupiæe i otkri se pleme Judino. volove njegove i magarad. Zbog toga se dogaåaja prozva ono mjesto dolina Akor i tako se zove do danas. uzeæe ukleto. i srebro. Joæ 7:24 Tada uze Joæua Akana. koje stoji do danas. Joæ 7:13 Ustani! Sazovi narod na posveøenje i reci mu: Posvetite se za sutra. pa se polakomih i uzeh sebi. njegov narod.” Joæ 7:20 Akan reçe Joæui: “Zaista. Gospode! Æto drugo da reçem kad je Izrael okrenuo leåa pred svojim neprijateljima? Joæ 7:9 Ako to çuju Kanaanci i ostali œitelji zemlje. muækarac jedan za drugim. Gospode Jahve. 188 . i reçe im: “Uziåite onamo. sina Zerahova. sina Zerahova. Joæuina molitva i Jahvin odgovor Joæ 7:6 Razdrije Joæua haljine svoje i baci se niçice pred Kovçegom Jahvinim. koji leœi istoçno od Betela. Joæ 7:17 Potom pristupi rod za rodom iz plemena Judina i pronaåe se rodZerahov.Joæ 7:2 Joæua pak posla ljude iz Jerihona u Aj. neka se spali on i sve æto mu pripada. plaæt i zlatnu æipku. Joæ 7:15 I tko se tada naåe s ukletom stvari. Gle. udruœit øe se protiv nas da zbriæu ime naæe sa zemlje. a iz obitelji koju oznaçi Jahve pristupit øe çovjek za çovjekom. jer je ondje malo svijeta. Joæ 7:19 Tada reçe Joæua Akanu: “Sine moj. Joæ 7:7 Tada reçe Joæua: “Jao. Ja ne mogu viæe biti s vama ako iz svoje sredine ne maknete proklete. od plemena Judina. i sve sinove i køeri njegove. tako danas tebe unesreøio Jahve!” I kamenova ga sav Izrael.domaøinjedanzadrugim.PristupiæeobiteljirodaZerahova. Joæ 7:26 Potom navaliæe na njega gomilu kamenja. jer ovako govori Jahve. a odozdo srebro. æator njegov i sve æto bijaæe njegovo te ga izvede u dolinu Akor. Izraele. ja sagrijeæih Jahvi. daj slavu Jahvi. a srebro je odozdo. Bog Izraelov: ‘Kletva je u tebi. Joæ 7:18 Naposljetku naredi Joæua da pristupi obitelj Zabdijeva. Bogu Izraelovu. izvidite kraj!” Ljudi odoæe te izvidjeæe Aj. porobiæe. Eno je sve zakopano usred moga æatora. Joæ 7:5 Ajani pobiæe oko trideset i æest ljudi i tjerali su ih ispred svojih vrata do Æebarima: pobili su ih na strmini. objasni æto si uçinio i nemoj mi niæta tajiti. Joæ 7:23 Uzmu sve iz æatora i donesu Joæui i starjeæinama Izraelovim i prostrijeæe sve pred Jahvu. koji otrçaæe u æator. i pronaåoæe obitelj Zabdijevu. dakle.” Otkrivanje i kaœnjavanje krivca Joæ 7:16 Urani Joæua ujutro i pozva Izraela po plemenima. sve bijaæe zakopano u æatoru. i ovce. sin Karmija. poskrivaæe i prisvojiæe. Joæ7:12IzatoIzraelcinemoguizdrœatipredsvojimneprijateljima. i evo æto sam uçinio: Joæ 7:21 vidjeh u plijenu lijep æinearski plaæt. i ostade tako do veçeri.” Joæ 7:22 Tada uputi Joæua poslanike. rekoæe mu: “Ne treba da onamo uzlazi sav narod. a onda iz roda koji oznaçi Jahve pristupit øe obitelj po obitelj. Joæ 7:25 Reçe Joæua: “Kako si ti nas unesreøio. Pratio ih sav Izrael. jer je prekræio Savez Jahvin i osramotio Izraela.’ Joæ 7:14 Zato sutra zorom pristupite pleme za plemenom.” Joæ 7:4 Poåe onamo oko tri tisuøe ljudi od svega naroda. dvije do tri tisuøe ljudi neka idu da osvoje Aj. ali su morali pobjeøi pred onima iz Aja. on i starjeæine u Izraelu. ustani i navali na Aj. predajem ti u ruke ajskoga kralja.Zaista. uçiniti za veliko ime svoje?” Joæ 7:10 A Jahve odgovori Joæui: “Ustani! Zaæto si pao niçice? Joæ7:11Izraeljesagrijeæio:prekræilisuSavezkojimsamihvezao. Bogu Izraelovu.

Joæ 8:30 Tada podiœe Joæua œrtvenik Jahvi. Joæ 8:27 Samo stoku i plijen iz onoga grada razdijele meåu sobom Izraelci. Joæ 8:12 Joæua uze oko pet tisuøa ljudi i namjesti zasjedu izmeåu Betela i Aja. vrate se i udare na ljude iz Aja. na gori Ebalu. Joæ 8:6 Oni øe onda navaliti za nama dok ih ne odvedemo od grada jer øe misliti: ‘Bjeœe ispred nas kao i prije. kuda su ih gonili. Joæ 8:5 A ja i sav narod koji me prati primaknut øemo se gradu. predat øe vam ga u ruke. 189 . dignu se ljudi iz zasjede i potrçe prema gradu. Tada se narod koji je bjeœao prema pustinji okrenuo prema progoniteljima. Joæ 8:15 Tada Joæua i sav Izrael nagnu bjeœati kao da su ih pobijedili. spalite ga ognjem. Ostavili su grad otvoren i gonili Izraelce. Joæ 8:26 Joæua nije spuætao ruke kojom bijaæe zamahnuo kopljem sve dok nisu poubijani svi stanovnici Aja.sav Aj. Izabrao je trideset tisuøa junaka i poslao ih noøu. kao æto je Jahve zapovjedio Joæui. Joæ 8:23 A kralja Aja uhvatiæe œiva i dovedoæe ga Joæui. Joæua ujutro prebroja narod i poåe sa starjeæinama Izraelovim pred narodom na Aj.Joæ 8:2 Uçini s Ajem i s njegovim kraljem kao æto si uçinio s Jerihonom i njegovim kraljem. i kada svi padoæe od maça. Bogu Izraelovu. odvoje se od grada.’ Joæ 8:7 Tada provalite iz zasjede i zauzmite grad: Jahve. Uçinite to po Jahvinoj zapovijedi. Joæ 8:24 Kad su Izraelci pobili sve stanovnike Aja na otvorenu polju i u pustinji. Joæ 8:29 Kralja ajskoga objesi o drvo do veçeri. i tako se oni iz Aja naåoæe posred Izraelaca. Joæ 8:13 A narod se smjesti u tabor. ljudi i œena . Joæ 8:25 Bilo je dvanaest tisuøa onih koji su izginuli toga dana. neklesanog œeljezom. Pazite. Joæ 8:16 Ajani nato pozvaæe sve iz grada i dadoæe se za njima u potjeru te. Joæ 8:22 Njihovi su im izaæli u susret iz grada. Joæ 8:17 I ne ostade nitko u Aju i Betelu da nije poæao za Izraelcima. baciæe ga pred gradska vrata i nabacaæe na njega veliku gomilu kamenja. Joæ 8:4 dade im zapovijed: “Pazite! Poøi øete u zasjedu gradu s leåa. Joæ 8:11 Svi ratnici krenu s njim i kad se primaknu gradu. to vam zapovjedih. Joæ 8:14 Kad je sve to vidio ajski kralj. Joæ 8:18 Tada reçe Jahve Joæui: “Zamahni kopljem æto ti je u ruci prema Aju: predajem ti ga u ruke.pustimmjestom do danas. i kada ljudi iz Aja izaåu pred nas. Na njemu bi prinesena Jahvi œrtva paljenica i priçesnica. ali da ne budete predaleko od grada i budite svi spremni. Postavi gradu zasjedu s leåa. I bjeœali su putem prema pustinji. vratiæe se Izraelci u Aj i sasjekoæe maçem sve æto bjeæe u njemu. goneøi Joæuu. Joæ 8:10 Uranivæi. gradu sa zapadne strane.” Joæ 8:3 Spremi se Joæua da navali na Aj i svi ratnici s njime. A Joæua provede noø meåu narodom. I nitko od njih nije imao kuda uteøi ni tamo ni amo. A nisu ni slutili da je iza grada namjeætena zasjeda. tako da je izmeåu njih i mjesta bila ravnica. poœuri se te izaåe on i sav njegov narod niz obronak prema Arabi u boj protiv Izraela. Joæua opet provede noø usred naroda. imadoæe æto vidjeti: dim se dizao iz grada prema nebu. Joæ 8:21 Vidjevæi Joæua i sav Izrael da je zasjeda zauzela grad i da se diœe dim iz grada. osvoje ga i umah ga ognjem zapale. svim sinovima Izraelovim i kako je napisano u Mojsijevoj knjizi Zakona: œrtvenik od grubog kamena.” Joæ 8:9 Joæua ih posla i oni odoæe u zasjedu te se smjestiæe izmeåu Betela i Aja. Pokolj graåana Aja Joæ 8:20 Kada se oni iz Aja obazreæe. mi øemo kao i prije pobjeøi ispred njih. koja stoji i danas. Joæ 8:31 kao æto je zapovjedio Mojsije. Joæ 8:8 Kad jednom osvojite grad. dok je njegova zalaznica bila na zapadu grada. Joæ8:28JoæuaspaliAjiuçinigazasvevijekeruæevinom. Joæ 8:19 I tek æto je podigao ruku. gradu sa zapada. O zapadu sunçanom zapovjedi Joæua te skinuæe truplo s drveta. koji je bio na sjeveru grada.” I podiœe Joæua koplje æto mu bjeæe u ruci i zamahnu prema gradu. Bog vaæ. utabore se Aju sa sjevera. opkoljeni i s jedne i s druge strane: biæe pobijeni tako te ni jedan ne ostade œiv niti uteçe. sluga Jahvin. ali vam je slobodno da prigrabite plijen iz njega i njegovu stoku.

Varka Gibeonaca Joæ 9:3 A stanovnici Gibeona. Joæ 9:5 Obuli su na noge rabljenu i pokrpanu obuøu i vrgli na se staru odjeøu.” Joæ 9:21 Joæ dometnuæe glavari: “Neka œive i neka budu drvosjeçe i vodonoæe svoj zajednici. Jebusejci Joæ 9:2 pa se svi udruœiæe da sloœno udare protiv Joæue i Izraela. odredio Mojsiju. Joæ 8:34 Tada proçita Joæua svaku rijeç Zakona. poderane i zakrpane. blagoslov i prokletstvo. poæto su sklopili s njima savez. Boga tvojega: çuli smo za slavu njegovu i za sve æto je uçinio u Egiptu Joæ 9:10 i za ono æto je uçinio dvojici kraljeva amorejskih koji su vladali s onu stranu Jordana . Savez protiv Izraela Joæ 9:1 O tim su dogaåajima çuli svi kraljevi s onu stranu Jordana . sklopite dakle savez s nama. a sada je.” Joæ 9:14 I povjerovaæe im ljudi po putnoj opskrbi. Joæ 9:18 Ali ih nisu napali sinovi Izraelovi. veø poderali. jer su im se glavari zajednice zakleli Jahvom. dakle. sluzi svomu. poåite im u susret i recite im: Vaæe smo sluge. silno smo se uplaæili od vas za svoje œivote i zato smo uçinili ovo. kralju baæanskom u Aætarotu.u Gorju. kako je Jahve. Joæ9:15Joæuauglavisnjimamirisklopisavezsnjimadaøeihpoætedjeti. Joæ9:22JoæuapozvaGibeonceireçeim:“Zaætonasprevaristegovoreøi: ‘Vrlo smo daleko od vas’. Bog tvoj. sklopite savez s nama.predœenama. sve kako je napisano u knjizi Zakona. Kanaanci.Joæ8:32TunakamenjuJoæuaprepiæeZakonMojsijevkojibjeæenapisan za sinove Izraelove. i zato ih ne smijemo dirati. u tvojim rukama: uçini s nama æto misliæ da je dobro i pravo. Joæ 9:11 Tada nam rekoæe naæe starjeæine i svi u naæoj zemlji: ‘Opskrbite se hranom za put. Priçine se da su putnici: bace na svoje magarce stare vreøe i vinske mjeæine. i Ogu. pa su se.” Joæ 9:24 Oni odgovore Joæui: “Sa svih strana dolazili su glasovi nama. saznalo se da su im susjedi i da œive usred Izraela. evo. stanu s obje strane Kovçega prema sveøenicima i levitima koji su nosili Kovçeg saveza Jahvina . Sav kruh æto su ga ponijeli na put bijaæe suh i razdrobljen. kad eto œivite usred nas? Joæ 9:23 Zato øe sada na vama biti kletva i nikada neøe nestati meåu vama ropstva: bit øete drvosjeçe i vodonoæe za Dom Boga moga. pouçeni onim æto Joæua uçini Jerihonu i Aju.da bi se blagoslovio puk Izraelov prema obredu koji zapovjedi Mojsije. suh i razdrobljen. a polovina prema gori Ebalu . Kefira.polovina prema gori Gerizimu. evo.’ Joæ 9:12 Evo naæega kruha: vruø smo ponijeli na put od kuøa svojih kada smo krenuli k vama.” Joæ 9:7 Ali ljudi Izraelci kaœu tim Hivijcima: “Tko zna ne œivite li moœda meåu nama? Kako øemo. Amorejci.” 190 . kralju heæbonskom.Sihonu. nego ih je sve proçitaopredsaboromsvihIzraelaca. glavari narodni i suci. Ali sva zajednica poçe rogoboriti protiv glavara. evo. Hivijci. Joæ 9:16 A poslije tri dana. ne pitajuøi Jahvu æto øe im reøi. Joæ 8:33 I sav Izrael i njegove starjeæine. kako nas ne bi stigla srdœba zbog zakletve kojom smo se zakleli. Joæ 9:20 Evo æto øemo: pustimo ih da œive.djecomidoæljacima koji su iæli s njima. u Æefeli i duœ çitave obale Velikoga mora sve do Libanona: Hetiti. Bogom Izraelovim. doæljaci i domaøi.” Sva zajednica prihvati æto rekoæe glavari. sklopiti savez s vama?” Joæ 9:8 A oni odgovore Joæui: “Tvoje smo sluge!” Joæua ih upita: “Tko ste i odakle dolazite?” Joæ 9:9 Odgovore: “Daleka je zemlja iz koje dolaze tvoje sluge u ime Jahve. a to su bili Gibeon. da øe vam dati svu zemlju i da øe istrijebiti ispred vas sve stanovnike ove zemlje. i haljine naæe i obuøa veø su troæni od dalekog puta. Periœani. slugama tvojim. I glavari se na to zakunu. Joæ 9:13 A ovo su vinski mjehovi: nove smo ih nalili. Joæ 9:4 dosjete se lukavstvu. Poloœaj Gibeonaca Joæ 9:19 Tada svi glavari rekoæe zajednici: “Mi smo im se zakleli Jahvom. Beerot i Kirjat Jearim. Joæ9:6StigoæeJoæuiugilgalskitaborirekoæenjemuiljudimaIzraelcima: “Dolazimo iz daleke zemlje. Bogom Izraelovim. Joæ 8:35 Nije Joæua propustio nijedne Mojsijeve naredbe. Joæ 9:17 Tada krenu Izraelci iz tabora i stignu u njihove gradove. Joæ 9:25 I sada smo.

Tako je Jahve vojevao za Izraela. jer øe tako Jahve uçiniti sa svim vaæim neprijateljima s kojima se budete borili. predade u vaæe ruke. I poginulo ih je viæe od tuçe kamene nego æto su ih pobili sinovi Izraelovi svojim maçevima.Joæ 9:26 A on im je uçinio ovako: izbavio ih iz ruku sinova Izraelovih te ih nisu pobili. Joæ 10:24 A kad ih izvedoæe. veøi od Aja. Pomoø s neba Joæ 10:10 I smete ih Jahve pred Izraelcima. kralj jarmutski. Joæ 10:22 Tada reçe Joæua: “Otvorite ulaz u peøinu i odande mi izvedite onih pet kraljeva.” Joæ10:9IudarinanjihJoæuaiznenadno. Joæ 10:2 vrlo se uplaæi. Petorica kraljeva u peøini kraj Makede Joæ 10:16 A onih pet kraljeva uteçe i sakri se u peøinu kod Makede. Joæ 10:12 Onoga dana kada Jahve predade Amorejce sinovima Izraelovim. krenu oni i sva njihova vojska. Jafiji. nego se poœuri k nama da nas izbaviæ i da nam pomogneæ. kao æto je uçinio s Jerihonom i njegovim kraljem. iznad dola Ajalona!” Joæ 10:13 I stade sunce i zaustavi se mjesec sve dok se nije narod osvetio neprijateljima svojim.” Joæ 10:20 A kad Joæua i sinovi Izraelovi okonçaæe bitku teækim pokoljem . i Debiru. ne dajte im da uåu u svoje gradove. jer ih Jahve. i da su stanovnici Gibeona uçinili mir s Izraelom i ukljuçili se meåu njih. Joæ 10:15 Potom se vrati Joæua i sav Izrael s njim u tabor gilgalski. kralju eglonskom: Joæ 10:4 “Doåite k meni i pomozite mi da udarimo na Gibeon. Ne piæe li to u knjizi Pravednika? I stade sunce nasred neba i nije se nagnulo k zapadu gotovo cio dan.zazajednicuizaœrtvenikJahvinnamjestukojesegodizabere. jer je Gibeon bio znaçajan kao kakav kraljevski grad. jer je uçinio mir s Joæuom i Izraelcima!” Joæ 10:5 Udruœi se tada pet kraljeva amorejskih: kralj jeruzalemski. Joæ 10:11 A dok su bjeœali pred Izraelom uz bethoronsku strminu.” Joæ 10:7 I poåe Joæua iz Gilgala. kralja jarmutskoga. nego tjerajte svoje neprijatelje i tucite ih s leåa. sunce. kralja hebronskoga.poætojesvunoøiæaoodGilgala. iznad Gibeona. kralja lakiækog i kralja eglonskog. i mjeseçe. sve vrsni junaci. Tukli su ih sve do Azeke i do Makede. Joæ 10:3 Zato jeruzalemski kralj Adoni-Sedek poruçi Hohamu. Joæ 9:27 I od toga dana naredi im Joæua da sijeku drva i nose vodu. Piramu.” Joæ 10:18 A Joæua reçe: “Navalite veliko kamenje peøini na otvor i postavite ljude pred nju da je çuvaju. Joæua dolazi u pomoø Gibeonu Joæ 10:6 Tada Gibeonci poruçiæe Joæui u tabor u Gilgalu: “Ne napuætaj svojih slugu. a s njim i svi ratnici.” Joæ 10:23 I uçine tako. kletom uniætenju. a svi œitelji njegovi bijahu ratnici. koji ih teæko poraziæe kod Gibeona i potjeraæe prema strmini kojom se uzlazi u Bet-Horon. kralju hebronskom. kralj lakiæki i kralj eglonski. Joæ 10:17 Javiæe Joæui: “Otkriveno je pet kraljeva skrivenih u peøini kod Makede. I nitko viæe ni da pisne protiv sinova Izraelovih.” Oni pristupe i stanu im svojim nogama na vratove. Joæ 10:25 Reçe Joæua: “Ne bojte se i ne plaæite se! Hrabri budite i odluçni. 191 .utekla im je samo nekolicina preœivjelih u tvrde gradove Joæ 10:21 vrati se narod zdrav i çitav k Joæui u tabor u Makedi. Bog vaæ. izvedu k njemu iz peøine onih pet kraljeva: kralja jeruzalemskoga. pozva Joæua sve Izraelce i reçe vojskovoåama koji su ga pratili: “Priåite i stanite svojim nogama na vratove ovih kraljeva. obrati se Joæua Jahvi i poviçe pred Izraelcima: “Stani. bacao je Jahve s neba na njih tuçu kamenja sve do Azeke te su ginuli. opsjednu grad Gibeon i poçnu ga napadati. jer su se protiv nas udruœili svi amorejski kraljevi koji œive u Gorju. Joæ 10:19 A vi se drugi ne zadrœavajte.” Joæ 10:26 Potom Joæua naredi da ih pogube i objese na pet stabala. kralju jarmutskom. sve dodanas. kralj hebronski. Joæ 10:8 A Jahve reçe Joæui: “Ne boj se! Ja sam ih predao u tvoje ruke i nijedan od njih neøe se odrœati pred tobom. Pet kraljeva protiv Gibeona Joæ 10:1 A kad çu jeruzalemski kralj Adoni-Sedek da je Joæua zauzeo Aj i da ga je izruçio “heremu”. i visjeli su ondje do veçeri. kralju lakiækom. Joæ 10:14 Nije bilo takva dana ni prije ni poslije da bi se Jahve odazvao glasu çovjeçjem.

Sve œivo izruçiæe kletom uniætenju. veø izruçi kletom uniætenju sve æto je disalo. ne puætajuøi da itko utekne. Ne ostavi preœivjelih. Kletom uniætenju izruçiæe sve njegovo stanovniætvo. 192 . Joæ 11:11 Pobili su sve oætricom maça. kako je zapovjedio Jahve. Pobjeda kod Meroma Joæ 11:5 Udruœe se. Joæ 10:41 I pobi ih Joæua sve od Kadeæ Barnee do Gaze i sav kraj Goæen do Gibeona. a Hasor spaliæe ognjem. Hasor je nekoø bio glavni grad svima tim kraljevstvima. Periœane i Jebusejce u planinama. Ne poætedjeæe nikoga. Osvajanje juœnih kanaanskih gradova Joæ 10:28 Istoga dana zauze Joæua Makedu: udari na grad oætricom maça i pogubi kralja njegova i sve œivo u gradu izruçi “heremu”. Ne ostade niæta œivo. Amorejce. ne poætedje nikoga. Joæ 11:3 Kanaance na istoku i zapadu. Joæ 11:2 i kraljeve na sjeveru. I uçini s kraljem makedskim kao æto je uçinio s kraljem jerihonskim. kralja njegova i œitelje okolnih mjesta pobiæe oætricom maça. i u Arabi juœno od Kinereta. kako su uçinili s Lakiæem. a bojna im kola ognjem spali. izvræujuøi “herem”. Osvajanje Hasora i ostalih sjevernih gradova Joæ 11:10 U to se vrijeme vrati Joæua i zauze Hasor. Joæ 10:38 Napokon krenu Joæua i sav Izrael s njim na Debir i napadoæe ga. kletom uniætenju. konje njihove osakati. i kralja od Akæafa. Joæ 10:43 Naposljetku se Joæua i sav Izrael vratiæe u tabor u Gilgalu. a njegova kralja pogubi maçem. Joæ 11:6 Tada Jahve reçe Joæui: “Ne boj se njih. Joæ 11:4 Svi oni izaåu sa svim svojim çetama. Savez kraljeva sa sjevera Joæ 11:1 Kad je sve to çuo Jabin. Joæ 10:35 Osvojiæe ga joæ istoga dana i pobiæe sve oætricom maça.Joæ 10:27 A o zalasku sunçanom zapovjedi Joæua te ih skidoæe s drveøa i baciæe u istu onu peøinu u koju se bijahu sklonili te na otvor navaliæe golemo kamenje. Joæ 10:37 Osvojiæe ga i pobiæe sve oætricom maça. i poraziæe ih tako te nitko ne preœivje. I uçini Joæua s Debirom i njegovim kraljem kao æto je uçinio s Hebronom i njegovim kraljem. i u Æefeli. jer se za Izraela borio Jahve. koje je i danas ondje. kletvu.onakokaoætosuuçinilisLibnom. Joæ 10:39 Osvojiæe ga i razoriæe. u Gorju. svi ti kraljevi i utabore se zajedno na vodama Meroma da se bore protiv Izraela. dakle. s Libnom i njezinim kraljem. Joæ 10:36 Onda Joæua sa svim Izraelom krenu od Eglona na Hebron i napade ga. Hivijce pod Hermonom u zemlji Mispi. i na uzviæicama Dora prema moru. iznenada ih napade na vodama Meroma i udari na njih. Bog Izraelov. a s kraljem Libne uçini æto i s kraljem jerihonskim. Grad sa svim svojim stanovniætvom bi izruçen kletom uniætenju. Joæ 10:32 Jahve predade Lakiæ u ruke Izraela. Hetite. Uçini s njime kao s Eglonom. ali Joæua porazi njega i njegov narod tako te nitko ne preœivje. jer øu sutra u ovo doba uçiniti te øe svi biti pobijeni pred Izraelom. kralj od Hasora. Joæ 11:8 I Jahve ih dade u ruke Izraelcima te ih oni pobiæe i protjeraæe sve do Velikog Sidona i do Misrefot Majima i do ravnice Mispe na istoku. Pobjeda na jugu Palestine Joæ 10:40 Tako je Joæua zauzeo sav onaj kraj: Gorje i Negeb. Joæ 10:29 Ode zatim Joæua i sav Izrael iz Makede u Libnu i udari na nju. Opsjedoæe grad i napadoæe ga. Joæ 10:33 Tada ustade Horam. ne poætedjevæi nikoga. Joæ 10:42 Sve tamoænje kraljeve i zemlje njihove zauze Joæua ujedanput. Joæ 10:31 Potom ode Joæua i svi Izraelci iz Libne u Lakiæ. Æefelu i Visoçje . kralja od Madona. Joæ 11:9 Joæua uçini kako mu je Jahve zapovjedio: konje im osakati. opsjede ga i napade. Joæ 10:30 I nju Jahve i njena kralja predade u ruke Izraelu. da pomogne Lakiæu. kralja i stanovniætvo u svim mjestima koja mu pripadaju. koji oætricom maça pobi sve œivo u njoj. kralj Gezera. Bog Izraelov. a kola im ognjem spali. Joæ 10:34 Joæua krenu zatim sa svim Izraelcima od Lakiæa na Eglon. koji ga osvoji sutradan: pobiæeoætricommaçasveœivounjemu.i sve njihove kraljeve. i kralja od Æimrona.” Joæ 11:7 Joæua povede na njih sve svoje ratnike. s mnoætvom æto ga bijaæe kao pijeska na obali morskoj i s mnogim konjima i kolima. obavijesti Jobaba.

osim u Gazi. tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manaæeova. osim Hivijaca. koja se diœe prema Seiru. Joæ 12:8 u Gorju. i dade je u baætinu Izraelu podijelivæi je po plemenima. njih i sve njihove gradove. aradski kralj. kletvu. iz Hebrona. od potoka Arnona do gore Hermona. koja se diœe prema Seiru. hebronski kralj. jedan. sav Negeb i svu zemlju Goæen. sa svom Arabom na istoku: Joæ 12:2 Sihon. æaronski kralj. amorejsku i kanaansku. pa do Baal Gada. koji su œivjeli u Gibeonu: sve ih zauzeæe ratom. jedan. Joæ11:13OdostalihgradovakojisedizahunasvojimbreœuljcimaIzraelci nisu spalili ni jednoga. jedan. istrijebiæe ih i ni œive duæe ne ostade. njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera. zapovjedio je Mojsije Joæui. Joæ 11:17 od gore Halaka. jedan. jedan. jedan. sluga Jahvin. hasorski kralj. jedan. osim Hasora. jedan. jedan. kletvu bez smilovanja. u ravnici libanonskoj pod gorom Hermonom. adulamski kralj. Joæ 11:18 Dugo je vremena ratovao Joæua s tim kraljevima. Joæ 12:16 makedski kralj. koji leœi na rubu doline potoka Arnona. Joæua izvræava Mojsijevu zapovijed Joæ 11:15 Sve æto Jahve bijaæe zapovjedio svome sluzi Mojsiju. i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije. Joæ 11:16 Tako je Joæua zauzeo svu zemlju: Gorje. Joæ 12:6 Mojsije. Joæ 11:20 Jahve im bijaæe otvrdnuo srca te su izaæli u boj protiv Izraela i pali pod “herem”. kralj Aja kod Betela. jedan. Joæ 11:22 Tako ne ostade nijedan Anakovac u svoj zemlji sinova Izraelovih. periœansku. iz svega gorja Judina i iz svega gorja Izraelova: predade ih “heremu”. a tu je zemlju Joæua dao u baætinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima. Pobijeåeni kraljevi istoçno od Jordana Joæ 12:1 Ovo su zemaljski kraljevi æto su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku. Joæ 12:18 afeçki kralj. u Gatu i Aædodu. Uniætenje Anakovaca Joæ 11:21 U ono vrijeme doåe Joæua i istrijebi Anakovce iz Gorja. kao æto je bio zapovjedio Mojsije. jedan. gederski kralj. I konaçno zemlja poçinu od rata. sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka. da budu istrijebljeni. jedan. jedan. jedan. jedan. Joæ 12:3 i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Hajeæimotu. Arabu. u Arabi i po obroncima. Joæ 12:20 æimron-meronski kralj.Joæ11:12SvegradoveonihkraljevapokoriJoæuaipobikraljeveoætricom maça. hivijsku i jebusejsku: Joæ 12:9 jerihonski kralj. heferski kralj. lakiæki kralj. iz Debira. sluga Jahvin. izvræujuøi “herem”. jedan. Pobijeåeni kraljevi zapadno od Jordana Joæ 12:7 A ovo su zemaljski kraljevi æto su ih pobijedili Joæua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu. Joæ 12:19 madonski kralj. Izraelsko gorje i njegove breœuljke. koji je stolovao u Heæbonu. jedan. jedan. kao æto je Jahve bio rekao Mojsiju. Joæ 12:11 jarmutski kralj. pobio ih i pogubio. Æefelu. uniætenju. gdje je graniçilo s Amoncima. iz Anaba. jedan. Joæ 11:14 Sav plijen iz tih gradova i stoku razdijeliæe sinovi Izraelovi meåu sobom. Joæ 12:13 debirski kralj. sluga Jahvin. kralja heæbonskoga. Joæ 11:23 Joæua zauze svu zemlju. kralj baæanski. Joæ 12:5 A vladao je gorom Hermonom i Salkom. Joæ 12:4 Meåaæio s njime Og. jedan. Joæ 11:19 Nije bilo ni jednoga grada koji je sklopio mir s sinovima Izraelovim. u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku. jedan od posljednjih Refaimaca. ne izostavivæi niæta od svega æto Jahve bijaæe zapovjedio Mojsiju. od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka. u Æefeli. jedan. Joæ 12:17 kralj Tapuaha. zarobio je sve njihove kraljeve. kako je to Jahve bio zapovjedio Mojsiju. ahæafski kralj. i dalje na jugu do obronaka Pisge. a Joæua sve izvræio. jedan. çitavim Baæanom sve do geæurske i maakadske meåe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona. jedan. stolovao je u Aætarotu i Edreju. a sve ljude pobiæe oætricom maça. Joæ 12:10 jeruzalemski kralj. jedan. gezerski kralj. Joæ 12:14 hormski kralj. Joæ 12:12 eglonski kralj. 193 . kralj amorejski. betelski kralj. Joæ 12:15 kralj Libne. koji spali Joæua.

dakle. od Libanona do Misrefota na zapadu sve Sidonce otjerat øu ispred sinova Izraelovih. njegova je baætina. Joæ 13:30 Dobili su u posjed zemlju od Mahanajima. Joæ13:28TojebaætinasinovaGadovih.Joæ 12:21 tanaaçki kralj. svu visoravan od Medebe do Dibona. koji se nalazi uz obalu potoka Arnona. Joæ 13:5 onda zemlja Giblijaca i sav Libanon prema istoku.gradovi i sela njihova. Joæ 13:13 Ali sinovi Izraelovi nisu protjerali Geæurce i Maakance. U svemu trideset i jedan kralj. Git i Ekron. Bet Nimru. Aædod. polovinu zemlje sinova Amonovih sve do Aroera.Mojsijeihjepobijedioiprotjerao. na istoku. reçe mu Jahve: “Veø si star i vremeæan. Joæ 13:3 od Æihora. Joæ13:14SamoplemenuLevijevunedadebaætine:Jahve. podanike Sihonove. jedan. Pleme Gadovo Joæ 13:24 Onda dade Mojsije plemenu Gadovu.BogIzraelov. Joæ 13:7 Razdijeli. nasuprot Rabi. gojski kralj u Gilgalu. Joæ 13:11 i Gilead. sav Baæan. koji su œivjeli u toj zemlji. Jordan s obalom sve do kraja Kineretskoga mora. Sva zemlja kanaanska od Are koja pripada Sidoncima. kralja baæanskoga. Aædot Hapisgu. jedan. tu zemlju u baætinu meåu devet plemena i polovinu plemena Manaæeova. koji leœi uz obalu potoka Arnona. sluga Jahvin. i od Mahanajima do pokrajine Lo-Debar. Joæ 13:27 a u dolini: Bet Haram. na istoçnoj strani Jordana. æto je pred Egiptom. zatim Avijci Joæ 13:4 na jugu. a ostalo je mnogo zemlje da se osvoji. kralja amorejskoga. Sibmu i Seret Haæahar na gori iznad doline. koji je vladao u Aætarotu i EdrejuibioposljednjipotomakRefaima. Joæ 13:12 a u Baæanu sve kraljevstvo Oga. Joæ 13:6 Sve stanovnike gorja. sinovima Gadovim. koji je vladao u Heæbonu. megidski kralj. kralj Jokneama na Karmelu. Joæ 13:10 sve gradove Sihona. Joæ 13:25 Primili su u posjed: Jazer i sve gradove gileadske. Joæ 13:2 Evo podruçja æto joæ preostaju: sve pokrajine filistejske i sva zemlja geæurska. i krajinu geæursku i maakansku sa svom gorom Hermonom. a s njome pleme Rubenovo i Gadovo. Joæ 13:15 Mojsije dade plemenu sinova Rubenovih dijelove po njihovim porodicama. Joæ 13:17 Heæbon sa svim njegovim gradovima koji leœe na visoravni: Dibon. dodijelio im je ovako: Joæ 13:9 od Aroera. koji je vladao u Heæbonu. i od grada koji je u sredini doline i svu visoravan kod Medebe. Joæ 13:20 Bet Peor. Reba. Aækelon. Joæ 13:23 Meåa sinova Rubenovih bijaæe Jordan. dijelove po porodicama njihovim. Mojsije ga je pobijedio kao i knezove midjanske: Avija. Hura. pa tako ostadoæe Geæurci i Maakanci usred Izraela sve do danaænjega dana. Joæ 13:19 Kirjatajim. Joæ 12:22 kedeæki kralj. jedan. Bet Hajeæimot.” Joæ 13:8 Druga polovina plemena Manaæeova. pet kneœevina filistejskih: Gaza. Joæ 12:24 tiræki kralj. Joæ 13:1 Kad je Joæua ostario i odmakao u svojim godinama. kao æto sam ti zapovjedio. 194 .sinaBeorova. sve do meåe sinova Amonovih. Samo razdijeli Izraelu zemlju u baætinu. sve kraljevstvo Oga. Joæ 13:21 sve gradove na visoravni i sve kraljevstvo Sihona. jedan. i sva Sela Jairova æto su u Baæanu . Bet Baal Meon. primiæe svoju baætinu koju im je predao Mojsije preko Jordana. jedan. Joæ 13:26 i od Heæbona do Ramat Hamispe i Betonima. Kedemot.æezdeset gradova. Mefaat. Joæ 12:23 dorski kralj u pokrajini dorskoj. a raçuna se kao podruçje Kanaanaca.ponjihovimporodicama. kao æto je rekao. Sukot i Safon. Joæ 13:16 Primili su zemlju od Aroera. i sav Baæan do Salke. Joæ 13:29 Mojsije je dao dio polovini plemena Manaæeova po njegovim porodicama. to jest ostatak kraljevstva Sihona. Mojsije. jedan. Joæ13:22ivraçaBileama. amorejskog kralja. sve do granice Ekrona na sjeveru. Rekema. od Baal Gada u podnoœju gore Hermona do Lebo Hamata. Bamot Baal. Joæ 13:18 Jahas. i od grada usred doline. kralja heæbonskoga. Sura. To je bila baætina sinova Rubenovih po njihovim porodicama: gradovi i sela njihova. jedan. pa do Afeka i do meåe amorejske.ubilisusinoviIzraelovioætricom maça s ostalim œrtvama.

tako su uçinili sinovi Izraelovi pri diobi zemlje. i sada je moja snaga u meni. sinu Jefuneovu. juœno od Potoka. Ondje su Anakovci. Joæ 14:12 Daj mi sada ovo gorje.’ Joæ 14:10 I vidiæ. gradovi kraljevstva Ogova u Baæanu. sin Nunov. dok je Izrael joæ iæao pustinjom. pruœala se preko Sina i uzlazila juœno od Kadeæ Barnee. kao æto je rekao. iz Kadeæ Barnee da uhodim zemlju. Joæ 15:2 A juœna im meåa iæla od kraja Slanoga mora od zaljeva æto je na jugu. sada mi je osamdeset i pet godina. Joæ 15:8 Odatle se preko doline Ben-Hinom s juga dizala k Jebusejskom obronku. Joæ 15:3 izlazila je onda juœno od Akrabimskog uspona. kako je to obeøao Jahve. za borbu. okretala na sjever prema Gelilotu. To vam je juœna meåa. sin Jefuneov. Bog Izraelov. Hebron u baætinu. ali sam ja vræio volju Jahve. Veø je proælo çetrdeset i pet godina kako je Jahve to obeøao Mojsiju.æto su im razdijelili u baætinu sveøenik Eleazar i Joæua. Joæ 14:7 Bilo mi je çetrdeset godina kad me posla Mojsije. sluga Jahvin. Potom se uspinjala na vrh gore koja prema zapadu gleda na dolinu Hinon i leœi na sjevernom kraju doline Refaima. za mene i za tebe u Kadeæ Barnei. da odem i da se vratim. Keniœaninu. Uvod Joæ14:1OvojeætosudobiliubaætinusinoviIzraeloviuzemljikanaanskoj . protjerat øu ih.Alevitimanisudalidijelauzemljinegogradovezaprebivanje i paænjake za njihovu stoku i za blago njihovo. Joæ 14:11 ali sam joæ i danas snaœan kao æto sam bio onoga dana kad me Mojsije poslao kao uhodu. Ako je Jahve sa mnom. 195 . meåu devet plemena i polovinu desetoga plemena. Boga Izraelova. reçe mu: “Ti znaæ æto je Jahve rekao Mojsiju. Joæ 15:7 Meåa se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru. jer si vræio volju Jahve. sina Rubenova. tekla sjeverno uz BetArabu. Jahve me saçuvao u œivotu. kao æto im je sam rekao. sve do danas. I donio sam mu izvjeæøe kako sam najbolje znao. Boga mojega. Joæ 15:4 potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. Joæ 14:9 I onoga se dana zakle Mojsije: ‘Zemlja kojom je stupala noga tvoja pripast øe tebi i sinovima tvojim u vjeçnu baætinu. sina Manaæeova. bijaæe prema granici edomskoj. istoçno od Jerihona. Joæ 14:4 Jer bijahu dva plemena sinova Josipovih: Manaæeovo i Efrajimovo. Keniœanin. prelazila Hesron. Joæ 14:8 Braøa koja su poæla sa mnom uplaæila su srce naroda. penjala se k Adari i odatle okretala prema Karkai. koje mi je Jahve obeøao onoga dana. koji leœi naprama Adumimskom usponu. çovjeku Boœjem. Joæ 15:6 Odatle je meåa uzlazila u Bet-Hoglu. Joæ 14:2 Œdrijebom su razdijelili baætinu. po njihovim porodicama. Sjeverna je meåa poçinjala od Slanog mora kod uæøa Jordana. sinu Jefuneovu. Boga svojega. Sam si çuo onoga dana. i to polovini sinova Makirovih po njihovim porodicama. jer je Kaleb vræio volju Jahve. pripali su sinovima Makira. to jest k Jeruzalemu. na jug do Sinske pustinje. Joæ 15:5 Na istoku je meåa bila: Slano more do uæøa Jordana. Joæ 14:15 Hebron se prije zvao Kirjat Arba. njihova je baætina. s druge strane Jordana. Joæ 14:5 Kako je Jahve zapovjedio Mojsiju. dalje je meåa prolazila prema vodama En-Æemeæa te izlazila kod En-Rogela. I poçinu zemlja od rata. a i gradovi su im veliki i tvrdi. Kalebova baætina Joæ 14:6 Sinovi Judini pristupe k Joæui u Gilgalu.” Joæ 14:13 Tada ga Joæua blagoslovi i dade Kalebu. Kao nekoø. Joæ 13:33 Levijevu plemenu ne dade Mojsije baætine: Jahve. Joæ 14:3 Mojsije je odredio baætinu dvama plemenima i polovini desetog plemena s onu stranu Jordana.Joæ 13:31 A polovina Gileada. iæla gore na Kamen Bohana. Joæ 14:14 Hebron je pripao u baætinu Kalebu. kao æto je Jahve odredio preko Mojsija. Aætarot i Edrej. na krajnjem jugu. a Arba bijaæe velik çovjek meåu Anakovcima. a Kaleb. Baætina plemena Judina Joæ 15:1 Dio æto je pripao plemenu sinova Judinih. Joæ 13:32 Tako je Mojsije bio podijelio baætine na Moapskim poljanama. i glavari porodica izraelskih plemena. a levitima nije dao baætine meåu njima.

Eder. Karmel. Kirjat Arba (to jest Hebron). Lahmas. Joæ 15:25 Novi Hasor. Aæan. Heæmon. Joæ 15:22 Kina. Joæ 15:24 Zif. Naama. Ijim. Sansana. Nesib. Joæ 15:41 Gederot. Telem. Ahimana i Talmaja. to jest Kirjat Jearimu. potomke Anakove. Joæ 15:45 Ekron s naseljima i selima njegovim. okretala prema Æikronu. duœ edomske meåe prema jugu. daj mi i koji izvor vode. Boskat. Juta. Bealot. To su bile zemlje sinova Judinih. Joæ 15:31 Siklag. Joæ15:47Aædodsnaseljimaiselimanjegovim. Makeda: æesnaest gradova s njihovim selima. Joæ 15:51 Goæen. Madmana. spuætala se u BetÆemeæ te iæla k Timni. Hamispe. Joæ 15:26 Amam. Joæ 15:53 Janum. Azeka. Adada. Dimona. Beer Æeba s pripadnim podruçjima. Horma. Joæ 15:46 od Ekrona pa do Mora. Soko. koji se nekoø zvao Kirjat Sefer. Joæ 15:34 Zanoah. Afeka. Bet-Dagon. s njihovim selima. En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima. Jokteel. Sior: devet gradova s njihovim selima. Zif. Joæ 15:10 Od Baale meåa je okretala na zapad prema gori Seiru i onda. Joæ 15:12 Zapadna je meåa Veliko more s obalom. Joæ 15:27 Hasar Gada. Molada. Joæ 15:50 Anab. En Ganim. Joæ 15:32 Lebaot. prelazila visove Baale. Joæ 15:54 Humta. Joæ 15:42 Libna. sin Kenaza. Tapuah. Bet-Pelet. to jest Kesalona. bili: Kabseel. Joæ 15:37 Senan. Esem. Kirjat Sefer (to je Debir). Joæ 15:36 Æaarajim. Joæ 15:20 To je bila baætina plemena sinova Judinih po porodicama njihovim. Jatir. prolazeøi sjeverno od gore Jearima. po porodicama njihovim. Hadaæa.” Joæ 15:17 Zauze ga Otniel. Joæ 15:33 U Dolini: Eætaol. Ona siåe s magarca. unaokolo. on je nagovori da u svoga oca zatraœi polje. Joæ 15:43 Jiftah. Akzib i Mareæa: devet gradova s njihovim selima. Joæ 15:18 Kad je priæla muœu. Joæ 15:35 Jarmut. Æema. sin Jefuneov. Eglon. a Kaleb je upita: “Æta hoøeæ?” Joæ 15:19 Ona odgovori: “Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu. Joæ 15:40 Kabon. Joæ 15:48 A u Gori: Æamir. Migdal-Gad. Aæna. koje je meåa.” I on joj dade Gornje i Donje izvore. Kitliæ. sve æto se nalazi pokraj Aædoda. Eætemoa. Haenam. Jagur. Æelhim. Duma.Hebron.Joæ 15:9 S vrha te gore zavijala je meåa na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali. Joæ 15:14 Kaleb protjera odatle tri sina Anakova: Æeæaja. Joæ 15:55 Maon. 196 . brata Kalebova. Joæ 15:39 Lakiæ. Dao mu je Kirjat Arbu. Aditajim. Joæ 15:38 Dilean. Joæ 15:21 Meåaæni su gradovi plemena sinova Judinih. Kesil. Kalebovci zauzimaju podruçje Hebrona Joæ 15:13 Kaleb. Joæ 15:16 Tada reçe Kaleb: “Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer. primi dio meåu sinovima Judinim. Joæ 15:52 Arab. pruœala se do Jabneela da konaçno izbije na more.Gazasnaseljimaiselima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora. Joæ 15:49 Dana. Hasor Jitnan. Holon. Adulam. i dade mu Kaleb svoju køer Aksu za œenu. Joæ 15:11 Dalje je meåa tekla k sjevernom obronku Ekrona. Joæ 15:29 Baala. Joæ 15:30 Eltolad. Anim. Eter. Eæean. Soko. Kirjat Hesron (to jest Hasor). Joæ 15:44 Keila. Aæna. Sora. glavni grad sinova Anakovih . Joæ 15:23 Kedeæ. dat øu mu svoju køer Aksu za œenu. Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima. Hagedera i Gederotajim: çetrnaest gradova s njihovim selima. kako je Jahve naredio Joæui. Joæ 15:28 Hasar Æual. Bet-Tapuah. Joæ 15:15 Odatle krenu na stanovnike Debira.

od Jerihonskih voda na istok. (iæla na) Mikmetat na sjeveru i zavijala dalje na istok prema Taanat Æilu i prolazila s istoçne strane do Janoaha. Peor. a zemlja gileadska pripala je drugim sinovima Manaæeovim. Joæ 16:6 Odatle se pruœala do mora . nije imao sinova nego samo køeri. Gibea.. sina Nunova. Midin. stanovnici Dora sa svojim selima. Joæ 17:5 Tako je dopalo Manaæeu deset dijelova. Beter. Joæ 17:4 One doåoæe pred sveøenika Eleazara i pred Joæuu. 197 . Tako su Kanaanci ostali meåu sinovima Efrajimovim do danas. ali sam Tapuah na meåi Manaæeovoj pripadaæe sinovima Efrajimovim. koji leœi nasuprot Æekemu.sinoviAsrielovi. Sekaka. Milka i Tirsa. Jibleam sa svojim selima. Gedor. stanovnici Taanaka sa svojim selima. Bet-Anot. Manah: jedanaest gradova s njihovim selima. pa pustinjom k Betelskoj gori. Evo im imena: Mahla. Joæ 16:5 Podruçje sinova Efrajimovih po njihovim porodicama bilo je ovo: meåa baætine njihove prema istoku iæla je od Atrot Adara pa do Gornjega Bet-Horona. Joæ 15:60 Kirjat Baal (to jest Kirjat Jearim) i Haraba: dva grada s njihovim selima. Jokdeam. Juœno od potoka bili su i ovi gradovi æto su Efrajimovim sinovima pripadali izmeåu Manaæeovih gradova. ocu Gileadovu bijaæe on ratnik bez premca . prvencu Manaæeovu. Joæ 15:58 Halhul. sina Makira. Efrata (to jest Betlehem). To je bila baætina plemena sinova Efrajimovih po njihovim porodicama. a s Jisakarom na istoku. Bet-Sur. Eltekon: æest gradova s njihovim selima. Kulon. Joæ 15:57 Hakajin. Joæ 15:63 A Jebusejce koji su œivjeli u Jeruzalemu nisu mogli protjerati sinovi Judini. sina Josipova. Joæ 17:1 Œdrijebom je dopao i dio plemenu Manaæeovu. a more im bi meåa. Tekoa. Joæ 16:8 Od Tapuaha iæla je ta meåa prema zapadu do potoka Kane te izbijala na more. stanovnici Megida sa svojim selima. dotiçuøi se Jerihona.pripade Gilead i Baæan. Joæ 15:59 Maarat. i pred glavare govoreøi: “Jahve je zapovjedio Mojsiju da se i nama dade baætina meåu naæom braøom.. Joæ 17:6 Køeri Manaæeove dobiæe baætinu meåu njegovim sinovima. udarala na Jordan. Joæ 17:10 Podruçje s juga pripadalo je Efrajimu. Joæ 17:2 Dobili su svoj dio i ostali sinovi Manaæeovi po svojim porodicama:sinoviAbiezerovi. Joæ 15:62 Hanibæan.” I dadoæe im po Jahvinoj zapovijedi baætinu meåu braøom njihova oca. Joæ 16:9 A Efrajimovi su sinovi imali sve te gradove s njihovim selima i joæ odvojene gradove usred baætine sinova Manaæeovih.Joæ 15:56 Jizreel. Sores. jer je Manaæe bio prvenac Josipov. sve do Donjeg Bet-Horona i do Gezera. sin Hefera. Etan. dakle: tri podruçja. a zatim zavijala desno prema Jaæibu na izvoru Tapuahu. sinovi Heferovi i sinovi Æemidini. Joæ 16:2 od Betel-Luza meåa se nastavljala podruçjem Arkijaca do Atarota. Joæ 15:61 U pustinji: Bet Haaraba. Tako su ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do danas. a zemlja se Manaæeova nalazila na sjeveru i izbijala na more. Makiru. Joæ 17:7 Meåa je Manaæeova iæla od Aæera do Mikmetata. povrh gileadske i baæanske zemlje.sinoviÆekemovi. Joæ 16:10 Ali nisu uspjeli otjerati Kanaanaca koji su œivjeli u Gezeru. Zanoah. Joæ 16:3 Potom se spuætala na zapad do jafletske meåe. Noa. Joæ 17:11 Manaæeu pripadahu u Jisakaru i Aæeru: Bet-Æean sa svojim selima. na sjeveru Manaæeu. koje su s onu stranu Jordana. sina Gileada. Hogla. na sjeveru su graniçili s Aæerom.sinoviHelekovi. sina Manaæeova. Joæ 16:7 Od Janoaha spuætala se u Atarot i Naarat i onda. Joæ 16:1 Sinovima Josipovim pripao je œdrijebom posjed: od Jordana kod Jerihona. Slani grad i En-Gedi: æest gradova s njihovim selima. To su muæki potomci Manaæea. Joæ 17:8 Pokrajina Tapuah pripadaæe Manaæeu. odakle je izlazila na more. Joæ 16:4 To je bila baætina Josipovih sinova: Manaæea i Efrajima. Karem. Tatam. po svojim porodicama. stanovnici En-Dora sa svojim selima. ali im bijaæe nametnuta tlaka. Joæ 17:3 A Selofhad. Galim. Joæ 17:9 Meåa je silazila do potoka Kane. Timna: deset gradova s njihovim selima.

Neka Juda ostane na svome podruçju na jugu. Joæ 18:5 razdijelit øu zemlju na sedam dijelova. od gore koja se diœe nasuprot Bet-Horonu s juga. Joæ 18:20 Jordan je pak bio meåa s istoçne strane. Joæ 18:18 Prolazila je zatim obronkom sa sjeverne strane prema BetHaarabi i silazila do Arabe. Joæ 18:6 A vi raspiæite zemlju na sedam dijelova i donesite mi amo da bacim œdrijeb za vas ovdje pred Jahvom.” Joæ 17:16 A sinovi Josipovi rekoæe: “Gora nam ova neøe biti dosta. Joæ 18:2 Ali ostade meåu sinovima Izraelovim joæ sedam plemena koja nisu primila svoje baætine. koji se diœe prema Adumimskom usponu. sluga Jahvin.dojuœnogkrajaJordana. Pleme Benjaminovo Joæ 18:11 I pade œdrijeb na pleme sinova Benjaminovih po njihovim porodicama: utvrdi se da je njihov dio izmeåu dijela sinova Judinih i sinova Josipovih. spuætala se zatim u Atrot-Adar. Joæ 18:17 Zatim se savijala od sjevera te izlazila na En-Æemeæ i doticala Gelilot. Kad se vrate k meni. ako vam je pretijesna gora Efrajimova. Joæ 18:19 Dalje je tekla meåa uz obronak Bet-Hogle prema sjeveru i svræavalasenasjevernomJezikuSlanogmora. Ako je æumovita.gradasinovaJudinih. Bog vaæih otaca? Joæ 18:4 Izaberite po tri çovjeka iz svakoga plemena. Sva im se zemlja pokorila. sina Rubenova. proåoæe zemljom i u knjigu popisaæe sve gradove u sedam dijelova. To je juœna meåa. Joæ 18:14 Meåa se dalje savijala i okretala sa zapada prema jugu. Joæ 18:13 Odatle je iæla k Luzu. pa se onda vratite k meni da bacim œdrijeb ovdje pred Jahvom u Æilu. nametnuæe Kanaancima tlaku. Joæ 18:12 Sjeverna im se meåa protezala od Jordana te iæla uza sjeverni obronak Jerihona. Josipovi sinovi prodiru u æume Joæ 17:14 Obrate se tada Josipovi sinovi Joæui i upitaju: “Zaæto si nam dao u baætinu prema jednom œdrijebu. ali ih nisu uspjeli protjerati.” Joæ 17:17 Tada odgovori Joæua domu Josipovu. i Efrajimu i Manaæeu: “Vi ste brojan narod i imate silnu snagu. a svi Kanaanci koji œive u ravnici imaju œeljezna kola. Joæ 18:15 Juœna se strana poçinjala od granice Kirjat Jearima. kad smo mnogobrojni i Jahve nas dosad blagoslivljao?” Joæ 17:15 Joæua im odgovori: “Kad ste narod mnogobrojan.” Joæ 18:9 Odoæe oni ljudi. to jest Betela. a Gad. poåite u æumu i krçite ondje sebi zemlje u periækoj i refaimskoj krajini. a ja øu ih poslati da popiæu svu zemlju za diobu. Bogom naæim. Joæ 18:16 potom se spuætala meåa do kraja gore koja je prema dolini Ben-Hinomu.Tojezapadnastrana. i ondje razapeæe Æator sastanka. Ruben i polovina plemena Manaæeova primili su svoju baætinu na istoçnoj strani Jordana . a Josipov dom neka ostane u svome kraju na sjeveru. Joæ 18:3 Tada im reçe Joæua: “Dokle øete oklijevati da poåete i zaposjednete zemlju koju vam je dao Jahve. pa se vratiæe k Joæui u tabor u Æilu. Joæ 18:10 A Joæua baci za njih œdrijeb u Æilu pred Jahvom i ondje razdijeli Joæua zemlju sinovima Izraelovim po njihovim dijelovima plemenskim.” Joæ 18:1 Skupila se zajednica sinova Izraelovih u Æilo. na sjeveru refaimske nizine. Joæ 17:13 Ali kad su ojaçali sinovi Izraelovi. silazila zatim u dolinu Hinom uz Jebusejski obronak i dosegla do izvora Rogela. iskrçi je pa øe obronci biti posjed doma tvoga. kraj brda koje je juœno od Donjeg BetHorona. i svræavala se kod Kirjat Baala. ako i jesu jaki. pa se pruœala na zapad k vrelu Neftoahu.onu koju im je dao Mojsije. i silazila na Kamen Bohana. k juœnom obronku Luza. oni æto su u Bet-Æeanu i selima njegovim i oni koji su u dolini jizreelskoj.” Joæ 18:8 Spreme se ti ljudi na put.danasKirjatJearima. Joæ 18:7 Leviti neøe imati dijela meåu vama jer je sveøeniætvo Jahvino njihova baætina. To je baætina sinova 198 . samo jedan dio. Zato neøeæ dobiti samo jedan œdrijeb: Joæ 17:18 neka gora bude tvoja.Joæ 17:12 Ali Manaæeovi sinovi nisu mogli osvojiti te gradove i zato su Kanaanci ostali u tom kraju. uspinjala se sa zapada na goru i zavræavala se u pustinji Bet-Avenu. a Joæua zapovjedi onima koji su poæli popisati zemlju: “Idite i obiåite svu zemlju i opiæite je. Istjerat øeæ sigurno Kanaance ako i imaju œeljezna kola.

Baætina plemena Zebulunova Joæ 19:10 Treøi œdrijeb izaåe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je podruçje sezalo do Sarida. Para. s njihovim meåama unaokolo po porodicama njihovim. En-Hada i Bet-Pases. Joæ 19:4 Eltolad. Bala. Rehob. Joæ 19:27 Zatim je okretala prema sunçanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera. Joæ 19:14 Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i zavræavala se u dolini Jiftah-Elu. Kiæjon. Joæ 18:26 Mispe. Joæ 19:11 odakle im se meåa na zapadu penjala do Marale. Hali.Benjaminovih. Ebes. Joæ 19:21 Remet i En-Ganim. Joæ 19:18 A posjed im je bio: Jizreel. Rama. Baætina plemena Aæerova Joæ 19:24 Peti œdrijeb iziåe za pleme sinova Aæerovih po njihovim porodicama. odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije. Joæ 19:20 Harabit. protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul. Akzib. Joæ 19:32 Æesti œdrijeb izaåe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama. Joæ 19:28 pa Abdon. 199 . Gibat i Kirjat: çetrnaest gradova s njihovim selima. Betel. Rimon. Joæ 18:24 Kefar Haamona. Bet-Hogla. Betul. Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona. Joæ 19:5 Siklag. Hakesulot. Miæal. jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijaæe za njih prevelik. Joæ 18:28 Sela Haelef. Ofni i Gaba: dvanaest gradova s njihovim selima. Æunem. Joæ 19:9 Baætina je sinova Æimunovih bila od dijela sinova Judinih. Jebus (to je Jeruzalem). Na zapadu je meåa doticala Karmel i Æihor Libnat. Joæ 19:13 A odatle je iæla opet prema istoku. doticala Dabeæet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu. do Baalat Beera. Hasar Susa. Æahasimu i Bet-Æemeæ i izlazi na Jordan: æesnaest gradova s njihovim selima. Jirpeel. Joæ19:16TojebilabaætinasinovaZebulunovihpoporodicamanjihovim: ti gradovi s njihovim selima. Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima. Esem. izlazila na Rimon i vraøala se do Nee. Beerot. Bet-Hamarkabot. Joæ 18:22 Bet-Haaraba. Joæ 19:8 I sva naselja æto su oko tih gradova. Akæaf. Kefira i Mosa. Eter i Aæan: çetiri grada s njihovim selima. Horma. Joæ 18:23 Avim. Joæ 19:19 Hafarajim. Samarajim. Æion. Æeba. Amad. za pleme sinova Æimunovih po porodicama njihovim: njihova je baætina bila usred sinova Judinih. za sinove Jisakarove po njihovim porodicama. Ofra. Obuhvaøala je Mehaleb. Baætina plemena Jisakarova Joæ 19:17 Çetvrti je œdrijeb izaæao za Jisakara. Joæ 18:27 Rekem. Joæ 19:2 Dodijeljena im je kao baætina: Beer Æeba. Joæ 19:7 Ajin. Æimron. Joæ 18:25 Gibeon. na Git Hefer i na Ita Kasin. Joæ 19:31 To je baætina plemena sinova Aæerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela. Ramat Negeba. Joæ 19:3 Hasar Æual. Benjaminovi gradovi Joæ 18:21 Gradovi plemena sinova Benjaminovih po porodicama njihovim jesu: Jerihon. Joæ 19:30 Ako. Emek Kesis. Joæ 19:12 Od Sarida je meåa okretala prema istoku. Joæ 19:1 Drugi œdrijeb izaåe za Æimuna. Joæ 19:23 To je baætina plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima. Joæ 19:6 Bet-Lebaot i Æaruhen: trinaest gradova i njihova sela. Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima. Joæ 19:22 Potom meåa dotiçe Tabor. Tarala. Joæ 19:25 Njihova je zemlja bila: Helkat. To je baætina plemena sinova Æimunovih po porodicama njihovim. sve do meåe Kislot Tabora. Joæ 19:15 Pa Katat. Molada. Joæ 19:29 Meåa je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Joæ 19:26 Alamelek. Zato su sinovi Æimunovi dobili svoju baætinu usred njihova podruçja. Nahalal. To je baætina sinova Benjaminovih po porodicama njihovim. Beten. Anaharat.

Gat-Rimon. Ser. na vratima Æatora sastanka. pripade trinaest gradova od plemena Judina. Jitla. sinu Nunovu. oca svoga. Joæ 19:36 Adama. Ajalon. zato udare Danovi sinovi na Leæem. Æimunova i Benjaminova.nesmijuizruçitiubojicuunjegove ruke: ta nehotice je ubio svoga bliœnjega. Joæ 20:6 Ubojica neka ostane u tom gradu sve dok ne stupi pred sud zajednice ili do smrti velikoga sveøenika koji bude u ono vrijeme. Joæ 19:47 Ali podruçje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno. pred Jahvom. Joæ 20:8 S druge strane Jordana. Rama. on utvrdi taj grad i nastani se u njemu. na istoku Jordana. Ekron. sinu Nunovu. neka stane pred gradska vrata i neka starjeæinama toga grada iznese svoju stvar.’” Joæ 20:7 I posvete Kedeæ u Galileji. Joæ 20:4 Ako ubojica utekne u koji od tih gradova. potomcima sveøenika Arona. Bene-Berak. Ir Æemeæ. Hamat. pred zajednicu. Baalat. Kirjat-Arbu. po imenu Dana. Joæ 19:41 Podruçje baætine njihove bilo je: Sora. Horem. Levitski gradovi Joæ 21:1 Poåoæe tada glavari levitskih obitelji k sveøeniku Eleazaru i Joæui. u zemlji kanaanskoj: “Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje øemo œivjeti i paænjaci oko njih za naæu stoku. a ne iz mrœnje. po zapovijedi Jahvinoj. i Ramot u Gileadu od plemena Gadova. 200 . Joæ 21:4 Iziåe. Joæ 19:48 To je baætina plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova. i Golan u Baæanu od plemena Manaæeova. Joæ 19:34 Potom meåa okreøe na zapad k Aznot Taboru i pruœa se odande prema Hukoku. Æekem u Efrajimovoj gori. Joæ 19:49 Kada zavræe diobu zemlje œdrijebom i utvrde njezine meåe. Edrej. Joæ 21:2 I rekoæe im u Æilu. Joæ 19:45 Jehud. a da sam ne pogine od osvetniçke ruke dok ne izaåe na sud. Oni neka ga prime u svoj grad i odrede mu mjesto gdje øe prebivati meåu njima.Joæ 19:33 Njihova meåa ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu. Baætina plemena Danova Joæ 19:40 Izaåe sedmi œdrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim. od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan. ove gradove s njihovim paænjacima. na jugu se dotiçe Zebuluna. nastane se u njemu i Leæem prozovu Dan. Joæ 19:43 Elon. odrede Beser u pustinji. Joæ 19:44 Elteke. zaposjednu grad. u Naftalijevoj gori. Eætaol. Timna. œdrijeb za porodice Kehatove: levitima. na zapadu Aæera. dadu Izraelci Joæui. Joæ 19:42 Æaalabin. Gradovi-utoçiæta Joæ 20:1 Jahve reçe Joæui: Joæ 20:2 “Kaœi sinovima Izraelovim i reci im: ‘Odredite sebi gradoveutoçiæta za koje sam vam govorio preko Mojsija. Bet-Æemeæ: devetnaest gradova s njihovim selima. dakle. Tada neka se ubojica vrati i neka ode u svoj grad i svome domu . Migdal-El. istoçno od Jerihona. Rakat.” Joæ 21:3 Izraelci dadoæe levitima od svoje baætine. Joæ 19:50 Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi œelio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori. Gibeton. Bet-Anat. Kineret. u ravnici plemena Rubenova.u grad iz kojega je utekao. Hasor. sin Nunov. En-Hasor. Tako je zavræena razdioba zemlje. Joæ20:5Akogakrvniosvetnikprogoni. Joæ 19:51 To su baætine koje su sveøenik Eleazar i Joæua. to jest Hebron. osvoje ga i sve pobiju oætricom maça. Joæ 19:38 Jiron. i glavari izraelskih plemena podijelili œdrijebom meåu plemena izraelska u Æilu. Joæ 19:39 To je baætina plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela. Joæ 19:37 Kedeæ. u Judinoj gori. Joæ 20:3 da bi onamo mogao pobjeøi ubojica koji nehotice ubije koga i da vam budu utoçiæta od krvnoga osvetnika. Joæ 19:35 Utvråeni gradovi bijahu Hasidim. baætinu u svojoj sredini. i plemenskim glavarima Izraela. Joæ 20:9 To su bili gradovi odreåeni svim Izraelcima i doæljacima koji borave meåu njima: ovamo je mogao uteøi svaki koji nehotice drugoga ubije. Joæ 19:46 Me-Hajarkon i Harakon s podruçjem prema Jafi.

Dakle. Dakle. Joæ 21:30 Od plemena Aæerova: Miæal s paænjacima. çetiri grada. Joæ 21:7 Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova. dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s paænjacima. Joæ 21:18 Anatot s paænjacima. Joæ 21:32 Od plemena Naftalijeva: grad-utoçiæte Kedeæ u Galileji s paænjacima. Joæ 21:25 Od polovine plemena Manaæeova: Tanak s paænjacima i Jibleam s paænjacima. Dakle. s paænjacima unaokolo. to jest Hebron. Gradovi sinova Geræonovih Joæ 21:27 Geræonovim sinovima. Joæ 21:24 Ajalon s paænjacima i Gat-Rimon s paænjacima. Jahas s paænjacima. Joæ 21:17 Od plemena Benjaminova: Gibeon s paænjacima. çetiri grada. zatim Gezer s paænjacima. sinu Jefuneovu. Joæ 21:14 Jatir s paænjacima. Joæ 21:38 Od plemena Gadova: grad-utoçiæte Ramot u Gileadu s paænjacima. Aæerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manaæeova u Baæanu. Joæ 21:31 Helkat s paænjacima i Rehob s paænjacima. Joæ 21:37 Kedemot s paænjacima. Joæ 21:8 Tako Izraelci œdrijebom dodijeliæe levitima te gradove s paænjacima. Joæ 21:13 Sinovima sveøenika Arona pripade grad-utoçiæte Hebron s paænjacima i Libna s paænjacima. tri grada. Mahanajim s paænjacima. Joæ 21:15 Holon s paænjacima. Almon s paænjacima. Dakle. Juta s paænjacima. Dabrat s paænjacima. Hamot Dor s paænjacima i Kartan s paænjacima. kako bijaæe zapovjedio Jahve preko Mojsija.Joæ 21:5 ostalim sinovima Kehatovim pripalo je œdrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manaæeova. Joæ 21:11 pripade Kirjat-Arba. Gradovi sinova Kehatovih Joæ 21:9 Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Æimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode: Joæ 21:10 sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim. Joæ 21:23 Od plemena Danova dobili su: Elteku s paænjacima i Gibeton s paænjacima. Dakle. dva grada. Joæ 21:12 Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su veø dana u baætinu Kalebu. Dakle. Bet-Horon s paænjacima. porodicama levitskim. çetiri grada. glavni grad Anakovaca. Joæ 21:33 Svega Geræonovih gradova po porodicama njihovim bijaæe trinaest gradova s paænjacima. sinovi Aronovi. Joæ 21:19 Tako su sveøenici. Joæ 21:28 Od plemena Jisakarova: Kiæon s paænjacima. 201 . çetiri grada. devet gradova od ona dva plemena. Dakle. Joæ 21:16 Aæan s paænjacima. Abdon s paænjacima. dobili svega trinaest gradova s njihovim paænjacima. Joæ 21:6 Sinovi Geræonovi dobiæe po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova. Gadova i Zebulunova. u Judinoj gori. preostalim levitima. Dakle. Eætemoa s paænjacima. Nahalal s paænjacima. Mefaat s paænjacima. Dakle. Joæ 21:20 Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih œdrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova. Geba s paænjacima. Joæ 21:21 Dali su im grad-utoçiæte Æekem s paænjacima njegovim na Efrajimovoj gori. Kartu s paænjacima. Bet-Æemeæ s paænjacima. Joæ 21:36 S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoæe im gradutoçiæte Beser s paænjacima na pustinjskoj visoravni. Debir s paænjacima. dadoæe od polovine plemena Manaæeova grad-utoçiæte Golan u Baæanu i Aætarot s njihovim paænjacima. çetiri grada. çetiri grada. jer je prvi œdrijeb bio za njih. çetiri grada. Joæ 21:34 Porodicama sinova Merarijevih. Joæ 21:35 Rimon s paænjacima. Dakle. Joæ 21:29 Jarmut s paænjacima i En-Ganim s paænjacima. Joæ 21:26 U svemu: deset su gradova s paænjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih. dva grada. Joæ 21:22 Kibsajim s paænjacima. Dakle.

sa srebrom. Bog vaæ. sluga Jahvin. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima. podigavæi œrtvenik. Joæ 21:42 Svaki je taj grad imao paænjake unaokolo. Sve se ispunilo. Joæ22:3Nisteostavilisvojebraøeunatoçdugomvojevanjudodanaænjega dana i vræili ste vjerno zapovijedi Jahve. sinovima Gadovim i polovini plemena Manaæeova u zemlju gileadsku. Joæ 22:10 Kad su stigli do jordanskog podruçja u zemlji kanaanskoj. i prebivajte meåu nama. Joæ 21:44 I dade im Jahve da otpoçinu u miru na svim meåama. sina sveøenika Eleazara. u baætinu s onu stranu Jordana. a svaki je od njih bio glavar obitelji meåu tisuøama porodica Izraelovih. po jednoga rodovskog glavara od svakoga plemena Izraelova. neøe li se sutra izliti njegov gnjev na svu zajednicu Izraelovu? Joæ 22:19 Ili vam je moœda zemlja vaæe baætine neçista? Onda prijeåite u zemlju baætine Jahvine. Joæua ih blagoslovi.Jazerspaænjacima. sam ogrijeæio o ‘herem’ te se oborila srdœba na svu zajednicu Izraelovu? Zar nije umro zbog krivice svoje?’” 202 . zlatom. Boga Izraelova? Zaæto se odvrgoste danas od Jahve i. œrtvenik velik. Joæ 21:41 Tako usred baætine sinova Izraelovih bijaæe çetrdeset i osam levitskih gradova s paænjacima. na izraelskoj strani. preostalim levitima. Joæ 22:13 Izraelci sinovima Rubenovim. zaæto se bunite protiv Jahve? Joæ 22:17 Zar vam nije dosta zloçina iz Peora. da se drœite uz njega i da mu sluœite svim srcem i svom duæom. Boga svojega. dvanaest gradova. Joæ 22:11 Çuli Izraelci gdje se govori: “Evo. Joæ 22:7 Mojsije bijaæe jednoj polovini plemena Manaæeova dao baætinu u Baæanu. Boga svojega. Joæ 22:20 Nije li se Akan. Boga naæega. tuçem. Joæ 22:5 Samo pazite da vræite zapovijedi i Zakon æto vam ga dade Mojsije. Otpuætanje prekojordanskih plemena Joæ 22:1 Tada sazove Joæua sinove Rubenove i Gadove i polovinu plemena Manaæeova Joæ 22:2 i reçe im: “Izvræili ste sve æto vam je Mojsije.Joæ21:39Heæbonspaænjacima. kako im je zapovjedio Jahve preko Mojsija. sluga Jahvin. da uvijek idete putovima njegovim. Vratite se sada u svoje æatore. izdaleka se vidio. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke. sinovima Gadovim i polovini plemena Manaæeova u gileadsku zemlju poslaæe Pinhasa. Joæ 21:45 Od svih obeøanja æto ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. podigoæesinoviRubenovi. kako se bijaæe zakleo njihovim ocima. Joæ 22:15 I kad oni doåoæe k sinovima Rubenovim. Joæ 21:40 U svemu bijaæe dodijeljeno œdrijebom porodicama sinova Merarijevih. dao mir braøi vaæoj.sinoviGadoviipolovinaplemenaManaæeova œrtvenik na Jordanu.” Joæ 22:12 Na to se skupi sva zajednica sinova Izraelovih u Æilu da poåu u boj na njih. da çuvate zapovijedi njegove. Otpuætajuøi ih u njihove æatore. Joæ 22:14 i s njime deset knezova. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj. rekoæe im: Joæ 22:16 “Evo æto veli sva zajednica Jahvina: ‘Æto znaçi nevjera koju çinite protiv Jahve. a oni se zatim vrate u svoje æatore.Dakle. a drugoj polovini dade je Joæua usred njihove braøe zapadno od Jordana. u zemlju koju vam je dao Mojsije. Joæ 22:8 I reçe im: “Vratite se u svoje æatore s velikim blagom i s mnogom stokom. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaæe kadar odoljeti. sinovi Rubenovi. Svræetak diobe Joæ 21:43 Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da øe je dati ocima njihovim. Zerahov sin. odoæe od sinova Izraelovih iz Æila u zemlji kanaanskoj da krenu u zemlju gileadsku. Joæ 22:4 Sada je Jahve. zapovjedio i posluæali ste me u svemu æto sam vam zapovjedio.” Joæ 22:9 Vratiæe se sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manaæeova. kako im bijaæe obeøao. od kojega se nismo oçistili dodanadanaænjegaizbogkojegajedoæaopomornazajednicuJahvinu? Joæ 22:18 Ako se danas odvraøate od Jahve i bunite se danas protiv njega. u kojoj je Jahvino Prebivaliæte. Ali se ne bunite protiv Jahve i ne bunite se protiv nas diœuøi sebi œrtvenik mimo œrtvenik Jahve. na svoju baætinu koju su zaposjeli. sluga Jahvin: da ljubite Jahvu.” Joæ 22:6 I blagoslovi ih Joæua i otpusti.çetirigrada. kod Jordana. œeljezom i haljinama u izobilju i podijelite plijen od neprijatelja svojih s braøom svojom. sinovi Gadovi i polovina plemena Manaæeova podigoæe œrtvenik prema zemlji kanaanskoj.

Joæ 23:3 Vi ste bili svjedoci svega æto je Jahve. borio se za vas. umiriæe se. sam øe ih goniti ispred vas i otjerat øe ih ispred vas i zaposjest øete njihovu zemlju. Bog vaæ. Jahve zna i neka zna Izrael: ako je to bila pobuna ili nevjernost prema Jahvi.” Joæua o svome djelu Joæ 23:1 Proteklo je mnogo dana kako je Jahve dao Izraelu da otpoçine od svih neprijatelja unaokolo. Bog vaæ. Joæ 23:7 Ne mijeæajte se s tim narodima koji ostadoæe meåu vama. neka nam onda sudi Jahve! Joæ 22:24 Uçinismo to od brige i skrbi i rekosmo: ‘Jednoga øe dana sinovi vaæi reøi naæima: Æto vam je zajedniçko s Jahvom. Joæ 23:6 Budite. Bog vaæ. Bog vaæ. Joæ 22:34 Sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi nazvali su œrtvenik “Ed” “Svjedoçanstvo”. nemojte im sluœiti i ne klanjajte se njima. jer se Jahve.Opravdanje prekojordanskih plemena Joæ 22:21 Tada odgovoriæe sinovi Rubenovi. sin Eleazarov. postojani i sve çvræøi u tome da çuvate i vræite sve æto je napisano u Knjizi zakona Mojsijeva i da ne odstupite od toga ni desno ni lijevo. kao æto vam je obeøao.’ I tako bi sinovi vaæi mogli uçiniti da se sinovi naæi odvrate te ne ætuju Jahvu. glavare. suce i upravitelje njihove i reçe im: “Ostario sam i odmakao u godinama.Jordan? Vi nemate dijela s Jahvom. Boga svoga. starjeæine. razdijelio sam œdrijebom u baætinu vaæim plemenima sve narode koji su ostali i sve one narode koje sam istrijebio od Jordana do Velikog mora na zapadu. Joæ 23:10 Jedan je od vas tjerao pred sobom tisuøu. Joæ 22:26 Zato smo rekli: ‘Podignimo œrtvenik. koji je pred njegovim Prebivaliætem!” Uspostavljena sloga meåu zavaåenima Joæ 22:30 Kad sveøenik Pinhas. Joæ 22:33 Izraelovim sinovima bijaæe drag taj odgovor: hvalili su Boga i odustali su od nauma da udare na njih i da opustoæe zemlju u kojoj su œivjeli sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi. postavio Jahve izmeåu vas i nas meåu naæu .’ Joæ 22:29 Nije nam ni na kraj pameti pomisao da se bunimo protiv Jahve i da se odvraøamo od njega diœuøi œrtvenik za œrtve paljenice. mogli bismo odgovoriti: ‘Pogledajte slog œrtvenika Jahvina æto su ga podigli oci naæi ne za œrtve paljenice ni klanice. Joæ 23:4 Vidite. Joæ 23:8 Nego se drœite Jahve. prinosnice i klanice. 203 . Bog nad bogovima. dakle. Joæ 23:2 Dozva zato Joæua sve Izraelce. Joæ 22:31 Tada sveøenik Pinhas. nego za svjedoçanstvo izmeåu nas i vas. sin Eleazarov. klanicama i priçesnicama.’ Jæ :28 Ako bi kada tako rekli nama i potomcima naæim. Joæ 23:9 Jahve je protjerao ispred vas velike i moøne narode i nitko se nije do danas mogao odrœati pred vama. jer rekoæe: “To je svjedoçanstvo meåu nama: Jahve je Bog. pred vaæim oçima uçinio svim narodima radi vas: Jahve. Boga naæega. Joæ 23:5 Jahve. Joæ 22:27 nego da bude svjedoçanstvo izmeåu nas i vas. odgovori sinovima Rubenovim. mimo œrtvenik Jahve. i knezovi odoæe od sinova Rubenovih i sinova Gadovih i vratiæe se iz zemlje gileadske u kanaansku k sinovima Izraelovim i kazaæe im odgovor.” Joæ 22:32 Sveøenik Pinhas. borio za vas. kako ste çinili do danas. i ne spominjite imena njihovih bogova niti se kunite njima. kao æto vam je obeøao Jahve. Bogom Izraelovim? Joæ 22:25 Zar nije. ali ne za œrtve paljenice niti za klanice. I Joæua bijaæe ostario. Tako da ne mognu jednom vaæi sinovi reøi naæima: Nemate dijela s Jahvom. neka nam uskrati svoju pomoø danas. meåu potomcima naæim. sinovi Rubenovi i sinovi Manaæeovi. da œelimo sluœiti Jahvi paljenicama. sinovi Gadovi i polovina plemena Manaæeova govoreøi plemenskim glavarima Izraelovim: Joæ 22:22 “Bog. Bog Jahve. sinovima Gadovim i sinovima Manaæeovim: “Spoznali smo sada da je Jahve meåu nama. jer mu se niste iznevjerili: tako ste saçuvali sinove Izraelove od kazne Jahvine. prinosnice i œrtve priçesnice. sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi. zaæao u godine. Bog vaæ. knezovi zbora i glavari izraelskih plemena koji su bili s njim çuæe rijeçi koje im rekoæe sinovi Gadovi. Joæ 22:23 ako smo podigli œrtvenik da se odvrgnemo od Jahve i da prinosimo œrtve paljenice.

EzavusamdaogoruSeiruposjed. Vidjeli ste svojim oçima æto sam uçinio Egipøanima. Bog vaæ. i spasih vas iz njegove ruke. ako budete sluœili drugim bogovima i klanjali se njima. Bog vaæ. koji su œivjeli u ovoj zemlji. Joæ 24:13 Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili i gradove koje niste gradili i u njima se nastaniste. da ratuje s Izraelom i on pozva Bileama. Bog Izraelov: ‘Nekoø su oci vaæi. Joæ 24:6 Izveo sam oce vaæe iz Egipta i stigli su na more. Joæ24:4IzakudadohJakovaiEzava. Joæ 23:14 Evo. Joæ 24:10 Ali ja ne htjedoh posluæati Bileama: morade vas on i blagosloviti. Hetiti. Ja i moj dom sluœit øemo Jahvi. Joæ 23:15 I kao æto vam se ispunilo svako obeøanje æto vam ga je dao Jahve. i sazva starjeæine Izraelove. ali su glavari Jerihona poveli rat protiv vas . i vinograde vam dadoh i maslinike koje niste sadili. Joæ 24:12 Pred vama sam poslao stræljene koji su ispred vas tjerali dva kralja amorejska: nemaæ æto zahvaliti svome maçu ni svome luku. Bog naæ.” Joæ 24:16 Narod odgovori: “Daleko neka je od nas da ostavimo Jahvu a sluœimo drugim bogovima. Periœani. sklopio s vama. Joæ 23:16 Ako prekræite Savez koji je Jahve. glavare. suce i upravitelje njihove i oni stadoæe pred Bogom. Joæ 24:2 Tada reçe Joæua svemu narodu: ”Ovako veli Jahve.kao i Amorejci. koji ne moœe podnijeti vaæih prijestupa ni vaæih grijeha. 204 . Joæ 23:13 znajte dobro da øe Jahve. bit øe biç bokovima vaæim i trnje oçima vaæim. tako øe Jahve ispuniti i svaku prijetnju dok vas ne izbriæe s lica ove dobre zemlje koju vam je dao Jahve. iz doma robovanja. Zaratiæe s vama i ja ih dadoh u vaæe ruke. Joæ 23:12 Jer ako se odmetnete i prionete uz ostatak onih naroda koji preostaæe meåu vama i s njima se poveœete tazbinom i pomijeæate se s njima i oni s vama. Jakov i sinovi njegovi otiæli su u Egipat. nije ostalo neispunjeno. buknut øe gnjev Jahvin na vas i nestat øe vas ubrzo iz dobre zemlje koju vam je Jahve dao. ja kreøem danas na put kojim je svima poøi. I mi øemo sluœiti Jahvi jer je on Bog naæ. i on je pred naæim oçima uçinio velika çudesa i çuvao nas cijelim putem kojim smo iæli i meåu svim narodima kroz koje smo prolazili. Hivijci i Jebusejci . Bog ljubomorni. Terah.” Joæ 24:1 Joæua potom skupi sva plemena Izraelova u Æekem.” Joæ 24:19 Tada reçe Joæua narodu: “Vi ne moœete sluœiti Jahvi. jer se radi o vaæem œivotu. Bog vaæ. Kanaanci.ali sam ih ja predao u vaæe ruke. sin Siporov. Bog vaæ. a danas vas hrane. prestati goniti te narode ispred vas. Joæ 24:5 Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario sam Egipat kaznama koje sam uçinio u njemu i tada sam vas izveo. da vas prokune. oni øe vam postati zamka i mreœa. sina Beorova. Egipøani su progonili vaæe oce bojnim kolima i konjanicima sve do Mora crvenoga. Joæ 24:9 Tada se digao moapski kralj Balak. Boga svojega. ako vam se ne sviåa sluœiti Jahvi. Bog vaæ. koji œive s onu stranu Jordana. sve dok se ne iselite iz ove dobre zemlje koju vam dade Jahve. Bog vaæ. uzeli ste u baætinu zemlju njihovu jer sam ih ja ispred vas uniætio. Girgaæani.Joæ 23:11 Briœno pazite da ljubite Jahvu. Joæ 24:3 Ali sam ja uzeo oca vaæega Abrahama s one strane Rijeke i proveo ga kroza svu zemlju kanaansku. onda danas izaberite kome øete sluœiti: moœda bogovima kojima su sluœili vaæi oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u çijoj zemlji sada prebivate. Joæ 24:17 Jahve. zatim ste ostali dugo vremena u pustinji. umnoœio mu potomstvo i dao mu Izaka. Joæ 24:7 Zavapili su tada Jahvi i on je razvukao gustu maglu izmeåu njih i Egipøana i naveo ih u more koje ih je prekrilo. œivjeli s onu stranu Rijeke i sluœili drugim bogovima. otac Abrahamov i Nahorov. Joæ 24:18 Joæ viæe: Jahve je ispred nas protjerao sve narode i Amorejce. izveo je nas i naæe oce iz Egipta. Joæ 24:8 Nato sam vas uveo u zemlju Amorejaca.’ Joæ 24:14 I zato se sada bojte Jahve i sluœite mu savræeno i vjerno! Uklonite bogove kojima su sluœili oci vaæi s onu stranu Rijeke i u Egiptu i sluœite Jahvi! Joæ 24:15 Meåutim. Spoznajte i priznajte svim srcem svojim i svom duæom svojom: ni jedno od svih obeøanja koja vam je dao Jahve. Joæ 24:11 Onda ste preæli preko Jordana i doæli u Jerihon. jer je on Bog sveti.

Negebu i u Æefeli. Siåe ona s magarca. oca Æekemova. Zatim uze velik kamen i stavi ga ondje pod hrast koji bijaæe u svetiætu Jahvinu. ovaj kamen neka nam bude svjedokom jer je çuo rijeçi æto ih je govorio Jahve. daj mi onda i koji izvor vode. mi øemo sluœiti Jahvi!” Joæ 24:22 Na to øe Joæua narodu: “Sami ste protiv sebe svjedoci da ste izabrali Jahvu da mu sluœite. na zemljiætu koje Jakov bijaæe kupio od sinova Hamora. borit øemo se protiv Kanaanaca. Bogu Izraelovu. Suc 1:7 Tada reçe Adoni-Sedek: “Sedamdeset kraljeva odsjeçenih palaca na rukama i na nogama kupilo je mrvice pod mojim stolom. sluga Jahvin.posjekoæe maçem œitelje i spaliæe grad. Suc 1:4 Ode Juda i Jahve im predade u ruke Kanaance i Periœane te pobiæe u Bezeku deset tisuøa ljudi. udariæe na njega i poraziæe Kanaance i Periœane. Suc 1:9 Poslije toga krenuæe Judini sinovi da se bore protiv Kanaanaca koji su œivjeli u Gorju.” Joæ 24:21 A narod odgovori Joæui: “Ne. sin Kenaza. Joæ 24:33 Umrije i Eleazar. svakoga na njegovu baætinu. Kaleba i Kenijaca Suc 1:1 Poslije smrti Joæuine upitaæe Izraelci Jahvu: “Tko øe od nas prvi poøi na Kanaance da se protiv njih bori?” Suc1:2AJahveodgovori:“NekaJudaprvipoåe. koje su sinovi Izraelovi sa sobom donijeli iz Egipta. Bogu svojemu. za stotinu srebrnjaka i koje je pripalo u baætinu sinova Josipovih. Suc1:10OndaJudaodenaKanaancekojisuœivjeliuHebronu-Hebronu bijaæe nekoø ime Kirjat Arba . dakle. Suc 1:11 Odatle krenu na stanovnike Debira. Joæuina smrt Joæ 24:29 Poslije ovih dogaåaja umrije Joæua. Ahimana i Talmaja. i pokopaæe ga u Gibei. Joæ 24:27 Zatim reçe Joæua svemu narodu: “Gle. koji se nekoø zvao Kirjat Sefer. a potom øu se ja uza te boriti na tvojoj zemlji. mlaåeg brata Kalebova.” I Kaleb joj dade Gornje i Donje izvore.” Suc 1:13 Zauze ga Otniel. Suc1:8ZatimJudinisinoviudariæenaJeruzalem. Suc 1:5 U Bezeku zatekoæe Adoni-Sedeka. on øe biti svjedok da ne zatajite Boga svoga. i Kaleb mu dade svoju køer Aksu za œenu. sjeverno od gore Gaaæa. tako mi Bog vraøa.i ondje potuçe Æeæaja. u dobi od sto deset godina. 205 SUCI Naseljenje Jude. Joæ 24:26 Joæua upisa te rijeçi u Knjigu zakona Boœjega. uhvatili ga i odsjekli mu palce na rukama i nogama. i glas øemo njegov sluæati. on je nagovori da u svoga oca iæte polje. Æimuna. okrenut øe se protiv vas i uniætit øe vas. gonili su ga.” I Æimun ode s njim. Suc 1:12 Tada reçe Kaleb: “Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer. Kako sam çinio.” Joæ 24:23 “Maknite. a Kaleb je upita: “Æto hoøeæ?” Suc 1:15 Ona mu odgovori: “Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu.unjegoverukestavljam zemlju.” Odgovoriæe mu: “Svjedoci smo.” Joæ 24:28 Tada Joæua otpusti narod. poæto vam je bio dobro çinio. sin Nunov.Joæ 24:20 Ako ostavite Jahvu da biste sluœili tuåim bogovima.” Odveli su ga u Jeruzalem i ondje je umro. sin Aronov.” Joæ 24:24 Odgovori narod Joæui: “Sluœit øemo Jahvi. Joæ 24:30 Sahraniæe ga u kraju æto ga je baætinio u Timnat Serahu. pokopali su u Æekemu. Suc 1:14 Kad je priæla muœu. koja je pripadala njegovu sinu Pinhasu a nalazila se u Efrajimovoj gori.” Suc 1:3 Tada Juda reçe svome bratu Æimunu: “Poåi sa mnom u zemlju koja mi je dosuåena u baætinu. Bilo je to u Æekemu. dat øu mu svoju køer Aksu za œenu.osvojiæega.” Joæ 24:25 Tako sklopi Joæua toga dana Savez s narodom i utvrdi mu uredbu i zakon. u Efrajimovoj gori. Suc 1:6 Kad je Adoni-Sedek nagnuo u bijeg. Joæ 24:31 Izrael je sluœio Jahvi svega vijeka Joæuina i svega vijeka starjeæina koje su Joæuu nadœivjele i vidjele sva djela æto ih je Jahve uçinio Izraelu. Josipove kosti .Smrt Eleazarova Joæ 24:32 Kosti Josipove. . tuåe bogove koji su meåu vama i priklonite svoja srca Jahvi.

ali je stanovnicima Bet-Æemeæa i Bet-Anata nametnuta tlaka.Suc 1:16 Sinovi Hobaba Kenijca. Suc 1:35 Amorejci su se zadrœali u Har-Heresu. Nije potjerao ni stanovnika iz Dora i njegovih sela. ni stanovnika Jibleama i njegovih sela. Anåeo Jahvin navijeæta Izraelu nevolje Suc 2:1 Anåeo Jahvin doåe iz Gilgala u Bokim i reçe: “Izveo sam vas iz Egipta i doveo vas u zemlju koju sam vam obeøao zaklevæi se ocima vaæim. Suc 2:2 A vi ne sklapajte saveza sa stanovnicima ove zemlje.” Suc 2:4 Kad Anåeo Jahvin izreçe te rijeçi svim Izraelcima. Suc 1:26 Çovjek je otiæao u zemlju Hetita i ondje sagradio grad i prozvao ga Luz. na jugu od Arada. u Efrajimovoj gori. nego ruæite njihove œrtvenike!’ Ali vi niste posluæali moga glasa. Suc 1:34 Amorejci su potisnuli Danove sinove u goru i nisu ih puætali da siåu u ravnicu. Ajalonu i Æaalbimu. Akziba. Suc 1:21 A Benjaminovi sinovi ne uspjeæe otjerati Jebusejaca koji su œivjeli u Jeruzalemu i tako Jebusejci ostadoæe u Jeruzalemu s Benjaminovim sinovima do dana danaænjega. ni stanovnika Megida i njegovih sela. Suc 1:20 Kao æto bijaæe odredio Mojsije. ni Aækelona s njegovim podruçjem. ali kad je ruka Josipova doma ojaçala. Nego. Naseljenje Josipova doma Suc 1:22 Krenu i pleme Josipovo na Betel i Jahve bijaæe s njima. umrije u dobi od sto deset godina. Suc 1:27 Manaæe nije osvojio Bet-Æeana i njegovih sela ni Tanaka i njegovih sela. koji iz njega otjera tri sina Anakova.Isveugraduisjekoæemaçem. sluga Jahvin. Zbog toga se grad prozva Horma. Suc 1:17 Potom ode Juda s bratom Æimunom i pobiæe Kanaance koji su œivjeli u Sefatu i grad izruçiæe “heremu”. ali ne mogaæe potjerati onih u nizini jer imahu œeljezna kola. Suc 1:28 Kad je Izrael ojaçao. Suc 2:8 Joæua. Suc 1:31 Ni Aæer nije otjerao stanovnika Akona. Tako su Kanaanci ostali i œivjeli u toj zemlji. ni Ekrona s njegovim podruçjem. ni stanovnika Sidona. Tako su Kanaanci ostali usred Zebulunovih sinova. Helbe. koja je u Negebu.” Suc1:25Onimpokazakudamoguugrad. odoæe iz Palmova grada s Judinim sinovima u Judinu pustinju. jer ih nisu otjerali. ni onih iz Mahalaba. Suc 1:19 Jahve bijaæe s njim te on osvoji gorje. Grad se nekoø zvao Luz. narod zakuka i zaplaka. Suc 2:9 Sahraniæe ga u kraju æto ga je baætinio u Timnat Heresu. sin Nunov. bila im je nametnuta tlaka. Suc 2:5 I tako prozvaæe ono mjesto Bokim i ondje prinesoæe œrtve Jahvi. tako te su Kanaanci tu œivjeli meåu njima. stanovnicima te zemlje. Suc 1:23 I pleme Josipovo uze izviåati Betel. nego je œivio meåu Kanaancima koji su nastavali tu zemlju. a onoga çovjeka sa svom njegovom obitelji pustiæe da ode. Tu se nastaniæe meåu Amaleçanima. Suc 2:6 Tada Joæua otpusti narod i raziåoæe se Izraelci svaki na svoju baætinu da zaposjednu zemlju. pa øemo ti biti milostivi. Suc 2:7 Narod je sluœio Jahvi svega vijeka Joæuina i svega vijeka starjeæina koje su nadœivjele Joæuu i vidjele sva velika djela æto ih je Jahve uçinio Izraelu. prokletstvu. Suc 1:24 Uhode opaziæe çovjeka gdje izlazi iz grada i rekoæe mu: “Pokaœi nam kuda se moœe u grad. 206 . Suc 1:33 Naftali nije otjerao stanovnika Bet-Æemeæa i Bet-Anata. Suc 1:29 Ni Efrajim nije otjerao Kanaanaca koji su œivjeli u Gezeru. naslijedi ga drugi naraætaj koji nije mario za Jahvu ni za djela æto ih je uçinio Izraelu. dadoæe Hebron Kalebu. nametnuo je Kanaancima tlaku. Suc1:30ZebulunnijeotjeraostanovnikaKitronanistanovnikaNahalola. oni øe vas tlaçiti i bogovi njihovi bit øe vam zamkom. Rekao sam: ‘Neøu raskinuti Saveza svog s vama dovijeka. tasta Mojsijeva. Suc 2:10 A kada se sav onaj naraætaj pridruœio svojim ocima. ali ih nije mogao otjerati. Æto ste uçinili? Suc 2:3 Zato vam kaœem: neøu ih odagnati pred vama. Suc 1:36 Podruçje Edomaca pruœa se od Akrabimskog uspona do Stijene pa naviæe. Suc 1:18 Ali Juda nije uspio zauzeti Gaze s njenim podruçjem. Tako se zove joæ i danas. Afika i Rehoba. ali im bijaæe nametnuta tlaka. Suc 1:32 Aæerovci su ostali tako meåu Kanaancima. sjeverno od planine Gaaæa.

Suc 2:19 A kada bi sudac umro. Suc 3:8 Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i dade ih u ruke Kuæanu Riæatajimu. kralju moapskom. Suc 3:9 Tad Izraelci zavapiæe Jahvi i Jahve im podiœe izbavitelja. mlaåega brata Kalebova. Suc 3:7 I çinili su Izraelci ono æto Jahvi nije bilo po volji. Iæli su za drugim bogovima. kralja edomskog. kralju edomskom. Suc 3:17 I odnese danak Eglonu. Eglon bijaæe vrlo debeo. Klanjahu im se. sina Kenaza. Suc 2:18 Kada im je podizao suce. i on pobijedi Kuæana Riæatajima. Suc2:17Alioninisvojihsudacanisusluæali.ipoåoæezadrugimbogovimaizmeåubogovaokolnihnaroda. Suc 3:5 Tako su Izraelci prebivali usred Kanaanaca. ne odustajuøi od svojih opakih djela i postupaka. poåe na Izraela. oni bi opet zapadali u veøu pokvarenost nego njihovi oci. Razlozi s kojih ostadoæe strani narodi Suc 2:20 Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i reçe: “Kad je taj narod pogazio Savez kojim sam obvezao njihove oçeve i nije posluæao glasa moga. I tako zapadoæe u veliku nevolju. I povede Izraela u boj. Poslije smrti Otniela. kralju moapskom. Suc 2:23 Zato Jahve bijaæe ostavio te narode i nije ih odmah izagnao ni predao Joæui u ruke. Suc 3:1 Ovo su narodi koje je Jahve pustio da ostanu kako bi njima iskuæavao sinove Izraelove. Suc 3:11 Zemlja je otad bila u miru çetrdeset godina. Suc 2:22 da bi njima stavio na kuænju Izraela: hoøe li se ili neøe drœati Jahvinih putova kao æto ih se drœahu oci njihovi. Nema trajnog obraøenja Suc 2:16 Tada im Jahve stade podizati suce da ih izbavljaju iz ruku onih koji su ih pljaçkali. Suc 3:6 œenili se njihovim køerima i davali svoje køeri njihovim sinovima i sluœili njihovim bogovima.barem oni koji nisu iskusili prijaænjih ratova: Suc 3:3 ostade pet knezova filistejskih i svi Kanaanci. potuçe ga i osvoji Palmov grad. Suc 3:10 Duh Jahvin siåe na njega i on posta sucem Izraelu. Brzo su zaæli s puta kojim su iæli oci njihovi sluæajuøi Jahvine zapovijedi. Suc 2:12 Ostaviæe Jahvu. Zato Jahve dade Eglonu. Suc 2:15 Æto bi god poçeli. Zaboravili su Jahvu. Hetita. sve one koji ne iskusiæe ratova kanaanskih. Suc 3:12 Izraelci su poçeli opet çiniti æto je zlo u oçima Jahvinim. sina Gere iz Benjaminova plemena. Suc 3:16 A Ehud naçini sebi bodeœ sa dvije oætrice. i pripasa ga pod haljine uz desno bedro. moø nad Izraelom. jer se saœalilo Jahvi koliko su uzdisali pod jarmom onih koji su ih ugnjetavali. ruka se Jahvina okretala protiv njih na njihovu nesreøu. Suc 2:14 Zato Jahve izli gnjev svoj na Izraela: prepusti ih pljaçkaæima da ih plijene. Suc 2:13 Otpali su od Jahve da bi sluœili Baalu i Aætarti. koji ih je izveo iz zemlje egipatske. da bi sluœili Baalima i aætartama. Amorejaca. oni nisu çinili tako. lakat dug. sina Kenazova.Otpadniætvo i kazna slijedeøih naraætaja Suc 2:11 Tada su sinovi Izraelovi poçeli çiniti ono æto Jahvi nije po volji i sluœili su Baalima. razgnjeviæe Jahvu. kao æto im je Jahve rekao i kao æto im se zakleo. sluœili im i klanjali im se. I poslaæe ga Izraelci da im odnese danak Eglonu. da ih oslobodi. tako te se ne mogoæe oduprijeti. 207 . Boga otaca svojih. Sidonci i Hivijci koji su œivjeli na gori Libanonu od gore Baal-Hermona do ulaza u Hamat. Suc 2:21 ni ja odsad neøu pred njim potjerati ni jednoga izmeåu naroda æto ih je Joæua po svojoj smrti ostavio”. i sluœiæe Kuæanu Riæatajimu osam godina. Suc 3:2 Bijaæe to samo na korist pokoljenjima sinova Izraelovih da nauçe vjeætinu ratovanja . Jahve bijaæe sa svakim sucem te ih izbavljaæe iz ruku njihovih neprijatelja za svega vijeka suçeva. çovjeka koji bijaæe ljevak. svoga Boga. kralju moapskom. izruçi ih neprijateljima uokolo. Otniela.negoseiznevjeriæesdrugim bogovima te im se klanjahu. Periœana. jer su çinili æto je zlo pred Jahvom. Suc 3:4 Oni su posluœili da se iskuæa Izrael: da bi se vidjelo hoøe li se drœati zapovijedi æto ih je Jahve preko Mojsija dao njihovim ocima. Hivijaca i Jebusejaca. Jahve mu preda u ruke Kuæana Riæatajima. Suc 3:14 Izraelci su sluœili moapskom kralju Eglonu osamnaest godina. Suc 3:13 Eglon se ujedini sa sinovima Amonovim i Amalekovim. Suc 3:15 Tada Izraelci zavapiæe Jahvi i Jahve im podiœe izbavitelja Ehuda.

zasvira u rog na Efrajimovoj gori. Sisera siåe sa svojih kola i pobjeœe pjeæice. zatvoriæe Moapcima put preko gazova Jordana i ne dadoæe nikome prijeko. Suc 4:11 Heber Kenijac bijaæe se odvojio od Kajina. “ali na putu kojim øeæ poøi slava neøe tebi pripasti jer øe Jahve œeni predati u ruke Siseru. za tebe rijeç od Boga!” On odmah usta s prijestolja. u nedoumici.izaæaonagoruTabor. Ehud ode s ljudima koji bijahu donijeli danak. ne idem. a on im stajaæe na çelu.’” Suc 4:8 Barak joj odgovori: “Ako ti poåeæ sa mnom. œena Lapidotova. tasta Mojsijeva. koji je œivio u Haroæetu Poganskom. Kako vrata gornje sobe bijahu zakljuçana. Suc 3:30 Toga su dana Moapci potpali pod ruku Izraelovu i zemlja bijaæe mirna osamdeset godina. Suc 3:21 Tad Ehud lijevom rukom trgnu bodeœ s desnog bedra i satjera mu ga u trbuh. Suc 4:13 Nato Sisera skupi sva svoja kola. Vojskovoåa vojsci njegovoj bijaæe Sisera. Suc4:12JaviæeSiseridajeBarak. jer on nije otvarao vrata gornje sobe. s njegovim bojnim kolima i svim ratnicima te øu ga predati u tvoje ruke. Ehud je pobjegao. Suc 4:3 Tad Izraelci zavapiæe Jahvi. Neçist je izlazila odande. vrate se sluge da pogledaju. u klijet do hladovite sobe. iz Naftalijeva Kedeæa i reçe mu: “Evo æto ti Jahve. On je pobio æest stotina Filistejaca ostanom volujskim.” Oni krenuæe za njim. reøi jednu tajnu!” Kralj mu odvrati: “Tiho!” I svi koji su uza njega bili izaåu. Ehud mu reçe: “Imam. Bog Izraelov. sin Anatov.Suc 3:18 Predavæi danak. Deset tisuøa ljudi poåe za njim. bio je sam. mrtav. koja naœe u bijeg pred maçem Barakovim. Suc 3:20 Ehud uåe. sina Abinoamova. Jer Jabin imaæe devet stotina œeljeznih bojnih kola i teæko je tlaçio Izraelce dvadeset godina. i siåoæe Izraelci s njim s gore. zapovijeda: ‘Idi. Kralj je sjedio u hladovitoj gornjoj sobi. Suc 3:27 Çim doåe u zemlju Izraelovu. Suc 4:10 Onamo je Barak pozvao Zebuluna i Naftalija. Suc 3:22 Za oætricom uåe sav drœak i salo se sklopi za oætricom. a iæla je s njim i Debora. Suc 4:6 Ona dozva Baraka. i sve ljude koje je doveo od Haroæeta Poganskog do Kiæonskog potoka. rekoæe: “Bit øe da je otiæao na stranu. kralju. kralju. Suc 3:19 Ali kada je doæao do idola u blizini Gilgala. vrati se i reçe: “Imam ti. reçe mu ona. Suc 3:26 Dok su oni çekali. Suc 4:14 Debora reçe Baraku: “Ustani. jednoga od sinova Hababa. Suc 4:15 Jahve zastraæi Siseru. Izrael pod jarmom Kanaanaca Suc 4:1 Poslije smrti Ehudove Izraelci su opet stali çiniti æto Jahvi nije po volji Suc 4:2 i Jahve ih predade u ruke Jabinu. Suc 3:24 Kada je on otiæao. Debora Suc 4:4 U to vrijeme Izraelu je sudila proroçica Debora.” Suc 3:25 Çekali su ga dugo. za sobom je zatvorio vrata gornje sobe i zakljuçao ih. Suc 4:5 Œivjela je pod Deborinom palmom izmeåu Rame i Betela u Efrajimovoj gori i k njoj su dolazili Izraelci da presuåuje u njihovim sporovima. Naposljetku uzeæe kljuç i otvoriæe: gospodar im leœao na tlu. vaæe neprijatelje. Suc 3:23 Ehud je otiæao kroz trijem. Suc 3:28 I reçe im: “Poåite za mnom! Jahve vam je u ruke predao Moapce. jer Ehud nije mogao izvuøi oætricu iz trbuha. devet stotina œeljeznih kola. kreni na goru TaboriuzmisasobomdesettisuøaljudiizmeåuNaftalijevihiZebulunovih sinova.” Suc 4:9 “Idem s tobom”. razapeo je svoj æator kod Hrasta u Saananimu. vojskovoåu Jabinove vojske. i nijedan im nije umakao. Suc 3:29 Pobili su u to vrijeme oko deset tisuøa Moabaca. proæao veø idole i sklonio se u Seiru. Suc 3:31 Poslije njega bijaæe Æamgar.” Tada Debora ustane i poåe s Barakom u Kedeæ.sinAbinoamov. nedaleko od Kedeæa. sva njegova kola i çitavu njegovu vojsku. sve krænih i hrabrih ljudi. kanaanskom kralju koji je vladao u Hasoru. Suc 4:7 Ja øu k tebi na Kiæonski potok privuøi Siseru. Tako je i on spasio Izraela. evo dana kada øe Jahve predati Siseru u tvoje ruke! Sam Jahve ide pred tobom!” I Barak siåe s gore Tabora sa deset tisuøa ljudi za sobom. 208 . ako li ne poåeæ sa mnom. iøi øu.

” Anåeo øe Jahvin. i kuøe Hebera Kenijca bijaæe mir. Neka se slave dobroçinstva Jahvina i vladavina njegova Izraelom! I narod Jahvin siåe na vrata. sina Anatova. Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju. Suc 5:12 Probudi se. Suc 5:5 Brda se tresla pred tobom. potok Kiæon pradavni. Ne boj se niçega!” On svrati k njoj pod æator. dok ga nije napokon zatrla. œene Hebera Kenijca. Baraçe. Iz Makira stupaju glavari. Siserina smrt Suc 4:17 Sisera je dotle bjeœao pjeæice prema æatoru Jaele. i gle . moja duæo! Suc 5:22 Topot silan odjekuje: jure borci na konjima! Suc 5:23 “Proklinjite Meroz. i oni koji su putovali. ali ni mrve srebra ne dobiæe. jer izmeåu Jabina. Suc 4:24 Ruka Izraelaca postajaæe sve teœa Jabinu. ustani! Ustani.” Ona otvori mijeh s mlijekom. Suc 4:18 Jaela iziåe Siseri u susret i reçe mu: “Zaustavi se. tiho mu se pribliœi i zabi mu klin kroza sljepoçice tako da se zario u zemlju. s klinom u sljepoçici. sine Abinoamov! Suc 5:13 Tad siåe na vrata Izrael.Suc 4:16 Barak je gonio kola i vojsku sve do Haroæeta Poganskog. Deboro. u Tanaku. Suc 5:7 Pusta bijahu sela izraelska dok ne ustadoh ja. pobjedniçki kad si kroçio iz polja edomskih. Suc 5:11 uz povike razdraganih pastira kod pojila. Suc 5:20 Sa nebeskih staza vojevahu. za njima stiœe meåu çete tvoje Benjamin. o kraljevi! Posluæajte. œena Heberova. u pomoø Jahvi s junacima. ja slavim. lila se nebesa. o Jahve. Suc 5:8 Tuåe bogove sebi izabraæe. pjesmu zapjevaj! Hrabro! Ustani. reçe joj on. vojevahu zvijezde proti Siseri. Debora. sin Abinoamov. na visoravnima. narod Jahvin pohrli junaçki. Suc 5:16 Zaæto si ostao u torovima da sluæaæ sred stada svirku frule? Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju. Izbavljenje Izraela Suc 4:23 Tako je Bog u onaj dan ponizio Jabina. napoji ga i opet ga pokri. pjevajte. obilaœahu naokolo. za narod æto dragovoljno u boj kreøe! Blagoslivljajte Jahvu! Suc 5:10 Vi koji na bijelim jaæete magaricama.” On uåe k njoj. vodi u roblje porobljivaçe svoje. Pjesma Debore i Baraka Suc 5:1 Toga dana Debora i Barak. pred Izraelcima. oblaci curkom daœdjeli. Jaela iziåe preda njega i reçe mu: “Doåi da ti pokaœem çovjeka koga traœiæ. dok ne ustadoh kao majka Izraelu. sva se zemlja tresla. A zaæto je Dan na stranim laåama? Zaæto na obali mora Aæer sjedi. “pa ako tko naiåe i zapita te: ‘Ima li tu koga?’ ti odgovori: ‘Nema!’” Suc 4:21 A Jaela. kralju kanaanskom. u dane Jaele opustjeæe putovi. Suc 5:19 Doæli su kraljevi. Suc 4:20 “Stani na ulazu u æator”. zapjevaæe ovu pjesmu: Suc5:2Ratobornorasuæekoseborciizraelskiidragovoljnokrenunarod: blagoslivljajte Jahvu! Suc 5:3 Çujte. Jahvu. Suc 4:19 On joj reçe: “Daj mi malo vode jer sam œedan. Suc 5:17 Gilead osta s onu stranu Jordana. Suc 5:4 Sa Seira kad si silazio. On od iscrpljenosti bijaæe tvrdo zaspao i tako umrije. na sagovima sjedeøi. doåe Barak progoneøi Siseru.Sisera leœaæe mrtav. kralja kanaanskog. Suc 4:22 I gle. iz Zebuluna oni æto nose ætap zapovjedniçki. knezovi! Jahvi ja pjesmu pjevam.” 209 . Gazi çvrsto. Boga Izraelova. Suc 5:15 Knezovi Jisakarovi s Deborom bijahu. gospodaru. i zato im rat stade pred vrata. i vi koji hodite putovima. uze æatorski klin i çekiø u ruke. Suc 5:14 Iz Efrajima potekoæe u dolinu. boj zametnuli. pohrli da ga stigne u dolini. Za pet gradova ne bi nijednog ætita! Nijednog kralja za çetrdeset tisuøa u Izraelu! Suc 5:9 Srce moje kuca za voåe izraelske. a Naftali poåe s Barakom. boj bili kraljevi kanaanski. svrati se k meni. Sva je Siserina vojska pala od oætrog maça i nijedan çovjek nije umakao. Suc 5:21 Sve otplavi potok Kiæon. Jahve. kralja hasorskog. a ona ga pokri pokrivaçem. Boœe Izraelov! Suc 5:6 U dane Æamgara. na vodi megidskoj. mirno prebiva u svojim zaljevima? Suc 5:18 Zebulun je narod æto prkosi smrti s Naftalijem. “proklinjite œitelje njegove æto Jahvi nisu u pomoø pritekli. Jahve.

Suc 6:20 Anåeo Jahvin reçe mu: “Uzmi meso i beskvasne hljebove. hrabri junaçe!” Suc 6:13 Gideon mu odgovori: “Oh.” Suc 6:14 Jahve se tad okrenu prema njemu i reçe mu: “Idi s tom snagom u sebi i izbavit øeæ Izraela iz ruke Midjanaca. Suc 6:12 I ukaza mu se Anåeo Jahvin i reçe mu: “Jahve s tobom. stavi meso u koæaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast. zgotovi jare i od efe braæna naçini beskvasne hljebove. æpilje i skroviæta. kroz prozor motri. i Jahve ih predade u ruke Midjancima za sedam godina. Bog Izraelov: ‘Ja sam vas izveo iz Egipta.“kakoøuizbavitiIzraela? Moj je rod najmanji u Manaæeovu plemenu.” Suc 6:16 Jahve mu reçe: “Ja øu biti s tobom te øeæ pobijediti Midjance kao jednoga. po djevojku i po dvije. leœe. predao nas u ruke Midjancima. Da bi izmakli Midjancima. zaæto nas sve ovo snaåe? Gdje su sva ona çudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naæi govoreøi: ‘Nije li nas Jahve iz Egipta izveo?’ A sada nas je Jahve ostavio. Suc 6:2 Teæka bijaæe ruka Midjanaca nad Izraelom. dolazili bi na njih Midjanci i Amaleçani i sinovi Istoka. opustoæili je. Ali vi ne posluæaste moga glasa.” On uçini tako. Ne ostavljahu Izraelu niæta da se prehrani. Suc 6:7 Kad su Izraelci zavapili Jahvi zbog Midjanaca. probode mu. svi neprijatelji tvoji! A oni koji te ljube nek budu kao sunce kada se diœe u svojemu sjaju! I zemlja bijaæe mirna çetrdeset godina. uniætavali bi rod zemlje sve do Gaze. razbi sljepoçicu. Suc 5:27 Do nogu pade joj. Suc 6:22 Tad Gideon vidje da je to bio Anåeo Jahvin i reçe: “Jao. Anåeo Jahvin nato iæçeze pred njegovim oçima.Suc 5:24 Blagoslovljena meåu œenama bila Jaela. Suc 5:28 Kroz prozor motri Siserina mati.” A on odgovori: “Ostat øu dok se ne vratiæ. meåu œenama æatora neka je slavljena! Suc 5:25 On vode zaiska. ni vola ni magarca. izbavio vas iz kuøe ropstva. mlijeka mu ona dade. Jahve.gospodaru”. Udari Siseru. Ne ætujte bogova Amorejaca u kojih zemlji œivite. Suc 6:21 Anåeo Jahvin tad uze ætap æto ga je drœao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove.’” Gideonov poziv Suc 6:11 Anåeo Jahvin doåe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaæe Joaæu Abiezerovu. u zdjelu dragocjenu nali mu povlake. sruæi se. sruæi se. do nogu pade joj. spali meso i beskvasne hljebove. i gdje pade. Njegov sin Gideon vræio je pæenicu na tijesku da bi je saçuvao od Midjanaca. Suc 6:9 Ja sam vas oslobodio od ruke Egipøana i od ruke svih vaæih tlaçitelja. Protjerao sam ih pred vama. Suc 6:4 Utaborivæi se na njihovoj zemlji. Oganj planu iz stijene. daj mi znak da ti govoriæ sa mnom. Izraelci se sklanjahu u gorske pukotine. Jahve. œena Hebera Kenijca.” Suc 6:17 Gideon mu reçe: “Ako sam naæao milost u tvojim oçima. a desnom za çekiøem kovaçkim. Bog vaæ. Suc 6:8 Jahve posla Izraelcima proroka koji im reçe: “Ovako kaœe Jahve. Suc6:5jerdolaœahusasvojimstadimaisvojimæatorimautakvumnoætvu kao skakavci. Gospode! Anåela Jahvina vidjeh licem u lice!” 210 . preplavili bi zemlju. dao vam njihovu zemlju Suc 6:10 i rekao vam: Ja sam Jahve. Ne æaljem li te ja?” Suc6:15“Ali. glavu mu razmrska. a juhu prolij. halju-dvije za Siseru. na reæetku jada: ”Dugo mu se kola ne vraøaju: æto im je zapreg tako spor?” Suc 5:29 Najmudrija zbori joj dvorkinja. a ja sam posljednji u kuøi svoga oca. Suc 6:6 Tako su Midjanci bacili Izraela u veliku bijedu te Izraelci zavapiæe Jahvi. gospodaru. sebi samoj ona odgovara: Suc 5:30 “Plijen su naæli pa ga dijele: po djevojku na ratnika. Izrael pod jarmom Midjanaca Suc 6:1 Opet su Izraelci çinili æto je zlo u Jahvinim oçima. vezen rubac za moj vrat!” Suc 5:31 Tako neka ginu. Suc 6:3 I kada bi Izraelci posijali. mrtav osta.” Suc 6:19 Gideon ode.odgovorimuGideon. ne bijaæe broja njima ni njihovim devama. ako je Jahve s nama. Suc 5:26 Rukom lijevom za klinom segnu. Suc 6:18 Nemoj otiøi odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te. stavi ih na tu stijenu. ni ovce ni koze.

Gideon protiv Baala Suc 6:25 Iste noøi Jahve reçe Gideonu: “U svojega oca uzmi utovljena junca. junca od sedam godina. Suc 6:26 Potom podigni œrtvenik Jahvi. u dolini. istraœiæe pa rekoæe: “Gideon. taj neøe iøi.” Suc 6:27 Tada Gideon uze deset ljudi izmeåu svojih slugu i uçini kako mu je zapovjedio Jahve. Suc 7:4 Jahve reçe Gideonu: “Joæ je previæe naroda.” Suc 7:5 Gideon povede narod na vodu i Jahve mu reçe: “Koji bude laptao vodu jezikom kao æto lapøe pas. a sav je ostali narod kleknuo da pije. Svi drugi neka se vrate svaki svojoj kuøi. Ali kako se bojao svoje obitelji i graåana.” Suc 7:8 Gideon tad naloœi narodu da mu preda opskrbu i rogove. Suc 6:39 Opet Gideon reçe Bogu: “Ne razgnjevi se na me æto ti progovaram joæ jednom. na vrhu te gorske stijene i dobro ga uredi. Amaleçani i sinovi Istoka bijahu se sakupili i.’” Gideon ih iskuæa.bijaæe tri stotine. a onda otpusti Izraelce da ide svaki svome æatoru. i sav narod bijaæe s njim i utabori se kod En-Haroda. Œrtvenik joæ i danas stoji u Ofri Abiezerovoj. a to razoren Baalov œrtvenik i gaj posjeçen pored njega. a Abiezerov rod stade iza njega. Dopusti mi da joæ ovaj put pokuæam s runom: neka samo runo bude suho. Dvadeset i dvije tisuøe ljudi iz naroda vrati se. Suc 7:7 Tad Jahve reçe Gideonu: “Sa one tri stotine ljudi koji su laptali vodu ja øu vas izbaviti i predat øu Midjance u vaæe ruke.” Suc 7:6 Onih koji su laptali vodu jezikom .’ Suc 7:3 Zato oglasi da narod çuje: ‘Tko se boji i strahuje. kao æto si obeøao. taj øe s tobom iøi. Koji klekne da pije. Uzmi junca i prinesi paljenicu na drvima Aæere æto ih u gaju nasijeçeæ.Suc 6:23 Jahve mu odgovori: “Mir s tobom! Ne boj se. Bogu svome. neøeæ umrijeti!” Suc6:24GideonpodiœenatomemjestuœrtvenikJahviinazvaga“JahveMir”. bit øe pogubljen prije sutraænjeg dana. tada øu znati da øeæ mojom rukom izbaviti Izraela. a junac œrtvovan kao paljenica na novom oltaru. a zemlja ostane suha.” Suc 6:32 Toga dana prozvali su Gideona Jerubaal jer se govorilo: “Neka sam Baal s njim obraçuna æto mu je sruæio œrtvenik. a tabor Midjanaca nalazio se na sjeveru od njegova. kao æto si obeøao. a neka po svoj zemlji bude rosa!” Suc 6:40 I Bog one noøi uçini tako: samo je runo ostalo suho. odvoji ga na drugu stranu. Povedi ih na vodu i ondje øu ih iskuæati. Zebulunovo i Naftalijevo te im i oni krenuæe u susret. Pokus s runom Suc 6:36 Gideon reçe Bogu: “Ako zaista hoøeæ osloboditi Izraela mojom rukom. Suc 6:28 Kad su graåani sutradan poranili. Suc 6:34 Duh Jahvin obuze Gideona i on zasvira u rog. Za koga ti kaœem: ‘Neka ide s tobom’. A za koga ti kaœem: ‘Neka ne ide s tobom’. neka se vrati. Posla glasnike i u pleme Aæerovo. a ostade ih deset tisuøa. Suc 7:2 Tada Jahve reçe Gideonu: “Previæe je naroda s tobom a da bih predao Midjance u njegove ruke.” Poziv na oruœje Suc 6:33 Svi Midjanci. stavi ga na stranu. zadrœa samo one tri stotine. Suc 6:37 evo øu metnuti ovçje runo na gumno: ako bude rose samo na runu. Izrael bi se mogao pohvaliti i reøi: ‘Vlastita me ruka izbavila.” Suc 6:30 Tada graåani rekoæe Joaæu: “Izvedi sina da umre jer je razorio Baalov œrtvenik i posjekao gaj pored njega.punu zdjelu vode. Suc6:35PoslaonglasnikeposvemplemenuManaæeovuteionistadoæe iza njega.prinoseøi vodu rukom k ustima . Joaæev sin. uçini to noøu. Ako je on bog. preæavæi Jordan. a po svoj zemlji pala rosa.” Suc 6:31 Joaæ odgovori svima koji stajahu oko njega: “Zar øete vi braniti Baala? Zar øete ga vi spasavati? Tko brani Baala. to jest Gideon. Gideon urani sutradan te iscijedi rosu iz runa .” Suc 6:38 I bi tako. A midjanski se tabor prostirao niœe njega u dolini. uçini to. neka se sam brani od Gideona æto mu je razorio œrtvenik. utaborili se u Jizreelskoj ravnici. 211 . i razori Baalov œrtvenik i posijeci gaj pokraj njega. Suc 6:29 I pitahu jedni druge: “Tko je to uçinio?” Ispitaæe. podno brijega More. Jahve smanjuje Gideonovu vojsku Suc 7:1 Urani Jerubaal.

” On siåe sa svojim momkom Purom do prvih taborskih straœa. lijevom rukom drœahu luçi. ali i on i tri stotine ljudi s njim bijahu iznemogli i gladni. Gideon progoni neprijatelja preko Jordana Suc 8:4 Kad je Gideon doæao do Jordana. vrati se onda u tabor Izraelov i povika: “Ustajte. tek æto su postavili straœe. jer vam je Jahve predao u ruke tabor midjanski!” Prepad Suc 7:16 Gideon tad podijeli svoje tri stotine ljudi u tri çete. kraljeve midjanske. Suc 7:13 Kad je Gideon doæao. a Zeeba kod Zeebova tijeska. Suc 7:11 sluæaj æto govore. Svakome çovjeku dade u ruke rog. Suc 7:12 Midjanci.ætoihgodostaodvojskesinovaIstoka. a æator pade. Tada se probudi sav tabor i Midjanci viçuøi nagoæe u bijeg. Suc 8:9 On zaprijeti i Penuelcima: “Kad se vratim kao pobjednik. jer ti ga predajem u ruke.Joaæeva sina. Ja gonim Zebaha i Salmunu. uçini Jahve te oni u taboru okrenuæe maç jedan na drugoga. oni zatrubiæe u rogove i razbiæe vrçeve koje su imali u ruci. navali na tabor. Bog mu je predao u ruke Midjance i sav tabor. a to jedan baæ pripovijedaæe svome drugu æto je sanjao: “Usnuo sam kako se pogaça jeçmenog kruha kotrlja u midjanski tabor: dokotrlja se do jednog æatora i pogodi. Moœe li se usporediti moje djelo s onim æto ste vi uçinili?” Na te rijeçi utiæa se njihova srdœba prema njemu. prevrnu se. Suc 7:20 Tako tri çete zasviraæe u rogove i razbiæe vrçeve. Suc 8:2 On im odgovori: “Pa æto sam ja uçinio kad se usporedim s vama? Nije li Efrajimovo pabirçenje bolje od Abiezerove berbe? Suc 8:3 U vaæe je ruke Jahve predao knezove midjanske. I sva se vojska razbjeœa do Bet-Haæita. do Abel-Meholske obale kod Tabata. poruæit øu ovu kulu. brojni kao skakavci. iznemogli su. Oreba ubiæe na Orebovoj stijeni. Suc 7:25 I uhvatiæe dva midjanska kneza. Izraelca. kao pijesku na obali mora. Oreba i Zeeba. 212 . siåi najprije u tabor s Purom. Suc 7:24 Gideon posla glasnike po svoj Efrajimovoj gori da govore: “Siåite pred Midjance i zauzmite prije njih sve gazove do Bet-Bara i Jordana. prema Sartanu. çinite æto budem i ja çinio! Suc 7:18 Kad zatrubim u rog ja i svi koji su sa mnom. Progonili su Midjance i donijeli Gideonu preko Jordana glavu Orebovu i Zeebovu. prazan vrç i luç u vrçu: Suc 7:17 “Gledajte mene”. tada i vi zasvirajte u rog oko sveg tabora i viçite: ‘Za Jahvu i Gideona!’” Suc 7:19 Gideon i stotina ljudi æto ga je pratila doåoæe na rub tabora pri poçetku ponoøne straœe.” Suc 8:10 Zebah i Salmuna bijahu u Karkoru i vojska njihova s njima. baci se niçice.” Suc 8:8 Odatle ode u Penuel i zatraœi isto od Penuelaca. prijeåe ga.Predznaci pobjede Suc 7:9 One noøi reçe mu Jahve: “Ustani.” Suc8:6Alimusukotskiglavariodgovoriæe:“ZarjeZebahovaiSalmunina æaka veø u tvojoj ruci da dademo kruha tvojoj vojsci?” Suc 8:7 Gideon im reçe: “Dobro! Kad mi Jahve preda u ruke Zebaha i Salmunu. Suc 8:5 Stoga reçe ljudima iz Sukota: “Dajte kruha ljudima koji idu za mnom. oko petnaesttisuøaljudi. “i çinite æto i ja! Kada doåem na rub tabora. Suc 7:10 Ako se bojiæ napasti. Zavist Efrajimovaca Suc 8:1 Tada Efrajimovi ljudi rekoæe Gideonu: “Kako si postupio prema nama: nisi nas pozvao kada si poæao u boj protiv Midjanaca?” I œestoko mu prigovoriæe. Potjera Suc 7:23 A Izraelci iz plemena Naftalijeva. njihovim devama ne bijaæe broja. a desnom rogove da trube i udariæe vikati: “Za Jahvu i Gideona!” Suc 7:21 I svaki stajaæe nepomiçno na svome mjestu uokrug tabora. Oreba i Zeeba. Aæerova i iz svega plemena Manaæeova skupiæe se i pognaæe Midjance. momkom svojim. Amaleçani i svi sinovi Istoka pali po dolini. iskidat øu vam meso trnjem i draçem pustinjskim. reçe im. a oni mu odgovore kao æto su mu odgovorili i Sukoøani.” Suc 7:15 Kada je Gideon çuo kako je onaj pripovjedio san i kako ga je drugi protumaçio.stodvadeset tisuøa ratnika bijaæe palo.”SviseljudiodplemenaEfrajimovaodazvaæeizauzeæegazove voda do Bet-Bara i Jordana. ohrabrit øeæ se i napast øeæ na tabor.” Suc7:14Adrugmuodgovori:“NijetodrugonegomaçGideona. Suc 7:22 Dok su one tri stotine trubile u rogove.

Suc 8:28 Tako su Midjanci bili poniœeni pred Izraelcima. umrije u dubokoj starosti. koji ih je izbavio iz ruku svih njihovih neprijatelja unaokolo.” I ustavæi. Smrt Gideonova Suc 8:32 Gideon. te potuçe vojsku kad stajaæe bezbriœna.” Suc 8:23 Ali im Gideon odgovori: “Ne. sahraniæe ga u grobu njegova oca Joaæa u Abiezerovoj Ofri. a ni moj sin.” Suc 8:24 Joæ im reçe Gideon: “Jedno samo od vas traœim: da mi svaki dade prsten od svog plijena. da ste ih ostavili na œivotu. On ih pogna i uhvati dva kralja midjanska. Suc 8:25 “Vrlo rado”.osimmjeseçiøa. otiæao je i œivio u svojoj kuøi. Suc 8:30 Gideon je imao sedamdeset sinova koji su potekli od njega jer je imao mnogo œena. onakva mu i snaga. “Svaki bijaæe kao kraljev sin. sin tvoj i unuk tvoj. odgovore oni. Izmakao mu je samo Jotam. otiåe u Æekem k braøi svoje matere i reçe njima i svemu rodu kuøe svoje majke: Suc 9:2 “Upitajte sve æekemske graåane: æto vam je bolje . 213 . Suc 8:15 Potom Gideon ode Sukoøanima i reçe: “Evo Zebaha i Salmune zbog kojih ste mi se rugali govoreøi: ‘Je li Zebahova i Salmunina æaka veø u tvojoj ruci pa da dademo kruha tvojim iznemoglim ljudima?’” Suc 8:16 I uhvati starjeæine gradske.” Suc 8:19 “To su bila moja braøa. a on mu popisa imena sukotskih knezova i starjeæina. Suc 8:18 Onda reçe Zebahu i Salmuni: “Kakvi bijahu ljudi koje pobiste na Taboru?” “Bili su nalik na te”. svi sinovi Jerubaalovi. Suc 8:17 Poruæi Penuelsku kulu i pobi graåane. sin Joaæev. sinovi moje matere”. I sav Izrael udari za njim u nevjeru i bijaæe to zamka Gideonu i njegovu domu. sin Joaæev. “Tako mi Jahve. Abimelek postaje kraljem Suc 9:1 Abimelek. na jednom kamenu. jer si nas ti izbavio iz ruku Midjanaca. Suc 8:34 Izraelci se nisu viæe sjeøali Jahve. Suc 8:29 Jerubaal. neøu ja vladati nad vama. ti. najmlaåi sin Jerubaalov jer se bijaæe skrio. sin Jerubaalov. Suc 9:5 Onda doåe u kuøu svoga oca u Ofri i pobi svoju braøu. Suc 8:27 Gideon naçini od toga efod i postavi ga u svome gradu Ofri.nauænicaiskrletnihhaljina koje su nosili midjanski kraljevi i osim lançiøa æto bijahu oko vrata njihovih deva. Viæe ne dizahu glave i zemlja bi mirna çetrdeset godina. vrati se preko Hareæke uzvisine. sedamdeset i sedam ljudi. sin Joaæev. Suc 8:12 Zebah i Salmuna pobjegoæe. nabra pustinjskog trnja i draça da ih oøute leåa Sukoøana. a svaki od njih baci od svog plijena po prsten. istoçno od Nobaha i Jogbohe. Suc 8:35 I nisu iskazivali zahvalnost domu Jerubaala Gideona za dobro æto ga je uçinio Izraelu. On nato razastrije svoj plaæt. ili jedan çovjek? Sjetite se da sam ja od vaæeg mesa i vaæih kostiju!” Suc 9:3 To braøa njegove matere prenesoæe ostalim æekemskim graåanima i njihovo se srce prikloni Abimeleku jer govorahu: “Naæ je brat!” Suc 9:4 I dadoæe mu sedamdeset æekela srebra iz hrama Baal-Beritova. Suc 8:22 Izraelci rekoæe Gideonu: “Vladaj nad nama. A vojsku im svu uniæti. bijaæe joæ mlad. jer kakav je çovjek. koliko joæ potraja vijek Gideonov. sedamdeset ljudi. svoga Boga. time Abimelek unajmi klateœ i pustolove koji poåoæe za njim. ne bih vas ubio.” Pobijeåeni su nosili zlatne prstenove jer bijahu Jiæmaelci. Suc 8:31 Njegova inoça koja je œivjela u Æekemu rodi mu sina komu nadjenu ime Abimelek. sinove Jerubaalove. Suc 8:21 Tada rekoæe Zebah i Salmuna: “Ustani ti i navali na nas. pogubi ih!” Ali djeçak ne izvuçe maça: bojao se. Suc 8:26 Teœina zlatnih prstenova æto ih je zaiskao iznosila je tisuøu i sedamstotinazlatnihæekela. Suc 8:13 Poslije bitke Gideon. Jahve øe biti vaæ vladar. odgovoriæe. Zebaha i Salmunu. Gideon pogubi Zebaha i Salmunu i uze mjeseçiøe æto su visjeli o vratu njihovih deva. Suc 8:14 I uhvati nekog momka iz Sukota te ga uze ispitivati. Suc 8:33 Po Gideonovoj smrti Izraelci okrenuæe u preljub s baalima te postaviæe sebi za boga Baal-Berita.” Suc 8:20 Potom zapovjedi svom prvencu Jeteru: “Ustani. reçe Gideon.da nad vama vlada sedamdeset ljudi.Suc 8:11 Gideon poåe putem kojim prolaze oni æto œive pod æatorima.

Kada Gaal i njegovi ljudi iziåu preda te. tako vas çuo Bog! Suc 9:8 Jednom se zaputila stabla da pomaœu kralja koji øe vladati nad njima. pobiste njegove sinove. Suc 9:33 A ujutro. i nad graåanima Æekema uçiniste kraljem Abimeleka. gradski naçelnik. a onda udarili u veselje. Ebedov sin. trgali su u svojim vinogradima groœåe i gazili ga. uglednici æekemski. odgovori mu Zebul. koji mu pomogoæe da ubije braøu. uæli su u hram svoga boga. Suc 9:25 Hoteøi mu napakostiti.Suc 9:6 Tada se skupiæe svi æekemski graåani i sav Bet-Milo te postaviæe Abimeleka za kralja kod hrasta koji stoji u Æekemu. skloni se i doåe u Beer. stade na vrh gore Gerizima i povika im na sav glas: “Çujte me. Javiæe to Abimeleku. pili i proklinjali Abimeleka. ti uçini s njima æto ti prilike posavjetuju. zato æto je vaæ brat! Suc 9:19 Ako ste vjerno i poæteno danas radili prema Jerubaalu i prema njegovoj kuøi. jeli su. budi nam kraljem!’ Suc 9:15 A glog odgovori stablima: ‘Ako me doista hoøete pomazati za kralja. Suc 9:28 A Gaal. Suc 9:35 Kada je Gaal.” 214 . a æekemski se graåani pouzdaæe u njega. a on neka se raduje s vama! Suc 9:20 Ako niste. iziæao pred gradska vrata i zaustavio se. digni se i udari na grad. Jotamova basna Suc 9:7 Kada su to dojavili Jotamu. Suc 9:27 Otiæavæi u polje. sina njegove robinje. Æekemova oca? Zaæto da mi njemu sluœimo? Suc9:29O. sin Ebedov. iz gloga øe oganj planuti i saœeøi cedrove libanonske!’ Suc 9:16 Sada. sluœe ljude Hamora. ode on. njegov namjesnik. Abimelek i njegovi ljudi ustaæe iz zasjede. budi nam kraljem!’ Suc 9:11 Odgovori im smokva: ‘Zar da se odreknem slatkoøe i krasnoga ploda svog da bih vladala nad drugim drveøem?’ Suc 9:12 Tad rekoæe stabla lozi: ‘Doåi. sin Ebedov. sin Ebedov. neka oganj iziåe iz Abimeleka i saœeœe graåane Æekema i Bet-Mila i neka iziåe oganj iz graåana Æekema i Bet-Mila i saœeœe Abimeleka!” Suc 9:21 Onda Jotam pobjeœe. Suc 9:36 Gaal ugleda ljude i reçe Zebulu: “Eno silaze ljudi s gorskih vrhova. æekemski su graåani postavili zasjede po vrhovima planina i pljaçkali svakoga tko bi proæao mimo njih onim putem. povika: “Tko je Abimelek da mu sluœimo? Zar ne bi trebalo da Jerubaalov sin i Zebul. u sjenu se moju sklonite. kad ograne sunce. Suc 9:18 a vi danas ustaste protiv kuøe moga oca.kadbihimaoovajnarodusvojojruci. Suc 9:24 Bijaæe to zato da bi se osvetio zloçin poçinjen nad sedamdeset Jerubaalovih sinova i da bi njihova krv pala na njihova brata Abimeleka. razgnjevi se. Suc 9:23 Tada Bog posla duh razdora meåu Abimeleka i æekemske graåane i æekemski se graåani pobuniæe protiv Abimeleka. Suc 9:31 Posla glasnike Abimeleku u Arumu i poruçi mu: “Evo. budi nam kraljem!’ Suc 9:13 Odgovori im loza: ‘Zar da se odreknem vina æto veseli bogove i ljude da bih vladala nad drugim drveøem?’ Suc 9:14 Sva stabla rekoæe tad glogu: ‘Doåi. jeste li vjerno i çestito uçinili kad ste izabrali Abimeleka za kralja? Jeste li se dobro ponijeli prema Jerubaalu i njegovoj kuøi? Jeste li mu uzvratili za djela æto ih za vas uçini? Suc 9:17 Moj se otac za vas borio izloœivæi svoj œivot te vas izbavio iz ruku Midjanaca. Ako neøete. sedamdeset ljudi na istom kamenu. jer se bojao svoga brata Abimeleka. Pobuna Æekemaca protiv Abimeleka Suc 9:22 Abimelek je vladao nad Izraelom tri godine.protjeraobihAbimeleka i rekao mu: ‘Pojaçaj svoju vojsku i iziåi u boj!’” Suc 9:30 A kad Zebul. radujte se s Abimelekom. i stani u zasjedu u polju. Suc 9:32 Zato ustani noøu.” Suc 9:34 Abimelek usta noøu sa svim svojim ljudima i stade u zasjedu oko Æekema u çetiri çete. “çine ti se ljudi. i na graåane Æekema.” “Od sjena gorskih vrhova”. Suc 9:26 Gaal. Gaal. ti i narod æto je s tobom. sin Ebedov. doæao u Æekem sa svojom braøom i bune graåane protiv tebe. doåe sa svojom braøom i nastani se u Æekemu. koji ih ubi. Pa rekoæe maslini: ‘Budi nam kraljem!’ Suc 9:9 Odgovori im maslina: ‘Zar da se svog ulja odreknem æto je na çast bozima i ljudima da bih vladala nad drugim drveøem?’ Suc 9:10 Tad rekoæe stabla smokvi: ‘Doåi. doznade æto je govorio Gaal. i ondje ostade.

Suc 9:48 popne se na Salmonsku goru sa svom vojskom svojom. sina Jerubaalova. nasrnuo bi na njih i pobio ih. Suc 10:1 Poslije Abimeleka ustao je Tola. oko tisuøu ljudi i œena. Suc 9:56 Tako je Bog svalio na Abimeleka zlo koje je on uçinio svome ocu pobivæi sedamdesetero svoje braøe.” Suc 9:49 I svi ljudi odsjekoæe sebi po granu. i mnogi njegovi ljudi padoæe mrtvi prije nego æto su i doæli do vrata. Jaram Amonaca Suc 10:6 Izraelci su opet stali çiniti ono æto Jahvi nije po volji. Benjamina i na Efrajima te se Izrael naåe u velikoj nevolji.” Suc 9:39 I Gaal iziåe na çelu æekemskih graåana i pobi se s Abimelekom.’” Njegov ga momak probode te on umrije. Suc 10:10 Tada zavapiæe Izraelci Jahvi govoreøi: “Grijeæili smo prema tebi jer smo ostavili Jahvu. a çeta jedna dolazi putem od çarobnjaçkog hrasta. bogovima Amonaca i bogovima Filistejaca. Suc 10:4 Imao je trideset sinova koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova æto se do dana danaænjega zovu Sela Jairova. sina Dodova. a nalaze se u gileadskoj zemlji. Suc 9:41 Abimelek se tada vrati u Arumu. uåoæe svi u tvrdi prostor hrama El-Berita. popeæe se kuli na krov. Suc 9:46 Kad su to çuli gospodari Migdal Æekema. odsijeçe granu od drveta. poubija sve stanovniætvo. Suc 9:54 On brzo pozva svoga momka koji mu je nosio oruœje i reçe mu: “Trgni maç i ubij me da se ne govori o meni: ‘Œena ga je ubila.” 215 . a Zebul potjera Gaala i njegovu braøu i nije im viæe dao da ostanu u Æekemu. Tako izgiboæe svi œitelji Migdal Æekema. sin Pue. u Efrajimovoj gori. Razaranje Æekema i osvajanje Migdal Æekema Suc 9:42 Sutradan je narod iziæao u polje i javiæe to Abimeleku. uçinite brzo i vi. Zatvorivæi za sobom vrata. Dok je prilazio vratima kule da je zapali.” Suc 9:38 Tad mu reçe Zebul: “Gdje ti je sada jezik? Pa ti si govorio: ‘Tko je Abimelek da mu sluœimo?’ Nisu li ondje ljudi koje si prezirao? Iziåi sada i pobij se s Abimelekom. Suc 9:40 Abimelek potjera Gaala i on pobjeœe pred njim. Suc 9:55 Kad su Izraelci vidjeli da je Abimelek mrtav. koja je u Gileadu. da izbavi Izraela. Suc 9:57 I sve zlo Æekemaca Bog svali na njihove glave i tako ih stiœe kletva Jotama. Suc 9:51 Bijaæe ondje usred grada kula kamo su se sklonili svi ljudi i œene i svi uglednici gradski.Suc 9:37 Opet progovori Gaal: “Eno silaze ljudi s visa zvana Zemljin pupak. Suc 10:3 Poslije njega ustao je Jair Gileaåanin. druge se dvije çete baciæe na one koji bijahu u polju i tako ih pobiæe. Zauzevæi ga. aramejskim bogovima i sidonskim bogovima. koji je bio sudac Izraelu dvadeset i dvije godine. A ljudima zapovjedi: “Æto vidjeste da sam ja uçinio. Suc 10:5 Kad umrije Jair. pokopaæe ga u Kamonu. u zemlji amorejskoj. Suc 9:53 neka œena baci mu œrvanj na glavu i razbi mu lubanju. svi se vratiæe svojim kuøama.sve Izraelce koji œivljahu s onu stranu Jordana. A Jahvu su napustili i nisu mu viæe sluœili. Suc 9:43 On uze svoju vojsku. svoga Boga. podiœe je i metnu sebi na rame. Suc 9:47 Kada je Abimelek doznao da su se svi graåani Migdal Æekema ondje sakupili. nabacaæe granje na utvrdu i zapaliæe ga nad onima koji su se ondje nalazili. razori grad i posu sol po njemu. da bismo sluœili baalima. Suc 9:45 Çitav je dan Abimelek opsjedao grad. Suc 10:9 Potom su Amonci preæli Jordan da zavojæte i na Judu. opsjede ga i osvoji. Uzevæi u ruke sjekiru. a œivio je u Æamiru.akadjeumro. Sluœili su baalima i aætartama. Kad bi vidio gdje ljudi izlaze iz grada. On bijaæe iz Jisakarova plemena. Suc 10:7 Tad planu Jahve gnjevom i predade ih u ruke Filistejcima i Amoncima. Suc 9:50 Potom Abimelek krenu na Tebes. Suc 10:8 Oni su od tada osamnaest godina satirali i tlaçili Izraelce . Suc 9:52 Abimelek doåe do kule i napade je. a onda krenuæe za Abimelekom. podijeli je u tri çete i stade u zasjedu u polju. Suc10:2BiojesudacIzraeludvadesetitrigodine. bogovima Moabaca. Suc 9:44 Dok je Abimelek sa svojom çetom udarao kod gradskih vrata.pokopali su ga u Æamiru.

krenuæe gileadske starjeæine da trœe Jiftaha u zemlji Tobu. i poruçi mu: ‘Pusti nas da proåemo kroz tvoju zemlju do mjesta koje nam je odreåeno. hoøu li biti vaæ poglavar?” Suc 11:10 “Jahve neka bude svjedokom meåu nama”. samo nas danas izbavi!” Suc 10:16 I odstraniæe tuåe bogove i poçeæe opet sluœiti Jahvi. koji ih porazi. Narod se utaborio s one strane Arnona ne prelazeøi granice Moaba. 216 . Suc 11:19 Izrael posla zatim poslanike Sihonu. te Izrael ostade u Kadeæu. Narod ga postavi sebi za poglavara i vojvodu. predade Sihona i svu njegovu vojsku u ruke Izraelu. Rodila ga bludnica. koji je vladao u Heæbonu. pa kada su sinovi te œene odrasli.” Suc 11:9 Jiftah upita gileadske starjeæine: “Ako me odvedete natrag da ratujem protiv Amonaca te ako ih Jahve meni preda.” Suc 11:7 Ali Jiftah odgovori gileadskim starjeæinama: “Niste li me vi mrzili i otjerali iz kuøe moga oca? Zaæto sada dolazite k meni kada ste u nevolji?” Suc 11:8 Gileadske starjeæine rekoæe Jiftahu: “Zato smo sada doæli tebi: poåi s nama. Suc 10:14 Idite i vapite za pomoø onim bogovima koje ste izabrali! Neka vas oni izbave iz vaæe nevolje!” Suc 10:15 Izraelci odgovoriæe Jahvi: “Sagrijeæili smo! Çini s nama æto ti drago. te Izrael zaposjede svu zemlju Amorejaca koji nastavahu to podruçje. povedi rat protiv Amonaca i bit øeæ poglavar nama i svima u Gileadu. Suc 11:21 Jahve. jer Arnon bijaæe moapska meåa. Suc 10:18 Tada narod i knezovi gileadski rekoæe jedni drugima: “Koji çovjek povede boj protiv Amonaca. Suc 11:5 Kada su Amonci napali Izraela. Suc 10:17 Kada su se Amonci skupili i utaborili u Gileadu.Suc 10:11 A Jahve odgovori Izraelcima: “Nisu li vas tlaçili Egipøani i Amorejci. Suc 11:17 Tada je poslao Izrael poslanike edomskom kralju s molbom: ‘Htio bih proøi kroz tvoju zemlju!’ Ali ga edomski kralj ne posluæa. Suc 11:2 Ali je Gileadu i njegova œena rodila sinove. skupiæe se i Izraelci i utaboriæe se u Mispi. otjeraæe Jiftaha govoreøi mu: “Neøeæ dobiti baætine od naæeg oca jer si sin strane œene. iziæavæi iz Egipta.” Suc 11:3 Jiftah zato pobjeœe od svoje braøe i naseli se u zemlji Tobu. a Jiftah je ponovio sve svoje uvjete pred Jahvom u Mispi. a otac mu bijaæe Gilead. Ondje se oko njega okupila hrpa beskuønika koji su s njim pljaçkali. Izrael preæao pustinjom do Crvenog mora i doæao u Kadeæ. “Jao nama ako ne uçinimo kako si rekao!” Suc 11:11 I Jiftah ode sa starjeæinama Gileada. ali ni on ne htjede. odgovore Jiftahu gradske starjeæine. Suc 11:18 Onda je preko pustinje zaobiæao edomsku i moapsku zemlju i doæao na istok od moapske zemlje. Amaleçani i Midjanci? Ali kad ste zavapili prema meni. Jiftah pregovara s Amoncima Suc 11:12 Jiftah posla onda poslanike kralju Amonaca s porukom: “Æto ima izmeåu tebe i mene da si doæao ratovati protiv moje zemlje?” Suc 11:13 Kralj Amonaca odgovori Jiftahovim poslanicima: “U vrijeme kada je izlazio iz Egipta. Suc 11:4 Poslije nekog vremena Amonci zavojætiæe na Izraela. Bog Izraelov. Zbog toga vas neøu viæe izbavljati. amorejskom kralju. Izrael ja zaposjeo moju zemlju od Arnona do Jaboka i Jordana. Suc 11:6 “Hodi”. A Jahve viæe ne mogaæe trpjeti da Izraelci pate. nisam li vas izbavio iz njihovih ruku? Suc 10:13 Ali vi ostaviste mene i uzeste sluœiti drugim bogovima. Poslao ih je i moapskom kralju. Suc 10:12 Sidonci. “budi nam vojvoda da ratujemo protiv Amonaca.’ Suc 11:20 Ali Sihon ne dopusti Izraelu da proåe preko njegova podruçja. Amonci i Filistejci. Suc 11:22 Zaposjeo je tako svu zemlju Amorejaca od Arnona do Jaboka i od pustinje do Jordana. Zato mi je sada dragovoljno vrati!” Suc 11:14 Jiftah nanovo poæalje glasnike kralju Amonaca Suc 11:15 i poruçi mu: ”OvakogovoriJiftah:NijeIzraelzaposjeonimoapskuniamonskuzemlju. nego skupi svu svoju vojsku koja bijaæe utaborena u Jahasu i zametnu boj s Izraelom. neka bude poglavar svima koji œive u Gileadu. rekoæe mu.” Jiftah stavlja uvjete Suc 11:1 Gileaåanin Jiftah bijaæe hrabar ratnik. Suc 11:16 nego je.

osim nje nije imao ni sina ni køeri. i kada bi koji bjegunac Efrajimov rekao: “Pustite me da prijeåem”. koje je poudao iz kuøe.” Suc 12:5 Zatim Gileaåani presjekoæe Efrajimu jordanske gazove. Gileaåani potukoæe Efrajima. odoh sam na Amonce. Neka Jahve. iziåe mu u susret køi pleæuøi uza zvuke bubnjeva. stavih svoj œivot na kocku. ja i moj narod. veø tri stotine godina . a trideset je snaha doveo izvana svojim sinovima. Suc 12:3 Videøi da mi nitko ne pritjeçe u pomoø.evo.TakojepoginuloçetrdesetidvijetisuøeljudiizEfrajimova plemena. Suc 11:29 Duh Jahvin siåe na Jiftaha te on poåe kroz Gileadovo i Manaæeovo pleme. u Gileadu. Suc 11:33 I porazi ih Jiftah od Aroera do blizu Minita . Suc 12:8 Poslije njega sudac u Izraelu bijaæe Ibsan iz Betlehema.Suc 11:23 I sada kad je Jahve. Gileaåani bi ga pitali: “Jesi li Efrajimovac?” A kada bi on odgovorio: “Nisam”. Suc 11:31 tko prvi iziåe na vrata moje kuøe u susret meni kada se budem vraøao kao pobjednik iz boja s Amoncima bit øe Jahvin i njega øu prinijeti kao paljenicu. ali me niste izbavili iz njihovih ruku. Suc 12:6 oni bi mu kazali: “Hajde reci: Æibolet!” On bi rekao: “Sibolet” jer nije mogao dobro izgovoriti. protjerao Amorejce pred svojim narodom Izraelom. ti bi nas htio odagnati? Suc 11:24 Zar ne posjedujeæ sve æto je tvoj bog Kemoæ bio oteo starim posjednicima? Tako i sve ono æto je Jahve. pokopaæe ga u njegovu gradu. mi sada posjedujemo! Suc 11:25 Po çemu si ti bolji od moapskog kralja Balaka. Bog Izraelov. Bijaæe mu ona jedinica. reçe joj on i pusti je na dva mjeseca. I nikada nije upoznala çovjeka. svojim neprijateljima. razdrije svoje haljine i zakuka: “Jao. “Zaæto si iæao u boj protiv Amonaca a nas nisi pozvao da idemo s tobom? Spalit øemo ti kuøu i tebe!” Suc 12:2 Jiftah im odgovori: “Imali smo veliku parbu. uçini sa mnom kako si se zavjetovao. proåe kroz gileadsku Mispu. ona se vrati ocu i on izvræi na njoj zavjet æto ga bijaæe uçinio. jer ti je Jahve dao da se osvetiæ Amoncima. Suc 12:9 On je imao trideset sinova i trideset køeri. Zaæto ste. sina Siporova? Je li se i on sporio s Izraelom? Je li on ratovao protiv njega? Suc 11:26 Kada se Izrael nastanio u Heæbonu i u njegovim selima. i Jahve mi ih predade u ruke. danas presudi izmeåu sinova Izraelovih i sinova Amonovih. Ona ode sa svojim drugama i oplakivaæe na gorama svoje djeviçanstvo.i sve do Abel Keramima.” Suc 11:32 Jiftah krenu protiv Amonaca da ih napadne i Jahve ih izruçi u njegove ruke. Sudac.u dvadeset gradova . 217 . Suc 11:34 Kada se Jiftah vratio kuøi u Mispu. Suc 11:35 Ugledavæi je.” Suc 11:37 Onda zamoli svog oca: “Ispuni mi ovu molbu: pusti me da budem slobodna dva mjeseca. jer su ovi govorili: “Vi ste. oteo starim posjednicima. lutat øu po gorama sa svojim drugama i oplakivati svoje djeviçanstvo. Bijaæe to njihov veliki poraz.” Suc 11:28 Ali kralj Amonaca ne posluæa rijeçi æto mu ih je poruçio Jiftah. Gileaåani. prijeåoæe Jordan put Safona i rekoæe Jiftahu.” Suc 11:38 “Idi”. Oni bi ga tada uhvatili i pogubili na jordanskimpliøacima.” Suc 11:36 Ona mu odgovori: “Oçe moj. a tako i po svim gradovima na obali Jordana . a od gileadske Mispe doåe iza Amonaca.zaæto ih tada niste oteli? Suc 11:27 Nisam ja tebi skrivio nego ti meni çiniæ krivo ratujuøi protiv mene. ako si uçinio zavjet Jahvi. Pozvao sam vas u pomoø. u veliku me tugu bacaæ! Zar mi baæ ti moraæ donijeti nesreøu! Zavjetovah se Jahvi i ne mogu zavjeta poreøi. On je sudio Izraelu sedam godina. Suc 11:30 I Jiftah se zavjetova Jahvi: “Ako mi predaæ u ruke Amonce. Efrajimovi bjegunci koji ste œivjeli usred Efrajima i Manaæea. Suc 11:39 Kada su proæla dva mjeseca. Rat izmeåu Efrajima i Gileada Smrt Jiftaha Suc 12:1 Uto se skupiæe ljudi od Efrajimova plemena. køeri moja. gle. naæ Bog. dakle. i Amonci su nas teæko tlaçili. u Aroeru i u njegovim selima. Suc 12:7 Jiftah je sudio Izraelu æest godina. i Amonci bijahu poniœeni pred Izraelom. Otada je potekao obiçaj u Izraelu Suc 11:40 da svake godine odlaze Izraelove køeri i oplakuju køer Jiftaha Gileaåanina çetiri dana na godinu. A kada je Gileaåanin Jiftah umro. poæli danas da ratujete protiv mene?” Suc 12:4 Tada skupi Jiftah sve Gileaåane i udari na Efrajima.

nego ako œeliæ œrtvovati paljenicu. u zemlji Æaalimu. sin Hilela iz Pireatona. Manoah. prinesi je Jahvi. ne bijaæe kraj nje.” Suc 13:24 Œena rodi sina i nadjenu mu ime Samson. Gospode. Suc 14:1 I siåe Samson u Timnu i ugleda ondje djevojku meåu filistejskim køerima. “jer smo vidjeli Boga. poåe za œenom i kada doåe k çovjeku. Suc 12:13 Poslije njega sudac u Izraelu bijaæe Abdon. Suc 13:2 A bijaæe neki çovjek iz Sore. lice mu kao u Boœjeg anåela. ukazao mi se çovjek koji mi je doæao onog dana. muœ njezin. Suc 12:12 Zatim umrije Zebulunac Elon i pokopaæe ga u Ajalonu u zemlji Zebulunovoj. evo. Suc 13:17 reçe tada Anåelu Jahvinu: “Kako ti je ime. Suc 13:14 Neka ne uœiva niæta æto dolazi od vinove loze. upita ga: “Jesi li ti onaj æto je govorio s ovom œenom?” A on odgovori: “Jesam. Suc 13:4 Ali se odsad pazi: da ne pijeæ ni vina ni œestoka piøa i da ne jedeæ niæta neçisto. puno dostojanstva. Suc 12:15 Zatim umrije Abdon. 218 . Suc 13:21 Anåeo Jahvin nije se viæe ukazivao Manoahu i njegovoj œeni. Manoah tada shvati da je to Anåeo Jahvin. opet øe Manoah. ja ne bih jeo tvoga jela. zatrudnjet øeæ. da te moœemo çastiti kada se ispuni æto si obeøao. Suc 12:14 On je imao çetrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali na sedamdesetero magaradi. po imenu Manoah. Suc 13:7 Ali mi je rekao: ‘Ti øeæ zaçeti i roditi sina. Suc 13:3 Toj se œeni ukaza Anåeo Jahvin i reçe joj: “Ti si neplodna i nisi raåala.” Suc 13:23 “Da nas je htio usmrtiti”. Nisam ga upitala odakle je doæao. Suc 13:20 Kada se poçe dizati plamen sa œrtvenika k nebu. padoæe niçice. On je sudio Izraelu osam godina. ne znajuøi da je to Anåeo Jahvin. Suc 12:11 Poslije njega sudac u Izraelu bijaæe Elon Zebulunac. sin Hilela iz Pireatona.” Manoah.” Suc 13:6 Œena ode i kaza muœu: “Boœji çovjek doæao k meni. jer øe od majçine utrobe dijete biti Bogu posveøeno . reçe œeni. i rodit øeæ sina. Suc 13:22 “Zacijelo øemo umrijeti”. I neka mu britva ne prijeåe po glavi.Suc 12:10 Zatim umrije Ibsan i pokopaæe ga u Betlehemu. Ne pij odsad ni vina ni œestoka piøa i ne jedi niæta neçisto jer øe ti dijete biti nazirej Boœji od majçine utrobe do smrti. Dijete odraste i Jahve ga blagoslovi. neka Boœji çovjek koga si jednom poslao doåe joæ jednom k nama i pouçi nas æto øemo çiniti s djetetom kad se rodi!” Suc 13:9 Jahve usliæi Manoaha i Anåeo Jahvin doåe opet k œeni dok je sjedila u polju.” Suc 13:15 Tada reçe Manoah Anåelu Jahvinu: “Rado bismo te ustavili i pogostili jaretom.” Suc 13:18 Anåeo Jahvin odgovori mu: “Zaæto pitaæ za moje ime? Ono je tajanstveno. i pokopaæe ga u Pireatonu u Efrajimovoj gori. “ne bi iz naæe ruke primio paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo niti da takvo æto çujemo. izmeåu Sore i Eætaola. Suc 13:10 Œena brzo otrça da obavijesti muœa i reçe mu: “Gle.bit øe nazirej Boœji i on øe poçeti izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca. Suc 13:25 I Jahvin duh bijaæe s njim u Danovu taboru. podiœe se Anåeo Jahvin u tome plamenu. od Danova plemena. Œena mu bila nerotkinja i nije imala djece.” Suc 13:19 Manoah nato uze jare i prinos te ga na stijeni kao paljenicu œrtvova Jahvi koji çini tajanstvene stvari. Navjeætenje Samsonova roåenja Suc 13:1 Izraelci su opet okrenuli da çine ono æto Jahvi nije po volji i Jahve ih predade u ruke Filistejcima za çetrdeset godina.’” Suc 13:8 Tada se Manoah pomoli Jahvi i reçe: “Molim te.” Suc 13:16 Anåeo Jahvin nato øe Manoahu: “Sve da me i ustaviæ. neka ne pije ni vina ni œestoka piøa.” Suc 13:11 Manoah ustade. odgovori mu œena. Suc 13:5 Jer. niti mi on kaza svog imena. “po kojim propisima i kako treba postupati s djetetom?” Suc 13:13 Anåeo Jahvin odgovori Manoahu: “Neka se œena çuva svega æto sam joj zabranio. neka ne jede niæta neçisto i neka se drœi svega æto sam joj zapovjedio.” Suc 13:12 “Kada se ispuni ono æto si rekao”. On je sudio Izraelu deset godina. Kad to vidjeæe Manoah i njegova œena.

ljudi iz toga grada rekoæe Samsonu: “Æto ima slaåe od meda i æto ima jaçe od lava?” A on im odgovori: “Da niste s mojom junicom orali. Samsonova zagonetka Suc 14:12 Tad im reçe Samson: “Hajde da vam zadam zagonetku. Timnjaninov zet.kolikojetrajalagozba. Poslije toga ode u æpilju Etamske stijene i ondje se nastani. pa sam je dao tvome drugu. te on siåe u Aækelon i ondje pobi trideset ljudi. “da si je zamrzio. Suc 14:13 Ali ako je ne mognete odgonetnuti. prije nego je zaælo sunce. Suc 14:10 Zatim ode œeni i ondje prirediæe gozbu Samsonu. donijevæi joj kozle i reçe: “Œelim uøi k svojoj œeni u loœnicu.” Suc 14:19 Tada duh Jahvin doåe na njega. Suc 15:5 Tad zapali luçi. ne biste zagonetke pogodili. i maslinike.” Suc 14:4 Otac mu i majka nisu znali da je to od Jahve. gle . Suc 14:15 Çetvrtoga dana rekoæe Samsonovoj œeni: “Izvuci od muœa na prijevaru rjeæenje zagonetke. i on goloruk raskida lava kao æto se raskida jare. Suc 14:6 Duh Jahvin zahvati Samsona. “mi te sluæamo. reçe im Samson. uze im odjeøu i dade sveçane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku. dade ga i njima te i oni jedoæe. Suc 15:7 “Kad ste to uçinili”. Samson skrenu da vidi mrtvog lava. Samson doåe da pohodi svoju œenu.Suc 14:2 Vrativæi se. vi øete meni dati trideset truba platna i trideset sveçanih haljina.” Ali mu tast ne dopusti. uplakana. a meni je nisi objasnio. o œetvi pæenice. koji je traœio za djevicu s Filistejcima jer Filistejci u ono doba vladahu Izraelom.” reçe mu on. stavi jednu luç meåu dva repa. pusti lisice u filistejska polja i popali im snopove. Ali zar njezina mlaåa sestra nije ljepæa od nje? Uzmi je namjesto one!” Suc 15:3 Samson mu odgovori: “Ovaj put neøu biti krivac Filistejcima kad im uçinim zlo.” ”Zadaj nam zagonetku”.” On joj odgovori: “Nisam je objasnio ni ocu ni majci. Suc 14:11 Ali kako ga se bojahu. odgovore mu oni.odjednom preda njega iskoçi mladi lav riçuøi. Suc 14:7 Doæavæi. okrenuvæi rep prema repu.” Tad Filistejci odoæe i spaliæe onu œenu i njenu obitelj. Suc 14:18 Sedmoga dana. i vinograde. i nepokoæeno œito. ali ne reçe ni ocu ni majci æto je uçinio. razgovori se s djevojkom i ona mu omilje. Kada se vratio k ocu i majci. povjeri to ocu i majci: “Opazio sam u Timni”. Ako je odgonetnete za sedam svadbenih dana. zato æto mu tast oduze œenu i dade je njegovu drugu. ili øemo spaliti i tebe i oçev ti dom! Zar ste nas ovamo pozvali da nas oplijenite?” Suc 14:16 Tada œena. Suc 15:2 “Mislio sam. trajala je sedam dana.” Suc 15:8 I sve ih izudara uzduœ i poprijeko i œestoko ih porazi.” Ali za tri dana nisu mogli odgonetnuti zagonetke. izabraæe trideset svadbenih drugova da budu uza njega. dat øu vam trideset truba finog platna i trideset sveçanih haljina. reçe on. a onda se sav gnjevan vrati oçevoj kuøi.” Suc 15:4 I ode Samson. “djevojku meåu filistejskim køerima: oœenite me njome. Suc 14:20 A Samsonovu œenu dadoæe drugu koji mu bijaæe svadbeni pratilac. ali im ne reçe da ga je uzeo iz mrtvog lava. 219 . Sedmoga dana on joj kaza odgonetku: toliko je na njega navaljivala. Zadao si zagonetku sinovima moga naroda. I ona je odade sinovima svoga naroda. Suc14:5SamsonsiåetakouTimnuikaddoåedotimnjanskihvinograda. obisnu Samsonu oko vrata govoreøi: “Ti mene samo mrziæ i ne ljubiæ me. kada se vratio da je odvede. a tebi da je kaœem?” Suc14:17Onamuplakaæeokovratasedamdana. jer tako obiçavahu mladi ljudi.” Suc 14:14 A on im reçe: “Od onog koji jede iziælo je jelo. Suc 15:6 Filistejci zapitaæe: “Tko je to uçinio?” Odgovoriæe im: “Samson.” Suc 14:3 Otac i mati rekoæe: “Zar nema djevojaka meåu køerima tvoga plemena i u svemu naæem narodu da moraæ uzeti œenu izmeåu neobrezanih Filistejaca?” Ali Samson odgovori ocu: “Oœeni me njome jer mi ona omilje. Suc 14:8 Poslije nekog vremena. ulovi tri stotine lisica. od jakoga iziælo je slatko. “neøu mirovati dok vam se ne osvetim. uze luçi i. Samson pali Filistejcima ljetinu Suc 15:1 Poslije nekog vremena. Suc 14:9 On uze meda u ruke i jeo ga je iduøi putem. a to u mrtvom lavu roj pçela i med.

ali te zacijelo ne œelimo pogubiti. A dat øe ti svaki od nas po tisuøu i sto srebrnih æekela.upitaæe ih Judejci. Suc15:18Kakobijaæejakooœednio. Kaœi mi napokon çime bi te trebalo vezati. miæljahu. duh Jahvin zahvati ga i uœeta na njegovim rukama postadoæe kao laneni konci. tako ja njima!” A oni mu rekoæe: Suc 15:12 “Doåosmo da te sveœemo i predamo u ruke Filistejaca.” Suc 16:6 Delila upita Samsona: “Kaœi mi gdje stoji tvoja velika snaga i çime bi se mogao svezati i svladati. I tako ne doznadoæe za tajnu njegove snage. onemoøio bih i postao kao obiçan çovjek. zabi klin i viknu mu: “Eto Filistejaca na te. a postoji joæ i danas u Lehiju. Magareøom çeljusti tisuøu pobih. Zato su onom izvoru dali ime En Hakore. a zar sada moram umrijeti od œeåi i pasti u ruke neobrezanima?” Suc 15:19 Tad Jahve rasijeçe udubinu æto je kod Lehija i voda poteçe iz nje. viçuøi od radosti. Suc 15:14 Kad ga dovedoæe u Lehi i kad Filistejci. “pa øemo ga ubiti. Suc 16:9 Kod nje u sobi bijaæe zasjeda i ona viknu: “Samsone. odgovoriæe mu. Samson se napi i vrati mu se snaga.Suc 15:9 Tad Filistejci krenuæe. sveza ga njima i viknu mu: “Samsone. Suc 16:13 Tada Delila reçe Samsonu: “Varaæ me svejednako i laœeæ mi.” Suc 16:7 Samson joj odgovori: “Da me sveœu sa sedam svjeœih joæ neosuæenih œila od luka.” Suc 16:12 Tada Delila uze nova uœeta. eto Filistejaca na te!” On pokida œile kao æto se prekine kuçina kad se primakne ognju.iæçupaihzajednosprijevornicom. “Priçekajmo do zore”. onemoøio bih i postao kao obiçan çovjek. I nije otkrila tajnu njegove snage. Suc 16:4 Poslije toga zamilova on neku œenu iz doline Soreka po imenu Delilu.” Suc 15:11 Tri tisuøe Judejaca odoæe tada k æpilji Etamske stijene i rekoæe Samsonu: “Zar ne znaæ da Filistejci nama gospodare? Zaæto si nam onda to uçinio?” On im odgovori: “Kako oni meni.metnu ih na ramena i odnese na vrh gore koja je nasuprot Hebronu i poloœi ih ondje.” Suc 15:13 “Ne”. Suc 16:5 Filistejski knezovi doåoæe k njoj i rekoæe joj: “Zavedi ga i doznaj gdje stoji njegova velika snaga. uze onu çeljust i pobi njome tisuøu ljudi. eto Filistejaca na te!” Kod nje u sobi bijaæe zasjeda. reçe im.” Suc 16:3 Ali je Samson leœao samo do ponoøi. onemoøio bih i postao kao obiçan çovjek.zavapiJahvigovoreøi:“Tisiizvojætio ovu veliku pobjedu rukama svoga sluge.” 220 . a o ponoøi ustade. Ali mi sada kaœi çime bi te trebalo vezati.” “Zakunite mi se”.” Suc 15:17 Rekavæi to. i spadoæe mu s ruku.” Onda ga svezaæe sa dva nova uœeta i odvedoæe iz æpilje. Suc 15:10 “Zaæto ste poæli na nas?” . Suc 15:20 Samson bijaæe sudac u Izraelu za vrijeme filistejske vladavine dvadeset godina.” Suc 16:11 On joj odgovori: “Da me dobro sveœu novim joæ neupotrijebljenim uœetima. A oni im odgovoriæe: “Poæli smo da sveœemo Samsona i da mu uçinimo kako je on uçinio nama. dohvati gradskavratasobadovratnika. ondje vidje neku bludnicu i uåe k njoj. Suc 16:2 Œiteljima Gaze javiæe: “Samson je doæao ovamo!” Opkoliæe ga i vrebahu ga svu noø na gradskim vratima. kako bismo ga mogli svladati pa da ga sveœemo i uçinimo nemoønim. Suc 15:16 Tad reçe Samson: “Magareøom çeljusti gomile prebih. ali on prekide uœeta na rukama kao da su konci. pruœi on ruku. pojuriæe na njega.” Suc 16:14 Ona ga uspava i otka sedam pramenova njegove kose na tkalaçkom stanu. Svu noø bijahu mirni. baci çeljust iz ruke. spaljeni ognjem. Suc 16:1 Odatle ode Samson u Gazu. Suc 16:10 Tad reçe Delila Samsonu: “Prevario si me i slagao mi. Zato odonda ono mjesto zovu Ramat Lehi. “da me neøete ubiti. utaboriæe se u Judi i raæiriæe do Lehija.” Suc 16:8 Filistejski knezovi donesu Delili sedam svjeœih joæ neosuæenih œila i ona ga veza njima. Suc 16:15 Delila mu reçe: “Kako moœeæ reøi da me ljubiæ kad tvoje srce nije sa mnom? Triput si me veø prevario i nisi mi kazao gdje je tvoja velika snaga. Samsone!” On se probudi i istrgne i klin i tkalaçki stan.” On joj odgovori: “Da otkaæ sedam pramenova moje kose na tkalaçkom stanu i da ih zaglaviæ klinom. “mi øemo te samo svezati i predati u njihove ruke. oœivje mu duh. Suc 15:15 Spazivæi joæ sirovu magareøu çeljust.

Suc 16:28 Samson zavapi Jahvi: “Gospodine Jahve. iz Judina plemena. mladiø je postao njegovim sveøenikom i œivio je u Mikinoj kuøi. “i putujem da se negdje nastanim. Da me obriju. Suc 17:12 Mika posveti levita za sveøenika. reçe mu Mika. vidjevæi ga. oca njegova. spomeni me se i samo mi joæ sada podaj snagu da se Filistejcima odjednom osvetim za oba oka. zatim naçini efod i terafe te posveti jednoga od svojih sinova da mu bude sveøenik. povikaæe: “Dovedite Samsona da nas zabavlja!” I dovedoæe iz tamnice Samsona i on igraæe pred njima. desnom o jedan.” Suc 16:24 A narod.” Mati mu odgovori: “Jahve te blagoslovio. On naçini od njih rezani i ljeveni idol koji postaviæe u Mikajehuovoj novoj kuøi. Suc 17:5 On mu sagradi svetiæte. “i budi mi ocem i sveøenikom. Suc 16:21 Filistejci ga uhvatiæe.Suc 16:16 Kako mu je svakog dana dodijavala molbama i muçila ga.” I filistejski knezovi doåoæe k njoj i donesoæe sa sobom novac.Amatimunjegova reçe: “Te sam novce posvetila Jahvi iz svoje ruke za tebe. Suc 17:6 U to vrijeme u Izraelu nije bilo kralja i svatko je radio po miloj volji. pozva filistejske knezove i reçe im: “Doåite sada jer mi je otvorio cijelo svoje srce. Suc 16:19 Uspavavæi Samsona na svojim koljenima. a onda ga postaviæe meåu stupove.” Suc 17:10 “Ostani kod mene”.taj je novac kod mene. a lijevom o drugi. Suc 17:7 Bijaæe neki mladiø iz Betlehema u Judi. bio je levit i boravio je ondje kao doæljak. Suc16:30iviknu:“NekapoginemsFilistejcima!”Natouprijeizsvesnage i sruæi zdanje na knezove i na sav narod koji se ondje nalazio. Suc 16:20 Kad ona povika: “Samsone.” Suc 16:18 Delila tad shvati da joj je otvorio cijelo svoje srce. Okovaæe ga dvostrukim mjedenim lancem te je okretao mlin u tamnici. Suc 17:11 Levit je pristao da ostane u njega. Suc 17:8 Taj çovjek ode iz grada Betlehema u Judi da se nastani na kakvu prikladnu mjestu kao doæljak. naæeg neprijatelja. iskopaæe mu oçi i odvedoæe ga u Gazu.uæi su je moje çule . da se izdjela za to rezan ili ljeven idol. za to ih dajem. ona dozva çovjeka te mu obrija s glave sedam pramenova kose.” Suc 16:25 Kad im se srce razigralo. Suc 17:1 Bijaæe u Efrajimovoj gori çovjek po imenu Mikajehu.” I levit uåe. Bijahu tu i svi filistejski knezovi. a na krovu tri tisuøe ljudi koji su gledali kako Samson igra. sine moj. Suc 16:17 I otvori joj cijelo svoje srce: “Nikada britva nije preæla po mojoj glavi jer sam od majçine utrobe nazirej Boœji. I evo. odgovori mu on. doåe u Efrajimovu goru do Mikine kuøe. haljine i hranu. sva bi me snaga ostavila. On je sudio Izraelu dvadeset godina. ja sam ga uzeo. sine moj!” Suc17:3IMikajehuvratijojtisuøuistosrebrnihæekela. Suc 16:23 A knezovi se filistejski skupiæe da prinesu veliku œrtvu svome bogu Dagonu i da se provesele. a ja øu ti davati deset srebrnih æekela na godinu. uzeæe ga i odnesoæe i pokopaæe ga izmeåu Sore i Eætaola.” Suc 17:4 Majka uze dvije stotine srebrnih æekela i dade ih zlataru. i mladiø mu bijaæe kao jedan od sinova. Tako on poçe slabiti i ostavi ga snaga.” Suc 16:27 A kuøa bijaæe puna ljudi i œena. u grobu Manoaha. eto Filistejaca na te!” on se probudi i pomisli: “Izvuøi øu se kao i uvijek i oslobodit øu se. Suc 17:2 On reçe majci: “Tisuøu i sto srebrnih æekela æto su ti ukradeni i zbog kojih si izustila kletvu .” Ali nije znao da se Jahve od njega okrenuo. oprije se o njih. Suc 17:9 Mika ga upita: “Odakle dolaziæ?” “Ja sam levit iz Judina Betlehema”. naæeg neprijatelja. 221 . Putujuøi. koji nam je zemlju pustoæio i tolike naæe usmrtio. Suc 16:31 Poslije doåoæe njegova braøa i sva kuøa njegova oca. njemu veø dozlogrdje.” Suc 16:29 I Samson napipa dva srednja stupa na kojima poçivaæe zdanje. Samsonova osveta i smrt Suc 16:22 Ali kosa gdje mu je obrijaæe poçne opet rasti. Viæe ih ubi umiruøi nego æto ih pobi za œivota. uze hvaliti svoga boga i klicati u njegovu çast govoreøi: “Bog naæ predade nam u ruke Samsona. Suc 16:26 Samson tada reçe djeçaku koji ga je vodio za ruku: “Vodi me i pomozi mi da opipam stupove na kojima poçiva zdanje da se naslonim na njih. Govorahu oni: “Bog naæ predade nam u ruke Samsona. onemoøio bih i postao bih kao obiçan çovjek.

po obiçaju Sidonaca . Suc 18:17 ona petorica æto su iæla izviåati zemlju uåoæe. Danovci navaliæe na Lajiæ. naøi øete ondje bezbriœan narod. ljude osobito hrabre iz Sore i Eætaola. terafe. O vi.Utemeljenje Dana i njegova svetiæta Suc 18:27 I tako. na mirne i spokojne ljude. “put na koji ste poæli po volji je Jahvi. imaju svega æto rodi zemlja. istraœite zemlju. daleko su od Sidonaca i nemaju nikakvih odnosa s Aramejcima. uzbunili se i krenuli u potjeru za Danovcima. oni se obazreæe i rekoæe Miki: “Æto ti je? Æto ste se skupili?” Suc 18:24 On odgovori: “Uzeli ste moga boga koga sam sebi naçinio i sveøenika te odlazite. a ja mu sluœim kao sveøenik.” Suc 18:6 “Idite u miru”. uze on efod. On me najmio. oni uåoæe u kuøu mladog levita.ljudi æto œivljahu u susjednim kuøama.aMika. I rekoæe im: “Idite. Suc 18:18 Kad su uæli u Mikinu kuøu i uzeli efod. Tada je Danovo pleme traœilo zemljiæte gdje da se naseli. Suc 18:14 A ona petorica æto bijahu iæla izviåati zemlju rekoæe svojoj braøi: “Znate li da u ovim kuøama imaju efod. kazaæe mu.” I oni doåoæe u Efrajimovu goru. 222 . Suc 18:16 I dok je æest stotina naoruœanih ljudi od Danovih sinova stajalo pred vratima. rezani i ljeveni idol. poznaæe glas mladog levita. stoku i dragocjenosti. a sveøenik stajaæe na pragu pokraj æest stotina naoruœanih ljudi. Zemlja je prostrana. a nalazi se na zapadu od Kirjat Jearima. uzevæi boga æto ga je naçinio Mika i sveøenika koga je najmio da mu sluœi. Zar ti je bolje biti sveøenikom u kuøi jednog çovjeka nego da budeæ sveøenikom jednog plemena i roda u Izraelu?” Suc 18:20 Sveøenik se obradova. Bog je predao u vaæe ruke mjesto koje ne oskudijeva ni u çemu æto rodi zemlja!” Suc18:11TakojeodandekrenuloæeststotinanaoruœanihljudiizDanova plemena iz Sore i Eætaola. I vidjeæe da narod koji prebiva u njemu œivi bez straha . Osvajanje Lajiæa . Suc 18:12 Krenuli su i utaborili se u Kirjat Jearimu u Judi.videøidasujaçiodnjega. Zato se to mjesto naziva do danaænjeg dana Danovim taborom. Suc 18:23 Kada poçeæe vikati za Danovim sinovima. lijençine! Ne oklijevajte navaliti da osvojite tu zemlju. odgovoriæe mu.okrenu se i vrati kuøi. blizu Mikine. Suc 18:21 Vrativæi se na put kojim su krenuli. u Mikinu kuøu.” Suc 18:15 Skrenuvæi. Suc 18:13 Odatle se zaputiæe u Efrajimovu goru i doåoæe do Mikine kuøe. terafe i ljeveni idol. “da znamo hoøe li nam uspjeti put koji smo poduzeli. jer mu do toga dana nije dopalo zemljiæte meåu Izraelovim plemenima. terafe i ljeveni idol? Sada pazite æto øete raditi. braøa ih upitaæe: “Æto ste doznali?” Suc 18:9 Oni odgovoriæe: “Na noge! Navalimo na njih! Zemlja koju smo vidjeli vrlo je dobra. i pozdraviæe ga. svratiæe se onamo te ga upitaæe: “Tko te doveo ovamo? Æto tu radiæ? I æto øeæ tu?” Suc 18:4 A on im odgovori: “Mika je uçinio sa mnom tako i tako. terafe i rezani i ljeveni idol te ode s ljudima. Suc 18:22 Bijahu veø daleko od Mikine kuøe. uzeæe efod. da izvide i upoznaju zemlju.Suc 17:13 “Sad znam”. A æto ostaje meni? I joæ mi kaœete: ‘Æto ti je?’” Suc 18:25 Danovci mu odgovore: “Da te viæe nismo çuli! Jer bi gnjevni ljudi mogli udariti na vas te bi upropastio sebe i svoju kuøu!” Suc18:26Danovciodoæedalje. Suc 18:10 Kada doåete. “Stavi ruku na usta i hajde s nama. Suc 18:2 Zato poslaæe Danovci petoricu ljudi iz svoga plemena. i ondje zanoøiæe. Suc 18:8 Kad se vratiæe svojoj braøi u Sori i Eætaolu. kad gle . do Mikine kuøe.bezbriœno i mirno. Suc 18:3 Kako bijahu blizu Mikine kuøe. te ih posjekoæe oætrim maçem i spaliæe grad. “da øe mi Jahve uçiniti dobro kad imam levita za sveøenika. sveøenik im reçe: “Æto to radite?” Suc 18:19 “Æuti”. Bit øeæ nam otac i sveøenik.” Suc 18:5 “Upitaj Boga”.” Danovci traœe zemljiæte Suc 18:1 U ono vrijeme ne bijaæe kralja u Izraelu.” Suc 18:7 Tada odoæe ona petorica i stigoæe u Lajiæ. reçe Mika. odgovori im sveøenik. odoæe pustivæi naprijed œene i djecu.

œivljaæe u Gibei kao doæljak. Suc 19:22 Dok su se oni krijepili. Bijaæe to çovjek iz Efrajimove gore.” 223 . pa sluga reçe svome gospodaru: “Hajde da se svratimo u taj jebusejski grad da tu prenoøimo. Suc 19:2 Rasrdivæi se jednom. Imamo svega dosta. ostani joæ noøas i proveseli se!” Suc 19:7 A kad çovjek ustade da poåe. odgovori starac. neki graåani. gle. poœurimo se da stignemo u koje od tih mjesta gdje øemo prenoøiti. Dok je prilazio kuøi oca mlade œene. Suc 19:19 Imam i slame i krme za svoje magarce.” Suc 19:12 Ali mu gospodar odgovori: “Neøemo se svraøati u grad tuåinaca koji nisu Izraelci. to jest Jeruzalem. Suc 18:30 I Danovci namjestiæe sebi rezani i ljeveni idol. njegova ga inoça ostavi i vrati se u oçevu kuøu u Judin Betlehem i bila je ondje neko vrijeme. Tako je doæao do pred Jebus. pa sutra uranite na put i vratite se svom æatoru. tast uze navaljivati na njega te on joæ jednom ondje prenoøi. kad mu tast. levit. sin Geræona.” Suc 19:23 Tad iziåe domaøin iz kuøe i reçe im: “Ne. Suc 18:29 I nazvaæe ga Dan. opazi ga tast i veselo mu iziåe u susret. Uzeo on za inoçu œenu iz Judina Betlehema.azatimnjegovisinovi. Iæao sam u Judin Betlehem i vraøam se kuøi. Potom su opet sagradili grad i nastanili se u njemu. Suc 19:24 Evo. ne çinite zla. Suc 19:3 Njen muœ ode k njoj da je urazumi i dovede natrag. S njim su bila dva osamarena magarca. Uæavæi. na kraj Efrajimove gore. nego øemo iøi do Gibee.” Suc 19:20 “Mir s tobom i dobro mi doæao”. reçe: “Evo se dan nagnuo k veçeru. Zloçin ljudi iz Gibee Suc 19:11 Kad su bili blizu Jeruzalema. braøo moja.Suc 18:28 Nikoga ne bijaæe da pomogne Lajiæanima. Suc 19:8 Petoga dana levit urani da krene. okruœiæe kuøu i. Suc 19:4 Tast. ali nema nikoga da me primi k sebi u kuøu. gospodaru kuøe: “Izvedi toga çovjeka æto je uæao u tvoju kuøu da ga se namilujemo. kakva çetiri mjeseca. Suc 19:15 Oni skrenuæe onamo da prenoøe u Gibei. a onda otac mlade œene reçe çovjeku: “Hajde. ali ovom çovjeku ne çinite bezakonja. ali ne bijaæe nikoga da ih primi u kuøu da prenoøe.” Suc 19:10 Ali çovjek ne htjede prenoøiti nego ustade i krenu. A prije se grad zvao Lajiæ. œivio neki çovjek. Suc 19:16 I doåe neki starac koji se predveçer vraøao s posla u polju.bijahusveøeniciDanova plemena do dana kada je narod bio odveden u izgnanstvo. Kad su stigli pred Benjaminovu Gibeu. a svi œitelji toga mjesta bijahu Benjaminovci. jer bijahu daleko od Sidona i ne imahu nikakvih odnosa s Aramejcima. i ostade ondje za sve vrijeme dokle Dom Boœji bijaæe u Æilu. zadrœi ga tri dana kod sebe te su jeli. a osim toga grad bijaæe u dolini koja se pruœa prema Bet-Rehobu. Suc 19:18 A on mu odgovori: “Idemo od Judina Betlehema. nastavljajuøi put. sunce je zapadalo.” Suc 19:21 I uvede ga u svoju kuøu i baci krme magarcima. kao doæljak na kraju Efrajimove gore. Suc 19:17 Podigavæi oçi. tvoga slugu.” Suc 19:13 Joæ reçe sluzi: “Hajde. Prenoøi joæ ovdje i proveseli se. u Gibeu ili Ramu. otac mlade œene. Suc 18:31 I stajaæe im onaj rezani i ljeveni idol æto ga je Mika naçinio. Efrajimov levit i njegova inoça Suc 19:1 U ono vrijeme kad u Izraelu joæ ne bijaæe kralja. s inoçom i slugom. dan se veø jako nagnuo. lupajuøi svom snagom o vrata. ugleda putnika na gradskom trgu: “Odakle dolaziæ i kamo øeæ?” . moja je køi djevica. levit sjede na gradskom trgu. samo nemoj noøiti na trgu. prepustit øu vam je. Taj je çovjek uæao u moju kuøu. zato ne çinite bezakonja. kad otac mlade œene reçe zetu: “Okrijepi se zalogajem kruha. Suc 19:5 Çetvrtoga dana uraniæe. pa onda idite. Ja sam odande. Çinite od nje æto vam drago. Suc 19:9 Muœ ustade da ide. a onda jeli i pili.” Suc 19:6 I tako sjedoæe te su obojica jela i pila. pili i noøivali. ali mu otac mlade œene reçe: “Okrijepi se najprije!” Tako su proveli vrijeme jeduøi zajedno dok se nije nagnuo dan. opaki ljudi. A Jonatan.sinaMojsijeva. rekoæe starcu.” Suc 19:14 I proåoæe. za svoju œenu i za momka koji prati mene. imao je sa sobom slugu i dva magarca. po imenu svoga pretka Dana. “Moja je briga æto ti je potrebno. levit se spremao da ide. Putnici su oprali noge. koji se rodio Izraelu.upita ga starac. otac mlade œene. inoça i sluga. a i kruha i vina za sebe.

224 . Suc 19:27 Njen je gospodar ujutro ustao. Suc 20:18 I sinovi Izraelovi. Suc 19:28 “Ustani. otvorio kuøna vrata te iziæao da nastavi put. Oni su je silovali i zlostavljali svu noø do jutra. Sinovi Izraelovi zapitaæe tada: “Kaœite nam kako se dogodio zloçin!” Suc 20:4 Levit. onima koji øe krenuti da kazne Benjaminovu Gibeu za sramotu æto ju je poçinila u Izraelu. Suc 20:6 Zato sam uzeo mrtvu inoçu. ne promaæujuøi cilja. mene su htjeli ubiti. Suc 20:22 Izraelci odoæe i plakahu pred Jahvom sve do veçeri. Ali ne bijaæe odgovora. svih Izraelovih plemena. ud po ud. koji ostadoæe na onome polju. jer su poçinili sramotno djelo u Izraelu.zapitaæe Izraelci. doåoæe na zbor Boœjeg naroda. po stotinu od tisuøe i po tisuøu od deset tisuøa: oni øe nositi hranu vojsci. ustavæi. Opiranje Benjaminovaca Suc 20:12 Tada Izraelova plemena razaslaæe poslanike po svemu Benjaminovu plemenu s porukom: “Kakav se to zloçin dogodio meåu vama? Suc 20:13 Sada izruçite one opake ljude æto su u Gibei da ih smaknemo te iskorijenimo zlo iz Izraela!” Ali Benjaminovci ne htjedoæe posluæati svoje braøe Izraelaca. idemo!” . A Jahve odgovori: “Neka Juda poåe prvi. rasijeçe ga. çetiri stotine tisuøa. Suc 20:21 A Benjaminovci iziåoæe iz Gibee i pobiæe toga dana Izraelu dvadeset i dvije tisuøe ljudi. koji su bili ljevaci. Suc 20:2 Glavari svega naroda.« Suc 20:11 I skupiæe se svi Izraelci protiv onoga grada. muœ ubijene œene. udruœeni kao jedan çovjek. a moju su inoçu silovali tako da je umrla. kod Jahve u Mispi. vijeøati i govoriti. Tad onaj çovjek uze inoçu te im je izvede. Suc 20:17 A bijaæe Izraelaca.” Izraelci odluçuju da osvete zloçin Suc 20:1 Tada iziåe sav Izrael i skupi se sva zajednica kao jedan çovjek. i svaki je taj gaåao kamenom iz praøke navlas toçno. a kad je zora zabijeljela. sve ljudi viçnih maçu i sve samih ratnika. svoju inoçu. Suc 20:7 Izraelci.” Suc 20:8 Sav narod ustade kao jedan çovjek govoreøi: “Neka se nitko od nas ne vraøa svome æatoru. Prvi okræaji Suc 20:14 Benjaminovci se skupiæe u Gibeu iz svojih gradova da se pobiju s Izraelcima.bezstanovnikaGibee. rasjekao je u komade i razaslao je u sve krajeve Izraelove baætine. natovari na magarca i krenu na put da se vrati kuøi. Suc 20:24 Drugoga se dana Izraelci pribliœiæe Benjaminovcima. od Dana do Beer Æebe i do gileadske zemlje. Suc 20:15 A Benjaminovaca koji su doæli iz raznih gradova nabrojiæe togadanadvadesetiæesttisuøaljudiviçnihmaçu. uze rijeç: “Doæao sam s inoçom u Benjaminovu Gibeu da prenoøim. Suc20:10iuzetøemoizsvihIzraelovihplemenapodesetljudiodstotine. kad spazi œenu. pustiæe je.” Suc 20:19 Izjutra krenuæe Izraelci te se utaboriæe pred Gibeom. çetiri stotine tisuøa pjeæaka viçnih maçu. svrstaæe se u bojni red pred Gibeom. na dvanaest dijelova te ih razasla u sve krajeve Izraela.reçe joj. Suc 19:26 Pred zoru œena doåe i pade na ulaz kuøe onog çovjeka gdje je bio njen gospodar i leœala je ondje dok se nije razdanilo. kako leœi na kuønim vratima s rukama na pragu. poåoæe u Betel da se posavjetuju s Bogom: “Tko øe od nas prvi u boj protiv Benjaminovaca?” . Suc 20:3 A Benjaminovci doznaæe da su Izraelovi sinovi uziæli u Mispu. Posavjetujte se i ovdje stvorite odluku. Suc 20:20 Krenuvæi u boj protiv Benjaminovaca. neka nitko ne ide svojoj kuøi! Suc 20:9 Nego da sada ovo uçinimo Gibei: bacit øemo œdrijeb. trœe noœ i uze mrtvo tijelo inoçino. a onda upitaæe Jahvu govoreøi: “Moramo li opet iziøi u boj protiv sinova svoga brata Benjamina?” A Jahve im odgovori: “Poåite na njega!” Suc 20:23 Tada se vojska Izraelovih sinova ohrabri i nanovo svrsta u bojni red na istome mjestu gdje se svrstala prvog dana. Suc 19:30 I tko god vidje reçe: “Ovakvo æto se nije dogodilo od dana kada su Izraelci izaæli iz Egipta do danaænjeg dana. Onda je uze. Suc 19:29 Kada je doæao kuøi. Suc 20:16 Od svega toga naroda bijaæe sedam stotina vrsnih ljudi.Suc 19:25 Ljudi ga ne htjedoæe posluæati. osim sinova Benjaminovih. Suc 20:5 A graåani Gibee ustadoæe na mene i noøu opkoliæe kuøu u kojoj sam bio. Valja o tome promisliti. evo vas svih ovdje.

” Suc 20:40 A kada se znak. obazre se Benjamin i vidje kako se plamen iz svega grada diœe prema nebu. o Jahve. a onda pognaæe Benjamina do Gideoma i pobiæe joæ dvije tisuøe ljudi. uniætiæe ga pred Gibeom na istoçnoj strani. nariçuøi i jecajuøi. sve samih vrsnih junaka. Suc 20:37 A oni koji bijahu u zasjedi navaliæe brœe na Gibeu i. Oni upitaæe: “Moramo li opet iziøi u boj protiv sinova naæega brata Benjamina?” A Jahve im odgovori: “Poåite. Suc 20:32 I govorahu Benjaminovci: “Evo ih tuçemo kao i prvi put. Suc 20:43 Tako su opkolili Benjamina i. a Benjaminovce obuze uœas jer vidjeæe da ih je zadesilo zlo. Suc 20:46 Toga dana palo je Benjaminovaca dvadeset tisuøa ljudi viçnih maçu. Suc 20:47 Æest stotina ljudi pobjeglo je u pustinju prema Rimonskoj stijeni. kao i prije. padaju pred nama kao u prijaænjem boju. Suc 20:34 Deset tisuøa vrsnih ljudi izabranih iz sveg Izraela sleœe se prema Gibei. ubijahu Benjaminovci neke po putovima. goneøi ga bez predaha. viçni maçu. Suc 20:27 I tad opet Izraelci upitaæe Jahvu. posluœivaæe ga. “Doista. Suc 20:48 Izraelovi se ljudi vratiæe potom Benjaminovcima. ubiæe tako oko trideset Izraelaca. a oni ih odmamiæe daleko od grada. Suc 20:31 Benjaminovci iziåoæe na njih. Suc 21:3 Govorili su: “Zaæto se. uæavæi u nju. Boj bijaæe œestok.Suc 20:25 ali toga drugog dana Benjamin iziåe iz Gibee pred njih i pobi Izraelcima joæ osamnaest tisuøe ljudi. Suc 20:42 I pobjegoæe ispred Izraelaca prema pustinji. koji ostadoæe na onome polju sve sami poizbor ratnici. Benjamin poçe ubijati Izraelce i posijeçe im tridesetak ljudi. prinosili paljenice i œrtve pomirnice pred Jahvom. poçeo dizati iz grada. prinesoæe paljenice i œrtve zahvalnice. Suc 20:41 Tada se Izraelovi ljudi okrenuæe. posjekoæe oætrim maçem sve stanovniætvo. Suc 20:38 Izraelovi se ljudi bijahu dogovorili s onima u zasjedi da ovi podignu iz grada stup dima kao znak: Suc 20:39 tada bi se Izraelovi ljudi povukli iz boja. Boœe Izraelov. posjekoæe oætrim maçem muækarce u gradovima. ova nesreøa morala dogoditi da Izraelu danas nestane jednog plemena?” Suc 21:4 Sutradan uraniæe ljudi i sagradiæe ondje œrtvenik. Suc 20:44 I palo je Benjaminu osamnaest tisuøa ljudi. cio su dan postili do veçeri. Izraelci pobiæe joæ pet tisuøa ljudi. daleko od grada!” Suc 20:33 Tada se glavnina Izraelove vojske pomakne sa svoga poloœaja i svrsta se u bojni red kod Baal Tamara. 225 . Saœaljenje Izraelaca Suc 21:1 Izraelovi se ljudi bijahu ovako zakleli u Mispi: “Nitko od nas neøe dati svoju køer za œenu Benjaminovu sinu. stup dima. Kao i prije. a zasjeda Izraelova iziåe iz svog skroviæta zapadno od Gibee. i sve gradove na koje su naiæli u Benjaminu popaliæe ognjem. Sijekuøi po cestama. Benjaminovci nisu ni slutili da øe ih zadesiti zlo. Suc 20:35 I Jahve potuçe Benjamina pred Izraelom toga dana te Izraelci pobiæe Benjaminu dvadeset i pet tisuøa i sto ljudi viçnih maçu. Ljudi Izraelci bijahu se povukli sa svojih bojnih poloœaja pred Benjaminom uzdajuøi se u zasjedu æto su je postavili oko Gibee. jer øu ih sutra predati u vaæe ruke.” A Izraelci rekoæe: “Bjeœimo dok ih ne odmamimo na otvorene putove. stoku i æto se god naælo. a oni æto su dolazili iz grada ubijahu ih s leåa. jer se u ono vrijeme Kovçeg saveza Boœjega nalazio na tome mjestu. Suc 21:5 Tad zapitaæe Izraelci: “Ima li koga meåu svim plemenima Izraelovim da nije doæao na zbor Jahvi?” Jer su se sveçano zakleli da øe pogubiti onoga tko ne doåe u Mispu k Jahvi. od kojih jedan ide u Betel.” Suc 20:29 Tad Izrael postavi çete u zasjedu oko Gibee. sve samih vrsnih junaka. Suc 20:36 Benjaminovci vidjeæe da su pobijeåeni. ali im ratnici bijahu za petama. Suc 20:45 Preœivjeli se okrenuæe i pobjegoæe u pustinju prema Rimonskoj stijeni. Suc 20:28 i Pinhas. a drugi u Gibeu. Suc20:30TreøegadanapoåoæeIzraelciprotivBenjaminovacaisvrstaæe se u bojne redove pred Gibeom. sin Aronova sina Eleazara.” Suc 21:2 I ode narod u Betel i ostade ondje pred Bogom do veçeri. Suc 20:26 Tada svi Izraelci i sav narod odoæe u Betel te plakahu i stajahu ondje pred Jahvom.

Rut 1:5 Onda umrijeæe i Mahlon i Kiljon. i ona osta sama sa svoja dva sina.rekoæe. ona iz mjesta gdje je œivjela. pa kada djevojke iz Æila iziåu da pleæu u kolu. dakle. Rut 1:4 Oni se oœeniæe Moapkama. Suc 21:10 Zato zajednica posla onamo dvanaest tisuøa hrabrih ljudi i zapovjedi im: “Idite i posijecite oætrim maçem stanovnike Jabeæa u Gileadu. Suc 21:13 Sva zajednica posla tada poslanike Benjaminovcima koji bijahu na Rimonskoj stijeni: objaviæe im mir. “kad su Benjaminu istrijebljene œene?” Suc 21:17 Rekoæe joæ: “Kako saçuvati ostatak Benjaminu da se ne zatre jedno pleme iz Izraela? Suc 21:18 A ne moœemo im dati svoje køeri za œene. Onda odoæe svaki na svoju baætinu. i tako Noemi osta i bez svoja dva sina i bez svoga muœa. Suc 21:22 A kad njihovi oçevi ili njihova braøa doåu da se prituœe na vas. ali ih ne bijaæe dovoljno za sve.’” Suc 21:23 Benjaminovci uçiniæe tako i od djevojaka koje oteæe uzeæe onoliki broj œena koliko bijaæe njih. jedna se zvala Orpa.” Tako i uçiniæe.” Grad se nalazi na sjeveru od Betela. Dadoæe im one meåu œenama iz Jabeæa u Gileadu koje su ostavili na œivotu. Suc 21:7 Kako øemo dati œene onima koji su preostali kad se zaklesmo Jahvom da im neøemo dati svojih køeri za œene?” Suc 21:8 Zato zapitaæe: “Ima li koga meåu Izraelovim plemenima da nije doæao k Jahvi u Mispu?” I pronaåe se da nije doæao u tabor. 226 RUTA Rut 1:1 U ono vrijeme kada su vladali suci nastala glad u zemlji. Noemin muœ. i svaki se odande vrati na svoju baætinu. svi bijahu Efraøani iz Betlehema Judina. Suc 21:12 I naæli su meåu stanovnicima Jabeæa u Gileadu çetiri stotine mladih djevojaka koje nisu dijelile postelje s çovjekom i doveli su ih u tabor u Æilu. a dva njegova sina: Mahlon i Kiljon. na zbor. Suc 21:20 I zato svjetovaæe Benjaminovce: “Idite u zasjedu po vinogradima. koji je u Kanaanu.“svakesegodineslaviuÆiluJahvinasvetkovina. Suc 21:24 Izraelci se tada raziåoæe. ondje ne bijaæe nikoga od œitelja Jabeæa u Gileadu. pa je tako krivnja na vama. Suc 21:21 Pazite. Suc 21:9 Jer kada se narod prebrojio. .Suc 21:6 Izraelcima se sada saœalilo na brata Benjamina te rekoæe: “Danas je otkinuto jedno pleme od Izraela. Suc 21:11 Evo æto øete uçiniti: izruçit øete prokletstvu sve muækarce i sve œene æto su dijelile postelju sa çovjekom. a s njome i njezine snahe. vi iskoçite iz vinograda. istoçno od ceste koja vodi iz Betela u Æekem i juœno od Lebone. umrije. rekoæe starjeæine zbora. nitko od œitelja Jabeæa u Gileadu. krenuæe na put da se vrate u zemlju Judinu. otmite svaki sebi œenu izmeåu æilskih køeri pa otiåite u Benjaminovu zemlju. Suc 21:15 Narodu se saœalio Benjamin æto je Jahve naçinio prazninu meåu Izraelovim plemenima. œena mu Noemi. Suc 21:16 “Kako øemo naøi œene onima æto su ostali”. Stigoæe na Moapske poljane i tu se nastaniæe. Rut 1:6 Tada se ona diœe sa svojim snahama da ode s Moapskih poljana jer je çula na Moapskim poljanama da je Jahve pohodio narod svoj i dao mu kruha. I tu proboraviæe deset godina. mi øemo im reøi: ‘Oprostite im æto je svaki uzeo po œenu kao u ratu. Suc 21:14 Tako se oporavi Benjamin. Suc 21:25 U to vrijeme ne bijaæe kralja u Izraelu i svatko je œivio kako mu se çinilo da je pravo. vi im ih niste dali. sagradiæe opet gradove i naseliæe se u njima. Rut 1:7 Ode. ali øete saçuvati œivot djevicama. a druga Ruta.” Jer se bijahu zakleli rekavæi: “Proklet bio onaj koji dade œenu Benjaminu!” Suc21:19“Ali”. svaki u svoje pleme i u svoj rod. Rut 1:3 Tada Elimelek. zajedno sa œenama i djecom. pa iz Betlehema Judina jedan çovjek ode sa svojom œenom i sa svoja dva sina da se naseli na Moapskim poljanama. Rut 1:2 Taj se çovjek zvao Elimelek.

A kad doåoæe u Betlehem. svaka u domu svoga muœa!” I poljubi ih. jetrva se tvoja vratila narodu svome i bogu svome: vrati se i ti za jetrvom svojom!” Rut 1:16 A Ruta joj odgovori: “Nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe: jer kamo ti ideæ.pitahu œene.” Rut 2:14 Kad bijaæe vrijeme ruçku. A naredio sam momcima da te nitko ne dira.” Rut 1:14 One i opet zaplakaæe i zajecaæe. ako i nisam kao jedna od tvojih sluækinja. Boaz joj reçe: “Hodi ovamo. køeri moja. Rut 1:9 Neka vam Jahve udijeli da obje naåete mir. a sad me Jahve vraøa bez igdje içega. Bog Izraelov. Rut 2:9 Pazi na kojoj njivi oni œanju. Zaæto me zovete Noemi kad Jahve posvjedoçi protiv mene i Svemoguøi me u tugu zavi?” Rut 1:22 Tako se vrati Noemi s Rutom Moapkom. a Ruta ostade s njom. tuga bi moja bila veøa od vaæe. i ostala od ranog jutra sve dosad. idem i ja i gdje se ti nastaniæ. jer me Æadaj gorçinom ispunio! Rut 1:21 Odavde sam otiæla punih ruku. jedi ovog kruha i umoçi svoj zalogaj u ocat!” Ona sjede pokraj œetelaca. Kad oœedniæ. Rut 1:10 I rekoæe joj: “Ne! Mi øemo s tobom. tvome narodu.majkusvojuizaviçaj svoj te doæla u narod kojega do juçer ili prekjuçer nisi poznavala.pozdravi on œeteoce. 227 . Pa i kad bih rekla: ‘Imam nade da se udam joæ noøas i da rodim sinove’ Rut 1:13 zar biste mogle çekati da odrastu i zar biste radi njih ostale neudate? Ne.” Rut 1:18 Videøi gdje je tvrdo naumila da ide s njom. sav se grad uzbudi zbog njih. osim smrti. a on stavi pred nju prœenih zrna. rastavi od tebe. Rut 2:7 Pitala je: ‘Smijem li pabirçiti i kupiti klasje izmeåu snopova za œeteocima?’ I doæla je. jer se ruka Jahvina digla na me.kakosiostavilaocasvoga. a one briznuæe u plaç. nastanit øu se i ja. køeri moje. Rut 2:4 I gle. Jela je i nasitila se i joæ joj preteçe. gospodaru.” Rut 2:8 Onda Boaz reçe Ruti: “Çuj me. A oni mu odgovoriæe: “Jahve te blagoslovio!” Rut 2:5 Boaz øe nato momku koji je nadzirao œeteoce: “Çija je ona mlada œena?” Rut 2:6 A momak koji bijaæe nad œeteocima odgovori: “Ono je mlada Moapka æto je doæla prateøi Noemi s Moapskih poljana. gdje tebe pokopaju.” Rut 2:10 Ona tada pade niçice. i samo je malo uæla u kuøu. køeri moja!” Rut 2:3 I ode. Rut 1:19 Tako su zajedno iæle dok ne doåoæe u Betlehem. pa idi za njima. Orpa poljubi svoju svekrvu i vrati se.” Ona joj odgovori: “Hajde. kad si doæla da se pod krila njegova skloniæ!” Rut2:13Onapreuze:“Kadbihmoglauvijeknalazitimilostutvojimoçima. iz roda Elimelekova. çovjeka vrlo imuøna. Neka mi Jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom ako me æto drugo. A sreøa je dovede u polje koje pripadaæe Boazu. Rut2:12NekatiJahveplatisveætosiuçinilainekatiudijelipravunagradu Jahve. snahom svojom. “Jahve bio s vama!” . tvoj narod moj je narod i tvoj Bog moj je Bog. pokopat øe i mene. iz porodice Elimelekove: zvao se Boaz. idite samo! Odviæe sam stara. Rut 1:17 Gdje ti umreæ. jer si me utjeæio i milostivo progovorio sluækinji svojoj.” Rut 1:11 Ali im reçe Noemi: “Vratite se natrag. Rut 1:20 A ona im odgovaraæe: “Ne zovite me viæe Noemi nego me zovite Mara. ne idi pabirçiti u drugoga nego se drœi mojih njiva i mojih poslenika. s Moapskih poljana. umrijet øu i ja. Rut 2:1 Noemi imaæe roåaka po muœu. prestade je odvraøati. nisam za udaju. køeri moje. Rut 2:2 Tada Ruta Moapka reçe Noemi: “Htjela bih iøi u polje pabirçiti klasje za onim u koga naåem milost. pokloni se do zemlje i reçe: “^ime sam stekla toliku milost u oçima tvojim da mi posveøujeæ paœnju kad sam tuåinka?” Rut 2:11 Boaz joj odgovori: “Çuo sam æto si sve uçinila za svoju svekrvu poslijesmrtisvogamuœa.Rut 1:8 Noemi tada reçe svojim dvjema snahama: “Vratite se svaka domu majke svoje! Neka vam Jahve bude milostiv kao æto vi bijaste pokojnicima i meni. eto. idi k posudama i pij æto moje sluge zahitaju. doåe u polje te poçe pabirçiti za œeteocima. “Ma je li ovo Noemi?” . Stigle su u Betlehem baæ kad je poçela œetva jeçma. Rut 1:15 Noemi joj reçe: “Eto vidiæ. doåe Boaz iz Betlehema. køeri moje! Zaæto biste iæle sa mnom? Zar øu joæ imati sinova u utrobi svojoj da vam budu muœevi? Rut 1:12 Vratite se natrag.

Rut 4:2 Onda Boaz uze deset ljudi izmeåu starjeæina gradskih i reçe: “Posjedajte ovdje!” I posjedaæe. a ona odgovori: “Ja sam Ruta. køeri moja. Rut 3:16 Kad je stigla. trœe se çovjek i obrnu se. Rut 3:8 Kad bijaæe oko ponoøi. Evo. Boaz. lijepo se odjeni pa idi na gumno. otkupit øu je. Rut 2:19 Svekrva je upita: “Gdje si pabirçila danas? Gdje si radila? Neka je blagoslovljen onaj koji je pogledao na te!” Onda ona pripovjedi svekrvi kod koga je radila i reçe: “Çovjek u koga sam danas radila zove se Boaz. I gle. Tada Ruta izvadi i dade joj æto joj bijaæe preteklo poæto se nasitila. Rut 4:3 Zatim reçe skrbniku: “Noemi. onda otkupi. jer sva vrata moga naroda znaju da si çestita œena. Rut 3:3 Umij se ti i namaœi. svekrva njezina: “Køeri moja. a on joj nasu æest mjerica jeçma i naprti joj.” Rut 3:15 I kaza joj: “Daj ogrtaç æto je na tebi i drœi ga dobro. pa kad legne. dobro pazi gdje øe leøi. I dozva ga Boaz: “Ej. Rut 3:4 Kad bude lijegao. sada ne plaæi: uçinit øu ti sve æto zatraœiæ.” Rut 3:5 Ona joj odgovori: “Uçinit øu sve kako mi kaœeæ. Rut 4:4 Zato sam odluçio da se s tobom razgovorim i predloœim ti: otkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje i pred starjeæinama moga naroda. pa onda ovræe ono æto je napabirçila: bijaæe otprilike jedna efa jeçma. dok ne vidiæ æto øe biti: jer neøe on imati spokoja dok sve joæ danas ne dokrajçi. Rut 3:9 “Tko si?” . Rut 3:7 A Boaz.” 228 . a ne htjedne li. uzet øu te ja. “Ovaj drugi tvoj çin milosti joæ je vredniji od prvoga. køeri moja.upita on. Rut 3:12 Jest. Rut 3:17 I nadoveza: “Ovih æest mjerica jeçma dade mi kazujuøi: ‘Ne smijeæ se vratiti svekrvi praznih ruku. otkri mu noge i leœe. I ode ona u grad. idi za njegovim poslenicima da ti ne bude neprilike na kojoj drugoj njivi. Raæiri skut svoje haljine na sluækinju svoju jer si mi skrbnik. Rut 3:11 I zato se.” Rut 2:20 Tada øe Noemi svojoj snasi: “Neka Jahve blagoslovi onoga koji ne uskraøuje dobrote svoje ni œivima ni mrtvima!” I dometnu Noemi: “Taj je çovjek naæ rod. jedan od naæih skrbnika. On ustade prije nego æto mogaæe çovjek çovjeka razaznati jer miæljaæe: “Ne treba da znaju da je œena bila na gumnu.” A onaj reçe: “Hoøu.” Rut 3:6 I siåe na gumno i uçini sve kako joj je svekrva naredila. upita je svekrva: “Æto je s tobom. ako te sutra ujutro on kao skrbnik htjedne uzeti.doçeka on. kaœi mi da znam. podigni mu pokrivaç s nogu i lezi ondje! Tada øe ti on reøi æto ti je çiniti. dobro. a vi joj nemojte zanovijetati. Rut2:18Uzeonasvojeidoåeugrad. on øe noøas vijati jeçam na gumnu. sluækinja tvoja. tako mi Jahve! Spavaj do jutra. køeri moja. Ne daj da te prepozna prije nego æto se najede i napije. Rut 3:1 Onda øe joj Noemi. koja se vratila s Moapskih polja.” Rut 4:1 Boaz potom iziåe na gradska vrata i sjede ondje. s çijim si se poslenicima naæla.asvekrvavidjekolikojenapabirçila. da ti potraœim mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna? Rut 3:2 Vidiæ. i gle: œena leœi do njegovih nogu. køeri moja?” A ona joj pripovjedi sve æto je uçinio za nju. Boaz zapovjedi svojim slugama: “I meåu snopljem neka ona pabirçi. snasi svojoj: “Dobro je.’” Rut 3:18 Nato øe joj Noemi: “Budi mirna.” Rut 2:23 I tako se drœala poslenika Boazovih i pabirçila dokle ne poœeæe i jeçam i pæenicu. Rut 3:13 Ostani noøas.” Rut 3:10 “Blagoslovio te Jahve. ako ne kaniæ. poæto je jeo i pio i tako se odobrovoljio. bili oni bogati ili siromaæni. naæ je roåak. Jer prije tebe nema nitko pravo na otkup. ja sam na redu tek iza tebe. otiåi onamo.” Ona ga pridrœa.Rut 2:15 Kad je ustala da pabirçi dalje. ali postoji joæ bliœi od mene. ode i leœe kraj stoga. naiåe onaj skrbnik o kome je govorio. uistinu sam ti skrbnik. jer se nisi trudila da slijediæ mlade poslenike. hodi ovamo i sjedni!” Onaj doåe i sjede. Ako je kaniæ otkupiti. I œivjela je kod svekrve svoje.” Rut 3:14 I spavaæe ona do njegovih nogu do jutra. neka te uzme.” Rut 2:21 Ruta Moapka pripovjedi dalje: “Joæ mi reçe: ‘Drœi se mojih poslenika dokle ne poœanju sve moje!’” Rut 2:22 Noemi nato reçe Ruti. Onda ona priåe polako. køeri moja!” . htjela bi prodati ono zemlje naæega brata Elimeleka. Rut 2:16 Nego navlaæ ispuætajte klasove iz svojih rukoveti i ostavljajte joj neka kupi i nemojte je koriti!” Rut 2:17 I tako je pabirçila sve do veçeri.

sina Tohua. jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti vrijedi viæe od sedam sinova. poæto su jeli i pili u sobi. Rut 4:9 Tada Boaz kaza starjeæinama i svemu narodu: “Vi ste danas svjedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono æto je bilo Elimelekovo. plaçuøi gorko. sina Sufova. a Jiæaj Davida. Efrajimljanin. Boaz Obeda. On je obiçno svojoj œeni Penini i svim njezinim sinovima i køerima davao viæe œrtvenih dijelova. da ne raspem svoje baætine. bude kao kuøa Peresa. koje su obje podigle kuøu Izraelovu! Obogati se u Efrati. njezin muœ: “Zaæto plaçeæ.” Rut 4:6 Ali skrbnik reçe: “E.” Rut 4:11 Sav narod koji se nalazio na vratima gradskim i starjeæine rekoæe: “Svjedoci smo! Dao Jahve da œena koja ulazi u dom tvoj bude kao Rahela i Lea. oca Davidova.Rut 4:5 Onda kaza Boaz: “Kad uzmeæ zemlju iz ruke Noemi. 1Sa 1:8 Tada joj reçe Elkana. on je otac Jiæaja. a prodiçi u Betlehemu! Rut 4:12 Neka tvoja kuøa. 1Sa 1:10 I ojaåena u duæi pomoli se Ana Jahvi. sina Elihua. po imenu Elkana. Rut 4:20 Aminadab Nahæona. Ondje su bila dva sina Elijeva.” 1Sa 1:12 Tako se ona dugo molila pred Jahvom. Rut 4:18 A ovo je rodoslovlje Peresovo: Peres imade sina Hesrona. çovjek bi izuo sandalu i dao je drugome. Hofni i Pinhas. Rut 4:14 Onda œene rekoæe Noemi: “Blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika! I prodiçio njegovo ime u Izraelu! Rut 4:15 On øe biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj. Rut 4:21 Salmon Boaza. metnu ga sebi na krilo i bi mu odgojiteljicom.” Rut 4:16 Noemi uze djeçaka. 229 1 SAMUEL 1Sa 1:1 Bio jedan çovjek iz Ramatajima. Rut 4:8 Tako dakle i onaj skrbnik reçe Boazu: “Otkupi ti!” te izu sandalu i dade mu je. 1Sa1:11Izavjetovaseovako:“JahveSebaote!Akopogledaænanevolju sluœbenice svoje i opomeneæ se mene i ne zaboraviæ sluœbenice svoje te dadeæ sluœbenici svojoj muæko çedo. Rut 4:19 Hesron Rama. a drugoj bijaæe ime Penina. pokojnikovu œenu. Uåe on k njoj i Jahve joj dade te ona zatrudnje i rodi sina. . Vi ste danas tome svjedoci. 1Sa 1:4 Jednoga dana Elkana prinese œrtvu. 1Sa 1:2 Imao je dvije œene: ime jednoj bijaæe Ana. 1Sa 1:7 Tako je bivalo svake godine kad god bi polazili u Dom Jahvin: Penina je zanovijetala Ani. ali Jahve joj ne bijaæe dao od srca poroda. 1Sa 1:3 Taj je çovjek svake godine uzlazio iz svoga grada da se pokloni i prinese œrtvu Jahvi Sebaotu u Æilu. onda ne mogu biti otkupnik. kao sveøenici Jahvini.” Rut 4:7 A bijaæe od starine obiçaj u Izraelu: da se çemu potkrijepi valjanost otkupa ili zamjene. Penina je imala djece. koga Judi rodi Tamara!” Rut 4:13 Tako Boaz uze Rutu i ona posta œena njegova. Sufovac iz Efrajimove gore. sin Jerohama. premda je viæe ljubio Anu. Ram Aminadaba. To bijaæe svjedoçanstvo u Izraelu. a Eli je motrio usta njezina. a Ana ih nije imala. sve æto je bilo Kiljonovo i Mahlonovo. Rut 4:17 Susjede mu nadjenuæe ime govoreøi: “Noemi se rodio sin!” I prozvaæe ga Obed. 1Sa 1:6 Uz to joj je suparnica njezina zanovijetala da je ponizi æto joj Jahve ne bijaæe dao od srca poroda. da se pokojniku saçuva ime na baætini. Rut 4:22 Obed Jiæaja. Ana? I zaæto ne jedeæ? Zaæto ti je srce rastuœeno? Nisam li ti ja vredniji nego deset sinova?” 1Sa 1:9 Ali Ana ustade. da bi se saçuvalo ime pokojnikovo na baætini i da se ime njegovo ne bi zatrlo meåu braøom njegovom i nestalo s vrata zaviçaja njegova. 1Sa 1:5 a Ani je davao samo jedan dio. Nahæon Salmona. po potomstvu koje øe ti dati Jahve od ove mlade œene. ja øu ga darovati Jahvi za sve dane njegova œivota i britva neøe prijeøi preko glave njegove. treba da uzmeæ i Rutu Moapku.a sveøenik Eli sjeåaæe na stolici na pragu svetiæta Jahvina. Ana je stoga plakala i nije htjela jesti. œenu Mahlonovu. i stupi pred Jahvu . Rut 4:10 Uz to uzimam za œenu Rutu Moapku. Otkupi ti po svome skrbniçkom pravu jer ja ne mogu.

gospodaru. rodi sina koga nazva imenom Samuel. u Æilo. Tako su çinili svim Izraelcima æto su dolazili onamo. Zato Eli pomisli da je pijana. 1Sa 2:5 Nekoø siti sad se za kruh muçe. 1Sa 1:26 I reçe Ana: “Dopusti. gospodaru! Tako ti œivota tvoga. Jer Jahvini su stupovi zemlje. pravo on prosuåuje djela. 1Sa 2:6 Jahve daje smrt i œivot. zlikovce stiœe propast u mraku (svojom snagom çovjek ne stjeçe pobjede). 1Sa 1:25 Tada zaklaæe junca. efu braæna i mijeh vina.” I pokloniæe se ondje Jahvi. 1Sa 2:3 Ne govorite mnogo hvalivih rijeçi.” 1Sa 2:11 Potom se Ana vrati u Ramu. 1Sa 2:8 Diœe slabiøa iz praæine.” 1Sa 1:23 I odgovori joj Elkana. samo se usne njezine micahu. ostani dok ga ne odbijeæ od prsiju. Jahve sudi meåama zemlje. i uvede ga u Dom Jahvin u Æilu.” 1Sa 1:18 A ona reçe: “Neka sluœbenica tvoja naåe milost u oçima tvojim!” I œena ode svojim putem: jela je i lice joj nije viæe bilo tuœno kao i prije. kad bi vrijeme. uzdiœe snagu pomazanika svoga. 1Sa 2:12 A Elijevi sinovi bijahu nevaljali ljudi jer nisu marili za Jahvu 1Sa 2:13 ni za prava sveøenika nasuprot narodu: kad bi tko prinosio œrtvu. Sveviænji grmi s nebesa. padaju. 1Sa 1:19 Sutradan uraniæe i pokloniæe se Jahvi. a 230 . Posveøenje Samuelovo 1Sa 1:24 Çim ga je odbila od prsiju. 1Sa 2:7 Jahve çini uboga i bogata. raste snaga moja po Bogu mom. na njih je stavio ovaj svijet. a glas joj se nije çuo. a Jahve je se opomenu. nekoø gladni ne gladuju viæe. doæao bi sluga sveøenikov irekaoçovjekukojijeprinosioœrtvu:“Dajmimesadaispeçemsveøeniku! On neøe od tebe kuhana mesa nego samo sirovo. a onda se vratiæe i doåoæe svojoj kuøi u Ramu. A djeçak je bio joæ vrlo mlad. Æire mi se usta na duæmane moje. uzimao je sveøenik sebi. Hvalospjev Anin 1Sa 2:1 Nato se Ana pomoli ovako: “Kliçe srce moje u Jahvi. 1Sa 1:22 Ali Ana ne poåe s njim jer reçe svome muœu: “Neøu poøi dok se dijete ne odbije od prsiju. i nema hridi kao æto Bog je naæ. 1Sa 2:15 Tako i prije nego bi se spalilo salo. 1Sa 1:14 I reçe joj Eli: “Dokle øeæ biti pijana? Otrijezni se od vina æto je u tebi!” 1Sa 1:15 Ali Ana odgovori i reçe: “Nisam pijana. da ih posadi s knezovima i da im odredi poçasna mjesta. nego sam velika nesretnica. neka ne izlazi drskost iz usta vaæih. njezin muœ: “Çini kako misliæ da je dobro.” 1Sa 1:17 Tada joj Eli odgovori ovako: “Poåi u miru! A Bog Izraelov neka ti ispuni molitvu kojom si ga molila. obara çovjeka i uzvisuje. jer Jahve je sveznajuøi Bog. a majka djeçakova pristupi k Eliju. dok se meso joæ kuhalo. u tavu ili u zdjelu. jer se radujem pomoøi tvojoj. jer sam od preteæke tuge i œalosti tako dugo molila. Nerotkinja raåa sedam puta. 1Sa 2:9 Korake çuva svojih vjernika. 1Sa 1:20 Ana zatrudnje i. 1Sa 1:27 Molila sam za ovo dijete. iz bunjiæta izvlaçi uboga. samo neka ti Jahve ispuni tvoju œelju!” I œena osta kod kuøe dojeøi sina svoga dok ga nije odbila od prsiju. i æto god bi se nabolo na vilicu. “jer sam ga”. reçe. i Jahve mi je usliæio proænju kojom sam ga prosila.1Sa 1:13 Ana govoraæe u srcu. povede ga sa sobom uzevæi uz to trogodiænjeg junca. a djeçak ostade da sluœi Jahvi pod okom sveøenika Elija. Nisam pila ni vina ni opojna piøa nego izlijevam duæu svoju pred Jahvom. 1Sa 2:10 Koji se protive Jahvi. 1Sa 1:28 Zato i ja njega ustupam Jahvi za sve dane njegova œivota: ta isproæen je od Jahve. 1Sa 2:4 Lomi se luk junacima. 1Sa 2:2 Nitko nije svet kao æto je Jahve (jer nema nikoga osim tebe). 1Sa 1:21 Poslije godine dana uziåe njezin muœ Elkana sa svim domom svojim da prinese Jahvi godiænju œrtvu i da izvræi zavjet. doæao bi sluga sveøenikov. ja sam ona œena koja je stajala ovdje kraj tebe moleøi se Jahvi.” 1Sa 2:16 Ako bi mu çovjek tada rekao: “Neka se najprije spali salo. daje silu svojemu kralju. œenu svoju. majka brojne djece svjeœinu izgubi. nemoøni se snagom opasuju. s trorogom vilicom u ruci 1Sa 2:14 i zabadao njom u kotliø ili u lonac. a onda øu ga odvesti da se pokaœe pred Jahvom i da ostane ondje zauvijek. ruæi u Æeol i odande diœe. “izmolila od Jahve”. 1Sa 1:16 Ne sudi sluœbenicu svoju kao œenu nevaljalu. gospodaru. Elkana pozna Anu.

1Sa 2:19 Mati bi mu njegova napravila dolamicu i donosila mu je svake godine kad bi dolazila s muœem svojim da prinese godiænju œrtvu. Ali ako çovjek zgrijeæi Jahvi. 1Sa 3:2 No jednoga je dana Eli leœao u svojoj sobi .rijeç je Jahve. 1Sa 2:29 Zaæto gledaæ zavidnim okom œrtvu i prinos æto sam ih odredio za svoj Dom? I zaæto paziæ sinove svoje viæe nego mene. sinovi moji! Nisu dobri glasovi æto ih çujem . sine! Vrati se i spavaj!” 1Sa 3:7 Samuel joæ nije poznavao Jahve i joæ mu nikada ne bijaæe objavljena rijeç Jahvina. a viåenja nisu bila çesta. 1Sa 2:35 Ja øu sebi podiøi vjerna sveøenika koji øe raditi po mom srcu i po mojoj œelji i njemu øu sazdati trajan dom. 1Sa 2:36 A koji god ostane od tvoga doma. jer je Jahve odluçio da ih pogubi. jer su ljudi prezirali œrtvu koja se prinosila Jahvi. 231 . 1Sa 2:31 Gle. 1Sa 2:20 A Eli bi blagoslovio Elkanu i njegovu œenu govoreøi: “Neka ti Jahve dade poroda od te œene na uzdarje za dar æto ga je dala Jahvi. Hofnija i Pinhasa: obojica øe poginuti istoga dana.rekao doduæe da øe dom tvoj i dom oca tvojega stupati preda mnom dovijeka. samo zato da mu sahnu oçi i vene duæa njegova.rijeç je Jahvina . tako da viæe neøe biti starca u tvom domu. a koji mene preziru.. ode k Eliju i reçe: “Evo me! Ti si me zvao!” Sada Eli razumje da je Jahve zvao djeçaka. bit øe osramoøeni.. toveøi ih najboljim dijelovima svih œrtvenih prinosa naroda moga Izraela? 1Sa 2:30 Zato sam . primi me u kakvu god sluœbu sveøeniçku. i nikada viæe neøe biti starca u tvom domu. u ono vrijeme Jahve je izrijetka govorio ljudima. nego daj odmah! Ako ne daæ. uzet øu silom. 1Sa 3:6 I Jahve opet zovnu: “Samuele! Samuele!” Samuel usta. tko øe se zauzeti za njega?” Ali sinovi ne posluæaæe glasa oca svojega.” Nato bi se vraøali svojoj kuøi. ali sada . da se uspinju na moj œrtvenik. i on øe svagda stupati pred pomazanikom mojim. dolazit øe da mu se pokloni i da izmoli srebrn novçiø ili hljeb kruha i kazat øe: ‘Molim te. dolaze dani kad øu odsjeøi miæicu tvoju i miæicu doma oca tvojega. Boga Izraelova . on bi odgovorio: “Ne. 1Sa 3:8 I Jahve zovnu Samuela po treøi put. Najava kazne 1Sa 2:27 Uto doåe jedan Boœji çovjek k Eliju i reçe mu: “Ovako govori Jahve: ‘Nisam li se jasno objavio domu oca tvojega kad su bili u Egiptu.’” Bog zove Samuela 1Sa 3:1 Mladi je Samuel sluœio Jahvi pod nadzorom Elijevim. 1Sa 2:33 Zadrœat øu ipak nekoga od tvojih kod oltara svoga.onda uzmi æto ti duæa œeli”.neka je to daleko od mene! Jer ja çastim one koji mene çaste. A mladi je Samuel rastao pred Jahvom. ali sve mnoætvo doma tvoga poginut øe od ljudskoga maça. 1Sa 2:18 A Samuel sluœaæe pred Jahvom. ali je ipak çuo sve æto su njegovi sinovi çinili svemu Izraelu. On usta.” 1Sa 2:17 Grijeh je mladiøa bio vrlo velik pred Jahvom. 1Sa 2:23 I on im reçe: “Zaæto radite takvo æto da o tome moram sluæati od svega ovog naroda? 1Sa 2:24 Nemojte tako. Sablaœnjujete narod Jahvin. 1Sa 2:32 Ti øeæ kivnim okom gledati na sve dobro kojim øu obasuti Izraela. 1Sa 2:21 Jahve pohodi Anu i ona zatrudnje i rodi joæ tri sina i dvije køeri. da imam zalogaj kruha. ode k Eliju i reçe: “Evo me! Ti si me zvao!” A Eli odgovori: “Ja te nisam zvao. 1Sa 2:26 A mladi je Samuel sve viæe rastao u dobi i mudrosti i pred Jahvom i pred ljudima. Joæ o Elijevim sinovima 1Sa 2:22 Eli je bio veø vrlo star. 1Sa 2:34 Znak øe ti biti ono æto øe stiøi oba tvoja sina. 1Sa 2:25 Ako çovjek zgrijeæi çovjeku. da prinose œrtve paljenice i da nose opleøak preda mnom: i dao sam domu oca tvojega sve paljene œrtve sinova Izraelovih. Bog øe prosuditi. joæ dijete u opleøku lanenom. 1Sa 3:4 I Jahve zovnu: “Samuele! Samuele!” A on odgovori: “Evo me!” 1Sa 3:5 I otrça k Eliju i reçe: “Evo me! Ti si me zvao!” A Eli reçe: “Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!” I on ode i leœe.oçi su njegove poçele slabiti te viæe nije mogao vidjeti 1Sa 3:3 svijeønjak Boœji joæ ne bijaæe ugaæen i Samuel je spavao u svetiætu Jahvinu. ondje gdje je bio Kovçeg Boœji. robovi u kuøi faraonovoj? 1Sa 2:28 Odabrao sam ih izmeåu svih plemena Izraelovih da mi budu sveøenici.

1Sa 3:9 Zato reçe Samuelu: “Idi i lezi. oba sina Elijeva.) Poraz Izraelaca i zarobljenje Kovçega saveza 1Sa 4:1 U ono vrijeme skupiæe Filistejci vojsku protiv Izraela. 1Sa 4:13 Kad je stigao.’” I Samuel ode i leœe na svoje mjesto. a ako te zovne. ti reci: ‘Govori. jer se objavljivao Samuelu. Eli je sjedio na svojoj stolici.neøe oprati krivicu Elijeva doma nikakve œrtve ni prinosi dovijeka. a Jahve je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih rijeçi padne na zemlju. 1Sa 4:15 A Eliju bijaæe devedeset i osam godina. Izraelci biæe potuçeni i pobjegoæe svaki u svoj æator. 1Sa 4:6 Filistejci çuæe taj gromki poklik i zapitaæe: “Æto znaçi taj gromki poklik u taboru Hebreja?” I shvatiæe da je Kovçeg Jahvin stigao u njihov tabor. 1Sa 4:3 Kad se narod vratio u tabor. uçinit øu neæto u Izraelu da øe oba uha zujati svakome koji çuje. bio je to teœak poraz za narod i joæ su oba tvoja sina poginula i Kovçeg je Boœji otet!” 232 . 1Sa 3:21 Jahve se i dalje javljao u Æilu. i rijeç se Samuelova obraøala svemu Izraelu. upita: “Kakva je to velika vika?” Çovjek se poœuri i doåe da obavijesti Elija.” 1Sa 3:11 Tada Jahve reçe Samuelu: “Evo. razderanih haljina i glave posute praæinom. 1Sa 3:14 Zato . budite junaci i borite se!” 1Sa 4:10 Tada Filistejci zametnuæe bitku. na otvorenu polju. Izraelci iziåoæe pred njih da se pobiju i utaboriæe se kod Eben Haezera. Poraz je bio silan.” Tada starac zapita: “Æto se dogodilo. 1Sa 4:2 Filistejci se svrstaæe u bojni red protiv Izraela i nasta œestoka bitka.odDanadoBeerÆebe. i nasta silna vika po svem gradu. Samuel se bojao kazati viåenje Eliju. 1Sa 4:9 Ohrabrite se i budite junaci. da ne postanete robovi Hebrejima kao æto su oni bili robovi vama. koji stoluje nad kerubinima. jer je trideset tisuøa pjeæaka poginulo na izraelskoj strani. oçi mu bijahu ukoçene te niæta viæe nije vidio. Taj dakle çovjek doåe da gradu donese glas.” 1Sa 3:15 Samuel je spavao do jutra. pazeøi na cestu.” 1Sa 4:4 Narod posla ljude u Æilo i donesoæe odande Kovçeg saveza Jahve nad vojskama. 1Sa 3:16 Ali Eli zovnu Samuela govoreøi: “Samuele. neka çini æto je dobro u oçima njegovim!” 1Sa 3:19 Samuel je rastao. Izrael podleœe Filistejcima: oko çetiri tisuøe ljudi pogibe na bojiætu. 1Sa4:11IKovçegBoœjibiotet.HofniiPinhas. od poçetka do kraja.iobasinaElijevapoginuæe. dok su Filistejci udarili tabor kod Afeka. 1Sa 3:12 U onaj øu dan ispuniti na Eliju sve æto sam rekao za kuøu njegovu. sine!” A on odgovori: “Evo me!” 1Sa 3:17 I on upita: “Kakva je rijeç koju ti reçe? Nemoj mi zatajiti niæta! Tako ti Bog uçinio zlo i dodao ti drugo ako mi zatajiæ neæto od onoga æto ti je kazao. a njegovi su sinovi ustrajali u svome opakom postupku pred Jahvom. A Eli reçe: “On je Jahve. rekoæe starjeæine Izraelove: “Zaæto je Jahve dopustio da nas Filistejci danas pobijede? Poåimo u Æilo po Kovçeg saveza Jahvina neka doåe u naæu sredinu i spasi nas iz ruku naæih neprijatelja. a onda otvori vrata Doma Jahvina. jer mu je srce strepilo za Kovçeg Boœji. on je znao da njegovi sinovi hule na Boga. 1Sa 3:13 Ti øeæ mu objaviti da osuåujem kuøu njegovu dovijeka. 1Sa 3:10 I doåe Jahve i stade i zovnu kao prije: “Samuele! Samuele!” A Samuel odgovori: “Govori. sluga tvoj sluæa. od kojega odjeknu zemlja.kunem se domu Elijevu . 1Sa 4:5 Kad je Kovçeg Jahvin stigao u tabor. 1Sa 4:7 Tada Filistejce obuze strah jer su govorili: “Bog je doæao u tabor!” I povikaæe: “Jao nama! Tako nije bilo dosad. Filistejci. (Eli je bio vrlo star. pokraj vrata. sav Izrael podiœe gromki poklik. 1Sa 4:8 Jao nama! Tko øe nas izbaviti iz ruke toga silnog Boga? To je onaj koji je udario Egipat svakojakim nevoljama. 1Sa3:20SavIzrael. 1Sa 4:14 Kad je Eli çuo viku. doåoæe kao pratioci Kovçega. sluga tvoj sluæa. Hofni i Pinhas. 1Sa 4:12 Jedan Benjaminovac otrça iz bojnih redova i stiœe u Æilo joæ istoga dana. sine?” 1Sa 4:17 Glasnik odgovori: “Izrael je pobjegao pred Filistejcima. a nije ih obuzdao.spoznadajeSamuelpostavljen za proroka Jahvina. 1Sa 4:16 Çovjek reçe Eliju: “Dolazim s bojiæta. danas sam utekao iz boja.” 1Sa 3:18 Nato mu Samuel pripovjedi sve i niæta ne zataji od njega.

Povratak Kovçega 1Sa 6:1 Kovçeg Jahvin bijaæe sedam mjeseci u zemlji Filistejaca. prenesoæe ga iz Eben Haezera u Aædod. Kad je çula vijest da je otet Kovçeg Boœji i da je umro njezin svekar i poginuo njezin muœ. 1Sa 6:2 Tada Filistejci sazvaæe sveøenike i vraçe i zapitaæe ih: “Æto da radimosKovçegomJahvinim?Pouçitenaskakodagapoæaljemonatrag na njegovo mjesto. 1Sa 5:4 Ali kad su ujutro uranili. glava Dagona i obje njegove ruke leœahu odsjeçene na pragu: na mjestu je stajao samo Dagonov trup. od najmanjega do najveøega. Neprilike Filistejaca s Kovçegom 1Sa 5:1 Kad su Filistejci osvojili Kovçeg Boœji. 1Sa 5:2 Nato Filistejci uzeæe Kovçeg Boœji. Dagon leœaæe niçice na zemlji pred Kovçegom Jahvinim. 1Sa 4:20 Kako je bila na samrti. toliko ondje bijaæe pritisnula ruka Boœja. Smrt Pinhasove œene 1Sa4:19Njegovasnaha. 1Sa 5:6 Tada ruka Jahvina teæko pritisnu œitelje Aædoda i natjera ih u silan strah: udari ih çirevima. Moœda øe dignuti ruku svoju od vas.” 1Sa 6:3 Oni odgovoriæe: “Ako hoøete vratiti Kovçeg Boga Izraelova. pet zlatnih çireva i pet zlatnih ætakora. 1Sa 4:22 Zato reçe: “Otiæla je slava od Izraela” jer je otet Kovçeg Boœji. 1Sa 5:12 Ljudi koji nisu pomrli bili su udareni çirevima i bolni se vapaj grada dizao do neba.” 1Sa 6:4 Oni zapitaæe: “Kakvu naknadnicu treba da mu poæaljemo?” Oni odgovoriæe: “Prema broju filistejskih knezova.” I prenesoæe Kovçeg Boga Izraelova onamo.” Time je mislila na oteti Kovçeg Boœji i na svoga svekra i svoga muœa. Dagon opet leœaæe niçice na zemlji pred Kovçegom Jahvinim. slomi vrat i umrije. 1Sa 5:5 Zato Dagonovi sveøenici i svi koji ulaze u Dagonov hram ne staju nogom na prag Dagonov u Aædodu sve do danaænjeg dana. Tada øete se izlijeçiti i znat øete zaæto se njegova ruka nije okrenula od vas.1Sa 4:18 Kad je spomenuo Kovçeg Boœji. rekoæe: “Kovçeg Boga Izraelova ne smije ostati kod nas jer se ruka njegova isprijeçila protiv nas i protiv naæega boga Dagona.anjihovuteladodvedite natrag u staju. unesoæe ga u hram Dagonov i smjestiæe pokraj Dagona. nisu li ih onda pustili da odu? 1Sa 6:7 Pripremite sada jedna nova kola i uzmite dvije krave dojilice kojejoænisunosilejarma:upregnitekraveukola. jer je bio star çovjek i teœak. Oni digoæe Dagona i metnuæe ga natrag na njegovo mjesto. savila se i rodila jer su je najednom uhvatili trudovi. neka se vrati na svoje mjesto da ne pomori mene i moj narod!” Jer vladaæe smrtna strava u svemu gradu. 1Sa 5:9 Ali kad su ga prenijeli. 233 . Zlatne predmete koje mu prinosite kao œrtvu naknadnicu stavit øete ukovçeœiø kraj njega i tako neka poåe. kad su œitelji Aædoda doæli u hram Dagonov. od vaæih bogova i od vaæe zemlje.œenaPinhasova. Bio je sudac u Izraelu çetrdeset godina. 1Sa 6:6 Zaæto hoøete da vam srce otvrdne kao æto je bilo otvrdnulo Egipøanima i faraonu? Kad ih je Bog pritisnuo. jer je ista nevolja na vama i na vaæim knezovima. rekoæe joj œene koje stajahu oko nje: “Budi bez brige jer si rodila sina!” Ali ona ne odgovori niti obrati misli na to. Ali kad je Kovçeg Boœji stigao u Ekron. pade Eli sa stolice nauznak kraj vrata. 1Sa 5:10 Oni tada poslaæe Kovçeg Boœji u Ekron. gle. likove svojih çireva i likove svojih ætakora.bijaæetrudnaipredporodom. 1Sa 4:21 Djetetu nadjenu ime Ikabod govoreøi: “Otiæla je slava od Izraela. 1Sa 6:5 Naçinite. dakle. ne æaljite ga natrag prazna nego uza njega poæaljite i naknadnicu. 1Sa 6:8 Tada øete uzeti Kovçeg Jahvin i staviti ga na kola. koji vam zatiru zemlju.” 1Sa 5:8 Oni sazvaæe i okupiæe sve knezove filistejske k sebi i rekoæe: “Æto da radimo s Kovçegom Boga Izraelova?” A oni odgovoriæe: “U Gat neka se prenese Kovçeg Boga Izraelova. ruka se Jahvina spusti na grad i nasta silna strava: udari graåane. Aædod i njegovo podruçje. gle. tako da im se pojaviæe çirevi. povikaæe Ekronjani: “Donesoæe Kovçeg Boga Izraelova k meni da pomori mene i sav moj narod!” 1Sa 5:11 Zato sazvaæe i okupiæe sve knezove filistejske i rekoæe: “Poæaljite natrag Kovçeg Boga Izraelova. 1Sa 5:3 Sutradan ujutro. i dajte slavu Bogu Izraelovu. 1Sa 5:7 Kad su ljudi u Aædodu vidjeli æto se dogodilo.

uplaæiæe se Filistejaca. Ondje bijaæe velik kamen. proåe mnogo vremena . onda je sigurno da nam je on zadao ovo veliko zlo. ugledaæe Kovçeg i potrçaæe mu s veseljem u susret. Kovçeg u Kirjat Jearimu 1Sa 6:20 Tada ljudi u Bet Æemeæu rekoæe: “Tko bi mogao opstati pred Jahvom. na uzviæici. a njihovu telad zadrœaæe u staji.” 234 . Filistejski knezovi pratili su ih do granice Bet Æemeæa. da nas izbavi iz ruke Filistejaca. I postili su onaj dan i priznavali: “Sagrijeæili smo Jahvi!” I Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Mispi.ukloniteizsvojesredinetuåebogove.” 1Sa 7:1 Tada doåoæe ljudi iz Kirjat Jearima i odnesoæe Kovçeg Jahvin sebi. 1Sa 7:8 I zamoliæe sinovi Izraelovi Samuela: “Ne prestaj vapiti za nas Jahvi. 1Sa 7:11 Ratnici izraelski iziåoæe iz Mispe i potjeraæe Filistejce. i posvetiæe njegova sina Eleazara da çuva Kovçeg Jahvin. znat øemo da nas nije udarila njegova ruka. Samuel sudac i osloboditelj 1Sa 7:2 Od dana kad je Kovçeg bio postavljen u Kirjat Jearimu. 1Sa 7:12 A Samuel uze jedan kamen i postavi ga izmeåu Mispe i Jeæane i nazva ga imenom Eben Haezer govoreøi: “Dovde nam je Jahve pomogao. za Gazu jedan. Tada øe vas on izbaviti iz ruke Filistejaca. 1Sa 6:19 Sinovi Jekonijini nisu se radovali sa stanovnicima Bet Æemeæa kadsuvidjeliKovçegJahvin. 1Sa 7:7 Kad su Filistejci çuli da su se sinovi Izraelovi skupili u Mispi.” 1Sa 6:10 Ljudi uçiniæe tako: uzeæe dvije krave dojilice i upregoæe ih u kola. Narod je tugovao zbog toga æto ga je Jahve tako teæko iskuæao. Svjedok je veliki kamen na koji su poloœili Kovçeg Jahvin i koji joæ i danas stoji na polju Joæue iz Bet Æemeæa. i upravite srce svoje Jahvi i njemu jedinome sluœite. Filistejci su doæli da udare na Izraela.i sav je dom Izraelov uzdisao za Jahvom. ali Jahve toga dana zagrmi silnom grmljavinom na Filistejce i tako ih prestraæi i smete da su podlegli Izraelu. Bogu naæemu. 1Sa 6:15 Leviti bijahu skinuli Kovçeg Jahvin i kovçeœiø æto je bio kraj njega i u kojem su bili zlatni predmeti i sve bijahu stavili na onaj veliki kamen. 1Sa 6:12 Krave udariæe ravno cestom prema Bet Æemeæu i jednako su iæle istim putem. Tada iscijepaæe drvo od kola i prinesoæe krave kao œrtvu paljenicu Jahvi. za Ekron jedan.” 1Sa 7:6 Oni se dakle skupiæe u Mispi. Kad to vidjeæe sinovi Izraelovi. i Jahve ga usliæa. Stanovnici Bet Æemeæa prinosili su toga dana œrtve paljenice i klali œrtve klanice Jahvi. tukuøi ih sve do ispod Bet Kara. za Aækelon jedan. 1Sa 6:16 Kad je to vidjelo pet filistejskih knezova. mukale su iduøi.ZatojeJahvepobiosedamdesetljudimeåu njima. 1Sa 6:18 A zlatnih je ætakora bilo toliko koliko svih gradova filistejskih. ondje su grabili vodu i izlijevali je pred Jahvom. 1Sa 6:11 Kovçeg Jahvin staviæe na kola i kovçeœiø sa zlatnim ætakorima i s likovima svojih çireva. vratiæe se u Ekron isti dan. nego da nam se to dogodilo sluçajno. 1Sa 6:17 A ovo je pet zlatnih çireva æto su ih Filistejci poslali kao œrtvu naknadnicu Jahvi: za Aædod jedan.” 1Sa 7:9 Samuel uze jedno janje sisançe i prinese ga Jahvi kao œrtvu paljenicu i glasno se pomoli Jahvi za Izraela.1Sa 6:9 Zatim gledajte: ako krene prema svome kraju. krenu filistejski knezovi da napadnu na Izraela. 1Sa 7:10 Dok je Samuel prinosio œrtvu paljenicu.” 1Sa 7:4 Sinovi Izraelovi ukloniæe nato baale i aætarte i sluœahu jedinome Jahvi. 1Sa 7:3 Tada Samuel progovori svemu domu Izraelovu ovako: “Ako se odsvegasrcasvogavraøateJahvi. u svih pet kneœevina. ako li ne krene tako. a nisu skretale ni desno ni lijevo. baale i aætarte. 1Sa 7:5 Samuel tada zapovjedi: “Skupite sve sinove Izraelove u Mispu da se pomolim Jahvi za vas. Digavæi oçi. Unesoæe ga u kuøu Abinadabovu. put Bet Æemeæa. od utvråenih gradova do otvorenih sela. zaustaviæe se. Doåite i odnesite ga sebi. 1Sa 6:14 Kad su kola stigla na polje Joæue iz Bet Æemeæa.dvadeset godina . za Gat jedan. 1Sa 6:13 Stanovnici Bet Æemeæa upravo su bili zabavljeni œetvom pæenice u dolini. ovim Svetim Bogom? Kome øe otiøi sada od nas?” 1Sa 6:21 I poslaæe poslanike stanovnicima Kirjat Jearima i poruçiæe im: “Filistejci su vratili Kovçeg Jahvin.

1Sa 9:3 Uto se Kiæu. ali ih sveçano opomeni i pouçi o pravima kralja koji øe vladati nad njima. ali ne naåoæe niæta. kralja da nam vlada. Jahve vas neøe usliæati u onaj dan!” 1Sa 8:19 Narod nije htio posluæati Samuelova glasa nego reçe: “Ne! Hoøemo da kralj vlada nad nama! 1Sa 8:20 Tako øemo i mi biti kao svi narodi: sudit øe nam naæ kralj. 1Sa 8:13 Uzimat øe kralj vaæe køeri da mu prireåuju mirisne pomasti. vaæe vinograde i vaæe maslinike i poklanjat øe ih svojim dvoranima. 1Sa 9:2 Imao je sina po imenu Æaula. proåoæe i zemlju Benjaminovu. oni su bili suci u Beer Æebi. kaza sve Jahvi. 1Sa 8:5 I rekoæe mu: “Eto.tako oni çine i tebi. 1Sa 8:17 Uzimat øe desetinu od vaæe sitne stoke. 1Sa 8:11 I reçe: “Ovo øe biti pravo kralja koji øe kraljevati nad vama: uzimat øe vaæe sinove da mu sluœe kod bojnih kola i kod konja i oni øe trçati pred njegovim bojnim kolima. Ondje je podigao i œrtvenik Jahvi. Gilgal i Mispu i u svim je tim mjestima sudio Izraelu. sina Afijahova. nego su odbacili mene. da mu kuhaju i peku. Æaulovu ocu. 1Sa 8:3 Ali sinovi nisu iæli stopama oçevim: gledali su na svoj dobitak. pa Kiæ reçe svome sinu Æaulu: “Uzmi sa sobom jednoga momka pa ustani i idi traœiti magarice!” 1Sa 9:4 I proåoæe oni Efrajimovu goru i proåoæe zemlju Æaliæu. sin Abiela. orat øe oni njegovu zemlju. bio je iz plemena Benjaminova. I bio je mir izmeåu Izraela i Amorejaca. 1Sa 8:15 Uzimat øe desetinu od vaæih usjeva i vaæih vinograda i davat øe je svojim dvoranima i svojim sluœbenicima. koji je bio mlad i lijep. 1Sa 8:14 Uzimat øe najbolja vaæa polja. ti si ostario.œetinjegovuœetvu. izgubilo nekoliko magarica.1Sa 7:13 Tako su Filistejci bili poniœeni i nikada viæe ne navaliæe na zemlju Izraelovu. Narod traœi kralja 1Sa8:1KadjeSamuelostario. sina Serora. kao æto je to kod svih naroda. 235 . Postavi nam. ali ne naåoæe niæta. Meåu sinovima Izraelovim nije bilo ljepæega çovjeka od njega: za glavu bijaæe viæi od svega naroda. 1Sa 7:14 I gradove koje Filistejci bijahu zauzeli od Izraela vratiæe se njemu. 1Sa 8:22 A Jahve reçe Samuelu: “Posluæaj njihovu œelju i postavi im kralja!” Tada Samuel reçe Izraelcima: “Vratite se svaki u svoj grad!” Æaul i magarice njegova oca 1Sa 9:1 Œivio u ono vrijeme jedan çovjek u Benjaminovu plemenu po imenu Kiæ. primali mito i izvrtali pravicu. 1Sa 8:2 Njegov prvoroåenac zvao se Joel. ali magarica ne bijaæe ondje. vaæe najljepæe volove i magarce i upotrebljavat øe ih za svoj posao. dakle.” 1Sa 8:10 Samuel ponovi sve Jahvine rijeçi narodu koji je od njega traœio kralja. proåoæe zemlju Æaalim. 1Sa 8:18 I kad jednoga dana budete vapili za pomoø zbog kralja koga ste sami izabrali. a tvoji sinovi ne idu tvojim stopama.” 1Sa 8:6 Ali Samuelu nije bilo drago æto su rekli: “Daj nam kralja da nam vlada!” Zato se Samuel pomoli Jahvi.ostavili su mene i sluœili tuåim bogovima . 1Sa 8:16 Uzimat øe vaæe sluge i vaæe sluækinje. posluæaj njihov zahtjev. sina Bekorata. i Izrael oslobodi njihovo podruçje iz ruke filistejske. 1Sa 7:17 Zatim se vraøao u Ramu. 1Sa 8:4 Tada se skupiæe sve starjeæine izraelske i doåoæe k Samuelu u Ramu. 1Sa 8:9 Sada. bit øe nam voåa i vodit øe naæe ratove. 1Sa 7:16 Svake je godine obilazio Betel. 1Sa 8:7 A Jahve reçe Samuelu: “Posluæaj glas naroda u svemu æto od tebe traœi. jer je ondje imao svoju kuøu i ondje je sudio Izraelu. dakle. ne œeleøi da ja kraljujem nad njima. çovjek imuøan. 1Sa 8:8 Sve æto su çinili meni od onoga dana kad sam ih izveo iz Egipta pa do danaænjega dana .izraåivatimubojnooruœjeiopremuzanjegova bojna kola. 1Sa 8:12 Postavljat øe ih za tisuønike i pedesetnike. a ruka je Jahvina pritiskivala Filistejce svega vijeka Samuelova. jer nisu odbacili tebe. od Ekrona do Gata. a drugi sin Abija. a vi sami postat øete mu robovi.postaviojesvojesinovezasuceuIzraelu.” 1Sa 8:21 Kad je Samuel çuo æto narod govori. 1Sa 7:15 Samuel je bio sudac u Izraelu svega svoga vijeka.

to je vrlo ugledan çovjek: æto god rekne. 1Sa 9:20 A za magarice koje su ti se izgubile prije tri dana ne uznemiruj se jer su se naæle. danas øete sa mnom jesti. a zabrinut je za vas i govori: Æto da uçinim za svoga sina?’ 236 . Jedi.” Tako je u onaj dan Æaul jeo sa Samuelom.” 1Sa 9:14 Oni otiåoæe gore u grad. Samuel zovnu Æaula (na krovu) govoreøi: “Ustani da te otpustim!” Kad je Æaul ustao. I evo ti znaka da te Jahve pomazao za kneza nad svojom baætinom. a Samuel mu reçe: “Evo. jer danas narod ima œrtvu na uzviæici. poåimo k vidiocu!” Jer koga danas zovu prorokom nekoø se zvao vidjelac.” 1Sa 9:24 Kuhar uze but. reçe Æaul momku koji ga je pratio: “Hajde. I zapitaæe ih: “Je li gore vidjelac?” 1Sa 9:12 One im odgovore ovako: “Jest. govoriæ takve rijeçi?” 1Sa 9:22 Samuel uze Æaula i njegova momka. Æaulov susret sa Samuelom 1Sa 9:11 Kad su se penjali usponom prema gradu. sve se zacijelo ispunja. u onom ondje gradu œivi çovjek Boœji. i gle. vidjelac je pred vama. 1Sa 9:15 A dan prije nego æto je Æaul doæao bijaæe Jahve objavio Samuelu: 1Sa 9:16 “Sutra u ovo doba poslat øu k tebi çovjeka iz Benjaminove zemlje. Uostalom. reçe Samuel Æaulu: “Kaœi momku neka poåe naprijed pred nama! A ti stani sada da ti objavim rijeç Boœju.” 1Sa 9:19 A Samuel odgovori Æaulu: “Ja sam vidjelac. naøi øete ga joæ prije nego æto se popne na uzviæicu da sudjeluje na œrtvenoj gozbi.” 1S 10:1 Tada Samuel uze uljanicu s uljem te je izli na glavu Æaulu. on i Samuel. jer to ti je saçuvano baæ za ovu zgodu. na granici zemlje Benjaminove.” 1Sa 9:9 (Nekoø se u Izraelu. Upravo je stigao u grad. Zato idite odmah gore.’” 1Sa 9:18 Æaul pristupi Samuelu na vratima i reçe: “Daj mi kaœi gdje je vidioçeva kuøa. kome pripada sve æto je najdragocjenije u Izraelu? Zar ne tebi i svemu domu tvoga oca?” 1Sa 9:21 A Æaul odgovori ovako: “Nisam li ja od Benjaminova plemena. Ti øeæ ga pomazati za kneza nad mojim narodom Izraelom. 1Sa 10:2 Kad odeæ sada od mene.OndjeprostrijeæeÆaulunakrovu. 1Sa 9:26 I on leœe na poçinak. tvoj je otac zaboravio na magarice. Æto mu moœemo dati?” 1Sa 9:8 A momak opet progovori i reçe Æaulu: “Gle. izaåoæe obojica. Oni øe ti reøi: ‘Naæle su se magarice koje si poæao traœiti. naøi øeæ dva çovjeka kod Rahelina groba. sretoæe djevojke koje su izaæle da zahvate vode. k njemu. vratimo se da se ne bi otac okanio magarica i zabrinuo se za nas!” 1Sa 9:6 A on mu odgovori: “Eno. pred tobom je ono æto je saçuvano za tebe. dakle. najmanjega plemena Izraelova? A moj rod nije li najneznatniji izmeåu svih rodova Benjaminova plemena? Zaæto mi. Vidio sam nevolju svoga naroda i njegov je vapaj dopro do mene. æto øemo ponijeti çovjeku? Kruha je nestalo u naæim torbama. govorilo: “Hajde. On øe izbaviti moj narod iz ruke filistejske. a onda øe tek uzvanici jesti. Ti øeæ vladati nad narodom Jahvinim i izbavit øeæ ga iz ruke njegovih neprijatelja unaokolo. Çim je svanula zora. kad bi iæli pitati Boga za savjet. 1Sa 9:23 Zatim Samuel reçe kuharu: “Donesi dio koji ti dadoh i za koji ti rekoh da ga staviæ na stranu. Pomazanje Æaulovo 1Sa 9:27 Kad su doæli na kraj grada. jer on mora blagosloviti œrtvu.” 1Sa 9:7 A Æaul reçe svome momku: “Ako zaista poåemo onamo. Poåi preda mnom na uzviæicu.) 1Sa 9:10 Æaul odvrati svome momku: “Dobro veliæ. nemamo dara da ponesemo çovjeku Boœjem. imam u ruci çetvrt æekela srebra: dat øu ga Boœjem çovjeku da nas uputi kamo bismo iæli. jer øete ga sada joæ naøi.” 1Sa 9:17 A kad je Samuel ugledao Æaula. Hajdemo!” I krenuæe u grad gdje je œivio çovjek Boœji. Poåimo. Kad su ulazili na vrata. odvede ih u sobu i dade im mjesto u proçelju meåu uzvanicima. u Selsahu. kojih je bilo tridesetak. zatim ga poljubi i reçe: ”Ovim te Jahve pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. 1Sa9:25Potomodandesiåoæeugrad. Sutra øu te ujutro otpustiti i sve øu ti kazati æto ti je na srcu. Samuel ih susrete polazeøi na uzviæicu. Jahve mu progovori: “Evo ti çovjeka za koga ti rekoh: ‘Taj øe vladati nad mojim narodom.1Sa 9:5 Kad su doæli u zemlju Suf. dakle. Narod neøe jesti dok on ne doåe. 1Sa 9:13 Çim uåete u grad. donese ga i stavi pred Æaula. moœda øe nas uputiti u ono zbog çega smo poæli na put.

1Sa 10:7 A kad ti se ispune ti znakovi.” 1Sa 10:23 Otrçaæe i dovedoæe ga odande.” 1Sa10:9ÇimjeÆaulokrenuoleåadaodeodSamuela. a kad privede Matrijev rod. çovjeka po çovjeka. 1Sa 10:11 I kad su ga svi koji ga poznavahu otprije vidjeli gdje prorokuje s prorocima. 1Sa 10:24 Tada Samuel reçe svemu narodu: “Vidite li koga je izabrao Jahve? Nema mu ravna u svemu narodu. drugi tri okrugla kruha. 1Sa 10:27 Ali neke niætarije rekoæe: “Kako øe nas taj spasiti?” I prezreæe ga i ne donesoæe mu nikakva dara.” 1Sa 10:16 A Æaul odgovori svome stricu: “Rekao nam je da su se naæle magarice. naime. onoga koji vas je izbavljao od svih vaæih zala i svih vaæih nevolja i rekli ste mu: ‘Ne. gle. Svi Jabeæani poruçiæe Nahaæu: “Sklopi savez s nama pa øemo ti se pokoriti.” Ali mu niæta ne reçe o kraljevskoj çasti koju mu je prorekao Samuel.” 1Sa 10:15 A njegov ga stric zamoli: “Pripovijedaj mi æto vam je rekao Samuel.oniøebitiuproroçkom zanosu.” 1Sa 11:3 A jabeæke mu starjeæine rekoæe: “Ostavi nam sedam dana da poæaljemo glasnike u sve krajeve Izraelove. Pobjeda nad Amoncima 1Sa 11:1 Otprilike poslije mjesec dana doåe Amonac Nahaæ i utabori se kod Jabeæa Gileadskog.’” 1Sa 10:20 Potom Samuel privede sva plemena Izraelova i œdrijeb pade na pleme Benjaminovo.aprednjimaharfe.Bogmupromijeni srce i svi se oni znakovi ispuniæe u onaj dan. ali kad ga potraœiæe. Najposlije Samuel otpusti sav narod da ide svaki svojoj kuøi. doåe mu u susret povorka proroka i duh Boœji siåe na njega te on pade u proroçki zanos usred njih. predat øemo se tebi. a treøi mijeh vina. bijaæe glavom i ramenima viæi od sviju. namjerit øeæ se na povorku proroka koji øe silaziti suzviæice. sina Kiæeva. 1Sa 10:22 Tada joæ jednom upitaæe Jahvu: “Je li taj çovjek doæao ovamo?” A Jahve odgovori: “Eno ga.fruleicitre. pa ako se ne naåe nitko da nas izbavi.1Sa 10:3 A kad odeæ odande dalje i doåeæ do Taborskog Hrasta. onda çini kako ti se prilika pruœi jer je Bog s tobom. Jedan øe nositi tri jareta. 1Sa 10:10 Kad su. Kad uåeæ u grad. Æaul œdrijebom odreåen za kralja 1Sa 10:17 Poslije toga Samuel sazva narod pred Jahvu u Mispu 1Sa 10:18 i reçe sinovima Izraelovim: “Ovako govori Jahve: ‘Ja sam izveo Izraela iz Egipta i izbavio sam vas iz egipatske ruke i iz ruke svih kraljevstava koja su vas tlaçila.” 1Sa 11:2 Ali im Amonac Nahaæ odgovori: “Ovako øu sklopiti savez s vama: svakome øu od vas iskopati desno oko. 1Sa 10:21 Zatim privede pleme Benjaminovo po rodovima i œdrijeb pade na Matrijev rod. 1Sa 10:5 Poslije toga doøi øeæ u Gibeu Boœju (gdje se nalazi filistejski stup). poçeæe govoriti jedan drugome: “Æto se to dogodilo sa sinom Kiæevim? Zar je Æaul meåu prorocima?” 1Sa 10:12 A jedan od njih odvrati i reçe: “A tko je njihov otac?” Otuda je nastala poslovica: “Zar je i Æaul meåu prorocima?” 1Sa 10:13 Kad je proæao njegov zanos. a s njim poåoæe junaci kojima je Bog taknuo srce. a kad smo vidjeli da ih nema. doæli u Gibeu.” 237 . 1Sa 10:4 Oni øe te pozdraviti i dat øe ti dva kruha. a ti ih primi iz njihove ruke. 1Sa 10:14 A Æaulov stric upita njega i njegova momka: “Kamo ste iæli?” A Æaul odgovori: “Da traœimo magarice. otiæli smo k Samuelu. srest øeæ ondje tri çovjeka koja øe iøi gore k Bogu u Betel. Æaul se vrati kuøi. i tako øu uçiniti sramotu svemu Izraelu. 1Sa 10:26 Æaul se takoåer vrati kuøi u Gibeu. nego postavi kralja nad nama!’ Zato sada stanite pred Jahvom po svojim plemenima i rodovima. Sedam dana çekaj dok ne doåem k tebi i ne pouçim te æto øeæ çiniti. na naåoæe ga. 1Sa 10:6 Tada øe na te siøi duh Jahvin te øeæ pasti u proroçki zanos s njima i promijenit øeæ se u drugog çovjeka. skrio se za tovarom.” I sav narod uze klicati i vikati: “Œivio kralj!” 1Sa 10:25 Nato Samuel objavi narodu kraljevsko pravo i zapisa ga u knjigu koju poloœi pred Jahvu.bubnjevi. 1Sa 10:19 A vi ste danas odbacili svoga Boga. œdrijeb pade na Æaula. :1Sa 10:8 Zatim øeæ siøi preda mnom u Gilgal i ja øu siøi k tebi da prinesem œrtve paljenice i œrtve priçesnice. a kad je stao usred naroda.

raspræa se da ni dvojica ne ostaæe zajedno. u Gilgalu. stiøi øe vam pomoø. pa uçinite s nama æto vam bude drago. vojvodi hasorske vojske. i u ruke moapskome kralju. 1Sa 11:7 I uze on dva vola. duh Jahvin siåe na njega i silan gnjev uskipje u njemu. i u ruke Filistejaca. kako ide na vas. kralja amonskoga. 1Sa 11:5 A gle. Boga svoga. slijedit øete Jahvu. a Judinih ljudi trideset tisuøa. I Jahve posla Mojsija i Arona. ovako øe biti s njegovim govedima. 1Sa 12:9 Ali oni zaboraviæe Jahvu. Jahve je postavio kralja nad vama. Jiftaha i Samuela te vas izbavi iz ruku vaæih neprijatelja unaokolo. 1Sa 11:6 Kad je Æaul çuo te rijeçi.” Kad su se poslanici vratili. Ja sam iæao pred vama od svoje mladosti pa do danaænjega dana. 1Sa12:3Evome!PosvjedoçiteprotivmenepredJahvomiprednjegovim pomazanikom: kome sam oteo vola i kome sam oteo magarca? Koga samprevario?Kogasamtlaçio?Odkogasamprimiomitodabihzaœmirio na jedno oko? Ja øu vam sve natrag vratiti. Æaul je upravo iæao za govedima iz polja pa upita: “Æto je ljudima te plaçu?” I pripovjediæe mu æto su rekli Jabeæani. 1Sa 11:9 Zatim reçe poslanicima koji bijahu doæli: “Ovako recite Jabeæanima u Gileadu: sutra. ako se budete protivili 238 . 1Sa 12:2 I od sada øe kralj iøi pred vama. koje provaliæe u tabor ojutarnjojstraœiitukoæeAmoncedonajveøednevneœege.aætopreœivje. 1Sa 12:7 Stanite sada ovamo da probesjedim s vama pred Jahvom i da vas podsjetim na sva velika djela koja je uçinio Jahve vama i vaæim ocima. nisi ni od koga primio niæta.” 1Sa 11:14 Tada Samuel reçe narodu: “Hajdemo u Gilgal da ondje potvrdimo kraljevstvo.” 1Sa 11:15 I sav narod krenu u Gilgal i ondje postaviæe Æaula za kralja pred Jahvom. 1Sa 12:10 I opet su vapili Jahvi za pomoø govoreøi: ‘Zgrijeæili smo jer smo ostavili Jahvu i uzeli sluœiti baalima i aætartama. javiæe sve to Jabeæanima i oni se obradovaæe.” A oni odgovoriæe: “Tako je!” 1Sa 12:6 Tada Samuel reçe narodu: “Jest.” I strah Boœji obuze ljude te poåoæe kao jedan çovjek. jer je danas Jahve izvojevao pobjedu u Izraelu.1Sa 11:4 I doåoæe poslanici u Æaulovu Gibeu te izloœiæe sve narodu da çuje. nisi nas tlaçio. ispunio sam vaæu œelju u svemu æto ste od mene traœili i postavih kralja nad vama. Boga svoga. ako budete sluæali njegov glas i ne budete se protivili njegovim zapovijedima. A ja sam ostario i osijedio i moji sinovi eto su meåu vama. 1Sa 11:8 Æaul ih izbroji u Bezeku: i bijaæe sinova Izraelovih tri stotine tisuøa. nego kralj neka vlada nad nama!’ Pa ipak je vaæ kralj Jahve. koji su vojevali na njih. 1Sa 12:15 Ako li ne budete sluæali Jahvina glasa. Samuel se povlaçi pred Æaulom 1Sa 12:1 Tada Samuel reçe svemu Izraelu: “Evo. Egipøani su ih pritisnuli. Tada sav narod zaplaka iza glasa. kad sunce pripeçe. rekoste mi: ‘Ne. tako da ste mogli œivjeti bez straha. 1Sa 12:12 Ali kad vidjeste Nahaæa. izbavi nas sada iz ruku naæih neprijatelja pa øemo ti sluœiti!’ 1Sa 12:11 I Jahve posla Jerubaala i Baraka. a vaæi su oci vapili Jahvi za pomoø.” 1Sa 12:4 A oni odgovoriæe: “Nisi nas prevario. svjedok je Jahve koji je postavio Mojsija i Arona i koji je izveo vaæe oce iz Egipta. Æaul proglaæen za kralja 1Sa 11:12 Tada narod reçe Samuelu: “Tko je onaj æto je govorio: ‘Zar øe Æaul kraljevati nad nama?’ Dajte te ljude da ih pogubimo!” 1Sa 11:13 Ali Æaul odgovori: “Neka se ne pogubi u ovaj dan nitko. 1Sa 11:10 I poruçiæe Nahaæu: “Sutra øemo izaøi k vama. vi i kralj koji kraljuje nad vama. 1Sa 12:8 Kad je Jakov doæao u Egipat.” 1Sa 12:5 Joæ im reçe: “Svjedok je Jahve protiv vas i svjedok je njegov pomazanik u ovaj dan da niste naæli niæta u mojoj ruci. Ondje œrtvovaæe pred Jahvom œrtve priçesnice i ondje je Æaul sa svim Izraelcima slavio slavlje.” 1Sa 11:11 Sutradan Æaul razdijeli narod u tri çete. koji izvedoæe oce vaæe iz Egipta i naseliæe ih na ovome mjestu. 1Sa 12:14 Ako se budete bojali Jahve i njemu budete sluœili. isijeçe ih i komade razasla po poslanicima u sve krajeve Izraelove i poruçi: “Tko ne poåe za Æaulom. vaæ Bog! 1Sa 12:13 I eto vam sada kralja koga ste izabrali! Eto. i on ih predade u ruke Siseri.

a kad je kraljevao dvije godine nad Izraelom. ali kad Samuel nije doæao u Gilgal. tvoj Bog. jer smo svim svojim grijesima dodali zlo traœeøi sebi kralja. 1Sa 13:11 Samuel ga upita: “Æto si uçinio?” A Æaul odgovori: “Kad sam vidio da se narod razilazi od mene. a mnoætvo naroda kao pijeska na morskoj obali.” 1Sa13:13SamueltadareçeÆaulu:“Ludosiradio!Dasiodrœaozapovijed koju ti je dao Jahve. nego sluœite Jahvi svim svojim srcem. 1Sa 13:10 I upravo je zavræavao œrtvu paljenicu. uçinili sve ovo zlo. kad eto Samuela. Æaul pobroji narod koji je ostao uza njega i bijaæe ga oko æest stotina ljudi. niæta vam ne pomaœu jer su samo niætavila. poskrivaæe se u peøine. 1Sa 13:16 Æaul i sin mu Jonatan s ljudima æto bijahu s njima zaposjeli su Benjaminovu Gebu. propast øete vi i vaæ kralj. radi velikog imena svoga. Ostali je narod Æaul otpustio svakoga u njegov æator. jer se Jahve udostojao da vas uçini svojim narodom. 1Sa 12:19 I sav narod reçe Samuelu: “Moli se Jahvi. 1Sa 13:3 Jonatan sruæi filistejski stup koji je stajao u Gibei i Filistejci saznaæe da su se Hebreji pobunili. Kad su doæli iz Gilgala u Gebu Benjaminovu. 1Sa 13:8 On priçeka sedam dana kako mu je odredio Samuel. 1Sa 13:6 Kad su Izraelci vidjeli da su u nevolji i da je narod pritisnut od neprijatelja. tada øe se ruka Jahvina spustiti na vas i na vaæega kralja da vas uniæti. svome Bogu.njegovim zapovijedima. 1Sa 13:5 A Filistejci se skupiæe da vojuju na Izraela: tri tisuøe bojnih kola. 1Sa 13:2 Æaul izabra sebi tri tisuøe Izraelaca: dvije tisuøe od njih bijahu sa Æaulom u Mikmasu i u Betelskoj gori. 1Sa 12:23 A od mene neka je daleko da zgrijeæim Jahvi prestajuøi moliti za vas i upuøivati vas na dobar i poæten put. a jedna tisuøa bijaæe s Jonatanom u Benjaminovoj Gebi. Æaul zapovjedi te zatrubiæe u rog po svoj zemlji 1Sa 13:4 i sav Izrael doznade novost: “Æaul je sruæio filistejski stup. kamenjake. 1Sa 13:9 Tada reçe Æaul: “Donesite mi œrtvu paljenicu i œrtve priçesnice!” I prinese œrtvu paljenicu.” Ustanak protiv Filistejaca 1Sa 13:1 Æaul je kraljevao jednu godinu kad je postao kralj. Æaul je joæ bio u Gilgalu. Jahve bi uçvrstio tvoje kraljevstvo nad Izraelom dovijeka. Izrael se omrazio Filistejcima!” I narod se poçe skupljati oko Æaula u Gilgalu. 1Sa 12:17 Nije li sada pæeniçna œetva? Ali ja øu zazvati Jahvu i on øe poslati gromove i kiæu. 1Sa 13:17 Tada iz filistejskog tabora izaåe çeta pljaçkaæa u tri odjela: jedan odio udari prema Ofri u zemlju æualsku. 1Sa 12:24 Samo se bojte Jahve i njemu iskreno sluœite svim svojim srcem.” 1Sa 12:18 Tada Samuel zazva Jahvu i Jahve posla gromove i kiæu u onaj dan i sav se narod vrlo poboja Jahve i Samuela. 1Sa 12:16 Sada joæ jednom pristupite i vidite veliki znak koji øe Jahve uçiniti pred vaæim oçima. 239 . æest tisuøa konja. za svoje sluge da ne pomremo. 1Sa 12:22 A Jahve neøe odbaciti svoga naroda. 1Sa 13:7 Neki su preæli i preko gazova Jordana u zemlju Gadovu i Gileadovu. Æaul mu iziåe u susret da ga pozdravi. 1Sa 13:12 pomislio sam: sad øe udariti Filistejci na me u Gilgalu.” 1Sa 13:15 Nato Samuel ustade i ode iz Gilgala svojim putem. istoçno od Bet Avena. jer. ali sada ne ostavljajte viæe Jahvu. I jasno øete razabrati kako je veliko zlo koje ste uçinili pred Jahvom traœeøi sebi kralja. jarke i çatrnje. 1Sa 12:25 Ako li budete çinili zlo. doduæe. pogledajte kako se velikim oçitovao meåu vama. 1Sa 12:21 Ne priklanjajte se viæe niætavim idolima koji vam niæta ne koriste. a Filistejci se utaborili u Mikmasu. a ti da ne dolaziæ do odreåenoga dana. a ja neøu stiøi molitvom ublaœiti Jahvu! Zato se odvaœih i prinesoh œrtvu paljenicu. I utaboriæe se kod Mikmasa. 1Sa 13:14 A sada se tvoje kraljevstvo neøe trajno odrœati: Jahve je potraœio sebi çovjeka po svom srcu i odredio ga za kneza nad svojim narodom. jame. narod se stade razilaziti od Æaula.” 1Sa 12:20 Ali Samuel reçe narodu: “Ne bojte se! Vi ste. poåe za Æaulom u susret ratnicima. a Filistejci se skupili u Mikmasu. a sav je narod oko njega drhtao od straha. Æto je naroda ostalo. jer ti nisi odrœao æto ti je Jahve zapovjedio.

naime. bivala je buka u filistejskom taboru sve veøa. nagrnuæe za njima u boj. Moœda øe Jahve uçiniti neæto za nas.1Sa 13:18 drugi odio krenu prema Bet Horonu.jerihjeJahvepredao u ruke Izraelove. ondje bijahu isukali maçeve jedni na druge i velika pomutnja vladaæe meåu njima. jedna treøina za oætrenje sjekire i za nasaåivanje ostana. pa Æaul reçe sveøeniku: “Povuci ruku!” 1Sa 14:20 Nato Æaul i sav narod æto je bio s njim krenuæe zajedno na mjesto boja. Jedna se zvala Boses. 1Sa 14:4 U sredini klanca kuda je Jonatan htio prijeøi da doåe do filistejske straœe bila je litica s jedne strane i litica s druge strane. jer niæta ne prijeçi Jahvu da udijeli pobjedu . jer su Filistejci rekli: “Treba sve uçiniti da Hebreji ne bi pravili sebi maçeva i kopalja.” 1Sa 14:11 Kad su se obojica pokazala filistejskoj straœi. a i straœare i çetu pljaçkaæa obuze strava. prijeøi øemo k tim ljudima i pokazat øemo im se. 1Sa 14:10 Ako li nam reknu ovako: ‘Uspnite se k nama’. a druga na jugu nasuprot Gebi. 1Sa 14:24 Izraelci su onog dana bili vrlo izmoreni. To øe nam biti znak. 1Sa 14:1 Jednoga dana Æaulov sin Jonatan reçe svome momku ætitonoæi: “Hajde da prijeåemo do filistejske straœe koja je ondje prijeko. gle.” 1Sa 13:20 Zato su svi Izraelci iæli k Filistejcima ako je tko htio da prekuje svoj raonik ili motiku. jer je Æaul izrekao nad narodom ovu zakletvu: “Proklet bio çovjek koji okusi hrane prije 240 . a treøi odio udari prema Gebi koja se uz Dolinu hijena diœe nad pustinjom. Ja øu s tobom. a druga Sene. sina Elija. sin Ahituba. jer ih je Jahve predao nama u ruke. 1Sa 14:21 A oni Hebreji koji su veø poodavno bili u sluœbi Filistejaca i sada poæli s njima na vojsku. i gle.” 1Sa 14:7 A ætitonoæa mu odgovori: “Çini sve na æto te srce tvoje potiçe. tada øemo se ustaviti na mjestu i neøemo se uspinjati k njima.” 1Sa 14:8 Jonatan mu reçe: “Evo. odmetnuæe se od njih i pristadoæe uz Izraelce koji bijahu sa Æaulom i Jonatanom. 1Sa 13:19 A po svoj zemlji Izraelovoj nije bilo kovaça.bilo mnogo ljudi ili malo. çuvæi da Filistejci bjeœe. ne bijaæe Jonatana i njegova ætitonoæe! 1Sa 14:18 Tada Æaul reçe Ahiji: “Primakni opleøak! Posavjetuj se s Jahvom!” On je. 1Sa 14:3 A Ahija. pod æipkom koji je stajao kraj gumna. tada øemo se uspeti. 1Sa14:14UtomeprvompokoljuætogauçiniæeJonataninjegovætitonoæa pade dvadesetak ljudi na otprilike pola jutra izoranog polja. a bilo je s njim oko æest stotina ljudi. 1Sa 14:5 Prva je litica stajala na sjeveru nasuprot Mikmasu. 1Sa 14:17 I Æaul reçe ljudima koji su bili s njim: “Prozovite ljude i vidite tko je otiæao od nas. Filistejci su padali pred Jonatanom.” 1Sa 14:12 I straœari doviknuæe Jonatanu i njegovu ætitonoæi: “Uspnite se k nama da vas neæto nauçimo!” AJonatanreçesvomeætitonoæi:“Penjisezamnom. a za njim njegov ætitonoæa. i zemlja zadrhta i bijaæe to silan strah Boœji.” 1Sa 14:13 Jonatan se poçe penjati pomaœuøi se rukama i nogama. 1Sa 14:22 I svi Izraelci koji se bijahu skrili u Efrajimovoj gori. 1Sa 14:16 A Æaulovi straœari u Benjaminovoj Gebi opaziæe da se mnoætvo u taboru uskomeæalo na sve strane. brata Ikaboda. svoju sjekiru ili ostan za volove. moje je srce kao tvoje srce. 1Sa 13:21 A cijena je bila dvije treøine æekela za raonike i motike. 1Sa 13:23 A dotle jedna straœa filistejska bijaæe iziæla prema klancu kod Mikmasa. 1Sa 13:22 Tako se dogodilo da na dan bitke kod Mikmasa nitko od svega naroda koji bijaæe sa Æaulom i Jonatanom nije imao ni maça ni koplja u ruci. Hebreji su poçeli izlaziti iz rupa u koje su se skrili. samo ih imahu Æaul i njegov sin Jonatan. sina Pinhasa. sveøenika Jahvina u Æilu. 1Sa 14:6 Jonatan reçe svome ætitonoæi: “Hajde da prijeåemo do straœe onih neobrezanika.” A kad prozvaæe. tada nosio opleøak pred sinovima Izraelovim. rekoæe Filistejci: “Gle. 1Sa 14:19 Ali dok je Æaul govorio sa sveøenikom. a boj se raæirio sve do preko Bet Horona. Narod nije primijetio da je Jonatan otiæao. nosio je u to vrijeme opleøak. 1Sa 14:9 Ako nam reknu ovako: ‘Ne miçite se dok ne doåemo do vas’. 1Sa 14:23 Tako je Jahve udijelio pobjedu Izraelu u onaj dan.” Svome ocu nije niæta o tom javio. 1Sa 14:15 Tada se proæiri strah po taboru i po polju. 1Sa 14:2 Æaul je sjedio na meåi Gebe. a njegov ih je ætitonoæa ubijao za njim.

Iæjo i Malki-Æua. protiv Edoma. zatim prinese ruku k ustima.” I œdrijeb pade na Æaula i Jonatana. Jahve. œivoga mi Jahve. 1Sa 14:47 Kad je Æaul uçvrstio svoju kraljevsku vlast nad Izraelom. i odmah mu se zasvijetliæe oçi. nahvata sitne stoke. a bio je sin Nera. Boœe Izraelov. a narod je bio na kraju svojih snaga. Evo me. 1Sa 14:28 Tada jedan iz naroda progovori i reçe mu: “Tvoj je otac zakleo narod govoreøi: ‘Proklet bio onaj koji okusi hrane danas!’” 1Sa 14:29 A Jonatan odgovori: “Moj otac svaljuje nesreøu na zemlju. Boœe Izraelov. koji nije çuo kad je njegov otac zakleo narod. 1Sa 14:26 Kad je narod doæao onamo. a narod izaåe slobodan. mora umrijeti!” Ali nitko se iz naroda ne usudi odgovoriti Æaulu. zaæto nisi danas odgovorio svome sluzi? Ako je krivnja na meni ili na mome sinu Jonatanu. Jonatane!” 1Sa 14:45 Ali narod reçe Æaulu: “Zar da umre Jonatan. bijahu sinovi Abielovi. okrenu ratovati protiv svih svojih neprijatelja unaokolo: protiv Moaba. Æaulov otac. nijedna vlas neøe pasti s njegove glave na zemlju jer je on s Bogom izvræio ovo djelo danas!” Tako ga narod izbavi te Jonatan ne pogibe. 1Sa 14:51 Jer Kiæ. 1Sa 14:48 Dao je mnogo dokaza svoje hrabrosti. ovdje øete ih klati i jesti. protiv Amonaca. potukao je Amaleçane i izbavio Izraela iz ruku onih koji su ga pljaçkali. 1Sa 14:30 Æto bi tek bilo da je narod slobodno jeo od plijena koji je zadobio od neprijatelja? Ne bi li filistejski poraz bio joæ veøi?” Obredni prestupak naroda 1Sa 14:31 Onoga dana potukoæe Filistejce od Mikmasa sve do Ajalona. 1Sa 14:27 Samo Jonatan. primaçe vrh ætapa koji mu bijaæe u ruci i zamoçi ga u medeno saøe. ali nitko ne prinese ruke k ustima. 1Sa 14:40 Æaul onda reçe svemu Izraelu: “Vi stanite na jednu stranu. prije nego æto se osvetim svojim neprijateljima!” Tako sav narod ne okusi hrane toga dana. svuda bi pobjeåivao.” A narod odgovori Æaulu: “Çini ono æto misliæ da je dobro!” 1Sa 14:41 Tada se Æaul pomoli: “Jahve. ako se naåe krivnja ma i na mome sinu Jonatanu. 1Sa 14:32 Tada se narod baci na plijen. 1Sa 14:25 Ali je ondje bilo medenoga saøa na povræini zemlje. a mlaåa Mikala. 1Sa 14:39 Jer. a neøete grijeæiti Jahvi jeduøi meso s krvlju. daj Urim. Æaulova strica. narod grijeæi Jahvi jeduøi meso s krvlju!” A on reçe: “Iznevjeriste se! Dovaljajte mi ovamo velik kamen!” 1Sa 14:34 Zatim reçe: “Zaåite meåu narod i recite svima neka svaki dovede k meni svoga vola ili ovcu.veçeri. 1Sa 14:43 Tada Æaul reçe Jonatanu: “Priznaj mi æto si uçinio!” Jonatan odgovori: “Ja sam samo okusio malo meda vrækom ætapa koji mi bijaæe u ruci. 241 . 1Sa 14:52 Œestok se rat vodio protiv Filistejaca svega Æaulova vijeka. a od njegovih dviju køeri starija se zvala Meraba. vidje gdje teçe med. bijaæe to prvi œrtvenik koji je podigao Jahvi. 1Sa 14:49 Æaulovi sinovi bijahu Jonatan. protiv Bet Rehoba. 1Sa 14:50 Æaulova se œena zvala Ahinoama. 1Sa 14:35 A Æaul podiœe œrtvenik Jahvi. jer se narod bojao zakletve. i Ner. 1Sa 14:46 Æaul odusta od potjere za Filistejcima. a bila je køi Ahimaasova. daj Tumim. koji daje pobjedu Izraelu. Abnerov otac. 1Sa 14:38 Zato Æaul reçe: “Pristupite ovamo. protiv kralja Sobe i protiv Filistejaca. kuda god bi se okrenuo. a ja i moj sin Jonatan stat øemo na drugu stranu. koji je izvojevao ovu veliku pobjedu u Izraelu? Ne smije to biti! Œivoga nam Jahve. 1Sa 14:36 Nato reçe Æaul: “Poåimo joæ noøas u potjeru za Filistejcima i plijenimo ih dok ne svane jutro! Neøemo im ostaviti nijednoga çovjeka!” A narod mu odgovori: “Çini sve æto misliæ da je dobro!” Ali sveøenik reçe: “Pristupimo ovdje k Bogu!” 1Sa 14:37 I Æaul upita Boga: “Moram li poøi u potjeru za Filistejcima? Hoøeæ li ih predati u ruke Izraelu?” Ali mu ne odgovori u onaj dan. ako li je krivnja na tvom narodu Izraelu. Vojvoda njegove vojske zvao se Abner. spreman sam umrijeti!” :1Sa 14:44 Æaul odgovori: “Tako mi Bog uçinio zlo i dodao mi drugo ako doista ne umreæ. Gledajte kako su mi se zasvijetlile oçi jer sam okusio malo toga meda. goveda i teladi i poçe ih klati na goloj zemlji i jesti meso s krvlju. svi narodni glavari! Ispitajte i vidite u çemu je bio danaænji prestupak.” Tako sav narod joæ iste noøi dovede æto je tko imao i to su ondje klali. 1Sa 14:42 Æaul nastavi: “Bacite œdrijeb izmeåu mene i moga sina Jonatana!” I œdrijeb pade na Jonatana. 1Sa 14:33 I javiæe to Æaulu govoreøi: “Gle. a Filistejci se vratiæe u svoj kraj.

izvræi “herem”. 1Sa 15:21 Ali je narod od plijena uzeo ovaca i goveda. 1Sa 15:18 Jahve te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti: ‘Idi. samovolja je kao zloçin s idolima. pobij muækarce i œene. 1Sa 15:10 Zato doåe rijeç Jahvina Samuelu ovako: 1Sa 15:11 “Kajem se æto sam Æaula postavio za kralja: okrenuo se od mene i nije izvræio mojih zapovijedi. da œrtvuje Jahvi.” 1Sa 15:13 Kad je Samuel doæao k Æaulu. 1Sa 15:28 Tada mu reçe Samuel: “Danas ti je Jahve otkinuo kraljevstvo 242 . kleto uniætenje. Bojao sam se naroda i popustio njegovu zahtjevu.” 1Sa 15:27 Kad se Samuel okrenuo da ode. rijeçi Jahvine. na tom izvræiæe “herem”. podigao je ondje sebi spomenik. I javiæe Samuelu ovako: “Æaul je otiæao u Karmel.” I Kenijci se odvojiæe od Amaleçana. tvome Bogu.’ 1Sa 15:19 Zaæto nisi posluæao rijeçi Jahvine? Zaæto si se bacio na plijen i uçinio ono æto je zlo u Jahvinim oçima?” 1Sa 15:20 Æaul odgovori Samuelu: “Ja sam posluæao rijeç Jahvinu: poduzeo sam pohod kamo me poslao. pokornost je bolja od ovnujske pretiline. zato je Jahve odbacio tebe da ne budeæ viæe kralj nad Izraelom. djecu i dojençad. ali se skut otkide. reçe mu Æaul: “Blagoslovljen da si od Jahve! Izvræio sam Jahvinu zapovijed. 1Sa 15:8 I œiva uhvati Agaga. 1Sa 15:25 A sada mi oprosti moj grijeh i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi.” A on reçe: “Govori!” 1Sa 15:17 Tada øe Samuel: “Koliko god si malen sam u svojim oçima.” 1Sa 15:16 A Samuel reçe Æaulu: “Stani da ti kaœem æto mi je noøas objavio Jahve.naAmaleçanima. amaleçkoga kralja. i gle. amaleçkog kralja. 1Sa 15:6 Potom Æaul poruçi Kenijcima: “Otiåite i odvojite se od Amaleçana da vas ne bih istrijebio zajedno s njima. izvræujuøi “herem”. Ti si odbacio rijeç Jahvinu. na njemu i na svemu æto posjeduje. jer je narod poætedio najbolje ovce i najbolja goveda da ih œrtvuje Jahvi.” 1Sa 15:26 Ali Samuel odgovori Æaulu: “Neøu se vratiti s tobom: ti si odbacio Jahvinu rijeç. Na svemu tome ne htjedoæe izvræiti “herem”. Jahve te pomazao za kralja nad Izraelom. zato je Jahve odbacio tebe da ne budeæ viæe kralj!” Æaul uzalud moli oproætenje 1Sa 15:24 Tada Æaul odvrati Samuelu: “Zgrijeæio sam æto sam prekræio Jahvinu zapovijed i tvoje naredbe.” 1Sa 15:14 Ali Samuel upita: “Kakvo je to ovçje blejanje æto dopire do mojih uæiju i mukanje goveda koje çujem?” 1Sa 15:15 A Æaul odgovori: “Dognali su ih od Amaleçana. 1Sa 15:9 Ali Æaul i narod poætedjeæe Agaga i najbolje ovce i najbolja goveda. goveda i ovce.posluænostjevrednijaodnajboljeœrtve. koji leœi pred Egiptom. Na svemu drugome izvræili smo ‘herem’. Posluæaj. ne ætedi ga. 1Sa 15:23 Nepokornost je kao grijeh çaranja. kleto uniætenje.” Samuel se raœalosti i svu je noø vapio Jahvi. u Gilgalu. doveo sam Agaga. svakoga bi uzimao u svoju sluœbu. izvræi ‘herem’natimgreænicima. 1Sa 15:5 Æaul doåe do amaleçkoga grada i postavi zasjedu u dolini potoka. deve i magarce!’” 1Sa 15:4 Æaul sazva narod te ih izbroji u Telamu: bijaæe ih dvije stotine tisuøa pjeæaka (i deset tisuøa Judejaca). 1Sa 15:1 Jednom Samuel reçe Æaulu: “Mene je Jahve poslao da te pomaœem za kralja nad njegovim narodom Izraelom. tvome Bogu. 1Sa 15:3 Sada idi i udari na Amaleka. nego æto je god od stoke bilo bez cijene i vrijednosti. Æaul çvrsto uhvati skut njegova plaæta.” 1Sa 15:22 A Samuel odvrati: “Jesu li Jahvi milije paljenice i klanice nego posluænostnjegovuglasu?Znaj. ugojenu stoku i jaganjce i sve æto je bilo dobro. 1Sa 15:12 U rano jutro krenu Samuel da potraœi Æaula. zatim je otiæao dalje i siæao u Gilgal. a sav narod zatre oætricom maça. 1Sa 15:7 Æaul potuçe Amaleçane od Havile pa sve do Æura.vojujnanjihdoistrebljenja.Koga bi god hrabra ili bojovna çovjeka Æaul vidio. i izvræio ‘herem’ na Amaleçanima. ipak si postao glavar Izraelovih plemena. 1Sa 15:2 Ovako govori Jahve nad vojskama: ‘Odluçio sam osvetiti ono æto je Amalek uçinio Izraelu zatvarajuøi mu put kad je izlazio iz Egipta. jer ste bili skloni svim Izraelcima kad su izlazili iz Egipta. dakle. i to najbolje na çemu se imao izvræiti ‘herem’.

I Æaul ga veoma zavolje i David posta njegov ætitonoæa. Bog ne gleda kao æto gleda çovjek: çovjek gleda na oçi. Oçistite se i doåite sa mnom na œrtvu!” Potom oçisti Jiæaja i njegove sinove i pozva ih na œrtvu.” Tada Samuel reçe Jiæaju: “Poæalji po njega.” 1Sa 15:29 Ipak. krasna je stasa i Jahve je s njim. ali Samuel reçe Jiæaju: “Jahve nije izabrao nijednoga od ovih.Samuel je tugovao zbog Æaula. I Jahve reçe Samuelu: “Ustani. jer sam ga odbacio. 1Sa16:15TadarekoæeÆauluslugenjegove:“Evo.” 1Sa 16:12 Jiæaj posla po njega: bio je to rumen momak.” 1Sa 16:9 Tada Jiæaj dovede Æamu. koji je bolji od tebe. za stadom. A Samuel krenu na put i ode u Ramu. 243 . gradske mu starjeæine dræøuøi doåu u susret i zapitaju: “Znaçi li tvoj dolazak dobro?” 1Sa 16:5 Samuel odgovori: “Da. 1Sa16:6KadsudoæliikadjeSamuelvidioEliaba.” 1Sa 16:10 Tako Jiæaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela.” 1Sa 15:31 I Samuel se vrati sa Æaulom i Æaul se pokloni Jahvi.” 1Sa 16:4 Samuel uçini kako mu je zapovjedio Jahve. A on reçe: “Ni ovoga Jahve nije izabrao. vjeæt je govornik. evo pred Jahvom stoji njegov pomazanik!” 1Sa 16:7 Ali Jahve reçe Samuelu: “Ne gledaj na njegovu vanjætinu ni na njegov visoki stas. a Æaul se vrati svojoj kuøi u Æaulovu Gibeu. tako øe meåu œenama tvoja majka ostati bez djeteta!” I Samuel posijeçe Agaga pred Jahvom u Gilgalu. dobro! Doæao sam da œrtvujem Jahvi. 1Sa 16:21 Tako David doåe k Æaulu i stupi u njegovu sluœbu. stao ga je salijetati.nad Izraelom i dao ga tvome susjedu. neka onaj udara u harfu pa øe ti biti bolje. lijepih oçiju i krasna stasa.jersamizmeåunjegovih sinova izabrao sebi kralja. a jedan zao duh. jer neøemo sjedati za stol dok on ne doåe. tvome Bogu. Smrt Agagova i odlazak Samuelov 1Sa 15:32 Potom zapovjedi Samuel: “Dovedite k meni Agaga. ali se Jahve pokajao æto je Æaula postavio za kralja nad Izraelom.” 1Sa 16:19 Tada Æaul posla glasnike k Jiæaju i poruçi mu: “Poæalji mi svoga sina Davida (koji je kod stada)!” 1Sa 16:20 A Jiæaj uze pet hljebova. pa øe sluge tvoje potraœiti çovjeka koji zna udarati u harfu: kad te napadne zao duh Boœji. a ja øu te sam pouçiti æto øeæ çiniti: pomazat øeæ onoga koga ti kaœem. jer nije çovjek da bi se kajao. amaleçkoga kralja!” I Agag doåe k njemu opiruøi se i reçe: “Zaista. 1Sa 16:16 Zato neka naæ gospodar zapovjedi. Slava Izraelova ne laœe i ne kaje se. 1Sa 16:1 Jahve reçe Samuelu: “Dokle øeæ tugovati zbog Æaula.” 1Sa 16:11 Potom zapita Jiæaja: “Jesu li to svi tvoji sinovi?” A on odgovori: “Ostao je joæ najmlaåi. 1Sa 15:30 Æaul reçe: “Sagrijeæio sam. pomaœi ga: taj je!” 1Sa 16:13 Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braøe.” 1Sa 16:8 Zatim Jiæaj dozva Abinadaba i dovede ga pred Samuela. 1Sa15:35ISamuelnijeviæevidioÆauladosvogasmrtnogdana.reçeusebi:“Jamaçno. a Jahve gleda æto je u srcu. ali mi sada uçini çast pred starjeæinama moga naroda i pred Izraelom i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi. smrt je gorka!” 1Sa 15:33 Samuel mu odvrati: “Kao æto je tvoj maç mnogim œenama oteo djecu. Duh Jahvin obuze Davida od onoga dana. Kad je doæao u Betlehem.” 1Sa 16:2 A Samuel reçe: “Kako bih mogao iøi onamo? Æaul øe to çuti i ubit øe me!” Ali mu Jahve odgovori: “Uzmi sa sobom junicu pa reci: ‘Doæao sam da œrtvujem Jahvi!’ 1Sa 16:3 I pozovi Jiæaja na œrtvu. od Jahve. 1Sa 15:34 Potom Samuel ode u Ramu.” 1Sa16:17Æaulreçesvojimslugama:“Naåitemiçovjekakojiumijevjeæto udarati u harfu i dovedite ga k meni!” 1Sa 16:18 Jedan od njegovih slugu odgovori i reçe: “Ja sam vidio jednog sina Betlehemca Jiæaja: on umije udarati u harfu. 1Sa 16:14 Duh Jahvin bijaæe odstupio od Æaula. on je na paæi. mijeh vina i jedno jare i posla Æaulu po svome sinu Davidu.zaoduhBoœjisalijeøe te. hrabar je junak i çovjek ratnik. kad sam ga ja odbacio da ne kraljuje viæe nad Izraelom? Napuni uljem svoj rogipoåinaput!JateæaljemBetlehemcuJiæaju. ali Samuel reçe: “Ni ovoga Jahve nije izabrao.

obuçen je bio u ljuskav oklop. a treøi Æama. 1Sa 17:5 Na glavi je imao mjedenu kacigu. 1Sa 17:23 Dok je s njima govorio. Doæavæi. a zao bi duh odlazio od njega. U tabor je stigao kad je vojska izlazila u bojni red i dizala bojni poklik. çuo kako se razgovara s ljudima.1Sa 16:22 Potom Æaul posla k Jiæaju i poruçi mu: “Neka David ostane kod mene u sluœbi. onaj izazivaç (zvao se Golijat.” 1Sa 17:10 Joæ je Filistejac rekao: “Ja sam danas izazvao Izraelove bojne redove. Propitaj se za zdravlje svoje braøe i donesi od njih znak da si izvræio nalog! 1Sa 17:19 Oni su sa Æaulom i svim Izraelom u Terebintskoj dolini: vojuju protiv Filistejaca. a bio je iz Gata. i svrstaæe se za boj protiv Filistejaca. taj se zvao Jiæaj. a æiljak koplja teœak æest stotina œeljeznih æekela. Izraelci na gori s druge strane. 1Sa 17:1 Filistejci skupiæe svoje çete za rat i skupiæe se kod Soka u Judeji. a ta trojica njegovih sinova koji bijahu otiæli u rat zvahu se: najstariji Eliab. gle. A tri najstarija bijahu otiæla za Æaulom. Tko njega pogubi. jer je stekao moju naklonost. I David ih je çuo. Tabor udariæe izmeåu Soka i Azeke kod Efes Damima.” 1Sa 17:26 Tada David zapita ljude koji stajahu oko njega: “Æto øe to dobiti çovjek koji ubije toga Filistejca i skine sramotu s Izraela? I tko je taj neobrezani Filistejac da izaziva bojne redove œivoga Boga?” 1Sa 17:27 A narod mu odgovori istim rijeçima kao prije: “Eto to øe dobiti çovjek koji ga pogubi. Filistejac iz Gata) iziåe iz filistejskih bojnih redova i ponovi iste rijeçi kao prije. usplamtje gnjevom na Davida pa mu reçe: “A æto si ti doæao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju drskost i zlobu tvoga srca: doæao si da vidiæ bitku!” 244 . 1Sa 17:7 Kopljaça njegova koplja bila je kao tkalaçko vratilo. 1Sa 17:16 A Filistejac izlazio svakoga jutra i veçeri i postavljao se tako çetrdeset dana. a dolina bila meåu njima. zapita svoju braøu za zdravlje. mi øemo biti vaæe sluge. 1Sa 17:15 David je odlazio k Æaulu i vraøao se iz njegove sluœbe da pase stada svoga oca u Betlehemu. 1Sa 17:12 David je bio sin nekoga Efraøanina iz Betlehema u Judeji. a vi Æaulove sluge? Izaberite izmeåu sebe jednoga çovjeka pa neka siåe k meni! 1Sa 17:9 Ako pobijedi u borbi sa mnom i pogubi me. obuze ih strah i drhat. 1Sa 17:21 Izraelci i Filistejci svrstaæe se u bojni red jedni prema drugima.” 1Sa 16:23 I kad god bi Boœji duh napao Æaula. a na ramenima mjedenu sulicu. 1Sa 17:4 Iz filistejskih redova izaåe jedan izazivaç. Taj je çovjek u Æaulovo vrijeme bio star i odmakao u godinama. drugi Abinadab. Zvao se Golijat. 1Sa 17:3 Filistejci su stajali na gori s jedne strane. 1Sa 17:13 Tri najstarija Jiæajeva sina bijahu otiæla u rat za Æaulom. ostavi stado jednom çuvaru. 1Sa 17:14 David bijaæe najmlaåi. pobjegoæe svi daleko od njega i strah ih uhvati. 1Sa 17:22 David ostavi svoje stvari çuvaru opreme pa otrça u bojni red. a imao je osam sinova. Dajte mi çovjeka da se ogledamo u dvoboju!” 1Sa 17:11 Kad je Æaul i sav Izrael çuo æto je rekao Filistejac. tada bi Æaulu odlanulo i bilo bi mu bolje. Pred njim je stupao ætitonoæa. a oklop mu teœak pet tisuøa mjedenih æekela. Visok bijaæe æest lakata i jedan pedalj. 1Sa 17:17 A Jiæaj reçe svome sinu Davidu: “Uzmi za svoju braøu ovu efu prœenoga œita i ovih deset hljebova i odnesi brœe svojoj braøi u tabor.” 1Sa 17:20 David ustade u rano jutro. onda øete vi biti naæe sluge i nama øete robovati. Ako li ja pobijedim njega i pogubim ga.” 1Sa 17:28 A kad je Eliab. David bi uzeo harfu i svirao. 1Sa 17:18 A ovih deset sireva odnesi njihovu tisuøniku. 1Sa 17:24 A çim su Izraelci ugledali toga çovjeka. 1Sa 17:25 Neki Izraelac reçe: “Jeste li vidjeli onoga çovjeka æto je iziæao? A iziæao je da izaziva Izraela. 1Sa 17:6 Na nogama je imao mjedene nogavice. 1Sa 17:8 On se postavi pred izraelske bojne redove i dovikne im: “Æto ste izaæli da se svrstate za bitku? Nisam li ja Filistejac. njegov najstariji brat. spremi se i ode kako mu bijaæe zapovjedio Jiæaj. kralj øe mu dati silno blago i dat øe mu svoju køer i oslobodit øe od poreza njegov oçinski dom u Izraelu. 1Sa 17:2 A Æaul i Izraelci skupiæe se i utaboriæe u Terebintskoj dolini.

jave to Æaulu. te s praøkom u ruci poåe prema Filistejcu. a u ruci David joæ drœaæe Filistejçevu glavu. 1Sa 17:54 A David uze Filistejçevu glavu i odnese je u Jeruzalem.” 1Sa 17:33 Ali Æaul odvrati Davidu: “Ne moœeæ ti izaøi na toga Filistejca da se boriæ s njim jer si ti joæ dijete. David se nudi da prihvati izazov 1Sa 17:32 David reçe Æaulu: “Neka nikome ne klone srce zbog onoga çovjeka! Tvoj øe sluga izaøi i borit øe se s tim Filistejcem. ne znam!” 1Sa 17:56 A kralj mu reçe: “Raspitaj se çiji je sin taj mladiø!” 1Sa 17:57 A kad se David vratio poæto je pogubio Filistejca. udario ga i istrgao mu ovcu iz ralja. Narod mu odgovori isto kao prvi put. kralju. kopljem i sulicom. 1Sa 17:41 A Filistejac se sve bliœe primicao Davidu.aliDaviduzaludpokuæa hodati. pa øe i taj neobrezani Filistejac proøi kao jedan od njih jer je izazvao bojne çete Boga œivoga. prezre ga s njegove mladosti . jer je Jahve gospodar bitke i on vas predaje u naæe ruke. ja øu te ubiti.” 1Sa 17:34 Ali David odgovori Æaulu: “Tvoj je sluga çuvao ovce svome ocu. pa kad bi doæao lav ili medvjed te uhvatio ovcu iz stada. 1Sa17:39PripasaDavidusvojmaçprekoodore. A ako bi se on digao na me. Sva øe zemlja znati da ima Bog u Izraelu. izvadi iz nje kamen i hitnu ga iz praøke. izvuçe ga iz korica i pogubi Filistejca odsjekavæi mu glavu. 1Sa 17:49 David segnu rukom u torbu. izabra u potoku pet glatkih kamenova i metnu ih u svoju pastirsku torbu. filistejski mrtvaci pokriæe put od Æaarajima sve do Gata i do Ekrona.” 1Sa 17:37 David joæ dometne: “Jahve koji me izbavio iz lavlje pandœe i medvjeåe æape izbavit øe me i iz ruku toga Filistejca. 1Sa 17:52 Tada ustadoæe Izraelci i Judejci. uhvatio bih ga za grivu i udarao ga dok ga ne bih ubio. 1Sa 17:36 I lava je i medvjeda tvoj sluga ubio.bijaæe David mladiø. upitao je svoga vojvodu Abnera: “Çiji je sin taj mladiø. a on ga pozva preda se. kamen mu se zabi u çelo i on pade niçice na zemlju.” Zato sve skinu sa sebe. na glavu mu stavi mjedenu kacigu i stavi mu oklop. 1Sa 17:53 Nato se Izraelci vratiæe iz te œestoke potjere za Filistejcima i opljaçkaæe njihov tabor.” Tada Æaul reçe Davidu: “Idi i Jahve neka bude s tobom!” 1Sa 17:38 Æaul obuçe Davida u svoju ratnu odoru. Dvoboj 1Sa 17:40 David uze svoj ætap u ruku. skinut øu tvoju glavu i joæ øu danas tvoje mrtvo tijelo i mrtva tjelesa filistejske vojske dati pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.” 1Sa 17:48 Kad se Filistejac pribliœio i poæao prema Davidu. 245 . a ja idem na te u ime Jahve Sebaota. dok je njegov ætitonoæa stupao pred njim.1Sa 17:29 A David odgovori: “A æto sam uçinio? Zar se ne smije ni rijeç reøi?” 1Sa 17:30 Tada se okrene od njega k drugome i zapita istim rijeçima kao prije. uze ga Abner i dovede ga pred Æaula. jer ne bijaæe navikao. digoæe bojnu viku i potjeraæe Filistejce do opkopa oko Gata i do gradskih vrata Ekrona. a oruœje njegovo poloœi u svoj æator. 1Sa 17:35 ja bih potrçao za njim. a on ratnik od svoje mladosti. 1Sa 17:55 Kad je Æaul vidio Davida gdje izlazi pred Filistejca. koja mu je sluœila kao torba za praøku. izaåe David iz bojnih redova i krenu pred Filistejca. 1Sa 17:42 A kad Filistejac pogleda i vidje Davida. 1Sa 17:44 Zatim Filistejac reçe Davidu: “Doåi k meni da dam tvoje meso pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim!” 1Sa 17:45 A David odgovori Filistejcu: “Ti ideæ na me maçem. lijepa lica. Kad Filistejci vidjeæe kako pogibe njihov junak. 1Sa 17:43 Zato Filistejac reçe Davidu: “Zar sam ja pseto te ideæ na me sa ætapovima?” I uze proklinjati Davida svojim bogovima. nagnuæe u bijeg. Abnere?” A Abner je odgovorio: “Tako mi tvoga œivota. 1Sa 17:31 Kad su ljudi çuli æto je govorio David. a nije imao maça u ruci. 1Sa 17:51 Zato David potrça i stade na Filistejca. 1Sa 17:46 Danas øe te Jahve predati u moju ruku. zgrabi njegov maç. I pogodi Filistejca u çelo. 1Sa 17:50 Tako je David praøkom i kamenom nadjaçao Filistejca: udario je Filistejca i ubio ga. Boga Izraelovih çeta koje si ti izazvao. 1Sa 17:47 I sav øe ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu maçem ni kopljem. rumen. pa reçe Æaulu: “Ne mogu hodati u tome jer nisam navikao.

izaåoæe œene iz svih gradova Izraelovih u susret kralju Æaulu veselo kliçuøi. çak i svoj maç.”) 1Sa 18:22 Tada Æaul zapovjedi svojim slugama ovako: “Razgovarajte se s Davidom tajno i recite mu: ‘Gle. samo mi budi hrabar i vodi Jahvine bojeve!” Miæljaæe Æaul: “Neøu da padne od moje ruke. 1Sa 18:20 Ali je Davida ljubila Æaulova køi Mikala. Tada mu Æaul dade svoju køer Mikalu za œenu. David je rukom udarao u harfu kao drugih dana. ali im David odgovori: “Zar je u vaæim oçima malenkost postati kraljev zet? Ja sam samo siromah i mali çovjek!” 1Sa 18:24 Æaulove sluge dojaviæe to Æaulu govoreøi: “Evo rijeçi æto ih je rekao David. 1Sa 18:29 I Æaul se joæ veøma poboja Davida i posta neprijatelj Davidu zauvijek. svoj luk i svoj pojas. a njemu bijaæe po volji da postane kraljev zet. Zato reçe: “Davidu su dale desetke tisuøa. kad su to javili Æaulu. David na desetke tisuøa. 1Sa 18:28 Æaul je jasno vidio da je Jahve s Davidom i da ga ljubi sav dom Izraelov. 1Sa 18:14 David je imao uspjeha na svim svojim putovima jer Jahve bijaæe s njim. Jonatanova se duæa prikloni Davidovoj duæi i Jonatan ga zavolje kao samoga sebe. nego filistejska ruka neka se digne na njega!” 1Sa 18:18 A David odgovori: “Tko sam ja i æto znaçi moj œivot. dadoæe je za œenu Adrielu iz Mehole. jer je Jahve bio s njim a od Æaula je odstupio. 1Sa 18:16 Ali svemu Izraelu i Judi omilje David jer ih je on vodio na svim njihovim putovima. 1Sa 18:15 Kad je Æaul vidio da David ima mnogo uspjeha. 1Sa 18:2 Æaul zadrœa Davida onoga istog dana kod sebe i nije mu dao da se vrati kuøi svoga oca. 1Sa 18:10 Sutradan zao duh Boœji napade Æaula. 1Sa 18:3 I Jonatan sklopi savez s Davidom jer ga je ljubio kao samoga sebe. tako da je bjesnio po kuøi.” (Æaul je po drugi put rekao Davidu: “Danas øeæ mi biti zet. 246 . pjevajuøi i pleæuøi uza zvuke bubnjeva i cimbala.1Sa 17:58 Æaul ga upita: “Çiji si ti sin. 1Sa 18:26 Æaulove sluge dojaviæe te rijeçi Davidu. Joæ prije nego æto je isteklo vrijeme. momçe?” A David odgovori: “Sin sam tvoga sluge Betlehemca Jiæaja. 1Sa 18:4 I skide Jonatan plaæt koji je imao na sebi i dade ga Davidu. zato budi kraljev zet. 1Sa 18:6 Za njihova povratka. nije mu bila draga ta pjesma. 1Sa 18:13 Zato ga Æaul ukloni iz svoje blizine i postavi ga za tisuønika: on je izlazio i vraøao se na çelu naroda.” 1Sa 18:1 Kad je David zavræio razgovor sa Æaulom.’” 1Sa 18:23 I Æaulove sluge ponoviæe te rijeçi Davidu. 1Sa 18:21 Reçe on u sebi: “Dat øu mu je. tako i svoju odoru. ali øe mu ona biti zamka i ruka filistejska diøi øe se na njega. 1Sa 18:11 I Æaul baci koplje govoreøi u sebi: “Sad øu pribiti Davida uza zid!” Ali mu se David izmaçe dva puta. obuze ga strah od njega. 1Sa 18:7 Œene su pleæuøi pjevale: “Pobi Æaul svoje tisuøe. æto li kuøa oca mojega u Izraelu da budem kraljev zet?” 1Sa 18:19 I kad doåe vrijeme da Æaulova køi Meraba poåe za Davida. a meni samo tisuøe! Joæ mu samo treba kraljevstvo!” 1Sa 18:9 I od toga dana Æaul poprijeko gledaæe Davida. kamo ga je god slao Æaul. omilio si kralju i svi te njegovi dvorani vole. 1Sa 18:5 Na svim svojim pohodima. 1Sa 18:27 spremi se David i krenu sa svojim ljudima te ubi Filistejcima dvije stotine ljudi.’” Æaul miæljaæe da øe tako Davida gurnuti u ruke Filistejcima. i donese njihove obreske i predade ih kralju na broj da bi postao njegov zet.” 1Sa 18:8 Æaul se vrlo raœestio. a Æaul je u ruci imao koplje. omilje on svemu narodu. pa i Æaulovim dvoranima. bilo mu je pravo.” 1Sa 18:25 A Æaul odgovori: “Ovako recite Davidu: ‘Kralj ne traœi nikakva œenidbenog dara nego samo sto filistejskih obrezaka da se osveti kraljevim neprijateljima. 1Sa 18:17 Æaul reçe Davidu: “Evo svoju najstariju køer Merabu dat øu ti za œenu. David bijaæe sretne ruke i Æaul ga postavi na çelo svojim ratnicima. 1Sa 18:12 Æaul se poçe bojati Davida. kad se David vraøao ubivæi Filistejca.

Budi. David neøe umrijeti!” 1Sa 19:7 Tada Jonatan dozva Davida i kaza mu sve te rijeçi. a David rukom udarao u harfu. poloœi ga u postelju. Ali Davidova œena Mikala javi to Davidu govoreøi: “Ako noøas ne umakneæ na sigurno mjesto.” 1Sa 19:20 Tada Æaul posla glasnike da uhvate Davida. on posla druge glasnike. dakle. Jonatan se zauzima za Davida 1Sa 19:1 Æaul razloœi svome sinu Jonatanu i svim svojim dvoranima svoju namjeru da ubije Davida. sutra øeæ biti mrtav!” 1Sa 19:12 Tada Mikala spusti Davida kroz prozor. Zatim Jonatan dovede Davida k Æaulu i David opet dobi sluœbu koju je imao prije. stavi mu oko glave kozju dlaku i pokri ga pokrivaçem. David je imao viæe uspjeha nego svi Æaulovi dvorani. s kozjom dlakom oko glave! 1Sa 19:17 Tada Æaul reçe Mikali: “Zaæto si me tako prevarila i pustila moga neprijatelja da pobjegne i da se spasi?” A Mikala odgovori Æaulu: “On mi je rekao: ‘Pusti me da odem. Zaæto bi se. 1Sa 19:14 Kad je Æaul poslao glasnike da uhvate Davida. Kad su oni vidjeli zbor proroka u proroçkom zanosu. dakle. vrlo je volio Davida. javit øu ti. 1Sa 19:21 Kad su to javili Æaulu. ali i oni padoæe u proroçki zanos. Æaulov sin. 1Sa 19:5 On je stavio œivot svoj na kocku. Ali i njega obuze duh Boœji te je iæao u proroçkom zanosu sve dok nije doæao u Najot u Rami. iziåe David na bojiæte da se bori s Filistejcima. Potom odoæe on i Samuel i nastaniæe se u Najotu. Tako je nastala uzreçica: “Zar je i Æaul meåu prorocima?” Jonatan pomaœe Davidu na bijegu 1Sa 20:1 David pobjeœe iz Najota u Rami i doåe k Jonatanu te mu reçe: “Æto sam uçinio? Kakva je bila moja krivica i æto sam zgrijeæio tvome ocu da traœi moj œivot?” 247 . 1Sa 19:22 Tada Æaul krenu sam u Ramu i kad doåe do velikog bunara kod Sekua. gle: u postelji bjeæe idol. ali i oni padoæe u proroçki zanos.” 1Sa 19:15 Ali Æaul vrati glasnike natrag da vide Davida i zapovjedi im: “Donesite ga k meni u postelji da ga ubijem!” 1Sa 19:16 A kad su glasnici uæli. Mikala spasava Davida 1Sa 19:11 Iste noøi Æaul posla glasnike da nadziru Davidovu kuøu jer je htio da ubije Davida u rano jutro. zapita: “Gdje su Samuel i David?” I odgovoriæe mu: “Eno ih u Najotu u Rami. 1Sa 19:19 A Æaulu javiæe ovako: “Eno Davida u Najotu u Rami. 1Sa 19:9 Tada zao duh Jahvin obuze Æaula: kad je sjedio u svojoj kuøi. Ali Jonatan. ostani u skroviætu i pritaji se. Potom Æaul posla i treøe glasnike. ali koliko su god puta izlazili. David pobjeœe i spasi se. s kopljem u ruci. ubio je Filistejca i Jahve je pribavio veliku pobjedu svemu Izraelu: vidio si i radovao se. I ode on k Samuelu u Ramu i javi mu sve æto mu je uçinio Æaul. ili øu te ubiti!’” Æaul i David kod Samuela 1Sa 19:18 Tako je David pobjegao i spasio se. ona im reçe: “Bolestan je. ali on izmakne Æaulovu udarcu te se koplje zabode u zid. 1Sa 19:2 I Jonatan to javi Davidu ovako: “Moj otac Æaul kani te ubiti. naprotiv. Æaul napada Davida 1Sa 19:8 Kad je rat i opet buknuo. ogrijeæio o nevinu krv ubijajuøi Davida bez razloga?” 1Sa 19:6 Æaul posluæa Jonatanove rijeçi i zakle se: “Œivoga mi Jahve. zatim je legao gol i ostao tako cio onaj dan i svu noø. 1Sa 19:13 A Mikala uze idol. 1Sa 19:3 A ja øu izaøi i stajat øu pokraj svoga oca u polju gdje ti budeæ i govorit øu za tebe sa svojim ocem. i porazi ih tako da su pobjegli pred njim. 1Sa 19:10 Æaul pokuæa da svojim kopljem pribode Davida uza zid. obuze Boœji duh i Æaulove glasnike te i oni padoæe u proroçki zanos. ono æto je radio bilo je od velike koristi za tebe.” 1Sa 19:4 Jonatan pohvali Davida svome ocu Æaulu i reçe mu ovako: “NekasekraljneogrijeæiosvogasluguDavidajerseonnijeniætaogrijeæio o tebe.1Sa 18:30 A filistejski su knezovi izlazili u boj. a Samuela im na çelu. 1Sa 19:24 Tu i on svuçe svoje haljine jer i njega obuze zanos pred Samuelom. Kad saznam kako je.” 1Sa 19:23 On odmah poåe prema Najotu u Rami. na oprezu sutra ujutro. i tako ime njegovo posta vrlo slavno. On ode i spasi se bijegom.

ubij me sam. Kad je doæao mlaåak.” 1Sa 20:17 Tada se Jonatan joæ jednom zakune Davidu ljubavlju svojom.’ Eto. da ne bude œalostan. jer øe tvoje mjesto biti prazno. jer te Jahve æalje odavde. na mjesto uza zid. Ako li plane gnjevom. pa misli: ‘Ne treba da Jonatan iæta zna o tome. 1Sa 20:16 neka ime Jonatanovo ne iæçezne s domom Æaulovim. a da to meni ne otkrije. 1Sa 20:25 Kralj sjede na svoje obiçno mjesto.’ Ali œivoga mi Jahve i œivota mi tvoga.” 1Sa 20:27 Sutradan iza mladog mjeseca. jer ga je ljubio svom ljubavlju duæe svoje. 1Sa 20:12 Tada Jonatan reçe Davidu: “Jahve. 1Sa 20:8 Iskaœi. 1Sa 20:26 Ali Æaul ne reçe niæta onaj dan jer miæljaæe: “Dogodilo mu se ætogod. Eto. moøi øeæ mi iskazati milosråe Jahvino. stekao tvoju naklonost. 1Sa 20:23 A za ovaj dogovor æto smo ga ugovorili ja i ti neka je Jahve svjedok izmeåu mene i tebe dovijeka!” 1Sa 20:24 Potom se David skri u polju. 1Sa 20:19 Prekosutra øe se joæ oçitije vidjeti da te nema. bit øe da nije çist. jer je za tebe dobro i nema nikakve opasnosti. izaåimo u polje!” I izaåu obojica u polje. 1Sa 20:21 A onda øu poslati momka i reøi mu: ‘Idi! Naåi strijelu!’ Ako onda doviknem momku: ‘Pazi. i Æaul upita svoga sina Jonatana: “Zaæto Jiæajev sin nije doæao na objed ni juçer ni danas?” 1Sa 20:28 A Jonatan odgovori Æaulu: “David me uporno molio da ga pustim da ide u Betlehem. Bog Izraelov. neka mi bude svjedok! Ja øu iskuæati svoga oca sutra u ovo doba.1Sa 20:2 A on mu odgovori: “Daleko od tebe ta misao! Ti neøeæ poginuti. da se skrijem u polju do veçera. 1Sa 20:15 ne uskrati svoje dobrote mome domu dovijeka! Kad Jahve redom iskorijeni Davidove neprijatelje s lica zemlje. milost svome sluzi kad si slugu svoga uveo sa sobom u savez Jahvin. ima samo jedan korak izmeåu mene i smrti. 1Sa20:20Ajaøuprekosutraizmetatistrijelenaonustranukaodagaåam onamo. i Jahve neka bude s tobom kao æto je bio s mojim ocem! 1Sa 20:14 Ako ja joæ budem œiv. zar ti ja ne bih dojavio?” 1Sa20:10DavidupitaJonatana:“Atkoøemijavitiakotitvojotacodgovori æto zlo?” 1Sa 20:11 Jonatan odgovori Davidu: “Hodi. Jonatansesmjestisuçelicenjemu.aDavidovomjesto osta prazno. reøi øeæ mu ovako: ‘David me uporno molio da ga pustim da skokne u svoj grad Betlehem. Zaæto bi. Ako sam. a ti doåi na mjesto gdje si se bio skrio u dan onoga dogaåaja i sjedni kraj onoga humka æto ga znaæ. 1Sa 20:18 Potom reçe Jonatan Davidu: “Sutra je mladi mjesec i opazit øe se da te nema.AbnersjedekrajÆaula. dakle. moj otac ne poduzima niæta. moj otac krio od mene upravo to? Neøe to biti!” 1Sa 20:3 Ali se David zakle i reçe: “Tvoj otac dobro zna da sam ja stekao tvoju naklonost. jer se ondje slavi godiænja œrtva za svu njegovu obitelj. donesi je!’ . a ja ne poæaljem k tebi da te obavijestim.ti onda otiåi.” 1Sa 20:4 Tada Jonatan upita Davida: “Æto œeliæ da uçinim za tebe?” 1Sa 20:5 A David odgovori Jonatanu: “Evo. dakle.” 248 . bilo veliko ili ne bilo. kralj je sjeo za stol da jede. tako mi Jahve œivoga! 1Sa 20:22 Ako li doviknem momku: ‘Pazi. strijela je onamo dalje od tebe!’ . sutra je mladi mjesec i ja bih morao jesti s kraljem za stolom. znaj da je çvrsto naumio da me pogubi. javit øu ti i pustit øu te da odeæ u miru.ti onda doåi. ali me ti pusti da odem. strijela je ovamo bliœe od tebe. zato ga nema kod kraljeva stola. 1Sa 20:13 neka Jahve uçini to zlo Jonatanu i neka mu doda drugo zlo! Ako li mome ocu bude drago da ti uçini zlo. dakle. 1Sa 20:29 Rekao mi je: ‘Pusti me da idem jer slavimo obiteljsku œrtvu u mom gradu i moja su me braøa pozvala da doåem. tvoj je sluga spaæen. opet Davidovo mjesto osta prazno. Ali ako ima kakva krivica na meni. drugi dan u mjesecu. inaçe øe Jahve traœiti o tome raçun od Davida.’ 1Sa 20:7 Ako on rekne: ‘Dobro!’. zaæto bi me vodio k svome ocu?” 1Sa 20:9 A Jonatan mu odgovori: “Daleko od tebe ta misao! Kad bih ja pouzdano znao da je moj otac çvrsto naumio da na tebe svali nesreøu. daj mi dopust da pohodim svoju braøu. 1Sa 20:6 Ako tvoj otac opazi da me nema. Ako bude dobro po Davida. ako li umrem.

jer nije bilo drugoga kruha ondje osim œrtvenoga. a Jonatan se vrati u grad. Ovaj dræøuøi poåe u susret Davidu i upita ga: “Zaæto si sam i nema nikoga s tobom?” 1Sa 21:3 A David odgovori sveøeniku Ahimeleku: “Kralj mi je dao nalog i rekao mi: ‘Nitko neka niæta ne dozna zaæto te æaljem i æto sam ti zapovjedio!’ A momke sam poslao da me doçekaju na tom i tom mjestu. izmeåu moga potomstva i tvoga potomstva dovijeka!” 1Sa 21:1 Nato David usta i ode. ako ga hoøeæ uzeti. Potom se izljubiæe i plakahu zajedno dok se nisu isplakali. zamotan je u plaæt i poloœen iza opleøka. 1Sa 21:12 A dvorani Akiæevi rekoæe svome kralju: “Nije li to David. a bio je nadglednik Æaulovih pastira. kralj zemlje? To je onaj o kome su pleæuøi pjevali: ‘Pobi Æaul svoje tisuøe. a Jonatan odape strijelu tako da je preletjela preko njega. 1Sa 21:9 David upita Ahimeleka: “A nemaæ li ovdje pri ruci kakvo koplje ili maç? Nisam uzeo sa sobom ni svoga maça ni svoga oruœja. 1Sa 21:8 Ondje je istoga dana bio jedan od Æaulovih slugu. kralju Gata. viknu Jonatan za momkom: “Nije li strijela onamo dalje od tebe?” 1Sa 20:38 Joæ Jonatan viknu za momkom: “Brœe! Poœuri se! Ne stoj!” Jonatanov momak diœe strijelu i donese je svome gospodaru. pade niçice na zemlju i pokloni se tri puta. jer je kraljev nalog bio hitan. ali samo ako su se tvoji momci uzdrœali od œena. 249 . David na desetke tisuøa. jer drugoga osim njega nema ovdje. Zato sad poæalji po njega i dovedi ga k meni jer je osuåen na smrt. zadrœao se pred Jahvom. uistinu su danas çisti tijelom. samo su Jonatan i David znali o çemu se radi. 1Sa 20:34 Jonatan ustade od stola sav jarostan i nije jeo niæta toga drugog dana u mjesecu jer se zabrinuo za Davida æto ga je njegov otac pogrdio. 1Sa 20:40 Nato Jonatan preda oruœje momku i reçe mu: “Idi i odnesi to u grad!” 1Sa 20:41 Kad je momak otiæao. 1Sa 20:37 Kad je momak doæao do mjesta gdje je bila strijela koju je izbacio Jonatan. daj mi ga!” David kod Filistejaca 1Sa 21:11 Potom David ustade i pobjeœe onaj dan daleko od Æaula i doåe Akiæu. onoga koji se uklanjao ispred Jahve da se zamijeni toplim kruhom u dan kad se uzima. ili æto god se naåe!” 1Sa 21:5 A sveøenik odgovori Davidu: “Nemam pri ruci obiçnoga kruha nego samo svetoga kruha.” 1Sa 21:7 Tada mu sveøenik dade svetoga kruha. kao uvijek kad izlazimo na vojni pohod.” 1Sa 21:6 David odgovori sveøeniku ovako: “Sasvim pouzdano! Œene su nam bile uskraøene.” 1Sa 20:32 A Jonatan odvrati svome ocu Æaulu i reçe mu: “Zaæto on mora umrijeti? Æto je uçinio?” 1Sa 20:33 Tada Æaul izmetnu koplje na sina da ga probode. onoga koga si ubio u Terebintskoj dolini.’” 1Sa 21:13 David se zamisli o tim rijeçima i silno se uplaæi gatskoga kralja Akiæa.” I momak otrça.” 1Sa 21:10 A sveøenik mu odgovori: “Ovdje je maç Filistejca Golijata. neøeæ biti siguran ni ti ni tvoje kraljevstvo.nasramotu svoju i na sramotu majçinu krilu! 1Sa 20:31 Jer dokle god bude œiv na zemlji Jiæajev sin. 1Sa 20:39 Momak nije niæta opazio. 1Sa 20:35 Sutradan ujutro izaåe Jonatan u polje prema dogovoru s Davidom. 1Sa 20:36 I on reçe svome momku: “Ti øeæ otrçati i naøi strijele koje øu sada izmetnuti. daj mi ih. uzmi ga samo. zvao se Doeg Edomac. Jonatan vidje da je njegov otac odluçio da ubije Davida. 1Sa 21:4 A sada.” A David odvrati: “Takva viæe nema. i tijela su u momaka çista. David iziåe iza humka. 1Sa 20:42 Zatim Jonatan reçe Davidu: “Idi u miru! Æto smo se obojica zakleli Jahvinim imenom. 1Sa 21:2 David doåe u Nob k sveøeniku Ahimeleku. ako imaæ pri ruci pet hljebova. neka Jahve bude svjedok izmeåu mene i tebe. 1Sa 21:14 Tada se David poçe pretvarati pred njima kao da je umobolan i vladati se kao luåak u njihovim rukama: bubnjao je po vratima i puætao da mu teçe slina niz bradu.1Sa 20:30 Tada Æaul planu gnjevom na Jonatana i reçe mu: “Izrode i propalico!MisliædaneznamdasiusavezusJiæajevimsinom. Iako je ovo obiçan put. s njim je iæao mlad momak.

Ahitubov sine!” A on odgovori: “Evo me. ÆauljeupravobiouGibei. svi nezadovoljni. glavar tvoje tjelesne straœe.tiisvatvojaobitelj!” 1Sa 22:17 I kralj zapovjedi glasonoæama koji stajahu oko njega: “Pristupite i pogubite sveøenike Jahvine jer su i oni pomogli Davidu: znali su da je na bijegu. koji je stajao meåu Æaulovim dvoranima. I doåoæe svi pred kralja. 1Sa 22:18 Tada kralj zapovjedi Doegu: “Pristupi ti i smakni sveøenike!” Doeg Edomac pristupi i smaknu sveøenike: on pogubi u onaj dan osamdeset i pet ljudi koji su nosili laneni opleøak. 1Sa 22:12 Tada reçe Æaul: “Çuj me.” 1Sa 23:2 David tada upita Jahvu: “Treba li da idem na Filistejce i hoøu liihpotuøi?”AJahveodgovoriDavidu:“Idi. jer sluga njegov nije znao od svega toga niæta!” 1Sa22:16Alikraljodvrati:“Tiøeæumrijeti. 1Sa 22:21 Ebjatar javi Davidu da je Æaul poklao Jahvine sveøenike. traœit øe moj. Kod mene øeæ biti dobro çuvan. uz to kraljev zet. pohara oætricom maça.” 1Sa 22:4 I ostavi ih kod kralja moapskoga i oni ostadoæe kod njega sve dok David bijaæe u skroviætu. ti i Jiæajev sin? Ti si mu dao kruha i maç i traœio si za njega savjet od Boga da se digne protiv mene kao neprijatelj. svi zaduœeni. tako vjeran.” 1Sa 22:11 Æaul nato zapovjedi da pozovu sveøenika Ahimeleka.potuøiøeæFilistejceioslobodit øeæ Keilu. i on im posta voåom. 1Sa 22:10 Ovaj je zatraœio za njega savjet od Jahve i dao mu hrane i predao mu maç Filistejca Golijata. gospodaru!” 1Sa 22:13 A Æaul ga upita: “Zaæto ste se urotili protiv mene.” David u Keili 1Sa 23:1 Javiæe onda Davidu: “Filistejci opsjedaju Keilu i pljaçkaju gumna. 1Sa 22:20 Izbavio se samo jedan sin Ahimeleka. 1Sa 22:22 A David odvrati Ebjataru: “Ja sam veø onoga dana kad ondje bijaæe Doeg Edomac znao da øe on zacijelo javiti to Æaulu! Ja sam kriv za œivote tvoga oçinskog doma. çovjek koji je poætovan u tvojoj kuøi? 1Sa22:15ZarsamdanasprviputtraœiozanjegasavjetodBoga?Daleko od mene svaka druga misao! Neka kralj niæta ne okrivljuje svoga sluge i sve njegove obitelji. po imenu Ebjatar i pobjegao k Davidu. i reçe: “Ja sam vidio Jiæajeva sina kad je doæao u Nob k Ahimeleku. a nisu mi to dojavili.” 1Sa 22:14 Ahimelek odgovori kralju: “A tko je meåu svim tvojim slugama ravan Davidu. Ahitubova sina. Ahitubovu sinu. 1Sa 22:2 Osim toga skupiæe se oko njega svi koji bijahu u nevolji. 1Sa 22:5 Ali prorok Gad reçe Davidu: “Nemoj ostati u svome skroviætu.sjediojepodtamariskomnauzviæici. nego idi i zaåi u zemlju Judinu. 1Sa 22:3 Odande ode David u Mispu u zemlji moapskoj i reçe kralju moapskome: “Dopusti da se moj otac i moja mati sklonu kod vas dok ne vidim æto øe Bog uçiniti sa mnom. sveøenike u Nobu. kao æto se danas dogaåa. 1Sa 22:19 I Nob. sinovi Benjaminovi! Hoøe li vam i Jiæajev sin svima darovati njive i vinograde? Hoøe li vas sve postaviti za tisuønike i stotnike? 1Sa 22:8 A zaæto ste se onda svi urotili protiv mene? Nema nikoga da mi dojavi kad moj sin sklapa savez s Jiæajevim sinom. doåoæe onamo da mu se prikljuçe. a oko njega stajali svi njegovi dvorani. goveda.” 1Sa 22:9 Tada progovori Doeg Edomac. 1Sa 22:23 Ostani kod mene.Ahimeleçe. nema nikoga meåu vama da me poœali i da mi otkrije kako je moj sin podjario moga slugu na me.” 250 . ne boj se: tko bude traœio tvoj œivot. Pokolj sveøenika iz Noba 1Sa 22:6 Æaul doznade da se pojavio David s ljudima koji bijahu s njim.” I David ode i zaåe u Heretsku æumu.” Ali kraljevi straœari ne htjedoæe diøi ruke na Jahvine sveøenike da ih smaknu. sveøeniçki grad. magarce i ovce. A kad su to çula njegova braøa i sva njegova obitelj.1Sa 21:15 Tada Akiæ reçe svojim dvoranima: “Vidite dobro da je çovjek lud! Zaæto ga dovodite k meni? 1Sa21:16Zarnemamdostabudalatemidovoditeovogadamidosaåuje svojim ludilom? Zar øe taj uøi u moju kuøu?” David poçinje svoj lutalaçki œivot 1Sa 22:1 David ode odande i skloni se u æpilju Adulam. kao æto se dogaåa danas.skopljem u ruci. pobivæi muækarce i œene. Ahitubova sina. 1Sa22:7IreçeÆaulsvojimdvoranimakojistajahuokonjega:“Posluæajte me. djecu i dojençad. A bijaæe ih oko njega do çetiri stotine ljudi. i svu njegovu obitelj.

Tada øu ja poøi s vama. kad god zaœeliæ siøi. 1Sa 23:20 Sada. iøi øu za njegovim tragom po svim Judinim rodovima. a Jonatan ode svojoj kuøi. 1Sa 23:19 Jednoga dana doåoæe Zifejci k Æaulu u Gibeu i javiæe mu: “David se krije kod nas u gorskim skloniætima u Horæi. mene i moje ljude. u Horæi. 1Sa 23:9 Kad je David doznao da mu Æaul snuje zlo.” 1Sa 23:21 A Æaul odgovori: “Blagoslovio vas Jahve æto ste me poœalili! 1Sa 23:22 Idite. 1Sa 23:16 Tada Æaulov sin Jonatan krenu na put i doåe k Davidu u Horæu i ohrabri ga u ime Boœje. 1Sa 23:23 Zato pretraœite sve rupe u koje se zavlaçi. Davidova velikoduænost 1Sa 24:1 David se odande uspe i nastani u engadskim gorskim skloniætima.” 1Sa 23:24 Tada krenuæe na put i odoæe u Zif. A kad su Æaulu javili da je David utekao iz Keile. 1Sa 23:6 Kad je ono Ebjatar. u Æaulove ruke?” A Jahve odgovori: “Predat øe vas!” 1Sa 23:13 Tada David ustade sa svojim ljudima. 1Sa 24:4 Iduøi doåe k ovçjim torovima pokraj puta. odusta od vojnog pohoda. u Judi. reçe sveøeniku Ebjataru: “Donesi opleøak!” 1Sa 23:10 Nato se David pomoli: “Jahve. u neprestanom strahu. pobjegao k Davidu. 1Sa 23:7 Kad su Æaulu javili da je David uæao u Keilu. 1Sa 23:11 Hoøe li Æaul doøi kao æto je tvoj sluga çuo? Jahve.” 1Sa 23:18 I sklopiæe njih dvojica savez pred Jahvom. bijaæe ih oko æest stotina. javiæe mu ovo: “David je u Engadskoj pustinji!” 1Sa 24:3 Tada Æaul uze tri tisuøe odabranih ljudi iz svega Izraela i poåe da traœi Davida i njegove ljude na istok od Litica divokoza. 1Sa 23:17 Reçe mu: “Ne boj se. 1Sa 23:27 doåe glasnik Æaulu s poruko