P. 1
Knjizevne TEORIJE 20. Veka - Poljaci

Knjizevne TEORIJE 20. Veka - Poljaci

5.0

|Views: 20,472|Likes:
Published by Jasmina Nocic

More info:

Published by: Jasmina Nocic on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

Sections

KNJIŽEVNE TEORIJE XX VEKA

Biblioteka
KNJIŽEVNE NAUKE

Kolekcija
OSNOVA

Urednik

Gojko Tešić

Glavni i odgovorni urednik

Slobodan Gavrilović

Ilustracija na koricama

KNJIŽEVNE
TEORIJE XX VEKA

S poljskog prevela
Ivana Đokić

Naslov izvornika
Anna Burzyńska
Michał Paweł Markowski
TEORIE LITERATURY XX WIEKU

Stručna redakcija
Prof. dr Mirjana D. Stefanović

Copyright © by Anna Burzyńska & Michał Paweł Markowski, 2006.

Copyright © JP Službeni glasnik, 2009
www.slglasnik.com

Profesoru Henriku Markjeviču

Svako ponekad može da naiđe na origi­
nalnog pesnika, sociologa, filozofa, ali je
veoma loša ideja tvrditi da neka discipli­
na ima misiju koju treba da ispuni.

Ričard Rorti11

Humanistička disciplina u svakom trenut­
ku više podseća na međusobno sukoblje­
ne dijalekte nego na jezik koji se zajedni­
čki koristi. Njeno najprirodnije stanje je
višeglasje teorijskih istina.

Januš Slavinjski22

1

2

1 G. Borradori, Rozmowy amerikańske, Poznań, 1999, str. 138.
2 J. Sławiński, Wszystko od początku, u: Miejsce interpretacji, Gdańsk, 2006,
str. 111.

9

Od autora

Ovaj priručnik je posvećen književnim teorijama XX veka. Njegov
zadatak je skroman i odnosi se na elementarna pitanja. Autori su
rešili da sumiraju znanje o najvažnijim strujama nauke o književ­
nosti i da ih predstave na za njih najčitljiviji moguć način, vodeći
računa o idejama koje ne ulaze u okvir istraživanja teorije književ­
nosti. Ovo nije detaljno izlaganje metoda primenjivanih u analizi
književnih dela, već pre istorijski pregled filozofije književ­
nosti, odnosno pogleda na književnost, s posebnim osvrtom na
njihove filozofske implikacije i kontekste. Nije ni iscrpno izlaganje
(za to bi bila potrebna nekoliko puta obimnija knjiga), već pre pod­
sticaj za samostalna proučavanja na osnovu informacija datih u
pojedinačnim poglavljima. Ovde, dakle, nema mnogo originalnih
zapažanja, iako – imajući u vidu stanje istraživanja poljske istorije te­
orijskoknjiževnih doktrina – ima prilično napomena formulisanih
prvi put. Nije ni kompletan priručnik jer didaktička premisa koja le­
ži u osnovi njegove koncepcije stavlja akcenat više na škole nego na
značajne ličnosti koje su išle pravcima suprotnim obavezujućim teo­
rijama. Zato ovde nema posebnih poglavlja posvećenih ni Nortropu
Fraju, ni Erihu Auerbahu, ni Reneu Žiraru ni Haroldu Blumu, mada
su pominjani; ali zato postoje poglavlja posvećena strukturalizmu,
psihoanalizi, dekonstrukciji i postkolonijalnoj kritici, jer je pre sve­
ga reč o skiciranju široke metodološke panorame na osnovu koje bi
postali čitljiviji izraziti idiomi. Jedini izuzetak od ovog pravila je teo­
rija Mihaila Bahtina i to s obzirom na njen veliki uticaj – koji do da­
nas traje – na evropsku i američku nauku o književnosti. Priručnik
obuhvata čitav XX vek i zato je skoro svim pravcima posvećena ista
pažnja. Izuzetak su strukturalističke teorije koje su zapravo već – kako
se čini – izgubile svoju vitalnost u kompleksu nauke o književnosti,
ali se ipak sa istorijske tačke gledišta njihova ogromna uloga u ob­
likovanju književnoteorijske vulgate ne dovodi u pitanje. Slično je
i sa poststrukturalizmom kao i feminizmom, čiji su neujednačenost

Filozofija
književnosti

Teorijskoknjiževne
škole

10

Književne teorije XX veka

i ekspanzivnost zahtevali složeniji, samim tim i opširniji opis. A izo­
stavljanje marksizma, koje za neke čitaoce može biti neprihvatljivo,
četvorostruko je motivisano: prvo, autori smatraju – možda riziku­
jući – da u proteklom veku marksizam nije bio, uprkos prividima,
plodna i važna doktrina u svetskoj nauci o književnosti. Drugo, da­
nas je u Poljskoj teško naći aktivne pristalice marksističke metodo­
logije i njene predavače (zato se mogu naći pristalice svake od osta­
lih škola); treće, najživlji marksistički residuum našao se danas u
kulturnim i istorijskim istraživanjima predstavljenim u ovoj knjizi.
I, napokon, zašto ne reći i to, autori smatraju da svaka od predsta­
vljenih škola ima veći značaj za razmišljanje o književnosti nego
marksizam. Ovo je najbitnije (iako, sigurno, nije jedino) odstupanje
koje smo zbog sopstvenih sklonosti učinili u ovom priručniku.
Pošto je o sklonostima reč, autori su u isto vreme – iako su vodi­
li računa o objektivnosti – smatrali da moraju napustiti svoje lične
tačke gledišta. Ne razmišljaju o književnosti i nauci o književnosti
na isti način, koriste za njihov opis drugačiji jezik, tako da je bilo
bitno da se zadrži izražajnost svakog poglavlja. S tim u vezi, neke
pojave su opisivane u različitim kontekstima i iz drugih perspektiva
(pa i kad je reč o dekonstrukciji). Na taj način su i praktično hteli
da dokažu najvažniju tezu na kojoj se insistiralo u ovoj knjizi, nai­
me, da ne postoji nikakav nadređen teorijskoknjiževni jezik koji bi
potisnuo u senku manje adekvatne jezike opisa u kojima nijedna
od metoda nije privilegovana u odnosu na druge, da nijedan teoreti­
čar nije najistaknutiji teoretičar zato što zna istinu o tome šta je „za­
pravo“ književnost. Pošto postoje različite književne teorije, postoje
i različite metateorije, i sa ovom prilično očiglednom činjenicom
treba se pomiriti. Čitaocu je ostavljeno da odluči koja mu od pred­
stavljenih strategija opisa, opisanih škola i metodâ u ovom priručni­
ku najviše odgovara.

Svako poglavlje ima dodatke koji olakšavaju kretanje po kom­
plikovanim hodnicima teorijskoknjiževnog lavirinta. To su i rečnič­
ka objašnjenja ključnih pojmova i problema vezanih za datu školu,
kao i hronologija čiji je cilj smeštanje teorije u kulturnoistorijski
kontekst. Kompilacija svih pojedinačnih hronologija omogućila bi
čitaocima da im bude jasan paralelizam na koji su bile osuđene me­
đusobno isključujuće teorije. Dvadeseti vek je, kako to piše u Uvodu
Ane Bužinjske, zaista bio vek teorije, mada je ta snaga toliko oslabi­
la da možemo videti šta se desilo između prvih istupanja formalista
koji su brinuli o čistoti književnoteorijske metodologije i žestokih
filipika Stenlija Fiša ili Ričarda Rortija protiv teorije.

Strategije
opisa

Teorijskoknjiževni
jezik

Razvoj teorija

11

Ko su korisnici ove knjige? Očigledno su to, pre svega, studenti
humanističkih usmerenja za koje su obavezni takvi predmeti kao
što je književna teorija ili metodologija književnih istraživanja.
Međutim, praveći njihovu mapu u XX veku autori su bili svesni
da zalaze na srodne terene, uglavnom u domen filozofije, estetike
i sociologije, što čini da čitaoci ovog rada takođe mogu biti, pa čak
i treba da budu, studenti svih humanističkih usmerenja ili – još ši­
re – svi oni koji se interesuju za filozofske i kulturne promene u
prošlom veku. Budući da predstavlja panoramu književnih teorija
XX veka, ova knjiga takođe je vodič kroz humanistiku tog veka, ko­
ja podstiče dalja izučavanja filozofije književnosti i kulture.
Autori se, što je razumljivo, osećaju dužnicima mnogim pleme­
nitim učiteljima metateorijske sinteze. Međutim, ova knjiga sigur­
no ne bi nastala da nismo nedavno – u Ulici golubova u Krakovu,
u Institutu poljske filologije – sreli profesora Henrika Markjeviča
čiji neumoran napor predstavljanja najnovijih pravaca u istraživanji­
ma književnosti u inostranstvu nije podstakao naš veći entuzijazam
i isto tako iskrenu zavist. Predajući ovu knjigu zainteresovanim čita­
ocima autori je s dubokom zahvalnošću posvećuju upravo profeso­
ru, sa osećanjem da smo loši nastavljači delatnosti koju je on zapo­
čeo i sa zebnjom kako će je on prihvatiti.

Ana Bužinjska
Mihal Pavel Markovski

Tipičan korisnik
knjige

Vodič kroz
humanistiku
XX veka

UVOD

Teorija književnosti je:

– vrsta autorefleksije

Frenk Lentričija

– kritička svest

Edvard Said

– intelektualni rad usko povezan s praksom
Volter Kejn

– aktivnost koja u stopu prati praksu

Dejvid Atkins

– disciplina koja stvara okvir za interpre­
tativnu praksu

Gregori Džej, Dejvid Miler

– diskurs koji interpretira druge diskur­
se, odnosno kulturna kritika

Džozef Natoli

– vrsta retoričke prakse

Stiven Mejlo

– model koji želi da vlada praksom

Stenli Fiš

– diskurs o diskursima

Ralf Koen

– široko interdisciplinarno polje

Džonatan Kaler

– disciplina koja postavlja opšte principe
koji se tiču književnosti, kritike i inter­
pretacije književnog dela

Vendel V. Haris

– disciplina koja predstavlja osnovu za
književnu kritiku

Viljam Rajter

– široka kritička rasprava o statusu teorije
Rodžer Pul

– univerzalna teorija nemogućnosti teorije
Pol de Man

– mesto na kojem se međusobno sporazu­
mevaju književnost i filozofija

Ričard Rorti

– praksa

Mišel Fuko

Uvod

15

Teorija književnosti juče, danas, sutra

Iz navedenog provizornog spiska mišljenja savremenih istaknu­
tih teoretičara i filozofa o tome šta je, odnosno šta bi trebalo da bude
teorija književnosti, proističe, pre svega, sugestija – koje smo sigurno
svesni – da ne samo što je u proučavanju književnosti sam pojam „te­
orije“ veoma višeznačan već i da su još neodređenije obaveze koje joj
se pripisuju. Štaviše – ovakvo nabrajanje definicija teorije moglo bi
se protegnuti u beskraj, što čak i nije specifično samo za naše vreme
u kojem se, kako je s pravom primetio jedan američki istraživač, više
uopšte ne može govoriti o jednoj teoriji književnosti već samo o broj­
nim različitim teorijama, tako da je spisak ovih poslednjih otvoren i
raste zastrašujućim tempom.1

Kad bismo, na primer, nekom od fran­
cuskih strukturalista između šezdesetih i sedamdesetih godina posta­
vili pitanje „šta je teorija književnosti?“, mogli bismo da čujemo da je
to zajednički, celovit i univerzalan sistem opštih tvrdnji u okviru ko­
jeg sve što se tiče književnosti mora da pronađe svoje mesto i dobije
racionalno objašnjenje. Štaviše – otprilike bismo u isto vreme takođe
bili u situaciji da se sretnemo s mišljenjem da je teorija ona disciplina
koja je u suštini uperena protiv književnosti, jer nastoji da je podredi
krutim shemama i taksonomijama ili da je pre svega pozvana da ogra­
niči slobodu interpretacije književnog teksta i da liši čitaoce prijatnosti
čitanja. Jedni bi, dakle, smatrali teoriju najvažnijim delom nauke o
književnosti, koji joj pruža zaista „snažnu“ naučnu osnovu, drugi bi
nas, pak, uveravali da teorija uopšte nije potrebna književnosti, pa
čak – kako je to verovatno najsnažnije iskazao nešto kasnije, krajem
sedamdesetih godina, francuski filozof Žan­Fransoa Liotar – da je ona
delo „konceptualnih manijaka“ koji ne shvataju da su „teorija“ i „knji­
ževnost“ potpuno različite oblasti jezika („jezičke igre“) koje se uopšte
ne mogu međusobno pomiriti.2

Uostalom, i jedno i drugo mišljenje

1 Literary Theory’s Future, red. J. Natoli, Urbana, 1989.
2 J.­F. Lyotard i J.­L. Thébaud, Au Juste: conversations, Paris, 1979. Liotar se
ovde poziva na koncepciju „jezičkih igara“ po shvatanju „poznog“ Vitgenštaj­
na, a posebno na Filozofska istraživanja.

Višeznačnosti
„teorija“ u
književnim
istraživanjima

Strukturalistička
definicija teorije
književnosti

Protiv teorije

Teorija i književ­
nost kao različite
jezičke igre

16

Književne teorije XX veka

bilo je podjednako snažno i to ne samo u pomenutom periodu.
Može se čak reći da je zapravo kroz čitav XX vek teorija povezivana
ili sa široko prihvaćenim načinima objašnjavanja suštine književnosti
i uvođenja reda u sve što je u vezi s njom ili s postupcima prekomer­
nog formalizovanja na koje se nerado obraćala pažnja. I, opet, jedni
su smatrali da teorija proširuje naše znanje o tome kako je književno
delo konstruisano, ko je njegov tvorac, i kako se može interpretira­
ti. A drugi su, isto tako, smatrali da se bez problema možemo snaći
bez tog znanja i jednostavno – čitati književnost. Otpor prema teo­
riji književnosti bio je vezan i za osećanje da ona čini još jedan jezik
(diskurs) uz pomoć kojeg nastojimo da opišemo druge jezike – jezik
književnog dela i jezik interpretacije/književne kritike. Dakle, teorija
– kako je tačno rekao jedan od savremenih teoretičara književnosti
– jesu, jednostavno,

„reči o rečima: teorijski sudovi o kritičkim sudovima, o re­
čeničkim sekvencama koje nazivamo književnost“,3

i istovremeno je stavljao do znanja da nas, iako ne možemo u potpu­
nosti da pobegnemo od teorije, ovo (slojevito) nagomilavanje jezika
u suštini udaljava od onoga što je najvažnije – od same književnosti.
Teorija književnosti je, dakle, oduvek bila disciplina koja je iza­
zivala kontroverze, ali se, nezavisno od svih ovih mišljenja, razvijala
– naročito kroz čitav protekli vek – obilato i plodno, stvarajući nove
škole, pravce i stilove refleksija od kojih su najvažnije i najuticajnije
opisane u ovoj knjizi. Dvadeseti vek je takođe bio vreme nastanka naj­
većeg broja teorijskih struja i škola u istoriji kao i podjednako snaž­
nih napada na teoriju književnosti i njenih velikih kriza. Povećano
interesovanje teoretičara književnosti za teoriju pojavljivalo se povre­
meno, u talasima, od početka veka pa sve do osamdesetih godina.
Najpre (posle antipozitivističkog preokreta) – jer je trebalo postavi­
ti teorijske osnove i odrediti opšti oblik disciplini proučavanja knji­
ževnosti. Zatim (u vreme strukturalizma) – jer je vredelo krenuti pu­
tem koji je utrla opšta lingvistika, stvoriti sistem književnog jezika i
istovremeno na njemu zasnovati nauku o književnosti. Potom (kad
su se pojavili prvi znaci poststrukturalizma) – jer je trebalo izvršiti
temeljnu reviziju dotadašnjih načina razmišljanja o književnosti.
I, na kraju, osamdesetih godina, kad se sve češće počelo govoriti o
krizi teorije pa čak i o njenom sumraku ili „kraju“ – kad je trebalo
ozbiljno postaviti pitanje u kojem obliku se njome treba dalje baviti.

3 M. Krieger, Words about Words about Words: Theory Criticism, and the Lite­
rary Text, Baltimore–London, 1988, str. 6.

Teorija kao jezik
o jeziku

XX vek –
vek teorije

Zadaci teorije
književnosti u XX
veku

Uvod

17

Prema mišljenju jednog od američkih teoretičara Pitera Barija,
upravo ovo poslednje razdoblje je, paradoksalno, izazvalo najveće
interesovanje za teorijsku problematiku, i upravo je teorija – njene
mogućnosti, zadaci i ciljevi – postala glavna tema raspravâ u krugu
istraživača književnosti. Snažan talas publikacija koje su nagovešta­
vale neadekvatnost teorije za nauku o književnosti izazvao je baš
suprotan efekat – provocirao je snažnu potrebu za njenim reformi­
sanjem te, dakle, pravu eksploziju ideja o tome kako se može stvori­
ti teorija posle proglašenja kraja njene tradicionalne forme.
Da li, međutim, pomenuta brojnost teorijâ kao i mišljenjâ o nji­
ma znači da se u ovo vreme uopšte ne može precizno definisati šta
je zapravo teorija književnosti, niti se može odrediti dijapazon njenih
obaveza? I možemo li se orijentisati u ovoj poplavi različitih teorijskih
koncepcija koje najčešće izazivaju naš nemir ne samo zbog pojmovnih
komplikacija i hermetičnog jezika već i zbog teškoće, što je uobičajen
slučaj, da se proceni njihova stvarna korist u razumevanju i proučava­
nju književnosti? I, na kraju – da li je teorija književnosti korisna ili je,
jednostavno, štetna? Da bismo se u svemu ovome nekako snašli, treba,
kako to obično biva, početi u najmanju ruku od samog početka.
Grčka reč theoria potiče od glagola theorein („gledati nešto“) i zna­
či pre svega „posmatranje“ ili „istraživanje“.5

Još je u antici postojala

stroga podeljenost između teorije i prakse6

– jer koliko se ova druga
(čije ime dolazi od reči praktikos = aktivan) odnosila na delatnosti,
aktivnosti, postupke itd., toliko je prva uvek bila u domenu intelekta.
U njenoj nadležnosti je bilo upravo to „posmatranje“ koje ipak – i ovo
je suštinska primedba – nije imalo mnogo zajedničkog s „gledanjem“.
Iako se u etimologiji reči „teorija“ nesumnjivo nalazi vizuelan aspekt
– grčko thea je ipak i „vidik“, „izgled“, „spektakl“ ili „način na koji se
nešto prikazuje“ – u slučaju teorije više je bilo govora o „misaonom
opažanju“ ili o „misaonom pristupu“ nekoj oblasti stvarnosti, delova­
nja i iskustva. Najjednostavnija definicija discipline zvane „teorija“
mogla bi se, dakle, izvesti iz grčke etimologije – to je znanje koje tu­
mači neki skup pojava i koje treba razlikovati od prakse, mada je, oči­
gledno, ono i dalje u vezi s praksom i upravo na osnovi prakse je for­
mulisano.7

Ako se, zatim, ova definicija prenese na teren istraživanja

P. Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory,
Manchester–New York, 1995.
5 Pogledati, između ostalog: W. McNeill, The Glance of the Eye: Heidegger, Ari­
stotle, and the Ends of Theory, Albany, 1999.
6 To je radio, na primer, Aristotel.
7 Pogledati, na primer, Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa,
197 , str. 75 .

Antiteorijski
preokret

T eorija
kao disciplina

Teorija –
etimologija
i definicije

Teorija i praksa

18

Književne teorije XX veka

književnosti, onda se – opet najjednostavnije rečeno – teorija književ­
nosti može shvatiti kao vrsta znanja koja pokušava da protumači šta
je književnost i šta su sve vrste delatnosti koje su s njom u vezi (počev
od njenog pisanja, preko analize, interpretacije, istraživanja, sve do
samog njenog čitanja). Dakle, mogli bismo najuopštenije reći kako je
teorija u stvari vrsta „znanja koje objašnjava“ (ili bar ono koje pokuša­
va da nam objasni) šta je književnost i sve što je s njom u vezi, ili da je
ona neka vrsta misaone spekulacije – svođenje književnosti na opšte
pojmove, definicije ili koncepcije ili, pak, sistematizovanje toka prak­
sî povezanih pomoću određenih pravila s njom. Ovako shvaćena defi­
nicija može se ipak odnositi na sve, ne samo na književnost, mada se
takođe odnosi i na nju (jer književnost se može definisati, takođe se
mogu odrediti opšta pravila njenog stvaranja ili interpretacije); ona
nam neće dati odgovor na pitanje po čemu se teorija književnosti raz­
likuje od drugih vrsta teorijâ (na primer, teorije o pravljenju grnčarije
ili teorije o nastanku katastrofa). Ako, dakle, želimo da preciziramo
naš odgovor i tačnije odredimo šta konkretno jeste teorija književ­
nosti, onda moramo da je sagledamo istorijski, kao i da ustanovimo
njene odnose sa disciplinama koje su joj uvek bile u manjoj ili većoj
meri bliske: s poetikom, s naukom o književnosti, sa interpretacijom,
a pre svega – sa samom književnošću.

Teorija, književnost i druge discipline

1. Teorija i poetika

Teorijsko znanje o književnosti bilo je poznato još u antičkim vre­
menima, ali se teorija književnosti kao posebna disciplina razvila
tek polovinom XIX veka zajedno s naukom o književnosti (Litera­
turwissenschaft),8

a u potpunosti se konstituisala tek u XX veku –

posle antipozitivističkog preokreta.
Od antike, a posebno od Aristotela i njegovih čuvenih traktata –
Poetike i Retorike – veći deo teorijskog znanja o književnosti obuhva­
tala je upravo disciplina zvana poetika. Ova poslednja je, od početka
pa sve do kraja prosvetiteljstva, postojala pre svega kao normativna
poetika, odnosno ona koja je piscima unapred nametala pravila stva­
ranja književnosti.9

Kasnije (manje­više od XIX veka) – počela je da

8 Pojavila se u Nemačkoj četrdesetih godina XIX veka.
9 Najznačajnije normativne poetike su – naravno, osim Aristotelove Poetike
(IV vek p. n. e.) – Horacijevo Pismo Pisonima (I vek p. n. e.); Julijusa Cezara

Znanje
koje objašnjava

Razvoj nauke
o književnosti

Poetika

Uvod

19

funkcioniše i kao opisna poetika (koja registruje i opisuje već posto­
jeća književna dela). Još kasnije – tek na kraju XIX veka – pojavila se
i u obliku istorijske poetike,10

to jest discipline koja je istraživala pro­
mene književnih oblika i njihovu evoluciju u književnoistorijskom
procesu. Sve ove varijante poetike izlagale su, naravno, i teorijske kon­
cepcije, na primer, o načinima unutrašnje organizacije književnog
dela, o građenju predstavljenog sveta i slično (teorija kompozicije),
o stilskim sredstvima korišćenim u delu (stilistika), o opštim pravi­
lima njegovog građenja (genealogija) ili vrstama stiha, ritmu i rimi
(versologija).11

Međutim, poetika je – uostalom, slično kao i retorika
(koja je takođe u velikoj meri uticala na nauku o književnosti) – obav­
ljala više praktične funkcije i obezbeđivala umetnička sredstva za
analizu književnih dela i stvaranje osnove za njihovu interpretaciju.12
Poetika, dakle, nije do kraja isto što i teorija književnosti u današnjem
shvatanju,13

iako je, nesumnjivo, bila jedan od najvažnijih izvora teo­
rije. Pored poetike, drugi, isto tako važan izvor činila je i književna
komparatistika1

koja je nastala u XIX veku i koja se u početku inten­
zivno razvijala uglavnom u Francuskoj. Komparatistika je istraživala
pre svega tipološke sličnosti i razlike između pojedinih nacionalnih
književnosti, koncentrišući se takođe (posebno u vreme pozitivizma)
na određivanje uticaja i međusobne zavisnosti različitih književnih
kultura. Osim poetike i komparatistike, teorijski iskazi o književnosti
(ili oni koji su se mogli na nju odnositi) mogli su se naći i u delima
većine filozofa – počev od Platona, preko Aristotela, Kanta, Hegela,
pozitivističkih mislilaca (na primer, Tena), sve do Ničea, Frojda,

Skaligera Poetics Libri Septem (1561); N. Boileau L’Art Poétique (167 );
M. K. Skarbjevskog De Perfecta Poesi, sive Vergilius et Homerus (1619–1626);
F. K. Dmochowski Sztuka rymotwórcza (1788). Pogledati o tome, na primer:
E. Sarnowska­Temeriusz, Zarys dziejów poetiki. (Od starożytności do końca
XVII w.), Warszawa, 1985.
10 Njen pionir je bio ruski istraživač A. Veselovski.
11 Teorija kompozicije, stilistika, genealogija i versologija danas su takođe četi­
ri osnovna dela opisne poetike.
12 Zapravo u XX veku, posebno na osnovi strukturalizma, pojavile su se takođe
različite posebne vrste poetike, na primer, lingvistička poetika, generativna
poetika ili poetika recepcije, a poslednjih godina se govori i o intertekstual­
noj poetici ili o kulturalnim poetikama. Međutim, tako shvaćen termin „poe­
tika“ trebalo bi shvatiti pre kao sinonim za „jezik opisa“ ili „metodu analize“,
a ne kao posebnu disciplinu.
13 Iako se danas često smatra jednostavno kao jedan od delova široko shvaćene
teorije književnosti.
1 Komparatistika (lat. comparo, ­are = upoređivati) – disciplina koja se bavi
uporednim proučavanjima u nekoj naučnoj oblasti.

Normativna
poetika →
opisna poetika →
istorijska poetika

Opisna poetika i
njeni elementi

Izvori teorije
književnosti.
Književna
komparatistika

Filozofija

20

Književne teorije XX veka

Hajdegera, Ingardena, Lakana, Levinasa, Rortija, Fukoa, Liotara i De­
ride. Važan izvor takvih iskaza postale su takođe, posebno od polovi­
ne XVIII veka, estetičke teorije. Iako potiče iz pedesetih godina tog ve­
ka, Aesthetica (1750–1758) Aleksandra Gotliba Baumgartena, koja je
izvršila radikalnu podelu na estetiku kao nauku o sagledavanju lepih
stvari (dakle, apstraktnu i filozofsku disciplinu) i na poetiku kao nau­
ku o načinima predstavljanja (odnosno, mnogo konkretniju discipli­
nu), potvrdila je konačan razlaz poetike i teorije. I mada se ni danas
ne može precizno razdvojiti poetika od teorije – posebno kad i sama
poetika postaje teorijska (počev od Vakernagla sve do strukturalista)
– ipak se u istoriji nauke o književnosti često težilo njenom razlikova­
nju: poetika – kao praktično znanje o analitičkoj tehnici suprotstavlja­
na je teoriji – kao apstraktnoj i pojmovnoj disciplini.

2. Teorija i nauka o književnosti

Ranije pomenuto veoma opšte određenje teorije kao „znanja ko­
je objašnjava“ ima svoje prednosti, ali ako se pogleda istorija nau­
ke o književnosti, lako se može primetiti da ono nije uvek bilo do­
voljno. Mnoge teorijske koncepcije – naročito one koje su nastale
u XX veku – ispoljavale su mnogo veću srodnost s naukom (i to često
u „jakom“ značenju te reči) nego sa znanjem i – paradoksalno – uda­
ljavale su se od književnosti. Na „čvrstoj“ naučnoj osnovi definicija
teorije već zvuči mnogo manje prijatno. To je, kako se to drugačijim
rečnikom kaže: metodološki i pojmovno zajednički sistem opštih
iskaza koji opisuju određenu klasu objekata (u ovom slučaju – knji­
ževnih dela).15

Ako, dakle, pokušamo da definišemo teoriju u okviru
nauke, onda ona neće samo objašnjavati šta je književnost i razne
aktivnosti vezane za nju, već će pre svega služiti za uspostavljanje od­
ređenog poretka, a ono što je „teorijsko“ istovremeno bi označavalo:
precizno, univerzalno, celovito, logično, apstraktno, sistemsko, sigur­
no, objektivno, racionalno, zajedničko itd. Već nam ova prva razlika
pokazuje da teorija može biti tumačena i slobodnije i restriktivnije,
a sve u stvari zavisi od toga koliko su visoko postavljene trenutne
ambicije oblasti koju reprezentuje – da li ta oblast nastoji da bude
samo vrsta znanja ili joj je stalo da dobije status ozbiljne naučne dis­
cipline. Drugačije rečeno – da li oni koji stvaraju teoriju žele samo
da neke stvari u okviru te oblasti budu na odgovarajući način proko­
mentarisane i objašnjene ili – da one pronađu pravo mesto u okviru

15 Filozofia a nauka. Zarzs encyklopedyczny, red. Z. Cackowski, J. Kmita, K. Sza­
niawski, P. J. Smoczyński, Wrocław–Warszawa, 1987, str. 70 .

Estetika

Poetika i teorije
književnosti

Znanje
o književnosti
i nauka
o književnosti

Naučna definicija
teorije
književnosti

Uvod

21

nekog modela ili sheme. Ovaj drugi tip teorijske refleksije pojavio
se u XX veku na osnovi strukturalizma (posebno posleratnog fran­
cuskog strukturalizma koji je zato često nazivan „ortodoksnim“ ili
„dogmatskim“). Strukturalistička teorija književnosti bila je čak defi­
nisana kao „esencijalno teorijski poduhvat“16

jer je njen glavni zada­
tak postao jačanje same teorije i stvaranje podjednako jakih osnova
za nauku o književnosti. Upravo se, međutim, u okviru strukturali­
zma pojavila jedna od najuticajnijih definicija teorije književnosti
koja je dugo vremena bila obavezujuća i u poljskim istraživanjima
književnosti. Prema ovoj definiciji, teorija književnosti je:

„Grana nauke o književnosti koja obuhvata saznanja o struk­
turalnim i evolutivnim pravilima književnosti kao posebnoj
oblasti humanističke aktivnosti, o opštim osobinama književ­
nih dela i njihovom tipološkom razlikovanju, a u određenoj
oblasti i o mehanizmima stvaralačkog procesa i recepcije knji­
ževnog dela. Znanje o pojedinačnim književnim pojavama
za teoriju književnosti predstavlja samo polaznu tačku, dok
je njen suštinski cilj dopiranje do tipičnih i ponovljivih svoj­
stava ovih pojava: interesuju je modeli struktura, a ne konkret­
ne, pojedinačne manifestacije književnog stvaralaštva. Teorija
književnosti iznosi stavove koji se odnose na čitave vrste knji­
ževnih pojava, a ne na pojedinačne primere ovih vrsta.“17

Bez obzira na to što su strukturalisti u suštini uspeli da osnaže
osnove nauke o književnosti, posebno zahvaljujući unošenju u tu na­
uku ideje o sistemu jezika i metodama njegove analize iz opšte lingvi­
stike Ferdinanda de Sosira,18

ipak je teorijska koncepcija koju su oni
stvorili na kraju izazvala snažan talas diskusijâ o tome ima li smisla stva­
rati upravo takvu teoriju književnosti. Najveće kontroverze izazivale su
upravo one tendencije teorije koje su u prethodnoj definiciji bile nagla­
šene – posebno ka uopštavanju, kao i traganju za tipičnim i onim osobi­
nama književnih dela koje se ponavljaju na štetu onoga što je u njima
individualno i posebno. Upravo su ove, nesumnjivo preterane, naučne
ambicije strukturalista i osećaj da teorija po njihovom shvatanju posta­
je u suštini teorija radi same teorije, inspirisali istraživače književnosti
da ponovo promisle na prvi pogled očigledan, mada ne tako lak za defi­
nisanje, odnos teorije i njenog predmeta – književnosti.

16 A. Jefferson, „Structuralism and Poststructuralism“, u: Modern Literary The­
ory: A Comparative Introduction, red. A. Jefferson, D. Robey, London, 1982.
17 Słownik terminów literackih, red. J. Sławiński, Wrocław, 1988, str. 532.
18 Pogledati: Strukturalizam (II).

Doprinos
strukturalizma
u razvoju teorija

Strukturalistička
definicija teorije
književnosti

Teorija
radi teorije

22

Književne teorije XX veka

3. Teorija i književnost

Konstatacija da teorija mora imati svoj predmet, da je, kao i svest,
uvek teorija „nečega“, čini se tako očiglednom da je to čak banalno.
Ali, u istoriji teorije književnosti sam odnos između teorije i njenog
predmeta predstavljao je suštinsku temu razmatranja teoretičara,
a često je izazivao i veoma spontane diskusije. To se dešavalo naroči­
to onda kad se osećao sukob interesa teorije i književnosti, a poseb­
no nepodudarnost naučnog žargona teorije s umetničkim jezikom
književnosti kao i neadekvatnost veštačkih modela u odnosu na bo­
gatstva književnog univerzuma. Na ovo su pre svega upozoravali za­
griženi protivnici naučnih tendencija u teoriji književnosti. Tako se,
na primer, nemački filozof Nikolaj Hartman pozivao na pomenuti
grčki koren reči „teorija“ i sve u njoj sadržane sugestije, skrećući pa­
žnju na to da se na njih već gotovo uopšte ne računa u modernom
vremenu. Tako je konstatovao:

„Teorija znači ‘opažanje’ [Einsicht]. Danas je to skoro zabo­
ravljeno. Aristotel ju je shvatao kao ‘čisto gledanje’. Ne zna­
či, dakle, ni doktrinu, ni sistem, ni objašnjenja ni obrazlože­
nja. Znači isključivo ‘pronicljivo posmatranje’.“19

Slično je tvrdio američki romanista Leo Bersani optužujući
strukturalizam da je birokratski i skrećući pažnju na to da

„sadržaj maštarijâ strukturalista – ponekad javan a obično,
ipak, skriven – predstavlja stalno privlačnu fantastičnu na­
meru totalne kontrole“.20

Podvrgavajući oštroj kritici teoriju u znaku strukturalizma, on
je istovremeno dovodio u pitanje naučne pokušaje nekih teoretičara
književnosti optužujući ih pri tom za, u suštini, osrednja dostignuća.
Teorijska pravila koja su stvarali (na primer, čuvena Jakobsonova de­
finicija poetske funkcije) činila su, prema njegovom mišljenju, samo
neku vrstu hermetičnog i nadmenog jezika (takozvanog metajezika)
koji je znatno više služio za stvaranje same teorije nego za razume­
vanje suštine književnosti.21

Ali u XX veku nije nedostajalo ni pri­
stalicâ uverenja o tome da ako se uopšte stvara teorija – pa i teorija

19 N. Hartman, „Sistematyczna autoprezentacja“, Liteatura na Świece, 1987,
br. , str. 306.
20 L. Bersani, „Czy istnieje nauka o literaturze?“, Pamiętnik Literacki, 197 ,
sv. 3, str. 335, 338.
21 Ibid., 322–327.

Sukob teorije
i književnosti

Teorija kao
pronicljivo
posmatranje

Strukturalizam
kao totalna
kontrola

Metajezik

Uvod

23

književnosti – onda to mora biti prava teorija. Moglo bi se čak reći
da je teorija u XX veku balansirala upravo između sledećih krajno­
sti: „interpretativnog znanja“ i sistema, a istovremeno i – književ­
nosti i nauke. Ili se priklanjala svom predmetu pokušavajući da što
vernije predstavi njegovu specifičnost i individualnost, ili se trudi­
la da definiše opšte zakone i pravila koja njime upravljaju a samim
tim da zadovolji pre svega naučne aspiracije teorije književnosti.
Smisao ovog sukoba veoma uspešno je izražavala misao jednog od
nemačkih tvoraca takozvane umetnosti interpretacije – Emila Štaj­
gera, koji je jednom rekao:

„Nauka o književnosti se nalazi u posebnoj situaciji. Ko se
njome bavi, razilazi se ili s naukom ili s književnošću.“22

Ovaj osobeni konflikt između interesa nauke i književnosti,
o kojem će još biti reči, naročito se zaoštrio pred kraj šezdesetih
godina i pretvorio se u spor između ortodoksnih francuskih struk­
turalista – za koje je najvažnije bilo upravo izgraditi „snažnu“ na­
uku o književnosti, i takozvanih poststrukturalista – razočaranih
saznajnim fundamentalizmom i scijentizmom u nauci o književno­
sti. Ovaj narastajući konflikt doprineo je tome da se teorija književ­
nosti našla u ogromnoj krizi, tako da je apel francuskog kritičara i
teoretičara Rolana Barta, iskazan u naslovu jednog od njegovih tek­
stova – Od nauke do književnosti, govorio sam za sebe. Prema Bar­
tovom mišljenju, strukturalistička teorija je jednostavno utonula u
prekomernu „analitičnost“ gubeći usput svoj predmet i ono što je
nesumnjivo najvažnije – prijatnost čitanja književnosti.23

Reakcija
na teorijsku ortodoksiju postao je upravo poststrukturalizam – sna­
žna kritička struja teorije koja ne samo što je dovodila u pitanje te­
oriju književnosti u znaku strukturalizma već je narušila smisao bav­
ljenja teorijom književnosti uopšte.2

4. Teorija i interpretacija

Još se u antici razmišljalo o odnosu između teorije i prakse, a naroči­
to o njihovoj hijerarhiji i uzajamnom odnosu. Postavljalo se, dakle,
pitanje o tome šta je važnije: praksa ili teorija? Delovanje, odnosno
njegovi opšti uslovi ili načela? Raspravljalo se i o tome šta treba da

22 H. Markjevič, Nauka o književnosti, Beograd, 197 , str. 23, prevod: Stojan Su­
botin.
23 R. Barthes, „Od nauki do literatury“, u: Mit i znak. Eseje, Warszawa, 1970, str. 322.
2 Pogledati: Poststrukturalizam.

Konflikt između
književnosti i
nauke

Strukturalisti
– poststruktu­
ralisti

Poststruktura­
lizam. Kritika
teorije

2

Književne teorije XX veka

bude prvo a šta drugo: dakle, da li teorija treba da bude ispred prak­
se – stvarajući pravila i programe za nju ili obrnuto – da može samo
opisivati već postojeće prakse ne namećući im unapred ograniče­
nja? Mada su ovakva pitanja podsećala na nešto poznatiju dilemu
o tome šta je starije – kokoška ili jaje, ona su u istoriji filozofske i
književnoteorijske misli prilično uspešno zaokupljala pažnju raznih
mislilaca. Stil mišljenja koji je davao prvenstvo teoriji u odnosu na
praksu ustalio se počev od Aristotela koji je, na primer, izneo miš­
ljenje da je čovekova delatnost racionalnog karaktera, jer uvek u
sebi sadrži neki misaoni projekat. Najbitnije je, dakle, postavljanje
cilja koji aktivni subjekat želi da ostvari, a sama aktivnost isključivo
je dopuna ovog misaonog čina. Razlikujući na taj način u čoveko­
voj delatnosti misaoni elemenat (teorijski, a istovremeno teleološki
– celishodan) i aktivan elemenat (praktičan, energetski), Aristotel je
istovremeno za sva vremena postavio njihovu hijerarhiju i samim
tim podredio praksu teoriji.
Te prividno daleke dileme postale su opet aktuelne, naročito u
poslednje dve decenije XX veka kad je počelo veoma ozbiljno da se
razmišlja o zavisnosti teorije i prakse u okviru teorije književnosti,
a konkretno: o odnosu između teorijskih modela i interpretativnih
praksi. Tada su se, takođe, ponovo vratila pitanja koja su na opštem
planu već odavno postavljana. Dakle, šta je važnije: misaona speku­
lacija o književnosti i stvaranje teorijskih koncepcija koje će biti u
stanju da objasne i opišu njenu prirodu? Ili, pak, praksa, dakle, jed­
nostavno čitanje i interpretacija književnih dela? Ili, drugačije reče­
no – da li književnost možemo interpretirati u potpunosti slobodno
ili interpretaciju moramo blagovremeno ograničiti nekim pravilima
i unapred odrediti njen cilj? Ako je i moramo ograničiti, onda uz po­
moć kojih kriterijuma – da li bi to trebalo da bude saglasnost s hipo­
tetičkom namerom autora (jednostavno rečeno: s tim „šta je autor
imao na umu“)? Ili bi to trebalo da bude recimo, na primer, podu­
darnost sa istinom? A ako je tako, onda – s kako shvaćenom isti­
nom? I, dalje – postoji li tako nešto kao što je „pravilna“ ili „prava“
ili „adekvatna“ interpretacija književnog dela? A ako je tako – ka­
ko se zapravo mogu odrediti njene granice? Zatim – ako ne postoji
nešto kao što je „pravilna“ interpretacija, da li to znači da možemo
potpuno proizvoljno koristiti književnost za svoje ciljeve? Naravno,
odgovori na ova pitanja morali su svaki put imati u vidu određenu
koncepciju književnosti – makar da bi se priznalo da postoji neka
objektivna semantička sadržina dela koju jednostavno treba strplji­
vo otkrivati (a ona je ili rezultat autorove namere ili osobina samog

Prvenstvo teorije
ili prakse?

Aristotelova
koncepcija
svrsishodnog
delovanja

Teorija
i interpretacija

Spor
o granicama
interpretacije

Izvori značenja
književnosti

Uvod

25

dela – efekat njegove unutrašnje konstrukcije, njegove značenjske
kohezije, semiotičkog sistema ili konvencije u kojoj je stvoren i sl.)
ili obrnuto – da takva struktura uopšte ne postoji i da se sve formi­
ra tokom interpretacije uz pomoć čitaočeve invencije. U ovom po­
slednjem slučaju važno je precizno odrediti ulogu čitaoca: smatralo
se, na primer – posebno u okviru fenomenologije književnosti ili
teorije književne komunikacije – da interpretacija uistinu doprino­
si stvaranju značenja književnog dela, ali da se ovaj proces dešava
samo zahvaljujući „partituri“ koju je autor upisao u delo, odnosno
predloženom projektu za njegovo izvođenje, te – na kraju – da upra­
vo piščeva zamisao unapred određuje tok čitanja.
U XX veku su se dešavali brojni teorijski sporovi o slobodi inter­
pretacije – a posebno o granicama i mogućnostima njene ingerencije
za književno delo, a takođe i o jeziku kojim se interpretatori književ­
nosti služe s ciljem izražavanja njenog smisla, kao i o diskurzivnom
statusu književnog komentara. Od njih su u istoriju ušla naročito dva:
spor francuskog filozofa hermeneutičara Pola Rikera s takozvanim
Majstorima Skepse (Ničeom, Marksom, Frojdom) koji je započeo
još šezdesetih godina, i spor drugog francuskog filozofa Žaka Deride
s nemačkim filozofom Hans­Georgom Gadamerom (ili uopštenije reče­
no: spor dekonstruktivista s pristalicama tradicionalne hermeneutike)
osamdesetih godina.25

Ovi sukobi, međutim, ostali su nerešeni, a pro­
blemi odnosa teorije i interpretacije, kao i pitanje slobodâ i ograniče­
nja postupaka interpretiranja književnosti, do danas su ostali problemi
koji stalno izazivaju burne diskusije među teoretičarima književnosti.
Dilemama koje su se odnosile na prirodu interpretacije i njen
odnos prema teoriji bile su posvećene (još na početku osamdesetih
godina) i veoma važne metodološke rasprave vođene već u okviru
same teorije književnosti – na primer, američka diskusija pod nazi­
vom „Protiv teorije“ (od 1982. do 1985. godine), koja je oficijelno
inaugurisala delatnost takozvanih neopragmatista u nauci o književ­
nosti,26

kao i spor o granicama interpretacije koji se odigrao u Kem­
bridžu 1990. godine za vreme takozvanih Tanerovskih predavanja
u kojima su, između ostalih, učestvovali Umberto Eko, Ričard Rorti
i Džonatan Kaler.27

Koliko je prva od ovih diskusija osporavala smisao

25 Pogledati: Hermeneutika.
26 Zabeležena u zborniku Against Theory: Literary Studies and the New Pragma­
tism, red. W. J. T. Mitchell, Chicago–London, 1985. Pogledati takođe: Prag­
matizam.
27 U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke­Rose, Interpretacja i nadinterpretacja,
red. Collini, Kraków, 1996 (Interpretation and Overinterpretation, Cambrid­
ge University Press, 1992). O ovome ću pisati kasnije.

Uloga čitaoca

Spor oko
interpretacije
u XX veku

Američke
književnoteorij­
ske debate

26

Književne teorije XX veka

postojanja teorije književnosti, a pre svega teorije interpretacije (kao
discipline koja ograničava slobodu čitanja književnosti), toliko je
druga pokrenula detaljniju problematiku – podrobno analizirajući
različite varijante i domene ingerencija čitaoca / primaoca u književ­
ni tekst. Prva je skrenula pažnju na to da je preterana restriktivnost
teorije interpretacije i krutost pravila iščitavanja književnosti koje je
ona utvrdila doprinela krizi teorije uopšte. Zahvaljujući, međutim,
drugoj, uspele su da se na videlo iznesu brojne teškoće u formulisa­
nju interpretativnih sudova i da se sistematizuju međusobno konku­
rentni stilovi čitanja književnosti.28
Posmatrajući, dakle, XX vek iz sadašnje perspektive, moglo bi
se reći da su u nauci o književnosti gotovo kroz čitav ovaj vek po­
stojala dva međusobno konkurentna teorijska stava. Prvi od njih bi
se mogao nazvati – interpretativno­hermeneutički, a drugi
– analitičko­naučni. Prvi je bio usmeren ka produbljivanju shva­
tanja književnosti i svih vrsta pojavâ vezanih za nju, drugi – ka stva­
ranju snažnih temelja nauke o književnosti. Prvi je stvarao različite
interpretativne jezike i zahvaljujući tome otvarao književnost prema
novim kontekstima, uvećavajući bogatstvo njenih značenja, odnosa
i korišćenja. Drugi je, naprotiv, stvarao različite sheme i modele uz
pomoć kojih se ovo mnoštvo problema vezanih za književnost mo­
glo kondenzovati i dovesti do što preciznijih formula. Dva pomenu­
ta glavna teorijska stava proizvela su u XX veku dve snažne struje
u teoriji književnosti i možemo ih adekvatno odrediti kao interpre­
tativno­hermeneutičku i analitičko­naučnu struju. Od koncepcijâ
predstavljenih u ovoj knjizi, prvoj struji pripadaju, na primer, teo­
rije ruskih formalista, strukutralne poetike (na primer, Mukaržov­
skog, Jakobsona, Todorova, Ženeta ili Rifatera), generativne poetike
(na primer, naratološka), poetike recepcije, strukturalna semiologija
(koncepcije Tartuske škole, Ekova teorija ili teorija „ranog“ Barta
i sl.); drugoj struji – fenomenologija (kao podloga za savremene her­
meneutike), književna psihoanaliza, teorija interpretacije i književne
hermeneutike, kao i najnovija pojava: dekonstrukcija i dekonstrukti­
vizam, feministička, etnička ili postkolonijalna kritika, gender i queer
kritika, proučavanja kulture i slično. Danas se, uzimajući u obzir do­
minaciju jedne ili druge tendencije u teoriji književnosti XX veka,
mogu izdvojiti i dve njene najvažnije varijante.

28 Kasniji odjek ove rasprave postala je diskusija koja se odvijala na stranicama
Teksty Drugie, pod motom: „Granice interpretacji“, Teksty Drugie, 1997, nr 6,
kao i „Granice tekstu“, Teksty Drugie, 1998, br. .

Dva međusobno
konkurentna
teorijska stava

Interpretativno­
hermeneutička
struja

Analitičko­
­naučna struja

Uvod

27

Dvadeseti vek u teoriji. Savremena, postmoderna
i kulturološka teorija

Iako je teorija književnosti svoju istoriju započela još u vreme po­
zitivizma, u doba kad su se pojavila pitanja o metodama proučava­
nja književnosti, ipak se tek XX vek može smatrati vekom teorije
književnosti u pravom smislu te reči. Upravo je u proteklom stoleću
teorija književnosti dobila status posebne discipline, a na samom
početku ovog veka, sticanjem autonomije pomoću humanistike,
stvaranje prave teorije postalo je jedan od najvažnijih zadataka istra­
živača književnosti.

Na razvoj teorije književnosti u XX veku u najvećoj meri izvrši­
la su uticaj dva velika preokreta:
– antipozitivistički preokret koji joj je doneo naučnu autonomi­
ju i usmerio njena interesovanja u pravcu jezika književnog
dela (takozvani lingvistički obrt) i
– poststrukturalistički preokret koji je tu naučnu autonomiju
narušio, izazivajući sledeće važne obrte u teoriji: pragmatistič­
ki, etičko­politički, narativistički, a kao posledicu – kulturni
preokret.

1. Antipozitivistički preokret

Najvažnija teorijska pitanja koja su se pojavila još na osnovi pozi­
tivističke nauke o književnosti imala su, pre svega, epistemološki i
metodološki karakter. I mada je teorija u pozitivizmu očigledno u se­
bi implicite sadržavala opštu koncepciju svog predmeta, ontološka
pitanja – a pre svega: šta je književnost? – ipak nije postavljala di­
rektno, smatrajući da ona predstavlja isti predmet proučavanja kao
i sve što nas okružuje. I metode proučavanja tada su preuzimane od
prirodnih nauka koje su u to vreme određivale opšti ton nauke usta­
novljavajući time metodološki kanon. Prvo izrazito stanovište koje
se pojavilo u metodologiji pozitivizma bilo je genetičko tumačenje
i u skladu s njegovim nazivom bilo je više orijentisano na pitanje o
tome odakle potiče književnost, nego na pitanje šta je ona. Tragom
tendencije ka određivanju spoljnih činilaca koji su uticali na nasta­
nak književnog dela pojavljivale su se različite varijante metoda
istraživanja književnosti: istorijske, sociološke, prirodnjačke, psiho­
loške i slično. Na taj način se pokušala objasniti geneza književnog
dela – ili pozivanjem na istorijski ili na društveni kontekst, ili na
psihu autora (pa čak i njegovu „fiziologiju“) ili, takođe, traženjem

XX vek kao vek
teorije

Antipozitivistički
i poststrukturali­
stički preokret

Epistemološka
i metodološka
pitanja

Prirodne nauke
i počeci teorije
književnosti

Genetizam

28

Književne teorije XX veka

analogije s teorijama prirodnih nauka (na primer, s teorijom evolu­
cije koja je primenjivana na teoriju razvoja književnih rodova).29

Pi­
tanja o suštini književnosti pojavila su se tek nakon ozbiljne raspra­
ve o metodama naučnog saznanja, koja se odvijala na prelazu XIX
u XX vek. Kao rezultat ove rasprave (nazovimo je „antipozitivistič­
kim preokretom“), humanističke nauke su se osamostalile i odvoji­
le od prirodnih nauka uvodeći sopstvenu, nezavisnu metodologiju.
Upravo zbog toga se u antipozitivističkom preokretu može uočiti
ne samo geneza savremene humanistike već i geneza savremene te­
orije književnosti. To je bio, na razmeđi XIX i XX veka, spor oko
metoda naučnog saznavanja, iniciran suprotstavljanjem već pome­
nutoj pozitivističkoj metodologiji, koji je u istraživačkim procesima
izjednačavao spoljašnje činjenice prirodnog sveta i unutrašnje poja­
ve duhovnog života. Suštinu ovog spora predstavljalo je genetičko i
determinističko shvatanje književnog dela: kao rezultat psihološke,
društvene, istorijske i sličnih priroda tih uzroka. Tako je kao naj­
važniji cilj diskusije antipozitivističkog preokreta postalo izrazito
odvajanje prirodnih i humanističkih nauka (uključujući i teoriju
književnosti), izvršeno u skladu sa suštinskom razlikom predmeta
istraživanja (uključujući i književnost). Kao posledica ovoga, došlo
je do opšte podele nauka na prirodne – nomotetskog karaktera (od
grč. nomos = zakon i thetos = ustanovljen), i humanističke – idi­
ografskog karaktera (od grč. idios = osobit i graphein = pisati).30
Ove prve trebalo je da se bave objašnjavanjem različitih pojava i
procesa u spoljašnjem svetu i usredsređivanjem glavne pažnje na
zakone koji su vladali ovim pojavama i procesima; druge, za koje
je osnovni saznajni postupak trebalo da bude shvatanje duhovnog
života, pripremale su se pre svega za opis onoga što je pojedinačno
i neponovljivo.

Ovo je za teoriju književnosti imalo veoma važne posledice; pre
svega je odvajanje humanistike od prirodnih nauka, a zajedno s njom
i nauke o književnosti, povlačilo za sobom neminovnost jasnog defi­
nisanja specifičnosti književnosti kao predmeta teorije književnosti.
Upravo su tada – iz razumljivih razloga – za teoretičare književnosti
postala najvažnija pitanja specifičnih svojstava književnog dela kao

29 O pozitivističkim metodološkim koncepcijama (naročito o metodama pri­
rodnih nauka ili „estofizio(loško)psihološkoj“ metodi) pogledati: Teoria ba­
dań literackich za granicą. Antologia, red. S. Skwarzyńska, t. 1: Romantyzm
i pozytywizm, deo I: Kierunki romantyczne i przedmarksowska rosyjska szkoła
realizmu, Kraków, 1965.
30 Ovu podelu izvršila su dvojica predstavnika neokantovske Badenske škole
V. Vindelband i H. Rikert 189 . godine.

Antipozitivistički
preokret
– geneza
savremene
teorije

Podela na prirod­
ne i humanistič­
ke nauke

Nomotetske
i idiografske
nauke

Specifičnost
književnosti

Uvod

29

predmeta teorije književnosti. Veoma brzo posle njih pojavili su se i
problemi koji se odnose na razumevanje književnosti, prirode inter­
pretacije, specifičnosti stvaralačkog procesa, književnih subjektivno­
sti i slično. Može se dakle reći kako se teorija u pravom značenju te
reči – ona koja je počela od pokušaja preciznog definisanja osobina
svog predmeta, a istovremeno i od pokušaja da od njega učini osnovu
teorije književnosti – pojavila upravo nakon antipozitivističkog preo­
kreta kad je mogla zagarantovati autonomiju nauci o književnosti.
Upravo s tim u vezi, na početku veka srećemo se s mnogo prava­
ca i orijentacija za koje su najvažniji postali odgovori na pitanja onto­
loške prirode: šta je književnost? Kakve su njene posebne osobine? Po
čemu se ona razlikuje od drugih jezičkih tvorevina? Šta je to poetski
jezik? To se naročito vidi u naporima onih teorijskih škola kao što su
Ruska formalistička škola, Praška strukturalistička škola ili Ingarde­
nova fenomenologija književnosti za koje te vrste dilema esencijalne
prirode izbijaju apsolutno u prvi plan i svakako predstavljaju polaznu
tačku za određivanje načina istraživanja i analize književnog dela. Na
početku XX veka bile su prisutne i već pomenute ideografske tenden­
cije – naročito u školama interpretacije koje su se obilato razvijale. Tu
se pre svega uzimalo u obzir konkretno, pojedinačno književno delo
sagledavano na osnovi njegove specifičnosti i neponovljivih osobina.
Ipak su u prvoj polovini XX veka definitivno bili dominantni
uticaji teorije jezika i opšte lingvistike Ferdinanda de Sosira, a pra­
vac ka kojem je takođe veoma intenzivno počela da stremi nauka
o književnosti često je, iz kasnije perspektive, bio određivan kao lin­
gvistički preokret.31

Polazna osnova za oslobađanje teorije od odlika
formalizma i strukturalizma postao je upravo jezik / jezički sistem a
ne, kao do tada, vanjezičke uslovljenosti književnog dela. Slično kao
što je i De Sosir želeo da lingvistiku učini egzaktnom naukom, tako
su i istraživači književnosti maštali o pravoj egzaktnoj i naučnoj te­
oriji književnosti. Zato je i ideja o „snažnoj“ nauci o književnosti,
kao i o „snažnoj“ (sistematičnoj, opštoj, univerzalnoj, objektivnoj)
teoriji u to vreme postala primarna. Ubrzo se ispostavilo da je naj­
važniji cilj (naročito posleratnog francuskog strukturalizma) bilo
postavljanje osnova nauke o književnosti, opisivanje opštih uslova
stvaranja smisla, pronalaženje skrivenih struktura / sistema koji su
vladali svim konkretnim manifestacijama književnog stvaralaštva
i na kraju – konstruisanje univerzalne „gramatike“ književnosti.

31 Ovu pojavu na filozofskoj osnovi najbolje opisuje knjiga The Linguistic Turn:
Essays in Philosophical Method: With Two Retrospective Essays, red. R. Rortija,
Chicago, 1967.

Autonomija
nauke
o književnosti

Ontološka
pitanja

Uticaj lingvistike
na razvoj teorije

Univerzalna
gramatika
književnosti

30

Književne teorije XX veka

Ideja o sistemu jezika i koncepcija De Sosirove opšte lingvistike na­
metnula je, dakle, strogo određen način razmišljanja o književnosti
i teoriji književnosti, koji je kroz veći deo XX veka određivao pravac
teorijskoknjiževne refleksije. De Sosirovi stavovi o teoriji jezika tako­
đe su izvršili veoma snažan uticaj na izgled same teorije književnosti.
Svoje mišljenje o teoriji uopšte, tvorac opšte lingvistike veoma jasno
je izrazio u jednom razgovoru: „Jezik je kompaktan sistem i teorija
bi trebalo da bude u istoj meri kompaktna kao i jezik.“32

De Sosira je
interesovao pre svega jezički sistem u, da tako kažemo, čistom stanju
– apstraktan i opšti, izolovan od istorijskih promena, od govora, od
subjekta i stvarnosti. Zahvaljujući tome, i teorija književnosti, koja
je kao osnovu prihvatila upravo kategoriju sistema jezika, mogla je
zadržati ovu željenu „čistotu“, opštost i apstraktnost.33
Na osnovi strukturalizma, dakle, pojavio se i osnažio model prave
naučne, sistemske teorije književnosti. Karakterisali su je, pre svega:
– autonomija (nezavisnost od etike i politike kao i ideoloških

uticaja);
– objektivnost (nezavisnost od subjekta, konteksta i sl.);
– univerzalnost i nadistoričnost (priznavanje opšte važnosti i
obaveznosti teorijskih teza, zakona ili pravila interpretacije,
bez obzira na istorijske i kulturne promene, kao i etničke, ra­
sne, polne, seksualne i sl.);
– celovitost;
– jezička neutralnost (izrada specijalnog sistema tvrdnji – me­
tajezika).
Istraživači književnosti samim tim su se vratili traganju za zako­
nima i njihovom ustanovljavanju, odnosno nomotetizmu – drugači­
jem, naravno, nego onom pozitivističkom, jer je isto tako bio zasno­
van na sistemu jezika, možda čak i ortodoksnijem. Zamenili su, kako
je to definisao jedan od strukturalističkih teoretičara, „determinizam
geneze – determinizmom strukture“.3

Samim tim su u suštini

„zaobišli razgraničenje između humanističkih i prirodnih nau­
ka koje su još na početku veka izvršili nemački neokantovci“.35

32 F. de Sosir, Opšta lingvistika, Beograd, 1969, prevod: Sreten Marić (kritičko
izdanje, u prevodu Dušanke Točanac), Sremski Karlovci–Novi Sad, 1996.
33 Pogledati: Strukturalizam (I) i Strukturalizam (II).
3 Ž. Ženet, Figure, Vuk Karadžić, Beograd, 1985, str. 2 , prevod: Mirjana Mio­
činović.
35 H. Friedrich, Strukturalismus und Struktur in literaturwissenschaftlicher Hin­
sicht. Eine Skize (1967). Ovaj citat navodi B. Aleman u članku „Strukturalizm
w literaturoznawstwie?“, Pamiętnik Literacki, 197 . sv. 3, str. 297.

Teorija kao
kompaktan
sistem

Čista teorija

Osobine
sistemske teorije
književnosti

Povratak
nomotetizmu

Uvod

31

Upravo ovakvu teoriju književnosti, čije se najsavršenije otelo­
tvorenje pojavilo na temelju posleratnog francuskog strukturalizma,
od skora zovemo i savremenom teorijom (da bi se podvukla njena
snažna ukorenjenost u savremenom modelu naučnog znanja čiji se
izvori nalaze u kartezijanskom racionalizmu). Definiciju savremene
teorije najpreciznije je formulisao Rišar Nič, smatrajući da je ona

„sistematizovana grupa opštih tvrdnji (o suštini, varijanta­
ma, kao i strukturalnim i evolutivnim zakonitostima knji­
ževnosti) koje predstavljaju pokušaj celovitog i naučno
objektivnog opisa, klasifikacije i objašnjenja univerzalno
važeće primene na čitavu oblast književnih pojava“.36

Savremena teorija je zapala u fazu velike krize zajedno s poststruk­
turalizmom, a danas se sve češće smatra da već pripada prošlosti.

2. Poststrukturalistički preokret

Kasnih šezdesetih i tokom sedamdesetih godina teoretičari književ­
nosti našli su se pred ozbiljnom dilemom: treba li se i dalje baviti
teorijom književnosti, a ako treba – kako onda zapravo shvatiti njen
zadatak? Ovo je za sobom povuklo duboku, široko postavljenu i vi­
šegodišnju raspravu o statusu teorije u okviru discipline proučava­
nja književnosti,37

a u poslednje vreme je – što se vidi i iz sadašnje
perspektive – prouzrokovalo snažan preokret u nauci o književno­
sti, koji se često poredi čak i s antipozitivističkim preokretom. Je­
dan od prvih pokušaja iskazivanja specifičnosti poststrukturalizma,
koji je učinio Robert Jang, označavao ga je dosta radikalnim nazi­
vom – „kraj Teorije“.38

Ma kako da je ovaj kraj tretiran uslovno i
više u onom ranije upotrebljenom značenju „zalaska“ ili „potrošeno­
sti“, ipak je sama deviza, kao i čitav Jangov zaključak, precizno skre­
tao pažnju na srž problema: data epoha u istoriji nauke o književ­
nosti bila je na svom zalasku izazvanom prezasićenošću naučnim
dogmatizmom i saznajnim fundamentalizmom. „Kraj“ je, dakle, u
ovom slučaju označavao de facto dovođenje u pitanje modela savre­
mene teorije i diskvalifikaciju ideala „snažne“ nauke u humanistici.

36 R. Nycz, „Dyziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury“, Ruch Li­
teracki, 1996, sv. 1, str. 1 .
37 Upravo ovu raspravu, opšte uzevši, zovemo „poststrukturalizmom“. Pogleda­
ti: Poststrukturalizam.
38 R. Young, „Poststructuralism: The End of Theory“, Oxford Literary Review,
1982, t. 5.

Savremena
teorija

Kriza
humanističkih
nauka šezdesetih
i sedamdesetih
godina

Kraj Teorije?

32

Književne teorije XX veka

Tokom mnogih diskusija i polemika bile su narušene skoro sve pre­
mise teorije književnosti koje su bile u znaku strukturalizma, a pre
svega već pomenuta autonomnost, objektivnost, univerzalnost i ide­
ja metajezika. Poststrukturalizam se, dakle, pokazao kao pravac pre
svega metateorijskog karaktera; glavni problem koji je zaokupljao
pažnju teoretičara književnosti postao je ovde saznajni i ontološki
status teorije književnosti, njenih mogućnosti i ciljeva, a pre svega
– perspektive njenog daljeg funkcionisanja.39
Poststrukturalistički preokret često je bio određivan i kao „an­
tipozitivistički preokret šezdesetih godina“ s obzirom na to da je iz­
vršio isto tako radikalne promene modela teorije / nauke o književ­
nosti. Za teoretičare književnosti s kraja XIX i početka XX veka i za
teoretičare književnosti s kraja šezdesetih godina, osnovni predmet
interesovanja postalo je opšte stanje njihove discipline. Međutim,
ukoliko se u slučaju antipozitivističkog preokreta u korenu metadis­
ciplinarne rasprave nalazila pomenuta neophodnost odvajanja hu­
manistike od prirodnih nauka i njenog utemeljivanja kao nezavisne
nauke, utoliko se pred poststrukturalistima nalazio zadatak drugači­
je vrste. Rasprave poststrukturalističkog preokreta narušile su, pre
svega, modele racionalnosti u kojima je nauka o književnosti do tada
pronalazila svoju osnovu. Tri najvažnija pitanja koja je poststruktura­
lizam postavio odnosila su se, dakle, na sledeće osnovne probleme:
– prvo: koje su saznajne mogućnosti i ograničenja teorije i da li
su teorijske teze uvek i svuda obavezujuće?;
– drugo: kakvim jezikom pisati teoriju – uz pretpostavku da na­
čin pisanja nije neutralan jer na njega suštinski uticaj vrše re­
torika, ideologija ili želja; 0

mogu li se pisati teorijske rasprave

književnim jezikom?;
– treće: kako predstaviti odnos između teorije i interpretacije,
da li teorija pomaže u interpretativnoj praksi ili je ograničava?
Odgovorima na ova pitanja morala se, očigledno, baviti i teorija. Te­
oriju ove vrste, čiji su ciljevi pre svega bili kritičke prirode prema
tradicionalnim načinima teoretisanja, odnedavno zovemo postmo­
dernom teorijom, naglašavajući na taj način takođe njene čvrste ve­
ze s postmodernom filozofijom (shvaćenom najopštije kao kritiku
zapadne metafizičke tradicije i prosvetiteljskog pogleda na svet koji

39 Pogledati o tome: R. Nycz, „Nicowanie teorii“, u: Tekstowy świat. Poststruk­
turalizm a wiedza o literaturze, Warszawa, 1993. i A. Burzyńska, „Teoria czy
postteoria“, u: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, red.
M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków, 199 .
0 Šire o poststrukturalističkom preokretu, pogledati: Poststrukturalizam.

Diskvalifikacija
ideala snažne
nauke

Nove
perspektive
teorije
književnosti

Tri fundamen­
talna pitanja
poststrukturali­
zma

Uvod

33

čine osnovu modernog modela znanja). 1

Postmoderna teorija – da­
nas razumevana kao prelazna faza u istoriji nauke o književnosti
XX veka, okrenute ka tradiciji i usmerene ka njenoj reviziji – pripre­
mila je teren za sadašnju fazu razvoja teorije književnosti označene
nazivom teorija kulture.

3. Kulturološki zaokret teorije

Kao rezultat poststrukturalističkog preokreta, teorija i nauka o knji­
ževnosti doživljavale su veoma bitne promene koje su doprinele
temeljnim preobražajima njenog postojećeg oblika. Pragmatistički
zaokret (kojem su posebno doprineli takozvani američki neoprag­
matisti, a posebno filozof Ričard Rorti i teoretičar književnosti Sten­
li Fiš) doveo je, pre svega, do slabljenja esencijalističkih i fundamen­
talističkih aspiracija teorije. Pitanja o suštini književnosti radikalno
su zamenjena pitanjima o načinima njenog delovanja. Narativistički
zaokret je pak proizveo promene u teorijskom diskursu, naročito is­
tičući uverenje o teoriji kao „čistom jeziku pojmova“ te, dakle – o ne­
zavisnosti teorijskog jezika od retorike, narativne strategije i slično.
Narativizam je uslovio ekspanziju koncepcijâ teorije književnosti
koje su svesno brisale granicu između onoga što je teorijsko i onoga
što je književno – te, dakle, teorije kao specifične „književne vrste“,
teorije kao „priče“ (naracije) ili jednostavno – teorije kao „književ­
nosti“. 2

Etičko­politički zaokret proizlazio je iz sve češće manifesto­
vanih uverenja istraživača književnosti u nemogućnost razdvajanja
književnog teksta i interpretativne prakse, kao i – napokon – same
teorije od moralnih i ideoloških uplitanja, 3

drugim rečima – u ne­
ophodnu zavisnost svakog čina stvaranja i čitanja / interpretiranja

1 Među postsavremene filozofe ubrajaju se pre svega Žak Derida, Žan­Fransoa
Liotar, Mišel Fuko, Zigmund Bauman, Ričard Rorti. Termin „postsavremenost“
uveo je Bauman kako bi se izbeglo poistovećivanje postsavremene filozofije
(postmoderne) s postmodernizmom kao umetničko­kulturološkim pravcem.
2 A. Burzyńska, „Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humani­
stice“, u: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red.
W. Bolecki, R. Nach, Warszawa, 200 . Pogledati, takođe: M. Kreiswirth, „Me­
rely Telling Stories? Narrative and Knowledge in the Human Sciences“, Poetics
Today, 2000, t. 21, br. 2, i K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków, 2003.
3 Pogledati o ovome naročito u: J. Fekete, Life after Postmodern: The Ethical
Turn, London, 1979; P. M. Markowski, „Zwrot etyczny w badaniach literac­
kich“, Pamiętnik Literacki, 2000, sv. 1; A. Burzyńska, „Krajobraz po dekon­
strukcji“, deo I: „Etyka dekonstrukcji“, Ruch Literacki, 1995, sv. 2 i: „Od meta­
fizyki do etyki“, Teksty Drugie, 2002, sv. 1–2 (tematski broj Po­etyka posvećen
je etičkom preokretu u književnim istraživanjima).

Postmoderna
teorija

Kulturni zaokret

Pragmatistički
zaokret

Narativistički
zaokret

Etičko­politički
zaokret

3

Književne teorije XX veka

književnosti od širokog istorijsko­društveno­kulturnog konteksta
u kojem se ovaj čin dešava. Sve ove pojave sačinjavaju trenutan vid te­
orije književnosti koju najopštije možemo označiti nazivom teorija
kulture. To je teorija u okviru koje, i uprkos njenom nazivu, u prvi
plan izbija ne toliko teoretisanje, koliko različiti postupci interpre­
tacije koji pokreću izdiferencirane kontekste kulture u koje je uklju­
čen književni tekst.

Opisane promene u shvatanju zadataka teorije književnosti, koje
su se pojavile kao posledica poststrukturalističkog preokreta, doprine­
le su takođe veoma izrazitom prelasku interesovanja teoretičara knji­
ževnosti s teorije na praksu te, dakle – na interpretaciju književnosti
koja se danas smatra apsolutno najvažnijom obavezom teoretičara
književnosti. Posmatrači istorije teorije književnosti proteklog veka
primećuju takođe da koliko je naročito u prvoj polovini XX veka do­
minirala analitičko­naučna tendencija, toliko se, počev od kraja šezde­
setih godina, zajedno s pojavom poststrukturalizma, mogu primetiti
sve veći uticaji interpretativno­hermeneutičkih tendencija. Neki čak
tvrde da ukoliko je XX vek bio doba u kojem je dominirala teorija,
utoliko će XXI stoleće postati, jednostavno, vek interpretacije.

U pravcu interpretacije

Pokušavajući da na svoj način sistematizuje najvažnija dostignuća
prošlog veka u teoriji književnosti, jedan od američkih istraživača je
prilično apodiktički konstatovao da smo se u XX veku u stvari susreli
s dve najizrazitije i najvažnije orijentacije (i one na koje se najviše ra­
čunalo) – sa strukturalizmom koji je postao svojevrstan „simbol“ na­
učnog prilaza („naučna paradigma“) i s dekonstruktivizmom koji se
odlučno stavljao na stranu postupaka čitanja („interpretativna paradig­
ma“). On je takođe smatrao da su upravo dekonstrukcija Žaka Deride
i američki dekonstruktivizam usmerili nauku o književnosti u pravcu
interpretacije i istovremeno prouzrokovali slabljenje teorijske discipli­
ne. Naročito su doprineli odbacivanju ideala „pravilne“ interpretacije
i kriterijuma koji ograničavaju postupke čitanja književnosti. 5

Često se govori i o još jednom zaokretu koji doživljava najnovija nauka
o književnosti a koji se naziva i „interpretativni zaokret“. Pogledati na pri­
mer: The Interpretative Turn: Philosophy, Science, Culture, red. D. D. Hiley,
J. F. Bohman, R. Schusterman, Ithaca, 1991.
5 R. Seamon, „Poetics Against Itself: On the Self­Destruction of Modern Scien­
tific Criticism“, PMLA, 1989, br. 3, str. 29 –302.

Teorija kulture

Interpretacija
iznad teorije

Strukturalizam =
naučna paradig­
ma / dekonstruk­
cija = interpreta­
tivna paradigma

Uvod

35

Ako se ipak prihvati kako najvažnija dužnost teoretičara knji­
ževnosti u današnje vreme nije stvaranje teorijskih modela, već
interpretacija književnosti, onda treba postaviti i pitanje šta se za­
pravo trenutno krije iza reči „interpretacija“. Kako shvatiti njene za­
datke? Kako odrediti granice i mogućnosti? Da bi se odgovorilo na
ova pitanja, valja se pozvati na ranije pomenut spor o interpretaciji
– na polemiku koja se vodila ne tako davno, naime, početkom deve­
desetih godina. U istoriju je naročito ušla razmena gledišta Umber­
ta Eka, Džonatana Kalera i Ričarda Rortija, na koju bi se u ovom
trenutku vredelo podsetiti u najkraćim crtama. Sva trojica su se
trudila ne samo da odrede granice naše ingerencije u književnom
tekstu već i da odgovore na pitanje šta se danas može raditi s knji­
ževnošću. Drugačije rečeno: da li je ono što nazivamo „praksom“
interpretacija, nadinterpretacija ili, jednostavno, korišćenje književ­
nosti za proizvoljno izabrane ciljeve?

1. Interpretirati

Umberto Eko je ovom prilikom izneo najkonzervativniji stav i nastu­
pao je u ulozi odlučnog pristalice ograničenja slobode interpretacije,
izjašnjavajući se pri tom za uvođenje jasnih kriterijuma pravilnosti
tumačenja književnih tekstova. Nabrojao je tri osnovna izvora znače­
nja književnosti – intenciju autora (intentio auctoris), intenciju čitao­
ca (intentio lectoris) i intenciju dela (intentio operis) – s kojima treba
usklađivati rezultate interpretativnih postupaka. U klasičnom sporu
o interpretaciji – podsećao je Eko – pre svega se nastojalo rešiti da
li je najvažniji cilj interpretacije otkrivanje u književnom tekstu ono­
ga što je njegov autor imao nameru da kaže ili pronalaženje onoga
što tekst govori, nezavisno od namere autora. Ako se smatralo da je
ovo drugo gledište pravilno, postavljana su sledeća pitanja: da li ono
što tekst prenosi otkrivamo uzimajući u obzir njegovu unutrašnju se­
mantičku strukturu ili rekonstruišući pravila koda koji ga čine? Da
li, napokon, otkrivamo značenje teksta pozivajući se na sopstvena
očekivanja ili nama poznate čitalačke konvencije? 6

Prema mišljenju
autora Imena ruže, do tada su razlikovane sve pomenute vrste in­
terpretacija i obično bi se izabrala jedna ili dve od njih koje su sma­
trane odlučujućim za tačnost interpretacije. Međutim, za Eka su se
sva tri izvora značenja (a istovremeno i tri osnovna kriterijuma tač­
nosti) pokazivala kao podjednako važna i međusobno dopunjujuća.

6 U. Eco, „Nadinterpretowanie tekstów“: u: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke­
­Rose, op. cit., str. 63.

Šta je
interpretacija?

Polemika
između Eka,
Kalera i Rortija

Ograničenje
slobode
interpretacije

Tri izvora
značenja
književnosti
prema Eku

36

Književne teorije XX veka

Dakle, u interpretativnom postupku – rezimirao je – dužni smo da
obraćamo pažnju na strukturu samog književnog dela i na hipote­
tičku zamisao autora, kao i – napokon – na sve ono što u izvesnom
smislu možemo „uneti“ u to delo zahvaljujući svojoj sopstvenoj
kompetenciji. Tek ovakvo povezivanje tri izvora značenja književ­
nosti može u potpunosti da pruži tačnu interpretaciju. Odlučno
napuštajući nadinterpretaciju takve interpretacije koja nema u vidu
ova tri kriterijuma, a istovremeno previše izlazi izvan njoj određe­
nih okvira tumačenja dela, Eko je ovde uveo i kategoriju „tipskog
čitaoca“ – teorijsku konstrukciju koja bi odgovarala istinskom tuma­
čenju. Tipski čitalac iznosi pretpostavke u odnosu na intencije sa­
mog teksta, međutim, pokušava i da rekonstruiše autorovu nameru.
Interpretaciju književnog dela Eko je, dakle, shvatao kao postupno
otkrivanje strategije koja teži stvaranju tipskog čitaoca (instrukcije
pravilnog tumačenja sadržane u tekstu). Tipski čitalac je, tako, tre­
balo da bude u izvesnom smislu idealan ekvivalent „autora“ shvaće­
nog kao „tekstualna strategija“ (nikada empirijski). Celovitost Eko­
ve koncepcije bila je krunisana idejom mogućnosti falsifikovanja
interpretacije, shvaćenoj kao opšti princip na osnovu kojeg se ne
može sa sigurnošću konstatovati koja je interpretacija tačna, ali se
zato može konstatovati koja je sigurno netačna. 7

2. Koristiti

A, opet, liberal neopragmatista Ričard Rorti – kategorično dovo­
deći u pitanje stroga pravila koja je nametnuo njegov prethodnik
– uveravao je da se u potpunosti treba rešiti ideje otkrivanja „o če­
mu je stvarno dati tekst?“, odustati od temeljnog proučavanja unu­
trašnjih mehanizama tekstova i njihovih struktura; a umesto toga
treba jednostavno „koristiti“ tekstove za sopstvene, slobodno iza­
brane ciljeve. Njegov iskaz se pretvorio u vatreni manifest protiv
teorije interpretacije (istovremeno i protiv tradicionalne teorije
književnosti) izrečen u odbranu stvarnog „apetita za književnost“. 8

7 Ekova koncepcija imala je mnogo toga zajedničkog s teorijama konkretiza­
cije koje su izrasle iz osnova fenomenologije, mada je teorijsko zaleđe, na
koje se Eko pozivao, vodilo poreklo pre svega iz semiologije i teorije komu­
nikacije. U slučaju koncepcije mogućnosti falsifikovanja, Eko se pozivao i na
zdravorazumsko zaključivanje na osnovi kojeg se lakše može osetiti ono što
očigledno odudara od norme nego ono što je u skladu s njom.
8 Analogija sa „apetitom za poeziju“, u: F. Kermode, An Appetite for Poetry,
Cambridge, Mass. 1989, str. 26–27; pogledati i: R. Rorty, „Kariera prag­
matysty“, u: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke­Rose, op. cit., str. 105.

Kritika nadinter­
pretacije

Tipski čitalac

Falsifikovanje
interpretacije

Korišćenje
tekstova za
sopstvene ciljeve

Uvod

37

To je bila i pohvala čitanju koje ne predstavlja proces traganja za
podudarnostima između napora interpretatora i ma kako shvaćene
„istine“ teksta / namere autora, već praksa koja se neposredno tiče
nas samih – zamenjuje naše mišljenje, ciljeve koje pred sebe stavlja­
mo, pa čak i naš život. Za Rortija je bilo veoma važno i pozivanje na
emocionalnu sferu interpretatora koju su generalno zaobilazile sve
shematizujuće teorije – čitanje književnosti nije značilo usklađiva­
nje hipotetičkih istina sa unapred nametnutim metodama otkriva­
nja smisla, već je trebalo da postane pravi, živi kontakt s književnim
tekstom. Dakle, uveravao je:

„Nemetodološka kritika, koju ponekad poželimo da nazo­
vemo ‘nadahnutom’, jeste rezultat susreta s autorom, likom,
fabulom, strofom, stihom ili starim poprsjem koje je utica­
lo na shvatanje kritičara o tome ko je on, u čemu je dobar,
šta namerava sa sobom da uradi, susreta koji je rezultirao
promenu sistematizacije njegovih prioriteta i ciljeva. Kriti­
ka ove vrste koristi autora ne kao uzorak koji objašnjava
određeni tip, već kao priliku da se promeni prethodno pri­
hvaćena taksonomija ili pružanje novog oblika ranije ispri­
čane priče. Poštovanje koje ova vrsta kritičara ima prema
autoru ili tekstu nije stvar poštovanja intentio ili unutrašnje
strukture. Uostalom, poštovanje ovde i nije prava reč. Bila
bi bolja ‘ljubav’ ili ‘mržnja’“... 9

3. Nadinterpretirati

Džonatan Kaler – jedan od najvažnijih savremenih američkih istraži­
vača književnosti – zauzeo je u ovoj raspravi kompromisan stav koji
je definisao kao „odbranu nadinterpretacije“. On je, naime, konsta­
tovao da sâm tekst ne može da odlučuje o delokrugu pitanja koje
mu postavljamo i da se ponekad treba zapitati šta je to o čemu on ne
govori direktno ili čak šta skriva. Kaler je samim tim doveo u pitanje
restriktivni Ekov model, ali nije u potpunosti podlegao vedrom anar­
hizmu u Rortijevom stilu. Pozivajući se na knjigu drugog američkog
kritičara i istraživača književnosti Vejna Buta, izdatu krajem sedam­
desetih godina, umesto podele na interpretaciju i nadinterpretaciju
koju je predložio Eko, Kaler je predložio razlikovanje „razumevanja“
(understanding) i „nadrazumevanja“ (overstanding) književnog tek­
sta. Razumevanje – operacija koju bi mogao da izvede tipski čitalac

9 Ibid., str. 105–106.

Nemetodološka
kritika

Odbrana
nadinterpretacije

Butova
koncepcija
razumevanja i
nadrazumevanja

38

Književne teorije XX veka

(na kojeg je mislio Eko) – jeste postavljanje pitanja i pronalaženje
odgovora koje zahteva sam tekst. Nadrazumevanje bi se, međutim,
zasnivalo na iznalaženju takvih pitanja koja tekst ne postavlja svom
tipskom čitaocu, ali koja se mogu postaviti i koja proširuju moguć­
nosti interpretacije, stvarajući raznovrsne, ponekad čak i iznenađuju­
će kontekste. But je objasnio razliku na primeru poznate bajke o tri
praseta. Osnovna pitanja koja postavlja ova bajka (koja se nalaze u
pojmu „razumevanja“) jesu ona o razvoju priče koja se u njoj priča,
o hronologiji događaja, o opštem karakteru junaka, najzad o njenom
naravoučeniju i slično. Ovo drugo – to su pitanja na čije postavljanje
nas uopšte ne navodi sam tekst. Uostalom, može se postaviti pitanje,
objašnjavao je šaljivo Kaler, pozivajući se na Buta:

„Šta imaš da kažeš, ti prividno nevina bajko za decu, o tri
praseta i zlom vuku, o kulturi koja te čuva i reaguje na tebe?
O nesvesnim željama autora ili naroda koji te je stvorio?
O istoriji narativne suspenzije? O odnosima između svet­
lijih i tamnijih rasa? O visokim i niskim, kosmatim i ćela­
vim, mršavim i debelim ljudima? O trijadnim shemama
u istoriji čoveka? O Svetoj Trojici? O lenjosti i radinosti,
strukturi porodice, narodnoj arhitekturi, kulinarskim obi­
čajima i normama pravde i osvete? O istoriji manipulisanja
narativnom tačkom gledišta s ciljem izazivanja saosećanja?
Da li je dobro za dete da te svako veče čita ili sluša?... Ka­
kve su seksualne implikacije tog dimnjaka – ili tog isključi­
vo muškog sveta u kojem se nikada ne pominje seks? Šta
znači sve to puhanje i duvanje?“50

Za Kalera je ova vrsta proširivanja konteksta interpretacije bila
od veoma velikog značaja, iako pitanja, koja bi tekstu bajke Tri pra­
seta postavio Vejn But, uopšte nisu imala za cilj da otkriju namere
tog teksta. Ovde je reč o tome šta ovaj tekst s nama radi i na koji
način to čini, kakav odnos uspostavlja s drugim tekstovima, šta u
njemu ostaje skriveno ili prigušeno, šta se ne vidi na prvi pogled,
na šta nas podstiče a na šta ne, šta može da izazove ili čemu naginje,
a šta samo nagoveštava ili sugeriše. Zahvaljujući ovom primeru Ka­
lerovo gledište se prilično jasno ocrtavalo u sporu o interpretaciji.
Za njega, ipak, u savremenoj interpretativnoj praksi nije najzanimlji­
vije otkrivanje onoga što tekst govori ili onoga što je njegov autor
imao na umu, već otkrivanje pre svega onoga što tekst zaboravlja,

50 J. Culler, „W obronie nadinterpretacji“, u: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke­
­Rose, op. cit., str. 113–11 .

Konteksti
interpretacije

Uticaj teksta
na čitaoca

Uvod

39

što želi da prećuti, što duboko krije ili što smatra neočiglednim ili
čak problematičnim. „Suvišak začuđenosti“ tekstom koji vodi nadin­
terpretaciji, koju je Eko kritikovao, bio je za Kalera nešto izuzetno
vredno što treba kultivisati i nastaviti, a ne odbacivati i osuđivati. In­
terpretacija – rezimirao je – može da nastoji da verno otkriva i pred­
stavlja smisao deponovan u književnom tekstu (uz pretpostavku da
će uspeti precizno da odredi granicu između vernosti i nevernosti
teksta i njegovog autora), ali može i da otvara ovaj tekst za brojna
različita značenja, nudeći nove i neočekivane načine čitanja. A mo­
že i u potpunosti da odustane – kako Rorti želi – od pojma interpre­
tacije i da samo koristi tekst za sopstvene ciljeve kako bi od njega
učinio ne samo neku vrstu samom sebi dovoljnog iskustva već i da
bi uz pomoć književnosti rekao drugima nešto zanimljivo i neoče­
kivano. Ovaj treći stav ipak zahteva veliku odgovornost prema knji­
ževnom tekstu i ne može se odustati od njegovog razumevanja.51

Teorija danas.
Od esencijalnih pitanja do učestvovanja u kulturi

Mada je ranije pomenuta dijagnoza Rodžera Simona možda i pre­
više radikalna i nepravedna prema drugim pravcima nauke o knji­
ževnosti XX veka, ipak se s njom treba delimično složiti. Ovaj priti­
sak na interpretaciju književnosti, koji se poslednjih godina veoma
snažno oseća, a naročito pritisak na pozivanje već pomenutih novih
kontekstâ njenog iščitavanja, očigledno je sa sobom doneo radikal­
no odstupanje od problema esencijalne prirode. Samim tim se bitno
promenila tendencija koja je bila obavezujuća u teorijskoj refleksiji
XX veka. U njegovoj prvoj polovini dominirala je esencijalistička
problematika, a – kako ćemo i u ovoj knjizi videti – većina teorijskih
orijentacija morala je sebi da postavi pitanje: „šta je književnost?“,
i dâ sopstveni odgovor od kojeg je zavisio opšti izgled teorije koju
su predlagali. Odgovori koje su davali pozivali su se ili na znatno sta­
riju tradiciju (kao, na primer, na teoriju ruskih formalista koja je re­
aktivirala pretpostavke Kantove estetike), ili su nastojali da odrede
sopstvene kriterijume nadovezujući se na aktuelne filozofske koncep­
cije (kao, na primer, u koncepciji Romana Ingardena koja je književ­
nim sudovima davala fiktivni status) ili lingvističke (kao, na primer,

51 Zato se pragmatistička teorija u poslednje vreme pretvorila u etiku čitanja. Po­
gledati o ovome tekstove posvećene etičkom zaokretu, pomenute u fusnoti 5.

Pohvala
„suvišnosti
začuđenosti“

Između interpre­
tativne vernosti i
nevernosti tekstu

Odstupanje od
esencijalizma

Šta je
književnost?

0

Književne teorije XX veka

u teoriji strukturalizma). Pojavljivala su se i stanovišta koja su po­
kušavala da izmire esencijalističke tendencije i aktuelne promene u
samoj književnosti (na primer, Ženetova teorija intertekstualnosti).
Dakle, za teoretičare prve polovine XX veka zadatak definisanja
suštine književnosti, iz potpuno očiglednih razloga, bio je jedan od
najvažnijih. Međutim, posle poststrukturalističkog preokreta, kad
su (naročito dekonstruktivisti i neopragmatisti) veoma snažno iz­
ražavani stavovi o nepostojanju nepromenljive, univerzalne suštine
književnosti, traganja za odgovorom na esencijalna pitanja osetno
su oslabila. Na to su uticale i aktuelne prilike u samoj književnosti;
u odnosu na neverovatno umnožavanje različitih književnih i para­
književnih postupaka, sve je teže bilo precizno određivanje granicâ
između onoga što bi trebalo definisati kao „književnost“ i onoga što
taj naziv ne zaslužuje.52

Zato je velik broj teoretičara i istraživača
književnosti odustao od pitanja o njenoj suštini u korist odgovora
na pitanje o različitim formama delovanja književnosti na njene
(konkretne ili potencijalne) čitaoce.
Prema mišljenju pomenutog Džonatana Kalera, mogu se na­
brojati bar četiri načina delovanja datog teksta zahvaljujući kojima
imamo određenu osnovu da smatramo kako je neki tekst književ­
ni. Prvo, takav tekst suspenduje zahtev razumljivosti (nasuprot
praktičnim tekstovima – na primer, uputstvima za upotrebu nekog
uređaja). Ne moramo obavezno odmah da shvatimo književni tekst
– dodaje Kaler – do razumevanja može da dođe tek posle određe­
nog vremena. Drugo, tekst nas navodi na refleksiju o upotrebljenim
sredstvima izražavanja. Treće, dovodi do razmišljanja o značenju.
Četvrto, priušćuje uživanje u čitanju.53

Treba još napomenuti da su
svi ovi načini „delovanja“ književnog teksta neraskidivo povezani
s procesima čitanja. Dakle, odstupanje od esencijalizma zajednički
učestvuje s ovim, naročito poslednjih godina, očiglednim zaokre­
tom nauke o književnosti ka interpretaciji, a samim tim – njenog
odstupanja od nauke.
Koliko je, dakle, u XX veku hijerarhija značaja, koju su ustanovi­
li teoretičari, odlučujuće delovala u korist nauke (dakle, istovremeno
„snažne“ teorije koja je za nju stvarala isto tako snažne osnove), toli­
ko u XXI vek ulazimo s veoma izraženim preferencijama u korist in­
terpretacije. Može se čak reći da XXI vek počinje u znaku interpretaci­
je u odnosu na koju teorija može da obavlja samo praktičnu funkciju.

52 J. Culler, „Književnost – što je to i je li to bitno?“, u: Književna teorija. Vrlo
kratak uvod, Zagreb, 2001, str. 27–52, prevod: Filip i Marijana Hameršak.

53 Ibid., str. 52.

Kako deluje
književnost?

Četiri načina
delovanja
književnog
teksta prema
Kaleru

XXI vek, vek
interpretacije

Uvod

1

U poslednje vreme veoma često se srećemo i s mišljenjem o tome da
se ne može stvoriti neka jedinstvena „velika“ teorija koja bi, po ugle­
du na Dekartovu Mathesis Universalis, bila u stanju da obuhvati i
sistematizuje sve, a ta se primedba, opet, ne odnosi samo na teoriju
književnosti. Posmatrači aktuelnih promena u humanističkim nau­
kama uveravaju nas da bi trebalo da prihvatimo ove neograničeno
brojne pojedinačne lokalne teorije sa individualnim kriterijumima
racionalnosti i, štaviše – da priznamo kako upravo ovakvo stanje
brojnosti i raznovrsnosti na najbolji način odslikava duh naše epo­
he. Ima, naravno, dosta ispravnog u takvom uverenju, naročito kad
se ima u vidu da ta vrsta pluralističkog i liberalnog raspoloženja da­
nas vlada gotovo u svim oblastima humanističkih nauka, a ne samo
u proučavanju književnosti.
Ako bi se, ipak, i pored pomahnitalog pluralizma, danas moglo
(veoma oprezno) govoriti o najuticajnijoj ideji teorije, onda bi ona
trebalo da bude definisana kao široki, interdisciplinarni, višekontek­
stualni i istorijski promenljiv univerzum ukupnog znanja upotreblji­
vog u procesu čitanja književnosti – dakle, kao oblast koja ne čini
osnove, kriterijume ili dokaze za postupke interpretacije književno­
sti, već ih maksimalno obogaćuje i obezbeđuje im sve više novih
jezika i kontekstâ. Najnovija teorija, samim tim, svesno odustaje od
pitanja o univerzalnoj suštini književnosti ili o opštim uslovima mo­
gućnosti interpretacije. Zato postaje nešto poput široko shvaćene
poetike kulture koja umnožava interesantne opise književnosti i širi
njeno razumevanje sve novijih oblasti.

Rezime

Među najvažnije izvore savremene teorije književnosti treba ubro­
jati poetiku, retoriku i književnu komparatistiku, kao i filozofiju u
okviru koje su, počev od starog veka, postavljana pitanja o izvoru
književnosti5

i njenoj prirodi. Teorija književnosti je, počev od XX
veka, koristila i iskustva drugih humanističkih disciplina, i ne samo

5 Pri tome je celina književne pismenosti u današnjem shvatanju, počev od
starog veka pa sve do početka XIX veka, obuhvatana terminom „poezija“.
Termin „književnost“ (u sadašnjem značenju) u jezik je uvela tek An Luiz
Žermen de Stal­Holštajn (čuvena Gospođa de Stal), pojavivši se, na primer,
u njenoj knjizi De la littérature considérée dans ses rapports avec les instituti­
ons sociales (O književnosti razmatranoj u vezi s društvenim institucijama)
izdate 1800. godine.

Pluralizam
i „lokalne“ teorije

Savremena
definicija teorije
književnosti

Teorija kao
poetika kulture

Izvori savremene
teorije
književnosti

2

Književne teorije XX veka

njih – osim pomenutih, takođe je koristila i iskustva lingvistike,
istorije i istorije književnosti, teorije kulture, antropologije, teorije
umetnosti, muzikologije, psihologije, sociologije i mnogih drugih
(a među njima i najnovijih – kao što su politikologija, teorija me­
dija i informatika).

Naukom o književnosti XX veka dominirala je teorijska refleksi­
ja, a ona je, opet, bila pre svega u znaku pitanja filozofske prirode.55
To su bila naročito:

1. Ontološka pitanja – šta je književnost? U čemu se ogle­
da njena specifičnost? I najnovije – da li uopšte treba posta­
vljati pitanje šta je književnost? A ako treba – može li se već
danas definisati njena univerzalna suština?
2. Epistemološka i metodološka pitanja – kako shvata­
mo književno delo? Kako se može / treba proučavati? I najno­
vije – da li se u ovom trenutku i dalje može govoriti o „saz­
navanju“ književnosti? Kako izgleda metodološka situacija
proučavanja književnosti u okviru aktuelnog stanja naučne
metodologije? I da li se književnost i dalje može proučavati
uz pomoć nekakvih „metoda“?
3. Pitanja interpretacije – šta je interpretacija književnog
dela? Koje su njene granice i mogućnosti? Kakav je odnos
između teorije i prakse interpretacije? Šta je „pravilna / pra­
va interpretacija“? Uz pomoć kakvih kriterijuma se može
odrediti njena pravilnost? Kakvi su kriterijumi vrednovanja
interpretacije? I najnovije – da li uopšte treba razmatrati in­
terpretaciju pomoću kategorije kriterijuma pravilnosti / ne­
pravilnosti? I koju funkciju u praksi interpretacije književno­
sti obavljaju novi (kulturni, etički, politički, polni, seksualni
i sl.) konteksti / jezici?
. Pitanja subjek(a)ta – te, dakle, svih učesnika književnog
života (pisaca i čitalaca, pošiljalaca i primalaca, stvaralaca i
njihovih interpretatora) kao i svih subjektivnih uloga ugra­
đenih u strukturu književnog dela: ko je autor? Ko je čitalac?
Kako komuniciraju putem književnog dela? Kakav je odnos
između stvarnih pisaca i čitalaca i njihovih uloga izraženih
putem pravila organizacije književnog dela? I najnovije – ka­
ko se danas može govoriti o subjektu književnosti? Da li je on
samo izvesna konstrukcija? Ili osoba koja ima telo, čula, pol,
želje, seksualnu opredeljenost? Da li predstavlja određenu

55 Danas se treba pozvati na francusku tradiciju u kojoj je teorija književnosti
odavno shvatana kao vrsta opšte filozofije književnosti.

Pitanja koja
teorija
književnosti
postavlja

Uvod

3

nacionalnu, rasnu ili etničku grupaciju? Da li izražava odre­
đenu ideologiju, etička ili politička uverenja?
5. Metateorijska pitanja – kakav je epistemološki i onto­
loški status same teorije književnosti / nauke o književnosti?
Te, dakle: kakve su njihove mogućnosti / granice? Kakav je
odnos teorijskih (metateorijskih) jezika prema književnom
jeziku? I, najnovije – da li teorija književnosti još uvek posto­
ji? Ako postoji, u kom obliku? I da li se o književnosti može
pisati uz pomoć nekog metajezika?
Ova pitanja postavljala je sebi zapravo svaka sledeća generaci­
ja teoretičara, mada su oni – očigledno, u zavisnosti od koncepci­
je, struje, pravca ili škole koju su predstavljali – težište prenosili ili
na metodološka (kao, na primer, u pozitivizmu), ontološka (kao što
se to često dešavalo u prvoj polovini XX veka), metateorijska pita­
nja (kao, na primer, u ranoj fazi poststrukturalizma) ili na ona ne­
posredno povezana s interpretacijom (kao, na primer, u kasnoj fazi
poststrukturalizma) i slično.
Dvadeset prvi vek, opet, mnogo doslednije preoblikuje tradicio­
nalnu teoriju književnosti u poetiku kulture. Kao najnovije ten­
dencije u nauci o književnosti i teoriji književnosti mogu se smatrati:
– očito prebacivanje težišta interesovanja na postupke interpreta­
cije (tretirajući teoriju samo kao jedan od korisnih diskursa ili
kao brojnost jezika podesnih u procesu shvatanja književnosti);
– odustajanje od esencijalizma i zaokret u pravcu pragmatizma
– te, dakle, odustajanje od traganja za odgovorima na esencijal­
na pitanja (naročito na pitanje: „šta je književnost?“) i prelazak
na pragmatična pitanja (naročito: „kako književnost deluje?“);
– proširenje okvira interpretacije uz pomoć pokretanja u inter­
pretativnim postupcima svih mogućih kulturoloških relacija
književnog dela i uključivanje raznovrsnih kulturnih diskursa
(„kulturnih“, shvaćenih u najširem značenju, na primer, u poli­
tičkom, etičkom, rasnom, etničkom, polnom, seksualnom i sl.).
Ove tendencije izgledaju reprezentativno u odnosu na najnovi­
je stavove prema teoriji književnosti – teoriji koja svesno odustaje
od naučnih i fundamentalističkih težnji, postajući interdisciplina­
ran diskurs, otvoren za razne kulturne kontekste, diskurs koji omo­
gućava da se interesantnije, življe i stvaralačkije čita književnost.
Mnogi od pomenutih novih kontekstâ teorije književnosti po­
javiće se i u ovoj knjizi – naročito kad bude reč o najnovijim stilo­
vima interpretiranja književnosti nastalih zahvaljujući uvođenju
u književnoteorijski jezik kategorija kao što su „rasa“, „etničnost“,

Najnovije knji­
ževno­teorijske
tendencije

Teorija kao
interdisciplinarni
diskurs

Književne teorije XX veka

„postkolonijalizam“, „kulturni pol“ (gender), „telo“, „seksualnost“ ili
„različitost“ (queer) i slično. Međutim, knjiga koju predajemo čita­
ocu u ruke je, pre svega, kratka istorija književnih teorija XX veka
ili – različitih metodologija pomoću kojih se u proteklom veku po­
kušao protumačiti fenomen književnosti i njenih veza sa stvarnoš­
ću. U situaciji u kojoj već možemo da pogledamo na protekli vek
iz perspektive sledećeg, takva pozicija ima najviše argumenata iako
već sama formulacija „istorija teorijâ“ može izgledati protivrečna.
Ovo je, ipak, sigurno najbolji put ka tome da teorija književnosti,
naročito najnovija, prestane da bude izvor nemira, bespomoćnosti
i zbunjenosti.

Ana Bužinjska

Istorija teorije

Uvod

5

Bibliografija*1*

Opšta

Priručnici, monografije, enciklopedije

P. Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory,
Manchester–New York 1995.
J. Culler, Književna teorija – vrlo kratak uvod (prev. Filip i Marijana Hamer­
šak), Zagreb, 2001.
The Cambridge History of Literary Criticism, t. 7: From Formalism to Poststruc­
turalism, red. R. Selden, Cambridge 2005.
Close Reading: The Reader, red. F. Lentricchia, A. DuBois, Durham 2003.
Debating Texts: A Reader in Twentieth­Century Literary Theory and Method,
red. R. Rylance, Oxford 1987.
A. Durant, N. Fabb, Literary Studies in Action, London–New York 1990.
T. Eagleton, Književna teorija (prev. Mia Pervan­Plavec), Zagreb, 1987.
Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms,

red. I. T. Makaryk, Toronto 1993.
Encyclopedia of Literature and Criticism, red. M. Coyle et al., London 1990.
French Theory in America, red. S. Lotringer, S. Cohen, New York 2001.
K. Green, J. LeBihan, Critical Theory and Practice: A Coursebook, London–New
York 1996.
R. Harland, Literary Theory from Plato to Barthes: An Introductory History,
New York 1999.

Introducing Criticism at the 21th

Century, red. J. Wolfreys, Edinburgh 2005.

W. Iser, How to Do Theory, Oxford 2006.
Issues in Contemporary Critical Theory, red. P. Barry, London 1987.

* Kako bi srpskom čitaocu bila što pristupačnija književnonaučna literatura,
u bibliografiju, uz svako poglavlje, uz prevode celovitih dela, navedena je i
originalna (na srpskom ili hrvatskom) kao i prevedena sekundarna literatura
(prim. urednika).

6

Književne teorije XX veka

The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, red. M. Groden,
M. Kreiswirth, Baltimore–London 199 .
V. B. Leitch, American Literary Theory from Thirties to Eighties, New York 1988.
Literary Theory and Criticism, red. P. Waugh, Oxford 2006.
Literary Theory and Poetry: Extending the Canon, red. D. Murray, London 1989.
Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998.
H. Markjevič, Nauka o književnosti (prev. Stojan Subotin), Beograd, 197 .
H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.
H. Markiewicz, Wymiary dzieta literackiego, Kraków 198 , u: idem, Prace
wybrane, t. , Kraków 1996.
Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998.
Modern Criticism and Theory: A Reader, red. D. Lodge, London 1988.
Modern Literary Theory: A Comparative Introduction, red. A. Jefferson,
D. Robbey, London 1982.
Modern Literary Theory: A Reader, red. P. Rice, P. Waugh, London–New
York–Sydney–Auckland 1992.
The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, red. E. Preminger,
T. V. F. B. Borgan, Princeton 1993.

Philosophy of Literature: Contemporary and Classic Readings: An Anthology,

red. E. John, D. McIver Lopes, Oxford 200 .
R. Selden, Practising Theory and Reading Literature: An Introduction, Hemel
Hempstead 1989.
R. Selden, The Theory of Criticism from Plato to the Present: A Reader, London

1988.

R. Selden, P. Widdowson, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory,
London 2005.
R. Tallack, Literary Theory at Work:Three Texts, London 1987.
Theory into Practice: A Reader in Modern Literary Criticism, red. K. M. New­
ton, London 1992.
Twentieth Century Literary Theory: A Reader, red. K. M. Newton, New York 1997.
D. Walder, Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents,
Oxford 1990.
R. Webster, Studying Literary Theory: An Introduction, London–New York–Syd­
ney–Auckland 1990.
R. Velek, O. Voren, Teorija književnosti (prev. Aleskandar I. Spasić i Slobodan
Đorđević), Beograd, 1965.

Rečnici

P. Brooker, A. Glossary of Cultural Theory, London 2003.
Critical Terms for Literary Study, red. F. Lentricchia, J. McLaughlin, Chica­
go–London 1990.

Uvod

7

J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Oxford 1991.
J. Hawthorn, A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory, London–New
York–Sydney–Auckland 1992.
J. Hawthorn, A Glossary of Contemporary Literary Theory, London–New
York–Sydney–Auckland 199 .
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wroclaw–Warszawa 1988.
K. Wales, A Dictionary of Stylistics, London 1989.
J. Wolfreys, Critical Keywords in Literary and Cultural Theory, Basingsto­
ke–New York 200 .

Antologije

Moderna tumačenja književnosti (red. M. Đurčinov, N. Koljević i dr.), Saraje­
vo, 1981.
M. Beker (izbor), Povijest književnih teorija, Zagreb, 1979.
M. Beker, Suvremene književne teorije, Zagreb, 1986; 1999².
V. Biti (ur.), Politika i etika pripovijedanja, Zagreb, 2002.
P. Milosavljević (prir.), Teorijska misao o književnosti, Novi Sad, 1991.
Suvremena tumačenja književnosti (prir. Zdenko Lešić i dr.), Sarajevo, 2006.
Literary Theories: A Reader and Guide, red. J. Wolfreys, New York 1999.
Literary Theory: An Anthology, red. J. Rivkin, M. Ryan, Malden, Mass.–Ox­
ford 1998.
The Norton Anthology of Theory and Criticism, red. V. B. Leitch, New York–Lon­
don 2001.
Postmodern Literary Theory: An Anthology, red. L. Niall, Oxford 2000.
Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, seria 1– , Wrocław 1967–1998
– antologia rozpraw badaczy polskich, prace z lat 19 5–199 .
Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, t. 1– ,
Kraków 1965–1986 – od romantyzmu do roku 19 5.
Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markie­
wicz, t. 1– , Kraków 1976–1996.

Publikacije posvećene aktuelnoj situaciji u književnoj teoriji

After Strange Texts: The Role of Theory in the Study of Literature, red. G. S. Jay,
D. L. Miller, Alabama 1985.
Avangarda i tradicija (prir. Gojko Tešić), Beograd, 2002.
P. A. Bové, In the Wake of Theory, Hanover 1992.
E. N. Bruss, Beautiful Theories: The Spectacle of Discourse in Contemporary
Criticism, Baltimore 1982.
A. Burzyńska, Anty­Teoria literatury, Kraków 2006.

8

Književne teorije XX veka

A. Burzyńska, „Poetyka po strukturalizmie“, u: Poetyka bez granic, red. W. Bo­
lecki, W. Tomasik, Warszawa 1995.
A. Burzyńska, Poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, „gender“, dyskursy
mniejszości i co dalej? [u:] Sporne i bezsporne problemy współxzesnej wi­
edzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.
A. Burzyńska, Teoria czy postteoria?, [u:] Kryzys czy przełom. Studia z teorii i
historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 199 .
Consequences of Theory, red. J. Arac, B. Johnson, Baltimore–London 1991.
T. Eagleton, Teorija i nakon nje (prev. Darko Polšek), Zagreb, 2005.
The Future of Literary Theory, red. R. Cohen, New York–London 1989.
P. Griffith, Literary Theory and English Teaching, Miltar Keynes–Philadelphia

1987.
M. Krieger, The Institution of Theory, Baltimore–London 199 .
M. Krieger, „Literary Invention and the Impulse to Theoretical Change“, NLH
1986, nr 18, s. 191–208.
M. Krieger, Words about Words about Words: Theory, Criticism, and the Lite­
rary Text, Baltimore–London 1988.
Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łeb­
kowska, Kraków 199 .
Life after Theory, red. M. Payne, J. Schad, London–New York 2003.
Literary Theory’s Future, red. J. Natoli, Urbana 1989.
Literary Theory Today, red. P. Collier, H. Geyer­Ryan, New York 1990.
S. Lynn, Texts and Contexts: Writing about Literature with Critical Theory,
New York 199 .
Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz,
Wrocław 1992.
W. Righter, The Myth of Theory, Cambridge 199 .
Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki,
R. Nycz, Warszawa 2002.
Tracing Literary Theory, red. J. Natoli, Urbana–Chicago 1987.
Writing Theory and Critical Theory, red. J. Clifford, J. Schilb, New York 199 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->