Doc.

dr Dragan Lajović mr Vladimir Vulić mr Nemanja Nikolić mr Nikola Vulić mr Radivoje Drobnjak

UVOD U BIZNIS

Sadržaj
UMJESTO UVODA 1. BIZNIS – DEFINICIJA I POJMOVNO ODREðENJE ..................................................1 1.1 Umjesto uvoda .........................................................................................................2 1.2 Priroda biznisa .........................................................................................................2 1.3 Cilj biznisa ...............................................................................................................2 1.4 Ljudi i biznis aktivnosti ...........................................................................................4 1.5 Zašto se ugledati na one koji su najbolji? ................................................................4 1.6. Zašto biti drugačiji u vrijeme megatrandova? ........................................................6 1.7. Hijerarhija potreba Abrahama Maslova..................................................................8 1.8. Mentalna mreža ekonomije...................................................................................10 Pitanja za diskusiju ......................................................................................................12 2. PREDUZETNIŠTVO U EKONOMSKOJ TEORIJI .....................................................13 2.1. Pojmovno odreñenje preduzetništva .....................................................................14 2.2. Razvoj preduzetništva i preduzeća - makro aspekt...............................................14 2.3. Preduzetničke perspektive ....................................................................................15 2.4. Istorijski i komparativni razvoj preduzetništva.....................................................16 2.4.1. Predstavnici klasične ekonomije............................................................17 2.4.1.1. Britanska škola........................................................................17 2.4.1.2. Francuska škola.......................................................................17 2.4.1.3. Austrijska škola.......................................................................18 2.4.1.4. Njemačka škola.......................................................................18 2.4.1.5. Američka škola .......................................................................18 2.4.2. Predstavnici neoklasične ekonomije ......................................................19 2.4.3. Savremeno shvatanje preduzetništva .....................................................20 Pitanja za diskusiju ......................................................................................................22 3. PRIRODA PREDUZETNIŠTVA I PREDUZETNIČKA KULTURA .........................23 3.1. Uvod......................................................................................................................24 3.2. Tradicionalno preduzetništvo................................................................................24 3.3. Preduzetništvo u velikim preduzećima (intrapreduzetništvo)...............................26 3.3.1. Prepreke razvoja intrapreduzetništva.....................................................28 3.3.2. Pretpostavke razvoja intapreduzetništva................................................29 3.4. Preduzetništvo u društvenim djelatnostima ..........................................................30 3.5. Prednosti i nedostaci ulaska u biznis ....................................................................31 Pitanja za diskusiju ......................................................................................................34 4. PREDUZETNIČKI PROCES ..........................................................................................35 4.1. Uvod......................................................................................................................36 4.2. Učesnici preduzetničkog procesa..........................................................................36 4.3. Preduzetnička ideja ...............................................................................................38 4.3.1. Izvori preduzetničkih ideja ....................................................................39 4.3.2. Faze razvoja preduzetničke ideje ...........................................................41 4.3.3. Metode generisanja ideja .......................................................................41

..........................4.............2..............57 Pitanja za diskusiju ............. Osobine preduzetnika..........................2.........................................................55 5...................................................4.......................2...............................................6....1.....................................1.....93 ................................52 5......... Preduzetnički menadžment ....................................68 Pitanja za diskusiju . Preduzetnički poduhvat................4..... Samopouzdanje .77 7.7...............52 5........ Oblici preduzeća u našim uslovima ........... Ciljevi organizacije......89 8..74 7.......5...............................................72 7..7................................................................4.......45 4....63 6...79 7...........................................................................................2......5.... Kultura ...................................................... Prednosti inokosnog preduzeća....................................................... Metode prikupljanja ideja .... Partnerstvo .....................85 8.....2................................... Samostalno vlasništvo (inokosno preduzeće) ................. Priroda menadžmenta..................................................................................................... Postavljanje ciljeva .... PREDUZETNIŠTVO I MENADŽMENT .... Nedostaci partnerstva...................................54 5.............................................1................ Uporan rad ......................2.... Faze životnog ciklusa preduzetničkog procesa.....5............4... Inovativnost................................2.......................................................3.......................................................................2.....1................................................ Pojam i uloga menadžmenta .........................4............ Odnos preduzetništva i menadžmenta .................................................................................92 8....................................... Tipovi partnerstva ............. Preduzetnička inicijativa..3............................................. Odgovornost.......................................................................... Faktori koji utiču na preduzetničko ponašanje ......91 8................................................................... Efektivnost i efikasnost..................................................................80 7...............................................................4...6..............4...................83 Pitanja za diskusiju .................................................49 Pitanja za diskusiju .............3... Pojam preduzetnika...............88 8...........67 6.. Lične osobine .........63 6...................................4............................................55 5.........87 8................68 6................................ Razumno preuzimanje rizika .........52 5.........................2............................4.........................4.................................................................................2....1..................................................62 6................... Kombinacija svih faktora................................................2.............................. IZBOR FORME VLASNIŠTVA ....50 5.................................... Ugovor o partnerstvu ........................54 5...........................................................................................1.......................................91 8.............2.2...................................51 5............................ Vrste preduzetnika ................... Ostale osobine................................3..............................3......55 5...................................... Posao menadžera......................................................... Uvod..1....92 8............1....................................................................3................73 7................................1.............................5......................................................................2.......3............................ FAKTORI PREDUZETNIŠTVA.............47 4.............6..................................4............................................3.......... Analiza preduzetničkih ideja......................................53 5...1...........................61 6..............70 7......................................................................................71 7.............................................................. Prednosti partnerstva.87 8..........1.....................1...............................................3..................................47 4.........................86 8...........................................3..90 8....... OSOBINE PREDUZETNIKA ........... Društvene okolnosti ............................................. Nedostaci inokosnog preduzeća........................................................ vizija i misija ....................................44 4......

.................2.................................................1........................................................... Oblikovanje etičke strukture ...................................1....2...........................3............... Akcionarsko društvo ......127 12..100 9..........................................2............................. Etičko biznis okruženje..........142 13................................100 9...... Nedostaci akcionarskog društva ..................................... BIZNIS ETIKA ..........................................................................104 Pitanja za diskusiju ..........................................100 9.109 10...........................118 11.........................................................................120 Pitanja za diskusiju .................1........................................... Biznis anñeli.. Fiksni kapital........................................................3.........................................139 13........1..............................................................1......97 9...1...........................2.........................................................128 12........ Klasteri..............................................................3.........................................................................................94 8.........................117 11...........2.......................................1.......................... UPRAVLJANJE INOVACIJAMA .....2.....2..........103 9......................................5..... Vlasnički izvori kapitala ....................5..............................99 9.............................................1......................................... Kapital za rast ..................................102 9.......143 13.............................3.............118 11........... Anatomija akcionarskog društva........... Prednosti akcionarskog društva ....... Korporacije i ostala privredna društva.......2.........................................1.................102 9...............2....................... Izvori inovacija .............................8...................125 12...................................1..........3.............3.................................................................................. Lična ušteñevina ..............................................2....................................5..........3..............4.......................................................................3........................................ Proces inovacije ....................2..101 9..................................................................................................................................................... Pojam preduzetničke infrastrukture ................5.................. Informaciona revolucija .............3...................................107 10....................................................................................3....................4.................. Pojam inovacije.................................96 Pitanja za diskusiju .....102 9................................4............................... Naučni parkovi............................94 8.........................................................................................................145 ...126 12............103 9..... Definicija biznis etike ..............116 11...........................................4..113 Pitanja za diskusiju ......................... Društvena odgovornost preduzeća...... Uvod................................3................................................................. Umrežavanje i preduzetništvo... Koncept elektronskog poslovanja ................110 10............................... Radni kapital .. PREDUZETNIČKA INFRASTRUKTURA..3..........3......................... Prijatelji i članovi porodice........3.........................95 8........................................................ Nova ekonomska paradigma...........130 12................1........108 10......101 9.....................................................133 Pitanja za diskusiju ..................................................... Vrste kapitala .................98 9..................................1.......101 9......................................5.......2..........137 13.....3.................................................2.................................. Dužnički izvori kapitala.................. Biznis inkubatori.......... Nebankarski izvori ................................... Intelektualni kapital ...............100 9.....................136 13........ Vlasnički i dužnički izvori kapitala .................................. Banke ..........................112 10.......2........1.. MODELI FINANSIRANJA BIZNISA ...............3........1............2...... PREDUZETNIŠTVO I NOVA EKONOMSKA PARADIGMA........................138 13......................................................................................

...........157 14............151 14.......................6..........5......158 14........ Rashodi poslovanja ...........4...............................154 14..... Cilj izrade biznis plana.. Obračun materijalnih troškova.. Osnovni podaci ............................158 14....................................153 14.........................................156 14........................4......2.1.............2............................................ Obračun premije osiguranja........................4.........2.....3. Analiza tržišta ................7......158 14.1...........................Pitanja za diskusiju ........................... Analiza dosadašnjeg poslovanja preduzeća ..............................160 LITERATURA.......... Zaposlenost i kvalifikaciona struktura ....4....................4...........161 ...3.......4.........................................151 14...8..........4..................4.......4.................................... Analiza konkurencije ...................4................ Analiza cijene..3...........4.........................158 14...................149 14................4..........................................1... Sadržaj biznis plana .......5.........4.8..... Obračun kamata ........................ Ukupan prihod ...154 14..........................................147 14. Obračun bruto zarada..159 Pitanja za diskusiju .7......................................... Formiranje bilansa uspjeha ....155 14............................................................8......6..................................2............158 14...................................4... Proizvod i proizvodni program ..................................4............. Opšti podaci o preduzeću............. Obračun investicionog i tekućeg održavanja ..2.....2................149 14..........4........................................4....4.......... Prodajno tržište .152 14....... Lokacija..........1.................4..........................................157 14...................153 14..........................158 14...154 14...1...............8......4........................... Izvori finansiranja .......................................................157 14.................153 14.............2......................................................155 14........ Misija preduzeća i cilj projekta.......... Zašto biznis plan? ....................... Pojam biznis plana ..................4.........................................9..4..2............................... Rezime ....... Predračun investicionih ulaganja ......................................4...................................2.. BIZNIS PLAN ...............4..............158 14.......3.............152 14.................................2..............................4..................... Nabavno tržište ............8..4......3................................................................4.............................1................4..............................................4.....................158 14........................ Obračun amortizacije ....................1..........1... Formiranje ukupnog prihoda i bilansa uspjeha............1......................................1...................................4..........4................................9...................148 14..................156 14........................8........157 14......8.................9......... Obračun ostalih troškova .......................152 14..........................8.............

.

znanja i vjerštine. fenomena i procesa u njemu? Mi vjerujemo da jeste! Stoga je pred Vama udžbenik koji govori o biznisu u teoriji. lobiranje prepoznaje fer odnose meñu različitim učesnicima na tržištu. kao kroz periskop. Mi Vam nudimo informacije. To znači da su se autori opredijelili da “lobiraju” za poruke i pouke iz teksta koji je pred Vama. modelima finansiranja. Da li je to moguće sa ovim sadržajem i spiskom pojmova. kulturi. koja će moći i umjeti da prepozna sredstva koja vode ostvarivanju podreñenih ciljeva. Takoñe. Na Vama je da se ovoj disciplini posvetite i apsorbujete od nje što više. Sam proces lobiranja je efikasan ako se broj ljudi koji se procesno nalaze u ideji povećava. time što ćete znati kako da učite.UMJESTO UVODA Ovaj udžbenik je nastao kao pokušaj grupe autora da studente početne godine studija ekonomije ubijedi da je biznis njihova budućnost. efikasnijim. spoznajete i primjenjujete. kada je pored surovosti tržišta elementarno moralno načelo da čovjek čovjeku bude čovjek. S tim u vezi. odnosno jednom riječju – prepoznatljivim. A mi mislimo da je to iz generacije u generaciju sve vidljivije. inovativnijim. realno sagleda ekonomska stvarnost. osobinama preduzetnika. Mi imamo i volju i želju da Vam ponudimo transfer znanja. jer se birokratija razmnožava proporcionalno svom neradu. jer iza nje stoji ulaganje koje daje najveći prinos. Vaši predavači imaju ambiciju da Vam pomognu da uz podršku ovog udžbenika ovladate odreñenim znanjima i vještinama koje će Vas učiniti drugačijim. rizicima i etici. Pri tome je uvažen faktor vrijeme i pokušaj da se kroz ovaj nenadoknadivi i neobnovljivi resurs. koji su nerijetko u konfliktu ciljeva i interesa. Neki ne misle tako i završavaju na birokratskom tržištu. Autori . Ovaj fenomen nema veze sa disciplinom koja je pred Vama iako je riječ o vrlo značajnoj društvenoj realnosti. preduzetničkom procesu i faktorima. A lobiranje podrazumijeva stvaranje “principijelne biznis koalicije”. vlasničkoj formi biznisa i menadžmentu. A to je ipak ponuda koja se ne odbija. a završava se biznis planom kao ključnim dokumentom koje se bavi ekonomskim (be)smislom ideje i biznisa. a efekti će biti sa visokom profitnom stopom. Zato uložite svoje vrijeme i kreativni potencijal. biznis infrastrukturi. I sve to na visokom nivou etičkih premisa i u turbulentnim vremenima.

POGLAVLJE 1 BIZNIS – DEFINICIJA I POJMOVNO ODREðENJE Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. 1. trebalo bi da budete u stanju da: definišete pojam i prirodu biznisa. identifikujete ciljeve bavljenja biznisom. razumijete mentalnu mrežu ekonomije. objasnite hijerarhiju potreba Abrahama Maslova. opišete funkcije biznisa. BIZNIS – DEFINICIJA I POJMOVNO ODREðENJE 1 . opišete uslove za uspjeh u biznisu. razumijete pojam profita. objasnite megatrendova razvoja.

Neprofitne organizacije nemaju za primarni cilj ostvarenje profita. ali nema primarnu svrhu ostvarenja profita. Mekdonalds (McDonald's) hamburger ili sendvič sa organskom hranom se kupuje da bi se utolila glad. iako mogu obezbjeñivati proizvode i usluge. kaput ili neka druga materijalna stvar. Nedopustivo je da ekonomisti daju široke i neodreñene definicije biznisa a naročito da koriste specifične termine tamo gdje je to neprimjereno i pred auditorijumom koji je na nižem nivou poznavanja ekonomskih kategorija. Porše Kajen (Porsche Cayenne) se kupuje da se zadovolji potreba za transportom i želja da se predstavi odreñeni imidž. 2 . Kada kupite proizvod. Većina ljudi povezuje riječ proizvod sa materijalnim dobrima – automobil. 1. pregled kod doktora. biznis ostvaruje profit od 0.75 dolara na svaki prodati proizvod. Meñutim. stvaraju ideje za rješavanje problema. kada ljudi ili mašine proizvode nešto od vrijednosti za kupce. Biznis – pojedinci ili institucije koje nastoje ostvariti profit obezbjeñujući proizvode koji zadovoljavaju potrebe ljudi. Nijesu sve organizacije profitne.3 Cilj biznisa Primarni cilj svakog biznisa je ostvarivanje profita – razlike izmeñu troškova proizvodnje i prodaje proizvoda tj. razvijanje fotografija. Ako kompanija potroši 2 dolara za proizvodnju. gluma filmske zvijezde ili košarkaški igrač.1. računar. finansiranje. Rezultat napora biznisa jesu proizvodi koji imaju materijalne i nematerijalne karakteristike obezbjeñujući zadovoljenje potreba i benefite. Proizvod – Dobro ili usluga sa materijalnim (vidljivim) i nematerijalnim karakteristikama koje obezbjeñuju zadovoljstvo i benefite. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje 1.75 dolara. Profit – razlika izmeñu troškova proizvodnje i prodaje proizvoda i cijene proizvoda koju plaća kupac. Konsultanti i advokati. Neprofitna organizacija – organizacija koja može obezbjeñivati dobra i usluge. Kada se još uvede u odreñeni kontekst onda se stvari još više komplikuju pa stručna tumačenja nerijetko imaju drugorazredan karakter. koriste i razumiju na različite načine. npr. Svaki biznis ima pravo da zadrži i koristi svoje profite po svom nahoñenju – u okviru zakonskih ograničenja – zato što je profit nagrada za preuzimanje rizika u procesu obezbjeñenja proizvoda. ono što kupujete jeste benefit i zadovoljenje potreba koje omogućava proizvod. Proizvod može biti i ideja.2 Priroda biznisa Biznisom se nastoji ostvaritu profit obezbjeñujući proizvode koji zadovoljavaju potrebe ljudi. hemijske čistione. Npr.1 Umjesto uvoda Gotovo je sasvim sigurno da ste se uvjerili da je frekventnost upotrebe ove riječi dovela mnoge njene korisnike i slušaoce u situaciju da je upotrebljavaju. 1. vekna hljeba. cijene koju plaća kupac. proizvod može biti i usluga. promociju i distribuciju proizvoda koji prodaje za 2.

Biznis – definicija i pojmovno odreñenje Da bi ostvarili profit. Čak su i neprofitne organizacije uključene u aktivnosti u vezi sa menadžmentom. Tako na primjer. reciklirala 70. u jednoj godini. svaki biznis mora proizvoditi kvalitetne proizvode. potreban marketing ekspert u cilju saznanja koji su proizvodi potrebni kupcima. zaposlenima. Obzirom da ovi subjekti imaju interes za uspješnost i rezultate poslovanja biznisa. poslovanje na etički i društveno odgovoran način. pojedinac ili organizacija moraju posjedovati odreñene vještine u planiranju. kao i u pronalaženju i razvoju zaposlenih. Pregled poslovnog svijeta 3 . Ostali izazovi koji se postavljaju pred ljudima u biznisu su poštovanje zakona. državnim organima i društvom. ponekad se nazivaju stejkholderima biznisa. biti društveno odgovoran i poštovati principe etike u poslovanju sa kupcima. održavanju i širenju svojih aktivnosti.000 tona proizvoda. o društvenoj odgovornosti nakon prirodnih nepogoda i mnogim drugim pitanjima koja se tiču sredine u kojoj posluju (ostvaruju biznis). investitorima. Druge kompanije vode računa o kvalitetu života u društvima u kojima posluju. Pored toga. U cilju ostvarenja i održanja profitabilnosti. što čini 10% ukupnog prihoda kompanije. kompanija Hewlett-Packard. biznisu su potrebni finansijski resursi i vještine u finansiranju. o edukaciji siromašnih slojeva društva. kako bi se odredila cijena istih i kako bi se preduzele aktivnosti na njihovoj promociji i distribuciji. Biznisu je. tehnološkim i društvenim promjenama. kao i prilagoñavanje ekonomskim.1. kako bi se proizvodili ti proizvodi. organizovanju i kontroli aktivnosti biznisa. takoñe. Mnoga preduzeća vode računa o tome na koji način proizvodnja i distribucija njihovih proizvoda utiču na okruženje. poslovati efikasno. marketingom i finansijama u ostvarenju svojih ciljeva. tako da proizvode one proizvode koje će kupci kupovati.

stvari gledati crno-bijelo. ministri.1. spoljašnji krug sadrži primarne biznis aktivnosti – menadžment.. bankari. 2020. U centru slike su vlasnici. i 2045.5 Zašto se ugledati na one koji su najbolji? Čitaoci ovih redova su budući: vlasnici i menadžeri malih i srednjih preduzeća. dilema. Ljudi i sile koje su van kontrole organizacije – pravne i regulatorne sile. ritam i razlog. Konačno. preduzetnici. Nešto više o ovim učesnicima biznis aktivnosti biće riječi u nastavku teksta koji izučavate. rasta. svoja znanja i vještine i imajte vremensku dimenziju u analizi. Vrijeme je važno sa aspekta otpočinjanja. To podrazumijeva kvalitetno promišljanje i prosuñivanje. nekada ne. Upitajte. gradonačelnici. sa aspekta biznisa. tehnologija. Biznis je. Možda tu svoju osobinu nosite duboko u sebi i kao svaka osobina tako i ova traži pogodno tlo i pogodan trenutak za odjelotvorenje.. Kada ste u biznisu nameće Vam se čitav niz pitanja poput: Šta je Vaša misija? Ko su Vaši klijenti? Šta je vrijednost za kupca? Koji su i kakvi Vaši rezultati? Šta je Vaš biznis plan? Biznisom se ne može raditi inerciono iako ponekad izgleda da se biznis sam po sebi kreće u pozitivnom smjeru. Ukoliko se to ne desi treba sačekati neku bolju priliku. razvoja... On nekada doñe. premijeri. Vlasnici obezbjeñuju resurse – novac ili kredit – da bi započeli biznis.? Uvijek analizirajte sebe. 2013. zaposleni u malom biznisu. Zašto ovakav uvod za studente i zašto je materijal koji je pred Vama napravljen sa mnogo pitanja. Ako se biznis doživljava kao kontinuirani proces onda i sva dogañanja unutar njega imaju rimu.. Zato što je ambicija discipline da u Vama probudi preduzetnički gen... koji su stvarni vlasnici. 2020. brokeri. isto kao što je nedopustivo. šta je mogu da ponudim tržištu danas. Njime se mora upravljati balansiranjem različih potreba i ciljeva. transfera i gašenja biznisa. i 2030. pojednostavljeno. lideri nevladinog sektora. već zaposleni koji je odgovoran za upravljanje svim zaposlenima na način da se ostvaruje profit za investitore. ekonomija. mogućnosti. I stoga morate da imate svoju poziciju na tržištu i u biznisu! Gdje sebe vidite nakon diplomiranja? Čime ćete se baviti 2013. direktori javnih preduzeća. glavna uloga biznisa jeste zadovoljenje potreba kupaca.. Pri tome je neobično važan faktor vrijeme koje treba posmatrati kroz prizmu biznisa i kao neobnovljivi resurs. 2045. novac drugih ljudi . Zaposleni su odgovorni za rad koji se odvija u okviru biznisa. konkurencija.4 Ljudi i biznis aktivnosti Prethodna slika pokazuje ljude i aktivnosti u vezi sa biznisom. predsjednik General Motorsa nije vlasnik... U biznisu je važno da postoji kontinuiran rast i da se permanentno inovira.. Ne postoji brzi uspjeh. Šta je u stvari biznis? Jedina funkcija biznisa je da stvori kupca (klijenta) i da inovira.. Npr. 1. i najvažnije. i 2030. Ipak joj treba stvoriti povoljan ambijent i pružiti šansu.? Morate biti samouvjereni ili će Vas prvi 4 . Vlasnici upravljaju samim biznisom ili zapošljavaju ljude koji će realizovati ove zadatke. kao i etička i društvena odgovornost – sve imaju uticaja na dnevno poslovanje biznisa.potencijalnih klijenata.. marketing i finansije.. zaposleni i kupci.. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje 1.

književnosti. Ovo je prvi put da je broj svjetskih milijardera smanjen još od 2003. Danas u ovom gradu ima 55 milijardera. godini učvrstile svoju poziciju. globalna ekonomska kriza.. u svakoj kući”. 5 .. godine napustio kompaniju. godine. Njujork je u 2009. kada je na jednu godinu izgubio titulu od Vorena Bafeta. Pogledajte tradicionalnu listu najbogatijih ljudi na svijetu prema uglednom biznis časopisu Forbs (Forbes) za 2009. Gejts je veliki poštovalac djela Leonarda da Vinčija i posjeduje njegove najvažnije naučne tekstove. filmu. Student Harvarda.1. pored jezera Vašington. Ukupno na svim stranama svijeta ima 793 dolarska milijardera. A margine same po sebi vode u ponor ili pak u povratak. Prvi na listi je Bil Gejts (53). muzici. Na listi. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje simptomi krize na bilo kom polju dovesti na marginu. biznisu… A najbolji su zato što su drugačiji i različiti. jer su 45% osoba od ukupnog broja svjetskih milijardera Amerikanci. koji je davno obećao „kompjuter na svakom stolu. S toga budite u društvu najboljih i meñu njima tražite uzore. Sjedinjene Američke Države su u 2009. Gejts je bio jedan od osnivača „Majkrosofta” prije 35 godina. godinu kada ih je bilo 1. Nakon godine krize. To je samo izbor izmedju puta i stanputice… Birajte tržišne puteve a stranputice ostavljajte onima koji idu u zonu sivog tržišta. godini povratio tron. ali je 2007. godini sa 74 milijardera prestigla Njujork (71) i postala grad sa najviše milijardera na svijetu. čovjek koji je bio najbogatiji na svijetu od 1995. dok ih je u Moskvi 27. Nakon što su posljednjih godina izgubile dominaciju na listi milijardera. godine! Razlog je. godinu. ove godine. naravno. sada je više zainteresovan za humanitarne akcije koje ostvaruje preko fondacije sa suprugom Melindom. sportu. Neka Vam uzori budu oni najbolji bilo da je riječ o nauci. Sa njom i troje djece živi u velelepnoj kući. ima 38 novih milijardera. što je drastičan pad u odnosu na 2008. bez diplome. pa sve do 2007.125. Moskva je u 2008.

Saosjećanje sa drugim ljudima Vam omogućava da prepoznate u njima potencijalne saradnike. prodajući šibice. sve što ima biti podijeljeno u dobrotvorne svrhe. Drugo mjesta zauzima Voren Bafet (78). dio koalicije. sin libanskog emigranta koji se bavi komunikacijama. stigao je do čela liste. završio na trećem mjestu. „težak” 37 milijardi i vrlo zanimljiva ličnost. godine za više od 30 miliona dolara. Šta treba činiti da bi ste bili različiti i drugačiji u odnosu na druge ljude: 6 . olovke. ide u jeftine restorane i u kući ima jeftini IKEA namještaj. godine (ime IKEA sadrži inicijale njegovog imena. godine. ovaj meksički industrijalac. Treći je Meksikanac Karlos Slim Helu (69). Peto mjesto zauzima osnivač švedskog lanca prodavnica namještaja.. Poznat je po tome što uvijek leti ekonomskom klasom. 1. ali je godinu. nadreñene. šireći se na svim poljima kako bi zadržala konkurentnost na tržištu. Zaljubljenik je u jedrenje i vlasnik je jahte „Izlazeće sunce” duge 138 metara (kasnije je zatražio da mu se napravi i mnogo manja jahta. ali je počeo da radi već sa 11 godina. kako bi mogao lakše da je „parkira”). posle svoje smrti. To znači da kad je emocionalna inteligencija u pitanju posjedujete strast za onim čime se bavite i da saosjećate sa drugim ljudima. najviše bežičnom telefonijom. Kompanija IKEA je danas prisutna u 36 zemalja i prodaje više od 9. godine. godine. Ingvar Kamprad (83). njegova kompanije je obavila 49 akvizicija. IKEA. Penzionisao se 1986. jedan dan prije nego što je to učinio Majkrosoft. kartama ili sa istim intenzitetom osjećanja ulaze u kladionicu i pored toga posjeduju fenomenološku posvećenost koje se protokom vremena povećava. čestitke i slične sitnice. Namještaj je počeo da prodaje 1947. ipak. a prvu prodavnicu IKEA je otvorio 1958. koja je nazvana po njegovoj preminuloj supruzi sa kojom ima šestoro djece. Ingvar Kamprad se još kao tinejdžer bavio „biznisom“. da bi se tokom 2008. U julu 2007. Kompaniju Orakl je osnovao 1977.5 milijardi dolara. mada i dalje radi u kompaniji kao savjetnik. je četvrti na listi sa 22. Orakl (Oracle). klijente. Njegova tri sina takoñe rade u kompaniji. gdje je studirao fiziku ali nikada nije diplomirao. izložio je u muzeju sagrañenom posebno za to.1.000 artikala.6.. podreñene. ruletu. godine popeo na drugo mjesto. a kompanija je počela da se kotira na berzi 1986. u svijetu). Vlasnik je investicionog fonda Berkšir Hetavej (Berkshire-Hathaway) i zbog sposobnosti da predvidi berzanske trendove dobio je nadimak „Prorok iz Omahe”. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje koje je kupio na aukciji 1994. ribu. Biznisom se mogu baviti samo oni koji sa strašću kockara prilaze stolu. kada je platio i prvi porez. godine. U posljednjih 4 godine. sa 22 milijarde dolara. Veliki je ljubitelj bezbola i umjetničkih slika. Lorens Elison (64). Sam Lorens (Lari) Elison je rodom iz Čikaga. „vrijedan” 37 milijardi dolara. godine. na kome se dodjeljuje trofej. Zašto biti drugačiji u vrijeme megatrandova? Da bi ste se približili ovoj grupi treba da budete drugačiji i posjedovati emocionalnu inteligenciju. Bogatstvo Bila Gejtsa se procjenjuje na 40 milijardi dolara. Sin je političara i brokera iz Omahe (država Nebraska). Suosnivač softverskog giganta. a kolekciju. kao i prva slova imena farme i sela gdje je odrastao). Godinama unazad najavljuje da će. Nedavno je napravio i ogroman trimaran od 30 metara sa kojim planira da osvoji Kup Amerika (najprestižnije svjetsko takmičenje u jedrenju. i istovremeno najstarije sportsko takmičenje.

Menadžeri treba da posjeduju odgovarajuća znanja i vještine. veoma je važno da odaberete svoju budućnost i pokušate da utičete na nju. a o nekima su napisane na desetine članaka i knjiga. Na taj način se prepoznaje interes i jednih i drugih da ostvare svoje ciljeve. Ili da se odlučite Vas sila 7 . Tržište menadžera. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje Živjeti život u pravom smislu riječi! Putovati! Tražiti šansu! Težiti ka najvišim ciljevima! Obezbjeñivati sebi egzistenciju (zarañivati) od kada je to biološki moguće! Učiti tokom čitavog života! Osloboditi se patronata i autoriteta roditelja! Sumnjati u sve pa i savjete profesora! Shvatite da apsolutne istine ne postoje! Prethodne stavove ne treba posebno obrazlagati naročito ne studentima ove discipline. Pored toga. procesu. Nova tržišta: Rusija. I jedni i drugi profitiraju koristeći komparativne prednosti koje im resurno stoje na raspolaganju. izmještaju ) ka drugima koji ih prepoznaju kao svoju šansu za biznis. O svakom stavu bi se mogao napisati esej. Kada se tretiraju globalni fenomeni nameće se kao globalni input i output sport i edukacija. Meñutim. model PPP) u kome država i lokalna uprava prepoznaju preduzetnike kao partnere u realizaciji pojedinih poduhvata na nacionalnom i lokalnom nivou. I jedno i drugo otvaraju veoma velika polja dejstva za one koji ih prepoznaju i koji imaju znanja i vještina koje je moguće valorizovati na tržištu. Prilikom tretiranja megatrendova treba imati u vidu tržište menadžera na lokalnom. Kreativna ekonomija podrazumijeva kvalitativno drugačiji pristup od klasične ekonomije. Pri tome neobično važno prepoznati megatrendova razvoja: Globalizacija. Informatička ekonomija. Kina i Indija. Nekoliko prethodnih postulata su nametnuti sa ciljem da prepoznate svoje mjesto u biznisu. svako od nas pojedinačno doživljava pročitano na svoj način a implementira ga onako kako on vidi optimume. S toga je neophodno permanentno istraživati i kreirati novitete. Razvoj finansijskih tržišta. Želite li uopšte da budete u biznisu? Da li je biznis Vaša sudbina? Možda je racionalnije da budete u nekoj drugoj sferi koja Vas ispunjava ili čini sigurnijim? To je prosto sloboda Vašeg izbora koja je ograničena samo slobodom izbora drugih ljudi. fenomenu prepoznaje i koristi nova šansa i ideja koja obezbjeñuje satisfakciju klijentu. Kada je država i lokalna uprava u pitanju onda je to obezbjeñenje odreñenih dobara i usluga za grañane a kada su privatne kompanije u pitanju onda je to profit. U svijetlu megatrendova multinacionalne kompanije se sve više opredjeljuju za osnovni biznis (core business) a ostale poslove autsorsuju (delegiraju. U svakom slučaju.1. regionalnom i globalnom nivou koje potencijalno apsorbuje kvalitetne ljudske resurse. To znači da se u svakoj pojavi.tzv. sve više do izražaja dolazi javno – privatno – partnerstvo (Public-Private-Partnership. Kriza kao potencijalna šansa.

1. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje

sudbine vodi u njoj prihvatljivom pravcu. I to je, takoñe, sloboda Vašeg izbora. I u jednom i u drugom slučaju veoma je važno da: 1. 2. 3. 4. Steknete odgovarajuće akademsko obrazovanje, Uspostavite mrežu kontakata, Uvažite vrijeme kao faktor i njime upravljate, Poštujete etički kodeks.

Sve ovo će Vas učiniti bitno drugačijim i otvoriti Vam biznis horizonte. Hoćete li uspjeti zavisi od Vas a ne od sticaja okolnosti. Ne skrivajte se od svojih problema već u njima prepoznajte svoju šansu. Nemojte sebe opravdavati pred ostatkom svijeta i pred samima sobom što nijeste iskoristili šansu. I šta Vam je potrebno za uspjeh: Razlikovati se (biti drugačiji); Imati viziju; Konstatno se mijenjati (ne prilagoñjavati se ); Brzina u donošenju i istrajnost u realizaciji odluka; Iz teškoća i poraza izvlačiti poruke i pouke; Plašiti se samo samog sebe; Ne postoji nedostižno i neosvojivo; (nema neosvojivih tvrñava postoje samo loši napadači) Pitanje svih pitanja je da li želite da se nañete u grupi dobitnika ili onih drugih ? Želite li da budete uspješni na svim poljima ili da budete predmet sažalijevanja ? Probajte da budete uspješni u sportu, muzici, informatici, karijeri, biznisu.. Za početak u sopstvenoj edukaciji ... dakle, na studiju.Imajte na umu sledeće poruke: Pozitivno razmišljajte – neka vam periskop uspjeha bude ogledalo svijeta; Ne razmišljajte filozofijom mase; Svaki kontakt je potencijalna šansa; Implemenirajte mehanizam samokontrole; Samo oni koji poštuju etički kodeks uspijevaju; Imajte “korak po korak” životne i poslovne principe.

1.7. Hijerarhija potreba Abrahama Maslova
Posebno zadržavamo Vašu pažnju na fenomenu Maslovljeve hijerarhije potreba, iz razloga što disciplina koju izučavamo svojim premisama tretira različite nivoe i karakter potrebe.1

Maslow, Abraham. “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, Vol. 50, No. 4, pp. 370-396, 1943 8

1

1. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje

Maslovljeva hijerarhija ljudskih potreba je teorija iz psihologije koju je stvorio američki psiholog Abraham Maslov (Abraham Maslow), koja ističe da se ljudske potrebe mogu razvrstati u grupe i da postoji jasna hijerarhija izmeñu tih grupa potreba. Niži nivoi potreba se moraju zadovoljiti pre nego što se aktiviraju potrebe viših nivoa. Maslovljeva hijerarhija ljudskih potreba se obično se prikazuje u vidu piramide podijeljene na pet nivoa, gdje svaka grupa predstavlja po jedan nivo: 1. Fiziološke potrebe - Ppotreba za hranom, vodom, vazduhom, snom i seksom. 2. Sigurnost - Zaštita fizičkog integriteta i sigurnosti - neugroženost života, stalan posao, sigurnost porodice, zdravlja i imovine. 3. Pripadnost - Prijateljstvo, porodica i seksualna intimnost. 4. Poštovanje (uvažavanje) - Samopoštovanje, sigurnost u sebe, postignuće, poštovanje prema drugima i poštovanje drugih. 5. Samopotvrñivanje (samoostvarenje) - Moralnost, kreativnost, spontanost, rješavanje problema, manjak predrasuda i prihvatanje činjenica. Ovaj nivo potreba (biznis) kroz samostvaranje i satisfakciju omogućava izvjesnom broju ljudi da ostanu na margini, budu drugačiji i nikada ne postanu dio mase. Upravo Vas ova disciplina podstiče na način razmišljanja koji podrazumijeva podizanje hijerarhije potreba i ohrabruje na razvoj ponašanja koji podrazumijeva prihvatanje kalkulisanog rizika. Četiri niža nivoa (fiziološke potrebe, sigurnost, pripadnost i poštovanje) su grupisani kao potrebe nedostatka, koje se vezuju za fizičke potrebe. Zadovoljenje ovih potreba pomaže osobi da raste i razvija se kao ljudsko biće. Za razliku od njih koje se moraju zadovoljiti, potrebe rasta (samoostvarenje) se stalno razvijaju. Osnovna pretpostavka je da se više potrebe iz ove hijerarhije pojavljuju tek nakon što su zadovoljene, većinom ili potpuno, sve potrebe nižeg nivoa.
9

1. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje

Takoñe, kada se jedna potreba zadovolji, opada značaj njene motivacione uloge, meñutim, kada se neka potreba zadovolji, druga brzo zauzima njeno mesto, tako da ljudi uvijek teže da zadovolje neku potrebu. Ukoliko te potrebe nedostatka nisu zadovoljene, osoba će se razviti u, fizički i psihički, nezdravu osobu.

1.8. Mentalna mreža ekonomije
Mentalna mreža ekonomije ukazuje da su čovjekove potrebe njegov glavni pokretač. One proizilaze iz samih interesa čovjeka, koji su ujedno i motiv za što uspješniju realizaciju potreba. Njihovom uspješnom realizacijom čovjek stvara a samim tim doprinosi što boljem zadovoljenju sopstvenih potreba. Prilikom satisfakcije potreba nivo dobra je ograničen slobodom izbora čovjeka.

Prethodni grafik objašnjava čvrstu vezu izmeñu karaktera čovjeka i njegovih potreba. Kroz čovjekove potrebe tj.ciljeve i njihov način realizacije može se zaključiti o kakvom je čovjeku riječ. Potrebe su u suštini reakcija na stvarnost. Svako vrijeme i svaki ekonomski sistem generišu različiti nivo i karakter potreba.

10

sa rezervom prihvataju nove ideje i teže se upuštaju u rizik. Samim tim pomjeraju se granice a time i mogućnosti realizacije samih čovjekovih potreba.1. od kojih dosta može naučiti i to stečeno znanje realizovati u praksi. interese i motiv koji su nevidljivi. Zadovoljenjem elementarnih potreba čovjek teži ka potrebama većeg nivoa. Poltronstvo se javlja kod osoba koje ne posjeduju korektno izgrañen sistem vrijednosti. Treba se sa uvažavanjem odnositi prema institucijama i osobama koji su doprinijeli njegovom uspjehu. U praksi sve češće imamo situaciju da od prezentacije ideje do njene realizacije ostane samo mrtvo slovo na papiru ili manji dio. tako da umjerena sebičnost i samoljubljivost donekle može koristiti u kontaktima sa poslovnim partnerima. Takoñe. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje Akcija kao finalni dio koji je vidljiv u odnosu na potrebe. sve je češći slučaj da manje obrazovani ljudi energičnije i sigurnije iznose svoje mišljenje i lakše ulaze u rizike. Nerazvijenost o ograničenost su stanje duha. 11 . U realizaciji svojih ciljeva i zadovoljenja potreba čovjek se srijeće sa različitim ljudima i izazovima gdje treba da pokaže svoju fleksibilnost i prilagodljivost. uvažavanje i poštovanje podrazumijeva prvenstveno i poštovanje samog sebe i svog mišljenja tako da ne ostavlja prostor za poltronstvo. Samo djelo pokazuje koliko je čovjek sposoban da realizuje ono što govori. a time rastu i razvijaju se same potrebe.ciljeva čovjek se upoznaje ljude raznih profila. Čovjekova ograničenost i nerazvijenost duha sužava prostor za realizaciju potreba. Ulaganjem u sebe i svoje znanje šire se vidici. interese i motive je moguće pretpostaviti dok akcija podrazumijeva set mehanizama. Djela više govore o čovjeku nego riječi. dok oni obrazovaniji upravo zbog znanja kojeg posjeduju. U realizaciji svojih potreba tj. Meñutim. Kao što je poznato investicija u znanje je najisplativija jer donosi najveći prinos. Meñutim. Potrebe. Pokretač svega kod čovjeka je sam interes iz koga proizilaze ciljevi koje čovjek teži da realizuje. samoljublje i egoizam mogu biti prepreka u zadovoljenju potreba. procesa sa konkretnim efektom. interesi i motivi.

Nabrojte magatrendove razvoja. Navedite pojednice i aktivnosti koji su u vezi sa biznisom. Deficija biznisa i proizvoda? 4. Zašto se ugledati na one koji su najbolji? 13. Šta je neophodno da bi se ostvario profit? 7.1. 18. Odnos čovjek-potrebe. Sta je profit a šta neprofitna organizacija? 6. Biznis – definicija i pojmovno odreñenje Pitanja za diskusiju 1. Šta treba učiniti da biste bili različiti i drugačiji u odnosu na druge? 16. a ako jeste čiji novac? 11. Šta je javno privatno partnerstvo? 21. Opisati broj i nivo potreba po Maslovljevoj hijerarhiji potreba? 23. Šta je “autsorsing”? 20. Upotreba fenomena biznis? 2. Koja je to jedina f-ja biznisa? 10. Definisati strast u biznis značenju? 15. Šta je “core business”? 19. Da li posjedujete preduzetnički gen? 12. Šta je neophodno za uspjeh? 22. Šta najbolje otkriva čovjeka? 12 . 25. 9. Da li je biznis novac. Šta je emocionalna inteligencija? 14. Mentalna mreža ekonomije? 24. Stejkholderi u biznisu? 8. Razlika izmeñu kreativne i klasične ekonomije? 17. Cilj biznisa? 5. Priroda biznisa? 3.

PREDUZETNIŠTVO U EKONOMSKOJ TEORIJI 13 . 2. objasnite razvoj preduzetništva. opišete istorijski razvoj teorija o preduzetništvu. diskutujete o tome kakvi su uslovi za razvoj preduzetništva u XXI vijeku. trebalo bi da budete u stanju da: definišete pojam preduzetništva. identifikujete perspektive preduzetništva. razumijete savremeno shvatanje preduzetništva.POGLAVLJE 2 PREDUZETNIŠTVO U EKONOMSKOJ TEORIJI Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje.

oprečnost i konfuziju. Preduzetništvo je kreacija inovativne ekonomske organizacije (ili mreže organizacija) radi sticanja profita (dobiti) ili rasta u uslovima rizika i nesigurnosti. Homewood. vremena i/ili karijere. te preduzimanje svih mogućih napora radi smanjenja mogućnosti propadanja. Razvoj preduzetništva i preduzeća . možemo pronaći sledeće: • • • Kreativnost i inovaciju. i prihvatanjem odgovarajućih nagrada u vidu novčanog i ličnog zadovoljstva i nezavisnosti. upravljanje i kontrolu resursa koji su često u vlasništvu drugih. To je posjedovanje knowhow-a za iznalaženje. 2. uz pretpostavku pratećih finansijskih. Sakupljanje resursa i osnivanje ekonomskih organizacija. ali vrijednost mora nekako biti stvorena od strane preduzetnika sticanjem i lociranjem neophodnih vještina i resursa.1. obuhvata sposobnost stvaranja preduzetničkog tima sa komplementarnim individualnim vještinama i talentima. 1990 14 . To je sposobnost da se osjeti poslovna prilika tamo gdje drugi vide haos. Prilika za sticanje profita i rasta pod rizikom i nesigurnošću. IL. Pojmovno odreñenje preduzetništva Tokom istorije brojni su autori dali različite definicije preduzetništva. Modernu definiciju preduzetništva iznosi Džefri Timons (Jeffry A. i mogla su se kupovati i prodavati. opisujući ga kao sposobnost kreiranja i stvaranja vizije praktično ni iz čega . Ako proučimo zajedničke elemente u tim definicijama. Preduzetništvo je proces stvaranja nečeg novog ulaganjem neophodnog vremena i napora.2. Takva preduzeća postala su samostalni ekonomski subjekti pod vlastitim imenom.makro aspekt Sa svim današnjim karakteristikama preduzetničke kompanije. 3rd ed.. takoñe. Irwin. Vrijednost stvaraju pojedinci koji preuzimaju najveći rizik u smislu kapitala. New Venture creation.2. Različitost razmišljanja govori kako jedna jedinstvena definicija preduzetništva uopšte nije moguća ili bi bila previše opširna ili neprecizna i beskorisna. Glavna obilježja preduzetništva su neizvjesnost. Moderno preduzetništvo. preduzeće se pojavljuje u XV vijeku razdvajanjem privredne aktivnosti i poslovne imovine preduzetnika od njegove privatne imovine. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji 2.2 Prema Timonsu preduzetnička vizija podrazumijeva želju za preuzimanje proračunatih rizika.kao ljudski kreativan čin i primjenu energije za iniciranje i izgradnju preduzeća ili organizacije. Preduzetništvo je dinamičan proces stvaranja dodatne vrijednosti. Jeffry A. Preduzetništvo se uglavnom definiše kao sposobnost da se na osnovu kreativne čovjekove ekonomske djelatnosti i ograničenih proizvodnih činioca formira odreñena efikasna privredna djelatnost. traganje i istraživanje. finansijski rizik. Timmons). fizičkih i društvenih rizika. 2 Timmons. Proizvod koji proizvode može i ne mora biti jedinstven. eksperimentisanje. ličnih i finansijskih.

Velika ekonomska tranzicija.njega su poznavali svi radnici. u tom razdoblju. a dobra se proizvode za poznatog kupca što iziskuje kompjuterski dizajn. 15 . reagovanje i fleksibilnost. 2. 3. Naglim razvojem informacione i komunikacione tehnologije krajem XX vijeka. elastičan fabrički sistem.3. To najbolje oslikavaju tri faze razvoja Henrija Forda od maloga. Dolazi do procvata različitih oblika obrta i trgovačkih preduzeća koja su se bavila trgovinom različitim proizvodima. Raste značenje i meñunarodne. te istovremena liberalizacija i privatizacija u postkomunističkim zemljama s druge. faza . faza . punu primjenu elektronske obrade podataka i sistema distribucije. naglo je porasla važnost preduzetništva. inovativnost i permanentno prilagoñavanje. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji Preduzetništvo postaje masovna pojava u XVII vijeku. a pogotovo u XIX vijeku.Henri Ford je poznavao svakog svog radnika lično. a zatim i prekookenske trgovine. na početku XXI vijeka. kvalitet i servisiranje prednosti su proizvoñača novih proizvoda koji nastaju zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji i kvalitetu. Sa pojavom industrijske revolucije. porodičnog preduzeća do industrijskog giganta: 1. dok sa početkom masovne proizvodnje. Ti su uslovi specifični i svode se na sljedeće značajne parametre: 1. uloga preduzetništva opada. faza . u tadašnjim socijalističkim zemljama preduzetništvo je bilo potiskivano državno-planskom privredom u kojoj nije bilo mjesta za razvoj pojedinačnih preduzetničkih aktivnosti.ni on ni njegovi radnici se nisu viñali. inovativnog. Tržišta su danas segmentirana. djeluje u drukčijim uslovima u odnosu na one u prethodnom vijeku. ali i adaptabilnost na temelju informacijskih tehnoloških promjena. Istovremeno. Razvoj preduzetničke djelatnosti zamijenjen je rastom i razvojem velikih industrijskih korporacija u kojima se čovjek gubi kao osoba. 3.2. 4. Neizvjesnost na ekonomskom planu od preduzetnika traži izuzetnu ekonomsku dinamiku. 2. Dizajn. a njegov lični identitet poistovjećuje se sa idejom kompanije. promjena kritičnih proizvodnih resursa sa materijalnih na nematerijalne sa jedne strane. niti poznavali. Svaka konkurentska proizvodnja mora udovoljiti tim zahtjevima. Preduzetničke perspektive Preduzetništvo danas. Specijalizacija u trgovini i odvajanje bankarstva pojavljuje se tek u XVIII vijeku. širom je otvorila vrata novom preduzetničkom uzletu. Faktor vrijeme veoma je bitan jer neizvjesnost zahtijeva munjevito donošenje odluka. preduzetništvo ponovno dobija na intezitetu i postaje temeljna privredna djelatnost. 2.

Isti vizionarski. tvrde da su današnje integrisane kompanije „posrćući dinosaurusi” koji će uskoro biti zamijenjeni usko fokusiranim. To znači meñupovezanost svih tržišnih subjekata usmjerenu prema svjetskom tržištu. želeći slikovito prikazati stanje u savremenom poslovnom svijetu. 7. stvaranjem preduzeća kao samostalnog privrednog organizma.4. što ima za direktnu posljedicu povećanje kvaliteta. a stvaralačko preduzetništvo se masovno razvilo tek u XVII vijeku. brzim i fleksibilnim preduzećima. Velika preduzeća se rekonstruišu i postaju fleksibilniji sistemi uz stvaranje novih autonomnih preduzeća. U trenutku kada preduzetnik počinje stalno i trajno obavljati svoju preduzetničku funkciju. 9. 10. proizvodnosti i ekonomičnosti proizvodnje. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji 5. tj. stvara preduzeće kao privredni i organizacijski oblik izvršavanja privredne aktivnosti. Doba je procesa internacionalizacije. pri čemu pojedina preduzeća svoje poslovne partnere smatraju poslovnim saradnicima. zbivanjima i stanju na njemu. Tradicionalne preduzetničke strukture nestaju jer nijesu u stanju održati utakmicu sa vremenom i kvalitetom koje nameće duh novog vremena i savremena tehnologija. Koncept preduzetništva je poznat još od XII vijeka. tehnologa te organizacijskih i drugih eksperata. Globalnu ekonomiju XXI vijeka obilježavaće snažan porast poslovanja i nadmetanje velikog broja agilnih konkurenata. ispisuju „smrtovnice” tradicionalnim. 16 . Tu je informacijska tehnologija jedan od uslova za njihovu poslovnu povezanost. klasično organizovanim korporacijama. Poslovnim svijetom budućnosti dominiraće svjetske kooperativne i uzajamno povezane mreže malih preduzeća. Ekonomski teoretičari. povezanih u mrežu koja se oslanja na veliku kooperaciju. Ekonomija velikog obima u kontekstu savremenog preduzeća postupno se napušta te dolazi do jačanja malih i srednjih preduzeća. Od zaposlenih se u preduzeću sad zahtijeva inventivan i stvaralački rad. preduzetnika. naučnika. Vrhunske poslovne rezultate i nova rješenja biće moguće iznaći samo u saradnji različitih specijalizovanih preduzeća. U takvom okruženju multinacionalne kompanije postepeno gube dominantan položaj. 2. 8. Kao tipičan masovni fenomen preduzeće se pojavljuje tek u XV vijeku. Na scenu stupaju nova mala fleksibilna i inovativna preduzeća koja samostalno ili meñusobno povezano nastupaju na tržište.2. Istorijski i komparativni razvoj preduzetništva Preduzeće kao privredni subjekt nastalo je osamostaljivanjem privredne aktivnosti od preduzetnikovog domaćinstva. 6. Organizacija unutar nekog preduzeća postaje sastavni dio kooperativnih mreža.

4. Predstavnici klasične ekonomije Pojam klasične ekonomije odnosi se na ekonomske doprinose do kraja devetnaestog vijeka. Preduzetništvo je bilo predmet rasprava mnogih ekonomista. po cijenama koje će se tek naknadno formirati.1. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji Akademsko izučavanje fenomena preduzetništva počinje od XVIII vijeka.1. naglašavajući tri ključna faktora proizvodnje: Sklonost ka preduzetništvu (želja za proizvodnjom bogatstva). a često se još naziva i političkom ekonomijom.) i David Rikardo (David Ricardo) (1772. 2.) poistovjetili su funkciju preduzetnika sa kapitalistom. Kantijon je još davne 1732.-1832. što znači preduzeti.3 Kantijon opisuje preduzetnika kao osobu koja kupuje po poznatim cijenama.2. 2. Poslovnim špekulacijama i Poslovnim inovacijama. se smatra za začetnika teorije o preduzetništvu. klasične i neoklasične.-1790. Britanska škola Predstavnici britanske škole ekonomske misli Adam Smit (Adam Smith) (1723. a mi ćemo navesti pristupe dvije osnovne škole ekonomske misli. 2001 17 . I Smit i Rikardo na profit gledaju kao na nagradu za rizikovanje kapitala. Tehničko znanje (potrebno znanje za proizvodnju bogatstva). Richard. Ovaj koncept poslije je razvio Džeremi Bentam (Jeremy Bentham) (1748. Rišar Kantijon (Richard Cantillon). Transaction Publishers.-1823. Moć kapitala (mogućnost proizvodnje bogatstva). a ne voñenje preduzeća.) govori o preduzetničkoj aktivnosti koja se ostvaruje: Marljivošću i štedljivošću. Možemo identifikovati nekoliko pristupa podijeljenih prema zemlji porijekla. ali i ukazati na moderni pristup u razvoju preduzetništva.) zajedno sa konceptom "laissez-faire". godine iznio svoj stav prema kojem je preduzetnik spreman da preuzme novčani rizik i da se upusti u akciju pravljenja profita. uraditi nešto. Francuska škola Riječ „preduzetništvo“ potiče od francuskog glagola iz XIII vijeka „entreprendre“. a prodaje po nepoznatim.4. tj.2. Adam Smit u djelu „Bogatstvo naroda” (1776.1.4. 3 Cantillon.1. Prvi veliki ekonomski teoretičar u istoriji. koji je stvarao u okviru fiziokratske škole. 2. Essay on the Nature of Commerce in General.

operišući pri tome različitim informacijama i ekonomskim kalkulacijama.5. mašine i ljudski rad neophodni za normalno funkcionisanje ovog procesa. 2. preduzetnik se suočava sa neizvjesnošću. Na primjer. 2. Menger ističe da je preduzetnik neophodan element u procesu proizvodnje roba. takoñe francuski fiziokrata.) pravio je razliku izmeñu povraćaja preduzetnika i povraćaja kapitaliste uvodeći rezidual. smatrao da je uloga preduzetnika da kombinuje faktore proizvodnje u proizvodni organizam.1. nego i inovator koji primjenjuje nove tehnologije kako bi redukuje nivo preuzetog rizika.-1832. sposobnosti i talenta odreñenog preduzetnika.-1875.4.-1897. Profit koji ostvari nagrada je za preuzimanje nepredvidivog rizika i uloge inovatora. je. a ujedno i inovator. 2. Walker (1840. je smatrao da je osnovna funkcija preduzetnika da transformiše odreñena dobra u druga dobra. 2001 Menger. Njemačka škola Tradicionalno.). francuski ekonomista i biznismen. kao najznačajniji teoretičar preduzetništva u XIX vijeku. Transaction Publishers. ide korak dalje u shvatanju fenomena preduzetništva i smatra da preduzetnik nije samo onaj koji preuzima rizik. ali nije smatrao rizik i neizvjesnost glavnom funkcijom preduzetnika. Carl. 4 5 Say. preuzimanje rizika nije osnovna funkcija preduzetnika. Libertarian Press. administrativne i vještine voñenja. tvorac austrijske ekonomske škole.4.2. Principles of Economics. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji Abe Nikola Bodo (Abbé Nicolas Baudeau).-1850. Austrijska škola Karl Menger (Carl Menger) (1840-1921).3. da posjeduju organizacijske. Američka škola Pojam preduzetništva u američkoj školi uvodi Amasa Walker (1799. Njegovu teoriju nastavlja razvijati njegov sin Francis A. Jean-Baptiste. 1994 18 .1.4. A Treatise on Political Economy. Prema Mengeru. Za von Thunena preduzetnik je osoba koja snosi rizik.) koji naglašava da preduzetnici mogu vidjeti budućnost. njemačka škola se usredsredila na načine kompenzacije preduzetniku za ostvarene aktivnosti.1. On ne vidi preduzetnika kao nosioca promjena u ekonomiji. koji se odnosio na preduzetnički rizik: nepredvidivi rizik. On smatra da je profit rezultat uloženih vještina. Žan-Batist Sej (Jean-Baptiste Say) (1767.) koji vidi preduzetnika kao kreatora bogatstva. Sej je pravio razliku izmeñu kapitalista i preduzetnika.4 Prema Seju.5 Tokom procesa transformacije. smanjio troškove proizvodnje i povećao profit.4. New Ed edition. odnosno nepoznatim količinama i kvalitetom proizvedenih dobara. preduzetnici su osobe koje stvaraju vrijednost u ekonomiji tako što preusmjeravaju resurse iz oblasti u kojima je produktivnost niska u oblasti u kojima postoji visoka stopa prinosa i visoka produktivnost. von Thunen (1785. Incorporated. isto kao što su kapital.

sposobnost koja. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji 2. potpuno nezavisno od vlasništva nad kapitalom. a sam izraz „kreativna destrukcija“ je prvi iskoristio njemački ekonomista i sociolog Verner Sombart (Werner Sombart). Capitalism.7 Kreativna destrukcija je proces razbijanja postojeće strukture kako bi se povećao njen kvalitet i efikasnost. 1962 19 . predstavlja ujedno i jednu od najznačajnijih figura u istoriji razvoja misli o preduzetništvu. uprkos činjenici da se u tom procesu uništava vrijednost postojećih kompanija koje su uživale odreñeni stepen monopola. predviñanje i voñstvo. je dalje razradio koncept rizika i smatra se prvim neoklasičnim ekonomistom koji je identifikovao tu specifičnu preduzetničku funkciju u opštem ravnotežnom stanju. autoritet. Preduzetnika je posmatrao kao osnovnu polugu koja treba da vrati ekonomiju u stanje ekvilibrijuma. LLC. Takoñe je vjerovao da nova mala preduzeća preživljavaju i rastu tokom procesa prirodne selekcije. Maršal je zaključio da voñenje profitabilnog preduzeća sjedinjuje dva važna elementa: organizovanje i primjenu novih metoda i preuzimanje rizika. Uncertainty And Profit. Za doprinos razvoju misli o preduzetništvu. prema Šumpeteru. Preduzetništvo je. Zapravo.6 Preduzetnik je osoba koja je spremna da rizikuje svoju karijeru i finansijsku sigurnost zbog biznis ideje.) svojim modelom parcijalne ravnoteže napravio je razliku izmeñu onih preduzetnika koji razvijaju nove i unaprijeñene metode poslovanja i koji ne mogu izbjeći preuzimanje rizika. Najt je preduzetnike smatrao za podskup menadžera. Da bi stvorili nešto novo. Jedan od najvećih ekonomskih mislilaca svih vremena. Razgraničio je prenosivi i neprenosivi rizik i predložio je teoriju profita vezanu za neprenosivi rizik. Kessinger Publishing. Piter Draker (Peter Drucker). koje rezultira smanjenjem troškova ili povećanjem cijena. Predstavnici neoklasične ekonomije Alfred Maršal (Alfred Marshall) (1842. pod kojim podrazumijeva proces industrijske transformacije koji prati radikalna inovacija.).2. je smatrao da u imaginarnoj konstrukciji ravnotežnog sistema 6 7 Knight. Frenk Najt (Frank Hyneman Knight) (1885. 3rd Ed edition. Joseph A. ulažući svoje vrijeme i kapital u neizvjestan posao. Više je stvar volje.-1950.8 Ludvig fon Mizes (Ludwig von Mises) (1881. Harper Perennial. Jozef Šumpeter (Joseph Schumpeter) (1883. Frank Hyneman.-1924. Klark je smatrao da preuzimanje rizika nije preduzetnička aktivnost. and Democracy.-1972. profit predstavlja odstupanje nastalo inovacijom.).) je prvi iznio drugačiji stav u vezi sa pitanjem snošenja rizika u preduzetničkom procesu. Šumpeter je popularizovao pojam „kreativna destrukcija“. originalna ideja je potekla od njemačkog filozofa.2. Preduzetnik je pokretač tehnoloških promjena (inovacija). 2007 Većina ljudi pogrešno smatra da je Šumpeter uveo pojam „kreativna destrukcija“.-1972. moramo „uništiti“ ono što već postoji.4. Šumpeteru priznanje odaje i najveći teoretičar menadžmenta u istoriji. pretpostavlja inicijativu. nego intelekta. Pod tim okolnostima. inovativni napori preduzetnika su glavni pokretač dugoročnog ekonomskog rasta. Prema Šumpeterovoj viziji kapitalizma. Risk. Džon Bejts Klark (John Bates Clark) (1847. ekonomske promjene i razlike u preduzetničkim sposobnostima.-1938. 8 Schumpeter. i onih koji slijede već zacrtane "poslovne putanje" i ostvaruju funkciju nadgledanja. Američki ekonomista i jedan od osnivača čikaške ekonomske škole. već aktivnost vlasnika. jedan od najznačajnijih predstavnika austrijske ekonomske škole.). koje kreiraju nove aktivnosti i tržišta. Fridriha Ničea (Friedrich Nietzsche). Socialism.

The Entrepreneur: An Economic Theory. Timmons) (1942. William D. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji niko nije preduzetnik.9 Meñutim. 2.Preduzetništvo je četvrti faktor proizvodnje.-). Human Action.-1998. već se mogu steći.2. jedan od vodećih savremenih autoriteta u oblasti preduzetništva i profesor na Babson koledžu. 1973 11 Casson. profesor preduzetništva na Babson koledžu12 (Babson College) i Harvardskoj poslovnoj školi. godine. and Andrew Zacharakis. u dinamičkoj stvarnosti svaki učesnik je preduzetnik.).-2008.10 Prema Teodoru Šulcu (Theodore W. 2003 10 9 20 . The Entrepreneurial Mind. vidi preduzetništvo kao sposobnost da se nešto kreira i praktično napravi „ni iz čega“. Ludwig. 1989 14 Bygrave.4. Savremeno shvatanje preduzetništva Shvatanje preduzetništva se mijenjalo kroz vjekove. Chicago. 3rd edition. 1966 Kirzner. 2005 12 Babson koledž je privatna poslovna škola u Masačusetsu (Massachusetts). koja je 12 godina za redom proglašavana za najbolju poslovnu školu u oblasti preduzetništva u redovnom godišnjem izboru časopisa Ju Es Njuz end Vorld Riport (U. pa tako postoje sljedeće grupe definicija: Preduzetništvo kao faktor proizvodnje (ekonomska definicija) . 3rd revised edition. zemlja i kapital).). Jeffry A. Preduzetnika definiše kao donosioca odluka na čije ponašanje utiče i sama budućnost i njegova vizija budućnosti. Competition and Entrepreneurship. da prikupi potreban kapital i da započne posao preuzimajući rizik da neće uspjeti.-). Jedno od shvatanja koje se danas može najčešće čuti je: „Preduzetnistvo je sposobnost osobe da zapazi povoljnu priliku za posao. a treatise on Economics.13 Vilijam Bajgrejv (William D. ali u nadi da će postići uspjeh.“ Preduzetništvo je moguće defmisati sa različitih aspekata.14 Njegovo mišljenje je da preduzetnik može da bude revolucionaran samo u rijetkim situacijama. Izrael Kirzner (Israel M. News & World Report) 13 Timmons. Brick House Pub. smatra da je preduzetnik svaka ona osoba koja započinje novi biznis. preduzetništvo je čin realokacije resursa. Israel. dobitniku Nobelove nagrade za ekonomiju 1979. Kirzner) (1930. Schultz) (1902. Co. 2nd edition. je smatrao da je suština preduzetništva u brzom reagovanju na profitne šanse koje se ukazuju na tržištu. University of Chicago Press. Mark.. Mark Keson (Mark Casson) (1945. The Portable MBA in Entrepreneurship.3. jedan od najuglednijih savremenih britanskih ekonomista.S. Wiley. Edward Elgar Publishing. Contemporary Books. pored tradicionalna tri (rad.11 Džefri Timons (Jeffry A. Prema Mizesu sve ekonomske odluke uključuju donošenje odluka u skladu sa budućom neizvjesnošću. von Mises. smatra da je preduzetnik neko ko se specijalizovao za donošenje „pravih“ odluka. a preduzetničke sposobnosti nijesu uroñene. Bygrave). predstavnik austrijske ekonomske škole i student Ludviga fon Mizesa.

Roberts.) Definicija Preduzetništvo predstavlja sposobnost da se iskoristi nova šansa. ima svoju definiciju koja je opšteprihvaćena na tom univeritetu.Preduzetništvo predstavlja specifičan način razmišljanja (ponašanja) pojedinca. Howard H. Preduzetništvo je stvaranje novog preduzeća.) Rumelt (1987. a i šire: „Preduzetništvo je nastojanje da se iskoristi šansa. Timmons (1997.) Gartner (1998. što će dovesti do “ispravke” tržišta i vratiti ga ravnoteži."15 Definicije preduzetništva pojedinih teoretičara prikazane su u sljedećoj tabeli.) koriste šanse koje donose buduća dobra i usluge. Grousbeck (1985. bez obzira na resurse koji se trenutno posjeduju. 1983 21 . Autor Kirzner (1973. Preduzetništvo je proces putem kojeg pojedinci i timovi stvaraju Morris (1998.) javlja u okviru ili van postojeće organizacije. proces u kojem se stvaraju nove organizacije. Preduzetništvo podrazumijeva prihvatanje šansi bez obzira na trenutne resurse i sposobnosti. “A Perspective On Entrepreneurship. 15 Stevenson.) Drucker (1985.) Low i MacMillan (1998.” Harvard Business School Working Paper. rezonovanja i djelovanja orjentisanih ka novim šansama i balansiranom liderstvu.Preduzetnički poduhvat je rezultat uroñenih (naslijeñenih) osobina koje pojedinac ima i koje ga izdvajaju od drugih ljudi. Hauard Stivenson {Howard H Stevenson).) Preduzetništvo je način mišljenja. od strane koga i sa kakvim posljedicama. i nije isključivo vezano za biznis. #9384-131. već sadrži neke elemente novine.) Stevenson. Venkataraman Preduzetničko istraživanje nastoji da objasni kako se prepoznaju i (1997. Preduzetništvo kao način ponašanja (razmišljanja) . Sharma i Chrisman Preduzetništvo obuhvata organizaciono stvaranje i inovaciju koja se (1999. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji Preduzetništvo kao skup karakteristika pojedinca . Preduzetništvo je stvaranje nove organizacije. Preduzetništvo je akt inovacije koja podrazumijeva oplemenjivanje postojećih resursa novim kapacitetima koji stvaraju bogatstvo.) vrijednost dovoñenjem u vezu jedinstvenih inputa kako bi se iskoristile šanse iz okruženja. profesor poslovne administracije na Harvardskoj poslovnoj školi {Harvard Business School) i jedan od najvećih autoriteta u oblasti preduzetništva na svijetu. Preduzetništvo predstavlja stvaranje novog biznisa koji ne kopira postojeći.2.

2. Objasnite shvatanje preduzetništva predstavnika neoklasične ekonomije. Navedite uslove za razvoj preduzetništva u XXI vijeku. Prokomentarišite osnovne ideje britanske škole klasične ekonomije o preduzetništvu. Preduzetništvo u ekonomskoj teoriji Pitanja za diskusiju 1. 4. Objasnite Šumpeterovu teoriju kreativne destrukcije. Kako savremeni ekonomisti objašnjavaju fenomen preduzetništva. 5. 6. Objasnite pojam preduzetništvo. 7. 2. 3. 22 . Navedite stavove o preduzetništvu teoretičara francuske škole klasične ekonomije.

trebalo bi da budete u stanju da: definišete tradicionalno preduzetništvo. diskutujete o prednostima i preprekama razvoja preduzetništva u velikim organizacijama. malih i srednjih preduzeća objasnite pojam intrapreduzetništva. objasnite pojam i ulogu socijalnog preduzetništva. identifikujete kriterijume za razlikovanje mikro. 3. razumijete prednosti i nedostatke ulaska u biznis.POGLAVLJE 3 PRIRODA PREDUZETNIŠTVA I PREDUZETNIČKA KULTURA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. PRIRODA PREDUZETNIŠTVA I PREDUZETNIČKA KULTURA 23 .

Ekonomska teorija razvijenih zemalja ističe preduzetništvo kao kamen temeljac privrednog i ekonomskog razvoja. što je po mišljenju Drakera još više netačno. Preduzetništvo uključuje sve aktivnosti preduzetnika usmjerene na ulaganja i kombinaciju potrebnih inputa.1. Za razliku od njih Njemci preduzetništvo poistovjećuju sa pojmom moći i vlasništva. osim navedenog treba uzeti u obzir i inovacije i rad. entrepreneurship) najčešće definiše kao ukupnost preduzetnikovih inovacijskih. zadatak mu je da na najpovoljniji način kombinuje i koordinira proizvodne faktore i tako maksimizira profit. planiranje. vrijedna privredna djelatnost. i preduzetnička odlučnost da se uñe u akciju i kada je rizik i suviše veliki. više od znanja i upornog rada. upravljačkih i kontrolnih funkcija. Iz toga se rañaju nove ideje i promjene. rizik. Tradicionalno preduzetništvo Preduzetništvo u malim i srednjim preduzećima u ekonomskoj literaturi je poznato pod nazivom tradicionalno preduzetništvo. stvaranje novih proizvoda. no kupovna moć je djelo preduzetnika inovatora. moral. više od novog potrošača. treba naglasiti da je to samo jedna od mogućih definicija budući da je preduzetništvo nemoguće jednoznačno definisati. uslove neizvjesnosti. različita od vlasničke i upravljačke ili možda još bolje rečeno: skup više meñusobno povezanih funkcija usmjerenih ka pokretanju novih poslovnih inicijativa sa ciljem očekivanja izandprosječnih prihoda. maštovitost. energiju i smjelost. Uvod Šta je preduzetništvo? Iako se u ekonomskoj teoriji preduzetništvo (engl. Izvjesni autori preduzetništvo uglavnom definišu kao sposobnost da se na osnovu kreativne čovjekove djelatnosti i ograničenih proizvodnih resursa formira odreñena efikasna. tj. predviñanje. organizacijskih. Zašto? Zato što je preduzetništvo izazov. Naime. što bi u engleskom nazivu odgovaralao pojmu „vlasnik-rukovodilac“ 3. Informacijska revolucija u poslovanju daje preduzetništvu podstrek i čini ga stožerom kontinuiranog tehnološkog razvoja. i posmatra ga kao poseban proizvodni faktor. znanje. 24 . Anglosaksonski svijet preduzetništvo poistovjećuje uglavnom sa novim malim preduzećem. njemački naziv „Unternehmer“ prevodi se kao osoba koja preduzećem upravlja i ujedno mu je i vlasnik. modernizacije i privrednog razvoja. To zapravo znači da se preduzetništvo bitno razlikuje od profesionalnog upravljanja rutinskim procesima u jednoj ekonomiji u relativno stabilnim uslovima poslovanja. Preduzetništvo je posebna privredna funkcija. širenja na nova tržišta. a dominatno je vezano za prelomna vremena. Preduzetništvo možemo definisati i kao proces koji je podstaknut inicijativom koja u sebi nudi inovativnost i nikad se ne miri sa postojećim stanjem. krize i promjene u okolini. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura 3. procjenu. više od inovativnosti.2. obrazovanje. više od novog proizvoda. Preduzetništvo uvijek predstavlja odreñeni stepen sposobnosti da se uoči i povoljna prilika koja nosi potencijalni poslovni uspjeh. više od želje za uspjehom.3. Kao takvom. Ne postoji veći resurs u nekoj ekonomiji od kupovne moći. Prilikom objašnjavanja pojma preduzetništvo. motiv.

Generalno gledano. osiguravaju slobodu izbora potrošača i brže se prilagoñavaju promjeni tražnje. ono još uvijek ostaje u sjenci ekonomskih zbivanja. Motivacija i zadovoljstvo u radu je. njihovi proizvodi i usluge često su bili lošeg kvaliteta i loše izrade zbog čega su mala preduzeća postala predmet prezira i nepovjerenja. Mala i srednja preduzeća takoñe osiguravaju konkurenciju i djeluju protiv tendencije monopolizacije. U malom preduzetništvu posebno su se isticali: Arapi. Feničani. a možemo ih podijeliti na: Mikrosubjekte (mikro preduzeća) – moraju imati manje od 10 zaposlenih. mala i srednja preduzeća prihvatljivija su i za okolinu jer su manji potrošači energije i njihova tehnologija je ekološki prihvatljivija. Mikro preduzeća ne smiju imati ukupan prihod na godišnjem nivou veći od 2 miliona eura. kada je u pitanju malo preduzeće veće zbog samodgovornosti i zbog neposrednih ličnih kontakata. vijeka Crkva je naglašeno govorila i protiv prakse zaračunavanja kamate na zajmove. Ipak. već samo podizali cijene koje je odredio proizvoñač. Subjekti male privrede su pravna ili fizička lica koja samostalno i trajno obavljaju privrednu djelatnost radi ostvarivanja profita. Srednja preduzeća moraju imati od 50 do 249 zaposlenih. Broj zaposlenih manje od 10 od 10 do 49 od 59 do 249 Ukupna prihod do 2 mil € do 10 mil € do 50 mil € Aktiva/Pasiva do 2 mil € do 10 mil € do 43 mil € Mikro preduzeća Mala preduzeća Srednja preduzeća 25 . ili aktivu/pasivu veću od 10 miliona eura. Meñutim. Srednje preduzeće ne smije imati ukupan prihod na godišnjem nivou veći od 50 miliona eura. tako da mala i srednja preuzeća podstiču kvalitet života i to ne samo zaposlenih već i potrošača. ali zbog usko specijalizovane proizvodnje ista posjeduju značajan izvozni potencijal. Istorijski razvoj malog preduzetništva pokazuje da je malo preduzeće postojalo u skoro svim starim kulturama. Male subjekte (mala preduzeća) – moraju imati od 10 do 49 zaposlenih. ali aktivu/pasivu veću od 43 miliona eura. povećavaju bogatstvo i raznolikost ponude. Malo preduzeće ne smije imati ukupan prihod na godišnjem nivou veći od 10 miliona eura. ili aktivu/pasivu veću od 2 miliona eura. Grci. Vavilonci. U toku srednjeg vijeka rimska Katolička crkva držala je male preduzetnike na margini ekonomskog opstanka. Iako se privredni položaj malog preduzeća mijenja u drugoj polovini 20 vijeka. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura Prvi poznati zapisi o malom preduzeću pojavili su se prije 4000 godina. Sve do 19.3. sadašnja situacija potvrñuje činjenicu da će ekonomsko značenje malog preduzeća sve više biti aktuelno. Egipćani. Trgovci su često bili spaljivani jer nijesu unapreñivali proizvod. Mala i srednja preduzeća su samostalni privredni subjekti koja su zaslužna za otvaranje velikog broja novih radnih mjesta i kao takvi postiču samoodgovorno djelovanje i razvoj pojedinaca u stručnom smislu više nego kada su u pitanju velika preuzeća. Rimljani. Udio malog preduzeća u ukupnom izvozu jedne ekonomije je po pravilu nizak.

a jedan od prvih zagovornika je Giford Pinšo (Gifford Pinchot) 1980-tih. Neke od metoda koje primjenjuju preduzetničke organizacije su: Preduzetnicima u velikim preduzećima garantovan je udio u vlasničkim pravima nad kreiranim internim inovacijama. održavanja ili zadržavanja inovacija i ostvarenja profita i to na način da od zaposlenih očekuju stvaranje „preduzeća“ unutar postojeće organizacije (preduzeće u preduzeću). takoñe su. Navedeni se koncept pojavljuje u još nekoliko različitih oblika. Ona su glavni izvor zaposlenja. Preduzetništvo u velikim preduzećima (intrapreduzetništvo) Savremeni trendovi u privredi kao i procesi globalizacije doprinijeli su povećanju konkurencije i stalnim promjenama okoline na tržištima širom svijeta. a samo neke od njih su: 26 . Ono označava procese u kojima se razvijaju inovativni procesi i proizvodi kreiranjem preduzetničke kulture u organizaciji. Smatra se da će nastojanje Evrope oko uvoñenja nove ekonomije uspjeti samo ako se mala i srednja preduzeća stave na vrh ljestvice prioriteta. a može se pojaviti u različitim oblicima. a mi ćemo navesti samo najpopularnije. Zaposleni se podstiču na razvoj putem obrazovnih programa. 3. najčešće spominjani je organizaciono preduzetništvo. neprofitna. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura Mikro. Velika preduzeća počela su uviñati potrebu za inovativnošću i fleksibilnošću u cilju unapreñenja poslovanja. mala i srednja preduzeća. fleksibilnost. saveze i razmjenu. bez obzira na to jesu li ona velika. u vlasništvu države ili mala preduzeća. Prvi. Pomenuto preduzeće nije definisano zakonom već ono posluje kao posebna jedinica. većina preduzeća to rješava posebnim bankovnim računima za svaki tim.3.3. a odnosi se na preduzetništvo u već uhodanim preduzećima. kroz inovacije napore. Uz savremene trendove povezivanja preduzetnika. Tradicionalno preduzetništvo i preduzetnišvo u velikim preduzećima krase mnoge zajedničke karakteristike. glavni pokretač inovacija i socijalne i lokalne integracije u Evropi. i osnovni institucionalni oblik evropske ekonomije. inovativnost. poznavanje tržišta) sa tržišnom snagom i finansijskim resursima velikog preduzeća. Preduzetništvo u velikim preduzećima je proces u kojem velika preduzeća traže nove načine korišćenja. za otvaranje što većeg broja radnih mjesta kao i jaču socijalnu koheziju. bazirana na znanju i sposobnosti za održiv privredni razvoj. Taj koncept je poznat već više od 20 godina. Intrapreneurship). Članovima tima pruža se širok raspon mogućnosti na poslu. Ovaj koncept danas je poznat pod pojmom „preduzetništvo u velikim preduzećima“ (engl. a ne troškovni centri. Timovi preduzetnika se tretiraju kao profitni centri. Interna preduzeća imaju službeni položaj u preduzeću. uz velika preduzeća veže se pojam korporativno preduzetništvo. Jedan od načina kako to postići je ujedinjavanje prednosti malih preduzeća (kreativnost. U tom smislu u Lisabonu je Evropska Unija postavila cilj: postati najkonkurentnija i najdinamičnija privreda na svijetu.

Preduzetnici se po pravilu ne moraju brinuti o svom obrazovanju i kretanju u „pravim“ društvenim krugovima . Usredsreñenost na kreiranje proizvoda koji stvaraju dodatnu vrijednost. metode upravljanja). Takoñe u velikim organizacijama prisutna je interna konkurencija koja je. Jedna od najvećih razlika izmeñu „korporativnog“ i „tradicionalnog“ preduzetništva sastoji se u tome što preduzetnici u velikim preduzećima imaju barem minimalnu podršku preduzeća. a ne na njihovo dijeljenje sa ostakom organizacije. marketing ili prodaja). tehnička podrška. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura Usredsreñenost na inovacije (novi prozvodi. ali posjeduju slobodu u voñenju odreñenog aspekta poslovanja. 27 . ali ipak proces inoviranja unutar velikih sistema postaje sve teži kako preduzeće raste i to iz nekoliko razloga: Što je preduzeće veće to je teže znati ko šta radi. Preduzetnici u velikim preudzećima moraju dobiti dozvolu za realizaciju predmetne ideje od strane višeg rukovodstva. U skladu sa sistemom u kojem rade. procesi. barem na neko vrijeme. Prednost preduzetništva u velikim preduzećima u poreñenju sa malim preduzećima jeste u pogledu raspoloživosti resursa unutar organizacije. takoñe. Preduzetnici u velikim preduzećima su dio već ustaljene korporativne hijerarhije. Specijalizacija i separacija pomažu pojedinim organizacionom jedinicama da ostanu fokusirane na ono što rade i na cilj koji trebaju postići. no to otežava komunikaciju izmeñu istih. Naravno postoje i razlike izmeñu preduzetništva u malim i velikim preduzećima: Preduzetnici u velikim preduzećima djeluju unutar granica postojećeg preduzeća. osigurati platu. a ne preduzetničkog uspjeha. preduzetnici u velikim preduzećima biraju se na osnovu korporativnih standarda. Sa druge strane tradicionalni preduzetnici su samozaposleni ljudi koji vode vlastita preduzeća. odnosno preduzetnici u velikim preduzećima su i dalje zaposleni unutar istog. Tradicionalni preduzetnici sve to moraju organizovati sami. Preduzetnici u velikim preduzećima znaju da će im preduzeća. ako ne uspiju. Upravo takva preduzeća nameću politiku davanja dozvola preduzetnicima za preuzimanje koraka u svrhu stvaranja željene budućnosti. Tradicionalni preduzetnici dijele samo ono što zarade. tako da oni nemaju problem izbora neophodne strukture za poslovanje (npr. dok tradicionalni preduzetnici su u tom pogledu autonomni i odgovaraju samo sebi. najčešće uvoñenje novog proizvoda ili inovacija u poslovanju.3. dok tradicionalni preduzetnik nema ništa osim onog što sam ne postigne.oni se brinu o zarañivanju novca kako bi isplatili plate i ostale obaveze. otežavajuća okolnost jer ohrabruje grupe na skrivanje ideja. ljudski resursi. Neophodnost investiranja u različite aktivnosti (kojim je ishod neizvjesan).

a nagrada premala – preduzetniku u velikom preduzeću potrebno je dati prostora. Kada je sprovoñenje inovacija u pitanju.3. 2. 4. a ne dugoročnih planova za investicije. Upravo zbog toga se menadžeri orijentišu na donošenje kratkoročnih strategija. Previše nivoa odlučivanja – Prevelika hijerarhija vodi gušenju inovacija jer se svaki nivo odlučivanja posmatra kao prepreka ka realizaciji započete ideje. najčešće se dešava da je trošak neuspjeha prevelik. No ni materijalne ni nematerijalne metode nagrañivanja pojedinaca ne prepoznaju inovaciju.Vodeći principi tradicionalne korporativne kulture sastoje se u: poštovanju zadatih instrukcija. Takvo restriktivno okruženje ne podstiče kreativnost. Priroda velikih organizacija . Nedostatak preduzetničkog talenta – velika preuzeća najčešće nijesu privlačna tradicionalnim preduzetnicima. a ako ih tamo i nañete ili su premoreni birokratijom ili napuštaju preduzeće. to je teže doći do iste.1.3. Prepreke razvoja intrapreduzetništva Postoje brojni razlozi koji su doprinijeli gubljenju preduzetničkog duha u velikim preduzećima i koji kao takvi koče njegov razvoj: 1. Potreba za kontrolom – Rukovodstvo uspostavlja standarde i pravila koja su primarna u odnosu na preduzetničko ponašanje. smatraju da su zainteresovaniji za vlastite projekte nego korporativne ciljeve. što manjem broju grešaka. Često ih vide i kao cinike ili pobunjenike koji često kasne i obavljaju loše posao. To ne znači da preduzeća trebaju da prelaze preko neuspjeha već da usvoje mjere kojima će moći jasno utvrditi da li je za neuspjeh 28 . Oni održavanju cijene akcija i privlače investicije. što nije u interesu preduzetnika koji imaju „naviku“ gubljenja novca i potrebu za privlačenjem kapitala bez pružanja garancija za uspjeh. ne odgovaraju standardima koje nameće korporacija. a ne timske igrače. U velikim preduzećima na preduzetnike često gledaju kao na pojednice. Većina velikih preduzeća koristi nekoliko načina nagrañivanja kreativnog radnika. što negativno utiče na kreativnu sposobnost pojedinca. što posebno obeshrabruje zaposlene na nižim nivoima organizacije. tj. budući da je neuspjeh neizbježan aspekt sprovoñenja politike razvoja preduzeništva. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura 3. ne preduzimanjem vlastitih inicijativa već čekanjem instrukcija. Korporativna kultura . fleksibilnost. 3.postoji pet faktora koji rade protiv razvoja preduzetničke kulture. teško je uspostaviti zadovoljavajući nivo preduzetništva u organizaciji. Vremenska dimenzija – Težnja za krakoročnim smanjenjem troškova da bi se ostalo u granicama planiranih projekcija koji se tiču prihoda i rashoda. odnosno osnovne karakteristike preduzetnika. a neki od njih su: Meñuljudski odnosi – Jednom kada preduzetnik izgubi kontakt sa svojim zaposlenima. nezavisnost i preuzimanje rizika. što je ona veća. Potreba za kratkoročnim profitima – Kratkoročni profiti su glavno mjerilo organizacijske uspješnosti. Organizacijska hijerarhija kreira potrebu za dobijanjem dozvola.

Individualne jedinice mogu rasti u skladu sa razvojem tržišta dok se rizik može preuzimati bez posljedica za cijelu organizaciju. 3. Takva struktura omogućava osamostaljivanje preduzetničkih poslovnih jedinica i njihovo približavanje potrošaču. Utvrñivanje korporativnog preduzetničkog modela-preduzeća moraju izabrati izmeñu sljedećih pet mogućnosti: Organska organizacija . neuspjeha i grešaka. 2. 3. Nema odriješenih ruku – postoji konstantna uključenost. Isto tako i nagrade za uspjeh su često neprimjerene – manji broj preduzeća pruža nagrade svojim preduzetnicima koje su barem približne onima koje ostvaruju samostalni preduzetnici. promjeni sistema nagrañivanja. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura kriv preduzetnik ili okolnosti koje su izvan njegove kontrole. npr. Posebne poslovne jedinice za upravljanje ljudskim resursima – cilj takvih djelova organizacije sastoji se u obrazovanju menadžera putem seminara i konferencija koji se tiču preduzetništva u velikim preduzećima. Inovator ili inicijator je uključen u cjelokupni razvoj projekta. Osigurati pristup informacijama. Pokretaču ideje mora biti omogućena njena realizacija dok god ona ili on vjeruje u nju.Cijela organizacije primjenjuje preduzetništvo i razvija se organska struktura. Tolerisanje rizika. Nove grupe proizvoda – Poslovne jedinice koje se formiraju u cilju razvoja novih proizvoda. Preduzeća za finansiranje korporativnih poduhvata – samostalna preduzeća kojima je cilj finansiranje internih i eksternih predloga koji zadovoljavaju postavljene kriterijume. Treba biti svjestan činjenice da ne vode svi projekti do velikog uspjeha. Shvatanje korporativnog preduzetništva kao načina sticanje konkurentske prednosti – uprava preduzeća mora vjerovati u dobrobit korporativnog preduzetništva i biti uporna u sprovoñenju njegovih načela.3.Prema Pinšou neophodno je slijediti sljedećih 10 principa: Samoopredjeljenje – Preduzetnici u velikim preduzećima sami ostvaruju svoje ideje.2. Pretpostavke razvoja intapreduzetništva U literaturi se kao pretpostavke razvoja intrapreduzetništva obično izdvajaju: 1. Postojanje volje za investiranje sredstava u preduzetničke poduhvate bez očekivanja brzog povraćaja sredstava 29 . Razvijanje preduzetničke kulture u velikim preduzećima . a ujedno promoviše fleksibilnost i eksperimente. naravno u skladu sa tim i treba djelovati. procjenjuju ih i utvrñuju da li je projekat vrijedan finansiranja. oni nijesu ljudi koji samo sprovode zadate zadatke. Osnivanje poluzavisnih struktura koje prihvataju prijedloge od pojedinaca.3.

Ovi preduzetnici imaju isti temperament kao njihove „tradicionalne“ kolege. Preduzetnici u društvenim djelatnostima: Prilagoñavaju misiju u cilju stvaranja i održavanja društvene vrijednosti (ne samo privatne vrijednosti). Za razliku od tradicionalnih poslovnih preduzetnika. Ono što je zajedničko ovim preduzetnicima jeste sposobnost uočavanja problema. 3. preduzetnici u društvenim djelatnostima primarno teže generisanju „društvene vrijednosti“ a ne profita. 30 . njihovi ciljevi su dugoročnog karaktera. Nagrañivanje preduzetnika u velikim preduzećima. Osnovni credo preduzeća koja razvijaju preduzetništvo je kreiranje klime u koji svi imaju potencijala za razvijanje novih ideja i traganjem za talentima i resursima. nejednaka pristupačnost tehnologiji. Preduzetnik u društvenim djelatnostima identifikuje praktična rješenja društvenih problema kombinujući inovacije. Takoñe preduzetništvo u društvenim djelatnostima teži ostvarivanju i finansijske i društvene vrijednosti i kao takvo predstavlja umjetnost istovremenog ostvarivanja finansijskih i društvenih povraćaja na investicije/ulaganja. Preduzetništvo u društvenim djelatnostima Pojam preduzetništvo u društvenim djelatnostima (social entrepreneurship) je prije nekoliko decenija definisao Vilijam Drejton (Wiliam Drayton) koji je ujedno zaslužan i za osnivanje prve organizacija sa svrhom promovisanja ovog koncepta pod imenom Inovatori za javnost. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura Korporacija. kao što su obrazovanje. a potom ga doniraju u dobrotvorne svrhe.4.Za razliku od tradicionalnog preduzetnika. Identifikovanje preduzetničkog talenta 5.kao porodica timova koji rade u svrhu ostvarivanja istog cilja Formiranje timova bez obzira na specijaliziranost pojednih članova Pružanje brojnih mogućnosti za ostvarivanje projekata 4. Preduzetništvo u društvenim djelatnostima podrazumijeva primjenu preduzetničkih načela u društvenom sektoru sa ciljem unapreñanja kvaliteta življenja. Kako je tokom posljednje dvije decenije popularnost ovog koncepta rasla eksponencijalno rastao je i broj definicija. preduzetnik u velikom preduzeću nerado se odriče sigurnog radnog mjesta. No u isto vrijeme za svoj rad na vrlo rizičnim projektima koji imaju potencijal stvaranja velikih profita. javno dodjeljivanje priznanja) Stvarni izazov za većinu preduzeća prilikom uvoñenja principa preduzetništva jeste uvjeriti ljude u svoje postupke. udio u profitu itd) i nemonetarne (formalno prepoznavanje dostignuća.3. ekološki problemi i sl. očekuje i veliku nagradu. pronalaženje rješenje i upornost u njihovom sprovoñenju. a za razliku od većine neprofitnih organizacija čiji su ciljevi manje promjene. Navedeni termin ponekad se koristi i za opisivanje preduzetnika koji osnivaju „socijalna preduzeća“ odnosno preduzeća sa socijalnom svrhom ili preduzeća koja stvaraju profit. ali razlika je u tome što oni svoje talente koriste za rješavanje društvenih problema. raspoložive resurse i prilike. One mogu biti: monetarne (novčani bonusi.

Dok većina ljudi svoj posao doživljava dosadnim. profesionalci kada riješe problem klijenta. Svrha preduzetnika u društvenim djelatnostima nije samo dati ribu ili naučiti nekog da peca. neizazovnim i neuzbudljivim. Preduzetnik svoje preduzeće koristi kao instrument vlastitog samoispunjenja. Prema nekim podacima. nego restrukturirati čitavu industriju prerade ribe. a preduzetnici u društvenim djelatnostima nijesu zadovoljni rješavanjem jednog problema već teže mijenjanju zajednica. Zadatak preduzetnika u društvenim djelatnostima se sastoji u propoznavanju problema u društvu kao i pronalaženju novih načina za njihovo rješenje. samozaposleni radnici čine 2/3 milionera u SAD. većina preduzetnika na posao i igru gleda kao na sinonime. Samo preduzetnici imaju volju i upornost neophodnu za transformaciju čitavog sistema. Mogućnost mijenjanja stvari. Prednosti koje pri tome vide su: Preuzimanje kontrole nad vlastitom sudbinom . Ako se akumulacija bogatstva vrlo visoko kotira na vašoj listi prioriteta. 3. Nijesu ograničeni trenutno raspoloživim resursima. trebalo da ima sljedeće osobine: Snažnu. u cilju ostvarivanja svoje vizije društva. Kreativnost. Mogućnost korišćenja svojih potencijala . otvaranje preduzeća često je i najbolji način za ostvarenje vaših želja.Preduzetnici nastoje da otvaranjem preduzeća i realizacijom svoje ideje uspiju da promijene postojeće stanje i učine ga boljim. društva i na kraju svijeta. novu ideju koja može promijeniti sistem.5.Posjedovanje preduzeća pruža preduzetniku slobodu i mogućnost postizanja zacrtanih ciljeva. Moral.3. profit je vrlo važan faktor motivacije prilikom osnivanja preduzeća. Drejton smatra da bi preduzetnik u društvenim djelatnostima. 31 . adaptacije i učenja. Preduzetnički kvalitet. Ostvarivanje neograničenih profita .Iako novac nije primarni razlog ulaska u preduzetništvo. menadžeri kada njihovo preduzeće uspije. Teže ostvarivanju maksimalnog outputa u postojećim uslovima. Prednosti i nedostaci ulaska u biznis Empirijska istraživanja pokazuju da vlasnici malih i srednjih preduzeća vjeruju da će napornim radom zaraditi više novca i da će biti srećniji nego u velikom preduzeću. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura Prepoznaju nove prilike koje služe navedenoj misiji i prepuštaju im se. Naučnici su zadovoljni kada izlože svoju ideju. Upravo u ovoj prednosti preduzetništva svoje temelje nalazi i prethodno obrañeni koncept socijalnog preduzetništva. Objedinjuju procese kontinuirane inovacije. „Revolucionarski“ potencijal.

3. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura

Poštovanje od strane društva - Često su vlasnici malih preduzeća najcjenjeniji članovi svojih zajednica. Mala preduzeća baziraju svoje poslovanje upravo na povjerenju i obostranom poštovanju, a njihovi vlasnici uživaju povjerenje i priznanje svojih potrošača. Preduzetnici igraju značajnu ulogu u svim poslovnim tokovima i imaju značajan uticaj na cjelokupan razvoj nacionalne ekonomije, i upravo je to još jedna nagrada kao doprinos razvoju jedne ekonomije. Radite stvari koje volite - Preduzetnici svoj posao ne smatraju istinskim poslom. Najuspješniji preduzetnici odlučuju se za onu djelatnost koja ih najviše interesuje i u kojoj najviše uživaju, odnosno slijede savjet Harvija Mekeja - „Pronañite posao koji volite i nećete trebati raditi ni dana“. Iako posjedovanje preduzeća pruža mnoge prednosti i mogućnosti, svi koji ulaze u preduzetništvo moraju biti svjesni i potencijalnih nedostataka. Nesigurnost dohotka – Otvaranje i voñenje preduzeća ne pruža garancije preduzetniku da će zaraditi dovoljno novca za preživljavanje. Na početku poslovanja preduzetnici se često susrijeću sa finansijskim poteškoćama i žive na osnovu prethodne ušteñevine. Razlog tome je odsutnost redovnog dohotka (za razliku od rada za drugoga) kao i poslednje mjesto na listi plaćanja. Rizik gubitka uloženog kapitala – Stopa smrtnosti malih i srednjih preduzeća je vrlo visoka. Prema istraživanjima Agencije za preduzetništvo SAD 34% novih preduzeća bankrotira u toku prve 4 godine poslovanja, a 60% u prvih 6 godina. Zatvaranje preduzeća osim finansijskih nosi i emocionalne posljedice. Prije ulaska u preduzetništvo preduzetnici moraju znati mogu li se nositi i sa finansijskim i psihološkim posljedicama prestanka poslovanja. U tu svrhu prije nego ulože svoju imovinu kao i mentalno zdravlje, trebaju upodobiti rizike a i nagrade, odgovarajući na sljedeća pitanja: Što se najgore može dogoditi ako preduzeće propadne? Kolika je vjerovatnoća najgore solucije? (Jesam li istinski spreman na relizaciju započete ideje i otvaranje preduzeća?) Koji je način da umanjim rizik propadanja preduzeća? Ako moje preduzeće propadne, koji je rezervni plan? Nedefinisano radno vrijeme i naporan rad – Osnivanje preduzeća i uspostavljanje poslovanja često od preduzetnika zahtijeva danonoćan rad, odnosno 10-12 sati na dan, 6 ili 7 dana u nedelji. Mnogi preduzetnici ulaze u preduzetništvo misleći da posjeduju preduzeće, tek kasnije otkriju da preduzeće posjeduje njih same. Nizak kvalitet života u toku otpočinjanja poslovanja – Za vrijeme pokretanja novog posla preduzetnicima je na prvom mjestu preduzeće, dok porodica ostaje u drugom planu. Istraživanja pokazuju da su prijateljstva i brak često žrtve preduzetništva, budući da većina preduzetnika ulazi u preduzetničke aktivnosti izmeñu 25 i 34 godine. Visok nivo stresa – Voñenje vlastitog posla je vrlo pozitivno iskustvo, ali takoñe i veoma stresno. Većina preduzetnika u svoje preduzeće ulaže znatne količine

32

3. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura

kapitala, ostavljajući tako za sobom sigurnost redovne zarade. Kapital novoosnovanog preduzeća najčešće se bazira na cjelokupnoj imovini preduzetnika, odnosno hipotekarnim kreditima. Propast preuzeća istovremeno je finansijski i psihološki slom, što na kraju rezultira visokim nivoom stresa i zabrinutosti. Neograničena odgovornost – Većina preduzetnika se u poslovanju preduzeća nailazi na brojne probleme za čije rješavanje njihovo znanje nije dovoljno. Istovremeno donesene odluke direktno utiču na uspjeh ili neuspjeh preduzeća, ali i sudbinu ljudi koju su uključeni u poslovanje. Preduzetnici vrlo brzo postaju svjesni činjenice da su oni i preduzeće jedna cjelina. Obeshrabrenje – Pokretanje poslovanja zahtijeva posvećenost, dispilinu i upornost. Svaki uspješan preduzetnik zna da ga prepreke ne smiju obeshrabriti već samo podstaknuti da ono što radi, radi još bolje.

33

3. Priroda preduzetništva i preduzetnička kultura

Pitanja za diskusiju
1. Šta je tradicionalno preduzetništvo? 2. Navedite kriterijume za podjelu na mikro, mala i srednja preduzeća. 3. Šta je intrapreduzeništvo? 4. Objasnite sličnosti i razlike izmeñu preduzetništva u malim i velikim preduzećima. 5. Koje su prepreke razvoja preduzetništva unutar velikih organizacija? 6. Navedite pretpostavke razvoja intrapreduzetništva? 7. Objasnite principe razvoja preduzetničke kulture u velikim preduzećima? 8. Definišite socijalno preduzetništvo? 9. Zašto su za rješavanje velikih društvenih problema potrebni socijalni preduzetnici? 10. Koje su prednosti ulaska u biznis? 11. Navedite neodostatke ulaska u biznis.

34

POGLAVLJE 4

PREDUZETNIČKI PROCES
Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje, trebalo bi da budete u stanju da: definišete učesnike preduzetničkog procesa, objasnite pojam i sadržaj preduzetničke ideje, identifikujete tok preduzetničkog procesa, opišete izvore preduzetničkih ideja, diskutujete o fazama razvoja preduzetničkih ideja, opišete metode generisanja ideja, razumijete postupak analize preduzetničkih ideja, objasnite metode prikupljanja ideja, definišite pojam preduzetničke inicijative, opišete faze životnog ciklusa preduzetništva, objasnite pojam preduzetničkog poduhvata.

4. PREDUZETNIČKI PROCES

35

4. Preduzetnički proces

4.1. Uvod
Preduzetnički proces je splet aktivnosti različitih učesnika uključenih u realizaciju konkretnih preduzetničkih poduhvata, odnosno u realizaciji neke preduzetničke ideje, koja je utemeljena na tržišno prihvatljivoj poslovnoj prilici. Ponašanje preduzetnika se može pratiti kroz tri faze: 1. Sposobnost da se uoči šansa, 2. Spremnost na promjenu stanja (na bolje),16 3. Vjerovanje da je uspjeh moguć.17 Sposobnost da se uoči šansa je jedna od ključnih stvari za uspjeh preduzetnika. U svakom problemu leži potencijalna šansa. Preduzetnik treba uvijek da traži oblasti u kojima potrebe ljudi nijesu zadovoljene ili su zadovoljene na neadekvatan način i da u njima realizuje svoju biznis ideju. Suosnivač kompanije Soni (Sony), Akio Morita (Akio Morita), je jednom prilikom, u vezi sa sposobnosti uočavanja šanse, ispričao priču o trgovcu koji je poslan na ostrvo u Pacifiku kako bi prodao cipele. Trgovac je odmah po dolasku na ostrvo poslao faks svojoj kompaniji tražeći premještaj na novo mjesto, jer uroñenici sa ostrva nijesu nosili cipele. Nakon toga, na ostrvo je došao drugi trgovac. Odmah je poslao faks kompaniji tražeći “pojačanje”, jer je uočio veliko, i potpuno neiskorišćeno tržište! Tomas Edison (Thomas Alva Edison), čuveni američki pronalazač i preduzetnik je rekao: “Većina ljudi propušta šansu zbog toga što je ona obučena u radnički kombinezon i podsjeća na svakodnevni posao.” U vezi sa vječitim pitanjem, da li preduzetnička ideja mora da bude revolucionarno nova da bi neko bio preduzetnik, Hju MekLeod (Hugh MacLeod), konsultant i ilustrator, je iznio interesantan stav: “Ideja ne mora da bude velika. Ona samo mora da promijeni svijet.” Jedno od pitanja koje se često postavlja je da li preduzetnik treba da radi ono što voli. Tomas Stemberg (Thomas Stemberg), osnivač Stejplsa (Staplesa), kompanije koja se bavi prodajom kancelarijske opreme, je bio jasan: “Mislim da je koncept “slijediti svoju strast” veoma glupa ideja. Ja slijedim veliko tržište koje mi daje šansu da zadovoljim potrebe kupaca i zaradim novac.”

4.2. Učesnici preduzetničkog procesa
Preduzetnički proces zahtijeva veći broj učesnika bez kojih nema efikasnog preduzetništva. Uz nužan stepen djelotvorne osmišljenosti i izgrañenosti preduzetničke infrastrukture, pogodnosti preduzetničke klime, izgrañenosti preduzetničke demokratije i preduzetničkih

Derek “Delboj” Troter (Derrick „DelBoy“ Trotter), legendardni junak iz kultne britanske humorističke serije, „Mućke“ (Only Fools and Horses), stalno ponavlja rečenicu koja slikovito objašnjava ovu fazu preduzetničkog procesa - „Ko se usudi, pobjeñuje!“ (He who dares, wins!) 17 Isti lik ima drugu rečenicu koja pogaña u srž treće faze - „Iduće godine u ovo vrijeme bićemo milioneri!“ (This time next year, we'll be millioners!) 36

16

4. Preduzetnički proces

sloboda, u razvijenim preduzetničkim ekonomijama, uz mnoštvo različitih interesnih varijacija i odnosa, nalazimo sljedeće učesnike preduzetničkog procesa18: Preduzetnici - Preduzetnici su pravna ili fizička lica koja na različite načine i uz različite kombinacije relevantnih faktora spajaju preduzetničke ideje s neophodnim kapitalom, organizuju preduzetnički poduhvat, odnosno proizvodnju, pokušavajući da zadovolje neku potrošačku potrebu, povrate uloženi kapital i kontinuirano zarañuju željeni, odnosno što veći profit, pri čemu lično preuzimaju sve rizike i odgovornost za buduće učinke (dobit ili gubitak) svoje preduzetničke aktivnosti. Inovatori - Inovatori su pravna ili fizička lica koja posjeduju znanja i/ili nadarenost za smišljanje i osmišljavanje novih tehnoloških rješenja, sirovina, materijala, postrojenja, pribora, aparata, alata, proizvoda, usluga i slično te različitih inovacija na području proizvodnje ili usluga. To su osobe koje obično nemaju ambicija (znanja, nadarenosti, novca i slično) da svoju inovaciju realizuju u sopstvenoj režiji, pa svoje patentirane ideje prodaju preduzetnicima koji preuzimaju sve tržišne i rizike realizacije njihovih zamisli – ideje, a pri tom i jedni i drugi dobro zarañuju. Investitori - Investitori su pravna ili fizička lica koja svoj ili tuñi kapital pokušavaju plasirati u različite novčane transakcije ili preduzetničke poduhvate sa ciljem da ga što bolje oplode, pa ga pod različitim uslovima pozajmljuju preduzetnicima ili na druge načine profitno angažuju. Naziv investitor kod nas se pogrešno koristi kao sinonim za preduzetnike - ulagače, a na Zapadu investitori su zapravo "prodavci" novca (kupci akcija, kreditne banke, berzanski mešetari, različiti državni fondovi, investicioni fondovi i ino učesnici na tzv. tržištu novca i kapitala). Preduzetnički agenti - Preduzetnički agenti su pravna ili fizička lica koja na različite načine i različitim kanalima pokušavaju efikasno spojiti (posredovati) preduzetnike s izvorima ideja i/ili kapitala, pri čemu im nude i mnoštvo savjetodavnih stručnih usluga sa tim u vezi, i na tome pokušavaju zaraditi - uzeti svoj dio ukupnog profitnog kolača.

Menadžeri - Menadžeri su visokoedukovani stručnjaci koje preduzetnici (posebno oni koji odvajaju vlasništvo od upravljanja) angažuju za različite stručne poslove iz područja marketinga (praćenje i istraživanje tržišta, marketinški informacioni sistem, razvoj proizvoda, politika cijena, nabavka i prodaja, distribucija i logistika, komuniciranje s tržištem, promocija i slično), iz područja proizvodnje, humanih resursa, računovodstva, finansija, obrade i analize podataka, izvozno-uvoznih poslova, razvoja stručno-izvršnih ili upravljačkih poslova. Izvršioci - Izvršioci su specijalno edukovane osobe za pojedine izvršne poslove u proizvodnoj, trgovačkoj ili uslužnoj aktivnosti preduzeća koje preduzetnici (ili njihovi menadžeri) stalno, povremeno ili na druge načine angažuju kao zaposlene
18

Kuvačić, Nikola. Poduzetnička biblija. Beretin, 2005

37

3. Preduzetnički proces na različitim izvršnim. Beretin. Cilj Države (bilo globalno ili lokalno) je da napravi stimulativan ambijent za razvoj preduzetništva. To je zamisao o tome što neko želi raditi sa ciljem zadovoljavanja neke potrošačke potrebe kao i ostvarivanja sopstvene zarade. Selekcija ideja – na različite načine i pomoću različitih metoda preduzetnik pokušava selektovati prikupljene ideje. srž i temelj svakog preduzetničkog procesa. preduzetnik analizira i bira ideju koja najviše obećava na osnovu njegovog znanja. trgovini ili uslugama. Najbitnije etapa su19: 1. što može biti posledica sopstvenog razmišljanja ili različitih uticaja porodice. Da biste ušli u biznis morate biti dovoljno motivisani i spemni na trnovit put. Poduzetnička biblija. tehničko-tehnoloških. želja i mogućnosti.3. tržišno prihvatljiva ideja koja još mora proći mnoštvo analitičkih etapa. finansijskih i kadrovskih aspekata. prijatelja ili društvene zajednice. menadžerima i sl. 4. Identifikacija resursa – preduzetnik definiše potrebna ulaganja u realizaciju ideje. pravnih. Nikola. unutrašnji i spoljni faktori kako bismo ideju mogli proglasiti prihvatljivom poslovnom prilikom. Motivacija za biznis – predstavlja preduzetničku želju i motivisanost za pokretanje ličnog biznisa. 4. 19 Kuvačić. šta mora nabaviti. kao i uočavanje djelatnosti ili područja rada u kojima bi preduzetnik mogao biti uspješan. Država . Vrednovanje ideje – na temelju prethodne selekcije. Tek nakon što neka preduzetnička ideja u procesu preliminarne obrade i selekcije dobije zeleno svijetlo možemo je smatrati preduzetničkom prilikom. Poslovna prilika je. regija i slično) upravne i samoupravne administracije sa primjerenom pravnom regulativom i različitim mjerama državno-upravne i lokalne politike. preduzetnička ideja mora proći proces rasčlanjivanja njenih tržišnih. utvrñuje šta od toga već ima. preduzetnik pokušava iz različitih izvora i na različite načine prikupiti zanimljive ideje. Preduzetnička ideja Preduzetnička ideja je osnova. da bi bila tržišno verifikovana – komercijalizovana. razmišlja o kupcima. dobavljačima. Na putu svoje realizacije i tržišne verifikacije. grad. 6. upornosti i motivisanosti preduzetnika i od toga koliko je kvalitetno obavljena neka od predhodnih faza. U pitanju su relevantni ograničavajući. 5. Stvaranje ideja – preduzetnik pokušava sam osmisliti neku sopstvenu ideju u okviru dobre poslovne prilike. Trajanje pojedinih etapa zavisi od spretnosti. Prikupljanje ideja – u nedostatku vlastitih ideja. radnicima.4.Država na svim nivoima (država. 2005 38 . opština. U literaturi se pominje od pet pa sve do petnaest etapa na putu ideje do konkretnog poduhvata. 2. odnosno sasvim konkretnim poslovima u proizvodnji.

definisanje i zapisivanje istog.Uspješni ljudi na probleme reaguju pozitivno i konstruktivno. 4.4. dizajniraju i konačno plasiraju preduzetničke ideje kao izgledne poslovne prilike svim zainteresovanim klijentima – preduzetnicima.Kreativnost je prvenstveno područje primjene kreativnog mišljenja u rješavanju problema i podsticanju na putu ka bržem dostizanju onog što želite. Ideje su ključ preduzetničke i ekonomske budućnosti uopšte savremenog svijeta. pitanja i želje u dostizanju preduzetničkih ciljeva. Takoñe one ih savjetodavno prate sve do njihovog uhodavanja u posao. opremu. ugovara nabavku sirovina. Početak rada – preduzetnik je dobio rješenja za rad. odnosno onih koje se mogu osmisliti kao tržišno prihvatljive poslovne prilike. Poduzetnička biblija. ispituje i analizira ponudu i tražnju. Nikola. nabavlja prostor.3. poslovno ocjenjuju. 9. Identifikacija problema . što je jedan od najefikasnijih načina aktiviranja vaših kreativnih snaga neophodnih za rješavanje nastalih problema na putu prema vašem cilju. stvaralaštva i ponajviše kreativnosti. Brojne su preduzetničke ideje i ima ih svuda. Kao rezultat preduzetničke inovativnosti. što su problemi složeniji i nastoje što više investiraju u njihovo rješavanje. traži neophodne saglasnosti neophodne za početak rada. što pretpostavlja izbjegavanje grešaka. Beretin. ideje sadrže odgovore na sve vaše probleme. odnosno putevi realizacije tih ideja. čak i malih neopreznosti koje mogu biti kobne za njegov poduhvat. Svoju pritajenu kreativnost možete reanimirati ako krenete sljedećim putem20: Definisanje preduzetničkih ciljeva . odobrenja nadležnih organa i započinje biznis sa izvjesnošću da će se dobra očekivanja i praktično ostvariti. Često se može ustanoviti da je riječ o spletu problema ili pak jednom problemu koji se sastoji od više manjih cinilaca. Ključ za aktiviranje kreativnosti u rješavanju problema je jasno identifikovanje. prima porudžbe i sl. 2005 39 . Borba za opstanak – preduzetnik se pokušava pozicionirati na tržištu. Veliki je broj agencija koje iz različitih izvora prikupljaju. izgrañuju tržišne mehanizme i preduzetničku infrastrukturu te stvaraju povoljnu preduzetničku klimu za širok spektar privatnih inicijativa. ali je mali broj zanimljivih i originalnih. selektuju. a ponekad. U razvijenim tržišnim privredama izgrañeni su putevi susreta preduzetničkih ideja sa potrebnim kapitalom. obrañuju. 20 Kuvačić. Preduzetnički proces 7. Prvo što vam treba jesu jasno odreñeni i zapisani ciljevi. Ulazak u biznis – preduzetnik registruje biznis. inventivnosti. Izvori preduzetničkih ideja Sve zemlje u tranziciji boluju od nedostatka dobrih preduzetničkih ideja a još više od nedostatka jeftinog kapitala neophodnog za njihovu realizaciju. odnosno ostvarivanje nekoga životnog ili preduzetničkog cilja ili ciljeva. Takoñe. oni su kreativniji. mjerama makroekonomske politike razvijene zemlje tržišne ekonomije finansijski podupiru razvoj malih i srednjih preduzeća.1. rješenje nekog parcijalnog problema može dovesti do rješenja čitave problematične situacije. 8.

21 Kuvačić. jer dobro formulisana provokativna pitanja aktiviraju sve misaone potencijale. U literaturi a i u praksi može se naći veliki broj izvora ideja. crtate. laboratorije. Trgovački predstavnici i posrednici.pogledajte kako drugi rade i šta tržište traži. ili preslikajte . čitate. kreativnog ili inovatorskog dara. otvorite sopstveni biznis i počnite da radite za sebe posao koji ste do tada radili za drugoga. pri čemu ćete se začuditi koliko ćete postati kreativniji kada. Ako želite podstaknuti svoju kreativnost. Sopstveni menadžeri i zaposleni. Poduzetnička biblija. Imitacija i inovativne imitacije.ako radite za nekog preduzetnika i tamo ste sjajan i priznat stručnjak u svom poslu. i to sa znanjima i iskustvima koje ste u meñuvremenu stekli. inovatori. morate i sami postavljati neugodna pitanja. pokušajte da uñete u neki dobar ortakluk.stvaralački kopirajte neku tuñu ideju.. pokušajte da izumite nešto što ćete moći sami da proizvodite u sopstvenom aranžmanu.ako imate neke korisne zabave u kojima ste dobri. dizajnirate. šijete. Prilike . odnosno pronaći neku dobru priliku za sebe. Konkurencija. Pronalazaštvo . Ostali izvori (pronalazači. na primjer. kada bi htjeli. vlasnici patenata. pa procijenite možete li i vi ući sa nekom idejom.4.ako imate istraživačkog. dajte otkaz. Stručnost . Nadarenost . plešete. odlično da slikate. Preduzetnički proces Postavljanje pitanja .ako nemate na raspolaganju ništa od pomenutog. 2005 40 . Ostalo . Nikola. Kupci. jer su one ljudima najčešće slučajno padale na pamet. Beretin. Od toga kao moguće izvore ideja izdvajamo: Potrošači.ako znate.Najbolji savjetnici su provokatori koji postavljaju temeljna i neugodna pitanja. sve aspekte svog života počnete posmatrati tako kao da biste mogli. pokušajte to da usavršite. početi iz početka. na primjer. pronalazačkog. pišete. kuvate ili ste vični nečem sličnom. U skladu sa tim. a zatim i komercijalizujte.) Iskustvo razvijenih zemalja pokazuje da su se velike preduzetničke ideje rijetko rañale na osnovu istraživačkog procesa.. ali samo onima koji su predano okupirani preduzetništvom i razmišljanjima o različitim mogućnostima realizacije sopstvenog biznisa. vidite možete li neki od vaših hobija postupno pretvoriti u neku proizvodnu ili uslužnu komercijalno isplativu djelatnost. uobičajeno je da prije pokretanja sopstvenog biznisa budući preduzetnik mora imati ideju o tome šta bi radio pa se kao mogući izvori navode21: Hobi . Konsultantske institucije i individualni konsultanti.

ideja se na tržištu susreće s konkurenciom. hoće li vam se to isplatiti i slično). 3. pa ih je neophodno obraditi i prilagoditi uslovima (vremenu i mjestu) u kojima će se one realizovati. nego na primjeni savremenih tehnologija ili kapitalnih inovacija u oblasti proizvodnje. 4. Ideja i ne mora biti potpuno nova da bi se od nje napravio dobar biznis. a valja znati i činjenicu da nigdje nema odmah primjenjive ideje. željama i objektivnim mogućnostima. 4. Faza spoznaje . poznati su slučajevi da je neka ideja propala. Problem je u tome kako izabrati preduzetničku ideju. Faza sazrijevanja . šta objektivno možete da radite. 2. jer i preduzetnici početnici znaju da se više ljudi obogatilo na "prozračnim" stvarima. najbolje je imati potpuno novu ideju koju bi tržište odmah prihvatilo. Poduzetnička biblija. menadžera.preduzetnik uočava djelatnosti ili područja rada u kojima bi mogao biti uspješan. pa na različite načine pokušava da ostvari sopstvenu tržišnu prepoznatljivost meñu potencijalnim potrošačima na ciljnom tržištu ili pojedinim tržišnim segmentima. jer niko unaprijed ne zna koja je ideja prava.2. odnosno djelatnost kojom se želimo baviti. a i stare se ideje često nametnu kao dobre preduzetničke prilike. istraživanja i usluga. šta hoćete ili želite da radite. a koja vas mogu dovesti do izbora djelatnosti kojom se kao preduzetnici možete baviti. robom ili uslugama. istraživača i drugih stručnjaka zemalja u tranziciji nepresušni je izvor preduzetničkih ideja i vitalni resurs njihovog ekonomskog razvoja. U skladu sa tim. Takoñe. Metode generisanja ideja Mnogi bi željeli da uñu u preduzetništvo i od toga dobro da žive.3. 4. ali do takvih ideja nije lako doći. i to22: 1. Stoga one zemlje u tranziciji koje prepoznaju takvu šansu na dobrom su putu ka društvu demokratskih preduzetničkih ekonomija razvijenog svijeta. Beretin.faza filtriranja u kojoj preduzetnik od više ideja selektuje i bira onu ideju za koju smatra da će je efikasno realizovati. Faze razvoja preduzetničke ideje Ako želite da uñete u svijet preduzetništva prvo morate da odgovorite na neka pitanja (na primjer: šta znate dobro da radite. Ideje prikupljene iz različitih izvora. obično su neobrañene i relativno neartikulisane. možete zamoliti 22 Kuvačić. Svakako. skladno vašim znanjima. eksperata. Faza diversifikacije . 2005 41 . preduzetnička ideja prolazi kroz četiri karakteristične faze ili etape. Nikola. Možete dugo razmišljati. ali uspjeh će postići samo neki. i to oni koji su preduzetnički kreativni i koji realizuju neku tržišno zanimljivu i profitabilnu preduzetničku ideju. Pionirska faza .3. odnosno sličnim proizvodima. postala jako uspješan biznis.3. prilagoñena datim okolnostima. Preduzetnički proces Osloboñena misaona energija preduzetnika.4. ali je na drugom mjestu.preduzetnik realizuje ideju. ona je prihvaćena na tržištu i postiže dobre rezultate.

ali i ne mora. odnosno unaprijediti ideju ili rješenje nekog problema. danas se kreativno mišljenje može i podvrgnuti različitim tehnikama i metodama. možete se obratiti stručnjacima ili savjetnicima da vam predlože šta je na nekom području deficitarno i slično. posebno u automobilskoj.Oponašanje drugih može da bude veoma djelotvoran način stvaranja upotrebljivih ideja. Prilikom traganja za idejama. svadbenih svečanosti i različitih priredbi cvijetnim aranžmanima. a vi ćete potražiti neki drugi izvor finansiranja. a on će vam povoljno pozajmiti svoj novac za kupovinu novog postrojenja ili slično. a primjenjive su svuda. metaforična razmišljanja pomažu u selekciji prvih zamisli pa upućuju na mogućnosti. Recimo da dobijete odgovore: cvijet . sinu ćete pokloniti automobil. ali je puno bolje ako se mogu uočiti nedostaci tuñih ideja pa ih u sopstvenoj režiji otkloniti. na primjer. a ispitanici čim prije izgovaraju ono što im u tom trenutku padne na pamet. Poduzetnička biblija. od obrazovanja. Možete dobiti i asocijativne odgovore: cvijet . Metoda imitacije . državne administracije.herbarijum. pokazuje neku sliku i slično. što znači da posao možete usmjeriti na opremanje zabava. 2005 42 . posebno početnicima valja preporučiti sljedeće23: Metoda asocijacije . Beretin. Izmeñu mnoštva takvih metoda. Takve su metode posebno razvijene u Americi tokom posljednjih pola vijeka. pa sve do preduzetništva. Primjer: Treba vam novac za kupovinu novog postrojenja koje planirate da remontujete prodajom ličnog automobila pa ubrzo dolazite do zaključka – metafore: Ne isplati se prodati stari automobil. robu ili usluge tržište neće prihvatiti. cvijet.Ovom metodom spajamo dva potpuno različita pojma ili stvari koje inače ne idu zajedno pa smišljamo neobične ideje.vjenčić . Vjerovatno ćete zaključiti da stari automobil možete pokloniti sinu koji ima svoj kafić.radost . ali vi želite da se razvijate i privučete još više kupaca.Riječ je o stvaranju ideja na temelju odreñenih uticaja u obliku nekih slika. Nikola. Preduzetnički proces prijatelje ili članove porodice da vam pomognu.4. Iako ga svi donekle posjedujemo. Do ideja se dolazi na različite načine. ispitivač izgovara neku riječ. na primjer. mirisa ili bilo čega drugog u svezi s predmetom ili problemom o kojem razmišljamo. Metoda metafore . jer mu je cijena nerealna. a sve to može uspjeti.djeca . pa će mu poslužiti za nabavku. javnih službi. riječi. preduzetnicima. Pojednostavljeno. Tako inovativne imitacije temelj su razvitka zemalja Dalekog istoka i Japana.ruža . što znači da uz cvjećaru valja pokrenuti radionicu u kojoj ćete djeci pomagati i naučiti ih kako da brinu o biljkama. jer nema smisla započinjati neki posao ako vaše proizvode. presuju i sl.ljubav . potrebe i želje potrošača treba staviti u središte pažnje. odnosno sve ono na što ih dotična riječ ili slika asocira (svaka se misao mora zapisati). 23 Kuvačić. Primjer: Pretpostavimo da ste vlasnik cvjećare koja posluje relativno dobro. da ih prepoznaju.par mladenci. Ponekad je dobro oponašati tuñu ideju. ali je stvaralačko i kreativno razmišljanje temeljna pretpostavka generisanja (stvaranja) ideja. a tim i nove predloge. i ne znate šta da učinite pa pokušavate asocirati ili od izabranog skupa ispitanika tražite asocijacije na riječ. Inače.

Primjer: Najbolji primjer je prvi personalni računar ZX Spectrum.jutarnji umor časopisi. Interna metoda (analiziraju se interne ankete. Sve se te preporuke. Šinclairea koji je svoju genijalnu ideju realizovao ali relativno brzo bankrotirao. Meñutim. a varijable bi mogle biti: domaćice. salon odjeće i oglasna agencija. Postoji više načina traganja za idejama: razmišljanje je način koji ne zahtjeva nikakva ulaganja. Preduzetnički proces elektronskoj i hemijskoj industriji. 2. mogu klasifikovati u nekoliko karakterističnih metoda traganja za idejama. promoviše i realizuje. obrada i prilagoñavanje već postojećih ideja). odnosno problema vježbanja posredstvom stručnih časopisa. Metoda prijedloga (analiziraju se prijedlozi stručnjaka. učitelji. a varijable bi mogle biti: televizija. vodoravnim slučajnim izborom pokušavamo doći do neke ideje ili rješenja problema. trgovina. Pasivna metoda (prikupljanje. jutarnji umor. Mogući problemi. tokom šetnje ulicom. do ideja se može doći i putem Interneta. Mogući poslovi. upitnici. nevježbanje.medicinske sestre . penzioneri i medicinske sestre. kako ga možemo izbjeći i kako nedostatak pretvoriti u prednost. prodavnicom ili praćenjem nekih radijskih ili televizijskih emisija o preduzetništvu. jer analizom tuñih grešaka možemo doći do odgovora na pitanja o tome šta uzrokuje nedostatak. Primjer: Četiri kolone mogli bismo nazvati kao: 1. Empirijski je dokazano da su inovativnost i kreativnost bitna obilježja preduzetnika i relevantne činjenice preduzetništva. Slučajnim vodoravnim izborom povezujemo . a varijable bi mogle biti: salon rublja. britanskog pronalazača C. časopisi i telefon. studenti. preuzimanje. osmisli je. Mogući kanali prodaje. 43 . Mogući korisnici. Pretpostavimo da dobijemo kombinaciju aerobik-centar . ali mora biti dovoljno inovativan i kreativan da prepozna tržišno zanimljivu ideju.kombinujemo četiri područja i pokušavamo pronaći ideju ili riješiti problem. pa bi moguće rješenje bilo: medicinske sestre informisati o mogućnostima aerobika. aerobik-centar. Značajan izvor kreativnih ideja može se pronaći u greškama drugih. i to: Aktivna metoda (traga se za idejama iz svih mogućih izvora).4. 3. Rješenje bi moglo biti i: otvoriti aerobik-centar u krugu ili blizini bolnice pa radno vrijeme centra termine vježbanja prilagoditi radnomu vremenu medicinskih sestara. internet. a varijable bi mogle biti: skupe knjige. rasprave i slično). sam preduzetnik ne mora biti inovator. ipak. dok je kreativna imitacija te ideje dovela do uspjeha brojnih proizvoñača i izazvala pravu revoluciju na tržištu personalnih računara. strah od bolesti i dosada. u odgovarajućoj tablici sa četiri kolone (područja zanimanja) u kojima je više varijabli. saradnika ili zaposlenih). Metoda vodoravnog razmišljanja . 4. restoran.Pojednostavljeno.

pa je stoga brainstorming jako zanimljiva metoda prikupljanja ideja.4. pa makar bila i luckasta. na primjer. Meñu njima. a zajedničko im je to što zahtijevaju timski rad. ona pretpostavlja slanje pisanih upitnika na adrese većeg broja stručnjaka i traži njihova "proročanstava" o nekom problemu (u ovom slučaju o preduzetničkoj ideji ili idejama). Naime. tako da su na kraju gotovo svi odgovori približno identični. tako da ih svi učesnici mogu vidjeti. Svakako. a bitno je da i ispitivač bude stručna osoba.Dobila je ime po grčkom svetilištu u kojem je djelovala čuvena proročica Pitija. prije odlaska u rat. On zakazuje sastanak koji ne smije trajati duže od dva sata. Poduzetnička biblija. Brainstorming metoda . Primjer: Pojednostavljeno. Provodi se u grupi od šest do dvanaest stručnjaka. ona bi vojskovoñama proricala: ići ćete vratiti se nećete u ratu poginuti. Njena proročanstva su bila takva da su se uvijek obistinila. jer ponekada upravo iz takvih ideja raña se dobar posao. ali sada s odgovorima koje su svi ispitanici dali.3. voditelj istraživanja na adrese izabrane grupe poznatih stručnjaka pošalje dopise s pitanjima na koja svaki od njih nezavisno odgovara. sve predložene ideje nisu odmah prihvatljive. proročanstvo će se uvijek obistiniti. Nikola. za preduzetnika početnika teško je da animira vrsne stručnjake. mora znati motivisati. mogu promijeniti mišljenje. pa se neke od njih odbacuju nakon pomnog raščlanjivanja. za različite potrebe u ekonomiji se često koristi još mnoštvo metoda koje mogu poslužiti za prikupljanje preduzetničkih ideja. komentara i sugestija drugih u procesu interakcije pa se zbog svoje jednostavnosti i praktičnosti često primjenjuje. 2005 44 . Oni stručnjaci koji su prvi put bili neodlučni. usmjeravati i odrediti prioritete rasprave. a osim stručnosti. ili čak biti potpuno nove. pa se ovom metodom obično koriste velike kompanije. tako da sada veća grupa stručnjaka identično odgovori na pojedina pitanja. 24 Kuvačić. Meñutim.Riječ je o jednoj od grupnih metoda kreativnih mišljenja (poznata i pod nazivom „oluja mozgova“). oni se obrade i ponovo šalju. Kada se dobiju odgovori. u literaturi se najčešće elaboriraju i u praksi upotrebljavaju sljedeće metode24: Delfi metoda . Neke postaju prihvatljive tek nakon odreñenog vremena. Preduzetnički proces 4. neke mogu izgledati kao nove.4. Zavisno od toga kako presložite rečenicu ili gdje stavite zarez. Metode prikupljanja ideja Osim metoda generisanja preduzetničkih ideja (metoda asocijacije. Nijedna se ideja ne smije odbaciti ili ismijati. pa preduzetnik može i sam kreirati dobru ideju. Beretin. metoda metafore. Ideje su rezultat prijedloga. jer sadrži sve dobre i loše mogućnosti ratnoga ishoda. Savremenoj Delfi metodi i pomenutoj legendi zajedničko je samo to što je i metoda donekle proročanska. Svi prijedlozi se ispisuju na tablu ili se projektuju. jer su bila višeznačna. dok mali preduzetnici u stručnim časopisima mogu pratiti statistički obrañena takva istraživanja i njima se koristiti. Pozvani stručnjaci raspravljaju o zadanoj temi na opušten i ležeran način i svako ima pravo da predloži svoju zamisao. Meñutim. metoda imitacije i metoda vodoravnog razmišljanja) koje se temelje na tehnikama kreativnog mišljenja i koje se mogu sprovoditi pojedinačno. Postupak se ponavlja nekoliko puta.

4. odabira tri najbolje. poželjni su neobični prijedlozi. svaki učesnik vrednuje. kako bi postupak rezultirao barem jednom prihvatljivom ili najprihvatljivijom idejom. a često služi i za prikupljanje ideja. Metoda sjednice ideja . dodaju tri nove koje mogu slijediti prethodno zapisane ili biti potpuno nove. kako bi se artikulisane ideje mogle oblikovati do nivoa njihove moguće realizacije u tržišno zanimljiv poduhvat. bez obzira na radno mjesto i stepen obrazovanja. Listovi tako kreću kružno. prvobitno sprovode njihovu uporeñivanje. Prije realizacije svaku ideju treba podvrgnuti postupku raščlanjivanja. odnosno ideja od ostalih metoda. Sjednicu ideja mali preduzetnici moraju shvatiti samo kao jednu fazu u artikulaciji ideja kojoj slijede ili prethode razgovori s prijateljima i poznanicima. smislite što više ideja. Zasniva se na odreñenim pravilima koja treba da budu istaknuta tokom njenog sprovoñenja (na primjer. Nakon sprovedenog raščlanjivanja ideja se oblikuje u konkretan posao i tek nakon toga realizuje. a svaki od njih daje tri moguća rješenja ili ideje u roku od pet minuta pa svoj papir prosljeñuje dalje. Pogodna je za ljude koji ne vole javne istupe (komunicira se s manjom grupom. Učesnicima se daju papiri sa tri i više redaka za zapisivanje ideja.4. budite opušteni. analizu pa buduće preduzetnike koji žele da ih kupe odmah upućuju u moguće prednosti. za šta je potrebno odreñeno vrijeme. nemojte kritikovati. svoje zamisli iznesite bez detalja. a pisana se komunikacija može dopuniti i usmenim razgovorom. vrsnim stručnjacima. dokazano je da ljudi s najnižim obrazovanjem i najnižom složenošću poslova znaju da predlože veoma korisne ideje. Zavisno od broja učesnika može se doći i do više od stotinu ideja. a naziva se još i metodom „zapisivanja misli“. Njome se rješavaju problemi koji nijesu suviše stručni. nijednu od njih ne možete odmah realizovati. Naime.Slična je brainstormingu. jer u kratkom vremenu daje više prijedloga. Analiza ideja mora obuhvatiti 45 . s time što se na sjednicu ideja.5. pa se na tri zapisane ideje. članovima porodice. najvažnija je količina ideja i slično). svoje ideje povežite sa idejama drugih. pa se na temelju toga sve prikupljene ideje rangiraju. a dobijene ideje.3.Slična je brainstormingu i brainwritingu. ali i u nedostatke konkretne ideje. Njihovi prijedlozi nisu sročeni i oblikovani kao prijedlozi stručnjaka. Analiza preduzetničkih ideja Bez obzira kako ste došli do neke preduzetničke ideja. pa eksperti takve neartikulisane ideje mogu i oblikovati do nivoa njihove preduzetničke prepoznatljivosti. odnosno pretvoriti u tržišno zanimljiv i profitabilan posao. rodbinom. Stručnjaci i agencije koje se bave prikupljanjem ideja. To je često dug i skup postupak pa se obično pravi komparativna analiza izmeñu više raspoloživih ideja. na izvornim obrascima. nemojte komentarisati niti vrednovati ideje. takoñe. Dakle. pozivaju i svi zaposleni. pa se može dogoditi da prvobitna zamisao bude sasvim izmijenjena i preoblikovana. a i novac. Papiri kruže sve dok svaki učesnik ne zapiše 18 ideja (šest puta po tri ideje). svakom je omogućeno iznošenje svojih ideja. od četiri do sedam osoba) pa zahtijeva stručnu i profesionalnu heterogenost učesnika zbog veće kreativnosti. osim stručnjaka i eksperata. Preduzetnički proces Brainwriting metoda . Dobijene se ideje postupno sužavaju i specifikuju.

materijal. svaku ideju valja detaljno ispitati sa svih tržišnih aspekata. na koji način i pod kojim uslovima možete kupiti .Analizom tehničko-tehnoloških aspekata prvobitno treba utvrditi postoje li pogoni ili oprema kojom možete efikasno obaviti željeni proces proizvodnje. Nepoznavanje preduzetničke regulative (propisa). finansijskih ustanova ili dobavljača i slično. Valja znati je li bolje koristiti kapitalno-intenzivnu (više opreme i kapitala) ili radno-intenzivnu (više zaposlenih) tehnologiju? Savremena ili nešto starija tehnološka rješenja? Hoćete li nabaviti domaću ili stranu opremu? Hoćete li nabaviti potpuno nove ili polovne pogone?. radnici i slično). Analiza tehničko-tehnoloških aspekata . oprema. negdje je komplikovano dobiti grañevinsku dozvolu. Analiza finansijskih aspekata . sirovine. kazni i slično). 4. otežati ga ili potpuno spriječiti. odnosno dati što pouzdanije odgovore na relevantna tržišna pitanja. Poželjno je saznati gdje. i to u dijelu zahtjeva za neophodnim brojem i kvalifikacionom strukturom zaposlenih koji će raditi na 46 . Preduzetnik mora znati ima li dovoljno sopstvenih sredstava i kako će. ili pod kojim uslovima pozajmiti sredstva od banaka. To su samo neka od pitanja na koja morate pronaći afirmativne odgovore da bi ste pristupili realizaciji ideje. kada i kakva sredstva potrebna za nesmetanu realizaciju ideje. i to: 1. 3. kako bi mogao pravovremeno udovoljavati svim plaćanjima tokom aktiviranja svog projekta (prostor. Sve su to bitni činioci koji mogu doprinijeti uspješnosti budućega posla.nabaviti opremu za željeno tehnološko rješenje i utvrditi kakve su garancije servisiranja i održavanja iste. ako zatreba. na drugim je zabranjena sječa šuma. robe ili usluga. odnosno stvaranja konkretnog proizvoda ili usluge.Ovom analizom treba utvrditi kolika su. Analiza tržišnih aspekata . Preduzetnički proces različite aspekte.Uz analizu tehničko-tehnoloških aspekata djelimično je povezana i analiza ljudskih i liderskih resursa. Analiza ljudskih i liderskih resursa . negdje je teško riješiti imovinsko-pravne odnose na lokaciji i slično). a samim tim i nepridržavanje propisa može dovesti do nepredviñenih troškova (sudskih odšteta. Analiza pravnih aspekata . odnosno rizična područja vezana za ideju kao potencijalno mogući posao. ali i do propadanja tek započetog posla. Budući da je tržište mehanizam koji valorizuje svaku preduzetničku aktivnost te prihvata ili ne prihvata proizvod ili uslugu. 2. o zaštiti imovinskih i drugih prava kao i propise koji se odnose na realizaciju ideje. Dobro je provjeriti može li se pronaći partner. Neophodno je provjeriti propise u računovodstvu. doći do potrebnog kapitala.4.U sklopu analize pravnih aspekata značajno je provjeriti propise i pravne norme te eventualna ograničenja za djelatnost kojom se namjeravate baviti (na primjer.naliza ideja s tržišnog aspekta mora dati odgovore na sljedeća pitanja: Postoji li potreba za proizvodom ili uslugom? Ko su nosioci potreba? Kakve su im platežne mogućnosti i životni standard? Koliko ih ima? Kakva je konkurencija na ciljnom tržištu? Možete li proizvodom ili uslugom uticati na promjenu potreba i navika ljudi? isl. sve do naplate prvih potraživanja od prodatih proizvoda. Česti su i problemi sa zaštitom intelektualnog vlasništva. negdje je teško registrovati preduzeće. u nekim zemljama zabranjen je prevoz nafte drumskim putevima. 5.

a ako vam neka pitanja nisu jasna. te metode pružaju mogućnost izbora najbolje ideje i smanjuju rizike budućega posla. Danas. čija primjena kojih zahtjeva obveznu pomoć stručnjaka. Poduzetnička biblija. Ako su odgovori na ova i ina pitanja pozitivni. kod nas i u većini zemalja svijeta. želja. kao što su25: 25 Kuvačić. Jasno je da se u konkurentsku utakmicu valja upustiti samo ako se na temelju velikog broja kvalitetnih tržišnih informacija može procijeniti da ste u datom području jači od suparnika.5. ako u blizini predviñene lokacije već postoji isti biznis. 4.4. ona pokreće kapital i omogućuje mu oplodnju.prednosti i slabosti i ne ulaziti u biznis ako prethodno nije dao realne odgovore na tržišna pitanja (što. za koga.satisfakciju izraženu visinom profita. životinja i biljaka. Preduzetnička inicijativa Preduzetnička inicijativa je inicijalni impuls za započinjanje nekoga biznisa od kojega se očekuju pozitivni ekonomski rezultati (najviše zapošljavanje i profit . na tržištu rada ponuda radne snage veća je od njene potražnje. Na primjer. Preduzetnička inicijativa je vječita borba protiv mrtvila i učmalosti. Preduzetnik mora biti svjestan vlastitih mogućnosti.Prilikom analize ideja. gdje. što povećava troškove procesa analize i oblikovanja ideja. analiza ljudskih i liderskih resursa obuhvata utvrñivanje broja. sposobnosti i vještina budućih zaposlenih. nije pametno ući u realizaciju takve ideje. kod nas i u svijetu danas su posebno deficitarna zanimanja iz područja informatike).4. u čemu nam mogu pomoći samo različite matematičke metode. 6. 2005 47 . odnosno ideje koja je najbolja sa stanovišta različitih kriterijuma i mjerila kojima se ocjenjuje prikladnost rješenja.zarada). kada. U isto vrijeme. meñu njima je dobro koristiti i matematičke metode višekriterijumskog odlučivanja. Najčešće se govori o nekoliko karakterističnih faza životnoga ciklusa biznisa. Faze životnog ciklusa preduzetničkog procesa Nerijetko se koristi pojam životnog ciklusa biznisa. pa i samog preduzetnika kao nosioca realizacije ideje. razvoju i blagostanju. pogodnosti . kako i slično proizvodi ili uslužuje). ili nemate dovoljno valjanih argumenata za afirmativne odgovore. nakon izbora važnih kriterijuma. a riječ je o slijedu tržišnih koraka života biznisa koji se odvija kroz nekoliko relativno ustaljenih etapa koje se mogu uporeñivati sa životnim ciklusom ljudi. valja ih rangirati. valja analizirati prodajno tržište i vidjeti ima li potrebe za još jednim takvim biznisom. ali uvijek postoje i odreñena deficitarna zanimanja kojih nema dovoljno u nekim dijelovima svijeta ili pojedinim regijama neke zemlje (na primjer. 4. kvalifikacije neophodnih znanja. a to znači odrediti stepen njihovog značenja. Nikola. odnosno hoće li dotično tržište moći apsorbovati svu ponuñenu robu. Pojednostavljeno. Preduzetnički proces konkretnim postrojenjima. Inače. Beretin. jer im je suština u pronalaženju optimalnih rješenja. Ideju valja vrednovati i sa stanovišta potrebnih ulaganja u odnosu na očekivana zadovoljstva . ideju treba prihvatiti. Metode višekriterijumskoga odlučivanja . ona doprinosi ekonomskom i ukupnom rastu.

U praksi za sreñivanje situacije i izlazak iz krize najčešće se koriste mogućnosti radikalnog smanjenja troškova. Preduzetnik je spreman na usvajanje novih proizvoda i nove proizvodnje. predano bavljenje poslom i vjeru u uspjeh. Konkurenti su zabrinuti i pripravni na borbu.Faza u kojoj preduzetnik pokušava prevazići krizu. pa je preduzetnik izložen novim iskušenjima. zapošljavanje novih radnika i slično. Tržištu se nude proizvodi ili usluge koji svojim obilježjima i performansama odgovaraju specifičnim potrošačkim željama i zahtjevima.Ova faza se manifestuje u situaciji kada nastanu razlozi za prestanak biznisa. Sprovodi se zbog razjašnjenja odnosa koji nastupaju zbog nekog od mnoštva zakonom preciziranih razloga. vodoravna diversifikacija (na primjer. organizacione jedinice i slično.4. širenje na nova tržišta. Faza krize . kada maloprodaja industrijski prehrambenih proizvoda u svoj asortiman uključuje i tradicionalno proizvedene . Trebalo bi promijeniti način rada ili osmisliti promjene koji će biznis izvesti iz stagnacije. kontaktiraju dobavljači i potencijalni kupci. osmisliti novi marketinški program. restrukturiranja ili strategijskog repozicioniranja. nakon pravnog konstituisanja biznisa.Faza u kojoj. može doći u nepremostivu krizu iz koje nema izlaza. odnosno na bolji način zadovoljavaju neku potrošačku potrebu. robe ili usluga postaje imperativ opstanka i razvoja. Najčešće se manifestuje kroz proširenje proizvodnog programa ili uslužnog asortimana. Faza likvidacije . Likvidacija je prestanak 48 . Faza rasta i razvoja . Praktično je moguća koncentrična diversifikacija (na primjer. Najveći problemi su vezani za prihvatanje novog tehnološkoga procesa. kada maloprodaka prehrambenih proizvoda otvara salon namještaja). izaći na nova tržišta ili poslovanje podijeliti na manje dijelove i neke od njih prodati i slično. Faza konsolidacije . Faza diferencijacije . kada maloprodaja prehrambenih proizvoda organizuje sopstveno pekaru). a nalazimo je u primjerima kada preduzetnik traži poslovne prilike van postojećega područja poslovanja. biraju zaposleni i saradnici. valjalo bi uvesti nove proizvode. slaba motivacija.Faza u kojoj preduzetnik nastoji da učvrsti svoju tržišnu poziciju. Opšta nestabilnost cijena. Biznis je još uvijek tržišno prepoznatljiv. tržišna zasićenost.Jedna od mogućih prekretnica razvoja ili proširenja posla.Faza koja se temelji na osmišljavanju i lansiranju proizvoda ili usluga koji će na bolji ili drugačiji način poslužiti potrošačkoj svrsi. Faza diversifikacije . Ako biznis i dalje stagnira ili ga savladava konkurencija. Preduzetnik više ne može sve da vodi sam pa zapošljava menadžere. izradu kvalitetnih proizvoda i borbu za kupca. nabavlja oprema. Kvalitet proizvoda.domaće prehrambene proizvode) i konglomeratska diversifikacija (na primjer. formira poslovne funkcije. Osigurava se poslovni prostor. ali se polako pojavljuje zasićenost. samo su neki od simptoma krize koja. započinje njegovo ekonomsko konstituisanje. proizvode prvi proizvodi i započinje borba za mjesto na tržištu. probuditi i osvježiti poslovanje. zavisno od biznisa. povećanje obima proizvodnje. loša radna atmosfera. Preduzetnički proces Faza konstituisanja . može potrajati i do 5 godina. Od saradnika i zaposlenih preduzetnik očekuje rad bez radnoga vremena.Ovu fazu karakterišu prvi simptomi zastoja djelatnosti i krize. propuštanje dobrih tržišnih prilika.

zapošljava ljude. Preduzetnik je nesposoban za plaćanje ako je u odreñenom vremenskom razdoblju obustavio svoja plaćanja.6. a sprovodi ga privredni sud na području sjedišta preduzeća. Dakle. Riječju. svaka preduzetnička aktivnost pretpostavlja spoj izgledne preduzetničke ideje dobre poslovne prilike i raspoloživog kapitala u svrhu ostvarenja preduzetničke misije zadovoljavanje potrba potrošača. spojem ideje i kapitala. Preduzetnički poduhvat Preduzetnički poduhvat je spoj dobre preduzetničke ideje u okviru poslovne prilike i raspoloživog kapitala. ulaže sopstveni ili pozajmljeni novac. 49 . kontinuirano zarañuje za život kao i da dalje razvija svoj biznis. Dakle. unovčavanjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima. nabavlja stalna i obrtna sredstva.4. biznis ide u stečaj (sa ili bez mogućnosti konsolidacije). Osnovni razlozi stečaja su nesposobnost plaćanja i prezaduženost odnosno nesposobnost podmirivanja dospjelih obaveza. preduzetnik realizuje zamišljeni poduhvat: organizuje proizvodnju ili usluživanje. preduzetnik ima (ili pribavlja) ideju koju smatra za dobru poslovnu priliku. Preduzetnički proces djelatnosti za koju je ekonomski subjekt registrovan.Ova faza je posljedica duboke i nepremostive krize. Prvobitno. ako se u fazi likvidacije kriza ne prevlada. Prema Stečajnomu zakonu. misije i ciljeve. povraćaj uloženog novca i ostvarivanje dobiti. taj se postupak sprovodi radi ukupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika. pokušava da zadovolji neku potrošačku potrebu. Po završetku likvidacije biznis se briše iz registra. povrati uloženi kapital. 4. a prezadužen je ako sopstveni kapital ne pokriva postojeće obaveze. organizuje i vodi biznis i obavlja još mnoštvo poslova sa težnjom da ostvari svoje preduzetničke vizije. Faza stečaja .

Šta je preduzetnička ideja? 4. Definišite preduzetnički poduhvat. 5. investitori. Preduzetnički proces Pitanja za diskusiju 1. Koje su osnovne metode prikupljanja ideja? 11. Šta podrazumijevaju faze: definisanje ciljeva. Objasnite faze razvoja preduzetničke ideje? 9.4. 50 . Obrazložite važne etape ulaska u biznis. 6. inovatori. Navedite izvore preduzetničkih ideja. Ko su: preduzetnici. preduzetnički agenti. 10. menadžeri. Objasnite faze u životnom ciklusu preduzetničkog procesa. identifikovanje problema i postavljanje pitanja? 7. izvršioci. Navedite i ukratko objasnite metode generisanja ideja. država? 3. Koji su potencijalni izvori preduzetničkih ideja? 8. Definišite preduzetnički proces? 2. 13. Šta je preduzetnička inicijativa? 12.

identifikujete viziju. 5. trebalo bi da budete u stanju da: definišete pojam preduzetnika.POGLAVLJE 5 OSOBINE PREDUZETNIKA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. OSOBINE PREDUZETNIKA 51 . misiju i strategiju preduzetnika. objasnite vrste preduzetnika. opišete osobine preduzetnika.

Samopouzdanje. Odgovornost. Sposoban je da pronañe uspješne poslovne ideje. nove strukture ljudskih potreba. Funkcija preduzetnika je da reformiše i da na revolucioniran način proizvodnje primjenom inovacija ili uvoñenjem nove tehnološke metode proizvede nova dobra ili stara na novi način. novi potrošači. pronalazi kadrove. inovativan. Obuhvata kreiranje i uvoñenje promjena. spreman na rizik i maksimalan napor. preduzetnik pronalazi rješenje kako da se stvori novo tržište. Za njega nije dovoljno da bude dobar menadžer nego i dobar lider. kapital i organizaciju. 5.5. Ne postoji alternativa slobodnom preduzetničkom 52 . samostalno organizuje i kontroliše tok poslovanja. usluga. Inovativnost Inovativnost je najupečatljivija karakteristika preduzetnika. Uporan rad. postupaka. u svrhu sticanja profita i rasta. kao najčešće osobine koje obilježavaju preduzetnika se navode: Inovativnost. Osobine preduzetnika 5. 5. poslovne akcije. već i da postavlja prave zadatke. Osobine preduzetnika U literaturi. probleme i mogućnosti (prednosti i slabosti. dinamičan čovjek. procesa. Postavljanje ciljeva. Pri tome identifikuje povoljne prilike i prikuplja neophodne resurse radi zarade na njima. On teži da pronañe nove izvore nabavke sirovina ili nove mogućnosti plasmana proizvoda. gotovo sva investiciona aktivnost zasniva se na preduzetništvu poslovnih ljudi.2. a i u empiriji. On stvara nove poslovne mogućnosti uprkos riziku i neizvjesnosti. U slobodnoj tržišnoj utakmici. Takoñe. razvoj i primjenu novih proizvoda. nove tehnologije proizvodnje.1. novih rješenja i slično. Iz svega navedenog proizlazi da je preduzetnik osoba koja se pojavljuje tamo gdje se preuzima rizik i ulažu u resursi da bi se napravilo nešto novo ili da bi se nešto što već postoji ostvarilo na novi način. Pojam preduzetnika Preduzetnik se najčešće definiše kao osoba koja pokreće nove poslove. nove potrebe. tj.1. pojedinac koji razvija nešto jedinstveno. sposoban da brzo uoči pojave. Nema sumnje da je ekonomski razvoj odreñene ekonomije funkcionalno zavisan od inovativnosti poslovnih ljudi i njihove spremnosti da ulažu u nove poslovne poduhvate. tj. Razumno preuzimanje rizika.2. Slobodna privreda je i formalno tako institucionalizovana da omogućava slobodno izražavanje preduzetničkog duha. tehnologije i proizvode i brzo ih i na vrijeme uspješno realizuje. nije dovoljno da dobro obavlja zadatke. mjesto na tržištu. Inovativnost može rezultirati pomakom u civilizacijskom razvoju zbog nove spoznaje. Preduzetnik je inovator. Preduzetnik je prvenstveno poslovno kreativan... šanse i opasnosti). na jedinstven i sebi svojstven način organizuje proizvodnju.

moraju spajati više preduzetničkih svojstava.5. ipak. treba naglasiti da uz velike prednosti koje preduzetništvo donosi. inovacija. To.2. većina preduzetnika izbjegava ono što je sigurno. Meñutim. Stoga jedini način da se ostane na čelu igre je kontinuirano ostvarivanje novih ideja. Naime. carinske i druge propise. Pokušaji da država preuzme ulogu preduzetnika dali su loše rezultate. Trenutak otkrića nečeg novog što daje konkurentsku prednost. upornost. savremeni preduzetnici. Osobine preduzetnika razvoju. preduzetništvo. Iz navedenog razloga preduzetnik skuplja informacije na tržištu prodaje. fleksibilnost. kao što su: nezavisnost. odnosno za neuspjeh u preduzetništvu 50:50! Svako novo preduzeće. preispituje stvarnu i potencijalnu konkurenciju. bitna je odredba u strategiji poslovanja i nikad se ne završava. promjene strukture potrošnje. zasićenosti tržišta. neograničena je i održiva konkurentska prednost. Neka od tih pitanja su pitanja smanjene likvidnosti. vlasništvo i menadžment mogu biti sasvim razdvojeni. 53 . biće osnov stotinama drugih kompanija koje će pokušati da imitiraju. iz čega proizlazi da se prije donošenja konačne odluke temeljito preispituju sve okolnosti koje bi mogle da ugroze preduzetnički poduhvat. veća zarada itd. tendencije na području energetike i ekologije. proučava zakonske. kao krajnji rezultat inovativnosti. teški rad. preduzetništvo zahtijeva i velike žrtve kao što su: neizvjesnost. budući da inovativnost mora biti rukovoñena sticanjem zarade. deficitarnost sirovina. ne isključuje potrebu pravovremenog i detaljnog razmatranja svih pitanja koja dovode u sumnju ispravnost preduzetničkog projekta. Već smo definisali preduzetnika kao osobu spremnu na preuzimanje rizika. Taj rizik može imati vrlo različite karakteristike kod različitih projekata. treba naglasiti da se u praksi poslovanja uloga preduzetnika često razlikuje od uloge inovatora.2. pri čemu inovativnost ima posebno mjesto i ulogu. iako treba naglasiti da se u praksi poslovanja oportunitetni trošak nekog projekta vrlo teško može mjeriti. Razumno preuzimanje rizika U ekonomskoj teoriji već je odavno poznato da su šanse za uspjeh. 5. Istovremeno. jer nema takve mogućnosti. u okviru bilo koje vrste djelatnosti. tržištu nabavke. Preduzetnički rizik odnosi se na mogućnost donošenja pogrešne odluke zbog nepredvidivog dogañaja i zakazivanja ljudskoga faktora u organizacionom sistemu. Meñutim. Stoga i ekonomske politike razvijenih tržišnih ekonomija podstiču razvoj preduzetništva. U preduzetničkoj praksi preduzetnički rizik često se povezuje s oportunitetnim troškom. svakodnevni stres zbog rizika. Vlasnički rizik ne mora padati na preduzetnika. a preduzetnik ne mora biti menadžer. a posebno u okviru „malog preduzetništva“. Zbog toga. Ipak. devizne. vjerodostojnost restriktivne politike. kao i politike zapošljavanja. Budući da ljudi koji raspolažu novcem ne moraju biti obdareni svojstvom inovativnosti. u navedenoj podjeli rada ne može se pretjerivati. mogućnost prekida ekonomskih tokova. nosi sa sobom preduzetnički rizik.. savremeni preduzetnik nije hazarder. Oportunitetni trošak odražava nepromjenljivi ili planski rizik koji je povezan sa pojedinim preduzetničkim projektom. jer bi (tako tvrde psiholozi!) zadovoljstvo iz takvog zadatka bilo premalo da bi opravdalo preduzetničke napore! Ipak.

uz stalna organizaciona prestrukturiranja i multifunkcionalni timski rad.. Samopouzdanje Istraživanja govore o tome da preduzetnici vjeruju u sebe. a odnosi se na najdugoročnija predviñanja bez utvrñivanja metoda njegovog ostvarivanja. Vjera da su bolji od svih ostalih i da možete ono što drugi nisu u stanju odnosi se na konkretizaciju specifičnosti: "Po čemu će Vaš posao biti specifičan u idućih tri do pet godina u poreñenju sa konkurencijom?" Strateških ciljeva . Uporan rad Postoji saglasnost eksperata i praktičara da svaki preduzetnički trud.5. skraćivanje životnog ciklusa i preduzeća i proizvoda). inovacije.3. uspješan preduzetnik posebnu pažnju posvećuje budućim tržišnim kretanjima i stvaranju: Vizije . U okolnostima današnjeg tržišta (globalizacija. Zastupljena su i mišljenja da je potrebno imati i visoke ambicije za poslovni uspjeh. Pri tome uspješan preduzetnik treba da prepozna i uspostavi glavnu ravnotežu izmeñu ambicija i postavljenih ciljeva. Osobine preduzetnika 5.2. Koja je Vaša poslovna filozofija? 4. Jasno definisani ciljevi pretpostavka su za definisanje poslovnih zadataka. Ciljevi. Koji je Vaš razlog postojanja? 2. Često vjeruju da su im izgledi i bolji nego što same činjenice pokazuju. Preduzetnici smatraju promjenu i razvoj svojom obavezom i „zvijezdom vodiljom“. Misije . A stvaranje promjena nije moguće bez upornog i mukotrpnog rada koji ne mora uvijek uroditi 54 . ali ciljevi imaju i motivisajuće i usmjeravajuće efekte. Misija je bitna za onu vrstu preduzetnika kojima novac nije u prvom planu. odnosno njihovo ostvarenje. nije sigurno koje su to sposobnosti neophodne za uspjeh i kako i kada ih treba iskoristiti). Rijetko će prihvatiti status quo. lični razvoj i korporacioni imidž. mora proći kontinuiran proces izgrañivanja sposobnosti (pri tome.Predstavlja najčešće lični stav preduzetnika koji se iznosi u pisanom obliku.. Specifičnih svrha . Može se reći da su komunikativnost i inspirativnost najbitnije karakteristike vizije. Stoga se vizija može tretirati kao jedan od motivacionih faktora poslovanja. U navedenim slučajevima misija jača preduzetničku svijest i upornost. uspješni preduzetnici i trku sa konkurencijom počinju postavljanjem jasnih. Pri koncipiranju misije obično valja odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. nova tržišta. vjerujući umjesto toga da stvari mogu promijeniti nabolje.Možda je najbliže povezana sa preduzetničkim samopouzdanjem.2. zacrtanih ciljeva. 5.Čini konkretniju varijantu vizije unutar koje se navode pravci poslovnog djelovanja. nove potrošače. tehnološka modernizacija. a to je u velikoj mjeri povezano sa upravljanjem i komuniciranjem. Koja je Vaša osnovna svrha? 3. Naime. mogu poslužiti kao mjerilo uspjeha preduzetničkog poslovanja.Čine zapravo dugoročnu viziju preduzetničkih ciljeva i temeljne svrhe poslovanja. a putem nje stiče se povjerenje. naravno.4. Po čemu se razlikujete od drugih? 5. da mogu stvoriti nove šanse. da bi dostigao svjetski nivo. Na koji ste tržišni segment usmjereni?.

Naime. pored pomenutih osobina koje su osnovna obilježja preduzetnika trebali bi posjedovati neke lične karakteristike: Edukacija . preduzetnik jasno utvrdi sopstvene želje i ciljeve. Uz to. izmeñu ostalog i „profitnih standarda“. ali preuzimaju i svu odgovornost na sebe. ili zato što su ostali bez posla i nemaju drugih mogućnosti zapošljavanja. a sa druge strane kao nagrada za uspješno preuzimanje rizika. preduzetnici žele puno priznanje za svoj uspjeh. ili da ostvare visoku zaradu. jer više i rizikuju. reaguje na nju i koristi se njome kao povoljnom prilikom u preduzetničkoj aktivnosti.5.2. 5. Za postavljanje profitnih standarda postoji više kriterijuma koji upućuju na preduzetnički „prihvatljivu profitnu stopu“. sagledavanje puteva i načina ostvarivanja cilja. Osobine preduzetnika plodom. Postavljanje ciljeva Cilj uspješnih preduzetnika je dostići kreativne ideje sa kojima će konkurenti biti nadmašeni. Zapravo. da su preduzetnikov lični i poslovni cilj usko povezani. pa je potrebno da prije utvrñivanja poslovnog cilja. Naime. preduzetnik uvijek traga za promjenom.2.5.6. ili da bi dokazali svoju preduzetničku sposobnost. biznis plan je i pravo oružje za predstavljanje ideje i uvjeravanje potencijalnih ulagača da finansiraju preduzetnički poduhvat ako se poslovanje uvodi u novu fazu. preduzetnik ulazi u odreñeni posao kako bi ispunio i svoje lične ciljeve.Preduzetnici moraju nastojati da drže trend a to mogu postići samo konstantnim učenjem. 5. Ostale osobine Takoñe. kao što i štediše zaslužuju prinos na svoj kapital (kamatu). Osim toga. Ostvarivanje postavljenog cilja u praksi poslovanja najuže je povezano sa biznis planom koji omogućava razumijevanje predviñanja. U preduzetničkoj aktivnosti profiti imaju veoma važnu ulogu i to sa jedne strane kao mjerila uspješnosti poslovanja. Dinamično okruženje u kojem se preduzetnička aktivnost ostvaruje prisiljava ekonomiju na postavljanje niza standarda. Preduzetnici su po pravilu osobe odgovorne pred samim sobom. 5. a ne oponašati konkurente. a ne prema ličnom afinitetu. preduzetnici zaslužuju i veći povraćaj. Odgovornost Biti odgovoran znači odgovarati nekom mjerodavnom za svoj posao. Jasno je da preduzetnici zaslužuju prinos na svoja ulaganja (profit). ocjenu efikasnosti i konkretizaciju budućnosti.7. Mnogi kreću u preduzetničke poduhvate da bi stekli nezavisnost i ostvarili kontrolu nad svojom sudbinom. Stoga preduzetnici ciljeve poslovanja redovno postavljaju „visoko“ i ambiciozno. treba ponovo naglasiti. U razvijenim ekonomijama preduzetnici rade testove kako bi otkrili svoje slabosti u pojedinim oblastima a potom ih kroz dodatnu edukaciju 55 . iako se predmet poslovanja odabira prema tržišnim mogućnostima.2. Lični ciljevi preduzetnika mogu biti različiti. Ipak.

moći etičkoga poslovanja. sposobnosti svojih saradnika. strpljivost preduzetniku osigurava dostizanje i najambicioznijih ciljeva.5. a označava osmišljavanje različitih novotarija. Mudrost . lako je u svakodnevnom govoru poistovjećuju sa inovativnošću. Učenje se organizuje kroz različite vrste seminara.Preduzetnička osobina koja je rezultat razumnog ponašanja spojena sa iskustvom. upornošću i odgovornošću. poštenjem. kako svog tako i tuñeg. originalnog i drugačijeg od drugih i već viñenih stvari. ne mora se sve dogoditi brzo ili odmah. Svaka kreativna ideja ne mora postati inovacija. Kreativnost je podloga za inovativnost. U preduzetništvu ga povezujemo sa poštenjem kao spletom dobrih moralnih osobina preduzetnika koje se manifestuju kroz moralan odnos prema svim učesnicima u ekonomiji. povezan i sa preduzetnikovom težnjom da svojim uspjehom omogući svoju. To je preduzetnička 56 . kreativnost je poseban dar pojedinca i manifestuje se na više načina. Kreativnost i inovativnost su temeljne pretpostavke poslovnog uspjeha i imanentne su malom preduzetništvu. dok to na nivou preduzetništva znači: vjerujete da će Vas moralna načela voditi dugoročnom uspjehu pa valja voditi računa o ravnoteži izmeñu rezultata i samih načina kojima su oni postignuti.To je etički termin koji označava spremnost na žrtvovanje svojih interesa za druge i nesebičnu pomoć za dobrobit drugih osoba. Strpljenje .Spojeno sa preduzetničkom hrabrošću. To je vladanje znanjem i iskustvom i primjena tog znanja. Kao pretpostavka preduzetničkom stvaralaštvu i inovacijama dijelom je uroñena. Mudar preduzetnik će učiti na tuñim greškama.Preduzetnička osobina iz područja tzv. poštenje osigurava temeljne pretpostavke za svakoliki uspjeh u životu i radu. stvaralačkog razmišljanja i djelovanja. pa se zbog toga i u velikim ekonomskim subjektima osnivaju manje organizacione jedinice u kojima se podstiče kreativnost i inovativnost zaposlenih. Altruizam . okruglih stolova. a inovacija je rezultat kreacije primijenjene kreativnosti. Stvaralaštvo . ali i nedostatke i prednosti svojih konkurenata. Osobine preduzetnika dopunili i nadoknadili. mudrošću. jer u svakom poslu danas moralna načela se sve više uvažavaju i pobjeñuju beskrupuloznu i isključivu trku za profitom po svaku cijenu. ali inovacija nema bez kreativnosti. tehnika kreativnog razmišljanja koje psiholozi još i danas usavršavaju. ekspertskih okupljanja i sl.Preduzetnička osobina koja uključuje sposobnost drugačijeg. dobrobit porodice kao i svog užeg i šireg okruženja. Mudrost će ga voditi i pomoći mu u rješavanju tekućih poslovnih problema i stvaranju novih ideja. spremnost i otvorenost za nove ideje i promjene. ali se može i razviti vježbanjem tzv. Poštenje . stručnih savjetovanja. Strpljenje je jedno od temeljnih načela moći etičkog poslovanja pa na individualnom nivou znači: mirni ste prema svemu što Vam se dogaña. Stvaralaštvo označava preduzetničku sposobnost i kontinuirano nastojanje za stvaranjem nečeg novog. Osim psihološke ravnoteže i dobrog osjećanja i zdravlja. vjerujete da će se sve dobro završiti. nezavisno od njihove eventualne primjenjivosti.Preduzetnička osobina koja se pojavljuje kao svojevrsna kombinacija preduzetničke kreativnosti i inovativnosti. lakše će uočiti poslovne prilike. Kreativnost .

Doer (Radnik) . sprovode ga u djelo što je brže moguće. Dollars (Novac) . usmjerenost aktivnosti ka postizanju nekog cilja. Vizionarstvo kao preduzetnička osobina pretpostavlja uočavanje dobrih poslovnih prilika kao i predviñanje.Žele da sami odlučuju o svojoj sudbini.5. Svrsishodnost .Preduzetnici vole ono što rade. zanesenjaštvo. Preduzetnici ne odustaju. Intrapreduzetnici su najkvalitetniji ljudi svake kompanije koji uspijevaju pretvoriti svoje ideje u dodatnu vrijednost za preduzeće u kojem rade. and Andrew Zacharakis. kombinaciji činioca proizvodnje prema sopstvenom nahoñenju i datim okolnostima te stvaranju i kreiranju novih proizvoda ili usluga. Takvom preduzetničkom preduzeću osnovni cilj je da ostvari prihode koji će biti veći od ukupnih troškova poslovanja. Devotion (Odanost) .Preduzetnici moraju kontrolisati sve kritične detalje. Distribute (Distribucija) . a vizionarstvo je sinonim za sanjarstvo. zanesenjačka i sanjarska osoba. Decisiveness (Odlučnost) .Preduzetnici imaju viziju budućnosti i sposobnost da krenu u ostvarenje svojih snova. 3rd edition. jer uvijek iznova postavljaju nove ciljeve i pa su stalno srećni tragajući za novim. 2003 57 26 . Preduzetnici izbjegavaju osjećaj praznine dostignuća. znanja i upornosti pokrenuo svoje preduzeće koje ostvaruje uspjeh na tržištu. već nagrada za ono što rade. je u vezi sa ličnim karakteristikama uspješnog preduzetnika definisao koncept „10 26 D“: Dream (San) . Bygrave.Potpuno su posvećeni svom poslu.Novac nije ono što ih motiviše. William D. Dedication (Posvećenost) . uprkos preprekama. zakonske promjene i slično pa na osnovu toga odreñuje prioritete svoga djelovanja. tj. odnosno dobru procjenu budućih dogañaja kao što su tržišne promjene. svjetski poznati profesor preduzetništva na Babson koledžu. Osobine preduzetnika osobina koja se ogleda u pokretanju različitih poduhvata. The Portable MBA in Entrepreneurship.Oni ne odugovlače. Destiny (Sudbina) . političke promjene. Vizionarstvo . Riječ je o vrsti preduzetnika koji je na osnovu sopstvenih ideja. Vilijam Bajgrejv (William D. Novac je mjera njihovog uspjeha.Svrsishodnost zapravo znači ciljno ponašanje. proročanska. Determination (Riješenost) .Preduzetnici su spremni da prenesu dio vlasništva na druge osobe. Wiley.3.Vizionar je vidovita. vidovnjaštvo. profit. Details (Detalji) . već brzo donose odluke. 5. moć proricanja i slično. Na drugoj strani nalaze se intrapreduzetnici.Ideje se sprovode sa potpunom riješenosti. zahtjevi potrošača. Vrste preduzetnika U literaturi je prisutan pojam čistog preduzetnika.Jednom kada odluče o planu akcije. Bygrave).

3. Slika1.su snažne. pokrene novi poslovni ciklus. svaka od faza zahtijeva neke specifične sposobnosti na temelju kojih se pojavljuju specifične vrste preduzetnika kao što su: 1. tj.su osobe sa liderskim karakteristikama koje oko sebe šire pozitivnu emocionalnu klimu. Pojavljuju se u fazi izgradnje preduzeća. Pioniri – su osnivači malog preduzeća. U praksi se mogu identifikovati pet tipova preduzetnika. U svakoj od tih faza potrebna su drugačija specifična znanja i sposobnosti. tj. petu fazu. ideje i inovacije uzrokovane prevelikom zaokupljenošću tekućim poslom. Za posljednju. 2. ideja i odlučnosti. vrlo angažovani i željni uspjeha u fazi diferencijacije proizvoda. kao i uticaj njihovih ličnih karakteristika na način voñenja poslovanja: 58 . Zaokupljeni su svojom idejom koju nastoje ostvariti pod svaku cijenu. Stratezi . Meñutim. Puni su energije. drugačiji tip preduzetnika. Karakteristični preduzetnici za pojedinu fazu razvoja preduzeća Uz sva bitna obilježja preduzetnika. autoritativne i ambiciozne osobe koje se pojavljuju u fazi rasta preduzeća. jer je smisao preduzetnika i preduzetništva da svoje preduzeće nikad ne dovede u tu fazu već da nakon konsolidacije.5. Treneri . a donošenje poslovnih odluka delegiraju rukovodiocima poslovnih jedinica! 4. Osobine preduzetnika Jedna od mogućih podjela preduzetnika je prema njihovu pojavnom obliku tokom faza razvoja preduzeća. danas u poslovnom svijetu veliki broj preduzeća brzo dospijeva pred likvidaciju ili u samu fazu likvidacije. Maheri . imaju i odreñenu slabost u nedostatku vizije. Vrlo dobro su organizovani i uspješno vode svoje preduzeće ka uspjehu. Svjesni su složenosti posla koji obavljaju pa se usredsreñuju na strateško odlučivanje.su mislioci. Komuniciraju sa svojim zaposlenima. veliki individualisti i egocentrici koji se posvećuju samo svom preduzeću. nastoje da ih motivišu. Po pravilu su osobe jakog karaktera. Ipak. fazu likvidacije ne postoji posebna vrsta preduzetnika. osluškuju njihove savjete i primjedbe pa na osnovu toga nastoje koordinirati poslovanjem preduzeća.

održioci svoje preduzeće najčešće stiču kupovinom ili naslijeñem. Inicijalnu želju za realizacijom novih poslova i smjelost ulaska u preduzetničke izazove ima samo mali broj ljudi . Prema nekim istraživanjima takvih je najviše oko 3 do 5 posto od cjelokupne ljudske populacije (preduzetnički duh je pretežno prirodni dar koji pokreće i mijenja svijet). pa često sve poslove obavljaju sami. nestrpljivi su u izvršavanju administrativnih i pravnih pitanja kao i finansijskih analiza. Žele razvoj svog preduzeća. Navedeni preduzetnici kao razlog svog ulaska u preduzetničke vode navode sjajnu poslovnu ideju ili rad na nečem posebnom. Osobine preduzetnika Idealisti . „Radnici“ najčešće posjeduju dugoročne poslovne planove. Žongleri . Rezultat toga je konstantan nedostatak vremena za obavljanje svih poslova. Od svih pet grupa njima je „najneugodnije“ sa tehnologijom pa preferiraju detaljne opise mogućih koristi u rješavanju odreñenog problema. Vrlo su vješti u finansijskim pitanjima i koriste tehnologiju u svrhu smanjenja troškova i povećanja produktivnost. Radnici . a najviše su zaokupljeni upravljanjem poslovanja. idealisti se usredsreñuju na cijenu i preferiraju stvaranje odnosa sa provjerenim i pouzdanim dobavljačima. a ne na prihode. ali fokusiraju se na profit. Oni su preduzetnička grupa orijentisana na detalje i rast preduzeća.Čine 21% svih preduzetnika. Takoñe su naučili tajne balansiranja porodičnog i poslovnog života. Zadovoljni su i statusom quo. Poput optimista vole svoj posao i u poreñenju sa drugim grupama uložiće dodatne napore u svrhu ostvarivanja zacrtanih ciljeva. Održioci . Balansiranje izmeñu poslovnog i porodičnog života im je vrlo važno. inspiracija i onaj posebni unurašnji osjećaj ono što podstakne uspješne operativce da krenu odreñenim smjerom? Prate li ga kroz sito i rešeto od onog trenutka kad donese odluku? Da li ih 59 . Teško im je delegirati odgovornost. Preduzetnička inicijativa ima prednost pred kapitalom. Često prihvataju nove tehnologije i uvijek su u potrazi za novim načinima unaprjeñenja poslovanja. Optimisti .5.U kategoriju idealista ubrajamo oko 24% preduzetnika. kojih se i striktno drže. Ne zabrinjavaju ih drugi preduzetnici. Idealisti uživaju u kreativnom radu.preduzetnika. žongleri su vrlo energični ljudi koji simultano obavljaju i nekoliko poslova. jer bez nje kapital bi bio samo mrtvi kapital.Su najmanja grupa koju čini oko 15% svih preduzetnika. Finansijski su agresivni (ne boje se uportrijebiti kredite za postizanje željenog rasta) i detaljno nadziru poslovanje svog preduzeća. Pri donošenju odluka o kupovini. Umjesto da započinju od nule. Žongleri osjećaju pritisak postizanja pozitivnog novčanog toka u poslovanju. a sve to radi osiguravanja visokih standarda. To je grupa preduzetnika čije poslovanje najviše zavisi od računara. jer oni sami kontrolišu svoje poslovanje.Takoñe čine oko 20% preduzetničke populacije. Kao što njihovo ime kaže. Održioci su najkonzervativnija grupa i ne teže postizanju značajnih stopa rasta.Čine oko 20% preduzetničke populacije. Najvažnije su im prednosti preduzetništva. odnosno uživaju u slobodi i fleksibilnosti i ne žele da rade za nekog drugog. U ekonomskoj teoriji još uvijek nemamo odgovore na pitanja jesu li intuicija.

ali ni u jednu nije tako lako ući i započeti je. biti dobar organizator. Mnogi preduzetnički poduhvati završavaju neuspjehom. znati prenijeti odgovornost uz diskretnu kontrolu. informiše i štiti vojska računovoña. Preduzetnička profesija je otvorena.5. ali trebaju izvanredne sposobnosti da se u njoj uspije i održi. bankara. Obično nema formalnih prepreka ni za koga ko želi da uñe u preduzetničku profesiju. pravnika i analitičara? Nije teško biti preduzetnik. znati motivisati ljude. obeshrabruje. Opšti nivo znanja i informisanost je viša ali konkurencija je oštrija. biti strpljiv. 60 . sistematičan i uporan. ali je teško biti uspješan preduzetnik. marketinških stručnjaka. Osobine preduzetnika savjetuje. Današnji uslovi za uspješno preduzetništvo nijesu ništa lakši nego prije. imati sposobnost inicijative i inovativnog mišljenja. Da bi bio uspješan savremeni preduzetnik. svaki pretedent mora imati sposobnost za svestrano osmišljavanje i planiranje poslovne akcije. ohrabruje.

3. Osobine preduzetnika Pitanja za diskusiju 1. Objasnite koncept „10D“? Definišite specifične vrste preduzetnika u zavivnosti od faze razvoja preduzeća.5. 2. Objasnite pojam preduzetnika. 5. 61 . Opišite osnovne tipove preduzetnika. Navedite i objasnite osobine uspješnog preduzetnika. 4.

političkog. običaja i morala na preduzetništvo. FAKTORI PREDUZETNIŠTVA 62 . objasnite uticaj kulture. identifikujete uticaj preduzetništvo. diskutujete o uticaju društvenih okolnosti na preduzetništvo. opišete lične osobine peduzetnika. ekonomskog i pravnog okruženja na 6.POGLAVLJE 6 FAKTORI PREDUZETNIŠTVA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. trebalo bi da budete u stanju da: definišete faktore koji utiču na preduzetništvo.

52-68 28 Jon P. Kultura.105. ali nedostatak čine ljudi koji znaju da ih implementiraju”. 30 Jon P. 63 27 . navešću vam primjer isto tako uspješnog preduzetnika čiji su roditelji bili vojni ili državni činovnici i sl. Neki teoretičati. "What Makes an entrepreneur" Inc.1. "Just What Is an Entrepreneur?" Business Week/Enterprise. Lične osobine Uprkos činjenici da se karakterna obilježja pojedinca ne smatraju ključnim činiocima koji bi determinisali njegovo buduće ponašanje. a neki rade za druge. Goodman. čije se mišljenje mimoilazi sa Drakerovim mišljenjem. 6. većina studija se ipak fokusira i daje akcenat na individualnost preduzetnika. 29 Michael Oneal.1. ali ne može svaki menadžer biti preduzetnik”. Za svakog pojednica koji je odrastao slušajući priče uspješnih roditelja preduzetnika. Preduzetnik može biti profesionalni manadžer. Faktori preduzetništva 6. Jedan profesor preduzetništva na ovu temu kaže:28 „Za svakog pojedinca koji je sklon riziku. October 1994. Kombinacija svih navedenih faktora. ne smatraju da su karakterne crte odlučujuća determinanta uspješnog preduzetnika. 1993. October 1994. u suštini biti dobar preduzetnik uči kao i sve ostalo. Društvene okolnosti.” Na osnovu mnogobrojnih istraživanja na temu preduzetništva. Jedan novinar časopisa Business Week. Kao faktori koji utiču na preduzetničko ponašanje se obično navode:27 Lične osobine.1.6.30 Leo Paul Dana. većina smatra da preduzetnici posjeduju specijalne karakterne osobine i da se iste ne mogu naučiti. navešću vam primjer jednog koji to nije. navodi: „Dok je Draker vjerovatno u pravu kada kaže da se opšta pravila i zakoni preduzetništva mogu naučiti. "What Makes an entrepreneur" Inc. Goodman. došlo se do zaključka da iskustvo u voñenju biznisa itekako vrši snažan uticaj na individuu preduzetnika.29. kao Piter Draker. istraživanja i analiza i dalje ne postoji usaglašeno mišljenje zašto pojedini ljudi biraju samozapošljavanje.29 Drugi ekspert objašnjava „Dobrih ideja uvijek ima. Michael Morris ukazuje na to da se psihologija i ponašanje preduzetnika mijenja kako se i biznis razvija. i vjeruju da se. preduzetnički duh je nešto sasvim drugo. navešću vam primjer isto uspješnog preduzetnika koji je najmlañi od sve djece ili koji je jedinac. Za svako najstarije dijete koje je postalo uspješan preduzetnik. Canadian Journal of Administration Sciences. Faktori koji utiču na preduzetničko ponašanje I pored mnoštva studija. "The origins of self employment in Ethnocultural Communities: Distinguishing Between Orthodox Enterpreneurship and Reactionary Enterprise".29. Meñutim. March 1997.

izvjesne karakteristike su zasigurno ključne kada govorimo o uspješnim preduzetnicima. Iza njih je samo bogato iskustvo iz kojeg izvlače pouke”. Želja za uspostavljanjem kompromisa. Ukoliko ne postoji strast ili interesovanje posao će zasigurno propasti. originalnost. Otvorenost. Samosvjesnost. Primjera radi Volt Dizni (Walt Disney) je bankrotirao tri puta prije nego što je napravio svoj prvi uspješan film. Pogledajmo o kojim je to osobinama riječ: Strast prema poslu – Džejms Salter (James Salter). Energičnost. Suprotnost predstavljaju introvertne ličnosti.Ekstrovertne ličnosti su. aktivne ličnosti koje vole da se miješaju sa svijetom. U vezi ovog postoji dobra izreka „Uspješni preduzetnici nemaju poraze. To je dio ličnosti koji „podstiče kreativnost. Ljudi najčešće biraju zanimanja koja u potpunosti zadovoljavaju njihove potrebe i koja su u skladu sa njihovim viñenjem sebe samih. Faktori preduzetništva Kako je to Sten Kroumi (Stan Cromie) naveo u svom članku o preduzetništvu. Naime. Bilo da se preduzetničke karakteristike javljaju po roñenju ili se stiču tokom života. osnivač kompanije „Gen-X sports” kaže „Goreća strast prema poslu?! Naravno!” Ono što je sigurno jeste da preduzetnici moraju imati više od običnog interesovanja za posao kojim se bave. Lične karakteristike. 3. Interesovanja. Studija je pokazala da je karakteristika otvorenosti jedna od važnijih kada je u pitanju preduzetništvo. Džo Namat (Joe Namath). većina profesionalnih savjetnika u vezi biznisa navodi „ličnost” kao ključni faktor svakog pojedinca kada je u pitanju izbor budućeg poziva ili zanimanja. Postoji mnogo slučajeva u kojim su preduzetnici postali uspješni tek poslije nekoliko poraza. ova studija je istraživala uticaj „Big five”. tj. Oni jedino znaju da su „poteškoće samo šanse u radnoj odjeći”. uspješni fudbaler. 2. koje vole i traže društvo. i inicijativu za prihvatanjem novih izazova”. Izdržljivost uprkos porazu – Zbog svih prepreka i poteškoća koje moraju biti prevaziñene. prema psihologu Jungu. Faktori koji u tome igraju ključnu ulogu su: Bazični koncepti vrijednosti i uvjerenja. Lična i emocionalna posvećenost je najbolje obašnjena rečenicom „Nijesam mogao da živim a da pri tom ovom (poslu) ne dam svoj puni doprinos”.6. Ekstrovertnost . 4. zato što on ili ona moraju prevazići mnogobrojne prepreke sa kojima će se susresti. ključnih pet karakteristika ličnosti i to kakav uticaj one imaju na fenomen preduzetništva: 1. Lične potrebe. je najslikovitije objasnio pozitivan stav prema 64 . uspješan preduzetnik mora biti konstantno uporan. Jedna studija kao rezultat svoga istraživanja navodi da je personality-ličnost ključni faktor preduzetništva. 5.

da ilustruje ovo gledište. Ono što je u principu zajedničko za sve uspješne preduzetnike jeste činjenica da svoje iskustvo grade radeći za druge. Nikako ne praktikuju da ulože sav svoj kapital u novoosnovani biznis sve dok se ne uvjere da isti postaje održiv. Preduzetnici. Štaviše. Skot Šmit se bavi spuštanjem sa litica visine od oko 18 metara. koja je osnov inovacija. Skot za svaki skok ima precizno proračunate tačke odraza i spuštanja. odgovaraju na njih. U skladu sa tim oni posjeduju jedno temeljno poznavanje tržišta koje je najčešće proisteklo na osnovu višemjesečnog istraživanja. posmatraju i sagledavaju rizik različito u odnosu na druge. a sposobnost uspješnog upravljanja rizikom je jedan od kvaliteta uspješnog preduzenika. Uočavanje promjena i šansi – Za „obične” ljude promjene su uglavom zastrašujuće i treba ih izbjegavati.6. ekonomija. Osobe koje misle da sudbina. Preduzetnici vjeruju da je njihov uspjeh ili pad rezultat njihovih akcija. direktor univerziteta Preduzetnički program Južna Kalifornija (Southern California Entrepreneur Program). Faktori preduzetništva porazu: „Nikada nijesam izgubio meč.Preduzetnici se uzdaju u svoje sposobnosti i koncept biznisa koji vode. To im omogućava da steknu znanje i daje dozvolu za po neku grešku prije nego se upuste u sopstveni posao. i koriste ih kao šansu. vide promjene kao neophodnost. Meñutim ovo uvjerenje nije bez osnova. „Za početak. test pilota. bez obzira koji dio posla vode. i njegovi video zapisi govore u prilog zaključku da je pravi „nepromišljeni zanesenjak”. Ovaj kvalitet je poznat kao Interni lokus kontrole (Internal locus of control) – vjerovanje da svako kontroliše svoj sopstveni uspjeh. Odlučnost – Skoro svako ko se bavi preduzetništvom prepoznaje važnost lične motivacije i odlučnosti kao faktora preduzetničkog uspjeha. radije bih učio da vozim tuñe biciklo nego svoje”. mada mi je ipak ponestajalo vremena nekoliko puta”. doprinijeli su da je njegova percepcija i poimanje rizika u potpunosti različito u odnosu na ostale kada je u pitanju testiranje novih modela aviona. Novinar Biznisvika (BusinessWeek) koristi primjer Čaka Jegera (Chuck Yeager). Postoji neko generalno mišljenje da preduzetnici na sebe preuzimaju veliki rizik. on nije žrtva sudbine. osnivača ekstremnog skijanja. on sebe ne smatra zanesenjakom. Sigurnost u sebe . Goodman). takoñe. tvrdi da je odlučnost jedan od ključnih faktora uspješnog preduzetnika zato što uspješni preduzetnik bira. meñutim. Upravljanje rizikom – Rizik je okosnica svakog biznisa. 65 . Kao prvo. Preduzetnici najčešće uočavaju rizike u ranim fazama otpočinjanja posla i nastoje ga minimizirati koliko je to najviše moguće. više od dvije trećine onih koji otpočinju sopstveni posao imaju puno ili skraćeno radno vrijeme ili vode neki drugi posao. Meñutim. nego veoma iskusnim skijašem. Oni neprestano tragaju za njima. Jegerovo iskustvo na terenu kao i nevjerovatan talenat za vožnju aviona. ili neki drugi ekterni faktori determinišu njihov uspjeh ili neuspjeh. a to je upravo kao posljedica ranije stečenog iskustva. i Skota Šmita (Scott Schmidt). nijesu predodreñeni na uspjeh u biznisu. meñutim to u najvećem broju slučajeva nije tačno. Oni smatraju da imaju sposobnost i kapacitet da postignu svaki zadati cilj. Džon Gudmen (Jon P. Preduzetnici.

6. Stoga se preduzetnički život objašnjava kao život prožet neizvješnošću kao konstantnom neodreñenošću. ova njihova osobina može predstavljati jedan od izvora nervoze i nezadovoljstva. pogotovo onih zaposlenih koji to nijesu. Nolan Bušnel (Nolan Bushnell). ostali činioci su u stvari mnogo važniji. Njihova volja da konkretizuju ideje. Inicijativa i potreba za uspjehom . On smatra da preduzetnici moraju znati šta kupci žele. Za preduzetnika ne važe rasporedi ili unaprijed definisani procesi koje je neophodno slijepo pratiti. Preduzetnici se najčešće odlučuju na otpočinjanje sopstvenog biznisa samo da bi izbjegli da imaju nekog sebi 66 . vremenske nepogode. Upravo zbog toga. Uspješan preduzetnik funkcioniše upravo na takav način. kao osobina preduzetnika koja je ranija pomenuta. promjene u ukusima i zahtjevima potrošača najčešće imaju dramatičan uticaj na biznis.Život preduzetnika nije struktuiran. Kreativnost . ovakav pristup najčešće iritira zaposlene zato što večina njih ne smatra da su sve situacije podjednako urgentne. Eksterne varijable. Ovo je jedan važan korak u determinisanju strategije nastupa na tržištu. kreator prve video igrice. Obraćanje pažnje na detalje i potreba za perfektnošću rezultira kvalitetnim proizvodima i uslugama. U svijetu preduzetništva ne postoji garancija uspjeha. kao što su ekonomska kretanja. razlikuje ih od drugih. i želja za samostalnošću su stvari koje su mnogo važnije od novca. u odnosu na ostale koji vide samo djelove. Njihova sposobnost sastoji se u kombinaciji šansi koje ostali na vide. Bušnel je radio u zabavnom parku dok je studirao. Perfekcionizam i obraćanje pažnje na detalje – Preduzetnici su najčešće perfekcionisti i teže za savršenstvom. Npr. Upravo zbog takve tendencije za perfekcionizmom. Upravo zbog ove činjenice. Većina ljudi posjeduje ideju ali ne i hrabrost da istu pretoči u djelo. i iskoristio znanje stečeno tim iskustvom koje je u kombinaciji sa video tehnologijom kreiralo sasvim nov proizvod. Motiv postignuća. za njih se nijedan posao nije uradio dovoljno brzo i uvijek je napeta situacija. Osjećaj za vrijeme .Preduzetnici su svjesni činjenice da vrijeme brzo prolazi i stoga znaju biti nestrpljivi. Meñutim. Proces koji je poznat kao „skeniranje okoline”. omogućava preduzetnicima da sagledaju cjelokupno biznis okruženje i ekonomiju jedne zemlje i na taj način da oforme jasniju sliku biznis aktivnosti. zaposleni mogu tretirati preduzetnika kao osobu tešku za saradnju. smatra da sama kreacija nije ništa više nego preuzimanje standarda iz jednog posla i njihova implementacija u drugi. Faktori motivacije – Iako većina ljudi vjeruje da je novac osnovni pokretač jednog preduzetnika. Razlog njihove inicijative leži u želji za postignućem koje je izraženije nego kod ostalih i ono se pretvara u energiju koja pokreće inicijativu i rezultira uspjehom.holistički pristup pogleda na stvari (vide cjelinu problema). Faktori preduzetništva Prihvatanje neizvjesnih situacija .Jedan od razloga uspješnosti preduzetnika jeste razvijena imaginacija i sposobnost predviñanja različitih scenarija.Mišljenje većine sastoji se u tome da uspješni preduzetnici preuzimaju inicijativu u situacijama gdje drugi to zasigurno ne bi uradili. Sposobnost da se vidi cjelina – Preduzetnici imaju tzv.

1. 31 Yazerbinski. Kultura Uticaj kulture na preduzetničke predispozicije nije baš jasno definisan. jer se smatra da se različite kulturološke grupe ne bave preduzetništvom iz istih razloga. Ovakav koncept razmišljanja utiče na način na koji isti primaju informacije i način na koji donose odluke. Tako. 32 67 . Život onamo gdje on/ona odluči. Drugi isto tako važan činilac kada je kultura u pitanju jeste da li ista podržava sistem interne kontrole (držanja stvari u svojim rukama). Sopstvena efikasnost – Jedna nedavna studija je ukazala na to da koncept sopstvene efikasnosti ima uticaja na preduzetničke namjere pojednica. i pozitivnom odnosu prema svim novonastalim situacijama koji omogućava lakše suočavanje sa izazovima. Napoželjan način razmišljanja. Pojedinci koji potiču iz kulture sa ovakvim usvojenim sistemom vrijednosti imaju bolje predispozicije za preduzetnički uspjeh. Ovaj koncept polazi od mišljenja da je način razmišljanja osnovni izvor od kojeg potiču pozitivan i negativan pogled na svijet pojedinca. u svakoj novonastaloj situaciji vidi samo probleme i kao takvo rezultira odustajanjem. dok ruska kultura ne. npr. Različite kulture imaju različita vjerovanja i sistem vrijednosti i taj se faktor treba uzeti u obzir kada je u pitanju pojam preduzetnika. želja za konkretnim i značajnim nagradama kao i potreba da se ispune zadata očekivanja. Još jedan koncept koji je isto tako vrijedan pažnje je koncept „Upravljanja sopstvenim načinom razmišljanja” (Thought self-leadership). Ostale studije su identifikovale ostale motivišuće faktore kao što je potreba za prepoznatljivošću. Npr. Japanska kultura se bazira na sistemu postizanja konkretnih rezultata i ona je ta koja podstiče preduzetnike na rad sve do ostvarivanja krajnjeg rezultata. Zato što on/ona voli izazove. Želja da se nešto korisno napravi za porodicu. Sopstvena efikasnost je definisana kao lično uvjerenje pojedinca da je u stanju da ispuni zacrtani zadatak.6. američka kultura forsira ovakav pristup problemima. Kontrola nad sopstvenim životom. Faktori preduzetništva nadreñenog. Studija koja ja uzela u obzir oko 3. 6. poznat kao razmišljanje koje je usmjereno ka konstantnom uviñanju prepreka. Sva istraživanja koja se tiču ovog faktora ukazuju na činjenicu da isti značajno determiniše sve oblasti ljudskog razvitka. Njihovo razmišljanje usmjereno je ka neprestanom traženju šansi. Stoga. osoba koja vjeruje da će biti uspješna kao preduzetnik na dobrom je putu da svoju profesiju opredijeli u tom pravcu.000 preduzetnika identifikovala je sljedeće faktore kao veoma važne kada se govori o razlozima samozaposlenja:31 Korišćenje ličnih vještina i sposobnosti.2. Većina njih prima platu koja je niža u odnosu na onu koju bi dobili da rade za nekog drugog.

Postojeći obrazovni sistemi ne podstiču razvoj preduzetničkih osobina kod pojedinca. Studija koja je sprovedena u vrtiću navodi da svako četvrto dijete pokazuje preduzetničke tendencije. Iz prethodnog se jasno uočava da različiti kulturni miljei različito doživljavaju preduzetništvo. prosperitetne ekonomije i kulture ga posmatraju kao prioritet na putu civilizacijskog pomaka. Kombinacija svih faktora Da li će pojedinac postati preduzetnik ili će se odlučiti da radi za drugog zavisi od velikog broja činilaca koje smo prethodno elaborirali. Ekonomsko. Faktori preduzetništva Kultura. iako pojedini preduzetnici ne dolaze iz sredine koja cijeni preduzetništvo. Vilson Harel (Wilson Harrell). To je i rezultiralo velikim brojem emigranata iz različitih zemalja koji su shvatili da za njihovim vještinama ne postoji tražnja u zemlji iz koje potiču. kao i trenutnog i budućeg bogatstva potrošača na tržištu. takoñe. brat je podsjetio da je neophodno da se uda. 6. tokom daljeg školovanja samo 3 % djece zadrži i dalje tu osobinu. Takav pristup omogućava djeci da nauče šta je odgovornost i uči ih principu da je fer odnos osnova svakog posla.4. takoñe. biznis konsultant. Odluci o tome da se postane preduzetnik su uveliko doprinijele promjene na tržištu. oni to postaju upravo kao odgovor na novonastalu situaciju. umjesto da im daju džeparac. Imajući u vidu činjenicu da se preduzetničke aktivnosti trebaju podstaći još u periodu ranog djetinjstva. Atraktivnost ekonomije predstavlja moguće koristi koje ona nosi od novih investicija. Društvene okolnosti U većini društava uvijek postoje primjeri onih koji nijesu planirali da budu preduzetnici. neki naučnici voñeni time zagovaraju teoriju da je neophodno usredsrediti se na podsticanje preduzetničkog duha kod djece još u tom dobu.1.1. To sputava kreativnost kod djece već od početka. došla je do saznanja da Indijci doživljavaju preduzetništvo kao nešto pozitivno. kreira sliku i status preduzetnika. Jedna studija koja se ticala preduzetnikaemigranata koji su se doselili u Kanadu. bila prepreka u slučaju jedne Portorikanke koja je živjela u Vašingtonu. Dok je planirala da otpočne sopstveni biznis. Kulturološka očekivanja su. Korist je. a zavisi od veličine troškova. preporučuje roditeljima da se udruže sa svojom djecom u podjeli novca i odgovornosti kada je posao u pitanju. dok stanovnici Haitija istu stvar posmatraju kao zanimanje koje je jedinstveno samo za ljude sa niskim stepenom samopoštovanja. Meñutim. Ovakav pristup poznat je pod nazivom adaptivno ponašanje (adaptive response behaviour). u opštem smislu dugotrajna novčana dobit od obavljanja poslova u nekoj zemlji. 6. U skladu sa tim. oni su više bazirani na konfrontizmu nego na individualizmu. ali koji su na to bili primorani usljed dešavanja u društvu. političko i pravno okruženje su faktori koji utiču na atraktivnost ekonomije zemlje i troškove poslovanja.6. iako je ona itekako bitna za uspješne preduzetnike. Tržište može 68 .3. Ipak.

gdje postoji više etničkih grupa. Na političkom području postoji mogućnost političkog rizika koji se definiše kao mogućnost da će političke snage uzrokovati drastične promjene u državnom okruženju direktno utičući na unaprijed postavljene ciljeve odreñenog preduzeća. Veću privlačnost za preduzetnike stvara demokratska i razvijena zemlja. Dva faktora koja su poprilično dobri pokazatelji potencijalnog dugoročnog profita su: ekonomski sistem i režim vlasničkih prava. Kada su u pitanju politički faktori. Rizik poslovanja u nekoj zemlji odreñen je brojnim faktorima. Kina i Indija. onda su takva tržišta mala kada ih mjerimo sa aspekta ekonomskog potencijala. ekonomski rizik dolazi zbog lošeg menadžmenta Vlade u zemlji. Ekonomski rizik ne zavisi od političkog rizika. Jedan od vidljivih indikatora lošeg ekonomskog menadžmenta jeste stopa inflacije. Drugi je veličina privatnog i državnog duga. Na ekonomskom području. Manje privlačne zemlje su politički nestabilne zemlje u razvoju koje imaju mješovitu ili plansku ekonomiju. Kvalitet ruskog krompira i mesa nije odgovarao postavljenim standardima i zato je Mekdonalds morao posaditi svoje plantaže krompira i sagraditi farme za uzgoj životinja. godine postala je jedanaesta najveća ekonomska sila svijeta po kretanju BDP. Troškovi poslovanja u nekoj zemlji odreñeni su brojnim političkim. U smislu poslovne strategije. tj. Faktori preduzetništva biti veliko s obzirom na broj potrošača. Za potpunu privlačnost zemlje kao potencijalnog tržišta ili mjesta investicija za meñunarodno poslovanje bitni su troškovi i rizik. Politički rizik će biti veći u zemljama u kojima je društveni nered. npr. sa slobodnim tržištem i niskim stopama inflacije. pravnim i kulturnim faktorima. Ali treba razmišljati i o razvoju situacije u budućnosti. raniji ulazak na potencijalno tržište može dovesti do odreñenih prednosti. Osvrćući se na ekonomske faktore. visok državni dug kao i stopu inflacije. ekonomskim. 69 . ali kada se uzme u obzir nizak životni standard koji utiče na potrošnju stanovništva. važna varijabla jeste razvijenost infrastrukture.6. Na političkom području rizik se pojavljuje kada zakonski sistem ne pruža adekvatnu zaštitu u slučaju kršenja ugovora ili kada ne pruža zaštitu imovinskih prava. gdje je velika inflacija i nizak životni standard. godine Južna Koreja je bila poznata samo kao jedna od osiromašenih zemalja trećeg svijeta. Do 1996. Upravo su to bili razlozi relativno visokih troškova otvaranja novih restorana u Moskvi. Na primjer. a kasniji do brojnih nedostataka. 1960. Na primjer. troškovi mogu biti veći ako Vlada države u kojoj se želi investirati traži plaćanje velike svote novca kao uslov za poslovanje u toj zemlji. gdje se različite ideologije bore za političku kontrolu. kada se otvarao Mekdonalds (McDonald’s) u Moskvi preduzetnici su naišli na sljedeći problem.

2. ekonomsko i pravno okruženje utiče na preduzetništvo i efikasnost poslovanja? 70 . Objasnite uticaj ličnih osobina na preduzetničko ponašanje. običaja. 3. Kako političko. morala i sistema vrijednosti na preduzetništvo. Faktori preduzetništva Pitanja za diskusiju 1.6. Identifikujte i objasnite uticaj kulture.

razumijete što menadžeri rade u organizaciji. trebalo bi da budete u stanju da: definišete menadžment. opišete četiri funkcije menadžmenta. zanat ili nauka. definišite pojam i uloge ciljeva. definišete preduzetnički menadžment. identifikujete ulogu i zadatke menadžmenta.POGLAVLJE 7 PREDUZETNIŠTVO I MENADŽMENT Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. PREDUZETNIŠTVO I MENADŽMENT 71 . objasnite pojavu organizacije i uočite uslovljenost organizacije i menadžmenta. 7. objasnite Mincbergove menadžerske uloge. razumijete hijerarhiju ciljeva. diskutujete o tome da li je menadžment umjetnost. objasnite zašto su efektivnost i efikasnost važni u menadžmentu. identifikujete razlike izmeñu preduzetnika i menadžera.

trenje i loše poslovanje. kombinuje i kreira. potrebni su ljudi odreñenih znanja i sposobnosti.34 Loren Epli (Lauren Appley) je na sličan način objasnila smisao menadžmenta . Ljudi ulaze u organizaciju zbog ostvarivanja sopstvenih ciljeva. Prema menadžment konsultantu i koautoru biznis bestselera „U potrazi za vrhunskim” (In Search of Excellence). najveći teoretičar menadžmenta u istoriji: „Jedine stvari koje se same razvijaju u organizaciji su nered. uticala na razvoj značenja engleske riječi “management”. važno je napomenuti da ne postoji opšte prihvaćena definicija menadžmenta. Developing and Motivating People. Clarendon Press. Aga Hasan Abedi (Agha Hasan Abedi).„Menadžment je umijeće da se odreñeni posao obavi pomoću drugih ljudi“. Second edition. Osnovna uloga menadžmenta. čovjek povećava svoje mogućnosti. a samim tim i lakše zadovoljava sopstvene potrebe. Peter.„Što je menadžment?“. Kao što kaže Piter Draker (Peter Drucker).“ Pitanje koje se onda postavlja je .„manu agere“ na latinskom znači „voditi rukom“. Ljudska egzistencija nije moguća bez organizacije.. Sve ostalo zahtijeva menadžment. prema Piteru Drakeru. informacije. prirodnih.” Osnivač i bivši predsjednik Ju Bi El banke (UBL). Ali. Richard. Pojam i uloga menadžmenta Potreba za menadžmentom se javlja uvijek kada postoji odreñeni zadatak koji svojom složenošću prevazilazi mogućnosti pojedinca. Tu grupu ljudi. John and Edmund Weiner. Oxford English Dictionary. 2003 33 Simpson. već u tome da pomogne ljudima da izvuku najbolje iz sebe. 2003 72 32 . Riječ „menadžment“ je prvi put upotrijebljena u starofrancuskom jeziku „ménagement“ na francuskom znači „umijeće (sposobnost) upravljanja (usmjeravanja)“. Rev Ed edition. tehnoloških. koja članovima organizacije pomaže da njihove želje uz pomoć organizacionog napora postanu stvarne i vidljive. odnosno da bi se njegovo djelovanje uskladilo sa djelovanjem drugih ljudi i organizacija postala svrsishodna. Udružen sa drugim ljudima. lakše i brže obavlja odreñeni zadatak. čovjek razmišlja. Da bi u tome uspio. američki filozof menadžmenta . Business & Economics. Robertu Votermanu (Robert H. Waterman Jr).. i obuke i razvoja koji su potrebni da bi se izvršili poslovi i reagovalo na promjene.7. u XVII i XVIII vijeku. I pored pokušaja velikog broja teoretičara menadžmenta da definišu ovaj pojam. The New Realities. prave strukture. ali da pravi menadžment zapravo predstavlja “razvoj ljudi pomoću posla”. Barrett. Vocational Business: Training.1. Riječ „menadžment“ se takoñe koristi da opiše upravljački sloj organizacije.“Suština menadžmenta nije u organizovanju stvari. nazivamo menadžerima.)“. ističe da je uobičajena definicija menadžmenta “obavljanje posla pomoću drugih ljudi”. 1989 34 Drucker. skup svih (ili samo onih na vrhu) menadžera u jednoj organizaciji. Preduzetništvo i menadžment 7. finansijskih.da pomogne ljudima da postignu cilj. zajedničkih vrijednosti. Da bi sa što manje utrošenog vremena i energije obavio odreñeni zadatak i ostvario postavljeni cilj. je osposobljavanje ljudi da zajednički djeluju ka ostvarivanju postavljenih ciljeva.32 Korijen riječi „menadžment“ je u latinskom jeziku .33 Pod menadžmentom se danas obično podrazumijeva „proces upravljanja i usmjeravanja organizacije (ili djelova organizacije) kroz alokaciju i upravljanje resursima (ljudskih. kojeg sami ne bi mogli da postignu. organizacija postoji samo zbog jedne stvari . sve te aktivnosti ne može obaviti sam. Transaction Publishers. Ova riječ je. tj. Jedna od definicija koja se najčešće navodi je ona koju je početkom XX vijeka dala Meri Parker Folet (Mary Parker Follett).

Saša. Priroda menadžmenta Postoji vječita debata o prirodi menadžmenta kao fenomena. Tako Henri Mincberg (Henry Mintzberg). Zanata . a zaposlene efektivnim.pretvaraju ih u nezadovoljne i nemotivisane zombije koji daju sve manje rezultate. bilo da se radi o preduzeću. Iz navedenog možemo donijeti nekoliko zaključaka: Menadžer koji posmatra menadžment kao zanat. Menadžer koji koristi samo naučne tehnike. bez iskustva i vizije. 2005 37 Mintzberg. je dosadan. izuzetno je uticajan i značajno lišen zdravog razuma. 35 36 Drucker. Mozaik knjiga. Upravljati društvenim utcajima i društvenim odgovornostima. Prirodni talenat je ključna stvar. kako bi što efikasnije upravljao organizacijom. Mnogi teoretičari i praktičari koji se bave istraživanjem i razvojem menadžmenta o njemu govore kao o profesiji. Menadžer koji koristi samo viziju i kreativnost. Henry. Učiniti rad produktivnim. kaže: „Menadžment je neobičan fenomen. Managers Not MBAs. S druge strane. slikovito opisuje ovaj problem: “Loši menadžeri su serijske ubice koje svojim ponašanjem i odlukama “ubijaju” svoje zaposlene . Hrvatski ekonomista i pisac. Neophodno je da menadžer poznaje osnovne naučne principe. Tamna strana upravljanja ljudima. jer se navedene sposobnosti ne mogu naučiti.Najvažnije osobine uspješnog menadžera su kreativnost. 1993 Petar. Nauke . Veoma je dobro plaćen. 2. u akademskim krugovima je stalno prisutna rasprava o tome da li je menadžment vještina ili nauka.Red se upostavlja kroz sistematsku analizu.Značaj uroñenih osobina je zanemarljiv. Odrediti specifičnu svrhu i misiju institucije. bez umjetnosti i nauke. Collins.7. pa je ključna stvar za uspjeh menadžera iskustvo i stalna vježba. Peter F. poznati menadžment mislilac. u praksi se dešava da zbog lošeg menadžmenta doñe do neželjenih efekata u organizaciji. Preduzetništvo i menadžment Draker smatra da postoje tri zadatka menadžmenta. a nema iskustva i ne vrši analize. Practices. Meñutim. Saša Petar.” Piter Draker smatra da se većina onoga što zovemo “menadžmentom” sastoji u otežavanju ljudima da urade svoj posao. Zbog toga. Zagreb. 2004 73 .2.”36 7. je proračunat. koja imaju istu važnost ali su u osnovi različita. intuicija i posjedovanje vizije. Management: Tasks. menadžment predstavlja kombinaciju:37 Umjetnosti . Prema Mincbergu. je narcisoidan. Svaki od njih menadžment mora da izvrši da bi omogućio da institucija funkcioniše i daje svoj doprinos:35 1. neki teoretičari govore o “tamnoj strani” menadžmenta. Financial Times/ Prentice Hall. Responsibilities. 3. bolnici ili univerzitetu.

Ravnoteža izmeñu ova tri pristupa nije neophodno dobra stvar. njihov posao je u suštini vrlo izazovan i zahvalan. struktura i ponašanje. ali bez analiziranja situacije.“. Menadžment . Preduzetništvo i menadžment Menadžer koji upravlja pomoću iskustva i vizije.39 Proces menadžmenta obuhvata više različitih funkcija koje treba da omoguće ostvarivanje ciljeva organizacije. ali bez iskustva. Grmeč . a odgovori poput „Bio sam na jednom sastanku. Meñu brojnim i ponekad različito formulisanim funkcijama menadžmenta istog sadržaja. Pitman and Sons. Teoretičari menadžmenta su na dva načina pokušali da daju odgovor na pitanje „Što je posao menadžera?“. Fleksibilnost i svestranost su ključni. Denijel i Den Vojh. pa predstavlja polaznu aktivnost menadžmenta. Ključni zadatak ove funkcije je formulisanje ciljeva organizacije i načina njihovog ostvarivanja. koji je kasnije svoje ideje o menadžmentu zasnivao na svom praktičnom iskustvu.Privredni pregled. Henri. Osnovno pitanje na koje faza planiranja treba da 38 Ren. „Podnio sam izvještaj. London. astronauti. Prvi pristup posmatra posao menadžera kao skup osnovnih menadžment funkcija. Menadžeri u ovoj fazi izmeñu više pravaca djelovanja biraju onaj za koji ocijene da je najuspješniji. Pokušaji da se posao menadžera opiše onima sa malo ili bez imalo radnog iskustva izgledaju neodgovarajuće. Djeca više vole da čuju nešto uzbudljivo. organizuju. 1994 39 Fayol. General and Industrial Management. Ono što je mnogo važnije od upostavljanja ravnoteže je sposobnost pronalaženja i primjene odgovarajućeg menadžment stila u konkretnoj situaciji. 1949 74 . „Onaj sastanak“ kojem je menadžer prisustvovao je možda bio posvećen donošenju presudne odluke o budućnosti organizacije. menadžeru bi bilo veoma teško da odgovori. 7. Fejol je još početkom XX vijeka govorio da menadžeri planiraju. Autor ovog pristupa je Anri Fejol (Henri Fayol). prvo pitanje koje treba da postavimo je: „Što rade menadžeri?“. Menadžer koji upravlja pomoću iskustva i analize. Menadžer koji upravlja pomoću vizije i analiza. Menadžerski posao nije jednostavno opisati. nešto što sportisti. „Onaj izvještaj“ koji je podnio se možda odnosio na revolucionarno novi proizvod i njegovu pouzdanost i sigurnost u upotrebi. zapovijedaju. može biti otuñen od stvarnosti. ali bez vizije. Posao menadžera Da bi mogli da razumijemo proces menadžmenta. vatrogasci rade svakog dana.7.proces.“. Beograd.3. ne daju baš najbolji opis jednog radnog dana. u stručnoj literaturi se najčešće navode četiri osnovne: Planiranje – Prva je u lancu funkcija menadžmenta. može biti obeshrabren. A „onaj Marko“ je možda bio važan klijent čije poslove je organizacija htjela da vodi. odnosno razvoj strategija za njihovo dostizanje. koordiniraju i kontrolišu i da ove funkcije čine proces menadžerskog posla.“ ili „Razgovarao sam sa Markom. može biti neorganizovan.38 Kada bi dijete menadžera upitalo svog roditelja: „Što si radio danas?“. policajci. francuski menadžer jedne velike kompanije za ugalj i čelik. Iako se na prvi pogled može učiniti da menadžeri ne rade interesantne stvari.

Proces kontrole se obično uspostavlja kao sistem koji neprekidno funkcioniše u toku cjelokupnog procesa upravljanja. izvrše podjelu rada. već na tekuće odluke u svijetlu njihove budućnosti. prema kojoj su poslovi i zadaci podijeljeni. Meñutim. kao funkcija menadžmenta. b. definišu poslove i konkretne zadatke. te motivaciju zaposlenih kako bi postigli cilj. voñenje podrazumijeva više od toga . Planiranje se ne odnosi na buduće. podrazumijeva uticaj menadžera na pojedince i grupe kako bi se pomoću ljudi ostvarili ciljevi. The Nature of Managerial Work. kontrola treba da omogući menadžeru uvid u to da li se aktivnosti u organizaciji odvijaju u skladu sa zacrtanim ciljevima. Rezultat ove funkcije je organizaciona struktura koja predstavlja okvir za formalno odlučivanje. Organizovanje . Kontrola se zasniva na informacijama o stvarnom ponašanju i odlukama koje su potrebne radi korekcije rezultata. Ukoliko se pojave odstupanja. odnosno utvrñenim planom. Funkcija organizovanja vrši podjelu posla i uspostavlja meñuzavisnost izmeñu članova organizacije.usmjeravanje i motivisanje zaposlenih da rade u najboljem interesu za organizaciju.Kao posljednja u nizu funkcija menadžmenta. Drugi pristup koji pokušava da pruži odgovor na pitanje „Što je posao menadžera?“ proističe iz rada Henrija Mincberga. Kontrola . koji je govorio o „ulogama menadžera“. usmjeravati je u skladu sa planiranim ciljevima.Predstavlja organizaciju pred drugima. menadžer preduzima korektivne akcije čime se postiže da se planirana i stvarna uspješnost poslovanja podudaraju. voñenjem i pružanjem podrške zaposlenima. c. organizacijom je potrebno upravljati. odrede aktivnosti i ljude koji su neophodni za ostvarenje postavljenih ciljeva. grupisani i koordinisani. na različitim skupovima i ceremonijama. Meñuljudska uloga a. koje se mogu podijeliti u tri kategorije: 40 1. Lider . Radi shvatanja ponašanja pojedinaca. New York.Zadatak funkcije organizovanja je da menadžeri odrede resurse. da motiviše i vodi druge kako bi se ostvarili ciljevi organizacije. motivacijom. Neophodno je da menadžer razumije ljudsko ponašanje. Mincberg je proučavajući brojne menadžere došao do zaključka da menadžeri „igraju“ deset osnovnih uloga. Preduzetništvo i menadžment odgovori je: “Što bi trebalo sada uraditi. da bude u stanju da ostvari komunikaciju. Voñenje . Čelni čovjek („Figurehead“) .Nakon što je dizajniran odgovarajući model organizacione strukture. Menadžeri daju zadatke i zahtijevaju rezultate. Kontrola podrazumijeva mjerenje ostvarenih rezultata i njihovo poreñenje sa planiranim.Bavi se obukom.Održava kontakte sa drugim osobama u organizaciji. kako bi došli do željenog stanja u budućnosti?“. Organizovanjem se stvara mehanizam kojim se planovi pretvaraju u akcije. neophodno je ispitati biološke. Veza . menadžeri koriste svoj autoritet i liderske sposobnosti. „Uloga“ je skup ponašanja koji je karakterističan za osobu na odreñenom položaju. a da pri tome istovremeno budu ostvareni i ciljevi zaposlenih.7. Prilikom voñenja. Voñenje. 1973 75 . Henry. Harper & Row. tj. 40 Mintzberg. socijalne i organizacione činioce koji utiču na njihovo ponašanje.

Konstantno prati.. ne treba miješati ulogu menadžmenta i ulogu biznisa.). dakle. Profit prema Drakeru. Preduzetništvo i menadžment 2. Da li to znači da profit nije bitan? Ne! Profit jeste bitan. menadžment funkcije. pa je ključno pitanje na koje menadžment preduzeća treba da odgovori: „Kojim poslom se preduzeće bavi?“ (“What business are we in?“). Zadatak menadžmenta je da u dugom roku. prilikom svake odluke i akcije. Mincberg smatra da sadržaj i karakteristike konkretnog menadžerskog posla zavise od: Okruženja . lokalne zajednice i dr.Prenosi informacije ostalim članovima organizacije. maksimizira vrijednost za akcionare.hijerarhijskog nivoa. c... sindikat. b. Informaciona uloga a. b. Učestvuje u sklapanju i sprovoñenju ugovora sa ovim grupama. Situacije u kojoj se menadžer nalazi .ličnosti i stila. dobavljačima.Odlučuje o tome kako i kome će resursi biti stavljeni na raspolaganje. Osjeća promjene iz okruženja i sam započinje planirane promjene.. Da bi lakše razumijeli suštinu posla u kojem se preduzeće nalazi. uzrok niti osnovni razlog poslovnog ponašanja i odlučivanja. Preduzetnik . Prenosilac . lokacije. nemate ni biznis.tehnoloških i vremenskih faktora. prima i skladišti informacije koje dobija iz unutrašnjih i spoljašnjih izvora. Biznis.. je da pretvaraju društvene potrebe u šanse za profitabilan biznis. Kontrolor . Portparol . Ličnih karakteristika . Kontrolor problema . u dugom roku. stepena nadgledanja zaposlenih i sl. 76 . služi da bi zadovoljio potrebe kupaca. d. Da li to onda znači maksimizaciju profita? Za početak.Upravlja izazovima iz okruženja i stupa na scenu u kriznim situacijama (štrajkovi. Pregovarač . Uloga u odlučivanju a. Ali. staviti ekonomski rezultat na prvo mjesto.Predstavlja organizaciju u pregovorima sa drugim grupama (dobavljači.Prenosi informacije grupama „izvan“ organizacije (bordu direktora. Draker smatra da menadžeri moraju uvijek. Ako nemate kupce. nije objašnjenje. Menadžeri to čine kroz razumijevanje činjenice da je zadatak biznisa da zadovolji potrebe kupaca. Posla koji se obavlja .).).7. akcionarima.industrije u kojoj kompanija posluje. prema Drakeru.. c. a ne da bi pružao zaposlenje radnicima i menadžerima ili dividende akcionarima. menadžment postavlja tri pitanja: Koju potrebu zadovoljavamo? (Ko su naši kupci?) Kojim proizvodom zadovoljavamo tu potrebu? (Što mi proizvodimo?) Kako proizvodimo proizvod? (Koja je tehnologija proizvodnje?) Draker smatra da biznis postoji da bi pružao proizvode i usluge kupcima. maksimizira vrijednost za akcionare. 3. nezadovoljstvo potrošača.Trudi se da usavrši organizaciju. što je onda sa profitom? U poslovnim školama se obično uči da je zadatak menadžera da. Alokator resursa . već test njihove svrsishodnosti i opravdanosti. Posao menadžera.

Osnovni ciljevi preduzeća su: Opstanak .uvoñenje novog proizvoda. vizija i misija Cilj je stanje koje pojedinac ili organizacija želi dostići. misiju i strategijske ciljeve. Kontrolna . Motivirajuća .Menadžeri uz pomoć ciljeva motivišu pojedince i grupe u obavljanju poslova.očuvanje preduzeća. željeni rezultat. U suprotnom. prihvaćeno vjerovanje i sistem vrijednosti čijim iskazivanjem menadžer želi da pridobije saradnike u pokretanju i realizaciji poslovanja. Švedski proizvoñač namještaja. 2. Preduzetništvo i menadžment 7. je kao svoju viziju postavio „stvaranje boljeg života za veliki broj ljudi“. Kada se jasno odrede željeni rezultati. 3.„Nema vjetra koji je povoljan za brod koji nema zacrtan kurs plovidbe. Vizija je poruka sa dovoljno emocionalne konotacije koja opisuje gdje preduzeće treba da ide. IKEA. Harvi Meki (Harvey Mackay). kada niko ne zna što preduzeće nastoji da postigne. bez intervencije organizovane snage volje. povećanje obima prodaje. Ciljevi organizacije. Vizija je mentalna slika kojom se uvjerljivo i realistično predstavlja moguća i željena budućnost organizacije. povećanje tržišnog učešća i sl.4. Mikelanñelo (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni). postaje mnogo lakše kretati se naprijed. a da vas živog ne pojedu” (Swim With The Sharks Without Being Eaten Alive). Ona predstavlja viñenje budućnosti. ne može da se postigne!” Tri osnovne funkcije ciljeva organizacije su: 1. Da bi bili uspješni.Ciljevi služe za kontrolu uspješnosti aktivnosti u organizaciji. niko nema ideju sa kojim ciljem radi.povećanje obima proizvodnje. Jedan od najvećih umjetnika u istoriji čovječanstva.“ Organizacija na najbolji način izražava svoje prioritete kroz iskazane opšte i posebne ciljeve koji zajedno čine hijerarhiju ciljeva. Razvoj . holandski gigant u oblasti potrošačke elektronike. je jednom prilikom rekao: “San je samo san. je svoju viziju formulisao na sljedeći način: „U svijetu u kojem kompleksnost sve više prožima svakodnevni život. Usmjeravajuća . Rast . uz pomoć odreñenih aktivnosti i ulaganja.“ 77 . uvoñenje nove tehnologije i sl. Cilj je san. mi ćemo biti lideri u pružanju smisla i jednostavnosti ljudima. Hijerarhija ciljeva jedne organizacije uključuje njenu viziju.Menadžeri na osnovu ciljeva upravljaju organizacijom i usmjeravaju napore pojedinaca i grupa.7. Poslovni cilj je stanje i rezultat preduzeća koje se želi dostići u zadatom vremenu. je smatrao da najveća opasnost za većinu ljudi nije da je cilj postavljen suviše visoko i da ga nikada neće dostići. jednostavno.” Pisac Džozef Heler (Joseph Heller) je pokušao da objasni vezu izmeñu menadžmenta i ciljeva na sljedeći način . Bez menadžmenta. Kao što kaže stara pomorska izreka . osvajanje novog tržišta. menadžeri i zaposleni u cijeloj organizaciji moraju da teže istim opštim i posebnim ciljevima. već da je postavljen suviše nisko i da će ga ostvariti. osnivač kompanije Meki Enveloup (Mackay Envelope) i autor biznis bestselera “Plivati sa ajkulama. Filips (Philips). sa planom i rokom za izvršenje.“Stvari moraju da se dogañaju onako kako vi želite da se dogode.

da “organizuje sve informacije na svijetu i da ih učini dostupnim i korisnim svima”. kulturi. kao pojedinci. Model T. Preduzetništvo i menadžment Misija je razlog postojanja organizacije (raison d'être) i predstavlja vrhunski cilj organizacije. ponašanju i sposobnostima. a to znači: Svi zaposleni se ponose svojim radom. U opštinama i lokalnim zajednicama smo dobrodošli. Misija organizacije se izražava izjavom o misiji. Kada završim. Povećanje tržišnog učešća. je “da promoviše razvoj mladih ljudi kako bi postigli puni fizički. formulisao je svoju misiju na sljedeći način: “Napraviću automobil za narodne mase. odnosno da se privremeni monopol na bazi inovacije pretvori u stalni monopol na bazi efektivne strategije. intelektualni. socijalni i duhovni potencijal. Strategija je kako to da postignemo.” Jugopetrol AD Kotor Vizija Naša vizija je da budemo najbolje preduzeće u Crnoj Gori. odgovorni grañani i kao članovi svojih lokalnih. Misija Izviñačkog pokreta. Tako je recimo misija Gugla (Googlea). je bila: “personalni kompjuter na svakom stolu i u svakoj kući”. Draker smatra da bi izjava o misiji trebala da bude toliko kratka da može da stane na prednjoj strani majice.strategija“ slikovito prikazuje na sljedeći način: “Vizija je ono što može biti. Povećanje prodaje. neprofitne organizacije. Kada je početkom XX vijeka Henri Ford (Henry Ford) počeo proizvodnju legendarnog automobila. Demokratizovaću automobil. Strategija je ideja vodilja za ostvarenje jedinstvene pozicije na izabranom tržišnom segmentu.7.pripremu odluka (planska komponenta) i izvršenje odluka (akciona komponenta). svako će moći da kupi automobil i skoro svi će ga imati. Utvrñivanje misije podrazumijeva traženje odgovora na pitanje: „Koju djelatnost organizacija namjerava da obavlja?“. Često se hijerarhija „vizija . Postavljenu viziju ćemo dostići stalnim i kontinuiranim poboljšavanjem kvaliteta svojih proizvoda i usluga. Konkurencija i dobavljači nas poštuju. Strategija ima dva dijela . vrijednostima. najvećeg svjetskog pretraživača interneta. Taktika i operativni plan predstavljaju razradu strategije. nacionalnih i meñunarodnih zajednica”.misija . Najčešće se kao opšti strategijski ciljevi preduzeća navode: Povećanje tržišne vrijednosti preduzeća. u kojoj se navodi smisao organizacije zasnovan na njenoj filozofiji. Povećanje profitabilnosti. Potrošači nam daju prednost.” U ranim danima poslovanja. misija Majkrosofta (Microsofta). 78 . Suština strategije je da se obezbijedi trajna konkurentska prednost. Misija je ono što želimo da bude. najveće softverske kompanije na svijetu. odnosno konkretan niz koraka koje treba preduzeti da bi se utvrñeni ciljevi ostvarili.

Visoki troškovi proizvodnje. a efikasnost znači raditi stvari na pravi način“. Riječ je o prilagoñavanju sistema okruženju. Niski troškovi proizvodnje. 7. Visoki troškovi proizvodnje. na „pravi način“. Najslikovitiju definiciju ovih pojmova je dao Piter Draker: „Efektivnost znači raditi prave stvari. Uočavati i poboljšavati naše ključna radne obaveze. istovremeno donoseći bolje finansijske rezultate svojim akcionarima. “da radi prave stvari na pravi način“. Ovaj cilj ćemo ostvariti tako što ćemo: Razvijati timski duh meñu svim zaposlenima i njihovim uključivanjem u poslovne ciljeve preduzeća. Efektivnost je kritična za uspjeh organizacije. tj. Osigurati da se sve aktivnosti koje obavljamo upoznaju sa izazovom najjače konkurencije. u ostvarivanju ciljeva.7. Efektivnost Proizvod koji kupci žele. ulaganja svedu na najmanju moguću mjeru. Niski troškovi proizvodnje. Efikasnost je bitna za uspjeh organizacije.5. Visoka Efikasnost 79 . „Efikasnost je gorivo uspjeha”. Visoka Proizvod koji kupci žele. Efikasnijom se smatra organizacija koja sa odreñenim ulaganjima ostvaruje što veće učinke. Usmjeravati pažnju na potrošače. Dati veliki značaj brizi o životnoj sredini i drugim pitanjima od javnog i Vladinog interesa. Zadatak menadžera je da organizaciju koju vodi učini u isto vrijeme efektivnom i efikasnom. Proizvod koji kupci ne žele. Niska Niska Proizvod koji kupci ne žele. koja odreñene učinke ostvaruje uz manja ulaganja. odnosno. Efikasnost organizacije je sposobnost da se. Strategija Naš osnovni cilj je da poboljšamo Jugopetrolove finansijske razultate. Predstavlja unutrašnju odliku organizacije. Menadžer je radio „prave stvari“. Preduzetništvo i menadžment Misija Osnovne obaveze i misija Jugopetrola su da pouzdano snabdijeva crnogorsko tržište naftnim derivatima. kao što se kaže u reklami za avion Boing 787 (Boeing). Efektivnost i efikasnost Efektivnost organizacije se vezuje za pravilan izbor ciljeva i predstavlja spoljnu karakteristiku organizacije. Efektivnost se prati i iskazuje na bazi stepena ostvarljivosti ciljeva organizacije.

kao i preciziranje njihovih aktivnosti.. Mate d.42 Preduzetnik Orijentisan je na korišćenje mogućnosti Stvara nove vizije Stvara.o. Jedna grupa teoretičara menadžmenta naglašava da je jasno da preduzetništvo nije isto što i menadžment. prvi zadatak preduzetnika je da dovede do promjene svrhe. Hrvatska obrtnička komora. Za razliku od toga. Zagreb. je predmet brojnih nesuglasica u stručnim krugovima koji se bave ovom problematikom. kvantitet i poziciju Orijentisan je na proces Traži konformnost i izbjegava konflikte Siropolis. kombinuje i mijenja resurse Stvara ideje Intenzivno koristi eksterne resurse Diskontinulean proces Neizvjesnost i promjene vidi kao šansu Odluke donose i na osnovu intuicije Ima sposobnost da sagleda globalnu sliku Usmjeren je na inovacije i njihovu komercijalizaciju Orijentisan je ka ciljevima i akciji Mijenja okruženje prema svojim potrebama Anticipira buduće dogañaje Posjeduje izvorni autoritet Strategijsko razmišljanje Znanje i sposobnost Dinamičnost Preuzima i toleriše rizik Bira stručne i talentovane saradnike Stvara neposredne. Mikrorad. Zagreb. tekućim problemima ograničena slika Optimizator je postojećeg i usmjeren je na pravila i efikasnost Orijentisan je na izvršavanje zadataka Prilgoñava se okuženju Sprovodi procedure Posjeduje stečeni autoritet Precizno planiranje Profesija Inertnost Izbjegava rizik Preferira prosječnost i zavisnost Preferira formalne informacije Nagrañuje korektno izvoñenje zadatka. Nicholas C. mašine i materijal .”41 Neke od razlika izmeñu preduzetnika i menadžera koje se najčešće navode su date u sljedećoj tabeli. Gospodarska misao.6. Tako Nikolas Siropolis (Nicholas C. interne.o. Navoñenje razlika izmeñu ova dva pojma. 2002 42 Kovačević. neformalne informacije Nagrañuje ideje. znanje i timski rad Orijentisan je na uspjeh (rezultat) Podstiče konfrontacije i različita mišljenja Menadžer Orijentisan je na rješavanje problema Eksploatiše bivše uspjehe i slavu Optimilano koristi postojeće resurse Realizuje ideje Koristi isključivo eksterne resurse Kontinuiran proces Neizvjesnost i promjene vidi kao prijetnju Odluke donosi isključivo na osnovu podataka Parcijalna. Preduzetništvo i menadžment 7. Osnove poslovne ekonomije.7. Siropolis) kaže: “Prvi zadatak menadžera je da postigne dobro funkcionisanje preduzeća. 2001 80 41 . Menadžer uzima dobijene resurse . Odnos preduzetništva i menadžmenta Sada kada smo definisali i bliže objasnili fenomen menadžmenta.vodič u poduzetništvo. Branko. Menedžment malog poduzeća .ljude i novac.i orkestrira ih u proizvodnji. postavlja se pitanje kakav je odnos izmeñu preduzetništva i menadžmenta.

Kao rezultat takve kreativnosti. Fourth Edition. koncipira i lansira odreñeni biznis. Ne posjeduju viziju koja je bazirana na dugoročnom ostvarenju poslovnog uspjeha. koja je 12 godina za redom proglašavana za najbolju poslovnu školu u oblasti preduzetništva u redovnom godišnjem izboru časopisa Ju Es Njuz end Vorld Riport (U. mnoge od tih ideja vjerovatno nikada neće biti komercijalizovane. posjeduju i menadžerska znanja i vještine. Homewood. Successful Entrepreneurship in the 90s. menadžer i administrator. McGraw Hill. On Your Own. raña se veliki broj ideja. menadžera i preduzetnika:44 + Kreativnost i inovativnost Inventor Preduzetnik Promoter Menadžer Menadžerska znanja i vještine + Inventor se definiše kao kreativni genije.7.45 Ključne varijable koje doprinose pravljenju razlika izmeñu pojedinih tipova zadataka su stepen kreativnosti i nivo rizika koji izvršioci preuzimaju na sebe. promoteri nemaju analitičnost koja je potrebna za dublje razumijevanje biznisa. New Venture Creation. pored kreativnih sposobnosti. na osnovu jednog uspješno urañenog posla. jer njihov tvorac ima nedostatak menadžerskih znanja koja su mu neophodna za realizaciju. profesor preduzetništva na Babson koledžu43 (Babson College). Babson koledž je privatna poslovna škola u Masačusetsu (Massachusetts). Promoteri su skloni strategiji „instant obogaćivanja”. Koristeći ove dvije varijable. promotera. Bob Grejsli (Bob Grasley).S. Toronto. ali su manje poznati po svojim kreativnim i inovativnim rješenjima. Meñutim. je napravio razliku izmeñu inventora. Menadžeri posjeduju veoma izražena menadžment znanja i vještine. Zbog svega navedenog. Ryerson.Timmons). Illinois. kao i konceptualne vještine neophodne da se biznis kojim se bave sagleda kao cjelina. bivši profesor preduzetništva na kanadskom Univerzitetu Vaterlo (University of Waterloo). Na inovativnosti se ne insistira.inventor. 1990 81 43 . a u birokratskom okruženju je često i nepoželjna. Herve. inovator. koji su potrebni za uspješno funkcionisanje biznisa . News & World Report) 44 Timmons. Ove dvije karakteristike mu omogućavaju da idejno kreira. ali i da njime efikasno upravlja. Preduzetništvo i menadžment Neophodno je da preduzetnici. Nedostaju im veća kreativnost i ozbiljnija menadžerska znanja. je identifikovao četiri tipa poslovnih zadataka i njihovih izvršilaca. Džefri Timons (Jeffry A. Jeffry A. 1999 45 De Jordy. Njihov osnovni cilj je efikasnost. Preduzetnik je veoma sposoban menadžer koji posjeduje izuzetan nivo kreativnosti.

U fokusu njegovog interesovanja je problem i način njegovog rješavanja. Njegov zadatak je da identifikuje ključne ciljeve organizacije i da formuliše strategije za njihovo ostvarivanje. Inventori se najčešće karakterišu kao izuzetno istrajne osobe koje su spremne da ulažu mnogo truda i vremena da bi došli do rješenja odreñenog problema. pa nijesu u stanju da uoče tržišne prijetnje. 82 . Preduzetnici su brzi u odlučivanju. Menadžeri razvijaju sisteme praćenja učinka na radnom mjestu i razrañuju planove budućeg djelovanja i poslovanja. Inovator pokušava da komercijalizuje odreñenu invenciju. Administrator ima potpunu averziju prema riziku i preferira situacije u kojima ima unaprijed definisane zadatke koje treba da obavi. Rizik se nastoji smanjiti. već je njegov zadatak da primjenjuje utvrñenu strategiju kako bi organizacija ostvarila postavljene ciljeve.7. pri čemu je svaki nivo odgovoran za obavljanje odreñenih aktivnosti i menadžment funkcija. U zavisnosti od veličine i složenosti organizacije. Fokusiran je na izvršenje posla na što efikasniji način. po pravilu. pa su zbog toga veoma česta kašnjenja u isporukama. U strateškom pogledu. Menadžerska strateška orijentacija se u najvećoj mjeri oslanja na kontrolu i racionalnu upotrebu resura sa kojima organizacija raspolaže. Menadžer upravlja organizacijom. Stalno traganje za novim poslovnim šansama često podrazumijeva radikalne promjene u tehnologiji ili orijentaciju na potpuno novi tržišni segment. Menadžersko odlučivanje je sistematizovano i uključuje dogovore sa različitim subjektima. u tome često pretjeruju. ne preispituju organizacione mogućnosti realizacije brojnih poslova. moguće je da u organizaciji postoje različiti nivoi menadžmenta. Preduzetnici. Inovator (preduzetnik) implementira nove metode izvršenja specifičnih zadataka. Preduzetništvo i menadžment Rizik Inventor Inovator Menadžer Administrator Kreativnost Inventor stvara nove proizvode i procese i koristi resurse na potpuno novi ili usavršen način. Dominantno je skoncentrisan na pitanja strategije i organizacione strukture. Za preduzetničko djelovanje je karakteristično učestalo sklapanje novih poslova. u principu. ali donešene odluke nijesu rezultat sistematskog prikupljanja podataka i njihove obrade. a dešava se i da kvalitet proizvoda nije na potrebnom nivou. Administrator nije uključen u proces formulisanja strategije. pa se organizacioni resursi sistematski preispituju. On se koncentriše na potencijalnu poslovnu šansu i resurse koji se potrebni za njenu realizaciju. preduzetnici se prvenstveno fokusiraju na tržišne mogućnosti. Menadžerske aktivnosti su. Oni insistiraju na evolutivnim procesima koji se dugoročno planiraju. Meñutim.

bez obzira da li je riječ o preduzeću. bez obzira da li je riječ o preduzeću. Teorija i praksa savremenog menadžmenta sve više govore o potrebi da tradicionalni menadžer ustupi mjesto menadžeru-lideru. adekvatno kombinuje resurse u cilju koriščenja šansi. Preduzetnički menadžment U prethodnim razmatranjima smo pokušali da predstavimo ključne elemente razlikovanja preduzetnika i menadžera. a rukovodilac koji je sklon rutinskom obavljanju poslova .7. ako ne i kao meñusobno isključive kategorije. I obje moraju biti koordinisane i treba da rade zajedno. Bilo koja postojeća organizacija. bilo koja nova organizacija. Transaction Publishers. Ovakav menadžer prepoznaje poslovne šanse u okruženju. radničkom sindikatu ili crkvi. The New Realities. bolnici. Svaku od aktivnosti prati odgovarajuće planiranje potrebnih sredstava. brzo propada ako ne unosi inovacije. To je isto kao kada bi se kazalo da su lijeva i desna ruka prilikom sviranja violine “neprijatelji” i da se “meñusobno isključuju”. od kojih se svaka posebno preispituje. radničkom sindikatu ili crkvi. 46 Drucker. Ovih dana se vodi lažna bitka koja predstavlja “menadžment” i “preduzetništvo” kao neprijatelje. bolnici. Peter.7. Preduzetništvo i menadžment isplanirane i podijeljene u nekoliko faza. Druga grupa teoretičara menadžmenta ističe da su preduzetništvo i menadžment pojmovi koji su neraskidivo povezani i meñuzavisni. 2003 83 .preduzetnički nastrojenim menadžerima. Preduzetnički duh treba da obezbijedi inovativnost organizacije.“preduzetnički menadžment”. Rev Ed edition. Ne znati kako upravljati je jedini ozbiljan razlog neuspjeha novih poduhvata. Odatle proizilazi sličnost pojmova “preduzetništvo” i “menadžment” koji se često objedinjuju u jedinstveni pojam . Ovdje se ne radi o razdvajanju procesa menadžmenta na dvije grupe zadataka. Za razliku od toga. kao rukovodioca koji je navikao na rutinsko obavljanje zadataka. dok menadžerske funkcije omogućavaju planski i kontinuirani rast organizacije.” 7. Pri tome smo menadžera posmatrali kao tradicionalnog administratora. propada ako se njome ne upravlja. već o specifičnoj simbiozi preduzetničkog duha. Preduzetnički duh. Neunošenje inovacija je jedini veliki razlog propasti postojećih organizacija. Preduzetništvo i menadžment se u modernom poslovnom svijetu nalaze u stalnoj interakciji i meñusobnoj sprezi. Obje su uvijek potrebne i to istovremeno. kao naredbodavca. a liderskim sposobnostima motiviše zaposlene da svojim radom doprinesu dostizanju zajedničkog cilja . klasični naredbodavac kreatoru uslova za uspješan timski rad.ostvarivanju ključnih ciljeva organizacije. inicijativa i kreativnost postaju ključno obilježje savremenog menadžmenta. Piter Draker veoma slikovito objašnjava ovu vezu:46 “Značajan napredak koji je ostvaren u teoriji i praksi menadžmenta se ogleda u tome da oboje danas obuhvataju preduzetništvo i inovaciju. Preduzetnik individualističkim pristupom nije u stanju da osigura kontinuirani rast organizacije bez kriznih i haotičnih situacija. menadžerskih znanja i sposobnosti i liderske moći koja je neophodna za uspješno voñenje organizacije u današnjem globalizovanom svijetu.

da su inovacije i njihova brza komercijalizacija osnovni instrumenti ovog pristupa. stvaranje i korišćenje prilika za nove poslovne poduhvate. Razlika izmeñu birokratskog i preduzetničkog pristupa menadžmentu se može najlakše uočiti kroz odgovor na pitanje što pokreće razmišljanje menadžera. prihvatanje rizika u inoviranju poslovanja i poboljšanju poslovne uspješnosti. je identifikovao redosljed strategijskih pitanja koja sebi postavljaju menadžer-birokrata i menadžer-preduzetnik:48 Menadžer-birokrata Kojim resursima raspolažem? Koja je odgovarajuća organizaciona struktura? Kako mogu minimizirati uticaj drugih subjekata na moje poslovanje? Koju poslovnu šansu mogu iskoristiti? Menadžer-preduzetnik Koja poslovna šansa postoji na tržištu? Kako da je iskoristim? Koji resursi su mi potrebni? Kako da ostvarim kontrolu nad njima? Koja je odgovarajuća organizaciona struktura? Kolaković. Prema Drakeru. tj. “The Heart of Entrepreneurship. pp. kao i pronalaženju novih poslovnih potencijala i mogućnosti. tri ključna preduzetnička zadatka menadžmenta su:47 postizanje uspješnosti u postojećem poslovanju. Da li menadžer zasniva svoje akcije na resursima koje posjeduje i trenutnoj organizacionoj strukturi ili na šansama koje postoje na tržištu i načinima kako da ih iskoristi? Hauard Stivenson (Howard H. and David E. profesor poslovne administracije na Harvardskoj poslovnoj školi (Harvard Business School) i jedan od najvećih autoriteta u oblasti preduzetništva na svijetu. Howard H. 2006 Stevenson. pronalaženje novih poslovnih potencijala. Sinergija nakladništvo d.7. osiguravanje budućnosti poslovanja. 85-94 48 47 84 . Zagreb.. Vol. Stevenson).o. Preduzetništvo i menadžment Preduzetnički menadžment je usmjeren na stalni razvoj i promjene.” Harvard Business Review. Marko. No. Gumpert. To znači da preduzetnički menadžment razvija i primjenjuje strategiju stalnih promjena i inovacija.o. Poduzetništvo u ekonomiji znanja. 63. 2.

17. zanat ili nauka? 5. Definišite menadžment. Što je vizija organizacije? 11. Preduzetništvo i menadžment Pitanja za diskusiju 1. Koji su ključni zadaci preduzetničkog menadžmenta? 18. Koji su osnovni zadaci menadžmenta? 4. Zašto je važno da organizacija ima misiju? 12. Navedite primjer preduzeća koje je efektivno. 8. Rangirajte prema značaju funkcije menadžmenta u malom preduzeću. ali nije efikasno. 13. Zbog čega su efektivnost i efikasnost važni za menadžment? 14. Koje su osnovne uloge ciljeva? 9. Objasnite menadžerske uloge prema Henriju Mincbergu. 85 . Definišete preduzetnički menadžment. Odakle potreba za menadžmentom u organizaciji? 3. Koje su razlike izmeñu preduzetnika i menadžera? 16. 2. Ukratko objasnite funkcije menadžmenta. Navedite primjer konkretnog menadžera-preduzetnika i objasnite zašto smatrate da navedena osoba nije menadžer-birokrata. Navedite primjer strategijskog cilja za konkretno preduzeće. Da li je menadžment umjetnost.7. Prokomentarišite izjavu o misiji preduzeća po izboru. 15. 10. 7. 6.

pednosti i nedostatke korporacije. razumijete pojam. IZBOR FORME VLASNIŠTVA 86 . 8. trebalo bi da budete u stanju da: definišete oblike vlasništva preduzeća. opišete prednosti i nedostatke partnerstva. objasnite prednosti i nedostatke inokosnih preduzeća. definišite pojam ugovora o partnerstvu.POGLAVLJE 8 IZBOR FORME VLASNIŠTVA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. objasnite pojam i tipove partnerstva.

Oblici preduzeća u našim uslovima Preduzeće kao organizaciona cjelina predstavlja pravno lice koje obavlja ekonomsku djelatnost sa ciljem sticanja dobiti. kako u pogledu poreskih obaveza preduzeća tako i u pogledu kontrole njenih vlasnika. Korporacije (akcionarska društva).1.8. Kad jedemo u restoranu. vlasnike i ciljeve. Sve što. 87 . Istorijski gledano postoje sljedeći oblici preduzeća: Inokosna (individualna preduzeća). Partnerska preduzeća (ortakluk). Automobil kupujemo jer je kvalitetno napravljen ili mu je cijena povoljna ili pak odgovara našem stilu. U zavisnosti od toga kakva je vlasnička i imovinska struktura. da li ima dva ili više vlasnika (partnerstvo) ili je u vlasništvu mnoštva akcionara (akcionarsko društvo). vjerovatno nas nije briga da li je restoran u vlasništvu jedne osobe (inokosno preduzeće – sole proprietorships). Uvod Zakonski okvir biznisa je potrošačima/korisnicima usluga rijetko predmet zabrinutosti. Izbor forme vlasništva 8. Forma vlasništva determiniše način funkcionisanja same organizacije. Kao takva preduzeća imaju imovinu. kao klijent želimo je dobra hrana! Kad kupujemo inostrano auto. Zbog prethodno navedenog veoma važna odluka koja stoji pred sadašnjim i budućim vlasnicima biznisa je svakako koju formu vlasništva izabrati.2. vjerovatno nas nije briga što kompanija koja ga proizvodi ima formu vlasništva ili organizacije koja nije zastupljena kod nas. Tabela: Različite forme biznisa Oblik vlasništva Vlasništvo Oporezivanje Obaveza Korišćenje Pojedinci koji žele da na najjednostavniji način pokrenu vlastiti biznis Najjednostavniji način da dvije individue pokrenu zajedno biznis Inokosno preduzeće Jedan vlasnik Porez se obračunava na prihod vlasnika Neograničena Partnerstvo Dva ili više vlasnika Porez se obračunava na prihode vlasnika U nekim slučajevima ograničena Korporacija Odreñeni broj akcionara Korporacija i akcionari se oporezuju Ograničena Pravno lice sa akcionarima 8. preduzeća se mogu podijeliti u nekoliko osnovnih vrsta.

Samostalno vlasništvo (inokosno preduzeće) Ovaj tip organizacije biznisa je istorijski najstariji i najjednostavniji oblik organizacije biznisa. Na kraju kao najkompleksniji oblik preduzeća imamo akcionarsko društvo (AD) u kojem postoji veliki broj akcionara. tj. Po američkim standardima inokosna preduzeća su preduzeća koja ne zapošljavaju više od pedesetak zaposlenih. koji je organ upravljanja. Trenutno u SAD-u postoji više od 18 miliona inokosnih preduzeća. Ovakva forma preduzeća podrazumjeva i visok stepen povjerenja meñu ortacima. 88 . Praksa nam govori da je ovaj oblik organizacije biznisa najzastupljeniji u dijelu pružanja različitih vrsta usluga u odnosu na proizvodnju koja obično zahtijeva veće iznose kapitala koji nijesu dostupni malom biznisu. Naime. postoje komplementari koji za poslovanje odgovaraju neograničeno. Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) spada u okvir društva kapitala. vlasnik samostalno donosi sve odluke vezane za poslovanje i takoñe prisvaja svu dobit ostvarenu poslovanjem preduzeća. organi upravljanja. frizerskim salonima. Sve odluke vezane za upravljanje preduzećem se donose saglasno. ujedno i najjednostavniji. U ovom preduzeću jedni vlasnici odgovaraju za poslovne rezultate isključivo do visine uloga unijetog u preduzeće. oni se nazivaju komanditorima. “porodičnim preduzećima”. Ovo preduzeće se nalazi u vlasništvu jedne osobe.3. Izbor forme vlasništva Prvi oblik preduzeća. gdje članovi društva objedinjuju svoje uloge u osnivački kapital. Ovaj oblik organizovanja biznisa je najčešći u SADu. 8. Glavni nedostatak ovakvog tipa preduzeća jeste nemogućnost obezbjeñenja većeg iznosa kapitala Kao sljedeći pojavni oblik pravnog okvira preduzeća javlja se ortačko preduzeće. Obično se radi o manjim. tzv. Najveće svjetske korporacije su organizovane i posluju u okviru ove pravne forme. najjednostavnijim biznisima. Izvršnu ulogu u ovakvom preduzeću ima Direktor. Ulozi vlasnika ne moraju biti jednaki. jeste inokosno preduzeće. kako kvalitativno tako i kvantitativno. od nekoliko desetina pa čak do nekoliko stotina hiljada akcionara. ali ona čine svega 4% ukupnog prometa ili 15% ukupnog prihoda. Skupština akcionara bira i razrješava Upravni odbor. Obično se radi o malim preduzećima koja se formiraju u sklopu nekoliko djelatnosti. kao ulog prilikom osnivanja ortačkog preduzeća mogu se javiti novac. visina uloga (pojedinačnog i ukupnog). podjela dobitka ili gubitka. svojom cjelokupnom imovinom. a ostvarena dobit ili gubitak se solidarno raspodjeljuju u zavisnosti od visine učešća u osnivačkom kapitalu. Inokosno preduzeće je u vlasništvu jedne osobe koja i upravlja istim. koji ujedno čini i garantnu supstancu za poslovanje preduzeća. cvjećarama tj. S druge strane. trajanje i prestanak društva. način donošenja odluka. Vlasnici akcija su članovi Skupštine akcionara koja donosi najbitnije odluke vezane za poslovanje preduzeća.8. sa dva ili više vlasnika. Društvo ima svoj Statut u kojem se definiše predmet poslovanja. stvari i prava koja su preračunata i čija je vrijednost iskazana u novcu. Komanditno društvo (KD) predstavlja prelaznu formu od društva lica ka društvu kapitala. Ova forma vlasništva najviše odgovara malim restoranima. imovina.

Mnogi individualni prodavci trebaju samo lap-top koji im omogućava da i u pokretu obavljaju svoju djelatnost. Vlasnik odlučuje kako da 89 . vlasnik ovakvog biznisa mora naći odgovarajuću lokaciju za obavljanje svoga biznisa. Tajnost . Ostali oblici biznisa ove forme vlasništva kao što su fizerski saloni ili restorani mogu zahtijevati odreñene dozvole od lokalnih organa vlasti. Razvoj informacione tehnologije i web sajtova omogućava vlasnicima malih biznisa da svoju djelatnost predstavljaju širokom krugu potrošača. U nekim slučajevima biznis se odvija u vlastitoj garaži ili sobi koja je pretvorena u radni prostor ili kancelariju. Naravno.. Troškovi osnivanja ovakvog biznisa u SAD se kreću od 25$ do 100 $. Ibej (eBay). ne mora javno da govori o planovima poslovanja biznisa i na taj način smanjuju šanse da konkurencija doñe do njihovih tajni. Volt Dizni (Walt Disney).3.Formiranje inokosnog preduzeća je jednostavno i ne zahtijeva veće finansijske izdatke. Hjulit Pakard (Hewlett-Packard). Mali troškovi i jednostavnost organizovanja . menadžer može jednostavno i brzo donositi odluke. U praksi postoje primjeri preduzetnika koji su svoj posao otpočinjali kod svoje kuće u garaži ili sobi da bi u budućem periodu postali velike korporacije sa milionskim obrtima. Ovo je samo jedna od prednosti ovakvog oblika organizovanja biznisa. Neki od najupečatljivijih primjera su Gugl (Google). Izbor forme vlasništva 10%4% 15% 8% 19% 85% 66% 72% 20% Prodaja (u bilionima) Ukupna prodaja Korporacije Neto dohodak (u bilionima) Ukupan profit Inokosna preduzeće Broj Broj preduzeća Partnerstva Komparacija učešća različitih formi vlasništva u ukupnom broju. Zbog jednostavne strukture vlasnik.. zbog prirode samog biznisa. Vlasnik ovakvog biznisa. Epl (Apple). za razliku od partnera ili akcionara.Sav profit pripada samom vlasniku biznisa. U ovom slučaju vlasniku biznisa nije potreban advokat da mu pomogne oko osnivanja preduzeća i papirologija je jednostavna do te mjere da je sam vlasnik može ispratiti. Distribucija i korišćenje profita .1. Del (Dell). Prednosti inokosnog preduzeća Ovaka tip biznisa je generalno pod upravom vlasnika samog biznisa. U nekim zemljama da bi osnovali novi biznis potrebno je da u lokalnim novinama objavite osnivanje biznisa. prihodu i profitu 8. On ili ona ne dijele profit sa partnerima ili akcionarima.Inokosna preduzeća omogućavaju najveći stepen tajnosti. Kao što se može vidjeti riječ je o svjetski poznatim kompanijama.8.

Izbor forme vlasništva koristi profit – za ekspanziju biznisa. primjenjuju samo na korporacije. državne institucije i lična sredstva. Za profitabilne biznise koje vode sposobni vlasnici naredni faktori ne predstavljaju nikakave probleme. tj akcionarska društva. Povlačenje iz biznisa . ako biznis ne generiše dovoljno prihoda da se isplate kreditori.Vlasnici ovakvog biznisa imaju neograničenu odgovornost – odgovorni su za sve dugove biznisa.3. jer ih banke smatraju generalno rizičnijom grupom klijenata. dok se propisi vezani za akcije i sl. Nedostaci inokosnog preduzeća Ono što individua posmatra kao prednost za drugu može biti nedostatak.2. kao što je auto ili kuća.Vlasnik u biznisu ovakvog tipa ima potpunu kontrolu na istim i može donositi odluke na licu mjesta bez ičijeg odobravanja. Fleksibilnost i kontrola biznisa . Vlasnik plaća jedan porez na prihod. vlasnik može biti primoran da koristi ličnu imovinu.Meñu veoma ograničene izvore finansiranja biznisa vlasnika inokosnog preduzeća spadaju banke. bez obzira na predhodno ova forma organizovanja biznisa tj. za povećanje plata. na nivou države – se primjenjuju samo na veće biznise.Ovakva vrsta organizacije biznisa je liberalno regulisana od strane vlasti. tako da se mogu susresti sa izvjesnim problemima. Nijesu potrebna usaglašavanja sa partnerima ili akcionarima. porodica. da otplati dugove iz biznisa. vlasnici ovakvog biznisa moraju da poštuju pravnu regulativu koja se na njih odnosi. i u tom slučaju u opciji propadanja biznisa vlasnik gubi i biznis i sopstvenu imovinu. Neograničena odgovornost . vlasnici inokosnih preduzeća startuju sa veoma malo menadžerskog iskustva i malo novca. Mnoge regulative – lokalne. Ali. Drugim riječima. kuću ili sl. Regulacija od strane vlasti .Inokosno preduzeće se lako se zatvara. prijatelji. Ciljevi i kvaliteti vlasnika u ovakvoj formi bizinisa su odlučujući faktori. Jedina zakonska prepreka je da svi zajmovi moraju biti otplaćeni. Takoñe. S druge strane. Ova sloboda omogućava vlasniku biznisa da brzo odgovori na izazove konkurencije ili promjene u ekonomiji. vlasnici ovakvog biznisa moraju plaćati veće kamatne stope na sredstva pozajmljena iz banaka u odnosu na korporacije. Vlasnikovo lično imovinsko stanje odreñuje kreditni bonitet biznisa. 90 . Neke države regulisale su ovo pitanje na taj način što su donijele propise da se vlasniku ne može oduzimati vlastita imovina kao što je kuća i pokućstvo u slučaju bankrotstva biznisa. za kupovinu zaliha ili za pronalazak novog kupca. Često jedini način da vlasnik doñe do sredstava za biznis je da kao sredstvo obezbjeñenja zajma ponudi vlastiti auto. Oporezivanje . Ograničeni izvori finansiranja . 8.Prihodi iz ovako organizovanog biznisa smatraju se prihodima samog vlasnika i kao takvi se oporezuju.8.

na primjer. a za koje će se obratiti za stručnu pomoć. 8. Nedostatak kvalifikovane radne snage . 8. te se i iz tog razloga vlasnici susrijeću sa problemom privlačenja kvalifikovane radne snage.Vlasnik inokosnog preduzeća mora biti sposoban da pokrije mnoga područja kao što su menadžment. Partnerstvo. Partnerstvo Jedan od načina da se minimiziraju nedostaci inokosnog preduzeća-individualnog preduzetništva i da se maksimiziraju njegove prednosti je da postoji više od jednog vlasnika. Štaviše. U nekim slučajevima vlasnik inokosnog preduzeća može plaćati veću marginalnu poresku stopu u odnosu na male korporacije (u zavisnosti od veličine prihoda).4.Životni ciklus inokosnog preduzeća se veže za životni ciklus vlasnika i njegove sposobnosti da radi. Ozbiljna bolest vlasnika može rezultirati propašću biznisa ako se ne nañe kompetentna zamjena. Limitirani partneri ne učestvuju u postupku upravljanja biznisom. U generalnom partnerstvu svaki parter ima neograničenu odgovornost za dugove iz biznisa. Izbor forme vlasništva Ograničene vještine . Muzičari.4. Ono što je na ovom mjestu važno napomenuti je da u ovoj formi biznisa ima veoma malo mjesta za napredovanje. ograničeni ili limitirani partner rizikuje samo svoje ulaganje u biznis. kao oblik organizovanja posla se najmanje koristi u SAD sa učešćem od samo 8%. i najmanje jednog ograničenog partnera. Tipovi partnerstva Postoje dva bazična tipa partnerstva: generalno partnerstvo i ograničeno partnerstvo.8. Nedostatak kontinuiteta . čija obaveza je ograničena do iznosa njegove ili njene investicije u biznis. marketing.1. Generalni partner je spreman na rizikuje svu imovinu. Generalno partnerstvo podrazumijeva kompletnu podijelu u upravljanju biznisom. Većina zemalja ima zakonsku regulativu koja obrañuje ovaj vid obavljanja djelatnosti. Oporezivanje .Iako smo u dijelu prednosti organizacije biznisa na ovakav način kao prednost istakli oporezivanje. imaju menadžere koji im omoćavaju da svoje vještine razviju u biznis.Veoma je teško vlasniku ovakvog biznisa da se po pitanju kvaliteta i primamljivosti radnih mjesta takmiči sa velikim korporacijama iz razloga što oni nemaju mogućnost pružanja beneficija zaposlenima kao što imaju korporacije (zbog visokog profita korporacija). Partnerstvo je obično veće u odnosu na samostalno preduzetništvo. partnerstvo definiše kao asocijaciju dvije ili više osoba koje obavljaju biznis kao suvlasnici. Ograničeno partnerstvo je povoljno za rizične poslovne poduhvate gdje postoji veća vjerovatnoća za gubitkom. ali manje u odnosu na korporacije. partnerstvo kao oblik obavljanja biznisa generiše svega 10% ukupnih prodaja odnosno 19 prihoda. Na vlasniku je biznisa da sam donese odluku o tome koje će oblasti sam pokriti. Ograničeno partnerstvo ima najmanje jednog generalnog partnera. Ova zakonska regulativa. računovodstvo i slično. koji ima neograničenu odgovornost. a sve u cilju stvaranja profita. Vlasnici se mogu za pomoć obratiti i specijalizovanim računovoñama ili drugim potrebnim stručnjacima. ali učestvuju u diobi 91 . finansije. ovaj faktor može se pokazati i kao nedostatak.

Lakoća organizacije .Pokretanje partnerstva zahtijeva malo više od potpisivanja ugovora o partnerstvu. Nema komplikovanih zakonskih procedura. plata svakog partnera. precizira se dužnost i obaveza svakog partnera u upravljanju biznisom. prava i obaveze svakog partnera. i računovodstvo može privući klijente jer isti mogu smatrati da su usluge pružene od strane grupe kvalifikovanih ljudi na mnogo većem nivou. postoji prednost kombinacije vještina i znanja partnera kao i postojanje udruženih finansijskih sredstava. prodaja udjela u partnerstvu. odsutnost i nesposobnost partnera. podjela profita i gubitaka.4. nakon što se limitiranom partneru povrati inicijalno ulaganje. u skladu sa ugovorom o partnerstvu. Kombinacija vještina i znanja partnera . nivo uloga svakog partnera. kako je svakom partneru omogućeno da se povuče. Obično generalni partner dobija veći dio profita. svrha i lokacija partnerstva. dužina trajanja ugovora. Ugovor o partnerstvu Ugovor o partnerstvu je dokument na osnovu kojeg partneri regulišu meñusobne odnose. finansijsko planiranje. Bitni elementi koje treba da sadrži ugovor o partnerstvu su: ime.4. Partnerstva su po obimu veća od inokosnih preduzeća i za to imaju veći i bolji kreditni bonitet. Izbor forme vlasništva profita. Dostupnost kapitala i kredita . računovodstvo ili neke druge usluge. Ovakvo brzo 92 . radi lakšeg regulisanja obaveza izmeñu partnera poželjno ga je imati.Partneri u partnerstvu imaju različita znanja i vještine i izbjegavaju konfuziju specijalizovavši se za pojedine oblasti: marketing. odreñuje se kako će profit odnosno gubici biti podijeljeni izmeñu partnera i definiše se na koji način partner može napustiti biznis kao i ostale važne pojedinosti. Partnerstva koja su orjentisana na usluge kao što je pravo. 8.3. zahtijevane i zabranjene aktivnosti. računovodstvene agencije i investiciona preduzeća koja broje po nekoliko hiljada partnera imaju ugovore o partnerstvu koji su prilično komplikovani u poreñenju sa ugovorom u slučaju dva ili tri partnera. Prednosti partnerstva Advokatske kancelarije.Manja partnerska preduzeća mogu brže odreagovati na promjene u okolini u odnosu na velika partnerstva ili korporacije. 8. karakter partnera (ograničeni ili generalni).2. arbitraža u slučaju nesporazuma. U većini država ovaj Ugovor je obavezan ali i u slučajevima gdje se na njemu ne insistira.8.Kad biznis ima nekoliko partnera. Različita znanja i vještine partnera omogućavaju da partnerstvo bude voñeno od profesionalnog menadžmenta tj. U pojedinim članovima Ugovora o partnerstvu obično su navedene pojedinačne stavke koje partneri ulažu u biznis. grupe kvalifikovanih ljudi u odnosu na samostalno preduzetništvo gdje imamo jednog vlasnika koji upravlja biznisom. Donošenje odluka . kad je u pitanju sam kvalitet usluge. restriktivni sporazumi i prodaja i kupovina ugovora. proizvodnja. Prednosti se razmatraju u odnosu na druge forme organizacije biznisa i ne odnose se na samo konkretno partnerstvo.

Preostali partner će morati da nañe novog partnera ili da reorganizuje biznis. Kontrola od strane regulatornih tijela . Osnovni nedostaci partnerstva su: Neograničena odgovornost . može doći do promjene gledanja i ciljeva jednog partnera ali ne i ostalih. Nedostaci partnerstva Partnerstvo može imati dosta prednosti u odnosu na korporacije i samostalne preduzetnike. jer nijesu zadovoljne sve strane. Bez obzira na predhodno partnerstva imaju obavezu da posluju u skladu sa zakonskim normama koje tretiraju industriju u kojoj rade. Izbor forme vlasništva reagovanje omogućeno je činjenicom da su partneri uključeni u svakodnevne operacije u biznisu i da mogu brzo donijeti odluke i zaključke. kao što je razvod. isto kao i vlasnik inokosnog preduzeća – samostalni preduzetnik. Obavljanje posla može postati nemoguće.Kao i inokosno preduzeće partnerstvo ima samo nekoliko regulatornih tijela koje ih kontrolišu u odnosu na korporacije kod kojih to nije slučaj. Partnerstvo ne mora da šalje svoje finansijske izvještaje državnim agencijama ili da dostavlja kvartalne izvještaje na adresu nekoliko hiljada vlasnika.4. naročito kada su partneri multinacionalne organizacije. 93 . Ograničeni-limitirani partneri nemaju pravo upravljanja biznisom i oni će snositi najveći dio rizika kada je u pitanju poslovanje partnerstva. Loša odluka jednog partnera može da izloži opasnosti resurse drugih partnera. Ovakva situacija može izazvati nesporazume meñu partnerima. ali ima i neke nedostatke. U slučaju partnerstva sa dva partnera. prodavanje udjela jednog od partnera je lakše ako je u Ugovoru o partnerstvu preciziran način vrednovanja pojedinačnih udjela. Kadkada.Svi partneri su odgovorni za preduzete akcije u biznisu. Prodavanje udjela jednog od partnera ima isti uticaj kao i eventualna smrt ili povlačenje jednog od njih. Veoma je teško odrediti pravu vrijednost biznisa jednog od partnera jer ne postoje javne informacije kao kod korporacija. Život partnera . ako se jedan partner povuče. U velikim partnerstvima u samom Ugovoru o partnerstvu može se garantovati njegovo kontinuirano poslovanje. U tom slučaju ovaj rizik je minimalan. U ovakvim situacijama može doći čak i do prestanka postojanja partnerstva. Koliko vrijedi jedna advokatska kancelarija? Odreñivanje fer vrijednosti oko koje će se složiti svi partneri nije jednostavno. 8.4. Očigledno je da se partner koji želi da nastavi posao u ozbiljnom problemu. obaveze preduzeća će biti isplaćene i preostala sredstva će biti podijeljena partnerima. Poslovna odgovornost .Partnerstvo se završava u slučaju smrti ili povlačenja partnera. finansijka sredstva će biti redukovana i vještine i znanja partnera koji se povlači će biti izgubljena. Ovaj nedostatak se ne odnosi na ograničene partnere koji rizikuju samo iznos koji su uložili. dok će generalni partneri imati veći dio kada su benefiti iz poslovanja u pitanju.U generalnom partnerstvu partneri imaju neograničenu odgovornost za dugove iz biznisa. mogu da eliminišu značajan dio resursa jednog od partnera i da oslabi finansijsku strukturu čitavog partnerstva. Ova neograničena odgovornost može biti ozbiljan nedostatak ako je jedan partner finansijski jači od drugoga. Potencijalni partner mora da provjeri da li ostali imaju približnu finansijsku snagu da podrže partnerstvo u periodu kad ne ide najbolje. Lični razlozi.8.

Korporacije mogu sklapati ugovore sa drugim pravnim i fizičkim licima. Anatomija akcionarskog društva Odbor direktora . Eksterni članovi Borda su obično menadžeri iz drugih kompanija. Nezadovoljstvo distribucijom profita može prouzrokovati tenziju meñu partnerima. prodaju. Kao vlasnici akcionari imaju pravo na sva sredstva koja ostaju nakon izmirenja obaveza korporacije. ako korporacija ostvari 100 miliona dolara neto profita i odluči da 40 miliona dolara isplati kroz dividendu to znači da će akcionari dobiti 40% neto profita. i nezadovoljni partneri mogu imati negativan uticaj na profitailnost biznisa. advokati. mogu tužiti i biti tužene na sudu. Akumulacija kapitala za investiranje u biznis koji zahtijeva velika ulaganja u objekte i opremu može biti veoma teška.Izvori finansiranja u partnerstvu su ograničeni. Ovaj nedostatak možete osjetiti dok radite na projektu kao studenti: Možete uložiti znatno veći trud od ostalih ali svi studenti u grupi dobijaju nagradu na osnovu vašeg truda. Partnerstva plaćaju veće kamatne stope na kredite u odosu na korporacije jer se generalno smatraju rizičnijim subjektima. bankari. 8. većina dolara koje potroše grañani SADa ide akcionarskim društvima. Šta više. daju ili primaju kao poklone ili pak da ih nasljeñuju. iz razloga nemogućnosti kupovine i prodaje udjela partnera na tržištu. Članovi Borda su zakonski odgovorni za loše voñenje korporacije. Ovdje se prije svega misli na izvršnog direktora i ostale članove menadžmenta korporacije. Jedan dio profita može biti distribuiran u formi gotovinskih isplata akcionarima – dividendi. Korporacije su obično u vlasništvu mnoštva individualaca koji posjeduju akcije. Članovi Borda se danas obično biraju na osnovu njihove stručnosti i sposobnosti da učestvuju u donošenju strategijskih odluka za korporaciju. 8. Zbog nepostojanja javno objavljenih podataka potencijalni partneri ne znaju ništa o vrijednosti biznisa. Kao pravno lice korporacija ima mnoga prava. Na korporacije otpada 85% ukupnih prodaja u SAD i 66% prihoda. Akcionari svojie HOV mogu da kupe. Članovi Borda mogu biti zaposleni u kompaniji ili ljudi van kompanije.5. Tako. Izbor forme vlasništva Distribucija profita .5.8.Odbor direktora (bord direktora) bira Skupština akcionara korporacije u cilju voñenja poslovne politike korporacije i ostvarivanja dugoročnih ciljeva. potencijalni vlasnici mogu biti nespremni da svoj novac lažu u sredstva partnerstva koja se ne mogu u kraćem roku unovčiti. pa čak nerijetko i profesori. držanja i prodaje imovine). Ovo može biti nedostatak ako raspodjela profta ne odslikava trud svakog partnera. Akcionarsko društvo Akcionarsko društvo je pravno lice čija su sredstva i obaveze odvojene od imovine i obaveza vlasnika. Na Bordu je da obezbijedi da se ciljevi ostvaruju u skladu sa zacrtanim planovima.1. Ograničeni izvori finansiranja . Jedna od osnovnih dužnosti Borda direktora korporacije je da zaposle ljude u kompaniji koji će efikasno obavljati svoj posao. Na primjer.Profit koji se ostvari u partnerstvu se distribuira u skladu sa proporcijama definisanim u ugovoru o partnerstvu. dužnosti i mogućnosti koje ima jedno lice (kao što je pravo kupovine. Eksterni članovi omogućavaju da 94 . Članovi Borda iz kompanije su obično menadžeri zaduženi za funkcionisanje pojedinih sektora u korporaciji.

vlasnici običnih akcija imaju pravo preče kupovine tih akcija. Obično preferencjalne akcije nose pravo akumulirane dividende. Najveća prednost je ograničena odgovornost vlasnika akcija. Ograničena odgovornost . kreditor može tužiti korporaciju zbog neizmirenja obaveza.Korporacije mogu izdavati dvije vrste akcija – obične i preferencijalne. Dividende koje se isplaćuju na preferencijalne akcije su obično fiksni procenat u odnosu na nominalnu vrijednost akcije. Mnogi od skandala koji se u proteklim godinama vežu za korporacije mogli su se izbjeći da su članovi Borda bili kvalifikovaniji. Vlasnici preferencijalnih akcija su specijalna vrsta vlasnika jer oni obično nemaju pravo upravljanja korporacijom ali imaju prvenstvo u ispali dividende. Akcije u njihovom vlasništvu im omogućavaju da glasaju za članove Borda direktora i da donose druge važne odluke na Skupštini akcionara preduzeća.2. a dividenda na preferencijalne akcije 7.Akcionari mogu prodati ili trgovati akcijama sa drugim ljudima bez uticaja na korporaciju i to mogu raditi bez traženja saglasnosti ostalih akcionara. Sa druge strane vlasnici običnih akcija nemaju mogućnost povlašćenog položaja u raspodjeli dividendi. Dividenda na obične akcije varira u zavisnosti od profitabilnosti same korporacije. Odgovornost je limitirana do iznosa njihovog uloga u akcije korporacije. Transfer vlasništva ne utiče na dnevno ili dugoročno poslovanje korporacije. Vlasnici običnih akcija imaju još jednu prednost u odnosu na vlasnike preferencijalnih akcija. Ostali akcionari ne primaju dividendu dok se ne isplate vlasnici preferencijalnih akcija.5% to znači da će vlasnik jedne preferencijalne akcije dobiti 7. To znači da ako kompanija jedne godine ne isplati dividendu na preferencijalne akcije vlasnik ima pravo naredne godine na akumuliranu dividendu. dok neke korporacije ne isplaćuju dividendu uopšte već je reinvestiraju u biznis. što može dovesti i do bankrotstva.5. Prednosti akcionarskog društva Zbog toga što se akcionarsko društvo smatra pravnim licem ovaj oblik organizovanja ima nekoliko specifičnih prednosti u odnosu na druge forme biznisa. ako je nominalna vrijednost akcije 100 €. 95 . Kada korporacija odluči da proda dodatnu emisiju običnih akcija. 8.8. ukoliko ona bankrotira. kompetentniji i objektivniji ljudi. akcionari ne snose odgovornost za dugove korporacije. To im omogućuje da na aktivan način odlučuju o tome kako će korporacija poslovati. ali ne može natjerati da akcionari plaćaju dugove korporacije iz vlastitih sredstava.5€ dividende. Izbor forme vlasništva se poveća objektivnost monitoring funkcije jer nemaju prisne odnose sa drugim zaposlenim u kompaniji.Iz razloga što su sredstva i obaveze korporacija odvojena od vlasnika akcija. Vlasništvo nad akcijama . Dividende se u SAD obično isplaćuju kvartalno. Lakoća prenosa vlasništva . Ovo pravo je važno jer omogućava akcionarima da održe svoju poziciju. Takoñe. Na primjer. ali imaju pravo da aktivno učestvuju u voñenju poslovne politike korporacije. Ovako akumulirana dividenda ima prvenstvo u isplati u odnosu na dividendu po osnovu običnih akcija.

sredstvima i opremi. 8. Kada se profit nakon oporezivanja isplaćuje akcionarima kroz dividendu. 96 . Korporacije. najčešće se navode: Dvostruko oporezivanje . Objelodanjivanje informacija . dugovima kao i opis funkcionisanja korporacije. obično kroz godišnji izvještaj.3. Nedostaci akcionarskog društva Kao nedostaci akcionarskog društva. Ovaj problem nemaju druge forme vlasništva. pored toga. Na osnovu ovakvih planova formira se dobar partnerski odnos izmeñu zaposlenog i poslodavca što može uticati na povećanje produktivnosti jer se na taj način motivišu zaposleni da bolje rade (ostvaruju dividendu pored uobičajene plate). Bitno je napomenuti da se ova situacija mijenja jer većima korporacija pravi planove za zaposlene po kojima im dodjeljuje akcije.8.Korporacije moraju obezbijediti informacije za svoje vlasnike. moraju davati izvještaje Komisiji za hartije od vrijednosti i drugim državnim agencijama. U slučaju da korporacija treba novčana sredstva ona jednostavno može izvršiti dodatnu emisiju akcija ili obveznica i ponuditi ih širokom krugu potencijalnih investitora u i van zemlje.5. Na taj način se vrši dvostruko oporezivanje dividende. Zaposleni koji nijesu akcionari obično ne brinu kako će sebe ugraditi u imidž korporacije i možda ne shvataju važnost ostvarenja profita za zdravlje korporacije. njihovi odnosi se komplikuju i mogu zapasti u poteškoće. Razdvojenost vlasničke funkcije od funkcije zaposlenog u korporaciji . Godišnji izvještaj sadrži finansijske informacije o profitu korporacije. Ova razdvojenost funkcija može da dovede do toga da zaposleni smatraju da od njihovog rada korist imaju samo vlasnici.Od svih oblika organizovanja biznisa. Izbor forme vlasništva Kontinuitet . Ako su ljudi iz menadžmenta u isto vrijeme i akcionari.Kontituisanje korporacije može biti skupo. Potrebno je javno objavljivanje i plaćanje različitih taksi.Iz razloga što korporacije lako mogu naći sredstva za finansiranje one imaju veliki potencijal i lako izvrše ekspanziji na nacionalna i internacionalna tržišta. Potencijal za ekspanziju .Kao pravno lice korporacija mora platiti porez na svoj profit. proizvodima i planovima za budućnost. Do bankrotstva korporacija dolazi zbog njene nemogućnosti da ostvaruje profit.Korporacija se ne osniva na odreñen rok i smrt nekog od akcionara ili njegovo povlačenje ne utiče na poslovanje korporacije. Što je veća korporacija to se traži više informacija i po strukturi i po kraćim vremenskim intervalima. prodajama. Korporacija postoji do momenta njenog bankrotstva. Eksterni izvori finansiranja . dividenda se oporezuje kao lični prihod vlasnika. korporacije najlakše dolaze do eksternih izvora finansiranja.Mnogi zaposleni nijesu akcionari u korporacijama u kojima rade. Konstituisanje korporacije . a zaposleni nijesu.

6. 3. 7. 97 . 4. 5. 9. Izbor forme vlasništva Pitanja za diskusiju 1. 8. Navedite prednosti i nedostatke inokosnog preduzeća. Koja prava proizilaze iz običnih i preferencijalnih akcija? Navedite prednosti i nedostatke korporacije. Koje su osnovne karakteristike partnerstva? Definišite sadržaj ugovora o partnerstvu. Nabrojite forme vlasništva preduzeća. Objasnite prednosti i nedostatke partnerstva? Šta je korporacija? Objasnite anatomiju korporacije. 2.8.

trebalo bi da budete u stanju da: definišete principe uspješnog finansiranja biznisa. 9. MODELI FINANSIRANJA BIZNISA 98 . objasnite vrste kapitala. opišete vlasničke i dužničke izvore kapitala. identifikujete bankarske i nebankarske izvore dužničkog kapitala. diskutujete o prednostima i nedostacima različitih izvora kapitala.POGLAVLJE 9 MODELI FINANSIRANJA BIZNISA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje.

Veliki broj prezentacija potencijalnim investitorima može da „ukrade” vrijeme potrebno za upravljanje rastućom kompanijom. Uvod Svakako. Internet je omogućio da prsti preduzetnika budu značajan resurs u pronalaženju informacija koje omogućavaju pronalazak kvalitetnih finansija. Preduzetnici u ovoj fazi shvate da je prikupljanje sredstava kontinuirana aktivnost. Cilj ovog poglavlja jeste da uputi na potencijalne izvore finansiranja biznisa i da ukaže na osnovne karakteristike pojedinih izvora. Drugi izvori finansiranja – od velikih korporacija. Da bi zadovoljili tražnju za sredstvima koja proizilazi iz njihovog biznisa preduzetnici trebaju da budu kreativni isto koliko i prilikom stvaranja ideja za njihove proizvode i usluge. Internet omogućava sve to uz niske troškove! Preduzetnik ove informacije ne bi trebao zanemariti. Riječ je o odluci koja će uticati na kompaniju tokom čitavog životnog vijeka. a ne sprint”. preduzetnici treba da upamte sljedeće „tajne” uspješnog finansiranja: Izbor pravih izvora kapitala za biznis može biti podjednako važna odluka kao i izbor prave forme vlasništva ili lokacije. Neki tradicionalni izvori finansiranja danas igraju manju ulogu u finansiranju malog biznisa u odnosu na prošla vremena. Prikupljanje sredstava zahtijeva vrijeme i napor. tako da preduzetnici moraju dobro da odmjere sve svoje opcije prije nego što se odluče za konkretne izvore finansiranja. kupaca preko meñunarodnih investicionih fondova do državnih i lokalnih programa za podršku malom biznisu – danas imaju značajnu funkciju. Što je stepen podudarnosti veći to će kompanija biti uspješnija. jedan od osnovnih problema sa kojim se susrijeću preduzetnici jeste pronalaženje kvalitetnih izvora sredstava za finansiranje biznisa. Ponekad su preduzetnici iznenañeni nivoom energije koju je potrebno uložiti da bi se njihov rastući biznis „nahranio” novcem.9. Novac je tu negdje – ključ uspjeha je znati gdje ga tražiti. Kada „traže” kvalitetne izvore finansiranja. šansu da doñu do informacija o izvorima sredstava do kojih bi na drugi način teško došli. Taj problem je naročito izražen kod start up biznisa zbog nivoa rizika sa kojim se povezuje otpočinjanje nekog biznisa. Preduzetnici moraju uraditi svoj domaći zadatak prije nego što krenu u potragu za kapitalom. Kreativnost je važna u izboru izvora finansiranja. Razumijevanje koji je izvor finansijskih sredstava najbolji za pojedine faze rasta i razvoja kompanije i poznavanje i učenje o izvorima finansiranja može biti ključno za uspjeh. posebno onima koji traže realitivno male iznose sredstava. Ne treba posebno napominjati da je pronalazak sredstava za finansiranje biznisa veoma delikatan i dugoročan zadatak. Koristite ih! Internet obično preduzetnicima nudi. Dobro se pripremiti prije obraćanja potencijalnim kreditorima ili investitorima. U„lovu” na kapital ne dozvolite da potencijalni sporazum 99 . Modeli finansiranja biznisa 9. „Prikupljanje sredstava je maraton. Jedan finansijski analitičar je rekao da je veoma važno da se potrebe za kapitalom kompanije u što većoj mjeri podudaraju sa izvorima kapitala.1.

9. 9. Pod kapitalom se podrazumijeva svaka vrsta bogatstva koja se koristi za proizvodnju dodatnog bogatstva. Kreditori fiksnih sredstava očekuju na nabavka ovih sredstava poveća efikasnost i profitabilnost biznisa.2. Fiksni kapital Fiksni kapital je potreban za nabavku fiksnih ili trajnih sredstava kao što su objekti. finansiranje prodaje na kredit. isplatu nadnica i zarada i za bilo koje druge neočekivane hitne slučajeve. njihova očekivanja usmjerena su i na to da fiksni kapital kreira poboljšane tokove gotovine i na taj način obezbijedi lakšu otplatu zajma. Prodaja na kredit. Vrste kapitala Da bi postao uspješan preduzetnik od pojedinca se zahtijeva da postane vješt sakupljač finansijskih sredstava. Kreditori radnog kapitala očekuju da on produkuje bolji tok gotovine koji će omogućiti nesmetanu otplatu duga. kompjuteri i oprema.2. ideju i sl. Uobičajenio je da su veće sume investitrane u ovu vrstu sredstava i da su kreditni uslovi za fiksna sredstva povoljniji. ovo zahtijeva solidan biznis plan. Novac investiran u ovu vrstu sredstava je „zamrznut” jer ne može biti iskorišćen u druge svrhe. On postoji u mnogim oblicima u biznisu uključujući gotovinu. Modeli finansiranja biznisa propadne zbog nespremnosti da prezentirate svoju biznis ideju potencijalnim kreditorima i investitorima na jasan. Pored toga.2. Računovoñe radni kapital definišu kao tekuća sredstva umanjena za tekuće obaveze. Naravno. To je kapital koji je potreban da bi se finansirale uobičajene kratkoročne aktivnosti kompanije. U start-up kompanijama.2. Kapital za rast Kapital za rast. Potrebna za radnim kapitalom se povećava zbog neujednačenog priliva i odliva gotovine iz biznisa usled normalnih sezonskih oscilacija. Preduzetnicima su potrebne tri različite vrste kapitala: 9.2.9. koncizan i ubjedljiv način. zalihe. Ovaj posao zahtijeva više vremena i energije nego što mogu zamisliti većina osnivača biznisa. 9. Radni kapital Radni kapital predstavlja povremene izvore finansiranja za biznis. Oni su shvatili da je u ovom vremenu potrebno napraviti široku mrežu da bi se došlo do potrebnih finansijskih sredstava. opremu. sezonske promjene u prodaji ili nepredvidive promjene u tražnji će kreirati fluktuacije u toku gotovine bilo koje male kompanije.1.3. suprotno od radnog kapitala nije povezan sa sezonskim fluktuacijama u malom biznisu. Radni kapital se koristi za finansiranje zaliha. Potreba za kapitalom za rast se povećava kad se postojeći biznis širi ili 100 . plaćanje računa. Preduzetnici se danas češće oslanjaju na više različitih izvora finansiranja u odnosu na prošlost kada je postojao uglavnom jedan izvor finansiranja. prikupljanje kapitala može lako trošiti i polovinu preduzetnikovog vremena i može trajati mjesecima dok se proces ne završi. zemlja.

1. Modeli finansiranja biznisa mijenja svoju primarnu putanju. Vlasnički izvori kapitala Kada su u pitanju vlasnički izvori finansiranja. prijatelji i finansijske institucije. 101 .1.povraćaj (veći rizik na kreditna sredstav podrazumijeva veći prinos na pozajmljena sredstva). Osnovna prednost ove vrste kapitala je ta što se on ne mora vraćati kroz otplate već njegovi vlasnici dijele profit i imaju pravo glasa prilikom donošenja odluka o budućnosti kompanije.3. 9. Dužnički kapital preduzetnici pozajmljuju i moraju ga vraćati sa kamatom. Bez obzira na predhodno dobijanje kredita za biznis može biti veoma teško. Iako su ova tri tipa kapitala meñusobno meñuzavisna svaki od njih ima specifične izvore. Vlasnički i dužnički izvori kapitala U cilju javnog pristupa fenomenu izvora finansiranja čini se cjelishodnim prethodna podjela istih. Preduzetnici imaju veći procenat vlastitog kapitala u periodu otpočinjanja biznisa u odnosu na druge faze. 9. Takoñe. Preduzetnici očigledno uočavaju benefite samofinansiranja – to je najčešći izvor finansiranja kod otpočinjanja biznisa. Iako je predhodno tačno kreditni izvori kapitala su jeftiniji u odnose na investitore jer investitori obično zahtijevaju veće stope povrata u odnosu na kreditore. Vlasnici malog biznisa obično plaćaju stopu koja se sastoji iz stope koju banka naplaćuje kreditno najsposobnijim preduzećima plus par procenata. Kao i kreditori radnog kapitala. Friend. kreditori kapitala za rast očekuju da on poboljša profitabilnost i na taj način utiče na poboljšanje toka gotovine i omogući nesmetan povratak sredstava. Iako pozajmljeni kapital vlasniku omogućava da zadrži kompletnu kontrolu nad biznisom on se mora iskazati kao obaveza u bilansu stanja i mora biti otplaćen sa kamatom.3. 9. karakteristike i efekte na biznis i njegov dugoročan rast koje preduzetnik mora prepoznati. Financial Insitutions) odnosno porodica. Mnogi od njih se moraju osloniti na odreñene dužničke izvore da bi pokrenuli biznis. Lična ušteñevina Za otpočinjanje biznisa preduzetnici prvo sredstva traže u vlastitim (izvorima) džepovima.3. vlasnici MSP su u nepovoljnom položaju kada je u pitanju period povraćaja kredita i grejs period. obzirom da kreditori mali biznis smatraju rizičnijim od velikog vlasnici malog biznisa plaćaju veću kamatnu stopu na kredite u odnosu na vlasnike velikih preduzeća. Sopstveni kapital predstavlja ličnu investiciju vlasnika u biznis i ponekad se naziva rizični kapital jer se investitori u slučaju bankrotstva biznisa prvo susrijeću sa rizikom gubljenja sredstava koja su sami investirali u biznis. Veoma mali broj preduzetnika ima toliki iznos sopstvenog kapitala da može finansirati kompletne potrebe biznisa u početnoj fazi. Pored toga. oni su prihvatljivi pod skraćenicom „3F” (Family. To je najjeftiniji izvor finansiranja! Što prije izvučete pare iz sopstvenog džepa imaćete veći udio vlasništva u biznisu.1.9. Kreditori su brojniji u odnosu na investitore. zbor relacije rizik .

preduzetnik mora iskreno predstaviti investicionu šansu i prirodu rizika povezanog sa ulaganjima. Sredstva porodice i prijatelja su izvrstan izvor početnog kapitala i biznis mogu razviti do te mjere da postane interensantan za ostale privatne investitore. Modeli finansiranja biznisa Kreditori i investitori očekuju da preduzetnici ulože vlastiti novac u svoj biznis. i voljni su da investiraju novac u kompaniju u ranim fazama. Sa druge strane. Ovi privatni investitori ili „anñeli” su individue koje imaju sredstva i koji su sami preduzetnici voljni da investitraju u start up biznis u zamjenu za odreñeni procenat vlasništva u biznisu. Takoñe.2. U praksi ovi investitori u dužem periodu biznisu donose značajne izvore finansiranja. Tačnije. ako imaju interes u nekoj industrijskoj grani). Nerealna očekivanja i nerazumijevanje rizika dovela su do raskida mnogih prijateljstava. Zbog njihovih relacija sa osnivačem biznisa ovi ljudi će najverovatnije biti voljni da investiraju. Nakon pražnjenja vlastitih izvora.3.4. takoñe. U mnogim slučajevim anñeli investiraju i iz nekih drugih razloga.9. Meñutim. Sredstva koja dolaze od anñela predstavljaju segment sa najvećim rastom kada su u pitanju izvori finansiranja biznisa.1. da investiraju svoja sredstva. 9. Sljedeći korak u pronalaženju sredstava su privatni investitori.1. Biznis anñeli Nakon investiranja sredstava iz sopstvenih izvora i investiranja sredstava članova porodice i prijatelja voljnih da investiraju.3. Sa druge strane neke investicije generišu povrat mnogo viši nego što su očekivali članovi porodice i prijatelji koji su investirali i to ponekad zna da izazove i neka druga osjećanja. 9. rijetko koji je u mogućnosti da sam isfinansira biznis. gdje preduzetnici da traže kapital? Drugo mjesto su prijatelji i članovi porodice koji su možda voljni da investiraju u biznis. prema statističkim podacima. potencijalni investitori nisu voljni. Da bi izbjegao takve probleme. Veliko zaduživanje u početnim fazama biznisa pravi pritisak na tok gotovine preduzeća u kasnijim fazama. a oko 20% eksternih investicija u mali biznis dolazi od velikih korporacija.1. a ne samo ekonomskih (npr. 9. Prijatelji i članovi porodice Iako većina preduzetnika prvo gleda u vlastite džepove i bankarske račune da bi finansirali biznis. ukoliko preduzetnik postane manjinski vlasnik biznisa to može negativno da utiče na njegov entuzijazam da stvara profit.3.3. unutrašnje opasnosti vrebaju u slučaju investitranja porodice i prijatelja. tri od četiri biznis pokreću uz pomoć eksternih izvora finansiranja. ne ulaganje velikog dijela sopstvenog kapitala preduzetnika stavlja u situaciju da pozajmljuje velike iznose na koje plaća kamatu ili da se odrekne značajne proporcije vlasništva u biznisu. Korporacije i ostala privredna društva Velike korporacije nalaze interesa da investiraju u mala preduzeća. Danas. mnogim preduzetnicima nedostaje još „sjemenskog” kapitala. Male kompanije nemaju samo korist od finansijske 102 . Često su oni više strpljivi i manje nametljivi u poslovima oko biznisa od drugih eksternih investitora. Ako preduzetnik nije voljan da uloži vlastita sredstva u biznis. mnogo prije nego što se pojave institucinalni investitori i venture capital preduzeća. oko 300 velikih korporacija širom svijeta investiraju u mlada preduzeća.

9. Dužnički izvori kapitala Dužničko finansiranje podrazumijeva izvore finansiranja koje preduzetnik pozajmljuje i na koje plaća kamatu.1. koja bi inače bila zatvorena se otvaraju u slučaju da mala kompanija dobije značajnog strateškog partnera u vidu velike korporacije. Preduzetnici koji su zainteresovani za dužničke izvore finansiranja se susrijeću sa velikim brojem opcija kredita koji se razlikuju u kompleksnosti. Jedna. Interesantan način prikupljanja sredstava je svakako i javna ponuda akcija preduzeća. ali bez obzira na to mali biznis može da naiñe na ozbiljne prepreke prilikom dobijanja zajma. npr. Banke su dosta konzervativne u donošenju odluka o kreditiranju i više preferiraju kreditiranje stabilnih.2. banke su prvi izvor dužničkog finansiranja. Od ostalih izvora finansiranja napomenućemo i venture kapital preduzeća – to su profitno orjentisana preduzeća koja prikupljaju kapital i investiraju ga u biznis u ranim fazama. kanali distribucije. 9. Komercijalne banke su srce finansijskog tržišta za mala preduzeća. U ovom slučaju preduzeće svoje akcije nudi na tržištu kapitala svim zainteresovanim investitorima. za vlasnike malog biznisa. Podatak iz statistike govori da samo 5% do 8% malih preduzeća u otvaranju dobija kredit od banke. Razumijevajući različite izvore kapitala – privatnih i državnih kreditora – njihove karakteristike. tehnička ekspertiza. marketing know-how i kontakti sa mnogim važnim kupcima i dobavljačima. Banke žele da 103 . dostupnosti i fleksibilnosti. u odnosu na finansiranje početnika. omogućivajući im dobijanje velikog broja različitih kredita. Banke Komercijalne banke. 9. Neke studije su pokazale da komercijalne banke obezbjeñuju 64% kredita dostupnih malom biznisu u poreñenju sa 12.2. uspostavljenih biznisa. Dakle. još važnija korist je da male kompanije kroz investicije velikih korporacija dobijaju kredibilitet. već imaju i mnoge druge benefite iz ove relacije. te zbog toga moraju plaćati veće kamate na pozajmljena sredstva (kamatna stopa zaračunata preduzećima sa najvećim kreditnim rejtingom uvećana za par procenata). Iako je prethodno tačno kreditni izvori kapitala su jeftiniji u odnose na investitore jer investitori obično zahtijevaju veće stope povrata u odnosu na kreditore. Iako ovakvo finansiranje biznisa omogućava vlasniku da zadrži cjelokupno vlasništvo u biznisu ono se mora evidentirati kao obaveza u bilansu stanja i dug mora biti otplaćen sa kamatom u nekom periodu u budućnosti.3% koje obezbjeñuju komercijalne finansijske kompanije. Bitno je napomenuti da sve ove kreditne opcije nijesu podjednako povoljne. Važno je napomenuti da zbog prirode poslovanja malog biznisa oni spadaju u grupu povjerilaca većeg rizika u odnosu na velike korporacije. Uzimajući u obzir rizik koji nosi investiranje u ovaj biznis investitori zahtijevaju veće stope povraćaja od kreditora. Kreditori su brojniji od investitora. koji veruju u ideju preduzetnika. Modeli finansiranja biznisa injekcije koju im daju velike korporacije.3.3. preduzetnici mogu značajno povećati šanse za dobijanje kredita. sljedeći najveći izvor finansijskih sredstava za mala preduzeća. Vrata. za koji se procjeni da može brzo rasti i donositi značajan profit.

koje banke obično odobravaju preduzećima za kupovinu opreme. Obično se ovi zajmovi otplaćuju mjesečno ili kvartalno. trgovine. one će sigurno odobravati i srednjoročne i dugoročne kredite. kao sredstvo obezbjeñenja. Kada vrednuju kreditni zahtjev preduzeća. Iz tog razloga banke dobro analiziraju gotovinski tok preduzeća. takoñe. zalihe i sl. a kao obezbjeñenje može biti sama oprema. Čak i u slučaju uzimanja obimnog obezbjeñenja. Kratkoročne pozajmice. Kada finansira nabavku opreme. One razmatraju funkcionisanje preduzeća u prošlosti i proučavaju finansijske izvještaje kako bi procijenili njegovu buduću poziciju.2. U posljednje vrijeme i velike bankarske institucije prepoznaju mala preduzeća i individualni biznis kao svoje tržište nudeći im povoljnije bankarske proizvode putem specifičnih kreditno-garantnih šema. banke se fokusiraju na gotovinski tok. Male kompanije se susrijeću sa većim izazovom aplicirajući za srednjoročni ili dugoročni kredit zbog većeg rizika kojem se u slučaju njihovog odobravanja izlaže banka.9. Prvo pitanje u glavama bankara. nekretnina ili ostale fiksne aktive. Kratkoročne pozajmice sa rokom dospijeća manjim od jedne godine. žele dokaze stabilnosti u kompaniji. Jednan od najčešćih zajmova je omogućavanje kupovine na rate. Nebankarski izvori Iako se njima preduzetnici prvo obraćaju banke nijesu jedini kreditori.3. koji omogućavaju malom preduzeću da dobije pozajmicu zalažući sredstva kao što su potraživanja. Modeli finansiranja biznisa vide dokaze o uspješnosti kompanije prije nego što odobre zajam. banka obično vrši pozajmicu od 60% do 80% od vrijednosti opreme. Ako odobre kreditni zahtjev malom i srednjem preduzeću banke žele da vide dovoljno gotovine u gotovinskom toku da se kredit bez problema može vratiti. Studije pokazuju da male banke imaju više razumijevanja i sklonije su pozajmljivanju sredstava manjim preduzećima. Čak i ne profitabilne kompanije čija analiza finansijskih izvještaja ne bi ubijedila bankare da odobre 104 . distributere koji imaju veliki iznos potraživanja i zaliha. Kratkoročni i dugoročni krediti koji su po pravili obezbjeñeni kolateralom. obimno obezbjeñenje kredita ili kreditnu garanciju kreditno garantnog fonda. Ovi izvori obično popunjavaju izvore za finansiranje radnog kapitala (kupovinu zaliha. komercijalnim finansijskim kompanijama. imaju rok dospijeća duži od jedne godine i obično se koriste za finansiranje rastućeg i fiksnog kapitala. kako bi bile sigurne da biznis generiše dovoljno gotovine za povraćaj sredstava. U ovom dijelu ćemo skrenuti pažnju na ostale izvore dužničkog finansiranja. koji je obično na mjesečnom nivou se usklañuje sa radnim ciklusom opreme koja se nabavlja. su najčešći oblik kredita koje komercijalne banke odobravaju malim preduzećima. kada razmatraju jedan ovakav biznis plan je da li preduzeće može da generiše dovoljan iznos keša da bi otplatilo zajam. korišćenje raznih povoljnosti u slučaju plaćanja kešom). ili drugim kreditorima. zadnja stvar koju banke žele je da preduzeće propadne i da kroz aktiviranje obezbjeñenja primora vlasnika da vrati zajam. 9. Riječ je obično o manjim komercijalnim bankama. Ovaj vid finansiranja je naročito pogodan za proizvoñače. Kreditori koji svoju pozajmicu baziraju na aktivi preduzeća.2. finansiranje prodaje na kredit. Iako banke u prvoj liniji preduzećima omogućavaju dobijanje kratkoročnih kredita. a naročito kada su u pitanju prihodi i njihove projekcije iz kojih donose zaključke o sposobnosti preduzeća da vraća zajam. Srednjoročni i dugoročni krediti. Plan otplate kredita. Banke.

Naravno njihov primarni interes je da stvore dobar kreditni portfolio te prilikom odobravanja ovih rizičnijih aranžmana traže obezbjeñenje kreditnih sredstava. kako bi zamijenili dotrajalu opremu.9. Na taj način pokrivaju svoje eventualne gubitke. Ovaj vid finansiranja je sličan trgovačkom kreditu sa nekim razlikama. kad je u pitanju kamata. Obično su dobavljači i ostali povjerioci spremni finansirati preduzetnika od 30 do 60 dana bez kamate. 105 . Ovo ne znači da oni ne prave jasne finansijske projekcije za preduzeće prije odobrenja zajma. veoma važno je da kad preduzetnik od dobavljača dobije ovakav kredit na kratak rok on je obično bez kamate. ali oni su više zainteresovani za vrijednost aktive koja se nudi kao sredstavo obezbjeñenja. Finansiranje opreme. Neke kompanije preferiraju kupovinu opreme na lizing u odnosu na velike investicije u fiksnu aktivu. koja nijesu toliko produktivna. Ono što je. Zbog njihove trenutne dostupnosti trgovački krediti su veoma važan izvor finansiranja za preduzetnike. Kada banke zbog velikog rizika odbiju da daju kredit preduzetniku koji otpočinje svoj biznis on može pokušati da dobije trgovački kredit. Obično ovi povjerioci daju relaksirajuće uslove finansiranja sa periodom otplate koji je jednak ili manji životnom ciklusu opreme. Trgovački krediti. Obično su ovi krediti. ne povoljniji u odnosu na pozajmice iz banke. Modeli finansiranja biznisa kredit na ovaj način mogu doći do sredstava. takoñe. Ove asocijacije su specijalizovane za finansiranje realne imovine. Brokerske kuće su takoñe uključene u obezbjeñenje sredstava svojim klijentima i to obično rade po povoljnijim uslovima u odnosu na banke. Zbog toga što za odobrenje ovih kredita uzimaju adekvatno obezbjeñenje one ne traže kompletne finansijske projekcije za tražioca kredita. Kao i banke i ove kreditore zanima gotovinski tok kompanije. Uobičajeno je da na ove kredite nema preciziranog perioda otplate i on traje sve dok tržišna vrijednost portfolija kojim klijent raspolaže zadovoljava minimalne zahtijeve. Vrijednost kredita koju će kompanija dobiti zavisiće od vrijednosti sredstava i procentualne vrijednosti sredstava koju kreditor odobriti u vidu zajma. Štedno kreditne asocijacije. Ove pozajmice su jeftinije jer su sredsvo obezbjeñenja za ove pozajmice akcije i obveznice u portfelju klijenta – koje spadaju u kvalitetno i likvidno sredstvo obezbjeñenja. Ovi krediti se brzo realizuju. Time se omogućava kompanijama koje su siromašne gotovinom a bogate sredstvima. Riječ je o potencijalnim davaocima kredita koji su spremni tolerisati veći rizik prilikom odobravanja kredita. Komercijalne finansijske kompanije. Brokerske kuće u saradnji sa bankama. Zbog činjenice da su spremne tolerisati veći rizik kamatne stope na sredstva ovih finansijskih institucija su veće. da uz pomoć ovih sredstava doñu do gotovine za finansiranje rasta komanije ili trenutne krize likvidnosti. Štaviše nije rijedak slučaj da brokerska kuća ponudi čitavu liniju kredita za klijente koji otvore račun u brokerskoj kući. Obično je mnogo lakše dobiti trgovački kredit u formi mjesečnih otplata nego kredit od banke. Krediti ovih asocijacija temelje se na hipoteci. Uobičajeno je da ovi dobavljači nakon jednog aranžmana ponude preduzeću nabavku nove opreme. Kada banka odbije da odobri preduzetniku kredit on može potražiti sredstva kod kod komercijalnih finansijskih kompanija. Većina prodavaca opreme omogućuje preduzetnicima kupovinu opreme na odloženo plaćanje.

Obveznice. Najpoznatije su po obezbjeñivanju potrošačkih i zajmova za kupovinu automobila. Osiguravajuće kuće. mjesečni anuitet (kamata i rata). Iako tek osnovane. Obveznice su uvijek bile popularan izvor dužničkog finansiranja za velike korporacije. ustupa preduzetniku ili vlasniku malog biznisa pod odgovarajućim finansijskim uslovima. Oni se obično odobravaju na osnovu vrijednosti realne imovine koja se nabavlja. period povraćaja. postoji rizik odobravanja ovakvih kredita. Lizing kompanija i korisnik lizinga (preduzetnik) potpisuju Ugovor o lizingu kojim su precizirani: kamatna stopa na korišćeno sredstvo. Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Lizing – Oblik finansiranja kojim se. Pozajmice po osnovu polise osiguranja odobravaju se na osnovu iznosa koje se kroz premije uplaćuju.9. Brokeri obično zahtijevaju 30% "prostora" – riječ je o iznosu do kojeg se može smanjiti vrijednost portfolija klijenta prije nego što brokerska kuća zatraži od klijenta do obezbijedi još gotovine ili hartija u cilju obezbjeñenju pozajmice. Ove aktivnosti utiču na to da vlasnici biznisa doñu do povoljnih finansijski sredstava za pokretanje i razvijanje biznisa. Uplatom posljednjeg anuiteta korisnik lizinga po osnovu odredbi Ugovora postaje i vlasnik predmetnog osnovnog sredstva. vozila. Osiguravajuće kuće generalno nude dvije vrste pozajmica: zasnovane na polisi osiguranja i zasnovane na hipoteci. Programi sa državnog nivoa. mašine. Mnoge od ovih unija su voljne obezbijediti sredstva svojim članovima za otpočinjanje biznisa. računari i sl. 106 . oprema. Procedure dobijanja kredita su slične onima u banci. veliki broj rastućih kompnija može pronaći sredstava kroz emisiju obveznica u slučaju da banke i ostali kreditori kažu ne. Ako se klijent ne odazove zahtijevu brokera on može prodati njegov portfolio i namiriti svoja potraživanja. ali su iznosi odobrenih kredita obično manji. Osiguravajuće kompanije će odobriti od 75% do 80% vrijednosti imovine i omogućiće period otplate od 25 do 30 godina tako da otplate ne vrše pritisak na gotovinski tok preduzeća. Za mnoge vlasnike malog biznisa osiguravajuće kuće mogu biti značajan izvor kapitala za biznis. kompanije nijesu sposoban kandidat za emisiju obveznica. Jednom kada se prikupi dovoljan iznos novca preduzetnik može pozajmiti do 95% vrijednosti tokom bilo kojeg perioda vremena. Lizing kompanija je vlasnik osnovnih sredstava (zgrade. Kreditne unije.). U velikom broju država postoje programi sa državnog i lokalnog nivoa koji su sponzorisani od strane države. Obično je potrebno dvije godine da bi se akumulirao dovoljan iznos da bi se kredit odobrio. a čiji je cilj pružanje kvalitetne podrške razvoju biznisa. Kreditne unije su neprofitna finansijska udruženja koje promovišu štednju i obezbjeñuju kredite njihovim članovima. najčešće oprema. Osiguravajuće kompanije nude povoljne kamatne stope koje su obično ispod preovlañujućih bankarskih kamatnih stopa. Zavoda za zapošljavanje Republike Crne Gore i sl. Veoma mali broj vlasnika malog biznisa shvataju da im na raspolaganju stoji ovaj značajan vid finansiranja. Modeli finansiranja biznisa Meñutim.).000 €. Na ovaj način država može ostvarivati ciljeve svoje ekonomske politike. U Crnoj Gori postoji nekoliko kreditnih linija čiji su nosioci državne institucije (kreditne linije Fonda za razvoj malih i srednjih preduzeća. Osiguravajuće kompanije odobravaju pozajmice na osnovu hipoteka na dugi rok i na osnovu realne imovine čiji je minimum limitiran na 500.

3. Objasnite tajne uspješnog finansiranja. 6. Objasnite ulogu biznis anñela. 107 . Koja je uloga poslovnih banaka u finansiranju biznisa? Navedite nebankarske izvore kapitala. 7. Definišite vrste kapitala.9. Navedite razlike izmeñu vlasničkih i dužničkih izvora finansiranja. Prijatelji i članovi porodice kao izvori finansiranja. 2. 4. Modeli finansiranja biznisa Pitanja za diskusiju 1. 5.

trebalo bi da budete u stanju da: definišete pojam biznis etike. razumijete biznis okruženje. razumijete upravljanje rizikom. objasnite etičko biznis okruženje. 10. BIZNIS ETIKA 108 . opišete pojam i vrste društvene odgovornosti preduzeća. objasnite pojam i vrste rizike. identifikujete najčešće oblike etičkih dilema preduzetnika.POGLAVLJE 10 BIZNIS ETIKA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje.

ocjenjivanje i odreñivanje načina za ispunjavanje ciljeva. Kolektivno gledano. promovišu se moralna i etička načela i izgrañuje adekvatna poslovna kultura i poslovni ambijent. Upornost – Doslednost u ispunjavanju cilja. Današnji razvoj biznis etike je raznovrstan i u velikoj je zavisnosti od kulturnih osobenosti u različitim zemljama. već ide dalje i u svoj spektar uključuje razna socijalna pitanja. Kao jedna od kategorija koje igraju ključnu ulogu u današnjem poslovanju. ne može računati na ostvarivanje uspjeha ukoliko u svom radu ne njeguje i primjenjuje pravila etičnosti. sagledavanje svih spomenutih aspekata prilikom donošenja odluka i nije tako beznačajan proces. Etika u preduzetničkom procesu zauzima ključno mjesto. Svaka odluka koju donosi rukovodilac i/ili uprava nekog preduzeća treba da sagleda sve aspekte vezane za potrošače. sa jasnom vizijom. Etika se odnosi na vjerovanje u to šta je dobro. šta je ispravno a šta pogrešno. Strpljenje – Odnosi se na smirenost u ponašanju. bitnosti i samopoštovanja. Današnje poslovanje karakteriše bitnost primjene etičkih normi i pravila. splet pisanih i nepisanih načela i pravila kojima se odreñuje poželjno ponašanje pojedinaca ili grupa u različitim područjima meñuljudskih odnosa. zaposlene. ličnost samu sebe doživljava kao moralno zdravu i odgovornu osobu. Osjećaj ponosa i pripadnosti preduzeću. kako profitna tako i neprofitna. a šta neprihvatljivo. Svaka organizacija. investitore i društvo u cjelini. Etika u biznisu ima svoje mjesto i svoju svrhu. to se odnosi na skladnost u upravljanju preduzećem. Biznis etika ne vodi samo računa o pitanjima koja su usko vezana za poslovanje. pravnim propisima i slično. Perspektiva – Svakodnevno razmišljanje. usmenim pravilima ili kombinaciji obje vrste pravila. zaposlenosti i dobrobiti potrošača. nadanjima i vrijednostima. tradiciji. tako i u biznisu donošenje neke odluke nije uvijek baš jednostavno. Njena uloga se najviše osjeća prilikom definisanja poslovne misije. etika posjeduje odreñene moći koje se mogu podijeliti u nekoliko sljedećih grupa: Svrha – Individualno. Tako imamo da se biznis etika u nekim zemljama razvija isključivno na pisanim normama. Etika se može odnositi na individuu ili kolektiv u cjelini. Biznis etika i rizik 10. Ponos – Osjećaj uspješnosti. interesi su različiti i često se ne podudaraju sa svima. a šta loše. Na ovaj način se obezbjeñuje transparentnost. Definicija biznis etike Etika je nauka o moralu. meñu kojima se ističu pitanja zaštite životne sredine. rijetko se dešavaju situacije koje su jasno iskristalisane o tome šta je dobro a šta loše. Kao nauka. etika se zasniva na običajnim normama. Dugoročni uspjeh je rezultat moralnog ponašanja u kompaniji. Usklañenost poslovnih postupaka u skladu sa moralnim načelima.10. Biznis etika je 109 .1. U zavisnosti od toga kom nivo menadžmenta pripadaju. šta je moralno prihvatljivo. Kao i u životu. Meñutim. ciljeva i strategije. kojoj socijalnoj kategoriji ili departmanu u preduzeću. ona uključuje primjenu moralnih standarda i principa u situacijama koje su vezane za primjenu poslovnih aktivnosti.

2. Kako uticati i povećavati svijest o etičnosti kod zaposlenih? Ovo je pitanje na koje ne postoji univerzalan odgovor. Istraživanja su pokazala da skoro 80% zaposlenih u kompanijama vjeruje u odanost ciljevima i obećanjima koja su iskazali. South-Western College Pub. biznis etika je dobila na svom značaju. Tranziciona etika. istraga.. Oni se povinuju spoljnim pravilima. koji su u prilici da demonstriraju svoje lične principe etičnosti. Turistička etika.10.49 Velike kompanije danas posjeduju posebne departmane ili nekoliko menadžera koji isključivo vode računa o sprovoñenju etičkih normi i pravila. Profesionalna etika. Etičko biznis okruženje U vrijeme kada na biznis sceni postoji veliki broj hapšenja. postojanje nekog kodeksa u sličnim kompanijama nije samo praksa već i obaveza. korupciju i sl. O jačini i snazi biznis etike govori i podatak da se ona danas može svrstati u nekoliko podkategorija. Radi se zapravo o mogućnostima zloupotrebe od strane bilo kojeg zaposlenog koji ima pristup računaru. jer se radi o individuama sa različitim sklonostima i osobenostima. Kao što je već rečeno. Contemporary busines. Za razvoj etičkog poslovnog okruženja važno je sagledati sve faze kroz koje prolazi svaki pojedinac i to: 1. naročito u oblasti informatike. Naime. Louis E. Prekonvencionalna faza – pojedinac prvenstvano razmatra svoja očekivanja i želje prilikom donošenja odluka. Finansijska etika. and David L. ali i od etičkih osobina kojima teži sama organizacija. Biznis okruženje u kojem se danas ostvaruju poslovne aktivnosti i ispoljavaju etička pravila i norme karakteristično je po tome što ga odlikuje individualnost menadžera i zaposlenih. meñu kojima su najžnačajnije: Ekonomska etika. Menadžerska etika. Na taj način ostvaruje se veliki stepen rizika od otkrivanja povjerljivih informacija i tajni kompanije. tužbi. Marketinška etika. oformljena je komisija (Sentencing Commission) koja se bavi institucionalizacijom etičkih pravila i normi. kroz procese odlučivanja i sprovoñenja poslovnih aktivnosti. 49 Boone. Danas je skoro nemoguće pronaći preduzeće ili neku drugu ozbiljnu organizaciju koja nema Pravilnik o ponašanju i etičkim standardima. ne samo u poslovnim prostorijama. Poslovna etika. Kurtz. 10. Razvoj i njegovanje ovih principa je jako važno za razvoj tehnologija. osuda za poslovne prevare. Biznis etika i rizik veoma zavisna od individualnih karakteristika. ali samo iz razloga straha od kazne ili nade da će zavrijediti neku nagradu ili drugu satisfakciju. 2005 110 . u SAD odlukom Senata.

Lojalnost vs. Biznis etika i rizik 2. and David L. tako i na kolege iz kompanije. obrazovnih. 2005 111 . Takoñe. Često se odnosi na interes onoga koji donosi odreñenu odluku ili ima mehanizme za njeno sprovoñenje. Pod takvim uticajem se kreira i vodi politika mnogih multinacionalnih kompanija. Što se tiče etičkog biznis okruženja. za bolje uslove rada. Integritet i poštenje – Odnose se na najviše moralne i etičke vrline i vrijednosti. da li biti lojalan kompaniji. kao i ljude sa kojima sarañuju. Whistle-blowing – Odnosi se na specifičan efekat kojim se na sva zvona objavljuju odreñene sumnje i informacije vezane za poslovanje kompanije ili odreñenih njenih pojedinaca. Konvencionalna faza – pojedinci su svjesni i ponašaju se odgovorno prema svojim poslovnim zadacima. menadžeri i zaposleni su: Konflikt interesa – Situacija u kojoj dobrobit jednoj strani može biti rezultat velike štete za drugu ili više strana. South-Western College Pub. zaštitu životne sredine i slično. Najčešći oblik etičkih i moralnih dilema sa kojima se danas suočavaju preduzetnici. Tako imamo danas situaciju da se kompanije zalažu za mnogo bolja prava radnika..50 Rješavanje etičkih i moralnih dilema je danas veoma komplikovano i zahtjeva posebnu pažnju. Postkonvencionalna faza – je najviši stepen svijesti o ponašanju u skladu sa moralnim i etičkim načelima. meñutim slika se mijenja kada situacija i informacije o kompaniji nijesu baš pozitivni. pojedinac je spreman da prilikom razmatranja i donošenja odluka ide daleko uzimajući u obzir gotovo sve aspekte na koje se odluka može odnositi. Važno je napomenuti.10. Problemi koji su danas na tapetu etičkih i moralnih dilema su mnogo sofisticiraniji nego što su nekada bili. Npr. Biznis okruženje je veoma dinamično i nalazi se u stalnim promjenama njegovih karakteristika. može se reći da ono u stopu prati dinamičnost ukupnih promjena. svijest o etičnosti je znatno veća sa stepenom privredne i ekonomske razvijenosti. istina – Očekivanja menadžmenta i vlasnika su da svi njihovi zaposleni budu lojalni kompaniji. ili izaći sa istinom. kada su u pitanju pojedinci i njihova etička i moralna pravila. da ona jednim dobrim dijelom zavise od porodičnih. Osobe koje karakterišu ove osobine se smatraju veoma pogodim za obavljanje važnih menadžerskih ili drugih poslova. 3. Louis E. Kurtz. što može značiti i prikrivanje odreñenih informacija. Ovakva situacija se može rješavati u okvirima kompanije. kulturnih. ali ponekad zahtijeva i uplitanje sa strane. jer svojim osobinama ulivaju povjerenje i stabilnost u poslovno okruženje. Contemporary busines. Onda se mora napraviti odluka. religijskih i drugih vrsta karakteristika. kompanija Ribok (Reebok) bojkotuje tržište Burme iz razloga što je u ovoj zemlji na sceni nepoštovanje ljudskih prava i sloboda. Ovakvo ponašanje se odnosi kako na članove njihovih porodica. 50 Boone.

Etičko djelovanje – kodeks i treninzi ako nijesu ispraćeni adekvatnom slobodom za njihovu primjenu. Smjernice često pomažu u rješavanju nekih dilema koje postoje u okviru ličnosti. Etičko liderstvo – predstavlja najviši stepen primjene i realizacije etičkih pravila i normi u jednoj organizaciji. Svijest o postojanju etičkih normi i pravila Etički način rasuñivanja i razmišljanja Etičko djelovanje i Etičko liderstvo Svijest o postojanju etičkih normi i pravila – predstavlja osnovu razvoja etičke kulture ponašanja. 112 . gdje se mogu uočiti i razvrstati moguća rješenja. ako postoji nesigurnost potrebno je konsultovati se sa nekim i istrajavati na tome dok se ne dobije konkretan odgovor. Zaposlenima je potrebna pomoć u identifikovanju etičkih problema kada se sa njima suočavaju. koje organizuje uprava kompanije za svoje zaposlene. odnosno trude se da se njegova primjena odnosi ne samo na kompaniju već i na privatni život njihovih radnika.3. tj. U takvim situacijama kompanija budno prati koji zaposleni je uspješno završio kurs. korporativne kulture. kao i šira javnost. crno-bijele situacije. Iako etika nije nešto što se jednostavno može naučiti. Biznis etika i rizik 10. kako će to izgledati u nečijim drugim očima. Ovo podrazumijeva da menadžeri imaju sposobnost i kapacitet u priznavanju svojih grešaka i aktivno rade na njihovom rješavanju. Takoñe u sprovoñenju etičkih pravila i normi moraju biti uključeni i potrošači. kako bi se svakom zaposlenom olakšao put do donošenja adekvatne odluke i poslovanje učinilo prijatnijim. koji služi kao smjernica u radu i ono što kompanija očekuje da zaposleni sprovode u svom radu. praksa je pokazala da vježba i praktični treninzi daju više nego pozitivne rezultate. 4. Kompanije idu i toliko daleko da za svoje zaposlene otvaraju i telefonske linije. Etički način rasuñivanja i razmišljanja – kodeks o etičkom ponašanju pruža samo okvir za razvoj ovakvog načina razmišljanja. pri čemu je sve anonimno i diskretno. preko kojih oni mogu potražiti pomoć i savjet za njihove dileme. koje zaposleni mogu uvijek da nose sa sobom. On je dobar samo za tzv. ali nije upotrebljiv u svakoj situaciji. Neke od kompanija vode računa prilikom sastavljanja kodeksa. Tako imamo da se etičke i moralne norme i pravila primjenjuju u sprovoñenju odluka na četiri hijerarhijska nivoa: 1. Često se ovakvi kodeksi sastavljaju u manjim formama.10. 3. predstavljaće uzaludan trud i utrošen novac. donijeće se i realizovati isključivo u okviru atmosfere koja je kreirana i njeguje se u sklopu organizacione. U tom cilju se sastavljaju smjernice za sprovoñenje etičkih pravila i normi. Oblikovanje etičke strukture Svaka odluka koja je donešena ili treba biti donijeta. Sistem se sastoji u tome da uprava i njeni menadžeri nijesu samo tu da propagiraju etičke vrijednosti i pravila već i da im se povinuju i aktivno ih primjenjuju. koliko ste sigurni u odluku. Ovaj kodeks je obično ispraćen i mnogim programima i treninzima. Kako bi što efikasnije pomogla svojim zaposlenima u ovakvim situacijama kompanije sastavljaju odreñeni Kodeks etičnosti. kakav se osjećaj stvara prilikom donošenja odluke i njene realizacije. svi investitori. 2.

realizuju programe zaštite i prečišćavanja životne sredine. broju zaposlenih radnika i slično. pa tako kompanije veoma vode računa o tome koliki nivo plata ostvaruju. Ugljen-monoksid i sumpor se u ogromnim količinama izbacuju u atmosferu. Ova odgovornost podrazumjeva sagledavanje svih činilaca i faktora kada je u pitanju ostvarivanje profita. 4. Današnja slika je mnogo drugačija. 2. poboljšavaju postojeći. Razvoj kvalitetnih uslova za rad – nekada je snaga jedne zemlje mjerena u proizvodnim kapacitetima i prirodnim resursima koje je ona posjedovala. Profit je i dalje ostao primarni cilj svake kompanije. da li su uslovi za zapošljavanje jednaki. Poslovanje mnogih preduzeća se ostvaruje u interakciji sa okolinom. 113 . Biznis etika i rizik 10. Slična situacija je i u automobilskoj industriji. Društvena odgovornost preduzeća Još jedna od bitnih stavki u poslovanju kompanija u današnjim uslovima jeste i društvena odgovornost. vijeka prema predviñanima mnogih naučnika dovesti do velikih klimatskih poremećaja. grade bezbjedne i zdrave uslove za rad i proizvode proizvode koji su sigurni za korišćenje. Kompanije danas stvaraju ne samo bolje uslove za rad. društvenog blagostanja na osnovama koje omogućavaju dobrobit svih.10. koja u sebi uključuje odgovornost prema cijelom društvenom okruženju u kojem se obavlja ne samo primarna već i sve ostale aktivnosti. osavremenjuju zdravstveni kapaciteti.4. ali su se uslovi poslovanja malo promijenili. a to su: 1. Putem ovih programa skreće se pažnja na negativnost korišćenja nekih proizvoda kakvi su alkohol i duvan i narkotici. Ovakvi proizvodi utiču na povećanje cijena. Akcenat se stavlja na proizvode koji se mogu reciklirati i koji za sobom ne ostavljaju štetne materije. gdje sva istraživanja predviñaju veliku efikasnost automobila sa hibridnim napajanjima. kao što je efekat „staklene bašte“. sposobnostima. Zaštita životne sredine – povećanom potrošnjom energije i svih vidova fosilnih goriva dolazi do klimatskih promjena širih razmjera. a neke od kompanija se trude da kroz razne dobrotvorne manifestacije i dobrotvornim radom tu interakciju učine čvršćom. njihovom obrazovanju. Društvena odgovornost se realizuje preko četiri različita nivoa. U ovakvim uslovima način da se smanji emisija štetnih gasova i drugih vidova zagañenja je postala imperativ za mnoge kompanije. snaga jedne države se ogleda u ljudima. koje će tokom 21. Nekada se ovaj stepen odgovornosti mjerio doprinosom koji je kompanija davala ukupnoj ekonomiji i izražavala se u broju proizvedenih i/ili prodath proizvoda. 3. ali svakako na duže staze gledano efekat je maksimalno pozitivan. poštuju kulturološke i druge različitosti izmeñu ljudi. Prema društvu Prema potrošačima Prema zaposlenima i Prema investitorima i finansijskim institucijama Odgovornost prema društvu se realizuje putem podrške kroz nekoliko programa: Javni zdravstveni problemi – pomaže se i doniraju programi kojima se pronalaze novi ljekovi. potrošačevog zadovoljstva. vještinama i spremnosti da se one inkorporiraju u radni duh. Preventivno se utiče i pokušavaju spriječiti pojedini nus efekti korišćenja pomenutih proizvoda.

kako na nivou kompanije tako i pojedinačno. To je osnovni kriterijum za prihvatanje njihovog proizvoda i njegovu prodaju na tržištima. ali i one koji su pušači. Ova se prava realizuju kroz sljedeće programe: Pravo na sigurnost – kompanije su dvostruko obavezne. čak i u slučajevima kada to utiče na smanjenje njihove prodaje i profita.10. Takoñe. kreira se jedna pozitivna klima ne samo u kompaniji već i u njenom užem i širem okruženju. Pravo na izbor – garantuje potrošaču slobodu da samostalno i bez ičijeg pritiska donese odluku koji će proizvod kupiti i koristiti. Svaki proizvod mora imati dovoljno informacija koje obezbjeñuju potrošaču mogućnost da donese odluku o kupovini. jer je opšte poznata i prihvaćena činjenica da su potrošači najvrednija i najbitnija imovina koju posjeduje neka kompanija. Razvijajući i njegujući ovakav duh. Objavljivanje lažnih ili krivih informacija je u mnogim zemljama i zakonski kažnjivo. Potrebno je obezbijediti radnu okolinu od raznih fizičkih prijetnji. ukoliko se desi da se uoče nedostaci na nekim proizvodima. žalbu ili podvalu o upotrebljivoj ili bilo kojoj drugoj vrijednosti proizvoda koji je kupio. Biznis etika i rizik već aktivno utiču na obrazovanje svojih postojećih ali i budućih radnika. moralno i zakonski. Odgovornost prema zaposlenima se odnosi na sposobnost da kompanija procijeni vrijednost znanja i sposobnosti svojih zaposlenih i izgradi sistem njihovog vrednovanja. Za ispunjavanje ovih prava potrebno je voditi računa o: Zaštiti na radu . kao što su požari. Korporativna filantropija – se odnosi na programe podrške svim dobrotvornim aktivnostima. Odgovornost prema potrošačima je srž svake marketing strategije savremene kompanije. Aktivnosti se ne zadržavaju na tome. na dobrobit svih. da proizvode proizvode koji će biti sigurni za njihove potrošače. Pravo na iskaz – se odnosi na slobodu potrošača da izrazi svoje mišljenje. kompanija je dužna da obezbijedi i uslove za one ljude koji su nepušači. Od kvaliteta i brzine njegove reakcije. zavisiće i njegov imidž na tržištu. ide se i korak dalje.uslovi u kojima privreñuju zaposleni moraju biti osigurani i zaštićeni od bilo kakvih opasnosti ili prijetnji. a sve u cilju borbe sa izazovima u poslovanju i izgradnji konkurentskih prednosti. Ipak. elementarne nepogode i druge povrede koje mogu nastati kao posledica obavljanja poslovnih aktivnosti. Društveno odgovorne kompanije dosledno primjenjuju ovo pravilo. a sve u cilju stalnog rasta i razvoja. Pravo na informisanost – jeste pravo na dostupnost svih relevantnih informacija o proizvodu koji je predmet kupovine ili razmatranja. Potrebno je obezbijediti mirnu atmosferu i skladnu 114 . proizvoñač je taj koji treba da ih otkloni. tj. Kompanije koje su meñu prvima prepoznale značaj ljudskog potencijala i uslova za njihov rad krupnim koracima gaze u novu budućnost. pa se omogućavanjem ličnog prosperiteta važni kadrovi vezuju za kompaniju dugoročno.

Danas veliki broj kompanija obezbjeñuje i kreira uslove za rad licima sa hendikepom. zaposlene.10. a tako i prema etičkim i moralnim obavezama koje se postavljaju pred njom. Biznis etika i rizik harmoniju za rad. rasnoj i etničkoj pripadnosti Odgovornost prema investitorima i finansijskom okruženju se tiče obaveze kompanije da se jednako odgovorno odnosi prema zakonskom. već i na cjelokupnu društvenu zajednicu. 115 . Jednakim šansama za uspjeh na poslu Poštovanju godina starosti. polnoj. Ovo dobija na značaju ako se u obzir uzme činjenica da propadanje jedne kompanije može multiplikovano loše da se odrazi ne samo na investitore.

116 . Što je biznis etika? 2. 3. Navedite karakteristike etičkog biznis okruženja. Biznis etika i rizik Pitanja za diskusiju 1.10. Objasnite pojam i vrste društvene odgovornosti preduzeća.

trebalo bi da budete u stanju da: definišete pojam inovacije. 11. identifikujete izvore inovacija. UPRAVLJANJE INOVACIJAMA 117 . razumijete osnovne vrste strategija istraživanja i razvoja.POGLAVLJE 11 UPRAVLJANJE INOVACIJAMA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. opišete pojam i ulogu istraživanja i razvoja. objasnite proces inovacije.

1. Sam pojam potiče iz latinskog jezika od riječi in. većina inovacija je skoncentrisana na njih. ali nije imao upotrebnu vrijednost).. Do inovacija se ne dolazi tako što pojedinac pokušava da „bude pametan“. obilježavaju jedan duži vremenski period. do većine inovacija se dolazi velikim radom. ili daje novu mogućnost upotrebe već postojećem resursu. izmijenili svijet. Do njih dolaze „rasijani naučnici zakopani u laboratorijama“. Inovacija kreira resurs! Inovacija dovodi do stvaranja novog resursa koji do tada nije postojao (ili je postojao.11. pronalazak pisma ili nastanak Interneta. koji mu omogućava da ostvari dodatni profit na tržištu. zemni gas i rude se nijesu smatrali resursom sve dok čovjek. uvoñenje ekrana veće rezolucije kod mobilnih telefona ili reorganizacija sektora u preduzeću su primjeri konzervativnih inovacija. Sposobnost inoviranja je najznačajnjiji faktor stvaranja konkurentske prednosti i uspjeha preduzeća u današnje vrijeme. Svaka inovacija koja nam povećava raspoloživo vrijeme (tako što smanjuje vrijeme potrebno za izvršavanje odreñenih procesa) ili nam daje više informacija. „oživljavanje“ starijeg proizvoda i slično. proizvodni proces. Primjeri ovakvih inovacija su pronalazak vatre. Upravljanje inovacijama 11. Nafta. Naravno. kroz brojne inovacije.2. inovacije se dijele na: Epohalne . Mada su neke velike inovacije zaista nastale na ovaj način. stil upravljanja.inovacije koje. ambalaži ili pojedinim funkcijama. Epohalne inovacije drastično mijenjaju pravila igre na tržištu. nije našao mogućnost da ih preradi i iskoristi. Inovacije čak ne moraju biti ni fizički opipljive. „bljeskovi genijalnosti“ koji nastaju korišćenjem metode „prst na čelo“. organizaciona struktura. 11. pridobijanje novih kupaca. Inoviranjem preduzeće stvara "privremeni monopol". koja znači novo..specifične inovacije koje izdvajaju proizvod u odnosu na ostale. kao što su promjene u dizajnu.inovacije koje uvode manje.). Ova vrsta inovacija služi za bolje pozicioniranje proizvoda na tržištu. kao što im samo ime kaže. Inovacije diferencijacije proizvoda . koji su. Proces inovacije Kako nastaje inovacija? Stereotip su tzv. Povećanje štedljivosti motora. treba voditi računa o činjenici da inovacije ne moraju biti samo tehničke prirode. S obzirom da su danas dva najvrednija resursa u ekonomiji vrijeme i informacija. korisne promjene u svakodnevni život. Pored 118 . Inovacije su neophodne za opstanak. omogućava nam da stvorimo više. koja znači u i riječi novus. rast i razvoj preduzeća i za izmjene konkurentske pozicije. Pojam inovacije Inovacija predstavlja svaki sistem organizovanih i svrsishodnih aktivnosti usmjerenih na stvaranje promjena (novi proizvod. svaki na svoj način. Konzervativne . Dobar primjer je projektna organizacija koja je izazvala revoluciju u poslovanju preduzeća! Na osnovu veličine promjene koju sa sobom nose. Inovacija povećava potencijal proizvodnje bogatstva.

Gurnuta od strane ponude („supply push“) – Inovacija koju „gura“ ponuda nije zasnovana na tržišnoj potrebi. koja često vodi standardizaciji proizvoda.11. Meñutim. 3. istraživanjima tržišta. Invencija – Prvi korak u kom dolazi do koncipiranja nove ideje i kreacije nove mogućnosti za novi proizvod. Ovakve inovacije nose mnogo veći rizik (ali i veći potencijalni profit). Privredni pregled. Iz tog razloga. iz razloga što tržište nije dovoljno efikasno u kreiranju novih potreba. za realne probleme koji postoje. Identifikuju se potrebe potrošača i stvaraju se novi proizvodi (ili inoviraju stari) kako bi se odgovorilo tim potrebama. Kako je to slikovito objasnio jedan od najuspješnijih menadžera prehodnog vijeka.51 Kada se te inovacije prezentiraju tržištu one ne izgledju komplikovano – većina ljudi se pita: „Kako se ovoga nisam sjetio ranije?“. Uspješni proizvodi bivaju imitirani ili poboljšavani od strane drugih preduzeća. Upravljanje inovacijama toga. njihov odgovor bi bio . jedna od najčešćih grešaka je vezivanje inovacija za budućnost . Difuzija – Kasnija primjena inovacije. ova faza se često označava i kao faza imitacije.inovacije treba da budu vezane za sadašnjost. inovacija može nastati na dva načina: Vučena od strane tražnje („demand pull“) – Ovaj način nastanka inovacija je češći. Piter Draker kaže da je inovacija „organizovan i sistematizovan rad“. Sa aspekta tržišta. uvoñenje nove ideje u opštu upotrebu. Piter. Da bi invencija postala inovacija mora da postigne uspjeh na tržištu. već preduzeće samo kreira potrebe i tražnju za svojim proizvodom. Kao što se može primijetiti posmatranjem faza inovacionog procesa. Beograd. demografskih kretanja itd. Uspješnost pronalaska na ovom prvom koraku se uglavnom ocjenjuje na osnovu tehničkih kriterijuma. Velike inovacije uglavnom nastaju na ovaj način. inovacija mora biti potvñena na tržištu da bi bila „priznata“ kao inovacija. uslugu ili proces. 2. praćen ozbiljnim analizama. radi se samo o još jednom pronalasku (invenciji).bržeg konja!”. takve inovacije najbolje prolaze na tržištu i najzastupljenije su u preduzetništvu. U suprotnom. „Da sam pitao svoje mušterije šta je to što bi oni htjeli. automobilski magnat Henri Ford. Inovacija – Tržišna potvrda invencije. 1991 119 . Inovacije i preduzetništvo. 51 Draker. Takvi proizvodi uglavnom donose stabilne prihode i nose relativno mali rizik (s obzirom da su nastali usljed potrebe koja je identifikovana na tržištu). prvenstveno zbog činjenice da tržište može da ne prihvati proizvod. U ovoj fazi tehničke kriterijume zamjenjuju komercijalni. Sam proces inovacije teče u tri koraka i to: 1.

b) Nepodudarnost izmeñu realnosti i pretpostavke o njoj – ljudi zbog pogrešnih pretpostavki pogrešno opažaju realnost. kompanija IBM je zahvaljujući svom personalnom računara (IBM PC) izrasla u pravog giganta. Prema Drakeru. Beograd. Zahvaljujući pravilnoj procjeni situacije. izvori inovacija mogu biti:52 1. kao što su industrija čelika i industrija papira. zbog još bržeg rasta troškova. Nepodudarnosti – korišćenje nepodudarnosti izmeñu onoga „što jeste“ i onoga „što bi trebalo da bude“. Nerijetko se dogaña da nagli porast tražnje. Primjeri neočekivanog uspjega su otkriće penicilina od strane Aleksandra Fleminga (Alexander Fleming) ili otkriće najlona od strane kompanije Dipon (DuPont). grčki državnik i orator Demosten je govorio da su mali dogañaji često počeci velikih poduhvata. Ovakav uspjeh. Problem je u stvari bio u sporom utovaru/istovaru i dugom 52 Draker. Tipični primjeri za ovakve nepodudarnosti su industrije. te prilike traže puno više od puke sreće ili intuicije . b) Neočekivani promašaj – korišćenje neuspjeha kao izvora za inovaciju. a zatim ih je sušio kako bi izvukao vodu iz njih. Razlikuje se više vrsta nepodudarnosti: a) Nepodudarnost izmeñu ekonomskih realnosti jedne privredne djelatnosti – radi se o slučaju kada rast tražnje za nekim proizvodom i/ili uslugom ne dovodi do očekivanog povećanja profitabilnosti. bude iskorišćen od strane nekog imitatora. Privredni pregled. 2. nije uspio da dobije papir.one traže da preduzeće tragaju za njima. s obzirom da je neočekivan. koje su prošle kroz velike probleme zbog pogrešne percepcije i nepodudarnosti izmeñu rasta profita i rasta troškova.11. prelazak sa poslovnih na personalne računare u svijetu se desio dosta naglo. Meñutim. ali je zato dobio čips (na engleskom – crisp)! Obogatio se zahvaljujući čipsu i postao svjetski poznat. Dugo vremena se smatralo da će prekomorski saobraćaj izumrijeti jer su brodovi spori i nerentabilni. Na primjer. često zatiče sve protagoniste nespremne. Naravno. Slično tome. Ser Vilijam Krisp (Sir William Crisp) je pokušavao da od krompira dobije papir. c) Neočekivani spoljni dogañaj – korišćenje neočekivanog spoljnjeg dogañaja za inovacije. Neočekivano – neki neočekivani dogañaj se pojavljuje kao izvor inovacija. 1991 120 . Piter. a kada se pojave pružaju veliku šansu. Upravljanje inovacijama 11. Izvori inovacija Još u petom vijeku prije nove ere. Inovacije i preduzetništvo. Prvo je sjekao krompir na veoma tanke listove. prouzrokovan neočekivanim uspjehom.3. da se često pojavljuju. Razlikuju se sljedeći slučajevi: a) Neočekivani uspjeh – pojedinac ili kompanija sasvim slučajno dolaze do inovacije (serendipity). Piter Draker kaže da povoljnih prilika ima svuda.

ove proizvode treba prvenstveno pozicionirati kao proizvode koji služe kao poklon. veoma brzo se prihvataju. U ovakvoj situaciji je veoma značajno otkloniti tu kariku u lance koja stvara probleme. 4.Na primjer Parker ili Mont-Blanc naliv-pera nisu konkurenti drugim markama naliv-pera ili hemijskih olovki. Ono što je zajedničko za sve je. s obzirom da su bile teške. zbog prirodnog načina odvijanja procesa. FedEks (FedEx) i Di-Ejč-El (DHL) su potpuno promijenili svijet uvoñenjem usluge hitnih pošiljki. Ukoliko proizvoñač uvidi tu nepodudarnost. osnivač kompanije Kodak. a u duvanskoj industriji se od '20-ih godina XX vijeka skoro nije pojavila ni jedna nova velika svjetska kompanija. Promjene u opažanju – razlika u tome kako tržište percipira stvari i kakvo je realno stanje (slično je nepodudarnosti izmeñu opaženih i stvarnih vrijednosti) Jedna kompanija iz SAD je proizvela novu mišolovku. Demografska kretanja – predstavljaju značajan izvor inovacija zasnovan na kretanjima strukture stanovništva.11. veoma efikasna. pronašao je foto-aparat sa fotografskim filmom kako bi zamijenio staklene ploče. da kada doñe do njih. koje su do tada korišćene. Upravljanje inovacijama vremenu koje je brod provodio u luci. a ne kao sredstvo za pisanje. koja je moderna. U softverskoj industriji Microsoft suvereno vlada već oko deceniju i po. Potreba procesa – svakodnevni proces poslovne aktivnosti je nepresušan izvor inovacija. Pronalaskom kontejnera to vrijeme je skraćeno i prekomorski saobraćaj je preporoñen! c) Nepodudarnost izmeñu opaženih i stvarnih vrijednosti i očekivanja klijenata – dešava se kada proizvoñač i tržište ne percipiraju proizvod na isti način. „Tempiranje“ lansiranja na tržište Ford Mustanga za bejbi-bum generaciju (djeca roñena u periodu od kraja II svjetskog rata do sredine '60-ih godina XX vijeka) je doprinijelo da ovaj automobil postane jedna od ikona američkog društva. a imala je istu cijenu kao i obična mišolovka. 5. Ju-Pi-Es (UPS). uvoñenjem pokretne trake Henri Ford (Henry Ford) je napravio revoluciju u masovnoj proizvodnji u automobilskoj industriji. jer ih kupci kupuju uglavnom kako bi ih poklonili drugoj osobi. Privredne i tržišne strukture – u većini grana privredne i tržišne strukture se veoma teško mijenjaju. jer je takvu inovaciju moguće patentirati. Džordž Istmen (George Eastman). 3. a zatim je i prodati ostalim proizvoñačima u grani. U industriji proizvodnje aluminijuma već više od jednog vijeka dominira ista kompanija. dok je nekada teže doći do njih. ima mogućnost da drugačije pozicionira svoj proizvod i na taj način ostvari ekstra-profit. Nekada se te inovacije nameću same po sebi. Iz tog razloga. Na primjer. neophodne su krupne inovacije kako bi se kompanija održala na vrhu. Kada doñe do promjena u ovim strukturama. Meñutim. lomljive i nepogodne za upotrebu. 6. lokalne vlasti su odgovorile proizvodnjom specijalnog "gumiranog asfalta". d) Nepodudarnost u okviru ritma ili logike procesa – javlja se kada neki korak u procesu "odudara" i samim tim usporava čitav proces. kao odgovor na problem gomilanja starih automobilskih guma. U okrugu Los Anñelesa. na tržištu nije 121 .

Novo znanje – predstavlja „super-zvijezdu“ preduzetništva.R&D) jedan od najvažnijih izvora inovacija. bilo je potrebno da proñe 1. Tako je npr. Mala preduzeća. a potrebno je i do 30 godina da budu prihvaćene. 7. 62. s obzirom da su neki od najznačajnijih pronalazaka. električna sijalica ili personalni računar djelo preduzetničkih poduhvata Vrlo često kod ljudi postoji pogrešna pretpostavka o inovacijama – inovacijama se smatraju samo krupna naučna dostignuća.. za njihov razvoj su potrebna najveća sredstva. kao što su laser. a neki od njih su: Loša ideja Loš proizvod (kvalitet. U praksi je sasvim drugačije. tubama za pastu za zube koje se ne deformišu. ni vremena da čeka da bi se njegova ideja isplatila. tako da su i dalje kupovali stare mišolovke. godine. uspijevaju da proizvedu 4 puta više inovacija od srednjih preduzeća. Meñutim. dizajn. cijena. Postoji čitav niz razloga zbog kojih bi neka inovacija mogla da bude neusješna. Smatra se da je jedna takva mašina otvarala vrata na Aleksandrijskoj biblioteci.700 godina kako bi parna mašina počela da se koristi u svijetu! Mala i srednja preduzeća su najznačajniji generator inovacija. za jednaku sumu uloženog novca.. koje uspiju na tržištu. donose najveći profit. Novo preduzeće nema ni mnogo novca da ulaže. Inovacijama zasnovanim na novom znanju je potrebno od 25 do 35 godina kako bi počele da daju pozitivne rezultate na tržištu. a čak 24 puta više inovacija od velikih preduzeća. "ovozemaljske" inovacije koje brzo nalaze tržište i omogućavaju sticanje profita. Istraživanje i razvoj se u praksi sprovodi kroz tri faze: 122 . Inovacija je sve od točka do spajalice! Mnogo je veći broj tzv. selotejpom. "sitnih inovacija" koje neće promijeniti svijet. bila isuviše lijepa da bi je bacili. zatražio od svoje bake da mu na dva kotura žice spojenim metalnom trakom isplete vunu. Zato su za preduzetništvo karakteristične manje. slučaj sa hlebom rezanim na parčad („izumio“ ga je Otto Frederick Rohwedder 1912. domaćice nisu htjele da je kupuju jer im je bilo žao da je bace! Mišolovka je.iako se radilo o mišolovci za jednokratnu upotrebu. poboljšane proizvode. Tako je napravio prvi štitnik za uši na svijetu. godine). koja je koštala isto koliko i obična. pokretne stepenice. performanse. pošto mu je bilo hladno. No i takve. konzervativne inovacije nisu uvijek predodreñene na usojeh. Upravljanje inovacijama prošla zbog stvari koju proizvoñač ni u snu nije mogao da predvidi . ali u svakodnevnom životu mnogo znače. i tako zaradio ogromno bogatstvo. godine nove ere opisao i napravio prvi model parne mašine. Meñutim. ali zato donose veliki novac. Ovakve sitne inovacije možda ne donose veliku slavu... klima ureñaj. po njihovim riječima. Inovacije zasnovane na novom znanju. Desetak godina kasnije je napravio sopstvenu fabriku i patentirao svoj proizvod. Petnaestogodišnji Amerikanac Chester Greenwood je 1873. Ovo i ne treba mnogo da čudi. dok se ostale stvari zanemaruju. Pod istraživanjem podrazumijevamo plansko traganje u cilju otkrivanja novog znanja koje bi bilo korisno za razvoj novih proizvoda.) Pogrešan trenutak za lansiranja proizvoda na tržište Danas su istraživanje i razvoj (Research & Development .11. Malo ljudi zna da je još Heron iz Aleksandrije. Preduzetnici ne treba da jure „epohalne“ inovacije! Za takve inovacije je potrebno mnogo novca i mnogo vremena da bi se razvile. Razvoj predstavlja prevoñenje rezultata istraživanja ili nekog drugog znanja u plan za nove.

neophodno je obezbijediti dovoljno sredstava. Neke od osnovnih vrsta strategija koje se primjenjuju u procesu istraživanja i razvoja su: Ofanzivna strategija – Cilj je postignuti vodeću ulogu na tržištu u oblasti uvoñenja novih proizvoda. koja je vezana za nastup preduzeća na tržištu. Upravljanje inovacijama 1. Naime. jeste da li nastupiti sa manjim brojem proizvoda i pokušati stvoriti veće tržišno učešće (manji broj proizvoda zahtijeva manje istraživanja) ili nastupiti sa većim brojem proizvoda (diversifikacija. metod ili sistem koji se mogu patentirati ili zadržati kao poslovna tajna. Fundamentalna istraživanja nisu usmjerena na neki praktični cilj. kao i kako da nastupe na tržištu. ali je i rizik njene primjene veoma visok. a premalo će učiniti preduzeće nekonkurentnim. Druga dilema. Kada je u pitanju istraživanje. Rezultat uspješnog istraživanja i razvoja je znanje koje će biti od koristi preduzeću i potrošačima. 2. Kvalitetno obavljen proces istraživanja i razvoja je preduslov za uspjeh inovacije na tržištu. 123 . U suprotnom. Eksperimentalni razvoj – Korišćenje naučnog znanja da bi se stvorio novi proizvod. Ova istraživanja se uglavnom vrše od strane kompanija sa krajnjim ciljem primjene rezultata istraživanja u komercijalne svrhe. Ova strategija donosi visoke potencijalne zarade. poliester. Fundamentalna istraživanja predstavljaju osnovu za dalja. ali je usmjereno prema cilju (praktičnoj svrsi). kao i pripremiti se za eventualne neuspjehe prilikom razvoja novih proizvoda. ali se rezultati moraju dijeliti što smanjuje potencijalni profit. Pored ove dvije opcije. Pored toga. može značajno doprinijeti povećanju uspješnosti ovog procesa. već se pokušava da se pomjere granice ljudskog saznanja. instituti i privatne kompanije koje imaju iskustva u ovoj oblasti. Koriste je uglavnom moćne kompanije kao što su Dipon (bavi se proizvodnjom “novih” materijala kao što su najlon. adekvatne ljudske i tehničke kapacitete. Da bi se proces istraživanja i razvoja obavio uspješno. istraživanje i razvoj mora biti u funkciji rasta i razvoja preduzeća i usklañeni sa tempom rasta. S obzirom da je sam proces dosta skup i dugotrajan. Ovu vrstu istraživanja obavljaju naučnici i rezultati takvih istraživanja predstavljaju javno dobro. moraju biti ispunjene odreñene pretpostavke. javlja se dilema da li samostalno razvijati proizvod ili se povezati sa nekom drugom organizacijom i obavljati zajedničko istraživanje i razvoj. preduzeća se često nalaze u dilemi kako da pristupe samom istraživanju. Saradnja sa naučnoistraživačkim institucijama kao što su fakulteti. Primijenjeno (aplikativno) istraživanje – Preduzima se u cilju sticanja novih znanja. previše investiranja u istraživanja i razvoj može učinite preduzeće nelikvidnim. U drugom slučaju proces teče brže i manje košta.11. usluga. Fundamentalno (bazično) istraživanje – Originalno izučavanje koje se preduzima u cilju povećanja ukupnog znanja i razumijevanja zakona prirode. primijenjena istraživanja. finansijski jake kompanije mogu i kupiti gotova tehnološka rješenja od drugih kompanija ili istraživačkih institucija. Rezultat primijenjenih istraživanja je konkretan proizvod. koja zahtijeva mnogo veće istraživanje i razvoj). 3. Eksperimentalni razvoj podrazumijeva izradu prototipa i dovoñenje ideje do stepena komercijalizacije.

Cilj strategije je praćenje lidera i brz prodora na tržište nakon što tržišni lider predstavi svoj novi proizvod. koji su ponekad bolje od originalnog proizvoda. Primjer za ovu strategiju predstavlja kineska automobilska i informatička industrija. Tajvan i Singapur.Konkurišu na tržištu kroz modifikacije tuñih proizvoda. Kreativni (inovativni) imitatori . Koka-Kola sa svojom „Novom Koka-Kolom“ (New Coke) ili Soni (Sony) sa svojim pandanom VHS standardu (Betamax). Imitatorska strategija . Defanzivna strategija – Suština defanzivne strategije je u izbjegavanju visokog rizika. Prema načinu imitiranja razlikujemo dvije različite strategije. Upravljanje inovacijama teflon.11.). Čak i najveće kompanije su pravile greške. Najveći rizik kod ofanzivne strategije je da li će tržište uopšte prihvatiti novi proizvod. 124 . uspješno koristili Japanci. Ovu strategiju su. sredinom XX vijeka. a zatim i Koreja. grafičko okruženje za operativne sisteme. proizvode kao što su Ajpod (iPod). Ova strategija zahtijeva mogućnost stvaranja funkcionalnih i adaptivnih inovacija na proizvodu i svojstvena je malim preduzećima koja ne mogu sebi da priupte da budu tržišni lideri. kao npr. Jedna od najvažnijih karika u ovoj strategiji je jak marketinški nastup. Ajfoun (iPhone) i sl.Sastoji se u imitiranju proizvoda koje je već lansirala konkurencija. „Puki“ imitatori .Proizvode identične kopije tuñih proizvoda. kevlar) i Epl (Apple) (kompanija koja je izumila kompjuterski miš.

3.11. Koje su faze u procesu istraživanja i razvoja? 11. 4. Koje su faze u procesu inovacije? Objasnite razliku izmeñu inovacije i invencije. 2. Navedite dileme koje se vezuju za proces istraživanja i razvoja. Objasnite vezu izmeñu malih preduzeća i inovacija. 125 . Zašto preduzetnici ne bi trebali da se “prave pametni”? 10. 12. Upravljanje inovacijama Pitanja za diskusiju Šta je inovacija? Koji su pozitivni efekti inovacija? Navedite vrste inovacija. 6. Koji su mogući izvori inovacija? 8.ona gurana od strane ponude ili povučena od strane tražnje? 7. Koje su strategije moguće u procesu istraživanja i razvoja? 1. Koja je inovacija rizičnija za preduzeće . 5. 9.

objasnite pojam. trebalo bi da budete u stanju da: definišete pojam preduzetničke infrastrukture.POGLAVLJE 12 PREDUZETNIČKA INFRASTRUKTURA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. opišete koncept. PREDUZETNIČKA INFRASTRUKTURA 126 . 12. ulogu i vrste naučnih parkova. vrste i prednosti klastera. objasnite pojam i ulogu biznis inkubatora. identifikujete usluge koje pruža biznis inkubator.

1. Stopa preživljavanja malog biznisa 100% 100% 90% 80% % Preživjelih 65% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nova 2 4 6 8 10 46% 36% 29% 25% Godine Grafikon 1 Stopa preživljavanja malog biznisa Kao što se može vidjeti na grafiku. U ekonomiji. Naime. što je svojevrstan problem jer je baš ovim ekonomijama neophodno da imaju jak sektor malih i srednjih preduzeća kako bi mogla brže da prebrode tranzicioni period. Stope mortaliteta su još više u manje razvijenim ekonomijama. obrazovni sistem. kao i riječi struere što znači sklapati. Poslije 10 godina. 53 NFIB Small Business Policy Guide.C. poput ekonomija u tranziciji. zakonski okvir.12. Ovako visoka stopa mortaliteta ima dva negativna efekta – manje ljudi će se opredjeljivati da se bavi privatnim biznisom usljed visokog rizika. Meñutim. NFIB. 127 . 2004. Pojam preduzetničke infrastrukture Riječ infrastruktura je latinskog porijekla i potiče of riječi infra što znači ispod. to nije jednostavno ostvariti. a s druge strane i postojeća preduzeća će morati da posluju konzervativnije jer nisu sigurna da li će njihovi partneri u poslu opstati na dugi rok. Washington D. neiskusnih menadžera i manjka finansijske stabilnosti prije svega. telekomunikacije. već poslije dvije godine jedna trećina novootvorenih preduzeća se ugasila. dok ih je poslije 4 godine nestalo više od pola53. zbog ograničenih resursa. energetika. U prethodnim poglavljima je jasno prikazan značaj malih i srednjih preduzeća i razvoja preduzetništva za ekonomiju jedne zemlje.). odnosno podlogu.. samo će četvrtina novih preduzeća i dalje poslovati.. U početku se riječ infrastruktura uglavnom koristila u vojnoj industriji i grañevinarstvu. mala i srednja preduzeća imaju mnogo višu stopu mortaliteta od velikih preduzeća. infrastruktura je skup različitih sistema koji osiguravaju efikasno i neprekidno odvijanje neke djelatnosti (saobraćaj. Lako je zaključiti da bi svakoj zemlji trebalo da bude interes da ovaj sektor bude što jači i zdraviji. uglavnom označavajući osnovu za razvijanje nekog poduhvata.. Preduzetnička infrastruktura 12.

a koji se tiču preduzetništva i malih i srednjh preduzeća. Od državnih institucija u Crnoj Gori. u kojima je akcenat stavljen na razvoj informacione tehnologije i telekomunikacija. telekomunikacionu infrastrukturu (pošta. Mada u literaturi postoji polemika oko tačnih odrednica ova tri termina. Predstavlja neophodan preduslov za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća. pruge. klasteri i biznis inkubatori. podršku preduzetnicima pružaju Fond za razvoj. čistoća. tržišta novca i kapitala. Naučni parkovi U literaturi se najčešće mogu sresti tri termina. fiksna i mobilna telefonija. poslovanjem s inostranstvom i sl.Skup zakona i propisa koje donose državni organi. Obuhvata državne. koja označavaju približno isti pojam: naučni parkovi (science parks). energetsku infrastrukturu (struja. razvoj adekvatne preduzetničke infrastrukture. gradski saobraćaj).Državni i privatni univerziteti. mješovite i privatne institucije koje pomažu razvoj preduzetništva. 128 . koja će dati podršku preduzetništvu i malim i srednjim preduzećima. kao što su naučni parkovi. štedno-kreditne asocijacije. Obrazovnu infrastrukturu . mogu se obezbijediti kvalitetniji uslovi za razvoj preduzetništva. a naučni parkovi na više praktično primjenljive tehnologije. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Zavod za zapošljavanje. internet) i komunalnu infrastrukturu (vodovod i kanalizacija. 12. kao što su banke. Preduzetnička infrastruktura Iz ovih razloga. dobijanjem dozvola. najprihvaćenija je teorija da su naučni parkovi i istraživački parkovi praktično sinonimi.Vrlo često. uz finansijsku infrastrukturu. Finansijsku infrastrukturu .2. Smanjenjem regulative u vezi sa osnivanjem preduzeća. Pored državnih institucija. Ponekada se pravi razlika u tome da su istraživački parkovi više orijentisani na fundamentalna istraživanja. je od izuzetno velikog značaja. gas). Fizičku infrastrukturu . istraživački parkovi (research parks) i tehnološki parkovi (technology parks). dobijanja konsultantske pomoći i regrutovanja kvalitetnih ljudskih resursa.12. Preduzetnička infrastruktura se može podijeliti na: Zakonsku infrastrukturu . kao i specifične modele finansijske podrške poput “biznis anñela” i “venture” kapitala.Obuhvata sve javne i privatne finansijske institucije. penzioni i investicioni fondovi. naučni i istraživački instituti su od izuzetnog značaja kao izvori za sticanje znanja i vještina. Poželjno je da oni što manje da opterećuju preduzetnike. Institucionalnu infrastrukturu . Koliko se radi o sličnim terminima govori i to da se u posljednje vrijeme često koristi i naziv naučnotehnološki parkovi. vodeni i vazdušni saobraćaj). institucionalnu infrastrukturu čine specifični modeli razvoja preduzetništva. predstavlja ključnu kariku u razvoju preduzetništva u nekoj zemlji.Fizička infrastruktura se još naziva i “klasična infrastruktura” i obuhvata saobraćajnu infrastrukturu (putevi. fakulteti. nafta. Pod tehnološkim parkovima se najčešće podrazumijevaju posebne vrste naučnih parkova.

iasp. Jačanje saradnje izmeñu univerziteta. <www. većina naučnih parkova ima i svoj inkubator u kojem pomaže razvoj novih malih i srednjih preduzeća zasnovanih na tehnologijama i znanjima koja se razvijaju u konkretnom parku.000 m2. meñunarodnih korporacija i lokalnih preduzeća sa ciljem transfera znanja i tehnologije. Skoro polovina od ukupnog broja naučnih parkova koji i danas postoje.iasp.000 m2. nastaju tek u osamdesetim godinama.12. promovišući kulturu inovacija i konkurentnost sa njim povezanih preduzeća i naučnih institucija. fakultet. Davanje podrške i usluga preduzećima koji su “podstanari” u naučnom parku. koje imaju visok potencijal za rast. Naučni park olakšava stvaranje kompanija zasnovanih na inovacijama i pruža vrijedne usluge. 54 55 International Association of Science Parks. Srednje-velike – od 600. u ovom trenutku. dok oko 10% preduzeća nastaje u biznis inkubatoru u okviru naučnog parka. Pored toga. čiji je glavni cilj da poveća ekonomsko blagostanje. zatim veliki broj malih i srednjih preduzeća. Podržavanje osnivanja i razvoja preduzeća zasnovanih na tehnologiji i znanju. Naučni parkovi uglavnom zauzimaju relativno veliki prostor. preduzeća i tržišta. u današnjem smislu te riječi.000 m2. najveći broj je postojao i ranije i samo se “uselio” u naučni park (oko 54%). Od ukupnog broja preduzeća prisutnih u naučnom parku. ili njegovim podstanarima. Procjenjuje se da u svijetu. Preduzetnička infrastruktura Prema Meñunarodnoj asocijaciji naučnih parkova (International Association of Science Parks . Radi se o procjeni iz dva razloga – prvo što ne postoji jedinstvena definicija naučnih parkova. a drugo zato što nisu svi parkovi članovi IASP što otežava voñenje precizne statistike. su nastali krajem šezdesetih godina prošlog vijeka55.000.. Srednje-male – od 200.. nastao je u posljednjoj deceniji prošlog vijeka. Prvi naučni parkovi.000. pravi naučni parkovi. preteče današnjih modernih parkova. naučni park stimuliše i upravlja razmjenom znanja i tehnologije izmeñu univerziteta. ima oko 300 naučnih parkova. pa pojedini parkovi ne ispunjavaju najstrožije kriterijume.ws> International Association of Science Parks. Meñutim. U okviru ovog prostora je obično smješten bar jedan naučni centar (univerzitet. Velike – preko 1. istraživačkih centara.). Tu je i odreñeni broj preduzeća i stručnjaka koji nude svoje usluge naučnom parku. institucija za istraživanje i razvoj. Naučni parkovi su relativno nov model podrške preduzetništvu. Prema veličini površine koju pokrivaju se dijele u četiri velike grupe: Male – do 200.000 m2. Nešto manji broj njih (29%) nastaje u okviru samog naučnog parka. Kao ciljevi naučnih parkova se najčešće izdvajaju: Promovisanje istraživanja i razvoja. <www. istraživački centar. inovacija i malih i srednjih preduzeća sa ciljem povećanja ukupnog ekonomskog blagostanja.000 m2 do 600. kao i predstavništva a nerijetko i sjedišta nekih velikih preduzeća.ws> 129 .000 m2 do 1. Da bi ostvario ove ciljeve.IASP54) naučni park je organizacija koju vode specijalizovani profesionalci. nudi kvalitetan prostor i opremu.

Trend rasta broja naučnih parkova u svijetu pokazuje da je ovo model razvoja i podrške preduzetništvu koji se dokazao kroz više od tri decenije postojanja. Prostire se na 4. Porter definiše klaster kao geografsku lokaciju koja ima: Dovoljno resursa i znanja da se dostigne kritična masa. preduzetnički način razmišljanja i pomažu u stvaranju inovacione kulture koja još više olakšava i ubrzava dalji rast i razvoj. Prestiž. kao što su razvoj lokalne zajednice ili povećanje blagostanja. dobija oko 700 miliona dolara vrijedne ugovore svake godine. što ih čini još korisnijim za cjelokupnu ekonomiju jedne zemlje.cfrp. Naučni parkovi razvijaju nov. Pored toga. Stvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti. The Competitive Advantage of Nations. status i kredibilitet koji se prenosi na preduzeća “podstanare”.org> Porter. Olakšavanje i podrška razvoju klastera.500 zaposlenih. Imaju u sebi inkubatore koji su izvor preduzetničke aktivnosti i inovacija. Training. Michael E. Neki od pozitivnih efekata naučnog parka su: Razvoj lokalne zajednice. u okviru parka se nalazi i Univerzitet Centralne Floride (University of Central Florida). and Instrumentation Command (STRICOM)). kao i Agencija za modeliranje i simulacije američkog vazduhoplovstva (Air Force Agency for Modeling and Simulation (AFAMS)). 1990 130 . ali tu su i efekti koje nije jednostavno izmjeriti. savezna država Florida. kao i uvoñenja novih tehnologija. 56 57 Central Florida Research Park <www. Vodeću poziciju u grani. naučni parkovi omogućavaju rast i razvoj lokalnih zajednica i univerzitetskih centara. Pored evidentnih koristi za mala i srednja preduzeća. Uspješan naučni park može ima veoma pozitivan efekat na cjelokupnu ekonomiju u svom okruženju. Preduzetnička infrastruktura Kao primjer naučnog parka može dobro poslužiti Naučni park Centralna Florida (Central Florida Research Park56). u okviru parka se nalaze i Centar mornaričke avijacije za obuku (Naval Air Warfare Center Training Systems Division). Oko 400 studenata dodiplomskih i postdiplomskih studija je zaposleno u preduzećima koja posluju u okviru naučnog parka. Klasteri Koncept klastera je u literaturu prvi uveo Majkl Porter (Michael Porter) 1990.12. Pored toga. u svom okviru ima 48 zgrada i 106 preduzeća sa oko 9. Na račun toga. Park se nalazi u Orlandu.3. godine57.2 km2. Efekat multiplikatora značajno uvećava koristi od investicija u naučni park kroz već navedene pozitivne efekte. kao i djelatnosti samih preduzeća su usko povezana sa američkom vojskom i mornaricom. Povećavanje ekonomskog blagostanja. 12. Macmillan. Većina istraživanja i aktivnosti u okviru parka. Vojna komanda za simulacije i obuku (Army Simulation. Pomoć u jačanju istraživanja i razvoja. ovaj naučni park i preduzeća koja posluju u okviru njega.

na osnovu veličine. Na primjer. u Kaliforniji.com> 59 58 131 . Ekonomista Patris Bekholt (Patries Boekholt) definiše klaster kao grupu preduzeća. za vino. kao najveća kontejnerska luka. Bangalor (Bangalore). Antverpen (Antwerp). Dolina Napa (The Napa Valley). u Belgiji. Stimulisanje stvaranja novih biznisa. za informacionu tehnologiju. U literaturi se. rješavanje problema u bilansu plaćanja (klaster koji se fokusira na izvoz. naučnih centara i preduzeća za podršku koji su funkcionalno povezani i sarañuju (na formalan ili neformalan) kako bi ostvarili nove marketing strategije. definisanja i stvaranja klastera nije standardizovan. Sam proces identifikovanja. Roterdam (Rotterdam) u Holandiji.OECD) definiše klastere kao mrežu meñusobno povezanih preduzeća. stvorili nove proizvode ili inovacije59. 1997 60 Konsultantska grupa Cluster Navigators Ltd. Postoji više načina kako možemo podijeliti klastere – na osnovu načina nastanka. konsultantskih kuća i kupaca. Tuluz (Toulouse). Vrlo je značajna podjela klastera po njihovom značaju sa aspekta nacionalne ekonomije. u Kaliforniji. odnosno uključenosti klastera u aktivnosti od “šireg značaja”. Managing National Innovation Systems. Tehnološka dolina Albani (Albany Tech Valley). svjetski centar za dijamante. Povećanje broja inovacija. Patries. Prema Porteru.clusternavigators. Holivud (Hollywood). klasteri su postali predmet pažnje velikog broja država i stručnjaka u svijetu. u Indiji. Od kada je Porter prvi identifikovao i definisao pojam i prednosti klastera. za filmsku industriju. dominantne djelatnosti itd. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (Organization for Economic Co-operation and Development . prednosti koje klaster donosi su: Povećanje produktivnosti kompanija u klasteru. u Kaliforniji. Ekonomski stručnjaci i instituti koriste različite metodologije i nude različite definicije.. za aeronautiku. informacija i vještina58.12. istraživačkih instituta. Ovi klasteri uglavnom imaju jaku podršku države i uglavnom su dio ekonomske politike vlade. ili klaster koji se fokusira na jačanje domaće proizvodnje i smanjenje uvoza). Po ovom osnovu klasteri se dijele u tri velike grupe60: 1. Nacionalni klasteri – Klasteri čiji su glavni ciljevi od nacionalnog značaja. Koncept klastera je mnogo širi od prostog povezivanja preduzeća. Preduzetnička infrastruktura Značajnu i održivu komparativnu prednost u odnosu na druge lokacije. za softver. u Francuskoj. koji se nalaze u proizvodnom (poslovnom) lancu. naučnih institucija (univerziteta. za nanotehnologiju. jer pored saradnje preduzeća uključuje i razmjenu znanja. Amsterdam. (2002) <www. Pored toga. klasteri su ušli u veliki broj državnih programa. OECD. kao najčešći primjeri klastera u svijetu. planiranje prostora. država Njujork.. kao što je: rješavanje problema infrastrukture. ili čak na globalnom planu.). “The public sector at arms length or in charge? Towards a typology of cluster policies” OECD Workshop on Cluster Analysis and Cluster-based Policies. 1999 Boekholt. navode: Silicijumska dolina (The Silicon Valley).

. koji bi trebali da budu posebno interesantni zemljama u tranziciji kao što je Crna Gora. ruda ili industrija vina. skijaške čizme ili dr. Seth. klaster ne mora neophodno biti veliki da bi bio uspješan. No. ima 25. Vrlo često se regionalni klasteri formiraju oko nekog resursa. 2005 132 . 3. Pored klasičnog modela klastera uvodi se alternativno rješenje koje se naziva Centar i ogranci (Hubs and Nodes). Do You Zoom Inc.000 stanovnika u Italiji. Ovaj klaster proizvodi 75% svih skijaških čizama na svijetu i grad ponosno za sebe tvrdi da je “Glavni grad sportske obuće na svijetu”. Zahvaljujući prodorima prije svega na poljima telekomunikacije. Preduzetnička infrastruktura 2. Već pomenuta Silicijumska dolina. savezna država Džordžija u SAD (Dalton. je istovremeno i sjedište 200 povezanih preduzeća koja se bave proizvodnjom čarapa. ima 25. Neki od najpoznatijih primjera su: Kastel Gofredo (Castel Goffredo). od onih koji povezuju čitave regije. a ne naciju”61.12. Meñutim. povezuje više od 7. Klasteri mogu biti različitih veličina. Sa promjenom načina poslovanja u posljednje vrijeme. Kako to kaže poznati teoretičar menadžmenta Set Godin (Seth Godin) “treba pronaći nišu. postoje i drugi primjeri veoma uspješnih malih klastera.). sa svim njegovim obilježijma. Dalton. tepisi. Kao direktan efekat se javlja poboljšanje konkurentnosti regije. Komercijalni klasteri – Komercijalni klasteri ne predstavljaju klastere po strogoj definiciji. Montebeluna (Montebelluna).000 stanovnika i u njemu se nalaze 174 preduzeća koja se bave proizvodnjom tepiha.000 preduzeća u oblasti južno od San Franciska. gradić od 7. razvoj infrastrukture itd. Regionalni klasteri – Regionalni klasteri se fokusiraju na razvoj interne konkurentnosti i povezuju preduzeća u okviru jedne regije zarad ostvarivanja što boljih rezultata. Važno je da je klaster dobro organizovan i da se na tržištu pronañe odgovarajuća niša (čarape. oličenog u razvoju Interneta. “klaster” nestaje. Ova preduzeća proizvode nešto više od polovine ukupnog broja čarapa u Evropi. Kao što se može vidjeti i iz navedenih primjera. Preduzeća shvataju da neke vrste posla ne moraju biti geografski blizu da bi bile povezane. danas je moguće imate povezano poslovanje koje se vodi na različitim 61 Godin. Ukoliko se saradnja završi na kraju projekta. drvo. Komercijalni klasteri nastaju kada grupa preduzeća odluči da se udruži i radi zajedno na nekim projektima. Italija. povećanje ekonomskog blagostanja. i način poslovanja klastera doživljava odreñene promjene. Georgia). ali se često u meñunarodnoj literaturi navode kao klasteri. Oko 85% tepiha u Americi i skoro polovina od svih tepiha na svijetu se proizvedu u ovom malom gradu. kao što je npr. Bootstrapper’s Bible. vjerovatno najpoznatiji klaster na svijetu. elektronskog poslovanja i raznih drugih inovacija.000 stanovnika i središte je klastera preduzeća koji se bave proizvodnjom skijaških čizama. do onih koji povezuju samo 7 ili 8 preduzeća u okviru jednog grada. vrlo često saradnja meñu preduzećima se nastavi i ovakva udruženja kompanija prerastaju u pravi klaster.

12.000 m2 sa namjerom da je preproda nekom velikom kupcu. Na primjer. Bez obzira da li govorimo o klasičnom modelu klastera. Slika 1 Potrebni elementi za uspješan biznis U tom trenutku situacija je izgledala katastrofalno. 1957. Preduzeća i dalje posluju po modelu klastera. klaster kao model poslovanja omogućava i malim sredinama da budu konkurentne čak i na globalnom planu. uglavnom bivših radnika fabrike. Inkubatori značajno smanjuju stopu mortaliteta preduzeća. proizvodnju u drugoj. Pored toga. ili u specifičnim granama gdje vlada jaka konkurencija. Porodica Mankuzos je zatim došla do bolje ideje – podijelili su fabriku na manje poslovne prostore i počeli da ih izdaju preduzetnicima pomažući im na taj način da razviju sopstveni biznis. Meñutim. Porodica je kupila fabriku površine 85. Prvim biznis inkubatorom se smatra Industrijski centar Batavia (The Batavia Industrial Center). za koju je fabrika predstavljala osnovni izvor radnih mjesta.4. Preduzetnička infrastruktura kontinentima. trendovi zbog kojih je i došlo do zatvaranja fabrike su se prenijeli i na ostale industrije i poslije više pokušaja porodica je shvatila da ne postoji ni jedan kupac koji bi bio spreman da kupi tako veliku fabriku. tehnologiju i znanje. i nastao je veliki broj malih preduzeća. razmjenu informacija i rezultata istraživanja. Naime. ali geografska bliskost više nije neophodna za sve oblike poslovanja. kapital. Više od 2. kompanije iz farmaceutske industrije kao što su Fajzer (Pfizer) ili Merk (Merck) imaju istraživačke centre u SAD (Kalifornija. Biznis inkubatori Biznis inkubatori pomažu razvoj malih i srednjih preduzeća i omogućavaju im da se izbore sa brojnim problemima u prvih nekoliko godina postojanja. očito je da ovakav model poslovanja pruža velike prednosti i za preduzeća i za regiju u kojoj posluju. zatvorena je velika fabrika koja je bila u vlasništvu korporacije Mesi-Ferguson (Massey-Ferguson). dok se Internet koristi kao glavna infrastruktura za komunikaciju. Masačusets). Inkubatori nisu nov koncept. Vrlo brzo se pojavio veliki broj lokalnih preduzetnika. proizvodni ogranci se nalaze u Portoriku i Irskoj.000 ljudi je ostalo bez posla u maloj ruralnoj zajednici Batavia. ili njihovoj modernoj verziji centra i ogranaka. 133 . merdžera i akvizicija u industriji poljoprivrednih mašina. SAD 1959 godine. godine. su u svemu tome uvidjeli šansu. a testiranje proizvoda u trećoj. preduzeća za podršku su raširena u svim zemljama svijeta. država Njujork. usljed konsolidacija. što je jasno može vidjeti iz primjera navedenih u ovom poglavlju. ali je bio potreban relativno dug vremenski period prije nego što je ovaj koncept šire prihvaćen u svijetu. no porodica Mankuzos (Mancusos). 12. Za inkubatore se često kaže da predstavljaju efektivan i efikasan način da se pomogne preduzetnicima da stvore nova preduzeća povezujući ljudske resurse. Na ovaj način je prvi put u praksi sproveden koncept „biznis inkubacije” kao specifičan oblik razvoja preduzetništva i način podsticanja ekonomskog razvoja. i zato su posebno značajni u ekonomijama u razvoju. koji je osnovan u Bataviji. preduzetnici u oblasti nekretnina i trgovine. Ovaj model poslovanja omogućava centralu u jednoj zemlji.

inkubatori značajno poboljšavaju šanse za opstanak. kriterijumima ulaska i izlaska iz inkubatora. Uspješan biznis inkubator konstantno stvara uspješna preduzeća sa natprosječnim potencijalom za stvaranje profita i novih radnih mjesta. U tom cilju biznis inkubatori uglavnom obezbjeñuju: Niže zakupnine od uobičajenih. Neophodne komponente biznis inkubatora su: Promovisanje preduzetništva i podrška novim preduzećima u fazi planiranja. Jorge. lakšu komercijalizaciju tehnologije i pristup finansijskim resursima. Kada se govori o osobinama biznis inkubatora neophodno je napraviti razliku izmeñu inkubatora i drugih vrsta podrške preduzetništvu kao što su npr. Preduzetnička infrastruktura Kako se razvijala biznis inkubacija kao koncept. Takoñe. sam koncept je moguće adaptirati kako bi bio što bolje prilagoñen lokalnim uslovima i na najbolji način pomogao razvoj novog biznisa. naučnoj intenzivnost biznis planova i tačnoj konfiguraciji prostora i usluga uvijek postoje i po njima je moguće klasifikovati različite vrste inkubatora. finansija i organizacije.12. Objekat u okviru kojeg se nudi fleksibilan poslovni prostor po potrebama klijenta. internet itd. fax. kao i pružaju neophodne savjete u početnim fazama razvoja biznisa. Poslovne savjete i podršku na licu mjesta (knjigovodstvo. poslovne usluge i mogućnosti povezivanja preduzeća i umrežavanja u klastere62. Inkubatori nude i kancelarijske usluge kao što su telefon. Komunalije uz niske naknade ili bez ikakve naknade. Razvijena mreža institucija i preduzeća koja omogućava specijalizovane usluge. “The Role of Business Incubators in post-2006 EU. koja motiviše preduzeća da uspiju. ali to već decenijama nude i industrijski posjedi (industrial estates) i namjenske poslovne zgrade (multi-tenant buildings). Biznis inkubatori nude poslovni prostor preduzećima. 62 Costa-David. Smanjuju početne troškove. Šta su to onda jedinstvene karakteristike biznis inkubatora? Biznis inkubatori pružaju sve navedene usluge na sistemski način. Biznis inkubatori pomažu preduzetnicima u oblastima marketinga. tako su se razvijali i biznis inkubatori. Kratkoročne ugovore o zakupu koji ne zahtijevaju preuzimanje dugoročnih obaveza. Konsultovanje u oblasti razvoja biznisa i obuke. Pružajući svojim klijentima usluge koje su sve na jednom mjestu i omogućavajući smanjenje troškova kroz zajedničko korišćenje (i plaćanje). Taj holistički pristup je nešto što fali svim ostalim modelima podrške preduzetništvu. zakonsko-pravna pitanja). Pružaju osjećaj «zajednice». omogućavaju preduzetnicima da dijele iskustva i stvaraju preduzetničke mreže. Ne postoji jedinstvena definicija biznis inkubatora. ali to takoñe rade i konsultantske firme.” EU Enterprise Directorate-General. daktilografske usluge. 2005 134 . Razlike u ciljevima stejkholdera. na jednom mjestu. ureñeni prostori (managed workspace). ali je u EU najprihvaćenija definicija prema kojoj je biznis inkubator organizacija koja ubrzava i sistematizuje proces stvaranja uspješnih preduzeća stvarajući širok integrisan spektar usluga i podrške uključujući prostor inkubatora. ali i rast i razvoj novih preduzeća. ali se većina ovih usluga može dobiti i u dobro opremljenim poslovnim zgradama.

do 2010. lokalnih propisa. sa seminarima i obukama na teme finansijskog menadžmenta. godine osnovan prvi biznis inkubator pod nazivom Biznis start-up centar Bar (BSC Bar). Prve aktivnosti BSC Bar su počele u septembru 2007. kao i inicijative za formiranje klastera. Preduzetnička infrastruktura U Crnoj Gori je. prava. koji bi trebao da pomogne dalji razvoj preduzetništva u Crnoj Gori. 135 .12. a pokrenuto je i takmičenje u biznis planovima. godine koju je usvojila Vlada Crne Gore. predviña otvaranje novih biznis inkubatora. Implementacijom ovih modela stvoriće se nov biznis ambijent u Crnoj Gori. godine. naučnog parka i uvoñenje specifičnih modela finansiranja. u julu 2007. kao što su venture kapital i biznis anñeli. na inicijativu holandske nevladine organizacije Asocijacija za akademsku obuku (Academic Training Association – ATA). marketinga. Nove Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća za period od 2007.

Koje usluge može da ponudi biznis inkubator? 136 . Kako se klasteri mogu podijeliti? 12. Od čega se sastoji preduzetnička infrastruktura? 4.12. Koje su odrednice zakonske infrastrukture? 5. Objasnite značaj veličine klastera. Preduzetnička infrastruktura Pitanja za diskusiju 1. Definišite pojam infrastruktura? 2. Navedite osobine klastera. 13. Šta su biznis inkubatori? 14. Šta spada u institucionalnu infrastrukturu? 7. Navedite učesnike koji čine osnov finansijske infrastrukture. Koji su pozitivni efekti naučnih parkova? 10. Šta je preduzetnička infrastruktura? 3. 6. Šta su naučni parkovi? 9. Koje državne institucije u Crnoj Gori pomažu razvoj preduzetništva? 8. Koja je uloga biznis inkubatora? 15. 11.

PREDUZETNIŠTVO I NOVA EKONOMSKA PARADIGMA 137 . objasnite pojam i vrste intelektualnog kapitala. identifikujete poremećaje koje sa sobom nosi nova ekonomska paradigma. razumijete promjene u poslovanju u uslovima globalne ekonomije. definišete pojam nove ekonomske paradigme. industrijske i informacione revolucije. opišete procese umrežavanja.POGLAVLJE 13 PREDUZETNIŠTVO I NOVA EKONOMSKA PARADIGMA Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. razumijete značaj strateških saveza. trebalo bi da budete u stanju da: objasnite značaj poljoprivredne. opišete koncept elektronskog poslovanja. 13.

otkrio Ameriku. 2000 66 Riderstrale. karte koje su tadašnji putnici i moreplovci koristili se nijesu mnogo razlikovale od karata koje je izradio čuveni grčki astronom i kartograf. 1989. Grega Rajha (Grega Reicha). Jedan broj dnevnih novina Internešnel Herald Tribjun (International Herald Tribune) sadrži više informacija nego što ih je neko u Srednjem vijeku dobio u čitavom životu!66 Najznačajniji faktor koji je omogućio ovako brzo širenje informacija je bum u oblasti telekomunikacija. Lenard R. BBC.64 Tako je revolucija u jednoj sferi. Gary. informacija o postojanju novog kontinenta nije bila dostupna većini populacije. krajem XVIII vijeka. Jonas i Kjel A. čiji se efekti danas osjećaju širom svijeta. već je dovela do velikih socijalnih i kulturnih promjena transformisala je gradove i uništila seoske manufakture koje više nijesu mogle biti konkurentne. Na kartama njemačkog kartografa. bilo svega 200 telekomunikacionih kompanija u svijetu.1850. The Industrial Revolution and work in nineteenth-century Europe. Charles. The Elephant and the Flea: Looking Backwards to the Future. 2001 138 . Tako je. rotiranje usjeva na četiri parcele i selektivno uzgajanje su omogućili drastičan rast prinosa u periodu od XVI do XIX vijeka. Nordstrom. Anchor. godine. Deset godina kasnije. naizgled. navešćemo sljedeće poreñenje. pet vjekova kasnije. Thomas L. Prvo je nastupila britanska poljoprivredna revolucija. 1992 65 Friedman. September 19. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma 13.e). Leading the Revolution. uz problem istovremenog smanjivanja broja ljudi koji su živjeli na selu. 2000 68 Handy. Mišljenja se razlikuju u vezi sa tačnim početkom Informacione revolucije. već i u drugim. iz 1503. Klaudije Ptolomej (Claudius Ptolemaeus) (90-168. g. Upotreba mehanizacije. Hutchinson. Karaoke kapitalizam: Menadžment za čovečanstvo. otvorilo vrata sljedećoj revoluciji. 1492. Thailand). što je. Kada je Kristifor Kolumbo (Christopher Columbus). godine. koja je nastala kao rezultat potrebe da se prehrani sve brojnija radna snaga koja je živjela u gradovima. izazivala promjene u drugim oblastima. Massachusetts. Danas.000 preduzeća koja su pružala telekomunikacione usluge!67 Broj meñunarodnih telefonskih poziva u jednom danu 2001. Mark. od Baltimora (Sjedinjene Američke Države (SAD)) (Baltimore. u mogućnosti smo da gledamo fotografije zalaska Sunca na Marsu. Routledge. Boston.1. zahvaljujući robotima istraživačima. Da bi uporedili brzinu kojom se informacije šire. Spirit (Spirit) i Oportjuniti (Opportunity). godine!68 Što je još 63 64 Overton. 2002 Berlanstein. neposredno nakon njihovog slijetanja na Crvenu planetu. godine je jednak ukupnom broju telefonskih poziva u toku čitave 1981. 11 godina nakon otkrića Amerike.63 Povećanje produktivnosti u poljoprivredi je značilo da je sve manje ljudi neophodno za rad u ovom sektoru. Industrijska revolucija nije samo stvorila mogućnost masovne proizvodnje i distribucije robe visokog kvaliteta i niske cijene. 2006 67 Hamel. Harvard Business School Press. Plato. Beograd. Informaciona revolucija Periodi velikih promjena su kroz ljudsku istoriju otvarali nove mogućnosti koje su radikalno mijenjale postojeće stanje u svijetu i to ne samo u oblastima njihovog direktnog uticaja. Maryland) do Bangkoka (Tajland) (Bangkok. Agricultural Revolution in England 1500 . The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. nije ucrtan Američki kontinent. godine. nepovezanim sektorima.65 Dakle.n. samo u SAD je bilo 3.13.

godine!74 Sve brža globalizacija. “Outsourcing Innovation: The New Engine of Growth. kao i znanje i sposobnosti menadžera. Plato. što je četiri puta više u odnosu na početak 70-ih godina XX vijeka. Michael. uz sve veći stepen ekonomske integracije i povećano kretanje ljudi i znanja.” The Economist. pa je danas za transport automobila sa jednog kraja svijeta na drugi potrebno tri nedjelje. kao novih resursa.71 Sile globalizacije mijenjaju naš svijet. godinu!69 Nikada se u ljudskoj istoriji nije desilo da neki proizvod ili usluga postane 10 miliona puta jeftiniji. and Jaana K. informacije i iskustvo. 2003 72 Quinn. Vivek. Vesna. pa dolazi do pojave nove ekonomske paradigme. 73 Murthy.73 Vrijednost meñunarodne trgovine u jednom danu 2000.72 Meñunarodna trgovina danas čini oko 30% svjetskog bruto domaćeg proizvoda (Gross Domestic Product). Michael. ustaljene poslovne procese. 1995 Kanellos. Beograd. vrste transporta. Ukupna svjetska tražnja za robama i uslugama se udvostručava svakih 15 godina. pp 13-28. oblike reklamiranja. Nordstrom. Promjene koje preduzeća doživljavaju u uslovima globalizovane ekonomije se po kompleksnosti i značaju mogu porediti sa promjenama koje su se dešavale u vrijeme industrijske revolucije. informaciona ekonomija u prvi plan ističe nematerijalne faktore kao što su znanje. Informacije. Rei edition. troškovi prenosa informacija su pali 10 miliona puta u odnosu na 1970. Upotreba informacija i znanja. Beograd. mogli danas da kupite po cijeni velike pice i Koka-Kole (Coca-Cola)! Brzina kojom kompjuterski mikroprocesori obrañuju podatke se udvostručavala svake dvije godine u posljednjih 40 godina. 2003 71 Agrawal. 2006 75 Milićević. Summer 2000.75 13. što znači da se procesorska moć povećala više od milion puta u ovom periodu!70 Troškovi prevoza jedne tone robe su pali za više od 70% u posljednjih 40 godina. “Offshoring and beyond. godine odgovara njenoj ukupnoj vrijednosti iz 1979. utiče na promjene u sferi rada. Diana Farrell. Nova ekonomska paradigma Informaciona revolucija mijenja postojeće modele poslovanja. Smatra se da će se uspjeh u ekonomiji XXI vijeka bazirati na ”3I”: informacijama. kao i ogroman pad cijena komunikacionih usluga su otvorili nove mogućnosti preduzećima da kupuju.13. vještine. 2002 70 69 139 . Narayana. Henry Holt & Company. ID. To je kao kada bi avion Boing 747 (Boeing 747). Dok je industrijsko doba karakterisala transformacija fizičkih resursa. a posebno ne za svega tri i po decenije. Remes. Karaoke kapitalizam: Menadžment za čovečanstvo. koji je nekada koštao 150 miliona dolara. 2005.2. organizacionu strukturu kompanije. FON.” cnet. Rothschild. Special Edition: Global Directions. “Moore's law to roll on for another decade. idejama i inteligenciji.” The McKinsey Quarterly. drastično smanjenje troškova transporta po jedinici u posljednih 200 godina i mnogo veća brzina transporta. proizvode i prodaju širom planete. Jonas i Kjel A. Novo shvatanje ekonomije ističe značaj nematerijalnih resursa i umrežavanja. James Brian. Bionomics: Economy As Ecosystem. “Globalcorp. kao nove organizacione strukture. a ova usluga košta svega 500 dolara. vlasništva i upravljanja.” Sloan Management Review. Internet ekonomija. The World in 2005 74 Riderstrale. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma važnije. način proizvodnje. February 10th.

pametne kartice.Vrijednost kompanije se sve više mjeri „sivom masom” i njenom sposobnošću u stvaranju i realizaciji novih ideja.Smanjuje se ili potpuno gubi uloga trećih lica u odnosima izmeñu proizvoñača i potrošača. konkurencija može doći iz pravca iz koga ste je najmanje očekivali. dok je ranije ključ uspjeha bio u pristupu fizičkim resursima i racionalizaciji troškova. poslovne procedure podržane informacionim sistemom i internet kao prezentacioni i reklamni medij). kvalitet tehnološkog rješenja je jedina prednost koju preduzeće posjeduje u odnosu na konkurenciju. Ekonomija bez ljudskog posrednika . način na koji se to znanje održava i unapreñuje. isti (ili slabiji) kvalitet proizvoda ćete plaćati skuplje. Konkurencija strahovito brzo uči. Nemoguće je očuvati ekskluzivnost biznis ideje. pa se svaki proizvod može jednostavno i brzo kopirati. bespapirno poslovanje. Ekonomija zasnovana na tehnologiji . net future. digitalna (elektronska pošta. Veći stepen konkurencije . Način poslovanja preduzeća se bitno izmijenio u savremenoj ekonomiji. Fleksibilni radni timovi mijenjaju i način organizacije 76 Martin. internet telefonija.Od učesnika u ekonomskom procesu se zahtijeva odreñen nivo poznavanja tehnologije. Preduzeća danas ostvaruju konkurentsku prednost na osnovu kombinacije znanja i sposobnosti svojih zaposlenih i njihovog preduzetničkog duha. Ekonomija zasnovana na znanju . Digitalni kapital podrazumijeva ukupnu sumu znanja koje preduzeće posjeduje. način na koji je znanje uključeno u poslovne procese i naravno bazu klijenata. Chuck. akcenat se sada stavlja na upravljanje promjenama. Digitalni kapital .13. Informacija o novom tipu proizvoda i njegovim osobinama se širi velikom brzinom. od medija do ekonomskog procesa. Dolazi do smanjivanja broja visoko specijalizovanih radnika. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma potiskuju ulogu kapitala i manuelnog rada i postaju strateški elementi poslovanja. sastanci putem video-konferencionog sistema. McGraw-Hill. elektronski novac.Ako niste informisani. Prelazak na novu ekonomiju u pojedinim oblastima poslovanja izaziva tektonske poremećaje:76 Digitalizovane informacije . čime se otima znatan dio tržišta velikim preduzećima. 1998 140 . Za razliku od prethodnog perioda u kojem je stabilnost organizacije bila u prvom planu.Informacija je u svim svojim pojavnim oblicima. Krajnja posljedica može biti da pojedinci i kompanije koje nemaju odgovorajući nivo znanja ne mogu učestvovati u tržišnoj utakmici. a zadaci se sve više povjeravaju timovima umjesto pojedincu. Kako bi se održao potreban nivo efikasnosti.U nekim industrijama. koji stalno raste. Bitka za kupca je sve oštrija. Ekonomija zasnovana na informacijama . Tehnologija je na takvom nivou da omogućava preduzetnicima i malim kompanijama da posluju izuzetno efikasno uz pomoć malog broja ljudi.Zbog sveopšteg stapanja različitih oblasti poslovanja. posrednik danas može biti samo informacioni sistem koji podržava sve faze u poslovanju. instant poruke.

Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma hijerarhijskih nivoa. Fokusiranje na aktivnosti koje su ključne za poslovanje preduzeća. Autsorsing80 sporednih aktivnosti. kao i strukture finansijskog aranžmana. pa njegove potrebe postaju prioritet u lancu vrijednosti organizacije. materijalnih i nematerijalnih resursa Fokus na pojedinca. Zagreb. koji nam nakon toga pruža uslugu na bazi ugovora. Svjetsko tržište u uslovima globalizacije. fragmentisanost tržišta. Beograd. fokus na dizajnu i funkcionalnosti Široko obrazovanje. dr Aleksandra. Gračanac. distanca i kontrola Postoji ili nastaje Realizacija inovacija uz pomoć prirodnih. strategija je podložna promjenama “odozdo”. pa dolazi do „spljoštavanja“ organizacione piramide77. Internet dovodi do jednostavne i brže komunikacije. 78 77 141 . postepeno degradirajući hijerarhiju i birokratiju. Privredna komora Beograd. fleksibilnost Podstiče promjenu. Umrežavanje i koordinacija upotrebom informacione tehnologije. ali težište se pomjera od komande ka saradnji. kontrola Hijerarhijska organizacija.o. Potreba za kontrolom i autoritetom nikada neće u potpunosti nestati. funkcionalno integrisana strategija Naglasak na ekonomiji obima Centralizovano Stroga specijalizacija. borba za tržišne segmente. Organizaciona struktura postaje „ravnija“.o. otvoren ka zaposlenima i kupcima Marketing Proizvodnja Istraživanje i razvoj Ljudski resursi Organizaciona struktura Menadžment Informacioni sistem Centralizovan. Moć i autoritet se pomjeraju ka potrošaču. možemo zaključiti da će se uspjeh preduzetnika u novoj ekonomiji temeljiti na sljedećim pretpostavkama:79 Sposobnost stvaranja malih fleksibilnih preduzeća sa specijalističkim timovima. Neke od razlika u funkcijama sadašnje i buduće organizacije su date u sljedećoj tabeli:78 Do sada Djelatnost Proizvodnja na bazi prirodnih resursa Fokus na masovno tržište. kao i jednostavnu kontrolu urañenog. Poduzetništvo u ekonomiji znanja. motivisanje Mrežna organizacija. u kojem su se obje strane dogovorile oko nivoa kvaliteta. Marko.. Smanjuje se broj organizacionih nivoa. 2001. funkcionalna integrisanost Centralno planiranje strategije. timski rad Decentralizovan. Sinergija nakladništvo d. 79 Kolaković.13. 2006 80 Autsorsing predstavlja izmještanje resursa i aktivnosti izvan preduzeća i njihovo obavljanje od strane dobavljača usluge. decentralizacija. rokova za završetak. koncipiran prema top menadžmentu Nakon svega navedenog. omogućava direktan i gotovo besplatan pristup informacijama koje do tada nisu bile dostupne. Podrazumijeva transfer aktivnosti na specijalizovanog spoljnog dobavljača. diferenciranje proizvoda Fleksibilnost i naglasak na kvalitet Decentralizovano.

upravljanje zalihama. Kontinuirano ulaganje u znanje i obrazovanje. već „umrežavanje“ cjelokupnog lanca vrijednosti .). Aj Bi Em (IBM). http://www. ili skraćeno e-commerce) podrazumijeva kupovinu i prodaju proizvoda. sve do krajnje potrošnje. 2nd Edition.od koncepcije proizvoda. dobavljačima. 81 82 Norris. Wiley. zaposlenima. Smanjenje relativnog značaja prostora i vremena.82 Elektronsko poslovanje predstavlja skup svih poslovnih aktivnosti koje se odvijaju posredstvom raznih komunikacionih tehnologija. bivši predsjednik odbora direktora i izvršni direktor kompjuterskog i konsultantskog giganta. prodaja.) i unapreñenje odnosa sa svim stranama koje su zainteresovane za poslovanje naše kompanije (kupcima. je poznato pod imenom elektronsko poslovanje (Electronic Business. Praćenje i vrednovanje nematerijalne imovine i intelektualnog kapitala. marketing. Razvoj informaciono-komunikacione tehnologije i sazrijevanje nove ekonomske paradigme je stvorilo uslove za poslovanje elektronskim putem na globalnom nivou.3. 13. ili skraćeno e-business). kako bi napravio konceptualnu razliku u odnosu na pojam “elektronska trgovina”. godine prvi počeo sa upotrebom termina “e-poslovanje“. Jr. naplata. bez ograničenja. Mogućnost interakcije s korisnicima. je u oktobru 1997. Prednosti ekonomije obima. Od brojnih prednosti u odnosu na klasične oblike poslovanja možemo izdvojiti: Smanjenje troškova poslovanja.. što u današnje vrijeme prvenstveno znači putem interneta. Poslovanje u kome se poslovne transakcije prevashodno ostvaruju elektronskim putem. Pristup informacijama sa bilo kojeg mjesta u svijetu.com/ 142 .ibm. Te aktivnosti podrazumijevaju optimizaciju poslovnih procesa (proizvodnja. Mark and Steve West. Podsticanje kreativnosti i inovacionog procesa. Demokratizacija i smanjenje hijerarhijskih razlika u poslovnom odlučivanju.81 Elektronska trgovina (Electronic Commerce. Gerstner. Dostupnost 24 sata dnevno. informacija i usluga na internetu. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma Povećanje autonomije i samostalnosti kod zaposlenih. distributerima i državom). Promocija sopstvene djelatnosti i proizvoda uz značajno niža ulaganja. 2001 IBM United States. Koncept elektronskog poslovanja Tradicionalno poslovanje je zasnovano na upotrebi strukturiranih papirnih dokumenata u unaprijed definisanoj i opšteprihvaćenoj komunikaciji izmeñu učesnika u procesu poslovanja. Stvaranje partnerskih veza sa dobavljačima i klijentima. Povećanje produktivnosti..13. Elektronsko poslovanje (eposlovanje) je mnogo širi pojam od elektronske trgovine i ne predstavlja puko proširenje dosadašnjeg poslovanja preduzeća. Lu Gerstner (Louis V. preko procesa proizvodnje i distribucije. eBusiness Essentials. Elektronsko poslovanje je postalo integralni dio poslovanja savremenih kompanija. zahvaljujući automatizovanim informacionim sistemima. distribucija.

Preduzeće obično ima informacioni sistem koji.Podrazumijeva poslovnu saradnju meñu preduzećima koja razmjenjuju resurse u obliku proizvoda. usluga i informacija. koji mogu biti grañani. već znanje.yu/ 143 . izmeñu organa državne uprave). Jasno je da umrežavanje računara u cilju razmjene informacija nije dovoljno samo po sebi. već je potrebno povezivanje ljudi primjenom novih tehnologija.Oblik elektronskog poslovanja izmeñu državne uprave i klijenata.B2C) . omogućava integraciju lanca nabavke i nabavku robe jedne firme za drugu putem interneta. do hijerarhijske organizacije i nadležnosti u preduzeću. gdje klijent kupuje proizvode. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma Teorija e-poslovanja poznaje nekoliko osnovnih modela poslovanja. Izmeñu preduzeća i klijenta (Business to Consumer . 13.kombib.Predstavlja direktnu poslovnu saradnju izmeñu preduzeća i klijenta. B2B model olakšava transakcije izmeñu organizacija.Sistem koji definiše procedure unutar preduzeća koje se tiču odnosa izmeñu preduzeća i zaposlenog. omogućava izdavanje ličnih dokumenata i raznih dozvola elektronskim putem. izmeñu države i preduzeća) i G2G (Government to Government.B2E) . izmeñu države i grañana). kao što su sajtovi koji nude prodaju novih ili korišćenih stvari meñu korisnicima sajta.C2C) . Elektronski servis organa državne uprave (e-Government) . koji su definisani na osnovu strana koje učestvuju u poslovnom procesu i prirode njihovog poslovnog odnosa:83 Izmeñu preduzeća (Business to Business . Intelektualni kapital Još uvijek smo daleko od mogućnosti da povezivanjem „pametnih“ mašina rješavamo sve probleme koje srijećemo u poslovanju. Ovim se. Elektronski servis organa državne uprave ima zadatak da približi državnu upravu grañanima i preduzećima i da im pruži mogućnost da sve poslove obave bez čekanja ispred šaltera i brojne papirologije. Kompjuter biblioteka.B2B) . preduzeća i drugi organi državne uprave.co. na primjer. Izmeñu klijenata (Consumer to Consumer . Osnovni modeli elektronskog poslovanja. onda su za uspjeh neophodni ljudi koji svoju 83 Gavrilović. G2B (Government to Business. niti energija. Izmeñu preduzeća i zaposlenog (Business to Employee . usluga i informacija. Ovaj model se realizuje preko internet posrednika. Stoga postoji podjela na G2C (Government to Consumer. Ako odlučujući faktor uspjeha savremenog preduzeća više nije snaga mišića.od komunikacije sa klijentima. odnosno informacija. jer je internet prodavnica dostupna globalno. usluge i informacije elektronskim putem od preduzeća.Podrazumijeva poslovnu saradnju meñu klijentima koji razmjenjuju resurse u obliku proizvoda. http://www.4. B2C model zahtijeva znatno niža ulaganja od otvaranja klasičnih prodavnica. može da mu pruži informacije o svim važećim procedurama na nivou preduzeća . Bogdan.13. Primjer B2C modela je sajt maloprodaje proizvoda. osim što upućuje zaposlenog u njegova prava i obaveze.

vještina i sposobnosti svih zaposlenih . znanje i kreativnost. 2. sposobnosti i iskustva pojedinaca u organizaciji.. pa sve do manuelnih radnika koji su razvili brojne načine za poboljšanje efikasnosti preduzeća. kao i upravljanja ostalim oblicima intelektualnog kapitala u preduzeću.inovacije. 3. Strukturni kapital . Upravljački kapital . Intelektualni kapital predstavlja zajedničko učenje preduzeća i njegovih klijenata.Vrijednost odnosa koje preduzeće ima sa svojim klijentima (penetracija tržišta. licence. Inovativni kapital . a odnosi se na organizacionu strukturu. baze podataka i intelektualnu svojinu (patenti. Klijentski kapital . materijalne resurse . Znanje kao resurs ima jednu osobinu koja ga čini specifičnim u odnosu na sve druge. Thomas A. Sastoji se od više elemenata: Organizacioni kapital .Obuhvata različita znanja. običaje.84 Intelektualni kapital se svrstava u „neopipljivu“ imovinu preduzeća i odnosi se na znanje koje je prošlo kroz nevidljivi proces transformacije i rezultiralo pojavom nečeg korisnog za preduzeće. poslovne procese.). Stewart. Preduzeće ne posjeduje ovu vrstu kapitala. vještine.Dokumentovano i zaštićeno znanje . dizajn i sl. Ljudski kapital objedinjuje dvije vrste kapitala: Idejni kapital . Neopipljiva imovina . 144 84 . patenti. pošto ga pojedinci mogu „ponijeti“ odlaskom iz organizacije. udružuju u mreže znanja. Intelektualno vlasništvo .znanje se upotrebom multiplikativno povećava. Intelektualni kapital predstavlja sintezu više različitih vrsta kapitala:85 1.13.Nastaje kao interakcija ljudskih znanja.od istraživačko-razvojnog tima. ali koristi njegove usluge. New York.. Definiše se kao skup znanja.Vrijednost organizacionih sposobnosti i vještina u preduzeću. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. 1997 85 Ibid. vještina i ideja. dok se materijalni resursi u procesu njihove upotrebe značajno umanjuju. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma inteligenciju. licence.Predstavlja sposobnost pretvaranja idejnog kapitala u praksu. Intelektualni kapital je postao kamen temeljac uspjeha u globalnoj ekonomiji. Procesni kapital .Strukturna sposobnost preduzeća za iskorišćavanje ljudskog potencijala.Korporativna kultura i imidž preduzeća. koje stvara čvrstu sponu izmeñu njih i osigurava dugoročnu uspješnu poslovnu saradnju. Iz tog razloga. Ljudski kapital .Sposobnost preduzetnika za kreiranje procesa. Doubleday/Currency. Znanje danas predstavlja osnovnu vrijednost i pokretačku snagu svakog preduzetničkog procesa.Osnov ove vrste kapitala se nalazi u inteligenciji čovjeka. mnogi teoretičari današnju ekonomiju nazivaju „ekonomija znanja“. autorska prava. rutine. primjenom savremenih tehnologija. pokrivenost tržišta i lojalnost kupaca).

je drugi način na koji kompanije stiču nova znanja. Strategijsko povezivanje predstavlja odgovor kompanije na izazove globalizacije i digitalizacije. 145 . izgradnju mreže distributera i sticanje novih znanja. inovacijama i učenju. sticanjem i vrednovanjem novih znanja i vještina. poslovne mreže se formiraju kada je potrebno da se uradi više nego što je preduzeće u stanju samo da postigne. koji će svoja znanja staviti u proces upravljanja znanjem na nivou preduzeća. Primjena mrežne organizacione strukture za posljedicu ima debirokratizaciju preduzeća i stimulisanje kreativnosti i inovativnosti zaposlenih. kroz njihovo motivisanje za kreiranjem. kreira se objektivan sistem valorizacije i nagrañivanja zaposlenih.5. preduzeća neprekidno povećavaju kvalitet korporativnog znanja. To u praksi podrazumijeva istovremeno postojanje i preplitanje računarskih i poslovnih mreža. Upotreba usluga konsultantskih kuća.13. uz sve veći značaj intraneta kao unutrašnje računarske mreže preduzeća. To je jedna od strateških aktivnosti. čiji je posao sakupljanje i iznajmljivanje znanja o različitim industrijama. povećanje efikasnosti lanca snabdijevanja. a da pri tome postigne fleksibilnost malog preduzeća. Sticanje novih znanja . Umrežavanje i preduzetništvo Globalizaciju. bez obzira na geografsku udaljenost. Brzina reagovanja na probleme i zahtjeve kupaca . Moderne komunikacione tehnologije su napravile revoluciju u brzoj distribuciji znanja.Suština je u dostupnosti znanja u onim oblastima i na onim mjestima gdje je ono najpotrebnije. kojom se postiže bolje razumijevanje uloge i značaja zaposlenih. pored sve većeg stepena konkurencije. koju je moguće ostvariti kroz zajedničko korišćenje proizvodnih kapaciteta. kao i pronalaženje novih ideja koje direktno povećavaju produktivnost i poboljšavaju konkurentsku poziciju preduzeća. vještina i tehnologije. Edukacija zaposlenih je podrazumijevano. Ovim upravljačkim procesom se stvara organizaciona kultura koja podstiče i ohrabruje preduzetnički duh zaposlenih. Umrežavanje se doživljava ne samo kao model poslovanja. već i kao jedan od načina sticanja konkurentske prednosti na turbulentnom globalnom tržištu. karakterišu i saradnja izmeñu preduzeća i procesi umrežavanja. Dodatna edukacija . izbjegavanje nedjelotvornih aktivnosti radi što bržeg rješavanja problema inovativnosti. Proces upravljanja znanjem se svodi na nekoliko osnovnih kategorija: Povećanje produktivnosti . Mnoge akvizicije (preuzimanja preduzeća) se izvode upravo sa namjerom sticanja znanja i tehnologija drugih kompanija. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma Važnost intelektualnog kapitala je rezultirala stvaranjem procesa za njegovo upravljanje.Da bi održala konkurentnost i odgovorila zahtjevima savremenog poslovanja. Istovremeno. Mreža je danas postala paradigma organizacionog dizajna za preduzeća koja svoj uspjeh zasnivaju na preduzetničkom duhu. ali ne i jedino rješenje. One omogućavaju organizaciji da ostvari efikasnost velikog preduzeća. 13.Podrazumijeva upotrebu znanja u cilju definisanja najbolje poslovne prakse. Sa druge strane. kao i njihove napore u istraživanju i razvoju novih poizvoda. Osnovni cilj ulaska u partnerske odnose sa drugim kompanijama je jačanje konkurentske pozicije.Jednostavna distribucija znanja preko interneta dopušta svakodnevni rad na edukaciji zaposlenih (“učenje na daljinu”).

koji su tradicionalno bili dislocirani. 146 .13. a danas se internet koristi za meñusobnu koordinaciju i sinhronizaciju aktivnosti u procesu poslovanja. a značajno ubrzano 90-ih godina zahvaljujući ekspanziji interneta kao globalne javne računarske mreže. Uspješnost poslovnog saveza zavisi od nekoliko faktora: Izbor partnera . jer se osim materijalne ulaže i intelektualna imovina preduzeća. Upravljanje savezom . Iz tog razloga. definisanje procedura prenosa znanja i tehnologije. To je najbolji način da se ojača konkurentska pozicija. sprečavanje prenosa znanja koja nisu neophodna za funkcionisanje saveza.Na putu funkcionalnosti saveza stoje brojne barijere. tako i njegovih članova pojedinačno.Prilikom formiranja saveza posebnu pažnju treba obratiti na smanjenje rizika otkrivanja poslovnih tajni. distribuciji ili projektima. Sistem funkcionisanja saveza je zasnovan na principima kooperativnosti. Jedan od oblika umrežavanja je poslovni savez (strategijska alijansa). kao i da nije sklon iskorišćavanju saveza za isključivo sopstvene interese. potrebno je aktivno raditi na povećanju stepena povjerenja i razmjeni znanja. a najčešće se radi o razlikama u organizacionoj kulturi. koji su definisani ugovorom koji obavezuje sve njegove članove. omogućilo je povezivanje velikih poslovnih sistema. Kako bi se sve te prepreke prebrodile. da koristi isključivo provjerene izvore podataka i da prije formalnog osnivanja saveza što bolje upozna partnere. kao i na zaštitne mjere u slučaju da se tako nešto ipak dogodi. Računarske mreže su nekada prvenstveno služile za prenos podataka izmeñu geografski udaljenih djelova preduzeća. Osnovna karakteristika saveza je potpuna posvećenost njegovih članova interesima saveza. kako saveza uopšte. Formiranje saveza . Neophodno je da budući partner posjeduje viziju razloga kreiranja saveza koja je kompatibilna sa našom.Prilikom izbora treba voditi računa o brojnim faktorima. preduzeće bi trebalo da sakupi što više informacija o potencijalnim partnerima. bilo da je riječ o resursima. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma Umrežavanje koje je započelo 70-ih godina XX vijeka primjenom kompjuterskih mreža.

9. Koji su osnovni modeli e-poslovanja? 7. 8. industrijske i informacione revolucije? 2. Definišite pojam i vrste intelektualnog kapitala. Koji je značaj umrežavanja za preduzetnike? 10. 4. Objasnite tektonske poremećaje koje izaziva nova ekonomska paradigma. Koje su pretpostavke za uspjeh preduzetnika u novoj ekonomiji? 5. Objasnite prednosti koncepta elektronskog poslovanja. 3. U čemu se ogleda značaj poljoprivredne. 147 . Objasnite kategorije u okviru procesa upravljanja znanjem. 6. Navedite razlike u funkcijama organizacija prošlosti i sadašnjosti. Preduzetništvo i nova ekonomska paradigma Pitanja za diskusiju 1.13. Objasnite ulogu strateških saveza.

objasnite cilj izrade biznis plana. BIZNIS PLAN 148 . identifikujete sadržaj biznis plana. razumijete formiranje ukupnog prihoda i bilansa uspjeha. nabavno tržište i konkurenciju. razumijete uslove poslovanja budućeg preduzeća. trebalo bi da budete u stanju da: definišete pojam biznis plana.POGLAVLJE 14 BIZNIS PLAN Pošto pročitate i proučite ovo poglavlje. opišete prodajno tržište. 14.

ocjene njenih realnih biznis šansi u tržišnom okruženju.14. težeći da ih privoli da učestvuju u finansiranju tog projekta. Biznis plan je pažljivo planiranje i testiranje poslovne ideje. sadašnjih i budućih aktivnosti preduzeća. U njemu su postavljeni ciljevi. odnosno najefikasniji način kako da iz prošlosti (sadašnjosti) stigne do budućnosti. Biznis plan utvrñuje trenutnu poziciju preduzeća. put od želja do stvarnosti. 14. S obzirom na to da su za realizaciju svakog poslovnog poduhvata potrebna finansijska sredstva preduzeće kroz biznis plan prikazuje svoje namjere potencijalnim finansijskim investitorima. kada se radi o realizaciji raznovrsnih poslovnih poduhvata i projekata. Biznis plan predstavlja početni dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima i finansijerima odreñenog poslovnog poduhvata. elaborat koji može da posluži na različite načine i u različite svrhe. čija je svrha da prikažu osnovne elemente namjeravanog poduhvata i pruže podlogu za odlučivanje različitim subjektima o učešću u realizaciji programa. kojim se pokazuje da li ona ima finansijskog i operativnog smisla. Pojam biznis plana U pripremi za realizaciju odreñenih poslovnih poduhvata i projekata rade se različite vrste studija i elaborata. Jedan od takvih pripremnih elaborata je biznis plan. 149 . Biznis plan 14. Izrada biznis plana je razvojni proces testiranja početne poslovne ideje. Svrha biznis plana je. analizirane osnovne slabosti i najznačajnije prednosti planiranih aktivnosti i u skladu sa tim utvrñena osnovna strategija njegovog sprovoñenja. projekcije realizacije i načina ostvarenja.1. može se zaključiti da biznis plan predstavlja elaborat (dokument) koji sadrži osnovne elemente jednog poslovnog poduhvata koji namjerava da realizuje odreñeno preduzeće ili preduzetnik i koji omogućava potencijalnim investitorima i finansijerima brže razmatranje prezentiranog poduhvata i lakše i efikasnije donošenje odluke o eventualnom finansiranju. da definisane ciljeve pretvori u stvarnost uz što manje potresa i iznenañenja. da pomogne preduzetniku (preduzeću).2. vremenski ograničen koji treba da. na prvom mjestu pokaže opravdanost preduzetničke ideje. Biznis plan je plan vizije preduzeća. odnosno učešću u realizaciji istog. Prema tome. Biznis plan je rezime prošlih. Cilj izrade biznis plana Biznis plan je elaborat (dokument). a da u krajnjoj liniji potencijalnim investitorima ( finansijerima) da podlogu za donošenje odluke o realizaciji. Sadrži prikaz stanja poslovnog procesa odreñenog preduzeća i osnovne elemente vezane za odreñeni poduhvat koji preduzeće želi da realizuje.

14. Biznis plan

Biznis plan predstavlja pisani sažetak svih prošlih, sadašnjih i budućih aktivnosti relevantnih za ostvarenje odreñenog poslovnog poduhvata.86 Najvažnija svrha biznis plana je da saznamo koliko je i da li je finansijski i operativno (potencijalno) uspješan odreñeni posao, tj. odreñena biznis ideja. Biznis plan je, dokument koji služi kao standard sa kojim se mogu porediti tekući rezultati nakon što je posao startovao. Redovno poreñenje planiranih i ostvarenih aktivnosti dozvoljava identifikovanje probleme prije nego što postanu nerješivi (neupravljivi). Redovno poreñenje i korektivne akcije pomažu u održavanju posla na željenom putu, ka ostvarenju postavljenog cilja. Biznis plan je neophodan dokument ukoliko se želi pozajmiti kapital. Dobro urañen biznis plan je najsigurnija garancija sposobnosti preduzetnika da upravlja idejom. Biznis plan je značajan faktor koji bitno opredeljuje odluku da li će preduzetniku biti odobrena sredstva koja traži. Biznis plan je prva provjera i ocjena poslovne ideje za potencijalne partnere koji treba da ulože vrijeme, znanje ili novac u predloženi projekat, a ne u neki drugi. To je najčešće neophodna pokretačka karika u realizaciji preduzetničkog poduhvata, jer da je preduzetnik namjeravanu investicionu aktivnost mogao samostalno realizovati, pomoć i finansijsku podršku ne bi ni tražio. Biznis plan nam pomaže da kroz njegovu izradu precizno formulišemo ideju, sagledamo uslove za njenu realizaciju, potencijale, rizike i ograničenja. Biznis plan se radi za odreñeni vremenski period, najčešće od jedne do pet godina zavisno od niza faktora kao što su: Moguće promjene u tehnologiji rada; Promjene na području ponude, tražnje i pojava konkurencije; Snaga prijetećih promjena i rizika; Promjene kod dobavljača i kupaca; Veličina investicije.. Veoma je interesantno pitanje - kada se radi biznis plan, odnosno koji su to poslovni poduhvati za čiju realizaciju treba raditi biznis plan? Može se reći da postoji široka lepeza poslovnih poduhvata koji zahtijevaju izradu biznis plana a najčešći slučajevi su: Kada preduzetnik otvara novu firmu, odnosno otpočinje sa biznisom; Kod ulaganja u novi pogon, rekonstrukciju postojećeg, proširenja proizvodnje, uvoñenja novog ili poboljšanog proizvoda; Kada preduzeće traži spoljne partnere (investitore, akcionare..); Kod ulaganja u ponovni početak proizvodnje kod postojećeg preduzeća koje je u teškoćama; Kada preduzeće zbog različitih razloga pristupa reorganizaciji;
86

«Biznis plan- priručnik za biznis planiranje»- Dr Milenko Dostić, Senada Bahto, Munira Serdarević- Šestić, strana 15 150

14. Biznis plan

Kod realizacije odreñenog poslovnog poduhvata (izvoznog posla, osvajanja novog tržišta i sl.) koji firma ne može sama da finansira; Kada treba prodati preduzeće ili dio preduzeća, i dr.

14.3. Zašto biznis plan?
Zato što bez njegove izrade preduzetnik ne može objektivno i realno testirati svoju ideju; Zato što bez biznis plana niko neće da uloži sredstva u vaše preduzeće; Zato što njime definišete razvojne planove vašeg preduzeća; Zato što služi kao putokaz za svakodnevne aktivnosti rukovodstva i radnika; Zato što njime vršite promociju vašeg preduzeća; Zato što Vam omogućava da ostvarite saradnju sa inostranim partnerima; Zato što služi kao sredstvo za ranu identifikaciju „uskih grla“ u proizvodnji.. Biznis plan, omogućava da se na objektivan način sagleda opravdanost i mogućnost realizovanja odreñene biznis ideje, i ukoliko se pokaže sa tehnološkog, ekonomskog i finansijskog aspekta kao opravdana i prihvatljiva, onda treba donijeti pozitivnu odluku tj. odobriti potreban iznos finansijskih sredstava i realizovati biznis ideju. Meñutim, ponekad biznis plan može da pokaže da ideju ne treba realizovati zbog: nedostatka kvalitetnih izvora, nepostojanja likvidnih kupaca, nestabilnih uslova privreñivanja.. Biznis plan je «putna mapa» biznisa. To je poslovna ideja razrañena u svim neophodnim segmentima i testirana na papiru. Suština je u razradi poslovne ideje, koju morate provjeriti i testirati.

14.4. Sadržaj biznis plana
Ni u literaturi ni u praksi ne postoji jedinstveno mišljenje o tome sta čini sadržaj biznis plana. Kada se govori o sadržaju biznis plana može se reći da on zavisi od namjene biznis plana. Jasno je da se razlikuje biznis plan za osnivanje male firme, od biznis plana za proširenje proizvodnje postojećeg preduzeća ili biznis plan za uvoñenje novog proizvoda. Principijelno gledano možemo razlikovati biznis plan za mala preduzeća u osnivanju i biznis plan za postojeća preduzeća, iako ove razlike nisu značajne sa aspekta namjene biznis plana. Ono što je važno jeste da biznis plan nezavisno od svoje namjene treba da dokaže finansijsku i razvojnu opravdanost preduzetničke ideje. Imajući ovo u vidu kvalitetno urañen biznis plan treba da sadrži sledeće: 1. Osnovni podaci 1.1. Rezime 1.2. Misija preduzeća i cilj projekta 1.3. Podaci o preduzeću 1.4. Analiza dosadašnjeg poslovanja
151

14. Biznis plan

2. Analiza tržišta 2.1. Prodajno tržište 2.2. Nabavno tržište 2.3. Analiza cijene 2.4. Analiza konkurencije 3. Proizvod, proizvodni program 4. Zaposlenost i kvalifikaciona struktura 5. Lokacija 6. Predračun investicionih ulaganja 7. Izvori finansiranja 8. Rashodi poslovanja 9. Formiranje ukupnog prihoda i formiranje bilansa uspjeha

14.4.1. Osnovni podaci

14.4.1.1. Rezime Prva tačka biznis plana obuhvata rezime biznis plana i predstavlja značajno skraćeni prikaz cjelokupnog biznis plana, što znači da rezime služi za jasnu i prodornu prezentaciju ključnih aspekata poslovnog poduhvata na koji se plan odnosi. Treba voditi računa o tome da upravo rezime predstavlja onaj dio biznis plana koji treba da informiše, zainteresuje tj. privuče pažnju - banke, potencijalnog partnera, investitora i sl. Rezime biznis plana predstavlja rekapitulaciju sažetih najznačajnijih rezultata biznis plana. Rezime kao i osnovni podaci predstavljaju vrstu specifičnog formulara u kome postoje standardizovane rubrike koje zahtijevaju veoma precizne odgovore. Rezime biznis plana sadrži informacije: o osobama koje su odgovorne za podatke korišćene za izradu biznis plana, o kompaniji koja donosi biznis plan, o biznis planu, o visini predviñenih ulaganja, o izvorima sredstava, kao i o najvažnijim pokazateljima poslovnog uspjeha.

14.4.1.2. Misija preduzeća i cilj projekta Misija preduzeća treba da predstavlja ideju vodilju za svakodnevne aktivnosti preduzeća jer samo tako je moguća njena realizacija. U ovom dijelu potrebno je na što jednostavniji i kraći način ukazati na svrhu postojanja odreñene kompanije, na njenu lokaciju, na potencijalne kupce/korisnike proizvoda/usluga kompanije, na njene konkurentske prednosti, na planove i ambicije same kompanije i sl.

152

realizovanim poslovima.4. neophodno je dati osnovne podatke o preduzetniku. Telefon. Ovaj proces zahtijeva vrijeme. najznačajnijih 87 Lajović. analizu cijene i analizu konkurenata. njegovom dosadašnjem radu. faks.4. podatke o dosadašnjim investicionim ulaganjima kao i podatke o raspoloživosti proizvodnog. E-mail. Analiza tržišta Preduzeće mora da pruži proizvode ili usluge koji će zadovoljiti potrebe ciljnog tržišta. Mikro analiza aktuelne tržišne pozicije preduzeća podrazumijeva: utvrñivanje veličine i strukture prodaje. neto profitu. Biznis plan 14. kako bi se rizik od propadanja realizacije namjeravane biznis ideje minimizirao. Ime vlasnika i direktora.3. 14. veb sajt. Ukoliko je u pitanju preduzetnik koji startuje sa biznisom i tek otvara firmu. treba dati sažeti prikaz sadašnjeg stanja i mogućnosti kompanije. administrativnog i menadžerskog kadra.4. identifikovanje najvažnijih kupaca. pod uslovom da se radi o preduzeću koje je već prisutno na tržištu.1.1. vezanu za dosadašnji razvoj: Makro tržišna pozicija podrazumijeva višedimenzionalno sagledavanje aktuelnog tržišnog položaja preduzeća u domaćem i inostranom poslovnom ambijentu. Opšti podaci o preduzeću Ovaj segment biznis plana bi trebalo da sadrži odreñene informacije koje omogućavaju kontakt potencijalnih investitora i finansijera sa kompanijom. Datum osnivanja preduzeća.14. a to su: Naziv preduzeća. Ocjena tržišne pozicije obuhvata makro i mikro tržišnu analizu preduzeća. rashodima.. Analiza dosadašnjeg poslovanja preduzeća Ako je u pitanju postojeća kompanija. To znači razmatranje i identifikovanje najznačajnijih performansi razvoja privrede zemlje i privredne grane kojoj pripada analizairano preduzeće. Samo na taj način obezbijeñen je opstanak preduzeća i njegov eventualni rast i razvoj. dr Dragan. Preduzetništvom u novi milenijum. Analiza tržišta obuhvata analizu prodajnog i nabavnog tržišta. Osobe za kontakt.4.) iz prethodne godine poslovanja. Takoñe je u okviru ovog dijela potrebno dati na uvid bilans stanja (informacije o stanju osnovne i obrtne imovine i o kratkoročnim i dugoročnim obavezama) i bilans uspjeha ( informacije o prihodu. budući da predstavlja kritičan dio biznis plana. Adresa. strana 119 153 .2.87 14. mogućnostima sa kojima raspolaže i sl.

ukoliko ne postoji dovoljan broj kupaca za odreñeni proizvod/uslugu. razmatranje SWOT matrice (šansi. rokove isporuke. Da bi smo došli do neophodnih informacija za ispitivanje tržišta. 14.2. veličini tržišta i broju kupaca sa kojima je već preduzeće uspostavilo kontakt . Prodajno tržište Analiza tržišta prodaje podrazumijeva sagledavanje efektivne tražnje za proizvodima i uslugama i kretanje ponude istih ili sličnih proizvoda.1. prije svega u pogledu roka isporuke.2. mogućih barijera ulaska na tržište.3. kvalitet i prodajne uslove i. najvažnijih dobavljača.4. U okviru analize tržišta nabavke. najvažnijih konkurenata. uporediti cijene.2. Ove analize. opasnosti.Takoñe treba voditi računa o tome da je potrebno za svakog glavnog dobavljača imamo alternativu. pitanje koje se nameće je da li postoje pouzdani dobavljači? Ukoliko postoje. neophodno je izvršiti istraživanje i analizu nabavnog tržišta. Biznis plan tržišnih područja. naravno izvršiti izbor. Na osnovu predviñenog obima proizvodnje neophodno je napraviti plan nabavke robe da bi se utvrdilo koliko je zaliha neophodno za normalan tok proizvodnje. sve dalje analize su bespotrebne. Nabavno tržište Ukoliko je plasman proizvoda odnosno usluga obezbijeñen. potrebno je dati odgovor na sledeća pitanja: Ko su kupci proizvoda (usluga)? Koje potrebe zadovoljavaju proizvodi? Kako će te se pozicionirati na tržištu? Na kojem tržištu planirate da plasirate proizvode? Koliko je procentualno učešće na tržištu? Predviñanje prodaje treba da se zasniva na prednostima proizvoda ili usluge. kvaliteta i cijena.2.4. potrebno ih je nabrojati. 14.14. 14. prednosti i nedostataka) sopstvene kompanije i najvažnijih konkurenata. treba da pokažu da postoji mogućnost da se na tržištu dobiju svi potrebni inputi u količinama koje su predviñene kao i pod prihvatljivim uslovima.4. Analiza cijene Pri odreñivanju cijene proizvoda/usluge treba se rukovoditi odgovorima na sljedeća pitanja: Koliki su troškovi proizvodnje ili nabavke proizvoda? Da li planirana cijena obezbjeñuje profit? Kakva je cijena vašeg proizvoda u odnosu na cijenu vaših konkurenata? Da li su kupci spremni da kupe proizvod po toj cijeni? 154 .

Cetinje. koliko ih ima . Proizvod i proizvodni program Ovaj dio biznis plana treba da obuhvati: Analizu osnovnog proizvodnog programa (odlike proizvoda i asortiman) i glavnih karakteristika proizvodnog procesa Izbor tehnologije i potrebne opreme Identifikovanje glavnih proizvoñača i isporučioca opreme Analizu mogućih načina rešavanja različitih tehničkih zahtjeva (električna energija.4. U ovom dijelu obrañeni su proizvodi i usluge koje kompanija namjerava da proizvodi ili na osnovu kojih se planira formiranje novog preduzeća.3. Ono što je jako važno a vezano je za konkurenciju. Obod. njihovim proizvodima i poslovnim strategijama. snizi cijenu. otpadne materije i dr. Marketing . koji su mu nedostaci i prednosti u odnosu na konkurente. koliko su uspješni. vodovod i kanalizacija. U zavisnosti od vrste proizvoda ili usluge. što znači da je potrebno prikupiti informacije o tržišnim učešćima konkurenata.principi za menadžment. pogotovo u savremenim uslovima integrisanosti svjetske proizvodnje i trgovine.4. pruži neke pogodnosti kupcima koje vi ne nudite.2. koje su njihove slabosti i prednosti. Analiza konkurencije Preduzeće po pravilu nije samo na tržištu. po čemu se odreñeni proizvod razlikuje u odnosu na onaj koji nudi konkurentsko preduzeće. 2000 155 . Neophodno je takoñe saznati ko su konkurenti. Božo.. Biznis plan 14.4.14.) vezanih za primjenu izabrane tehnologije Procjenu potrebe korišćenja postojećih ili izgradnje novih objekata na postojećoj ili novoj lokaciji Identifikovanje potrebnih repromaterijala i mogućih dobavljača za realizaciju predviñenog programa proizvodnje Iskazivanje nivoa potrebnih investicionih ulaganja.? 14. je u stvari spremnost samog preduzeća da uvijek reaguje na poteze konkurencije odnosno da uvijek ima spreman odgovor na pitanja: šta treba uraditi ukoliko konkurent poboljša dizajn. u ovom dijelu treba više ili manje detaljno opisati proizvode ili usluge koje su 88 Mihailović. krene sa agresivnijom propagandom. shodno tome biznis plan nužno treba da sadrži i analizu konkurencije.88 Pa. otvori nova prodajna mjesta.

. Infrastrukturu. koncentracije ostalih pogodnosti/nepogodnosti za kupce (blizina ostalih prodajnih mjesta. ukoliko postoje.. pogodnost lokacije je najviše vezana za mogućost lakog i jeftinog snadbijevanja i blizina transportne infrastrukture. Lokacija Za veliki broj poslova pravilan izbor lokacije je ključan faktor uspjeha. 2. Za maloprodaju.? Da li će se o realizaciji programa starati menadžer ili vlasnik preduzeća? Reference i iskustvo menadžera. U slučaju da se preduzeće bavi proizvodnjom. Površinu. 14.. legalnih ograničenja za poslovanje u odreñenoj zoni.. Biznis plan predmet razmatranja. Posebno treba na osnovu urañene analize tržišta utvrditi planirani asortiman i obim proizvodnje na godišnjem nivou. 156 . Ostala korisna pitanja kod izbora lokacije tiču se cijene poslovnog prostora. A. Stuktura radnika Kvalifikacija Broj radnika UKUPNO: Broj i kvalifikaciona struktura radnika 14. način korišćenja i sl. i eventualne prednosti novih proizvoda i usluga u odnosu na postojeće. Zatim je potrebno navesti osnovne karakteristike vezane za kvalitet. 3. pakovanje.).? Organinizacija poslovanja? Ukoliko se radi o preduzeću koje već posluje. pogodnost parkiranja.4. potrebno je navesti postojeću organizacionu šemu odnosno. veleprodaju i preduzeća koje se bave uslužnim poslovima najčešće je najbolja ona lokacija koja najviše odgovara kupcima odnosno potrošaćima.5. dopunska znanja. R/B 1. Na ovom mjestu neophodno je da prezentirate: Adresu.14. beneficije i sl. Pri tome treba poći od toga da li je u to nov proizvod/usluga ili je poboljšan postojeći. Zaposlenost i kvalifikaciona struktura Koliko radnika će biti zaposleno realizacijom biznis plana? Koje kvalifikacije bi trebalo da imaju zaposleni? Njihove obaveze i odgovornosti? Zaštita na radu. Tehničku opremljenost. broj i kvalifikacije trenutno zaposlenih u preduzeću. Prije svega treba objasniti namjenu proizvoda i svrhu korišćenja i dati informaciju o tome da li se isti ili slični proizvodi već proizvode.4. a takoñe i u pogledu kvaliteta i cijene. Posebno treba istaći razlike u odnosu na druge slične proizvode ili usluge. Takoñe je potrebno navesti da li u toj oblasti postoje i proizvode se supstitutivni proizvodi koji mogu da zadovolje potrebe kupaca u pogledu namjene i svrhe korišćenja. dizajn.4.

Nova ulaganja . 14. Biznis plan Vlasništvo (da li je lokacija u vlasništvu investitora ili je rentirao). roku oplate. Na osnovu utvrñene predračunske vrijednosti i (ne)raspoloživih sopstvenih sredstava.Prethodna ulaganja investitora u osnovna i obrtna sredstva koja su vezana za konkretizaciju odnosnog programa. godišnjoj kamatnoj stopi.4. neophodno je da nakon isteka vijeka trajanja osnovnih sredstava obezbijedi sredstva za kupovinu novih.1. strana 10 157 .6.8. U sklopu ove stavke biznis plana neophodno je pružiti informacije vezane za plan otplate kredita odnosno informacije: o iznosu traženog kredita. Rashodi poslovanja 14. I. Da bi investitor održao kontinuitet proizvodnje.Vrijednost novih ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Osnovni elementi koje treba prezentirati su: Prethodna ulaganja . potrebno je takoñe definisati i ko su potencijalni kreditori kao i koliki iznos sredstava se od njih očekuje. Predračun investicionih ulaganja Ovo je segment na osnovu koga ocjenjivaču treba pružiti globalnu strukturu ulaganja (vrijednosno). Nastaje trošenjem (materijalnim i moralnim) osnovnog sredstva. Radoslav Niketić.4. za realizaciju odreñene biznis ideje.8. naravno. Obračun amortizacije Amortizacija predstavlja trošak osnovnog sredstva. Izvori finansiranja Ovdje se prije svega prezentira koliko finansijskih sredstava je neophodno za startovanje preduzeća tj. 14.zanatski radovi i ulaganja u nabavku osnovne i pomoćne opreme). a koja se razlikuju zavisnosti od vida i karakteristika osnovnih sredstava.Momčilo Pejović.7.4. pri čemu se više pažnje posvećuje osnovnim sredstvima (objekat i grañevinsko . To će uraditi tako što će u svakoj godini korišćenja osnovnih sredstava izdvajati odreñeni iznos sredstava (zavisno od vijeka trajanja i metoda amortizacije) na ime amortizacije i konačno obezbijediti zamjenu dotrajalih osnovnih sredstava novim. 89 «Priručnik za investitore». sve ostale informacije o lokaciji koje su relevantne. grace periodu kao i o iznosu interkalarne kamate. bez pretjeranog detaljisanja. 14.4. Osnovno pitanje na koje treba dati odgovor jeste: Ko su finansijeri i koliko je njihovo pojedinačno učešće?89 (učešće treba da je iskazano i procentualno i vrijednosno).14. odnosno vrijednost objekta) i stopa amortizacije koja je utvrñena zakonom. Dva su osnovna parametra za utvrñivanje iznosa amortizacije: osnovica (fakturna vrijednost opreme.

4. HTZ opreme.4.6. 14. 158 . Biznis plan 14. Obrnuto.4.4.8. Obračun ostalih troškova Obuhvata troškove električne energije. odnosno proizvoda ili usluge i (2) državi na ime poreza i doprinosa.8. Računa se kao proizvod ukupnih osnovnih sredstava i važeće stope.2. troškovi održavanja su neophodni da bi osnovna sredstva "zadržala predviñenu formu".7. 14. 14.4. 14. Jedino u slučaju da su prihodi veći od ostvarenih troškova može se ići dalje.5. odnosno da li je uopšte isplativo ići u realizaciju biznis plana. Ovome treba posvetiti posebnu pažnju jer minimalno ulaganje po ovom osnovu nekad može zaštititi imovinu investitora od potencijalnih rizika.8. Obračun premije osiguranja Premija osiguranja je trošak koji je neophodno platiti osiguravajućoj kompaniji za slučaj okolnosti koje bi mogle negativno uticati na osnovna sredstva.8. Obračun kamata U okviru ove stavke potrebno je iz plana otplate kredita unijeti kamate na kredite za osnovna i trajna obrtna sredstva. dolazi se do segmenta prihoda. pomoćnog materijala i sl. Osnovica za izračunavanje troška održavanja obično se računa kao procenat od amortizacije.9. Ukupan prihod Poslije utvrñivanja troškova. na ime njihovog doprinosa stvaranja nove vrijednosti. Obračun investicionog i tekućeg održavanja Pored amortizacije koja služi za konačnu zamjenu osnovnih sredstava. 14. Obračun materijalnih troškova Obuhvata troškove osnovnog.8. toplog obroka i prevoza i sl. odnosno rashoda.8.3.14.4.9. Potrebno je utvrditi koliko ćete ostvariti prihoda. reklame i propagande. vode. ali je zbog česte promjene zakonskih stopa ostavljena mogućnost da ih izrañivač sam unese na osnovu svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.4.1. Formiranje ukupnog prihoda i bilansa uspjeha 14. 14.4.4. Obračun bruto zarada Troškovi zarada su troškovi koje je investitor dužan da plati (1) radnicima.

14. rashoda i naravno dobiti. Biznis plan treba preispitati kritične elemente i definisati mogućnosti eventualnog prevazilaženja problema. jer se pretpostavlja da se program koji ostvaruje gubitke neće realizovati. 14.9. 159 .4. U tabeli takoñe treba unijeti stavku: porez na ostvarene prihode. Formiranje bilansa uspjeha U okviru ovog segmenta biznis plana potrebno je tabelarno prikazati pregled svih prihoda.2.

Definišite cilj izrade biznis plana. U čemu je značaj definisanja misije preduzeća i cilja projekta u biznis planu? 6.14. 10. 3. Biznis plan Pitanja za diskusiju 1. 9. 7. Proizvodni program kao element biznis plana. Kako se formira ukupan prihod i bilans uspjeha u biznis planu? 160 . 8. Analiza potrebnih investicionih ulaganja. Navedite kriterijume za analizu tržišta u biznis planu. Objasnite pojam biznis plana. Koja je svrha donošenja biznis plana? 4. Šta čini sadržaj biznis plana? 5. Koje kategorije treba uzeti u obzir prilikom obračuna ukupnih rashoda poslovanja? 11. 2. Izvori finansiranja projekta kao element biznis plana.

Hill. Poduzetnička ekonomija. Milenko. 2006 Deakins. Lznda. 10. Prentice Hall. David. 6. 2007 Green. 2. 14. 2001 4. Kako pripremiti biznis plan. The Emergence of Entrepreneurship policy. 7. Menadžment malih i srednjih preduzeća. 13. . 2005 Fleury. Jadranka i Josip Deželjin. 2004 Feldman. 19. 20. Terence and Jeff Sams. McGraw . Sara and Dylan Jones-Evans. Teorija rasta i upravljanje rastom poduzeća. 18. Hot Spots: Why Some Companies Buzz with Energy and Innovation and Others Don't. 2003 Hisrich. Robert. Entrepreneurial Management. Harold and Deena Katz. 3. 1996 Gratton.Hill. Entrepreneurship and small firms. Trgovačka akademija. Sourcebooks. Školska knjiga. 2005 Deželjin. Marketing and entrepreneurship in SMEs. Pearson Education. 2003 Calvin. Vitomir. Business economics. Peters. Poduzetnički menažzment. 2002 Carter. Zvonko. The portable MBA in entrepreneurship. 2003 Hart. 2002 Evensky. Wiley. Entrepreneurship. 1999 Dostić. 2005 Brnjas. 2002 Carson. Cambridge University Press. 1995 Gašparović. Financing the small bussines. David. Adams Media Corporation. 5. 16. Principles of Private firm Valuation. Mark. CIP. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.. 9. Robert. Prentice Hall. Cekom books. The Small Business Survival Guide. William D. Blayney. Investment Think Tank. Charles H. Ištvan. John Wiley & Sons. 12. 15. Turning your business around.Hill. J. Privredni pregled. Enterprise and small bussines. 11. 2005 Deakins. Bloomberg. 17.. McGraw . Biznis plan LITERATURA LITERATURA 1. How to books Ltd. 2001 Burton. David.Ross Publishing. Six sigma for small and mid-sized organizations. 8. David M. 2005 Bygrave.14. 2000 Černiček. McGraw . Stanley. Inc.

2002 Inić. Jorg.P. Sinergija Zagreb. 22. 2003 Lowe.E. 38. Consult. Thompson South-Western. Preduzetništvo. Hitt. Jerry W. Entrepreneurship. Michael and Duane Ireland. Strategic entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship. 28. 1999 Jokić. 30. 2006 Paunović. Enterprise: Entrepreneurship and innovation. M. 2004 Sahlman. William A. Narodna biblioteka Srbije. Preduzetništvo. Poduzetnička etika. Narodna biblioteka Srbije. Poduzetnička biblija. 39. Uspešan preduzetnik. Osnove malog preduzetničkog biznisa. Sustav uspjelog poduzetništva. 41. HBS. Poduzetništvo u ekonomiji znanja.14. 34. Prentice Hall. Cekom books. Naklada Bošković. Univerzitet Braća Karić. Peggy and Charles R. 42. Poduzetničke tehnike. Školska knjiga. Halloran. Blackwell. . Poduzetništvo. Dragoslav. 2004 32. Kako započeti sopstveni biznis. 40. 2003 Zimmerer. 1998 Škrtić. Nikola. 35. Butterworth-Heinemann. 36. 2006 Kuvačić. Menadžment aforizmi. Prentice Hall. Robin and Sue Marriott. Naučno istraživački centar Užice. Preduzetništvo . Tihomir. Successful Business Planning for Entrepreneurs.granice rasta. Kuehl. 33. Step press. Marko. Svetislav. 23. Profil poduzetnika. Biznis plan 21. Knoblauch. 37. Beretin. Debra Koontz. 2002 Teslić. 25. Amar Bhide and Howard Stevenson. 26. Anči i Mira Krneta. 2002 Traverso. 2004 Klose.. Alfred. 2005 Lambing A. 24. 29. Business Fundamentals. 2002 Kolaković. Marko. Školska knjiga. and James W. Thomas and Norman Scarborough. CID Podgorica. 31. 2003 Popović. 27. Howard. 2006 Leburić. Sinergija. P. Ljubica. Philip. 2003 Wickhman. 2000 Poteet. CIP. Franjo. Financing Entrepreneurial Ventures. Prentice Hall. Biti poduzetnik života. Essential of entrepreneurship and small business management. 2002 Jozić. 2006 Moorman. 1996. 1997 Radovanović. Branimir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful