t

h
e
a
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
m
a
s
e
i
z
o
e
n

2
0
1
1
-
2
0
1
2
clevis-kleinjans architecten bv
antoniuslaan 68 | 5921 ke venlo
t e l . 0 7 7 - 3 8 2 9 1 4 1
i n f o @c l e v i s - k l e i n j a n s . n l
w w w. c l e v i s - k l e i n j a n s . n l
“Uw hypotheekrente verloopt zeer binnenkort?”

I
s

d
e

n
i
e
u
w

a
a
n
g
e
b
o
d
e
n
h
y
p
o
t
h
e
e
k
r
e
n
t
e
v
e
e
l h
o
g
er
d
a
n

w
e
l
k
e

u

n
u
h
e
e
ft
?”
Wilt u weten of er een lagere renteaanbieding is dan welke u
nu heeft ontvangen van uw huidige hypotheekverstrekker?
Doordat wij niet op provisiebasis werken kunnen wij veelal
een lagere rente aanbieden.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan
contact met ons op voor het maken
van een vrijblijvende afspraak!
F.B. Deurvorststraat 16 - 7071 BJ Ulft
tel.: 0315-345919 - fax: 0315-685267
email: ulft@hypoteekadviseur.nl
www.dehypotheekadviseur.nl - www.deverzekeringsadviseur.nl
I
J
Z
E
R
S
T
E
R
K

g
E
n
I
E
T
E
n
3
Beste theaterliefhebber,
Het derde theaterseizoen van de DRU Cultuurfabriek is al
weer aangebroken en het belooft een inspirerend seizoen te
worden. Zo hebben we een variatie aan verrassende theater-
concerten en cabaretvoorstellingen voor u op het programma
staan. Grote meesters keren terug, zoals Hans Dorrestijn en Pater
Moeskroen. Maar ook Nederlands jong en aanstormend talent mani-
festeert zich op ons podium, zoals de heren van Piepschuim. Uiteraard
kunt u aankomend seizoen weer in onze Rabobankzaal terecht voor de
gezellige avonden met de boerenrevue’s en hebben we dit jaar bijzondere
toneelvoorstellingen voor u in petto, geïnspireerd op succesvolle bestsellers
uit de binnen- en buitenlandse literatuur.
Nieuw dit seizoen zijn de klassieke kamermuziekconcerten op zondagmiddag
waar u zich kunt laten vervoeren door topmusici van Het Gelders Orkest. Aanslui-
tend kunt u uzelf en uw partner verwennen met een heerlijke high tea of een sfeer-
volle wijnproeverij.
En wat dacht u van onze familievoorstellingen? Speciaal voor onze jongste gasten komen
dit seizoen twee Nederlandse topgezelschappen naar de DRU Cultuurfabriek: Jeugdtheater
Sonnevanck en Jeugdtheater Gnaffel, meesters in het scheppen van magische momenten
voor het hele gezin. Ook de jeugd komt dit seizoen volop aan bod, onder andere tijdens optre-
dens van Ali B en het dynamische ‘streetwise’ dansgezelschap ISH uit Amsterdam.

Kortom: ons nieuwe theaterseizoen biedt voor ieder wat wils met intense momenten en verrassende
belevenissen. Ik hoop dan ook van harte dat u dit seizoen opnieuw komt genieten in de DRU Cultuur-
fabriek en dat ons theateraanbod u mag prikkelen en inspireren als nooit te voren.
Graag tot ziens in de DRU Cultuurfabriek!
Juliëtte Hofman
Directeur
Colofon
DRU Cultuurfabriek
Hutteweg 24
7071 BV Ulft
Postbus 54
7070 AB Ulft
Algemeen
T. 0315-714358
E. info@drucultuurfabriek.nl
www.drucultuurfabriek.nl
Redactie en samenstelling:
DRU Cultuurfabriek
Uitgever:
Wegener SpeciaalMedia
Onderdeel van Wegener Media
Tel. 026-3698942
Aquisitie, ontwerp,
vormgeving en druk:
Wegener SpeciaalMedia
Onderdeel van Wegener Media
Manager Wegener
SpeciaalMedia:
Anke van Teeffelen
fotografe 2011-2012:
Rob Becker, Peter van Beek,
Jasper Suyk, Ben van Duin Rudi
Gagel, Willem de Roon, Hugo
Rikken, Bob Bronshof, Hanneke
Kuijpers, Jan Duitshof, Bert
Andre, Folkert Rinkema, Nick
van Ormondt, Tom Roelofs,
Tom Gufer, Hans Dekker,
Brett Russel, Roy Soetekouw,
Catelijne van der Meer, Studio
Breed, Rosanne Akkersloot,
Herko Luiten
Dit is een uitgave van de
DRU Cultuurfabriek. Aan deze
brochure kunnen geen rechten
worden ontleend. Wijzigingen
voorbehouden.
Uitgave: Mei 2011
oplage: 10.000 exemplaren
Met dank aan:
I
J
Z
E
R
S
T
E
R
K

g
E
n
I
E
T
E
n
5
POPZAAL
KANTOREN
MUZIEKSCHOOL
STUDIO'S
CONFERENTIEZAAL
LOUNGE
SCHAFTLOKAAL
BIBLIOTHEEK
CONFERENTIEZALEN
OUDHEIDKUNDIGE VERENIGINGEN
ROC RIJNIJSSEL & GRAAFSCHAPCOLLEGE
TURKS SOCIAAL KULTUREEL CENTRUM
VVV
ENTREE
THEATERZAAL
PRAKTISchE InfoRmATIE
VooRVeRkoop
Vanaf 15 mei 2011 start de voorverkoop. Tot
15 juni kunt u kaarten uitsluitend via het be-
stelformulier in deze theaterbrochure reser-
veren. U dient minimaal 2 voorstellingen te
kiezen. Voor betaling van het totale bestel-
bedrag kunt u kiezen voor een éénmalige
machtiging of een factuur. De kosten voor
betaling per machtiging bedragen e 5,-, de
kosten voor betaling per factuur bedragen
e 7,-. De tickets worden u per post of mail
toegezonden na ontvangst van het bedrag.
StARt loSSe kAARtVeRkoop
De losse kaartverkoop via internet en aan
de kassa start op 15 juni 2011.
BeStellen ViA inteRnet
U kunt op de website een account aanma-
ken. Hierna kunt u zelf uw plaatsen kiezen of
het systeem de best beschikbare plaatsen
laten selecteren. U kunt betalen via IDeal
of met uw creditcard. Na betaling ontvangt
u direct uw e-ticket per e-mail. Aan het be-
talen met IDeal zijn extra transactiekosten
verbonden, bovenop de ticketprijs.
kAARten kopen AAn De kASSA of
telefoniSCh ReSeRVeRen
De kassa is geopend en telefonisch bereik-
baar van maandag t/m zaterdag van 10:00
tot 18:00 uur en op voorstellingsdagen
vanaf 1 uur voor aanvang van de voorstel-
ling, via nummer 0315-714358. De receptie
is gesloten van maandag 11 t/m zondag 31
juli. Gereserveerde entreebewijzen dienen
binnen 14 dagen aan de kassa van de DRU
Cultuurfabriek te worden afgehaald. Op
verzoek zenden wij entreebewijzen, na ont-
vangst van uw betaling en e 2,50 adminis-
tratiekosten, toe.
AnnUleRing of Wijziging
VooRStelling
Indien een voorstelling wordt verplaatst of
geannuleerd, blijft uw tegoed staan voor
een andere voorstelling of kunt u uw geld
retour ontvangen.
AnnUleRen
Kaarten retourneren bij verhindering kan
tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
voorstelling. Uw tegoed blijft staan, minus
e 2,50 annuleringskosten per entreebewijs.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van
uw tegoed.
VeRloRen of VeRgeten entRee-
BeWijzen
E-tickets zijn op ieder gewenst moment op-
nieuw uit te printen vanuit uw email. Mocht
u uw entreebewijzen hebben verloren of
zijn vergeten, dan verstrekken wij (onder
voorbehoud en uitsluitend op de avond
van de betreffende voorstelling) per en-
treebewijs een kopiekaart. De kosten hier-
voor zijn e 2,50 per ticket.
inClUSief pAUzeDRAnkje en
gARDeRoBe
Tenzij anders vermeld, zijn alle voorstel-
lingen inclusief pauzedrankje (koffe, thee,
fris, sap, bier of wijn). Bij voorstellingen
zonder pauze wordt het drankje na afoop
van de voorstelling aangeboden. De kos-
ten voor de garderobe zijn inbegrepen in
de ticketprijs.
AAnVAngStijDen en pAUzeS
Na aanvang van een voorstelling binnenko-
men is erg storend voor het gezelschap en
de overige bezoekers. Laatkomers worden
dan ook pas na de pauze tot de voorstel-
ling toegelaten. U ontvangt hiervoor geen
restitutie van (een deel van) de ticketprijs.
SleChthoRenDen
De Rabobankzaal is voorzien van een ring-
leiding. Gasten die willen liplezen, kunnen
via de receptie een mindervalidenplaats
reserveren.
MinDeRVAliDen
Mindervalidenplaatsen zijn te reserveren
via de receptie. Hiervoor worden geen re-
severingskosten in rekening gebracht.
CkV/Cjp CUltUURkAARt
De DRU Cultuurfabriek heeft een aantal
voorstellingen waarbij een korting geldt
voor houders van de CJP/CKV-kaart. U ont-
vangt deze korting alleen op vertoon van
een CJP/CKV-pas. Deze entreebewijzen
zijn derhalve uitsluitend aan de kassa ver-
krijgbaar.
WAChtlijSt
Bij uitverkochte voorstellingen wordt een
wachtlijst bijgehouden. Indien er reserve-
ringen komen te vervallen, nemen wij tele-
fonisch contact met u op, op volgorde van
inschrijving op de wachtlijst.
nieUWSBRief
De DRU Cultuurfabriek verstuurt maande-
lijks een digitale nieuwsbrief. Aanmelden
voor de nieuwsbrief kan via onze website:
www.drucultuurfabriek.nl.
pARkeRen
Op het DRU Industriepark kunt u gratis par-
keren. Er zijn ongeveer 350 parkeerplaat-
sen beschikbaar.
Roken
In het gehele gebouw geldt een rookver-
bod.
CAMeRA en MoBiele telefoon
Fotograferen, geluids- en/of video-opnamen
maken tijdens een voorstelling is niet toege-
staan. U dient uw mobiele telefoon voor aan-
vang van de voorstelling uit te zetten.
DRU WAARDeBon
Bij de receptie en in het Schaftlokaal van
de DRU Cultuurfabriek zijn DRU Waarde-
bonnen verkrijgbaar in de waarden e 5,-,
e 10,- en e 20,-. De bonnen zijn inwissel-
baar voor entreebewijzen voor popconcer-
ten, flm- en theatervoorstellingen die zijn
geprogrammeerd door de DRU Cultuur-
fabriek en worden tevens geaccepteerd in
het Schaftlokaal.
poDiUM CADeAUkAARt / VVV CA-
DeAUBon / theAteR & ConCeRtBon
Wij accepteren de VVV Cadeaubon, de
Theater & Concertbon en de Podium Ca-
deaukaart.
Auroraweg 5, Doetinchem, tel. 0314 333 849
www.sierbestratingpeer.nl
Kom daarom gerust eens kijken in onze nieuw aangelegde showtuin.
Ook voor al uw sierbestrating bent u bij
Peer Sierbestrating aan het juiste adres!
Profiteer van de op dit moment
zeer scherpe aanbiedingen!
natuursteen, betontegels, klinkers en gebakken materialen.
T
U
IN
C
E
N
T
R
U
M
PEER
IS
HET
ADRES
voor
al uw
Tuinplanten, Terrasplanten, Kamerplanten en
groot assortiment binnen-en buitenpotterrie!
Vanaf nu ook aluminiumveranda’s tegen
ZE
E
R
S
C
H
E
R
P
E
P
R
IJZE
N
!!!
De verbeterde ‘Annabelle’
Hydrangea Incrediball
Stevigere stelen en
nog grotere bloemen!
VR 7 oktoBeR 2011 - 20.00 UUR
De Wereldband: een uniek theaterfenomeen waarin
muziek, theater en humor op meesterlijke wijze wor-
den gecombineerd. In deze voorstelling worden de
muzikale mannen van de Wereldband uitgedaagd
door een aantal danseressen die tap, Servisch,
Javaans, urban, rock-‘n-roll én buik kunnen
dansen, om voor hen muziek te maken en
scènes te verzinnen. Op één voorwaarde:
dat de Wereldband zelf meedanst. Het
resultaat is GO!, een mix van energiek
muziektheater, slapstick, 16 dansstij-
len, opzwepende muziek, onver-
wachte ontroering en wonder-
lijke combinaties van muziek
en dans. Poesjkin op muziek,
Japanse kinderpop, Bol-
lywood, huisdieren-salsa,
groot verlangen en veel
plezier.
theAteR-
ConCeRt
tRy oUt
RABoBAnk-
zAAl
e 23,00
WEREldbAnd
VR 14 oktoBeR 2011 - 20.00 UUR
In dit onweerstaanbare liefdesverhaal spelen Loes Ha-
verkort en Waldemar Torenstra de personen Emmi
en Leo, die bij toeval met elkaar in contact komen
via e-mail. Ze worden onstuitbaar digitaal ver-
liefd, maar dan? De twijfel over een ontmoe-
ting waarin ze elkaar kunnen zien, horen, rui-
ken slaat toe en de twee weten niet of ze
de aantrekkelijkheid en veiligheid van de
fantasie boven de werkelijkheid moeten
verkiezen. Leo zit nog middenin de
verwerking van een stukgelopen re-
latie en een ontmoeting kan voor
het gelukkige huwelijk van Emmi
vergaande gevolgen hebben.
Naar de succesvolle bestsel-
ler ‘Gut gegen Nordwind’
van de Oostenrijkse jour-
nalist Daniel Glattauer,
die reeds in 23 talen
werd vertaald.
toneel
tRy oUt
RABoBAnk-
zAAl
e 19,50
EmmI@lEo
8
9
WIERdEnSE REvuE
Do 27 okt 2011 - 20.00 UUR
Ode aan de Wierdense Revue is een hartverwar-
mend eerbetoon aan het gezelschap de Wierdense
Revue. Graads, Dika, Moo en buurman Hennik, wijlen
Gerhard Höften, Joke Wanschers, Miep Sanderman
en Albert Paauwe stonden in de jaren ’80 in de theaters
en vermaakten diverse generaties met hun vermakelijke
grappen en scherpe humor. De hedendaagse cast met erva-
ren platspöllers doen oude tijden herleven. Met authentieke
scènes, liedjes en conferences, nieuwe grappen op ‘Wierdense
wijze’, oude geluidsopnames en historische flmbeelden brengen
zij een ode aan het gezelschap. Ode aan de Wierdense Revue werd
geschreven en geregisseerd door Laurens ten Den, onder andere be-
kend als Hein Bode uit Van Jonge Leu en Oale Groond. Met zijn Twentse
humor neemt Jan ‘Mans’ Riesewijk, u als een ware spreekstalmeester mee.
ReVUe - RABoBAnkzAAl - e 21,50
hET gEldERS
oRKEST
zo 23 okt 2011 - 14:30 UUR
Het Gelders Orkest uit Arnhem verzorgt al meer
dan 120 jaar klassieke concerten in zowel binnen- als
buitenland. Naast groot symfonisch repertoire verzor-
gen de musici van het orkest ook kamermuziekconcerten
in kleinere setting. Harpiste Diana de Vries studeerde aan
het Rotterdams Conservatorium, waar ze haar studie begon
bij de bekende pedagoge Margot Flipse en vervolgde bij de
wereldberoemde harpiste Susanne Mildonian. Sinds 1982 is Diana
de Vries als soloharpiste verbonden aan Het Gelders Orkest. Tijdens
het kamermuziekconcert speelt de Vries een uitgebreid programma
met werken van onder andere Scarlatti, Donizetti en Ortiz. Na afoop
van het concert kunnen liefhebbers in het Schaftlokaal terecht voor een
heerlijke high tea.
klASSiek ConCeRt - RABoBAnkzAAl - e 15,50
CoMBinAtietiCket: kAMeRMUziekConCeRt + high teA e 24,50
EngE buREn
VR 21 okt 2011 - 20.00 UUR
De vierde muzikale cabaretvoorstelling van drie
veelzijdige muzikanten gezegend met veelkleurige
bas, bariton, tenor en kopstem. Waanzinnig muzikaal,
energiek en humoristisch. Instrumentbeheersing, dans,
woordspel en allerlei muziekstijlen worden op geraff-
neerd creatieve wijze samengevoegd. Absurdistische crea-
ties en briljante persifages. Swingend, ontroerend, (on)zinnig
en bovenal grappig. Enge Buren weet als geen ander met geor-
ganiseerde chaos het publiek in extase te brengen! Kortom, Reu-
ring! Een voorstelling over opschudding en ophef, over drukte en
deining, over beroering en beweging, over gedoe en geraas, over ka-
kofonie en kabaal, over poeha en poerim, over sensatie en stennis, over
commotie en consternatie, over rel en rumoer, over soesa en spektakel.
MUzikAAl CABARet - tRy oUt - RABoBAnkzAAl - e 17,50
k
a
m
e
r
m
u
z
i
e
k
c
o
n
c
e
r
t
r
e
u
r
i
n
g
o
d
e

a
a
n

d
e

w
i
e
r
d
e
n
s
e

r
e
v
u
e
Do 10 noV 2011 - 20.00 UUR
Bijna dagelijks wordt Ali B gebeld door de media
of hij wil reageren op de actualiteiten van de dag.
Geen commentaar, Ali houdt zijn lippen stijf op el-
kaar. Maar dat is nu voorbij. In zijn nieuwe voor-
stelling geeft Ali B antwoord. Op de vragen
die hem gesteld worden, maar ook op de
vragen die hij zichzelf stelt. Eerlijk, onge-
zouten en met de humor die zijn mening
nog eens onderstreept. Want om de
waarheid mag gelachen worden, als
je hem maar serieus neemt. Tegen-
strijdig? Ook dat is Ali B. Mede
door de samenwerking met re-
gisseur Titus Tiel Groenestege
is Ali B geeft antwoord een
volwaardig en kwalitatief
hoogstaande cabaret-
voorstelling.
CABARet
RABoBAnk-
zAAl
e 19,50
AlI b
10
11
KATInKA
PoldERmAn
VR 25 noV 2011 - 20.00 UUR
Katinka Polderman is onverstoorbaar, gortdroog,
subtiel en lomp, hilarisch en ontroerend. En dat alle-
maal tegelijk. Haar rake observaties, haar zelfspot, haar
grote taalgevoel, haar engagement en haar oorspronke-
lijke liedjes, maken Polderman tot een van de meest intrige-
rende cabaretiers van dit moment. In Polderman tuigt af gaat
ze in op de angst die ons naar haar mening door de overheid
wordt opgelegd: angst voor terrorisme, angst voor natuurram-
pen, angst voor aanslagen. De overheid heeft zelfs een rampenton
samengesteld waarmee we rampen zullen overleven. Maar of dat zal
helpen? Poldermans kracht ligt in het schakelen tussen twee uiteen-
lopende contrasten; met enerzijds haar liefijk stemgeluid en anderzijds
haar grove humor weet zij haar publiek continu te verrassen.
CABARet - RepRiSe - RABoBAnkzAAl - e 18,50
TWEnTE PlAT
zA 12 noV 2011 - 20.00 UUR
Twente Plat viert dit seizoen haar 35-jarig jubileum
en trekt hiervoor alle registers open. In deze nieuw-
ste revue weten Aaltje & Trijntje, Hendurk & Geessie,
Mans & Mia en Tinus van Tuundorp u een onbezorgde
avond uit te bezorgen waarin de Twentse humor niet ont-
breekt. Met een smeuïge verteltrant, enorme grapdicht-
heid en de Twentse taal zorgt Twente Plat voor een dave-
rende voorstelling waarbij lachen gegarandeerd wordt.
ReVUe - RABoBAnkzAAl - e 18,50
Let op: dit is een verhuring
monTEZumA’S
REvEngE
VR 18 noV 2011 - 20.00 UUR
Hoewel iedereen dacht dat de mannen gestopt wa-
ren, keert op veler verzoek het legendarische vijftal
van Montezuma’s Revenge terug in de schijnwerpers.
Montezuma’s Revenge slaat keihard terug. Met oude be-
kenden en nieuwe gezichten zingt Montezuma’s Revenge a
capella de grootste hits uit haar repertoire en komt met ver-
rassend nieuw materiaal. Zoals u van het vijftal gewend bent:
aangrijpend, vol humor en met een geweldige sound.
theAteRConCeRt - RABoBAnkzAAl - e 20,00
t
w
e
n
t
e

P
l
a
t
P
o
l
d
e
r
m
a
n

t
u
i
g
t

a
f
Nieuw in Wehl !
ZIT EN RELAX
OPHAAL SERVICE
van de Wehlse Bijenkorf
Heeft U problemen met opstaan
(uit uw stoel):
Geen probleem meer met een
relax met Op-Sta-Hulp
Bent U groter of kleiner als Uw partner
maar wilt u toch een zelfde stoel: Geen
probleem tal van relaxen zijn leverbaar
als mini, midi of maxi.
Zoekt U gewoon een heerlijke
fauteuil of relaxfauteuil: In onze
showroom heeft u keuze uit ruim
60 modellen die samen met de
diverse stof en ledersoorten wel
1001 keuze’s biedt.
Zit en Relax Service:
Géén vervoer of slecht ter been
géén probleem.
Bel voor een afspraak De Wehlse Bijenkorf.
Tel.: 0314-681208
U wordt geheel GRATIS gehaald en
gebracht zonder enige verplichting.
Deskundig advies is bij ons
vanzelfsprekend.
T
I
P
!
B
e
w
a
a
r
d
e
z
e

a
d
v
e
r
t
e
n
t
ie
!
De Wehlse Bijenkorf
Nijverheidsweg 10
Industrieterrein Wehl
Al sinds 1933 een begrip in kwaliteit en service.
www.wonenenslapen.nl
4
.0
0
0
m
2

w
o
n
e
n
e
n

s
la
p
e
n
Do 1 DeC 2011 - 20.00 UUR
In Dromen van Johanna verrast Ernst Jansz u met ver-
taalde song van Bob Dylan, opgeluisterd met beel-
den en verhalen. In twaalf maanden vertaalde de
voormalig zanger van Doe Maar twaalf teksten
van Bob Dylan. Hij zingt de liedjes die voor
zovelen veel betekend hebben, maar nu ver-
taald. Ook leest Ernst Jansz fragmenten
voor uit de briefwisseling tussen Dylan en
een goede vriend waarin Dylan nauw-
gezet verslag deed van twijfels, en-
thousiasme en zijn zoektocht naar
achtergrondverhalen. In september
2010 verscheen Jansz’ soloalbum
Dromen van Johanna. Voor dit
album vertaalde de zanger
onder andere de nummers
A hard rain’s a-gonna fall
(Zware regen) en Visions
of Johanna (Dromen
van Johanna).
theAteR-
ConCeRt
RepRiSe
RABoBAnk-
zAAl
e 19,50
ERnST JAnSZ
13
14
SchuddEn
Do 8 DeC 2011 - 20.00 UUR
De mannen van Schudden hebben elkaar gevonden
in een vorm waarin cabaret, toneel, variété en mime
op logische wijze in elkaar overvloeien. In Noor-
derzon gebruikt Schudden een stapel koffers
om alle theatrale registers open te trekken. Op
het podium staan twee topacteurs die scène
op scène aantonen hoe groot hun vinding-
rijkheid is. In knappe, strak gemonteerde
sketches geven Emiel de Jong en Noël
van Santen de koffers telkens weer
een dwaze bijrol. Het eindresultaat
is een weergaloos fantasievolle en
flmische voorstelling die niet al-
leen vermaakt, maar ook ont-
regelt en ontroert.
CABARet - toneel
RABoBAnkzAAl
e 20,00
VR 2 DeC 2011 - 20.00 UUR
Met de energie van hiphop, de strijd van breakdance en
de luchtigheid van acrobatiek wordt in BoyISH/GirlISH
de vraag of de strijd tussen de seksen blijft bestaan
door dansgezelschap ISH onder de loep genomen.
BoyISH/GirlISH is een voorstelling over gekke
tegenstellingen, miscommunicatie en pijnlijke
momenten. Cross-over dansgezelschap ISH
werd elf jaar geleden opgericht door Mar-
co Gerris. Deze populaire Amsterdamse
dansgroep veroverde binnen een mum
van tijd de (inter)nationale podia met
energieke en unieke cross-over
voorstellingen vol hip hop, skate,
beatbox, house, breakdance
en basketbal.
ISh
DAnS - RepRiSe
RABoBAnkzAAl
e 17,00
15
Do 15 DeC 2011 - 20.00 UUR
In zijn nieuwste show Nachtspiele toont Sven Ratzke
zich een podiumbeest dat zich niet laat temmen.
Zijn improvisatietalent kent geen grenzen: Ratzke
wíl meer en mág meer. Hij brengt cabaret uit het
holst van de nacht met een vleugje Berlijnse
nostalgie. Deze Duits-Nederlandse entertai-
ner is compromisloos. Zijn shows zijn geliefd
bij een internationaal publiek, van New
York tot Zürich, van Edinburgh tot Berlijn.
Zijn humor is vilein, zijn chansons we-
ten te raken en zijn shownummers zijn
opwindend. Op het podium is Sven
Ratzke wild, maar tussen zijn pu-
bliek charmant en ontdeugend.
Ratzke is een diva met de ziel
van een punker. In Nacht-
spiele goochelt Ratzke
met muziek & woorden
en tovert hij een thea-
teravond om tot een
wervelende show.
CABARet
RABoBAnk-
zAAl
e 20,50
SvEn RATZKE
• Laat nu uw boodschappen (tot in uw keuken) bezorgen!
• Wij bezorgen op maandag, woensdag en vrijdag.
• Bestellingen een dag van te voren voor 17:00 doorbellen of mailen.
• U kunt bij ons contant betalen.
• Bezorgkosten voor slechts c 2,50 en
verzamelkosten c 2,50
• Heeft u interesse? Bel dan snel naar
Plus René Nijenhuis en geef uw naam,
adres en telefoonnummer door en
deze goede service kan snel
van start gaan!
• Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
Plus René Nijenhuis.
René Nijenhuis
OPENINGSTIJDEN:
ma, di, woe: 8.00-20.00 uur
don.– vr: 8.00-21.00 uur
zat: 8.00-20.00 uur
PLUS René Nijenhuis
Marktplein 1, 7061 CW Terborg,Tel. 0315-345996
nijenhuis-terborg@plussupermarkt.nl
V
�r�
V
���n

�����
V
o�r�
��i�
Bezorgservice
René Nijenhuis
0315-345996
Een compleet assortiment. Het Verf & Wand assortiment omvat verf,
behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en tapijt. Natuurlijk helpen wij u
graag bij het maken van uw keuze en desgewenst met het meten en monteren.
GORDIJNSTOFFEN TAPIJT
VERF RAAMDECORATIE BEHANG
ALLES ONDER ÉÉN DAK
U VINDT HET BIJ ROBBEN VERF & WAND
Fr. Daamenstraat 35, 7071 AT Ulft, Tel.: 0315 - 68 14 81
www.robben-verfenwand.nl
Fr. Daamenstraat 35, 7071 AT Ulft, Tel.: 0315 - 68 14 81
www.robben-verfenwand.nl
ONZE WINKEL IS
Barbecuen
Wij zijn hèt adres in de regio.
De beste kwaliteit, alles vers en uit eigen keuken.
Mooi en royale garnering, het mooiste op schaal!
Middelgraaf 38e - Winkelcentrum de Blenk - Ulft
www.panneklaar.nl - Tel. 0315-630055
HÈT ADRES VOOR EEN
BARBECUE PARTY OF BUFFET
Specialiteitenwinkel
“Panneklaar”
Vanaf 14 personen gratis barbecue in bruikleen!
Slechts € 9,- per persoon
AL VANAF 8 PERSONEN KRIJGT U:
4 soorten salade, 4 verschillende sauzen,
div. soorten rauwkost, stokbroden,
11 verschillende soorten vlees.
17
boER’n lEu
VR 27 jAn 2012 - 20.00 UUR
Het echtpaar Hanna en Gerrad, buurman vrijgezel
Jaan en alle anderen, staan garant voor een avond
onbezorgd vermaak. Hanna vindt dat ze nodig moet
afvallen, dat haar man Gerrad niet meer van deze tijd is
en zijn klassieke levensstijl drastisch moet wijzigen en Jaan
heeft politieke ambities. Zo is het mer net, opgebouwd uit
sketches, conferences, muziek en zang, houdt het publiek een
vrolijke spiegel voor van het leven van alledag. Kortom, een
bezoek aan de revue is voor de toeschouwer weer een feest van
herkenning.
ReVUe - RepRiSe - RABoBAnkzAAl - e 22,50
fIRmA WEIJlAnd
VR 20 jAn 2012 - 20.00 UUR
Jan runt een slagerij, maar is heimelijk goochelaar.
Firma Weijland bezingt het bloed, de botten en de
boterhamworst. Wie is de vrouw van slager Jan en wat
heeft hij te doen met de verdwijning van Theo? Firma
Weijland staat voor beleving. Met muziek, stemmen en ver-
halen neemt Firma Weijland haar publiek binnen een mum
van tijd mee achter op het galopperend briesende paard. Bij
de voorstelling verschijnt de gelijknamige poëziebundel van de
Firma.
MUziektheAteR - RABoBAnkzAAl - e 18,50
loS
zA 14 jAn 2012 - 20.00 UUR
4 verschillende vrouwen, 4 verschillende windrich-
tingen en 4 verschillende cupmaten: LOS bestaat uit
vier eigenzinnige meiden met een hoge dosis zelfspot.
Na het behalen van de fnale van het Groninger Stu-
denten Cabaret Festival in 2009 werden zij uitgeroepen
tot Meest Veelbelovend Talent door VARA humorTV. Niets
is vanzelfsprekend in de wereld van LOS; van je allereerste
lied tot je allerlaatste rit. In een hilarische botsing van persoon-
lijkheden gaan de meiden een gezamenlijke strijd aan tegen de
toekomst, die voor elk van hen een ander schrikbeeld oproept. Met
4 krachtige stemmen en een piano blijft geen generatie gespaard.
Lijf On Stage is verrassend, verfrissend, origineel en zeer afwisselend.
LOS staat garant voor een humoristische en muzikale avond.
CABARet - RepRiSe - RABoBAnkzAAl - e 18,50
v
a
n

d
e

s
l
a
g
e
r

d
r
a
a
g
t

b
l
o
e
m
e
n
l
i
j
f

o
n

s
t
a
g
e
z
o

i
s

h
e
t

m
e
r

n
e
t
h
e
t

s
c
h
o
r
t
18
VR 17 feB 2012 - 20.00 UUR
Raken en geraakt worden, dat staat centraal bij
Joris Linssen & Caramba. Hun debuutvoorstelling
Tranen van Geluk was een grote verrassing. De tv-pre-
sentator van Hello Goodbye en Joris’ Showroom bleek
een gedreven zanger en entertainer. Samen met Erik van
Loo op contrabas, Kees van den Hoogen op Spaanse gitaar
en accordeonist Marcel van der Schot vormt Joris Linssen met
Caramba een succesvolle band. In VUUR spelen de vier ras-
muzikanten prachtige nummers van hun nieuwe gelijknamige cd
en hoogtepunten uit hun eerdere werk. Met groot enthousiasme
weten ze elke zaal te betoveren. De liedjes vormen samen met de
persoonlijke verhalen van Joris een meeslepend geheel. Het kwartet
viert zijn tienjarig bestaan met deze vurige mix van liederen en levensver-
halen. Een vlammende voorstelling van Joris Linssen & Caramba.
theAteRConCeRt - RABoBAnkzAAl - e 21,50
JoRIS lInSSEn
& cARAmbA
hAnS doRRESTIJn
Do 2 feB 2012 - 20.00 UUR
‘Onlangs zat ik in een televisieprogramma en zong
een lied dat ik een half mensenleven geleden ge-
schreven had. Het heet de Kerkhofganger, waarin het
onderwerp necroflie wordt behandeld. Ik verwachtte
weinig respons op het nummer vanwege de hoge leeftijd,
maar kreeg er meer reacties op dan ik ooit voor een tele-
visieoptreden had gehad. De meningen van de kijkers liepen
overigens nogal uiteen. Sommigen vonden het veel te grof, an-
deren vonden het niet ver genoeg gaan, maar de meesten hadden
zich kapot gelachen. En dat is mijn streven, dat ze zich kapot lachen.’
The Best of Dorrestijn: het klinkt ongeloofwaardig, maar het is de
waarheid. Het publiek wordt getrakteerd op de grappigste liedjes en
de somberste conferences uit de theaterprogramma’s: Bofkont, Mooi van
lelijkheid, Gesmolten ijsberen, Pretpark, Cirkels, Liederen van wanhoop en
ongeloof, Het naakte bestaan en natuurlijk Na regen komt Dorrestijn.
CABARet - RABoBAnkzAAl - e 21,50
uRSul dE gEER
Do 9 feB 2011 - 20.00 UUR
De leraar Raimund Gregorius verlaat midden in de
les plots zijn klaslokaal. Hij laat zijn geordende leven
achter zich en vertrekt nog diezelfde nacht met de trein
van Bern naar Lissabon. De aanleiding voor deze dras-
tische stap is een boek van Amadeu de Prado, dat hij bij
toeval in handen heeft gekregen. Amadeu is een Portugese
arts die zo indringend schrijft over de diepste ervaringen in
het leven van de mens, dat Gregorius er niet meer van loskomt.
In Lissabon gaat hij op zoek naar sporen van De Prado en komt hij
in contact met mensen wier leven vervlochten is geweest met dat
van deze raadselachtige man. Hierdoor wordt de geschiedenis van de
arts duidelijk; een man die deel uitmaakte van een verzetsgroep tegen
de dictatuur van Salazar. Nachttrein naar Lissabon is een nieuwe literaire
solo van Ursul de Geer naar het wereldberoemde boek van Pascal Mercier.
toneel - RABoBAnkzAAl - e 18,50
h
e
t

b
u
i
g
e
n
v
u
u
r
n
a
c
h
t
t
r
e
i
n

n
a
a
r

l
i
s
s
a
b
o
n
Do 23 feB 2012 - 20.00 UUR
Bastiaan Ragas speelt de hoofdrol in deze herkenbare,
muzikale en satirische theatershow, gebaseerd op
Kluuns bestseller Help! ik heb mijn vrouw zwanger
gemaakt. Kluun beschrijft in dit komische boek
voor aanstaande vaders wat er allemaal op hen
afkomt als hun vrouw zwanger is. Bastiaan Ra-
gas speelt en zingt samen met Jacqueline
Boot (die zijn vrouw speelt) het openharti-
ge verhaal van de bevruchting tot en met
de bevalling. U bent zowel toeschou-
wer als deel van deze avond. Samen
worden de hormonale ervaringen
gedeeld, sekstaboes doorbroken
en verhalen uitgewisseld. Help!
ik heb mijn vrouw zwanger
gemaakt is een theatershow
vol waarheden, leugens en
herkenning.
theAteRShoW
RABoBAnk-
zAAl
e 22,00
hElP!
IK hEb mIJn vRouW
ZWAngER gEmAAKT
19
gé REIndERS
Do 1 MAARt 2012 - 20.00 UUR
De Limburgse componist en zanger Gé Reinders komt
dit seizoen met een nieuw liedjesprogramma. Helden
verwijst naar zijn geboorteplaats en naar de muzi-
kale helden die in dit programma aan bod komen.
Reinders is op zoek gegaan naar het antwoord
op het Grote Zwijgen van zijn Moeder. Een
speurtocht naar hoe de wereldgeschiede-
nis de huiskamer binnendringt. Reinders
is bekend om zijn unieke optredens met
blaasorkesten. In 2008 ontving hij de
Edison Music Award in de categorie
wereldmuziek. Na vijf jaar optre-
den met blaasorkesten is het nu
tijd voor de harmonie tussen
drie muzikanten.
MUziek
RABoBAnkzAAl
e 19,50
zA 10 MAARt 2012 - 20.00 UUR
De makers van Ons kent Ons verzorgen al ruim elf jaar
de afsluitende sketch van het programma Man Bijt
Hond. Nu staan zij ook in het theater. In een avond-
vullende revue, waarin het publiek en personeels-
leden afscheid nemen van de plaatselijke 12,5
jaar jubilerende Superbuur, komen de meest
gewaardeerde personages van Ons kent
Ons tot leven. De kassadames Cobie en
Dooie met superbuurmanager Arjan,
het Amsterdamse bank stel, de line-
dancers, de aan lager wal geraakte
drinkende dame Typsy en de inbur-
gerende Turken maken de revue
tot een feest.
ReVUe
RABoBAnkzAAl
e 20,00
.
20
onS KEnT onS
21
JAndIno ASPoRAAT
Do 15 MAARt 2012 - 20.00 UUR
Jandino is uniek in zijn soort. Vol passie en charme over-
spoelt deze warmbloedige cabaretier het publiek met
scherpe energieke grappen, mooie verhalen, eigen-
zinnige personages en prachtige liedjes. In Laat ze
maar komen daagt Jandino alles en iedereen uit,
maar bovenal zichzelf. Laat ze maar komen. Hij
wacht… Jandino won in 2005 de persoon-
lijkheidsprijs tijdens het bekende cabaret-
festival Cameretten. Met zijn eerste the-
aterprogramma veroverde hij de harten
van het publiek. Het talent van deze
creatieve duizendpoot kent geen
grenzen. Zo schrijft Jandino voor
het programma Raymann is laat,
is lid van de Comedytrain en hij
componeert, acteert en pre-
senteert. Deze opkomende
ster afkomstig uit Cura-
çao is niet te stoppen.
CABARet
RABoBAnk-
zAAl
e 19,50
Opleidingen en cursussen op het gebied van
Techniek & Informatica
Economie & Dienstverlening
Zorg & Welzijn
Educatie & Participatie
Ontwikkel je talent
Regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie
Hoofdvestiging: Slingelaan 1, 7001 EA Doetinchem, Tel. 0314 353 500,
www.graafschapcollege.nl
Jessica ten Have, MBO-uitblinker 2010,
opleiding sport- en bewegingscoördinator
23
P
A
T
E
R

M
O
E
S
K
R
O
E
N

E
N

D
E

K
E
L
T
E
N
theAteRConCeRt
RABoBAnkzAAl
e 20,00
PATER moESKRoEn
En dE KElTEn
Do 22 MAARt 2012 - 20.00 UUR
Pater Moeskroen brengt in deze muzikale vertelling het
verhaal van Cunla, zoon van de Keltische koning Conn.
Cunla lijkt niet op zijn vader; hij maakt liever muziek
met zijn vrienden, dan op veldtocht te gaan. Als
Conn zijn zoon verplicht ten strijde te trekken, pro-
beert Cunla daar op allerlei manieren onderuit
te komen. Gewapend met doedelzakken, fui-
ten, accordeons, mandolines en trommels
trekken de zes multi-instrumentalisten
al jarenlang door het land. Hun tiende
theaterprogramma zit vol met opzwe-
pende deunen, gevoelige ballades
en vrolijke drinkliederen. Een Kel-
tisch programma met een finke
dosis Hollandse humor.
23
K
A
S
T
E
N
S
P
E
C
I
A
A
L
Z
A
A
K
De Stenenmaat 8 - Tel. 0315 - 69 55 30
mail: fixet.ulft@fixet.nl
Dagelijks open van 08.00 - 20.00 uur - Zaterdags open van 08.00 - 17.00 uur
D
é
sp
e
cia
list in
m
a
a
tw
e
rk
k
a
s
te
n
!
Fixet Schoemaker ULFT BV
Bouwmarkt en Kastenspeciaalzaak
F
I
X
E
T

B
O
U
W
M
A
R
K
T

U
L
F
T
25
25
CABARet
RABoBAnk-
zAAl
e 21,00
nIET SchIETEn!
Do 29 MAARt 2012 - 20.00 UUR
De concentratie testosteron in de man-van-nu is tot
een bedenkelijk niveau gedaald. Hij staat met een
schort om kant-en-klare vleesvervangers te bra-
den. Hij is klassenmoeder op de school van
zijn kind. Hij gaat gewillig op koopzondag
‘sierkussens voelen’ bij de Ikea. Plassen
doet hij zittend. Mannen zijn zeikwijven
geworden. Arend, Erik en Maarten
gaan voorop in de zoektocht naar
nieuwe mannelijkheid. Daarbij
schuwen zij het niet om diep in
zichzelf te graven. Niet Schie-
ten! speelt de voorstelling
Mannen zijn Zeikwijven.
Een voorstelling met bal-
len!
M
a
n
n
e
n

z
i
j
n

z
e
i
k
w
i
j
v
e
n
26
TheaTer
Gnaffel
Do 29 DeC 2011 - 14.30 UUR - (7
+
)
peter pan en de verloren jongens (7+)
Wat als je weet hoe je kunt vliegen? Je spreidt je
armen uit, tilt je voeten op en zweeft tot hoog in
de lucht. Peter Pan weet hoe vliegen moet, maar
vertelt dat aan niemand. Want iedereen die hij
kent vindt hem raar. Hij gaat in een andere
wereld wonen waar hij kan spelen, fanta-
seren en niet hoeft te doen wat volwas-
senen zeggen. Hij ontdekt dat hij van
binnen eigenlijk heel bijzonder is.
Het Zwolse theatergezelschap
Gnaffel maakt indrukwekkende
jeugdvoorstellingen waarin
mensgrote poppen op magi-
sche wijze tot leven komen.
fAMilie
RABoBAnkzAAl
e 9,00
Do 3 Mei 2012 - 14.30 UUR - (7
+
)
Vrij naar ‘heidi’. Heidi is een weeskind. Haar vader en
moeder zijn dood. De enige die overblijft om voor
haar te zorgen is een onbekende opa die op een
hoge berg woont. Helemaal alleen, want hij zegt
dat alle mensen slecht zijn. Gelukkig is Heidi
van zichzelf heel vrolijk. Engel met vieze voe-
ten is een muzikale familievoorstelling over
vriendschap en heimwee. Met jodelmu-
ziek, dansende geiten, dirndl-jurken, le-
derhosen, en een onhandige rolstoel.
Vanuit haar thuisbasis Enschede
maakt jeugdtheater Sonnevanck al
meer dan 20 jaar voorstellingen
die een feest zijn voor ogen,
oren, gevoel en verstand.
fAMilie
RABoBAnkzAAl
e 9,00
JeuGdTheaTer
Sonnevanck
27
ERIc KollER
VR 18 Mei 2012 - 20.00 UUR
Eric Koller maakt al jaren woordeloos cabaret. Na
successen als Fool Koller, Hippopotomonstrosesqui-
pedaliofobie (angst voor lange woorden) en BULL gaat
hij try-outen met zijn nieuwe voorstelling. Experimente-
rend met zijn nieuwste vondsten gaat hij de vloer op om
te zien waar en hoe de lach valt, of juist die gevoelige snaar
te raken is. Dat Koller tijdens de try-out helemaal zijn mond
zal houden kunnen we u niet garanderen. De voorstellingen van
Koller zijn een aaneenschakeling van grappige, herkenbare, al-
ledaagse, knap uitgebeelde, zeer humoristische, ondefnieerbare,
goed getimede en juist geplaatste grappen, mét een finke dosis zelf-
spot.
CABARet - tRy-oUt - RABoBAnkzAAl - e 16,50
PIEPSchuIm
Do 10 Mei 2012 - 20.00 UUR
In veel te strakke broeken is een alles onthullende
en niets maskerende voorstelling over knellende za-
ken. Er wordt van alles gesuggereerd, maar uiteindelijk
niets blootgelegd, want Piepschuim stelt dat het allemaal
wel wat ruimer gezien mag worden. Ook het tweede the-
aterprogramma van de succesvolle muzikale cabaretgroep
Piepschuim staat bol van wonderlijke gedachtekronkels, geraf-
fneerde muziek en aanstekelijk enthousiasme. Met een enorme
dosis energie spelen Cor, Jacco en Robbert een prikkelende en hi-
larische voorstelling. Piepschuim bepaalt wat de mode wordt, want
Piepschuim heeft de broek aan.
MUzikAAl CABARet - RABoBAnkzAAl - e 17,50
hET gEldERS
oRKEST
zo 15 ApRil 2012 - 14:30 UUR
Het Gelders Orkest uit Arnhem verzorgt al meer
dan 120 jaar klassieke concerten in zowel binnen- als
buitenland. Naast groot symfonisch repertoire verzor-
gen de musici van het orkest ook kamermuziekconcerten
in kleinere setting. Peter Verduyn Lunel studeerde fuit aan
het Conservatorium in Utrecht en Londen en werkte als so-
lofuitist bij het Heidelberger Kammerorchester, bij het Radio
Symfonie Orkest en momenteel bij Het Gelders Orkest. Tijdens
het kamermuziekconcert speelt Peter Verduyn Lunel onder ande-
re werken van Mozart, Joseph Jongen en Francesco Morlacchi. Hij
wordt deze middag muzikaal begeleid door pianist Bernd Brackman.
Na afoop van het concert is er voor liefhebbers de mogelijkheid deel te
nemen aan een wijnproeverij.
klASSiek ConCeRt - RABoBAnkzAAl - e 15,50
k
a
m
e
r
m
u
z
i
e
k
c
o
n
c
e
r
t
e
r
i
c

k
o
l
l
e
r

-

t
r
y
-
o
u
t
i
n

v
e
e
l

t
e

s
t
r
a
k
k
e

b
r
o
e
k
e
n
CoMBinAtietiCket: kAMeRMUziekConCeRt + WijnpRoeVeRij e 24,50
concept
realisatie
inkoop
productie
uitgeven
weten wat je kunt,
doen waar je goed
in bent
Mercatorweg 28 | 6827 DC Arnhem | (026) 36 98 942
vooRSTEllIngEn oP dATum
Gastouderopvang,
kinderdagverblijf en BSO.
V
e
rz
o
rg
t
d
e
o
p
v
a
n
g

d
ie
b
ij u

p
a
s
t!
Nijverheidsweg 7 | 7071 CH Ulft | tel: 0315-231775 | fax: 0315-231157 e-mail: info@juutenco.nl | www.juutenco.nl
Datum tijd Voorstelling genre prijs Aantal Specials* prijs Aantal totaal
VR 07-10-11 20:00 Wereldband Theaterconcert e 23,00
VR 14-10-11 20:00 Emmi@Leo Toneel e 19,50
VR 21-10-11 20:00 Enge Buren Muzikaal cabaret e 17,50
ZO 23-10-11 14:30 Het Gelders Orkest Klassiek concert e 15,50 Incl. high tea e 24,50
DO 27-10-11 20:00 Wierdense Revue Revue e 21,50
DO 10-11-11 20:00 Ali B Cabaret e 19,50
ZA 12-11-11 20:00 Twente Plat Revue e 18,50
VR 18-11-11 20:00 Montezuma’s Revenge Theaterconcert e 20,00
VR 25-11-11 20:00 Katinka Polderman Cabaret e 18,50
DO 01-12-11 20:00 Ernst Jansz Theaterconcert e 19,50
VR 02-12-11 20:00 ISH Dans e 17,00
DO 08-12-11 20:00 Schudden Cabaret e 20,00
DO 15-12-11 20:00 Sven Ratzke Cabaret e 20,50
DO 29-12-11 14:30 Theater Gnaffel Familie e 9,00
ZA 14-01-12 20:00 LOS Cabaret e 18,50
VR 20-01-12 20:00 Firma Weijland Muziektheater e 18,50
VR 27-01-12 20:00 Boer’n Leu Revue e 22,50
DO 02-02-12 20:00 Hans Dorrestijn Cabaret e 21,50
DO 09-02-12 20:00 Ursul de Geer Toneel e 18,50
VR 17-02-12 20:00 Joris Linssen & Caramba Theaterconcert e 21,50
DO 23-02-12 20:00 Help! Ik heb mijn vrouw… Theatershow e 22,00
DO 01-03-12 20:00 Gé Reinders Muziek e 19,50
ZA 10-03-12 20:00 Ons kent Ons Revue e 20,00
DO 15-03-12 20:00 Jandino Asporaat Cabaret e 19,50
DO 22-03-12 20:00 Pater Moeskroen en de Kelten Theaterconcert e 20,00
DO 29-03-12 20:00 Niet Schieten! Cabaret e 21,00
ZO 15-04-12 14:30 Het Gelders Orkest Klassiek concert e 15,50 Incl. wijnproeverij e 24,50
DO 03-05-12 14:30 Jeugdtheater Sonnevanck Familie e 9,00
DO 10-05-12 20:00 Piepschuim Muzikaal cabaret e 17,50
VR 18-05-12 20:00 Eric Koller Cabaret e 16,50
* Voorafgaand aan de avondvoorstellingen kunt u in het Schaftlokaal genieten van ons speciale Cultuurmenu:
Een 3-gangendiner voor e 27,50 p.p. U kunt dit menu reserveren via dit inschrijfformulier, of telefonisch bij het Schaftlokaal via 0315-820201.
De entreeprijzen zijn inclusief een pauzedrankje en garderobe. De familievoorstellingen zijn exclusief pauzedrankje.
AUTOBEDRIJF FRAZER • DE STENENMAAT 13 • ULFT
Tel. 0315 - 683515
www.autobedrijffrazer.nl
APK
ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL
CARWASH
FULL-SERVICE
1
0
0

j
a
a
r

bESTElfoRmulIER
(minimaal 2 voorstellingen)
Uw gegevens
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Email:
Wilt u de nieuwsbrief van de DRU Cultuurfabriek ontvangen? ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
gegevens tot machtiging
[ ] Ondergetekende machtigt de DRU Cultuurfabriek tot éénmalige afschrijving van:
Totaal bestelling (z.o.z.): e Bank/Gironummer:
Machtigingskosten: e 5,00 + Datum:
Bedrag bijgevoegde theater- en/of tegoedbonnen: e – Handtekening:
eindtotaal: e
Ondertekend en in een gefrankeerde envelop retour zenden aan:
DRU Cultuurfabriek, t.a.v. afdeling marketing, postbus 54, 7070 AB Ulft
Verkoop
Taxatie
Wonen en BOG
De makelaars van
de Oude IJsselstreek
foto Leo IJsvelt
F.B. Deurvorststraat 28 Ulft
Postbus 174
7070 AD Ulft
t 0315-68 55 46
f 0315-68 14 58
e info@alliancemakelaars.nl
i www.alliancemakelaars.nl
Aankoop
Dahs, IheaIer eh culIuur ziih
belahgriik voor de AchIerhoek,
waarbii amusemehI eh
ohIspahhihg zeker hieI
mogeh ohIbrekeh.
Pabobahk GraaIschap-Zuid
ohdersIeuhI diI graag.
2ABOBANK%ENBANKMETIDEEÂN
Dahs, IheaIer eh culIuur ziih
belahgriik voor de AchIerhoek,
waarbii amusemehI eh
ohIspahhihg zeker hieI
mogeh ohIbrekeh.
Pabobahk GraaIschap-Zuid
ohdersIeuhI diI graag.
2ABOBANK%ENBANKMETIDEEÂN
Dans, theater en cultuur zijn belangrijk voor de Achterhoek,
waarbij amusement en ontspanning zeker niet mogen
ontbreken. Rabobank Graafschap-Zuid ondersteunt dit graag.
Dahs, IheaIer eh culIuur ziih
belahgriik voor de AchIerhoek,
waarbii amusemehI eh
ohIspahhihg zeker hieI
mogeh ohIbrekeh.
Pabobahk GraaIschap-Zuid
ohdersIeuhI diI graag.
2ABOBANK%ENBANKMETIDEEÂN
Dahs, IheaIer eh culIuur ziih
belahgriik voor de AchIerhoek,
waarbii amusemehI eh
ohIspahhihg zeker hieI
mogeh ohIbrekeh.
Pabobahk GraaIschap-Zuid
ohdersIeuhI diI graag.
2ABOBANK%ENBANKMETIDEEÂN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful