P. 1
Oslobođenje [broj 23166, 20.6.2011]

Oslobođenje [broj 23166, 20.6.2011]

|Views: 435|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2013

pdf

text

original

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 20. 6. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.166

Kuki} danas u Sarajevu, sutra u Banjoj Luci

NIJE TRAGEDIJA AKO ME ^OVI] ODBIJE
Kako je slasno rukovoditi Institutom za historiju

2. strana

HISTORIA NIJE LUX VERITATIS!

6-7. strana

Episkop zahumsko-hercegova~ki i primorski, vladika Grigorije

Foto: Senad GUBELI]

DANAS PRILOG

Bosanski muslimani su i danas opkoljeni
3. strana

U @I@I
Kuki} danas u Sarajevu, sutra u Banjoj Luci

2

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

DISTRIKT BR^KO: Jo{ bez gradona~elnika

Bi}e Srbin,
ne zna se koji
Slobodanka ]ur~i}, poslanica SNSD-a u Skup{tini distrikta Br~ko, najbli`a je poziciji gradona~elnika ove lokalne zajednice, saznajemo iz izvora bliskih politi~kim strankama zastupljenim u Skup{tini distrikta, koje su po~ele pregovore oko nasljednika Dragana Paji}a, kojeg je Skup{tina, prije skoro mjesec, smijenila zbog dokazanog sukoba interesa. Nekoliko je ~injenica koje idu u prilog Slobodanki ]ur~i}.

Ako SNSD - SDS ostanu pri bojkotu, izvjesno je da }e SDP predlo`iti kandidata

Slavo Kuki}: Odlu~uju}i tjedan

Nije tragedija
ako me ^ovi} odbije
O~ekujem da }e svi biti spremni za razgovor, a ako neki i ne budu, onda se mo`e i bez njih. Ako netko ne `eli razgovarati, ja ga na to ne mogu prisiliti i onda }emo morati nastaviti posao i bez takvih, kazao je Kuki}
Nakon sastanka s predsjednikom DNZ-a Rifatom Doli}em, mandatar za sastav Vije}a ministara BiH Slavo Kuki} }e danas odr`ati niz sastanaka s liderima stranaka ~ije je sjedi{te u Sarajevu, dok bi sutra trebao razgovarati s politi~kim liderima iz Banje Luke. Tako|er, najavio je kako }e u srijedu u Mostaru poku{ati dogovoriti sastanke s liderima dva HDZ-a Dra ga nom ^ovi}em i Bo`om Ljubi}em. Ka`e kako nikoga ne `eli prisiljavati na razgovore, no ipak o~ekuje da }e sve politi~ke stranke pristati do}i na sastanak. - Ostaje nam vidjeti s kim }emo sve naposljetku uspjeti dogovoriti sastanke. O~ekujem da }e svi biti spremni za razgovor, a ako neki i ne budu, onda se mo`e i bez njih. Ako netko ne `eli razgovarati, ja ga na to ne mogu prisiliti i onda }emo morati nastaviti posao i bez takvih, kazao je Kuki}, te dodao kako `eli razgovarati i s SBBom Fahrudina Radon~i}a.

Radoslav Bogi~evi}: ^eka

Slobodanka ]ur~i}: Favoritkinja

Pakt SNSD - SDS
Naime, ova 41-godi{njakinja dobro kotira unutar lokalnog SNSD-ovog ogranka, a izvjesno je da }e ova stranka ponovo dati gradona~elnika, posebno nakon tvrdnji da su bo{nja~ke i hrvatske stranke postigle dogovor da na ~elu grada ponovo bude predstavnik srpskog naroda, a SNSD ima najve}u podr{ku. Pored podr{ke SNSD-a, favoritkinja ]ur~i} ima}e i podr{ku SDS-a, druge po snazi srpske stranke u distriktu. SDS-ova podr{ka kandidatu SNSD-a za budu}eg gradona~elnika nije upitna, prije svega zbog ~injenice da su ove dvije stranke zajedno povu kle svo je po sla ni ke iz br~anske Skup{tine, nakon odluke ve}ine poslanika da razrije{e du`nosti biv{eg gradona~elnika Paji}a. U isto vrijeme, prilikom strana~kih konsultacija za izbor novog gradona~elnika, SNSD i SDS su zastupali skoro pa iste stavove.

NEZAVISAN, A SDP-ov Nezavisni poslanik Radoslav Bogi~evi} SDP-ov favorit u tom slu~aju, a on bi mogao osigurati i podr{ku nekoliko nezavisnih poslanika iz reda Srba
Tre}i, a mo`da i najbitniji argument na strani Slobodan ke ]ur~i}, jes te nje no oprav da nje ne da vnog od sustva sa sjednice Skup{tine, ko ju su os ta li po sla ni ci SNSD-a i SDS-a bojkotovali. I ]ur~i} se nije pojavila u skup{tinskim klupama, ali je za razliku od kolega dostavila razloge svog odsustva, ~ime je zavrijedila nekoliko poena kod drugih stranaka, prije svega br~anskog SDP-a, ko ji sa de vet po sla ni ka u Skup{tini, ima veliki uticaj na

sve odluke, posebno na imenovanja. "Opravdanje koje je ponudila poslanica Slobodanka ]ur~i} mo`e joj biti od koristi ukoliko do|e do reakcije Ureda supervizora, koji }e tra`iti kompromisno rje{enje, odnosno osobu koja ispunjava uslove, ali je svakako pogodna svima", pojasnili su nam izvori iz Skup{tine distrikta Br~ko.

Uloga PDP-a
No, u slu~aju da blok SNSD - SDS ostane pri bojkotu sjednica, izvjesno je da }e SDP, uz podr{ku drugih bo{nja~kih stranaka, predlo`iti kandidata za gradona~elnika. Navodno je nezavisni poslanik Radoslav Bogi~evi} SDP-ov favorit u tom slu~aju, a on bi mogao osigurati i podr{ku nekoliko nezavisnih poslanika iz reda Srba, ali i poslanika PDPa, koji ne `ele slijediti politiku SNSD-a i SDS-a. To bi bilo dovoljno za njegov izbor.
A. [e.

Sarajevo - sigurno
- Ljudi iz moga tima pripremaju razgovore sa strankama. Tako u ponedjeljak imam cijeli dan zakazane razgovore sa strankama kojima je sjedi{te u Sarajevu. U utorak bih trebao u Banjoj Luci razgovarati sa strankama iz RS-a, a u srijedu bih se u Mostaru trebao sastati s ~elni{tvom dva HDZ-a. U ponedjeljak }u, pak, razgovarati sa svim politi~kim strankama koje imaju centralu u Sarajevu, to mi je barem nakana. Za sada nemam informaciju s kojim smo sve strankama dogovorili sastanke, kazao je Kuki}. Istaknuo je kako je za sada izvjesno samo da }e tijekom ponedjeljka imati razgovore sa strankama iz Sarajeva, dok se jo{ radi na pripremi sastanaka sa liderima stranaka iz Banje Luke i Mostara. - U srijedu }emo poku{ati razgovarati s dva HDZ-a. Dao sam zadatak svome timu da napravi plan rada i plan sastanaka s politi~kim strankama. Sve je sada na sredi{njicama politi~kih partija. U ovom momentu naprosto nemam vi{e detalja vezano za sastanak s HDZovima. Ipak, iskreno se nadam kako }e prevladati razum te kako }emo se naposljetku i sastati. Ako, pak, i ne do|e do takvog sastanka, onda opet ne}e do}i do tragedije, nego idemo dalje, izjavio je Kuki}.

NEMAJU O ^EMU Iz dva HDZ-a su i ju~er za Oslobo|enje kazali kako oni nemaju o ~emu razgovarati s Kuki}em jer on nije reprezent volje hrvatskog bira~kog tijela u BiH
- Nadam se kako }e do}i do razgovora sa SBB-om. Ta politi~ka opcija ima ~etiri zastupnika u Parlamentu BiH i svakako je stranka vrijedna svakog respekta, rekao je Kuki}.

Kandidat SDP-a
Iz dva HDZ-a su i ju~er za Oslobo|enje kazali kako oni nemaju o ~emu razgovarati s Kuki}em jer on nije reprezent volje hrvatskog bira~kog tijela u BiH. Smatraju kako predsjedavaju}a Vije}a ministara BiH treba biti Borjana Kri{to iz HDZ-a BiH, stranke koja je dobila najvi{e hrvatskih glasova na listopadskim izborima. Kuki}a smatraju kandidatom SDP-a, te im je kao takav neprihvatljiv. Sli~nog su stajali{ta i stranke iz Republike Srpske.
Jurica GUDELJ

V Zapadni Balkan u EU I J E S T I
Sve zemlje Zapadnog Balkana trebalo bi da {to prije postanu ~lanice Evropske unije, rekao je u subotu {ef ~e{ke diplomacije Karel Schwarzenberg. "@elio bih da sve zemlje Zapadnog Balkana {to prije postanu ~lanice EU. Za sada izgleda da }e to prvo postati Hrvatska. Trenutno je vrlo dobro pripremljena i Srbija. Makedonija bi morala rije{iti spor oko imena s Gr~kom. Albaniju potresaju unutarnji sporovi. Unutarnje sporove treba rije{iti i Bosna i Hercegovina", rekao je Schwarzenberg u intervjuu za slova~ku agenciju TASR povodom 20. godi{njice po~etka raspada biv{e Jugoslavije. Schwarzenberg smatra i da nakon hap{enja Ratka Mladi}a Srbiju na putu ka EU ne treba uvjetovati izru~enjem drugih optu`enih za ratne zlo~ine. "Kada je rije~ o ulasku u EU, to vi{e ne bi trebalo igrati ulogu. Ne zaboravimo koliko je (njema~kih) ratnih zlo~inaca 'tr~karalo po svijetu' 50-ih i 60-ih godina

Karel Schwarzenberg

- na slobodi. Ne budimo toliko licemjerni. Mislim da sve zemlje biv{e Jugoslavije rade {to mogu u tom smjeru", zaklju~io je Schwarzenberg. On smatra i da trenutna situacija u kojoj su neke zemlje EU (me|u kojima i ^e{ka) priznale Kosovo, a neke me|u kojima je Slova~ka nisu, ne}e trajati vje~no i da i "pred Kosovom stoji evropska budu}nost", prenosi Fena.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Krug 99: Episkop zahumskohercegova~ki i primorski, vladika Grigorije

Bosanski muslimani su i danas opkoljeni
"Sve{tenik mora biti odgovoran i moralan, ali ne mo`e biti uvijek realan. Ali, ako ja prolazim pored Vi{egrada, Fo~e, Srebrenice i ako ja znam {ta se tamo desilo, a osje}am jezu, tugu, bol {to se to desilo, ima {anse da budem ~ovjek", kazao je vladika Grigorije.
Treba u}i u cipele drugog, da bismo ga razumjeli
Foto: Senad GUBELI]

S jedne strane, od Hrvata okrenutih Hrvatskoj, a s druge strane od Srba koji vole Srbiju. I, normalno je da bosanski muslimani osje}aju gr~ i mi moramo raditi da se taj gr~ otklanja

A

ko bi meni |ed reci, zatreba li ti {to, ima Osman na Strije`evu ili, ako me po{alje Osmanu i samo ka`e da prenesem kako |edu ne{to treba, a Osman, s kojim je |ed pri~ao po cijeli dan, to pozajmi, bez pitanja, pa ako su Hrvati iz Vare{a bili jedini koji su moga |eda posje}ivali u zatvoru, a bez njihove pomo}i ne bi ni mene bilo, onda je to `ivot BiH i ne mo`e biti da nema vi{e tog `ivota. Evo, u Bjelu{inama je moj prvi kom{ija musliman, kazao je na ju~era{njoj sesiji Kruga 99 episkop zahumsko-hercegova~ki i primorski, vladika Grigorije.

Jeza u Vi{egradu, Fo~i, Srebrenici...

vrh SPC-a brantovski spustiti na ko lje na tra`e}i opro {taj, odgovorio je da ne zna kada }e to biti.

[ta je govorio patrijarh Pavle?!
"Iako je vrh SPC-a i ranije davao saop{tenja, a patrijarh Pavle ni u snu ne bi re kao da ne mo`emo `ivjeti zajedno, ali je pitanje kako su mediji presnosili. Temeljni osnov vjere je da se vjeruje u `ivot, a ne u smrt, i ~ovjeku je svojstveno padati, ali mu nije svojstveno ostajati u tom stanju, kako je to primijetio jedan egipatski monah, ili kazao Zmaj: "Ako si pao, pa se kalja{, nemoj onda da se valja{." Vladika Grigorije, ~iji su dolazak na slu`bu u Mostar i ju~e mnogi nazvali jednim od istorijskih doga|aja za BiH, podijelio je nekoliko svojih iskustava sa ~lanovima Kruga, pa i dubrova~ko, kada je jasno rekao tamo{njem biskupu da mu je jako te{ko to {to su u~inili Dubrovniku njegovi sunarodnjaci: "Biskup je po{ao tada prema meni. Ne mo`ete dobiti opro{taj ako ga ne zatra`ite, a tek tada }e ti onaj od koga tra`i{ re}i do|i, brate." Bio je jasan episkop i napomenuv{i da niko ne mo`e voljeti Boga ako ne voli ~ovjeka: "Ali, stvar je {to ljudi ne shvataju da, ako ru`e, psuju Boga, da time ru`e i psuju i ~ovjeka."
E. K.

U Sarajevo, s rado{}u
"I danas su, kao i u ratu, bosanski muslimani u nekom smislu opkoljeni. S jedne strane, od Hrvata, okrenutih Hrvatskoj, a s druge strane od Srba, koji vole Srbiju. I, normalno je da bosanski muslimani osje}aju gr~ i da mi moramo raditi da se taj gr~ otklanja. A uvijek je tako: kako se ka`e, treba u}i u cipele drugog, da bismo ga razumjeli", rekao je vladika, ~ija je osnovna poruka ju~e bila da je dijalog nasu{na potreba dana{nje BiH. Ne bilo koji: "Dijalog je prije svega razgovor kroz rije~i i nema komunikacije bez rije~i, a i unutra{nja komunikacija tra`i ri je~ da njo me bu de

"[ta se de{ava s liderima, to je pravo pitanje, jer svako od nas voli da je voljen. No, povoditi se za mi{ljenjem masa, svojstveno je ~ovjeku, ali slabom ~ovjeku. Ne mo`e niko shvatiti {ta sam ja do`ivio kada sam 2004. rekao da Karad`i} i Mladi} treba da idu u Haag. Jer, ako ste bili hrabri da budete lideri kada su vam pljeskali, onda treba da postupite kao Isus, koji je ulazio i u Jeruzalem, ali je i za Veliki petak bio spreman", kazao je episkop Grigorije. izra`ena. A mi, koji vjerujemo, kada razgovaramo s drugim, uvijek moramo razmi{ljati tako da nas iz o~iju toga drugog gleda Onaj tre}i, Bog", istakao je episkop na sesiji, do{av{i nakon slu`enja u Staroj pravoslavnoj crkvi. Ina~e, objasnio je, u Sarajevo je stigao "s rado{}u, s trepetom i s nostalgijom", a upravo zato {to je vi{e puta ukazao na odgovornost upotrebe rije~i, i to za stepen vi{u od sagovornikove, jer je to po~etak izgradnje svake zajednice. "Pogre{na njihova upotreba zna~i i atak na drugoga i jedna takva rije~ mo`e cjelovitost ~ovjeka bukvalno da razbije. Bez

Postupiti kao Isus

Zapitan za slu~aj crkve u dvori{tu Fate Orlovi}, vladika Grigorije je pomenuo i ru {e nje ne le gal no iz gra|ene d`amije na Bradini, te ustvrdio da su to nedopustive stvari: "Treba po{tovati drugoga." zajednice nema sre}e, a bez sre}e nema `ivota", nastavio je vladika Grigorije, slo`iv{i se sa Gradimorom Gojerom da tu ne misli na su`ivot. (Gojer: "To je `ivot u torovima..."). "^ovjek mora jednako da govori i u Dubrovniku, i u Mostaru, i u Trebinju", primijetio je episkop, a zapitan kada }e se

Crkva u Fatinoj avliji

Sven Alkalaj

Sredoje Novi}

Alija Behmen

Milica Markovi}

Evropske perspektive
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj u~estvovat }e, na poziv visoke predstavnice EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton, ministarskom sastanku EU - Zapadni Balkan koji }e pod nazivom Western Balkans Forum biti odr`an 20. juna u Luksemburgu. U fokusu razgovora ministara vanjskih poslova zemalja EU i Z.Balkana bit }e evropskaperspektivaZ.Balkana i regionalna saradnja, ali i de{avanja na Sjeveru Afrike i Bliskom istoku, te evropska politika susjedstva. Alkalaj }e se obratiti ministrima tokom sastanka, a godinu nakon onog u Sarajevu posve}enog EU - Z. Balkan.

Nuklearna sigurnost
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} predvodit }e delegaciju BiH na Ministarskoj konferenciji o nuklearnoj sigurnosti u Be~u od 20. do 24. juna, a koja se organizira na inicijativu Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Pokrenuta na specijalnoj sjednici Odbora guvernera IAEA o sigurnosti, inicijativa izra`ava potrebu sna`nijeg anga`iranja IAEA i svih zemalja ~lanica na podizanju svijesti o daljem ja~anju nuklearne sigurnosti u svijetu, a posebno zabrinutost u vezi s nesre}om u nuklearki Fukushima.

Sarajevo ima {anse Monitoring-tim o BiH
"Sarajevo ima velike {anse da 2014. bude evropski grad kulture i kad se to dogodi, to }e biti prvi grad s takvom titulom iz dr`ave koja nije ~lanica EU. To bi za nas zna~ilo mnogo, ali bi to bilo veliko i za EU", rekao je za Radio FBiH gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen, podsjetiv{i na to da kona~nu odluku o tome treba da donesu Vije}e EU i Evropska komisija: "Nedavno sam razgovarao s gradona~elnikom Maribora, idu}e godine evropskog grada kulture i shvatio sam da grad s takvim statusom ima ogromne mogu}nosti privla~enja novca iz fondova EU", naglasio je Behmen. BiH nije na dnevnom redu junskog zasjedanja Parlamentarne skup{tine BiH Savjeta Evrope, koje po~inje danas u Strasbourgu, ali }e biti na sjednici monitoring-tima 21. juna, izjavila je za Srnu ~lan delegacije Parlamentarneskup{tine BiH u Parlamentarnoj skup{tini Savjeta Evrope Milica Markovi}. "Monitoring-tim prati aktuelnu politi~ku situaciju i na sjednici u utorakbi}erije~i o BiH. Tim je tra`io da tom sastankuprisustvujedelegacija BiH, tako da }emotadavi{eznatikakav }e biti izvje{taj za BiH za protekli period, a posebno postizborni", rekla je Markovi}eva, naglasiv{i da }e izvje{taj najvjerovatnije biti na dnevnom redu jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skup{tine Savjeta EU.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
@ivim normalno. Koga je jo{ briga za te trivijalne stvari kao {to su dr`avljanstvo i putovnica

Muke po umirovljenim ~asnicima HVO-a

Hrvatska

samouprava pojela

dokumentaciju
Ve}ina dokumentacije HVO-a, uklju~uju}i i imenovanja i razrje{enja sa zapovjednih du`nosti, uni{tena je nakon rata i po~etkom hrvatske samouprave 2000. godine
U prijedlogu zakona o potvr|ivanju prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pi{e da }e svi oficiri, ~asnici, koji su bili na komandnim pozicijama, morati u roku od 30 dana donijeti rje{enje o postavljanju na komandno mjesto i rje{enje o razrje{enju sa te du`nosti. Ne donesu li, bit }e im obustavljena isplata mirovine. A kad donesu, po~et }e primati mirovinu. Pretpostavka, najvi{e problema imat }e oni koji su pravo na benefi ci ra nu mi ro vi nu ste kli u upravnom postupku, sa dva svjedoka. I Predsjedni{tvo Saveza ratnih vojnih invalida BiH danas }e na svojoj izvanrednoj sjednici raspravljati, me|u ostalim, o spomenutom prijedlogu zakona. Sude}i prema izjavi Huse Tucaka, dopredsjednika Saveza, ima u prijedlogu zakona nejasnih stvari.

Obe}anje... radovanje
- Prijedlog zakona, recimo, objedinjuje uredbe po kojima su vojna lica istog ~ina po istom osnovu ostvarili pravo na povoljnu mirovinu a penzije im nisu iste. Osim toga, 10. marta 2009. federalni je Parlament usvojio 12 zaklju~aka, me|u kojima i onaj koji ka`e da zakon o povoljnijem penzionisanju mora obuhvatiti i ratne vojne invalide nesposobne za rad. Neposredno nakon toga, formirana je radna grupa koju su ~inili i predstavnici bora~ke populacije. U radnoj verziji tada{njeg zakona mi smo spomenuti, predvi|ena je neka minimalna penzija za RVI nesposobnog za rad. Novi prijedlog zakona nas ne spominje! No, ministar za bora~ka pitanja Zukan Helez nam je obe}ao da }e, kada se usvoji zakon, ekspertna radna grupa nastaviti raditi na njegovim izmjenama i dopunama. U svakom slu~aju, ne zna se koliko }e ovaj zakon stajati poreske obveznike, ne zna se kolika }e biti osnovica za obra~un tih penzija te se u prijedlogu zakona barata “raspolo`ivim sredstvima“ obja, {njava Tucak.
A. B.

Johnny [tuli}, legenda

DOBAR

LO[

ZAO

Panika u HVO-u
Nezvani~no, vijest da }e Ministarstvo za bora~ka pitanja sve primatelje povla{tenih mirovina natjerati da u roku od mjesec donesu, ako ih imaju, primjerena rje{enja i dokaze, unijela je paniku me|u ~asnike HVO-a. Navodno, ve}ina dokumentacije HVO-a, uklju~uju}i i imenovanja i razrje{enja sa zapovjednih du`nosti, uni{tena je nakon rata i po~etkom hrvatske samouprave 2000. godine. Stoga rijetki ~asnici HVO-a imaju potrebnu dokumentaciju. - Dio dokumentacije koja je odnesena za vrijeme uspostave hrvatske samouprave nikada nije ni vra}en. Nema ni dokumentacije, recimo iz kriznih podru~ja, podru~ja u kojima su ljudi spa{avali `ive glave, a ne - dokumentaciju. Radi se o Bosanskom Brodu, Jajcu, Gornjem Vakufu, Vlasenici, Srebrenici... Stoga mislim

IVAN VEJVODA
Biv{i vanjskopoliti~ki savjetnik pokojnog srbijanskog predsjednika \in|i}a u stanovitoj nas je mjeri utje{io konstatacijom kako je - ve} i to {to se u regionu po~elo uo~avati koji su me|usobni problemi - napredak. Ili, daj {to da{!

Helez: Borci ga dr`e za rije~

GO SDP
Socijaldemokratsko rukovodstvo iskazalo je na subotnjoj sjednici gotovo nevjerojatno, jo{ od Broza nevi|eno, divljenje svome predsjedniku Zlatku Lagumd`iji. 'Ajde {to je, kao {to smo, uostalom, i znali vje{t, odva`an i, nadasve, mudar... Ali {to se istakao u implementaciji izbornih rezultata... S pohvalama je trebalo pri~ekati, dok se ne formira Vije}e ministara.

@IVA GLAVA Nema ni dokumentacije iz podru~ja u kojima su ljudi spa{avali `ive glave, a ne dokumentaciju. Radi se o Bosanskom Brodu, Jajcu, Gornjem Vakufu, Vlasenici, Srebrenici...
da odredba koja govori o tom roku od 30 dana jeste prili~no kruta i vjerujem da }e u Parlamentu FBiH biti usvojena u znatno bla`oj formi, ka`e izvor blizak Vladi FBiH.
Foto: Senad GUBELI]

REPUBLIKA SRPSKA
Takozvani bolji dio Bosne i Hercegovine pu{ta na sve strane i brod kapetana Mi}e opasno se nageo. Godi{nje se za dugove trenuta~no izdvaja 100 miliona maraka, a za dvije-tri godine, procjenjuju analiti~ari, taj }e iznos narasti za pet puta. Niko, pa niti onaj (vo`d!) koji sve zna, nema pojma kako }e to vra}ati.

RAJKO VASI]
Dodikova, u doslovnom smislu, desna ruka, a i generalni tajnik vladaju}eg SNSD-a, najvi{e bi volio da je tamo daleko jedna pratija. Zato i jeste udario na unutra{nje neprijatelje s PDP-om Mladena Ivani}a na ~elu. Na temelju slu~aja Kuki}, Vasi} je "otkrio" da je ta stranka, zapravo, ekspozitura SDP-a.

VIJEST U OBJEKTIVU Rivijera
Direkcija Kid's festivala i Termalna rivijera Ilid`a organizirale su ju~er na bazenu ovog ilid`anskog kompleksa veliki after party Kid's festivala. Nakon pregr{ta zabave i dje~ijih osmijeha na Kid's festivalu, zabava je nastavljena na ovom after partyu, gdje su u cilju dobrog provoda pripremljene karaoke, nagradne igre i pregr{t animacija, saop}eno je iz Press slu`be Kid's festivala. Na Termalnoj rivijeri djeca su u`ivala u prelijepom ambijentu, te uz to osvojili vrijedne nagrade.

VIJEST U

BROJU

posto mladih vratilo bi se u BiH, na kra}e ili du`e vrijeme, utvrdilo je prvo internet-istra`ivanje Me|unarodne organizacije za migracije.

49

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 20. juni 2011.

INTERVJU

5

Zdenko ]osi}, premijer Zapadnohercegova~ke `upanije

Moramo uspostaviti dijalog
Razgovarao: Jurica GUDELJ

Nakon potvr|ivanje nove Vla de Za pa dno her ce go va~ke `upanije najavili ste kako Vam je prioritet financijski stabilizirati @upaniju. Na koji na~in to planirate u~initi? - Mislim kako je vrlo va`no uspostaviti i provesti mehanizme unutarnje kontrole nadzora nad utro{kom svih sredsta va svih ko ri sni ka pro ra~una. Tako|er, bitno je da namjenska sredstva koja se ubiru po osnovama razli~itih naknada budu u skladu sa zakonom namjenski i tro{ena, odnosno usmjeravana za ona podru~ja za koja su i namijenjena. Moramo po~eti sa stvaranjem discipline i odgovornosti vlasti prema korisnicima prora~una. Ako u svojoj ku}i ne uredimo stanje, onda se ne mo`emo ni osvrtati na stanje oko nas. ^injenica je i da smo u @upaniji zatekli te{ko financijsko stanje, no to nam ne smije biti nikakav alibi. Zatekli smo goleme dugove. Primjerice, u 2010. dugoro~na zadu`enja su porasla za ~ak 28 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok su kratkoro~na za du`enja udvos tru~ena. Dugovi po osnovi nepla}enih doprinosa i poreza su preko 20 milijuna maraka. Potom, preuzete i ugovorene obveze iznose preko 10 milijuna maraka i tako dalje. Zatekli smo, dakle, ru`no stanje koje dovoljno govori samo po sebi.

Vi{a sila
Ka ko }e se sa da Vla da ZH@-a odnositi prema Vladi FBiH, koja je za dva HDZ-a nelegalna?

- Vlada Federacije, Federacija, prora~un FBiH i sli~ne stvari ne pripadaju ljudima. Oni, pak, koji su na oktroirani na~in preuzeli vlast u FBiH i koji su pristali biti sluge da bi do{li na poziciju vlasti, unato~ volji svoga naroda, prolazni su kao {to je i svaka politi~ka diktatura prolazna. Na`alost, takve diktature ostavljaju i posljedice koje trpi nedu`ni narod. Vlada FBiH je za nas nelegalna. To nije nikakva na{a procijena. To je stav jedine institucije koja mo`e i smije kvalificirati ne~iji izbor kao zakonit ili nezakonit. Rije~ je, dakako, o stavu Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH. Sve ostalo je pitanje diktata i vi{e sile, u ovom slu~aju visokog predstavnika me|unarodne zajednice u BiH. Znamo da vi{u silu morate uva`iti, ali vas nitko ne mo`e natjerati da je po{tivate, jer je protivna zakonu. Jo{ va`nije, ona je protivna volji naroda. Ne postoji taj instrument i ne postoji ta sila koja mo`e nekoga natjerati na po{tivanje. To smo nau~ili i iz biv{eg sustava kada su svi potencijali tog dru{tva bili kori{teni da se prisilno nametne jedna ideologija i da se prisilno, mimo volje naroda, ka`e {to je dobro a {to nije. Takva ideologija nije uspjela i naposljetku se raspala i sama dr`ava. Dakle, svaka diktatura, a ovo jeste politi~ka diktatura, je prolazna. Ona mo`e biti efikasna jer je nemilosrdna i ne uva`ava ni ljudske, ni bo`ije, ni pisane, ni nepisane zakonitosti. Upravo u toj efikasnosti le`i i njena propast. To, pak, uvijek ima te{ke posljedice po dru{tvo uop}e. Podru~je ZH@-a je dugo vremena nakon rata bilo je-

Oni koji su na oktroirani na~in preuzeli vlast u FBiH i koji su pristali biti sluge da bi do{li na vlast, unato~ volji svoga naroda, prolazni su kao {to je i svaka politi~ka diktatura prolazna
op}ina. Mislim da ono {to oni od nas budu tra`ili i {to mi mo`emo u~initi svakako i ho}emo. Me|utim, za sada od op}ina uglavnom dobijamo zahtjeve vezane za njihovo lo {e fi nan cij sko sta nje. Na`alost, tu im po~esto ne mo`emo pomo}i u mjeri kako bismo `eljeli i u skladu s njihovim potrebama. U svakom slu~aju, sredstva koja smo predvidjeli u prora~unu za ni`e razine vlasti }emo implementirati na na~in da se u op}inama, ovisno o prioritetima, pokrene `ivot u gospodarskom i infrastrukturalnom smislu i da se takvi klju~ni problemi u na{im op}inama po|u rje{avati.

NARODNI POTENCIJAL Nije pamet u kabinetima ministara, niti je u Vladi. Rije~ je o potencijalu naroda kojega moramo staviti u funkciju i artikulirati ga na najbolji mogu}i na~in

dno od razvijenih podru~ja u BiH. Me|utim, posljednjih godina gospodarstvo u ZH@u stagnira, a i `ivotni je standard u opadanju. Na koji }e na~in nova Vlada ZH@-a poku{ati zaustaviti taj proces? - Treba otvoriti socijalno gospodarski dijalog. Dosada{nje su Vlade bile distancirane od gospodarstvenika i poduzetnika. Imamo u ZH@u ~itav niz uspje{nih ljudi, a izme|u njih i politike je postojala svojevrsna suluda konkurencija. Oni najbolje znaju {to vlast kao servis gra|anima treba i mora u~initi kako bi njihov posao dobio ambijent povoljan za razvoj i kako bi se razvijale sli~ne ideje i otvarala nova radna mjesta. To se ne mo`e u~initi bez uspostave dijaloga. Takav }emo dijalog uspostaviti i ne}emo se pona{ati kao vlast koja diktira nego vlast koja oslu{kuje. Nije pamet u kabinetima ministara, niti je u Vladi. Rije~ je o potencijalu naroda kojega moramo staviti u funkciju i artikulirati ga na najbolji mogu}i na~in. Pojedine op}ine u ZH@-u se bore s elementarnim infrastrukturalnim problemima. Tako, primjerice, u Grudama jo{ nema funkcionalne vodovodne mre`e. Ho}e li i na koji na~in Vlada ZH@-a pomo}i lokalnoj zajednici u rje{avanju takvih elementarnih dru{tvenih problema? - Takvi su problemi, manje-vi{e, u nadle`nosti lokalnih za je dni ca, odno sno

Ve}i izgledi
Ve} dulje vremena se govo ri o stva ra nju sa ve za op}ina i `upanija s hrvatskom ve}inom. Kada izuzmemo politi~ku dimenziju takvog saveza, {to }e to konkretno zna~iti za stanovnike ZH@-a? - U svim takvim savezima, odno sno udru`iva nji ma, udru`uju se i potencijali svih uklju~enih strana. S ve}im potencijalima imamo i ve}e izglede za razvoj. To je, pak, jo{ u fazi pripreme i ideje. Vjerujem kako }e ljudi koji vode taj projekat naposljetku ga i konkretizirati. Nakon {to se naprave sve potrebne anali ze za stva ra nje ta kvog udru`ivanja, mo}i }emo govoriti i o konkretnim koristima po stanovni{tvo.

TAKORE]I... AERODROM
Vlada RS-a donijela je odluku o utvr|ivanju op}eg interesa za izgradnju aerodroma Trebinje na lokalitetu Dubrava - Zupci, a njeno provo|enje podrazumijeva izuzimanje zemlji{ta koje }e pre}i u entitetsko vlasni{tvo. Najave izgradnje ovog aerodroma izazvale su brojne opre~ne stavove ne samo o ekonomskoj opravdanosti posla ve} i zato {to je i banjalu~ki aerodrom u besposlici i ima planirane gubitke. Ukazivano je da ta hercegova~ka vazdu{na luka i prije svog nastanka ima `estoku konkurenciju u obli`njim objektima iste namjene.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Kako je slasno rukovoditi Institutom z

Historia nij
Husnija Kamberovi}

Sje}anje na Tarika Ljubu{ki}a
U znak sje}anja na rahmetli Tarika Ljubu{ki}a, policajca koji je poginuo u teroristi~kom napadu na Policijsku stanicu Bugojno, Taekwondo klub Bugojno 25. juna organizira Prvi memorijalni me|unarodni taekwondo turnir "Tarik Ljubu{ki} Tare". Generalni pokrovitelj turnira je potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo, a zlatni sponzor Op}ina Bugojno. Otvaranju manifestacije prethodit }e obilazak spomen-obilje`ja Tariku Ljubu{ki}u koji je u zavr{noj fazi izgradnje u parku kod PS Bugojno i zgrade u kojoj je stanovao, javlja Fena.

Da li }e i po tre}i put Husnija Kamberovi} biti izabran za direktora Instituta za historiju iako je to protuzakonito, i da li }e se ova ustanova po~eti baviti svojim poslom - izradom historije BiH, a ne privatnim probicima, saznat }emo mo`da ve} narednih dana
U Institutu za historiju BiH u Sarajevu tako|er se bave izborom direktora, mnogo ma nje svo jim po slom (is tra`ivanjem i objavljivanjem historije ove zemlje). pa je stvar do{la do kantonalne inspekcije i ministra obrazovanja, koji sada rade na "ispi ti va nju i ra zma tra nju slu~aja". Ina~e, ne ulaze}i u njihovu struku, podaci ka`u da su tri ~lana UO izvan ove institucije sedamdesetgodi{njaci. A da je borba za mandat dire kto ra na ovo me ite ka ko unosnom mjestu isplativa, i vi{e od toga, pokazuju vje{tine re~enog Kamberovi}a, koji primjera radi, za knjigu (vlastiti doktorat) "Begovski zemlji{ni posjedi u BiH od 1878. do 1918. godine", koju je ostavio Institutu dobije

Nagrade za dru{tvene integracije
Fondacija ERSTE }e danas proglasiti najuspje{nije projekte koji su u~estvovali na ovogodi{njem konkursu ERSTE za dru{tvenu integraciju 2011. Zavr{na sve~anost i uru~enje pobjedni~ke nagrade obavi}e se u Pragu. Na zavr{noj sve~anosti Nagrade za dru{tvenu integraciju 2011. godine Fondacije ERSTE, u poznatom Barrandov studiju, na}i }e se predstavnici organizacija iz 12 zemalja srednje i isto~ne Evrope, zatim predstavnici civilnog dru{tva, poslovnih i medijskih organizacija. Projekti iz u`eg izbora, njih 132, odabrani su od me|unarodnog `irija me|u ukupno 1.850 podnesenih zahtjeva. Na ovogodi{njem konkursu bi}e dodijeljeno 30 nagrada sa nagradnim fondom od 613.000 eura.
Mi. D. - ZEDA

ok prou~avam obimnu dokumentaciju o Institutu za historiju i njegovom direktoru Husniji Kamberovi}u, kojega ho}e po tre}i put na tome mjestu, iako Zakon o visokom {kolstvu to ne dopu{ta, sjetih se masovne, neselektivne i neelegantne smjene svih direktora i uprava u javnim i dr`avnim preduze}ima {irom FBiH. Nova vlast popularno nazvana platforma{i time je htjela potvrditi svoju opredijeljenost prema ekspresnom na pret ku ve}eg en ti te ta i dr`ave. No kako to ide, govori i ovaj primjer.

D

Prodaja rukopisa
Husnija Kamberovi}, direktor u dva ranija mandata (u prvom nezakonito, jer nije imao nostrificiranu diplomu doktora nauka iz Zagreba), pri ja vio se i za tre}i, iako Zakon o visokom {kolstvu u nas (~lan 133) ka`e da tre}eg mandata nema. Upravni odbor ove ustanove je glasao za takvu odluku (!?),

vrlo veliki, za na{e prilike ne za mi sli vi ho no rar (oko 20.000 maraka). Hajde de, ali direktor }e tu istu knjigu odnijeti u Zagreb i tamo objaviti, o ~emu je sam odlu~io, i to van svih pravila i uredbi. I tako napravio dva izdanja, sve jasno uz debele honorare. Ugovor o predaji rukopisa Institutu (19. 12. 2002) direktor Kamberovi} potpisuje sam sa sobom, odnosno sekretaricom Instituta (i dobije 4.000 KM)!? Drugi ugovor mu po tpi su je pred sje dnik UO prof. dr. Mustafa Imamo vi}, "da ru ju}i" mu jo{ 9.000 maraka, te rasporediv{i 7.400 maraka od nerealiziranih sredstava s me|unarodne konferencije "Uloga mitova u promjenama balkanskih dru{tava" (6. 11. 2002) za objav lji va nje Zbor ni ka sa skupa, gdje Kamberovi}u pripada lavovski dio.

Honorari i `eni
Kona~no, 26. februara 2003. sklapa jo{ jedan ugovor sam sa sobom (pardon, sekretarom Instituta A{idom [ahbegovi}) koji ka`e da }e (kona~no) re~eni rukopis preda-

Drame bo{nja~kih povratnika u RS

Manje ih nego 2006.
Za{to vlasti FBiH ne bi dale podsticajna sredstva, pita Edin Rami}
„Nijedna odredba Zakona o lokalnoj samoupravi u RS-u, a koja se odnosi na prava Bo{njaka, ne primjenjuje se dosljedno, a posebno se to odnosi na me|unacionalnu raspodjelu funkcionerskih mandata u op}inama, ali i u javnim ustanovama u skladu s popisom stanovni{tva iz 1990. godine“ is, ti~e Edin Rami}, savjetnik ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a u oblasti povratka i dijaspore, biv{i predsjednik Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a, napominju}i da bi uvo|enje o{trih sankcija mo`da moglo pomo}i, za po~etak. Francuskoj, govori tri jezika, ja sam elektroni~ar i stru~njak za telekomunikacije, u dobi sam kada bih najvi{e mogao pru`iti na radnom mjestu, ali vi{e nemam ni nade da }u ga ikada imati ovdje. Zato i vrlo ozbiljno razmi{ljamo o definitivnom odlasku iz BiH“ `ali se Zuli}, ~iji , sin studira u Be~u: „Stalno govorim da ni ne pomi{lja na BiH. Mene posebno boli stav Sarajeva. Imam osje}aj da nama, koji `ivimo na pograni~nom podru~ju, samo {to ne ka`u, „idite Zukorli}u, neka vas on poma`e“ A, u RS? Koli. ko puta sam se samo prijavljivao za posao u Telecomu RS-a, no, ~im vide ime, nema {ansi! I nije ~udo {to }e nam gastarbajteri, kada budu dolazili ovog ljeta, iznova govoriti da smo budale {to smo ovdje. I jesmo budale“ ogor~en je Zuli}. ,

Ljepote BiH privla~e Turke
Sve ve}i broj turista iz Turske posje}uje na{u zemlju, koja im je atraktivna zbog prirodnih ljepota, ali i zbog slavne historije kao zemlje koja je bila dom mnogih civilizacija i kultura. S o`iljcima ~etverogodi{njeg rata, pi{e turski list Zaman, BiH je po~ela proces obno ve svo jih gra do va i bu|enja gra|ana iz tragi~nog historijskog poglavlja. Konstatiraju kako je nakon sukoba i brojnih vladara, BiH danas obilje`ena razli~itim kulturama i religijama. Pokazalo se da je 41 posto turista iz Turske, npr. do{lo u Sarajevo zbog kulturne ba{tine.

I jesmo budale
No, Rami} nema iluzija: “I mnogi lokalni predstavnici bo{nja~kog naroda su potpuno pogre{no shvatili svoj status. Umjesto da se bore za provo|enje zakona, oni su se okrenuli u~vr{}ivanju vlastite pozicije“ tvrdi Rami}, s ~ime se , sla`e i Sead Zuli} iz Zvornika, kojisebi ne mo`eoprostiti{to se vratio s porodicom iz Njema~ke: “A dobili smo i papire za Kanadu. Moja supruga je ro|ena u

Selidba u @ivinice
Sli~no pri~a i, tako|e Zvorni~anin, Abdulah Had`i}, prisje}aju}i se brojnih dramati~nih trenutaka iz proteklih godina, otkako se vratio, te, najvi{e zahvaljuju}i radu i go-

lemoj patnji, stekao krov nad glavom. No, zbog `ivota bez zra~ka svjetlosti, iako njegova supruga i radi, planiraju preseljenje u @ivinice: “Tamo mi je punac. Ovdje te ne prizna doma}a vlast, a za onu iz FBiH ne postoji{. I, kada se sve sabere, ispada da je i namje{teno da ne bude{ ni~iji, a da svi mogu kukati nad tobom i dobivati poene“ nagla{ava Ha|i}, a Edin , Rami} smatra da je stanje sli~no u cijelom RS-u: “Bo{njaci nemaju ruku koja }e izglasati prave stvari, ni na jednom nivou. Ni na jednoj ~elnoj poziciji u RS-u nema Bo{njaka, niti u javnim preduze}ima, a daj Bo`e da ih ima i zaposlenih vi{e od 1,5 posto. U policiji nema nijednog na~elnika centra a Bo{njaka...“. No, Rami} tvrdi i ovo: “Federalnim zakonima je

nakon agresije ispra`njen prostor RS-a od Bo{njaka. Oni koji su se vratili da bi konkurisali za ne{to, moraju imati dokumente, a ova su im opet vezana za Federaciju, i tako se vrte u za~aranom krugu“ isti~e Ra, mi}, upozoravaju}i na to da }e posebno ozbiljna situacija biti kada do|e vrijeme popisa: “Povratnika Bo{njaka nigdje ne}e biti. U RS-u, gdje stvarno `ive, ne priznaju li~ne karte iz FBiH, a u Federaciji ih nema na zvani~noj adresi...“ „Za{to vlasti FBiH ne bi dale podsticajna sredstva onima koji su imali status raseljenih lica“ , pitaRami}, ohrabrentime{to su neki iz nove federalne vlasti iskazali zabrinutost nad ~injenicom da u RS-u danas ima manje Bo{njaka nego prije pet Edina KAMENICA godina.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 20. juni 2011.

DOGA\AJI

7

za historiju u Sarajevu

e lux veritatis!

VIJESTI

Katie White s Mensurom Berberovi}

I sve}enica u Srebrenici
Multikulturna grupa iz Eriea prisustvovat }e ovog 11. jula obilje`avanju 16. godi{njice genocida u Srebrenici, kako bi prenijela rije~i utjehe i podr{ke ljudi svih vjera iz ovog grada na sjeverozapadu ameri~ke dr`ave Pennsylvania. "To je ono {to se nadam da }u donijeti sa sobom, molitve ljudi svih vjera iz Eriea", ka`e vele~asna Katie White, koja pripada Baptisti~koj crkvi. Katie }e doputovati s multikulturnom grupom, u kojoj su nastavnici, umjetnici i drugi, zahvaljuju}i Bosanskom kulturnom centru Erie. Oni }e krenuti iz SAD-a 29. juna, a planiran je dolazak u Sarajevo 9. jula. Ekspedicija }e se potom zaputiti u Srebrenicu, gdje }e prisustvovati obilje`avanju godi{njice genocida.

ti Institutu i za to dobiti neto iznos od 7.600 maraka?! Kad se vidi lista honorara, na njoj ubjedljivo vodi Husnija Kamberovi} ({ta radi za pristojnu pla}u, ne zna se). No dat }e on i drugima, i to podobro, za prikaze i sli~no, u ~asopisu Prilozi, kao i neke druge radnje vezane za Institut. Ko }e kome, ako ne svoj svome, dr`i se devize Kamberovi},

pa i svojoj supruzi, koja ne radi u Institutu, isplati honorar, neznano za{to. ^a{}enje direktor nastavlja, sve zbog mira u ku}i, za vjerske i dr`avne praznike, pa za 26 zaposlenih (pola vanjski suradnici i honorarci) u ovoj godini planira 6.500 maraka. Sli~na cifra je podijeljena lani. Sredstva Institutu su nedostatna, {tednja neophodna, ali eto: nova vlast

nekome gleda kroz prste... Ina~e, vrijedni direktor je pored te funkcije sebe ~astio {efom Nau~nog vije}a i mjestom glavnog i odgovornog urednika Priloga i, naravno, najvrednijeg suradnika istoga. I sve to dobro pla}a! Da bi mir bio potpun, iz Nau~nog vije}a je izbacio dva doktora nauka Instituta, pa zaposlio vanjske suradnike, ~ak i stran-

ce! Toliko o brizi za nauku, historiju, toliko o mudrom Ciceronu, kojega bi se valjda ovdje trebali najvi{e dr`ati: Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis (Historija je svjedok vremena, svjetlo istine, `ivot pam}enja, u~iteljica `ivota, glasnik starine).
R. K.

Solidarnost sa `rtvama
Pripremaju}i se za Mar{ mira Srebrenica 2011, Udru`enje gra|ana "Porodice stradalih Vrbanja 93" izra`ava solidarnost s pre`ivjelim Srebreni~anima, naro~ito s pre`ivjelim ~lanovima porodica stradalih. - Niko ne mo`e razumjeti bol za stradalim i nestalim kao ~lanovi porodica ubijenih i nestalih, bez obzira na to gdje se one nalazile i ko su izvr{ioci zlo~ina. I zlo~in nad Bo{njacima u Vrbanji kod Bugojna sadr`i sve elemente genocida. Zbog prevazila`enja tereta pro{losti, su`ivota i budu}nosti generacija koje dolaze, smatramo da treba kazniti sve po~initelje zlo~ina i njihove nalogodavce, stoji u saop}enju ovog udru`enja, koje jo{ jednom apelira na pravosudne organe u BiH da se odgovorni za zlo~in iz jula 1993. privedu licu pravde.

Tragom masnih mrlja na Neretvi u Konjicu

Inspektori posjetili ekologe,

a zaobi{li zaga|iva~e
Udru`enje za za{titu okoline Zeleni Neretva iz Konjica glavnom federalnom vodoprivrednom inspektoru Kemalu Kari}u uputilo je reagovanje/pritu`bu povodom neefikasnosti Federalne vodoprivredne inspekcije uslu~ajudugogodi{njeg zaga|enja rijeke Neretve. U~inili su to nakon {to su se uvjerili u (ne)rad i neprofesionalno pona{anje pojedinih federalnih vodoprivrednih inspektora, koji na problematici dugogodi{njeg zaga|enja Neretve u Konjicu nisu uradili ni{ta konkretno. "O~ekivali smo da }e novopostavljeni glavni inspektoru Inspektorata vodoprivredne inspekcije FBiH tu praksu kona~no prekinuti, ali evo ve} 15 dana ni on se ne ogla{ava", izjavio je ovim povodom za Oslobo|enje predstavnik te ekolo{ke organizacije Amir Vari{~i}. Njihovo reagovanje/pritu`ba odnosi se samo na Federalnu vodoprivrednu inspekciju jer je isklju~ivo ona nadle`na za vode 1. kategorije, kakva je Neretva u Konjicu. Zaga|ivanje Neretve naftnim derivatima na toku kroz konji~ku op}inu traje jo{ od 2008. ta uz predo~enje autenti~nih fotografija zvani~ni organi redovno su obavje{tavani. No, to je o~ito nekom zasmetalo, pa su 24. maja ove godine predstavnici Federalne vodoprivredne inspekcije posjetili sjedi{te Udru`enja Zeleni Neretva insistiraju}i na sastanku sa njihovim rukovodstvom. "Iskrenore~eno, vi{ebismocijenili da su inspektori posjetili nekog od zaga|iva~a, s obzirom na to da mi o ovom vi{e nemamo {ta ni napisati ni re}i", isti~e se u pritu`bi glavnom vodoprivrednom inspektoru u FBiH koje je potpisao predsjednik Zelenih Neretva Dino Nik{i}. Mo`da je inspekcija tragom njihovih prijava obi{la aktivne i potencijalne zaga|iva~e, ali je za ovda{nje za{titare prirode {okantno da jo{ nije otkriven uzrok zaga|enja koje sa iste lokacije traje ve} tri godine. Po svemu sude}i, izgleda da je uzaludno nadati se da }e novi inspektor biti agilniji, odgovorniji i osjetljiviji na zaga|ivanja. Njemu o~ito vi{e odgovara da na ovakve pojave za`miri kao {to su to ~inili i njegovi prethodnici. H. ARIFAGI]

Zaga|enje je dokazano, ali nije sprije~eno

Zatvoriti 158 kolektivnih centara
UNHCR }e danas ispred sarajevske Katedrale obilje`iti Svjetski dan izbjeglica, a tokom skupa izbjeglice i povratnici }e, izlaganjem svojih proizvoda, u~estvovati u humanitarnom bazaru ~iji je cilj promocija samoodr`ivosti. Predstavnik UNHCR-a u BiH Naveed Hussain poziva vlasti u BiH na realizaciju Revidirane strategije za implementaciju aneksa VII i zatvaranje 158 kolektivnih centara u BiH, podsje}aju}i kako u BiH trenutno ima 113.000 interno raseljenih lica, od kojih je 8.500 posebno ugro`eno. Me|u njima je veliki broj hroni~no bolesnih, fizi~ki ili mentalno oboljelih, starijih bez podr{ke ~lanova porodice, samohranih majki i lica koja su do`ivjela velike traume.

Masne mrlje na Neretvi

godine, a 2009. i 2010. bila su vrlo intenzivna i trajala su po nekoliko sedmica. Zeleni Neretva su utvrdili da se tvari opasne po kvalitet vode i opstanak `ivih bi}a u njoj u Neretvu izlijevaju na lokalitetu nekada{njih Unisovih tvornica, gdje i danas ima odre|enih privrednih aktivnosti.U nekolikonavrataodavde su u rijeku dolazile i druge {tetne materije poput deterd`enata, metalnehr|e itd. Tokomminulih mjeseci ove godine to se doga|a mnogo rje|e i uglavnom no}u kada zaga|iva~i misle da }e to ostati neprimije}eno. O svakom od ovih incidena-

8

CRNA HRONIKA
Ju~er su slu`benicipolicije MUP-a KS, kontroliraju}i saobra}aj, uru~ili 245 prekr{ajnihnaloga, a za lak{e prekr{aje upozorili 65 voza~a. Iz saobra}aja je isklju~eno 29 voza~a zbog upravljanjamotornimvozilom pod dejstvom alkohola, tri osobe bez polo`enog voza~kog ispita, dva motorna vozila zbog isteka va`nosti saobra}ajne dozvole, a sedam motornih vozila je isklju~eno jer je bilo neregistrirano.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pijani za volanom

Uhap{en pa pu{ten

Slu`benici policije Prve PU ju~er su li{ili slobode P. Z, ro|enog 1971, iz Zvornika, zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo te{ka kra|a. O ovome je obavije{ten kantonalni tu`itelj u Sarajevu, nakon ~ega je li{eni predat u prostorije Odsjeka za zadr`avanje lica li{enih slobode MUPa KS. Nakon kriminalisti~ke obrade, otpu{ten je iz slu`benih prostorija.

va de se to smo go di{ nji Banjalu~anin Nikola Zeljkovi} osu|en je na dvije godine zatvora zbog poku{aja razbojni{tva u firmi Maljigovo company u naselju Zalu`ani. Ovoj presudi, koju je Okru`ni sud Banja Luka izrekao pro{le sedmice, prethodila je nagodba optu`enog i njegovog branioca Mi ro sla va Mi ke {a sa okru`nom tu`iteljicom Draganom Lipov}i}. Odmah nakon izricanja presude, Zeljkovi}u je ukinut pritvor te }e on iz dr`ava nje ka zne do~ekati na slobodi. Ina~e, Zeljkovi} je osu|en, a {to je sklopljenim sporazumom i priznao, jer je 13. februara ove godine do preduze}a za diskontnu prodaju pi}a Maljigovo company, dovezao tri nepoznate maskirane osobe, sa ka~ketima na kojima je navodno pisalo POLICIJA, a koje su napale ~uvara firme. Jedan od napada~a je tada {akom udario ~uvara Nenada Miljkovi}a i oborio ga na tlo, nakon ~ega su ga sva trojica izudarala, a potom vezala lisicama. Na glavu su mu potom prislonili pi{tolj, stavili kapulja~u i naredili da {uti, a onda pur-pjenom blokirali alarm i poku{ali da u|u i u stan iznad firme u vlasni{tvu Gorana Vidovi}a. Me|utim, tada je na-

D

Osu|en Banjalu~anin Nikola Zeljkovi}

Dvije godine robije za vo`nju plja~ka{a
Zeljkovi} priznao da je trojicu razbojnika, koji su napali i vezali ~uvara, dovezao pred Maljigovo company
OLAK[AVAJU]E OKOLNOSTI Obrazla`u}i donesenu odluku, sudija je istakao da je kazna ispod zakonskog minimuma jer je ocijenjeno da na strani optu`enog stoje posebno olak{avaju}e okolnosti, me|u kojima je i priznanje
skog minimuma jer je ocijenjeno da na strani optu`enog stoje posebno olak{avaju}e okolnosti, me|u kojima je i priznanje. “On je otac maloljetnog djeteta. Sud smatra da je kazna adekvatna“ rekao je sudija te dodao , da }e u izre~enu sankciju biti ura~unato vrijeme koje je Zeljkovi} proveo u pritvoru, preciznije oko ~etiri mjeseca. Izre~enu kaznu tu`iteljica je ocijenila adekvatnom izvr{enom djelu, a s tim se slo`io i advokat optu`enog. Ina~e, Ze ljko vi} je ve} osu|ivan. Naime, Osnovni sud u Banjoj Luci izrekao mu je kaznu od tri mjeseca zatvora zbog kra|e, a trenutno se protiv njega vodi postupak zbog obmane pri davanju kredita.
L. S.

Maljigovo company: Dolazak vlasnika sprije~io plja~ku

i{ao vlasnik te su dvojica napada~a pobjegli pje{ice, a tre}i sa Zeljkovi}em istim vozilom kojim

su i do{li. Obrazla`u}i donesenu odluku, sudija Dragan A~i} je istakao da je kazna ispod zakon-

Tu`ila{tvo BiH

Posu{ak optu`en za utaju 16.534 KM
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Vjekoslava Begi}a (35) iz Posu{ja koji se tereti da je utajio 16.534 KM poreza. Begi} je optu`en da je 6. septembra 2004. godine, kao direktor u jednom dioni~arskom dru{tvu u Posu{ju, u namjeri da izbjegne pla}anje poreza, otvorio transakcijski ra~un u jednoj banci u tom gradu, te nakon toga u ~etiri navrata polo`io ukupno 82.670 KM, i to na osnovu izlaznih ra~una ispostavljenih jednoj firmi u Sarajevu. Na ovaj na~in, na osnovu izlaznih ra~una ispostavljenih firmi u Sarajevu, ne daju}i zahtijevane podatke, a koriste}i fakture na kojima nije unesena klauzula da se proizvodi prodaju bez obra~unavanja poreza na promet na osnovu pisane izjave, porez na promet u iznosu od 16.534 KM nije obra~unao niti platio. Za taj iznos je, navode iz Tu`ila{tva BiH, o{tetio bud`et BiH. Ova optu`nica je proslije|ena Sudu BiH na potvr|ivanje.

Nakon potvr|ivanja optu`nice za ubistvo Suvada Pohare

@alba na produ`enje pritvora odgodila izja{njenje o krivnji
Ro~i{te na kojem bi se o krivnji trebao izjasniti Kemal Muhovi} (26) iz Sjenice, koji je optu`en za ubistvo Suvada Pohare (25) 14. maja 2009. godine, jo{ nije zakazano jer je, kako nam je re~eno u Kantonalnom sudu u Sarajevu, odbrana ulo`ila `albu na rje{enje o produ`enju pritvora. je [ehi} ~ekao u golfu, Muhovi} i te dvije osobe su u{li u Poharinu ku}u, te ga izudarali i kraju izboli no`em.

Bijeg preko granice
Nakon {to su ga usmrtili sa ~etiri ubodne rane u grudi i desnu nogu, Muhovi} je s krvavim rukama i sau~esnicima do{ao do automobila u kojem se nalazio [ehi}, te su pobjegli. Muhovi} je usput, u Ulici Hekim Ogul Alipa{e, odbacio no` kojim je po~injen zlo~in. [ehi} ih je potom odvezao do Muhovi}eve ku}e, gdje su se presvukli, te ih poslije odbacio i do @eljezni~ke stanice u Sarajevu, odakle su pobjegli preko granice.
Dk. O.

Pomaga~ osu|en
Ovu `albu razmatra Vrhovni sud FBiH, a nakon {to o njoj bude donesena odluka, bi}e zakazano izja{njenje o krivnji. Muhovi}u, koji je krajem januara izru~en Bosni i Hercegovini iz Hrvatske, Kantonalni sud Sarajevo pritvor je produ`io do 15. avgusta, jer se za krivi~no djelo za koje je opPohara ubijen u svojoj ku}i u Boljakovom Potoku

tu`en mo`e izre}i kazna od deset i vi{e godina zatvora. U optu`nici koju je Kantonalni sud potvrdio 8. juna se navodi da je Muhovi} Poharu ubio u pet satiujutro u UliciMahmuta Bu{atlije u Boljakovom Potoku, dan nakon {to se optu`eni sukobio sa svojom`rtvom i S. D.

Muhovi}a i jo{ dvije nepoznate osobe, do ku}e u kojoj je `ivio Pohara, golfom je odvezao Nihad [ehi}, kojeg je Kantonalni sud Sarajevo u septembru pro{le godine zbog pomaganja u ubistvu pravomo}no osudio na tri godine i deset mjeseci zatvora. I dok ih

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Philip i Slavo T Z
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Zadatak nije mnogo te`ak: dogovor o mandataru, u najgorem slu~aju nestrana~kom kandidatu HDZ-a BiH i HDZ-a 1990. Me|unarodna zajednica u BiH ne krije da ne bi imala ni{ta protiv da se on zove Martin Ragu`, mada bi Dragan ^ovi} vi{e volio da to bude njegov imenjak Vranki}. O~ekuju tako|er da Milorad Dodik i Zlatko Lagumd`ija (mo`da ve} ovih dana) postignu kakav-takav kompromis oko ostalih ~lanova Vije}a ministara

o je samo u Bosni i Hercegovini mogu}e: nestrana~ki kandidat za mandatara Vije}a ministara (Slavo Kuki}, naravno), uprkos ~injenici da nema potporu ni kompletne koalicije okupljene oko one iste platforme u ime koje je i predlo`en, bacio se na velike zadatke. Odlu~io je Kuki} da u sedam dana uradi sve ono {to nikom nije uspjelo ni da poku{a u proteklih devet mjeseci: da na programu, koji je jo{ u skicama, okupi parlamentarnu ve}inu, sve obilaze}i velike i zna~ajne male partije. Krenuo je Kuki} kao i svi evropski orijentirani du`nosnici - sa zapada prema istoku. U Velikoj Kladu{i je Rifatu Doli}u i vo|stvu DNZ-a predo~io svoje skice, pa su sada barem neke dileme razja{njene - iako DNZ nije dio parlamentarne ve}ine, imaju priliku da o svom glasu razmisle do petka. Danas je Kuki} sa skicama u Sarajevu, no onda }e opet malo na zapad, pa na istok. U me|uvremenu je dobio podr{ku Glavnog odbora SDP-a BiH, ~iji je ina~e nestrana~ki kandidat. Osobno sam duboko uvjerena da SDP u svojim redovima ima daleko ja~ih, strana~kih kandidata, ekonomista od znanja, mogu}nosti i sa referencama, no nije moje da se mije{am u partijsku kadrovsku politiku SDP-a. Stoga bih se radije vratila Kuki}evim skicama i njihovim teorijskim {ansama do petka i od petka. Miloradu Dodiku treba vjerovati, ako ni zbog ~ega drugog ono zbog iskustva koje nas u~i da naglas govori ono {to kani uraditi. A Dodik kani s nokta odbiti Kuki}evu kan-

P

didaturu. I ma {ta o tome mislili dobro obavije{teni novinari koji pri`eljkuju Dodikovu smjenu, odnos snaga u Parlamentu BiH je takav da SNSD mo`e odbaciti i Kuki}a i skice bez prevelikih napora. Tim prije {to sli~no, da ne ka`em identi~no, zbore i oba HDZ-a. Razlika je, zapravo, samo u tome {to Bo`o Ljubi} pi{e OHRu kako Kuki}eva kandidatura predstavlja novi atak na polo`aj Hrvata u BiH, a Dodik ve} poslovi~no izbjegava Valentina Inzka. ro da va~i ma gle u ovoj ze mlji ve} su otvorili one kad bi bilo, {ta bi bilo dileme, sve propituju}i sami sebe mogu li Lijanovi} i Kri{to ponovo u}i u igru. Treba nam razvla~iti pamet barem jo{ izvjesno vrijeme, pa makar samokandidaturom Mladena Ivankovi}a i(li) kompromisnim prijedlogom HDZ-ova gospo|om Kri{to. Kako sam sklonija suo~avanju sa stvarnim problemima, radije bih se pozabavila tra`enjem odgovora na nekoliko, po mom skromnom sudu, zna~ajnijih pitanja: Kada }e BiH dobiti relevantno Vije}e ministara? Ko i kako mo`e sudjelovati u izboru kompromisnog mandatara? [ta cijela ova mandatarska pri~a zna~i za reforme u BiH, odnosno na{ iskorak ka Evropskoj uniji i NATO-u? Ova zemlja krupnim koracima grabi natrag. Tokom pro{le sedmice u Sarajevu je boravio pomo}nik dr`avnog sekretara SAD-a Philip Gordon i ma kako se on doma}im analiti~arima doimao dosadnim, donio je u BiH nekoliko va`nih poruka. I oti{ao iz nje, a da nije niti jednom rije~ju spomenuo mandatara

Kuki}a. [to }e re}i da je ostao pri stavu kako je sramno {to jo{ nemamo Vije}e ministara. apravo, Gordon nam je objasnio da je njegova zemlja potpuno svjesna na{ih malih politika nezainteresiranih za reforme. Rekao nam je tako|er koliko me|unarodna zajednica `ali {to su HDZovi propustili priliku da u|u u federalnu vlast, ali da sad treba i}i dalje: {to zna~i, voditi ra~una koliko }e, {ta i kako HDZ-ovi dobiti u Vije}u ministara. Usu|ujem se re}i da je to bilo njegovo direktno obra}anje strankama platforme. Objasnio nam je da SAD sna`no podr`avaju mjesto i ulogu visokog predstavnika, {to je do nedavnog Vije}a sigurnosti UN-a, a potom pisma Hillary Clinton i Williama Haguea bila skoro pa zaboravljena pri~a. Zanimljivo - u ovom dijelu Gordonovih nastupa svi su prepoznali Milorada Dodika, a neki potr~ali i da mu prognoziraju smjenu. Milorada Dodika Gordon je pristojno demantirao i u njegovoj samohvali evropskoj podr{ci za raspad BiH "koji i ne mora do}i za njegova mandata". No, Gordon nije ostao du`an ni Borisu Tadi}u, koji je - za razliku od ovda{njih politi~ara - po`urio da se opere pred ameri~kim gostom na Balkanu i ogradio sebe od Dodikovih poteza spram institucija BiH. Bruxelles i Washington, tvrdi Gordon, znaju da u BiH mogu uspjeti samo zajedni~kim potezima. [ta onda o~ekuju od ovda{njih lidera, ponavljaju}i im mantru o politi~koj odgovornosti? Zadatak nije mnogo te`ak: dogovor o mandataru, u najgorem slu~aju nestrana~kom

D

kandidatu HDZ-a BiH i HDZa 1990. Me|unarodna zajednica u BiH ne krije da ne bi imala ni{ta protiv da se on zove Martin Ragu`, mada bi Dragan ^ovi} vi{e volio da to bude njegov imenjak Vranki}. O~ekuju tako|er da Milorad Dodik i Zlatko Lagumd`ija (mo`da ve} ovih dana) postignu kakav-takav kompromis oko ostalih ~lanova Vije}a ministara. Dodikov ustupak bi bio, recimo, da kona~no prestane provocirati sa svojim odlukama o ministru spoljnih poslova jer i on zna da je - nekom neoficijelnom rotacijom - na tome mjestu na redu Bo{njak. Dodikovo obja{njenje kako je Alkalaj iz reda ostalih "potro{io" bo{nja~ku kvotu, naprosto ne pije vode i u temeljnoj je kontradikciji sa odlukama Suda u Strasbourgu u predmetu Sejdi} - Finci. Lagumd`ijin ustupak bi svakako bio postizanje kompromisa sa HDZ-ovima, neophodno da BiH dobije relevantno Vije}e ministara. A jedino takvo mo`e uistinu krenuti u barem sustizanje susjeda i naravno kandidirati BiH za EU i NATO. a skratim pri~u: jedan od panelista na ne tom okon~anoj konferenciji "Zapadni Balkan, napredak, regresija ili stagnacija", ovako mi je objasnio Gordonov govor lijepo nam je rekao da se ovdje o~ekuje mandatar koji }e prevazi}i osobne sujete, imati dovoljno petlje da ne ostane u uskim, strana~kim okovima i dovoljno hrabrosti da prelazi entitetske linije. [to }e re}i, da je do vo ljno da na|emo takvog. A nije da ih nema u BiH. Ali BiH nema puno vremena.

ZABILJE@ENO

Na{a bitka jo{ traje
Delegacije SUBNOR-a BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije i predstavnici antifa{isti~kih i udru`enja "Josip Broz Tito" iz brojnih gradova biv{e Jugoslavije polo`ili su cvije}e na spomen-kosturnicu na Sutjesci, gdje je obilje`ena 68. godi{njica najslavnije bitke drugog svjetskog rata. I ove godine SUBNORBiH i SUBNORRS-a ne obilje`avaju Bitku na Sutjesci isti dan. "Antifa{isti ne `ele Bosnu koja je srpska, hrvatska ili muslimanska, ve} zajedni~ku dr`avu svih njenih naroda i u tome su razlike izme|u SUBNOR-a BiH i RSa. Op{ta je `elja bila boraca ne samo BiH ve} i susjednih dr`ava da poku{amo jo{ jedanput da se dogovorimo i da se ovdje svi okupimo. Poku{ali smo to u~initi sa RS-om, ali nismo uspjeli", izme|u ostalog je kazao predsjednik SUBNOR-a BiH Jure Gali}. Skupu su prisustvovali brojni antifa{isti iz gotovo svih zemalja biv{e Jugoslavije, a bilo je i onih koji su ponosno mahali zastavama nekada{nje nam zajedni~ke dr`ave te partizanskim pjesmama budili sje}anja na ranija vremena. Jedna od brojnih delegacija koja je do{la da oda po~ast poginulima bila je ona iz Srbije sa ~lanom Glavnog odbora Saveza antifa{ista Srbije Aleksandrom Krausom na ~elu. "Kada se ovdje ginulo i prolivala krv, nije to bilo ni lokalno, ni regionalno, ni entitetski, ve} je to bio najljudskiji mogu}i izbor kako bi se generacijama koje dolaze obezbijedili sloboda, mir, dostojanstvo i razvoj. Mangupi iz na{ih redova, a najve}i su do{li iz sredine iz koje mi dolazimo, ~ekali su priliku i zapo~eli krvavi ples kada je sav civilizovani svijet mislio da je tako ne{to nemogu}e. Svi znamo {ta je sve uradio taj galopiraju}i nacionalsocijalizam sa Milo{evi}vim likom", rekao je Kraus, ali, na`alost, antifa{isti iz RS-a nisu ~uli poruke svojih saboraca iz Srbije. Oni su prije sedam dana uprili~ili entitetsko obilje`avanje godi{njice Bitke na Sutjesci. Fa{izam je jo{ `iv i borba i danas traje, rije~i su koje su se na obilje`avanju godi{njice najslavnije bitke u Drugom svjetskom ratu naj~e{}e mogle ~uti.
Arijana HAMZI]

Antifa{isti ne `ele srpsku, hrvatsku ili muslimansku BiH nego zajedni~ku dr`avu

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

11

Gospa me nije htjela
D
a nije bilo mostarsklih prijatelja, sigurno bih dugo lutao do sela sa ve li kom ka to li~kom crkvom i tek nekoliko starih, razbacanih ku}a. U mjesnom `upnom uredu ljubazno me primio sve}enik Zovko, po~astio vinom i primijetio da je najbolje da sam raz go va ram sa dje voj~icama i dje~acima koji su vidjeli Gospu. Tako je zapo~ela trakavica o ~udesnim "ukazanjima" u srcu hercegova~kog kr{a. Naravno da sam ga poslu{ao. Ba{ me je zanimalo {ta mi imaju re}i i otkud ideja Gospi da se uka`e ba{ tu gdje je, ~inilo mi se, i Bog rekao laku no}. Jer gdje god pogledate, gdje god se okrenete, kamen i samo kamen. Sposobniji i pametniji davno su odavde oti{li u bolje krajeve. Ostalo je tek nekoliko obitelji da s mukom obra|uje rijetke komade crnice. Do~ekala me grupica, ~inilo mi se ve} djevojaka i mladi}a, a ne djece. Jedna od njih zvala se Marija Pavlovi}. Poku{ao sam odmah da je ulovim na to {to ima mo is to pre zi me. Mo`da smo i neki ro|aci. Mo`da }u preko "rodice" prije do}i do Gospe. Znate kakvi smo, ni{ta bez veze i ro|aka… - Otkad vi|a{ Gospu? - Ve} neko vrijeme. - Kako je po~elo? - Bila sam s drugom djecom na brdu kad odjednom ne{to zasvijetli. Kao da je pala neka zvijezda. Uh, jesam se prepala kada se pred nama ukazala Majka Bo`ija. Sva je sijala. Lebdjela je nad zemljom, jedno metar visine. Imala je lijepe, plave, krupne o~i. Glas joj je bio umiljat. Strah koji sam osjetila nestao je trenu i obli la me ne ka to pli na, bla`enost... - Kako ti se obratila, {ta je rekla? - Rekla je da je do{la da nam ka`e da `ivimo u miru, ljubavi, slozi i da }emo se opet vidjeti. - I jesi li je opet vidjela? - Kako nisam! Imamo sastanak skoro svakog dana. Nekada u pola {est, a nekada u pola osam nave~e... - Ho}e{ je ve~eras vidjeti? - Da, u pola osam. - Mogu li i ja do}i? Da je zajedno do~ekamo? - Mo`ete! Bome, nije se lako bilo uspeti po o{trom kamenju. Jo{ me je vi{e bilo strah poskoka. Zadihan stigoh na vrh na kojem su bili i drugi "vidioci", kako je sve}enik Zovko nazvao one koji su imali susrete s Gospom. S tog platoa pru`ao se lijepi pogled na dolinu kr{a u kojoj je le`alo Me|ugor je, kao i na okolne gore. - Eno, tamo, na onom brdu, `ivi ~ovjek koji je bio slijep 30 godina. Progledao je zahvaljuju}i bilju {to su njegovi ovdje ubrali i od toga mu pravili obloge za o~i - kazuju mi ushi}eno. I tako, valjalo mi je sada na slijede}e brdo. Pomislih, ko se ovdje sa mnom igra. Djeca ili Gospa? Nakon nekih 45 minuta do|oh do potleu{ice u kojoj je `ivio do ju~era{ nji sli je pac. U|oh, sijedi ~ovjek veselo sko~i sa stolice i zabrinuto me upita: Za kim to ru{i{? - Kako to mislite? - Pa, za kim `ali{? Vidim, sav si u crnom. - Ah, to... Ma nije `alost, nego moda. Volim crnu boju - pomislih: prvi test je polo`io. Brzo je u po lu mra ku sku`io mo ju odje}u. Ve} sam po~eo vjerovati kako se ~uda doga|aju. Nakon jo{ nekoliko re~enica, zamolih ga da iza|emo napolje, da napravim nekoliko fotosa. - Hajde, ako ti treba. Krenusmo. On umjesto za mnom pravo u zid. Gotov je udario glavom! Uhvatih ga ispod ruke i polagano povedoh vani. - E sad je bolje. Zna{ kako je, bio mrak unutra - kao da se pravda. - Dobro, a sada }emo slikanje... On kao da se izgubio u prostoru. Umjesto da gleda u mene i objektiv, okrenuo le|a i gleda negdje u prazno. - Ho}emo li jo{ jednom, a sada se okrenite - ponavljam. On opet na pogre{noj strani. I tako nekoliko puta. Nije mi trebalo puno da skontam da je jadnik preda mnom i dalje slijep, a da su neki klinci {to su prije mene otr~ali u pravcu njegove ku}e bili "informatori". Na brzinu su starom objasnili kako izgle dam i ka kve mi je bo je odje}a... ilo je skoro pola osam kada sam se umjesto Gospe pojavio ispred Marijine ku}e. Vrata i prozori zatvoreni. Nigdje niko ga. Kon tam, mo`da su u crkvi ili na polju. Mo`da kod susjeda... Petnaest minuta do osam. Nigdje nikoga. Osam. Ni {ta. ^ekao sam do de vet. Moji vodi~i iz Mostara ve} su po~eli gubiti strpljenje. Po`urivali su me na povratak. Nije lako voziti po mraku po ovim gudurama... Bio sam prvi novinar koji je objavio veliku reporta`u o Go spi u Me|ugor ju. Mnogi nisu bili zadovoljni mojim tekstom. [ta mogu kada volim da pi{em samo ono {to sam vidio. Zamjerio sam se i Bogu i Partiji, tako su govorili. Nekoliko dana poslije doznajem da su moji ljubazni vodi~i imali vi{e ne ba{ ugodnih posjeta saradnika Dr`avne bezbjednosti BiH. Podugo i potanko su ih ispitivali {ta sam ja tamo radio. Za~udo, mene nisu dirali. Kao, nekoliko godina poslije mi je re~eno, nisam veli~ao Gospu i sve}enika Zovku, koji je zbog Majke Bo`ije zavr{io iza brave... Iste godine Majklom. Bio je drag, simpati~an. ^inio mi se naivan kao dijete, a takve je imao i o~i. Ali dijete kojem se morate diviti, pogotovo kada vam po~ne govoriti na slovenskom ili makedonskom jeziku. Hvalio se da zna oko 13 raznih jezika. - Kod nas se ka`e - koliko jezika govori{, toliko ljudi vrijedi{. - Ma, meni to ide lako. Zna{ ono - najte`e je nau~iti prvi jezik, poslije je manje muke. Za nekoliko mjeseci progovorim na novom jeziku. Nadam se da se ne}u zaustaviti na ovih 13… Dablin bi i pro|e. Jednog dana sti`e razglednica iz Hercegovine. Irac Majkl mi javlja da je bio u posjeti, nigdje drugo nego ba{ u Me|ugorju. Za~udih se i sjetih da su Irci veoma pobo`ni... Narednih mjeseci daleke '81. boravio sam na Kosovu. Sjedim jednu ve~er u baru hotela Grand u ~istom albanskom dru{tvu, u koje me je uveo brat [ef}eta Hod`e, basiste nekada ~uvenog "Vatrenog poljupca", kad neko vi~e: Pol, Pol, otkud ti ovdje? Okrenem se, kad ono simpati~ni Majkl iz Dablina. - Ma, je li to mogu}e - odgovaram. - Jeste, jeste - nastavlja Majkl i sav sretan obja{njava da je ovdje da pomogne nekom folklornom dru{tvu da uvje`ba plesne korake. - I to zna{?! - Pa, kako da ne! Zar ti nisam u Dablinu govorio da sam koreograf... - Mo`da jesi, ali popilo se dosta "kafa". Godine brzo prolaze. Sarajevo se u`urbano priprema za olimpijske igre u bijelom. Letim u avionu JAT-a sa zvani~nom sarajevskom delegacijom koja iz Gr~ke treba da donese olimpijski plamen. Dan prije sve~anog paljenja baklje provodim s kolegama novinarima u jednom od brojnih restorana atinske Plake. Atmosfera je super, pogotovo jo{ kada nas je kafanski pjeva~ na na{em jeziku pozvao da zapo~nemo sa lomljenjem tanjura. Uh, ruka me je zaboljela koliko sam ih skr{io... Za stol dolazi konobar sa dvije boce vina. - Ovo vam {alje dru{tvo iz onog }o{ka - ka`e. - OK, hvala lijepo. Podi`emo ~a{e u pravcu stola u kutu. Ljudi sjede u polumraku. I oni podi`u ~a{e. Mislim, sigurno neko od kolega, kao {to je, ina~e, bio obi~aj me|u nama. Ubrzo sti`e konobar sa jo{ dvije fla{e i tako nekoliko puta. Nije bilo druge nego da se zaputim u }o{ak i vidim ko je to tako galantan. Kad tamo opet - Majkl. - Hej, Pol. Vidim, u`ivate, pa da vam pomognem - tako on mrtav-hladan na moje iznena|enje - Sjedim s prijateljima Englezima i slavimo ro|endan jednog od njih. Ho}e{ li s nama? Obrati se tada konobaru na te~nom gr~kom. I za ~as se za mene stvori stolica i ~a{a. Sutradan, glava boli. Valja paliti baklju. Od uzbu|enja sam zaboravio da se javim Majklu, kako smo se ve} dogovorili. Vi{e ga nisam vidio. Nakon gotovo pola godine, kada je i ZOI u Sarajevu ve} postajala pro{lost, na moju adresu sti`e velika i lijepa razglednica iz Tokija. Ko li to meni pi{e? Okrenem i pro~itam: Dragi Pol, `ao mi je da se nismo opet vidjeli u Atini. Rado te se sje}am sa mog puta po Japanu. Tvoj Majkl... E sva{ta. Kontam, jesam li mu dao moju adresu, telefon? Nisam, siguran sam... Dani prolaze, novi zadaci preda mnom. Kad jednog dana telefon u Redakciji. - Drug Pavlovi}? - Ja! - Ovdje (taj i taj, op.p.) iz MUPa BiH. Mo`ete li do}i na jedan razgovor? - Rado, ali za{to? - Nije ni{ta posebno, samo radi neke informacije - umiruju me s druge strane. utradan sam u MUP-u kod Sloge. U hodniku susre}em nekog od raje {to radi tu. Veselo se pozdravljamo. Kontam, kad on tako, onda nema frke. Ulazim u kan ce la ri ju kod tog i tog, do~ekuje me s kolegom. - Dru`e Pavlovi}u, jeste li vi u Gr~koj imali kontakte s ovim ~ovjekom - pokazuje mi sliku niko drugog nego - Majkla. - Jesam, fina raja iz Dablina. - O ~emu ste pri~ali? - Kako o ~emu - ve} postajem zbunjen. I tako rije~ po rije~ doznajem da je moj vrli Majkl jedan od najsposobnijih {pijuna pod Krunom engleske kraljice. I da je sve vrijeme kada sam ga susretao bio u D`ems Bond akcijama. Samo ne znam {ta je to famozni 007 imao da tra`i u meni. Postao sam odjednom sam sebi vrijedan. Majkla vi{e nisam susretao. Ma vi{e i nisam siguran. ^ini mi se kada sam se u ratu probijao do hotela Holiday Inn da me je jedan omanji ~ovjek s press bed`om i pod {ljemom ~udno i dugo gledao. O~i su mi bile nekako poznate i dje~ije naivne. Ba{ kao {to sam i ja bio naivan kada sam iz Me|ugorja pisao o onome {to sam vidio, umjes to da sam go vo rio da sam vidio ono {to niko nije vidio. Mo`da bih danas bio pored "rodice" Marije i njenih teniskih terena, bazena, nove ku}e. Uz mu`a Talijana. ^ujem da je jedan od onih klinaca o`enio i biv{u mis Amerike. Djeca su bila pametnija i postala had`ije, a ja samo bjelosvjetski izbjeglica sa sarajevskog Marijin-Dvora koji vi{e ni Majklu nije interesantan.

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Zar ve} 30 godina?! Kao da je bilo ju~e kada smo vijugavom uskom cestom, krajem juna, stigli do mjesta za ~ije ime do tada nikada nisam ~uo. Zvalo se Me|ugorje!

I

S

B

bio sam u Dablinu, u Irskoj. Oti{ao s Vajtom na Evroviziju da pjevamo "Lejlu". Naravno, Seid Memi} je bio na pozornici, a ja u novinarskoj lo`i. Na jednom od brojnih prijema {to su ih topli Irci pripremali za u~esnike evropske pjeva~ke fe{te, Vajta i ja se `e{}e prihvatimo "irskih kafa". - Uh, brajko, kako on voli da ka`e, dobra im ova kafa. Mene ve} zanosi... I tako {olja po {olja "kafe", mi smo bili ve} u dobrom raspolo`enju. Neko je i zapjevao. Kompozitor Ranko Boban se }opio gitare. Krug oko nas postajao je sve {iri. Odjednom do nas dopre glas i stihovi: Makedonsko devoj~e, kitka {arena... - Dobro do{ao, buraz, hajde s nama. Kako je u Makedoniji poku{avam da uspostavim kontakt sa omanjim ~ovjekom, ku{trave, ~inilo mi se, farbane plave kose. - Hej, nisam ja Makedonac, ja sam Irac. Odavde iz Dablina odgovori mi te~no na na{em onda zajedni~kom, maternjem jeziku. - Super govori{! Gdje si to nau~io? - Ma, bio sam ~esto dolje kod vas. Imate lijepu zemlju. Proputovao sam cijelu obalu, a nedavno sam bio i blizu va{eg Sarajeva. Kako je svijet mali, pomislih. Naravno, ponovo sam "kahfenisao" sa mojim novim drugom

12

OGLASI
Bosnia & Herzegovina Federation of Bosnia & Herzegovina Herzegovina-Neretva Canton Ministry of Economy

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton / `upanija Ministarstvo privrede/gospodarstva

„@ICA“ DD SARAJEVO Ul. D`emala Bijedi}a br. 160
objavljuje:

Temeljem ~lanka 20. i ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine FBiH”, broj 49/05), te ~lanka 27. stavak 2. i ~lanka 28. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u Ministarstvu gospodarstva Hercegova~koneretvanske `upanije sa Sistematizacijom radnih mjesta (broj 07-01-36-530-3/10 od 5. 11. 2010. godine), ministar gospodarstva objavljuje:

J AV N O P R IK UPLJANJE PO NUDA
za prodaju neopasnog otpada - sekundarnih sirovina putem postupka licitacije zatvorenih ponuda Predmet prodaje: 1. Stari krovni re{etkasti nosa~i 2. Krovni limovi stari samo 3 godine 3. Kompletne krovne konstrukcija starih hala (re{etkasti nosa~i sa dvostrukim limenim pokriva~em) 4. Stari kranovi i kranske staze Ponudu dostaviti u jedini~nim cijenama po kg ili komadu. Ponude mogu dati sva pravna lica koja ispunjavaju uslove tehni~ke opremljenosti za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladi{tenja otpadnih materijala i sekundarnih sirovina, {to dokazuju rje{enjem nadle`nih organa. Ponu|a~i moraju biti tehni~ki opremljeni za ukalnjanje predmeta prodaje, {to podrazumijeva skidanje sa objekata, rezanje, utovar i odvoz sa lokacije prodavca i sl. Ponude se mogu dostaviti za jednu, vi{e ili sve pozicije. Kupci koji nude otkup kompletnih krovnih konstrukcija mogu anga`ovati samo tehni~ki opremljene i registrovane izvo|a~e radova koji }e u njihovo ime i zanjihov ra~un vr{iti demonta`u kompletnih krovnih konstrukcija. Kupci moraju ponuditi uvjete pla}anja uz obaveznu avansnu uplatu procijenjene vrijednosti materijala za koje su zainteresirani, ponude koje ne predvi|aju avansno pla}anje ne}e se razmatrati. U slu~aju da cijene za pojedine materijale budu ispod tr`i{nih cijena ili ostali uslovi budu nezadovoljavaju}i, prodavac zadr`ava pravo da poni{ti licitaciju bez obrazlo`enja. Pozivaju se ponu|a~i da prije davanja ponude pogledaju sve materijale koji su predmet licitacije te da daju svoju ponudu za materijale koji ih zanimaju sa procjenom kli~ine koju bi preuzeli. Kontakt-osoba: Zajko Omerbegovi}, telefon 033 775 100 i 061 902 921 Ponude dostavljati po{tom ili predati li~no na recepciji poslovne zgrade „@ICA“ u Sarajevu, Ulica D`emala Bijedi}a br. 160, na ruke direktora, sa naznakom „po oglasu za izbor najpovoljnije ponude“ (navesti materijal i/ili proizvod). Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

J AV N I O G L A S
za prijem u radni odnos namje{tenika u Ministarstvu gospodarstva/privrede HN@/K Referent za poslove kopiranja i kurirske poslove - 1 (jedan) izvr{itelj Opis poslova radnog mjesta: poslovi kopiranja, umno`avanja i uvezivanja materijala; brine o redovnom odr`avanju i ~i{}enju aparata za umno`avanje i fotokopiranje; poma`e u pisarnici kod pakovanja i otpremanja slu`bene po{te; preuzima po{tu Ministarstva i dostavlja je pisarnici; obavlja vanjsku i unutarnju dostavu po{te po organizacijskim jedinicama putem interne dostavne knjige; obavlja i druge operativno tehni~ke poslove koji nisu obuhva}eni naprijed navedenim po nalogu tajnika Ministarstva. Uvjeti za vr{enje poslova radnog mjesta: Pored op}ih uvjeta propisanih ~lankom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanstvo BiH; punoljetstvo; op}a zdravstvena sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta; vrsta i stupanj {kolske naobrazbe potrebne za vr{enje poslova radnog mjesta; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH; da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH) kandidat treba ispunjavati posebni uvjet {kolske spreme, kako slijedi: KV, III stupanj Uz prijavu na javni oglas treba prilo`iti slijede}e dokumente (originali ili ovjerene kopije): - dokaz o {kolskoj spremi; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice; - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca); - ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH; - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama, putem po{te preporu~eno na adresu: Ministarstvo gospodarstva/privrede Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona Husnije Repca bb, 88 000 Mostar s naznakom „Javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Broj: 07-01-36-196-3/11 Mostar, 17. 6. 2011. godine
BiH Mostar, Husnije Repca bb Tel/Fax: +387 36 551 069

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA SARAJEVO
Na osnovu konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2011/2012. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvr|ivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2011/2012. godini, Fakultet politi~kih nauka Sarajevo, objavljuje

Ministar Esad Humo
E-mail: minprivrede@gmail.com www.privredahnk,gov.ba

O BAVIJEST
za upis studenata u prvu godinu studija na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu u {kolskoj 2011/2012. godini
BROJ STUDENATA Redovni Vanredni Strani Ukupno studij studij dr`avljani tro{kove studija snose sami studenti

United Nations Development Programme

FAKULTET POLITI^KIH NAUKA ODSJEK/STUDIJ

POZIV NA PONUDU
BIH-ITB-013-11 Građevinski radovi na izgradnji četiri otkupne stanice za mlijeko, objekta mjesne zajednice i rekonstrukciji ulice u opštinama Srebrenica, Bratunac i Milići
Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini ima ulogu izvršne agencije za implementaciju Programa oporavka regiona Srebrenice - SRRP. Ciljano područje SRRP-a uključuje opštine Srebrenica, Bratunac i Milići. Program finansiraju zajednica donatorskih agencija, vlade Kraljevine Holandije i UNDP BiH. Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za izvođenje navedenih radova pozivaju se da preuzmu dokumenta poziva za ponudu, najkasnije do 29. juna 2011. na UNDP recepciji, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo ili putem E-mail-a na: registry@undp.ba sa naznakom BIH/ITB/013/11. Više informacija na web stranici: http://www.undp.ba - Nabavke FAKULTET POLITI^KIH NAUKA Odsjek politologija Odsjek sociologija Odsjek `urnalistika Odsjek sigurnosne i mirovne studije Odsjek socijalni rad

Predvi|eno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS

Redovni studij tro{kove studija snosi osniva~

3

150 30 20 35 35 30

134 27 20 30 30 27

170 36 24 42 36 32

25 5 5 5 5 5

479 98 69 112 106 94

Na osnovu odluke organa Fakulteta politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu nije predvi|eno polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u {kolskoj 2011/2012. godini. Dokumenti se mogu predati radnim danima od 9 do 15 sati u Studentskoj slu`bi. Zahtjev za upis mo`e se preuzeti na porti Fakulteta kao i na www.fpn.unsa.ba Konkurs je objavljen na web stranici Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu www.fpn.unsa.ba DEKANAT FAKULTETA POLITI^KIH NAUKA SARAJEVO

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

13

Zukorli} i Zilki} se dogovorili

Ujedinjenje
kojom on rukovodi pokazati fleksibilnost u budu}im razgo vo ri ma o je din stve noj Islamskoj zajednici, ali ka`e da }e to biti u mjeri koja ne}e ugroziti osnovne principe i samu Islamsku zajednicu. Tu fle ksi bil nost muf ti ja obja{njava izrazom sigurnosti, mo}i i, kako je rekao, ovjerenog legitimiteta Islamske zajednice u Srbiji. “To, me|utim, ne zna~i da se mo`e deseti ni simboli~no priznanje tih paravjerskih organa, uklju~uju}i i pojedince koji ih predstavljaju“ objasnio je Zu, korli} u izjavi za Tanjug. On o~ekuje da }e, kako je rekao, ru kovodstvo Srbije i me|unarodni faktori, uklju~uju}i Tursku, shvatiti da je tradicionalna Islamska zajednica ona koja je postojala prije 2007. godine - neko ko ima puni duhovni legitimitet.

VIJESTI

Islamske zajednice?
Najavljena mogu}nost obnove jedinstvene Islamske zajednice na inicijativu Turske i uz pomo} reisa Mustafe Ceri}a
Poglavari dvije opcije Islamske zajednice najavili su mogu}nost obnove jedinstvene Islamske zajednice na inicijativu Turske. Poglavari dvije opcije Islamske zajednice, muftija Muamer Zukorli} i reisu-lulema Adem Zilki}, za nastavak razgovora nude fleksibilnost, odnosno pragmati~nost. Neposredno uo~i dolaska turske delegacije u Srbiju, reisu-l-ulema Zilki} je pozvao Zukorli}a na pomirenje, a svog kolegu reisu-l-ulemu Islam ske za je dni ce u BiH Mustafu Ceri}a da im u tome pomogne. Zukorli} je, me|utim, odgovorio da je pomirenje mogu}e samo ako Zilki} li~no proglasi da Islamska zajednica Srbije, kojom rukovodi, vi{e ne postoji i javno se izvini vjernicima. Su de}i pre ma nji ho vim

Srbija: Vjeruju Crkvi, dr`avi ne
Gra|ani Srbije najvi{e su zadovoljni radom Crkve i vojske, a najmanje onima koji bi trebalo da upravljaju i kontroli{u ministarstva sile - Skup{tinom, Vladom i politi~kim partijama, pokazali su rezultati istra`ivanja “Javnost Srbije o sigurnosti“, koje je uradio Beogradski centar za bezbjednosnu politiku. Anketa, ~ije rezultate prenosi beogradski Blic, pokazala je da je rad Crkve i vojske najvi{om, odli~nom ocjenom ocijenio svaki peti gra|anin, a Crkva i vojska su dobile i najmanje negativnih ocjena. U Srbiji vlada podijeljenost o pitanju osje}aja ugro`enosti dr`ave, jer gotovo da je jednak broj onih koji vjeruju da je sigurna i onih koji smatraju da nije. Tako|er, dvije petine gra|ana vjeruje da je Vojska Srbije spremna da brani zemlju, dok pribli`no jedna tre}ina misli da nije.

Muamer Zukorli}

Adem Zilki}

izjavama, nakon razgovora sa vi{e~lanom visokom delegacijom Turske, koju je u posjeti Beogradu i Novom Pazaru predvodio ambasador Ali Riza ^olak, vi{e je ne-

go o~igledno da za sada Zukorli} i Zilki} ostaju na dosada{njim pozicijama i da nema promjena u konceptima koje zastupaju. Zukorli} tvrdi da }e opcija

Deseti Gay Pride u Zagrebu

Ljubo ]esi}: @elim pomo}i premijerki
General Ljubo ]esi} Rojs vratio se u HDZ. Ka`e da `eli pomo}i Jadranki Kosor i stranci iz koje, kako je rekao, nikad nije ni iza{ao. U intervjuu za 24.sata Express Rojs je govorio o ulasku Hrvatske u EU. Ka`e kako nema toga {to on ne}e napraviti za svoju domovinu. Poja{njava za{to se vratio u HDZ, a dotaknuo se i slu~aja Ive Sanadera. General je objasnio za{to su mu sru{ili nelegalno gra|enu ku}u, istakav{i kako je za nju imao sve dokumente.

Grad mira i tolerancije
Uz 1.500 policajaca, gay parada pro{la mirno • Politi~ke i javne li~nosti u Povorci ponosa
(Od na{e stalne dopisnice)

Subotnja jubilarna deseta Povorka ponosa u Zagrebu je i ju~er bila tema dana. Zagrep~ani su ponosni na svoj grad, jer je ovogodi{nji Gay Pride pro{ao mirno, bez ikakvih ozbiljnijih izgreda. U povorci za koju se isti~e da je bila brojnija nego ikada, najstro`im centrom Zagreba kora~alo je vi{e tisu}a ljudi iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Prema novinarskim naga|anjima, u povorci je broj homoseksualaca i heteroseksualaca bio gotovo jednak.

Politi~ari u koloni
Tolerancija i uva`avanje razli~itosti bila je glavna poruka sudionika. Povorci su se pridru`ile mnoge poznate osobe iz politi~kog i javnog `ivota glavnog grada Hrvatske. Me|u ostalim, u Povorci ponosa hodala je savjetnica predsjednika RH Zrinka Vrabec - Mojze{, koja je na Pride do{la kao izaslanica predsjedni ka Ive Jo si po vi}a, od po li ti~ara vi|eni su predsjednik HNS-a Radimir ^a~i} i saborska zastupnica ove stranke Vesna Pusi}, esdepeovka Martina Holy, pot pred sje dnik ma njin skog SDSS-a Milorad Pupovac, odvjetnik ^edo Prodanovi}, knji`evnik Predrag Matvejevi}, tv-voditeljica Daniela Trbovi} i dr. Policijski izvori procjenjuju da se na zagreba~kom Gay Prideu okupilo 2.000, dok neki lokalni mediji govore o 4,000 ljudi. Kolona se kretala pod jakim osiguranjem najmanje 1.500 policajaca. Povorka se kretala unaprijed najavljenom rutom od Trga `rtava fa{izma preko sredi{njeg zagreba~kog Trga

S Pridea u Zagrebu

Foto: Vjesnik

bana Jela~i}a do parka na Zrinjevcu. Promet je na mahove zaustavljan kako bi kolona pro{la bez ometanja, a registrirano je tek nekoliko manjih incidenata. Policija nije imala puno razloga za treniranje strogo}e, ali je potvrdila da je rije~ o verbalnim incidentima, pa je zbog vrije|anja uhi}eno 17 osoba. U finalu slu`benog programa desetog Zagreb Pridea u parku na Zrinjevcu organizatori su proglasili homofrienda i homofoba desetlje}a, a to su Vesna Pusi} i saborska zastupnica HSS-a Marijana Petir.

Koliko je ko{talo
Mi{ljenja gra|ana Zagreba nakon Pridea su kao i uvijek podijeljena. Otvara se i pitanje: koliko sve to ko{ta? Tro{kovi policijskog osiguranja u Zagrebu

su oko milijun kuna, potvrdili su izvori iz zagreba~ke policije. Organizatori su iznimno zadovoljni Gay Prideom u Zagrebu, a sudionici povorke ka`u da su odu{evljeni, pogotovo oni koji su prije sedam dana svjedo~ili scenama nasilja u Splitu. Poru~uju da se Zagreb pokazao puno tolerantnijim od Splita, iako su neki analiti~ari skloniji relativiziranju tvrdnje da je “Zagreb gay friendly“, a “Split metropola mr`nje“. Ipak, rije~i zagreba~kog gradona~elnika Milana Ban di}a iz spe ci jal ne po ru ke Za grep~ankama i Zagrep~anima uo~i ovogodi{njeg Gay Pridea potvr|ene su u stvarnosti: Zagreb je otvoren grad, grad multikulturalnosti, nenasilja, tolerancije, po{tovanja svih op}eprihva}enih ljudskih vrijednosti, grad koji po{tuje raJadranka DIZDAR zli~itosti.

Josipovi}: Na referendumu za EU 60 posto
- Siguran sam da }e gra|ani Republike Hrvatske na referendumu dati uvjerljivu potporu ulasku u Europsku uniju. Vjerujem da }e brojka onih koji se izjasne za EU po~injati sa {est ili sedam, odnosno da }e iznositi preko 60 ili 70 posto, komentirao je predsjednik RH dr. Ivo Josipovi} u nedjelju u [ibeniku rezultate anketa prema kojima se za ulazak u EU izjasnilo 59 posto ispitanika. Josipovi} je u subotu nave~er kao pokrovitelj sudjelovao u otvaranju 51. me|unarodnog dje~jeg festivala, a u nedjelju je posjetio sestre benediktinke u Samostanu sv. Luce, te je pio kavu, jeo kro{tule, fritule i suhe smokve s predstavnicima kulturnog `ivota grada.

14

SVIJET

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Kriza u Gr~koj

Papandreou: Provest
}emo reforme i vratiti dug
Gr~ki premijer pozvao i na odr`avanje referenduma za promjenu politi~kog sistema
Gr~ki premijer George Papan dreou po zvao je ju~er poslanike da podr`e rekonstruiranu vladu koja treba da provede ekonomske reforme, jer bi nepla}anje duga bila katastrofa. Gr~ki parlament treba u utorak da glasa o povjerenju novoj vladi ~ije je ~lanove Papandreou imenovao u petak, poslije vi{ednevnih demonstracija gra|ana nezadovoljnih vladinim mjerama {tednje. Papandreou je, otvaraju}i skup{tinsku raspravu o izglasavanju povjerenja, rekao da se zemlja nalazi na kriti~nom raskr{}u i da problemi ne mogu biti rije{eni odbijanjem me|unarodne pomo}i, prenio je Reuters. Papandreou je pozvao na odr`avanje referenduma o like promjene, dodaju}i da }e revizija ustava olak{ati krivi~no gonjenje delikventnih vladinih zvani~nika. On je apelirao na Grke da podr`e nepopularne mjere neophodne za prevazila`enje du`ni~ke krize. Slika podijeljene nacije ne doprinosi rje{avanju problema, rekao je Pa pan dreou, do da ju}i da me|una ro dni zaj mo dav ci `ele da vide Gr~ku da stoji na svojim nogama. Gr~ke nov~ane rezerve }e uskoro biti istro{ene bez nove tran {e pa ke ta po mo}i Me|unarodnog monetarnog fonda i Evropske unije, upozorio je on. Obe}ao je da }e biti ispravljene nepravde na~injene prilikom implementacije sporazuma o zajmu.

Ben Ali odbacio optu`be
Svrgnuti tuniski predsjednik Zin el-Abidin ben Ali odbacio je sve optu`be uo~i po~etka sudskog procesa u Tunisu koji }e se voditi bez njegovog prisustva. Ben Ali je pobjegao u Saudijsku Arabiju kada je svrgnut s vlasti u pobuni 14. januara. Danas se u Tunisu otvara prvo u nizu su|enja koja }e se voditi protiv biv{eg tuniskog {efa dr`ave, njegove supruge Leile Trabelesi i njegovih saradnika. Sudi im se zbog prisvajanja velike sume novca, nakita, oru`ja i droge prona|enih u predsjedni~koj pala~i.

George Papandreou

promjenama politi~kog sistema, uklju~uju}i ustav zemlje, prenio je AP.

Okriviv{i “naduven dr`avni sektor“ za ekonomsku krizu, Papandreou je obe}ao ve-

Nastavljene demonstracije

Prekinuto ~i{}enje Fukushime
Operateri nuklearne elektrane u Fukushimi prekinuli su operaciju ~i{}enja kontaminirane vode samo nekoliko sati nakon njenog po~etka jer je do{lo do brzog porasta radijacije. “Obra~unavanje s radioaktivnom vodom je klju~ni korak u razrje{enju krize u Fukushimi“ , kazao je BBC-jev dopisnik iz Tokija. S obzirom na to da je u Japanu po~ela ki{na sezona, postoji mogu}nost da se bazeni s kontaminiranom vodom preliju, {to bi dodatno pove}alo razinu radijacije koja je ve} ispu{tena u more. Nekih 110.000 tona vode nakupljeno je u poku{ajima da se ohlade problemati~ni reaktori.

Gotovo polovina gr~kog bira~kog tijela `eli da parlament odbaci set o{trih ekonomskih mjera, s kojima se vlada suglasila u zamjenu za drugi paket pomo}i Evropske unije i Me|unarodnog monetarnog fonda, pokazuju najnoviji rezultati istra`ivanja javnog mnijenja. Desetine hiljada demonstranata poku{avaju probiti barikade koje je policija postavila kako bi ih sprije~ila da do|u do gr~kog parlamenta, gdje je u toku rasprava o novim, o{trim mje-

@ele izvanredne izbore

rama {tednje. Rezultati koje je prenio list To Vima pokazuju i kako ve}ina Grka `eli da uskoro budu odr`ani izbori nakon kojih bi bio smijenjen sada{nji premijer George Papandreou. Istra`ivanje je provedeno 14. i 15. juna, nekoliko dana prije nego {to je Papandreou u petak rekonstruirao vladu, prenijela je agencija Reuters. EU i MMF uvjetovali su provo|enjem reformi novi paket pomo}i Gr~koj, vrijedan 120 milijardi eura, koji je toj zemlji neophodan kako bi izbjegla bankrot. Gotovo 90 posto ispitanika se izjasnilo da nisu optimisti u pogledu smjera kojim se Gr~ka kre}e, ali isto tako 80 posto ih `eli da Gr~ka i dalje bude u eurozoni.

Sirijske trupe u{le u Bdamu

Onemogu}ena opskrba izbjeglica
Svjedoci i aktivisti iz Sirije javljaju kako su vojne trupe u{le u grad Bdamu, pokraj granice s Turskom, i po~ele provoditi “~istke“. Sirijska vlada tako i dalje, unato~ apelima me|unarodne zajednice, nastavlja slamanje op}eg ustanka. Ju~er ujutro vojska je doslovno uletjela u grad, pucaju}i i pale}i zgrade, a zasad nema vijesti o eventualnim `rtvama. Aktivisti ka`u kako su vojnici i sigurnosne snage uhapsili vi{e desetina osoba, javlja BBC. Bdama je bila klju~an grad za opskrbu hiljada ljudi koji su ve} ranije pobjegli pred vojskom te se ulogorili pokraj granice s Turskom. Sad je opskrba iz bje gli ca one mo gu}ena zbog straha od vojne odmazde. Istovremeno je Turska, u kojoj je preko 10.000 sirijskih izbjeglica ve} na{lo uto~i{te, pomo} po~ela distribuirati i preko granice. Iako je Turska otvorila granice za izbjeglice, mnogi su neodlu~ni prije}i na tursku stranu zbog straha da se vi{e ne}e mo}i vratiti u svoju zemlju.

NATO gre{kom pogodio patrolu libijske opozicije
Avioni NATO-a gre{kom su pogodili kolonu pripadnika libijskih opozicijskih snaga u oblasti Brege, saop}io je Sjevernoatlantski savez. Nakon provjere izvje{taja da su u zra~nom napadu u regiji Brege pogo|eni pripadnici opozicije, NATO je u saop}enju naveo kako “potvr|uje da su pogo|ena vozila pripadala opozicijskoj patroli“ Inci. dent se dogodio u podru~ju gdje se vode borbe izme|u snaga Muamera Gadafija i snaga opozicije, dodaje se u saop}enju Saveza.

Gay parade u Be~u, Budimpe{ti, Sofiji
U nekoliko evropskih prijestolnica za vikend su odr`ane gay parade, u kojima su sudionici pozvali na jednaka prava za sve, bez obzira na seksualnu orijentaciju, a skupovi su uglavnom pro{li bez ve}ih incidenata, uz jake mjere policijskog osiguranja. Desetine hiljada ljudi pro{etale su u austrijskoj prijestolnici Be~u uzvikuju}i da `ele okon~anje diskriminacije u dru{tvu. “Ima nas gotovo 100.000, ugodno smo iznena|eni“ kazao je , Christian Hoegl iz Homoseksualne inicijative, glavne gay organizacije u Be~u, prenosi AFP. Parade su odr`ane i u Sofiji, Budimpe{ti...

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Svje`i kapital i stari dugovi

Bi}e novca i bez rasprodaje
Nedostatak kapitala za podr{ku privredi mogu}e je nadoknaditi emitovanjem obveznica Podr{ka zakonu o multilateralnim kompenzacijama
Bosna i Hercegovina ne}e dobiti novu tran{u financijske podr{ke Me|unarodnog monetarnog fonda, re~eno je tokom nedavnog dijaloga privrednika sa Erdalom Trhuljem, federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije, odr`anog u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH. Ministar je to protuma~io kao svojevrstan pritisak na ovda{nje vlasti da kona~no po~nu sa rasprodajom Telekoma, drugih javnih preduze}a i prirodnih resursa. Nije {ire obrazlagao posljedice takve ucjene niti je najavio da }e Vla da po slu {a ti MMF. Radije je sklon ideji novog zadu`ivanja na na~in da i privreda mo`e do}i do jeftinijih kredita namijenjenih za restrukturiranje, odr`ivost i razvoj. Prijeko potrebni novac (oko milijardu eura) Vlada FBiH }e, po svemu sude}i obezbijediti prodajom obveznica, kako je to nedavno uradila i Hrvatska. ranje, {to se mo`e rje{avati i posebnim zakonom u uvezivanju radnog sta`a, {to je tako|e jedna od opcija u federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Brojna su privredna dru{tva koja godinama jedna drugima nikako ili neredovno pla}aju, a broj okon~anih i zapo~etih ste~ajeva je prili~no skroman. Ba{ kao i broj novoformiranih firmi sa kojim ne mo`emo biti zadovoljni jer bi upravo one na zdravim osnovama mogle dati dodatni impuls ubrzanju privrednog rasta. Direktor Livnice Tuzla Fadil Halilovi} smatra da se taj rast mo`e podsta}i i novim rje{enjima u Zakonu o javnim nabavkama, u kojem je jedan od glavnih kriterija za dodjelu posla taj da li firma uredno izvr{ava obaveze prema dr`avi i fondovima. Klju~no bi, smatra, trebalo da bude da li onaj ko se kandiduje da ne{to radi i proizvodi za to ima sve tehni~ke i kadrovske pretpostavke. Za Matana @ari}a, direktora Elektroprivrede HZ HB u izmjenama ovog zakona trebalo bi unijeti klauzulu da onaj koji se `ali na rezultate tendera uplati 10 ili 20 posto vrijednosti posla ili usluge za koju konkuri{u „pa da vidimo da li }e se pod tim uvjetima `aliti i `albama odugovla~iti realizaciju brojnih projekata i poslova“ Ovaj prijedlog zdu. {no je podr`ao i direktor Rudnika mrkog uglja Kakanj Mirsad Ja{arspahi}, uz konstataciju da im zbog `albenog postupka neki poslovi ve} tri godine stoje nezavr{eni.
H. ARIFAGI]

Danska partner tuzlanskog sajma
Prvi me|unarodni sajam “Energija, industrija, rudarstvo“ bit }e otvoren u utorak, 21. juna, na pomo}nomstadionuTu{anj u Tuzli. U sajamskoj hali koja je napravljena specijalno za ovu manifestaciju, na oko 1.300 kvadratnih metara prostora, postavljeni su {tandovi za oko 80 izlaga~a iz sedam zemalja Evrope. Kraljevina Danska je zemlja partner ovog prvog sajma, a izlaga~i i u~esnici su i predstavnici iz Njema~ke, Poljske, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. U srijedu, 22. juna, u Tuzli }e biti otvoren i me|unarodni stru~ni skup Energa, koji je sastavni dio Sajma energetike. Dosad je prijavljeno 49 stru~nih radova i prezentacija, koje }e prezentirati stru~njaci iz evropskih zemalja, u~esnica Sajma.

U~esnici razgovora sa resornim ministrom

Foto: D. TORCHE

Efekti korporativnog upravljanja
Direktor Sektora retail i upravljanje poslovnom mre`om Nove banke Igor Jovi~i} istakao je da je najve}a vrijednost korporativnog identiteta Nove banke u korporativnom upravljanju, prepoznatom na tr`i{tu kao napredan i standardizovan sistem menad`menta i sistem standarda kvaliteta. “Takav vid upravljanja Novoj banci je donio stalnu zainteresovanost investitora, percepciju banke u okru`enju kao stabilne i pouzdane finansijske institucije, efikasnu i potrebama banke pri la go|enu or ga ni za ci onu {e mu, smanjene operativne tro{kove kroz jasnu podjelu poslova i odgovornosti, centralizaciju, standardizaciju i automatizaciju, kao i efikasan i brz proces dono{enja odluka“, rekao je Jovi~i}.

Sa~uvati bogatstvo
Ni prisutni menad`eri, koji su u~estvovali u raspravi o aktuelnom stanju u privredi, ni su sklo ni da se dr`ava, odnosno Federacija BiH olako odri~e vlastitog bogatstva i to u korist stranaca. Kemal Grebo, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, u vezi s tim iznio je nekoliko gorkih iskustava kako iz BiH, tako i njenog okru`enja. Ministar i privrednici ovim povodom posebno su se pozabavili i unutra{njim dugovima koja se procjenjuju na 15 milijardi eura. Dono{enjem

Do zna~ajne financijske podr{ke doma}e kompanije koje realizuju investicijske projekte mogle bi do}i i uz podr{ku Afri~ke razvojne banke. No prema rije~ima D`emaila Vlahovljaka, generalnog direktora Energoinvesta BiH, na`alost, nije njena ~lanica iako se iz privrednih krugova ve} ~etiri godine insistira na tom u~lanjenju. „Nekoliko na{ih kompanije je spremno platiti tu ~lanarinu, ali ni{ta ne mo`emo dok se dr`ava zvani~no ne obrati sa zahtjevom za pristupanje ovoj banci“, kazao je direktor Energoinvesta. zakona o multilateralnoj kompenzaciji me|usobni dugovi bi mogli biti znatno smanjeni. Safet Berbi}, direktor @eljezare Zenica, uvjeren je da bi cjelokupna privreda preko no}i stala na noge samo kada bi uspjela razrije{iti dugovanja sa dr`avom. Esad Lu~kin, direktor Unisa, ne vjeruje da }e multikompenzacija oja~ati financijsku disciplinu jer je rije~ o krat ko ro~noj ({es to mje se~noj) mjeri. S obzirom na ~injenicu da se malo ko danas dr`i prihva}enih ugovora, predla`e da se pravnim rje{enjima poja~a obaveza pla}anja ra~una i uz to uvedu efikasnije sankcije za nepla}anje i ubrza sud ska na pla ta po tra`ivanja.

^etiri godine tra`e u~lanjenje

Plati pa se `ali
Dio unutra{njih dugova su i neu pla}eni do pri no si za penziono i zdravstveno osigu-

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 20. juni 2011.
Analiza privrednih kretanja

BIZNIS I EKONOMIJA
Revizija privatizacije

17

Zaostajanje Sarajeva
Privreda ima simboli~ne pomake, ali nedovoljne da bi se prevladale posljedice globalne krize
Upravni odbor Privredne komore Kantona Sarajevo na pro{irenoj sjednici razmatrao je analizu poslovanja privrede Kantona Sarajevo u 2010. sa tendencijama privrednih kretanja u 2011. godini. Generalna ocjena prisutnih jeste da je stanje u privredi i dalje izuzetno te{ko i slo`eno i pod utjecajem globalne krize, kao i slo`enih ekonomskih i politi~kih prilika u BiH, {to potvr|uju negativna privredna kretanja zabilje`ena u protekloj godini.

Banja Luka: Nije okon~an nijedan proces

Sumnje je te{ko dokazati
Sa sjednice Upravnog odbora PKKS

Komisija u RS-u po~inje preispitivanje prodaje poslovnih prostora i odmarali{ta
tnih mjera, kao {to su harmonizirati stope doprinosa na nivou zemlje s ciljem za{tite porezne i makroekonomske stabilnosti zemlje, smanjiti ukupna optere}enja privrede po osnovu poreza, doprinosa i drugih izdvajanja za 15 posto, odnosno po pet posto godi{nje, uvesti diferenciranu stopu PDV-a, vode}i ra~una o socijalno-obrazovnoj i razvojnoj politici zemlje. Treba podsticati izvoz proizvoda vi{ih faza prerade i proizvoda kojima se supstitui{e uvoz, izgradnja sistema tehni~ke infrastrukture za analizu i utvr|ivanje uskla|enosti proizvoda sa kriterijima i standardima EU i sli~no. A. Pe. Komisija za reviziju privatizacije preduze}a i banaka u RS-u umjesto ga{enja, na ~emu su insistirali i njeni ~lanovi, dobila je od Vlade RS-a novi zadatak. Od nje se tra`i da provjerava nezakonitu prodaju poslovnih prostora i ljetovali{ta koja su preduze}a u RS-u imala u susjednim zemljama, nekada republikama biv{e Jugoslavije, saop{tila je Fena. U proteklom periodu njen rad su osporavali opozicja, ali i stru~njaci, jer do sada po utvr|enim nepravilnostima koje je dostavljala nadle`nim pravosudnim institucijama, nije okon~an nijedan proces niti je do{lo do raskidanja privatizacionih ugovora. O radu Komisije u proteklom periodu, u utorak, 21. juna, izjasnit }e se i poslanici Narodne skup{tine RS-a. U pripremljenom izvje{taju se tvrdi da je Komisija utvrdila veliki broj sumnji u postupcima privatizacije, ali da su oni te{ko dokazivi. Od osnivanja do danas izvr{ila je uvid u privatizacije 199 preduze}a i ~etiri banke, te zaklju~ila da postoji osnovana sumnja da je na nezakonit na~in izvr{ena privatizacija dr`avnog kapitala u 96 firmi. Od to ga, 72 pri va ti za ci je se odnose na postupak metodom licitacije, 13 na prodaju nekretnina iz pasivnog podbilansa, {est na pripremu privatizacije, ~etiri na privatizaciju banaka i jedna na izvr{enje ugovorenih obaveza.

Nezaposlenost
Najnoviji podaci pokazuju da je u 2011. godini situacija ne{to bolja, pa industrijska proizvodnja u aprilu teku}e godine u odnosu na isti period lani bilje`i rast, porasla je proizvodnja i prodaja {umskih sortimenata, rastao je promet u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu. Me|utim, ~lanovi Komore smatraju da su to simboli~nipomaci, te da Kanton Sarajevo i dalje zaostaje za drugim kantonima u FBiH. Tako je na kraju aprila 2011. godine zabilje`en najve}i broj nezaposlenih u KS-u do sada i iznosio je 69.466,

da bi se na dana{nji dan taj broj smanjio na 68.857. Prema rije~ima predsjednika Komore Kemala Grebe, kriza je uzrokovala velike posljedice na sarajevsku privredu, te je iz tih razloga neophodan ozbiljniji pristup u rekonstrukciji privredne strukture i stvaranju povoljnijih uslova za poslovanje.

Mjere
„Potrebno je sa~initi kratkoro~nu i dugoro~nu strategiju razvoja Kantona Sarajevo, s posebnim akcentom na pokretanje i razvoj industrije”, smatra Grebo. Upravniodbor je apostrofirao samo neke od hitnih i priorite-

18

OGLASI

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 19
Park-{ume Mojmilo

Mje{tani naselja [ip apeluju, ali uzalud

U otvoreni kanal
ulijevaju se fekalije
Op}ina Centar osigurala novac za radove, ali u KJKP Vodovod i kanalizacija isti~u kako je neophodna izrada urbanisti~kih i regulacionih planova cijelog lokaliteta
Mje{tani naselja [ip, ta~nije Ulice Zije Dizdarevi}a, godinamaapeluju na nadle`ne da se rije{i problem otvorenog kanalizacionog kanala koji prolazi izme|u ku}a, a u koji se pored kanalizacije slijevaju oborinske vode i sa Huma. Plavljenjaovog kanala, pogotovo u ki{nimdanima ~esta je pojava, a kada se to desi,iz njegapo~nuizlazitifekalije koje mogu biti izvor zaraze. Op}ina Centar prepoznala je koliko bi zna~enje imalo rje{avanje ovog problema i jo{ od 2008. godine izdvaja sredstva za njegovu sanaciju, me|utim, zbog toga {to nije ura|ena projektna dokumentacija, ucjevljenje kanala dugog oko 160 metara jo{ nikada nije ura|eno.

Staza }e nuditi sadr`aje i zimi i ljeti

Kanalizacija mje{tanima proti~e ispod prozora

Gra|ani pla}aju
- Ve} izvjesnovrijemegra|ani putemnadle`neslu`beOp}ine Centar poku{avaju rije{iti problem kanalizacije koja prolazi kroz otvoreni potok i predstavlja izvor zaraze. Ta slu`ba u vi{e navratatra`ila je od KJKPVodovod i kanalizacija da sa~ini projektnudokumentaciju, {to ovi nisuuradili. Zato sam i li~noposlao upit prema VIK-u i tra`io da se uradiprojektnadokumentacija, ali sam dobioodgovor da oni nisujedinikojimogusa~initiizvedbeni projekt. To je svakako ta~no, ali zar je u interesu gra|ana da ~ekaju mjesecima dok mi provedemo tendersku proceduru za izborfirmekoja}e raditiprojektnudokumentaciju.

K tome, ViK nijespremanprimiti radove i biti nadzor ako je nekodrugisa~inioprojekt, istakao je predsjedavaju}i OV Centar Slaven Kova~evi}. Kako je naglasio Kova~evi}, gra|ani kroz pla}anje ra~una automatski finansiraju izradu projektne dokumentacije koju bi trebao uraditi ViK. - Nakon tri godinenadamo se da }e ViK uraditi dokumentaciju za pomenuta podru~ja kako bismomogli da realiziramoprojekt za koji je novac spreman. Ako to oni ne}e, o~ito}e gra|ani trpjeti, kazao je Kova~evi}. Iz VIK-a su na na{ upit odgovorili kako nisu jedino preduze}e koje mo`e raditi projektnu dokumentaciju, te da se u izradu mogu uklju~iti sve ovla{tene licencirane projektne ku}e. - Po zahtjevunekelokalnezajednice, a prema uputama Tehni~ke slu`be, ovla{tene ku}e mogu uraditi dokumentaciju. Osnova za izraduglavnihproje-

katakanalizacije je va`e}aurbanisti~ka regulativa sa regulacionim planovima koje je uradio i ovjerio Zavod za planiranje razvoja KS-a, kazao nam je Nermin Drnda, izvr{ni direktor za kanalizacioni sistem u ViK-u.

U korpi niz tjubing-stazu
Zavr{ni radovi tjubing-staze u parku Mojmilo, ~ija je izgradnja ote`ana zbog padavina i ru`nog vremena, privode se kraju. - Tjubing je rekreacija za najmla|e, koji }e nuditi sadr`aje tokom cijele godine sa ljetnim i zimskim aktivnostima. Ljetna pokretna staza, niz koju }e se djeca spu{tati u korpicama, bi}e imitacija snijega, dok }e zimski period biti od koristi za po~etne korake skija{a, kazao nam arhitekta Du{ko Ba{i}. Ve} je izgra|eno igrali{te za najmla|e, po njema~kim standardima, koje je Op}ina izgradila u okviru Parka susreta. Op}ina ima u planu i da izgradi igrali{te za basket koje }e da se nalazi u sklopu parka. Kako je istakao arhitekta Ba{i}, ovo je prvi park koji je nastao poslije rata, a osim tjubing-staze sadr`avat }e upravni dio, odjel za prvu pomo}, javni toalet za posjetioce te toalet za invalide, objekat grilla i caffe. Projekat je pod pokroviteljstvom Op}ine Novi Grad, u koji je do sada utro{eno oko 150 hiljada, dok bi cijeli trebao ko{tati oko 250 hiljada KM.
M. T.

Kolektorska ta~ka
Prema Drndinim rije~ima, ViK nije preuzeo obavezu prema Op}ini Centar za izradu projektne dokumentacije za navedenu lokaciju, te da je za rje{avanje ovog problema neophodna izrada urbanisti~kih i regulacionih planova cijelog lokaliteta, odnosno pripadaju}eg slivnog podru~ja. Ali, Kova~evi} je naglasiokako nijepotrebnodonositiregulacioneplanove za posaoodvo|enja otpadnihvoda, ve} samokonkretan projekt koji bi uredio jednu kolektorskuta~ku i dovo|enjevoda u taj sistem, za {tami{ljenjedaje Zavod za planiranje razvoja S. HUREMOVI] Kantona.

Tribina o RP Brije{}e
Iz Slu`be za urbanizam i stambene poslove Op}ine Novi Grad obavje{tavaju gra|ane i zainteresovana pravna lica da }e se 29. juna, s po~etkom u 17 sati, u sali Op}inskog vije}a odr`ati javna tribina o osnovnoj koncepciji Regulacionog plana Brije{}e. Iz Op}ine pozivaju gra|ane da prisustvuju tribini, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na koncepciju RP Brije{}e.

20 SARAJEVSKA HRONIKA
Posljedice kolektivnog ugovora po bud`et Kantona Sarajevo

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Komunalci sa ministarskim
Stotinu miliona potro{eno u plate, umjesto u investiranje • [to je pojeo kolektivni ugovor, namiruju krediti
Oslobo|enje je do{lo u posjed informacije o poslovanju KJKP Gradski saobra}aj, koju je u skladu sa programom rada, pripremio sektor za dru{tvenoekonomsko planiranje Zavoda za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo. U ovom dokumentu se navodi kako je KJKP Gradski saobra}aj u 2010. godini zabilje`io porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 7,9 posto, dok je gubitak preduze}a od 21.737,806 ma ra ka ma nji u odnosu na onaj iz 2009. za 1,6 posto. U izvje{taju se navodi kako je preduze}e optere}eno dugoro~nim finansijskim obavezama po kreditima od 24.582.058 maraka. To se odnosi na kredit za projekte remonta pruge, tramvaja SATRA i nabavku trolejbusa od 9.202.968 KM, zatim za nabavku autobusa (lizing) i projekat SATRA od 9.736.747 KM, te ostale prolongirane obaveze po osnovu poreza i doprinosa od 5.642.343 KM. Uposlenici Zavoda napravili su i pore|enje plata u komunalnim preduze}ima, koje su, zahvaljuju}i kolektivnom ugovoru po kojem su iz godine u godinu rasle, dosad ko{tale Kanton Sarajevo oko stotinu miliona maraka. Zbog toga je bud`et Kantona zabilje`io pad, za otprilike isti iznos koji se danas namiruje kreditima, kako bi se osigurale investicije. Kako se navodi u izvje{taju, platu ve}u od prosjeka Kantona Sarajevo imaju KJKP Vodovod i kanalizacija za 3,8 posto, Sarajevogas za 22,1 posto, Toplane za 22,7 posto, Pokop za 40,3 posto i JKP Tr`nice i pijace za ~ak 28,2 posto.
Prosje~na plata u komunalnim preduze}ima iznosi 957 maraka

Poslovanje u 2010. godini u KM
Preduze}e Vodovod i kanalizacija Sarajevogas Toplane Rad Park Pokop Tr`nice i pijace Gras Vodostan Komunalac Prihodi 39.073.775 110.667.223 56.243.481 43.339.934 8.246.230 8.949.932 4.218.071 50.018.070 1.452.241 2.168.053 Rashodi 69.487.724 114.871.442 65.143.175 43.206.419 8.767.406 8.932.936 5.064.424 71.755.876 1.739.768 2.543.811

Neto plate prema spremi sa naknadom
Preduze}e Vodovod i kanalizacija Sarajevogas Toplane Rad Park Pokop Tr`nice i pijace Gras Vodostan Komunalac VSS 1.719 1.730 1.857 1.651 1.660 1.738 2.500 1.281 1.486 1.499 V[S 1.434 1.438 1.488 1.426 1.549 1.392 2.008 1.010 1.264 VKS 1.197 1.308 1.205 1.245 1.422 1.211 984 1.102 1.112 SSS 1.103 1.075 1.090 1.019 1.067 1.226 1.589 914 844 858

Tako uposlenici Vodovoda i ka na li za ci je sa vi so kom stru~nom spre mom ima ju pla te mi nis ta ra kan to nal ne Vlade, dok sa istom spremom su gra|ani za po sle ni u pre du ze}u Tr`ni ce i pi ja ce pri ma ju po 2.500 ma ra ka mje se~no! Prosje~na plata u komunal-

nim preduze}ima u 2010. iznosila je 957 maraka, a u odnosu na godinu prije pove}ala se za 0,7 posto. Pored toga, u ve}ini preduze}a naknada za topli obrok dnevno po usposlenom iznosi 12 maraka, a u samom Kantonu osam KM.
J. MILANOVI]

Pripreme pred rekonstrukciju Ulice Iza gaja

Postavljanje cijevi kanalizacije
Na du`ini od 350 metara postavlja se odvodnja oborinskih voda • Radovi u fazama
Pripremni radovi za po~etak rekonstrukcije Ulice Iza gaja u mjesnoj zajednici Hrid - Jar~edoli po~eli su postavljanjem oborinske kanalizacije za odvodnju povr{inskih voda. Izvo|a~ ovih radova je firma Ame iz Breze, a njeni radnici kopaju rovove za kanalizacione cijevi. Kanalizaciona mre`e bit }e pos tav lje na na du`ini od 350 metara. Prema informacijama iz Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad, postavljanje kanalizacione mre`e bit }e ra|eno u fazama, kako bi bila i obezbije|ena prohodnost mje{tanima ove ulice. Na osnovu ugovora izme|u Op}ine Stari Grad, Direkcije za ceste KS-a i firme Ame, na ovoj dionici planirani su {iroki otkopi, skidanje asfalta, izrada nasipa, dreniranje i odvodnja trupa puta, izgradnja potpornih zidova, postavljanje odbojnika, novog

Rasvjeta za Bio~u
U sa li Op}ine Ili ja{ odr`an je sastanak PERAPA NEL gru pe o im ple mentaciji projekata u ruralnim podru~jima op}ina Ilija{ i Pale. Do 31. maja dostavljeno je 88 projektnih pri je dlo ga, a pri hva}eno 75, te je potpisano 70 tripartitnih ugovora. Zavr{eno je, primljeno i pla}eno 19 gra|evinskih projekata. Predsjednik MZ Luka Muhamed Hand`i} govorio je o uspje{noj realizaciji projekta izgradnje javne rasvjete u Gornjoj i Donjoj Bio~i, koja je pobolj{ala kvalitet `ivota stanovni{tvu. Ko or di na tor mje snih zajednica Ilija{a Midhat ^eho naglasio je da interes za projekte nije bio istog intenziteta u svim selima, ali da je vidljivo da pro je kti PEP-a una prje|uju `ivot u lokalnoj zajednici.

Rovovi za polaganje cijevi

Mje{tani sa na~elnikom prilikom ranijeg obilaska trase puta

asfalta, kao i kompletne saobra}ajne infrastrukture. Vrijednost ovog projekta je 545.294 KM, a po ugovoru sa deset posto finansira}e ga Direkcija, a sa 90 posto Op}ina Stari Grad. Podsje}amo, Op}ina je imala namjeru po~eti gradnju ove ceste jo{ u prolje}e. Sa stanovnicima

naselja u toku pro{le godine je odr`ano nekoliko sastanaka kako bi se postigao dogovor o ustupanju zemlji{ta za pro{irenje puta na dijelovima gdje je to potre bno. Na~el nik Ibra him Had`ibajri} obi{ao je naselje zajedno sa mje{tanima, a odr`ani su i sastanci u zgradi Op}ine. Gradnja puta nije po~ela zbog

nerije{enih imovinskopravnih odnosa, pa je dogovoreno da se put radi u fazama. Za po~etak se upravo i radi I faza puta Iza gaja, na po~etku trase. Izgradnja puta Iza gaja trebala bi ko{tati oko 750.000 maraka, za {to je Op}ina ve} osigurala kreditna sredstva putem Razvojne banke FBiH.
J. M.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

PLATAMA

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 21
DE@URNI TELEFON

Penzioneri Novog Sarajeva u`ivali na igmanskom Velikom polju

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Hrana osigurana, a uz muziku se i zaplesalo

Pjesma sa Dubrov~anima
Gosti iz Mar{ala priklju~ili se dru`enju hiljadu i po penzionera, koji su u ogranizaciji na~elnika Kold`e autobusima do{li na izlet u prirodu
Sa dvadesetak autobusa, ju~er su penzioneri Novog Sarajeva, ali i oni iz drugih op}ina, krenuli iz Vilsonovog {etali{ta na izlet koji je na~elnik Ned`ad Kold`o organizovao na igmanskom Velikom polju. Dan prije, sa 16 dobrovoljaca me|u uposlenicima Op}ine, na~elnik je obezbijedio pomo}ne objekte, prisustvo policije i Hitne pomo}i, ali i mu zi ku za su gra|ane. - Po mjesnim odborima, penzioneri su dobili kupon, tako da znamo da je od njih oko hiljadu i po, iz Novog Sara je va do {lo oko hi lja du. Mnogi su kasnije do{li sa drugim prevozom, ali niko nije ostao gladan, a direktor hotela Mar{al Zahid Be{ovi} povezao je ~la no ve na {eg udru`enja sa onim iz Dubrovnika, koji su odsjeli na Bjela{nici, kazao nam je na~elnik Kold`o. Enesa Hod`i}, penzionerka iz Novog Sarajeva, kazala nam je ka ko o ovoj po pu la ci ji Op}ina brine puno vi{e od same dr`ave. - Na~elnik je moj ro|ak, ali ja sam ~lan SDP-a, napomenula je u {ali Hod`i}. Predsjednik Udruge penzionera iz @upe Dubrova~ke Cvijeto Cvjeti} kazao nam je kako svakog mjeseca putuje na izlete, te da su tako do{li i na Bjela{nicu. - Imali smo ideju da se zbratimimo sa nekom udrugom, koja je sli~na na{oj. Ovaj susret je slu~ajan, ali smo odmah na{li zajedni~ki jezik i sigurno je da }u se potrudi-

Dogovorena saradnja sa udru`enjem iz @upe Dubrova~ke

ti da ne ostane na ovom susretu, kazao nam je Cvjeti}. Cvjeti} je dodao kako su izabrali Mar{al zbog toga {to je i taj objekat stradao u ratnim de{avanjima, kao i mnogi u Dubrovniku. Na izlet su do{le i jetrve Sabaha i Kata Rizvanovi}, Saraj-

ke od kojih je jedna porijeklom iz upravo iz dubrova~ke `upanije, pa zajedni~kih tema nije falilo. Penzioneri su u`ivali i u muzici, mnogi od njih su zaplesali, a za goste i otpjevali neke od melodija sa Jadrana.
J. M.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Ulica Nusreta Fazlibegovi}a

Isklju~enja struje
Odr`avanje postrojenja bez napajanjastrujommoglo bi ostaviti trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Betanija, od 9 do 15 Ozimine, Bobovica, Jezera, Mili{i}i, Vrap~e, Mi{evi}i 3, Velika aleja, Sovrle, [abi}i, Tu{ila, Umoljani, Repetitor Orlovac i Rje~ica 2, a od 9 do 15.30 Pand`ina. Od 10.30 do 12.30 sati bez struje }e biti Kromolj, Nahorevsko brdo i Slatina, od 14 do 15.30 Ko{evo bazen, a od 12.30 do 14 sati Ko{evo stadion 1 i 2.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Krpljenje rupa
Ure|enje Ulice Nusreta Fazlibegovi}a, ta~nije sanacija trotoara sa obje strane i krpljenje udarnih rupa na kolovozu, privodi se kraju. Izvo|a~ je firma Grakop iz Kiseljaka, a investitor Op}ina Centar koja je za ove namjene izdvojila ne{to vi{e od 65.000 KM. Pre ma pro je ktu Za vo da za sao bra}aj Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu, du` plo~nika su uklonjeni stari i ugra|eni betonski ivi~njaci, a potom postavljena odgovaraju}a podloga i novi sloj asfalta. Sanirana su i najve}a o{te}enja na kolovozu. Nakon ovih

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

radova, uposlenici Grakopa po~e}e sanaciju Ulice Mustafe Busulad`i}a, tako|er u MZ Breka - Ko{evo II.

5 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, Cirih 7.30, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ljubljana 14.35, Ankona 17.55, Riga 9.45, Kopenhagen 11

Dolasci:
Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13.25, Riga 9.05, Be~ 111.10, 14.10 i 21.35, Beograd 11 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Ljubljana 14.05, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Frankfurt 21, Kopenhagen 16.35

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Roterdam, Amsterdam, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Den Hag utor-

kom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

KULTURA Beethovena se izvodilo u mostarskoj katedrali
Noorman Widjaja, jedan od najve}ih dirigenata dana{njice azijske zone

22

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prvi put

Deveta
Iako je rije~ o vrlo zahtjevnom djelu za sve izvo|a~e - orkestar, soliste i zbor, na kraju izvedbe gotovo jednako odu{evljeni bili su svi: i izvo|a~i i publika
Vrhunski i rijetki glazbeni doga|aj u Mostaru. Zapravo, prvi u smislu da je u njemu prvi put u njegovoj dugoj glazbenoj povijesti (jer Mostar je jedan od prvih na{ih gradova koji je utemeljio simfonijski orkestar) izvedena ‘’Oda radosti’’, dakle Deveta Beethovenova simfonija. Za taj jedinstven doga|aj mostarska katedrala, crkva Majke Marije otvorila je svoja vrata glazbenicima, zborovima, solistima i brojnoj publici, a izvanredna akusti~nost crkvene dvorane, te komotnost propovjednoga prostora, pru`ili su izvanredne uvjete za ovaj nesvakida{nji doga|aj. Domagoja Doroti}a (tenor), Matiju Mei}a (bas) i Akademski pjeva~ki zbor Sveu~ili{ta u Mostaru sa zborovo|om Katjom Krolo - [arac, Katedralni oratorijski zbor i zborovo|u don Dragana Filipovi}a, sve}enika - skladatelja i entuzijasta koji je utemeljio brojne zborove ovdje, duhovne i svjetovne i bez ~ijega samoprijegornog rada Mostar ne bi u glazbenom smislu bio to {to jeste; Zbor Glazbene {kole Ivana pl. Zajca sa zborovo|om Josipom Bendom, te, na koncu i Dubrova~ki simfonijski orkestar. Dojmljivo dru{tvo “skupio“ je Ludwig van Beethoven te prekrasne lipanjske no}i u Mostaru.

Izvo|a~i su nagra|eni dugim pljeskom i ovacijama

Besmrtnost
Sam Beethoven je svojedobno rekao za ovu simfoniju: “Ovo nije za vas, ovo je za budu}e nara{taje!“, jer bio je siguran u besmrtnost svojega opusa. Ova re~enica poslu`ila je i organizatoru, don Draganu Filipovi}u, za motivaciju sudionika ovog glazbenoga spektakla, jer je Deveta zavr{ena tri godine prije skladateljeva odlaska na onaj svijet, ona je ostala njegova zadnja simfonija, a skladao ju je ve} posve gluh. Sim fo ni ja br. 9 u d-mo lu, Op.125, u ovoj verziji potrajala je 72 minute, obilovala je promje-

na ma tem pa, a os tat }e upam}ena po ~injenici da je prvi put do tada u simfoniju dodana vokalna glazba. Zvu~alo je doista mo}no. Iako je rije~ o vrlo zahtjevnom djelu za sve izvo|a~e - orkestar, soliste i zbor, na kraju izvedbe gotovo jednako odu{evljeni bili su svi: i izvo|a~i i publika, vrlo koncentrirana i u ograni~enom broju zbog ne tolikog broja mjesta u katedralnim klupama pa se i stajalo, koja je ovacijama, s ~etiri i dugim pljeskom odu{evljenja nagradila sve izvo|a~e. Posebno jednog me|u najpoznatijim svjetskim dirigentima Noormana Widjaju, te soliste Zagreba~ke opere Adelu Golac - Rilovi} (sopran), Sonju Runje (alt),

Za budu}e nara{taje
Don Dragan ka`e kako ga je jedan solist pitao ima li Mostar pola milijuna stanovnika, s obzirom na takav zbor koji ima. Jer i mnogo ve}i gradovi, poput Dubrovnika, takvoga zbora nemaju, te dodaje: - Nismo iznena|eni jer znamo da smo dali maksimalno, i doista su i pjeva~i i svira~i, dirigent i solisti, i zbor nekako su, da tako ka`em, bili poneseni. Djelo ja sazrelo, kazao nam je nakon izvedbe zborovo|a don Dragan Filipovi}, koji je dao sve od sebe da se Beethovenova Deveta simfonija, u istom sastavu (dirigent, orkestar, zbor), ali s drugim solistima prvi put izvede u listopadu pro{le godine u Dubrovniku u sklopu proslave 85 godina Dubrova~kog simfonijskog orkestra, kada su Mostarci prvi put sudjelovali u izvo|enju Devete, iz koje je tema iz 4. stavka odabrana za europsku himnu, u Vije}u Europe 1972. i u Europskoj zajednici, a danas Europskoj uniji. Uostalom, nije li Ludwig rekao da je Devetu skladao za budu}e nara{taje…

Dubrovnik - Mostar
Dirigent Noorman Widjaja, jedan od najve}ih dirigenata dana{njice azijske zone, odu{evljeno je grlio sve sudionike koji su pru`ili maksimum pod njegovim dirigentskim {tapom, don Dragana Filipovi}a, zahvaljuju}i kojemu je Beethovenova Deveta simfonija, nakon Dubrovnika prvi put izvedena i u Mostaru, a ostalo mu je energije i za grljenje s publikom. Nevjerojatno simpati~an lik, taj Widjaja!
Dragan MARIJANOVI]

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
HKD Napredak

23

U Piacenzi, Italija

Te~aj crtanja i akvarela
Hrvatsko kulturno dru{tvo Napredak u suradnji s profesoricom Nericom Abduli} - Osman~evi} organizira te~aj crtanja i akvarela. Te~aj je namijenjen kako za po~etnike, tako i za one s predznanjem. Onaj za po~etnike je osmi{ljen da je dnos ta vnim pra kti~nim vje`bama i izu~avanjem op}eg likovnog jezika, polaznicima pribli`i osnovna znanja i vje{tine u likovnom promi{ljanju i na~inima izra`avanja - kod crtanja linijom i povr{inom, a kod akvarela vodom i bojom. Te~aj za polaznike s predznanjem/akvarel je namijenjen pola zni ci ma s pred zna njem i s izra`enim crta}im, slikarskim i kreativnim sposobnostima. Te~ajeve }e voditi prof. Abduli} - Osman~evi}, akademska slikarica, koja ima bogato iskustvo u odr`avanju te~ajeva crtanja i akvarela u inozemstvu i u BiH. Te~ajevi }e trajati od 6. oktobra do 1. decembra (24 {kolska sata), a prijave se primaju u HKD Napredak, Mar{ala Tita 56, na email: tajnik@napredak.com.ba ili na tel. 033/222-876, 033/213-768.

Konzulica Azra Popovi} sa ~lanovima folklornih grupa

Izlagali bh. umjetnici
U italijanskom gradu Piacenza odr`ana je izlo`ba bh. autora, uprili~ena u povodu obilje`avanja 150. godi{njice od ujedinjenja Italije. U dvoranamadvorcaFarneseizlo`bu je vidjelo vi{e od dvije hiljade posjetitelja. Priliku da izla`u svoje radove su imali mladi umjetnici: Dijana ^opelj, Jasna ^oli}, Ena Mulavdi}, Fed`a Lukovac i Hana Popaja, kao i poznati bh. slikari Ahmet Ibuki}, Slavko Meduni}, Samir Hazbi}, te Enes Levi} i Ru`a Gaguli}, koji `ive i rade u - Levi} u [vedskoj, a Gaguli} u Italiji. Pored bh. umjetnika, u Piacenzi je izlagalo i dvoje autora iz Italije slovena~kog porijekla, Loretta Dorbolò i Franko @erjal. Izlo`ba je organizirana na inicijativu udru`enja koje okuplja iseljene bh. gra|ane Bosna i Hercegovina oltre i confini Bosna i Hercegovina izvan granica, i uz nesebi~no zalaganje humaniste i predsjednika ovog udru`enja Medage Hod`i}a. Pokrovitelj izlo`be je bilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a manifestaciju su podr`ale italijanske institucije ove provincije i regije Emilia-Romagnia. Na zatvaranju prisutnima se obratila konzulica u Generalnom konzulatu BiH u Milanu Azra Popovi} i zahvalila na dobro~instvu koje je ova regija pru`ala na{im gra|anima uvijek kada im je trebala pomo}. - Kulturnimostovi su naj~vr{}i i posebno je va`no raditi na podr{ci svemu onome {to ih mo`e sa~uvati i u~vrstiti. Regija Emilia je to radila sve ove godine sa puno razumijevanja i sa uvijek ispru`enom rukom podr{ke i prijateljstva. Ova izlo`ba je bila mali dar i na{a pru`ena rukagra|animaovoggrada i ove regije, kazala je na zatvaranju izlo`be konzulica Popovi}. U ime italijanskih institucija organizatorima i umjetnicima se obratio Stefano Peducci, predsjednik odjela za kulturu Op}ine Piacenza, zahvaliv{i na ovom simboli~nom poklonu u povodu 150. godi{njice ujedinjenja Italije. - Italija }e i dalje biti prijatelj Bosni i Hercegovini i u budu}nosti }emo se truditi da govorimo istim jezikom, a to je jezik kulture i umjetnosti. Na ovaj na~in najlak{e }emo otvoriti sva vrata i biti jedni drugima bliski, rekao je Peducci na zatvaranju izlo`be. U dvori{tu dvorca Farnese odr`ana je i kulturna ve~er u kojoj su u~estvovali, izme|u ostalih, KUD-ovi Zlatni ljiljani i Mladost ~iji ~lanovi `ive i djeluju u Austriji. Uz igru i pjesmu ~itani su i tekstovi italijanskih i bh. pisaca. A. M.

Humanitarna predstava u SARTR-u

^orba od kanarinca
Glumci Sanela Krsmanovi} i Muamer Kasumovi} na sceni SARTRa }e 22. juna u 20 sati gostovati sa predstavom “^orba od kanarinca“ , nastalom po tekstu Milo{a Radovi}a, u re`iji Bojane Vidosavljevi}. Mentor predstave je Danis Tanovi}, a predstava je nastala kao koprodukcijski projekt Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo i Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica. SARTR podr`ava realizaciju ovog projekta u svom prostoru s obzirom na to da su glumci sav prihod ostvaren od prodaje ulaznica namijenili za lije~enje Ljiljane Krajnc, kojoj je nakon te{kog oboljenja transplantirana jetra zara`ena hepatitisom C. Za terapiju koju mora koristiti do kraja `ivota svaki mjesec joj je potrebno 2.500 maraka. Ljiljana je majka troje maloljetne djece i njena porodica na razne na~ine provodi mjere {tednje, dok Ljiljana izra|uje nakit kako bi skupila barem dio sredstava za lijekove. Cijena ulaznice za ovu humanitarnu predstavu je sedam maraka.
Mr. S.

Djela Slavka Meduni}a, Enesa Levi}a i Ru`e Gaguli} bit }e prenesena u Goriziu, gdje }e 24. juna u SKD-u (Slovena~kom kulturnom domu) biti otvorena nova izlo`ba zajedno sa slovena~kim autorima: Lorettom Dorbolo, Frankom @erjalom i AleksandromPecom. Time se nastavljarealizacijaprojekta “Ja, oni i drugi - multikulturalni dijalog” zapo~et u Rimu.

Ja, oni i drugi

24

OGLASI

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

Danas po~inje teniski turnir u Wimbledonu

Nadal i \okovi}

vjeruju u Federera
Fudbal Danas `rijeb za evropske kupove Intervju Sakib Malko~evi}

26

FUDBAL

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

@eljezni~ar po~eo sa pripremama

Svaki dobar igra~ je dobrodo{ao: Amar Osim sa pomo}nicima

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Na prozivci se pojavila 22 igra~a

Adilovi} stigao spreman,

Drakul pauzira 15 dana
Na prozivci nije bilo [ehi}a, E. ^oli}a, Vasili}a i Nyeme, a iako se o~ekivao, nije stigao ni Radovanovi}, koji se o~ito ne}e vra}ati na Grbavicu • Osim jo{ sedam dana ~eka poja~anja - Selimovi}a, Je{u, Smaji}a...
Lazar Popovi}, Milan ]ulum i Mirko Radovanovi} od ju~er i zvani~no ne stanuju vi{e na Grbavici. I dok se za Popovi}a i ]uluma i pretpostavilo da }e napustiti @eljezni~ar, o~ekivalo se, ipak, da }e Radovanovi} produ`iti ugovor. Uostalom, ta ko je i do go vo rio sa me nad`erom Amarom Osimom, kojeg je tako|er iznenadilo njegov nedolazak. “O~ekivao sam da do|e, jer je takav bio dogovor, ali o~ito se vi{e ne vidi na Grbavici i vjerovatno ne}e ni dolaziti“ kazao nam , je Osim, koji je na pitanje ho}e li @eljo sada krenuti u potragu za lijevim bo~nim igra~em, dobacio kako imaju Sr|ana Stani}a. Ipak, ne bi nas za~udilo kada bi u narednom periodu plavi doveli nekog odbrambenog igra~a, s obzirom na to da jedna ozbiljna ekipa na svakom mjestu mora imati po dvojicu gotovo podjednakih igra~a. “Nove igra~e mogu ~ekati jo{ sedam dana, jer nakon toga moram po~eti uigravati ekipu. Svi oni s kojima smo razgovarali to znaju. Svaki dobar igra~ nam je dobrodo{ao“ tvrdi Osim, koji je , od poja~anja doveo tek Eldina Adilovi}a, nekada{njeg kapitena ^elika, koji je na ju~era{njem testiranju pokazao da je dobro radio tokom pauze. Istina, na Grbavici smo vidjeli i golmana Semira Bukvi}a, koji je donedavno nosio dres Olimpica, a pojavio se i najavljivani Dejan Drakul. Ipak, nekada{nji igra~ Vele`a i slova~kog Tatrana na okupljanje je stigao povrije|en i prema posljednjim informacijama njegovo uklju~ivanje u normalni trena`ni proces o~ekuje se tek za 15 dana, odnosno pred kraj priprema u Sloveniji, kada }e ve} biti formiran kostur tima. Osim pomenutih, @eljo se nalazi i u pregovorima sa Sulejmanom Smaji}em, kojeg od dolaska na Grbavicu dijeli raskid Benjamin ^oli}, koji je na prvu prozivku stigao najspremniji, a odmah iza njega, po fizi~koj spremi je i junior Nermin Zoloti}. Ova dvojica igra~a su i na po~etku proljetnog dijela protekle sezone bila me|u najspremnijim nogometa{ima plavog tima, ali nisu se pretjerano naigrali, pa se o~ekuje da ove jeseni svoje fizi~ke predispozicije iskoriste kako bi se nametnuli stru~nom {tabu. Osim je na kraju naglasio kako je ve}ina igra~a @elje zapravo na prodaju, s tim {to je jasno da su tek dvojica na cijeni Ibrahim [ehi} i Edin Vi{}a. Ipak, samo jedan od njih }e biti prodan, kako bi plavi zatvorili dio finansijske konstrukcije za narednu sezonu. Cijena [ehi}a je 500.000 eura, a Vi{}ina izme|u 300 i 400.000 eura, me|utim, jo{ ne postoje interesantni za njihove usluge. Za @eljinu jedinicu interesovalo se nekoliko turskih klubova, ali konkretan dogovor J. LIGATA jo{ nije postignut.

Dobra atmosfera me|u igra~ima

ugovora sa Lokerenom, te Vernesom Selimovi}em i Vedranom Je{om. Obojica su uzela rok od dva-tri dana za razmi{ljanje, nakon ~ega }e se javiti Osimu, pa bi tako od srijede ili najdalje do kraja sedmice @eljo mogao biti ja~i za nekoliko novih imena. Tako|er, do srijede ili ~etvrtka o~ekuje se da se na pripremama u Me|ugorju, gdje su ju~er otputovala 22 igra~a @elje, pojave i Ibrahim [ehi}, koji je zbog repre-

zentativnih obaveza dobio nekoliko dana vi{e odmora, te Velibor vasili} (dobio prinovu u porodici), kao i Patrick Nyema. [vicarac je u razgovoru sa Osimom najavio povratak i potpisivanje novog ugovora sa @eljom, {to zna~i da na Grbavici vi{e nema mjesta za Gorana Gan~eva, koji se ionako nije pojavio na okupljanju. Na treningu nije bilo ni Elvira ^oli}a, koji se oporavlja od operacije, ali prezime mu je osvjetlao

Makedonija otpustila Mirsada Jonuza
U subotu su iz Makedonskog nogometnog saveza obznanili da su raskinuli saradnju s dosada{njim selektorom Mirsadom Jonuzom. Razlog je bio jasan, a to su negativni rezultati u dosada{njim kvalifikacijskim utakmicama za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. godine, kojem su zajedni~ki doma}ini Ukrajina i Poljska. U grupi B Makedonija se trenutno nalazi na pretposljednjem mjestu sa samo ~etiri boda u {est utakmica. Jednom su pobijedili, jednom igrali nerije{eno, dok su ~ak ~etiri puta

Lista zarada Sports Illustrateda

Messi najpla}eniji nogometa{ svijeta
Ameri~ki Sports Illustrated sastavio je godi{nju listu najve}ih zarada svjetskih sporta{a. [to se ti~e nogometa{a, najbolje zara|uje Lionel Messi, prenosi Goal.com. Messi je u pro{loj godini zaradio 43,8 miliona dolara, odnosno oko 30,5 miliona eura. Ispod Barceloninog asa i argentinskog reprezentativca, koji je slu`beno najbolji nogometa{ svijeta, nalazi se njegov veliki rival, Portugalac Cristiano Ronaldo iz Real Madrida, koji je zaradio ne{to vi{e od 27 miliona eura. Tre}i je napada~ Manchester Uniteda Wayne Rooney s 23 miliona eura zarade. Tek ne{to manje zaradili su Kaka, David Beckham i Ronaldinho, a njih slijede Caros Tevez i Frank Lampard. Popis Fortunate 50 Sports Illustrateda u obzir uzima sve prihode, kako one ostvarene ugovorom s klubom, tako i dodatne kroz sponzorske

pora`eni. Na tabeli se nalaze jedino ispred Andore. Jo{ nije najavljeno ime nasljednika, a recimo da je Jonuz na ovu du`nost do{ao 2009. kada je zamijenio Slovenca Sre~ka Kataneca.

Lionel Messi: U pro{loj godini zaradio 43,8 miliona dolara

ugovore i sve marketin{ke aktivnosti, bonuse... Ipak, Messi je tek na sedmom mjestu po zaradama svih svjetskih sportista. Vode}i je ameri~ki golfer Tiger Woods, koji je zaradio 46 miliona eura, za 20 miliona manje od prethodne godine.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

FUDBAL

27

Danas sti`e i zvani~na potvrda

Boris Gavran
preuzima ^elik
Klub `eli da se prijateljski razi|e sa svakim, pa naravno i sa trenerom Abdulahom Ibrakovi}em, da ima prostora da se nekad mo`da i vrati u ^elik, ka`e direktor crveno-crnih Nermin [abi}
Zeni~anin Boris Gavran danas bi i zvani~no trebao biti potvr|en kao novi trener NK ^elik. Ovaj doju~era{nji {ef struke prijedorskog Rudara te jedan od najuspje{nijih trenera u drugom dijelu Premijer lige potvrdio je kako se vra}a u klub u kojem je ponikao i kao igra~ i zapo~eo trenersku karijeru. I iz Uprave kluba je potvr|eno da }e se desiti promjena na trenerskoj klupi. On }e na mjestu {efa struke zamijeniti Abdulaha Ibrakovi}a na ~ijem ~elu je pro{le sezone izboreno finale Kupa BiH i deseto mjesto u prvenstvu. Prvi put u 15 godina pro{le sezone su crveno-crni bili blizu izlaska u Evropu preko najmasovnijeg takmi~enja kod nas, a i kona~no se rahat sezona privela kraju bez bojazni o ispadanju. Do smjene Ibrakovi}a za kojeg su prije svega nekoliko dana tvrdili na Bilinom polju da }e ostati, jer ima ugovor sa ^elikom i za narednu sezonu, do{lo je zbog ne sla ga nja na re la ci ji stru~ni {tab - Uprava - direktor. “Klub `eli da se prijateljski razi|e sa svakim, pa naravno i sa trenerom Abdulahom Ibrakovi}em, da ima prostora da se nekad mo`da i vrati u ^elik“, ka`e direktor Kluba Nermin [abi}. Za kandidata za novog {efa “Zasigurno ne}emo gomilati igra~e. Ne}emo dovoditi previ{e igra~a sa strane. Imamo dosta na{ih doma}ih. Oni moraju preuzeti odgovornost, da opravdaju povjerenje i da doka`u da se mo`emo osloniti na njih. Mo`da }emo doves^ovi}u, dok je ranije raskinut ugovor sa Vedinom Musi}em. Ni sa jednim do sada ^elik nije pregovarao. Adilovi} je ve} pristupio viceprvaku i osvaja~u Kupa na{e zemlje – @eljezni~aru, Milo{evi} je blizu Sarajeva, Bilobrk blizu odlaska u inostranstvo... Za sada je poznato da se u klub sa posudbe vra}aju Jasmin Smriko (Vitez) i Sanel Ali} (Gradina Srebrenik). “^ovi} je trenutno u Danskoj na odmoru. Poku{a}emo ve} u ponedjeljak (danas) kontaktirati njegovog menad`era. Do sada smo od mogu}ih poja~anja samo razgovarali sa Adisom Stambnolijom iz Karlovca i Alenom Dedi}em iz Kraji{nika. Radi se o igra~ima koji su jo{ zimus bili u kombinacijama oko dolaska u ^elik. Kada se rije{i ova situacija, vidje}emo ko }e do}i, ali ponavljam ne}e biti gomilanja igra~kog kadra, ve} }e {ansu dobiti doma}i igra~i“ nagla{ava , [abi}.
M. DAJI] Zamjena za Ibrakovi}a: Boris Gavran

[ABI]: NE]EMO GOMILATI IGRA^E Zasigurno ne}emo gomilati igra~e. Ne}emo dovoditi previ{e igra~a sa strane. Imamo dosta na{ih doma}ih. Oni moraju preuzeti odgovornost, da opravdaju povjerenje i da doka`u da se mo`emo osloniti na njih. Mo`da }emo dovesti golmana, stopera i dvojicu veznih, a samo ako se poka`e da nam je iznimno potreba i jednog napada~a
struke Borisa Gavrana veli da je odli~no rje{enje, da se radi o perspektivnom treneru, koji iza sebe ima rezultate, te da ima “pripadnost klubu i gradu“. Kada je u pitanju igra~ki kadar, [abi} isti~e da ne}e biti gomilanja igra~a, niti bespotrebnioh anga`mana. ti golmana, stopera i dvojicu veznih, a samo ako se poka`e da nam je iznimno potreba i jednog napada~a“, kazuje [abi}. Ugovori su istekli Eldinu Adilovi}u, Semjonu Milo{evi}u, Luki Bilobrku, Elvisu Sadikovi}u, Adinu D`afi}u i Mehmedaliji

Zrinjski uo~i po~etka priprema za novu sezonu

Plemi}ima najpotrebniji napada~i
O~ekujem da se na prvom treningu pojave svi igra~i koji su pod ugovorom. Eventualni odlasci su mogu}i, ali vjerujem da ih ovog ljeta ne}e biti puno, rekao je strateg mostarske ekipe Slaven Musa
FudbaleriZrinjskognalaze se na odmoru ve}tri sedmice, a on im se bli`ikraju s obzirom na to da je trenerplemi}aSlavenMusaprozivku zakazao za 25. juni. Poznato je da se na prvom treningu sigurno ne}e pojavitiIvanLendri} i OzrenPeri}, a pored njih dvojice gotovo sigurno ne}e biti ni Marija Ivankovi}a. Ipak, postoji mala mogu}nost da kapitenIvankovi}promijeniodluku o povla~enju, a izglednim se ~ini da ne}e biti ni Vernesa Selimovi}a, kojem je istekao ugovor. sezoni. Jasno, takvog napada~a nije lako prona}i, ali zanimljivo nam je nekoliko igra~a i naravno da smo s njima stupili u kontakt’’, zaklju~io je Musa, koji nije `elio otkriti koji }e izlazni juniori po~eti pripreme s prvom ekipom.

Izlazni juniori
‘’Poznato je da su neki juniori ve} proljetos skupljali minuta`u u slu`benim utakmicama, tako da smo ve} tada pokazali da na njih ozbiljno ra~unamo. Neki su s nama odradili i zimske pripreme pa naravno da }emo i u ljetnim priklju~iti nekoliko juniora, ali tek moramoodlu~iti tko }e od izlaznih juniora s nama na pripreme. Za njih je najva`nije da igraju, a njihov status dosta ovisi i o ~injenici koliko su pokrivene pozicije za koje konkuriraju’’, izjavio je Musa. Prema planu priprema, Mostarci bi uvodni dio priprema trebali odraditi Pod Bijelim brijegom, a onda bi, nakon sedam dana rada, kao i svake godine preS. R. selili na Kupres.

Mogu}i odlasi
‘’Ugovor je istekao i IgoruMelheru, ali vjerujem da }e on i klubprona}i zajedni~ki jezik oko novog ugovora, jer su nam potrebna dva provjerena~uvaramre`e. [to se ti~e Selimovi}a, sve je neizvjesno, ali shvatamo njegovu `elju za odlaskom u inostranstvo’’, rekao je Musa, koji na prvom treningu o~ekuje sve igra~e pod ugovorom. ‘’Jasno, eventualni odlasci su uvijek mogu}i, ali ipak vjerujem da ovog ljeta ne}e biti puno odlaOkupljanje Pod Bijelim brijegom zakazano je za 25. juni

zaka’’, dodao je strateg plemi}a. Od novih imena na stadion Pod Bijelim brijegom do{li su povratnik Toni [unji} i donedavni veznjak Leotara Lazar Marjanovi}. Ali, jo{ se ~ekaju poja~anja u napadu, gdje je najve}a rupa u sastavu mostarske ekipe. ‘’Treba nam jedan provjeren napada~ koji na kvalitetan na~in mo`e zamijeniti Ivana Lendri}a, na{eg prvog strijelca u pro{loj

Lendri} na meti HSV-a?
Ivan Lendri} priklju~io se pripremama Hajduka, ali upitno je ho}e li do~ekati slu`beni debi za splitski klub. Naime, pojedini njema~ki mediji ju~er su objavili da je interes za Lendri}a pokazao njema~ki HSV, koji je navodno za mladog reprezentativca Hrvatske spreman platiti milion eura. Podsjetimo, 19-godi{nji napada~ pro{lu sezonu je proveo u dresu Zrinjskog, za koji je u 33 slu`bene utakmice postigao 20 pogodaka.

28

FUDBAL

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Malonogometni turnir Ulica protiv ulice

Grafite idu}e dvije godine u Al-Ahliju
Brazilski napada~ Grafite (32) i slu`beno je napustio redove njema~kog Bundesliga{a Wolfsburga, te }e idu}e dvije sezone igrati u Al-Ahliju, klubu iz Dubaija. Potvrdili su to ju~er mnogi svjetski mediji, o ~emu se i naga|alo ve} neko vrijeme. Prije dvije sezone su Grafite i bh. reprezentativac Edin D`eko vodili Wolfsburg do najve}eg klupskog uspjeha u istoriji, titule prvaka u Njema~koj. Grafite je s 28 pogodaka u 25 utakmica predvodio Wolfsburg do naslova prvaka. Bio je tada i prvi strijelac Bundeslige, no u netom zavr{enoj sezoni nije bio ni blizu takvih dosega. Postigao je samo devet golova za ekipu u koju je do{ao 2007. iz Le Mansa. ‘’@elim mu sve najbolje u novom klubu, a ovdje kod nas je ostavio neizbrisiv trag’’, rekao je trener Wolfsburga Felix Magath.

Osnovni cilj turnira je promocija nogometa

Atraktivni nastupi navija~kih skupina

Najbolji idu na putovanje
Ekipe su podijeljene u tri starosne skupine od osam do 14 godina, takmi~enje se odvija u ~etiri grada, dok se finale igra u [irokom Brijegu
Ulica protiv ulice je malonogometni turnir na kojem sudjeluju djeca od 8 do 14 godina. Odr`ava se paralelno u ~etiri grada u tri dobne skupine. Nakon odigranih gradskih turnira slijedi finalni turnir u [irokom Brijegu u kojem se sastaju ~etiri najbolje ekipe. Organizatori su osigurali i prikladne nagrade sudionicima: nagrada za najbolju ekipu je prikladno putovanje (pro{le godine su i{li u Be~), najbolji igra~ i najbolji strijelac dobivaju pehar, medalju i loptu, najbolji `ongler dobiva medalju, ruksak i loptu, a svi sudionici finalnog turnira dobivaju medalju. Na taj na~in se `eli dodatno stimulirati potencijalne igra~e da se nastave baviti nogometom i sportom uop}e te da razvijaju sportski duh. Osnovna ideja turnira Ulica protiv ulice je unaprje|enje i promocija nogometa i sporta uop}e kod mla|e populacije te razvoj sportskog duha, a u isto vrijeme stvaranje mogu}nosti za razvoj kreativnosti i podizanje nivoa svijesti u zajednici. Ove godine pobjednici su bili u kategoriji od 8 do 10 godina ekipa Fra Didaka Bunti}a iz Posu{ja, u kategoriji od 10 do 12 godina slavili su njihovi sugra|ani iz tima Tornado, dok je u kategoriji od 12 do 14 godina slavila ekipa BiF. K. li Brig iz Gruda.

L’Equipe najavio promjene u PSG-u

Leonardo dovodi
Ancelottija za trenera?
Francuski dnevnik L’Equipe navodi da je Brazilac Leonardo Araujo, vjerovatni novi sportski direktor PSG-a, od novih vlasnika dobio zadatak na klupu dovesti Carla Ancelottija. Sportski direktor sa {irokim nadle`nostima Leonardo bi trebao postati svakog trenutka u PSG-u. Na nje mu bi bi lo vo|enje cjelokupne sportske politike kluba, od pitanja ekipe i igra~a do trenera. Premda ugovor s aktuelnim trenerom, Antoineom Kombouareom, Pari`ani imaju jo{ pune dvije sezone, katarski vlasnici insistiraju na najuglednijem mogu}em imenu. Ancelottija dostupnim ~ini ~injenica da je bez posla nakon {to je dobio otkaz u Chelseu. Zajedno su Leonardo i Ancelotti savr{eno sara|ivali u Milanu od 2001. do 2009. godine. Ancelotti je u to vrijeme bio trener, a Leonardo najprije skaut za Ju`nu Ameriku, a potom sportski direktor. Kada je 52-godi{nji Italijan oti{ao u Chelsea, na klupi ga je naslijedio upravo 41-godi{nji Bra zi lac, ko ji je sa da bli zu odlaska sa klupe Intera.

Granada u Primeri nakon 35 godina
Fudbaleri Granade izborili su nastup u prvoj {panskoj ligi sljede}esezonenakon{to su u revan{susretu finala doigravanja na gostovanju protiv Elchea odigrali 1:1. Kako je prva utakmica u Granadi zavr{ila bez pogodaka, Granada je izborila ulazak u Primeru zbog gola postignutog u gostima. Granada je posljednji put igrala u prvoj {panskoj ligi prije ~ak 35 godina, u sezoni 1975/76, a do prije samo {est godina klub je bio u ~etvrtoj ligi. U odlu~uju}oj utakmici za ulazak u dru{tvo najboljih Granada je povela pogotkom Nigerijca Odiona Judea Ighala u 28. minuti, a doma}i su uspjeli tek poravnati preko Xumetre u 81. Jo{ ranije su plasman u Primeru za sljede}u sezonu izborili Betis i Rayo Vallecano, dok su ispali Deportivo, Hercules i Almeria.

Mo`da preuzme PSG: Carlo Ancelotti

City nudi 35 miliona Jo{ dva grada funti za De Rossija doma}ina Eura 2016.
Zaklju~uju}i po napisima engleskih medija, izgleda da kre}e nova ofanziva bogatog Manchester Citya. Meta je Roma, odnosno njihov 27godi{nji veznjak Daniele de Rossi. Navodi se da je Manchester City spreman isplatiti ~ak 35 miliona funti Romi za ovog italijanskog reprezentativca koji je od po~etka profesionalnekarijere, od 2001. godine, vezan uz Romu. Uostalom, tamo je dobio nadimak “budu}i kapiten“ a na, vija~i su samo u njemu vidjeli adekvatnog zamjenika za Francesca Tottija, kada ovaj napusti fudbal. Zbog toga su Roma i De Rossi i ranije odbijali jake ponude koje su stizale od strane Manchester Uniteda i Intera, a vidjet }emo kako }e reagirati nakon ove.

Romi 40 miliona eura za poja~anja
Ameri~ki biznismen Thomas di Benedetto, novivlasnikitalijanskog prvoliga{aRome, i sportskidirektor kluba Walter Sabatini usuglasili su bud`et za ljetniprelazni rok fudbalera. S ciljem plasmana u Ligu prvaka po zavr{etkusezonekoja}e zapo~eti28. augusta, rimskavu~ica spremna je poja~atiekipuigra~ima ~ija vrijednost ne}e prema{iti 40 miliona eura. Podsjetimo da je na Rominuklupunedavnosjeotrener Barcelone B, Luis Enrique.

Francuskoj je dopu{teno na popis gradova doma}ina Evrop skog fu dbal skog prven stva 2106. do da ti jo{ dva ime na. Kako }e Evropsko prvenstvo 2016. prvi put u historiji ugostiti 24 reprezentacije, a ne kao dosad njih 16, Francuska je od UEFA zatra`ila da na popis gradova doma}ina uvrste i Toulouse i St. Etienne, koji su bili rezervne opcije. Tako je broj gradova doma}ina pove}an na 11. “S 20 utakmica vi{e nego dosad, to ima smisla i omogu}it }e nam da na najpravedniji na~in podijelimo zaradu takmi~enja“, izjavio je predsjednik UEFA Michel Platini. Ipak, 11 stadiona mo`da ne}e biti kona~an broj. “Znamo da neki gradovi imaju pote{ko}a i mo`da smanjimo broj gradova doma}ina s 11 na 9. Ali bolje i to nego s devet na sedam“, ka`e Platini. Prema sada{njoj situaciji, utakmice }e se igrati u jo{ devet gra do va. U Pa ri zu na Sta de de Fran ceu i Par ku prin~eva, Nancyu, Lilleu, Lyonu, Marseilleu, Lensu, Bordeauxu i Nici.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

FUDBAL

29

Danas }e bh. predstavnici saznati imena protivnika u Evropi

[iroki kre}e prvi, Sarajevo u najpovoljnijem polo`aju
Od bh. timova prvi }e na teren iza}i nogometa{i [irokog, koji startaju u 1. pretkolu Lige Evropa, ~iji su termini 30. juni i 7. juli • Mom~ad sa Pecare nositelj u prvom pretkolu, a Sarajevo nositelj u drugom, za razliku od @elje i [irokog, koji su me|u nenositeljima • U Borcu se nadaju da }e izbje}i Dinamo i Partizan, te pri`eljkuju Maribor
Prvak BiH - banjalu~ki Borac, osvaja~ Kupa na{e zemlje @eljezni~ar, te [iroki Brijeg i Sarajevo, danas }e u Nyonu saznati imena svojih protivnika u Evropi. Kako i dolikuje, prvi }e svog protivnika saznati Borac, koji u kvalifikacije kre}e od 2. pretkola, gdje nije nositelj, tako da ga o~ekuje te`ak `rijeb. Mogu}i protivnici banjalu~kog sastava su Bate Borisov, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb, Rosenborg, beogradski Partizan, APOEL Nikozija, Wisla Krakov, Sturm, Litex Lovech, Slovan Bratislava, Viktorija Plzen, Helsinki, Ekranes, Zestafoni, Malmo i Shamrock. Prvaci na{e zemlje nadaju se kako }e izbje}i protivnike poput Dinama ili Partizana, ali i Bate Borisova, Maccabija ili Wisle, s tim {to bi protivnici po mjeri zapravo bili Maribor, Schamrok, te vjerovatno Malmo i Zestafoni. Ukoliko pak Borac za protivnika dobije Dinamo ili Partizan, u slu~aju eventualnog trijumfa protiv ovih timova u narednom kolu bili bi nositelji, s obzirom na to da bi preuzeli njihov koeficijent. Ina~e, prve utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka su 12. i 13. jula.

@eljezni~ar pro{le sezone nije imao sre}e sa `rijebom
POSTAVLJENI Timovi Zemlja Koeficijent Fulham (Engleska) 40.157 Salzburg (Austrija) 22.140 Austria Be~ (Austrija) 16.640 Anor thosis F. (Kipar) 14.624 Zilina (Slova~ka) 14.399 Nacional (Por tugal) 14.319 Vorskla (Ukrajina) 10.276 Sheriff T. (Moldavija) 9.549 Elfsborg ([vedska) 8.825 Den Haag (Holandija) 8.025 Lokomotiv S. (Bugarska) 7.575 Gaziantepspor (Turska) 7.010 Olympiakos V. (Gr~ka) 6.833 Dundee Utd. ([kotska) 6.528 Bnei Yehuda (Izrael) 6.400 Midtjylland (Danska) 6.110 Maccabi TA. (Izrael) 5.900 Westerlo (Belgija) 5.400 Jablonec (^e{ka) 5.170 Gaz Metan (Rumunija) 5.164 Ventspils (Latvija) 4.983 Thun ([vicarska) 4.980 Valerengen (Nor ve{ka) 4.875 Tromso (Nor ve{ka) 4.375 St. Patrick (R.Irska) 4.241 Garabag Agdam (Azberbejd`an) 4.233 Jagiellonia (Poljska) 4.183 Rabotnicki (Makedonija) 4.041 Aalesunds (Nor ve{ka) 3.875 Aktobe (Kazahstan) 3.874 Vojvodina (Srbija) 3.850 Bohemians (R.Irska) 3.741 AEK Larnaca (Kipar) 3.624 Spar tak (Slova~ka) 3.399 Dinamo Tbilisi (Gruzija) 3.391 Sarajevo (BiH) 3.324 Honka Espoo (Finska) 3.293 Levadia Tallinn (Estonija) 3.258 Split (Hrvatska) 3.224 Vara`din (Hrvatska) 3.224 NEPOSTAVLJENI Timovi Zemlja Koeficijent Shakhtior (Bjelorusija) 3.216 Minsk (Bjelorusija) 3.216 Slask (Poljska) 3.183 Hafnar fjardar (Island) 2.991 Metalurgs (Latvija) 2.983 Olimpi (Gruzija) 2.891 Rad (Srbija) 2.850 Orebro ([vedska) 2.825 Hacken ([vedska) 2.825 @eljezni~ar (BiH) 2.824 [iroki Brijeg (BiH) 2.824 Iskra-Stal (Moldavija) 2.549 Suduva (Litvanija) 2.541 Reykjavik (Island) 2.491 New Saints (Vels) 2.308 Vaduz (Lihten{tajn) 2.300 TPS Turku (Finska) 2.293 Renova (Makedonija) 2.291 Tirana (Albanija) 2.274 Koper (Slovenija) 2.224 Tauras (Litvanija) 2.041 Budu}nost (C.Gora) 2.025 KuPS Kuopio (Finska) 1.793 Rudar Pljevlja (C.Gora) 1.775 Birkirkara (Malta) 1.733 Kecskemeti (Ma|arska) 1.700 Paksi (Ma|arska) 1.700 Ferencvaros (Ma|arska) 1.700 Sant Julia (Andora) 1.700 Floriana (Malta) 0.456 Khazar L. (Azberbejd`an) 1.483 Gagra Tbilisi (Gruzija) 1.391 Metalurg s. (Makedonija) 1.291 Dif ferdange (Luksenburg) 1.274 Mika Ashtarak (Armenija) 1.266 Dom`ale (Slovenija) 1.224 Llanelli (Vels) 1.058 Crusaders Belfast (S.Irska) 0.949 Juvenes Dogana (S.Marino) 0.683 Streymur (F.Ostrva) 1.533

Foto: D`. KRIJE[TORAC

[iroki startuje prvi
Iako }e Borac saznati prvi protivnike, prvi }e na teren u svojoj evropskoj avanturi iza}i nogometa{i [irokog Brijega, koje ve} 30. juna o~ekuje prva utakmica. [irokobrije`ani, kao ~etvrti u Premijer ligi BiH kre}u iz 1. pretkola Lige Evropa, gdje su nositelji i mogu}i protivnici su im manje poznati timovi poput: Glentorana, Milsamija, Bange, Daugave, kao i ljubljanska Olimpija, Cliftonville, Flamurtari, Vllaznia, Trans, Olimpik (Baku), Irtysh, Shakhtyor Karaganda, Zeta Golubovci, Banants, Kalju, IBV, NSI, Ulisses, Tre Penne, Neath, Kaerjeng, Lusitanos, Santa Coloma, Fuglafjordur i Fola Esch. Bilo koga da izvuku, [irokobrije`ani su apsolutni favoriti u tom duelu za prolazak u 2. Pretkolo, gdje ih o~ekuju @eljezni~ar i Sarajevo, koje je zapravo i u najpovoljnijem polo`aju od svih na{ih timova. Naime, ko{evski premijerliga{, zahvaljuju}i dobrim nastupima u Evropi u proteklim sezonama, ima status nositelja, za razliku od @elje i [irokog, koji za protivnike mogu dobiti engleski Fulham ili austrij-

OSIM: VALJDA ]EMO IMATI SRE]E Ako }emo odmah ispasti, onda bih za protivnika htio Fulham. Pogled na timove pokazuje kako postoji 10 ekipa koje bismo voljeli izbje}i po svaku cijenu, odnosno protiv kojih nemamo nikakvu {ansu, ali postoje i ekipe s kojima bismo se mogli nositi. Pro{le sezone u `rijebu za Ligu prvaka nismo imali sre}e i naletjeli smo na odli~ni Hapoel, tako da se nadam kako }e nas ovaj put sre}a malo vi{e poslu`iti
ski Salzburg. U drugom pretkolu me|u nositeljima se nalazi 40 ekipa, a isto toliko me|u nenositeljima. UEFA }e nekoliko sati prije izvla~enja podijeliti ekipe u grupe od po 10 timova (pet nositelja i pet nenositelja), ka ko bi se ola k{a lo iz vla~enje. U @elji se nadaju da }e izbje}i protivnike protiv kojih ne bi imali {anse za prolaz dalje... dam kako }e nas ovaj put sre}a malo vi{e poslu`iti“, ka`e nam Osim. Sli~no razmi{ljaju i u [irokom, a me|u ekipama koje bi svi `eljeli izbje}i su svakako Fulham, Salzburg, Austrija Be~, @ilina, Nacional, Gaziantepsport, Maccabi, Westerlo... Kada je Sarajevo u pitanju, za njih bi najte`i protivnici bili zapravo predstavnici Bjelorusije Minsk i Shakhtior, a me|u nepo`eljnima su i poljski Slask, te vjerovatno latvijski Metalurg ili islandski Hafnarfjardar, koji ujedno imaju najve}e koeficijente me|u nepostavljenim timovima. Svi ostali bili bi protivnik po mjeri za Sarajevo, koje je proteklih sezona u evropskim takmi~enjima igralo zaista briljantno, {to im je, na kraju krajeva, i donijelo status nositelja.
J. LIGATA

Sre}a u `rijebu
“Ako }emo odmah ispasti, onda bih za protivnika htio Fulham. Pogled na timove pokazuje kako postoji 10 ekipa koje bismo voljeli izbje}i po svaku cijenu, odnosno protiv kojih nemamo nikakvu {ansu, ali postoje i ekipe s kojima bismo se mogli nositi. Pro{le sezone u `rijebu za Ligu prvaka nismo imali smo sre}e i naletjeli smo na odli~ni Hapoel, tako da se na-

30 OGLASI

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

INTERVJU

31

Sakib Malko~evi}, trener juniora Slobode

Najbolja generacija u zadnjih deset godina
Da budem iskren, od mene niko nije tra`io titule. Tra`ili su da pravim igra~e • Ovo je jedna talentovana generacija i {teta je da nestane. Me|utim, stanje u klubu je te{ko i meni }e biti izuzetno `ao ako se oni sada razi|u
Razgovarao: Almir [E]KANOVI]

• Nakon poraza u prethodnim finalima, kako Kupa, tako i prvenstva, kona~no ste sa juniorima Slobode osvojili trofej. Kako ste vidjeli finalnu utakmicu protiv Zrinjskog? “Kao trener, bio sam nadomak osvajanja ~etiri Kupa i jednog finala za prvaka BiH. Finala Kupa sam izgubio dva puta sa prvim timom i dva puta sa juniorima, a dva puta sam bio u finalu za prvaka dr`ave. Zna~i, {esto finale sam dobio i to ba{ ubjedljivo, jer 6:1 u dvije utakmice jeste ubjedljivo. Izgledalo je kao da se radi o nekom predtakmi~enju, a ne finalnim utakmicama. Dobili smo Zrinjski, koji nas je dobio u finalu Kupa za jedan gol, ali to je bila jedna utakmica koja se dogodi u deset ili vi{e godina. Mi smo odigrali tako lo{e da se to ne mo`e ponoviti. Zrinjski je u tom finalu Kupa iskoristio sve na{e slabosti. @ao mi je {to ove godine nismo osvojili i Kup, jer smo u ovom trenutku kvalitetniji od Zrinjskog.“

vima prvog tima Slobode, odnosno takmi~enja u na{oj Premijer ligi. Na`alost, ne odlu~ujem {ta }e biti sa tim momcima, ali garantujem da je to najbolja generacija u zadnjih deset godina. [teta bi bilo da oni u narednim godinama ne budu nosioci igre Slobode.“ • No, lo{a situacija u klubu daje za pravo sumnjama u crveno-crnu budu}nost ovih mladi}a. Ako se ne varam, ve}ina je i odbila potpisati ugovor sa klubom? “Svi znamo da klub te{ko di{e! Nema nijednog klupskog organa koji funkcioni{e kako treba. Nema Skup{tine, Upravnog odbora, predsjednika, direktora... Ne znam kako da nazovem takvo stanje. Mo`da je u Omladinskom pogonu malo

bude jasno, Sloboda je pet ili {est juniora mogla pripremati u toku pro{le sezone, jer se davno znalo ko je ispao, a ko ide u Evropu. Na`alost, nije, i momci su izgubili pola godine iskustva igranja u Premijer ligi BiH.“

Rezultat ispred uvjeta
• Kakav je kvalitet Omladinske lige BiH? “Svi klubovi imaju problema, ali vidim da je Sloboda u najte`oj situaciji. Mi uvijek imamo problema i sa putovanjima, sa prevozom, sa terenom... Kod nas najve}i teret iznesu roditelji. Moram javno ista}i gospodu Musi}a, Jaganjca, Mumi}a, Mehmedovi}a, ^ivi}a, Mandu{i}a, Pr{e{a... Oni su roditelji, ali oni su i

ovakvoj konkurenciji, a sa ovakvim uslovima, biti ispred @elje, Sarajeva, Zrinjskog... veliki je uspjeh za sve nas iz omladinskog pogona!“ • Nedavno ste trebali sjesti na klupu dr`avne selekcije U-17. [ta se u me|uvremenu desilo? “Zvali su me iz Saveza prije kazne UEFA. Zvao me gospodin Denijel Piri} i razgovarali smo. Rekao mi je da sam njegov prijedlog za selektora te selekcije i da su u Savezu zadovoljni na~inom na koji radim svoj posao. Pitao me je da li bih bio selektor, a ja sam odgovorio da bi mi bila ~ast voditi selekciju svoje dr`ave. U me|uvremenu je do{lo do promjena u Savezu i sada nisam upoznat sa de{avanjima oko izbora selektora.“

Razbijen peh
• Kako ste se osje}ali nakon prvog osvojenog trofeja. “Ima trenera koji nikada u svojoj karijeri ne do|u ni blizu gornjeg dijela tabele, niti u zavr{nicu Kupa. Ovo {to sam do sada postigao smatram uspjehom, jer sam uvijek u vrhu. Priznajem, po~eo sam nakon izgubljenih finala razmi{ljati i skoro sam se uvjerio da imam neki peh. Vi{e mi je bilo `ao dje~aka, nego mene, jer titula ne}e puno promijeniti mene kao trenera, odnosno niti }u biti bolji, niti sam lo{iji {to sam izgubio finala. Iskreno, radovao sam se ovoj tituli. Valjda da se probije taj peh i da sad u miru mo`emo raditi dalje.“ • Stru~njaci tvrde da je ova generacija Slobode mo`da i najtalentovanija koja se pojavila u na{oj zemlji u zadnjih desetak godina? “Svake godine Sloboda ima kvalitetne i kadete i juniore. Prije godinu i po sam postavljen na ~elo juniora, ba{ da probam napraviti {to bezbolniji prelaz tih talentovanih dje~aka iz juniora u prvi tim. Da budem iskren, od mene niko nije tra`io titule. Tra`ili su da pravim igra~e. Vidio sam da je to jedna posebna generacija, a interesantno je da sam ih trenirao i kada su tek do{li u na{u omladinsku {kolu. Ovo je jedna talentovana generacija i {teta je da nestane. Me|utim, stanje u klubu je te{ko i meni }e biti izuzetno `ao ako se oni sada razi|u, ali kako sada stvari stoje, vrlo te{ko }e ve}ina njih ostati. Oni nisu samo najbolji u svojoj konkurenciji, nego su, odgovorno tvrdim, sazreli u svakom pogledu, od igra~kog do ljudskog. Tra`io sam od njih da budu dobri ljudi, jer ne}e svi postati fudbaleri. Mislim da sam donekle i uspio. Pogledajte, ja sada, na osnovu svog iskustva, mogu re}i da bar pet ili {est njih mogu odgovoriti zahtje-

TERET NA RODITELJIMA Svi klubovi imaju problema, ali vidim da je Sloboda u najte`oj situaciji. Mi uvijek imamo problema i sa putovanjima, sa prevozom, sa terenom... Kod nas najve}i teret iznesu roditelji. Moram javno ista}i gospodu Musi}a, Jaganjca, Mumi}a, Mehmedovi}a, ^ivi}a, Mandu{i}a, Pr{e{a...

Sakib Malko~evi} na rukama svojih pulena

Foto: Tom JAKTRO

bolje poredano, prije svega jer imamo predsjednika Bajramovi}a i {efa [kole fudbala Denisa Kari}a, imamo jednu grupu roditelja, bez kojih ne bi mogli funkcionisati. Tim roditeljima pripada posebna zahvalnost, a dijelom i uspjeh koji smo postigli. [to se ti~e nepotpisivanja ugovora moram re}i nekoliko rije~i. Svi ovi mladi}i igraju u Slobodi s ciljem da jednog da na obu ku dres prvog ti ma. Me|utim, toliko je tokom godine dolazilo do nesporazuma izme|u prvog tima i Omladinskog pogona, da su juniori ~ak odbijali da igraju za prvi tim, zbog nekakvih potpisa. Ustvari, jedno vrijeme su i igrali, a onda su im tra`ili neki potpis. Da

klupska uprava kada je u pitanju Omladinski pogon! Kada govorimo o kvalitetu omladinaca, onda moram re}i da ima kvaliteta. Na{ rezultat je vrhunski, ukoliko pogledamo uslove u kojima treniraju na{a djeca. Recimo, dje~aci Slobode nema ju gdje tre ni ra ti. Ra di mo na po mo}nom terenu, koji je katastrofalan. Sarajevo i @eljo imaju dobre uslove, ali i dobre {kole fudbala. Borac je sada u prvi plan stavio seniorsku ekipu, ali i oni imaju dobre omladince. Zrinjski i [iroki Brijeg imaju rezultate, s posebno bi istakao grada~a~ku Zvijezdu koja sa mladima radi temeljito. ^elik je na`alost u sli~noj situaciji kao i Sloboda. Zna~i, u

• Pored ponude iz Saveza, dobro je poznato da ste prije nekoliko godina imali mno{tvo ponuda, ali da ste sve odbili zbog anga`mana u omladinskim kategorijama Slobode. Ima li sada ponuda za preuzimanje neke ekipe iz Premijer lige BiH? “Nikad ne reci nikad! Istina, bilo je ponuda, ali sam sve odbio zbog Slobode. Me|utim, sada kada se zna da tra`im neki izgovor da bih ostao u klubu, sve manje je ponuda. U Premijer ligi je vrlo te{ko raditi. Ima trenutaka kada razmi{ljam da se po~nem baviti nekim drugim poslom, jer moram razmi{ljati o sebi i svojoj porodici.“

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

WIMBLEDON U Londonu po~inje nezvani~no prvenstvo svijeta u tenisu

Nadal i \okovi} vjeruju u Federera
Prva dva tenisera svijeta breme favorita prebacili na {esterostrukog pobjednika All England Cluba • Sestre Williams najve}a enigma u `enskom dijelu turnira
Pripremio: Mirza ISLAMOVI]

a terenima All England Cluba u Londonu danas po~inje ne zva ni~no prvenstvo svijeta u tenisu. U epicentru Wimbledona, tre}eg Grand Slama sezone kada su u pitanju mu{karci, nalaze se ~etiri najbolja te ni se ra po slje dnjih go di na Rafael Nadal, Novak \okovi}, Roger Federer i Andy Murray. Titulu brani Nadal, koji je pro{le go di ne u fi na lu sa vla dao ^eha Toma{a Berdycha, a prema mnogim mi{ljenjima, kandidata sa osvajanje pehara ovaj put je vi{e nego ikada prije.

N

Britanci gledaju ka Murrayu
Uvijek pred Wimbledon krene pri~a o izostanku mu{kog britanskog pobjednika od 1936. i Freda Perrya, a i ove godine pritisak je na le|ima 24-godi{njeg [kota Andya Murraya. Na pitanje doma}ih novinara ho}e li on biti taj koji }e skinuti “prokletstvo“, Murray se izvukao izjavom kako bi bilo dobro da se ugleda na Na Li koja je pobjedom na Roland Garrosu Kini donijela prvi Grand Slam trofej: “Ona je osvojila Grand Slam pa bih ja trebao biti taj koji }e nju pitati za savjet“ kazao je , Murray, koji je igrao tri finala velikih turnira - dva puta je gubio na Australian Openu, a jednom na US Openu.
Novak \okovi}: Bez titule na travi

Roger Federer: Po mnogima prvi favorit

Isnera i Mahuta spojile kuglice
Jedna od glavnih tema uo~i prvog kola Wimbledona su dva igra~a koja su se lani upisala u istoriju turnira. John Isner i Nicolas Mahut su pro{le godine u prvom kolu odigrali spektakularan, najdu`i me~ u istoriji tenisa koji je nakon 11 sati i pet minuta igre zavr{io pobjedom Isanera od 70:68 u petom setu. Kuglice na `drijebu glavnog turnira spojile su ih i godinu kasnije - Amerikanac i Francuz }e na istom turniru, u istoj fazi natjecanja, na terenu broj 18 ponovo igrati jedan protiv drugog.

Federer: Pobijedi}u \okovi}a bilo gdje
I dok su ostali igraju}i pripremne turnire gledali da {to spremnije do~ekaju prve me~eve na en gles koj tra vi, {es te ros tru ki pobjednik i vlasnik 16. Grand Slam naslova Roger Federer je svoj posljednji me~ odigrao u finalu Roland Garrosa kada je pora`en od Nadala u ~etiri seta. Na kon to ga je tre bao nas tu pi ti u Hal leu, ali je odus tao, te se odlu~io is klju~ivo sa mos tal no pri pre ma ti za Wim ble don. Pre ma ri je~ima {vaj car skog ge ni ja, to mu ni je pred stav lja lo pro blem: “Sve je su per. Na kon de set minuta tenisa na travi ve} sam je osjetio pod nogama. Na travi mi je tako normalno i lagano igra ti“, re kao je Fe de rer, os vrnuv{i se i na formu sa kojom je stigao na Wimbledon: “Za do vo ljan sam svo jom igrom u zadnje vrijeme. Posebno igrom i pobjedom protiv \okovi}a u polufinalu u Parizu, ali i zbog svih prija{njih pobjeda na tom turniru. Iako je bio u velikoj seriji pobjeda to ne zna~i da je nedodirljiv. Ranije sam ga po bje|ivao, pa ta ko i sa da tvrdim da mogu \okovi}a pobijediti bilo gdje i bilo kada“, istakao je tre}i reket svijeta, dodav{i kako o~ekuje jedan od najinteresantnijih turnira u posljednjih nekoliko godina: “Bi}e zanimljivo ove godine. Dos ta je po ten ci jal nih po bje dnika“, zaklju~io je [vajcarac, koji bi se u slu~aju sedmog po-

dizanja pehara, izjedna~io sa svo jim ido lom Pe te om Sam pra som. Me|u njima su svakako \okovi} i Nadal. Najbolji srbijanski teniser ima}e novu {ansu da prvi put u karijeri postane prvi reket svijeta iako na travi nakada ni{ta nije osvojio. Kao i uo~i Roland Garrosa, breme favorita prebacio je na rivale: “Bi}e zanimljivo vidjeti ko }e

biti na vrhu poslije ove dvije nedjelje, ali se Nadal i Federer, zbog svega {to su uradili do sada na Wimbledonu, izdvajaju“, istakao je \okovi}, ~iji je dosada{nji najbolji rezultat polufinale. Ipak, zbog nevjerovatnog niza od 43 pobjede po~etkom sezone, ulazi u krug favorita za trijumf u Londonu. I Nadalovi ciljevi su visoki. Nakon {to je osvojio {esti Roland Garros, vjeruje da mo`e odbraniti naslov u Wimbledonu: “Ne razmi{ljam o rekordima, za ni ma ju me sa mo po bje de. Moj sljede}i cilj je obraniti naslov u Wimbledonu, mom najdra`em turniru. Ipak, mislim da je Federer glavni favorit.”

Serena: Kladite se na nas
Kod teniserki titulu brani ~etverostruka pobjednica Serena Williams, koja se nakon jednogodi{nje pauze vratila bijelom sportu. Iako joj zbog toga mnogi predvi|aju mnogo raniji zavr{etak turnira, ~injenica da je sa sestrom Venus u posljednjem desetlje}u osvojila devet od zadnjih 11 Wim ble do na ~ini je konkurentnom. “Obje sestre bi}e prava enigma ove godine u Wimbledonu. Mogle bi do finala, ali mogle bi i ispasti u drugom kolu. Li~no ih ne vidim kao pobjednice ove godine“, rekla je Martina Navratilova, devetostruka pobjednica u All England Clubu. Ipak, Serena vjeruje da mo`e dogurati daleko: “Mogu li osvojiti? Naravno. Ni sam se vra ti la da gu bim u prvom kolu. Kladite se na nas” , optimisti~no je kazala mla|a sestra Williams.

Rafael Nadal: Cilj odbrana naslova

Venus i Serena Williams: Nisu se vratile da bi gubile

Caroline Wozniacki juri{a na svoj prvi trofej

34

RUKOMET

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Rukometa{i Bosne BH gas na ~etiri fronta u narednoj sezoni

Ri|i}: Bi}e naporno poput igranja u NBA
Studenti na odmoru do 20. jula kada je zakazano okupljanje i po~etak priprema • Bosna BH gas u sljede}oj sezoni na ~etiri fronta
Strategija rada aktuelnog bh. {ampiona RK Bosna BH gas ne}e se bitnije razlikovati u narednoj sezoni u odnosu na pro{lu premda }e ekipa igrati na ~ak ~etiri fronta. Sarajlije, podsjetimo, zaista ~ekaju veliki takmi~arski izazovi po~ev od u~e{}a u Ligi prvaka, novoformiranoj Regionalnoj ligi, plej-ofu doma}eg prvenstva pa do nastupa u Kupu BiH. Kako }e se bh. prvak u svemu tome sna}i i kakve rezultate }e mo}i ostvariti s obzirom na veliko tro{enje igra~a koji }e prakti~no igrati non-stop, zasad se samo mo`e naga|ati. o~ekuje, ona }e po broju utakmica i intenzitetu napora i iscrpljivanja za igra~e vjerovatno izgledati poput igranja u NBA koja je sinonim ~estih igranja jakih utakmica te brojnih putovanja i treninga. Bi}e to vrlo te{ko i zahtjevno, ali, s druge strane, smatram da je to dobro za na{ rukomet zato {to }e i samo igranje u Regionalnoj ligi izazvati poja~an i ve}i interes kod publike i navija~a. Jer, ako sada ne bude tog zanimanja, onda stvarno ne znam kad }e ga biti“ rekao , je pomo}ni trener Bosne BH gas Danijel Ri|i}“ . Na pitanje kakve su {anse Bosne BH gas u Regionalnoj ligi (SEHA – SouthEast Handball Association) u kojoj }e uz studente igrati Zagreb CO, Crvena Zvezda, Lov}en, Metalurg, Nexe,

Filip Jicha dobio novo priznanje
Filip Jicha, rukometa{ njema~kog Kiela i jedan od najboljih igra~a Bundeslige, ponovo je imenovan za najboljeg rukometa{a godine ^e{ke. Ovo je ve} ~etvrti put kako je Filip Jicha postao dobitnik titule najboljeg ~e{kog rukometa{a. Jicha je tako|e bio i najbolji igra~ rukometnog prvenstva Njema~ke za 2009. i 2010. godinu. Ovaj vjerovatno i najva`niji igra~ reprezentacije ^e{ke je svojim odli~nim igrama dao veliki doprinos u kvalifikacijama da selekcija ove zemlje izbori plasman na Evropsko rukometno prvenstvo naredne godine u Srbiji.

Bosni potreban ve}i fond igra~a za sezonu 2011/12.

Veliki izazovi
Sve naznake upu}uju na to da u predstoje}em prelaznom roku ne}e biti dovo|enja velikih i zvu~nih igra~kih imena. Naprotiv, sav anga`man, kako uprave kluba tako stru~nog {taba, }e biti usmjeren na daljnji rad s ve} postoje}im igra~kim kadrom, uz poneko poja~anje u vidu mladih i jo{ nedovoljno afirmisanih igra~a koji }e se u hodu morati prilago|avati konceptu i zamislima {efa stru~nog {taba Bosne BH gas Irfana Smajlagi}a. “Sigurno je da }e naredna sezona biti veoma naporna i prepuna velikih izazova. S obzirom na to da }emo igrati na ~etiri fronta neophodno je da imamo ve}i fond igra~a. [to se ti~e sezone koja nas

DUEL SMAJLAGI]A I ^ERVARA Po~ekom septembra kre}e nam Regionalna liga, u kojoj }emo u prvom kolu gostovati kod Metalurga. Bi}e to zanimljiva utakmica po{to }e to biti i duel dvojice poznanika na klupi dva kluba, Smajlagi}a i Line ^ervara, rekao je Danijel Ri|i}

Damir Deli} poja~ao Izvi|a~
Doskora{nji rukometa{ Gora`da Damir Deli} potpisao je ~etverogodi{nji ugovor sa upravom Izvi|a~a Mi Grupa. Deli} (21) igra na poziciji desnog krila i u budu}nosti bi trebao biti pouzdan oslonac skautima na toj poziciji. Damir Deli} je do sada igrao za kadetsku i juniorsku reprezentaciju BiH i slovi za veoma perspektivnog rukometa{a od kojeg u Izvi|a~u mnogo o~ekuju u narednoj sezoni.

Dovesti mlade i ambiciozne: Danijel Ri|i}

Partizan, Sutjeska, Tatran Pre{ov, Vardar, Borac i Izvi|a~, Ri|i} je istakao: “Regionalna liga }e biti uglavnom dos ta izje dna~ena po igra~kom kvalitetu, a jedni koji odska~u su Zagreb CO i naravno, Bosna BH gas. Da je to zaista tako govore i rezultati koji su ostvareni posljednjih godina u Ligi prvaka. [to se ti~e Bosne, nas su krasile oduvijek samo pobjedni~ke ambicije, bez obzira u kojem takmi~enju u~estvujemo. Igramo uvijek samo na pobjedu i tako }e biti i ovog puta. Ako se sve bude poslo`ilo, ne odri~emo se ni toga da napadnemo prvo mjesto u Regionalnoj ligi. Ne mo`emo stopostotno ga ran to va ti osva ja nje prvog mjesta, ali ono {to je sigurno je to da }emo se boriti svom snagom, i}i hrabro iz utakmice u utakmicu, stalno podizati kvalitet igre, pa }emo na kraju vidjeti. O~ekujem jake utakmice u Regionalnoj ligi, kao i to da ovo novouspostavljeno takmi~enje vrati gledaoce i publiku rukometu“, naglasio je Ri|i} i dodao: “Glavna ‘meta’ }e biti jo{ i odbrana titule prvaka u doma}em prven stvu i ju ri{ na osvajanje naslova pobjednika Kupa. Osim toga, nama }e cilj biti da doguramo {to dalje u Ligi prvaka i da tu poku{amo barem ponoviti pro{losezonski uspjeh

plasmanom me|u 16 najboljih evropskih ekipa“.

Planovi
Ri|i} je rekao da zasad ne mo`e kon kre tni je pri~ati o igra~kim poja~anjima. “Uprava i {ef stru~nog {taba rade na stvaranju kostura budu}eg tima. Ne mo`emo dovesti sve igra~e koje `elimo jer je to uslovljeno financijskim mogu}nostima. U svakom slu~aju, poku{a}emo dovesti mlade i ambicizone rukometa{e, koji bi se trebali lako uklopiti u ostatak tima. Koliko znam, zasad niko jo{ nije potpisao. Svi igra~i su trenutno na odmoru, koji }e trajati do 20. jula kada je zakazano prvo okupljanje i po~etak priprema za narednu sezonu“ . Kad je rije~ o planovima kluba u vezi s pripremama ekipe za sezonu 2011/12, Ri|i} je kazao: “I to }e zavisti od financijskogstanja. Ne vjerujem da }e se predstoje}e pripreme razlikovati puno od pro{logodi{njih. Najvjerovatnije je da }emo i}i u Hrvatsku i Sloveniju, a nakon toga bismo trebali dobiti i poziv za u~e{}e na me|unarodnomturniru u Doboju. Po~ekom septembra kre}e nam Regionalna liga, u kojoj}emo u prvomkolugostovati kod Metalurga. Bi}e to zanimljivautakmicapo{to}e to biti i duel dvojice poznanika na klupi dva kluba, Smajlagi}a i Line^ervara“ re, kao je Danijel Ri|i}. G. V.

Senad Skopljak trener Gora`da
Odlukom uprave Rukometnog kluba Gora`de za novog {efa stru~nog {taba imenovan je Senad Skopljak, koji }e u idu}oj sezoni s klupe predvoditi igra~e ovog premijerliga{a. Skopljak je du`nost trenera ekipe preuzeo od Milanka Sav~i}a. Ina~e, rukometa{i Gora`da su u pro{loj sezoni pru`ili vrlo dobre igre {to su krunisali osvajanjem ~etvrtog mjesta u Premijer ligi BiH, ~ime su obezbijedili plasman u ^elened` kup.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

KO[ARKA

35

Ko{arka u Mostaru - ju~er, danas, sutra

Ricky Rubio pre{ao u Minnesotu

Spreman sam igrati protiv najboljih
Ricky Rubio, sjajni 20-godi{nji {panski ko{arka{ iz Barcelone, pre{ao je u Minnesota Timberwolvese. Playmaker {panske reprezentacije se na NBA draftu se pojavio 2009. godine, a tada ga je kao peti izbor uzela Minnesota. No, [panac jo{ nije odigrao niti jednu slu`benu utakmicu za tu ekipu. Zbog njegove otkupne klauzule od ~ak {est miliona eura Rubio je nakon 2009. i dalje ostao u Evropi, ta~nije u Barceloni, a u me|uvremenu mu se cijena spustila na daleko podno{ljivija 1,4 miliona. Tako }e Rubio tokom ljeta preseliti u Minnesotu i idu}e sezone (ako se bude odr`avala NBA liga zbog lock-outa) debitirati u dresu ekipe koja je pro{le sezone ostvarila najslabiji omjer u ligi, 17 pobjeda i ~ak 65 poraza. “Dolazak u NBA ligu je ostvarenje sna za mene. Ne mogu do~ekati da odigram prvu utakmicu“, rekao je Rubio ame-

Ricky Rubio: Ostvario san

Ermin Jazvin: Bh. reprezentativac potvrdio nastup

Humanitarni spektakl
Aktuelna ekipa Zrinjskog protiv biv{ih igra~a kluba i ko{arka{a koji su prve korake nau~ili u Mostaru igra za dje~iji odjel Sveu~ili{ne klini~ke bolnice u Mostaru
Mostarski Zrinjski }e u utorak, 21. juna organizovati veliku humanitarnu akciju, ko{arka{ki spektakl radnog naziva Ko{arka u Mostaru - ju~er, danas, sutra. Dvoranom na Bijelom brijegu trebali bi prodefilirati biv{i veliki mostarski ko{arka{i, oni koji i dalje igraju te budu}e ko{arka{ke zvijezde. Akcija je zami{ljena tako da se u utorak u 19 sati odigra utakmica veterana VKK Mostar protiv veterana Hercegovine, a u 20 sati je poslastica ve~eri. Utakmicu bi trebala odigrati aktuelna ekipa Zrinjskog protiv ekipe sastavljene od biv{ih igra~a ovog kluba te ko{arka{a koji su prve korake nau~ili u Mostaru me|u kojima }e biti sada{njih i biv{ih bh. reprezentativaca. “Svi ko je smo kon ta kti ra li obe}ali su da }e se odazvati pozivu. Potvrdan odgovor dali su Marin Rozi}, Ante Ma{i}, Josip Sesar, Ermin Jazvin, Samir Leri}, D`enan Rahimi}, Pero Dujmovi}, Vedran Princ, Bojan Bogdanovi}… Me|utim, kod ovakvih akcija uvijek postoji opasnost da neko otka`e u posljednji trenutak“ ka`e sportski direktor Zrinj, skog Boris D`idi} koji bi i sam trebao nastupiti za ovu ekipu. Najspornija situacija je oko Vedrana Princa, koji se o`enio proteklog vikend,a te s Bojanom Bogdanovi}em, koji se nalazi u Americi te je njihov dolazak neizvjestan. Organizator je zamislio da ne bude klasi~ne prodaje ulaznice, nego da svaki gledalac daruje donaciju koju `eli, a minimum bi iznosio 10 KM. Sli~an poziv je upu}en mostarskim kompanijama. Sve njihove donacije kao i prihod od gledalaca idu u korist dje~jeg odjela Sveu~ili{ne klini~ke bolnice u Mostaru.
M. I.

ri~kim novinarima te nastavio: “Prije dvije godine nisam bio spreman za igru na takvojrazini, no sada sam sigurno spreman. Znam da se mogu jo{ popraviti kao ko{arka{ i te`i}u tome, no ovo je timska igra i prije svega u Minnesotu dolazim ne bi li tu ekipu u~inio boljom. Bi}e mi posebangu{todmjeriti snage s najboljim ko{arka{ima na svijetu. Spreman sam u~iti i napredovati“ zaklju~io je Rubio. ,

Dejan Pare`anin, novi trener Zrinjskog

Rezultatski iskorak

i rad sa mladima
Po~etkom mjeseca Dejan Pare`anin je mjesto glavnog trenera u Bosni zamijenio za isti posao Zrinjskom. Zbog vrlo te{ke finansijske situacije u nekada{njem evropskom prvaku, mladi trener napustio je kormilo sarajevskog tima i sre}u odlu~io potra`iti u Mostaru. Sa plemi}ima je Pare`anin potpisao ugovor na dvije godine, a na slu`benom predstavljanju koje se desilo pro{log ~etvrtka, iznesene su i ambicije koje Zrinjski u sljede}oj `eli ostvariti sa novim trenerom: “^ast mi je i zadovoljstvo {to sam dobio priliku raditi s klubom koji je izgradio ime u ko{arka{kim krugovima ne samo u BiH, nego i {ire. Razgovarao sam s ljudima koji vode ovaj klub, uvidio da imaju viziju i cilj te se nadam da }emo ih zajedni~kim snagama ostvariti“, kazao je Pare`anin pred kojeg su ve} postavljeni odre|eni zadaci pred nastupaju}u sezonu: “Neki prvi dio mog zadatka bi bio napraviti rezultatski iskorak, odnosno da u prvenstvu BiH igramo Ligu za prvaka te da u Balkanskoj ligi izborimo drugi krug. Drugi dio bi bio moje fokusiranje na mlade igra~e. Tvrdim da }e veliki dio na{e ekipe ~initi igra~i u prosjeku od oko 20 godina. Na{a namjera je takve igra~e zadr`ati u timu na vi{e godina kako bi se napravila igra~ka baza koju je kasnije potrebno samo nadogra|ivati“, dodaje biv{i strateg Bosne koji je uprkos svim problemima sa kojima su se studenti suo~ili u protekloj sezoni uspio osvojiti prvo mjesto u Ligi 13 i izboriti plasman u finale Kupa BiH.
M. I.

ESPN: Trojka Kecmana za historiju
Ameri~ka mre`a ESPN napravila je izbor deset nevjerovatnih zavr{nica u sportu, a me|u njima je mesto na{la i trojka Du{ana Kecmana u Zagrebu pro{le godine. Partizan je tada zahvaljuju}i tom ko{u, na 0,6 sekundi prije isteka vremena do{ao do pobjede nad Cibonom i ujedno titule u NLB ligi. Zanimljivo je da je to jedini “srceparaju}i momenat“ nekog sportskog doga|aja van Amerike koji je uvr{teni u izbor. Ostalih devet mjesta raspore|eno je na bejzbol, ameri~ki fudbal, hokej na ledu i Indy car seriju, a Kecmanova trojka je u izboru zaslu`ila bronzu.

Biv{i strateg Bosne zadovoljan novom sredinom

Ameri~ki predsjednik Barack Obama pozvao je osvaja~e ovogodi{njeg izdanja NBA lige - njema~kog ko{arka{a Dirka Nowitzkog i ekipu Dallas Mavericksa na obilazak Bijele ku}e. Medijski predstavnici Bijele ku}e su saop}ili da je Obama putem telefona pozvao trenera Dallasa Ricka Carlislea, pohvalio uspjeh ekipe i pozvao ih u Washington kako bi im li~no ~estitao. Dallas Mavericksi su pro{le nedjelje ~etvrtom pobjedom protiv Miami Heata prvi put u historiji kluba osvojili naslov prvaka NBA lige.

Obama pozvao prvake u obilazak Bijele ku}e

36

MIX

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Karate klub Champion Ilid`a ekipa za primjer

Champion je pravi {ampion
Klub koji vode Denis Muhovi}, prvi bh. karatista koji je postao evropski {ampion, i Dino Tabakovi}, tako|e nosilac medalje sa Evropskog prvenstva, primjer je kako se stru~nim radom posti`u uspjesi odgajaju}i takmi~are od po~etka do seniorskog uzrasta
Nomen est omen - ime je znak - ka`e latinska izreka, a zna~i da se ne~ija sudbina ili bitno svojstvo poklapa sa zna~enjem njegova imena, tj. da samo ime pokazuje bitnu osobinu onoga ko ga nosi. Za Karate klub Champion se mo`e kazati da, od samog osnivanja, sa punim pravom nosi taj naziv, jer je njegov osniva~ i tvorac dosada{njih uspjeha Denis Muhovi} prvi bh. karatista koji je postao evropski {ampion, osvojiv{i zlatnu medalju i time obilje`io zna~ajan momenat u istoriji karate sporta a i bosanskohercegova~kog sporta, uop{te. ja, te da se kroz kontinuiran rad izgra|uju vrhunski karate takmi~ari. Stru~nu osnovu rada u klubu, pored Muhovi}a i Tabakovi}a, sa~injavaju i trener Mensur Agovi} i jo{ devet asistenata, koji na osnovu usagla{enih i konkretnih programa, ostvaruju ukupnu programsku orijentaciju Kluba. Djelatnost Kluba odvija gija Kluba zacrtana jo{ od njegovog osnivanja. Sigurno je da }e i sportska i {ira javnost jo{ dugo slu{ati o rezultatima takmi~ara i takmi~arki KK Champion i da }e imena Merisa Muhovi}a, Suada Tabakovi}a, Harisa [krijelja, Harisa Suljkovi}a, Ajdina Memi{evi}a, Zulfe Kukuljca, Aldina Kiselice, Amara Sipovi}a, Eldina Hrapovi}a, Nezadovoljan izborom svojih takmi~ara u reprezentativnim se le kci ja ma, De nis je odlu~io, ipak, da svojim takmi~ari ma da {an su za po tpunu afirmaciju samostalnim nas tu pom Klu ba na naj pri znatijim Open turnirima u svijetu i na taj na~in dokazati da verbalno izra`avanje, neslaganja sa odre|enim pojavaChampion je nastupio sa takmi~arima koji spadaju u kategoriju U-21, a borili su se sa seniorima sa kojima su se na{i takmi~ari, ne samo ravnopravno nosili, ve} su pokazali i superiornost, osvojiv{i tre}e mjesto i bronzanu medalju. U me~u za medalju savladana je reprezentacija ^ilea u ~ijem sastavu je bio i jedan takmi~ar nosilac titule prvaka svijeta.

Tandem za uspjeh
Ka da is tin ski spor tski as okon~a takmi~arsku karijeru, on i dalje ostaje u sportu sa te`njom da svoja iskustva i znanja prenese na mla|e generacije sa jasnom vizijom kako i na koji na~in se trasira i realizuje put ka {ampionskim rezultatima. Da se Denis Muhovi} opredijelio za sport kao vlastito `ivotno opredjeljenje, govori i podatak da je zavr{io studij na Fakultetu za sport i fizi~ki odgoj, {to je u mnogome doprinijelo da rad u Karate klubu Champion ima izra`enu stru~nu dimenziju, tako neophodnu pretpostavku za velike rezultate u savremenom sportu. Na jasnim idejama, {ampionskom iskustvu, entuzijazmu i velikom radu i upornosti, nastao je Karate klub Champion i da gotovo od osnivanja ostvaruje rezultate dostojne svog imena. Rame uz rame sa Denisom Muhovi}em u klubu radi, isto tako, proslavljeno ime bh. karatea Dino Tabakovi} i sam nosilac medalje sa Evropskog prvenstva i Denisov reprezentativni kolega i li~ni prijatelj, {to opet ukazuje na to da su istinska sportska prijateljstva neraskidiva. Danas KK Champion Ilid`a, predvo|en tandemom Muhovi} - Tabakovi}, broji vi{e od 350 ~lanova, {to je zna~ajna kadrovska osnova, a i dokaz da iz masovnosti, uz stru~an i uporan rad, neminovno proizilazi kvalitet. Iz ovog broja ~lanova, a na osnovu re zul ta ta os tva re nih na ta kmi~enjima i procjene trenera, formirane su tri takmi~arske selekcije koje obuhvataju 120 takmi~ara i takmi~arki iz kojih se opet, na osnovu pokazanog rezultata, vr{i izbor za prvu ekipu. Sama ovako postavljena koncepcija rada ukazuje da se u ovoj sredini radi na osnovu dugogodi{njih planova i programa rada, po~ev{i od mla|ih selekci-

Denis Muhovi} i Dino Tabakovi} sa ~lanovima Kluba

se na teritoriji op{tine Ilid`a u sedam {kolskih dvorana, a u Prvoj osnovnoj {koli i SC Ilid`a obavlja se trena`ni proces i pripreme za takmi~arske grupe.

Svijetle perspektive
Klub temeljen na {irokoj i ~vrstoj osnovi, te uz, u prvom redu, pu no uva`ava nje svih eti~kih, duhovnih i moralnih normi i u sportu i u dru{tvu, uz neminovan stru~an i naporan rad, sigurno je da se nalazi na putu uspona ka velikim uspjesima. I do sada su takmi~ari i takmi~arke KK Champion ostvarivali zapa`ene rezultate, ali ovogodi{nji uspjeh na nedavno odr`anom Dr`avnom prvenstvu za kadete, juniore i U-21 predstavlja trijumf na dr`avnom nivou i obilje`je jedne faze u razvoju ovog kolektiva. Podatak da su vitrine Kluba oboga}ene sa petnaest novih medalja sa dr`avnog nivoa gotovo da govori sam za sebe i o dosada{njem putu Kluba, a i o perspektivama koje se otvaraju u doglednoj budu}nosti, posebno kada se zna da su ovo kategorije u kojima se nagovje{tava sportska budu}nost, a ~ime je u potpunosti opravdana razvojna strate-

Kenana Muhi}a, Anesa ^onge, Amira Salkovi}a, Vedada ]apina, Ajdina Vatri}a, Jusufa Sulji}a u mu{koj, te Suade Tabakovi}, Arnele Meki}, Merise ^emo, Zerine Cigi}, Armine Durakovi} u `enskoj konkurenciji, kao i o jo{

ma i li~nostima ne vodi putevi ma us pje ha. A pu te vi na pret ka i us pje ha upra vo se otva ra ju ka da ne za do vo ljni shvate da moraju u~initi iskorak ka novom za sebe i svoju sredinu i tada se stvara no-

[IROKA OSNOVA Danas KK Champion Ilid`a, predvo|en tandemom Muhovi} - Tabakovi}, broji vi{e od 350 ~lanova, {to je zna~ajna kadrovska osnova, a i dokaz da iz masovnosti, uz stru~an i uporan rad, neminovno proizilazi kvalitet
mnogih takmi~arki i takmi~ara iz ovog Kluba, biti budu}nost BH karatea. Iskustva Denisa Muhovi}a kazuju da su rezultati ostvareni na doma}im prvenstvima samo dobra osnova za nastup na me|unarodnoj sceni, a da se rezultati za pam}enje ostvaruju na me|unarodnim {ampionatima i presti`nim turnirima. Jedan od na~ina pristupa na me|unarodnoj sceni je u~e{}e u reprezentativnoj selekciji, a drugi je samostalan nastup na velikim takmi~enjima otvorenog tipa na kojima se susre}u najpoznatija imena svjetskog karatea i na kojima se isto tako, dosti`e sportska slava. vi model rada koji neminovno vodi uspjehu.

Uspjeh na USA Openu
Vo|eni takvim idejama, karatisti KK Champion, na poziv sportskih prijatelja iz SAD-a, te uz finansijsku podr{ku Kantona Sarajevo, Op}ineIlid`a, porodiceTri~i} koja `ivi u SAD-u i uz vlastita sredstva nastupili su na USA Openu, jednom od najpresti`nijih karate takmi~enja u svijetu. Smatra se da je USA Open po kvalitetu ravan zvani~nim kontinentalnim i svjetskom {ampionatu. U~e{}e na ovogodi{njem turniru uzelo je {ezdeset zemalja i oko 3000 takmi~ara u svim kategorijama. KK

Na ovaj, naj bo lji mo gu}i na~in, prezentiran je bh. karate, KK Champion i dr`ava Bosna i Her ce go vi na, po ka zu ju}i da imamo mogu}nosti, kadrove i znanje, ne samo ravnopravno se su prot stav lja ti svjet skim ve li~inama, nego i pobje|ivati. Kada se zna koja je dru{tvena pozicija sporta kod nas i da, kako isti~e Denis Muhovi}, je pravo ~udo da ikako funkcioni{e, jer predstavlja ~isto socijalnu kategoriju, ovaj uspjeh KK Chamipon je ravan podvigu. Prema njegovim rije~ima u dru{tvu mora zavladati druga~ija atmosfera u odnosu na sport gdje }e se vrednovati istinski rezultati i doprinos me|unarodnom ugledu zemlje, a ne li~ni i usko parcijalni interesi. Promjeni stanja u sportu moraju doprinijeti i sami sportisti aktivnijim u~e{}em i odnosom prema dr`avnim organima nadle`nim za sport putem kvalitetnijeg organizovanja i preuzimanja inicijative u kreiranju uslova rada u sportu, a primjer KK Champion slu`i kao model kako i na koji na~in se, i u datim uslovima, ali uz jasnu viziju, trasira put ka punoj afirmaciji.
Ibrahim U[TOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

MIX

37

Seniorsko prvenstvo BiH i dizanju tegova

Postavljeno 13 novih rekorda
Lemaitre s 9,95 najbr`i bijelac na 100 metara
Francuski sprinter Christophe Lemaitre (21) ponovo ru{i barijere u utrci na 100 metara. Prvog dana ekipnog Evro p skog prven stva u Stockholmu, Francuz je pobijedio u utrci na 100 metara, ostaviv{i iza sebe dotad aktuelnog evropskog prvaka Dwaina Chambersa iz Velike Britanije. No, Lemaitre je stotku istr~ao u vremenu 9,95 sekundi, {to je najbolji evropski rezultat u toj disciplini od 2004. godine kad je Portugalac Francis Obikwelu postavio evropski rekord 9,86. Lemaitre je s tim vremenom postavio novi francuski rekord, te popravio vlastiti rekord najbr`egbijelca u historijiutrke na 100 metara za jednu stotinku. Francuski sprinter tako|er je postavio novi rekord ekipnih evropskih prvenstava.

Najuspje{nija seniorka je Almira Lizde (Konjic), najuspje{niji senior njen klupski kolega Armin Pirija, dok je @eljezni~ar najuspje{niji klub
U sportskoj dvorani u Konjicu odr`ano je 16. seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine, na kome je u~estvovalo sedam takmi~arki i 22 takmi~ara iz pet klubova: Bosna (Sarajevo), Konjic, Kre{evo, Travnik i @eljezni~ar (Sarajevo). Organizatori takmi~enja bili su Klub diza~a tegova Konjic i Savez za dizanje tegova BiH. Naziv seniorskog prvaka BiH osvojili su - `ene: Elvira Razi} (@eljezni~ar) kategorija do 53 kg, Ljubica Nevjesti} (Konjic) do 58 kg, Azra Pervan (@eljezni~ar) do 63 kg, Dea Mileti} (Bosna) do 69 kg, Anela Ho`bo (@eljezni~ar) do 75 kg i Almira Lizde (Konjic) preko 75 kg; mu{kar ci: Emin Kli ni} (@elje zni~ar) ka te go ri ja do 56 kg, Me vlu din Ta hi ro vi} (@elje zni~ar) do 62 kg, Nedim Fi{i} (Ko njic) do 69 kg, El din Be~arevi} (@eljezni~ar) do 77 kg, El din Ome ro vi} (Bo sna) do 85 kg, Anto Ledi} (Travnik) do 94 kg, Ar min Pi ri ja (Ko njic) do 105 kg i Kemal Ulak za seniorke, te Konji~anin Nedim Fi{i} i Eldin Omerovi} (Bosna) sa rekordima za mla|e juniore. Nakon uru~ivanja medalja i diploma Saveza za dizanje tegova seniorskim prvacima, izvr{eno je progla{enje najuspje{nije seniorke i seniora, te na jus pje {ni jeg klu ba prven stva. Najuspje{nija seniorka je Almira Lizde (Konjic), a najuspje{niji senior je njen klupski kolega Armin Pirija. Sa sedam osvojenih titula seniorskog prvaka sarajevski @eljezni~ar je progla{en najuspje{nijim klubom na takmi~enju. U okviru prvenstva, odr`ano je i prvo kolo ekipnog prvenstva BiH. Pobjednik ovog kola je ekipa Konjica, @eljezni~ar je na dru gom, a Bo sna na tre}em mjestu. Takmi~enje su uspje{no vodili sudije Slobodan Karajovano vi}, Oli ve ra Ju ri} i Va hid Isanovi}, uz nadzor Ahmeda Sadikovi}a.
K. H.

[est rekorda: Elvira Razi}

(@eljezni~ar) preko 105 kg. Postignuto je 13 dr`avnih rekorda, a novi rekorderi su: Elvira Razi} iz @eljezni~ara koja

je postavila {est rekorda: tri za starije juniorke i tri za seniorke, Ljubica Nevjesti} iz Konjica koja je posavila pet rekorda

Evropsko timsko prvenstvo u atletici
Federer igra i za humanitarnu organizaciju
Zanimljiv uvod dobilo je ovogodi{nje izdanje Grand Slama u Wimbledonu barem {to se ti~e Rogera Federera. Naime, {vicarski teniser jo{ je 2003. godine bio predmetom opklade Britanca Nicka Newlifea, koji je u William Hillu tada uplatio 3.032 dolara da }e Federer do 2019. osvojiti sedam Wimbledona. Koeficijent je bio 67, a mogu}i dobitak 203.169 dolara. U me|uvremenu je u februaru 2009. Nick sa 59 godina umro, ali je u svojoj oporuci napisao da listi} ostavlja humanitarnoj organizaciji Oxfam. Ina~e, u vrijeme kada je opklada upla}ivana, [vicarac je imao samo jednu titulu u Wimbledonu, a do danas je do{ao do brojke {est. Osvoji li Federer ove godine naslov na londonskoj travi, ne}e se o~ito veseliti samo on.

Odli~an nastup Me{i}a
Prvog dana Evropskog timskog prvenstva - Tre}a liga u islandskom gradu Reykjaviku atleti~ari AK Sarajevo u dresu reprezentacije BiH su ostvarili zapa`ene rezultate. Najuspje{niji takmi~ar reprezentacije BiH prvog dana je Kemal Me{i}, koji je osvojio 2. mjesto u bacanju kugle sa rezultatom 19.25 m. Atleti~ar AK Sarajevo i prvak ameri~kih univerziteta na Floridi je ovim hitcem ostvario ~etvrti po vrijednosti rezultat u sve tri evropske atletske lige koje se ovog vikenda odr`avaju u Izmiru, Novom Sadu i Reykjaviku. Odli~an plasman je ostvarila i Selma Zrni} plasirav{i se na 3. mjesto u utrci na 800 m. Od ostalih reprezentativaca odli~ne plasmane su ostvarili i Lucija Kimani (2. mjesto na 3.000 m), Biljana Cvijanovi} (3. mjesto na 3.000 m stipl) koja je postavila novi rekord BiH. Reprezentacija BiH se nakon prvog dana takmi~enja nalazi ekipno na 6. mjestu.

Ogieru gr~ki reli
Francuz Sebastien Ogier pobjednik je relija kroz Gr~ku, sedme trke Svjetskog prvenstva. Voza~ Citroena DS3 je za 10,5 sekundi pobijedio svjetskog prvaka i zemljaka Sebastiena Loeba, koji vozi isti automobil. Tre}i je bio Finac Mikko Hirvonen, koji je s Fordom Fiestom RS zaostao 13,5 sekundi za pobjednikom. U ukupnom poretku SP-a vodi Loeb.

Kemal Me{i} bacio kuglu na 19.25 m

38

MIX

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pred Ljetnu {kolu {aha u Kulen-Vakufu

^arobna igra nudi
Nekad davno, slavni engleski knji`evnik i dramati~ar, William Shakespare, govorio je o {ahovskoj igri: “Godine ne mogu svenut je, niti navika otrcati njezinu beskona~nu raznolikost!” Pod tim geslom, kao i {ahovskim - GENS UNA SUMUS, vrijedni poslenici {ahovskih klubova Biha} i Dama iz Cazina, ponovo, uz veliko iskustvo, organiziraju Ljetnu {kolu {aha, koja }e se odr`ati u Kulen-Vakufu od 24. do 30. jula.

mnoge prednosti
Ove godine i kao promotor i kao FIDE trener [kolom }e rukovoditi velemajstor Ivan Sokolov, a asistenti - predava~i bi}e isto tako vrhunski velemajstori, Milan Vuki} i Ibro [ari}
Ivan Sokolov prenosi}e mladima bogato iskustvo

Me|unarodne konture
Kulen-Vakuf je naselje koje se nalazi u op}ini Biha}, pored ~arobnih rijeka, Une i Ostrovice, na pola puta dionice puta Drvar - Biha}. U posljednje vrijeme izrasta u moderno, razvijeno turisti~ko sredi{te, poznato po raftingu na Uni i mnogobrojnim posjetama doma}ih i stranih ljubitelja prirode i u`ivanja na vodi. Blizina nevjerovatno lijepih sla po va, Mar tinbrod, [trba~ki Buk i Ripa~, nikoga ne mogu ostaviti ravnodu{nim. Tu, ba{ na samoj obali Une, postavljen je [ahovski kamp ili
Kulen-Vakuf, idealno mjesto za boravak i u~enje

GARI KASPAROV @elim da {to vi{e u~enika otkrije {ah, tu ~arobnu igru, kako bi mogli u`ivati u mnogim prednostima koje ona nudi. [ah poti~e na kriti~ko razmi{ljanje, zahtijeva intenzivnu koncentraciju i disciplinu, stimulira kreativnost, poma`e u rje{avanju problema i generalno stvara pozitivan takmi~arski duh
suradnje s evropskim institucijama kako bi doveli {ah djeci u u~ionice“. Jedan od prvih koraka bliske saradnje Kampa sa Kasparov Chess Fo un da ti on Euro pe (KCFE) je izaslanstvo velemajstora Ivana Sokolova, predsjednika ECU Komisije za me|unarodnu saradnju, humanitarnu pomo} i akciju u kriznim podru~jima, koji }e ove godine i kao promotor i kao FIDE trener rukovoditi [kolom. Njegovi asistenti - predava~i bi}e isto tako

vrhunski velemajstori, Milan Vuki} i Ibro [ari}. Takva zvu~na imena, ve} su izazvala veliko zanimanje kod mladih {ahista, `eljnih dru`enja, identifikacije s profesorima i sticanje znanja.

Veliko interesovanje
Direktor Kampa, ujedno i direktor [K Biha}, Edo Durakovi}, kao i sekretar, Izet Topi}, ve} su zaprimili dobar broj rezervacija iz Bosne i Hercegovine i Turske. Taj broj }e u slijede}ih mjesec dana zasigurno prema{iti 50, pa stoga roditelji i klubovi, zbog ograni~enosti kapaciteta, pravovremeno trebaju reagirati i osigurati mjesto za svoju djecu. Ovu najavu zavr{i}emo sa izrekom starog velemajstora dr. Zigberta Tara{a: “Uvijek sam pomalo sa`aljevao ~ovjeka koji ne zna {ah, kao {to bi sa`aljevao ~ovjeka kome je ljubav ostala nepoznata, jer {ah kao ljubav ima mo} da ljude ~ini sretnim!” A, ima li ve}e sre}e nego {to je dje~ija?
@. MARKOVI]

Ljetna {kola {aha koja polako dobiva i me|unarodne konture. Dosada{nji polaznici, te no vi ta len ti ra ni na ra {ta ji iz BiH i inozemstva, `eljni usavr{avanja uz poznate {ahisteinstruktore, predava~e i trenere, zasigurno }e dobiti dodatni poticaj u svom {ahovskom razvoju. Koliki je zna~aj {aha u razvoju mladih osoba, govorio je 13. svjetski prvak i najbolji {ahista svih vremena, Gari Kasparov, na nedavnoj pres konfernciji u

Briselu, u povodu osnivanja svoje fondacije: “@elim da {to vi{e u~enika otkrije {ah, tu ~arobnu igru, kako bi mogli u`ivati u mnogim prednostima koje ona nudi. [ah poti~e na kriti~ko razmi{ljanje, zahtijeva intenzivnu koncentraciju i disciplinu, stimulira kreativnost, poma`e u rje{avanju problema i generalno stvara pozitivan takmi~arski duh. [ahista u~i da preuzima odgovornost za svoje odluke. Stoga, radujem se ostvarivanju bliske

Gebrselassie na maratonu u Berlinu
Svjetski rekorder u maratonu Haile Gebrselassie }e nastupiti na septembarskom maratonu u Berlinu, najavili su or ga ni za to ri ta kmi~enja. Tridesetosmogodi{nji Etiopljanin je u Berlinu postigao ~etiri uzastopne pobjede izme|u 2006. i 2009. godine, dok je 2008. na uli ca ma Nje ma~ke postigao rekord (2:03:59). Gebrselassie }e na berlinskom maratonu po ku {a ti ispu ni ti normu za nastup na Ljetnim olimpijskim igrama naredne godine u Londonu.

Mirsad Te{njak se opra{ta od skokova u vodu

Opro{taj nakon tri decenije: Mirsad Te{njak

Mirsad sa svojom izabranicom Fatimom

Sletjela zeni~ka lasta
Nakon 32 godine bavljenja skokovima na gotovo svim takmi~enjima na prostorima biv{e nam dr`ave, ovog ljeta izve{}e posljednji skok
Mirsad Te{njak, 51-godi{nji Zeni~anin, nakonne{tovi{e od tri decenije bavljenja skokovima u vodu odlu~io se oprostiti i zvani~no od ovog sporta. Ovog ljeta planira na Gradskim bazenima u Crkvicama u svom gradu izvesti opro{tajni skok. Razlog za opro{taj ne le`i u godinama niti te{koj finansijskoj situaciji kakva vlada kod ve}ine zeni~kih i bh. sporta{a, ve} u ljubavi. Naime, kako nam je objasnio Mirsad, odlu~io je to zbog izabranice svoga srca Fatime, koja`ivi u [vajcarskoj, kako bi joj mogao posvetiti punu pa`nju. Te{njak je nastupao na gotovo svim takmi~enjima u ex-Jugoslaviji: Mostaru, \akovici, BanjojLuci, Konjicu, Travniku, Biha}u, U`icu i Podgorici. Jedan je od rijetkih prijeratnih skaka~a sa Starog mosta koji je bio aktivan i 20ak godina kasnije. “Prvi put sa Starog mosta u Mostaru sam sko~io27. jula1979. godine. Narednu deceniju Zenicu smo na tom takmi~enju predstavljaliNezir^elikovi} i ja. Nakon {to je Nezirnesretnimslu~ajemizgubio nogu, ostao samo ja. Moj najbolji rezultat bio je ~etvrto mjesto 1987. godine. Do rata sam u~estvovao svake godine. S obzirom na to da sam zadobio povredu ki~me krajem rata, pauzirao sam nekoliko godina i vratio se 2000. godine. Kasnije sam, kada sam bio u prilici i bio fizi~ki spreman, u~estvovao na takmi~enjima {irom ex yu prostora“ pri~a , Te{njak, koji je jedan od najstarijih skaka~a u na{oj zemlji. Mi{ljenja je da se ne treba okretati figurativnim skokovima sa velikih visina ve} da treba ostati vjeran tradicionalnoj lasti. Bez obzira na to {to zna izvesti i salto i prelom, lasta je, tvrdi, Mi. D. najljep{a.

Svjetski kup u strelja{tvu

Lazi} na 86, Fazlija na 88. mjestu
Bosanskohercegova~ki strijelci @arko Lazi} i Ned`ad Fazlija plasirali su se na 86, odnosno na 88. mjesto u ga|anju zra~nom pu{kom (10 m) na turniru Svjetskog kupa u Munchenu. Oba na{a predstavnika u osnovnom me~u pogodila su po 587 krugova. Zlatnu medalju osvojio je Kinez Qinan Zhu (599/finalna serija 104), srebro njegov zemljak Tao Wang (598/103,5), a bronzu Ma|ar Jozef Goci (599/100,8).

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

[AH
UKRATKO

39

Okon~ano je deseto izdanje Premijer lige BiH

[ahistice Slavije LOK, peti put prvakinje

[ahisti Bosne, osmi put prvaci

Danak recesiji i java{luku
Samo pet timova nastupilo u konkurenciji {ahistica, dok me|u {ahistima jedino Bosna i Biha} imaju {ampionske ambicije • Premijer liga, kao najva`nije natjecanje u dr`avi, pod patronatom [ahovske unije, polako, ali sigurno, gubi smisao
Deseto, jubilarno izdanje Premijer lige Bosne i Hercegovine u {ahu za `ene i mu{karce igralo se u hotelu Zenit u Neumu od 4. do 12. juna. Pro{logodi{nji srebreni iz Biha}a, {ahisti sarajevske Bosne i {ahistice Slavije LOK iz Isto~nog Sarajeva, ove godine su se okitili zlatom. [to bi rekli mnogi analiti~ari, potpuno zaslu`eno. jer 3/4 i Sara Ja}imovi} 3.5/4. Kod mu{karaca, skoro ista slika. Od deset mom~adi, samo dvije (Biha} i Bosna) s izra`enim apetitima za sami vrh, Glasinac, po obi~aju, bronzani, svi ostali u borbi za opstanak. Jedan me~ je odlu~io novog prvaka, derbi cijelog prvenstva, 5. kolo i tijesna pobjeda Bosne nad Biha}em. I preostalih osam susreta, Bosna je rije{ila u svoju korist i tako ponovila pro{logodi{nji rezultat i maksimalan u~inak Biha}a. Bila je to osma titula {ahista iz Pru{~akove, po jednom su slavili u sarajevskom @eljezni~aru (2007. u Vogo{}i) i u Biha}u (2010. na svom terenu). Od devet pobjeda, studenti su ubilje`ili jednu maksimalnu od 6:0 (@ivinice), tri od 5,5:0,5 (Napredak, Obudovac i Slavija), jednu od 5:1 (^elik Zenica) i ~etiri od 3,5:2,5 (Glasinac, [iroki Brijeg, Biha} i Panteri Bijeljina). S dva nova poja~anja, 46. igra~em svijeta, Ma|arom Ferencom Berkesom (2693) i Austrijancem Markusom Raggerom (2674, 69. na majskoj rejting listi), te izvanrednim Predojevi}em (8/9 i plus 9 poena rejtinga), Nikoli}em (7/9) i procentualno najuspje{nijim igra~em turnira, mladim Denisom Kadri}em (7,5/8 i + 19,5 rejting poena), te pomalo indisponiranim Daliborom Stojanovi}em i odgovornim Nedimom Lali}em, ipak su pokazali najvi{e. Za {ahiste Obudovca, bijeljinskih Pantera i @ivini~ana, ve} nakon prve tre}ine prvenstva, jasno je bilo da }e se preseliti u ni`i rang. Bio je to znak ostalim ekipama da ih dodatno poguraju u provaliju. Dogovorenih remija (14), nikad vi{e, kulminacija u posljednjem 9. kolu (~etiri), {to je znak za uzbunu i razmi{ljanje da se tome stane u kraj. Ako ima neko tu snagu, naravno!! tizacija ili taksa je ogromna, a ugra|ivanjem u organizaciju prvenstva i talovima s hotelima, pojedinci zara|uju na u{trb klubova, koji se ionako ni{ta ne pitaju! Ra ci ona li za ci jom tro {ko va (previ{e sudaca, izme|u ostalog), iznala`enjem generalnog sponzora lige i redovnim, godi{njim radom i zalaganjem, postigli bi se puno bolji rezultati. Klubovi izdvajaju od 10do 20 hiljada KM po ligi, za uzvrat prva tri dobiju skromne pehare i medalje, {to zajedno ne vrijedi vi{e 500-600 KM. Klasi~na degradacija ekipnog {aha, neumska kulminacija dugogodi{njeg sustavnog uru{avanja, java{luka.... A, za par mjeseci je Evropsko ekipno prvenstvo u Porto Carasu Grand Hotel Resortu na Halkidiki, Kreta (Gr~ka), koje na{i velemajstori s ovakvom nesposobnom vladom ne}e vidjeti. Kao ni pret ho dnih go di na, na`alost. O tome, kao i SP-u za mlade u Brazilu na koje trebaju putovati Sara Ja}imovi} i Denis Kadri}, niko ne pri~a i ne priprema, ni{ta. Daleko je Rio.
@elimir MARKOVI] Muhamed Bori}

Bori} ispred Stojanovi}a
[ahovski klub Alpong iz Sarajeva organizirao je u subotu, 18. juna, 14. turnir Novi Grad Open 2011, na kojem je u~estvovalo 76 takmi~ara. Nakon zanimljivih i prili~no izjedna~enih borbi u devet kola po {vicarskom sistemu prvo mjesto osvojio je IM Muhamed Bori}, ispred IM Dalibora Stojanovi}a i GM Milana Dra{ka. Kona~ni poredak: 1. Muhamed Bori} 7,5, 2. Dalibor Stojanovi} 7,5, 3. Milan Dra{ko 6,5, 4. Vitomir Arapovi} 6,5, 5. Bojan Kurajica 6,5, 6. Sead Ra{idovi} 6,5, 7. Goran ^abrilo 6,5, 8. Predrag Plakalovi} 6,5, 9. Efim Muratovi} 6,5, 10. Denis Kadri} 6,5...

Skromna konkurencija
U nikad skromnijoj konkurenciji samo pet `enskih ekipa, {ahistice Slavije LOK lako su iza{le na kraj sa svima i po peti put postale prvakinjama BiH. Nedolazak Bi{}anki, pro{logodi{njih prvakinja, mladih i talentiranih sestara Topi} iz [K Dama Cazin, Drvar~anki i Banjolu~anki, rastu`io je mnoge u Neumu. Danak je to globalnoj recesiji kojoj }e, valjda, jednog dana do}i kraj. Slavija LOK je ubilje`ila tri pobjede i jedan salonski miroljubivi ishod u posljednjem kolu, protiv {ahistica iz Bile}e. [ampionski tim igrao je u slijede}em sastavu: WIM Marija Petrovi} 3/4, Sanja Dedijer 2.5/4, Mira Dedi-

Uru{avanje ugleda
Ina~e, Premijer liga, kao najva`nije natjecanje u dr`avi, pod patronatom [ahovske unije, polako, ali sigurno, gubi smisao. Drugu godinu zaredom (Biha} i Neum), ne posje}uje je predsjednik [UBiH, Sead Demirovi}. Mo`da i nije znao kad i gdje se igra!? Nagrade za najbolje ne postoje, ima samo “moralna satisfakcija“ koja ne ko{ta ni{ta. Ko-

Po~elo Ekipno prvenstvo [SFBiH
Sino} je u Neumu po~elo 18. ekipno prvenstvo [ahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Takmi~enje }e se odvijati u okviru Prve A, Prve B i Druge lige. Na`alost, na adresu organizatora prije po~etka prvenstva stigli su otkazali [K Tu{anj iz Tuzle i [K Dr. Dido iz Sanskog Mosta, koji su trebali nastupiti u Prvoj A ligi.

IZABRANE PARTIJE IZ NEUMA
Nurki} - Matijevi}
1. e4 d5, 2. e5 e6, 3. d4 c5, 4. c3 Sc6, 5. Sf3 Db6, 6. Le2 cxd4, 7. cxd4 Lb4+, 8. Sc3 Sge7, 9. 00 Sf5, 10. Sa4 Dd8, 11. a3 Le7, 12. g4 Sh4, 13. Sxh4 Lxh4, 14. f4 h6, 15. Le3 Ld7, 16. Sc5 Tb8, 17. b4 a6, 18. Dd2 Le7, 19. Sxd7 Dxd7, 20. f5 Sd8, 21. Ld3 Tc8, 22. Tac1 Txc1, 23. Dxc1 Dc6, 24. Dxc6+ Sxc6, 25. fxe6 fxe6, 26. Lg6+ Kd7, 27. Tf7 Tf8, 28. Txg7 Tf3, 29. Lxh6 Txa3, 30. Lg5 Tb3, 31. h4 Kd8, 32. Lxe7+ Sxe7, 33. Lf7 Kd7, 34. h5 Th3, 35. Kg2 Th4, 36. Kg3 Th1, 37. Kf4 b6, 38. Kg5 a5, 39. bxa5 bxa5, 40. h6 a4, 41. h7 a3, 42. Lh5 - 1:0. 4. Lg2 d5, 5. 0-0 0-0, 6. c3 Sbd7, 7. Te1 c5, 8. Sbd2 b6, 9. c4 Lb7, 10. cxd5 Sxd5, 11. Sf1 cxd4, 12. Sxd4 Sc5, 13. Se3 Sxe3, 14. Lxe3 Lxg2, 15. Kxg2 Dd5+, 16. Sf3 Dxd1, 17. Taxd1 Lxb2, 18. Lxc5 bxc5, 19. Tb1 Tab8, 20. Ted1 c4, 21. Td2 c3, 22. Tc2 Tbd8, 23. e3 Td5, 24. Sd4 Tfd8, 25. Tbxb2 cxb2, 26. Txb2 T8d7, 27. f4 e5, 28. fxe5 Txe5, 29. Kf3 Ta5, 30. Sc6 Ta3, 31. Se5 Te7, 32. Sc4 Tc3, 33. Tb4 Tc2, 34. h4 Txa2, 35. g4 Ta6, 36. g5 Tae6, 37. Tb3 Kg7, 38. Sd2 a5, 39. e4 a4 - 0:1. Txc1, 15. Lxc1 dxe4, 16. e3 Dd5, 17. Da4 a6, 18. b3 Tc8, 19. La3 Ld7, 20. Lxe4 De6, 21. d5 Dxh3, 22. Da5 Dg4, 23. Lg2 Lb5, 24. Dd2 Lxf1, 25. Kxf1 Lf6, 26. d6 exd6, 27. Lxb7 Dh3+, 28. Kg1 Td8, 29. Lxa6 h4, 30. Lf1 Dg4, 31. Le2 Df5, 32. g4 Db1+, 33. Kh2 d5, 34. Ld3 Da1, 35. f4 Ta8, 36. Lc1 Txa2 - 0:1. 26. Sd6 Sxd6, 27. exd6 Lxg4, 28. Dxg4 Tf7, 29. Tac3 Tfd7, 30. Dg3 h5, 31. Te3 Df8, 32. Txd7 Txd7, 33. Dg6 Tf7, 34. d7 1:0.

Tesli}ani najuspje{niji
Ra do slav ]eto je vi} iz Za lu`ana, Milanka i Vladanka Tomi} iz Tesli}a, te Sara Ja}imovi} iz Broda pobjednici su Vidovdanskog turnira mladih, organizovanog 18. juna, po 18. put, u Banjoj Luci. Kako pi{e portal brankochess.com, u prostorijama O[ “Georgi Stojkov Rakovski“ nastupila su 104 igra~a, 77 dje~aka i 27 djevoj~ica, koji su, podijeljeni u ~etiri grupe, odigrali 7 kola. ^ak ~etiri medalje osvojili su ~lanovi [K Mladost iz Tesli}a, tri medalje su ostale u Banjaluci, a po dvije otputovale u Derventu i Bile}u. Jedno zlato pripalo je Brodu.

Vuki} - Ragger
1. Sf3 Sf6, 2. g3 d5, 3. Lg2 e6, 4. 0-0 Le7, 5. c4 0-0, 6. b3 c5, 7. Lb2 d4, 8. b4 a5, 9. b5 Sbd7, 10. d3 e5, 11. e4 dxe3, 12. fxe3 e4, 13. dxe4 Sxe4, 14. Dc2 Lf6, 15. Sbd2 Lxb2, 16. Dxb2 Sd6, 17. Tac1 De7, 18. Tfe1 Sb6, 19. e4 Le6, 20. Lf1 Tad8, 21. Da3 Sd7, 22. e5 Sf5, 23. Se4 b6, 24. Tcd1 Sxe5, 25. Sxe5 Txd1, 26. Txd1 Lc8, 27. Td5 Lb7, 28. Sc6 Dxe4, 29. Dd3 De3+, 30. Dxe3 Sxe3, 31. Td7 Lc8, 32. Se7+ Kh8, 33. Sxc8 Txc8, 34. Tb7 Td8, 35. Le2 g6, 36. Kf2 Sc2 - 0:1.

Berkes - Abramovi}
1. d4 d5, 2. c4 e6, 3. Sc3 Le7, 4. Sf3 Sf6, 5. Lg5 h6, 6. Lh4 00, 7. e3 b6, 8. Le2 Sbd7, 9. cxd5 exd5, 10. Se5 Lb7, 11. f4 c5, 12. Tc1 Sxe5, 13. fxe5 Se4, 14. Lxe7 Dxe7, 15. 0-0 cxd4, 16. exd4 f6, 17. Tf5 Tac8, 18. Lg4 Tcd8, 19. h3 Sg3, 20. Tf3 Se4, 21. Tf5 Sg3, 22. Tf3 Se4, 23. Sb5 Lc8, 24. Tc7 De8, 25. Ta3 a5,

Spre~i} - Dimitrijevi}
1. d4 d5, 2. Sf3 Sf6, 3. g3 g6, 4. Lg2 Lg7, 5. 0-0 0-0, 6. c4 c6, 7. cxd5 cxd5, 8. Sc3 Sc6, 9. Lf4 Se4, 10. Tc1 Lf5, 11. h3 h5, 12. Se5 Tc8, 13. Sxc6 Txc6, 14. Sxe4

Elez - [ari}
1. Sf3 Sf6, 2. d4 g6, 3. g3 Lg7,

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Nicole Midwin, odbojka{ica na pijesku

Uspje{na karijera igra~ice i modela
Naporni treninzi profesionalne odbojka{ice omogu}avaju da zadr`i besprijekoran izgled potreban za kozmopolitski izgled vrhunskog modela • Dodatna popularnost nakon poziranja za Playboy
Ni co le Midwin je vrsna igra~ica odbojke na pijesku, koja je profesionalnu karijeru u AVP-u po~ela 2003. godine nakon sjajne karijere u srednjoj {koli u Saratogi. Zahvaljuju}i uspjesima na tom nivou takmi~enja, ona je zauvijek na{la mjesto u odbojka{koj Ku}i slavnih. Da je Nicole izuzetno kvalitetna igra~ica, potvr|uje i podatak da je jedno vrijeme igrala u paru kao diza~ica i sa Kerri Walsh, kasnijom dvostrukom olimpijskom pobjednicom, sa kojom je ~inila jedan od najboljih timova odbojke na pijesku u historiji srednjo{kolskog nadmetanja u SAD-u. Posljednjih godina Midwin tro{i veliki dio svog slobodnog vremena poma`u}i djeci u Excel akademiji, koje nesebi~no trenira da ovladaju vje{tinama ovog lijepog i veoma atraktivnog sporta. Da su odobjka{ice jedne od najljep{ih i najboljegra|enihsportistkinja, potvrdila je i Nicole, koja je pored karijere profesionalne igra~ice uporedo gradila i karijeru modela u kojoj je, sportski re~eno, postigla zavidne rezultate. Sigurno je da joj napornitreninziprofesionalneodbojka{iceomogu}avaju da zadr`i besprijekoran izgled potreban za kozmopolitski izgled vrhunskog modela. No, kako to obi~no biva, i po-

red veoma dobrih rezultata na turnirima na pijesku, Nicole }e mnogima ostati upam}ena kao jedna od sjajnih sportistkinja koje su prihvatile ponudu scauta Playboya da se slikaju za taj najpoznatiji svjetski magazin namijenjen prete`no mu{karcima. Njene slike na pijesku, kada je pozirala umotana samo u mre`u za odbojku i koja vi{e otkriva nego {to skiriva, ili kako se br~ka u vodi u bazenu dodatno su doprinijele njenoj popularnosti. Ipak, treba naglasiti da je ona, pri je sve ga, vrhun ska odbojka{ica.

Zanimljivosti

Pippa tr~ala triatlon
Najpoznatija britanska sestra Pippa Middleton (C) punila je stranice svjetske {tampe nakon vjen~anja britanskog princa Williama i Kate Middletton. Na tom vjen~anju je privukla vi{e pa`nje neko sama nevjesta, pa kako bi onda promakao njen nastup na Blenheim Triathlon po~etkom juna u Woodstocku. Dodu{e, Pippa nije u~estvovala u kompletnomprogramu. Njenipartneri su plivali i vozili bicikl, a princezina sestra je samo tr~ala. No, i to je bilo dovoljno da poka`e zavidnu kondiciju.

Festival u Japanu
Prije po~etka proljetne sjetve u isto~nom Japanu, u jo{ hladnom februaru, hiljade ljudi se okupi na festivalu na kojem gotovo goli u~esnici izvode stari ritual sadnje. Po tradiciji u~esnici su samo mu{karci (za{to ne mogu biti `ene?), koji se u hladnom blatnjavom ribnjaku bore i bacaju blato jedni na druge. Blato se u Japanu smatra sretanim simbolom, a festival se odr`ava kako bi se osigurala bogata `etva ri`e. Sudionici ovog ta kmi~enja ta ko|er ma`u blato na lica gledatelja da im donese sre}u u narednoj godini.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

OGLASI

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POMO] U KU]I

43

Primijenite krivulje u razli~itim prostorijama

NOVOSTI I PREPORUKE

Koliko je cigareta {tetna?
[ta se nalazi u cigaretama? Osim nikotina, u dimu cigareta nalazi se vi{e od 4.000 drugih hemikalija, od kojih su mnoge kancerogene. Neke od njih su poznati otrovi. Pogledajte kra}i popis: nikotin - smatra se narkotikom koji najbr`e od svih izaziva simptome zavisnosti. Prilikom udisanja dima cigarete, nikotin se apsorbuje u krvi i brzo po~inje da djeluje. Odmah dolazi do ubrzanog rada srca i rasta krvnog pritiska; amonijak - nalazi se i u sredstvima za ~i{}enje sanitarnih ~vorova; aceton - nalazi se u sredstvima za skidanje laka; kadmijum - vrlo otrovan metal, koji se nalazi i u baterijama, vinil-hlorid, koristi se i za izradu PVC-a; naftalin - koristi se u kuglicama protiv moljaca; karbonmonoksid - otrovni plin koji je u velikim koncentracijama smrtonosan. Talo`i se i u plu}ima.

Osvje`enje enterijera postalo hit
aobljene i organske linije u oblikovanju namje{taja i ostalih elemenata opreme interijera postale su pravi hit. Osim trenda, preporu~ljive su zbog elegancije, meko}e oblika i ugo|aja koji stvaraju u prostoru. Primijenite krivulje u razli~itim prostorijama i na razli~ite na~ine. U kuhinjama se poigrajte formom samih elemenata koji mogu biti potpuno ili djelomi~no zaobljeni. Osim kuhinjskim elementima, efekt s krivuljama mo`ete naglasiti na kuhinjskom pultu ili {anku, koji tako postaje atraktivan prelazni element izme|u kuhinje i trpezarije. Osim formom kuhinje, efekte krivulja mo`ete osjetiti i kroz na~in dekoracije kuhinjskih elemenata ili zida iznad radne

Osim trenda, preporu~ljive su zbog elegancije, meko}e oblika i ugo|aja koji stvaraju u prostoru
plohe. Organske ili zaobljene linije, primijenjene na dekorativan na~in, osvje`i}e klasi~ne ravne oblike kuhinja i na taj ih na~in u~initi posebnim. Va{a }e kuhinja biti toliko druga~ija od ostalih, koliko si ma{te i kreativnosti dopustite u njenom odabiru. Dnevni boravak osvje`ite i dinamizirajte odabirom sjede}e garniture u zaobljenoj formi. Ugo|aj nadopunite odabirom klub stoli}a u zaobljenim ili organskim formama. Nastojte {to vi{e osloboditi prostor oko ovakvih elemenata namje{taja kako bi efekti, koje proizvode u prostoru svojim oblicima, do{li do maksimalnog izra`aja. Zidove dinamizirajte atraktivnim policamazaobljenihformi, koje}e takoimati funkcionalnu, ali i dekorativnu ulogu.

Z

Ne pretjerujte sa koli~inama
Obi~an jogurt je izvanredna namirnica koju mo`ete kombinovati sa razli~itim vrstama `itarica ili suhim vo}em. Pravilno kori{tenje je potapanje `itarica i najbolje je da malo nabubre, dovoljno je da odstoje 5 do 10 minuta. Ne pretjerujte sa koli~inama, dovoljno je tri do ~etiri supene ka{ike potopiti u 2 dl jogurta. Danas na tr`i{tu mo`emo na}i razli~ite vrste vo}nih jogurta od lajt-varijanti sa smanjenom masno}om i bez {e}era do pravih energetskih bombi. Pored osnovne verzije, u vo}ni jogurt mo`ete dodati svje`e vo}e i to pojesti kao obrok ili desert.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

I dvije boje ~ine vas vitkijom
Ne samo materijali neobi~nih printova ve} i njihovo kombinovanje dozvoljeni su i punijim djevojkama. Nema razloga da jedan od najprivla~nijih trendova ove sezone ne bude dostupan svima. Ukoliko se opredijelite za suknju cvjetnog dezena na kojoj dominiraju plava i zelena, majica, ko{ulja ili bluza mo`e biti bijelo-zelena ili bijelo-plava. Ukoliko ne naru{ava balans kolorita, gornji dio mo`e biti i prugast.

^okoladni kola~
Potrebno:
za tijesto: 2 {olje jogurta 2 {olje {e}era 2 ka{i~ice kakaa 2 {olje bra{na 2 ka{i~ice sode bikarbone 0,5 {olje ulja za preliv: 10 ka{ika {e}era 70 g margarina 10 ka{ika mlijeka 100 g ~okolade za kuhanje

Priprema:
Za pripremu tijesta sipajte bra{no u ve}u posudu i dodajte sodu bikarbonu i kakao. Dodajte {e}er i dobro promije{ajte. Postepeno sipajte jogurt i mije{ajte. Mutite masu dok ne razbijete sve grudvice. Dodajte ulje i mije{ajte dok masa ne postane homogena. Prema`ite pleh uljem ili maslacem i pospite ga bra{nom. Sipajte pripremljenu smjesu u podmazan pleh i pecite 40-ak minuta na 220 stepeni. Za ~okoladni preliv rastopite ~okoladu, margarin i mlijeko. ^okoladu uvijek rastopite na najni`oj temperaturi kako ne bi izgubila sjaj. Dodajte {e}er, promije{ajte i sa~ekajte da se rastopi. Po{to je kola~ pe~en, ostavite da se prohladi, isijecite ivice, pa prelijte sa ~okoladnim prelivom. Prohla|en kola~ isijecite na kocke i poslu`ite.

Polumatirani puder za T-zonu
Normalna ko`a najbli`a je savr{enstvu. Za ovakvu ko`u puder i ne treba, osim ako `elite da vam ko`a dobije odre|enu nijansu. Mo`ete koristiti kremu u boji ili lagani proziran puder, jer va{ je cilj da samo na lice dodate malo boje i sjaja. Ako pak imate malo problema s T-zonom, preporu~ujemo polumatirani puder. Osjetljiva ko`a ne zahtijeva samo posebnu njegu nego i vi{e pa`nje prilikom odabira pudera, koji mora biti antialergijski, koji ne izaziva stvaranje pri{ti}a i bez umjetnih mirisa. Na{a je preporuka da u tom slu~aju koristite puder koji ne izaziva alergije, ra|en je na bazi silikona, te ima SPF 15, {to }e vam dobro do}i za vrijeme ljetnih mjeseci.

Kombinacija jarkih tonova je obavezna ovog prolje}a, a dvije boje koje vam dobro stoje mogu vas u~initi i vitkijim. Vesela ciklama haljina i maslinasti d`emper samo su jedan primjer efektnog spoja u kojem }ete u`ivati. Usku kratku suknju nemojte protjerati iz ormara dok ne probate da je obu~ete uz ko{ulju, kai{ uo~ljive nijanse i obavezne cipele visokih potpetica.

44

KORAK NAPRIJED Wii U koristi novi Radeon ~ip
Microsoft Silverlight je programabilni plugin za Web pretra`iva~ koji omogu}uje karakteristike kao {to su animacije, vektorska grafika i audio-video reprodukcija tako da korisnici imaju mogu}nost u`ivanja u bogatim internetaplikacijama. Silverlight nudi fleksibilni programski model koji podr`ava AJAX, VB, C#, Python i Ruby i integraciju sa postoje}im Web aplikacijama. Pored toga, Silverlight podr`ava brzu, tro{kovno efikasnu isporuku video sadr`aja visokog kvaliteta za sve ve}e pretra`iva~e koji se pokre}u na Mac OS ili Windows operativnim sistemima. Nova verzija Silverlight 4.0.60531 donosi zakrpe na polju sigurnosti.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Adobe Flash Player je runtime klijent koji pru`a mo}no i konzistentno korisni~koiskustvokrozvelikibrojoperativnih sistema, pretra`iva~a, mobilnih telefona i ure|aja. Instaliran na vi{e od 750 miliona desktop ra~unara i mobilnih ure|aja, Flash Player omogu}uje organizacijama i pojedincima da osmisle i obezbijede vrhunskodigitalnoiskustvo za krajnjekorisnike pru`aju}i temeljna iskustva sa Flash video sadr`ajima i aplikacijama, a tu su i dinami~ki efekti u realnom vremenu upotrebom filtera Blur, DropShadow, Glow, Bevel, GradientGlow, GradientBevel, Displacement Map, Convolution, i Color Matrix. Nova verzija donosi unapre|enja na polju sigurnosti.

Flash Player 10.3.181.26

Silverlight 4.0.60531

EA maloprodajni lanac

Po~inju se sklapatikockiceonoga{to se nalazi u unutra{njostiure|ajapoznatog kao Nintendo Wii U. IBM je objelodanilane{to informacija o multi core procesoru koji je osiguralaza ovu konzolupomenuv{ikodni naziv Watson u opisivanju onoga {to ~ini srcekonzole. Sa drugestrane i grafika je bitan dio konzole pa je otkriveno da je za nju kori{tenRadeongrafi~kiprocesor. U pitanju je ~ip sli~an R770 ~ipu koji postoji u AMD-ovim grafi~kim karticama novije generacije kao {to su one oznake4890. Ne trebazaboraviti da i PS3 i Xbox360 prili~no impresivno rade, a koriste pet godina starihardver, konkretno, Xbox360 radi sa grafi~kim procesorom sli~nom ATI X1900.

U proteklu godinu i po kompanija Electronic Arts najavila je veliki broj inicijativa koje su dizajnirane tako da obezbijede jo{ ve}i priliv finansijskih sredstava od prodaje igara. Me|u ovim programima su EA Sports Online Pass kao i Origin servis za digitalno preuzima nje. Pot pred sje dnik kom pa ni je Electronic Arts Chris Erb navodi da ova kompanija planira da otvori sopstveni lanac maloprodajnih objekata, te da se otvaranje prve EA Sports prodavnice o~ekuje na jesen. Otvaranje prve EA Sports prodavnice poklapa se sa predstavljanjem nekih od najve}ih brendova EA Sports, uklju~uju}i Madden NFL i FIFA Soccer.

Kako odabrati pravi fotoaparat?

Druga generacija Galaxy Taba
Samsung bi na jesen trebao lansirati osvje`eni model 7-in~nog Galaxy Taba. Tablet bi trebao biti lansiran nedugo nakon 8,9-in~nog izdanja. Proizvod }e se zvati Galaxy Tab 7, radit }e na Androidu 2.3.4, a pogon bi trebao biti sa dvojezgrenim procesorom Exynos s radnim taktom od 1,2 GHz (istim onim koji se nalazi u smartphoneu Galaxy S II). Rezolucija ekrana s IPS matricom iznosit }e 1.024 x 600 piksela, ugra|en }e biti gigabajt radne i 16 GB trajne memorije, te utor za microSD memorijske kartice. Tablet }e se mo}i povezivati na Wi-Fi i 3G mre`e. O~ekivano vrijeme lansiranja Galaxy Taba 7 je oktobar ili novembar.

Broj megapiksela nije jedino mjerilo
ISO osjetljivost va`na je u zatvorenom prostoru, a stabilizacija slike odre|uje njenu o{trinu
Tr`i{te digitalnih fotoaparata je iz godine u godinu sve bogatije i sve pristupa~nije naj{iroj grupi potro{a~a. Bez obzira na to da li se radi o pasioniranim ljubiteljima fotografije ili samo povremenim fotografima porodi~nih de{avanja, ponuda razli~itih modela zna izazvati glavobolju prilikom izbora onog “pravog“. Najlak{i metod kojem po~etnici nerijetko pribjegavaju je izbor po sistemu koliko para - toliko muzike. Donekle mo`e da pomogne, ali }e nam ve} poslije prvog kruga biti jasno da za isti novac mo`emo izabrati jedan od bar trideset modela. Kada se tu upetljaju opti~ki i digitalni zumovi, megapikseli, ISO osjetljivosti, stabilizacije slike i sl, na|emo se opet na po~etku. Ipak, evo nekoliko savjeta o ~emu treba voditi ra~una prilikom izbora digitalnog fotoaparata. Poznati proizvo|a~i njeguju svoj brend i vode ra~una da njihovi proizvodi uvijek posjeduju visok kvalitet. Bez `elje da demistifikujemo {ta se tehni~ki krije iza ovog broja, va`no je zapamtiti da broj megapiksela nije jedino mjerilo kvaliteta fotoaparata. Osam, deset i 12 megapiksela (MPix) je sasvim dovoljno ~ak i za napredne fotografe. [to su ugra|eni objektivi kvalitetniji, to }e i fotografije biti kvalitetnije. Opti~ki zum je dobra stvar na fotoaparatu, ali sa njegovom veli~inom raste i cijena ure|aja. Sa druge strane, vrijednost digitalnog zuma nema neku va`nost jer kada se koristi, izaziva pad kvaliteta fotografije. ISO osjetljivost vam govori koliko }e va{ fotoaparat praviti kvalitetne fotografije u uslovima lo{eg osvjetljenja, u zatvorenom prostoru, u sumrak... [to ve}i ISO, to bolje karakteristike u uslovima slabog osvjetljenja. Kako se porodi~ne fotografije naj~e{}e prave u ku}noj atmosferi, ova funkcija mo`e biti veoma korisna. Stabilizacija slike je vrlo korisna funkcija koja }e vam pomo}i da snimljene fotografije budu o{trije.

Kompaktni
Kompaktni fotoaparati su namijenjeni ljudima koji ih koriste kada krenu na odmor, izlet ili porodi~nu proslavu. Nema mnogo pode{avanja i veoma su je-

modele, {tavi{e, oni u kompaktnom ku}i{tu nude vrlo napredne fotoaparate u rangu poluprofesionalnih. Dobar predstavnik ove grupe fotoaparata je Nikon P7000.

Prosumer
U grupu prosumer fotoaparata spadaju modeli ~ije tijelo podsje}a na DSLR fotoaparate, ali su prilago|eni po~etnici-

Kineske kopije mobitela
Kori{tenje kineske kopije mobitela za 25-godi{njaka u Indiji bilo je kobno, prenose tamo{nji mediji. Unesre}eni je navodno mobitel koristio za razgovor prilikom punjenja baterije, prilikom ~ega je do{lo do strujnog udara.

dnostavni za kori{tenje. Tipi~an primjerak ove klase sa odli~nim odnosom cijene i kvaliteta je Nikon L22 sa poklon memorijskom karticom od 2GB.

Napredni kompaktni
Glavna sli~nost sa grupom kompaktnih fotoaparata je po dimenziji. Po svemu ostalom, oni daleko prevazilaze osnovne

ma. Njihova glavna odlika je veliki opti~ki zum sa uve}anjima do ~ak 26 puta, a primjer ove grupe aparata je Nikon Coolpix P100.

DSLR aparati
DSLR fotoaparati su namijenjeni ljubiteljima fotografije, naprednim amateri-

Ovo nije prvi slu~aj takve vrste u Indiji. Pro{le godine, tako|er prilikom punjenja baterije na mobitelu, stradala je `ena. U pitanju je opet bila kineska kopija mobitela. U Indiji su kineski mobiteli, bilo kopije poznatih modela ili “originali“ prili~no popu, larni zbog niske cijene. Paralelno s ovime ide i nizak nivo kvalitete i, {to je va`nije, nedovoljno ulaganje u sigurnosni aspekt ure|aja.

ma i profesionalcima, a jedan takav je Nikon D3100 sa objektivom 18-55 mm.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

45

Zajedni~ki magistarski studij Fakulteta politi~kih nauka i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ''Menad`ment u razvoju lokalnih zajednica''
Fakultet politi~kih nauka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu vas obavje{tavaju o upisu II generacije magistarskog studija pod nazivom ''Menad`ment u razvoju lokalnih zajednica''.

Europska unija je donirala grant Op}ini Biha} za projekt „Razvoj eko-zone NP Una i oboga}ivanje njegove turisti~ke ponude“ (u daljnjem tekstu Projekt). U vezi s tom pomo}i Op}ina Biha} i Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD, u svojstvu projektnog partnera, objavljuju

Studij je namijenjen onima koji su aktivni u organima lokalne samouprave i javne uprave, bilo na dr`avnom, entitetskom, kantonalnom, gradskom i op{tinskom nivou, kao i svim studentima koji planiraju svoju radnu karijeru u jedinicama lokalne samouprave i/ili su aktivni u nevladinom sektoru. Sada{nji i budu}i rukovodioci sti~u ovim studijem znanje i kompetenciju za stvaranje moderne i po evropskim standardima organizovane i ustrojene lokalne zajednice u BiH. U okviru studija }e se izme|u ostalih izu~avati aktuelne teme kao {to su: infrastrukturni projekti, pristupanje EU fondovima, izrada biznis-plana, upravljanje projektima, alternativni izvori finansiranja, koncesije i javno-privatno partnerstvo (eksploatacija lokalnih resursa), ekonomsko-kulturni aspekti turizma i drugi. Polaznici studija mogu biti: - Studenti koji su zavr{ili prvi ciklus (Bologna bachelor degree) ili pre-Bologna dodiplomski program na Ekonomskom fakultetu ili Fakultetu politi~kih nauka; - Studenti koji su zavr{ili prvi ciklus (Bologna bachelor degree) ili pre-Bologna dodiplomski program na fakultetima dru{tvenih nauka i drugim fakultetima; - Uposlenici u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi na svim nivoima, a koji imaju odgovaraju}u VSS Studenti koji su zavr{ili prvi ciklus (Bologna bachelor degree) upisuju VII semestar studija, ta~nije master-program, koji traje dvije godine. Studenti koji su zavr{ili pre-Bologna dodiplomski program upisuju jednogodi{nji master-program. Rok za podno{enje prijava za ovaj program je petak, 9. septembar 2011. godine. Popunjenu prijavnicu, uz prate}u dokumentaciju, potrebno je donijeti u Slu`bu za rad sa studentima i planiranje nastave Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 35/I sprat, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kontakt: Sekretar studija, ass. Maja Arslanagi}, MA (e-mail: maja.arslanagic@efsa.unsa.ba; telefon: 033 564 398) Slu`ba za nastavu Fakulteta politi~kih nauka, mr. Ismet Salki} (e-mail: salkici@fpn.unsa.ba; telefon 033 263 881) Slu`ba za rad sa studentima i planiranje nastave Ekonomskog fakulteta, g. Deniza Mesihovi} (telefon 033 268 171) Odjel za odnose s javno{}u, g. Lejla Halidovi} (e-mail: lejla.halidovic@efsa.unsa.ba; telefon 033 253 786) Detaljnije informacije i dokumenti mogu se preuzeti na web stranici www.efsa.unsa.ba/master i www.fpn.unsa.ba.

Obavijest o nabavci opreme
(Tender br: Eco-zone NP Una/procurement/01) 1. 2. 3. Obavijest o nabavci opreme se odnosi na komponentu gore pomenutog projekta — nabavka opreme za Gorsku slu`bu spa{avanja Lista potrebne opreme je uklju~ena u tendersku dokumentaciju. Zainteresirane strane mogu uzeti tendersku dokumentaciju u Centru za promociju lokalnog razvoja PLOD, Muhsina Rizvi}a 11, Biha}, BiH, izme|u 08:00 i 16:00 h, svakog radnog dana po~ev{i od zadnje objave ove obavijesti. Zadnji rok za uzimanje tenderske dokumentacije je 01.07.2011.godine. Tenderska dokumentacija }e biti predana ponu|a~ima koji pismeno potvrde (npr. e-mailom ili faxom) svoj interes da u~estvuju na adresu naru~ioca/broj faksa navedene ispod. Svaki ponu|a~ mo`e podnijeti samo jednu ponudu i to samo na engleskom jeziku, koji je slu`beni jezik ovog projekta. Samo potpune ponude }e biti razmatrane. Potvrda op}e odgovornosti ponu|a~a biti }e evaluirana na osnovu sljede}ih dokumenta: - Potvrda o pla}enim porezima i doprinosima - Kopija Rje{enja o upisu u sudski registar - Uvjerenje da poduze}e nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom - Uvjerenje da poduze}e nije osu|ivano za djela iz oblasti privrednog prijestupa Svi gore navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci i trebaju biti podne{eni kao originali ili ovjerene kopije. Strani ponu|a~i moraju podnijeti izvje{taj o reviziji (samo relevantni dokumenti izdati od strane dr`avnih institucija, kao potvrdu njihove op}e odgovornosti), koji mora biti pozitivan i izdat od strane priznate me|unarodne revizorske firme. Dokumenti za dokazivanje o ispunjavanju uslova tehni~ke kvalificiranosti: - Referentna lista o obavljenim sli~nim poslovima u zadnjih pet godina, uklju~uju}i iznose ugovora i nazive, brojeve telefona i adrese klijenata

4. 5. 6.

9.

10. Sve ponude moraju biti podne{ene u Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD, Muhsina Rizvi}a 11, Biha}, BiH do 01.08.2011. godine do 16:00 h. Sve ponude podnije nakon toga roka se ne}e uzeti u razmatranje. 13. Javno otvaranje ponuda }e biti obavljeno u Centru za promociju lokalnog razvoja PLOD, Muhsina Rizvi}a 11, Biha}, BiH 04.08.2011.godineu 13:00 h. 14. Za sve ostale informacije molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona: +387 37 220 690 ili e-mail adresu: lorena.felic@plod.ba

46

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine ponedjeljak, 20. juni

OSLOBO\ENJE

Afroditin arhipelag (6)

Poziv glavne PATRONESE
Pi{e: Slobodan STAJI]

Susretanje u vrtu sa fontanom • Neobi~no biranje kormilarke arhipelaga • Vrijeme je nemogu}e susti}i • Kopije iz Ninive i Pergamona
Do~ekala me u malom vrtu s fontanom i nedalekim sun~evim satom. Uz blagodarnost na pozivu, pitao sam i ~emu da zahvalim ovom susretanju. - Po pravilu, svaki na{ gost, petog dana boravka, dobija ovakav poziv. @elim da se bolje upoznamo i da, s vama, podijelim va{e prve utiske. Kako vam se ovdje dopada? - Predivno je i jedino {to mi nedostaje, to je vi{e vremena. - Ne mari. Mi vje~ito susti`emo vrijeme, ali to je Sizifov posao i nikada ga ne}emo susti}i. Samo ono mo`e susti}i nas. Stoga mo`ete biti mirni. I sama bih `eljela da dan traje bar 48 sati, ali to bi se kosilo sa Heliosovim nazorima. Kako se snalazite u na{im hramovima? - Kao riba u vodi. - Pa to je fantasti~no. Vidite, mo`da ste se zapitali i za{to ste ba{ vi bili me|u rijetkim sretnicima, koje smo pozvali na na{ arhipelag, koji godi{nje posjeti svega ~etrdesetak hodoljubnika. Odmah }u

Jedno jutro, u stvari petog dana moga boravka, patronesa mi je uz doru~ak donijela i pisamce u bijelojkoverti. Prvo sam pomislio da, kojim ~udom, neko nije otkrio moj tajnoviti boravak i da mi sada {alje neku poruku. Ali moju radoznalost ubrzo je prekinula djevojka koja ga je i donijela: - To je pismo od prvosve{tenice. - Od one patronese koja vodi bogoslu`enje, upitao sam. - Da, uslijedio je odgovor. - Kako se ona bira? - Svakih {est mjeseci, izme|u nas dvanaest. Dakle, u {est godina, svaka se pola godine nalazi na tom uzvi{enom mjestu. Tih pola godine prvosve{tenica ne samo da predvodi obred dva puta dnevno, nego je i prvame|ujednakim na na{em otoku. Ona je mala gospodarica. Istovjetna je situacija i na tri susjedna, nastanjena ostrva. Tako na cijelom arhipelagu uvijek imamo ukupno ~etiri prvo-

sve{tenice, a trenutno najstarijoj pripada i uloga glavne kormilarke na{eg malog oto~ja. Ona jedino mo`e da obilazi sve otoke, za razliku od nas ostalih koje smo vezane isklju~ivo za svoje ostrvo. Izuzetak su samo tri ~lanice posade brodi}a „Afrodita“ koje bira gla, vna prvosve{tenica, ali i njihov izbor traje samo {est mjeseci. Pri tome gospodarica vodi ra~una da te tri ~lanice posade nikada ne budu sa istog ostrva. Mislim da sam vam dosta rekla i sada vas ljubazno pozdravljam. - Prije odlaska, `elio bih da vas pitam da li ste vi ikadabiliprvosve{tenica. - Nisam, po{to sam na otok stigla tek prije dvije godine i trenutno sam najmla|a. Po redoslijedu, tu ulogu }u preuzeti tek kroz tri i po godine.

Poslije dvije zapa`ene knjige putopisa, „Zeugmine suze“ (tri izdanja) i „Kina, bajkovitazemlja“ koje su dospjele do ~italaca od Mon, treala do Pekinga i od Kaira do Osla i Geteborga, ovih dana iz {tampe izlazi nova knjiga novinara i putopisca Slobodana Staji}a „Afroditin arhipelag“ To je, ustvari, prvi dio triptihona o slavnim `ena. ma, u kojem autor, kroz putovanja od imaginarnog arhipelaga kod Lezbosa, preko Efesa, Istanbula i Atine do Sarajeva, opisuje stvarna i nestvarna susretanja, kao i boravak u jednoj od naj~udesnijih biblioteka, sli~noj onoj u drevnom Pergamonu, koju opslu`uju patronese iz desetak dr`ava. Izme|u ostalog, opisuje i vi|enja sa MelinomMerkuri, NanomMuskuri, MargaretTa~er, SuzanZontag, SvoniHant, JolantomKva{njevski... kao i bliskosusretanje sa HilariKlinton i mimoi|eno sa Tansu ^iler. Autor je, do odlaska u mirovinu, cijeli radni vijek proveo u Oslobo|enju, kao novinar i urednik. Poredbrojnihnovinarskihnagrada, nosilac je i najve}egpriznanjaOslobo|enja, nagrade za `ivotnodjelo„30. avgust“ (1999), te laureatpresti`neme|unarodnenagrade„Sloboda“ (Award Freedom) za 1998. Maja ove godine dobio je i Nagradu za `ivotno djelo Dru{tva novinara Bosne i Hercegovine. Knjiga „Afroditin arhipelag“ bi}e uskoro predstavljena sarajevskoj ~itala~koj publici, a izdava~ je Rabic (telefon 033 659 938). te moj gost. Do mojihodajadoprati}e vas jedna od patronesa. Prvosve{tenica Otoka nekrunisanih vladarki.“ Vrijeme od doru~ka do zakazanog sastanka proteklo je br`e nego {to sam o~ekivao. Prema dogovoru, u pratnji jedne od patronesa, ta~no u nazna~no vrijeme, bio sam pred domom prvosve{tenice.

Predivni utisci
^im se djevojka udaljila, otvorio sam kovertu. Poruka je glasila: „Uz blagodaran pozdrav, pozivam vas da danas, u 18 sati, bude-

NLO - mit ili stvarnost (5)

Sje}anje na budu}nost
Danas jo{ ne znamo od kuda je ta~no do{ao narod Sumera, ali smo upoznati s njihovom superiornom kulturom. Svoje bogove uvijek su tra`ili u planinskim visinama, a kako je Mezopotamija uglavnom nizinsko podru~je, gradili su umjetna brda - zigurate - na koja su smje{tali hramove
Pi{e: Dave R. HEYNECK

Postoje i drugi pradavni tekstovi koje neki NLO entuzijasti interpretiraju u kontekstu ovog fenomena. Mo`da najstariji je svitak papirusa napisanog tokom vladavine egipatskog faraona Tutmozisa III (1504-1450. godine prije nove ere), a kojeg je otkrio profesor Alberto Tuli, jedan od direktora egipatskog muzeja u Vatikanu. U tekstu pi{e da je „... krug vatre stigao sa neba.. . Nije imao glavu, a zadah iz njegovih usta bio je te`ak. Njegovo je tijelo bilo 5 metara (mjere su prevedene u metri~ki sistem) duga~ko, 5 metara {iroko.. . Zatim se spustilo na svoj trbuh.. . Oti{li su do faraona re}i mu.. . Njegovo je veli~anstvo naredilo.. . bilo je istra`eno.. . kako je sve opisano u svitcima papirusa pohranjenim u Ku}i `ivota. Njegovo je veli~anstvo razmi{ljalo o doga|aju. Kada je pro{lo nekoliko dana, broj ovih stvari na nebu se pove}ao. Sjali su na nebu ja~e od samog sunca i

protezali se dalje od ~etiri potpornja nebesa.. . Mo}an je bio polo`aj ratni~kih krugova. Faraonova vojska je s njim na ~elu gledala prema njima.. . Potom su vatreni krugovi oti{li vi{e u nebo...“

Povod za razmi{ljanje
Ezekielov doga|aj opisan 900 godina kasnije prili~no je sli~an opisima iz Tutmozisovih svitaka, pa je bilo nekoliko pretpostavki da je prorok znao za faraonovu pri~u i prilagodio je za svojereligijskepotrebe. Oba slu~aja daju povoda razmi{ljanju, iako se mora biti vrlo pa`ljiv, jer niti Tutmozisovi pisari, niti Ezekiel nisu „u~eni“ za posmatranje nebeskih fenomena. Zaronimo sada jo{ dalje u pro{lost, do drevnog naroda koji je `ivio u dolinama Mezopotamije. Sumerani su, uz egipatsku kulturu, koja skriva tajnu gradnje piramida, jedna od najstarijih civilizacija ~ovje~anstva. Svoju povijest po~eli su bilje`iti upravo u vrijeme kada su i slavni faraoni, sami ili uz „pomo} sa strane“ gradili svoje ve,

Ostaci gra|evina Sumera u Mezopotamiji

li~anstvene piramidalne grobnice, dakle 2.500 godina prije nove ere. Danas jo{ uvijek ne znamo od kuda je ta~no do{ao narod Sumera, ali smo upoznati s njihovomsuperiornom kulturom, koju su nametnuli divljim plemenima do{av{i do Eufrata i Tigrisa. Zanimljivo je da su svoje bogove uvijek tra`ili u planinskimvisinama, a kako je Mezopotamija uglavnom

nizinskopodru~je, gradili su umjetna brda - zigurate - na koja su smje{tali hramove. Astronomija kojom su vladali bila je vi{e nego napredna za ono doba; Daniken ~ak tvrdi da su uspjeli izraditi prora~un Mjese~evih gibanja, koji se od dana{njeg razlikuje za samo 0,4 sekunde. Pored prastaroga epa „Gilgarne{“ za ufologe i poborni, ke Danikenovih teorija najve}a

senzacija Sumera nalazi se zapisana na jednoj obi~noj glinenoj plo~ici. Zapis je prona|en na brdu Kujund`ik, kraj starog grada Ninive, a radi se o prora~unu u kojem se koristio petnaesteroznamenkasti broj. Ta vrijednost, 195 955 200 000 000, senzacionalna je zbogtoga{to ~ak ni Grci, koji su imali vrlo razvijenu matematiku, nisu prelazili 10.000. Sve iznad te brojke smatrano je za beskona~nost. Ve}ina arheolo{kih nalaza sumerske civilizacije i danas je zagonetka. Da li je mogu}e da su se pojavili „bogovi“ okupili oko sebe , divljakeSumerane i prenijeli im jedan dio svog znanja? Ti bogovi nisu imali ljudski oblik, kako se to vidi iz akadskih plo~a i reljefa, a svaki je nosio nekakav simbol povezan sa zvijezdom. Zvijezde su prikazane na sli~an na~in kako bi ih mi danas simboli~ki ozna~ili - no jesu li to doista zvijezde? Iako Daniken tvrdi da se oko tih zvijezda nalaze crte`i koji podsje}aju na planete, rije~ je tek o jednostra-

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 20. juni 2011.

FELJTON

47

1597. 1756.

NA DANA[NJI DAN

Umro holandski polarni istra`iva~ Vilem Barenc dok je poku{avao da prona|e sjeveroisto~ni pomorski prolaz iz Evrope u Ameriku. Po njemu je dobilo naziv Barencovo more na sjeveru Evrope. Dijelove njegovog dnevnika prona{ao je 1871. norve{ki kapetan Karlsen. U }eliji zatvora u Kalkuti ugu{ila su se 123 od 146 britanskih vojnika koje je uhapsio indijski guverner (nabob) Bengala. Zatvor je kasnije postao poznat ka “crna rupa Kalkute“.

Smederevo

slani tre}eg sta novoproklamo ne Narodne skup ne u Fran koj polo`ili 1789.Porazi}icidok ne{tidonele`a nocusustav, {to vasu zakletvu da se ne}e su vi je bio uvod u po~etak Francuske revolucije. gles Liverpul uplo brod va prvi brod je Atlan an. 1819.U enparolukikegradkovajina preplovioviotrajatskiSaokena, Putovanje od ameri~ke Sa (D`ord`ija) lo je 27 dana i 11 sati. fran ki volu onar i }e nuel Si od vo|a cuske 1836.Umro@ozefcusejes,rejedanciOdigraosveFrannik Emare-volucije i osniva~a Jakobinskog kluba. je klju~nu ulo britanski njego Vikto ko vla do 1837.Umrova ne}akakralj VirilijajamjaIV.jeNaslidajeladila ga je smrti 1901. engles bi mi~ar de ulend 1861.Ro|enkarom kiodtiohenom AjFreukeriko Gapomijelio Hopkins, jedan osniva~a na vita nima. Sa holandskim lje Kris ja kmanom, di

1459. Turci zauzeli utvr|eni grad Smederevo, posljednje upori{te srpske srednjovjekovne dr`ave, ~ime je ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanskog carstva.

Dio drevnog Pergamona „prenesen“ je i na Afroditin arhipelag

vam re}i. Da bi neko bio me|u na{im odabranicima, mora to i zaslu`iti. Dakle, da je do sada objavio najmanje dvije knjige posve}eneisklju~ivo`enama, ili dvadeset novinskih ili RTV zapa`enihserijala ili, najzad, da pi{e o nama najmanje dvije decenije. Na{oj centrali u Atini nisu promakli va{i intervjui i serijali o `enama, kako o nekrunisanim vladarkama i slavnimk}erkama slavnih o~eva, tako i feljtoni o bezgre{nim gre{nicama, kao i o neobi~nim poro|ajima. Neke od tih storija prenijeli su i strani listovi. Zatim ste dobili poziv iz Atine, a kada ste jo{ saop{tili da pripremate knjigu o na{em, `enskom rodu, odluka je bila donesena. Trenutno na na{em arhipelagu boravi jo{ samo jedan pisac, i to na Kleopatrinomotoku, koji vi ne}eteposje-

titi, kao {to ni on ne}e posjetiti Ostrvo nekrunisanih vladarki. Jer, prema na{im pravilima, nikada u isto vrijeme, na istom otoku ne mogu boraviti dva na{a odabrana i draga gosta. - Da li sam prvi gost iz Sarajeva kome je ukazana ta ~ast? - Da. Usput `elim da vas upitam i da li ste zadovoljni onim {to ste do sada odabrali. Odgovorio sam potvrdno.

Pisani dragulji
Potom me prvosve{tenica pozvala da u|em u njenu „rezidenciju“ bijelo zdanje u obli, ku slova L. Tri prve prostrane odaje kroz koje smo pro{li bile su ukra{ene knjigama, a u pro~elju svake bio je i mali Afroditin kip. U prvoj prostoriji nalazila se i divno osvijetljena ni{a sa pet vitrina. - U tri

prve vitrine pohranjene su replike najznamenitijih pisanih dragulja, rekla je patronesa. - U prvoj su kopije glinenih tablica iz najstarije biblioteke Bliskog istoka, iz Ninive. U drugoj replike papirusa iz Aleksandrijske biblioteke, uz zapise gr~kog istori~ara Diodora. Kao {to vjerovatno znate, biblioteka Ramzesa Drugog zvala se „Bolnica za du{u“ U tre}oj vi. trini su kopije pergamenata iz ~uvene biblioteke u Pergamonu, jer Grci su papiruse zamijenili pergamentom. U ~etvrtoj je skica ~uvene Biblioteke Apolonovog hrama u Rimu, a u petoj jedna od prvih knjiga uvijenih u ko`u. Dakle, nije replika, ve} original i ~uvamo je kao najve}u svetinju...
(Sutra: I knjigama potreban san)

gu u dr`avnom udaru 1799. kojim je na vlast do{ao Napoleon Bonaparta.

Klara Cetkin

1905. 1923.

1944.bitka u Filipinskom moru u Drugom svjetskom ratu.
Ame bo son ka rao je me~u u jorku [ve|anina ma 1960.prvi bori~kiNjukokser Flojd PatervraIntigenolurautiJonan-u sona i postao kser ji je uspio da titu svjetskog prvaka u te{koj kategoriji. U Argen nu se posli bjegli{tva vratio dnik (1946-55) Do1973.Za predbivti{i predjesjepoje 18 godina izuHuantembru mingo Peron. sjednika novo izabran sep 1973. deri ^e{ke Klaus i Me~ijar dogovor raz ^eho1992.jeLidr`ave.postiigliSlova~ke VaoclavdvajanjuVladimir slova~ke u dvi

1933. Umrla njema~ka revolucionarka Klara Cetkin, ~lan Me|unaje 1929. Nobelovu nagradu za medicinu. rodnog radni~kog Ro|ena ameri~ka knji`evnica Lilijan Helman. pokreta. OrganiProslavila se dramskim djelima koja sadr`e o{zovala je 1907. tru kritiku ameri~kog dru{tva (“Dani koji }e do}i“, “Male lisiPrvu me|unaroce“) i memoarima u kojima je opisala vrijeme makartizma. dnu konferenciju Ubijen meksi~ki revolucionar Fransisko Pan~o `ena. Na njen priVilja, vo|a selja~kog pokreta u revoluciji od jedlog 8. mart je 1910. do 1917. Progla{en je za meksi~kog nacionalnog junaprogla{en ka 1966. Me|unarodnim danom `ena. Porazom japanske flote okon~ana pomorska

Pro{lo je ne{to vi{e od 50 godina od kako je moderni svijet suo~en s fenomenom neidentificiranih lete}ih objekata. Ostaviv{i u na{oj civilizaciji dubok trag, palit }e ma{tu i plijeniti pa`nju i generacija koja }e ovo naslije|e prenijeti u novi milenij. Pola stolje}a od ro|enja NLO, odnosno UFO (Unidentificd Flying Objects) otvara posebnu stranicu na zagonetke o lete}im tanjirima. Prilika je to koju samo vrijeme nudi da se misterij istra`i s odmakom i pa`ljivo prosije od velikih zrna i kukolja gluposti, nedosljednosti i nelogi~nosti te ~isto medijskih i zbog medija izazvanih prevara, kako bi se prona{la fina pra{ina istine; ako postoji. Zbog toga se ova knjiga ne bavi samo konkretnim problemom vi|enja, susreta ili otmica, ve} i povije{}u, socijalnom te kulturolo{kom pozadinom, politi~kim uvjetima, kao i globalnim kontekstom odre|enoga razdoblja. Prevod knjige „NLO - mit ili stvarnost“ ameri~kog nau~nika i spisatelja Davea R. Heynecka objavila je jo{ 1996. godine Zagreba~ka naklada, ali je, i 15 godina kasnije, aktuelna i intrigiraju}a. Oslobo|enje }e donijeti najzanimljivije dijelove ove knjige, koja je u SAD-u i cijelom svijetu izazvala veliki interes, ali je bila i povod za brojne polemike, s osnovnim pitanjem: Ima li, osim na na{oj planeti, `ivota u svemiru? nom mi{ljenju. Nismo, na`alost, u stanju proniknuti u spoznajni kontekst tada{njega ~ovjeka i procijeniti njegovu vizuru svijeta s dovoljnom ta~no{}u. Znamo da nisu bili glupi i da je oduvijek bilo genijalnih pojedinaca ispred svog vremena. Stoga neke neobi~nosti nu`no ne ukazuju na posjetioce iz svemira. Pitanje, ipak, ostaje. Evo jo{ nekolikonavoda iz Danikenove knjige „Sje}anje na budu}nost“ koji djelujudovoljnouznemiruju}e: U Libanonu postoje staklasti komadi}i stijenja, takozvani tektiti, u kojima je doktor Stair, Amerikanac, otkrio radioaktivne izotope aluminija;

Suhe baterije
U Iraku i Egiptuprona|ene su bru{ene kristalne le}e, koje se danas mogu proizvesti samo primjenom cezijeva oksida, koji se dobiva jedino elektro-hemijskim putem;

U Heluanu postoji komad sukna koji je izra|en tako vje{to i fino da bi se danas mogao istkati samo u nekoj prvorazrednoj tvornici koja raspola`e velikim iskustvom i stru~nim znanjem; U bagdadskom muzeju nalaze se elektri~ne suhe baterije koje rade prema galvanskom principu. U tom istom muzeju izazivaju divljenje i elektri~ni elementi s bakrenim elektrodama i nekim nepoznatim elektrolitom; Univerzitet u Londonu posjeduje u svom egipatskom odjelu prastaru kost koja je deset centimetara iznad desnog zgloba stru~no i uredno amputirana pod pravim uglom; U bliskoisto~nom gorju Kohistan jedan pe}inski crte` prikazuje ta~an polo`aj zvijezda koje su one zauzimale prije 10.000 godina. Venera i Zemlja me|usobno su povezane linijama; Na Peruanskoj visoravni prona|eni su ornamenti od platine; U grobu u ^u-^uu (Kina) na|eni su dijelovi opasa~a koji su izra|eni od aluminija; U Delhiju postoji stari `eljezni stup kojem ne mogu nauditi ni fosfor, ni sumpor, ni utjecaj vremena.
(Sutra: Dolazak tanjira)

Berlin

BiH silo tno stanje, 1992.Predsjedni{tvo bilizaprojuglauveloraradnu obaveobjavilo op{tu mo ci i zu. nebo ri Oslobo|enja u 1992.Poslolivnilipo`arudesankon granatiranjaSaarratijevu-izgorje u na ljerij skim i raketnim projekti ma bo skih Srba. ki oslo dio od op ma~kog kto Hansa Mu (89), ko je 2000.Franucusgodosud ra{vic,bouz obraenkatu`bi nje-jejisuviradio u laboratoriji lo ru Au zlo`enje da {e star za sudski proces. Osloba|aju}u presudu protiv njega donio je 1946/47. sud u Krakovu u Poljskoj, gdje je uhap{en poslije rata, a potom pu{ten na slobodu.

1991. Parlament Njema~ke tijesnom ve}inom izglasao premje{tanje prijestonice iz Bona, koji je bio glavni grad Zapadne Njema~ke, u Berlin. Isto~na i Zapadna Njema~ka ujedinile su se u oktobru 1990.

cus ku}a di, sno njena kablovska TV Plus i kanad 2000.Franpostika medijskaKaonalVivennjuodnoska vrikompanija Sigram gle dogovor ujedinje u poslu

jednom 33,7 milijardi dolara, kojim je prakti~no stvorena nova globalna medijska snaga. Skup{tina Srbije usvojila Zakon o jednokratnom porezu na ekstra profit i ekstra imovinu ste~enu kori{}enjem posebnih pogodnosti u vrijeme re`ima Slobodana Milo{evi}a.

Karlo Azeljo ^ampi

2001. 2001. 2002. 2007.

2003. Italijanski predsjednik Karlo Azeljo ^ampi potpisao je zakon kojim je omoVo|a pakistanskog vojnog re`ima, general Pergu}eno petorici vez Mu{araf polo`io je predsjedni~ku zakletvu, italijanskih lidera zamijeniv{i Muhameda Rafika Tarara koji je na toj funkciji figuda se kod kririrao od vojnog udara koji je 1999. izvr{io Mu{araf. vi~nog gonjenja pozovu na imuU eksploziji gasa u rudniku u kineskoj provinciji nitet. Tim poteHeilon|ijang, na sjeveroistoku Kine, poginulo je 115 osoba. zom zaustavljeno je su|enje premiJapanskom ostrvu Ivo D`ima, koje je bilo pojeru Silviju Berpri{te krvave bitke pred kraj Drugog svjetskog luskoniju zbog rata, promijenjeno je ime u Ivo To, saop{tio je japanski Institut korupcije. za geografiju.

48

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON Skup{tina BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina UNA - SANA CANTON Assembly

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva

CANTON SARAJEVO Ministry of Health

Na osnovu ~lana 3. stav 3. Zakona o bud`etima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 19/06), ~lana 22. stav 2. Zakona o izvr{avanju bud`eta Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 08/11), a u vezi sa ~lanom 13. stav 1. ta~ka 14. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 46/10) i Odluke o op{tim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udru`enja koja se finansiraju - sufinansiraju iz bud`eta Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/05), a u cilju zakonitog i transparentnog tro{enja bud`etskih sredstava, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, objavljuje

Broj: 01/2-34-2-1023/11 Biha}, 17. 6. 2011.godine Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 49/05), a u skladu sa Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Slu`be Skup{tine br. 01/21-206/06, rukovodilac Slu`be Skup{tine, raspisuje

za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udru`enja iz oblasti zdravstva sa podru~ja Kantona Sarajevo iz sredstava bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, pozicija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela sredstava neprofitnim organizacijama i udru`enjima iz oblasti zdravstva sa podru~ja Kantona Sarajevo iz sredstava bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, pozicija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo). PRAVO U^ESTVOVANJA Po ovom javnom pozivu pravo u~estvovanja i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovane organizacije i udru`enja na podru~ju Kantona Sarajevo, ~iji su projekti, programi i aktivnosti iz oblasti zdravstva, a koja ispunjavaju op{te i posebne kriterije. NAMJENA SREDSTAVA Sredstva koja budu odobrena udru`enjima su bespovratna. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo }e vr{iti redovan nadzor nad utro{kom sredstava. KRITERIJI U^ESTVOVANJA Op{ti kriteriji: 1. Registracija udru`enja na podru~ju Kantona Sarajevo; 2. Program rada za 2011. godinu sa obrazlo`enjem; 3. Finansijski plan za 2011. godinu; 4. Finansijski izvje{taj za period I — XII 2010. godine; 5. Organiziranost i broj ~lanova udru`enja; 6. Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou; 7. Ekonomska opravdanost projekta koje udru`enje predla`e i provodi. Posebni kriteriji: 1. Projekti i aktivnosti u cilju prevencije bolesti ovisnosti i toksikomanije, 2. Programi i aktivnosti prevencije bolesti i zdravstveno prosvje}ivanje gra|ana; 3. Pru`anja pomo}i osobama sa invaliditetom, bolesnim i bespomo}nim osobama i osobama koje su `rtve nasilja; 4. Edukacija i zdravstveno prosvje}ivanje mladih u cilju o~uvanja i unapre|enja vlastitog zdravlja i zdravlja drugih, kroz odgovaraju}e projekte, promocije zdravlja i manifestacije mladih i njihove educiranosti u pogledu o~uvanja zdravlja, kao i pru`anje zdravstvene i druge pomo}i; 5. Razvoj i unapre|enje proizvodnje ortopedskih, tiflotehni~kih i drugih pomagala za osobe sa invaliditetom i njihova nabavka; 6. Saradnja sa dr`avnim institucijama, humanitarnim i drugim organizacijama u cilju obezbje|enja pomo}i za razvoj i unapre|enje civilnog sektora zdravstvene slu`be; 7. Aktivnosti i uklju~ivanje {to ve}eg broja invalida u rad udru`enja. OCJENA PRIJAVA Prijave koje ne ispunjavaju op{te i posebne kriterije za u~estvovanje iz ovog poziva ne}e se razmatrati. Svi dokumenti koji se predaju kao dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih kriterija iz ovog poziva moraju biti original ili ovjerena fotokopija. Ocjenu i rangiranje prijava pristiglih na ovaj javni poziv vr{it }e Komisija koju }e imenovati Ministar zdravstva Kantona Sarajevo. PODNO[ENJE PRIJAVA Prijava na javni poziv se podnosi u pisanoj formi na obrascu za prijavu projekata za finasiranje/sufinansiranje iz bud`eta Kantona Sarajevo, sa dokazima o ispunjavanju op{tih i posebnih kriterija, a isti se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ul. R. D`. ^au{evi}a 1, Sarajevo, soba broj 33. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijave se dostavljaju na protokol Kantona ili po{tom na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udru`enja — ne otvaraj“. Javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama Dnevni avaz i Oslobo|enje. Rok za podno{enje prijava je petnaest dana od dana objavljivanja, zaklju~no sa 4. 7. 2011. godine. Nepotpune i neblagovremeno podnese prijave ne}e se razmatrati.

J AVNI P O Z I V

za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bi Skup{tine 1) Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove........................................................1 izvr{ilac Opis poslova i zadataka: - obavlja poslove tehni~kog sekretara za predsjedavaju}eg, zamjenike, predsjedavaju}eg Skup{tine i sekretara Skup{tine, - priprema podsjetnike i druge akte za predsjedavaju}eg, zamjenike predsjedavaju}eg i sekretara Skup{tine, - prima, zavodi, razvodi, razdjeljuje i arhivira po{tu, - prima skup{tinske materijale od stru~ne slu`be Vlade Unsko-sanskog kantona, - poslovi kancelarijskog i arhivskog poslovanja, - rukovo|enje ure|ajima za kopiranje, umno`avanje i uvezivanje, - obavlja i druge poslove po nalogu sekretara. Posebni uslovi za obavljanje poslova - zavr{ena gimnazija ili druga srednja {kola, - godina dana iskustva, - poznavanje tehnike i rada na ru~unaru - polo`en stru~ni ispit Pored posebnih uslova, kandidati moraju ispunjavati i op}e uslove za obavljanje poslova i to: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je punoljetan - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta - da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutra{njoj organizaciji Slu`be - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Uz prijavu na oglas, kandidati trebaju prilo`iti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - diplomu - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o radnom sta`u u struci - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH - ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta nisu obavezni i bez tih dokaza prijava }e se smatrati urednom i kompletnom. Nakon prijema namje{tenika u radni odnos, isti je obavezan dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Ukoliko primljeno lice ne dostavi dokaz da ima zdravstvenu sposobnost, na njegovo mjesto }e se primiti slijede}e lice sa liste uspje{nih kandidata. Dokumentacija se prila`e u orginalu ili ovjerena kopija. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Slu`ba Skup{tine Unsko-sanskog kantona — Komisija za provo|enje javnog oglasa, Ul. Alije \erzeleza br. 6 sa naznakom „Javni oglas — ne otvaraj“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sekretar Skup{tine Unsko-sanskog kantona Zibija Musli} Bibanovi}, dipl. prav.

JAVNI O G LAS

web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: mz@mz.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
POSLOVNO-kancelarijski prostor 33m2, B. \ur|eva, 700 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor kod kina Tesla, 1 sprat, 74m2, 1.300 KM. Mob. 062/907831. IZDAJEM namje{ten stan 56m2, 3 sprat, paromlinska, 300 KM. Mob. 062/907-831. DVOSOBAN stan, C faza, Alipa{ino, 2 kat, 59m2, namje{ten, 300 KM+re`ije. Mob. 066/801-737. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223-710. IZDAJEM stan 100m2 u sklopu stana 40m2 poslovni prostor biro-kancelarija, ^. Vila-Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Ba{~ar{ija. Mob. 061/745-525. IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, 64m2, ^engi} Vila, centralno grijanje, studentima, kod Merkur centra Otoka. Mob. 065/294-840. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM praznu garsonjeru 200KM kod velikog parka. Mob. 062/908-901. IZDAJEM sobu mu{karcu kod Socijalnog. Tel. 033/659-895, 062/943-021. IZDAJEM jednoiposoban stan na Trgu solidarnosti, renoviran, ugradbena kuhinja, balkon, kablovska, 380KM+re`ije. tel. 061/553-121. IZDAJEM u centru uredan prazan stan 70m2 sa parking mjestom na M. Dvoru. tel. 061/146-298. IZDAJEM namje{ten stan 50m2, Ferhadija. Mob. 033/204-086. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM ku}u cca 300m2, ul. Trebevi}ka, stambeno poslovna i sl, dvori{te, gara`a (daljinsko upravljanje), mogu}a je svaka vrsta dogovora. Tel. 061/161-790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednosoban stan konforan, Hrasno — Malta, na du`e vrijeme, namje{ten, centralno, kablovska, internet. Tel. 033/219260 i 062/296-347. IZDAJEM poslovne prostore za razne namjene na vi{e lokacija. tel. 061/156-262. IZDAJEM jednoiposoban komforan stan, na du`e vrijeme, kod hotela Grand. Mob. 061/211-945. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, blizu studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. LIJEPO namje{ten stan 65m2, poseban ulaz, pris tup in ter ne tu. Tel. 538-364, 061/527-254. JEDNOSOBAN stan, Obala, kod Drvenije mosta, 300 KM. Mob. 061/905-212. NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. IZDAJEM poslovni prostor u centru, opremljen. tel. 061/385-009. NAMJE[TENA garsonjera, samici-samcu, blizu Centra. Mob. 061/358-772. NAMJE[TEN trosoban stan, za studente ili studentice, Olovska. Mob. 062/878-502. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZ DA JEM po slo vni pros tor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712. KOD Vije}nice, Babi}a ba{ta, izdajem garsonjeru namje{tenu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2, ^emalu{a 4, centar strogi. Mob. 061/205235. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa ga ra`om i par kin gom, Se dre nik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM jednosoban namje{ten na ^. Vili, X sprat, sun~an, tel, kablovska, inter, renoviran. Tel. 061/715-607 i 062/942-142. IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksuzno na mje {ten, s.B.Ba {a gi}a 500KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM u centru, Alipa{ina kod Rajfhajzen banke namje{ten apartman za jednu osobu, 500KM. Tel. 061/205-235. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2 kod Vatre, Ul. ]emalu{a 4. Tel. 061/205-235. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. ILID@A, centar, dvosoban namje{ten, centralno, adaptiran, dvjema studenticama ili zaposlenim, 200KM po osobi. Mob. 061/999981. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine
PRODAJEM na M. Dvoru, Kotromani}eva, 116m2, II sprat + 2 gara`na mjesta. tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Lovca, ul. Petrakijna 106m2, II sprat, odli~an. tel. 061/205235. PRODAJEM na M. Dvoru, Valtera Peri}a 3/IV, 100m2, odli~no stanje, 75000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2 jednoiposoban sve novo, Ul. Tina Ujevi}a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM Grbavi~ka 90m2 eta`no grijanje, sve novo, 100.000 eura. tel. 061/205235. POSLOVNI prostor od 30m2 u hrasnom, P.C. Mali robot na I katu, centralno grijanje, 2.400KM/m2. mob. 033/711-666. POSLOVNI prostor na Grbavici, ul. Radni~ka, 20m2, mokri ~vor, plin, 58.000KM. Mob. 062/295-919. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja Lipa 53m2, renoviran, ekstra stanje, 110.000KM sa novim stvarima. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Isto}nom Sarajevu, Tilava vikendica 70m2 + 1500m2 oku}nice, struja, voda, asfalt. tel. 061/205-235. PRODAJEM ku}u u Had`i}ima sa oku~nicom, cijena po dogovoru. Tel. 0337420-319 i 521-187. PRODAJEM stambenu - vikend ku}u cca 100m2, sa 1.600m2 vrta, sa izuzetnim sadr`ajima, poto~i}, mosti}i, fontane, lampinjoni i dr. Sve za cijenu od 75.000 eura. tel. 033/651-470 i 061/188-872. PRODAJEM u Kiseljaku put prema Lepenici, vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice, ljetnikovac, bazen, eta`no grijanje, 30.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Vogo{}i dvosoban stan 54m2 + balkon, stan je kao nov i djelimi~no namje{ten sa potpuno novim namje{tajem. tel. 062/386-345. PRODAJEM stan bez posrednika povoljno Ul. Avde Jabu~ice, mo`e zamjena za Trebinje. tel. 033/810-572, 061/438-855. PRODAJEM stan povoljno u Hrasnici 54m2. Tel. 062/229-677. PRODAJEM jednosoban adaptiran useljiv stan 40m2, M. Dvor. Tel. 061/715-543. PRODAJEM jednosoban stan renoviran 38m2 + balkon, centr. grijanje, V sprat, dva lifta, Ul. Aleja Lipa, Hrasno. Tel. 061/838055. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM zemlji{te na Dobrinji 5 — Ned`ari}i, 5359m2. Tel. 061/209-930. PRODAJEM na Ilid`i-Plandi{te, Ul. Bosanski ljiljana 17 kod nove d`amije, 150m2, 150m2 oku}nice, papiri uredni 1/1. Tel. 062/319-563. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te Gunjani (Tar~in-Kre{evo) 1066m2 uz potok pitke vode. Tel. 033/453-607. PRODAJEM na Poljinama 2847m2, struja, voda sa gra|evinskom dozvolom. Tel. 061/608-962. PRODAJEM lijepa bosanska ku}a sa avlijom i terasom, cijena 105.000 eura. tel. 239910. PRODAJEM dvosoban stan u centru studenticama, zaposlenim djevojkama. Tel. 033/442-331. PRODAJEM povoljno dvosoban stan 54m2, 1 sprt, na Grbavici. Mob. 061/157-348. PRO DA JEM ku}u na Ba{~ar {i ji. tel. 061/199-845, 665-845. PRODAJEM manji stan 30m2 Ul. Aleja lipa- Malta. Tel. 033/219-260, 062/296-347. POLJINE 2.840m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608-962. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori}noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM u centru, Ul. Kaptol 2, 79m2, trosoban, plin, podesan i za kancelarije. Tel. 033/617-382, 062/611-596. PRODAJEM na Grbavici 33m2, I sprat, jednosoban, balkon, dvostrano orjentisan. Tel. 062/156-882. PRODAJEM na Grbavici 53m2, III sprat. tel. 061/709-751. PRO DA JEM gar so nje ru no vo gra dnja 36m2, VIII sprat Ne|ari}i, cijena 57000 KM. Tel. 061/509-259. PRODAJEM stan na D. Malti 72m2, dva mokra ~vora, III sprat. Tel. 521-362. PRODAJEM u Pofali}ima ku}u sa dva trosobna stana, posebni ulazi, 441m2 oku}nice. Tel. 062/439-329, 066/430-574. PRODAJEM zemlji{te 4.000m2, Gornji Vele{i}i, 3km od `eljezni~ke stanice. Mob. 062/146-565. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM stan u Ne|ari}ima novogradnja 59m2, ci je na 1500KM/m2. Tel. 061/509-259. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183171.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stan 80m2 na Dobrinji 2. tel. 063/821-193, 062/531-523. PRODAJEM trosoban stan I kat, terasa, dvori{te, ostava, klima, kamin, Katedrala. tel. 061/349-177. KU]A sa 4 stana, posebni ulazi, mo`e pojedina~no, 1100-1200/m2. Mob. 062/878-502. PRODAJEM vikendicu u Rakovici, dva objekta extra sre|ena, cijena 130.000 KM. Tel. 033/538-798. VIKENDICA, Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 538-798. STAN na Logavinoj, 51m2, skoro adaptiran, (mogu 2 rate), 135.000 KM. Mob. 061/245900. GRBAVICA, [oping, troiposoban stan 85m2/2.000 KM, renoviran, sa gara`om. Tel. 617-742, 061/964-797. PRODAJEM u strogom centru stan 100m2, II sprat, balkon sve novo. tel. 070 210-971. PRODAJEM stan 40m2, II kat sve novo strogi centar. Tel. 070/210-971. JEDNOSOBAN 30m2, konforan, centralno grijanje, Malta — Hrasno i trosoban novogradnja, Isto~no Sarajevo. Tel. 033/219260 i 062/296-347. PRODAJEM u \enovi}ima 100 metara od mora stanovi od 20-60m2, cijena od 900 eura/m2. Tel. 061/205-235. STAN u ulici Muse ]azima ]ati}a br. 16, 105m2, rtoiposoban. tel. 033/533-828 i Mob. 061/984-073. PRODAJEM ku}u sa 6 dunuma zemlje i vo~njakom uz asfaltni put i svim priklju~cima sa gara`om i podrumskim prostorijama u Zoviku op}ina Had`i}i, 20km od centra Sarajeva. Mob. 061/527-621 i 062/529-466. PRODAJEM stan 121m2, 2500KM/m2, centar-Dalmatinska, vp. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 kod Doma armije i dvoiposoban 67m2 na Dolac Malti. Tel. 033/445-371. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. PRODAJEM povoljno stan, 54m2, I sprat, na Grbavici, ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157348. STAN 60m2, III sprat, ul. Avdage [ahinagi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM na Grbavici-[oping troiposoban stan 85m2, 2100KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964-797. PRODAJEM ku}u i 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Tel. 033/691-161, 061/364597. SKENDERIJA, nova zgrada, namje{ten jednosoban stan 42m2, et. grij. ogra|en balkon. Mob. 061/352-112. PRODAJEM stan 60m2, ul. Ferhadija br. 31. Cijena po dogovoru. Mob. 061/509-120. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM kvalitetno adaptiran stan 57m2, I kat, ul. A. B. [imi}a. Mob. 061/200993. PRODAJEM trosoban stan 77m2, Alipa{ino polje C faza, Ul. Bosanska BRIJE[]E, povoljno prodajem ku}u sa 3 stana ili mijenjam sporazumno za stan. Mob. 061/350-448. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. PRODAJAM eta`irana dva stana u centru sa ba{tom. Mob. 061/133-883. TROSOBAN stan, centar Zenice i vikendica na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru, 54m2, tek adaptiran, odmah useljiv. Mob. 062/814-279. ALIPA[INO polje, prodajem namje{ten ~etverosoban stan, 5 kat, 2 lifta, balkon. Mob. 061/167-930. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva odgovaraju}a. tel. 070210971. MIJENJAM stan 40m2 sve novo za straiju ku}u od Stona do Dubrovnika. Tel. 070210971. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJA
PRODAJEM stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva 4, zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM jednosoban adaptiran stan 44m2 u Sarajevu, Ul. Adema Bu}e 7/3, cijena 35.000 eura ili mijenjam za odgovaraju}i u Trebinju, E-mail: nvulic62@gmail.com Tel. 065/369-847. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar - Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. RAKOVICA, prodajem ku}u 10x12 pr. sp. pot. sa 1200m2 zemlji{ta i sremskim bunarom pun vode, cijena po dogovoru. Mob. 062/649-825. PRODAJEM stan, Zagreba~ka 2d, 64m2, cen. grij. 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan u Neumu, do hotela Sunce, 44m2 sa terasom 40m2. Tel. 062/917704. STAN 82m2, V.P. 85m2, I kat, centar. Mob. 061/299-911. GRA\EVINKI plac 1.800m2, 5.000m2, 3.000m2, Ned`ari}i. Mob. 061/299-911. KU]A, Kova~i, 150m2, bara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN u ul. Kranj~evi}evoj, 70m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN u ul. Ferhadiji, 105m2, III sprat. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, 100m2, Hrasno. Mob. 061/299-911. POSLOVNI PROSTOR, 150m2, 180m2, 40m2, centar. Mob. 061/299-911. STAN, ul. Mar{ala Tita, 147m2, 121m2, 123m2. Mob. 061/299-911. STAN, 64m2, II kat, ul. Radi}eva, centar. Mob. 061/299-911. STAN, 57m2, I kat, H. Idrizova, centar. Mob. 061/299-911. STAN, Ci gla ne, 82m2, ga ra`a. Mob. 061/299-911. STAN 66m2, IV kat, ul. Patriotske lige, centar. Mob. 061/299-911. PRODAJEM stan 80m2, 4 sprat, Ul. Kulovi}a. Mob. 061/225-164. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483561. GARA@A - Kranj~evi}eva ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. PRODAJEM dvoiposoban stan 66m2, ^engi} Vila 2, kod Merkur centra, otoka, cen. grij. VP. Mob. 066/488-818. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo~njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. PRODAJEM stan, strogi centar, 64m2, IV sprat, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. DOLAC Malta, jednosoban stan 37m2, ul. Ferde Hauptmana, V sprat, 75.000 KM. Tel. 061/890-979. PROAJEM ili izdajem stan 141m2, ravne Ciglabe. Mob. 063/419-296. PRODAJEM stan dvoiposoban 66m2, X kat preko puta TV Sarajevo. Tel. 033/543-954.

POTRA@NJA
UNAJMLJUJEM garsonjeru u Sarajevu, u`i dio grada od Grbavice do Ned`ari}a. Mob. 063/284-636. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619179. AGENCIJI potrebno vi{e namje{tenih i praznih stanova za iznajmljivanje. Tel. 061/437732, 033/203-127. HITNO unajmljujemo veliki, luksuzan stan, cca 150 - 200m2, (u`i dio grada, centar, Grbavica ili M. Dvor). Objekat mora biti bovije gradnje. Tel. 061/161-790, 033/263190, dinatt80@hotmail.com. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan 64m2, ^engi} Vila, kod Merkur centra, Otoka, studentima. Mob. 065/294-840. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru studenticaama ili zaposlenom bra~nom paru. Tel. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, internet, kablovska, strogi centar, zgrada, cijena po dogovoru. Tel. 062/621-622. CENTAR, zgrada Papagajka, namje{ten konforan jednosoban stan, centralno grijanje, lift, VI kat, balkon, 500 KM. Mob. 061/247-777. IZDAJEM stan 105m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60m2 — Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573-460. IZDAJEM namje{ten stan 80m2 ekstra, M. Dvor kod Holidey inna. Tel. 061/897-959. IZDAJEM gara`u na Grbavici. tel. 611-519. IZDAJEM sobu u centru. tel. 063/821-193, 062/531-523. IZDAJEM namje{tene stanove: Grbavica I-48m2, ^engi} Vila-64m2, ciglane-52m2, studentima. Mob. 066/488-818. IZDAJEM stan u Brije{~u, Ul. Brezanska ~ikma 7. Tel. 033/672-946, 062/670-485. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170-254. POSLOVNI prostor u centru, ul. Ejupa Ademovi}a — kod Galije, 60m2, 2. prostorije+kuhinja+mokri ~vor, plinsko eta`no, klima, alarm, 700KM. Mob. 061/526-243. GRBAVICA, ul. Splitska, poslovna zgrada na IV spratu, svaki sprat 106m2, sopstveni parking za 5-6 auta, alarm, klima, interfon. Mob. 062/295-919. NAMJE[TEN kancelarijski prostor na Gornjim Ciglanama, ukupne povr{ine 170m2, na 2 eta`e, 7 kancelarija, 2.500KM. Tel. 033/711-665. POSLOVNI prostor, kan. tipa, Stup u krugu Energoinvesta, 700m2, tri eta`e, svi dogovori. Mob. 062/334-371.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLA DI VO DE, pro da jem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969-387. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969-387. TROSOBAN, Mojmilo, Olimpijska, 4 kat, 72m2, 800 eura/m2. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN, ^. vila, I. Engela, 4 kat, 34m2, cen. grij. 65.000 KM. Mob. 066/801737. KU]A u Vogo{}i-Blagovac II, na placu od 947m2, papiri uredni, 130.000 KM. Mob. 066/801-737. PLAC u Zabr|u i devastirana ku}a, papiri uredni, 50.000 KM. Mob. 061/320-439. KU]A, Lu`ani sa 700m2 oku}nice, 300.000 KM. Mob. 061/177-556. BREKA, 2 sprat, 78m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. KU]A, Pofali}i, sa 300m2 oku}nice, 2 eta`e, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. DONJA Vogo{}a, uz rijeku Bosnu, 1500m2 oku}nica, ku}a, 2 eta`e, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. POLJE, 70m2, u dobrom stanju, 8 sprat, 1.300 KM/m2. Mob.061/177-556. LOGAVINA, 45m2, jednoiposoban, 53.000 eura. Mob. 061/177-556. S. KOLONIJA, stan u 3 nivoa, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. ILID@A-Lu`ani, 57m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. ^. VILA, 78m2, 14 sprat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/177-556. NED@ARI]I, novogradnja, 66m2, dvosoban, 13 sprat, balkon, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. IVAN^I]I, iza Srednjeg, plac 3.500m2, uz potok, 17.000 KM. Mob. 061/702-881. G. POLJE, nedovr{ena ku}a, pr+sp i 2000m2 zemlje, uz put, gra|. dozvola, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. HRASNO, 38m2, 2 sprat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. DOBRINJA C5, trosoban, 70m2, 1 sprat, 2 balkona, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. ZEMLJI[TE 1.360m2 kod nove d`amije na Plandi{tu, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. S. KOLONIJA, ku}a u nizu 3 nivoa, ba{ta, gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/170-254. ILID@A, nova zgrada u Pejtonu, 51m2, prizemlje, cen. grij. 1.600 KM/m2. Mob. 061/702-881. CENTAR, Pru{~akova, 85m2, 1 sprat, sre|en, 210.000 KM. Mob. 061/702-881. CENTAR, La Benovalencije, kod BBI, 83m2, 2 sprat, 2 balkona, 240.000 KM. Mob. 061/702-881. M. DVOR, 46m2, 3 sprat, jednosoban, 2.200 KM/m2. Mob. 061/702-881. HRASNO, M. Preloga, 74m2, 1 sprat, 2 balkona, cen. grij. 145.000 KM. Mob. 066/801711. HRASNO, P. Ribar, 53m2, 6 sprat, renoviran, balkon, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 066/801-711. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, 2 sprat, balkon, 80.000 KM. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, 34m2, 6 sprat, 2 lifta, cen. grij. 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, 60m2, 7 sprat, balkon, klima, 1.500 KM/m2. Mob. 061/702881. DOBRINJA C5, E. Cocali}a, 1 sprat, useljiv, 36m2, 58.000 KM. Mob. 065/819-136. DO BRI NJA V, S. Fi li po vi}a, 7 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, Muvekita, 3 sprat, dvoeta`ni, adaptiran stan 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, Radni~ka, VP, stan 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. KOVA^I]I, Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. MARIN DVOR, V. Peri}a, 2 sprat, potrebna adaptacija, 123m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. OTES, Ote{kog bataljona, 6 sprat, useljiv, 77m2+gara`a 17m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. MEJ TA[, ul. Mej ta{, adap ti ran, VP, 59m2/2.700 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 39m2, 67.000 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 59m2, 97.000 KM. Mob. 065/819-136. MALTA, A. Benca, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. KU]A u nizu, Aerodromsko naselje, A. Andre je vi}a, 3 eta`e, use lji va+ga ra`a+oku}nica, 170.000 KM. Mob. 065/819136. DEVASTIRANA ku}a, Trebevi~ka, plac 250m2+gara`a, 79.000 KM. Mob. 062/334371. DVA poslovno-skladi{na prostora, Stup, 139m2 i 64m2, 1.350 KM/m2. Mob. 062/334371. KU]A dio dupleksa, 69m2 sa oku}nicom, vratnik, Rami}a sokak, nema prilaz autom, 65.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A na 4 eta`e, butmir, B. Hasanovi}a, 620m2+dvori{te 650m2, 3 zasebna stana, cen. plin, 320.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJE 11.000m2+ku}a u Osjeku, mo`e i u parcelama, 35 KM/m2. Mob. 062/334371. STAN 74m2, Dobrinja, K. Prohi}a, dobro stanje, cen. grij. VP, 110.000 KM. Mob. 062/334-371. CENTAR, Had`iidrizova, AU gradnja, 103m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2, potrebna adaptacija. Mob. 062/334-371. KU]A 95m2 na sprat+250m2 ba{te, Bjelave, ul. Behar, cen. plin, 155.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 1,7 do 4 dunuma, cijena od 45.000 do 85.000 KM po dunumu. Mob. 062/334-371. VIKEND ku}a, Gladno polje, kod Mostarskog raskr{}a, 200m2+1400m2 zemlje, 100.000 KM, hitno. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Hrasno, trg heroja, 61m2, 275.000 KM, bez ulaganja. Mob. 062/334-371. KU]A u Ned`ari}ima kod pe ni ja, 200m2+1000m2 ure|enog dvori{ta, 450.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN 55m2+balkon, 1 sprat, Mojmilo, dobro stanje, dvostran, 99.000 KM. Mob. 062/334-371. CENTAR, K. Tvrtka, 5 sprat, bez lifta, 101m2 (stvarnih 125m2), cen. plin, balkon, sre|en, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor 20m2, Dobrinja, N. Pozderca, adaptiran, bio frizerski salon, 50.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA 2.600m2, gradska voda, kancelarija, 16 KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A, Mi{evi}i, 500m od granapa, 410m2, na 4 eta`e, 2 duple gara`e+500m2 zemlje, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA-{uma, Kobilja~a, ulaz sa asvalta, 3.700 KM, 42.000 KM. Mob. 062/334-371. STANOVI u Tibri Pacific, Ned`ari}i-Nukleus, od 36-68m2, od 1.470 sa PDV-om do 1.650 KM+PDV. Mob. 062/334-371. STAN 43m2, novogradnja, Kova~i}i, 1 sprat, 3.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, Jo{ani~ka, dvoeta`ni stan 112m2, 3 sprat, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92m2, 2 balkona, 800 eura/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, 1 sprat, 77m2+2 balkona, useljiv, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. JEZERO, ul. P. lige, 2 sprat, 64m2, useljiv, 2.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. SKEN DE RI JA, no vo gra dnja, 1 sprat, 118m2+2 gara`e+ba{ta, luxuzno, 3.660 KM/m2. Mob. 062/907-831. ODOBA[INA, 1 sprat, 63m2, useljiv, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Blagovac 1, 2 eta`e+980m2 oku}nice, vl. 171, 100.000 KM. Mob. 062/907-831. CENTAR, M. Todorovi}a, prizemlje, 31m2, potpuno adaptiran, 2.700 KM/m2. Mob. 062/907-831. KO[EVSKO brdo, B. Begi}, VP, 58m2, dvoiposoban, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54m2, balkon, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. ALIPA[INA ulica, 1 sprat, 80m2, balkon, 220.000 KM. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, 3 sprat, 56m2+2 balkona, adaptiran, 1.450 KM/m2. Mob. 062/907-831. ^. VILA, F. Hauptmana, 38m2, 5 sprat, lift, cen. grij. adap ti ran kom ple tno, 1.850 KM/m2. Mob. 062/907-831. A. POLJE, Trg Zavnobiha, 3 sprat, 80m2, balkon, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. PRODAJEM stan 65m2 na Alipa{inu, Trg Me|unarodnog prijateljstva, VI sprat. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom, trg Heroja, 65.000 KM i 45m2, 85.000KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom, ul. Azize [a~irbegovi}. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 38m2 na Grbavici, Kova~i}i, I sprat i 36m2 u Hrasnom V sprat. Mob. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na ^ar{iji ul. Bravad`iluk i 140m2 kod Parku{e i ku}u na Kova~ima. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 59m2 u hrasnom, Trg Heroja, III sprat i 53m2 u [opingu, II sprat. Mob. 065/021-556.

51

ZEMLJI[TA u okolini Sarajeva, Radava — Bukovik. Mob. 061/299-911. STAN centar, ul. Patriotske lige, 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. ferhadija, 105m2, III kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Had`i Idrizova, 57m2, I kat i 105m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Radi}eva, 64m2, II kat. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, ul. Mar{ala Tita, 147m2 i 121m2. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, centar, 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. KU]A, Kova~i, 150m2, gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN, centar, breka, 96m2, II kat, ul. Ismeta Mujezinovi}a. Mob. 061/299-911. VI[E gra|evinskih placeva na podru~ju grada od 300m2 do 5.000m2. Mob. 061/299911. STAN, Vi{njik, 32m12 V.P. Mob. 061/299911. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. RAKOVICA, plac kod d`amije, 1.400m2, 22.000 KM. Mob. 066/680-100. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. NEUM Tiha Luka, Dalmatinska 9, prodajem ku}u sa gara`om, 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 033/442-127. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, pro da jem ili mi je njam za ma nji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781.

HRASNO, A. lipa, 8 sprat, 52m2/2.200 KM. Mob. 061/320-439. DOBRINJA C5, L. Pastera, 2 sprat, 68m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. CEN TAR kod Par la men ta, 2 sprat, 81m2/2.600 KM. Mob. 061/320-439. ^. VILA, 11 sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. M. DVOR, V. Peri}a, 1 sprat, 138m2, 380.000 KM. Mob. 061/320-439. A. POLJE, Trg me|. prijateljstva, 6 sprat, 70m2/1.600 KM. Mob. 066/801-737. STAN 74m2, M.].]ati}a, 1 sprat, useljiv, 205.000 KM. Mob. 066/801-737. CENTAR, D. Ozme, 4 sprat, adaptiran, sve novo, 136m2/2.800 KM. Mob. 066/801737. CENTAR, Vrazova, prizemlje, 84m2/2.900 KM. Mob. 061/320-439. A.POLJE, N. Smailagi}a, 6 sprat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. ^. VILA, D`. bijedi}a, 13 sprat, 57m2, 113.000 KM. Mob. 061/320-439. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, VP, adaptiran, 43m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, kod Katedrale, Petrakina, 1 sprat, 113m2, 270.000 KM. Mob. 066/801737. ^AKALU[A ~ikma, 1 sprat, adaptiran, 90m2, 250.000 KM. 066/801-737. MARIN dvor kod Holideina, 1 sprat, 106m2/2.800 KM. Mob. 061/320-439. STAN, A. polje, 2 sprat, 77m2/1.600 KM. Mob. 066/801-737. KO[EVO, M. [najdera, 3 sprat, 21m2, 60.000 KM. Mob. 061/320-439. DOBRINJA, N. Pozderca, 80m2, 1 sprat, 120.000 KM. Mob: 066/801-737. CENTAR, potkrovlje, 32m2, 95.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, Vrazova, 2 sprat, 59m2/2.800 KM. Mob. 061/320-439. KO[EVSKO brdo, Z. D`umhura, VP, 31m2/2.000 KM. Mob. 061/320-439. KO VA^I]I, Lju bljan ska, VP, 55m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. ^EN GI] vi la, D`.Bi je di}a, 2 sprat, 82m2/1.900 KM. Mob. 066/801-737. HRA SNI CA, E. Sa raj ki}a, 3 sprat, 77m2/1.200 KM. Mob. 061/320-439. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 54m2, 100.000 Km. Mob. 061/320-439.

PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. KU]A Abdusthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari pla ca, svi pri klju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. PRODAJEM stan 65m2, ul. Kulovi}eva br. 8 (kod hotela Bosna). Mob. 063/589-315. VIKENDICA-Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 033/538-798. STAN 71m2, Mejta{-Centar. Mob. 061/251367. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM stan na Mejta{u 88m2 exstra na mje {ten, ga ra`a, 230.000KM. Tel. 061/156-262. PRO DA JEM stan u no vom Sa ra je vu 86m2+15m2 verande, austrugarska gradnja, sre|en, 195.000KM. tel. 061/489-542. PRODAJEM stan na Vracama 50m2 u novijoj zgradi, sre|en, 110.000KM. tel. 061/156-262. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211303. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adap ti ran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}iUgorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. TROSOBAN stan 96,5m2, veranda 10m, 1 sprat, dvori{te, parking, plin, Centar. Mob. 065/170-445. STAN, ^engi} Vila, ul. D`emala Bijedi}a, 54m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Novo Sarajevo, 82m2, II kat, zgrada [ipada. Mob. 061/299-911.

NAMJE[TAJ
KOMODA velika, dvodjelna (slavonski hrast) sa motivima. Mob. 063/451-163. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TEHNIKA
PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar, 200l, Gorenje. Mob. 061/812-233. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM laptop nov. tel. 063/405-549. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSTALO
PRODAJEM dva Lipicanera konja (kobile) bijele i ko~ija velika i mala, kompletna oprema, cijena po dogovoru. Tel. 033/536-915 zvati od 8 do 16 sati RVI STARI GRAD.

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne `enske osobe, 24 sata, stan, hrana i plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA frizerka sa iskustvom i manikir djevojka. Tel. 063/076-228.

POSLJEDNJI POZDRAV

BERISLAV HAFNER

VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {to ko vi ma, po vo ljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PILAD doma}ih koka nosilica i italijanskih jarebi~arskih, zlatnih i srebrenih. Mob. 061/206-345. @IVE gage i gliste za lov smu|a o pastrmke. Mob. 061/206-345. PRO DA JEM an ti de cu bit du {ek. Tel. 033/458-599. PRODAJEM KPT mjera~ kompresije sa 200 kartina, novu Bo{ pumpu za Fap 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184 a {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553865, 061/895-017. PRODAJEM TV Philips 42 cm ekran, odli~an, 50KM. Tel. 065/572-966. PRO DA JEM staj sko |u bri vo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184 a {irina {tampe 180. Tel. 033/553-865, 061/895-017. PRODAJEM mini kompresor za pumpanje auto guma. Priklju~an na 12 volti, cijena 20 KM. Mob. 061/709-772. PRODAJEM bakarne predmete, slu`e za dekoraciju restorana, vila, ku}a i dr. ibrik visok 170cm, }up visok 100cm, okrugli {titovi. tel. 061/709-772. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906-914. PRO DA JEM pe le ne za odra sle br.3, 30kom/20KM. Tel. 033/612-776. PRODAJEM grobnicu na Barama, katoli~ka parcela. Tel. 061/912-574. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profesionalne, veli~ina 44-46. Mob. 061/906-914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. MALI traktorski strug 500W za hobi obradu drveta, njema~ke marke Interkrenn, malo kori{ten, 400 KM. Mob. 061/956-845. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM pi{tolj Valter, 6,35mm, imaoci dozvole. mel. 061/812-233. CIRKULAR (`eljezne nogare-bicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337-782. RADIJATORE aluminiske po rebru, 10 KM. Mob. 062/458-313. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tiljplin, dva fri`idera. Mob. 061/375-168. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696132.

VOZILA
PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Jettu 1986. god, 47.000 km, izu ze tno o~uvan, ga ra`iran, ben zin, 2900KM. Tel. 061/510-920. PRODAJEM kamion korpa 12m Iveco 3510, 1999. god. Tel. 033/553-865, 061/895-017. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355350. PRODAJEM Jettu 91. god 1,8-66kw, registrovana do 8/2011 u odli~nom stanju, benzin. tel. 061/338-199. PRODAJEM Opel Omegu, 1987. godine, benzin. Mob. 061/902-375. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317923. PRODAJEM Jugo Koral 45, 1989. godina, u dobrom stanju, pre{ao 80.000 km, ima kuku i dva rezervna to~ka. mob. 061/144-572. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Renault Megan dci, 2005, pre{ao 86.000 km, registrovan. Tel. 061/551239. PRODAJEM vozilo Chevrolet Corzica 95. god, registrovano od 17. 7. 2011. god. Tel. 063/991-310. PRODAJEM kamion korpa 12 metara Iveco 35-10, 1999. god. tel. 033/553-865, 061/895-017. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator i za ostala vozila. Tel. 033/531-996, 062/693470. PRO DA JEM di je lo ve za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Bosch pumpu i turbinu za audi 2,5 TDi. Mob. 062/127-183. PRODAJEM motocikl 125 ccm CHOPPER 15 KS nov, marke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. PEUGEOT 406, benzin, 2,0 l, 2002. god. puna+dodatna oprema, registrovan do 11/2011. Mob. 061/212-267. MERCEDES C-klasa, 97. god. odli~no o~uvan, komple oprema, 6.500 eura. Mob. 062/878-502. FIAT panda-van (dostavno vozilo), 2001. god. prvi vlasnik, 2.450 KM. Mob. 061/245900. MICIBU[I colt 1-3, 92. god. strane table. Mob. 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223700.

FAST Fudu „ Gu{t „ potreban ro{tiljd`ija sa iskustvom i radnica na poslu`ivanju. Mob. 061/548-806. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

Ko{evski potok i dalje te~e, Odnosi uspomene i puno neostvarenih `elja, Nikad vi{e onih dana i takvog prijatelja, Zbogom prijatelju, Aco ^uli}
3857

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. INSTRUKCIJE iz turskog jezika, za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838794. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374458. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. BLOU VISION, licencirani ra~unovo|a pru`a ra~uno vod stve ne uslu ge. Mob. 062/471-010, 533-281. MAJSTOR, povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Mob. 061/202-840. RADIM antikorozivnu za{titu automobila, farbanje, varenje, poliranje, Ilija{. Mob. 061/552-547. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. TELEFON servis pop{ravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 204-805. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlje automatske osigura~e, indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. TEPSER s.o.d, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone, tvrde podove (za{tita). Tel. 200-003, 061/524-461. VR[IM prevoz selidbe veliki kombi sa radnom snagom ili bez. tel. 062/226-665. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanja, moleraja, tapete, stolarija i radijatori. Tel. 033/456-979 i 061/219-768. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. INSTRUIRAM matematiku na razumljiv na~in, dipl. ing elektrotehnike. tel. 061/571361. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe povoljno. Tel. 061/223-343. VOZA^ instruktor obu~ava korektno i kvalitetno. Tel. 061/338-085. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. PUTUJTE brzo i sigurno, klimatiziranim kombijem, Sarajevo, more i ostale destinacije. Mob. 061/222-310 i +385995730940. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

BERISLAV BERKO HAFNER
nakon duge i te{ke bolesti preminuo 18. juna 2011. u 64. godini. Sahrana }e se obaviti 20. juna 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se 22. juna 2011. godine u 18 sati u crkvi Sv. Josip na Marijin Dvoru. PO^IVAO U MIRU BO@IJEM O`alo{}eni: Zorica i prijatelji
000

PREVOZ putnika Sarajevo-more lux kombi vozilima: Neum-Pelje{ac-Dubrovnik i M. Rivijera-Split, profesionalni voza~i. Tel. 062/213645, + 385 91 532 3465.

„ SJAJ „ — KIRBI, dubinsko usisavanje i pranje tepiha, itisona, sjede}ih garnitura. Mob. 061/210-992.

MIKADO Aluminijske `aluzine, trekaste zavjese, VANJSKE PVC i ALU roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Mob. 062/170248 i Tel. 033/613-584 www.mikadobh.com.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188410. „ VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. POVOLJNO vanjske roletne, PVC stolarija, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata. Tel. 061/214-303. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350688. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. RADIM molersko farbarske poslove po pristupa~nim cijenama sa iskustvom, ~isto i uredno. Tel. 033/412-486 i 062/482-192. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156-728. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, gi te re, ogra de, por ta le itd. tel. 061/221-668. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. MOLERSKO farbarski poslovi povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262-973.

AN\A (MIJE) PEZI]
preminula 18. juna 2011. u 81. godini. Sahrana }e se obaviti 20. juna 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo O`alo{}eni: k}erka Verka, unu~ad Elvedin i Irma, porodice Pezi}, Grabovica i [ljivo, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Hakije Turajli}a br. 27.
000

BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607453. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. ^UVALA bih i opslu`ivala nepokretna lica. Mob. 062/569-444. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621976. PROFESIONALNO {minkanje za maturske ve~eri, svadbe i dr. sve~anosti. Mob. 061/803-400. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani - tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon:387(0)36 884125, Fax:387(0)36 884-128.

NEUM - Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villagrazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007.

OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{em dragom prijatelju

NENAD (OSTOJE) JOKI]

NENADU NENI JOKI]U
preminuo 18. juna 2011. u 74. godini.

1938 - 2011.

Ispra}aj dragog nam pokojnika obavi}e se u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 16 ~asova na porodi~nom groblju Vrelo Bosne.

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, Gordana i Neboj{a
3853

O`alo{}eni: supruga Rajka, k}erka Jelena, sestra Jovanka, zet Milorad, unuka Mina, snaha Azra, brati}i Sanja i Igor, sestri}i Vesna i Velibor, te porodice Joki}, Kuljanin, Trklja, Obradovi}, Suvajac, Je~menica, Tokovi}, Joli}, Popovi}, Uskokovi}, Dadi}, Brnji}, Od`akovi}, Lubura, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
3852

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

drugu i prijatelju

Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{e drage k}erke, supruge, majke i bake

LJUBI[I JAK[I]U
Drugarstvo iz mladosti nastavili smo dugogodi{njim prijateljstvom koje }e nam njegovim odlaskom nedostajati. Iskreno saosje}amo sa porodicom. Salih Hardaga i Ilija Vitorovi}
3854

MIRJANE VLA[KI

Draga Mirjana! Ponosni smo {to smo te imali. Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no ostaju u na{im srcima. Po~ivaj u miru Bo`ijem. Porodica
3856

Danas }e na Vinohradskom groblju u Pragu biti sahranjen moj drug, prijatelj i kolega

LJUBI[A JAK[I]
Bio je profesor, novinar Tanjuga, glavni i odgovorni urednik Oslobo|enja i dru{tveno-politi~ki radnik. Za budu}a sje}anja ostavio je lijepe uspomene. Hvala mu. Hajdar Arifagi}
3855

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

dipl. ing. arh. VALENTIN (IVANA) [ALAJEV
preminuo 18. juna 2011. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 21. juna 2011. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALOJZ DALFOGO
20. 9. 1985 - 20. 6. 2011.

ADEM (SELIMA) MUHAREM

O`alo{}eni: k}i Aida, sin Sa{a, unuka Mia, brati} Vladimir, svastika Advija, svastika Bahrija sa djecom Damirom, Bakirom, Enisom i njihovim porodicama, te porodice [alajev, Karamehi}, Mol~anov, Tankovi}, Bibezi}, Sijer~i}, Ajanovi} i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Envera [ehovi}a br. 16, V sprat.
000

NADA DALFOGO, ro|. @UR@ULOVI]
20. 6. 1976 - 20. 6. 2011.

S po{tovanjem i ljubavlju, k}erke @eljka i Ljiljana, sinovi Zlatko i Miroslav sa porodicama
3850

preselio na ahiret u nedjelju, 19. juna 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi D`emo, Selim i Munib, k}eri Naza i Raza, snahe Izeta, Nermina i Velida, zet Osman Sejo, unu~ad, praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Muharem, [arvala, Rahman, Mujezinovi}, ^anku{i}, Smajkan, Had`i}, Klinac, ^engi}, Durakovi}, Rikalo, Bekan, Bajrovi}, ^ovi}, Kobiljar, Sulji}, Dikonja, Brkovi}, Veiz, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Mrakovo - Ilija{. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na{em prijatelju

KASIMU ^AU[EVI]U

prof. dr. sc. FIKRET GABELA
20. 6. 1993 - 20. 6. 2011.

S ljubavlju i tugom, od porodice Ron~evi}
3851

obitelj
3812

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SALKO (TAIBA) TORLAKOVI]
preselio na ahiret u subotu, 18. juna 2011, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo O`alo{}eni: sin Sabahudin, k}erka D`enana, snahe Dinka i D`ana, unuke Ajla i Amila, unuk Mak, kao i ostala rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

FATIMA (had`i HAMZE) SULJAGI], ro|. BEJTI]
iz Rogatice

preselila na ahiret u subotu, 18. juna 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: k}erka Azra, sinovi Adnan i Admir, brat Muhamed Bejti}, sestra [uhreta Mili}, unu~ad Sadik, Kemal, Kenan, Nejra i Emina, zet Avdi} Adnan, snahe Mujesira, Mubera i Senada, teti} Hamdo Smajlovi}, teti~ne, sestri} i sestri~na, brati}i i brati~ne, zaovi}i i zaovi~na, djeveri}i i djeveri~na, te porodice Suljagi}, Bejti}, Plakalovi}, Avdi}, ]ati}, Novalija, Mili}, D`aferovi}, Maka{, Smajlovi}, Sijer~i}, Brankovi}, ^ustovi}, Kapi}, Kamenica, Be~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti u Ul. Marka Maruli}a br. 3/VIII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
3824

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, babo, brat i dedo

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi suprug, otac i brat

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OMER (FEJZE) SALIHAGI]

MIRSAD (MUSTAFE) ^IMPO
preminuo 18. juna 2011. u 67. godini.

RAZA (MU[ANA) DU^I], ro|. AGANSPAHI]
preselila na ahiret u subotu, 18. juna 2011, u 76. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, poslije ikindija-namaza (17.15 sati) u haremu d`amije Kopa~i, a ukop }e se obaviti na mezarju Slatina - Mlakve - Kopa~i - Gora`de. O`alo{}eni: sinovi Vahid, Mehmed i Galib, k}erke Biba i Naila, sestra Subhija, snahe Esma, Munevera i Nasiha, zetovi Safet i Mustafa, unu~ad Mirzah, Mersad, Elmedina, Nud`ejma, Elma, Eldin, Amina, Mirnes, Nermina, Almina, Mirsad i Amer, praunu~ad Mujo, Amila, Hena, Ameli i Ajdin, djever Zufer, jetrva Mulija, te porodice Du~i}, Aganspahi}, Hod`i}, [etki}, [ehovi}, Musli}, Sijer~i}, Omerovi}, Pita, Starhoni}, Pe{tek, Dolov~i}, Abaz, Teskered`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (17.15 sati) u d`amiji Kopa~i - Gora`de. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000 000

preselio na ahiret nakon kra}e bolesti u subotu, 18. juna 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. ‘’INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@I’UN’’ O`alo{}eni: supruga [evala, sinovi ]amil i Samir, k}eri Suada, Mirsada i Mubera, bra}a Izet, Nusret i Sulejman, sestre Adija, Zarifa i Rukija, zetovi Avdo i Nesad, snahe Nimeta i Lejla, unu~ad Mirza, Semra, Amina i Amer, svastike Begza, [efka i Zinka, bad`e Amir i Murat, snahe Rahima, [ehza, Hafiza, Had`era i Edima, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Salihagi}, Had`ifejzovi}, Kar{i}, Osmankovi}, D`aferovi}, Ohran, Babi}, Aliba{i}, Lujinovi}, Zametica, Tahirovi}, Ma{ovi}, ]oklar-Rami~evi}, YildizHamzi}, Pu{ina, Kalender, Pa{ovi}, Had`iki}, Fazli}, Mehovi}, Poplata, Husi}, [ujanovi}, ^ajo, Hrkovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik br. 91. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Sahrana }e se obaviti 20. juna 2011. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Mirjana, sin Igor, k}erka Mirna, brat Salih, sestre Saliha, Mirsada, [uhreta Beba, svastika Sonja, bad`e Vlatko i Ivica, snaha Mirsada, zetovi Edhem i Muhamed, daid`e, tetke, brati}, brati~na, sestri}i, te porodice ^impo, Dev~i}, Pleho, Tiro, Uberbacher, Mali}, Medvidovi}, Klausser, Teni}, Serdarevi}, Miso, Me{anovi}, [ami}, [u{i}, Mulaosmanovi}, Ze~i}, Nik{i}, Kari}, Ze~evi}, Karahasanovi}, Deli}, Lalich, Rid`e{i}, Dardagan, dr. Vesna ^engi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Ul. Alekse [anti}a br. 2/2.

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

Dvadesetog juna 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

prof. dr. HASANA SENAJE HAD@IJAHI]A
Dragi Kiko, puno nam nedostaje{. Zahvalna djeca: Na|a i Neven sa porodicama
3638

ARMINU PAMPI HASANBEGOVI]U

BERKU

Neka ti je lahka zemlja bosanska. Taib sa saradnicima
25650

Mica i Mi{o
3858

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine POSLJEDNJI POZDRAV ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ARMIN HASANBEGOVI]
30. 6. 1962 - 16. 6. 2011.

MEHMED (]AMILA) STANI]

BAJRO (KASIMA) KOSO

Prolaznost `ivota je ulaznica za vje~nost u na{im sje}anjima. preselio na ahiret u subotu, 18. juna 2011, u 73. godini. \ina i Lela sa porodicama
3848

preselio na ahiret u nedjelju, 19. juna 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zikreta, sin Nermin, k}erka Nermina, snaha Belkisa, zet Zijo, unu~ad Edis, Omar i Merjema, bra}a Safet i Arif sa porodicama, {ure Zikret i Enver sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Koso, Had`ovi}, Seferovi}, Bukvi}, Osmanovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Kromolj do br. 112. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sabrija, sin Jasmin, k}erka Jasmina, zet Jasmin, unu~ad Inas i Lejs, bra}a Ramiz, Besim i Hajro sa porodicama, sestre Bahra i Fahra sa porodicama, te porodice Stani}, Had`imurtezi}, Kasumovi}, Deli}, Jakupovi}, Me|edovi}, Be}iragi}, Had`ajli}, Omer~aji}, Voloder, Softi}, Masal, Dubrovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Muhameda Had`ijahi}a 10/VI. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

POSLJEDNJI POZDRAV

ARMIN HASANBEGOVI]
30. 6. 1962 - 16. 6. 2011.

Na{em dragom i dobrom Ariju, strina Suada i amid`a Sejo
3848

000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IN MEMORIAM mojoj jedinoj

KASIM (ALIJE) ^AU[EVI]
preselio na ahiret u subotu, 18. juna 2011, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e rahmetlije iz Ulice reisa Fehima Spahe 4 sa polaskom u 13.15 sati.

MAGDALENI [OJI]
20. 6. 2001 - 20. 6. 2011.

]AMKA (MUHAREMA) KULENOVI]
preselila na ahiret u petak, 17. juna 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo.

Njena Tanja
3837

SJE]ANJE na moju

O`alo{}eni: sestre Emina i Zubejda, zetovi [u}rija i Safet, sestri~ne Amela i Sanela, sestri}i Kemal i D`emal, brati} Sulejman, te porodice Kulenovi}, Sari}, Uzunovi}, Balukovi}, Mulaomerovi}, Filipovi}, [uman, Mujkovi}, Mehi~i}, Dizdarevi}, Bajbutovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. porodice Ribar 89/II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

O`alo{}eni: supruga Munevera, sinovi Sabahudin i Emir, snahe Sabiha i Selma, unu~ad Zerina, Dino i Adna, bra}a had`i Fehim i Galib, sestre Munira i Safija, snaha Devla, zetovi Mehmed i Meho, svastika Mulija i bad`o had`i Jusuf, {ure Enver, Hamed i Ahmed sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice ^au{evi}, Zili}, Osmanovi}, [a}irovi}, Be}iragi}, \edovi}, Dobra~a, D`anko, Ibi{evi}, Imamovi}, Omerbegovi}, ]ati}, Omeragi}, ]esko, [uvalija, [etki}, Arifi, Salan, Ron~evi}, Duri}, Palo, Valjev~i}, Glu{ac, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici reisa Fehima Spahe br. 4.
000

MIRU

Dvadesetog juna 2011. navr{ava se 19 godina od kada smo izgubili na{eg voljenog sina i brata Bilo je lijepo `ivjeti s Tobom. Mnogo mi nedostaje{. Nina
3842

ALIJU (HALILA) HAD@IHALILOVI]A
20. VI 1992 - 20. VI 2011. iz Vi{egrada

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

Godine prolaze, ali tuga i bol ostaju vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: otac Halil i sestra Belma sa porodicom
3778

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) SJE]ANJE

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine
TU@NO SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALIJA (IBRE) KARABEGOVI]

preselio na ahiret u subotu, 18. juna 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Adis, k}erka Edisa, brat Ahmet, snaha Melika, unu~ad Bahra, Elvedin, Lamija i Benjamin, brati~na Amra sa porodicom, {ure Sulejman, Mustafa i Mujo sa porodicama, svastike Dervi{a i Azemina sa porodicama, te porodice Karabegovi}, Hasanbegovi}, Dedovi}, Avdovi}, Betevija, Sirbubalo, Tafro, Lojo, Musi}, Duri}, Klinac, Musli}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. novopazarska 29. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu RTV dom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

NAFIJA (SAJTE) MISIMOVI], ro|. HARLA]
2002 - 2011.

RED@EP (RAMADANA) MISIMOVI]
2004 - 2011.

MIDHAT FETAHAGI]
20. 6. 1970 - 20. 6. 2011.

GORDAN CICKO FETAHAGI]
16. 12. 2002 - 20. 6. 2011.

S ljubavlju, porodica
3813

Njihovi najmiliji
3810

Dvadesetog juna 2011. navr{ilo se devet godina otkako nas je napustila na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

poslovnom saradniku i dragom prijatelju

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZEHRA SULEJMANI, ro|. BUKI]
2002 - 2011.

SEJFUDIN (MUSTAFE) SOFI]

Uvijek u srcu i mislima. Porodice Sulejmani i Brankovi}
3845

ARMIN HASANBEGOVI]
KVADRAT d.o.o.
25652

nakon kra}e bolesti preminuo 18. juna 2011. u 84. godini. Ispra}aj }e se obaviti iz ateisti~ke kapele, 20. juna 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sadeta, sin Damir, snaha Amela, unuk Azur, sestre Hasnija i [efika, brat Muhamed, svastike Vahdeta i Rabija, bad`o [eval, snaha Nusreta, porodice Sofi}, Tafro, Kadi}, Siv~evi}, Kupusovi}, Hasi}, Smajlovi}, ^atak, Ba{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Danas je godina otkako nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

prof. dr. HASAN HAD@IJAHI]
20. 6. 2010 - 20. 6. 2011.

Dvadesetog juna 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{e drage mame, sestre, bake i punice

Sje}amo ga se sa ljubavlju i po{tovanjem. Sestra Amina, zet Hamid, te Lejla i Enisa sa porodicama
3811

ARMIN HASANBEGOVI]
Majda i Zoka Oprhal
25652

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Pet godina je pro{lo od kada je nenadano i tiho oti{ao na{ voljeni

na dragog i nikad pre`aljenog divnog oca i supruga

MARE, pok. MIJE, MARKOTI]
Tvoju ljubav, bri`nost i plemenitost nosit }emo vje~no u na{im srcima. Tvoji: @ana, Ru`a, Julia i Drago
3843

RAJKO DURSUN
20. 6. 2006 - 20. 6. 2011.

MIDHATA ARNAUTOVI]A
20. 6. 2006 - 20. 6. 2011.

Ljubav koju ~uvamo u na{im srcima ~ini da i dalje `ivi{ sa nama. Tvoji najmiliji
3814

S ljubavlju i po{tovanjem, njegove Una i Jadranka
3848

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Dvadeset prvog juna 2011. godine navr{ava se 6 najtu`nijih mjeseci otkako nas prerano napusti na{ dragi

MIRZA (JASENKA) BANJAC
Dragi na{ Mirza, pro{lo je {est mjeseci otkako nisi sa nama, a mi jo{ uvijek mislimo da je ovo ru`an san i da }e{ se svakog trena pojaviti na vratima sa svojim velikim osmijehom i obasuti nas toplinom kojom si uvijek zra~io. Svaki novi dan sve je te`i i te`i bez tebe. Svaka minuta, svaki tren, svaki pogled na sve ono {to si napravio i ostavio iza sebe podsje}a na svaku sekundu provedenu sa tobom. Tvojim odlaskom sve se promijenilo, a sje}anje na tebe dio je na{ih `ivota u kojima }e{ vje~no da `ivi{. S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomene na tvoj vedri lik. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`ennetske ljepote, jer ti to zaslu`uje{. Hatma-dova }e se prou~iti i pokloniti na mezaru u utorak, 21. juna 2011. godine, u 15 sati na gradskom groblju Vlakovo. Tvoji najmiliji: majka Jasminka, otac Jasenko, sestra Aida, sestri~na Nejira i zet Almir Alibegovi}
25651

Pro{lo je 6 mjeseci od kada je na put bez povratka oti{ao moj voljeni

MIRZA BANJAC
Oti{ao si, ali me nisi ostavio. Ti si u krvi koja mi kola `ilama. Ti si dio svake misli koja mi pro|e kroz glavu. U svakom koraku koji napravim, svakom cvijetu koji uberem, svakoj ptici, u svakom listu, svakoj kapi ki{e, svakoj rijeci, boji, u svakoj zvijezdi i svakom zalasku sunca. TI SI U SVAKOM DAHU I OTKUCAJU MOGA SRCA. Voli te tvoja Mirela.
001

Danas se navr{ava {est tu`nih mjeseci od kada nas je zauvijek napustio na{ voljeni

Na dan Pedijatrijske klinike, 20. juna 2011. godine, s ponosom i po{tovanjem SJE]ANJE NA UPOSLENIKE KLINIKE

MIRZA BANJAC

Tu`ni zbog Tvog preranog odlaska, ~uvamo Te i nosimo u srcima, Tvoj vedri lik, mladost i dobrotu koja te je krasila. Obitelj Mijatovi}
001

prof. dr. MILIVOJE SARVAN prof. dr. IZET HAD@I] prof. dr. IZET ^USTOVI] prof. dr. E[REF SARAJLI] prof. dr. ZULEJKA POPOVI] prof. dr. ARIFA VELJKOVI] doc. dr. NED@AD HAD@IMUSI] prim. dr. DU[AN STAN^I] prim. dr. AN\ELKA GALI] prim. dr. MUNIRA [EREMET prim. dr. MUBERA ORU^EVI] prim. dr. NA\A TERZI] - KAZI] prim. dr. VERA LOJPUR - SIMI] prim. dr. D@EMAL HAVERI] dr. JASENKO VUKOTI] RU@ICA ILJKI]

PEJKA PANTI] DU[KA KLJAJI] ESMA SENAGI] AZRA BE[IREVI] DRAGICA TOPI] JAGODA GALE[I] JEVROSIMA VIKALO SUADA KAPETANOVI] RU@ICA KALU\EROVI] DRAGICA VASI] JOKA RISTI] BAHRA HRELJI] [ABAN ALI] NA\A TERZI] SRETENKA DUL^I]
001

Kolektiv Pedijatrijske klinike

58

PREDAH

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Izbjegavajte upu{tanje u rasprave sa {efovima i saradnicima. Iako vam ne}e biti jednostavno pre{utjeti stvari koje vas frustriraju, sva|om ne}ete ni{ta rije{iti. Samci }e u u`ivati u sklapanju novih poznanstava i flertu, a ozbiljna im veza ne}e biti prioritet. Ukoliko nai|ete na nekoga s kim }ete osjetiti iskru, nemojte ga odbaciti samo zato {to mislite da niste spremni na vezivanje. Ne}ete se mo}i pohvaliti energi~no{}u i motivacijom za rad. Sve }ete obaveze izvr{avati preko volje, {to bi moglo rezultirati pogre{kama i propustima. Mogu} je flert na radnom mjestu, no nemojte gajiti prevelika o~ekivanja. Druga strana najvjerojatnije ne}e biti zainteresirana za ne{to ozbiljnije. Osje}at }ete se umorno i tromo. Priu{tite si dovoljno odmora i sna. Povoljno je vrijeme za realizaciju planova, po~etak novih saradnji i osamostaljenje. Projekti zapo~eti u ovom razdoblju pokazat }e se dugoro~no isplativima. Napeti odnosi s obitelji i `ivotnim partnerom kona~no }e se malo stabilizirati. Idealan je trenutak da rije{ite eventualne probleme i okrenete se ka budu}nosti. Iskoristite slobodno vrijeme za {etnju i boravak u prirodi. Zbog manjka pa`nje, ne}ete se dobro snalaziti u u`urbanom poslovnom ritmu. Izbjegavajte istovremeno obavljati vi{e od jednog zadatka te se posvetite rje{avanju onih najhitnijih. Budite iznimno pa`ljivi u opho|enju s bli`njima, a posebno sa starijim ~lanovima u porodici. Nepromi{ljenom izjavom mogli biste povrijediti nekoga do koga vam je stalo. Skloni ste urinarnim infekcijama. Mnogi }e razmi{ljati o poha|anju stru~nog seminara koji }e im omogu}iti br`e napredovanje. Povoljno je vrijeme za u~enje i pristupanje ispitu. Osjetite li se usamljeno, blizina voljene osobe pokazat }e se najboljom psihoterapijom. Zajedni~ki trenuci i dugi razgovori pomo}i }e vam da se osje}ate sigurnima. Idealan je trenutak da se upi{ete u teretanu ili se posvetite nekom vidu rekreacije. Ne upu{tajte se u nov~ana ulaganja, pogotovo bez prethodnog konsultiranja sa stru~njakom. Planirate li novi projekt ili modernizirati opremu, pobrinite se za dobru finansijsku podlogu. Iako }ete biti iznimno privla~ni, malo }e vam ko prilaziti jer }ete izgledati kao da zahtijevate mnogo truda. Morat }ete preuzeti inicijativu i sami pozvati onoga ko vam se svi|a na spoj. Pripazite na ishranu. Preporu~uje vam se da po~nete vi{e {tedjeti. Imate li novca sa strane, po~nite upla}ivati `ivotno osiguranje ili ga ulo`ite u dionice koje }e vam donijeti materijalnu dobit. Neki bi se odnosi s dragim osobama mogli zahladiti. Ne}ete imati volje ni energije odr`avati kontakte s osobama koje su odavno prestale biti dio va{eg `ivota. Oslobodite se depresivnih misli, posjetite stare prijatelje. Previ{e ste osjetljivi, a posebno }ete burno reagirati na nepravdu. Poku{ajte dr`ati emocije pod kontrolom kako ostatak radne ekipe ne bi stekao dojam da ste neprofesionalni. Bit }e vam te{ko odvojiti privatni `ivot od poslovnog. Mnogi }e se upustiti u vezu sa saradnikom, no nemojte dozvoliti da zbog trenutka strasti ugrozite pomno gra|enu reputaciju. Ne odga|ajte posjet lije~niku. Ne uzrujavajte se ako nai|ete na neki komplicirani problem ili zadatak s kojim nemate iskustva. Posavjetujte se sa stru~nijim kolegom koji }e vam ukazati na rje{enje. Najvi{e }ete pa`nje posve}ivati zabavi i izlascima. Samci }e posebno u`ivati jer }e plijeniti pa`nju suprotnog spola. U nastojanju da zadr`ite privla~an izgled, provodit }ete mnogo vremena u salonima za uljep{avanje. Nedostajat }e vam energije za odra|ivanje zahtjevnih obaveza. Bit }e vam iznimno te{ko koncentrirati se na zadatke koji iziskuju preciznost i odlu~nost. Ukoliko `elite izbje}i sva|e, morat }ete se prilago|avati `eljama partnera i porodice. Danas niko ne}e pokazivati previ{e razumijevanja za va{e potrebe. Nezdrava prehrana odrazit }e se i na va{em tenu. Najvi{e }ete se istaknuti u poslovima koji zahtijevaju komunikativnost i kontakte sa strankama. Bit }ete pristojni i uslu`ni, {to }e vam priskrbiti simpatije klijenata. Najugodnije }ete se osje}ati u velikim dru{tvima, gdje }e do izra`aja do}i va{ {arm i zabavlja~ke sposobnosti. Slobodnima }e se svidjeti inteligentna i zabavna osoba, no tra~ koji o njoj ~uju mogao bi im promijeniti mi{ljenje. Trud koji ste u proteklom razdoblju ulagali u posao kona~no }e polu~iti rezultate. O~ekuje vas isplata zaostalog honorara ili davno obe}ana povi{ica. Kvar u ku}anstvu prouzro~it }e vam neplanirani tro{ak. Mnogi }e razmi{ljati o kupnji novog televizora ili ra~unara, no izbjegavajte se upu{tati u ve}i tro{ak. Izbjegavat }ete sve vrste aktivnosti i prepustiti se izle`avanju pred televizorom.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: zastor, amperi, ner, en, greka, zijada, bistrik, sek, istrajati, a, st, trinidad, kotao, imami, uva, gazi, oj, pana, kajena, ir, naimati, atair, nija, stendal, kar, linda, araks.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Poslije obla~nog jutra, tokom dana prete`no sun~ano, a samo }e na jugu i istoku prije podne biti umjereno obla~no. Vjetar slab, sjeverni. Minimalna temperatura od 7 do 16, maksimalna dnevna od 20 do 27, na jugu oko 29 stepeni Celzijusa. Sutra, u srijedu i ~etvrtak sun~ano, a u drugoj polovini sedmice vrlo toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni Celzijusa. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne prete`no sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 23 stepena Celzijusa.

Danas u ju`noj Evropi prete`no sun~ano i toplo, a najtoplije bi}e na jugu [panije i Gr~ke od 34 do 37 stepeni Celzijusa. U ostalim predjelima nestabilno sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom, a obilne padavine o~ekuju se u isto~noj Evropi. Maksimalna temperatura kreta}e se od 15 u Stokholmu do 35 stepeni Celzijusa u Atini. Danas na Balkanskom poluostrvu prete`no sun~ano, a samo }e u isto~nim i centralnim predjelima biti umjereno obla~no. Jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar puha}e na centralnom i ju`nom Jadranu, kao i na Jonskom moru. Maksimalna temperatura kreta}e se od 20 u centralnim predjelima do 37 stepeni Celzijusa na jugu Gr~ke.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 12, 14.40, 17.20, 17.30, 20.10 sati.

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

LJETNA REVIJA FILMOVA
po~etak u 16, 18.30 i 21 sat.

FILMSKI HITOVI ZA 2 KM
po~etak u 118.30 i 21 sat.

PIRATI S KARIBA
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 18 sati.

PIRATI SA KARIBA: NEPOZNATE PLIME 3D

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

POZORI[TA KINA
KINOTEKA
MU[KARCI VI[E VOLE PLAVU[E
re`ija: Howard Hawks, uloge: Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles Coburn... po~etak u 19 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba fotografija FOTO BiH, za posjete je otvorena do 30. juna. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

NARODNO
DRVENI SANDUK TOMASA VULFA
drama, autor: Danilo Ki{, adaptacija i re`ija: Gradimir Gojer, igraju: Vladimir Jokanovi}, Miraj Grbi}, Muhamed Jamakovi}, po~etak u 20 sati.

KRITERION
SOUND OF NOISE
komedija, re`ija: Ola Simonsson i Johannes Stjärne Nilsson, uloge: Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson... po~etak u 20.20 sati.

KAMERNI
ULICA DIVLJIH KESTENOVA
prva repriza, autor: Danilo Ki{, re`ija: Nermin Hamzagi}, scenografija i kostimografija: Samina Zajko, grafi~ki dizajn: Goran Lizdek, muzika: Vi{nja Bakalar, igraju: Amar Selimovi}, Sabina Bambur, Maja Salki}, Vanesa Glo|o i Jasenko Pa{i}, po~etak u 20 sati.

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Penelope Cruz, Geof frey Rush, Ian McShane... po~etak u 17 i 21.15 sati.

FAST FIVE

TUZLA

CINEMA CITY
KUNG FU PANDA 2

ZENICA

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Kolektivna izlo`ba slika ARS SACRA - Akademija likovnih umjetnosti [iroki Brijeg, za posjete je otvorena do 24. juna.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
KUNG FU PANDA 2
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 14.30 i 16.15 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

BLACKBOX
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 13.30, 14, 15.30, 16, 18, 20 sati. Izlo`ba anticrte`a “Habitat“, autora Davora Paponje, mladog umjetnika iz Banje Luke. Za posjete izlo`ba je otvorena do 18. juna.

akcija, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster... po~etak u 15.30 i 18 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba studenata i profesora Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn, za posjete je otvorena do 25. juna.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

MEDVJEDI] WINNIE
animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 11.20, 13 i 14.35 sati.

MAMURLUK 2

BANJA LUKA

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika banjalu~ke slikarke Biljane Gavranovi} - “Mali svijet“, za posjete je otvorena do 2. jula.

NOVI HRAM
Izlo`ba slika arhitekte Hajrudina Zagore, za posjete je otvorena do 23. juna, svakog dana od 15 do 19 sati, osim subote.

SUPER 8

BIHA]
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 15.30, 17.30 i 19.30 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. avantura, triler, re`ija: J.J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler... po~etak u 12.30, 14.50, 17.10 i 19.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
KUNG FU PANDA 2
animirani, akcija, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jack Black, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, David Cross, Victor Garber, Lucy Liu, Michelle Yeoh, Dennis Haysbert, James Hong, po~etak u 15.15 i 19.30 sati.

DOLINA VUKOVA: PALESTINA

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

KINA
UNA
BRZI I @ESTOKI 5
akcija, avantura, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Paul Walker, Dwayne Johnson, po~etak u 18.30 i 21 sat.

X-MEN: PRVA GENERACIJA
akcija, avantura re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 20.20 sati.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

akcioni spektakl, re`ija: Zübeyr Şaşmaz, uloge: Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban... po~etak u 21,30 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Liam Neeson, Zach Galifianakis, Jamie Chung, Ed Helms, Justin Bar tha, Ken Jeong, Todd Phillips, Mike Tyson, Tanner Maguire, Jordan Bobbitt, Aedin Mincks, Sondra Currie, William A. Johnson, Dylan Boyack... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

X-MEN: PRVA GENERACIJA
akcija, avantura, re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 20.30 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 16.10, 18.20, 20.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 20. juni 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
No}ni let
TRILER
Re`ija: Wes Craven Uloge: Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox

DRAMA

HIT
DANA
23.45
FTV

Re`ija: Jason Matzner Uloge: Gina Gershon, John Corbett, Kelli Garner, Agnes Bruckner, Justin Long

01.30
PINK

Lisa Rajsert ne voli da leti, a ono {to }e joj se dogoditi na rutinskom letu za Majami, nema nikakve veze sa strahom od letenja. Svega nekoliko trenutaka nakon polijetanja Lizin saputnik sa susjednog sjedi{ta, D`ekson, otkriva pravi razlog svog prisustva na njenom letu: On je tajni agent ~iji je zadatak da ubije bogatog i uticajnog biznismena... a Liza je klju~ njegovog uspjeha. Ako odbije saradnju, njenog oca }e ubiti D`eksonov saradnik, koji samo ~eka njegov poziv.

Osamnaestogodi{nja Audrey `ivi sa ocem koji pati od agorafobije, straha od otvorenog prostora, u udaljenoj zajednici, u pustinjama Novog Meksika. Iako Audrey ~ezne za tim da poha|a koled`, ona dane provodi paze}i na svog oca koji godinama nije napustio ku}u. S druge strane, njena najbolja prijateljica, Calista, pati od multiple skleroze. Njen `ivot }e se zauvijek promijeniti kada u susjedstvo doseli Mookie, atraktivni mladi}, kojeg Audrey ohrabri da iza|e na sastanak sa Calistom. Me|utim, Audrey uskoro otkriva da i sama gaji osje}aje prema Mookieju...

Zamra~enje
TRILER/DRAMA
Re`ija: Abel Ferrara Uloge: Matthew Modine, Claudia Schiffer, Susan Béatrice Dalle, Sarah Lassez, Dennis Hopper

22.40
MRE@A

Matty je filmska zvijezda koja je sita Hollywooda i tamo{njeg na~ina `ivota. Stoga se seli u Miami kako bi zaprosi svoju dugogodi{nju djevojku Annie. Ali, ona nije spremna da se uda za njega, a uskoro }e se otkriti da je imala poba~aj. Depresivan zbog gubitka djeteta, Matty zajedno sa svojim drugom Mickyem izlazi jedno ve~e gdje upoznaje konobaricu koja se tako|er zove Annie. To ve~e Matty }e provesti sa njom.

SERIJE

Smrt trgova~kog putnika
DRAMA
Re`ija: Volker Schlöndorff Uloge: Dustin Hoffman, Kate Reid, John Malkovich, Stephen Lang, Charles Durning

Ezel
Ej{an odlu~i pobje}i iz Kenanovog zato~eni{tva, jer se boji da }e je ubiti. Nakon {to joj se Ezel nije javio, ona zove D`engiza u pomo} i dogovore se gdje }e se na}i. Ali kre}e u potragu za D`engizom, s namjerom da ga ubije. Me|utim, kada mu D`engiz ka`e da je Kenan oteo Ej{an, Ali zaboravi na osvetu i sa D`enigzom se zaputi prema starom klubu.

Ljubav i kazna
22.30 BHT
Dvije `ene iz Sava{evog `ivota su jedna nasuprot druge: ^i~ek, koju je o`enio zbog tradicije i obi~aja, i Jasemin, koju beskrajno voli, ali nikako da po~ne svoj `ivot sa njom. Nakon obavljenog razgovora, Jasemin uvi|a kroz kakve probleme Sava{ prolazi i shvata njegovu borbu. Jo{ jednom se zaljubljuje u njega, ali je jo{ vi{e ubije|ena u nemogu}nost zajedni~kog `ivota...

Ljubav i osveta
Na ljubav izme|u Menek{e i Halila ponovo se nadvija Mustafina sjenka. Mustafa bje`i iz zatvora i zapu}uje se prema Menek{e i Halilu. Saznav{i za sve {to se desilo njegovoj Lale, Jusuf dolazi u Istanbul kako bi saznao istinu. Njegov dolazak nestrpljivo i{~ekuju svi uku}ani. Suhejla se brine za svog sina.Menek{e i Halil nisu svjesni opasnosti koja vreba...

21.20 FTV

20.00 OBN

23.50
OBN

Trgovac Willy Loman je u velikoj krizi. Uskoro ostaje bez posla, ne mo`e pla}ati ra~une, sinovi Biff i Happy ga ne po{tuju, a Willy smatra da niti jedan od njih dvojice nije u potpunosti iskoristio svoje potencijale.

SERIJE

Policijska akademija 7
KOMEDIJA
Re`ija: Alan Metter Uloge: George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G. W. Bailey

21.45
NOVA

Zakon ljubavi
Renata osu|uje ~lanove kriminalne grupe. Lucas ima sastanak sa Ferramontijem. Dje~ak besku}nik se onesvijesti u Lucasovim rukma i on ga vodi u bolnicu. U bolnici susre}e Sofiju. Rocco i Elena poku{avaju zadr`ati Ferramontija, ali on odlazi vema uzrujan. Carolina ~estita Renati na presudi i naziva je „majkom“ po prvi put. Ovo priziva kod Renate u`asne uspomene i to one kada je ra|ala dijete. Lucas poziva Ferramontija i saznaje da je Ignacio ugovorio s njim jo{ jedan posao. Carolina odlazi na ples sa Valeriom i sre}e Lucasa...

Ruska vlada treba pomo} u borbi protiv mo}ne moskovske mafije pa poziva veterane policijske akademije. Njihov je zadatak prona}i dokaze protiv Konstantina Konalija, koji stoji iza jako popularne kompjuterske igrice koja se igra diljem svijeta. Njegov je plan u nastavak igrice ubaciti program koji bi mu omogu}io nesmetan pristup svim ra~unalima svijeta, {to zna~i i da bez problema mogao ulaziti u policijske i vladine sisteme.

17.15 TV1/MRE@A

Dolina vukova
Testere Ned`mi je u Aslanovim rukama. Aslan je na meti Pale i njegovog tima. Elif otkopava Alijev grob, kako bi rije{ila veliku tajnu. Nesrin }e mo`da do`ivjeti sudbinu svoje majke.Safije je prvi put, poslije 30 godina, u o~evoj ku}i. Polat je u Baronovim rukama i njegov `ivot je u opasnosti. Na poslijetku njih su dvojica suo~eni licem u lice.

21.35 OBN

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Beverly Hills, igrana serija, 1. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.30 Graditelj Bob 10.40 D`epni zmaji}i, 16. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 144. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 70. epizoda (r) 13.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 8. epizoda 13.50 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 145. epizoda 16.50 Federacija danas

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mala TV 10.00 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 10.25 Jagodica Bobica, crtana serija 10.50 Rimske misterije, serija 11.25 I ja imam talenat 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 13.25 Retrovizor 14.05 Krtice, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Tnt, serija 16.05 Re publika, Hercegovina 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 8. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija, 88. ep. 13.00 La Favorita, serija 14.00 Glam Blam 14.45 Muzi~ki program 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Najbolje godine, serija, 88. ep.

TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Odlazak u svemir, dok. program 08.30 Bogati i slavni, dok. serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Sile mora, dok. serijal (r) 10.45 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. serijal o slavnima 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dok. program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Euro, automobilizam, emisija Deutche Welle 14.00 Vijesti

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program 15.00 Lola, serija 15.45 Kupi.ba, emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Kola~i i cvije}e, animirani film 09.20 TV enciklopedija (r) 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 34/35 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 59/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 21/68 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 London Live, muzi~ki program (r) 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 125/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 1/74 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 33/52 15.45 Nema problema 16.05 Sa malo novca u... , strana dokumentarna serija, 8/13 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 126/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 9/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Doktor @ivago, igrana serija, 1/11 21.00 Kara|oz: Ma}eha, igrana serija, 2/5 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 114/142 23.30 Doktor @ivago, igrana serija, 1/11 (r) 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.30 Pregled programa za utorak

60 minuta

POLITI^KI MAGAZIN 20.10

Presing

TALK SHOW 20.15

Slu~ajevi X

KRIM. MAGAZIN 21.00

@ene na ivici
SERIJA 21.10

Polje lala

SERIJA 18.00

17.10 Ezel, igrana serija, 113. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 71. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.08 Upitnik, kviz 19.23 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.19 Dnevnik, najava 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 61. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Zemlja snova, ameri~ki igrani film 01.15 60 minuta, polti~ki magazin (r) 02.25 Viza za budu}nost, igrana serija, 8. epizoda 02.55 Federacija danas (r) 03.15 Dnevnik 3 (r)

18.43 Nodi, crtana serija 18.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, predstavljanje politi~kih subjekata Finansijske novost 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Presing, talk show 21.35 Zauvijek mlad, serija 22.10 Zauvijek mlad 22.45 Dnevnik 3 23.07 Sport 23.12 Finansijske novosti 23.20 I ja imam talenat, zabavni program 23.40 Gorko-slatki `ivot, film 23.50 Tribunal 01.40 Krtice, serija 02.25 Zauvijek mlad, serija 03.25 Dnevnik 2 03.55 Re’publika, Hercegovina 04.10 Presing, talk show 05.25 Muzi~ki program

16.47 Suze Bosfora, serija, 55. ep. 17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, 56. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.15 Pali an|eo, film 23.15 Sport centar 23.20 Seks i grad, 21. i 22. ep. 00.20 La Favorita, serija, 6.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.20 @enski razgovori, zabavni program 02.00 Vijesti u 7

14.25 Odlazak u svemir, dok. program (r) 15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dok. serijal 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, serija, 62. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija, 1. ep. 18.00 Biznis vijesti 18.20 Ikone, dok. program o slavnim (r) 18.50 Ekstremni sportovi, sportski serijal 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 63. ep. 21.00 Biznis vijesti 21.10 @ene na ivici, serija, 5. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Zamra~enje, film 01.00 Pono}ne vijesti 01.20 Reprizni program

15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top 19.11 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show 00:30 City, zabavna emisija 00.40 Veliki brat, reality show 01.30 No}ni let, film

RTS
10.05 10.10 10.40 11.10 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.15 15.00 15.10 15.50 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 22.15 23.05 23.35 00.10 Vijesti Lov i ribolov Eko karavan (r) Za sva vremena Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sre}an Srpski isto~nici Antologija - serija: Filip na konju, serija Visoki napon, kviz Vijesti Muzi~ki program Gastronomad (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija 1 Pjesma+Bingo Vijesti Za sva vremena (r) Metropolis Dnevnik

RTCG
10.45 Muzi~ki mix 11.00 Vijesti 11.05 Agrosaznanje (r) 11.55 Kalendar 12.00 Vijesti 12.05 Obrazovna emisija 12.35 Sat TV (r) 13.00 Vijesti 13.05 Etno 13.30 Dok. program (r) 14.00 Vijesti 14.05 Sat TV (r) 15.10 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Okvir (r) 17.15 Crna Gora, u`ivo 18.00 Lajmet 18.15 Crnogorski 20. vijek (r) 18.50 Aktuelno 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Dok. program 21.00 Otvoreno 22.50 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Agrosaznanje 00.20 Cg sport

FOX LIFE
06.40 Momci s Medisona, serija 07.30 Svita, serija 07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ni na karti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija

UNIVERSAL
06.10 Zakon i red, serija 07.10 Sudija Ejmi, serija 09.10 Erika, serija 10.10 Sve po zakonu, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Slika duha, film 15.00 Ubistva u Midsommeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Dobra `ena, serija 22.00 Sve po zakonu, serija 23.00 Erika, serija 00.00 Sve po zakonu, serija 01.00 Medijum, serija 02.00 Isijavanje, serija 03.50 Ubistva u Midsommeru, serija

TV1000
06.00 ^uvaj se lijepih otmi~arki, film 08.00 Povratak u raj, film 10.00 Susret sa Venerom, film 12.00 Bijela palata, film 14.00 Mala prodavnica u`asa, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend magazin 08.45 Fudbal, SP U-17 Meksiko 14.15 Tenis, Mats Point 14.45 Atletika, E[ Stockholm, [vedska 16.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko

Mrkli mrak
FILM 20.00

Atletika, Stockholm
18.00
18.00 Atletika, E[ Stockholm, [vedska 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 00.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko

16.00 Divlje ma~ke, film 18.00 Jedan krug, film 20.00 Mrkli mrak, film 22.00 [e}er i za~in, film 00.00 Opklada, film 02.00 48 sati, film

ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 10.00 10.09 10.12 11.03 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.32 13.17 14.10 14.19 14.20 14.50 15.40 15.55 16.00 16.50 17.00 17.29 17.32 18.19 18.30 18.40 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.35 21.53 22.45 23.10 23.13 23.20 00.40 02.22 03.02 03.42 04.12 04.27 05.12

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.55 Bumba, crtana serija 08.10 Tomica i prijatelji, 76/80 08.50 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.45 ^uvar pravde, serija 11.40 IN magazin (r) 12.30 Pobjeda ljubavi, serija 14.30 Asi, serija (r) 15.30 Masterchef (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 71/75 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Kad li{}e pada, serija 20.55 Bijeg, serija 21.45 Policijska akademija 7: Moskovski zadatak, film 23.25 Ve~ernje vijesti 23.45 Tudori, 1/10 00.45 Opasna igra, serija 1/13 01.35 Medij, serija 9/19 02.25 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje, igrani film (r) 04.30 Ezo TV, tarot show 05.30 Bra~ne vode, serija

63
Iz dana u dan Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan Hit dana Poaro, serija Hit dana Vijesti u 16 Sport 7, magazin Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Skrivena kamera Poaro, serija Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

OBN
06.45 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.15 10.00 10.30 11.45 11.55 12.05 12.15 12.30 13.45 15.15 17.00 17.30 18.45 18.50 19.10 20.00 21.35 22.45 22.55 23.50 01.45 02.45 Casper, crtani film Kornja~a Hero, crtani film An|eli i prijatelji, crtani film Roni, Olly, Roni, crtani film Bunny Maloney, crtani film Nebeske plesa~ice Top Shop Otvorena vrata, serija Stol za 4, kulinarski show, IV sezona Zemlja snova, serija Lanina vremenska prognoza OBN Info Vox populi Top shop Gumu{, turska telenovela Dolina vukova, serija Ljubav i osveta, serija Stol za 4, kulinarski show, IV sezona Zemlja snova, serija Lanina vremenska prognoza OBN Info Lonci i poklopci, kulinarski show Ljubav i osveta, serija, posljednja epizoda Dolina vukova, serija Vox populi Telering, talk show Smrt trgova~kog putnika, film Dolina vukova, serija Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program Tehnologija danas, specijalizirani program ^uvari planeta, dokumentarni program

TVSA
06.30 Reprizni program 07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 32/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.07 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art, emisija iz kulture (r) 13.45 Serijski program 15.20 Liberty TV 15.50 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 32/46 (r) 16.25 Bajke iz cijelog svijeta 16.40 Ulica Zoolo{kog vrta 16.55 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program, 1/4 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Sport magazin 22.35 Herkul, igrana serija, 1/2 23.55 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 00.25 Pterodaktill, igrani film 01.50 Odjava programa

TV TK
11.55 12.00 12.15 13.55 14.00 14.10 15.45 16.00 16.35 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 19.40 20.05 20.50 22.15 22.30 00.00

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 5, serija Vijesti Vrijeme danas @ivot: @ivotni izazovi, dokumentarna serija (r) Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) @ivjeti zdravije Gospodarica tvoga srca, serija Tessa iz porodice d’Urberville, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Pustolovina u Hrvatskoj: Klinovima do neba, dokumentarna serija (r) Hrvatsko prolje}e: [ezdesete, dokumentarna serija (r) Kulturna ba{tina: Perivoj Maksimir (r) ZABA - 90 sekundi (r) Alisa, slu{aj svoje srce serija Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Sve }e biti dobro, Serija (r) Dnevnik plavu{e: @ivot je san! Kod Ane 8. kat: Klini~ka smrt, talk show (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi TV Bingo Puls Hrvatske Sjaji Marija Zvijezda, dokumentarni film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme No} ljubavi - Waldbühne Nijemi svjedok 12, mini-serija (r) Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) Dodir `ivota i smrti 2, serija (r) Trava zelena 4, humoristi~na serija (r) Skica za portret (r) Hotel dvorac Orth 5, serija (r) 8. kat: Klini~ka smrt, talk show (r)

07.25 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 08.10 101 dalmatinac, crtana serija (r) 08.30 @utokljunac: U cara Trajana... (r) 08.53 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 09.15 Brlog (r) 09.31 [portret: Tomislav i @eljka (r) 09.41 Plesne note, serija za djecu (r) 10.10 Lijepom na{om: Bibinje (r) 11.10 Tvoja sam sudbina, serija (r) 11.50 Veronica Mars, serija (r) 12.30 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (r) 12.55 @utokljunac: U cara Trajana... (r) 13.17 Johhny Bravo, crtana serija (r) 13.45 Trava zelena 4, humoristi~na serija 14.15 KS automagazin (r)

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 16.00 Eliza, serija, 62. ep. (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija, 1. ep. 20.05 Eliza, serija, 63. ep. 21.10 @ene na ivici, serija, 5. ep. 22.40 Zamra~enje, film

Glee

SERIJA 20.00

Kad li{}e pada
SERIJA 20.05

03.30 04.15

14.55 Ko{arka, EP: Hrvatska Latvija, prijenos 16.40 Bostonsko pravo 4, serija 17.50 [apta~ psima 4 18.40 Kazali{te u ku}i, Serija (r) 19.15 Neil Young i Arcade Fire Specijal (r) 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Glee, serija za mlade 20.50 Maska, ameri~ki film (r) 22.37 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.28 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! (r) 23.37 Holivudska {kvadra 1, humoristi~na serija 00.07 Retrovizor: Dodir `ivota i smrti 2, serija 00.47 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija (r) 01.07 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6, serija (r) 01.52 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a program tv1 do 15.25, crtani film 15.25 Sportski magazin, snimka RTM 16.00 Eliza, igrana serija, 62. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 1. ep.18.00 Biznis vijesti 18.05 Muzi~ki spot 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 63. ep.21.10 @ene na ivici, igrana serija, 5. ep.22.00 Dnevnik u 22 22.40 Zamra~enje, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Planeta zemlja 13.10 Hutba 13.30 Glas naroda 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Biznis magazin 15.00 Frej`er, serija 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 TV liberty 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 IC sport 21.30 Budimo humani 22.00 Do`ivotna kazna, serija23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.20 Deep, serija

RTV USK
11.00 Jolanda, 14/26 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.05 Time out (r) 13.05 Hotel Bosna 13.55 Zdrava tv: Znanstveni forum 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru, 6/26 15.05 Autoshop magazin (r) 15.35 Rijeke Evrope 16.00 Reporta`e sa zemlje mira: Tri obitlji ovaca (r) 16.30 Najd`el, 16/20 17.10 Ple{i, ple{i (r) 17.55 Duhovni svijet, vjerski program (r) 18.25 O nama (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 ^itaj BiH: Doma}a lektira, Miroslav Pi{talo: Tesla, portret medju maskama 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i 22.40 Sveci i gre{nici, dokumentarni serijal 00.10 Najd`el (r)

TV SLON
16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti, info-program 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Heroji ulice (r) 16.50 Sevdalinka u srcu 17.20 TV Liberty, info-program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje 21.05 Op~injeni, serija 28/208 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info 23.37 Pregled programa za sutra

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 O tome se govori (r)14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r)15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r)15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r)16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Bonaventura 21.30 Nije te{ko biti ja 22.15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Vogo{}anski dani 2011 Sarajevo, snimak druge ve~eri 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Vogo{}anski dani 2011 - Turnir prijateljstva u ko{arci 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 20.00 Vogo{}anski dani 2011 - Djeca pjevaju hitove, direktan prenos prvog polufinala 22.00 Vogo{}anska hronika(r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Greh njene majke, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Preljubnici 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Medeni mjesec u Vegasu, film 00.30 Gideonov ma~, film

ATV
10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 La Favorita, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.00 Blef, zabavni program 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Pali an|eo, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex I grad 01.20 La Favorita

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 09.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 10.00 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, finale 11.30 Ragbi 12.30 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.00 07.00 08.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 FullTilt Poker Face The Pro Real NBA Istorija Wimbledona Istorija Wimbledona Istorija Wimbledona Istorija Wimbledona Najava Wimbledon

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Kako se to pravi Kako se to pravi Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Gra|evinske intervencije Nafta, znoj i naftne platforme Prljavi poslovi sa Piterom [majhelom Ameri~ke drvosje~e Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 Pretpovijesni predatori: Morski pas ~udovi{te 08.00 Tokijska mafija iznutra 09.00 Mafija: Mafija, kakva mafija? 10.00 Kraljica hijena 11.00 Velik, ve}i, najve}i: Kruzer 12.00 Rajevi na Zemlji: Madagaskar - osamljeni svijet 13.00 Tokijska mafija iznutra 14.00 In`enjerske veze: Super platforma 15.00 Pretpovijesni predatori 16.00 @ivotinje na rubu 17.00 Zatvaranje: Seksualni prijestupnici 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji: Bhutan - posljednji raj na Zemlji 20.00 Te`ak `ivot: Zatvorski grad 21.00 Alja{ki leta~i: Ubojito nebo 22.00 Pre`ivljavanje u Statevilleu 23.00 Te`ak `ivot: Zatvorski grad 00.00 Alja{ki leta~i: Ubojito nebo 01.00 Bhutan - posljednji raj na Zemlji 02.00 Te`ak `ivot: Zatvorski grad

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.30 04.00 Ko si zapravo ti? Krakatau - poslednji dani Genije dizajna Pri~a o satelitima Kamerman: @ivot i djelo D`eka Kardifa Misterije istorije Kajanje D`ejn Ostin Svijet novca: Coca-cola pred nestajanjem? Ko si zapravo ti? Krakatau - posljednji dani Najgori poslovi u istoriji Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Bekstvo Luja XVI D`ejn Birkin: Razmi{ljanja Rim nije izgra|en za jedan dan Izgubljena krsta{ka tvr|ava Ko si zapravo ti? Drugi svjetski rat u boji Najgori poslovi u istoriji Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Bekstvo Luja XVI D`ejn Birkin: Razmi{ljanja Rim nije izgra|en za jedan dan

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu @ivot na farmi Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Sve o psima Policija za `ivotinje SSPCA Spa{avanje divljih `ivotinja @ivotinjski park Policija za `ivotinje Pacovi sa Najd`elom Marvinom Eko i slonovi Amboselija Upoznajte divljinu D`ef Korvin - bez ograni~enja Ro|eni lovci Pas ili ma~ka Karina: Uzbudljivi safari Tajni `ivot mi{eva Sve o psima U ~oporu Planeta mutanata Pre`iveo sam! Tajni `ivot mi{eva Sve o psima

Fudbal, Concacaf
20.00
17.00 Superbike, S[ Valencia, [panija 18.30 Arena ameri~ki fudbal 20.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.30 Arena a meri~ki fudbal 02.00 Ragbi

Grand Slam, Winbledon
13.00
12.00 Wimbledon Studio, direktno 13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 Full Tilt Poker 00.30 Grand Slam Wimbledon

16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45

@eljezni~ar po~eo sa pripremama

Adilovi} stigao spreman, Drakul pauzira 15 dana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 20. juni 2011. godine

26. strana

Humanitarni koncert za lije~enje dvojice Zeni~ana

Halid Be{li}

PJEVA ZA
Ned`ada i Danisa
Humanitarni konvoj Tri HB pokrenuo zeni~ki privrednik Bakir Handanovi}
organizaciji Humanitarnog konvoja Tri HB, koji je pokrenuo zeni~ki privrednik i ugostitelj Bakir Handanovi}, a u kojem su jo{ estradna zvjezdaHalidBe{li} i poznati bh. glumac Haris Burina, u srijedu, 22. juna, u restoran-baru Ljetna koncertnaarena H u Zenici}e se odr`ati humanitarni koncert za lije~enje dvojice Zeni~ana. Nastupi}eMirza[oljanin i zvijezdeHayata, te naravnoHalidBe{li}. Program}e voditiBurina, a sav zara|eninovac ide za lije~enjete{ko oboljelih Zeni~ana Ned`ada Tatarevi}a i Danisa Kadi}a. Cijena ulaznice je 10 maraka.

Ju`nokorejski marinci bez kazni
Ju`na Ko re ja je re kla kako ne}e kazniti dvojicu marinaca koji su pucali na civilni avion za koji su mislili da je sjevernokorejska vojna letjelica, javlja Associated Press. Mornari~ki glasnogovornik rekao je da su marinci postupili u skladu s pravilima koja su dobili tokom {kolovanja kada su u petak pucali na avion Asian Airlinesa u kojem je bilo 119 putnika iz kineskog grada Chengdua.

U

mjesecunijeznaopravilnopuzati, nije mogao niti smio sjediti, a pri posjedanju je padao jer nije imaoosje}aj za ravnote`u; padao je nekontrolisano, jer nijeimaoizgra|enu odbrambenu reakciju, nijemogaoustatinitiznaohodati... Imao je velikepote{ko}e sa vidom, koje su u protekle dvije godineuspje{nokorigovaneoperativnim zahvatima na oba oka.

Pomo}
sa ~estom nesnosnom glavoboljom. Svi dobriljudikoji su u mogu}nosti da finansijski pomognu lije~enje Ned`ada Tatarevi}a to mogu u~initi uplatom na ra~un: Raiffeisen banka Zenica, brojra~una: 1610550000000032, poziv na broj: 19-55-00865-9, SWIFTCODE: RZBABA25, korisnik: Tatarevi} Ned`ad. Tako|e, mogu kontarktirati Ned`ada na telefone: mob. +387 (0) 61 859 559, +387 (0) 63 663-633. Danis Kadi} ima pet godina (ro|en je 19.4.2006) iboluje od cerebralne paralize. Zbog komplikacija nastalih tokom poroda i u postporo|ajnomperiodu, te neadekvatnoglije~ni~kogvo|enja, Danisu je tek u 13. mjesecu na privatnojspecijaliziranojpoliklinici “Milena Stoj~evi} - Polovina“ u Zagrebu dijagnosticiran specifi~anoblikcerebralneparalize, te na specijaliziranojoftalmolo{koj klinici “Sveti vid” u Beogradu od renomiranog {vicarskog oftalmologaprof. dr.RudolfaAutratea dijagnosticiranaHypermetropia cum astigmatismo ods esotropia congenita 60 PD. Lai~ki re~eno, Danis se u 13. Svi oni koji bi `eljeli da pomognulije~enjeDanisaKadi}a, moguuplatitidonaciju (u KM) na ime Kadi} Hamdija (donacija za DanisaKadi}a), Mejdand`ik13, Zenica. Transakcijski ra~un broj: 338-580-25051-59321, s pozivom na broj: 2558051593 (UniCredit Bank; Kadi} Hamdija, vlasnik ra~una); a uplate na deviznira~un u eurima Acc.No.: 40121796101, Banka: UNICREDITBANK, IBAN: BA393385 8028 0073 7915, SWIFT: UNCRBA22, Adresabanke(treba navesti obavezno): UNICREDIT BANK d.d., KardinalaStepinca bb, 88000 Mostar. M. DAJI]

Otac Stefana Milenkovi}a na sudu
^uveni srbijanski violinista, profesor i kompozitor Zoran Milenkovi}, otac proslavljenog virtuoza Stefana Milenkovi}a, optu`en je u Italiji da je seksualno zlostavljao tri maloljetne biv {e u~eni ce. Ka ko pre no si najve}a i najuglednija italijanska no vin ska agen ci ja An sa, Milenkovi} (62), koji ve} punu deceniju `ivi na sjeveru Italije, na{ao se ju~er pred sudom u gradu Roveretu, pokraj Trentina, zbog optu`bi da je, tokom lekcija iz violine, zlostavljao dvije u~enice: grlio ih, milovao i ljubio u vrat.

Svi dobri ljudi
Tatarevi}, koji ima 43 godine, a u 19. godinije oboliood multipla skleroze, uskoro bi trebao na presa|ivanjeko{tanesr`i na kliniku u Koelnu (SR Njema~ka). Multipla skleroza (Encephalomeyelitisdisseminata) ostavila je velike tragove na Tatarevi}eve `ivotne funkcije, tako da mu je umanjenasposobnostkretanja i govora,

POSLJEDNJE VIJESTI
VELIKI PROTESTI U [PANIJI - Vi{e desetina hiljada nezadovoljnih [panjolaca pridru`ilo se mar{u protiv Euro Pacta te odlu~ilo protestom poru~iti svojoj vladi da nisu zadovoljni na~inom na koji se vlast nosi s krizom. Euro Pact su ugovorili politi~ari eurozone, kojim `ele potaknuti konkurentnost. PREGOVORI SAD-a I TALIBANA - Ameri~ki ministar odbrane Robert Gates izjavio je da SAD, zajedno sa drugim dr`avama, vode preliminarne razgovore sa afganistanskim talibanima. Mislim da je do{lo do otvaranja (prema talibanima) odre|enog broja dr`ava, uklju~uju}i SAD, rekao je Gates u izjavi za televiziju CNN. POPLAVE U KINI - Vi{e od pet miliona ljudi raseljeno je ili je na neki drugi na~in pogo|eno poplavama u isto~noj Kini, a {teta se procjenjuje na skoro milijardu dolara, javila je agencija Xinhua. Obilne ki{e ostavile su pod vodom podru~ja u provincijama Hubei i Shenyang, gdje je vi{e od 400.000 hektara zemlji{ta poplavljeno, a oko 7.000 ku}a uni{teno. ODGO\ENI PALESTINSKI RAZGOVORI - Zakazani sastanak palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa i vo|e Hamasa Khaleda Meshaala je odgo|en, kazali su zvani~nici. Razgovori koji su se trebali desiti u utorak u Kairu.

U Bostonu, u 88. godini

Umrla Jelena Bonner, sovjetska disidentica
Jelena Georgijevna Bonner, sovjetska disidentica i udovica dobitnika Nobelove nagrade Andreja Saharova, preminula je nakon duge bolesti u 88. godini, saop}ila je u nedjelju njena k}i Tatjana Jankelevi~. Bonner je umrla u subotu u Bostonu, gdje je imala prebivali{te, citirala je Jankelevi~evu novinska agencija RIA Novosti. U njenom saop}enju se dodaje da }e Bonner biti sahranjena pored svog supruga Saharova na groblju u Moskvi, a ljudi su zamoljeni da ne donose cvije}e, nego da umjesto toga daju donacije za Fond “Andrej Saharov“ or, ganizaciji za ljudska prava, prenio je AFP. Bonner je ~esto kritizirala Sovjetski savez krajem {ezdesetih godina, a u postsovjetskoj eri postala je o{tri kriti~ar Vladimira Putina. Godine 1972. udala se za nuklearnog fizi~ara i nobelovca Saharova, koji je tako|er bio disident i borac za ljudska prava.

Veli~anstveni boeing sletio u Francusku
Boeing 747-8 interkontinental, nova, izdu`ena verzija legendarnog 747 s dva komandna mosta, sletio je ju~er u Francusku, dan uo~i otvorenja sajma u Bourgetu, gdje }e se prvi put predstaviti javnosti izvan Sjedinjenih Dr`ava. 747-8 je sletio u zra~nu lu ku u Bo ur ge tu po obla~nom vremenu, s polusatnim ka{njenjem zbog vjetra. Ovaj novi boeing, prvi put predstavljen javnosti u februaru, najdu`i je avion na svijetu (76,4 m) i ostat }e u Bourgetu do utorka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->